P. 1
A sejt és az ember biológiája-1

A sejt és az ember biológiája-1

|Views: 720|Likes:
Published by timeakovacs

More info:

Published by: timeakovacs on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

10

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE
Mi is az élő rendszer? Erre az egyszerűnek látszó kérdésre mind a mai napig nem tudunk pontos választ adni. A korai próbálkozások csak egy-egy területet emeltek ki, részigazságokat állítottak, vagy túl bonyolultak lettek. Az élet fogalma az ismeretek bővülésével folyama­ tosan változott. Claude Bernard (1813-1878): az élet lényege az életjelenségekben van. Herbert Spencer (1820-1903): az élet lényege a folytonos alkalmazkodásban van. A. L. Lehninger (1917-1986): az élő rendszer önszabályozó, önreprodukáló, izoterm, szupramolekuláris (molekulák feletti) rendszer, amely kör­ nyezetével anyag- és energiakicserélődésben áll. Önmaga termelte szerves katalizátorokkal nagy­ számú egymással kapcsolatban lévő átalakulási folyamatot valósít meg. Az önreprodukciót lineáris molekuláris kód teszi lehetővé. Ami ma megállapítható: az élő rendszerben több van, mint a fizikai és kémiai törvények szerint felépülő anyagban és az azt felépítő molekulák viselkedésében. Az élet komplex jelenség, amely változatosságával, bonyolult kölcsönhatásaival az alapjelenségeket messze túlhaladja. Az élet az anyag speciális tulajdonsága, vagyis élet nincs, csak élő rendszer van. Az élő és élettelen közötti minőségi különbség a sejteket felépítő molekulák ezreinek, tízezreinek sajátságos kapcsolatrend­ szerén, belső rendjén alapul. A molekuláknak ez a belső rendezettsége csak megfelelő mennyiségű 10.1. Az emberi testben előforduló leggyakoribb elemek A BIOGÉN ELEMEK Az élő rendszert felépítő és az anyagcserében résztvevő elemek összességét biogén elemeknek nevezzük. A természetben előforduló elemek közül sok megtalálható az élő anyagban, néhányuk gya­ korisága azonban jóval nagyobb. (10.1.) A Földön szén alapú élet létezik, az élő rend­ szer óriásmolekuláinak vázát egymással össze­ kapcsolódó szénatomok sora adja. A szén képes arra, hogy atomjai korlátlan számban egymáshoz rögzítve láncokat, gyűrűket alkossanak. Négy kovalens kötése sok kapcsolódásra ad lehetőséget, így igen változatos molekulák sora jöhet létre. energia folyamatos felhasználásával tartható fenn, hiszen az anyag önként a rendezetlenség irányába változik (az entrópia növekszik). Entrópia (görög szó - ziláltság, összevissza­ ság): a rendezetlenség mértéke. Zárt rend­ szerben maguktól végbemennek azok a folya­ matok, amelyek során az entrópia nő. Az élő rendszernek állandó anyag- és energia­ kicserélődésben kell lennie a környezetével (nyílt rendszer). Ha megszüntetjük az anyag és/vagy az energia a cseréjét, az élőlény elpusztul. A kap­ csolat fenntartása mellett az élőlénynek el is kell határolódnia a környezetétől. A sejthártya át­ enged, sőt átemel anyagokat, ugyanakkor bizonyos anyagokkal szemben lezár. Ez az elhatárolódás a belső rend fenntartása érdekében elengedhetetlen. Vizsgáljuk meg. hogyan épül fel az élő rendszer, milyen ato­ mok, szervetlen és szerves molekulák alkotjak! Tekintsük át. mit tudunk az elő rendszer molekulainak átalakulási folyamatairól (felépítésük, lebomlásuk) Atom: a kémiai elemek azon legkisebb része, amely kémiai módszerekkel oszthatatlan (fizi­ kai eljárásokkal elemi részecskékre bontható). Molekula: több atom összekapcsolódásával kialakuló rendszer. Elem: azonos rendszámú atomok összessége. Vegyület: különböző elemek atomjainak össze­ kapcsolódásával kialakuló rendszer.

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE

11

11.1. A legfontosabb biogén elemek helye a periódusos rendszerben Izomerek: azonos összegképletű, de külön­ böző szerkezetű molekulák összessége. Kovalens kötés: közös molekulapályán mozgó kötő elektronpárokkal kialakuló kötés. A szén rendszáma hat ( 6 C), vagyis a neutronok mellett hat proton és hat elektron van az atomban. A 6 elektron 1 s2 2s 2 2p 2 elrendeződésű, de tudjuk, 2 2 hogy a második héj pályái (2s 2p ) könnyen hibridizálódnak, vagyis a szénatomban 2sp3 vegy­ értékhéj alakul ki. A négy elektron igyekszik egy­ mástól a legtávolabb elhelyezkedni, így a négy kötés tetraéderesen rendeződik el (a kötésszög 109,5°-os). (11.2.) A szén elsősorban kovalens kötéseket hoz létre, hiszen az elektronegativitása a különböző atomokra jellemző értékek átlagának felel meg (EN C = 2,5). Ennek az a következménye, hogy más atommal összekapcsolódva a két atom elektronegativitásainak összege nagy, míg különbsége kicsi lesz, ami a kovalens kötés kialakulását eredményezi. A szénatom kötései erősek, mert a vegyértékhéj közel van az atommaghoz. (A szilícium is létrehoz­ hat tetraéderesen elhelyezkedő négy kovalens kötést, de a kötések gyengébbek. A pentaszilán [Si 5 Hi 2 ] robbanás közben bomlik, vagyis a szilíciumatom nem képes korlátlan számban összekapcsolódni.) A szén mellett minden élő rendszerben meg­ található az oxigén, a hidrogén, a nitrogén, a kén és a foszfor, melyek kovalens kötéssel vesznek részt a szervetlen és a szerves molekulák alkotásában. Főleg ionként fordul elő a nátrium, a kálium, a kal­ cium, a magnézium, a klór és a vas. Számos elem csak egyes fajokban fordul elő, ott kisebb-nagyobb mennyiségben. A szilícium például egyes kova­ moszatokban, zsurlókban, illetve szivacsokban található meg jelentős mennyiségben, míg a fluor az emberi fognak is fontos felépítője. 11.2. A szénatom

táblázat alapján magyarázd meg.és ólommérgezés). (ll. mérgezőek (lásd higany.1. illetve mi a ma­ gyarázata a reakció során létrejövő csapadék keletkezésének? 4. sőt mennyiségüket is meghatározhatjuk. sőt a nehezebb elemek gyakran károsak. Mi lehet az oka annak. A periódusos rendszerben való elhelyezkedésükből megállapítható. A molekulákat alkotó eleme­ ket a kimutatási reakció előtt ki kell oldani.12 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 12. egyúttal stabilabb elemek voltak többségben. a kisebb (H.) 21 ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1.) Az elemek evolúciója az egyszerűbb. Miért a hidrogénből és a héliumból van a legtöbb az Univerzumban? 2. és a fejlődés során egyre nehezebb elemek alakultak ki. He) atomok kialakulásával indult. hogy az élő rendszert a kisebb atomtömegű elemek alkotják. míg a szilícium-dioxid nem? . melyek így a kialakuló molekulák felépítőivé váltak. vagy megfelelő formájúvá kell alakítani.1. hogy a szén-dioxid vízben oldódik. Az élő rendszert felépítő elemeket kémiai reakciókkal kimutathatjuk. hogy a tengervíz és az élő rendszer ionösszetétele hasonló? 3. mely ne lenne meg az élettelen ter­ mészetben is. mi a sav szerepe a vas kimutatásában.1.l. Az élő rendszer kialakulása idején valószínűleg a kisebb atomtömegű. (12. Miért volt előnyös a szénalapú élet kialakulása szempontjából. A 12. legfeljebb az előfordulás arányában van különbség. A biogén elemek kimutatása Az élőlényekben nem található egyetlen olyan elem sem. Ezután következhet a megfelelő reagenssel történő ki­ mutatásuk.

A víz molekulája és különböző halmazállapotai Hó'kapacitás: megmutatja. 13.1. A víz nagy mennyisége miatt a sejtekben összefüggő közeget ad. nemkötő elektronpárral rendelkező atommal létrehozott másodrendű kötése. H-kötés: nagy elektronegativitású atomhoz (O. amely szükséges a fo­ lyadék gázzá alakításához. indukciós és diszperziós köl­ csönhatások). Ez a víz reakcióközegként és reak­ ciópartnerként (hidrolízisben. reakciópartnerként szerepelhet. a hidrogé­ nek felől pozitív töltéstöbbletet hoznak létre. szabad víz. hiszen poláros kötései a térszer­ kezettel együtt az oxigén felől negatív.) A sejtekben lévő víz döntő többsége hidrátbu­ rokként a molekulákhoz. mely létrejöhet poláris és apoláris molekulák kö­ zött is (orientációs. a magas forráspontot és a sajátságos hőtágulást (+4 °C-on a legnagyobb a sűrűsége). a felnőtt ember szervezete már csak 6 0 . hogy az oldott anyagot a nagyobb koncent­ rációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé látjuk áramlani.2. Diszpergálás: az anyagnak kisebb méretű részekre történő darabolása. hogy az oldószer is éppúgy diffundál: oldószermolekulák kerülnek oda.1.6 4 % vizet tartalmaz.2.A VÍZ BIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL FONTOS TULAJDONSÁGAI 13 A VÍZ BIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL FONTOS TULAJDONSÁGAI Az élő rendszer víztartalma átlagosan 6 0 . Oldatok esetén ez a jelenség abban nyilvánul meg.1. így sajátságai nagy­ mértékben megszabják az élő anyag viselkedését. A diffúzió . oldószer­ ként. (14. (13. a nagy párolgáshőt. Jó diffúziós képessége miatt fontos szerepet tölt be az anya­ gok szállításában. (Figyeld meg. Diffúzió: olyan (külső hatás nélkül bekövetkező) anyagáramlás.) A víz kiváló oldószere a poláris anyagoknak. Erősen dipólusos. Legkisebb víztartalma a száraz magvaknak (13-25%). van der Waals-kötés: gyenge másodrendű kötés. míg a legnagyobb a medúzáknak van (95-99%). Az újszülött szervezete még 92-95%. ionokhoz kötött formá­ ban van jelen. akkor a részecskék rende­ zetlen. lökdösődő mozgása előbb-utóbb magától is egyenletes anyageloszlást fog létrehozni. a kocka­ cukor egy pohár vízben). Ez magyarázza a nagy fajhőt/hőkapacitást. Négy hidrogénkötés kialakítására képes. Cl) kapcsolódó hidrogénnek megfelelő távolságra lévő. képes köté­ sekkel összekapcsolni molekulákat. ugyanakkor mozgékonysága miatt az apoláris anyagokat eloszlatja (diszpergálja). Párolgáshő: az az energia. Részt vesz az anyagok szállításában. 105° kötésszögű V-alakú molekula.8 0 % . Dipólusossága miatt hidrátburkot képez. A víz poláros. Ha egy rendszerben I a z anyag nem egyenletesen oszlik el (pl.) A szobahőmérsékletű vízben a molekulák 70%-a összekapcsolódik. nagy elektronegativitású. hogy mekkora hő­ mennyiség szükséges az adott mennyiségű anyag hőmérsékletének 1 °C-kal történő emeléséhez. N. 13. kondenzációban) is fontos szerepet tölt be. csak mindössze néhány százalék az ún. ahol eddig nem voltak!) (13. melynek következtében egy anyag­ halmazban a kezdetben meglévő koncentráció­ különbségek kiegyenlítődnek.

forráspont.): Hidrolízis: nagyobb molekula bomlása víz belépé­ sével.3.: NH4CI + H 2 0 -* NH4OH + H+ + Cl~. A víz reakciói a sejtben Ha egy edénybe desztillált vizet teszünk. Pl. beáll a dinamikus egyensúly.a diffúzió a vízmo­ lekulákat hajtja a zsák belseje felé. hogy a sejtek általában ru­ galmasak.illetve kilépési sebessége megegyezik. béldarab stb. (14. A vízbeáramlás miatt a zsák folyadékszintje emelkedik. A víz oldószer A víz reakciói a sejtben (14. a kisebbekét viszont nem. ame­ lyek csak bizonyos mérethatár alatti részecskéket engednek át (pl.14 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 14. mint a zsákban lévő szacharózoldat térfogategysé­ geiben. ami jórészt annak köszönhető. ozmózisnyomás). Ekkor a féligáteresztő hártyán át a víz be. amelybe szacharózoldatot leszünk. de a sejthártyák is) olyan résekkel rendelkeznek.3. de a kötések gyengesége miatt folytonosan változó térhálós szerkezet biz­ tosítja a rugalmasságot. akkor azt tapasztaljuk. 14. hiszen a fo­ lyadékoszlop növekvő nyomása és a bent lévő mind több molekula fokozza a víz kilépését is.) készült zsákot. hogy a zsákba beáramlik a víz. majd bele­ merítünk egy féligáteresztő hártyából (pl. Megfigyelhetjük.2. így . A szacharózmolekulák nem juthatnak át a féligáteresztő hártyán. „békanad­ rág" [a béka lehúzott bőre]. OZMÓZIS A szabad vízben oldott anyagok koncentrációja megváltoztatja az oldat viselkedését (fagyáspont. Az idő előrehaladtával a szintemelkedés lassul. hogy a hártya a nagyobb molekulák diffúzióját akadályozza.1. Kondenzáció: két vagy több molekula egyesülése melléktermék (itt víz) keletkezésével. Az élő rendszerben az ozmózis jelensége alapvető jelentőségű. Ozmométer vízmolekulák cukormolekulák . A je­ lenség minden olyan esetben bekövetkezik. Az így kiala­ kuló állandóan meglévő.) I 14. a vízmolekulákat igen. A féligáteresztő hártyák (ilyen a celofán. Ha megáll a folyadékszint emelkedése. Ozmózis: az oldószer (általában a víz) diffú­ ziója féligáteresztő hártyán keresztül a kisebb koncentrációjú oldat felől a nagyobb felé.a koncentrációkülönb­ ség csökkentése érdekében .2. hogy a sejt citoplazmájában a víz hidrogénkötéseket alakít ki a téhérjemolekulák között. Ez azt eredményezi. egyúttal bizonyos belső szerkezetet ad. ha az edény térfogategységeiben több vízmolekula van. de a szacha­ rózmolekulákat már nem).

tengervizet sótalanítani (ivóvíznyerés zásához. és ozmózissal szívódik vissza a víz a szűr-rendszer <c. rendszerhez viszonyítva. (15. a csőben lévő légnyomás növelésével) már a kísérlet elején is 15. Minél kor. Ha egy oldat ozmotikus nyomása nagyobb. ha az ozmózisnyomásnál nagyobb külső nyo­ nagyobb a koncentrációkülönbség a hártya két mást alkalmazunk. de ez a jelenség az oka annak is.>c. ami miatt a sejt citoplazmája zsugorodik. 15 Az ozmózisnyomás tulajdonképpen az oldatot jel­ lemző mennyiség. datba helyezve megfelelően híg oldat esetén a (C: az oldott anyag koncentrációja) sejtek megduzzadnak és szétpukkadnak.1.9%-os (0. Ahemolízis (1) és a plazmolízis (2). amelyet az oldatra kell kifejteni ahhoz. 15. és a sejt­ hártya elválik a sejtfaltól. Milyen anyag hatására alakult ki a plazmolízis? (amikor az oldat még töményebb) leállítható. ciója). Hemolízis: a vörösvérsejteket hipotóniás ol­ rendszerhez viszonyítva. Ezzel az eljárással kifejteni a vízkilépés kellő mértékű megakadályo­ lehet pl. hogy nagyobb benne az oldott részecskék koncent­ rációja. és annak koncentrációjával (nem túl tömény oldatok esetén) egyenesen arányos.A VÍZ BIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL FONTOS TULAJDONSÁGAI Ozmózisnyomás: az a nyomás. Az élő szervezetben ozmózissal szívódik fel C. rendszer ^környezet a környezet izotóniás a rend­ a víz a növény gyökerén. a környezet hipotóniás a rendszer ^környezet c. annál nagyobb nyomást (p2) kell a hártyán a hígabb oldat felé.2. hogy nagyobb.1. mint egy másiké. akkor az azt is jelenti. .166 mol/dm 3 ) NaCl oldat. Ha tehát egy oldat ozmotikus nyomása céljából). a hajszálerek artériás szakaszán (fehérjementes) hogy nagyobb a koncentrációja (még pontosabban: vérplazma préselődik ki. lán át. Milyen oldatban következnek be az egyes változások? H20 . hogy dinamikus egyensúly jöjjön létre (vagyis megakadá­ lyozzuk az oldószer beáramlását. mint egy másiké. akkor az azt is jelenti. itt ugyanis a vérnyomás nagyobb benne az oldott részecskék koncentrá­ meghaladja a vérplazma ozmózisnyomását.. Az ozmózis külső behatással (pl.1. környezet a környezet hipertóniás a letből a vesében. Ilyenkor oldószer préselődik ki oldala között. Az embernél a 0. Ez a külsőleg alkalmazott nyomás (p2) felel meg a Érdekes jelenség (ún.) 15. Plazmolízis: növényi sejteket hipertóniás oldatba helyezve a sejtből víz áramlik ki.2. fordított ozmózis) lép fel ak­ töményebb oldat ozmotikus nyomásának. (15. az ozmózist) a tiszta oldószerrel szemben.) Fiziológiás oldat (izotóniás oldat): a sejt ozmotikus nyomásával megegyező oldat. illetve az állatok bélfa­ szerhez viszonyítva.

hiszen ezzel számos életjelenség alapját is meg­ érthetjük. a létrejött elegy a diszperz rendszer.). amelyben az egyik komponens (diszpergáló közeg) részecskékre oszlatott állapot­ ban tartja a másik komponenst (diszpergált anyag). közönséges állapotú anyagé.a diszpergált részecskék mérete szerint (16. a magyar kolloidkémia jeles képviselője. táblázat adataiból is látható. mellyel bebizonyíthatta a kolloid részecskék meglétét. de túlságosan kicsik ahhoz.). így stabilizálva kolloid állapotukat.2. meg­ alkotta a Faraday-Tyndall-jelenségcn alapuló ultra­ mikroszkópot. A kolloidok részecskéi álta­ lában számos atomból vagy molekulából állnak. Az élő rendszerekben mindhárom mérettartomány 16. Diszperz rendszer: Olyan legalább kétkompo­ nensű rendszer.diszpergált anyag és a diszpergáló közeg hal­ mazállapota szerint (16. Zsigmondy Richárd (1865-1929) magyar szár­ mazású osztrák Nobel-díjas kolloidkémikus. Nagy felületük miatt termodinamikailag instabilak.1. Adszorpció: a felületen való megkötés másod­ rendű vagy elsőrendű kémiai kötésekkel (pl. Bugát Pál (1793-1865) magyar orvos. A diszperz rendszerek csoportosíthatók: . vízben olaj) eloszlatása. hogy a fo­ lyadékban eloszlatott részecskék eltérő mérete az anyag különböző viselkedését eredményezi. ülepítés és ozmózis révén azonban bizonyítható a jelenlétük. de kicsapással (kondenzálással) is elérhetjük. A kolloidok fő jellegzetessége az. a magyar or­ vosi és kémiai szaknyelv megteremtője. Ezért fontos a kolloidok sajátosságait megismernünk. fényszórás.16 A SEJTEK EELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 16. hogy a ré­ szecskék fajlagos felülete (a tömegegységre eső felülete) jóval nagyobb. . A diszperz rendszerek osztályozása a diszpergáló közeg halmazállapota szerint előfordul. Ezt diszpergálással.1. hogy közönséges fény­ mikroszkóppal megfigyelhetők legyenek. ha valamely diszpergált anyag részecskemérete 1-500 nm közé esik. vízben baktériumok) eloszlatása. Emulzió: folyadékban folyadék (pl.1. Szuszpenzió: folyadékban szilárd anyag (pl. Kolloidról tehát akkor beszélünk. Ez a folyamat a diszpergálás. A 16. A diszperz rendszerek osztályozása a diszpergált részecskék mérete szerint KOLLOIDOK Egy folyadékba kevert anyagot a keverés mérté­ kétől függően kisebb-nagyobb részekre oszlat­ hatunk el. Az életjelenségek végbemenetelében nél­ külözhetetlen fehérjék is kolloid méretűek. mint az ugyanolyan tö­ megű. A leg­ több szűrőpapíron átmennek. .2. ezért külön­ böző anyagokat köthetnek meg a felületükön (adszorpció). a fehérjemolekula vizet köt meg és hidrátburok alakul ki).

Melyik oldatnak nagyobb az ozmozisnyomasa: az 1 %-os.sókat: pl. a klorofill megköti a fény energiáját). Nagy felületükön vizet adszorbeálnak. a szap­ panok ki sózásakor (tengervízben a szappan nem habzik. Tölcsérbe helyezett szűrőpapírra tegyünk aktív szenet. EMLÉKEZZ! Szol állapot: folyékony állapot.) hasz­ nálhatunk. Irreverzibilis (visszafordíthatalan): pl. és ez a részecskék összekapcsolódását eredményezi. ^ t V f c t * W. szilárdabb állapot.. mivel a kolloid részecskék növekvő mozgási energiája elszakítja ezeket a kapcsolatokat. Miért iszunk az átlagosnál többet. vagy a kolloid mennyiségének növelésével. hogy a csecsemő testének víztartalma 92%. és makromolekulás kolloidokként viselkednek. vagy alkoholban történő oldékonyságára? A kolloidok típusai az oldószerrel való viszonyuk szerint: . és öntsünk rá piros színű mikroszkópi festéket (fuxint) tartalmazó híg oldatot. . a kolloid koncentrációjától. A szol-gél átalakulás bekövetkezhet: A hőmérséklet átalakulásával: a hűtés során csök­ ken a hőmozgás energiája. Miért veszélyes. ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. A kialakuló gél állapot hígítással ismét szol állapotba vihető. A lecsö­ pögő szűrlet sokkal világosabb. alkohol stb. ha csak féligáteresztő hártya választja el a két oldatot? 4. nagy felületű anyag. Jellegzetes térhálós szerkezet alakul ki.V. vagy a 3%-os NaCl-oldatnak? Merre történik az oldószer áramlása. vagy a fehérjék könnyűfémionok hatására bekövetkező reverzibilis koagulációjakor. Az élő szervezetben a fehérjék mellett a nuk­ leinsavak. Lehet: Reverzibilis (visszafordítható): pl. Koaguláció: az a folyamat. A vizes alapú kolloidrendszerek fajtái a részecskék kölcsönhatásából kialakuló szerkezet szerint: .gél állapotú kolloidok.A VÍZ BIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL FONTOS TULAJDONSÁGAI 17 Abszorpció: az anyagban való megkötés (pl. sőt a poliszacharidok önálló molekulái is kolloid méretűek. A kialakuló gél állapot melegítéssel ismét megszüntethető. a hid­ rofób kolloidok szolvátburkának elvonásakor. a felnőtt ember testéé pedig „csak" 62%? . Milyen je­ lenség játszódott le? Ha a tölcsérbe az aktív szénre alkoholt (etanolt) öntünk. és a lassuló kolloid részecskéket körülvevő hidrátburok szélén lévő oldószer-molekulák a szomszéd kolloid részecske hidrátburkával létesít kapcsolatot. az anyagi minőségtől függően szol vagy gél álla­ potban fordulnak elő. ezt adszorbeálják a felületükön. a le­ csöpögő szűrlet piros színű. ha egy ember gyomorrontás miatt sokat hány és megy a hasa? 3. a kolloid ré­ szecskék önálló hidrátburkukkal egyenként elmozdulhatnak. Ezt a módszert hasz­ nálják különböző kolloidok kicsapására: pl. a hidrofil kolloidok vízelvonással (dehidratálással) tör­ ténő kicsapása. .szol állapotú kolloidok. Az előbbihez jól hidratálódó anyagokat (elektro­ litokat . Mire következtethetünk: a festék szénhez való kötődésére.hidrofil (liofil) kolloidok: vonzzák a vizet (az oldószert).hidrofób (liofób) kolloidok: taszítják a vizet (az oldószert). Milyen tulajdonsága miatt jó oldószer a víz? A hőmérséklettől. ha sós ételt ettünk? 5. a kolloid részecskék összekapcsolódnak hid­ rátburkukkal. n'l •>>. 2. esetleg színtelen. NaCl -. Mivel magyarázható. Az aktív szén porózus. Gél állapot: kocsonyás. hanem fehér csapadék keletkezik). melyek hidrátburkának kialakulásával csökken a kolloid részecskék hidrátburkának vastagsága. mely során a kol­ loid részecskék durva diszperz rendszerré kapcsolódnak össze. Miért reped ki esős időben az érő cseresznye? 6. A diszpergáló közeg mennyiségének változtatá­ sával: vizes alapú szolokat gél állapotba vihetünk a kolloid részecske hidrátburkának elvonásával. . főleg iont adszorbeálnak.

vagy olyan vegyületek.és hidroxilcsoport kapcsolódik [ ( H . de a nagyobb méretűek gyűrűvé is záródhatnak. nem hidrolizálhatók. E molekulák egy vagy több kiralitáscentrummal (aszimmetriacentrum) rendelkeznek. Alapvázukat 3-7 szénatom alkotja. .1. A valóságban a szénatomokhoz hidrogén. Nevüket az alkotó szén. (19. hid­ rogén. és emellett oxocsoportot is találhatunk a molekulákban. di. optikai forgatóképesség és a molekula szerke­ zetének összefüggése Királis rendszer (molekula): olyan rendszer (molekula). Elsősorban a sejt vagy a szer­ vezet energiaháztartásában és .18 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok a bioszféra szerves anyagainak fő tömegét alkotják. Az enantiomerpároknak ellentétes konfigurációja van! A biológiai rendszerekben a szerves molekulák egy részének (pl.) A királis molekulák optikai aktivitást mutatnak. melyek tulajdonságai csak a forgatóképesség irányában térnek el. csak a fény síkját ellenté­ tesen forgatják (optikai aktivitásuk van). Az.C . enantiomereknek nevezzük. Szénhidrátok: polihidroxi-oxovegyületek polihidroxi-aldehidek (nevük: áldozok) vagy polihidroxi-ketonok (nevük: ketózok). szénhidrátok.szerkezeti egysé­ gekként . kémiai tulaj­ donságban megegyeznek. oldataikon áthaladva a polározott fény síkját elfor­ gatják. amelynek tükörképe nem hozható önmagával fedésbe. Ketóz: az oxocsoport láncközi helyzetű (ketocsoport). A szénhidrátok csoportosítása felépítésük alapján Szerkezetük általános jellemzői Aldóz: az oxocsoport láncvégi helyzetű (aldehid­ csoport).1. oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [ C n ( H 2 0 ) m ] kapták. aminosavak) van kiralitása.felépítésében játszanak szerepet.1. melyek hidrolízisével ilyen molekulák képződnek. Az enantiomerek minden fizikai. Nyíltláncúak.) A monoszacharidok egy egységből állnak. (18.O H ) J . A szénhidrátokat felépítésük alapján csopor­ tosíthatjuk: megkülönböztetünk mono-.és poliszacharidokat. 18. A természetben előforduló monoszacharidok molekuláiban mindig a második szénatom képezi. Azokat az izomereket.

O H részlet szénatomjai . A gyűrűs szerkezet kialakulása Azok a hidroxilcsoportok. vagyis a folyamatokban képződik. valamint az a-glükóz és a /3-glükóz szerkezete A legkisebb monoszacharidok a három szén­ atomos triózok.) A természetben előforduló monoszacharidok utolsó előtti (az oxocsoporttal ellentétes végétől számítva 2.) szénatomja is kiralitáscentrum.datív kötés jön létre). ún. a síkkal párhuzamos (ekvatoriális) helyzetű -OH-csoporttal rendelkező a /J-konfigurációjú molekula. ha négy különböző ligandum (egy molekulában a központi atomhoz kapcsolódó atom vagy atomcsoport) kapcsolódik hozzá (a lánc­ közi H . glikozidos hidroxilcsoporttá alakul. vizes oldatukban pedig a nyílt és a gyűrűs formájuk is előfordul. (19. de . Gyűrűs molekula kialakulása (fent). 19. Ezeknek a molekuláknak kikris­ tályosítva csak a gyűrűs formájuk. vagyis a hat szénatomos egyszerű cukrok központi jelentőségűek az élő rendszer 19. majd tovább­ alakul. A triózok. A glicerinaldehid az anyagcsere­ folyamatok egyik legfontosabb köztesterméke.nagyon fontosak az anyagcserében nélkülözhetetlen nukleotidok és származékaik (koenzimek.3.kiralitáscentrumok). nukleinsavak) felépítésében.2. de fedésbe nem hozhatók A szénatom királis. Mint a legtöbb monoszacharidnak.gyűrűvé záródott formában . Ennek meghatározott konfigurációja alapján elkülönítjük a D.és az L-konfigurációt. Királis rendszerek: egymás tükörképei.) A hexózok.2. a pentózok és a hexózok képviselői 5 ©H20H 5 0H?OH . (19. A gyűrűs molekula síkjára merő­ legesen elhelyezkedő (axiális helyzetű) hidroxilcsoportot tartalmazó az a-.3.) Az öt szénatomos pentózok molekulái szintén lehetnek köztestermékek.mivel a mo­ lekula két vége eltérő .3.1. amelyek reakciójakor ötvagy hattagú gyűrű alakulhat ki. Az 1.C . míg a lánc utolsó előtti szénatomja -OHcsoportjának oxigénje a gyűrű tagjává válik (éterkö­ tést létrehozva). (19.és a /^-konfiguráció (anoméria). ennek is a foszfátszármazékai a jelentősek (glicerinaldehid-3-foszfát). A kialakuló gyűrűs molekulában az oxocsoport hidroxilcsoporttá. A D-monoszacharid a D-glicerinaldehidre vezethető vissza. A folyamatot a lánc utolsó előtti szénatomjához kapcsolódó oxigén nemkötő elektron­ párjának az oxocsoport elektronhiányos szénatom­ jához történő bekötődése indítja el (nukleofil [„atom­ magot kedvelő"! addíció .A SZÉNHIDRÁTOK 19 19. addíciós folyamat során képesek az oxocsoportot hordozó szénatom­ hoz kapcsolódni. Az élő szerve­ zetben elsősorban ilyen szénhidrátok fordulnak elő. szénatomon az oxocsoportból a gyűrűvé záródás során kialakuló glikozidos hidroxilcsoport helyzete alapján alakul ki az a.

A cuk­ és 20. a lúg feleslegében oldódik = Ag20) I 3I termésekben fordul elő. és egyúttal energiát is tárolnak. A monoszacharidok jellemző reakciói Vizsgált tulajdonság Anyagok AgN03 + NH40H (fehér csapadék. Az aldehidcsoportot tartalmazó H-©^0H sí szőlőcukor (glükóz) a legfontosabb szénhidrát. így könnyen átjutnának a sejthártyán. Az állatok táplálkozása szempontjából nagyon fontos a legédesebb ízű monoszacharid.[Ag(NH3)20H] •* -C00H + 2Ag + H20 CuS04 + 2Na0H -» Cu(OH)2 + Na2S04 fehér csapadék -> a feleslegben mélykék színnel oldódik (= CuO) -CHO + 2Cu 2 + + 40H> voros szinu csapadék (Cu20) képződik a réz(ll)oxid redukáló­ dásával Fehling-reakció redukáló hatás Fehling I. Foszfátésztereik a szénhidrát­ anyagcsere köztestermékei.1. hogy foszforsavval kapcsolódnak össze (kondenzáció).1.0 zöld 2Cu+ + 20H/:-CH0 + CuO melegítés Cu20 COOH + Cu 2 0] vörösbarna gyűrű a két folyadék határán vöröses szín jelenik meg a ketózt tartal­ mazó oldatban Aldóz-ketóz elkülönítés erős szervetlen savak hatására vízelvonással heterociklusos vegyület jön létre -> színes fenol­ származék alakul ki a) Molich-próba: ketóz + c c H 2 S0 4 (alárétegezve) oxi-metil-furfurol képződik b) Szelivanov-reakció: ketóz + sósavas rezorcin .lebontása általában ebből indul ki.).: Na-K-tartarát (Seignette-só) + NaOH >-C00H + 2Cu+ + 20H. Reakció Tapasztalat fémezüst válik ki fekete csapadék. hogy 20.hH. A heterotróf élőlények táplálkozásában betöltött jelentős szerepe mellett az anyagcsere-folyamatok köztestermékeként is gyakran találkozunk foszfátszármazékával.2. vagy annak származékaiból épülnek fel.20 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE H-O-OH HO-0-H szempontjából. Ezt jelentősen akadályozza. mert H-0-OH H ©-OH a szénhidrátszállítás ebben a formában történik I sejten belül H a sejtek közötti térben is (20. vagy ezüsttükör formájában Ezüsttükör-próba redukáló hatás -CHO 2Ag+ + 20H. A monoszacharidok vízben jól oldódnak. afruktózMagyar neve (gyümölcscukor) utal arra. és a nagy rok A glükóz tömegben előforduló poliszacharidok is glükóz­ ból.: CuS04 Fehling II.

1. Ennek következtében egyik gyűrű sem képes vizes közeg­ ben kinyílni. (21. és a másik hexóz 4. A cellulóz lebontásakor képződő cellobioz két /3-glükózból áll.2. a glü­ kóz és fruktóz alkotja. Nem redukáló hatású diszacharid.1. A kondenzációban legalább az egyik egyszerű cukor glikozidos hidroxilcsoportja részt vesz. valamint összekapcsolódási módjuk adja. A tejcukor az emlősök tej váladékának fontos alkotója. amelynek mole­ kulatömege nagyobb. amelyek az egységek elrendeződése miatt hosszú. vagyis ezért nem redukáló hatású a szacharóz.2. szénatom­ ján lévő hidroxilcsoportok között kialakuló éter­ kötés.) A szacharóz a növényekben fordul elő. és édes ízérzetet keltenek. 21. POLISZACHARIDOK A poliszacharidok több száz vagy több ezer monoszacharid összekapcsolódásával (konden­ zációjával) létrejövő makromolekulák. nádcukor) a heterotróf élőlények tápanyagaként tölt be jelentős szerepet. melyeket éterkötés kapcsol össze. Makromolekula: olyan . és a fruktóz 2. a cellobioz és a laktóz redukáló tulajdonságú.A SZÉNHIDRÁTOK 21 21. Jellegzetes szerkezete miatt csak néhány baktérium. Mindkét esetben az egyik hexóz 1. A maltóz.1. (21. A diszacharidok DISZACHARIDOK Két monoszacharidból állnak. A két a-glükózból álló maltózt általában a kemé­ nyítő vagy a glikogén lebontásakor találjuk meg az élőkben. a cellulóz szá­ lak szerkezete (2) és a cellulóz a sejtfalban (3) . mint 10000. A maltózban. szénatomján lévő hidroxilesöpört reakciójával alakul ki az éterkötés.). vagyis a kapcsolódó egyik glükóz 1.) A diszacharidok is jól oldódnak vízben.általában kolloid méretű polimer . A cellulóz molekulája több ezer /J-glükózból áll (21. illetve egyes alacso­ nyabbrendű eukarióta képes speciális enzimeivel lebontani. két hexóza a galaktóz és a glükóz. Az egyes poliszacharidok közötti különb­ séget a monomerek típusa és száma. amelyek jelentős mér­ tékben stabilizálják a molekulákat. A poliszacharidok monomerje a glükóz. és a mellette lévő egység 4. el nem ágazó egyenes láncot alkotnak. A cellulóz molekulaszerkezete (1). A maltóz és a cellobioz lebontási köz­ testermékként jelentős az élővilágban. a cellobiózban és a laktózban azon­ ban a második gyűrű glikozidos hidroxilcsoportja szabad. A laktóz (tejcukor) és a szacharóz (répacukor. A vízben nem oldódó cellulóz a növények tipikus vázanyaga. A szacharóz kialakulásakor a glükóz 1. szénatomján található hidroxilcsoportok gliko­ zidos hidroxilcsoportok kondenzálódnak. Min­ den molekula közös jellemzője a monomerek kö­ zötti 1-4 glikozidkötés. s ezek képesek redukálni. a sejtfal alkotója. így Földünk legelterjedtebb összetett szénhidrátja.molekula. A láncon belül az egymás melletti egységek és az egymás mellett fekvő láncok között is ki­ alakulnak hidrogénkötések. így nincs szabad aldehidcsoport.

22. A szemcsék réteges felépítésűek. Mindkettőre jellemző. hiszen: I -l. Az amilopektinbcn is jellegzetes a fenti mole­ kulaalak. hanem spirál (hélix) alakú. ami a jód elektronburkának fényel­ nyelését megváltoztatja.2. Az a-kötések kötésszögei miatt nem lineáris. 3 ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. Miben tér el a keményítő és a glikogén? .22 amilóz A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE amilopektin 22. A több ezer a-glükóz egység által kiala­ kított spirál azonban sokkal sűrűbben tartalmaz 1 -6-os elágazásokat. a kék szín eltűnik. az állatokra. Az amilóz és az amilopektin molekulája A tartalékszénhidrátok közül a növényekre jel­ lemző a keményítő. Mi okozza a monoszacharidok jó vízoldékonyságát? 4. valamint a gom­ bákra a glikogén. hiszen a hőmozgás fokozódása miatt a jód „kirázódik" a spirálból. Miért nem redukáló hatású a szacharóz? 8.1. A keményítő „korróziója" vízben való oldódását.IT —> I^ kelet­ kezik) jódja behatol a hélix belsejébe. majd fajra jel­ lemző alakú szemcsék formájában raktározódik.). A meneteket H-kötésck tartják össze. A gerincesekben apró szem­ csék formájában (22. de 20-25 egységenként 1-6-os glikozidkötésekkel elágazó. újra megjelenik a Lugol-oldat barna színe. Milyen biológiai jelentősége van az élő rendszerben előforduló diszacharidoknak? 7. és bennük az amilóz és az amilopektin szénhidrát-molekulák mellett a szénhidrátot bontó amiláz enzimet is megtaláljuk. Az amilóz több száz glükóza az 1 -4 glikozidos kötéssekkel el nem ágazó láncot hoz létre. A barna színű Lugol-oldat (KI-os I2-oldat: a jodidion lehetővé teszi az apoláros jódmolekula 1 22. a májban és a harántcsíkolt izmokban tárolódik.1. Kék szín jelenik meg.). Miért lehetnek energiatárolók a szénhidrátok? 6. Ha felmelegítjük a rendszerünket. Miért nincs két szénatomos szénhidrát? 2. Miért lehet vázanyag a cellulóz? 10. Az állatok és a gombák ki­ tinje például fontos vázanyag. A keményítő (amilum) két különböző összetevője az amilóz és az amilopektin (szemcsénkénti arányuk 20 : 80 százalék. Spirális el­ rendeződése biztosítja a keményítő kimutatásának alapját. Miért redukáló tulajdonságúak az élő szervezet monoszacharidjai? 5. Mi miatt nem lehet gyűrűs molekulája a triózoknak és a tetrózoknak? 3. ágas-bogas szerkezet alakul ki. a kél mo­ lekula kapcsolata miatt megváltozik az elektronok energiaszintje. Miért nem oldódnak vízben a poliszacharidok? 9. (P Q A glikogén a keményítő amilopektinjéhez ha­ sonlít.2. A keményítő a növényi sejtekben a fotoszin­ tézis eredményeként képződik. A szénhidrátoknak is kialakulnak az élő rendsze­ rekben származékaik. hogy sok száz a-glükóz kondenzációjával jön létre.

Az apoláris tulajdonság általában a bennük található számos [ . annál inkább folyékony a molekula halmaza. A C . A HIDROLIZÁLHATÓ LIPIDEK A neutrális zsírok (gliceridek) háromértékű al­ koholnak.5 kJ energia nyerhető a sejtben. a glicerinnek zsírsavakkal alkotott ész­ 23. válto­ zatos felépítésű anyag tartozik. melynek szénláncai sok telítetlen kötést tartalmaz­ nak. így a lipidek egyik legfontosabb szerepe az energiatárolás (1 gramm lipidből 39. 7 H 3 1 C O O H . melyek közé sokfajta. éter stb. így különbség van az egyes fajokból kinyert zsírok. a kacsazsír sárgás. Minél több a molekulában a telítetlen zsírsav.C H 2 . sztearinsav: C 1 7 H 3 3 C O O H . A lipidek különböző típusainak legfontosabb jellemzői tere. szobahőmérsék­ leten szilárd. ezért folyékonyabbak. Zsírsavak: hosszú szénláncú ( C ) 2 24) telített vagy telítetlen szerves savak (az élő szervezetben páros szénatomszámúak). ún. .] csoportnak. a sok szén-hidrogén kötésnek köszönhető.2 kJ).1. hogy apoláris. Közös tulajdon­ ságuk. benzol. olajsav: C 1 7 H 3 3 C O O H : linolsav: C . A növények neutrális zsírját olajnak nevezzük. olajok között.H kötések oxidációjával (főleg a hidro­ gén vízzé oxidálásával) nagy mennyiségű energia szabadulhat fel. a bekap­ csolódó egyéb molekularészletek módosíthatják. A sertészsír fehéres.A LIPIDEK 23 LIPIDEK Az életfontosságú szerves vegyületek nagyon heterogén csoportja. ugyanazon a hő­ mérsékleten folyékonyabb a sertészsírnál. de az adott zsírmolekulák megfelelő arányú raktározása fajra jellemzően történik. Egyes típu­ saikban a jellegzetességet az oldal láncok. A leggyakoribbak: palmitinsav: C | 5 H 3 | C O O H . mint az állati zsírok.) oldódnak. Bár az egyes molekulák nem faj specifikusak. míg ugyan­ olyan tömegű szénhidrátból 17. zsíroldószerekben (klo­ roform.

A zsírrétegben fatidok apoláris részei kiszorítják a vizet maguk oldódik az apoláros tulajdonságú D-.és közül. enzim aktiválásában is. Mindkettő jól oldódik merevségét. Mivel a zsír rossz hővezető. ami biztosítja tartós tárolásukat.1. a dió. víz felületén játszanak e molekulák felszívásában és a lipidbontó egyrétegű (monomolekuláris) hártyákat képeznek.1. így azokat egymástól. az apoláris részek egymással szembe­ K-vitamin. jában tárolják az energiát . Különösen sokat membránhoz. Ebből következik.az olajat raktározó A liposzómák kettős foszfatidrétege hasonló a sejt­ alapszövetükben különítik el.24 1 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE palmitinsav linolsav 24. Tartaléktápanyagként képeznek. A koleszterin a foszfatidokkal együtt a bioló­ A neutrális zsírokat a foszfatidoktól az oldékonysá. A foszforsavat észteresíti ránváz. Szerepet a felületeken.apoláris részük is. Az így kialakult molekula a foszfatidsav. a mák stb. de a har­ A NEM HIDROLIZÁLHATÓ LIPIDEK madik -OH-csoporthoz foszforsav kapcsolódik. (25. a fosz­ A szteroidok kiindulási vegyülete.giai membránok alkotója.pl. Emiatt a sejthatáron a fosz­ miatt mechanikai védelmében is. a napraforgó.juttatja be a bőr sejtjeibe. fordulva kettős réteget alakítanak ki.könnyen létesítve kapcsolatot a sejtmemb­ ránnal . fázishatárokon . Az epesavak a májban képződnek.és hidroxilcsoportot tartalmazó hat. alapváza a sztefatidok alapvegyülete. az poláros és . Zsírsav (I). de a neutrális zsírok acetonban és alkohol­ dáshoz szükséges zsírban oldódó vitamin. tehát poláris. funkciós cso­ portok változatos sajátságú típusokat alakítanak ki. míg a foszfatidok az éteres olda­ a szervezet előanyag (ergoszterin) formájában tukból ezen oldószerek hatására kicsapódnak. Az apoláris rész igyekszik a vizes apró cseppekké alakítva megnövelik a felületüket. hiszen van vitaminná. melyet ban is oldódnak. üregébe építik be a hatóanyagot. molekula. majd ezt a lipoA felépítés tekintetében a gliceridekhez leg­ szóma . sőt képesek kettős rétegben elhelyez­ az állatok zsírszövetében. Ezt használják ki a kozmetikai cégek tárol olajból a repce. közelebb a foszfatidok és a glikolipidek állnak. A D-vitamin a normális csontosoéterben. . hiszen a két emészthetőségét segítik. E. epe alkotójaként a tápanyagként bekerült Iipidek Ez a térszerkezetre is hatással van. és a sejt környezete is vizes fontos szerepet tölt be az állat hő-. közegtől eltávolodni. A szteránváz alapja a gonán. míg a poláros rész a vizes lehetőséget biztosítva a lipáz (a zsírokat hidroközeghez vonzódik. A-. mely a foszforsavval együtt poláros A vázhoz kapcsolódó oldalláncok. A foszfatidok molekulájában a glicerin két hidroxilcsoportját észteresíti egy-egy zsírsav. vesz fel.a zsírsavak miatt . A sejt belső halmozódik fel.) rész a lehető legtávolabb igyekszik elhelyezkedni A zsírok felületi feszültségét csökkentik.és egy ötatomos kondenzált gyűrű alkot. a citoplazma. elsősorban a bőraljában kedve ún. részét képezi a foszfatid-molekulának.bár főleg keményítő formá­ membránok alapját képezik. liposzómakat kialakítani. a mo­ a liposzómás krémek készítésekor. fokozza a hártyák guk alapján választhatjuk el. A liposzómák gyoró. neutrális zsír (2) és a lecitin (3) molekulájának szerkezete A neutrális zsírok legjelentősebb biológiai A folyadékban kolloid méretű micellákat szerepe az energiatárolás. melyet három még egy aminő. sőt vastagsága alapú. és a biológiai A növények . és a bőralja zsírszövetébe raktározódva A szerkezet következtében a foszfatidok ket­ a napfény UV-sugarainak hatására válik aktív tős tulajdonságúak (amfipatikusak). hogy lizáló) enzimnek a Iipidek emésztéséhez. így része.

A LIPIDEK Sok hormon is a szteránvázas vegyületek közé tartozik. Ezek a mellékvesekéregben (pl. aldoszteron, kortizon) és az ivarmirigyekben (ösztrogének, progeszteron, tesztoszteron) termelődnek. Fontos szerepük van a belső környezet szabályo­ zásában és a két nem közötti eltérések kialakí­ tásában. Képzésük a koleszterinből indul ki. A nö­ vényekben termelődő szteroidokat gyógyszerként használhatjuk (digitonin). (25.1.) Az ötszénatomos izoprén (2-metil-l,3 butadién) különböző számú molekulájának összekapcsoló­ dásával alakulnak ki az illat- és színadó vegyületek, a terpének és a karotinoidok. A karotinoidok a növényekben és az állatok­ ban is megtalálhatók. A molekulákban a sok kon­ jugált kettőskötés ^-elektronjai delokalizálódnak, így a látható fény fotonjai képesek gerjeszteni. Az elnyelt, illetve kisugárzott energia miatt a mole­ kulák színesek, a szín a sárgától a vörösig változik. A likopin a paradicsom termésének piros szí­ néért felel, míg a karotin a sárgarépa karógyö­ kerének narancssárga színét adja. A növények fotoszintézisében is fontos szerepe van a karotinnak és oxidált származékának, a sárga xantofillnak. A levelek színtestjeiben a karotinoidok a fényener­ gia megkötésében, illetve a klorofillok védelmében játszanak szerepet. A szerv clszáradása során a zöld klorofill lebomlik, és egyéb színes vegyületek (antociánok) alakulnak ki. Az eközben kialakuló változatos színek között láthatóvá válnak a karo­ tinoidok is. Az idő előrehaladásával a karotin eloxidálódik, a levél lassan megsárgul. A karotinoidok közé tartozik az állati és az emberi szervezet számára fontos néhány zsírban ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. Miért apolárisak általában a lipidek? 2. Miért jó tartaléktápanyag a lipid? 3. Mi a hasonlóság és a különbség a neutrális zsírok és a foszfatidok között? 4. Miért képezhet határhártyákat foszfatidok tömege? 5. Milyen tulajdonságú festékkel mutathatjuk ki a neutrális zsírok jelenlétét? 6. Mi eredményezi a szteroidok nagy változatosságát? 7. Miért veszélyes, ha sok koleszterin kerül a biológiai membránba? 8. Milyen biológiai szerepet tölthet be egy szteroidmolekula? 9. Miért színesek a karotinoidok? 10. Miért nem hidrolizálhatók a karotinoidok?

25

25.1. Szteránvázas vegyületek oldódó vitamin is. Az A-vitamin bőrvédő hatású, és a szem látóbíborának, a rodopszinnak az alko­ tásában vesz részt. Karotinszármazék a véralvadási fehérjék (pl. protrombin) képzésében nélkülözhetetlen szerepet játszó K-vitamin, és az E-vitamin is. A lipidek kimutatása az oldékonysági saját­ ságuk alapján történik. Az apoláris tulajdonságú, ugyanakkor piros színű szerves festék, a Szudán III. a sejtben, vagy oldatban ott halmozódik fel, ahol apoláros a közeg. A piros szín megjelenése utal a lipidek elhelyezkedésére. Akarotinoidokat antimon-triklorid kloroformos oldatával mutathatjuk ki. Az Sb3+-ion bekapcsoló­ dik a karotinoidba és megváltoztatja a delokalizált elektronrendszer fényelnyelését, ami kék szín megjelenését eredményezi.

26

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE

FEHÉRJÉK
A sejt fehérjéit aminosavak építik fel. Az amino­ savak aminő- és karboxilcsoportot tartalmazó szerves, kisméretű molekulák. (26.1.) Vizsgáld meg a 26.1. ábrán a fehérjéket felépítő 20-féle aminosavat. Mi a közös bennük? Aminosavak: aminő- és karboxilcsoportot tar­ talmazó molekulák. a-aminosav: a lánc a-szénatomjához kapcso­ lódik az aminocsoport. Az aminosavak bázikus aminő- és a savas jellegű karboxilcsoportja vizes oldatban, de kristályosítva, szilárd állapotban is ikerionos szerkezetűvé alakul: az aminocsoport pozitív, a karboxilcsoport negatív töltésű. Az aminosavak ezért szobahőmérsékleten ionos jellegű rácsot kialakítva szilárd halmaz­ 26.1. A 20-féle aminosav állapotúak. Amfoterek, protont képesek felvenni, illetve leadni. A glicint kivéve az a-aminosavak rendelkeznek legalább egy kiralitáscentrummal (az a-szénatom). A fehérjéket felépítő aminosavak L-konfigurációjúak, ellentétben az élő szervezet szénhidrátjaival. Az a-aminosavak mellett az élő szervezetben fontos szerepe van a /3-alaninnak (a koenzim-a mo­ lekulában), és a y-amino-vajsavnak (GABA), mint az idegrendszer ingerületátvivő molekulájának. A természetes eredetű fehérjék a-aminosavai amidkötéssel, peptidkötéssel kapcsolódnak össze. Az egyik aminosav karboxilcsoportja a másik ami­ nosav aminocsoportjával vízkilépéssel kapcsolódik. Korlátlan számú monomer kötődhet egymáshoz, így polimer molekulák, polipeptidek alakulnak ki. A fehérjék sajátságos térszerkezetű polipeptid óriásmolekulák. (27.1.)

A FEHÉRJÉK

27

egységekből kialakuló szerkezete leggyakrabban az a-hélix, illetve a /3-redő. Ezeket a szerkezeteket a peptidkötések atomjai között kialakuló másod­ rendű kötések (főleg hidrogénkötések) tartják fenn. Az a-hélixre a spirális szerkezet, a /3-redőre az egymás mellé hullámpapírszerűen rendeződött láncrészek jellemzőek. Bizonyos aminosavak (pl. Glu, Ala, Leu, His) előfordulása kedvez az a-hélix kialakulásának. Az aminosav-alapláncok (-NH-CH-CO-) sora felülről lefelé haladva - az óramutató járásának megfelelő irányban spirálisan rendeződik, vagyis jobbcsavarodású. Egy csavar 3,6 aminosavat tartal­ maz, ami miatt a peptidkötések kissé elcsúsztatva kerülnek egymás fölé. így az egyik peptidkötés oxi­ génje (karbonil) a föléje kerülő másik -NH (imino)részletével alakít ki hidrogénkötést, amivel rögzíti a spirált. Az oldalláncok sugár irányban a spirálból kifelé helyezkednek el. A /3-redő (főleg Met, Val, Ile, Cys többlet esetén) cikcakkos fonal formájában rendeződik el úgy, hogy polipeptidlánc-szakaszok rendeződnek egymás mellé. Ebben az esetben is a peptidkötések közötti H-kötések rögzítik a szerkezetet. A prolin aminosav lánctörő. Azzal, hogy az oldallánca az alaplánccal kötést létesít, egyik szerkezet kialakításában sem vehet részt. A fehérjék harmadlagos szerkezetét a teljes polipeptidlánc további térbeli elrendeződése adja. Ez gyakorlatilag a másodlagos szerkezeti elemek egymáshoz viszonyított elrendeződését jelenti. 27.2. A fehérjék szerkezete peptidkötés

27.1. A peptidkötés kialakulása és bomlása Polipeptid: sok aminosavat tartalmazó mo­ lekula (pl. inzulin, glukagon, hormonok). Fehérje: a jellegzetes térszerkezettel rendel­ kező, sajátságos működésű polimer makro­ molekula. Az építőegységek (aminosavak) összekapcsolódási sorrendje egyediséget kölcsönöz az adott fehérjének. Az aminosavsorrend a polipeptidlánc elsődleges szerkezete. Az átlagos méretű fehérje kb. 100-300 amino­ savból áll. Ha egy 300 egységből felépülő fehér­ jében mind a húszféle aminosav előfordulhat, akkor 20 3 0 0 db különböző aminosav-sorrend ala­ kulhat ki. Ez hatalmas változatosságot eredményez. A kémiának külön ága - a peptidkémia - foglalko­ zik a peptidek, a fehérjék kémiai tulajdonságaival. Az elsődleges szerkezet meghatároz egy tér­ szerkezetet (lánckonformációt), melyet a polipeptidlánc igyekszik felvenni. Az elvileg végtelen sok elrendeződési lehetőség közül a természetben egy adott fehérje csak egy vagy néhány konfor­ mációban fordul elő. Ennek oka az összekapcso­ lódott aminosavak oldalláncainak nagysága és töltése, valamint a környezet - kémhatás, hőmér­ séklet, az ionok koncentrációja - viszonylagos állandósága. A fehérjék lánckonformációja több szinten alakul ki. A másodlagos szerkezet a polipeptidlánc rövidebb-hosszabb részeinek térbeli elren­ deződését jelenti. Viszonylag monoton, ismétlődő

A csak aminosavakból felépülő molekulák az egyszerű fehérjék (proteinek). amely a delokalizáció miatt könnyen gerjeszthető.). pl. De beszélünk kromoproteidekről (színes vegyületek. A porfirinváz konjugált kettőskötés-rendszerrel rendelkezik.28 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 28.1. a Leu és Ala oldallánca). kiszorítva maguk közül a vizet. hanem egyéb. Gyakran több fehérjelánc (alegység) alkot egy működő fehérjét. A nem fehérje rész igen változatos meg­ jelenésű. lipoproteid (a nem fehérje rész lipid). A fehérjéket hidrolizálva aminosavak keletkez­ nek. aktin. 28. sőt két cisztein aminosav -SH-csoportja kovalens kötést (diszulfidhíd) képes kialakítani. Ezek az összetett fehérjék (proteidek).2. kollagén.1. A savas és a bázikus aminosav-oldalláncok között a protonvándorlás miatt ionos kötések (pl. A név utal a nem fehérje részre: nuklcoproteid (a nem fehérje rész nukleotid típusú). a ferredoxin).) A harmadlagos szerkezet jellegzetes megje­ lenési formája a globuláris szerkezet. Ilyen esetben az összekap­ csolódó két vagy több alegység egymáshoz viszonyított helyzete is jellemzi a fehérjét. Az ilyen mo­ lekulákat fibrilláris fehérjéknek nevezünk. A fe­ hérjelánchoz kapcsolódik egy nem fehérje termé­ szetű rész. A lánc teljes hosszában azonos másodlagos szerkezetű mole­ kulák szálas alakot is felvehetnek. Asp-Lys) jöhetnek létre. A mioglobin az izmok oxigéntároló fehérjéje. A hem és a mioglobin . mioglobin. fibrinogén stb.). a szemünk látásban fontos fehérjéje.). a rodopszin). (28. A hem alapját négy pirrolgyűrű összekapcsolódásával kialakuló porfi­ rinváz és vas(II)ion alkotja (28. Ilyen a hem a hemoglobinban. melyet az aminosav-oldalláncok közötti kötések stabilizálnak. glükoproteid (a nem fehérje rész szénhidrát) stb. mucin. Összetett fehérjék (proteidek): szerves vagy szervetlen nem fehérje részt is tartalmazó fe­ hérjék (pl. a piros színű hem. Egyes oldal­ láncok képesek hidrogénkötések kialakítására is (pl. amely fosz­ fátcsoportot tartalmaz. pl. A globuláris forma gömbszerű térkitöltésű.2. vagy a tej tartalékfehérjéje. a kazein. ribonukleáz. A lánckonformációt biztosító kötések (vázlat és képlet) A lánckonformációt másodrendű és elsőrendű kémiai kötések rögzítik. a Ser-Tyr között). nem fehérje molekularészletek is felszabadulnak. vagy a redoxi-reakciókat segítő citokróm-c molekulában. a fotoszintézis egyik enzimje. metalloproteidekről (fémion. A fehérjék több­ ségét bontva nemcsak aminosavak keletkeznek. kazein stb. Egyszerű fehérjék (proteinek): csak amino­ savakra hidrolizálható fehérjék (pl. Az apoláris oldalláncú aminosavak van der Waals-kötésekkel kap­ csolódnak össze (pl. A több polipeptidláncból felépülő fehérjék esetén a lán­ cok egymáshoz viszonyított helyzete adja a negyed­ leges szerkezetet.

(29. A betegben szabálytalan (legtöbbször sarló) alakú vörösvérsejtek alakul­ nak ki. A kötések csak akkor jöhetnek létre. amelyek képesek egymással kapcsolódni. A felnőtt ember hemoglobinjának négy fehérjeláncát (két a. ha olyan oldalláncú aminosavak kerülnek egymáshoz közel. de a vasionon keresztül kötődik hem is a fehérje­ lánchoz. s így a mű­ ködésére.) kialakulása. A térszerkezet kialakításában tehát az amino­ savak (peptidkötések. A betegség kialakulása a vörösvérsejt hemoglobinjának hibája miatt következik be.1. Jól szemlélteti ezt a sarlósejtes vérsze­ génység (29. 29. ami a beteg halálához vezet.3.2. a lánckonfor­ mációnak.) A négy egység kapcsolódása adja a molekula negyedleges szerkezetét. hogy az oxigénmolekula is a vashoz kötődjön. A sarlósejtes vérszegénységet okozó hiba mind­ össze egyetlen aminosav helytelen beépülése miatt következik be: az egyik /3-lánc 6. A hemoglobin A Fe 2 + a porfirinváz nitrogénjeihez kapcsolódik. a mio­ globin nem rendelkezik negyedleges szerkezettel.A FEHÉRJÉK 29 29. oldalláncok) a meghatáro­ zóak. A vörösvérsejtek fehérjéinek döntő többségét a negyedleges szerkezettel is rendelkező hemoglo­ bin adja. így képes a mioglobin oxigént tárolni az izomban. mely a működését is befolyásolja. melyek egyenként hasonlítanak a mioglobinhoz. Tehát egyetlen aminosav megváltozása is jelentős hatással lehet a fehérje térszerkezetére. amely az oxigén­ szállításban részt vesz.és két /3-lánc) összesen 576 aminosav alkotja. Ezek könnyen összeakadnak. . s ezzel tulajdon­ ságának módosulását eredményezi. beépülő amino­ sava glutaminsav helyett valin. Normális (1) és sarló (2) alakú vörösvérsejtek így az aminosavsorrend. Az elsődleges szerkezet megváltozása tehát a fehérje térszerkezetének.3. A molekula négy alegységből áll. Mi­ vel a molekulát csak egy fehérjelánc építi fel. összecsapód­ nak. az elsődleges szerkezet a meghatározója a térszerkezetnek. Minden alegységhez van egy-egy hem. A koordinatív kötések lehetővé teszik. s elzárják a vékony ereket. A fehérjék csoportosítása szerkezet szerint 29. Gyakran az oxigént sem képesek szállítani.1.

tehát gyenge kötőerőt jelentenek. /3-redő és a-hélix egyaránt előfordulhat. molekuláik nagyjából gömb alakúak általában egyféle másodlagos szerkezeti elem építi fel. Határ­ talan változatosságuk.1. Denaturáció: a fehérjék térszerkezetének olyan megváltozása. hemoglobin amiláz keratin. szerkezeti fehérje rendezetlen (amorf). szaru). a feladatuknak megfelelő módon és mértékben működni csak optimális körülmények között képesek. és a védekezésben is nélkü­ lözhetetlenek. specifikusságuk az élet számos kis részletében megjelenik. hor­ monok.2 kJ/g).30 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A térszerkezetet biztosító kötések többnyire másodrendűek. elsődleges szerepük mégsem az energiatárolás és -szolgáltatás. megszűnését. ezzel a működés módosulását. Koaguláció: a kolloid állapot durva diszperz rendszerré alakul (kicsapódás). 30. szállítófehérje 3. ép fehérje 30. a folyamatokat befolyásoló biokatalizátorok (enzimek). melynek eredményeként megszűnik a biológiai aktivitás. Na + -K + -pumpa ovalbumin (tojás) lipáz. vagyis a denaturációját. szálas szerkezetű aminosavak mellett szerves vagy szervetlen nem fehérje részt is tartalmaznak 2. de a hidráthurok meglétére is. sőt egyes anyagoknak (ionok­ nak. A másodrendű kö­ tések nagyon érzékenyek a hőváltozásra. hogy a fehérjék nagyon érzékenyek a környezet változására. amiláz növekedési hormon miozin. Bár energiatartalmuk megegyezik a szén­ hidrátokéval (17. Az élőlény mozgását is fehérjék biztosítják. Mindezek.2. összhúzékony fehérje 7. Mind a denaturáció. hasznosul. selyem kollagén miozin citokróm-c (hem tartalmú) kazein (foszfortartalom) mucin (szénhidrát) 6. tárolófehérje 4. szállítóanyagok. Vannak közöttük az élőlények szerkezetét meg­ határozó fehérjék (elasztin. vagy visszafordíthatatlan (irreverzibilis). A hatások gyakran még a fehérje kolloid állapotát is megszüntetik. Nem véletlen. „mérgező" anyagoknak) a láncra gyakorolt hatása okozhatja a térszerkezet megváltozását. hanem koagulálódik is. A kémhatás változása az ionos kötéseket is tönk­ reteheti. a fehérje nemcsak denaturálódik. albuminok.a vál­ tozást okozó hatástól függően . a mecha­ nikai hatásokra. A fehérjék denaturációja A fehérjék alapvető molekulái az élő rend­ szernek. védekező fehérje 8. aktin immunglobulin represszor csak aminosavak építik fel . enzim 5. A fehérjék csoportosítása különböző szempontok szerint Konformáció szerint Összetételük szerint Egyszerű (proteinek) Összetett (proteidek) Feladatuk szerint Globuláris Fibrilláris Feladat Példa 1. szabályozó fehérje kollagén hemoglobin. mind a koaguláció . hormonfehérje ribonukleáz immunglobulinok.lehet vissza­ fordítható (reverzibilis).

A fehérjék és az azokat felépítő elemek kimutatása .1.A FEHÉRJÉK 31 31.

aszparagin. almasav 8. A papírkromatográfia Az egyik leggyakrabban használt módszer a fe­ hérjéket felépítő aminosavak szétválasztására a kromatográfia. hogy a szét­ választandó vegyületkeverck anyagai különböző megoszlást mutatnak egy nagy felületű álló fázis és az azon átáramló mozgó fázis között. Miért érzékeny a legtöbb fehérje a környezet változásaira? 4. glicin 9. álló fázis papír. Mi történik az aludttej kialakulásakor a tejben? Miért? 7. alanin 11. így a szilárd fázis különböző helyein gyűlnek össze.1. Miért mérgezőek a higanyvegyületek? 5. Milyen szempontból csoportosíthatjuk a fehérjéket? 6. A minta anyagai tulajdonságai alapján hosszabb-rövidebb utat tesznek meg. Mi jellemzi a peptidkötést? 3.2.sav 6. majd végigfuttatjuk a mozgó fázist.32 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 32. cukor-foszfát 3. míg a mozgó fázis legtöbbször folyadék. trióz-foszfát Az álló fázisra csepegtetjük a szétválasztandó keverék kis mennyiségét. 32. szerin 10. Mi eredményezi a fehérjék változatosságát? 2. A 32. cukor-foszfát 2. A hordozó. szacharóz glikolsav fenol : víz fenol : víz fenol : víz ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. Miért választhatók el jobban a felvitt keverék anyagai? 5.1. Ismertesd a fehérjék specifikusságát! . Papírkromatográfiás felvétel 1. A módszer alapja. glicerinsav-foszfát 4. 7. ábrán láthatod a kétdimenziós papírkromatográfia mód­ szerét. Keress különbséget egy poliszacharid és egy polipeptid molekula között! 8. valamilyen oldószer. gél és más is lehet.

1. a foszforsav pedig az 5'. ábra mutatja. szénatomját észteresíti. egy öt szén­ atomos monoszacharid. A nukleotidok származékai nagyon fontos sze­ repet töltenek be az élő rendszer működésében. melyek a biológiai informá­ ciótárolás és -átadás feladatát látják el a sejtben. Sok nukleotid összekap­ csolódásával pedig makromolekulák. A kötés a biokémiai reakció energiájával alakul ki. A kisebb méretű vegyületek az alapvető biológiai folyamatok nélkülözhetetlen résztvevői: egyrészt a sejt anyagcsere-folyamataiban az energiatováb­ bítás és -tárolás központi vegyületei. A kémiában megállapodás szerint a pentóz szén­ atomjainak számozásakor . a felszabaduló energia jelentős része pedig felhasználódik a lezajló folyamatban.2.) A nukleotidban két molekula szénlánca található. A KISEBB MÉRETŰ NUKLEOTIDSZÁRMAZÉKOK A nukleotidok gyakran trifoszfátok formájában találhatók meg a sejtben. Nagy energiájú (makroerg) kötés: 25 kJ/molnál több energiát tartalmazó kémiai kötés. 33. Az ATP molekulája P kondenzáció 36 kJ/mól . Egy energiafelszabadulással járó biokémiai reakció esetén ATP keletkezik az ADP (adenozin-difoszfát) és a foszforsav kondenzá­ ciójával. 33. A szerves bázis a pentóz 1'. A nukleotidok felépítése Felépítését a 33. pentóz (ribóz vagy dezoxiribóz) és egy foszforsav alkotja. hogy alapvegyü­ letük nukleotid. Ez az egység maga is összetett vegyület. amely nél­ külözhetetlen minden élő sejt anyagcseréjében. A trifoszfátok a foszfát-csoportok közötti nagy energiájú (makroerg) kötéseivel a sejtek energiaközvetítő vegyületei.. másrészt az élő rendszer kémiai reakcióit katalizáló enzimek alkotórészei (kofaktor).2. Közülük a legfonto­ sabb az ATP (adenozin-trifoszfát).A NUKLEOTID TÍPUSÚ VEGYÜLETEK 33 NUKLEOTID TIPUSU VEGYÜLETEK Az élő rendszereket alkotó molekulák egy másik csoportjának közös jellemzője. Az energia­ igényes folyamatok során hidrolizálódik az ATP foszfátjai közötti kötés.megkülönböztetésül vesszőindexet használnak. hiszen egy szerves bázis (egy nitrogén­ tartalmú heterociklusos molekula).1. nuklein­ savak jönnek létre. (33. vagyis a nukleotidhoz további foszfátcsoportok kapcsolódnak.

amely a hidrogénszállítást a felépítő folyamatokban végzi.1. Mindössze egy fosz­ fátcsoporttal tartalmaz többet a NADP + . Ezek a nukleotidok is trifoszfátokká alakul­ nak a DNS képződésekor. (34.) Feladata a hidrogén szállítása a lebontó. kofaktorai. A nukleotidok származékai az energiaforga­ lom mellett fontos szerepet töltenek be az anyag­ forgalomban is. Leggyakrabban az acetilcsoport (acetil-CoA) szállítását végzi. Ez a molekula mind a lebontó. Közös jel­ lemzőjük. melyekben egy adenin és egy piridinvázú nikotinamid a szer­ ves bázis. 34. Az eltérés azt eredményezi. mind pedig a felépítő folyamatok központi vegyülete. hiszen az anyagok átalakítását végző enzimek segítői. A NAD + hidrogénszállítása 34. hogy más fehérjékkel képes összekapcsolódni. A N A D + és a N A D P + 34.2. A NAD+ (nikotinamid-adenin-dinukleotid) két ribóztartalmú nukleotidbol épül fel.) A koenzim-A felépítése és működése a 34. Csak a DNS nukleotidjaiban van dezoxiribóz. A koenzim-A és működése nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (P j 34. (34. ún. A molekula nikotinamid részére kötődik 2 elektron és egy proton. míg a fordított reakcióban a NAD(P)H oxidálódik. Mindkét molekula azonos módon működik: NAD(P)+ + 2H -> NAD(P)H + H +.4. közvetlenül biztosítva az energiát a polinukleotid lánc kialakulásához. amelyet más helyen képes leadni.4.1. míg a másik proton a molekulával együtt mozog a közegben. A többi nukleotid típusú vegyületben.2. hogy a nukleotid mellett vitamin jellegű csoport is megtalálható bennük. A molekulában megfigyelhető a nuk­ leotid és a vitamincsoport.34 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A trifoszfátok jelentős részében a pentózmolekula ribóz. energia­ felszabadító folyamatokban. A koenzim-A -SH cso­ portjához bármilyen acilcsoport bekapcsolódhat. áb­ rán látható. A koenzim szerepe a biokémiai folyamatokban A anyag B anyag . vagyis a NAD(P) + redukálódik. így az RNS nukleotidjaiban is mindig ribózt találhatunk.3.

a funkciós csoportokban t*«ek el egymástól. melyhez oldalláncként tartoznak a bázisok. akár több millió nukleotid kondenzációjával létrejövő makromolekulák. mely négy nirogénatomot tartalmaz. A purin alapváza kilencatomos.pentóz-foszfát-pentóz-foszfát. sor alkotja.. i/liert mondhatjuk. A különbséget egyrészt a nukleinsav nevét adó pentóz minősége adja. Í .5'). így az adenin-uracil kapcsolat is kettős H-kötéssel jön létre).A NUKLEOTID TÍPUSÚ VEGYÜLETEK 35 A dezoxiribonukleinsav (DNS) sok ezer nuk­ leotid összekapcsolódásával létrejött kettős polinukleotid láncból áll. A DNS szerkezete NUKLEINSAVAK A nukleinsavak polinukleotidok.. az RNS-ben az egy metilcsoporttal kevesebbet tartalmazó uracil (U) található. (35. Mindkettő 4-4-féle nukleotid polimerje.2. úgy a hidrogénkötések száma is a bázisok kémiai felépítéséből kö­ vetkezik. a guaninhoz mindig citozin kapcso­ lódik és viszont.. de a DNS-ben timin (T).3' vagy 3 ' . hogy adeninhez mindig timin. Az azonos alapvázú bázisok az oldalláncokban. Az adenin és a timin között kettős. A negyedik bázis is pirimidin vázú. A bázi­ soknak ez a szabályos kapcsolódása azt eredmé­ nyezi. A kialakuló lánc gerincét az egymást követő .2. míg az RNS-ben ribóz található. A nukleinsavaknak két típusa . hogy a két polinukleotid-lánc nem egymás tükörképe. Mivel egy kilencatomos purinvázú molekulával mindig egy hatatomos pirimidinvázú bázis kötődik. a guanin és a citozin között hármas hidrogénkötés alakul ki. A nukleotid-monomerek egy­ mással 5'-3'-foszfodiészter kötéssel kapcsolód­ nak össze. A nukleinsavak elsődleges szerkezetét a nukleotidok kapcsolódási sorrendje adja. valamint a pirimidin vázú citozin (C) mindkettőben megtalálható. vagyis sok. hogy a bázisok sorrendje adja a poliíukleotidlánc elsődleges szerkezetét? A nukleinsavak elsődleges szerkezete: a nukleotidok (bázisok) sorrendje a polinukleotid láncban. A pentóz elhelyezkedése ad irányt a polinukleotidláncnak ( 5 ' . (Mivel az RNS-ben lévő uracil szer­ kezete közel áll a timinhez. (35. így a két lánc párhuzamos lefutású. Megfigyelhető szabályszerűség. A két mak­ romolekula bázisaiban közös.) Ahogy a kapcsolat. 35.1. A két láncot a cukor­ foszforsav-lánchoz kapcsolódó bázisok között kialakuló hidrogénkötések kapcsolják össze.) A pirimidin váz egy hatos gyűrű. hanem egymás kiegészítője (komple­ mentere). hogy a purin vázú adenin (A) és a guanin (G).a dezoxiribo­ nukleinsav (DNS) és a ribonukleinsav (RNS) alakult ki az evolúció során. hiszen a DNS-ben dezoxiribóz.. két nitrogénnel. egy hatos (pirimi­ din-) és egy ötös (imidazol-) gyűrű kondenzálódása.

Minél több egy molekula­ részletben a G = C pár. A DNS térszerkezete A DNS KETTŐS LÁNC FELÉPÍTÉSE A DNS KETTŐS SPIRÁLJA 36. Ez a szerkezet a térben rendeződik. mint a kettős (-5 kJ/mól). Kialakul a kettős a-hélix. A molekula erősen savas kémhatású. A DNS ebben az állapotban jóval kisebb helyen elfér.36 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A bázispárosodás szabálya: a nukleinsavak­ ban a bázisok kapcsolódása természetes vi­ szonyok között: G = C. A DNS-ben a két lánc ellentétes lefutású (antiparalel elhelyezkedésű).4 nm. Aprokarióta DNS szuperhélixének kialakulása A két lánc hőhatásra vagy a kémhatás vál­ tozására elválhat egymástól.2.2. Egy fordulat 10 bázispárból áll. A DNS hatalmas mérete miatt térben további rendezettséget vesz fel: felcsavarodik. A hármas hidrogénkötés jóval erősebb (-21 kJ/mól). annál erősebben kötődik a két lánc egymáshoz. A = T. Az eredeti viszonyok visszaállásával azonban a molekula visszanyeri az eredeti szerkezetét. Ezt nevez­ zük szuperhélix szerkezetnek.1.) bázisok . anionként található meg a sejtben. így a bázisok befelé fordulnak.1. 36. összekapcsolt két polinukleotid lánc. és mint a leg­ több makromolekula. ami befolyásolja a DNSszakasz stabilitását. hossza 3. A szálak irányát a pentóz helyzete szabja meg.) Mivel a bázisok hidrogénkötéseit apoláris hatások is befolyásolják. (36. hiszen a H-kötések kialakulása alacsonyabb energiaszintet eredményez benne. vagyis az egymásra csavarodott. (36. ráadásul védettebb is a különféle hatásoktól. A = U.

3. a 3 5 S izotóp a fág fehérjéjébe épült be. tokot létrehozni képtelen . hogy az R-változat S-változattá alakítható (transzformálható). a 3 2 P a nukleinsavba.betegséget nem okozó . Az örökítő anyag létének bizonyítása élő S-valtozat élő R-változat f=ft . 2. A kísérlete során 1. élő R-variánst oltott be az egérbe —> az egér életben maradt. (37. S-vátozatot. 4. Külön kísérletben használva az izotó­ pokat. A gennyben talált sejtekben egy foszforban gazdag. Hershey és M. Megvizsgálták a baktériu­ mokat. hogy az átörökítésért nem a sejtmag fehérjéi. Egy DNSmolekulán nagyon sok ilyen nukleoszóma ala­ kul ki. Mit tudtak meg a vírusról a kísérlettel? 37. 50 bázispámyi DNSszakaszok kötnek össze. amelyeket a foszfor­ izotópot tartalmazó vírusokkal fertőztek meg. A hisztonfehérjék a prokariótákból hiányoznak. Kísérletei során felfedezte. A nukleoszomak O.1. Egy fehérjemolekula pedig kívülről rögzíti a DNSszakaszt. hővel elölt S-variánst oltott be az egérbe —> az egér életben maradt. hanem a dezoxiribonukleinsav a felelős. hogy a baktériumba csak a vírus örökítő anyaga jut be. A hisztonmolekulákból 8 db egy hisztonmagot alkot. ezt oltotta egerekbe —> az egerek többsége megbetegedett és elpusztult. A fertőzést követően centrifugálással elválasztották a megfertőzött baktériumokat a vírusok kívül maradt fehérjeburkától. egy kb. így kialakul a nukleoszóma. amelyre a DNS kétszeresen.R-változatot. és azt tapasztalták. Ezek a fehérjék bázikus jellegű. de ként nem tartalmazó anyagot talált.2. Chase radioaktív izotópot használt a bakteriofág DNS-ének és fehérjéjének jelölésére.A NUKLEOTID TÍPUSÚ VEGYÜLETEK Az eukarióták DNS-e fehérjékhez kötődik. élő S-variánst oltott be az egérbe —> az egér megbetegedett és elpusztult.) A DNS-ről 1869-ben Friedrich Mischer német orvos írt először.) Hogyan tudták bejuttatni az izotópot a bakteriofágba? A jelölt vírusokkal megfertőztek izotópmentes baktériumokat. hogy azok a baktériumok váltak radioaktívan sugárzóvá.1. Az örökítő anyag létéről bizonyítékot először F. Ismeretes volt. (Az egerekből élő S-változatokat tenyészthetett ki!) Mit bizonyít még ez a kísérlet az örökítő anyagról? 37 37. a fehérjéje nem. így egy gyöngysorhoz hasonló struktúra keletkezik. és a ritkább.2. Griffíth (1928) angol bakteriológus szolgál­ tatott: a tüdőgyulladás kórokozójának két változatát fedezte fel: a betegséget okozó tokot termelő ún. hisztonfehérjék. melyeket átlagosan kb. ún. élő R-variánst összekevert hővel elölt S-variánsokkal. 140 bázispárnyi hosszúságú szakaszával feltekeredik. és így juttatta élő R-rel együtt az egérbe) bizonyították. Avery és munkatársai (1944) ezt a kísérletet továbbfejlesztve (a hővel elölt S-baktérium külön­ böző anyagait egyenként enzimekkel emésztette. (37.

Ma már tudjuk.2. 38. A DNS információjának a köz­ vetítője a hírvivő RNS (mRNS. Pentózuk a ribóz. mint a DNS-é. Típusai: . hogy a dezoxiribonukleinsav felelős az élő rendszerek (és a vírusok) tulajdon­ ságainak utódokra történő átörökítéséért. sőt a ribozimek biokatalizátorként is működhetnek. DNS: az élő rendszer örökítő anyaga és a fe­ hérje képzésének közvetett irányítója (feladata az információtárolás és -továbbítás). Watson 1953-ban ismertették a DNS térszerkezeti-modelljét. A térszerkezetüket az elsőd­ leges szerkezet. guanin.melyet azóta egyre több bizonyíték igazolt . messenger RNS).) RNS: a fehérjék képzését közvetlenül biztosító nukleinsavak (molekulái az örökítő anyag in­ formációját továbbítják a fehérje képzéséhez. és az egyes láncrészletek . A szerkezet megismeréséhez jelentősen hozzá­ járultak M.riboszóma-RNS. rövidebbek.1. Fel­ használva az összegyűlt ismereteket F. . Franklin DNS-ről készített röntgendif'frakciós felvételei is (38. hogy a DNS-molekulákban a purin/pirimidin arány egy.bázis­ párokat képezve hidrogénkötéssel kapcsolód­ hatnak össze.ribozim stb. és az élőlény tulajdonságainak meghatározásáért.2. hogy tömegük jóval kisebb.1. . . hiszen a polinukleotid-lánc visszaha­ jolhat. citozin vagy uracil kapcsolódhat. Chargaff írta le. Felfedezésükért .Nobel-díjat kaptak. H. H.hírvivő RNS. és részt vesznek a fehérjeszintézisben). melyhez adenin. Crick és J. A ribonuklcinsav szerkezete . A ribonukleinsavak (RNS) biológiai feladata a DNS-ben tárolt információnak a fehérjeképzés helyére történő továbbítása és a fehérjeszintézis közvetlen megvalósítása.amennyiben egymás kiegészítői (komplementerei) . D. és csak egy polinukleotid-lánc alkotja a molekuláikat. (Egyes vírusoknál örö­ kítő anyagként is szerepelhet.szállító RNS.). F.) Az RNS-nek méretben és működésben is több típusa alakult ki. Felépítésükre jellemző. vagyis a bázissorrend alapvetően megszabja. A DNS röntgendif'frakciós képe 38.38 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A bázisüsszetételt vizsgálva E. Wilkins és R. (38. C.

Az RNS osztályozása a legkevesebb A legkisebb méretű az aminosavat a fehérjeszin­ tézis színhelyére juttató szállító RNS (tRNS. Szállító RNS-molekula vázlata | ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. Vizsgáld meg. Miért fontosak a vitaminok az anyagcserében? 3. Milyen kötések fordulnak elő az RNS-ben? 9. Kialakulhat-e a polinuklcotid-lánc hidrolízisekor adenozin-3'-foszfát (az adenin tartalmú nukleotidban a 3' szénatomon van a foszfát-csoport).2. az mRNS-t labilis RNS-nek nevezték felfe­ dezésük időszakában. transz­ fer RNS). Miért fontosak az anyagcserében a trifoszfátok? 2.szállító RNS (transzfer-RNS) aktivált aminosav szállítása a riboszómára. Melyik molekulára igaz azA + G = C + X(T vagy U)? És az A + X (T vagy U) = C + G? 8. Miben hasonlít az ATP. illetve adenozin-2'-foszfát? 7. a fehérjeszintézis helyére 73-93 nukleotid 39 rRNS . egyben a legnagyobb méretű ribonukleinsav a fehérjeszintézis színhelyét adó riboszómában található riboszóma-RNS (rRNS). Elnevezésükkel vajon milyen tulajdon­ ságukra utalhattak? 39. illetve ATP-ből ADP képződés során felszabaduló energia különbsége (vagyis ugyanolyan szerkezetű kémiai kötés szakad fel. Vizsgáld meg. milyen különbség van a DNS és az RNS között -a bázisokban? -apentózban? -a molekula felépítésében? -a térszerkezetben? Melyik RNS-molekula térszerkezete lehet a legbonyolultabb felépítésű? Miért? A tRNS-t oldható. azonos szintű energiaváltozás)? .A NUKLEOTID TÍPUSÚ VEGYÜLETEK rnRNS . összekapcsolódhat-e két nukleotid a megismert szabálytól eltérően! 6.riboszóma-RNS a riboszóma felépítője (a fehérjeszintézis színhelye) több ezer nukleotid a legtöbb Mérete Mennyisége a sejtben ».1. a NAD+ és a koenzim-A molekula? 4. Milyen szerepe van a DNS-nek. Milyen szerepe van a koenzimeknek? 5. A sejt citoplazmájában legnagyobb menynyiségben előforduló.hírvivő RNS (messenger-RNS) Szerepe a fehérje aminosavsorrendjét meghatározó információ szállítása átlagosan 1000 nukleotid tRNS . Ellentmondásban van-e az energiamegmaradás elvével az ATP-ből AMP. illetve az RNS-nek? 10.

Ezek mérete kisebb. A prokariota és az eukariota sejtek összehasonlítása A PRO. dinéin) . Az örökítő anyag . és fejlett önálló belső membránrendszere (maghártya. diffúzán talál­ ható meg a sejt alapállományában. Prokariota: olyan sejt vagy élőlény. hogy prokariota vagy eukariota az organizmus .) van.ES EUKARIOTA SEJTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az élővilág sejtes szerveződésének ősibb típu­ saként a prokariota sejtek jelentek meg. A sejtfalon és a sejthártyán belül csak egy közös reakcióterű citoplazma található.hatékonyabb anyagcsere megy végbe. ER. Az eukariota sejtben . hiányzik az önálló belső membránrendszer. Eukariota: olyan sejt vagy élőlény. melynél a sejt tartalmaz elkülönült sejtmagot.függet­ lenül attól.egy gyűrű alakú DNS-molekula .mivel a bennük kialakult sokféle sejtalkotó számtalan reakcióteret alakít ki . melynél a sejt nem tartalmaz elkülönült sejtmagot. mitokondrium stb. a további differenciálódást. felépítése egyszerűbb.szabadon. Ostor.1. Az evolúció során ez biztosította a nagyobb mé­ retet.sejtes szerveződésű. EMLÉKEZZ! Sejt: az élővilág legkisebb önálló életre képes egysége.40 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE SEJT A Földön megtalálható minden élőlény . 40. csilló egyszerűbb (9 + 2)-es szerkezet (tubulin fehérjékből álló mikrotubulusok.

A benne lezajló számos biokémiai reakciósor anyagai a sejtváz (citoszkeleton) segít­ ségével találkozhatnak. de az elektronmikroszkópos képen számos egyéb sejtalkotó is megfigyelhető. A sejt fénymikroszkópos (1).biztosítja a sejten belüli mozgásokat és az amöboid mozgást is.2. fehérjeszálai és -csövei egymással és a vízzel összekapcsolódva egy állandóan meglévő. Ugyanakkor rugalmassá teszi a sejtváz. hiszen a benne található anyagok kocsonyássá teszik. hogy a lassabban növekedő prokarióta sejteket bekebelezve létrejöjjön a mitokondrium és a színtest is. aminosavak stb. glikogén. ugyan­ akkor . (41.A SEJT 41 endoplazmatikus háló/at íejthártya Golgi-kés/ülék 41. Mégsem folyékony. A scjtalkotók. A citoplazma gömb alakot igyekszik felvenni. sőt az. A molekulák méretéhez képest a citoplazma hatal­ mas térfogatú. A váz fehérjecsövei (lubulusok) az anyagoknak.) A sejt alapját a citoplazma alkotja. míg a sejtváz fehérjcszál-hálózata (filamentumok) igyekszik az adott helyen rögzíteni azokat. Az eukarióta sejt mérete fél mikrométertől több centiméterig terjed. a fehérjetartalmú aleuron). a raktározott szemcsék (keményítő.moz­ gatva a citoplazma nagyobb részleteit .folytonosan változó hálózatot.) valódi oldatként fordulnak elő. esetleg a kromoszóma). ami a sejt környezeti hatásokhoz történő alkalmazkodását biztosítja. melynek 80%-a víz. A szervetlen ionok és kismolekulájú hidrofil szerves vegyületek (monoszacharidok. sejtvázat alakítanak ki. hiszen a nagy víztartalom hatására nagy a felületi feszültsége. A sejtváz vázlata sejthártya mitokondrium fehérjeszáluk .1. sejtfal. a növényekben a zárványok durva diszperz rendszerként találhatók meg a cito­ plazmában. az információ­ áramlás fejlődésével a többsejtű élőlény fenn­ maradása és elterjedése következhetett be. Fontos szerepe van a citoplazma anyagainak mozgatá­ sában és a belső rendezettség biztosításában. A fehérjeszálak egymáshoz képest történő elmozdu­ lása is energiaigényes. A citoplazma 41. egyes sejtalkotóknak a sejtplazma megfelelő helyérc történő szállítá­ sában töltenek be központi szerepet. szerkezeti (2) és elektronmikroszkópos (3) képe. (41. biztosítva a reakciók sorát. a lipidcseppek.2.1. Fénymikroszkóppal vizsgálva csak néhány sejtalkotót láthatunk (sejt­ hártya. A sok sejt együttműködése pedig újabb lehetőségeket nyitott az élővilág fejlődéséhez. Z Változatosabb működési formák alakulhattak ki. és a sejtek közötti kapcsolatok. a szükséges energia az ATPből származik. sejtmag.) A sejtváz egyes fehérjéinek működése .a gyenge kötőerők miatt . A fehérjék mellett a citoplazmában kolloidként találjuk a ribonukleinsavakat is. Ez első­ sorban a fehérjéknek köszönhető. Melyik képhez tartozik a 10 fim-es lépték? A méretnövekedés tette lehetővé az eukarióta sejt s/ámára.

A sejtmag szerepének bizonyítása: Az Acetabularia nevű nagyméretű egysejtű zöld­ moszatok megfosztva sejtmagjuktól hamarosan elpusztultak. A mag azon részén alakulnak ki. Az evolúció során miért biztosít nagyobb differenciálódási lehetőséget az eukariota sejt? 2. ahol a riboszómák összeszerelődnek az ott képződő rRNS-ből és a citoplazmából odaszállított fehérjemolekulákból. Ezzel ellentétben az eukariota sejtekben a DNS mindig több darabban. egy helyen helyezkednek el. nucleus). Az Acctabularia és a kísérlet A SEJTMAG FUNKCIÓJA Az eukariota sejtek névadó sejtalkotója a sejtmag (karion.1. Az önálló belső hártyarendszer egy része. A magnedv a citoplazmához hasonlóan vízben oldott kis molekulákat (ionok. hiszen anyagcseréjük megszűnt. Jellegze­ tesek a bázikus sajátsága (ún. A kromatinállományban világosabb területet (eukromatin) és sötétebb területeket (heterokromatin) figyelhetünk meg.2. Mindkét rész nukleo­ szómákat tartalmaz. melyek a sejt­ magban lezajló anyagcsere köztes.1. nukleotidok stb.) és makromoleku­ lákat (fehérjék. ahol az örökítő anyagnak éppen azon szakasza található meg. melyet magnedvre és kromatin(állomány)ra külö­ nítünk el. a fej­ lődésük leállt. A sejtmag állományában két vagy több . (42. az örökítő anyagot és az ennek működéséhez szükséges egyéb tényező­ ket elkülöníti a citoplazma anyagaitól. amely a riboszomális RNS képzését irányítja.42 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE sejtmag gyökérszerű nyúlványok 42. A lazább szer­ kezetű eukromatinban zajlik az RNS szintézise. Milyen összefüggés van a citoplazma összetétele (felépítése) és működése között? . ugyan­ akkor a sejtmag anyagcsere-folyamataihoz szük­ séges kiindulási vegyületek szorosan együtt. (42.vagy végter­ mékei.) A sejtmaghártyán belül találjuk a maganyagot.sejtmagvacskát találunk. hiszton) fehérjék. szorosabban összecsomagolt. több molekulaként található meg.) 42. A kromatin az elektronmikroszkópos képen világosabb és sötétebb területekként jelenik meg. A membránnal nem határolt sejtmagvacska az a terület. de az eukromatinhoz képest a heterokromatinban a DNS többszörösen felteke­ redett. DNS-molekulákból és fehérjékből áll. Ha viszont az eltávolított sejtmagú sejtbe hamarosan egy másik Acctabularia magját ültették. akkor a helyzet rövid idő alatt rendeződött. a sejtmaghártya. helyreállt az eredeti működés. monoszacharidok.2. melyek a DNS-sel összekapcsolódva alkotják a nukleoszómákat. RNS-ek) tartalmaz. A prokarióta sejtekben egy gyűrű alakú DNS az örökítő anyag. A sejtmagvacska ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1.a környe­ zetétől sokkal erősebben festődő .

A membránfelület vizsgálata fagyasztva-töréssel . A lipid43. Az idegsejtekben sok a kefalin is. és van der Waals-kötésekkel rögzülnek egymáshoz. hanem mozaikszerűen helyezkednek el. a lipidek szerkezete miatt csak a másik két felépítő molekulacsoport. A poláris rész a kettős réteg felszínén helyezkedik el. Molekuláik a poláris anyagok specifikus átjutását. A hosszú szénhidrogén-láncok apoláris sajátsága jól meggátolja a környezetben és a sejtben is jelentős arányt kitevő apoláris anyagok szabad mozgását. a hidrofób lánc­ részletek pedig kifelé fordulnak. A globuláris térszerkezetű fehérjék átérhetik a kettős lipidréteget. Mindez csak úgy lehetséges. mely a foszfatidok apoláris részével érintkezik.1.A SEJT MEMBRÁNJA 43 A SEJT MEMBRÁNJA A sejtek működéséhez egyszerre elengedhetetlen a környezettől való elhatárolódás és a környe­ zettel való kapcsolat kialakítása.) A membránba bemerült fehérjék azon része. A foszfatidok mellett egyéb lipidek is fontosak. vagy belesüllyednek egyik vagy másik oldalról (integráns fehérjék). ugyanakkor a poláros részek képesek kapcsolatba lépni a poláris közeggel. hogy a molekulák apoláris részei egymás felé fordulnak. a membrán mozgását biztosítják. így képes összekap­ csolódni (van der Waals-kötésekkel) a lipidréteggel. Alapjukat a lipidekből álló kettős réteg adja. melynek legfontosabb molekulái a kettős oldékonysági tulajdonsággal rendelkező foszfatidok. az anyagok megkötését. A biológiai membrán felépítése réteg poláris felületéhez is kapcsolódhatnak globuláris vagy fibrilláris fehérjék (perifériás fehérjék). A foszfatidok között a legjelentősebb a lecitin. A kapcsolatot itt is elsősorban a van der Waals-kötések biztosítják.2. Bár a kettősréteg molekuláris összetétele nem egyezik meg. A fehérjék a lipidretegben nem alkot­ nak folyamatos réteget. mint például a membrán merevségét fokozó koleszterin. hogy a hidrofil aminosav­ oldalláncok a molekulák belsejébe. A biológiai membránok képesek megfelelni ennek a feladat­ nak. (43. 43. úgy alakítja térszerkezetüket. a fehérjék és a szénhidrátok teszik specifikussá a membránt.1.

néhány monoszacharidból álló . A íelületbiztosítás mellett a memb­ ránok jelentősek az anyagok (pl. Sejtkapcsolatok az érintkező sejtek sejthártyáján Minden élő sejt citoplazmáját sejthártya bo­ rítja.1. fehérjék képződéséhez. .). párhuzamos membránlemezekből és -csövekből áll. sőt felületet biztosít egyes lipidek képzéséhez is.jelei"-t is fehérjéhez kötött szénhidrátláncok adják).) Az eukarióta sejten belül található memb­ ránrendszerek közül a legnagyobb felületű az endoplazmatikus hálózat. Egy sejtben annál több van. A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK MŰKÖDÉSE A prokarióta sejtekben a sejthártya számtalan betüremkedéssel (mezoszóma) növeli a membrán felületét. ionok). A sejtmag körül. A védelem és a megfelelő anyagok cseréjén (felvétel-leadás) kívül a sejtek egymással történő kapcsolataiban. A Golgi-készülék is minden eukarióta sejtben megtalálható (45. Az egyes membrán­ részletek különböző működésű sejtalkotókat alakítottak ki.láncai a membrán külső felületén a fehérjékhez vagy a lipidekhez kapcsolódnak. ahonnan az ott képződött fehérjék membránhólyagok közvetítésével kerülnek át a Golgi-készülékbe. Az ER körül található.1. an­ nak membránjával közvetlen kapcsolatban lévő.) A riboszómák lejöhetnek a RRR felületéről. minél erőteljesebb annak váladéktennclése. a fehérjék leadásának előkészítését végzi. Fontos szerepet töltenek be a sejtek felismerhe­ tőségében (például a vércsoportok . A legjellegzetesebb típusán (rögös endoplaz­ matikus retikulum. a méregtelenítés. Ennek feladata az anyagok tárolása. így alakul ki a sima endoplazmatikus retikulum (SER). RER) fehérjeszintetizáló szemcsék. A molekulák egymáshoz képest a membrán síkjával párhuzamosan elmozdul­ hatnak.44 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A szénhidrátok rövid . ezért ne­ vezik folyékony-mozaik membránmodellnek).2. A membránok biztosítanak felületet sok biokémiai folyamat számára. illetve a folyamatok (pl. Az eukarióta sejtekben viszont fejlett belső membránrendszer jött létre az evolúció során. A membránalkotók kiszakítása viszont nehéz a sok kapcsolat miatt. mi­ közben jelenlétükkel védelmet is biztosítanak. hiszen a kapcsolatot kialakító kötések gyengék (a mozgás hasonlít a folyadékrészecskék egymáshoz viszonyított elmozdulására. emésztés az enzimekkel) egy­ mástól való elhatárolásában is. hiszen a sejtben •dfehérjeláncok átalakítását és membránhólyagokba „cso­ magolva" a rendeltetési helyükre történő irányí­ tását. (44. Ezzel aszimmetrikussá teszik a membránt.1. így a membrán felületet ad a. a termelt fehérjék segítségével a káros anyagok elbontása. riboszómák találhatók.. A biológiai membránok nem merev kép­ ződmények. 44. (44. az információ felvételében és átadásában is nélkülözhetetlen szerepe van.

R. Ez a tipikus.pórusok találhatók. megindul a hidro­ lízis. az elektronmikroszkópos kutatások úttö­ rője.1. egyúttal a citoplazma anyagaitól történő elkülönítésében. lízis = hasítás. átkerülnek a citoplazmába. A kialakult harmadlagos lizoszóma a sejtből a sejthártyán keresztül kiüríti a tartalmát (exocitózis . hogy a membránhólyagok.akár a felület 10%-ában is . Különlegessége nemcsak abban áll. másodlagos lizoszóma. Ha viszont egy enzimtartalmú és egy anyagot tároló membránhólyag egyesül. 45.elsődleges lizoszómának nevezzük.a Golgi-készülékről lefűződött enzimtartalmú hólyagokkal együtt . C. Az így kialakult lizoszómát . hogy kettős membrán. A kialakult emésztő űröcske is egy lizoszóma.2. Ezek nem egyszerű lyukak. Palade (1912-) az endoplazmatikus hálózat leírója. Az elsődleges lizoszóma emésztést nem végez. hanem abban is. szórna = test. A felesleges. vagy a bontandó anyag hiányzik belőle.) azonban a benne jellegzetesen lezajló lebontásról. G. később). Az eddigiekből is kiderült. hidrolízisről kapta.A SEJT MEMBRÁNJA lizoszóma 45 Arit gok sejten belüli mozgatásában. a lizoszómák nagyon fontosak az anya­ *9 ^Tiß \ \ \ u . E. hiszen vagy az enzim. mint ahogy ilyen membránhólyag képződik a sejt egyes elöregedett sejtalkotóinak lebontásakor. melyet enzimek végeznek. (45. az általa leírt két idegsejt és az alkal­ mazott festési eljárás a nevét viseli (Nobel-díj: 1906). a két membránrétegű sejtmaghártya borítja. Brown (1773-1838) felfedezte a növényi sejt­ magot és sejtmagvacskát. A pusztulásra ítélt sejtösszetevőt az ER membránrészlete veszi körül.ld. Golgi (1844-1926) 1898-ban fedezte fel a róla elnevezett membránsejtalkotót. C. a sejt szerkezetének és működésének feltárá­ sáért Nobel-díjat kapott (1974). A. A hidrolízis eredményeként létrejött kisebb méretű molekulák közül a hasznosíthatók felszí­ vódnak. A nevét (hasító testecske. felhasználhatatlan anyagok maradnak csak a hólyagban. hiszen fehérjékből álló nyitó-záró egység biztosítja a maganyag és a citoplazma aktuális kapcsolatát. Claude (1899-1983) differenciáló ultracentrifugálás alkalmazásával a sejtalkotókat különítette el (Nobel-díj: 1974). Lizoszómák képződhetnek nagyobb méretű (kolloid vagy durva diszperz) részecskék sejtbe kerülésével (endocitózis . A Golgi-készülék Az eukarióta sejteket felépítő sejtalkotókat •a vizsgálati módszerek fejlődésével párhuza­ mosan .ld.számos kutató munkájának eredménye­ ként ismerhettük meg. hogy rajta . később). ún. Tanulmányozta az idegrendszert.) Az eukarióta sejt sejtmaganyagát is membrán. például a bekebelezéskor. De Duve (1917-) a lizoszómák felfedezője (Nobel-díj: 1974).

A prokarióta sejt mezoszómái a belső membrán betüremkedéseihez hason­ líthatóak. a színtest bekebelezett kék­ baktériumnak a gazdasejttel létrejött szimbiózisa során alakult ki). (46.1. mind pedig a színtestben gyűrű alakú lizoszóma . míg a két membrán között a membránközi tér található. hogy képesek egyikből a másikba átalakulni. (46. A külső membrán összetétele a gazdasejt.2.1. majd abból lizoszóma alakulhat ki. hogy a maghártya felületén is találunk riboszómákat. A belső membrán által határolt teret a citoplazmához hasonló szerkezetű alapállomány (mátrix) tölti ki. Az alapállományban mind a mitokondriumban. és endoplazma­ tikus membránból alakul ki a sejtosztódás befe­ jeztével.ebből adódóan jellegzetesen begyűrődött . Nem meglepő. Egymástól általában a fehérjetartalmukban térnek el. Nem meglepő.) A különböző sejtalkotók membránjának felépítése alapvetően megegyezik. A sejthártya anyagai az. Mindkettőt egy feszes külső membrán határol kívülről. A két sejtalkotó eredetét az endoszimbionta elmélet magyarázza (a mitokondrium bekebele­ zett baktériumnak. A lizoszóma a benne lévő anyag kiürítése (exoeitózisa) során beépül a sejt­ hártyába. miközben megváltozik a működésük. A maghártya keresztmetszetének rajza. illetve felületi képe (a számok egy-egy fehérjét jelölnek) A maghártyán keresztül makromolekuláknak (pl.) 46. Az így növekvő ER membránrészlete átke­ rülhet a Golgi-készülék membránjába.belső membrán található. növelve annak felületét. Az átjutást a pórusok biztosítják. míg a belső membrán a prokarióta sejt­ hártyájához áll közel. meretét. fehérje) kell nagy mennyiségben áthaladniuk. RNS. A sejt növekedése során a növekvő felületet egy nagyobb sejthártyának kell fednie. A sejtosztódáskor feldarabolódó maghártya endoplazmatikus hálózattá alakul. Ennek bizonyítékát a sejtalkotók felépítésében jól megfigyelhetjük. endoplazmatikus membránon jönnek létre. hiszen a záró­ rendszer nyitásával a nyílásokon a kolloid méretű molekulák is könnyebben átkerülhetnek.2. Az eukarióta sejt belső membránjainak kapcsolata sejtmaghártya á A SZINTESTEK ES A MITOKONDRIUM Membránok alkotják ezt a két jellegzetes cukarióta sejtalkotót is.46 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE belső membrán pórus 46. míg belül egy sokkal nagyobb felületű .

míg az alapállományban a képződő energiával szén-dioxidot megkötő és redukáló szervesanyag-képző folyamatok enzimei vannak. az anyagok raktározásában játszanak szerepet (lcukoplasztisz). általában piros vagy sárgás színt biztosítva a szervnek. hogy a mátrixban riboszómákat találunk. Az. ilyen burgonya már nem tárolható tartósan. amelyek a prokarióta riboszómáknak felelnek meg.ld. Ez azt is jelenti. A méretük is a sejtmagnélküli sejteknek megfelelő. ezért a sejt energetikai központjának 47. A biokémiai reakciók során az anyagok eloxidálásából felszabaduló energia felhasználásával ATP képződik. A színtest a fotoszintézis. A színtest felépítése tekintjük. Fény hatására bennük klorofillmolekulák képződnek.A SEJT MEMBRÁNJA 47 47.1. Ezekben a klorofill helyett karotinoidok halmo­ zódnak fel. és a légzéssel felvett oxigén használódik fel. bezöldül. (47.1. kialakul a tipikus növényi sejtalkotó. A belső membrán elrende­ ződése jellegzetesen különbözik egymástól. A mitokondriumban lebontó anyagcsere­ folyamatok (a biológiai oxidáció közös útja: a citromsavciklus és a terminális oxidáció . A termésekben. A színtesteknek három típusa alakult ki. akkor a képződő gumókat fény érheti. Képesek osztódni.2. A mitokondrium telepítése DNS irányítja a sejtalkotó bizonyos működéseit. tehát felépítő fo­ lyamatok színhelye. később) zajlanak le. gránumokat. és a kialakuló új színtestek először szín­ telenek. Agránumok membránjában találhatók meg a fényenergia megkötésének és átalakításának anyagai (fotoszintetikus pigmen­ tek. tápértéke sem megfelelő. melyet ért a fény.2.) A színtestek és a mitokondriumok szerkeze­ tének számos hasonlósága mellett fontos eltérések is megfigyelhetők. A lebontáskor szén-dioxid képződik. Ha a burgonyanövényt nem töltik fel talajjal.. illetve lemezes mitokondrium). A fénytől elzárt helyeken megmaradva. A színtestek belső membránjának felépítésé­ ben pénzérmeszerűen egymásra helyezett memb­ ránkorongokból álló egységeket. csövek. a zöld színtest (kloroplasztisz). 47. és azokat összekötő lemezeket figyelhetünk meg. . így a saját fehérjeképzést is. a virágtakaró levelekben gyak­ ran találunk színes színtestet (kromoplasztisz). A mitokondrium betüremkedései ujjszerűen. vagy többé-kevésbé párhuzamos lemezek formájában növelik a felületet (esöves. enzimek). hogy a gumók azon része. A sejtben elő­ állított ATP legalább 80%-a a mitokondriumban keletkezik. Megfigyel­ hető.

A sejtalkotókat a sejt „aprítása" után centrifugálással különíthetjük el. aminek következtében az oldatban folyamatos sűrűségnövekedés alakul ki. Belül kilenc kettős. Milyen szerepe van a membránok aszimmetriájának a sejt működése szempontjából? 3. A sejtalkotókat tartalmazó szuszpenzió centrifugálásakor először a sejtmagok.48 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 48. Mi a feladata az endoplazmatikus hálózatnak a sejtben? 6. Milyen célt szolgál a Golgi-készülék? 7. a membrántöredékek. az adott sűrűségű anyagok a velük azonos sűrűségű rétegben halmozódnak fel.) centrifugálunk. Képesek megkettőződni és a sejt­ osztódáskor kettéválni. (A mosócentrifuga 500-1500. Mi a hasonlóság. A sejtközpont a sejten belüli mozgások irányításáért felelős. összehúzódásra alkalmas fehérjecső (perifériás tubulus) hengerpalástszerűen helyezkedik el. vagy az ember fehérvérsejtjei? .) Minél nagyobb erő hat a részecskékre. Miben tér el a maghártya a sejthártyától? 4.) ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. majd a riboszómák különülnek el. Első lépésben nagy sűrűségű anyagot (pl. Az aktuálisan kiülepedett részt eltávolítva szétválaszthatjuk az anyagokat. CsCl. A sejtek középső részében. A centrifugálás az anyagok fizikai szétválasztása a gyors forgatással megnövelt erő felhasználásával. de középen nem található meg a két központi fehérjecső. a sejtmag körül található a sejtközpont (citocentrum).1. illetve a különbség a színtest és a mitokondrium között? 9. Melyik sejt helyezkedhet el a centrifugacső alján: a baktériumsejtek. míg a tudományban használt ultra­ centrifuga 104— 105 percenkénti fordulatszámmal működik. így azokat könnyen el­ választhatjuk egymástól. Egy sejtközpont két egységből áll. A kilenc csőszerű fehérjeegység (mindegyik három fehérjecsőből épül fel) ebben is hengerpalástszerűén helyezkedik el.1. Milyen szerepe van a membrán egyes molekulatípusainak a membrán működésében? 2. annál gyorsabb a kiülepedésük. A középen található két fehérje (centrális tubulus) pedig az információt továbbítja az összehúzódás ingerét kialakító alapi testből. szacharóz stb. (48. majd centrifugálva az elegyet. A kör keresztmetszetű. Miből képződhetnek a lizoszómák? 8. Ekkor az oldat felszínére cseppentve a sejtszuszpenziót. Ez utóbbi akár 500 000 g-t is létrehoz­ hat. Az egy sejten csak egy vagy néhány pél­ dányban előforduló hosszabb ostor. Miért nevezik a mitokondriumot a sejt energetikai központjának? 10. melynek szerkezete szinte megegyezik az alapi testtel. Jobb elkülönítést tesz lehetővé a sűrűséggrádiens-centrifugálás. és a sok rö­ videbb csilló felépítése azonos (fonál és alapi test). Fokozva az ultra­ centrifuga fordulatszámát. A sűrűséggrádicns-centrifugálás EMLÉKEZZ! Egyes sejttípusokon sejtalkotó lehet az ostor és a csilló. majd a mitokondrium méretű részek ülepednek ki. a sejtből kinyúló fonalat kívülről sejthártya borítja. Miért a sejtmaghártyán találhatunk pórusokat? 5.

mely az élő számára megfelelő anyagot. és a fő anyagésereutak lénye­ gében minden élő rendszerben azonosak. tartalék tápanyagok stb. A sejt és a több­ sejtű élőlény szintjén is megjelenik az anyag­ csere hármas egysége három alapfeladatával.A SEJTEK ANYAGCSERE-FOLYAMATAI 49 SEJTEK ANYAGCSERE-FOLYAMATAI Az élőlények nyílt rendszerek. felszabadítása az anyagcsere során képződött molekulákból vagy a táplálékból. illetve a mérgező anyagok leadásra alkalmas formába hozása (biotranszformáció). illetve a szervezet specifikus feladatait ellátó molekulák (hormonok. A szervezetben a sejt intermedier anyagcseréje a szervezet többi sejtjének működésével összhangban zajlik. ami lehetővé teszi a szabályozott működést. A sejtek. . Anyagcsere: az élő rendszer és a környezete között lezajló anyagfelvétel. károsakat leadja. A kémiai energia kinyerése. Intermedier anyagcsere: a sejtben az anyag­ felvétel és a leadás között lezajló biokémiai folyamatok összessége. EMLÉKEZZ! Homeosztázis: a szervezet belső környeze­ tének (a testfolyadékok mennyiségének. 4.) között megy végbe. A sejtek membránon keresztül zajló anyagfel­ vételét és -leadását transzportfolyamatnak nevez­ zük. nagyobb molekulákba beépítheti. és a viszonylag egyszerű sejtekben is lezajlik ezekből több száz különböző folyamat. enzimek. hasznosítja (átalakíthatja. Az anyagcsere-végtermékek. A kettő közötti anyagátalakítás biokémiai fo­ lyamatainak összessége az intermedier anyagcsere. A biokémiai folyamatok közös jellemzője. EMLÉKEZZ! Oxidáció oxigénfelvétel hidrogénleadás elektronleadás Redoxi-reakciók: oxidáció. raktározhatja. Transzportfolyamatok: a membránokon ke­ resztül végbemenő anyagfelvétel és anyag­ leadás. Redukció oxigénleadás hidrogénfelvéte elektronfelvétel oxidációs szám növekedése oxidációs szám csökkenése Az összetett molekulák bomlása hidrolízissel. illetve lebontása. vagy a fényenergiából nyeri. hogy legtöbbjük rendkívül gyors. a sejt egyensúlyát (dinamikus állan­ dóságát) a változó hatások között. 3. A folyamatok szinte kivétel nélkül biokatalizátorok. 2. Annak ellenére. lebonthatja). nyomás stb. kiüríti. melyek fennmara­ dásához nélkülözhetetlen az állandó anyag. míg képződésük kondenzációval történhet. illetve sejt anyagot vesz fel. koenzimek. a kémiai reakciótípusok száma nem nagy. ion­ összetételének. és nagyon szabályozott körülmények (állandó hőmérséklet. A sejtben folyó anyagcsere jellegzetes reakció­ útjai: 1. 5. Egyes anyagok egyszerű jelenléte is képes információt szolgáltatni az élő rendszernek. A működéséhez szükséges energiát az anyag eloxidálásából. ozmotikus nyomásának. Az élő­ világ anyagi egységét támasztja alá az anyagcsere­ folyamatok e nagymértékű egyezése. mono­ merjeinek létrehozása. információtováb­ bító anyagok. dinamikus egyensúlya. hőmérsékletének) szabályozott állandósága. nem redoxi-reakciók. A transzportfolyamatok. Egyik során sincs oxidációszám-változás. míg a számára szükségteleneket. ener­ giát és információcserét biztosít. A lezajló anyagcsere-folyamatok tartják fenn a szervezet. kémhatás. kém­ hatásának. az anyagok áta­ lakítása és az anyagleadás hármas egysége. enzimek segítségével zajlanak le.) képzése. A szervezet. a kör­ nyezethez való folytonos alkalmazkodást.és energiacsere a környezetükkel. A makromolekulák felépítő egységeinek. hogy az anyagcsere-folya­ matoknak több mint tízezer biokémiai reakcióját ismerjük az élő rendszerekben.

Enzim (biokatalizátor): olyan fehérje. ha a kapcsolat megfelelő irányból következik be. sejtben lezajló biokémiai folyamatok ugyanolyan szabályok szerint men­ nek végbe. Hosszú ideig biokatalizátorként csak a fehérje ter­ mészetű enzimeket ismerték a biológusok. mert a 80-as években egyes RNSmolekulák enzimatikus szerepét mutatták ki. A találkozás . melyek segítségével csökkenthető az aktiválási energia. amely ahhoz kell. A kémiai reakció energiaviszonyai A BIOKATAL1ZATOROK (ENZIMEK. nehéz reakcióba vinni a molekulákat. . Az evolúció során kialakul­ tak azonban olyan molekulák.1. mint az élettelen környezet kémiai reakeiói. (50. A megfelelő irányú talál­ kozáshoz és a kötések átrendezéséhez szükséges energiát aktiválási energiának nevezzük. A kellően magas hőmérséklet azonban a hőérzé­ keny molekulákat. főleg a fehérjék zömét dena­ turálná. Ez az aktiválási energia szükséges a glükóznak az élő szervezetben lezajló oxidációja során is.).206 + 602 > 6C02 + 6H20 Q R = -2856 kJ A folyamat beindításához igen sok energiát kell adnunk. T. melyek katalizátorként működnek. Altman az 1989-es kémiai Nobel-díjat éppen azért kapták. Az RNS-enzimek (ribozimek) megismerésének óriási jelentősége van az élet eredetének vizsgálatában. A földi élet kezdetén (csupán a molekulák egy­ másra hatásával) hosszú DNS-molekulák nélkül nem jöhettek létre összetett fehérje-enzimek. ami a meglévő kötéseket fellazítja.) A glükózt oxigéndús környezetben elégetve szén­ dioxid és víz képződik: C6H. az újakat pedig létrehozza. Egyre több sejtben fedeznek fel olyan RNS-eket. és van annyi energia.azonban csak akkor vezethet reakcióhoz. Cech és S.ütközés . RIBOZIMEK) Az élő szervezetben. Az RNS-molekulák viszont enzim és információhordozó szerepet is elláthattak. a megfelelő körülményekre (pl. nyomás anyagkoncentráció stb. hogy a kémiai reakció elin­ duljon. Aktiválási energia: az az energiamennyiség.1. Ribozim: katalizátor hatású RNS az élő rend­ szerekben. vagyis nagy mennyiségű aktiválási ener­ giára van szükség. Katalizátorok: a kémiai reakciók végbeme­ netelét elősegítő anyagok. A reakció lezajlásához szükség van az akti­ válási energiára. ezzel elősegítik a folyamatok sejtekben történő lejátszódását. hőmérséklet.50 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 50. amely segíti egy adott biokémiai reakció vagy reak­ ciótípus végbemenetelét. EMLÉKEZZ! A kémiai reakciókhoz a reagáló anyagoknak talál­ kozniuk kell. szerkezetük miatt nagyon stabil vegyületek. Ezen enzimek híján pedig csak rövid DNS-molekulák képződhettek. Az élő rendszerben ezek a fehérjék (enzimek) és ribonukleinsavak (ribozimek). sőt koagulálná. A szénhidrátok szimmetriájuk.

1.A SEJTEK ANYAGCSERE-FOLYAMATAI Sok emberben a tejfogyasztás emésztési zavarokat okozhat. Puffadás. Aktív centrum: az enzimnek az a része. vagyis újabb átalakítást végezhet. rossz közérzet alakulhat ki. Az enzimek glouláris fehérjék. görcsös hasi fájdalom. vagy teljesen kerülni kell a tej/tejtermékek fogyasztását. hogy az enzimek specifikusak legyenek. mely lehetővé teszi. így leválik az aktív centrumról. vagy csak egy bizoyos anyag átalakulását (pl. Az enzimhez kerülés. amelynek a szerkezete eltér az alkotó szubsztrátokétól. vagy csak kis mennyiségben fogyasztható! Miért csökken a tünetek súlyossága.) Ahogy a fehérjék többsége nagyon érzékeny a környezet hatásaira. hogy csak adott szerkezetű molekulák (szubsztrátok) képesek belekapcsolódni. ha a tejet/tejtermékeaz étkezések végén fogyasztja a csökkent enzimtermelésű 1 A legtöbb biokémiai lépést azonban a fehérje ermészctű enzimek katalizálják. hogy az enzim-szubsztrát komplex kialakulásával az enzimfehérje térszerkezete is megváltozik. Vagy egy reakciótípust (pl. hogy a reakció lebonyolításában csak a moleula egy . illetve csökkent termelődése felel. a megfelelő irányban történő bekötődés és egyéb hatások miatt csökken a reakció lezaj­ lásához szükséges energia. Az enzim segítségével a reakció lezajlásához szükséges aktiválási energia mennyisége jelentő­ sen csökken. az aktiválási energia. Gyakori. Attól függően.1. úgy az enzimek is csak 51. Érdekes azonan. ekkor válik aktívvá. Az enzimet maradéktalanul visszakapjuk. kialakítva az enzim-szubsztrát komplexet. Az aktív centrum térszerkezete általában olyan. A tejcukor-érzékenységért a laktáz nevű enzim hiánya. 51 idő 51. hogy a túlérzékenység milyen mér­ tékű. Emiatt a reagáló anyagok csak a reakció szempontjából megfelelő irányból találkoznak. Szubsztrát: a katalizált reakcióban szereplő kiindulási anyag. émelygés. A kötések átrendeződésével alakul ki a termék. A laktózt végül a vastagbei baktériumai bontják el rövid szénláncú zsírsavakká es gazokká. hasmenés. (51. az aktív centrum vesz részt. A tejcukor lebontatlanul keru! tovább a vékonybélből. peptidkötés-hasítás). ahol a katalizált reakció végbemegy. Az aktiválási energia enzimmel és anélkül Az enzimhez kötődő szubsztrát vagy szubsztrátok a fehérje aktív centrumával létrejövő kapcsolat specifitása miatt csak megfelelő irányból képesek bekötődni. Egy egyszerű enzim működése A aktív rum egyik szubsztrát (A) szubsztrát (B) C WB! másik .2. Jellegzetes térszerkezetük van. ATP-képzés A D P é s összekapcsolásával) katalizálják.az aminosav-oldalláncok által kialakíott-sajátságos része. hidrogénIvonás.

2. ezért ezt kompetitív gátlásnak nevezzük.molekula bekapcso­ lódva a szubsztrát helyére erősebben rögzül az enzim aktív centrumához. amivel megakadályozza a szubsztrát bekötődését. Hasonló módon aktiváló anya­ gok is kapcsolódhatnak az enzimekhez. hogy a mérgek mennyire veszélyesek az élőlényekre.UL'.I/. láz stb. tartós magas nyári hőmér­ séklet. Az enzimek rendelkeznek hőmér­ séklet. Az enzimek kis része csak aminosavakból épül fel (egyszerű enzimek). Amennyiben a bekapcsolódás azzal jár. de hozzákapcsolódik az enzim más részéhez. és gátolja annak működését. Jelentős részük a fehérjelánc mellett valamilyen nem fehérje természetű anyagot is tartalmaz. vagy gyakori hányás miatt) is jelentős működési zavarokat okozhat az enzimeknél. Ezeket nevezzük 52. amely ugyan nem képes az aktív centrumhoz kötődni.II ai szubsztrát . hogy egy . Lehet olyan anyag is az élőben. gyors légzés. Az enzimműködés gátlása azt jelenti. hogy az aktív centrum nem képes a szubsztrátot átalakítani termékké. Az enzimek gátlása.). vagy a kémhatás módosulása (pl. ami akár összeegyeztethetetlen is lehet az élettel. a szabályozott állandóság.1. illetve különböző anyagok is serkenthetik vagy gátolhatják a műkö­ désüket.a szubsztrát felépítésével rész­ ben megegyező szerkezetű . (52.52 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 52. Ennek az lehet az oka.és pH-függése megfelelő körülmények között képesek megfe­ lelően működni.1. a két rész csak együtt lesz aktív. az élőlény enzimjét befolyásolja a méreg. Mérgezés esetén legtöbbször a sejt.és pH-optimummal. (52. működő enzim. a szervezet számára a homeosztázis.) Ismert. Látható. miért fontos a sejt. hogy a fehérje térszerkezete megváltozik. Az enzimhatás hőmérséklet. és az enzim aktív centruma nem képes a szubsztrá­ tot befogadni. A szubsztrát és az anyag „versenyeznek" az aktív centrumhoz való kötődésért. akkor elmarad a katalízis.) A gátlások az enzimműködés szabályozásában is szerepet játszhatnak. Már kis hőmérsékleti változás (pl. Ez az allosztérikus gátlás. Milyen összefüggés lehet az egyes anyagok mérgező hatása és az enzimműködés között? KOMPETITÍV GÁTLÁS ALLOSZTÉRIKUS GÁTLÁS gátló anyag man I/.2.

hidroláz. közben a ko­ enzim is átalakul: felvesz.egy része szabadon leválhat a fehér­ jéről. majd az enzimfehérje specifikussá­ gának megfelelő szubsztrátot köt meg. melyek leválasztása az összetett enzim végleges tönkretételét eredményezik. N A D + .) Egyszerű enzim: csak aminosavakra hidrolizálhatók. A koenzimek szerepe: a koenzim a fehérjéhez kapcsolódik. A kofaktor lehet koenzim (leválasztható a fe­ hérjéről és visszakapcsolódhat) pl. NADP+. me­ lyekből ma is használatos néhány: pl. majd visszakapcsolódhat.ún.. Koenzim-A stb. Mit nevezünk anyagcserének és intermedier anyagcserének? 2. amiláz. Összetett enzim: fehérje (apoenzim) + nem fehérje rész (kofaktor). tripszin stb. Az ismert módon lezajlik a katalizált reakció. esetleg mindkettőt -áz végződéssel kapcsoljuk: pl. Általában mindkettő részt vesz az enzim aktív centrumának kialakításában. Az előbbi kofaktorok a már megismert koenzimek. (53. fémionok stb.1. Vannak azonban olyanok is. vagy prosztetikus soport (az enzim tönkremegy a leválasztásá­ val) pl. 3 ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. hogy az átalakuló anyag vagy a reakció nevét. Milyen tényezők befolyásolhatják az enzimek működését? 5. Miért módosítja az enzimhatás sebességét a szubsztrát és a termék koncentrációja a sej . az utóbbiak a prosztetikus csoportok.A SEJTEK ANYAGCSERE-FOLYAMATAI 53 53. Mik a biokatalizátorok? Mi a közös sajátságuk? 4. frukto-foszfo-kináz. az előzővel ellentétes reak­ cióban vehet részt. Az enzimek először triviális nevet kaptak. A nem fehérje részek . Egy összetett enzim működése összetett enzimeknek. lipáz. A tudományos nevet úgy képezzük. kofaktorok . így közvetlenül befolyásolja a reakció végbemenetelét. pepszin.1. vagy lead anyagot. Milyen jellegzetességei vannak az anyagcserének? 3. Egy másik enzim­ fehérjéhez kötődve. hem. amino-transzferáz. Ezután a termék az átalakult koenzimhez hason­ lóan leválik az enzimfehérjéről.

Az energia felhasználásával a hor­ dozó molekula általában a kisebb koncentrációjú hely felől a nagyobb felé szállítja az anyagot. Az anyag a koncentrációkülönbségnek megfelelően a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb felé mozog.) vagy az apoláris molekulák (szteroidok. A membránban találunk olyan csatornaképző fehérjéket is.). amely a két anyagot azo­ nos irányba szállítja (synport). Ilyen pl. egyes gyógy­ szerek. Mivel az energiaszint az eredetire áll vissza.) szinte átoldódva . vagyis a diffúzió jellemzi. oldékonyságuk miatt a memb­ rán apoláris rétegébe kerülve feloldják azt. amely az energetikai viszonyokat módosítja.akadálytalanul jutnak át ezen a membrán lipidrétegen. A membránokon keresztüli anyagmozgás elsősorban a sejt saját energiájának.A térszerkezet-változás során a szállított anyag a membrán másik oldalára kerül. mely az anya­ gokat ellentétes oldalra juttatja (antiport). Olyan transzportfolyamatokra is van azonban lehetőség.1. + + 2+ . Ezek a hordozó molekulák mint enzimek . megnyílnak. Az ATP hidrolízise hatására. mely fontos szerepet tölt be pl. Az egyszerre két anyagot szállító hordozó moleku­ lák között ismerünk olyat. mely a sejttől energiabefektetést (ATP) nem igé­ nyel.felépítése miatt képes elhatárolni a sejtet a környezetétől. Van olyan hordozó molekula is. A hordozó fehérje mű­ ködése gyorsabbá teszi a transzportot.54 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A SEJTEK ANYAGFELVÉTELE ÉS LEADÁSA A membrán .általában . Az aktív transzport folyamata (Na+-K+-pumpa) A hatás lehet feszültségváltozás (Na -.a segített diffúzióhoz hasonlóan . az abból származó energia a fehérje (hordozó) molekula térszerkezetének időszakos megválto­ zását eredményezi. Bekerülve a szervezetbe (az illékonyak akár a légzőszervrend­ szeren keresztül is). melyek ATP felhasználása nélkül következnek be.az aktív centrumukkal megkötik a szállított anyagot.1. melyeknél a membránfehérje térszerkezet-változása segíti át az anyagot a másik oldalra. PASSZÍV TRANSZPORT A membrán kettős foszfatidrétege a belső részén apoláris tulajdonságú. az anyagmozgást passzív diffúziónak nevezzük. a fe­ hérje is az eredeti térszerkezetet veszi fel.a sejt nyugalmi állapotában zártak. Ilyen módon veszik fel a Na+-ionnal együtt a glükózt az emberi sejtek. Mivel az idegrendszerben különösen nagy a membránok lipidtartalma. és ez a sejt pusztulásához vezet. oxigén stb.a membrán egyes fehérjéinek mű­ ködésével jön létre. A kisméretű. a széntetraklorid. Ezek különböző hatásokra megváltoztatják térszerkezetüket. az ATP-nek a felhasználásával történik.) A fehérjék aktív centrumának specifitása miatt egy hordozó molekula csak egy vagy néhány (többnyire két) szubsztratot tud átjuttatni a membránon. glicerin stb.). kevéssé poláris molekulák (karbamid. AKTÍV TRANSZPORT Az aktív transzport . Az élő rendszer számára talán a legveszélyesebb vegyületek az apoláris oldószerek (benzol. ezért romboló hatásuk először itt jelentkezik. K -. A folyamat a segített (facilitalt) diffúzió. A mozgatást biztosító konformáció-változást a szubsztrát bekötődése eredményezi. a különböző éterek stb. Ca csatorna).mint láttuk . az információ áramlását is biztosítja. de egyidejűleg a megfelelő anyagok átjutását. 54. vagy olyan kémiai hatás (valamilyen mo­ lekulának a fehérjéhez kapcsolódása: hormon. Vannak olyan szállító folyamatok. melyek . Ezzel képessé válik az újabb anyag szállítására. (54. Emiatt ezeket passzív transzportnak ne­ vezzük. Ezzel utat biztosítanak az adott ion számára. A kisméretű poláris anyagok (víz) és az ionok egy része a membrán fehérjéi által kialakított csatornákon keresztül ha­ tolnak át. inge­ rületátvivő stb. a Na+-K+-pumpa nevű hordozó. A csatornák megnyílhatnak külső hatásokra. illetve a ketontestek és a kis szénatom­ számú zsírsavak membránon való átkerülésekor.

) Ezek a membránáthelyezéssel járó transzport­ folyamatok a sejttől ATP-t igényelnek. milyen számban tartalmaznak. folyadékcseppeket. miközben a jóval kisebb méretű szervetlen ion erre képtelen? 3. Milyen szerepe van a membránfehérjéknek a transzportfolyamatokban? Enzimek segítségével a membrán felületi feszült­ sége csökken. ahol az energia a hordozó molekula térszerkezetének a megváltoztatásához kell . Ezek transzportját az exocitózis és az endocitózis biztosítja. csakhogy .A SEJTEK ANYAGFELVÉTELE ÉS LEADÁSA 55 55. Az egysejtű eukarióták vagy az emberi fehérvérsejtek bekebelezése jellegzetes endocitózis.2. az idegsejtek ingerület­ átvivő anyagai exocitózissal ürülnek a sejtekből.1. T3k ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1.az ATP itt a membrán átrendezéséhez szükséges.2. hogy makromolekulákat. Egy ATP felhasználásával 3 Na+ot és 2 K+-ot szállít az ellentétes oldalra. hogy milyen fajtájú . Miért kerülhet át nagyméretű apolaris anyag a membránon. így az átrendeződés miatt az anyag egy lizoszómába zárva kerül a sejtbe. Miért csak kisméretű anyagok kerülhetnek át a membránon aktív transzporttal? 4. illetve leadása a szervezet szintjén? 2. hogy a lizoszómamembrán az átrendeződés kö­ vetkeztében beépül a sejthártyába. A két folyamat azonos módon valósul meg. Ezt követi az újrarendezés.passzív és aktív transzportot biztosító . Hogyan valósulhat meg az anyagok felvétele. MEMBRÁNÁTHELYEZÉSSEL JÁRÓ TRANSZPORT Gyakran előfordul. (55. és K+-ionokat a sejtközötti térből a citoplazmába.ellentétben az aktív transzporttal. 55. Az endocitózis eredményeként a sejten kívül található anyagot a sejthártya körbeveszi. Az aktív transzport típusai A sejtek szempontjából nélkülözhetetlen Na+-K+-pumpa egyszerre juttat a sejtből Na+ionokat kívülre.1.fehérjéket. míg az endocitózis a felvétele. Mi a különbség az aktív transzport és az endo-. hordozó molekulák kombinációja is hozzájárul a sejtek eltérő működéséhez. A mirigysejtek által termelt váladékok. A különböző ioncsatornák. de ellentétes anyagmozgást jelent: az exocitózis az anyag sejtből történő leadása.és endocitózis enzimek/ATP ENDOCITOS EXOCITÓZIS enzimek/ATP — • " " ^ ^ ^ • J * ^ . (55. anyaghalmazokat kell a memb­ ránon átjuttatni. illetve exocitózis között? 5. Az exocitózis során viszont a lizoszómában lévő anyag kerül a külvilágba úgy.) A sejtekre jellemző. Exo. ami a membránszerkezet megválto­ zását eredményezi.

valamint a folya­ matokhoz szükséges energiát. Amennyi­ ben elegendő oxigén áll rendelkezésre . Részfolyamatai: . A lebontás végterméke függ a sejtek oxigén­ tartalmától. Végtermék: a folyamatsor végén keletkezett anyag. majd továbbalakul. mely során fényenergia (kémiai energiává alakítva) fel­ használásával építi fel az élőlény szervetlen anyagokból a saját szerves anyagait.és energiakicserélődés zajlik.56 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A z ANYAGCSERE-FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Az élőlények önálló rendszerek. Az autotrófokban képződött szerves anyagok szolgálnak táplálékként a heterotróf élőlények­ nek. Ehhez a környezet anyag.elsősorban a fényből származó . a növényszerű alacsonyabbrendű eukarióták és a növények tudják megkötni. majd a sejt számára felhasználhatóvá alakítani (fotoszintetizálók). az életműködésekhez az információt és annak tárolását. Részfolyamatai: . vagyis az élőlények állandó anyagcserét folytatnak. mindegyik az anyag­ hoz kötött. A három tényező egymástól elválaszthatatlan.Kemoszintézis: az a folyamat. melynek végter­ méke a részleges oxidáció eredményeként létrejövő szerves anyag. mely során az élőlény a szervetlen anyagok eloxidálásából nyert kémiai energia felhasználásával szer­ vetlenből szerves anyagokat állít elő. Ebben az esetben végtermékként . A prokarióták egyes képviselői.terminális oxidáció. Felépítő folyamatok: Autotróf anyagfelépítés: az a folyamat. tejsavas erjedés C 6 H 1 2 0 6 -> 2CH 3 -CHOH-COOH + 2 ATP. . Az anyagcsere biztosítja az élőlény számára szükséges anyagokat. Lebontó folyamatok: Biológiai oxidáció: aerob (oxigéndús) kör­ nyezetben lezajló lebontó folyamat.kémiai energiát nyerik ki a sejtek a lebontó anyagcsere-folyamatokkal. . Mennyiségi szempontból jóval kisebb jelen­ tőségű a szervetlen anyagok eloxidálásával nyert energia.glükolízis és a hozzá kapcsolódó folyamatok. mely során az élőlény (a sejt) szervetlen anyagból építi fel saját szerves anyagait (monoszacharidok.Fotoszintézis: az a folyamat. Mindkét esetben az elsődleges energiát először kémiai energiává alakítják a sejtek. melyek a változó környezetben viszonylagos állandóságot mutat­ nak. akkor erjedés (fermen­ táció) zajlik le. C-H) kötéseiben tárolt . zsírsavak stb.erjedéses lépés. Ennek során az oxidá­ cióval nyert energia jelentős része az ATP nagy energiájú kötéseibe kerül. Az élő és a környezete között ezért állandó anyag. mely a biokémiai folyamat során képződik. I Köztestermék: az az anyag. .és energiaforrásait használják fel. Ha egy sejtben az oxigén hiányzik vagy kevés (an­ aerob körülmények között). a kemoszintetizálók képesek ilyen módon energiát nyerni. . Összefoglalása (glükózból kiindulva): C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 -> 6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 38 ATP. Heterotróf anyagfelépítés: az a folyamat. Típusai: alkoholos erjedés C 6 H 1 2 0 6 -^ 2C 2 H 3 OH + 2 C 0 2 + 2 ATP.) redu­ kálására használva szénhidrátokat alakítanak ki (autotrófia).glükolízis.citromsavciklus. esetleg az enzimkészlettől.a szerves anyagokból bioló­ giai oxidáció során szén-dioxid és víz keletkezik. .aerob körülmények között . mely során az élőlény szerves anyagból képes elő­ állítani saját szerves anyagait. A szerves molekulák (főleg a C-C. majd azt szervetlen molekulák (szén-dioxid. Erjedés (fermentáció): anaerob körülmények között lezajló anyaglebontás. hidrogénjeit vízzé oxidálja.). A fényenergiát a prokarióták egy része. A földi élet elsődleges energiaforrása a Nap sugárzó energiája. mely a szerves anyagok szénatomjait szén-dioxiddá. víz stb. aminosavak.

célja a sejten belüli rendezettség fenntartása. A lebontó folyamatok során az anyag oxidálódik. reduilva azt. A sejtekben ATP képződhet a fényenergia vagy egyes anyagok eloxidálásából nyert energia felhasználásával. A folya­ tat a nagy energiatartalmú. redukált szénatomokat tartalmazó vegyületek oxidálásának irányába hatnak. A folyamatok során elkerülhetetlen az ener­ giaveszteség.általánosan résztvevő . Milyen körülmény befolyásolhatja a lebontó folyamatokat? 2. mely az ATP —> ADP + P. majd egy másikban alakulhatnak tovább. mely hőenergia (reakcióhő) felsza­ badulását jelenti. Emiatt szükséges az élőlény fenntartásához az állandó energiabevitel. A lebontás során keletkező ATP mennyisége az oxidáció mértékétől függ. A földi élet energiaszükségletét elsődlegesen a napfény energiája biztosítja. 3 ELLENŐRIZD TUDÁSOD! 1. Milyen különbségek vannak a lebontó és a felépítő folyamatok között? 3. átalakulással adja át az ener­ giát valamilyen anyagcsere-folyamatnak. hiszen annak segítségével állítják elő a fotoszintetizálók azt a szerves anyagot. mert a kötések teljes eloxidálása nem következhet be.energiahordozó. a transzportfolyamatokhoz. A folyamatok során létrejött köztestermékek kiléphetnek a reakciósorból. Ezt szükség esetén visszanyerheti.AZ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE 57 57. újra felhasználhatja. akkor a sejt az energiát szerves vegyületek kötéseiben elrak­ tározza (tartaléktápanyagok). A felépítő folyamatok eredményeként az anyag redukálódik. A keletkező ATP hidrolíziséből származó energiát használhatják fel a sejtek a saját anyagaik felépítéséhez (felépítő anyagcsere-folyamatok). Az anyagcsere-folyamatok összefoglalása valamilyen szerves anyag keletkezik (etanol. amelynek eloxidálásával más sejtek energiát nyerhetnek. Az elektront a NADPH szolgáltatja. Amennyiben a sejt energiafelhasználása ki­ sebb. tejsav). Az ATP a központi . A leadott elektronok a NAD+-ra kerülnek.1. A SEJTEK ENERGIAFORGALMA Az energiaáramlás a sejtekben egyirányú. Az oxidációval nyert energia felhasz­ nálásával ATP szintetizálódik. mint az aktuális energiaigény. a mozgáshoz stb. Miért nélkülözhetetlen a földi élet számára a napfény? . hiszen a részleges oxidáció miatt a kisebb szerves vegyületekben marad még kinyerhető energia.

A fotoszintetikus pigmentek gerjesztése 58. A fotoszintetikus festékek felépítése A FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK A molekulák közös jellemzője a delokalizált elekt­ ronrendszer.1.58 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE FELÉPÍTŐ FOLYAMATOK A fotoszintézis a földi élet alapja. A konjugált kettőskötések zr-elektronjainak gerjeszthetősége így . a klorofillok és a karotinoidok képesek felvenni úgy. A földi élet­ hez szükséges energia a Nap sugaraival érkezik a bolygónkra. A gerjesztett molekulák a gerjesztő hatás meg­ szűnésével visszakerülnek alapállapotukba.gyengébb kötöttségük következtében . valamint az aerob élőlények számára a légzési oxigént. miköz­ ben energiát adnak le. és a fényt nem igénylő sötét­ szakasz (enzimatikus szakasz). képesek a látható fény­ sugarak fotonjainak energiáját átvenni. A fényszakaszban történik & fényenergia meg­ kötése és kémiai energiává alakítása.megnő. A fényelnyelő pigmentek fényelnyelése 58. Az elektromágneses sugarak . a zöld klorofill-b.) 58. a narancssárga karotin és a sárga xantofill elektronrendszere végzi a fényenergia megkötését.4. A fotoszintézis két fő része a csak fényben le­ zajló fényszakasz.2. Az energiát a fényelnyelő (foto­ szintetikus) pigmentek.) A növényekben a kékeszöld színű klorofill-a.4. (58. (58.2. A folyamat állítja elő a heterotrofok fennmaradását biztosító szerves anyagot. konjugált kettőskötések az elektronok delokalizálódnak a látható fény is képes gerjeszteni abszorbeálhatja a fény energiáját 58. hogy a látható fény fotonjai gerjesztik a molekulák delokalizált elektronjait.3.

melyek továb­ bítják azokat egy elektronszállító rendszerbe. A megkötött energia néhány (8-10 db) . míg a II. A fotorendszer molekuláinak kapcsolata és elrendeződése a gránumban A FOTORENDSZEREK A íényelnyelő pigmentek csoportokban.először ezt fedezték fel .klorofill-a. fotorendszerben a klorofill-a és a klorofill-b mellett xantofill található. klorofill-b és karotin alkotja. Ez a kapcsolódási mód teszi lehetővé a vasion redoxi reakcióját (Fc 2 + <> Fe 3+ ). A légkör oxigéntartalma elsősorban a fotolízisből kelet­ kezett. antennamolekuláknak .fehérjéhez kötött központi helyzetű klorofill-a molekulára kerül. A FÉNYSZAKASZ MŰKÖDÉSE A gerjesztés hatására az elektronját elvesztett festékmolekula az elektront a víz molekulájából pótolja. A mole­ kulák aránya sem azonos. . elektronra és molekuláris oxigénre bontják. A folyamat a fotolízis.1. és képesek redoxi reakciókat végrehajtani (az elektronokat felvenni. így átadhatják egymásnak az általuk megkötött ener­ giát. Egy fotorendszer 300-1000 db fényelnyelő pig­ ment együttműködésével alakul ki.A FELÉPÍTŐ FOLYAMATOK 59 59. vagy a légkörbe kerülhet. majd leadni). (molekuláris összetétele miatt) tőként a rö­ videbb hullámhosszúságú sugarakat nyeli el (PÖSO)A fotorendszer molekulái többségének .az ún. A fotoszintetizáló zöld élőlényekben két különböző molekula-összetételű fotorendszer alakult ki. fűtőrend­ szerekben működnek. Az I. mivel koordinatív köté­ seinek egy része szabadon marad. gerjesztve ezzel a szomszédot. fűtőrendszerhez kötött). hogy a két fotorendszer fénymegkötő képessége eltér egymástól. fűtőrendszerhez tartozó enzimek a fényelnyelő pigmentek által megkötött ener­ giával a vizet protonra. a nagyobb hullámhosszúságú lénysugarakat is elnyeli (P100).feladata.) AZ ELEKTRONSZALLITO RENDSZEREK Az elektronokat a gránum membránjában talál­ ható fehérjemolekulák kötik meg. I A pigmentek egymás melletti elrendeződését a színtest gránumjai biztosítják. míg a II. Az I. Az elektronszállító rendszer tagjai enzimek. Az oxigén felhasználódhat a lebontó folyamatokban. hogy azokról elektront szakítson le. A rendszer jellegzetes molekulái ahemet tartalmazó citokróm vegyületek.1. hogy meg­ kössék a fény energiáját. fotorendszert . A molekulák szorosan egymás mellett rögzítve helyezkednek el. térben rendezetten helyezkednek el. (59. A gránum memb­ ránjában vannak rögzítve a molekulák. A citokrómok hemje nem a vason keresztül. így nem meglepő. hanem a porfirin vázzal kapcsolódik a fehérjéhez. Fotolízis: fény segítségével történő vízbon­ tás (II. Együttes nagyságuk már elegendő ahhoz. melyek meghatározott sorrendben. így a II. és a gerjesztő energiát továbbadják a szomszédoknak.

Ez az enzimsor az elektro­ nokat a NADP + -re juttatja. Ezen a csatornán keresztül a protonok a külső térbe áramolnak . fűtőrendszerből kikerülő elektronok végighaladnak az elektronszállító rendszeren. A II.1.a reakeiósorba kerülő elektronok energiáját felhasználva . Alkalmas-e a buborékszám a gázmennyiség összehasonlítására? Milyen fiziko-kémiai oka van ennek? Az elektronok pótolják a II.energia szükséges. Minél nagyobb a fényerősség . annál több gázgömb sza­ badul fel. melyek járatain a protonok átáramlása során felszabaduló energiát a fehérjék ADP + Pj —> —> ATP átalakulásra fordítják. A keletkező gázt kimutathatjuk pirogallol vagy szín­ telen indigó reakciótérbe juttatásával. redukálva azt.töltéskülönbséget létre­ hozva a membrán két oldala között az elektronokat elválasztják a protonoktól. Ha megvilágítjuk a növényt. melyet a fény fotonjai biztosítanak.1. Kemiozmotikus elmélet: A színtestben és a mitokondriumban az elektronszállító rendszer memb­ ránfehérjéinek működése következtében képződik ATP. A pirogallol nyomokban reagál az oxigénnel. I A FÉNYT NEM IGÉNYLŐ SÖTÉTSZAKASZ A fotoszintézis sötétszakaszának biokémiai folyamatai működésükhöz ATP-t és NADPH-t 60. tapasztalhatjuk. fűtőrendszer köz­ ponti klorofilljainak .a gerjesztés miatt leszakadt . A fotonok ener­ giája az elektronokba kerül a központi helyzetű klorofill-a molekulák gerjesztésekor. barna szín jelenik meg. A fényenergia megkötése és átalakítása A fotoszintézis során felszabaduló oxigén kimutatható akvá­ riumi növény felhasználásával. A fotoszintézis sötétszakaszának lényege .kialakítják a már odakerült elektronokkal együtt a NADPH-t -. miközben az enzim ADP-ből és foszforsavból létrehozza az ATP-t.egy határon belül -. elektronnak a membrán túloldalára juttatásá­ hoz . A kialakuló feszültség hatására kinyílnak a membráncsatornák (ATP-áz enzimek).60 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 60.egyúttal a gránum belsejében maradó H+ionoktól való elválasztásához . E feszültség hatására a gránummembrán egy enzimjének tér­ szerkezete megváltozik. hogy buborékok keletkeznek. aminek következtében csatornát alakít ki. és pótolják az I. fűtőrendszer köz­ pontjából egy másik elektronszállító rendszerbe került elektronokat.) A/. (60.elektronjait. A gránum membránjában elhelyezkedő fény­ szakasz működésének eredményeként jelentős töl­ téskülönbség alakul ki a gránum membránkorong­ jainak belseje és a külső tér között.2. A fehérjék a megfelelő elrendeződésük következtében .

ami azonnal két három szénatomos molekulára. ott szabadul fe! a legtöbb oxigén (a legtöbb buborék). hogy a növénynek milyen monoszacharidra van szük­ sége. vízbe helyezünk. A képződő szerves anyag monoszacharidokká. A C 0 2 öt szénatomos pentóz-difoszfát molekulára kapcsolódik. A folyamat több irányban mehet tovább. Mi lehet az oka annak. Elegendő oxigén felszabadulásakor meg­ próbálhatjuk a kimutatást izzó gyújtópálcával is. a glicerinsav-foszfátra bomlik. Ehhez már nem szükséges közvetlenül fényenergia. hogy melyik lehetett az első jelölődő termék? A leggyakrabban jelölődő molekulák egyes szénatomjainak százalékos izotóptartalmát a következő táblázat tartalmazza. glicerinsav-foszfát. A fotoszintézis szén-dioxid igényét kimutató kísérlet 1 akváriumi növény fényben tartva 2 színtelen kék világoskék forralt víz csapvíz 0. hogy a glicerinaldehid-foszfát glükózzá alakulva kilépjen a körfolyamatból. 61 Egyperces fotoszintézis után számos cukor-foszfát. oxidálva kék színű.) A trióz-foszfátokból nem csak glükóz alakulhat ki. Előnyös akváriumi növényt hasz­ nálni. majd a hét szénatomos mo­ lekula jelölődése? Milyen folyamat okozhatja a ribulóz sajátos izotópeloszlását? Hevesy György (1885-1966) magyar származású kémikus elsőként használt radioaktív izotópot az orvosi kutatásban. Miért? Négy növényt négy kémcsőbe. -difoszfát. ábra 1. Ugyanakkor lehetőség van arra. Amelyik kémcsőben a legnagyobb koncentrációban volt a hidrogén-karbonát ion. nukleotid típusú vegyületekké alakulhat tovább. és glicerinaldehid-foszfát ala­ kul ki. aminosavak képzésére. hogy mind a négy kémcsövet azonos fényviszonyok között tartsuk? Mit bizonyít a forralt vízben tartott növény gyér oxigéntermelése? A 2. A folyadékra étolajat rétegezünk. hogy a forralt vízben is termelődik a növényben oxigén? 61. mely felhasználódhat zsírsavak. majd ATP felhasználá­ sával pentóz-difoszfáttá alakul (vagyis energiával telítődik). A legelőször jelölődő termék a glicerinsav-foszfát volt. közben számoljuk a fel­ szabaduló buborékokat.1. és megvizsgálták a sejtek anyag­ összetételét: milyen molekulák tartalmaznak radio­ aktív izotópot. mely redukált állapotban színtelen. A fotoszintézis C0 2 igénye a 61. A szén-dioxid egy körfolyamatba lép be.2. Koenzimhez kapcsolódva két szénatomos csoport is kialakul. lipidekké. Szénatomok száma Glicerinsav-foszfát Fruktóz Szedoheptulóz Ribulóz 1 82 3 2 2 6 3 2 3 6 43 28 4 42 24 5 3 5 3 2 27 11 10 69 5 3 Hogyan magyarázható a fruktóz. Bevezető lépése a szén-dioxid megkötése. Több alternatív lehetőség is adódik aszerint.A FELÉPÍTŐ FOLYAMATOK igényelnek.1. aminosavakká. Ezek a fényszakaszban a fény ener­ giájából és a vízből keletkeznek. me­ lyet a szén-dioxid redukciós ciklusának (Calvinciklus) nevezünk. A sejt a sötétszakaszban az ATP energiájával a szén-dioxidot megköti és a NADPH hidrogénjeivel szerves anyag­ gá redukálja. és számos más molekula jelölődött. rész az oxigén kimutatásának egy módját mutatja be. (60. A Calvin-ciklus lépéseit radioaktív izotópokkal vizsgálták. Hogyan lehetett eldönteni. Mi a szerepe az olajnak? Mind a négy kémcsövet megvilágítjuk. A molekulák redukálódnak a vízből szár­ mazó hidrogének és a fényből képződött kémiai energia hatására. vagyis ott a leginten­ zívebb a fotoszintézis. részén látható egy­ szerű kísérlettel bizonyítható. melyek különböző koncentrációban tartalmaznak NaHC03-ot. amely ismét képes újabb szén-dioxid megkötésére. 1944-ben Nobel-díjat kapott. Fontos-e. Az indigó szerves festék. és poliszacharidokká kapcsolódjon össze. A növénynek l 4 C izotóppal jelzett szén­ dioxidot adtak. hiszen a glicerinaldehid-foszfát a körfolyamatban maradva pentóz-foszfáttá.5%-os NaHC0 3 1%-os NaHCQ3 SÖTÉTBEN csapvíz csapvíz FÉNYBEN TARTVA forralt víz .

és miért nem a sötétszakasz? . Mire használódik fel a fényszakaszban képződött ATP? 7. de átkerülhetnek a sejtplaz­ mába is.03% fölött nem. A zsírsavak bioszintézise tejsav. de azzal ellentétes irányú folyamatnak. Miért kötött a membránhoz a fényszakasz. A különböző folya­ matokban keletkező acetil-csoport.a növények sötétben mégsem vesznek fel szén-dioxidot? 10. Milyen tényezők befolyásolják a fotoszintézist? 9. hogy a klorofill-a/klorofill-b aránya 1:1. Mi lehet az oka annak. a szén-dioxid redukciós ciklusa az eukarióta sejtek színtesteinek alapállományában. Miért fontos a pentóz-foszfát —> pentóz-difoszfát átalakulás a Calvin-ciklusban? 8. Kemoszintézis A kemoszintézis során az energiát (ATP-t) és a redukáláshoz szükséges hidrogéneket (NADPH-t) a szervetlen anyagok oxidálása biztosítja. A glükóz képződése szerves anyagból (glükoneogenezis) A glükóz ATP felhasználásával előállítható anyag­ csere köztestermékekből is. hogy a fény serkenti a fotoszintézist? 4. Melyik fotorendszerre lehet igaz. a glicerin pedig a köztestermékként képződött glicerinaldehid redukálá­ sával jön létre. vagy csak alig jár együtt a fotoszintézis intenzitásának emelkedésével. Például a talajban megtalálható nitrifikáló baktériumok az alábbi folyamatból nyerik az anyagokat: NAnP+fTOTHTB N O •IJMiUlfflB AP 62.bár a sötétszakasz nem igényel fényt . Hogyan mutatható ki. piroszőlősav stb. (62. Mi a szerepe a gránum membránjának a fényszakaszban? 5. Mi történne. hogy .1. kiindulópontja lehet a glükóz lebontásához hasonló. illetve melyikre a 2:1? Miért? 3.62 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE A környezet szén-dioxid-tartalmának növekedése 0. ha a levegő szén-dioxid-tartalma megváltozna? A fotoszintézis sötét szakasza. A képződő anyagok itt raktározódhatnak. A C2-es egységek redukálásával külön képződnek a zsírsavak. A képződő ATP és a NADPH a szén-dioxid meg­ kötését és szerves anyaggá redukálását biztosítja a sejtben végbemenő Calvin-ciklusban. 1. 3 ELLENŐRIZD TUDÁSOD! ADP+® fJJJ ADP+® £]JJ A lipidek bioszintézise Acetil-csoportokból kiindulva a sejtek egy része képes lipideket felépíteni ATP és NADPH segít­ ségével. glicerinaldehid. míg a prokarioták esetén a citoplazmában zajlik le. Miért jó a konjugált kettős kötésrendszer a fényenergia megkötésére? 2.) C2-es egységek redukálásával alakul ki a szteránváz és az izoprén váza is.1. Van-e kémhatáskülönbség a gránumon belül/kívül? 6.

hogy a kiindulási molekula felvett vagy saját anyag . A glükóz kötéseit az ATP-től a foszfátcsoporttal együtt átkerült energia lazítja. a lipidek glicerinre és zsírsavakra. majd ezek felhasználódnak a felépítő' folyamatokban.2.természe­ tesen egy enzim katalizáló hatására .1.és pirimidinbázis) az enzimek leválasztják. Enzim segítségével a hexóz-difoszfát (fruktózdifoszfát) két három szénatomos (glicerinaldehid­ foszfát) molekulára bomlik.testermékek ki is léphetnek a folyamatsorból.biológiai oxidációval vagy erjedés­ sel történhet. a reakcióképességét növeli.A LEBONTÓ FOLYAMATOK 63 LEBONTÓ FOLYAMATOK A szerves anyagok lebontása a sejtekben . purin.függet­ lenül attól. (63. Ezek a lebontó folya)k a szerves anyagból energiát szabadíta­ nak fel. A lebontás során keletkező kö/. Az újabb ATP energiájának hatására fokozódik a reakciókészség. A molekulák nitrogéntartalmú részeit (NH 2 -. vagy kiürülnek a szervezetből (amnónia vagy karbamid.aktiválása. nehezen vihetők reakcióba. a fehérjék amino­ savakra. (63. A molekula második foszfátcsoportja az oxidáció során keletkező energia segítségével a citoplazma szervetlen foszfátjai közül épül be. A sejtek citoplazmájában lezajló reakciósor bevezető szakasza a glükóz ATP energiájával történő . az erjedés viszont oxigénhiányos (anaerob) yezet esetén játszódik le. amely . A monoszacharidok bontása a glükolízis folyamatában zajlik. . Az összetett szénhidrátok monoszacharidokra.oxidálódik ílicerinsav-difoszfát alakul ki). miközben glükóz-foszfát jön létre. a szervezet más folyamataiban. a nukleinsavak nukleotidokra hidrolizálódnak. amely felhasználódik a sejt. A biológiai oxidáció csak oxigéndús C)b). miközben fruktóz-difoszfát alakul ki. illetve húgysav formájában).) BIOLÓGIAI OXIDÁCIÓ biológiai oxidáció első szakasza a legkülön­ bözőbb szerves vegyületek két szenatomos (C 2 ) molekulákká bontása. és felépítő folyamatokba átkerülve más szerves molekulák képződhetnek belőlük.) A monoszacharidok gyűrűs molekulái igen stabil vegyületek. A felszabaduló hidrogének a NAD+-ot redukálják.

Oxigénhiányos közegben viszont redukció zajlik le. /3-oxidációval) az aminosavak nitrogénmentes szénláncai is. acetil-csoportok képződnek. mi­ közben a molekulák foszfátcsoportjai több lépés­ ben az ADP-re kerülnek.átrendeződik.1.körfolyamatba (pentóz-foszfát ciklusba) kerülve vagy szén­ dioxidra bomlanak. A kötésekben felhal­ mozott energia fordítódik az ATP képződésére. A fo­ lyamat minden sejtben lezajlik.1. a sejtek mindegyi­ kére jellemző. A glükolízis összefoglalása: glükóz piroszőlosav C 6 H 1 2 0 6 -> 2 C H 3 . amely a sejt enzimkészletétől függően vagy tejsavat.) C 6 H 1 2 0 6 ^ 2 C H . míg a redukció hidrogénszükségletét az a NADH + H+ fedezi. gyökércsúcs. de azzal ellentétes irányban zajló lebontó . két szénatomos mo­ lekulák. az izomzatban oxigénhiányos közegben. A zsírsavak is oxidálódnak. mely a glükolízisben kelet­ kezett. majd egy mole­ kulán belüli redoxireakció zajlik le.C O COOH + + 2(NADH + H + ) + 2ATP A folyamat színhelye: a sejtek citoplazmája. mind anaerob körül­ mények között végbemehet a glükolízis.2. Az alkoholos erjedés vázlata Glükolízis A glükolízis végén piroszőlosav keletkezik. Az aminosavakból és a nukleotidokból szárma­ zó nitrogéntartalmú részletek vagy a felépítő folya­ matokban újra felhasználódnak. vagy etanolt és szén-dioxidot ered­ ményez. A tejsavas erjedés vázlata .2. amely beléphet a glükolízisbe. melyeket a koenzim-A molekula szállít el a különböző folya­ matokba. Ez a változás (glicerinsav-2-foszfát —> foszfoenol-piroszőlősav) teszi lehetővé a másik foszfátcsoport kinyerését. A glicerinsav-difoszfát .miután az egyik foszfát­ csoportját leadta . karbamid-. míg a nukleinsavak pentóz-foszfátjai egy .C O O H + 2ATP (Pl. és/vagy húgysavkent). vagy glicerinaldehid-foszfáttá alakulva belépnek a glükolízisbe. sörélesztő. A piroszőlosav tovabbalakulasa függ a körülményektől: oxigéndús környezetben az enzimek a piroszőlosav oxidációját katali­ zálják. A lipidek lebontásá­ ból származó glicerin oxidálódva alakul glicerin­ aldehid-foszfáttá. C 2 (acetil-) csoport és szén-dioxid kép­ ződik. Típusai: Tejsavas erjedés (64.) Alkoholos erjedés (64.C H 2 OH + 2 C 0 2 + 2 A T P (Pl. 64. mikroorganizmusok. vagy az élőlényre jellemző módon kiürülnek a sejtből. 64. Mind aerob.) C 6 H 1 2 0 6 -» 2 C H 3 . .C H O H . Hasonlóan acetil-csoportra bomlanak le (ún. gombák.a Calvin-Benson ciklushoz hasonló.64 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE Erjedés: az anyagok (elsősorban a szénhid­ rátok) lebontása oxigénhiányos (anaerob) közegben. Eddig a folyamatsort nem befolyásolta a sejt oxigéntartalma. A piroszőlosav oxidációjakor újabb NADH + H+ jön létre. és acetil-csoportra bomlanak. az élőlényből (ammónia-.) Oxigéndús közegben a szénhidrátok mellett a többi szerves anyag is oxidálódhat.

C 2 -» 2 C 0 2 + 4 x 2H (~ 4NADH).oxidáló jellegű (négy helyen hidrogén lép ki). . Figyeld meg a 65.oxidálódik. Az acetil-csoport a mitokondrium alapállo­ mányában lezajló citromsavciklusban oxidálódik tovább. majd négy szénatomos molekulává alakul. hogy a sejtben hogyan kerülnek a lebontás közös útjára az életfontosságú szerves vegyületek! CITROMSAVCIKLUS (SZENT-GYÖRGYI-KREBS CIKLUS) Szent-Györgyi Albert (1893-1986) magyar bio­ kémikus 1935-ben kimutatta. hogy kis mennyiségű dikarbonsav (almasav. fumársav.1. Egy négy szénatomos oxodikarbonsav (oxálecetsav) molekulához kapcsolódik. kialakítva a ki­ indulási dikarbonsavat (oxokarbonsavat). Az aerob lebontó folyamatok vázlata Aerob körülmények között az életfontosságú szerves vegyületek szinte mindegyike végső soron acetil-csoportokká oxidálódik. A citromsavciklusról leírt vizsgálati eredmé­ nyeit H.a belépő két szénatom nem azonos a körből kilépő két szén-dioxid szénatomjával. így alakul ki a folyamat névadója. Foglalkozott a B2és a C-vitamin állati szervezetbeni előfordulásával. . az izomösszehúzódás biokémiájával. a citromsav. A. borostyánkősav) izomba juttatása fokozza az izom oxigénfogyasz­ tását és a szén-dioxid termelését.a mitokondrium alapállományában (prokariótákban a citoplazmában) zajlik le.körfolyamat. a hat szénatomos trikarbonsav. Kimutatta az oxálecetsavat és a citromsavat is. .hidrogé­ neket a koenzimeknek leadva . (66.a felszabaduló energia közvetetten haszno­ sítható. További lebontásuk . ábrán.C és C-H kötés. . a citromsav­ ciklus és a terminális oxidáció folyamatsorában. 1953-ban ő is Nobel-díjat kapott.1. A citromsav . a csecsemő­ mirigy működésével is. Krebs használta fel a ciklus teljes felderítéséhez. így további energiát nyerhet belő­ lük a sejt .A LEBONTÓ FOLYAMATOK 65 65.1. . .) A citromsavciklus (Szent-Györgyi-Krebs ciklus) jellemzői: .közös úton mehet tovább.hiszen a csoportban van még C . és egy-egy szén-dioxid kilépésével öt.

66 A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE Az oxidációs lépések során felszabaduló ener­ gia nagy része nem közvetlenül az ATP makroerg kötéseibe kerül.a keletkező egy molekula GTP miatt . majd tovább­ adja a következő molekulának. a FAD molekulájára kerül. A hem vasionja az elektronokat felvéve redukálódik (Fe : . A különbség a végső anyag. vagyis az elektronok energiája a töltések elválasztására fordítódik.lényeges változást nem eredményez. (66.1. a légzési oxigénre kerülnek. 66. miközben oxidá­ lódik ( F e 2 + -> F e 3 + ) . ezek is fehérjéből és hemből épülnek fel. A citromsavciklus vázlata és folyamata A hidrogéneket a folyamat három oxidációs lépé­ sében a NAD + veszi fel. ^ 66. valamint a citromsavciklusban keletkezett NADH + H + molekulák elektronjainak energiáját a mitokondrium belső membránjában lévő elekt­ ronszállító rendszer alakítja az ATP energiájává. A terminális oxidáció .2. hanem a hidrogénszállító koenzimek által felvett elektronok viszik a biológiai oxi­ dáció utolsó szakaszába. + —» Fe 2 + ).2. egy helyen egy másik koenzimre. TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ Az aerob körülmények között lezajló glükolízisben és a hozzá kapcsolódó lebontó folyama­ tokban. míg az elektronok az alapállományba. a terminális oxidációba.) A reakciósor eredményeként a NADH pro­ tonjai a mitokondrium külső és belső membránja közé. Az elektronszállító rendszer legjellemzőbb molekulái a citokrómok. Mint ahogyan a foto­ szintézis fényszakaszában megismert elektron­ szállító molekulák.és energiamérlegben .

A biológiai oxidációt és az erjedést egyszerű kisérletekkel vizsgálhatjuk. melyet enzimek által képezett csatornák megnyitásával a mitokondrium egyenlít ki. A citokrómok szerkezete és működése a foto­ szintézis fényszakaszában megismert elektronszál­ lító molekulákhoz nagyon hasonló. A protonoknak a kinyílt fehérje­ csatornákon történő átáramlásakor felszabaduló energiát az enzim az ATP képzésére használja fel. Mi a szerepe az üvegcsőben lévő NaOH-oldatnak? Mit jelez a folyamat során a fenolftalein? Miért mozdul el befelé (a kémcső ürege felé) a fenolftaleines NaOH-csepp? Mi miatt változik meg a folyadékcsepp mozgása (olaj) a harmadik kémcső csövében? Mi az oka? 67 A 67. A folyamatokban kialakuló molekulák kilép­ hetnek a reakciósorból.1. és átkerülhetnek más fo­ lyamatba. A citokróm-c talán a legismertebb közöttük. Az aminosavsorrendjét illetően kisebb-nagyobb eltérések tapasztalhatók az egyes élőlényekben. mégis egymástól viszonylag függetlenül zajlanak le. a glicerinaldehid-foszfát). feszültség alakul ki.folyamatokban haszná­ lódik fel. ábra 2. gyakran egyidejűleg mennek végbe.energiaigényes . ingerlékenység. miközben szén-dioxid és víz keletkezik. ott alakulva tovább (pl. része a biológiai oxidációt folytató állat és növény lebontó folyamatát vizsgálja. A sejtek által megtermelt energiamennyiség 80-90%-a a mitokondriumban keletkezik. A glükóz és a borkősav az anyagcsere-folyamathoz szükségesek. 67. a kiindulási anyagok. A felépítő és a lebontó folyamatok szorosan összekapcsolódnak.1. A 67. emésztés stb. Mi lehet a szerepe az üvegedénynek és az azt borító alu­ fóliának? Hogyan változhat az Erlenmeyer-lombikban a hő­ mérséklet? Miért vattadugót használunk? Mit bizonyít az egyre erősödő habzás? Milyen vegyületet mutathatunk ki a lombik­ ban maradt folyadékból a reakció végén? A FELÉPÍTŐ ÉS LEBONTÓ FOLYAMATOK ÖSSZEFÜGGÉSE A különböző anyagcsere-folyamatok a sejtekben egymás mellett. Ezek összerendezését a folyamatok szabályozása biztosítja. hiszen ez a molekula perifériás fehérjéje a mitokondrium belső memb­ ránjának. elkülöníthető. Viszonylag kisméretű. Szinte minden aerob élőlény sejt­ jében megtalálható. azaz viszonylag egyszerűen kivonható.A LEBONTÓ FOLYAMATOK A belső membrán két oldala között töltés­ különbség. A kapcsolatot elsősorban az ATP és néhány köztestermék biztosítja. acetil-csoport. A biológiai oxidációt (1) és az erjedést (2) bemutató kísérlet . a köztes.) . része a kenyérélesztő erjedési folyamatát vizsgálja. Egy reakció végbemenetelét befolyá­ solja a szükséges enzimek és energia megléte vagy hiánya. Oxigént hasz­ nálnak fel. mindössze 107 aminosav alkotja. A NADH által átadott két elektron végighala­ dásával 3 ATP képződik. A citokróm-c aminosav­ sorrendje alapján következtethetünk az élőlények rokonságára.és végtermékek jelenléte a reakciótérben. A lebontó folyamatokban keletkező ATP a fel­ építő és egyéb (mozgás.1. ábra 1. ugyanakkor térben egymástól el­ határolva.

hogy a különböző anyagok lebontása közös úton történik? 1 mol glükóz 38 ATP-t szolgáltat. lebontó folyamata az oxigéndús környezetben lezajló biológiai oxidáció.oxigén­ tartalmától. ha erjedéssel bomlik le a sejtben.) L . 2 mol ATP-t. ELLENŐRIZD TUDÁSOD! Miért oszthatjuk három szakaszra a glükolízis folyamatát? Mi a szerepe a glükolízisben felhasznált ATP-nek? Milyen molekulákba kerül az anyagok oxidációjából felszabaduló energia? Miért fontos köztestermék a glicerinaldehid-foszfát molekula? Mely sejtek képesek a glükolízis folyamatára? Előnyös-e a sejtek számára. A növényi típusúak anyagfelépítésének alapja a fotoszintézis. 5. A heterotróf élőlények a táplálékkal felvett szerves molekulák anyagcseréjével nyert köztestermékek és energia felhasználásával építik fel saját szerves anyagaikat. Hol mennek végbe a lebontó folyamatok egyes szakaszai a sejtben? 10. (68. ha biológiai oxidációval. 6.így a sejt . 4.68 A SEJTEK EELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGCSERÉJE 68.1. A lebontó folyamataik minősége függ a környezet .1. 2. Miért szükséges. A felépítő és a lebontó folyamatok kapcsolata A többsejtű élőlényeken belül az egyes sejtcsoportokban. hogy az elektonszállító rendszerek (a fotoszintézis fényszakasza. a terminális oxidáció) membránhoz kötötten működjenek (színtest gránumjában. Mi a különbség oka? 8. Mi a szerepe a légzési oxigénnek a sejtekben? Milyen folyamatokban használódik fel közvetlenül? 9. de az egyes élőlénycsoportokban is eltérő anyagcsere-folyamatok mehetnek végbe. 7. citromsavciklus) esetében? 1. 3. mitokondrium belső memb­ ránjában)? Miért nem szükséges ez a körfolyamatok (Calvin-ciklus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->