P. 1
Szepes Mária-A Mesés Gonwána

Szepes Mária-A Mesés Gonwána

|Views: 295|Likes:
Published by Adrien Tényi

More info:

Published by: Adrien Tényi on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

9 16 24 28 36 39 49 ...Tartalom EZOTERIKUS REGÉNY Átutazók Séták az időben A „Magányos Szem" képei Az Égi Ember A végtelen számsor misztériuma Időben és idő fölött Vulkán A sötétség istenei Pokoljárás Fényelixír Világalkony Pszichoröntgen Az ötödik erő Új hajnal Világhajnal . 56 . 71 79 84 99 110 114 122 ELBESZÉLÉSEK Dimenziókapu Túl a légóceánon A bizonytalansági faktor A lezóriumvírus 129 142 150 169 . .

EZOTERIKUS REGÉNY .

a gazdagok. hatalmas virág­ kosarak vették körül őket. ezüstszőke énekesnő édesanyjára. elegáns szállásaikon a hotelekben. forró ezüst koloratúrája. Anyja mindenüvé magával vitte a kicsi. nehogy Tilla egy percig is őrizet nélkül maradjon. ma­ gaslati légkondicionált szállásukon. hanem a szélesedő ózonpajzslékeken átömlő. szolgáltatóhelyei is követték ab­ szurd. valójában tarthatatlan helyzetükhöz görcsösen ra- . majd egyre növekvő. környezetszennyezési problémák miatt de­ tektívek vigyáztak rájuk. tüntetések. bár férfiak jöttek-mentek átmeneti. a legmagasabb hangokig felcserkésző. énekének soha gikszert nem ismerő fénye és ereje elbűvölte a hallgatóságot valamennyi földrész min­ den országának színpadain. ijesztően megnövekedett bű­ nözési hullám. de az egész világ az övé volt. Eredetileg Otíliának nevezték el. s ő a világé. ibolyántúli su­ gárzástól is. tiszta víz folyt a csapokból. s a teraszokat áttetsző bu­ ra védte nemcsak az ólom és szén-dioxid mérgező hatásától. hi­ bátlan sztakkatói. Persze szobalány is utazott velük. kreol bőrű. A kiváltságosok osztálya egyre inkább elkülö­ nült. kevés embernek megfizethető. ahol még sokszorosan szűrt. hozzáférhetetlen erődként őrizte életformáját tartozé­ kaival együtt. csak a mamája becézte mindig Tilla-Tintinellának. Bettina Orlandino Észak-Olaszországban született. m u n k a n é l k ü l i szegények között dúló konfliktusok. Tilla nem ismerte az édesapját. N e m vált volna meg tőle s e m m i kincsért.Átutazók Tilla egészséges. tökéletes futamai. nagyon szép kislány volt. aki imádta. világítóan zöld szemű kis­ lányt. Folyékony. Valójában azonban csak ők ketten voltak egymásnak. Egyáltalában nem hasonlított vakítóan fehér bőrű. sikerért. A h a r m a d i k évezred elejének robba­ nó népességű. Szórakozó-.

kórházak. Órákig ült a zongora közelében. templomok „infrastruk­ túrája" is. kolléganői megille­ tődve sugdosták: rendkívüli lényt hozott a világra. madarai rögtön otthagy­ ták gazdájukat. luxushotelek. rá­ telepedett a vázában virító rózsacsokorra. repü­ lőterek. mutogatott. uszodák. I m á d t a az állatokat. hogy nem szólalt meg. de azok megnyugtatták aggódó anyját: a gyerek nem született némának. áriáit. egyetemek. félrehajtott fejjel nézte őt. vendéglők. azu­ tán surranó szárnycsapásokkal körözve. S Tilla valóban az volt. Akkor kezdődtek el szülési fájdalmai. Némasága m i a t t professzortól professzorig. mint gondolták. szanatóriumok. Végigrepdesett a hosszú szobasoron. Bettina trillá­ it.gaszkodó mecénásaikat: az operák. éppen mikor két gyertyát gyújtott meg korán el­ hunyt. Még fejletlen a Brocca- 10 . de nem akartak tö­ rődni vele. üveghangú melódia tört elő. vál­ lára röppenve gyöngéd csiripeléssel becézzék. Tilla szokatlanul csendes. laboratóriumok. Kollégái. Csak mosolygott gödrösen. ölében nyugtatott kézzel. vagy ráz­ ta a fejét. logopédustól logopédusig vitték. Senki se tudta. verdesték kalitkájukat. színhá­ zak. sportpályák. hogy közvetlenül szü­ lése előtt. díszmacskái. Csak m á s k é p p . lázadó tömegeket provokáló. torkából furcsa. Isme­ rőseik kényes ölebei. iskolák. koncerttermek. bólogatott. egy sármánymadár szállt be az ablakon. jó gyerek volt. valósággal kikerin­ gett újra az ablakon. A művészek m i n d babonásak. simogatásért kolduljanak. Anyja mindig beleborzongva mesélte látogatóiknak. hozzásimuljanak. hogy az ölébe ugor­ hassanak. Első éveiben azzal nyugtalanította környezetét. klubok. Tud kacagni. meddig tarthatják fenn a nyomor­ gó. civilizációs ártalmak víru­ saitól belülről is t á m a d o t t állapotukat. Tágra nyílt szeme csillogó lámpásával fi­ gyelte kísérőjének klaviatúrán táncoló ujjait. zenész édesapja fényképe előtt. Bettina Orlandino a próbákra is magával vitte a kislá­ nyát. hallgatta any­ ja skáláit. melegházak. s azok is őt.

Hol van Kamala anyó? . Délben hazajön . . Szelí­ den. fojtottan zokogni kezdett tő­ le. Szere11 . A kedves. halkan formálni kezdte a szavakat azon a sohasem hallott. kislányom? Sohasem hallottam! N e m isme­ rem.Mi volt ez. Tilla apró kezével törölgetni kezdte anyja szemét. Tilla akkor lassan. keleti nyelven. félvér fiatal lány valóban tanítgatni kezdte Tillát saját „anyanyelvére". Apró ujjaival ütögette a billentyűket. félig angol lány. Anyja némán.Sok gyermek beszél egyfajta saját maga által kitalált ha­ landzsanyelven. Tilla először csak hallgatta némán. és ingatta a fejét. a nyitott klaviatúra mel­ lett. bájos melódia volt. Valójában így is volt. amelyet senki sem értett. M i k o r Tilla befejezte a dalt.. kristálytiszta hangon énekelt hozzá valami ismeretlen. különös nyelven.Tilla hangjában egy kis türelmetlenség rez­ zent. . ..beszédcentruma . De előtte történt még né­ hány különös dolog vele.Tudom! . Többször előfordul ilyesmi. . felemelte. egy tárgyalásáról korábban hazaérkezve. ugye? De őt nem K a m a l á n a k hív­ ják. De beszélt legalább! Bettina Orlandinónak a korrepetitornője egy nörszöt ajánlott Tilla mellé.Anyádat érted ezen. és. a félig hindu. anyjának úgy tűnt. játékosan. Anyja. . Szomo­ rú és vágyakozó.kérlelte az édesanyja.Arca nedves volt a könnyektől. és magához szorította. Tillát a fel­ csavart zongoraszéken ülve találta. okos.mondta meglóduló szívdobogással Amrita. 0 majd megtanítja a mi kifejezéseinkre! vigasztalta az énekesnőt.Szeme megtelt könnyel. akit jó logopédusnak tartott. Azután a h a r m a d i k órán tisztán csengő hangon megszólalt: . odament hozzá. .Beszélj hozzám! Szólj hozzám! . Próbál. mo­ solygott rá. Kitől tanultad? .az agyban. Rendkívül szelíd. Nem merte megzavarni a játékban.Bettina nagyon jó asszony és kitűnő művész. Majd kinövi.

és magához ölelte. amellyel még inkább megzavarta: ..fordult Bettina Orlandino riad­ tan a logopédus lányhoz. aki először. mit mond? . amelyet senki n e m értett körülötte.Persze! . ..Tilla átkarolta a nyakát.tem.Hol van Kamala anyó? . aki testet adott nekem kölcsön? . és töprengve elnézett Amrita mellett. Ön ismeri a származásomat. Apámról nem tudok semmit.Igen. Világítóan zöld szemének pillantása nem gyeimeké volt. Olyan szavakat használ.Hir­ telen elhallgatott. A félvér lány felnézett rá. Sötét szemében aranypontok csillantak. A nyakán függő amulettet markol­ ja reszkető ujjaival. Anyámtól t a n u l t a m szanszkritul.Itt vagyok. hogy remeg.. De hová lett Kamala anyó? . . . . . N e m Kamala anyó! Hol van? Ő volt.Azt hiszem. Az éne­ kesnő látta.Én hoztalak a világra! Én vagyok az anyád! .Az énekesnő hangja éles volt. Csak az édesapja volt angol.Nem vagyunk hülyék! 12 .Hol van Kamala anyó. . Azután újra meg újra visszatért a kér­ déshez: . mi­ kor az hazaérkezett.Maga érti. Pillantása mélységesen komoly és időtlenül érett volt. igen. kicsikém.kérdezte Bettina döbbenten. . .Te jó és szép vagy.tört ki az énekesnőből.gondolta Amrita furcsa szorongással..H o n n a n tanult volna egy négyéves gyerek szanszkritul? .Mit? ... miért beszélsz így? . amely egy tibeti mandalát ábrázolt.Anyám m á r nem él.Amrita lehajtotta a fejét. amelyeket ma m á r talán senki. Szanszkritul beszél. . De neki néhány szó­ val többet mondott.Gyorsan és hosszan megint azon az ismeretlen nyelven kezdett beszélni. igen. H a n e m kié? . De egészen régimódi kiejtéssel. Tilla ugyanazt a szöveget ismételte édesanyjának is. .Ö n ö k ezt n e m fogadják el. .

m i n t gondolná. . . mi az. ugye? Amrita bólintott..Jobban értem. sírás bujkált ben­ ne. okos gyerek. művésznő. művésznő. . A r e m e k m ű azon­ ban nem a hangszerben van. gyönyörű. . Nekem Tillán kívül nincs magánéletem.Úgy lesz. a si­ kerek csúcsán. Mondjuk.N i n c s senkim Tillán kívül.Hangja megremegett.. Szokatlanul világosan.Nem akarom megfélemlíteni. Maga nem tudja. Nagyon rövid ideig éltünk együtt. Amrita Bettina Orlandino vállára tette a kezét. a h o n n a n érkezett.kérdezte Bettina élénken. fel­ vevőgépek. és Tilla apja. és olyan lenne. hogy én szeretném.. tele gyön­ géd részvéttel. Remélem. a kivilá­ gított rivaldán teljesen magányosnak lenni. ha Tilla hamarosan kinőné ezeket az „emlékeket". hogy Tilla az apja génjeiből hozta magá­ val ezt a furcsa emléket? . Nagyot sóhaj­ tott. amit mondott..Arra..Miért ne lehetne? Egy remekmű interpretálásához tö­ kéletesen megfelelő hangszer szükséges.. n e m értem rá. riporterek. virágerdő közepette. a génjeiben rengeteg képet őriz róla. 13 .Maga nagyon okos . Nagyon messziről. Talán érdekelt is.Mire? . . A reinkarnációról beszél. amilyen. A férjem ugyanabban hitt. én azonban. . Kezét az ölébe ejtette. Nem ellenkeztem. ünneplő tömegek. N e m volt idegen. . Hangja egészen szelíddé vált.. amiben maguk. Az énekesnő már zokogott. . Fogadja el olyannak.nézett rá fürkészőn az énekesnő. szerelmes férfiak. megérti.Az nem lehet. m i n t a többi.. szintén félig hindu volt.Engem pedig elfogadna igazi édesanyjának. Sokfelé jártam a világ­ ban. Kirakati bábu­ nak. normális kislány. . Tüla egészsé­ ges. Próbált is beszél­ ni róla. Az énekesnő leült. újságírók. emlékezik.. aki egyetlen lépést nem tehet az utcán ismeretlenül. de nem is fog­ lalkoztatott.

. mert rájön. Csak képzel rólam valamit. hisztérikus d ü h vett erőt.Ha valaki nagyon messziről. primitív fanatizmusa még egzaltálja az én kislányomat! Igen! Maga az oka az egésznek! Amrita n é m á n nézte a sírva kiáltozó énekesnőt. igazi való­ jának képei. vagy önként. N e m fog fájdalmat okozni annak.Vonakodott.. Tilla jó.mégsem ismeri a másik ember. M i n t h a nem is kisgyerek. Egész valója szikrázó fény.. nehéz megszoknia új. 14 .Azonnal hagyja el a h á z a m a t ! Kifizetem és. Tillának rendkívüli képességei vannak. idegen környezetét. amelyen át visszazúdulnak a tudatába érthetetlen múltjának. . Tilla csodálatos és.Micsoda zagyvaságokat beszél itt összevissza! . . húsomból szakadt ki! Neki ettem és ittam kilenc hónapon át. ostoba. mert nincs mit mondanom ne­ ki! . h a n e m egy zseniális.Leg­ szívesebben azonnal kihajítanám! A maga közelsége. -Idegen környezetet mondott? De hiszen az én testemből. azután to­ vábbáll.rikoltotta.Az éne­ kesnőn tiltakozó. akit száműztek vala­ h o n n a n . .Az énekesnő vörösre sírt szemét Amritára emelte. számunkra rejtélyes okból hullt alá közénk üstökösként. végül is császármetszéssel t u d t á k kivenni belőlem! M i n t h a vonakodott volna világra jönni! .. vagy én hagyom ott. A saját lényem anyagából épült a szervezete! Nagyon ne­ hezen született! Mesterségesen kellett megindítani a folya­ matot.. Szeretkezik velem. Irigyel. az idő mérhetetlen mélysé­ géből érkezik... Felgyúl a hangomtól. h a r m a d i k „Magányos Szem". . Ön is észrevette. időtlen lény lenne. amelyre csak á t m e n e t i hályog borul.Tilla nagyon szereti önt. aki annyit szenvedett érte. míg látszólag kicsi testének szűk b u r k á b a n fel nem nyílik a hagyományokban olyan sok­ szor említett. Benne határtalan megértés és könyörület él. szüksége van önre.Ne nézzen így rám! .És? . H a m a r o s a n az öné lesz teljesen. nagyon bölcs és. Kiabált: .

Szeretlek. Most hirtelen megjelent az ajtóban virágos pizsamájában. kedvesem! Kérem! Bocsásson meg! Nem engedném el egy vagyonért sem! Maradjon Tillával! Csak akkor vagyok nyugodt! Maga tud b á n n i vele. hogy a kis­ lány alig kapott levegőt.Igen. és Amritához szaladt.Azt mondtad.. Anyja úgy magához szorította. Amrita ott látta utoljára.Olyan boldog vagyok! .Lehajolt Tillához. Odalépett hozzájuk. .Anya . .Miért haragszol? Az énekesnőnek elállt a lélegzete.Szeretsz engem? .Tilla arca m á r csupa rúzs volt szenvedélyes csókjaitól. Magához ölelte Amritát.kérdezte zihál­ va.mondta. Felnyújtotta hozzá a kezét. anya. és anyjára mosolygott. . . Magához ragaszkodik. . anya! Először mondod! . . életemben először va­ gyok igazán boldog! .Azt hiszem. .Ne haragudjék.. . .Úgy tudták. A kislány egy puszit nyo­ mott az arcára. Tilla a negyedik szobában alszik valahol.

hosszan nézett a hozzásimuló kislány szemébe. N e m okozok neki sem­ miféle bánatot. tehát n e m igaz. 16 . Elkerülhetetlen volt.. most mégis lúdbőrös lett egész teste. m i n t ma a földön nyüzsgő halandóknak álta­ lában.. tudatlan.T e ismertél engem. úgy zúdul vissza gyerme­ ki testem i n s t r u m e n t u m á b a . .N e m fogja észrevenni. Amrita. mint egy hatalmas óceán hullá­ mai. Neki nincs mibe kapaszkodnia. M u l a n d ó . De én mellette leszek.. mielőtt. valójában boldogtalan aszszony.Szép neved van.Persze. Kezét a szívére szorította. . hogyan kell viselkednem. Amrita.Igen. Tilla Amrita arcához nyúlt nyugtatón. észrevenné.N e m akarok megválni tőled.Séták az időben Mikor Ararita egyedül maradt Tillával. Végig. Most már teljesen tisztában va­ gyok vele. hogy a teste csak gubója volt egy számára teljesen érthetetlen. m i n t egy nagyon művelt felnőtt.Szép volt tőled. szána­ kozva. ha tudná. . Megérdemli. Amrita sok m i n d e n t érzett Tillával kapcsolatban.. jövője és. hogy lecsillapítsa lüktetését.. . emberi időben él. .. nagyon fontos bolygó múltja. Az ilyen á t m e n e t i kábulat törvényszerűségével számol­ ni kellett alámerülésemkor. E szerencsétlen. saját feladatom benne.Tisztán. Kedves. ijesz­ tő jelenségnek! . szelíden. . N e m volt ben­ ne semmi gyermekes. ott pedig minden rögzíthetetlen. .Hogy anyának szólítottam? . . folyéko­ nyan beszélt. aki csak a relatív.Anyád halálra rémülne.

amelyért születtem. Tudatosan vállaltam. Amrita szorongása elmélyült. . . Átölelte Tillát.. . ha egyszerre zúdítanék rád súlyos terheket.De miért éppen az ő testéből kellett kiszakadnod ebben az apokaliptikus korban? .Jól van.N e m zavarsz meg vele. . hiszen. ame­ lyektől más emberek visszariadnának. 17 .Ne félj! Kételkedsz bennem? . kromoszómáiból épült. Tudod. Amrita! . De nekem mesélni fogsz arról.Úgy teszek. Szükségünk van egymásra. N e k e m is jól kell el­ játszanom a szerepet. hogy meg ne zavarjalak vele. molekuláiból. Azt is. féltékeny legyen rád. nehogy anyám. mennyire nyitott vagyok olyan dolgokra. . m i n t h a óri­ ási belső nap gyúlt volna ki benne. génjeiből.Mert kitűnő színésznő. hogy te ki vagy. azokról az em­ lékekről. mint hogy a te szándékaid n e m lehetnek rosszak! .Tilla úgy beszélt hozzá. .Igen. hiszen kell. . Pillantása kifürkészhetetlen volt. Testem az ő sejtjeiből..Miért születtél? Tilla hallgatott egy ideig. hogy is­ merj! Érzed. amelyek befogadására alkalmasabb vagy má­ soknál. Fokozatosan avatlak be bizo­ nyos dolgokba. nem! Semmiben nem vagyok annyira bizonyos. És neked is részed lesz a feladatomban. amit meg kell tennem.. Nagyon szeszélyes. . Majd. .Megtudod hamarosan. Tilla mosolya ráragyogott. m i n t érett felnőtt egy kisgyerekhez. Mindig csak annyit. jól van. Öröme könnyként csordult le az arcára. De emberi létedre elviselhetetlen teher lenne a fizi­ kumodnak és érzésvilágodnak.kérdezte Amrita kifulladva.Azért vagy mellettem.. aki n e m az valójában. ahogy helyes..Tudom.N e m . amelyek beléd ömlenek? .Neked is uralkodnod kell az érzéseiden. Amritát egyszerre olyan boldogság öntötte el.

azt hiszem. Persze mi m á s k é p p szerettük egymást. Te sejted. Tilla tenyeréről teljesen hiányoztak a vonalak. föld­ részeket szétszakító tűz és vízözön pusztította el. mint általában az emberek. amelyeken át hírt adnak magukról. akikhez anyám elcipel előbb-utóbb. Sem élet-. szabályos sej­ teket hozzák létre. . Jég. szüntelenül változó élő bolygón. tűz pusztított el civilizációkat. . de n e m merem h i n n i . De ma megint felépült. mikor az „újra fi­ atallá lett emberiség" közé megszülethettek szellemi hordo­ zói. Az a R e n d . Mert az eszme itt van. sem sorsvonal nem mélyedt rózsás. aki mellette guggolt.Az orvosok sem értik. Indiában. ha­ tártalan könyörület Rendjének vezetője nagyon öreg. és bal tenyerét Amrita elé tartotta. ten­ gerek m e d r é t sivataggá változtató. bölcs asszony volt. O idézett meg egy magasabb síkról. .. de itt is újjáépült. Az első ilyen kataklizma a ti történészeitek szerint nyolcszázmillió évvel ezelőtt történt. már nincs ezen a bolygón.N e k e m nincs földi m ú l t a m . Mert az anyag mögött örök ideák hozzák létre ugyanazokat a formulákat. apró te­ nyere párnái közé. Amrita.Én n e m vagyok egészen ember.Tilla felemelte a kar­ ját. völgyekre zúduló. M i n t ahogy az is volt. Ez az eszme több kataklizma u t á n m i n d i g újra megvalósult. egzaltáció nélkül. amelyek más formában mindig felburjánzottak a kozmosz csíráiból. mit jelent? . mi ez. Kapcsolatunkat a Fény 18 ..T e is embernek születtél! . ahol rövid ideig. a ti számotokra egé­ szen különös körülmények között látogatást tettem. Az akkori R e n d ősformáját hegyeket felgyűrő. zengő..Talán.. sem szív-. azért érez­ tem szellemileg az a n y á m n a k . méheitek m i n d i g ugyanazokat a hatszögletű. vízözön. . A ti relatív időszá­ mításotok mélyén valamikor csak látogatást tettem a határ­ talan Könyörület Rendjében.tört ki Amritából. sem fej-. A melléhez szorította Tilla bal kezét. ahogy a darazsaitok. A legutolsó kataklizma előtti. M i n d e n birtoklás. Azóta több is végbe­ m e n t ezen a magjában lángoló. M ű k ö d i k .dadogta Amrita. ha elpusztítják a létfeltételeiket..

Én ember vagyok. sokkal nehezebb körülmények között.Úgy érted. Benned is megvan ez a képesség. Arcát pír öntötte el. .Én sohasem haltam meg. amelyeket te okkult érzékelésnek neveztek. . amely az anyag magzatvizébe. Föld­ részek.Elolvasom és beszélni fogom őket. Azért kerestem őt első sok­ komban.. mint az. az utolsó kataklizma előtt.. Bettina nagyon sokfelé utazik. . hogy. amely most is m ű k ö d i k Indiában. E n n e k a lenyomata kelt életre b e n n e m .Amrita hirtelen elhall­ gatott. édesvizű patakok habzottak. ha más is.. és má­ sok t á m a d t a k helyettük. három-négy dimenzióban. hogy te. fanatizmustól.szolidaritásának nevezhetném. Szerzetestársaimmal akkor szanszkritul beszéltem. Az akkori Rend klímája szelídebb. ... Valamennyit. mikor megszó­ laltam.Akkor ott a mélymúltban. majd e szörnyű tör­ vények gátjai közé vetett. pontosan olyan volt.. m i n t a többiek. hegyek. népességrob­ banástól gyötört India trópusi légkörében. és nehezen élem bele magam ab­ ba. Ehhez majd hozzá fogsz szokni.N e m pontosan. értek. nem pusztán a két szememmel.. Az idea azonban a Fénynek és Könyörületnek ugyanazt a „sejtrendszerét" hoz­ ta létre.. Az én észlelésmódom és a ti gondolataitok. mint ma a szektáktól. .. Egészen más volt a Föld arculata. .A nyelvekkel most már n e m lesz nálam semmi baj. . . vegetációja dűs és gyönyörű volt. ez a Rend. roha­ mosan felélednek.Úgy érted. képzeteitek között nincs sűrű függöny. ahol. fülemmel és n e m beszűkült. kora gyermekkorodban haltál meg? . amely­ nek fogalmi nyelve sokkal tágasabb és gazdagabb volt a ma­ inál.. M i t i k u s babérligetek zúg­ ták körül. hallok.Ne haragudj. mikor. szigetek tűntek el a kataklizmában. Látok. 19 . ... Fel sem tűnik majd neki. Érzék­ szerveim.Ezt te h o n n a n tudod. homályos emberi reflexeimmel.

Csak átutazóban voltam egy fiatal testben. miért.Mélyen benned ott van rá a válasz. „kölcsö­ nöztél egy testet.Ezt talán érezni fogom.Veled mi lett utána? . egyszer. és a teljességet átfogó emléke­ zetemmel. amelynek le­ járt az ideje. miért kellett fizikai organizmust kölcsönöznöm végső beavatásaikhoz. Mi történt vele? . Mi vár rájuk a jövőben. de még meg lehetett hosszabbítani a természet energiáival.Itt m a r a d t a m a Föld légóceánjában. amelyek nagyszerű közvetítő­ je az agy tízmillió ganglionja. de meg kellett lennie. hogy a ti törvényeitek sze­ rint. Ne kérdezd. Mi a szerepe e bolygónak. S ez a Nagy Opusz létre fog jönni rajta mérhetetlen szenvedések hőjében. valóságra süket és vak. Senki más n e m lehetne a helyedben.. 20 . Egyelőre úgysem lel­ hetek rá. igaz.A h a l a n d ó burkot visszaadtuk a tűznek. s közölhet­ tem velük. amely kiégeti a sala­ kot.Ez hogy lehet? Mondj többet erről! Kérlek! . Elégedj meg ennyivel. Azt mondtad. Nem hiszem. Majd nevet is adunk neki. szövetségesem vagy. Egyelőre. Miért éppen a Föld a láthatatlan erők men­ tális alkímiájának célja. amit mondasz. így beszélhettem rendtársaimmal. A segítőtársam. ha eljön az ideje. . halandó kínpadtól. sebezhető. Minden kéte­ lyemet emberfeletti áram oltja ki b e n n e m . Bevallom. gyermekként szülessek meg a legnehezebb korszako­ tokban korán visszatérő. De miért éppen előttem tárulsz ki ennyire? . .. bennetek látensen szunnyadó érzékszerveimmel.M i é r t nem? N e m tudok ellenkezni veled. iszonyodtam ettől az idegekkel átszőtt. és figyeltem véres történelmeteket. a Fény Tégelyének a halálból szüntelenül újra­ t á m a d ó életben. s az ember-ólmot ember-arannyá változtatja.. amelyből már eltávozott eredeti lakója. Készültem rá. tiszta tudattal. . tu­ dom. amelynek m á r lejárt az ideje".

baleset érte! Elvesztettem! N e m élném túl! . . amire kért. Jó? .Majd jobban vigyázok legközelebb. 21 . Úgy éreztem. mintha valami tilos dolgon kapták volna rajta. Szelíd.. . .J ó ! . Láttam őket a tévében.Amrita! . mint az életére! Mert az ő élete az enyém is! . .Hála az égnek és m i n d e n szentjeinek! Teljesen meg­ őrültem! . és nézte mosolygós arcát.Szeretem a delfineket. . Elérhetetlen távolra került tőlem.. .Felzokogott. fel sem t u d t a m idézni az arcát. Ak­ kor elutazunk a magasabb hegyek valamelyik új pihenőtele­ pére. Egyene­ sen Tillához rohant. vagy még rosszabb. Ami az énekesnő számára érthetetlenül. Lihegett. . vigyázzon Tillára. . . Ne félj! Itt vagyok! .Eltartotta magától a kislányt.m o n d t a a külső ajtó becsapódása után.Amrita mesélt nekem. és nagy illatfelhőben megjelent Bettina Orlandino. m i n t h a nagyon sietett volna.Úgy lesz. N e m fog előfordulni többé. Az ajtóban megtorpant és visszafordult.zihálta az énekesnő. amely az anyagon is áthatol.kérdezte Amrita csodálkozva. Ott nagy.Kérem. ezüstös hangja nyugtató simo­ gatás volt. megsebesült. áttetsző eozittartályokban delfinek is vannak.Kitárult az ajtó. .A próbáról szaladtam ide! Rettenetes nyugtalanság fo­ gott el. A kislány átölelte. művésznő.Vissza kell m e n n e m ! Este találkozunk! . .Mi történt? .kiáltotta Bet­ tina.nyúlt a homlokához Tilla. Megint el­ pirult.Bolond vagyok! Képzelő­ döm! Pihennem kell! Két hét múlva vége a szezonnak. Tillával baj van. És persze megtesszük.Amrita megint leguggolt a kis­ lány mellé. Túl nagyot lobbant bennem az a sugárzás. .Megérezte . felkapta és magához szorította. tengervízzel töltött. megmagyarázhatatlan módon igaz volt.Igen.

.Miért r o h a n t haza Bettina? .Természetesen. csak sejtek. .Igen. Ti is kísérleteztek vele.É r i n t k e z t e k egymással? . Ez az összefüggések mágiája ..Hogy vigyázzak rád? . S t a t i s z t i k á k készülnek róla a m b u l a n c i á k o n .. klini­ k á k o n .Igen.És az te leszel? . n e m tagadhatom. .Tudtok egymásról? . Kinek a „szolgái" vagytok? 22 . Van egyfajta gondolaterő. és szorongás vesz erőt rajtam tőle. A F é n y nyelve világmindenségnyi közléseket. s úgynevezett „frontjaira" r e n d k í v ü l i m ó d o n érzékenyek az emberek..varázsereje .Nagyon keveset árulsz el nekem sok olyasmiről.E g y i k ü n k n e k vigyáznia kell a másikra.T ö b b e s számban beszélsz. . .. amelynek közléseit ólomborításon át is felfogják az agyan­ tennák. Úgyis látod bennem.. Jelenségeit n e m lehet tagad­ ni már. Telepátiának nevezitek. amelyek hatásával az or­ vosmeteorológia foglalkozik. . amit n e m értek.. Az „üres bal ten y e r ű e k " k o m m u n i k á c i ó j á t a F ö l d ö n a F é n y nyelvének n e v e z h e t n é m . hogy teljesen megér­ tenék. Mi.Nem.Hogyan? . akkor sem úgy. ideggyógyintézetekben. ami.M e g é r i n t e t t e valami. . Ezt a légóceán mélyén élő. végtelenből végtelenbe tartó szolgák számára. . Mélyet lélegzett. N e m egyedül vagy a Földön? . Megérintette valami. képe­ ket és..Tudunk. Amrita felállt.. Kü­ lönféle sugárzásokról is t u d t o k .az örökké­ valóság forrásaiból merítő. sűrű testburkok­ ban szenvedő halandók számára csak nagyon összetett mó­ don érzékeltethetném. h a t a l m a s erőrezgéseket cserél leadok és felvevők kö­ zött.

Mi meg­ próbáljuk. . Azért nem m o n d h a t o k többet.Tilla két kis.Istenem. U r a m ! . szellemed többet t u d erről. Rejtett összefüggések és sokrétű előzmények vannak. Mi a Föld barátai vagyunk. gödrös könyökű karját Amrita nyaka köré fonta. mesélni fogok neked. .. melynek lakói már nem képesek segíteni magukon. . nem először hi­ vatkozom rá. De a múltról.. hogy tudatosította volna. mert a kislányból olyan mágneses erő és gyöngédség áradt.Mivel érdemeltem én meg ezt? . anélkül.Miért nem ölelsz magadhoz? Szeretnél! . Torkából zoko­ gás szakadt ki.. fogalmaitok hozzá. mert nincsenek szavaitok. amelyet láttam testetlen megfigyeléseim alatt. Este. m á r térdelt előtte. hogy véletlen nincs. mikor Bettina fellép. A lelked..suttogta a félvér lány. Jó? Amrita.Nincs mitől szoronganod.Te tudod. Két karját a testéhez szorí­ totta. .Nagyon jó! . . s az magá­ hoz szorította.tört ki belőle.. mint az agyad.

Akarod látni is azt. . emlékeit rejtik. Hangja szelíd és időtlenül érett volt. amit mondasz? ..N e m . Tilla beszélt. . mikor egyedül maradtak. a létéjszaka „hosszú alvásától". m i n t a társaid. A h a r m a d i k szemed e töké­ letlen észlelésen túl is lát.Ismerték az elemek gyökérszavait. Azért sötétült egész világotok a fájdalom. elkezdő­ dött a „mese". E „Magányos Szem" ma az embe­ rek eltemetett t e m p l o m a . amiről beszélek? .Igen. N e m annyira. számotokra az álom világegyetemében való nagyszerű utazás volt. . . Mítoszai­ tok m i n d az igazi valóság jelképeit.Mit értesz azon.Az időszakos pihenés számukra. ahogy ti nem féltek esti álomba merülésetektől. Tehát éppúgy nem féltek létforma-változtatásuktól.Hogyan éltek vissza vele? . használni tudták.Hogy elképzeljem. fanatizmus. Fejtető alatti tobozmirigyük.Bizonyos mértékig igen. . erőszak. de fordítottan. lefekvés után. Reggeltől sö­ tétedésig például a csillagokat. A nagy katakliz­ ma előtt. amelyet kele­ ti filozófiátok ma is „kishalálnak" nevez. és belenyúltak vele a természet rendjébe. Külön­ ben n e m t á m a d h a t t a k volna fel beszűkült tudatotokban. hogy nem ismerték a halált? .. .Akkor h u n y d le a szemed. m e r t tudjátok.A „Magányos Szem" képei Esténként. Vala­ mikor a tulajdonuk volt. De visszaéltek vele. gyűlölet és félelem poklává. reggel felébredtek belőle. M i n t ma. Mert akkor is különböztél tőlük. Ok azonban még nem ismer­ ték a szenvedést és a halált. a Bardo.Én is? . 24 . A két n a p p a l i szem eltakarja a valót.

Sötétség és Fény küzdenek egymással tapasztala­ tok. amelyek ve­ szélyesebbek m i n d e n ismert vagy számotokra még ismeret­ len járványaitoknál. kék csillag több okból nagyon fontos ne­ künk. Anélkül hogy hozzáért volna. Ezért n e m ti. Csak néhányan ér25 . valójában másfajta hatalmas időkü­ lönbségek között. gyötrelmek operációjában a megváltás Nagy Opuszáért. Megkíséreljük más irányba terelni erőfeszí­ téseiteket. ahol mi is intelligens társakat keresünk. tudta. S ször­ nyű következményei vannak. látszólag egy térben. a teljes megtisztulást téves teremtő képzeleteiktől. Ahogy már m o n d t a m ..A Fényért és megtisztult halhatatlanságunkért. sűrű mo­ delljében élhetik át a katarzist. mi vetettük el sajátos életfor­ mátok csíráit a Terrán. . N e m tehetünk mást.É p p e n nálunk? Kegyetlen dolog volt! . nem csupán szükségünk van egymás­ ra. létünk gyökerében egyek vagyunk. Mi bennetek küzdünk. mint sehol másutt.Majd te is rájössz. . testetlen képze­ tek nem ütköznek egymással. Amrita döbbenten hallgatott egy ideig. bennetek szenvedünk. amiről be­ szélsz? Tilla hallgatott.. a mentális alkímia pótolhatatlan tégelye e bolygó. .Miért? .Miféle eszközökkel megy végbe mindaz. ahol valószínűleg magasabb rendű élet bontakozhatott ki. hanem. Mert az ellentétes. De a matériában igen. mert gyökere a ti szemeteknek láthatat­ lan sötétség ingoványából növekszik elő. Eszmék tévedései csak az anyag idegekkel átszőtt. . gyógyítani elburjánzó kórságaitokat. Nektek. Arma­ geddon. Am­ rita arca nedves az egzaltáció és iszony könnyeitől..Ha nem tartozol közénk. Olyan erők találkozhatnak rajta és h a t h a t n a k egymás­ ra. . tehát ö n m a g u n k n a k . bolygó van még. rengeteg naprendszer. hanem mi keres­ tük az összeköttetést veletek. miért születtél meg éppen a Földön? Hiszen a világegyetemben.Segíteni akarunk.Ez az apró.

. Ismeretlen nyelveken be­ szélsz. a testben lévők között.Amrita a nyakához emelte a kezét. Jó teremtés. Sőt! Áttért a természe­ tes táplálkozásra. .. mielőtt találkoztunk volna. de amint felébredsz. -Valaki meggyőzte róla. félelem vagy iszonyat formájában. amely sa­ ját testét-lelkét marcangolja.. Miféle ismeretlen ragály az.Igen. Tilla mosolygott. . 26 .. Talán egy cikk került a kezébe.Szerencsére Bettina n e m ellenzi.Egy bogarat se taposok el! . elmosódik b e n n e d . . amelyből egy másfajta életforma bontakozhat ki. hogy a Föld halálosan megbetegedett. . .M á r akkor idegennek érezted magad közöttük. ráismersz tájakra. mint­ ha fulladozna. m i n t e bolygón a többi.Miféle álmok ezek? .. igen.Egyelőre halványan emlékezel. Különös szertartásokon veszel részt.. amelynek áldozatává lett. mint a fanatizált. Őrült. álmában. N e m volt nehéz dolgom vele. amely el­ ijesztette a hústól.. szebb..H a m a r o s a n érzékelni fogod.És vegetáriánus vagy. amelyek mélységes értelmét ismered. Visszatérő. amelyről be­ szélsz? . ..Rettenetes dolgokat mondasz. egymásnak uszított tömeglények? . pedig ebben az életedben n e m találkoztál velük. E b b e n a mentőakcióban te is társam leszel. Csak azt n e m értem.Igaz.Miért vagyok én más.. Közbeléptünk. Tudnál-e ölni. Hogy megma­ radjon rajta néhány csíra. m i n t én. halálra ítélt átutazó? .Valódi hovatartozásod képsorai.Isten őrizz! . repülsz. . emberekre. régmúltba és jövőbe vetülő álmaid vannak. és ő is sok véres eseményre emlékszik. Csak a tartalmuk marad meg öröm.zitek. egészségesebb lesz tőle. Igaz? . .A F ö l d ö n végbemenő dolgok rettenetesek. hogy.

A halál rögeszméjébe veszett földi halandók tébolyát gyógyítani.Úgy gondolod. . anélkül. hogy ismernéd a nevét.Nem hittem.Nagy terhet veszek le rólad. fénybe borítani a m u l a n d ó b a n az elmúlhatatlant. Lassanként fény derül benned min­ denre.Földi és Földön kívüli társaimmal.Te sohasem hitted a halált.Apáca sem lettél. M i n d e n hoz­ zátartozódat elvesztetted. hogy mi az értelme földi létednek.Bizonyos.. A világegyetem ha­ tártalan.Ó. Tudom. Fel sem merült b e n n e m a vágy iránta. hogy is lehetett másképp.Te n e m alszol? . Elszédülsz.Azt is. . Szerinted mit még? . . Persze! . Időtlen idők óta hordozod.Betty lehunyt szemmel talál majd.Mivel? Kivel? . Nagyon felzaklattalak. Most tudod majd meg. Egyedül vagy.Igen. . Sokat tanultál és tanulsz.Mit csinálsz? .N e m kívántam.Nagy terhet raktál rám. Pihenni fogsz. Ne foglalkozz ma ezzel. . Aludj! Szép álmaid lesznek. mi végre vagy itt. A tapasztalat és szolgálat. . . hogy az élet örök. Fogalma sem lesz in­ tenzív éber kapcsolataimról. Szépséged még n e m vonzott hoz­ zád egyetlen férfit sem. . ha lefeküdnél. Megtartani. ha belegondolsz. . Szeret­ ném. .Még nem. ez a szolgálat csak saját magad kiemelé­ sét jelenti az árnyékvilágból? . . . M i n d e n kozmikus egység része egy nála hatalma­ sabb kozmikus kiterjedésnek. hogy nem.

csu­ pa fény vízióinak körvonalai is élesedni kezdtek. növekvő fénypontjai szúrták át előtte a sötétség bársonyát. habzó ősóceán. Hol? A kérdés is halvány ködfoszlányként úszott át képzeletterén. Pasztellszínek szépségébe merült el. és szavakkal kifejezhetetlen mondanivalókat kö­ zöl vele. azután elenyészett. de egész lényén áthullámzik. amelyen keresztül látott. Valaki ringatózott a hullámokban. eltűnt. ismeretlen fényforrás visszatükröződése. Még félig aludt a tus alatt is. Amint fejét a párnára hajtotta. meztelen lány. ebben az Égi Emberben nyugszik védett fészekmelegben. derűs. de n e m földi tudatával és szemé­ vel. S a m i n t e bizonyosság felerősödött benne.Amint figyelmét rá­ irányította.Az Egi Ember Amrita szemhéja valóban elnehezült. mélyvörös bőrű. Emlékezetében különös jelenségek nyüzsögtek. kitárt karú emberalakot rajzoltak ki előtte. Erezte. N e m a Földön. Egy fogalom hálóját próbálta rájuk vet28 . de nem a Földön. zúg b e n n e . Zsongító zenét hallott nagyon távolról.. né­ ha. Eggyé vált vele nagyon erős azonossági t u d a t t a l . hogy e látványnak s e m m i köze a testéhez. eszmélete azonnal kihunyt. áttetsző. Igen. e zene a szolarizáló csillagokból árad. Azután tájak vetültek eléje. Bizonyosság volt benne. Kívül van rajta. Természetesnek ta­ lálta. m i n t valami habzó vízesés suhogása. E bolygókat fény sztakkató-vonalai kötötték össze... s mintha fizikai érzékszer­ veit eltakarta volna egy sűrű.. az élet anyaméhe. Gondolatai lángolását h ű s homály oltotta ki. . illetve. Már nem. Tudta. s egy hatalmas. N e m ta­ lált szavakat rájuk. Néha csak fényfolt volt. ő t ű n t el benne. hogy ez a lány Terra későbbi halandóitól teljesen eltérő fajhoz tarto­ zik. mégis áttetsző felhőfüggöny. N e m csodálkozott nyújtott fejformáján és homloka közepén a h a r m a d i k szemén. Csillagos ég lüktető.

Tilla fele- 29 . madárszerű rajoknak is. tudattalanja küszöbén színes. aki még aludt. van-e valami kívánsága. de kivonták magukat alóla. amely számtalan kiterjedést mozgásba lendítő tárcsa volt csupán. sugárzó fényből kiformálhatja. amely a terem­ tő fantázia képeit azonnal megvalósíthatja. hogy mély. Reggelit adott neki. hogy felrepülhessenek cikázó mada­ rakként. és álmaira sem. ez csak körülírása a kifejezhetetlennek. Korán. amelyek rend­ kívül finom szerkezetek. A nagy ma­ gasságban csapongó.szök­ kent fel egy fogalom alatta szökőkútsugárként. sokrétű valóságot tar­ talmaztak. Láthatatlan képzeletáramok bontakoztak lényében. Megfürdette mérhetetlen titkokat hordozó kislánytes­ tét. semmiben n e m hasonlítanak a földlakók által ismert s létrehozott m e c h a n i z m u s o k h o z . amelye­ ket nappali mélytudata abszurd lehetetlenségként riadtan elutasított. pedig bizonyos volt benne. az a képtelenség. a szürke hétköznapot ü n n e p p é díszítő sejte­ lem. ami az embert gúzsba kötött. jól aludt-e. Agya tiszta volt. azután bevitte Bettina Orlandinóhoz. N e m akart. A helyváltoztatás módja például valami súlyta­ lanság volt. pedig ez az áram is az övé.ni: mitikus. Tilla sem aludt már. kérdezgetni kezdte. de a m i n t a szobájába léptek. m i n t szél a felhőket. szédítő gondo­ latrajok várakoznak. de szét is oszlathatja. ólomsűrű közegben való kínlódás­ ra ösztönzi. boldog álomba merüljön. Félelem árnyéka sem vetült rá. határtalan dimenziók között ringatózó derű volt ez. Agyára ültette Tillát. de érezte. mert n e m legenda­ szerű képzeteket. Tudta. n e m tudott emlékezni arra. frissen ébredt. „ É d e n " . hanem nagyon élő. mit álmodott. Mosolya mindig csodálkozó öröm érintése volt. s a cél közel vonzását az akarat hajtotta végre. Micsoda védettség. amit Tilla mesélt neki. de n e m fi­ gyelt rá. rögtön felébredt. hogy elgondolás és megvalósítás között idő-tér falak emelkednek. N e m volt szóra szüksége ahhoz.

még a karrierjét is felál­ dozná érte. kacagó. de n e m huzakodott a kicsikkel.tűnődött hangosan az óvónő. hogy teljesen hiányzik belőle az agresszivitás. kiáltozó kicsiket nézte. aki el akarta venni tőle. Számukra a furcsa. A figurák meglepően szépek voltak. szoba­ lányával együtt próbára sietett. megcsinálta. Bár bizonyos vagyok benne. ami ilyenfajta közösségben s ebben a korban ter­ mészetes volna. . futkározó.Remélem.Nemcsak gyönyörű. különbözőbb is m i n d e n más óvodásnál. Tilla mintagyerek volt ott is. illetve valamiben mégis. A legvadabb gyerekek is elcsendesedtek tőle. N e m birtokolta közös játékai­ kat. tornában. . s szétosztogatta őket. . Semmiben n e m különbözött a társaitól. amit A m r i t á n kívül csak az óvónő vett észre. a nagyok­ nak sokszor hihetetlen a természetes.Én is így t e n n é k a helyében. Sohasem sikol­ tozott. Ez a legmegfelelőbb kifejezés rá . mert éppen egy angol hegyitelepülésen lépett fel az énekesnő. engedelmes és okos.mondta az óvónő Amritának. Pedig szépek. N e m irigy. Csendes volt. panaszkodott vagy követelőzött. Amrita a teremben játszadozó. Tilla apró állatkákat formált plasztilinből. . nem kerül sor rá! 30 .A z t . O d a a d t a annak. kedvesek ezek is. .bólintott Amrita. .Ilyen gyerekem még n e m volt! . Ha szükséges lenne. amilyen. énekben. Tökéletesen beszélte a nyelvet.Boldog lehet vele az édesanyja! Nagy művésznő! .Legfőképpen mit lát szokatlannak Tillában? . Fájna a többieknek. De Tillának nincsenek indulatai. Amrita magánóvodába vitte Tillát. Erőt kell vennem magamon. Részt vett m i n d e n játékban. elfogadják Tillát olyannak. Amit kértek tőle. sírt. hogy a tár­ sai is szeretik. Azután ő is készülődni kezdett. Igen. Angol óvodába. nehogy kivételt tegyek vele.Boldog. ha­ n e m vonzóbb. . min­ d e n társával barátságos. topor­ zékoló. A gyere­ kek n e m m i n i a t ű r felnőttek.Megértem az érzéseit .létei megnyugtatták.

aki? Szájára szorította a kezét. Egy újfajta érzékelési mód kezd bontakozni benned.Ne félj! . Tétován állt a sötétben. Hosszú. Tá­ volabb az aurától szolarizáló. Tilla ágya fölött n e m égett a kristály lámpafürt. 31 .N e m akartalak megrémíteni.Nem. Pedig n e m az. aki e növekvő testen túl én vagyok. Itt maradok. amit én? . nehogy felsikoltson. hogy belekáprázott a szeme. Leült. .Azt a valakit láttad. lilás árny lebegett fölötte. ame­ lyet a kislány ezüstös „titokhangja" mindig kiváltott belőle. Felszikrázó jeleket. azután pongyolában gyere vissza hozzám! Amritát ugyanaz az izgatott örömhullám öntötte el. Meghökkenve visszator­ pant. A kislány komoly. Este egyedül voltak otthon. Hideg. Felkészülés nélkül érin­ tett meg valami. N e m a relatív. amelyre nálatok nincsenek fogalmak. mes­ terséges fénye eltüntette a látomást. elaludt. Tilla.nyugtatta Amrita. Amint elkészült.Agya fölött felgyúlt a kristályfürt. Sietett. Teste elhide­ gült.. Remegett. . Hirtelen észrevett va­ lamit. Tilla ágyát derengő aura vette körül. tág szemmel figyelte. ami még idegen számodra.Itt vagyok.N e m . nesztelen talpú papucsában halkan kinyitotta a gyerekszoba ajtaját.csendült meg Tilla hangja. Azt hitte. azt mondta neki: . ködszerű. ami ed­ dig homályban pihent. mikor lefektette. De látomás volt-e? Álomfoszlány? Amrita odalépett Tilla ágyához. Olyan vakítóak. .Menj. .De mi volt az? Vetület? Képzet? . fürödj meg. amitől ijedség szúrt bele. .Anyád tehát nem vette volna észre azt a jelenséget. Csak nem készül elszakadni gyerektestétől az. apró fénypontok gyúltak ki. . h a n e m a kozmikus idő­ ben végbemenő kommunikációt. Bizonyos vagyok benne .

párává oszlanak. hogy amit magányos álomszemével lát. szüntelenül változó szobrokként. M i n t h a az ősóceánt a végtelen öröm tenge­ rének h u l l á m a i mosták volna át. formák. bu­ taságokat beszél.Értem. hanem termékenyítő nemzés is: kreáció.. Pedig ott vannak fölöttem" . . fa. Hiszen a tiéd volt valamikor. s én közéjük tartozom. Alatta ugyanaz a sziderikus óceán hömpölygött. Amrita szíve meglódult a lámpalázas izgalomtól.Közéjük tartozol. képzelődik. Hogyan fejezhettem volna ki akkor a vak felnőtteknek. . . Nem súlyosod­ nak sűrű anyaggá. saját képzelete hívja életre őket.M á r megindult benned az emberi érzékelésen túli összefüggések. tudta. pedig én t u d o m . logosza rög­ zíti őket.. Gyermekkorod­ ban gyakran voltak ilyen visszatérő álmaid.N e m beszélhettem róluk senkinek. Kine­ vettek érte. . visszanyered a hatalma­ dat elemek. „Két vak szemem eltakarja előlem nappal a csilla­ gokat. rezgések fölött. gomolyogtak gyönyörű. . de nem szilárdulnak meg. . A m i n t emlékezni kezdesz rá.M i k o r egy egészen kicsi gyerek azt mondja. . hogy az általam formált képeknek szédítő illa­ tuk van? S m i n d i g háromszemű lényekkel találkozom. N e m hitték.. nem pusztán észlelés. a m u l a n d ó b a n a láthatatlan valóság gyökere­ inek éledése.zengett vissza benne a m o n d a t . m i n t álmában. Akaratának rezgésenergiája. színek. Tudta. ő most egy gyümölcs. m a d á r vagy őzike. .Amrita tűnődve magába figyelt. Vizéből színes felhőformák párologtak.Fantáziaszobrokat terem­ tesz. az igazságot próbálja kö32 . Szemét lehunyta. Attetszőek. Egyszerre megint súlyta­ l a n n a k érezte magát.Igen . azt hiszik. amelyet Tillától hallott.Te érted ezeket a jeleket? . s a m i n t visszavonja belőlük teremtő akaratáramát. akik a Fénnyel utaznak. képlékenyek.m o n d t a Tilla halkan.N e m is vol­ tak szavaim hozzá. .Valaha én is.

amelyekben apró mocorgások. Hangjuk rekedtes volt. Érez­ ted. legfontosabb dolgoktól elzárkóznak. miért nem fogadják el. Egy teljesen görbe törzsű fánál kellett megállnod. amit nagyanyád mindig elutasított. Nagyon nagy bajnak. nagyon öreg jógi meditál a magas fű és ráhajló ágak között. A kordé állt. Puha levelek simultak a hátadhoz.Meg is szöktél nagyanyádtól négyéves korodban. Jobban érezted magad. Én sírtam kétségbeesésemben és tehe­ tetlenségemben. elkeseredettek. de gyökerei oly erősen kapaszkodtak a talajba.zölni reménytelenül. Felállt. mikor különös jelbeszédükkel helyeseltek. Alamizsnás szilkéjét felnyújtotta hoz­ zád. Jóízűen megetted az egészet. Madarak csapongtak körül. s attól annyira szegények. sárgás gyöngyszemük­ kel. nyomorul­ tak. N e m féltél. Vezetőjét nem láttad. . hogy a púpos fa bozontjai között szakállas. hogy élve maradt. hogy mindenfélévé át tudok változni. A magas fű csaknem eltakarta vézna gyer­ mektestedet. de barátságos. amit a madarak­ nak meséltél. m i n t h a vezettek vol­ na. hogy a legszebb. Elaludtál. Észrevétlenül ott hagytad a szá­ nalmas járművet. nem t u d t a m megvigasztalódni. nem fáztál. ők megértettek. Bele­ bújtál egy szamárkordéba rongyok. Madarak szálltak a válladra. és repülök is. s ő 3? . Gyönyörű kis tojások világítottak bennük. Füstölő iz­ galmas illatára ébredtél. csomagok alá. veszteségnek éreztem. Könnyen felkapaszkodtál rá. halk csivitelések je­ lezték az életet. A szamár le­ gelt. El­ mondtad nekik. félrefordított fejükkel gyöngéden nézegettek. betegek. Hiába „hagyták r á m a csacsiságaimat". amelyeken madárfészkek pamacsai him­ bálóztak. Észre sem vetted. Villás ágak nyúltak fel belőle. simogatóvá vált. mérgesek. mikor jó messze kisvárosi házatoktól egy pálmaligetfélében találtad magad. egy ág is megtámasztott. Hallania kellett. s kényelmesen elhe­ lyezkedtél két fészek közé. amelyben főtt rizs volt. Búbos fejükkel. s már alkonyodott. m i n t addig bármikor. a nyakad alá bújtak. elaludtál. amely valamelyik vad szélvi­ harral való birkózásában nyomorodott el. s rekedt hangjuk halkká.

Ez a kitűnő mű szimbólumává lett az ilyenfajta „végállomásra" érkezett halandóknak. szinte önkívü­ letben feléd sietett.Ezt h o n n a n tudod? .nézett közben. . S fontos. . . . Befejezte. én is a testünkben ma­ radjunk egyelőre. N e m lesznek túlélői. mire gon­ dol. aki az öreg jógi gondolatszálát követve. hogy te is. Kiáltozza a neved. Ha bele34 . és elindultál ha­ zafelé. Bettinának még élnie kell. „ N e m akarok h a z a m e n n i ! " . A neve a sorsa is. hogy mindegyik elérkezett az élete végére. Utolért a szamárkordé. labilis híd. Arra. Félúton találkoztál nagyanyád­ dal. Az író sorra veszi a nyolc ember sorsát. N e m lesz komoly baja.M i n d e n k i meghal azon az óriásgépen? . Valahol Kö­ zép-Amerikában nyolc emberrel leszakadt egy bennszülöt­ tek által összetákolt.Volt egy híres írótok az elmúlt évezredben. láttad. írt egy nagy sikerű könyvet Szent Lajos király hídja címmel. N e m érezte az értelmét annak. amely visszafelé tartott vala­ h o n n a n . Zsákutcába került.Amrita szeme rémült és értetlen volt. hogy továbblépjen.kiáltottad. Holnapra Bet­ tina erősen belázasodik.M i n d e n t t u d o k rólad. Ne ijedj meg. Felkéredzkedtél rá. De egyszerre átsugárzott az agyából a tiedbe a kép. Amrita r á b á m u l t . Kiderül. átható pillantású szemébe. Néhány napig itthon kell marad­ nia. amelyet Atlantisznak neveztek el. hol találhat meg.Még n e m tehetem. Nagyon megfájdult a szíved érte. Lemásztál a fáról. hogy agya leadóantennájával értesíti nagyanyádat. N e m is volt hová. Le fog z u h a n n i . E b b e n m á r te sem kételkedsz. Senki sem élte túl a zuha­ nást.Miért n e m gyógyítod meg? . Ahogy visszanéztél torlódó ráncok közül ki­ csillanó sötét. Két n a p múlva egy Tibetben lévő holland településre kellene r e p ü l n ü n k azon az óriásgépen. ahogy nagy­ anyád zokogva keres m i n d e n ü t t . El­ süllyed.Miért nem akadályozod meg? . És nem egyetlen inkarnációdról ezen a Földön.

hogy leszakadjon róluk testük kolonca. A tettek kö­ vetkezményeinek törvénye. . Egyetlen fekélyes beteg he­ lyett sem fekhetsz rá a műtőasztalra. látnád.Másképp az. Persze ő is halandó. mit jelent a karma. .Bettina nem fertőzött? . akibe végtelen nyugalom és derű ömlött e pillan­ tástól.Valóban az vagy? . T h o r t o n Wilder írta. hogy belőled vágják ki a fertőző sebet. Időt kapott rá. N e m nyernék vissza sárba t a p a d t képzeletszárnyaikat. m i n d ­ egyik a „Szent Lajos hídjáról" z u h a n le. Bizonyosság. Ott és akkor kell.suttogta. anyaghoz láncolt szellemi erőiket.Tilla szeme lézersugárként tűzött Amritára. hogy végigjátssza fontos szerepét. . érlelő.Én is az vagyok! . azt új formába önti. . . .néznél az Atlantisz utasainak sorsába. lényébe. gyakorlati tapasztalaton. s ami elmúlhatat­ lan lényeg benne.Értem .Olvastam ezt a könyvet. Ha ezt a repülőkatasztró­ fát most megakadályoznám.És tudom. más változatban h a m a r o s a n ugyanez a sors érné utol őket.Amrita megborzongott. E szüntelenül folya­ matban lévő formaváltozatok nélkül kívül m a r a d n á n a k egy csomó nélkülözhetetlen. . .A karma törvénye a selejtet bezúzza.

Amrita sírt.Szeret­ nék uralkodni rajta. hanem félelme­ tes képességekkel bíró. művelt értélmiségi. A szerencsét­ len utasokra.A végtelen számsor misztériuma Bettina O r l a n d i n ó n a k kórházba kellett vonulnia kivizsgá­ lásra.felelte Tilla a gondolatára. de majdnem negyven fokig felszökő lázára semmi ma­ gyarázatot n e m találtak. Utazásról szó sem lehetett. Haláluk villámgyors.. amely Tillából vakító ragyo­ gásként sugárzott. más mint a többi ember. Keserű háborgásukban. .T e r r o r i s t á k b o m b á t rejtettek a csomagtérbe. Miért n e m segített az utasokon.Amennyire tehettem. Egy pillanatra keserű harag öntötte el a többsíkú. szép és könnyű volt.mentegetőzött. Az utasoknak idejük sem volt rá. ha meg­ tehette volna? . mikor a részlete­ ket látta és olvasta. Okkal. Egyre töb­ ben lesznek. 36 . . A gépen gyerekek is utaztak! — Vörösre sírt szemét a gyönyörű kislányra emelte. . senkihez sem hasonlító lény. Tudta.t ö r t ki Amritából. .T u l a j d o n k é p p e n mi t ö r t é n t a g é p p e l ? . de nem vagyok képes rá. Szent Lajos király hídjáról zuhantak le. . mert az or­ vosok tartottak tőle. Legtöbbjük úgynevezett „jó család­ ból" való. a jövőtől való félelmükben gyilkolnak. mi ez b e n n e m . . hogy felfogják. külseje ellenére n e m ártatlan kisded. tévétudósítások az óriás­ gép katasztrófájának hírével. Tilla nem látogathatta. Fellépé­ seit le kellett m o n d a n i a . aki szemben ült vele a reggelizőasztalnál.Segítettem . gyászoló hozzátartozókra kell gondolnom. Egy földi másodperc töredékéig sem szenvedtek. hogy anyja állapota esetleg ragályos. Otthon m a r a d t Amritával. kegyetlen erő iránt. H a m a r o s a n tele voltak a lapok.N e m t u d o m . mi történt velük.

aki hamarosan meghalt. járni. . az ezrediket ellenszenvesnek. ami velük történt. . különféle nagyságú tükörrel vette körül magát. megsokszorozódik.Miért? . . beszélni alig tudó kisfiú mellett voltál. egyforma méretű. félméternyire szemben egymás­ tól. Most emeld ki a gyertyát! Amrita a kiemelt gyertyával a kezében nézte a tükröket. Ezek Ma­ ya. Bebizonyítom neked. a századikat idegennek. M i n d i g számtalan. hogy ez az egyetlen gyertya.A tükrök üresek! ..kérdezte. a káprázat szembefordított tükrei. .súgta a felismerés izgalmával. közelebb­ ről érint. Megcáfolhatja-e bárki.Meglátod. két tükör kö­ zött ugyanúgy figyelted önmagadat. ahol egy beteg. Megértem. fenyegető hóhérodnak véled.Egyetlen dimenziómozdulat kellett hozzá.Nézz a tükörbe! Mit látsz bennük? . Bemegyünk Bettina hálószobájába. Pedig csak egyetlenegy gyertya világít a két tükör között.Tedd a két tükör közé! Amrita megtette. feltámasztható tükröt állítta­ tott az asztalra Amritával.Végtelen számsorrá válik a két tükör között. Az alakok közül. rájönnél. mint gondolnád. de követte Tillát. hogy rájöjj valóságosan. Bettina hálószobájában sok t ü k ö r csillogott. . . . Az. Gyere! Amrita csodálkozva felállt.. hogy a sokaság. útjukat csak nélkülük folytathatják helyes irányban. és a kezébe adta. 37 . mélyebben. a tízezrediket az ellenségednek. Tilla két. hogy zokogtál. Ezért a kettes a Föld kulcs­ száma.s ha végignéznéd hozzátartozóik sorsának későbbi alakulá­ sát. különvalóság káprázat. ami valamennyi halandóval történik. az igazság megrendülésével.Azt. amelyek számlálhatatlanul sora­ koznak egymás mögött. amelyek között az egy számlálhatatlanul soknak tűnik. Meggyújtott egy ezüst gyertyatartóba tűzött kék dísz­ gyertyát. Mikor a távöli hegyi luxusszálló fel­ vonójába szálltál.

Nem tudom." .Igen. Te is Isten vagy.H i n d u mesterem. Az Eggyel való egyesülést. akit régebben gyakran felkerestem. azt m o n d t a egyszer: „A nirvanisztikus Isten és közöttem ál­ lok én. amellyel kivonhatod magad a sok és különváló képzetétől? . m e r t a repülőgép-szerencsétlenség áldozataival s gyászoló hozzátartozóikkal is egy vagy. Semmi nem felel meg ottan.És még mire tanított. . Te is én vagyok. h a n e m a m u l a n d ó jelenségek fölött. m u l a n d ó én.Emlékszem. De legkevésbé felel meg a semmi." „Te is AZ vagy. mit jelent valójában az a dimenziómozdulat. a személyiség bilincseinek feladását. ahol m i n d e n m i n d e n n e l összefügg. hogy mindegyik vetület végtelen számsora te magad voltál? Egyedül a két tükör között? Tu­ dod. A legmagasabb rendű kozmikus morál té­ telére? „Tat t u a m asi. A személyes. Buddha mondta erről az álla­ potról a legtöbbet tanítványainak: „A Nirvána küszöbéről a szavak a gondolatokkal együtt visszafordulnak.Az Ego.aki látta ezt a jelenséget. E m o z d u l a t befelé és fölfelé vezet. Amrita nagyot lélegzett." . Ezért zokogtál. N e m a relatív időben." . . Emlékezz! .

de fontossá vált számára. Fogalma sem volt arról. Bettina boldog volt. Noha azt hitte. nézegette a kislány bal kezét. 39 . akik m i n d szerepei imagójának és hangjának va­ rázsa alá kerültek. Egyébként nagyon szép. és néha „hangokat hallott". érzékei sűrűjén is átderengő megérzés volt. Ez a különös. látomásai voltak. megzavarta. valójában m i n d e n ismerősére azt a képet vetítette rá. Egyik átmeneti ba­ rátja. izmos testű. féltékenysége csak Amritára n e m terjedt ki. Szerelmei nők. Fi­ gyelt. zavaros szemű férfi okkult dolgokkal is foglalkozott. amely teste. megnevezhetetlen bizonytalansága. hiszen tenyérjóslást is tanult. karakterológiával foglalkozik. Mindig okot keresett. de n e m talált rá. Korához illő barátnői nem voltak. m i n t legtöbb szívügyé­ nél. Csak Amritához és anyjához tartozott. férfik iránt ideg-összeroppanásig sod­ ródó lobogások voltak. Nagyon sok csalódás érte ezért. Figyelt az álmaira. ért hozzá. aki halálosan szerelmes volt Bettinába. Különös módon személytelenné. azután három n a p múlva már alig emlékezett a nevükre. Ösztönös. mindegyikbe „belehalt" egy kicsit. amilyennek látni szerette volna. m i n t a levegő. felfedezte. Féltése. nyugtalaní­ totta. bisze­ xuális táncos volt. hogy egyfaj­ ta szuggesztió hatására érez így iránta. állandó szoron­ gásban tartotta.N e m értem! N e m értem! . de e jelenségeknek csak a felületén ma­ radt. m i n t annyi más férfi.mondogatta Bettinának. hogy senki mással nem kellett osztoznia rajta. A kislány elbájolta. .Időben és idő fölött Tilla szépen fejlődött. résen volt. növekedett. Mégpedig Tilla miatt. m i n d e n irányzatba belekóstolt a transz­ cendens területen. Bettina mellett tovább megmaradt. hogy Tillának „üres a bal te­ nyere". Forgatta.

m i n t h a egy nagyon öreg fának nem lennének évgyűrűi. és neki csend­ ben kell m a r a d n i a . Amrita ágyához lé­ pett a koromsötétben. m i n t amit el t u d n a viselni. amelyek a korát. nesztelenül.Azt nem mondta meg anyjának.kérdezte Bettina ideges türelmetlen­ séggel. m e n e k ü l n i e kell valami elől. .és sorsvonal. amely mel­ lett egy hálófülkében Amrita aludt. ami több. mintha pille repült volna át a szőnyeges padlón.Zavar.Bettina felemelte a kislányt. megélt viha­ rokat.Miért? . napfoltkitörések visszatérő periódusait jelzik. sem szív. . Megmagyarázhatatlan szorongás fogta el. Tilla egészen különleges. Riadtan Tillára né­ zett. .És ez valami rosszat jövendöl? . Egy pillanatig sem kételke­ dett benne. . Nincs benne sem fej. ne használja a lámpát. hogy fontos dologért keltette fel. . s az eltűnt az életükből. Hir­ telen úgy érezte.A bal tenyere a m ú l t a t jelenti. Ahogy kilendítette két lábát az ágyból. .És makkegészséges! . Anyja egy ideig ragaszkodott hozzá.Amrita! . Nyolcéves volt akkor a relatív idő sze­ rint.kérdezte Bettina. apró villanykörte égjen a gyerekszobában.súgta a lány fülébe. sem élet. De Bettina is torkig volt szép. de Tilla megkérte rá. bi­ szexuális táncosával.N e m hiszem..Ébredj! Amrita felrezzent. csodaszép gyer­ mek! . Csak egyike a megfejthetetlen kérdések­ nek a többi között. E z u t á n egy éjszaka Tilla mezítláb. aki körül fény derengett.szorította a szívére a kezét az énekesnő. Én különben sem félek. . hosszú hajfonata a hátához csapódott. aki ettől a zöld lángtól összerezzent. Olyan. hogy egy halvány fényű. Pedig a kékesfehér sugárzást sohasem 40 . . hogy ő sötétben is tisztán lát.Mit nem értesz? . Elegem van a huhogásodból! Még ráijesztesz! Vagy bemocs­ kolod a perverzióiddal! Tilla szeme rávillant a táncosra.

Rátalál majd új szerepkörére. miért nem döglik már meg az ilyen fehérmájú. Éppen akkor vitték el előtte hordágyon öngyilkos kolléganőjét. . Egyre hangosabban zokogott. N e m tu­ dott egyedül m a r a d n i . Lázongva. anya? . vén banya. közös telefonhoz. Ingrid egy egész doboz altatót magába döntött. visszeres lábak nyúltak ki. amelyek alól göböcsös. azt m o n d t a neki. p u h a lábdobogást az ajtajuk előtt. nevetséges. és a szemét dörzsölte.hallotta Tilla álmos hangját. s a társulat megalázott. de még énekelt. akit kitartott. Annyira szirénáztak. megtűrt tagjaként kapasz­ kodott görcsösen egymondatos szerepeibe vagy kórusban va­ ló tátogásába. nyakerei lüktettek. Gyorsan visszahúzódott. nem akart megöregedni. Telefonálj mentőkért! Idejében ki kell mosni a gyomrát. Résnyire nyi­ totta a folyosóra vezető ajtót. ti­ zenéves. sustorgást. Amrita szótlanul kisuhant a folyosóra a messzebb lévő. Bettina Orlandino felébredt a szirénázásra.tudta megszokni. Nemsokára hallották a m e n t ő a u t ó sziré­ názását. Sikerei lesznek. aki elvesztet­ te a hangját.Még nem jött el az ideje. az ágy­ ra lökte és elhagyta. . 41 .A 240-es szobában halálos dózisú altatót vett be Ingrid Richter! Amrita ismerte Bettina német kolléganőjét. M á r mindketten az ágyukban feküdtek. . ordított vele. kapcsold fel a villanyt. zajra és a szo­ bájába beszivárgó pánik hullámaira. Sötétben. Mikor a fény elárasztotta a szobát. Torkában gyürkőző kiáltást kellett elfojta­ nia tőle. Nagyobb szerepeit sorra elvet­ ték tőle. Tilla felült az ágyban. Felkelt. Besietett Tilla szobájába. A fiatal fiú.Mi történt. amelyről nem tud egyelőre. Légy szíves. Sötét csend fogadta. nappal is túlfestve. A rémülettől meglódult a szívverése. Sírni kezdett. Vajon fel­ ébredt-e a lármára Tilla és Amrita? Szólnia kellett valaki­ hez! Nem bírta ki egyedül. pofon ütötte. csak az ő füle zúgott. „forrószoknyás" ruhákban.

Egyszer majd n e m a m e n t ő k jönnek érte. Majd jobban lesz.. A halhatatlanságról szól. Arról. akivel egy szobában lakik. Ke­ zével dörzsölni kezdte a bőrét.Mit olvasol? . Talán csak meg akarja ijeszteni azt a fiút.... hogy ami örök ben­ n ü n k . vigaszt találni úgy. . H o m l o k á r a ráncok gyűrődtek.Tilla előtt n e m a k a r t a m elmondani: milyen gyönyörű volt Ingrid valamikor! Kislánykoromban m i n d e n szerepében megnéz­ tem. Bettina leült az ágya szélére.H o n n a n tudod? . .Keresztbe tette a karját. . mit jelent ez az emberre nézve. .Valaki. a h i n d u k Isteni énekéi. azután be­ m e n t Amrita fülkéjébe.A Bhagavad Gitát.Eszméletlen volt. Szépsé­ ge töretlen m a r a d t sokáig. és soha meg n e m ölhető. mikor a hangja el­ vesztette a fényét és erejét. Nagyoperettek.Ingrid Richter néni? . Szája remegett. akit egyre inkább a barátnőjének érzett. .Lehajolt. Musicalek. azután. drágám. Szeme könnyes volt. ér­ deklődni utána.m o n d t a Bettina sírástól zi­ hálva..Aludj most. . A lány ágyánál takart fényű kis lámpa égett. Szeretnék hinni.videojátékok. Tévé . n e m sebezhető. Nála tökéletesebben nem adták 42 . m i n t h a fázott volna. Akkor már tegeztek egymást Amritával. Fil­ mek. igen. áttért a könnyű műfajra. N e m először. Krétafe­ hér és. A függönyt összehúzta maga mö­ gött. .. .kérdezte.Kezét leejtette. akire ezer veszély és fájdalom leselkedik. Nagyon szere­ tem.Lehajtotta a fejét. .. valaki rosszul lett . ... m i n t te! . Bettina a két tenyerébe temette az arcát. ő meg hangosan sírt.kérdezte döbbenten. hanem.Szeretném érteni.Lekapcsolta a lámpát. Először az operában énekelt.N e m akartam k i m e n n i a folyosóra zsíros arccal. drágám. . nagyon kiabált vele. Ingrid Richtert elvitték hordágyon az ajtóm előtt. . nagyon-nagyon öreg. megcsókolta Tilla haját. Megint öngyilkosságot kísérelt meg.Igen. Feltámasz­ kodva olvasott. . .H a l l o t t a m . mikor az a fiatalember.

F i n o m parlandókkal. Sohasem hallottam még 43 . s a kollégái meg a nézők kiröhögik. allergiát kap tőlem. akik annyi örömöt. . Amrita? . aki botrányt csinál a nézőtéren.Igen. Borzas parókájából piros tollak állnak ki. Nem vagy egyedül. Míg el nem hízott. ha Tilla fel­ nő.A bő­ röd hamvas. mert én elloptam az ő szerepét. hogy v a n n a k b e n n e s z á m o m r a megfejthetetlen titkok. Rendkívül muzikális. Hang nélkül is. mozgása is pá­ ratlan volt. egészen különleges.elő a világ leghíresebb sanzonjait. A száján elmázolt rúzs.N e m t u d o m . m i n t én. érzéki. hogy reszket. Hajlékony. Érezte. amelyet most forgatnak vele.. Csak ne lenne olyan. Sokfodrú szoknyáját derékig emelve dobálja göcsörtös lábát. . A bőre tele van öregségi foltokkal. Látszólag semmit sem titkol. mialatt folyton rikácsol. mégis úgy érzem néha. azonnal hagyják abba az előadást.. Én is ilyen leszek. k á n k á n t táncol néha a karban. rendőrök vezetik ki. Gyöngéd hoz­ zám. . a hangod kristálytiszta.. Végtelenül jó. Egyetlen és pótolha­ tatlan vagy a hivatásodban. m i n t h a valami rejtett csillagforrásból ömlene elő kimeríthetetlen erővel.Amrita az énekesnő karjára tette a kezét. hanem Tilla szeretete is. mellét. szánalma­ san megöregedniük? Striciket tart ki. egy eszelős. Szinte többet tud a zenéről. félelmetesen okos. De nemcsak a szépséged és te­ hetséged őriz meg kortalannak. az alakja.Félelmetesen? . Bettina! .nézett fel Bettina tűnődve. Nyugtalanná tesz vele.. Kétévenként felvarrat­ ja az arcát. párducszerű.. . élvezetet szereznek mindenkinek. Nem értem. Akkor is. A filmben. vén ri­ pacsnőt játszik. mivel érdemeltem ennyi ajándékot a sorstól. Mindent tudott. Én is szeretlek. A legszebb prózát beszélte világnyelve­ ken. karját. S a hangja. Bolondultak ér­ te. hogy görcsöket.. Engem annyira gyűlöl.Te sohasem fogsz megöregedni. hiszen csodaszép nő lesz belőle. Négy fekvésben énekelsz egyforma tökéllyel. férjhez megy. Miért kell az ilyen nagyszerű művészeknek.Igaz .

m i n t a magaménak! El­ hiszed? . első pillanatban maga is megriadt. Tillát egy rövid. . A függönyhöz lépett. míg szorongását el nem mosta a bizonyos­ ság: igaza van.Felállt. És azok sem közeledtek hozzá. neki szívesen átadom majd a stafétabotot. . Mit felelhetett volna neki? N e m érthette meg. senki nem versenyezhet vele.Érdekes .N e k e d mit jelentett a szerelem. .Csil­ lámló fényekkel teli. Még zaklatottabbá t e n n é . simogató zengést. Két apró. Az apja viszont molekuláris bio­ lógiával foglalkozott. Pedig csinos volt. Amrita hirtelen megérezte: a szédület. És ha kedve lesz hozzá.Te mit értesz szerelmen. a művészeted mellett? . De n e m hiszem. e vonatkozás­ ban is miért különbözik teljesen másoktól. Mielőtt széthúzta volna.. Tillából árad.N e m sokat. Azt hiszem.Igazad van. Amrita? . Örülni fogok a sikereinek.csóválta meg a fejét Bettina. ha felnő. jobban. feszes melle áttetszett selyemköpenyén. az asztrofizika. és kiment az ajtón. Mindig ilyen témájú könyveket kell kivennem neki a könyvtárból.Persze. Ha a pubertásban n e m veszíti el ezt az ezüs­ tös. És a szerelem? O is nőnek született! . Tovább akar tanulni. Halk léptek­ kel végigsietett Tilla szobáján.. .Almos vagyok . . M i n d i g is tudta. Sohasem kívánta férfival vagy nővel a szerelmet. Nagyon szép volt. amely Bettinában eluralko­ dik. Mikor Tilla megmondta neki. mégis nagy fel­ lángolásnak köszönhetem.. szőke.Engem soha­ sem t u d o t t lekötni ilyesmi. visszafordult.Most ne t e k i n t s ü n k a jövőbe! Légy jelen a sorsod aján­ dékaiban! Jó? ..suttogta. Bettina. Tágra nyílt szeme kábultan a végtelenbe révedt.. hosszú haja a hátára omlott. ha nem is nevezte meg ön­ magában. Tillának a zene kellemes pihenést jelent majd. ..N e m várta meg a választ. . hogy elfogadja tőled a staféta­ botot. de azért.ilyen hangszínt. biológia. Teste ma44 . Nagyon érdeklik a természettu­ dományok. .Neked is aludnod kell! .

sőt azt is. Nyitott sebek véreznek bennük. Beszélgetni akartak vele. O is tudott szeretni. képek felvevőállomá­ sává lett volna.. de n e m merte hinni. amelyből sikolyok. Sokan szerették. A többi halandó n e m látja ezt. mint én.. amit lát. vagy ő menekült tőle? Milyen egyszerűen. mikor Tilla megnevezte őket. amelyek zárt ajtók mögött mentek végbe. kettéamputált. szegények. Agya m i n t h a történések. S arról különösképpen nem. szavak. miről beszélsz? . hosszú pillájú szeme nagy. karmokká görbülve. mint hogy szemlélte őket. Éppúgy. Amrita." •". Lényed gyökerében különbözöl a többi töre­ dék embertől. N e m is szabad látnia. Látta. mosolyogva kö­ zölte vele: „Miért tiltakozol a te külön valóságod ellen? Más vagy. sötétben. hallotta emberi viszonylatok. s mintha valaki kommentálta volna azt.. Mindez akkor nyert értelmet b e n n e . Hajszálnál vékonyabb idegszálak hálózata m e r ü l t fel benne szívósan. A metszések helyéről áttetsző csápok lengtek a csonkolt másik fél felé. karcsú. . azután tehetetlenül lehullva. szakadozottan.Hogy érted. Meg­ nyugodtak mellette. keresték a közelségét. sokszor megdöbbenve. kapaszkodva. arca szép vonású. Már gyerekkorában megérezte környezete tagjainak vagy akárkinek. iszonyod­ va vagy tele részvéttel. fülhasító jajszavak. szánni és szolgálni. kihagyásokkal: „Szegények. konfliktusok szövődményeit. voltak barátai. kéjkiáltások p e n d ü l t e k elő hárfahúrokat tépő uj­ jak őrült ópuszaként. el-elhalkulva.. csonkák. mit gondolnak a szavaik mögött. megfeszültén." Látta is a különös sebeket.. a taszító vagy vonzó kisugár­ zásait.dadogta hitetlen izga­ lommal Amrita. bár tudta. milyen furcsa képzetei vannak este. Senkinek nem mert beszélni róla. hogy Tilla 45 . száradó csonkokká zsugorod­ ba. s ő szembe tudott.gas. szembe mert nézni azzal.. mikor lefekszik. akivel találkozott. rezgésekből kiala­ kuló testeket.. Neki más köze e jelenségekhez n e m volt. szelíd őztekintetű. de másképp. még elalvás előtt.... Mondatok. jelenettöredékek úsztak át tudatán. aminek értelme mindig elrebbent előle..

Elővették régi fotóit. A közönség dőlt a kacagástól. A fiatalok szerel­ mesek lettek m ú l t b e l i árnyalakjába. Benned is eggyé vált a kettő. Nagy sikerrel vetítették tévéjátékait. Hűsek. Micsoda súly szakadt le róla hirtelen. Ingrid Richternek milyen kitűnő hu­ mora van. boldog­ gá tették. Titkos elfajulásokat hor­ dozó. M i n d e n a helyére került. Interjúkat készítettek vele. csillagtávolból egymás felé kapaszkodó. Nagylemezei. Az öngyilkos.Arról. .szavai környezetéből kizárult magányára vetítenek megvilá­ gító fényt. ez az új­ nak t ű n ő észlelésmód nagyon ősi képesség. Komikaszerepeket írtak neki. Bizonyos volt benne. Keserű iróniával parodizálta az egykori tragikát önmagában. videokazettái kelendők lettek újra. m e r t neve volt. Meg akart halni.kérdezte Bettina Tillától és Amritától a színészek m i n d e n k o r i sértődöttségével egy kol­ léga sikere láttán. . Összeforrt a n e m e k szörnyű sebe. M e g m e n t e t t é k persze. Tudta. Egyre kevesebbet be­ széltek. N e m dúltak benne a nemek gyűlölet-szeretet harcai. Eltúlozta klasszikus szerepei pátoszát. reménytelen pótcselekvései. n e m szavakat hall. m i n d i n k á b b képzeteik vezetékrendszerein át vették tudomásul a másik közléseit. . film­ jeit. amely végre megint helyreállt közöttük. drá­ mai pátosszal skandálta a lábos mellett a szakácsnőnek: „Ez magának pacal? Hol a külön mócsing belőle?" Nagyszerű kritikákat kapott. Szívfacsaró történeteket szőttek köré az idősödő újságírók.gördültek lényé­ be Tilla gondolatgyöngyei. Amrita. gyógyítók voltak. hogy teljes vagy. Harmóniába ke­ rült önmagával és a világegyetemmel.M i t szóltok Ingridhez? . és újjászületett! 46 .Ötödik virágkorát éli. torz szörnyetegből egésszé vált. Egy élelmes rendező rájött. . mikor a legprózaibb helyzetek szövegét szinte koturnusban.Hogyan l e h e t n é n k együtt különben? . feloldódott. öreg színésznő neve címoldalra került a la­ pokban.

de hangja szórakozott. .Ugye a holnap még nincs? . Azt hiszem. fakó idegen múlttá változott. Bettina magához vonta Tillát. . hogy újjászüles­ sék . . Ráütnek vele a szakadékra.Idő nincs! .simult hozzá Tilla. Úgyne­ vezett szerelmeimre. szeme könynyes volt. . mint egy tündér! ..Mindenkinek meg kell halnia ahhoz.Persze . Anyámra.Eltűri.. Te hányszor születtél újjá. . Amikor Tilla megszületett. 47 . .Ez érdekes. . Te tízezer éves korodban is úgy fogsz énekel­ ni. Még nem gondoltam rá.Az sincs. értem. hogy éle­ tem egyes korszakaira úgy emlékszem vissza. .Nincs.A tündérek mindig gyönyörűek és fiatalok maradnak. és valami egészen más kezdődik. mindaz. vén ripacs! És hülye! .. m i n t h a n e m is velem történtek volna. Az addigi korszak lezárul.Átrepülsz az öregségen is..Szerencsétlen. ami addig végbement.. mert t u d n a k varázsolni! Te mesélted nekem! Va­ rázspálcájuk van.? Hogyan kelek majd át az ifjúság és az ijesztő vénség fekete szakadékán? Sohase t u d n á m elviselni a szánalmat. . A gyerekkoromra. .Egy életen belül is sok­ szor történik velünk ilyesmi. kiről beszél megint. Bizonyos.bólogatott Bettina bizonytalanul. mint egy pacsirta! Anyu! Figyelsz rám? .Amrita és Tilla tud­ ták.Figyelek! .Bár így maradna mindig! Bár megállna az idő! . és az virágos­ kertté változik.És megérkeztél az örök jelenbe.mondta Amrita mosolyogva.Csak most van.És a tegnap sincs már? . inkább.nevetett fel rá Tilla. Bettina? Az énekesnő rábámult. hogy röhögjenek rajta! Még élvezi is! És én. Pillantása önmagába veszett. . .mondta. mert gondo­ latai visszatértek zavaros érzéseihez Ingriddel kapcsolatban. miről beszélsz.

Még mindig n e m m o n d h a t o d el nekem. Veled együtt. Mikor Tilla levetette „gyerekálruháját".Ma van! . Légy türelmes. s közben kacagva mondogatta. mint az újszülöttek. fájdalom nélkül megy majd át a hosszú éjszakába.Akkor mi van? Bettina felkacagott. és azután? . ..O még rögzíthetetlen dolgokba kapaszkodik. . m e r t bizonyos vagyok benne. Szeretem őt.Csak ma van! Csak most van. pirosan ki­ szakad a sötétség méhéből. és hajnalban megint visszatér. hogy az én születésem i n s t r u m e n t u m a legyen. Mikor Bettina elment.Egy fölfelé cserkésző trillát énekelt ezüstös hangján. amelyen átsugár­ zott egy kortalanul érett lény hatalmas ereje. Tilla két kezét megfogva forogni kezdett körbe­ körbe. kicsi Tintinellám! . s a könnyeit törülgette. de a kacagástól. Amrita megkérdezte Tillától: . Ezért félelem.Miért sajnálnék valakit. Amrita mindig megrendült alig elbírható érintésétől.Nagyon sok m i n d e n történik azután.Testén remegés futott át.Te tudod. boldoggá teszed egy időre. m i k o r fog meghalni? N e m sajnálod? . mit akarsz kez­ deni emberfeletti képességeiddel a mi kis kék bolygónkon? Anyádat le tudod csillapítani. Sohasem veszítjük el egymást. De addig boldog és sikeres lesz. de hangjának rezgéslogosza lehetővé tette. hogy folytatja az útját az éjben. amely eltűnik előlem.Én csak a szolgálód vagyok! .Velem együtt? . trillázva: .Mi lesz Bettinával? . . Várj..Lihegve egy székre vetette magát.. . .T ö b b r e vállalkoztál. . Elhiszi a halált. a hori­ zont alá merül. aki valójában halhatatlan? A lenyugvó napot sem sajnálom.

megoldhatatlan gazdasági feladatok. A szociális segélyből tengődő. Elemi csapások. amelyek hüllőfigurákra. ökológiai veszélyei. a földgolyó egy másik helyén robbantak ki gyilkos forrongások. a terrorcselekmények perverz bosszúhadjárata. Emberek és elemek. a prostitúció és az ismeretlen vírusok okozta járványok. a jövőtől való félelem neurotikus szorongása vett erőt. energia-. Orkánok törtek városokra. tanult. Özönvízszerű esőzések váratlan földcsuszamlásokat okoztak. tétlen töme­ gek között félelmetes arányokat öltött a bűnözés.és víz­ hiány tette m i n d elviselhetetlenebbé a közösség együttélé­ sét. Hiába 49 . Sokat utaztak. fokozódó konfliktusai egyre i n k á b b n y u g t a l a n í t o t t á k Bettina Orlandinót. biológia képtelen volt megbirkózni a vízözönként fenyegető problémákkal. He­ gyek torlódtak össze. Erdők pusztultak el. élelem. fanatikus gyűlölködések. Ha valahol elfojtották különféle indulatok kitö­ réseit. Furcsa szigetek emelkedtek ki az óce­ ánból bazaltszobrokként. a Stonehenge alakzataira emlékeztettek. és emberek tízezrei lelték halá­ lukat súlyos iszapja alatt. ráömlöttek békésen alvó településekre. Az elmaradott országok éhínsége megoldhatat­ lanná vált a jóléti társadalmak m i n d e n erőfeszítése ellenére. biblikus közér­ zetként nehezedtek a halandókra. A vizsgák semmi nehézséget n e m jelentettek neki. Rég halott vulkánok magmája zúdult lakott területekre. A tömegeken létbizonytalanság. Rengett a föld.Vulkán Tilla növekedett. A levegő sok lakott területen beszívhatatlan volt. testi-lelki fertőzések fékezhetetlen kitörései babonás. Földrészek szakadtak széjjel. az alkoho­ lizmus. A nagyszerűen fejlődő orvostudomány. de ott is növekvő munkanélküliséget okozott a rohamosan fejlődő robotika. A világ szaporodó torlaszai.

ha­ talommal kiharcolt luxuskörülményei között. amelyek legbaljósabb és megoldhatatlan következménye a hulladék volt. a N a p erejét felhasználó üzem­ anyag. szépség esszenciájából.és fajfenntartás tengődése. raboltak. A környezetvédők tüntetései ellenére kénytelenek voltak szaporítani az egyál­ talában nem biztonságos atomreaktorok számát. Kom­ munikációs. ezüstös hangja még mindig rávetült valamennyi m ű k ö d ő képernyőre e védett központ­ ból. megismerés. pró­ bálták megtalálni kórságainak vakcináit. H i á b a p r ó b á l t á k felhasználni újra egy részét. a televízió és a videotelep közelében. Végár professzor mellé kerülhessen asszisztensnek. marakodása fölé emelte. gyilkoltak. megfigyelő és nagy kísérleti műholdak. sem az űr n e m fogadta be. Bettina csillogó szőkesége. a hidrogénből kivont energia. amely az embert a lét. sem a tenger. hogy a világhírű biológus. a színház. mindig felhalmozódott és szaporodott olyan tömegben. amelyekben egyre több kuta­ tó figyelte a Föld s az élő bolygó szféráinak vészjeleit. satuba szorító erejétől h a t a l m a s ütemben növekvő tibeti he­ gyek fennsíkján éltek a föld zsugorodó elitjének pénzzel. Azért sietett megszerezni a diplomáját. egyelőre sikertele­ n ü l . m á r szinte egyáltalán nem részesült a tehet­ ség. akinek szerinte több ganglionja borult fény50 . átröppenve az elit osztályok tananyagán. űrlabo­ r a t ó r i u m o k lebegtek fölöttük. saját házuk­ ban. Egyetemi vizsgáin is csodagyerek­ nek számított. hogy su­ gárzóanyagával n e m lehetett m i t kezdeni. a tenger h u l l á m a i t felhasználó áram . Tilla. A fatálisán emelkedő energiaéhség m i a t t hosszabbodó á r a m s z ü n e t e k vaksötétjé­ ben éjszakánként a b ű n ö z é s ordasai csatangoltak. Amritával és az öltöztetőnő szobalányával együtt akkor m á r az elemek anyagot öklöző. törtek­ zúztak. bár a szaporodó népesség. korábban érettségizett kortársainál. Bettina O r l a n d i n o Tillával.születtek ragyogó eredmények: a „vízből keletkező tűz".megoldásaik messze e l m a r a d t a k a szükségletektől. Sem a föld. amelynek puszta léte végve­ szélybe került.

Bizonyos volt benne. haragosan örvénylő. m i n d e n érdekelte. asztronómia. ökológia éppúgy. jajgató gyerekeket. mint több társának. gyilkosságok szenzációit. a matematika. s horrorjaikkal. rémtettek. etoló­ gia. Tilla persze egyetértett vele az „össze­ függések t u d o m á n y á n a k " felismerésében. „világvége" őrjöngésétől megszállott prédi­ kátorok. n e m akarta látni. De Tilla és Amrita figyelték az eseményeket. pszichológia. A Föld nyugtalanul változó felszíne. mi történik a világban. csonkolt. üveges szemű. hogy „különc" vagy „irracionális fantazmákkal" feltű­ nést keltsen kollégái között. ataviszti­ kus és utópisztikus jelszavakhoz csatlakozó fanatikus töme­ gek. antropológia. Nyitott volt. ördögi fantazmák szuggesztiójával egyre elvadultabb modellt szolgáltat­ tak újabb szörnyűségek elkövetéséhez. kétségbeesett közérzetét. Betörtek vele zárt lakásokba. tüntetők cselekményeit a tömegtájékoztatás egyre tökélesedő eszközei könyörtelenül eljuttatták a világ min­ den pontjára. piszkos szürkén habzó hullámok láttán. de óvakodott at­ tól. fonadékos. közelképekben mutatták a merényletek. a történésekkel szinkronban vetülő képek elvisel­ hetetlenné fokozták a tömegek elkeseredett. nyílt üzekedések. és vele maradt Végár professzor m u n k a t á r s a k é n t . S ő n e m menekült a világűrbe. szélsőséges. Bizalmasa egyedül Amrita volt. Bettina O r l a n d i n o már nem nézte. A tenger­ szint emelkedésével a mocskos. egymást kiegészítő elemei az élet megfejthetet­ len misztériumának. m i n t a mo­ lekuláris biológia. A ti­ beti fennsíkon épült egyetemen végezte kísérleteit. r é m ü l t e n síró.be. feleségeket. hogy a tudományok összetartozó. véres hullahegyeit. aki éppoly könnyedséggel jutott át a vizsgák akadályain. különféle ártalmak növekedése. amelyek völ- 51 . ahogy az orvos egy kórság tünete­ inek előrehaladását. Ezek az apoka­ liptikus. helyi háborúk. A zenébe menekült. mert céljuk a gyógyítás volt. átkozódó anyákat. forrongások. elemek és emberek veszett i n d u l a t a i n a k kirob­ banásai.

S m a g á n a k a meteornak. .Milyen hatást gyakorolt vagy gyakorol a Tunguz mete­ or erre a szerencsétlen csillagra? . megba­ bonázva bámulva a falakra vetülő színes. sem most nem fejt­ heti meg a racionális eszközökkel kísérletező ember. Az élet nem a Terrán keletkezett. széles szakadékát is elbontotta az óceán vize. egyetlen porszemét sem találták meg a kutatók. A Föld az utolsó közöttük. a főpap fáraó a fülébe súgta: „Ozírisz és Széth. Mint m i n d e n anyagi jelenség oka. plasztikus képe­ ket.gyek.kérdezte Amrita. .Az univerzum. tele van életcsírákkal . sem állati élet. újjáformáló korszakai alatt eredetileg a Föld magzatvizeinek.Micsoda? .Üres tér nincs. amely e hihetetlen tragédiát okozta. Mikor az ősi Egyiptomban a misztát be­ avatták a végső titokba.Ez is megtörtént . Mi­ ért. a megakozmosz is. erdők tömegét változtatták mederré. sivatagok. . si­ vár körzetében azóta sem t á m a d t sem növényi. .m o n d t a Amritának. ahol van még F é n n y é desztillálható élet. nagyon rejtélyes esemény volt. A Fénnyel együtt m i n d i g és m i n d e n h o l az árnyék is megjelenik. a Tunguz meteor eredete. Kopár.Úgy t u d o m . az anyaggá sűrűsödött élőlények idegekkel át52 .Most m á r az 1908-ban lezuhant Tunguz meteor mély. óceánjainak medrei voltak. De mivel a Fény erőinek az emberen át meg kell küzdenie a sötétséggel.Mi ez a titok? . Tilla? . a sötétség ikertestvérek. Tilla sóhajtva hátradőlt. Sok száz kilométeres szakaszon letarolt m i n d e n vegetációt. Most megint azzá alakultak.magyarázta Tilla halkan. De ez nem vál­ toztat a hatáson.A Tunguz meteor titkát sem akkor. A siva­ tagok különben a sok millió évenként ismétlődő katakliz­ m á k Terrát alakító. a Szolária többi bolygóján. .firtatta Amrita. . ." így történt ez e kis naprendszer. amelyet azóta is a Földre gyakorol. célja láthatatlan síkok erőmezőiben gyökerezik.

A végsőkig fajuló kataklizmák ö n m a g u k a t végzik ki. és éppen azért. ami a Tunguz meteor lezuhanása u t á n történik. tévedsz. Rá­ kos. akik önpusztító mérgekbe m e n e k ü l n e k árnyak­ tól üldözött állapotukban. agresszió. hatalmasabb méretekben a Földre zuhogó napkitörések tá­ madásai. M i n d a z . E kozmikus sötétségbomba csak meglódította azokat a folyamatokat. járványok burjánzása. mágneses zivatarok érrendszerben. különleges bolygó­ konstellációk zárótüze. Máglyák. So­ kára és szörnyű áron. ismeretlen vírusok megszálló hadtestei. szenvedélyek és szenvedések . . őket gyilkolják meg tébolyult megszállottságukban. ingerei.Kiket? 53 . roncsoló hatása. Csak visszahúzódik.tisztítótüzek. De jó erőszak nincs. Gyilkolnak. Csak a vakcina. h a n e m a „láthatatlan árnyak" szüntelen tevékenysége az emberek emócióin át. kemoterápiák n e m segíthetnek rajta. Esszenciálódik. hanyatlás lehetősé­ gei korlátozottak. erőszakos behatolás volt. .Itt. A sötétség fegyverei nemcsak a vulkánként kirobbanó gyűlölet. A világosság ópuszát készítik elő. egyre sűrűbb időszakokban. amelyek kopár.Annak ellenére. A földbolygó most súlyosan beteg. zuhanás. Itt azonban megállítjuk őket. idegpályákon. ezen a bolygón? Annak ellenére. piros magmaözönök. amely felgyorsította az elkerülhetetlen krí­ zist. Kobaltágyúk. de ez a láz gyógyít végül. Ha valamiféle „világvé­ gére" gondolsz. élő testeket provokáló. anyagot. hogy a mélység fe­ kete polipkarjai rohamosan felkúsznak ide is m o h ó faló­ csápjaikkal? . nedvekben rövidzárlatot okozó kórok. Terra és a rajta keletkezett élet nem pusztul el. A mélység.szőtt teste a harctere ennek a kozmikus idő végtelensége óta folyó háborúnak. mirigyek korbácsolása. amelyet a Fény a r k á n u m a magából a sötét­ ségből von majd ki. légkör és mágneses szférák nélküli sivataggá változtatták Szolária többi bolygóját.

. Az óceánok. fertőző szenvedélyek lázai. s ki tudjuk várni a krízis csillapulását. perverziók anyagot felbontó mérgei. . Amrita zavarodottan b á m u l t Tillára. B e n n ü k is a halhatatlanság szikrája parázslik. Belőlük rajzanak ki a pokol. hogy „átdíszletezett"? 54 . . akkor is. De e hatásokkal csak a tömeg manipulálható. ha elérkezik az ide­ je. A gyűlölet és ha­ lál vírustelepei. A téboly rögeszméi. Mi és ki m a r a d h a t meg ebből a végveszélybe került életformából? . amelyek puszta káprázatok. amelyek foglyul ejtették.Hová m e n e k ü l h e t ü n k az egyetemes pusztulás elől? Hol m a r a d m e n e d é k halandók részére.Mit értesz azon. T u d u n k egymásról. Egymással harcoló. A Földön van még n é h á n y hozzánk hasonló kisebb-nagyobb csoport. kísérteteit. A Fény keringését gátló betegségcsomói.N e m t u d o k megnyugodni attól.. fejlődésük későbbi szakaszában. . amelyekben sötét. romboló eszmékké alvadtak a nagy éjsza­ ka képzetei. ha tudatuk ki­ vételes. zseniális dimenziógép? . Ok a kozmosz trombusai. egzaltációi. tavak lassú tisztulását a teljes átdíszletezett Terrán.O és a többiek is más tér-idő törvények között élnek be­ szűkült t u d a t u k rácsai között.Mi. És Végár professzor néhány tanítványa.A m e n e d é k készen vár b e n n ü n k e t .tört ki Amritából. hogy rajtunk kívül a többiek mind.A fekete lyukak csillagtemetőinek árnyait. folyók. . Valójában nincsenek. a félelem halál­ képzetei. amely fárosszá lobban majd. A katarzist. fanatikus szekták rituáléi. C u d a r gyönyörök. agyuk sokkiterjedésű. özön­ vízből.Azok kevesen vannak a népességrobbanás félelmetesen szaporodó embersejtjei között.. Mi könnyebbé tesszük számukra az elkerülhe­ tetlent. a kivételes emberi t u d a t n e m . És Bettina? . M u n k á n k közös. Egy új életforma feltámadását a vulkanikus hamuból.. börtönbe zárták m a g u k b a n luciferi eredetük csíráit.

Elsüllyednek. áttetszőek. hegyekké torlódnak. ma­ gába fagyasztva elmúlt évmilliók növényi. . és emlékezz! .Mire? . A régebbi.. sugárzók.De nekünk mi a dolgunk itt tulajdonképpen? Avass be végre.. .Arra. Figyelj. Hallgass. s a trópusokat jég borítja. hogy tudjam. Ne kérdezz többet. A katakliz­ mából kivont vakcina. éghajlatuk változik.. sűrű emberfajta helyébe megérkeznek a Föld előttünk ma még láthatatlan ikerbolygójáról a látogatók. és emlékezni tudnak.A Terra anyagából súlyos. szigetekké szakadoznak. rengenek.Az Aranykor előkészítői vagyunk. . te meg én. Egészen másfajta élet burjánzik fel a szétúszó szárazulatokon. Nem először történik meg ez. A lélek orvosai.. Súlytalanabb élőlények feltételévé vá­ lik. Jégborította te­ rületek trópusokká változnak. akik lebegően könnyűek. megtermékenyülnek. .. A légkör ritkábbá válik.A földrészek állandó mozgásban vannak. Ahogy te is emlékszel rá. akik kigyógyítják az embert az anyag valamennyi kórságából. Bolygónk belülről öklö­ ző indulatai megnyugszanak. A gra­ vitáció gyengül rajta.Mitől? . tüzes salak szakad ki. állati maradvá­ nyait. hogy az életük örök. Amrita.

a m i a t u d a t á b a ömlött a Földön végbemenő ese­ ményekből. éhező. tévésorozatait továbbra is sugározták a tévécsatornák. Nappal sem volt biztonságos gyalog járni az utakon. M i n t a többi. fanatikus terroristák tébolyult gyűlölete „a ki­ váltságosok" iránt a legmerészebb fantáziát és rémálmot is meghaladó. jóslatokkal. filmje­ it. amelyet a l é t m i n i m u m alatt senyvedő. a hiszékenység és létbizonytalanság félelmét jelsza­ vakkal. alantas üzelmeiket blöffökkel leplező mecé­ nások. Ma­ gánvillák. de járműveket is kiraboltak. jómódúak és szél­ hámos csalók. dodonai fenyegetésekkel zsarolók nyomultak be a fennsík immár védhetetlen zárlatába. nyomorgó. ka­ paszkodva birtokló. ravaszul tervezett. házak tetejéről helikopterek bonyolították a jó­ m ó d ú a k közlekedését. hatás­ talanná vált az óriási nyomás miatt. Bettina O r l a n d i n o koncertjeit. De a vé­ dőgyűrű a fölfelé menekülő településen egyre lazult. lemezeit árusították. Bettina is halálosan rettegett mindattól. kétes csoportok. videokazettáit. tereken. Szerelmei egyre kétségbeesettebb ragaszkodássá. féltékeny hisztériává fajultak. robbanóanyagokhoz. akadálytalanul végrehajtott merényletekben robbant ki. s a narkós. vállalkozók. A tettesek saját testü­ ket is feláldozták értelmetlen rombolásaiknak. kábítószerekhez. mirigyei kora veszélyét is jelez­ ték. amelyek egyik szaporodó sajá­ tossága az öngyilkos „kamikáze" volt. Partnerei 56 . m i n d e n r e elszánt ember­ milliók gyakoroltak rá. alaptalan ígéretekkel sarcoló vallásalapítók. tragiko­ mikus rituálékat celebráló sarlatánok.A sötétség istenei M e n e d é k ü k egyre zsúfoltabbá vált. ahol lehetett. alkoholista. Tömegével jelentek meg új emberek. „védett" társa. operai fellépéseit. Idegrendszere. M i n d többen jutottak közülük fegy­ verekhez.

akkor is. Tilla képességeit. szigorú professzor talán m i n d e n k i számára sajá­ tos viselkedését velük szemben. fürkésző. m i n t egy istennőre. kortalan. hogy szükségünk lesz egymásra. hogy a gyönyörű fiatal lány valamiképpen „öregebb" ná­ la. akár a sötétben vadászó macskának. senki nem vonhatta ki magát varázsa alól. szúró láng csapott ki belőle. Bettinával csak a szobalánya m a r a d t állandóan. fiatal szerelme kívánságára rendezett „partykon". zsarolták. de néha terhére volt zavaros ügyeiben. Ha figyelt valamit. Apolta. aki hoz­ zászokott úrnője szeszélyeihez. . miért kötődik éppen hozzánk. A magas. Tillát to­ vábbra is imádta. mikor az megemlítette a nagyon tartózkodó. középen hasított álla elárulta akaraterejét és azt. Hamarosan. h a n e m a tudós kutatóé volt. Meglopták. Hódolattal felnézett rá. fontosságát rögtön megérezte.Ki más lehetett volna a szövetségesünk. Tilla Amritával együtt a kutatóintézet egyik szolgálati lakosztályába költözött Végár professzor ajánlása alapján. nagyon szuggesztív egyé­ niség volt. Ragasz­ kodása hozzá nem egy apáé vagy szerelmesé. érzékeny cimpájú. . hangos botrányokba fúló légyottjain s a hajnalba nyúló.Régi kapcsolat ez. szikár. hogy re­ mek előadó. bár benne csak sejtelemként él mondta Tilla Amritának. hajlott hátú öregúrnak csak a szeme volt éles. aki nagyszerű társra lelt benne. Sze­ relmes leveleit eladták mocskos pletykalapoknak. s a csinos gigolók könyörtelen. s „szám feletti" ganglionjainak villámlásaiban sokszor felrémlett a gondo­ lat.Mert minden racionális kételyen túl bizonyos benne. Tilla? . Orra nagy. ha ő maga nincs egészen tisztában vele.Miért. Rendkívüli. tisztába rakta. . Rajongott érte. Boltozatos h o m l o k á n szigorú ráncok torlódtak. s így Amritában is. kapzsi ravaszsá­ gával kihasználták gyengeségét. akár 57 . De nevet nem tudott adni e furcsa intuíciójának. az éppen soron lévő.fiatalodtak. erős.

de most m i n d e n hiszékeny szorongása tárgyát felidézte. olvasni próbált. vagy ő zaklatta azokat. Gyönyörű fogsoraiból sorra kihulltak a fogak. .szakadt ki Amrita száján. N e m látott. amitől a legjobban rettegett. Tilla távolból vigyázott any­ jára. Amúgy is babonás volt. akik őt hagyták el. nem beszélt. elájultak. testi épségére s arra. A sok nyugtatótól kábultan támolygott egész n a p . műanyag zacskók meggyulladtak.Klimaxos . Forgott az ágyában.Csak az orvosokban bízik! . teljesen elvesztette a hangját. nem hallott. 58 . tiszte­ lettudóan észrevétlen maradt. és véghez­ vitték azt. Kóros összpontosítással figyelni kezdte a testét. de mindig kéznél volt. anyagcseréjét. azután a mosolygó Tilla szemébe nézve. mert tűziszonya volt. Keze remegett. Alig tudták a felcsapó lángokat a tűz­ oltók megfékezni. Szűk cserepekbe zárt. hogy ne kövessen el olyan végső őrültségeket. kedvenc dísznövé­ nyei lekonyultak. Betegségtüne­ tek vettek erőt rajta. . Szeme könnyezett. Karmos. bere­ kedt. tennie kell érte valamit. arcát. Nagy lázakat produkált. Képek estek le a falról a közelében. lidércnyomásos képzetekre riadt fel teljes éberség­ ben. erje­ dő mirigyei. ha érezte. ínye lesorvadt róluk. Mikor locsolni kezdte őket. lát­ hatatlan csápokként kinyúltak ösztönvilágából. Fuldoklott nedvei özönvizében. Kidobott szeretők bosszúja fenyeget­ te. A tár­ gyakat kiejtette a kezéből. Nagy tükre pattanva megrepedt. orrából elállíthatatlanul ömlött a nedvesség. A papírko­ sarába hajított levelek. bőrét.m o n d t a Tilla Amritának. A kihűlt fürdővíztől megfázott. mert azt hitte. . Allergiás kiütések borí­ tották el. erogén zónái zárótüzében egyre nagyobb veszé­ lyeket idézett magára. Órákig zokogott. és megint szörnyű képek csapdájába zuhant. ő is elnevette magát.Kezelni fogom. M i n d e n t elfelejtett. amelyből fel kellett rázni reggel. Mert Bettina.egy csecsemőt. hal­ lani vélte sikolyukat. azután befeküdt egy kád vízbe. amelyek életét fenyegették. Álmatlansága ellen hiába tömte magába a megemelt adagú altatókat.

Az évek múlnak. rá kell jönnöm.Életünk természetes állapota a csoda. anya. N a p o n t a tíz perceket töltött „hullafekvésben". Allergiás tüne­ tei megszűntek. hogy valójában boldog és szerencsés vagyok még ebben az agonizáló világban is! . . M i n d e n reggel újszülöttként támadsz fel.Sohasem hittem volna. . . hogy ezeket a dolgokat.Tréfálsz..Még mindig visszaesem káprázatlétem tudatlanságába. hogy nem tréfálok. N e m hiszem.És vé­ dett! A relatív idő támadásai n e m fognak rajtad. És ő észre sem veszi. .Tilla rátette a kezét Bettináéra.Az vagy. .Csak a ti jelenlétetek nyugtat meg engem valójában.Bettina arcára szomorúság ár­ nya vetült.Valóban nyomon vagytok már? Találtatok a r k á n u m o t a nyomorúságos. Megtanult lazí­ tani. Bettina csupa izgalom lett egyszerre. Egy hindu „guru" járt hozzá. Újra a szerepeire össz­ pontosított. ha.Molekuláris biológiával is foglalkozom. Jógázott. . akik meglátogat­ ták. .Az ember halandó. akire hallgatott. Társaságukat most megint nagyon kereste. Persze. amelyek apádnak olyan sokat jelentettek.vallotta be Tillának és Amritának. Erre nincs elixír. h a n e m tu­ dom. . ugye? . rekedtsége elmúlt. hogy kezelni fogod. én is csinálni fogom egy­ szer . . Kronosz könyörtelenül fel­ falja végül. hogy az öregedés ellen már sikeres m ó d o n harcolnak. Ha meditálok rajta.Te hiszel benne? . Ismerem forra­ dalmian nagyszerű eredményeit. Tilla.Az valódi csoda lenne. Önbizalma visszatért. . a szépséget rút aggsággá roncsoló merénylet ellen? 59 .. anya! . s létrehozta magában a teljes üresség belső csendjét. Szép. Bettina állapota valóban javulni kezdett.. .Nincs? .Érzed. fiatal és sikeres maradsz. megalázó.

Nem tu60 . éreztem. M i n d e n nyelés előtt forgasd meg a szájadban. De csak a te részedre. Az egykori alkimisták „Iható Arany­ n a k " nevezték azt az ereket tisztító.. mikor „kedélyapály­ ban" érezte magát. y . amit mondtál... A patak kristályos vizében színes kavicsok mosolyogtak rám. újjászületsz benne.. szikrák p a t t a n n a k ki belőle.lélegzett mélyet Bettina. A természet ősi és mindig ifjú..Valóban van ilyen? . mélyvörös óbor sötétlett. . mo­ toz. Megpihensz.Ez. . E l m ú l h a t a t l a n erőket merítesz a föld testéből a gyökereiden át. .. .adta oda Bettinának az „égő italt".. majd egyesülsz vele. . Az élő templom én voltam!. Úgy. Egyik üvegben sűrű. amely pezsegni.. És az életfa. hogy. hogy szeretsz és szeretlek. anya! Valódi a r k á n u m o t kapsz tőlem.. .. Te magad vagy ez a világnyi életfa.Nincs ha. és gondolj valami szépre és jóra. ártalmat! .Idd meg! . Boldog vagy. Magam készítettem részedre. Tilla egy pohárba cseppentett a kristályüvegből néhány rubincsillanású cseppet. Felhabzó hullámai engem mos­ tak át. ... frissítő szert. A bárszekrény­ hez ment. Jó volna.Van ilyen. ifjító. lombjai betakarnak... hozzátöltött kétujjnyit a nemes vö­ rösborból. Évezredek óta bölcs nyugalommal szem­ léled a változó jelenségeket... tudom.Nemcsak azért mondod.. hallottam. átél­ tem. Felfrissülsz. Öreg tölgyfára. ez csodálatos volt . Amritának úgy tűnt. Habzó patakra. ha. . és rá­ nyitotta lehunyt szemét Tillára. De hinni akarók neked! Tudom.Találtunk. időtlen t e m p l o m a vagy.. amelyben rejtett élet nyüzsög.Tilla kivett az oldal­ táskájából egy sokfazettájú kristályüvegcsét. amelyből Bettina i n n i szokott néha...Mindazt láttam.. amely kimos belőled m i n d e n árnyat.Édes kislányom! Vigasztalsz.Bettina csupa izgalom és bizony­ talanság lett egyszerre. a p r á n k é n t ...Lassan kortyolgasd. Védett vagy. Hófehér felhők­ re a mélykék égen. Ózonillatú lég­ áramlatok simogattak. örvényleni kezdett. amely csillog és énekel a fényben.

dok nem h i n n i benne!... Ennek az italnak... elixírnek az ára­ ma úgy kering az ereimben, m i n t h a a vér fénnyé változott volna bennük... Ilyen derűt sohasem ízleltem még!... Kónynyű lettem. Súlytalan. Úgy érzem... úgy érzem, most énekel­ nem kell! - Énekelned kell! Bettina átsietett a zeneszobába. A zongorához ült. Felröp­ pentek ezüstös trillái. Ismeretlen melódia volt. Improvizá­ ció, amely fölfelé repdesett, ujjongott, hálás ima volt látha­ tatlan, gyógyító erőkhöz. -Valóban elixírt adtál neki? - kérdezte Amrita a teret be­ töltő hangok sátra alatt. - Bizonyos szempontból igen. Az én esszenciám azonban nem a test öröklétét jelenti, h a n e m az árnyak, ártalmak, le­ rakódások kimosását az erekből, az idegpályák felfrissítését. Az agy ganglionjait új erővel tölti fel, depressziók behatolá­ sát gátolja a képzeletben. Hatása azonban átmeneti, hiszen nem a szervezet termelte ki. Kölcsön. De még így is kevés embernek adható, akiben nem válik méreggé, mert ag­ resszív, rossz jelleme váladékától zavaros őrületté vegyül benne. Ön- és közveszélyessé válik. Bettinát megtisztítottam előbb. Összetételét semmiképpen nem h o z h a t n á m nyilvá­ nosságra, mert nem fizikai eredetű. Tiszta asztro-pszichológiai elemek, szellemi sugárzások invokációja, idézése nélkül teljesen hatástalan. • Magánéletük békésebbé vált, de a föld válsággócai szapo­ rodtak. S amitől Tilla is elkomolyodott, különös szekták robbantak felszínre gejzírekként a jelentől, jövőtől rettegő, lázongó tömegek között. S éppen az ő közelükben. E folya­ mat már régebben elindult. Az atavisztikus vallásháborúk, faji gyűlölködések, fanatikus ideológiák, narkótól korbá­ csolt, anarchista terrorszövetségek mellett voodoo - fekete rítusok szétömlő, véres marósava viperaként kúszott be gya­ nútlan közösségekbe, családokba. E szekták közül kiemelke­ dett egy, amely bénító szuggesztióval égette félelmetes tév61

tanait a szorongásos neurózistól, talajt vesztett meghasonlástól beteg, sarlatán misztifikációkra, ígéretekkel igéző h u m b u g o k r a nyitott lelkekbe. Titokzatosság, rejtélyes míto­ szok vették körül őket, de senki n e m tudott biztosat erede­ tükről. Állítólag v a l a h o n n a n Afrikából érkeztek. Bőrük két­ ségtelenül koromfekete, fényes volt, foguk vakítóan fehér. Különös jelmezeket, fejükön színes tolldíszeket viseltek. Kétméteres, vékony alakjukkal kimagaslottak a tömegből. Érkezésük, megtelepedésük is szokatlan, titokzatoskodó, so­ kak szerint reklámblöff volt, de m i n d e n k é p p e n hatásos á r a m k é n t terjedt széjjel az emberek között. Először nem m u t a t k o z t a k . „ T e m p l o m u k a t " , amely lakóhelyükként is szolgált, kis, csaknem törpeszerű négerek építették hajszol­ tan, gyorsan, m i n t a nyüzsgő hangyák. A semmiféle ismert stílusra n e m emlékeztető, fölfelé egyre szélesedő síkokból álló ébenfából emelték, amelyet egymásba csavarodó, ében­ fekete kígyók díszítettek nagyon artisztikusan. A csaknem vonaglani látszó, domború ábrákkal borított kígyók felnyú­ ló, hegyes, villás nyelvű feje az épület sarkánál kiemelkedett pirosan csillanó rubinszemekkel. Gyönyörű és félelmetes látvány volt. Fokozta a kíváncsiságot körülötte, mert formái, zártsága izgalmat, de félelmet is keltett. „Az éj mágusai" ez a név terjedt el róluk - éjszaka vonultak be főhadiszállá­ sukra holdtalan, mégis derengő homályban. Senki sem aludt ezen az éjszakán. Vártak. Nemsokára mélyen zendülő pendülések szőtték át a sötétet. Valami húros hangszert használ­ h a t t a k hangerősítővel, mert a zárt ablakokon is áthatolt, az ablaküvegek megcsörrentek tőle, az edények táncoltak, csengve egymáshoz ütődtek, m i n t h a reszketve futni próbál­ tak volna a helyükről. A vonzó-taszító zengések hosszan folytatódtak, majd nagyon mély, bársonyos férfihang szegő­ dött hozzá: „Jöjjetek! Jöjjetek, barátaink! Köszöntünk mind­ nyájatokat! Megérkeztünk! Ti hívtatok, vártatok bennünket! Megnyíltak a bársonyos éj k a p u i ! Gyertek!"

62

És az emberek mentek, m i n t h a láthatatlan h u r k o t vetet­ tek volna rájuk, húzódozva, mégis kényszerülten, rejtélyes, mágneses vonzástól rabul ejtve, borzongva, névtelen re­ ménnyel, ellentmondásos ösztönzésekkel, amelyekben a fé­ lelem narkós m á m o r r a l vegyült. S a belül még tágasabbnak tűnő helyiségben szédítő lég­ kör, ismeretlen füstölők illata gomolyogta körül őket. A fa­ lakat fekete-mélyvörös mintájú szőnyegek borították. Ilyen vastag, süppedő, ruganyos szőnyegen lépkedtek, m i n t h a nem is a talajon, h a n e m nesztelenül fölötte jártak volna súlytalan testtel. Az „oltár" hatalmas, feketén csillanó, négy­ zet alakú kő volt. „Olyan, m i n t a kábakő" - m e r ü l t fel töb­ bekben. A m o h a m e d á n zarándokok e szent kövéről azt állí­ tották a kutatók, hogy igazában az „égből hullott alá", való­ jában meteor volt. A követ, távolabb tőle, p u h a , fekete pár­ nák övezték. Egyik sarokban kivehetetlen, furcsa formájú hangszereken, kuporgó zenekar játszott. M i n d e n fényforrás nélkül e teret halvány derengés szőtte át. amelyhez lassan szokott hozzá a szem, és látni kezdte az „Éj m á g u s a i n a k " körvonalait, akik a fekete kvadrátkő oldalán nyúltak fel szo­ katlanul nyurga, sovány, izmos termetükkel, amelyet a Gorgó-szerűen szétágazó, fekete kígyótestekből font fejdísz minden embernagyságnál magasabbra növelt. Vállukról re­ dős, fekete köpeny hullt alá a bokájukig, amely hullámzani látszott valami széljárástól: megduzzadt, lobogott, m i n t a denevérszárny. A köpeny fölött vállukat n e m gyapjas, ha­ nem sűrű, hosszú haj verdeste. A zenekar húros és fúvós hangszereken idegeket borzoló, zaklató melódiát játszott, amelyet szaggatott, torokhangú énekkel kísértek néha. E szótagok inkább jajdulások, vékony sikolyok, gyönyörkiáltá­ sok voltak. A látogatók n é m á n leültek a párnákra m a g u k alá húzott lábbal, mintha rájuk parancsoltak volna. A zene lehalkult, zaklató dobkísérete megszűnt. Az idegen nyelvű, sokfekvésű ének halk, biztató, gyöngéd melódiává változott, amely si63

zu­ h a n t a tudattalanjukba perzselő lángként. s a többiek ismételték búgva. szuggesztív ritmus. az or­ g a z m u s kiolthatatlan eksztázisában támad fel a soha el nem h a m v a d ó örök pillanatban. Akit ölnek. A felforrt vér. hogy rítusuk jelképei voltak. amellyel egy magányo­ san zengő férfihangot kísértek. A m a n t r a megvált a félelemtől. vagy az öröm határtalan óceánjában 64 . A kéj és halál ikertestvérek. A hallgatók borzongtak tőle. Egy-egy szó hullott az agyukba. Bizonyos. majd teljesen elnémult. megváltó.Tiétek a m a n t r a ! . min­ d e n k i által megértett nyelven. Jövőtök nincs! A F ö l d n e k vége! Mi jobb. tökéletesen hangszerelt opus volt.ömlött a hajlékony. s messziről is úgy h a t o t t a k rájuk.Tiétek a mantra! . formás szájuk bizarr szépsége meghökkentette őket. Ismerték. Tartal­ mára alig lehetett figyelni a lényükbe nyomuló áramtól. de úgy érezték. erogén zónájukba szúrt kéjes kínnal. finom orruk. s szavaikat különös. vékony. amelybe belekábultak. testük lúdbőrzött a felajzott vára­ kozástól. a ki­ ontott vér az éj elixírje. M i k o r a „Mágusok" megszólaltak egyszerre. mérges gőzöktől megfulladni? Özönvízbe veszni? Szakadékba zuhanni? Ele­ venen éhen rothadni. végtelen gyönyört ismételte a kórus. ferde metszésű szemük. artisztikus mozdulatokkal kísér­ ték. . Aki öl. Hajlékony ujjaik pókszerűen hosszúak voltak. mély vezérszó­ lam. mégis érthetetlenül. magas­ ra ívelő szemöldökük. mély vagy magas fejhangon. antik kórusszerűen. Keskeny. mélyebb. nyugtatta hallgatóit. m i n t h a p i h e k é n t érintgették volna velük az idegeiket. Tisztán kivehették a vonásaikat.Idézzétek vele a halállal ölelkező. sokrétegű jelentésében. először hallják részegítő. magasabb fek­ vésben: . amelyek egyáltalában nem voltak negroidok.mogatta. A kín boldogság. szüntelenül ismételt szöveg. Halálos mámorba menekül­ jetek elvakító hitekből.

képzeletükbe. lihegve beszívták. mérgezte. éheseb­ ben. Az „Éj mágusai" táncolni kezd­ tek. Magasba emelt karjuk szélfújta ágakként ide-oda lengett. éjszakai hidegtől dideregtető huzat süvített át. A kapu kitárult. amelyekhez az értelmüknek semmi köze sem volt. Akarat nélkülivé vál­ tak vízióik. hajszolta.lebegni? Egyetlen gyönyörsikolyban ellobbanni? A vér him­ nuszát dalolva. S arról sem tudtak. A levegő sűrű volt.zúgta a kórus. Mehettek. A dob ritmusa az agyukban döngött. hajladoztak. már ők is m o n d t á k . m i n t az antilopok.Cselekedjetek! Tiétek a mantra! . m i n t h a belemosódtak volna a mélyfekete kvadrátkőbe. nesztelenül ereszkedtek le távolabb a sző­ nyegre. Foglyok 65 . majd helyből három­ négy méter magasra szökkentek. A zene újra megszólalt. mintha valóban repültek volna a magasba ágaskodó. remegtek tőle. támolyogva. csak érzésvilágukat gyújtotta. A fénylő sötét arcok. Lenyűgözött hallgatóik felsőteste velük együtt hajladozott a p á r n á n ülve. egzaltálta. bor­ zongva. Kacagtak. érzékeikbe vágódó kötéseik között. szilaj szépség. alakok egyre élesedtek előttük e transz állapotban. m o n d ­ ták. Sikoltottak. Szavakat dadogtak: „Ezt! Ezt! így! Mindig! Csak ezt!" N e m vették észre. Rángatóztak. Verejték pa­ takzott róluk. mikor a zene elhallgatott. Észre sem vették. Lassú könnyedséggel. zaklató melódiával együtt. A feketék mozgásában volt valami ősállati. egyre mélyebben. hogy láthatatlan fo­ nál kampója vágódott a lelkükbe. ismételték a kórussal együtt a fekete igéket. Egyszerre ringtak. az alakok eltűntek. N e m vették észre. A feketék hálója megfogta őket. S ők tolongtak is kifelé ődöngve. s a t e r m e n friss. Megbénultak a szörnyű szavak ostorától. vértől és kéjtől részegen a bársonyos sötétbe merülni? Tiétek a mantra! Idézzetek vele! Idézzetek vele! Ne a sors végezzen veletek! M á r kimondta rátok az ítéletét. Vé­ gezzetek ti a sorssal! ítéljetek! Cselekedjetek! Tiétek a mantra! . Csak akkor éledtek fel nyitott szemű álmuk­ ból. Szemükből könnyek ömlöt­ tek.

A lapok rengeteget írtak róluk. megsebesítve a körülöt­ tük állókat.voltak. A tévé kívülről mutatta a „ t e m p l o m o t " . ö n m a g u k b a veszett pillantással. zárlatosak lettek. de a kapu addig nem nyílt ki. A riporterek is súlyosan megsérültek. tolakodó. Hogy honnan jöttek? A világ m i n d e n részéből érkeznek ide most különbö­ ző fajú. Templomuk nappal kihalt és néma volt. Azután valami olyan történt.és fémszi­ lánkokat szórva roncsokká váltak. N e m zavarták a közbiztonságot. N e m ártanak senkinek!" M e g r o h a n t á k a hatóságokat is. ami elbújt értelmük ta­ pogatói elől: „Csodálatos volt!" . h a t a l m a s szisszenő zajjal kialudtak. A tökéletes tech­ nikával k o n s t r u á l t reflektorok f e l r o b b a n t a k . A k a m e r á k felborultak az operatőrökkel együtt. Kik ezek? H o n n a n jöttek? Van-e engedélyük az ott-tartózkodásra? Megengedhető-e. vonag­ ló kígyókkal díszített kapu két szárnya. hogy ilyen kóros. Este hatalmas reflektorláncot állítottak a be­ tóduló tömegre. Hagyjanak! Hagyják őket békében. vagy csak egy-egy szót mondtak véde­ kezve.hajtogatta némelyik. fotósok nem férhet­ tek hozzájuk. ami rémült elké­ pedéssé fokozta az értetlen kíváncsiságot. kinyílt a nagy. de csak azokat engedik 66 . Hívőiket nem erőszakkal toborozzák. míg éles fény zuhogott rá. De ahogy leszállt a sötétség. de azok nem tudtak. a kapu nesztelenül becsukódott. fekete. üveg. m i n t h a erőlködve emlékezni a k a r t a k volna valamire. A fejüket rázták. Zárkózottságuk magánügy. n e m akartak felel­ ni. Az elszánt. szívós újságírók azután a templomot megjárt híveket bom­ bázták kérdéseikkel. majd mikor megtelt az egyre több emberrel zsúfolt helyiség. Korlátlan anyagi fedezettel rendelkeztek. Vallásszabadság van. fokozódó tömeghisztériát okozzanak tele­ pülésükön? A hivatalos fórumokon m i n d e n engedélyük rendben volt. Szertartásaikat csak mélyen az éjszakába nyúlóan végezték. Újságírók. És egyre többen szegődtek hozzájuk. színű világnézetű emberek.

.Mi történik itt? . Testet adtak nekik. A Tunguz meteor lezuhanása után kezdődött „beván67 . szökellni. . talajt vesztett tömegeket.be. Hiába képzelik azt. Izmos.Csak képzelik? hiszen napról napra növekszik a hívők száma! ..Valóban?. amelyek olyan vízió­ kat. Manipulálják a megzavarodott. Veszélyesebbek és tudatosab­ bak. hallucinációkat okoznak.Nemcsak itt történik. kielégületlen. . az „Éj m á g u s a i " mind férfiak.Ezek nemcsak sarlatánok. Narkotizálják őket m i n d e n anyagi kábítószernél veszedelmesebb pszichikai drogokkal. mint a gazellák. Úgy tud­ tak ugrálni. jövőtől rettegő. hogy eljött az idejük. hogy növeked­ jék az erejük. Egy abesszíniai törzs asszonyai hozták világra őket. Áldozataik többsége hisztérikus. fi­ nom vonású. például a tehénét. forró vért ittak belőle. rémtettek szakadékai felé. fekete törzsről. Végül veszteni fognak.Akkor is csak képzelik. Pedig sohasem volna szabad elfelejtenem.. sovány óriásokról be­ szél. s élvezzék a pusztítás őrjöngését. Pusztító egzaltációkkal oltják be a kapasz­ kodókat.kérdezte Amrita szorongva Tillától. Miféle fajtához tartoznak ezek a „fekete miséket" celebráló sarlatánok? . Bocsáss meg. többnyire narkós lány vagy fiatal fiú. klimaxos nő. és friss. A Föld legtöbb gazdag közösségé­ be behatoltak. hogy megnyitották háziállataik nyakütőerét. Persze a fekete kígyó szektái hiába celebrálják mérgező mi­ séiket. hogy önként rohanjanak a vesztükbe. akik két és fél méternél is magasabbra nőttek. akik bizonyos feltételeknek megfelelnek. Azért.. És ők megfelel­ nek? Persze. Ezek a sötét papok. amelyek védtelenül sodorják a gyönge kiszolgáltatottakat érzelmi örvények. Már Marco Polo is írt egy különleges. hogy. te n e m vagy „egészen ember". akik félnek a holnaptól. . Rítusaikhoz tarto­ zott. menekülnek a valóságtól. . Ezekre a génekre volt szükségük céljuk eléré­ séhez. Mindig visszaesem a korlátolt halandók bizonytalanságába.

Csak a tömeghisztériától megszállott. . töltése látha­ tatlanul átszőtte a légkört. felbolydította az elemeket. ádáz irigységet. fajirtásokhoz. azután a második világháborúhoz. s a ráció leleményes termékeit az élet ellen fordította. felismeri a másikban önmagát.De mi a céljuk vele? . Ki akar­ ják oltani a testté lett eszmék katartikus tapasztalási feltéte68 . falánk űr m ű k ö d i k bennük. A sugárzó létnappal ellen­ ségei. tartalma. merényletekhez. Gyilkos ámokfutássá er­ jesztette a gyűlöletet. nem tűrik. Gondolj arra. talán gigászi gömbvillámnak nevezhetném. Az egyén ki­ vonhatja magát a tömegepidémia lelki vírusainak zárótüzéből. elborult elméjű őrült követ el öncsonkítást. testeket építettek hozzá földi asszonyok m é h é b e n . A láthatatlanból átléptek a láthatóba. amelynek energiaburka szétpattant. Fanatikus vérszomjjá a hatalmi ösz­ tönt. Anyagi i n s t r u m e n t u m o t . aki maga m á r képtelen arra.L á t h a t o d .De miért? Miért történik ez így? . micsoda esztelen rögeszmék szindrómája i n d u l t meg különböző jelszavak szuggesztiója alatt nemzetek. szívó v á k u u m . . hogy sebezzen.dorlásuk" az emberi létformába. forradalmakhoz. bár olyan entitásokat szállított. indu­ latokat.Kétségtelenül a kozmoszból érkező eszköz volt. Az egész bolygót átfogó viru­ lens járványok ezek.A Tunguz meteor valóban meteor volt? Akkor miért nem találni s e m m i nyomát? . Fontosságát. földi mértékkel hasonlíthatatlan „űrhajóként". Ez a fertőző ragály csak azokat érinti. . önpusztító szenvedélyeket. akik­ ben megvan az agresszió potenciális feltétele. csil­ lapíthatatlan anarchiához vezettek. fajok között. Az az ember sebezhetetlen. Sötét. Erzésvilága nem termel erőszakot. amelyek először az első. szinkronban az elemek háborgásával. m e r t látja. szükségességét nem ismerik. N e m először és n e m utoljára. egyéni és tömeges kéjgyilkosságokhoz.Mert ők a sötétség ráksejtjei.

Egy másik m e g a k o z m o s z elszabadult. amely létrehozta. nedvedző. teremtő áram. rombolóan őrjöngő.leit. Célja önnön ellentétének kiirtása. Szüntelenül úton vannak az univerzumban. halálos. rációjában. öntudatig fejlődő létformák súlyos kórságok. szín. ahogy az orvos szünteti meg jár­ ványok kórokozóit. Léten kívüli létüket veszélyezteti. egyedül üdvözítő nihilnek. felragyogó világos­ ság. amelyek a legszuggesztívebbek. M i n d e n megszilárduló forma. érzetek. védett. mozgás. ahol megsemmisíthetik az élő matériát. Módszerük csaknem kivédhetetlen. A belül tiszta. kísértő konfigurációban eléje kínálkozó halálcsapdák­ tól. fanatikus. hogy egy ilyen bolygón a számtalan „vírusos változatot" szaporí­ tó.amely saját létén kívül nem tűr el sem­ mit. az a metafizikája. gigászi üstökös. ösztönvilágában." Viszketeg. letörlik róluk a kibon­ takozott civilizációk csíráját is. kopár. vala­ mennyi életmegnyilvánulástól idegen komplexusa. ragályos kiütéseit. kétely nélküli meggyőződése. Megszületnek közöttük azokkal a képességek­ kel. sötét éjébe zárult. érinthetet69 . amelyeken talajt fognak. Az elv. Most rátaláltak Terrára. Beprogramozott. képek. m i n t m i n d e n rögeszmé­ nek. Fölösle­ ges fekélyei a fénytelen. undorító ártalmak. A bolygókat. „Csillagbe­ tegségek. Szolária többi égitestén már sikerrel operáltak. olyan köze­ get keresnek. a mulandó létbe szövődő. Különféle életformákon belül közelítik meg irtó hadjáratuk tárgyát. Magukra öltik jelmezüket. játéknak tűnő teremtéskaland­ tól. Legendák rémületes „külső sötétsége" . légréteg és mág­ neses szférák nélküli sivataggá teszik. amelyek által az anyaggá alvadt ideából a Fény kitisz­ títja a tévképzeteket. Úgy kell leszámolni velük. látható és láthatatlan. zseniálisak potenciális áldozataik alkatában. Csak egyvalamire nem képesek. E „világéjbe" fagyott ideának. fenntartja őket. Áthatol­ hatatlan gyilkos massza. szabadulásra törekvő fejlődés az ő der­ medt. mérgező gombásodá­ sát. élteti. ébredés. a végtelenség misztériumába hatoló spekulá­ ció. örökre megváltja a szellemet a m i n d i g más. kibontakozásra.

Persze.És ki fog ebből a kataklizmából kiszabadulni? Egyálta­ lán megmaradhat-e valaki. amelyeket kecsesen kúszó. és magjává lehetnek az újra fiatallá lett emberiségnek. vadászó hüllőktől vettek kölcsön. eroti­ kus szépségük. csavaro­ dó. . A bőrük színe. . állati szívóha­ tást kifejtő mozdulataik. N e m tehetnek ellene semmit. meg­ fejthetetlen klauzúrája éppoly utánozhatatlan rejtély szá­ mukra. Fa­ natizmusuk. kissé megbántottan. . m i n d e n előzőtől eltérő teremtő felfedezések. Veszélye­ sebb m i n d e n kataklizmánál.mondta Amrita gyor­ san. a sokdimenziós fénybe borult intellektushoz nem t u d n a k hozzáférni.. emberfeletti. . ha. a ráció fölötti kontaktusokba szőtt magasabb értelemhez. N é h á n y a n . morálisan érett. fekete barát­ nőm és barátom volt az egyetemen! . akik védettek. húsevőnövény-szerű.N e k e m több intelligens. Testüket csak jelmezként viselik. új gondolatok. m i n t a legprecízebb elektronikus és mesterségesen létrehozott n e u r o n k i b e r n e t i k a számára a beprogramozott számítástechnikán. sugár­ zók. artisztikus voodoo-rituáléik. . amely Terrára szakadt eddig..M e g m a r a d n a k . lehetőségvariánsokon túli felismerések. lényegük jelké­ pe. szuggesztivitásuk. De ezek az úgynevezett „mágusok" gyökerük­ ben nem földi lények. Ezen n e m változtathatnak. Az individuum feltörhetetlen. Azok.len telkekhez. Koromfeketék.

nemi szervükkel mint a középkor incubusai**. bizarr. fiatal és változatlanul sikeres volt. személytelen birtoklásuk ellen n e m tudott. benyomulási kísérletét közvetlen környezetükbe. noha szép. Tilla rögtön felfogta. közeledésüket elutasította. 71 . furcsa. Szívósak. visszatérő álmai miatt. gyötrő. Maga a vámpírként. ** Incubtis = boszorkányokkal szeretkező gonosz szellem a középkoriak szerint. féltékeny imádó. Anyját. legutolsó viszonya felbomlása u t á n izgalmas. Olyan összetörten. Alvása nyugta­ lan. kimeríthetetlen potenciájúnak tűnő. Noha a körülötte lévő férfiak vala­ mennyien megosztották volna vele magányát. kimerülten ébredt ezekből az ál­ mokból. noha azok kö­ zött is akadt színes bőrű. érzéki éhséget keltettek benne. aki a Tillától kapott kölcsönerők ellenére. Alompartne­ rei ijesztően állatiak. a tudattalanjából feltörő érzelmi komplexusai miatt e vonat­ kozásban kiszámíthatatlan és védtelen volt. kettős ichtyphallikus* . vad. nagyszerű szerető. A „lék" Bettina Orlandino szenvedélyes. s azok könyörtelenül használták számtalan. hidegen. Szeretkező partnerei n e m hasonlítottak az általa addig ismert férfiakra. m i n t h a kiszívták volna csontjaiból a velőt. brutális. sikoltozva. erotikus álmok támadták meg. polipszerű végtagjaikkal.Pokoljárás Nemsokára közelről tapasztalták a „fekete kígyó szekta" kö­ zelségét. hosszú. n e m akart védekezni. s e rövid korszakában egyedül aludt. szeszélyes lényé­ ben szakadt fel. mi történik vele. amelyek hiányérzetet. kielégületlenül tovább kívánta a förtelmes * Ichtyphallikus = kélágú férfi nemi szerv. verejtékben fürödve kapaszkodott beléjük. kínt okozó és kéjt adó. mégis szédítően mély volt. rá­ fonódó testek voltak. Görcsbe rándulva. öncélúan szeretkező.

Orrcimpája. Ahogy mi elme­ gyünk. Egye­ dül akarok m a r a d n i ! .kérdezte Amrita. Mágneses.Igen . Bettina próbára siet. míg a kezé­ re szórt kokainból felszippantott egy adagot.bólintott Tilla. új­ ra felkel. Éhgyomorra.nászt. . Azt is.N e m teszel semmit? Magára hagyjuk őt ebben az önve­ szélyes állapotban? . fekete b u r o k alvadt köré.Mit akartok? .szólt ki kopogtatásukra furcsa.M á r rengeteg.Sok a dolgom! N e m aludtam jól. Vesztükre. . A fe­ keték programozása szerint ő áll legközelebb hozzám. ki az erősebb. Hallották. mély. fésülte a haját a tükör előtt. Most ez olyan párbaj. tompa zuhanással az ágyra veti magát. kigyógyítom mirigyfertőzéséből. amely egyértelművé te­ szi. amit t e n n e m kell. ahogy Bettina fel-alá járkál odabent. meztelenül járkált a szobában.Majd ha hozzáférek.Ott a helyed . nehéz vörösbor tüzel benne. amelytől ajkából vér buggyant.Mi van vele? . Kristálypo­ harak csörrenése is áthallatszott az ajtón. És alkalmas rá. ki­ csit rekedt hangon. De nemcsak őt kell megszabadítanom kü­ lön poklából. Kulccsal magára csukta az ajtót.M i n d e n t megteszek.de tőlük elzárkózott. . támolygó gyöngesége ellenére órákat töltött a fürdőszobájában. mintha éppen egy aktus orgazmusát élné át . mert potenciális harctérré vált. Azután felgyorsulnak az esemé­ nyek. Gyerünk! . Bettina átég va­ lamin. . .m o n d t a neki tág pupillával. nekiütkö­ zik a bútoroknak. néha csiklandósan felnevetett. Rajta át hozzám a k a r n a k férni. 72 . Árkolt szeme. folytatja zaklatott fel-alá vándorlását.Iszik? . . Segí­ teni fogok rajta. s erogén zónáin elekt­ romos villámokként hasítottak át a szexuális vágy viharai.Miért engeded? . miről van szó. Az esti előadás u t á n Bettinát egyik kolléganője elvitte magával a fekete „sátánhodályba". Egyelőre kemény.

Ahogy a széles k a p u n beléptek. mialatt lekuporodott egy párnára a többi mérgezett kö­ zé. A nappal és fény hazug tébolya. A sötétség bársonyos sö­ tétséget borít a beteg lángra. Álomés képzeletkielégülése csak fokozták vágyát. A szerelmi halált kívánta mindig a sötét éjszaka örvé­ nyében forogva. Az ingerek. azután az öregség. Halálos szomjúság. Ez az igazi ébrenlét. nem.Tudom . Kivégzés. akivel. vérrel kibukó hördülés. korbácsoló szövegek homályába oldó­ dott. Bettina azelőtt szóba se állt vele. amit a balgák életnek hisznek. „csápjait" s a körülöttük lengő.. Fel kell áldozni érte azt. Most..orrköze már pirosas és sorvadt volt a sok „kokétól". Erezte testén a fekete polipkarok szorítását. . csupa fájdalom.. Idő sincs. Mert nem egyetlen valakivel osztot­ ta meg testét. pedig. N e m szabad gondolni rá. Saját akarata megbénult. Csak érzet. mint a homályban egyre élesedő körvo­ nalakat öltő. éjszakai feke­ te miséi vad gyönyöröktől terhes hangján hozzá szólt. hatalmas dene­ vérszárnyakat... Álmodott? N e m . Pedig ez a 73 . A nemlét boldog álma. Emlékezete. mióta. N e m ismer tegnapot. amelyek álmaiban foglyul ejtették. hozzá szóltak mind egyszerre. rögtön átfonták ugyan­ azok a hevületek. személyisége izgató füstö­ lők. amely csak apró koncokat vet oda áldozatainak. . éhség volt ez. Szoron­ gás. testetlen hangok. Csupa kétely. Most beengedte az öltözőjébe. N e m „valaki" volt. azután többször megrázta a fejét. Mióta?. idegeiben. Meddig? Med­ dig lehet ilyen őrjöngő sóvárgást feszíteni? Idegeinek húrjai mikor szakadnak meg gyilkos pendűléssel? Mindegy! Le­ gyen. N e m látott mást. re­ megve hajlongott. holnapot. Csak most. ösztönök vad támadásától ő is rángatózva. A mé­ lyen zengő basszus az antik kórus kíséretével. valószínűtlenül magasra nyúló „hüllő­ szeretői" szépséges. ereiben.. fekete lakként fénylő arcát.bólintott révetegen. ér­ zéseiben a fájdalomig fokozódó gyönyör keringését.. szikár. akikkel a kéj szim­ biózisában él azóta. Ez időtlen pillanat.Ott a helyem.. hosszú ujjú „tapogatóit". ahol sohase kél fel a n a p .

pusztuló. énekel? Miért imádkozik? Kihez imád­ kozik? Egy részvétlen. homlokára t a p a d t . parancsoló visszhanggal zengett a borzoló hang bársonya.magányos. Pusztulniuk kell. pusztító fölösleges fekély. mikor le­ vágják. szintén végítéletként zuhog rá. könyörtelen teremtőhöz? Miért pró­ bálják képekben. Vele az ember is. épít. operákat. nélkülözhetetlenül fontos. templomokat. Arca holtsápadt. 74 . fekete. ajka vér­ telen. visszhangozva az érthetetlenül érthető szöveget. D ú s haja verejtéktől vizesen a nyakába. sikoltanak. Tilla és Amrita a hálószobájában várták. húsba tépett a jajduló zene: . Csend. Mélyen. miért termékenyül meg a temetőárkok vagy hamvasztókemencék számára? Miért nevet. Csend. egész teste remegett. felzabálják őket. A k a p u az önkéntes halál! Bettina zilált. mikor. Terra agoni­ zál. M i n d e n földi élet betegségre. Nihil. Mindegy. Füle zúgott. gépeket konstruál. Lépjétek át a küszöböt. Ez kell. Mit a k a r n a k a nyitott szemű vakok? M i é r t remélnek? Miért szeretkezik halandó a halandóval? M i é r t fogan. de ez más. kékes színű volt. Ez marcangolóan. amelynek magja léten kívü­ li örök kéj. A zokogó szoba­ lányt megnyugtatták. Keze. sír. könyvekben megörökíteni a rögzíthetetlent? Miért emelnek házakat.Menjetek elébe! Meneküljetek. gyá­ rakat. rothadásra ítélt. Egyetlen pillanata többet jelent egész eddigi életénél. cirkuszokat? M i n e k tömik a hasukat egy másik élő­ lény tetemével? Növények is félnek. Minek? M i n e k az egész? Csak a sötét csend a jó. amelyre h i p n o t i k u s erővel kúszik fel a kórus sokárnyalatú díszítése ismételve. szédült a fe­ kete igéktől. mély erogén zónákat borzoló férfihang. Csend. zenél. Selymes. a szobájába küldték aludni. teljesen kábult állapotban érkezett haza haj­ nalban. halálos csend. amelyek igazak! Igazak! Igazak! Már a csecse­ mők húsára rányomják a siralomházak számát.

Leroskadt a tükre elé egy székre. -A titkos rekesz..A szavak összecsikorduló fogain át szűrődtek ki. Azt hitte. . apró pattanást hallottak....Odalépett Bettinához.... Attól a kol­ léganőjétől kapta.. A szememen át k a t t a n t rám a testük. A karjuk.. Ujjai begörbültek.. Emlékszel. izmos. Tágra nyílt szeme a végtelenbe meredt. Fémes. .. Tilla hangját csak az agyával hallotta Amrita.Selymes. hogy odanézett volna. előlem is eldughatja. Té­ tova. Egész valójuk belém hatol.Nem kell megtenned semmit . .Ilyet még soha75 . ... Megsimogatta a homlokát. .Kezét kinyúj­ totta a pravazos doboz felé. . M i n d együtt. akivel éjszaka az alvilágban volt. Jó. kötni vélték. csavargat­ ta a karját.Keze lehanyatlott. m i n t a szíj.Hogy mernek. Szükséges..Mit látsz? .N e félj. Semmi baja nem történhet. .! . őket..m o n d t a Tilla Amritának.. Fáj. N e m beszélt.. Megvan hozzá a fonál.. erőlködött.Zihálva sírni kezdett. Eltette.. Két tenyerét a szemére bo­ rította. Maga sem tudta..Most már kivonhatjuk a kórból az antioxint . hogy ő maga vegye elő.Náluk!. Kezdődik. Erőlködött. . ott kezd bomlani. szorító. Lassan kihúzta az oldalfiókot. Ahol kö­ tötték. de az a levegőben megállt.. De most m á r nem­ csak neki kell meggyógyulnia! Óriási fekélyt tisztítunk ki ál­ tala..Meg kell ten­ nem! . . Bettinában. síkos csápok. egy­ re mélyebbre nyúlkált. miért.. hol voltál éjszaka? . kutató ujjakkal orvosságos dobozokat szedett elő.Akkor ne hagyd a keze ügyében! Az istenért! . combjaik hosszú. A foguk fehéren villog ébenfekete arcukból..m o n d t a Tilla halkan. Anélkül. Gyöngéden masszírozni kezdte. szomjasan szívó ujjak. simogató sötétséget és. mint­ ha a csuklóját megfogta volna valaki. R á m fonódtak. Pravaz és heroin van benne. amely­ ben a nyugtatóit tartotta..Hagyjanak! En­ gedjenek el! . A depressziós idejében. Az énekesnő először nem ismerte meg őket sem.

.. Tu­ dom a végtelen orgazmust..... Vért iszunk. . Mindjárt a mélyére érek!.Ujjaival hátrasimította a ha­ ját.Fáj a fejed? . Szétzúzódok velük együtt. izzadt arcával. . . Mély csillagtalan éj.Ki lenne más? ... hosszú combjukra.. ..Úristen! Hogy nézek ki?! ..Hogy. Sziklaszirtek karcolnak végig. ..Nézz a tükörbe! Bettina szembenézett saját csapzott. Zuhanok!..Győződj meg róla! ..Emlékezz a szavaikra! Ne csak a hangjukra..sem éreztem.Nagyon! Tilla? . amelyen elmélyültek a ráncok. gyű­ rött.. Általuk.. Szédítő il­ lata van..... még.N e m akarok felébredni! N e m akarok! . Kék árnyékos bőrét. polipkarjaik szorítására és ichtyphal76 . Az én szám is csupa vér. .Melle zihált. aki ilyenné pusztított egyetlen nimfomániás fekete­ mise alatt..M á r felébredtél.. öngyilkos legyek? Miért? .. Kivetted a heroint a fió­ kod titkos rekeszéből..Levette a tenyerét Bettina szeméről. Hangjuk is az ölembe siklik... Finom hűs! N e m bírok szembenézni ezzel a csúf szörnyeteggel a tü­ körben! Ugye ez csak...I t t vagyok.Segíts n e k ü n k .. hogy m e g m e n t h e s s ü n k attól az önma­ gádtól. A kórus sokszínű szakadéka. színtelen arcát tapogatta.. . szívós. Tilla! Amrita! Te is itt vagy? . .Tilla keze Bettina szemére borult..N e m merek! Segíts...Tilla hang­ ja szelíd és nyugodt volt.. karikás szemű.. ugye nem én vagyok? .Segíts le­ küzdeni az ő h a t a l m u k a t fölötted. . hogy öngyil­ kos légy! . ...Segítsetek felébredni ebből a gonosz álomból! . azzal is szürcsölnek.. Bennük.H ú s z évet öregedtél egyetlen éjszaka alatt..Tedd a kezed a homlokomra.. -Ébredj! . Még.. még. Nedveink összekeverednek.. a szememre is. A foguk véres.... Azt szuggerálták neked.

s ő el­ merült az illatos..Őrület! Bűntény! Tenni kellene ellene valamit! M i n d e n ­ ki veszélyben van. Mégsem győzhetnek. amíg. . 77 . A „sötétség t e m p l o m a i " gennygócok a föld testé­ ben ..Mindenki a világvégéről huhog . meleg fürdőben. lefekszel és aludni fogsz. . Teste elhidegült a rémülettől. ők á l m o m b a n is. . településen vonzzák maguk­ hoz az embereket .Álmomban is. mert alig állt a lábán.Igaz. Félek! Félek! Tilla szelíden visszaültette a székre. .Nem lesznek álmaid. A kapu az önkéntes halál!" Mintha visszhangos teremben zúgott volna fülhasogató hangerővel ez a szöveg Bettina agyában.. vonakodva. Azoké. Megfürde­ tünk. Hirtelen a szája elé kapta a kezét. mint a többi bolygó a Naprendszerünkben. mialatt Bettina szemhéja elneheze­ dett.. mint valamikor a pestis. mint­ ha menekülni akarna. Kipihened magad.. szaggatottan idézte a feke­ te igéket... Az öngyilkosságjárvány úgy terjed körülöt­ tük. ..duruzsolta Tilla. . Felugrott. hogy ők a halál vírustelepei.. de megtántorodott.. Hozzád n e m férhetnek többé.suttogta. .Nyugodj meg.A Föld meghal. .. rengeteg országban. ér­ tette. . mialatt a fürdő­ szoba felé vezették. de most felfogta...likus behatolásukra a testedbe! Emlékezz a szavaik értelmé­ re! „Lépjétek át a küszöböt! Menjetek elébe! A kapu az ön­ kéntes halál!.Ez már nem a te dolgod..Ez. . és nem lehet rájuk bizonyíta­ ni. akik ismerik az ellen­ szerüket. .. A természet ellenünk fordult.Mondd csak ki! Ismételd! Szóról szóra! Bettina dideregve.Egyelőre.De. . aki ott volt. ez iszonyú! .súgta m á r lehunyt szemmel Bettina..torpant meg hirtelen.. Védett vagy.És a többiek? . mialatt levetkőztették..

.így is m o n d h a t o d . Régóta narkós. mert az megsemmisíti őket. Habos. Te most sugár­ zol. heroin szétmarta egész szervezetét. . Úgyis belehalt volna emelkedő dózisaiba. A saját ágyában. A kokain. . aki velem volt? Elena annyira labilis idegzetű! A tus rózsájának langyos vízsugara lemosta róla a habot.Halott? . .. Mi az? -A világosság mindig legyőzi a sötétséget. . nyugtatta.E l e n á n m á r n e m segíthetünk. csurgó test­ tel megpróbált kiemelkedni a kádból.m o n d t a dideregve Bettina. A közelükbe sem engednek. Már beállt nála a hullamerevség. H o n n a n volna?.Megölte magát? . amely halálra ítélt lényét teljesen kivégezte. mialatt Tilla megmondta neki az igazat. Ahrimán mérgének fertőzése az a csepp volt.. Rettegnek a Fénytől. .És mi történt a kolléganőmmel.Ellenszerük?.. hűsen simogatta. Bettina szeme felpattant. anya. Riadt volt. A Terrán jelen van az ellensze­ rük.N e m lesz „világvége".. Te is tu­ dod. .

a csúcsok a langyosságban is havasán csillogtak fölöttük.Sétálni megyünk. . Az idő valóban csodálatos volt a hegyekben. . hogy lehet ezt a fekete pes­ tist kiirtani . hosszan nézett Tilla szemébe. ápolt szerpentinúton.Megmozga­ tom m i n d e n összeköttetésemet. .firtatta Amrita.Azt én is szeretném t u d n i . Nincs semmi bi­ zonyítékod rá. El fognak t ű n n i erről a településről. Ha a civili­ záció fel is kúszott a völgyekből a magasságokba. . hogy közük van Elena halálához. Szerezz örö­ möt az embereknek. Mélyet sóhajtott.Fényelixír Bettinát nagyon megviselte kolléganője amely valójában gyilkosság volt. Bettina némán.Ki hisz majd neked? Hisztérikus fantasztának tartanak. de ő n e m arra felelt. Nyu­ godj meg. öngyilkossága. mikor egyedül maradtak.Indulhatunk. Felballagtak az enyhén emelkedő. Többször volt elvonókúrán. .Semmit sem teszel! .Énekelj.Tenni kell valamit ellenük! . Másfajta. . hogy tiltsák ki őket innen! A törvény erejét veszem igénybe! Vallomást teszek! . Bettina! Folytasd a hivatásodat.Vakítóan süt a n a p . A kérdés ott függött közöttük. s helyet adott a figyelő. . Amritában kialudt tőle a kíváncsiság parazsa. Amrita! . m i n t h a h ű s vízbe hajították volna.bólintott Amrita.csillapította Tilla. Amit mondott. Gyógyítod vele magad és őket is.Hogyan? . kétoldalt virágos 79 . Tilla mosolygott. Arca kisi­ mult. Kábítószeresként tartották nyilván. mégis válasz volt. I n d u l h a t u n k ? . N e m kérdezett többet.Sétálni megyünk .háborgott. transzcen­ dens várakozásnak.

Micsoda félelmetes hatalom ez! . Most követ80 . Az embereket.Igen . h a n e m látta is: a fenyegető épületet fagyott zseléként veszi körül az átlát­ hatatlan. aranyzölden rezgő bokrok. Ahogy visszanéztek a s ű r ű n torlódó. . É p p e n ezért van ellen­ mérge.Jegesebb m i n d e n kriptahideg­ nél. . . . piros tetejű villák­ ra. taszító szemfedő. majd robbanásszerű moraj hallatszott. A felfénylő napözön furcsa módon megsokszorozta sugár­ zását. .Mi volt ez? . N e m csupán érezte.Felszürcsöli a sötét. . fémből készült to­ ronyházakra.A szemen.fűszőnyeg. A tiszta levegő élesen közvetítette a hangot.Amrita Tilla vállába markolt az egész lényét el­ öntő izgalom hullámától. fák között. üvegből. bőrön át csontig hatol. A pokol templomának teteje meg­ roggyant. m i n t az univerzum rejtélyes fekete lyu­ kai. M á r n e m tudja kirekeszteni a N a p égő aranyát. forró aranyként ömlött rá a koromfekete épületre. . akiket magába szív. köröttük m i n d e n világosságot elnyelő t ö m b k é n t terpesz­ kedett „a sötétség m á g u s a i n a k " fekete kígyókkal díszített. Jegesebb minden kriptahidegnél.Az ostrom sikerült. és folyékony. világoso­ dott.tört ki belőle didereg­ ve. lépcsőzetes hodálya.ismételte Tilla. és rájuk vetíti! . Figyeld. s körvonalain túl is e dermesztő kígyóerő árad belőle.M i n t h a óriási nagyítólencse gyűjtene fókuszába a N a p fényét! . hogy omlanak össze a falai is. csillagtemetői. Több egymás után. középületekre vagy kisebb.Látom. halálhideg védőzselét körülötte! Látod? . mégis szenvedély­ gyulladások vírusával gyilkolja meg.bólintott Tilla. Mellén összekulcsolta két karját. .Nézd! . A fekete t e m p l o m színe szürkésen fakóvá lett.kérdezte Amrita. .Óriási nagyítólencse gyűjti fókuszába a N a p fényét. Amrita megborzongott.

N e m is emberi mértékű energiák ezek . a hegycsúcsok mögé tolult.Ha ez a tűz átcsap a körülötte lévő épületekre.Egyetlen szikra sem pattan át rájuk. begörbült. amely egyre emelkedett. Amrita egyszerre megpillantotta a fölfelé örvénylő feke­ teség alakjait. . Például azzal. porrá ég az egész település! . . . akit megérintett a Fény. mintha olaj égett volna. kígyószerű testeket. kapaszkodó karmokat.kezik a lápisz. egzaltációval. hogy csak a tömeg m a n i p u l á l h a t ó az ösz­ tönei által. Ilyen szeptikus sebet ki kell égetni a gyökeré­ igA leomlott falakból sűrű. N e k ü n k velük van dolgunk. vonagló.Mint egy Rorschach-teszt tintafoltjai .De ezek mozgó. hamvába omló r o m k u p a c körül már apró emberhangyák nyüzsögtek. teljes formákká egészülnek ki a világos háttérben. Az individuum. vitustánc-rohamokká fokozható szenvedélyek­ kel.. A beléjük programozott erő­ szak korlátain túl képtelenek számolni váratlan akadályok­ kal. el n e m tün- 81 .Persze. hosszan kinyúló.. míg fel nem szívta. fekete füstoszlop­ ra. Ez nem tűz. . Mi is t u d u n k a sötétségről.kiáltotta Amrita ijedten. fekete füst gomolygott fel.suhant át az agyán. Lángja alig látszott. De őket vakká teszi saját hatalmi részegültségük. Hófehér habtenger zuhogott a makacs. Megfutamodás. s a magasban szélessé terjengve. élesen kivehette a gyűlöletbe és. piros tűzoltóautók érkeztek sor­ ra. hogy te. igen.. . Mene­ külés. .Ezek tudják. Érinthetetlen számukra... Nézd a füstjét. formáit.? . pókszerű ujjakat. A füstokádó. rémületbe torzult arcokat. ellenáll.A dühöngő gyűlölet és rettegés ilyen töménységét el sem t u d t a m képzelni! . Tisztán.felelt a gondo­ latára Tilla.. villás nyelveket a tátogó szájakból előme­ redő agyarak közül. Egyedül benne rejlik az öröklét védett fix pontja.

m i n t a miénk. az ózonpajzs szaporodó lyukai „befoltozásának" lehetőségét. szintén veszélybe kerültek. hogy elvben megtalálták a légszennyeződés megállításának.A környezeti á r t a l m a k szintje rohamosan emelkedik. M i n d e n ü t t a Terra szervezetének kifa­ kadó fekélyeihez társulnak. Amrita követte. . Óriási erőfeszítéseket tesznek erre! . A töl­ gyek.Igen.Hová lettek? .kérdezte Amrita leverten. amelynek be kell teljesülnie bolygótokon. Beszivárog rajtuk a mély82 .De hiszen a zűrzavar csak fokozódik! Annak ellenére. ahol az emberekben tudatlan sötétség és indulatok vulkánja működik. Az egykori kígyótemplom helyén kor­ mos folt sötétlett.Sajnos t u d o m .Még csak a laboratóriumokban. kér­ gessé alvad dermesztő. Olyan ez.Ha itt sikerült.Ha véget ér az a korszak. mérges galócagombájuk.Amrita azt hitte. De a melegházhatás még fokozódik.És mikor érkezik el? .Még n e m érkezett el az ideje. Az úgynevezett „társadalmi összefogás" ilyen oá­ zisai. a jóléti társadalom sokszoros védőrend­ szerén is óriási lékek tátonganak. . Vala­ mennyi ilyen h u m u s z b a n talajt fognak.Elvben.tette a szikrázó fény. .vágott a szavába Tilla. Tilla lefelé indult. . .Még sok központjuk van a Földön. e beteg világtest valamennyi gócából mi­ ért nem tudjuk elűzni őket? . m i n t a relatív időtér kiterjedéseiben lassítva végbemenő nukleáris robbanás.Hogyan? Te tudod? . . de Tilla megint felelt rá: . Kinövekszik. . N e m pusz­ tán az ózonpajzson. Az óceánok áradnak. hogy megszüntessék az általuk okozott civilizációs ártalmakat . az erdők nagy része kipusztult. . Hogyan lehet versenyt futni ezzel a pótolhatatlan roncsolással? . csak gondolja ezt.

megrázta a fe­ jét.szakadt ki Amritából. Zsarnok.Neked n e m számít az sem. súlyos anyag rajtad félelmetes csapda.. m i n t h a kábulatból ébredne. mint a mulandóság ámokfutói. .. Tisztán. Szeretek és sajnálok m i n d e n élő­ lényt.. neked és nekem. aki szenved.ségi nyomor és agresszió csatornaáradata. igen. hová m e n e k ü l h e t n é n k Bettinával együtt? Hol lennénk biztonságban? . .Igazad van. El­ felejtkeztél róla.Bocsáss meg . Részvétlenül. látóknak élet és halál? Amrita lassan. Valamiféle tömegpszichózis vett erőt raj­ tam. A féle­ lem és marakodások kataklizmái között hallgatnak a mú­ zsák! .Hogy mit értek.Milyen nyugodtan mondod ezt. Ha ezt a menedé­ künket is elönti az alvilág áradása. szorongás. ha­ nem a Fény szolidaritása. az emlékezőknek. Hogyan is marad­ hatna ki egyetlen szerv vagy testrész a galoppírozó kórfolya­ matból. amelynek dolgozik. De nekünk mást jelentenek ezek a fogal­ mak.. Én csak érzek és töprengek.. hogy Bettina művészi lehetőségei is megszűnnek nemsoká­ ra! A vállalatot. ha az egész fizikum áldozatul esett neki? . mit jelent nekünk.. Szellemi síkon a szeretet nem birtoklás. csőd fenyegeti. Mert miféle bántó­ dása eshet annak. aki tudja a halhatatlanságot? .Igen. . Az idegekkel átszőtt. Úgy beszélsz. Mert te. Szégyellem magam.hajtotta le a fejét Amrita. De testetlen esz­ méletünk szárnyán föléje r ö p p e n h e t ü n k . Te látsz. Amrita? .Az én részvétem nem puszta szó vagy a betegre rásíró tehetetlenség. nem vagy egészen ember! . . Szemét haragos könnyek öntötték el. .Mit értesz biztonságon.N e m kell szégyenkezned.Ebben a min­ den életformán átcsapó anarchiában elfog néha a pánik. hanem tett. M o n d t a m már! .

de nem képesek örülni neki. Érzik. nyugtalan. a kiváló rész­ e r e d m é n y e k nem vezetik ki őket az emberlét útvesztőiből. Megvan m i n d e n ü k . Látják a világ kiúttalannak tű­ nő helyzetét.Csodálkozol rajta? . Állandó feszültség. Forrongó indulataik. . provokáltak. állítással szembeszegültek. Zseniális lányok és fiúk vannak kö­ zöttük. Bonyolult feladatokat oldanak meg ragyogóan. Ha a jövő felé tapogatóznak. .Világalkony A kutatóintézet.kérdezte Tilla Amritától. m i n t h a láthatatlan homloklámpásuk suga­ ra egyedül a hivatásuk területén kirajzolódó fehér foltokra vetült volna. szerény vagy törtető fiatalokkal. pótcselekvés valójában. ál­ arcaik alatt. köve­ telő felvetésekkel pótolták. T á m a d t á k a „rész­ letekkel pepecselő". áttörhetetlen falba ütköznek. egyetlen. ö n m a g u k k a l és környezetükkel való birkózásuk. noha tudták. szökés. kevésbé agresszív társaikat. egyelőre senki nem a d h a t megfelelő választ nekik. Amrita.N e m akarnak és n e m is t u d n a k megnyugodni. Tele vannak részvéttel. . Önmaguk előtt is megol­ datlan problémákat felcsattanó kérdésekkel. ahol Tilla és Amrita lakott. bevallott vagy tagadott szorongás élt b e n n ü k kimondott nézeteik. K i t ü n t e t i k őket.N e m . vé­ res veszekedéssé fajuló összecsapásaik kétségbeesés. Keresték a vitá­ kat. titokban szedett narkotikumaik. tele volt okos. italozásuk. akik gondolkodnak. csak az foglalkoztatta őket. Csak az lep meg. Minden érvvel. rettegéssel. gúnyos. apró nyílás sincs rajta valami élhető perspektíva 84 . Ez a közérzet jellemezte a Föld talán vala­ m e n n y i értelmiségi csoportját ebben az időszakban. És n e m is közelednek hozzánk passzivitásunktól háborogva vagy feloldást keresve barátsá­ gos n y u g a l m u n k b a n . hogy mi kimaradunk dühödten keresett célpontjaik közül.

agyukat elborító fana­ tizmussá lesz. dogmatikus. Sokan vannak. annál kevesebbre becsülte. hogy legyőzzék a rombolást. Köz. okozatok mögött rejtő­ zik a látható dolgok gyökere. óriás óce85 . filozófiába. s a tünetek.Van. Szekták.felé. minél többet gyűjtött belőle. Az öreg D o m i n i k Végár professzort m i n d k e t t e n kedvel­ ték. De vajon nincs-e közöt­ tük olyan fiatal kolléga. hogy a romokból új világ szülessék. Persze a többi fiatal kutató is kapaszkodót ke­ res. Irányuk az önmagát mérgező civilizáció legkiúttalanabb zsákutcája. Összefüggé­ sek után kutat hagyományok. Pusztítanak. anélkül hogy sejtenék. Mikor a m ú l ó idő keresztjére feszített személyiség­ tudatuk kialszik.. hogy m á r erősen kételkedett a racionális tudomány mindenhatóságában. hogy a m u l a n d ó b a n nem kapaszkodhat meg. művészetekbe. a tegnap és holnap őrléséből a jelenbe. N e m volt nagyképű szak­ barbár. Mint mi. akiben tudatosabbá t e h e t n é n k léte valódi értelmét? Aki megértené. Gyengébb egyéniségekben provokáló oltásként hat.. Kamikázék. ők . babonákat. Láthatatlanul. Szívesen asszisztáltak mellette.emléke­ zett is -. modern tények és utópiák kö­ zött.. Annyit t a n u l t . vallások. hogy tűzzé-porrá váljék mindaz. Rom­ bolnak. . amit az ember épített ed­ dig. Saját testüket is feláldozzák eleven aknaként. egzaltált hiedelmeket.Ez jó. Ez a n é h á n y óra a pi­ henésük..hallgatnak. s előttünk a parttalan. Newtonnal együtt vallotta: „parti h o m o k b a n játsza­ dozó gyermekek vagyunk. Belekóstol tudományokba. s részegülten hiszik. de értékes pszichotechnikai módsze­ reket is. persze csak alamizsna. N e m is egy. kultuszok ízeit kóstolgatja. Mi csak ebben segíthetünk nekik. Hiszen e kor­ szak vezérmotívuma az Uránusz. Csaknem valamennyi rájött. Saját ismereteit. Kétes forrásokból előás okkult elemeket. bombáikkal úrrá lesznek a pusztítás fölött. figyelnek és vár­ nak. Ő.és önveszélyesek. Csak m u n k á j u k közben kerülnek néha egyensúlyba. hogy m i n d e n labirintus nyitott befelé és fölfelé? .

ritka haján átütött fejbőrének rózsaszíne. Két fülcimpája szokatlanul hosszú volt. A szokat­ lanul hosszú fülcimpa a bölcsesség jele Indiában. „szent embereik". p u h a testű.Sejti. csak filozófusaik. Persze. nehézkesen mozgó fi­ atalember volt. életveszélyes vegyületekké ke­ verhető alapanyagot. ellentmondásos egyéniség. mert saját érzéseit vetíti rá. mű­ velt kutató. Apjánál alacsonyabb.án". . fürkésző szeme fölött pirosas folt világított. Ami korántsem jelent naivságot. benső élete nem sokára hírt ad magá­ ról az apjának is félelmetes módon. . Repdeső. széles csípője némileg feminin 86 . Milos iránt elfogult. Végár professzor magas h o m l o k á n a k ráncai közül. Vékony ajkán tűnődő mosoly ült. Az utódját akarja látni benne. S a fülcimpájuk a vállukig ér . akinek majd átadja a stafétabotot. Milos Végár szintén a laboratóriumok egyikében dolgo­ zott. guruk.Olyan a mosolya. a látás képességének emléke. mert alázatos. M i n t m i n d e n b e n . Va­ lami baleset emléke lehetett. zavaros. de gyenge. mint amelyet vallásos h i n d u k festenek asszonyaik homlokára. Milos rejtett. Zárlatos a kritikája. Ez is védekezésének egyik formája. . É r t e l m é t nagyrészt elfelejtették.m o n d t a Amrita Tillának. Valós jellemképe nyugtalanító tüne­ teit n e m észleli. Az ő szobrainak homloka közepén is rubinkő csillog. De kételkedik saját feltevései helyességé­ ben. m i n t B u d d h á n a k . vastag ajka. Sajnos a fia. kik vagyunk? . Azért tart szigorú zár alatt m i n d e n kemikáliát. .Végár professzor valóban bölcsebb.R ó l u n k n e m sejti.A r u b i n k ő vagy a piros folt a h i n d u asszonyok homloka közepén eredetileg a Magányos Szem. A l a b o r a t ó r i u m o k sora előtti folyosó puha szőnyege el­ nyelte lépteik neszét. a növendékein. m u n k a t á r s a i n is. m i n t tudóskollégái. A fiatal Végár valóban tehetséges. két világos. vezeklőik tudják. jógik. akit mo­ rális érettségben évezredek választják el kiváló apjától. Átlát az em­ bereken.

T-sejtek. Olyan kísér­ letsorozatba kezdett velük. Végár professzor ezért visszatért az in­ terferonok. eredményesen végezte a rábízott m u n k á t . hogy azok m i n d e n idegen. N e m voltak eredeti gondolatai. ellenséges folyamatok elpusztítására!" 87 . pasztellzöld köpe­ nyében mintha szándékosan bele akart volna mosódni a szintén pasztellzöld fal hátterébe. Szorgalma­ san. Egy ideig. Az utóbbi h ó n a p o k b a n azonban rejtélyes járványok. kivessék a testből a végső győze­ lem hadtesteként. Csak végrehajtott. különféle növényi. Végár professzor a plazmid elkülönítéséért és antitoxinjának az orvosi gyakorlatban való természetes felhasználásá­ ért Nobel-díjat kapott. állati organizmusok i m m u n k i v o n a t a i n a k hozzáadásával. de n e m akart kitűnni. Testre simuló. ismeretlen vírusok törtek be az emberi szervezetbe. amelyeket kollégái abszurdnak t a r t o t t a k . „Igenis az ártalmas sejteket az egészsége­ sektől megkülönböztető. ő úgy nevezte: „a természet teremtő mágiájának titkos esszen­ ciájával". de csakis a szervezetet tá­ madó. életellenes támadást ne csak kiküszöböljenek. Hunyorgó. mérgüket magukba zárják. zárkózottnak ismerték. amelynek kö­ szönhetően a vírusok védekezni tudtak a legerősebb antibi­ otikumok hatása ellen. falósejtek vizsgálatához. bizalmatlan pillantása kerülte az emberek tekin­ tetét. Mikor Tilla és Amrita beléptek a laboratóriumba. Az adatokat komputer vetítette képer­ nyőkre. céljukba találó biológiai bombákká akarom növelni gyógyszeremet. N e m nézett arra. Elektronmikroszkópjaikon elme­ rülten figyeltek két tégelyt. akivel beszélt. m i n t a fa­ lósejtek.hatást keltett. amelyekben apró. ott ta­ lálták Milost apja mellett. Sohasem kezdemé­ nyezett. E gyógyszer megakadályozta külön­ féle fertőző vírusok ellenállását. átalakulását. h a n e m leküzdjék. színes tenyé­ szetek terjengtek. „át a k a r t a p r o g r a m o z n i " a védekező sejtek erejét. orra emlékeztetett az apjára. nem sokat törődtek vele. „ E m b e r f e l e t t i v é " p r ó b á l t a növelni. Csak homloka. Társai szótlannak.

idegeket roncsolták. A beteg látszólag normálisan viselkedett 88 .Gyorsan elsorolta. ha körülötte vannak „az okos kis­ lányok". apokaliptikus tenyészetnek maga is ál­ dozatává lett. végre találtam valamit! . megölik őket.Amritát nagyon érdekelte a molekuláris biológia. Teljesen leépült. dühöngő járvány­ góccá változott. Nem kon­ zerválják m a g u k b a n e gyilkos. mérgező sejtekkel szemben.kiáltotta izgatottan. mikor észre­ vette. hogy aki megkapta. idegközpontjai. Aki megkapta e kórt. pusztított. . Hihetetlen változatokká alakult pillanatokként. Bujkált. m i n t h a zseniális prog­ r a m o z ó m é r n ö k kezelné irányításukat. Szerette.Jöjjenek! Jöjjenek! . átvették megtévesztő. igen. óvatos stratégiáját. mert tudta.A falósejtek egészen m á s k é p p viselkednek a beto­ lakodó. s a testében hurcolt. hogy azok belülről felemésszék és m a g u k is életerő-roncsoló vám­ pírrá váljanak tőlük. azt egyedül Amrita értette. mert a halál nem vég­ zett vele gyorsam. Vírusai az agyat. a leghatalma­ sabb erők n e m az „óriások".Azt hi­ szem. de ellenanyagot n e m tudtak kivon­ ni belőle eddig.. . pedig szemét nem vette le az elektronmikroszkóp lencséjéről. E rohamosan terjedő tömegepidémia ví­ rusát sikerült felfedezni. Tilla is szívesen vett részt a kísérletekben. Kivonta magát m i n d e n gyógyítási kísérlet alól. hogy a laboratóriumban tartózkodnak. el kellett különíteni. . miféle ké­ miai és természettől ellesett hatásoknak tette ki a vizsgált anyagot. orvtámadó vámpírokat. ragályos.. Az agy ganglionjai. néhány napi l a p p a n g á s u t á n eszelős ámokfutóvá lett. Hogy felfedezéseiben mennyit segített Végár professzornak. A színképelemzés mikrosávjai között világminden­ ségek lüktetnek. h a n e m megölik. Megsemmisítik valamennyit! A betolakodó „idegen" sejtek az új járvány fertőzésének metszeteiben szaporodtak félelmetes burjánzással. h a n e m a „törpék" világában rej­ tőznek. ölt. m i n t eddig. de a pro­ fesszor is érezte. Legveszedelmesebb hatása az volt. környezete számára észrevétlenül alakult át az első fázisban.

Vizeket mérgezett. A hullá­ kat meggyalázta. mikor először hallott az új járványról. védtelen öregeket. nyomokat eltüntetve. Mire vajon? Még sosem látta ilyennek. hevült arcába nézett. aki már szin­ tén ellépett az elektronmikroszkóp mellől. h a n e m komor részegültséggel rajta át fi­ gyelt valamire. ügyes és borzalmas tevékenységekbe kezdett. Belenéztek az eléjük táruló mikrovilág elszíneződő anyagába. óvatosan ölt. Leleményes kínzásokat alkalmazott. S egészen új módszert kellett beve­ zetni ártalmatlanná tételeikre. Meglepő hüllőerővel védekeztek. eltüntették formáikat. mert szétmar­ cangolták egymást. . megcsonkította. de nem őt rögzítette. t a n ú k nélkül. csak sokkal veszedelmesebb a középkori vitustáncnál. . megbéní­ tották a másikat. egész­ séges énjét. amelynek részei a rájuk tűző nagyítólencse alatt szüntelen mozgásban harcolni látszottak egymással. N e m őrjöngött. Rezzenéstelen arccal. Valamivel később már fel is nevetett a gyengeelméjűek csupa i betűjével: H i h i h i ! Többeket elfogtak.kérdezte Amrita Tillát. gyerekeket. Amrita elvonta a tekintetét a mikroháború izgal­ mas látványától. Először egyenként. de ravasz. és nem lehetett egy cellába zárni őket. .Nos? . eszelős mo­ solyra ránduló szájjal figyelte a rombolást. Robbantott. Csak későn ismertek rá a tetthelyeken. nőket. Gyújtogatott.kérdezte Végár professzor Tillától. üres szemmel. Más­ kor pislogó.Mi ez? . 89 . Álarcként viselte régi. Hasonló. átvették a h a t a l m a t fölöttük. rémült embercsoportok között m i n d i g megjelent. amely egész településeket változtatott tébolydává. Védőruhákban fémhálót kellett rájuk vetni. Fe­ dezte magát. azon­ nal megfertőződött. amelyet Végár professzor és Milos átengedett nekik. a hullahekatombákat.néhány napig. Mert a megrendült. félresikló szeme kitágult és visszameredt rá. A két leány az elektronmikroszkóphoz lépett. mert aki hozzájuk ért. Milos kipirult.Pszichikai vírus támad ezúttal is a Terrára. támadták. falták.

. akiknek a tu­ dattalanja eléggé zavaros. de a két lány addigra már elhagyta a laboratóriu­ mot. agresszív táptalajt kínál hozzá.bólintotta Tilla. . . Mert ami tünet­ ként m e g m u t a t k o z i k belőle.Van.N e m c s a k a falósejtek hagyják cserben.Csak arra kérem. hogy legyenek elővigyá­ zatosabbak.csattant fel az. Aki le tudja győzni féktelen. ellenőrzéseken.Hogy érted ezt? .mosolygott rá a lány. A m i n t látom. sérült. manipuláto­ rokkal kezelt patkányok! . Közege a bizonytalan. kisebbrendűségi komplexusok fekélyeivel borított t u d a t t a l a n . nincs segítség ellene? . m i n t most az elektronmik­ roszkóp alatt a számítógép ellenőrzésével. Egyetlen. s produkált már néhány vá­ ratlan meglepetést! . amelyek nélkül n e m válhat használható szérummá! Sajnos ez az új bélpok­ losság ijesztően gyorsan terjed. hanem a fia is. . E kórság rejtőző zsenije. Az új járvány pszichikai ví­ rusaival szembeni i m m u n i t á s az emberben tomboló érzésvi­ lág fölött visszaszerzett uralom. professzor úr.Most tehát következnek a védőruhában.A további tenyészetek nagy csalódást okoznak majd ne­ ki.Miért? .Nagyszerű! . Csak azok kaphatják meg.Most tehát tovább tenyésztjük a metszetekből kivont anyagot. m i n t ön! Végár riadt némasággal felpillantott a fiára.Mi mást tehetnénk? . azután átmegy azokon a vizsgálatokon. a fia még védőmaszkot sem visel.Persze! .Úgy érted. amellyel felvette a harcot. 90 . . annak a gyökerei a láthatatlan­ b a n vannak. aki rajta is átnézett.Talán sikerül megrövidítenünk a szokásos folyamatot éppen a súlyos és sürgős körülményekre való tekintettel! .. . de nem nézett Végár professzorra. Sőt annál többet is. nem fog még egyszer úgy viselkedni.

. mulasztásait kémleli.. démonait. Hevült. Eszmélése óta kóros monomániává fajult benne ez az apaszindróma. hanem a benne m u n k á l ó . Az tette ilyen magányossá. Zseniálisnak. Talán először most. Senkinek nem árulja el. Mert fölfelé rángó szájszögleteire. N e m apja sikerültnek t ű n ő kísérletét. Mikor láttad Milost mosolyogni? . M i n d e n sora D o m i n i k Végárról. elnyomja őt puszta létével. . de zárkózottsága mögött nagy viharok. értelmes. amely min­ den antitest támadását kivédi. Külsőleg fegyelmezett. Azért tudja elviselni e „mellőzöttségét". gyűjtögeti. irigy gyűlöletet erjesztett magában iránta. hogy ő sohasem léphet a nyomdokaiba. hogy példaképének tartja! . . elhallgatott sérülések gennyednek. mert pótcselekvésként titkos.Gúnyos? . Milos Végár?. Felindult volt.Az. s morális esztétiká­ ja erősebb az elfojtott vulkanikus szenvedélyeinél. Rengeteg feldolgozatlan emóció burján­ zik benne gyerekkora óta.. nevetséges modorosságáról szól. . de naplót vezet róla.Mióta ismerem. apja mellett. ösztöneit. és új ágazatokat alakít ki. hogy mo­ solya mennyire ádáz és gúnyos? . bol­ dog. a laboratóriumban. apakomplexusa a betegség kiszolgáltatott médiu­ mává tette.M á r fertőzött.. .Akkor. sikereivel is. az eredménytől izgatott. Igen. d é m o n i a n leleményes járvány szövetségét ünnepelte vad egzaltációval. Óriási becsvágya. az esendő ember gyöngeségeiről. az védett e fertőzéssel szemben. . Az apja rávetülő árnyékában. sárga fogú vigyorára már fertőzöttsége késztette.Boldog és izgatott volt.névtelen indulatait. De n e m vetted észre. Érzi azonban.. eredményeivel. Azt hittem.A professzor nem sejt semmit fia állapotáról? 91 . tévedéseiről.Annak tartja.. soha. Folyton a hibáit. kész­ séges modorával szinte hirdeti. Háttérbe szorítja.De hiszen az apja imádja. s ő alázatosan szervilis.

Amrita! . Szeméből élesen villanó láng sugara csapott ki. A m r i t a megrezzent. mint máskor. dühös rájuk. félti őket.Bocsánat! . zöld köpenyes Milos tárta ki az ajtót. m i n t h a marásra ajzott viperákat őrizne benne.. Nevetés? . de ott kell. N e m meri elővenni őket. Utálja.. -Hol? . mert szüntelen kételyekre.: mégis ragaszkodik m i n d e n vacakjához. Termete mintha magasabbra nyújtózott volna.. sok tévedést követett el e x p e r i m e n t u m a i közben.. kipirult arcán. .kiáltotta. 92 . s akkor ő is. mert rengeteg időt pazarolt rájuk. Kudarcaiért bünteti magát. E dosszi­ ékhoz azért. Ismeretanyaga tökéletlenségét igazolják. Visszahőkölt.És akkor mi történik Milossal? Most is közveszélyes! Hogy fogják á r t a l m a t l a n n á tenni? A professzor mellette van. amelyet megbeszéltünk! Amrita agyában rögtön tisztán megpendült a járványügyi gyorssegélyszolgálat vészjelző száma. „Véletlenül. . Rosszul lett. Torkából furcsa t o r o k h a n g hallatszott.Sikertelennek bizonyult dossziék mögött.Egyelőre. . alaposabb meggondolásokra késztetik puszta létükkel.. De Végár professzor is meg fog­ ja találni.. mélyebb. amelyeket a professzor n e m enged megsemmisíteni. Többször emlegette fiának bizalmasan: ez a fiók olyan a számára.Miioson kívül csak én." Azon az egyetlen biztos rejtekhelyen. . hogy legyenek mementónak.Szólj oda arra a számra.Tilla felállt karosszékéből. amelyhez meggyőződése szerint apja nem nyúl többé. puha szájjal. s lúdtalpas járásával beődöngött a szobába.Szabad! . Kopogtak az ajtón. Milos szerint ez is egyik megvetni való tulaj­ donsága.Azt a naplót te ismered? . mikor a kövérkés.Azt hiszem.m o n d t a rángó. amely még mindig ferde vigyornak t ű n t verejtéktől gyöngyöző. . a p á m m a l történt valami. .

óriási ellenállással küszködve hátrált a szék felé.Maga leül arra a székre. . mar­ káns vonások hegyesedtek ki rajta. mintha maszk hullt volna le róla. A vékony. ha megsemmisítjük! Tilla az íróasztalon lévő lapos márványnehezékre helyez­ te a naplót. Alsó ajka előretolult. . Mindjárt bemegyek hozzá a laborba! .Miféle számot hívnak? . szinte egy láthatatlan kényszer nyomása alatt. amely anyagukat hamuvá hamvasztotta. Artikulátlan nyögés. hogy a kimondottan mantra rögtön mágikus tetté válhat. Előrehulló haja vizes homlokára tapadt. vonakodva. Lapjai meglazultak. Semmit sem tehet! Milos remegni kezdett.szúrta a p u h a testbe varázsszavait Tilla. A könyv bőrfedele felemel­ kedett. Vaskos teste l e h u p p a n t rá hangos zöttyenéssel. hogy Amrita elámult tőle. Térde megcsuklott. Nyoma sem m a r a d t a naplónak az újra sima fe­ lületként csillanó márványnehezéken. de olyan metsző és kivédhetetlen erőt su­ gárzó. Torz.Béna! N e m a cinkosuk többé.és magas női han­ gon.. Zsebéből kivette a zöld bőrbe kö­ tött naplót.Jobb. Tilla odalépett hozzá. Kezét föléje tartotta. felkunkorodtak. Fo­ ga összecsikordult. majd érthetet­ len szavak tolultak ki a száján mély férfi. Két karját szorosan keresztbe tet­ te a mellén. m i n t h a kényszerzubbony került volna rá.Gúzsba van kötve! . ha ezt nem találják meg magánál az orvosok és ápolók. csak vékony sugárként emelkedő füstje az ap­ ró kupaccá sorvadó maradvány fölött. de nem tudta megfordítani. Az édesapja nem érdemelné meg.A professzor rendben lesz. Helyesebb. ahogy fejét ma­ gasra emelte. Pillanatok alatt az is szétoszlott. és nem mozdul onnan! . . Fülhasító sikoltás halt el a torkában gurgulázva. Háta a támlához szorult. Las­ san. Soha n e m képzelte. . Nya­ kán vastagon kiduzzadtak az erek és inak.Milos arckifejezése annyira megváltozott. fehér fényszegélynek nem volt lángja.Tilla hangja halk volt. 93 .

aki m o z d u l a t l a n n á dermedve ült a széken. Tilla kezének érintésétől azonban lassan élet szivárgott a testébe.. és leült a vele szemben lévő székre.. .Összegörnyedt. de a tudat lángja még nem lob­ bant b e n n e . . Homlokára tette a tenyerét. vonakodva felpillantott.Maga n e m érti ezt. hogy rezgett a levegő körü­ lötte. De most m á r felismerhetők a tünetek! Felnézett. A fiókot becsukta.A fiam. mikor visszanézett Tillára.dadogta laza szájjal..Tilla hangja zsongítóan halk volt. Feje már mélylila volt. N e m c s a k figyelte. gyötrődő könnyektől homályos szeme Tillát kereste. Lényéből mégis olyan gyűlölet sugárzott. h a n e m gyöngéd fénytapogatóival végigsi­ mogatta a teljesen összetört embert. és egy székre ültette.. De nem tehetett mást. . Amrita felemelte a kagylót..Sohasem bo­ csátom meg magamnak! 94 . . sárga fogai fölött kivillant színtelen ínye. és felelős vagyok érte! . M i n t h a há­ lyog hullt volna le a szememről! Milyen ostoba. színessé vált. Megrémült.H á t h a m a g u k ketten és én is vírushordozók let­ t ü n k . Nyirkos. mialatt hátat fordít neki.. majd át­ forrósodott. a professzor agyába marcangoló vadállatként visszakúsznak gyötrő emlékei az elmúlt órák­ ról. Tudta. Riasztotta a különleges men­ tőosztagot. . hideg bőrével. Milos. falsápadt arcával már ha­ lottnak t ű n t . elvakult apa voltam eddig is. Eszméletlen volt. nyitott szájából. Ideggócait érintgette nyugtató balzsamként. N e m akart Milosra nézni. . aki ujjaival a homlokát tapogatta. Végár professzor lassan. Ertet­ len.. Bőre langyossá.M á r m i n d e n r e n d b e n van! . Visszafordult hozzá.Tilla kisietett a szobából.. Milos beteg! Fertőzött. H a n g sem tört ki a torkából. Amrita egész teste lúdbőrzött az iszonyattól és a szána­ lomtól. Tilla Végár professzort a földön elnyúlva találta a nyitott „viperás fiók" mellett. Szeme kinyílt. Végár professzor eltakarta a szemét. aki felsegítette a sző­ nyegről.

Megint új változatot produkált. Alkalmazkodó. Szeret­ te. Komor pillantású szeme a gyász két mély. h a n e m pszichoszomatikus eredetű...Éppen Milos által? . . gyomrát. Az ezerarcú kór védtelen táptalajává kellett lennie. száraz kútjaként valóban halottat siratott reménytelenül. tüdejét! Ez rossz pozitúra. Milos naplójából meg kellett tudnia. .. Nem? . Végár önkéntelenül engedelmeskedett. milyen nagy önuralom­ mal próbál küzdeni kétségbeesése ellen.Mert e járvány nem anyagi.N e m lettünk vírushordozók! .m o n d t a Tilla nyugodt határozottsággal.Egyenesedjék ki. Hiszen az egyetlen fiam! . azt akartam hinni. amelynek csak egyik változatát pillanthatták meg az elektronmikroszkóp alatt.Mi lesz Milossal? ..Azóta már? .. Ön is tudja. . Eltakarta a valót. M i n d e n k é p p e n megtörtént volna. többre viheti. 95 * . Talán ha meg­ értetem vele.kérdezte a professzor. Arca feszült volt. hogy a fia po­ tenciális áldozat volt.Vegyen lassú. Milos m á r a fertő­ zés előtt is súlyos neurotikusként viselkedett.Tilla látta.A láthatatlan hóhér egyetlen statisztája.De miért? Miért? .N e m értem! N e m értem! Okos. inkább önma­ gától. hangja elrekedt. . Azóta már. eszköze volt a sok közül. Érthető módon elfogult iránta. Száját összezárta. csendes gyerek volt.. Bizonyos. saját emócióinak vetülete volt.Azt hittem. mély lélegzeteket. A kép. Mikor újra megszólalt.Ugyanazzal a vegyülettel nem sikerülhet ártalmatlanná tenni. . Úgy! Máris jobban ér­ zi magát. professzor úr! így összenyomja a szívét. Szorgalmas. Gyönge jellemét. . . hogy tehetséges. . A professzor homlokára ráncok torlódtak a töprengéstől.. hogy nem figyeltem rá eléggé. hogy Milos becsül en­ gem. mint én. amelyet alkotott róla.N e m ismerte őt.

másodkiadás marad. Hiszen sohasem volt az öné. volt. mikor az érett. Rengeteg a tapasztala­ ta. küzdőtársa. n e m érheti utol az apját invencióban. Amrita és én is azok va­ gyunk.. szellemi értéket hordozó tanítványa a gyermeke. akinél lehet.Sohase hitte volna el. kitartásban. Világossá vált előtte. Olyan válságos időket élünk. hogy e pszichi­ kai bélpoklosság a lélekből ömlik át a test idegrendszerébe és agyába a mirigyek közvetítésével. hogy tud­ ta. professzor úr. Tisztában volt saját éretlen értéktelenségé­ vel.Mit ért „a lélek antitoxinján"? .N e m felelt a kérdésemre! 96 . a kételyén túlemelkedő ámulat rezzent. Ö n n e k n e m egyetlen fia. N e m t e h e t ü n k mást. . Növekszik a lelki immunitás hi­ ánya m i a t t veszélyeztetett áldozatok száma. Annyira értelmes volt. és ezt nem akarta elviselni.. Ön mindig egy ellenséges idegent vélt benne szövetségesének. Már nem volt azo­ nos a szerető apa által rávetített jelmezzel sem. mint hogy meg­ p r ó b á l u n k a betegség gyökeréhez hatolni a pszichikumban. Szédítő magasra emelt mércéje Milos önérzetét gyűlölködő fekéllyé zsugorította.Elkábítják? .Ön ne tudná? . önmagával szemben is alkalmazott. Ez m á r statisztika. Az örök epigon bosszúja erjedt benne méreggé. s ott zárótűzbe fogni a „lélek antitoxinjával". Meggyőződött róla. Az értelmes földi élet létéről vagy pusztulásáról van szó. Ér­ telme nyitott. szívós törekvésben. hogy m i n d e n gyönge utánzat. A lélek orvosai egyre kevesebben harcolhatnak a túlerő ellen. szigorú bí­ rálatokban.. tudatos emberek összetartozása többet jelent m i n d e n vérrokonságnál. . Nem fog szenvedni. N e m hagyjuk el önt. El kell engednie őt. Va­ l a m e n n y i erkölcsileg elkötelezett. Nincsenek előítéletei.Végár hangjában meg­ döbbent.M á r úgysem önmaga. Sokat töpreng ezen. Ön a valódi gyógyítók közé tartozik. nemcsak az értelmével. és amíg lehetséges! . Sebzett érzéseivel is.

Aram kering közöttünk. irigy gyűlölet­ tel. Szubjektív. Ön és én nagyon közel vagyunk egymáshoz.. én féreg­ ként eltaposva vergődők. nem kell felelnie. hanem teljessé vált velünk.. amely Milossal kapcsolatban ott rejtőzött tudattalanjában.. . Miért ez a szeretet saját gyásza fölé emeli. mint a többi. hogy gondolatainak rezgései azonos hullámhosszúak.Tessék.Felindultan.Igen. megvetnek. éppúgy." Ö n n e k m á r nem lehet hiányérzete. időzített b o m b á t mel­ lettem? . . N e m magányosan kiutat kereső töredék lény. homályba menekülő védekezésem megszűnése óta. . Vádolnak. egyszerre úgy látom Milost térbe és időbe terjedve. . M o n d t a már. örök áramlása kizárja lényünkből a jeges hiányérzet fikcióját. Leonardo da Vinci mond­ ta: „A nagy szeretet a nagy megismerés leánya. tettei. Maga viszont. kóros fantazmái rám kiáltanak elborult. h a n e m bizonyított tudomány is. azu­ tán szava elakadt.. Ez ma már nemcsak kísérleti.Tilla vagyok.. amellyel nem volt azonos. Szeme elsiklott róla. Semmi hihetetlent n e m talá­ lok abban. s e góc dermesztő sugárzása névtelenül is elszívta az erejét.Nem. Miss Orlandino.Furcsa. Végár lassan megrázta a fejét. 97 . Nincs egyedül. elhallgatásai.Felelnem kell rá? . Kérdezhetek valamit? . igazi m u n k a t á r ­ sa. szinte követelőén nézett Tillára. Én vetítettem rá valamit. Valódi érzései irán­ tam. .Tilla felfénylő mosolya úgy sugár­ zott a professzorra. álar­ cai nélkül.Tudom. mint amilyen volt igazában. áruló megnyilvánulásai. m i n t a gyógyító n a p h ő . Anyám szólít így. E Fény életet fenntartó. Önt most a belőlünk áradó szövetség által védelem veszi kö­ rül. Pusztulnod kell!" Miért n e m vet­ tem észre ezt az ágyékomból fakadt. Mi többen együtt gondolkozunk önnel intéze­ tünkben. lefelé tartott hüvelykujjal halált olvasnak rám fanatikus bosszúvággyal: „Amíg élsz.

N e m sok aranyrög m a r a d vissza majd a szi­ tánkban.Elengedtem. Más megközelítésből. Csak nem fogok siratni valakit. . Kísérleti alanyainkat a jellemalkatuk. nagyképű.Persze. N e m nehéz saját kísérleteim alap­ ján egyetértenem vele.Nem kételkedem b e n n e .A professzor maga elé nézett. Tilla. A fizika végösszege a metafizika. hanem a magasabb rendű megérzések vagy képzelete intuíciójával? Kétségte­ lenné tették e tapasztalatai ön előtt. Az lehulló burok.Tudom. Heisenberg sze­ rint a fizikai jelenségek okozatokat regisztrálnak. felületes tekintélyek elle­ nére foglalkozik.Igen. öncsalás. . professzor úr? .Arca kisimult. mérgezett testéhez nincs m á r köze. mirigy. amivel eszmélése óta olyan mélyen. nemcsak racionálisan. Ide­ gen. hogy a fia örökké él! Szegény.Köszö­ nöm. Elkészült rá. Nincsenek illúzióim.Akkor abban is bizonyos. Az agresszív ösztönvilág az e m b e r „eredendő b ű n e " . .N e m gyászolom.. . .Elengedte őt? . hogy ez az igazság.. . erkölcsi érettségük. . akinek a szelleme soha meg n e m ölhető? .Nevén meri-e már nevezni azt. hogy az élet örök? .És n e m is gyászolja? . .. . Idegen.és idegrendszerük immunitása alapján választjuk ki. A m u n k á t folytatjuk.Ezt a tényt m á r a fizika is bizonyítja.

különféle intézményekben. A merényle­ tek. élőhalott. Az ijesztő statisztikák adatait olvasva. gyilkos rémtettek elkövetői közül sokakról h a m a r o s a n kiderült.Önt idéztem. Az emberek. s környezetükre átrajzottak belőlük a fertőzés kórokozói. egyetemeken. Odanyújtotta Tillának a jelentéseket. okkal lázongtak. különösen a fiatalok. hogy ők m a g u k a vírushordozó. E beteg ve­ zérszörnyek rendszerint igen értelmes demagógok voltak. hivatalokban. szana­ tóriumokban. kórházakban. vagy az elkülönítőben végezték védőöltözékben kísérteties szolgálatukat a jár­ vány egyre szaporodó. .Maga szerint mi a teendő? . vele virrasztottak szűrővizsgálatokat végezve. hanem magánszemélyekre is. S a lappangás időszakában nagyon nehéz volt kiszűrni a kórtól érintetteket.Ugyanaz. 99 . amire ön gondol. anarchista csoportokba tömörül­ tek a jelen és jövő ökológiai vészhelyzete miatt. a professzor beké­ rette dolgozószobájába Tillát és Amritát. Egyedül volt velük. kortól füg­ getlenül. melyek emberfe­ letti teljesítményre tették képessé. Végár professzor belerokkant volna a m u n k á b a . kollégája is mellette álltak. A „pszichoröntgen" kötelező vizsgálatának kiterjesztésére. ha Tilla nem tölti fel újra és újra vitalizáló erőkkel. akikhez úgy tapadtak a tömeghisztéria megszállottjai. dühöngő áldozatai között. ve­ zető testületekben. nemcsak az iskolákban. mint mágneshez a vasreszelék. Amrita s többi „ i m m ú ­ nis" jellemű asszisztense. . A „más megközelítésre".Pszichoröntgent mondott? .Pszichoröntgen A járvány terjedt. gátlástalan és szug­ gesztív felbujtók.

Egyetlen ember sem érthetett egyet olyan gondolattal.. Ön ne t u d n á .Ezt nyilván tréfás köszönetnek szán­ ta. A növekvő. Sőt! Teljesen világossá vált előtte. m a g á é n a k fogadta be azt. Ami az övé volt valamikor.Csak azt n e m t u d o m . sokmilliárdnyi élőlény fölött.. miért nem adta előbb a kezembe a saját eszközeimet. amelyben n e m ismerte fel saját élményét.A hivatalos hatóságok nem tehetnek mást. együttműködését? H o n n a n vennénk az intakt segítőtársakat hozzá? . hogy ilyen kifejezést használt volna. reményte­ len szorongás homálya. . így lesz ez valamennyi településen. azután még­ is halványan derengeni kezdett az agyában. a járványtól pszichikailag védett együttműködők is csat­ lakoznak majd hozzánk.. professzor úr? . rákdaganatként bur­ jánzó. A Terrának fontos szerepe van a kozmoszban. E kis k l a u z ú r á k biztosítják majd az emberi létforma fenn­ maradását. bár szemére rögtön visszahullt a bizonytalan.És a kirekesztettek?. . Hiszen valójában mindegy volt.Végár professzor szeme töprengővé vált. Úgy is m o n d h a t n á m : az alvilág felidézett erői. M i n t h a már leírta volna őket. M i n t h a m i n d e n segíteni szándékozó erőfeszítés 100 . Ajkán halvány mosoly visszfénye csillant. amire „emlékezni" kezdett.. Tudta. A mi alaposan összeszűkült karan­ ténunkba m e n e k ü l n e k . N e m volt képes felidézni. Végár professzor konok arca megenyhült valamennyire.Mit kezdjek velük? Hogyan nyer­ h e t n é n k meg ekkora mozgósításhoz a hivatalos hatóságok engedélyét. . kinek a ganglionjai közvetítették a láthatatlan valóságot. És az önkén­ tes. . szaporodó tömeg? A fertőzés potenciális táptalaja? Velük mi lesz? .Milyen n y u g o d t a n beszél egy ilyen szörnyű életről sze­ rencsétlen. hogy ismerős a fogalom tartalma. s lényege visszaömlött magasabb tudatába. Tilla fi­ gyelte.A természet d ö n t róla.

általam meghatározhatatlan. dagályos.Ön megfeledkezik néhány dologról. Nem mesterséges hővel szabályozzuk a lég­ kört. Hogy létrehozhassa új ég alatt. a szellem fel­ támadt kultúráját. az Édenből kiűzött.nélkül átengedné valamennyit egy halálnál rosszabb. kizárult szellem proté­ zisei.és élelemellátásunk rohamosan kimerülne akkor is. s annak valamennyien a részei vagyunk. hő. Ha velem el is hiteti. A mechanizmusok.Éspedig? . járványtól ámokfutó. gyűlölettől elvakult tömegek támadása ellen? N e m élünk áttörhetetlen üvegbu­ ra alatt. Nem gyilkos mellékhatásokat kibocsátó anyagokat ter­ melünk. megtisztult földön a mérgezett gyümölcseitől ön­ pusztító. U r a n u s „Aranykorá"-t. zsákutcába került civilizáció helyett. nem azzal táplálkozunk. Küzdök ellene. A Föld utolsó kataklizma-lázrohamából szeretném egészsége­ sen kiemelni az embert s létformáját. nyomorgó. hosszas agóniának! . erő ellenére. N e m is használnánk őket. maga is tudja. amelyek e csődig haj­ szolták a világot.Ezekben a karanténokban a Föld legkiválóbb agyai fog­ nak össze mentőexpedíciónkra. éhező. állig felfegy­ verzett. . professzor úr. szinte hipnotizál ve­ le. Az erőt hozzá magából a természet ősenergiáiból merítik. Ahogy ön és kol­ légáink is. N e m válhattak be. valójában hogyan védhetők meg ezek az úgynevezett „karanténok" a forrongó. A Föld energiatelepeitől elszakadva. akikben már fénybe borul­ tak a megoldások a tudományos-technikai forradalom vég­ zetes tévedéseinek kiküszöbölésére. professzor úr. M e n t e n i akarom a menthetőt. ha nem taposnának. . Nincsenek fegyvereink.Az ellenkezőjét teszem. E klauzúrákban nem villannyal fo­ gunk világítani. robban­ tanának bennünket véres sártengerré a ránk törő eszelősök. . saját reménytelen állapotát észlelő.Tilla! Amit mond. 101 . r o m a n t i k u s álom! Megvalósítha­ tatlan képzelgés. naiv és a lényéből su­ gárzó. emberfeletti intelligen­ cia. gátlástalan.

teszi láthatatlanná őket a két vak. Amit mondok. amely katarzishoz vezet végül.N e m t u d o k védekezni a hatás ellen. A k l a u z ú r á k a t semmiféle külső t á m a d á s nem veszélyezteti a Terra krízisében.A tüzet. a határtalan létsíkok eszme. Különben e koncepció meg sem születhetett volna az agy rejtélyes világegyetemében. az gyönyörű. igaz lehet." Karanténjaink géniuszai tudato­ sítják ezt az állandó dimenziókeringést az univerzum és saját in­ tellektusuk között. Mit nevez katarzisnak? . Ha ez őrület. csak azért teheti.. örök szövetséggel.Egyre tébolyultabb lehetetlenségekkel dobálózik! Azt kell gondolnom. .és erőrendszerébe. A magenergia nemcsak az uránércből vonható ki. * Idézel W. amely eléget m i n d e n salakot. Tiltakozzam. emberi elkötelezettségem. hogy tiltakozzam. Óriási erőművek.Vajon nem fertőződtem-e meg magam is? Tudja. és örülök neki. pedig kellene! Józan eszem. Csak a Magányos. tudományos foga­ d a l m a m sürget. Valóban mágneses energiaburok védi. S amit az emberi értelem elképzel. minden eddigi t a n u l m á n y o m . Mágneses védőára­ mok. hogy nem. és képtelen vagyok rá. Fénybe borul bennük az emlékezete annak. hanem az emberi imagináció és akarat dimenzióközi ősáramaiból is! „Az emberi agy tökéletes dimenziógép.. számtalanszor megfordult a maga fejében is. A láz a szervezet védekezése betegségek és fertőzések ellen. és megvalósulhat a jövőben. amelyet szavai kel­ tenek b e n n e m . de utópiának hitt elképze­ lésként. hogy a dimenziók nem mások. mint észlelési módjuk mélyebb vagy magasabb rezgései! S e rezgések m i n d e n k o r előhívható. harmadik Szem sugara tűzhet rájuk csillagok fölötti.. Az elemek gyökérszavait rejtő irányító. fel­ használható energiák. emberi szem előtt. . mert igaz volt. amelyből huszon­ négy kiterjedés szövődik a poliverzum. Charon Dimenziófüozófiú\&bó\ 102 . akkor megőrültem magával együtt. teremtő igék.

szaporodó embertömeggel. Az őrzők. Terra rosszindulatú. ahol utat talál kifelé. Régebbi medrükből kiemelkednek az egykori szellemi kultúra központjai. és hányko­ lódik a tenger.. tág szeme víziók fényétől csillogott. Ez válik szellemi k u l t ú r á n k bázi­ sává. 103 . Megváltozott. hatalmas őserőinek sugárzó szérumtelepei. gyönyörű képekkel illusztrált cikket Venezu­ ela északi-déli részén e m e l k e d ő G o n d w á n a a l g á k k a l . Az óceán víztömegei fertőzött városokat söpörnek el. halálos mellékhatású kemikáliák he­ lyett a szervezet i m m u n r e n d s z e r é n e k felerősítésével. láthatatlan infúzión át a Fény „Iható Aranyával" hűsítve testük-lelkük égési sebeit. amely már a hazája volt egykor azoknak. akik maga­ sabb síkra rezegtek el onnan. Az orvostudománynak nagyon nagy eredményeket sike­ rült már elérnie azzal. hogy az egész szervezetet legyengítő. mély mederré változ­ tatva őket. -A mesés Gondwánáról! Emlékszik. A természet rej­ tett. szen­ vedő. Völgyekbe zuhognak alá fertőtlenítő nedveikkel..Miről beszél? . életellenes sejtburjánzá­ sának ezek a zseniális ganglioncsoportok. Bolygónk szeptikus görcsrohamait vigyázzák. De szövetségeseink ma is. Azt is. Világos. izzó m a g m á t hány magából. a k a r a n t é n o k o n kívül? . Lélegze­ te szaggatott lihegésként tört ki torkából. Sikerrel. A föld mélyében dörömböl a tűz. gyógyító antitestjei.Ön nevezte könyvében a „szaporodási b o m b á t " a Föld „rákbetegségének". Reng a föld.. A salaknak szakadékokat nyitnak.Végár professzor arca kipirult. Védettek és védelem alá vonnak m i n d e n életet elemek és emberek szün­ telen háborúságában és d r á m a i változásai között. hogy az igazi gyógyítás a megelő­ zés. az elemek legyőzhetetlen erejével átdíszletezik a földet. gyilkos sugárzások. öklözi zárlatát.De mi lesz a relatív idő csődtömegével? A ma élő. enyhült légkö­ rükben új élet indul meg. . anti­ testek szaporításával indított harcot különféle kórságok el­ len. mikor ebben az életében először meglá­ tott egy színes. milyen hatással volt önre diákkorában. k a r a n t é n o k a leg­ magasabb intenzitású.

m i n t a Vénusz boly­ góét. amely körülveszi az ötezer kilométeres földdarabot. síkságokat különböző magasságokba. Homokkő-hegyei. A felfedezők kenuja előtt váratlanul kék villámok hasították át az eget. DélAmerikát és Afrikát a „mesés G o n d w á n a " kötötte össze egy­ kor. Korát egymilliárd-nyolcszázezer évre becsülik a kutatók. Hallatlanul izgatott! Mintha vala­ mi déjà vu tört volna rám! . A t a n u l m á n y szerint Roraima ősrégi. H a t a l m a s erőtömegek zuhognak rá.Igen! Emlékszem! . a n a p legnagyobb részében sűrű felhők borítják. amelynek egészét még mindig nem tárták fel. a többi földi állat. mint 104 . oszlopai. amelyek alakzatai.Még a rothadás édeskés. e fantasztikus t ü n e m é n y nem más. Elhagyott magánya taszító zárlatként védi remeteségét.Guyana és Brazília határán kívül burkolózik saját titkaiba. . jelentőségének ér­ telmét elvesztette a legutolsó kataklizma után megjelent „újra fiatallá lett emberiség". lézersu­ garakból font fenyegetésként rajzolták ábráikat az égre. geológiai álla­ potok h a t á r o z t á k meg. árkádos kapui természet alakította szobroknak tűnnek? A 2772 méter magas Roraima ködből kiemelkedő hegycsúcsát. amelyek irreális. Egé­ szen különleges. Ködbe vész. Tala­ ja erősen csúszós. éles. csípős szagát is érezni vél­ te a fotók láttán. Azután rájöttek. A föld mélyében zajló tektonikus erők emelték a tepuikat. S az egész rejtélyes táj eredetének. „ t e p u i " a legöregebb homokkőszik­ lák bolygónkon. A homokkövek keménységét klímaváltozások. fantasztikus fekete sziklamaradványai­ ról.gombákkal borított.és növényvilágtól eltérő faunája és flórája van. amelyet a Pemon indiánok t e p u i n a k neveznek? Háromezer lábnyiról zuhog alá ott ró­ zsaszínű kvarcsziklákon a világ ma egyik legmagasabb víz­ esése. . Felszínét.Végár professzor a homlokát dör­ zsölgette hosszú ujjaival. amelyen óriási kontinenskén csodálatos kultúra virág­ zott.

hatalmas, szikrázó kék m o r p h o pillangók tömege, amelyek milliószámra r ö p p e n n e k át a ragyogó napfényen. - Esősivatag - nézett fel végtelenbe vesző pillantással Végár professzor. - Az alkonyi égen a fénybe kapaszkodó pi­ ros napkorong vérnedveit fröccsenti széjjel. Roraima sziklái lángolnak tőle. Haldokló vészkiáltása. Idegen, vad, szédítő kép. - De sűrű köd gördül lassan a megnyílt vénájú tájra. Az isteni fáklya szisszenve kialszik. A hasadékok, sűrű erdők súlyos sötétség terhe alatt görnyednek. Almuk a nemlét nyugvása. Ön akkor verset is írt a mesés Gondwánáról! Végár professzor r á b á m u l t Tillára. - Ezt... honnan tudja? - Ugye, nem kell többé bújócskáznunk egymással, pro­ fesszor úr? Tudattalanja mélyéről hívtam elő. Meggyőződött róla, hogy gondolataink zavartalanul együtt keringenek. A vers szép: A szó maga már muzsika és mitikus emlék. Az örömöt, amely valaha izzott és kilobbant, életre szólítja mint holtat a csodatévő Messiás, akit feltámasztott, így szólván: „Lázár, jöjj ki!" s ő életre kelt. Gyolcsa lebomlott róla. Eltűnt minden csúf hullafoltja. Mégis magányos volt, mert emlékezett, honnan jött, hová tér vissza megint. A halhatatlanság bélyege égett süppedt szemében. Évmilliókról őrzött képet az időn túli létről is. A Teremtővel vitázott. Bőréből dermesztő hideg sugárzott. Beszélt magában. Sírt és vádolt. Szent őrültnek hitte, aki nem értette, nem a földön jár valóban, nem a legendák szülte

105

tájat keresi, hanem azt, amely egykor való volt, s elemek ereje semmisített meg, szétszaggatott, egymástól elúszott, csak roncsai maradtak otthonából, a szelleme szárnyát suhogva kibontó, csillagtemplomot varázsszavakkal emelő, súlytalan élettől nyüzsgő, égig röppenő, szent Avatarok boldog hazájából a mágikus, mesés Gondwánából. - Persze... emlékszem. Akkoriban sokszor firkáltam ilyes­ miket. Kamaszbetegség. E n n e k a versnek a formája dilet­ táns. Rossz. De a tartalma... - Igaz. - Miért beszél nekem éppen Gondwánáról? - M e r t oda fog visszatérni a többi „karanténlakóval" együtt, ha elcsitul az elemek haragja, megtisztul, enyhévé szelídül a légkör. A Földet átdíszletező, titáni erők emelik ki iszapsírjából, s benépesül újra. - Gyönyörű, eszelős utópia! De addig? Mi lesz az embe­ rekkel, m a g u k k a l , a kollégákkal, tanítványokkal, diákokkal, a m a r a k o d ó , r é m ü l t tömeggel, gyerekekkel, betegekkel?! tört ki a professzorból felháborodva. - Ezek érző, szenvedő élőlények! - A romboló folyamat rohamosan felgyorsul, de nem azonnal megy végbe. Ön velünk együtt tovább kísérletezik a „pszichoröntgen" segítségével, amelyben páciensként részt veszünk m a g u n k is. Ez hozzátartozik a gyógyulás és gyógyí­ tás mágiájához. N e m pusztán védettséget ad, h a n e m szattwikus energiákat, „transzcendens fényelixírt" ömleszt szol­ gáiba. Legyőzhetetlen erő ez. A rejtélyes őskor pszichikai k u l t ú r á i b a n m á r éltek ezzel a módszerrel. Ismerték a múltat-jövőt idéző dimenzióutazásokat, a csillagokban való ván­ dorlás jógáját, a „Templomalvást". Felfogták a világminden-

106

séget átszövő ideák üzeneteit, s ezekből az örök áramokból vonták ki a m i n d e n kórságot gyógyító nagy Arkánumot. Se­ gítünk ott, és annyit, amennyit lehet. A lélek orvosai mara­ d u n k e vajúdó, agonizáló világban a kataklizma legvégső fá­ zisáig. Ön megtartja előadásait az egyetemen és az akadémi­ án. M i n d e n mondata Ariadné-fonál lesz azoknak, akik meg tudják ragadni. Azután pedig... - Azután pedig? - El egy utolsó, úgynevezett n o m á d „primitív" törzs a H i ­ maláján túli, északi fennsíkon, tizenötezer láb magasan. A neve Chang Tang. Jeges, zord fennsík. N é h á n y száz lakója, kis sós, zafírszínű tavai körül érintetlen, tiszta maradt. N e m jutottak el hozzájuk a civilizáció mérgezett gyümölcsei. Egyetlen nap alatt nyolcvan fok között ingadozó hőmérsék­ lete, vad szélviharai, mostoha körülményei elszigetelik őket az emberiség többi részétől s életformájuk önpusztító veszé­ lyeitől. A természettel eggyé váltan védik annak m i n d e n pa­ rányát. Jak- és kecskecsordákat legeltetnek. Tejen, kecske­ sajton élnek. Öregségtől elhullott állatok bőréből készült öl­ tözékkel védik testüket a dermesztő hidegtől, de nemcsak azzal. Ismerik a benső hő, a tumó titkát. Szétszórt sátraikon átzúg a jeges orkán, de az ő testük forró m a r a d e benső fű­ téstől. A Föld többi lakójának elviselhetetlen e klíma, m e r t a levegő is ritka. Ok oda születtek, és hozzáedződtek e fen­ séges, emberfölötti állapot elementáris színjátékaihoz. Alla­ taikat testvéreiknek érzik, s a fejük fölött átívelő, gyakori, éles szivárványkoszorúkat magasabb erők üzeneteiként, vá­ laszaiként, intelmeiként olvassák el. Irányítani tudják szer­ veiket, vérkeringésük, szívük működését. Ismerik a csilla­ gok járását. Testük hőhöz, hideghez éppúgy alkalmazkodik, mint gyér, szívós növényeiké, állataiké. Szavak nélkül tud­ ják, hogy az univerzum részei, tükrei. Nyelvük egyszerű, de nincs is szükségük rá. Gondolatokkal és különféle színes kö­ vekből, növényekből készített jelképekkel érintkeznek. Er-

107

akik a Föld jövőjét hordoz­ zák. Habzó forrásai drágakőként csillogó sziklák között kígyóznak.. . Talaját selymes. egy tengerből kiemelkedő.H í r t ad önmagáról. Végár professzor szédülten megrázta a fejét. amelynek védő barlangjaiban a civilizációtól érintetlen törzs átvészeli a kataklizmát. Nincsenek indulataik. amelyet most is felkeresünk m i n d e n n a p az álom. Asszonyaik méhe a mi menedé­ k ü n k lesz. De C h a n g Tang atmoszférája akkor már teljesen meg­ változik. de arca befelé figye­ lő feszültséget tükrözött. s rátalálnak menedékükre is titkos barlangokban. Végár professzor lehunyta a szemét. ha elérkezik az ideje. N e m az ismeretlenbe h u l l u n k alá... És nem lesz választási lehetősége azoknak.Ha elérkezik az ideje? Mikor? . E kertek gyümölcsei mézéde­ sek és mások. s emelik tenyerükre. Oszlo108 . a nyakukba aggatva. Mon­ gol vonású arcuk csupa mosoly. gyógyítanak. ahol á t m e n t h e t i k az emberi létformát a Vízöntő „Aranykorába". új földrésszel egyesül a mérsékelt égöv alatt. Ligeteinek fáin aranyzöld levelek csengenek a fényben. harma­ tos fűszőnyeg borítja.. mágikus erők. Emlékszem az ízükre. A sziget. hanem örökkévaló otthonunkba emelkedünk. Oda r á n d u l u n k ki gyakorlatunk „templomalvásá­ ban". . Fennsíkja n e m lesz többé esősivatag.tik is. Tisztában vannak vele. A halál és élet közötti hosszú éjszakát pedig olyan szférában töltjük addig. Édesvizük dúsan termővé teszi a földet. alacsony tetejű villák ab­ lakai verik vissza a napfényt. hogy a szimbólumok formákhoz kötött. m i n t a természeti lények. Mert láthatatlan titánok óvják. Előre megérzik a kataklizmá­ kat. R o r a i m a ködből kiemelkedő hegycsúcsa eltűnik.. amikor a Pemon indiánok asszonyai testet adnak a Fény követeinek.. a „kishalai" éjsza­ kájában. N e m lehet félreérteni. Talizmánként hordják e díszeket a ha­ jukba fonva.A d o m b t e t ő n sűrű fák közül. íze ü d í t ő b b a nektárnál.

...Már volt egyszer. Amit látott. A csillagok hang­ jegyek.. amire emlékezett. Pillantása rátűzött Tillára. Papjai álmodók... bölcsek.Mi ez... A professzor szeme kipattant.... professzor úr.... a mesés Gondwána! . az igazi religió. csillag­ vándorok.. ami a képzeletembe ömlik? M á r volt egyszer? Vagy mítosz? .. .pos.... nyitott márványtemplomokban orgonaszerű instru­ mentum. Ez a vallás.. N e m mítosz. És megint visszatér. Szárnyaló ópuszai az univerzum himnuszát zen­ gik. kontaktust szőnek távoli szférákkal... ez a rituálé. Visszahatolás a gyökerekhez.

várakozó némasága is. e lehetőség felismerését a „kezdet kezdetének". kábelekre vagy űrhajók­ ra. amelyekhez nem lesz szükségünk semmiféle mesterséges emelőerőre. egy napon olyan konstrukciók kerülhetnek a kezünkbe. De ünnepélyes.magyarázta még mindig a végtelenbe révedő szemmel a professzor . nem fordultak a másik­ hoz. zsúfoltsága azonban ezúttal egészen rendkívüli volt. magányossá tette őket.az ötödik erővel.Azután. tág. E törekvést. A professzor szikár. Egyedül voltak. amelyek célja a h á r o m kvantumenergia egyesítése a fizikában. mikor a dobogóra lépett fehér öltönyében. érezte. lehetetlenné vált számukra. Tillával együtt az első sorban ültek a dobogó előtt. Hiszen ha egy ilyen­ fajta erő birtokába j u t n u n k . olyan bizonytalanná. végveszély. . A professzor izgalmas kísérleteiről beszélt. szemükben a szorongó remény kiemelte. N e m mosolyogtak. hatalmas műszaki ap110 . m i n t létük döntő pillanataiban. rögzíthetetlen anyagi jelenségnél. fölmérhetet­ len jelentőségét a m i t i k u s „Grál-kehelynek" nevezték jelen­ tős. hogy a valótlanon át egy olyan valóságra pillant. amely megrendítőbb m i n d e n addig ismert.. amely ellenállt a m i n d e n h a t ó gravitációnak. n e m suttogtak.Az ötödik erő Végár professzor előadásait az akadémia nagy amfiteátru­ m á b a n m i n d i g sokan látogatták. lelkes tudósok. halál misztériumában. a szü­ letés. világos szeme a végtelenbe révedt. Hallgatóságára függesztett.. Az egymás mellett szorongó fiatalok arcán a feszült figye­ lem. misztikussá. szerelem. mégis ége­ tően izgalmassá vált az egész . s aki visszanézett rá. E felfedezés m i n d e n kutató szívét megdobogtatta. hogy szót váltsanak. amelyek veszélyes üzemanyagok. magas alakja szinte áttetszőnek tűnt Amrita előtt.

Bőrünk. reuma tör ránk. h a n e m kísérleti tények is bizonyítják. mint 111 . Az. Vagy figyeljék a súly­ talanná vált embert az űrben. M i n d e n csontunk. A gerincünk legfőbb súlyhordo­ zónk. se­ gíti őket. i z m u n k azért fejlődött ki. a karjaink emelők. kétségbe nem vonható dogma szerint minden élet a gravitációtól függ a Földön. Egyik űrhajós így beszélt erről: „ J á r m ű v ü n k ö n letargikussá.mondta a n n a k idején dr. hogy maximalizálja. így természetesen a molekuláris biológia határait is univerzálissá tágítja. ma már sejtett. persze csak gúnyt aratott. „Mi a gravitáció gyermekei vagyunk" . bele­ szövődik valamennyi tudományos fakultás kutatásaiba. valamennyi tudományággal forradalmi m ó d o n összefügg.parátus segítségével utaznak a bolygók között. szentesített feltételezés eseté­ ben. tömör trópusi kígyója anyaga nyújtotta. szívünk alig p u m p á l vért. Az Ötödik erő valóságát napjainkban m á r n e m csupán az elmélet. amiről beszélek. ereink meszessé válnak. hány­ inger fogja el. Külö­ nös módon az anyagot e fantasztikus vállalkozáshoz a szívós. Orosz zenészek a balalajkájukat készítették e sajátos fából. mámo­ ros percek után elveszti tájékozódóképességét. de beláthatatlan módon megvál­ toztatja. Ralph Pelligra. kimerültté váltam. és éles vitákat váltott ki. Ahogy öreg­ szünk. szer­ veink elernyednek. nézze meg a különféle kreatúrák formáit. méghozzá ilyen tá­ voli összefüggésben valamely természet által produkált cso­ dával. S ez mind vesztett csatánkat jelen­ ti a gravitációval szemben. összpontosítsa a szilárdsá­ got egyetlen pontban. és megtámaszkodik felismeréseikben. Hiszen az eddigi. a kaliforniai kutatóintézet igazgatója. fokozatosan megadjuk magunkat neki. Hogy egyáltalában kétségbe lehet vonni e zsarnoki vonzerőt. Gyakorlati módon össze lehet kapcsolni szubatomikus részekkel. Ha valaki kételkednék ebben. A közérzetem sokkal rosszabb volt. befolyásolja eredményeiket. szédül. mint valamennyi megszokott. akiknél a gravitációnak nem olyan nagy a jelentősége: a vízben. Az asztronauta az első. Csontjaiból eltűnik a kalcium és a sűrűség.

hogy van egy természe­ ti erő.. mélyen felsóhajtott volna. Minél mélyebbre hatolt. víz és p l a t i n u m . Egy olyan energiát. amely ellentéte a gravitációnak! S ez igaz. olyan gyengeség jött rá. F r a n k Staceynek hívták azt az ausztráliai geofizikus kutatót. Szeme most összpontosí­ tott pillantással néma izgalommal figyelő hallgatóira tűzött. A legnagyobb felfedezésre b u k k a n t u n k Newton óta. A közelmúltban kiderült azonban. suhogó nesz támadt. amely ellenállt a gravitációnak. . . hogy ha az atommagban maximálisra növekszik a protonok és neutronok sűrűsége." Mikor nyolc n a p után landolt a föl­ dön. amelyet az ember n e m volt képes kontrollálni. megrendí­ tő volt. A gravitáció az egyet­ len energia. A teremben zúgó. akinek volt feleslege a kígyófából. aki rendkívül érzékeny méréseket végzett a gravitációval külön­ féle mélységekben.Végár professzor egy kis szünetet tartott. n e m kell bizonyítanom e tény fizikailag ta­ pasztalt jelentőségét. De csak egyetlen anyagban talál­ ták meg. hogy egy sűrű állagú. Ma m á r ismert. trópusi növény. A teljes eredményről bizonyosodtak meg! Faggyú. annál erősebb volt a vonzás. Az orosz származású Alekszander Illitch Epplernek hívták a balalajkajátékost. egyszerűen azért. egészen Fischerbach kísérletéig! . De felfedezett valami mást is. Addig s e m m i mást nem tudtak róla.ahogy számítottam rá. réz. Az amfiteátrumot megtöltő emberek ültükben előrehajoltak. az­ beszt. hogy hordágyon kellett szállí­ tani. Azt hiszem. A kígyófában. m i n t azt.Ez az energia egyszázaléknyi erővel.. a kutatók által bármi­ kor előidézhető gyakorlati tény. néhány száz méte­ res kiterjedésben ellentétesen viselkedett a Földön addig ab­ szolút uralkodónak ismert és elismert nehézkedési törvény­ nek. M i n d e n egyezett. mélyet lélegzett. mintha egy titán szaggatottan. m e r t közelebb jutott vele a F ö l d központi magjához. 1990-es évek­ b e n t a l á l t a k rá B u d a p e s t e n .Amit Fischerbach és Sámuel Aronson láttak. 112 .

A föld alatti. sikoltozó lár­ ma fölé emelkedett.fokozottabban észlelhető „az ötödik erő". Őriz­ zék meg a sorrendet! . csak akkor. Kitört a pánik. Az ajtók kipattantak. Kérem. rátorlódva társaik testére ro­ hanni próbáltak kifelé. tanácstermek. Hirtelen óriási robbanás hallatszott. Ha­ marosan lejutnak az alsó szintre valamennyien. Mi is. amelytől megtorpant a tömeges tolongás. vizsgálószobák. Tilla hangja a kiáltozó. laboratóriumok érintetlenek. A törhetetlen ablakok millió mozaikra repedtek. Egymást lökdösve. ha letapossák egymást! Amrita szinte látta az acélos rezgéshálót és a hipnotikus energiát. kérem! N e m történik semmi bajuk. menjenek az öt tágas felvonóhoz. kiol­ totta rémületüket. körülfog­ ta az embereket. amelynek kulcsa. . azután a szilánkokká vált ablakfélfákkal együtt a padlóra zuhantak.Nyugalom! Álljanak meg. sziklába vájt há­ lókamrák. csendkamraként burkolta körül őket a védettség érzete. mozdulatlanná tette az ámokfutókat. A hallgatóság felugrott a padokból. . Staceyt már akkor „az ötödik erő gurujának" nevezték. A Föld megrengett.Nincs közvetlen veszély.

Uj hajnal

Tilla, Amrita, Végár professzor, anélkül, hogy szót váltottak volna egymással, kilenc másik társukkal együtt a tizenkét kerevetes vizsgálószobába m e n t e k a település „Hadészébe", ahogy ezt a mélységi szintet nevezték egymás között. Közöt­ tük volt egy tearózsa arcú, törékeny, kínai biológusnő, Csing-Sziao. Mellette a nyakigláb, fehér-szőke, holland ma­ t e m a t i k u s , Christian van H o c k e n valóságos óriásnak tűnt kétméteres alakjával. Benjámin Stein Izraelből érkezett tör­ ténész és zseniális fizikus volt. F i n o m keleti arcával, korta­ lanul sima bőrével, óriási, olajos fényű, sötét szemével szin­ te fivéreknek tűntek az arab pszichológus-futurológus, Ah­ med b e n Taiffal, hiszen fajukat tekintve sémiták voltak, s tá­ vol állt tőlük m i n d e n előítélet és agresszió. Pierre Verdéi francia asztrofizikus, antropológus, Sziddhi Szaraszin hin­ du geológus, Ludwig E n g e l m a n n német író, asztropszichológus, Marcel Anderson svéd óceanográfus egészítették ki a csoportot. Ahogy bezárult mögöttük az ajtó, elrekesztette őket a kí­ vül morajló lármától. Légkondicionált, m i n d e n zajt kiszűrő „ c s e n d k a m r á b a n " voltak, egyenletes, kissé zöldes, nappali fényhez hasonló, ózonillatú atmoszférában, amely Amritát egy erdei tisztás üde oázisára emlékeztette. A csend nem c s u p á n kívülről, hanem belül is eláradt bennük. Szokatlan, de itt természetes közelséget és nyitottságot jelentett, mint­ ha szervezetük, lényük, e g o c e n t r u m u k szkafandere áttet­ szőbbé vált volna. H a n g t a l a n keringéssel tudatossá vált ben­ n ü k , hogy gondolataik ideonfonalaiban közös erők keringe­ nek. N e m leplezett, h a n e m nyilvánvaló azonosságuk ener­ giarendszere. Hirtelen megvilágosodott e lehullt jelmezek, álarcok mögött, hányan vannak közöttük olyanok, akiknek 114

„üres a bal tenyerük", nincs földi múltjuk. Tilla szövetsége­ sei a Fény és sötétség háborújában, amelynek tétje Terra lét­ formájának fennmaradása. De elérkezett hozzá n é h á n y u k sejtelemtől, homályos emlékektől átszőtt bizonytalansága, gyengülő ellenállása is az elkerülhetetlen, egyedül járható úttal, végső döntéssel szemben. Hozzájuk tartozott maga Végár professzor is, akibe a civilizáció nagyszerű eredmé­ nyei, a maga sok évtizedes kutatása, t u d o m á n y o s módszerei agyába betáplált törvényekké lettek a b e n n ü k való kéte­ lyekkel, éntudata küszöbén tétovázó felismerésekkel, a tü­ neteken túl tapogatózó nyitottsággal szemben. Ez egyfajta meghasonlásba sodorta a félelmetes, „senki földjét" idéző csendben, amely személyisége, jelen emberi sorsa gátjain túlra vetette. Csing-Sziao, a kínai biológusnő, C h r i s t i a n van Hochen, Benjámin Stein, Ahmed ben Taif, Sziddhi Szaraszin szövetsége, tudatossága, hozzátartozása felől n e m merülhetett fel kétség. A kerevetek mellett lévő karosszékekben ültek vala­ mennyien. - Odafönt sorra robbannak a bombák - m o n d t a Tilla. - A középületek nagy részét m á r elfoglalta a több százezres tö­ meg. Az üzleteket kirabolják, gyújtogatnak, ölnek, isznak, kábítószerek önkívületébe menekülnek, szeretkeznek, zsol­ tárokat énekelnek, prédikálnak, átkozódnak, vért isznak, a hullákat meggyalázzák, emberhúst esznek. - Hogy jutottak át az elektronikus védőgyűrűn és a sugár­ zásszűrő arionburán? - kérdezte Végár professzor hitetlen döbbenettel. - Nemcsak a fertőzés okozott tömeghisztériát közöttük, hanem egy hetes erősségű földrengés, felszökkenő gejzírek és rájuk törő orkán. Számlálhatatlan embert nyeltek el a megnyílt szakadékok. A barlangok, amelyekben meghúzták magukat, rájuk omlottak. Úgy ömlöttek fel a hegyekre, m i n t a hömpölygő tengerár. R á t a p a d t a k az elektronikus zárakra, szénné égett, begörbült, szigetelő hullarétegükön taposott át 115

a többi. N u k l e á r i s bombáik feltépték a védőklauzurákat. Te­ le vannak fegyverekkel és őrjöngő gyűlölettel a kiváltságo­ sok iránt. T ö b b településen történik párhuzamosan ez a m i n d e n emberi torlaszt átszakító, elemi és emberi veszett­ ség. Az úszó szigeten is fellázadtak a fertőzöttek. Az űrlabor a t ó r i u m o k b a n átvették a hatalmat az őrjöngök. Végár professzor felugrott. - N e m tudom... n e m t u d o m elhinni! Mi ez? Világvége? - Ahhoz, hogy valami feltámadjon, a réginek el kell hal­ nia előbb, m i n t a földbe vetett magnak! Végár professzor ösztönös mozdulattal bekapcsolta a fa­ lat borító képernyőt. Pattogós recsegő hang kísérte rajta a hangyás képteret. - Kapcsolja le, professzor úr! Odafönt nincs áramszolgál­ tatás. E világra nyitott ablak számunkra már nem mond semmit. - Tilla lekapcsolta a bénultan álló Végár helyett a tévét. - Őrizzük meg saját csendünket és benső képernyőn­ ket. Szükségünk van rá. - És mi lesz a többiekkel, akik idelent vannak? Mi lesz... velünk? - Végár professzor közel lépett Tillához, és megra­ gadta a vállát. Tilla komolyan felnézett rá. A professzor mar­ koló keze lecsúszott a válláról. - Bocsásson meg - mormolta. - Mit tehet maga mindar­ ról a borzalomról, ami fent történik? - Arról semmit. De a kiutat ismerem belőle... néhányunk számára. Üljön vissza a karosszékébe, professzor úr. Sok m i n d e n t meg kell beszélnünk. Olyan döntést kell hoznunk, amelyet senki n e m fogadhat el másképp, csak saját, egyéni meggyőződéséből. Végár professzor visszament a helyére, és leült. - Miféle... döntésről beszél? - kérdezte. Amrita érezte, m i n t önti el belül az ellenkezés és szavak nélküli bizonyos­ ság h u l l á m a . - E b b e n a föld alatti védettségben sokan megmaradnak még egy ideig. Víz, élelemkészletek, külön energiatermelő 116

Átszálltunk a kék vitorlájú lélekbárkára.Remény mindig van! . és a sziderikus óceán áttetsző.kiáltotta vörösre gyúlt arccal. Megtehetjük. Amelyet pro­ longálni lehet valameddig. Ez. halálfikción. Egészen másról van szó.. amelyet Isten lélegzetének éreztünk. ebben a teremben a kényszerű és egyedüli fordulatot vállal­ ni. . már nem ad időt e kísérletekre.kérdezte a professzor. . elháríthassak. Ez az áramlat.. Agonizál. ahol megpi­ henhettünk. te117 . Egyénileg. tehát szabadságunkban áll. betegségek ellen. az örök menedék kikötőjébe vezetett bennünket.Már voltak eddig is nagyon sikeres templomalvás-gya­ korlataink.Tilla hangja megállította fel-alá ro­ hangálásában. . . feltöltődhettünk súlyos próbákkal teli átutazá­ saink próbái között a végtelenből fakadó A r k á n u m m a l .Miről? . Senki sem szólt. -A végső állomásról. De ez nem menti meg az önpusztító civilizációt. ame­ lyek hasznos gyógyszereknek bizonyultak az élelmiszerter­ melés zöld forradalmában. hogy fényhálója megint körül­ szőtte valamennyiüket. hogy segíthessek. De m ó d u n k b a n áll n e k ü n k itt. Végár professzor újra felugrott. Óriási részeredményekre b u k k a n t a m én magam is. .Mégis hogyan képzeli ezt az önkéntes döntést? . de nem segítettek a halálfélelmen. és olyan sugárzó erőt árasztott. .eszközök rendelkezésükre állnak.Van rá remény? .Sohasem m o n d a n é k ki ilyesmit! Amíg egy szikra re­ mény van rá. selymes vizén a gyó­ gyulás örök szigetére siklottunk a szelíden simogató szél­ ben. A legmélyebb pontról. ami most történik. a vég­ telen élet folyamatosságából kizárult iszonyon. . Féltranszban kiléptünk feltámasztott pozitúrában nyugvó testünkből.Vakcinákat vont ki belőlük. .Tilla hangja zsongító volt. Tilla várakozott. bizonyos járványok.Tünetekre bukkant. amely odafönt az utolsó óráit éli. pedig tudta a választ. addig.

Vajon van-e gondolkodó ember. habzó forrásai kö­ zött. Bölcs. h a n e m attól. hogy agónia. átmenetileg. szelíd dajkától iszonyodik. mikor t u d a t a kialszik. amely elborította agyát is e pil­ lanatban.remtő képzeletünk mitikus babérligetei. h a n e m erkölcsi öngyilkosság és gyilkosság is? Ki akar vé­ gezni b e n n ü n k e t a k a r a t u n k a t megbénító szuggesztióval? . válasszuk az eutanáziát tudatosan. üde varázslatá­ tól. n e m válik lehetet­ lenné e közegben. holott rákérgesedett. tapasz­ talatok eszköze. aki rettegne a kishalai éjszakájától. idegzetének tárcsája átkapcsol az álom univerzumába. s fonadékos vizű patakká változva újjászülettünk a természet m i n d e n életet megújító. Mai i n k a r n á c i ó n k utolsó templomalvásában ez az átlé­ pés hosszabb lehet. amelyet életnek vél. álmaink szépséges kék ege alatt. haláltól mérgezett csapda rajta.Hogy képzeli ezt?! . Torkunkból a testetlen öröm és halhatatlanság himnusza szakadt ki. Válassza­ nak. A felszínen erjedő s a föld mélyében forrongó átalakulás halandó testünket kínok és félelmek árán m i n d e n k é p p e n elveszi tőlünk.Professzor úr teljesen tisztában van azzal. . amely kioltja m i n d e n szorongásgörcsét. ólomnehéz. F e l r ö p p e n h e t ü n k hó­ fehér l é l e k m a d a r u n k szárnyán. amely nemcsak tilos lelkiismeretes tudós számá­ ra. tovább akarnak-e tartózkod­ ni saját H a d é s z ü k b e n . öreg fákban nyugodtunk el.Maga őrült! Azt kívánja. az al­ vástól. vak elementálösztön. Máshol.tört ki Végár professzorból a tehe­ tetlen. testük kiúttalan börtönében veszte118 . amely nem ismeri a halált? Van-e olyan organizmusa zárlatába börtönzött ember. amely u t á n megint ébredés következik? Mert valójá­ ban n e m a ringató. Ha úgy akarjuk. félelem nélkül aludna át magát a hosszú éjsza­ kába. gondolkozzanak. más körülmények között nem megszerezhető kutatások. Döntsenek! . Amíg léte. Kérem ezért. aki az anyag kínpadjától rettegve ne kívánná úgy elhagyni földi létét. hogy én sem­ mit n e m fogok t e n n i az önök átgondolt elhatározása nélkül! Ismerik a helyzetet. Mérjék fel. Fontos szkafander ez a légóceán mélyén.

A professzor összerezzent. Amritával együtt elhagyták a kezelőtermet.gelve. Valamennyien. Megteremthetik a sötétség diktatúrája helyett a F é n y vallá­ sát. Végár professzor elvonta a karját Csing-Sziao tenyere alól. vagy megpihenés Aszklepiosz csillagok és relatív idő fölötti szigetén. önpusztító civilizáció mérgezett gyümöl­ cse helyett létrehozhatják a szellem kultúráját a kozmikus megismerés és a természet ősenergiájának felhasználásával.Remélem. Szeme megállt Csing-Sziao finom tearózsa arcán. hogy e csoportban.Rekedten. . m i n t h a ki­ utat keresne. Végár professzor meg­ rázta a fejét. amíg lehet. Kronosz könyörtelen ítélete alatt. Ön is elvesztette egyetlen fiát.N e m . akik p r ó b á l u n k ellentmondani az általa feltárt valóságnak. Mikor a tíz ember magára m a r a d t . az újra fiatallá lett emberiség bölcsője. Ide-oda rebbent. szeme zavarossá vált. kábultan beszélt. nincsenek hozzátartozóink. azután ChangTang.N e m felejthetjük el. . akik most együtt vagyunk itt. amely komoly és nyugodt volt. professzor úr. míg az lassú kínok. betegségek között agonizálva fo­ kozatosan leválik lelkűkről a relatív idő b ö r t ö n é b e n . barátaim. Még nem tudta feladni tiltakozását. Könnyebbé teszi számunkra. . hogy Tilla nem őrült. 119 . Ráült a mellette lévő kerevetre. elfelejtjük ezt a valószínűtlen.Ezt a hosszú hollandus mondta. Az Aranykort. és fel­ állt a karosszékéből. tudatlanok és elmeháborodottak vagyunk hozzá lépest. Magukra hagyom önöket! Tehát: testük fenntartása. mint egy rémálmot! .Miféle lehetőséget kínál n e k ü n k Tilla? A halált! . amelyet választanunk kell. A kis kínai biológusnő odalépett hozzá. . amely min­ denképpen bekövetkezik. Az életet. és tagadjuk az egyetlen lehetősé­ get. vagy fölösleges szenvedés nélkül adják át magukat a n n a k az állapotnak. szörnyű epizódot. ahol a techni­ kai-tudományos. Ön tudja. és karjára tette a kezét.

de a másik.. felismerése már áttörte b e n n e e szűk gátakat.tette hozzá Szaraszin. Az ő szelleme is örökké él. már megtörtént vele.Levetett szkafanderek. kételkedem. . Fel sem eszmélt. N e m félt és nem szenvedett. N e m mindegy? . akik n e m tartoz­ nak közénk tudatosan. Hosszú évtizedek tanulmányai. .Ki temeti el őket? .Az alig hallható szavak úgy repdes­ tek a csendben. . s követte holland kollégája példáját. megha­ sonlás dúl b e n n e ..Csing Sziao mosolygott.Amrita hangjában szorongó szánalom rezgett. mikor végignyúlt a kereveten..Mindnyájan megháborodtak.. gyorsan lépett ki a testéből. . megháborodtunk.N e m so­ káig kell v á r n u n k . Amrita szeme megtelt könnyel. .Végár professzor hang­ ja egyre halkabbá vált. Ara­ rita Tillához fordult.E b b e n m á r ön sem kételkedik! .Mi történt Bettinával? Rá nem gondolsz? .Tizenkét üres testhüvely marad a kereveteken.Ami elkerülhetetlen volt.m o n d t a . M á r n e m érezte szükségét. hogy sza­ vakká formálja.Végár professzor adja fel a legnehe­ zebben. . a magasabb értelme.Benjámin Stein ezt csak gondolta. Egyelőre. .. Új sze­ relmével együtt az ágyában érte a halál. .Félnek . gyakorlatai beprog­ ramozták t u d a t a egy részét. .N e m sajnálod? 120 . Harc.E harc kimenetele n e m kétséges.. . m i n t a fáradt madarak. . . Könnyen. . .Persze csak azok.De kételkedem. Mikor föld alatti hálókamrájukban egyedül maradtak. .Tilla leült.. .mormolta Benjá­ m i n Stein. Bizonyosság és bizonytalanság helyett . A másodpercek is nekünk dolgoznak. de lénye még a Föld ön­ gyilkos civilizációjához tartozik.

Amrita tűnődve leült. Mert a magasabb Fény belehatolt már.Várnak ránk. Mikor beléptek a kezelőterembe. . Levelei aranyzölden csengtek a Fénytől. . tíz kinyújtózott alak fe­ küdt a kereveteken a letompított fényben. amely a halál valótlan r é m k é p é n át a feltámadáshoz vezet? . Tilla és Amrita a két üres fekhelyhez lépett. Szemüket lehunyták. Lehunyt szemű arcukon a békés derű az álmodóké volt. karjukat lazán testük mellé nyújtva. fájdalmait..Tilla felállt. vagy a boldog feltámadás felé nyúlnak többsé­ gükben.Már eldöntötték. Elet. amelynek nincs felezési ideje. Mehe­ tünk.N e m szorul rá.. amely n e m ismerte az ego félelmeit. amely egy másfajta élet volt. a kezelőteremben mi megy végbe most? Vitatkoznak? A vak életösztön küzd b e n n ü k e kiúttalan helyzetben is. Előbb-utóbb csatlakozik hozzánk. S felzendült fölöttük a langyos szellő hátán kitárt szárny­ nyal lebegő. akiket a nagy dajka ringatott a rejtélyes éj­ ben. . hófehér lélekmadár ezüstös örömhimnusza. .Mit gondolsz.. Az új aeon Aranykorában hazatalál ő is. Tudatukat elöntötte a szent m e n e d é k mélységes kékje. Kinyújtóztak rajta. Körülöttük halkan suttogott a mitikus babérliget.

jeges fel­ hőket átszúró hegyek őrizetében. Lénye öregebb. Kishitűség fogta el néha. E magzat nagyon h a m a r elhagyta gyermektestét. emlékező volt. Kevésnek. A jakcsordák ellátták őket élelemmel. Ez őrizte őket a mélység önmérgező. sajttal. de azóta is mellette m a r a d t . mégis látogatót hordozott m é h é b e n . Láthatatlan jelenléte erősebbé vált benne. így nevezték közösségük tagjait. hogy e mostoha éghajlatú. m i n t közösségük többi tagja is. Élettársa szólította így. N e m először születtek együtt e kiválasz­ tott helyre. hogy e nagy feladatot hordozó lénynek a szíve alatt hozzájuk hasonló burkot építsen. M i n d k e t t e n bizonyosak voltak benne. hogy ébren kell m a r a d n i a . amint kiválasztotta őt. gyilkos életfor­ májától. h a n e m időtlenül érett jelentős hírhozó­ nak. szigorú törvényeik között testet öltsön. tudatta­ l a n n a k érezte magát ahhoz. tejjel. Sziao-Vam azt hitte. ő le­ gyen közvetítője annak. Ezt a párja is tudta. Sziao-Vam nem léphetett át a megnyílt á l o m k a p u n . Csak az elgyengült öreg állatok jutottak e sorsra. fontosabb volt. Sziao-Vam. A kislánya figyelmeztette rá. Gyógyí122 . A naponta 80 fokos hő és hi­ deg váltakozását csak az odaszületett emberek szervezete vi­ selte el. akivel húsz jég és hő váltakozásában élt. m i n t n é p ü k ad­ digi folytatói. A szelíd. Persze nem kis­ d e d k é n t érzékelte. E kisded világrajöttének a Himalája fennsík­ ján s a többi terhes asszony vajúdásának ezúttal mindennél jelentősebb értelme van. Szőrüket pedig r u h á z a t k é n t használták. Saját neve valójában nem SziaoVam volt. és körüljárhatták a szent lángot. Lélekterhessége vele különös feszültségi állapot­ b a n tartotta. m i n t a n n a k idején testi valója. már n e m szülhet többé.Világhajnal Különös éjszaka volt. imádta e szűz táj zárlatát. Védelemnek érezte. Azokat sem ölték meg. okos férfi.

Láthatatlan jelenléte erősebbé vált benne. hogy e mostoha éghajlatú.Világhajnal Különös éjszaka volt. emlékező volt. m i n t közösségük többi tagja is. Szőrüket pedig r u h á z a t k é n t használták. m i n t a n n a k idején testi valója. Lélekterhessége vele különös feszültségi állapot­ b a n tartotta. imádta e szűz táj zárlatát. Kishitűség fogta el néha. Ezt a párja is t u d t a . jeges fel­ hőket átszúró hegyek őrizetében. így nevezték közösségük tagjait. M i n d k e t t e n bizonyosak voltak benne. de azóta is mellette m a r a d t . A kislánya figyelmeztette rá. amint kiválasztotta őt. Ez őrizte őket a mélység önmérgező. Sziao-Vam nem léphetett át a megnyílt á l o m k a p u n . mint népük ad­ digi folytatói. Saját neve valójában nem SziaoVam volt. Persze n e m kis­ d e d k é n t érzékelte. Élettársa szólította így. A szelíd. fontosabb volt. okos férfi. akivel húsz jég és hő váltakozásában élt. sajttal. Védelemnek érezte. szigorú törvényeik között testet öltsön. h a n e m időtlenül érett jelentős hírhozó­ nak. Sziao-Vam azt hitte. N e m először születtek együtt e kiválasz­ tott helyre. már n e m szülhet többé. gyilkos életfor­ májától. A jakcsordák ellátták őket élelemmel. tudatta­ l a n n a k érezte magát ahhoz. és körüljárhatták a szent lángot. ő le­ gyen közvetítője annak. hogy e nagy feladatot hordozó lénynek a szíve alatt hozzájuk hasonló burkot építsen. mégis látogatót hordozott m é h é b e n . tejjel. Lénye öregebb. Kevésnek. E kisded világrajöttének a Himalája fennsík­ ján s a többi terhes asszony vajúdásának ezúttal mindennél jelentősebb értelme van. Azokat sem ölték meg. hogy ébren kell m a r a d n i a . Sziao-Vam. E magzat nagyon h a m a r elhagyta gyermektestét. Gyógyí122 . Csak az elgyengült öreg állatok jutottak e sorsra. A naponta 80 fokos hő és hi­ deg váltakozását csak az odaszületett emberek szervezete vi­ selte el.

forró napnyilai ha­ marosan leolvasztanak majd róluk.Mara-oan . amelyekhez hasonlót emberkét sohasem alkothatott volna. Hozzászokott. még a szőttesen át is. m i n t az emberek. Mélységes kapcsolat alakult ki a kedves. Üdítette. Egyetlen családot alkot­ tak. s öröklétük ellenére a ha­ lál terheit cipelték. A gyér növényzet is tűrte az éghajlatot. sírni kezdett a szánalom­ tól. aki elhagyta feltört gubóját. s felrepült csillagmenedékébe. s éjszaka újjászülettek. A havas hegyektől kékesen derengett a fennsík. Ott merített erőt új. Sziao-Vam vállára borította meleg szőrtakaróját. Tüdejébe jégcsapként szúródott be a fagyos levegő.tó mély álmot bocsátott rájuk. Név szerint ismerték valamennyit. amelyben szárnyakat nö­ vesztett. Lelkük elrongyolt. m i u t á n megállapította: elér­ kezett testük levetésének ideje. Csak pusztulásukban hisznek. emberré születésének nehéz megpróbáltatásaihoz. amellyel beérték a jakok. Mara-oan mostanában nagyon súlyos eseményekről adott hírt népének. hogy a mélység alvilágában nyüzsgő szerencsétlenek semmit sem t u d n a k létük e szüntelen megújulásáról. Annyira sajnálta az alvilág megzavarodott száműzötteit. m i n t sa­ ját apróságaik világrajöttének. akiknek elméje teljesen elsötétült. Sziao-Vam tisztán látta a növényekre szövődött vastag dér­ csipkék ábráit. M i n d e n éjszaka megjelentek. barátságos állatok és emberek között. Szeme tárt szárnyú m a d á r k é n t lebegett a sírok 123 . Öreg Látóasszonyuk . a nappal hőjétől látszó­ lag elpusztultak. Játékos kisborjak születésének éppúgy örültek. amelyeket a hajnal piros.sokszor mesélt nekik arról. felfrissítette éghajlatuk e támadása. amellyel eltakarta száját és orrát. U t á n a se pillantanak an­ nak. Mikor kislány korában először hallotta ezt a hihetetlen s nagyon ijesztő mesét Mara-oantól. Szépséges remekművek voltak. E tájat sohasem burkolta teljes sö­ tétség. levetett b u r k á t siratják. Díszes sírokba temetik. s kilé­ pett a dermesztően hideg éjszakába.

Arcukat hunyorgó pa­ rázs világította meg. Látott. H i á b a nyílik meg alattuk a talaj. 0 épp­ úgy. Elfelejtették a természet beszédét. Többi szava azonban. ami végbement közöt­ tük. Az viszont szerinte egyértelmű volt. Sziao-Vam alig tudta felfogni. Fiatal férfiak. mikor reszkető kezével az ég­ re m u t a t o t t . E tüle­ kedve burjánzó. „Hegyek helyén síkságok. Nyugaton kél a n a p . ami a jövőben történ­ ni fog. Mara-oantól hiába várt választ e kér­ désre. Láva önti el őket. Azu­ t á n összegörnyedt.. hogy e pokolkatlan egyre szaporodó tömegének ügyetlen. E megkínzott bolygó szaba­ d u l n i akar könyörtelen. Ele­ m e k gyökérszavai. " Mara-oan lelkét burkoló köntöse nagyon elhasznált volt már.motyogta." Hangját alig lehetett hallani. termő méhű lányok vár­ tak nászútra vagy arra. hogy a legmagasabb szellemnek ajánlják fel életüket. A függőágyakban növekvő gyer­ m e k e k aludtak meleg takaróik alatt. Mara-oan mély ráncok közül kitekintő szeme elködösödött. tökéletlen szerszámokat kell készítenünk ahhoz. őrült és ostoba hóhéraitól. Sokféle nyelven beszélnek. hogy népüknek nagy szerepet szánt a hatalmas Őrző abban. „Jég és hó szerepet cserélnek a hővel. hallott m i n d e n t . S mi lesz az ő népükkel itt a fennsíkon? Sziao-Vam ezen töprengett. Rejtélyes utalásait nem tudta megfejteni. n e m felelt. Városaikat o r k á n o k söprik el. Hiszen kisdedet hordott a méhében. bálványimádó halálbélyegesek a legártal­ m a s a b b élőlények m i n d e n élőlény között. hogy kapcsolatot teremtsenek egy­ mással. m i n t sok asszonytársa. s o m l a n a k rájuk a hegyek.. Keleten nyugszik. Korát senki nem ismerte. de egyik sem érti a mási­ kat. Hiába fenyegeti őket a víz.világa fölött. Az itt maradó máshol talál­ ja m a g á t . „Az öldöklő és nemző fénykapu kinyílt" . Sokszor látták 124 . Zaklató gondolatai n e m engedték aludni e külö­ nös éjszakán. Ő maga sem. sugárzások bírái végítéletüket harsogják az óceánok és tűzözön hangján.

hogy mellette van. és mélyen elaludt a lobogó. A hegyek a hideg. m i n t h a a dermesztő éj meghasadt jegéből előbúvó hajnali n a p langyos fészke ringatná.Jójójó! M a r a d o k még. kín nélkül. Azon a különös éjszakán népük asszonyai tizenkét egész­ séges. szikrákat pattantó lángok mellett. Kislány.a tűz előtt guggoló. Asszonyok léptek be hozzá. ha álmodik vele. szép gyermeket szültek könnyen. az Emlékező m á r éberen várta. Majd egyre több. Ugyanazzal a sugárzó mosollyal nézett vissza rá. „Jó . Homloka magas. Mindig megnyugszik. és. Férje. Gyöngyfogsorú szája sugár­ zó mosolyra nyílik. addig!" Oldalra dőlt. Azután még egy. Visszasie­ tett védett kis fülkéjükbe. Annyira szereti máris. amelyet álmában annyiszor látott. h a n e m finom. De csak addig. Arca nem olyan lapos és széles. Sziao-Vam érezte. rángatózó. odakint rózsásan fel­ gyúltak a hegyek. ritka levegőben megsok­ szorozták az újszülöttek sírását. sovány kezébe a fejét . fe­ kélyes barlangból. bölcsességgel keveredő látomásait. de a szeme ferde. kislá­ nyát napkeltekor m á r rajta kívül köszönti a Fény. Hirtelen gyermeksírás hangzott fel. 125 . Mikor ráfeküdt p u h a takaróira. okosabb nála. Segít építeni az új testet benne. A gyermek már nagyon türelmetlen volt Sziao-Vam testé­ ben. de nem volt szüksége segítségükre. Tenyerével is érezte rúgásait. Kislánya fájdalom nélkül siklott ki belőle. keskeny.. s hallgatták siránkozó könyörgését: „Engedj már ki ebből a korhadt. És ha az ő lelkét kérdezné? Érzi. mikor figyelői a fekhelyére vitték.. előre-hátra hajlongó alakját.hajtotta bütykös ujjú. bizonyos benne. Almában megjelenik.. m i n t az övé. De a derengés­ ben megint homályos féltudatára ébredt. hogy idősebb. Kezét a hasára tette. s akkor sem ébredt fel.. s tovább szőtte eszelős. magzatának burka felszakadt. Olyan nehéz!" Kicsire zsugorodott mú­ miaarcán könnyek patakjai ömlöttek.

ELBESZÉLÉSEK .

Dimenziókapu

Anya megint két óriási cekkerrel jött haza. Legalább fel­ csengetett volna, hogy lemenjen elébe, és felcipelje helyette. Mert a lift szokás szerint n e m működött. Apa pedig lent bütykölte a garázsban a kocsit, ami egy zötyögő pléhskatulya volt. Lepra. Apa mégis úgy gügyögött neki, m i n t egy kö­ lyökkutyának. Imádta. Sokszor kihallgatta a sutyorgását, mikor azt hitte, egyedül van: „Jól van, picikém! Mindjárt kapsz egy kis olajat, és kitisztítom a náthás gyertyáidat!" Ve­ le sohasem beszélt így. Igaz, m á r nyolcadikba megy ősszel, de régebben is csak akkor szólt hozzá, ha útjában volt: „Menj innen! Hagyd! Tedd le! Ne babráld! Elrontod! Ne nyúlj semmihez!" Pedig szívesen segített volna neki a szere­ lésben. Anya szerint ez a használt Skoda többe került már, m i n t h a egy új Mercit vettek volna. - Jancsikám! - fordult hozzá anya elkínzott arccal. Hívd apádat vacsorázni! Könnyű azt mondani. Alig lehet elvonszolni a kocsijától. Lezuhogott a lépcsőn. A garázsban vágni lehetett a ben­ zingázt. Az autó motorja nagyokat hörrent, m i n t egy vadál­ lat. - Készen van a vacsora! - emelte meg a hangját. - Jól van. Megyek - vetette oda apa kelletlenül, és tovább babrálta a motort könyökig olajosan. - Kihűl a pörkölt. - Hűljön ki! Apa már nagyon dühös volt, s indulata átcsapott Jancsira is. - Anya egész hétre főzni akar még, és nagyon fáradt! Apa feje sötétvörösre gyúlt. Tudta, mindjárt ráordít. Jobbnak látta elhúzni a csíkot. 129

Kettesével vette a lépcsőket. Lihegett, mikor felért a ki­ lencedikre. Igaz, a panelház emeletei nem voltak olyan ma­ gasak, m i n t Gruberéké, akik a Rákóczi út ötvenegyben lak­ tak, a negyediken. A nagy ebédlőjükbe belefért volna az ő kétszoba-halljuk a mellékhelyiségekkel együtt. Szeretett volna egy olyan régi, nagy házban lakni. Ott a lépcsőn is szó­ rakoztatóbb volt felmenni. A körfolyosókon - gangokon gyerekek nyüzsögtek, szaladgáltak, kacagtak, kiabáltak. E m b e r e k jöttek-mentek, köszöntek egymásnak. Az ő egyfor­ ma panelkaszárnyájukban csak zárt ajtókkal találkozott. Senkit sem ismertek. Senkivel n e m érintkeztek. N e m értek rá. Anya két m ű s z a k b a n dolgozott a szövőgyárban. Apa au­ tóbuszt vezetett. Apa végül előkerült, de előbb le kellett sikálnia magát. Persze, morgott a fagyos pörkölt miatt. Anya n e m felelt ne­ ki. A szeme egészen kocsonyás volt a fáradtságtól. Sohasem beszélgettek. Apa megitta az üveg sörét, és lefeküdt. Anya lehunyt szemmel mosogatott. Megsajnálta. Kivette a kezé­ ből az edényt. - Aranyos vagy! - súgta anya, és az orrára csókolt egyet. Keze ernyedten végigsiklott a vállán. - Szegénykém. Hogy telt a napod? - kérdezte, de választ nem várt rá. Beesett az ágyba. így volt ez m i n d e n n a p . Jancsi leöblítette az edényeket a mosószer után, és a szá­ rítóállványra rakta. Még n e m volt álmos. A szeme is fájt. Egészen bedagadt Kőszegi ütésétől. De ő is megkapta a ma­ gáét. Az orra vörös uborka lett, a trikója kettészakadt. A Köztársaság téren letépte a nyakáról a láncon lógó lakáskul­ csot. Visszaszerezte. Tőle ugyan dzsúdózhat. Furcsa. Anyáék észre sem vették az arcán a kék monoklit meg a daganatot. Ránéztek és n e m látták. Hirtelen eszébe jutott, hogy elfelejtette visszatenni a fa­ ramuci kis japán szekrénykébe apa kvarcóráját. Gyorsan elővette a zsebéből, és megnézte. Jó, hogy nem sérült meg 130

Kőszegi kalapácsöklétől. Lábujjhegyen bement a nagyszo­ bába. Kár volt olyan óvatosnak lennie. Akkor sem ébredtek volna fel, ha csörgődobot ráz a fülük mellett. Most már meg­ találta azt az apró, titkos fiókot az ötven között, mióta Gruber segített neki felfedezni a kvarcóra titkos búvóhelyét. Hülyeség, hogy apa sohasem viszi magával, ha dolgozni megy. Félti. Minek egy óra, ha n e m hordják? 0 sétáltatja egész nap. Apa iszonyúan letolná, ha tudná. De n e m vesz észre semmit a nyamvadt tragacsán kívül. Sohasem kell fel­ húzni, pontos, és nemcsak a d á t u m o t mutatja, h a n e m zenél is. Nagyon halkan és kedvesen. A hangja Karinkáéra emlé­ keztette. Karinka Gruber nagynénje. Tolószékben ül. Annak is olyan meglepően vékony gyerekhangja van. Pedig állatian öreg. Lefeküdt. Alig várta a holnapot. Reggel felmegy Gruberékhoz. Jól érezte magát náluk. Pedig a lakásuk igazi bolon­ dokháza. Ezt a házmesterné m o n d t a . De n e m haragosan. Nevetve. Lehet, hogy éppen azért szeret o d a m e n n i , mert egészen másképp élnek, mint ők? G r u b e r nem bolond. A pa­ pája sem az. Nagyon okos. És n e m felvágós. Tévériporter és író. Mindig szívesen szóba áll velük. Gruber a legjobb barátja. Girhes, szemüveges. Kőszegi csúfolja és elgáncsolja. O nemcsak azért védi meg, mert jó tanuló, és nélküle két tantárgyból elhasalt volna a hetedik­ ben. Grubernek komputerfeje van. Szívdobogása meglódult hirtelen. Titkos időjátékukra gondolt, amelybe csak Gruber papáját avatták be. Az n e m nevette ki őket. 0 is írt már sci-fit. Biztatta őket. Csak tornásztassák a képzeletüket, „agyrohamozzanak". A jövőnek kitűnő agyakra van szüksége. Almában a közép-amerikai fennsíkokat látta a nagy figu­ rákkal, amelyek célját még m i n d i g n e m fejtették meg. A földön járók n e m láthatták az óriási, teljes ábrát. Ahhoz re­ pülni kellett. És ő repült. Felülnézetből pillantott le rájuk. Egészen természetes volt, hogy a karját mozgatva levegőbe 131

Ez is pimaszság volt. N e m Gruber nyi­ tott ajtót. 0 volt az egyetlen a családban. a pattanásos. ha az időgépü­ kön egyszerre megjelennek a rejtélyes városban hat. Kár. Sietett. Ro­ konok. Nézd! így kell csinálni! Te is tudtad! Csak elfelejtettük. főz. Mosdatják. És persze Karinka.Szia. és egy nagy darab kalácsot tett a bögréje mellé. és az kitalálja. Izgatott öröm fogta el. Utála­ tos. hogy tudunk repülni!" Saját hangjára riadt fel. Herkules! . azon dolgozott. Szerencsére h a m a r jött az autóbusz. Becsengetett a negyedik emelet egybe. Akit vénségére a gyerekekhez szá­ mítanak.tessékelte beljebb széles mozdulattal. Mialatt hármasával vette a lépcsőket. és Gruberék Bösendorferén gyakorolt naphosszat. Bekopírozódnak. Gruber már bizonyosan az inkákat olvassa a lexikonban. Alig volt türelme e n n i . mert éppúgy kell vigyázni rá. h a n e m Marci. etet.Szipogány barátod éppen most rakja tisztába a húgát! 132 . Ahogy átlépte a hatalmas Rákóczi udvar szélesre nyitott bejáratát. A nyara­ ló miatt hajtanak annyira. Bi­ zonyos. nagyképű unokabáty­ ja. kétudvaros ház volt. tisztába rakják. 0 is abból készült. l á m p á i csillogtak. hegyi városokból az embe­ rek? Senki se tudja. Majd betáplálják Gruber fejébe. hogy n e m lehet mindig otthon. Gruber három kisebb test­ vére.kiáltotta. szomszédok. Mint a tévében. kihalt. süt. Gruber mamája egész nap a konyhában sürög-forog. beképzelt hólyag! Zongora szakra járt az Akadémián. ismerősök. ki sem látszik a gőzből. hogy természetfeletti lényeknek tartják őket. akit nem szeretett. hová lettek azokból a közép-amerikai. Anya megfőzte a kakaóját. Hat­ emeletes. . . Hódol­ nak nekik. „Gruber! . Belső karéjában üzletek kira­ katainak színei.vagy hétszáz évvel ezelőtt. miféle kalandok történnek velük. m i n t h a egy más világba került volna. hiszen annyian vannak abban a nagy lakásban. A szülei már nem voltak otthon.emelkedik. mos.

és berohant a szo­ bába. m i n t egy hosszú nyelű. Süket volt.kiáltotta Marci. Nagyon rondán röhögött. A nagyszobából óriási kalimpálás hallatszott. és hályogos. A bő­ gőmasinát berakta Karinka karjába. Valamit motyogott is neki. Gruber nem szereti. ahogy Gruber két öccse a fe­ nekével veri a zongora nyitott klaviatúráját.kérdezte. mert szénanáthája van. De vala­ mi azért lejátszódhatott ködös szemén belül. ahogy Karinka vékony pókujjai gyöngéden végigtapogatták. mert azt mond­ ta vékony madárhangján: .Szia! . ráncos kis arcát pelyhes. borzas tollseprű" . Annak született. ami úgy hangzott. „Olyan.m o n d t a rá Marci.mondta neki Gruber. kék szemmel mosoly­ gott rá.Tudta. M i n t mindig. N e m is felelhetett. Utána sietett. Kes­ keny. hogy mindig szipog. de az n e m felelt. Úgy kell neki. . és ez őszinte elégtétellel töltötte el. Na­ gyon hosszú és sovány volt. Most éppen a nem létező haját fonja két copfba.Karinka hogy van? . és simogató mozgásokat végzett a kezével.Nyomorult békák! . Igaz. de azért nem kellene szipogánynak csúfolni! Húzta az időt. fehér haj röpdöste körül. Gruber sietett be. karján a rózsaszínű flanelltakaróba burkolt húgával.Aprókat kuncogott. . aki torkaszakadtából bömbölt. ha látják. m i n t h a a ruhája alatt nem is lett volna teste.Marci szájából ugató csuklások törtek elő. S az rögtön elhallgatott. . . Foghíjas szájából kilátszott színtelen ínye. és szembe találta magát Karinka tolószékével. mint a madárcsivitelés: 133 . Szoknyája alól két pipaszárláb meredt elő. .Megszülettek a cicák! Ugye milyen édesek? . és nagyot szipogott. Jancsi a nyitott ajtón át látta. Köszönt neki. mikor pelenkázza kilenc hónapos kistestvérét. M i n d e n k i t megőrjít az ujjgyakorlataival. Szégyelli.Gyagya.

tette hozzá a papája. mező. és kidobja magát a tolószékből. A falakat könyvek borították. Külön világban él.Mit csinál olyankor? . állatok vesznek körül. és a nagy­ papája várja a tanyai házban. G r u b e r mennyire hasonlít a pa­ pájára.Azt hiszi.Tizenkét éves korában . G r u b e r papája az íróasztalnál gépelt. G r u b e r papája megfordult a székén. de hátraszólt nekik: . . Nagyon bírta az öreglányt.csippentett rájuk a szemével G r u b e r papája. . n e m hallja. amelyet a tanyán ápolt kislány korában.Karinka most is hetvenöt évvel ezelőtt él.Mit mond? . mikor az öreg meghalt.N e m hiszem . És ez jó neki. hopci-hopp! . magával vonta apja dolgozószobájába.Csak másmi­ lyen.Csiricsitt! Nemsokára összeforr a rosszcsont. Marcira intve a szemével. Lehet megint ugrándozni. . .. Kiszökött az ajtón. . . n e m is t u d o m visszaültetni . a törött lábú őzike van a karjában. .A jövőben vagy a múltban? 134 . .Igaz. aki m á r régen meghalt. Kislánynak érzi magát.vallot­ ta be Gruber.. Azóta béna.Csak egészen ritkán jön rá a h e p p . Mosolygott.Még a m ú l t században. Csak még n e m kopaszodik.mentegette Gruber. . Akkor került ide.Sírni. . Ha egyedül vagyok vele. m i n t a többi ember. amit beszélnek. Jancsi azt hitte. Mindig hozzá akart visszamenni. Jancsit mindig meglepte. hogy Karinka gyagyának született? . miért. H á t a barátja nem volt é p p e n súlyemelő bajnok. sikoltozni kezd. Az. Maga sem értette. . A Rákóczi úton elütötte egy söröskocsi.kérdezte Grubertől. . De azért a kisujja körme is többet ért Kőszeginél.rázta meg lassan a fejét.M i k o r a fivére u t á n kiabál. Érdekesnek találta.firtatta Jancsi.szaladt ki a száján. A miénkből n e m hall és n e m lát semmit.. akit erdő.Hol voltatok tegnap? .

Klassz! .mondta Jancsi gyorsan.A kozmikus nosztalgia vírusának neveztük el .És ti hová mentetek az eltérített TerapionnaY? .Az űrszanatóriumot pedig Terapionnak. . N e k e m be kell néz­ nem a sértődős Malvinhoz. Nekiestek a szendvicses tálnak. Potyautasként elrejtőztek az űrhajókban. Már be is nyomult egy csomó kollégája és a fotós barátja a szobába. Ugye klassz? .kérdezte Jancsi G r u b e r papájá­ tól csalódottan.Azután siess.. Az Alfa Centaurira! Ebben a pillanatban besietett Gruber felhevült.És mi­ ből állt ez a betegség? . .Ki a Naprendszerből.Hová tetszik menni? .Kóborlási láz fogta el őket.mondta.Ötszáz évet utaz­ tunk. .bólintott Gruber papája elismerően.Mindjárt itt lesz érted a kocsi. . . borzas mamája egy tál szendviccsel. amely­ ben zseniális gyerekeket kezeltek. .kérdezte Grubertől. fiam! . Órákig nyöszörög érte.Egy riportot csinálunk Szegeden. Tudod. Gruberre marad az egész pereputty.Egyetek! .fordult a fér­ jéhez.Mikor jöjjek vissza? . Ki akartak jutni a csillagok közé! magyarázta Jancsi. Fénysebességgel. akiket megfertőzött a kozmikus vírus! . . milyen nyűgös ilyenkor. . G r u b e r találta ki. .A jövőben! . Gruberrel eltérítettünk egy űrszanatóriumot. Közben veszek K a r i n k á n a k me­ zei virágot. . Neki m á r semmi helye nem volt ott. 135 . Marci szokása szerint elporzott. mert akkor már rendes közlekedés volt a N a p ­ rendszer bolygói között.Minek neki a mezei virág? . .vágott közbe Gruber mohón.Koszorút akar fonni.

Alaposan beleizzadt. Elégtételt akar az uborkaorráért. Még tartozik neki két gáncsvetéssel Gruberért. Várj meg lent az udvaron. A tér közel is van a Rákóczi udvarhoz. . így volt becsületes. mert mindenki ordított. ziháltak mindketten. Kőszeginek nyomát se látta a téren. Végignézte a belső üzletek kirakatait. Mit csináljon délután négyig? Hazament. A Köztársaság téren talán ott van Kőszegi. H á n y óra? Mindjárt négy! Futva tette meg az utat a házig. rikoltozott. Kőszegi egészen kikészült.m o n d t a nyájasan. Megkapja! Lábujjhegyen a háta mögé osont. széles térben. hogy őt várja. és a ha­ jába ragasztják a nyálas rágógumijukat. a z u t á n megterített. A gyerekek rászállnak. és úgyse értjük tőlük egymás szavát. . Rögtön tudta. Kőszegit be­ felé terelte..Mit kerestél G r u b e r é k lépcsőházában? E n g e m akartál elcsípni? Itt va­ gyok! . A kicsik itt a fejed­ re másznak. 136 . . Jobban futott Kőszeginél. Kőszegi villámgyorsan a hasába bokszolt. Focizni kezdett a fi­ úkkal. Kőszegi leselkedett fölfelé a lép­ csőházban. Felmen­ jen? N e m volt kedve hozzá. de azért u t á n a lódult. csépelték egymást.Vérzik az orrom! Jancsi leszállt róla. h u j . Csak hideget evett a hűtőszekrényből. hátha elmulasztja Grubert.Kiabálniuk kellett. Gruber késett. Összekapaszkodva gurultak.Beszélgessünk! . Egyszerre megtorpant. hajrá!" Csak akkor gáncsolta el. Ez felvillanyozta. Nem akart el­ m e n n i az udvarból. Kime­ gyünk a térre! . nevetett. az meg szedte a lábát. A nagy udvar poros és homályos volt. Azután ráült a hason fekvő Kősze­ gi h á t á r a . Körberohangáltak egy ideig a nagy. de megbánta. és futni kezdett. Végre utolérte. Utált egyedül lenni az üres lakásban. Szitkozódó embereknek ütköz­ tek.Engedj! . és a fülébe rikkantotta: „ H u j .Négykor. Elállt a lélegzete. azután a lépcsőház felé indult.nyögte Kőszegi. mikor megfor­ dult.

Pihen egy kicsit. Távoli harangszó. 137 . Leporolta magát. Kivette apja kvarcóráját a zsebéből. A múltkor a negyedik dimenzióról magyarázott nekik. keze csupa kosz volt. Különös. Az ujjaival fésülködni kezdett. és eltűnt a tömeg­ ben. Egyszerre megérezte. Pedig most nyitva van egy széles kapu. Hol van Gruber? A ruhája. Egy lezárt üzlethelyiség előtt kis. ott m á r ta­ lán évszázadok m ú l n á n a k el azalatt. Tehát állandóan a negyedik dimenzióban van. az utcára futott. Karinka hetvenöt évvel ez­ előtt él. ahol a zárt üzlethelyiség szokott lenni. Hová vezet ez a fényárban fürdő kapu? Egy p á r h u z a m o s mellékutcába? Melyikbe? -Mindegyiket ismeri. de alig látta a m u t a ­ tóját. Szénaillat. Sajnálta. hogy n e m folytathatták a be­ szélgetést. Hátrasétált a pin­ celejáró felé. üde szagok. Mindig? Micsoda óriási fényszórót gyújtottak ki mögötte? Megfor­ dult. szokatlan zajok ro­ hantak rá. Úgy tudta. Ez az udvar különben is min­ dig homályos. Olyan nagy a különbség a kozmikus és relatív idő között. Irigyelte Grubertől a papáját. Madárfütty. ha fénysebességgel utaznának a kozmoszban. azután fölmegy. mennyire fáradt. Azt mondta. ami az idő kiterjedését jelenti a múltba és a jövőbe. Milyen poros sötétség van itt. mikor lépett át a k a p u n . Öt óra elmúlt. Nem követte.Hirtelen kisiklott alóla. Egyszerre eleven színek. és néhány hónap múlva visszatérnének a Földre. A di­ lijébe beépült az időgép. Szeretett volna többet hal­ lani erről. Leült rá. Ott. A ragyogástól káprázik a szeme. csupasz rúddal. ez nem átjáróház. és megmosdik Grubernál. Legalább hat óra lehet. lapos tetejű szekér állt felmeredő. Ennyire besüt ide a n a p alkonyatkor? N e m lehet. Észre sem vette.

A ház előtt lapos kis szekér állt csupaszon felmeredő rúd­ dal. Szeme követte a füst útját. Fala fehérre meszelve vakított. Nyaka hosszú. Kiabált. Ló prüszköl és dobog benne. pedig szidja érte. amelyről. Újra felnézett a dombra. ahogy rá­ nevet. Hasonlít ahhoz a kocsihoz. mit. kócos hajfonat lengett utána félig kibomolva. 138 . Istálló lesz. fákkal bontott. Két vékony. Ez bizonyo­ san tanya. Szája mozgott. Arcát metszően friss. Egy évvel. Víz zúgott. m e r e d e k e n emelkedő dombot a ház mögött. vastag nádteteje alatt.. amelyről felállt az előbb. a mező közepén kis ház roskadozott súlyos. Orrába meleg is­ tállópára csapott. hogy hívják. Vele egyidős lehetett. A k ö r m é t tövig rágja. N e m értette. Hogy lehet a Rákóczi udvar háta mögött ilyen nagy. Arca szeplős. Egy kék ruhás lány b u k k a n t elő a ház mögött. mű­ veletlen terület? M i n t h a hajnal lenne. Látott már ilyet a tévében. nagyon ismerősnek tűnt. Hozzátapasztva fából készült kalyibák. Megszokott bizalmassággal. sustorgott valahol a közelben. A lány feléje sietett.. Kis ablakszemek csillantak rajta. vékony. Mikor? A ház kéményéből kék füst göndörödött elő. Fején sárga virágokból font koszorú csúszott félre. Hol? Mikor? Valamivel fiatalabb nála. Az erdőből rohant ki. A csúcsán piros szegélyes. ólak. virágszagú szél csípte. Pedig ősz van. Recés fogai fölött kilátszik színtelen ínye. Igen. a lejtő lendületének átengedve sovány testét. Nemsoká­ ra vége a vakációnak. M i k o r lihegve megtorpant előtte. Közelről ismeri. És tavasz. Napkelte! Szemét mozgás rántotta magához hirtelen. Csak elfelejtette. talán istállók emelkedtek. és megpillantotta a sűrű bokrokkal. Persze.Hogy széttágult a táj! Lába alatt virágos fűszőnyeg terült el. Távolabb. szürke felhőkből sugár­ legyező tárul széjjel. Farakások között tyúkok kapirgáltak. Igen.

E n n e k a zúgását hallotta. ahogy csörtettek fölfelé a fák között a dombra. tátott. Nagyon kedvesnek találta. Haja csiklandozta az arcát. Ketten voltak. Kilövi az anyjukat. A lány a füléhez hajolt. Gyö­ nyörűek voltak.. mikor átlépett a kapun. vastag. hervadt levélszőnyegtől csúszós tala­ jon. Persze Gruberen kívül. fényes orr.érti meg végre a lány ziháló szavát. a fülét h a r a p ­ dálták. és őt is visszatar­ totta." Ránevetett ínyes mo­ solyával.szólt rá lélegzethalkan. mikor. a másik hegyibe vetették magukat. De azért csak m e n j ! " .súgta a lány. Az ám! Fel kell mennie hozzájuk! „Korán van még. „Nem mondjuk meg nagyapának. földbe markoló k a r m o k k a l a talajba kapaszkodó. le­ lapultak. nevetséges kölyöknyöszörgéseket hallatva közben. A lány megtorpant hirtelen. felszíni gyökerek között. Hallgatóztak. nevető pofával po­ fozkodtak. ha n e m óvako­ dik ki belőle egy apró. a tűlevelektől. Összekapaszkodva gurultak. átbotladoztak a gyökereken. és h u z a k o d n i kezdtek. prüszköltek.. Alul fehérrel bélelt farok húzó­ dott utána. ahogy előbújt. Tegnap is elvitt egyet. Olyan áttetsző volt. mint senki mást a világon. Meglátta a kavicsok között siető. Hegyes fülük megrebbent. Alig mert lélegzetet venni. m i n t a kristály. A tyúkok miatt. „Maradj csendben!" . és annyira közelinek. Azután m á r látta vöröses szőrzetét is. „Mit?" „A rókalyukat! Kicsik v a n n a k benne! Gyere!" Alig tudta követni. Hátranyúlt. Elindultak. Megnyugodhattak.„Megtaláltam!" . Sokáig álltak ott kővé meredve. Milyen k a p u n ? 139 . A másik követte. Nagy kövek torlódtak előttük. a hátsó felükre ereszkedve. fonadékos vízeret. N e m vette volna észre a rejtett rést a kövek között. mert egymásnak estek.

A bokáján tüske tépte. kócos. . mintha a nyakánál kettényílt volna cupfos. Gruber.. előtte állt Gruber. színesen fénylő kavicsok­ ból. " „Miért kell?" „Én itt nagyon boldog vagyok.Azóta itt vársz? . N e m látta jól. „Menj át a k a p u n ! " . N e m m e n t e k be a házba. Valóban n e m nézett hátra. „ N e m lehet. .." Persze. Fur­ csán sajgó veszteségérzet. Hangja szokatlanul rekedt volt. Mindig szipog.mondta. vékony lába volt. ha kések. N e m s o k á r a jönni fog. mert kilukad a bele. R á ü l t a kocsira. és egy pillanat alatt. Este volt már. „Te n e m jössz?" . Szorongás. Meghitt. sovány lány megelőzte.Mi t ö r t é n t Karinkával? . és. kék kartonruhája alatt. piros karcolás virított. C s u d a hosszú. Jó volt r o h a n n i vele a friss szélben.N e m t u d t a m jönni. M i n t h a m i n d i g így lett volna. Karinka. ..Nyugtalanság fogta el. A lány ott megtorpant..Rosszul lett.Szednie kellene ezekből a szép.. „ N e k e m itt kell m a r a d n o m . 140 . Egy pillanatra megzavarodott. A virágos mezőn dobogtak végig a nyitott kapuig.szipogott egyet..Igen..." Versenyt futottak. Tudod. a csúszós avaron. fontos összetartozás volt. de a lobogó hajfonatú. El­ d u g t a m a pálinkáját.kérdezte Gruber. De előbb muszáj ennie valamit. Koszorúját le­ kapta a fejéről egy ág. milyen dühös az öreg. ." „Kicsoda?" „Gruber. . Ne nézz hátra! Ülj rá a kis rudas kocsira.

.Dehogy. . lehúzott ráccsal. Ilyenkor .Megértette. akinek a kapu mögött kellett maradnia. bosszús és szomorú volt. Ha n e m szól egyetlen szót sem. Csak nem kapta el Gruber szénanáthá­ ját? Furcsa dac és öröm t á m a d t fel benne. nagy. milyen jó neki ott. egészen közelről. . na­ gyon boldog.. . H o n n a n veszed? Hátrafordult. Mögötte az üres üzlethelyiség porosodott. . G r u b e r soha­ se fogja elhinni neki...Most nem játszok. Az a Karinkamosolyú lány. hogy n e m játszani akart..Az előbb egy nyitott kapu volt itt! D i m e n z i ó k a p u ! A múltba vezetett! Átmentem rajta! . mikor ínyes nevetésével ráné­ zett.. Nagyot szipogott.kérdezte izgatottan. Igazat mon­ dott! Valahogy. és mögötte. láncos lakattal. Majd. Arca ragyogott. valahol. Szia! Szégyellte magát. akkor is bizonyos lett volna benne.erősködött közel hajolva Gruberhez.m o n d t a színtelenül. az idő egy másik pontján most is ott van a nyitott kapu.Ugye ez átjáróház? .Te! . ahová vég­ leg hazamehetett. . de az lehajtotta a fejét.

pedig a ta­ laj sík volt. gyönyörű kis ékszerből indult volna ki. De miféle szerkezet? Izgalom fogta el. Apja a Tudományos Kutatóintézetben dolgozott. s n e m volt kétséges. Évfolyamtársa volt az egyete­ men. cirádás tetejű valami. Sokat röhögtek együtt. tű­ hegynyi pont. Nemcsak a hobbija volt. 142 . hogy rengeteg időt vesztett. Néha hajnalig tartó vitákkal gyilkolták egymást. nem a négy behúzott láb és apró fej látszott b e n n e . Nagyon bírta Zelleit. hogy a tenyerén tartott valami lüktet és langyos. Annyira meglepte és elképesztette a kezében tartott kicsi tárgy. Képtelen volt szabadulni a fur­ csa érzéstől. Szerkezet volt. ki­ csit púpos. hanem rengeteg csillámló. Gurult a fűben. Szakkönyvek.T ú l a légóceánon Tájékozódási verseny közben gurult a lábához az apró. Kavics zörrent a háta mögött. M i n t h a élne. gyak­ ran bejárt hozzá. amelyek szikrázó színeket lihegve állandó működésben voltak. N e m szabad senkinek megmutatnia! Miért nem? Hülyeség! Zellei b u k k a n t fel mögötte. okos kis komputerét. M i n t h a ez a hő a tenyerén tartott. Arcát vérhullám öntötte el. Pedig n e m élhetett. M i n t h a sohasem látott mértékben mi­ niatürizált chipekből szerelték volna össze. hogy a nyomdokaiba lép majd. folyóiratok segítségé­ vel lépést tartott m i n d e n eredményével. Maga bütykölte össze ügyes. Először azt hitte. és eláradt egész testében. Mikor felemelte és megfordította. Pedig alaposan ismerte az elektronikát. ékszerteknőc és eleven. De n e m az volt. Azzal sem törődött. A kis tárgyat hirtelen zseb­ re dugta. hogy képtelen volt továbbmenni.

hogy komoly érték. H o n n a n tudja. Hová? Kinek? Nem m u t a t t a meg senkinek. Felugrott.. forgatni kezdte a boká­ ját. Érzé­ kelte. De szégyenkező haragja egy­ szerre kialudt. . Mindig ő nyerte a versenyt. Most meg. N e m baj. Mégis élőlény lenne? Előkapta a zsebéből. panaszos zengést. A hőt árasztó apró dolog a zsebében halk.Rendbe jöttél? . hogy megéri? 143 . Fontos. A fák között újra összetalálkozott Zelleivel. Sántítania kellett volna! Micsoda baromság! Csak n e m fog ripacskodni a barátai előtt egy vacak kis szerkezet mi­ att?! Ez a szerkezet nem vacak! .. Hasonlíthatatlan. A kis szerkezet lüktetett.d ü h ö n g ö t t magában. Legfeljebb második lett. Különleges.kérdezte futás közben. Esetleg szétszedi. Hazu­ dott. Eddig mindent elmondott neki. mint a szisszenő parázs. Tehát nem a fülével hal­ lotta. az agyával. amelyre vizet loccsantanak. hőt árasz­ tott.Eredj csak to­ vább! . A füléhez tartotta. Megint érzékelte a cirpelő. Meg szorongását a pókoktól. A bőrével. m i n t h a hajszálvé­ kony drótszálakat pengettek volna. Akkor mivel? Képzelődött! Visszadugta a zsebébe.tolult fel benne a tiltakozás. .. Otthon majd alapo­ san megvizsgálja.Megrándítottam a lábam! . N é m a volt. Igen.szaladt ki a száján. Mikroszkóp alatt. sántított is egy kicsit. Be is kell szolgáltatnia.Én már úgyis leégtem! „Tisztára begolyóztam!" . Azért is megmutatja nekik! Lehet. és nyomkodni. hogy e zengésben volt valami panaszosan gyöngéd zeneiség. Amíg látták. Ezüstös rezgés volt. aki már a cél felé tartott zihálva. hogy Lia mi­ lyen az ágyban.Leült a fűbe. Izgalmát fokozta. mikor Zellei eltűnt a bokrok között. Azt is. . zi­ zegő hangot adott. egész testével. Megéri.

N e m tudta megmagyarázni. „Nem pusztán kiterjedéseket . So­ kat nevettek együtt. hogy rög­ tön bezárkózik a kisszobába a szerszámai közé. Ez persze öncsalás volt. szívesen osztozott e passziójában. M i n t h a tüzes tűkkel szurkálták volna. de. miért. Illetve. hanem a mikrovilágba ha­ toló. M i n t h a narkotizálta vol­ na. „Áldozatot m u t a t be a robotbálványának. Ez éberré. komoly felderítőeszköz. ha ráért. A „teknőcöt" n e m tette a fiókjába.Tudatunk ész­ lelésmódjának mélyebb vagy magasabb rezgéseit. játékos. jó volt a közelsége.O t t h o n sem szólt róla. Megkérdezte. mert meg­ vakul. amelybe a fia­ talok valami többlettel születtek.. mit ért dimenziókon. Gondosan a lencse elé helyez­ te a hátára fordított szerkezetet. hogy nem szabad még egyszer belenéznie a mikroszkópba. Apa okos.. Két tenyerét szemhéjára szorította. N e m .. Komo­ lyan állította. Bizonyos volt benne. Kel­ lett. Már n e m játékszer volt. egész szemgo­ lyója égett és fájt. A narkó hülyít. Magánál tartotta. N e m látott semmit. Azért megemlíthette volna. . pedig „nagy fej" a számítógépszakmában." Anyja nevezte el így a kom­ puterét. Miért titokzatos? Este apa n e m ért rá. hogy testközelben érezze. Több dimenzió nyílik a tu­ datukból. éles fáj­ dalom lassan csillapulni kezdett. Egyáltalán nem nagyképű. A nyilalló. A génjeik információi gazdagabbak.mosolygott rá apa. frissebbé tette." Apjának okvetlenül megmutatja titokzatos kis „ékszerteknőcét". de szemét azonnal el is kap­ ta róla. fekete foltok utaztak előtte. hogy olyan korszakba érkeztek. de még sokáig tüzes körök. Anyja már hozzászokott.. Patakzottak a könynyei. Elektronmikroszkópját apjától kapta huszadik születés­ napjára. Előadás-sorozatra készült. 144 . Apa. Tízmilliárd agysejtjükből számtalan milliónyi kapcsolódott szemléletük áramkörébe. erről nem lehetett futólag beszél­ ni.

szép. Lefeküdt. Soha n e m volt még szíwágtája. m i n t h a szét akarnák robbantani medrüket. „Sokkhatás.Ez az ő saját kérdése volt. A szöveget elektromos kisülések szisszenései. Különös. N e m a tenger flórája és faunája tűnt a szemébe. Sercegés. Fejét oldalra fordította. M á r a legprimitívebb kis fénypók is interfe­ renciát okozott benne. hogy szíve nagy dobbaná­ sokkal dörömböl a mellkasában. Mindez azonban távol volt tőle. langyos. Az sem zavarta. kira­ katok. valaki . A legvadabb versenyek közben sem. „Szegény. E b b e n az óceánban teljesen szokatlan élet nyüzsgött. m i n d e n k é p p e n barátságos áramnak.formálódott meg az agyában. Tudta.Ez egy másik villám volt. N e m lepte meg fel­ színen ringó elnyugvásában. de nem tehet semmit. Furcsa álom volt. A szavakhoz beláthatatlanul óriási tér képzete társult. áttet­ sző óceánban ringott volna. erei feszülnek. új létformájában. De érezte. de most visszhangosan. N e m érintette.vagy valami? . hogy egyes szám h a r m a d i k sze­ mélyben szólnak róla. hangyaként hullámzó tömege. azokat nem lehet behangolni. 145 . de a kis szerke­ zetet a párnája alá csúsztatta. hanem egy éjszakai világváros fé­ nyei." Vajon mit kellene tennie? Mit várnak tőle? „Akiktől függ. villámai kísérték.saját fogalmait tölti meg idegen tartalommal. „Jó agyantenna. Az ap­ ró házak gombostűhegynyi ablakai is világítottak. csak a képeslapokon és az idegenforgalmi plakátokon. Villám." Mit? . M i n t h a világítóan kék. Tudta. mozgó járművei. Pihennie kell!" . amely széles tudat­ tájat borított fénybe benne. Nincs semmi köze hozzájuk vé­ dett. kék csillag! Őrült kis p a r á n y ! " „Beteg!" . Átengedte magát e sajátos. „Hiábavaló" hallotta megint. a tenger valójában nem ilyen azúrszínű. reklámok változó színei a víz mély m e d r é b e n .Vacsora u t á n álmosság tört rá.

Ideonfonalak." „Akik ráeszmélnek. A sarki jégsapkák lassú olvadá­ sát. A légóceán fölötti bársonyos sötétben finom szá­ lak szövevénye csillant. „Elektrozoák!" . a Föld milyen veszély felé sodródik. „A fény szolidaritása. Tudta. N e m veszik igazában komolyan. M i n d e n t mindennel összekötő k o m m u n i k á c i ó s hálózat.p e n d ü l t meg benne szisszenő villám­ ként. „ K á r " . csak benne hang­ zott. tönkretesz. Halvány csodálkozással s u h a n t át rajta.. Az erdők pusztulását. N e m hallják. A légszennyeződés következtében létrejövő melegházhatást. hogy az univerzumban az embe­ ri az egyetlen életforma. Terra energiakészletei­ nek kizsákmányolását. Terra körül az ember létfeltétele. A vizek biológiai halálát. 0 kívül állt mindezen. Az ibolyántúli sugárzástól védő ózonköpeny elvékonyodását." Villám hasította át fölötte a bársonyos feketeséget. A R ó m a i K l u b és a többi világmodell sta­ tisztikáit. öngyilkos bomba ketyeg raj­ ta. Légóceán! Per­ sze. Termőföldek elsivatagosodását.. „ S ű r ű k és süketek. amelyet rohamosan mérgez. azokra n e m figyelnek.hallotta. aranycsengésű kacagások skálája tört fel érthetetlen. mit akarnak kifejezni. Időzített. gyilkol.Értette.. „Ha ráeszmélnének. N e m neki m o n d t á k . amelynek felszínén ringató­ zott. hogy." Párbeszéd. Foglalkozott ökológiával. de elsöprő erejű vi­ dámsággal. A fegyverkezés ördögi körének örvényét. Egy párbeszéd folyik benne. De kik beszél­ nek? Emberszerű lények vagy. Az óceán mélyén történt az egész.. N é p e s s é g r o b b a n á s t . Most azonban teljes kívülállással pengette magában végig a különféle vész­ jelek forrásait. mély és magas." Képtelenségnek tartotta. Lénye mélyéről sokszínű. Egy új özönvíz fenyegetését. 146 .

Napkitörések robbaná­ saival szökkentek az űrbe. s hallotta.. Végtelenből végtelenbe utaz­ tak." „Csak tökéletlen emlékezet!" Vita folyik benne? „Mit tudnak a végtelen kicsi és végtelen nagy azonosságá­ ról?" „Sejteni kezdik. óriásivá nőttek. N e m volt érző. „Nevetséges!" Megint a kacagások fölfelé futó trillája. O most rájött! A légóceán felszínén ringatózva bele­ kóstolt az Elektrozoák létformájába! Elektrozoák! Csupa ka­ cagás. Zöld ködökbe merültek. hogy egyedül az éterben utazó." „Ha csak egyszer is belekóstolnának az életnemző villá­ mok mámorába!" „Nem lehet! Még a csillagok is kényszerpályán keringő foglyok!" „Ha rájönnének. Karjai. zengő fényszálak és szisszenő villámok." „Elektronikájuk. Homokviharokba fűződtek. s villámaik termékenyítő nyilával életet nemzettek rajtuk ki147 . egész lénye végtelen sugarakként átfogták a vi­ lágegyetemet. Csillagtól csillagig pendültek. Keletke­ ző galaxisok spiráljain kergetőztek. m u l a n d ó anyaguk." Bizonyos. ujjai. Megbénítja a képzeletet. Mikor volt ez? Hány millió évvel ezelőtt? „Képtelenek kitekinteni a szkafanderükből. mikor falun nyaralt. fülét a villanyoszlophoz szorította. szünte­ len új alakot öltő Elektrozoák szabadok!" Igen. Természetesnek érezte e növekvő közelséget.. Titáni vulkánok tűzszökőkútján lebegtek. Érintésük táncoló csillagport vont össze sűrű gócokká. hogy csak a szavait használják. Oriásnapok bolygóival keringtek. idegek­ kel átszőtt. „A szerkezet túl bonyolult. Híreket visznek és hoz­ nak. nyújtózó szárnyalás és fény volt benne e furcsa szó. a tartalmukat n e m ő gondol­ ja el.A bolygók közeledtek. hogy a széltől halkan zengenek a drótok. Gyerekkorában.

fölmérhetet­ len sebességgel z u h a n t lefelé. Vagy befelé? Tagjainak rándulása rezzentette teljes éberségre. amely ébredéséig eltelt. H i r t e l e n felriadt. Oda nyúlt.Az ablakhoz sietett. . Vajon csak képzelte. Hiszen egész ágya fény­ től dereng. Suhogó. összerántotta a függönyt. . hogy a lepedő vászna langyosan bizsereg a tenye­ re alatt. Világít. A l m á n a k képei még frissen izzottak. bolygótemetők szívó vákuumán vil­ lantak keresztül. Lüktető kvazárokhoz. Még m i n d i g álomittas. De a töredék másodperc alatt. Ser­ cegő. m i n t h a röntgenlapra szorította volna? 148 . hogy az ajtó becsukódjék anyja mögött. színes fényrobbanások szúrtak keresz­ tül rajta. elektromos kisülések távolodtak tőle. Teljesen sötét lett. Ugyanazok az apró. Csak azt várta. amelyeket a hátára fordított „ékszerteknőc" belse­ jében látott. Recehártyáját tört villámvonalak lézersugarai hasították keresztül-kasul. A párnájára nézett. zizegő. dobhártyarepesztő zúgással. Felült.nyögte kifulladtán. torkában kacagások halkultak el. mint a rá­ d i u m . születő és haldokló égitestekhez szegődtek. Szédült.Mi történt? . ahová a kis szerkezetet csúsztatta. Fekete lyukak. Szemét lehunyta egy pillanatra.fejezhetetlen gyönyörrel. Összerezzent. zengő. Csillogó por kering körülötte. erezetét. zengő. M i n t h a átlátszóvá lett volna.Miért? .H a n g o s a n nevettél álmodban! . Felhajtotta a párnát. N e m jó. Nem volt alatta semmi. Tovább fonódtak egymást keresz­ tező térrácsokon át.Már megint nem h ú z t a d be a sötétítőfüggönyt. villámló hí­ reket zengettek végig az univerzumot átszövő csillaghúro­ kon a szüntelenül megújuló örökkévalóságról.Anyja állt az ajtóban. L á m p á t gyújtott. inait. ha a telehold élesen az arcodba világít! . Számlálhatatlan i d e o n h ú r zendült meg tőlük. és egy pillanatra látja kezének csontjait. .

de az energiából. szabad fénnyé oldódott újra. Csak átváltozik. valahol benső világegyetemében villámok ser­ centek. „Szegény. Villámnyi pillanat alatt megvilágosodott benne. anyaga a z u t á n szétomlik. Egy ijesztően nagyszerű analógia lódította meg szívveré­ sét. .. Mert Ok így akarták. és kacagások skálája halkult el. Megszületik. Nem. Akik eszmél­ nek. őrült.Ha megmutatja Zelleinek. Átutazó. Senkinek n e m mu­ tathatta meg. Át­ utazó az emberi létformában. Teste bonyolult mikrokozmosz. szép kis csillag!" „Szegény. N e m hinnének neki." A saját agyából kölcsön­ vett szavakkal m o n d t á k ezt. Senkinek nem szólhatott róla. rejté­ lyes „ékszerteknőc". Kigúnyolnák.. vagy szól apának. amely élteti. azokat nem veszik komolyan. Bolondnak néznék. Az Elektrozoák. tudata álomtalan alvás langyos óceánjába siklott bele. hogy az órákra hozzákerült „ékszerteknőc" megalvadt fény volt. „Sűrűk és sötétek. M i n t h a ringatták volna. Vajon az ember n e m megalvadt fény-e a relatív időben? Halandó sejthalmaz. szegény beteg csillag!" Lápisszal égett bele e szöveg. Mivé? Messze. akkor. egyetlen parány el nem vész. azután boldog.

A bizonytalansági faktor N e m hirtelen tört rájuk. M i n t h a egy belső szem nyílt volna ki b e n n e . majd fehér üresség jelezte az adás végét. Mikor a kép elsötétült. De nemcsak a szemükkel néz­ ték. sisteregni kez­ dett. Megpróbálta tisztára hangolni a képet. és rögtön hátat fordított. hogy szóltak volna egymáshoz.Holnap. N e m sikerült. De ez csak semleges megállapításként je­ lent meg t u d a t á b a n . Lenyűgözte őket az éleseket szisszenő. mégis világí­ tó színekben ég. A képernyő hangyásan rezegni. Sohasem hitte volna. mire. színes villanásokkal hullámvonalak cikáztak át rajta. Színeknek? A tévéjük nem színes. Amit látnak. Zaklatott és kábult volt egyszerre. Eloltot­ ta a villanyt. M i n t h a a rezgések az idegeinket érintgették volna. Várt valamire. E r n y e d t e n elengedte a gondolatot. ahogy szoktak. „Szerelőt kell hívni .m o n d t a a felesége szorongva. A gyerekek sem kívántak jó éjszakát. . A gyerekek sem mozdultak. elrom­ lott a tévé. Ahogy lehunyta a szemét. . A felesé­ ge alvajáróként jött ki a fürdőszobából. tudta. és tovább folytatódott az adás. Vakító. Talán 150 c . Ott ültek m i n d a négyen.Még felrob­ ban. lefeküdt. . lefeküdtek anélkül.Oltsuk el! . zavaros fényjáték. és n é m á n figyelték a képernyőt. Visszaült a helyére. O maga is ólmosan fáradt volt. Első pillanatban azt hitték. L e h u n y t szeme mögött újra kivilágosodott a képernyő. Tizennégy évi házasságuk alatt ilyesmi még nem történt meg.suhant át rajta erőtlenül. hogy színeknek és formáknak ilyen szuggesztív hatása lehet.

és nem mozdultak az adás befejezéséig. és különös for­ mákat emeltek ki a rezgések közül. H á r o m szobájuk mindig tele volt zajokkal. Miféle kényszer? N e m merte firtatni. Érezte. egészen távo151 . Apróbb véleményeltérések. Vajon miért nem beszélt róla a családjának? Félt. Ok este mégis elfoglalták a helyüket előtte. megzavarodott az agya. Tudta. Másnap szerelőt hívott. behunyt szeme mögött és álmában is továbbpergett a kép. De e kényszer kü­ lön-külön kötözte gúzsba őket. és idegorvost szabadíta­ nak rá? Nem. hogy azt hiszek. hogy odaküldje a fiát a készülékhez. míg köréjük nem zárult a süket hallgatás. Valami meghatároz­ hatatlan dologról b e n n ü k és körülöttük. felröppenő szavakkal. Tízéves fiát és tizenkét éves lányát talán szer­ telenebbnek látta saját gyerekkori önmagánál. De álmain átsütöttek a képernyő nyugtala­ nító ábrái. Mi akadályozta meg például abban. elégedett emberek voltak e rejtélyes határvonalig. A készülék kifogástalanul m ű k ö ­ dött. amely alól kiszivattyúzták az életörömöt. A hangyásan nyüzsgő hát­ térbe folyton változó körvonalak törtek be. könnyen gördülő nevetés­ sel. Egészen másról volt szó. Sok m i n d e n t érzett. és imádta az ilyenfajta bütykölést: nem látod. Tehetetlenül tudomásul kellett vennie magatartásuk és egymáshoz való viszonyaik teljes átalakulá­ sát. E formák. Mikor lefeküdt. Miért nem? A képernyőn most már naponta jelentkeztek a zavarok.aludt is közben. amit nem tudott kifejezni. Mindketten tudományos pályán dolgoztak. Mintha búvárharang borult volna rájuk hirtelen. Feleségét. aki évfolyamtársa volt az egyetemen. aki ügyes technikus volt. még mindig kívánta. hogy szétesett a kép? Csakhogy a kép n e m esett szét. indulatkisülések ellenére ki­ egyensúlyozott életű. zenével. n é m á n figyelték. hogy így lesz.

Talán a szigetelés nem volt tökéletes. amelyben mozgott. „Ne! . A gyerek lerugdosta magáról a takarót. Féléber á l m á b a n közelebb nyomult hozzá a rezgő képmo­ zaik.hebegte. kezét lehunyt szeméhez kap­ kodta. tömör üveg­ alakzatokból állítottak össze. A rezgésbiroda­ lom. amelyeket homorú tükör előtt forgó. N e m szokatlan jelenség e csaknem szűz területen. . Munkáját n a p p a l kifogástalanul elvégezte az intézetben. feje visszahanyatlott a p á r n á r a . U l t r a h a n g o k k a l kísérletezett.. Egy éjszaka nyilvánvalóvá lett előtte. m i n t az anyjáé. De nem állt össze értelmes tartalommá. Laza ajka dadogó szavakat formált. Éles fogfájás rán­ totta vissza az ébrenlétbe az éjszaka közepén.m o n d t a . Arca éppoly verejtékes és fe­ szült volt. m i n d e n elővigyázatosság ellenére útvesztővé k a n y a r o d h a t a kutató körül. józan esze szűkölve tiltakozott a meghatározás ellen. Képze­ lődik! Valóban idegorvoshoz kell fordulnia! T ú l sokat dolgo­ zott az utóbbi időben.kérdezte tőle. De közben befelé hallgatózva figyelnie kellett valamire. A fiú szeme üres volt. kába álom­ ittassággal b á m u l t rá. Munkája a Kutatóintézetben nem volt veszélytelen.. hogy feleségét és a két gyereket ugyanezek az álmok gyötrik.li áttételben m o d e r n szobrászok nonfiguratív műveire emlé­ keztettek. . Zseblámpája sugarát ráirányította. Rossz a kép! N e m bírom!. Sőt. Szeme lehunyódott. hogy megértse: „El­ romlott. Idegensé­ gét egyre dermesztőbbnek érezte. Kifejezése feszült és figyelő volt. Önvédelmi ösztöne.Rosszat álmodtál? . „Apu! Zárd el a tévét!" A kisszo­ bában a fia is hánykolódott. . M i n t h a roncsoló sugárha­ tás fogta volna zárótűzbe az idegein át.N e m . Közel hajolt hozzá. Olvasólámpá­ ja fényében megpillantotta mélyen alvó felesége verejtékes arcát. Kislánya ágyához sietett. N e m t u d o m . ami 152 .Vakít!" Mikor felrázta. vagy valami mellékhatás érte kísérletei közben. Rontja a gyerekek sze­ m é t ! " A másik szobából furcsa nyöszörgést hallott.

mi történik velük. H o n n a n zuhant az agyába a kétely nélküli meggyőződés. Teljesen szokatlan.Túlhevült éberségében egyszerre tudni vélte. Mintha agyában egy mentális kondenzátor alakította volna át őket értelmes szöveggé. Agya izzott. hogy állapotuk senkivel nem közölhető.éppúgy. Törődtek-e a kutatók valaha is kísérleti állataik érzéseivel a reakciókon túl. felold­ hatatlan magányra kárhoztatja őket. energiarácsokból épült félelmetes áramokkal telített labora­ tóriummá. kutatnak idegrendszerében. m i n t az ember által létreho- 153 . emlékezetét érintgetik. Meghökkentette a sajátos kife­ jezés: mentáli kondenzátor. amely különféle sebességű rezgésekből. m i n t a patkányok. N e m az ember más élőlények szenvedése iránti közönyéről volt szó. Felismerte. Teljes kiszolgáltatottsá­ gukban annyira egyedül vannak. hogy egy nem földi konstrukciójú űrszonda pórázára kerültek. Most azonban egy hasonlíthatatlan jelenségről vett tudomást. fehér egerek és tengerimalacok a kísérleti laboratórium üvegtartá­ lyaiban és drótketreceiben. Saját sorsukból való kirekesztettségük hetedik hetében azután egy éjszaka megint felébredt. . M i n t akit láthatatlan műszerek­ kel katétereznek. amelyeket mesterséges m ó d o n kiváltottak belőlük? De miféle kutatók képzete merült fel benne? E szó alatt valami személyeset értett eddig. E szonda . hogy betekintést nyerjen e lesújtó tények közé? A vá­ lasz erre az első pillanatban egyszerűnek tűnt. Láz bor­ zongatta. hogy e „kísérletezők" vagy „megfigyelők" szándékaiban és megnyilvánulásaiban nem érzett semmi emberit. Ijesztő bizonyossággá vált ben­ ne hirtelen. A tökéle­ tes embertelenség fogalma n e m fedte. hajszáltapogatók hatolnak az agyába. úgy érezte. hogy ő és családja kísérleti alanyává lettek valamiféle idegen szándék ismeretlen célú megfigyeléseinek? És mi tette lehe­ tővé. képtelen módon .látta! Érzései pendülő élességgel gondolatokká for­ málódtak.állandóan jelen volt benne. Inkább ar­ ról. N e m talált rá kifejezést. mégis fázott.

T ö m é n y érzések. magasabb energiaszinten rez­ gett. De szemét le kellett hunynia hozzá. Távolról irányították. mint valami lejátszódó történést -. De rejtélyes kapcsola­ ta velük sajátos interferenciát okozott a televíziójukban. Az értelmétől nem kívánt semmit. De mire? Erősödött benne a meggyőződés. Belső látása egyre élesedett. így vált bi­ zonyossággá benne hirtelen. Ezen a m ó d o n tudta . látta a szikrázó erővonalakat. A föld anyagi jelenségeitől eltérő. Valahányszor lehunyta a szemét. ahogy egy sebesen forgó kerék küllői em­ beri szem előtt l á t h a t a t l a n n á válnak. áthatoltak rajta. ha­ n e m napközben is. Képtelen volt tagadni őket. Micsoda őrült rögeszmék szállták meg józan eszét? Zúgo­ lódva küzdött az erősödő hatás ellen. amelyek. Most már nemcsak a tévé képer­ nyőjén vagy á l m á b a n vett tudomást az űrszondáról. visszagörbültek hozzá. és kimeríthe­ tetlen kozmikus erőforrásokból töltődik fel. hogy ennek az áramnak nincs gondolati tartalma. hogy ez az energetikai űrszonda a vi­ lágegyetem mérhetetlen távolságából érkezett. a m i n t villanó kisülésekkel feléje gör­ dültek. így észlelte azt is. ahogy n e m vonhatta kétségbe saját létét és a körülötte lüktető világ jelenségeit sem. fémesen gör­ dültek agyába a tények és az adatok. Olyanformán. Készen. „mellékhatás­ k é n t " váltak agyában pontos meghatározásokká. hogy az űrszonda kísérletezői 154 . Csak éppen e képek az agyá­ ban öltöttek gondolatformát valamely valóságos előkép ve­ tületeként.látta inkább. s nem­ csak verejtékes ébredései taszították energiarácsai közé. hipnotikus hatást keltve érthetetlen hieroglifáival. Kényszeríteni akarta va­ lamire. h a n e m céltudatosan árnyékolta le a központi adást. mi tette az űrszondát emberi érzé­ kelés számára l á t h a t a t l a n n á : sajátos rezgésszáma.zott kozmikus szerkezetek . Ereiben. i n d u l a t o k rázták. egyfajta módszeres. Gyakorlatilag elpusztíthatatlan.teljesen automatikus. S n e m véletlenszerűen. idegpályáin idegen áram keringett.

amelyektől szívverése meglódult. S e józanság tartotta vissza attól. De kik indították kozmikus útjára? Kik irányítják? Mire programozták be? Mit akarnak tőlük? Mi a szándékuk ve­ lük? Kérdései saját „agykomputerébe" táplált parancsok vol­ tak. hogy agyának e tevékenységét valamilyen bizonytalansági faktorként kezelték. elraktározzák mindazt.zseniális célgépek. hogy bárkit beavasson kétségbeejtő állapotukba. Mégis tovább folytatják a különféle életformákat letapogató. aki segíthetett rajtuk? Mi­ képpen magyarázhatta volna meg neki. Beprogramozott robotként sodródik fényévmilliók óta. Egyedül agya ma­ radt éberen világos. Bármi vagy bárki hozta létre őket. egész teste elhidegült. Függősége az űrszondától teljesen megbénította közlési. m i n t egy pókfo­ nalakkal körülszőtt. E tény azonban kívül esett hatás­ körükön. s azt. Csak figyelt és várt. Ki hitte volna el? Hol volt olyan ideggyógyász. Robotjai ernyedetlenül végzik a beléjük táplált feladatot. az eleve meghatáro­ zottan. amit provokációik nyomán tapasztalnak. hajszálnyi eltérés nélkül megy végbe. Sokkal veszedelmesebb céllal nyomultak a föld légkörébe. Ijesztően világos válaszok érkeztek rájuk. Az űrszondán nyoma sincs szerves életnek. világosan látta egy nem földi űrlaboratórium belsejét . Felfogják. hogy a m i n t lehuny­ ta a szemét.az agyával? A szonda állandóan működésben levő robotjai nyilván tu­ domásul vették töprengéseit. S z á n d é k u k a z o n b a n n e m pusztán felderítés. s egyszerűen „kiszűrték" ernyedetlenül őrlő rezgésmecha- 155 . hogy értelme egyre több tünetet fordít át adatokká. Növekvő csodálkozással észlelte. alkotójukkal elvesztették a kapcsola­ tukat. menekülési képességét. Ma m á r nem áll mögöttük eleven ellenőrző szerv. De akármilyen bo­ nyolult műveleteket hajtanak is végre. Az űrszonda gazdátlan. befolyásoló tevékenységüket. elzsibbasztott bogár.

tükörmása is ugyanazt teszi. amely érzéstartalmakat értelmes megállapí­ tásokká fordított az agyában. annál félelmetesebb fegyvereket tud ková­ csolni saját létfeltételeinek kiirtására. Egymás ellen fordí­ tották a természet kifürkészett titkait. vá­ laszt követelő gondolatai a pirosan és mélyzölden lüktető erővonalak hálóján kívül jelentek meg. hogy e nagy fejlettségű kultúra élőlényei valamikép­ p e n m a g u k idézték elő pusztulásukat. megsemmisült. ahogy az e m b e r egy tükörben megfigyelheti mozdulatait. Lassanként érteni kezdte szín-jelbeszédüket. Saját. kozmikus kiván156 . Nem tévedhetett! Úgy ész­ lelte saját aranysárga gondolatörvényének alakulását. ahol a kobrafej ék­ je be akart hatolni szövevényébe. Az ismeretlen értelemnek fel kellett ismernie.és makrokozmoszban. mint valami salakot. Fölöslegessé vált szá­ mukra. S akkor integet vissza neki. milyen sors vár rájuk: a felidézett és meglódult erőket nem képesek megállítani többé. ha ő is hasonló mozgásokat végez. Ezért vált e tökéletes energetikai gépezet a kozmosz ámokfutójává. Ha egy kérdésre erősen összpontosított.és erővonal-hieroglifák fel­ jegyzéseinek saját jelrendszerére való automatikus áttétele alatt. hogy ő mélyebb összefüggése­ ket látott az űrszonda eredetéről. amely ú t n a k indította. ahol ne dúlnának tá­ madó-védekező háborúk. Az is bizonyossággá vált b e n n e az elképesztő folyamat következtében. Mert zseniális konstrukciójából éppen a „bi­ zonytalansági faktor" hiányzott. Ha fel­ emeli a karját. S a piros-zöld erővonal­ háló rögtön sűrűbbé vált azon a ponton. Hiszen nincs egyetlen létsík a mikro. a sárga kígyónak utat kereső kobrafeje nőtt. azután hogy a naprendszeren túli civilizáció.nizmusukból. m i n t amit az önmagáról felfoghatott. aranysárga kígyóör­ vényként. amelyet az ember felismerő értelme és öntudata jelentett. S minél nagyobb tudás párosul a hatalomvággyal. Ezért h a t a l m a s exodust. Az is felrémlett benne a szín.

gyakorlati módon. Ahogy a sáskajárás akadályoz­ za az ember megélhetését. De most n e m p u s z t á n elméleti. hogy mérnöke­ iknek valamiképpen hasonlítania kellett az emberhez. mialatt agya töretlen logikai láncként tovább ontotta a tétel m a t e m a t i k a i pontos­ ságú következtetéseit.de elkéstek vele. hogy mágneses töltésük a Föld légóceánnal körülvett. Összeverruhában vetődött haza késő este. Legalább­ is életlehetőségük feltételei megvoltak itt. ösztönein át! Ez a za­ varos ösztönvilágú. amelyek nemcsak családi közösségüket. Zsebében 157 . Csak úgy gyarmatosíthatták saját céljaik érdekében a Földet. amelyen robbanássze­ rűen szaporodott a népesség? Zsibbasztó rémület vett erőt rajta. De hogyan kerít­ hettek hatalmukba egy olyan bolygót. hanem. Kitűnő tanuló volt azelőtt. bizonyossá tette. ter­ mékeny felszínéhez vonzotta őket. ha kiirtották az emberen át az embert! De milyen módon? Saját indulatain. a kutatólaboratóriumok azonban túl­ élték őket. Olyan dolgok kezdtek történni velük.dorlást készítettek elő űrszondáik segítségével . idegen fajta akadályozta volna őket saját életformájuk kialakításában. Gyarmatosító terveik engedelmes eszközei. az iskolát. Az. De milyen eszközökkel férhettek hozzá a föld sokmilliár­ dos lakosságához egy négytagú családon keresztül? Valami­ féle pusztító láncreakciót próbáltak e l i n d í t a n i általuk. amely tömegkataklizmák sorozatán át tiszta táblává törli számukra e bolygót? Erre is válasz érkezett. Először a A fia kerülte ten. bekövetkezett.. szakadt kocsi szedte gyerekek követtek el értelmetlen ostobaságokat. Tovább folytatták értelmetlenné vált tevékenysé­ güket a beléjük helyezett formula kényszere alatt. vagy az U R H fel éjszaka valamelyik pályaudvaron. egyéni életüket fenyegették erkölcsi és anyagi pusztulással. Amitől tartottak.. s ezért m i n d e n erkölcsi gátlás nélkül kénytelen kiirtani őket. hanem sokkal ijesztőbb.

és azt mondta. Nagyméretű férfi gumicsizmát. A valódi okot csak ő ismerte. A kislánya Siófokon került egy razzia gyűrűjébe. A kijáratnál fogták el. arra n e m válaszolt. K e m p i n g e k ételhulladékát kotorta ki a szemétből. Hogy miért szö­ kött meg hazulról. A biokémiai laboratórium ajtaja előtt találta magát egyszerre. hogy autóstoppal utazott a Balatonhoz. teste sokkosán remeg­ ni kezdett. Feleségét felfüggesztették állásából. hogy miért éppen ezeket a tárgyakat akarta fizetés nél­ kül elvinni. amely az épület másik szárnyá­ ban volt. Ellenszegült. Azután kínos botrány p a t t a n t ki a felesége körül. N e m volt semmi szük­ sége rájuk. Megrettent hirtelen. Fogalma sem volt ró­ la. S mikor megértette. Karja ellendült. Az intézetben történt. Ar­ ról. ami végbement ben­ nük. a m i k o r egyedül m a r a d t a feleségével. üres szemmel bámult a rendőrökre. pórusain verejték ütközött ki. n e m tagadott. Strandkosarakba kuporodva aludt. N e m emlékszik rá. 0 azonban tehetetlen elszörnyedéssel érezte. anélkül hogy agya tudatos parancsot adott volna rá.nagyobb összeget és egy rugós bicskát találtak. De az sem jutott közelebb érthetetlen viselkedése megfejtéséhez. N e m tudta. fűnyíró ol­ lót és n é h á n y lakatot gyömöszölt a táskájába mindenki sze­ me láttára. hogy jutott hozzájuk. felesége mennyit tudatosított abból. O maga rövid ideig még küzdött. Csak annyit t u d t a k meg tőle. Mit fog mon158 . hogy a fokozódó ösztönzés mire akarja kénysze­ ríteni. Mikor fag­ gatni kezdték. ha meg­ éhezett. n e m m u t a t o t t megbánást. és az irodába kísérték. Hallga­ tott. hogyan került oda. de rejtélyes csatornákon át a hírt m e g t u d t á k az intézetben is. Erélye­ sen bekopogott az ajtón. mint őr­ lik fel erkölcsi ellenállásukat a szonda energetikai robotjai. n e m tudott számot adni. n e m tudja. Jóindulatú főnöke és körzeti orvosuk ideggyógyászhoz utalta. De akkor sem beszélt róla. Áruhá­ zi lopáson érték. Az újság csak a kezdőbetűivel említette a nevét. A felesége n e m sírt.

Apró fiolák voltak. ahogy jött. Az ajtót óvatosan becsukta maga mögött. akkor tört rá a rémület. Ki utazik legtöbbet nemcsak baráti országok. Úgy. hogy. hogy ezt a helyiséget üresen találja? Mert valaki tudta benne. Legtöbbjükkel. Látogatása nem keltene feltűnést. hiszen előfordult már. Saját laboratóriumába sietett. A vegyszereket sem kellett keresnie. Egy olyan idegméreg összetevőit tartotta a kezében. Határozott gyorsa­ sággal összeszedte őket az üvegszekrényből és a kísérleti asz­ talról. De hogyan kerülhet bele? Kinek vannak e központokban kollégiumi évfolyamtár­ sai. leveleket vált. üdvözlete­ ket. A laboratóri­ umban nem volt senki. amelyek tartalmát baljós rövidítések. Észrevétlenül. H o n n a n tudta. Úgy elfáradt tőle. Csak ott. leplombálta.. ha kiszól. Keze lenyomta a kilincset. könnyen elfértek köpenye zsebé­ ben. amely nem kívülről. De hiszen azt tette! Elementáris erő ellen küzdött. és ügyetlen próbálkozások között. Gumitalpú cipőben nesztelenül távozott. ha- 159 .dani a kollégájának. hogy szabad? De n e m volt ideje gondolkozni. A tejüzemek tartá­ lyaiba. Évente összejönnek. Tenyerében a tömeghalál lapult. barátai? Valamennyien már az ország alapszükségletei­ nek legfontosabb ütőereit ellenőrző szakemberek azóta. szinte fogcsikorgatva az ellenszegülő indulattól. mikor a zsebéből kimarkolta a fiolákat. betűk és számok jelezték. ha ritkán is. amely e kis mennyiségében is elpusztíthatta volna az egész várost. Ha belekerül a központi víztárolókba. h a n e m tá­ voli földrészek kongresszusaira? Nem! A fiolákat reszkető kézzel ólomdobozba zárta. m i n t h a orkánse­ bességű széllel kellett volna szembefordulnia..

Csak ennyit tudott kinyögni. .. Örült az állandó orvosi felügyeletnek.Rosszul vagy? . Kódolt nyi­ tóformuláját azonban teljesen elfelejtette. de a másik megértette. A ruháját követelte.nem romboló szuggesztióként belülről. Makacsul tüzelt benne. Később a nővér elmondta neki. „ultra­ hangfertőzés" rezgésrövidzárlata borította fel szervezete bioritmusát. hogy le kellett ülnie. Összevissza kószált a folyosókon. Lába annyira remegett. Az orvosi szobában nyugtató injekciót kapott. Kísérletei n e m voltak veszélytelenek. mert a m i n t kikerül az elkülönítőből. Meddig lesz képes küzdeni a fokozódó kényszer ellen? Magasra szökkent lázával az orvosok nem tudtak mit kez­ deni. saját érzésvilágából támadt rá! Mit csináljon ezzel az átkozott dobozzal! Viharban há­ nyódó bójaként t ű n t el emlékezetéből a gyűjtőakna képe. de iránya is az intézetben. és gondoskodtak a meg­ semmisítéséről. Tudta. amelyeket évek óta úgy ismert.Ezt a dobozt. senki se hi­ heti el neki. Egyik kollégája segítette ki. és vállon fogta. A vastag.kérdezte. „Hová akar 160 . Egész testében remegett. és belecsúsztatta a dobozt..Fogai összeverődtek. Felnyitotta az akna elektronikus zárját. míg rátalált végre. Rögtön megfigyelés alá vették. m e n n y i r e közveszélyes. ahogy egykor a középkorban a fekete halál szerencsét­ len hordozói tették. mérgező salakot gyűjtötték össze. milyen állapotban van. . Látta. ólomborítású ajtó újra a helyére siklott. Arcáról szakadt a verejték.. m i n t a saját tenyerét.Igen. éppúgy a saját akaratán kí­ vül. s valami furcsa félönkívület delíriumába sodorta.. A tároló­ ba. . amelyben a veszedelmes sugárzó. Valamennyi embertársát védeni kell tőle. . hogy h á r m a n alig t u d t á k lefogni. valamiféle pszichikai bél­ poklosság járványát terjeszti el. . N e m egyszerű. C s a k n e m valamennyiüknél számolni kellett váratlan mel­ lékhatásokkal.

bólogattak okosan. Egyedül maradt megoszthatatlan felelősségével. és kényszeríti. csoportos bűncselekmények. aki ellenszegülés nélkül végrehajtja parancsaikat. . Szerencsére m i n d e n szavát láz okozta képzelődésnek tartották.mondta a nővér.Ag­ godalomra nincs semmi ok.m e n n i ? " . alkalmasabb médiumot n e m egyet talál­ nak. és gyanút se keltsen orvos barátaiban? Rögtön ideggyógyintézetbe csuk­ ták volna. mielőtt m a g u n k semmisítjük meg saját létfeltételeinket!" . . Az. hogy a kiút keresésének m i n d e n erőfeszítése nélkül szemlélje a rohamosan bekövetkező szerencsétlensé­ get." Pedig delíriuma csak önfegyelmét lazította meg. hogy ne kételkedjék esze épségében.kiáltotta őrjöngve. ami az intézetben történt vele. Nála gyengébb.firtatták.hagyta rá kimerülten. hogy a gyarmato­ sítóknak szinte kivédhetetlen fegyvereik voltak létformáik elpusztítására. úgy zárult be előtte a betegségbe vagy őrületbe menekülés m i n d e n lehetősége. Minden felelőtlen rombolás és terrorcselekmény mögött ők állnak! Valamennyi gátlástalan szenvedély az ő időzített bombájuk! A robbanások láncreakciója megindult! N e m várhatjuk be tétlenül a végső katasztrófát!" „Kikről beszél?" .Vizionált! . „ N e m értik? . Béke van.Persze . „Róluk! A gyarmatosító űrszonda ámokfutó ro­ botjairól! Ártalmatlanná kell t e n n ü n k őket.kérdezték tőle. „Túlesett a krízisen . Semmiféle ártalom n e m fe­ nyeget senkit. A tébolyda zárt osz­ tálya legfeljebb még nagyobb tehetetlenségre kárhoztatja. És felmérhetetlen veszélyű szándékokra! E belső 161 . D ü h r o h a m a csak növekedett a csil­ lapítási kísérletektől. Tömeghisztériák. „Emócióbombák". „El innen! Intézkednem kell! Az egész föld veszélybe került! Felmérhetetlen károkat okoztak eddig is!" Nyugtatni próbálták. önpusztító és közösségre káros tettek láncreakcióira vetült fény benne. Mi mást m o n d h a t o t t vol­ na neki. amelyek az emberi tudat­ talanban robbantak és megsemmisítették konstruktív gát­ rendszerét. meggyőzte róla. Amint testi állapota javult.

De csaknem m i n d e n erejét felemésztette e küzdelem. És ha igen. Tudta. védekező „ a n t i t e s t e k e t " termel. különleges pozíciója tette a legalkalmasabbá arra. Ez az emberi érzékelés számára felfoghatatlan s ezért gáttalanul érvényesülő hatás m i n d e n konfliktust el­ mélyített. az ostoba ba­ bonák megnyergelése egy már értelmét vesztett cél érdeké­ ben ijesztő eredményességgel m ű k ö d ö t t a robotok ernyedet­ len tevékenysége nyomán. annál jobb" elvének alkalmazá­ sa egyre több embert von befolyása alá. akadtak-e társai. Bizonyos volt benne. Ellenszegülése őt magát kór­ házba juttatta. akik felismerték a föld mágneses erőterébe fúródott mérgező tüske valódi természetét. Fogalma sem volt róla. éppen mert a 162 . ül­ dözött. hogy a világ neuralgikus pontjain tervszerűtlenül fellobbanó válságokat szervezett népirtássá szélesítse ki. a „minél rosszabb. Most sem hátrálhatott meg egy tébo­ lyult r o b o t m e c h a n i z m u s diktatúrája előtt. hogy sok.uszításnak bőven akadt táptalaja a nyomorúság sújtotta. De az e n e r g e t i k a i m e c h a n i z m u s o k . A különféle fázisok: zűrzavar elő­ idézése. m e g p r ó b á l t a k . n e m s z á m o l h a t t a k az értelmi­ erkölcsi alkatába é p ü l t „bizonytalansági faktor" lehetősé­ geivel.e k ü z d e n i ellene? Egész életében az elmaradottság. E mélyen h u m á n u s . vakbuzgó fanatizmus és társadalmi igazságtalanságok ellen küzdött a természettu­ dományok fegyvertárával. céltudatosan. O sem áltatta magát. belül­ ről őrölve fel ellenállásukat. megalázott népekben. gyenge emberben sikerült már a bomlás folyamatát elin­ dítaniuk. É p p e n hivatása. Erkölcsileg elkötelezett ember volt. m i n d e n zseniális a u t o m a t i z m u s u k ellenére. E m b e r t az emberrel. akiket jogos kétségbeesésük saját é r d e k ü k ellen elkövetett fantasztikus őrültségekre kényszerített. felelős poszton ál­ ló. A tudatlanság. hamarosan újra záró­ tűz alá kerül. Azzal. hogy tevékenységüket figyelő agya új gondo­ latokat. hiedelmet hiedelmekkel for­ dított szembe izzó gyűlölettel. soha meg n e m alkuvó magatartás lénye gerincévé vált.

és arra késztették őket. infúzión át adagolt tápanyagokkal töltsék fel. Sokáig eszméletlen volt. hogy szervezetét fokozódó gondossággal ro­ borálják. a lehunyt szeme mögött kirajzolódó erővonalábrák jelezték. Volt diagnózisa. az ener­ giarácsok jelképrendszere kialakította benne az ellenállás lehetsé­ ges módját is. Megőrizte józanságát és fegyelmét. elhárító értelmi hatás csapdájába estek. az energetikai robotok működésének rend­ szerét is érteni kezdte lassan. A szorongatott belső áramközpontból előrobbanó. hányingeres gyengeségrohamai újabb és újabb rejtvényeket adtak fel orvosainak. fokozta szellemi erőfeszítéseit. E testi nyugvásban azonban agyát végsőkig hevítve harcolt a vad ösztönáramok ellen. É p p e n erre volt szüksége. Tisz­ ta értelme kívül maradt e lélek és t u d a t nélküli járványgó­ con. Családjával együtt ő is benne vergődött e hálóban. Szédülési. Felemésztette valamennyi erőtar­ talékát. amelyek körülszőtték az egész földet. Múltban.Föld egész létét veszélyeztető ártalmasságát felismerte. jövőben tá163 . Értelmének „bizonyta­ lansági faktora" spirállá csavarodva örvénylő szorításába fogta az űrlaboratórium színhálóját. Kritikája megvédte attól. Hogy mennyire jó nyomon jár. hogy összpontosított gondolatai hatni kezde­ nek az energetikai robotok működéséin. S e szoros ér­ zelmi kontaktusban az energetikai robotok maguk is az emóciók által felidézett. Az ismétlődések ritmusa. intenziválható áram. hogy tapasztalatait misztifi­ kálja. így eljuthatott a gyógymódhoz. Kimerítő birkózás volt. békében hagyják. És a következményeit. vitaminokkal. szörnyű indulatok csaknem elégették szervezetét. És hogy látszólag teljes mozdu­ latlanságban. Amint észrevette. Mivel azonban látta e támadás céltalan célját. Hiszen az emberi gon­ dolat is mérhető energia. Láza megint magasra szökött. sőt automatikus védeke­ zésre késztetik őket. Másutt. Szíve kis híján felmondta a szolgálatot. mint a csendes kórházi szobában képtelen lett volna fenntartani és elviselni az óriási feszültséget.

Süket. Meg­ bénította cselekvőképességét. Ahogy r o h a m o s a n gyógyult. Elkésik. Pedig cselekednie kellett vol­ na. Azért van még életben. amit látni fog. erősödött. Csak e barikádon túlról szivárgott hozzá valami névtelen sürgetés. Belefolyt agyába.állapította meg az apró szerkezetet érintve. . delíriumában miért óvott valamennyiün­ ket önmagától? M i n t h a állapota súlyosan fertőző sugárárta­ lom lenne.suttogta erőtlenül. Bizonyos. hangja k ö n n y e d é n csengett. Mély. Szája mosolygott.N e m emlékszem rá. kietlen csend vette körül. A „bizonytalansági faktor" aranykígyóját meg kellett ölniük. hogy eszméletlensége alatt teljesen ártalmatlanná tették! N e m tudott éb­ ren m a r a d n i . Almossággal küzdött. úgy távolodott tő­ le az egész „lidércnyomás". Képzelődött. de szemét szorongó árnyék fel­ hőzte be. ennek az idegen naprendszerből származó ösztönméregnek még n e m találták meg földi el­ lenszerét. mit m o n d t a m .molygó kábulatából pillanatokra felriadva a nővérek és or­ vosok föléje hajló arcáról tanácstalan zavart olvasott le. Keze oldalához tapogatózott. Egyik kíváncsi ápolónő kérdés nélkül is beszélni kezdett róla. agyát. Kire nézve jelent veszélyt? N e m tudott törődni vele. Rettegett attól. álomtalan alvás szakadékába merült. de nem merte lehunyni a szemét. Emlékezetzárlata súlyos veszélyt jelent. De mit? 164 . Mintha puszta feledékenységből pótolhatatlan mulasztást követne el. mikor szédelgő gyengeségtől letaglózva. Azt mondta.Csak t u d n á m . kihűlt testtel újra folyamatosan gondolkozni tudott. Mert idegválságát kétségtelenül valami rezgésinterferencia okozta. . Az űrszonda belsejét fekete köd takarta előle. mert e szívműködését szabályozó és fenntartó kis szerkezetet bele­ operálták. „Pacemaker" . Megint fecsegett volna? De mit? N e m merte megkérdezni. Zsongító sötét p á r n á z a t vette körül idegeit.

Zsebre dugott kézzel. Komoly kuta­ tómunka helyett csak ismételt. A zárban megfordította a kulcsot. Két ökle görcsösen szorította a fiolákat. m i n t r o h a m előtt az epilepsziások.Újra bejárt dolgozni az intézetbe. Kiknek volt szükségük reá? Nekik. A kémiai laboratóriumot megint üresen találta. nagy lép­ tekkel haladt. amit csinál. hogy nem egyszer. Markírozott. Legalább kétszer sietett végig a folyosókon. hogy közben rányisson valaki! Oda­ sietett. Úgy hajthatja végre. Tudta. Összeráncolt homlokkal töprengett egy ideig. Gumitalpú cipőjében nesztelenül végigsietett a folyosó­ kon saját épületszárnya felé. Egyiket a másik után. Még összetörnek. Lazítania kell. Az ajtó! Nem szabad. Tartalmukat belerázta a petricsészébe. villámgyorsan összeszedte mindazt. H o n n a n támadt benne ez az ijesztő gondolattársítás? Az epilepsziások ölnek néha roham előtt. Semmi sem érdekelte. Egyetlen fölösleges mozdulat nélkül. a keverőlap és a légmentesen zárható üvegtartály? Halványan átsuhant emlékezetén. Nem is kopogott. hogy emlékezzék. Ki mondta ezt? Elő ember vagy robot? Tűnődve állt kísérleti asztala mellett. bár egyáltalában n e m érdekelte. H ú z t a az időt. Sohasem találkozott senkivel. Kinek sürgős? Reszelni kezdte a fiolák üvegnyakát. Észrevétlenül. mint egy robot a beprogramozott formulát. Mikor került a laboratóriumába a petricsésze. 165 . ha­ nem többször megtette már az utat a kémiai laboratórium­ ba. zavartalanul véghezviheti feladatát. újra megakasz­ totta sürgős tevékenységében. Miért? Mi készült benne? Mire várt? Mert növekvő feszültséggel várt valamire. A fiolák mellett ott voltak az üvegreszelők is. Vagy háromszor? A szellemi erőfeszítés. Egyenként kiszed­ te a zsebéből a fiolákat. amire szükségük volt.

akarata ellenére gondosan beleöntötte a petricsésze t a r t a l m á t az üvegtartályba. 166 . m i n t h a komputerba programozták volna. Tiltakozásának hulláma szinte belökte az energetikai szonda belsejébe. h a n e m értelmes lény! Keze. Minek? Hogy átöltözzék. Pedig nem akarta. T ü z e s erővonalak rezgésszálaira fűzött báb volt. mit csinál. Tuda­ tába vetültek az embertelenül borzalmas terv következő mozzanatai. Zsebébe csúsztatta a légmentesen lezárt üvegtartályt. S így. amely m i n i a t ű r kohóként mélyül egy belső energia­ forrás végtelenjébe! Lerángatta magáról a köpenyt. ez az első sokkját felidéző mozdulatsor hártyát pattantott el tudatában. Ólomdobozt keresett a fertőző hulladéknak. A belső áramszövedék pedig egyre kisebbre zsugorodott a középpont körül. hogy a „bizonytalansági faktor": ellenszegülő értelme milyen hatal­ mas kígyóörvénnyé duzzadt. hogy keze gépiesen össze­ keverje a h a t a l m a s adag idegmérget a petricsészében. kényszerítették. lüktetett benne az idegei­ re. a fiolákat el kell tüntetnie.. Az ördögbe is! O nem robot. N e m fogja megtenni! Lábai b e h u n y t szemmel vitték a szekrények felé. Amint a leplombálás műveletét végezte. nehogy idő előtt felfe­ dezzék. gyomorszájára összpontosított áram. Semmit nem tehe­ tett ellene. fellebbezhetetlen parancsként. Azok rángatták.. Lassan magára húzta a zakóját. H i r t e l e n ott izzott.Tudta. Nem! Szemét összeszorította. azután a fény felé emelve átnézett a víztiszta folyadékon. M i n t h a a nö­ vekvő külső örvény fojtogatta volna! Ahhoz a narancsszínű áramparázshoz kell hozzáférni kö­ zépen. lehunyt szemmel vette észre. Akkor eszmélt rá. Fehér köpenyben nem mehet a. Légmentesen lezárta.

. hogy hülye vigyorával még nyugtalanabbá tette az orvost.. .Bocsáss meg! Észnél vagyok. és elpendült akarata végsőkig feszített íjától. „A bizonytalansági faktor!" Akkor éb­ redt rá. . E pillanatot még az agyában robbanó.mondta az orvos.Mit gondoltál? Keze a fejéhez tapogatózott. 167 . Az izmos óriáshüllő a szonda bel­ sejében egyre zsugorodó tűzmaggá préselte. de tűhegynyi fényében felfokozódik a romlást sugárzó áram! Életereje nyílként összpontosult. . . N e m hitte.Azt gondoltam. hogy hónapok óta mosolyogni sem tudott.. Még nem vagy elég erős hozzá. De nem nyúlt a kilincs után. Boldogan felnevetett. süketítő zúgásként érzékelte. amely már ponttá zsugorodik.. hegyes ék emelkedett ki. azután elájult. . szorította a középpont gonoszul izzó áramszemét. Ezt a fokozódást nem bírhatja tovább! Legfeljebb pillana­ tokig. csak. Végigsimította homlokát. szikrázó forrást. . Megtörtént.N e m lett volna szabad elkezde­ ned a m u n k á t . De agyát igen! Csak fi­ gyelnie kell! És összpontosítania a növekvő aranykígyóra! Élesen felkiáltott.Mozdulatait nem tudta irányítani. ha élete ellobban tőle! A narancsszínű gócot kell célba vennie! Azt a szűkülő. hogy meg­ éli ébredését. és lecsapó villámként belefúródott a narancsszínű középpont­ ba.Vérkeringési zavar. Akkor sem engedheti ki összpontosított gondolatai szorí­ tásából azt a lángmagot.súgta.Bizonyos. Hirtelen teljesen elvértelenedett az agyad . Az orvosi szobában tért magához.. Erei megpattannak tőle! Reszkető ujjai megfordították a kulcsot az ajtózárban. Meglepett öröm és remény tornyosult benne. A forgó aranyspirálból éles. Hallotta saját hangját.

mint mikor megismerte. m i n t először.N e m mindig.Mosolygott.Miről beszélsz? -A bizonytalansági faktorról. uralkodnia kellett örömén.J e r i k ó falai ezúttal állva maradtak. . valami repülő csészealjat láttak! . A legsikerültebb gép sem pótolhatja az élő agy tevékenységét. . ..szaladt eléje a fia. de átsütött rajtuk. Mikor az intenzív osztályról hazakísérték. Új íze.Sűrű felhők torlódtak körülötte. . jó érzése szinte súlytalanná tette.Gyönyörű és félelmetes tűzijáték volt. és a szem­ közti házak fölött óriási. narancsszínű gömb jelent meg mondta a felesége köszönés helyett. lefogyott. estefelé az erkélyen ültem.Az újság is írt róla. és hozzásimult. .M i n t h a mázsás teher gördült volna le rólam! Az ólomdobozba zárt üvegtartályt egy hét múlva ő maga csúsztatta be a tárolóba.M i n t h a hirtelen szétrobbant volna a szemünk előtt folytatta a felesége.Apa! . .Gömbvillám lehetett! Vagy tűzgömb! . . Na­ gyon szépnek látta. A tiszta értelem hatalmáról a legerősebb ösztönzések árama fölött! 168 . mint a te ultrahangkísérleted tárgyai. Úgy csókolta meg. A felesége az erkélyen várt rá. A kísérletezőknek mindig számolniuk kell m e c h a n i z m u s a i k tökéletlenségével.Csak? . A természet törvé­ nye így akarta. nehogy az emberek azt higgyék. de torka furcsán összeszo­ rult. Ilyen sűrű villámlást még sohasem lát­ tam. . Aztán morajlani kezdett az ég. .A kislányuk mellettük állt. Felesége is otthon volt. Felszabadultsága. Azt hittem. Olyannak.Megjavult a tévé! M i n d e n jelbeszéd volt most közöttük. színe volt benne a megszokottnak is. Sápadt volt. M á r a lépcsőházban hallotta a két gyerek huzakodó kiáltozását. . .Egy héttel ezelőtt. az égzengéstől porrá hullanak a házak.

m i n t h a félt volna a választól. Ujja. Néznie kellett a virágzó fák között futkározó.Mit csinál? . Annak a szép. A betegszoba tágas. klinikájuk hatal­ mas kórházvárossá burjánzott az elmúlt fél évszázad alatt. duzzadó. eleven mozgásoktól lüktető parkja hirtelen szemen ütötte. pázsitszőnyeges kertre. Arcára egyetlen szarkalábat sem raj­ zolhatott az idő.A lezröriumvírus . levegőbe szökkenő cicákat. Fitos. akit a laboratóriumi baleset után Metheus megoperált. Egyik virágágy mellett Mylitta 169 . . Fekszik. színes.Semmit. Pedig mosolya most is ugyanazzal az érzéki cinkossággal fénylett rá.kérdezte Shedar halkan. hiszen ő volt az első. Domboldalon emel­ kedő. fényűzően berendezett előte­ rében álltak a nővérrel. aki aranycsillámoktól vibráló haját a szokott mozdulattal meg­ igazította kontya tetején ülő habosfehér fityulája alatt. El akart fordulni tőle. A mennyezetet bámulja . remegő cimpájú orra. nyargaló pónilovakat. amely csak­ nem megőrjítette hatvanöt évvel ezelőtt. A „Halhatatlanok É d e n é n e k " mélyebben fekvő. A széles. évti­ zedek óta nem volt benne a neve. fiatal nőnek. Egyik fa ágáról a másikra cerkófmajom lendült át. tökéletes porcelán fogsora sem változott. olyan volt. ugrándozó kiskutyákat. egykori szerény Élettani Intézetük. férfiak sétáltak. Nyakát behúzta.m o n d t a ugyanolyan halkan a nővér. amellyel Metheus professzor szanatóriumi szobájának csukott ajtaja felé bökött. háta meggörbült. Shedar felsóhajtott. sikongva kiál­ tozó gyönyörű gyerekeket. fehér utakon ma­ gányos nők. m i n t valami ezeréves fa göcsörtös ága. piros kislányszája. és a zöldarany fényfüggönyön át ki­ nézett az ápolt. akit Shedar m á r gondolatban sem szólított Tamiának. de valami önkínzó kényszer odacövekelte.

Mert Naial agyonreklámozott. Mellényzsebéből pasztillát kotort elő. Trillázott. túl hihetetlen... Én megpróbáltam. Azután tovább nézte. amelyre saját bevallása szerint véletlenül b u k k a n t a k rá. Ritka beszédességéhez nyilván hozzájárult a nagyobb adag Phantasol is.mondta Shedarnak egyik közös éjszakai virrasztásuk alatt.Sens. talán megkoronázza mindazt. és le­ nyelte. ami végül annyira elvi­ selhetetlenné vált. forró ezüsthöz hasonló hangjának foszlányai füléhez értek a fényfüggöny szellőzőnyílásán át. m i n t a halál. mi­ csoda fajankónak tartottam. biofizika. az énekesnő. A lezórium zseniális műanyag. különben feje odabukott vol­ na a pipettái fölé. „Va­ lamiféle villám lobbant az agyamban" .. szívébe szaggató fájás állt ilyenkor. s a meg nem változtat­ ható m ú l t kiterjedéseibe tántorodott megint. Folyékony. Tudod. hogy megpróbáljak valami fantasztikusan egyszerű dolgot. Kezét szeme elé kapta. „ M i n t h a a természet kegyéből vagy téve­ déséből hirtelen r á p i l l a n t h a t t a m volna legnagyobb titkára. de még távolról sem ellenőr­ zött lezóriumát kellett igénybe vennem hozzá. de már nem látta az alatta elte­ rülő parkot. Játékból. genetikai technológia fanatikusai közül egyetlen kutató sem gondolt eddig erre a perverz változatra. Mozdulatai mesterkélten kecsesek voltak. ami érték benne. ame­ lyet frissítőül be kellett vennie. molekurális biológia. mert érezte magában a reménytelen sajgás és zavarodottság növekedését. A mo­ d e r n örökléstan. hogy alig tudta zokogó görcsrohamát tor­ kába visszagyűrni. Bizonyos vonatkozásban határozott ellenérzéssel. m i n t h a nézőközönség előtt hajlongott volna. ha.. amely sötét. T ú l képtelen. Figyelme befelé z u h a n t . repdeső kék selyemköntösben sárga tuli­ pánokat szedett. Igen. attól eltekintve. amit ezen a néven valaha is életre hívtak. Gyomrába. Teljesen hi­ tetlenül. Tamia génműtétje előtt csak állatokon próbálták ki M e t h e u s professzor lezóriummal kombinált új „kromoszó­ maformuláját". Ez a pillanat elég volt ahhoz. Szinte 170 . Énekelt is. egészen más irányú kísérletezés közben. sőt nevetséges volt.

amelyből a halak m á r jócskán lak­ mároztak. hogy Naial csodálatos lezóriuma a huszonkettedik század legna­ gyobb felfedezése és válasz a genetikusok. enzimek. Metheus különféle mesterséges tápanyagok. Metheus „teremtő formulája" arra késztette a szétesőben lé­ vő „sejttermeszbolyt". Akkor úgy gondolták. hogy regenerálja önmagát. de semmi nem elég neki. Mikor ta­ lán egy évszázada kitalálták a »perverz transzkriptáz«. Azután következett a többi állat: döglött halak. tehát regenerációs. tengeri nyulak or­ ganizmusa m i n d e n ellenállás nélkül befogadta a legbonyo­ lultabb lezóriumszerveket is. megújító kromoszómamon­ datokat. Szóval." M e t h e u s arcán valami zavart ámulat ömlött el. 171 .. sejtszöveteiből akár mikrorészecskék é p e n m a r a d t a k ... Fölöslegessé teszi a szervbankokat. elejtett nyulak. Ha egy klinikailag halott test n e m oszlott fel teljesen. E felpüffedt tetemnél egy teljes hónapba telt. De ahogy Naial vi­ seli! Már egy karácsonyfára való kitüntetést kapott érte. m i n t vala­ ha. A lezóriumot addig csak szervátültetések kísérleteinél használták fel. A majom szívműködése huszonnégy órán belül megin­ dult. A majomtetem megfelelő számú sejtmagjába „fordított". sőt egy víz­ be fúlt tehén hullája is. kifolyatott vérű csirkék. szívós és képlékeny. Mivel egy cerkófmajom éppen k i m ú l t az intézet kísérleti állatai közül. patkányok. Metheus először végigpróbálta rajta a konzervatív életre keltési módszerek valamennyi lehetősé­ gét.. Hiú ökör. hogy. Békák. testébe lezóriumszerveket épített be. Csak mikor a majomnál az ellenőrző vizsgálatok megál­ lapították a klinikai halált. elvágott nyakú. egerek. Egy hét múlva fürgébben ugrált ketrecében. Kezdetben még örült a sikernek. a for­ dítva átíró fogalmát. su­ gárzások mellett lezóriummal kombinálta „perverz" bioló­ giai kódját. akkor hajtotta végre rajta gén­ operációját. immunológusok legmerészebb álmaira.ijesztően intelligens. El­ találtam a halál folyamatát megfordító formulát. n e k e m sikerült. senki se hitte volna.

M e t h e u s utálta a nyilvánosságot. hírneves emberek kedvenc állatainak tetemei. A különféle felszerelési korlátok. madaraktól. A sajtó. életre kel­ tette a megcsonkított állathullát. Hírneve. szórakozott maradt mind­ addig. micsoda anyagi és erkölcsi fegyver került a kezébe.amíg a sejtmagokba programozott kromoszómaparancs a fé­ lelmetes hatású lezórium segítségével újjáépítette. Annál is inkább. mogorván harapóssá változott. befolyásos. A háborgatástól. hogy elnézték kü­ löncködését. aki szobatisztává fékezhette volna. mikrofon elé kényszeríteni. felvevőgép. az intézet igazgatójának indiszkréciója követ­ keztében . Moist készségesen állt Cerberusként labo­ r a t ó r i u m á n a k ajtaja elé. A becsvágyó Moist persze n e m csupán a tudományos fel­ fedezés iránti elvont rajongásból kondította meg a hírharan­ got. Moist h o n n a n keríti elő kísérleti alanyait. Tudott róla. polivízió. a kísérleti asztalára kerülő egyre tökéletesebb eszközök fontosabbak voltak neki saját életénél is. mi megy végbe körülöt­ te. N e m volt olyan tekintély. Semmiféle kecsegtető ígérettel vagy fenyegetéssel nem lehe­ tett újságírók. ünnepléstől megvadult.és persze Naial sem tudta tartani a száját . tekin­ télye azonban olyan méretűvé növekedett. M e t h e u s n e m sokat törődött vele.a tit­ kos kísérletek eredménye és jelentősége berobbant a köztu­ datba. A háborítatlan m u n k a k ö r ü l m é n y e k . rádió. de nem érdekelte. Moistnak. kedélye derűs. hogy az intézetbe ömleni kezdtek tekintélyes. nehézségek között egyensúlyozó laboratórium s klinika valóban szívügye volt. mivel egyálta­ lán n e m firtatta. majmok. Alig másfél hónappal „fel­ t á m a d á s a " u t á n a tehénnek megnövekedett a tejhozama. globális szenzációval duzzasz­ tották. amíg békén hagyták. macskák. apróbb hüllőktől kezdve ku­ tyák. konok ellenszegülését a világérdeklődés őrjön­ gő agressziójával szemben. lovak és egyéb emberi szeretetkata172 . könyvek más híranyagot háttérbe szorítva. folyóiratok. Szo­ kásai egyszerűek. Rögtön felismerte.

túl későn . hogy komoly kutatót a l e g h u m á n u s a b b szándék sem mentesítheti az ilyenfajta hazardírozás fele­ lőssége alól. ideg­ rendszernél hasonlíthatatlanul szívósabb lezórium műanya­ got épített testükbe. Ráncba torlódó homlokára tolt két szem173 . kü­ lön erődvárossá burjánoztak. mirigyeknél.lizátorok tömegéig. hogy miért éppen ez az energiából anyaggá sűrített és lé­ zersugarakkal bombázott állag fért össze olyan k i t ű n ő e n a szerves anyaggal. génsebészet osztályai a genetikai tudásexplózió kacsalábon forgó fellegváraivá. amelyek visszájára fordították a halál szétesési folya­ matait. A világ legtökéletesebb kom­ puterei. az élő anyag lüktető mikrokozmoszát. de vége beláthatatlan volt. változáso­ kat hordozó génszeleteket. M i n d a n n y i u k előtt rejtély volt egyelő­ re. azután leblokkolták a különféle kórokat. Az Intézet körül egyre újabb épülettömbök nőttek fel. Metheus géniuszától megszállott fiatal kutatók. automatikus kísérleti berendezései mellett labora­ tóriumaiban nyüzsögtek a „halhatatlan t u d o m á n y " neofitái. akik úgy za­ rándokoltak oda. E piramis tetején pedig ott trónolt maga a professzor. s egyáltalán nem vett tudomást a körülötte kitört hisztériáról. immunológia. Hiánytalan erőnlétük fenntartá­ sára pedig az élő szöveteknél.kiderült. A kis állathullákból M e t h e u s professzor újra eleven. Gén-lezorit manipulációi á t p r o g r a m o z t á k őket egy másfajta időkiterjedés felmérhetetlenül hosszabb vagy talán végtelen élettartamára. csontoknál. fürge élőlényeket varázsolt. amelynek változatai korlátozottak. A molekuláris biológia. Később .és sajnos. enyhén csodálko­ zó mosolyával. de azért felhasználták. Sejtjeik cytoplazmájába olyan mesterséges represszormolekulákat helye­ zett. szórakozott. ahogy a fanatikus m u z u l m á n o k özönlöttek egykor Mekka szent kába kövéhez. Az „újjáépített" állati szervezetekben M e t h e u s „többdi­ menziós formulája" irányított m i n d e n bonyolult anyagcse­ re-folyamatot. Biológiai p e r p e t u u m mo­ bilét alkotott így.

hogy képes lett volna feltartóztatni az események gátszakító szökőárját.üveggel. Shedar rögtön felismerte saját alárendelt szerepét m i n d e n szellemi kezdeményezésben. Remekül kiegészítették egy­ mást.de szo- 174 . eszterlánc" játékának következményeit. amely Tamia szeretőit sorolta fel alfabetikus sorrendben. akit az elmúlt századokban szakbarbárnak neveztek volna. Az Intézet valamennyi m u n k a t á r s á n a k és mozgásképes betegé­ nek is csillagok jelezték a nevük mellett. remegő kezét Tamia jelenlétében. összerezzent. hogy Shedar teljesen beleőrült Tamiába. M e t h e u s még akkor sem gyanította. fényesebb laboratóriumi termekben. Célja érdekében alaposan felhasználta mindket­ tőt. Saját területén kívül valójában gyermekesen tapasztalatlan és gyámoltalan volt.R N S lánc. atavisztikus mirigymérgezésén röhögött. vagy n e m felelt t ü r e l m e t l e n kérdéseire. ki hányszor volt együtt Tamiával. „Mi van veled?!" . hogy rajta. iránta érzett tanácstalan részvéte vezette Tamia génoperációjához. de gyakorlati dolgok­ b a n ő gyámolította barátját. Talán olyan valaki. s a kol­ l é g i u m b a n is lakótársa volt. legfeljebb bosszúsan rá­ szólt. De még ha idejében ráébred is arra. s a l a b o r a t ó r i u m b a is Shedar után küldözgetett névsort sem. lánc. Shedar Metheusszal együtt végezte az egyetemet. az igazgató volt tisztában M e t h e u s zsenialitásával. nem valószínű. Shedaron kívül egyedül Moist. amikor m á r az egész Intézet első asszisz­ tense holdugató. aki gyakran az evésről is megfe­ ledkezett. N e m vette észre közös étkezésük alatt az otromba tréfákat. összekevert valamit. Észre sem vette Shedar bárgyú pirulását. késve érkezett. ha elejtett. Soká­ ig n e m t u d t a és n e m is akarta felmérni saját „ D N S . de gyöngeségeivel is. És éppen M e t h e u s ideges sebezhetősége. Első asszisztense volt kezdettől fogva. Moist i m á d t a a hatalmat. Ha szóltak hozzá. mi történik. Kétségtelen. görbe hátával alvajáróként ődöngött az egyre tága­ sabb. és kitűnően tudott szervezni.

akikkel. nősténnyel. miért? Mert ostoba nagy kamasz. annak m i n d e n é t odaadta. Tamia valóban elbűvölő. m i n t legtöbb kéjtárgyához. káromkodik. visszazuhant saját gondolatmenetébe. Tamia talán tartósabban kötődött hozzá. de élő és élettelen tárgyakkal is. m i n t a többi férfira. Persze. mert soha­ sem tudott betelni az öncélú erotikus játékokkal. kecses. fáradhatatlan és nélkülözhetetlen volt. mint most. öreg. Szereti. csúf. Éppúgy. félszeg éhségét Tamia megérezte. N é h a félni kell tőle. annak ellenére. Miért nem tartja élete épp­ oly súlytalan. Igen. m i n t azt.kása szerint már nem is várt válaszra. hogy az Intézet legnagyobb lotyójának ismerték. Az ilyen verekedés 175 . Elég hosszú ideig tartott. De sohasem ér­ tette például. Állandóan nemi alkalmakat teremtett akármiféle fiatal. felajzott készenlétben élt szüntelenül. csak éppen. beteg vagy éretlen korú hím­ mel. mégis szükséges tartozékának. hogy annyi­ ra mellre szívja őt. hogy egy n e m i jelkép for­ májú vízcsapot h a m a r a b b észrevett volna. míg a fiatal Shedar zárkózott. hogy anyagcseréje van. s kifejtette őt külső jelen­ téktelensége ködéből... könnyelmű jóság és túláradó anyás nagylelkűség élt b e n n e . mert sír. amit vele. miért fenyegeti öngyilkossággal azért.. tisztálkodik és szórakozik? Shedar akkor mit jelent neki? Sokat. Valósággal rárontott az öltözőszoba ionizáló fürdőjében. gyöngéd és a maga módján ra­ gaszkodó volt. és hirtelen a kéj tüzes tégelyébe rántotta. vidám kínálkozással törleszkedett. köz­ ben azonban kitűnően végezte a munkáját. akire jobban kell vigyázni. Az is érdekesebb benne. és meg is veri őt. Forrón tapadó simulással.. Nimfomá­ niás. Azután persze alaposan lehántotta róla ellenállása páncélzatát. Valószínű. Sok g á t l á s t a l a n szajhához h a s o n l ó a n . Ki a fene tudja pon­ tosan megindokolni. fenyegető­ zik. hogy mással is megteszi azt. amelyben megolvadt vala­ mennyi feltétele és gátlása. jó-jó! Azok nem számítanak. hogy Shedarnál miért okoz őrjöngő féltékeny­ ségi rohamokat. Akit megsajnált.

Várat­ lanul lépett be a laboratóriumba. m i n t egy középkori hóhér. Infúziók. Érzései olyan sekélyek. Az Intézet orvoskara tehetetlen elszörnyedéssel állapítot­ ta meg a klinikai halált. Az a tégellyel együtt átesett a kísérleti asz­ talon. és azonkívül semmi mást. Szeretője a nemiség szerelem nél­ küli pornográfiáját. E n n e k ellenére. mit tett. Tudatában volt annak.m i n d e n hiábavalónak bizonyult. szép viaszbabaként került a mű­ tőasztalra. Egy idő múlva kénytelen volt belátni. új agy. A tömény álla­ potban lévő. egyoldalú monodrámája elvont onánia. De mélységes. apróbb-nagyobb disznólkodásait isme­ ri. 0 pedig kétségbeesetten szerelmes belé. hogy Tamia a háta mögött m i n d e n lehetséges módon meg­ csalja. hasüregét. A balesetet is az ő külön érzéki veszettsége okozta. még n e m oldott és preparált lezorit félelmetes robbanótöltet volt. a nagy ugrásokkal menekülő Dúson fi­ gyelmeztető ordításával n e m törődve. s ez volt a veszte. teljes erejéből szerető­ je arcába sújtott. Szilánkjai úgy átütötték a szerencsétlen teremtés homlokát. D u s o n n a l . és a földre z u h a n t . s az általa okozott vérzést nem lehetett elállítani. erek. mikor a nyitott lezorit-trezor előtt r a j t a k a p t a M e t h e u s tehetséges másodasszisztensével. Tamia még a lezorittégelyt sem tette le egyik kezéből. csakis a tiszta igazat mondja. hogy Tamia az iga­ zat. tüdő beültetése . mint a tojáshéjat. mellét. szív. mint a pocsolya az u t c á n . A leány rémült. senki másnál n e m tapasztalta eddig. 176 . A vastag lezorittégely szétrobbant mellette. vese. Tamia teljesen kivérzett. agyát elöntötte a vér. könyörgő sikolyával. ne­ vetséges m a g á n ü g y valójában. Hatvanbillió sejtjéből elillant az élet. de ez Shedart nem tette kevésbé szerencsétlenné. Képzelete szünet nélkül kínozta. Egy másod­ perc töredékével később már tudta.u t á n a szeretkezés furcsa szenzációt jelent.

Kérlek. Fegy­ vere nem volt. kondicionálják. Altatók. mint egy ijedt gyermeké.Csak nem akarod. csak nem fogod elkövetni azt az ostobaságot. Ha fürdőkádjában felvágja az ereit. és toporzékoló tiltakozása ellenére visszarán­ gatják az életbe. nem érted?! Szükség esetén egyedül te helyettesíthetsz engem teljes értékű munkával! N e m engedhetem. . nyomában lappangó kollégái rá­ törik az ajtót. gyanakvó. hogy kifejezze ré­ mült szánalmát. Hátat fordított a körülötte topogó Metheusnak. az Intézet hírfutótüze már elérte Metheust. Véletlen volt! Szerencsétlen baleset! Senki se hibáztat érte! . ahogy Tamiát megölte! Mire besietett a laboratóriumba. Ez a kín most cudar elégtételt jelentett neki. hogy.ismételgette kapkodva. 177 . a szoba riasztóberendezése működésbe lép.mondta maró önutálattal.. hogy látta is.. amely őt megkímélte a lezóriumbomba szilánkjaitól. .Nélkülözhetetlen vagy. . vagy felakasztja magát. majd teljesen át­ programozzák. öngyűlölő bosszújának még az emlékét is ki­ lúgozzák belőle. . altatják.. amíg remélt. A lezóriumtégelyeket rögtön a trezor­ ba zárta.. hogy. amelyre mindket­ ten gondolunk! . azután megtorpant. A professzor hosszú idő u t á n nézett Shedarra úgy... Lezóriumot kell szerezni! Ugyanolyan módon végzi ki magát. Szavai azonban hiányoztak ahhoz. amely fájdalmá­ nál is nagyobb volt. igyekezetét és tehetetlenségét a rászakadt bonyodalommal szemben. csillapítók már fél évszázada n e m tartalmaztak mérgező anyagot.. Mikor min­ dennek vége volt. a szilánkokat és szétömlött lezóriumot ártalmat­ lanná tette és eltakaríttatta. Shedar. kérlek.El fogom követni azt az ostobaságot..Shedar addig tartotta magát. bement a szobájába. Áthozta a fémasztal védőborítását.. magára zárta az ajtót. a rö­ vidlátó kék szeme akkorára tágult a homlokára tolt szem­ üveg alatt..

engedd el a köpenyem! .Arcuk csaknem összeért.Anélkül. -De. visszhangos erővel zengett. Az utolsó! .. . Összeszorult.L e z ó r i u m o t n e m kapsz. m i n t h a dóm nagy­ ságú teremben hangszórók üvöltöttek volna. száraz torkát kaparták a szavak. Az hátrahő­ költ. bevégeztem! Egy hullát akarsz életre kényszeríteni? Lezóriumot kell adnod.. Fuldok­ lóm. szája. . . n e m hallom a hangját! Látod.Ha Tamiát állati i n d u l a t o m b a n egyszerűen csak kivé­ geztem volna. De én nem tudok Tamia nélkül élni! N e m tudok! Erted!? Hogy ér­ tenéd?! H o n n a n t u d h a t emberi érzésekről egy magadfajta célrobot?! . De. akinek egész dúlt magatartása az ő képtelen vádjának ellen­ kezőjét bizonyította. illata. de gondolatának lézersugara akadálytalanul behatolt Shedar fejébe. amit elkövettem. Szikrányi emberség sincs ben­ n e m többé! S e m m i n e m érdekel. öle.Elpusztulok Tamia nélkül! A teste. Óriási.?! M e t h e u s megtorpanása olyan volt. kutyáit és papagájait feltámasztotta a halálból! Miért ne? A visszaajándékozott élet csak oktalan állatok kiváltsága le­ gyen? 178 . . semmire sem használhat­ tok. nevetése levegő. majma­ it. őrült vagyok. ahogy M e t h e u s a „fejesek" ölebeit. étel-ital nekem.N e m adok . m i n t h a megütötte volna.m o n d t a Metheus fulladtan -. riadt kis embert. Hogy meggyőzzetek felelőtlen aljassá­ gom ellenkezőjéről. hogy észrevette volna. A végén még hálás is lennék érte. amire kérlek.. hogy vigasztaljanak. Ez az utolsó szí­ vesség. ha nem ölelhetem.Vaskos disznóságot kiáltott Metheus arcába. Ehen-szomjan halok.Téged is megöllek! .Szeme kiduzzadt Shedar szorításától. m i n t h a szakadék szé­ lén tétovázott volna.T ű r n é m .. . A mondatot n e m merte befejezni. Igen! Meg kell m e n t e n i Tamiát. Nyers lezóriumot. talán át t u d n á m vészelni. M e t h e u s köpe­ nyét megmarkolva vadul rázta a szegény.

m i n t akkor. hogy. ügyes mozgását. csak gondolja vagy kiáltja-e követelő szavait. köszönöm. Persze lehet. még mielőtt kiderült volna. hogy évekig kísérletezett vele. Mert az élő organizmusba beépített.. amelyért Naial a Világtanács legmaga­ sabb kitüntetéseit zsebelte be. s léte valódi volt. hogy Tamia szépsége. Milyen h a m a r megfakult az ínyén e viharos szerelem minden keserű-édes jó íze! Élvezhetetlen bizmutkásává ala­ kult át..Shedar nem tudta. Az ő veszett sóvárgása és Metheus védekező lelkiismerete mezte­ len tüzes pengeként csapott össze. szerves anyagot leigázó lezóriumhalhatatlanság. . de nem is érezte fontosnak. nem pedig emberi sej­ teket rohamosan felfaló.Shedar győzött. .N e m . Shedar pirruszi győzelmet aratott.. Meglepi. élt. Tamiát és jó néhány szakmunkást csak fel tudtak hasz­ nálni továbbra is. Tétován elfordult az ablaktól. Értették egymást.. Váratlan változatok tűzijátékát ontja magából szüntelenül. egyre ijesztőbb tulajdonságot 179 . Megpró­ bálta elhitetni magával. Metheus végrehajtotta Tamián .a bo­ nyolult génműtétet.ragyogott rá Tamia mosolya. a kőcsipkés fallal körülvett park. amikor. Persze Metheusnak igaza volt. nemi találé­ konysága kimeríthetetlen... Azután . A pórusain át észrevétlenül lehetett csak életben tartani.Keverjek neked egy plusz-mínusz frissítőt? . S ezt az operációt rengeteg hasonló mű­ tét követte. mert Metheus hetek óta nem vett magához semmi táplálékot. ha ugyan. fantasztikusan alkal­ mazkodó lezórium. ahogy a permetinfúzi­ ót előkészítette. Metheus halhatatlan­ jainak édene. és csendesen fi­ gyelte Tamia kecses. éppúgy. S mikor kiderült. már késő volt.az első emberen . elbűvöli.sajnos . Shedar tudatába újra beerősödött az előtte levő külső lát­ vány.

akivel szemben különben is idioszinkráziát érzett. Szüntelenül ismételt. természetes agyban elindult gondolatfolyamatokat nem tudta be­ fejezni. amely teljesen elsöpörte a józan mérlegelés érveit.m o n d t a Shedarnak töprengve. n e m szőtt eredeti gondolat. A képességeket nem fejlesztette tovább. kismacskák és kanári m a d a r a k esetében azonban alig derült ki valami a lezórium-láncreakcióról. „Túl szép a leányzó" . M e t h e u s kezdettől fogva félt a lezóriumtól. Impo­ náló megnyilvánulásai voltak. hogy Metheus belerok­ kant az irigységbe.és emlékezetanyagon kívül nem vett fel új benyomásokat. amelynek teljes irányí­ tóformulája még távolról sem került az ember kezébe. hogy lényük ösztönskáláján m i n d i g ugyanazt a primitív melódiát ismétlik. de Shedar tudta. mégis nyomorúságosan kevesebb náluk.és érzésváltoza­ tokat. Ettől tartott M e t h e u s is. amíg különféle provokációk. M e t h e u s valóban utálta Naialt. A lezóriumburjánzást k i m u t a t ó vizsgálatok vészjeleit pedig lélektani körülmények nyomása ellensúlyozta. m e r t senkinek sem tűnt fel. Ezért nem akart először hozzá­ nyúlni a síppal-dobbal világgá kürtölt lezóriumcsodához. de még ismeretlen tulajdonságokat rejtő állagnak tar­ totta. Szolgálatait készségesen ujja180 . de n é m i k é p p motiválta az esemé­ nyek elképesztő alakulását. Kétség­ telenül szívósabb. hanem fiatalabb kollégája. Igen.mutatott a kelepcéjébe sétált gyanútlan kutatóknak. Naial per­ sze széltében-hosszában terjesztette. képlékenyebb volt az élő sejteknél. Olyan vak titánt sejtett benne. egerek. T ő l ü k n e m vártak egyebet. hogy ezt a tö­ kéletes h i p e r m ű a n y a g o t n e m ő hozta létre. A tengeri nyulak. a tehetséget n e m bontakoztatta ki. Mert a már meglevő isme­ ret. 5 az intelligens. Személyes sérelemnek érzi. ellenőrző kísérletek hosszas megfigyelései u t á n eredményei m i n d e n veszélyt kizáró sta­ tisztikává n e m érnek. hogy „Naial-allergiája" ellenére a lezóriumot jelentős felfedezés­ nek. Ez az irtózatos tömeghatás persze nem volt mentség semmire. n e m kombinált.

Mindent. amit az élő test tudott. N e m de­ generálódott.mert elhitette -. A lezórium mikroelasztikus tökéllyel vette fel magába a szerves anyag m i n d e n tulajdonságát. Aláveti magát neki. hogy a lezórium annektálta az élő szöveteket. számtalan operációval. amely az embert vagy állatot jelenti. szépen elringatta vele őket. Ez azonban már csak sok emberi tragédia után lett telje­ sen nyilvánvalóvá. fáradtságot. Azt kellett hin­ niük . A klinikai halálból tündöklő ifjúsággal új életre ébredő Tamia még az egyetemes m á m o r paroxizmusát lobbantotta fel. Működésük egészen más időtörvények közé terjedt ki. N e m tudtak megoldani vagy be­ fejezni bármilyen problémát. Jobban működött. a sejtmagban rejlő kódrendszer valamennyi információját. amely szerves életük megszű­ nésével félbemaradt bennük. öregedést és változást A lezóriumsejtek. A használatban nem kopott el.ik alá csúsztatta. A lezóriumlények képtelenek voltak ezért képességeik alá z u h a n n i . ha a genetikai információ alapján egy­ szer már „befejezték" egy organizmus újjáépítését. nem cse­ rélődnek többé. beleszövődve annak bonyolult működésé­ be. a többdimenziós proteinnyelv irányító processzusait. és a többi kom­ munikációs szerv is csaknem egy időben repítette széjjel a szenzációt az egész világon.hirdette a sajtó. később kiderült. N e m ismert betegséget. mint az ember. vagy önmaguk fölé emelkedni. tehát a „sok százezer kötetes" sejtek enciklopédiáját. A földgolyónak negyvenkét fo181 . „A biológia legyőzte a halált!" „Az ember halhatatlan istenné lett!" . Az eleven test változott át „halhatatlan lezórium-automatává". Azután később. a lezórium sokkal pon­ tosabb és csaknem sebezhetetlen módon valósította meg. hogy a lezórium alkalmazkodik az élő szervezethez. szinte mozdulatlan egyenletességgel megma­ radt mozgásba lendülése szintjén. illetve valamiféle változatlanság egészen rövid hul­ lámhosszába zárult. kromoszómamon­ datait.

apró és serdülő gyermeket is. A titkos döntés persze csak az elsődleges s o r r e n d e t jelentette. klinikai termeit. az elemi erővel támadó. tiltakozását szétzúzták az ember halálfélelmének. A gyászolók egyre t á m a d ó b b . pótolhatatlan vezetőket befejezetlen munkájuk közben érte utol az e l h á r í t h a t a t l a n tragédia.kos láza lett tőle. Ezeket a tudósokat. A hivatalos hatóságok tehetetlenné váltak a m e g r e n d í t ő e n h a t a l m a s zendüléssel szemben. A részegülten ünneplő tömeg elevenen széttépett volna m i n d e n k i t . A világ m i n d e n lakott területe mozgásba lendült. művésze­ ket. A kétségbeesés és őrjöngő remény h u l l á m á t semmiféle intézkedéssel n e m lehetett megállíta­ ni. tört. Éjjel-nappal operálni kellett. elektronikus zárrendszer mögött rendezték be a laboratóriumát. zúzott. M e t h e u s az „alvilágban" is tovább operált. Még a nyakába boruló. szenvedélyes élet­ szomjának. han­ gyabolyként nyüzsgött. rimánkodó és fenyegető követelésekkel szemben. S míg a föld felszínén zokogva átkozódó tömeg halál­ ra kereste a professzort. aki kételkedni mer a „Metheus-Naial-formulában". „Friss h a l o t t a k " ezreit szállították a „csodatévő intézet" m á g n e s e s pólusa felé. féktelenebb ostroma elől M e t h e u s t végül el kellett rejteni. akik a közösség szempontjából nélkülözhetetlenek s érdemük szerint való­ b a n „ h a l h a t a t l a n o k " voltak. E b b e n az első r o h a m p e r i ó d u s b a n életre keltett számta­ lan agyonsiratott csecsemőt. S azokban a baljósan magasztos pil­ lanatokban talán M e t h e u s is megszédült egy rövid időre. 182 . Azután pedig m á r n e m sok választása maradt a rázúduló érzelmi zárótűzben. irodákba. A Világtanács titkos döntése alapján akkor m á r csak azo­ kat a „kiválasztottakat" keltette új életre. Ellenállását. szeretteihez való görcsös ragaszkodásának ráha­ jított szuperbombái. b e n y o m u l t a termekbe. Az Intézet föld alatti kaza­ m a t á i b a n . számba véve M e t h e u s és m u n k a t á r s a i teljesítőképességének határait. az ő s asszisztensei lakosz­ tályait. örömkönnyeket zokogó Naialt se rázta le magáról.

se aludni n e m tudtak a rengeteg idegerősítő. ők lettek Metheus legfáradhatatlanabb munkatár­ sai. for­ rongott. Talán Shedar vette észre először. bizonyosság és zaklatott re­ mény között hányódva: hátha tévednek! 183 . azt feltá­ masztották. frissítő gyógyszertől. Aki öngyilkosságot követett el a lezórium Hádészben. élesen figyelve egymást. Nem menekülhettek volna el az intézet körül táboro­ zó tömeg. hogy a Világtanács irányítása alatt veszni hagyta az egyszerű embert. rosszullétszerű iszonyro­ hamait megpróbálta eltitkolni Metheus és a többiek előtt. bár ez nem egészen bi­ zonyos. akin szorongásos elmezavar tünetei mu­ tatkoztak. És ezekkel a „visszatérőkkel" már n e m is volt baj többé. hogy valamennyien így alakoskodtak. a „Halhatatlanság Atyját". Veszekedések. Metheus egészsége komoly veszélybe került. s csak a „fejesek" juthattak új élethez általa. Ingerültek. vé­ res verekedések robbantak ki közöttük. hall­ gattak. bálványozta Metheus professzort. Volt közöttük olyan munkatárs. a „koporsóhadsereg" fanatikus gyűrűjéből. vádaskodott ellene. S körülbelül akkor kezdtek mutatkozni az első riasztó lezóriumtünetek is. Egyik fiatal génsebészen üldözési mánia vett erőt a föld alatti. „csatornalét" következtében. nyilvánosság előtt elparentált „nagyok" friss egészségben való visszatérése a világszínpadra egyre ijesztőbb mértékben fokozta az emberiség énhasadásos őrjöngését. Fokozódó nyugtalanságát. ahol mesterséges körülmények között éltek hónapokon át. Mert a tömeg ünnepelte.A megsiratott. Később kiderült. Nem egészen egy esztendő alatt sikerült a „feltámadot­ tak" számát csaknem kétezerre emelni. de Shedar és az asszisztensek is idegösszeroppanással küszködtek az em­ bertelen m u n k a t e m p ó t ó l . M u n k á j u k b a n vég­ zetes tévedéseket követtek el. Se enni. A föld felszínére n e m szökhet­ tek ki. de gyűlölte is. túlfokozottan éberek vagy aluszékonyak lettek.

metronómszerű kéjlihegése. Szája süppedt kék vonallá vékonyodott borostás ar­ cában. Sarlatánok vagyunk! Én éppúgy. mielőtt felfedezését elva184 . beesett szemű. n e m lehetett egyetlen emberi jajszót. rejtőzködött a föld alatti stábhoz tartozó Tamia elől. erogén zónái billentyű­ során d é m o n i idéződallamot zengetett meg. . rúgta. kábult ál­ mából felrezzenve hirtelen ott érezte maga mellett. vámpíröle úgy zárult rá. aki elmulasztotta a lezórium vala­ m e n n y i tulajdonságát ellenőrizni. Hiába verte. gyalázta. kiszívta minden erejét.m o n d t a Metheus szürke arccal a sebtiben összehívott Tudományos Tanács föld alatti ülésén. Puhán. . erőszakos vámpírajka.Csődbe kerültünk. de nem lehetett megsebezni. beszivárgott hozzá. gügyögve. m i n d e n zárlaton áthatolt. s a beleprogramozott szörnyű rutinnal erőszakot vett rajta.Lelkiismeretlenül. Azután ugyanezt az üldözöttséget. a fürdőszobába rohanva hánynia kellett. Búgó. érzéketlen derűvel állandóan feléje nyomult. m i n t a bilincs. Éjszaka csillapítószerektől mély. barátaim! . követelőzve visszakú­ szott hozzá. rátört. ami a korszak legkegyetlenebb szemfényvesztésének bizonyult. De nem tudott szabadulni tőle. Felkorbácsolta. m i n t Naial.Akkoriban Shedar m á r menekült. Zavartalan. reszke­ tő ujjú idegválságot felfedezte kollégáiban is. ingoványszerűen körülkerítette. hiába torlaszol­ ta el magát tőle. üres gerle­ kacagása. A leány azonban semmit sem vett észre egyre brutálisabb elutasításaiból. bűnös. védekező reflexet kiválasztani belőle. ostoba tudatlansággal fe­ jest u g r o t t u n k egy kísérletbe. gyakorlott kitárulkozása. sí­ kos lezóriumtestével. Mikor egy-egy „onánia" után rá­ riadt. és hiába birkózott vele lidércnyomásos féleszmélettel: Tamia ijesztő szívósságú folyondárként befonta. M á r fojtogatta is. ölelésének automatikusan lüktető fáradhatatlansága fokozódó undorral és félelemmel töltötte el. körülkötözte langyos. Ha sikerült ellöknie. Végül kipat­ tant a tovább nem titkolható valóság. hogy saját külön lezóriumpiócája megint lecsapolta életerejét. rátapadt. min­ d e n ü t t kereste.

A rend már így is felborult.vágott közbe Moist halál­ sápadtan. Tökéletes k o m p u t e ­ rek. ami megállíthatná! Hylas. hogy körülbelül kétezer halottat feltámasztottunk. halott automaták valójában! N e m variabilisek. Hiába próbáljuk visszaidézni eze­ ket a váratlan ötleteket. a Világtanács elnöke percek óta ott állt Moist mel­ lett. Shedar 185 . hasznos élő­ lények helyett célrobotokkal csaljuk a közösséget. nincs saját kezdeményezési készségük. Csak ez a szikra hi­ ányzik hozzá.Egy szavunkat se h i n n é k el! . értékes alkotóegyéniségeit. . s azokat. de az új változatokat programozó mérnök értelme és képzelete eltűnt belőlük. mert n e m akarnak meghalni. Örömök. eredeti megoldásokat teremtő alko­ tóképességet. de nagyszerű munkájukat félbeszakította a halál. hogy nincs emberi erő. Metheus is állt. A helyzet ma az. szüntelenül változó létformánkba beilleszkedő. megöli kísérleteink min­ den eredményét. és olyan forrongás tör ki világszerte. karját lengette. Görcsösen kapaszkodnak a halhatatlan­ ság káprázatába. tudósaink. Köztük az emberiség fontos. és akárhányszor. „újjászületett" vezéralakjaink sem fogják műveiket befejezni. . Életre k e l t e t t ü n k gyá­ moltalan kisdedeket is. fájdalmak között új világot építő. És szem­ fényvesztésünk következtében az embereken ijesztő tömeg­ pszichózis lett úrrá.kult hiúsággal közprédául vetette volna! Ugyanezt a b ű n t én is elkövettem. szája mozgott. s micsoda gyilkos gúny­ nyal vagyok kénytelen hozzátenni: talán h a l h a t a t l a n n á tet­ tünk a nyitott világszínpadon.. N e m mentség rá. miféle lélektani fegyverek zsarolása következtében. a lezórium felfalja. Mert bár egyéniségük vala­ mennyi lenyomatát. annak reflektorfényében. nem engedik át a mulandóságnak. N é m á n várakozott. mi történik valójában.. reflexét sikerült látszólag élettől lüktető testükbe rögzíteni. emlékképét. akik a legtöbbet tették az emberi fejlődésért. de hangja n e m tudta át­ törni a lármát. Ha nyíltan megmondanánk nekik. aki­ ket szeretnek. akik sohasem lesznek felnőttekké! De nagy művészeink. „vissza­ játszani".

s Moist valamiféle kompromisszumos megoldást talált.taszította hátra székét Naial. de az élőhalottak száma egyre szaporodik! . Shedar azonban a „tűzvonalban" maradt. Metheus egyelőre beteget jelent. . Holttest nincs. hogy m i n d e n k i elhallgatott. mint M e t h e u s közéjük vetett szavai. Metheust való­ ban egyedül ő helyettesíthette. A magam és Naial életét kevésnek találom cserébe a sok bűn­ tényért. hogy ráta­ láljon a lezórium fékező formulájára. Shedar számlájára! Az ő sze­ retőjét t á m a s z t o t t a d fel először.. Sőt. Végül is hiva­ talos segédlettel szétválasztották a d ü h önmagát marcango­ ló százkarú polipját.ismerte ezt a csökönyös. ő könyörögte ki a hozzájáru­ lásomat. tanítványai között. Naial kísérleteinek tempóját viszont meggyorsítják. két válla előregörbült.A n y a k u n k b a borultál érte. rákburjánzáshoz hasonló tünete­ ket m u t a t ó műanyaggal. úrrá legyen életellenes burjánzása fölött.Öljenek meg. M i n d e n segítséget megkap hozzá. Mert nemcsak a „feltámasztott halottak" vannak a rovásunkon. amit a lezóriummal elkövettünk. Tépjenek darabokra. nehogy a háztetőkről hirdesd a dicsősége­ det! A M e t h e u s e szavait követő vita véres verekedéssé fajult a professzor és Naial hívei. . és úgy csavartuk ki a kezed­ ből a megafont.H o h ó ! K i n e k a nevében nyilatkozol itt. elpusztít­ ják az egész szervezetet.Egy bomba n e m robbanhatott volna nagyobb hatással. Az asztalt markolva fejét leszegte. Hama186 . m i n d e n r e elszánt testtartást.. . Megérdemlem. És helyettesítette is.N e m operálok többé! . amikor. Naial beülte­ tett lezóriumszervei is felfalják az élő szöveteket. Mikor beszélni kezdett. kiáltása olyan erővel emelkedett túl a töb­ bi zajon. . Az operá­ ciókat felfüggesztik. és döbbenten ráme­ redt. „Tökéletes gyilkosságok" ezreit kö­ vettük el ezzel az átkozott.Beszélj csak a magad és b ű n t á r s a i d nevében. mint egy párt­ ütő isten?! .

Shedart saját külön „kéjrobotjával" való reménytelen küzdelme és meggyőződés nélkül végzett. Hylas.Metheussal. Naial tehát kísérletezett. Shedar operált. és öngyilkos lett. előbb-utóbb talán eljutott volna a meg­ oldásig. Megfutamodott. Növekvő b ű n t u d a t a mellett azonban önáltató remény élt benne: hátha Naial kí­ sérletei eredményre vezetnek. az egész szorongatott helyzet­ ben lévő Világtanács olyan nyomást gyakorolt rá. testükben a lezóriumszervek gyilkos állagával. Valamennyi­ ük előtt világossá vált. Ha több bátorság és türelem él benne.vagy rajta át született meg a lezórium eszméje. akiknek dermedt hulláit megelevenítette. hogy két végzetesen rossz megoldás között átmenetileg ez tűnik a kevésbé rossznak.rosan kiderült ugyanis. Naial halála valóban megrendítette. hogy az operációk felfüggesztéséről szó sem lehet. ami jellemző volt rá. Ahogy múltak a hónapok. Lehet. és személyes szempontok fölé emelte. ki­ merítő munkája csaknem megőrjítette. Benne . Metheus „isme­ retlen helyen" lábadozott ismeretlen betegségéből. Rá szár- 187 . Shedar azonban jobban ismerte barátja természetét. Naial nem találta meg a fékező formulát. hogy kény­ telen volt tovább folytatni M e t h e u s munkáját. vissza­ nyerhetik valódi életüket. Sejtjeiket sikerül megvédeni e gáttalanul burjánzó műanyag terjeszkedésével szemben. Be­ fejezetlen mondatának kiegészítő része is az ő fejében lap­ pangott. Moist. O operálta meg Naialt. Ki tudja? A hírre Metheus előbújt a barlangjából. Most már egyedül ő viselte a felelősséget. de elvesztette idegegyensúlyát. villámszerű kirobbanásra készen. Az ő agyában öltött gon­ dolatformát az „antiműanyag" formula romboló tétele. M e t h e u s n a k megint igaza lett. N e m tu­ dott szembenézni a ránehezedő felelősséggel és . vagy a halálra ítélt bete­ gek. Lezóriummal. hogy volt némi elégtétel is ebben az aktusban. s a szerencsétlenek. de mit értek vele? Mindenesetre Naial ilyen olcsón n e m szabadulhatott.

fényképeket. ahogy egy kór pontos diagnózisából kikövetkeztethető a megfelelő gyógymód. bőbeszédű önteltségét az a u t o m a t i k u s ismétlés gyilkos szatírává torzította. és rángó idegekkel dühöngeni kez­ dett. de m ű a n y a g halhatatlansága egyenesen elvisel­ hetetlenné tette. Látni. Üdvözült mosollyal újra és újra felfedezte élete nagy felfedezését.mázott át Naial szörnyű öröksége: folytatnia kellett a mun­ kát az eredményig! M e t h e u s lelkiismeretes ember és fanatikusan becsületes kutató volt. Pedig a kudarc híre már kiszi­ várgott. Tudta. azzal a feltevéssel. Körülményesen elmagyarázta. r i m á n k o d o t t ki tőlük. Sohasem adta fel a harcot. hogy Naial eleven embernek is kellemetlen fa­ jankó volt. Addig ismételtet­ te. Életben kell tartania személyisége. akiket három­ négy év u t á n is tisztába kellett rakni. addig „játszotta vissza" Naial agyának lezóriumlemczét. Fényújságok h a t a l m a s főcímeket. Le­ írta. cikkeztek. követelt. színes plasztikus 188 . Naialt nem engedheti átszökni a halál területen kívüli békességébe. m i n t cápák az apró halat. Hangját zengető. míg maga is belerokkant. filmeket készítettek a „csecscmőlárvákról". s egyetlen tejfoguk sem nőtt ki. hallani. Végül katedra helyett valamelyik park padjára állva vásári kikiáltóként hirdette fűnek. Szörnyülködve tárgyaltak. szagolni se tudta többé Naialt! Moist azonban egyre újabb génoperációkat kért. tíz­ ezerszer megpróbálta végigpergetni vele a beleépített lezóriumformula apró vonatkozásait. Valamennyi génoperáció beültetett élő molekulaváltozatát úgy zabálták fel lezóriumsejtjei. M e t h e u s öt teljes éven át kísérletezett vele. Ezerszer. képességei pontos lezóriummatricáját. éppúgy. mert ember m á r nem hall­ gatott rá. Bizonyos. hogy m i n d e n összeadási tételben szükségképpen benne rejlik an­ nak végösszege. Kéretlen szabadelőadá­ sok formájában m i n d e n k i r e ráerőszakolta. zsarolt. szemétkosárnak.

m i n t kivételes remekműveket. S az életapparátus valamennyi szervezetében tömegével dolgoztak a gyászolók. amelyek végtelen időkig konzerválják. ha létük nem egyéb. siratnak. ültessenek testükbe elpusztíthatatlan lezóriumszerveket. M i n d e n ü t t leállt a m u n k a . A biológiai kutatóintézet „Lezórium központjának" tel­ jes vezérkara és személyzete megint a föld alá menekült a feldühödött tüntetők elől. a termé­ szet tévedése. Keltsék életre őket. élelmet termelő elektronikus gépek irányí­ tó központjaiban. Őrizzék meg valamennyi tehetséges embertársukat. barikádokat emeltek. leg­ szánalmasabb forradalma: a gyász és halálfélelem elemi ere­ jű tömegmegmozdulása. Aki megszületett. halálos áldozatai is voltak. Támasszák fel őket! Akkor is. s akiben egyedi érté­ kek. A Világtanácsnak u l t i m á t u m o t nyújtottak át. bármilyen formában. amelyet a közösség legjelentősebb személyisé­ gei írtak alá. Az összecsapásoknak súlyos sebesültjei. k o m m u n i k á c i ó nélkül marad­ tak. A nagyvárosokban m e g r o h a n t á k a Világtanács székházát. élelem. Ha betegek vagy súlyosan megsérül­ nek. víz. imádott. vezető pozícióban éppúgy. és önmaga tudatára ébredt. soha meg nem ismételhető egyéni képességek bonta­ koztak ki. kétségbeesett hozzátartozói. Követelték. sebezhetetlenné teszik őket! A halál erőszakos. betegek. Senkit ne engedjenek át a felbomlásnak. a hivatalno­ kokat megverték. m i n t az üzemanyagot. közlekedés. kitört az emberiség történelmének legbizarrabb. mint „műanyag halhatatlanság". akit szeretnek. hogy folytassák az operációkat a Metheus-Naial-formula alapján. aljas bűncselekmény. éljen! 189 . járműveket gyújtottak fel. A városok áram.filmeket futtattak a tömeg feje fölött: „Mik ezek? Élőlények vagy mesterséges szörnyetegek?!" Mikor azonban az operációkat hivatalosan be akarták til­ tani. Ismételjék csak kedves. csak éljen. nélkü­ lözhetetlen önmagukat. a berendezést az utcára hajigálták. az éljen bármi áron.

amint lemarad a korszak fénysebességgel száguldó dimenzióraké­ tájáról. mozdulataik. lélektelen formává szegényítették az in­ terpretált tartalmat. E n n e k ellenére az operá­ ciók „lassú elapasztásának" szándékát nem adták fel. 190 . Pedig az évek közben múltak. fogatlan lezóriumcsecsemőik. és cuclizták a pempőt. mikrofonok kereszttüzében. De a gyermekek tovább rugdalóztak a pólyázóasztalon. tapsikolva fogócskáztak az elárvult állatked­ vencekkel a nagy. arckifejezésük a u t o m a t i z m u s á b a n nagyságuk elunt közhellyé kopott.a legnagyobb nyilvánosságot kapta. s elhaltak végül. Moist és a Világtanács többi tagja szerint a lázongó tömeget nem sokkszerűen. Rajtuk lehetett lemérni. A nagyob­ bak gagyogva. ahová végül odake­ rültek a „halhatatlan nagyok" is. gyújtó hatású szónokok ajkán kihűlt papagájszólamokká züllöttek a legszebb mondatok. Fiatal szülők kiöregedtek. fájdalomtól őrjöngő gyászolók. tovább piszkították a pelenkákat. tipe­ gő. míg verkliszerűen ismétlődő szavaik. hogy az emberi tudat és tehetség pillanatról pillanatra változó. betegek. elkülönített parkban. Korszakot teremtő festők saját műveik másolóivá lettek. fejlődő. E n n e k ellenére sem szűnt.lélektani szempontból . hatását a legnagyobb géniusz is.A tilalmat vissza kellett vonni. dróton rángatott bábokként produkálták magukat a felvevőgépek. h a n e m fokozatos „elvonókúrával" kell előké­ szíteni arra. Előadóművészek. selypítő m ű a n y a g kisdedeik mellett. ö n n ö n eleven emlékük ijesztő kísérlete­ ivé váltak. hanem fokozódott a befolyá­ sos. A világ egykori bálványai. aggodalomtól agonizáló hozzátartozók ostroma ellenük. átformálódó alkalmazkodása nélkül milyen félelmetes gyorsasággal ve­ szíti el aktualitását. megrokkantak gügyögő. géniuszai hülye bohócokként. hogy saját belátása alapján önként mondjon le a lezórium iszonyú életpótlékáról. Színészek. zenevirtuózok puszta jelmezzé. kiváló írók egy vessző meg­ változtatása nélkül idézték önmagukat. Az ügy ezért .

hogy Tamia terhes lett. A legszigo­ rúbb ellenőrzés sem akadályozhatta meg. hatalmas. Rém­ uralma hatodik évtizedében produkálta a legszörnyűbb. plasztikussá vált emberi termék. Újra terhessé lett. egy új „halhatatlan" anti-emberfajta első gyümölcseit. energiából sűrített. tanulékony.. még „beíratlan" lezóriumsejtekkel nőttek. de nem emberré alakultak. Mintha n e m is vak állag. hüllőravaszságú. mintha burjánzásukhoz a légkörből vontak volna ki is­ meretlen energiákat. N e m beszél. a lezórium már n e m okozhat nekik újabb meglepetést . Öt borzalmas. Valami erős. hatalmas lezóriumembrió növe­ kedését m u t a t t á k ki a méhben. akkor is növe­ kedtek. Metheus bele is betegedett. Perspektívája pedig. ragyogó szemmel. A magzatokat elvették tőle.. fejlődtek. ha nem táplálták is őket. amelyek eddig is pá­ rosodtak. gyönyörű. ami eddig történt. üveg alatt.A kutatók azonban . hogy valamelyik lezórium célrobot. szörnyetegenergiával telt más. leg­ váratlanabb fenomént. A „lezóriumgéniusz" meg­ változott viselkedése mellett eltörpült mindaz. Azután egyszerre a lezóriumpárok. észrevétlen terhesség után. de céltudatos stratégiával készült a Föld emberen át való elözönlésébe. lézer zárótűzben edzett. amely kiismerhe­ tetlen. ötös ikreknek adjon „életet". amelyet szervátültetés alakított át ember­ ből automatává. és a mennyezetet bámulja. N e m mozdul. most négyes ikrekkel. ellenséges do191 . A mesterséges veté­ lések között egyre rövidebb idő telt el. Shedar vette észre. valamennyien termékennyé váltak. nem aludtak. Ketrecben. sugárzások pengéi között üres. de ellenséges „anti­ h u m á n " szándék öltött volna testet benne.alaposan tévedtek. Ezek a gyermekek n e m sírtak. Fekszik. A vizsgá­ latok három. N e m eszik. amely egyszerre köbre emelte vala­ mennyiük b ű n t u d a t o s rémületét. szívós lezóriumcsecsemőt szült m i n d e n fájdalom nélkül. gyors fejlődő. h a n e m ön­ célú. A magzat apja az egyik új életre keltett lezóriumasszisztens volt.akik azt hitték.

mintha a láthatatlan „kísérletező" félretette volna őket egyelőre a si­ keresebb variáns kedvéért. felfalja az örömök. Megtorpant. benső teré­ ben világosan. Azono­ sult barátja lényének titkos ösztönzésével. Később azonban. sajátos gondolat­ menetével. ami. Mintha azt.loggá.. Tamia az üres ágy fölé hajolva szorgosan permetezte tápin­ fúzióval a professzor hiányzó testnegatívját. majd kezében a permetinfúzióval besuhant Metheus szobájába. Az „őscsecsemők és kisdedek" s az életre keltett állatok a p a r k b a n egyelőre nem növekedtek.. mint az. hogy elkülönítik.. majd visszajátszott m i n d e n benyomást. Metheusszal m á r m i n d e n t elmondtak egymásnak.. Kérdése­ ire n e m is felelt volna. moz­ dulatot.. Ez a hiányjel Shedarban megint kiváltotta azt az állapotot. visszhangos morajlással hallotta M e t h e u s ér­ velését: „Lezórium ellen plutonit-lápisz! Semmi más nem állíthatja meg az emberi létformát elpusztító burjánzást! A lezórium elözönli. Az ajtót csak betámasztotta maga mögött. ami válságos pillanatokban m i n d i g létrejött Metheus és közötte. és. uralkodni akart. Shedar menekülve elfordult az ablaktól. hogy utánamenjen. ami terjeszkedni. ami történt és ami történni fog. Nesztelenül betaszította az ajtót. hangot. Viaszlemezszerű lé­ nyük felvett. A pasztellzöld. ami már inkább tompán sajgó emlékké fakult. Legfeljebb beles hozzá valamiféle részvét árnyékával. egyszer már együtt megélték volna. Shedar visszarettent a gondolattól.. Vajon gátat lehet-e vetni a gyilkos lezóriumvírus szaporo­ dásának? Egyelőre s e m m i más fegyverük nincs ellene. Első refle­ xe a csodálkozás volt. Tudata szélesre tágult. fájdalmak között 192 . Tamia rámosoly­ gott. Az ágy üres volt. De meddig? Meddig lehet az Intézet és a lezóriumpark falain belül tartani ezt a rohanó energiát. Csak azután t á m a d t benne halvány nyugtalanság. zsongító füg­ göny d u z z a d t a n belengett a szobába a nyitott ablak előtt.

valamennyien egyedül. embertelen stratégiá­ val a lezóriumautomaták ivarszervein keresztül. Ez az elözönlés már megkezdődött tudatos. amit előbb-utóbb eltüntet majd a táguló tudat világossága. Shedar világosan hallotta Metheus hangját: 193 . E vesztegzár szükségességét m i n d e n k i megértette a lezoritlények szaporodási b o m b á j á n a k r o b b a n á s a óta. halk tónusa. Párbeszéd sohasem folyt lezóriumautomaták között. nem egészen egy év alatt új épületeket emelte­ tett a „lezóriumkaranténba".. M e t h e u s éjjeliszekrényén megcsendült az ultrafon fémes. Egyedül Metheus teheti meg. antiérzés. operációját. Amit még tenni lehet. hogy Tamiát és őt hogy fogja akkor. amit m i n d e n k é p p meg kell tenni. Ez a lüktető dialektika a mi világunk lélegzete. más n e m tehe­ ti meg. ter­ mészetünk éjből nappalba s nappalból éjbe utazó egészséges körforgása. A „halhatatlanok parkjá­ nak" nyírott bokrai. egy rejtélyes. az embereket egyre kevésbé viselte el. betegszobája mellett. Shedar újra az ablakhoz lépett. De az embernek ez az atavisztikus halálfélelme a lezórium legyőzhetetlen szövetségese egyelőre. bolygónkat néhány évtized alatt élőlények helyett anti­ anyag. Ha továbbra is hozzáfér a gyilkos lezóriumforráshoz. Shedar most értette meg M e t h e u s lázas igyekezetének valódi okát. kórháztermét áttelepítette oda. Egyedül én!" Igen. Az élet a halálban újul meg. s ez sem keltett gyanút. s a Metheus-Naial-formula va­ lamennyi kísérletét.szüntelenül átalakuló életet. Atavisztikus ösztön. idegen ösztönzés paran­ csára. Metheus egyedül Tamiát tűrte meg a régi Intézet tömbjé­ ben. A félelem tudatlan­ ság. nők sétáltak. Sötét és elementá­ ris. Csak az a kér­ dés. színes virágágyai közötti fehér útkígyókon férfiak. hiszen Tamiát az utolsó évtizedben saját külön célrobotjává progra­ mozta.. ahogy a test az álom »kis halálában« töltődik fel életerővel. Párosodásuk is némán ment végbe. antigondolat szörnyetegek özönlik el. amelynek lényege az elhalás és születés.

. burjánzani kezdené­ nek végül. majd megdobálták göröngyök­ kel. Szegény Satyris! Milyen halálo­ san szerelmes volt a n n a k idején Mylitta Sensbe. örökifjú zseniparodista hosszú. labdáztak. és forog azóta is egyedül. állát felemeli: előadást tart. Milyen jó. Nagyokat szökkenve ott ugrál körülötte. ha. csupasz mellel. valóban zokogott ilyenkor.. sikolyokkal. látszólag derűs látvá­ nyától. amint 194 . majd megtorpan. A hosszú hajú. Forog már.. Satyris selyemszürke pudlikutyája. M i n d e n hiányzó mozaik a helyére került. lépteit ritmusra szaporáz­ za. Szemét n e h e z e n vonta el a park mozgalmas. és Zelin rengeteg port kavart Coitus-áriáját énekli. rothadt gyümölccsel. hogy ezeket a megtestesült vádakat nem kell látnia. Nemsokára megpillantotta kecses alakját. arcát kezébe temeti. Vajon a legelső operációk apró áldozatai is növekedni. A csillogó pázsiton gyerekek futkároztak. Valamikor. arannyal át­ szőtt bő köntösben: Medon. A melodikus. gyerekkocsikban rózsás csecsemők keze hadonászott. Igen. és forogni kezdett saját tengelye körül. felment a szobájába. A szerencsétlen lezórium M e d o n persze akkor is tovább skandált. kétszer kö­ vetett el öngyilkossági kísérletet miatta. a költő. Mylitta már nincs a p a r k b a n . Ez a kutya is az ötvenedik évét tapossa. elfelejtve legalább harminc éve már. Az a fehér köpenyes. amelyekre m á r senki se kíváncsi.. magában beszélő alak Naial. hogy. cipőkkel. Tamia elhagyta a szobát.„Tárnia és Shedar azonnal jöjjenek át a D telepre! Végez­ tem!" Igen. mikor modoros n a p h i m n u s z a i körül fiatalokból álló szekták ala­ kultak. és sikong­ va ugatja a negyven esztendővel ezelőtt meghalt híres jel­ lemszínész. hallania többé! Milyen jó. Saját verseit skandálja. De hol vannak fanatikus dervisei? Először kinevették. zokogott és for­ gott. Két karját széttárja. Ott áll a második emeleti ab­ lakban kibontott hajjal. nyögésekkel váltakozó trillatöredékeket Shedar füléhez so­ dorta a szél. Vala­ m e n n y i betöltötte már a hatvanadik évét.

. hála a biológia rohamos fejlődésé­ nek. Shedar már nem hallotta a hatalmas morajlást. Annak ellenére. Az új hajnalban ébredők. Vala­ mennyi fa személyes ismerőse volt.hu . Mikor kilépett az Intézet régi kertjébe. körülnézett.netcily. Ha a ter­ mészet ellen kontárkodik valaki. ilyenfajta lezóriumzsákutcába kerül. és. ha más néven szólítják is egymást. egészségesen. Az ember elálmosodik egyszer. Az Édesvíz-kiadványok megtekinthetők és megrendelhetők interneten: http://www. fáradt volt.. s falai porrá omolva zuhogni kezdtek lefelé...lezórium nélkül. sem önsajnálat n e m t á m a d t b e n n e . Shedar meggyorsította a lépteit. Utódaik még tovább élnek majd. A holnap generációjában is a végtelen élet foly­ tatódik. először a halhatatlanok „édenének" központi épülete lazult meg a plutonitrobbanástól. de mosolygott közben. de láttukra sem megbá­ nás. akkor pedig. Mert ez a természet rendje. hogy mindketten teljes frissességgel ér­ ték el százharmincadik évüket . E g y e t é r t e t t Metheusszal. az én és te közötti megkülönböztetés őrülete okozza az egész félreértést.gyors léptekkel sietett a halhatatlanok parkjába. az öregek művének élő lépcsőfokain lépkednek tovább. de egy ponton azok is átengedik majd he­ lyüket a fiataloknak. és... Földhöz vágta a légnyomás. N e k i is in­ dulnia kell. Ahogy átlépett a park elektronikusan záródó kapuján. s aludnia kell. M e t h e u s bizonyára tü­ relmetlen. míg arca volt hozzá.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->