P. 1
L.S.Vigotsky

L.S.Vigotsky

|Views: 147|Likes:
Published by Tamas Edith

More info:

Published by: Tamas Edith on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

L.S.

Vigotsky és a legközelebbi fejlődési zóna Vigotsky szocio-kulturális elmélete, a magasrendű kognitív folyamatok eredetét az egyén szociális és kulturális mátrixába helyezi. Az elméletnek megfelelően, a gyerek kognitív eszközei a szülő - gyerek interakció során fejlődnek ki, alakulnak, s a gyerek csak a későbbiekben integrálja, interiorizálja őket. A szerző szerint, bármilyen felsőbbrendű folyamat két szinten jelenik meg: szociális téren - mint a szülő és a gyermek közötti megosztott tevékenység, vagyis interperszonális kapcsolat - illetve pszichikus téren - mint belső jelenség, interiorizált funkció/cselekvés. Vigotsky elméletében tehát a gondolkodás, a nyelv, a képzelet képezik az intrapszichikus működés központi részeit. Ezek eredete, a kompetens szülővel való tanulás eredményeképpen megjelenő interpszichikus cselekvések interiorizálásában keresendő. A kognitív jellegű feladatok megoldásakor kezdetben a gyerek egy kompetens felnőttel, szülővel működik közre, s fokozatosan válik képessé a problémahelyzetek egyéni megoldására. L. S. Vigotsky „Gondolkodás és nyelv” című monográfiájában határozza meg és körvonalazza a legközelebbi fejlődési zóna fogalmát (1934), mely a későbbiekben valamennyi intelligencia és tanulási potenciált felmérő dinamikus módszer számára kiindulópontként szolgált. Érdekes, hogy az orosz pszichológus szerint, a kisgyereknél el vannak különítve a reprezentációs és kommunikációs funkciók. Ezek az ontogenézis során egyesülnek: a kommunikációs eszközből, nyelvből gondolkodási eszköz lesz. Vigotsky úgy határozza meg a legközelebbi fejlődési zónát, mint az a távolság, amely a jelenlegi fejlődési szint, a gyerek független feladatmegoldó képessége, illetve a potenciális intellektuális teljesítmény, vagyis a felnőtt segítségével végrehajtott cselekvések között van. Az iskolai képességek szintjének megállapítására és előrejelzésére irányuló pszichológiai kutatások többnyire korlátozottak a gyerek értelmi fejlettségi szintjének felbecslésére vonatkozólag. A fejlettségi szint megállapítását a gyerek által önállóan elvégzett feladatok alapján valósítják meg. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azt veszik figyelembe, amit a gyerek egy adott időben ismer. Ezt a módszert használva az érett kognitív funkciók, valamint a gyerek intellektuális fejlettségének jelenlegi szintjei térképezhetőek fel. Az érett funkciók vizsgálatára való korlátozódás azonban nem elegendő, a

1986.). egy következő pillanatban asszimilálódnak és a gyerek aktuális fejlettségi szintjét fogják meghatározni. „A gyerek számára a sajátosan emberi együttműködés és képzés szolgálnak a fejlődés alapjául. 203 204 o. a felsőbbrendű értelmi folyamatok a mediált együttműködési és szociális tevékenységben gyökereznek (ez a verbális interakció). a legközelebbi fejlődési zóna figyelembe vétele átfogóbb képet mutat a gyerek kognitív stádiumának meghatározásában és az elkövetkezendő intellektuális fejlődési dinamika predikciójában. Az értelmi funkciók érettsége és a legközelebbi fejlődési zóna hozzáférhetősége szociális mediáló mechanizmusok által.). csak olyan helyzetekben jelentkeznek. A legközelebbi fejlődési zóna azokat az átmeneti területeket írja körül. amelyek meghaladják a gyerek képességeit. szociális . az egyén fokozatosan olyan független szervezési és mediálási értelmi képességeket sajátít el. melyek a gyerek számára hozzáférhetőek. amelyeket a gyerek önálló intellektuális tevékenysége határoz meg. Vigotsky. A második szint. 1986. az aktuális fejlettségi szint mellett. 1934. a legközelebbi fejlődési zónát is figyelembe kell venni (L. 1934. Ezen értelmi funkciók működési szintjének meghatározása. S. Vigotsky a hangsúlyt a gyerek és felnőtt együttműködésének sajátosságaira teszi. az önállóan elvégzett teljesítmény szint mellett. hogy a gyerek intellektuális fejlettségének megállapításakor. A kognitív fejlődési dinamika felbecslésében. Ennek a folyamatnak tulajdoníthatóan. az amit a gyerek ma csak segítséggel képes elvégezni. Egy gyerek valós fejlettségi szintjének felbecslésének érdekében. Vigotsky elméletének megfelelően.pszichológusnak a fejlődésben levőket is figyelembe kell vennie. A képzésre alapozó fejlődés egy alapvető tényező.Vigotsky. Más szóval. a legközelebbi fejlődési zóna felbecslését igényli. a gyermek pszichikus fejlődésének alapját a kognitív funkciók fokozatos „önállósodása” képezi. az érett kognitív funkciók jelentik. A legközelebbi fejlődési zónában levő ismertek. 206. Az értelmi potenciál felbecslésében. a fejlődésben levő kognitív funkciók. Vigotsky két eltérő értelmi szintet különböztet meg a gyereknél: az elsőt. S. figyelembe kell venni a felnőtt-gyermek interakció folyamán megjelenő megnyilvánulások jellemzőit is.o. azt holnap már képes lesz önállóan is megtenni” (L. Vigotsky szerint. amikor a gyerek és egy kompetens felnőtt olyan feladatok megoldásában működik közre. amelyek nem nélkülözik a szociális interakciót. Vigotsky azt állítja.

a diagnosztikai felmérés célja. valamint a problémamegoldó stratégiák szempontjából. valamint fejlesztőmódszerek kidolgozása. ez lehetőséget ad a fejlődő kognitív folyamatok belső dinamikájának vizsgálatára. Ezzel semmit . de nem teszi lehetővé a hatékony kezelési módszerek kidolgozását. a különböző viselkedési. Például az olyan szimptomatológiai diagnózis. 265. meghatározva így az intellektuális kompetencia fokát. A legközelebbi fejlődési zóna elérésében használt mediálási (kommunikációs) pszichológiai eszközök sajátos jelentőséget kapnak az ismeretek interiorizációs ritmusa.interakció keretén belül alakul ki.). Vigotsky elméletében a szociális mediálás szemiotikai jelleget ölt és abban áll. mert elégtelen a gondolkodása a megértése. Vigotsky felfogásának megfelelően a legtöbb pszichometrikus teszt alapú mérési folyamatnak szimptomatikus jellege van. hogy a pszichológiai értékelésben használt tesztek hasonló helyzetben vannak: „ha egy gyereket pszichológiai kivizsgálásra hoznak. mint „a köhögés vagy a láz” valamivel több információt ígér. hogy értelmi fogyatékos. Ezt a típusú pszichológiai diagnózist. Vigotsky a betegségek belső folyamatait meghatározó fiziológiai ismereteket hiányoló orvostudományban használt diagnózissal hasonlítja össze. A legközelebbi fejlődési zóna diagnosztikai értékét tekintve. hogy ezek belső kauzalitását magyarázná. Analógia által. Ebben az értelemben. hogy a gyerek a felsőbbrendű értelmi folyamatok interiorizálására egy sajátos információs kontextus által meghatározott pszichológiai eszköztárat használ fel (Wertsch. a gyerek tevékenységének legközelebbi fejlődési zónában való elemzése lehetővé teszi a kognitív működések egyéni sajátosságainak kiemelését és ezáltal. anélkül. Vigotsky rámutat. mint a direkt megfigyelés. hogy a reális mentális folyamatot meghatározó belső dinamika kauzalitását vizsgálja (Vigotsky. Vigotsky a diagnosztikai és a szimptomatikus irányzatot különíti el. 1984. vagy az emlékezete. a létező hiányosságok függvényében a specifikus intervenciós módszerek kiválasztását. „A szimptomatikus értékelés hasonló kognitív fejlettségű gyerekek tipikus viselkedésének leírására irányul. 1984). és a külső pszichológiai megnyilvánulások jegyzékbe foglalására szorítkozik. Ebben az értelemben. kognitív. Ami a legközelebbi fejlődési zóna diagnosztikai értékét illeti. o. affektív tünetek alapját képező pszichológiai okok felkutatása és magyarázata. a pszichológus azt a diagnózist adja. A diagnosztikai értékelés arra irányul.

úgy felnőttel való együttműködésben. 5. Galperin és Luria tűzték ki célul. Leontiev (1959) szerint. Általánosan tekintve. mint a saját önálló tevékenységében.o). fedi a gyerek kognitív rendszerének hatékonyságát. közvetlenül látni (30 o. az interiorizáció fogalma is fontos szerepet kap. mint az az orvos. a legközelebbi fejlődési zóna fogalma mellett. 4. Vigotsky. „Az újat kizárólag saját cselekvés által lehet elsajátítani.ezt először külső cselekvésként kell megjelenítenünk.sem magyaráz. 1984. 3. . Vygotsky követői A felsőbbrendű kognitív folyamatok szociális eredetének elméletében. értelmi műveletté válása az ontogenezis szükséges velejárója. a cselekvés tárgyi vagy tárgyiasított formájánban való megjelenése. A cselekvés összetételében elkülöníthető egy orientációs és egy végrehajtó rész. A legközelebbi fejlődési zóna diagnózisa. Az ’50-es években megjelentetett elméletében. a cselekvés interiorizálása. hanem az erről való „képzettel” – hangsúlyozza Galperin (1960). aki a köhögés diagnózist állítja fel” (Vigotsky. az interiorizáció azt a folyamatot jelenti. a cselekvésnek hangos beszéd formájában történő megfogalmazása (konkrét eszközök hiányában). 1959. a belső beszéd kialakulása (Galperin. A formálási folyamat nem a tényleges cselekvéssel kezdődik. melynek eredményeképpen az interpszichikus működés szociális elemei fokozatosan az intrapszichikus struktúra összetevőivé válnak.csak a cselekvés sémáját biztosítja” (Galperin. az interiorizáció 5 szakaszát különíti el: 1. bár utalt az interiorizáció fontosságára. a feladatról alkotott képzet. 268. hogy a gyermeknél új intellektuális műveletet tudjunk kialakítani – például az összeadás műveletét . Egyetlen értelmi művelet sem észlelhető közvetlenül – nem lehet bemutatni.). analitikus elemzésére nem tért ki. A legközelebbi fejlődési zónára alapozó pszichológiai diagnosztikai módszerek lehetővé teszik a kognitív működés belső kauzalitásának leírását és a mentális fejlődési folyamatot meghatározó pszichogenetikai feltételek kiemelését. Ahhoz. a cselekvés külső öncélú nyelvvé való alakítása. és nem kínál egy hatékonyabb kezelést. így ennek megvalósítását tanítványai és követői Leontiev. Galperin (1959. mely a jövőbeli cselekvés tájékozódási alapját biztosítja. 1960) munkásságában találhatjuk meg az interiorizálás folyamatának széleskörű elemzését. a bizonyítás és magyarázat – bármilyen részletes is . 2. vagyis egy külső cselekvés fokozatos belső. 1960).

A külső beszéd. modell.). A végrehajtó funkció a tárggyal vagy a tárgyat helyettesítő képi ábrázolással történő cselekvést foglalja magába. „A nyelv – mutat rá Galperin (1960. az előzetes séma bonyolultsága alapján többtípusú cselekvés orientációt különít el. A szerző elfogadja a cselekvés tárgyiasított formáit is. melyben a cselekvés ki nem mondott nyelvi jelentésekké alakul. Ez a szigorú lépcsőzetesség kizárólag az elsajátítás folyamatában szükségszerű: kizárólag ezek a szakaszok és ebben a sorrendben biztosítják a mentális cselekvés kialakulásának folyamatát (71 o. melyekben a tárgyakat helyettesítő képi megjelenítéseken (rajz. Ez már az utolsó szakasz. A cselekvés interperszonális dialógussá való alakítása elősegíti a konkrét tárgyakról történő elszakadást és a cselekvés tudatosítását. Ennek a következő kiterjedései vannak: a konkrét tárgyról való leválás.). 67 o). Ezt tényként könyvelhetjük el. 70 o. tárgynak tekinthető.hiányában.) történik a művelet. az öncélú külső beszéd megjelenésekor – mely már csak minimális motricitást foglal magába – a kontrollt teljes mértékben az egyén veszi át. vagyis az iskolában nagyon gyakori „papír-ceruza” eszközhasználattal.1960. A szerző. hogy a cselekvést mentális szintre lehessen átvinni”. . hogy az interiorizáció a formatív folyamat egyetlen dimenzióját jelenti. Ezen a szinten a cselekvés végbemegy (a műveleteken) és teljes körű kontroll alatt van. matematikai jelek stb. ebben a vonatkozásban Ignatiev és munkatársai kutatására alapozott. A szerző. Az új anyag pontos elsajátítását követően – pontosít Galperin – a szakaszok sorrendje már nem kötelező. „a szavak csak maguktól a dolgoktól kapnak értelmet” (68 o. materializált formájának (hangos beszéd) köszönhetően. de reális nevelési követelményként is megjelenik: az új cselekvés kialakítása kizárólag konkrét tárgyra kell támaszkodjon. mivel ez kizárja a próbaszerencse útján történő megoldásokat.) – az egyetlen lehetőség arra. a második jelrendszer – a nyelv . Megfigyelhető. A negyedik szakaszban. melynek megfelelően nem létezik egyetlen belső reprezentáció sem. és ez teszi lehetővé számára a cselekvés lerövidítését és belső nyelvi szinten történő megjelenítését. A teljes körű sémát tekinti hatékonynak. egy dinamikus sztereotípia által fixálódik – és ez már az automatizálódását jelenti. a művelet általánosítása. és ez biztosítja a csatornát melyen keresztül a cselekvések a tudat belső szférájába szállíthatóak.

az interiorizációt a behaviorista pedagógia fogalmai alapján magyarázzák. A legközelebbi fejlődési zónában történő interiorizálás szakaszos modellje A modellnek megfelelően. Ábra. A gyermek már önállóan meg tudja oldani a . 1983). Ki nem fejlődött intellektuális képesség Kifejlődött intellektuális képesség Legközelebbi fejlődési zóna Egy felnőtt vagy egy más kompetens személy által Az egyén önálló tevékeny -sége Interiorizál ás. Tharp és Galimore (1991). A jelenkori didaktikában.lerövidítése és automatizálódása. automatizálódás Az aktuális zónába való integrálás nyújtott segítség 1. A szakaszt akkor tekinthetjük befejezettnek. mind pedig a gyerek aktuális intellektuális képesség szintjétől függ. Ezt követi a monitorizálás fokozódó csökkenése és a feladat kivitelező kompetencia részleges uralása a gyermek által. 1. Míg az első szakasz elején a gyerek „néző”. az első szakaszban a gyermek a kompetens felnőttel kooperál és ennek irányítása alatt cselekszik. Vigotsky késői követői. a szakasz végére a specifikus cselekvések kognitív sémáinak elsajátításában már aktív résztvevőként jelenik meg. az értelmi folyamatok kialakulásának szakaszos elmélete számos iskolai kísérletet eredményezett. amikor a gyerek teljes mértékben átveszi azokat a kognitív feladatokat melyek a megszerzett ismeretek átviteléhez. valamint konkrét helyzetben történő önálló alkalmazásához szükségesek (Bruner. Ebben a szakaszban a gyermek által felhasznált segítség mennyisége és minősége úgy az elsajátítandó ismeretek természetétől. A második szakasz folyamán a kompetens felnőtt általi felülbírálást és monitorizálást az önkontroll veszi át.

Ezek további monitorizálása által megvalósul a metakognitív stratégiáknak a probléma helyzetek specifikus kontextusához való folyamatos adaptálása. az előzőekben kialakult ismeretek átalakulása. A harmadik fejlődési szakaszt a megszerzett ismeretek teljes interiorizációja és a specifikus feladatok megoldási sémáinak automatizálódása jellemzi. . Ebben a szakaszban az ismerteket és intellektuális készségeket stabilitás és magas szintű funkcionalitás jellemzi. Az utolsó szakaszban. hogy sikertelenség esetén visszatérjen az előző szakaszra jellemző felnőtt általi monitorizáláshoz.problémát. de még mindig meg van a lehetősége arra. átstrukturálódása következhet be.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->