P. 1
történelem 1

történelem 1

|Views: 984|Likes:
Published by Patrik Benedek

More info:

Published by: Patrik Benedek on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1. tétel:
 • 2. tétel:
 • 3. tétel:
 • 4. tétel:
 • 5. tétel:
 • 6. tétel:
 • 7. tétel:
 • 8. tétel:
 • 9. tétel:
 • 10. tétel:
 • 11. tétel:
 • 12. tétel:
 • 13. tétel:
 • 14. tétel:
 • 15. tétel:
 • 16. tétel:
 • 17. tétel:
 • 18. tétel:
 • 19. tétel:
 • 20. tétel:
 • 21. tétel:
 • 22. tétel:
 • 23. tétel:
 • 24. tétel:
 • 25. tétel:
 • 26. tétel:
 • 27. tétel:
 • 28. tétel:
 • 29. tétel:
 • 30. tétel:
 • 31. tétel:
 • 32. tétel:
 • 33. tétel:
 • 34. tétel:
 • 35. tétel:
 • 36. tétel:
 • 37. tétel:
 • 38. tétel:
 • 39. tétel:
 • 40. tétel:
 • 41. tétel:
 • 42. tétel:
 • 43. tétel:
 • 44. tétel:
 • 45. tétel:
 • 46. tétel:
 • 47. tétel:
 • 48. tétel:
 • 49. tétel:
 • 50. tétel:
 • 51. tétel:
 • 52. tétel:
 • 53. tétel:
 • 54. tétel:
 • 55. tétel:
 • 56. tétel:
 • 57. tétel:
 • 58. tétel:
 • 59. tétel:
 • 60. tétel:
 • 61. tétel:
 • 62. tétel:
 • 63. tétel:
 • 64. tétel:
 • 65. tétel:
 • 66. tétel:
 • 67. tétel:
 • 68. tétel:
 • 69. tétel:
 • 70. tétel:
 • 71. tétel:
 • 72. tétel:
 • 73. tétel:
 • 74. tétel:
 • 75. tétel:

1.

tétel: Az egy ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek Az egyes azono azonosítása
FELADAT:

A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Az Indus völgyében a Kr. e. 3. évezredben kibontakozó dravida kultúrát a Kr. e. 2. évezred közepén árja törzsek hódították meg. A dravidák jelentős része a szubkontinens délebbi részeire költözött. Az ún. védikus korban (Kr. e. 3. évezred közepe és III. század között) alakult ki az árják új civilizációja, amiben jelentős szerepet játszott a brahmanizmus. Indiában kisebb-nagyobb államalakulatok jöttek létre, amelyek egymás elleni harcai ritkán eredményezték nagyobb területek egyesülését, a széttagoltság megszüntetését. Kifejtés A brahmanizmus és a hozzá kapcsolódó társadalmi szerkezet: A brahmanizmus sokistenhitű vallás, ahol a világ rendjét három fő istenség határozza meg. A hódító árják által létrehozott új társadalmi tagolódás a bőrszín szerinti különbségen alapult (varnavagy kasztrendszer). A brahmanizmus megőrizte a védikus vallás bizonyos elemeit: a világ örök és megváltoztathatatlan, az újjászületés, a lélekvándorlás, a dharma (a minden felett álló világtörvény által előírt kötelességek) megtartása, az isteneknek bemutatott áldozatok jelentősége. E rendszer négy kasztot és a kaszton kívüliek csoportját különböztette meg. A kasztba csak beleszületni lehetett. A kasztok közötti átjárás attól függött, hogy az illető mennyire tartotta be a számára előírt vallási parancsokat, azaz kasztja törvényeinek megfelelően élt-e. Ha igen, akkor volt reménye a reinkarnáció (újjászületés) következtében egy magasabb kasztba születni. A brahmanizmus (áldozatbemutatásban játszott kiemelt szerepük életmódjuk tisztelete) tette lehetővé, hogy a papok kasztja megszerezze a politikai vezető szerepet is a ksatrijákkal vívott küzdelmek során (az eposzok megőrizték a harcok mitikus elemekkel átszőtt történetét). A buddhizmus és a hozzá kapcsolódó társadalmi elképzelések: A brahmanizmussal szemben a Kr. e. VI. században kialakult vallás, alapítója a ksatrija Gautama Sziddharta (Buddha). Nem fogadta el a kasztrendszert, de nem is hirdetett harcot ellene. Tanítása szerint van lehetőség az egyénnek az örökös újjászületés kényszeréből való kiszakadásra (nirvána). Tanításának lényege: a boldog megsemmisülés (nirvána) a vágyakról való lemondással érhető el. A szerzetesi élet központjában az elmélkedés és önmegtartóztatás állt, de a híveknek is erre kell törekedniük ahhoz, hogy megszabaduljanak az újjászületés kényszerétől. A buddhizmus a negyedik legnépesebb világvallás. Meghatározó a jelenléte Nepálban, Tibetben, Kínában, Japánban és Indokina területén. A két vallás egymáshoz való viszonya és az indiai állam(ok) életében játszott szerepe: A buddhizmus lényegi tanításaival ellenkezett a világi értelemben vett vallási harc a brahmanizmus ellen.

1

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
A Maurja-dinasztia legjelentősebb tagja, Asóka (Kr. e. III. század) felismerte azonban, hogy amíg a varnák (kasztok ) együttes fellépését lehetetlenné teszik a vallási törvények, addig egységes állam sem jöhet létre Indiában. Asóka ezért buddhista lett, és támogatta a vallás elterjedését, a társadalom átalakulását, de halála után a reform leállt. Asóka kísérlete kudarcba fulladt, de hatására a brahmanizmus megújulása elkezdődött (hinduizmus). Lezárás, összegzés A hinduizmus a többi vallással szemben toleránsabb, mint a brahmanizmus volt. A hinduizmus megőrizte a kasztrendszert, de több kisebb csoportra osztotta a társadalmat (alkasztok), amelyekbe – a korábbiakhoz hasonlóan – csak beleszületni lehetett, és meghatározott foglalkozást űzhettek tagjai. A hinduizmus nem térítő vallás ugyan, de az indiai kereskedők hatására megjelent Délkelet-Ázsiában, Indokinában is. A harmadik legnépesebb világvallás.

2. tétel: A hódító háborúk hatása és a római köztársaság válsága hód
FELADAT:

A források és ismeretei segítségével mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi hatásait! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Róma a Kr. e. III–II. század folyamán a punok ellen vívott három háborúban szerezte meg a Földközitenger nyugati medencéje feletti uralmat. Provinciákat szerveztek. A sikerrel záruló háborúk után a Földközi-tenger keleti medencéjét hódították meg. A Kr. e. II. században a meggyengült hellenisztikus államok területe is provinciává vált. A Birodalom központja Itália. Az államot Rómából irányítják. Kr. e. II–I. század között jelennek meg a válság jelei. Átrendeződtek a Birodalom területén a gazdasági, társadalmi és ezek következtében a politikai viszonyok. A hódítások eredményeképp a gazdaság terén óriási felvirágzás lehetősége teremtődött meg, ám a válság társadalmi és politikai elemei egyelőre nem tették lehetővé ennek kibontakozását. Kifejtés A földbirtokviszonyok átrendeződése Az ager publicusból a patríciusok részesedtek elsősorban, ami a rabszolgatartó nagybirtokok (latifundium) kialakulásához és a kisparaszti birtokosság súlyának csökkenéséhez vezetett. A parasztság helyzetének megváltozása a hódító háborúk idején A katonai kötelezettség a szolgálatra kötelezett kisbirtokos parasztok elszegényedéséhez vezetett. A háborúk során ez a réteg óriási emberveszteségeket szenvedett el. A latifundiumok előnybe kerültek a paraszti birtokokkal szemben, egyrészt mert a parasztok nem vagy nehezen jutottak bérelhető földekhez, másrészt a latifundium olcsóbban termelt, mint a paraszti kisbirtok.

2

A földjüket vesztett parasztok jelentős számban Rómába költöztek, ott reméltek megélhetést (antik proletariátus problémája). Katonai válság Az eladósodó parasztok elvesztették fegyvereiket is. A nehézgyalogság felállítása veszélybe került. A hódításokban egyre nagyobb haderőre lett volna szükség, ám a parasztságból ezt nem lehetett biztosítani, ezért sor kerül a hadsereg átalakítására is (paraszti hadsereg helyett zsoldos hadsereg, Marius reformjai után állandó hadsereg). A hadvezérek a polgárháborúban saját politikai törekvéseikre tudják felhasználni a tőlük földet kapó zsoldos katonákat és veteránokat (pl. Sulla, Pompeius, Caesar, Antonius, Octavianus). A rabszolgák helyzete, gazdasági szerepe A háborúk következtében rengeteg rabszolga került a Birodalomba, ezért az áruk lecsökkent, s nem törekedtek velük szemben az emberséges bánásmódra, a megfelelő ellátásra. Általánosságban elmondható, hogy a városokban élő és dolgozó rabszolgáknak jobb volt a helyzete, mint a vidéken vagy a nem ház körül élőké. Csak az ellátásukról gondoskodva a szabadoknál olcsóbb munkaerőt jelentettek. Munkájuk megbecsüléseként felszabadíthatták őket, így külön réteggé váltak a libertinusok. A rabszolgák számának növekedése a rabszolgafelkelések állandó veszélyét is jelenti (pl. szicíliai felkelések, Spartacus lázadása). A hódítások társadalmi következményei a gazdasági/politikai elitben A hódítások következtében a hagyományos római erkölcsi értékek válságba kerültek. A görög műveltség átvétele kulturális válságot is okozott. A hódítások során jelentős szerepet játszó itáliai szövetséges népek a támogatás és a hadsereg biztosítása érdekében római polgárjogot nyernek. A lovagrend egyenrangúságot vívott ki a patríciusokkal szemben. Lezárás, összegzés A római köztársaság válságához hozzájáruló tényezők: Az eladósodásból következően bekövetkezett a parasztok válsága, ami a rabszolgatartó nagybirtok megerősödését és ezzel együtt a paraszti árutermelés csökkenését eredményezi. A rabszolgák számának növekedése egyrészt a termelés jelentős felfutását, másrészt azonban a rabszolgafelkelések veszélyét is magában hordozta. Az óriási emberveszteség és a további hódításokra törekvés katonai válságot eredményezett. (Marius reformja új hadszervezetet hozott, amely földhöz jutást is ígért. A hadvezérek diktátorként politizálnak.) Városállamból birodalom lett. Közigazgatási válságot okozott a provinciák megszerzése és a magistratusok hagyományos, a római köztársaság szokásának megfelelő munkarendjének lehetetlensége. A politikai erők közötti küzdelem végül polgárháborúkhoz vezetett a Kr. e. I. században, melynek fő színhelye Róma, ill. Itália. A társadalmi és a politikai konszolidáció (pl. a principátus idején az I–II. században) megteremti majd a virágzás lehetőségét, hiszen a lakosság nyugalomban élhetett, a gazdaság fejlődött (pl. provinciák közötti munkamegosztás, belső kereskedelem, a birodalmon kívüli területekkel való kereskedelem).

3

a sportversenyek az istenek tiszteletére rendezett vallási rendezvények voltak eredetileg. ezért utakat. a közösségi ünnepségeken részt venni. Etruria mocsaras vidéken feküdt. derékszögű úthálózatokat építettek. csatornákat. század az athéni demokrácia fénykora. a ión (a női test arányai szerint készült. A színház jellegzetes szerkezet (az orkhesztra egy kerek vagy félkör alakú térség. A szabad embereknek a poliszban tág terük volt arra is. hegyek oldalán jöttek létre. e. az Erekhtheion.és kocsiversenyek építményei (hüppodromok). a lakóházak jellegzetességei: A görög városok gyakran kikötők.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 3. Az agyagtéglákból épített település két központja az agóra (piactér) és az akropolisz (fellegvár). A görög építészet legjellegzetesebb elemei a különböző oszlopfajták: a dór (ami férfias. félkör alakú. milyen lehetett a római lakóháznak is mintául szolgáló jellegzetes etruszk otthon. lépcsőzetes üléssor). ha mód volt rá.). a versenyjátékok építményei és a színházak is. a szkéné a tulajdonképpeni színpad. A város az alapító hérosz és a helyi kultusz legfőbb istenének védelme alatt áll. hidakat. erődítményeket kellett építeni. a kollión a domboldalból kivájt. a versenypályák (sztadionok). Az oszlopot emberi alakot ábrázoló szobor is helyettesíthette: a férfi az atlaszfigura. A perzsa háborúk után a várost újjáépítették. A klasszikus korszakban jelent meg a várostervezés is: szabályozták a városépítészetet. A színházi versenyek. ill. Helyenként csatornáztak (de ennek elterjedése nem jelentős). amikor az árutermelés viszonylag általános jólétet biztosított. a tornacsarnokok (gümnaszionok). képességeiket sokirányúan fejlesszék. A klasszikus kor legjelentősebb épületegyüttese a Periklész vezette Athén Akropoliszra emelt épületei (Athéné temploma a Parthenón. V. melynek középpontjában az agora található. kiemelkedõ alkotásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Kr.) Kifejtés A görög köztéri építkezések. Az első sorokban a város és a papság vezetői foglaltak helyet. a vallási ünnepekhez kötődő versenyeknek helyet adó középületek: pl. sztoa) is. robusztus hatást kelt). a női a kariatida. hogy saját maguk alakítsák életüket. A klasszikus korban jelentek meg a szórakozásnak. Propülaia stb. a kultusz szolgálatában álltak a templomok. A római építészetre az etruszkok és a görögök jelentős hatást gyakoroltak. tétel: A klasszikus kor kiemelkedõ kulturális emlékei. az előadás alatt a kórus helye. (A sírok alaprajza pl. valamint a ló. hanem az agórát övező középületeknél (pl. Az etruszk művészetre vonatkozó ismereteink legnagyobb része azonban a sírokból előkerült leleteken alapul. Az oszloprendeket nem csak a templomépületeknél alkalmazták. klas A róm építészet jelentõs alkotásainak azonosítása római FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a klasszikus kori görög és a római építészet sajátosságait. az oszlopfőn csigavonal látható). védett helyek. Athénban kötelező volt a közösség ügyeinek intézésében. A vallás szabta meg a görög középületek főbb művészi feladatait. megmutatja. kecsesebb törzsű. a városokat pedig védfallal vették körül. 4 . a díszes korinthoszi (akantuszlevelek futnak a tetején körbe).

a csatornázottság. szimmetrikusan helyezkedtek el. a városfal. színházak. a bazilika (eredetileg háromhajós törvény. túlzsúfolttá lettek. célszerű alaprajzuk gyors közlekedést tett lehetővé. tétel: A Nyugatrómai Birodalom bukása és a népvándorlás Nyu FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a Nyugatrómai Birodalom bukásának okait! 5 . Kisebb fesztávolságot síkfödémmel.A görög emberek élete tehát egyrészt a nyilvánosságnak teret adó köztereken. A római lakóházak (különösen a villák) felülmúlták a görögöt mind a változatos alaprajz. A lakóházak javarészt vályogból készültek. vásárcsarnokok. a diadalívek stb. a vízvezetékrendszerek kiépítése. A család életének központja egy belső udvar volt. a fürdő és – nagyobb városok esetén – a többemeletes bérházak. pl. másrészt azonban a görög nő társadalmi helyzetét is a külvilágtól való elzártság jellemezte. erejét fejezte ki a köztéri építkezés pompája. diadalívek. ezért kevés emlék maradt fenn. A köztársaság első századaiban a templomépítés a meghatározó építészeti feladat. a Birodalom nagyságát. A városrendezés mestereinek tekinthetők a rómaiak. és gömbboltozattal hidaltak át. A római művészet a császárkorban azonban fokozatosan veszített eleganciájából. árkádos vízvezetékek. egy-egy uralkodó – olykor irreális. utak. 4. insulákban) lakott. aminek részben éghajlati oka van (minél kevesebb ajtó és ablak. Ahol az éghajlat megkívánta. ill. nagyzoló – vágyait tükrözték.és tárolótartályokig. A római köztéri építkezések. sokáig tűz a nap). Lezárás. a lakóházak jellegzetességei: A római város jellegzetességei: az úthálózat. A lakószobák egy kisebb udvar (átrium) körül szabályos rendben. A környékbeli források vizét összegyűjtötték. gazdagsága. mert nagy a meleg. a fürdők. Az alkotások egyre díszesebbé. csöveken keresztül jutott el a városi elosztó.és kereskedelmi épületek). cirkuszok. kereszt-. onnan pedig a város megfelelő pontjaira. alacsonyak voltak a lakások. A provinciák városai a katonai táborokból alakultak ki. Róma élen járt a monumentális épülettípusok (pl. A faszerkezet miatt komoly veszélyt jelentett a tűzvész (szenes serpenyőkkel fűtöttek). a látványos rendezvényeknek helyet adó amfiteátrum és a circus is. és hosszú vízvezetékeken juttatták a városba. A jellegzetes római középületek itt is megtalálhatók voltak. városfalak) kialakításában is. a díszterek. összegzés A politika és az építkezések kapcsolata Mind a görögöknél. A lakóház külvilágtól elzárt. A római városok nagyon fontos eleme volt a társasági élet központjának számító közfürdő. A városi köznép akár többemeletes bérházakban (ún. télen füstösek. mind a rómaiaknál a város. másrészt a nyilvánosságtól elzárt lakóházakban zajlott. Ekkor alakultak ki a városi középületek típusai. csatorna. nagyobbat azonban már donga-. A víz egy árkádsor tetején. a szobákat – a fürdőkhöz hasonlóan – padlófűtéssel látták el (a padló kőlapjait tartó oszlopok közé és a falak üreges tégláiba gőzt vezettek). csatornák. Ritkán volt folyóvíz. mind pedig a kényelem szempontjából.

A piac beszűkülése. amit a császárok (Diocletianus. decentralizáció a Birodalom nyugati részén. század folyamán a túlnépesedő germán törzsek már be-betörtek a Római Birodalom határ menti területeire. Ez a lépés csak átmenetileg hozott megnyugvást. A hódító háborúk lezárultak. században a Római Birodalom válságba jutott. ezért a rabszolgatartó nagybirtokon (latifundium) elterjedt a colonusok alkalmazása. A Nyugatrómai Birodalom azonban önmagában nem lett volna képes a hunoknak ellenállni. a piacra kerülő áru mennyisége kisebb lett (a colonus többet fogyasztott a rabszolgánál). a kereskedelem központjának keletre tolódása az ipar és a városok hanyatlásához vezetett a Birodalom nyugati részén. (A gazdasági erőnek köszönhetően eredményesebben védekezhettek majd a barbár támadásokkal szemben is. evvel párhuzamosan Itália gazdasági szerepe egyre csökkent. a patrocínium rendszere. és legyőzték a császári haderőt (378 Hadrianopolis). a nyugati/vizigótok azonban menekülni próbáltak. A nagybirtokosoktól függő helyzetbe kerültek a kisbirtokosok (patrocínium). gazdasági és politikai helyzete. Kifejtés Az I. A vandálok Africa provinciát foglalták el. majd Galliába vonultak. élelem). elindította viszont a Birodalom részekre szakadását. ezért a gótok fellázadtak. A népvándorlás okai: éghajlatváltozás és a népességnövekedés miatt bekövetkező földhiány. akik határvédő funkciókat láttak el. a munkaerőhiány. így a városok jelentősége is megmaradt. ill. A keleti/osztrogótokat a hunok uralmuk alá vonták. században engedélyezte először Róma nagyobb germán csoportok betelepedését. A keleti területek uralkodója azonban nem teljesítette az ígéretét (zsold. de nem elhanyagolható tényező a „harci” vágy és a Római Birodalom vonzása. A népvándorlás nem alkalomszerű támadást jelent. A nyugati gótok vezetésével a hunok elöl menekülő germánok kifosztották az önmagát megvédeni képtelen Rómát (410). században a gazdasági virágzás miatt a provinciák megerősödtek. és katonai szolgálatért cserében bebocsátást kértek a Római Birodalomba. a támadó. és megnövelte a germánok katonai erejét is. A III. akik bérleti díj fejében művelték meg a számukra kiosztott parcellát. A népvándorlási hullám a hunok hatására indult el Európában (375). ezért a germánokkal kötött szövetséget (451 Catalaunum). de a császári diplomácia elérte. A gótok jelentette veszély csökkentése érdekében Theodosius császár letelepítette őket: önálló államot alkothattak a Birodalomban. ill. a távolsági kereskedelemnek köszönhetően. A Birodalom keleti részén viszont fennmaradtak a piacok a pénzgazdálkodásnak. Az angolok. melynek hatására alapvetően megváltozott a korabeli Európa társadalmi. a birodalom területére betelepedő barbárok destabilizáló szerepe. Pannóniát a hunok szállták meg. csökkent a rabszolgák száma. a munkaerő röghöz kötésével próbáltak meg ellensúlyozni. Attila halála után (453) a hunok birodalma felbomlott.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A IV–V. A válság fontosabb összetevői: a gazdaság hanyatlása. A Birodalom nyugati részének lakossága az ellátási problémák miatt (hanyatló városok) vidékre menekült.) A II–III. hanem egy olyan hatalmas népmozgást szerte Európában. ám ezeket akkor még Róma hárítani tudta. a császári adminisztráció meggyengülése. Constantinus) adóemeléssel. A colonusok megjelenése csökkentette a munkaerőhiányt. A letelepedés további népességnövekedést okozott. ill. és II. hogy nyugat felé támadjanak inkább. A hunok Attila vezetésével először a Keletrómai Birodalomra támadtak. 6 . földművelésből tartotta fenn magát (naturális/önellátó gazdálkodás). a Birodalom két részének eltérő fejlődése. s ez a területről befolyó adó csökkenését eredményezte. a burgundok is Galliában telepedtek le. szászok Britanniát foglalták el.

elismerve a császári hatalom feljebbvalóságát. Amikor Klodvig frankjai legyőzték a helytartót (486). összegzés A vandál támadás után újabb germán betörések és a törzsek egymás elleni harcai egyértelművé tették. a megtermelt terményeket a földesúr és a birtokot művelő parasztok fogyasztották el. ruházat) is helyben állították elő (naturális gazdaság). éhínségek). hogy a germánoknak nem érdeke megőrizni a Nyugatrómai Birodalom egységének a látszatát sem. 5. a földek eltartóképessége javult: csökkent a háborúk jelentette pusztulás. (476-ban Romulus Augustulust lemondatta Odoaker. tétel: A mez mezõgazdasági technika fejlõdésének néhány jellemzõ mozzanata a X-XI században X-XI. a császári jelvényeket Constantinapolisba küldette. az ipar és a városok hanyatlásával a megélhetés forrása a földművelés lett. a lakosság jelentős része vidékre költözött. a demográfiai változásokkal való összefüggését! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Nyugatrómai Birodalom gazdasági válsága a naturális gazdálkodás kialakulásához vezetett: a kereskedelem. FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a mezőgazdasági technika és technológia változásának okait és következményeit. amelyek hatására a termelékenység nőtt. kiszámíthatóbb életkörülmények miatt a népesség növekedésnek indult. talajváltó majd kétnyomásos gazdálkodás) és a korszak háborúi a népesség csökkenéséhez vezettek (gyakori éhezések. századtól olyan változások következtek be a mezőgazdasági művelésben és a külső körülményekben. ill. tengertől föld elhódítása) a megújuló technikával és technológiával művelhető meg hatékonyan: 7 . Gallia provincia megszűnt. A longobárdok Pária központtal királyságot alapítottak (568). Kifejtés A IX–X. Az alacsony terméshozamok. mocsarak lecsapolása. az éghajlat kedvezően változott (felmelegedés). Lezárás. a mindennapi élethez szükséges holmikat (szerszámok.A vandálok Róma ellen indított támadása (455) után. A piac és a pénzforgalom visszaszorult. a nagyobb termőterület (új földek feltörése. a Nyugatrómai Birodalom központja a Pó mocsarai miatt jobban védhető Ravenna lett. az elmaradott technika. A hatalom a hadsereg – nem is feltétlenül római származású – vezetőinek kezébe került. technológia (égetéses földművelés. a nagyobb mennyiségű élelem előállításának feltétele és következménye a termőterület növelése különböző eljárásoknak köszönhetően. Nagy Theodorik legyőzte Odoakert és a keleti gótok Itáliába telepedtek le. erdők irtása.) Odoaker önmagát Itália királyának neveztette. aminek egyszerre feltétele és következménye a megtermelt élelmiszer mennyiségének növekedése. s végül ez okozta a Nyugatrómai Bordalom bukását.

a megtermelt terményeket a földesúr és a birtokot művelő parasztok fogyasztották el. 6. újra különválik az ipari és a mezőgazdasági termelés. másrészt vándormozgalmak alakultak ki. összegzés A terményfölösleg kialakulása következtében és a hospesek jogainak mintájára lazult a földesúrtól való függés: a jobbágy terhei lerovása után szabadon költözhetett. Az előzőekben leírt gazdasági változásokból következik. a korai középkorban csak a szűk elit számára elérhető távolsági kereskedelem árui is szélesebb körben elterjedhettek (városok és az új kereskedelmi útvonalak kialakulása). A modernebb eljárások következtében tovább nő a területek eltartóképessége.) A megnövekedett lakosság számára azonban szűk lett az addig művelt terület. telkét szabadon örökíthette. újra/megalakulnak a városok (XI. A hospesek jelentős számban telepedtek le az Elbától keletre eső területeken. a gazdálkodás szervezeti kereteit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Nyugatrómai Birodalom gazdasági válsága a naturális gazdálkodás kialakulásához vezetett: a piac és a pénzforgalom visszaszorult. és robot alkalmazása helyett bérbe adták a jobbágyoknak. A hospesek kezdetben szervezetlenül. hiszen a földesuraknak érdeke volt a munkaerő letelepítése. a mindennapi élethez szükséges holmikat (szerszámok. A telepítések szervezői soltészi rangot (falubíró) és kiváltságokat kaptak. (A jobbágy így sokkal inkább érdekelt a termelésben. német jog határozta meg. mint robot esetén. A földbirtokosok gyakran felparcellázták a majorság területét. csökken a természetnek való kiszolgáltatottság mértéke. előre rögzített bérrel tartoztak a földesúrnak. gyakran önkormányzati jellegű jogokat is kaptak (pl. Rájuk nem vonatkozott minden földesúri jog. a táplálkozás változatosabb lett. feudum) adományoztak katonai vagy hivatali szolgálat jutalmaként. kiváltságaikat pedig az ún. aminek következtében egyrészt próbáltak újabb szántókat kialakítani. A hospesek szerződésekben rögzítették jogaikat. bíróválasztás). ami a nyomáskényszerrel kapcsolódik össze (egy uradalomhoz tartozó földterületek összehangolt művelése). század). másrészt a felesleget a piacon értékesíteni lehet. borona alkalmazása. ahol egyenlő nagyságú birtokokat kaptak. majd szervezett formában érkeztek az addig műveletlen területekre. mentességüket és kötelességeiket.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli háromnyomásos gazdálkodás. A terményfelesleg következtében kialakuló piaci központok a helyi kereskedelem színtereivé váltak. Mindezen változás egyrészt népességnövekedést eredményez. Lezárás. hogy a kora középkorban kialakuló államokban az uralkodók földbirtokokat (beneficium. a terményjáradékot egyre több helyen felváltotta a pénzjáradék. ruházat) helyben állították elő. nehézeke. 8 . elé lovat fognak (patkóval és szügyhámmal). tétel: A középkori uradalom jellemzõ vonásai közé FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a középkori uradalmak működését.

Valamint katonai védelmet. támogatja az egyházat. Az uradalom munkaerejét kezdetben a (rab)szolgák. A vad talajváltó földművelést felváltotta a kétnyomásos. beszállásolásra nem kötelezhetők. telkét szabadon örökíthette. Mindez az uradalmakon belüli munkamegosztás átalakulását eredményezte.A földbirtokokon azonban biztosítani kellett a megfelelő munkaerőt. Mindkét esetben nyomáskényszerrel művelték (az uradalomhoz tartozó földterületek összehangolt hasznosítása). Emellett kialakul az úriszéki bíráskodás intézménye: a colonusok és korábban is függő helyzetű szolgák mellett a földesúr bíráskodik (személyi függés) jobbágytelket bíró korábbi szabad felett is. A faluközösség családi gazdálkodásra épül. és robot alkalmazása helyett bérbe adták a jobbágyoknak. ínség idején gondoskodást nyújt. A IX-X. 7. ezért gazdaságosabb neki földhasználati jogot adni járadékok fejében. azaz mentesek az állami adók alól. A földesúr birtokhasználati jogot ad. ahogy a katonai kíséret tagjai lovas katonákká váltak. jobbágytelkek és a közös használatú területek. a terményjáradékot egyre több helyen felváltotta a pénzjáradék. a kereskedelem. századtól olyan változások következtek be a mezőgazdasági művelésben és a külső körülményekben. hanem általában több tagból álltak. egyrészt a naturális gazdálkodás. (A szolga nem érdekelt a termelésben. életüket az uradalom szabályozta (pl. századtól egyre több helyen a nagyobb terméshozamot biztosító háromnyomásos gazdálkodás terjedt el. mint robot esetén. raktár) állt. meghatározza a terheket. Az uradalmak az adományozás jellegéből fakadóan immunitást élveznek.) A terményfölösleg kialakulása következtében és a hospesek jogainak mintájára lazult a földesúrtól való függés is: a jobbágy terhei lerovása után szabadon költözhetett. így az uradalmakban folyó gazdálkodás is egyre magasabb színvonalú lett. amelyek hatására a termelékenység nőtt. Gyakran él a földbirtokos katonai kényszerrel. nem összefüggőek. aminek következtében a romanizált területeken (pl. korlátozta a költözésben). (A jobbágy így sokkal inkább érdekelt a termelésben. Lezárás. majd a IX. Az uradalom központjában a földesúri udvarház (védelem és lakóhely. Kifejtés A korábban szabad falvak lakói a földesurak joghatósága alá kerültek. Gallia) a colonusok függő helyzete nem változott. Az uradalom és a hozzá tartozó jobbágytelkek szórtan elhelyezkedők. hogyan válik meghatározó politikai tényezővé a kora középkori keresztény egyház Nyugat-Európában! 9 . a földek eltartóképessége javult. amelyet a későbbiekben gyakran építettek át lakóvárrá. másrészt a nyomásos gazdálkodás miatt. tétel: Az egy Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. intenzívebbé vált a termékcsere. összegzés A mezőgazdasági újítások hatására a földbirtokosok gyakran felparcellázták a majorság területét. de a germán társadalmak korábbi szabad rétegei is egyre nagyobb részben kerültek függő helyzetbe. A terményfelesleg kialakulásával felbomlott a naturális gazdálkodás rendszere. majd egyre inkább a függő helyzetű volt colonusokból és germán szabadokból kialakuló jobbágyság jelentette.) Az uradalom földjei három típusra oszthatók: majorság.

másrészt a római püspökök. Kifejtés A nyugati egyház fokozatosan függetlenítette magát a Keletrómai Birodalom császárától is. hogy Martell Károly mint a kereszténység védelmezője nyert támogatókat az arabok ellen vívott csatában (Poitiers 732). Ahogy Bizánc itáliai befolyása jelképessé vált. cserében viszont a pápa elismerte jogát a frank királyi címre (Isten kegyelméből uralkodik). ha valós hatalommal egyre kevésbé rendelkeztek a frank állam szétesése miatt. amely Róma önállóságát és a római püspök világi hatalmát fogalmazta meg. A királlyá koronázás szakrális volta mellett Chlodvig az állam kiépítésében (írásbeliség) is számított a szervezett.) A frankok túlzott megerősítésének és a keleti császárok ambícióinak „letörésére” fogalmazták meg az ún. világi feladatokat a koronázással a császárra bízta. kialakul a csalhatatlanság dogmája. A kereszténység erejét mutatja az. aki kinyilatkoztatja. de megőrizte a frank királyok hagyományos jogait is. aki a császári hatalom átruházója. hogy Péter és Pál apostol halálának a helyszíne. Vagyis a császár úgy értelmezte. század fordulója). Szent Bonifác pedig a germánok apostola. század folyamán kialakuló helyi/városi keresztény közösségek irányítását a püspökök végezték. Kis Pippin vállalta a langobárdok kiűzését.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A Római Birodalomban a II. Szent Kolumbán a skótok. hogy az egyháztól elvett földbirtokokat osztotta ki a lovagjai között. (Az igaz viszont. század fordulója) elfordult a keleti hatásoktól. A hívek létszámának növekedésével kialakult az egyházi hierarchia (pápa – érsekségek – püspökségek – plébániák – hívek). Krisztus földi helytartója a pápa. Kis Pippin Itália északi részét elfoglalta és a pápának adományozta. A pápai hatalom jelentősen megerősödött akkor. Kis Pippinnel. és szövetséget kötött a frankokkal. A kereszténység 391 után államvallássá lett a Római Birodalomban. hogy Nagy Károlyt a pápa koronázta császárrá: a Birodalom világi feje a császár.) Chlodvig megkoronázása a korabeli felfogás szerint Isten kegyelméből történt. Britannia őslakosai felveszik a kereszténységet. Ezt a hatalommegosztást erősítette az is. Róma püspökét Szent Péter utódának tekintették. az egyházat pedig a tizeddel kárpótolta. István pápa szembefordult a Keletrómai Birodalommal. így létrejött 756-ban a Pápai Állam. így jutott hatalomra a Karoling dinasztia (754). a püspököket egyenrangúnak tekintették. stb. Gelasius levele a császárnak). Ez a Birodalom kettészakadása után a keleti részen így is maradt. s ez a hatalom öröklődött a Meroving dinasztiában még akkor is. Szent Patrik az írek. és a germánok megtérítését (misszió) tekintette elsődleges feladatának. Pl. Róma tekintélye azon alapult. akinek meg kell védenie államát és az egyházát is. a szent iratok értelmezésének problémáit. így próbálva Rómához kötni őket. mint Péter utódai különleges tekintélyt szereztek. A püspökök zsinatokon vitatták meg a hit kérdéseit. (Ő a legfőbb bíró egyházi ügyekben. amikor II. (A kor egyházi zenei stílusa a róla elnevezett gregorián. engedelmességen alapuló egyházi hierarchiára. a pápa pedig magát tekintette a hatalom birtokosának. A frankok megkeresztelése Chlodvig uralkodása idején kezdődött el (V-VI. I. I. 10 . Nagy Gergely pápa (VI-VII. ő nevezi ki az egyházi vezetőket.) Az ő pápaságához kapcsolódik a pápai hivatali apparátus kiépítésének kezdete is. A pápa Krisztus helytartója címet viseli (világi hatalmat fejez ki). A püspököket eleinte a hívek választották. és ebben a minőségében a katonai. ill. Chlodvig az egyházra támaszkodva igyekezett hatalmát megerősíteni.) A római püspök (pápa) hatalmát az egyházi hierarchia élén kezdetben nem minden egyházi vezető ismerte el. Constantinus-féle adománylevelet. (A Ravenna és Róma közti terület az Egyházi Állam része marad 1870-ig. Nagy Gergely megreformálta a liturgiát. a pápák világi hatalmak felett álló voltát igyekeztek elfogadtatni (lásd I. de nem volt azonnal sikeres. nyugaton azonban kialakult egyrészt a világi hatalomtól függetlenebb egyház. hogy hatalma Istentől származik. hogy a császár Isten akaratából uralkodik. vagyis az egyház felett a császárok hatalma érvényesült.

Szent könyve a Korán (Allah szava). Követői elsősorban a szegények voltak. 610 körül új tanokkal lépett fel: úgy vélte. tétel: Az iszlám vallás kialakulása és fõbb tanításai Az isz FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az iszlám vallás kialakulásának körülményeit és a legfontosabb tanításait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az iszlám vallás a föld nagy világvallásainak egyike. melynek Róma a központja. hit a Végítéletben. irányzattól függetlenül hisz az alábbi hat alaptételben: hit Istenben. és abban. amelyek keresztény világbirodalom létrehozását tűzték ki célként. annak egyedüliségében. hit az angyalokban. szent könyvének tekinti az Ószövetséget is. hogy csak ő méltó imádatra. mivel ellenezte az uzsorát. A Mekkából való kivonulás éve vált a mohamedán időszámítás kezdetévé. A Korán mellett a szunna (a szokások hagyománya) és a hívők egyetértése (idzsma) jelenti a vallás alapját. Ezen tanítások miatt összeütközésbe került a gazdag kereskedőkkel. elismeri a zsidó és a keresztény hagyományok több elemét. A karavánutak mentén városok alakultak. közben megismerkedett a zsidó. Közép-Ázsia. A beduinok között gyakoriak voltak a sivatagos környezetben a legelőkért és a vízért folyó háborúk. Kifejtés Az Arab-félszigeten élő népek (arabok) egy része kereskedelemmel foglalkozott. ezek egyike volt Mekka. kinyilatkoztatásokban. Fő elterjedési területe ma Észak-Afrika. amelyből átmenetileg I. hit az elrendeltetésben. támogatta az elesettek gyámolítását és a törzsi ellentétek beszüntetését. hit a Prófétákban és a Küldöttekben. Az iszlám szó jelentése: belenyugvás Allah akaratába. azaz Gabriel arkangyal útján kinyilatkoztatta számára igazságait és parancsait.Lezárás. Monoteista vallás. őket nevezték beduinoknak is. Az egyház és a pápai hatalom megújulását a XI. hit az Isten által leküldött könyvekben. Mohamed tevehajcsárként majd kereskedőként beutazta Arábiát. valamint Malajzia és Indonézia. a Közel-Kelet. ezért tilos megváltoztatni. Ottó emelte ki azáltal. melynek urát (császár) a pápák koronázták meg. melyben Mohamed – Allah által kinyilatkoztatott – tanításai olvashatók. ezért híveivel együtt 622-ben Medinába (jelentése: „a próféta városa”) vonult (hidzsra). Mohamed Kr. Az arabok másik része nomád/félnomád állattenyésztő volt. és fordításait is csak magyarázatnak minősítik. u. században a cluny reformok hozták el. melyekből sokat merített. hogy 962-ben létrehozta a Németrómai Birodalmat. a keresztény és a pogány arab vallással. 11 . hogy Allah Dzsibril. 8. összegzés A frank császárság megszűntét (843) követően a pápai hatalom is válságba jutott (itáliai nemesi családokban öröklődött a cím). ők bonyolították le a Jemen és Palesztina közötti forgalmat. Minden muszlim. hívei a muszlimok.

) A meghódított népeket nem kényszerítették az iszlám felvételére. Lezárás. Mezopotámiát és Egyiptomot. amennyit el tud tartani) és a nők jogainak szabályozása. ha a hatalom létjogosultságát nem kérdőjelezi meg. a Mahdi) való hit. Az arab kultúra tehát az iszlám tanítások mellett a korábbi pogány kultúrát és a helyi szokásokat is magába foglalta. század folyamán elinduló nyugat-európai gazdasági változásokon (mezőgazdaságban új technikák és technológiák elterjedése. mert kötelező érvényűnek tekintik a hagyományoknak azt a részét is. hanem továbbfejleszthető volt. jelentős eltérések alakulhattak ki. A síita szekták közötti különbség elsősorban az egyes imámok el nem ismeréséből származik. Palesztinát. Az iszlám irányzatai: Síiták (10-14%): csak Mohamedet és leszármazottait (imámokat) ismerik el prófétaként. Kis-Ázsiában a bizánciak (740). ipar és mezőgazdaság különválása) alapult. összegzés Mohamed halála után a kalifák vették át az irányítást. hanem az uralkodó kalifákat imádták. kevésbé jelentős követelmények is megfogalmazódnak a Koránban: például a sertéshús és a szeszes italok fogyasztásának tilalma. despotikus uralkodókká váltak. és elfoglalták Hispánia nagy részét. az a 12. s ez először a helyi. (Az adományozott birtokot is bármikor elvehette. 9. illetve a többnejűség korlátozása (csak annyi felesége lehet. majd a távolsági kereskedelem fellendülését vonta maga után. keleten a kínaiak vetettek véget. A hódításoknak Poitiers-nél Martell Károly (732). amit a vallás toleránsan kezel. Keleten elérték az Indus völgyét. 12 . tétel: A középkori kereskedelem sajátosságai közé FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a távolsági és a helyi kereskedelem alakulását a XI-XIII. A kalifák vezetésével az arabok megszerezték Szíriát. Kharidzsiták vagy háridzsiták (1-3%): csak az első két kalifát ismerik el prófétának. amiben egyetértenek. de elvben minden föld tulajdonosa a kalifa maradt. A kalifa (a próféta utóda) hadvezér. Szunniták (85-87%): Mohamed halála után nem a leszármazottait. nem vettek részt a síiták és szunniták harcában. imám eljövetelében (ő lenne az utolsó próféta. Mivel az arab birodalmakban igen sokféle származású és nyelvű nép élt. A hódítások következtében kialakult a katonai szolgálati birtokok rendszere. A városok és a kereskedelem jelentősége a hódítások után is megmaradt. tehát a szunna nem zárult le Mohamed halálával. század közötti időszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés A kereskedelem a IX-X. a vallásnak és a kötelező Koránolvasásnak központosítást segítő szerepe volt. vásároshelyek jöttek létre. amit a hívők közmegegyezéssel elfogadnak. Az öt fő előírás mellett további. Megnőtt a felesleg.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az iszlám öt alappillére (lásd a forrásokban az iszlám hitűek legfőbb kötelességeit összefoglaló öt pontot) a legfontosabb hitelveket tartalmazza. adót fizettek a kalifának. bíró és a Korán első értelmezője egy személyben. javult az életszínvonal. illetve nyugaton átkeltek a Gibraltári-szoroson (711).

tehát elsősorban luxuscikkeket szállítottak. mert első útvonalai a folyamok voltak. A kereskedők a helyi hatalmasságoktól (világi és egyházi méltóságok) kértek engedélyt arra. mézet.) A piac kiszélesedése miatt Európa egyes részein az ipar magas színvonalat ért el. Az északi.. ill. fűszerek. A kapcsolat hatására a délnémet és a rajnai városok is bekapcsolódtak a távolsági kereskedelembe. Velencében saját kereskedelmi telepük volt. ahol zavartalanul megköthették üzleteiket. hiszen a távolsági kereskedelem nagy befektetést igényelt. Az északi és déli kereskedelem közötti szárazföldi összeköttetés kialakulására az arab. gabonát. Firenzében) a posztógyártás és a selyemszövés volt jelentős. aminek következtében az európai arany jelentős része az ázsiai kereskedők kezébe került. S bár Genova szövetséget kötött az 1261-ben újra önállóvá váló Bizánccal. Flandriába. század közepén fellendült. Az indiai és távol-keleti kapcsolatokkal rendelkező Közel-Keletet kötötte össze Európával.A nemzetközi kereskedelem a XI. azaz specializálódott kereskedők (lombardok) váltották át az országonként vagy országrészenként eltérő nemesfémtartalmú érméket. A közlekedési viszonyok fejletlensége következtében általában vízi úton szállítottak luxuscikkeket. az itáliai városok és a bizánciak között. forint) használtak. de Velence térségbeli hatalmát (Egyiptom támogatja) már nem tudta felszámolni. A kereskedők gyakran hoztak létre szakmai érdekvédelmi egyesületeket. amelyet Hanzának nevezünk. s csak a biztonságosabb úthálózat kiépítésével vált valóban szárazföldivé a kereskedelemnek ez az ága. A XII-XIII.és balti-tengeri kereskedelem a XII. illatszerek. elefántcsont. Genova. az akkor ismert útvonalak egy része „éledt” újjá a középkorban. A levantei áruk a távolsági kereskedelem legjelentősebb szárazföldi útján. századtól az északnémet városok monopóliuma lett. 13 . A levantei kereskedelem urai kezdetben az arabok voltak. Augsburgban). déligyümölcs stb. az Alpok hágóin át jutottak el Champagne-ba. Dél-Németországban a bányászat és a helyi nyersanyagra építő fémfeldolgozás emelkedett ki (pl. gyapjút. keresztes hadjárat során (1202-1204) zsoldosokkal elpusztíttatta. és nagyon veszélyes volt. (A szárazföldi kereskedelem elnevezés félrevezető. A Földközi-tenger medencéjének uralmáért folyt a harc az arabok. porcelán. fegyverek. Lübeck és Hamburg szövetségéhez (1161) több kereskedőváros csatlakozott. a levantei kereskedelem volt. prémet. A legnagyobb jelentőségű a Földközi-tenger keleti medencéjének kereskedelme. században alakult meg végül az a nagy északi kereskedelmi városszövetség. Nürnbergben. A Hanza Novgorodtól Flandrián át akár Londonig szállította Európa északi felének áruit: a heringet. rabszolgát. hogy megerősített kereskedőállomásokat létesíthessenek. Bizáncot Velence a 4. sót. majd a keresztes háborúk idejétől az itáliai kereskedőállamok (Velence. században a legnagyobb vásárok a franciaországi Champagne grófságban voltak. később a bizánciak. Észak-Itália városaiban (pl. később iparcikkeket vittek Ázsiába. nyersanyagokat (pl. s ennek lebonyolítására jöttek létre a bankok. A XIV. gyapot. Az arabokat a genovaiak és a pisaiak szorították háttérbe az Ibériai-félszigeten folyó reconquista támogatásával. Jellegzetes áruik a selyem (textíliák). Lezárás. bort. és gyarmati telepet hozott létre a szomszédságában. posztót és – a szárazföldi árucserének köszönhetően – a levantei luxuscikkeket. A távolsági kereskedelem fellendülése következtében ismét aranypénzt (pl. Mindezekért cserébe nemesfémet. északon a hanzák). összegzés A kereskedelem fejlődése következtében egyre nagyobb mennyiségű pénz került forgalomba. Ezek a kereskedőállomások lettek a középkori városok előfutárai. normann és magyar támadások megszűntével nyílott lehetőség. guildéket (gilde). Flandria lett a jó minőségű posztógyártás központja (angol gyapjút használtak fel). ékszerek. amelyeknek megalkották sajátos alapszabályaikat (pl. viaszt. Pisa) kezébe került a tengeri szállítás. fát). Pénzváltók. Kifejtés A távolsági kereskedelem az egyes területek eltérő termelési adottságain alapult már az ókorban is. épületfát.

a levantei kereskedelmet. A Török Birodalom terjeszkedése miatt a nagy földrajzi felfedezésekkel az Atlantikum lett a kereskedelem fő területe. 14 . A városi lakosság különleges jogállást szerzett: nem vonatkoztak rájuk a parasztság feudális kötöttségei. Városalapító tényezők: folyók találkozása vagy folyami átkelők. hogy megerősített kereskedőállomásokat létesíthessenek. században a vásáros helyen lakók a kereskedők vezetésével szövetségbe tömörültek. (Általában kis összegeket adtak kölcsön zálog ellenében kamatra és meghatározott időre. 10. egyházi vagy királyi központ természetes erősség. régi római városok helyén. távolsági kereskedelmi útvonalak mentén. és saját bíráik ítéljenek felettük (kommuna). szügyhám). jogi helyzetét! FELELETVÁZLAT Bevezetés Nyugat-Európában a X-XI. hogy lazuljon vagy megszűnjön felettük a földesúri fennhatóság. hogy egy összegben adózzanak. A kereskedőknek a helyi hatalmasságoktól kellett engedélyt kérniük. borona. ill. Ezen változások következtében a népesség létszáma jelentősen megnőtt.) Széles körű banktevékenységet folytatott a templomos lovagrend. Az elcserélhető vagy eladható terményfelesleg miatt újraéledt a kereskedelem. A Földközi-tenger elvesztette az ókortól tartó kereskedelmi jelentőségét. s ezzel beindult a városiasodás folyamata. de a nemességre érvényes hűbéri függés elemei sem. s ez jelentős gazdasági fellendülést eredményezett.) A központi hatalom általában támogatta a városok önállósági törekvését. végrendelkeztek. Később kapcsolataikat kihasználva egész Európában és a Szentföldön is kiépült bankhálózatot építettek ki. bányavidék (speciális ipari tevékenység). században új termelési technikák és technológiák jelentek meg (háromnyomásos földművelés. ahol zavartalanul megköthették üzleteiket. piachelyek alakultak ki. nehézeke. értékesíthető terményfelesleg maradt a jobbágyok és a földesurak birtokában. Személyükben szabadok voltak. A keresztes háborúk fellendítették a földközi-tengeri. és szabadon értékesíthették tulajdonukat. Kifejtés A XI. később a nemességgel szemben politikai támaszt is jelentettek az uralkodónak. tétel: A középkori város jellemzőinek bemutatása köz FELADAT: A források és saját ismeretei alapján ismertesse a nyugat-eutópai városok gazdasági szerepét. Ezért első lépésként megszerezték a jogot arra. században kialakuló önkormányzatok működését. és arra törekedtek. hiszen eredetileg ők kezelték a Szentföldnek szánt pénzadományokat. hegység és alföld (eltérő gazdasági tevékenységet folytató tájegységek) találkozása. (A jobbágyok városokba költözésére külön törvények vonatkoztak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A bankok pénzváltáson kívül kölcsönügyletekkel is foglalkoztak. A legjelentősebb városok közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak (szabad vagy királyi városok). a XII-XIII. mert jelentős adóbevételt remélt tőlük.

polgármestert.” A városok gazdasági életre vonatkozó jogai: elnyerték a vásártartási jogot. Genovának és Firenzének is.A városok az alapítótól fontos privilégiumokat nyertek el: maguk választották meg a városi tanács élén álló bírót. de százezernél több lakója volt Velencének. A kereskedők érdekvédelmi egyesületét guildének (gildének) nevezték. Nem volt csatornarendszer. kézművesekből és más városlakókból új társadalmi réteg született. Észak-Itáliában azonban ezeknél is nagyobb városok alakultak ki: a legnépesebb az Alpok „kapujaként” fontos kereskedelmi központtá növő Milánó. a terek és (köz)épületek tervezését. hiszen védelmi funkciót is elláttak.és Közép-Itália. A városokban a jogok gyakorlását ingatlantulajdonhoz kötötték. egyházi. katonai központok voltak. rendőri feladatokat láttak el (azaz törvényszéki. s azok társadalmi hatását! 15 . századtól több városban a városi tanács tagjai közé jelentősebb céhmesterek is bekerülhettek. 11. sikátorok voltak csak (ezek nem a mai értelemben vett utcák vagy terek voltak). orvosok és ügyvédek különféle érdekvédelmi testületei. A kereskedőkből. akinek nem volt ingatlanja. Ők látták el a városfal védelmét és a rendfenntartást is. A céhszabályok az élet minden területén szabályozták a céhtagok életét. ezért gyakran járványok törtek ki. Lezárás. vámregálék). valamint a Rajna és Duna menti délnémet terület volt. ami jelentős mértékben befolyásolta belső szerkezetüket. A városokat fallal vették körül. tétel: Az eg Az egyház szerepe a középkori mindennapokban FELADAT: A források és ismeretei segítségével ismertesse az egyház világi hatalmának változása következtében megjelenő egyházellenes és egyházi mozgalmakat. polgáraik szabadon kereskedhettek.) A XIII. a céhek. Flandria. A városok ebben az időben nem kulturális. összegzés Az érett középkor Nyugat-Európájában a legvárosiasabb vidék Észak. vásárregálék. „A városi levegő szabaddá tesz. védelmi és közigazgatási jogokat gyakoroltak). funkcióját. de a nagyvárosoké elérhette a 10-15000 főt is. ami jelentős részben hozzájárult a higiéniás viszonyok romlásához. az inasok tanítását stb. hanem gazdasági. árumegállító jogot is kaphattak (az áthaladó kereskedőket áruik eladására kötelezhették). ami azonban egyáltalán nem jelentett egységes réteget: jelentős vagyoni és jogi különbség volt közöttük. A város vezetői a legvagyonosabb és legelőkelőbb kereskedők és a legnagyobb telektulajdonosok voltak (patríciusok). a termelés módját. a polgárság. és rengeteg volt a szemét. században jelentek meg a kézművesek. eszközeit. nem vehetett részt a város irányításában (plebejusok). A házak között gyakran szűk utcák. valamint gyakran átadtak számukra királyi felségjogokat (pl. ill. A két társadalmi réteg között helyezkednek el a céhekbe tömörülő kézművesek. A városok lakossága ebben az időszakban általában 2-5000 fő. a plébánost. (A XIII. közigazgatási. önálló igazságszolgáltatást gyakorolhattak.

és fellépett az egyház és a szerzetesség elvilágiasodása ellen.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés A clunyi bencés apátságból kiinduló reformmozgalom (X-XI. Az egyházon belüli reformmozgalom mellett kialakultak az eretnekmozgalmak is. az őskeresztény közösségi értékekhez kívánták visszavezetni. század) és nyugaton (bencések – VI. melynek követői általában aszkétikus életformát követtek. a királyok kezéből. A ciszterciták az ősi. A kolostorokon belüli világi életforma felszámolását célzó reformhoz seregestül csatlakoztak az európai kolostorok. században. A szigorúbb életvitelt. voltak. és egyfajta panteizmusra. gyakran azonban egybeolvadó irányzatra oszlik: a jelentősebb hatású (manicheista) dualizmusra. Ezután a szimóniát változtatták meg: ez egyrészt az egyházi szentségek pénzért való szolgáltatásának betiltását jelentette. amikor a XI. Kifejtés A magát egyetemesnek valló római katolikus egyház véleményétől eltérő állásfoglalások a történelem során mindig jelentkeztek. másrészt viszont felléptek vele az egyházi méltóságok megvásárlása ellen is. hogy a társadalom minden uralkodó rétege ellenük fordult (kivéve Albi grófját. században azonban addig soha nem látott mértékben erősödtek meg az eretnek tanítások (katharok. A pápa az invesztitúra jogát ki akarta venni a császár. A középkori Nyugat-Európában a XIII. Keleten (baziliták – IV. s egyre világiasabb értékek felé kezdtek vonzódni a kolostorok lakói. melynek regulája az elkövetkező évszázadokban szinte kötelező érvényű szerzetesei szabályzattá vált. eredeti. ezekből kb. A kereszténységet alapjában véve a páli reformot megelőző időszakhoz. albigensek. ill. Ez magyarázza. az ipari találmányok elterjesztésében. hogy közben folyamatosan bírálták az ettől már elhajló. az evangéliumi szegénységgel való szembefordulásnak tartották. A cisztereknek jelentős szerepe volt a korszerű mezőgazdasági módszerek. század) célja egyrészt az elvilágiasodott bencésség megreformálása. ennek szükségességét hirdették. sorban alakultak meg/újultak meg a szerzetesrendek. hogy a pápaság ügyeibe ne szólhasson bele a császár. (Az ezredforduló gazdasági virágzása következtében a bencés kolostorok jelentősen meggazdagodtak. a pápaság intézményét is elutasították. Elvetették a szentségeket (vagy ezek közül többet is) és az egyházi dogmák jelentős részét.) Az egyház megújulásának egyik alapvető célja volt azonban. szigorúbb bencés regulához akartak visszatérni úgy. Benedek követői a hivatásukat szerzetesi harcnak tekintették: „Ora et labora!” (Imádkozzál és dolgozzál!) Ez a felfogás sem volt azonban mindenki számára eléggé aszketikus. az egyszerűség és szegénység elvét hirdette Kölni Szent Brúnó reimsi kanonok. „elpuhult” bencéseket. elképzeléseik az adott társadalom körülményei között utópisztikusak. társadalmi perspektívát nyújtani. 529-ben alapította meg Nursiai Szent Benedek Monte Cassinón a kolostort. létrejött a szerzetesség. ill. század végére hat (mások szerint nyolc) jelentősebb típusa alakult ki a szerzetesrendeknek. ahol a pogányság vagy az arianizmus még élt. ahol – a feudalizmus átalakulásának első jeleként – megjelent egy polgárosodó kézműves-kereskedő réteg. amelyek szintén az egyház és/vagy a hit megújulását várták. Az eretnekmozgalmak egy átmeneti korszak eredményei. a kereszténység határterületein. században megalapította a csaknem állandó hallgatást fogadó karthauzi szerzetesek közösségét. húsz további ágazat fejlődött ki. akik a bencés templomokat túlzottan fényűzőnek. század) regulákban határozták meg a közösségi élet rendjét. Az eretnekmozgalmak azokon a területeken jelentkeztek elsöprő erővel. E közösség igazi felvirágzása Szent 16 . „ezeréves birodalomhoz”. bogumilok) Európa számos pontján. másrészt az egyház tekintélyének visszaállítása volt. ill. A remeteközösségek kialakulására Egyiptomban került sor (Remete Szent Antal) a IV. Magát az egyházi hierarchiát. Ezek a mozgalmak nem voltak képesek önálló politikai. idegenek voltak. Majdnem mindegyik eretnekmozgalom az apostoli szegénység híve volt. a XII. valdensek. így jött létre az albigens mozgalom). Az eretnekség két.

tétel: A rom romanika és a gótika fõbb stílusjegyei FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a román és a gótikus építészeti stílus jellemzőit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A középkor két nagy stílusirányzata a román stílus és a gótika. A gótika a XII. rátermettségük elismeréseként az inkvizíció megalakulása után ők látták el ennek az intézménynek az irányítását is. összegzés Az új szerzetesrendek kialakulásával párhuzamosan zajlottak a pápaság megerősödését eredményező. s a keresztény Európában mindenhol megfigyelhető a hatása. Kialakulásuk inkább az eretnekmozgalmakkal való szembeszállásnak tudható be. ekkor vált Szent Péter utódából Krisztus földi helytartójává. Szentírás. híveinek száma pedig rohamosan nőtt. amelyek megoldása mind a világi hatóságoknak (pl. két szín alatti áldozás stb. A ferencesek közösségét Assisi Szent Ferenc alapította a XIII. A ferencesek jelentős szerepet kaptak az oktatási intézmények.) A másik koldulórend – bár vannak. a bizánci kultúra hatása alatt álló országok kivételével. A pápák avignoni fogsága után a nyugati egyházszakadást a konstanzi zsinat megszüntette. felkelések).Bernát korára tehető. században.) A városi szegénység elterjedése olyan új szociális problémákat vetett fel. század derekán Franciaországban fejlődött ki. Lezárás. az eretnekmozgalmak radikalizmusa felé sodródás. akik prédikáló testvéreknek hívják őket inkább – a domonkosoké. (A Mária-kultusz megfogalmazásában meghatározó szerepe volt. A romanika a XI-XIII. és vált a XIII. maga Bernát Clairvauxnak lett az apátja. az egyház világi hatalmának bírálata) komoly nehézséget jelentett.) megjelent egy új eretnekség. munkájában is. egy kasztíliai pap alapította a XIII. században alakuló egyetemeken a vezető tanárok javarésze közülük került ki (pl. majd harmadik csoportként létrejött a szintén Szent Ferenchez való visszatérést valló kapucinusok közössége is. Újabb egyházi reformok igényeként (anyanyelvű liturgia. Ezeknek a rétegeknek a megszólítása lett a kolduló rendek feladata. A XIII. Ince kora jelenti a pápaság fénykorát (XII-XIII. Aquinói Szent Tamás). és innen terjedt el. (A szegénységet Szent Ferenc értelmezése szerint vallók lettek az obszervánsok. A tudás fontosságát. tapasztalatuk. betagozódtak a világi egyházi hierarchiába. III. 17 . század folyamán. század fordulója). század végére egész Európában uralkodóvá. A különböző csoportok eltérő módon értelmezték a szegénység fogalmát. 12. akinek vezetésével a közösség új kolostorokat alapított. A kolduló rendek már nem távol a világ zajától. hanem a településeken belül építették kolostoraikat. Az eretnekek elleni harc újabb állomásaként. de évszázadokra hatalmi válságot hozó invesztitúraharcok és a Szentföld elvesztésével záruló keresztes hadjáratok (lovagrendek alapítása). A közösséget Guzman Domonkos. század stílusirányzata. a fennálló rendszerhez leginkább alkalmazkodók a minoriták. a huszitizmus. az egyetemek irányításában. mind az egyházi vezetésnek (pl. létjogosultságát az eretnekekkel való vitákban bizonyították.

„karja”. a korszak ellentmondásosságát jól mutatják az egyik oldalon az égbe nyúló szentélyek. A rendkívül törékeny földi létet – mely ki van téve rablóbandáknak. A nagyobb megrendelők azonban a gótikában is a királyok. A támpillérek felületei kezdetben egyszerűek. hogy megismerkedtek Bizánc és az iszlám világ kultúrájával. A gótika kettősségét. tagolatlanok. Ezért olyan vaskosak a falak. A tér lezárására előszeretettel alkalmaztak csúcsíves megoldásokat. a kegytárgyak készítése önmagában is a kézművesség fellendülését támogatta. ill. az élénk színekben ragyogó üvegablakok is gyakran csúcsívben végződnek. a fülkékbe épített szoborgalériák és a hatalmas méretű rózsaablakok. Kifejtés A román stílusú templomok erődökre emlékeztetnek. de a gótika a csúcsív és a bordás keresztboltozat felhasználásával és továbbfejlesztésével alapvetően új. A romanika építészete szerint a templomnak „feje”. amely formát továbbfejlesztették. században meginduló társadalmi és gazdasági fejlődés teremtette meg. ábrázolásuk nem törekszik az egyediségre vagy az érzelmek kifejezésére. fénnyel elárasztottak. belül is masszív erőt árasztanak. keskeny bordák tartják az egész épületet. a vár. de a homlokzat és a mellékhajók falai így is kevéssé stabilak. majd az épület több pontján is díszítő elemként pazar faragású kőcsipke jelenik meg. A templomokat díszítő szobrok testtartása. hogy a hívők biztonságban érezhetik magukat a külső támadások. A térarányai általában igen karcsúak: a főhajók magassága a francia székesegyházakban a szélesség két-háromszorosa is lehet. A gótikus építészet létrejöttének előfeltételeit részben a XI-XII.és ajtónyílásokat közrefogó keskeny faltestek nem voltak elegendők a boltozatok oldalnyomásának felvételére. harmonikus hatást kelt. de az emberi test itt egy konkrét személyt. s azt az érzést sugallták. az ablakokban. lőrésszerű ablakokat is. században a keresztes hadjáratok és a lovagság eszméje egyesítették az európai országok közötti kapcsolatokat és hatásokat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A romanika korában a kőépítkezés az egyház és a társadalom legfelső vagyonos rétegeinek a privilégiuma volt. A gótika legfőbb törekvése a román stílusban kiérlelődött alaprajzi elrendezés és felépítés továbbfejlesztése: a térrészek egyesítése áttekinthető. „lába” van. a kolostor. de a nagy építkezések. városházák). A gótikában viszont eltűnnek a hatalmas és vastag falfelületek: karcsú pillérek. A terek lefedése túlnyomó részben a gótikában is boltozatos. Jelentős szerepet játszott a nyugat-európai építészet fejlődésében. kiskirály- 18 . erősen bevilágított térré. magasba törő. később azonban kőrácsokkal gazdagon díszített szoborfülkékkel. melyek fölfelé irányították a földi létében kiszolgáltatott halandó figyelmét. a gótika korában azonban megnő a polgárság szerepe (katedrálisok. A templom alaprajza meghatározott formát követ. Két dongaboltozat derékszögű találkozásából született meg a keresztboltozat. Jellemző típus a háromhajós bazilika. kis tornyocskákkal oldották fel. A román kor kőből készült dongaboltozatot használt. A problémát a falak megvastagításával és vaskos támfalak alkalmazásával igyekeztek megoldani. a félkörív zárja le a keskeny. a másik oldalon pedig egy sajátos realizmus. Céhekbe tömörültek az építőmesterek. Krisztust szimbolizálja. A templomhomlokzatok jellemző elemei a gazdagon díszített kapuzatok. A rendkívül karcsú s egyre nagyobb ablak. szobrászok és festők. Jellegzetes épületfajta a templom. „nyaka”. A teret félköríves boltozatok hidalják át. az ötvösök. ezért ezeket a falsíkra merőleges támpillérekkel támasztották meg. azaz az építőműhelyek társulásként működtek. A boltozati nyomás levezetésére a templombelsőben oszlopok és pillérek váltják egymást. ami egységes. a templom kereszt formájú alaprajza az ő feszületét mintázza. „hasa”. De a megújulást segítette az egyházon belül meginduló megújulási mozgalom és az új szerzetesrendek megalakulása is. A XII. arckifejezése merev. az egyház és a főnemesi udvarok voltak. vagy akár a szakrális értelmű gonosz ellenében is. s a súlyos falakat megtámasztó zömök pillérek kívül is. egységes szerkezeti rendszert hozott létre: a magasba törő terek áttekinthetőek.

oknak. járványoknak. ezért az egyes stílusjegyek az adott területre jellemzőek. az épületek szinte lebegni látszanak. de már sejteti az élő. eleven testet. szörnyek és angyalok. a fény. valósággal élnek. az öröm. a gótikáé. s egyre tökéletesebb eszközök. királyoknak. a földbirtokos nemesség anyagi lehetőségeit és befolyását tekintve gyengébb volt a levantei kereskedelemből és az ehhez kapcsolódó ipari fejlődésből meggazdagodó városi nagypolgárságnál. mint Európa többi része. a harag. Leonardo da Vinci). a csúfság. technikusai törekedtek újabb. szerkezetek alkotására. ahol a gazdasági és társadalmi fejlődés (polgárosodás) megteremtette az alapot befogadására. nyomornak és szenvedésnek – mélyen átitatja a túlvilági remény. A humanisták létszáma mindössze néhány ezer fő Európában. Velence. hiszen csak ott terjedt el. mint pl. érzelmek jelennek meg az arcokon. században született a középkor megnevezés. A reneszánsz maga újjászületést jelent. filozófiai irányzat. Ahol a gótikus építészet meghonosodott. Milánó. A XIV. Megjelenik pl. a helyi sajátosságok komoly hatást gyakoroltak rá. a díszítés fejez ki. összegzés A román zömökségével szemben a könnyed. Az ő megrendeléseik nyomán. tétel: A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői hu FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a reneszánsz kor emberképének újdonságait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Észak-Itália más gazdasági és társadalmi fejlődési utat járt be. kereskedelemből élő és gazdagodó polgárságot a piac szélesedéséből remélt haszon is a technika fejlesztésére. amit elsősorban az antik kultúra újjászületéseként szokás értelmezni. Lezárás. Európa más részein azonban inkább a XVI. A ruhák redőzete még eltakarja. azaz új ismeretek megszerzésének támogatására kényszeríttette. egyedi jellemvonásokat is ábrázolnak. századra sokkal kevésbé volt feudális. a félelem. amit a felfelé törekvő tornyok. országról országra vitték tovább az új ötleteket. A reneszánsz Észak-Itáliában (Firenze. A tanárok és a tanítványok az előadásokon és vitákon formálták ki. új eljárások kidolgozására (pl. az iszonyat. században bontakozott ki. szinte súlytalannak tetsző. de a kíváncsiságtól (is) hajtva a kor tudósai. Az iparból. égbe törő gótikus katedrálisok a mennyek dicsőségét. teológiai.) Kifejtés A skolasztika kifejezés a latin schola (iskola) szóból származik. Hatásköre földrajzilag jóval korlátozottabb. A gazdaságilag megerősödött polgárság igyekezett a maga világszemléletét érvényesíteni. a szépség. Vándor kőművesek és kézművesek városról városra. nevét az iskolai tanítási módszerről nyerte. Róma) a XIV. a boldogság ábrázolása. mozogni látszanak. (A XV. 19 . A késői gótikában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a misztikus lények. 13. és gyakran magán a gótikán is túlmutatnak. A merev román szobrokkal szemben a gótikus szobrok légiesek. de vonatkozhat az európai kulturális élet általánosságban vett megújulást hozó újjászületésére is. a „diadalmas egyház” hatalmát hirdetik. báróknak. században erősödött meg. Jellegzetes épületfajta a katedrális.

az egyház hatalmának és gazdagságának büszke hirdetői egyben. A kulturális haladásnak hatalmas lendületet adott. hanem a saját koruknak megfelelő. A vallásosság a középkoritól eltérő. Az ember magánemberként. történetírói. ebből a szempontból nem mentes az alkotás az idealizált megoldásoktól. hogy a reneszánsz művészekben erős volt a hírnév. esendőség stb. A humanisták szerint az élet örömei. ugyanakkor a halhatatlanság utáni vágy. szívesen ábrázolva az emberi testet. a művészetek szeretetében. Az ember és a természet iránti érdeklődés megfért a némiképp átértelmezett. 20 . amely tiszteli a személyt. Amit így létrehoztak. csúfság. A reneszánsz templomok is a főpapok. világias érzelmei. A humanista kultúra nyelve még a latin. a magánembert. az evilági dicsőség (és gazdagság). önmagában való értéket képvisel. de egyre több tudós és gondolkodó használta a saját anyanyelvét (is) alkotásaiban. irodalom szerzői. az élet szépségét állítja előtérbe. A reneszánsz és humanista világnézet eltávolodott sok tekintetben a skolasztikus felfogástól. fájdalom. Olykor azonban ez a hit világias. a bibliai témák is több esetben világias szellemben jelentek meg. új kultúra volt. de egyéni kapcsolatot keres istennel. A reneszánsz alkotók legfőbb célja az emberi test és a természet hű megjelenítése. A valóságigény azonban összekapcsolódott a harmónia igényével is. Szívesen utaltak a családra. de nem lépett fel a vallás ellen. A skolasztika második korszakában alkotó Aquinói Szent Tamás – részben Arisztotelész hatására – a természetfeletti világot elkülönítette az érzékekkel felfoghatótól. A skolasztikát sokáig egyértelműen tekintélyelvűség jellemezte. a zsinati határozatok. század végéig még Platón tanai is elevenen hatottak). Az élet célja. funkcióját. alárendelt helyzete azonban abból a szempontból tovább élt. a könyvnyomtatás. A reneszánsz ember egyik legnagyobb élménye. hogy formálója lehet a maga világának. az egyházatyák. ha nem tekintette tudós munkának írását. annak viszonyait kifejező. az élet örömeit. hogy ez az individuum a maga teljességében élje életét. a reneszánszban a műveltség különvált a vallástól. a tapasztalaton alapuló megismerés egyre több híve fogalmazta meg tanításait (pl. a megismerés iránti vágyban. lehetőségeit kutató. de a reneszánsz emberek nemcsak a folytonosságot érzékelték. mecénásoktól) független alkotókká. miáltal többek számára lett hozzáférhetővé a könyv és a tudás. keresték a (római) ősöket. szépségeit élvező. önkifejezése áll a középpontban. összegzés A reneszánsznak köszönhetően a nagy technikai és tudományos felfedezések nyomán a geocentrikus világkép széthullt. élvezete is hozzátartozik a teljességhez és a személyiséghez. mitológiai. egyéni hangja. bár a humanisták többsége is mélyen vallásos. megtalálja az ő egyedi szerepét. képzőművészeti.) már a gótikában megjelent. képei. új megközelítésben vizsgált (lásd kései skolasztika) hittel. A skolasztika kései korszakában a veritas duplex (kettős igazság: a hit és az értelem igazságának megkülönböztetése) elvének elterjedésével a természetfilozófia kezdett önállósulni. s minél tökéletesebben kifejezhesse önmagát. műfajai. A középkorban az ember a kultúrát vallási élményként élte át. Ez az aktivitás jelentkezik a művészetekben. Egyéni. A humanista műveltség antik hagyományokra (klasszikus latin nyelv.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli illetve fejlesztették tovább a keresztény filozófiát. a természetet. világias önkifejezés jellemzi. bánat. Az emberi ábrázolása (szépség. Szerinte az ész feladata a dolgokban rejlő formák (lásd Arisztotelész) nyilvánvalóvá tétele. öröm. Bacon). s a konkrét létezőkkel kezdte a vizsgálatot. Az alkotó névtelensége megszűnt. vagyis a realizmus nem teljes. hanem új kultúrájukat az antik műveltség felfedezésének és újjászületésének tekintették. A reneszánsz ideológiáját jelentő humanizmus gyökerei is visszanyúlnak a középkorba. az nem a régi felújítása vagy utánzása. verselése. valamint Arisztotelész tisztelete (bár a XV. R. s a figyelem középpontjába az ember került (az ember a teremtés csúcsa). s az ismereteket szélesebb tömegekhez is eljuttatta a kor egyik legnagyobb találmánya. filozófiai ismeret) épített. Lezárás. Az emberközpontúság az e világi valóság. A középkorhoz képest mindenképp nagy változás. az ember evilági feladatait és céljait. azaz a Szentírás. hogy kevesen válhattak a megrendelőktől (ill.

mint a leggazdagabb három európai uralkodó bevétele összesen. A díván elnöke és a török hadsereg főparancsnoka a nagyvezír volt. Kiemelt szerepük volt a defterdároknak (adószedők).14. törvényeit. majd Bizánc ellen fordult. nem kell félni a rokonság esetleges lázadásától. sőt sok közülük eredetileg rabszolgaként dolgozott. Európában 1354-ben vetették meg először a lábukat. másrészt sokkal könnyebb őket félreállítani. melynek élén a pasa/ basa állt. szeldzsuk törzsek Kis-Ázsiába. A szultán tanácsadó testülete. megkülönböztetve a könnyűlovas akindzsiktól. de döntési jogkörrel nem rendelkeztek. A terjeszkedést elősegítette. összeírták a beszedhető jövedelmeket. A földek elenyésző hányada volt örökletes magánbirtok vagy egyházi tulajdon. század fordulóján.és katonai szervezete! Térjen ki arra. akik 10 évente felmérték. A hivatalnokok jelentős része eredetileg nem is török származású volt. tétel: Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai Az Os FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. nem volt képes komoly ellenállásra. bosszújától. ám ők nehezen fegyelmezhető alakulatok voltak. és ekkortól a Balkán megszerzése volt a céljuk. akiket nehézfegyverzetűnek neveztek (de az európai fogalmak szerint. Az alakulatok nagyobb részét a reguláris haderőt jelentő szpáhik és a janicsárok alkották. a meghódított keresztény lakosság azonban megtarthatta saját bírói rendszerét. Hivatalszervezet A Birodalmat közigazgatási egységekre osztották: a nagyobb egység a vilajet. (Az Oszmán Birodalom évi jövedelme több mint háromszor akkora. A szultán hatalma a tőle függő hivatalnokokra és a hadseregre épült. Az új oszmán-török állam a hódításra rendezkedett be. s a korban szokatlan módon centralizált. Az állam székhelye Bursa lett. ezért az eredményes hódítás érdekében átszervezték a haderőt.) Hadsereg Kezdetben gázikból (hitharcosokból) állt a török hadsereg jelentős része. a díván főtisztviselőkből állt. A török államot Oszmán emír/vezér hozta létre a XIII-XIV. részben a bizánci mintákat követte. despotikus jellegű hatalom jött létre (lásd ábra). Bármikor elvehető szolgálati birtokot kaptak. 21 . először a környező török népeket győzte le. a kisebb egység a szandzsák. (Mivel „gyökértelenek”. Így ők a karrierjüket a szultánnak köszönhetik. egyrészt ezáltal feltétlenül hűek. ebből használatra adományoz (lásd ábra). hogy ez az államszervezet hogyan szolgálta a katonai törekvéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XI. utóda vette fel a szultán címet. élén a béggel. ami azt jelentette. azaz lovagi mércével mérve nem tekinthetők nehézlovasnak). hogy független muszlim hitű uralkodónak tekintette ekkortól magát.) Az igazságszolgáltatás a muszlimok számára a Korán alapján történt (muftik és kádik végezték). A szpáhik lovas katonák. A jogot és az állami törvényeket az iszlám határozta meg. nomád állattartó ún. században érkeztek az iszlám vallású. Kifejtés Az oszmán-török államszervezet részben a szeldzsuk. hogyan épült fel az Oszmán Birodalom állam. A meghódított területek nagy része a szultán tulajdona. azaz a Birodalom vallási vezetője is. hogy Bizánc meggyengült. de ő volt a kalifa.

Bizánc elfoglalásával (1453. Ágyúkkal felszerelt tüzérség (topcsik) és nagy létszámú segédcsapatok (pl. bár a Földközi-tengeren a nyugati hódítást 1571-ben Lepantónál megállították a keresztény hadak. A pusztai népek mondakincse is sok közös vonást mutat (pl. gyakorlatilag kolostori elzártságban. az utóbbiak jórészt a portyázásokon szerzett zsákmányból tartották el magukat. amíg a folyamatos hódítások újabb és újabb kiosztható birtokot adtak. 15. hangtani) változások törvényszerűségei alapján nyelvcsaládokba osztják a nyelveket. Lezárás. I.és Fekete-tengeren biztosította a török uralmat. de ezek eredményei gyakran egymásnak ellentmondani látszanak. és a portyázóknak jutott zsákmány. egymással kereskedhettek is. martalócok) egészítették ki a hadsereget.) A hódításokat alátámasztották az iszlám tanok is (dzsihád). annál több lehetett a szpáhi. antropológia stb. II. 22 . tatárok. század második felétől Magyarország déli határaira hárult a török elleni védekezés. Nem mindig lehet egyértelműen azonosítani egy-egy régészeti lelet pontos származását. a régészet. alapszókincsben bekövetkező nyelvi (pl. majd a bolgárokat győzték le (I. (Minél nagyobb területeket szereztek. összegzés A Balkánon nem volt olyan állam. azaz annál erősebb volt a hadsereg. a szókincs hasonlósága és az ún. és ez hogyan hatott az életmódjukra! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyarok – és a legtöbb nép – eredete.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A janicsárokat részben devsirmében szedték össze. Írott források a kezdetekről nincsenek. akár ellent is mondhatnak. A nyelvészet eredményei a mai nyelvállapotból és a nyelvemlékekből próbál visszakövetkeztetni a nyelv történeti fejlődésére. hogy a vándorlás során milyen népekkel kerültek kapcsolatba. mert igen kevés forrással rendelkezünk. nyelvészet. őshazája kérdésében sok a bizonytalanság többek között azért. szigorú fegyelemben nevelt gyalogos katonák voltak. A nyelvtani szerkezet. A XV. ennek következtében pl. amely a törökök számára komoly ellenfél lehetett volna. Bajazid). A meghódított területek adóztatása a hivatalszervezetet is eltartotta. A flotta a Földközi. Az Oszmán Birodalom külpolitikáját az erős hadsereg fenntartásának kényszere határozta meg: addig működött jól. tudományok eredményei pedig nem mindig egyeztethetők egymással. Zsoldosok. vagyis a tárgyaik keveredtek. Mohamed szultán) vált az uralmuk teljessé ebben a térségben. akindzsik. 1366-ban Drinápoly lett az európai főváros. az egymással való érintkezés következtében egy új kultúra alakult ki. A magyar őstörténet kapcsán a régészet és a nyelvészet kínál kapaszkodókat. A tudomány ismeretei szerint a magyar nyelv finnugor eredetű. Az előbbiek a várostromoknál tettek jó szolgálatot. hiszen a népek vándorlásaik során keveredtek egymással. tárgyi kultúrájuk átalakult. tétel: A ma magyar nép vándorlása FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a magyar nép vándorlását a honfoglalást megelőzően! Térjen ki arra. csodaszarvas vagy turulmadár). Murad szultán). Először a szerbeket (1389.

és Kr. Finnugor őshaza (Kr. szókincs. s a vita a mai napig nem zárult le. lemez. hogy legalább részben letelepedett életet éltek. A török kulturális kapcsolat valóban erős (pl. a nyelvátvétel vagy nyelvcsere miatt – a sztyepp vidékén ez nem egyedi jelenség) nem lehet biztos következtetéseket levonni a nép történetére vonatkozóan. vagy északabbra kellett költözni a korábbi életmód megőrzése érdekében (obi-ugorok). hogy a magyar kultúra többgyökerű. Volga – Don – Donyec és az Azovi-tenger által határolt terület lehet. íj. Nemzetségi társadalomban éltek az államalapításig. ami a földművelés kezdeteire vall. feltételezhető a faeke használata. zsákmányszerző (halász – vadász – gyűjtögető) életmód. Julianus. évezred) A későbbi finn-permi népek nyugatabbra vándoroltak. Életmódjukban a földművelésre helyeződött a hangsúly. gyümölcstermesztés is. 2. Baskíria (Kr. évezred első felében történhetett és az újabb felmelegedés hatására. e. hogy a nyelv története önálló fejlődési utat jelent. 1. században a Magna Hungaria nevet adta a Volga e területének. Megismerték a földvár és boronaház építését.és bőrpáncél használata. amikor itt kereste a magyarok rokonait. évezred közepe között) Az ugorok szétválása a Kr. e. valószínűleg a későbbi ugorok pedig az Ob. században a Kazár Birodalom fennhatósága alá kerültek. Jellemző változások: a kereskedelem kialakulása. a katonai szervezet kialakulása. Megjelent a fémeszközök (réz. e. 300 korai török eredetű szót vettek át ekkor). A Baskíriában való letelepedés után török népekkel kerültek kapcsolatba (kb. Sámánizmus. 4. évezred) Az Ob és az Urál hegység közötti területen éltek az uráli nyelvcsalád tagjai. lándzsa. A baromfitartás elterjedése arra utal. Kifejtés A régészeti leletek alapján a magyarok ősei antropológiailag többségükben europid jellegű népesség voltak. majd a VIII. bronz) használata. u. ló). 23 . másrészt szkíta. A kiszáradás és a sztyeppövezet északabbra húzódása miatt vagy életmódot kellett váltani (a későbbi magyarok áttérése a nomád állattartásra). zsákmányszerző életmód a jellemző. pajzs. népzenei hagyomány). mint még sok egyéb nép. megjelent a kertgazdálkodás. Pattintott kőeszközök használata. 3. szarvasmarha. Baskíria a Volga és az Urál közötti terület. e. agyagedények. nyíl. domonkos szerzetes a XIII. A hun-magyar rokonságot a tudományos ismeretek nem támasztják alá. Megjelentek a csiszolt kőeszközök. csonteszközök. ami arra utal. 1. Ugor őshaza (Kr. Az arab írásos források és a középkori történeti hagyomány miatt felmerült a hun-magyar és a törökmagyar rokonság kérdése. A vándorlás oka valószínűleg egy felmelegedő periódus lehetett. rövid kard. e. a vashasználat elterjedése. szarmata szomszédság jellemző. Magyar őshaza. Életmódjukra a legeltető állattartás lett a jellemző (juh. kecske. vagyis a népek keveredése miatt a nyelv átalakulásából (pl. A magyar vándorlás (a magyar nép őstörténete) Uráli őshaza (Kr. amely megváltoztatta a környezetükben a növénytakarót. akiknek a kultúráját jelentős mértékben átvették (a régészeti leletek gyakorlatilag elkülöníthetetlenek). 1. Irtis és Iszim vidékére. keleties jellegű tárgyi. évezred) A későbbi szamojédok különválásának az oka valószínűleg a relatív túlnépesedés. A vándorlás során egyrészt iráni népekkel kerültek kapcsolatba.A nehézséget az jelenti. Levédia 600 körül délkeletre vándoroltak.

16. A korabeli források szerint 862-től több esetben is jártak a Kárpát-medencében. földvárak építésének módját is. hogy legalább részben letelepedett életet éltek. Ismerték a boronaházak. bizánciak és a Kárpát-medencében élő szlávok ellen. A Kazár Birodalomban csatlakozott a magyarokhoz a kabarok három törzse. Tarján. Kürtgyarmat) és kettőnek finnugor (Nyék és Megyer). Életmódjukban már a levédiai időszakban a földművelésre is helyeződött hangsúly. nyilazást. zene. és szilárdultak meg a törzsi keretek (hét törzs). amelyek kulturális rokonságot (nomadizálás. hiszen bár sátrakban/jurtákban éltek (lásd kép).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Kazár hatásra alakult ki a kettős fejedelemség és szilárdultak meg a törzsi keretek (hét törzs). felemelkedést. A hét törzs közül ötnek a neve türk (Kér. közösen folytattak zsákmányszerző hadjáratokat a bolgárok. Csodaszarvas) köthetők e korszakhoz. nyergükön kengyel található. megjelent a kertgazdálkodás. Keszi. Jenő. oroszok és a Kárpát-medencében élő szlávok ellen. A kazárokkal kialakult feszült viszony állhatott valószínűleg a továbbvándorlás hátterében. Keszi. bár ennek konkrét tartalma nem egyértelmű a források alapján). gyümölcstermesztés is. század) Helyszínét (Dnyeper–Duna köze) a források alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani. vallási hiedelmek stb. bár ennek konkrét tartalma nem egyértelmű a források alapján). mesék és mítoszok. Jenő.) mutatnak. Kazár hatásra Levédiában alakult ki a kettős fejedelemség. A vándorlások során főleg a török nyelvcsalád népeitől sok olyan elemet vettek át. s együtt vonultak az állatokkal. bolgárok. Kürtgyarmat) és kettőnek finnugor (Nyék és Megyer). művelték a földeket is. A hét törzs közül ötnek a neve türk (Kér. amely lehetővé tette a megtámasztást. Tarján. télen a folyók mellé húzódtak. A törzsek szövetsége Etelközben erősebbé vált (vérszerződés. A baromfitartás elterjedése arra utal. összegzés Harcmodoruk: a török népektől eltanult lovas íjász harcmodor volt. Etelköz (IX. bizánciak. 862-től több esetben is jártak a kalandozók a Kárpát-medencében a korabeli források szerint. A törzsek szövetsége itt erősebbé vált (vérszerződés. lovas íjászat. 24 . öltözködés. gazdálkodás. Lótenyésztő népként gyakorlott lovasok voltak. tétel: A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja ho FELADAT: Mutassa be a honfoglaló magyarság életmódját a korabeli források és saját ismeretei alapján! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyarok életmódja félnomád a honfoglalást megelőző időszakban. Írott források és mondák (Emese álma. Lezárás. A Kazár Birodalomban csatlakozott a magyarokhoz a kabarok három törzse. közösen folytattak zsákmányszerző hadjáratokat az oroszok.

A határ menti magyar törzsek vettek részt elsősorban a kalandozásoknak is nevezett zsákmányszerző hadjáratokban (pl. totemizmus) – lásd a forráshoz írtakat. szerepét. ha mégis kialakult. harcmodorukat azért. A hadjáratok tervezett akciók voltak. Nem szemtől szembe támadtak. adóztató és felderítő szerepűek voltak. A magyarság tehát az erősödő bizánci és német-római császárság között élve vette fel a kereszténységet és a feudális jogrendet. 25 . a gyulák megtérése. hogy felkészítse a bizánci hadvezéreket arra.Kifejtés 895-907 között történt meg a Kárpát-medence megszállása. Mivel a zsákmányt. Taktikájuk alapja az ellenfél nehézlovascsapatainak fellazítása volt. az adóból származó bevételt nem helyben. amikor az ellenség üldözőbe vette őket. akik vagy saját személyükben. így megváltva a területet az évenkénti támadásoktól (pl. akkor az összecsapás legvégén került rá sor. A kalandozó hadjáratok elsősorban zsákmányszerző. a lengyel területeken és a Pireneusi-félszigeten is. Árpád 907-ben halt meg. majd a Taktikában részletesen leírja fegyverzetüket. A letelepedés törzsi keretekben és nemzetségi rendben történt. hadirendjüket. Géza fejedelemsége alatt kezdődött el nagyobb mértékben a térítés – erről lásd a forráshoz írtakat. Bulcsú követjárása). mi módon lehet velük szemben sikerrel harcolni. Lehel). A hadjáratokban valószínűleg a katonáskodó középrétegek. megfordultak és nyílzáport zúdítottak rá. és körbevette védelmi funkcióval a többi. A kettős fejedelemség 904-ig. A zsákmányszerzés helyébe egy idő után az adószedés lépett. Bulcsú. tehát a korabeli források szedett-vedett pogány hordákról szóló írásai erős elfogultságot tükröznek. hiszen a krónikák többségét olyan egyházi személyek írták. hanem vagy látszólag menekültek. az erős íjak messziről is átütötték a páncélt. A hadjáratok zöme a frank területek és Itália ellen irányult. Mindkét taktika igen fegyelmezett magatartást feltételez. A közelharcot igyekeztek elkerülni. bérhadjáratban is. A kereszténység bizánci hatásra jelent meg először a magyarok között (pl. a fejedelmi törzs az ország közepén. A magyarok tudniillik gyakran támadtak gazdag zsákmányt ígérő kolostorokat és templomokat. a többiek pedig váratlanul bekerítették őket. táltosok. ill. Taksony fejedelem és fia. a gyors mozgású csapatok váltott lovakat használtak. Géza azonban a nyugati kapcsolatok erősítése és a terjeszkedő Bizánc jelentette fenyegetés csökkentése érdekében a nyugati kapcsolatok kiépítését tartotta megoldásnak. összegzés A magyarok ősvallása a sámánhit volt (sámánizmus. A korabeli magyarokat a bizánci császár türköknek nevezi. a segédnépként szolgáló szabadok vehettek részt. de jártak Bizáncban. Kurszán haláláig állt fenn. a Bizánc elleniek 970-ben értek véget Arkadiopolisznál. életfa. azaz a honfoglalás Árpád és Kurszán vezetésével. A nyugati hadjáratok a 933-as merseburgi és 955-ös augsburgi vereségeknek köszönhetően. ill. Lezárás. a sikeres magyar harcmodor miatt gyakran jártak ún. német területeken). A nyugati területek belső harcaiban a szembenálló felek hívták őket egy-egy váratlan támadás és félelemkeltés céljából. vagy társadalmi szerepük miatt a támadások fő célpontjai voltak. vagy cselt vetve maga után csalogatta az ellenséget egy előőrs. s negatívan jellemzi az ő erkölcseiket. ez megnövelte a fejedelmi hatalom súlyát. A magyar kalandozásokról meglehetősen sok – és igen negatív ítéletű – forrás maradt fenn. Társadalmi és életmódbeli hatásokról lásd a táblázathoz írtakat. hanem hazaérkezés után osztották szét.

a negyedik darabot Erdélybe küldte. 1030-ban II. Géza szakított a szeniorátus elvű örökítéssel. Henrik) erős. három leánya pedig a velencei dózse. Imrének is bizánci menyasszonyt kér (bolgárok elleni hadjárat Bizánc szövetségében – 1018). István frank mintára megszervezte a területi elvű közigazgatást. december 25-én vagy 1001. s hadműveleteinek sikerességét az apjától rámaradt hadseregnek köszönheti. aki esztergomi érsekként is sokat tett István hatalmának a megszilárdításáért (lásd a forrásoknál írtakat). Dinasztikus házasságpolitikája (leánytestvérei) révén a szomszédos népekkel jó kapcsolatot alakít ki. a királyi vármegyerendszert és az udvarszervezetet Magyarországon (lásd ábrához írtakat). Az esztergomi érsekség. részben önálló jogalkotásként a királyi tanáccsal egyetértésben a törvényeit. és a holttest darabjait közszemlére tettette Győr. Miután német lovagjaira támaszkodva ellenfele seregeit leverte. ill. Konrád. a magyar egyház elkerülte a függést a Német-római Császárságtól. Hatalmának megtartása érdekében le kellett számolnia Koppánnyal. Az önálló királyság elismertetésének feltétele a koronázáson kívül az önálló egyháztartomány. törvények alkotása. a közigazgatás kiépítése. ezzel megszületett a keresztény magyar királyság. fiának. A magántulajdon védelméről. a lengyel herceg. Veszprém és Fehérvár várkapuján. Vajk 997-től fejedelem. családi kapcsolatokat tart fenn. Ajtony). Aba Sámuel felesége. ezáltal az ország több mint kétharmada került közvetlenül a király ellenőrzése alá. Szilvesztertől. Ottó és II. A legyőzött törzsfők birtokait királyi birtoknak minősítik. ezért kerüli a külső háborúkat. Kifejtés István 1000-ben koronát kér a pápától. Az államalapítás idején a Német-római Birodalommal (III.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 17. január 1-jén Esztergomban királlyá koronázzák. István apostoli királyként a keresztény egyházszervezet kialakítója Magyarországon. 1000. István célja a külföldi támadások visszaverése. de a támadást visszaveri. elemeiben még tovább él a nomád joggyakorlat (lásd a forrásoknál írtakat). Sze FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be I. Az örökletessé tett birtokoknak köszönhetően pedig kialakul a királyhoz hű. pénzverés. István a törvényeit két törvénykönyvben foglalta össze. a belső politikai helyzet megszilárdítása és a keresztény vallás államvallássá tétele. Mivel elsődlegesnek tekinti az államszervezet kiépítését. Koppányt felnégyeltette. Szent István államszervező tevékenysége I. az egyházszervezésről és a bűnösök büntetéséről fogalmazza meg részben nyugati mintára. amelyek 1018-ban és 1030-ban jelentek meg. neki szolgálatokkal tartozó réteg. 26 . Így lett Géza fia. Szent István törvényeit és az uralkodása idején kialakult államszervezetet! FELELETVÁZLAT Bevezetés Géza fejedelem (972-997) célja egy szervezett állam létrehozása. István harcot folyatott az uralmát vagy az új keresztény államot el nem ismerő törzsfőkkel (Gyula. Vajk (István) a bajor Gizella férje (996). Kezdetben a legfontosabb támasza Asztrik lett. Ennek érdekében szövetséget köt a bizánci császárral. tétel: I. majd 1031-ben békét köt vele. a német-római császár támad ellene. bevezette a feudális jogrendre jellemző primogenitúrát (az egyenes ági örökösödést). gyerekeit (és István a testvéreit) a környező államok uralkodócsaládjaiba házasítja be. II.

a fa. Az uralkodók kezdetben elsősorban a só kereskedelméből szereztek nagyobb jövedelmet. a méz. amivel be akarta bizonyítani. 1083-ban szentté avatták. apai unokatestvérét uralkodásképtelenné tettette. Béla (1172-1196) korában bizánci mintára a regálé jövedelmek jelentősen megnőttek. A termékek cseréje vásároshelyeken. a velencei származású Orseolo Pétert nevezte ki utódjává. piacokon zajlott. István unokaöccsét. hogyan változtak a jövedelemtípusok Magyarországon III. tanácsokkal látta el a fiát. hogy a magyar keresztény királyság megteremtése. tétel: Társadalmi és gazdasági változások az Árpádok és a vegyesházi Társa király királyok korában FELADAT: Tekintse át. kézműipari termékeket és luxuscikkeket: ékszereket. benne látta államszervező tevékenységének folytatóját. Gyermekei sorra meghalnak csecsemő. István Intelmek című könyvében összegyűjti a bölcs kormányzás módszereit. fűszereket kapott. hogy a regálék közül a legnagyobb jövedelem a kamara hasznából. a bor. A legfőbb kiviteli cikkek között a magyar szürkemarha mellett megtalálható a só. amely tudja garantálni a zarándokok biztonságát.vagy kisgyermekkorukban. az államszervezés sikerült. Városok jöttek létre. hívott hospesek az Árpád-korban. A gazdaság fejlődését segítették elő a magasabb szintű technikai és technológiai ismereteik miatt szívesen fogadott. Az országon belül főleg a mezőgazdasági termékek cseréltek gazdát: gabona. A kereskedelem jelentőségét mutatja. század folyamán jelentek meg az árutermelés és pénzgazdálkodás elemei. Amikor 1038-ban István meghalt. 27 . Ennek egyrészt az árutermelés fejlődése. illetve állati termékek. azaz a letelepült életmód. összegzés István legnagyobb problémája az utódlás biztosítása volt. századtól kezdődően egyre intenzívebben kapcsolódott be a külkereskedelembe. az ón. 18. Béla uralkodásától az önálló magyar állam bukásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar gazdaságban a XII. csak Imre élte meg a felnőttkort. század végén bizonyosodott be. a réz. a gabona. Az ország északi és keleti területein a jelentős ásványkincs lehetővé tette a bányák nyitását. a viasz és a hal. Lezárás. Döntővé vált a földművelés. majd – főként külföldön – keresett árucikk lett a nemesfém is. hogy egy olyan erős keresztény állam jött létre.István 1018-ban megnyitotta a nyugatról Magyarországon keresztül Jeruzsálembe vezető zarándokutat. Vazult. azaz a pénzváltási illetékből származott. A XI. Istvánt László uralkodása idején. A jobb életszínvonal következtében a népesség is nőtt. Kifejtés III. másrészt pedig a királyi birtokok nagyságának csökkenése az oka. bár a birtokokból származó terménybeszolgáltatás még mindig jelentős szerepet játszott. az állatbőr. Ezekért Magyarország elsősorban katonai felszereléseket. 1031-ben Imre vadászat közben meghalt. a nemesfém. Mindennek következtében Magyarország a XII. állatok. bor. az ólom. Szűz Mária oltalma alá ajánlotta az országot.

(Lásd még az ábrához írtakat. Különböző jogokat élveztek. fellendítették a külkereskedelmet. A korábbi időszakban a szabadok dénárja nevű adót minden szabad fizette. s ezek az ipari. Kassa. Bevételei növelése érdekében bérbe adta a pénzverést. A kereskedelemben Bécs árumegállító joga jelentett hátrányt. a királyi birtokok eladományozásával pedig forrásainak egy része is elveszett. hanem a regálék jelentették. I. a réveket. Ezekkel az intézkedésekkel jelentős érdeksérelmeket okozott. Pozsony. A háborúk miatt a kincstár és a földesurak növelték a jobbágyterheket. elzálogosította (pl.) Károly Róbert a városok fejlődését segítette. A vándormozgalomhoz hozzájárult a pestisjárvány magyarországi pusztítása is. árumegállító jogot kaptak. mert a bevezetett kilencedet a leggazdagabb bárók nem szedték be olyan rendszerességgel. században a gazdaság fejlődése a korábbi úton haladt: megerősödött az árutermelés és pénzgazdálkodás. robot és ajándékok a földesúrnak. Bécset kikerülő kereskedelmi útvonal kialakításával. egy összegben). Károly Róbert (1308-1342) gazdasági reformjaira azért volt szükség. ám a növekvő tervek nem voltak egységesek. ill. A szabad királyi városok a főbb kereskedelmi útvonalak mellett jöttek létre. a sókereskedelmet. a helyi és a külkereskedelem központjaiként is működtek. földműveléssel. Ezzel a lépéssel kialakult a jobbágyadók rendszere (kilenced. a vámokat. ha a szükség úgy hozta. amelyet 1335-ben a visegrádi királytalálkozón sikerült megoldani egy új. A jobbágyterhek rögzítésére az 1351-es törvényekben került sor (lásd az ábrához írtakat). András (1205-1235) új gazdaságpolitikát vezetett be. A királyi birtokok eladományozása miatt a befolyt jövedelmek pótlására a regálé (lényegében a pénzbeli) jövedelmeket tovább növeli. Buda. adót a földbirtokosnak fizettek (általában évente. kapuadó és rendkívüli hadiadó az államnak). mert a birtokadományozások és a honor rendszere miatt ekkortól a királyi hatalom anyagi alapját már nem az uradalmak. ezért gyakran a pénzrontásból és az egy éven belüli többszöri pénzverésből (kamarahaszna) próbálta pótolni a hiányzó jövedelmeket. Eperjes. IV. gazdag államot hagyott fiára. a hadsereg fenntartása miatt pedig több adóbevételre volt szüksége. Emiatt gyakran nyúlt a pénzrontás eszközéhez. Mátyás uralkodása idején a királyi bevételek túlnyomó részét a jobbágyoktól származó állami adók és a regálék jelentették. a Szepességet a lengyel királynak).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli II. támogatta a külkapcsolatok fejlődését. hogy Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) állandó pénzhiánnyal küszködött. Nagy Lajosra (1342-1382). Ezzel a jobbágyokat a köznemesek birtokairól saját birtokaikra csalogatták. Sopron. Béla (1235-1270) politikájának következtében egyre több város jött létre. német hospesek lettek. illetve a királyi várakat is. A városok lakói gyakran latin.) Speciális királyi várostípus a bányaváros volt. hogy a rendi ellenőrzés alól kivonja az adózást. hiszen ő maga több ország uralkodója volt egyszerre. Hunyadi Mátyás (1458-1490) egyik célja az volt. (Lásd az ábrához írtakat.) A királyi kincstár adóját a kamarahaszna helyett szedték be. kereskedőit vámmentesség illette. s bár támogatta a városok fejlődését (a városokat tanácskozásra hívta. Károly Róbert reformjai serkentették az árutermelést. Az ország területe nagyon gazdag volt nemesfémekben. A XIII. A XV. Az Aranybullában (1222) egyrészt ígéretet tett a pénz értékének visszaállítására. a külpolitikai céljai. A reformfolyamat kidolgozója Nekcsei Demeter tárnokmester volt. A mezővárosok birtokosok falvaiból alakultak ki. a bérleti rendszer megszüntetésére. a pénzgazdálkodást. a királyi földbirtokok szerepe nagyon visszaszorult. (Pl. a király vagy udvartartásának beszállásolására is kötelezhették õket. vándormozgalom indult a jobbágyság között. fallal kerítették körül a településeket. Mivel a magyar gazdaság színvonala ezt nem tette még ekkor lehetővé. s a korábban adómentességet élvező privilegi- 28 . másrészt deklarálta a szerviensek adómentességét. Zsigmond idején azonban fellendült a külkereskedelem. állattenyésztéssel foglalkoztak. Károly Róbert halálakor erős. harmadik renddé váltak a királyi városi polgárok). ezért logikusnak tűnt ezekre építeni a királyi jövedelemrendszert. 1222 után azonban a katonai szolgálattal tartozó nemesség (közéjük tartoznak majd a szerviensek is) adómentessé lett. a szabad királyi város és a mezőváros. Az 1351-es törvények értelmében egy és ugyanazon jogú nemesi és ugyanazon terhű jobbágyi réteg jött létre. század első felének királyi pénzügypolitikáját az határozta meg. saját önkormányzattal rendelkeztek. mert a királyi városok a kincstárnak fizettek adót. A városoknak két meghatározó típusa volt az Anjouk idején. tized az egyháznak. mint a köznemesek.

zált csoportoknak is be kellett fizetnie (pl. kunok, jászok, erdélyi nemesség, a jobbágytelken élő nemesség). Mátyás több adót is átneveztetett vagy újjal cserélt le, aminek az volt az oka, hogy a belpolitikai küzdelmek során sokan szereztek mentességet jobbágyaik számára az adott adó fizetése alól, s aztán azt a nemesek a maguk javára szedték be. A kapuadó helyett bevezette a füstpénzt, a regálék közül a harmincadvám helyett vezette be a koronavámot. A legtöbb pénz Mátyás idején folyt be a kincstárba. Mátyás évi jövedelme az 1470-es évek derekán mintegy 600 ezer forint volt. Bevételei azonban nem állandó összeget jelentettek, uralma alatt növekedett a mértékük és egy-két évben még a 900 ezer forintot is elérhette. A legtöbbet azonban nem a kereskedők, bányászok fizették a kincstárnak, hanem a magyarországi jobbágyság. Lezárás, összegzés A magyar gazdaság a XV-XVI. század fordulóján is mezőgazdasági dominanciájú volt az ország természeti adottságainak megfelelően. A kincstár bevételeinek 60%-a az agrártermelésből származott, s mivel jelentős technikai vagy technológiai újítás nem történt, a termésátlagok sem javultak. A hazai piaci viszonyok szűkösek voltak, a gazdaság krónikus tőkehiánytól szenvedett. (Jelentős volt a külföldi tőke aránya.) Mátyás uralkodása és az azt követő időszak nagyon magas állami és földesúri adóterheit az adózó lakosság egyre nehezebben tudta kifizetni. A nemesség ráadásul akadályozta a mezővárosok gazdasági megerősödését (pl. a szabad költözés korlátozása, az egyösszegű adó eltörlése), s az így kialakult konfliktus vezetett többek között a Dózsa-féle parasztháborúhoz. A parasztháború elsősorban a mezővárosi parasztpolgárság megmozdulása volt, így őket érintette volna a legsúlyosabban a felkelés bukása utáni szankciók sora, ha azokat a török veszély árnyékában valóban érvényesítették volna. A jobbágyterheket a Werbőczy István-féle Hármaskönyv rögzítette (1514, 1517).

19. tétel: Az Aranybulla. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején Az Ar
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a XIII. században bekövetkező társadalmi folyamatokat, mozgalmakat! Részletesen térjen ki a szerviensek helyzetében bekövetkező változásokra! FELELETVÁZLAT
Bevezetés III. Béla (1172-1196), II. András (1205-1235) és IV. Béla (1235-1270) birtokadományozási politikája következtében jelentősen átalakult a társadalom szerkezete. (Lásd ábrához írtakat.) A király megmaradt a legnagyobb földbirtokosnak, de a bárók a kisebb nemeseket familiáris függésbe kényszerítették a XIII. század végére. Kifejtés II. András uralkodásának középpontjában egy új birtokpolitika állt, a király elkezdte a birtokokat osztogatni a főtisztviselők között, hogy minél több hívet szerezzen magának. Az így eladományozott birtokok örökölhető birtokok lettek.

29

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Ennek következtében a királyi birtok aránya jelentős mértékben csökkent, s ez számos gazdasági, katonai, jogi és társadalmi problémát váltott ki. A hanyatló udvarszervezet miatt a király jelentős jövedelemtől esett el, amelyet a regálé jövedelemmel akart kiváltani. A regálék közül a vámszedés és a sókereskedelem jogát zsidó és izmaelita bérlőknek adta a király bérbe. Az is erős idegengyűlöletet váltott ki az országban, hogy az uralkodótól Gertrudis német kíséretének tagjai állami hivatalokat és jól jövedelmező birtokokat kaptak (királynégyilkosság). Az uralkodó folyamatos és sikertelen háborút folytatott (Halicsért). A birtokadományozás nyomán nőtt a világi birtokok befolyása, a feudális alávetés felgyorsult, a szerviensek egy része és a várjobbágyok függő helyzetbe kerültek. A szerviensek nem fogadták el a bárók főségét (familiaritás), csak a királyét, a várjobbágyok pedig vissza akarták állítani a várszervezetet. Az eddig ismertetett feszültségek az Aranybulla-mozgalom kibontakozásához vezettek. 1220-ban András ígéretet tett az eladományozott birtokok visszavételére, de ez nem történt meg. Igazi sikert a mozgalom akkor ért el, amikor 1222-ben rákényszerítették a királyt az Aranybulla kiadására, tehát megjelent az a nézet, hogy a királyi hatalom nem korlátlan. Az uralkodó megígérte, hogy: (a forrásban írtakon kívül) királyi birtokot örök tulajdonul nem adományoz; idegenek birtokhoz nem juthatnak; a kamarából az idegeneket ki kell zárni; tisztségeket csak a királyi tanács jóváhagyásával lehet odaítélni (idegen ezt sem kaphat); előírták, hogy a várjobbágyokat a jogaikba vissza kell helyezni. Az Aranybullát 1231-ben II. András megújította egyrészt azért, mert nem tartotta be az 1222-est, másrészt pedig jelentős adósságokat halmozott fel. Az egyház ekkor visszakapta azt a jogát, hogy a tizedet pénzben szedhesse be, a sókereskedelem monopóliumában részesült, és módosult az ellenállási záradék. (Lásd még forráshoz írtakat.) Bár a szerviensek jogokat szereztek az Aranybullával, ezek érvényesülését ki kellett kényszeríteni. Így került sor 1232-ben a kehidai oklevél kiadására (lásd a forrást a szolgabírák választásáról). IV. Béla a tatárjárás előtt megpróbálta visszavenni az eladományozott birtokok egy részét, illetve a további adományozást megszüntetni. Emiatt a nagybirtokosokkal ellentétbe került, így kénytelen volt a középrétegre támaszkodni, a hivatalokban szervienseket alkalmazott. (A nagybirtokosokkal való ellentétet ez csak tovább növelte.) Az uralkodó kunokat telepített az Alföld középső részére azért, hogy a nemességtől független hadserege legyen. Nomádok voltak, vándoroltak az Alföldön, amivel jelentős károkat okoztak a magyaroknak. A kunokat ugyan védte a törvény, de amikor a vezetőjüket megölték, akkor kivonultak az országból. A tatárjárás jelentős pusztulást okozott a népességben, az ország egy része elnéptelenedett, s mivel számítani kellett újabb támadásokra is, ezért IV. Béla gyökeresen változtatott a politikáján, és igyekezett megnyerni a nemeseket magának. Lemondott a birtokok visszavételéről, sőt adományozott is azzal a feltétellel, hogy a birtokon jól védhető kővárat építenek, és páncélos magánhadsereget kell szervezniük, amelyet a király is igénybe vehet, ha az országot támadás éri. (Lásd forráshoz írtakat.) Az Alföld elnéptelenedett területeire visszahívta a kunokat (fiával a kun fejedelem lányát házasította össze), Erdélybe román, a Felvidékre cseh és morva, a Dunántúlra pedig német hospeseket telepített. A kunok IV. Kun László uralkodása alatt nyertek területi autonómiát (kun és jász székek). A városok közül többet szabad királyi várossá emelt, ezeket azonban kőfallal kellett körülvenni. Más városoknak is adott kiváltságokat (pl. szabad bíróválasztás, vámmentesség), ill. városokat alapított (pl. Buda, Szeged). Az 1267-es országgyűlésen megerősítette a szerviensek jogait. (Lásd forráshoz írtakat.) Ugyanez a dokumentum nevezi a birtokadományok és várak építése miatt nagyon megerősödött előkelőket báróknak, így különbözteti meg őket a nemesség többi részétől. (Mindez a familiaritás, ill. később a tartományúri rendszer kialakulását vonta maga után.)

30

Lezárás, összegzés A tatárjárás jelentősen lecsökkentette a parasztság létszámát (pontos adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a történeti szakirodalomban a becslések lényegesen eltérőek), ezért külföldieket hívtak be. A betelepülő hospesek kedvezményeket kaptak, ami miatt a jobbágyok terhei is csökkeni kezdtek. A XIII. század folyamán jelentős azoknak a népcsoportoknak az aránya, akik ún. kollektív szabadsággal bírtak (szászok, székelyek, kunok, jászok). Kiváltságaik fejében a királynak fegyveres szolgálattal vagy egyéb szolgálattal tartoztak, a királynak fizettek egy összegben adót, azaz függetlenek voltak a vármegyéktől és a földesúri joghatóságtól. A kunok a tatárjárást követően telepedtek le, katonai szolgálatuk a nemességtől független haderőt jelentett, konfliktust eredményezett azonban, hogy a IV. Kun László uralkodásáig pogányok maradtak. (Az uralkodók sem szorgalmazták a keresztény hitre térítést, hiszen akkor hamarabb betagozódtak volna a társadalomba.)

20. tétel: A ma magyar városfejlõdés a középkorban
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a középkori magyar városok kialakulását, értékelje a városok gazdasági és társadalmi jelentőségét! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Magyarországon is létezett a jogi értelemben vett városok megjelenése előtt olyan település-, illetve településcsoport-típus, amely a későbbi városok szerepét töltötte be, azaz egy körzet gazdasági központja volt (lásd vásárok tartása), ahol jobban működött a társadalmi munkamegosztás, nemcsak mezőgazdasággal, hanem iparral és kereskedelemmel is foglalkoztak. Magyarországon az első városias jellegű települések a királyi és egyházi központok voltak (pl. Esztergom, Székesfehérvár), de nyugati értelemben vett önkormányzattal bíró településekké a XII. században lettek. Ehhez a változáshoz jelentős mértékben hozzájárult az, hogy a XII. században latin, délnémet és főként szász hospesek érkeztek az országba. A szászok nem csak ezekben a régebben létező központokban, hanem Erdélyben és a Szepességben is letelepedtek, és létrehozták városaikat (pl. Szeben, Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Bártfa, Eperjes, Kassa). A városok megjelenését és relatív megerősödését az árutermelés és pénzgazdálkodás kibontakozása, a letelepedés általánossá válása, a népességnövekedés tette lehetővé: megerősödött a külfölddel folytatott árucsere is, s ennek központjai a kereskedők által lakott, vásártartási joggal rendelkező városok lettek. A XII. század végén, III. Béla uralkodása idején a királyi regálék kb. egynegyede már a vásárokból, révekből származott. Az ország elsősorban élőállatot, mezőgazdasági terményeket és fémeket exportált, és iparcikkeket importált. Kifejtés A városiasodás folyamata a tatárjárás után gyorsult fel, bár az európai színvonalat még ekkor sem érte el. IV. Béla és fia, V. István a városok védelmének és a gazdaság fejlesztésének érdekében több városnak is kiváltságot adott (pl. Buda és Szeged), ha azok városfallal veszik körbe magukat. (Lásd forráshoz írtakat.)

31

Különösen fontos volt a szőlőművelés. Körmöcbánya. vásártartás joga. Selmecbánya. Buda. vásártartás joga. A város polgárainak valamenynyi ügyében. Lengyelország felől Bártfa. védőfal építése mezőváros (oppidum vagy Markt) átmenet a város és a falu között. szabad bíró. hogy az Alföldön és a Dél-Dunántúl egyes részein alig akadt fallal körülvett település. a mezővárosokban pedig 15-20 százalékát.) Mátyás (1458-1490) uralkodása alatt Buda a reneszánsz városépítés közép-európai mintájává vált (pl. ahol megfogalmazták a városok kiváltságait. A fallal körülvett település a XV. földesúri fennhatóság alatt. köztük városokat is eladományozott uralkodása kezdetén. de a legfontosabbakat megtartotta magának. amely egyrészt lehetőséget nyújtott a borkereskedelemre. másrészt a gabona piaci megszerzését követelte meg (lásd a forráshoz írtakat). Az alföldi mezővárosok már ekkor rátértek az állattenyésztésre. mezőgazdasági termelés évi egyösszegű adózás. A városoknak – nyugati mintára – két típusa alakult ki: a fallal körülvett. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) hatalomra kerülése és a hatalom megerősítése érdekében jelentős területeket. századi Magyarországon szabad királyi város (civitas vagy Stadt) kereskedelmi útvonalak mentén (pl. ill. az Anjouk idejétől legfőbb bírájuk a tárnokmester volt. A XIV. mert a középkorban számos ügyben az egyházközség lelki vezetője. Krakkó belvárosának átépítéséhez). Nagybánya) adómentesség. Ausztria felől Sopron és Pozsony. (Lásd forráshoz írtakat. kiváltságokkal rendelkező város és a mezőváros. valamint Fehérvár és Esztergom mint közigazgatási centrumok.és plébánosválasztás. Lőcse és Késmárk. azaz Itália felől Zágráb. mint Pápa. önálló bíróválasztás szabad királyi bányaváros: német telepesek behívása (pl. Ha azonban figyelembe vesszük a nagyobb mezővárosokat is. ezért következetesen növelték ezen települések számát. vámmentesség. Prága. A városok fajtái a XIV-XV. Sopron) függés csak a királytól. az egyházi bíróságok voltak illetékesek. hogy politikai támaszul szolgálhassanak számára.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A magyarországi városok szabadságai közül a legfontosabb a bíró. és kiváltságokkal felruházva királyi vagy királynéi tulajdonnak nyilvánították. Pest gazdasági szerepe miatt. 1405-ben összehívta a királyi városok és a mezővárosok követeit. Mezőtúr és főképp Debrecen. a Fekete-tenger felől pedig Brassó és Nagyszeben. akkor a magyarországi városhálózat eléggé szabályos képet mutat. bányaművelési jog (királyi fennhatóság) A magyarországi városok lakosságának többsége – a nyugatiakhoz hasonlóan – mezőgazdaságból élt.és a tanácsválasztás joga volt. A magyar városhálózat egyenetlen eloszlású abból a szempontból. Besztercebánya. így innentől kezdve a királyi vagy királynéi kincstárnak fizetett adót. Pozsony.és Morvaország felől Nagyszombat. hiszen Dél-Németország és Észak-Itália ekkor rá volt utalva a magyar állatkivitelre. a polgárok által választott személyek ítélkeztek első fokon. Kassa. ami azért lehetett lényeges. A fellendülés az Anjouk idején folytatódott. Eperjes. Győrnek és Kolozsvárnak. 32 . így a határszél és Buda közötti útvonalon megnőtt a jelentősége a regionális központtá váló Kassának. A kézművesek és kereskedők aránya a nagyobb városokban a lakosság 25-35 százalékát tette ki. század folyamán – elsősorban Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás intézkedéseinek köszönhetően – ezek a kereskedelmi utak Budán futottak össze. Az alföldi városok közül egyedül Szeged lett (fal nélküli) szabad királyi város (1498). évi egyösszegű adózás. Ezeknek a kiváltságait igyekezett megerősíteni. amelyek a távolsági kereskedelem útvonalain feküdtek: délnyugat. legyenek azok világi vagy egyházi törvényszék alá tartozók. A településeket kiemelték az ispáni fennhatóság alól. századtól szabad királyi város jogait is bírhatta. Gyula. Cseh. Elsősorban azok a települések lettek királyi várossá. A központ Buda. Hasonlóan fontos volt a plébános választásának a joga. akik jelentős bevételi forrást láttak a városok egy összegben befizetett adójában. amelyhez egy másik kiváltság társult: a plébánia kikerült a főesperesi joghatóság alól is.

mint a falusiak. a pénzromlás megakadályozását. A városoknak a lakossága zömében idegen (latin és német) volt. mind a német területekkel. Szilágyi Mihály személyében öt évre kormányzót állítottak mellé. Podjebrád Katalint. 1458 januárjában a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá választották. az ellenségeskedő főurakat pedig legyőzte. Már gyermekként gyakran tűnt fel tolmácsként apja mellett a fontos politikai tárgyalásokon. a köznemesek a király támogatását várták a nagyurakkal szemben. hiszen jó kapcsolatokat tartottak fenn mind az itáliai. Minden más város polgárai ugyanolyan jobbágynak számítottak. A főurak azt szerették volna. A nádort leváltotta. de kiskorúsága miatt nagybátyja. és centralizált királyi hatalom kiépítésére törekedett. csehül és törökül is. A külföldi verseny a hazai iparfejlődésre negatív hatást gyakorolt (lásd a posztógyártás háttérbe szorulása). Kifejtés Tíz évvel idősebb bátyjának kivégzését rabként élte át. században kialakult külkereskedelmi struktúra jelentősen hátráltatta a későbbi városiasodást: Magyarország mezőgazdasági és nyersterményeket exportált. A latin mellett jól beszélt magyarul. hogy feleségül veszi a lányát. így korán komoly tapasztalatokat gyűjtött. idegen származás és kultúra azonban elkülönítette őket a magyar társadalom egyéb rétegeitől. Az eltérő nyelv. hogy mezővárosok is léteztek. majd V. tétel: Hunyadi Mátyás uralkodói portréja Huny FELADAT: A források és ismeretei alapján vázolja fel Hunyadi Mátyás uralkodói portréját intézkedései segítségével! FELELETVÁZLAT Bevezetés Mátyás Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként született Kolozsvárott 1443-ban. igen magas szintű oktatást kapott. azután pedig Prágába vitette börtönbe. 33 . aki majd kiirtja az eretnekek és a mohamedánok maradékát. nem is vettek tudomást arról. összegzés A XIV-XV. Mátyás azonban nem volt hajlandó elismerni ezeket a korlátokat. (A rendi országgyűlésekre sem mindig hívták meg őket. László király Bécsbe. 21. A fiatal királynak nehéz elvárásoknak kellett megfelelnie. a városok a külső garázdálkodók megfékezését.Lezárás. A források szerint már gyermekként alaposan kiigazodott a társadalmi és a politikai élet területén. László váratlanul meghalt. Vitéz János váradi püspök támogatását maga mögött tudva erélyesen fogott hozzá az erős királyi hatalom megszervezéséhez. méltán tartották az ország egyik legműveltebb emberének. polgári szabadságjogokkal rendelkezőknek. apja gondosan válogatta ki fia nevelőit. a pápa pedig „Isten emberét” kívánta látni benne. Werbőczy István) csak a szabad királyi városok polgárait ismerte el polgároknak. Mivel 1457 őszén V.) A késő középkori magyar jog (pl. és iparcikkeket importált. ami a távolsági kereskedelem szempontjából előnyt jelentett. Szilágyit lemondatta és elfogatta. így nem tudtak jelentős erővé válni politikai értelemben. Vitéz János megegyezett Podjebrád György cseh királlyal Mátyás szabadon engedéséről és arról. ha engedelmes és akaratgyenge lesz.

sokszor idegen embereinek tartotta fenn. Antonio Bonfini) hívott udvarába. Miksa lett a császári trón várományosa. Magyarországon nem volt elég vonzó szellemi műhely. de a legjelesebbek nem jöttek el. az ügyeket igyekezett saját kezében tartani. de sikerei csak átmenetiek voltak. a törökellenes harcok háttérbe szorulása állt az 1471-es Vitéz János és Janus Pannonius vezette összeesküvés hátterében. Sziléziát. Nem kedvelte azokat a hivatalnokokat. Frigyes német-római császártól pénzen megváltotta a koronát. Bár uralkodása alatt többször összehívta a rendi gyűlést. újjászervezte az adórendszert. egy új európai királyi dinasztia megalapítása vezette akkor is. ezt is bevonták a déli végvárak fenntartásába. A magyar állam. akik önálló elképzelésekkel bírtak. ami biztosítja a függetlenséget és önállóságot (pl. ezért igyekezett – többek között – megszerezni a német-római császári trónt. Pénzügyi reformot hajtott végre. meghódította Morvaországot. A rendeknek csak azon döntéseit tartotta magára nézve kötelezőnek. (Lásd a Thuróczy forrás idealizált képe!) Híres volt művészet. A nemzetközi összefogás (közép-európai) – a császári és pápai ígéretek ellenére – nem tűnt reálisnak.) Pedig Mátyásnak szüksége volt a fényes udvarra. összegzés Ezért élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia.) A jelentős jövedelemmel járó kincstartói és egyéb gazdasági tisztségeket alacsony származású. a maga számára biztosította a vámszedés jogát. Ez az. a nagyhatalom képe összefonódott Mátyás személyével. s az így megnövekedett jövedelmekből jól szervezett zsoldos sereget állított fel. Társadalmi reformjaival a köznemesség politikai befolyását növelte. Bécs. hogy egyedül Magyarországnak nincs lehetősége a török elleni tartós sikerekre. A szerződés titkos záradéka szerint a Habsburgok trónigénye megmaradt a magyar trónra. mégsem vette komolyan. Újlaki Miklós bosnyák királyi kinevezése jelentős terheket rótt az Újlaki család magánvagyonára. ami miatt a Mohács utáni időszakban valóságos Mátyás-kultusz bontakozott ki az országban (megszülettek a mondák Mátyásról. A túladóztatott ország gazdasága kimerült. hanem csak választott király volt.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Mivel azonban nem koronázott. nem ő. Az ő uralkodása volt a magyar állam utolsó kísérlete arra. de felmérte azt. kulturálisan azonban hatalmas kincset hagyott hátra Mátyás. koronázásakor le is tette az esküt.és tudományszeretetéről. a döntéseket nem szívesen engedte át. gyermekük azonban nem született. sem Beatrix itáliai kapcsolatai nem voltak elégségesek. A török elleni küzdelmet „családi örökségnek” tekintette. ha adott esetben tervei és érdekei így kívánták. (Pl. Lezárás. Uralkodása alatt saját céljainak megfelelően új központi hivatalokat állított fel. az igazságos királyról). hogy megőrizze nagyhatalmi pozícióját. Többek között ez a politikája. amikor 1476-ban feleségül vette Beatrixot. mindenről tudni akart. Erre 1463-ban került sor. Az összeesküvők lelepleződése után még kevésbé vette figyelembe a rendek akaratát. amely jelentősen meggyengítette anyagi bázisukat. hiányzott az egyetem (a pozsonyi kérészéletűnek bizonyult). ha Mátyás törvényes fiúutód nélkül halna meg. Stájerország és Karintia ellen is hadba indult. ezt igazolja a könyvtár alapítása is. Becsvágya is a császári trón megszerzésére ösztönözte. Galeotto Marzio. Az új uralkodó II. hanem III. a nápolyi király leányát. Frigyes lemondott a királyi címre eddig fenntartott jogáról. ahhoz sem Mátyás. s így Mátyás 1464-ben megkoronáztatta magát a nagy nehezen visszaszerzett Szent Koronával. Frigyes fia. ezért a legitimitását meg kellett erősítenie a korona visszaszerzésével. III. de célját nem érte el. de őket könnyen félre tudta állítani. Bécsújhely. hogy elfogadtassa magát. ezért először megszerezte a cseh királyi címet (választófejedelemség). amiben megígérte a rendi jogok védelmét. így személyes hűségükben jobban bízhatott. (Lásd forrásokhoz írtakat. A bárókat igyekezett az országos hivatalokból eltávolítani. Jeles tudósokat és reneszánsz alkotókat (pl. még erősebb lett a központosítás. vagy olyan pozícióval megbízni. Ez a cél. 34 . amelyek egybeestek az ő elképzeléseivel. Kevéssé előkelő származását – többek között – így próbálta meg elfeledtetni. Corvin János számára biztosítani a trónt. a reneszánsz mecénás uralkodó „imázsára” ahhoz. Zrínyi Miklós életműve). Jagello Ulászló lett. ám a rendeket igyekezett kiszorítani a hatalomból.

22. akik „hatlábúak” (ló+lovasa) és elhozzák a boldogságot. ill. az európaiak helyzetét megkönnyítette az is. amely lehetővé tette. Cortez 1519-1521 között a lerombolt azték főváros. (Az első hajózási iskolát Portugáliában alapította Tengerész Henrik herceg. hogy az indiánok mondái szerint fehér istenek érkeznek majd. akik a meghódított területen remélték a meggazdagodást. a tájékozódást segítő iránytű és egyéb műszerek. (Lásd táblázat adatai. hogyan alakult át a helyi társadalom! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XV. nem pedig új hódítóként (az indián birodalmak rabszolgatartó despotikus katonai-papi államok voltak). gyakran börtönviselt vagy birtokait vesztett. hogy az európaiak ezek a régóta várt istenek. így Afrika megkerülhető. Bár az egyház és a korona próbálta fékezni a konkvisztádorok mohóságát és kegyetlenségét (lásd Kasztíliai Izabella és Las Casas véleményéről írtakat). Cortezt és katonáit. ami az érdemi ellenállást később sem tették lehetővé. túlnépesedett területekről jött kalandor (hidalgo) volt. helyettük kőeszközöket használtak). tétel: Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára és a gyarmatosítás Az Eu FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. A megművelt földnek az indiánok jogilag ugyan tulajdonosai maradtak. az aranykort. de a hódítók ezeket is megkapták használatra. Tenochtitlan helyén emeltette az amerikai spanyol gyarmatbirodalom fővárosát.) Kifejtés A konkvisztádorok győzelmének okai az amerikai kontinensen a fegyverzetben megnyilvánuló technikai fölény. A felfedező utak megvalósulását lehetővé tették a reneszánsz tudományos és technikai ismeretei (pl. szinte egész Dél-Amerikát. 35 . a más indiánok által leigázott népek szabadítóként fogadták pl. tbc. a hódítók többsége otthon ellehetetlenült. a Föld lehet gömbölyű. Ázsiában – és Kolumbusz felfedezésének köszönhetően (1492) – Amerikában. Az utak célja a gyarmatok létrehozásán túl elsődlegesen a keleti termékek szállítására új útvonalak felfedezése és a nemesfém. majd a behurcolt. Mexikóvárost. hogy óriási túlerővel szemben is győzni tudjanak (nem ismerték a fémszerszámokat. azt gondolták az indiánok. az indián államok belső megosztottsága és egymás elleni harca is könnyítette a hódítók helyzetét. valamint a már tengeri.) tizedelték meg a lakosságot. s így nyugatra hajózva elérhető India). vérhas. Végül a szabad földterületet a spanyol állam szétosztotta a konkvisztádorok között. kanyaró. Peruban Pizarro az általa alapított Limából irányította a dél-amerikai spanyol gyarmatokat. elszántság. században a portugál és spanyol felfedezéseknek köszönhetően Európa elkezdte a gyarmatosítást Afrikában. az őslakosok számára ismeretlen betegségek (himlő. de nem sok sikerrel. tífusz stb. térképészet – tengerek veszik körül a szárazföldeket. a rajtuk lévő megtérítendő „lelkekkel” együtt. a spanyolok könnyen legyőzték az indiánokat először lőfegyvereikkel. a zsákmány megszerzése volt. óceánparti hajózásban tapasztalt emberek által kifejlesztett karavella.) A gyarmatosítás során megszerzett legjelentősebb értékek Területek megszerzése A spanyolok alkirályságokba szervezték az új tartományokat. milyen változást hozott az európai gyarmatosítók megjelenése a meghódított területeken.

hiszen élelmezési cikként a kapásnövények átalakítottak az európai konyhát. gyapot. bab. paradicsom. megoldásnak a szolgaságba vetést.). India és a Távol-Kelet pedig a portugáloké. angol) etnikum. a hittérítést tekintették. Afrika és Amerika népei a népirtást élték át az európai gyarmatosítókkal találkozva. aranynál. eddig számára ismeretlen területeken jelent meg a fehér ember. összegzés A gyarmatosítás következtében megváltozik a világ kulturális térképe. (1500-ban hódították meg Brazíliát. A keresztény hit új térségekben terjedt el. lefolyását! Térjen ki a gyarmati versengés kezdeteire is! 36 . az eredeti indián kultúrák teljes elpusztítását. akik aztán ezt kihasználva kegyetlenül meggyilkolták őket épp vallási ünnepeik alkalmával – lásd forrás. A XVI. nyelv és kultúra. Az európai civilizáció kiterjedése jelentősen megnőtt. biztosabb megélhetést jelentettek a gabonánál. és az évente Sevillába küldött ezüstszállítmány. Drake). paprika. minden kalóz álma a kincs megszerzése (pl. A spanyol előretörés miatt Portugália szükségesnek látta felosztani az addig felfedezett és azután felfedezendő tengerentúli világot. a cukrot kizárólag nagybirtokon lehetett gazdaságosan termelni. Hosszú távon Európa nagyobb hasznát látta a növényeknek az ezüstnél. Expedíciók hozták Afrikából a néger munkaerőt az ültetvényekre és a bányákba az indiánok népességének csökkenése miatt. tök. (Pl. Brazília. 23. illetve annak a partvidéki sávját. A mezőgazdaságban meghonosodott az ültetvényes rendszer.) A keresztény európaiak számára a pogány kultúrák alsóbbrendűek voltak (lásd forrás). ezért többnyire kölcsönösen nem értették egymás értékrendjét. a híres ezüstflotta.) A kultúrák találkozásának következményei Mivel egészen eltérő kultúrák találkoztak. portugál (francia. új kultúrnövények stb. VI.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az uralkodót illette minden termény és haszon egyötöde. miszerint Amerika és a Fülöp-szigetek a spanyoloké. s vele együtt a spanyol. de nagyon sok aranyat és „ezüstországot” igen. az indiánok isteni lényeknek hitték az európaiakat.) Nemesfémek Az áhított El Doradót nem találták meg a spanyolok. bár a gyarmatok hatására maga is sok tekintetben átalakult (lásd nemesfém beáramlása. tétel: A nag földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai nagy FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a földrajzi felfedezések okait. dohány. mint az európaiak együttvéve. Ez óriási tőkebefektetést igényelt és rengeteg munkaerőt. (Lásd forrásoknál írtakat. Lezárás. szokásait. mert a fő terményt. kávé. Sándor pápa döntőbíráskodása alatt 1494-ben létrehozták a tordesillasi szerződést. Felgyorsult az emberfajták keveredése. kakaó stb.) Növények: kukorica. század közepétől kezdték kiaknázni a világ leggazdagabb lelőhelyét a bolíviai Potosiban. burgonya. ill. (Bányái többet termeltek.

Az újonnan felfedezett földekre aranybányászat és földművelés céljára embereket költöztetnek. hogy Indiát Afrika megkerülésével is el lehet érni. Királyságokat 37 . ők alapították az első hajósiskolát. század első felében a spanyolok Haitiről és Kubából kiindulva meghódították Panamát. az engedélyük nélkül senki nem hajózhat az „Indiákra”. növekedett a népesség. ritkábbak lettek az éhínségek és a járványok. felfedezni vágyó embereknek (ismeretek áramlása. 1519-22 A portugál Magellán expedíciója körülhajózza a Földet. Az Európában lezajlódó társadalmi és politikai változások is kedveztek a felfedezéseknek: az ipar és a kereskedelem fejlődése miatt gazdag városok jöttek létre. 1521-től A spanyol Cortez meghódítja az Azték Birodalmat. A XVI.és rabszolga-kereskedelmet. ekkor jött létre az egyesített Spanyolország is!) A felfedezések okairól és feltételeiről lásd az ábrához írtakat. század közepén véget ért a százéves háború. átvétele). ahol leginkább itáliai tengerészek. századra szinte beltengerükké tették az Indiai-óceánt. Kolumbusz útja nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (lásd forrás). 1492 A genovai Kolumbusz első útja a spanyolok támogatásával az Újvilágba. s az egyre nagyobb adóbevételekre építve megerősödött több országban is a központi királyi hatalom. A tudás gyorsan terjedt. csillagászok és földrajztudósok tanítottak. A reneszánsz szellemi légköre és a könyvnyomtatás hatására Európa a középkorhoz képest jóval nyitottabbá vált a rajta kívüli világok iránt. ezzel bizonyítja annak gömb alakját.FELELETVÁZLAT Bevezetés A felfedezéseknek nevezett folyamat során és következtében Európa igyekezett kiterjeszteni befolyását a többi kontinensre. nao) tökéletesítésében is. (Pl. 1487 Bartolomeu Diaz (portugál) eléri a Jóreménység fokát (Vihar-fok). hogy egyrészt nekik sikerült ellesni az araboktól a part menti hajózás tudományát. Mindezek hatására mérséklődtek a társadalmi konfliktusok. A portugálok Kínában és Japánban is létesítettek kereskedelmi telepeket. A XVI. (Tengerész Henrik) A felfedezések és hódítások 1415 A portugálok megkezdik az Afrika körüli hajóutak szervezését. Ennek az az oka. Brazíliában. Mexikót. 1533-tól a spanyol Pizzaro meghódítja az Inka Birodalmat. a függőség következtében azok gazdasági erejét saját céljainak megfelelően felhasználta. a szállítások csak a korona általi ellenőrzés után történhetnek. az ott élő népekkel nem kereskedhet. ezzel monopolizálták az óriási hasznot hajtó fűszer-. Kifejtés Felfedező utak A portugálok a mórok kiűzése után a tengeren terjeszkedtek. a legfontosabb portugál gyarmaton óriási ültetvényeken cukornádat termesztettek és dolgoztak fel rabszolgamunkával. 1502 Amerigo Vespucci Dél-Amerika partjainál tett utazásai nyomán új földrésznek tartja az Újvilágot (az Amerika elnevezés az ő nevéből származik). másrészt ők feltételezték azt. 1498 Vasco da Gama (portugál) Afrika megkerülésével eljut Indiába. A királyi pár azonban úgy döntött. A portugálok élen jártak a tengerjáró hajók (karavella. 1500 Cabral (portugál) felfedezi Brazíliát. A század második felében megkezdték a gyarmatok kiaknázását. a XV. Indiában és Malájföldön. A portugálok kereskedelmi telepeket létesítettek Afrikában. ez kedvezett az újra törekvő. nemesfém. s ezzel kezdetét veszi a spanyol gyarmatbirodalom kiépítése. Perut és Chilét. A spanyol felfedezések első sikeres expedíciója. Az Indiai-óceán feletti uralomért folytatott küzdelemben a portugál tengerészek többször összecsaptak az egyiptomi és a török flottával. megvetették lábukat Afrika északi partján. ő szintén külön kontinensnek tekinti az Újvilágot. 1513 A spanyol Balboa felfedezi a Csendes-óceánt.

(1580 és 1640 között Spanyolország és Portugália között perszonálunió van. A kormányok a társaságok felett ellenőrzést gyakoroltak. ezért a kormányoktól széles körű felhatalmazást kértek és kaptak telepítésre. valamint rengeteg nemesfém.). majd az Afrikából hozott néger rabszolgákat dolgoztatták. Elkezdődött az emberfajták nagy létszámú keveredése. Ezzel viszont megjelent a versengés is ezen hatalmak között. Az Ibériai-félsziget országai a későbbiekben a visszamaradottság „mintapéldáivá” váltak. Brazília. burgonya. s a helyzet nemzetközi jogi rendezését akarta elérni Hugo Grotius a tengerek szabadságának elvével. Ezzel magyarázható. azaz az üzleti szellem megerősödése. A terjeszkedés következtében kiépült portugál „gyarmatbirodalom” nem összefüggő területekből állt. a kereskedőiket védő katonai támaszpont létesítésével. amikor a hollandok versenyét próbálta kizárni az 1651-es angol hajózási törvény. Hollandia és Anglia). 1600-ban angol (később brit) Kelet-indiai Társaság alakult meg. Európában Nyugat és Kelet munkamegosztása érvényesült. Létrejött a világkereskedelem. hódításra. a területeket nem igázták le. mint Portugália. 38 . paprika. az ültetvényeken és a bányákban kezdetben az indiánokat. Spanyolország jóval nagyobb lélekszámú és jelentősebb katonai erőt felvonultató ország volt. kukorica. A portugálok általában beérték néhány. A spanyolok előnybe kerültek a portugálokkal szemben. nemzetközi munkamegosztás. amelynek segítségével egy-egy állam hosszabb-rövidebb időre nagyhatalommá válhatott (pl. A gyarmatok olyan gazdasági lehetőséget biztosítottak.és alkalmazkodóképességüket. hogy egy szerződésben határozzák meg. század folyamán a kereskedelmi társaságok váltak. hogy a spanyoloknak és a portugáloknak valóban nem lesz vetélytársa (Drake-nek és az angoloknak egyelőre be kellett érniük a kalózkodással). amely eredetileg jóval (nyolcszor) nagyobb alaptőkével indult. Átmenetileg a hollandok szerezték meg a tengeri hegemóniát. de az angolok az ópiumkereskedelemnek köszönhetően növelték tőkeerejüket. bab. Ezek az egyéni vállalkozók a terjeszkedést üzleti lehetőségnek tekintették. valamint az angol-holland tengeri háborúk. A terjeszkedés a XVII. sokáig úgy tűnt. században azonban új lendületet kapott. dohány. az 1651-as angol hajózási törvény. század elején sorra át kellett engedniük gyarmataikat nagyobb katonai erőt felmutató vetélytársaiknak. mint az angol. a franciák. kakaó). Majd 1602-ben létrejött a holland Kelet-indiai Társaság. hogy kié lesz a felfedezett terület. Kettejük hatalmi viszályát mutatja pl. Az államkincstár helyett magánkézbe vándorolt arany és ezüst végül a fennálló rendet konzerválta. A felfedezések másik fontos hatása a kapitalista. és elvesztették verseny. ami radikális változásokat indított el (pl. paradicsom. de Anglia befolyása folyamatosan nőtt. Lezárás.) A spanyolok és portugálok hatalmát jelentősen visszavetette az árforradalom. tök. Gazdaságukat elkényelmesítette a kevés befektetéssel szerzett nagy haszon. összegzés A felfedezések hatására megjelent Európában sok újféle növény (pl. eredeti tőkefelhalmozás stb. Sándor pápa döntőbíráskodása alatt 1494-ben létrehozták a tordesillasi szerződést. nem tudták megtartani nagyhatalmi státuszukat. hogy a XVII. Kolumbusz felfedezése arra késztette a spanyolokat és a portugálokat. kávé.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli hoztak létre. Az angolok már 1497-ben feltűntek Észak-Amerika partjainál. az Újvilágban a rabszolgaság. gyapot. Eszerint Amerika és a Fülöp-szigetek a spanyoloké. India. Az angolok azonban ki akarták sajátítani a tengeri kereskedelem bizonyos területeit. hiszen az Atlanti-óceán vált a kereskedelem fő útvonalává. amely kulcsszerepet játszott India gyarmatosításában. amelyben a hagyományos egyenrangú Európa–Ázsia kereskedelem mellett Európa kizsákmányolta Afrikát és az Újvilágot. éltek a kereskedelmi tilalmak. háborúra és békére. árforradalom. Portugália kezdeményezésére VI. Nyugat-Európa lett a folyamat centruma és egyben haszonélvezője. vámszabályozás és különféle monopóliumok eszközeivel. hanem kereskedelmi telepek láncolata alkotta. mert megszervezték a gyarmatosítást. s mindennek következtében megerősödött Kelet-Európában a feudalizmus. egybefüggő területeket szereztek meg. a Távol-Kelet a portugáloké (a nemzetközi szerződés a nemzetközi jog első dokumentuma). nagyobb. A távolsági kereskedelem legjellegzetesebb szervezeteivé a XVII. a hollandok és az angolok is megkezdték saját gyarmatbirodalmaik kiépítését.

A barokk mű szerkezete – bármelyik művészeti ághoz tartozik is – lazának látszik. nagyságának. tétel: A barokk stílus jellemzői ba FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a barokk stílus kialakulásának körülményeit. A reformáció a római egyházat rendkívül súlyosan érintette. Az ellenreformáció nemcsak a reformációra való katolikus reakció. erősítése volt. visszatértek az ókeresztény szimbolikához. a látványosság. A művészet és a templomok az egyház és a hit erejét voltak hivatottak kifejezni. Új szerzetesrendek jöttek létre. A barokk műalkotásban a földi és az égi szint végső soron összekapcsolódik: a látványnak látomást kell megidéznie. a katolikus megújulást pedig a római egyház használta. de mögöttük misztikus jelentést sejtetnek. társadalmi megmozdulások végül vallásháborúhoz vezettek. a hatalma. a fény szükségszerűen győzedelmeskedik. templomi szobrokat. mert úgy tartották. gyönyörködtetni akart. mivel jelentősen csökkent a befolyása. Mert a jó. a puritánabb. ezzel is magyarázhatók a hatalmas méretek. (Az ellenreformáció elnevezést a reformátusok. funkcionális. mégpedig az ellentétek harcából kibontakozó végső harmóniaként. azt a reformáció előzményének tekintette. A protestánsok sok helyen elpusztították a freskókat. Kifejtés A XVI-XVIII. Isten világában azonban a rend uralkodik. az egysze- 39 . erő és szépség jegyében fogalmazta/fogalmaztatta meg saját magát. az igaz. a humanista irodalmat is elvetette. érzékiségében jelennek meg. az 1540-ben alapított jezsuita rend. hogy a barokk világképe szerint a földön a káosz. Formai elemeivel meghökkenteni. század művelődéstörténetének egyetemes. burjánzó jellegű. Az egyház mereven elutasította a reneszánsz hatásra fejlődőben lévő természettudományt. jellemző eszköze a túlzás. 1517) és eredetileg nem egyházszakadást. a szép. érzékiség– transzcendencia. világosság–sötétség. legfőbb jellemzőit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformáció Németországban indult el (Luther Márton. pl. A különböző egyházellenes mozgalmak. majd egész Európában és Amerikában. hogy visszaszerezze elpártolt híveit (rekatolizáció) és elvesztett pozícióját. Jellegzetes ellentétei: fény–árnyék. Ez abból fakad. ill.24. Az egyházi és/vagy a világi hatalom a nagyság. a híveknek megmutatni. s egyben pompaszeretetével fölébe akart kerülni az előző kor alkotásainak. A barokk művészet központi célja is a vallásos áhítat felkeltése. nagy korszaka a barokk. A barokk alkotások fő jellemzői a monumentalitás. egyszerűbb belső terek híve volt. A barokk műalkotás ezért az alapvető dualitást jeleníti meg. Kialakulásának oka és alapja részben a katolikus egyház pompájának. A Rómában született új irányzat hamar elterjedt Észak-Itáliában.) Az ellenreformáció célja tehát az volt. a katolikus templomok a belső díszítéssel próbáltak meg a híveikre hatást gyakorolni (látványcentrikusság). az alakábrázolás bálványimádáshoz vezet (lásd forráshoz írtakat). hanem a katolikus egyház reformját szerette volna elérni. A reformáció a művészetek terén is változást hozott. hanem a római katolikus egyház megújulása. Akkoriban ezt úgy nevezték: a szem és a fül vitája. az ábrázolt tárgyak a maguk nyerseségében. a vallás erejének kifejezése. Ebben a törekvésében támogatták a tridenti zsinaton megfogalmazott reformelképzelések. lenyűgözni. A protestáns istentiszteleteknek fontos része volt a közös éneklés.

a hangsúlyos hullámvonalak jellemzők. a lebegésben ábrázolt testek ellentmondanak a fizikai törvényeknek. de különleges használata. dinamikus. Lajos uralkodásának idejére esik. ilyen volt pl. ezért a már polgárosultabb. hogy feszültséget teremt. A barokk festészetben a legfontosabb név a holland protestáns Rembrandté. A templomoknál a hosszirányú alaprajz. óriási hatást gyakorolva a kor emberére. A barokk szobrászatban is a külsőségek ragyogása került előtérbe. ami nemcsak az alkotások méreteiben és arányaiban mutatható ki. az opera. ami maga után vonta. paloták. A figurák megalkotásakor azonban az ún. ill. és sok a kritikusa (pl. harsány színek. sejtelmesség. Új zenei műfaj jött létre. valamint a fény adta lehetőségek teljes kiaknázása. A barokk építészek főbb tevékenységei a templomok. Mivel a barokk a feudalizmussal is összekapcsolódik. felfogása és ábrázolásmódja alapvetően eltér katolikus kortársaiétól. kupolatér kiemelése a jellemző. a reformációt támogató államokban rövidebb ideig van jelen. az eposz.) A barokk festészet tipikus alkotásaira is a díszes megoldások. misztikum. Legjelentősebb alkotói: Caravaggio. (Lásd forráshoz írtakat. szertelen pompa. a racionalitással szemben a túlzott. módosítások. (Ebben a művészeti ágban nincs protestáns és katolikus különbség. szabálytalan mozgalmas formák. Versailles). hogy az egyéni helyett a sematikus ábrázolás. az operáé Monteverdi. és kedveli a díszítéseket. mozgalmasság.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli rűséggel. míg a feudális és erősen katolikus többségben maradó államokban nagyobb teret kaphatott. ellentétek és hirtelen fordulatok. polgári lakóházak építése. Mind az épületek belső terei. mozgalmas. sok alak. a szentek vallásos extázisát ábrázoló misztikus jelenetek. A barokk zene jellegzetessége. mert minden művészeti ágban hasonló stílusjegyekkel hódított teret. mert a művészetek minden ágában megtaláljuk a jeles alkotókat.és enteriőrművészetben. (Lásd forráshoz írtakat. drámaiság. A zenében is kimutathatók a korstílusra jellemző különböző jegyek: ünnepélyes hangvétel. belülről fakadó érzéssel szemben a túlzó érzelmesség és színpadiasság vált jellemzővé. bár a barokk korához kapcsolható. Ennek megfelelően. de ószövetségi és újszövetségi témákat is feldolgozott alkotásaiban. Murillo. mozgalmasság.) A barokk irodalomban is a monumentális műfajoké a főszerep. a kert. Egyetemes. királyi és fejedelmi kastélyok. eszmetörténeti korszak. az ellenreformáció kibontakozása kat FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az ellenreformáció kibontakozását és magyarországi megjelenését! 40 . mind külsejük pazarul díszített. Anglia). 25.) A barokk építészet francia meghonosodása XIV. Kedveltek a mitológiai és vallási témák. Művészetére a tárgyilagosság. hanem számában is. tétel: A katolikus megújulás. pátosz jellemezte alkotásait. Arcképfestőként vált híressé. Németalföld. A barokk zene jelentős alakjai Bach és Händel. Festőiség. kedvelték a dinamizmust kifejező hullámvonalakat. s egyetemes. egyetemes. rengeteg mű született ekkor.) Lezárás/összegzés A barokk tehát egy egyetemes művészeti és korstílus. A barokk egyik kulcsjellemzője a monumentalitás. immaterialitás („anyagtalanság”) jellemző. Az érett barokk egyik fő egyénisége Bernini. nagy alkotások születtek a kastélyépítészetben (pl. az őszinte. mert (az ortodox területeket leszámítva) egész Európában és a gyarmatokon is hatást gyakorolt. fontos a színek szerény. monumentális méretek és arányok. csigavonalakat. (Lásd a forráshoz írtakat. az illuzionista külsőségektől való mentesség a jellemző.

s nem a hit kérdése állt. itt népmozgalmakra nem került sor. A barokk főbb jellemzői: monumentalitás. Adorjánhoz és V. társadalmi megmozdulások végül vallásháborúhoz vezettek. Az ellenreformáció sikerében az inkvizíció jelentette fenyegetés mellett az egyház elsődleges támasza a jezsuita rend volt. szerteágazó és egyre növekvő politikai befolyás.) A jezsuita rend legfőbb jellemzői (lásd még a forráshoz írtakat): célja a katolicizmus védelme és terjesztése (lásd pl. hanem a római katolikus egyház reformját szerette volna elérni. misszió a gyarmatokon). mozgalmasság. Az 1561-ben behívott jezsuiták nem tudták megakadályozni a reformáció gyors terjedését. ami szintén jelentős szerepet játszott az egyházi hatalom. Egyetemes. Angliában). katonai fegyelem. s egyetemes.) Az ellenreformáció célja tehát az volt. a katolikus megújulás kifejezést pedig a római egyház használja. mert (az ortodox területeket leszámítva) egész Európában és a gyarmatokon is hatást gyakorolt. eszmetörténeti korszak. Az abszolutizmus (pl. (A jezsuita eredetileg csúfolódó elnevezés volt. eredetileg nem egyházszakadást.) A III. a reformációra való katolikus reakció. 1517). A katolikus megújulás művészi kifejezése a barokk. A magyarországi ellenreformáció sem volt sikeres a XVI. látványcentrikusság uralja a művészeti ágakat.) Nem volt veszélytelen a hivatalos egyházi állásponttól eltérő tudományos vagy teológiai nézeteket hirdetni (lásd Giordano Bruno megégetése 1600-ban. pompa. Spanyolországban. Az Itáliában. mert minden művészeti ágban hasonló stílusjegyekkel hódított teret. engedelmesség a pápának. Pál által összehívott tridenti zsinat is a megújulás jegyében ült össze (1545-1563). s ettől a központi királyi/császári hatalom erejének növekedését is várták. Németalföldön. (A francia vallásháborúk mögött is inkább a trónharc. mert a művészetek minden ágában megtaláljuk a jeles alkotókat. V. (Lásd a karikatúrákhoz írtakat. Bár protestáns egyházak sehol sem tudtak kizárólagos teret nyerni. Károlyhoz kapcsolódó források kapcsán írtakat. mivel jelentősen csökkent a befolyása. hanem az egyház jelentős átalakulásáról. Kifejtés A reformáció tanainak hatására a latin országok kivételével minden európai államban meggyengült a római egyház befolyása. vallásosság. azokra használták a pápai udvarban. Habsburg Birodalom) eszközként használta a katolikus hierarchiát. 41 . egyetemes. tekintély megerősítésében. s bár Báthory Zsigmond fejedelemsége alatt ismét visszatértek. de az erdélyi országgyűlés tíz év múlva kiutasította őket. misztikum. A reformáció a római egyházat rendkívül súlyosan érintette. vagy Galileo Galilei pere – 1633). akik túl sokat emlegették Jézust. Spanyolország. az oszmán hódítás is a katolikus egyház meggyöngülését hozta. egyházi személyeket állami hivatalnokká tettek. Károly egyértelmű támogató lépései és a megújulást szükségesnek látó pápák elindítottak egy reformfolyamatot az egyházon belül. Francia Királyságban. hogy visszaszerezze elpártolt híveit (rekatolizáció) és elvesztett pozícióját. Erdélyben a jezsuiták 1579-ben jelentek meg először. Lengyel Királyságban élők jobban megőrizték a katolicizmust. A barokk egy egyetemes művészeti és korstílus. a fejlettebb. magas színvonalú oktatás.FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformáció Németországban indult el (Luther Márton. Tudniillik nem csak egy ellenmozgalomról van szó. a hatalma. Legfőbb határozatait lásd a forrásnál. (Lásd VI. újra el kellett hagyniuk az országot. században. Az ellenreformációt támogatták a kor jelentős katolikus uralkodói. Az ellenreformáció elnevezést a protestánsok. Franciaország. A különböző egyházellenes mozgalmak. polgárosultabb államokban nagyon jelentős befolyásuk volt (pl. A római egyház Luthert elítélte és kiközösítette.

században a katolikus vallás legfőbb támaszaivá váltak a főrangúak. Intézkedései: A rendiség háttérbe szorítása és a központi hatalom kiépítése kezdődött el a hivatalnokrendszer átalakításával. század első felében. századra sikereket ért el (40 százalékról 20-25 százalékra esett vissza a protestánsok aránya).) Pázmány ösztönzésére készítette el Káldi György.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Nem járt eredménnyel a Habsburg-udvar erőszakos térítése sem. nikolsburgi. hitvitázó iratainak kiadásával maga mutatott példát. orsolyiták és piaristák (népiskolák felállítása). a XVII. az abszolutizmus működését Franciaországban! FELELETVÁZLAT Bevezetés IV. (Lásd forráshoz írtakat. A gazdaság fejlesztése: 42 . század végére az ország lakosságának többsége római katolikus hitű lett. Lezárás. de katolikusban fog meghalni. A XVII. Először a bécsi egyetemen papnevelő intézetet hozott létre. majd 1635-ben székhelyén. és belépett a jezsuita rendbe. hogy ő még egy protestáns Magyarországon született. A katolikus egyház Pázmány Péter esztergomi érsek és Esterházy Miklós nádor segítségével erősödött meg ismét a XVII. Igaza lett annyiban.) Pázmány – a reformációtól eltanulva – nagy hangsúlyt fektetett arra is. országonként eltérő. 26. hogy a hívekhez minél több. század közepére a királyi Magyarországon már csak négy főúri család maradt meg a protestáns hiten. A törökök nem tűrték meg területükön a jezsuitákat. Magyar nyelvű prédikációinak. Új szerzetesrendek jöttek létre: karmeliták (elmélkedés. majd Bethlen Gábor és Rákóczi György fejedelmek a Habsburgokkal kötött békékben (bécsi. a hódoltságba ezért Boszniából jöttek ferences szerzetesek. A török kiűzése után a XVIII. Pázmány protestáns családban született. hogy a jobbágyok kénytelenek követni uruk vallását. Mint esztergomi érsek előbb a főurakat térítette vissza a katolikus vallásra. hisz tudta. később áttért a katolikus hitre. Pázmány jezsuita képzettségéből adódóan az oktatást és a nevelést is felhasználta céljaira. Pázmány állítólag azt mondta. összegzés A rekatolizáció a XVII. linzi) elérték. Lajos uralkodását. Nagyszombaton egyetemet alapított. a szakszerű bürokrácia kiépítésével. Bocskai István. Bourbon Henrik (1589-1610) uralkodásához köthető a francia abszolutizmus kiépítésének első szakasza. hogy a nemesség és a polgárság szabadon gyakorolhassa saját vallását. tétel: A francia abszolutizmus XIV. magyarul jól beszélő és teológiailag felkészült katolikus pap vagy szerzetes jusson el. (Lásd forráshoz írtakat. Lajos korában fra FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be XIV. de jelentős számban hódította tehát vissza a híveket a katolikus egyház. hogy halálakor a nyugati országrészen már alig akadt protestáns főnemes. hitéleti tevékenység). szintén jezsuita szerzetes a Biblia első teljes katolikus fordítását.

taláros nemesek. akiknek az elvesztése ezen ágazatokban érzékeny veszteséget jelentett. hiszen ők zömében kézműves és kereskedő polgárok voltak. csipke). Lajosra várt. s ebben XIV. ami együtt járt a hugenották üldözésével. a német területek ellen irányultak. s ezzel Franciaország megjelent a nagyhatalmak gyarmati területekért folyó versenyében. Kanada gyarmatosítása elkezdődött. Egyházpolitikájában sem tért el Richelieu és Mazarin útmutatásaitól. így jelentős bevételt hoztak (pl. Megjelentek soraikban az ún. Ennek érdekében 1614 után nem hívták össze az országos rendi gyűlést. A spanyol örökösödési háború (1701-1714) azért tört ki. Lajos meg akarta szerezni a spanyol trónt és vele együtt hatalmas gyarmatait.királyi manufaktúrák alapítása. 1661-ig Mazarin az államminiszter. egységes állam megteremtése volt. aki helyett azonban javarészt Richelieu államminiszter irányította az országot. de ezen a téren csak részlegesen tudta elképzeléseit megvalósítani. ennek megteremtése XIV. csak az uralkodónak tartoztak felelősséggel. az állam el is adósodott (lásd a táblázatokhoz írtakat). A hivatali rendszerben a szakszerűség jegyében megjelentek az államtitkárságok és a király legfőbb támaszai. Richelieu célja volt a nemzeti. külföld felé a hajózás támogatása. A kereskedelem fejlesztése érdekében jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek: belföldön utak. mert XIV. bár erős állami ellenőrzés alatt. A tartományok jogrendje azonban nem volt teljesen egységes. Az óriási bürokrácia kiépülése miatt hivatalnokállamnak is nevezték. Elzászt. XIV. ám ebben a kérdésben csak részleges sikereket ért el. A szakszerű és vásárolt bürokrácia kettőssége a francia forradalomig fennmaradt. Kifejtés XIII. amelyek keresett exportcikkeket gyártottak. Intézkedései: Elsődleges cél a központi hatalom erősítése. A szakszerű bürokrácia mellett azonban – főként a pénzben szűkösebb időszakban – megnőtt a vásárolható hivatalok aránya. Lajos (1610-1643) a következő uralkodó. illatszerek. Ezt azonban mindenkép meg akarták aka- 43 . A hadseregreform Louvois hadügyminiszter nevéhez kapcsolódik (lásd a táblázathoz írtakat). célja a gallikán egyház megteremtése volt (lásd a forráshoz írtakat). ez azonban a király hódító háborúi miatt csak kezdetben sikerült. Lajos irányít („az állam én vagyok”). Lajos uralkodása (1643-1715) a francia abszolutizmus virágkora (lásd az ábrához és a forrásokhoz írtakat): Belpolitika Az államigazgatás a Richelieu által elindított úton haladt tovább. ők tartották ellenőrzésük alatt a tartományok rendjeit és kormányzóit. másrészt az állami bevételek tervezhetőbbé tételét szolgálták. csatornák építése. az intendánsok. A 150-200000 fős haderő fenntartása óriási terheket rótt a lakosságra. Ők voltak a francia tartományok élén álló főhivatalnokok. A kultúra egységesítése – és állami ellenőrzés alá vonása – érdekében támogatta a francia akadémia megalapítását is. Célja a Rajna természetes határrá tétele volt. Folytatódott a királytól függő bürokrácia kiépítése. Lajos uralkodása idején sem történt lényeges változás. Az adórendszer racionalizálása egyrészt a paraszti terhek kiszámíthatóbbá. a helyi parlamentek azonban továbbra is működtek. Lajos háborúi kezdetben megtartva a francia külpolitika Habsburg-ellenes hagyományát. Lotaringiát sikerült neki megszerezni.) Colbert célja az államháztartás egyensúlyának létrehozása lett volna. Külpolitika XIV. és sokat rontott az államigazgatás hatékonyságán. Az egységes hadsereg létrehozása még nem sikerült. A gazdaságpolitikára a merkantilizmus jellemző (lásd a forrásokhoz írtakat. azaz a gallikán egyház létrehozása is. akik pénzen vették meg nemességüket és hivatalukat. A hugenották elüldözése azonban a gazdaságra is jelentős hatást gyakorolt. utána XIV.

hogy egy társulási szerződéssel önként létrehozzák a szervezett társadalmat (az államot). tétel: Az al Az alkotmányos monarchia működése FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze az angol alkotmányos monarchia rendszerét és működését! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás a XVII-XVIII. akik Anglia és Hollandia szövetségével megerősítve végül győzelmet arattak a franciák felett. 44 . A felvilágosodás egyik alapvető politikaelméleti kérdése a szerződéselmélet. Lajos uralkodása idején. eszmetörténeti mozgalma. politikai értelemben vett szabadság. Kifejtés A szerződéselméletet egészíti ki a természetjog koncepciója. század filozófiai. összegzés XIV. ahol azonban a természeti erőknek és az egymásnak való kiszolgáltatottság arra indította az embereket. majd a XVIII-XIX. Milánó és a Nápolyi Királyság. Angliából indult a XVII. a haladás. a tolerancia és az etikai. évi békék értelmében a spanyol trón a Bourbonoké. de nem egyesíthetik a két országot. megállapodástól. Locke munkássága). Szerepének megítélése mégsem egyértelműen pozitív. hiszen a pazar udvar fenntartására. Rákóczi Ferenc. Ráadásul az osztrák Habsburgoké lett a spanyol Németalföld. és ugyanezt várta el udvarának tagjaitól is. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII. Lezárás. A középkori teológusok egy isteni rend létét feltételezték ezen elv alapján. (Lásd a forrásokhoz írtakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli dályozni a Habsburgok. amely törvényhozástól. a józan ész. hogy ebben az esetben az emberek nem egymással. Angliáé lett a hajózásban stratégiai szerepű Gibraltár és a rabszolga-kereskedelem kizárólagos joga. század második felében. egy egyetemes erkölcsi rend létét tételezi fel. amit ő nem akart/tudott elfogadni. Lajos uralkodása a kultúra. Az 1713-14. A harmincéves háborúból győztesként és megerősödve kikerült Franciaországnak tudomásul kellett vennie a spanyol örökösödési háborút lezáró békében megfogalmazott korlátokat. a hatalom isteni eredetének elvét. hódításainak és bürokráciájának finanszírozása miatt óriási államadósságokat halmozott fel. Ez abban különbözik az előző szerződéstől. a művészetek felvirágzását hozta el. A társadalmi szerződésnek van azonban egy másik típusa (amelyet szokás alávetési szerződésnek is nevezni). századi fejlődése. a forradalom korában (pl. Alapeleme a társadalmat és az államot megelőzően létezett természeti állapot feltételezése. ő maga bőkezű mecénás volt. elsősorban Newton munkássága. hagyománytól s bármely emberi intézménytől független ideális törvény.) Az európai erőviszonyok is jelentősen átalakultak XIV. A felvilágosodásnak köszönhetően előtérbe kerül a gondolkodás. Ebben a háborúban volt Franciaország szövetségese II. hadseregének. a felvilágosodás azonban elvetette az isteni beavatkozás. 27. de a törökök támogatására már nem számíthattak a Habsburgok ellen a franciák. több Észak-Amerikában fontos gyarmati terület. században Franciaországban és a német területeken teljesedett ki. ezzel lemondva természetes jogaikról vagy azok egy részéről.

egymás kölcsönös ellenőrzésére épül. (Lásd forráshoz írtakat. a szabadság garanciáját látta benne. Montesquieu is pozitívan nyilatkozott az angol alkotmányosságról. A Stuartresturáció bukása és II.) Montesquieu – Locke nyomán – megfogalmazta a hatalmi ágak felosztásának elméletét: a három hatalmi ág (törvényhozás. de ennek hatása érvényesül az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban is. (Lásd forráshoz írtakat. erőszakhoz pedig csak a törvények végrehajtása. a kormányzat pedig jó kormányzást és biztonságot. illetve a külföldről jövő támadások elhárítása érdekében lehet nyúlni.és vallásszabadság).) Angliában a XVII.) Lezárás. Az állam létrehozásával tehát az emberek nem mondanak le alapvető jogaikról. Locke és Montesquieu szerint a társadalmi szerződések értelmében a népnek joga van az államra átruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére. hanem a részben képviseleti elven működő parlament lett. Amennyiben azonban a kormányzat ezt nem tartja be. és a legfőbb hatalom ekkortól nem az uralkodó. de az ellenőrzés csak a polgárok szűkebb csoportjának tartható fenn (vagyoni cenzuson alapuló választójog). megszervezze világbirodalmának alapjait (Nagy-Britannia). Emellett a legfőbb hatalom köteles szilárd. A kettős szerződés megfogalmazása az alapja Locke szerint a kormányzat megbízás jellegének. A politikai hatalom működését szabályozó dokumentum az 1689-ben elfogadott Jognyilatkozat. majd ezt a jogot kell alkalmazniuk a független és igazságos bíráknak a viták eldöntésekor. a pénzügyek. összegzés A XVII-XVIII.) A nép engedelmességet ígér. a toryk és a whigek. (Orániai) Vilmos trónra ültetése (dicsőséges forradalom – 1688) után a parlamenti erők nem köztársasági. vagyis a jogok forrása a polgárok csoportja. A király jogkörét azonban egyértelműen szabályozták. egyértelmű. hogy megszilárduljon az alkotmányos rend. ezért a szerződés érvényét veszíti. sajtó. Az Angliában létrejött. (Lásd forráshoz írtakat. századtól politikai „pártok” működtek. konfliktusoktól. 45 . nyugodt évtizedek (uralkodók váltják egymást) jöttek.hanem a kormányzattal kötnek szerződést. hanem monarchikus rendszert hoztak létre. század fordulójától belpolitikailag egyre stabilabbá vált Anglia. A Locke által megfogalmazott. a nép által elfogadott törvényekkel kormányozni (képviseleti úton érvényesülhet ez a jog). de eközben/ezáltal a hatalom nem mehet messzebb annál. és a külpolitika felé forduljon. amivel az emberi szabadságjogoknak a kidolgozását segítette elő. s egyben mintául szolgáló alkotmányos monarchia tehát olyan államforma. ami lehetőséget adott arra. Az angol alkotmányos monarchia kialakulása az angol forradalom lezárulásának köszönhető. ahol a király hatalma a parlament által elfogadott alkotmányon alapszik. a nép elmozdíthatja. és csak feltételesen ruházzák át a jogokat. gyülekezés-.) Locke szerint az így létrejött alkotmányos monarchiától az emberek azt várják. a hadsereg. a kormány ellenőrzésének joga a parlamentnek felelős kormány kezében van. mint ami a közjó érdekében szükséges. szabadságukat és vagyonukat. később liberálisnak minősített szabadságforma érvényesült és érvényesül a mai napig az angol alkotmányos monarchiában. ún. megszegi a szerződést. (Rousseau ugyanezt az elméletet a népszuverenitás és a közvetlen hatalomgyakorlás köztársasági formájának igazolására használta fel. hogy a létrehozott közhatalom jobban megóvja életüket. ám az alkotmányos rend ezektől nem rendült meg. sőt az idők folyamán egyre erősebb lett. Az angol alkotmányosság alapdokumentumának tekintett Jognyilatkozat megfogalmazza az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait (szólás-. Ez az elv megvalósul az angol alkotmányos monarchiában. (Lásd az ábrához és a forráshoz írtakat. megteremtve a modern polgári demokrácia alapját. sem a választások nem voltak mentesek a visszaélésektől. végrehajtás és igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. legfeljebb az addig természetes jogok államilag szabályozott polgári jogokká válnak. Sem a parlament működése. vagyis a képviseleti elven működő alkotmányos monarchiának. és az amerikai alkotmány megfogalmazásában is meghatározó szerepe volt.

A vélekedés helyett a tapasztalat került előtérbe. Locke szerint 46 . a vallási dogmák. hogy egy társulási szerződéssel önként létrehozzák a szervezett társadalmat (az államot). babonák ellen. Locke munkássága). Sapere aude! (Lásd forráshoz írtakat. Amennyiben azonban ezt nem tartja be. A tekintélyen. elsősorban Newton munkássága. Quesnay. Helvetius. és helyette a józan ész jelszavát hirdették. d’ Alembert. Rousseau. kiszámíthatónak. A társadalmi szerződésnek van azonban egy másik típusa (szokás alávetési szerződésnek is nevezni). a francia Enciklopédia. meghatározó gondolkodóit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás a XVII-XVIII. Ez abban különbözik az előzőtől. Angliából indult a XVII. hogy a felvilágosítás által minden probléma kezelhető. század filozófiai. legfeljebb az addig természetes jogok államilag szabályozott polgári jogokká válnak. századi Franciaországban teljesedett ki. Felléptek a fanatizmus. (Lásd forráshoz írtakat. vagyis a képviseleti elven működő alkotmányos monarchiának. Turgot) a felvilágosodás rendszerét. A kettős szerződés megfogalmazása az alapja Locke szerint a kormányzat megbízás jellegének. Condillac. Képviselői hittek abban. szabadságon alapuló államban hittek. amely törvényhozástól. az ember és társadalom nevelhető. A középkori teológusok (Szent Ágoston: Az Isten városáról) az isteni rend létét feltételezték ezen elv alapján. a ráció mindenhatóságába vetett hit (a fény százada). Különösen egy kiadványsorozat (35 kötet). tétel: A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői fel FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a felvilágosodás eszmetörténeti jelentőségét. kulturális reformokat megvalósító. ahol azonban a természeti erőknek és az egymásnak való kiszolgáltatottság arra indította az embereket. századi fejlődése. Alapeleme a társadalmat és az államot megelőzően létező természeti állapot feltételezése. a nép elmozdíthatja. a forradalom korában (pl. a hatalom isteni eredetének elvét. Az állam létrehozásával tehát az emberek nem mondanak le alapvető jogaikról. Voltaire. felemelhető. s egyben a tudományok legkorszerűbb összefoglalóját adták ki. ezzel lemondva természetes jogaikról vagy azok egy részéről. hogy ebben az esetben az emberek nem egymással. Montesquieu. egy egyetemes erkölcsi rend létét tételezi fel. a matematika hatása érvényesült abban.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 28. hagyománytól s bármely emberi intézménytől független ideális törvény. A szerződéselméletet egészíti ki a természetjog koncepciója. a megnövekedő könyvkiadás (lásd forráshoz írtakat).) Fontos szerepet játszottak terjedésében a szalonok (lásd forráshoz írtakat). majd a XVIII.) A nép engedelmességet ígér. megállapodástól. hogy a világot leírhatónak. Kifejtés A felvilágosodás egyik alapvető politikaelméleti kérdése a szerződéselmélet. A felvilágosodásnak köszönhetően előtérbe kerül a gondolkodás. a zsarnokságon alapuló állam helyett a gazdasági. hanem a kormányzattal kötnek egyezséget. amelyben a kor jeles tudósai (Diderot. Rousseau ugyanezt az elméletet a népszuverenitás és a közvetlen hatalomgyakorlás köztársasági formájának igazolására használta fel. Holbach. megismerhetőnek tekintették. és csak feltételesen ruházzák át a jogokat. a vezetés pedig jó kormányzást és biztonságot. század második felében. a felvilágosodás azonban elvetette az isteni beavatkozás. eszmetörténeti mozgalma. a szerződés érvényét veszíti. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII.

de nézeteikbe misztikus elemek is kerültek. Emellett a legfőbb hatalom köteles szilárd.) Rousseau hitt a közvetlen demokráciában. ezért szerintük ezt az ágazatot kell támogatni az ipar és a kereskedelem helyett. helyette a vadember boldogságát hirdette. az ironikus fejtegetések mestere volt.” A felvilágosodás a közgazdaságtanban is újat hozott. társadalmilag szükséges munka mennyisége határozza meg. vagyis a jogok forrása a polgárok csoportja. emiatt számos tévhit kapcsolódik a mozgalomhoz azóta is. hogy a létrehozott közhatalom jobban megóvja életüket. vagyis szerinte a közösség összes tagjának aktívan részt kell vennie a döntéshozatalban. híressé vált mondata is ezt fejezi ki: „Tiporjátok el a gyalázatost!” Ugyanakkor ő maga deista. Locke és Montesquieu szerint a társadalmi szerződések értelmében a népnek joga van az államra átruházott jogaiért cserébe a hatalom ellenőrzésére. Rousseau a felvilágosodás általános személetétől sok szempontból eltérő rendszert dolgozott ki. Az államnak szerintük a lehető legnagyobb mértékben ki kell vonulni a gazdaság irányításából (éjjeliőr-állam). összegzés A Locke és Montesquieu által megfogalmazott. képviseleti rendszer). sem az államnak nincs beleszólása. testvériség. 47 . Montesquieu – Locke nyomán – megfogalmazta a hatalmi ágak felosztásának elméletét. Az egyházat a népbutítás eszközének. Céljuk az egész emberiség erkölcsi és szellemi felemelése. (Lásd forráshoz írtakat. Rousseau óriási hatást gyakorolt a francia forradalomra. a nép által elfogadott törvényekkel kormányozni (képviseleti úton érvényesülhet ez a jog). illetve a külföldről jövő támadások elhárítása érdekében lehet nyúlni. A fiziokraták (pl. kérlelhetetlen ellenfele bármiféle fanatizmusnak és tekintélynek. az álszentség és a vakbuzgóság megtestesítőjének tartotta.) Rousseau tagadta a művelődés és civilizáció pozitív hatását a társadalomra. szabadságukat és vagyonukat. A magántulajdont lopásnak tekintette. Lezárás. „ha mindenkinek van valamije. később liberálisnak minősített szabadságforma érvényesült és érvényesül a mai napig az angol alkotmányos monarchiában. Turgot) szerint az államnak csak a piac normális működését kell szabályoznia. (Lásd forráshoz írtakat. Ugyanakkor csak a mezőgazdaságot tekintették új érték teremtőjének. A felvilágosodás időszakában alakult ki a titkos testvéri szövetségen alapuló szabadkőműves mozgalom is. mert a szabad verseny eredményesebb a központi irányításnál. nem tagadta Isten létét: „ha Isten nem volna. Quesnay. amelynek jelszava: „egyenlőség. ki kéne találni!” A vallást személyes ügynek tekintette. de az ellenőrzés csak a polgárok szűkebb csoportjának tartható fenn (vagyoni cenzuson alapuló választójog. A három hatalmi ág (törvényhozás. Szembefordultak az államilag ellenőrzött merkantilizmussal. majd ezt a jogot kell alkalmazniuk a független és igazságos bíráknak a viták eldöntésekor. végrehajtás és igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. egymás kölcsönös ellenőrzésére épül. a természetes fejlődés hívei voltak. (Lásd forráshoz írtakat. a rászorulók támogatása. mint ami a közjó érdekében szükséges.) Voltaire a filozófiai elbeszélés.az így létrejött alkotmányos monarchiától az emberek azt várják. A szabad versenyes kapitalizmus hívei (A. az áru értékét pedig az előállításukra fordított. ezért kompromisszumként elutasította a vagyoni különbségeket. a tulajdonkorlátozásban látta a megoldást. egyértelmű. amibe sem a társadalomnak. Smith) szerint az egyéni önérdek által mozgatott munka a gazdaság fő hajtóereje. elsősorban a jakobinusok nézeteire. erőszakhoz pedig csak a törvények végrehajtása. s helyette a népszuverenitást vallotta. Az az üdvös. szabadság” kis módosulással a francia forradalom idején is nagy szerepet kap majd. a Locke és Montesquieu által elfogadott társadalmi szerződés elméletét elvetette. és senkinek sincs túl sokja. De elfogadta a terrort a közjó megvédése érdekében. ugyanakkor tisztában volt megszüntethetetlenségével. de ennek hatása érvényesül az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban és alkotmányban is. de eközben/ezáltal a hatalom nem mehet messzebb annál.

augusztus 29-én megszállták Budát a törökök. nem vállalja velük szemben a harcot. A török be is vonult az országba. ezért időhúzás céljából megállt Kőszeg váránál. aki a csecsemő király helyett kormányzott. hogy a váradi egyezséget figyelmen kívül hagyva a csecsemő János Zsigmondot választják királlyá. de a gyenge sereg nem ért el eredményt. Ezzel az eseménnyel bebizonyosodott a törökbarát politika kudarca. ezért 1541. és megindult Magyarország ellen. Károly jóvoltából Bécs környékén 100000 német zsoldos várta a törököket. az ország végérvényesen három részre szakadt. akik arra biztatják. Török Bálint seregével együtt szétverték a Habsburg sereget. mégpedig egy-egy „párt” támogatásával. de Szulejmán sem látta biztosnak hűbérese. amikor fia született. Szapolyai János hívei nehéz helyzetbe kerültek. 1542-ben Ferdinánd Buda ellen vonult. annyi ereje azonban mindkét nagyhatalomnak van. Szapolyai özvegyének (Jagelló Izabella) és híveinek a Tiszántúlt és Erdélyt adta át a szultán. tétel: Végvári küzdelmek Magyarországon Végv FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a várháborúk korát! Jellemezze a végvári életet. Vagyis az ország két birodalom ütközőzónája lett. A csecsemő királynak.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 29. de első alkalommal az elhúzódott ostrom. a szultáni csapatok elvonultak. Kifejtés Az 1538-ban megkötött váradi béke értelmében Szapolyai János halála után az egész országot Ferdinánd vagy utódai birtokolták volna. mivel Ferdinánd érvényesíteni akarta a jogait (lásd váradi béke). úgy vélte. Szulejmán úgy döntött. Szapolyai segítséget kér a Habsburgok ellenfeleitől (pl. hogy a két nagyhatalom nem bír egymással. Egyértelművé vált. két részre szakadás). Lajos halála miatt kitört trónharcok és belső háborúk következtében az ország két részre szakadt (kettős királyság. János Zsigmond helyzetét. második alkalommal V. hogy Magyarországon befolyással bírjon. ezért megkötötték még 1541-ben a gyalui egyezményt: a váradi béke alapján igyekeztek rendezni a vitás kérdéseket. ráadásul a nemesség nagy része nem bízott a csecsemő királyban. aki biztosította támogatásáról. Annyi haszna mégis volt a hadjáratnak. hogy a Német-római Birodalom rendjei a kudarc hatására úgy döntöttek. míg a középső rész. a hódoltság a törököké lett. Franciaország és Velence). a király – kárpótlás fejében – lemondott az országról. Ferdinánd cserébe ígéretet tett Buda visszafoglalására. Fráter György segítséget kért a törököktől. (Lásd forráshoz írtakat. hogy kérjen segítséget I. Megeskette Fráter Györgyöt és Török Bálintot. A török 1529-ben és 1532-ben is Bécs ellen indult. a harcoknak az érintett térség lakosságára gyakorolt hatását! FELELETVÁZLAT Bevezetés A mohácsi csatavesztés (1526) után és II. visszaadta a koronát Ferdinándnak. Szapolyai átértékelte a szerződést akkor. hogy a törököt csak Habsburg segítséggel lehet kiűzni. Szulejmántól.) Fráter György. ugyanis Szapolyai lemondott utódai nevében is a trónról. amelyre bár kitűzték a török zászlót. a nyugati területek Ferdinánd kezében voltak. hogy ha 48 .

Veszprém. hogy nem bír egymással. és óriási költségen a kor színvonalának megfelelően kiépíttette. 2/3). Eger azonban ekkor még ellenállt. megkezdte a keleti országrész elfoglalását. A stratégiailag fontos helyeken épülő kővárak drágábbak. A Habsburgok vereségével párhuzamosan a török hadjáratot indított (1541-1546). ám erősebbek. középen hatalmas lakótorony épült. amikor Szigetvár és Gyula is a török kezére került. amelyet könnyű volt a tüzérséggel megsemmisíteni. szélesebb ágyúállások kialakítására alkalmas védműveket építtettek. Ezeket a várakat kellett modernizálni ahhoz. akik a korábbi lovagtornyokat lebontották. olyan erősek legyenek. az évi adó mennyisége 500 ezer Ft. A palánkvár nem olyan erős. Pécs. Ferdinánd zsoldosokat fogadhat. Temesvár. szerbek voltak többségben (kb. Korábban az erősségek keskeny. hogy állhassák a török ostromot.] Vártípusok nagyság szerint: néhány korszerű vár (Kanizsa. Az oszmánok újra meg akarták hódítani Erdélyt. (Lásd forrásokhoz írtakat. Tata. őrhely befogadóképessége: 20-50 katona. Vác). azaz minél kevésbé legyenek kitéve az ellenséges ágyútűznek. betörések. ezért a status quo rögzítésével békére kényszerültek (Drinápoly.) Egy új várrendszer létrehozása volt a legfőbb feladat. a Német-római Császárság segítségére szorult. de spanyol. Sümeg. vagyis az uralkodó. a többiek zsoldosok voltak. Simontornya. A törökök ekkorra már Magyarországot és Budát nemcsak felvonulási területnek tekintették. a várfalakon ágyúkat tudjanak elhelyezni (pl. 1000-1500 harcost tudott befogadni. Esztergom. horvátok. de olcsóbb és könnyebb javítani. Felmentő seregek híján ezek a várak sem tudták magukat hosszan tartani a törökökkel szemben. Lippa. Szeged. Fülek. A magyarok valamennyi rétegéből kerültek ki a végvári vitézek: főúri családokból éppúgy. A törökök várrendszert hoztak létre Buda körül is (hogy ne lehessen visszafoglalni). majd el akarták szigetelni a magyar országrészeket. aminek értelmében a magyar területek fejében évi 30 ezer Ft-t fizet a töröknek. aminek következtében sorra estek el a magyar várak (Siklós. ezért nem tudta önmaga védelmét ellátni. rablások továbbra is általánosak maradtak – ezek megviselték az ütköző zóna lakosságát. Az elkövetkezendő időszakban csak a nagy hadmozdulatok szüneteltek. Palota. közepes várak (Nógrád. török segélyt. Az utolsó jelentős hadjárat az 1566-os. Az egykori várat belső várrá alakították. mégis rendszeresen folyósítják évente 6 hónapon át az ún. [Eredetileg a magyar várak 85%-a magánföldesúri kézben volt. Sikeres ostrommal elfoglaltak számos várat (pl. és köréje külső vár(ak)at építtettek. vagy utánpótlási vonalait tudták elvágni. magas. A katonaság eredményt elérni nem tudott. 1551 nyarán a gyalui egyezményre hivatkozva. vallon zsoldosok is kezdetben. Mivel az ostrom alatt Szulejmán meghalt. hogy ne omoljanak le lövés közben). mint nemesekből.több katonát nem is küldenek Magyarországra. ezért a jelentősebb végvárakat a király a saját irányítása alá vonta. Veszprém. hanem kiindulópontnak a nyugati terjeszkedéshez. Az 1551-es események miatt indították a törökök az 1552-es nagy hadjáratot. de ezt a magánbirtokosok nem tudták kivitelezni. Szerencs) 100-500 katonát fogadott be. amelyet vizes árokkal vetettek körül. Eger) kb. Új bástyatípusokat kísérleteztek ki: az újolasz vagy fülesbástyák a várfalakat és a bástya tüzérségét sokkal hatékonyabban védték az ellenséges ágyútűzzel szemben. védelmet nyújtottak a környékbelieknek. 1. Ezért királyi megbízásból olasz hadmérnökök jöttek.5 millió fő. Fehérvár. Magyarország népessége kb. 49 . a tűzfegyvereknek ellenállni képtelen falakkal rendelkeztek. A végvárak állandó védői között a magyarok. valamint a két nagyhatalom belátta. Ezzel párhuzamosan újfajta vártípusok is meghonosodtak Magyarországon. Szolnok. és minél nagyobb létszámú őrséget tudjanak befogadni. Győr. az állandó portyák. amelyből I. Drégely). parasztokból. és alacsonyabb. azaz egyik sem tudja elfoglalni Magyarországot egészen. megakadályozhatták a török továbbvonulását. Fráter Györgyöt azonban meggyilkolták (1551). főként németek. Bár 1547-ben Ferdinánd 5 évre békét kötött a törökkel. 1568). Szigetvár.

a végvári rendszert pedig a XVIII. amelynek feladata a katonai szolgálat – elsősorban a várakban –. vagy elszegődtek a tőzsérek mellé a marhacsordák fegyveres kíséreteként (lásd hajdúk). tétel: Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete Erdé FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a XVI. se posztó”). azaz rabolni. mint a földjeikről a török elől vagy más okból megszökött jobbágyok. közigazgatási egységeik a székek. Az 1437-es kápolnai unió sajátos rendi szerkezetet hozott létre. 1541-ben Buda török 50 . ill. és külföldi zsoldosok is kerestek itt megélhetést. állandó harcokban telt. akkor gazdálkodtak.) Az ellátási problémák miatt egyrészt kénytelenek voltak a lakosságtól élelmet rabolni. Sajátos pénzszerzési mód volt a török foglyokért kért váltságdíj és a párviadalok során szerzett zsákmány. A magyarok megőrizték a magyar megyerendszert. az ország védelme. A 3 rendi nemzet: a magyar (nemesség). Zsoldjukat utolsóként kapták meg.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A végvári katonák sajátos részét jelentették a korabeli társadalomnak. A végváriak zsoldosok voltak. A megyeszervezet is más volt népenként. A hosszabb békeidőszakban a harci kedvet és az ügyességet is ezeken a párviadalokon tették próbára. jövedelmező tevékenységet folytatni. adott esetben portyák lebonyolítása volt. Tagjai között a földjüket vesztett nemesek éppúgy voltak. hanem területi alapon is elkülönült egymástól. 30. Lezárás. a terület teljes mértékben az ország részét képezte. Ebből a rétegből alakult ki a vitézlő rend. a székely (előkelők/lófők) nemcsak hierarchikusan. összegzés A magyar végvári vitézek élete kemény és fáradságos volt. külön terület. Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd az egész ország urának tekintette magát. Kifejtés A mohácsi vereséget követő kettős királyválasztás után (1526-1527) Magyarország mindkét királya. sajátos etnikai és vallási vonásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A mohácsi csata előtt Erdély élén a királyt képviselő vajda állt. de az udvar nem mindig tudta kifizetni a járandóságukat (pénzben vagy természeti juttatásokban). Szászföld önálló. a gyakori élelmiszerhiány miatt pedig legyengültek. A törökhöz hasonlóan gyakran jártak portyázni. századi erdélyi társadalom jellegzetességeit. ahol a szász polgárok az 1224-es Andreanum óta a szebeni bíró vezetésével önállóan irányították területüket. (Lásd forrásokhoz írtakat.) A végvári katonaságot a török felszabadító háborúk után elbocsátották. de ha volt rá mód. a székelyek kollektív nemességgel rendelkeztek. más. ill. században a határőrvidék váltotta fel. (Lásd forrásokhoz írtakat. ha egyáltalán kifizették nekik („se pénz. a szász (patríciusok). ezért egzisztenciájuk biztosítására egyéb „munkákat” is elvállaltak a békésebb időszakokban.

a termelési lehetőségek változatossága képessé tették az erdélyi társadalmat bizonyos önellátásra. azaz megfogadta. szász avagy román. mivel Miksa is belátta. az evangéliumi tisztaság eszményét hirdető egyház. Báthori István politikai koncepciója évtizedekre meghatározta Erdély sorsát. akár magyar. Szulejmán megelégedett János Zsigmond. összegzés A reformáció gyorsan terjedt a XVI. (Később Bocskai István módosítja Báthori István koncepcióját. eius religio elve. hiszen a terület nem esett a török támadások fő irányába. Eszerint Erdélyt stabilizálni kell. A speyeri egyezményben (1570) János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről. konkrétan meg is határozták Erdély határait. nem alakult ki olyan típusú politikai befolyása. illetve Erdély vazallusi státuszával. mint Moldváé és Havasalföldé. tehát a fejedelem személyét és a külpolitikáját egyeztetni kellett. 1437-ben az erdélyi parasztfelkelés idején jött létre az erdélyi három nemzet szövetsége (unio trium nationum). Az erdélyi társadalom tagolódásáról és arányairól lásd a forrásokhoz írtakat. hogy nem képes Erdélyt és a Részeket a királyi Magyarországgal egyesíteni. másrészt a kálvini egyházszervezet sok szempontból hasonlít a városi önkormányzatokhoz. Ennek eredményeképp a Tiszántúl és a Temesköz is török fennhatóság alá került. a házasság felbontásának lehetősége (számos jobbágy élt ezzel a lehetőséggel). A nemesek. mert így függetlenedni tudtak az egyháztól. Ennek legfőbb oka. ami elősegítette a terület politikai önállósulását is a XVI. majd a fejedelemség politikai döntéseit.) Természetes határai. mert csak Erdélyből kiindulva lehet egyesíteni az országot. erre azért voltak ekkor hajlandók. hogy a földesúr még jobban kiterjessze befolyását a jobbágyára. a jobbágyok terheinek csökkenése (nem kellett fizetniük a tizedet). mint a katolikus egyháznak. a speyeri egyezményt pedig magára nézve is kötelezőnek ismerte el.kézre kerülése az ország három részre szakadását is jelentette: a szultán „ajándékaként” kapta meg a keleti országrészt János Zsigmond. A földesurak számára csábító volt a szekularizáció nyújtotta birtokszerzési lehetőség. Fráter György 1551-es meggyilkolását követően beálló patthelyzet után az erdélyi rendek hívására János Zsigmond 1556-ban visszatért Erdélybe. kívül maradt a nemzeten. adófizetéssel tartozott. Erdélyben a nemzethez tartoztak a birtokos nemesek mellett a katonáskodó székelyek. a cölibátus megszüntetése. Lezárás. Az anyanyelvi istentisztelet. akkor a Habsburg főség alatt egyesíthetik Magyarországot. évi egyesítési kísérlet azonban kudarcba fulladt. amit török megtorlás. Ráadásul a reformációval átalakuló társadalmi hierarchiában a földesúri hatalmat a papság nem veszélyeztette. század első felének Magyarországán. hasonlóképpen az ugyancsak közösségi jogon birtokos szászok. a házasság engedélyezése a papság körében sokakat vonzott. hogy amennyiben fiú utód nélkül hal meg. János Zsigmond elismerte a Habsburgok magyar trónját. cserében Miksa elismerte őt Erdély (önálló hercegség) fejedelmének. és a Habsburgokkal rendezte a közjogi viszonyokat. A magyar és így az erdélyi rendi társadalomban a nemzet tagja csak birtokos ember lehetett: a birtoktalan jobbágy. hanem Báthori István partiumi nagybirtokost emelték hatalomra (1571-1586). ezzel elismerte a vazallusi státuszt. a székelyek és szászok képviselői a tartományi gyűléseken tudták befolyásolni a vajdaság. ami lehetőséget biztosított arra. János Zsigmond halála (1571) után azonban az erdélyi rendek nem tartották be a speyeri egyezményt. a rendiség sajátos erdélyi formája (kápolnai unió). akik birtokukat a közösség tagjaként kapták. valamint a cuius regio. Erdély jogi helyzete így hasonló lett. hiszen nem a Habsburgokat. hogy szinte minden társadalmi réteg érdekeltté vált a reformációban. Először ismerte el Habsburg uralkodó Erdély függetlenségét. A csecsemő király helyett kormányzó Fráter György egyrészt kemény kézzel látott az államélet szervezéséhez. aki azonban ekkor még a magyar királyi címet viselte. Az új fejedelem elküldte az adót a töröknek. büntető hadjárat követett. a protestantizmussal megjelenő olcsóbb. század derekán. 51 . A városok polgárai körében is gyorsan tért hódított. királyságból fejedelemség lett. Ezekkel a döntésekkel ismerték el először a Habsburgok az ország három részre szakadását. másrészt viszont nem mondott le az országegyesítésről sem. Az 1551. A megállapodás következtében Erdély államformája is megváltozott.

aminek következtében a császári hadsereget szinte teljesen kivonták Magyarországról.) 1703 májusában még Brezánban kiadott kiáltványában fogalmazta meg az országot ért sérelmeket: a szabad királyválasztás eltörlését. Habsburg Mária udvartartása körében és a szász városokban terjedt el. A háborúk miatt bekövetkező adóemelés tovább fokozta az elégedetlenséget. az Udvari Kamara önkényuralmát. Csak kedvező külpolitikai viszonyok mellett volt hajlandó felvállalni a felkelést. aki elfogadta ajánlatukat. Bercsényi Miklós felvidéki főnemes szervezkedést indított. (Lásd a térképhez írtakat. Megszökött. ugyanis tisztában volt vele. de a rendi sérelmek a nemességet is az udvar ellen hangolták.) Az új rendelkezésekkel párhuzamosan mindig kimondták a „régi” felekezet védelmét is. több törvény is kimondta a vallásfelekezetek szabadságát. hitéletet elhanyagoló magatartása volt. hogy Magyarország önállóan nem képes felvenni a küzdelmet a Habsburgokkal szemben. külső segítségre van szükség. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia). A szász polgárok után először a főnemesség fogadta el a tanokat. A reformáció hívei szerint a magyarságot ért megpróbáltatások kiváltója a katolikus egyház világias. Ezt a felkelést a császári haderő leverte. 31. Rákóczi Ferencet. (Lásd a forrásokhoz írtakat. 1. hogyan próbálta meg Rákóczi a hadsereg létszámát és képzettségét növelni! FELELETVÁZLAT Bevezetés I.) Rákóczi látta.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az új hit először a királyi udvarban. és a mozgalom élére állt. (Birtokai kb. Lipót abszolutisztikus politikája és a török kiűzésének terhei. Kiss Albert és Szalontai György) felkeresték Rákóczit Brezán várában. (Lásd a forráshoz írtakat. az erdélyi fejedelmek örökösét (I. Az 1570-es évekre Magyarország lakosságának több mint 75-80%-a valamely protestáns felekezetre tért át. Rákóczi kapcsolatot keresett a franciákkal. századi vallásháborúk korában azonban Erdélyben békességben éltek a felekezetek. négy bevett vallást: a katolikus.2 millió holdat tettek ki. őt magát bebörtönözték.) A XVI. Elfogadták tehát az ún. az ország egyik legnagyobb birtokosát. Perényi Péter sárospataki.) 1703 áprilisában a Felső-Tisza-vidéki lázadó nép követei (Esze Tamás. az evangélikus. és Lengyelországba menekült. Lajossal folytatott levelezését leleplezték. amihez megnyerte II. tétel: A Rákóczi-szabadságharc fordulópontjai Rá FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével jellemezze a Rákóczi-szabadságharc belső támogatottságának kérdését! Térjen ki arra. Az Erdélyi Fejedelemség vallási megoszlása igen változatos volt. az anabaptistákat azonban Erdélyben is üldözték. Az ortodox vallás is csak a megtűrt vallás kategóriájába tartozhatott. pusztítása miatt a magyar társadalom jelentős része szembekerült a Habsburgokkal. de a XIV. a rendek szabadságjogainak megsértését. A török elleni harcok idején a magyar 52 . az ellenállás jogának eltörlését. Nádasdy Tamás sárvári) udvarai reformációs központokká alakultak át. Kifejtés 1701-ben kitört a franciák és a Habsburgok között a spanyol örökösödési háború. a református és az unitárius irányzatot. 1697-ben Tokajhegyalján parasztlázadás tört ki. hogy az elégedetlenség nem elég. (Lásd a forráshoz írtakat. magas adók bevezetését. A főurak (pl.

A hadsereg leginkább lovasságból állt. Várad. mivel azonban ez rézből készült (rézlibertás). hogy viszonylag kis haderő is elég volt a magyar front egyensúlyban tartásához. amely önkéntesekből állt. kastélyok elleni paraszti fellépést. kiképzett hadsereg volt. a rendi jogok védelme érdekében. összegzés 1707-re a katonai helyzet lényegesen nem változott. és önkényuralmat gyakorol a szabadság leple alatt. melyekből a hadsereg fegyvereket és ellátmányt vételezhetett. a nemesség egy része pedig szembefordult a fejedelemmel ősi szabadságjogaik sérelme miatt (az adómentesség. a harci fegyelem biztosítása érdekében rendelkezett a hadirendtartás kiadásáról és a vallási ellentétek tompításáról (katolikus. A Rákóczi-szabadságharc sorsa azonban alapvetően nem a magyarországi hadszíntéren dőlt el – ezzel II. evangélikus felekezetek szabad működése). hogy a hadsereg is javarészt jobbágyokból állt. ez csak részben sikerült. ezért többnyire portyázó lesvetéseket. (XIV. az udvari tanács önkényesen hozta meg döntéseit. az utánpótlási vonalak elvágására törekvő hadműveleteket hajtottak végre. vezetője Bercsényi Miklós. illetve a vitézlő rend térnyerésének megakadályozása céljából). mert XIV. Ekkortól kezdődően már csak a rendi jogok biztosítása a magyarok célja. Az újszerzeményi jog bevezetése következtében a nemesek egy része nem kapta vissza régi birtokait. Országszerte raktárakat létesített. hogy az általa kivetett adók magasabbak a császáréinál is. ezért a nagyobb ütközeteket ők nyerték. Rákóczi Ferenc is tisztában volt. ám ez nem javította lényegesen az anyagi feltételeket. a várak élére külföldieket állítottak. évi ónodi országgyűlésen már komoly feszültségek jelentkeztek. Szeged). lázadó államnak tartotta). 1704-ben az erdélyi rendek fejedelmükké választották Rákóczit. ezért hamar értékét vesztette. Bercsényi és hívei. A császári haderő rendezettebb. A nemeseket kizárták minden tanácskozásból. a szabadságharc befejezését követelték. Bár Rákóczi a gazdasági intézkedésekkel igyekezett biztosítani a hadsereg ellátását. Az 1707. a nemesség azonban parasztlázadást látott a mozgalomban (fegyvert is fog ellenük több helyen). s még ugyanebben az évben a felkelők is vereséget szenvedtek Nagyszombatnál. és vezérlő fejedelmükké választották Rákóczit. ráadásul 1702-től I. de kevés volt közöttük a főrendű. amely biztosította a rendiség rendszerét. részben a francia segítség. fegyelmezettebb. Turóc vármegye követei azzal vádolták Rákóczit. A kuruc hadsereg két alapvető egységből állt: egyrészt a reguláris haderőből. ez toborzott. A számszerű adatok is igazolják. református. másoknak pedig fegyverváltságot kellett fizetni érte. (Még ebben az évben a családtagokra vonatkozó rendelkezést érvényteleníti. A kiáltvány ugyan a nemes és „nemtelen” országlakosokhoz szól. a katonák zsoldja miatt is sok pénzre volt szükség. Lajos csak mint erdélyi fejedelmet tekintette tárgyalópartnerének (ugyanis Magyarországot rebellis. Az 1707. Rákóczi azonban tudta. A fontos várak Habsburg kézen maradtak (Buda. Ez azért volt fontos. de legnagyobb részben a jobbágyok adói biztosították. Lajos csak 10000 tallért folyósított havonta. mivel azonban alig volt megfelelően képzett tiszt. 1704-ben a franciák (és bajorok) vereséget szenvedtek Höchstädtnél.) Lezárás. féltek Rákócziék a főúri ellenállástól. A nehézséget növelte. Lipótvár. holott az azokból származó jövedelmekre szükség lett volna. A fegyvereket részben importálniuk kellett. 1705-ben a szécsényi országgyűlésen a rendek szövetséget kötöttek. konföderációt hoztak létre. A szabadságharc anyagi bázisát részben Rákóczi saját birtokai. amelynek vezetője Károlyi Sándor. ill. akik viszont így nem tudták megművelni a földjeiket. jobban tudott manőverezni. ezért 1703 augusztusában a vetési pátensben a hadba lépőknek és legközelebbi családtagjaiknak mentességet ígért az állami és földesúri szolgáltatások alól. A hadsereg ellátására Rákóczi pénzt veretett.) Később (1708) a végsőkig kitartóknak hajdúszabadságot ígértek. évi ónodi országgyűlésen kimondták ugyan a közteherviselést. hogy elejét 53 . A gyulai pátensben viszont megtiltotta a nemesek. Az elhúzódó háború miatt azonban a parasztság elkedvetlenedett. Lipót megkezdte a várak szisztematikus megsemmisítését. döntésből.katonákat mellőzték. hogy a nemességet és a parasztságot egy táborban kell tartania. A rendelkezések következtében a nemesség egy része csatlakozott (Károlyi Sándor is) a felkeléshez.) A fegyverhiány megszüntetése érdekében állami manufaktúrákat hozott létre. valamint az irreguláris haderőből. (Ekkor még nem merték kimondani a trónfosztást.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
vegyék egy esetleges Rákóczi-ellenes rendi fellépésnek, lekaszabolták a Turóc vármegyei követeket, ezzel az ellenzéket megfélemlítették. Kimondták a közteherviselést, a Habsburg-ház (I. József) trónfosztását. II. Rákóczi Ferenc olyan uralkodót akart a magyar trónra, aki meg is tudja védeni az országot, ám a tárgyalások a trencsényi csatavesztés miatt (1708) kudarcba fulladtak. A vereség döntő fordulatot eredményezett a szabadságharc történetében, hiszen az új, ill. nagy harcértékű magyar csapatok megsemmisültek, a kurucok nagy része többé nem tért vissza harcolni, ill. ezredek álltak át a labancokhoz. Rohamosan fogyott a kuruc haderő, és ezzel együtt az általuk felügyelt terület is. 1709-ben a nemzetközi helyzet is még kedvezőtlenebb lett, a franciák veresége, a spanyol örökösödési háború is a vége felé közeledett, a békéket kezdték előkészíteni. XIV. Lajos beszüntette a magyar mozgalom támogatását. XIV. Lajos a trónfosztás kimondása ellenére is vonakodott formális szövetségre lépni a fejedelemmel, a francia érdekek ekkor már mást kívántak. Még 1707-ben Varsóban Rákóczi szerződést kötött I. Péter orosz cárral, de az oroszoknak más érdekeik fűződtek ehhez, nem kívántak a Habsburgokkal mélyebb konfliktusba keveredni, azaz Oroszország csak eszközként kívánta felhasználni a Rákóczi-szabadságharcot a svédek ellenében. A szabadságharcot lezáró béke megkötésére 1711-ben – Rákóczi távollétében – került sor Szatmáron. A majtényi síkon tették le a fegyvert a csapatok.

32. tétel: Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása a Dem XVIII XVIII. században
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be, hogyan változtak a demográfiai viszonyok, a népesség etnikai összetétele Magyarországon a XVIII. században! FELELETVÁZLAT
Bevezetés Az elhúzódó háborúskodás, az éhínségek, a járványok a lakosság nagyarányú pusztulását eredményezte főként az Alföldön, a végvári vonal mentén és a Dél-Dunántúlon, a települések jelentős része a népességgel együtt eltűnt, elpusztult. Az érintett térségekben az egykori szántók helyét legelők, bokros parlagok, vadvizek váltották fel. A várak építése, a hadsereg tűzifaigénye megritkította az erdőket, a talaj elpusztult, sok helyen átadta helyét a futóhomoknak, ezért az egykori kultúrtáj elvadult vidékké változott. A pusztásodást elősegítette az éghajlati változás is. A településszerkezet is átalakult: az Alföldről sokan a védettebb városokba mentek megélhetést találni a háborúk idején, az Alföld aprófalvai nagy számban, de védtelenebb mezővárosai is jelentős mértékben elpusztultak. Kifejtés Mindezen változások következtében egész országrészek váltak lakatlanná, aránytalanságok jelentek meg a népsűrűségben. A háborúktól megkímélt nyugati, északnyugati országrészek népsűrűsége sokkal nagyobb volt: egy-egy megyében több mint százezer ember élt, míg a déli, délkeleti területeken megyénként alig 3-4000.

54

1711 volt a demográfiai mélypont, utána – a tartós békének köszönhetően – gyors gyarapodás, népességnövekedés kezdődött. Ebben egyaránt szerepet játszott az újjáépítés, a gazdasági helyzet javulása, a bevándorlás, a belső vándorlás (migráció) és a betelepítés is. Mivel a háborúk elsősorban az alföldi, dombsági és völgyi területeket pusztították, a hegyvidékek érintetlenek maradtak, ezért a hegyvidéken élő magyarok, románok, ruszinok, szlovákok a térség kedvezőtlen mezőgazdasági adottságai és a relatíve magas népsűrűség miatt megindultak a völgyek, sík vidékek felé (migráció). Döntően az Észak-Dunántúl és az Alföld peremvidékén élő magyarok népesítették be az ország ritkán lakott, belső vidékeit, ezzel a magyar etnikai határ a Kárpát-medence belseje felé tolódott. A földesurak egy része a hódoltságon fellépő munkaerőhiány miatt támogatta a vándorlást, sőt kedvezményeket (átmeneti adómentességet) adott a földjére betelepülő parasztoknak. Az ideáramló jobbágyok megkezdték a bozótosok és vadvizek visszahódítását, a hatalmas megműveletlen földek sokkal jobb életlehetőségeket kínáltak számukra a kezdeti nehézségek ellenére is. A földesurak másik része azonban rendeletileg és törvényekkel próbálta megakadályozni a munkaerő elvándorlását, hiszen az ő jobbágyaik száma jelentősen csökkent. Az öntevékeny betelepülés szervezetlen, de nem mindig spontán népmozgást jelentett. A szabad földterületek az ország határai mentén élők közül sokakat csábítottak Magyarországra. A gazdasági lehetőségek mellett szerepet játszott a török előli menekülés is (pl. szerbek, bolgárok). Az elvándorolt magyarok helyébe és a pusztaságokra áramlottak a hegyvidék különböző népei, elsősorban a szlovákok és a románok. Ekkor jöttek létre az Alföld és Temesköz szlovák szigetei, északról pedig csehek, lengyelek, ruszinok érkeztek a délre vándorló szlovák családok helyére. A románok is lehúzódtak a völgyekbe (ill. a határon túlról is érkeztek új csoportok) és az Alföld irányába. Ennek a népmozgásnak a következtében Erdélyben többségbe kerültek a románok. A népmozgás ösztönzői a magyar nemesek voltak, akik birtokaik megművelésére igyekeztek munkaerőt biztosítani, s ezért átmeneti engedményeket is adtak. A szervezett betelepülés részben a földbirtokosok, de döntően az állam irányításával folyt az 1720-as évektől. (Bár előzményei már voltak a Rákóczi-szabadságharc idején is.) Az udvar és a főnemesség ún. pátensekben toborzott a sűrűbben lakott német nyelvű területeken. III. Károlyt elsődlegesen az adóalap növekedése vezette, de felekezeti szempontok is szerepet kaptak, hiszen a svábok érkezésével a katolikusok arányát kívánták növelni. Az első kísérletek gyakran végződtek kudarccal, többen visszatértek eredeti hazájukba. A problémákból okulva a következő csoportokat már előkészítettebben fogadták, Mária Terézia 1766-ban fel is állított egy telepítő biztosságot. A megérkezők jelentős kedvezményeket kaptak az udvartól (pl. állami adó elengedése), a Bánátban előre felépített falvak, szerszámokkal felszerelt házak várták a lakókat. A svábok szétszórtan, több jelentős szigetet alkotva települtek le (pl. Tolna, Baranya vidéke, Buda környéke, Bakony, Kalocsa, Dél-Balaton térsége). A vándormozgalmak hosszú távú következményeiként csökkent a magyarság aránya az országon belül (Horvátországgal együtt nem érte el a 44%-ot, de Horvátország nélkül is csak 50% körül alakult); másrészt etnikailag kevertebbé vált az ország, bár létrejöttek nagy etnikai tömbök is. A lakosság arányairól lásd az adatsorokhoz írtakat. A XVIII. században a településszerkezet is jelentősen átalakult. A háborúk következtében eltűntek az Alföld aprófalvai, és helyettük megnőtt a városias településeken élők aránya. A XVIII. században a tartós békének köszönhetően kialakult az alföldi tanyarendszer. A ritkán lakott, termékeny területeken a települések határa jóval szélesebb lett, mint a korábbi időszakban. Sok gazda a tél beálltáig a tanyán lakott. (Kecskemét tanyáinak száma pl. 1000 körül volt.) A XVIII. század első felében Debrecen és Pozsony volt a két legnépesebb település, de az újjáépítésnek és a betelepülésnek köszönhetően megelőzte őket Pest és Buda. Mivel ez utóbbi városokat a török háborúk után újjá kellett építeni, így sokkal modernebbnek tűntek, mint a török által nem pusztított városok. (Lásd a forrásokhoz írtakat.)

55

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Lezárás, összegzés A betelepülésnek és a betelepítésnek köszönhetően tehát a XVIII. század végére a lakosság megkétszereződött, a II. József korában készült népszámlálás adatai szerint kb. 9,3 millió lett. A népességnövekedés mértéke – pontos kiinduló adatok hiányában – vitatott, de általában a megkétszereződést tartják reálisnak. (Természetes szaporodás a jobb életkörülmények között kb. 2 millió, és kb. ugyanennyi a betelepülő.) A század során elért változások már csak azért is igen figyelemre méltóak, mert a gazdaság fejlődése, az életszínvonal tagadhatatlan emelkedése mellett is mindennapos dolog volt a magas halálozás: éhínségek és járványok (tüdőbaj, pestis, vérhas, himlő, torokgyík) pusztítottak, két nagy pestisjárványt (1711-ben és 1738-41 között) pedig a hatóságok vesztegzárral, fertőtlenítéssel, a higiénia megteremtésével próbáltak megállítani. A II. József korában készült népszámlálás nem tért ki a nemzetiségek vizsgálatára – mert erre az információra az államnak akkoriban semmi szüksége nem volt –, ezért pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, arányuk becsült. A betelepülésekkel Magyarország többnemzetiségű országgá vált, de egyben kevert népességű is, mivel több népcsoport élt egy helyen (pl. Temesköz). A horvátokat kivéve az összes magyarországi nemzetiség ún. csonka társadalmat alkotott, ez olyan társadalmi szerkezet, amelyből hiányzik valamelyik társadalmi réteg. A horvát és a magyar ún. teljes társadalom volt.

33. tétel: A ma magyarországi reformáció
FELADAT:

A források és ismeretei alapján mutassa be a reformáció magyarországi térhódítását és jelentőségét! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A reformáció előzményének tekinthető, hogy Mátyás király az udvarába hívott számos humanista gondolkodót, akiket azután magas egyházi tisztségekbe helyezett. Ők nem elsősorban egyházi értékrendet képviseltek, hanem a humanizmus szellemében ténykedtek. Az egyház vezető rétege kezdett elvilágiasodni, reneszánsz életvitelt képviselt (pl. Janus Pannonius, Vitéz János, Bakócz Tamás). A reformáció gyorsan terjedt a XVI. század első felének Magyarországán. A katolikus egyházban számos visszásság és visszaélés volt megfigyelhető a tárgyalt időszakban, vagyis az európai tendenciáknak megfelelően Magyarországon is elterjedt a nepotizmus, simonia, a reneszánsz életvitel, tisztségek halmozása, az alsópapság érdekeinek szem elől tévesztése stb. Ezeket a jelenségeket az egyházon belül is számos irányzat, csoport bírálta, pl. közéjük tartoztak az obszerváns ferencesek. A római egyház meggyengüléséhez mindenképp hozzájárult, hogy a mohácsi csatában 7 főpap hunyt el, azaz szinte „lefejeződött” a katolikus egyház, amely vezetők nélkül nem igazán tudott megbirkózni a reformáció okozta kihívással. Kifejtés Az új hit először a királyi udvarban, Habsburg Mária udvartartása körében jelent meg, bár II. Lajos udvarában még törvény tiltotta a reformáció terjesztését, ill. a lutheránus vallás gyakorlását. A szász polgárok után először a főnemesség fogadta el a tanokat.

56

hitéletet elhanyagoló magatartása volt. de megjelentek az unitáriusok elszórtan elhelyezkedő közösségei és a nagyobb görögkeleti vallású románok lakta régiók is. ill. Az Erdélyi Fejedelemség vallási megoszlása igen változatos volt. ami lehetőséget biztosított arra. A vallásháborúk korában azonban Erdélyben békességben éltek a felekezetek. másrészt a kálvini egyházszervezet sok szempontból hasonlított a városi önkormányzatokhoz. Lőcse és Kisszeben polgársága megfogalmazta a lutheri tanoknak megfelelő hittételeit hasonlóan az augsburgi hitvalláshoz (1549). A legelterjedtebb felekezetté vált a XVI. a református és az unitárius irányzatot. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Az 1570-es évekre Magyarország lakosságának tehát kb. A reformáció nagyobb irányzatai közül Luther tanai idővel szélesebb körben is elterjedtek. nyomdák alapítását. század eleji Magyarországon szinte minden társadalmi rétegből csatlakoztak a reformációhoz. Az evangélikus vallás terjedését igazolja az ún. valamint a cuius regio. a Felvidék németek lakta városaiban. Kialakult az új egyházszervezet. A református egyház megszilárdulását a debreceni zsinat (1562) határozatainak köszönhette (Debrecen – Egervölgyi Hitvallás). kisebb részben reformátusok laktak. Debrecent „kálvinista Rómává” tette azzal. 57 . amely főként a Felvidéken szilárdult meg.) A XVI. a magyar Luthernek is nevezték a kortársak. Ferdinánd. s ez az irányzat a mezővárosi lakosság és a végvári vitézek körében terjedt gyorsan. de elterjedt az erdélyi szászok körében is. a házasság engedélyezése a papság körében sokakat vonzott. hogy a földesúr még jobban kiterjessze befolyását a jobbágyára. mint a katolikus egyháznak. Ebben Kassa. nem alakult ki olyan típusú politikai befolyása.) Az új rendelkezésekkel párhuzamosan mindig kimondták a „régi” felekezet védelmét is. a Habsburgok által ellenőrzött területen és a legkeletibb területeken. Dévai Bíró Mátyás (egykor ferences rendi szerzetes) a wittenbergi egyetemen tanult. eius religio elve. leginkább a városi lakosság körében. az anyanyelvi igehirdetés terjedését. A korszak egyik legjelentősebb hitvitázója volt. A városok polgárai körében is gyorsan tért hódítottak az új tanok. Perényi Péter sárospataki. jelentősebb katolikus tömb a nyugati országrészben. Az 1550-es években jelent meg a magyarok körében a kálvinizmus. Az evangélikus közösséghez kapcsolódott az első Újszövetség-fordítás is (Sylvester János). I. Bár I. összegzés A reformáció egyik legfőbb vonzereje az anyanyelvűség volt. kapcsolatot tartottak a reformáció külföldi vezetőivel. a jobbágyok terheinek csökkenése (nem kellett fizetniük a tizedet). négy bevett vallást: a katolikus. Nádasdy Tamás sárvári) udvarai reformációs központokká alakultak át: támogatták iskolák. A Részek (Partium) és a 7 vármegye területén többségében reformátusok éltek. A református és az unitáriusok elsősorban a magyar etnikumhoz tartozóak voltak. ötvárosi hitvallás megszületése. a Székelyföldön zömében katolikusok. hogy itt nyomdákat és iskolákat alapított. a protestantizmussal megjelenő olcsóbb. vagyis minden baj forrásának tekintették az ellenreformáció időszakában. az evangélikus. Ráadásul a reformációval átalakuló társadalmi hierarchiában a földesúri hatalmat a papság nem veszélyeztette. Eperjes.A főurak (pl. A Szászföldön evangélikusok. a Székelyföldön maradt csak. A reformáció hívei szerint a magyarságot ért megpróbáltatások kiváltója a katolikus egyház és a magyarság világias. A földesurak számára csábító volt a szekularizáció nyújtotta birtokszerzési lehetőség. században. Bártfa. szabadulása után már az egész országban prédikált. Jelentős kálvinista prédikátor volt még Kálmáncsehi Sánta Márton és Szegedi Kis István is. 75-80%-a valamely protestáns felekezetre tért át. a házasság felbontásának lehetősége (számos jobbágy élt ezzel a lehetőséggel). Az ortodox vallás is csak a megtűrt vallás kategóriájába tartozhatott. Ferdinánd is elfogadta ezt a hitvallást. a cölibátus megszüntetése. A magyarországi református egyház legnagyobb alakja Méliusz Juhász Péter volt. mert így függetlenedni tudtak az egyháztól. és elterjesztette ezeket a tanokat Kassán. az evangéliumi tisztaság eszményét hirdető egyház. Az anyanyelvi istentisztelet. az anabaptistákat azonban Erdélyben is üldözték. több törvény is kimondta a vallásfelekezetek szabadságát. (Néhány évtized múlva ugyanezzel a váddal illették a reformációt. majd Szapolyai János is bebörtönözte. Lezárás. Elfogadták tehát az ún.

s ezek fejlesztését szorgalmazta pl. XVI. Marie Antoinette igen népszerűtlenné tette a királyi családot egyrészt osztrák származása. meg kellett szüntetni a kiváltságos rétegek adómentességét. Tolna. Két lehetőség állt fenn: Az 1614-es forma. május 5-re összehívta a Rendi Gyűlést Versailles-ba.) 34. az államadósság a kezelhetetlenség határán állt.) Félve az újbóli államcsődtől. Kolozsváron. Sárospatak. Gyulafehérvár. században kb. Óriási szerepe volt a reformáció terjedésében az anyanyelvi éneklés (zsoltárfordítások. Egy-egy iskola kisebb országrészek oktatását felügyelte. főként teológiai műveket. ezért külföldi egyetemeken tanulhattak csak tovább. a bürokráciában egyre jelentősebb szerepet kapott az ún. Nagyszebenben. Mivel Magyarországon nem volt egyetem. az alkotmányos átalakulás pedig számukra garanciát jelent erre. egyházi énekeskönyvek) meghonosításának is. Debrecen. Mindenképp át kellett alakítani az adórendszert. taláros nemesség. emelkedő árak és az adóterhek növekedése. (A XVI. A parasztságot az 1780-as évek gazdasági válsága sújtotta: éhínség. tétel: A francia alkotmányos monarchia válsága és bukása fra FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a királyi hatalom jellegének változását a forradalom kirobbanásától az alkotmányos monarchia bukásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés A forradalom okai: Társadalmi okok: A nemesség úgy érezte. Kolozsvár. A polgárság gazdasági befolyása egyre nőtt. A polgárság körében egyre jelentősebbé vált a felvilágosult értelmiség befolyása. Lajos felesége. másrészt pazarló életvitele miatt. de ábécéskönyveket és széphistóriákat is megjelentettek. hiszen 1614 óta a királyok nem hívták össze a rendi gyűlést. hogy befolyása visszaszorult. 1000 könyvet adtak ki. Debrecenben. Iskolákat alapítottak: pl. 58 . Gazdasági okok: A korszerűtlen adózási rendszer és az elhúzódó háborúk miatt a francia állam csőd közelébe jutott. Először az ülésezés rendjét kellett eldönteni. (A francia államcsődöt nem az udvar költekezése okozta. Várad. 650-700 magyarországi diák járt.) Az új felekezetek nagy súlyt fektettek az oktatásra. de a helyzetet valóban súlyosbította. Állandó nyomdák működtek: Sárváron. melyben mind a három rend azonos számú (300) követtel képviselteti magát. Személyes okok: XVI. akiknek erre lehetősége volt.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Károli Gáspár Bibliája az irodalmi nyelv kialakulásában döntő szerepet játszott. Apáczai Csere János is. Az alsóbb évfolyamos diákok központokban tanulhattak tovább. a politikában még nagyobb szerepet szeretne. Lajos 1789. (1526-1560 között a krakkói és wittenbergi egyetemre pl.

Amikor a tömeg fegyverkezésbe kezdett. hogy az uralkodó a nemzetgyűlés mellett az alkotmányos monarchistákkal sem volt képes együttműködni. Egyetlen lehetőségnek az egyházi és emigráns vagyon kisajátítása mutatkozott. és új városi tanácsot alakítottak. a törvény előtti egyenlőséget. A király szökését követően felerősödött a köztársaságot kívánók tábora. de meghagyta a külön ülésezést és a rendenkénti szavazást. 20. és elfogadta az augusztusi határozatokat. Párizsban a régi hatalom összeomlott. hogy külső segítséggel (osztrák. és nem fogadta el az augusztus 4-ei és 26-ai rendelkezéseket. ám a nemzetgyűlés csak az utóbbit adta meg. azaz érvényesülnie kell a népfelség elvének. és az utcára vitte a küzdelmeket. Mirabeau márki és La Fayette márki. miközben a papság és a nemesség egy része a polgárság mellé állt. A politikai feszültséget az is növelte. Október 5-én javarészt asszonyokból álló tömeg vonult Versailles-ba. Itt megfogadták. Június 20-án az uralkodó munkák ürügyén bezáratta az üléstermet. Lajos katonákat állított Párizs köré. június 17-én a Rendi Gyűlés Nemzetgyűléssé alakult. A papság és a vidéki parasztság egy jelentős része szembefordult a forradalommal.) Miután XVI. A nemzetőrség azonban letartóztatta. sőt felerősödött. a papság. ami azonban a forradalom kirobbanását követően nem enyhült. a polgárság jogegyenlőséget akart. (Vezetők: Sieyes abbé. La Fayette ágyúkkal löve- 59 . a parasztság pedig alacsonyabb adókat és a földesúri szolgáltatások csökkentését várta. A tömeg azonban ki akarta erőszakolni a király és családja Párizsba költözését is. porosz) vissza tudja majd állítani abszolút hatalmát. de a nemzetőrség vezetője. A dokumentum az alkotmányos átalakulás elveit határozta meg azzal. Bízott abban. La Fayette a nemzetőrség parancsnoka lett. Az abszolutizmus bukásának fő oka a pénzügyi csőd volt. a tulajdon sérthetetlensége). A király azonban kétkamarás rendszert és királyi vétót követelt. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően népszerűsége folyamatosan csökkent. a Bastille-t. Az emigránsok. Az uralkodó a tömeg nyomására engedett. Július 17-én aláírásgyűjtésbe kezdtek a Mars-mezőn a köztársaság kikiáltásáért. míg meg nem születik az új alkotmány – ez az ún. Az uralkodó végül az utóbbi mellett döntött. A rendek panaszfüzetekben foglalták össze követeléseiket. A választási küzdelemben a politika az utcára vonult: röpiratok. A nemesség alkotmányos monarchiát. az alapvető polgári szabadságjogokat (vallásszabadság. ehhez a királyi hatalomnak is alkalmazkodnia kellett (volna). kenyeret követelve. amelyet október 6-án végre is hajtottak. mire a Nemzetgyűlés a Labdaházba vonult. XVI. mint a másik kettőnek együttesen. ezzel a régi rendszer társadalmi értelemben megszűnt. XVI. Július 12-án megkezdődött a nemzetőrség szervezése. Ez a lépése a tömegek radikalizálódását segítette elő (pl. augusztus 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát. 1789. hogy addig nem oszlanak fel.Új szisztéma szerinti. a polgári társulás célja az ember jogainak megőrzése. A vidék forradalmát („nagy félelem időszaka”) követően a nemzetgyűlésen a nemesség. A politikai élet radikalizálódását félreértette a király. kiáltványok árasztották el a városokat (a nép követeléseit tartalmazták. ráadásul ellenséges gesztusokat tett (esküt nem tevő pap kezéből áldozott). Kifejtés A harmadik rend együttes ülésezést követelt. és Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek kiáltotta ki magát. Lajos ismét csapatokat hívott Versailles-ba. Marat: A nép barátja című újság cikkei). Maga a király is Párizsba ment.). hiszen a hatalom forrása a nép.és sajtószabadság. és a városok lemondtak a kiváltságaikról. és megalázó módon visszavitték Párizsba („A monarchia halottas menete”). június. július 14-én megostromolta a zsarnokság szimbólumát. így próbálván az indulatokat lecsendesíteni. alábecsülte a politikai erők belső küzdelmeit is. Lajos a Tuilleriákba tette át székhelyét. szólás. az egyháziak és a királyi hatalom visszaállításában érdekelt nemesek tanácsára hallgatva belement a szökésbe is (1791. amelyben a harmadik rendnek ugyanannyi követe van. ezzel tovább növelte a feszültséget. labdaházi eskü. melyeket a radikális értelmiség fogalmazott). Rögzítette a közteherviselést. hogy kimondta: nincsenek születési előjogok.

ez lett Franciaország első írott alkotmánya. leváltotta a girondi kormányt. ha a királyt baj éri. amit alapvetően barátságtalan gesztusként értelmezett. melyben a tulajdonosok kezében van a hatalom. A francia forradalom tehát megszüntette az abszolutizmust. 1793. míg az alkotmányos monarchisták és a jakobinusok ellenezték. január 21-én guillotine-nal kivégezték. a végrehajtó hatalom egy kézben való egyesítésével teljhatalomra tett szert. hogy az „Isten kegyelméből” uralkodó király a három hatalmi ág: a törvényhozó. A girondiak a királlyal együtt a háborút támogatták. és hadat üzent a Habsburg Birodalomnak. (Lásd a forráshoz írtakat. valamint megtagadta a védelmi rendelkezések teljesítését. Erre a párizsi községtanács vezette tömeg 1792. és Capet Lajost a Konventben halálra ítélték. szeptember 20). Az alkotmányos monarchia a hatalmi ágak megosztására épült. Az új állam az egyéni szabadságjogok és a politikai egyenlőség megvalósítása során a népfelség elvét juttatta érvényre. 35. Az abszolutizmus lényege volt. A hírek hallatán az emigráció központjában. legfőbb irányzatait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Demográfiai változások: (lásd táblázat adatai) 60 . és megdöntötte a monarchiát. a király szembeszállt a nemzetgyűléssel. április 20-án girondi kormányt nevezett ki. másrészt pedig. folytatta politikáját. továbbra sem adta fel eredeti terveit (külföldi segítséggel visszaszerzi hatalmát). Először június 20-án szállta meg a párizsi tömeg a Tuilleriákat. az igazságszolgáltató. így növelte a király bizalmatlanságát. hanem az alkotmányos monarchisták is egyre inkább elszigetelődtek. század főbb eszmeáramlatai XIX FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a XIX. A királyt és családját a Temple börtönébe zárták. XVI. Az alkotmányozó gyűlés 1791 októberében feloszlott.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli tett a tömegbe. századi szocializmus eszmerendszerének létrejöttét. augusztusi pillnitzi osztrák-porosz nyilatkozatot követően fokozódott Franciaországban a külföldi beavatkozástól való félelem. Lezárás. Átalakultak a politikai erőviszonyok: az alkotmányos monarchisták mellett a girondiak erősödtek meg. de a királyt nem sikerült megfélemlíteni. Koblenzben kiáltványt adtak ki. Az 1791. az abszolút monarchiát alkotmányos monarchia. melyben lerombolással fenyegették meg Párizst. hogy ésszerűen berendezkedett állam jöjjön létre. Mivel a tömeg a király halálát kívánta. és átadta helyét a törvényhozó nemzetgyűlésnek. Miután vereségek követték egymást. ill. augusztus 10-én megostromolta a Tuilleriákat. Lajos szemében nem volt más. és nem felelt tetteiért az alattvalóknak. a jakobinusok is melléjük álltak. hogy az országban ne lehessen visszaállítani az abszolutizmust. Ennek a lépésnek köszönhetően nemcsak a király. A nemzetgyűlés 1791 szeptemberére alkotta meg az alkotmányos monarchia működéséhez szükséges törvényeket. Megalkotóit két cél vezette: egyrészt az. Lajos 1792. tétel: A XIX. A girondiak végül kénytelen voltak engedni. később köztársasági államforma váltotta fel (1792. hogy a girondiakkal szemben növeljék befolyásukat.) Az alkotmány XVI. összegzés Az uralkodó sorsa politikai kérdéssé vált. mint királyi jogainak korlátozása.

de egyes elemeiben megvalósíthatók. ilyen dokumentumot terjesztettek a parlament elé. azaz a papság.). majd politikai szerepet is vállaltak. prostitúció. A városba költözés során az emberek elvesztették hagyományos kultúrájukat. Kolping) és magánszemélyek által biztosított segélyezés nem oldja meg a problémákat. a feudális járadékaiból élő. munkaviszonyok. vízszennyezés stb.) Bár már 1802-ben és 1819-ben is születtek ilyen tárgyú törvények. Az utópikus szocialisták (Morus Utópia című művéről kapták nevüket). Hittek abban. Kialakult a burzsoázia és a proletariátus (munkásosztály). A chartizmus elnevezése a charter (alkotmányjavaslat) szóból származik. ezért nevezték őket „ pedagógiai optimistáknak” is. Kifejtés A munkásság érdekeinek védelmére. de nem tudták betartatni. dologtalan nemesség. A nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. Owen a gyakorlatban is kipróbálta. melynek okai a henyélők. elterjedt a női és gyermekmunka alkalmazása. A kormányok erőteljesen felléptek ellenük: Angliában halálbüntetés. munkaidő kérdése) voltak. másrészt a higiéniás viszonyok javulásának köszönhető. Ő úgy tartotta. A parlamenti váltógazdálkodás miatt Angliában a parlamenti pártok közötti verseny biztosította a munkásság szervezkedésének törvényes hátterét (1824). Gyárvárosok. A brit gazdaság dinamikus fejlődése is enyhítette a gondokat. teljes egészében nem. majd megalakulhattak az első szervezetek. A. hivatalnokok. hogy neveléssel lehet megváltoztatni a szemléletet. nyomortelepek jöttek létre. kábítószer-fogyasztás). Alapvetően a polgári értékrend jellemző rájuk. szociológia) írták le. ezért általános volt köztük a pauperizálódás (elszegényedés). ezzel létrejött a chartizmus. Kiderült az is. önsegélyező szervezetek (bérkövetelés. valamint a faluban való élet által nyújtott támogatásokat. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. 61 . század közepére tompultak az ellentétek. (Lásd forráshoz írtakat. A korabeli társadalmat új társadalomtudományok (közgazdaságtan. hogy a bajok forrása a káosz. a szakszervezetek (trade unionok). korlátozták a gyermekek munkaidejét. Ezek kezdetben szakmai jellegű. Angliában Ned Ludd volt a feltételezett vezetőjük (luddizmus). középvállalkozók. Szerinte a megoldás az iparosok és tudósok együttműködése volna (dolgozó osztály). Eredmény a gyáripari törvények elfogadása. s főleg a szakszervezeti színtéren zajlottak a viták a munkaadó és a munkavállaló között.A lakosság számának gyors növekedése egyrészt a több és jobb élelmiszernek. ill. de Franciaországban és Poroszországban is katonai erővel verték le a mozgalmakat. új iparvidékek alakultak ki. A charter 6 pontját lásd a forrásban. ill. Eszerint tilos a női és gyermekmunka a bányákban. A mezőgazdasági gépek megjelenése miatt a városi és falusi lakosság aránya megváltozott: a falvakból a városba költöztek (urbanizáció). a társadalmi robbanás lehetősége sok embert elméleti vizsgálódásra ösztönzött. ide tartoztak az önállóan termelő kisparaszti elemek. A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely. Megjelent a középosztály. Ausztráliába történő deportálás volt a büntetés. életkörülményeinek javítására különböző mozgalmak alakultak ki. Az utópiák a fennálló társadalmi rend kritikáját jelentik. Saint-Simon elméletén erősen érződik a felvilágosodás hatása. A XIX. s így reformokra ösztönöztek. A társadalom átrétegződése az ipari forradalom által érintett országokban: (lásd a forráshoz írtakat) Megváltozott a parasztság és a munkásság aránya. A munkásság ellehetetlenült életkörülményei (alkoholizmus. Fourier és Saint-Simon csak teoretikusan próbálta megoldani a problémákat. értelmiség. vallásukat. A proletariátus nagy és koncentrált tömegként jelent meg. A géprombolás az embertelen körülmények között élők természetes és ösztönös reakciója volt. bár nem szüntette meg. hogy az egyházak (pl. a riválisnak tekintett gépeket próbálták elpusztítani.

az angol polgári gazdaságtan (Smith) és az utópikus szocializmus volt. ugyanakkor ők is tulajdonosok voltak. hogy váltsa a társadalmi tulajdon. amelynek célja a szociális igazságtalanságok kiküszöbölése. vagy ha mégis. Louis Blanc szerint nemzeti műhelyeket kell létrehozni a munkások szociális kérdéseinek megoldására. létrehozni a demokratikus szocializmust (ill. akkor kénytelenek voltak munkaerejüket rendkívül alacsony áron eladni. Képviselője Karl Marx és Friedrich Engels. Lezárás. Az egyház a munkásokat. pl. hogy bár gyűlölték a kapitalizmust. az I.) A XIX. de kudarcot vallott. Leo pápa Rerum Novarum című (1891) enciklikája összegezte.) 62 . Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) 1864-ben jött létre. a szociális támogatás különböző módozatait alkalmazta (óvoda. Blanqui is egyenlősítő programot akart megvalósítani. iskola. A marxizmus forrása a német filozófia (Kant. A szociális törekvéseket Krisztus szociális tanaival összhangban állónak tekintettek. A XIX. Az utópistáknál erőteljesebb fellépést sürgettek a szocialisták. állam által támogatott nemzeti műhelyek szervezését. (A II. az individualizmust a kollektivizmus. ezért többen a kommunizmus előfutárának tekintették. a szegényeket vette védelmébe. Internacionálé [Komintern] pedig 1919-ben jött létre. s lehetővé tette. állam nélküli rendre való törekvés) megvalósítását. parlamentáris úton akar érvényt szerezni céljainak. tömeges elszegényesedés. század közepén megjelenő keresztényszocialista gondolatokat XIII. amely kétségkívül nagy társadalmi problémákat szült (pl. (Lásd a forráshoz írtakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Fourier a jól szervezett társadalomban és az élvezettel végzett munkában látta a megoldást. A szocializmusok közül a legnagyobb hatású a tudományos szocializmus/történelmi materializmus. század második felében formálódott nagyobb hatású szocialista mozgalommá (pl. a versenyt a kooperáció és a polgári társadalmat a szocialista társadalom. Bakunyin) az anarchizmus. Nézeteik belső ellentmondását többek között az jelentette. A tulajdonnal nem rendelkezők vagy be sem kerültek a társadalom rendszerébe (pl. helyette jogszerű és törvényes eszközökkel. az ő érdekeik képviseletében lépett fel. Internacionáléban a marxizmus domináns szerephez jutott. leállás esetén minimális bér stb. a magántulajdont szerintük fel kell. így jött létre a revizionizmus. elutasította a piacot. akik a forradalomban látták a társadalom tömegeit érintő problémák megoldását. Az I. amihez szükségesnek tartja a magántulajdon eltörlését és az uralomnélküliség (hatalom.). megkérdőjelezte az állam szerepét. klubok. amely elveti a forradalmat. hogy a munkásmozgalom valamennyi áramlatának képviselői elfogadhassák a közös elveket.). öregségi biztosítás. Owen angol gyáros volt (New Lanark). egyes társadalmi csoportok közötti különbségek hihetetlen mértékű növekedése stb. Hegel). 1848-ban meg is kísérlik a munkások által üzemeltetett. falansztereket akart létrehozni (lásd Madách: Az ember tragédiája). betegségi. a kiszolgáltatott embereknek választójogot kell adni. gyermekmunka. a III. Sok eszméjében az anarchisták előfutárának tekinthető.) Eduard Bernstein revízió alá vette Marx nézeteit. kísérlete kudarcba fulladt. munkanélküliek). Internacionálé 1889-ben. A szocializmusok egyértelműen a magántulajdon. összegzés A szocializmus a születésekor tehát egyfajta válasz volt a nyugat-európai iparosodási folyamatra. vagyis a marxizmus. (Lásd a forráshoz írtakat. szociáldemokráciát). A marxisták szerint a történelem osztályharcok története. azaz a polgári társadalom ellenében jöttek létre. Proudhon szerint a tulajdon lopás. A munkásság első nemzetközi szervezete.

elterjedt a női és gyermekmunka alkalmazása. városiasodás. valamint a faluban való élet által nyújtott támogatásokat. nagyobb felvevőpiacot biztosított. ezért általános volt köztük a pauperizálódás (elszegényedés). egyre több munkaerő szabadult fel a fejlődésnek indult ipar számára. kézimunkára épülő termelő tevékenységet felváltja a gyárakban. A mezőgazdaság fejlődése miatt növekedésnek indult a népesség. tétel: Az ipari forradalom teremtette ellentmondások Az ip FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be az ipari forradalom társadalmi és környezeti hatásait (demográfia. vagy csökkenő terület mellett egyre több terméket tudtak előállítani. középvállalkozók. azaz a gyárak létrehozása. Alapvetően a polgári értékrend jellemző rájuk. Az 1770-es években intenzíven fejlődött a mezőgazdaság. Kialakult a burzsoázia és a proletariátus (munkásosztály). Az ipari forradalom alapvető feltétele tehát a mezőgazdasági termelés átalakulása. ide tartoztak az önállóan termelő gazdálkodók. hanem az új egzisztencia megteremtésének reményével elinduló kivándorlók. A proletariátus nagy és koncentrált tömegként jelent meg. másrészt az egészségügyi viszonyok javulásának és az orvostudomány új felismeréseinek köszönhető.)! FELELETVÁZLAT Bevezetés Ipari forradalomnak azt a folyamatot nevezzük. A társadalom átrétegződése (Lásd még az ábrához írtakat!) Megváltozott a parasztság és a munkásság aránya.36. a gyarmati országokban való letelepedők számának az emelkedése is. így ezekre a munkafolyamatokra is hozzáértő munkaerőt kellett kiképezni. értelmiség. majd munkanélküliséghez vezetett. ami növekvő keresletet. hivatalnokok. a földeket trágyázták. amikor az emberi erőre. gépekkel végzett tömegtermelés. életkörülmények. A városba költözés során az emberek elvesztették a hagyományos kultúrájukat. bérmunkások) eltartására volt képes. aminek következtében azonos. 63 . Megjelent a középosztály. aminek következtében kevesebb munkás egyre több városi lakos (pl. Ahogy fokozódott a termelékenység. A gépek kiszolgálása érdekében tehát fontossá vált a tervezés. a raktározás és értékesítés. amelyek egy területen koncentrálták a gépeket. környezetszennyezés stb. Kifejtés Demográfiai változások (lásd még a táblázathoz írtakat) A lakosság számának gyors növekedése egyrészt a több és jobb élelmiszernek. vetésforgót alkalmaztak. A lakosság számának a növekedésének azonban nemcsak a nagyvárosokba költözés a következménye. hiszen a gépek leállítása és újraindítása költséges és időigényes folyamat volt. A kialakult munkaerő-felesleg először olcsóbb munkaerőhöz. anyagbeszerzés. A tömegtermelés miatt egyrészt a gyárak egyre több embert foglalkoztattak. másrészt viszont fontos szemponttá vált a termelés folyamatosságának biztosítása. A mezőgazdasági gépek megjelenése miatt a városi és falusi lakosság aránya megváltozott: a falvakból a városba költöztek (urbanizáció). a gyártáselőkészítés. és az visszahatott a termelésre. vallásukat. A gőzgépek megjelenésével gazdaságossá vált a nagyobb üzemek. Ennek a folyamatnak a feltételei Európában Angliában jelentkeztek leghamarabb.

ill. A nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. fémipar) a korábbiaknál is nagyobb veszélyt. Ahol az erdőket kiirtották. ami megfogja a talajt. a munka feltételei a munkaadótól függtek. A környezetszennyezés a korábbinál is nagyobb mértéket öltött. A nagy ipari és bányavárosok mellett kezdődött meg a természet károsítása is. A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely. a tőzsde központja is a XIX. majd a táplálékláncon keresztül kihatott más fajokra is. mivel azonban ez egyet jelent a tömegkultúra megerősödésével. azaz az egyes társadalmi rétegek lakóhelyük szerint elkülönültek (munkásnegyed. A természeti kincsek kitermelése (felszíni bányászat) átformálta a környezetet. ám eközben elveszítette az egyéniségét. ott lett legerősebb a talajerózió. a légkör és a vizek szennyezése miatt felborult az addigi biológiai egyensúly. A légkör szennyezése is tovább folyt. összegzés Az ipari forradalom kibontakozása és továbbfejlődése miatt a városok a XIX. tervező munkát végző munkás elitnek. század második felében átalakultak. és a csapadék is könnyen le tudta mosni a termőréteget. mert nem volt. az információ hajszolása csapdahelyzetet is teremtett: az ember vélt. században (lásd a forráshoz írtakat). Az ipar számára rengeteg faanyagot kellett biztosítani. a meggazdagodás utáni hajsza. a sebesség. vízszennyezés stb.) A városi lét alapvetően alakította át az emberek értékrendjét. kertváros. A talaj. ipari nagyvárosok létesültek (Liverpool. és a gyárakat a bányák közelébe építették. ezért pusztultak az erdők.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a munkásság kettéválása: a kétkezi munkát végző kékgalléros és a szervező. mert növekedtek a települések. Az ipari forradalomnak köszönhetően Anglia lett a „világ műhelye”. (Lásd a forrásokhoz írtakat!) A munkásság kiszolgáltatott helyzetben volt. Manchester). Drasztikusan csökkent a zöld terület. tétel: Az ipari forradalom legjelentősebb területei és néhány találmánya Az ip FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a gépesítés jelentőségét az ipari forradalom első szakasza idején! 64 . század első harmadában nem voltak törvények. amelyek a munkások jogait védték volna. a különböző ipari eljárások (vegyipar. gyorsan fejlődött a vasúthálózat. Új iparnegyedek alakultak ki. ahol óriási iparvidékek alakultak ki. valós szükségletei rabjává lett. hiszen a vegyipar kialakulásával és elterjedésével a műtrágyák. 37. A szennyvíz belekerült a folyókba. egyediségét és beleolvadt az átlagosba.). Lezárás. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. az ipari hulladékok a korábbiaknál is jobban károsították a természeti környezetet.és állatvilágot. az elit kifinomult kultúrája visszaszorult. a rovarirtó szerek. nyomortelepek jöttek létre. Az ipari forradalom második szakaszában zajló változások jelentős részben a XIX. De Anglia a világkereskedelem és a bankélet. A városszerkezet átalakulásával kiépültek a lakónegyedek. fogyasztói szokásait. A fejlődés szétbomlasztotta a régi közösségeket. század első felében elindult folyamatok folytatásai. A pénz. A művelődés széles körben terjedt (az analfabetizmus minimálisra csökken az ipari társadalmakban). akár mérgezést is jelenthettek. city stb. a nagyvárosokban viszont magányosnak érezte magát az ember. a fehérgalléros munkásoknak a megjelenése. a XIX. tavakba és ez tönkretette az ott élő növény.

Ezt felismerve fejlesztette ki Hargreaves fonógépét („fonó Jenny”). textilipar. de erre az állati vagy vízenergia által hajtott gépek nem voltak képesek. Alapvető technikaitechnológiai változások azonban a XVIII. csatornázás. Másrészt viszont nagy volt a nyersanyagszükséglet (gyapjú). a szénből gőzenergia előállítása jellemzi.FELELETVÁZLAT Bevezetés Az árforradalom következtében kibontakozott a tőkés ipar és mezőgazdaság. „fonaléhség”-et vont maga után. istállózó állattartás. emiatt a vidéki népesség a városokba áramlott. elterjedt a trágyázás. az acélgyártás. A gazdasági fejlődés egyik alapvető feltétele a gyors. ami az új üzemformák és szervezési eljárások elterjedését. A találmányok átalakították az energiafelhasználást is. James Watt termelékenyebb gőzgépet épített. esztergák meghajtása). s emiatt jelentős vasbehozatalra (svéd. A textilipari találmányok egyszerű mechanikus szerkezetek voltak. Kifejtés A fejlődés alapja tehát a fejlett angol mezőgazdaság. Ez az ipari forradalom kezdete. gőzhajózás). hogy az angol mezőgazdaságban felhalmozódott tőke lehetővé tette az iparvállalkozások megkezdését. így a növekvő piacon viszonylag kis tőkebefektetéssel. az 1860 és 1918 közötti második szakaszt pedig a nehézipar. pl. A gépesítés miatt egyrészt egyre kevesebb parasztra volt szükség. óriási piacon. melynek az első/klasszikus szakasza az 1780-1860-as évekre tehető. olcsó és nagy tömegű áru szállítására alkalmas közlekedési hálózat kialakítása volt (csatornázás. orosz) szorultak. a munkások számának növelését vonta maga után. 65 . majd a gyapjú mellett egyre inkább tért hódított a gyarmati ültetvényekről (Észak-Amerika. Az iparral együtt fejlődött az infrastruktúra is. India) behozott gyapotból készült pamut. így szélesebb körben fel lehetett használni (fonó-és szövőgépek. vasút. hiszen a gyarmatokkal folytatott kereskedelem legfőbb iparcikke a textília. majd ezt felváltotta a gőzgép. de a kitermelt szén jó részét ezek el is emésztették. a mélyben lévőkből pedig folyamatosan szivattyúzni kellett a vizet. A beruházások megkövetelték a közös földek tagosítását. Mindez hosszú és tartós fejlődéshez vezetett. Új lendületet adott a bekerítéseknek. aratógép). kohászat. az elektromosság megjelenése. A gőzgép elterjedését segítette az. amely már tengely hajtására is alkalmas volt. a mezőgazdaság egyre belterjesebbé vált. az olcsó. századtól nőtt a termelékenység. ami fellendítette a juhtenyésztést. A változások következtében az angol gyapjúfonal előállításának ára a felére. folyamszabályozás. majd még tovább csökkent. században: a manufaktúraipart felváltotta a gépeket alkalmazó gyár. olcsó nyersanyaggal hatalmas hasznot lehetett produkálni. ám ez ún. század közepéig megháromszorozódott (gőzgép és a vasút). amelyek a munkát gyorsították (a minőséget azonban kezdetben nem javították). A gépesítés következtében az angol vasfelhasználás a XIX. A Thomas Savery által tervezett első gőzgépek alkalmasak voltak a szivattyúk hajtására. segítette az átalakulást az előnyös földrajzi fekvés. Az 1780-as években ugrásszerű átalakulás következett be. a vegyipar. Mindez a gazdasági fejlődés Angliából indult a XVIII. Az ipari fejlődés először a textiliparban jelentkezett. A széntermelés viszont ötszörösére emelkedett. század közepéig nem mentek végbe. talajjavítás. Az első gépeket emberi és állati erővel. Innentől a két ágazat egymást húzva fejlődött. vízi és szélenergiával működtették (lehetővé tették a vízi energia által keltett forgómozgás felhasználását). John Kay-féle repülő vetélővel gyorsabban és egyszerűbben lehetett szőni. fajnemesítés. Elengedhetetlen volt a sok energiaforrás és a gyarmatok jelentette biztos piac. az iparág a paraszti kiegészítő háziiparból a tőke révén bérmunkásokat foglalkoztató gyáriparrá fejlődött. megerősödése. textilipar gépesítése. vetésforgó. tengeri szállítási lehetőséget biztosító hosszú tengerpart. A textiliparban egészen kevés hitellel hatalmas jövedelemre lehetett szert tenni. Mindez hatékonyabb működést tett lehetővé. hogy a felszín közeli bányák kimerültek. új eszközök (jobb ekék. ahol a XVI. a jó kikötők. fúrók. Ezt az első szakaszt a gőzgépek.

amit két ország kívánt betölteni: az Osztrák–Magyar Monarchia (OMM) és Oroszország. Mindez jelentős hatással volt a tudományok és művészetek fejlődésére is. a mezőgazdaság. megsokszorozódott a népesség. A megváltozott városi életmódhoz hozzátartozott a gázvilágítás. a mozdonyok. kiépült az USA és Anglia közötti összeköttetés is. megváltozott a társadalomszerkezet. A hirtelen lakosságnövekedés miatt nem volt elegendő lakóhely.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A gyors ütemű vasútépítés tehát nagyon megnövelte a szén és vas iránti igényt. az infrastruktúra. így biztosítva saját befolyását a térségben. amelyek a munkások jogait védték volna.). a városok forradalma. A XVIII.és Heine-idézethez írtakat. értékrendjét és fogyasztói szokásait. Megjelentek a szerszámgépek. Lezárás. Az egymástól látótávolságra kiépített állomások kezdetben fényjelekkel kommunikáltak. a járda és a kövezett út. sínek nagyipari előállítása. A másik problémát az jelentette. összegzés Az ipari forradalom következtében kialakuló nagyvárosokban az életkörülmények kezdetben nagyon rosszak voltak. vízszennyezés stb. 38.és vízhálózat. lehetővé vált az anyagi javak és szolgáltatások gyors megsokszorozása. századi balkáni konfliktusok okait és hatásukat a nagyhatalmi politikára! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XIX. mellyel a vasat is meg lehetett művelni. (Lásd a forrásokhoz írtakat!) A munkásság kiszolgáltatott helyzetben volt. (Lásd a Goethe. pl. Kezdett kiépülni a csatorna. Morse találmánya. Ezt a nagyhatalmak valamelyest támogatták. hogy a fényjeleket elektromos jelzésekkel helyettesítsék. tétel: A balkáni konfliktusok okai ba FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a XIX. ahol a környezetszennyezés miatt nagyon egészségtelen volt az élet (légszennyezés. 66 . hogy önálló balkáni nemzetállamokat kívántak létrehozni az itt élő népek. bár ezekre a folyamatokra csak korlátozottan tudtak befolyást gyakorolni. Az iparosodás következtében bekövetkező urbanizáció alapvetően átalakította a társadalom szerkezetét. századi gazdasági fellendülés általános modernizációs folyamatot indított el. Az ipari forradalom még ma is tart.) Az ipari forradalom következtében tehát megindult az európai gazdaság önfenntartó növekedése. Új iparvidékek alakultak ki. Nagy-Britannia viszont meg kívánta őrizni a török államot. az elektromosságról nyert egyre alaposabb ismeretek azonban lehetővé tették. az azonos fesztávok pedig a vonatközlekedés gyorsaságát és hatékonyságát stb. században a keleti kérdés lényege nem változott. A Török Birodalom hanyatlása hatalmi vákuumot hozott létre. a távíró gyorsan terjedt. A gazdaság élénkülése lehetővé tette és meg is kívánta az optikai távírórendszer kiépítését. az egységes csavarok pl. biztosították az alkatrészek könnyebb cseréjét. nyomortelepek jöttek létre. a munka feltételei a munkaadótól függtek. A fejlődés kikényszerítette a szabványosítást. század első harmadában nem voltak törvények. a XIX. Maudslay esztergája. Egységes nemzeti piac jött létre. a gépgyártás viszont a szerszámipart is forradalmasította. Kibontakozott az ipar.

míg a földesurak csak törökök lehettek (ez utóbbi alól kivétel Románia. legfőképp Nagy-Britannia azonban ezt megakadályozta. Az 1821 és 1829 között zajló háború eredményeképp a törököktől függetlenné vált Görögország. ezzel ürügyet szolgáltatott az orosz beavatkozásra. 1859-ben került sor Havasalföld és Moldva függetlenedésére. ami egyrészt a lassú. Oroszországnak és a Habsburg Birodalomnak. A tengeri hatalmak. Szerbia hadba lépett a török ellen. A konfliktusok és a politikai fordulatok ellenére a Balkán társadalmi-etnikai összetétele nem változott. ill.A térséget korábban is a meghatározó nagyhatalmak uralták (Nagy-Britannia. A török csapatokat 1862-ben kivonták a helyőrségekből. Az oroszok a hadüzenet előtt. az európai egyensúlyt fenn kívánta tartani. Habsburg Birodalom). hogy milyen számban lakott az egyes területeken. ahol az osztrákok nem érezték biztonságban magukat az orosz terjeszkedés miatt. 1877-ben titkos szerződést kötöttek az OMM-val (budapesti egyezmény): a Monarchia semleges marad. az OMM-re) támaszkodott. függetlenül attól. erejük megnőtt. Oroszország. részben némileg átalakult a XIX. Szerbia először 1817-ben választott saját fejedelmet (Obrenović-dinasztia). A szövetség gyenge pontja azonban a Balkán. Franciaország. elsősorban Oroszország által egyre inkább támogatott keresztény lakosság gyakran összetűzésbe került a török hatóságokkal. A török szultán (II. se gyarmati ellentét. a Balkánon élő. Először Boszniában tört ki felkelés a magas adók miatt (1875). a Habsburg Birodalomból pedig dualista berendezkedésű Osztrák–Magyar Monarchia lett. OMM-nek) egy táborba kerülését. A balkáni népek szerepe jelentősen megváltozott a XIX. azaz az expanzív külpolitikával kívánták feledtetni a belső gondokat. a törökök 1820-tól elismerték autonóm fejedelemségként. (Bár a németek és az oroszok közt nem volt se európai. Az etnikumok keverten helyezkedtek el.) Kifejtés Az Oszmán Birodalom meggyengülésével keletkező hatalmi űrbe az Orosz Birodalom akart a legerőteljesebben behatolni. ha a tengerszorosok orosz ellenőrzés alá kerülnének. a francia kapcsolatokat sem számolta fel. mert: a gyarmati és kereskedelmi pozícióit féltette. valamint a nagyhatalmi befolyás is hátráltatta a gyorsabb modernizációt. Bismarck ezzel a lépéssel megakadályozta a német egység ellenfeleinek (Franciaországnak. század folyamán. emiatt minden nép igényt tartott a félsziget jelentős részére. majd Bulgária lázadt fel (1876). majd a porosz együttműködés felé nyitott. részben a nacionalizmus térhódításának és a független államok létrejöttének köszönhető. A balkáni államok elsősorban egymás rovására próbáltak terjeszkedni. hiszen ez az állam is fenyegetve érezte magát az oroszoktól. század második felében: létrejött az egységes Németország. A kívülről. Az 1870-es években a Balkánon kiéleződött a helyzet. S bár támogatta a német egység létrejöttét. A korábban török uralom alatt élők szinte csak parasztok voltak. bojároknak nevezték őket). három császár szövetsége. 1862-ben jött létre a Cuza fejedelem vezette egységes Románia. ezért először a francia. ha Oroszország csak Besszarábia déli részét kapja meg. ugyanakkor a Monarchia megszállhatja (okkupálhatja) Bosznia-Hercegovinát. Oroszország és az OMM között az ún. jelentős számú törökkel. Az újonnan létrejövő államok a gazdasági és társadalmi problémák miatt válságba kerültek. ahol a birtokosok is románok. ezzel Szerbia teljesen önálló lett. s ez az oka részben a három császár szövetsége (1873) felbomlásának. A balkáni államok befolyása a század folyamán nő. Abdulhamid) megpróbálta megakadályozni a válság kiszélesedését. 67 . Oroszország a krími háború (1853-1856) után diplomáciailag elszigetelődött. hiszen számára igen kedvezőtlen fordulat lenne. ezért Konstantinápolyban nemzetközi konferenciát hívott össze. és elszigetelte a franciákat. Mivel azonban visszautasította Bosznia és Bulgária autonómiáját. de folyamatos gazdasági fejlődésnek. ill. Nagy-Britannia elsősorban Ausztriára (ill. de teljes vereséget szenvedett a kölcsönös kegyetlenséggel folyó háborúban. de ezek köre részben bővült. 1873-ban létrejött Németország. de Németország inkább az OMM-t támogatta ebben a kérdésben.

s ezt az 1814-15-ös bécsi kongresszus sem állította vissza. amely 35 állam és 4 szabad város laza szövetsége volt. ami előrevetítette a rövid időn belül kialakuló.: a brit flotta befutott a Boszporuszba) Oroszország elfogadta. összegzés A berlini kongresszus után Oroszország eltávolodott Németországtól és az OMM-tól. egy Szerbiával vívott háború után egyesülhetett Kelet-Ruméliával. de orosz kézre került Besszarábia. hanem megakadályozták. Nyilvánvalóvá vált. Napóleon 1806-ban megszüntette a Császárságot. horvátok. Románia és Montenegró függetlenségét. Az OMM és Oroszország viszonya viszont elhidegült. Anglia és az OMM képviselői elismerték diplomáciai szinten Szerbia. valamint beleegyezett abba. így próbálván megakadályozni. ezért nagyhatalmi nyomásra (pl. A Monarchiát nem újabb délszláv tartományok megszerzése vezette Bosznia elfoglalásakor. az orosz túlerő miatt mégis rövidesen összeroppantak. A széttagoltság tehát csökkent. (Majd csak 1886-ban. hogy a balkáni „lőporos hordó” „kanócát” a nagyhatalmak tartják kezükben (1912-13). de nem szűnt meg. mert ez a Monarchia területét veszélyeztető szerb irredentizmust erősítette volna. Ez a lépés azonban súlyosan sértette a többi nagyhatalom (elsősorban Nagy-Britannia és az OMM) érdekeit.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A török seregek nem várt ellenállást fejtettek ki (pl. A berlini kongresszuson (1878) a következő döntések születtek: Németország. tétel: Németország nagyhatalommá válása Ném FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be Németország nagyhatalommá válásának folyamatát! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1648-as vesztfáliai béke után a Német-római Császárság széttagolódott.) Lezárás. A balkáni államok határait nagyhatalmi stratégiai szempontok szerint.) A törökök jelentős balkáni területek urai maradtak. s nemzetközi konfliktus csak a nagyhatalmak szembenállásakor törhetett ki a folyamatos balkáni etnikai villongásokból. hogy a megszerzett területeken létrejöjjön egy orosz befolyás alatt álló ország. hogy az oroszok elfoglalják és esetleg lerombolják a török fővárost. több mint 300 kisebb-nagyobb fejedelemség laza szövetségéből állt. a Monarchia pedig okkupálta Bosznia-Hercegovinát. A tagállamokat 68 . 39. de nem jött létre Nagy-Bulgária. NagyBulgária. A szultán San Stefanónál békét kötött az oroszokkal. 1815-ben létrejött Ausztria és Poroszország vezetésével a Német Szövetség (Bund). orvosolhatatlannak látszó etnikai problémákat. bosnyákok lakták. Oroszország. Mivel az orosz győzelem a nagyhatalmi egyensúly felborulásával fenyegetett. a Sipka-szorosban). hogy Bosznia szerb kézbe kerüljön. s nem etnikai elvek alapján határozták meg. A San Stefanó-i békében a szultán lemondott minden európai területről (a főváros kivételével). így az orosz seregek Isztambulhoz közeledtek. amelyek sorsa a szomszédos államoktól függött. (Boszniát szerbek. hogy a rendezésről nemzetközi kongresszus döntsön.

amely 1866-ban megépíti az Európa és Amerika közötti első távközlési kábelt). nem volt közös pénzrendszer. A nagy német egységet Ausztria hozta volna létre. ám sokkal kevésbé. és a magyar kérdés a későbbiekben is korlátozta külpolitikáját. A Bismarck vezette Poroszország jóval kedvezőbb helyzetben vágott neki a háborúnak. Ausztria azonban kimaradt a szövetségből. hogy Ausztria önmagában nem az. ami egységes piacot biztosított a német ipar számára. Bismarck viszont az 1863-as lengyel felkelés során tanúsított oroszbarát politikájával a cár támogatására tett szert. 1848 után azonban egyre inkább Poroszország lett az erősebb. (Lásd táblázatokhoz írtakat. Vilmos porosz király Otto von Bismarckot nevezi ki kancellárrá 1862 szeptemberében. általános hadkötelezettség). és ez később Poroszország számára előnyt jelentett. elszigetelődött gazdaságilag. de 1848-ban és 1859-ben bebizonyosodott. Ausztria megpróbálta ugyan ismét megszilárdítani egykori helyzetét. Schleswig végül porosz. de a további fejlődés megkövetelte a politikai egység létrehozását. 1848 forradalmai ugyan elbuktak a német területeken. a nagy és a kis német egység. A német egység megteremtésére két út kínálkozott. 1848 tavaszán sorra törtek ki a forradalmak a német területeken. amely folytatódott az 1850-es években.) A gazdasági fejlődést elősegítő tényezők: Világszínvonalú iparvállalatok. Ausztria itáliai veresége után (1859) növekedett a kis német (Ausztria nélküli) egység híveinek száma. a Hohenzollern igen. A Ruhr-vidék és Szilézia kőszéntelepei biztosították a modern nehézipar nyersanyagszükségletét. de a két tartomány így folyamatos konfliktusforrást jelent. központi kormányzat. s 1848 májusában összeült a német nemzetgyűlés Majna-Frankfurtban. a Siemens-gyár. de ezt akadályozta egyrészt. A gazdasági növekedés hatására bővült és egységesült a német területek piaca. A „vaskancellár” célja a porosz vezetésű kis német egység létrehozása. Kifejtés Az 1830-as évek közepétől Poroszországban és az észak-német területeken megkezdődött az ipari forradalom. így állandó és biztos piacot jelentett a termékeknek. Az 1840-es években megerősödtek a liberális mozgalmak. A szövetség élén az osztrák császár állt.vámhatárok választották el egymástól. hogy soknemzetiségű birodalmuk élén nem képesek nemzeti dinasztiaként fellépni. Poroszország katonai ereje a többszörösére nőtt. 1834-ben porosz vezetéssel létrejött a Német Vámszövetség. A Német Szövetség minden tagállamában nőtt a forradalmi elégedetlenség. Porosz részről akkor következik be fordulat. A Habsburgok helyzetét nehezítette az is. 1864-ben tört ki a Schleswig-Holstein körüli háború. amely magában foglalta volna a Habsburgok nem német országait is. Holstein osztrák igazgatás alá kerül. Másrészt pedig Ausztria és Oroszország szövetsége felbomlott a krími háború során. részvénytársaságok jöttek létre (pl. amikor I. amelyben Poroszország és Ausztria szövetséget kötöttek Dánia ellen. a meghatározó. mint a német területeké. 69 . Egyrészt az angolok az európai egyensúly érdekében fontosnak tartottak egy erős német államot. melynek több német állam is tagja. Másrészt fejlődött ugyan a gazdasága. század óta két hatalom vetélkedett a Németország feletti uralom megszerzéséért: Ausztria és Poroszország. ami háborúhoz vezetett Poroszország és Ausztria közt. protestáns nemzetállamként. 1848 előtt inkább Ausztria. amelynek legfontosabb feladata az egységes Németország megteremtése volt. hogy 1848-ban a forradalmak hatására majdnem szétesett. A Vámszövetség (Zollverein). és a német területek számára csak laza föderációt jelentett volna. A XVIII. de a helyi kormányok sorra kiiktatták a fejlődést akadályozó feudális korlátozásokat. A kis német egységet a poroszok akarták megvalósítani a Habsburg tartományok mellőzésével. míg a porosz királyi család. a polgárság egyre ellenzékibbé vált. és csökkent a nagy német (Ausztriával együttes) egység támogatottsága. s ennek érdekében a parlament megkerülésével bevezette a hadseregreformot (modern fegyverek.

ami később. A Német Császárság szövetségi állam volt. 1870. így konfliktusokhoz vezetett. hogy Németország ellen a francia diplomácia megszervez egy francia-orosz-osztrák szövetséget. hogy csak az északnémet területek egységéről van szó. 1871 után Bismarck. A szövetség azonban ingatag lábakon állt. és cserében Rajna menti területeket ígért Franciaországnak. A tartományi önállóság problémája azonban továbbra is fennállt. hanem Elzász-Lotaringia elszakítása és egy csillagászati összegű hadisarc megszerzése (ötmilliárd frank). 1871. Franciaország elszigetelése volt. ezért 1879-ben megkötötték a kettős szövetséget. Vilmos császár menesztette Bismarckot. A háborút a prágai béke zárta le (1866). mert a Monarchia és Oroszország között a balkáni kérdésekben komoly érdekellentét alakult ki. amelynek értelmében Velence csatlakozhatott Olaszországhoz. A szövetség elsősorban a Monarchia számára volt kedvező. a porosz-francia háború során alapvető fontossággal bír majd. sem a Monarchia nem tűrhette. összegzés Az 1888-ban trónra lépő II. jogrend akadályozta az egységes kormányzást. A berlini kongresszuson megvalósuló német-osztrák-magyar együttműködést Bismarck és Andrássy Gyula szorosabbra vonta. majd Königgrätznél egy nap alatt megsemmisítették az osztrák főerőket. Európában vezető ipari nagyhatalma lett az ipari forradalom második szakaszában. Bismarck külpolitikai törekvéseit a szövetségkötés szándéka határozta meg. A kormány azonban nem a törvényhozásnak. az olasz szövetségesek azonban gyors vereséget szenvedtek.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Bismarck III. Bismarck célja most már nem csak az egység. III. A szövetségekre épülő ún. Azt ígérte. ám ezek a törekvések kivívták Anglia ellenkezését. sőt a császár parlamenti kontroll nélkül is dönthetett – s így a hadseregre építve erős. a „vaskancellár” célja a status quo megerősítése. 70 . Bismarck azonban teljes Németországot akart.) A német gazdasági és politikai érdekek megvalósulását szolgálta volna a világ újrafelosztása és/vagy a németek totális európai hegemóniája. Poroszország pedig létrehozta az Északnémet Szövetséget. mert a délnémet államokat csak így tudja megszerezni. Tartott attól. 1878). szeptember 2-án Sedannál a porosz seregek megverték a franciákat. és a német államok nagy része is Bismarck politikája ellen fordult. központosításra is lehetőséget adó hatalmat építhetett ki. Németország az 1890-es évektől új külpolitikába kezdett. a császár pedig a mindenkori porosz király lett. 2 nap múlva pedig az új francia kormány elfogadta a német fegyverszüneti ajánlatot. „Európa politikát” a gyarmati terjeszkedés váltotta fel. január 18-án a versailles-i kastély tükörtermében kikiáltották a Német Császárságot. (Elzász-Lotaringia nagy vasérctelepei és az óriási hadisarc felgyorsította a folyamatot. hiszen orosz támadás esetén német támogatást biztosított. Az orosz előretörést sem Anglia. hanem az uralkodónak felelős. ezért kiprovokálta a porosz-francia háborút. Lezárás. s ezzel megkezdődött az agresszív német külpolitika időszaka. Ezért a poroszoknak először le kellett győzniük a Habsburgok német szövetségeseit. ezért 1873-ban létrejött a német-orosz-osztrák császár szövetsége. az eltérő szokások. Az enyhe feltételek nem késztették visszavágásra Ausztriát. Németország a világ második (az USA után). 1866-ban megkötötték a porosz-olasz szövetséget. ahol a parlamentbe általános szavazati jog alapján kerülnek be a képviselők. Napóleon is fogságba esett. A kancellár ezenkívül kihasználta az 1849-es magyar emigrációt és az olasz egységtörekvéseket Ausztria ellen. Napóleont is megpróbálta szövetségesnek megnyerni. ezért a nagyhatalmak Oroszországot tárgyalóasztalhoz ültették (berlini kongresszus.

cukor. az első telepek azonban csak a XVII. dohányt. egymástól függetlenül. szerszámok). indián prémekért cserében fehér fegyverek. hogy konkurenciát jelenthetnek számára. s az angol közigazgatás hiányában maguk alakították kormányzati rendszerüket. ahol indigót. kereskedelem (pl. s ennek fejében 4-7 évre átmenetileg rabszolgaként éltek és dolgoztak. A puritán csoportok érkezése jelentős változást hozott (pl. Önálló törvényhozó testületeket alakítottak (az adózók. A puritánok magukkal hozták az önigazgatás gyakorlatát. A gyarmatok a kedvező természeti feltételek miatt gyorsan fejlődtek a XVII-XVIII. Mivel farmokat alapítottak a szabaddá váló területeken. Az angolok a Hudson-öböl és az atlanti partok felől érkeztek. így megpróbálta akadályozni a fejlődésüket.40. században jöttek létre Virginiában (1607). században kezdődött avval. 1620). s ezeket a költségeket a gyarmatokkal kívánták megfizettetni (adóemelés). a gazdasági együttműködés mindkét fél számára előnyösen működött. A déli gyarmatokon rabszolgatartó ültetvények voltak. A hétéves háborúig a gyarmatok jó viszonyt alakítottak ki az anyaországgal. Mayflower. amiért hajlandók voltak engedményeket tenni a politikai jogok. Az északi gyarmatok iparral is foglalkoztak: kiépültek a malmok. A behurcolt betegségek és a harcok következtében az indiánok jelentős része meghalt. Az északi árukkal szembeni angol védővámok be- 71 . húzóágazat lett a hajóépítés. században. de a Szent Lőrinc-folyót fedezték fel. majd a Sziklás-hegységet. a szabad földfoglalás és a vallásszabadság terén. ami nem volt érdeke a kormányzatnak az adózók elvesztése miatt. A gyarmatok gazdasági megerősödése miatt Anglia azt gondolta. hogy a spanyolok dél felől érkezve elfoglalták Floridát. de az újabb telepesek érkezésével a területekért harc tört ki. Kifejtés A települések a XVII. Ennek a térségnek a központja New York. Ebben az együttműködésben a hétéves háború hoz változást. Így az angol gyarmati kormányzat célja a lakosság megtartása lett. A franciák a Kínába vezető észak-nyugati átjárót keresték. A középső gyarmatokon elsősorban a farmergazdálkodás és az ehhez kapcsolódó kézműipar erősödött meg. Tovább növelte az angol terheket a térség védelmének és igazgatásának megszervezése. Ezeket az árukat elsősorban Európába szállították. gyapotot termesztettek. A telepesek szükségszerűen kapcsolatba kerültek a területen élő indián törzsekkel. akikkel részben kereskedtek (pl. század végén gyarmatokká egyesültek. de mindet külön-külön. halászat. Anglia azonban nagyon eladósodott a nagy költségek miatt. majd minden férfi szavazhatott). cukornádat. Ennek a térségnek a központja Boston. így ezek a területek szorosabban kötődtek az angol gazdasághoz is. tétel: Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása Az U FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be az észak-amerikai gyarmatok függetlenné válásának folyamatát! FELELETVÁZLAT Bevezetés Észak-Amerika gyarmatosítása a XVI. így jöttek létre a hugenotta telepek a part mentén. ezért elégedetlenség esetén nyugatabbra vándoroltak. A háború végére Franciaország gyakorlatilag kiszorult a kontinensről. rum). A király a gyarmati tanács segítségével kormányozta a gyarmatokat. és a gyarmati önigazgatást vissza akarták szorítani. Őket már tőkés vállalkozók szállították pénzért.

délen rabszolgatartó társadalom jött létre). hogy az új. ezért a háború véglegessé vált. ám közben nem vették tekintetbe. Mivel III. a szabadságjogokra épülő elvek az ő koronájukra is veszélyeket jelenthetnek. A független ország első államfője a hadsereg vezetője. az amerikaiak megtámadták a vámtiszteket. és 1773-ban az ún. Lezárás. György király a gyarmatok teljes behódolását akarta. Az USA alkotmánya a legrégibb. és kinyilvánították a kényszerítő intézkedések törvénytelenségét. A britek erre blokád alá vették Bostont. nehogy a déli államok elszakadjanak (északon tőkés. Hollandia. helyette az indián szétszórt alakzatot alkalmazták a brit erők felmorzsolására. (Lásd a forráshoz írtakat. ezért brit üzleti körök követelésére enyhítette az angol kormányzat a megszorításokat. 41. 1781-ben Yorktownnál az amerikaiak döntő győzelmet arattak.) A kezdeti brit győzelmek után az amerikaiak kerülték a frontális ütközeteket.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vezetése és az amerikai kereskedők kitiltása a Brit Birodalom piacairól komoly sérelmet jelentett a gyarmatokon. amire a gyarmatok nem voltak hajlandók. a teára azonban a Kelet-indiai Társaság monopóliumot kapott. bostoni teadélutánon a tengerbe borították a hajók rakományát. július 4-én a Kongresszus elfogadta a Thomas Jeffersonék által megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozatot. szigorították a nyugatra költözés tilalmát. Számos európai uralkodó – főleg a francia (XVI. A rabszolgatartást azonban az 1787-es alkotmányban sem törölték el. összegzés Az új állam szövetségi köztársaság lett. azaz képviseleti jogot követeltek. Kimondták. Az első fegyveres akcióra Lexingtonnál került sor (1775). ma is érvényes alaptörvény. adót nem fizettek. A teavám kivételével végül minden korlátozó intézkedést eltöröltek. Az 1777-es saratogai amerikai győzelem után Anglia ellenfelei (Spanyolország. A gyarmatok elleni újabb szankciók (lásd táblázatos kronológia) polgári engedetlenségi mozgalmakhoz vezettek: pl. de képviseleti jogot továbbra sem adtak. Az engedmények azonban átmenetiek voltak. Az angol megtorlások miatt a gyarmatok 1774-ben összehívták az első Kontinentális Kongresszust. azaz az egyes tagállamok belső önkormányzattal rendelkeztek. tétel: Budapest világvárossá fejlődése Buda FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be Pest és Buda fejlődését a reformkorban! 72 . Franciaország) szövetséget kötöttek a gyarmatokkal. az angol katonákat („bostoni mészárlás”). de a spanyol és a holland is – fegyveresen támogatta a királyukat zsarnoknak nyilvánító. bojkottáltak. hogy csak akkor fizetnek adót. George Washington lett. Az amerikaiak meghirdették a tea bojkottját. 1776. és korlátozták a helyi igazgatás jogkörét. fellázadt gyarmatokat. csempésztek. újra emelték az adókat és a vámokat. Az 1783-ban Versailles-ban megkötött békében az angolok elismerték a gyarmatok függetlenségét. ami majd a polgárháborúhoz vezet. Ez a fő ellentét észak és dél között. Az angol áruk bojkottja miatt az angol gazdasági bevételek visszaestek. Anglia meggyengítésének lehetőségét ugyanis nem akarták elszalasztani. Lajos). ha azt saját törvényhozóik vetik ki rájuk.

nem kis mértékben jutalmul azért. pl. A királynő az újjáépíttetett királyi várba helyezte el a nagyszombati egyetemet. Buda újjáépítése elsősorban katonai jelentősége okán a XVIII. Megalapították az első pesti manufaktúrákat és bankokat. egyetlen lakható ház sem maradt a bevett várhegy területén. s ez a hajóhíd kötötte össze az ország két részét is. A dinamikusan fejlődő Pest a XIX. Buda elveszítette még Mohács előtti főváros szerepét is. városi házzal rendelkeztek. míg Budán túlsúlyban voltak a barokk épületek. (Lásd az adatokhoz írtakat. az utazók. a fellendülés következtében a városfalakon kívüli települések. külvárosok is fejlődésnek indultak. Az országgyűlések színhelye azonban egyelőre Pozsony maradt. hogy a Rákóczi-szabadságharc idején nem állt a felkelők oldalára. és Buda is kapja vissza kiváltságlevelét. század közepéig. hogy itt letelepedjenek. század második felében az ország igazgatási központja lett Mária Terézia és II. Az egyértelmű különbség elsősorban az 1838-as nagy árvíznek „köszönhető”. A reformkorban alapozódott meg Pest klasszicista stílusa.vagy betelepülő polgárság szorgalmazta. A lakosság csaknem teljesen meghalt az ostrom alatt. A pesti és a budai vásárokra emiatt az egész országból feljártak az árusok.) Az 1830-as évektől újra növekvő gazdasági fejlődés eredményeként Buda és Pest gazdasági központ szerepe megerősödött.FELELETVÁZLAT Bevezetés 1686-ban a budai vár felszabadult a 145 éves török uralom alól. II. Az udvar eltűri ezeket a változásokat. A valóságos városi jegyek pedig még sokáig hiányoztak mind a két városból: az utcák kövezése. a polgármestert. század végéig. s jelentős kedvezményekben részesítették őket azért. Kifejtés A két város a vezetőket (a bírót. míg Pesten inkább kereskedelemből és iparból éltek a polgárok. Pozsonytól. a tisztaság. század közepére az ország elvitathatatlan központja lett. Mindkét város csak két évtizedes küzdelem árán jutott szabad királyi városi jogaihoz. az ún. kereskedők és marhahajcsárok kiszolgálása. a korábbi barokk városképet a klasszicista stílus uralma váltotta fel. sok kis térrel és sikátorral. század folyamán is. József intézkedései nyomán. ill. a főkapitányt) külön-külön választotta. A két város között 1769 óta álló hajóhídon közlekedtek a polgárok. a túlélők fogságba kerültek. hiszen sem kormányzati. elkezdődtek a vasúti fejlesztések. a közbiztonság még sok kívánnivalót hagyott maga után. József pedig mérnökképző intézetet alapított. valamint a Helytartótanácsot és a Magyar Kamarát költöztette a városba. A terménykereskedők kezén felhalmozott tőkét az infrastruktúrába fektették. Sikerült azonban néhány év alatt kiheverni a csapást. a városokat újjáépítsék. hidat építettek. A XVIII. ugyanis az ország két fele között a pesti rév volt az egyik legforgalmasabb dunai átkelőhely. században is politikai megfontolások tárgya lett. hogy Pest is. század végétől a lakosság növekedése is felgyorsult. A szabad királyi város Buda polgársága és a mezővárosias Óbuda lakossága szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozott elsősorban a XVIII. Buda a XVIII. A városba települő új hivatalnokrétegnek és a természetes népszaporulatnak köszönhetően a XVIII. s valamilyen kézműves mesterséget folytattak vagy kereskedtek. művelés alá vonják a budai dombokat és a pesti síkságot. sem gazdasági erejét nem nyerte még vissza a XVIII. A városba és a szomszédos Óbudára a német fejedelemségek területéről toboroztak családokat. A két település vidéki barokk kisváros jelleget mutatott a XVIII. akik a városi tanáccsal közösen irányították a települések ügyeit. században bekövetkező gazdasági változások. mert a magyar ipar nem vetélytársa. A gazdasági élet meghatározó részét jelentette az átmenő forgalom. Az egy-két eme- 73 . és nagyrészt az 1860-as évekig tartó újjáépítés során nyerte el a város mai szerkezetét. Pest és Buda polgárjoggal rendelkező lakosai ingatlannal. világítása. Az újjáépítéssel együtt a vissza. közigazgatási vezető szerepét nem kapta vissza Bécstől. de hatalmas áron: a vár és a város teljesen elpusztult. sok földszintes vagy egyemeletes házzal.

tétel: A ref reformkor fő kérdései Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a jobbágyfelszabadítás kérdéskörét! FELELETVÁZLAT Bevezetés A jobbágyság terhei a XVIII. összegzés Míg tehát a XVIII. (Szükségességéről lásd a forráshoz írtakat. iparosokat Magyarországról és külföldről egyaránt. csatornázási problémákat majd a XIX. 74 . közigazgatásának. Kiépült a városközpont. A paloták mellett szállodák épültek. polgárokat. támogatta a Lánchíd budai hídfőjénél az alagút megépülését. (Lásd a forráshoz írtakat. a vasútépítés vagy a lóversenyek elindulása szintén jórészt Széchenyi elképzelései szerint valósult meg. Ő alapította a Magyar Tudományos Akadémiát. Ezeket a (tömeg)közlekedési.) Megalakította a Budapesti Hídegyletet.) Első nagy tette a Lánchíd építésének kezdeményezése volt. század második felében fogják orvosolni.) A látványos fejlődés és a gazdasági lehetőségek miatt Pest-Buda vonzani kezdte az új betelepülőket. század elején a Duna partján még két kisváros terült el. század első felében a következőképpen oszlottak meg: állami terhek a hadiadó. (Az első állandó Dunahidat végül csak 1849 novemberében adhatták át a forgalomnak. és végső célja – a két város összetartozásának és egymásrautaltságának felismerése után – Pestnek és Budának Budapest néven történő egyesülése. a városépítészet nem tudott lépést tartani a megnövekvő lakosság igényeivel. században az ország földrajzi központjának számító Pest és Buda Magyarország kereskedelmének. amely a modernizálás összes területére kiterjedt. intézmény létrejötte köszönhető Széchenyi Istvánnak. addig a XIX.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli letes apróbb házak helyén igazi városhoz méltó két-három emeletes paloták sokasága épült: a nemesség tehetősebb tagjai egymás után építtették fel pesti és budai palotáikat. Mindkét város fejlődésére jótékonyan hatott a nádori udvar jelenléte. A gyors és igen intenzív változásoknak azonban árnyoldala is volt. hanem a gazdaság további fellendülését is szolgálta. Ugyanebben az évben adták át a Lánchidat. Buda várának ostromakor a palotasor megsemmisült. csekély népességgel. József nádor támogatásával gróf Széchenyi István alkotta meg azt az átfogó programot. 42. József nádor támogató tevékenysége.) Lezárás.) 1849-ben. A kor leghíresebb építésze Hild József volt. (Az egyéb építkezésekről és fejlesztésekről lásd a kronologikus táblázathoz írtakat. a porció (katonák beszállásolása és ellátása) és a katonáskodás. (Lásd a forrásokhoz írtakat. és megnyerte tervének József nádort is. (A Budapest elnevezést is Széchenyi javasolta elsőként. században és a XIX. az egyházi adó a tized volt. és felpezsdült a kulturális élet. a Váci utca elnyerte mai szerepét.) A Lánchídon kívül még számos budapesti épület. a gőzhajózás. óriási szerepe volt a Nemzeti Színház megalakulásában. A folyamszabályozás. a forspont (katonák szállítása). s ezekkel a lépésekkel nemcsak a városi lakosság polgárosodását. provinciális jelleggel. kormányzatának és kulturális életének központjává vált.

A majorsági cselédek házzal sem rendelkeztek. József az 1784-es Horia és Kloska vezette parasztfelkelés után adta ki jobbágyrendeletét.) 75 . a szegényparasztság kénytelen volt telkének jövedelmét többletmunkával kiegészíteni. közvetlenül az állam is. ún. bocskoros nemesség). Nem voltak bankok. a jobbágyrendszer fenntartásában voltak érdekeltek. nem biztosították munkaerejük kihasználását. külpiacokon is eladható termékeket produkáló gazdálkodást alapozni lehetetlen. A kárpótlást fizethette a jobbágy saját vagyonából (önkéntes örökváltság) vagy az állam támogatásával. A jobbágyok vitás ügyeiket általában a földesúr úriszéke előtt intézték. Ezért adta ki Mária Terézia az Urbáriumot (1767). A nagygazdák igaerejük révén több telket is birtokolhattak.) A reformkorban a parasztság is differenciálódott. házatlan zsellér jó esetben házhellyel és legeltetési joggal. hiszen a jobbágy nem volt annyira érdekelt a termelésben.) A zselléreknek jogilag két jelentősebb csoportja volt: az ún. hogy a hegyvidéki területekről sokan jártak le az Alföldre ún. a különböző országrészek eltérő gazdasági fejlettsége következtében jelentős eltérések alakultak ki a jobbágyok terheiben. és megtiltotta a jobbágy név használatát. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy a jobbágy robotmunkája gazdaságtalan. akiket csak kiváltságai különböztettek meg a jobbágyoktól (pl. Kifejtés A jobbágyság léte a XIX. században. Ezenkívül a nagyszámú. ezt az őket felfogadó földesúr biztosította számukra. az ajándékok. de nem rendezte a jobbágyok földhöz jutásának kérdését. és ehhez kapcsolódva az örökváltság problémája. amelyek hozzájárultak termelőeszközeik elveszítéséhez. s fölhasználták a nincstelenek munkaerejét. A bérmunkások béreit a megyei döntések jelentősen befolyásolhatták. A cselédség függő helyzetéből adódóan az egyik legkiszolgáltatottabb rétege a jobbágyságnak. ill. kocsma. üzemeltetése. A nemesség számára nyilvánvalóvá vált. A hatékony termeléshez szabad munkaerő és pénz kell. Az ország egyes területeinek eltérő természeti adottságaiból következett. mint a bérmunkás vagy a szabad paraszt. Az uradalmi központokban dolgozó uradalmi cselédek alapvetően természetbeni fizetést kaptak. (Számukról lásd az adatokhoz írtakat. A reformkori társadalom tagolódása feudális viszonyokat tükrözött. hogy megélhetése biztosítására bérmunkát vállaljon. s ehhez telekre lett volna szükségük. amelyben megszüntette az örökös jobbágyi állapotot. Ám a rossz piaci adottságú területek nemessége és azok. melynek legfontosabb eredménye a jobbágyság terheinek törvényes rögzítése volt. a banalitások (a földesúr kizárólagos joga malom. ők az önálló egzisztencia megteremtésére törekedtek.) II. A XVIII. házas zsellérek. A jobbágyfelszabadításnak két lehetséges formáját fogalmazták meg a reformkorban: a kárpótlással vagy anélkül történőt. A középparaszti réteg önmagát és családját tartotta el. A zsellérek számottevő munkaerő-tartalékot képeztek. Azok a viszonyok azonban. de ezek egyike sem volt meg. (Lásd a forráshoz írtakat. a csoportok jogi helyzetét a rendi „alkotmány” határozta meg. amit kisebb mértékben egészített ki pénzbeni fizetés. stb. Ez utóbbi réteg rendszeresen arra kényszerült. részes aratóként. század derekára a társadalmi és gazdasági haladás akadályává lett. melyet a jobbágyok a földesúr által meghatározott díj ellenében használhattak). (Ez utóbbi kettő a kötelező örökváltság. akik 1/8-nál kisebb töredéktelekkel és házhellyel rendelkeztek. a robot (egész telek után heti 1-2 nap). mely az iparosításnak is alapfeltétele volt. A vállalkozó szellemű nemesek a jobbágyi terhek megszüntetésétől várták a birtokkorszerűsítéshez elengedhetetlen pénzt és szabad munkaerőt. Egyedül a gazdagparaszti réteg volt képes piacra termelni. míg a többi. ezért arra korszerű. pusztákat bérelhettek.Földesúri terhek: a kilenced. az ország benépesítésének idején a földesúri terhek helyi eltérései. a földjéről az elvi lehetőség ellenére költözni nem tudó jobbágy miatt nem jött létre a szabad munkaerő. A nemesi vármegye költségeit is a jobbágyok viselték a háziadó formájában. Ezt a helyzetet azonban a parasztok egyáltalán nem tekintették megoldásnak. A reformkori politikai viták egyik fő témája a jobbágykérdés. nem létezett szabad tőkeáramlás.

(Lásd a forráshoz írtakat. melyet állami kárpótlással kívántak végrehajtani. 43. Ezt a lehetőséget azonban 1848-ig a jobbágyság mindössze 1%-a tudta kihasználni. (Lásd a térképhez írtakat.) 1847-től a reformellenzék már egységesen állami kártalanítást és közteherviselést követelt. Táncsics Mihály és a radikálisok egy része a kármentesítés nélküli jobbágyfelszabadítást támogatta volna.) A nemesség megosztott ebben a kérdésben. Ez a jobbágyság és a földbirtokos nemesség érdekeinek összhangba hozását jelenti a polgári átalakulás érdekében. ezért ezt Kossuth és a reformtábor ellenezte. szimbolikus értelemben azonban a jogegyenlőségért vívott harcnak fontos állomása ez a törvény. ám ez nem sikerült. Az érdekegyesítés fontos eleme a birtokbírhatás kiterjesztése. hogy jó életet teremtsenek maguknak.) Az udvar is fontosnak tartotta a parasztok védelmét. tehát a jobbágyok a földesurukkal szabadon egyezkedve pénzzel örökre megválthatják szabadságukat és telküket. Ez a radikális elképzelés veszélyeztette az érdekegyesítést. és ők voltak a katonák is. és a kortársak véleményének felhasználásával értékelje Kossuth modernizációs programját! 76 .Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A reformkor egyik nagy programalkotója. az önkéntes örökváltság hívének számított. A kárpótlásra azonban csak 1853-tól. E jobbágyfelszabadítás kérdésében azonban az udvar a konzervatív főnemesség mellett állt. Az 1839-40-es országgyűlésen végül törvénybe iktatták az önkéntes örökváltságot. a szabadságharc veresége után került sor. vagyis tényleges megoldást nem hozott. Az érdekegyesítés Kossuth és az általa vezetett reformellenzék programjában kapott hangsúlyos szerepet. ami polgári tulajdonná vált. a nemesség számára meglehetősen kedvezőtlen formában. hogy Magyarország mezőgazdasága azért elmaradott. Viszont a terményfelesleg kevés arra. A jobbágyfelszabadítás végül az 1848-as áprilisi törvényekkel valósult meg kötelező örökváltság formájában. összegzés A reformkorban tehát a jobbágyfelszabadítással összhangban került előtérbe az érdekegyesítés gondolata. Wesselényi szerint a megváltást a parasztságnak kellett volna kifizetnie állami támogatással a nemesség adóztatása mellett. Úgy tartotta. mivel a munkájukért bért nem kapnak. Wesselényi Miklós és Kossuth Lajos a jobbágykérdést kötelező örökváltsággal akarta megoldani. tehát nem támogatták azt. hisz ők voltak a legfőbb adóalanyok. tétel: Kossuth Lajos reformprogramja Koss FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. mert a jobbágyokat semmi nem ösztönzi a munkára. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Lezárás. A reformpárti nemesség az 1832-36-os országgyűlésen el akarta fogadtatni az önkéntes örökváltságot. Széchenyi István ellenezte a robotot. amely az 1843-44-es országgyűlésen valósult meg. S bár Széchenyi nem dolgozta ki részletesen a jobbágyfelszabadítás kérdését.

Tudósítások – már nem Kossuth szerkesztésében – készültek az 1839-40-es és az 1843-44-es országgyűlésekről is. és tanulmányozta a közgazdaságtant. Landerer (a többi lapkiadóhoz hasonlóan) a titkosrendőrséggel állt kapcsolatban. Újságírói tevékenységét azonban nem adta fel. az elszántságot. s az információk továbbításával megpróbálni a megyék között a kapcsolatot kiépíteni. Megtartotta a felszólalók egyéni. Kossuth az országgyűlés feloszlatása után Pestre költözött. érvekkel alátámasztva közölte beszédeiket. A lap célja a megyegyűléseken történtekről begyűjteni az információkat (minden megyében igyekezett Kossuth „tudósítót” megnyerni a reformpártiak közül). hogy megalapítja az Országgyűlési Tudósításokat. és 4 évi börtönbüntetésre ítélték. itt adta ki a Törvényhatósági Tudósításokat. ezekben népszerűsítette az el- 77 . a közvetlen munkába nem kapcsolódhatott be. de rendszerint szabatosabban. 1841 januárjában Landerer Lajos felajánlotta neki a Pesti Hírlap szerkesztői állását. hanem egy más. Az 1830-as években ugyanis a hírlapok csak az országgyűlés üléseinek tárgyát. Az elkészült kéziratot a szerkesztési munkák után a szükséges példányszámban iratmásolókkal leíratta. de a követküldők is ezek által értesülhettek először követeik szerepléséről. azért bízta meg Kossuthot. hogy a hirdetéseket is tartalmazó. amely ébren tartja a reformgondolatokat. A kiadványt a sajtószabadság hiánya hozta létre. az ún.FELELETVÁZLAT Bevezetés A Zemplén megyei Monokon született. Az 1832-36. a vesztegzár biztosítása. 1831-ben a kolerajárvány idején feladatai közé tartozott a járvány elszigetelése. országgyűlési ifjak közül is sokan részt vettek az Országgyűlési Tudósítások készítésében. sajátos szónoklati formáit. még nagyobb szükség van valami központi orgánumra. Karrierjét Sátoraljaújhelyen kezdte. az amnesztiarendelet értelmében szabadult. (A börtönben angolul tanult. birtoktalan (evangélikus) nemesi családban. illetve az uralkodó és az országgyűlés. (Ebből a szempontból nem egyszerűen az Országgyűlési Tudósítások folytatásáról van szó. A Tudósítást többségében kéziratosan (néhányat kőnyomatosan. Ám a hatóságok úgy gondolták. s ekkor szembesült a jobbágyság életét megkötő problémákkal. jogi végzettséget szerzett. Másrészt tapasztalva a kormányzat megfélemlítésen és megvesztegetésen alapuló taktikáját.) 1840-ben. 1844-ben már 5000 példányban). részben szervező funkciójú produktumról. igen korlátozott lehetőségei voltak csak. valamint a két tábla közötti iratváltásokat ismertették. többnyire nemesi származású értelmiségi fiatalok. amelyben az üléseken zajló vitákról tudósított. Kossuth közkedveltté tette a Pesti Hírlapot (induláskor kb. Az üléseken legtöbbször Kossuth Lajos készített jegyzeteket. hogy kézben tudja tartani a kormányzat. Ekkor honosodott meg Magyarországon a vezércikk. de a hatóság lefoglalta a gépeket) és levél formájában terjesztették (így nem vonatkoztak rá a hírlapokra érvényes korlátozások és a cenzúra).) A forma maradt a kéziratos magánlevél. hogy szükség van egy olyan fórumra. A Tudósítás az ellenzék szócsöve lett. ám mint megfigyelőnek. az üléseken lezajló vitákról nem tudósíthattak. de a hírközlésen kívül értékelést is tartalmazott. úgy vélte. Az Országgyűlési Tudósítások hatására az – erős cenzúra felügyelete alatt álló – hírlapok is egyre több információt közöltek az országgyűlésen történtekről. hogy mivel az országgyűlés végével az ellenzéki nemesség hazatért a megyékbe. magas ára ellenére gyorsan népszerű lett. Tartalma tehát az országgyűlésen elhangzottakra épül. bírált és véleményt nyilvánított – a formálódó ellenzék szemszögéből. majd lakásán jegyzőkönyvet diktált. heti rendszerességgel. a reformok ügyét ezzel is elősegíteni. előfizetés fejében érkező „levél” voltaképpen hírlap. Kifejtés Ezen az országgyűlésen született meg az ötlet. évi országgyűlésen a távollévő Zemplén megyei főrendi képviselőt helyettesítette. 50 példányban jelent meg. A reformkori országgyűlés közönségét alkotó. a reformtábor vezetőivel. Úgy gondolta. ezért Kossuthot 1837 májusában letartóztatták. Itt ismerkedett meg a formálódó reformeszmékkel. amelyre nem vonatkozott a cenzúra.

A rendi alkotmány liberális kiterjesztése. Ennek jegyében szervezték meg az első Iparkiállítást. sem megfélemlíteni nem sikerült. Deák Ferenc) bevonásával egy középpártot létrehozni. amelyet elfogadott a liberális ellenzék mérsékeltebb (Batthyány és Deák). de a XIX. a szabad versenyt támogatta. amit állami kárpótlással lehet megvalósítani. amely a korban szokásos vagyoni cenzusok megtartásával. Deákék nem kívánták megbontani a liberálisok egységét. hiszen a rendi jogok megszüntetésén és a jogegyenlőségen alapult. amelyek bármikor jobbágyfelkelésekhez vezetnek. Mivel sem megnyerni (lefizetni). hogy a földet polgári tulajdonná kell nyilvánítani. A cenzúra miatt általában nem nyíltan. Fő pontjai: Érdekegyesítés. ezért 1844-ben leváltották a Pesti Hírlap éléről. Ehhez be kell vezetni a közteherviselést is. (Lásd a képhez és a forrásokhoz írtakat. ezekkel lehet a nemzetgazdaságot megvédeni.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli lenzék eszméit. 1844-re a liberális ellenzék egyik meghatározó alakjává lett. (Lásd a forráshoz írtakat. A lapban képviselt program a Kölcsey Ferenc által elkezdett. radikális hangvétele sértette Széchenyi érzékenységét. A kötelező örökváltságot kell bevezetni. Szerinte azonban Kossuth veszélyezteti a békés reformokat a radikális politikával. a centralisták orgánumává lett. Úgy gondolta. Ez a tapasztalat az ellenzéket is gyorsabb előrehaladásra ösztönözte.) A rendi alapon szerveződő helyett népképviseleti országgyűlést akartak. amelyek érdekében az összefogás megvalósulhat. hogy az érdekegyesítés csak úgy valósítható meg. majd 1844-ben a Védegyletet. 1847-ben megfogalmazták a programjukat összefoglaló Ellenzéki Nyilatkozatot. elemző publicisztika („sorok közötti olvasás”). A nemességnek pedig el kell fogadnia. tehát amíg a magyar társadalom és jogrend több évszázados. Meg kell találni azokat a célokat. Az 1846-os galíciai felkelés véres leverése azonban arra hívta fel a figyelmet. azaz meg kell szűnnie az adómentesség rendi jellegű kiváltságának. Nemzetiségi kérdésben az egy politikai nemzet koncepciót vallották. A liberális közvélemény azonban az intenzívebb átalakítást pártfogolta. hogy a fejlődés záloga a védővám. már csak korábbi konzervatív ellenfelei támogathatták volna. de kudarcot vallott. ha régi jogai csorbulnak – azaz a nem nemesekre is kiterjesztik azokat. (Lásd a forráshoz írtakat. Lezárás. Széchenyi megkísérelt a mérsékeltebb liberálisok (Batthyány Lajos. addig az ország nem lesz képes lemaradását behozni. Ekkor fordult Széchenyi nyíltan Kossuth ellen (1841 nyara – Kelet Népe). Széchenyi szerint célok tekintetében nincs különbség kettejük között. A lap nemcsak magyarországi híreket tartalmazott. összegzés A Pesti Hírlap érzelmekre ható. megszületett a vitázó. (Lásd a forráshoz írtakat.) A lap sikere és egyre egyértelműbb politikai szervező szerepe miatt a hatóság megpróbálta Kossuthot meghátrálásra kényszeríteni. Az örökváltság egyben azt is jelenti. majd Wesselényi Miklós által folytatott úton haladt.) 78 . de társadalmi rang alapján nem tett különbséget a választásra jogosultak között. de a közgazdasági tanulmányaiból szerzett ismeretek és a magyar gazdaság helyzete alapján felülvizsgálta korábbi nézeteit. ezt viszont ő is elutasította. században már teljesen korszerűtlenné vált gyakorlata alapján a nemesség és a jobbágyság között olyan ellentétek állnak fenn. csak az eszközök különbözők. hanem a sorok között elbújtatva hozta nyilvánosságra gondolatait. A gazdaság terén kezdetben a vámhatárok lebontását. alapították meg az Iparegyesületet. ha érdekei védelméről van szó. Széchenyi elszigetelődött. ez vagy a kormányzat ellenállását. hanem igyekezett a nagyvilág bemutatásával is érzékeltetni a reformok szükségességét. ami igazából a rendi alkotmány helyett egy polgári alkotmány bevezetését jelentette volna. hogy a bécsi udvar erőszakos eszközöktől sem riad vissza. azaz Kossuthot támogatta. vagy forradalmat generál. valamint radikálisabb (Kossuth) vezette szárnya is. (Lásd a forráshoz írtakat.) Bár Kossuthtól elvették legfőbb fórumát. a változások elengedhetetlenségét.) A lap nem szűnt meg. ráadásul Kossuth szinte minden kérdésben támadta az egyre mérsékeltebb (óvatosabb) grófot.

Édesapja Széchényi Ferenc. A nemesség hangoztatta rendi kiváltságait (adómentesség). hogy a korszakos lemaradást csak korszakváltással lehet felszámolni.) Történeti szempontból azonban ez az országgyűlés nem hozott újat.) Gyakorlati tevékenysége (Lásd még a képekhez írtakat. hogy az angol klubok mintájára megteremtse az igényes társasági élet intézményeit.) Ezért a reformkor történelmi kezdetének vagy ezt. széles középosztály. ezért az arisztokratákra (mágnásokra) támaszkodik. Utazásai során kezdetben Wesselényi Miklós volt a kísérője. A rendi kiváltságait őrző. a sérelmi politika jegyében telt. amikor a személyes higiéné fontosságát bizonyítandó fürdődézsában fogadta a vendégeit. újfajta életmód). az uralkodó pedig ezért cserébe az adók és az újoncok megszavazását követelte. amellyel az volt a célja. Huszártiszti pályára lépett. hogy vezető szerepet kell játszania Magyarország civilizálásában. (Igaz. hiszen a hagyományos rendi ellenzékiség. (Lásd a forráshoz írtakat. s ajánlotta fel egy évi jövedelmét a később Tudományos Akadémiának nevezett intézmény felállítására. A gőzhajózás lehetőségeinek megteremtésével (óbudai hajógyár. vagy az 1832-36-os országgyűlést tekintik. jólét. Az 1820-as évek végére azonban már egyértelművé vált. dunai és balatoni gőzhajózás). Kifejtés Széchenyi Bécsben született. tétel: Széchenyi István reformprogramja Széc FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be gróf Széchenyi István életútját és reformprogramjának főbb elemeit a forradalom előtt! FELELETVÁZLAT Bevezetés A kultúrtörténet (és az irodalomtörténet is) 1825-től eredezteti a reformkort. Az Angliában látottak alapján született meg benne a tenni akarás vágya. azaz a reformokra feltétlenül szükség van. s ezen alkalmakkal döbben rá Magyarország elmaradottságára. Célja a személyes példamutatáson alapuló átnevelés. Európai körútjai során elsősorban Anglia nyerte el tetszését (alkotmányos monarchia. Az 1830-31-es országgyűlés már nem az uralkodó és a rendek közötti hagyományos kompromisszum jegyében telt. (Ennek sokakat meghökkentő példája volt. a küldetéstudat. részt vett a Napóleon elleni harcokban (a győri ütközetben és a lipcsei csatában). 79 .44. téli kikötők. Elsősorban az arisztokráciát várta el a kaszinóba is. a dunai és tiszai folyószabályozások terveinek elkészítésével a személyszállítás mellett elsősorban a kereskedelem fellendítését kívánta elérni. udvarhű arisztokrata család sarjaként. általa műveletlennek és maradinak gondolt nemesség szerinte alkalmatlan erre a feladatra. bízott benne. ahol a viták és beszélgetések (ahogy akkor mondták: az elmesúrlódás) számára kellemes környezetet biztosítottak.) A lóverseny meghonosítása egyrészt az angliai tapasztalatokból kiindulva a szórakozás új formáját akarta meghonosítani. a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója. (1827: A lovakrúl című munkája) Nemzeti Kaszinót alapít Pozsonyban (1827). a kolerajárvány miatt a nyílt politikai összeütközés elmaradt. édesanyja Festetich Júlianna (a Georgikont alapító Festetich György nővére). hogy az arisztokrácia tagjai követni fogják őt. s a Vaskapu szabályozásával. Az 1825-27-es országgyűlésen szólalt fel Széchenyi. de a katonatiszti pályán lassan haladt előre. másrészt pedig gazdasági hasznot látott a (fajállat) lótenyésztésben.

hiteléről. sokan irigyelték. Széchenyi nem látta be. ugyanis nem árverezhetők el nemesi birtokok. a bortermelés támogatása. Dessewffy József: A Hitel c. de támadásokat és kritikát is kapott. fokozatosan kívánta bevezetni. az 1832-36-os országgyűlés után). A bank azonban visszautasította a kérést az ősiség törvényére hivatkozva (1351). A gazdaság fellendítését szolgálta a selyemhernyó-tenyésztés meghonosítása. s ezért el kell törölni az ősiség törvényét. és az ehhez elengedhetetlenül szükséges állandó híd megépítése. El kell törölni a kilencedet. Ez a reformkor első programja. A mű címe kettős értelmű.) Az 1830-as évek váltak Széchenyi évtizedévé. a szükségszerű változtatás szakaszaira (stádiumaira) utal.) Széchenyi a Világ című műben (1831) reagált. hogy a köznemesség és a jobbágyok türelmetlensége veszélybe sodorhatja az országot. az ország gazdasága és kulturális fejlesztése érdekében végzett hatalmas munkájáért nevezte a legnagyobb magyarnak. 80 . Elméleti tevékenysége Hitel című műve (1830) egyéni problémájából született. Az ő elképzelései szerint az arisztokrácia támogatásával valósult volna meg a Színház. ha elkezdődik az ország modernizálása. A kultúrát szolgálta a Nemzeti Színház megalapításának támogatása is. Kossuth is ezekért a gyakorlati reformokért. akkor az ellentábor megosztásával. A mű nagy siker (három kiadása készül el rövid idő alatt). Ha más eszköze már nem maradt. s ezzel a jóval nagyobb létszámú és a reformkorban egyre jelentősebb politikai szerepet játszó köznemességet. vádaskodással igyekezett eredményeket elérni: szembe akarta állítani a liberális tábor két szárnyát. viszont birtokait modernizálni kívánta. változtatni kell a hagyományos nemesi szemléleten is. a kor kívánalmait felismerve gyorsítani akarták. (Lásd a forrásokhoz írtakat. mert a rendi állapot reformja helyett az angol minta alapján a régi rendet kívánta megszüntetni. Jelentős szerepe volt az 1838-as árvíz után a városrendezés új terveinek elkészítésében. mű taglalatja (Taglalat) a konzervatív rendi ellenzék véleményét tartalmazza. 12 pontban összegezve fejti ki elképzeléseit. A Stádium (1833) programszerűen. kidolgozta a leendő közlekedési hálózat tervét. fel kell számolni a rendi kiváltságokat. S ez utóbbi csak akkor javítható. a jobbágy számára egyáltalán nem motiváló. a malomipar fellendítése (gőzhengermalmok). Támadja Széchenyit azért. Széchenyi úgy tartotta. s próbálta a Hitelben leírt gondolatait közérthetőbben megmagyarázni (a mű címe a világosságra utal). s a liberálisokat forradalmároknak tartotta. (Lásd a forráshoz írtakat. (A jobbágykérdésben. Az udvarra kíván támaszkodni a reformok végrehajtásakor. hanem átvitt értelemben Magyarország elfogadottságáról.) Lezárás.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Szintén az angliai minta alapján kezdeményezte a vasútépítést. amikor ők a változásokat. sokan tisztelték. A hitel azonban önmagában nem elég. valamint a köz. mert nemcsak a számára szükséges banki hitelről van szó. s ezért feltűnően kerülte a közjogi kérdéseket. hiszen az utazások és a fényűző életmód miatt eladósodott. és ezért hitelért folyamodott az egyik bécsi bankhoz. összegzés Széchenyi politikájának főbb jellemzője tehát. és így a nemes számára sem hatékony robot helyett be kell vezetni a bérmunkát. A modernizációhoz azonban a nemességnek feltétlenül hitelekre van szüksége (a devalvációk és a gazdasági állapot miatt hiányzik a fejlesztéshez szükséges tőke). s elkészítette Pest árvízbiztosításának tervét is. vasúttársaságok alapítását. amikor az megfélemlítéssel vagy zsarolással a reformok útját állta (pl.és kisnemesi származású értelmiséget maga ellen hangolta. végül azonban közadakozásból épült fel. hiszen birtokai nem képezhetnek fedezetet a bank számára. Tervei között szerepelt Pest és Buda egységének megteremtése is. hogy az arisztokraták inkább a konzervatívokhoz csatlakoztak. Akkor is bízott az udvarban. de irigyei is elismerték eredményeit. A reformokat lassan. a vámpolitika átalakításában egyetértettek. ez szemben áll a modern tőkés gazdasági és társadalmi elvárásokkal. hogy az arisztokráciát tartotta a változások letéteményesének.

így Magyarországon is.Az 1840-es években azonban Széchenyi – jórészt saját politikájának köszönhetően – elszigetelődött. az irodalmi nyelv kimunkálása. A romantika az irodalomban fejlődött ki.). A magyar nemesi nemzet tagjai az azonos jogok és kiváltságok révén alkottak egységet eredetileg. Ebben az időben született meg Katona Józseftől a Bánk bán. ekkor kezdte pályáját Petőfi Sándor és Arany János). kultúra FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a reformkori magyar művelődés és kultúra helyzetében bekövetkező változásokat! FELELETVÁZLAT Bevezetés A reformkorban (1825/1830-1848) Magyarországon felpezsdült a kulturális élet. Vörösmarty Mihály. Az idegen elnyomás ellen és a nemzeti nyelvért folyó harc a romantika korában olyan társadalmi-politikai szerepet erőszakolt az írókra. József nyelvrendeletére reagáló nyelvművelő. Közép. festészet. A II. A reformáció és a felvilágosodás azért szorgalmazta a magyar nyelv használatát. ez az évtized már egy új stílusú politizálást kívánt. a rendi országgyűlések váltak a magyar államnyelvért folyó küzdelem színtereivé. és innen terjedt át más művészeti ágakra (zene. Kifejtés A liberalizmussal párhuzamosan megerősödő nacionalizmus (mely egy új polgári nemzeteszményt fogalmazott meg) követői a jogi és vagyoni korlátokat áthidaló nemzeti közösség elvét vallják. A XIX. magasztos. hogy az együvé tartozás egyetlen ismérve a közös nyelv maradt. század elején hódított a romantika stílusirányzata egész Európában. század első felében megfogalmazódott magyar polgári nemzetfelfogás sok szempontból azonos a nemesi nemzetfelfogással (pl. 1836-ban pedig a Szózatot. Kölcsey Ferenc. Vörösmarty Mihály a Zalán futását. Magyarországon a nemzeti öntudat erősödését bizonyítja. Ebben az időszakban tevékenykedtek legnagyszerűbb költőink közül többen is (Berzsenyi Dániel. etnikai tartalommal bővítették a rendi ellenállást. viselet. támogató vagy a nemzeti sorsot.és Kelet-Európában az egyes népek nemzeti függetlenségének hiánya. hogy minél szélesebb csoportok lehessenek részesei a kulturális felemelkedésnek. ami korábban nem volt jellemző. az idegen uralmon belül is más. Ennek hatására indult el a nyelvújítás. Így a XIX. szobrászat). hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt. A tömegek megszólításához. hogy kizárólag magas erkölcsi mintákat felmutató.) 81 . a nagy nemzeti célokat is megfogalmazó. s ezt Széchenyi nem tudta vagy nem akarta elismerni. zene stb. problémáik megfogalmazásához sokkal jobban értő. A magyar liberálisok azonban a magyar rendi nemzettudatból eredeztették nemzetfelfogásukat. II. tétel: A ref reformkori művelődés. (Lásd a táblázathoz írtakat. Megjelenik a magyar nemzeti hős az irodalomban János vitéz (1844) és Toldi Miklós (1847) személyében. 45. József nyelvrendelete azonban politikai tartalommal töltötte fel ezt a problémát. a történelmi múltat bemutató műveket alkossanak. A közvélemény elvárta tőlük. nemzeti erények. nagy nemzetek közé való ékelődés oda vezetett. történelmi múlt. a széttagoltság. kiváló szónoki és újságírói kvalitásokkal rendelkező Kossuth időszaka érkezett el. A romantika az irodalomtörténet egyik leghatásosabb mozgalma. nyelvmegújító mozgalmak (Dugonics András) nyelvi.

mely 1830-ban meg is kezdte működését. filológiai tudományok központjaként. verseket. az értelmiség. nyelvünk történetét. hanem történelmi. (Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című művével nyílt meg 1837-ben. Pest-Budán állandó színházi épület nélkül működött egy magyar színtársulat. 1843-ban csendült föl először a megzenésített Szózat. Kőrösi Csoma Sándor a feltételezett őshaza felé indult. (Lásd a forráshoz írtakat. amely szintén a nyelv művelését és az irodalmi élet pártolását tűzte ki célul. óvodák. amely a francia Enciklopédia államnemzet fogalmából indul ki. de számos kutatást végzett. A magyar kultúra fejlődése. ezeket a közvélemény jobban kedvelte. amelyben a reformkorban formálódó politikai platformok mind egyetértettek.) A nemzeti ébredés korában fontos kifejezési formává vált a színjátszás. hiszen történelmi okok miatt a nemesség. negyedszázad múlva már megnőtt a különbség a magyar javára. ugyanannyi német és magyar nyelvű lap jelent meg. hogy ez volt az egyetlen kérdés. egyház nyelvének magyarosí- 82 . hanem műveltségközvetítő programjukkal a magyar kultúra ügyét is szolgálták. és 1821-ben. Az első divatlap a század elején Franciaországban jelent meg. de emellett több vándortársulat is járta az országot. Olvasóik táborába tartozott ugyanis a magyar anyanyelvű közönség is. Az 1820-as. Pest vármegye építtette meg a Pesti Magyar Színházat. báró Wesselényi Miklós támogatásával megnyílt az ország első magyar nyelven játszó kőszínháza. Hosszú évekig tartózkodott Tibetben és Indiában. ezért a nemzet elismerését az állami léthez kötötték. Pest-Budán még nem volt állandó magyar színház. Kolozsvárott id. Expedíciója során nem sikerült a magyarok eredetére fényt derítenie. a magyar nyelv államnyelvvé tétele is. A Pesti Hírlap. század fordulóján. A magyar államnyelv ügyének sikeréhez az vezetett. Az államnemzet megteremtésének lett eszköze a jogkiterjesztés. század közepétől Magyarország lakosságának több mint fele nem magyar anyanyelvű volt. a polgárság nagy része németül is beszélt. A legnépszerűbbé a divatlapok váltak. A magyar színjátszás nem tudott lábra állni anyagiak hiányában. A kormányzat pedig szelepként használta a nyelvkérdést: itt engedett. Ezt az ellentmondást a liberálisok az (egy) politikai nemzet koncepcióval kívánták feloldani.) Ebből jött létre a Nemzeti Színház (egy 1840-es törvény „országos pártfogás” alá vette). Tehát nem csupán a hazai német polgárság érdekeit képviselték. A két tényező pedig összekapcsolódott a megyékben az iskolák. Sokan kutatni kezdték népünk. jogi képződmény. és végül – Széchenyi akaratával szemben és neheztelése mellett – az ő álláspontjuk érvényesült. több tudományágra kiterjedő Akadémiát képzeltek el. amikor a nyelvújítás és a hozzá kapcsolódó rendszeres nyelvtanok elkészültek. míg más kérdésekben merev magatartást tanúsított. magyar zenét hallgatni. a Világ és az Életképek megindulása után (1840-es évek) az előfizetők számának megugrása inkább a magyar lapok fokozódó népszerűségére utal. A liberálisok tehát a jogkiterjesztés kapcsán a nemzetiségeket is a politikai nemzet részének tekintették. 30-as években állandó színházak létesültek. Divattá vált magyar ruhákban járni.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Széchenyi István az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. nyelvi képződmény. a társadalmi és kulturális életre vonatkozó írásokat közöltek (pl. és megalkotta az angol-tibeti szótárt is. A prózai darabok mellett zenés előadásokat is rendeztek. hiszen a lakosság nagyobb része ekkor még németnek vallotta magát. Pesti Divatlap). Erkel Ferenc Hunyadi László című művének (1844) óriási sikerét elősegíthette a nemzeti érzelmek hű kifejezőjének tekintett – a korban rendkívül divatos – verbunkos elemeket felhasználó hangzásvilág. Ezekből alakult ki az érzelmekre erősen ható. magyar nemzeti opera. a meglévő német nyelven játszott. az öltözködéssel foglalkozó cikkek és a csatolt divatképek mellett elsősorban elbeszéléseket. Az állam nem etnikai. a nacionalizmus ébredése szükségszerűen feszültségekhez vezetett az ugyanezen az úton némi késéssel elinduló nemzetiségek és a magyarok között. Az 1800-as évek elején még több vagy kb. Regélő. Széchenyi eredeti elképzelései szerint az intézet akkor is megmaradt volna a nyelvi. A XVIII. magyar táncokat táncolni. Az igazi újságírás megalapítói a magyarországi német nyelvű polgárok közül kerültek ki. A tudományos élet képviselői ennél szélesebb hatáskörű. a hazai és külföldi szellemi áramlatok kölcsönös közvetítésének szándékával indították meg lapjaikat a XVIII-XIX. Megalakult a Kisfaludy Társaság is.

Március 13-án Bécsben kitört a forradalom. 46. ez alól kivételt az Oszmán Birodalom és a cári Oroszország jelentett. nacionalizmus. ez lett a 12 pont. ami ellátási problémákat eredményezett. hogy a francia események elsősorban a jobbágykérdés megoldatlansága miatt felkeléseket okoznak. Bécstől várták problémáikra a megoldást. A rendek attól tartottak. amelynek fontos része volt a történelmi múlt nemzeti szempontú feltárása. társadalmi és eszmei okok állnak.) A nemzetiségi vezetők elképzelései nem voltak egységesek: az önálló tartománytól a nemzeti kulturális intézmények követeléséig terjedtek. 83 . (Lásd a forráshoz írtakat. Az élelmezési és az azt kiegészítő ipari válság kettős szorításában a városi szegénység kilátástalan helyzetbe került. hogy Kossuth felirati javaslatát pontokba szedve terjesztik. tétel: Az áprilisi törvények Az áp FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. (Lásd a forrásokhoz írtakat. A forradalmak hátterében közvetlen. hogy a kormányra nyomást gyakoroljanak. a városok német és zsidó lakosságának körében volt jelentős. Közép-Európában azonban a kezdetleges polgári átalakulás. ill. nem merte nyíltan elutasítani a javaslatot. de a középosztályokat is sújtották a problémák. Nyugat-Európában tehát az ipari forradalom következtében fellépő szociális feszültségek radikalizálták a szegényeket.tásával (olykor túlkapásokkal). ill. hosszú távú gazdasági. Az első megmozdulások 1848 januárjában Palermóban és februárban Párizsban voltak. az alsótábla többsége mellé állt. A magyar egy politikai nemzet koncepció miatt a kormányzat (udvar) felé sodródtak. szocializmus.) A felsőtábla és a kormányzat azonban húzta az időt. Tényleges asszimiláció a nemzetiségek köréből kikerülő nemességnek. összegzés A magyarországi nemzetiségek körében is megkezdődött a nemzeti eszme térhódítása. a nyelv fejlesztése. A pozsonyi ellenzéki vezetők elfogadták a pesti radikálisok tervezett fellépését. ám céljaik eltérőek voltak. s a holtponton a párizsi forradalom híre lendítette túl a képviselőket. a feudalizmus eltörlése és az önálló nemzeti államok megteremtésének igénye. a felsőtábla is támogatta a javaslatot. A forradalmi mozgalmak tömegeit hasonló eszmék mozgatták: liberalizmus. a nemzeti keretek kiterjesztése. Lezárás. Az 1840-es évek közepétől rossz termésű évek követték egymást. évi (s egyben utolsó rendi) országgyűlésen a magyar konzervatívok és reformerők közt patthelyzet alakult ki. Kossuth megegyezett Irányi Dániellel. utóbbi hatására indult el a forradalmi hullám Európában. ezért a kormány engedni kényszerült. de elfogadni sem állt szándékában. hogyan zajlott le 1848-ban Magyarországon az ún. Kossuth a március 3-ai felirati javaslatában a katasztrófa megelőzése érdekében a reformok végrehajtását javasolta. törvényes forradalom! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1848 tavaszán Európa országaiban futótűzként terjedt a forradalom. Kifejtés Az 1847-1848.

a többséget azonban a liberálisok alkották. és nem volt hosszú ideig fizetendő adósság (mint Oroszországban). A Magyar Királyság egyesül Erdéllyel. a költségvetést az országgyűlés hagyja jóvá. Batthyány Lajos koalíciós kormányt hozott létre. Eközben Pozsonyban rémhírek terjedtek a Petőfi vezetésével szerveződő parasztsereg alakulásáról. március 17-én a nádor személyesen a királyt (egyben az unokatestvérét) vette rá. csoport képviselve volt. Az ősiséget eltörölték. mert az ifjak együttműködtek a megyei és városi vezetőkkel. (Neveket és tárcákat lásd a táblázatban. hogy a kincstári birtokok áruba bocsátásából fedezik majd. évenként Pesten országgyűlést tartsanak népképviseleti alapon. hogy éjszaka megérkezett a pesti forradalom híre. A közteherviselést bevezették. Feszültség alakul ki a földet nem kapók körében (parasztfelkelés. de a magyar liberálisok ezt megakadályozták.) Az áprilisi törvényekben elért eredmények: Az érdekegyesítés jegyében a jobbágyság 80%-a földhöz jutott ugyan (még a házas zsellérek is a közös legelőkből). nemzetiségi lázadás). A magyarországi jobbágyfelszabadítás következtében ment végbe a morvaországi és ausztriai jobbágyfelszabadítás is. A feudalizmus lebontását és a polgári átalakulást célzó törvények: Felszámolták a rendi kiváltságokat. A törvények három nagy csoportba oszthatók: (Lásd a forráshoz írtakat. A földesurak kárpótlását későbbre halasztották. Külügyek és hadügyek terén továbbra is a királyé maradt a rendelkezési jog. ill. nemzetőrséget állítsanak fel.) Az Államtanács próbálta visszavonni az engedményeket. amit először az Államtanács szorult helyzetében sem fogadott el. de csak 16-án fogadták őket azután. Ferdinánd szentesítette a törvényeket. A dinasztia helyzetét további törvényekkel pontosítják majd. S bár a kamarilla végül nem egyezett bele Batthyány kinevezésébe. Április 11-én V. mert nem vették el földjeik egy részét (mint Poroszországban). Az országnak a birodalmon belüli önállóságát deklaráló törvények: Magyarország alkotmányos monarchiává vált: Ausztriával elméletileg csak a közös uralkodó kötötte össze. a minisztériumban minden jelentős politikai párt. Perszonáluniót határoz tehát meg. az idegenekből (főként olaszokból) álló helyőrséget nem merték bevetni. A magyar jobbágyfelszabadítás kedvező volt a jobbágyság számára. ahol a király jogkörét távollétében a nádor látja el (miniszteri ellenjegyzés). A tárgyalásokat nagyban megkönnyítette. A sajtószabadságot bevezették.) Az önkényuralom időszakában születnek meg majd a vonatkozó törvények (1853). (A Határőrvidék katonai közigazgatásának megszűnése azonban tisztázandó kérdés még. István nádor közbelépésére az uralkodó jóváhagyta a feliratot. s ezzel megszületett a polgári és alkotmányos Magyarország. (Az volt a terv. Széchenyi javaslatára ekkor az udvar taktikát váltott: megkezdődtek a tárgyalások egy felelős magyar kormány felállításának lehetőségéről. hogy nevezze ki Batthyány Lajost miniszterelnökké.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Március 15-én megérkezett a pozsonyi delegáció a felirati javaslattal a Burgba. Ebben a kérdésben a nádor és Esterházy Pál is Batthyány mellett állt (lásd a forráshoz írtakat). 84 . Törvénybe iktatták a népképviseletet. hogy a pesti forradalom vér nélkül zajlott le. de csak a telki állomány alapján.) Az ország önrendelkezéséről szóló törvények: független magyar felelős kormányt állítsanak fel. A cenzúrát eltörölték. A nádor Batthyány Lajost kinevezte miniszterelnökké. Az azonnali jobbágyfelszabadítás állami támogatással (kötelező örökváltság) történt meg.

tétel: A sza szabadságharc FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. milyen külső és belső tényezők vezettek a magyar szabadságharc bukásához! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar és az osztrák kormányzat között kialakult. Ez utóbbi intézkedés azonban csak akkor léphetett volna érvénybe.Létrejött a népképviseleten alapuló alkotmányos állam. által szabályozott független rendi berendezkedés most polgári parlamentáris berendezkedéssé alakult. Az Államtanács és az osztrák kormány azonban az áprilisi törvényekben is nyitottan hagyott kérdésben a magyar hadügy. és a júniusi választások után összeült a népképviseleti országgyűlés. és a király is szentesíti. de ez egy alkotmányos rendszerben sem tűnt működőképesnek 1848-ban. A liberálisok eredendően nem kívántak elszakadni a Birodalomtól. tc. Az országgyűlés végül július 11-én megszavazta a pénzt a 200 ezer újonc kiképzésére és felszerelésére. népfelkelést hirdet- 85 . Konfliktus forrása volt a magyar haderő kérdése. ezért elkezdődött a nemzetőrség fejlesztése. ahol – a kor szokásainak megfelelően – a választójogot cenzus korlátozta. a vám. A Birodalom tartományainak alkotmányosságát és az Ausztriához fűződő viszonyt azonban nem tudták egyértelműen rendezni.és pénzügyminisztérium ügyében a Pragmatica Sanctióra hivatkozva egyértelműen a beolvasztást szorgalmazta 1848 nyarán. a Határőrvidéket (Magyarországon állomásozó katonaságot) is Magyarország alá rendelték. így próbálván meg növelni a magyar haderő létszámát.és pénzügyminisztérium jogkörét. de a közjogi viszonyt nem tisztázhatta ez sem. az örökváltság és a közteherviselés megvalósult. Helyreállt Magyarország egysége. Ezt azonban a magyar vezetés nem fogadta el. összegzés Magyarországon a polgári átalakulás tehát vérontás nélkül lezajlott. uniója Erdéllyel (és Partiummal). A kérését nem teljesítették. Lezárás. 47. ha az országgyűlés elfogadja. Létrejött a felelő kormány. az uralkodó jogköre pedig korlátozott. A bécsi kormány javaslatára augusztus 31-én az uralkodó visszavonta az önálló magyar had.és valutakérdés megoldatlansága. Az 1791. a polgári állam viszonyai között akarták megvalósítani a (rendi dualizmus idején még működő) birodalmi egységet és a birodalmon belüli magyar függetlenséget. Még mindig a Pragmatica Sanctio határozza meg a közjogi viszonyt. és májusban kiadta az utasítást az első 10 honvédzászlóalj toborzására is. céljuk a tartományi érdekek összhangja alapján biztosítani az önállóságot. meghatározó feszültség összetevői: A magyar kormány célja az alkotmányosság biztosítása. A Kossuth felirati javaslatában megfogalmazott pontok közül a népképviselet. Az április 11-én a rendi országgyűlésen elfogadott törvények értelmében a diéta feloszlott. amelyet a kor követelményeihez kellett volna igazítani. Súlyosan terhelte az udvar és a magyar kormány kapcsolatát az önálló magyar hadsereg és külképviseletek hiánya. X. Itáliából). Batthyány Lajos a magyar sorozású ezredek hazaküldését kérte (pl.

Kifejtés Az udvar nem kívánt tárgyalni a magyar kormánnyal. bár eredeti céljukat (az osztrák csapatok bekerítése) nem tudták elérni.) Kossuth a függetlenség kimondásától az ország elismerését és külső támogatást remélt. ezért fokozatos közeledés indul meg a tárgyalókészségét folytonosan jelző magyar kormányzat felé. Végül 1849. elrendelték az újoncozást. a kormány lassan feloszlott. Mivel eredményt nem tudtak elérni. (Lásd a forráshoz írtakat. és a parasztság meggyőzése érdekében eltörölték a szőlődézsmát (szeptember 15. (Lásd a forráshoz írtakat. A katonai fordulat és az olmützi alkotmány hatására Kossuth felvetette a függetlenség kimondását először az OHB. A centralizáció a nemzetiségeket is érinti. a diadal így is óriási. hogy ott ez a társadalmi egység megbomlott. hiszen Ferenc József császár volt ugyan. A királyváltás bonyolult jogi helyzetet eredményezett. 1849 áprilisában a tavaszi hadjárat során a magyar seregek jelentős győzelmeket aratnak (pl. Ferdinánd azonban már nem volt király. valamint fiatal kora és tapasztalatlansága miatt befolyásolhatónak tartották. eközben a magyarok ellen lázította a nemzetiségeket. 86 . békekötéshez pedig a nemzetgyűlés hozzájárulása lett volna szükséges. Kossuth elnökletével létrehozták az Országos Honvédelmi Bizottmányt.) A trónfosztás nem jelentette a királyság megszűntét. fegyvert. Az alkotmány csalódást jelent a magyarságnak. a hadiipart Nagyváradra költöztették. Kossuth és Görgey között a módszerek és a további lépések kérdésében olyan ellentét alakult ki. december 2-án V. sokan visszavonultak. ill. mely októbertől a végrehajtó hatalom szerepét töltötte be. hadüzenethez. Tápióbicske. bár nyíltan nem léptek fel ellene. s ezzel semmibe veszi a magyar törekvéseket nemzeti és alkotmányos szempontból. 1848. február 26-27-én Kápolnánál vívott. 1848 decemberében támadás indult Magyarország ellen. és az eddig udvarhű nemzetiségeknek is. március 4-én a Schwarzenberg-kormány kiadta az olmützi alkotmányt. sőt egy 100 tagú országgyűlési küldöttséget sem fogadott a király. Az OHB emberfeletti munkával teremtette elő a katonát. V. a bécsi kormány továbbra sem akart tárgyalni. majd az országgyűlés zárt ülésén. A volt császári és királyi tisztek nem tudták. Ferdinándot lemondatták. A magyar országgyűlés azonban a harc folytatása mellett döntött. tehát le kell mondaniuk autonómiaterveikről. Az 1849. létre sem jött. április 14-én a debreceni Nagytemplomban elfogadják Kossuth javaslatát.) Mivel az olmützi alkotmány Magyarországot beolvasztja a centralizált birodalomba. muníciót. államfőként kinevezhette a minisztereket. az államformáról ekkor nem rendelkeztek. A kormányt és a törvényhozást Debrecenbe. márciusi ajánlatánál nemzetiségi szempontból kedvezőbb. Isaszeg). Papírpénzt. ahol ennek hatására 1849. Kossuth-bankót adtak ki. a magyarok vereségével végződött csata után WindischGrätz a felkelés teljes megsemmisülését jelenti az udvarnak.). a Függetlenségi Nyilatkozatot. így mivel vereség esetén biztos halál várt rájuk. és komolyabb ellenállás hiányában elfoglalták Pestet (január 4. hogy kit kell szolgálni.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli tek. hogy hűek maradjanak katonai esküjükhöz. de rendelkezései csak miniszteri ellenjegyzéssel voltak érvényesek. Először egyik testületet sem sikerül meggyőznie. amely a későbbiekben is meghatározta a szabadságharc eseményeit (váci nyilatkozat). vállalták a fegyveres küzdelmet is. ám épp ellenkezőleg történt.).) A jogilag vitás helyzetben októbertől a volt császári és királyi tisztek és az OHB közti ellentétek fokozódtak. és helyette a 18 éves Ferenc József (Ferenc Károly főherceg és Zsófia főhercegnő fia) lett a király. de nem koronázták meg magyar királynak. akit – a bécsi udvar felfogása szerint – nem kötöttek az áprilisi törvények. ám lemondását a magyar országgyűlés nem fogadta el. gondoskodott a törvények kihirdetéséről. bár a magyar kormány 1848. Batthyány – a sikertelen béketárgyalásokat követően – házi őrizetbe került. Az események hatására Esterházy és Batthyány is lemondott. hiszen nem írta alá azokat. a magyar oldalon a megegyezés ellenzői megerősödnek. A főerők Windish-Grätz herceg vezetésével a Duna mentén haladtak. A nagyhatalmak a Habsburg Birodalmat az európai egyensúly alapkövének tekintették. ill. (A nyugat-európai forradalmak kudarcának egyik alapvető oka. (Az új kormány elnöke Szemere Bertalan lett. Kossuthot kormányzó-elnökké választották.

majd Dembiński javaslata mellé állt. ám az erre irányuló intézkedéseket a magyar politikai elit elutasította. komáromi csata). összegzés Június 18-án indultak meg az orosz hadak. a nemzetiségi törvény pedig – a szabadságharc további sikerei szempontjából – későn született meg. a szőregi csatában megveri és tovább üldözi. a honvédség reménytelen helyzetbe került. Miklós csak azzal a feltétellel volt hajlandó segítséget nyújtani. aki az erők egyesítését Szegedtől délre tervezte. bízva a büntetlenség ígéretében. ez azonban nem adatott meg. I. mellyel egyedül is képes legyőzni a magyar hadsereget. Lezárás. A végső vereséget augusztus 9-én szenvedték el a magyar csapatok Temesvárnál. akkor a haditanács a fegyverletétel (augusztus 13. 170 ezer fő) nagyon gyorsan követi a fősereget. korlátait! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1850-es évek abszolutizmusának (Bach-rendszer) kudarca után az osztrák politika a magyarokkal való megbékélést látta sikeres megoldásnak. Apponyi György javasolta a 87 . Bem kiszorul Erdélyből. május 21. miközben egyre jobban éleződött az osztrák-német ellentét. 200 ezer fő). dolgozzanak ki megoldási javaslatot az osztrák-magyar viszony elrendezésére. amelynek oka a vesztes olasz háborúk után a Németország egységesítéséért folytatott küzdelem volt. Schmerling-provizórium (1861-1865) ideje alatt pénzügyi csőd következett be. ami Aradra megérkezik. Andrássy Gyula Isztambulban sikeresen képviselte a magyar ügyet. Miklós orosz cár támogatását kérte a Szent Szövetségben foglaltakra és a magyar szabadságharcban részt vevő lengyel katonák nagy számára hivatkozva. februári pátens).) 1849. A további sikerekhez a nagyhatalmak semlegességére lett volna szükség.) A magyar hadsereg egyszerre verte ki az országból a birodalmi haderőt. ha akkora sereggel érkezhet. A magyar katonai győzelmek hatására Ferenc József I. Az ún. május 9-én a cár bejelentette az orosz hadak megindítását (kb. ám közel volt a menekülést jelentő török határ.) Haynau hada (kb. (Lásd a forrásokhoz írtakat. tétel: A kiegyezés tartalma és értékelése kie FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a dualizmus kori politikai berendezkedés működési elveit. Világos) mellett döntött. és törte meg a területi elszakadásra törő nemzetiségek lázadásait. Kossuth nemzetiségekkel való tárgyalása nem hozta meg a remélt sikert.).az országot hivatalosan nem ismerték el. így amikor augusztus 11-én Kossuth Görgeynek adta át a teljhatalmat. aminek következtében az európai közvélemény figyelme Magyarországra irányult. hogy Teleki László Párizsban. rokonszenveztek az ország szabadságküzdelmével. Kossuth először elfogadta az előterjesztést. (Lásd a forráshoz írtakat. újra passzív ellenállásba vonult (októberi diploma. Görgey már augusztus 6-tól folyamatosan egyeztetett az oroszokkal. Ezen a tényen az sem változatott. Görgey hada az egyetlen. a cári erők felvonulását pedig tárgyalásokkal igyekezett lassítani. Az udvar ezért felkérte a magyar konzervatívokat. Görgey a megoldást az erők koncentrálásában látta: az orosz felvonulás előtt vereséget akart mérni az osztrákokra (2. 48. (Ez azonban hibás elképzelés volt. szabadította fel a fővárosát (1849. Pulszky Ferenc Londonban.

Erzsébetet királynévá koronázták a budai Mátyástemplomban. a gyakorlatban inkább reáluniónak tarthatjuk. védelem az orosz és német törekvésekkel szemben). (A magyarok ügyét segítette. had-. amelyet a közös ügyek egy másik alkotmányos rendszerhez fűztek. Ferenc József 1865-ben összehívta az országgyűlést. Cassandra-levélben elítélte a kiegyezést. amelyből Ausztria 70. amelynek vezetője Andrássy Gyula lett.) A kiegyezés nem biztosított teljes függetlenséget. A politikai kiegyezés mellett megszületettek a gazdasági együttműködést szabályozó jogszabályok is (gazdasági kiegyezés). A közös ügyek fedezésére kvótát állapítottak meg.) Az 1867-ben megalakult Osztrák–Magyar Monarchia kétközpontú. 83 tartózkodás mellett] elfogadta a közös ügyekről szóló törvényjavaslatot.) 1867 februárjában Ferenc József kinevezte Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké (akit egyébként 1849-es szerepvállalásáért távollétében már halálra ítéltek. meghagyták a közös valutát. A megegyezést siettette. Az idő lejárta után meg lehetett hosszabbítani vagy újratárgyalni. hogy kihasználja a birodalom szorult helyzetét. hogy Erzsébet királyné támogatta Deák és Andrássy lépéseit. május 29-én a képviselőház [209:89 arányban. összehangolták az adó-. védelem. (Lásd a forráshoz írtakat. Bécsben is egyre többen a megegyezés hívei lettek. ezért kapta a „szép akasztott” nevet). ugyanakkor reális kompromisszum volt. A magyar politikai elit jelentős részét is a megegyezési szándék vezette már ekkor. ui. kvótabizottságok javaslatai alapján állapították meg 10 évre. Az országgyűlés egy bizottságot választott a közös ügyek megtárgyalására. A dualizmus nem volt perszonálunió (még ha Deákék annak is tartották). A dualista állam két államalkotó nemzete közötti viszonyt (közjogi kérdés) a Pragmatica Sanctio figyelembevételével határozták meg. A századfordulóra a magyar kvóta elérte a 36%-ot. Magyarország 30%-kal részesedett (ez a két állam fejlettségét tekintve méltányosnak mondható).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vitás ügyek (kül-. A kvótát a két törvényhozó szerv által kiküldött ún. magyar vezetés. 1867. az uralkodó személye. 1867. dualista államszervezet volt. hogy az alkotmányos egység nem valósítható meg a ’48-as törvények tiszta perszonálunióként való értelmezésével. sőt az új miniszterelnök. mérték-. közlekedési és hírközlési rendszert. A gazdasági 88 . Liszt Ferenc koronázási miséje közben Andrássy Gyula és az esztergomi érsek tették a király fejére a koronát. amelyet az osztrák és magyar törvényhozásnak egyaránt el kell fogadnia. szabaddá tették a tőke és a munkaerő áramlását. valamint a Pragmatica Sanctio szorosabb közjogi kötődést eredményezett a perszonáluniónál. Deák visszatartotta az országgyűlést attól. és ezek ellenőrzését a független törvényhozások által kiküldött delegációkra bízta volna. de a külpolitikai körülmények változása (Oroszország megerősödése és Poroszország előtörése) is a megegyezésre sarkallt. A gazdasági megállapodásokat 10 évre kötötték. s az ezek fedezését szolgáló pénzügyek tekintetében (az alkotmányosság visszaállítása esetén). június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá. (Lásd a forráshoz írtakat. A magyar vezetőréteg elvárásait kevesebb áldozattal nem lehetett biztosítani (területi egység.) Kossuth az ún. hogy az 1866. Ennek belpolitikai oka a passzív ellenállás kifáradása és a nemzetiségekkel folytatott tárgyalások kudarca volt. (Deák nem vett részt a szertartáson. majd Ferenc József megesküdött a magyar alkotmányra. a közös ügyek. hogy Magyarország törvényes keretek között engedni hajlandó a közös külpolitika. július 3-ai königgrätzi csatában az osztrákok vereséget szenvedtek a poroszoktól. ezért az 1865-ös Húsvéti cikkben kilátásba helyezte. akkor uralkodói hatáskörbe került a kvóta mértékének megállapítása. Magyarország államformája alkotmányos monarchia lett. A birodalmat egységes piaccá tették: vámszövetséget kötöttek. Ennek a magatartásnak köszönhetően Ferenc József magyarokba vetett bizalma megerősödött. Ha nem sikerült megegyezni. hogy Ausztria nagyhatalmi helyzetének fenntartásához magyar támogatásra van szükség. pénzügy) közös kezelését. Kifejtés Deák belátta. Beust meggyőzte Ferenc Józsefet arról is.

Fiume és Muraköz átadását. (Lásd forráshoz írtakat. Működhetett a szabor (horvát országgyűlés). A báni kormány a közigazgatás. illetve Szerbia. a demokratikusabb (pl. Az európai erőegyensúly fontos szereplője. hogy az uralkodó visszalép majd ettől a kompromisszumtól.) Lezárás. amely a magyarokkal közös országgyűlésbe 42 képviselőt delegálhatott. a pártok közötti erős megosztottság. a politikai. hogy a rendszer továbbfejleszthető. a cseh németek és a magyar vezetés hatására azonban végül Ferenc József visszalépett ettől a tervtől.000 km2) Európa második. A horvátokat elismerték politikai nemzetnek. az igazságszolgáltatás és az oktatásügy függetlenségével rendelkezett. Sokan tartottak attól. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Fiume magyar irányítás alatt maradt. az igazságszolgáltatás alsó és középső szintjén. A dualizmus válságának fontos összetevője még a parlamenti politizálás korabeli eredménytelensége (lásd obstrukció) is. akit a király nevezett ki a magyar miniszterelnök beleegyezésével. s az uralkodó is hajlott arra. beligazgatási autonómiát kaptak. Palacky fel is emelte szavát. valamint az uralkodói (alkotmányossággal nem teljesen egyező) kiváltságok jelentős szerepet játszottak a dualizmus válságában. A horvát autonómia megteremtése a korabeli Európában a nemzetiségi kérdés kezelésének kis számú pozitív példája volt. a lakosságszám (35 millió) alapján harmadik legnagyobb állama lett.kiegyezés biztosította a térség és az ország gyors gazdasági fejlődését. (Lásd a forrásokhoz írtakat. azaz Közép-Európában nagyhatalomnak számított. (A századfordulón az akkori trónörökös. és egyáltalán képes-e az ország megtartani a nemzetiségeket. A törvény hatása attól is függött. Az osztrák-német nagypolgárság. a század második felében megjelenő orosz. polgári jellegű társadalom kiépülésére irányuló szándék gyengesége. ill. másrészt pedig más nemzetiségek is követelték ugyanezeket a jogokat.) 89 . A magyarok azonban csak tartományi különállásukat ismerték el. hogy mennyire teljesül a kiegyezéshez fűződő remény. ezért követelték függetlenségük elismerését. s a horvát lett a hivatalos nyelv. hogy a gazdaság fejlődése nem lesz várt ütemű. és fegyverkezni kezdett. A törvény a területi egység és az egy politikai nemzet elvét fel nem adva széles körű nyelvhasználatot biztosított az oktatásban (állami feladat). Lehetővé tették egyesületek és pénzalapok létrehozását. A vegyes vidékeken a 20%-ot elérő nemzetiségeknek is biztosítottak anyanyelvi jogokat. hogy a dualizmust trializmussá alakítsák át. A magyar kormányban külön horvát miniszteri tárcát hoztak létre.) Horvátország a magyarokhoz fűződő viszonyt perszonálunióra akarta redukálni. akikre egyre nagyobb hatással volt a kialakuló Románia. Deákék még hittek abban. újabb választások és jelentős előnyök biztosítása után kerülhetett sor.) A kortársak számára kérdéses volt. (Balkáni terjeszkedési törekvésekről lásd a forráshoz írtakat. a közigazgatásban.) A csehek fogadták a kiegyezést a legnagyobb ellenszenvvel. Horvát-magyar kiegyezés (1868) elfogadására végül csak a horvát tartománygyűlés többszöri feloszlatása. A korabeli Európa legjelentősebb nemzetiségi törvénye volt. általános választójog). társadalmi megújulásra. német és brit nagyhatalmi vetélkedés idején azonban egyre inkább Németország felé sodródott. bár a gazdasági kiegyezés újratárgyalása jelentős feszültségeket eredményezett. összegzés A kiegyezéssel létrejött birodalom a területe alapján (600. Ez utóbbi nem következett be. mert abban az ausztroszláv törekvések bukását látták. de megnyugvást egyrészt azért nem hozott. Ferenc Ferdinánd újra felveti majd a trializmus kérdését. A nemzetiségi viszonyok rendezése érdekében alkották meg 1868-ban a nemzetiségi törvényt is Eötvös József minisztersége idején. Ez. mennyiben hajtja végre a magyar állam. a védvámrendszer pedig lehetőséget adott a magyar agrártermékek és a Lajtántúl iparának védelmére. Horvátország élén a bán áll. mert a horvátok a magyarokkal és az osztrákokkal egyenrangú helyzetre törekedtek. Az ennél többre vágyó nemzetiségeket azonban ez nem elégítette ki. ám a későbbi fejlődést a politikusok változatlan elvárásai (a 67-es alaphoz képest) akadályozták meg.

Kifejtés Míg az európai államok mezőgazdasága értékesítési gondokkal küszködött. A városok – főleg Budapest – környékén a városi piacokra termelő zöldség. A gazdaság fejlesztésének törvényi kereteit a gazdasági kiegyezés jelentette. A gazdasági kiegyezés biztosította a térség és az ország gyors gazdasági fejlődését. Ez azonban nem jelentette a fejlesztések elmaradását. bővülő piaca Magyarország rendelkezésére állt. a Monarchia piaci védettségének. Mivel az alföldi folyók árvizei mocsarakat. a tőkével rendelkező bérlők növelték a mezőgazdasági befektetéseket. szabaddá tették a tőke és a munkaerő áramlását. meghagyták a közös valutát (1878-től közös jegybank működött. makói hagyma. (Lásd a forrásokhoz írtakat. közlekedés a dualizmus Kibo korá korában FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a dualizmus kori iparban és a mezőgazdaságban megfigyelhető alapvető változásokat! Vázolja fel. másrészt pedig a nagybirtokokon elterjedő korszerű eljárások. bár a gépesítésre és a modernebb eljárások bevezetésére csak a jelentősebb anyagi háttérrel rendelkező nagyobb birtokok tulajdonosai voltak képesek.) a termelékenység növekedést vonja maga után. A gazdasági megállapodásokat 10 évre kötötték. de ehhez a vámtörvények átalakítására lett volna szükség. tétel: Kibontakozó ipar. kalocsai vagy szegedi paprika. köszönhetően az ipari forradalom jótékony hatásának. fejlődő mezőgazdaság. aratógép stb. tejgazdaságok jöttek létre. Tisza Kálmánhoz hasonlóan az időszak több miniszterelnöke kísérletet tett a gazdasági kiegyezés megújítása után az ipar fejlődésének támogatására. s 6. mérték-. ezeken a területeken nem lehetett mezőgazdasági termelést folytatni. addig a Monarchia védett. A birodalmi mellett kialakuló országos piac is biztos értékesítési lehetőséget jelentett a specializálódó termelés számára is. Az idő lejárta után meg lehetett hosszabbítani vagy újratárgyalni. Az ország egyes területein kialakul a térségre jellemző sajátos termelési struktúra: pl. csányi dinnye. összehangolták az adó-. A kisbirtokok nagy száma mellett az olcsó bérmunka (idénymunkások. ártereket hoztak létre. (A munkálatok során 6300 km gát épült meg. amelyet az osztrák és magyar törvényhozásnak egyaránt el kell fogadnia. Növénynemesítő intézetet állítottak fel. műtrágya. Az alföldi mezővárosok virágzása jellemzi a korszakot. ami a bécsi kormányzat ellenállása miatt nem sikerült. 90 .) A fejlődés tehát egyrészt annak köszönhető. a védvámrendszer pedig lehetőséget adott a magyar agrártermékek és a Lajtántúl iparának védelmére. ill. A birodalmat egységes piaccá tették: vámszövetséget kötöttek. A hegyvidéki és síkvidéki kisparcellákon a gazdálkodás azonban nem sokat változott (lásd a forráshoz írtakat). közlekedési és hírközlési rendszert. kecskeméti kajszibarack. milyen nemzetközi gazdasági tendenciák állnak a változások hátterében! FELELETVÁZLAT Bevezetés A magyar gazdaság ebben az időszakban fejlődött a legtöbbet. hogy a folyószabályozások lezárultával jelentős területek kerültek művelés alá.és gyümölcstermesztés.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 49.3 millió katasztrális hold vált szántóterületté. A modernizálást a gátrendszerek kiépítésével a mezőgazdaságban kellett kezdeni. napszámosok) is akadályozta azonban a gépesítés még szélesebb körű elterjedését.) A fejlődést segítette a bérleti rendszer terjedése is. gépek (alagcsövezés. homoki szőlőkultúra a Duna-Tisza közén stb. vetőgép. valamint 1892-től az arany alapú korona lett a közös pénz).

Az ipar egyes szektorainak (pl.vagy repülőgépgyártás (Pesten. A kiegyezés évében alapították a Magyar Általános Hitelbankot.A tradicionális juhtenyésztés és rideg állattartás visszaszorulóban volt. Az 1880-as évek közepétől az ipari forradalom hatására Magyarországon az ipar fejlődése újabb lendületet vett. a vas. az európai élbolyt elérni nem volt képes. monopolkapitalizmus 91 . Déva–Temesvár) erősödtek meg. A fejlődés ellenére/hatására aránytalanságok figyelhetők meg a magyar gazdaságon belül. Egyes területeken világszínvonalú fejlesztések valósultak meg (pl. vegyipar. Budapest mellett új iparvidékek (pl. s nem csak Ausztria ipari fejlettségét közelítette meg. s ennek segítségével a magyar mezőgazdasági termékek gyorsan eljutottak a világpiacra (pl. Spanyolországot. Tiszán. a makkoltatva tartott bakonyi sertést pedig a mangalica és az angol hússertés. A magyar ipar kicsit megkésett fejlődése a többi nyugati állam iparához képest előnyöket is rejtett magában. A változások hatására az ipari forradalom vált meghatározóvá. Nagyvárad–Fiume vasútvonal). Rimamurány–Salgótarján. az izzólámpagyártás (az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Ezekben az iparágakban a termelés súlypontja a Monarchián belül már Magyarországra tevődött. Dráván. A korszakban fejlődött az ország gazdasági központjává és világvárossá Budapest. Temesvár–Bécs. Portugáliát és a Balkánt megelőzte a korabeli magyar gazdaság. megjelentek pl. és a tőkés gazdaságra jellemző ciklikusság (túltermelés és pangás váltakozása). Száván és a Maroson is. A bejövő tőke jelentős része német eredetű volt. Rákoson repülőgépgyártás. élelmiszeripar. jól tejelő „színes” svájci és holland szarvasmarha. Mindez új fajták megjelenését is jelentette: a magyar szürkét felváltotta a hízékonyabb. sőt Magyarország több iparágban és fejlesztésben a világ élvonalába került.). A tőkebehozatal részben bányák és gyárak alapításához járult hozzá. Aradon autógyártás. ferdevállú magyar nagyipar.és vasúthálózat. ami magas termelékenységhez vezetett. ami az európai élvonalba emelte a magyar ipart. s ez lehetővé tette a Monarchia. amit a bankok hitelekkel finanszírozták. A századfordulóra megerősödött a jelentős részben terménykereskedelemből származó magyar tőke szerepe. a magyar gőzmozdonyok sorra nyerték el az ipari kiállítások díjait. Míg Oroszországot. fejlett bank. helyette az istállózó állattartás terjedt el. a politikai stabilitás. azon belül is Magyarország gazdaságának felzárkózását. a szitálás gépesítése). élelmiszeripar). A magyar ipar fejlődését a magyar kormányok adókedvezményekkel segítették. A magyar gazdaság és ezen belül az ipar fejlődését a Monarchia egységes piaca.és acéltermelés felfutásának köszönhetően magas színvonalú gépgyártás alakult ki. de kiegyensúlyozatlan. ún. A fő kereskedelmi útvonalat azonban a vasút jelentette. s ezután gyorsan nőtt a hitelintézetek száma is. az állami iparpártolás. A reformkori Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (1842) és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár mellett létrejött a Magyar Földhitelintézet (1863). a világ harmadik legnagyobb izzólámpagyártója). gépipar és az ezekre épülő gépgyártás: autó. Kassa–Diósgyőr. a mezőgazdasági ország olcsó megélhetési viszonyai – melyek alacsonyabb munkabért tettek lehetővé – alapozták meg a látványos változást. mivel az újonnan létesült vállalatok az ipari forradalom legújabb vívmányait is alkalmazhatták már. hanem az európait is. A fejlődés fokozottan érvényesült az újonnan megalakult iparágakban: pl. közepesen fejlett agráripari országgá vált. A folyószabályozás lehetővé tette a gőzhajózást a Dunán. A már hagyományosnak tekinthető iparágak tovább erősödnek (pl. Győrött a Rába). Korszerű. gépgyártás) fellendülését nagymértékben segítette. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Győr–Pozsony. a monopóliumok (pl. ami a gazdasági kiegyezés megújításakor minden esetben komoly vitákhoz vezetett. A magyar közlekedési rendszerben óriási változás történt. Lezárás. Mechwart András rovátkolt hengerszéke. összegzés A dualizmus korában lejátszódó gazdasági változások jelentős fellendülést eredményeztek. hogy rendelkezésre állt a Monarchia egész piaca is. ill. A konjunktúra nem lett volna lehetséges a külföldi tőke beáramlása nélkül.

család. az 1880-as évektől egyenletes. tehát a kivándorlók között az össztársadalmi arányoknál jóval magasabb volt a nemzetiségiek aránya. tétel: Nemzetiségek a dualizmus időszakában Nem FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével ismertesse a magyarok és a nemzetiségek viszonyát a dualizmus kori Magyarországon! FELELETVÁZLAT Bevezetés Magyarország lakossága másfél évszázad alatt 2. Dél-Amerika felé). megélhetési gondokkal küzdő társadalmi rétegek. század második felében tehát jelentős arányeltolódások mentek végbe a nemzetiségi összetételben: a magyarság aránya (Horvátország nélkül) 41%-ról 54. a lakóhelyén megélni nem tudó mezőgazdasági népesség megindult a munkaalkalmat kínáló városokba és részben a tengerentúlra (pl. Az egyéni szabadságjogokat a nemzetállami léttel egybekapcsoló klasszikus liberalizmus saját ideológiájából 92 . másrészt a vidékről városba költözött. világháborúig) vette kezdetét. a demográfiai robbanás azonban nem azonnal és nem egyszerre érintette az országot: a fejlettebb területeken (városok. A kivándorlás során a legnagyobb veszteség a szlovákokat érte. A változás alapvetően három dolognak köszönhető: Az életkörülmények javulása miatt megnőtt a természetes szaporulat. gyors ütemű folyamat (I. 50. A városlakók asszimilációja azonban jelentős volt. hogy a népszámláláskor sem derült ki egyértelműen az etnikai hovatartozás. hamarabb vált a demográfiai robbanás részévé a magyarság. a gyökereiktől – szülőföld. szlovákokkal és ruszinokkal együtt. USA.) A korabeli adatok hitelét azonban csökkenti. A reformkor érdekegyesítési gondolata elvileg kiterjedt a nemzetiségi érdekek egyeztetésére is. a másik oldalon azonban kis-.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli jött létre. vagy alkalmazkodásképp az asszimilálódó népesség tagjának is vallhatta magát. A ki. Felvidék) hamarabb ment végbe.5%-ra nőtt. kolera. Az asszimiláció (beolvadás) egyrészt felgyorsult a városi német és zsidó lakosság körében. az érdekegyesítő nemzetiségi politika realizálása azonban – mint 1848 bizonyítja – nem sikerült. mint a többi nemzetiség. tbc) ellenére is. a németekkel. Kanada. Az ország népessége 30 év alatt 33%-kal nőtt a jelentős mértékű kivándorlás ellenére is. (A zsidóság egyenjogúsítására 1867-ben került sor. még a járványok (pestis. s bár két nagy kolerajárvány visszavetette a fejlődést.és bevándorlás is a magyarság arányát növelte. Az elvándorlás a Felvidéket és a Kárpátalját érintette leginkább.5-szeresére nőtt. hiszen a megkérdezett lehet kettős gyökerű. Kifejtés A XIX. egyház – elszakadó emberek a városok domináns etnikumába olvadtak be. hiszen minden 100 kivándorlóból csak 33 volt magyar. század második felében indult meg az ipari forradalommal összefüggő népességugrás (demográfiai forradalom). A demográfiai robbanás nagyarányú elvándorlást okozott. vallásuk pedig 1895-ben lett bevett vallás. az elmaradott térségekben (Erdély) később jelentkezett. Dunántúl. A XIX. törpebirtokosok milliói.

A román vezetők összeállították nemzetiségi sérelmeik listáját. a megnyíló politikai szabadságjogok viszont a nemzetiségi törekvéseknek nyitottak szabadabb teret. a magyarok közül Kossuth Lajos dolgozta ki a Duna-menti konföderáció tervét. A per (1-5 éves börtönbüntetést kaptak a vezetők) hatására egyrészt megerősödött a romániai magyarellenes szervezetek propagandája. ennek következtében a feszültség egyre nőtt. azaz nem vettek részt a magyar országgyűlés munkájában. sokan megkérdőjelezték. az oktatásban és az egyházi életben biztosította a nem magyar népek számára az anyanyelv használatát. Erdély) szövetséget hoznak létre a Habsburg Birodalom helyett. a korábbi. valamint az. Ez a tényező. A nemzetiségek a nemzetiségi törvénynél többet akartak. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezéssel Horvátország széleskörű önkormányzatot kapott: saját közigazgatást. Az 1890-es évektől kezdve azonban fokozottabban síkra szálltak jogaik bővítése érdekében. században több osztrákellenes nemzeti mozgalom képviselőjében felmerült. aminek értelmében lemondott a teljes önállóságról. a magyar vezetőréteg nem vette komolyan a feszültség nagyságát. a korabeli Európa legjelentősebb nemzetiségi törvénye számos liberális elemet tartalmazott. Az 1868-as rendezés nem magyar nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját a dualizmus kor kormányai egyre kevésbé érvényesítették. Kossuth tervezete (1862) szerint a térség kisebb államai (Magyarország. Az 1868-as törvény. Lezárás. és képviselőket küldhetett a magyar országgyűlésbe. az alsó fokú bíráskodásban. s ezt Bécsbe vitték Ferenc Józsefhez. ezért tiltakozásuk jeléül jó ideig passzív ellenállást folytattak. A tervezetet mind a magyar. kormányt. összegzés Magyarországon elnyomták a nemzetiségeket abban az értelemben. Az önrendelkezés hiányának elmaradása miatt a XX. A nemzetiségi elit számára azonban ez a felfogás elfogadhatatlan volt. Ők társnemzeti státust igényeltek. 1848-as rokonszenven alapuló pozitív viszonyulás az ellenkezőjére változott. de olyasféle terror. mind a nemzetiségi vezetőréteg elutasította. azaz – az autonómiával felruházott horvátokat kivéve – tagadta a nem magyar nyelvi-kulturális közösségek nemzet jellegét.) A törvényhatóságok és a községek önkormányzatának szűkítése. A törvény azonban nem tért el az egy politikai nemzet elvétől. Az 1867 utáni magyar asszimilációs politika „eredményeképp” a nemzetiségi iskolahálózat az 1880-as évektől nem fejlődött. föderatív átszervezést vártak. (Lásd a forrásokhoz írtakat. A magyar politikai elit 1867-ben a kiegyezéssel történelmi kompromisszumot kötött Béccsel. aminek következtében pert indítottak ellenük a magyar hatóságok. egyesíthette a történelmi magyar államrészeket (Erdély. másrészt az intézkedés Nyugat-Európában megrökönyödést váltott ki. Erre jó példa a román Memorandum-per (1894). világháború alatt a nemzetiségi politikusok már nem az OMM-án belül képzelték el népük további sorsát. a magyarországi nemzetiségi kérdés pedig magyar belüggyé vált. Községi szinten.fakadóan nem talált megoldást a nemzetiségi kérdésre. Az anyanyelvű oktatás támogatása helyett inkább a magyar nyelvű oktatás kiterjesztésére. Románia. század elején és az I. nem mutatkozott. országgyűlést alakíthatott ki. s ezen keresztül nyelvi-kulturális magyarosításra törekedtek. autonómiát követeltek. Szerbia.) A Duna völgyi népek összefogásnak terve a XIX. hogy a nemzetállamok korában reális alternatíva-e egy ilyen államszövetség. a nemzetiségi szervezetek és egyesületek megalakításának jogát. mint a cári Oroszországban vagy 1915-ben az örményekkel szemben az ifjú török mozgalom részéről. ahol a községek és megyék nemzeti alapú önkormányzatával kívánta a nemzetek érdekképviseletét megoldani. Horvátország. A századfordulón a Monarchia mérvadó politikacsináló köreiben napirenden van a dualizmus revíziójának és a birodalom valamiféle föderalizálásának a gondolata. a központi hatalom erősítése. hogy önrendelkezési joggal bíró kollektivitásként nem jelenhettek meg a politikában. Határőrvidék). Ferenc Ferdinánd köre a dualizmus 93 . Az uralkodó azonban felbontatlanul továbbította a dokumentumot a magyar kormányhoz. valamint a választójog szűk korlátok között tartása és a választások nyílt jellege ugyancsak összefüggött a magyar állam magyar jellegének erősítésére való törekvéssel. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hogy társadalmi szerkezetüknél fogva és a magyar választási rendszer szabályaiból fakadóan kevesebb képviselőjük jutott mandátumhoz.

javult a megtermelt élelmiszerek elosztása). agrárjellegű településeken élő népesség aránya. a lakóhelyén megélni nem tudó mezőgazdasági népesség megindult a munkaalkalmat kínáló városokba és részben a tengerentúlra (pl. (Lásd az adatokhoz írtakat. az OMM azonban nem tudott alternatívája lenni a nemzetállamnak. Felvidék) hamarabb ment végbe. század második fele a nemzetállamok megalakulásának kora Európában. világháborúig). orvosi felfedezések. USA. A kormányzat ugyan ügyesen kihasználva a gazdasági konjunktúrát. A határok mentén megvalósuló nemzetállamok biztatására azonban a Monarchia nemzetiségei a nemzeti önmegvalósítás kérdése felé fordultak. az ipari forradalommal összefüggő társadalmi változása a városiasodás. (A nemzetiségek helyzetéről lásd a foglalkoztatási táblázathoz írtakat. gyors ütemű volt a folyamat (az I. s bár két nagy kolerajárvány és a jelentős mértékű kivándorlás visszavetette a fejlődést.) A demográfiai robbanás nagyarányú elvándorlást okozott.) 94 . noha még ekkor is túlsúlyban volt a vidéki. A XIX. 51. században korábban soha nem látott demográfiai fejlődést élt meg: 1800 és 1914 között megduplázódott az emberiség lélekszáma.3 millióra nőtt. A kiegyezést követő négy évtizedben Magyarország lakossága 13. változások kedvezően hatottak az életben maradás tekintetében. század elején bontakozott ki. megszűnt a közép-európai egységes piac. A XIX. A korszak másik. így az ipari forradalom vívmányaiból részesedő Magyarországon is. Kifejtés A gyermekhalandósági mutató 1865-től Európa-szerte csökkent. tétel: Az életmód változásai a századforduló Magyarországán Az él FELADAT: A források és ismeretei segítségével értékelje a polgárosodás folyamatát a dualizmus kori Magyarországon! FELELETVÁZLAT Bevezetés A világ a XIX. vissza tudta szorítani a demokratikus és a szociális törekvéseket. A városfejlődés jelentősebb szakasza Magyarországon a XIX. Kanada. század második felében indult meg tehát az ipari forradalommal összefüggő népességugrás (demográfiai forradalom). Korányi Frigyes) magyarázható. A gazdasági fejlődés nyomán bekövetkezett változások. A városi lakosság növekedése a dualizmus idején háromszorosan felülmúlta az országos átlagot. a tudományok nagyarányú fejlődése együttesen vezettek ehhez a nagyarányú népességnövekedéshez.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli trializmussá alakításában gondolkodott. más körök másféle föderalizálási lehetőségben. ezzel azonban csak ideig-óráig odázta el a problémát.és kisgyermekkori halálozás számarányának csökkenése részben a táplálkozási szokások megváltozásával (emelkedett az élelmiszertermelés. Dél-Amerika felé). Bár a technikai. az 1880-as évektől viszont egyenletes. és a század végéig csak alig-alig részesültek a fejlődés áldásaiból.6 millióról 18. Ebben a mozgástérben jelentkeztek a magyar nemzeti törekvések ellen fellépő nemzetiségi törekvések is. az elmaradott térségekben (Erdély) később jelentkezett. a munkások lakta külvárosok többségében borzalmas körülmények között éltek az emberek. minőségi javulásával és az orvostudomány fejlődésével (Semmelweis Ignác. A demográfiai robbanás azonban nem azonnal és nem egyszerre érintette az országot: a fejlettebb területeken (városok. A csecsemő. Dunántúl. az életkörülmények átalakulása.

mozi. hiszen a képzettebb munkaerőtől nagyobb teljesítményt várhattak el mind az államigazgatásban. A népszerű lapokban jelentős volt a hirdetések aránya. minden társadalmi réteget megpróbált kiszolgálni. A sikeresebb lapkiadók egész „sajtóbirodalmat” hoztak létre. a pályaudvarok és a megépülő hidak közlekedési csomóponttá. (Lásd a forrásokhoz írtakat. utat törtek az új találmányok. tornaklub. A dualizmus kori társadalom új jelensége a megnövekedett szabadidő. közép. nagyobb tömegek számára is érthető. sok városunk mai arculata (bankok.) A politikai lapok – a piac megtartása érdekében – kerülték a nyílt pártpolitizálást. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) 95 . A városokban terjedtek a civilizáció vívmányai (csatornázás. század a polgári államok kiépülése. másrészt az alkalmazotti réteg növekedése jóvoltából következett be. míg a gyárnegyedek ipari centrummá tették a fővárost. egyébként is a korban a hír fontosabbnak számított a véleménynél.A közművesítés óriási változásokat eredményezett a lakosság életszínvonalában. szállodák. A lapokat a rikkancsok segítségével az utcán is árusították. Míg a reformkorban Kossuth vezércikkei hozták a Pesti Hírlap számára a sikert. a szakoktatás és az egyetemi képzés kiépítésének korszaka. A járványok visszaszorultak. A fizetőképes kereslet először Budapesten jelentkezett. vurstli. posták. összegzés A századfordulón lett valódi nagyhatalommá a sajtó Magyarországon. kövezett út). kirándulás stb. ez azonban nem jelentette azt. A nők számára is – különösen a század második felétől kezdve és főleg a városokban – jelentősen javultak a tanulási és munkavállalási esélyek. gyors ütemben. pl. turizmus. járda. vízvezeték. (Lásd a forráshoz írtakat. iskolák stb. kórházak. Jól elkülönültek egymástól a különböző negyedek: a belváros lett a politikai irányítás mellett a kereskedelem és bankvilág központja. ráadásul hiányzott a világvárossá váló Budapest és a vidéki nagyvárosok (Pozsony. tervszerűen épült. ami egyrészt a munkásság munkaidejének csökkenéséből. Az egyre virágzóbb főváros azonban elszakadt a lassabban korszerűsödő vidéktől. ám az iparosodás következményeként megkezdődött az ivóvízkészletek és a természetes vizek szennyezése. szenzációkat) is közlő. ilyenek voltak a bulvárhíreket (bűnügyeket.és rendszeres szórakozóhelyeként. A XIX. s ezzel Európa-szerte a tankötelezettség törvénybe iktatásának ideje.) a századforduló táján alakult ki. mint ma. Temesvár. cirkusz. (Pl. a művészek és középosztálybeliek találka. sportolás. mélyebb előismereteket és komolyabb elemzést nélkülöző. így az új szórakozási formák és lehetőségek is itt alakultak ki. bérházak. egész oldalas sportrovatot megjelentető Est-lapok. kialakult a modern tömegközlekedés. közvilágítás.és felsőfokú oktatásról lásd a forrásokhoz írtakat. Az éhínségek megszűntek.) Lezárás. Az oktatást kiemelt feladatként. mind a gazdaságban. (Az alap-.) Budapest a századfordulón már Európa 10 legnagyobb városa közé tartozott. A korabeli festmények és fotók tanulmányozásával szembeötlő. a dualizmus idején a gyorsan „fogyasztható”.) A magyar városok (belvárosok) városias külsőt öltöttek. posta. városházák. stratégiai ágazatként kezelték a kormányzatok. hogy mindenki jól is lakott. villamosság. Debrecen) közötti átmenet. botrányokat. Kassa. (Lásd a forrásokhoz írtakat. rövidebb cikkek voltak népszerűek. hivatalok.) A szórakoztatóipar üzletté vált. Közkedveltek lettek a kávéházak. hogy még a módos rétegek körében is sokkal kevesebb volt a kövér ember.

A békekonferencia céljai közé tartozott a háború alatt tett területi ígéretek valóra váltása. A wilsoni pontok többek között deklarálták a fegyverkezés csökkentésének. kisebb területek (5 város) Belgiumhoz. majd ezután tértek rá a békefeltételek megvitatására. Schleswig-Holstein északi része pedig Dániához került. január 18-án nyitották meg ünnepélyes keretek között Versailles-ban. mint a háborús pusztítást közvetlenül is elviselő európai országok. (1701. Wilson a béke garantálására javasolta a Népszövetség felállítását. június 28-án kötöttek békét igen súlyos feltételek mellett. Az USA érdekei alapvetően mások voltak. ami a világ elsőszámú hatalmává tette még a XIX. 58 bizottság végezte a részletes munkákat: az előkészítések. a nemzeti elv érvényesítésének.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 52. AusztriaMagyarország népeinek önálló fejlődési lehetőséget. a kereskedelem szabadságát. A franciák Németország visszaszorítására. de szélesebb nyilvánosságot kapott a Wilson amerikai elnök által képviselt. században is. Mivel az Egyesült Államoknak Németország legyőzése volt a célja. 1919 márciusától azonban az Ötök Tanácsa helyett Négyek Tanácsa működött. A konferencia általános célja a nagyhatalmi törekvések egyeztetése volt. Az időpont kiválasztása nem volt véletlen. 1918 januárjában kidolgozott ún. valamint igyekeztek lezárni a vitákat az etnikailag kevert területek és hatalmi konfliktusok kérdésében. Jelentős területi veszteségeket szenvedett el az ország: Elzász-Lotaringia Franciaországé lett.) A konferencián 27 állam képviselte magát. Pá etnik etnikai és gazdasági vonatkozásai FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a versailles-i és a washingtoni békerendszer létrehozásakor érvényesülő nagyhatalmi érdekeket! Térjen ki a Németországgal kötött békemegállapodás részleteire is! FELELETVÁZLAT Bevezetés Már 1917-ben megfogalmazódott a világháborút lezáró béke jellege és tartalma. január 18-án jött létre a Porosz Királyság.) A konferencia munkáját irányító testület a Tízek Tanácsa (amely kormányfőkből és külügyminiszterekből állt) és a kormányfőkből álló Ötök Tanácsa volt. Németországgal 1919. a titkos diplomácia megszüntetésének szükségességét. tétel: A Párizs környéki békék területi. de a vesztesek nem vehettek részt a tárgyalásokon (Lásd a forráshoz írtakat. a francia hegemónia biztosítására törekedtek Közép-Európában. azaz a bizottságok nem a békefeltételek megállapítását végezték először. független Lengyelországot. (Szovjet-)Oroszországot meg sem hívták a békekonferenciára. tisztességes béke (Wilson 14 pontja). a Tükörteremben. így enyhébb békefeltételeket tudott kialakítani. hanem megvizsgálták. Pomeránia 96 . valamint a gazdaság. s egyben – a német gyarmatok egy részének megszerzésével – konszolidálni tudja a Brit Birodalmat. Béketervek közül kettő kapott nagyobb propagandát: az egyik a Lenin által képviselt azonnali és igazságos (annexió nélküli) béke. hiszen az európai hatalmi villongások nem érintették. Elsősorban saját gazdasági előretörését (nyitott kapuk. mert a japán kormányfő nem vett részt az európai ügyek rendezésében. határmódosító tervezetek készítését a Tanács felügyeletével. amit elsősorban a nagyhatalmi érdekek befolyásoltak. hogy sikerül visszaállítani a háború alatt megingott hatalmi egyensúlyt. Nagy-Britannia bízott abban. majd 1871. tengerhajózás szabadsága) és nagyhatalmi státuszát igyekezett biztosítani. hogy a győztesek területi igényei hogyan teljesíthetők. jelentések. január 18-án Versailles-ban a Német Császárság. Kifejtés A békekonferenciát 1919.

de a végső és teljes összeget később állapították meg. támogatta a nemzetközi konfliktusok békés úton történő rendezését. világháborúhoz. s feloszlatták a vezérkart. Lezárás. A béke Németországgal szemben megalázó feltételeket határozott meg. (Lásd majd a hitleri Németország terjeszkedő politikája. korridor (Kelet-Poroszország és Németország közötti rész) révén kijutott a tengerre. A washingtoni békében (1921-22) rögzítették a nagyhatalmak flottáiknak arányát és a tengeri kereskedelemben a nyitott kapuk elvét. A békeszerződés tartalmazta az Anschluss tilalmát is. az Anschluss tilalma. addig most ennek megteremtése már nem volt közös érdek. hogy döntéseit egyhangúlag kellett meghoznia és nem rendelkezett katonai békefenntartó erővel. Az aláíró országok kötelezték magukat arra. Poznan és térsége Lengyelországé lett. tartózkodott az új nemzetközi rendszer garantálásától is. A francia hegemón törekvések miatt a győztesek között is viták bontakoztak ki. században a konfliktusok lezárultát követően az európai nagyhatalmak a hatalmi egyensúly megteremtésére törekedtek. kisebbségvédelmi törvények is születtek. főként a britek nem nézték jó szemmel Franciaország túlzottnak tűnő megerősödését. így a Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmust a győztesek nem fékezték kellőképpen. de a lengyelek használhatták. és Lengyelország az ún.) 97 . s ez idő alatt az itteni szénbányákat Franciaország aknázhatta ki. összegzés Az USA. a flottát pedig elsüllyesztették. a Távol-Keleten Japán). a túlzott jóvátétel. A Népszövetség azonban nem tudta betölteni a rá osztott szerepet. világháború) Míg a 18-19. pl. (II. lakosságának 10%-át (6. ezeket azonban nemigen tartották be. A hadsereg maximális létszámát 100 ezer főben határozták meg (ebből 4000 tiszt). Felső-Szilézia azonban népszavazás után Németországnál maradt. Az eredeti francia szándékokhoz képest mérsékeltebbé váltak a területi követelések.9 milliárd márka „végleges” jóvátételt határoztak meg. A genfi székhelyű Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) eredeti szerepe szerint szavatolta a békeszerződések végrehajtását. A Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték.5 millió fő) vesztette el. (Az 1929. A békerendszer „eredménye” a belső ellentmondások és a nagyhatalmi érdekek ütközése miatt hosszú távon egy újabb háború kirobbanása volt. a haderő és fegyverzet túl radikális leszerelése. Működésképtelenné vált amiatt. A német gyarmatokat a győztesek kapták meg (pl. léghajók és repülők hadrendbe állítását. A Rajna-vidék (a folyó jobb partját 50-60 km mélységben) 15 évre nemzetközi megszállás alá vonták és egyben demilitarizálták. A békekonferencián ún. a német nép (és szövetségesei) kizárólagos felelősségének kimondása. s mivel nem lépett be az eredetileg Wilson által megálmodott Népszövetségbe sem. eszerint 20 milliárd márkát kellett fizessen Németország azonnal. Az etnikai elvet – bár a wilsoni pontok között szerepelt – a határok meghúzásánál végül nem vették figyelembe. a revíziós törekvések alapvetően meghatározták az európai hatalmi viszonyokat a két világháború közötti időszakban. A békerendszer alapot szolgáltatott a II. Végül az angol-francia vetélkedés színtere lett. Gdansk (Danzig) „szabad terület” státuszban nemzetközi (Népszövetség) felügyelet alá tartozott. ami miatt a nemzetközi konfliktusok idején nem tudott megfelelő tekintéllyel élni. Megtiltották harckocsik. június 7-én aláírt Young-tervben 113. kivonulva a béketárgyalásokról. felügyelte a kisebbségvédelmi szerződések betartatását és gyámkodott a német gyarmatokból és török területekből kialakított mandátumterületek felett. Nyugat-Poroszország jelentős része.keleti része. megtagadta a békeszerződések ratifikációját. Az USA megpróbálta érvényesíteni érdekeit a Csendes-óceán térségében. ám ezért „kárpótlásul” Franciaország hatalmas hadisarc és jóvátétel kifizetését eszközöl(het)te ki. A jóvátétel összegéről 1921 májusában született egy előzetes megállapodás. hogy a lakosságnak biztosítják a teljes jogi egyenlőséget. tengeralattjárók.) Németország területének 15%-át (70 ezer km2).

Franciaország) párhuzamosan új államok is bekapcsolódtak a terjeszkedésbe. lemaradhatott a nagyhatalmi versenyben.) Az orosz-török háborút lezáró berlini kongresszuson (1878) megvalósuló német–osztrák–magyar együttműködést Bismarck és Andrássy Gyula szorosabbra vonta. Kifejtés A XIX. világhatalommá akarta tenni országát. Ezért került sor az eddig még el nem foglalt területek megszerzésére. Németország. az USA és Japán. Franciaország és az ún.) Az intenzív fejlődés maga után vonta a hódítások. a Balkán. a gazdasági élet központja. Ennek eszköze pedig a hadsereg volt. a német diplomácia – kihasználva az észak-afrikai olasz-francia ellentéteket – Olaszországot is bevonta a kettős szövetségbe. így beérték az addigi centrum országokat. és az öt európai hatalomból maga mellett tudjon kettőt (OMM és Oroszország). a legnagyobb gyarmatbirodalommal rendelkező Nagy-Britannia. Jelentős szerepet játszott az újabb gyarmatosításban a nagyhatalmak közötti verseny. Németország. az újabb gyarmati területek megszerzésének kényszerét. 98 . Nagy-Britannia. s 1879-ben megkötötték a kettős szövetséget. A XIX. második felében jelentős ipari fellendülés zajlott le Európában és Észak-Amerikában. „későn jövők”. Japán) gyorsabb növekedési ütemet produkáltak. hiszen a gyarmatok nyersanyagforrások és piacok is voltak egyben (gyarmatbirodalmak). az OMM. ami ezáltal hármas szövetséggé alakult 1882-ben. a korábbi gyarmatosítók kezén lévő területek „újraosztására”. Perzsia. A régi gyarmatosító hatalmakkal (Nagy-Britannia. de Európa legnépesebb. mint Németország. bár elmaradott gazdaságú országa mégis jelentős katonai potenciált képviselt. Az alacsonyabb szintről indulók (USA. S bár mind a két ország igyekezett javítani kapcsolatait Oroszországgal. porosz vezetésű német egységállam külpolitikája kezdetben arra irányult. ill. tétel: Az el világháborúhoz vezető konfliktusok Az első FELADAT: A források és ismeretei segítségével ismertesse a hatalmi viszonyok és érdekek változásait. mind az OMM vissza akarta szorítani. A XIX. Oroszország) határozta meg a világpolitikát. szövetségi politika azonban II. Franciaország és Ausztria/OMM a német egységért vívott háborúban elszenvedett veresége és az ipari fejlesztések lassabb üteme miatt sokat veszített korábbi befolyásából. században Európa vezető hatalma. pl. akik csak az ipari forradalom második szakaszába tudtak bekapcsolódni. hiszen aki nem szerzett gyarmatokat. amelyek az első világháború kirobbanásához vezettek! FELELETVÁZLAT Bevezetés A XIX. Minden terület stratégiai jelentőséget nyert.) A Bismarck nevéhez kapcsolható kontinentális. (A következő évben Románia is csatlakozott ehhez a szövetséghez. hogy elszigetelje Franciaországot. Az 1871-ben megvalósult. ami elsősorban a Monarchia számára volt kedvező. sz.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 53. A változások intenzitása alapján a centrum országok két csoportra oszthatók: az ipari forradalom első szakaszában is részt vevő országok. (Lásd a vastermelési adatokhoz írtakat. század végére öt európai nagyhatalom (Nagy-Britannia. Mandzsúria) mind Nagy-Britannia. Vilmos trónra lépésével (1888) megváltozott: Németország bekapcsolódott a gyarmatokért folyó küzdelembe. század folyamán befolyását folyamatosan növelő Oroszország hatalmi ambícióit (Földközitenger. (Lásd a forrásokhoz írtakat. óriási nyersanyagtartalékokkal rendelkező. Franciaország.

mind Oroszországgal (Közép-Ázsia) szembekerült a századfordulón. Az antant első problémája s egyben szakítópróbája az első marokkói válság volt (1905). hogy egy újabb balkáni konfliktus európai/világméretű háborúvá szélesedik ki. ezért feladva a „fényes elszigeteltség” politikáját Németországhoz próbált közeledni. amelyek egy minden korábbinál nagyobb háború kitörését tették valószínűvé. Az egyre egyértelműbb német gyarmatosítási szándékok (pl. 99 . ekkortól Hármas Antantnak nevezték az együttműködést.) A gyarmati terjeszkedés miatt Nagy-Britannia mind Franciaországgal (Afrika). A növekvő katonai erejének tudatában egyre magabiztosabbá váló német külpolitika azonban visszautasította a közeledést. mind Oroszország veszélyesnek ítélte a helyzetet. hanem – ahogy a többi országnál is – egyfajta gazdasági kényszer következménye. Az antant államok önálló külpolitikát folytattak. mind Oroszország szövetségben állt. (Lásd a forráshoz írtakat. Mivel Franciaországgal mind Nagy-Britannia. szoros szövetséggé válása éppen a német expanzív külpolitikának volt köszönhető. amelyek tagjai között olyan jellegű konfliktusok halmozódtak. a németek pedig a korábbi pozíciójukba nem nyugodtak bele. összegzés A világpolitika új erővonalát a XX. hogy megkössék a hivatalosan csak a kétoldalú gyarmati konfliktusok megoldásáról szóló entente cordiale-t (1904). Vilmos hatalomra kerülésekor tehát mind Franciaország. (Balkán = lőporos hordó. így vélelmezhető volt. A rendkívül intenzíven fejlődő német gazdaságnak piacra és olcsó nyersanyagforrásokra volt szüksége. (Lásd a forráshoz írtakat. A német haderő fejlesztése és a német flottaépítési program (lásd a forráshoz írtakat) arra késztette a franciákat és a briteket. mert az angolok nem akarták vezető pozíciójukat elveszteni. század elejére az angol-német szembenállás jelentette. a cár hajlott a franciákkal kötendő szövetségre (1893). hiszen a brit gyarmati érdekeket már nem veszélyeztette Perzsiában. (Katonai erőviszonyokról lásd a táblázathoz írtakat. ill. hiszen a marokkói válság idején Nagy-Britannia Franciaország mellé állt. bagdadi vasút) sértették Nagy-Britannia érdekeit.II. s mivel nem voltak egymással ellentéteik. Kialakult tehát a két szövetségi rendszer. Az antant megerősödése. jeruzsálemi zarándoklat. az ellentétek miatt a helyzet bizonytalan maradt a félszigeten. Vilmos és a militáns körök által irányított agresszív külpolitika nemcsak hatalmi kérdés. az afrikai terjeszkedés pedig Franciaországét.) A balkáni államok saját érdekeik szerint kerestek és találtak nagyhatalmi szövetségeseket maguknak. a Német Császárságot azonban ezzel a lépéssel körbe tudták fogni. Így elindult a francia-angol közeledés a fashodai válság (1898) után. Lezárás. II. A szerződés azonban egyértelműen jelezte a korábban ellenséges viszonyban álló két nagyhatalom együttműködési szándékát.) Mivel a berlini kongresszus egyáltalán nem oldotta meg a balkáni konfliktusforrásokat. és ezzel jelentősen meggyengülő Oroszországgal szövetséget kötött Nagy-Britannia (1907). Vilmos látogatása Isztambulban. gyakorlatilag csak vészhelyzetekben léptek fel szövetségesként. II.) A japánoktól vereséget szenvedő.

Olympe de Gouges megfogalmazta A nők jogainak nyilatkozatát) A nők tehát több alkalommal is olyan csoportként jelentek meg. illetve Madame Roland-nal is.) 1793-ban azonban betiltották a női politikai klubokat.) A francia forradalom után polgárosodó társadalmakban a nők dolga lett például a gyermeknevelés. tehát politikai vezetőkként léptek fel. század fordulóján! FELELETVÁZLAT Bevezetés A felvilágosodás hatására egyre jelentősebb vita bontakozott ki a nők művelődésének. a háztartás vezetése. Ennek a gondolatmenetnek folytatásaként vallották többen is. hogy érvényre juttassa őket. a forradalmi átalakítás felé terelni nagyhatalmú férfi ismerőseiket.) A csecsemő. iskoláztatásának fontosságáról és ennek közéleti következményeiről. ahol már nemcsak a hagyományos női feladatokra való felkészítés folyt. az életkörülmények átalakulásának. tüntetéseket szerveztek. (A jakobinus terror idején guillotine végez Olympe de Gouges-zsal. Descartes filozófiájára támaszkodva (amely szerint az ész nem tekinthető férfi avagy női princípiumnak. tétel: A nő szerepének változása nők FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a nők szerepében bekövetkezett változásokat a XIX-XX. Manon de Condorcet). majd a nőknek megtiltottak mindennemű politikai tevékenységet. és felgyorsult az egyetemi képzés kiépítése. munkakörülmények) és nagyobb önállóságot vívtak ki maguknak. az ipar szükségleteinek megfelelően bővült a szakoktatás rendszere. hanem tudományos képzésben is részesültek. és olykor arra is képes. (1800 és 1914 között megduplázódott az emberiség lélekszáma. Ebbe a folyamatba illeszkedik a lányok számára alapított iskolák számának növekedése. kezdeményeztek (pl.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 54. hogy a nőknek lehetővé kell tenni a politizálást (bár ez még nem feltétlen jelentette a választójog megadását). a tudományok. vitairatokat vagy újságcikkeket tettek közzé. Fontos szerepet játszottak azok is. amelynek nincs neme). hogy a nőknek (családanyáknak) legalább akkora szerepe volt a társadalmi és gazdasági változások megalapozásában. Kifejtés A francia forradalom idején a nők jelentős politikai szerepet vállaltak. akik nyíltan igyekeztek befolyásolni. (pl. században megjelent az a felismerés is.) A XIX. A XVIII. az asszonyok menete Versailles-ba) beadványokat szerkesztettek a Nemzetgyűléshez. hiszen ezt bérerejük lehetővé tette. században a fejlett világ korábban soha nem látott demográfiai fejlődést élt meg. (Lásd a forráshoz írtakat. A tömeggyűlések szónokaiként léptek fel. században Európa nyugati és középső részében egyre több helyen iktatták törvénybe a tankötelezettséget. az egészségügy nagyarányú fejlődésének köszönhetően a XIX. ingó és ingatlan vagyont örökölhettek. A gazdasági és társadalmi változásoknak. szeretőiket vagy rokonaikat (Madame Roland. a Konventhez. A mezőgazdasággal foglalkozó. de a királynak átnyújtott petíciók sem voltak ismeretlenek. egyre többen fogalmazták meg a nők iskoláztatásának fontosságát. de közéleti szerepüket lassan szerezték viszsza. vidéken élő nőket érintették talán legkevésbé a változások. (Lásd a forráshoz írtakat. A munkások soraiban dolgozó nők is egyre több jogot (pl. munkaidő.és kisgyermekkori halálozás számarányának csökkenése és a halálozási ráta stagnálása idézte elő a népesség növekedését a társadalom különböző rétegeiben. amely elszántan hangot ad érdekeinek. 100 . mint a férfiaknak. hanem olyan jelenségként kell felfogni.

amelyek a nőkről és nőknek (ún. század második felétől kezdve és főleg a városokban – jelentősen javultak a tanulási és munkavállalási esélyek. Az asszonyoknak valami sajátos. hogy a polgári réteghez tartozó férjezett nők dolgozzanak. de itt görög nyelvet nem.) Lezárás. Európában először a zürichi egyetem engedélyezte nőhallgatók beiratkozását. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy beleszóljanak saját társadalmi–politikai helyzetük alakításába. A szüfrazsetteket még a kilátásba helyezett börtönbüntetés sem riasztotta vissza a kirakatok betörésétől. Az Országos Nőképző Egyesület törekvéseinek eredményeképpen. az egyesület budapesti felsőbb leányiskolájában. A nők fizetése. a nadrág hétköznapi viseletként sem számított már kivételesnek. A nyugati társadalmakban – az életszín- 101 . s bár elismerésük nem volt általános. a vezető pozíciót betöltő nő még ritkaságszámba ment. Észak-Amerika és Ausztrália felvilágosultabb országaira. szociális. a szoknyák és a frizurák. a nők jogaiért fellépő egyesületek. A századfordulós női divat is tükrözte a változásokat: elterjedtek a könnyebb anyagok. De még itt sem volt szó egyenlőségről. század végi könyvek és sajtótermékek között szembetűnően megnőtt azoknak az írásoknak a száma. 1895-től tanulhattak Magyarországon a nők bölcsészeti. munkahelyi előmenetele és közéleti szerepe jóval elmaradt a férfiakétól. század fordulóján világszerte sorra alakultak a feminista. és a nők tömeges munkába állása átalakította a társadalom képét. a politizálásra. A feminista aktivisták még ennél erőszakosabb cselekedetektől sem riadtak vissza: egy 1913-as lóversenyen Emily Davison a király lova elé vetette magát. A világháborúk következtében megváltozott a munkaerőpiaci helyzet. női témákat feldolgozva) íródtak.) A nők jogaiban bekövetkezett változások Európa. a rajz és a kézimunka oktatása is. A szexuális normák ugyan már kevésbé voltak szigorúak. A feminista mozgalmaknak azonban létezett egy jóval békésebb. (Lásd a forráshoz írtakat. A tudományos életben is megjelentek a nők. 1911-ben pedig kémiai Nobel-díjat kapott. Őt tekintették a nőmozgalom első mártírjának. hasznosnak vélt tevékenységeket végezzenek a nők. orvosi és gyógyszerészeti karokon. A nők választójoga a XIX. átgondolásra késztette többek között a hagyományos nemi szerepekről vallott nézeteket. még kevésbé egyenlő feltételekről. a családon belüli munkamegosztási elveket. sőt a gyújtogatástól sem. Erkölcstelennek minősült a nemi felvilágosítás vagy a házasság előtti nemi élet is. latint is csak az ötödik osztálytól kezdve tanítottak. A gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány a lányokat is feljogosította a felsőfokú tanulmányok folytatására.A dualizmus kori Magyarországon a nők képzésében is új korszak kezdődött. rövidebbek lettek a ruhák. A nyilvános helyen cigarettázó hölgyeknek sem kellett már hangos rendreutasítástól tartaniuk. a lengyel származású francia Marie Sklodowska-Curie asszony 1903-ban fizikai. a felelős döntésekre alkalmatlannak tartották őket. század végéig komolyan fel sem merült (a francia forradalom idején akadt kivétel). ezért válhatott a feminista mozgalmak egyik legfontosabb céljává a választójog megszerzése. (Lásd a forráshoz írtakat. a hagyományos polgári. A fiúk számára is kötelező tárgyak mellett a tantervben szerepelt az ének.) A XIX. Tanterve főbb vonásaiban megegyezett a fiúgimnáziumok tantervével. összegzés A nők számára is – különösen a XIX. Angliában erőszakos eseményekre is sor került: a magukat szüfrazsetteknek nevező úri hölgyek tüntetéseken csaptak össze a kivezényelt rendőrökkel. 1896-ban megnyílt az első leánygimnázium. Az életmód megváltozása Nyugat-Európában csakúgy. mint a dualizmus-kori Magyarországon is jellemzően a városi nők különböző rétegeire volt jellemző. női szerepekkel jobban összeegyeztethető vonulata is: a jótékonysági. egyházakhoz kapcsolódó női szervezetek működése lehetőséget biztosított arra. Még 1912-ben is csak három ilyen intézmény működött az országban. A leánygimnáziumok létesítése azonban nehézkesen haladt. A nők fogyasztóként is jelentősen befolyásolni tudták már a média átalakulását. A XIX-XX. de a közvélemény meghatározó része még elutasította. eltérő gondolkodásmódot és képességeiket korlátozó természetet tulajdonítottak. illetve nagyvárosaira korlátozódtak. és az így szerzett sérüléseibe belehalt. hogy a társadalom (vagy inkább a férfiak) megítélése szerint látványos. Magyarországon az első hölgy 1896-1900 között végezte el az orvosegyetemet. Ezzel elvitatták tőlük a jogot.

s ezért mindenki szabadulni akart az értékpapírjaitól. s a birodalmi méretekre tervezett iparágakat megfosztották felvevőpiacuktól. amely csak fokozatosan és kis lépésekben kapcsolódott be ismét a nemzetközi gazdaság rendszerébe. amely előnyöket nyújtott a brit birodalom. A gazdasági kapcsolatokat akadályozta a világháború alatt és után bevezetett protekcionista behozatali vámok továbbélése Nagy-Britanniában. ezért az egyes cégek részvényeinek árfolyama sokszorosan meghaladta az adott cég tényleges jövedelmét. az ő javaslatára alapította az 1910-ben Koppenhágában tartott Szocialista Internacionálé a nemzetközi nőnapot. A New York-i tőzsdén a kereslet egyre nőtt. viszont az érintett országok viszonylag rövid idő alatt újjáépítették a gazdaságukat. világháború véget vetett a XIX. hiszen az ország gazdaságának meghatározó szerepe volt. Kifejtés A válság egyik fő oka az I. Az amerikai gazdaságban igen magas szintet ért el a részvényspekuláció. (Lásd a forráshoz írtakat. tétel: A vilá világválság jelenségei. amely az áruk viszonylag zavartalan cseréjén és az egyre jobban kiépülő világkereskedelmen alapult. a későbbi Brit Nemzetközösség országainak. 55. (Lásd a forráshoz írtakat) A szocialista mozgalmak is felkarolták a nők egyenjogúságának ügyét. a tartós fogyasztási cikkek. Az USA pozíciója a háborúnak köszönhetően tovább erősödött. mielőtt még teljesen elértéktelenedtek volna.) A folyamat azonban teljes egészében az Egyesült Államok gazdasági prosperitásától függött.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vonal fenntartása érdekében – egyre elterjedtebbé válik a kétkeresős családmodell. világháború megrázkódtatását ki nem heverő és a Dawes-terv megvalósításának módja miatt ingatag világgazdaság volt. Másrészt jelentős változást okozott a hatalmas orosz térség kiesése az áruforgalomból. Az amerikai gazdasági helyzet változásai világméretű következményekkel jártak. gazd gazdasági és társadalmi következményei FELADAT: A források és ismeretei alapján ismertesse a nagy gazdasági világválság okait. különösen a pénzügy és a kereskedelem terén. A konjunktúrát. Az USA rövid lejáratú hiteleket folyósított a háború után a vesztes országoknak. Ezek magas kamatúak voltak. folyamatát illetve a megoldására született törekvéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. 1929 második felében azonban az USA-ban csökkent az építkezések száma. a Német Szocialista Párt tagjaként egyik irányítója volt a szocialista nőmozgalomnak. felbomlott a birodalom gazdasági egysége. Clara Zetkin. században megalapozott világgazdasági rendszernek. így a gépkocsik eladása is. annak látszatát a világháborúban résztvevő országok számára folyósított sokmilliárdos kölcsön. a hatalmas fogyasztó piac és az értékpapírok árfolyamának megkétszereződése tartotta fenn. 1929 első felében még általános derűlátás uralkodott az Egyesült Államokban. ill. az újabb határok nehezítették az áru szabad áramlását. A közép. OMM) szétverése is negatív gazdasági következményekkel járt. Ő szervezte 1907-ben az első nemzetközi szocialista nőkonferenciát.és kelet-európai birodalmak (pl. Az értékesítési problémák miatt a részvények árfolyama megingott. Miután a 102 . Az ár mögött nem volt valós érték.

A kapitalizmus új korszaka következett be. és a problémákat megoldja maga a piac „vitalitása” a kereslet-kínálat révén. összegzés Az 1929-es válság: komplex válság volt. A tőzsde összeomlása és a túltermelési válság egymás hatását erősítették. A Birodalmi Munkaszolgálat létrehozásával elsősorban a német lakosság élelmiszerellátást próbálta biztosítani. más területeken (főként a harmadik gazdasági szektorban) viszont új beruházásokat ösztönzött (út-. parkosítás stb. szállást kaptak. (A II. aki a totális háborúra készülő fegyverkezési program és az infrastruktúra kiépítésének segítségével gyakorlatilag megoldotta a munkanélküliséget. vízerőművek építésére is. Első intézkedései egyikeként lehetetlenné tette a bankbetétek tömeges kivételét. fenn kell tartania a keresletet.és betétfelügyeleti intézményeket. hatással volt a politikai berendezkedésre és az emberek szemléletmódjára is. Az eladási láz hisztérikussá lett (1929. helyette természetessé vált az állami beavatkozás: pl. Németországban a válság mélypontján jutott hatalomra Adolf Hitler (1933. repülőterek. 103 . A válság megoldására új gazdaságpolitikai elmélet született: John Keynes. helyi megoldások léteztek.) A válság rövid időn belül láncreakcióhoz hasonlóan átterjedt Európára. Megállapította a tisztességes verseny szabályait. autópálya-építés. Összességében azonban nem született világméretű válasz a válság kezelésére. így teremtette meg egy önellátó össztársadalmi nemzetgazdaság létrejöttének a kereteit. (Lásd a forráshoz írtakat. „fekete csütörtök”.).) Az első megoldási kísérletek kudarca után kiderült. „fekete kedd”). Szerinte szükség esetén az államnak igenis bele kell avatkoznia a gazdasági keretekbe a válság megfékezése érdekében. Németországban pedig diktatórikus eszközökkel érte el Hitler a céljait. és műszaki szakemberek koordinálásával produktív közmunkát végeztek (pl.kínálat felülmúlta a keresletet. szakmai szakoktatás stb). még ha borul is az éves költségvetés a túlköltekezés és az állami megrendelések miatt. erdőültetés. csak lokális. pontos beszámolók a meggyőző hazaszeretet és demokráciába vetett hit jelszavaival egészültek ki. s az inflációs gazdaságpolitikának és az állami ellenőrzésnek (minimális és maximális árak meghatározása) köszönhetően stabilizálódott a dollár. Létrehozták a mai napig fennálló tőzsde. út. január 30. s a banktörvény kimondta: új bankot csak a pénzügyminiszter engedélyével lehet nyitni.) Kimondták. Franklin Delano Roosevelt lett. október 29. hogy a nagyarányú munkanélküliség egy természetes állapot. (Lásd a forráshoz írtakat. brit közgazdász szerint nem igaz. ezáltal enyhül a túlzsúfolt piac. hiszen az Egyesült Államokból megszűnt a tőkeexport. ezért meg kellett nyerni a közvéleményt: az USA-ban a rádió segítségével a reformokról közvetített rendszeres. akik ingyen étkeztetést. amihez a munkavállalóknak fizetőképes keresőként kellett megjelennie a piacon. Meghatározta a munkabérek alsó és felső határát. Megalapította a Polgári Tartalék Hadtestet: munkanélküli fiatalok jelentkezését várta. másrészt csökkentette a munkanélküliséget. A Hadtest tagjai egyrészt fogyasztóként jelentek meg (elsősorban élelmiszereket). sőt az amerikai bankok felmondták az európai hitelintézeteknek nyújtott hiteleket. ill. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Válságmegoldó programja a New Deal. világháború után az 1929–33-as gazdasági világválság közvetett és közvetlen hatására a szabadversenyes piacgazdaságot felváltja a szociális piacgazdaság. leszorította az inflációt.). 1929. október 24. megszabta az adott szakágban a (belföldre) termelés mennyiségét. hogy nincs többé visszaút a hagyományos liberális gazdaságpolitikához (az önszabályozó piachoz és a szabad tőkeforgalomhoz). az állammonopol-kapitalizmus. 1932 novemberében az USA elnöke a demokrata párti politikus.és hídépítés. Kiterjedt minden gazdasági szektorra. hogy a dollár aranyalaphoz kötöttsége megszűnt. célja az egyensúly fenntartása. az USA-ban. ami miatt a német és osztrák bankok fizetésképtelenek lettek.) A válság megoldása igen sok lemondással járt. Nagy-Britanniában államosítottak. javítóműhelyek. míg Németországban a nemzetiszocialista eszmék és az erős német állam felépítésének ígéretével. csökkentek az árak. Lezárás. meghatározatlan időre megtiltotta az arany kivitelét. Sor került a Tennesse folyó völgyének helyreállítása. A nemzeti ipar és mezőgazdaság helyreállítása érdekében állami beavatkozással visszafogta a kínálatot.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli

56. tétel: A nác ideológia és propaganda náci
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a náci ideológia legfőbb elemeit és a terjesztésére használt propaganda eszközeit! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A német szélsőséges csoportok a weimari köztársaság alatt nem jutottak komoly politikai szerephez. Az elégedetlenek főleg a válság által sújtott parasztok, kisvárosi polgárok és a munkanélküliek közül kerültek ki, ezért a mérsékelt középpártok támogatottsága csökkent, és mellettük megerősödött a munkásmozgalom, illetve a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP), azaz a náci párt. Az NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 1919-ben alakult meg. A párt célja, hogy gyűjtőhelye legyen a háborús vereség után létrejött rendszerben csalódott embereknek, a társadalom perifériájára került kommunista és kapitalizmus ellenes rétegeknek. A pártnak Hitler is tagja, 1921-től pedig elnöke volt. A párt kezdetben erőszakos úton kísérelte meg a hatalomátvételt. Első nagy akciójuk 1923 novemberében az ún. müncheni sörpuccs volt, amikor foglyul ejtették a bajor tartományi miniszterelnököt. A kísérlet azonban kudarcba fulladt, Hitler és társai börtönbe kerültek (Hitler ekkor kezdte írni a Mein Kampfot). A kudarcból Hitler azt a következtetést vonta le, hogy a hatalmat törvényes, legális úton kell megszereznie, parlamenti mandátumokért kell küzdenie, ezért amikor kiszabadult a börtönből (1925), újjászervezte a pártját és pártja propagandáját. Kifejtés Hitler az egész társadalom támogatását maga mögött szeretné tudni, ezért az 1921-ben kiadott 25 pontból álló program a szociális demagógia eszközeit vonultatta fel. A nagytőkéseknek megígérik az expanziót, azaz a régi gyarmatok visszaszerzésével újra piacokhoz jut Németország, valamint a kommunista mozgalom teljes felszámolását. A középrétegeknek állami támogatást, biztosabb egzisztenciát, a nagytőke korlátozását, valamint a középtulajdonosok védelmét ígérték. Az alsóbb rétegek felé szintén megfogalmazták a nagytőke korlátozását, emellett szociális biztonságot jelentő intézkedéseket ígértek: rögzített árakat és béreket, a munkanélküliség felszámolását, az adósságok kamatainak csökkentését, jobb hitelfelvételi és a parasztságnak új birtokszerzési lehetőségeket. Elutasították a német érdekeket súlyosan sértő versailles-i békeszerződést, és ilyen nagymennyiségű, főleg amerikai tőkének az országba engedését (Dawes-terv 1924-29), ami Németországot az Egyesült Államoktól való gazdasági függésbe sodorta. A német nemzeti múlt elemeit, a germán mítoszokat is felhasználták propagandájukban. Az NSDAP programjában megjelent a fajelmélet (Herrenvolk) és a szociáldarwinizmus is. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) A fajelmélet szerint az uralkodó, árja nép a német, másodrendű a többi germán nép. Szolganépek a szlávok és más kelet-európai népek, a legnagyobb ellenség azonban a kezdetben Németországból kitiltandó, ill. életminőségében korlátozandó, majd kiirtandó zsidóság és a cigányok. Fő céljuk egy fajilag tiszta, homogén Nagynémet Birodalom létrehozása volt. Az élettérelmélet (Lebensraum) azon alapul, hogy Németország túlnépesedik majd a gazdasági fellendülés és a nemzeti jelszavak hatására megnövekvő gyerekvállalás miatt, ezért új területek kellenek majd

104

az ellátás biztosítására. (Jellemzően Kelet-Európa meghódításáról, a térség feletti német jogról szól a program.) A program céljai közé tartozott Európa német nyelvű lakóinak egyesítése, majd következő lépésként egy egész Európára kiterjedő nagynémet birodalom, s végül egy német világbirodalom létrehozása. A pontok egymásnak ellentmondanak, ami abból fakad, hogy minden réteget meg akartak nyerni, ráadásul kezdettől fogva nem is titkolták, hogy bizonyos pontokat (pl. a nem zsidó nagytőke korlátozását) nem akarják végrehajtani. Az NSDAP erősen hierarchikus szervezet lett, ahol a vezér akarata a meghatározó (Führer-elv vagy vezér-elv). (Lásd a forrásokhoz írtakat.) Az 1920-as évek második felében és különösen a nagy gazdasági világválság (1929-1933) kitörésekor a párt tömegagitációba kezdett, Hitler újra a szociáldemagógia eszközével próbálta meggyőzni a tömegeket arról, hogy kizárólagosan ő képviseli a társadalmi igazságosságot és a német nemzeti érdekeket. A kibontakozó világválság a külkapcsolatoknak kiszolgáltatott német gazdaságot érintette a legérzékenyebben. A termelés rohamosan csökkent, ezrével mentek tönkre a kis-és középüzemek, a parasztbirtokok tízezreit árverezték el. A válság mélypontján (1932) a munkanélküliség elérte az 50%-ot. A gazdasági helyzet egyre reménytelenebbé válása nemcsak a politikai egyensúlyt borította fel, hanem a törvényes rendet is. A náci és kommunista pártok fegyveres alakulatai az utcákon csaptak össze vagy igyekeztek tönkretenni az ellenfelek politikai rendezvényeit. (A náci párt fegyveres szervezete az SA volt, ami az 1930-as évek elejére jól szervezett, az egész országot behálózó párthadsereggé vált. Katonai külsőségek hangsúlyozása jellemző rájuk, majd megalakult az SS és a Gestapo.) A világgazdasági válság alatt egyaránt nő a kommunista, a szociáldemokrata valamint a náci párt tömegbázisa, népszerűsége. 1932-ben, a gazdasági világválság mélypontján háromszor is tartottak választásokat, ahol bár a baloldali pártok is egyre nagyobb támogatottsággal szerepeltek, az NSDAP-é volt a legnagyobb részarány. Hitlert 1933. január 30-án nevezte ki Hindenburg Németország kancellárjává. Az NSDAP a válság megoldására tett sikertelen próbálkozásokat követő csalódottságra alapozva ki tudta használni a demokráciába vetett bizalom megingását, és egyre több embert győzött meg arról, hogy a kivezető út az új rend, az erőre és a hatalom tiszteletére épülő társadalom. A sztrájkok megszüntetését, a munkanélküliség felszámolását, a közrend biztosítását ígérték. Hitler meggyőződése volt, hogy a tömeg alkalmatlan arra, hogy magát irányítsa, ezért szerinte szükségszerű a demokrácia bukása. A tömeget ostoba, manipulálható, irányításra szoruló „csordának” tekintette, a náci propaganda is ezekre épült. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) Leggyakrabban használt jelképük a náci zászló, a horogkereszt és a karlendítés “Heil Hitler!” kiáltással. A jelképek tudatos és hatásvadász felhasználásával azt akarták elérni, hogy az emberek azt érezzék, az élet minden területén jelen van a párt és annak vezetője. A propaganda eszközeiről lásd még a képekhez írtakat. Lezárás, összegzés A nácik hatalomra jutásának veszélyét felmérő német körök megdöbbenésüknek adtak hangot Hitler kancellári kinevezése után, mások azonban úgy vélekedtek, hogy ez nem biztos, hogy rossz, mert most nyílt színen kell a náciknak a tarthatatlan politikájukat folytatni, amivel legkésőbb nyolc hónap múlva megbuknak (pl. Thomas Mann). A felhatalmazási törvény jelentette legitimációval és az erőszakszervezetek támogatásával nem egészen egy év alatt kiépült a totális fasiszta diktatúra. A Reichstag felgyújtásának ürügyén (1933. február 27.) Hitler törvényen kívül helyezte a kommunista pártot, június-július folyamán felszámolta a szociáldemokrata pártot, majd a szakszervezeteket, ezt követően az összes ellenzéki pártot betiltotta, és a polgári szabadságjogokat korlátozták.

105

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli

57. tétel: A szt sztálini diktatúra legfőbb jellemzői
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be, hogyan épült ki a bolsevik diktatúra a Szovjetunióban! FELELETVÁZLAT
Bevezetés 1922-ben létrejött a Szovjetunió, a kommunista pártállam. A legfőbb végrehajtó hatalom a Népbiztosok Tanácsa volt, az országgyűlés helyett pedig szovjetkongresszus hozott törvényeket. Népbíróságokat állítottak fel. Lenin 1922-ben súlyosan megbetegedett (agyvérzést kapott), s emiatt időszerűvé váltak az utódlási viták. Sztálin óriási hatalmat kapott azzal, hogy a párt titkára lett, s ezt Lenin nem tartotta helyesnek. Lenin 1924-es halála után a hatalmi harcban végül Sztálin győzedelmeskedett a nagy rivális, Trockij felett. (Lásd a forráshoz írtakat.) Sztálin minden jelentős posztra saját embereit állította, amivel egyrészt saját befolyását biztosította, másrészt igyekezett a hatalomból kiszorítani azokat, akik valamilyen értelemben korlátot jelentettek számára. (Pl. összefogott Zinovjevvel és Kamenyevvel Trockij ellen, majd Buharinnal Zinovjev és Kamenyev ellen, s végül Buharint is kiszorította a döntéshozatalból.) Trockij előbb belső, majd külső emigrációba vonult (Mexikó), végül 1940-ben meggyilkolták. A polgárháború végére (Szovjet)Oroszország gazdasága teljesen szétzilálódott. A gazdaság helyreállításának érdekében a polgárháború idején bevezetett hadikommunizmusról áttértek az új gazdaságpolitikára, a NEP-re. Kifejtés A NEP keretében a fontosabb gazdasági ágazatok állami tulajdonban maradtak (közlekedés, nehézipar, hadipar, bányászat), a parasztok beszolgáltatási kötelezettségeit azonban adó váltotta fel, és ismét engedélyezték – bár korlátok között – a magánkereskedelmet. A magánkereskedelem hatására a társadalom differenciálódni kezdett: a kereskedők és kulákok (tehetős parasztok) közül többen is jelentősebb vagyont szereztek. Ez a differenciálódás, az infláció és az ellátási problémák megosztották a bolsevik párt vezetőségét. (Az alacsony felvásárlási ár miatt a parasztok rejtegették az árujukat, illetve feketén próbálták eladni.) Az 1927-es XV. Pártkongresszuson a problémák felszámolására három egymástól eltérő alternatíva fogalmazódott meg. Buharin szerint a NEP-et minden hibája ellenére folytatni kell, de úgy, hogy magasabb felvásárlási árat meghatározva növeljék a parasztok érdekeltségét, és ellenezte a kollektivizálást is. Buharin úgy érvelt, hogy ha a paraszt többet termel, mert jobb áron tudja eladni, akkor egyrészt így ő is jobban él, másrészt a városok élelmiszerellátása is megoldódna. Ráadásul, ha a paraszt megjelenik vevőként a piacon, akkor keresletet jelentene az ipar számára, ami fellendüléshez vezetne ebben a gazdasági szektorban is. (Az állam pedig progresszív adórendszert vezethetne be.) Trockij szerint viszont Preobrazsenszkij "eredeti szocialista tőkefelhalmozás" elméletét kell megvalósítani. Trockij abból indult ki, hogy a szocializmus nem lehet tartós egyetlenegy országban, ahhoz azonban, hogy győzzön más országokban is (világforradalom) gyors iparosításra lenne szükség. Ehhez azonban a pénzt csak a mezőgazdaságból lehet elvonni, tehát a parasztokat kötelezni kell az alacsony felvásárlási árak megtartásával terményük eladására, továbbá növelni kell az adókat is.

106

Ezzel az eseménnyel kezdetét vette a terror egy új szakasza. letartóztatások). Meg kell tehát valósítani a szocialista iparosítást. A mesterségesen gerjesztett hisztérikus légkörben tág tere volt az egyéni bosszúnak és ellenszenvnek is. Mindennek eredményeként Sztálinnak sikerül felszámolnia ellenzékét. hiszen ők ellenezték a kollektivizálást. általában az ország tömegtájékoztatási eszközei.) 1929-től (Sztálin 50 éves lett) jelentek meg a személyi kultusz első elemei. vagy „az. az oktatási rendszer gerjesztette. A nagy terror után. a tizenhat tábornokból tizennégyet. de voltak kivégzések is. valamint az összes tengernagyot kivégezték. A Kirov gyilkosság azonban alapot adott Sztálinnak arra. fiatal vezérkar. aki szembefordult.Sztálin részben átvette Trockij programját. illetve a főtitkár és a Központi Bizottság határozta meg. sok zsidó tudóst végeznek ki. ha minden téren megvalósul a központosítás. ami fennállását az igen erős centralizációnak és az NKVD tevékenységének köszönhette. minden apró területét az állami irányításnak a párt titkárai. Sztálinhoz feltétlen hű. hogy hatalma tartós legyen. azaz a központi apparátus hozta a rendeleteket. és megindult a kollektivizálás mellett az első ötéves terv is. 107 . a tisztikar létszáma a felére csökkent. aki nincs velünk. hogy végül pontosan hány millió embert tartottak fogva és hányan haltak meg. A gazdaságirányítás tervutasításokkal történt. hiszen a feljelentéssel „bizonyította” az illető saját elkötelezettségét a rendszer iránt. kikényszerítve a népből az áhítatot a vezető iránt. Kirovot pedig meggyilkoltatta. Korábban a terror általában gazdasági célokhoz kapcsolódott. Lenin idején léptek be a pártba. Továbbá fel kell mérni és ki kell aknázni az eddig kihasználatlan természeti erőforrásokat.) Ennek a lépésnek katasztrofális következményei lettek a második világháború első éveiben. (Lásd a forráshoz írtakat. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Lezárás. Zinovjev. (Az öt marsallból hármat.) Bár a kultusz kialakulásához vezető tisztelet sokakban őszintén is kialakulhatott. amikor a párt és állam legfőbb vezetőit. 1937-ben új réteget szemel ki magának Sztálin: a Vörös Hadsereg tisztikarát. „Az ellenség köztünk van”. A külső és a belső „ellenségek” felkutatására és megsemmisítéséhez kérték és várták a lakosság együttműködését (megfélemlítés. A kommunista párt az állam fölött állt. A GULAG táboraiban nem lehet tudni. a leningrádi párttitkárt akarta Sztálin helyére megválasztani a többség. 1938–39-ben az értelmiség ellen lép fel. a kultúrpolitika. ám létrejött egy új. Kezdetben a szabotázzsal vádoltak. Az ekkor elítéltek többsége a GULAG valamelyik táborába került munkaszolgálatra Szibériába. Sztálinnak sikerült a programját 1928-ra elfogadtatni. összegzés Sztálin tehát létrehozott egy a gyakorlatban hosszútávon is működőképes kommunista pártállami diktatúrát. besúgó rendszer. Sztálin korlátlan hatalomra tett szert. a forradalom legendás vezetőit vádolták meg árulással. Kamenyev. ezzel az ország önellátóvá válik a lehető legtöbb ágazatban. s koncepciós. majd a kulákok ellen lépnek fel. az ellenünk van” jelszavak a szüntelen éberségre hívták fel a figyelmet. Sztálin úgy gondolta. mint a paraszti kisgazdaságok. A szavazást végül Sztálin parancsára meghamisították. Gyakran az önvédelem eszköze volt mások feljelentése.) 1934-ben. (Pl. de több millió ártatlan ember életét is kioltotta a kivégzések során vagy a börtönökben. akik javarészt még régi bolsevikok voltak. hogy egy országban akkor is tartós lehet a szocializmus. pártkongresszuson Sztálin kapcsán. hogy elinduljon a „nagy tisztogatás”. vagy szembefordulhat vele. amely 1936–39-ben tetőzött. kongresszusán Kirovot. hogy ki kell irtani mindenkit. de abból indult ki. (Magát a személyi kultusz kifejezést először Hruscsov használta 1956-ban a XX. a világgazdasági válság után az SZKP XVII. ezért kollektivizálni (államosítani) kell. ehhez tőkét és munkaerőt a mezőgazdaságból kell elvonni. Mivel az állam számára a nagyüzemek jobban ellenőrizhetőek. Buharin) Több vezető öngyilkosság segítségével „menekült el” a bírósági tárgyalás elöl. politikai célokat szolgáló bírósági tárgyalásokon halálra ítélték. azaz hamis vádakon alapuló. amelyek gyakran a valóságtól elrugaszkodó elképzelések voltak.

Németországot pedig a nem-teljesítés politika uralta ekkor. halasztotta. amelyek az agresszívvá váló német külpolitikával szemben megfogalmazódtak. Ez a döntés az egyre erősebb és kancellári pozícióra törő Hitlernek igen kedvező volt. majd Belgiummal közösen 1923-ban a Ruhr-vidéket is. mérnökök. ami képes volt a II. ahogy tudta. felszámolták a munkanélküliséget. ezért az 1932-es Lausanne-ban rendezett konferencián az egyszeri 3 milliárdos fizetésen felüli összegeket eltörölték. A gazdasági világválság azonban felborította a számításokat. hogy Németország a versailles-i béke revíziójára készül. Ezt a folyamatot látva 1932-ben összehívták a Népszövetség leszerelési konferenciáját. aminek jegyében az amerikai kölcsönből helyreállították Németország gazdaságát. ám eredményt nem tudtak elérni. milyen konfliktusok vezettek a II. Németország a válság miatt felmondta a jóvátétel fizetését. v világháború előzményei. Németország. másrészt. Hitler 1933. tétel: A II. s megszüntették az ország katonai ellenőrzését is. majd 1926-ban Németországot felvették a Nemzetek Szövetségébe.és hadiipart teremtett. másrészt bár a szocialista iparfejlesztés ára iszonyatos volt. megtagadta a jóvátétel fizetését. ami egyrészt erősítette a sztálini vezetés társadalmi bázisát. (Franciaországot a grandeur-politika. ill. Locarnóban (1925) elfogadták Németország nyugati határait.) A megoldást végül az 1924-es Dawes-terv hozta el. Ezért Franciaország 1920-ban elfoglalta Frankfurtot és Darmstadtot. január 30-án lett Németország kancellárja. munkások és parasztok milliói lettek tanárok. 108 . hivatalnokok. s így ki tudta fizetni a háborús jóvátételt Franciaországnak és NagyBritanniának. ezért a nemzetközi kapcsolatokat évekig a volt ellenfelek közötti szembenállás határozta meg. a gazdasági és társadalmi feszültségek okán a vesztes országok újra aktivizálódtak. világháborút lezáró versailles-i béke a németek számára elfogadhatatlan volt. a szociális demagógiával párosuló nacionalizmus Németországban is felerősítette a revans követelését. az expanzív politika újjáéledt. A Szovjetunió 1939-re ipari nagyhatalommá vált. hogy Hitler nem tekinti magára nézve kötelezőnek azokat a nemzetközi szankciókat. hiszen az NSDAP már kezdetektől követelte a német jóvátétel eltörlését. revíziót akartak. világháború kitöréséhez! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. Ezzel egyértelműen jelezte. s még ebben az évben – a korabeli diplomáciában teljesen szokatlan módon – kilépett a Népszövetségből. világháború idején a német támadások megállítására. s így – bár még nem Hitler volt a kancellár a döntés megszületésekor – a közvélemény mégis őhozzá kötötte ezt az eseményt. kato katonai és politikai fordulópontjai FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be. Kifejtés A válságban egzisztenciájukat vesztett vagy azt veszélyben látó tömegek radikalizálódtak. ez az ipar már képessé vált egy erős tömeghadsereg ellátására és olyan nehéz. az általános közoktatásnak köszönhetően megnőtt a társadalmi mobilitás.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A sztálini modernizációnak azonban pozitív társadalmi hatásai is voltak. 58.

1938-ban Hitler fokozta a nyomást Ausztriára az Anschluss érdekében. „Harmadik Birodalom” Európa egészét uralma alá akarja vonni. A Szudéta-vidéken kb. és intenzív fegyverkezési programba kezdtek.) 1935-ben a Saar-vidéki népszavazáson a helyi lakosság többsége Németország mellett döntött. március 15-én következmények nélkül megszállhatta Prágát és létrehozta a Cseh-Morva Protektorátust. amelyek a kölcsönös bizalmatlanság jegyében folytak. ezért fel akarta újítani az 1893-as francia-orosz(szovjet) együttműködést. (Lásd a forráshoz írtakat. és rögzíteni akarta Németország keleti határait egy ún.) Amikor 1934-ben Hitler nyilvánosan bejelentette. de konkrét együttműködésről nem döntöttek. de Hitler még a szavazás előtt. Az 1939 májusában Németország és Olaszország között létrejött ún. hogy nem engedhető meg a német expanziós politika. Acélpaktum már katonai szövetséget jelentett. Ezt az elképzelést támogatta Nagy-Britannia is. és 1935-től az engedékenységi politikát folytatták a németekkel szemben. ez volt a szovjetellenes Antikomintern paktum. Ezután Hitler bejelentette az általános hadkötelezettség bevezetését. ukrán és orosz földön az „élettér” (Lebensraum) megszerzése.) Mussolini kezdetben gyanakodva figyelte Hitler politikáját. s rá akarták bírni őket. (Lásd a forráshoz írtakat. A német fenyegetésre először Franciaország reagált. amihez 1937-ben Olaszország is csatlakozott. Ellenállásba nem ütközött. Barthou halála (1934. keleti-Locarnó szerződésben. elutasította az Anschlusst is. hogy a versailles-i béke megszegésével 600 ezerre emelik a német hadsereg létszámát. aminek értelmében Csehszlovákiának át kellett adnia német többségű területeit. hogy az ún. 109 . hiszen Hitler 1939. összegzés 1939 tavaszán megkezdődtek a nagyhatalmak és a németek.Az NSDAP már az 1920-as években egyértelműen megfogalmazta külpolitikai céljait: versailles-i békeszerződés érvénytelenítése. Barthou külügyminiszter úgy gondolta. Schuschnigg osztrák kancellár népszavazást írt ki a kérdésről. Franciaország és Olaszország összehívta a stresai konferenciát (1935). hiszen közvetlenül is veszélyeztetve érezte magát. Lezárás. (Lásd a forráshoz írtakat. amelyek ezen államok háborútól való távoltartását szolgálták volna. Hitler el tudta hitetni a nyugatiakkal. ám ez végül semmit sem ért. Ezután a francia külpolitika megváltozott. A rendezés után létrejött „maradék” Csehszlovákiának az aláíró nagyhatalmak garanciát ígértek. 1938 szeptemberében ült össze Münchenben a Chamberlain brit miniszterelnök által kezdeményezett konferencia. Valójában a politikai érdekszférákat osztották fel e paktumban.) Szeptember 29-én aláírták a müncheni egyezményt. így ez a terület német fennhatóság alá került. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy kelet felé terjeszkedjenek. s a lépést nemzetközileg is elfogadták. (Lásd a forráshoz írtakat. a Birodalmon kívüli németek egy államban való egyesítése (Herrenvolk). s tárgyalásokat kellett kezdenie lengyel és magyar szomszédjaival azok területi igényeiről (lásd első bécsi döntés). március 12-13-án megszállta az országot. hogy nincsenek további követelései. 3 millió német élt. másrészt viszont azt is. Németország felfegyverzése. 1936-ban a locarnói szerződést megszegve a német csapatok bevonultak a Rajna-vidéken lévő demilitarizált övezetbe. Nagy-Britannia és Franciaország diplomáciai tiltakozáson kívül nem lépett fel komolyabban a német külpolitika ellen. együttműködést írt elő mindkét országnak támadó háború esetére is.) 1936-ban Németország és Japán is szövetséget kötött. hogy a vidék megszerzéséért háborúra is képes. marseille-i merénylet) után azonban ezek a célok nem valósultak meg. akkor Nagy-Britannia. Az abesszin háború következtében azonban egyre inkább Németországhoz közeledett. valamint létrehozzák a német légierőt és a haditengerészetet is felfejlesztik. Áprilisban német-brit és németfrancia tárgyalások kezdődtek. valamint lengyel. Távolabbi célként megfogalmazták. ám a szerződések nem születtek meg. illetve a nagyhatalmak egymás közötti titkos tárgyalásai.

szlávok). Az NSDAP a válság megoldására tett sikertelen próbálkozásokat követő csalódottságra alapozva ki tudta használni a demokráciába vetett bizalom megingását. a társadalom perifériájára került kommunista és kapitalizmus ellenes rétegeknek. Elképzelései szerint a Birodalmat segédállamok veszik majd körül. 1921-től pedig elnöke volt. és a Szovjetunió is jobban szeretné nagyobb konfliktus nélkül elérni céljait. ám ezt a nyugati hatalmak elutasították. Ezzel megkezdődik a második világháború. A németek hivatalos célja Danzig megszerzése és a Kelet. január 30-án Hitler lett Németország kancellárja. antiszociális elemek. Sztálin szerette volna a feleket megnyerni azon elképzelésének. augusztus 23-án létrejön a tíz évre szóló német-szovjet megnemtámadási szerződés.) A megvalósítás eszköze a koncentrációs tábor lett. A megnemtámadási szerződés mindkét félnek igen fontos. társadalmi és gazdasági jelenségeket. Jehova tanúi vallás tagjai stb. Hitler újra a szociáldemagógia eszközével próbálta meggyőzni a tömegeket arról. (Lásd a forráshoz írtakat. mert Németország nem akar kétfrontos háborúba keveredni. homoszexuálisok.) A Lengyelország elleni totális támadás végül is 1939. 1939. mert sem a gettók (az éhínség. és egyre több embert győzött meg arról. A pártnak Hitler is tagja.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Ezután az oroszok tárgyaltak a britekkel és a franciákkal. amelyek a náci Németországban a holokauszthoz vezettek! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az NSDAP (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 1919-ben alakult meg. hogy egy német-szovjet konfliktus esetén a szovjetek átvonulhassanak Lengyelországon. meghatározta a szolganépek körét is (pl. hogy a kivezető út az új rend.jén 04:45-kor indul meg. 110 . Ezek után a lengyelek a britekkel és a franciák kötöttek egy kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. cigányok) és társadalmi csoportokat (értelmi fogyatékosok. a kiirtandó népeket (zsidók. sem a tömeges kivégzések nem érték el a céljukat. Az 1920-as évek második felében és különösen a nagy gazdasági világválság (1929-1933) kitörésekor a párt tömegagitációba kezdett. (Lásd a forráshoz írtakat. A német-szovjet tárgyalások végül eredményre vezettek. A párt célja. 1933. a kb. valamint megjelölte a németség legfőbb ellenségeit.) Kifejtés Hitler egész Európára kiterjedő uralmat tervezett. az erőre és a hatalom tiszteletére épülő társadalom. 250 milliós német nép irányít. 59. a járványok és az őrök brutalitása révén). tétel: A holokauszt ho FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be azokat az ideológiai. hogy kizárólagosan ő képviseli a társadalmi igazságosságot és a német nemzeti érdekeket. Az NSDAP programjában kezdettől fogva megjelent az antiszemitizmussal összekapcsolódó fajelmélet (Herrenvolk) és a szociáldarwinizmus is. szeptember 1. hogy gyűjtőhelye legyen a háborús vereség után létrejött rendszerben csalódott embereknek.Poroszországgal való egyesülés. amit az árja faj.

A németek a britektől vették át az elnevezést. (Ez idő alatt 70 ezer. a Szovjetunióban a GULAG. egyelőre átfogó terv nélkül. Hitler kancellári kinevezése után gyakorlatilag azonnal létrehozták az első koncentrációs táborokat. vád nélkül zárták ide az állambiztonsági szempontból veszélyesnek ítélt politikai ellenzéket vagy kisebbségi csoportokat. üzemekben dolgoztatták a foglyokat (pl. Sobibor. pl. majd a holttesteket elégették. 1941-1942-ben a lengyel területeken kezdték meg az európai zsidóság szisztematikus megsemmisítését. kimerítő munkavégzés. Először ún. ekkor még a politikai ellenfelek. polgári bűncselekmény miatt kerülnek a foglyok.) 1939 októberétől az elmebetegeken ún. a kommunisták és a szociáldemokraták számára. (1962-ben végezték ki népirtás vádjával). Zuhanyozóhelyiségnek álcázott gázkamrákat építettek. Mengele kísérletei).) 1938-tól s különösen a háború idején az SS már kifejezetten gazdasági célzattal aknázta ki a koncentrációs táborok lakóinak munkaerejét. ahová nem jogi úton. 1934-től már az SS felügyelte a táborokat. s mint eszközt az angol-búr háború (1899-1902) idején alkalmazták. az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítéséről.A táborok eredetileg internálótáborok voltak. 111 . Az Endlösung fő vezetője Adolf Eichman lett. Az állam által is támogatott erőszak egyik példája 1938. hanem rendelet vagy katonai parancs alapján. a környezetükben működő vagy odatelepített gyárakban. 1933-tól kezdődött Németországban a zsidók bántalmazása. emigrációba kényszerítése. évi nürnbergi törvények adtak jogi alapot. mert kitudódott. A leghírhedtebb: Auschwitz-Birkenau. kialakításáról. (Lásd a forrásokhoz írtakat. november 9-én az ún. elégtelen táplálkozás és szállás stb.) A koncentrációs tábor (Konzentrationslager) elnevezés kegyetlenebb és még inkább büntető jellegű tábort takar. Németországban 1933 tavaszán. Itt és így gázosították el a Magyarországról deportált zsidókat is. melyeket dízelmotorokkal termelt szénmonoxiddal árasztottak el. „eutanáziaprogramot” hajtottak végre. Buchenwaldban és Dachauban pedig orvosi kísérleteket is folytattak a foglyokon (pl. 1944-ben naponta 200 ezer fő halt meg így. Kulmhof volt. betegség következményeképp vittek a gázkamrákba. (Fizikai bántalmazás. és főként az egyházak nyomására Hitler leállította azt. döntöttek a zsidó nép teljes kiirtásáról. Majdanek. mint a társadalom számára „felesleges” embert. a többieket a kegyetlen munka és az éhezés. az USA-ban a bevándorlók ellen. A Szovjetunió megtámadása után vált az Endlösüng igazi népirtássá. s ezek a kivégzőosztagok közel másfél millió embert öltek meg. más adatok szerint 93 ezer szellemi fogyatékost öltek meg. A kivégzésnek ez a módja teljesen személytelen. de „csak” 1941-ig folytatódott a begyűjtésük és kivégzésük. Mauthausenben és Buchenwaldban). (Az első tömeges elgázosításra Nyugat-Lengyelországban Chelmnóban került sor. A Ciklon-B gázt először Auschwitzban próbálták ki orosz hadifoglyokon (1941 ősze). a munkára valamiért alkalmatlannak ítélteket azonnal. Ehhez egyrészt az 1935. s az SA önkényeskedő brutalitása helyett szisztematikus terrort alkalmaztak. 1942 januárjában. azaz genocídiummá. 1942-ben nyíltak meg a speciális táborok először Lengyelországban. hogy a nem harcoló búr lakosság így elzárva ne nyújthasson támogatást az angolok ellen harcoló búroknak. kristályéjszaka volt. ezért „humánusabb” kivégzési módszer kidolgozására adott utasítást. vagyonuk elvétele. (Internálótáborok több helyen is működtek. Belzec. amelyeknek a feladata a gyors és tömeges kivégzés volt. Reinhard Heydrich vezetésével ezen a konferencián hangolták össze a zsidókérdés „végleges megoldásának” feladatait. kipufogógázt vezettek vissza a zárt teherautókba. Einsatzgruppe-k tevékenykedtek.) Egyes koncentrációs táborokat a háború alatt megsemmisítő táborként működtettek. majd 1942-től alkalmazták tömeges megsemmisítésre. Himmlert a keleti fronton tett látogatása során (1941) megrázta és elgondolkodtatta a kivégzés kegyetlensége és a német katonákra gyakorolt hatása.) A szisztematikus rendszert végül a wannsee-i konferencián dolgozták ki. Treblinka. másrészt a hivatalosan is antiszemita állami propaganda miatt senkit sem büntettek esetleges egyéni „túlkapásért”.

és kb. az ő vallomásukat tartalmazza az ún. szerencsétlenség”). az éheztetésnek az volt a funkciója. hogy a vonatjegyeket az áldozatokkal kifizettették. a kényszermunkára hurcolt foglyoknak pedig a 90%-a halt meg. ráadásul a népirtás végrehajtásában nemcsak az SS vett részt. csomagjait. A holokauszt egyedi voltát azonban az jelenti. cigányság kiirtása is cél volt. 60. 200 ezer romát öltek meg a zsidókhoz hasonló módon. hadifogoly is. a sztálini rendszer is alkalmazta. 4 millió szovjet polgári személy. a gyárak működtetéséhez civilekre is szükség volt. a korábban állatok szállítására használt vagonokba sokszor 100 embert is zsúfoltak embertelen körülmények között. pl. és ehhez modern tömegpusztító eljárásokat. De a tömeges kivégzésekben és a koncentrációs táborokban meghalt kb. összegzés 1944 áprilisában két szlovák fogoly megszökött Auschwitzból. kb. 3 millió lengyel polgári személy. ill. a United Nations-ból ered az UN rövidítés. a mocsoknak. krími tatárokat a németekkel való kollaborálás megtörténte vagy lehetősége ürügyén. A holokauszt által érintett országok 9. a szervezet működését! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1919 és 1945 között működő Népszövetség utódszervezeteként jött létre a II.8 millió embert gyilkoltak meg (kb. szappan. az emberi maradványokból pl. volt csoportos kedvezmény. hogy a németek számára megkönnyítse. (A cinizmust mutatja.6-5. 1915-ben az örmények elleni török atrocitások). 60%). világháború után. hanem megsemmisítendő állatnak tekintsék. ingusokat. modern szervezési elveket és ipari technikát alkalmaztak. 1 millió szerb és kb. hogy egy egész népet akartak kiirtani (kortól. 1941 augusztusában az Atlanti Charta (Churchill és Roosevelt nyilatkozata). Az USA-ban 117 ezer japánt zártak koncentrációs táborba a háború idején. majd 1942. ezt Porrajmosnak nevezik. lámpaernyő készült. tétel: Az ENSZ létrejötte és működése Az EN FELADAT: A források és saját ismeretei alapján mutassa be az ENSZ kialakulásának előzményeit. táborokba szállítás (transzport).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A deportálás. a szervezet angol nevéből. A népirtás nem csak a zsidókat érintette. a nők haját párnába tették bélésnek. művégtagjait. Az aranyfogakat kitépték a halottakból. Az Egyesült Nemzetek kifejezés F. Magyar rövidítése ENSZ. Lezárás. szemüvegeit újrahasznosították. Auschwitz-jegyzőkönyv. egész népeket deportáltak. A második világháború alatt nyilvánvalóvá vált. D. A japán hadifogolytáborokban a foglyok mintegy negyede. A zsidóság kiirtására tett kísérlet elnevezésére két szó használatos. ruhafogas. Az adott korszak vezetői nem igazán akarták tudomásul venni. nemtől függetlenül) csupán származása miatt. január 1-jén az Egye- 112 .) Az elhunytak ruháit. Holokauszt (görögül „égő áldozat”) vagy Soá (héberül „katasztrófa. így a csecseneket. vonatokon történt. áldozataikat ne embernek. hiszen a vonatok közlekedéséhez. A megaláztatásoknak.7 milliós zsidó lakosságából 5. hogy a különböző országok között a korábbinál összehangoltabb nemzetközi együttműködésre lesz szükség egy újabb háború megelőzése érdekében. Roosevelt amerikai elnöktől származik. amerikai indiánok. A holttesteket meggyalázták. 4 év alatt ingyenes volt az út. A történelemben a népirtás nem volt egyedi jelenség (pl.

Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. a Szovjetunió valamint Kína képviselői kidolgozták az ENSZ alapokmányát. Ha ez is hatástalan. a nemzetek közötti egyenjogúság. november) esett szó államvezetői szinten.) Az alapokmányban felsorolt egyetemes érvényű alapelvek a nemzetközi együttműködés alaptételeivé váltak. Szudánban. illetve létrehozta az egyezményokmány betartását vizsgáló Emberi Jogok Bizottságát is. és nemzetközi konferenciát hívott össze San Franciscóba az ENSZ alapokmányának elfogadására (1945. amelyeknek vétójoguk van. Franciaország. illetve Japán ellen. akkor már fegyveres erő felhasználásával járó műveleteket is elrendelhet. de konkrét szervezeti elképzelések még nem merültek fel. A „három nagy” megegyezett a létrehozandó Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) működési alapelveiben. a baráti kapcsolatok fejlesztése. rendszabályokat vezethet be (pl. azaz a Biztonsági Tanács csak az 5 nagyhatalom igenlő szavazatával hozhat határozatot. ahol állandó tagként vesz részt a munkában az öt nagyhatalom (USA. április-június). (Lásd a forráshoz írtakat. Jugoszláviában. Kenyában. október) – egyeztetett egy nemzetközi szervezet létrehozásában. az önrendelkezési jog és a szabadságjogok tiszteletben tartása. Nagy-Britannia. Roosevelt és Sztálin a Krím-félszigeten levő Jaltában. a Biztonsági Tanács (BT). Megállapodtak abban. Az ENSZ Alapokmányának fő célkitűzése a béke és a biztonság fenntartása. Kifejtés 1944 augusztusában Washington közelében (Dumbarton Oaks) ült össze az Egyesült Nemzetek Szervezetét előkészítő tanácskozás. pl. október 24-én lépett hatályba (ez az ENSZ napja). február 4-én ismét találkozott Churchill. A Biztonsági Tanács (Security Council) az Alapokmány értelmében elsődlegesen felelős a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. valamint a Közgyűlés által megalkotott ajánlásokhoz. és a Titkárság. Az alapító tagok közé tartoztak (51 győztes állam) azok az államok. (Lásd a forráshoz írtakat. Szovjetunió). (Lásd a százalékos megosztásról és a nagyhatalmak érdekérvényesítéséről a forrásokhoz írtakat. hogy alkalmazkodjanak az ideiglenes rendszabályokhoz. gazdasági blokád). Egy szupranacionális (nemzetek fölötti) szervezet megalakításáról és annak fő feladatairól tehát először a teheráni konferencián (1943. a Biztonsági Tanács szavazati rendjében. illetve az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya egyrészt deklarálta az emberi jogokat. (A kéksisakosok szerepet vállaltak az 1948-as arab-izraeli háború után. (Minden nagyhatalom vétózott már az alapítás óta eltelt időszakban.) A béke veszélyeztetése esetén a BT háromféle megoldás közül választhat: először felhívhatja az érdekelt feleket.sült Nemzetek Nyilatkozata (vagy más néven a Washingtoni Nyilatkozat) is deklarálta ennek szükségességét. Nagy-Britannia. amelynek során az Egyesült Államok. Kasmírban. Az USA és Nagy-Britannia kezdeményezésére a Szovjetunióval együtt a három szövetséges nagyhatalom a moszkvai külügyminiszteri értekezleten (1943. ellenőrzése elsősorban Nagy-Britannia és a Szovjetunió érdekütközését hozták. Ezeket egészítette ki a helsinki záróokmány (1975). A Közgyűlés (General Assembly) a legfőbb tanácskozó testület. ha ez nem eredményes. A nagyhatalmi együttműködést azonban ekkor már beárnyékolták a háború utáni rendezés egyéb kérdései: a szövetségesek jelenléte és a befolyási övezetek kialakítása. Olaszország. akkor fegyveres erő felhasználásával nem járó szankciókat.) 113 .) A végül San Franciscóban aláírt ENSZ-alapokmány 1945. Ezenkívül létrehozták a Biztonsági Tanácsot. de a szervezeten belül a központi szerep a Biztonsági Tanácsé. Cipruson kialakuló konfliktusok rendezése idején. Az ENSZ működését alapvetően három intézmény biztosítja: a Közgyűlés. E főként szovjet kívánságra elfogadott rendelkezés hosszú időre megbénította az ENSZ munkáját a hidegháború idején. hogy az ENSZ legfelsőbb fóruma a tagállamok közgyűlése. amelyek hadüzenetet intéztek a második világháború során Németország.) A háború alatti nagyhatalmi konferenciák folytatásaként 1945. amely ismételten és lényegre törően foglalta össze az államok közötti kapcsolatokat szabályozó legfontosabb tíz alapelvet. Kína.

összegzés A szervezet elsődleges céljával. koordinálása. illetve 1973-ban a két német állam (az NDK és NSZK) egyidejű belépésével jelentősen megnőtt a szervezet taglétszáma. szociális és humanitárius feladatok megoldása. a tagállamok pedig féltve őrzik nemzetközi jogi értelemben is szinte érinthetetlen szuverenitásukat. de a főtitkári funkció mindenekelőtt diplomáciai. megbomlott a korábban tapasztalható összhang a felek között. amelyeken az aktuális katonai és politikai teendőket egyeztetik. tétel: Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején Nem FELADAT: A források és saját ismeretei alapján vázolja fel a hidegháború időszakában kibontakozó Európán kívüli nemzetközi konfliktusok (Korea. A főtitkárnak nagyon jelentős feladata van. Vietnám. Jalta. így mára valóban az egész világot átfogó szervezetté vált. 61. politikai jellegű feladat. század végén szerepe megkérdőjeleződött. Az ENSZ Genfi Hivatala a leszerelés és az emberi jogok fóruma. Lezárás. december 14-én történt meg. 114 . Kuba) okait. A hidegháború első tíz évében a tagfelvétel körül minden egyes esetben komoly politikai harc bontakozott ki. A potsdami konferencián azonban a Jaltán is érezhető bizalmatlanság felerősödött. hogy a meghozott döntések végrehajtását nehéz és nem mindig célravezető kikényszeríteni. Potsdam). és az ez irányú együttműködés előmozdítása. A Bíróság előtt csak államok lehetnek a peres felek. bírósági tárgyaláson történő rendezésére hívatott. E téren teljesítménye vitathatatlanul pozitív. Bécsben és Nairobiban. Franciaország és a Szovjetunió a második világháború alatt különféle konferenciákon vesznek részt (Teherán. WHO) Úgy tűnt. amely nélkülözhetetlen garanciája a világ békéjének. sokan nem tartották elég hatékonynak. Moszkva. A 2001. (FAO. a nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatban nem mindig váltotta/váltja be a hozzá fűzött reményeket. délszláv háborúk). ő a szervezet legfőbb igazgatási tisztségviselője. a bűnmegelőzés és büntetőjog területén illetékes. Az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséggel bír ez az ENSZ-szervezet (lásd pl. Az ENSZ Nairobi Hivatala elsődlegesen a környezeti kérdésekkel foglalkozik. szeptember 11-ei merénylet után azonban a fejlődő országok területén zajló konfliktusokban az ENSZ közvetítő és ellenőrző szerepe megkerülhetetlenné vált. valamint a háborús konfliktusok békés. Szuez. 1960-ban 16 afrikai tagállam és Ciprus felvételével. Az ENSZ Bécsi Hivatala többek között a nemzetközi kábítószer-ellenőrzés. Ennek egyik legfőbb oka az. hogy a 20. Az ENSZ a New Yorkban található központján kívül jelentős hivatalokat tart fenn Genfben.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A Titkárság (Secretariat) a főtitkárból és tisztviselői karból áll. Az ENSZ további feladatai közé tartozik a nemzetközi gazdasági. összetevőit és hatásait! FELELETVÁZLAT Bevezetés A világ vezető hatalmai: az Egyesült Államok. Nagy-Britannia. a harmadik világbeli IMF politikát is erős kritika érte. Magyarország belépése – 15 másik országgal együtt – 1955. A Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice – ICJ) az államok között kialakult jogviták.

Dulleshoz kapcsolódóan. Hruscsov már elkerülhetőnek tartotta a harmadik világháborút. Eszerint. NagyBritanniát nem érték ekkora veszteségek. hogy a Szovjetunió az általa megszállt országokban a szovjet típusú politikai rendszer létrehozását támogatja. A hidegháború időszakában a két szuperhatalom között fegyverkezési verseny folyt. március 5-én Churchill fultoni beszédében felhívta a közvélemény figyelmét arra. A két szuperhatalom több évtizedes szembenállása nem vezetett közvetlen katonai összecsapáshoz. emellett pedig tisztogatással. október): a világ valóban két táborra oszlik: az imperialistákra (kizsákmányoló. A hidegháborús időszak háborúiban a konfliktusok egyik résztvevője mögé az egyik. művészetek terén a „szocialista realizmus” meghirdetése). Truman ezért meghirdette a feltartóztatás politikáját: elfogadták. agresszor) és az imperialistaellenes. 1949-ben (NATO). gyarmatosító. Németország gazdasága megsemmisült. 1949-től a Szovjetunió is atomhatalommá vált. de gyarmatbirodalma szintén felbomlóban volt. genetika. 1947 márciusában Truman nyilvánosságra hozta doktrínáját. A második világháború után egy nagyhatalmi átrendeződés figyelhető meg. politikai és gazdasági háborút folytatnak a befolyási övezetek biztosítására. majd 1957-ben először a Szovjetunió lőtt fel mesterséges tárgyat (Szputnyik nevű műholdat) Föld körüli pályára. A szovjet választ Zsdanov fogalmazta meg (1947. a többiek jóval elmaradtak tőlük. Az akkor épp semmilyen kormányzati pozíciót sem birtokló Churchill előzetesen egyeztette beszédét Trumannal is. Sztálin azonban háborús uszításnak minősítette Churchill mondatait. kiterjesztésére. és még túl kellett tennie magát gyarmatbirodalma jelentős részének elvesztésén is. szuperhatalommá. 1969-ben azonban az amerikai Armstrong lépett elsőként a Holdra. ami a konkrét katonai célon túl (Japán kapitulációra késztetése) erődemonstrációként hatott. és hogy a kontinenst (Stettintől Triesztig húzódó) „vasfüggöny” (katonai. és ezért mindent meg kell tenni a terjesztéséért. ami arról szól. szociológia betiltása. politikai terrorral igyekeztek befolyásukat biztosítani. 1947-re egyértelművé vált az elkülönülés és a konfrontálódás. 1955-ben (Varsói Szerződés) a katonai tömbök is kialakultak. hogy a szovjetek zsarnoki uralmat építenek ki Európa keleti felében. illetve más országokban a politikai eszközökkel történő „föllazítás”. gazdasági és katonai támogatást nyújtottak. A Truman-doktrínát az 1950-es években a „felszabadítási” és a „fellazítási” politika váltotta föl Nixon elnök külügyminiszteréhez. demokratikus nemzetek és a totalitáriánus rendszerek ellentéte osztja meg. Ezután következett a hidrogénbomba. ráadásul négy megszállási övezetre volt osztva. amelyet „győzelemre ítélt a történelem”. de megálljt kívántak parancsolni a további terjeszkedésnek. valamint ideológiai. 115 .ráadásul a konferencia második napján az Egyesült Államok sikeres kísérleti atomrobbantást hajtott végre. ill. hogy a világot a szabad. másik szereplője mögé a másik szuperhatalom állt. ekkorra lett kész a szovjet atombomba. Mindkét doktrína a saját életformáját tartotta magasabb rendűnek. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió vált tehát a két legnagyobb hatalommá. pszichológia. hidegháború: befagyasztják a nemzetközi kapcsolatokat. Az USA mellé katonai és politikai szempontból fölzárkózott a Szovjetunió is. (Tito kiközösítése és a titoista perek sorozata. A Szovjetunióban Sztálin halála nem okozott túl nagy változást. szükséges a Közel-Keleten és Vietnámban a katonai „fölszabadítás”. mivel a „feltartóztatási politika” csak részben valósult meg. de utódja.) 1948-ra a Kominform segítségével a keleti blokkban megtörtént a kommunista hatalomátvétel. Szembe kell szállni a burzsoá ideológiai befolyással (pl. műszaki és ideológiai zár) osztja ketté nyugati (demokratikus) és keleti (kommunista) tömbre. De Gaulle is egyetértett a mondandójával. Franciaország szintén meggyengült a háború idején. 1948-ra a két világrend gazdasági elszigetelődése is végbement (Marshall-terv. 1961-ben szovjet ember jutott fel elsőként a világűrbe (Jurij Gagarin). Ez az ún. atomkorszakról. 1947). a béketáborra. demokratikus táborra. ill. Kifejtés 1946. ezért beszélünk a világháború után a kétpólusú világ kialakulásáról. de gazdaságilag messze elmarad tőle. a diplomáciai viszony a legkritikusabb helyzetekben sem szakadt meg. kibernetika. Az USA kezdeti előnye 1949-ig tartott. politikai.

hogy a két szuperhatalom birtokában lévő több ezer nukleáris robbanófej új stratégiát követel: egyrészt azért. 1949 októberében kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. Az egymás közötti tárgyalások azonban innentől kezdve rendszeresebbé váltak. Franciaország és Kína is nukleáris hatalom lett. rövidebb enyhülési szakaszokkal tördelt korszakát (1947-1962) az átmeneti és nem kiegyensúlyozott enyhülés korszaka követette. (Lásd a forrásokhoz írtakat. „kis hidegháború” (1979-1985) idején újra elmélyültek a konfliktusok. Szíria) támogatta. a fegyverkezési verseny azonban tovább folytatódott. Vietnámot azonban egy ideiglenes demarkációs vonal osztotta ketté. A franciák Dien Bien Phunál döntő vereséget szenvedtek (1954). A koreai háború kitöréséről lásd a forráshoz írtakat. ugyanis ezzel az egymást ledöntő dominókhoz hasonló hatalomátvételre kerül sor a környező országokban is (lásd a forráshoz írtakat).Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Az USA-ban „Szputnyik sokk”-ról beszéltek. A két Vietnám között kirobbanó háborúba avatkozott bele az USA a déliek oldalán kezdetben tanácsadók küldésével. Az Egyesült Államok érdekterületei: a csendes-óceáni térség. kelet-közép-európai és balkáni területekben érdekelt. Izrael ellenfeleit (Irak. A vietnami háború 1946-ban a gyarmati státusz megszüntetése miatt tört ki. ami kommunista vezetésű államként veszélyt jelentett az amerikai törekvésekre. amelynek értelmében betiltották a kísérleti bombázásokat mind a légkörben. Az USA vezetése úgy vélte. „forró drót”-ot létesítettek a „véletlen” atomháború kockázatának csökkentésére. tárgyalási készségük nőtt. eredmény nélkül. hogy egy kommunista ország műszaki területen képes előnyt szerezni a fejlettebbnek tartott Nyugattal szemben. összegzés A hidegháború „klasszikus”. 116 . A hidegháború legsúlyosabb konfliktusa a karibi válság lett. A két országnak természetesen érdeke minél nagyobb területet a befolyása alá hajtani.) Lezárás. (1963-1975). hogy bármilyen kevéssé jelentős országban a kommunisták kerüljenek hatalomra. s ez az egész emberiség pusztulását vonja maga után. A világ számára mindeközben egyfajta biztosítékot jelentett. A szuezi válságról lásd a forráshoz írtakat. Az enyhülés egyik fontos jele volt 1955-ben a genfi csúcs. igaz. 1963-ban szintén a kubai válság hatására aláírták az atomcsend egyezményt. mert a radioaktív égéstermék és por miatt beállhat a „nukleáris tél”. hogy az USA-t már nem védi az óceánpajzs. amire azért is szükség volt. az északiak kommunista. atomsorompó szerződés). 1953 júliusában kötött fegyverszünetet a két Korea Panmindzsonban. A Szovjetunió pedig elsősorban távol-keleti. a kettéosztottság a mai napig fennáll. majd az ún. a felek szembenállása csökkent. mind a víz alatt. s a két országrész egyesülésével 1975-ben kommunisták kerülnek hatalomra. 1965-től azonban már fegyveres erők térségbe küldésével is. másrészt pedig atomháborúban mindegy hogy ki győz. hogy egy esetleges téves riasztás miatt atomháború tör ki. míg a déliek az USA támogatásával egy Nyugat-barát rendszer kiépítésébe kezdtek. (Föld alatti robbantások továbbra is lehetségesek. Az 1960-as évekre világossá vált. mert az 1960-as években Nagy-Britannia. s ezután kivonulva a térségből elismerték az itteni népek önrendelkezési jogát. nem engedhetik meg. mert olyan váratlan volt.) Az egyezményt továbbfejlesztették 1968-ban (ún. A háború az északiak győzelmével zárul. Kiderült.) Az ázsiai térség mellett a Közel-Keleten is megnőtt a szovjet befolyás. amelyen a négy nagyhatalom a béketárgyalások után először ült tárgyalóasztalhoz. mert fönnáll annak is a veszélye. hogy 1963-ban a két szuperhatalom főhadiszállásai között állandó összeköttetést ún. Nyugat-Európa és Latin-Amerika. ahogy a szomszédos Kambodzsában és Laoszban is. (Lásd a forráshoz írtakat.

az 1970-es években ez a növekedés már elmaradt a nyugati társadalmakétól. majd amikor ez lehetetlenné vált. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy a KGST-n belüli együttműködés sem hozta meg a várt eredményeket: pazarló. A kommunista rendszer alapvonásai nem változtak. hanem önvédelemnek minősül.) 117 . hogy alapvető gazdasági szerkezetváltásra is szükség van. azaz átalakítás néven közismert gorbacsovi reformprogram összetevője volt a „glasznoszty”. ám ugyanakkor hiánygazdaság jött létre. A nyugati sajtó az 1968-as prágai forradalom leverése kapcsán kezdett írni az ún. Románia. (Lásd a forráshoz írtakat. Ehhez hozzájárult. Beszédében Gorbacsov radikális gazdasági reformokat. Kifejtés Míg az 1960-as években a szocialista országok látványos gazdasági növekedést produkáltak. a nyugaton eladhatatlan áruk előállítása és a gabonahiány azt jelezték. valamint ezek hatását Kelet-Közép-Európában! FELELETVÁZLAT Bevezetés A II. 1956 júniusában Poznanban. akkor kisebbíteni jelentőségét és veszélyét. majd októberben Magyarországon csaptak össze a felkelők és a szovjet alakulatok. a leszerelési tárgyalások és az afganisztáni kivonulás (1989) a szuperhatalmi státusz végét jelezte. a sztálini rendszer ellen azonban több esetben is felkelés tört ki a tábor különböző államaiban.) Gorbacsovval „csúcsról jövő forradalom” valósult meg. a felszínen „testvéri együttműködésről” volt szó. A lengyel és magyar események elbuktak. Mihail Gorbacsov 1985 márciusában lett az SZKP Központi Bizottságának a főtitkára. A szovjet gazdaság nem bírta el a terheket. Ezekben az államokban megtörtént a sztálinizmus „adaptálása”. ha békésen. a szovjet beavatkozás pedig nem agressziónak. A peresztrojka. a valóságban azonban a tagállamok egymással versengő nehézipart építettek ki. A kelet-német felkelésnek szerepe volt a későbbi szovjetellenes megmozdulásokban is. gazdasági és politikai számvetést. elítélve a Brezsnyev alatti pangást. (Lásd a forráshoz írtakat. azaz a nyíltság. Lengyelország. azaz a korlátozott szuverenitás elvéről. A glasznoszty korlátai is hamar egyértelművé váltak: a csernobili atomreaktor robbanását először igyekeztek eltitkolni. a hatalmi érdekrendszer átalakítását ígérte. ami a korlátozások feloldását jelentette az általános üzleti és politikai tevékenység terén. de változtatásra késztették a szovjet vezetőket. világháború végén szovjet befolyás alá került országokban (későbbi NDK. Brezsnyev-doktrínáról. Az első jelentősebb felkelés 1953-ban Kelet-Berlinből indult. de az emberek a korábbiakhoz képest önállóbban irányíthatták életüket. Csehszlovákia. 54 évesen Sztálin óta ő a legfiatalabb e poszton. A létező szocializmus. a népi demokráciák. kis hidegháború véget ért. Az 1980-as évekre már súlyos gazdasági válság bontakozott ki a szocialista tömbön belül: az olajválságból következő eladósodás. ezért az ún. új cselekvési programot jelentett be.) A Szovjetunió alulmaradt a fegyverkezési versenyben. Eszerint a szocialista tömb országai akkor sem választhatják meg saját útjukat. Gorbacsov megpróbálta fokozatosan és lassan érvényesíteni a piaci normákat az országban. a kommunista párt irányításával hajtják azt végre. Magyarország. Bulgária) szovjetbarát kormányok alakultak (1946-1949).62. a proletárdiktatúrák megvalósítása. tétel: Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában Rend FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a Gorbacsov nevéhez kapcsolt változások okait és céljait.

A politikai és jogi lépések is új vonalat mutattak: a kommunista országok közül elsőként Lengyelországnak lett alkotmánybírósága és emberjogi ombudsmanja. az állami kontroll gyengülése miatt pedig a korrupció.és sajtószabadság növekedése. A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton játszódott le a különböző szocialista országokban. de az újról – a jelszavakon túl – nem volt igazán elképzelése. amelyek (a baltiak kivételével) laza. (Lásd a forráshoz írtakat. Az ellenzéki politizálás Lengyelországban addig sosem látott mérteket öltött az 1980-as években. 1989-90-ben elkezdődött a szovjet csapatok kivonása is. és ha igen. A magánosítást nem nevezték nevén. sejtette közeli széthullását. 1987 februárjára a szovjetNDK viszony alaposan megromlott. ellentmondásait. sem hatékonyabb gazdaságot. augusztusi elvetélt moszkvai puccskísérlet felgyorsította a feltartóztathatatlan bomlást. s kapcsolataikat szuverén módon alakítják. az egyén felszabadítását. a Szolidaritás vezérét. Lengyelország gazdasági válsága az 1980-81-es nagy sztrájkok idején is egyértelmű volt. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. Gorbacsov ezzel nyíltan visszavonta a Brezsnyev-doktrínát. Gorbacsov népszerűsége ugyan Nyugaton töretlen maradt. a hatalmas sztrájkhullám alapjaiban rázta meg az egyébként is válság felé sodródó országot. nehézkességét. a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének helyébe szuverén szövetségi és nemzetállamok léptek. 1981 decemberében a szükségállapot bevezetése vetett véget. de nem is lehetett képes. s az abból kiteljesedő Szolidaritás Szakszervezet követelései azonban nemcsak a gazdaságot. mely nemsokára tárgyalásokat kezdett az állampárttal. a gazdaság decentralizálását és a népek önrendelkezési jogát elismerő gorbacsovi irányvonal mély egyetértésre talált az NSZK-ban. Lech Wałesát pedig 1990-ben köztársasági elnökké választották. s az ellenzékiség fenntartásában jelentős szerepet játszott a szamizdatirodalom és a katolikus egyház is. Gorbacsov nem avatkozott be a keleti blokk országaiban 1989-ben bekövetkező megmozdulásokba. 1989-re a szovjet rendszer reformjának gorbacsovi modellje is válságba jutott. ám ez csak azért következhetett be. A kezdeti reményt kiábrándultság váltotta fel. A peresztrojkából megindítójának szándéka ellenére rendszerváltás lett. A rendszerváltás politikailag azt jelentette.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Nem tisztázódott. a szólás. A Gdanskban megalakult sztrájkbizottság. de saját népe ellene fordult. hogy a szocialista gazdaságot lehet-e. A közel másfél évig tartó hatalmi harcnak. a jogállami elemek megjelenése) felszínre hozta a rendszer gyengéit.) 1985 márciusa után a demokratizálást. a lakosság többsége nem érzékelt sem több és jobb árut. ám egy új rendnek még körvonalai sem mutatkoztak. Gorbacsov tudta: a régi gazdasági rendszer nem tartható. a nyitást. A jogi és politikai változásokat nem követte az 1990-es években az életviszonyok javulása. 25-én Gorbacsov lemondott szovjet elnöki posztjáról. ami akkor az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását. 1989 júniusában Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár és Helmut Kohl német kancellár nyilatkozatban rögzítette. majd demokratikus tulajdonreformként emlegették. amelynek helyébe októberben az ún. 1989 elejére az állami tulajdon társadalmasításának elvont programjától eljutottak a Világbank és az IMF által ajánlott privatizációig. hanem a politikai szervezeti rendszert is érintették. mert az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában. A demokratizálás (a nagyobb nyilvánosság. mivel a palackból kiszabadított szellem megfékezésére nem volt. hogy a népek és az államok szabadon határozzák meg sorsukat. az NDK vezetése azonban megosztott volt az új szovjet irányvonal kapcsán. Sinatra-doktrína lépett (a népszerű My Way dalból levezetett „saját út” lehetősége). Lengyelországban a szocialista pártvezetés a szükségállapot alatt reformokat vezetett be. 1988 után újra legalizálták a Szolidaritást. engedélyezték például a nyugati tőkéjű vegyes vállalatokat. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. gazdaságilag pedig azt. A szegénységgel összefüggésben nőtt a bűnözés. december 21-én gyakorlatilag megszűnt. 118 . Amikor Gorbacsov meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. konföderatív jellegű szövetségbe tömörültek. más szóval a „nyitást”. A Szovjetunió 1991. a kapitalizmus. miként a világrendszerhez kapcsolni. először szocialista államtalanításként. Az 1991. Ennek eredményeként 1989 augusztusában felállt a szovjet tömb első nem kommunista vezetésű kormánya.

mind a Szovjetunión belüli szocialista birodalom darabjaira esett. a növekvő gazdasági gondok. hogy az NSZK végcélja az egyesítés. Nőtt a szegénység és a társadalmi különbségek. társadalmi és etnikai hatásai Trian FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a trianoni béke jellemző vonásait! Térjen ki a béke magyarországi fogadtatásának kérdésére is! 119 . Kohl nyugatnémet kancellár segítséget ígért az NDK gazdasági nehézségeinek megoldására. tömeges munkanélküliséggel járt együtt. Észtország. köztük a nemzetiségi kérdés (pl. demokratikus kormány megalakulását szabta. a szolgáltatás folyamatos romlása. ahol csalásokkal próbálta meg az állampárt megtartani a hatalmat. de ezzel megágyaztak a korrupciónak is. a belpolitikai feszültséget enyhítendő engedélyezte a rendszer bírálóinak NSZK-ba való távozását. ennek feltételéül azonban egy legitim. A vezetés kezdetben – a korábbi reflexek alapján – elnyomta az ellenzéket. Az egyesítés menetéről lásd a forráshoz írtakat. az NDK vezetése elszigetelődött. A rendszerváltás és gazdasági átalakulás mindenütt gazdasági visszaeséssel. Korábban tabuként kezelt problémák kerültek felszínre. nyári-őszi hónapok legfontosabb eseménye a Magyarországon. a környezeti problémák és az áremelések miatt nőtt a belső elégedetlenség. Egyidejűleg határozottan kimondta. Csehszlovákia és Jugoszlávia). Európában nem mindenhol fogadták kitörő lelkesedéssel az újraegyesítés ötletét: London és Párizs a német újraegyesítéstől az európai rendszert látta veszélyeztetve. A változásoknak azonban az NDK vezetése sem tudta útját állni. Mind a Szovjetunió köré szervezett és egybefüggő nemzetközi diktatúra rendszereként összetartott nemzetközi szocializmus. 63. Gorbacsov figyelmeztette.A közelgő válságra azonban az NDK-ban is számos jel utalt. A piacgazdaság kialakítása értelmében nagyszabású privatizációs folyamatok indultak meg. de csak a Szovjetunió hozzájárulásával. Lettország és Litvánia – 2004-ben tagországgá váltak. tétel: Trianon gazdasági. Szlovákia. A függetlenedő államok többsége azonnal közelíteni kezdett az Európai Unióhoz és nyolcan közülük – Szlovénia. Lezárás. Ekkortól merült fel nyíltan a német újraegyesítés lehetősége. november 9-én megnyitották a berlini fal határátkelőit. A rendszerváltást segítette az európai integráció és a felgyorsuló globalizáció is. május 7-i helyhatósági választásokon. Csehország. A politikai válság új méreteket öltött az 1989. Magyarország. Az 1989. A politikai átalakulást nehezítette a demokratikus hagyományok hiánya. A nagyobb városokban kitörő utcai megmozdulások eredményeképp szimbolikus esemény volt. Amikor a keletnémet külügyminiszter Moszkvában a Varsói Szerződés tagállamainak összehívásával igyekezett elérni Magyarország „megregulázását”. Lengyelország. Csehszlovákián és Lengyelországon keresztül az NSZK-ba irányuló menekülthullám volt (határnyitás). Mivel a szocialista tábor több országában elkezdődött a politikai átalakulás. amikor 1989. összegzés A 80-as években válságba kerülő szocializmust a gorbacsovi reformok sem tudták megmenteni. hogy ilyen eszközökkel már nem él.

április végéig a Tiszáig jutottak. tisztességes béke (Wilson 14 pontja). hogy sikerül visszaállítani a háború alatt megingott hatalmi egyensúlyt. a titkos diplomácia megszüntetésének szükségességét. ezért Franciaország érdekei mentén az új. hogy a győztesek területi igényei hogyan teljesíthetők. hiszen szétdarabolásáról más a háború alatt döntés született a nemzetiségeknek tett területi ígéretekben. Az USA érdekei alapvetően mások voltak. a nemzeti elv érvényesítésének. geográfiai. baráti „ütközőállamok” szövetségét hozzák létre. független Lengyelországot. hanem a Dunántúl egy részére is ezzel is nyomatékosítva területi igényüket. században is. a francia hegemónia biztosítására törekedtek Közép-Európában. A békekonferencia céljai közé tartozott a háború alatti területi ígéretek valóra váltása. a kereskedelem szabadságát. az ország védelem nélkül maradt. ezért a szomszédos országok a háború befejeztével el is kezdték a területeket magukhoz csatolni. (Lásd a forrásokhoz írtakat. majd ezután tértek rá a békefeltételek megvitatására. A szerbek a Délvidéken lecserélték a közigazgatást. ezért támogatta Közép-Európában egy olyan középhatalom fenntartását. az úgynevezett „egészségügyi” övezet. Nagy-Britannia bízott abban. jelentések. A belgrádi konvencióban a demarkációs vonal kijelölte a magyar állam déli határát. a csehszlovák csapatok a Felvidéket vonták ellenőrzésük alá. Majd a Magyar Tanácsköztársaság 1919. Bethlen István) már 1920 januárjában kiutazott Párizsba. január 18-án nyitották meg ünnepélyes keretek között Versailles-ban. közlekedési és gazdasági érvekkel bebizonyítsák a történelmi Magyarország és a Kárpát-medence feloszthatatlanságát. A konferencia általános célja a nagyhatalmi törekvések egyeztetése volt. tengerhajózás szabadsága) és nagyhatalmi státuszát igyekezett biztosítani. s egyben – a német gyarmatok egy részének megszerzésével – konszolidálni tudja a Brit Birodalmat. Kifejtés A békekonferenciát 1919. elsősorban saját gazdasági előretörését (nyitott kapuk.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés Már 1917-ben felmerült a világháborút lezáró béke jellege és tartalma. A konferencia munkáját irányító testület a Tízek Tanácsa mellett 58 bizottság végezte a részletes munkákat: az előkészítések. s mivel Károlyi Mihály elrendelte a magyar hadsereg feloszlatását. valamint igyekeztek lezárni a vitákat az etnikailag kevert területek és hatalmi konfliktusok kérdésében. a Tükörteremben. A konferencián 27 állam képviselte magát. A franciák Németország visszaszorítására. történeti. azaz akkor aktuálisan Szovjet-Oroszország elszigetelését. de a vesztesek nem vehettek részt a tárgyalásokon. A magyar békedelegáció (Apponyi Albert. Teleki Pál. Wilson a béke garantálására javasolta a Népszövetség felállítását. de szélesebb nyilvánosságot kapott a Wilson amerikai elnök által képviselt. hogy etnikai. Magyarországgal kapcsolatban pedig mindenképp meg akarták akadályozni a Habsburg restaurációt. hanem megvizsgálták. Románia 1918. A wilsoni pontok többek között deklarálták a fegyverkezés csökkentésének. azaz a bizottságok nem a békefeltételek megállapítását végezték először.) 120 . Mivel erre az OMM nem lehetett alkalmas. november végén támadásba lendült Magyarország ellen. Szerbiának és Romániának a támogatásért cserébe. a demarkációs vonalig megszállták a területet. s 1919. ami a világ elsőszámú hatalmává tette még a 19. valamint a gazdaság. Mivel Nagy-Britannia mindenképp biztosítani akarta a kontinens hatalmi erőegyensúlyát. Ausztria-Magyarország népei részére önálló fejlődési lehetőséget. Béketervek közül kettő kapott nagyobb nyilvánosságot: az egyik a Lenin által képviselt azonnali és igazságos (annexió nélküli) béke. határmódosító tervezetek készítését. Mivel az Antant már a háború alatt jelentős területeket ígért Olaszországnak. A „cordon sanitaire”. amely a szovjet-orosz bolsevik veszélynek éppúgy. augusztus 1-jei bukása után az antant határozott tiltakozása ellenére nemcsak Budapestre vonultak be. ami erre képes. hiszen az európai hatalmi villongások nem érintették. 1918 januárjában kidolgozott ún. mint alkalomadtán a megerősödő Németország egyeduralmi törekvéseinek is ellent tud állni – a nagyhatalmak reményei szerint. amely kiindulópontja lehet a Monarchia „újraélesztésének”. amit elsősorban a nagyhatalmi érdekek befolyásoltak.

Sopron azért nyerte el a „civitas fidelissima” címet (1921. ahol a szén magyar területeken. a vasúthálózat. így a Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmusokat a győztesek nem fékezték kellőképpen.) A versailles-i békerendszert már születése pillanatában rengeteg kritika érte. kisebbségvédelmi törvények is születtek. a munkaerő-. hogy Magyarország hadi potenciálját olyan szintre süllyesszék. Németország a XIX-XX. mert olyan belső ellentmondást hordozott. A béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. a reggeleket – nem csak az iskolákban – Magyarország „feltámadásáért” könyörgő imákkal kezdték. Bánság. propaganda versek születtek. Megszűnt az egységes piac.) A környező országok erős fegyverkezése miatt külön-külön is erősebbé váltak. ami – főként a vasút esetén – a megmaradt területek összeköttetését is megnehezítette. az alföldek jelentős része (pl.) Egyes vitás területeknél népszavazás kiírását írták elő. másrészt viszont Nagy-Britannia meg akarta előzni Franciaország túlzott megerősödését is. hogy Németországot ne alázzák meg túlságosan. az áru. december). 121 . Kettészakítottak olyan ipari egységeket. másik oldalon viszont nem gyengítette le annyira. világháború többi vesztes országára. Kárpátalja. szakadt meg. vasérc) maradtak a határokon kívül. Végül az ellentétes érdekek miatt kompromisszumos béke született. így a feldolgozásra szakosodott magyar városok maradtak nyersanyag nélkül. az annexiómentes békekötést valló a Szovjetunió sem volt hajlandó aláírni. (Az „imperialista rablóbékét”. Az amerikai és a brit vezetők azonban arra törekedtek. és a tőke szabad áramlása. Pl. ezeket azonban nemigen tartották be. A revíziót hirdető szervezetek nagy támogatást élveztek. összegzés Az amerikai küldöttség még a békekonferencia alatt elhagyta Párizst. mert bár összes környező település az elszakadás mellett szavazott. hogy komolyabb veszélyt már többé ne jelentsen. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat. ami miatt nem hozhatott megoldást a nagyhatalmak közötti feszültségekre. Kisalföld északi része. A békekonferencián ún. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. amit a vesztes világháború után a franciák oly mértékig le akartak gyengíteni. Erdély) a bányákkal együtt. Burgenland) külföldre került. fa. megszüntette (pl. a vízi kereskedelem jelentős útvonalai kerültek a szomszédos országokhoz. hogy ne legyen alapja a revanspolitikának. hogy újra megerősödve ne jelentsen megint háborús veszélyt. tc. század fordulóján a világ egyik legerősebb hatalmává vált. Wilson elnök a népek önrendelkezési jogára hivatkozva nem írta alá a Magyarországgal a békét. nyersanyagforrások (szén. mint Magyarország.). Az aláíró országok kötelezték magukat arra. 1920-21-ben létrejött a kisantant. a vasérc pedig csehszlovák területeken rekedt. Lezárás. A nemzetgyűlés 1920. A katonai intézkedések fő célja volt. A békediktátum határozatai ellenében megfogalmazott revíziós törekvésekben pedig Németország támaszkodhatott az I. Az etnikai elvet – bár a wilsoni pontok között szerepelt – a határok meghúzásánál végül nem vették figyelembe. és a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt. Az új béke évszázados gazdasági határokat szakított szét. és 1921. november 15-én fogadta el. Magyarország végül 1921-ben kötött különbékét az Egyesült Államokkal. így a város Magyarország része maradt. köztük Magyarországra is. ami egyik oldalon jelentős sérelmeket okozott Németországban. mint Borsod. a királypuccsok idején. a békeszerződést a magyar társadalom súlyos igazságtalanságként fogta fel. hiszen az egész Kárpátok vonulata (Felvidék. Bácska. (Lásd a forrásokhoz írtakat. ill. hogy az alkalmatlan legyen bármilyen katonai visszavágásra. Németországhoz hasonlóan Magyarországon is igen nagy lélektani hatása volt Trianonnak. (Lásd a forráshoz írtakat.1920. június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában. hogy a lakosságnak biztosítják a teljes jogi egyenlőséget. amely katonai fenyegetéssel is élt pl. akkor Sopron túlnyomó többségének döntése határozta meg a szavazás végső kimenetelét. Pécs-Szeged). Egyrészt azért.

fa. (Lásd a forráshoz írtakat. Kettészakítottak olyan ipari egységeket. június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában. Az új határok meghúzása után korábban regionális gazdasági centrum szerepét betöltő. Pécs. a vasúthálózat. Lakossága 18. Célja az államháztartás egyensúlyának megteremtése volt. vasérc. 3. kb. vagyonadót vezetett be. így viszont az állam nem tudott miből fizetni.6 millióra. az azt követő forradalmak. pl. s nem egyszer olyan területeken. tc. az alföldek jelentős része (pl. tehát a gazdaság messze állt attól. Az elszabaduló inflációt 1920-1921 között először Hegedűs Lóránt.) Megszűnt az egységes piac.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 64. tétel: Trianon gazdasági. Bácska. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. ami az iparcikkekre is vonatkozott. A gondokat növelte. Burgenland) külföldre került. mert az adóalanyok nem siettek fizetni. a munkaerő-. ahol a határ mentén homogén magyar településtömbben éltek (Csehszlovákia. a vasérc pedig csehszlovák területeken rekedt. az inflációból hiperinfláció lett. só) maradtak a határokon kívül. (Lásd a forráshoz írtakat.2 millió főről 7. Kárpátalja. jelentéktelen határvárossá. mint Borsod. A Hegedűs-féle reform sikertelen volt. Vajdaság. és 1921. A nemzetgyűlés 1920.) 122 . november 15-én fogadta el. ezért leállíttatta a bankóprést. nyersanyagforrások (szén. Kifejtés A béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. Debrecen. A trianoni békeszerződés szerint Magyarország Horvátország nélkül számított területe 283 ezer négyzetkilométerről (Horvátországgal együtt 325 ezer) 93 ezer négyzetkilométerre. az áru. a korábbi 33%-ára csökkent. A gyakorlatban azonban nem vált be. Az új béke évszázados gazdasági határokat szakított szét. ahol a szén magyar területeken. ami – főként a vasút esetén – a megmaradt területek összeköttetését is megnehezítette. hiszen sokszor a Monarchiára méretezett kapacitások kihasználatlanul maradtak (pl. a román megszállás és a tartós blokád a területvesztéssel (trianoni béke) együtt rendkívüli visszaesést eredményezett a magyar gazdaságban. Kis túlzással szinte az egész ország Budapest vonzáskörzetévé vált a trianoni béke után. és a tőke szabad áramlása. a korábbi 43 %-ára csökkent. Erdély) a bányákkal együtt. Szeged. Bánság. megszüntette (pl. pl.2 millió fő volt magyar. malomipar). mind a közigazgatását. Ekkor vált Magyarország korabeli szóhasználattal „vízfejű csecsemővé”. így a feldolgozásra szakosodott magyar városok maradtak nyersanyag nélkül.). hiszen Budapest potenciálja 20 millió emberre volt méretezve. mind nagyságát tekintve. Nagyvárad.2 százaléka. Az elcsatolt területek lakosságának 30. társadalmi és etnikai hatásai Trian FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be a magyar gazdaság ipari és mezőgazdasági szektorában megfigyelhető alapvető változásokat a Bethlen-korszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1920. mind a feldolgozó iparát. hogy Magyarországot vesztes államként jóvátétel fizetésére kötelezték. a vízi kereskedelem jelentős útvonalai kerültek a szomszédos országokhoz. az egész Kárpátok vonulata (Felvidék. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat. Pécs-Szeged). a Teleki-kormány pénzügyminisztere próbálta megállítani. mind közlekedését. A háború. Partium). ami miatt zálogjogként a legfontosabb jövedelmeket lefoglalta a Jóvátételi Bizottság. fejlődőképes városok váltak vonzáskörzet nélküli. Kisalföld északi része. hogy megvalósítsa a profilváltást.

A földhözjuttatottak többsége (kb. A pénzügyi stabilitás biztosítására létrejön a Magyar Királyi Állami Jegyintézet.16 millió katasztrális holdnyi területéből a földreform végrehajtásához 1 millió 120 ezer katasztrális holdat vettek igénybe. A népszövetségi kölcsön tehát a várakozásokat felülmúlóan sikeresnek tűnt. úthálózat. más része ún. mert a nagybirtokos érdekek egyre erősebben érvényesültek a kormányban. független pénzintézet. valamint a korábbi hitelek törlesztése is könnyebb (ha nem valorizálták).) A népszövetségi kölcsön fedezete részben a cukoradó. Az igénybe vett terület legnagyobb részét (kb. Népszövetségi főbiztos érkezett Magyarországra. %-át használták fel. Az inflációt sikerült megállítani. 1924-ben megállt a korona romlása. 123 . hogy igen drágán kapta meg az ország. (Lásd a forrásokhoz írtakat. január 1-től törvényes fizetési eszköz.7 katasztrális holdnyi. Jelentős összegeket fordítottak a turizmus fejlesztésére is. átlagosan 1.) Hátránya viszont.5. termelésbővítő kölcsön. iskola. 5 ezer katasztrális holdat pedig vagyonváltság és megváltás (kártalanítás. igaz. 700 ezer katasztrális holdat) több mint 400 ezer igényjogosult között osztottak ki. (Lásd a forráshoz írtakat. külföldről próbáltak meg kölcsönt kérni. hogy a reálbércsökkentés olyan mértékű. Ezek egy része ún.) Magyarországon is megindult tehát a külföldi kölcsönök felvétele. törpebirtokos és kisparaszt volt. a győztes és semleges országok egyaránt hiteleztek. a hiperinfláció miatt a lakosság elégedetlensége nőtt.5 ezer katasztrális holdat vásárlás útján. gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában. 948. aranyfedezete volt. 1927. Az inflációs gazdaságpolitikának tagadhatatlanul volt előnye pl. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár. valamint a só és dohányjövedék. ami gazdasági dezorganizációhoz vezet. de a gazdaság tartósabb egyensúlyának biztosítására új pénz bevezetésére volna szükség. A stabilizációs kísérlet azonban önerőből nem lehet sikeres. kórház fejlesztése és bővítése. ill. a pengő bevezetéséről. a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. hasznos célra fordított kölcsön: pl. ( Ráadásul a részvénypiacon a külföldi tőke komoly pozíciókat szerezhet. mérsékelt gazdasági fellendülés indulhatott meg. hogy a fogyasztás drasztikusan visszaesik. Ez tette lehetővé egyrészt a gazdasági konszolidációt megalapozó kölcsönt. ami azonban – megfogalmazója eredetei szándékaival szemben – nem változatta meg a birtokstruktúrát: Nagyatádi Szabó István (kisgazda földművelésügyi miniszter) sorozatos kompromisszumokra kényszerült. majd 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint önálló. ami belpolitikai feszültséget okozott. hogy 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségbe. megmaradt a falusi munkanélküliség. Ebből 171. hogy csökkent a reálbér és az adó is. összegzés A magyar külpolitika egyik jelentős sikerének bizonyult. Az ipari konszolidáció eredményeiről lásd a forrásokhoz írtakat. 1925-ben született törvény az új pénz. másrészt pedig az ország kitört a vesztesekre rótt elszigeteltségből. Az inflációs politikai azonban nem tartható sokáig. (Lásd a forráshoz írtakat. Végül az ország 16. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt. részben vámok bevezetése. (Lásd a forráshoz írtakat.) A legnagyobb tőkés beruházó és megrendelő az állam lett. felvásárlás) útján szerzett meg az állam. Leáll a tőkeképződés és a hitelnyújtás és a súlyos infláció miatt az ország gazdasága kiszolgáltatottá válik a külföldi valutáknak.) A földreform eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. Lezárás. Az 1921 és 1931 között miniszterelnöki feladatot ellátó Bethlen István 1921 és 1924 között tudatosan alkalmazta a gazdaság újraindítása érdekében az inflációt. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. akit rendkívül széles jogkörrel láttak el (a bizalmatlanság megnyilvánulása Magyarországgal szemben): gazdasági és pénzpolitikai kérdésekben az országgyűlési végzést is felülbírálhatta. Kölcsönből történt meg a Bálhidai-erőmű építése Budapesten és Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal villamosítása is. ezért a nagybirtokrendszer. ezért pénzügyi stabilizációt kellett végrehajtani.A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. azonban bizalmat ébresztett a magántőkében is. de jelentős szerepet kaptak a hazai nagytőkések is.

A revíziós propaganda valamint a szomszédos államokban is erős nacionalizmus a külkereskedelmet lehetetlenné tette. társadalmi és kulturális tekintetben! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1920. majd csak a világválság bekövetkeztével válnak sokak számára egyértelművé. megszűnt az egységes piac. az áru. hiszen a Monarchiára méretezett kapacitások kihasználatlanul maradtak. tc. Károly volt magyar király 1921 folyamán kétszer próbálta meg visszaszerezni hatalmát Magyarországon. sem ellátásuk nem volt megoldott. ezért az intézkedés a forradalmak után felerősödő antiszemita hangulat kielégítését is szolgálta. Mivel a továbbtanulók arányát a „népfajok és nemzetiségek” országos arányszáma és a „nemzethűség és erkölcsi megbízhatóság” alapján szabták meg. IV. hanem a köztársasági államformát is törvénybe iktatták. tétel: Az el Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be. Az I. a vasúthálózat. a román megszállás és a tartós blokád a területvesztéssel (trianoni béke) együtt rendkívüli visszaesést eredményezett a magyar gazdaságban. mint a kommunisták ellen.).) A két puccsot a kormányzóhoz hű erők leverték. Fellépett a forradalmak végén és után megerősödő jobboldali radikalizmus és tiszti különítményesek ellen éppúgy. Az új politikai elit a világháború és az azt követő baloldali forradalmak után a keresztény-nemzeti értékrendet követ. (IV. A volt Osztrák-Magyar Monarchia önállóvá lett államai – Magyarország szomszédai – azonban a magyar legitimista erők további mozgolódásai miatt követelték a trónfosztást. amivel igyekezett az egyetemeken csökkenteni az értelmiségi túlképzést és álláshoz juttatni az elcsatolt területekről Magyarországra menekülő értelmiséget. Károly száműzetésben halt meg. Ez a tény és ennek káros következményei. (Lásd a forráshoz írtakat. A nemzetgyűlés 1920. IV. a munkaerő-.) A trianoni béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét. április) kezdetét vette az ellenforradalmi rendszer konszolidációja. A területben és lakosságszámban bekövetkezett változásokról lásd a forráshoz írtakat. Az 1920-as években tekintélyes kölcsönfelvétel jellemezte az országot.) A háború. július-1921. Teleki elfogadtatta a numerust clausust (1920). még az OMM örökségeként. november 15-én fogadta el. miként valósult meg a bethleni konszolidáció politikai. és 1921. világháború végén szétesett Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója. 124 . június 4-én írták alá a békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A külkapcsolatok átalakulása már csak azért is elengedhetetlen volt az ország számára. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. kísérelte meg. az azt követő forradalmak. Kifejtés Gróf Teleki Pál kormányalakításával (1920. mert Ausztriában akkorra már nemcsak a Habsburg-házat detronizálták. 65. (Lásd a forráshoz írtakat. és a tőke szabad áramlása. ellenkező esetben támadást helyeztek kilátásba. A legfontosabb partnerek Ausztria és Csehszlovákia voltak. gazdasági. Jelentős társadalmi feszültséget hordozott az utódállamokból érkező menekültek problémája. mert jelentős importra szorult. se elhelyezésük. a magyar mezőgazdasági termékeknek pedig piacot kellett keresni. ami miatt az évtized végére a legeladósodottabb ország lett Európában. Károly egyébként azért is a magyar trón visszafoglalását.

A tárgyalásokat a kormány kezdeményezte azzal a céllal. a Teleki-kormány pénzügyminisztere próbálta megállítani. Ez tette lehetővé egyrészt a gazdasági konszolidációt megalapozó kölcsönt. hogy 1922-ben Magyarországot felvették a Népszövetségbe. mérsékelt gazdasági fellendülés indulhatott meg. A reformok kulcsa a stabil parlamenti többség volt.és külpolitikában nyugalmat és kiszámíthatóságot kellett teremteni. A revíziós törekvések azonban áthatották mind a kül-. amiknek eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. Magyarországon többpártrendszer volt. akit rendkívül széles jogkörrel láttak el (a bizalmatlanság megnyilvánulása Magyarországgal szemben): gazdasági és pénzpolitikai kérdésekben az országgyűlési végzést is felülbírálhatta. s a szélsőjobboldal képviselőit is igyekezett a kormánypártból kiszorítani (pl. 1927. Az elszabaduló inflációt 1920-1921 között először Hegedűs Lóránt. A földhözjuttatottak többsége (kb. más része ún. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hasznos célra fordított kölcsön: pl. hiszen a korlátozott választójog és a – törvényhatósági jogú városok kivételével – nyílt szavazás biztosította a kormányzati akarat teljesülését. Először híveivel együtt belépett a kisgazdapártba. Az új miniszterelnök igyekezett megegyezni a legerősebb ellenzéki párttal.A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. A népszövetségi kölcsön tehát a várakozásokat felülmúlóan sikeresnek tűnt. hogy a szociáldemokrata mozgalmat a rendszer megszilárdításának szolgálatába állítsa. A gondokat növelte. átlagosan 1. a békeszerződést a magyar társadalom 125 . kórház fejlesztése és bővítése. független pénzintézet. Ezek egy része ún. A Bethlen-Peyer paktumot 1921. a győztes és semleges országok egyaránt hiteleztek. jelentős összegeket fordítottak a turizmus fejlesztésére is. de a gazdaság tartósabb egyensúlyának biztosítására új pénz bevezetésére volna szükség. A konszolidáció gróf Bethlen István idején is folytatódott. január 1-től a pengő lett a törvényes fizetési eszköz.) Az inflációt sikerült megállítani.5%-át használták fel. ami belpolitikai feszültséget okozott. iskola. a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. Kölcsönből történt meg a Bálhidai-erőmű építése Budapesten és Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal villamosítása is. mind a bel. sőt ekkor nyert erőteljes lendületet. A stabilizációs kísérlet azonban önerőből nem lehet sikeres. aranyfedezete volt. igaz. Az egymást követő politikai fordulatok után mind a gazdaságban. 700 ezer katasztrális holdat) több mint 400 ezer igényjogosult között osztották ki. Németországhoz hasonlóan Magyarországon is igen nagy lélektani hatása volt Trianonnak. hogy Magyarországot vesztes államként jóvátétel fizetésére kötelezték. Az igénybe vett terület legnagyobb részét (kb. (Lásd a forráshoz írtakat. december 22-én írta alá Bethlen István miniszterelnök és Peyer Károly. majd 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint önálló. ezért pénzügyi stabilizációt kellett végrehajtani. amit kormánypárttá formált Egységes Párt néven. másrészt pedig az ország kitört a vesztesekre rótt elszigeteltségből. külföldről próbáltak meg kölcsönt kérni. Gömbös Gyula). Az állam lett a legnagyobb tőkés beruházó és megrendelő az országban. ill. úthálózat. 1924-ben megállt a korona romlása. A magyar külpolitika egyik jelentős sikerének bizonyult. Az inflációs politika azonban nem tartható sokáig. a Szociáldemokrata Párt képviselője. ami miatt zálogjogként a legfontosabb jövedelmeket lefoglalta a Jóvátételi Bizottság. Népszövetségi főbiztos érkezett Magyarországra. A kormánypárt parlamenti többségét az 1922-es választójogi rendelettel biztosította. ezért a nagybirtokrendszer. törpebirtokos és kisparaszt volt. mind a belpolitikát. A szélsőbaloldallal és a szélsőjobboldallal szemben azonban fellépett. hogy igen drágán kapta meg az ország. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár.7 katasztrális holdnyi. A pénzügyi stabilitás biztosítására létrejön a Magyar Királyi Állami Jegyintézet. azonban bizalmat ébresztett a magántőkében is. a hiperinfláció miatt a lakosság elégedetlensége nőtt.) Magyarországon is megindult tehát a külföldi kölcsönök felvétele. a kommunista párt továbbra is illegálisan működhetett csak. Az 1921 és 1931 között miniszterelnöki feladatot ellátó Bethlen István 1921 és 1924 között tudatosan alkalmazta a gazdaság újraindítása érdekében az inflációt. termelésbővítő kölcsön. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt.

126 . Bethlen Konszolidációja létrehozta az új gazdasági és politikai kereteket. s ez jelentős mértékben a német piacok megnyitásának volt köszönhető.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli súlyos igazságtalanságként fogta fel. a világválság hatására újra megerősödtek a szélsőségek is. hogy a revízió a közeljövőben nem valósítható meg. megkötötte az örök barátsági szerződést a versailles-i béke revíziójában szintén érdekelt Olaszországgal (1927). ám mivel jelentős részben külföldi tőkén nyugodtak. nem érvényesültek teljesen a szabadságjogok. A 20-as évek közepétől jellemző gazdasági stabilitás a politikai konszolidációt is elősegítette. összegzés A Bethlen-kormány által bevezetett gazdasági reformok prosperitást hoztak. A Gömbös Gyula (1932-1936) vezette kormányzat idején a gazdaság talpra állítása sikeres volt. október 15-én a világháborúból való sikertelen kiugrási kísérlet után mondott le. A külföldi kölcsönök jelentős részét pedig az oktatás fejlesztésére használták fel. a gazdasági és a politikai konszolidáció végrehajtása Bethlen István (1921-1931) miniszterelnökségéhez kapcsolható. Magyarország pl. tétel: Társadalmi rétegződés a húszas-harmincas években Társa FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a Horthy-korszak társadalmi problémáit. posztjától 1944. ami a törlesztést lehetővé tette volna. majd csak a világválság bekövetkeztével válnak sokak számára egyértelművé. Horthy Miklós kormányzóvá választásától veszi kezdetét. Az 1920-as években tehát tekintélyes kölcsönfelvétel (a régebbi kölcsönöket és a jóvátételt újabb kölcsönökkel finanszírozták) jellemezte az országot. Magyarország így – részben a korszakban mindvégig élő revíziós törekvések mellett – gazdasági értelemben is egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a náci Németországgal. erősen szűkítették a választójogot is. és a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt.) Lezárás. ami miatt a népesség jelentős hányada nem kapott politikai képviseletet. kormányzóvá választása után visszavonult a mindennapi politikai életből. A vesztes világháború és a Tanácsköztársaság utáni válsághelyzetben a politikai konszolidáció kezdete Teleki Pál (1920-1921). Ráadásul a kölcsönökből megvalósított befektetések jelentős része nem termelt olyan jövedelmet. ami politikai-ideológiai téren is éreztette hatását. Ennek a változásnak az ára a korlátozott parlamentarizmus volt. ami miatt az évtized végére a legeladósodottabb ország lett Európában. az ország kiszolgáltatottá vált a külgazdasági folyamatoknak. hiszen az alkotmányos pártok működését is korlátozták. Politikai súlyuk azonban ekkor még jelentéktelen volt. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hiszen a szélsőségeket kiszorították a politikai életből. s a megoldásukra hozott intézkedéseket! FELELETVÁZLAT Bevezetés A Horthy-korszak 1920 márciusától. A kormánypolitika tisztában volt azonban azzal. hogy alá lehessen támasztani a kultúrfölény koncepciót. ám a magyar törekvések alátámasztására minden lehető eszközt kihasználtak. 66. Ez a tény és ennek káros következményei. Maga Horthy. Az 1929-33-as világválság hatására azonban a magyar gazdaság összeomlott.

analfabetizmus.Kifejtés A Horthy-korszak társadalma alapvetően a dualizmus örökségét vitte tovább. A jelentős vagyoni különbségek mellett a torlódott társadalom jellegéből fakadó feszültségek is terhelték az egyes csoportok viszonyát. A sikeres egészségügyi kampányoknak köszönhetően csökkent a halandóság csökken. (Lásd a forrásokhoz írtakat. (Az iskoláknak csaknem felében egyetlen tanító dolgozott. A földosztás azonban átlagosan 1. Teljes egyetértés alakult ki a magyar politikusok körében a trianoni békeszerződés elítélésében. vagy „keresztény-nemzeti eszmének” nevezték. Szeged. ill. Ellenforradalmiság. Eltérő életforma alakult ki a polgárosultabb nyugati megyékben. A legjelentősebb regionális különbség Budapest és a vidék között bontakozott ki. 3 egyetem. 500 óvoda.) Bevezetik a kötelező betegbiztosítást. törpebirtokos és kisparaszt volt. bécsi.) Az oktatási rendszer jelentős mértékben átalakult a két világháború között. mereven elhatárolódó. megszüntetése és a birtokos parasztság megnyerése volt. A szociális problémákat (munkanélküliség. hierarchizált társadalmi rétegekre oszlott. (Lásd a forrásokhoz írtakat. addig a kormánypárti politikusok másik része a magyar többségi térségeken túl. amiknek eredeti célja az agrárproletárok elégedetlenségének csökkentése. Igen jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. elsősorban a nagyvárosokban javultak a higiénés viszonyok. elsősorban tanyasi és falusi térségekben tantermeket. 300 ezer fő) föld nélküli agrárproletár.) A népiskolai programnak köszönhetően az analfabéták aránya csökkent. egykézés stb. és megint más a tanyavilágban. Liberalizmus-ellenesség. 3 főiskola. más az alföldi mezővárosokban. ám amíg a mérsékelt politikusok az etnikai revíziót (csak magyar többségű területek visszaszerzését) sürgették. tanítói lakásokat építettek. ezen kívül jelentős összegeket fordítottak tudományos kutatásra. A hivatalos propagandát. azaz a történelmi Magyarország visszaállítása. Debrecen lettek az új egyetemi városok). Hóman Bálint minisztersége alatt újabb oktatási reformot vezettek be. „Mindent vissza!” jelszava határozta meg (irredentizmus). 5000 népiskolai egység. A kor vívmányai közé tartozott.) A Teleki-kormány idején született meg egy földreform is. %-át használták fel. (Lásd a forráshoz írtakat. tagolt. Ebből fakadt az ideológia antikommunizmusa is. más területeket is igényelt.) Az oktatásfejlesztés céljai közé tartozott a felsőoktatás reformja is. (Lásd a forráshoz írtakat. Tihanyi Biológiai Intézet. Mivel a földreform során az ország termőterületének 8. hiszen a trianoni békeszerződés után meg kellett oldani az egyetemi képzést (Budapest mellett. (Lásd a forrásokhoz írtakat. hogy javult az orvosi ellátás. azaz elvetették a forradalmakat. A korszak kultuszminiszterei (gróf Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint) a politika elvárásainak megfelelően. ösztöndíjakra.7 katasztrális holdnyi. viszont elősegítette a zsidóság befolyá- 127 . 1928-ban megalakult az OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet). gyakorlatilag életképtelen kisbirtokok formájában történt meg.5. A földhözjuttatottak többsége (kb. Sváb-hegyi csillagvizsgáló. a kilencmilliós Magyarország a „hárommillió koldus országa” maradt. a magyar mezőgazdasági termelés struktúrája nem változott. Pécs. mint politikai eszközt és különösen károsnak tekintették a magyarság szempontjából az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején történteket. azaz egyetértettek abban. jelentős költségvetési összegeket fordíthattak az oktatás fejlesztésére. Nem foglalták egységes rendszerbe.) A Klebelsberg-féle népiskolai törvénynek megfelelően a népiskolákat fejlesztették: az elmaradott. berlini Collegium Hungaricum és a római Magyar Akadémia). a népbetegségnek számító tbc-t azonban nem sikerül felszámolni. (Lásd a forráshoz írtakat. ezért a nagybirtokrendszer. Az agrárnépesség nagy szegénységben élt. hogy Magyarországon csődöt mondott a dualizmus korában megnyilvánuló liberális politikai gondolkodás.) A Horthy-korszak uralkodó ideológiáját „szegedi gondolatnak”. de központi elemei a következők voltak: A revízió szükségessége. s egy tanítóra átlag 50 gyerek jutott. az árutermelésből kimaradt falvakban (a népesség közel 2/3-a falvakban élt). a kultúrfölény és a szellemi honvédelem koncepciójának megfelelően az oktatási tárcát stratégiai ágazatként tudták kezelni. s a korábbinál jelentősebb összegeket fordítottak az alsóbb társadalmi osztályok támogatására. egyetlen tanteremben. 3000 könyvtár létesítése szerepelt a programban. már utolérte az európai átlagot.) a falukutató mozgalom írta le. külföldi magyar intézetek felállítására (pl.

a gazdasági válságok időszakában ez is növelte az ellenszenvet irányukban. a keresztény hitre áttérteket is zsidónak tartották. ez a szemlélet jellemezte az utódállamokat is. minden alkotmányos válságot nélkülözően működött. a forradalmakhoz. ám a revízió tartalmára és eszközeire vonatkozó kérdésekben azonban korántsem volt teljes a konszenzus: amíg a mérsékelt politikusok etnikai revíziót (csak magyar többségű területek visszaszerzését) sürgették. irányított demokrácia bevezetése (lásd a forráshoz írtakat). A parlament – az 1944-es német megszállásig – folyamatosan. Antiszemitizmus.) Lezárás. 67. Mivel a zsidóság a lakosságon belüli arányához képest magasabb arányban volt jelen a gazdasági. A pártok és az uralkodó elit ebben tökéletesen egyetértettek. lassú. addig a kormánypárti politikusok többsége a magyar többségi térségeken túl. a harmincas évek végére mind kritikusabbá váló a földkérdés és a szociális problémák kezelésére. helyette a korlátozott parlamentarizmuson alapuló ún.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli sának megnövekedését és a keresztény nemzeti gondolat szerint elsősorban ez vezetett a világháborús vereséghez. módosult. A két világháború közötti magyar kormánypolitikát a „nagyokra figyelés” koncepciója jellemezte. hogy a kozmopolitának tartott zsidóságot azonosították a liberalizmussal és a baloldalisággal. a történelmi Magyarország széthullása. ami egyrészt abból fakadt. az uralmon levő politikai elit nem hajtott végre számottevő reformokat. szociáldemokraták és liberálisok) 1944. ill. kulturális életben. A hivatalos propagandát a „Mindent vissza!” jelszava határozta meg (irredentizmus). összegzés A háborús vereség. hanem politikai kérdés volt. A polgári demokrácia elvetése. hogyan alakult Magyarország külpolitikája a két világháború közötti időszakban! FELELETVÁZLAT Bevezetés A trianoni békediktátum elkerülhetetlenné tette. ám nem volt minden részletében azonos. március 19-ig – ha nem is minden politikai kockázat nélkül – szabadon nyilvánulhattak meg a parlamentben. majd a viszonyok konszolidálása a Bethlen István vezette politikai csoport elképzelései szerint alakult és Bethlen alkotása időtállónak bizonyult. A revízió célja azonban állandó maradt. E stabilitás azonban egyben rugalmatlanságot is jelentett. revizionista politikája. (Lásd a forrásokhoz írtakat. az ellenzéki pártok képviselői (kisgazdák. illetve őket hibáztatták az 1918-19-es katasztrófákért. majd megállíthatatlanná vált jobbratolódása pedig újabb világháborúba vezette az országot. a forradalmak és az ellenforradalom után a helyzet stabilizálása. ezért a zsidó-kérdés sem vallási. tétel: Magyarország külpolitikai céljai és kapcsolatai a két világháború Magy Ma közö között FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be. hogy a két világháború közötti magyar külpolitika legfőbb céljává az új határok revíziója váljon. A rendszer tekintélyelvűsége. más területeket is igényelt. Mivel a korszakban alapvetően csökkent a vallási különbség szerepe. 128 . a folyton mozgásban lévő nemzetközi viszonyok és a mindenkori belső helyzet függvényében időről időre változott.

aki a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal (későbbi Jugoszlávia) szemben keresett szövetségest. hanem a térség többi államával is kétoldalú barterszerződéseket kötött. A trianoni békeszerződés revíziójának kérdése az 1920-as évek utolsó harmadában a világsajtóban is jelentős nyilvánosságot kapott. az ország teljes elszigetelődésének veszélyével és a magyar gazdaság kölcsönszükségleteivel számot vetve 1922– 23 folyamán a Bethlen-kormány szakított ezzel a kettősséggel. A szerződésre korábban azért sem kerülhetett sor. lengyel államfő kijelentette ugyan. Az egyetértést 1928 végén egy lengyel– magyar döntőbírósági szerződés pecsételte meg. hogy a Habsburg-dinasztia egyik tagja sem tér vissza a magyar trónra. kezdetben mind Románia.) A másik lehetőség. A németek a megbékélés és a beilleszkedés elvét vallották ekkor.Kifejtés A békeszerződés aláírása körüli hónapokban a magyar külpolitika nem rendelkezett határozott érdekérvényesítéssel. a mezőgazdasági termékeknek piacot talált. A regionális együttműködés legfőbb patrónusává Franciaország vált. a vesztes államok német vezetés alatti összefogása volt. hogy Csehszlovákia. A magyar szándékokat elképzeléseket erősítette a győztes Olaszország nyíltan revíziós politikája (lásd a forráshoz írtakat). mert a gazdaság sikeres szanálásának köszönhetően 1926 nyarán a Népszövetség enyhítette Magyarország pénzügyi ellenőrzését. hogy a Németországgal való kapcsolatot még szorosabbra fonja. ennek egyik első jele Magyarország felvétele volt a Nemzetek Szövetségébe (1922). amelynek egyik feltételeként a magyar kormánynak még egyszer el kellett ismernie a trianoni békeszerződésben megállapított határok érvényességét. Egyrészt a nemzetközi közvélemény „lelkiismeretének” felébresztése teljes mértékben beleillett terveibe.és délkelet-európai francia befolyást akarta ellensúlyozni. A kezdeményezés Mussolinitól indult ki. (Lásd a forráshoz írtakat. Mindemellett egyre intenzívebbé vált keletre irányuló német külpolitikai is. (Lásd a forráshoz írtakat. azaz a német piacok megnyitása volt a kelet.) Gömbös Gyula azonban mindent megtett azért. Károly visszatérési kísérletei – mellett ez a magyar magatartás is hozzájárult ahhoz. A magyar külpolitika számára fontos lépés volt – a kisantant országokhoz hasonlóan Franciaország szövetségi rendszeréhez tartozó – a Lengyelországgal kötött megállapodás (1928). Az 1920-as és az 1930-as évek fordulójától.és délkelet-európai agrártermékek és nyersanyagok előtt. és egyben azt is garantálnia kellett. A nemzetközi viszonyok stabilizálódásával. Az 1930-as évek első felében Németország nemcsak Magyarországgal. Egyéb okok – például IV. Hitler hatalomra jutása előtt a német külpolitika iránya is megváltozott: egyre nyíltabban és határozottabban fordult szembe a versailles-i renddel. a szovjet 129 . A kisantant célja Magyarország katonai fenyegetése és egymás kölcsönös megsegítése volt a status quo fenntartásában. Románia és Jugoszlávia 1920– 21 folyamán szövetségi szerződéseket kötött. de ez – elsősorban a németek elutasító magatartása miatt – szintén nem lehetett reális elképzelés. (Lásd a forráshoz írtakat. Lord Rothermere cikke (lásd a forráshoz írtakat) és az általa kavart nemzetközi sajtóháború a magyar kormányt ellentmondásos helyzetbe hozta. aminek egyik legfontosabb eszköze a kereskedelempolitika. A kölcsönfelvétel után tehát Magyarország nemcsak a nagyhatalmak katonai.) Olaszország és Németország mellett a magyar külpolitikai aktivitás harmadik célpontja a Szovjetunió volt. hanem a Népszövetség pénzügyi ellenőrzése alatt is állt. Pilsudski marsall. s egyúttal a kelet-közép. Az ideológiai szempontok szerint ellentétesnek tűnő viszonyt is a revízió magyarázta.) A kiépülő német– magyar kapcsolatok ellenére Magyarország első számú külpolitikai szövetségese az 1930-as évek utolsó harmadáig változatlanul Olaszország volt. a revízió szükségességének napirenden tartását és a békeszerződés későbbi módosítását támogatja. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy bár a békeszerződés döntéseinek megváltoztatására pillanatnyilag nem lát lehetőséget. Ezt követte a nemzetközi kölcsönért folyamodás 1923 elején. majd 1927 márciusában a helyszíni katonai ellenőrzés is megszűnt. amellyel a magyar külpolitika az 1920-as évek legelején számolt. másrészt viszont a lord által támogatott etnikai revíziót kevésnek érezték. nem provokált magyar támadás esetére. mind Csehszlovákia felé közeledett a határok megváltoztatása igényével. A külpolitikai elszigeteltségből való kitörés első jelentős lépésének az Olaszországgal kötött barátsági szerződés tekinthető (1927).

(Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosság 84%-a volt magyar. (Az egyezmény véglegesítése végül elmaradt. augusztus 30. lakóinak száma pedig csaknem 700 ezer főt tett ki. hanem ruszin (ukrán) nemzetiségűnek vallotta magát. szeptember 29-ei müncheni egyezmény a németek lakta cseh területeket (Szudéta-vidék) csatolja a Német Birodalomhoz. Szlovákia kikiáltotta függetlenségét (március 14. a lengyel–magyar közös határ megteremtése érdekében – különösen Kárpátalja visszaszerzését tartotta fontosnak. Mussolini. bécsi döntés) értelmében 11 927 km2nyi terület került vissza Magyarországhoz 1 millió 60 ezer főnyi lakossal.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli vezetés nyíltan a versailles-i rend destabilizálására törekedett.és a Berlin–Tokió-tengely (antikomintern paktum) 1936-os létrejöttével Európa. a Volksbundnak a megalakítását. bécsi döntésben (1940. az itt élők túlnyomó többsége. A magyar vezetés azonban nem vállalkozott erre a szerepre. sőt Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredményeként feltételes megállapodást írtak alá. Az 1938. Az 1930-as évek közepén új szakasz kezdődött az európai diplomáciában. aminek következtében csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez.). Nemcsak a hivatalos Magyarország ünnepelt. Teleki Pál javaslatára – olyan határozatot hozott. hanem annak ellenzéke is. amelyet ekkor Imrédy Béla vezetett. Miután Anglia és Franciaország érdektelenséget nyilvánított az ügyben. Lezárás. november 2-án Bécsben meghozott döntés (1. illetve a világ kezdett ismét két egymással szemben álló nagy blokká alakulni. s Hitler még ugyanabban az évben kiválasztotta a következő célpontokat: Ausztriát és Csehszlovákiát. hogy Budapest vállalja az agresszor szerepét. ha ez három hónapon belül nem sikerülne. s mivel március 15-én német csapatok vonultak be Prágába. hanem annak magyar többségű része került „csak” vissza. A parafált egyezmény értelmében a kisantant elismerte Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát (győri program). November végén engedélyezte a német kisebbség náci jellegű szervezetének. A bécsi döntés körülményei nyilvánvalóvá tették. Csehszlovákia feldarabolásával kapcsolatos tervében Hitler fontos szerepet szánt Magyarországnak. az Anschluss korábbi ellenzője. 1939 szeptemberében Lengyelország elleni német támadáshoz nem adott felvonulási területet Magyarország. 1936-ban a német csapatok bevonultak a rajnai demilitarizált övezetbe. A minisztertanács 1939. Az 1935-ös szovjet– francia szerződés aláírásával. összegzés Teleki Pál külpolitikai vonalvezetését a háború kitörését követően két alapvető cél vezérelte. Arra az esetre.) A volt Felvidék déli szegélyének visszatérését a magyar közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta. a négy hatalom újabb közös tanácskozást és döntést helyezett kilátásba. hogy a magyar és a csehszlovák kormány egyezzen meg a magyar kisebbséggel kapcsolatos vitás kérdésekben. mintegy 70–75%-a nem magyar. Berlin jóváhagyása azonban végül megérkezett. hiszen nem az egész Felvidék. A kormány. hogy a további revízióhoz Németország támogatása elengedhetetlen. A kormány – stratégiai okokból. A magyar remények szerint pedig ezzel a lépéssel a külkereskedelemi kapcsolatok mellett Románia elleni szövetségest is talált az ország. hogy Kárpátalját katonai akció keretében akár német beleegyezés nélkül is visszafoglalja. és az egyezményhez csatolt záradék javasolta. a fegyveres semlegesség és a revízió. azaz a tengelyhatalmakhoz.) Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt. Eltérően azonban az 1938-as területgyarapodástól. Az ily módon visszakerült terület nagysága ismét 12 ezer km2-t. de akadtak elégedetlen hangok is. s ezért cserébe a Csehszlovákiával szembeni magyar területi követeléseket jogosnak ismerik el. zsidótörvények születnek.) 1938. 130 . német– olasz döntőbíráskodásra került sor. Lényegében azt szerette volna. befogadták a lengyel menekülteket. A II. Magyarország pedig cserébe lemondott az erőszak alkalmazásáról. március 10-én – az új miniszterelnök. majd januárban bejelentette Magyarország kilépési szándékát a Népszövetségből és csatlakozási óhaját az antikomintern paktumhoz. ekkorra már Hitler elképzeléseinek támogatójává vált. 1938-39 fordulóján több lépéssel igyekezett demonstrálni németbarátságát. valamint a Berlin–Róma. és egy fegyveres konfliktus kirobbantásával teremtse meg az ürügyet a német katonai beavatkozásra. ezzel Csehszlovákia megszűnt létezni.

s ezáltal kiteljesíteni a revíziót. Az alternatíva: engedni Hitler követelésének. Az érdekek különbözőségéből fakadóan a két ország között állandóak lettek a súrlódások. áprilisi tárgyalásokon Hitler bírálta Kállay „kétszínű” politikáját és a magyar hadsereg addigi teljesítményét. viszont megőrizni a szövetségesek rokonszenvét. A németeknek katonai vonalon sem sikerült engedékenységre bírniuk a kormányt. Az 1943. ha a szovjetek érkeznek meg előbb a Duna-medencébe. 68. tétel: Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel Magy FELADAT: A források és ismeretei alapján mutassa be Magyarország német megszállásának körülményeit és következményeit a nyilasok hatalomra jutásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1943 fordulatot hozott a második világháborúban. majd Mussolini bukása nagyot lendített a magyar béketapogatózásokon. A kormányzó viszont határozottan szembehelyezkedett Hitlerrel. és várni a balkáni partraszállást. kapcsolatot sem kerestek vele 1944 szeptemberéig.) Hitler viszont a hazai szélsőjobboldal támogatásával éppen 1943-tól igényelte. és lassan megközelítette a Kárpátoknál húzódó magyar határt. hogy a háború megnyerésére a német hadseregnek egyre kevesebb az esélye.) A magyar kormány számára az egyetlen lehetséges megoldásnak a kivárás politikája tűnt. avagy ellenállni. A Szovjetunióval viszont semmilyen formában nem számoltak. 131 . (Lásd a forráshoz írtakat. a németek többször átdolgozták a tervet. április 3-ára virradó éjjelen főbe lőtte magát. A sztálingrádi és a kurszki német vereség. hogy Magyarország katonai és gazdasági erejét maximálisan állítsa a német célok szolgálatába. mi a teendő. Teljesíteni a német igényeket. viszont elveszíteni az angolszászok jóindulatának maradékát. A miniszterelnök elégedett volt addigi politikája eredményeiből és újból a kivárás álláspontjára helyezkedett. hogy a német vezérkar dolgozza ki Magyarország és Románia megszállásának a tervét. és arról nem szólt. A Margarethe-terv első változata 1943 szeptemberében készült el. A döntéssel járó politikai és morális felelősség súlya alatt Teleki valószínűleg lelkileg összeroppant. A németek a megbízható hírszerzés révén pontos értesülésekkel rendelkeztek a kiugrási tárgyalásokat illetően. az ország belépett a II. s ezáltal kitenni az országot a német megszállás veszélyének. (Lásd a forráshoz írtakat. világháborúba. Kifejtés Miután értesült a Kállay-kormány különbéke-tapogatózásairól.A két irányvonal tehát összeegyeztethetetlennek bizonyult 1941 áprilisára. Hitler elrendelte. mivel azonban az ősz folyamán a Vörös Hadsereg folytatta sikeres támadását. A szövetségesek júliusi szicíliai partraszállása. Észak-Afrika elvesztése a nácikkal szövetséges országok politikai vezetését rádöbbentette. S mivel a közel félmillió főnyi magyarság által lakott Délvidék visszacsatolására vonatkozó német ajánlatot Horthy és az új kormány nem utasította/ utasíthatta vissza. pedig az csak az angolszász erők balkáni partraszállása esetén léphetett életbe. Az előzetes fegyverszüneti megállapodást a Kállay-kormány nagy sikernek értékelte. és az 1941. kormányon maradni. legalábbis azok minimumát. és elégedetlenek voltak a magyar segítség mértékével.

(Pl. Magyarország élére teljhatalmú német megbízottat nevezett ki Hitler. A német hadvezetés igényeit kiszolgálandó újabb magyar katonák indultak a keleti frontra. a feltétlen németbarát Sztóyay Dömét. Betiltották a nem németbarát pártokat és egyesületeket. az új megalakulását az alkotmányos előírásoknak megfelelően Horthy hagyta jóvá.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Február végén Bécs környékén megkezdődött a megszálló katonai alakulatok összevonása. hogy a megszállás csak átmeneti lesz. május 15-én kezdődtek a tömeges deportálások. (Lásd a forráshoz írtakat.) A kollaboráns Sztójay-kormány formailag törvényes keretek között került hatalomra: az előző kabinet lemondott. a megyei főispánok kétharmadát. Végül szóbeli kompromisszum született: Horthy nem ad parancsot az ellenállásra. a német rendőrség különböző szerveinek 5-600 munkatársából álló speciális alakulat. A Gestapo a vele együttműködő magyar ügynökök révén előre elkészített névlisták alapján dolgozott. május 2-án pedig elindult az első transzport. hogy a főváros védelmére átcsoportosítják haderejüket. Március 19-én hajnalban a Wehrmacht és az SS-alakulatok több irányból átlépték a határt. hogy a kormányzó a Hitlerrel folytatott tárgyalások során engedmények révén el tudja hárítani a veszélyt. Azok nagy része. és leváltva a Sztójay-kormányt egy új kabinetet állított fel Lakatos Géza vezérezredes vezetésével. akik az elmúlt években sokat tettek a németektől való függés gyengítésére. hidakat. hogy fennáll a megszállás veszélye. Amikor Hitler Horthyt március 18-ára a klessheimi kastélyba hívta tárgyalásokra. Ezzel a mintegy 200 ezres budapesti zsidóság egyelőre megmenekült. valamint élelmiszer mennyisége. A megszálló csapatok élén Budapestre érkezett egy. gabona és egyéb nyersanyagok. 1944. (Lásd a forráshoz írtakat. akkor a kormányzat tisztában volt azzal. 132 . és körülvették a laktanyákat. hogy mivel Kállay áruló. 1944. A nagyobb létszámú. a szövetségesek sikeres normandiai inváziója és az Auschwitzból szökött rabok vallomását tartalmazó jegyzőkönyv hatására a kormányzó július elején leállíttatta a deportálásokat. Megindult az államigazgatás és a közélet vezetőinek szélsőjobboldali politikusokra cserélése. túlnyomó többségük Auschwitzba került. és Horthyt gyakorlatilag túszként akarják addig Klessheimben tartani. számos tábornokot és rendőri vezetőt. akik azonnal hozzáláttak a politikai szempontból veszélyes személyek letartóztatásához. hanem közölte. a kormánytagok zöme nácibarát. a magyarországi német kisebbségből a 18-62 év közöttieket a Waffen SS-ben katonai szolgálatra kényszerítették. Hitler azonban nem tárgyalni akart. majd koncentrációs táborokba kerültek. A kollaboráns Sztójay-kormány gyorsan felszámolta az addig létező politikai ellenzéket és annak sajtóját. a magyarországi vagy németországi Gestapo-börtönökbe. és a németek elvárásainak megfelelő kormányt nevez ki. a helyén marad. és Horthy megbízta az új miniszterelnököt. bevonultak Budapestre. A parlamentet feloszlatták. köztük a német titkosrendőrség (Gestapo) emberei. A megszállás után megindult az ország kifosztása. Ugrásszerűen megnőtt a Németországba szállított olaj. A magyar kormány értesült a határ menti hadmozdulatokról. miközben a nácik semmiért sem fizettek. elkötelezett szélsőjobboldali volt. Horthy kihasználta a németek meggyengülését. a vezérkari főnököt. amelyet hivatalosan munkavégzés – a valóságban megsemmisítés – céljával vittek el. kénytelen volt kiadni a parancsot a megszállásra. de a budapesti német követség hadgyakorlattal magyarázta azokat.) A gyárakat hadiüzemként a birodalmi termelés részévé tették. szén. a német bevonulással azonban megkezdődtek a légitámadások a nagyobb városok – elsősorban Budapest – az ipari és közlekedési csomópontok ellen. A németek néhány óra alatt megszállták a stratégiai jelentőségű településeket. újságokat és folyóiratokat. és most megszervezhették volna az esetleges ellenállást.) A nemzetközi tiltakozások. Bíztak benne. Horthyék nem akarták azzal provokálni a németeket. beleegyezik Kállay menesztésébe. mert a román kiugrás és a németeknek szóló hadüzenet miatt újra elhalasztották a deportálást. így július 9-ig 437 ezer zsidót szállítottak ki az országból. amelynek legfontosabb feladata a háborúból való kilépés megszervezése volt. repülőtereket. lecserélték a városi polgármesterek. 1944 tavaszáig Magyarországot nem bombázták a szövetségesek. április 16-án kezdődött meg a zsidók gettókba költöztetése. de szétszórt és gyengén felszerelt magyar csapatok a vezérkari főnök parancsának megfelelően nem tanúsítottak ellenállást. Cserében Hitler megígérte.

igyekeztek lehetetlenné tenni azt. A szovjetek ellenőrzése alá került térség államai – köztük Magyarország – az amerikai Marshall-terv európai újjáépítési programjából a Szovjetunió tiltása és katonai jelenléte miatt nem részesedhettek. Az új pénz. és véglegesen megoldják a magyar „zsidókérdést”. hogy sikerül az angolszász szövetségesekkel fegyverszünetet kötnie. A szovjet hadsereg már a trianoni ország keleti részén volt. a kényszer-kitelepítések és az emigráció tovább nehezítették az ország talpra állását. A szovjet katonai jelenlét azonban nem tette lehetővé a nyugati típusú piacgazdaság fenntartását. A gyenge konspiráció. a hadifogság. a földreform végrehajtása. amelynek során mintegy 600 ezer tonnányi gépet.) kudarcba fulladt. hogy fegyverszüneti delegációt küldjön Moszkvába. és a dezorganizálódott gazdaság helyreállítása volt. Szálasi a végsőkig elkötelezte magát és az országot a német szövetség és a háború folytatása mellett. nyersanyagot.) 69. (Ő a csendőrség felügyelőjeként a nyári deportálások egyik felelőse volt). A háborús pusztítás. utolsó tartalékként mozgósították Szálasit és a nyilasokat. augusztus 1. A nyilasok az ország minden élő és gazdasági erejét mozgósítani akarták. és ezt a totális terror bevezetésével látták megvalósíthatónak. A küldöttséget az oroszul jól beszélő Faragho Gábor altábornagy vezette. a szovjet megszállás és a jóvátételi kötelezettségek következtében Magyarország gazdasága katasztrofális helyzetbe került. Faragho október 11-én aláírta az előzetes fegyverszüneti megállapodást. összegzés A nyilasoktól azt várták. amikor a kormányzó részben a nyugati figyelmeztetés. a rendszer működése a Rákosi-korszakban Az 50 FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze a szocialista tervgazdálkodást magyarországi megvalósítása alapján! FELELETVÁZLAT Bevezetés Magyarországot a világháború következtében súlyos veszteségek érték. Megkezdődött az ország szisztematikus kifosztása.) sikerült stabilizálni a gazdaságot. a forint bevezetésével (1946. részben a katonapolitikai realitás miatt elhatározta magát. tétel: Az 50-es évek jellemzői. A nácik. Horthy Miklós elrablása és a kormányzó végig jellemző hezitálása miatt a kiugrás (október 15. 1945. amikor december elején Hitler fogadta Berlinben. Lezárás.A kormányzó és köre sokáig reménykedett abban. az infláció megállítása. és nem vette figyelembe az ország keleti határai felé feltartóztathatatlanul közeledő Vörös Hadsereg jelenlétének realitását. bár nem tartották kormányzóképesnek. a kiürítés. s igyekezett elkerülni a tárgyalásokat a szovjetekkel. ifj. március). majd a Tildy. az állam erőteljes beavatkozásával és kontrolljával megkezdték a kitűzött célok megvalósítását (földreform. Október közepére a Vörös Hadsereg már elfoglalta az ország felét és feltartóztathatatlanul nyomult nyugat felé. A háborús áldozatok. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Mivel a nácik igen pontos információkkal rendelkeztek a kiugrási előkészületekről. A Magyar Kommunista Párt (MKP) szovjet támogatással fokozatosan megszerezte a politikai-gazdasági 133 .és Nagy Ferenc vezette kormányok legfontosabb gazdasági célja az újjáépítés. Erőteljes beavatkozással. hogy Magyarországot az utolsó pillanatig Németország oldalán tartják. Az Ideiglenes Kormány. járművet Németországba szállítottak.

igen gyakran a tervanarchiába (végrehajthatatlan tervszámok) torkolló gazdasági intézményrendszer. gépgyártás. a költségvetés jelentős részét fegyverkezésre fordították. Csehszlovákia. A szovjet befolyási övezetbe tartozó országokban (Bulgária. felszámolták a piacgazdaság utolsó elemeit is.) A szigorúan központosított tervutasításos gazdasági rendszernek fontos jellegzetessége a gazdasági szervezet végletesen centralizált felépítése. a sztálini típusú gazdasági fordulatot. bauxit. Gazdasági Főtanács). Magyarország a KGST keretében elsősorban mezőgazdasági (gabona. hogy Magyarországot a vas és acél országává kell 134 . a folyamatos áru-. 1951-ben bevezették a jegyrendszert és az ország gabonabehozatalra szorult. hús. Megszűnt a munkanélküliség és büntették a munkakerülést. 1946-47 folyamán megkezdődött a kulcsfontosságú ágazatok (bányák. A B-listázással lecserélték a régi tisztviselőket és gazdasági vezetőket.és munkaerőhiány a szocialista gazdaság működésének természetes velejárójává vált. stratégiai szempontok kerültek előtérbe. A Kominform utasítására 1948-49-ben államosították a 100. (Ahogy Rákosi mondta: „határ a csillagos ég”. külföldi érdekeltségek) részleges és teljes államosítása. Az 1947-ben bevezetett hároméves terv jelentős fejlesztéseket irányzott elő mind az iparban. A kommunista előretörés Európa keleti térségében több lépcsőben. Románia) 1949-re végbement a kommunista hatalomátvétel. nyersanyag. az önszabályozó gazdasági mechanizmusok működését lehetetlenné tették. Az ipari termelés 1949-ben 40%-kal múlta felül az 1938-as szintet. konzervgyártás a szocialista blokk számára is termelő) szerepet kapott. A hidegháborús feszültségek növekedése miatt visszafogták a fogyasztást. (Ha a szocialista állam nem ellenőrizheti a termelést. Az újjáépítés gyorsan haladt. Az államosítás és a Dinnyés-kormány idején elfogadott. Megszüntették a tőzsdét. élelmiszeripar. (Lásd a forráshoz írtakat. A végrehajtás során azonban a kommunista befolyás növekedése következtében arányeltolódás következett be a mezőgazdaság fejlesztésének rovására. alma. erőművek. és hasonló módszerekkel valósult meg. A szocialista gazdasági rendszer alapja a megtermelt javak központosítása és újraelosztása.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli hatalmat (Belügyminisztérium. majd 10 főnél több embert foglalkoztató üzemeket is. míg a könnyűipari ágazatok háttérbe szorultak.) Miután a termelés nem a valós igények és gazdasági tények alapján szerveződött. a feszült kelet-nyugati viszony felgyorsította a magyar gazdaság szovjet mintájú átszervezését. Magyarország. mind a mezőgazdaságban. A keleti tömb országainak gazdasági együttműködését – s egyben szovjet ellenőrzés alá vonását –valósította meg az 1949-ben létrehozott Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). Kifejtés Az 1945 tavaszán végrehajtott földreform felszámolta a nagybirtokrendszert. A gazdaság szerkezetében mélyreható átalakulás indult meg: az iparon belül a nehézipari termelés jelentősen növekedett. az újjáépítést meghirdető hároméves terv (1947 augusztusától) készítette elő a gazdasági rendszerváltást. A tervgazdálkodás fontos – jelentős részben propagandaként használt eleme – a munkaverseny-mozgalom vagy sztahanovizmus. a központi tervezés jegyében a tervutasítás eszközeivel működtetett.és uránbányászat játszott nagyobb szerepet. ezért a földosztás a magyarországi kommunisták támogatottságát növelte. A hidegháborús nemzetközi légkör. s mivel Nagy Imre volt a miniszter. akkor természetesen a javak elosztásának „egyenlőségét” sem képes biztosítani. a gazdaságpolitikáért felelős Gerő Ernő kijelentette. Az erőforrás-felhasználás extenzív jellegének következtében mindent ezeknek a céloknak rendeltek alá a fogyasztástól. a jövedelemelosztáson át a foglalkoztatáspolitika gyakorlatáig. A gazdasági folyamatokban a racionalitást a politikai akaratok háttérbe szorították. ami biztosította az állami ellenőrzést.) A szovjet típusú tervutasítási rendszerben elsősorban katonai. Lengyelország. A terv végrehajtása mindezzel együtt sikeres volt. nehézipari fejlesztések közül az elektromos ipar. s a gazdasági stabilizáció együtt járt az állami irányítás fenntartásával. bor kivitel. bankok. Az új pénz bevezetésével történő pénzügyi stabilizáció is a MKP népszerűségét növelte. és az államilag ellenőrzött gazdálkodást a tőkés termelés visszaszorításával kötötte össze.

a mezőgazdaság kevés fejlesztési forráshoz jutott: zavarok keletkeztek a közellátásban. zavarok alakultak ki az élelmiszerellátásban. március 5. a koncepciós perek és a gazdasági aránytalanságok rendkívül feszült politikai helyzetet eredményeztek. (Lásd a forráshoz írtakat. egyúttal a politikai célok megvalósítását szolgálta.) A termények és jószágok kötelező beszolgáltatása. (Lásd a forráshoz írtakat. hogy Magyarország nyersanyagbázisa ehhez nem volt elegendő. Az elhanyagolt infrastruktúra mégis hátráltatta a növekedést. részben épp annak feltételeit megteremtendő (élelmiszer. a kitelepítések. Magyarország – agrár adottságai ellenére – a Rákosi-korszakban kenyérgabona és bor importjára kényszerült. felszabaduló munkaerő) megkezdődött a mezőgazdaság szovjet mintájú átszervezése is. az ország adottságainak jobban megfelelő élelmiszer. vezetőiket az állam politikai úton nevezte ki. az életszínvonal azonban nem érte el a háború előtti szintet sem. a kulákok üldözése. (Lásd a forrásokhoz írtakat.) A Sztálin halála (1953. internálások. tapasztalatnál gyakran fontosabb volt a politikai megbízhatóság. a vasércet importálni kellett. a beszolgáltatási rendszer és a padlássöprés (1952) miatt a mezőgazdasági termelés szintje nem érte el a háború előttit.változtatni. A mintagazdaságok és gépállomások létrehozása is az állam monopolhelyzetét erősítette. összegzés Az új gazdasági rendszer miatt jelentős társadalmi változások is bekövetkeztek. (ÁVH) (Lásd a forrásokhoz írtakat.) Lezárás. ami miatt szükség volt az állami/párt akaratát mindenek felett képviselő erőszakszervezetre is. függetlenül attól. A vásárlóerő csökkenését eredményezték a terv-és békekölcsön kampányok (a lakosság vásároljon állami kötvényt) hozzájárultak a reáljövedelem és a fogyasztás (jegyrendszer) drasztikus visszaeséséhez. általánossá vált a női munkások alkalmazása is. a falvakból az ipari központokba csábította a fiatalokat. s a mezőgazdasági ismeretnél. a Nagy Imre miniszterelnök (1953-55) vezette „új szakasz politikájának” megvalósítását.) utáni szovjet politika változásai tették lehetővé a Rákosi-diktatúra felszámolását. mert a mezőgazdaság erőszakos átalakítása miatt több százezren végleg felhagytak a gazdálkodással. nehézipari központokba. 1953-ban a megművelt földterület kétharmada még mindig magángazdák kezében volt. A parasztság ellenállása miatt azonban a téeszek szervezése lassan haladt. A falvakból sokan költöztek be az iparosodó városokba. 70. ami még tovább rontotta a teljesítményt.) A lakosság ellátása másodlagos lett.és textilipar fejlesztését elhanyagolták. a kollektivizálás. Ennek következtében 1953-ra az ipari termelés az 1938-as háromszorosára növekedett. (Lásd a forrásokhoz írtakat. tétel: A Kádár-rendszer jellemzése Kád FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az 1960-70-es évekbeli szocialista gazdaság és gazdaságpolitika változását. A létrejövő téeszek önállósága formális volt. az eredményeket és a problémákat! 135 . Az erőszakos átalakítás.és középbirtokos paraszti réteg („kulák”) ellehetetlenítése. a tagosítás (tudatosan rossz földcserére kényszerítették a földbirtokosokat). holott a hivatalos propaganda szerint emelkedett az életszínvonal. a nagy. Az 50-es éveket a teljes foglalkoztatottság jellemezte.) Az iparosítással egyidejűleg. Az ipar dinamikus fejlődésnek indult és felszívta a munkaerő-felesleget. Jelentősen megnövekedett az önkéntes vagy kényszerű társadalmi mobilitás.

A rendszer mégis másképp működött. 1962-ben. Kádár is a kollektivizálás híve volt. annak irányításával működött. azzal szinte párhuzamosan és részben hasonló megfontolások alapján. Az ezzel kezdődött változások a hatvanas évek második felétől az agrárgazdaságot több mint egy évtizedre a magyar gazdaság sikerágazatává tették. amit azonban 1964 februárjában az MSZMP Központi Bizottsága megváltoztatott a terméscsökkenés és az ebből fakadó ellátási problémák miatt. az velünk van. 1962-64-ben átformálták az iparvállalatok szervezeti kereteit. erőszakszervezetek. A mezőgazdasági termelés szervezetének átalakítása mellett.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli FELELETVÁZLAT Bevezetés Az 1956-os forradalom leverésével. Kifejtés A kádári paternalizmus javított az életkörülményeken. („Aki nincs velünk. (Lásd a forráshoz írtakat. a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) az ún. hogy a teljes foglalkoztatottság fenntartásával együtt folyamatosan nőttek a jövedelmek. a Szovjetunióval való szoros kapcsolat. s csak a nyolcvanas évek elejétől váltak láthatóvá az alkalmazott eszközök. Mindezzel együtt jelentősen megemelték a mezőgazdaságban felhasználható fejlesztési források összegét. szervezeti formák korlátai. a korábbi fő gazdasági célok lényegében nem változtak. A tömeges kollektivizálással az agrárgazdaságban is a közvetlen tervutasításos módszer vált uralkodóvá. hogy „lerakták a szocializmus alapjait”. szerepét a gazdasági szabályozók vették át. a hétköznapok átpolitizáltsága csökkent. „kemény diktatúrával” (megtorlás. de az ellenszenvet nem volt veszélytelen kimutatni. a korlátlan hatalmú „családfő” mintájára. szovjet katonai és politikai támogatással hatalomra jutott Kádár János több mint három évtizedes rendszere (1956-89) nem alkotott egységes időszakot: különböző szakaszait erősen befolyásolták a hazai és a nemzetközi politikai változások. s bár a szövetkezeteket kényszerrel hozták létre. de a cenzúra (3T) nem szűnt meg. ezért a rendszer a patriarchális család viszonyai. megmaradt a tervutasításos újraelosztó rendszer. Kádár tanult a Rákosi-korszak hibáiból. a parlamentnek csak jelképes szerepe volt. biztonságát lehetőség szerint növelő politikát folytatott. a téeszesítés befejezése és az amnesztia rendelet kiadása után kijelentették.”) Nem alakult ki Kádár körül személyi kultusz és a szellemi élet is valamelyest szabadabbá vált. (Lásd a forráshoz írtakat. a társadalom jólétét. megszűnt az addigi tervutasításos rendszer. mint a forradalom előtt. A parasztok a kezükben hagyott kis földterületen háztáji gazdálkodást folytathattak. és szervezetileg is lehetővé tették az önálló szövetkezeti gépállomány kiépítését (az addigi állami gépállomási rendszer fokozatos felszámolásával). Az élelmezés olyan nagy mértékben javult. Mindez azonban az állami újraelosztó rendszerének köszönhető. Nem történt radikális gazdasági irányváltás sem. Puha diktatúra jellemezte ezután a korszakot. A lelassult gazdasági növekedés gyorsítása érdekében egyik oldalon erősítették a központi irányítást egyúttal viszont a vállalati önállóságot is (árszabályozás és bértömeg képzés mellett nyereségre ösztönzés). gazdálkodási önállósága. 136 . az ellenünk” helyett „Aki nincs ellenünk. Az ellátás javulását fejezi ki a frizsiderszocializmus.) Az életszínvonal emeléséhez hozzá tartozott. nem tértek vissza az ötvenes évek elejének durva módszereihez.) Ekkortól fokozatosan szélesedett a mezőgazdasági szövetkezetek szervezeti. A forradalmat követően a forradalom idején megalakult kommunista állampárt. nemzetközi kapcsolatok újraszervezése) kezdte meg hatalmának kiépítését. A politikai rendszer és ideológia alapelemei nem változtak: megkérdőjelezhetetlen maradt az egypártrendszer. hogy a külföldi megfigyelők egyenesen „gulyáskommunizmusról” beszéltek. Gondoskodó. a közhangulatot pedig a legvidámabb barakk kifejezés. nem kellett lelkesedni. Bár az élet minden területén érvényesült az állami ellenőrzés. amely a mindennapokban is jól érzékelhető pozitív változásokat hozott.

a növekedés pedig gyorsabb. (Lásd a forrásokhoz írtakat. a túltermelési válságokat. a költségek növekedése folytatódott a nyolcvanas években is. Egyértelművé vált az is.és anyagelosztás. Másrészt az erőtartalékok kimerülésével évről évre csökkenő összegű elosztható jövedelem állt rendelkezésre. a népgazdaság irányítása központilag történik). Bármely hiba. illetve ezek részeként eszköz. amelyek tovább növelték a káoszt. gyakorlatilag tehát az elvonásokat kellett úgy elosztani. tervlebontások rendszere. Meghatározóvá vált az a tévhit.) 1960 és 1980 között a nyolcszorosára nőttek.Az 1968. a tervutasítások. az életszínvonal csökkenése. nem kalkulált esemény vagy tényező dominószerűen döntötte romba egész ágazatok működését. ezért már nem képes a kisebb szocialista országokat olcsó nyersanyaggal ellátni. az egyre nyilvánvalóbban elkerülhetetlen nyílt munkanélküliség. folyamatos eseti beavatkozásokat indukálva. A hetvenes évek utolsó harmadára nyilvánvalóvá vált. hogy az ne vezessen társadalmi robbanáshoz. ami a politikai intézményrendszerre vonatkozott (az állami vállalatok össznépi tulajdonban vannak. összegzés A Kádár-korszakban több kísérlet is történt a gazdaság átalakítására. A rendszer 137 . alapvető változásokra van szükség. GYED. A tervezett reform a gazdaság jobb működését elősegítő változás volt. amikor a reformot a Szovjetunió leállíttatta. hogy a magyar gazdaságpolitika az évtized nagyobb részében alapvetően elhibázott irányt követett. egyáltalán gazdaságilag magához kötni. sőt. évtizedekre maradandó előnyöket is hozó gazdasági változtatásokat. a tervgazdaság miatt nem lehetett sikeres. a ciklikusságot. azt jelentős részben csak imitáló eszközökkel működtették a gazdaságot 1974-ig. hogy gondos tervezéssel ki lehet küszöbölni a piac irracionalitását. ingyenes egészségügy. A gazdasági visszaesés. hogy a Szovjetunió gazdasági erejét felemésztette az Egyesült Államokkal folytatott katonai versengés.) 1977-re azonban olyan drámaivá vált az ország külkereskedelmi mérlegének hiánya és az eladósodás. hogy az adminisztratív intézkedésekkel – ahogy egykoron nevezték.) Az 1968-as reformmal végül is megszűnt a részletes központi előírások. A társadalombiztosítási kiadások (teljes körű nyugdíj. Egy ideig úgy látszott. (Lásd a forrásokhoz írtakat. évi gazdasági reform során az általában igen óvatos kádári vezetés hajtotta végre a szocialista országok közül – Jugoszláviát nem számítva – a legradikálisabb. hanem a szocialista rendszer sajátos korlátai. A modern tömegtermelés minden fázisát azonban képtelenség volt központilag szabályozni. az erősödő infláció. A tervgazdaságot az az illúzió szülte. ennek következtében a termelés kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb lesz. a világ és a magyar gazdaság helyzetének változásait automatikusan érzékelő berendezkedés kialakítása. a költségvetési hiány vált meghatározóvá. de ez Magyarországon a régi reflexek felerősödését jelentette és többnyire az alig létező piaci jellegű intézmények háttérbe szorításával járt. amikor a gazdaság növekedése megtorpant. A 1960-1970-es években bevezetett nagyvonalú szociális intézkedések bevezetésekor nem számoltak a hosszú távú következményekkel. Az 1979-80-ban már egyértelművé váló gazdaságpolitikai fordulat miatt az egész világon újra erősödött az állami beavatkozás. Lezárás. hogy a vezetés – a maga normái szerint. (Lásd a forráshoz írtakat. kézi vezérléssel – megteremthető a gazdasági egyensúly. a súlyos eladósodás. de nem jelentette a szocialista rendszer alternatív gazdasági mechanizmusát. de nem a kívánalmakhoz viszonyítva – drasztikus változtatásokra kényszerült. Ezzel Magyarországon bevallottan piaci jellegű. ami messze meghaladta a gazdaság egészének növekedését. hogy a gondok nem átmenetiek. különösen nem tartalmazhatott olyan elemet. megúszható a gazdaság érdemi szerkezeti átalakulása. igaz. hogy a piacgazdaságokat átrendező nemzetközi cserearány-változás az olajárak 1973 utáni ugrásszerű emelkedésével hozzánk nem gyűrűzik be. a rugalmasabb. Feladták az életszínvonal folyamatos emelésének politikai követelményét.) Az 1985-86-ra azonban világosan látszott. GYES stb. ám ez nemcsak a külgazdasági környezet Magyarország számára hátrányos változása.

a jóvátétel teljesítése a nemzetgazdaság legfőbb feladata lett. A rendelkezésre álló forrásokat – amint később az eladósodás révén bevont külföldi hitelek jelentékeny hányadát is – nem a piacképesség. és bevezették a tervutasításos rendszert. Bulgária) 1945-1948 között szovjetbarát kormányok alakultak. ill. Már 1945–46-ban napvilágot láttak olyan közgazdasági elemzések Magyarországon. Mindezek a változások biztosították a gazdaság totális ellenőrzését. amely a termelést és az elosztást szervezi a tervutasítással. gazdasági – együttműködés igénye. tétel: A szo szovjet blokk kialakulása és jellemzői FELADAT: A források és ismeretei segítségével jellemezze a KGST-be illeszkedő magyar gazdaságot és a rendszerváltás gazdasági következményeit! FELELETVÁZLAT Bevezetés A II. Létrejöttében kiemelt a szerepe az USA által felkínált újjáépítési segély (Marshall-segély) visszautasításának. mint gazdasági integrációs szervezeti forma hivatalosan 1949. hanem a hatalom saját önképéhez igazodó elvárásait kellett kielégítenie. KGST nem volt zárt szervezet. bármely ország csatlakozhatott hozzá. azaz a szocializmus és a kommunizmus építését szándékozott végrehajtani. A szocialista gazdasági rendszert egyszerre jellemezte a hiány és a pazarlás. január 25-én jött létre. hanem a politikai beágyazottság szerint osztották el. ill. Kifejtés A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. A szovjet típusú rendszer kiépítésének állomásai a SZEB-ben lévő szovjet befolyás és a Vörös Hadsereg jelenlétét kihasználva a kommunisták kulcsszerephez juttatása volt az egyes országok kormányában. az innovációra való képesség. Az 1948-as év elejéig határozottan jelentkezett az ezekkel az országokkal való – politikai. Célja a „testvéri” tagországok népgazdaságának a gazdasági összefogás és a nemzetközi szocialista munkamegosztás útján való fejlesztése és termelőerőik színvonalának emelése volt. Az alapító dokumentum rögzítette a tagállamok szuverén egyenlőségét. azaz ideológiailag alátámasztható okokból (pl. Magyarország. majd erőltetett iparosítási programokat indítottak. teljes foglalkoztatás) támogatták a veszteséges vállalatokat. Románia. amely osztotta legfőbb céljait. hogy a szomszédos országokkal miképp lehetne szorosabbra fűzni a gazdasági kapcsolatokat. hiszen a munkaadó az állam. a kölcsönös előnyök 138 . Lengyelország. A szovjet ellenőrzés alatt álló országokban a Marshall-segély felvételét megtiltották. Csehszlovákia. a mesterséges árrendszer nem tükrözte a valódi költségeket és ráfordításokat. A vesztes országok üzemei a szovjet hadsereget látták el. A szövetségi rendszeren belüli önellátás eszméje is egyre inkább meghatározóvá vált a külgazdasági stratégia szempontjából. annak ellensúlyozására javasolta maga Sztálin a szocialista tömb gazdasági integrációját.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli ráadásul öncélúan működött. 71. Az egypártrendszer. melyek azt tárgyalták. a pártállam kiépülésével párhuzamosan történt a gazdaság szovjetizálása is: az államosítások során megszűnt a magántulajdon. a nemzeti érdekek tiszteletben tartását. A szovjet pártvezetés felsőbb köreiben azonban ekkor a kisebb országok közötti együttműködés helyett a szocialista tábor más országaihoz hasonlóan. a nyereségesség. kollektivizálták a mezőgazdaságot. Nem a valódi fogyasztói igényeket. világháború végén szovjet befolyás alá került országokban (későbbi NDK. Magyarországon is a Szovjetunióhoz fűződő gazdasági szálak erősítését szorgalmazták.

1950-ben a Német Demokratikus Köztársaság. a nyersanyagok és az energiahordozók egyre bővülő felhasználásával és a kelet-európai társadalmakban rejlő munkaerő-tartalékok mozgósításával tudta elérni. a növekedés pedig gyorsabb. a túltermelési válságokat. A rendszer ráadásul öncélúan működött. közvetlenül nem utasíthatta a tagállamok szervezeteit és vállalatait. (Az erőviszonyokat és a szankcionálási lehetőségeket jelentősen befolyásolták a hidegháborús események és a szovjet hatalmi törekvések. hogy gondos tervezéssel ki lehet küszöbölni a piac irracionalitását. a nyereségesség. A Szovjetunió egyre kevésbé tudta kielégíteni az olcsó nyersanyagok és energia iránti igényt. Bármely hiba. 1973-ban Kuba. tapasztalatcserére. az innovációra való képesség. Ikarus. amelyek tovább növelték a káoszt. Jugoszláviának. Videoton. A szocialista gazdasági rendszert egyszerre jellemezte a hiány és a pazarlás. Később a tagállamok egyeztették a gazdaságfejlesztés főbb irányait. hanem a hatalom saját önképéhez igazodó elvárásait kellett kielégítenie. folyamatos eseti beavatkozásokat indukálva. 1962-ben Mongólia. A KGST-ből származott az importált vasérc. a termelésre. 139 . ám ezek nem valósultak meg. A magyar ipar (pl. Az erre való törekvés fölfogható egy központosítottabb. a felhalmozásra. azaz ideológiailag alátámasztható okokból (pl. kohókoksz. a mesterséges árrendszer nem tükrözte a valódi költségeket és ráfordításokat. Észak-Koreának. 1978-ban a Vietnami Szocialista Köztársaság. A másik alapvető probléma a tervgazdaság természetéből fakadt. Még 1949-ben csatlakozott a szervezethez Albánia (1961 után már nem vett részt a KGST munkájában). a kőolaj. Különböző időszakokban megfigyelői státusa volt a KGST-ben pl. A KGST nem volt szupranacionális szervezet. A rendelkezésre álló forrásokat – amint később az eladósodás révén bevont külföldi hitelek jelentékeny hányadát is – nem a piacképesség. gazdasági együttműködést érintő döntései mindössze ajánlások voltak. hatékonyabban működő szervezet kialakításának az igényeként. a fogyasztásra. A KGST végső ellehetetlenülésében jelentős szerepet játszott az 1970-es évek olajválsága. ennek következtében a termelés kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb lesz. alma. a ciklikusságot. a szakemberképzés területére korlátozódott. a Kínai Népköztársaságnak. teljes foglalkoztatás) támogatták a veszteséges vállalatokat. földgáz. A KGST tevékenysége a kezdeti szakaszban főként az áruforgalom szélesítésére. A hiányzó legfontosabb fűtő. A KGST legfelsőbb végrehajtó szerve (Tanács). A kőolaj-. Nem a valódi fogyasztói igényeket. hanem a politikai beágyazottság szerint osztották el. mert az olajárrobbanás megváltoztatta a tagállamok közötti együttműködést. a munkamegosztást. nem kalkulált esemény vagy tényező dominószerűen döntötte romba egész ágazatok működését. A rendszer kimerítette az extenzív növekedés tartalékait. A sztálinista és poszt-sztálinista tervgazdaság a növekedést a belső erőforrások. Laosznak. amelyeket csak a tagországok illetékes szerveinek beleegyezése után lehetett végrehajtani. A tervgazdaságot az az illúzió szülte. a szakosítás is. azaz nem rendelkezett nemzetek feletti intézményi rendszerrel.és nyersanyagok zömét évtizedeken keresztül a KGST-partnerek egymástól szerezték be.és a kölcsönös segítés elvét. A modern tömegtermelés minden fázisát képtelenség volt központilag szabályozni. a faáru és réz jelentős hányada. a külkereskedelemre vonatkozó mutatókat. Nicaraguának. amelybe minden tagország egy miniszterelnökhelyettest delegált. konzerv) jó részének viszont a KGST-tagállamokkal kötött hosszúlejáratú szerződések nyújtottak biztos elhelyezési lehetőséget.és villamosenergia-hálózat teljes függést jelentett a Szovjetuniótól. a cink zöme. A tagországok együttműködését jócskán elősegítették a gazdaságilag erősebb tagországok nyújtotta kamatmentes vagy nagyon alacsony kamatozású hitelek. majd napirendre került a népgazdasági tervek összehangolása. A szervezetben egyértelmű volt a szovjet dominancia. a villamos energia csaknem 100 százaléka. műszaki segítségnyújtásra. és nem alkalmazhatott szankciót velük szemben.) Határozatokat csak eljárási és szervezeti kérdésekben hozhatott. Afganisztánnak. Orion) és mezőgazdaság termékei (pl. A „proletárdiktatúra” hatalmi szerkezetét és ideológiai előfeltevéseit megjelenítő központi tervutasításos rendszer a legapróbb részletekig igyekezett szabályozni a javak termelésének és elosztásának láncolatát. az ólom. bor.

a külső tőkebevonást pedig gazdasági és politikai gátak egyaránt akadályozták. másrészt. A politikai váltás a külgazdasági kérdésekben is éreztette hatását. A ’80-as évek közepétől a KGST-tagállamok gazdaság.és külpolitikáját egyre erőteljesebben határozta meg a peresztrojka hatása. A gazdaság modernizálásához nem volt elég belső tőke. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. gazdaságilag pedig azt. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. amikor a Szovjetunió tilalmat vezetett be a barter-ügyletekre. akkor az az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását. csehszlovák rendszerváltás felgyorsította szocialista tábor felbomlását és az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában.és többoldalú együttműködés szervezetét. szabályozták a két. (Lásd a forrás adatait. amiképpen a foglakoztatási szint brutális visszaesésével és az infláció elszabadulásával is. a gazdaságpolitikai konzultációt. 1991 elején. a tagállamok közötti kereskedelem lényegében összeomlott – 1991. A válság elburjánzását leginkább az eladósodás növekedése mutatta. szeptember 26-án a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa hivatalosan is beszüntette működését. hogy az állami újraelosztásban a hitelek egy részét a jóléti rendszer fönntartására fordították.) Lezárás. hogy az MNB vezérkara ekkor még szerencsésen spekulált az árfolyamokkal. tétel: A ren rendszerváltozás Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az 1980-as évek második felének Magyarországát. más szóval a „nyitást”. a második gazdaságban szerzett jövedelmek valamint az. ezért Mihail Gorbacsov a párbeszéd felújítását indítványozta az EK-nak 1986-ban megkezdődött a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági megállapodások megkötése és a diplomáciai kapcsolatok felvétele. Engedélyezték a vállalkozást. A reáljövedelmek radikális csökkenésével már a rendszerváltás utáni kormányoknak kellett szembesülniük. 72. A reálbérek az 1980-as években folyamatosan csökkentek. hogy a gazdaságot kézi vezérlésre állították át. összegzés A rendszerváltás politikailag azt jelentette. a kapitalizmus. a rendszerváltás körülményeit! 140 . Ez a csökkenés azonban nem a gazdaság szerkezetváltásának volt betudható. A keletnémet (NDK). román. hanem egyrészt annak. majd meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. egészen 1996-ig. A Magyarországon 1981-ben kis híján bekövetkezett államcsőd után 1984-ig valamelyest csökkent az adósságállomány.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli 1979-ben némi decentralizáció figyelhető meg a KGST döntéshozatali rendszerében. Amikor Gorbacsov 1985-ben az SZKP főtitkára lett. 1984-ben a KGST moszkvai csúcstalálkozóján döntenek a párbeszéd megkezdéséről az Európai Közösségekkel. Az elmaradott technológiára és gazdasági alapra épülő KGST versenyképtelennek bizonyult a világpiacon. hogy a túlmunkában. az életszínvonalat azonban ideig-óráig szinten tartották.

gazdasági és politikai számvetést. aminek egyik oka a még a két világháború közötti időszakra visszamenő. más szóval a „nyitást”. ők elsősorban a szakkollégiumokon belül szerveződtek (Bibó István Szakkollégium. Az ellenzéki. Csurka István. Összefogás azonban nem jött létre a csoportok között. A szocialista-kommunista rendszerek összeomlása más-más úton játszódott le a különböző szocialista országokban. nem törődött kellően a népességcsökkenés jelenségével és nem állt ki az országhatáron kívül élő magyar kisebbségekért. A rendszerváltás politikailag azt jelentette. így ebből kevés bevétel származott. Magyarországon a politikai ellenzék nyíltan az 1970-es évek második felétől lépett fel. Kőszeg Ferenc. a lakosságot elsősorban foglalkoztató gondokat a gazdaság összeomláshoz közeli helyzete. Charta’77 vagy a Bibó-kör). Átfogó reformokkal lehetett volna csak a helyzeten javítani. de ez csak átmeneti javulást hoz. mert vagy negatívan érintették volna a rendszer legfontosabb vívmányait (pl. mivel a magyar termékekért alacsony árat fizettek a világpiacon (cserearányromlás). hogy Magyarország belép a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba. A Szovjetunió nem szólt bele a keleti blokk országaiban lezajlódó folyamatokba (1989). Gorbacsov radikális gazdasági reformokat.) A pénzügyi összeomlást ekkor még el lehetett kerülni azzal. emiatt gyakran zaklatták őket a hivatalos szervek. az ún. Kifejtés Az 1980-as évek második felében a többi szocialista országhoz hasonlósan a magyar gazdaság. társadalom és politika is válságba jutott. Ez az ún. a kapitalizmus. párton belüli reformkommunisták csoportja. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. hogy ez nem sikerült. Rajk László Szakkollégium). ám ez csak azért következhetett be. Magyarország egyre több hitelt vett fel. a hatalmi érdekrendszer átalakítását ígérte. Lezsák Sándor). képviselőik hatottak egymásra (pl. elítélve a Brezsnyev alatti pangást. ezeket azonban elodázták. Egy idő után már a hitelek törlesztésének érdekében kellett újabb hiteleket felvenni (adósságspirál). gazdaságilag pedig azt. voltak közöttük érintkezési pontok. az államcsőd veszélye jelentette. fél-ellenzéki és reformer gondolatok és csoportok még nem különültek el élesen. Csengey Dénes. új cselekvési programot jelentett be. demokratikus ellenzék és népi írók közötti népi-urbánus vita volt. Ennek egyik forrása az ország eladósodása az olajválság következtében. de a felfogásbeli különbségek olyan nagyok voltak. harmadik utas elképzeléseit vallotta a másik ellenzéki csoportosulás (Csoóri Sándor. Beszélő kör) a legfontosabb szamizdat kiadványáról kapta a nevét. A gyakran kéziratban vagy stencilgépen sokszorosított írásokban álltak ki a parlamentáris demokrácia kialakítása és a szabadságjogok mellett. hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. mert nem igyekezett megőrizni a hagyományos népi kultúrát.FELELETVÁZLAT Bevezetés Mihail Gorbacsov 1985 márciusában lett az SZKP Központi Bizottságának a főtitkára. 1985-ben a monori találkozón az ellenzék két csoportja kísérletet tett az összefogásra. A reformerek között akadtak párttagok is. A két világháború közötti népi írók ún. (Lásd a forrásokhoz írtakat. Demszky Gábor) nevezett csoport (ún. ám ők egy bizonyos ponton nem mehettek túl pozícióik veszélyeztetése nélkül. hiszen a dráguló olajt csak hitelekből lehetett megvásárolni. akik korlátozott politikai 141 . Az alapvető. Bírálta a rendszert. Az 1980-as évek közepén megjelent az ellenzéki ifjúság új generációja. Solt Ottilia. általános foglalkoztatás) vagy ideológiailag bizonyultak vállalhatatlannak (magánszektor további növelése. A demokratikus ellenzéknek (pl. 54 évesen ő e poszton a legfiatalabb Sztálin óta. Állandó szervezői és résztvevői voltak a rendőrség által nem engedélyezett március 15-i és október 23-i megmozdulásoknak. Kis János. Amikor Gorbacsov meghirdette a gazdasági (peresztrojka) és a társadalmi (glasznoszty) változásokat. mert az egyes szocialista társadalmak összeomlásával egy időben példa nélküli gyorsasággal omlott össze a „szocialista világbirodalom” Európában. privatizáció). akkor az az összes szovjet befolyás alatt élő országban éreztette hatását.

Megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB). március 15-e. (Lásd a forráshoz írtakat.) 1989. 1987-ben jelent meg a Fordulat és reform című. (Lásd a forráshoz írtakat.) 1987-ben a demokratikus ellenzék kiadja a Társadalmi szerződés című írást. már nyilvánosan megkérdőjelezték az egypártrendszert. amelyen a párt megszüntette önmagát. akik hatalmi érdekből (generációs alapon) le kívánják váltani Kádárt.) 1989. Legmagasabb pozíciót betöltő képviselőjük Pozsgay Imre. célját nem érte el. s a reformerek létrehozták az MSZP-t (Magyar Szocialista Pártot). a Hazafias Népfront elnöke volt. hanem népfelkelés volt. szeptember 18-án az EKA és az MSZMP aláírta a megállapodást. Az 1988. Az MSZMP nem akadályozta meg 1988 folyamán az új pártok megalakulását. (Lásd a forráshoz írtakat. A reformkommunisták MSZMP-reformköröket szerveztek országszerte. 1989 márciusában összeült az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). 142 . ami ellen hatalmi erőszakot is kilátásba helyezett. Az 1988.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli reformok bevezetését is támogatták az égetően szükséges gazdasági reformok mellett. ill. ezután gyakorlatilag a többpártrendszer létrejöttét nem lehetett kétségbe vonni. a Szabad Kezdeményezések Hálózatából az Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). októberben az országgyűlés el is fogadta az ún. valamint igyekezett az MSZMP-n belül akadályozni a változásokat. amit az államapparátusban dolgozó. DEMISZ stb. Amikor 1989 januárjában (Grósz külföldi útját kihasználva) Pozsgay Imre kijelentette. amikor hivatalosan is rehabilitálták Nagy Imrét. évfordulójára tervezett (ellenzéki) megemlékezést viszont a hatalom megakadályozta. s bizonyos kérdésekben az ellenzékkel is együttműködtek. harmadik oldalként hivatalos társadalmi szervezetek (pl.) Szimbolikus esemény. Az 1980-as évek közepén az MSZMP-ben olyan politikusok jutnak főszerephez. de nem akadályozták meg ezután azt sem. 1989 októberében tartotta utolsó kongresszusát az MSZMP. S bár 1988 novemberében Grósz Károly a sportcsarnoki beszédében felfordulással és fehérterrorral riogatott. 1988-ban jelentős tömeg vett részt a bős-nagymarosi gát megépítése és a romániai falurombolás ellen szervezett tüntetéseken a Parlament előtt. sarkalatos törvényeket. bár nem is ellenezte). 1988-ban több fórumon. pártok: Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). reformoknak elkötelezett társadalomtudósok adtak ki. Fő képviselőjük Grósz Károly. hogy nyilvánosságra kerüljenek Nagy Imre és társai újratemetésének követelőinek nyilatkozatai. az MSZMP és ún. június 16-án százezrek jelenlétében újratemették Nagy Imrét és társait (Lásd a forráshoz írtakat. Nagy Imre halálának 30. Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP). a Magyar Demokrata Fórum (MDF). 1988 májusában létrejött a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ). ahol megjelent Pozsgay Imre is. és céljuk a forradalom résztvevőinek rehabilitálása volt. hogy 1956-ban nem ellenforradalom. június 16-ra. a hatalom azonban még ellenállt. politikai és szociális reformterveket összefoglaló tervezet is.) 1988-89-ben jöttek létre vagy alakultak újjá a következő politikai szervezetek. a Független Kisgazdapárt (FKgP). Társadalmi szervezetként megalakult a Magyar Demokrata Fórum. melyet a Független Jogász Fórum kezdeményezett. hogy Kádár János 3 héttel később halt meg azon a napon. Hazafias Népfront. Ugyanebben az évben Lakitelken az ellenzék másik ága összejövetelt tartott. március 15-i tüntetésen már közösen jelentek meg az ellenzék tagjai. a régiek újjáalakulását. ill. általában párttag. amelyet az 1956-os forradalom túlélői hoztak létre. Ennek jegyében a korábbiaknál sokkal békésebben telt 1989. A párton belül sokan bírálták Pozsgayt. A rendszerváltás jogi kereteit kidolgozó Nemzeti Kerekasztal tagjai lettek a volt Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szervezetei és pártjai. amivel megszűnt a pártállami szakszervezetek kizárólagossága. SZOT. akkor ezzel az MSZMP hatalmának legitimitását kérdőjelezte meg. amiben kimondják a helyzet tarthatatlanságát: „Kádárnak mennie kell!”. az idős pártfőtitkárt. Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). A tüntetés részvevőit letartóztatta. hogy a parlament elé terjeszti az alkotmánymódosítást. a Hősök terén. egy gazdasági. majd szabadon engedte. (kivéve a Fidesz és az SZDSZ.) Az EKA tárgyalásokra szólította fel az MSZMP-t és békés átmenetet követelt az állampárttól. (Lásd a forráshoz írtakat. Az MSZMP elfogadta.

1989 márciusában összeült az Ellenzéki Kerekasztal (EKA). a Szabad Kezdeményezések Hálózatából az Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). Hazafias Népfront. összegzés Mivel a keletnémet (NDK). melyet a Független Jogász Fórum kezdeményezett. hogy az egypártrendszerű diktatórikus rendszer helyébe a többpártrendszerű demokrácia lép. 1989 őszén a rendszerváltó pártok között kialakult az első komoly ellentét. Történelmi Igazságtétel Bizottság. SZOT. tétel: A ren rendszerváltás Magyarországon FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be a rendszerváltáskor született magyar választási rendszert. az FKGP attól tartott. Lezárás. a FIDESZ.) 1990. a régiek újjáalakulását. október 23-án megszűnt a Magyar Népköztársaság. 143 . a Független Kisgazdapárt (FKgP). március 25-én tartották az első szabad választást Magyarországon. az MSZMP és ún. helyette kikiáltották a harmadik Magyar Köztársaságot. Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). harmadik oldalként hivatalos társadalmi szervezetek (pl. A gazdasági rendszerváltás az 1990-es években kezdődött meg. ezzel jogi értelemben a rendszerváltás békésen. amelyek a rendszerváltás követően a politikai életet meghatározták: (Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). A szavazás igazi tétje a köztársasági elnök választása volt. civil és szakszervezetek) és pártok. csehszlovák rendszerváltás felgyorsította szocialista tábor felbomlását. (Lásd a forráshoz írtakat.) Az MSZMP nem akadályozta meg 1988 folyamán az új pártok megalakulását. 73. A rendszerváltás jogi kereteit kidolgozó Nemzeti Kerekasztal tagjai lettek a volt Ellenzéki Kerekasztal (EKA) szervezetei és pártjai. hogy ha a köztársasági elnök választása közvetlen és a parlamenti választás előtt lesz. a kapitalizmus. akkor a választást a volt MSZMP-s Pozsgay Imre nyeri (az ellenzéknek nem volt ugyanis országosan ismert és elismert „arca” ellenjelöltként).) A rendszerváltás politikailag azt jelentette. négyigenes népszavazás kapcsán. román. 1990 márciusában lehetősége nyílt az országnak tárgyalni a Szovjetunióval. Végül a harmadik köztársaság első elnökét a parlament választotta meg Göncz Árpád személyében az SZDSZ és az MDF megállapodása alapján. vér nélkül. ill. tárgyalásos úton megtörtént. DEMISZ stb. Az EKA tárgyalásokra szólította fel az MSZMP-t és békés átmenetet követelt az állampárttól.1989. az SZDSZ és az MDF szembekerült az ún. ezután gyakorlatilag a többpártrendszer létrejöttét nem lehetett kétségbe vonni. Az SZDSZ. Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP). a Magyar Demokrata Fórum (MDF). hogy az állami tulajdon dominanciájára épülő államszocialista rendszert felváltja a magántulajdonra épülő piacgazdaság. gazdaságilag pedig azt. az első választásokat! FELELETVÁZLAT Bevezetés 1988-ban jöttek létre vagy alakultak újjá a Magyarországon azok politikai szervezetek (pl. s ezzel az MSZMP átmenti hatalmát az új rendszerbe. hogy minél előbb vonják ki az összes szovjet katonát az ország területéről.

Az MDF győzelmének oka az lehetett. amely a legkisebb szavazatveszteség érdekében kombinálja a többségi (egyéni) és az arányos (pártlistás) rendszert. aki a legtöbb szavazatot kapja. A 10. (Budapest esetében az egyes kerületek önálló települési egységnek számítanak. Az országgyűlési és az önkormányzati képviselők választása egy évben történik. annak közvetlen érdekeit kifejező. A polgármester választása közvetlenül történik. Az alkotmányban megjelennek az alapvető emberi szabadságjogok és megvalósul a hatalmi ágak szétválasztása. háromezer rendelkezik önálló települési önkormányzattal. az országgyűlési választások tavasszal.000-nél nagyobb lakosú településeken és a fővárosi kerületekben vegyes választási rendszert alkalmaznak. Az új alkotmány szerint az országgyűlés kétharmados többséggel dönthet az alkotmány módosításáról. töredékszavazat-visszaszámláló rendszer. a szavazás pedig közvetlen és titkos. a szavazás közvetlen és titkos. A képviselők kb. A rendszerváltáskor nem hoztak létre új alkotmányt. Fontos szempont lehetett. valamint a vártnál jóval rosszabb szerepléssel az MSZP (8. ezért koalícióra lépett az FKGP-vel és a KDNP-vel. MSZMP elfogadta. Az egyéni választókerület képviselője az lesz. amely saját ügyeiben a központi hatalomtól független döntéseket hozhat. bár nem is ellenezték). szeptember 18-án az EKA és az MSZMP aláírta a megállapodást. A magyar választójogi rendszerről. A képviselők azok lesznek. Mindez csak akkor valósulhat meg. Az aktív és a passzív választójog feltételei nem különböznek az országos választásokétól. évi XXXIV. Az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket a magyar alkotmány szerint szintén négyévenként választják a választópolgárok. ha a képviselők kiválasztásában minden választójoggal rendelkező állampolgár azonos értékű szavazattal vehet részt.4%).6% és a FIDESZ 5. (kivéve a Fideszt és az SZDSZ-t. hanem a meglévőt módosították jelentős mértékben.000 lakosú vagy annál kisebb településeken a képviselő jelöltek abc sorrendben szerepelnek a szavazólapon. s mivel nem szerezte meg a szavazatok több mint felét. tehát az érvényességhez és eredményességhez nincs megállapítva részvételi arány. sarkalatos törvényeket.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli Kifejtés 1989. törvény szabályoz – kétfordulós. kétszavazatos. Az országgyűlési választásokról. A választás az önkormányzatok esetében egyfordulós. az országgyűlési képviselői választásokkal szemben nincs „érvényességi küszöb”. A törvény meghatározza az önkormányzati képviselő. míg a helyi önkormányzati választások ősszel. A demokratikus államokban ezért a választójog általános és egyenlő. illetve polgármester (főpolgármester) jelöltségéhez szükséges arányokat. az aktív és apaszív választójogról lásd a forráshoz írtakat. hogy a kampányban a „nyugodt erőként” jelent meg. A parlamentbe bejutott még a két liberális párt (SZDSZ 23. független szervezet. A megválasztható képviselők száma a szavazólapon fel van tüntetve. Kompenzációs listák a település egyéni választókerületeiből összesített töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot. hogy a parlament elé terjeszti az alkotmánymódosítást. Magyarország több mint négyezer települése közül kb.6%). 1990. az eredmény megállapításáról lásd a forrásokhoz írtakat. 144 . hogy az államhatalom működésének legfőbb forrása a nép. A magyar alkotmány értelmében a választójog általános és egyenlő.7%) az MDF lett. illetve társadalmi szervezetek (jelölő szervezetek) által állított kompenzációs listáról juthat mandátumhoz. A demokrácia egyik legfontosabb alapelve az. 60%-át egyéni választókerületben választják meg. hogy gyűjtőpártként működött és megrázkódtatástól mentes (nem radikális) átmenetet ígért a választóknak. A helyi önkormányzat választott vezetője a polgármester. A német modellen alapuló vegyes magyar választási rendszer – amelyet az 1989. A győztes párt (42. az egész társadalom. Polgármester az lesz.) Az önkormányzat a helyi közösség életét irányító. aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. akik a legtöbb szavazatot kapják. A 10. A miniszterelnök Antall József lett. március 25-én tartották a rendszerváltás utáni első szabad választást Magyarországon. A képviselők másik része pedig a pártok. októberben az országgyűlés el is fogadta az ún.

Fontos szerepet játszott a világkereskedelem liberalizálása érdekében az 1948-ban létrehozott Általános Vámtarifa. Belgium. az SZDSZ-szel. A harmadik Magyar Köztársaság első elnöke Göncz Árpád lett. majd 1961-től OECD). összegzés A pártok plakátjairól írtakat lásd a forrásoknál. világháború nyomán. ahol rögtön a háború után már tényleges lépések is történtek az integráció felé. szociális. az 1947-ben meghirdetett Marshall-segély elosztására ugyanis az érintett 16 európai kormány létrehozta az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC. működését a Maastrichti Szerződés elfogadásáig! FELELETVÁZLAT Bevezetés Az I. a képviselők és önkormányzatok számát pedig az ország nagyságához képest túlzónak tartják. 74. Lezárás. lépéseit és az európai integráció alapelveit. A skandináv országok – Dánia. valóban bonyolult. majd a II. vagyis a mindenkori kormányfő ellen csak akkor lehet bizalmatlanságot szavazni a parlamentben. valamint az önvédelem területeire is. A NATO létrejöttével a Brüsszeli Szerződés elvesztette jelentőségét. ha ezzel egyidejűleg egy másik jelöltnek többsége alakul ki. kulturális együttműködés. hanem a parlament választja 5 évre. (Lásd a forráshoz írtakat. A megállapodás másik pontja értelmében a magyar köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok. Az európai egységtörekvések alakulása szempontjából jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok gazdaságpolitikája is. 1990 őszén lezajlottak az első önkormányzati választások is. Izland. A magyar választási rendszert sokan igen bonyolultnak.és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) is. Felmerült Európában egy közös védelmi rendszer létrehozása az esetleges szovjet agresszióval szemben. Nagy-Britannia és Franciaország megkötötték a Brüsszeli Szerződést. de megalkotói azzal indokolták ezt.A stabil kormányzás érdekében Antall József paktumot kötött a legerősebb párttal. hogy az ellenségeskedéseket a politikai és gazdasági egyesülés. amelynek az Egyesült Államok mellett a Marshall-tervben részt vevő országok lettek az alapító tagjai. ezért 1948 márciusában a Benelux-országok. hogy a relatív többséget szerzett párt így stabil parlamenti többséget tud szerezni. Norvégia és Svédország – pedig lazább politikai és jogi együttműködés felé vettek irányt. Hollandia és Luxemburg vámuniót hozott létre a gazdasági integráció érdekében. 145 . Ennek alapján bevezették a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét. az európai integráció útján lehetne és kellene elkerülni. tétel: Az Európai Unió legfontosabb intézményei Az Eu FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az európai egységgondolat megszületésének körülményeit.) Volt Európának két olyan régiója. A választórendszer valóban elég bonyolult a kompenzációs számítások miatt. A szerződés kiterjedt a gazdasági. Európa világelsőségének elvesztése láttán kezdték felismerni Európa politikusai.

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
Kifejtés A II. világháború után a nyugat-európai országokban sorra alakultak a különböző politikai színezetű és eszmeiségű Európa-mozgalmak. E mozgalmak nagy része képviseltette magát az 1948 májusában Hágában tartott Európa-kongresszuson, ahol megfogalmazták az Egyesült Európa, Emberi jogok chartája, Bizottság és Parlament létrehozását is. A hágai kongresszus nyomán 1949-ben Londonban, tíz állam részvételével megszületett az Európa Tanács. A szervezet kormányközi együttműködésre épül és csakis a részt vevő kormányok teljes egyetértése esetén hozhat döntéseket. Az Európa Tanács, amelyhez idővel csatlakozott valamennyi demokratikus nyugat-európai ország, elsődlegesen arra törekedett, hogy többoldalú egyezményekkel erősítse a demokratikus jogállam működését és az emberi jogok érvényesülését. Az integráció másik útját jelentette a Schuman, francia külügyminiszter és Jean Monnet, a francia kormány tervezési részlegének vezetője által jegyzett ún. Schuman-terv (1950), amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. Az integrációt a gazdasági együttműködés felöl közelítette meg, és a francia-német együttműködés biztonsági garanciáit akarta megteremteni. Az alapötlet egy nemzetek fölötti (szupranacionális) főhatóság létesítése volt, amely ellenőrzi a francia és német szén- és acéltermelést, valamint természetesen azon országokéit is, amelyek csatlakoznak a szervezethez. A németek és az olaszok is támogatták a javaslatot, hiszen a szén- és acélközösség terve az iparfejlesztés biztos alapokra helyezését ígérte. A Benelux-államok szintén rögtön felsorakoztak a terv mellé. A britek számára csak a kormányközi együttműködés volt elfogadható. 1951 májusában hat ország – Franciaország, Németország, Olaszország és a három Benelux-ország – külügyminiszterei aláírták az ún. Párizsi Szerződést az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK vagy Montánunió) létrehozásáról, 1952-ben lépett hatályba a ratifikációk után. Az együttműködés meggyőző eredményeket hozott, a közösség acélipara látványosan növekedett, ezért a Benelux országok azzal a merész javaslattal álltak elő, hogy hozzák létre a vámoktól és mennyiségi korlátozásoktól mentes európai közös piacot. 1956 nyarára két szerződéstervezet készült: az egyik teljes vámuniót irányzott elő a közösség országai között (belső vámok eltörlése, külső vámhatár pedig közös piaccá a közösség területét), a másik a békés célú atomenergia-ipar közös irányítását és fejlesztését. A Montánunióban is részt vevő hat állam külügyminiszterei 1957-ben aláírták az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) és az Euratom alapító szerződését. (Római Szerződés) A közös piac kiépítését egy 12 éves, három periódusból álló időszak alatt akarták megvalósítani, de a vámunió létrehozása gyorsabban ment a vártnál. Gazdasági tekintetben azt remélték, hogy a vámunió dinamizáló hatással lesz az egész gazdaságfejlődésre az egészséges versenyhelyzet megteremtésével és a nagyszériás termelés lehetővé tételével. Politikai oldalról a föderalisták azt remélték, hogy döntéseik meghozatala fokozatosan az európai intézmények kezébe kerül. 1967-1968 folyamán jelentős változtatásokra került sor, összevonták a három meglévő integrációs intézmény, az EGK, az Euratom és a Montánunió addig párhuzamosan működő szerveit, s ekkortól használatos az Európai Közösségek elnevezés. A hetvenes évek elején egyértelművé vált, hogy az európai integrációnak a bővülés adhatja meg a további lendületet. Nagy-Britannia először 1961-ben kérte felvételét a Közösségbe, de Gaulle francia elnök azonban megvétózta. Így végül csak de Gaulle távozása után, 1970 nyarán kezdődtek meg a tárgyalások Nagy-Britannia, Dánia, Írország és Norvégia csatlakozásáról. A belépő új tagoknak el kellett fogadniuk az EK teljes joganyagát, de kaptak 5 év haladékot a hozzájuk való alkalmazkodásra. 1971 májusára sikerült megoldást találni a britekkel a nemzetközösségi kereskedelemmel és a finanszírozással kapcsolatos nézeteltérésekre is. A Norvégiában tartott népszavazáson azonban a lakosság nemet mondott a csatlakozásra. A brit, a dán és az ír csatlakozást követően a kibővült Közösség már magáénak mondhatta a világkereskedelem egyötödét, s ez megváltoztatta Európa gazdaságpolitikai súlyát a világban. Az USA korábbi elfogadó magatartása is változott, ekkortól fenntartásokkal fogadta az EK erejének növekedését, tartva az európai protekcionizmustól.

146

Görögország, Spanyolország és Portugália csatlakozásuk időszakában az EK tag-államokhoz képest szegények, gazdaságilag fejletlenebbek, iparilag gyengébbek, politikai struktúrájuk tekintetében pedig instabilak voltak. Vissza nem térítendő támogatást kaptak gazdaságfejlesztésre. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 1986-ban vált taggá. A déli kibővülés sikeresnek mondható a szélesebb piacok megteremtése és az új demokráciák politikai stabilizálása szempontjából. Az immár 12 tagot számláló Közösség közel 350 milliós piacot jelentett, amely egyre bonyolultabb belső szabályaival, bővülő joganyagával, egyre átláthatatlanabb brüsszeli bürokráciájával is meghatározó szerepet töltött be Európa és a világ sorsának alakításában. 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozásával jött létre a tizenötök integrációja. Ezeknek az országoknak az oktatási, kulturális és szociális rendszere a belépés időpontjában fejlettebb volt az uniós átlagnál, és gazdaságilag is különösebb nehézségek nélkül integrálódtak. Az 1986 elején aláírt Egységes Európai Okmány az alapszerződések addigi legjelentősebb módosítását jelentette, amely új távlatokat nyitott a Közösség számára. A szerződés tételesen felsorolta, milyen jellegű akadályok maradtak továbbra is a cél (egységes piac megteremtése) megvalósításának útjában, a vámok teljes felszámolása után is (eltérő szabványok, adótörvények, hatósági és egyéb előírások, pénzügyi korlátozások stb.). 1992 végében jelölték meg az egységes piac teljes megvalósításának határidejét. Az egységes belső piac megteremtése lényegében lépésről lépésre, a kitűzött időre megvalósult. Teljesen megszűnt a határellenőrzés, a vámeljárás már nem a határokon, hanem az induló- vagy célállomásokon történt. Összehangolták az áruforgalomra, kereskedelemre érvényes számtalan szavatossági, egészségügyi és biztonsági előírást, az eltérő műszaki szabványokat, a fogyasztó- és környezetvédelmi előírásokat. A munkavállalók akadálytalan mozgása érdekében teljessé tették a diplomák, iskolai végzettségek kölcsönös elismerését, a munkavállalási feltételeket. A nem aktív munkavállalók (nyugdíjasok, diákok, járadékot élvezők) letelepedése más tagországokban azonban továbbra sem vált korlátlanná. Közelítették egymáshoz az adórendszereket, elsősorban a hozzáadottérték-adó kulcsot és a jövedéki adó alá eső cikkek körét. Felszabadították a tőkemozgásokat is a még meglévő korlátozások alól. A határok átjárhatóbbá tétele a bevándorlási politikák összehangolását kívánta volna meg, de ebben a kérdésben komoly viták alakultak ki, mert a tagországok egyike sem akart lemondani szuverenitásáról a tekintetben, hogy kit enged be határain. Végül a Schengeni Egyezmény (1985, 1990) tartalmazta a megegyezést az Unión belüli határellenőrzések megszüntetéséről, a vízumpolitika közös elveiről. Az Uniós tagországok közül egyedül Nagy-Britannia és Írország maradt ki a schengeni övezetből, szigetország helyzete miatt. Az Európai Uniós Szerződést, az ún. Maastrichti Szerződést 1992. február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá. (Lásd a forráshoz írtakat.) A Maastrichti Szerződés révén sajátos, ún. három pilléres szerkezet jött létre. Első pillérként határozták meg az addig működő három Közösséget, az Európai Közösségeket, beleértve a pénzügyi unió célkitűzéseiből adódó feladatokat is. A második és a harmadik pillér az új, kormányközi alapon szerveződő kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködések lettek, amelyeknél a közösségi intézmények illetékessége erőteljesen korlátozott maradt. A három pillér együtt alkotja az Európai Uniót. Lezárás, összegzés A Maastrichti Szerződés elkészítésekor a döntéshozatal hatékonyabbá és demokratikusabbá tételét is alapvető célként határozták meg. Ennek következtében a Szerződés jelentős mértékben növelte az Európai Parlament hatásköreit és szélesítette a Tanácsban a többségi szavazási eljárás alkalmazási körét is. Nem tett azonban jót az integrációnak a kilencvenes évek elején beköszöntött gazdasági recesszió, amely erősen megviselte a monetáris rendszert, s amelynek következtében igen nehéznek tűnt a pénzügyi unió feltételeinek teljesítése és a közös pénz határidőre történő bevezetése. A közösség 1995-re új dilemmával találta szembe magát. Az egységes piac megfelelő működése érdekében szerette volna mind több területre kiterjeszteni és elmélyíteni a tagországok együttműködését,

147

Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli
ugyanakkor szembesült a szocialista tábor felbomlásával lehetőséggé váló keleti bővítés egyre sürgetőbb kérdésével, és az intézményi reform szükségszerűségével.

75. tétel: A fejlődő országok főbb problémái fej
FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével jellemezze a „harmadik világ”, a „fejlődő” világ társadalmi, népesedési problémáit! FELELETVÁZLAT
Bevezetés A II. világháború után a világ országait három nagy csoportba lehetett besorolni: az ún. első világ a fejlett tőkés országokat, a második világ a szocialista országokat, míg a harmadik világ a legszegényebb fejlődő országokat foglalta magában. (Maga a fogalom Hruscsovhoz kötődik, ő ugyanis nem fogadta el a két tábor elméletet, s ezért az el nem kötelezetteket a harmadik világ országainak kezdte nevezni.) A Nyugat és Kelet megosztottság mellett az iparosodott Észak és a gyarmati sorból kitörő Dél ellentéte is jellemzi az 1945 utáni kort. A világ akkori politikai helyzetét az USA és a Szovjetunió szembenállása jellemezte, ami tulajdonképpen a tőkés és szocialista világrendszer, vagyis Nyugat és Kelet ellentétét jelentette. A dekolonizáció, vagyis a gyarmatok függetlenedése a Közel-Keleten és Kelet-, illetve Dél-Ázsiában kezdődött. 1955-ben Bandungban találkoztak a függetlenné vált államok vezetői, s létrehozták a fejlődő országok mozgalmát, ami azt jelentette, hogy egyenlő távolságtartásra kell törekedniük a Nyugattól és a Szovjetuniótól. (Ez azonban nem igazán valósulhatott meg.) Az el nem kötelezett országok 1961-ben Belgrádban megfogalmazták a békés egymás mellett élés szükségességét, s ennek jegyében helyzetüket a katonai tömbökön kívül határoztak meg. A hidegháború árnyékában kevesebb figyelem irányult arra a problémára, hogy a világ országainak egy igen jelentős része lényegesen szegényebb és elmaradottabb a nyugati társadalmaknál. Az 1960-as években ugyan az ENSZ keretein belül történtek kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a fejlettségbeli különbséget csökkenteni, a nagyhatalmak érdektelensége miatt azonban ezek csekély eredménnyel jártak. Kifejtés A Szovjetunió összeomlásával a Kelet-Nyugat szembenállás megszűnt, az Észak-Dél ellentét azonban továbbra is fennmaradt, és a világ globális problémáinak súlyosbodásával újra reflektorfénybe került. Az Észak-Dél ellentét nagyjából a fejlett-fejletlen, gazdag-szegény, centrum-periféria megjelöléseknek felel meg. A polaritást érzékelteti, hogy míg a fejlett országok rendelkeznek a világ jövedelmének (GDP) 4/5-ével, addig a világ népességének csak 1/5-e él ezekben az országokban. A fejlődő országokban viszont a világnépesség 4/5-e él, de a világtermelésből csak 20 %-kal részesednek. (Lásd a GDP, GNI és a népesedési adatok összefüggéséről a forrásokhoz írtakat.) A fejlődő országok hátrányának okai elsősorban a gyarmati múlt örökségében kereshetők. A gyarmatosítás idején ugyanis ezek az országok a gyarmattartók fő nyersanyag-ellátói és iparcikk-felvevői voltak, így gazdaságuk meglehetősen egyoldalúvá vált. A gyarmatosítás sok esetben szétzúzta a hagyományos társadalmi-gazdasági formákat is.

148

a fejlődő országok társadalma pedig fiatalodik. sőt az állam és a polgár kapcsolatán túlmenően ma már az emberi jogok biztosításának igénye kiterjed az egyének egymás közötti kapcsolataira is. Az emberi jogok egyetemessége összeegyeztethető a társadalmak és kultúrák sokféleségével. mert az egyetemesség nem egyformaságot jelent. A centrum fejlett országai három pólus köré tömörültek. Az iparosodott társadalmak népessége öregszik. tehát fenntartható gazdasági fejlődés a szociális jogok biztosítása nélkül elképzelhetetlen. ami veszélyezteti a Föld és az emberiség életét. Az egyetemesség azt jelenti. akkor is még legalább egy generáció szükséges ahhoz. a technológia és az emberek minél szabadabb.A függetlenség kivívása után a torz gazdasági struktúra megnehezítette a világgazdaságba való integrálódást. Az ENSZ 1992-ben. a szegényebb országok teljes lemaradásához és globális ökológiai válsághoz vezethet. és a nagyfokú specializálódás erős egyoldalú függő helyzetet teremtett számukra a világpiacon. Ha a népességnövekedés üteme változatlan marad. modellváltásra van szükség. 100 év múlva már 14 milliárdan élnek majd a Globuson. A túlnépesedés jelenti az egyik legjelentősebb demográfiai problémát. Az Európai Unió. ami további súlyos problémákat vet fel. Egyre több szakértő vélekedik úgy. Az Észak-Dél ellentét felszámolására a világgazdaság jelenlegi tendenciái (a világ gazdasági globalizálódása. mert előbb vagy utóbb a természeti erőforrások kimerüléséhez. az ismeretterjesztésnek és az egészségügyi helyzet javításának köszönhetően. Jelenleg mintegy 6 milliárd ember él Földünkön. amíg az nem semmisíti meg az alapvető emberi (jogi) értékeket. növekedési pólusát. a szociális jólét biztosítása a jelen és a jövő nemzedékei számára. vagyis mások jogainak tiszteletben tartása. de konkrét megfogalmazásuk és megvalósulásuk kultúránként eltérő lehet. A zöldek álláspontja szerint a jelenlegi világgazdasági modell. és ez a szám évente 90 millióval gyarapodik. 2001 után – többek között – a végtelenül fejleszthető világkereskedelem is megkérdőjeleződött. hogy ha lényegesen csökkenne is a születések száma a szociális fejlődésnek. század elején Kína. tartalmilag pedig a szabadságjogokon. amelyek az ember (biológiai és társadalmi) természetéből adódóan minden ember számára fontosak és elidegeníthetetlenek. Az emberi jogok csak az egyéni és a közösségi jólét minimális feltételeit határozzák meg. A gyarapodás a világ legfejletlenebb. kereskedelmének és pénzügyi rendszerének meghatározójává vált a XXI. hogy a növekedés lelassuljon. A fejlődő országok több fórumon igyekeztek a világgazdaságban elfoglalt pozíciójukat javítani. ezért a jelenlegi modell tarthatatlan. amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki. hogy vannak bizonyos alapvető értékek. a gazdasági növekedés minden áron való hajszolása ökológiai válsághoz vezetett. szociális és kulturális jogok). E szerint a fenntartható fejlődés olyan feltételrendszer. a szolgáltatások. A fenntartható fejlődés egyik célja a szegénység leküzdése. tehát az egyetemességet is ezen alapelvek és értékek fényében kell értelmezni. számítások azt igazolják. legszegényebb országaiban legintenzívebb. A világ ipari termelésének. a tőke. Az egyetemesség toleráns minden kultúrával szemben mindaddig. amelyek végső soron a legtöbb civilizációban érvényes közös értékek. 149 . az USA és Japán alkotják a világgazdaság három nagy tömbjét. hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedékek számára sem a saját szükségleteik kielégítését. a gazdaságnak és az ökológiának azonos súlyú és jelentőségű tényezőknek kell lenniük. hogy a jelenlegi gazdasági növekedés koncepciója alapjaiban hibás. melynek célja az áruk. a családtervezési programoknak. Az emberi jogi eszmekör két fontos alapelve a diszkrimináció tilalma és a tolerancia. A fenntartható fejlődés három alappillérének a társadalomnak. a fontosabb nemzetközi intézményekben azonban a fejlett ipari országok dominanciája (neokolonializmus) érvényesül. korlátozások nélküli áramlása) sem adnak alkalmat. Ma már a minden embert megillető jogokat értjük az emberi jogok fogalma alatt. Azonban azt is figyelembe kell venni. Ezeknek az értékeknek a képviseletében (és negligálásában) kiemelt szerepe van a mai világban a médiának. Rio de Janeiróban rendezett Környezet és Fejlődés konferenciája fogadta el a fenntartható fejlődés koncepcióját. az állami beavatkozástól való tartózkodás követelményein túl ide tartoznak az állam részéről valamilyen tevőleges magatartást igénylő jogok is (többségükben – de nem kizárólagosan – gazdasági. hogy a fejlődő országok lemaradása tovább nő. A fenntartható fejlődésnek része az emberi jogok biztosítása is.

s ez tovább növeli az afrikai térségekben az élelmezési problémákat. ami a tavi élővilág pusztulásához vezet. Az emberi tevékenység következtében évente mintegy 25 milliárd tonna termőtalajjal lesz kevesebb a Földön. A csapadék kémhatása ennek következtében savasabbá válik. Felgyorsult a fajok kihalása is. Az élelmezési válság okai tehát a termelés és elosztás egyenlőtlenségében keresendők. akkor senki nem éhezne. a szegényebbek nem tudják megvenni a szükséges élelmiszereket. szén-dioxid. amikor utakat. városokat. A talaj erózióját főként a csapadék és a szél okozza. Jelenleg több ember él a Földön. metán. és pusztítóbbá váltak az árvizek. gyárakat épít. Az üvegházhatás fokozódásának következménye a világtenger szintjének 20-40 cm-es emelkedése. de a kutatók szerint ha a megtermelt élelmiszerek elosztása egyenletes volna a Földön. károsítják az erdőket. hogy a népesség növekedésével a városlakók száma is emelkedik. (Lásd a forráshoz írtakat.Színes érettségi tételek történelemből középszint – szóbeli A Föld eltartóképessége a jelenlegi technológiai feltételek mellett is véges. A talajok pusztulásában az ember közvetlenül is részt vesz. mint eddig az emberiség történetében. szén-monoxid) koncentrációja az emberi tevékenység következtében folyamatosan emelkedik. jelenleg a Föld lakóinak 45%-a városokban él. Az urbanizációs válság abból fakad. savasabbá teszik a talajt. hanem a túllegeltetés és a szikesedéshez vezető rossz technológiával alkalmazott túlöntözés is okozhatja. A termés mennyiségét és így a népesség ellátását befolyásolják az egyre gyakoribbá váló savas esők. Az ásványi tüzelőanyagok elégetése során a levegőbe kerülő kén-dioxid és nitrogén-oxidok a csapadékkal savakat (kénsav és salétromsav) képeznek és visszahullanak a földre. de gyakoribbá lett az aszály. üvegházgázok (pl.) Lezárás. A talajerózió azokon a területeken pusztít elsősorban. a növényzetet. ahol az ember kiirtotta az eredeti növénytakarót és ezáltal utat enged a víz és a szél pusztító hatásainak. ami a sarki jégsapkák olvadásából adódik. A savas esők savanyítják a tavak vizét. hulladék-kibocsátással jár. de fizetőképes kereslettel csak a fejlett országok állnak elő. ózon. míg a mérsékelt övezet a sarki övezet felé tolódhat el. összegzés A demográfiai viszonyokat meghatározzák még egyéb globalizációs problémák is. Az élelmiszerek világpiacán bőséges a kínálat. 150 . A nagyvárosi népességkoncentráció nagyobb fogyasztással és szennyezőanyag-. a viharok. A globalizáció egyre növekvő fogyasztásra épített elvárásai illúzióvá lettek. 2009-ben a globális pénzügyi és termelési válság a fenntartható fejlődés szerinti gazdasági rendszernek kialakítására ösztönöz. a szubtrópusi öv a mérsékelt övezet felé. A globális felmelegedés hatására hosszú távon az éghajlati övezetek eltolódása következhet be. sőt még a jelenleginél nagyobb népesség eltartása is lehetséges volna. A sivatagosodást nem csak a gyakoribb aszály. A levegőbe jutó ún. aminek következtében a levegő hőmérséklete emelkedik (globális felmelegedés).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->