P. 1
Szepes Mária-A Mesés Gonwána

Szepes Mária-A Mesés Gonwána

|Views: 290|Likes:
Published by Adrien Tényi

More info:

Published by: Adrien Tényi on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

9 16 24 28 36 39 49 . 56 . .Tartalom EZOTERIKUS REGÉNY Átutazók Séták az időben A „Magányos Szem" képei Az Égi Ember A végtelen számsor misztériuma Időben és idő fölött Vulkán A sötétség istenei Pokoljárás Fényelixír Világalkony Pszichoröntgen Az ötödik erő Új hajnal Világhajnal .. 71 79 84 99 110 114 122 ELBESZÉLÉSEK Dimenziókapu Túl a légóceánon A bizonytalansági faktor A lezóriumvírus 129 142 150 169 ..

EZOTERIKUS REGÉNY .

Eredetileg Otíliának nevezték el. s ő a világé. ijesztően megnövekedett bű­ nözési hullám. aki imádta. tökéletes futamai. A kiváltságosok osztálya egyre inkább elkülö­ nült. tiszta víz folyt a csapokból. kevés embernek megfizethető. m u n k a n é l k ü l i szegények között dúló konfliktusok. majd egyre növekvő. hanem a szélesedő ózonpajzslékeken átömlő. a gazdagok. tüntetések. de az egész világ az övé volt.Átutazók Tilla egészséges. forró ezüst koloratúrája. hatalmas virág­ kosarak vették körül őket. ibolyántúli su­ gárzástól is. elegáns szállásaikon a hotelekben. hozzáférhetetlen erődként őrizte életformáját tartozé­ kaival együtt. világítóan zöld szemű kis­ lányt. bár férfiak jöttek-mentek átmeneti. Valójában azonban csak ők ketten voltak egymásnak. Szórakozó-. sikerért. Anyja mindenüvé magával vitte a kicsi. nehogy Tilla egy percig is őrizet nélkül maradjon. valójában tarthatatlan helyzetükhöz görcsösen ra- . környezetszennyezési problémák miatt de­ tektívek vigyáztak rájuk. ezüstszőke énekesnő édesanyjára. énekének soha gikszert nem ismerő fénye és ereje elbűvölte a hallgatóságot valamennyi földrész min­ den országának színpadain. kreol bőrű. A h a r m a d i k évezred elejének robba­ nó népességű. szolgáltatóhelyei is követték ab­ szurd. csak a mamája becézte mindig Tilla-Tintinellának. Bettina Orlandino Észak-Olaszországban született. a legmagasabb hangokig felcserkésző. hi­ bátlan sztakkatói. s a teraszokat áttetsző bu­ ra védte nemcsak az ólom és szén-dioxid mérgező hatásától. Folyékony. Egyáltalában nem hasonlított vakítóan fehér bőrű. ma­ gaslati légkondicionált szállásukon. ahol még sokszorosan szűrt. nagyon szép kislány volt. Tilla nem ismerte az édesapját. Persze szobalány is utazott velük. N e m vált volna meg tőle s e m m i kincsért.

repü­ lőterek. bólogatott. vendéglők. klubok. félrehajtott fejjel nézte őt. Anyja mindig beleborzongva mesélte látogatóiknak. hallgatta any­ ja skáláit. torkából furcsa. hogy közvetlenül szü­ lése előtt. azu­ tán surranó szárnycsapásokkal körözve. templomok „infrastruk­ túrája" is. mutogatott. vál­ lára röppenve gyöngéd csiripeléssel becézzék. kórházak. luxushotelek. A művészek m i n d babonásak. Kollégái. üveghangú melódia tört elő. Órákig ült a zongora közelében. áriáit. uszodák. Tilla szokatlanul csendes. Csak mosolygott gödrösen. kolléganői megille­ tődve sugdosták: rendkívüli lényt hozott a világra. Végigrepdesett a hosszú szobasoron. madarai rögtön otthagy­ ták gazdájukat. ölében nyugtatott kézzel. hogy az ölébe ugor­ hassanak. hogy nem szólalt meg. s azok is őt. díszmacskái. iskolák. sportpályák. Senki se tudta. színhá­ zak. Bettina trillá­ it. Akkor kezdődtek el szülési fájdalmai. de azok megnyugtatták aggódó anyját: a gyerek nem született némának. simogatásért kolduljanak. Isme­ rőseik kényes ölebei. melegházak. Első éveiben azzal nyugtalanította környezetét. Még fejletlen a Brocca- 10 . logopédustól logopédusig vitték. mint gondolták. laboratóriumok. egyetemek. vagy ráz­ ta a fejét. civilizációs ártalmak víru­ saitól belülről is t á m a d o t t állapotukat. de nem akartak tö­ rődni vele. verdesték kalitkájukat. rá­ telepedett a vázában virító rózsacsokorra. valósággal kikerin­ gett újra az ablakon. lázadó tömegeket provokáló. Tud kacagni. jó gyerek volt. I m á d t a az állatokat. Némasága m i a t t professzortól professzorig. meddig tarthatják fenn a nyomor­ gó.gaszkodó mecénásaikat: az operák. hozzásimuljanak. koncerttermek. Bettina Orlandino a próbákra is magával vitte a kislá­ nyát. Csak m á s k é p p . éppen mikor két gyertyát gyújtott meg korán el­ hunyt. szanatóriumok. Tágra nyílt szeme csillogó lámpásával fi­ gyelte kísérőjének klaviatúrán táncoló ujjait. S Tilla valóban az volt. egy sármánymadár szállt be az ablakon. zenész édesapja fényképe előtt.

félvér fiatal lány valóban tanítgatni kezdte Tillát saját „anyanyelvére". Apró ujjaival ütögette a billentyűket.beszédcentruma .Tilla hangjában egy kis türelmetlenség rez­ zent. . kristálytiszta hangon énekelt hozzá valami ismeretlen. Tilla akkor lassan.Hol van Kamala anyó? . M i k o r Tilla befejezte a dalt. De beszélt legalább! Bettina Orlandinónak a korrepetitornője egy nörszöt ajánlott Tilla mellé. A kedves.Sok gyermek beszél egyfajta saját maga által kitalált ha­ landzsanyelven. Szelí­ den. . Délben hazajön . Kitől tanultad? . Próbál.Bettina nagyon jó asszony és kitűnő művész. De előtte történt még né­ hány különös dolog vele. . halkan formálni kezdte a szavakat azon a sohasem hallott. a nyitott klaviatúra mel­ lett. felemelte. keleti nyelven.Anyádat érted ezen. félig angol lány. . anyjának úgy tűnt. egy tárgyalásáról korábban hazaérkezve.Szeme megtelt könnyel. Nem merte megzavarni a játékban. amelyet senki sem értett.Tudom! . és magához szorította.Mi volt ez. Szere11 . Tilla apró kezével törölgetni kezdte anyja szemét.Arca nedves volt a könnyektől. Szomo­ rú és vágyakozó.mondta meglóduló szívdobogással Amrita. kislányom? Sohasem hallottam! N e m isme­ rem. különös nyelven. Azután a h a r m a d i k órán tisztán csengő hangon megszólalt: . Rendkívül szelíd. . akit jó logopédusnak tartott. fojtottan zokogni kezdett tő­ le. Majd kinövi.Beszélj hozzám! Szólj hozzám! . a félig hindu.az agyban. mo­ solygott rá. Anyja némán.. bájos melódia volt. játékosan. és. ugye? De őt nem K a m a l á n a k hív­ ják. Többször előfordul ilyesmi. Tilla először csak hallgatta némán.. Tillát a fel­ csavart zongoraszéken ülve találta. odament hozzá. és ingatta a fejét. 0 majd megtanítja a mi kifejezéseinkre! vigasztalta az énekesnőt. Valójában így is volt. . okos.kérlelte az édesanyja. Anyja.

Nem vagyunk hülyék! 12 .Te jó és szép vagy. Azután újra meg újra visszatért a kér­ déshez: . A félvér lány felnézett rá.H o n n a n tanult volna egy négyéves gyerek szanszkritul? . . N e m Kamala anyó! Hol van? Ő volt. miért beszélsz így? ..Az énekesnő hangja éles volt. igen.fordult Bettina Orlandino riad­ tan a logopédus lányhoz. aki először. mi­ kor az hazaérkezett.. Tilla ugyanazt a szöveget ismételte édesanyjának is. kicsikém. H a n e m kié? . De egészen régimódi kiejtéssel. .Én hoztalak a világra! Én vagyok az anyád! .tem. mit mond? .Igen. .Amrita lehajtotta a fejét.Ö n ö k ezt n e m fogadják el. hogy remeg.kérdezte Bettina döbbenten. igen.Hir­ telen elhallgatott. Apámról nem tudok semmit. Anyámtól t a n u l t a m szanszkritul.. .Gyorsan és hosszan megint azon az ismeretlen nyelven kezdett beszélni. . . De hová lett Kamala anyó? .gondolta Amrita furcsa szorongással... Csak az édesapja volt angol. aki testet adott nekem kölcsön? .Itt vagyok.. Szanszkritul beszél. Ön ismeri a származásomat.Tilla átkarolta a nyakát.Azt hiszem. . Olyan szavakat használ.Mit? . Az éne­ kesnő látta.Maga érti.tört ki az énekesnőből. Világítóan zöld szemének pillantása nem gyeimeké volt. A nyakán függő amulettet markol­ ja reszkető ujjaival. . amelyet senki n e m értett körülötte.Anyám m á r nem él. . Pillantása mélységesen komoly és időtlenül érett volt. . amellyel még inkább megzavarta: .Hol van Kamala anyó. és töprengve elnézett Amrita mellett. Sötét szemében aranypontok csillantak. és magához ölelte.Hol van Kamala anyó? .Persze! . amelyeket ma m á r talán senki. . De neki néhány szó­ val többet mondott. amely egy tibeti mandalát ábrázolt.

és Tilla apja. és olyan lenne.Engem pedig elfogadna igazi édesanyjának. Kirakati bábu­ nak.. ugye? Amrita bólintott. szerelmes férfiak. fel­ vevőgépek. . Próbált is beszél­ ni róla. ünneplő tömegek. Nekem Tillán kívül nincs magánéletem. riporterek. Mondjuk. Kezét az ölébe ejtette. .N i n c s senkim Tillán kívül. m i n t gondolná. aki egyetlen lépést nem tehet az utcán ismeretlenül.Miért ne lehetne? Egy remekmű interpretálásához tö­ kéletesen megfelelő hangszer szükséges. művésznő.Az nem lehet. .Maga nagyon okos . Hangja egészen szelíddé vált. megérti. emlékezik. Amrita Bettina Orlandino vállára tette a kezét. Fogadja el olyannak.Arra. A r e m e k m ű azon­ ban nem a hangszerben van. Sokfelé jártam a világ­ ban.Úgy lesz. hogy Tilla az apja génjeiből hozta magá­ val ezt a furcsa emléket? .Jobban értem.kérdezte Bettina élénken. . a h o n n a n érkezett. Az énekesnő leült. .Nem akarom megfélemlíteni. művésznő. amiben maguk. mi az. Nagyon rövid ideig éltünk együtt.. sírás bujkált ben­ ne.. m i n t a többi. gyönyörű. Talán érdekelt is. Tüla egészsé­ ges.. Remélem. hogy én szeretném.. .. amilyen. a kivilá­ gított rivaldán teljesen magányosnak lenni.nézett rá fürkészőn az énekesnő.Hangja megremegett. Nem ellenkeztem. normális kislány. Nagyon messziről. de nem is fog­ lalkoztatott. A férjem ugyanabban hitt. n e m értem rá. Az énekesnő már zokogott. Nagyot sóhaj­ tott. virágerdő közepette. amit mondott. A reinkarnációról beszél. újságírók. én azonban. . a génjeiben rengeteg képet őriz róla. szintén félig hindu volt.. tele gyön­ géd részvéttel. N e m volt idegen. a si­ kerek csúcsán. ha Tilla hamarosan kinőné ezeket az „emlékeket". Maga nem tudja. Szokatlanul világosan.. . 13 .. .Mire? . okos gyerek.

Csak képzel rólam valamit. akit száműztek vala­ h o n n a n . Felgyúl a hangomtól. . Tilla jó. az idő mérhetetlen mélysé­ géből érkezik. . végül is császármetszéssel t u d t á k kivenni belőlem! M i n t h a vonakodott volna világra jönni! . mert nincs mit mondanom ne­ ki! .Azonnal hagyja el a h á z a m a t ! Kifizetem és. Tillának rendkívüli képességei vannak. . M i n t h a nem is kisgyerek. számunkra rejtélyes okból hullt alá közénk üstökösként. nehéz megszoknia új. ostoba. Ön is észrevette.Ha valaki nagyon messziről.. primitív fanatizmusa még egzaltálja az én kislányomat! Igen! Maga az oka az egésznek! Amrita n é m á n nézte a sírva kiáltozó énekesnőt. igazi való­ jának képei. aki annyit szenvedett érte. H a m a r o s a n az öné lesz teljesen. h a r m a d i k „Magányos Szem". Kiabált: . A saját lényem anyagából épült a szervezete! Nagyon ne­ hezen született! Mesterségesen kellett megindítani a folya­ matot. N e m fog fájdalmat okozni annak. Egész valója szikrázó fény. 14 .mégsem ismeri a másik ember. Benne határtalan megértés és könyörület él. amelyen át visszazúdulnak a tudatába érthetetlen múltjának.Az énekesnő vörösre sírt szemét Amritára emelte. azután to­ vábbáll. vagy önként. .Micsoda zagyvaságokat beszél itt összevissza! .Ne nézzen így rám! . -Idegen környezetet mondott? De hiszen az én testemből. Szeretkezik velem.Tilla nagyon szereti önt. . hisztérikus d ü h vett erőt.És? . Tilla csodálatos és. h a n e m egy zseniális. húsomból szakadt ki! Neki ettem és ittam kilenc hónapon át.rikoltotta. szüksége van önre. amelyre csak á t m e n e t i hályog borul.Leg­ szívesebben azonnal kihajítanám! A maga közelsége.Vonakodott.Az éne­ kesnőn tiltakozó.. Irigyel.. idegen környezetét.. vagy én hagyom ott. nagyon bölcs és.. míg látszólag kicsi testének szűk b u r k á b a n fel nem nyílik a hagyományokban olyan sok­ szor említett. időtlen lény lenne.. mert rájön.

.Szeretlek. .Azt mondtad.kérdezte zihál­ va. . . Magához ragaszkodik.Igen. kedvesem! Kérem! Bocsásson meg! Nem engedném el egy vagyonért sem! Maradjon Tillával! Csak akkor vagyok nyugodt! Maga tud b á n n i vele. Anyja úgy magához szorította. . . életemben először va­ gyok igazán boldog! . és anyjára mosolygott..mondta. Felnyújtotta hozzá a kezét. Tilla a negyedik szobában alszik valahol. hogy a kis­ lány alig kapott levegőt.Ne haragudjék. . Amrita ott látta utoljára.Olyan boldog vagyok! .Tilla arca m á r csupa rúzs volt szenvedélyes csókjaitól.. . .Lehajolt Tillához. és Amritához szaladt.Anya .Azt hiszem. anya.Miért haragszol? Az énekesnőnek elállt a lélegzete.Szeretsz engem? . anya! Először mondod! . A kislány egy puszit nyo­ mott az arcára. Most hirtelen megjelent az ajtóban virágos pizsamájában. Magához ölelte Amritát.Úgy tudták. Odalépett hozzájuk.

Szép volt tőled. saját feladatom benne. ijesz­ tő jelenségnek! . jövője és. úgy zúdul vissza gyerme­ ki testem i n s t r u m e n t u m á b a . 16 . .Anyád halálra rémülne. E szerencsétlen. hogyan kell viselkednem.N e m akarok megválni tőled.Séták az időben Mikor Ararita egyedül maradt Tillával. Elkerülhetetlen volt. Végig. De én mellette leszek. mielőtt. valójában boldogtalan aszszony. mint egy hatalmas óceán hullá­ mai..Hogy anyának szólítottam? . .Persze.. . ott pedig minden rögzíthetetlen. szelíden. észrevenné. tehát n e m igaz. aki csak a relatív. tudatlan.N e m fogja észrevenni. m i n t egy nagyon művelt felnőtt. ha tudná. Amrita sok m i n d e n t érzett Tillával kapcsolatban.. hosszan nézett a hozzásimuló kislány szemébe. M u l a n d ó . Neki nincs mibe kapaszkodnia. Megérdemli.. folyéko­ nyan beszélt. . m i n t ma a földön nyüzsgő halandóknak álta­ lában. Tilla Amrita arcához nyúlt nyugtatón. hogy lecsillapítsa lüktetését. N e m okozok neki sem­ miféle bánatot. . Most már teljesen tisztában va­ gyok vele.Igen.. Az ilyen á t m e n e t i kábulat törvényszerűségével számol­ ni kellett alámerülésemkor. Amrita. . .Tisztán. . emberi időben él. Kedves. hogy a teste csak gubója volt egy számára teljesen érthetetlen. most mégis lúdbőrös lett egész teste. N e m volt ben­ ne semmi gyermekes. nagyon fontos bolygó múltja. Amrita. szána­ kozva.T e ismertél engem.Szép neved van.. Kezét a szívére szorította.

N e m .. Testem az ő sejtjeiből. aki n e m az valójában.Ne félj! Kételkedsz bennem? .Úgy teszek.Miért születtél? Tilla hallgatott egy ideig. mint hogy a te szándékaid n e m lehetnek rosszak! . Fokozatosan avatlak be bizo­ nyos dolgokba. 17 .Jól van. Átölelte Tillát. ha egyszerre zúdítanék rád súlyos terheket. Nagyon szeszélyes.kérdezte Amrita kifulladva. m i n t érett felnőtt egy kisgyerekhez. De nekem mesélni fogsz arról.N e m zavarsz meg vele. De emberi létedre elviselhetetlen teher lenne a fizi­ kumodnak és érzésvilágodnak. nem! Semmiben nem vagyok annyira bizonyos. jól van. .. féltékeny legyen rád. . . Amrita szorongása elmélyült. hogy is­ merj! Érzed. hiszen kell. hogy meg ne zavarjalak vele. kromoszómáiból épült.Tudom. Mindig csak annyit.Mert kitűnő színésznő.Azért vagy mellettem. N e k e m is jól kell el­ játszanom a szerepet. amelyért születtem. ahogy helyes. Tudatosan vállaltam. Azt is. És neked is részed lesz a feladatomban. amelyek beléd ömlenek? . azokról az em­ lékekről. . génjeiből. Amritát egyszerre olyan boldogság öntötte el. Szükségünk van egymásra. Tilla mosolya ráragyogott. nehogy anyám. Pillantása kifürkészhetetlen volt. .De miért éppen az ő testéből kellett kiszakadnod ebben az apokaliptikus korban? . amelyek befogadására alkalmasabb vagy má­ soknál. Majd. . Amrita! .. hiszen. ..Igen. molekuláiból.. mennyire nyitott vagyok olyan dolgokra. m i n t h a óri­ ási belső nap gyúlt volna ki benne. hogy te ki vagy. Tudod. . amit meg kell tennem.Tilla úgy beszélt hozzá. Öröme könnyként csordult le az arcára.Megtudod hamarosan. .Neked is uralkodnod kell az érzéseiden. ame­ lyektől más emberek visszariadnának.

apró te­ nyere párnái közé. Indiában. .dadogta Amrita. bölcs asszony volt. szabályos sej­ teket hozzák létre. ahogy a darazsaitok. Jég. Ez az eszme több kataklizma u t á n m i n d i g újra megvalósult.Én n e m vagyok egészen ember. M i n t ahogy az is volt. A melléhez szorította Tilla bal kezét. méheitek m i n d i g ugyanazokat a hatszögletű.tört ki Amritából. zengő. már nincs ezen a bolygón. de itt is újjáépült.. Sem élet-. Mert az eszme itt van. . a ti számotokra egé­ szen különös körülmények között látogatást tettem. Az akkori R e n d ősformáját hegyeket felgyűrő. mi ez. föld­ részeket szétszakító tűz és vízözön pusztította el. . Tilla tenyeréről teljesen hiányoztak a vonalak. egzaltáció nélkül. Az első ilyen kataklizma a ti történészeitek szerint nyolcszázmillió évvel ezelőtt történt.N e k e m nincs földi m ú l t a m . sem szív-. azért érez­ tem szellemileg az a n y á m n a k . ha­ tártalan könyörület Rendjének vezetője nagyon öreg. mikor az „újra fi­ atallá lett emberiség" közé megszülethettek szellemi hordo­ zói. ahol rövid ideig.. ten­ gerek m e d r é t sivataggá változtató. Az a R e n d . aki mellette guggolt. De ma megint felépült. tűz pusztított el civilizációkat. amelyeken át hírt adnak magukról.. mint általában az emberek. Mert az anyag mögött örök ideák hozzák létre ugyanazokat a formulákat.T e is embernek születtél! . . akikhez anyám elcipel előbb-utóbb. azt hiszem.Talán. O idézett meg egy magasabb síkról. mit jelent? .. amelyek más formában mindig felburjánzottak a kozmosz csíráiból.Az orvosok sem értik. völgyekre zúduló. Azóta több is végbe­ m e n t ezen a magjában lángoló. Persze mi m á s k é p p szerettük egymást. de n e m merem h i n n i . és bal tenyerét Amrita elé tartotta. A legutolsó kataklizma előtti.. ha elpusztítják a létfeltételeiket. Kapcsolatunkat a Fény 18 . A ti relatív időszá­ mításotok mélyén valamikor csak látogatást tettem a határ­ talan Könyörület Rendjében. Te sejted. M ű k ö d i k . Amrita. sem sorsvonal nem mélyedt rózsás. szüntelenül változó élő bolygón. vízözön. sem fej-. M i n d e n birtoklás.Tilla felemelte a kar­ ját.

népességrob­ banástól gyötört India trópusi légkörében. mint ma a szektáktól. amelyeket te okkult érzékelésnek neveztek. Az akkori Rend klímája szelídebb.Elolvasom és beszélni fogom őket. nem pusztán a két szememmel. E n n e k a lenyomata kelt életre b e n n e m .szolidaritásának nevezhetném.Akkor ott a mélymúltban.Úgy érted. 19 . amely­ nek fogalmi nyelve sokkal tágasabb és gazdagabb volt a ma­ inál. értek. hegyek. .Ne haragudj.N e m pontosan... . . hallok. roha­ mosan felélednek. és má­ sok t á m a d t a k helyettük. mint az. ahol. ez a Rend. Érzék­ szerveim. Azért kerestem őt első sok­ komban... szigetek tűntek el a kataklizmában.A nyelvekkel most már n e m lesz nálam semmi baj.Amrita hirtelen elhall­ gatott. sokkal nehezebb körülmények között. amely most is m ű k ö d i k Indiában. az utolsó kataklizma előtt. . képzeteitek között nincs sűrű függöny. majd e szörnyű tör­ vények gátjai közé vetett. Fel sem tűnik majd neki. . hogy te. Valamennyit. Szerzetestársaimmal akkor szanszkritul beszéltem. . hogy. . Az én észlelésmódom és a ti gondolataitok... Föld­ részek. Látok.Úgy érted. kora gyermekkorodban haltál meg? .. Az idea azonban a Fénynek és Könyörületnek ugyanazt a „sejtrendszerét" hoz­ ta létre. és nehezen élem bele magam ab­ ba. ha más is.. Egészen más volt a Föld arculata. édesvizű patakok habzottak. fanatizmustól.Ezt te h o n n a n tudod. Arcát pír öntötte el. pontosan olyan volt. Én ember vagyok. . mikor megszó­ laltam... mikor. Bettina nagyon sokfelé utazik. . Benned is megvan ez a képesség. M i t i k u s babérligetek zúg­ ták körül. m i n t a többiek. homályos emberi reflexeimmel.Én sohasem haltam meg. fülemmel és n e m beszűkült. Ehhez majd hozzá fogsz szokni. három-négy dimenzióban. amely az anyag magzatvizébe.. vegetációja dűs és gyönyörű volt..

Elégedj meg ennyivel. de meg kellett lennie. ha eljön az ideje. iszonyodtam ettől az idegekkel átszőtt. Bevallom. A segítőtársam.M i é r t nem? N e m tudok ellenkezni veled. halandó kínpadtól. s az ember-ólmot ember-arannyá változtatja.Ez hogy lehet? Mondj többet erről! Kérlek! . sebezhető. a Fény Tégelyének a halálból szüntelenül újra­ t á m a d ó életben. amelynek m á r lejárt az ideje".Mélyen benned ott van rá a válasz. . amit mondasz. Mi történt vele? . és a teljességet átfogó emléke­ zetemmel. miért kellett fizikai organizmust kölcsönöznöm végső beavatásaikhoz. hogy a ti törvényeitek sze­ rint. igaz. tu­ dom. tiszta tudattal. amelyek nagyszerű közvetítő­ je az agy tízmillió ganglionja. Miért éppen a Föld a láthatatlan erők men­ tális alkímiájának célja.Itt m a r a d t a m a Föld légóceánjában. Ne kérdezd.. Készültem rá. amelynek le­ járt az ideje. Nem hiszem. valóságra süket és vak. és figyeltem véres történelmeteket. . amely kiégeti a sala­ kot. szövetségesem vagy. Egyelőre úgysem lel­ hetek rá. de még meg lehetett hosszabbítani a természet energiáival.. Azt mondtad. De miért éppen előttem tárulsz ki ennyire? .A h a l a n d ó burkot visszaadtuk a tűznek. bennetek látensen szunnyadó érzékszerveimmel. Minden kéte­ lyemet emberfeletti áram oltja ki b e n n e m . gyermekként szülessek meg a legnehezebb korszako­ tokban korán visszatérő.. Egyelőre. amelyből már eltávozott eredeti lakója. „kölcsö­ nöztél egy testet. Majd nevet is adunk neki. 20 .Veled mi lett utána? . s közölhet­ tem velük. miért.Ezt talán érezni fogom.Csak átutazóban voltam egy fiatal testben. Senki más n e m lehetne a helyedben. S ez a Nagy Opusz létre fog jönni rajta mérhetetlen szenvedések hőjében. Mi vár rájuk a jövőben. Mi a szerepe e bolygónak. . egyszer. így beszélhettem rendtársaimmal.

Túl nagyot lobbant bennem az a sugárzás. vagy még rosszabb.Bolond vagyok! Képzelő­ döm! Pihennem kell! Két hét múlva vége a szezonnak.Vissza kell m e n n e m ! Este találkozunk! . N e m fog előfordulni többé. Megint el­ pirult.kiáltotta Bet­ tina. És persze megtesszük. . tengervízzel töltött.Amrita! . és nézte mosolygós arcát. Az ajtóban megtorpant és visszafordult. .zihálta az énekesnő. Szelíd.Kérem..Amrita mesélt nekem.Mi történt? . felkapta és magához szorította.. A kislány átölelte. amely az anyagon is áthatol. . mintha valami tilos dolgon kapták volna rajta. . áttetsző eozittartályokban delfinek is vannak. .Úgy lesz. megmagyarázhatatlan módon igaz volt. Úgy éreztem. megsebesült. vigyázzon Tillára. m i n t h a nagyon sietett volna. .Kitárult az ajtó. ezüstös hangja nyugtató simo­ gatás volt. baleset érte! Elvesztettem! N e m élném túl! .kérdezte Amrita csodálkozva.Szeretem a delfineket. mint az életére! Mert az ő élete az enyém is! . . Jó? .nyúlt a homlokához Tilla. Lihegett. Ne félj! Itt vagyok! . Ak­ kor elutazunk a magasabb hegyek valamelyik új pihenőtele­ pére.Megérezte . .m o n d t a a külső ajtó becsapódása után. és nagy illatfelhőben megjelent Bettina Orlandino.Felzokogott. amire kért.Igen. .Eltartotta magától a kislányt. Elérhetetlen távolra került tőlem. . Tillával baj van.Majd jobban vigyázok legközelebb.J ó ! . fel sem t u d t a m idézni az arcát. 21 . Láttam őket a tévében.A próbáról szaladtam ide! Rettenetes nyugtalanság fo­ gott el. .Hála az égnek és m i n d e n szentjeinek! Teljesen meg­ őrültem! . Ami az énekesnő számára érthetetlenül. . Ott nagy. Egyene­ sen Tillához rohant.Amrita megint leguggolt a kis­ lány mellé. művésznő.

Megérintette valami. A F é n y nyelve világmindenségnyi közléseket.Természetesen. Amrita felállt. amelyek hatásával az or­ vosmeteorológia foglalkozik. akkor sem úgy. végtelenből végtelenbe tartó szolgák számára.Hogyan? . Ezt a légóceán mélyén élő.É r i n t k e z t e k egymással? . Mélyet lélegzett. amelynek közléseit ólomborításon át is felfogják az agyan­ tennák.Igen. képe­ ket és. Ti is kísérleteztek vele. amit n e m értek. Jelenségeit n e m lehet tagad­ ni már. és szorongás vesz erőt rajtam tőle..Tudunk. csak sejtek.Hogy vigyázzak rád? ...az örökké­ valóság forrásaiból merítő. S t a t i s z t i k á k készülnek róla a m b u l a n c i á k o n .. Kü­ lönféle sugárzásokról is t u d t o k . ideggyógyintézetekben.E g y i k ü n k n e k vigyáznia kell a másikra. Úgyis látod bennem. h a t a l m a s erőrezgéseket cserél leadok és felvevők kö­ zött. Az „üres bal ten y e r ű e k " k o m m u n i k á c i ó j á t a F ö l d ö n a F é n y nyelvének n e v e z h e t n é m .T ö b b e s számban beszélsz. Kinek a „szolgái" vagytok? 22 .Miért r o h a n t haza Bettina? .M e g é r i n t e t t e valami. Ez az összefüggések mágiája .. .Nem.varázsereje . . klini­ k á k o n .Nagyon keveset árulsz el nekem sok olyasmiről. . .. Telepátiának nevezitek. hogy teljesen megér­ tenék. Van egyfajta gondolaterő. s úgynevezett „frontjaira" r e n d k í v ü l i m ó d o n érzékenyek az emberek. . ami. N e m egyedül vagy a Földön? . Mi.Tudtok egymásról? .Igen.És az te leszel? . n e m tagadhatom... .. sűrű testburkok­ ban szenvedő halandók számára csak nagyon összetett mó­ don érzékeltethetném. .

m á r térdelt előtte. Mi meg­ próbáljuk. gödrös könyökű karját Amrita nyaka köré fonta. Rejtett összefüggések és sokrétű előzmények vannak. Jó? Amrita. mikor Bettina fellép. Mi a Föld barátai vagyunk. mert nincsenek szavaitok.Mivel érdemeltem én meg ezt? . A lelked. hogy véletlen nincs. mint az agyad. Azért nem m o n d h a t o k többet.. Torkából zoko­ gás szakadt ki. anélkül.Nincs mitől szoronganod..Nagyon jó! . s az magá­ hoz szorította. . mert a kislányból olyan mágneses erő és gyöngédség áradt. . nem először hi­ vatkozom rá.. Este.tört ki belőle.Tilla két kis.suttogta a félvér lány. hogy tudatosította volna.Te tudod. fogalmaitok hozzá.Istenem. Két karját a testéhez szorí­ totta.. amelyet láttam testetlen megfigyeléseim alatt. mesélni fogok neked. melynek lakói már nem képesek segíteni magukon. . . . U r a m ! . De a múltról. szellemed többet t u d erről.Miért nem ölelsz magadhoz? Szeretnél! ..

m i n t a társaid. Külön­ ben n e m t á m a d h a t t a k volna fel beszűkült tudatotokban.Mit értesz azon. amelyet kele­ ti filozófiátok ma is „kishalálnak" nevez. gyűlölet és félelem poklává.A „Magányos Szem" képei Esténként. .Hogyan éltek vissza vele? . Mítoszai­ tok m i n d az igazi valóság jelképeit. N e m annyira.. Reggeltől sö­ tétedésig például a csillagokat. a létéjszaka „hosszú alvásától". M i n t ma.Én is? . lefekvés után. és belenyúltak vele a természet rendjébe. 24 . erőszak. .Akarod látni is azt.Akkor h u n y d le a szemed. . . reggel felébredtek belőle.N e m . A nagy katakliz­ ma előtt.Igen. számotokra az álom világegyetemében való nagyszerű utazás volt. Fejtető alatti tobozmirigyük. használni tudták.Bizonyos mértékig igen. elkezdő­ dött a „mese". A két n a p p a l i szem eltakarja a valót. De visszaéltek vele. ahogy ti nem féltek esti álomba merülésetektől. Hangja szelíd és időtlenül érett volt. A h a r m a d i k szemed e töké­ letlen észlelésen túl is lát.Ismerték az elemek gyökérszavait.. Tilla beszélt. E „Magányos Szem" ma az embe­ rek eltemetett t e m p l o m a . mikor egyedül maradtak. emlékeit rejtik. amit mondasz? . amiről beszélek? . Tehát éppúgy nem féltek létforma-változtatásuktól.Hogy elképzeljem. Azért sötétült egész világotok a fájdalom. de fordítottan. . fanatizmus. Mert akkor is különböztél tőlük. m e r t tudjátok. Ok azonban még nem ismer­ ték a szenvedést és a halált. a Bardo.Az időszakos pihenés számukra. Vala­ mikor a tulajdonuk volt. hogy nem ismerték a halált? . .

N e m tehetünk mást.. Nektek. gyötrelmek operációjában a megváltás Nagy Opuszáért. Megkíséreljük más irányba terelni erőfeszí­ téseiteket. hanem. Mi bennetek küzdünk.É p p e n nálunk? Kegyetlen dolog volt! . valójában másfajta hatalmas időkü­ lönbségek között.Ez az apró.Segíteni akarunk. mint sehol másutt. ahol valószínűleg magasabb rendű élet bontakozhatott ki. . bennetek szenvedünk. tehát ö n m a g u n k n a k . Amrita döbbenten hallgatott egy ideig. . rengeteg naprendszer. Anélkül hogy hozzáért volna. S ször­ nyű következményei vannak. nem csupán szükségünk van egymás­ ra. amelyek ve­ szélyesebbek m i n d e n ismert vagy számotokra még ismeret­ len járványaitoknál. Mert az ellentétes. mi vetettük el sajátos életfor­ mátok csíráit a Terrán. Ahogy már m o n d t a m . gyógyítani elburjánzó kórságaitokat.. Eszmék tévedései csak az anyag idegekkel átszőtt. a mentális alkímia pótolhatatlan tégelye e bolygó.Ha nem tartozol közénk.A Fényért és megtisztult halhatatlanságunkért.Miféle eszközökkel megy végbe mindaz. látszólag egy térben. Olyan erők találkozhatnak rajta és h a t h a t n a k egymás­ ra. De a matériában igen. mert gyökere a ti szemeteknek láthatat­ lan sötétség ingoványából növekszik elő. tudta. amiről be­ szélsz? Tilla hallgatott. miért születtél meg éppen a Földön? Hiszen a világegyetemben. hanem mi keres­ tük az összeköttetést veletek. . létünk gyökerében egyek vagyunk. Sötétség és Fény küzdenek egymással tapasztala­ tok. bolygó van még. . Arma­ geddon. Csak néhányan ér25 .Majd te is rájössz. a teljes megtisztulást téves teremtő képzeleteiktől. Am­ rita arca nedves az egzaltáció és iszony könnyeitől. . ahol mi is intelligens társakat keresünk.Miért? . Ezért n e m ti. kék csillag több okból nagyon fontos ne­ künk. sűrű mo­ delljében élhetik át a katarzist. testetlen képze­ tek nem ütköznek egymással..

H a m a r o s a n érzékelni fogod. Csak a tartalmuk marad meg öröm. ráismersz tájakra. pedig ebben az életedben n e m találkoztál velük. amelynek áldozatává lett. álmában. Különös szertartásokon veszel részt.Szerencsére Bettina n e m ellenzi.. de amint felébredsz. . 26 . szebb. Ismeretlen nyelveken be­ szélsz.. . ..Igen. igen. Miféle ismeretlen ragály az. elmosódik b e n n e d . amelyek mélységes értelmét ismered. amely sa­ ját testét-lelkét marcangolja..És vegetáriánus vagy..zitek. és ő is sok véres eseményre emlékszik. Csak azt n e m értem. emberekre. amely el­ ijesztette a hústól. Tudnál-e ölni.. Visszatérő. mint a fanatizált. hogy a Föld halálosan megbetegedett.M á r akkor idegennek érezted magad közöttük.Igaz.Amrita a nyakához emelte a kezét. hogy... -Valaki meggyőzte róla.Valódi hovatartozásod képsorai. repülsz. amelyből egy másfajta életforma bontakozhat ki. Hogy megma­ radjon rajta néhány csíra. N e m volt nehéz dolgom vele.. Igaz? . a testben lévők között. mint­ ha fulladozna.Miért vagyok én más. Tilla mosolygott.Rettenetes dolgokat mondasz. E b b e n a mentőakcióban te is társam leszel.Egyelőre halványan emlékezel. mielőtt találkoztunk volna. amelyről be­ szélsz? .Miféle álmok ezek? . Jó teremtés. . . . . m i n t én. félelem vagy iszonyat formájában. Őrült. Közbeléptünk..Egy bogarat se taposok el! . Talán egy cikk került a kezébe. egészségesebb lesz tőle. Sőt! Áttért a természe­ tes táplálkozásra. m i n t e bolygón a többi. . halálra ítélt átutazó? . egymásnak uszított tömeglények? .A F ö l d ö n végbemenő dolgok rettenetesek. régmúltba és jövőbe vetülő álmaid vannak.Isten őrizz! .

M i n d e n hoz­ zátartozódat elvesztetted.Betty lehunyt szemmel talál majd. ez a szolgálat csak saját magad kiemelé­ sét jelenti az árnyékvilágból? . Elszédülsz.Úgy gondolod.Mit csinálsz? . M i n d e n kozmikus egység része egy nála hatalma­ sabb kozmikus kiterjedésnek. . Megtartani.Bizonyos. Nagyon felzaklattalak. .Azt is. hogy az élet örök. . hogy nem. Fogalma sem lesz in­ tenzív éber kapcsolataimról. Időtlen idők óta hordozod.Földi és Földön kívüli társaimmal.Nem hittem.A halál rögeszméjébe veszett földi halandók tébolyát gyógyítani. ha lefeküdnél..Te n e m alszol? . . fénybe borítani a m u l a n d ó b a n az elmúlhatatlant. mi végre vagy itt.Apáca sem lettél. Tudom.Nagy terhet veszek le rólad.Ó. . hogy ismernéd a nevét.Mivel? Kivel? . hogy is lehetett másképp.Te sohasem hitted a halált. A világegyetem ha­ tártalan.N e m kívántam. Fel sem merült b e n n e m a vágy iránta. Lassanként fény derül benned min­ denre. . anélkül. hogy mi az értelme földi létednek. . Most tudod majd meg. .Még nem.Igen. . Szeret­ ném. Persze! . Pihenni fogsz. . Aludj! Szép álmaid lesznek. . Sokat tanultál és tanulsz. Szerinted mit még? .Nagy terhet raktál rám. Szépséged még n e m vonzott hoz­ zád egyetlen férfit sem. A tapasztalat és szolgálat. ha belegondolsz. . Ne foglalkozz ma ezzel. Egyedül vagy.

Még félig aludt a tus alatt is.. Csillagos ég lüktető. hogy e látványnak s e m m i köze a testéhez.. E bolygókat fény sztakkató-vonalai kötötték össze.Az Egi Ember Amrita szemhéja valóban elnehezült. de egész lényén áthullámzik. az élet anyaméhe. eltűnt. Azután tájak vetültek eléje..Amint figyelmét rá­ irányította. s egy hatalmas. Bizonyosság volt benne. N e m ta­ lált szavakat rájuk. meztelen lány. Zsongító zenét hallott nagyon távolról. és szavakkal kifejezhetetlen mondanivalókat kö­ zöl vele. Pasztellszínek szépségébe merült el. növekvő fénypontjai szúrták át előtte a sötétség bársonyát. habzó ősóceán. mélyvörös bőrű. S a m i n t e bizonyosság felerősödött benne. eszmélete azonnal kihunyt. illetve. . Tudta. Néha csak fényfolt volt. hogy ez a lány Terra későbbi halandóitól teljesen eltérő fajhoz tarto­ zik. N e m a Földön. de n e m földi tudatával és szemé­ vel. ebben az Égi Emberben nyugszik védett fészekmelegben. m i n t valami habzó vízesés suhogása. Kívül van rajta. né­ ha. Hol? A kérdés is halvány ködfoszlányként úszott át képzeletterén. Valaki ringatózott a hullámokban. áttetsző. ő t ű n t el benne. Igen. Természetesnek ta­ lálta. N e m csodálkozott nyújtott fejformáján és homloka közepén a h a r m a d i k szemén. Erezte. csu­ pa fény vízióinak körvonalai is élesedni kezdtek. Már nem. azután elenyészett. s mintha fizikai érzékszer­ veit eltakarta volna egy sűrű. Gondolatai lángolását h ű s homály oltotta ki. e zene a szolarizáló csillagokból árad. amelyen keresztül látott. mégis áttetsző felhőfüggöny. Eggyé vált vele nagyon erős azonossági t u d a t t a l . zúg b e n n e . derűs. de nem a Földön. ismeretlen fényforrás visszatükröződése. Emlékezetében különös jelenségek nyüzsögtek. Egy fogalom hálóját próbálta rájuk vet28 .. Amint fejét a párnára hajtotta. kitárt karú emberalakot rajzoltak ki előtte.

rögtön felébredt. azután bevitte Bettina Orlandinóhoz. aki még aludt. m i n t szél a felhőket. sokrétű valóságot tar­ talmaztak. A helyváltoztatás módja például valami súlyta­ lanság volt. semmiben n e m hasonlítanak a földlakók által ismert s létrehozott m e c h a n i z m u s o k h o z . N e m volt szóra szüksége ahhoz. ez csak körülírása a kifejezhetetlennek. hogy mély. hogy felrepülhessenek cikázó mada­ rakként. N e m akart. és álmaira sem. boldog álomba merüljön. A nagy ma­ gasságban csapongó. tudattalanja küszöbén színes. amit Tilla mesélt neki. Tilla sem aludt már. az a képtelenség. hogy elgondolás és megvalósítás között idő-tér falak emelkednek. kérdezgetni kezdte. határtalan dimenziók között ringatózó derű volt ez. mit álmodott. pedig ez az áram is az övé. szédítő gondo­ latrajok várakoznak. pedig bizonyos volt benne. madárszerű rajoknak is. Mosolya mindig csodálkozó öröm érintése volt. ólomsűrű közegben való kínlódás­ ra ösztönzi. de szét is oszlathatja. amelyek rend­ kívül finom szerkezetek. ami az embert gúzsba kötött. Tilla fele- 29 .szök­ kent fel egy fogalom alatta szökőkútsugárként. Korán. Láthatatlan képzeletáramok bontakoztak lényében. hanem nagyon élő. de kivonták magukat alóla. frissen ébredt. n e m tudott emlékezni arra. de érezte. Félelem árnyéka sem vetült rá. s a cél közel vonzását az akarat hajtotta végre. „ É d e n " . amely számtalan kiterjedést mozgásba lendítő tárcsa volt csupán. amelye­ ket nappali mélytudata abszurd lehetetlenségként riadtan elutasított. Reggelit adott neki. Micsoda védettség. Megfürdette mérhetetlen titkokat hordozó kislánytes­ tét. sugárzó fényből kiformálhatja. amely a terem­ tő fantázia képeit azonnal megvalósíthatja. Tudta. a szürke hétköznapot ü n n e p p é díszítő sejte­ lem. de n e m fi­ gyelt rá.ni: mitikus. Agyára ültette Tillát. Agya tiszta volt. jól aludt-e. mert n e m legenda­ szerű képzeteket. de a m i n t a szobájába léptek. van-e valami kívánsága.

.Legfőképpen mit lát szokatlannak Tillában? . ha­ n e m vonzóbb.Nemcsak gyönyörű. Semmiben n e m különbözött a társaitól. sírt. nem kerül sor rá! 30 . tornában.tűnődött hangosan az óvónő. N e m birtokolta közös játékai­ kat. kedvesek ezek is. De Tillának nincsenek indulatai. Ha szükséges lenne. N e m irigy. de n e m huzakodott a kicsikkel. amilyen. hogy teljesen hiányzik belőle az agresszivitás. hogy a tár­ sai is szeretik. topor­ zékoló. még a karrierjét is felál­ dozná érte.Remélem. énekben. nehogy kivételt tegyek vele. Tökéletesen beszélte a nyelvet. Ez a legmegfelelőbb kifejezés rá . min­ d e n társával barátságos. Részt vett m i n d e n játékban. megcsinálta. aki el akarta venni tőle. ami ilyenfajta közösségben s ebben a korban ter­ mészetes volna. elfogadják Tillát olyannak. Tilla apró állatkákat formált plasztilinből. szoba­ lányával együtt próbára sietett. engedelmes és okos.bólintott Amrita. Bár bizonyos vagyok benne. Pedig szépek. Angol óvodába. mert éppen egy angol hegyitelepülésen lépett fel az énekesnő. kiáltozó kicsiket nézte.Megértem az érzéseit . . A gyere­ kek n e m m i n i a t ű r felnőttek. különbözőbb is m i n d e n más óvodásnál. futkározó. . amit A m r i t á n kívül csak az óvónő vett észre. Igen. s szétosztogatta őket. Erőt kell vennem magamon. illetve valamiben mégis.Boldog lehet vele az édesanyja! Nagy művésznő! . A figurák meglepően szépek voltak. Tilla mintagyerek volt ott is. . Fájna a többieknek.létei megnyugtatták. Amrita a teremben játszadozó.Ilyen gyerekem még n e m volt! . kacagó. Csendes volt. O d a a d t a annak. . Azután ő is készülődni kezdett. Sohasem sikol­ tozott.A z t .Boldog.mondta az óvónő Amritának. .Én is így t e n n é k a helyében. Amit kértek tőle. a nagyok­ nak sokszor hihetetlen a természetes. A legvadabb gyerekek is elcsendesedtek tőle. Amrita magánóvodába vitte Tillát. . Számukra a furcsa. panaszkodott vagy követelőzött.

Hosszú. nehogy felsikoltson. mes­ terséges fénye eltüntette a látomást.Nem. Amint elkészült. Hirtelen észrevett va­ lamit. ami ed­ dig homályban pihent. hogy belekáprázott a szeme. .nyugtatta Amrita. Tétován állt a sötétben.Azt a valakit láttad.csendült meg Tilla hangja. Itt maradok. . fürödj meg.De mi volt az? Vetület? Képzet? .Itt vagyok. . amit én? . 31 . apró fénypontok gyúltak ki. Felszikrázó jeleket. A kislány komoly. Pedig n e m az. amelyre nálatok nincsenek fogalmak.N e m . amitől ijedség szúrt bele. Tá­ volabb az aurától szolarizáló. . lilás árny lebegett fölötte.Ne félj! . Teste elhide­ gült. Olyan vakítóak. aki? Szájára szorította a kezét.. Felkészülés nélkül érin­ tett meg valami. Azt hitte. Hideg. . ködszerű. azt mondta neki: . aki e növekvő testen túl én vagyok. De látomás volt-e? Álomfoszlány? Amrita odalépett Tilla ágyához. . N e m a relatív. Remegett. Sietett. Tilla ágya fölött n e m égett a kristály lámpafürt. nesztelen talpú papucsában halkan kinyitotta a gyerekszoba ajtaját.Anyád tehát nem vette volna észre azt a jelenséget. h a n e m a kozmikus idő­ ben végbemenő kommunikációt. Este egyedül voltak otthon. Egy újfajta érzékelési mód kezd bontakozni benned. elaludt. Tilla ágyát derengő aura vette körül. Bizonyos vagyok benne .Agya fölött felgyúlt a kristályfürt.Menj. ame­ lyet a kislány ezüstös „titokhangja" mindig kiváltott belőle. ami még idegen számodra. Csak nem készül elszakadni gyerektestétől az.N e m akartalak megrémíteni. azután pongyolában gyere vissza hozzám! Amritát ugyanaz az izgatott örömhullám öntötte el. Tilla. mikor lefektette. Leült. tág szemmel figyelte. Meghökkenve visszator­ pant.

Kine­ vettek érte. Akaratának rezgésenergiája. . M i n t h a az ősóceánt a végtelen öröm tenge­ rének h u l l á m a i mosták volna át. tudta.N e m is vol­ tak szavaim hozzá. gomolyogtak gyönyörű. Tudta. logosza rög­ zíti őket. pedig én t u d o m . Nem súlyosod­ nak sűrű anyaggá.Amrita tűnődve magába figyelt. Hiszen a tiéd volt valamikor.Közéjük tartozol. saját képzelete hívja életre őket. m i n t álmában. Pedig ott vannak fölöttem" .Értem. párává oszlanak. formák. a m u l a n d ó b a n a láthatatlan valóság gyökere­ inek éledése. szüntelenül változó szobrokként. .zengett vissza benne a m o n d a t . m a d á r vagy őzike... azt hiszik. s én közéjük tartozom.. .Fantáziaszobrokat terem­ tesz. bu­ taságokat beszél. képlékenyek. visszanyered a hatalma­ dat elemek. .Valaha én is. . Gyermekkorod­ ban gyakran voltak ilyen visszatérő álmaid. Attetszőek. „Két vak szemem eltakarja előlem nappal a csilla­ gokat.N e m beszélhettem róluk senkinek.m o n d t a Tilla halkan. Hogyan fejezhettem volna ki akkor a vak felnőtteknek.Te érted ezeket a jeleket? . nem pusztán észlelés. N e m hitték. hanem termékenyítő nemzés is: kreáció. Szemét lehunyta. az igazságot próbálja kö32 . hogy amit magányos álomszemével lát. Alatta ugyanaz a sziderikus óceán hömpölygött. rezgések fölött. fa. amelyet Tillától hallott.M á r megindult benned az emberi érzékelésen túli összefüggések. . de nem szilárdulnak meg. A m i n t emlékezni kezdesz rá. színek. hogy az általam formált képeknek szédítő illa­ tuk van? S m i n d i g háromszemű lényekkel találkozom. Vizéből színes felhőformák párologtak. akik a Fénnyel utaznak. .M i k o r egy egészen kicsi gyerek azt mondja.Igen . Amrita szíve meglódult a lámpalázas izgalomtól. . s a m i n t visszavonja belőlük teremtő akaratáramát. . Egyszerre megint súlyta­ l a n n a k érezte magát. ő most egy gyümölcs. képzelődik.

Bele­ bújtál egy szamárkordéba rongyok. elaludtál. betegek. Észrevétlenül ott hagytad a szá­ nalmas járművet. s ő 3? . Hangjuk rekedtes volt. hogy mindenfélévé át tudok változni. elkeseredettek. nem fáztál. Hallania kellett. mérgesek. Észre sem vetted. legfontosabb dolgoktól elzárkóznak. Füstölő iz­ galmas illatára ébredtél. amelyeken madárfészkek pamacsai him­ bálóztak. simogatóvá vált. ők megértettek. Puha levelek simultak a hátadhoz. A kordé állt. mikor különös jelbeszédükkel helyeseltek. csomagok alá.Meg is szöktél nagyanyádtól négyéves korodban. . amit nagyanyád mindig elutasított. m i n t addig bármikor. s attól annyira szegények. Gyönyörű kis tojások világítottak bennük. Alamizsnás szilkéjét felnyújtotta hoz­ zád. s rekedt hangjuk halkká. s kényelmesen elhe­ lyezkedtél két fészek közé.zölni reménytelenül. de gyökerei oly erősen kapaszkodtak a talajba. hogy élve maradt. Felállt. miért nem fogadják el. veszteségnek éreztem. Vezetőjét nem láttad. mikor jó messze kisvárosi házatoktól egy pálmaligetfélében találtad magad. A szamár le­ gelt. Én sírtam kétségbeesésemben és tehe­ tetlenségemben. A magas fű csaknem eltakarta vézna gyer­ mektestedet. amelyekben apró mocorgások. Egy teljesen görbe törzsű fánál kellett megállnod. Búbos fejükkel. Érez­ ted. Elaludtál. El­ mondtad nekik. amelyben főtt rizs volt. N e m féltél. egy ág is megtámasztott. halk csivitelések je­ lezték az életet. nyomorul­ tak. Villás ágak nyúltak fel belőle. Madarak szálltak a válladra. sárgás gyöngyszemük­ kel. Jóízűen megetted az egészet. Jobban érezted magad. amit a madarak­ nak meséltél. nem t u d t a m megvigasztalódni. hogy a legszebb. Könnyen felkapaszkodtál rá. nagyon öreg jógi meditál a magas fű és ráhajló ágak között. és repülök is. s már alkonyodott. amely valamelyik vad szélvi­ harral való birkózásában nyomorodott el. de barátságos. a nyakad alá bújtak. Hiába „hagyták r á m a csacsiságaimat". félrefordított fejükkel gyöngéden nézegettek. Nagyon nagy bajnak. hogy a púpos fa bozontjai között szakállas. m i n t h a vezettek vol­ na. Madarak csapongtak körül.

És nem egyetlen inkarnációdról ezen a Földön. Két n a p múlva egy Tibetben lévő holland településre kellene r e p ü l n ü n k azon az óriásgépen. Ez a kitűnő mű szimbólumává lett az ilyenfajta „végállomásra" érkezett halandóknak. Utolért a szamárkordé. Kiderül. hogy továbblépjen. E b b e n m á r te sem kételkedsz.Miért n e m gyógyítod meg? . mire gon­ dol. Amrita r á b á m u l t . . De egyszerre átsugárzott az agyából a tiedbe a kép. Kiáltozza a neved. Senki sem élte túl a zuha­ nást. átható pillantású szemébe. . N e m is volt hová. ahogy nagy­ anyád zokogva keres m i n d e n ü t t . Holnapra Bet­ tina erősen belázasodik. hogy mindegyik elérkezett az élete végére. Ne ijedj meg. N e m lesznek túlélői. Zsákutcába került. amely visszafelé tartott vala­ h o n n a n .Amrita szeme rémült és értetlen volt. N e m érezte az értelmét annak.nézett közben. hol találhat meg.kiáltottad. aki az öreg jógi gondolatszálát követve. Arra. én is a testünkben ma­ radjunk egyelőre. hogy te is. Ahogy visszanéztél torlódó ráncok közül ki­ csillanó sötét. Befejezte. amelyet Atlantisznak neveztek el. . írt egy nagy sikerű könyvet Szent Lajos király hídja címmel. Ha bele34 . Le fog z u h a n n i . Az író sorra veszi a nyolc ember sorsát.M i n d e n k i meghal azon az óriásgépen? . Valahol Kö­ zép-Amerikában nyolc emberrel leszakadt egy bennszülöt­ tek által összetákolt.Miért nem akadályozod meg? .Még n e m tehetem. El­ süllyed. láttad. Bettinának még élnie kell.Volt egy híres írótok az elmúlt évezredben. A neve a sorsa is. Félúton találkoztál nagyanyád­ dal. Felkéredzkedtél rá. és elindultál ha­ zafelé. Lemásztál a fáról.M i n d e n t t u d o k rólad. . szinte önkívü­ letben feléd sietett. labilis híd. „ N e m akarok h a z a m e n n i ! " .Ezt h o n n a n tudod? . hogy agya leadóantennájával értesíti nagyanyádat. N e m lesz komoly baja. Néhány napig itthon kell marad­ nia. S fontos. Nagyon megfájdult a szíved érte.

Én is az vagyok! . Egyetlen fekélyes beteg he­ lyett sem fekhetsz rá a műtőasztalra.Másképp az. érlelő. .Olvastam ezt a könyvet.Értem . anyaghoz láncolt szellemi erőiket. N e m nyernék vissza sárba t a p a d t képzeletszárnyaikat. . .Amrita megborzongott. Ott és akkor kell.Bettina nem fertőzött? .Valóban az vagy? . Bizonyosság. Ha ezt a repülőkatasztró­ fát most megakadályoznám. lényébe. azt új formába önti. hogy leszakadjon róluk testük kolonca.suttogta. m i n d ­ egyik a „Szent Lajos hídjáról" z u h a n le. akibe végtelen nyugalom és derű ömlött e pillan­ tástól. látnád. T h o r t o n Wilder írta. . Persze ő is halandó. . . más változatban h a m a r o s a n ugyanez a sors érné utol őket.A karma törvénye a selejtet bezúzza. hogy belőled vágják ki a fertőző sebet. E szüntelenül folya­ matban lévő formaváltozatok nélkül kívül m a r a d n á n a k egy csomó nélkülözhetetlen. gyakorlati tapasztalaton. mit jelent a karma.néznél az Atlantisz utasainak sorsába.És tudom. s ami elmúlhatat­ lan lényeg benne.Tilla szeme lézersugárként tűzött Amritára. A tettek kö­ vetkezményeinek törvénye. hogy végigjátssza fontos szerepét. . Időt kapott rá. .

36 . A gépen gyerekek is utaztak! — Vörösre sírt szemét a gyönyörű kislányra emelte. Haláluk villámgyors. Az utasoknak idejük sem volt rá. Miért n e m segített az utasokon. Tilla nem látogathatta. Amrita sírt. más mint a többi ember. mi történt velük. .Amennyire tehettem. . szép és könnyű volt.A végtelen számsor misztériuma Bettina O r l a n d i n ó n a k kórházba kellett vonulnia kivizsgá­ lásra.felelte Tilla a gondolatára. amely Tillából vakító ragyo­ gásként sugárzott. . Tudta. Egy pillanatra keserű harag öntötte el a többsíkú. hogy felfogják.T u l a j d o n k é p p e n mi t ö r t é n t a g é p p e l ? .. külseje ellenére n e m ártatlan kisded. H a m a r o s a n tele voltak a lapok. . Legtöbbjük úgynevezett „jó család­ ból" való. tévétudósítások az óriás­ gép katasztrófájának hírével. Szent Lajos király hídjáról zuhantak le. ha meg­ tehette volna? . Otthon m a r a d t Amritával. Egy földi másodperc töredékéig sem szenvedtek. a jövőtől való félelmükben gyilkolnak. de nem vagyok képes rá.t ö r t ki Amritából. Utazásról szó sem lehetett. mikor a részlete­ ket látta és olvasta. Okkal. művelt értélmiségi. A szerencsét­ len utasokra. de majdnem negyven fokig felszökő lázára semmi ma­ gyarázatot n e m találtak. Egyre töb­ ben lesznek.Segítettem . senkihez sem hasonlító lény. aki szemben ült vele a reggelizőasztalnál. mert az or­ vosok tartottak tőle.Szeret­ nék uralkodni rajta. .mentegetőzött. kegyetlen erő iránt.T e r r o r i s t á k b o m b á t rejtettek a csomagtérbe. mi ez b e n n e m .N e m t u d o m . Fellépé­ seit le kellett m o n d a n i a . hogy anyja állapota esetleg ragályos. hanem félelme­ tes képességekkel bíró. . gyászoló hozzátartozókra kell gondolnom. Keserű háborgásukban.

amelyek között az egy számlálhatatlanul soknak tűnik. hogy a sokaság. Az alakok közül. Mikor a távöli hegyi luxusszálló fel­ vonójába szálltál.. mint gondolnád. két tükör kö­ zött ugyanúgy figyelted önmagadat. M i n d i g számtalan.Nézz a tükörbe! Mit látsz bennük? .kérdezte. ami valamennyi halandóval történik. Ezek Ma­ ya. a századikat idegennek. mélyebben. az igazság megrendülésével. ami velük történt. egyforma méretű. .Egyetlen dimenziómozdulat kellett hozzá.s ha végignéznéd hozzátartozóik sorsának későbbi alakulá­ sát. különvalóság káprázat. amelyek számlálhatatlanul sora­ koznak egymás mögött.Végtelen számsorrá válik a két tükör között. Gyere! Amrita csodálkozva felállt. a káprázat szembefordított tükrei.A tükrök üresek! . de követte Tillát. fenyegető hóhérodnak véled. Bettina hálószobájában sok t ü k ö r csillogott.Meglátod. .Azt. . . ahol egy beteg. Most emeld ki a gyertyát! Amrita a kiemelt gyertyával a kezében nézte a tükröket. megsokszorozódik. Megcáfolhatja-e bárki..súgta a felismerés izgalmával. az ezrediket ellenszenvesnek.Miért? . a tízezrediket az ellenségednek. Pedig csak egyetlenegy gyertya világít a két tükör között. aki hamarosan meghalt. járni. hogy rájöjj valóságosan. Ezért a kettes a Föld kulcs­ száma.Tedd a két tükör közé! Amrita megtette. feltámasztható tükröt állítta­ tott az asztalra Amritával. Bebizonyítom neked. hogy zokogtál. Tilla két. Bemegyünk Bettina hálószobájába. Az. . rájönnél. útjukat csak nélkülük folytathatják helyes irányban. hogy ez az egyetlen gyertya. beszélni alig tudó kisfiú mellett voltál. 37 . . különféle nagyságú tükörrel vette körül magát. közelebb­ ről érint. és a kezébe adta. félméternyire szemben egymás­ tól. Meggyújtott egy ezüst gyertyatartóba tűzött kék dísz­ gyertyát. Megértem. .

" .aki látta ezt a jelenséget. amellyel kivonhatod magad a sok és különváló képzetétől? . Te is Isten vagy. m u l a n d ó én. Buddha mondta erről az álla­ potról a legtöbbet tanítványainak: „A Nirvána küszöbéről a szavak a gondolatokkal együtt visszafordulnak." ." . ahol m i n d e n m i n d e n n e l összefügg. . akit régebben gyakran felkerestem.Nem tudom. m e r t a repülőgép-szerencsétlenség áldozataival s gyászoló hozzátartozóikkal is egy vagy. Az Eggyel való egyesülést. Emlékezz! . De legkevésbé felel meg a semmi. Te is én vagyok. E m o z d u l a t befelé és fölfelé vezet. h a n e m a m u l a n d ó jelenségek fölött. .Emlékszem. Semmi nem felel meg ottan. a személyiség bilincseinek feladását.Igen. N e m a relatív időben. A legmagasabb rendű kozmikus morál té­ telére? „Tat t u a m asi. mit jelent valójában az a dimenziómozdulat.Az Ego. Amrita nagyot lélegzett.H i n d u mesterem. Ezért zokogtál.És még mire tanított. A személyes. hogy mindegyik vetület végtelen számsora te magad voltál? Egyedül a két tükör között? Tu­ dod. azt m o n d t a egyszer: „A nirvanisztikus Isten és közöttem ál­ lok én." „Te is AZ vagy.

bisze­ xuális táncos volt. felfedezte. hogy egyfaj­ ta szuggesztió hatására érez így iránta. Forgatta.N e m értem! N e m értem! . résen volt. ért hozzá. megzavarta. mindegyikbe „belehalt" egy kicsit. Ösztönös. Szerelmei nők. Fi­ gyelt. amely teste. férfik iránt ideg-összeroppanásig sod­ ródó lobogások voltak. Egyik átmeneti ba­ rátja. m i n t a levegő. Mégpedig Tilla miatt. érzékei sűrűjén is átderengő megérzés volt. és néha „hangokat hallott".mondogatta Bettinának. 39 . de e jelenségeknek csak a felületén ma­ radt. féltékenysége csak Amritára n e m terjedt ki. Bettina boldog volt. amilyennek látni szerette volna. azután három n a p múlva már alig emlékezett a nevükre. Fogalma sem volt arról. m i n t legtöbb szívügyé­ nél. állandó szoron­ gásban tartotta. akik m i n d szerepei imagójának és hangjának va­ rázsa alá kerültek. Egyébként nagyon szép. karakterológiával foglalkozik. de fontossá vált számára. Korához illő barátnői nem voltak. Csak Amritához és anyjához tartozott. aki halálosan szerelmes volt Bettinába.Időben és idő fölött Tilla szépen fejlődött. Féltése. Mindig okot keresett. zavaros szemű férfi okkult dolgokkal is foglalkozott. A kislány elbájolta. nyugtalaní­ totta. Figyelt az álmaira. Nagyon sok csalódás érte ezért. megnevezhetetlen bizonytalansága. m i n t annyi más férfi. Ez a különös. növekedett. hogy senki mással nem kellett osztoznia rajta. látomásai voltak. m i n d e n irányzatba belekóstolt a transz­ cendens területen. hogy Tillának „üres a bal te­ nyere". Bettina mellett tovább megmaradt. hiszen tenyérjóslást is tanult. valójában m i n d e n ismerősére azt a képet vetítette rá. izmos testű. Noha azt hitte. de n e m talált rá. nézegette a kislány bal kezét. . Különös módon személytelenné.

sem élet. s az eltűnt az életükből.kérdezte Bettina. megélt viha­ rokat. . Én különben sem félek. . Nyolcéves volt akkor a relatív idő sze­ rint.Zavar.Azt nem mondta meg anyjának. apró villanykörte égjen a gyerekszobában. Hir­ telen úgy érezte. de Tilla megkérte rá. ami több. m e n e k ü l n i e kell valami elől. amely mel­ lett egy hálófülkében Amrita aludt. Riadtan Tillára né­ zett. m i n t amit el t u d n a viselni. mintha pille repült volna át a szőnyeges padlón. napfoltkitörések visszatérő periódusait jelzik.Ébredj! Amrita felrezzent. E z u t á n egy éjszaka Tilla mezítláb. m i n t h a egy nagyon öreg fának nem lennének évgyűrűi.És makkegészséges! . . Elegem van a huhogásodból! Még ráijesztesz! Vagy bemocs­ kolod a perverzióiddal! Tilla szeme rávillant a táncosra. Nincs benne sem fej. ne használja a lámpát.súgta a lány fülébe.N e m hiszem.Miért? . Ahogy kilendítette két lábát az ágyból. aki körül fény derengett. hogy egy halvány fényű. . Amrita ágyához lé­ pett a koromsötétben. . és neki csend­ ben kell m a r a d n i a . csodaszép gyer­ mek! . Csak egyike a megfejthetetlen kérdések­ nek a többi között. De Bettina is torkig volt szép. hogy fontos dologért keltette fel. Egy pillanatig sem kételke­ dett benne.Amrita! . . Tilla egészen különleges.Bettina felemelte a kislányt. Anyja egy ideig ragaszkodott hozzá. nesztelenül. hosszú hajfonata a hátához csapódott. Pedig a kékesfehér sugárzást sohasem 40 .szorította a szívére a kezét az énekesnő.kérdezte Bettina ideges türelmetlen­ séggel.És ez valami rosszat jövendöl? .Mit nem értesz? . aki ettől a zöld lángtól összerezzent. Olyan. sem szív. amelyek a korát. hogy ő sötétben is tisztán lát. .és sorsvonal. Megmagyarázhatatlan szorongás fogta el. bi­ szexuális táncosával. ..A bal tenyere a m ú l t a t jelenti.

Nagyobb szerepeit sorra elvet­ ték tőle.hallotta Tilla álmos hangját. Vajon fel­ ébredt-e a lármára Tilla és Amrita? Szólnia kellett valaki­ hez! Nem bírta ki egyedül. Telefonálj mentőkért! Idejében ki kell mosni a gyomrát. megtűrt tagjaként kapasz­ kodott görcsösen egymondatos szerepeibe vagy kórusban va­ ló tátogásába. azt m o n d t a neki. Légy szíves. és a szemét dörzsölte.tudta megszokni. Sötétben. Gyorsan visszahúzódott.Mi történt. A fiatal fiú. Nemsokára hallották a m e n t ő a u t ó sziré­ názását. visszeres lábak nyúltak ki. nappal is túlfestve. p u h a lábdobogást az ajtajuk előtt. pofon ütötte. nevetséges. Ingrid egy egész doboz altatót magába döntött. Éppen akkor vitték el előtte hordágyon öngyilkos kolléganőjét. A rémülettől meglódult a szívverése. sustorgást. „forrószoknyás" ruhákban. nem akart megöregedni.Még nem jött el az ideje. ti­ zenéves. de még énekelt. . csak az ő füle zúgott. akit kitartott. anya? . Tilla felült az ágyban. Rátalál majd új szerepkörére.A 240-es szobában halálos dózisú altatót vett be Ingrid Richter! Amrita ismerte Bettina német kolléganőjét. Egyre hangosabban zokogott. Torkában gyürkőző kiáltást kellett elfojta­ nia tőle. Besietett Tilla szobájába. kapcsold fel a villanyt. s a társulat megalázott. Sikerei lesznek. Sötét csend fogadta. Amrita szótlanul kisuhant a folyosóra a messzebb lévő. 41 . . közös telefonhoz. nyakerei lüktettek. zajra és a szo­ bájába beszivárgó pánik hullámaira. N e m tu­ dott egyedül m a r a d n i . vén banya. miért nem döglik már meg az ilyen fehérmájú. . M á r mindketten az ágyukban feküdtek. amelyek alól göböcsös. ordított vele. amelyről nem tud egyelőre. Felkelt. Sírni kezdett. az ágy­ ra lökte és elhagyta. Mikor a fény elárasztotta a szobát. Bettina Orlandino felébredt a szirénázásra. Annyira szirénáztak. Lázongva. aki elvesztet­ te a hangját. Résnyire nyi­ totta a folyosóra vezető ajtót.

áttért a könnyű műfajra. Musicalek. . hanem. Ingrid Richtert elvitték hordágyon az ajtóm előtt. Majd jobban lesz. a h i n d u k Isteni énekéi. N e m először. Talán csak meg akarja ijeszteni azt a fiút. azután be­ m e n t Amrita fülkéjébe.Szeretném érteni. Nála tökéletesebben nem adták 42 .Keresztbe tette a karját. mikor az a fiatalember.Valaki. n e m sebezhető. Fil­ mek. nagyon kiabált vele. Akkor már tegeztek egymást Amritával. Bettina a két tenyerébe temette az arcát.. .N e m akartam k i m e n n i a folyosóra zsíros arccal.Mit olvasol? . vigaszt találni úgy.. m i n t te! . megcsókolta Tilla haját. Először az operában énekelt.. mit jelent ez az emberre nézve..A Bhagavad Gitát..Lehajolt.Kezét leejtette.kérdezte. akit egyre inkább a barátnőjének érzett. Bettina leült az ágya szélére.. . A lány ágyánál takart fényű kis lámpa égett..Igen. ő meg hangosan sírt. Krétafe­ hér és.m o n d t a Bettina sírástól zi­ hálva.Ingrid Richter néni? .. és soha meg n e m ölhető. H o m l o k á r a ráncok gyűrődtek. akire ezer veszély és fájdalom leselkedik. Szája remegett. valaki rosszul lett .H a l l o t t a m .. . ér­ deklődni utána. drágám. mikor a hangja el­ vesztette a fényét és erejét. A függönyt összehúzta maga mö­ gött. drágám.Aludj most. Nagyoperettek. . .Lehajtotta a fejét. akivel egy szobában lakik. . nagyon-nagyon öreg. hogy ami örök ben­ n ü n k . igen.kérdezte döbbenten. Feltámasz­ kodva olvasott. Szeretnék hinni. Egyszer majd n e m a m e n t ő k jönnek érte. . Tévé .Eszméletlen volt. Nagyon szere­ tem. . Ke­ zével dörzsölni kezdte a bőrét. .videojátékok. .Lekapcsolta a lámpát. Szépsé­ ge töretlen m a r a d t sokáig. A halhatatlanságról szól. . .Tilla előtt n e m a k a r t a m elmondani: milyen gyönyörű volt Ingrid valamikor! Kislánykoromban m i n d e n szerepében megnéz­ tem. Szeme könnyes volt. Megint öngyilkosságot kísérelt meg. m i n t h a fázott volna. Arról. azután. .H o n n a n tudod? .

Csak ne lenne olyan. Kétévenként felvarrat­ ja az arcát.nézett fel Bettina tűnődve. Bettina! . Miért kell az ilyen nagyszerű művészeknek. félelmetesen okos. vén ri­ pacsnőt játszik. akik annyi örömöt. mialatt folyton rikácsol.N e m t u d o m . Rendkívül muzikális. F i n o m parlandókkal. Nem vagy egyedül. élvezetet szereznek mindenkinek. Érezte. .A bő­ röd hamvas. karját. hiszen csodaszép nő lesz belőle. m i n t én. Látszólag semmit sem titkol. Borzas parókájából piros tollak állnak ki. A száján elmázolt rúzs. m i n t h a valami rejtett csillagforrásból ömlene elő kimeríthetetlen erővel. hanem Tilla szeretete is.. A bőre tele van öregségi foltokkal. mégis úgy érzem néha. Gyöngéd hoz­ zám. hogy reszket. k á n k á n t táncol néha a karban. Én is szeretlek.Igaz . Míg el nem hízott. . . Szinte többet tud a zenéről. szánalma­ san megöregedniük? Striciket tart ki. ha Tilla fel­ nő.Amrita az énekesnő karjára tette a kezét. s a kollégái meg a nézők kiröhögik. Mindent tudott.elő a világ leghíresebb sanzonjait. . Nyugtalanná tesz vele. mert én elloptam az ő szerepét. A legszebb prózát beszélte világnyelve­ ken.Te sohasem fogsz megöregedni. S a hangja. hogy görcsöket. De nemcsak a szépséged és te­ hetséged őriz meg kortalannak. azonnal hagyják abba az előadást. amelyet most forgatnak vele. Hajlékony. Engem annyira gyűlöl.Igen. Négy fekvésben énekelsz egyforma tökéllyel. Egyetlen és pótolha­ tatlan vagy a hivatásodban. Amrita? . egészen különleges. Nem értem.. aki botrányt csinál a nézőtéren. mellét. mivel érdemeltem ennyi ajándékot a sorstól. allergiát kap tőlem. Hang nélkül is. párducszerű. Bolondultak ér­ te. A filmben. Sokfodrú szoknyáját derékig emelve dobálja göcsörtös lábát. a hangod kristálytiszta. mozgása is pá­ ratlan volt. férjhez megy.. érzéki. Sohasem hallottam még 43 .Félelmetesen? . Akkor is. Végtelenül jó... rendőrök vezetik ki. az alakja.. Én is ilyen leszek. hogy v a n n a k b e n n e s z á m o m r a megfejthetetlen titkok. egy eszelős.

. És a szerelem? O is nőnek született! . Örülni fogok a sikereinek. a művészeted mellett? . és kiment az ajtón. szőke. . . Halk léptek­ kel végigsietett Tilla szobáján. De n e m hiszem.Csil­ lámló fényekkel teli. . Pedig csinos volt. M i n d i g is tudta..Igazad van. Tillából árad. Amrita? . m i n t a magaménak! El­ hiszed? . . hosszú haja a hátára omlott.Neked is aludnod kell! . míg szorongását el nem mosta a bizonyos­ ság: igaza van. Ha a pubertásban n e m veszíti el ezt az ezüs­ tös. Sohasem kívánta férfival vagy nővel a szerelmet.Engem soha­ sem t u d o t t lekötni ilyesmi. jobban.csóválta meg a fejét Bettina.Most ne t e k i n t s ü n k a jövőbe! Légy jelen a sorsod aján­ dékaiban! Jó? . Mielőtt széthúzta volna. ha felnő. ha nem is nevezte meg ön­ magában. e vonatkozás­ ban is miért különbözik teljesen másoktól. mégis nagy fel­ lángolásnak köszönhetem. .Almos vagyok .N e m várta meg a választ. .ilyen hangszínt. amely Bettinában eluralko­ dik. Bettina. neki szívesen átadom majd a stafétabotot.Érdekes .suttogta.N e k e d mit jelentett a szerelem. Mikor Tilla megmondta neki. És azok sem közeledtek hozzá. Mindig ilyen témájú könyveket kell kivennem neki a könyvtárból.. az asztrofizika. És ha kedve lesz hozzá. Tillát egy rövid.Felállt..N e m sokat. senki nem versenyezhet vele. . Két apró.. simogató zengést. de azért. Mit felelhetett volna neki? N e m érthette meg. Azt hiszem.Persze. visszafordult. A függönyhöz lépett. hogy elfogadja tőled a staféta­ botot. Teste ma44 . első pillanatban maga is megriadt. . Tillának a zene kellemes pihenést jelent majd.. biológia.Te mit értesz szerelmen. feszes melle áttetszett selyemköpenyén. Amrita hirtelen megérezte: a szédület. Az apja viszont molekuláris bio­ lógiával foglalkozott. Nagyon szép volt. Nagyon érdeklik a természettu­ dományok. Tovább akar tanulni. Tágra nyílt szeme kábultan a végtelenbe révedt. Még zaklatottabbá t e n n é .

miről beszélsz? . konfliktusok szövődményeit. mikor Tilla megnevezte őket. szegények. Senkinek nem mert beszélni róla. hosszú pillájú szeme nagy. kapaszkodva. szánni és szolgálni. el-elhalkulva.Hogy érted. N e m is szabad látnia. csonkák. iszonyod­ va vagy tele részvéttel. de n e m merte hinni. azután tehetetlenül lehullva." Látta is a különös sebeket.. de másképp. akivel találkozott. szelíd őztekintetű... bár tudta.dadogta hitetlen izga­ lommal Amrita.. A többi halandó n e m látja ezt. még elalvás előtt. Meg­ nyugodtak mellette. Lényed gyökerében különbözöl a többi töre­ dék embertől. sőt azt is. karcsú. S arról különösképpen nem. Mondatok.gas. mint én. mikor lefekszik. amelyek zárt ajtók mögött mentek végbe. szakadozottan.. szembe mert nézni azzal. . aminek értelme mindig elrebbent előle. Agya m i n t h a történések. Hajszálnál vékonyabb idegszálak hálózata m e r ü l t fel benne szívósan. képek felvevőállomá­ sává lett volna. mint hogy szemlélte őket. jelenettöredékek úsztak át tudatán. karmokká görbülve. kettéamputált.. arca szép vonású. Éppúgy. Beszélgetni akartak vele.. fülhasító jajszavak. sötétben.. Már gyerekkorában megérezte környezete tagjainak vagy akárkinek. voltak barátai. keresték a közelségét. kéjkiáltások p e n d ü l t e k elő hárfahúrokat tépő uj­ jak őrült ópuszaként. s mintha valaki kommentálta volna azt. hallotta emberi viszonylatok. amit lát." •". hogy Tilla 45 . szavak. A metszések helyéről áttetsző csápok lengtek a csonkolt másik fél felé. vagy ő menekült tőle? Milyen egyszerűen. O is tudott szeretni. sokszor megdöbbenve. mit gondolnak a szavaik mögött. s ő szembe tudott. Sokan szerették... Látta. mosolyogva kö­ zölte vele: „Miért tiltakozol a te külön valóságod ellen? Más vagy. Amrita. Nyitott sebek véreznek bennük. száradó csonkokká zsugorod­ ba. a taszító vagy vonzó kisugár­ zásait. kihagyásokkal: „Szegények.. amelyből sikolyok. rezgésekből kiala­ kuló testeket. Mindez akkor nyert értelmet b e n n e . megfeszültén. milyen furcsa képzetei vannak este. Neki más köze e jelenségekhez n e m volt.

Nagylemezei. n e m szavakat hall.kérdezte Bettina Tillától és Amritától a színészek m i n d e n k o r i sértődöttségével egy kol­ léga sikere láttán.szavai környezetéből kizárult magányára vetítenek megvilá­ gító fényt.gördültek lényé­ be Tilla gondolatgyöngyei. Eltúlozta klasszikus szerepei pátoszát. Komikaszerepeket írtak neki. Keserű iróniával parodizálta az egykori tragikát önmagában. . . Benned is eggyé vált a kettő. Az öngyilkos. A fiatalok szerel­ mesek lettek m ú l t b e l i árnyalakjába. m i n d i n k á b b képzeteik vezetékrendszerein át vették tudomásul a másik közléseit.M i t szóltok Ingridhez? . Összeforrt a n e m e k szörnyű sebe. Hűsek. Nagy sikerrel vetítették tévéjátékait. csillagtávolból egymás felé kapaszkodó. Egyre kevesebbet be­ széltek. videokazettái kelendők lettek újra. N e m dúltak benne a nemek gyűlölet-szeretet harcai. Bizonyos volt benne. mikor a legprózaibb helyzetek szövegét szinte koturnusban. A közönség dőlt a kacagástól. .Arról. Micsoda súly szakadt le róla hirtelen. . m e r t neve volt.Ötödik virágkorát éli. Szívfacsaró történeteket szőttek köré az idősödő újságírók.Hogyan l e h e t n é n k együtt különben? . boldog­ gá tették. amely végre megint helyreállt közöttük. drá­ mai pátosszal skandálta a lábos mellett a szakácsnőnek: „Ez magának pacal? Hol a külön mócsing belőle?" Nagyszerű kritikákat kapott. és újjászületett! 46 . gyógyítók voltak. Titkos elfajulásokat hor­ dozó. Tudta. hogy teljes vagy. öreg színésznő neve címoldalra került a la­ pokban. Harmóniába ke­ rült önmagával és a világegyetemmel. M i n d e n a helyére került. feloldódott. M e g m e n t e t t é k persze. Ingrid Richternek milyen kitűnő hu­ mora van. reménytelen pótcselekvései. Amrita. ez az új­ nak t ű n ő észlelésmód nagyon ősi képesség. torz szörnyetegből egésszé vált. Meg akart halni. film­ jeit. Interjúkat készítettek vele. Egy élelmes rendező rájött. Elővették régi fotóit.

mondta Amrita mosolyogva. Pillantása önmagába veszett. miről beszélsz.És a tegnap sincs már? .Ez érdekes..Átrepülsz az öregségen is. Úgyne­ vezett szerelmeimre. Anyámra. Te tízezer éves korodban is úgy fogsz énekel­ ni. Azt hiszem.Eltűri. mindaz.. . ami addig végbement. mint egy tündér! .Persze . és az virágos­ kertté változik. .simult hozzá Tilla. ..Az sincs. . hogy röhögjenek rajta! Még élvezi is! És én.nevetett fel rá Tilla.mondta. . mert t u d n a k varázsolni! Te mesélted nekem! Va­ rázspálcájuk van. . fakó idegen múlttá változott.A tündérek mindig gyönyörűek és fiatalok maradnak. hogy éle­ tem egyes korszakaira úgy emlékszem vissza. 47 . és valami egészen más kezdődik. Amikor Tilla megszületett.Szerencsétlen.Figyelek! .Nincs.Amrita és Tilla tud­ ták. értem.bólogatott Bettina bizonytalanul. Bizonyos. Bettina magához vonta Tillát. .Idő nincs! . hogy újjászüles­ sék . de hangja szórakozott. Bettina? Az énekesnő rábámult. . .Bár így maradna mindig! Bár megállna az idő! . Te hányszor születtél újjá.? Hogyan kelek majd át az ifjúság és az ijesztő vénség fekete szakadékán? Sohase t u d n á m elviselni a szánalmat. A gyerekkoromra.Mindenkinek meg kell halnia ahhoz. mint egy pacsirta! Anyu! Figyelsz rám? . . vén ripacs! És hülye! . szeme könynyes volt. m i n t h a n e m is velem történtek volna.Csak most van. mert gondo­ latai visszatértek zavaros érzéseihez Ingriddel kapcsolatban. Még nem gondoltam rá. kiről beszél megint.És megérkeztél az örök jelenbe.Ugye a holnap még nincs? .. . inkább. Az addigi korszak lezárul.. Ráütnek vele a szakadékra.Egy életen belül is sok­ szor történik velünk ilyesmi. .

m i k o r fog meghalni? N e m sajnálod? .O még rögzíthetetlen dolgokba kapaszkodik. Sohasem veszítjük el egymást. Szeretem őt.Egy fölfelé cserkésző trillát énekelt ezüstös hangján. kicsi Tintinellám! . trillázva: .Miért sajnálnék valakit. Várj. és azután? . Ezért félelem.Ma van! . mit akarsz kez­ deni emberfeletti képességeiddel a mi kis kék bolygónkon? Anyádat le tudod csillapítani.Lihegve egy székre vetette magát. Tilla két kezét megfogva forogni kezdett körbe­ körbe. de a kacagástól. boldoggá teszed egy időre.T ö b b r e vállalkoztál. Amrita mindig megrendült alig elbírható érintésétől. hogy folytatja az útját az éjben. Légy türelmes. . s a könnyeit törülgette.Velem együtt? ..Mi lesz Bettinával? . aki valójában halhatatlan? A lenyugvó napot sem sajnálom. amelyen átsugár­ zott egy kortalanul érett lény hatalmas ereje. mint az újszülöttek. .Én csak a szolgálód vagyok! . fájdalom nélkül megy majd át a hosszú éjszakába.Nagyon sok m i n d e n történik azután. és hajnalban megint visszatér. Mikor Bettina elment. m e r t bizonyos vagyok benne. Amrita megkérdezte Tillától: . hogy az én születésem i n s t r u m e n t u m a legyen. amely eltűnik előlem.. Elhiszi a halált. . s közben kacagva mondogatta. .Testén remegés futott át. Mikor Tilla levetette „gyerekálruháját". De addig boldog és sikeres lesz. .Még mindig n e m m o n d h a t o d el nekem.Csak ma van! Csak most van. .Akkor mi van? Bettina felkacagott. a hori­ zont alá merül. Veled együtt..Te tudod. de hangjának rezgéslogosza lehetővé tette. pirosan ki­ szakad a sötétség méhéből.

A világ szaporodó torlaszai. fanatikus gyűlölködések. megoldhatatlan gazdasági feladatok. testi-lelki fertőzések fékezhetetlen kitörései babonás. az alkoho­ lizmus. Ha valahol elfojtották különféle indulatok kitö­ réseit. Földrészek szakadtak széjjel. Rengett a föld. fokozódó konfliktusai egyre i n k á b b n y u g t a l a n í t o t t á k Bettina Orlandinót. Erdők pusztultak el. Sokat utaztak. a terrorcselekmények perverz bosszúhadjárata. Özönvízszerű esőzések váratlan földcsuszamlásokat okoztak. élelem. A nagyszerűen fejlődő orvostudomány. biológia képtelen volt megbirkózni a vízözönként fenyegető problémákkal. Elemi csapások.Vulkán Tilla növekedett. tétlen töme­ gek között félelmetes arányokat öltött a bűnözés. tanult.és víz­ hiány tette m i n d elviselhetetlenebbé a közösség együttélé­ sét. A levegő sok lakott területen beszívhatatlan volt. Rég halott vulkánok magmája zúdult lakott területekre. Furcsa szigetek emelkedtek ki az óce­ ánból bazaltszobrokként. He­ gyek torlódtak össze. Az elmaradott országok éhínsége megoldhatat­ lanná vált a jóléti társadalmak m i n d e n erőfeszítése ellenére. A szociális segélyből tengődő. biblikus közér­ zetként nehezedtek a halandókra. és emberek tízezrei lelték halá­ lukat súlyos iszapja alatt. a Stonehenge alakzataira emlékeztettek. ökológiai veszélyei. A vizsgák semmi nehézséget n e m jelentettek neki. a jövőtől való félelem neurotikus szorongása vett erőt. Orkánok törtek városokra. A tömegeken létbizonytalanság. ráömlöttek békésen alvó településekre. a földgolyó egy másik helyén robbantak ki gyilkos forrongások. energia-. Hiába 49 . de ott is növekvő munkanélküliséget okozott a rohamosan fejlődő robotika. amelyek hüllőfigurákra. a prostitúció és az ismeretlen vírusok okozta járványok. Emberek és elemek.

szépség esszenciájából. űrlabo­ r a t ó r i u m o k lebegtek fölöttük. amelyekben egyre több kuta­ tó figyelte a Föld s az élő bolygó szféráinak vészjeleit. Kom­ munikációs. akinek szerinte több ganglionja borult fény50 . A környezetvédők tüntetései ellenére kénytelenek voltak szaporítani az egyál­ talában nem biztonságos atomreaktorok számát. a hidrogénből kivont energia. pró­ bálták megtalálni kórságainak vakcináit. mindig felhalmozódott és szaporodott olyan tömegben. H i á b a p r ó b á l t á k felhasználni újra egy részét. amelynek puszta léte végve­ szélybe került. raboltak. Bettina csillogó szőkesége. korábban érettségizett kortársainál. A fatálisán emelkedő energiaéhség m i a t t hosszabbodó á r a m s z ü n e t e k vaksötétjé­ ben éjszakánként a b ű n ö z é s ordasai csatangoltak. a tenger h u l l á m a i t felhasználó áram . Végár professzor mellé kerülhessen asszisztensnek. m á r szinte egyáltalán nem részesült a tehet­ ség. Egyetemi vizsgáin is csodagyerek­ nek számított. hogy a világhírű biológus. Tilla. saját házuk­ ban. Azért sietett megszerezni a diplomáját. a televízió és a videotelep közelében.és fajfenntartás tengődése. a N a p erejét felhasználó üzem­ anyag. hogy su­ gárzóanyagával n e m lehetett m i t kezdeni. marakodása fölé emelte. Sem a föld. a színház. törtek­ zúztak. gyilkoltak. ezüstös hangja még mindig rávetült valamennyi m ű k ö d ő képernyőre e védett központ­ ból.megoldásaik messze e l m a r a d t a k a szükségletektől. egyelőre sikertele­ n ü l . Amritával és az öltöztetőnő szobalányával együtt akkor m á r az elemek anyagot öklöző. satuba szorító erejétől h a t a l m a s ütemben növekvő tibeti he­ gyek fennsíkján éltek a föld zsugorodó elitjének pénzzel. sem az űr n e m fogadta be. amelyek legbaljósabb és megoldhatatlan következménye a hulladék volt.születtek ragyogó eredmények: a „vízből keletkező tűz". amely az embert a lét. megfigyelő és nagy kísérleti műholdak. megismerés. sem a tenger. bár a szaporodó népesség. átröppenve az elit osztályok tananyagán. Bettina O r l a n d i n o Tillával. ha­ talommal kiharcolt luxuskörülményei között.

n e m akarta látni. A ti­ beti fennsíkon épült egyetemen végezte kísérleteit. ahogy az orvos egy kórság tünete­ inek előrehaladását. egymást kiegészítő elemei az élet megfejthetet­ len misztériumának. hogy a tudományok összetartozó. jajgató gyerekeket. De Tilla és Amrita figyelték az eseményeket. S ő n e m menekült a világűrbe. A Föld nyugtalanul változó felszíne. ataviszti­ kus és utópisztikus jelszavakhoz csatlakozó fanatikus töme­ gek. véres hullahegyeit. gyilkosságok szenzációit. mint több társának. Bizonyos volt benne. kétségbeesett közérzetét. forrongások. Ezek az apoka­ liptikus. különféle ártalmak növekedése. Betörtek vele zárt lakásokba. közelképekben mutatták a merényletek. tüntetők cselekményeit a tömegtájékoztatás egyre tökélesedő eszközei könyörtelenül eljuttatták a világ min­ den pontjára. piszkos szürkén habzó hullámok láttán. A zenébe menekült. A tenger­ szint emelkedésével a mocskos. elemek és emberek veszett i n d u l a t a i n a k kirob­ banásai. amelyek völ- 51 . feleségeket. hogy „különc" vagy „irracionális fantazmákkal" feltű­ nést keltsen kollégái között. haragosan örvénylő. pszichológia. Tilla persze egyetértett vele az „össze­ függések t u d o m á n y á n a k " felismerésében. s horrorjaikkal. és vele maradt Végár professzor m u n k a t á r s a k é n t . de óvakodott at­ tól. antropológia. üveges szemű. szélsőséges. asztronómia. mi történik a világban. r é m ü l t e n síró. ökológia éppúgy. a matematika. a történésekkel szinkronban vetülő képek elvisel­ hetetlenné fokozták a tömegek elkeseredett. ördögi fantazmák szuggesztiójával egyre elvadultabb modellt szolgáltat­ tak újabb szörnyűségek elkövetéséhez. átkozódó anyákat. Bizalmasa egyedül Amrita volt. etoló­ gia. fonadékos. nyílt üzekedések. rémtettek. aki éppoly könnyedséggel jutott át a vizsgák akadályain. csonkolt. mert céljuk a gyógyítás volt.be. Bettina O r l a n d i n o már nem nézte. „világvége" őrjöngésétől megszállott prédi­ kátorok. m i n d e n érdekelte. helyi háborúk. Nyitott volt. m i n t a mo­ lekuláris biológia.

Az élet nem a Terrán keletkezett.kérdezte Amrita. Mint m i n d e n anyagi jelenség oka. . sem most nem fejt­ heti meg a racionális eszközökkel kísérletező ember. Sok száz kilométeres szakaszon letarolt m i n d e n vegetációt.A Tunguz meteor titkát sem akkor. Most megint azzá alakultak. Tilla sóhajtva hátradőlt." így történt ez e kis naprendszer.Milyen hatást gyakorolt vagy gyakorol a Tunguz mete­ or erre a szerencsétlen csillagra? .Üres tér nincs.magyarázta Tilla halkan. a Szolária többi bolygóján. . A Föld az utolsó közöttük.Most m á r az 1908-ban lezuhant Tunguz meteor mély.firtatta Amrita.Mi ez a titok? . De ez nem vál­ toztat a hatáson. S m a g á n a k a meteornak. a Tunguz meteor eredete. megba­ bonázva bámulva a falakra vetülő színes. . a főpap fáraó a fülébe súgta: „Ozírisz és Széth. célja láthatatlan síkok erőmezőiben gyökerezik. erdők tömegét változtatták mederré. az anyaggá sűrűsödött élőlények idegekkel át52 . a sötétség ikertestvérek. egyetlen porszemét sem találták meg a kutatók. si­ vár körzetében azóta sem t á m a d t sem növényi. A Fénnyel együtt m i n d i g és m i n d e n h o l az árnyék is megjelenik. széles szakadékát is elbontotta az óceán vize. amely e hihetetlen tragédiát okozta.Az univerzum. tele van életcsírákkal . plasztikus képe­ ket. Mi­ ért. Tilla? . .Úgy t u d o m . ahol van még F é n n y é desztillálható élet. . Mikor az ősi Egyiptomban a misztát be­ avatták a végső titokba. Kopár. amelyet azóta is a Földre gyakorol. sivatagok.m o n d t a Amritának. nagyon rejtélyes esemény volt.Micsoda? . óceánjainak medrei voltak. a megakozmosz is.Ez is megtörtént . De mivel a Fény erőinek az emberen át meg kell küzdenie a sötétséggel. A siva­ tagok különben a sok millió évenként ismétlődő katakliz­ m á k Terrát alakító. . újjáformáló korszakai alatt eredetileg a Föld magzatvizeinek.gyek. sem állati élet. .

idegpályákon. őket gyilkolják meg tébolyult megszállottságukban.tisztítótüzek. Kobaltágyúk. agresszió. zuhanás. ami a Tunguz meteor lezuhanása u t á n történik. járványok burjánzása. mirigyek korbácsolása. különleges bolygó­ konstellációk zárótüze. A mélység. erőszakos behatolás volt. h a n e m a „láthatatlan árnyak" szüntelen tevékenysége az emberek emócióin át. amely felgyorsította az elkerülhetetlen krí­ zist. ismeretlen vírusok megszálló hadtestei. Csak visszahúzódik. egyre sűrűbb időszakokban. . légkör és mágneses szférák nélküli sivataggá változtatták Szolária többi bolygóját. piros magmaözönök. E kozmikus sötétségbomba csak meglódította azokat a folyamatokat. A végsőkig fajuló kataklizmák ö n m a g u k a t végzik ki. és éppen azért.szőtt teste a harctere ennek a kozmikus idő végtelensége óta folyó háborúnak. . hogy a mélység fe­ kete polipkarjai rohamosan felkúsznak ide is m o h ó faló­ csápjaikkal? . M i n d a z . de ez a láz gyógyít végül. akik önpusztító mérgekbe m e n e k ü l n e k árnyak­ tól üldözött állapotukban. So­ kára és szörnyű áron. anyagot. élő testeket provokáló.Annak ellenére. hanyatlás lehetősé­ gei korlátozottak. Máglyák. ezen a bolygón? Annak ellenére. Rá­ kos. Gyilkolnak. Csak a vakcina.Kiket? 53 .Itt. szenvedélyek és szenvedések . hatalmasabb méretekben a Földre zuhogó napkitörések tá­ madásai. Esszenciálódik. amelyet a Fény a r k á n u m a magából a sötét­ ségből von majd ki. mágneses zivatarok érrendszerben. nedvekben rövidzárlatot okozó kórok. Ha valamiféle „világvé­ gére" gondolsz. roncsoló hatása. De jó erőszak nincs. ingerei. amelyek kopár. Terra és a rajta keletkezett élet nem pusztul el. A világosság ópuszát készítik elő. kemoterápiák n e m segíthetnek rajta. tévedsz. A földbolygó most súlyosan beteg. A sötétség fegyverei nemcsak a vulkánként kirobbanó gyűlölet. Itt azonban megállítjuk őket.

zseniális dimenziógép? . egzaltációi. kísérteteit. perverziók anyagot felbontó mérgei. amely fárosszá lobban majd.. A Földön van még n é h á n y hozzánk hasonló kisebb-nagyobb csoport. És Végár professzor néhány tanítványa. amelyekben sötét. .Mit értesz azon.. Az óceánok. A katarzist. .O és a többiek is más tér-idő törvények között élnek be­ szűkült t u d a t u k rácsai között. A gyűlölet és ha­ lál vírustelepei. fejlődésük későbbi szakaszában.Mi. hogy rajtunk kívül a többiek mind. De e hatásokkal csak a tömeg manipulálható.Azok kevesen vannak a népességrobbanás félelmetesen szaporodó embersejtjei között. amelyek foglyul ejtették. özön­ vízből. Egy új életforma feltámadását a vulkanikus hamuból. A téboly rögeszméi. Egymással harcoló. Mi és ki m a r a d h a t meg ebből a végveszélybe került életformából? . romboló eszmékké alvadtak a nagy éjsza­ ka képzetei. . C u d a r gyönyörök. agyuk sokkiterjedésű. fanatikus szekták rituáléi. s ki tudjuk várni a krízis csillapulását. a kivételes emberi t u d a t n e m . M u n k á n k közös. . hogy „átdíszletezett"? 54 . folyók. Valójában nincsenek. És Bettina? . T u d u n k egymásról.N e m t u d o k megnyugodni attól. tavak lassú tisztulását a teljes átdíszletezett Terrán. A Fény keringését gátló betegségcsomói. akkor is.. Amrita zavarodottan b á m u l t Tillára. B e n n ü k is a halhatatlanság szikrája parázslik.A fekete lyukak csillagtemetőinek árnyait. amelyek puszta káprázatok. a félelem halál­ képzetei. . börtönbe zárták m a g u k b a n luciferi eredetük csíráit. ha tudatuk ki­ vételes. Mi könnyebbé tesszük számukra az elkerülhe­ tetlent.A m e n e d é k készen vár b e n n ü n k e t . ha elérkezik az ide­ je. Ok a kozmosz trombusai. Belőlük rajzanak ki a pokol.Hová m e n e k ü l h e t ü n k az egyetemes pusztulás elől? Hol m a r a d m e n e d é k halandók részére. fertőző szenvedélyek lázai.tört ki Amritából.

. akik lebegően könnyűek. Hallgass.Mitől? .. A katakliz­ mából kivont vakcina. te meg én.Az Aranykor előkészítői vagyunk.Mire? . Ne kérdezz többet. áttetszőek. A régebbi. ma­ gába fagyasztva elmúlt évmilliók növényi. . szigetekké szakadoznak.Arra. s a trópusokat jég borítja. Súlytalanabb élőlények feltételévé vá­ lik.A földrészek állandó mozgásban vannak. Ahogy te is emlékszel rá. . . A légkör ritkábbá válik.De nekünk mi a dolgunk itt tulajdonképpen? Avass be végre. akik kigyógyítják az embert az anyag valamennyi kórságából. sugárzók. Bolygónk belülről öklö­ ző indulatai megnyugszanak. éghajlatuk változik.. Amrita. A gra­ vitáció gyengül rajta. tüzes salak szakad ki. hogy tudjam. Jégborította te­ rületek trópusokká változnak. és emlékezni tudnak. Egészen másfajta élet burjánzik fel a szétúszó szárazulatokon. hegyekké torlódnak. Nem először történik meg ez..A Terra anyagából súlyos. A lélek orvosai. . megtermékenyülnek. Elsüllyednek.. rengenek. Figyelj. állati maradvá­ nyait. sűrű emberfajta helyébe megérkeznek a Föld előttünk ma még láthatatlan ikerbolygójáról a látogatók. és emlékezz! . hogy az életük örök.

A sötétség istenei M e n e d é k ü k egyre zsúfoltabbá vált. amelyek egyik szaporodó sajá­ tossága az öngyilkos „kamikáze" volt. mirigyei kora veszélyét is jelez­ ték. nyomorgó. tévésorozatait továbbra is sugározták a tévécsatornák. tragiko­ mikus rituálékat celebráló sarlatánok. kábítószerekhez. M i n t a többi. robbanóanyagokhoz. ravaszul tervezett. éhező. a hiszékenység és létbizonytalanság félelmét jelsza­ vakkal. hatás­ talanná vált az óriási nyomás miatt. jóslatokkal. Ma­ gánvillák. de járműveket is kiraboltak. operai fellépéseit. amelyet a l é t m i n i m u m alatt senyvedő. m i n d e n r e elszánt ember­ milliók gyakoroltak rá. kétes csoportok. dodonai fenyegetésekkel zsarolók nyomultak be a fennsík immár védhetetlen zárlatába. a m i a t u d a t á b a ömlött a Földön végbemenő ese­ ményekből. ka­ paszkodva birtokló. videokazettáit. fanatikus terroristák tébolyult gyűlölete „a ki­ váltságosok" iránt a legmerészebb fantáziát és rémálmot is meghaladó. s a narkós. féltékeny hisztériává fajultak. M i n d többen jutottak közülük fegy­ verekhez. tereken. Nappal sem volt biztonságos gyalog járni az utakon. Szerelmei egyre kétségbeesettebb ragaszkodássá. filmje­ it. Partnerei 56 . ahol lehetett. De a vé­ dőgyűrű a fölfelé menekülő településen egyre lazult. lemezeit árusították. Idegrendszere. alantas üzelmeiket blöffökkel leplező mecé­ nások. Bettina O r l a n d i n o koncertjeit. akadálytalanul végrehajtott merényletekben robbant ki. Bettina is halálosan rettegett mindattól. Tömegével jelentek meg új emberek. alkoholista. vállalkozók. A tettesek saját testü­ ket is feláldozták értelmetlen rombolásaiknak. „védett" társa. házak tetejéről helikopterek bonyolították a jó­ m ó d ú a k közlekedését. alaptalan ígéretekkel sarcoló vallásalapítók. jómódúak és szél­ hámos csalók.

zsarolták. Rendkívüli. ha ő maga nincs egészen tisztában vele. fiatal szerelme kívánságára rendezett „partykon". érzékeny cimpájú. fürkésző. hangos botrányokba fúló légyottjain s a hajnalba nyúló. . az éppen soron lévő.fiatalodtak. hogy re­ mek előadó. Meglopták. h a n e m a tudós kutatóé volt. akkor is. szúró láng csapott ki belőle. Apolta. hogy szükségünk lesz egymásra. mikor az megemlítette a nagyon tartózkodó. Bettinával csak a szobalánya m a r a d t állandóan.Régi kapcsolat ez. senki nem vonhatta ki magát varázsa alól. de néha terhére volt zavaros ügyeiben. A magas. Hamarosan. akár 57 . bár benne csak sejtelemként él mondta Tilla Amritának. akár a sötétben vadászó macskának. szigorú professzor talán m i n d e n k i számára sajá­ tos viselkedését velük szemben. tisztába rakta. . s „szám feletti" ganglionjainak villámlásaiban sokszor felrémlett a gondo­ lat. s így Amritában is. fontosságát rögtön megérezte. Ha figyelt valamit. középen hasított álla elárulta akaraterejét és azt. hogy a gyönyörű fiatal lány valamiképpen „öregebb" ná­ la. m i n t egy istennőre. De nevet nem tudott adni e furcsa intuíciójának. Sze­ relmes leveleit eladták mocskos pletykalapoknak.Miért. erős. aki hoz­ zászokott úrnője szeszélyeihez. szikár. Tilla képességeit. . Tillát to­ vábbra is imádta. Tilla Amritával együtt a kutatóintézet egyik szolgálati lakosztályába költözött Végár professzor ajánlása alapján. nagyon szuggesztív egyé­ niség volt. Rajongott érte. kapzsi ravaszsá­ gával kihasználták gyengeségét.Ki más lehetett volna a szövetségesünk. Orra nagy. aki nagyszerű társra lelt benne. hajlott hátú öregúrnak csak a szeme volt éles. Boltozatos h o m l o k á n szigorú ráncok torlódtak. Ragasz­ kodása hozzá nem egy apáé vagy szerelmesé. Tilla? . miért kötődik éppen hozzánk.Mert minden racionális kételyen túl bizonyos benne. s a csinos gigolók könyörtelen. Hódolattal felnézett rá. kortalan.

elájultak. Szűk cserepekbe zárt. vagy ő zaklatta azokat. Forgott az ágyában. A kihűlt fürdővíztől megfázott. de most m i n d e n hiszékeny szorongása tárgyát felidézte. Gyönyörű fogsoraiból sorra kihulltak a fogak. hogy ne kövessen el olyan végső őrültségeket. amitől a legjobban rettegett. műanyag zacskók meggyulladtak. teljesen elvesztette a hangját. bőrét. lidércnyomásos képzetekre riadt fel teljes éberség­ ben. Szeme könnyezett. Képek estek le a falról a közelében. tennie kell érte valamit. ha érezte. nem hallott. bere­ kedt. Nagy lázakat produkált. Kidobott szeretők bosszúja fenyeget­ te. mert azt hitte. Nagy tükre pattanva megrepedt. Kóros összpontosítással figyelni kezdte a testét.Csak az orvosokban bízik! . de mindig kéznél volt. és megint szörnyű képek csapdájába zuhant.Kezelni fogom. amelyek életét fenyegették. hal­ lani vélte sikolyukat. testi épségére s arra. erogén zónái zárótüzében egyre nagyobb veszé­ lyeket idézett magára. Karmos. Álmatlansága ellen hiába tömte magába a megemelt adagú altatókat.m o n d t a Tilla Amritának. arcát. A tár­ gyakat kiejtette a kezéből. azután a mosolygó Tilla szemébe nézve. Mikor locsolni kezdte őket. anyagcseréjét. Allergiás kiütések borí­ tották el. akik őt hagyták el. . . Fuldoklott nedvei özönvizében. Órákig zokogott. lát­ hatatlan csápokként kinyúltak ösztönvilágából. Tilla távolból vigyázott any­ jára. Amúgy is babonás volt. N e m látott.egy csecsemőt. ő is elnevette magát. A papírko­ sarába hajított levelek. Mert Bettina. M i n d e n t elfelejtett. kedvenc dísznövé­ nyei lekonyultak. erje­ dő mirigyei. azután befeküdt egy kád vízbe. tiszte­ lettudóan észrevétlen maradt. nem beszélt. Alig tudták a felcsapó lángokat a tűz­ oltók megfékezni. amelyből fel kellett rázni reggel.szakadt ki Amrita száján. és véghez­ vitték azt. A sok nyugtatótól kábultan támolygott egész n a p . mert tűziszonya volt. Betegségtüne­ tek vettek erőt rajta. olvasni próbált.Klimaxos . Keze remegett. orrából elállíthatatlanul ömlött a nedvesség. . ínye lesorvadt róluk. 58 .

Bettina csupa izgalom lett egyszerre. . .Nincs? . ha. Persze. anya! . rekedtsége elmúlt.Bettina arcára szomorúság ár­ nya vetült.Te hiszel benne? .Az valódi csoda lenne. Újra a szerepeire össz­ pontosított.Tréfálsz.Tilla rátette a kezét Bettináéra. hogy valójában boldog és szerencsés vagyok még ebben az agonizáló világban is! . akire hallgatott.És vé­ dett! A relatív idő támadásai n e m fognak rajtad. Megtanult lazí­ tani.Még mindig visszaesem káprázatlétem tudatlanságába.Az vagy. Társaságukat most megint nagyon kereste. anya. hogy nem tréfálok. M i n d e n reggel újszülöttként támadsz fel.Valóban nyomon vagytok már? Találtatok a r k á n u m o t a nyomorúságos.Életünk természetes állapota a csoda. fiatal és sikeres maradsz. Ha meditálok rajta. . hogy ezeket a dolgokat. Tilla.Sohasem hittem volna.. rá kell jönnöm. Szép. akik meglátogat­ ták. N e m hiszem. s létrehozta magában a teljes üresség belső csendjét.vallotta be Tillának és Amritának. És ő észre sem veszi. . . .Az ember halandó.Csak a ti jelenlétetek nyugtat meg engem valójában. . Kronosz könyörtelenül fel­ falja végül. hogy kezelni fogod.. Allergiás tüne­ tei megszűntek. Önbizalma visszatért. hogy az öregedés ellen már sikeres m ó d o n harcolnak. Erre nincs elixír. én is csinálni fogom egy­ szer . Bettina állapota valóban javulni kezdett. Jógázott. . amelyek apádnak olyan sokat jelentettek. ugye? .Molekuláris biológiával is foglalkozom. Egy hindu „guru" járt hozzá. . Ismerem forra­ dalmian nagyszerű eredményeit.Az évek múlnak. .. N a p o n t a tíz perceket töltött „hullafekvésben". a szépséget rút aggsággá roncsoló merénylet ellen? 59 . megalázó. .Érzed. h a n e m tu­ dom.

Van ilyen.. amely csillog és énekel a fényben. majd egyesülsz vele. Ózonillatú lég­ áramlatok simogattak..Mindazt láttam. éreztem...Valóban van ilyen? . amely kimos belőled m i n d e n árnyat.. frissítő szert. Évezredek óta bölcs nyugalommal szem­ léled a változó jelenségeket. ártalmat! ..Találtunk. amely pezsegni. A természet ősi és mindig ifjú. És az életfa. a p r á n k é n t . De hinni akarók neked! Tudom.. örvényleni kezdett. szikrák p a t t a n n a k ki belőle.. tudom. . Megpihensz. amelyből Bettina i n n i szokott néha.Nincs ha. amelyben rejtett élet nyüzsög.Ez.. időtlen t e m p l o m a vagy. hallottam. lombjai betakarnak. Védett vagy..Idd meg! .. hogy szeretsz és szeretlek.. ifjító. .. Tilla egy pohárba cseppentett a kristályüvegből néhány rubincsillanású cseppet. Felhabzó hullámai engem mos­ tak át. y . hozzátöltött kétujjnyit a nemes vö­ rösborból..adta oda Bettinának az „égő italt".Édes kislányom! Vigasztalsz. Nem tu60 . Magam készítettem részedre. és gondolj valami szépre és jóra. .. hogy.Bettina csupa izgalom és bizony­ talanság lett egyszerre. ha.lélegzett mélyet Bettina.Nemcsak azért mondod. ez csodálatos volt . Te magad vagy ez a világnyi életfa. A bárszekrény­ hez ment. amit mondtál. Boldog vagy. újjászületsz benne. . Az egykori alkimisták „Iható Arany­ n a k " nevezték azt az ereket tisztító. mélyvörös óbor sötétlett. Hófehér felhők­ re a mélykék égen. De csak a te részedre. M i n d e n nyelés előtt forgasd meg a szájadban.. Öreg tölgyfára... Egyik üvegben sűrű. . és rá­ nyitotta lehunyt szemét Tillára. Habzó patakra. mikor „kedélyapály­ ban" érezte magát.. Amritának úgy tűnt.. ..Tilla kivett az oldal­ táskájából egy sokfazettájú kristályüvegcsét. átél­ tem. Az élő templom én voltam!. . Jó volna.Lassan kortyolgasd. A patak kristályos vizében színes kavicsok mosolyogtak rám... Felfrissülsz. anya! Valódi a r k á n u m o t kapsz tőlem. mo­ toz. Úgy. E l m ú l h a t a t l a n erőket merítesz a föld testéből a gyökereiden át. .

dok nem h i n n i benne!... Ennek az italnak... elixírnek az ára­ ma úgy kering az ereimben, m i n t h a a vér fénnyé változott volna bennük... Ilyen derűt sohasem ízleltem még!... Kónynyű lettem. Súlytalan. Úgy érzem... úgy érzem, most énekel­ nem kell! - Énekelned kell! Bettina átsietett a zeneszobába. A zongorához ült. Felröp­ pentek ezüstös trillái. Ismeretlen melódia volt. Improvizá­ ció, amely fölfelé repdesett, ujjongott, hálás ima volt látha­ tatlan, gyógyító erőkhöz. -Valóban elixírt adtál neki? - kérdezte Amrita a teret be­ töltő hangok sátra alatt. - Bizonyos szempontból igen. Az én esszenciám azonban nem a test öröklétét jelenti, h a n e m az árnyak, ártalmak, le­ rakódások kimosását az erekből, az idegpályák felfrissítését. Az agy ganglionjait új erővel tölti fel, depressziók behatolá­ sát gátolja a képzeletben. Hatása azonban átmeneti, hiszen nem a szervezet termelte ki. Kölcsön. De még így is kevés embernek adható, akiben nem válik méreggé, mert ag­ resszív, rossz jelleme váladékától zavaros őrületté vegyül benne. Ön- és közveszélyessé válik. Bettinát megtisztítottam előbb. Összetételét semmiképpen nem h o z h a t n á m nyilvá­ nosságra, mert nem fizikai eredetű. Tiszta asztro-pszichológiai elemek, szellemi sugárzások invokációja, idézése nélkül teljesen hatástalan. • Magánéletük békésebbé vált, de a föld válsággócai szapo­ rodtak. S amitől Tilla is elkomolyodott, különös szekták robbantak felszínre gejzírekként a jelentől, jövőtől rettegő, lázongó tömegek között. S éppen az ő közelükben. E folya­ mat már régebben elindult. Az atavisztikus vallásháborúk, faji gyűlölködések, fanatikus ideológiák, narkótól korbá­ csolt, anarchista terrorszövetségek mellett voodoo - fekete rítusok szétömlő, véres marósava viperaként kúszott be gya­ nútlan közösségekbe, családokba. E szekták közül kiemelke­ dett egy, amely bénító szuggesztióval égette félelmetes tév61

tanait a szorongásos neurózistól, talajt vesztett meghasonlástól beteg, sarlatán misztifikációkra, ígéretekkel igéző h u m b u g o k r a nyitott lelkekbe. Titokzatosság, rejtélyes míto­ szok vették körül őket, de senki n e m tudott biztosat erede­ tükről. Állítólag v a l a h o n n a n Afrikából érkeztek. Bőrük két­ ségtelenül koromfekete, fényes volt, foguk vakítóan fehér. Különös jelmezeket, fejükön színes tolldíszeket viseltek. Kétméteres, vékony alakjukkal kimagaslottak a tömegből. Érkezésük, megtelepedésük is szokatlan, titokzatoskodó, so­ kak szerint reklámblöff volt, de m i n d e n k é p p e n hatásos á r a m k é n t terjedt széjjel az emberek között. Először nem m u t a t k o z t a k . „ T e m p l o m u k a t " , amely lakóhelyükként is szolgált, kis, csaknem törpeszerű négerek építették hajszol­ tan, gyorsan, m i n t a nyüzsgő hangyák. A semmiféle ismert stílusra n e m emlékeztető, fölfelé egyre szélesedő síkokból álló ébenfából emelték, amelyet egymásba csavarodó, ében­ fekete kígyók díszítettek nagyon artisztikusan. A csaknem vonaglani látszó, domború ábrákkal borított kígyók felnyú­ ló, hegyes, villás nyelvű feje az épület sarkánál kiemelkedett pirosan csillanó rubinszemekkel. Gyönyörű és félelmetes látvány volt. Fokozta a kíváncsiságot körülötte, mert formái, zártsága izgalmat, de félelmet is keltett. „Az éj mágusai" ez a név terjedt el róluk - éjszaka vonultak be főhadiszállá­ sukra holdtalan, mégis derengő homályban. Senki sem aludt ezen az éjszakán. Vártak. Nemsokára mélyen zendülő pendülések szőtték át a sötétet. Valami húros hangszert használ­ h a t t a k hangerősítővel, mert a zárt ablakokon is áthatolt, az ablaküvegek megcsörrentek tőle, az edények táncoltak, csengve egymáshoz ütődtek, m i n t h a reszketve futni próbál­ tak volna a helyükről. A vonzó-taszító zengések hosszan folytatódtak, majd nagyon mély, bársonyos férfihang szegő­ dött hozzá: „Jöjjetek! Jöjjetek, barátaink! Köszöntünk mind­ nyájatokat! Megérkeztünk! Ti hívtatok, vártatok bennünket! Megnyíltak a bársonyos éj k a p u i ! Gyertek!"

62

És az emberek mentek, m i n t h a láthatatlan h u r k o t vetet­ tek volna rájuk, húzódozva, mégis kényszerülten, rejtélyes, mágneses vonzástól rabul ejtve, borzongva, névtelen re­ ménnyel, ellentmondásos ösztönzésekkel, amelyekben a fé­ lelem narkós m á m o r r a l vegyült. S a belül még tágasabbnak tűnő helyiségben szédítő lég­ kör, ismeretlen füstölők illata gomolyogta körül őket. A fa­ lakat fekete-mélyvörös mintájú szőnyegek borították. Ilyen vastag, süppedő, ruganyos szőnyegen lépkedtek, m i n t h a nem is a talajon, h a n e m nesztelenül fölötte jártak volna súlytalan testtel. Az „oltár" hatalmas, feketén csillanó, négy­ zet alakú kő volt. „Olyan, m i n t a kábakő" - m e r ü l t fel töb­ bekben. A m o h a m e d á n zarándokok e szent kövéről azt állí­ tották a kutatók, hogy igazában az „égből hullott alá", való­ jában meteor volt. A követ, távolabb tőle, p u h a , fekete pár­ nák övezték. Egyik sarokban kivehetetlen, furcsa formájú hangszereken, kuporgó zenekar játszott. M i n d e n fényforrás nélkül e teret halvány derengés szőtte át. amelyhez lassan szokott hozzá a szem, és látni kezdte az „Éj m á g u s a i n a k " körvonalait, akik a fekete kvadrátkő oldalán nyúltak fel szo­ katlanul nyurga, sovány, izmos termetükkel, amelyet a Gorgó-szerűen szétágazó, fekete kígyótestekből font fejdísz minden embernagyságnál magasabbra növelt. Vállukról re­ dős, fekete köpeny hullt alá a bokájukig, amely hullámzani látszott valami széljárástól: megduzzadt, lobogott, m i n t a denevérszárny. A köpeny fölött vállukat n e m gyapjas, ha­ nem sűrű, hosszú haj verdeste. A zenekar húros és fúvós hangszereken idegeket borzoló, zaklató melódiát játszott, amelyet szaggatott, torokhangú énekkel kísértek néha. E szótagok inkább jajdulások, vékony sikolyok, gyönyörkiáltá­ sok voltak. A látogatók n é m á n leültek a párnákra m a g u k alá húzott lábbal, mintha rájuk parancsoltak volna. A zene lehalkult, zaklató dobkísérete megszűnt. Az idegen nyelvű, sokfekvésű ének halk, biztató, gyöngéd melódiává változott, amely si63

Akit ölnek. s messziről is úgy h a t o t t a k rájuk. finom orruk. s szavaikat különös. nyugtatta hallgatóit. A m a n t r a megvált a félelemtől. a ki­ ontott vér az éj elixírje. mérges gőzöktől megfulladni? Özönvízbe veszni? Szakadékba zuhanni? Ele­ venen éhen rothadni. ferde metszésű szemük. amelyek egyáltalában nem voltak negroidok. mély vezérszó­ lam.Tiétek a mantra! . Hajlékony ujjaik pókszerűen hosszúak voltak. Halálos mámorba menekül­ jetek elvakító hitekből.ömlött a hajlékony. Keskeny. mégis érthetetlenül. A felforrt vér. amellyel egy magányo­ san zengő férfihangot kísértek. Ismerték. artisztikus mozdulatokkal kísér­ ték. antik kórusszerűen. erogén zónájukba szúrt kéjes kínnal. A kéj és halál ikertestvérek. zu­ h a n t a tudattalanjukba perzselő lángként. de úgy érezték. először hallják részegítő.Idézzétek vele a halállal ölelkező. mélyebb. magasabb fek­ vésben: . majd teljesen elnémult. vékony. magas­ ra ívelő szemöldökük. szuggesztív ritmus. Jövőtök nincs! A F ö l d n e k vége! Mi jobb. amelybe belekábultak. hogy rítusuk jelképei voltak. Tartal­ mára alig lehetett figyelni a lényükbe nyomuló áramtól. s a többiek ismételték búgva. M i k o r a „Mágusok" megszólaltak egyszerre. Tisztán kivehették a vonásaikat. az or­ g a z m u s kiolthatatlan eksztázisában támad fel a soha el nem h a m v a d ó örök pillanatban. Egy-egy szó hullott az agyukba. A hallgatók borzongtak tőle. sokrétegű jelentésében. formás szájuk bizarr szépsége meghökkentette őket. .Tiétek a m a n t r a ! . Bizonyos. min­ d e n k i által megértett nyelven. mély vagy magas fejhangon. megváltó. testük lúdbőrzött a felajzott vára­ kozástól. m i n t h a p i h e k é n t érintgették volna velük az idegeiket. tökéletesen hangszerelt opus volt. A kín boldogság. szüntelenül ismételt szöveg. Aki öl. végtelen gyönyört ismételte a kórus. vagy az öröm határtalan óceánjában 64 .mogatta.

Verejték pa­ takzott róluk. szilaj szépség. m o n d ­ ták. A kapu kitárult. zaklató melódiával együtt. Lenyűgözött hallgatóik felsőteste velük együtt hajladozott a p á r n á n ülve. éheseb­ ben. éjszakai hidegtől dideregtető huzat süvített át. hajladoztak. remegtek tőle.Cselekedjetek! Tiétek a mantra! . Sikoltottak. Akarat nélkülivé vál­ tak vízióik. A dob ritmusa az agyukban döngött. hogy láthatatlan fo­ nál kampója vágódott a lelkükbe. A feketék hálója megfogta őket. S arról sem tudtak. mikor a zene elhallgatott. érzékeikbe vágódó kötéseik között. Egyszerre ringtak. Lassú könnyedséggel. Szavakat dadogtak: „Ezt! Ezt! így! Mindig! Csak ezt!" N e m vették észre. S ők tolongtak is kifelé ődöngve. az alakok eltűntek. támolyogva. nesztelenül ereszkedtek le távolabb a sző­ nyegre. amelyekhez az értelmüknek semmi köze sem volt. A fénylő sötét arcok. már ők is m o n d t á k . Kacagtak. s a t e r m e n friss. Szemükből könnyek ömlöt­ tek. m i n t az antilopok. Magasba emelt karjuk szélfújta ágakként ide-oda lengett. Mehettek. Az „Éj mágusai" táncolni kezd­ tek. mintha valóban repültek volna a magasba ágaskodó. m i n t h a belemosódtak volna a mélyfekete kvadrátkőbe. egzaltálta. lihegve beszívták. Vé­ gezzetek ti a sorssal! ítéljetek! Cselekedjetek! Tiétek a mantra! . alakok egyre élesedtek előttük e transz állapotban. mérgezte. bor­ zongva. csak érzésvilágukat gyújtotta. egyre mélyebben. majd helyből három­ négy méter magasra szökkentek. Megbénultak a szörnyű szavak ostorától. hajszolta. A zene újra megszólalt.lebegni? Egyetlen gyönyörsikolyban ellobbanni? A vér him­ nuszát dalolva. Csak akkor éledtek fel nyitott szemű álmuk­ ból. vértől és kéjtől részegen a bársonyos sötétbe merülni? Tiétek a mantra! Idézzetek vele! Idézzetek vele! Ne a sors végezzen veletek! M á r kimondta rátok az ítéletét. A levegő sűrű volt. Rángatóztak. képzeletükbe. ismételték a kórussal együtt a fekete igéket. Foglyok 65 . N e m vették észre. Észre sem vették. A feketék mozgásában volt valami ősállati.zúgta a kórus.

voltak. Szertartásaikat csak mélyen az éjszakába nyúlóan végezték.hajtogatta némelyik. de csak azokat engedik 66 . de a kapu addig nem nyílt ki. Azután valami olyan történt. üveg. ami rémült elké­ pedéssé fokozta az értetlen kíváncsiságot. ö n m a g u k b a veszett pillantással. vonag­ ló kígyókkal díszített kapu két szárnya. majd mikor megtelt az egyre több emberrel zsúfolt helyiség. Újságírók. N e m ártanak senkinek!" M e g r o h a n t á k a hatóságokat is. h a t a l m a s szisszenő zajjal kialudtak. Zárkózottságuk magánügy. A lapok rengeteget írtak róluk. Templomuk nappal kihalt és néma volt. N e m zavarták a közbiztonságot. n e m akartak felel­ ni. hogy ilyen kóros. szívós újságírók azután a templomot megjárt híveket bom­ bázták kérdéseikkel. tolakodó. És egyre többen szegődtek hozzájuk. kinyílt a nagy. A fejüket rázták. fekete. A tévé kívülről mutatta a „ t e m p l o m o t " . a kapu nesztelenül becsukódott. A k a m e r á k felborultak az operatőrökkel együtt. színű világnézetű emberek. A riporterek is súlyosan megsérültek. Este hatalmas reflektorláncot állítottak a be­ tóduló tömegre. Kik ezek? H o n n a n jöttek? Van-e engedélyük az ott-tartózkodásra? Megengedhető-e. míg éles fény zuhogott rá.és fémszi­ lánkokat szórva roncsokká váltak. Hagyjanak! Hagyják őket békében. De ahogy leszállt a sötétség. vagy csak egy-egy szót mondtak véde­ kezve. m i n t h a erőlködve emlékezni a k a r t a k volna valamire. Korlátlan anyagi fedezettel rendelkeztek. zárlatosak lettek. A tökéletes tech­ nikával k o n s t r u á l t reflektorok f e l r o b b a n t a k . ami elbújt értelmük ta­ pogatói elől: „Csodálatos volt!" . fokozódó tömeghisztériát okozzanak tele­ pülésükön? A hivatalos fórumokon m i n d e n engedélyük rendben volt. Hogy honnan jöttek? A világ m i n d e n részéből érkeznek ide most különbö­ ző fajú. megsebesítve a körülöt­ tük állókat. Hívőiket nem erőszakkal toborozzák. fotósok nem férhet­ tek hozzájuk. Vallásszabadság van. Az elszánt. de azok nem tudtak.

Valóban?.Nemcsak itt történik. Áldozataik többsége hisztérikus. sovány óriásokról be­ szél. Mindig visszaesem a korlátolt halandók bizonytalanságába...kérdezte Amrita szorongva Tillától. szökellni. Úgy tud­ tak ugrálni. hogy megnyitották háziállataik nyakütőerét.Csak képzelik? hiszen napról napra növekszik a hívők száma! . Azért. és friss. . Hiába képzelik azt. Végül veszteni fognak. hallucinációkat okoznak.. Ezekre a génekre volt szükségük céljuk eléré­ séhez.. És ők megfelel­ nek? Persze. Izmos. amelyek olyan vízió­ kat. az „Éj m á g u s a i " mind férfiak.be. fekete törzsről. Manipulálják a megzavarodott. rémtettek szakadékai felé.Ezek nemcsak sarlatánok. A Tunguz meteor lezuhanása után kezdődött „beván67 . Veszélyesebbek és tudatosab­ bak. Egy abesszíniai törzs asszonyai hozták világra őket. Már Marco Polo is írt egy különleges. amelyek védtelenül sodorják a gyönge kiszolgáltatottakat érzelmi örvények. Bocsáss meg. Narkotizálják őket m i n d e n anyagi kábítószernél veszedelmesebb pszichikai drogokkal. talajt vesztett tömegeket. . Persze a fekete kígyó szektái hiába celebrálják mérgező mi­ séiket. Ezek a sötét papok. hogy eljött az idejük. fi­ nom vonású. A Föld legtöbb gazdag közösségé­ be behatoltak. Miféle fajtához tartoznak ezek a „fekete miséket" celebráló sarlatánok? . hogy önként rohanjanak a vesztükbe. hogy növeked­ jék az erejük. klimaxos nő. Pusztító egzaltációkkal oltják be a kapasz­ kodókat. kielégületlen. mint a gazellák. forró vért ittak belőle. akik bizonyos feltételeknek megfelelnek. akik félnek a holnaptól. Pedig sohasem volna szabad elfelejtenem. jövőtől rettegő. . Testet adtak nekik.Akkor is csak képzelik. például a tehénét. te n e m vagy „egészen ember". Rítusaikhoz tarto­ zott. menekülnek a valóságtól. hogy. . akik két és fél méternél is magasabbra nőttek. többnyire narkós lány vagy fiatal fiú.Mi történik itt? . s élvezzék a pusztítás őrjöngését.

Mert ők a sötétség ráksejtjei. szükségességét nem ismerik. tartalma. Az egész bolygót átfogó viru­ lens járványok ezek. akik­ ben megvan az agresszió potenciális feltétele. ádáz irigységet. Fontosságát. Sötét. N e m először és n e m utoljára. egyéni és tömeges kéjgyilkosságokhoz. Fanatikus vérszomjjá a hatalmi ösz­ tönt. amelyek először az első. elborult elméjű őrült követ el öncsonkítást. Erzésvilága nem termel erőszakot. aki maga m á r képtelen arra. Gondolj arra. testeket építettek hozzá földi asszonyok m é h é b e n . . merényletekhez. önpusztító szenvedélyeket. falánk űr m ű k ö d i k bennük. töltése látha­ tatlanul átszőtte a légkört. . Ez a fertőző ragály csak azokat érinti. fajirtásokhoz. s a ráció leleményes termékeit az élet ellen fordította. A láthatatlanból átléptek a láthatóba. Csak a tömeghisztériától megszállott.Kétségtelenül a kozmoszból érkező eszköz volt. amelynek energiaburka szétpattant. felismeri a másikban önmagát. azután a második világháborúhoz.L á t h a t o d . micsoda esztelen rögeszmék szindrómája i n d u l t meg különböző jelszavak szuggesztiója alatt nemzetek.De miért? Miért történik ez így? . Gyilkos ámokfutássá er­ jesztette a gyűlöletet. szívó v á k u u m . talán gigászi gömbvillámnak nevezhetném. Anyagi i n s t r u m e n t u m o t .De mi a céljuk vele? . Ki akar­ ják oltani a testté lett eszmék katartikus tapasztalási feltéte68 . indu­ latokat. szinkronban az elemek háborgásával. m e r t látja. Az az ember sebezhetetlen. fajok között. felbolydította az elemeket. nem tűrik. földi mértékkel hasonlíthatatlan „űrhajóként".dorlásuk" az emberi létformába. csil­ lapíthatatlan anarchiához vezettek. . bár olyan entitásokat szállított. Az egyén ki­ vonhatja magát a tömegepidémia lelki vírusainak zárótüzéből.A Tunguz meteor valóban meteor volt? Akkor miért nem találni s e m m i nyomát? . forradalmakhoz. hogy sebezzen. A sugárzó létnappal ellen­ ségei.

amely saját létén kívül nem tűr el sem­ mit. Fölösle­ ges fekélyei a fénytelen. kétely nélküli meggyőződése. mozgás. az a metafizikája. szabadulásra törekvő fejlődés az ő der­ medt. légréteg és mág­ neses szférák nélküli sivataggá teszik. kibontakozásra. fenntartja őket. rációjában. egyedül üdvözítő nihilnek. amelyeken talajt fognak. játéknak tűnő teremtéskaland­ tól. teremtő áram. a végtelenség misztériumába hatoló spekulá­ ció. ahogy az orvos szünteti meg jár­ ványok kórokozóit. Legendák rémületes „külső sötétsége" . E „világéjbe" fagyott ideának. halálos. ahol megsemmisíthetik az élő matériát. Áthatol­ hatatlan gyilkos massza. A bolygókat." Viszketeg. fanatikus. undorító ártalmak. ébredés. Módszerük csaknem kivédhetetlen. olyan köze­ get keresnek. mérgező gombásodá­ sát. védett. Magukra öltik jelmezüket. ragályos kiütéseit. letörlik róluk a kibon­ takozott civilizációk csíráját is. a mulandó létbe szövődő. m i n t m i n d e n rögeszmé­ nek. kopár. Megszületnek közöttük azokkal a képességek­ kel. zseniálisak potenciális áldozataik alkatában. látható és láthatatlan. ösztönvilágában. gigászi üstökös. felragyogó világos­ ság. örökre megváltja a szellemet a m i n d i g más. Beprogramozott. rombolóan őrjöngő. Léten kívüli létüket veszélyezteti. Célja önnön ellentétének kiirtása. A belül tiszta. nedvedző. amelyek által az anyaggá alvadt ideából a Fény kitisz­ títja a tévképzeteket. sötét éjébe zárult. Egy másik m e g a k o z m o s z elszabadult. érinthetet69 .leit. képek. Most rátaláltak Terrára. hogy egy ilyen bolygón a számtalan „vírusos változatot" szaporí­ tó. érzetek. amely létrehozta. amelyek a legszuggesztívebbek. vala­ mennyi életmegnyilvánulástól idegen komplexusa. Szüntelenül úton vannak az univerzumban. szín. Az elv. M i n d e n megszilárduló forma. Különféle életformákon belül közelítik meg irtó hadjáratuk tárgyát. Csak egyvalamire nem képesek. kísértő konfigurációban eléje kínálkozó halálcsapdák­ tól. Szolária többi égitestén már sikerrel operáltak. Úgy kell leszámolni velük. élteti. „Csillagbe­ tegségek. öntudatig fejlődő létformák súlyos kórságok.

N e k e m több intelligens.. Azok. .És ki fog ebből a kataklizmából kiszabadulni? Egyálta­ lán megmaradhat-e valaki. és magjává lehetnek az újra fiatallá lett emberiségnek. szuggesztivitásuk. . Koromfeketék. állati szívóha­ tást kifejtő mozdulataik. új gondolatok. Fa­ natizmusuk. m i n d e n előzőtől eltérő teremtő felfedezések. . Az individuum feltörhetetlen. N é h á n y a n . De ezek az úgynevezett „mágusok" gyökerük­ ben nem földi lények. emberfeletti. a ráció fölötti kontaktusokba szőtt magasabb értelemhez. húsevőnövény-szerű. morálisan érett.len telkekhez. meg­ fejthetetlen klauzúrája éppoly utánozhatatlan rejtély szá­ mukra. A bőrük színe. Veszélye­ sebb m i n d e n kataklizmánál.. amely Terrára szakadt eddig. Testüket csak jelmezként viselik. artisztikus voodoo-rituáléik. kissé megbántottan. N e m tehetnek ellene semmit. vadászó hüllőktől vettek kölcsön. m i n t a legprecízebb elektronikus és mesterségesen létrehozott n e u r o n k i b e r n e t i k a számára a beprogramozott számítástechnikán. lehetőségvariánsokon túli felismerések. sugár­ zók.mondta Amrita gyor­ san.M e g m a r a d n a k . ha. fekete barát­ nőm és barátom volt az egyetemen! . a sokdimenziós fénybe borult intellektushoz nem t u d n a k hozzáférni. . lényegük jelké­ pe. Ezen n e m változtathatnak. eroti­ kus szépségük.Persze. amelyeket kecsesen kúszó. csavaro­ dó. akik védettek. .

nagyszerű szerető. polipszerű végtagjaikkal. sikoltozva. s azok könyörtelenül használták számtalan. hosszú. vad. mi történik vele. kimeríthetetlen potenciájúnak tűnő. érzéki éhséget keltettek benne. öncélúan szeretkező. erotikus álmok támadták meg. Szeretkező partnerei n e m hasonlítottak az általa addig ismert férfiakra. kimerülten ébredt ezekből az ál­ mokból. ** Incubtis = boszorkányokkal szeretkező gonosz szellem a középkoriak szerint. szeszélyes lényé­ ben szakadt fel. kielégületlenül tovább kívánta a förtelmes * Ichtyphallikus = kélágú férfi nemi szerv. rá­ fonódó testek voltak. verejtékben fürödve kapaszkodott beléjük. Alvása nyugta­ lan. közeledésüket elutasította. személytelen birtoklásuk ellen n e m tudott. visszatérő álmai miatt. hidegen. m i n t h a kiszívták volna csontjaiból a velőt. gyötrő. bizarr. Görcsbe rándulva. aki a Tillától kapott kölcsönerők ellenére. Anyját. Szívósak. brutális. amelyek hiányérzetet. n e m akart védekezni. Maga a vámpírként. fiatal és változatlanul sikeres volt.Pokoljárás Nemsokára közelről tapasztalták a „fekete kígyó szekta" kö­ zelségét. Tilla rögtön felfogta.nemi szervükkel mint a középkor incubusai**. a tudattalanjából feltörő érzelmi komplexusai miatt e vonat­ kozásban kiszámíthatatlan és védtelen volt. mégis szédítően mély volt. 71 . Olyan összetörten. kettős ichtyphallikus* . furcsa. Alompartne­ rei ijesztően állatiak. kínt okozó és kéjt adó. noha szép. benyomulási kísérletét közvetlen környezetükbe. s e rövid korszakában egyedül aludt. noha azok kö­ zött is akadt színes bőrű. Noha a körülötte lévő férfiak vala­ mennyien megosztották volna vele magányát. legutolsó viszonya felbomlása u t á n izgalmas. A „lék" Bettina Orlandino szenvedélyes. féltékeny imádó.

Majd ha hozzáférek. Most ez olyan párbaj. fekete b u r o k alvadt köré. kigyógyítom mirigyfertőzéséből. mély. míg a kezé­ re szórt kokainból felszippantott egy adagot. .de tőlük elzárkózott. Az esti előadás u t á n Bettinát egyik kolléganője elvitte magával a fekete „sátánhodályba". Vesztükre.Miért engeded? .kérdezte Amrita. . Éhgyomorra.Mi van vele? . De nemcsak őt kell megszabadítanom kü­ lön poklából. tompa zuhanással az ágyra veti magát. folytatja zaklatott fel-alá vándorlását.Mit akartok? . ki­ csit rekedt hangon. . meztelenül járkált a szobában. Azt is.bólintott Tilla. Hallották. fésülte a haját a tükör előtt.M á r rengeteg.M i n d e n t megteszek. Bettina átég va­ lamin.Iszik? .Ott a helyed . Mágneses. mintha éppen egy aktus orgazmusát élné át . amelytől ajkából vér buggyant. Rajta át hozzám a k a r n a k férni.N e m teszel semmit? Magára hagyjuk őt ebben az önve­ szélyes állapotban? . ki az erősebb. 72 . támolygó gyöngesége ellenére órákat töltött a fürdőszobájában. új­ ra felkel. . amit t e n n e m kell. Bettina próbára siet. Segí­ teni fogok rajta. .m o n d t a neki tág pupillával.szólt ki kopogtatásukra furcsa. s erogén zónáin elekt­ romos villámokként hasítottak át a szexuális vágy viharai. Egye­ dül akarok m a r a d n i ! . Gyerünk! . Kristálypo­ harak csörrenése is áthallatszott az ajtón.Sok a dolgom! N e m aludtam jól. Azután felgyorsulnak az esemé­ nyek.Igen .nászt. néha csiklandósan felnevetett. . nekiütkö­ zik a bútoroknak. Ahogy mi elme­ gyünk. A fe­ keték programozása szerint ő áll legközelebb hozzám. Árkolt szeme. Egyelőre kemény. ahogy Bettina fel-alá járkál odabent. miről van szó. És alkalmas rá. nehéz vörösbor tüzel benne. Kulccsal magára csukta az ajtót. mert potenciális harctérré vált. Orrcimpája. amely egyértelművé te­ szi.

Ez időtlen pillanat. korbácsoló szövegek homályába oldó­ dott. amit a balgák életnek hisznek. holnapot. Pedig ez a 73 . szikár. amely csak apró koncokat vet oda áldozatainak. Szoron­ gás.Tudom . Kivégzés. éhség volt ez.. Csak érzet. A nappal és fény hazug tébolya.. A nemlét boldog álma. A szerelmi halált kívánta mindig a sötét éjszaka örvé­ nyében forogva.Ott a helyem. re­ megve hajlongott.. N e m szabad gondolni rá. „csápjait" s a körülöttük lengő. ösztönök vad támadásától ő is rángatózva. testetlen hangok. Fel kell áldozni érte azt. Idő sincs. ereiben. N e m látott mást.. Erezte testén a fekete polipkarok szorítását. személyisége izgató füstö­ lők. vérrel kibukó hördülés. pedig. akikkel a kéj szim­ biózisában él azóta. Halálos szomjúság. mint a homályban egyre élesedő körvo­ nalakat öltő. Ahogy a széles k a p u n beléptek. Saját akarata megbénult. ahol sohase kél fel a n a p .. Álomés képzeletkielégülése csak fokozták vágyát. amelyek álmaiban foglyul ejtették.orrköze már pirosas és sorvadt volt a sok „kokétól". Mióta?. éjszakai feke­ te miséi vad gyönyöröktől terhes hangján hozzá szólt... A mé­ lyen zengő basszus az antik kórus kíséretével. Most.. idegeiben. Csupa kétely. N e m „valaki" volt. A sötétség bársonyos sö­ tétséget borít a beteg lángra. Csak most. . Álmodott? N e m . fekete lakként fénylő arcát. valószínűtlenül magasra nyúló „hüllő­ szeretői" szépséges. Az ingerek. hatalmas dene­ vérszárnyakat. Most beengedte az öltözőjébe. azután az öregség. Mert nem egyetlen valakivel osztot­ ta meg testét. mialatt lekuporodott egy párnára a többi mérgezett kö­ zé.bólintott révetegen. Bettina azelőtt szóba se állt vele. nem. N e m ismer tegnapot. Emlékezete. Ez az igazi ébrenlét. ér­ zéseiben a fájdalomig fokozódó gyönyör keringését. hozzá szóltak mind egyszerre. . rögtön átfonták ugyan­ azok a hevületek. Meddig? Med­ dig lehet ilyen őrjöngő sóvárgást feszíteni? Idegeinek húrjai mikor szakadnak meg gyilkos pendűléssel? Mindegy! Le­ gyen. csupa fájdalom. azután többször megrázta a fejét. hosszú ujjú „tapogatóit". akivel. mióta.

magányos. A k a p u az önkéntes halál! Bettina zilált. de ez más. Terra agoni­ zál. ajka vér­ telen. Csend. Egyetlen pillanata többet jelent egész eddigi életénél. mikor.Menjetek elébe! Meneküljetek. Mélyen. kékes színű volt. gépeket konstruál. felzabálják őket. Minek? M i n e k az egész? Csak a sötét csend a jó. teljesen kábult állapotban érkezett haza haj­ nalban. cirkuszokat? M i n e k tömik a hasukat egy másik élő­ lény tetemével? Növények is félnek. amelyre h i p n o t i k u s erővel kúszik fel a kórus sokárnyalatú díszítése ismételve. halálos csend. pusztító fölösleges fekély. nélkülözhetetlenül fontos. Vele az ember is. sikoltanak. Mindegy. Mit a k a r n a k a nyitott szemű vakok? M i é r t remélnek? Miért szeretkezik halandó a halandóval? M i é r t fogan. miért termékenyül meg a temetőárkok vagy hamvasztókemencék számára? Miért nevet. Ez kell. rothadásra ítélt. Keze. zenél. Füle zúgott. szédült a fe­ kete igéktől. énekel? Miért imádkozik? Kihez imád­ kozik? Egy részvétlen. Tilla és Amrita a hálószobájában várták. parancsoló visszhanggal zengett a borzoló hang bársonya. amelynek magja léten kívü­ li örök kéj. 74 . A zokogó szoba­ lányt megnyugtatták. pusztuló. M i n d e n földi élet betegségre. mély erogén zónákat borzoló férfihang. könyörtelen teremtőhöz? Miért pró­ bálják képekben. Csend. épít. húsba tépett a jajduló zene: . a szobájába küldték aludni. D ú s haja verejtéktől vizesen a nyakába. operákat. szintén végítéletként zuhog rá. Selymes. könyvekben megörökíteni a rögzíthetetlent? Miért emelnek házakat. sír. egész teste remegett. Csend. mikor le­ vágják. templomokat. visszhangozva az érthetetlenül érthető szöveget. homlokára t a p a d t . Arca holtsápadt. Pusztulniuk kell. amelyek igazak! Igazak! Igazak! Már a csecse­ mők húsára rányomják a siralomházak számát. Lépjétek át a küszöböt. Nihil. Ez marcangolóan. fekete. gyá­ rakat.

m o n d t a Tilla Amritának.Akkor ne hagyd a keze ügyében! Az istenért! . .. A karjuk. Megsimogatta a homlokát. Pravaz és heroin van benne. Megvan hozzá a fonál. síkos csápok. Lassan kihúzta az oldalfiókot.Keze lehanyatlott.. R á m fonódtak. .. Fémes.... Gyöngéden masszírozni kezdte.Náluk!. Emlékszel. izmos.. De most m á r nem­ csak neki kell meggyógyulnia! Óriási fekélyt tisztítunk ki ál­ tala. Anélkül. Leroskadt a tükre elé egy székre.Hagyjanak! En­ gedjenek el! .! . Attól a kol­ léganőjétől kapta.. A szememen át k a t t a n t rám a testük. erőlködött.. apró pattanást hallottak.Kezét kinyúj­ totta a pravazos doboz felé. akivel éjszaka az alvilágban volt. . . .Hogy mernek. Tágra nyílt szeme a végtelenbe meredt.N e félj..Selymes.. Eltette. M i n d együtt..Ilyet még soha75 . amely­ ben a nyugtatóit tartotta... őket. .. Erőlködött.. Semmi baja nem történhet. simogató sötétséget és. N e m beszélt. Kezdődik. combjaik hosszú.. szorító.m o n d t a Tilla halkan..A szavak összecsikorduló fogain át szűrődtek ki. . mint­ ha a csuklóját megfogta volna valaki. kötni vélték. csavargat­ ta a karját. Ujjai begörbültek.Most már kivonhatjuk a kórból az antioxint . . A depressziós idejében.Mit látsz? . hogy ő maga vegye elő. Bettinában. -A titkos rekesz. szomjasan szívó ujjak. hol voltál éjszaka? . Ahol kö­ tötték... . Két tenyerét a szemére bo­ rította. Fáj. Egész valójuk belém hatol.Meg kell ten­ nem! . Szükséges.. m i n t a szíj.. egy­ re mélyebbre nyúlkált. A foguk fehéren villog ébenfekete arcukból.Nem kell megtenned semmit . Jó.Odalépett Bettinához. előlem is eldughatja. Azt hitte. ott kezd bomlani. miért. de az a levegőben megállt. Maga sem tudta.Zihálva sírni kezdett. Az énekesnő először nem ismerte meg őket sem.. kutató ujjakkal orvosságos dobozokat szedett elő... hogy odanézett volna. Té­ tova. Tilla hangját csak az agyával hallotta Amrita.

izzadt arcával.Segítsetek felébredni ebből a gonosz álomból! . Mindjárt a mélyére érek!.sem éreztem.... Az én szám is csupa vér. színtelen arcát tapogatta. Tu­ dom a végtelen orgazmust.Ujjaival hátrasimította a ha­ ját. Általuk. .... Még. szívós.Tedd a kezed a homlokomra... ... azzal is szürcsölnek. A foguk véres... amelyen elmélyültek a ráncok. Nedveink összekeverednek.Hogy. . A kórus sokszínű szakadéka... . Bennük. . Mély csillagtalan éj. gyű­ rött.Úristen! Hogy nézek ki?! . . Kivetted a heroint a fió­ kod titkos rekeszéből. öngyilkos legyek? Miért? .N e m akarok felébredni! N e m akarok! . . . hogy öngyil­ kos légy! .... Finom hűs! N e m bírok szembenézni ezzel a csúf szörnyeteggel a tü­ körben! Ugye ez csak..N e m merek! Segíts. hosszú combjukra....Melle zihált... . Sziklaszirtek karcolnak végig... Azt szuggerálták neked.. a szememre is.H ú s z évet öregedtél egyetlen éjszaka alatt..Segíts le­ küzdeni az ő h a t a l m u k a t fölötted.. ugye nem én vagyok? . -Ébredj! .... még.Győződj meg róla! .Segíts n e k ü n k .Emlékezz a szavaikra! Ne csak a hangjukra.. Tilla! Amrita! Te is itt vagy? .Nagyon! Tilla? .. Szédítő il­ lata van.M á r felébredtél.. Zuhanok!.. hogy m e g m e n t h e s s ü n k attól az önma­ gádtól.Fáj a fejed? ..Tilla hang­ ja szelíd és nyugodt volt. karikás szemű.. polipkarjaik szorítására és ichtyphal76 . Kék árnyékos bőrét. Hangjuk is az ölembe siklik... Vért iszunk..Ki lenne más? .Nézz a tükörbe! Bettina szembenézett saját csapzott. aki ilyenné pusztított egyetlen nimfomániás fekete­ mise alatt.. még.Levette a tenyerét Bettina szeméről.. Szétzúzódok velük együtt. .I t t vagyok....Tilla keze Bettina szemére borult..

.likus behatolásukra a testedbe! Emlékezz a szavaik értelmé­ re! „Lépjétek át a küszöböt! Menjetek elébe! A kapu az ön­ kéntes halál!. Felugrott.Nyugodj meg. Védett vagy. vonakodva. mert alig állt a lábán. Azoké. mint­ ha menekülni akarna... Félek! Félek! Tilla szelíden visszaültette a székre. . . A természet ellenünk fordult.. . Hozzád n e m férhetnek többé. ez iszonyú! . akik ismerik az ellen­ szerüket. településen vonzzák maguk­ hoz az embereket .. és nem lehet rájuk bizonyíta­ ni. lefekszel és aludni fogsz. .Mondd csak ki! Ismételd! Szóról szóra! Bettina dideregve.A Föld meghal.. mint a többi bolygó a Naprendszerünkben. szaggatottan idézte a feke­ te igéket.Ez. Hirtelen a szája elé kapta a kezét. ...súgta m á r lehunyt szemmel Bettina. de most felfogta.Mindenki a világvégéről huhog . mint valamikor a pestis. Megfürde­ tünk. ... ők á l m o m b a n is.. . Mégsem győzhetnek. Kipihened magad. hogy ők a halál vírustelepei.Igaz..Őrület! Bűntény! Tenni kellene ellene valamit! M i n d e n ­ ki veszélyben van. meleg fürdőben. aki ott volt. . A „sötétség t e m p l o m a i " gennygócok a föld testé­ ben . .És a többiek? . ér­ tette.Álmomban is. mialatt a fürdő­ szoba felé vezették.Nem lesznek álmaid. . A kapu az önkéntes halál!" Mintha visszhangos teremben zúgott volna fülhasogató hangerővel ez a szöveg Bettina agyában.suttogta. 77 . .duruzsolta Tilla. rengeteg országban.Ez már nem a te dolgod. mialatt levetkőztették.De... .Egyelőre.torpant meg hirtelen... Teste elhidegült a rémülettől. mialatt Bettina szemhéja elneheze­ dett... de megtántorodott. amíg. s ő el­ merült az illatos. Az öngyilkosságjárvány úgy terjed körülöt­ tük.

Halott? . Te is tu­ dod. A saját ágyában. csurgó test­ tel megpróbált kiemelkedni a kádból.N e m lesz „világvége". nyugtatta. hűsen simogatta. A kokain. Riadt volt. aki velem volt? Elena annyira labilis idegzetű! A tus rózsájának langyos vízsugara lemosta róla a habot.. Régóta narkós.m o n d t a dideregve Bettina. Úgyis belehalt volna emelkedő dózisaiba. . Ahrimán mérgének fertőzése az a csepp volt. anya..Ellenszerük?. Te most sugár­ zol. Mi az? -A világosság mindig legyőzi a sötétséget.Megölte magát? .. H o n n a n volna?. amely halálra ítélt lényét teljesen kivégezte. Bettina szeme felpattant.És mi történt a kolléganőmmel. mialatt Tilla megmondta neki az igazat. . . .. A Terrán jelen van az ellensze­ rük. mert az megsemmisíti őket.így is m o n d h a t o d .E l e n á n m á r n e m segíthetünk. A közelükbe sem engednek.. . heroin szétmarta egész szervezetét. Habos. Rettegnek a Fénytől. . Már beállt nála a hullamerevség.

Bettina némán. Gyógyítod vele magad és őket is. Ha a civili­ záció fel is kúszott a völgyekből a magasságokba. Felballagtak az enyhén emelkedő. a csúcsok a langyosságban is havasán csillogtak fölöttük. kétoldalt virágos 79 .Azt én is szeretném t u d n i . Az idő valóban csodálatos volt a hegyekben. Amit mondott. ápolt szerpentinúton.Megmozga­ tom m i n d e n összeköttetésemet.Indulhatunk.Fényelixír Bettinát nagyon megviselte kolléganője amely valójában gyilkosság volt. I n d u l h a t u n k ? . Tilla mosolygott. Bettina! Folytasd a hivatásodat. Arca kisi­ mult. hosszan nézett Tilla szemébe.Semmit sem teszel! . m i n t h a h ű s vízbe hajították volna. Másfajta.Énekelj. Nyu­ godj meg. Amritában kialudt tőle a kíváncsiság parazsa.Tenni kell valamit ellenük! .Sétálni megyünk. Amrita! . . El fognak t ű n n i erről a településről.csillapította Tilla. mégis válasz volt. . Nincs semmi bi­ zonyítékod rá. Többször volt elvonókúrán.Sétálni megyünk . transzcen­ dens várakozásnak. . . öngyilkossága. .bólintott Amrita. . .firtatta Amrita. Mélyet sóhajtott. A kérdés ott függött közöttük.Ki hisz majd neked? Hisztérikus fantasztának tartanak. Szerezz örö­ möt az embereknek.Hogyan? . hogy közük van Elena halálához. hogy tiltsák ki őket innen! A törvény erejét veszem igénybe! Vallomást teszek! . Kábítószeresként tartották nyilván.háborgott. N e m kérdezett többet. hogy lehet ezt a fekete pes­ tist kiirtani .Vakítóan süt a n a p . de ő n e m arra felelt. s helyet adott a figyelő. mikor egyedül maradtak.

mégis szenvedély­ gyulladások vírusával gyilkolja meg.Jegesebb m i n d e n kriptahideg­ nél.M i n t h a óriási nagyítólencse gyűjtene fókuszába a N a p fényét! . . fémből készült to­ ronyházakra. aranyzölden rezgő bokrok. A pokol templomának teteje meg­ roggyant. köröttük m i n d e n világosságot elnyelő t ö m b k é n t terpesz­ kedett „a sötétség m á g u s a i n a k " fekete kígyókkal díszített.bólintott Tilla. . N e m csupán érezte.Micsoda félelmetes hatalom ez! . halálhideg védőzselét körülötte! Látod? . csillagtemetői. bőrön át csontig hatol. Most követ80 .Amrita Tilla vállába markolt az egész lényét el­ öntő izgalom hullámától. . . taszító szemfedő. világoso­ dott. Az embereket. Ahogy visszanéztek a s ű r ű n torlódó. lépcsőzetes hodálya. . középületekre vagy kisebb.kérdezte Amrita. . .Óriási nagyítólencse gyűjti fókuszába a N a p fényét. É p p e n ezért van ellen­ mérge.Igen . m i n t az univerzum rejtélyes fekete lyu­ kai. Mellén összekulcsolta két karját. A tiszta levegő élesen közvetítette a hangot.fűszőnyeg. akiket magába szív. Figyeld. és folyékony.Felszürcsöli a sötét. üvegből.Az ostrom sikerült. M á r n e m tudja kirekeszteni a N a p égő aranyát. majd robbanásszerű moraj hallatszott. fák között.ismételte Tilla. Amrita megborzongott.Nézd! . és rájuk vetíti! . forró aranyként ömlött rá a koromfekete épületre.Mi volt ez? .A szemen. piros tetejű villák­ ra. hogy omlanak össze a falai is. Több egymás után. s körvonalain túl is e dermesztő kígyóerő árad belőle. . A fekete t e m p l o m színe szürkésen fakóvá lett. . A felfénylő napözön furcsa módon megsokszorozta sugár­ zását.tört ki belőle didereg­ ve.Látom. Jegesebb minden kriptahidegnél. h a n e m látta is: a fenyegető épületet fagyott zseléként veszi körül az átlát­ hatatlan.

Persze. vonagló. kapaszkodó karmokat. kígyószerű testeket. pókszerű ujjakat. . A beléjük programozott erő­ szak korlátain túl képtelenek számolni váratlan akadályok­ kal.Egyetlen szikra sem pattan át rájuk. Ez nem tűz. Megfutamodás..A dühöngő gyűlölet és rettegés ilyen töménységét el sem t u d t a m képzelni! . ellenáll.felelt a gondo­ latára Tilla.N e m is emberi mértékű energiák ezek . N e k ü n k velük van dolgunk. . begörbült.kezik a lápisz. hamvába omló r o m k u p a c körül már apró emberhangyák nyüzsögtek. akit megérintett a Fény.Ezek tudják. Például azzal.kiáltotta Amrita ijedten. igen. rémületbe torzult arcokat. porrá ég az egész település! . hogy csak a tömeg m a n i p u l á l h a t ó az ösz­ tönei által. el n e m tün- 81 . Mi is t u d u n k a sötétségről.De ezek mozgó. Egyedül benne rejlik az öröklét védett fix pontja..suhant át az agyán. villás nyelveket a tátogó szájakból előme­ redő agyarak közül.. A füstokádó. mintha olaj égett volna. Amrita egyszerre megpillantotta a fölfelé örvénylő feke­ teség alakjait. . fekete füstoszlop­ ra. piros tűzoltóautók érkeztek sor­ ra.? . míg fel nem szívta. .. Tisztán. Az individuum. s a magasban szélessé terjengve. egzaltációval. Lángja alig látszott. Ilyen szeptikus sebet ki kell égetni a gyökeré­ igA leomlott falakból sűrű. a hegycsúcsok mögé tolult.. hogy te. Érinthetetlen számukra.Ha ez a tűz átcsap a körülötte lévő épületekre. hosszan kinyúló. fekete füst gomolygott fel. élesen kivehette a gyűlöletbe és.Mint egy Rorschach-teszt tintafoltjai . vitustánc-rohamokká fokozható szenvedélyek­ kel. . Nézd a füstjét. amely egyre emelkedett.. formáit. teljes formákká egészülnek ki a világos háttérben. De őket vakká teszi saját hatalmi részegültségük. . Hófehér habtenger zuhogott a makacs. Mene­ külés.

tette a szikrázó fény. Beszivárog rajtuk a mély82 .kérdezte Amrita leverten.Hogyan? Te tudod? . Az óceánok áradnak. . kér­ gessé alvad dermesztő.Hová lettek? .Ha véget ér az a korszak.Igen. szintén veszélybe kerültek. M i n d e n ü t t a Terra szervezetének kifa­ kadó fekélyeihez társulnak.Ha itt sikerült. Hogyan lehet versenyt futni ezzel a pótolhatatlan roncsolással? . Vala­ mennyi ilyen h u m u s z b a n talajt fognak.Elvben. N e m pusz­ tán az ózonpajzson. . az erdők nagy része kipusztult.Még csak a laboratóriumokban. de Tilla megint felelt rá: . hogy elvben megtalálták a légszennyeződés megállításának.Amrita azt hitte.vágott a szavába Tilla.Még n e m érkezett el az ideje. e beteg világtest valamennyi gócából mi­ ért nem tudjuk elűzni őket? . Tilla lefelé indult. hogy megszüntessék az általuk okozott civilizációs ártalmakat . csak gondolja ezt. A töl­ gyek. . a jóléti társadalom sokszoros védőrend­ szerén is óriási lékek tátonganak. . Óriási erőfeszítéseket tesznek erre! . ahol az emberekben tudatlan sötétség és indulatok vulkánja működik. Az úgynevezett „társadalmi összefogás" ilyen oá­ zisai.Sajnos t u d o m . Az egykori kígyótemplom helyén kor­ mos folt sötétlett. mérges galócagombájuk.És mikor érkezik el? .De hiszen a zűrzavar csak fokozódik! Annak ellenére. Kinövekszik. . m i n t a relatív időtér kiterjedéseiben lassítva végbemenő nukleáris robbanás. az ózonpajzs szaporodó lyukai „befoltozásának" lehetőségét. Olyan ez. m i n t a miénk. .A környezeti á r t a l m a k szintje rohamosan emelkedik. De a melegházhatás még fokozódik. .Még sok központjuk van a Földön. Amrita követte. . amelynek be kell teljesülnie bolygótokon.

neked és nekem.N e m kell szégyenkezned. Úgy beszélsz. Az idegekkel átszőtt. mint a mulandóság ámokfutói. De nekünk mást jelentenek ezek a fogal­ mak.Az én részvétem nem puszta szó vagy a betegre rásíró tehetetlenség.szakadt ki Amritából.. nem vagy egészen ember! . hanem tett. ha az egész fizikum áldozatul esett neki? . Ha ezt a menedé­ künket is elönti az alvilág áradása.Milyen nyugodtan mondod ezt.Igen. szorongás.Mit értesz biztonságon. Szeretek és sajnálok m i n d e n élő­ lényt. Szemét haragos könnyek öntötték el. ha­ nem a Fény szolidaritása.. M o n d t a m már! . mit jelent nekünk. Hogyan is marad­ hatna ki egyetlen szerv vagy testrész a galoppírozó kórfolya­ matból. hová m e n e k ü l h e t n é n k Bettinával együtt? Hol lennénk biztonságban? ..Igazad van. A féle­ lem és marakodások kataklizmái között hallgatnak a mú­ zsák! . Én csak érzek és töprengek.Neked n e m számít az sem. Szellemi síkon a szeretet nem birtoklás. Részvétlenül.ségi nyomor és agresszió csatornaáradata. . Valamiféle tömegpszichózis vett erőt raj­ tam. aki szenved. csőd fenyegeti. hogy Bettina művészi lehetőségei is megszűnnek nemsoká­ ra! A vállalatot. megrázta a fe­ jét. Zsarnok. Szégyellem magam.Hogy mit értek. m i n t h a kábulatból ébredne. Amrita? ... Te látsz.. Mert te. súlyos anyag rajtad félelmetes csapda. igen. amelynek dolgozik. De testetlen esz­ méletünk szárnyán föléje r ö p p e n h e t ü n k . aki tudja a halhatatlanságot? . Tisztán. az emlékezőknek. . . . . El­ felejtkeztél róla.Ebben a min­ den életformán átcsapó anarchiában elfog néha a pánik.hajtotta le a fejét Amrita. Mert miféle bántó­ dása eshet annak. látóknak élet és halál? Amrita lassan.Bocsáss meg .

Zseniális lányok és fiúk vannak kö­ zöttük. Minden érvvel. Érzik. T á m a d t á k a „rész­ letekkel pepecselő". És n e m is közelednek hozzánk passzivitásunktól háborogva vagy feloldást keresve barátsá­ gos n y u g a l m u n k b a n . csak az foglalkoztatta őket. Állandó feszültség. áttörhetetlen falba ütköznek. Megvan m i n d e n ü k .N e m . . Forrongó indulataik. Amrita. állítással szembeszegültek. Bonyolult feladatokat oldanak meg ragyogóan. bevallott vagy tagadott szorongás élt b e n n ü k kimondott nézeteik.N e m akarnak és n e m is t u d n a k megnyugodni. akik gondolkodnak. m i n t h a láthatatlan homloklámpásuk suga­ ra egyedül a hivatásuk területén kirajzolódó fehér foltokra vetült volna. de nem képesek örülni neki.kérdezte Tilla Amritától. Keresték a vitá­ kat. Tele vannak részvéttel. szerény vagy törtető fiatalokkal. Látják a világ kiúttalannak tű­ nő helyzetét. Csak az lep meg. rettegéssel. .Csodálkozol rajta? . Ez a közérzet jellemezte a Föld talán vala­ m e n n y i értelmiségi csoportját ebben az időszakban. vé­ res veszekedéssé fajuló összecsapásaik kétségbeesés. italozásuk. apró nyílás sincs rajta valami élhető perspektíva 84 .Világalkony A kutatóintézet. provokáltak. nyugtalan. ahol Tilla és Amrita lakott. ö n m a g u k k a l és környezetükkel való birkózásuk. Önmaguk előtt is megol­ datlan problémákat felcsattanó kérdésekkel. köve­ telő felvetésekkel pótolták. kevésbé agresszív társaikat. szökés. titokban szedett narkotikumaik. pótcselekvés valójában. tele volt okos. gúnyos. egyetlen. noha tudták. Ha a jövő felé tapogatóznak. egyelőre senki nem a d h a t megfelelő választ nekik. ál­ arcaik alatt. a kiváló rész­ e r e d m é n y e k nem vezetik ki őket az emberlét útvesztőiből. hogy mi kimaradunk dühödten keresett célpontjaik közül. K i t ü n t e t i k őket. .

kultuszok ízeit kóstolgatja. bombáikkal úrrá lesznek a pusztítás fölött. okozatok mögött rejtő­ zik a látható dolgok gyökere. amit az ember épített ed­ dig. s a tünetek.hallgatnak. Láthatatlanul. annál kevesebbre becsülte. Sokan vannak. hogy a romokból új világ szülessék. hogy a m u l a n d ó b a n nem kapaszkodhat meg. Gyengébb egyéniségekben provokáló oltásként hat. Szívesen asszisztáltak mellette.. ők .. akiben tudatosabbá t e h e t n é n k léte valódi értelmét? Aki megértené. Belekóstol tudományokba. Szekták. Az öreg D o m i n i k Végár professzort m i n d k e t t e n kedvel­ ték. Mi csak ebben segíthetünk nekik. Mikor a m ú l ó idő keresztjére feszített személyiség­ tudatuk kialszik. Csak m u n k á j u k közben kerülnek néha egyensúlyba. hogy m i n d e n labirintus nyitott befelé és fölfelé? . művészetekbe. Csaknem valamennyi rájött.emléke­ zett is -.Van. hogy m á r erősen kételkedett a racionális tudomány mindenhatóságában. Mint mi. babonákat. óriás óce85 . Persze a többi fiatal kutató is kapaszkodót ke­ res. N e m volt nagyképű szak­ barbár. anélkül hogy sejtenék. Annyit t a n u l t . hogy tűzzé-porrá váljék mindaz. de értékes pszichotechnikai módsze­ reket is. Kétes forrásokból előás okkult elemeket. Kamikázék. agyukat elborító fana­ tizmussá lesz. vallások. Saját ismereteit. De vajon nincs-e közöt­ tük olyan fiatal kolléga.és önveszélyesek.. hogy legyőzzék a rombolást. Összefüggé­ sek után kutat hagyományok. Köz. Newtonnal együtt vallotta: „parti h o m o k b a n játsza­ dozó gyermekek vagyunk. Pusztítanak. persze csak alamizsna. modern tények és utópiák kö­ zött. s előttünk a parttalan. dogmatikus. s részegülten hiszik. Irányuk az önmagát mérgező civilizáció legkiúttalanabb zsákutcája. Rom­ bolnak. Hiszen e kor­ szak vezérmotívuma az Uránusz. .felé. minél többet gyűjtött belőle.. figyelnek és vár­ nak.Ez jó. filozófiába. a tegnap és holnap őrléséből a jelenbe. N e m is egy. Ő. Ez a n é h á n y óra a pi­ henésük. Saját testüket is feláldozzák eleven aknaként. egzaltált hiedelmeket.

Va­ lami baleset emléke lehetett.m o n d t a Amrita Tillának. A fiatal Végár valóban tehetséges. m u n k a t á r s a i n is. mű­ velt kutató. „szent embereik". Persze. mert saját érzéseit vetíti rá. M i n t m i n d e n b e n . Az utódját akarja látni benne.Végár professzor valóban bölcsebb. guruk. De kételkedik saját feltevései helyességé­ ben. Repdeső. zavaros. Zárlatos a kritikája. Ez is védekezésének egyik formája. Milos iránt elfogult. nehézkesen mozgó fi­ atalember volt. p u h a testű. két világos. akinek majd átadja a stafétabotot. A szokat­ lanul hosszú fülcimpa a bölcsesség jele Indiában. széles csípője némileg feminin 86 . akit mo­ rális érettségben évezredek választják el kiváló apjától. csak filozófusaik. Milos rejtett. m i n t tudóskollégái. életveszélyes vegyületekké ke­ verhető alapanyagot. . de gyenge. benső élete nem sokára hírt ad magá­ ról az apjának is félelmetes módon. Vékony ajkán tűnődő mosoly ült. fürkésző szeme fölött pirosas folt világított. . Milos Végár szintén a laboratóriumok egyikében dolgo­ zott. vastag ajka.R ó l u n k n e m sejti. Sajnos a fia. kik vagyunk? . a látás képességének emléke. Végár professzor magas h o m l o k á n a k ráncai közül. É r t e l m é t nagyrészt elfelejtették. mert alázatos. ellentmondásos egyéniség. Átlát az em­ bereken. Valós jellemképe nyugtalanító tüne­ teit n e m észleli.A r u b i n k ő vagy a piros folt a h i n d u asszonyok homloka közepén eredetileg a Magányos Szem. Apjánál alacsonyabb. Azért tart szigorú zár alatt m i n d e n kemikáliát. Az ő szobrainak homloka közepén is rubinkő csillog. a növendékein.án". ritka haján átütött fejbőrének rózsaszíne. Ami korántsem jelent naivságot. . Két fülcimpája szokatlanul hosszú volt. S a fülcimpájuk a vállukig ér . vezeklőik tudják. mint amelyet vallásos h i n d u k festenek asszonyaik homlokára. . m i n t B u d d h á n a k . jógik. A l a b o r a t ó r i u m o k sora előtti folyosó puha szőnyege el­ nyelte lépteik neszét.Olyan a mosolya.Sejti.

átalakulását. ellenséges folyamatok elpusztítására!" 87 . akivel beszélt. Végár professzor ezért visszatért az in­ terferonok. ott ta­ lálták Milost apja mellett. Társai szótlannak.hatást keltett. de csakis a szervezetet tá­ madó. Az utóbbi h ó n a p o k b a n azonban rejtélyes járványok. „ E m b e r f e l e t t i v é " p r ó b á l t a növelni. különféle növényi. pasztellzöld köpe­ nyében mintha szándékosan bele akart volna mosódni a szintén pasztellzöld fal hátterébe. eredményesen végezte a rábízott m u n k á t . Egy ideig. kivessék a testből a végső győze­ lem hadtesteként. Végár professzor a plazmid elkülönítéséért és antitoxinjának az orvosi gyakorlatban való természetes felhasználásá­ ért Nobel-díjat kapott. orra emlékeztetett az apjára. N e m voltak eredeti gondolatai. életellenes támadást ne csak kiküszöböljenek. Testre simuló. nem sokat törődtek vele. Csak végrehajtott. ismeretlen vírusok törtek be az emberi szervezetbe. Csak homloka. mérgüket magukba zárják. Elektronmikroszkópjaikon elme­ rülten figyeltek két tégelyt. Olyan kísér­ letsorozatba kezdett velük. „Igenis az ártalmas sejteket az egészsége­ sektől megkülönböztető. ő úgy nevezte: „a természet teremtő mágiájának titkos esszen­ ciájával". de n e m akart kitűnni. céljukba találó biológiai bombákká akarom növelni gyógyszeremet. „át a k a r t a p r o g r a m o z n i " a védekező sejtek erejét. színes tenyé­ szetek terjengtek. N e m nézett arra. Sohasem kezdemé­ nyezett. falósejtek vizsgálatához. amelyeket kollégái abszurdnak t a r t o t t a k . Az adatokat komputer vetítette képer­ nyőkre. zárkózottnak ismerték. amelynek kö­ szönhetően a vírusok védekezni tudtak a legerősebb antibi­ otikumok hatása ellen. m i n t a fa­ lósejtek. Szorgalma­ san. állati organizmusok i m m u n k i v o n a t a i n a k hozzáadásával. Mikor Tilla és Amrita beléptek a laboratóriumba. h a n e m leküzdjék. Hunyorgó. T-sejtek. E gyógyszer megakadályozta külön­ féle fertőző vírusok ellenállását. amelyekben apró. bizalmatlan pillantása kerülte az emberek tekin­ tetét. hogy azok m i n d e n idegen.

Azt hi­ szem. de ellenanyagot n e m tudtak kivon­ ni belőle eddig. A színképelemzés mikrosávjai között világminden­ ségek lüktetnek. pedig szemét nem vette le az elektronmikroszkóp lencséjéről. Legveszedelmesebb hatása az volt. pusztított. h a n e m a „törpék" világában rej­ tőznek. környezete számára észrevétlenül alakult át az első fázisban.Gyorsan elsorolta.kiáltotta izgatottan. Aki megkapta e kórt. ölt. Szerette. idegközpontjai. . miféle ké­ miai és természettől ellesett hatásoknak tette ki a vizsgált anyagot. Bujkált. néhány napi l a p p a n g á s u t á n eszelős ámokfutóvá lett. s a testében hurcolt. igen.A falósejtek egészen m á s k é p p viselkednek a beto­ lakodó. Megsemmisítik valamennyit! A betolakodó „idegen" sejtek az új járvány fertőzésének metszeteiben szaporodtak félelmetes burjánzással.Jöjjenek! Jöjjenek! . Tilla is szívesen vett részt a kísérletekben.. A beteg látszólag normálisan viselkedett 88 . orvtámadó vámpírokat. h a n e m megölik. a leghatalma­ sabb erők n e m az „óriások". E rohamosan terjedő tömegepidémia ví­ rusát sikerült felfedezni. átvették megtévesztő. m i n t eddig. mert tudta. megölik őket. Hogy felfedezéseiben mennyit segített Végár professzornak. végre találtam valamit! . .Amritát nagyon érdekelte a molekuláris biológia. m i n t h a zseniális prog­ r a m o z ó m é r n ö k kezelné irányításukat. idegeket roncsolták. mikor észre­ vette. . ragályos.. Nem kon­ zerválják m a g u k b a n e gyilkos. ha körülötte vannak „az okos kis­ lányok". hogy azok belülről felemésszék és m a g u k is életerő-roncsoló vám­ pírrá váljanak tőlük. Az agy ganglionjai. de a pro­ fesszor is érezte. óvatos stratégiáját. Vírusai az agyat. dühöngő járvány­ góccá változott. Kivonta magát m i n d e n gyógyítási kísérlet alól. hogy a laboratóriumban tartózkodnak. el kellett különíteni. apokaliptikus tenyészetnek maga is ál­ dozatává lett. mérgező sejtekkel szemben. azt egyedül Amrita értette. hogy aki megkapta. mert a halál nem vég­ zett vele gyorsam. Teljesen leépült. Hihetetlen változatokká alakult pillanatokként.

gyerekeket. védtelen öregeket. Milos kipirult. rémült embercsoportok között m i n d i g megjelent.Mi ez? . Csak későn ismertek rá a tetthelyeken. amelynek részei a rájuk tűző nagyítólencse alatt szüntelen mozgásban harcolni látszottak egymással. Gyújtogatott. a hullahekatombákat. óvatosan ölt. N e m őrjöngött. és nem lehetett egy cellába zárni őket. nőket.Pszichikai vírus támad ezúttal is a Terrára. aki már szin­ tén ellépett az elektronmikroszkóp mellől. mikor először hallott az új járványról. 89 . Rezzenéstelen arccal. de ravasz. . Más­ kor pislogó. Először egyenként. Robbantott. amelyet Végár professzor és Milos átengedett nekik. amely egész településeket változtatott tébolydává. . Amrita elvonta a tekintetét a mikroháború izgal­ mas látványától. . üres szemmel.kérdezte Végár professzor Tillától. megcsonkította. A hullá­ kat meggyalázta. támadták. Valamivel később már fel is nevetett a gyengeelméjűek csupa i betűjével: H i h i h i ! Többeket elfogtak. S egészen új módszert kellett beve­ zetni ártalmatlanná tételeikre. t a n ú k nélkül. de nem őt rögzítette. mert aki hozzájuk ért. egész­ séges énjét. hevült arcába nézett. megbéní­ tották a másikat. Belenéztek az eléjük táruló mikrovilág elszíneződő anyagába. nyomokat eltüntetve. Vizeket mérgezett. falták. Meglepő hüllőerővel védekeztek. félresikló szeme kitágult és visszameredt rá. átvették a h a t a l m a t fölöttük. eszelős mo­ solyra ránduló szájjal figyelte a rombolást. Álarcként viselte régi.kérdezte Amrita Tillát. A két leány az elektronmikroszkóphoz lépett. azon­ nal megfertőződött. h a n e m komor részegültséggel rajta át fi­ gyelt valamire.Nos? . Védőruhákban fémhálót kellett rájuk vetni.néhány napig. eltüntették formáikat. Hasonló. Fe­ dezte magát. csak sokkal veszedelmesebb a középkori vitustáncnál. mert szétmar­ cangolták egymást. Leleményes kínzásokat alkalmazott. ügyes és borzalmas tevékenységekbe kezdett. Mert a megrendült. Mire vajon? Még sosem látta ilyennek.

Persze! . Csak azok kaphatják meg. . E kórság rejtőző zsenije. hanem a fia is. ellenőrzéseken. Közege a bizonytalan. aki rajta is átnézett. Mert ami tünet­ ként m e g m u t a t k o z i k belőle.mosolygott rá a lány.Mi mást tehetnénk? . 90 . nem fog még egyszer úgy viselkedni..N e m c s a k a falósejtek hagyják cserben.A további tenyészetek nagy csalódást okoznak majd ne­ ki.Talán sikerül megrövidítenünk a szokásos folyamatot éppen a súlyos és sürgős körülményekre való tekintettel! . Az új járvány pszichikai ví­ rusaival szembeni i m m u n i t á s az emberben tomboló érzésvi­ lág fölött visszaszerzett uralom. . sérült. A m i n t látom. de a két lány addigra már elhagyta a laboratóriu­ mot. agresszív táptalajt kínál hozzá. annak a gyökerei a láthatatlan­ b a n vannak. amelyek nélkül n e m válhat használható szérummá! Sajnos ez az új bélpok­ losság ijesztően gyorsan terjed. . m i n t most az elektronmik­ roszkóp alatt a számítógép ellenőrzésével. . a fia még védőmaszkot sem visel. manipuláto­ rokkal kezelt patkányok! . Egyetlen. amellyel felvette a harcot. .Miért? .csattant fel az.bólintotta Tilla.Most tehát következnek a védőruhában.Csak arra kérem.Úgy érted.Nagyszerű! .Van. m i n t ön! Végár riadt némasággal felpillantott a fiára.Hogy érted ezt? . s produkált már néhány vá­ ratlan meglepetést! . . akiknek a tu­ dattalanja eléggé zavaros. kisebbrendűségi komplexusok fekélyeivel borított t u d a t t a l a n . professzor úr. azután átmegy azokon a vizsgálatokon.Most tehát tovább tenyésztjük a metszetekből kivont anyagot. nincs segítség ellene? . hogy legyenek elővigyá­ zatosabbak. Aki le tudja győzni féktelen. de nem nézett Végár professzorra. Sőt annál többet is.

Mikor láttad Milost mosolyogni? . Folyton a hibáit. s morális esztétiká­ ja erősebb az elfojtott vulkanikus szenvedélyeinél. Mert fölfelé rángó szájszögleteire. Azért tudja elviselni e „mellőzöttségét".Mióta ismerem. elhallgatott sérülések gennyednek. sárga fogú vigyorára már fertőzöttsége késztette. tévedéseiről. . kész­ séges modorával szinte hirdeti.névtelen indulatait. Érzi azonban. Milos Végár?. d é m o n i a n leleményes járvány szövetségét ünnepelte vad egzaltációval. soha. és új ágazatokat alakít ki. Azt hittem. . a laboratóriumban. Az apja rávetülő árnyékában.Annak tartja. irigy gyűlöletet erjesztett magában iránta. M i n d e n sora D o m i n i k Végárról. apakomplexusa a betegség kiszolgáltatott médiu­ mává tette.M á r fertőzött.. Külsőleg fegyelmezett.. sikereivel is. .Akkor. amely min­ den antitest támadását kivédi. hogy mo­ solya mennyire ádáz és gúnyos? .. hanem a benne m u n k á l ó . elnyomja őt puszta létével. Rengeteg feldolgozatlan emóció burján­ zik benne gyerekkora óta. Az tette ilyen magányossá. Zseniálisnak. ösztöneit. Óriási becsvágya. . Talán először most. eredményeivel. az esendő ember gyöngeségeiről. hogy ő sohasem léphet a nyomdokaiba. mulasztásait kémleli. nevetséges modorosságáról szól.De hiszen az apja imádja.. hogy példaképének tartja! .Boldog és izgatott volt. Felindult volt. de naplót vezet róla. de zárkózottsága mögött nagy viharok. Igen.Gúnyos? .. N e m apja sikerültnek t ű n ő kísérletét. az védett e fertőzéssel szemben. De n e m vetted észre. Hevült. gyűjtögeti.A professzor nem sejt semmit fia állapotáról? 91 . démonait.. Eszmélése óta kóros monomániává fajult benne ez az apaszindróma.Az. apja mellett. értelmes. mert pótcselekvésként titkos. az eredménytől izgatott. s ő alázatosan szervilis. . Háttérbe szorítja. bol­ dog. Senkinek nem árulja el.

m i n t h a marásra ajzott viperákat őrizne benne. A m r i t a megrezzent.kiáltotta. . mikor a kövérkés. mert szüntelen kételyekre. amelyeket a professzor n e m enged megsemmisíteni.Azt a naplót te ismered? . Rosszul lett.Tilla felállt karosszékéből..m o n d t a rángó. hogy legyenek mementónak. de ott kell.Sikertelennek bizonyult dossziék mögött.És akkor mi történik Milossal? Most is közveszélyes! Hogy fogják á r t a l m a t l a n n á tenni? A professzor mellette van. Többször emlegette fiának bizalmasan: ez a fiók olyan a számára. amely még mindig ferde vigyornak t ű n t verejtéktől gyöngyöző. zöld köpenyes Milos tárta ki az ajtót. mint máskor. . Kudarcaiért bünteti magát. . De Végár professzor is meg fog­ ja találni.. s akkor ő is. Milos szerint ez is egyik megvetni való tulaj­ donsága. mert rengeteg időt pazarolt rájuk. Szeméből élesen villanó láng sugara csapott ki. . amelyhez meggyőződése szerint apja nem nyúl többé. Utálja. s lúdtalpas járásával beődöngött a szobába.: mégis ragaszkodik m i n d e n vacakjához. Visszahőkölt. sok tévedést követett el e x p e r i m e n t u m a i közben. Kopogtak az ajtón.Miioson kívül csak én. Termete mintha magasabbra nyújtózott volna.Szólj oda arra a számra. Torkából furcsa t o r o k h a n g hallatszott.. Nevetés? ." Azon az egyetlen biztos rejtekhelyen. mélyebb. amelyet megbeszéltünk! Amrita agyában rögtön tisztán megpendült a járványügyi gyorssegélyszolgálat vészjelző száma. -Hol? .Amrita! ..Azt hiszem. E dosszi­ ékhoz azért. dühös rájuk. puha szájjal. félti őket.Egyelőre. a p á m m a l történt valami..Bocsánat! .Szabad! . 92 . kipirult arcán. N e m meri elővenni őket.. . alaposabb meggondolásokra késztetik puszta létükkel. Ismeretanyaga tökéletlenségét igazolják. . „Véletlenül.

vonakodva. Pillanatok alatt az is szétoszlott. Lapjai meglazultak. és nem mozdul onnan! . . 93 . felkunkorodtak.szúrta a p u h a testbe varázsszavait Tilla. Háta a támlához szorult. A vékony. Zsebéből kivette a zöld bőrbe kö­ tött naplót. Előrehulló haja vizes homlokára tapadt.Jobb. Nyoma sem m a r a d t a naplónak az újra sima fe­ lületként csillanó márványnehezéken. Tilla odalépett hozzá.Maga leül arra a székre. . hogy a kimondottan mantra rögtön mágikus tetté válhat. hogy Amrita elámult tőle.Béna! N e m a cinkosuk többé. Mindjárt bemegyek hozzá a laborba! . Las­ san. Az édesapja nem érdemelné meg. Fo­ ga összecsikordult.Tilla hangja halk volt.és magas női han­ gon. Fülhasító sikoltás halt el a torkában gurgulázva. ha megsemmisítjük! Tilla az íróasztalon lévő lapos márványnehezékre helyez­ te a naplót.Milos arckifejezése annyira megváltozott. de nem tudta megfordítani. mintha maszk hullt volna le róla. Vaskos teste l e h u p p a n t rá hangos zöttyenéssel. Nya­ kán vastagon kiduzzadtak az erek és inak. . óriási ellenállással küszködve hátrált a szék felé. ahogy fejét ma­ gasra emelte. . Torz. Két karját szorosan keresztbe tet­ te a mellén. Alsó ajka előretolult. de olyan metsző és kivédhetetlen erőt su­ gárzó. majd érthetet­ len szavak tolultak ki a száján mély férfi.Gúzsba van kötve! . Artikulátlan nyögés. Térde megcsuklott. szinte egy láthatatlan kényszer nyomása alatt.A professzor rendben lesz. Helyesebb.. ha ezt nem találják meg magánál az orvosok és ápolók. m i n t h a kényszerzubbony került volna rá.Miféle számot hívnak? . Kezét föléje tartotta. csak vékony sugárként emelkedő füstje az ap­ ró kupaccá sorvadó maradvány fölött. Soha n e m képzelte. fehér fényszegélynek nem volt lángja. A könyv bőrfedele felemel­ kedett. amely anyagukat hamuvá hamvasztotta. Semmit sem tehet! Milos remegni kezdett. mar­ káns vonások hegyesedtek ki rajta.

Sohasem bo­ csátom meg magamnak! 94 . .Tilla kisietett a szobából. Nyirkos. .. Milos beteg! Fertőzött.. Amrita egész teste lúdbőrzött az iszonyattól és a szána­ lomtól.Összegörnyedt. . hideg bőrével. nyitott szájából. Bőre langyossá. aki ujjaival a homlokát tapogatta. elvakult apa voltam eddig is. h a n e m gyöngéd fénytapogatóival végigsi­ mogatta a teljesen összetört embert.A fiam.H á t h a m a g u k ketten és én is vírushordozók let­ t ü n k . aki felsegítette a sző­ nyegről. Milos. és egy székre ültette. de a tudat lángja még nem lob­ bant b e n n e . vonakodva felpillantott. sárga fogai fölött kivillant színtelen ínye... és felelős vagyok érte! . Tilla Végár professzort a földön elnyúlva találta a nyitott „viperás fiók" mellett. Visszafordult hozzá. mialatt hátat fordít neki. Szeme kinyílt. Feje már mélylila volt. Lényéből mégis olyan gyűlölet sugárzott. Ertet­ len. Ideggócait érintgette nyugtató balzsamként.Maga n e m érti ezt. Eszméletlen volt. Megrémült. . Végár professzor eltakarta a szemét. Homlokára tette a tenyerét. M i n t h a há­ lyog hullt volna le a szememről! Milyen ostoba. . gyötrődő könnyektől homályos szeme Tillát kereste. a professzor agyába marcangoló vadállatként visszakúsznak gyötrő emlékei az elmúlt órák­ ról. . Tudta. színessé vált. Amrita felemelte a kagylót. A fiókot becsukta.M á r m i n d e n r e n d b e n van! . falsápadt arcával már ha­ lottnak t ű n t .. N e m c s a k figyelte.dadogta laza szájjal.. mikor visszanézett Tillára. hogy rezgett a levegő körü­ lötte. De nem tehetett mást. Tilla kezének érintésétől azonban lassan élet szivárgott a testébe. N e m akart Milosra nézni. De most m á r felismerhetők a tünetek! Felnézett.. és leült a vele szemben lévő székre.Tilla hangja zsongítóan halk volt. aki m o z d u l a t l a n n á dermedve ült a széken. Végár professzor lassan.. H a n g sem tört ki a torkából. majd át­ forrósodott. Riasztotta a különleges men­ tőosztagot.

Talán ha meg­ értetem vele. Ön is tudja.Egyenesedjék ki.Mert e járvány nem anyagi. Azóta már.N e m lettünk vírushordozók! .Azóta már? . amelyet alkotott róla.N e m ismerte őt. mint én. többre viheti.Mi lesz Milossal? .Vegyen lassú. eszköze volt a sok közül. M i n d e n k é p p e n megtörtént volna. amelynek csak egyik változatát pillanthatták meg az elektronmikroszkóp alatt. Megint új változatot produkált..m o n d t a Tilla nyugodt határozottsággal. azt akartam hinni. hangja elrekedt. tüdejét! Ez rossz pozitúra. Végár önkéntelenül engedelmeskedett.kérdezte a professzor. Szorgalmas. . Érthető módon elfogult iránta. professzor úr! így összenyomja a szívét. h a n e m pszichoszomatikus eredetű. Milos naplójából meg kellett tudnia.. gyomrát.Éppen Milos által? .A láthatatlan hóhér egyetlen statisztája. . Száját összezárta. .. hogy tehetséges. Úgy! Máris jobban ér­ zi magát. hogy a fia po­ tenciális áldozat volt. hogy Milos becsül en­ gem. Szeret­ te. Milos m á r a fertő­ zés előtt is súlyos neurotikusként viselkedett.Azt hittem. Gyönge jellemét.. Alkalmazkodó. hogy nem figyeltem rá eléggé..Tilla látta.N e m értem! N e m értem! Okos. . milyen nagy önuralom­ mal próbál küzdeni kétségbeesése ellen.De miért? Miért? .Ugyanazzal a vegyülettel nem sikerülhet ártalmatlanná tenni.. Komor pillantású szeme a gyász két mély. Eltakarta a valót. inkább önma­ gától. Arca feszült volt. mély lélegzeteket. . saját emócióinak vetülete volt. 95 * . . Hiszen az egyetlen fiam! . A kép. Mikor újra megszólalt.. Nem? . Bizonyos. A professzor homlokára ráncok torlódtak a töprengéstől. Az ezerarcú kór védtelen táptalajává kellett lennie. . . száraz kútjaként valóban halottat siratott reménytelenül. csendes gyerek volt.

.Ön ne tudná? . Sebzett érzéseivel is. Nem fog szenvedni.Mit ért „a lélek antitoxinján"? . Az értelmes földi élet létéről vagy pusztulásáról van szó. Tisztában volt saját éretlen értéktelenségé­ vel. akinél lehet. El kell engednie őt. hogy m i n d e n gyönge utánzat.Elkábítják? . . Rengeteg a tapasztala­ ta. és ezt nem akarta elviselni. N e m hagyjuk el önt. Ez m á r statisztika. Ér­ telme nyitott. Annyira értelmes volt. Hiszen sohasem volt az öné. Világossá vált előtte. Nincsenek előítéletei. és amíg lehetséges! . Már nem volt azo­ nos a szerető apa által rávetített jelmezzel sem. mint hogy meg­ p r ó b á l u n k a betegség gyökeréhez hatolni a pszichikumban. kitartásban. nemcsak az értelmével.Végár hangjában meg­ döbbent. Az örök epigon bosszúja erjedt benne méreggé. n e m érheti utol az apját invencióban.M á r úgysem önmaga. a kételyén túlemelkedő ámulat rezzent. s ott zárótűzbe fogni a „lélek antitoxinjával". Va­ l a m e n n y i erkölcsileg elkötelezett. Amrita és én is azok va­ gyunk. Sokat töpreng ezen. Szédítő magasra emelt mércéje Milos önérzetét gyűlölködő fekéllyé zsugorította. mikor az érett. professzor úr. volt. szigorú bí­ rálatokban.Sohase hitte volna el. A lélek orvosai egyre kevesebben harcolhatnak a túlerő ellen. küzdőtársa. hogy e pszichi­ kai bélpoklosság a lélekből ömlik át a test idegrendszerébe és agyába a mirigyek közvetítésével. N e m t e h e t ü n k mást. tudatos emberek összetartozása többet jelent m i n d e n vérrokonságnál. Ön mindig egy ellenséges idegent vélt benne szövetségesének. Olyan válságos időket élünk. Ön a valódi gyógyítók közé tartozik. szellemi értéket hordozó tanítványa a gyermeke... Növekszik a lelki immunitás hi­ ánya m i a t t veszélyeztetett áldozatok száma. önmagával szemben is alkalmazott. hogy tud­ ta. Ö n n e k n e m egyetlen fia.N e m felelt a kérdésemre! 96 .. másodkiadás marad. szívós törekvésben. Meggyőződött róla.

hanem teljessé vált velünk. hogy gondolatainak rezgései azonos hullámhosszúak. egyszerre úgy látom Milost térbe és időbe terjedve. Aram kering közöttünk. tettei..Tilla vagyok.Nem. Szubjektív.. megvetnek. éppúgy. Én vetítettem rá valamit. . homályba menekülő védekezésem megszűnése óta. Ön és én nagyon közel vagyunk egymáshoz. Kérdezhetek valamit? . . álar­ cai nélkül.Igen. nem kell felelnie. Maga viszont. amellyel nem volt azonos. Önt most a belőlünk áradó szövetség által védelem veszi kö­ rül. Szeme elsiklott róla. lefelé tartott hüvelykujjal halált olvasnak rám fanatikus bosszúvággyal: „Amíg élsz. Valódi érzései irán­ tam. s e góc dermesztő sugárzása névtelenül is elszívta az erejét. kóros fantazmái rám kiáltanak elborult. . .Furcsa. szinte követelőén nézett Tillára. igazi m u n k a t á r ­ sa. N e m magányosan kiutat kereső töredék lény. Semmi hihetetlent n e m talá­ lok abban. m i n t a gyógyító n a p h ő . . irigy gyűlölet­ tel. Végár lassan megrázta a fejét..Tilla felfénylő mosolya úgy sugár­ zott a professzorra. Leonardo da Vinci mond­ ta: „A nagy szeretet a nagy megismerés leánya. 97 . amely Milossal kapcsolatban ott rejtőzött tudattalanjában." Ö n n e k m á r nem lehet hiányérzete. elhallgatásai.Felindultan. Anyám szólít így.. mint a többi. Vádolnak. Nincs egyedül..Tudom. áruló megnyilvánulásai.Tessék. M o n d t a már. Mi többen együtt gondolkozunk önnel intéze­ tünkben. Miért ez a szeretet saját gyásza fölé emeli. mint amilyen volt igazában. azu­ tán szava elakadt. Miss Orlandino. örök áramlása kizárja lényünkből a jeges hiányérzet fikcióját. h a n e m bizonyított tudomány is. én féreg­ ként eltaposva vergődők. E Fény életet fenntartó. Ez ma már nemcsak kísérleti. Pusztulnod kell!" Miért n e m vet­ tem észre ezt az ágyékomból fakadt.Felelnem kell rá? . időzített b o m b á t mel­ lettem? .

Csak nem fogok siratni valakit. Az lehulló burok. . Heisenberg sze­ rint a fizikai jelenségek okozatokat regisztrálnak. mirigy. . Ide­ gen.Persze.Nevén meri-e már nevezni azt.Köszö­ nöm. .Tudom. .Arca kisimult. N e m sok aranyrög m a r a d vissza majd a szi­ tánkban. hanem a magasabb rendű megérzések vagy képzelete intuíciójával? Kétségte­ lenné tették e tapasztalatai ön előtt. N e m nehéz saját kísérleteim alap­ ján egyetértenem vele. A fizika végösszege a metafizika. Nincsenek illúzióim.Nem kételkedem b e n n e . A m u n k á t folytatjuk.és idegrendszerük immunitása alapján választjuk ki..A professzor maga elé nézett. felületes tekintélyek elle­ nére foglalkozik. . hogy ez az igazság. Az agresszív ösztönvilág az e m b e r „eredendő b ű n e " .N e m gyászolom.Elengedte őt? ..Ezt a tényt m á r a fizika is bizonyítja. mérgezett testéhez nincs m á r köze. nagyképű. . Tilla. Más megközelítésből. öncsalás. Idegen. nemcsak racionálisan. . amivel eszmélése óta olyan mélyen. Elkészült rá. erkölcsi érettségük. Kísérleti alanyainkat a jellemalkatuk. hogy az élet örök? . . hogy a fia örökké él! Szegény.Igen. .Akkor abban is bizonyos.Elengedtem. professzor úr? .. akinek a szelleme soha meg n e m ölhető? .És n e m is gyászolja? .

különféle intézményekben. gátlástalan és szug­ gesztív felbujtók.Pszichoröntgen A járvány terjedt.Pszichoröntgent mondott? . hanem magánszemélyekre is. kortól füg­ getlenül. A merényle­ tek. ha Tilla nem tölti fel újra és újra vitalizáló erőkkel.Maga szerint mi a teendő? . A „pszichoröntgen" kötelező vizsgálatának kiterjesztésére. egyetemeken. ve­ zető testületekben. Odanyújtotta Tillának a jelentéseket. vele virrasztottak szűrővizsgálatokat végezve. hivatalokban. melyek emberfe­ letti teljesítményre tették képessé. dühöngő áldozatai között. S a lappangás időszakában nagyon nehéz volt kiszűrni a kórtól érintetteket. hogy ők m a g u k a vírushordozó. gyilkos rémtettek elkövetői közül sokakról h a m a r o s a n kiderült. élőhalott. vagy az elkülönítőben végezték védőöltözékben kísérteties szolgálatukat a jár­ vány egyre szaporodó. . s környezetükre átrajzottak belőlük a fertőzés kórokozói. Egyedül volt velük. Az ijesztő statisztikák adatait olvasva. nemcsak az iskolákban. A „más megközelítésre". Amrita s többi „ i m m ú ­ nis" jellemű asszisztense. anarchista csoportokba tömörül­ tek a jelen és jövő ökológiai vészhelyzete miatt. szana­ tóriumokban. Végár professzor belerokkant volna a m u n k á b a .Ugyanaz. Az emberek. mint mágneshez a vasreszelék. E beteg ve­ zérszörnyek rendszerint igen értelmes demagógok voltak. akikhez úgy tapadtak a tömeghisztéria megszállottjai.Önt idéztem. 99 . okkal lázongtak. különösen a fiatalok. a professzor beké­ rette dolgozószobájába Tillát és Amritát. kórházakban. amire ön gondol. kollégája is mellette álltak. .

A hivatalos hatóságok nem tehetnek mást. amire „emlékezni" kezdett. A Terrának fontos szerepe van a kozmoszban. Úgy is m o n d h a t n á m : az alvilág felidézett erői. Egyetlen ember sem érthetett egyet olyan gondolattal. m a g á é n a k fogadta be azt. Végár professzor konok arca megenyhült valamennyire.Végár professzor szeme töprengővé vált. professzor úr? . így lesz ez valamennyi településen.Csak azt n e m t u d o m . bár szemére rögtön visszahullt a bizonytalan. A növekvő. azután még­ is halványan derengeni kezdett az agyában.Ezt nyilván tréfás köszönetnek szán­ ta. hogy ismerős a fogalom tartalma. A mi alaposan összeszűkült karan­ ténunkba m e n e k ü l n e k . .A természet d ö n t róla. s lényege visszaömlött magasabb tudatába. E kis k l a u z ú r á k biztosítják majd az emberi létforma fenn­ maradását.Mit kezdjek velük? Hogyan nyer­ h e t n é n k meg ekkora mozgósításhoz a hivatalos hatóságok engedélyét. Tilla fi­ gyelte. miért nem adta előbb a kezembe a saját eszközeimet.. rákdaganatként bur­ jánzó.. Ami az övé volt valamikor. Ajkán halvány mosoly visszfénye csillant. M i n t h a m i n d e n segíteni szándékozó erőfeszítés 100 . És az önkén­ tes. együttműködését? H o n n a n vennénk az intakt segítőtársakat hozzá? .. . sokmilliárdnyi élőlény fölött. a járványtól pszichikailag védett együttműködők is csat­ lakoznak majd hozzánk. kinek a ganglionjai közvetítették a láthatatlan valóságot. N e m volt képes felidézni. . .És a kirekesztettek?.Milyen n y u g o d t a n beszél egy ilyen szörnyű életről sze­ rencsétlen. Hiszen valójában mindegy volt.. Sőt! Teljesen világossá vált előtte. szaporodó tömeg? A fertőzés potenciális táptalaja? Velük mi lesz? . Tudta. hogy ilyen kifejezést használt volna. amelyben n e m ismerte fel saját élményét. reményte­ len szorongás homálya. M i n t h a már leírta volna őket. Ön ne t u d n á .

az Édenből kiűzött. dagályos. kizárult szellem proté­ zisei.Tilla! Amit mond. általam meghatározhatatlan. akikben már fénybe borul­ tak a megoldások a tudományos-technikai forradalom vég­ zetes tévedéseinek kiküszöbölésére. E klauzúrákban nem villannyal fo­ gunk világítani. nyomorgó. . gátlástalan. robban­ tanának bennünket véres sártengerré a ránk törő eszelősök. professzor úr. Küzdök ellene. hosszas agóniának! . Hogy létrehozhassa új ég alatt. Ha velem el is hiteti.Ön megfeledkezik néhány dologról. gyűlölettől elvakult tömegek támadása ellen? N e m élünk áttörhetetlen üvegbu­ ra alatt. ha nem taposnának. maga is tudja. Nem gyilkos mellékhatásokat kibocsátó anyagokat ter­ melünk. A Föld energiatelepeitől elszakadva. r o m a n t i k u s álom! Megvalósítha­ tatlan képzelgés. amelyek e csődig haj­ szolták a világot. saját reménytelen állapotát észlelő. . naiv és a lényéből su­ gárzó. Nem mesterséges hővel szabályozzuk a lég­ kört. Az erőt hozzá magából a természet ősenergiáiból merítik. emberfeletti intelligen­ cia. állig felfegy­ verzett. megtisztult földön a mérgezett gyümölcseitől ön­ pusztító. N e m válhattak be. valójában hogyan védhetők meg ezek az úgynevezett „karanténok" a forrongó. A Föld utolsó kataklizma-lázrohamából szeretném egészsége­ sen kiemelni az embert s létformáját. professzor úr. nem azzal táplálkozunk. 101 . szinte hipnotizál ve­ le. U r a n u s „Aranykorá"-t.Ezekben a karanténokban a Föld legkiválóbb agyai fog­ nak össze mentőexpedíciónkra. Nincsenek fegyvereink. s annak valamennyien a részei vagyunk. A mechanizmusok.nélkül átengedné valamennyit egy halálnál rosszabb. M e n t e n i akarom a menthetőt. hő. Ahogy ön és kol­ légáink is. éhező. járványtól ámokfutó.Éspedig? .Az ellenkezőjét teszem.és élelemellátásunk rohamosan kimerülne akkor is. zsákutcába került civilizáció helyett. erő ellenére. N e m is használnánk őket. . a szellem fel­ támadt kultúráját.

. harmadik Szem sugara tűzhet rájuk csillagok fölötti. mint észlelési módjuk mélyebb vagy magasabb rezgései! S e rezgések m i n d e n k o r előhívható. A láz a szervezet védekezése betegségek és fertőzések ellen. amely eléget m i n d e n salakot. emberi elkötelezettségem. A magenergia nemcsak az uránércből vonható ki." Karanténjaink géniuszai tudato­ sítják ezt az állandó dimenziókeringést az univerzum és saját in­ tellektusuk között. mert igaz volt.. Mágneses védőára­ mok. Fénybe borul bennük az emlékezete annak. számtalanszor megfordult a maga fejében is. minden eddigi t a n u l m á n y o m . amely katarzishoz vezet végül. amelyből huszon­ négy kiterjedés szövődik a poliverzum. hogy a dimenziók nem mások. Csak a Magányos. A k l a u z ú r á k a t semmiféle külső t á m a d á s nem veszélyezteti a Terra krízisében. * Idézel W. amelyet szavai kel­ tenek b e n n e m . tudományos foga­ d a l m a m sürget. Az elemek gyökérszavait rejtő irányító. . fel­ használható energiák. csak azért teheti..Vajon nem fertőződtem-e meg magam is? Tudja. hogy nem. pedig kellene! Józan eszem. Óriási erőművek.N e m t u d o k védekezni a hatás ellen. Tiltakozzam.A tüzet. emberi szem előtt. akkor megőrültem magával együtt. hogy tiltakozzam. de utópiának hitt elképze­ lésként. . hanem az emberi imagináció és akarat dimenzióközi ősáramaiból is! „Az emberi agy tökéletes dimenziógép. örök szövetséggel. teszi láthatatlanná őket a két vak. Ha ez őrület. Mit nevez katarzisnak? .és erőrendszerébe. Charon Dimenziófüozófiú\&bó\ 102 .Egyre tébolyultabb lehetetlenségekkel dobálózik! Azt kell gondolnom. igaz lehet. Különben e koncepció meg sem születhetett volna az agy rejtélyes világegyetemében. az gyönyörű. a határtalan létsíkok eszme. S amit az emberi értelem elképzel. Amit mondok. és megvalósulhat a jövőben. teremtő igék. és képtelen vagyok rá. Valóban mágneses energiaburok védi. és örülök neki.

tág szeme víziók fényétől csillogott. amely már a hazája volt egykor azoknak. k a r a n t é n o k a leg­ magasabb intenzitású.Miről beszél? . Régebbi medrükből kiemelkednek az egykori szellemi kultúra központjai. akik maga­ sabb síkra rezegtek el onnan. gyilkos sugárzások. Völgyekbe zuhognak alá fertőtlenítő nedveikkel. De szövetségeseink ma is. A salaknak szakadékokat nyitnak. hogy az egész szervezetet legyengítő. gyógyító antitestjei.. Bolygónk szeptikus görcsrohamait vigyázzák. Az őrzők. Az orvostudománynak nagyon nagy eredményeket sike­ rült már elérnie azzal. Megváltozott. Reng a föld.Ön nevezte könyvében a „szaporodási b o m b á t " a Föld „rákbetegségének".. halálos mellékhatású kemikáliák he­ lyett a szervezet i m m u n r e n d s z e r é n e k felerősítésével. A természet rej­ tett. öklözi zárlatát. életellenes sejtburjánzá­ sának ezek a zseniális ganglioncsoportok. izzó m a g m á t hány magából.. anti­ testek szaporításával indított harcot különféle kórságok el­ len. Világos. a k a r a n t é n o k o n kívül? . Az óceán víztömegei fertőzött városokat söpörnek el. A föld mélyében dörömböl a tűz. milyen hatással volt önre diákkorában. az elemek legyőzhetetlen erejével átdíszletezik a földet. szaporodó embertömeggel. enyhült légkö­ rükben új élet indul meg. hatalmas őserőinek sugárzó szérumtelepei. mély mederré változ­ tatva őket. és hányko­ lódik a tenger.Végár professzor arca kipirult. .De mi lesz a relatív idő csődtömegével? A ma élő. ahol utat talál kifelé. szen­ vedő. Lélegze­ te szaggatott lihegésként tört ki torkából. hogy az igazi gyógyítás a megelő­ zés. -A mesés Gondwánáról! Emlékszik. gyönyörű képekkel illusztrált cikket Venezu­ ela északi-déli részén e m e l k e d ő G o n d w á n a a l g á k k a l . 103 . láthatatlan infúzión át a Fény „Iható Aranyával" hűsítve testük-lelkük égési sebeit. Sikerrel. Védettek és védelem alá vonnak m i n d e n életet elemek és emberek szün­ telen háborúságában és d r á m a i változásai között. Ez válik szellemi k u l t ú r á n k bázi­ sává. Terra rosszindulatú. mikor ebben az életében először meglá­ tott egy színes. Azt is.

Igen! Emlékszem! . a többi földi állat. e fantasztikus t ü n e m é n y nem más. Tala­ ja erősen csúszós. Hallatlanul izgatott! Mintha vala­ mi déjà vu tört volna rám! . amelyek alakzatai. . amelyet a Pemon indiánok t e p u i n a k neveznek? Háromezer lábnyiról zuhog alá ott ró­ zsaszínű kvarcsziklákon a világ ma egyik legmagasabb víz­ esése. geológiai álla­ potok h a t á r o z t á k meg. Homokkő-hegyei. amely körülveszi az ötezer kilométeres földdarabot. S az egész rejtélyes táj eredetének. jelentőségének ér­ telmét elvesztette a legutolsó kataklizma után megjelent „újra fiatallá lett emberiség". A föld mélyében zajló tektonikus erők emelték a tepuikat. csípős szagát is érezni vél­ te a fotók láttán. m i n t a Vénusz boly­ góét. Elhagyott magánya taszító zárlatként védi remeteségét. „ t e p u i " a legöregebb homokkőszik­ lák bolygónkon. Ködbe vész.Guyana és Brazília határán kívül burkolózik saját titkaiba. amelynek egészét még mindig nem tárták fel.és növényvilágtól eltérő faunája és flórája van. Egé­ szen különleges. amelyek irreális.Végár professzor a homlokát dör­ zsölgette hosszú ujjaival. fantasztikus fekete sziklamaradványai­ ról. Felszínét. . mint 104 . amelyen óriási kontinenskén csodálatos kultúra virág­ zott. Korát egymilliárd-nyolcszázezer évre becsülik a kutatók. A t a n u l m á n y szerint Roraima ősrégi. lézersu­ garakból font fenyegetésként rajzolták ábráikat az égre. a n a p legnagyobb részében sűrű felhők borítják. DélAmerikát és Afrikát a „mesés G o n d w á n a " kötötte össze egy­ kor. H a t a l m a s erőtömegek zuhognak rá. oszlopai. síkságokat különböző magasságokba. A homokkövek keménységét klímaváltozások. árkádos kapui természet alakította szobroknak tűnnek? A 2772 méter magas Roraima ködből kiemelkedő hegycsúcsát.gombákkal borított.Még a rothadás édeskés. éles. Azután rájöttek. A felfedezők kenuja előtt váratlanul kék villámok hasították át az eget.

hatalmas, szikrázó kék m o r p h o pillangók tömege, amelyek milliószámra r ö p p e n n e k át a ragyogó napfényen. - Esősivatag - nézett fel végtelenbe vesző pillantással Végár professzor. - Az alkonyi égen a fénybe kapaszkodó pi­ ros napkorong vérnedveit fröccsenti széjjel. Roraima sziklái lángolnak tőle. Haldokló vészkiáltása. Idegen, vad, szédítő kép. - De sűrű köd gördül lassan a megnyílt vénájú tájra. Az isteni fáklya szisszenve kialszik. A hasadékok, sűrű erdők súlyos sötétség terhe alatt görnyednek. Almuk a nemlét nyugvása. Ön akkor verset is írt a mesés Gondwánáról! Végár professzor r á b á m u l t Tillára. - Ezt... honnan tudja? - Ugye, nem kell többé bújócskáznunk egymással, pro­ fesszor úr? Tudattalanja mélyéről hívtam elő. Meggyőződött róla, hogy gondolataink zavartalanul együtt keringenek. A vers szép: A szó maga már muzsika és mitikus emlék. Az örömöt, amely valaha izzott és kilobbant, életre szólítja mint holtat a csodatévő Messiás, akit feltámasztott, így szólván: „Lázár, jöjj ki!" s ő életre kelt. Gyolcsa lebomlott róla. Eltűnt minden csúf hullafoltja. Mégis magányos volt, mert emlékezett, honnan jött, hová tér vissza megint. A halhatatlanság bélyege égett süppedt szemében. Évmilliókról őrzött képet az időn túli létről is. A Teremtővel vitázott. Bőréből dermesztő hideg sugárzott. Beszélt magában. Sírt és vádolt. Szent őrültnek hitte, aki nem értette, nem a földön jár valóban, nem a legendák szülte

105

tájat keresi, hanem azt, amely egykor való volt, s elemek ereje semmisített meg, szétszaggatott, egymástól elúszott, csak roncsai maradtak otthonából, a szelleme szárnyát suhogva kibontó, csillagtemplomot varázsszavakkal emelő, súlytalan élettől nyüzsgő, égig röppenő, szent Avatarok boldog hazájából a mágikus, mesés Gondwánából. - Persze... emlékszem. Akkoriban sokszor firkáltam ilyes­ miket. Kamaszbetegség. E n n e k a versnek a formája dilet­ táns. Rossz. De a tartalma... - Igaz. - Miért beszél nekem éppen Gondwánáról? - M e r t oda fog visszatérni a többi „karanténlakóval" együtt, ha elcsitul az elemek haragja, megtisztul, enyhévé szelídül a légkör. A Földet átdíszletező, titáni erők emelik ki iszapsírjából, s benépesül újra. - Gyönyörű, eszelős utópia! De addig? Mi lesz az embe­ rekkel, m a g u k k a l , a kollégákkal, tanítványokkal, diákokkal, a m a r a k o d ó , r é m ü l t tömeggel, gyerekekkel, betegekkel?! tört ki a professzorból felháborodva. - Ezek érző, szenvedő élőlények! - A romboló folyamat rohamosan felgyorsul, de nem azonnal megy végbe. Ön velünk együtt tovább kísérletezik a „pszichoröntgen" segítségével, amelyben páciensként részt veszünk m a g u n k is. Ez hozzátartozik a gyógyulás és gyógyí­ tás mágiájához. N e m pusztán védettséget ad, h a n e m szattwikus energiákat, „transzcendens fényelixírt" ömleszt szol­ gáiba. Legyőzhetetlen erő ez. A rejtélyes őskor pszichikai k u l t ú r á i b a n m á r éltek ezzel a módszerrel. Ismerték a múltat-jövőt idéző dimenzióutazásokat, a csillagokban való ván­ dorlás jógáját, a „Templomalvást". Felfogták a világminden-

106

séget átszövő ideák üzeneteit, s ezekből az örök áramokból vonták ki a m i n d e n kórságot gyógyító nagy Arkánumot. Se­ gítünk ott, és annyit, amennyit lehet. A lélek orvosai mara­ d u n k e vajúdó, agonizáló világban a kataklizma legvégső fá­ zisáig. Ön megtartja előadásait az egyetemen és az akadémi­ án. M i n d e n mondata Ariadné-fonál lesz azoknak, akik meg tudják ragadni. Azután pedig... - Azután pedig? - El egy utolsó, úgynevezett n o m á d „primitív" törzs a H i ­ maláján túli, északi fennsíkon, tizenötezer láb magasan. A neve Chang Tang. Jeges, zord fennsík. N é h á n y száz lakója, kis sós, zafírszínű tavai körül érintetlen, tiszta maradt. N e m jutottak el hozzájuk a civilizáció mérgezett gyümölcsei. Egyetlen nap alatt nyolcvan fok között ingadozó hőmérsék­ lete, vad szélviharai, mostoha körülményei elszigetelik őket az emberiség többi részétől s életformájuk önpusztító veszé­ lyeitől. A természettel eggyé váltan védik annak m i n d e n pa­ rányát. Jak- és kecskecsordákat legeltetnek. Tejen, kecske­ sajton élnek. Öregségtől elhullott állatok bőréből készült öl­ tözékkel védik testüket a dermesztő hidegtől, de nemcsak azzal. Ismerik a benső hő, a tumó titkát. Szétszórt sátraikon átzúg a jeges orkán, de az ő testük forró m a r a d e benső fű­ téstől. A Föld többi lakójának elviselhetetlen e klíma, m e r t a levegő is ritka. Ok oda születtek, és hozzáedződtek e fen­ séges, emberfölötti állapot elementáris színjátékaihoz. Alla­ taikat testvéreiknek érzik, s a fejük fölött átívelő, gyakori, éles szivárványkoszorúkat magasabb erők üzeneteiként, vá­ laszaiként, intelmeiként olvassák el. Irányítani tudják szer­ veiket, vérkeringésük, szívük működését. Ismerik a csilla­ gok járását. Testük hőhöz, hideghez éppúgy alkalmazkodik, mint gyér, szívós növényeiké, állataiké. Szavak nélkül tud­ ják, hogy az univerzum részei, tükrei. Nyelvük egyszerű, de nincs is szükségük rá. Gondolatokkal és különféle színes kö­ vekből, növényekből készített jelképekkel érintkeznek. Er-

107

Mert láthatatlan titánok óvják. Nincsenek indulataik. a nyakukba aggatva. akik a Föld jövőjét hordoz­ zák. hanem örökkévaló otthonunkba emelkedünk. Asszonyaik méhe a mi menedé­ k ü n k lesz. Talizmánként hordják e díszeket a ha­ jukba fonva.tik is. . R o r a i m a ködből kiemelkedő hegycsúcsa eltűnik. Ligeteinek fáin aranyzöld levelek csengenek a fényben.H í r t ad önmagáról. . gyógyítanak. Fennsíkja n e m lesz többé esősivatag. ha elérkezik az ideje. amelyet most is felkeresünk m i n d e n n a p az álom. E kertek gyümölcsei mézéde­ sek és mások. Édesvizük dúsan termővé teszi a földet.. új földrésszel egyesül a mérsékelt égöv alatt. a „kishalai" éjsza­ kájában. Oszlo108 . N e m az ismeretlenbe h u l l u n k alá. N e m lehet félreérteni. amelynek védő barlangjaiban a civilizációtól érintetlen törzs átvészeli a kataklizmát. ahol á t m e n t h e t i k az emberi létformát a Vízöntő „Aranykorába". Talaját selymes. m i n t a természeti lények. Végár professzor szédülten megrázta a fejét. de arca befelé figye­ lő feszültséget tükrözött. Oda r á n d u l u n k ki gyakorlatunk „templomalvásá­ ban". alacsony tetejű villák ab­ lakai verik vissza a napfényt. És nem lesz választási lehetősége azoknak. hogy a szimbólumok formákhoz kötött. Habzó forrásai drágakőként csillogó sziklák között kígyóznak.. harma­ tos fűszőnyeg borítja. mágikus erők.Ha elérkezik az ideje? Mikor? . íze ü d í t ő b b a nektárnál. s rátalálnak menedékükre is titkos barlangokban. Végár professzor lehunyta a szemét. Emlékszem az ízükre. s emelik tenyerükre.. egy tengerből kiemelkedő.A d o m b t e t ő n sűrű fák közül. Mon­ gol vonású arcuk csupa mosoly. A sziget. Előre megérzik a kataklizmá­ kat.... De C h a n g Tang atmoszférája akkor már teljesen meg­ változik. amikor a Pemon indiánok asszonyai testet adnak a Fény követeinek. A halál és élet közötti hosszú éjszakát pedig olyan szférában töltjük addig. Tisztában vannak vele.

a mesés Gondwána! ..... Amit látott. Papjai álmodók. ... A csillagok hang­ jegyek.pos. ami a képzeletembe ömlik? M á r volt egyszer? Vagy mítosz? .. bölcsek. Szárnyaló ópuszai az univerzum himnuszát zen­ gik. csillag­ vándorok. ez a rituálé.. N e m mítosz. Pillantása rátűzött Tillára. A professzor szeme kipattant..... Visszahatolás a gyökerekhez. nyitott márványtemplomokban orgonaszerű instru­ mentum.. professzor úr.. kontaktust szőnek távoli szférákkal. És megint visszatér. az igazi religió... Ez a vallás....Már volt egyszer. amire emlékezett.Mi ez....

n e m suttogtak. magas alakja szinte áttetszőnek tűnt Amrita előtt. amely megrendítőbb m i n d e n addig ismert. érezte. szemükben a szorongó remény kiemelte. e lehetőség felismerését a „kezdet kezdetének". lelkes tudósok. s aki visszanézett rá. De ünnepélyes. . Tillával együtt az első sorban ültek a dobogó előtt. A professzor szikár. Az egymás mellett szorongó fiatalok arcán a feszült figye­ lem. a szü­ letés. végveszély. Egyedül voltak. hatalmas műszaki ap110 . amelyek veszélyes üzemanyagok. szerelem. egy napon olyan konstrukciók kerülhetnek a kezünkbe. misztikussá. tág. Hiszen ha egy ilyen­ fajta erő birtokába j u t n u n k . zsúfoltsága azonban ezúttal egészen rendkívüli volt. lehetetlenné vált számukra. hogy a valótlanon át egy olyan valóságra pillant.magyarázta még mindig a végtelenbe révedő szemmel a professzor . mégis ége­ tően izgalmassá vált az egész . kábelekre vagy űrhajók­ ra. halál misztériumában. E törekvést. olyan bizonytalanná. amelyek célja a h á r o m kvantumenergia egyesítése a fizikában. N e m mosolyogtak. hogy szót váltsanak. magányossá tette őket. E felfedezés m i n d e n kutató szívét megdobogtatta. fölmérhetet­ len jelentőségét a m i t i k u s „Grál-kehelynek" nevezték jelen­ tős. nem fordultak a másik­ hoz. várakozó némasága is..Azután.. amely ellenállt a m i n d e n h a t ó gravitációnak.Az ötödik erő Végár professzor előadásait az akadémia nagy amfiteátru­ m á b a n m i n d i g sokan látogatták. mikor a dobogóra lépett fehér öltönyében. rögzíthetetlen anyagi jelenségnél. amelyekhez nem lesz szükségünk semmiféle mesterséges emelőerőre. Hallgatóságára függesztett. m i n t létük döntő pillanataiban. világos szeme a végtelenbe révedt.az ötödik erővel. A professzor izgalmas kísérleteiről beszélt.

Orosz zenészek a balalajkájukat készítették e sajátos fából. „Mi a gravitáció gyermekei vagyunk" . és megtámaszkodik felismeréseikben. de beláthatatlan módon megvál­ toztatja. Ralph Pelligra. Gyakorlati módon össze lehet kapcsolni szubatomikus részekkel. hány­ inger fogja el. persze csak gúnyt aratott. amiről beszélek. i z m u n k azért fejlődött ki. szívünk alig p u m p á l vért. kimerültté váltam. S ez mind vesztett csatánkat jelen­ ti a gravitációval szemben. reuma tör ránk. összpontosítsa a szilárdsá­ got egyetlen pontban. ma már sejtett. Egyik űrhajós így beszélt erről: „ J á r m ű v ü n k ö n letargikussá. Csontjaiból eltűnik a kalcium és a sűrűség. a karjaink emelők. a kaliforniai kutatóintézet igazgatója. Külö­ nös módon az anyagot e fantasztikus vállalkozáshoz a szívós. Hiszen az eddigi. Vagy figyeljék a súly­ talanná vált embert az űrben. kétségbe nem vonható dogma szerint minden élet a gravitációtól függ a Földön. Hogy egyáltalában kétségbe lehet vonni e zsarnoki vonzerőt. valamennyi tudományággal forradalmi m ó d o n összefügg. hogy maximalizálja. fokozatosan megadjuk magunkat neki. Az. méghozzá ilyen tá­ voli összefüggésben valamely természet által produkált cso­ dával. Bőrünk.parátus segítségével utaznak a bolygók között. szédül. Az asztronauta az első. bele­ szövődik valamennyi tudományos fakultás kutatásaiba. h a n e m kísérleti tények is bizonyítják. és éles vitákat váltott ki. se­ gíti őket. akiknél a gravitációnak nem olyan nagy a jelentősége: a vízben. mint 111 . nézze meg a különféle kreatúrák formáit. mámo­ ros percek után elveszti tájékozódóképességét. A gerincünk legfőbb súlyhordo­ zónk. Ahogy öreg­ szünk. mint valamennyi megszokott. tömör trópusi kígyója anyaga nyújtotta. szentesített feltételezés eseté­ ben. Ha valaki kételkednék ebben. befolyásolja eredményeiket. így természetesen a molekuláris biológia határait is univerzálissá tágítja. M i n d e n csontunk. Az Ötödik erő valóságát napjainkban m á r n e m csupán az elmélet.mondta a n n a k idején dr. A közérzetem sokkal rosszabb volt. szer­ veink elernyednek. ereink meszessé válnak.

amelyet az ember n e m volt képes kontrollálni. Ma m á r ismert. akinek volt feleslege a kígyófából. trópusi növény. Minél mélyebbre hatolt. mélyen felsóhajtott volna.Amit Fischerbach és Sámuel Aronson láttak. suhogó nesz támadt. m i n t azt. A teremben zúgó. víz és p l a t i n u m . egyszerűen azért. amely ellenállt a gravitációnak. n e m kell bizonyítanom e tény fizikailag ta­ pasztalt jelentőségét. amely ellentéte a gravitációnak! S ez igaz.Végár professzor egy kis szünetet tartott. A kígyófában. olyan gyengeség jött rá. A gravitáció az egyet­ len energia.. Azt hiszem. Addig s e m m i mást nem tudtak róla. A teljes eredményről bizonyosodtak meg! Faggyú. annál erősebb volt a vonzás. az­ beszt. m e r t közelebb jutott vele a F ö l d központi magjához. aki rendkívül érzékeny méréseket végzett a gravitációval külön­ féle mélységekben. hogy ha az atommagban maximálisra növekszik a protonok és neutronok sűrűsége. F r a n k Staceynek hívták azt az ausztráliai geofizikus kutatót. egészen Fischerbach kísérletéig! . A közelmúltban kiderült azonban. hogy van egy természe­ ti erő. néhány száz méte­ res kiterjedésben ellentétesen viselkedett a Földön addig ab­ szolút uralkodónak ismert és elismert nehézkedési törvény­ nek. hogy hordágyon kellett szállí­ tani. M i n d e n egyezett. mélyet lélegzett. hogy egy sűrű állagú. réz. Szeme most összpontosí­ tott pillantással néma izgalommal figyelő hallgatóira tűzött. . megrendí­ tő volt. 112 . . De felfedezett valami mást is.. De csak egyetlen anyagban talál­ ták meg. Az orosz származású Alekszander Illitch Epplernek hívták a balalajkajátékost." Mikor nyolc n a p után landolt a föl­ dön.ahogy számítottam rá. a kutatók által bármi­ kor előidézhető gyakorlati tény. 1990-es évek­ b e n t a l á l t a k rá B u d a p e s t e n . A legnagyobb felfedezésre b u k k a n t u n k Newton óta.Ez az energia egyszázaléknyi erővel. mintha egy titán szaggatottan. Egy olyan energiát. Az amfiteátrumot megtöltő emberek ültükben előrehajoltak.

rátorlódva társaik testére ro­ hanni próbáltak kifelé. Kitört a pánik. Ha­ marosan lejutnak az alsó szintre valamennyien. A Föld megrengett. Tilla hangja a kiáltozó.Nincs közvetlen veszély. amelynek kulcsa. sziklába vájt há­ lókamrák. A törhetetlen ablakok millió mozaikra repedtek. Mi is. A föld alatti.Nyugalom! Álljanak meg. Staceyt már akkor „az ötödik erő gurujának" nevezték.fokozottabban észlelhető „az ötödik erő". csak akkor. kiol­ totta rémületüket. Hirtelen óriási robbanás hallatszott. kérem! N e m történik semmi bajuk. laboratóriumok érintetlenek. csendkamraként burkolta körül őket a védettség érzete. ha letapossák egymást! Amrita szinte látta az acélos rezgéshálót és a hipnotikus energiát. amelytől megtorpant a tömeges tolongás. tanácstermek. . Egymást lökdösve. . Az ajtók kipattantak. A hallgatóság felugrott a padokból. sikoltozó lár­ ma fölé emelkedett. menjenek az öt tágas felvonóhoz. körülfog­ ta az embereket. mozdulatlanná tette az ámokfutókat. Kérem. Őriz­ zék meg a sorrendet! . azután a szilánkokká vált ablakfélfákkal együtt a padlóra zuhantak. vizsgálószobák.

Uj hajnal

Tilla, Amrita, Végár professzor, anélkül, hogy szót váltottak volna egymással, kilenc másik társukkal együtt a tizenkét kerevetes vizsgálószobába m e n t e k a település „Hadészébe", ahogy ezt a mélységi szintet nevezték egymás között. Közöt­ tük volt egy tearózsa arcú, törékeny, kínai biológusnő, Csing-Sziao. Mellette a nyakigláb, fehér-szőke, holland ma­ t e m a t i k u s , Christian van H o c k e n valóságos óriásnak tűnt kétméteres alakjával. Benjámin Stein Izraelből érkezett tör­ ténész és zseniális fizikus volt. F i n o m keleti arcával, korta­ lanul sima bőrével, óriási, olajos fényű, sötét szemével szin­ te fivéreknek tűntek az arab pszichológus-futurológus, Ah­ med b e n Taiffal, hiszen fajukat tekintve sémiták voltak, s tá­ vol állt tőlük m i n d e n előítélet és agresszió. Pierre Verdéi francia asztrofizikus, antropológus, Sziddhi Szaraszin hin­ du geológus, Ludwig E n g e l m a n n német író, asztropszichológus, Marcel Anderson svéd óceanográfus egészítették ki a csoportot. Ahogy bezárult mögöttük az ajtó, elrekesztette őket a kí­ vül morajló lármától. Légkondicionált, m i n d e n zajt kiszűrő „ c s e n d k a m r á b a n " voltak, egyenletes, kissé zöldes, nappali fényhez hasonló, ózonillatú atmoszférában, amely Amritát egy erdei tisztás üde oázisára emlékeztette. A csend nem c s u p á n kívülről, hanem belül is eláradt bennük. Szokatlan, de itt természetes közelséget és nyitottságot jelentett, mint­ ha szervezetük, lényük, e g o c e n t r u m u k szkafandere áttet­ szőbbé vált volna. H a n g t a l a n keringéssel tudatossá vált ben­ n ü k , hogy gondolataik ideonfonalaiban közös erők keringe­ nek. N e m leplezett, h a n e m nyilvánvaló azonosságuk ener­ giarendszere. Hirtelen megvilágosodott e lehullt jelmezek, álarcok mögött, hányan vannak közöttük olyanok, akiknek 114

„üres a bal tenyerük", nincs földi múltjuk. Tilla szövetsége­ sei a Fény és sötétség háborújában, amelynek tétje Terra lét­ formájának fennmaradása. De elérkezett hozzá n é h á n y u k sejtelemtől, homályos emlékektől átszőtt bizonytalansága, gyengülő ellenállása is az elkerülhetetlen, egyedül járható úttal, végső döntéssel szemben. Hozzájuk tartozott maga Végár professzor is, akibe a civilizáció nagyszerű eredmé­ nyei, a maga sok évtizedes kutatása, t u d o m á n y o s módszerei agyába betáplált törvényekké lettek a b e n n ü k való kéte­ lyekkel, éntudata küszöbén tétovázó felismerésekkel, a tü­ neteken túl tapogatózó nyitottsággal szemben. Ez egyfajta meghasonlásba sodorta a félelmetes, „senki földjét" idéző csendben, amely személyisége, jelen emberi sorsa gátjain túlra vetette. Csing-Sziao, a kínai biológusnő, C h r i s t i a n van Hochen, Benjámin Stein, Ahmed ben Taif, Sziddhi Szaraszin szövetsége, tudatossága, hozzátartozása felől n e m merülhetett fel kétség. A kerevetek mellett lévő karosszékekben ültek vala­ mennyien. - Odafönt sorra robbannak a bombák - m o n d t a Tilla. - A középületek nagy részét m á r elfoglalta a több százezres tö­ meg. Az üzleteket kirabolják, gyújtogatnak, ölnek, isznak, kábítószerek önkívületébe menekülnek, szeretkeznek, zsol­ tárokat énekelnek, prédikálnak, átkozódnak, vért isznak, a hullákat meggyalázzák, emberhúst esznek. - Hogy jutottak át az elektronikus védőgyűrűn és a sugár­ zásszűrő arionburán? - kérdezte Végár professzor hitetlen döbbenettel. - Nemcsak a fertőzés okozott tömeghisztériát közöttük, hanem egy hetes erősségű földrengés, felszökkenő gejzírek és rájuk törő orkán. Számlálhatatlan embert nyeltek el a megnyílt szakadékok. A barlangok, amelyekben meghúzták magukat, rájuk omlottak. Úgy ömlöttek fel a hegyekre, m i n t a hömpölygő tengerár. R á t a p a d t a k az elektronikus zárakra, szénné égett, begörbült, szigetelő hullarétegükön taposott át 115

a többi. N u k l e á r i s bombáik feltépték a védőklauzurákat. Te­ le vannak fegyverekkel és őrjöngő gyűlölettel a kiváltságo­ sok iránt. T ö b b településen történik párhuzamosan ez a m i n d e n emberi torlaszt átszakító, elemi és emberi veszett­ ség. Az úszó szigeten is fellázadtak a fertőzöttek. Az űrlabor a t ó r i u m o k b a n átvették a hatalmat az őrjöngök. Végár professzor felugrott. - N e m tudom... n e m t u d o m elhinni! Mi ez? Világvége? - Ahhoz, hogy valami feltámadjon, a réginek el kell hal­ nia előbb, m i n t a földbe vetett magnak! Végár professzor ösztönös mozdulattal bekapcsolta a fa­ lat borító képernyőt. Pattogós recsegő hang kísérte rajta a hangyás képteret. - Kapcsolja le, professzor úr! Odafönt nincs áramszolgál­ tatás. E világra nyitott ablak számunkra már nem mond semmit. - Tilla lekapcsolta a bénultan álló Végár helyett a tévét. - Őrizzük meg saját csendünket és benső képernyőn­ ket. Szükségünk van rá. - És mi lesz a többiekkel, akik idelent vannak? Mi lesz... velünk? - Végár professzor közel lépett Tillához, és megra­ gadta a vállát. Tilla komolyan felnézett rá. A professzor mar­ koló keze lecsúszott a válláról. - Bocsásson meg - mormolta. - Mit tehet maga mindar­ ról a borzalomról, ami fent történik? - Arról semmit. De a kiutat ismerem belőle... néhányunk számára. Üljön vissza a karosszékébe, professzor úr. Sok m i n d e n t meg kell beszélnünk. Olyan döntést kell hoznunk, amelyet senki n e m fogadhat el másképp, csak saját, egyéni meggyőződéséből. Végár professzor visszament a helyére, és leült. - Miféle... döntésről beszél? - kérdezte. Amrita érezte, m i n t önti el belül az ellenkezés és szavak nélküli bizonyos­ ság h u l l á m a . - E b b e n a föld alatti védettségben sokan megmaradnak még egy ideig. Víz, élelemkészletek, külön energiatermelő 116

A legmélyebb pontról..eszközök rendelkezésükre állnak. addig.Mégis hogyan képzeli ezt az önkéntes döntést? . . tehát szabadságunkban áll. . bizonyos járványok.Remény mindig van! .Vakcinákat vont ki belőlük.Miről? . pedig tudta a választ.kérdezte a professzor. . Óriási részeredményekre b u k k a n t a m én magam is. Egyénileg. feltöltődhettünk súlyos próbákkal teli átutazá­ saink próbái között a végtelenből fakadó A r k á n u m m a l . Tilla várakozott. már nem ad időt e kísérletekre.Tilla hangja zsongító volt. . Ez. selymes vizén a gyó­ gyulás örök szigetére siklottunk a szelíden simogató szél­ ben. halálfikción.Sohasem m o n d a n é k ki ilyesmit! Amíg egy szikra re­ mény van rá. az örök menedék kikötőjébe vezetett bennünket. elháríthassak. .Tünetekre bukkant. a vég­ telen élet folyamatosságából kizárult iszonyon. Végár professzor újra felugrott. . betegségek ellen. . és a sziderikus óceán áttetsző.Tilla hangja megállította fel-alá ro­ hangálásában. Amelyet pro­ longálni lehet valameddig.kiáltotta vörösre gyúlt arccal. Ez az áramlat. hogy segíthessek. . Egészen másról van szó. ahol megpi­ henhettünk. ame­ lyek hasznos gyógyszereknek bizonyultak az élelmiszerter­ melés zöld forradalmában. amely odafönt az utolsó óráit éli. ebben a teremben a kényszerű és egyedüli fordulatot vállal­ ni. De ez nem menti meg az önpusztító civilizációt.Van rá remény? . Féltranszban kiléptünk feltámasztott pozitúrában nyugvó testünkből. de nem segítettek a halálfélelmen. hogy fényhálója megint körül­ szőtte valamennyiüket. és olyan sugárzó erőt árasztott.. De m ó d u n k b a n áll n e k ü n k itt. amelyet Isten lélegzetének éreztünk.Már voltak eddig is nagyon sikeres templomalvás-gya­ korlataink. Megtehetjük. Agonizál. Senki sem szólt. -A végső állomásról. Átszálltunk a kék vitorlájú lélekbárkára. ami most történik. te117 .

öreg fákban nyugodtunk el. n e m válik lehetet­ lenné e közegben. testük kiúttalan börtönében veszte118 . idegzetének tárcsája átkapcsol az álom univerzumába. Máshol. üde varázslatá­ tól. Fontos szkafander ez a légóceán mélyén. Mérjék fel. amely nemcsak tilos lelkiismeretes tudós számá­ ra. Válassza­ nak. h a n e m erkölcsi öngyilkosság és gyilkosság is? Ki akar vé­ gezni b e n n ü n k e t a k a r a t u n k a t megbénító szuggesztióval? . válasszuk az eutanáziát tudatosan. tovább akarnak-e tartózkod­ ni saját H a d é s z ü k b e n .Maga őrült! Azt kívánja. Torkunkból a testetlen öröm és halhatatlanság himnusza szakadt ki. haláltól mérgezett csapda rajta. szelíd dajkától iszonyodik. gondolkozzanak. ólomnehéz. amely nem ismeri a halált? Van-e olyan organizmusa zárlatába börtönzött ember. s fonadékos vizű patakká változva újjászülettünk a természet m i n d e n életet megújító. amelyet életnek vél. h a n e m attól.remtő képzeletünk mitikus babérligetei. amely elborította agyát is e pil­ lanatban. az al­ vástól. amely u t á n megint ébredés következik? Mert valójá­ ban n e m a ringató. más körülmények között nem megszerezhető kutatások. hogy agónia. . F e l r ö p p e n h e t ü n k hó­ fehér l é l e k m a d a r u n k szárnyán. Ha úgy akarjuk. Mai i n k a r n á c i ó n k utolsó templomalvásában ez az átlé­ pés hosszabb lehet. vak elementálösztön. holott rákérgesedett. aki rettegne a kishalai éjszakájától. Amíg léte. aki az anyag kínpadjától rettegve ne kívánná úgy elhagyni földi létét. Döntsenek! .Professzor úr teljesen tisztában van azzal. mikor t u d a t a kialszik. Vajon van-e gondolkodó ember. Kérem ezért. Bölcs.tört ki Végár professzorból a tehe­ tetlen. átmenetileg. amely kioltja m i n d e n szorongásgörcsét. A felszínen erjedő s a föld mélyében forrongó átalakulás halandó testünket kínok és félelmek árán m i n d e n k é p p e n elveszi tőlünk. hogy én sem­ mit n e m fogok t e n n i az önök átgondolt elhatározása nélkül! Ismerik a helyzetet.Hogy képzeli ezt?! . félelem nélkül aludna át magát a hosszú éjsza­ kába. habzó forrásai kö­ zött. álmaink szépséges kék ege alatt. tapasz­ talatok eszköze.

Ezt a hosszú hollandus mondta. míg az lassú kínok. vagy fölösleges szenvedés nélkül adják át magukat a n n a k az állapotnak. és karjára tette a kezét. . Ön is elvesztette egyetlen fiát. Az Aranykort. szörnyű epizódot. Könnyebbé teszi számunkra. szeme zavarossá vált. hogy e csoportban. és tagadjuk az egyetlen lehetősé­ get. professzor úr. . Még nem tudta feladni tiltakozását. amely min­ denképpen bekövetkezik. Az életet. elfelejtjük ezt a valószínűtlen. tudatlanok és elmeháborodottak vagyunk hozzá lépest. Ön tudja. Kronosz könyörtelen ítélete alatt.N e m felejthetjük el. önpusztító civilizáció mérgezett gyümöl­ cse helyett létrehozhatják a szellem kultúráját a kozmikus megismerés és a természet ősenergiájának felhasználásával.Rekedten. ahol a techni­ kai-tudományos. azután ChangTang. hogy Tilla nem őrült. A kis kínai biológusnő odalépett hozzá.Remélem. amelyet választanunk kell. Amritával együtt elhagyták a kezelőtermet. mint egy rémálmot! .N e m . Megteremthetik a sötétség diktatúrája helyett a F é n y vallá­ sát. Végár professzor meg­ rázta a fejét. amíg lehet. amely komoly és nyugodt volt. nincsenek hozzátartozóink.Miféle lehetőséget kínál n e k ü n k Tilla? A halált! . kábultan beszélt. vagy megpihenés Aszklepiosz csillagok és relatív idő fölötti szigetén. m i n t h a ki­ utat keresne. Ide-oda rebbent. Ráült a mellette lévő kerevetre. akik most együtt vagyunk itt. Végár professzor elvonta a karját Csing-Sziao tenyere alól. . az újra fiatallá lett emberiség bölcsője. 119 . Mikor a tíz ember magára m a r a d t . Szeme megállt Csing-Sziao finom tearózsa arcán. Magukra hagyom önöket! Tehát: testük fenntartása. Valamennyien. A professzor összerezzent.gelve. és fel­ állt a karosszékéből. betegségek között agonizálva fo­ kozatosan leválik lelkűkről a relatív idő b ö r t ö n é b e n . barátaim. akik p r ó b á l u n k ellentmondani az általa feltárt valóságnak. .

N e m mindegy? . .Tizenkét üres testhüvely marad a kereveteken. de a másik. kételkedem. megha­ sonlás dúl b e n n e . mikor végignyúlt a kereveten. .Levetett szkafanderek.m o n d t a .Persze csak azok.. . megháborodtunk.Félnek . s követte holland kollégája példáját..Végár professzor hang­ ja egyre halkabbá vált.mormolta Benjá­ m i n Stein.Mindnyájan megháborodtak.Az alig hallható szavak úgy repdes­ tek a csendben. . Új sze­ relmével együtt az ágyában érte a halál. Bizonyosság és bizonytalanság helyett .. Hosszú évtizedek tanulmányai. . .Ki temeti el őket? .E b b e n m á r ön sem kételkedik! . .tette hozzá Szaraszin.Benjámin Stein ezt csak gondolta. .Csing Sziao mosolygott. felismerése már áttörte b e n n e e szűk gátakat. . a magasabb értelme.N e m so­ káig kell v á r n u n k . Egyelőre. m i n t a fáradt madarak.Tilla leült. akik n e m tartoz­ nak közénk tudatosan. Fel sem eszmélt. Könnyen.N e m sajnálod? 120 . . N e m félt és nem szenvedett.Ami elkerülhetetlen volt.Amrita hangjában szorongó szánalom rezgett.Mi történt Bettinával? Rá nem gondolsz? . Mikor föld alatti hálókamrájukban egyedül maradtak. gyakorlatai beprog­ ramozták t u d a t a egy részét..E harc kimenetele n e m kétséges. . már megtörtént vele.. . . Amrita szeme megtelt könnyel..Végár professzor adja fel a legnehe­ zebben.. . gyorsan lépett ki a testéből. . Ara­ rita Tillához fordult. M á r n e m érezte szükségét. Harc. hogy sza­ vakká formálja. de lénye még a Föld ön­ gyilkos civilizációjához tartozik. A másodpercek is nekünk dolgoznak. Az ő szelleme is örökké él. .De kételkedem.

Az új aeon Aranykorában hazatalál ő is. akiket a nagy dajka ringatott a rejtélyes éj­ ben. S felzendült fölöttük a langyos szellő hátán kitárt szárny­ nyal lebegő. .. Előbb-utóbb csatlakozik hozzánk. Tudatukat elöntötte a szent m e n e d é k mélységes kékje. Mert a magasabb Fény belehatolt már. karjukat lazán testük mellé nyújtva. Levelei aranyzölden csengtek a Fénytől. Szemüket lehunyták. amely n e m ismerte az ego félelmeit. .Tilla felállt.Várnak ránk. Kinyújtóztak rajta. a kezelőteremben mi megy végbe most? Vitatkoznak? A vak életösztön küzd b e n n ü k e kiúttalan helyzetben is. .Már eldöntötték. hófehér lélekmadár ezüstös örömhimnusza. Mehe­ tünk. amely egy másfajta élet volt.Mit gondolsz. Tilla és Amrita a két üres fekhelyhez lépett. Elet. amelynek nincs felezési ideje. . Lehunyt szemű arcukon a békés derű az álmodóké volt.. Amrita tűnődve leült.N e m szorul rá. vagy a boldog feltámadás felé nyúlnak többsé­ gükben.. Körülöttük halkan suttogott a mitikus babérliget. fájdalmait. amely a halál valótlan r é m k é p é n át a feltámadáshoz vezet? . Mikor beléptek a kezelőterembe. tíz kinyújtózott alak fe­ küdt a kereveteken a letompított fényben.

Sziao-Vam. így nevezték közösségük tagjait. de azóta is mellette m a r a d t . Ez őrizte őket a mélység önmérgező. A kislánya figyelmeztette rá. Ezt a párja is tudta. már n e m szülhet többé. Védelemnek érezte. imádta e szűz táj zárlatát. m i n t közösségük többi tagja is. Kevésnek. Gyógyí122 . fontosabb volt. Láthatatlan jelenléte erősebbé vált benne. h a n e m időtlenül érett jelentős hírhozó­ nak. A szelíd. okos férfi. Lénye öregebb. Kishitűség fogta el néha. szigorú törvényeik között testet öltsön. gyilkos életfor­ májától. m i n t n é p ü k ad­ digi folytatói. A jakcsordák ellátták őket élelemmel. A naponta 80 fokos hő és hi­ deg váltakozását csak az odaszületett emberek szervezete vi­ selte el. amint kiválasztotta őt. és körüljárhatták a szent lángot. M i n d k e t t e n bizonyosak voltak benne. Csak az elgyengült öreg állatok jutottak e sorsra.Világhajnal Különös éjszaka volt. hogy e nagy feladatot hordozó lénynek a szíve alatt hozzájuk hasonló burkot építsen. akivel húsz jég és hő váltakozásában élt. Lélekterhessége vele különös feszültségi állapot­ b a n tartotta. Azokat sem ölték meg. hogy ébren kell m a r a d n i a . jeges fel­ hőket átszúró hegyek őrizetében. Saját neve valójában nem SziaoVam volt. m i n t a n n a k idején testi valója. Élettársa szólította így. mégis látogatót hordozott m é h é b e n . E kisded világrajöttének a Himalája fennsík­ ján s a többi terhes asszony vajúdásának ezúttal mindennél jelentősebb értelme van. Szőrüket pedig r u h á z a t k é n t használták. Sziao-Vam nem léphetett át a megnyílt á l o m k a p u n . tejjel. hogy e mostoha éghajlatú. ő le­ gyen közvetítője annak. Sziao-Vam azt hitte. N e m először születtek együtt e kiválasz­ tott helyre. Persze nem kis­ d e d k é n t érzékelte. sajttal. E magzat nagyon h a m a r elhagyta gyermektestét. tudatta­ l a n n a k érezte magát ahhoz. emlékező volt.

így nevezték közösségük tagjait. szigorú törvényeik között testet öltsön. Gyógyí122 . Sziao-Vam azt hitte. Persze n e m kis­ d e d k é n t érzékelte. m i n t közösségük többi tagja is. már n e m szülhet többé. Szőrüket pedig r u h á z a t k é n t használták. A szelíd. amint kiválasztotta őt. Sziao-Vam nem léphetett át a megnyílt á l o m k a p u n . mint népük ad­ digi folytatói. Saját neve valójában nem SziaoVam volt. mégis látogatót hordozott m é h é b e n . tejjel. E magzat nagyon h a m a r elhagyta gyermektestét. A jakcsordák ellátták őket élelemmel. Ezt a párja is t u d t a . ő le­ gyen közvetítője annak. Védelemnek érezte. tudatta­ l a n n a k érezte magát ahhoz. A kislánya figyelmeztette rá. és körüljárhatták a szent lángot. emlékező volt. Lélekterhessége vele különös feszültségi állapot­ b a n tartotta. gyilkos életfor­ májától. Azokat sem ölték meg. A naponta 80 fokos hő és hi­ deg váltakozását csak az odaszületett emberek szervezete vi­ selte el. N e m először születtek együtt e kiválasz­ tott helyre. m i n t a n n a k idején testi valója. Kishitűség fogta el néha. imádta e szűz táj zárlatát. Csak az elgyengült öreg állatok jutottak e sorsra.Világhajnal Különös éjszaka volt. Lénye öregebb. Sziao-Vam. M i n d k e t t e n bizonyosak voltak benne. hogy e mostoha éghajlatú. de azóta is mellette m a r a d t . Ez őrizte őket a mélység önmérgező. fontosabb volt. E kisded világrajöttének a Himalája fennsík­ ján s a többi terhes asszony vajúdásának ezúttal mindennél jelentősebb értelme van. Élettársa szólította így. hogy e nagy feladatot hordozó lénynek a szíve alatt hozzájuk hasonló burkot építsen. hogy ébren kell m a r a d n i a . akivel húsz jég és hő váltakozásában élt. h a n e m időtlenül érett jelentős hírhozó­ nak. Láthatatlan jelenléte erősebbé vált benne. sajttal. Kevésnek. okos férfi. jeges fel­ hőket átszúró hegyek őrizetében.

tó mély álmot bocsátott rájuk. amellyel eltakarta száját és orrát. Szeme tárt szárnyú m a d á r k é n t lebegett a sírok 123 . aki elhagyta feltört gubóját. Mélységes kapcsolat alakult ki a kedves. m i n t az emberek. Díszes sírokba temetik. Lelkük elrongyolt. Szépséges remekművek voltak. Annyira sajnálta az alvilág megzavarodott száműzötteit. Csak pusztulásukban hisznek. amelyekhez hasonlót emberkét sohasem alkothatott volna. A gyér növényzet is tűrte az éghajlatot. s kilé­ pett a dermesztően hideg éjszakába. Üdítette.Mara-oan . barátságos állatok és emberek között. Mara-oan mostanában nagyon súlyos eseményekről adott hírt népének. Tüdejébe jégcsapként szúródott be a fagyos levegő. amelyeket a hajnal piros. Öreg Látóasszonyuk . Játékos kisborjak születésének éppúgy örültek. A havas hegyektől kékesen derengett a fennsík. U t á n a se pillantanak an­ nak. Név szerint ismerték valamennyit. emberré születésének nehéz megpróbáltatásaihoz. a nappal hőjétől látszó­ lag elpusztultak. akiknek elméje teljesen elsötétült. forró napnyilai ha­ marosan leolvasztanak majd róluk. s éjszaka újjászülettek. amellyel beérték a jakok. levetett b u r k á t siratják. felfrissítette éghajlatuk e támadása. Mikor kislány korában először hallotta ezt a hihetetlen s nagyon ijesztő mesét Mara-oantól. Sziao-Vam tisztán látta a növényekre szövődött vastag dér­ csipkék ábráit. hogy a mélység alvilágában nyüzsgő szerencsétlenek semmit sem t u d n a k létük e szüntelen megújulásáról. Ott merített erőt új. E tájat sohasem burkolta teljes sö­ tétség. még a szőttesen át is. Sziao-Vam vállára borította meleg szőrtakaróját. s öröklétük ellenére a ha­ lál terheit cipelték. Hozzászokott. m i u t á n megállapította: elér­ kezett testük levetésének ideje. m i n t sa­ ját apróságaik világrajöttének. amelyben szárnyakat nö­ vesztett. M i n d e n éjszaka megjelentek. s felrepült csillagmenedékébe. sírni kezdett a szánalom­ tól.sokszor mesélt nekik arról. Egyetlen családot alkot­ tak.

hogy népüknek nagy szerepet szánt a hatalmas Őrző abban. s o m l a n a k rájuk a hegyek. Sokféle nyelven beszélnek. Korát senki nem ismerte. termő méhű lányok vár­ tak nászútra vagy arra. Hiszen kisdedet hordott a méhében. Ő maga sem." Hangját alig lehetett hallani. " Mara-oan lelkét burkoló köntöse nagyon elhasznált volt már. n e m felelt. „Jég és hó szerepet cserélnek a hővel. Azu­ t á n összegörnyedt. Az viszont szerinte egyértelmű volt. Hiába fenyegeti őket a víz. Sokszor látták 124 . Fiatal férfiak. ami a jövőben történ­ ni fog. Nyugaton kél a n a p . Az itt maradó máshol talál­ ja m a g á t . Látott. de egyik sem érti a mási­ kat. Városaikat o r k á n o k söprik el. Zaklató gondolatai n e m engedték aludni e külö­ nös éjszakán.motyogta. Arcukat hunyorgó pa­ rázs világította meg.világa fölött. tökéletlen szerszámokat kell készítenünk ahhoz. bálványimádó halálbélyegesek a legártal­ m a s a b b élőlények m i n d e n élőlény között. őrült és ostoba hóhéraitól. hogy kapcsolatot teremtsenek egy­ mással. Többi szava azonban. H i á b a nyílik meg alattuk a talaj. Mara-oantól hiába várt választ e kér­ désre. E megkínzott bolygó szaba­ d u l n i akar könyörtelen. Mara-oan mély ráncok közül kitekintő szeme elködösödött. A függőágyakban növekvő gyer­ m e k e k aludtak meleg takaróik alatt. „Az öldöklő és nemző fénykapu kinyílt" . sugárzások bírái végítéletüket harsogják az óceánok és tűzözön hangján. E tüle­ kedve burjánzó. hallott m i n d e n t . hogy e pokolkatlan egyre szaporodó tömegének ügyetlen. „Hegyek helyén síkságok. Sziao-Vam alig tudta felfogni. Láva önti el őket. 0 épp­ úgy. ami végbement közöt­ tük. mikor reszkető kezével az ég­ re m u t a t o t t . hogy a legmagasabb szellemnek ajánlják fel életüket. S mi lesz az ő népükkel itt a fennsíkon? Sziao-Vam ezen töprengett. Rejtélyes utalásait nem tudta megfejteni. Keleten nyugszik. Elfelejtették a természet beszédét... Ele­ m e k gyökérszavai. m i n t sok asszonytársa.

szikrákat pattantó lángok mellett. odakint rózsásan fel­ gyúltak a hegyek. s tovább szőtte eszelős. ritka levegőben megsok­ szorozták az újszülöttek sírását. Hirtelen gyermeksírás hangzott fel. okosabb nála. Mindig megnyugszik. ha álmodik vele. szép gyermeket szültek könnyen.. addig!" Oldalra dőlt.. Almában megjelenik.. Kislánya fájdalom nélkül siklott ki belőle. Kezét a hasára tette. keskeny. kislá­ nyát napkeltekor m á r rajta kívül köszönti a Fény. mikor figyelői a fekhelyére vitték. A gyermek már nagyon türelmetlen volt Sziao-Vam testé­ ben. rángatózó..Jójójó! M a r a d o k még. Férje. „Jó . Gyöngyfogsorú szája sugár­ zó mosolyra nyílik. m i n t az övé. Majd egyre több. bölcsességgel keveredő látomásait. s hallgatták siránkozó könyörgését: „Engedj már ki ebből a korhadt. és. De a derengés­ ben megint homályos féltudatára ébredt. az Emlékező m á r éberen várta. Azon a különös éjszakán népük asszonyai tizenkét egész­ séges. Segít építeni az új testet benne. de nem volt szüksége segítségükre. A hegyek a hideg. Visszasie­ tett védett kis fülkéjükbe. amelyet álmában annyiszor látott. Annyira szereti máris. h a n e m finom. Ugyanazzal a sugárzó mosollyal nézett vissza rá. Azután még egy. Homloka magas. bizonyos benne. Olyan nehéz!" Kicsire zsugorodott mú­ miaarcán könnyek patakjai ömlöttek.a tűz előtt guggoló. hogy mellette van. fe­ kélyes barlangból. kín nélkül. m i n t h a a dermesztő éj meghasadt jegéből előbúvó hajnali n a p langyos fészke ringatná. sovány kezébe a fejét . s akkor sem ébredt fel. Kislány. Sziao-Vam érezte.hajtotta bütykös ujjú. 125 . hogy idősebb. Arca nem olyan lapos és széles. Asszonyok léptek be hozzá. előre-hátra hajlongó alakját. Tenyerével is érezte rúgásait. És ha az ő lelkét kérdezné? Érzi. magzatának burka felszakadt. De csak addig. de a szeme ferde. és mélyen elaludt a lobogó. Mikor ráfeküdt p u h a takaróira.

ELBESZÉLÉSEK .

Dimenziókapu

Anya megint két óriási cekkerrel jött haza. Legalább fel­ csengetett volna, hogy lemenjen elébe, és felcipelje helyette. Mert a lift szokás szerint n e m működött. Apa pedig lent bütykölte a garázsban a kocsit, ami egy zötyögő pléhskatulya volt. Lepra. Apa mégis úgy gügyögött neki, m i n t egy kö­ lyökkutyának. Imádta. Sokszor kihallgatta a sutyorgását, mikor azt hitte, egyedül van: „Jól van, picikém! Mindjárt kapsz egy kis olajat, és kitisztítom a náthás gyertyáidat!" Ve­ le sohasem beszélt így. Igaz, m á r nyolcadikba megy ősszel, de régebben is csak akkor szólt hozzá, ha útjában volt: „Menj innen! Hagyd! Tedd le! Ne babráld! Elrontod! Ne nyúlj semmihez!" Pedig szívesen segített volna neki a szere­ lésben. Anya szerint ez a használt Skoda többe került már, m i n t h a egy új Mercit vettek volna. - Jancsikám! - fordult hozzá anya elkínzott arccal. Hívd apádat vacsorázni! Könnyű azt mondani. Alig lehet elvonszolni a kocsijától. Lezuhogott a lépcsőn. A garázsban vágni lehetett a ben­ zingázt. Az autó motorja nagyokat hörrent, m i n t egy vadál­ lat. - Készen van a vacsora! - emelte meg a hangját. - Jól van. Megyek - vetette oda apa kelletlenül, és tovább babrálta a motort könyökig olajosan. - Kihűl a pörkölt. - Hűljön ki! Apa már nagyon dühös volt, s indulata átcsapott Jancsira is. - Anya egész hétre főzni akar még, és nagyon fáradt! Apa feje sötétvörösre gyúlt. Tudta, mindjárt ráordít. Jobbnak látta elhúzni a csíkot. 129

Kettesével vette a lépcsőket. Lihegett, mikor felért a ki­ lencedikre. Igaz, a panelház emeletei nem voltak olyan ma­ gasak, m i n t Gruberéké, akik a Rákóczi út ötvenegyben lak­ tak, a negyediken. A nagy ebédlőjükbe belefért volna az ő kétszoba-halljuk a mellékhelyiségekkel együtt. Szeretett volna egy olyan régi, nagy házban lakni. Ott a lépcsőn is szó­ rakoztatóbb volt felmenni. A körfolyosókon - gangokon gyerekek nyüzsögtek, szaladgáltak, kacagtak, kiabáltak. E m b e r e k jöttek-mentek, köszöntek egymásnak. Az ő egyfor­ ma panelkaszárnyájukban csak zárt ajtókkal találkozott. Senkit sem ismertek. Senkivel n e m érintkeztek. N e m értek rá. Anya két m ű s z a k b a n dolgozott a szövőgyárban. Apa au­ tóbuszt vezetett. Apa végül előkerült, de előbb le kellett sikálnia magát. Persze, morgott a fagyos pörkölt miatt. Anya n e m felelt ne­ ki. A szeme egészen kocsonyás volt a fáradtságtól. Sohasem beszélgettek. Apa megitta az üveg sörét, és lefeküdt. Anya lehunyt szemmel mosogatott. Megsajnálta. Kivette a kezé­ ből az edényt. - Aranyos vagy! - súgta anya, és az orrára csókolt egyet. Keze ernyedten végigsiklott a vállán. - Szegénykém. Hogy telt a napod? - kérdezte, de választ nem várt rá. Beesett az ágyba. így volt ez m i n d e n n a p . Jancsi leöblítette az edényeket a mosószer után, és a szá­ rítóállványra rakta. Még n e m volt álmos. A szeme is fájt. Egészen bedagadt Kőszegi ütésétől. De ő is megkapta a ma­ gáét. Az orra vörös uborka lett, a trikója kettészakadt. A Köztársaság téren letépte a nyakáról a láncon lógó lakáskul­ csot. Visszaszerezte. Tőle ugyan dzsúdózhat. Furcsa. Anyáék észre sem vették az arcán a kék monoklit meg a daganatot. Ránéztek és n e m látták. Hirtelen eszébe jutott, hogy elfelejtette visszatenni a fa­ ramuci kis japán szekrénykébe apa kvarcóráját. Gyorsan elővette a zsebéből, és megnézte. Jó, hogy nem sérült meg 130

Kőszegi kalapácsöklétől. Lábujjhegyen bement a nagyszo­ bába. Kár volt olyan óvatosnak lennie. Akkor sem ébredtek volna fel, ha csörgődobot ráz a fülük mellett. Most már meg­ találta azt az apró, titkos fiókot az ötven között, mióta Gruber segített neki felfedezni a kvarcóra titkos búvóhelyét. Hülyeség, hogy apa sohasem viszi magával, ha dolgozni megy. Félti. Minek egy óra, ha n e m hordják? 0 sétáltatja egész nap. Apa iszonyúan letolná, ha tudná. De n e m vesz észre semmit a nyamvadt tragacsán kívül. Sohasem kell fel­ húzni, pontos, és nemcsak a d á t u m o t mutatja, h a n e m zenél is. Nagyon halkan és kedvesen. A hangja Karinkáéra emlé­ keztette. Karinka Gruber nagynénje. Tolószékben ül. Annak is olyan meglepően vékony gyerekhangja van. Pedig állatian öreg. Lefeküdt. Alig várta a holnapot. Reggel felmegy Gruberékhoz. Jól érezte magát náluk. Pedig a lakásuk igazi bolon­ dokháza. Ezt a házmesterné m o n d t a . De n e m haragosan. Nevetve. Lehet, hogy éppen azért szeret o d a m e n n i , mert egészen másképp élnek, mint ők? G r u b e r nem bolond. A pa­ pája sem az. Nagyon okos. És n e m felvágós. Tévériporter és író. Mindig szívesen szóba áll velük. Gruber a legjobb barátja. Girhes, szemüveges. Kőszegi csúfolja és elgáncsolja. O nemcsak azért védi meg, mert jó tanuló, és nélküle két tantárgyból elhasalt volna a hetedik­ ben. Grubernek komputerfeje van. Szívdobogása meglódult hirtelen. Titkos időjátékukra gondolt, amelybe csak Gruber papáját avatták be. Az n e m nevette ki őket. 0 is írt már sci-fit. Biztatta őket. Csak tornásztassák a képzeletüket, „agyrohamozzanak". A jövőnek kitűnő agyakra van szüksége. Almában a közép-amerikai fennsíkokat látta a nagy figu­ rákkal, amelyek célját még m i n d i g n e m fejtették meg. A földön járók n e m láthatták az óriási, teljes ábrát. Ahhoz re­ pülni kellett. És ő repült. Felülnézetből pillantott le rájuk. Egészen természetes volt, hogy a karját mozgatva levegőbe 131

0 volt az egyetlen a családban. és az kitalálja. tisztába rakják.tessékelte beljebb széles mozdulattal. miféle kalandok történnek velük. „Gruber! . kétudvaros ház volt. Majd betáplálják Gruber fejébe. Hat­ emeletes. Nézd! így kell csinálni! Te is tudtad! Csak elfelejtettük. m i n t h a egy más világba került volna. hiszen annyian vannak abban a nagy lakásban. Ahogy átlépte a hatalmas Rákóczi udvar szélesre nyitott bejáratát. . Bekopírozódnak. Izgatott öröm fogta el. hegyi városokból az embe­ rek? Senki se tudja. etet. akit nem szeretett. Alig volt türelme e n n i . süt. és Gruberék Bösendorferén gyakorolt naphosszat. Gruber mamája egész nap a konyhában sürög-forog. Anya megfőzte a kakaóját. 0 is abból készült. Mosdatják. Ez is pimaszság volt. A nyara­ ló miatt hajtanak annyira.Szia. és egy nagy darab kalácsot tett a bögréje mellé. Utála­ tos. azon dolgozott. Belső karéjában üzletek kira­ katainak színei. Bi­ zonyos. Kár. Ro­ konok. beképzelt hólyag! Zongora szakra járt az Akadémián. Mialatt hármasával vette a lépcsőket. Gruber három kisebb test­ vére.vagy hétszáz évvel ezelőtt.kiáltotta. hogy n e m lehet mindig otthon. a pattanásos.Szipogány barátod éppen most rakja tisztába a húgát! 132 . . Akit vénségére a gyerekekhez szá­ mítanak. ismerősök. N e m Gruber nyi­ tott ajtót. Hódol­ nak nekik. Becsengetett a negyedik emelet egybe. hová lettek azokból a közép-amerikai. És persze Karinka. Sietett. Mint a tévében. hogy természetfeletti lényeknek tartják őket. ha az időgépü­ kön egyszerre megjelennek a rejtélyes városban hat. A szülei már nem voltak otthon.emelkedik. mos. hogy tudunk repülni!" Saját hangjára riadt fel. Herkules! . szomszédok. h a n e m Marci. ki sem látszik a gőzből. l á m p á i csillogtak. mert éppúgy kell vigyázni rá. Gruber már bizonyosan az inkákat olvassa a lexikonban. kihalt. főz. Szerencsére h a m a r jött az autóbusz. nagyképű unokabáty­ ja.

borzas tollseprű" . és nagyot szipogott.Aprókat kuncogott. de azért nem kellene szipogánynak csúfolni! Húzta az időt. Süket volt. m i n t h a a ruhája alatt nem is lett volna teste. . Szégyelli. fehér haj röpdöste körül. N e m is felelhetett. Igaz. ahogy Karinka vékony pókujjai gyöngéden végigtapogatták.Megszülettek a cicák! Ugye milyen édesek? . „Olyan. . Na­ gyon hosszú és sovány volt. Most éppen a nem létező haját fonja két copfba. . Nagyon rondán röhögött.Karinka hogy van? . mert szénanáthája van. Foghíjas szájából kilátszott színtelen ínye. és ez őszinte elégtétellel töltötte el. ami úgy hangzott.Szia! . ha látják. Úgy kell neki. ráncos kis arcát pelyhes. Valamit motyogott is neki. mert azt mond­ ta vékony madárhangján: . m i n t egy hosszú nyelű. S az rögtön elhallgatott.Gyagya. karján a rózsaszínű flanelltakaróba burkolt húgával.Tudta. és simogató mozgásokat végzett a kezével. Köszönt neki. hogy mindig szipog. Utána sietett. aki torkaszakadtából bömbölt. .kiáltotta Marci. Annak született. mint a madárcsivitelés: 133 . . Kes­ keny. Szoknyája alól két pipaszárláb meredt elő. de az n e m felelt.Nyomorult békák! . De vala­ mi azért lejátszódhatott ködös szemén belül. és szembe találta magát Karinka tolószékével. A bő­ gőmasinát berakta Karinka karjába. A nagyszobából óriási kalimpálás hallatszott. Gruber nem szereti. M i n d e n k i t megőrjít az ujjgyakorlataival.m o n d t a rá Marci. Gruber sietett be. Jancsi a nyitott ajtón át látta. mikor pelenkázza kilenc hónapos kistestvérét.mondta neki Gruber. M i n t mindig.Marci szájából ugató csuklások törtek elő. ahogy Gruber két öccse a fe­ nekével veri a zongora nyitott klaviatúráját. és berohant a szo­ bába. és hályogos.kérdezte. kék szemmel mosoly­ gott rá.

Mindig hozzá akart visszamenni.A jövőben vagy a múltban? 134 . . G r u b e r mennyire hasonlít a pa­ pájára. aki m á r régen meghalt. mikor az öreg meghalt. .rázta meg lassan a fejét. A miénkből n e m hall és n e m lát semmit. . miért. Mosolygott. hogy Karinka gyagyának született? . Kislánynak érzi magát. Jancsi azt hitte.Tizenkét éves korában . és kidobja magát a tolószékből. sikoltozni kezd.. A falakat könyvek borították.Sírni. amelyet a tanyán ápolt kislány korában. a törött lábú őzike van a karjában. Nagyon bírta az öreglányt. m i n t a többi ember. Azóta béna.mentegette Gruber.Mit csinál olyankor? . G r u b e r papája az íróasztalnál gépelt. . És ez jó neki. Jancsit mindig meglepte. akit erdő.Mit mond? . Lehet megint ugrándozni. G r u b e r papája megfordult a székén. amit beszélnek.Csiricsitt! Nemsokára összeforr a rosszcsont.N e m hiszem . H á t a barátja nem volt é p p e n súlyemelő bajnok. állatok vesznek körül. . Külön világban él. Kiszökött az ajtón. Csak még n e m kopaszodik. De azért a kisujja körme is többet ért Kőszeginél.Hol voltatok tegnap? . Akkor került ide. Maga sem értette. Marcira intve a szemével.vallot­ ta be Gruber.firtatta Jancsi.. n e m hallja.Igaz.szaladt ki a száján. Érdekesnek találta. magával vonta apja dolgozószobájába.Még a m ú l t században.. .kérdezte Grubertől.tette hozzá a papája. n e m is t u d o m visszaültetni .Csak egészen ritkán jön rá a h e p p . . A Rákóczi úton elütötte egy söröskocsi. mező.M i k o r a fivére u t á n kiabál. . . .Azt hiszi.csippentett rájuk a szemével G r u b e r papája. Az. Ha egyedül vagyok vele.Karinka most is hetvenöt évvel ezelőtt él. de hátraszólt nekik: . .Csak másmi­ lyen. hopci-hopp! . . és a nagy­ papája várja a tanyai házban.

Ki akartak jutni a csillagok közé! magyarázta Jancsi. Ugye klassz? .Azután siess. . . Már be is nyomult egy csomó kollégája és a fotós barátja a szobába.Az űrszanatóriumot pedig Terapionnak.Mindjárt itt lesz érted a kocsi.Egy riportot csinálunk Szegeden. Közben veszek K a r i n k á n a k me­ zei virágot. fiam! .A kozmikus nosztalgia vírusának neveztük el .És mi­ ből állt ez a betegség? .fordult a fér­ jéhez.Klassz! . . Nekiestek a szendvicses tálnak. .vágott közbe Gruber mohón.mondta Jancsi gyorsan. N e k e m be kell néz­ nem a sértődős Malvinhoz. akiket megfertőzött a kozmikus vírus! .bólintott Gruber papája elismerően.Hová tetszik menni? .mondta. . Órákig nyöszörög érte. 135 . . . Neki m á r semmi helye nem volt ott. Fénysebességgel. milyen nyűgös ilyenkor. Az Alfa Centaurira! Ebben a pillanatban besietett Gruber felhevült. Gruberrel eltérítettünk egy űrszanatóriumot. .Koszorút akar fonni.kérdezte Jancsi G r u b e r papájá­ tól csalódottan.kérdezte Grubertől.. Potyautasként elrejtőztek az űrhajókban.A jövőben! . . amely­ ben zseniális gyerekeket kezeltek.Ki a Naprendszerből. .Egyetek! . Marci szokása szerint elporzott. borzas mamája egy tál szendviccsel.Kóborlási láz fogta el őket.Mikor jöjjek vissza? . . Tudod.És ti hová mentetek az eltérített TerapionnaY? .Ötszáz évet utaz­ tunk. Gruberre marad az egész pereputty. mert akkor már rendes közlekedés volt a N a p ­ rendszer bolygói között. G r u b e r találta ki.Minek neki a mezei virág? .

Mit kerestél G r u b e r é k lépcsőházában? E n g e m akartál elcsípni? Itt va­ gyok! . Még tartozik neki két gáncsvetéssel Gruberért. Gruber késett. az meg szedte a lábát. Kőszegi leselkedett fölfelé a lép­ csőházban. hajrá!" Csak akkor gáncsolta el. azután a lépcsőház felé indult.m o n d t a nyájasan. A kicsik itt a fejed­ re másznak. így volt becsületes. A nagy udvar poros és homályos volt.Kiabálniuk kellett. és a ha­ jába ragasztják a nyálas rágógumijukat. Végre utolérte. széles térben. h u j . csépelték egymást. Kőszegi villámgyorsan a hasába bokszolt. Focizni kezdett a fi­ úkkal. . Rögtön tudta. Elállt a lélegzete. és a fülébe rikkantotta: „ H u j . Utált egyedül lenni az üres lakásban. hogy őt várja. Kőszeginek nyomát se látta a téren. Kőszegit be­ felé terelte. Ez felvillanyozta. Elégtételt akar az uborkaorráért. Azután ráült a hason fekvő Kősze­ gi h á t á r a . . és futni kezdett.Négykor. a z u t á n megterített. A Köztársaság téren talán ott van Kőszegi. Mit csináljon délután négyig? Hazament. és úgyse értjük tőlük egymás szavát.Beszélgessünk! . Szitkozódó embereknek ütköz­ tek. A tér közel is van a Rákóczi udvarhoz. Kime­ gyünk a térre! . de azért u t á n a lódult. Körberohangáltak egy ideig a nagy.. Összekapaszkodva gurultak. hátha elmulasztja Grubert. . ziháltak mindketten. Végignézte a belső üzletek kirakatait.nyögte Kőszegi.Engedj! . Alaposan beleizzadt. Jobban futott Kőszeginél. H á n y óra? Mindjárt négy! Futva tette meg az utat a házig. Egyszerre megtorpant. mert mindenki ordított. de megbánta. rikoltozott. Kőszegi egészen kikészült. Felmen­ jen? N e m volt kedve hozzá.Vérzik az orrom! Jancsi leszállt róla. Csak hideget evett a hűtőszekrényből. A gyerekek rászállnak. Megkapja! Lábujjhegyen a háta mögé osont. Várj meg lent az udvaron. mikor megfor­ dult. 136 . nevetett. Nem akart el­ m e n n i az udvarból.

hogy n e m folytathatták a be­ szélgetést. Szeretett volna többet hal­ lani erről. Leporolta magát. Hátrasétált a pin­ celejáró felé. lapos tetejű szekér állt felmeredő. Különös. Pedig most nyitva van egy széles kapu. Egy lezárt üzlethelyiség előtt kis. csupasz rúddal. ha fénysebességgel utaznának a kozmoszban. 137 . Egyszerre eleven színek. Irigyelte Grubertől a papáját. Madárfütty. azután fölmegy. Ott. Öt óra elmúlt. Karinka hetvenöt évvel ez­ előtt él. Legalább hat óra lehet. Távoli harangszó. Kivette apja kvarcóráját a zsebéből. Az ujjaival fésülködni kezdett.Hirtelen kisiklott alóla. Azt mondta. ott m á r ta­ lán évszázadok m ú l n á n a k el azalatt. Mindig? Micsoda óriási fényszórót gyújtottak ki mögötte? Megfor­ dult. A di­ lijébe beépült az időgép. Pihen egy kicsit. A múltkor a negyedik dimenzióról magyarázott nekik. Ez az udvar különben is min­ dig homályos. szokatlan zajok ro­ hantak rá. Hová vezet ez a fényárban fürdő kapu? Egy p á r h u z a m o s mellékutcába? Melyikbe? -Mindegyiket ismeri. keze csupa kosz volt. Szénaillat. Milyen poros sötétség van itt. Sajnálta. az utcára futott. Úgy tudta. Egyszerre megérezte. és néhány hónap múlva visszatérnének a Földre. Észre sem vette. ahol a zárt üzlethelyiség szokott lenni. A ragyogástól káprázik a szeme. Olyan nagy a különbség a kozmikus és relatív idő között. Leült rá. de alig látta a m u t a ­ tóját. és megmosdik Grubernál. ami az idő kiterjedését jelenti a múltba és a jövőbe. Nem követte. mennyire fáradt. mikor lépett át a k a p u n . ez nem átjáróház. és eltűnt a tömeg­ ben. Ennyire besüt ide a n a p alkonyatkor? N e m lehet. Hol van Gruber? A ruhája. Tehát állandóan a negyedik dimenzióban van. üde szagok.

ahogy rá­ nevet. Szája mozgott. Pedig ősz van. m e r e d e k e n emelkedő dombot a ház mögött. Hasonlít ahhoz a kocsihoz. Hol? Mikor? Valamivel fiatalabb nála. Ló prüszköl és dobog benne. Recés fogai fölött kilátszik színtelen ínye. Hogy lehet a Rákóczi udvar háta mögött ilyen nagy. Újra felnézett a dombra. Farakások között tyúkok kapirgáltak. ólak. Orrába meleg is­ tállópára csapott. Napkelte! Szemét mozgás rántotta magához hirtelen. A ház előtt lapos kis szekér állt csupaszon felmeredő rúd­ dal. nagyon ismerősnek tűnt. Csak elfelejtette.. Távolabb. Persze. talán istállók emelkedtek. Kis ablakszemek csillantak rajta. És tavasz. Látott már ilyet a tévében. Arca szeplős.Hogy széttágult a táj! Lába alatt virágos fűszőnyeg terült el. 138 . amelyről. Közelről ismeri. hogy hívják. A k ö r m é t tövig rágja. Nemsoká­ ra vége a vakációnak. Víz zúgott. Igen. Igen. A lány feléje sietett. Ez bizonyo­ san tanya. és megpillantotta a sűrű bokrokkal. kócos hajfonat lengett utána félig kibomolva. Nyaka hosszú. a lejtő lendületének átengedve sovány testét. Istálló lesz.. Az erdőből rohant ki. Fején sárga virágokból font koszorú csúszott félre. a mező közepén kis ház roskadozott súlyos. A csúcsán piros szegélyes. pedig szidja érte. N e m értette. virágszagú szél csípte. Kiabált. Két vékony. mit. szürke felhőkből sugár­ legyező tárul széjjel. Megszokott bizalmassággal. Hozzátapasztva fából készült kalyibák. vékony. Arcát metszően friss. Egy évvel. mű­ veletlen terület? M i n t h a hajnal lenne. Egy kék ruhás lány b u k k a n t elő a ház mögött. fákkal bontott. vastag nádteteje alatt. M i k o r lihegve megtorpant előtte. Vele egyidős lehetett. sustorgott valahol a közelben. Fala fehérre meszelve vakított. Mikor? A ház kéményéből kék füst göndörödött elő. Szeme követte a füst útját. amelyről felállt az előbb.

felszíni gyökerek között.érti meg végre a lány ziháló szavát. A lány a füléhez hajolt. ha n e m óvako­ dik ki belőle egy apró. Tegnap is elvitt egyet. Azután m á r látta vöröses szőrzetét is. és annyira közelinek. mikor átlépett a kapun. nevetséges kölyöknyöszörgéseket hallatva közben. földbe markoló k a r m o k k a l a talajba kapaszkodó. Összekapaszkodva gurultak. Olyan áttetsző volt. vastag. és őt is visszatar­ totta. a fülét h a r a p ­ dálták. a tűlevelektől. Sokáig álltak ott kővé meredve. Persze Gruberen kívül. Hegyes fülük megrebbent. m i n t a kristály. Hallgatóztak. Megnyugodhattak. Hátranyúlt. hervadt levélszőnyegtől csúszós tala­ jon. ahogy csörtettek fölfelé a fák között a dombra. Elindultak. De azért csak m e n j ! " . mint senki mást a világon.. Milyen k a p u n ? 139 . „Maradj csendben!" . prüszköltek.súgta a lány. A másik követte. Ketten voltak. Alul fehérrel bélelt farok húzó­ dott utána.szólt rá lélegzethalkan.„Megtaláltam!" . A tyúkok miatt. Nagyon kedvesnek találta. nevető pofával po­ fozkodtak. „Mit?" „A rókalyukat! Kicsik v a n n a k benne! Gyere!" Alig tudta követni. „Nem mondjuk meg nagyapának. Az ám! Fel kell mennie hozzájuk! „Korán van még. fonadékos vízeret. tátott. a másik hegyibe vetették magukat. ahogy előbújt. E n n e k a zúgását hallotta. Gyö­ nyörűek voltak. Nagy kövek torlódtak előttük. a hátsó felükre ereszkedve. Alig mert lélegzetet venni. N e m vette volna észre a rejtett rést a kövek között. Meglátta a kavicsok között siető. A lány megtorpant hirtelen. és h u z a k o d n i kezdtek. Kilövi az anyjukat. fényes orr. le­ lapultak. mert egymásnak estek. átbotladoztak a gyökereken." Ránevetett ínyes mo­ solyával. mikor. Haja csiklandozta az arcát..

N e m s o k á r a jönni fog. A virágos mezőn dobogtak végig a nyitott kapuig. vékony lába volt. R á ü l t a kocsira.. El­ d u g t a m a pálinkáját.Szednie kellene ezekből a szép. „ N e k e m itt kell m a r a d n o m .. De előbb muszáj ennie valamit. Hangja szokatlanul rekedt volt. N e m látta jól. Fur­ csán sajgó veszteségérzet.. M i n t h a m i n d i g így lett volna.. Tudod. N e m m e n t e k be a házba.Azóta itt vársz? . a csúszós avaron. Gruber. színesen fénylő kavicsok­ ból. de a lobogó hajfonatú. „Te n e m jössz?" . sovány lány megelőzte. Szorongás. A bokáján tüske tépte. " „Miért kell?" „Én itt nagyon boldog vagyok. . „ N e m lehet. mintha a nyakánál kettényílt volna cupfos.Mi t ö r t é n t Karinkával? ." Versenyt futottak. és. mert kilukad a bele. kék kartonruhája alatt.. A lány ott megtorpant. .. előtte állt Gruber. C s u d a hosszú. 140 . Jó volt r o h a n n i vele a friss szélben. fontos összetartozás volt. „Menj át a k a p u n ! " . .kérdezte Gruber.szipogott egyet.Rosszul lett. Ne nézz hátra! Ülj rá a kis rudas kocsira. Egy pillanatra megzavarodott." „Kicsoda?" „Gruber. Karinka.Igen. piros karcolás virított..Nyugtalanság fogta el." Persze. . . Mindig szipog.mondta. ha kések.N e m t u d t a m jönni. Meghitt. Valóban n e m nézett hátra. és egy pillanat alatt. Koszorúját le­ kapta a fejéről egy ág. Este volt már. milyen dühös az öreg.. kócos.

na­ gyon boldog. és mögötte. egészen közelről.. milyen jó neki ott. Igazat mon­ dott! Valahogy. .Az előbb egy nyitott kapu volt itt! D i m e n z i ó k a p u ! A múltba vezetett! Átmentem rajta! . Majd. mikor ínyes nevetésével ráné­ zett... Mögötte az üres üzlethelyiség porosodott.erősködött közel hajolva Gruberhez.Te! .Dehogy. .Megértette. . H o n n a n veszed? Hátrafordult. . ahová vég­ leg hazamehetett.. G r u b e r soha­ se fogja elhinni neki. Ha n e m szól egyetlen szót sem. Szia! Szégyellte magát. Az a Karinkamosolyú lány.m o n d t a színtelenül. az idő egy másik pontján most is ott van a nyitott kapu. bosszús és szomorú volt. valahol.. Nagyot szipogott. láncos lakattal..Ugye ez átjáróház? . Ilyenkor . akinek a kapu mögött kellett maradnia. nagy. hogy n e m játszani akart. de az lehajtotta a fejét. Csak nem kapta el Gruber szénanáthá­ ját? Furcsa dac és öröm t á m a d t fel benne.Most nem játszok. akkor is bizonyos lett volna benne. Arca ragyogott. lehúzott ráccsal. .kérdezte izgatottan.

ékszerteknőc és eleven. hogy rengeteg időt vesztett. De n e m az volt. gyak­ ran bejárt hozzá. okos kis komputerét. A kis tárgyat hirtelen zseb­ re dugta. folyóiratok segítségé­ vel lépést tartott m i n d e n eredményével. Gurult a fűben. De miféle szerkezet? Izgalom fogta el. Azzal sem törődött. 142 . N e m szabad senkinek megmutatnia! Miért nem? Hülyeség! Zellei b u k k a n t fel mögötte. Annyira meglepte és elképesztette a kezében tartott kicsi tárgy. cirádás tetejű valami. hogy a tenyerén tartott valami lüktet és langyos. Apja a Tudományos Kutatóintézetben dolgozott. Maga bütykölte össze ügyes. Néha hajnalig tartó vitákkal gyilkolták egymást. hogy a nyomdokaiba lép majd. Először azt hitte. Évfolyamtársa volt az egyete­ men. s n e m volt kétséges. pedig a ta­ laj sík volt. Arcát vérhullám öntötte el. M i n t h a sohasem látott mértékben mi­ niatürizált chipekből szerelték volna össze. Szakkönyvek. és eláradt egész testében. Szerkezet volt. Mikor felemelte és megfordította. Pedig n e m élhetett. hanem rengeteg csillámló. nem a négy behúzott láb és apró fej látszott b e n n e .T ú l a légóceánon Tájékozódási verseny közben gurult a lábához az apró. Pedig alaposan ismerte az elektronikát. tű­ hegynyi pont. Sokat röhögtek együtt. Nemcsak a hobbija volt. amelyek szikrázó színeket lihegve állandó működésben voltak. Kavics zörrent a háta mögött. gyönyörű kis ékszerből indult volna ki. M i n t h a ez a hő a tenyerén tartott. ki­ csit púpos. M i n t h a élne. Nagyon bírta Zelleit. hogy képtelen volt továbbmenni. Képtelen volt szabadulni a fur­ csa érzéstől.

. amelyre vizet loccsantanak. Fontos. Megint érzékelte a cirpelő. Felugrott. Amíg látták. Azért is megmutatja nekik! Lehet.d ü h ö n g ö t t magában.tolult fel benne a tiltakozás. Meg szorongását a pókoktól. Mindig ő nyerte a versenyt. N e m baj. A kis szerkezet lüktetett. Sántítania kellett volna! Micsoda baromság! Csak n e m fog ripacskodni a barátai előtt egy vacak kis szerkezet mi­ att?! Ez a szerkezet nem vacak! . Azt is. panaszos zengést. Legfeljebb második lett. egész testével.Megrándítottam a lábam! .Leült a fűbe. Izgalmát fokozta.Eredj csak to­ vább! . A fák között újra összetalálkozott Zelleivel. . hogy komoly érték. Igen. Mégis élőlény lenne? Előkapta a zsebéből. Akkor mivel? Képzelődött! Visszadugta a zsebébe. mint a szisszenő parázs. A füléhez tartotta. m i n t h a hajszálvé­ kony drótszálakat pengettek volna. és nyomkodni. Mikroszkóp alatt. hogy e zengésben volt valami panaszosan gyöngéd zeneiség. mikor Zellei eltűnt a bokrok között. Hazu­ dott. hőt árasz­ tott. az agyával. De szégyenkező haragja egy­ szerre kialudt. N é m a volt. Megéri. Most meg. Eddig mindent elmondott neki. Tehát nem a fülével hal­ lotta. Otthon majd alapo­ san megvizsgálja. . hogy Lia mi­ lyen az ágyban. sántított is egy kicsit. Hasonlíthatatlan.kérdezte futás közben.Én már úgyis leégtem! „Tisztára begolyóztam!" . Különleges. hogy megéri? 143 . A hőt árasztó apró dolog a zsebében halk. A bőrével. Be is kell szolgáltatnia. . zi­ zegő hangot adott. forgatni kezdte a boká­ ját. H o n n a n tudja.Rendbe jöttél? ..szaladt ki a száján.. Esetleg szétszedi. Ezüstös rezgés volt. Érzé­ kelte. Hová? Kinek? Nem m u t a t t a meg senkinek. aki már a cél felé tartott zihálva.

M i n t h a narkotizálta vol­ na. mert meg­ vakul. szívesen osztozott e passziójában. hogy rög­ tön bezárkózik a kisszobába a szerszámai közé.. de. Több dimenzió nyílik a tu­ datukból. A nyilalló. Apa. erről nem lehetett futólag beszél­ ni.. Gondosan a lencse elé helyez­ te a hátára fordított szerkezetet. A narkó hülyít. játékos. 144 . Már n e m játékszer volt. mit ért dimenziókon. de még sokáig tüzes körök. hogy olyan korszakba érkeztek. jó volt a közelsége.mosolygott rá apa. N e m látott semmit. hanem a mikrovilágba ha­ toló. de szemét azonnal el is kap­ ta róla. Apa okos. Komo­ lyan állította. Ez persze öncsalás volt. ha ráért. komoly felderítőeszköz. M i n t h a tüzes tűkkel szurkálták volna. Ez éberré. Anyja már hozzászokott. So­ kat nevettek együtt. Patakzottak a könynyei. frissebbé tette." Anyja nevezte el így a kom­ puterét. „Nem pusztán kiterjedéseket . Elektronmikroszkópját apjától kapta huszadik születés­ napjára. Egyáltalán nem nagyképű. N e m .. pedig „nagy fej" a számítógépszakmában. A génjeik információi gazdagabbak. fekete foltok utaztak előtte. „Áldozatot m u t a t be a robotbálványának. amelybe a fia­ talok valami többlettel születtek. Miért titokzatos? Este apa n e m ért rá. Tízmilliárd agysejtjükből számtalan milliónyi kapcsolódott szemléletük áramkörébe. miért. hogy nem szabad még egyszer belenéznie a mikroszkópba. Illetve. Kel­ lett. A „teknőcöt" n e m tette a fiókjába. hogy testközelben érezze. Két tenyerét szemhéjára szorította. Előadás-sorozatra készült. Megkérdezte. Magánál tartotta. Bizonyos volt benne. N e m tudta megmagyarázni." Apjának okvetlenül megmutatja titokzatos kis „ékszerteknőcét". éles fáj­ dalom lassan csillapulni kezdett.Tudatunk ész­ lelésmódjának mélyebb vagy magasabb rezgéseit. Azért megemlíthette volna. egész szemgo­ lyója égett és fájt. ..O t t h o n sem szólt róla.

Lefeküdt. Tudta. m i n t h a szét akarnák robbantani medrüket. hogy egyes szám h a r m a d i k sze­ mélyben szólnak róla. mozgó járművei. N e m lepte meg fel­ színen ringó elnyugvásában. Pihennie kell!" . áttet­ sző óceánban ringott volna. Sercegés. „Jó agyantenna.Ez az ő saját kérdése volt." Mit? . Furcsa álom volt. erei feszülnek. azokat nem lehet behangolni. De érezte. Az sem zavarta. hanem egy éjszakai világváros fé­ nyei. Fejét oldalra fordította. A szöveget elektromos kisülések szisszenései. „Szegény.saját fogalmait tölti meg idegen tartalommal. 145 . csak a képeslapokon és az idegenforgalmi plakátokon. kira­ katok. N e m érintette. Tudta. szép. új létformájában. Az ap­ ró házak gombostűhegynyi ablakai is világítottak. Átengedte magát e sajátos. amely széles tudat­ tájat borított fénybe benne. M i n t h a világítóan kék. A szavakhoz beláthatatlanul óriási tér képzete társult. de most visszhangosan. „Sokkhatás. E b b e n az óceánban teljesen szokatlan élet nyüzsgött. N e m a tenger flórája és faunája tűnt a szemébe. de a kis szerke­ zetet a párnája alá csúsztatta. hogy szíve nagy dobbaná­ sokkal dörömböl a mellkasában. kék csillag! Őrült kis p a r á n y ! " „Beteg!" . A legvadabb versenyek közben sem. Soha n e m volt még szíwágtája. de nem tehet semmit. villámai kísérték.formálódott meg az agyában. reklámok változó színei a víz mély m e d r é b e n . hangyaként hullámzó tömege.vagy valami? ." Vajon mit kellene tennie? Mit várnak tőle? „Akiktől függ. Mindez azonban távol volt tőle. valaki . Nincs semmi köze hozzájuk vé­ dett. Villám.Ez egy másik villám volt. a tenger valójában nem ilyen azúrszínű. „Hiábavaló" hallotta megint.Vacsora u t á n álmosság tört rá. m i n d e n k é p p e n barátságos áramnak. M á r a legprimitívebb kis fénypók is interfe­ renciát okozott benne. Különös. langyos.

M i n d e n t mindennel összekötő k o m m u n i k á c i ó s hálózat. N e m veszik igazában komolyan. N é p e s s é g r o b b a n á s t . csak benne hang­ zott. Légóceán! Per­ sze. Az ibolyántúli sugárzástól védő ózonköpeny elvékonyodását.hallotta. azokra n e m figyelnek. Egy új özönvíz fenyegetését. A légóceán fölötti bársonyos sötétben finom szá­ lak szövevénye csillant. „ S ű r ű k és süketek. Termőföldek elsivatagosodását." Párbeszéd.. hogy. „A fény szolidaritása. „ K á r " . de elsöprő erejű vi­ dámsággal. Az óceán mélyén történt az egész. Most azonban teljes kívülállással pengette magában végig a különféle vész­ jelek forrásait. hogy az univerzumban az embe­ ri az egyetlen életforma. Foglalkozott ökológiával. amelyet rohamosan mérgez. A sarki jégsapkák lassú olvadá­ sát. mit akarnak kifejezni. N e m neki m o n d t á k . N e m hallják. Az erdők pusztulását.Értette. Terra körül az ember létfeltétele. tönkretesz. Tudta." Képtelenségnek tartotta. Halvány csodálkozással s u h a n t át rajta. 0 kívül állt mindezen." Villám hasította át fölötte a bársonyos feketeséget." „Akik ráeszmélnek.p e n d ü l t meg benne szisszenő villám­ ként. amelynek felszínén ringató­ zott. A légszennyeződés következtében létrejövő melegházhatást. a Föld milyen veszély felé sodródik. aranycsengésű kacagások skálája tört fel érthetetlen. Egy párbeszéd folyik benne. 146 .. De kik beszél­ nek? Emberszerű lények vagy. A fegyverkezés ördögi körének örvényét. Lénye mélyéről sokszínű.. Időzített. gyilkol.. mély és magas. Terra energiakészletei­ nek kizsákmányolását. öngyilkos bomba ketyeg raj­ ta. Ideonfonalak. A R ó m a i K l u b és a többi világmodell sta­ tisztikáit. „Elektrozoák!" . „Ha ráeszmélnének. A vizek biológiai halálát.

Karjai.. Homokviharokba fűződtek. O most rájött! A légóceán felszínén ringatózva bele­ kóstolt az Elektrozoák létformájába! Elektrozoák! Csupa ka­ cagás. mikor falun nyaralt." „Ha csak egyszer is belekóstolnának az életnemző villá­ mok mámorába!" „Nem lehet! Még a csillagok is kényszerpályán keringő foglyok!" „Ha rájönnének. „Nevetséges!" Megint a kacagások fölfelé futó trillája. „A szerkezet túl bonyolult. nyújtózó szárnyalás és fény volt benne e furcsa szó. m u l a n d ó anyaguk. N e m volt érző. szünte­ len új alakot öltő Elektrozoák szabadok!" Igen. a tartalmukat n e m ő gondol­ ja el." Bizonyos. Csillagtól csillagig pendültek. Napkitörések robbaná­ saival szökkentek az űrbe. Híreket visznek és hoz­ nak. Oriásnapok bolygóival keringtek. Zöld ködökbe merültek.A bolygók közeledtek. óriásivá nőttek.. hogy egyedül az éterben utazó. ujjai. hogy csak a szavait használják. Gyerekkorában. fülét a villanyoszlophoz szorította. hogy a széltől halkan zengenek a drótok. Megbénítja a képzeletet." „Elektronikájuk. zengő fényszálak és szisszenő villámok. Végtelenből végtelenbe utaz­ tak. Titáni vulkánok tűzszökőkútján lebegtek. Keletke­ ző galaxisok spiráljain kergetőztek. Érintésük táncoló csillagport vont össze sűrű gócokká. Mikor volt ez? Hány millió évvel ezelőtt? „Képtelenek kitekinteni a szkafanderükből." „Csak tökéletlen emlékezet!" Vita folyik benne? „Mit tudnak a végtelen kicsi és végtelen nagy azonosságá­ ról?" „Sejteni kezdik. idegek­ kel átszőtt. egész lénye végtelen sugarakként átfogták a vi­ lágegyetemet. s villámaik termékenyítő nyilával életet nemzettek rajtuk ki147 . Természetesnek érezte e növekvő közelséget. s hallotta.

Mi történt? . amelyeket a hátára fordított „ékszerteknőc" belse­ jében látott. Ugyanazok az apró.fejezhetetlen gyönyörrel. Csillogó por kering körülötte. Felhajtotta a párnát. H i r t e l e n felriadt. N e m jó. dobhártyarepesztő zúgással. születő és haldokló égitestekhez szegődtek. m i n t h a röntgenlapra szorította volna? 148 . hogy a lepedő vászna langyosan bizsereg a tenye­ re alatt. zengő. .Miért? . L á m p á t gyújtott. Világít. villámló hí­ reket zengettek végig az univerzumot átszövő csillaghúro­ kon a szüntelenül megújuló örökkévalóságról. Összerezzent. Ser­ cegő. Nem volt alatta semmi. Vagy befelé? Tagjainak rándulása rezzentette teljes éberségre. A l m á n a k képei még frissen izzottak. Oda nyúlt. . Szédült. Csak azt várta. . elektromos kisülések távolodtak tőle. bolygótemetők szívó vákuumán vil­ lantak keresztül. A párnájára nézett. zizegő. erezetét. inait. zengő. Vajon csak képzelte. színes fényrobbanások szúrtak keresz­ tül rajta.Anyja állt az ajtóban. Suhogó. Recehártyáját tört villámvonalak lézersugarai hasították keresztül-kasul.Már megint nem h ú z t a d be a sötétítőfüggönyt. Tovább fonódtak egymást keresz­ tező térrácsokon át. De a töredék másodperc alatt.Az ablakhoz sietett. amely ébredéséig eltelt. Hiszen egész ágya fény­ től dereng. Számlálhatatlan i d e o n h ú r zendült meg tőlük. összerántotta a függönyt. Fekete lyukak. Lüktető kvazárokhoz. ahová a kis szerkezetet csúsztatta. mint a rá­ d i u m . Felült. Még m i n d i g álomittas. Teljesen sötét lett.H a n g o s a n nevettél álmodban! . torkában kacagások halkultak el. és egy pillanatra látja kezének csontjait. ha a telehold élesen az arcodba világít! . fölmérhetet­ len sebességgel z u h a n t lefelé. M i n t h a átlátszóvá lett volna. Szemét lehunyta egy pillanatra. hogy az ajtó becsukódjék anyja mögött.nyögte kifulladtán.

. „Sűrűk és sötétek. azután boldog. Megszületik.Ha megmutatja Zelleinek. Egy ijesztően nagyszerű analógia lódította meg szívveré­ sét. Akik eszmél­ nek. Kigúnyolnák. amely élteti. Nem. Mivé? Messze. hogy az órákra hozzákerült „ékszerteknőc" megalvadt fény volt. Csak átváltozik. N e m hinnének neki. . Senkinek nem szólhatott róla. Bolondnak néznék." A saját agyából kölcsön­ vett szavakkal m o n d t á k ezt. Vajon az ember n e m megalvadt fény-e a relatív időben? Halandó sejthalmaz. valahol benső világegyetemében villámok ser­ centek. Villámnyi pillanat alatt megvilágosodott benne. egyetlen parány el nem vész. Az Elektrozoák. anyaga a z u t á n szétomlik.. szabad fénnyé oldódott újra. Mert Ok így akarták. Át­ utazó az emberi létformában. azokat nem veszik komolyan. szegény beteg csillag!" Lápisszal égett bele e szöveg. akkor. de az energiából. szép kis csillag!" „Szegény. őrült. rejté­ lyes „ékszerteknőc". Átutazó. és kacagások skálája halkult el. vagy szól apának. Teste bonyolult mikrokozmosz. M i n t h a ringatták volna. Senkinek n e m mu­ tathatta meg. „Szegény. tudata álomtalan alvás langyos óceánjába siklott bele.

Amit látnak. M i n t h a egy belső szem nyílt volna ki b e n n e . Eloltot­ ta a villanyt. De ez csak semleges megállapításként je­ lent meg t u d a t á b a n . Sohasem hitte volna. hogy szóltak volna egymáshoz. Visszaült a helyére. A gyerekek sem mozdultak. Ahogy lehunyta a szemét.A bizonytalansági faktor N e m hirtelen tört rájuk. Vakító. Megpróbálta tisztára hangolni a képet. . és n é m á n figyelték a képernyőt. Ott ültek m i n d a négyen.Még felrob­ ban. A gyerekek sem kívántak jó éjszakát. De nemcsak a szemükkel néz­ ték. ahogy szoktak. mégis világí­ tó színekben ég. lefeküdt. A képernyő hangyásan rezegni. A felesé­ ge alvajáróként jött ki a fürdőszobából. tudta. színes villanásokkal hullámvonalak cikáztak át rajta. „Szerelőt kell hívni . Talán 150 c . Tizennégy évi házasságuk alatt ilyesmi még nem történt meg. Várt valamire. N e m sikerült. és rögtön hátat fordított. és tovább folytatódott az adás. Lenyűgözte őket az éleseket szisszenő.Oltsuk el! . majd fehér üresség jelezte az adás végét. Zaklatott és kábult volt egyszerre. Első pillanatban azt hitték. O maga is ólmosan fáradt volt. lefeküdtek anélkül. L e h u n y t szeme mögött újra kivilágosodott a képernyő. mire. hogy színeknek és formáknak ilyen szuggesztív hatása lehet.suhant át rajta erőtlenül. E r n y e d t e n elengedte a gondolatot. . elrom­ lott a tévé. sisteregni kez­ dett.Holnap. Mikor a kép elsötétült.m o n d t a a felesége szorongva. Színeknek? A tévéjük nem színes. zavaros fényjáték. . M i n t h a a rezgések az idegeinket érintgették volna.

még mindig kívánta. míg köréjük nem zárult a süket hallgatás.aludt is közben. aki ügyes technikus volt. A készülék kifogástalanul m ű k ö ­ dött. felröppenő szavakkal. Feleségét. elégedett emberek voltak e rejtélyes határvonalig. Mikor lefeküdt. és nem mozdultak az adás befejezéséig. amit nem tudott kifejezni. hogy azt hiszek. hogy így lesz. Miféle kényszer? N e m merte firtatni. Sok m i n d e n t érzett. Apróbb véleményeltérések. Érezte. könnyen gördülő nevetés­ sel. Miért nem? A képernyőn most már naponta jelentkeztek a zavarok. amely alól kiszivattyúzták az életörömöt. és idegorvost szabadíta­ nak rá? Nem. zenével. Tudta. Mintha búvárharang borult volna rájuk hirtelen. Egészen másról volt szó. Vajon miért nem beszélt róla a családjának? Félt. Másnap szerelőt hívott. hogy odaküldje a fiát a készülékhez. és különös for­ mákat emeltek ki a rezgések közül. De álmain átsütöttek a képernyő nyugtala­ nító ábrái. E formák. indulatkisülések ellenére ki­ egyensúlyozott életű. De e kényszer kü­ lön-külön kötözte gúzsba őket. Tehetetlenül tudomásul kellett vennie magatartásuk és egymáshoz való viszonyaik teljes átalakulá­ sát. Valami meghatároz­ hatatlan dologról b e n n ü k és körülöttük. Mindketten tudományos pályán dolgoztak. és imádta az ilyenfajta bütykölést: nem látod. Tízéves fiát és tizenkét éves lányát talán szer­ telenebbnek látta saját gyerekkori önmagánál. n é m á n figyelték. behunyt szeme mögött és álmában is továbbpergett a kép. H á r o m szobájuk mindig tele volt zajokkal. egészen távo151 . Ok este mégis elfoglalták a helyüket előtte. A hangyásan nyüzsgő hát­ térbe folyton változó körvonalak törtek be. aki évfolyamtársa volt az egyetemen. megzavarodott az agya. Mi akadályozta meg például abban. hogy szétesett a kép? Csakhogy a kép n e m esett szét.

li áttételben m o d e r n szobrászok nonfiguratív műveire emlé­ keztettek. amelyeket homorú tükör előtt forgó. Éles fogfájás rán­ totta vissza az ébrenlétbe az éjszaka közepén. Képze­ lődik! Valóban idegorvoshoz kell fordulnia! T ú l sokat dolgo­ zott az utóbbi időben.hebegte. A rezgésbiroda­ lom. Kislánya ágyához sietett. Egy éjszaka nyilvánvalóvá lett előtte. Zseblámpája sugarát ráirányította. hogy feleségét és a két gyereket ugyanezek az álmok gyötrik... Önvédelmi ösztöne. ami 152 . józan esze szűkölve tiltakozott a meghatározás ellen. tömör üveg­ alakzatokból állítottak össze. Sőt. kába álom­ ittassággal b á m u l t rá. N e m szokatlan jelenség e csaknem szűz területen. N e m t u d o m . A fiú szeme üres volt. Arca éppoly verejtékes és fe­ szült volt. Kifejezése feszült és figyelő volt.Vakít!" Mikor felrázta. hogy megértse: „El­ romlott. m i n d e n elővigyázatosság ellenére útvesztővé k a n y a r o d h a t a kutató körül. Féléber á l m á b a n közelebb nyomult hozzá a rezgő képmo­ zaik. Rossz a kép! N e m bírom!. Talán a szigetelés nem volt tökéletes.kérdezte tőle. amelyben mozgott. . Rontja a gyerekek sze­ m é t ! " A másik szobából furcsa nyöszörgést hallott. vagy valami mellékhatás érte kísérletei közben. Munkáját n a p p a l kifogástalanul elvégezte az intézetben. Közel hajolt hozzá. . Laza ajka dadogó szavakat formált. Szeme lehunyódott. M i n t h a roncsoló sugárha­ tás fogta volna zárótűzbe az idegein át.Rosszat álmodtál? .N e m . . m i n t az anyjáé. „Apu! Zárd el a tévét!" A kisszo­ bában a fia is hánykolódott. De nem állt össze értelmes tartalommá. A gyerek lerugdosta magáról a takarót. Idegensé­ gét egyre dermesztőbbnek érezte. Olvasólámpá­ ja fényében megpillantotta mélyen alvó felesége verejtékes arcát. U l t r a h a n g o k k a l kísérletezett. Munkája a Kutatóintézetben nem volt veszélytelen. „Ne! .m o n d t a . kezét lehunyt szeméhez kap­ kodta. feje visszahanyatlott a p á r n á r a . De közben befelé hallgatózva figyelnie kellett valamire.

Inkább ar­ ról.látta! Érzései pendülő élességgel gondolatokká for­ málódtak. m i n t az ember által létreho- 153 .Túlhevült éberségében egyszerre tudni vélte. felold­ hatatlan magányra kárhoztatja őket. Meghökkentette a sajátos kife­ jezés: mentáli kondenzátor. Láz bor­ zongatta. E szonda . Teljesen szokatlan. Most azonban egy hasonlíthatatlan jelenségről vett tudomást. hogy e „kísérletezők" vagy „megfigyelők" szándékaiban és megnyilvánulásaiban nem érzett semmi emberit. Felismerte. H o n n a n zuhant az agyába a kétely nélküli meggyőződés. hogy állapotuk senkivel nem közölhető. kutatnak idegrendszerében. amely különféle sebességű rezgésekből. hogy ő és családja kísérleti alanyává lettek valamiféle idegen szándék ismeretlen célú megfigyeléseinek? És mi tette lehe­ tővé. M i n t akit láthatatlan műszerek­ kel katétereznek. Mintha agyában egy mentális kondenzátor alakította volna át őket értelmes szöveggé. Agya izzott. úgy érezte. N e m talált rá kifejezést.állandóan jelen volt benne. hogy betekintést nyerjen e lesújtó tények közé? A vá­ lasz erre az első pillanatban egyszerűnek tűnt. hogy egy nem földi konstrukciójú űrszonda pórázára kerültek. m i n t a patkányok. Teljes kiszolgáltatottsá­ gukban annyira egyedül vannak. hajszáltapogatók hatolnak az agyába. A tökéle­ tes embertelenség fogalma n e m fedte. Ijesztő bizonyossággá vált ben­ ne hirtelen. Törődtek-e a kutatók valaha is kísérleti állataik érzéseivel a reakciókon túl. N e m az ember más élőlények szenvedése iránti közönyéről volt szó. . Saját sorsukból való kirekesztettségük hetedik hetében azután egy éjszaka megint felébredt. emlékezetét érintgetik. képtelen módon . fehér egerek és tengerimalacok a kísérleti laboratórium üvegtartá­ lyaiban és drótketreceiben. amelyeket mesterséges m ó d o n kiváltottak belőlük? De miféle kutatók képzete merült fel benne? E szó alatt valami személyeset értett eddig. energiarácsokból épült félelmetes áramokkal telített labora­ tóriummá. mi történik velük.éppúgy. mégis fázott.

Képtelen volt tagadni őket. mi tette az űrszondát emberi érzé­ kelés számára l á t h a t a t l a n n á : sajátos rezgésszáma. Most már nemcsak a tévé képer­ nyőjén vagy á l m á b a n vett tudomást az űrszondáról. De szemét le kellett hunynia hozzá. idegpályáin idegen áram keringett. Micsoda őrült rögeszmék szállták meg józan eszét? Zúgo­ lódva küzdött az erősödő hatás ellen. De rejtélyes kapcsola­ ta velük sajátos interferenciát okozott a televíziójukban. amelyek.teljesen automatikus. Távolról irányították. visszagörbültek hozzá. Olyanformán. így észlelte azt is. hipnotikus hatást keltve érthetetlen hieroglifáival. T ö m é n y érzések.látta inkább. így vált bi­ zonyossággá benne hirtelen. Belső látása egyre élesedett. Ezen a m ó d o n tudta . Az értelmétől nem kívánt semmit. ahogy egy sebesen forgó kerék küllői em­ beri szem előtt l á t h a t a t l a n n á válnak. magasabb energiaszinten rez­ gett. a m i n t villanó kisülésekkel feléje gör­ dültek. Valahányszor lehunyta a szemét. mint valami lejátszódó történést -. hogy ennek az áramnak nincs gondolati tartalma. áthatoltak rajta. ahogy n e m vonhatta kétségbe saját létét és a körülötte lüktető világ jelenségeit sem. i n d u l a t o k rázták. hogy ez az energetikai űrszonda a vi­ lágegyetem mérhetetlen távolságából érkezett. Csak éppen e képek az agyá­ ban öltöttek gondolatformát valamely valóságos előkép ve­ tületeként. Kényszeríteni akarta va­ lamire. h a n e m céltudatosan árnyékolta le a központi adást. s nem­ csak verejtékes ébredései taszították energiarácsai közé. és kimeríthe­ tetlen kozmikus erőforrásokból töltődik fel. hogy az űrszonda kísérletezői 154 . Ereiben. S n e m véletlenszerűen.zott kozmikus szerkezetek . De mire? Erősödött benne a meggyőződés. „mellékhatás­ k é n t " váltak agyában pontos meghatározásokká. Gyakorlatilag elpusztíthatatlan. A föld anyagi jelenségeitől eltérő. egyfajta módszeres. ha­ n e m napközben is. Készen. fémesen gör­ dültek agyába a tények és az adatok. látta a szikrázó erővonalakat.

Csak figyelt és várt. Ijesztően világos válaszok érkeztek rájuk. Robotjai ernyedetlenül végzik a beléjük táplált feladatot. hajszálnyi eltérés nélkül megy végbe. S e józanság tartotta vissza attól. De kik indították kozmikus útjára? Kik irányítják? Mire programozták be? Mit akarnak tőlük? Mi a szándékuk ve­ lük? Kérdései saját „agykomputerébe" táplált parancsok vol­ tak. amelyektől szívverése meglódult. elzsibbasztott bogár. aki segíthetett rajtuk? Mi­ képpen magyarázhatta volna meg neki. Az űrszondán nyoma sincs szerves életnek. Sokkal veszedelmesebb céllal nyomultak a föld légkörébe. alkotójukkal elvesztették a kapcsola­ tukat. Ki hitte volna el? Hol volt olyan ideggyógyász. m i n t egy pókfo­ nalakkal körülszőtt. S z á n d é k u k a z o n b a n n e m pusztán felderítés. befolyásoló tevékenységüket. hogy bárkit beavasson kétségbeejtő állapotukba. Függősége az űrszondától teljesen megbénította közlési. az eleve meghatáro­ zottan. Bármi vagy bárki hozta létre őket. Az űrszonda gazdátlan. s egyszerűen „kiszűrték" ernyedetlenül őrlő rezgésmecha- 155 . világosan látta egy nem földi űrlaboratórium belsejét . hogy agyának e tevékenységét valamilyen bizonytalansági faktorként kezelték. De akármilyen bo­ nyolult műveleteket hajtanak is végre. elraktározzák mindazt. E tény azonban kívül esett hatás­ körükön.az agyával? A szonda állandóan működésben levő robotjai nyilván tu­ domásul vették töprengéseit. Mégis tovább folytatják a különféle életformákat letapogató. amit provokációik nyomán tapasztalnak. Beprogramozott robotként sodródik fényévmilliók óta. Egyedül agya ma­ radt éberen világos. menekülési képességét. egész teste elhidegült. Ma m á r nem áll mögöttük eleven ellenőrző szerv. Felfogják. Növekvő csodálkozással észlelte.zseniális célgépek. s azt. hogy a m i n t lehuny­ ta a szemét. hogy értelme egyre több tünetet fordít át adatokká.

azután hogy a naprendszeren túli civilizáció. Egymás ellen fordí­ tották a természet kifürkészett titkait. ahogy az e m b e r egy tükörben megfigyelheti mozdulatait.és makrokozmoszban. milyen sors vár rájuk: a felidézett és meglódult erőket nem képesek megállítani többé. Ezért h a t a l m a s exodust. Saját. aranysárga kígyóör­ vényként. Ha egy kérdésre erősen összpontosított. amely ú t n a k indította. S minél nagyobb tudás párosul a hatalomvággyal. ahol ne dúlnának tá­ madó-védekező háborúk. S akkor integet vissza neki.nizmusukból. Nem tévedhetett! Úgy ész­ lelte saját aranysárga gondolatörvényének alakulását. Az is felrémlett benne a szín. Az ismeretlen értelemnek fel kellett ismernie. hogy ő mélyebb összefüggése­ ket látott az űrszonda eredetéről. m i n t amit az önmagáról felfoghatott. Az is bizonyossággá vált b e n n e az elképesztő folyamat következtében. a sárga kígyónak utat kereső kobrafeje nőtt. amelyet az ember felismerő értelme és öntudata jelentett. Hiszen nincs egyetlen létsík a mikro. ahol a kobrafej ék­ je be akart hatolni szövevényébe. amely érzéstartalmakat értelmes megállapí­ tásokká fordított az agyában. tükörmása is ugyanazt teszi. kozmikus kiván156 . hogy e nagy fejlettségű kultúra élőlényei valamikép­ p e n m a g u k idézték elő pusztulásukat. S a piros-zöld erővonal­ háló rögtön sűrűbbé vált azon a ponton. ha ő is hasonló mozgásokat végez. vá­ laszt követelő gondolatai a pirosan és mélyzölden lüktető erővonalak hálóján kívül jelentek meg. Fölöslegessé vált szá­ mukra. Lassanként érteni kezdte szín-jelbeszédüket. mint valami salakot. Ha fel­ emeli a karját.és erővonal-hieroglifák fel­ jegyzéseinek saját jelrendszerére való automatikus áttétele alatt. Ezért vált e tökéletes energetikai gépezet a kozmosz ámokfutójává. Mert zseniális konstrukciójából éppen a „bi­ zonytalansági faktor" hiányzott. megsemmisült. annál félelmetesebb fegyvereket tud ková­ csolni saját létfeltételeinek kiirtására.

de elkéstek vele. hanem. Először a A fia kerülte ten. De milyen eszközökkel férhettek hozzá a föld sokmilliár­ dos lakosságához egy négytagú családon keresztül? Valami­ féle pusztító láncreakciót próbáltak e l i n d í t a n i általuk. az iskolát. Csak úgy gyarmatosíthatták saját céljaik érdekében a Földet. a kutatólaboratóriumok azonban túl­ élték őket. Az. Amitől tartottak. vagy az U R H fel éjszaka valamelyik pályaudvaron. De hogyan kerít­ hettek hatalmukba egy olyan bolygót. ösztönein át! Ez a za­ varos ösztönvilágú. bekövetkezett. gyakorlati módon. ha kiirtották az emberen át az embert! De milyen módon? Saját indulatain. Zsebében 157 . De most n e m p u s z t á n elméleti. Összeverruhában vetődött haza késő este. idegen fajta akadályozta volna őket saját életformájuk kialakításában. bizonyossá tette.. szakadt kocsi szedte gyerekek követtek el értelmetlen ostobaságokat. hogy mágneses töltésük a Föld légóceánnal körülvett. s ezért m i n d e n erkölcsi gátlás nélkül kénytelen kiirtani őket. mialatt agya töretlen logikai láncként tovább ontotta a tétel m a t e m a t i k a i pontos­ ságú következtetéseit. Gyarmatosító terveik engedelmes eszközei.. egyéni életüket fenyegették erkölcsi és anyagi pusztulással. amelyek nemcsak családi közösségüket. Olyan dolgok kezdtek történni velük. ter­ mékeny felszínéhez vonzotta őket. amelyen robbanássze­ rűen szaporodott a népesség? Zsibbasztó rémület vett erőt rajta. Ahogy a sáskajárás akadályoz­ za az ember megélhetését. hogy mérnöke­ iknek valamiképpen hasonlítania kellett az emberhez. hanem sokkal ijesztőbb. Legalább­ is életlehetőségük feltételei megvoltak itt. amely tömegkataklizmák sorozatán át tiszta táblává törli számukra e bolygót? Erre is válasz érkezett.dorlást készítettek elő űrszondáik segítségével . Tovább folytatták értelmetlenné vált tevékenysé­ güket a beléjük helyezett formula kényszere alatt. Kitűnő tanuló volt azelőtt.

Fogalma sem volt ró­ la. a m i k o r egyedül m a r a d t a feleségével. Mikor fag­ gatni kezdték. Ar­ ról. Strandkosarakba kuporodva aludt. n e m tagadott. A kijáratnál fogták el. A biokémiai laboratórium ajtaja előtt találta magát egyszerre. A kislánya Siófokon került egy razzia gyűrűjébe. és azt mondta. fűnyíró ol­ lót és n é h á n y lakatot gyömöszölt a táskájába mindenki sze­ me láttára. Hogy miért szö­ kött meg hazulról. K e m p i n g e k ételhulladékát kotorta ki a szemétből. felesége mennyit tudatosított abból. Hallga­ tott. A felesége n e m sírt. Mit fog mon158 . N e m emlékszik rá. 0 azonban tehetetlen elszörnyedéssel érezte. mint őr­ lik fel erkölcsi ellenállásukat a szonda energetikai robotjai. Megrettent hirtelen. De az sem jutott közelebb érthetetlen viselkedése megfejtéséhez. ha meg­ éhezett. De akkor sem beszélt róla. hogy autóstoppal utazott a Balatonhoz. N e m tudta. hogy jutott hozzájuk.nagyobb összeget és egy rugós bicskát találtak. Áruhá­ zi lopáson érték. üres szemmel bámult a rendőrökre. ami végbement ben­ nük. N e m volt semmi szük­ sége rájuk. arra n e m válaszolt. O maga rövid ideig még küzdött. n e m tudott számot adni. amely az épület másik szárnyá­ ban volt. A valódi okot csak ő ismerte. n e m tudja. anélkül hogy agya tudatos parancsot adott volna rá. teste sokkosán remeg­ ni kezdett. Azután kínos botrány p a t t a n t ki a felesége körül. Nagyméretű férfi gumicsizmát. Erélye­ sen bekopogott az ajtón. Jóindulatú főnöke és körzeti orvosuk ideggyógyászhoz utalta. Az újság csak a kezdőbetűivel említette a nevét. S mikor megértette. de rejtélyes csatornákon át a hírt m e g t u d t á k az intézetben is. Feleségét felfüggesztették állásából. n e m m u t a t o t t megbánást. Ellenszegült. hogy miért éppen ezeket a tárgyakat akarta fizetés nél­ kül elvinni. Csak annyit t u d t a k meg tőle. hogyan került oda. hogy a fokozódó ösztönzés mire akarja kénysze­ ríteni. Karja ellendült. Az intézetben történt. pórusain verejték ütközött ki. és az irodába kísérték.

mikor a zsebéből kimarkolta a fiolákat. szinte fogcsikorgatva az ellenszegülő indulattól. leplombálta. De hiszen azt tette! Elementáris erő ellen küzdött. A vegyszereket sem kellett keresnie. Ki utazik legtöbbet nemcsak baráti országok. könnyen elfértek köpenye zsebé­ ben. Ha belekerül a központi víztárolókba.. leveleket vált. Saját laboratóriumába sietett. hiszen előfordult már. Határozott gyorsa­ sággal összeszedte őket az üvegszekrényből és a kísérleti asz­ talról. H o n n a n tudta.dani a kollégájának. és ügyetlen próbálkozások között. m i n t h a orkánse­ bességű széllel kellett volna szembefordulnia. ha- 159 . Csak ott. barátai? Valamennyien már az ország alapszükségletei­ nek legfontosabb ütőereit ellenőrző szakemberek azóta. Úgy elfáradt tőle. ha kiszól. amely e kis mennyiségében is elpusztíthatta volna az egész várost. amely nem kívülről. betűk és számok jelezték. Legtöbbjükkel. Az ajtót óvatosan becsukta maga mögött. Apró fiolák voltak. akkor tört rá a rémület. hogy szabad? De n e m volt ideje gondolkozni. üdvözlete­ ket. Látogatása nem keltene feltűnést. A tejüzemek tartá­ lyaiba. Gumitalpú cipőben nesztelenül távozott. amelyek tartalmát baljós rövidítések. Észrevétlenül. ahogy jött. ha ritkán is. Tenyerében a tömeghalál lapult.. hogy ezt a helyiséget üresen találja? Mert valaki tudta benne. h a n e m tá­ voli földrészek kongresszusaira? Nem! A fiolákat reszkető kézzel ólomdobozba zárta. Egy olyan idegméreg összetevőit tartotta a kezében. Keze lenyomta a kilincset. De hogyan kerülhet bele? Kinek vannak e központokban kollégiumi évfolyamtár­ sai. hogy. Úgy. Évente összejönnek. A laboratóri­ umban nem volt senki.

. „ultra­ hangfertőzés" rezgésrövidzárlata borította fel szervezete bioritmusát. és belecsúsztatta a dobozt.Igen. ahogy egykor a középkorban a fekete halál szerencsét­ len hordozói tették. s valami furcsa félönkívület delíriumába sodorta. Makacsul tüzelt benne. Rögtön megfigyelés alá vették.. mert a m i n t kikerül az elkülönítőből.Csak ennyit tudott kinyögni. hogy h á r m a n alig t u d t á k lefogni. Kísérletei n e m voltak veszélytelenek. Egész testében remegett. Később a nővér elmondta neki. A vastag. de a másik megértette. . míg rátalált végre. Látta. amelyben a veszedelmes sugárzó. m i n t a saját tenyerét. Meddig lesz képes küzdeni a fokozódó kényszer ellen? Magasra szökkent lázával az orvosok nem tudtak mit kez­ deni. ólomborítású ajtó újra a helyére siklott. Örült az állandó orvosi felügyeletnek.nem romboló szuggesztióként belülről. Felnyitotta az akna elektronikus zárját. saját érzésvilágából támadt rá! Mit csináljon ezzel az átkozott dobozzal! Viharban há­ nyódó bójaként t ű n t el emlékezetéből a gyűjtőakna képe. A tároló­ ba. Tudta. Lába annyira remegett. Egyik kollégája segítette ki. Valamennyi embertársát védeni kell tőle. m e n n y i r e közveszélyes.kérdezte. .Fogai összeverődtek. „Hová akar 160 . milyen állapotban van.. A ruháját követelte. Arcáról szakadt a verejték. . hogy le kellett ülnie. N e m egyszerű..Ezt a dobozt. .Rosszul vagy? . C s a k n e m valamennyiüknél számolni kellett váratlan mel­ lékhatásokkal. senki se hi­ heti el neki. amelyeket évek óta úgy ismert. és vállon fogta. mérgező salakot gyűjtötték össze. és gondoskodtak a meg­ semmisítéséről. . valamiféle pszichikai bél­ poklosság járványát terjeszti el. Az orvosi szobában nyugtató injekciót kapott. Kódolt nyi­ tóformuláját azonban teljesen elfelejtette. éppúgy a saját akaratán kí­ vül. Összevissza kószált a folyosókon. de iránya is az intézetben.

Vizionált! . önpusztító és közösségre káros tettek láncreakcióira vetült fény benne. alkalmasabb médiumot n e m egyet talál­ nak. Az. hogy ne kételkedjék esze épségében. és kényszeríti. . A tébolyda zárt osz­ tálya legfeljebb még nagyobb tehetetlenségre kárhoztatja. Béke van." Pedig delíriuma csak önfegyelmét lazította meg. „ N e m értik? . D ü h r o h a m a csak növekedett a csil­ lapítási kísérletektől. Nála gyengébb. És felmérhetetlen veszélyű szándékokra! E belső 161 . Minden felelőtlen rombolás és terrorcselekmény mögött ők állnak! Valamennyi gátlástalan szenvedély az ő időzített bombájuk! A robbanások láncreakciója megindult! N e m várhatjuk be tétlenül a végső katasztrófát!" „Kikről beszél?" . Amint testi állapota javult. Szerencsére m i n d e n szavát láz okozta képzelődésnek tartották. ami az intézetben történt vele. „Túlesett a krízisen . „El innen! Intézkednem kell! Az egész föld veszélybe került! Felmérhetetlen károkat okoztak eddig is!" Nyugtatni próbálták. Mi mást m o n d h a t o t t vol­ na neki. „Emócióbombák". hogy a gyarmato­ sítóknak szinte kivédhetetlen fegyvereik voltak létformáik elpusztítására.Ag­ godalomra nincs semmi ok.Persze . meggyőzte róla.hagyta rá kimerülten. aki ellenszegülés nélkül végrehajtja parancsaikat. amelyek az emberi tudat­ talanban robbantak és megsemmisítették konstruktív gát­ rendszerét. hogy a kiút keresésének m i n d e n erőfeszítése nélkül szemlélje a rohamosan bekövetkező szerencsétlensé­ get. csoportos bűncselekmények. Tömeghisztériák.kiáltotta őrjöngve. „Róluk! A gyarmatosító űrszonda ámokfutó ro­ botjairól! Ártalmatlanná kell t e n n ü n k őket. mielőtt m a g u n k semmisítjük meg saját létfeltételeinket!" . és gyanút se keltsen orvos barátaiban? Rögtön ideggyógyintézetbe csuk­ ták volna.firtatták. .kérdezték tőle.bólogattak okosan.m e n n i ? " . Semmiféle ártalom n e m fe­ nyeget senkit. Egyedül maradt megoszthatatlan felelősségével.mondta a nővér. úgy zárult be előtte a betegségbe vagy őrületbe menekülés m i n d e n lehetősége.

védekező „ a n t i t e s t e k e t " termel. céltudatosan. De az e n e r g e t i k a i m e c h a n i z m u s o k . Fogalma sem volt róla. Ez az emberi érzékelés számára felfoghatatlan s ezért gáttalanul érvényesülő hatás m i n d e n konfliktust el­ mélyített. És ha igen. m i n d e n zseniális a u t o m a t i z m u s u k ellenére. O sem áltatta magát. De csaknem m i n d e n erejét felemésztette e küzdelem. ül­ dözött. hogy a világ neuralgikus pontjain tervszerűtlenül fellobbanó válságokat szervezett népirtássá szélesítse ki. E m b e r t az emberrel. m e g p r ó b á l t a k . hogy sok. akiket jogos kétségbeesésük saját é r d e k ü k ellen elkövetett fantasztikus őrültségekre kényszerített. hiedelmet hiedelmekkel for­ dított szembe izzó gyűlölettel. felelős poszton ál­ ló.uszításnak bőven akadt táptalaja a nyomorúság sújtotta. gyenge emberben sikerült már a bomlás folyamatát elin­ dítaniuk. Bizonyos volt benne. belül­ ről őrölve fel ellenállásukat.e k ü z d e n i ellene? Egész életében az elmaradottság. megalázott népekben. a „minél rosszabb. annál jobb" elvének alkalmazá­ sa egyre több embert von befolyása alá. hogy tevékenységüket figyelő agya új gondo­ latokat. É p p e n hivatása. Most sem hátrálhatott meg egy tébo­ lyult r o b o t m e c h a n i z m u s diktatúrája előtt. Azzal. n e m s z á m o l h a t t a k az értelmi­ erkölcsi alkatába é p ü l t „bizonytalansági faktor" lehetősé­ geivel. akik felismerték a föld mágneses erőterébe fúródott mérgező tüske valódi természetét. hamarosan újra záró­ tűz alá kerül. Ellenszegülése őt magát kór­ házba juttatta. A különféle fázisok: zűrzavar elő­ idézése. különleges pozíciója tette a legalkalmasabbá arra. akadtak-e társai. Tudta. vakbuzgó fanatizmus és társadalmi igazságtalanságok ellen küzdött a természettu­ dományok fegyvertárával. A tudatlanság. az ostoba ba­ bonák megnyergelése egy már értelmét vesztett cél érdeké­ ben ijesztő eredményességgel m ű k ö d ö t t a robotok ernyedet­ len tevékenysége nyomán. soha meg n e m alkuvó magatartás lénye gerincévé vált. Erkölcsileg elkötelezett ember volt. éppen mert a 162 . E mélyen h u m á n u s .

hogy összpontosított gondolatai hatni kezde­ nek az energetikai robotok működéséin. Szíve kis híján felmondta a szolgálatot. fokozta szellemi erőfeszítéseit. békében hagyják. Megőrizte józanságát és fegyelmét. Mivel azonban látta e támadás céltalan célját. E testi nyugvásban azonban agyát végsőkig hevítve harcolt a vad ösztönáramok ellen. Sokáig eszméletlen volt. S e szoros ér­ zelmi kontaktusban az energetikai robotok maguk is az emóciók által felidézett. intenziválható áram. A szorongatott belső áramközpontból előrobbanó. Tisz­ ta értelme kívül maradt e lélek és t u d a t nélküli járványgó­ con. és arra késztették őket. infúzión át adagolt tápanyagokkal töltsék fel. Múltban. É p p e n erre volt szüksége. vitaminokkal. Láza megint magasra szökött. Hogy mennyire jó nyomon jár. Az ismétlődések ritmusa. jövőben tá163 . Felemésztette valamennyi erőtar­ talékát. az energetikai robotok működésének rend­ szerét is érteni kezdte lassan. elhárító értelmi hatás csapdájába estek. hogy tapasztalatait misztifi­ kálja. így eljuthatott a gyógymódhoz. szörnyű indulatok csaknem elégették szervezetét. amelyek körülszőtték az egész földet. a lehunyt szeme mögött kirajzolódó erővonalábrák jelezték. Családjával együtt ő is benne vergődött e hálóban.Föld egész létét veszélyeztető ártalmasságát felismerte. mint a csendes kórházi szobában képtelen lett volna fenntartani és elviselni az óriási feszültséget. Kritikája megvédte attól. Szédülési. hogy szervezetét fokozódó gondossággal ro­ borálják. Volt diagnózisa. Amint észrevette. hányingeres gyengeségrohamai újabb és újabb rejtvényeket adtak fel orvosainak. Értelmének „bizonyta­ lansági faktora" spirállá csavarodva örvénylő szorításába fogta az űrlaboratórium színhálóját. Hiszen az emberi gon­ dolat is mérhető energia. az ener­ giarácsok jelképrendszere kialakította benne az ellenállás lehetsé­ ges módját is. És a következményeit. Kimerítő birkózás volt. sőt automatikus védeke­ zésre késztetik őket. Másutt. És hogy látszólag teljes mozdu­ latlanságban.

. mert e szívműködését szabályozó és fenntartó kis szerkezetet bele­ operálták. Pedig cselekednie kellett vol­ na. A „bizonytalansági faktor" aranykígyóját meg kellett ölniük. Csak e barikádon túlról szivárgott hozzá valami névtelen sürgetés.suttogta erőtlenül. Meg­ bénította cselekvőképességét. ennek az idegen naprendszerből származó ösztönméregnek még n e m találták meg földi el­ lenszerét. Mintha puszta feledékenységből pótolhatatlan mulasztást követne el. Szája mosolygott. delíriumában miért óvott valamennyiün­ ket önmagától? M i n t h a állapota súlyosan fertőző sugárárta­ lom lenne. Belefolyt agyába. Ahogy r o h a m o s a n gyógyult. Mély. Zsongító sötét p á r n á z a t vette körül idegeit. mikor szédelgő gyengeségtől letaglózva.Csak t u d n á m . de szemét szorongó árnyék fel­ hőzte be. Mert idegválságát kétségtelenül valami rezgésinterferencia okozta. . Bizonyos. Emlékezetzárlata súlyos veszélyt jelent. úgy távolodott tő­ le az egész „lidércnyomás". hogy eszméletlensége alatt teljesen ártalmatlanná tették! N e m tudott éb­ ren m a r a d n i . Képzelődött. hangja k ö n n y e d é n csengett. Azt mondta. Elkésik.N e m emlékszem rá. Megint fecsegett volna? De mit? N e m merte megkérdezni. „Pacemaker" . De mit? 164 . Almossággal küzdött. Egyik kíváncsi ápolónő kérdés nélkül is beszélni kezdett róla.molygó kábulatából pillanatokra felriadva a nővérek és or­ vosok föléje hajló arcáról tanácstalan zavart olvasott le. agyát. amit látni fog.állapította meg az apró szerkezetet érintve. Rettegett attól. de nem merte lehunyni a szemét. erősödött. mit m o n d t a m . Azért van még életben. álomtalan alvás szakadékába merült. Keze oldalához tapogatózott. Kire nézve jelent veszélyt? N e m tudott törődni vele. Az űrszonda belsejét fekete köd takarta előle. kietlen csend vette körül. Süket. kihűlt testtel újra folyamatosan gondolkozni tudott.

Komoly kuta­ tómunka helyett csak ismételt. m i n t r o h a m előtt az epilepsziások. A zárban megfordította a kulcsot. újra megakasz­ totta sürgős tevékenységében. Zsebre dugott kézzel. Egyiket a másik után. Összeráncolt homlokkal töprengett egy ideig. Kinek sürgős? Reszelni kezdte a fiolák üvegnyakát. villámgyorsan összeszedte mindazt. a keverőlap és a légmentesen zárható üvegtartály? Halványan átsuhant emlékezetén. bár egyáltalában n e m érdekelte. nagy lép­ tekkel haladt. Úgy hajthatja végre. Tudta. Vagy háromszor? A szellemi erőfeszítés. hogy közben rányisson valaki! Oda­ sietett. Miért? Mi készült benne? Mire várt? Mert növekvő feszültséggel várt valamire. Egyetlen fölösleges mozdulat nélkül. 165 .Újra bejárt dolgozni az intézetbe. A kémiai laboratóriumot megint üresen találta. H ú z t a az időt. Egyenként kiszed­ te a zsebéből a fiolákat. Két ökle görcsösen szorította a fiolákat. amire szükségük volt. Semmi sem érdekelte. Sohasem találkozott senkivel. hogy nem egyszer. A fiolák mellett ott voltak az üvegreszelők is. hogy emlékezzék. Még összetörnek. Ki mondta ezt? Elő ember vagy robot? Tűnődve állt kísérleti asztala mellett. Gumitalpú cipőjében nesztelenül végigsietett a folyosó­ kon saját épületszárnya felé. Tartalmukat belerázta a petricsészébe. Észrevétlenül. Mikor került a laboratóriumába a petricsésze. Markírozott. zavartalanul véghezviheti feladatát. H o n n a n támadt benne ez az ijesztő gondolattársítás? Az epilepsziások ölnek néha roham előtt. Legalább kétszer sietett végig a folyosókon. Az ajtó! Nem szabad. amit csinál. Nem is kopogott. Lazítania kell. Kiknek volt szükségük reá? Nekik. mint egy robot a beprogramozott formulát. ha­ nem többször megtette már az utat a kémiai laboratórium­ ba.

166 . mit csinál. Akkor eszmélt rá. lüktetett benne az idegei­ re. fellebbezhetetlen parancsként. N e m fogja megtenni! Lábai b e h u n y t szemmel vitték a szekrények felé. akarata ellenére gondosan beleöntötte a petricsésze t a r t a l m á t az üvegtartályba. Az ördögbe is! O nem robot. Minek? Hogy átöltözzék. Fehér köpenyben nem mehet a. m i n t h a komputerba programozták volna. hogy keze gépiesen össze­ keverje a h a t a l m a s adag idegmérget a petricsészében. amely m i n i a t ű r kohóként mélyül egy belső energia­ forrás végtelenjébe! Lerángatta magáról a köpenyt. Ólomdobozt keresett a fertőző hulladéknak. gyomorszájára összpontosított áram. M i n t h a a nö­ vekvő külső örvény fojtogatta volna! Ahhoz a narancsszínű áramparázshoz kell hozzáférni kö­ zépen. S így. A belső áramszövedék pedig egyre kisebbre zsugorodott a középpont körül. Zsebébe csúsztatta a légmentesen lezárt üvegtartályt. hogy a „bizonytalansági faktor": ellenszegülő értelme milyen hatal­ mas kígyóörvénnyé duzzadt. T ü z e s erővonalak rezgésszálaira fűzött báb volt. Légmentesen lezárta.. H i r t e l e n ott izzott. h a n e m értelmes lény! Keze. Nem! Szemét összeszorította.. azután a fény felé emelve átnézett a víztiszta folyadékon. lehunyt szemmel vette észre. Tiltakozásának hulláma szinte belökte az energetikai szonda belsejébe.Tudta. Pedig nem akarta. Semmit nem tehe­ tett ellene. Azok rángatták. nehogy idő előtt felfe­ dezzék. Tuda­ tába vetültek az embertelenül borzalmas terv következő mozzanatai. Lassan magára húzta a zakóját. ez az első sokkját felidéző mozdulatsor hártyát pattantott el tudatában. a fiolákat el kell tüntetnie. kényszerítették. Amint a leplombálás műveletét végezte.

szikrázó forrást.Bizonyos. és lecsapó villámként belefúródott a narancsszínű középpont­ ba. Meglepett öröm és remény tornyosult benne. Ezt a fokozódást nem bírhatja tovább! Legfeljebb pillana­ tokig. . hogy hónapok óta mosolyogni sem tudott. Végigsimította homlokát. csak.. Erei megpattannak tőle! Reszkető ujjai megfordították a kulcsot az ajtózárban.Mit gondoltál? Keze a fejéhez tapogatózott. A forgó aranyspirálból éles. Hallotta saját hangját.. hegyes ék emelkedett ki. Akkor sem engedheti ki összpontosított gondolatai szorí­ tásából azt a lángmagot.Azt gondoltam. de tűhegynyi fényében felfokozódik a romlást sugárzó áram! Életereje nyílként összpontosult.Vérkeringési zavar.. Még nem vagy elég erős hozzá.N e m lett volna szabad elkezde­ ned a m u n k á t . hogy meg­ éli ébredését. Az izmos óriáshüllő a szonda bel­ sejében egyre zsugorodó tűzmaggá préselte. . amely már ponttá zsugorodik. . Megtörtént. Az orvosi szobában tért magához. hogy hülye vigyorával még nyugtalanabbá tette az orvost. . és elpendült akarata végsőkig feszített íjától. „A bizonytalansági faktor!" Akkor éb­ redt rá. . .Bocsáss meg! Észnél vagyok. E pillanatot még az agyában robbanó.súgta. Boldogan felnevetett. süketítő zúgásként érzékelte. De agyát igen! Csak fi­ gyelnie kell! És összpontosítania a növekvő aranykígyóra! Élesen felkiáltott. 167 . Hirtelen teljesen elvértelenedett az agyad .. De nem nyúlt a kilincs után. azután elájult. . ha élete ellobban tőle! A narancsszínű gócot kell célba vennie! Azt a szűkülő.mondta az orvos. szorította a középpont gonoszul izzó áramszemét.Mozdulatait nem tudta irányítani. N e m hitte.

J e r i k ó falai ezúttal állva maradtak. színe volt benne a megszokottnak is.. lefogyott. A felesége az erkélyen várt rá. mint a te ultrahangkísérleted tárgyai.A kislányuk mellettük állt. narancsszínű gömb jelent meg mondta a felesége köszönés helyett. az égzengéstől porrá hullanak a házak. m i n t először.Apa! . . . Aztán morajlani kezdett az ég. és a szem­ közti házak fölött óriási. Na­ gyon szépnek látta. nehogy az emberek azt higgyék. Sápadt volt. jó érzése szinte súlytalanná tette. Úgy csókolta meg. . mint mikor megismerte. .Miről beszélsz? -A bizonytalansági faktorról. Azt hittem.Csak? . . Mikor az intenzív osztályról hazakísérték.Az újság is írt róla.Sűrű felhők torlódtak körülötte.M i n t h a mázsás teher gördült volna le rólam! Az ólomdobozba zárt üvegtartályt egy hét múlva ő maga csúsztatta be a tárolóba. .Megjavult a tévé! M i n d e n jelbeszéd volt most közöttük. Olyannak.Gyönyörű és félelmetes tűzijáték volt. valami repülő csészealjat láttak! . de átsütött rajtuk.Egy héttel ezelőtt. estefelé az erkélyen ültem.M i n t h a hirtelen szétrobbant volna a szemünk előtt folytatta a felesége. de torka furcsán összeszo­ rult.szaladt eléje a fia. .N e m mindig. M á r a lépcsőházban hallotta a két gyerek huzakodó kiáltozását. uralkodnia kellett örömén. Felszabadultsága. . és hozzásimult. . Felesége is otthon volt. A kísérletezőknek mindig számolniuk kell m e c h a n i z m u s a i k tökéletlenségével. A tiszta értelem hatalmáról a legerősebb ösztönzések árama fölött! 168 . Új íze. . A természet törvé­ nye így akarta. A legsikerültebb gép sem pótolhatja az élő agy tevékenységét.Gömbvillám lehetett! Vagy tűzgömb! . Ilyen sűrű villámlást még sohasem lát­ tam.Mosolygott. .

A „Halhatatlanok É d e n é n e k " mélyebben fekvő. m i n t h a félt volna a választól. piros kislányszája. m i n t valami ezeréves fa göcsörtös ága. A mennyezetet bámulja . de valami önkínzó kényszer odacövekelte. Ujja. fiatal nőnek. fehér utakon ma­ gányos nők. Nyakát behúzta. színes. hiszen ő volt az első. akit a laboratóriumi baleset után Metheus megoperált. ugrándozó kiskutyákat. és a zöldarany fényfüggönyön át ki­ nézett az ápolt. amely csak­ nem megőrjítette hatvanöt évvel ezelőtt. férfiak sétáltak. Egyik fa ágáról a másikra cerkófmajom lendült át. Néznie kellett a virágzó fák között futkározó. sikongva kiál­ tozó gyönyörű gyerekeket. duzzadó. pázsitszőnyeges kertre. Shedar felsóhajtott. remegő cimpájú orra. egykori szerény Élettani Intézetük. Arcára egyetlen szarkalábat sem raj­ zolhatott az idő. levegőbe szökkenő cicákat. évti­ zedek óta nem volt benne a neve. Pedig mosolya most is ugyanazzal az érzéki cinkossággal fénylett rá. El akart fordulni tőle. akit Shedar m á r gondolatban sem szólított Tamiának.kérdezte Shedar halkan. aki aranycsillámoktól vibráló haját a szokott mozdulattal meg­ igazította kontya tetején ülő habosfehér fityulája alatt. Fekszik. A széles. nyargaló pónilovakat. olyan volt. Domboldalon emel­ kedő. tökéletes porcelán fogsora sem változott. eleven mozgásoktól lüktető parkja hirtelen szemen ütötte. amellyel Metheus professzor szanatóriumi szobájának csukott ajtaja felé bökött. Egyik virágágy mellett Mylitta 169 .A lezröriumvírus . .m o n d t a ugyanolyan halkan a nővér. Annak a szép. klinikájuk hatal­ mas kórházvárossá burjánzott az elmúlt fél évszázad alatt. fényűzően berendezett előte­ rében álltak a nővérrel.Semmit. Fitos.Mit csinál? . háta meggörbült. A betegszoba tágas.

„Va­ lamiféle villám lobbant az agyamban" . biofizika.. forró ezüsthöz hasonló hangjának foszlányai füléhez értek a fényfüggöny szellőzőnyílásán át. A mo­ d e r n örökléstan. T ú l képtelen. talán megkoronázza mindazt. Kezét szeme elé kapta. Énekelt is. Ritka beszédességéhez nyilván hozzájárult a nagyobb adag Phantasol is. de még távolról sem ellenőr­ zött lezóriumát kellett igénybe vennem hozzá. Én megpróbáltam. repdeső kék selyemköntösben sárga tuli­ pánokat szedett. amit ezen a néven valaha is életre hívtak. Trillázott. Folyékony. Igen. mi­ csoda fajankónak tartottam. Azután tovább nézte. ame­ lyet frissítőül be kellett vennie. sőt nevetséges volt. molekurális biológia.mondta Shedarnak egyik közös éjszakai virrasztásuk alatt.Sens. „ M i n t h a a természet kegyéből vagy téve­ déséből hirtelen r á p i l l a n t h a t t a m volna legnagyobb titkára. Bizonyos vonatkozásban határozott ellenérzéssel. ami végül annyira elvi­ selhetetlenné vált. m i n t h a nézőközönség előtt hajlongott volna. Teljesen hi­ tetlenül. szívébe szaggató fájás állt ilyenkor. amelyre saját bevallása szerint véletlenül b u k k a n t a k rá. Figyelme befelé z u h a n t . és le­ nyelte. amely sötét. Játékból. s a meg nem változtat­ ható m ú l t kiterjedéseibe tántorodott megint.. attól eltekintve. Ez a pillanat elég volt ahhoz. Mozdulatai mesterkélten kecsesek voltak. Mert Naial agyonreklámozott. az énekesnő. ha. ami érték benne. de már nem látta az alatta elte­ rülő parkot. Tudod.. Szinte 170 .. m i n t a halál. egészen más irányú kísérletezés közben. genetikai technológia fanatikusai közül egyetlen kutató sem gondolt eddig erre a perverz változatra. Mellényzsebéből pasztillát kotort elő. hogy megpróbáljak valami fantasztikusan egyszerű dolgot. Tamia génműtétje előtt csak állatokon próbálták ki M e t h e u s professzor lezóriummal kombinált új „kromoszó­ maformuláját". Gyomrába. hogy alig tudta zokogó görcsrohamát tor­ kába visszagyűrni. túl hihetetlen. különben feje odabukott vol­ na a pipettái fölé. A lezórium zseniális műanyag. mert érezte magában a reménytelen sajgás és zavarodottság növekedését.

Fölöslegessé teszi a szervbankokat. n e k e m sikerült. szívós és képlékeny. de semmi nem elég neki. sőt egy víz­ be fúlt tehén hullája is. akkor hajtotta végre rajta gén­ operációját. Egy hét múlva fürgébben ugrált ketrecében. A majomtetem megfelelő számú sejtmagjába „fordított". a for­ dítva átíró fogalmát. su­ gárzások mellett lezóriummal kombinálta „perverz" bioló­ giai kódját. amelyből a halak m á r jócskán lak­ mároztak. tengeri nyulak or­ ganizmusa m i n d e n ellenállás nélkül befogadta a legbonyo­ lultabb lezóriumszerveket is. El­ találtam a halál folyamatát megfordító formulát. kifolyatott vérű csirkék. Békák. Azután következett a többi állat: döglött halak. tehát regenerációs... A lezóriumot addig csak szervátültetések kísérleteinél használták fel. E felpüffedt tetemnél egy teljes hónapba telt. Metheus „teremtő formulája" arra késztette a szétesőben lé­ vő „sejttermeszbolyt". egerek. A majom szívműködése huszonnégy órán belül megin­ dult. enzimek. hogy regenerálja önmagát.. sejtszöveteiből akár mikrorészecskék é p e n m a r a d t a k . hogy Naial csodálatos lezóriuma a huszonkettedik század legna­ gyobb felfedezése és válasz a genetikusok. Ha egy klinikailag halott test n e m oszlott fel teljesen. patkányok. elejtett nyulak. Szóval. Metheus különféle mesterséges tápanyagok. 171 . Hiú ökör. Csak mikor a majomnál az ellenőrző vizsgálatok megál­ lapították a klinikai halált. m i n t vala­ ha. Metheus először végigpróbálta rajta a konzervatív életre keltési módszerek valamennyi lehetősé­ gét.. De ahogy Naial vi­ seli! Már egy karácsonyfára való kitüntetést kapott érte." M e t h e u s arcán valami zavart ámulat ömlött el. Mivel egy cerkófmajom éppen k i m ú l t az intézet kísérleti állatai közül. Kezdetben még örült a sikernek. hogy. Mikor ta­ lán egy évszázada kitalálták a »perverz transzkriptáz«. Akkor úgy gondolták. megújító kromoszómamon­ datokat. senki se hitte volna.ijesztően intelligens. immunológusok legmerészebb álmaira. testébe lezóriumszerveket épített be. elvágott nyakú.

az intézet igazgatójának indiszkréciója követ­ keztében . M e t h e u s utálta a nyilvánosságot. szórakozott maradt mind­ addig. mivel egyálta­ lán n e m firtatta.és persze Naial sem tudta tartani a száját . A sajtó. N e m volt olyan tekintély. M e t h e u s n e m sokat törődött vele. Moist készségesen állt Cerberusként labo­ r a t ó r i u m á n a k ajtaja elé. Szo­ kásai egyszerűek. hírneves emberek kedvenc állatainak tetemei. Moist h o n n a n keríti elő kísérleti alanyait. polivízió. könyvek más híranyagot háttérbe szorítva. nehézségek között egyensúlyozó laboratórium s klinika valóban szívügye volt. a kísérleti asztalára kerülő egyre tökéletesebb eszközök fontosabbak voltak neki saját életénél is. rádió. Alig másfél hónappal „fel­ t á m a d á s a " u t á n a tehénnek megnövekedett a tejhozama. A különféle felszerelési korlátok. A háborítatlan m u n k a k ö r ü l m é n y e k . micsoda anyagi és erkölcsi fegyver került a kezébe. kedélye derűs. Moistnak. de nem érdekelte. A háborgatástól. macskák. Annál is inkább. ünnepléstől megvadult.amíg a sejtmagokba programozott kromoszómaparancs a fé­ lelmetes hatású lezórium segítségével újjáépítette. mi megy végbe körülöt­ te. hogy elnézték kü­ löncködését. amíg békén hagyták.a tit­ kos kísérletek eredménye és jelentősége berobbant a köztu­ datba. mikrofon elé kényszeríteni. apróbb hüllőktől kezdve ku­ tyák. madaraktól. folyóiratok. A becsvágyó Moist persze n e m csupán a tudományos fel­ fedezés iránti elvont rajongásból kondította meg a hírharan­ got. felvevőgép. Rögtön felismerte. konok ellenszegülését a világérdeklődés őrjön­ gő agressziójával szemben. Hírneve. lovak és egyéb emberi szeretetkata172 . befolyásos. életre kel­ tette a megcsonkított állathullát. hogy az intézetbe ömleni kezdtek tekintélyes. mogorván harapóssá változott. majmok. globális szenzációval duzzasz­ tották. Tudott róla. tekin­ télye azonban olyan méretűvé növekedett. aki szobatisztává fékezhette volna. Semmiféle kecsegtető ígérettel vagy fenyegetéssel nem lehe­ tett újságírók.

Az „újjáépített" állati szervezetekben M e t h e u s „többdi­ menziós formulája" irányított m i n d e n bonyolult anyagcse­ re-folyamatot. Biológiai p e r p e t u u m mo­ bilét alkotott így. fürge élőlényeket varázsolt. immunológia. túl későn . mirigyeknél. génsebészet osztályai a genetikai tudásexplózió kacsalábon forgó fellegváraivá. kü­ lön erődvárossá burjánoztak. enyhén csodálko­ zó mosolyával. azután leblokkolták a különféle kórokat. automatikus kísérleti berendezései mellett labora­ tóriumaiban nyüzsögtek a „halhatatlan t u d o m á n y " neofitái. A kis állathullákból M e t h e u s professzor újra eleven. változáso­ kat hordozó génszeleteket. de vége beláthatatlan volt. Hiánytalan erőnlétük fenntartá­ sára pedig az élő szöveteknél. Az Intézet körül egyre újabb épülettömbök nőttek fel. de azért felhasználták. amelynek változatai korlátozottak. Sejtjeik cytoplazmájába olyan mesterséges represszormolekulákat helye­ zett. Ráncba torlódó homlokára tolt két szem173 . ideg­ rendszernél hasonlíthatatlanul szívósabb lezórium műanya­ got épített testükbe. M i n d a n n y i u k előtt rejtély volt egyelő­ re. s egyáltalán nem vett tudomást a körülötte kitört hisztériáról. szórakozott. Gén-lezorit manipulációi á t p r o g r a m o z t á k őket egy másfajta időkiterjedés felmérhetetlenül hosszabb vagy talán végtelen élettartamára. hogy komoly kutatót a l e g h u m á n u s a b b szándék sem mentesítheti az ilyenfajta hazardírozás fele­ lőssége alól. akik úgy za­ rándokoltak oda.kiderült. amelyek visszájára fordították a halál szétesési folya­ matait. A molekuláris biológia. Metheus géniuszától megszállott fiatal kutatók.lizátorok tömegéig. az élő anyag lüktető mikrokozmoszát. E piramis tetején pedig ott trónolt maga a professzor. csontoknál. A világ legtökéletesebb kom­ puterei. ahogy a fanatikus m u z u l m á n o k özönlöttek egykor Mekka szent kába kövéhez. Később . hogy miért éppen ez az energiából anyaggá sűrített és lé­ zersugarakkal bombázott állag fért össze olyan k i t ű n ő e n a szerves anyaggal.és sajnos.

amikor m á r az egész Intézet első asszisz­ tense holdugató. És éppen M e t h e u s ideges sebezhetősége. Célja érdekében alaposan felhasználta mindket­ tőt.üveggel. Soká­ ig n e m t u d t a és n e m is akarta felmérni saját „ D N S . nem valószínű. Első asszisztense volt kezdettől fogva. N e m vette észre közös étkezésük alatt az otromba tréfákat. késve érkezett. Ha szóltak hozzá. amely Tamia szeretőit sorolta fel alfabetikus sorrendben. fényesebb laboratóriumi termekben. iránta érzett tanácstalan részvéte vezette Tamia génoperációjához. hogy rajta.R N S lánc. lánc. eszterlánc" játékának következményeit. de gyakorlati dolgok­ b a n ő gyámolította barátját. összerezzent. „Mi van veled?!" . Remekül kiegészítették egy­ mást. de gyöngeségeivel is. az igazgató volt tisztában M e t h e u s zsenialitásával. Kétségtelen. Shedar rögtön felismerte saját alárendelt szerepét m i n d e n szellemi kezdeményezésben. ha elejtett. Az Intézet valamennyi m u n k a t á r s á n a k és mozgásképes betegé­ nek is csillagok jelezték a nevük mellett. Shedaron kívül egyedül Moist. s a l a b o r a t ó r i u m b a is Shedar után küldözgetett névsort sem. Shedar Metheusszal együtt végezte az egyetemet. Talán olyan valaki. Moist i m á d t a a hatalmat. M e t h e u s még akkor sem gyanította. vagy n e m felelt t ü r e l m e t l e n kérdéseire. összekevert valamit.de szo- 174 . De még ha idejében ráébred is arra. akit az elmúlt századokban szakbarbárnak neveztek volna. és kitűnően tudott szervezni. legfeljebb bosszúsan rá­ szólt. hogy képes lett volna feltartóztatni az események gátszakító szökőárját. görbe hátával alvajáróként ődöngött az egyre tága­ sabb. s a kol­ l é g i u m b a n is lakótársa volt. Észre sem vette Shedar bárgyú pirulását. aki gyakran az evésről is megfe­ ledkezett. mi történik. remegő kezét Tamia jelenlétében. atavisztikus mirigymérgezésén röhögött. Saját területén kívül valójában gyermekesen tapasztalatlan és gyámoltalan volt. hogy Shedar teljesen beleőrült Tamiába. ki hányszor volt együtt Tamiával.

Szereti. Tamia valóban elbűvölő. köz­ ben azonban kitűnően végezte a munkáját. hogy anyagcseréje van. Persze. tisztálkodik és szórakozik? Shedar akkor mit jelent neki? Sokat. és hirtelen a kéj tüzes tégelyébe rántotta. akire jobban kell vigyázni. Sok g á t l á s t a l a n szajhához h a s o n l ó a n . De sohasem ér­ tette például. mégis szükséges tartozékának. hogy Shedarnál miért okoz őrjöngő féltékeny­ ségi rohamokat.. Tamia talán tartósabban kötődött hozzá. miért? Mert ostoba nagy kamasz. mint most.. Éppúgy. visszazuhant saját gondolatmenetébe. öreg. Forrón tapadó simulással. miért fenyegeti öngyilkossággal azért. csúf. Miért nem tartja élete épp­ oly súlytalan. amelyben megolvadt vala­ mennyi feltétele és gátlása... és meg is veri őt. gyöngéd és a maga módján ra­ gaszkodó volt. nősténnyel. Állandóan nemi alkalmakat teremtett akármiféle fiatal. Az is érdekesebb benne. Azután persze alaposan lehántotta róla ellenállása páncélzatát. mert sír. Valószínű. hogy mással is megteszi azt. mert soha­ sem tudott betelni az öncélú erotikus játékokkal. jó-jó! Azok nem számítanak. de élő és élettelen tárgyakkal is.kása szerint már nem is várt válaszra. Ki a fene tudja pon­ tosan megindokolni. Akit megsajnált. míg a fiatal Shedar zárkózott. s kifejtette őt külső jelen­ téktelensége ködéből. félszeg éhségét Tamia megérezte. csak éppen. fenyegető­ zik. m i n t azt. beteg vagy éretlen korú hím­ mel. hogy egy n e m i jelkép for­ májú vízcsapot h a m a r a b b észrevett volna. amit vele. hogy az Intézet legnagyobb lotyójának ismerték. annak m i n d e n é t odaadta. vidám kínálkozással törleszkedett. Igen. N é h a félni kell tőle. hogy annyi­ ra mellre szívja őt. akikkel. Az ilyen verekedés 175 . felajzott készenlétben élt szüntelenül. kecses. könnyelmű jóság és túláradó anyás nagylelkűség élt b e n n e . fáradhatatlan és nélkülözhetetlen volt. Valósággal rárontott az öltözőszoba ionizáló fürdőjében. Nimfomá­ niás. m i n t a többi férfira. m i n t legtöbb kéjtárgyához. káromkodik. annak ellenére. Elég hosszú ideig tartott.

Tudatában volt annak. D u s o n n a l . mellét. még n e m oldott és preparált lezorit félelmetes robbanótöltet volt. és azonkívül semmi mást. csakis a tiszta igazat mondja. Tamia még a lezorittégelyt sem tette le egyik kezéből. m i n t egy középkori hóhér. mikor a nyitott lezorit-trezor előtt r a j t a k a p t a M e t h e u s tehetséges másodasszisztensével. Az Intézet orvoskara tehetetlen elszörnyedéssel állapítot­ ta meg a klinikai halált. mint a tojáshéjat. szív. új agy. Egy másod­ perc töredékével később már tudta. könyörgő sikolyával. Érzései olyan sekélyek. Szilánkjai úgy átütötték a szerencsétlen teremtés homlokát. A tömény álla­ potban lévő. s ez volt a veszte. Tamia teljesen kivérzett. Infúziók. Az a tégellyel együtt átesett a kísérleti asz­ talon. E n n e k ellenére. apróbb-nagyobb disznólkodásait isme­ ri. tüdő beültetése . a nagy ugrásokkal menekülő Dúson fi­ gyelmeztető ordításával n e m törődve. A balesetet is az ő külön érzéki veszettsége okozta. Egy idő múlva kénytelen volt belátni. szép viaszbabaként került a mű­ tőasztalra. hogy Tamia az iga­ zat. hasüregét. s az általa okozott vérzést nem lehetett elállítani.u t á n a szeretkezés furcsa szenzációt jelent. Képzelete szünet nélkül kínozta. A vastag lezorittégely szétrobbant mellette. egyoldalú monodrámája elvont onánia.m i n d e n hiábavalónak bizonyult. de ez Shedart nem tette kevésbé szerencsétlenné. erek. 176 . Hatvanbillió sejtjéből elillant az élet. 0 pedig kétségbeesetten szerelmes belé. senki másnál n e m tapasztalta eddig. mint a pocsolya az u t c á n . teljes erejéből szerető­ je arcába sújtott. vese. De mélységes. A leány rémült. mit tett. ne­ vetséges m a g á n ü g y valójában. Várat­ lanul lépett be a laboratóriumba. hogy Tamia a háta mögött m i n d e n lehetséges módon meg­ csalja. Szeretője a nemiség szerelem nél­ küli pornográfiáját. és a földre z u h a n t . agyát elöntötte a vér.

Altatók. . majd teljesen át­ programozzák.Kérlek. és toporzékoló tiltakozása ellenére visszarán­ gatják az életbe. Hátat fordított a körülötte topogó Metheusnak.. azután megtorpant. öngyűlölő bosszújának még az emlékét is ki­ lúgozzák belőle.. hogy. gyanakvó. csak nem fogod elkövetni azt az ostobaságot. kondicionálják. a szilánkokat és szétömlött lezóriumot ártalmat­ lanná tette és eltakaríttatta. Áthozta a fémasztal védőborítását.Csak nem akarod.El fogom követni azt az ostobaságot. amelyre mindket­ ten gondolunk! . A professzor hosszú idő u t á n nézett Shedarra úgy. kérlek. altatják. bement a szobájába. Szavai azonban hiányoztak ahhoz. mint egy ijedt gyermeké.... Lezóriumot kell szerezni! Ugyanolyan módon végzi ki magát. nem érted?! Szükség esetén egyedül te helyettesíthetsz engem teljes értékű munkával! N e m engedhetem..ismételgette kapkodva. Mikor min­ dennek vége volt.. Ez a kín most cudar elégtételt jelentett neki. nyomában lappangó kollégái rá­ törik az ajtót. amíg remélt. hogy látta is. . magára zárta az ajtót. Fegy­ vere nem volt.. csillapítók már fél évszázada n e m tartalmaztak mérgező anyagot. 177 . hogy kifejezze ré­ mült szánalmát.mondta maró önutálattal.Nélkülözhetetlen vagy. a szoba riasztóberendezése működésbe lép. amely fájdalmá­ nál is nagyobb volt. Ha fürdőkádjában felvágja az ereit. Véletlen volt! Szerencsétlen baleset! Senki se hibáztat érte! .Shedar addig tartotta magát. amely őt megkímélte a lezóriumbomba szilánkjaitól.. hogy. A lezóriumtégelyeket rögtön a trezor­ ba zárta. . ahogy Tamiát megölte! Mire besietett a laboratóriumba. vagy felakasztja magát.. igyekezetét és tehetetlenségét a rászakadt bonyodalommal szemben. Shedar. a rö­ vidlátó kék szeme akkorára tágult a homlokára tolt szem­ üveg alatt. az Intézet hírfutótüze már elérte Metheust. .

Hogy meggyőzzetek felelőtlen aljassá­ gom ellenkezőjéről. n e m hallom a hangját! Látod. hogy vigasztaljanak. De. . m i n t h a megütötte volna. Az hátrahő­ költ. . őrült vagyok. m i n t h a dóm nagy­ ságú teremben hangszórók üvöltöttek volna. Szikrányi emberség sincs ben­ n e m többé! S e m m i n e m érdekel.N e m adok . szája. talán át t u d n á m vészelni.. majma­ it. Fuldok­ lóm.m o n d t a Metheus fulladtan -.Arcuk csaknem összeért. engedd el a köpenyem! . illata. akinek egész dúlt magatartása az ő képtelen vádjának ellen­ kezőjét bizonyította. bevégeztem! Egy hullát akarsz életre kényszeríteni? Lezóriumot kell adnod. de gondolatának lézersugara akadálytalanul behatolt Shedar fejébe. száraz torkát kaparták a szavak. . . nevetése levegő.. m i n t h a szakadék szé­ lén tétovázott volna. visszhangos erővel zengett.T ű r n é m . ahogy M e t h e u s a „fejesek" ölebeit.L e z ó r i u m o t n e m kapsz. A végén még hálás is lennék érte. öle. Óriási. riadt kis embert.. Nyers lezóriumot. .Vaskos disznóságot kiáltott Metheus arcába.Elpusztulok Tamia nélkül! A teste. Igen! Meg kell m e n t e n i Tamiát.Téged is megöllek! . amit elkövettem.Szeme kiduzzadt Shedar szorításától. Az utolsó! .Ha Tamiát állati i n d u l a t o m b a n egyszerűen csak kivé­ geztem volna. amire kérlek.?! M e t h e u s megtorpanása olyan volt.. -De. Összeszorult. Ehen-szomjan halok. A mondatot n e m merte befejezni. Ez az utolsó szí­ vesség. semmire sem használhat­ tok. ha nem ölelhetem. étel-ital nekem.Anélkül. De én nem tudok Tamia nélkül élni! N e m tudok! Erted!? Hogy ér­ tenéd?! H o n n a n t u d h a t emberi érzésekről egy magadfajta célrobot?! . hogy észrevette volna. kutyáit és papagájait feltámasztotta a halálból! Miért ne? A visszaajándékozott élet csak oktalan állatok kiváltsága le­ gyen? 178 . M e t h e u s köpe­ nyét megmarkolva vadul rázta a szegény.

. éppúgy. elbűvöli.ragyogott rá Tamia mosolya.sajnos .. szerves anyagot leigázó lezóriumhalhatatlanság. hogy évekig kísérletezett vele. Shedar tudatába újra beerősödött az előtte levő külső lát­ vány. Tétován elfordult az ablaktól. . Persze Metheusnak igaza volt. s léte valódi volt. Meglepi. . ahogy a permetinfúzi­ ót előkészítette. és csendesen fi­ gyelte Tamia kecses. a kőcsipkés fallal körülvett park. S ezt az operációt rengeteg hasonló mű­ tét követte. de nem is érezte fontosnak.N e m . Shedar pirruszi győzelmet aratott. Mert az élő organizmusba beépített. S mikor kiderült. Persze lehet. már késő volt. mert Metheus hetek óta nem vett magához semmi táplálékot. fantasztikusan alkal­ mazkodó lezórium. Tamiát és jó néhány szakmunkást csak fel tudtak hasz­ nálni továbbra is. A pórusain át észrevétlenül lehetett csak életben tartani. egyre ijesztőbb tulajdonságot 179 . ügyes mozgását.. Megpró­ bálta elhitetni magával. amikor. Azután . hogy Tamia szépsége. Az ő veszett sóvárgása és Metheus védekező lelkiismerete mezte­ len tüzes pengeként csapott össze. még mielőtt kiderült volna.Keverjek neked egy plusz-mínusz frissítőt? . ha ugyan. Váratlan változatok tűzijátékát ontja magából szüntelenül. amelyért Naial a Világtanács legmaga­ sabb kitüntetéseit zsebelte be. élt. m i n t akkor.a bo­ nyolult génműtétet. Milyen h a m a r megfakult az ínyén e viharos szerelem minden keserű-édes jó íze! Élvezhetetlen bizmutkásává ala­ kult át.Shedar nem tudta... Metheus halhatatlan­ jainak édene. nem pedig emberi sej­ teket rohamosan felfaló. hogy. Értették egymást. köszönöm.. nemi találé­ konysága kimeríthetetlen. Metheus végrehajtotta Tamián . csak gondolja vagy kiáltja-e követelő szavait.Shedar győzött.az első emberen .

akivel szemben különben is idioszinkráziát érzett. A lezóriumburjánzást k i m u t a t ó vizsgálatok vészjeleit pedig lélektani körülmények nyomása ellensúlyozta. a tehetséget n e m bontakoztatta ki. Kétség­ telenül szívósabb. de még ismeretlen tulajdonságokat rejtő állagnak tar­ totta. Szüntelenül ismételt. hogy lényük ösztönskáláján m i n d i g ugyanazt a primitív melódiát ismétlik. de n é m i k é p p motiválta az esemé­ nyek elképesztő alakulását. Impo­ náló megnyilvánulásai voltak. 5 az intelligens. Olyan vak titánt sejtett benne. hogy ezt a tö­ kéletes h i p e r m ű a n y a g o t n e m ő hozta létre. M e t h e u s valóban utálta Naialt. amíg különféle provokációk. egerek. Naial per­ sze széltében-hosszában terjesztette. de Shedar tudta. Ez az irtózatos tömeghatás persze nem volt mentség semmire. n e m kombinált. hogy „Naial-allergiája" ellenére a lezóriumot jelentős felfedezés­ nek. természetes agyban elindult gondolatfolyamatokat nem tudta be­ fejezni. mégis nyomorúságosan kevesebb náluk. Ezért nem akart először hozzá­ nyúlni a síppal-dobbal világgá kürtölt lezóriumcsodához. képlékenyebb volt az élő sejteknél. amely teljesen elsöpörte a józan mérlegelés érveit. Szolgálatait készségesen ujja180 . Mert a már meglevő isme­ ret. m e r t senkinek sem tűnt fel. kismacskák és kanári m a d a r a k esetében azonban alig derült ki valami a lezórium-láncreakcióról. ellenőrző kísérletek hosszas megfigyelései u t á n eredményei m i n d e n veszélyt kizáró sta­ tisztikává n e m érnek. hogy Metheus belerok­ kant az irigységbe. Igen. M e t h e u s kezdettől fogva félt a lezóriumtól.és emlékezetanyagon kívül nem vett fel új benyomásokat. n e m szőtt eredeti gondolat. A tengeri nyulak.m o n d t a Shedarnak töprengve. hanem fiatalabb kollégája. Ettől tartott M e t h e u s is. Személyes sérelemnek érzi. „Túl szép a leányzó" . A képességeket nem fejlesztette tovább. amelynek teljes irányí­ tóformulája még távolról sem került az ember kezébe.és érzésváltoza­ tokat.mutatott a kelepcéjébe sétált gyanútlan kutatóknak. T ő l ü k n e m vártak egyebet.

amely szerves életük megszű­ nésével félbemaradt bennük. A lezóriumlények képtelenek voltak ezért képességeik alá z u h a n n i . Aláveti magát neki. mint az ember. Jobban működött. és a többi kom­ munikációs szerv is csaknem egy időben repítette széjjel a szenzációt az egész világon. tehát a „sok százezer kötetes" sejtek enciklopédiáját. hogy a lezórium annektálta az élő szöveteket.ik alá csúsztatta. számtalan operációval. Mindent. a többdimenziós proteinnyelv irányító processzusait. N e m de­ generálódott. később kiderült. Ez azonban már csak sok emberi tragédia után lett telje­ sen nyilvánvalóvá. beleszövődve annak bonyolult működésé­ be. a lezórium sokkal pon­ tosabb és csaknem sebezhetetlen módon valósította meg. kromoszómamon­ datait. szinte mozdulatlan egyenletességgel megma­ radt mozgásba lendülése szintjén. amely az embert vagy állatot jelenti. A klinikai halálból tündöklő ifjúsággal új életre ébredő Tamia még az egyetemes m á m o r paroxizmusát lobbantotta fel. a sejtmagban rejlő kódrendszer valamennyi információját. Azután később. Azt kellett hin­ niük . „A biológia legyőzte a halált!" „Az ember halhatatlan istenné lett!" . N e m ismert betegséget. fáradtságot. szépen elringatta vele őket.hirdette a sajtó. ha a genetikai információ alapján egy­ szer már „befejezték" egy organizmus újjáépítését. A használatban nem kopott el. vagy önmaguk fölé emelkedni. A földgolyónak negyvenkét fo181 . illetve valamiféle változatlanság egészen rövid hul­ lámhosszába zárult. amit az élő test tudott. nem cse­ rélődnek többé. N e m tudtak megoldani vagy be­ fejezni bármilyen problémát. A lezórium mikroelasztikus tökéllyel vette fel magába a szerves anyag m i n d e n tulajdonságát. Működésük egészen más időtörvények közé terjedt ki. Az eleven test változott át „halhatatlan lezórium-automatává".mert elhitette -. öregedést és változást A lezóriumsejtek. hogy a lezórium alkalmazkodik az élő szervezethez.

M e t h e u s az „alvilágban" is tovább operált. akik a közösség szempontjából nélkülözhetetlenek s érdemük szerint való­ b a n „ h a l h a t a t l a n o k " voltak. Még a nyakába boruló. féktelenebb ostroma elől M e t h e u s t végül el kellett rejteni. az elemi erővel támadó. Ellenállását. A titkos döntés persze csak az elsődleges s o r r e n d e t jelentette. 182 . szenvedélyes élet­ szomjának. apró és serdülő gyermeket is. örömkönnyeket zokogó Naialt se rázta le magáról. S míg a föld felszínén zokogva átkozódó tömeg halál­ ra kereste a professzort. A világ m i n d e n lakott területe mozgásba lendült. han­ gyabolyként nyüzsgött. művésze­ ket. az ő s asszisztensei lakosz­ tályait. szeretteihez való görcsös ragaszkodásának ráha­ jított szuperbombái.kos láza lett tőle. A hivatalos hatóságok tehetetlenné váltak a m e g r e n d í t ő e n h a t a l m a s zendüléssel szemben. elektronikus zárrendszer mögött rendezték be a laboratóriumát. S azokban a baljósan magasztos pil­ lanatokban talán M e t h e u s is megszédült egy rövid időre. tört. A részegülten ünneplő tömeg elevenen széttépett volna m i n d e n k i t . „Friss h a l o t t a k " ezreit szállították a „csodatévő intézet" m á g n e s e s pólusa felé. aki kételkedni mer a „Metheus-Naial-formulában". számba véve M e t h e u s és m u n k a t á r s a i teljesítőképességének határait. rimánkodó és fenyegető követelésekkel szemben. irodákba. b e n y o m u l t a termekbe. Azután pedig m á r n e m sok választása maradt a rázúduló érzelmi zárótűzben. E b b e n az első r o h a m p e r i ó d u s b a n életre keltett számta­ lan agyonsiratott csecsemőt. zúzott. Ezeket a tudósokat. Éjjel-nappal operálni kellett. Az Intézet föld alatti kaza­ m a t á i b a n . klinikai termeit. pótolhatatlan vezetőket befejezetlen munkájuk közben érte utol az e l h á r í t h a t a t l a n tragédia. A gyászolók egyre t á m a d ó b b . A Világtanács titkos döntése alapján akkor m á r csak azo­ kat a „kiválasztottakat" keltette új életre. tiltakozását szétzúzták az ember halálfélelmének. A kétségbeesés és őrjöngő remény h u l l á m á t semmiféle intézkedéssel n e m lehetett megállíta­ ni.

ők lettek Metheus legfáradhatatlanabb munkatár­ sai. a „Halhatatlanság Atyját". Veszekedések. Se enni. Talán Shedar vette észre először. M u n k á j u k b a n vég­ zetes tévedéseket követtek el. de Shedar és az asszisztensek is idegösszeroppanással küszködtek az em­ bertelen m u n k a t e m p ó t ó l . de gyűlölte is. És ezekkel a „visszatérőkkel" már n e m is volt baj többé. élesen figyelve egymást. hogy a Világtanács irányítása alatt veszni hagyta az egyszerű embert. frissítő gyógyszertől. S körülbelül akkor kezdtek mutatkozni az első riasztó lezóriumtünetek is. azt feltá­ masztották. se aludni n e m tudtak a rengeteg idegerősítő. Fokozódó nyugtalanságát. bizonyosság és zaklatott re­ mény között hányódva: hátha tévednek! 183 . a „koporsóhadsereg" fanatikus gyűrűjéből. Metheus egészsége komoly veszélybe került. hogy valamennyien így alakoskodtak. Később kiderült. nyilvánosság előtt elparentált „nagyok" friss egészségben való visszatérése a világszínpadra egyre ijesztőbb mértékben fokozta az emberiség énhasadásos őrjöngését. túlfokozottan éberek vagy aluszékonyak lettek. for­ rongott. rosszullétszerű iszonyro­ hamait megpróbálta eltitkolni Metheus és a többiek előtt. vé­ res verekedések robbantak ki közöttük. Nem menekülhettek volna el az intézet körül táboro­ zó tömeg. bár ez nem egészen bi­ zonyos. Aki öngyilkosságot követett el a lezórium Hádészben. ahol mesterséges körülmények között éltek hónapokon át. Nem egészen egy esztendő alatt sikerült a „feltámadot­ tak" számát csaknem kétezerre emelni. s csak a „fejesek" juthattak új élethez általa. akin szorongásos elmezavar tünetei mu­ tatkoztak. Mert a tömeg ünnepelte.A megsiratott. Egyik fiatal génsebészen üldözési mánia vett erőt a föld alatti. vádaskodott ellene. Ingerültek. bálványozta Metheus professzort. Volt közöttük olyan munkatárs. A föld felszínére n e m szökhet­ tek ki. hall­ gattak. „csatornalét" következtében.

érzéketlen derűvel állandóan feléje nyomult. beesett szemű. beszivárgott hozzá. Búgó. Mikor egy-egy „onánia" után rá­ riadt. rátört. . n e m lehetett egyetlen emberi jajszót. barátaim! . Szája süppedt kék vonallá vékonyodott borostás ar­ cában.Lelkiismeretlenül. reszke­ tő ujjú idegválságot felfedezte kollégáiban is. A leány azonban semmit sem vett észre egyre brutálisabb elutasításaiból. . Puhán.Csődbe kerültünk. kiszívta minden erejét. kábult ál­ mából felrezzenve hirtelen ott érezte maga mellett. ostoba tudatlansággal fe­ jest u g r o t t u n k egy kísérletbe. gügyögve. erogén zónái billentyű­ során d é m o n i idéződallamot zengetett meg. Éjszaka csillapítószerektől mély. Ha sikerült ellöknie. ami a korszak legkegyetlenebb szemfényvesztésének bizonyult. aki elmulasztotta a lezórium vala­ m e n n y i tulajdonságát ellenőrizni. vámpíröle úgy zárult rá. m i n t Naial. sí­ kos lezóriumtestével. s a beleprogramozott szörnyű rutinnal erőszakot vett rajta. m i n d e n zárlaton áthatolt. M á r fojtogatta is.m o n d t a Metheus szürke arccal a sebtiben összehívott Tudományos Tanács föld alatti ülésén. erőszakos vámpírajka. Azután ugyanezt az üldözöttséget. védekező reflexet kiválasztani belőle. rúgta. mielőtt felfedezését elva184 . min­ d e n ü t t kereste.Akkoriban Shedar m á r menekült. metronómszerű kéjlihegése. követelőzve visszakú­ szott hozzá. Végül kipat­ tant a tovább nem titkolható valóság. hiába torlaszol­ ta el magát tőle. m i n t a bilincs. ölelésének automatikusan lüktető fáradhatatlansága fokozódó undorral és félelemmel töltötte el. de nem lehetett megsebezni. üres gerle­ kacagása. ingoványszerűen körülkerítette. Sarlatánok vagyunk! Én éppúgy. és hiába birkózott vele lidércnyomásos féleszmélettel: Tamia ijesztő szívósságú folyondárként befonta. bűnös. a fürdőszobába rohanva hánynia kellett. rejtőzködött a föld alatti stábhoz tartozó Tamia elől. gyalázta. gyakorlott kitárulkozása. körülkötözte langyos. hogy saját külön lezóriumpiócája megint lecsapolta életerejét. Zavartalan. De nem tudott szabadulni tőle. rátapadt. Hiába verte. Felkorbácsolta.

ami megállíthatná! Hylas. hasznos élő­ lények helyett célrobotokkal csaljuk a közösséget. fájdalmak között új világot építő. N e m mentség rá. hogy körülbelül kétezer halottat feltámasztottunk. aki­ ket szeretnek. eredeti megoldásokat teremtő alko­ tóképességet. a lezórium felfalja. a Világtanács elnöke percek óta ott állt Moist mel­ lett. akik a legtöbbet tették az emberi fejlődésért. . Csak ez a szikra hi­ ányzik hozzá. s azokat. megöli kísérleteink min­ den eredményét. és akárhányszor. hogy nincs emberi erő. szája mozgott. Shedar 185 . mi történik valójában. tudósaink. Életre k e l t e t t ü n k gyá­ moltalan kisdedeket is. és olyan forrongás tör ki világszerte. miféle lélektani fegyverek zsarolása következtében. nincs saját kezdeményezési készségük. Örömök.kult hiúsággal közprédául vetette volna! Ugyanezt a b ű n t én is elkövettem. . Metheus is állt. Ha nyíltan megmondanánk nekik.Egy szavunkat se h i n n é k el! . akik sohasem lesznek felnőttekké! De nagy művészeink. Görcsösen kapaszkodnak a halhatatlan­ ság káprázatába. Tökéletes k o m p u t e ­ rek. nem engedik át a mulandóságnak.A rend már így is felborult. értékes alkotóegyéniségeit.. reflexét sikerült látszólag élettől lüktető testükbe rögzíteni. „újjászületett" vezéralakjaink sem fogják műveiket befejezni. annak reflektorfényében. szüntelenül változó létformánkba beilleszkedő. s micsoda gyilkos gúny­ nyal vagyok kénytelen hozzátenni: talán h a l h a t a t l a n n á tet­ tünk a nyitott világszínpadon. halott automaták valójában! N e m variabilisek. Hiába próbáljuk visszaidézni eze­ ket a váratlan ötleteket. És szem­ fényvesztésünk következtében az embereken ijesztő tömeg­ pszichózis lett úrrá. A helyzet ma az.. mert n e m akarnak meghalni. Mert bár egyéniségük vala­ mennyi lenyomatát. de az új változatokat programozó mérnök értelme és képzelete eltűnt belőlük. karját lengette. N é m á n várakozott. „vissza­ játszani". de nagyszerű munkájukat félbeszakította a halál. de hangja n e m tudta át­ törni a lármát. Köztük az emberiség fontos. emlékképét.vágott közbe Moist halál­ sápadtan.

Beszélj csak a magad és b ű n t á r s a i d nevében. Az operá­ ciókat felfüggesztik. Naial kísérleteinek tempóját viszont meggyorsítják. m i n d e n r e elszánt testtartást. „Tökéletes gyilkosságok" ezreit kö­ vettük el ezzel az átkozott. elpusztít­ ják az egész szervezetet. s Moist valamiféle kompromisszumos megoldást talált.taszította hátra székét Naial. úrrá legyen életellenes burjánzása fölött. Sőt. de az élőhalottak száma egyre szaporodik! . Végül is hiva­ talos segédlettel szétválasztották a d ü h önmagát marcango­ ló százkarú polipját.. . tanítványai között. Mert nemcsak a „feltámasztott halottak" vannak a rovásunkon. és döbbenten ráme­ redt.Egy bomba n e m robbanhatott volna nagyobb hatással. A magam és Naial életét kevésnek találom cserébe a sok bűn­ tényért. Tépjenek darabokra. Shedar számlájára! Az ő sze­ retőjét t á m a s z t o t t a d fel először. nehogy a háztetőkről hirdesd a dicsősége­ det! A M e t h e u s e szavait követő vita véres verekedéssé fajult a professzor és Naial hívei.A n y a k u n k b a borultál érte. Mikor beszélni kezdett. . Naial beülte­ tett lezóriumszervei is felfalják az élő szöveteket. Megérdemlem. kiáltása olyan erővel emelkedett túl a töb­ bi zajon. hogy m i n d e n k i elhallgatott. ő könyörögte ki a hozzájáru­ lásomat. És helyettesítette is.N e m operálok többé! . amikor.. hogy ráta­ láljon a lezórium fékező formulájára. Metheust való­ ban egyedül ő helyettesíthette. rákburjánzáshoz hasonló tünete­ ket m u t a t ó műanyaggal.H o h ó ! K i n e k a nevében nyilatkozol itt. Az asztalt markolva fejét leszegte. mint egy párt­ ütő isten?! . Hama186 . két válla előregörbült. amit a lezóriummal elkövettünk. Metheus egyelőre beteget jelent. M i n d e n segítséget megkap hozzá. . .ismerte ezt a csökönyös. Holttest nincs. és úgy csavartuk ki a kezed­ ből a megafont. Shedar azonban a „tűzvonalban" maradt. mint M e t h e u s közéjük vetett szavai.Öljenek meg.

s a szerencsétlenek. és öngyilkos lett. de elvesztette idegegyensúlyát. M e t h e u s n a k megint igaza lett. Shedar azonban jobban ismerte barátja természetét. testükben a lezóriumszervek gyilkos állagával. Shedart saját külön „kéjrobotjával" való reménytelen küzdelme és meggyőződés nélkül végzett. Hylas. O operálta meg Naialt. akiknek dermedt hulláit megelevenítette. Megfutamodott. Benne . Be­ fejezetlen mondatának kiegészítő része is az ő fejében lap­ pangott. Most már egyedül ő viselte a felelősséget.Metheussal. Ki tudja? A hírre Metheus előbújt a barlangjából. és személyes szempontok fölé emelte. Növekvő b ű n t u d a t a mellett azonban önáltató remény élt benne: hátha Naial kí­ sérletei eredményre vezetnek. de mit értek vele? Mindenesetre Naial ilyen olcsón n e m szabadulhatott. Az ő agyában öltött gon­ dolatformát az „antiműanyag" formula romboló tétele.vagy rajta át született meg a lezórium eszméje. Moist. Naial tehát kísérletezett. előbb-utóbb talán eljutott volna a meg­ oldásig. hogy az operációk felfüggesztéséről szó sem lehet. hogy volt némi elégtétel is ebben az aktusban. hogy kény­ telen volt tovább folytatni M e t h e u s munkáját. vagy a halálra ítélt bete­ gek. Lezóriummal. az egész szorongatott helyzet­ ben lévő Világtanács olyan nyomást gyakorolt rá. Ha több bátorság és türelem él benne.rosan kiderült ugyanis. vissza­ nyerhetik valódi életüket. Rá szár- 187 . Naial nem találta meg a fékező formulát. Naial halála valóban megrendítette. Shedar operált. Metheus „isme­ retlen helyen" lábadozott ismeretlen betegségéből. N e m tu­ dott szembenézni a ránehezedő felelősséggel és . Sejtjeiket sikerül megvédeni e gáttalanul burjánzó műanyag terjeszkedésével szemben. ami jellemző volt rá. villámszerű kirobbanásra készen. hogy két végzetesen rossz megoldás között átmenetileg ez tűnik a kevésbé rossznak. Ahogy múltak a hónapok. Valamennyi­ ük előtt világossá vált. Lehet. ki­ merítő munkája csaknem megőrjítette.

cikkeztek. tíz­ ezerszer megpróbálta végigpergetni vele a beleépített lezóriumformula apró vonatkozásait. szemétkosárnak. hogy m i n d e n összeadási tételben szükségképpen benne rejlik an­ nak végösszege. követelt. fényképeket. ahogy egy kór pontos diagnózisából kikövetkeztethető a megfelelő gyógymód. Szörnyülködve tárgyaltak. szagolni se tudta többé Naialt! Moist azonban egyre újabb génoperációkat kért. Kéretlen szabadelőadá­ sok formájában m i n d e n k i r e ráerőszakolta. Hangját zengető. Üdvözült mosollyal újra és újra felfedezte élete nagy felfedezését. addig „játszotta vissza" Naial agyának lezóriumlemczét. akiket három­ négy év u t á n is tisztába kellett rakni. képességei pontos lezóriummatricáját. Valamennyi génoperáció beültetett élő molekulaváltozatát úgy zabálták fel lezóriumsejtjei. hallani. Naialt nem engedheti átszökni a halál területen kívüli békességébe. Életben kell tartania személyisége. míg maga is belerokkant. bőbeszédű önteltségét az a u t o m a t i k u s ismétlés gyilkos szatírává torzította. Tudta. és rángó idegekkel dühöngeni kez­ dett. m i n t cápák az apró halat. Körülményesen elmagyarázta. M e t h e u s öt teljes éven át kísérletezett vele. Ezerszer. s egyetlen tejfoguk sem nőtt ki. de m ű a n y a g halhatatlansága egyenesen elvisel­ hetetlenné tette. filmeket készítettek a „csecscmőlárvákról". Fényújságok h a t a l m a s főcímeket. Addig ismételtet­ te. Sohasem adta fel a harcot. Végül katedra helyett valamelyik park padjára állva vásári kikiáltóként hirdette fűnek. hogy Naial eleven embernek is kellemetlen fa­ jankó volt. Látni. Le­ írta. éppúgy. r i m á n k o d o t t ki tőlük. Bizonyos.mázott át Naial szörnyű öröksége: folytatnia kellett a mun­ kát az eredményig! M e t h e u s lelkiismeretes ember és fanatikusan becsületes kutató volt. színes plasztikus 188 . mert ember m á r nem hall­ gatott rá. azzal a feltevéssel. Pedig a kudarc híre már kiszi­ várgott. zsarolt.

k o m m u n i k á c i ó nélkül marad­ tak. víz. amelyek végtelen időkig konzerválják. Támasszák fel őket! Akkor is. éljen! 189 . soha meg nem ismételhető egyéni képességek bonta­ koztak ki. kétségbeesett hozzátartozói. ha létük nem egyéb. hogy folytassák az operációkat a Metheus-Naial-formula alapján. Az összecsapásoknak súlyos sebesültjei. A nagyvárosokban m e g r o h a n t á k a Világtanács székházát. a hivatalno­ kokat megverték. közlekedés. Követelték. kitört az emberiség történelmének legbizarrabb. mint „műanyag halhatatlanság". a berendezést az utcára hajigálták.filmeket futtattak a tömeg feje fölött: „Mik ezek? Élőlények vagy mesterséges szörnyetegek?!" Mikor azonban az operációkat hivatalosan be akarták til­ tani. amelyet a közösség legjelentősebb személyisé­ gei írtak alá. s akiben egyedi érté­ kek. a termé­ szet tévedése. vezető pozícióban éppúgy. élelem. Ismételjék csak kedves. és önmaga tudatára ébredt. akit szeretnek. leg­ szánalmasabb forradalma: a gyász és halálfélelem elemi ere­ jű tömegmegmozdulása. M i n d e n ü t t leállt a m u n k a . sebezhetetlenné teszik őket! A halál erőszakos. betegek. aljas bűncselekmény. ültessenek testükbe elpusztíthatatlan lezóriumszerveket. Ha betegek vagy súlyosan megsérül­ nek. A biológiai kutatóintézet „Lezórium központjának" tel­ jes vezérkara és személyzete megint a föld alá menekült a feldühödött tüntetők elől. járműveket gyújtottak fel. A Világtanácsnak u l t i m á t u m o t nyújtottak át. imádott. bármilyen formában. az éljen bármi áron. Keltsék életre őket. halálos áldozatai is voltak. siratnak. m i n t az üzemanyagot. Senkit ne engedjenek át a felbomlásnak. élelmet termelő elektronikus gépek irányí­ tó központjaiban. barikádokat emeltek. csak éljen. Aki megszületett. S az életapparátus valamennyi szervezetében tömegével dolgoztak a gyászolók. Őrizzék meg valamennyi tehetséges embertársukat. A városok áram. m i n t kivételes remekműveket. nélkü­ lözhetetlen önmagukat.

hogy az emberi tudat és tehetség pillanatról pillanatra változó. hanem fokozódott a befolyá­ sos. gyújtó hatású szónokok ajkán kihűlt papagájszólamokká züllöttek a legszebb mondatok. hogy saját belátása alapján önként mondjon le a lezórium iszonyú életpótlékáról. míg verkliszerűen ismétlődő szavaik. A nagyob­ bak gagyogva. arckifejezésük a u t o m a t i z m u s á b a n nagyságuk elunt közhellyé kopott. s elhaltak végül. kiváló írók egy vessző meg­ változtatása nélkül idézték önmagukat. ahová végül odake­ rültek a „halhatatlan nagyok" is. E n n e k ellenére sem szűnt. E n n e k ellenére az operá­ ciók „lassú elapasztásának" szándékát nem adták fel. mikrofonok kereszttüzében. zenevirtuózok puszta jelmezzé. De a gyermekek tovább rugdalóztak a pólyázóasztalon. amint lemarad a korszak fénysebességgel száguldó dimenzióraké­ tájáról. mozdulataik. ö n n ö n eleven emlékük ijesztő kísérlete­ ivé váltak. tipe­ gő. megrokkantak gügyögő. Rajtuk lehetett lemérni. Az ügy ezért .lélektani szempontból . Pedig az évek közben múltak. fogatlan lezóriumcsecsemőik. fejlődő. 190 . Fiatal szülők kiöregedtek. h a n e m fokozatos „elvonókúrával" kell előké­ szíteni arra. átformálódó alkalmazkodása nélkül milyen félelmetes gyorsasággal ve­ szíti el aktualitását. elkülönített parkban. lélektelen formává szegényítették az in­ terpretált tartalmat. Színészek. hatását a legnagyobb géniusz is. selypítő m ű a n y a g kisdedeik mellett. aggodalomtól agonizáló hozzátartozók ostroma ellenük.a legnagyobb nyilvánosságot kapta. Előadóművészek. tovább piszkították a pelenkákat.A tilalmat vissza kellett vonni. fájdalomtól őrjöngő gyászolók. dróton rángatott bábokként produkálták magukat a felvevőgépek. Korszakot teremtő festők saját műveik másolóivá lettek. tapsikolva fogócskáztak az elárvult állatked­ vencekkel a nagy. betegek. A világ egykori bálványai. géniuszai hülye bohócokként. Moist és a Világtanács többi tagja szerint a lázongó tömeget nem sokkszerűen. és cuclizták a pempőt.

szörnyetegenergiával telt más. energiából sűrített. de nem emberré alakultak.. ellenséges do191 . üveg alatt. most négyes ikrekkel. hatalmas. mintha burjánzásukhoz a légkörből vontak volna ki is­ meretlen energiákat. hogy Tamia terhes lett. lézer zárótűzben edzett. ha nem táplálták is őket. amelyek eddig is pá­ rosodtak. h a n e m ön­ célú. Azután egyszerre a lezóriumpárok. A mesterséges veté­ lések között egyre rövidebb idő telt el. Rém­ uralma hatodik évtizedében produkálta a legszörnyűbb. A legszigo­ rúbb ellenőrzés sem akadályozhatta meg. N e m eszik.A kutatók azonban . Valami erős. A magzatokat elvették tőle. de céltudatos stratégiával készült a Föld emberen át való elözönlésébe. amely kiismerhe­ tetlen. szívós lezóriumcsecsemőt szült m i n d e n fájdalom nélkül. fejlődtek. gyönyörű.. sugárzások pengéi között üres. Öt borzalmas. hogy valamelyik lezórium célrobot. Ezek a gyermekek n e m sírtak. hatalmas lezóriumembrió növe­ kedését m u t a t t á k ki a méhben. plasztikussá vált emberi termék. nem aludtak. leg­ váratlanabb fenomént. ragyogó szemmel. A magzat apja az egyik új életre keltett lezóriumasszisztens volt. de ellenséges „anti­ h u m á n " szándék öltött volna testet benne. Ketrecben. hüllőravaszságú. egy új „halhatatlan" anti-emberfajta első gyümölcseit. Újra terhessé lett. még „beíratlan" lezóriumsejtekkel nőttek. Fekszik. tanulékony.akik azt hitték. A vizsgá­ latok három. N e m mozdul. Perspektívája pedig. akkor is növe­ kedtek. Metheus bele is betegedett. Mintha n e m is vak állag. ötös ikreknek adjon „életet". ami eddig történt. valamennyien termékennyé váltak. észrevétlen terhesség után. N e m beszél.alaposan tévedtek. Shedar vette észre. gyors fejlődő. A „lezóriumgéniusz" meg­ változott viselkedése mellett eltörpült mindaz. és a mennyezetet bámulja. amely egyszerre köbre emelte vala­ mennyiük b ű n t u d a t o s rémületét. a lezórium már n e m okozhat nekik újabb meglepetést . amelyet szervátültetés alakított át ember­ ből automatává.

benső teré­ ben világosan. hangot. moz­ dulatot. Viaszlemezszerű lé­ nyük felvett. Tamia az üres ágy fölé hajolva szorgosan permetezte tápin­ fúzióval a professzor hiányzó testnegatívját. felfalja az örömök. Metheusszal m á r m i n d e n t elmondtak egymásnak. Azono­ sult barátja lényének titkos ösztönzésével. Csak azután t á m a d t benne halvány nyugtalanság. Ez a hiányjel Shedarban megint kiváltotta azt az állapotot. ami történt és ami történni fog. Az „őscsecsemők és kisdedek" s az életre keltett állatok a p a r k b a n egyelőre nem növekedtek. A pasztellzöld. zsongító füg­ göny d u z z a d t a n belengett a szobába a nyitott ablak előtt. Nesztelenül betaszította az ajtót. hogy elkülönítik. Az ajtót csak betámasztotta maga mögött. visszhangos morajlással hallotta M e t h e u s ér­ velését: „Lezórium ellen plutonit-lápisz! Semmi más nem állíthatja meg az emberi létformát elpusztító burjánzást! A lezórium elözönli. mint az.. sajátos gondolat­ menetével.loggá. De meddig? Meddig lehet az Intézet és a lezóriumpark falain belül tartani ezt a rohanó energiát. Tamia rámosoly­ gott. Shedar visszarettent a gondolattól.. ami. ami terjeszkedni. Később azonban. Az ágy üres volt.. majd visszajátszott m i n d e n benyomást. Vajon gátat lehet-e vetni a gyilkos lezóriumvírus szaporo­ dásának? Egyelőre s e m m i más fegyverük nincs ellene. egyszer már együtt megélték volna. Legfeljebb beles hozzá valamiféle részvét árnyékával. ami válságos pillanatokban m i n d i g létrejött Metheus és közötte. majd kezében a permetinfúzióval besuhant Metheus szobájába. uralkodni akart. Mintha azt. Kérdése­ ire n e m is felelt volna.. Tudata szélesre tágult. Első refle­ xe a csodálkozás volt. és.. Shedar menekülve elfordult az ablaktól. fájdalmak között 192 .. hogy utánamenjen. Megtorpant. mintha a láthatatlan „kísérletező" félretette volna őket egyelőre a si­ keresebb variáns kedvéért. ami már inkább tompán sajgó emlékké fakult.

Amit még tenni lehet. amit előbb-utóbb eltüntet majd a táguló tudat világossága. Shedar világosan hallotta Metheus hangját: 193 . Ez az elözönlés már megkezdődött tudatos.. operációját. Csak az a kér­ dés. Az élet a halálban újul meg. betegszobája mellett. Shedar újra az ablakhoz lépett. A „halhatatlanok parkjá­ nak" nyírott bokrai. s a Metheus-Naial-formula va­ lamennyi kísérletét. E vesztegzár szükségességét m i n d e n k i megértette a lezoritlények szaporodási b o m b á j á n a k r o b b a n á s a óta. halk tónusa. idegen ösztönzés paran­ csára. Shedar most értette meg M e t h e u s lázas igyekezetének valódi okát. egy rejtélyes. De az embernek ez az atavisztikus halálfélelme a lezórium legyőzhetetlen szövetségese egyelőre. az embereket egyre kevésbé viselte el. hogy Tamiát és őt hogy fogja akkor. Sötét és elementá­ ris. Párosodásuk is némán ment végbe. antigondolat szörnyetegek özönlik el. nem egészen egy év alatt új épületeket emelte­ tett a „lezóriumkaranténba". Egyedül Metheus teheti meg. hiszen Tamiát az utolsó évtizedben saját külön célrobotjává progra­ mozta. embertelen stratégiá­ val a lezóriumautomaták ivarszervein keresztül. Metheus egyedül Tamiát tűrte meg a régi Intézet tömbjé­ ben. színes virágágyai közötti fehér útkígyókon férfiak.. amit m i n d e n k é p p meg kell tenni. ter­ mészetünk éjből nappalba s nappalból éjbe utazó egészséges körforgása. ahogy a test az álom »kis halálában« töltődik fel életerővel. kórháztermét áttelepítette oda. bolygónkat néhány évtized alatt élőlények helyett anti­ anyag. s ez sem keltett gyanút. Ha továbbra is hozzáfér a gyilkos lezóriumforráshoz. M e t h e u s éjjeliszekrényén megcsendült az ultrafon fémes. más n e m tehe­ ti meg. valamennyien egyedül. nők sétáltak. A félelem tudatlan­ ság.szüntelenül átalakuló életet. amelynek lényege az elhalás és születés. Atavisztikus ösztön. antiérzés. Párbeszéd sohasem folyt lezóriumautomaták között. Egyedül én!" Igen. Ez a lüktető dialektika a mi világunk lélegzete.

cipőkkel. rothadt gyümölccsel. A csillogó pázsiton gyerekek futkároztak. kétszer kö­ vetett el öngyilkossági kísérletet miatta. sikolyokkal. lépteit ritmusra szaporáz­ za. arannyal át­ szőtt bő köntösben: Medon. a költő. csupasz mellel. majd megtorpan. nyögésekkel váltakozó trillatöredékeket Shedar füléhez so­ dorta a szél. Milyen jó. hallania többé! Milyen jó. Az a fehér köpenyes. Nemsokára megpillantotta kecses alakját. hogy. Szegény Satyris! Milyen halálo­ san szerelmes volt a n n a k idején Mylitta Sensbe. magában beszélő alak Naial. Mylitta már nincs a p a r k b a n . Tamia elhagyta a szobát. hogy ezeket a megtestesült vádakat nem kell látnia. M i n d e n hiányzó mozaik a helyére került. állát felemeli: előadást tart. Valamikor.. gyerekkocsikban rózsás csecsemők keze hadonászott. Forog már. és forog azóta is egyedül. valóban zokogott ilyenkor. A szerencsétlen lezórium M e d o n persze akkor is tovább skandált.„Tárnia és Shedar azonnal jöjjenek át a D telepre! Végez­ tem!" Igen. A melodikus. Két karját széttárja. labdáztak. és Zelin rengeteg port kavart Coitus-áriáját énekli. örökifjú zseniparodista hosszú. és forogni kezdett saját tengelye körül. De hol vannak fanatikus dervisei? Először kinevették. Satyris selyemszürke pudlikutyája. ha. felment a szobájába. A hosszú hajú. arcát kezébe temeti. Ez a kutya is az ötvenedik évét tapossa. Szemét n e h e z e n vonta el a park mozgalmas. látszólag derűs látvá­ nyától. Vala­ m e n n y i betöltötte már a hatvanadik évét. elfelejtve legalább harminc éve már.. Vajon a legelső operációk apró áldozatai is növekedni. mikor modoros n a p h i m n u s z a i körül fiatalokból álló szekták ala­ kultak. Igen. Nagyokat szökkenve ott ugrál körülötte. majd megdobálták göröngyök­ kel. és sikong­ va ugatja a negyven esztendővel ezelőtt meghalt híres jel­ lemszínész.. Saját verseit skandálja. burjánzani kezdené­ nek végül. Ott áll a második emeleti ab­ lakban kibontott hajjal.. amelyekre m á r senki se kíváncsi. amint 194 . zokogott és for­ gott.

hu . de láttukra sem megbá­ nás. de egy ponton azok is átengedik majd he­ lyüket a fiataloknak.. Shedar meggyorsította a lépteit. akkor pedig. A holnap generációjában is a végtelen élet foly­ tatódik.. s falai porrá omolva zuhogni kezdtek lefelé. körülnézett. E g y e t é r t e t t Metheusszal. Ha a ter­ mészet ellen kontárkodik valaki. Mert ez a természet rendje. Utódaik még tovább élnek majd. Az új hajnalban ébredők. Vala­ mennyi fa személyes ismerőse volt. Annak ellenére. sem önsajnálat n e m t á m a d t b e n n e . s aludnia kell. Az Édesvíz-kiadványok megtekinthetők és megrendelhetők interneten: http://www.lezórium nélkül. az öregek művének élő lépcsőfokain lépkednek tovább.netcily. és.. Az ember elálmosodik egyszer. N e k i is in­ dulnia kell. Mikor kilépett az Intézet régi kertjébe. de mosolygott közben. Shedar már nem hallotta a hatalmas morajlást. először a halhatatlanok „édenének" központi épülete lazult meg a plutonitrobbanástól. az én és te közötti megkülönböztetés őrülete okozza az egész félreértést. és. ilyenfajta lezóriumzsákutcába kerül. hála a biológia rohamos fejlődésé­ nek. egészségesen. hogy mindketten teljes frissességgel ér­ ték el százharmincadik évüket . Ahogy átlépett a park elektronikusan záródó kapuján. Földhöz vágta a légnyomás. míg arca volt hozzá. fáradt volt. M e t h e u s bizonyára tü­ relmetlen.. ha más néven szólítják is egymást..gyors léptekkel sietett a halhatatlanok parkjába..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->