VARGA

KATALI

N

F. GVORFFV

ANNA

RAJZAIVAL

MORA

FERENC

KONYVKIAD6

\\'

I

i:fv
~\

F. GVORFFV ANNA RAJZAIVAL

Harmincadik kladas

MORA FERENC KONVVKIADO

VARGA KATALIN

moso masa rn o s o d a j a

,

A sztJ/6kh6z

Az itt k6vetkez6 rnesek - mintegy a GOGOS GUNAR GEDEON clrml olvaso mesek6nyv tolytatasakent - a kisiskolasok nyelvtanulasat, illetve helyeslrasanak fejleszteset segftik. Egy-egy mesen belOI a pirossal kiemelt betOk vagy szavak mindig egy-egy helyesirasi szabalyt rejtenek. Attalaban a sz6ban forg6 hangokat, illetve betOket jel61tOk plrossal, a rendhagy6 esetekben pedig a teljes szot, hogy a gyerek jobban megjegyezze. Bar a kbnyv joreszt a rnasodikos tanul6k tudasszintiehez igazodik, az als6 tagozatos osztalyok tbbbi tanu16ja is kitOn6en hasznalhatja, hiszen a helyestras elsajatitasa gyakran eveket vesz igenybe. Termeszetesen ez a kbnyv nem tankbnyv, vagyis cel]a nemcsak a tanltas, hanem a szorakoztatas is. Eppen ezert lroja arra torekedett, hogy rovid, trstas tortenetekkel szolqalja olvas6it. Ez rnaqyarazza azt is, hogy akadnak a k6tetben mesek, amelyeknek nem celja a helyeslras qyakoroltatasa. A tartalomjegyzekben feltOntettOk, hogy az egyes rnesek miIyen helyesfrasi szabaly baqyakorlasara alkalmasak, s ezzel m6d nyflik arra, hogy a szOl6 vagy maga a gyermek kikeresse azt a rneset, amely a klvant helyesfrasi szabalyhoz kapcsol6dik. Evtizedes tapasztalatok bizonyitjak, hogy kladvanyunk ugyanolyan szeretetre talal mind a pedag6gusok, mind a kis olvasok korebsn, mint .testverkotete", a nagy sikerO GOGOS GUNAR GEDEON.

FUT A KICSI CSACSI
Fut, siet a kicsi csacsi, vele fut a kicsi kocsi, kicsi kocsin bacsi, neni meg a pici Piri s Berti. ki a finom kiflit keri, Ott a vajas kifli! A kosarbol vedd ki! A csacsinak nem adunk! Hiaba ri, nem adunk,

inkaob gyalogolunk. Gyalog rneqvunk Budara, odaerunk szerdara. Ott a hegyek magasak, a hegytet6k havasak. Hat a szankot, sitalpakat elhoztuk-e? Mondd meg! Si! Sir Juj, de siklik ez a sl! 5

ESO, ESS
Szall6 felho magasan erdo. mezd folott jar. Harem topog6 varju alv6 reten korbejar. Suru W! Gvonvoni l Itt veszett el a gyuru ! Villog6! Csillog6! Varjucsorbe ez val6! Eso, ess l Ide ess l Kicsi gyuru, fenyesedj ! SUfU W, ne rejtsd el! Csorunkben hadd viqvuk

el!

Esik eso retre. utra. hull a matat6 varjukra, de a gyu rut rejti f(j, Iapuleveles suru,

A KISRIG0
A kisriqo busan kuksolt teszken. Nem tudott futvulni. - Figyelj ram, kisriga, s mondd utanarn - oktatta az anyja. - Csirio, a, mi jo a dial A kisriqo hiaba tatoqatott, egy hang se jott ki a torkan, Rigamama setalni vitte, hatha ugy konnvebben megtanul futvulni, - Itt a to! Kisriqo l Nezd, a f(j gyonyorG I Kisfiu szalad ott! Kisriqo hamarast enekel. futvoresz l Am hiaba maqvarazott, hiaba futvoreszqetett az anyja, a kisrigo nerna maradt. Pedig a kis cinkek is biztattak : - Ez a to szol6t6! Ide j6 minden ehes kis rnadar. Mezlzu a 5z616 uqvebar ? A kisriqo csak ult busan, s hallgatott. 7

/

Hiaba sietett riqornama seqltseqere a tecske, a szarka, a tulernule, az okorszern. a kisriqot senki sem tudta megtanitani futvulni. Megharagudtak ra a kis madarak, s ott hagvtak eqvedu' a hosszu szalu fuves part szelen, Hat ahogy ott busiakodott, egyszerre csak odalopakodott a macska. Lassan, ovatosan osont, a kisrigo nem is vette eszre. csak amikor a farka veqe mar a macska mancsaban volt. Huss! - kiszakftotta rnaqat a macska mancsabol. s felrepult a kortstara. - Milyen karl Szomoru. hoqv a ]o. finom husu kisriqo elrepultl - nvavogta a macska. Akisrig6 rnerqesen visszacsipogott: - A riga nem eqer. uqvsbar ? Nem val6, hogy a csuf macska rneqis ide jar! Azzal mar repult is to va a kortetara, Ororneben. hogy meqrnenekult, eszre sem vette, es futtvoqni kezdett: - Itt a t6! Kisrig6! S lam, a ta gy6nybra! Csiri6, 6, mi jo a di6, s milyen szep tenn a vilaq !

sz

3.

0, TE
Sihi! siklik a gyalu. Dolgozik a marabu. Hazat epit rnaqanak, no meg Samu fianak, Osszeszalad a falu. Dolgozik a marabu ! Nezd a hazat. kek falu l A kapu meg domboru I

MARABU
Hornlokzatan babu van. Laban aranysaru van. S 011 egy daru! Mily kiinnyO! Mintha szallna l GyiinyiirO! Hat az ablak s a zsalu? Mondd, hoi maradt, marabu? HO, bizony az lemaradt! Ablaknvilas nem maradt.

e

K6kad, gunnyaszt, marja bu. a marabu. Batyu kerul rnarkaba. utilapu talpara, s rnaris fut a kert alatt. moqotte fia szalad.
szornoru

S a hazaban egyediil arva tucsok hegediil: DO! DO! HegedO!
Ez a n6ta keserG!

9

MONOOKA
Tuzet vittem, elejtettem, tOzbe majdnem beleestem, tuzes volt a lapatom is, meggyulladt a kabatorn is. Tfiz l Tuz! TOz! Ne jatssz vele, lasd. hogy tOz !

Kutat astern. kutarn astern. kut vizebe belelattarn, kutban bekat nem talaltarn, rniert mondod, hogy ott lattarn? Kut ' Kut! Kut l Jaj, de tiszta ez a kutl

Vizbol mertem, vizet mertem, vlztol en is vizes lettem. Mert a vizbe beleestem, vfzre tobbe nem mehettem. Viz! Viz! Viz! Jaj, de hideg a rnelv viz /

H [don jartarn, hfdon alltarn, onnan masik hidat lattarn. az en hidam hajlott, ringott, a rnasik hid alig ingott. H fd! Hid! Hid! Jaj, de karcsu a ket hid!

Utra mentem, utas lettern,
erdorn utiat en nem leltern,

utr61 utra tekeregtem, s a j6 utat rneqsern leltem. UtI UtI UtI Hova kanyarog az ut?

KI VITTE EL A PIROS ALMAT?
A kis sunnek volt egy illatos. piros almaja. Ott orizte a kuckojaban. a fonnyadt fLl alatt, Egy alkalommal a kis sun elment gallyat gyGjteni. J6 messzire berm jart a tak kozott, Mikor kuckojaba visszatert, hasztalan kereste az illatos alrnat. - Ki vitte el a piros almarnat? - En nem - makogott a m6kus.
En nem! - vinnyogott a borz.

- En nem! - vakkantott a r6ka.

Eppen akkor jott arra a medve. Meghallgatta a kis sun tortenetet. figyelmesen rneqnezte a rnasik harem allatot, majd igy sz6lt: - A r6ka dugta el! - Honnan tudod? - csodalkozott a kis sun. - Ott van a szajaban- brummogta a medve. - Nezzetek csak, hogy kidudorodik a bal potaja I A r6ka kiejtette a szejabol az illatos, piros almat, s elfutott a surube.

CSIZMADAL
Hazasodik a mane, a mane. Van-e haz itt elado, elado? Nincsen itt mas elado, elado csak egy csizma. t.akhato ? Lakhato l Erd6n-mez6n aki van, aki van, ma meg tancolni akar, mind akar. Nosza, fogjuk a csizrnat. a csizrnat, epltsuk be a tisztast. a tisztast,

Csizrnaszaron a man6 mit haslt? Harem nvilast kanvarit, kanyarft. Eqvik lesz az ajtaja, ajtaja, ett6 lesz az ablaka, ablaka. ,at

a m6kus mit seqtt, mit segft? Pires tetot sikerlt. sikertt

egy elhagyott erny6b61, erny6b61, s kernenvt huz egy vascs6b61, vascs6b61.

a pocok mit seqit, mit seqit? Fenvotorzset telhasit, szethasit,
Hat t6 r Abb61 keszlt aqvakat. pol co kat, szekrenveket szekeket, - epp hetet.

Hat a beka mit seqlt, mit segit? Kerek kertet bekertt, bekerit. 1, Hat a cincer mit seqlt. mit segft? Kertbe rozsat teleplr. telepit, Hat a hangya mit seqlt, mit segit? Boqracsban hagymat oint. hust puhit, kaposztat is savanvn. savanvn. s a tisztason rneqtsnr, rneqteru. Hat a cinke mit seqlt, mit seqlt? Koszorut fan. Hogy virit! Mint virtt l Szeplti a menyasszonyt, menyasszonyt, Tunderlaki kisasszonvt. kisasszonyt.

/

I
I
Hat a nasznaqv mit gurit, mit gurft? Szorpos hord6t. Ez h sit! Ez ud it! Razendit a zenekar, zenekar, virradatig sz61 a daJ; dana-dan.

u

Es6 tarnad. ujjujjujj, ujjujjujj! Visit a szel. Juj, de fuj! Juj, de fuj! De a nasznep rneqse fel, mit S9 fel : csizrnaszarba belefer, beleter.

I. I'

\

ZSIMBES-ZSEMBES

DUMPO-JUMBO

Zs.rnbes-zsernbes Dump6-jumb6 reggel 61a nagy kinban van. Elveszett a buvos ecsetje. Hova tette? Hova rakta? Sem a karnraba, sem a szobaba. sem pedig a konvhaba. Kiszalad a szinbe. 011 sines. Jiin be. Bepislant

minden fi6kba. Meg a szeneskarnraban
porban. Sehol sines.

is turkal egy kicsit a tavalyi szeriTegnap gokal szombat volt, s a lenvira-

festeqette. Kiszalad a hatarba. de a buvos eeset a lenben sines.
- Mi lesz igy mar enbelolern? - K6nnyes szeqeriv Zsimbes-zsernbes Dump6-jumb6 szernpillaja.

nlt?
it!

Szeqenv Zsimbes-zsernbes Dump6-jumb6 nem ken be mar tobb viraqot. nem piittyiiz mar tobbe gombat? S Ian mar liilgyiin himbalodzo egyellenegy levelei sem festhet tobbe ? - Lehel, hogy a Sempely-sompoly nagy Sompolyg6 elcsente az ecsetet nagy alattomban? Egy vadkanban tobb a j6 sziv, mini abban a Sempely-sompoly nagy Sompolyg6ban. Tan berakta gyomba, romba vagy limlomba? terul-tordul Zsirnbes-zsernbes Dump6-jumb6, am az ecset nem kerult meg. Ejnye, ejnye, Sempely-sompoly Jar a szeqenv Zsimbes-zsernbes nagy Sompolyg6! Hat nem latod ? Dump6-jumb6, jar az erdon, jar a reten,

fuji fel:

Ember vagy te. Sempely-sompoly, barha apr6, mini egy liikmag? Tan a tilled olyan tornpa, hogy nem hallja, Zsirnbes-zsembes Dump6-jumb6

mint szipog s sfr?
Mindhiaba. Sempely-sompoly nagy Sompolyg61 fiild elnvelte. Azonban a Zsimbes-zsernbes Dump6-jumb6 hazaerve nagyot ugrik ororneben. Az asztalan mi hever ott? Friss vaszonba becsavarva ott a buvos eeset epen, Talan bizony el sem veszett? Bizony Ott volt az asztalon elejetol vegig. hogy nem!

*\

ANNA, EDES ANNA ...
Anna, edes Anna, kell-e piros alma? Piros alma nem kell, kosaradba tedd el !

Anna, kicsi Anna, mint az DZ, suhanna. Kimenne a tora. szep koszorutfonna.

Anna, edes Anna, ne menj Ie a tara! Csattog mar a vlllem.' s hu II a zapor, k islany!

Zsak rnakjat a sun karnrajaba rakta. - Hiaba dugtad el I Zsaktol es rnaktol megszabaditalakl -vihogta a roka, Fogta a zsak rnakot, es sajat kuckojaba vitte. - Mit latok I - cincogta a kis eger. - Egy egesz zsak rnak. A kis eqer csendben kiragta a zsakot. es a mak felet elhordta. - Ki raqta ki a zsakot? - tGn6datt a r6ka. - Talan a csiga? - cserregte a csoka. - 0, te oktalan, hiszen a csiga fogtalan, nem raghatta ki! Kopogtattak. A sun es a medve kereste a zsak rnakot. - Nyisd ki, r6ka I - Hoqton nyitom - vinnyogta, mikozben a zsakot a leglels6 polera dugta.

o

- Hova tetted a makorn ? - futkosott a kis sun. - Nem is lattarn - rebegte szeliden a r6ka. Am a mak a Iyukon elejuk sz6r6dott. - Hoh6! Te maktolve]] Most megfogtunk! - dorrnoqte a medve. - Fele makom oda lett! - szipogta a sun. - Ne sirj, kis oktondi! - vigasztalta a medve. - Ami maradt, hazaviszszuk. s a kerek sajttal meqterul a karod. - Mifele kerek sajttal?! - uvoltott a r6ka, mert rosszat sejtett. - Amit a sunnek ajandekozol - mormogta szlqoruan a medve. A r6ka busan indult a sajtert, - Fektelen allat mindig p6rul jar! - cserregte a cs6ka. A r6ka ektelen haragra gerjedt, s a csokahoz vaqta a sajtot. A cs6ka azonban felrepult a tara. - Maktolvaj! Maktolva]l - cserregte ott is vidarnan, Au61 kezdve a r6ka as a cs6ka keruli eqvrnast.

\

.,
1 " \

,
\

-,

\

\."

\

\\\ \
\
\

\,

\

\

\\

,

EZI, AZI MEG AMAZI ...
dve.
/isz-

Ezt a szoknvat keszitettern.
Latod ? Szepen kihimeztem.
Cerna veget megcsom6ztam,

Azt az asztalt ide tettem.

s itt a szelen korbehuztarn. Tube uj cernat betuztern. szoknya aljat jol feltOztem. Szivem rneqis marja a bu, rnert a szoknya igy is hosszu, Ezt, azt meg arnazt, vaq] Ie rota egy araszt!

Ezt a kistekn6t ratettern. Babaruharn beaztattarn. vegig jol beszappanoztam. Elszaladtam, visszatertern.
Hoi van a viz? - nagyot neztem I Tekn6ben eseppet sem leltem, kifolyt, mire felfedeztem. Azt, ezt meg emezt, ez a tekn6 mar ereszt

l

.
~
t-,

V

/Iif

,'

Itt a haz s kert. Ut van kozte. Ezt a csokrot Pal kotozte. Egy szal rozsat ide tuztern. egyet meg hajamba tOztem. Tobbi rozsarn szetosztottam, .Julcsanak kett6t is adtam. Aztan estig lepket Oztunk, Palla! abecet betfiztunk . Ezt, azt meg arnazt, igy koszoritjuk a tavaszt!

~~~"

II ,!

V

-,

SEMPELY-SOMPOLY NAGY SOMPOLYGO UTAZASA
Mi az a nagy surqes-forqas lenn a parton? Mily~n fust szall ? Vizben vajon mi az, ami feketellik ? Talan bizony Sempely-sompoly nagy Som-

polvqo hazat epit?
Se nem hazat, se nem viskot, Haiot eplt. Sa hajohoz uszalvt keszlt, Kik utaznak a hajoban? Kik utaznak az uszalvon ? A hajora csupa j-t ir.. Az uszalvra csupa lv-t fest. Sempely-sompoly nagy Sornpolvqo. milyen ujabb trefa keszul ? - Kesz a hajo l Beszallas lesz! - rikkant vigan Sempely-sompoly nagy Sornpolvqo. - Ugyeljetek a dalomra! S alljatok be majd a sorba! H ajora szallhat: H ajora lephet: .Johet meg: a varju, a heja, a fur] s papaqaj, a borju. a lajhar, a ju 11s jaguar. a juhaszkutva, sulbol is a tarajosa. .Johet a medve, a nagy jegesmedve. S kinek a kedve, oly bus a kedve, janet a javorszarvas. a kedves Javor is. S termeszetesen johet a makimajom. Mert nelkule a hajo csupa unalom.

- Vak! Vak! Vak! - vinyit fel a selvernpincsi. - Hilt en? Tan itt maradok? - Teqed az uszalvra raklak! Ott a beWd! Hisz olvashatod! Uszalvra szallhat : a pulyka, a harkalv, az olvv s a bagoly. Uszalvra szallhat: a qolva. a karvaly, a keselvu es a foqolv, Uszarvrarnaszhatszhat, kis selyempincsi, sa qodolvs is es a cobolv, Bodul a kurt, csobban a viz, elindulnak. Sempely-sompoly nagy Sompolvqo korrnanvozhat, De mi repul ott az egen? Nem is egy, de eppen ketto l Nezd! A siralv l A rnasik a sereqelv lesz! Lemaradtak az uszalvrol? Sempely-sompoly nagy Sornpolvqo, oroluk meqfeledkeztel? - Uljetek Ie az uszalvral - kialt vigan Sempely-sompoly nagy Sompolvqo. Majd a leqbon megpillantja a felszallo papaqejt is. - Ejnye, Lori! Te. a hires-nevezetes okossaqu zold papaqaj. mit keresnel az uszalvon ? A te beWd a hajon van I A nevedben j betu van! Ne felejtsd el sosem, Lori!

Le is usztak a tengerre csuda vigan. Egy hajoval. Egy uszallvat. A nagy hajon csupa j alit. Az uszalvon csupa Iy volt. igy lehetett tudni, hogy a mi baratunk. az a hires Sempely-sompoly nagy Sornpolvqo mit is szalllt.

KERESD A pARJAT!
1 Vassal vasal a furqe kovacs. Tuzzel tuzeli, fujtatja vasat. Szeggel szegeli a patk6t Bence lovara. Elkeszul-e a patkovasalas valahara ?

2
Het zsak tollat rakok en a vagonba. Eltolat a vonat, elviszi Kukutyinba. Zsakorn kiszakad, s kirepul az a sok toll, het szal pihaszal szall a halomb61. Hallom, Benedek kocog el mellettem Sipekere. Raszall az a het piheszal az orra heqvere, Fujja a pihet, (iz], fujkalja oraszarnra, fejjel fejel nverqere s a tarka lovara. Egyet jobbra fu], harrnat balra fuj, s marad harem. M indharorn megpihen a nvalkara vasalt barna kabaton. lsv hat Benedek nyugton kocog is tova veqre, Harem piheszal utazik vele el vfg Sipekere.

£/..
.

3
Vettem magot, elvetem. Puha folddel befedem. Hogyha kikel a nvaron. a gazt ki kell kapalnorn.

4
Megvagtam az ujjam az u] bicskamrnal, juhahe l Kosse be Julcsa tiszta gyolccsal, hej-diri-do l Arra [ott eppan B6dog s6gor, es telkialtott: juhahe l Nem maradt epen a kis bicskadtol, hej -diri-d6! Nemcsak az ujjad, az u] ruhad sem, juhahe l Vegig az ujj csupa veres, hej-diri-d6! Veres lesz erte puszta bared. hej-juhah6!

t

5
Potyog a meggyem. Megyek. Leszedjem? Estere mar. Potyog, lepottyan, fejemre koppan, kopog a meggy.

DIB-DAB,

DARULAB

Csoka csipte, roka lopta I Ezt a labdat Bence dobta. Dornotol haziq repitette, azt a teszket, jaj, leverte, roptiben majd szejjelszabta, hullt a verebtoll alatta. Dib-diib, darulab. tarka kutya mezitliib.

Bence dobta, Miska kapta, ahogy ruqta, lalhoz csapra, faltol, labtol elgurult, kuszobtol visszagurult. Itt a labda! Ott a labda! Vigyiizz! .Joska el ne kapja! Dib-diib, daruliib, tarka kutya rnezitlab.

t

Csoka csipte, roka lopta! Ezt a tancot mack6 ropta, Dobtol zengett a videk,
Sun is jarta kicsiket.

Mackorn. fordulj! Most emelj fol l Nehez vagy a zabpehelyt61! Liibad Iassu. Csapda csapta? Dehogy! Farkas megharapta! Dib-diib, darulab, tarka kutya mezitliib.

A KESZTVO LAKOI NVARALNI MENNEK
Megerkezett augusztus, a nvaralas h6napja. A kesztvu lak6i CItrakeszulodnek,

HOl?
A pocok a kesztvfi naqvujjaban, a cinke a rnutatoujjaban, a beka a kozepso ujjaban. a szarvasboqar a gyurusujjaban s az oreq. rovidlato hangya a kisujjaban.

I

!

treninqruha, nak.

EI6kerui a sok-sok nvari holmi: furdoruha. szalmakalap, uszoqurni, sz6ges cipo es meg sok mas. A kesztvu lak6i becsornaqol-

HovA?
A pocok borondoe. a cinke kezitaskaba, a beka hatizsakba.
a szarvasboqar sportszatyorba

s az oreq, rovidlato hangya fedeles kosarba.

Mar csak ket nap valasztja el 6ket attol. hogy elutazzanak.

HovA?
A pocok Olaszorszaqba, a cinke a bolqar tengerpartra, a beka a Magas- Tatraba. a szarvasboqar a Balatonra s az oreq, rovidlato hangya Pornazra.

25

Veqre rajuk virrad az utazas napja. Elbucsuznak indul a maga valasztotta jarrnuvon.

oqvrnastol.

s ki-ki el-

MIN?
A pocok repuloqepen. a cinke gyorsvonaton, a beka aut6buszon, a szarvasboqar motorbiciklin s az oreq. rovidlato hangya szekeren.

A ket het nvaralas mindenkinek kellemesen hogy elrneselhessek eqvmasnak elrnenveiket,

telt el. S mar alig vartak.

MIROL?
A pocok a muzeurnlatoqatasokrol, a cinke a tengeri furdesrol. a beka a heqvrnaszasrol, a szarvasboqar a vitorlazasrol s az oreq, rovidlato hangya a tvukok

eteteserol.

M ielott azonban hazaindultak valami kedves ajandekot.

volna, mindenki

vasarolt a tobbieknek

MIT?
A pocok val6di, amerikai konzervleqvet, a cinke negy uveq tengervizet, a beka meqmaszhato torpe sziklakat, a szarvasboqar egy csipet tihanyi visszhangot s az oreq, rovidlato hangya egy kosar papsajtot.

26

A hazaerkezes napjan a kesztyO tenverebsn klubnapot tartottak. S tiz orakor mindenki aludni tert a kesztvti ujjaiba.

HovA?
A pocok a kesztyO naqvujjaba, a cinke a mutatoujjaba, a beka a kozepso ujjaba, a szarvasboqar a gyOrOsujjaba s az oreq, rovidlato hangya a kisujjaba.

CIPOvAsARLAs
Szazlabuek nagy gondban vannak, mert huvosodik az ida, s mind a harem kis szazlabunak szukseqes lesz majd kiscipo, Harornszaz lab: az szazotven par! Szomvuseqesen sokba lesz! Erre a harorn esemetere ramegy az eqesz kereset! Sajnos, rnindharom iskolas mar, nem hordhat felvaltva egy cipot, s legfeljebb ha a legkisebbik orokli, mit batvja kinott, igy is marad eppen ketszaz lab, sarra kell szaz par kiscipo. s a Cipdboltban btven parnal tobb talan meg sem veheto. Nines mas hatra. majd kesztvfit huzunk minden rnasodik par labra legfeljebb iden egyik sem megy korcsolvazni a Dunara,

),

A KISKENGURU
A kiskenguru

busan nezi anyja zsebebsn kuksol6 paranvi kis testveret. - Az en zsebem rniert ures? Hadd hordjam a zsebemben en is a babat l Hiaba keri anvjat, hogy adja oda a zsebebe a kicsit. - Ne csacsiskod]. kiskenguru! - mondja kengurumama. - Minden
ures a zsebe. Viselkedj rendesen!

kiskengurunak

- De en unatkozom I - huppoq a kiskenguru. - Szedjel viraqot l Vagy hordjad a len yes kbveket egy kupacba. Mind a kett6 kitlln6 jatek. Ahogy ott buslakodik, arra lut a gyikocska. - Gyikocska! Gyikocska! Nem akarsz egy kicsit utazqatni? Szivesen beteszlek a zsebembe. A gyikocska j6szivG, igy hagyja, hogy a kiskenguru a zsebebe gybmbszolje.

Fut sebesen a kiskenguru, a zsebeben ott kukucskal kifele a gyikocska. Hanem a gyikocska hamarosan megunja a jatekot, s egy 6vatlan pillanatban kisiklik a kenguruzsebb61, s marls eltGnik a kovek kozt, 29

Sir, huppog a kiskenguru. Arra repul a csavarg6 zebrapintv,
- Ne buslakodjal, kiskenguru 1Ha akarod, szfvesen beulok a zsebedbe egy cseppet. - Szaladjunk? - kerdezi a kiskenguru a zsebeben elhelyezkedett zebrapintvtol, - Szaladjunk - mondja a zebrapintv. A kiskenguru ismet szaladni kezd, mikozben jokedvuen kiabalja : - Adjatok utat a zebrapintvnek l - Maradjatok csendben! - inti Ie oket az egyik kengurumama. - EIaludt a kisfiam! - Aludj te is, zebrapinty! - fog bele az uj jatekba a kiskenguru. Hanem a zebrapinty aludni nem szeret, igy azutan hamarosan ki is repu] a kenquruzsebbol, Egyedul marad a kiskenguru. - Mit tegyek a zsebembe? Mi legyen a kengurubaba? - rugdossa merqesen a kavicsokat. Egyszerre csak egy hosszukas kavicsra lesz figyelmes. - Te leszel a kengurubaba - emeli fel a foldrol a kiskenguru boldogan. Egy kicsit jarkal a kovel, de a ko sem nem sziszeq. sem nem csipog.

o

0

00

..

90

- Ugy latszik. eggyel nagyon unalmas setalgatni. Szedek hozza meg egyparat- mondja a kiskenguru, marls hajol a Ioldre. hogy szedje a kavicsokat. - Egy, kett6, harem. igy ni. Most negy kavicsom van. Neggyel mar lehet valamit kezdeni. Fut, szaladqal a kenguru. Zotvoqnek a kavicsok a zsebeben - csipognak! -, orul a kiskenguru. Hanem az egyik kavics eles hegye telserti a beret. Sir, huppoq a kiskenguru, siet kenqururnarnahoz, - Mindig mondom, hogy el6bb qondolkodjal. s csak azutan cselekedj! - korholja kengurumama, s bekeni a kiskenguru beret faggyuval. - Kiskenguru! Kiskenguru! - kialtoznak a szornszedjai. - Gyere, hordjunk homokot a kis arokba. Befedjuk a kis arkot homokkal. - Mindjart - kialtja a kiskenguru -, csak el6bb elbucsuzorn a kavicsokt61! Parperc mulva mar ott nvuzsoq 0 is a kis arok felett. Elfeledte minden gondjat, bajat. - Ne tolakodjal ! - inti Ie 6t egyik tarsa, - Hagyd a kisebbeket is hore
)-

mokot sz6rni.

1-

u
J.

ALOMSZUSZEK KISKAKAS ...
Alornszuszek kiskakas elaludt a fa alatt, Pedig nem a karcsu hold sapadt fenve vilaqolt, dagadt kepf nap sutott, s az 6ra hatot utott. de a kakas csak aludt, nem verte fel a falut, nem verte fel j6 koran, hajnaloknak hajnalan. Szedte-vette, teremtette, furgeseget hova tette az a szuszi kiskakas? Szidta anyja, szidta apja, korholta a duhodt gazda, am hiaba, a kakas csak aludt a fa alatt. Ejnye, pedig de szeqvellte. mikor ebredt, de restellte, hogy nem tudta felkelteni, rnelv almabol ebreszteni hazat, 61at s a falut. De hlaba l Elaludt.

Most aztan nevetik, a szurit is kiteszik. hogyha netan hoi nap is elleledne folebredni. Uccu! Gyorsan elszaladt, az orashoz beszaladt. s vett egy orat. Vekkerorat, este lei huzta a srotjat, es nvuqodtan lefekudt, Masnap. hogy az ora ut. uzsgyi ! - maris lei rebbent, keritesre felreppent: - Kukuriku l J6 napot l A leglrissebb en vagyok. En koszontorn a napot. Em koszontorn ily koran, hajnaloknak hajnalan.

CSIMPI-CSAMPI
Honnan jossz. te Csimpi-csarnpi kiskacsa? 861-bal-b61, most jovok a varosbol Hova mesz, te Csimpi-csampi kiskacsa? 8a-be-ba, elmegyek a lagziba. Hoi a lagzi, Csimpi-csampi kiskacsa? 8an-ben-ban, a hatsaqi faluban. Mit faznek ott, Csimpi-csarnpi kiskacsa? Et-ot-at, turos-tejes _puliszkat. Miral esztek, Csimpi-csarnpi kiskacsa? R61-ral-r61, rozmaringos asztalr61. Hova ultok. Csimpi-csarnpi kiskacsa? Ra-re-ra, tulipanos locara Kivel tancolsz. Csimpi-csarnpi kiskacsa? Val-vel-val, kerek feju Mityuval. Meddig jared, Csimpi-csarnpi kiskacsa? Dig-dig-dig, vele jarom ejfelig. Hova mesz meg, Csimpi-csarnpi kiskacsa? Hoz-hoz-hez, elmegyek a kerteszhez, Hoi a kertesz, Csimpi-csarnpi kiskacsa? Nal-nel-nal, lent lakik a rnalornnal. Kinek veszel viraqot ott, kiskacsa? Nak-nek-nak, viraqot csak magamnak.

PEPITA KOZSEG
Pepita kozseq hires kozseq, Pepita benne minden. Pepita hazsorok. pepita fGzsarok tarkallanak a pepita uton. Hatarat pepita tenger rnossa. Fenn az egen pepitak a telhok. S pepita a nap. Persze nem esada, ha pepita att a fenv is, s pepita esizek futvoresznek a pepita ligetben. Tiz sor pepita muskatli miigiitt csucsul a csizsor. es szunet nelkul vidarn a dal:

Pepita eg, pepita ta] l Pepita leg, pepita nvar I Pepita itt a legszebb lany is I Na es pepita a faszl6s kalacs is. A legszebb pepita dal mindenkit ide csal l Pepita! Pepita! Pepita esiz! Csi-csiiz l Pepita itt a cslz l

Pepita itt a rneh, a pille, a darazs

is. S terrneszetesen

pepita a rnezser,

amit a pepita mesterek esterikent isznak, mikiizben hajtoqatjak : - Ezam az eqeszseqes l Ettal a kedvunk oly keszseqes. hagy pepitara szojuk a vasznat, es pepitara festjuk ki a szobakat ! 35

Pepita a szokokutban a vlzsuqar is. Pepita a lovas szobor diszsapkaja. Terrneszetesen pepita itt a csosz, s pepita a botja, a sapkaja. Itt iqazan vidam a csoszseq ! Mert soha ninesen hoseg, s a pepita gyerekek aly illedel mesek, hogy az rnar tobb anna I, mi nt amit egy pepita fel nett elkepzelhet. Ha azt rnondjak : -Itt a konvv. otvassatok l - Vagy azt. hogy: A szarntanlecket meg kell lrni l - Vagy akar azt, hogy: -A fogatakat megmossatok l -a pepita gyerek ugrik, mint a furge pepita urge. Termeszetesen a pepita rnacskaban, pepita rokaban nines egy esipet ravaszsaq se, fgya pepita kutvak nem is uqatjak meg oket. Minek ugassak ? A pepita maeska sosem karmal, s a pepita r6ka kizarolaq pepita lapulevelet vacsorazlk. S ez mind szfntiszta iqazsaq l Ugye, esuda hely ez a pepita kozseq? Erdemes ana, hagy felkeressek l

36

KABATMESE
Elindult, menl a nagykab<it az uton at, a h [don at: - A hidkorlatot attororn ! S ki nem all felre, fellokorn ! - Hoho - szol ra egy ven riqo -r, csucstorqalomban nem val6 ily kerge szaquldas I Fogom, beulok s elkormanvozom! AminI foqadta. ugy is tett. Korrnanvosfulke lett a zseb: a bal telso zseb. S mily csuda! Haladtak. Hidon lui Buda kerult elejuk. Mergesen egy kes allt az utszeqleten : - Meddig kell varnom? Mig kino szakallarn? No, ez kilun6! Csucsforqalornban docoqunk ? MinI ocska barka. pofoqunk ? - Beszallas - szolt a naqvkabat =, s viselje csendesen maqat I Docoqott. menl a naqvkabat az uton at a teren at.

Kozben ket zsebe tele lett. A meqalloknal felszedett mindenkit. aki arra vart : radlrqurnit, qombot, pipat, okolnvi. szopos. vak ebet. harem nyugdijas verebet. egy tar borotvapamacsot s eqvinfluenzas szivacsot. S docoqott vigan. Ily csudat l Lehagyta mar ven Obudat, mar ott docoqott Megyeren, s meg mindig volt, kit felvegyen: - Huzodjunk beljebb 1 Borzalom! Remes ez a csucsforqalom l

Kerem el6 a jegyeket! Agyonnyomjak a gyereket! A kocsi megtelt! lndulas l Elkesunk l Menji..ink mar tovabbl Es mentek, most mar sebesen, mint kinek nines csepp esze sem. Lehagytak minden qepkocsit. teheraut6t, csukl6s trolit, Csupig volt mar a felsa zseb, az osszes kul'sa s bels6 zseb. Akinek benn hely nem jutott, a gomblyukakra felfutott, ott csi..iggeszkedett peckesen : - Mina kenvelmes idefenn!

A varoson lui" ily csodat, talaltak egy nagy pocsolvat. Korulfoqtek mind egy szemig, s labat aztattak estelig.

Bokorban halt a tarsasaq. takar6 lett a naqvkabat. Altat6dalt, a fG kozott. egy togpiszkalo dunnvoqott, .

38

MOSO MASA MOSODAJA
Meso Masa, a szorgos medve mar kora reggel rnunkahoz latott Nem is akarrnilven rnunkahoz : egy nagy tablara piros betGket testett. majd kiszegezte kedvenc tajara. Nernsokara osszeszaladt a szornszedsaq. s klvancsian betuzqette a tabla feliratat.

MEGNViLT

A MOSODA
KERESSE FEL BUNDAT

AKAR (jJ BUNDAT? MINDEN

MOSODAMAT MOCSKOS MOSO MASA - Ez lesz csak az igazi mulatsaq l - rikkantott a minden leben kanal csuklvas majom. - Segitsek 7 - Koszonorn. de mar van seqitseqern - felelte Moso Masa. Az egyik la teteierol elokerult Meso Masa kisoccse. Misu is. - Gyujts rozset - mondta Moso Masa -, mert nemsokara meqkezoodik a naqvrnosas. Moso Misu furgen maszott far61 tara. Reccsent a sok szaraz 8g, s nemsokara ott alit a halom rozse a patak partjan. - Mit segitsek? - kerdezte Misu. Moso Masa surqott-forqott. mikiizben Misunak is mindig talalt ujabb es ujabb leladatot: - Gvujts tuzet a katlan ala! Segits a dezsaba vizet iinteni! Keszits ki kiitelet is! Feszitsuk ki ket la koze l Mikiizben Moso Masa es Misu surqott-forqott, egymas utan megerkeztek a rneqrendelok.

TISZTARA

MOS

Eisanek a kenves hermelin erkezett: - Tisztits ki, kerlek. mert valami raesett a hatarnra, s csupa lolt lett hefaher szorom. Loccsant a viz, habzott a szappan, s a hermelin nernsokara ott luggiill bundastul a kileszitett kotelen, - Nem gondolod, hogy elzsibbadok? - Sajnalorn - valaszolta Moso Masa -, de rnaskeppen nem tudlak
rneqszarltani.

Freccsent habzott a viz, folvt a szorgos munka, s delre 011szaradt a 39

kotelen a csuklvas majom, a nyugtalan zerge, a csikos tapirkolvok, a szemfules r6ka, a puma es harem reszketeg nvul. - Meddig kell itt gubbasztanunk? - kerdezte a puma. - Amig Ie nem megy a nap! - kozolte Mos6 Masa. - Meg szerencse! - s6hajtott a harem reszketeg nvul, Sotetben konnvflszerrel kereket oldhatunk! Cseppet sem baratsagos a puma kepe. Meqerkezett a fekete medve : - Tisztlts ki engem is, kedves rokon ! A kedves rokon mastel 6raig csutakolta a medve gubancos szoret, Hanem ahogy feltette a kotelre. az egyik fa nagyot reccsent s kettetorott,

Mondanom sem kell, hogy az osszes kimosott allat letocskavarodas tarnadt egyszeriben! A medve alatt 011lapult a kenyes hermelin. A nyugtalan zerge hatara raesett a csikos tapirkolvok. A roka a puma alatt nvoqdecselt, S a harorn reszketeg nvul haromtele guru It. - Ez am az igazi mulatsaq ! - rikkantott a csuklvas majom, s jokedvuen tocsogoll a kidtllt vizben. - Kezdhetjuk elblr61az eqeszetl - sohajtott Moso Misu. Az aliatok zsivajogtak, zuqtak : - Teljesen elzsibbadt derekunk, labunk! Szo sem lehet az ujramosasrol l
esant a fure. HO, micsoda

- Baratairn l Legyetek turelernrnel l - kerlelte oket Moso Masa. - Ne keltsetek rossz hiret rnosodamnak. Semmiseq az egesz! Percek alatt keszen leszek. Keszlts. Misu, uj furdot a vendegeknek! De az allatok kozul csak a hermelin es Szernfules hallgatott

ra.

- Kockazatos nekunk az ilyen baratsaq l - kialtoztak a nyulak, s furqen elfutottak a qvanusan nvujtozkodo puma elol. A puma villarnqvorsan utanuk ugrott, de meg ravicsorltott _ a esfkos tapirkolvokre es a zerqere, fgy azok is jobbnak lattak, ha kereket oldanak. Moso Masa busan sikalta a hermelin kenves feher szoret. - Nines ezekben az erdei vadakban semmi kulturaltsaq ! panaszolta. A hermelin es a r6ka engedelmesen csuqqeszkedett a kotelen. - H laba. a muveltseq aldozatokkal jar! - suqta Szemfules. A sotetseq bealltakor elocamrnoqott a lajhar is. - U gy hallotta m, hogy itt tisztltj a k a piszkos bu ndakat ! - Zarora l - rikkantott Moso M isu, s leemelte a kotelrol Szemfulest es a hermelint. - Hogyhogy zarora? - margott a lajhar. - Hat illik ez? - Az egasz napot ataludtad I IIlik ez? - valaszolt Moso Masa, as felfutott a fara aludni.

ATKELES A TENGEREN
Mos6 Masa, ki oly uqves. Bizony! Ki nem latott meg nagy vizet. Bizony! Mos6 Misuval utra kelt, sebes foly6 hatara kelt. Bizony! Egy k6kuszdi6ban utra kelt. Bizony! Kokuszdiohej oly konnvu l Hoh6! Kivul szoszos meg qornbolvfi, Hoh6! Ketten befernek. Epp eleg ket rnedvenek a csepp tenek. Hoh6! Egy kokuszdiohej uszik ott. Hoh6! Hova, hova ily konnveden? De kar l Ne sirjatok, a konnvekert de karl Mi elrneqvunk a tengerig, s hajokazunk is estelig. De kar l Mos6 Masa elbucsuzik. De kar r Isten veled, erda, viraq l Ugy am! Meqnezern. milyen az ovilaq l Ugy am! Itt minden rnunkarn elfogyott, a dzsungel tiszta. kimosott. Ugy am! Hat atkelek a tengeren. Ugy am! Tul tengeren s az Alpokon. Gvuhe l Mosodarnat majd megnyitom. Gvuhe l Maszatos allat s kisgyerek. nalarn az mindig egyre megy. Gvuhe l Beszappanozom s megmosom. Gvuhe l Mos6 Masa, ki oly uqves. Bizony! Atszeli, lam, a nagy vizet. Bizony! Furkeszi egyre: hoi a part? Mos6 Misuval erre tart! Bizony! S megcsutakolja ket fuled. Bizony!

A TOJAS
Szemfules, a r6ka, szornoruan nezte a hul16 oszi leveleket. - N ernsokara itt a tel! S isrnet fazhatok! Bar len nek fecske vagy qolva. s ne kellene itt dideregnem eqesz telen, Ahogy busan rugdosta az oszi avart, egyszerre csak egy ujsagdarabkara lett figyelmes:

igy torrent. hogy SzemfUles meg azon az esten sorra felkereste baratait: Moso Masat az allatkertben es Zorqot, a borzot. a kozel i kiserd6ben, s felkerekedett veluk eqvutt melegebb videkre. A tengerparton minden nagyon vidarn volt. De Zorqo egyik delutan rneqis szornoruan uld6gelt a torro hemokon. - Odahaza hoi nap este mindenkit meqlatoqat a Telapo - mondta -, de hozzank hiaba kopog, hiaba hoz ajandekot, mert nem vagyunk otthen. - Tudjatok mit? - javasolta SzemfUles. - Ajandekozzuk meg magunkat egy vidarn kirandulassal l Elindultak tehat egy jol felszerelt hatizsakkal. hogy a k6zelben valahol meqmasszanak egy nagy hegyet.

I

\

\ 11

\

i

Bejartak a koze!i erdot, de hegyet nem talaltak, A harmadik napon veqre raakadtak egy hatalmas nagy, feher hegyre. Hanem a hegyen egyetlen kiszoqelles. egyetlen domborulat sem latszott, - Olyan sima, mint a tukor l - s6hajtott Zorg6. - Azt hiszem, lemondhatunk a heqvrnaszasrol. Mos6 Masa felrnaszott egy kozeli hatalmas la tetejere. - Gyertek utanarn l - kialtotta kat baratjanak. Csodalatos dolgot logtok latni ! A harem barat a la tetejen arnulva latta, hogy a hatalmas teher hegy nem mas, mint egy hatalmas tojas. - Lakeljuk meg! - rikkantotta Szemfules. Le is ereszkedtek a tojas heqvere, s csakanvukkal egy j6kora Iyukat vaqtak rajta. A tojas belsejeben egy oriasi feher tengert pillantortak meg. Az oriasi feher tenger kozopcben pedig egy
sarqa sziget virftott.

SzemfOles, Zorqo es Moso Masa elovettek felfujhato qumicsonakjukat, s nyomban evezni kezdtek a tengeren. A szigetr61 kulonos muzsika szallt. - Bizonvara tunderek enekelnek 1- s6hajtott fel Meso Masa. - Ugyan! Nem hallod. hogy egy nizolto-zenekar jatszik ? - toldotta meg Zorqo, . - Se nem tunderek, se nem ttizolto-zenekar - zarta Ie a vitat SzemfOles -, Zakarias. a soroskocsi nyugdijas lova kialtozik. Nsrnsokara odaertek a sarqa szigethez. A sarqa szigeten sarqak voltak a fak, viraqok, kovek, Sarqa pi llanqok rcpkodtek, es sarqa patakok esordoqaltak. A sziget kozepen egy nagy sarqa ter alit. A sarqa teren harem sarqa kaesa utotte a dobot. mikozbsn vidarnan enekelt,

A HAROM SARGA KACSA ENEKE
Harem legeny karacsonvkor. As, Tas, Pikulas, tiz rig6t fog fenn a dombon, As, Tas, Pikulas. Tiz rig6t mind megkopasztja, kalacstesztaba daqasztja As, Tas. Pikulas. 0, mij6! Lam, a tiz rig6 ablakot vag a kalacson, Ez am a vidarn karacsonv

l Harorn leqenv karacsonvkor, As, Tas. Pikulas. tiz bekat fog fenn a dombon, As, Tas, Pikulas. Tiz bekat csuprokba rakja. kocsonvanak megfagyasztja As, Tas, Pikulas, 0, be, ku l Lam, a hars torku bekahad a sok csuporban brekegni kezd azon nyomban, 6, be, ku l Egi haboru l Tiz beka szaztorku ! Harem leqenv karacsonvkor.

06, mit sz6!
Zeng a n6tasz6, futtyog a tiz rig6.

As, Tas, Pikulas, tiz tucskot fog fenn a dombon, As, Tas. Pikulas. Tiz tucskot is megtisztitja, s palinkaban felforralja As, Tas, Pikul as. 0,6,6! Lam, a csobog6 palinkaban benne ulnek.

s ejjel-nappal heqeduinek. do. mi, sz6! leng a n6tasz6! Peng tlz tucsokvono, 47

SZEMFOLES ES A VARAZSLAT
Szernfules, a vandorroka vandorlasa utjan egy gyonyoru nagy tohoz ert. - No, itt rneqtiirdorn es leheveredem - futtventett SzemfLiles. Hat ahogya t6ba rnartja mancsait, latja am, hogy a tavon egy fekete hattvu kozeledik, s hatan valami aprosaq ul. Az aprosaq nem volt mas, mint Tobias. a szazesztendos varazslo csalafinta unokaja. Tobias egyenesen kihajtja a hattvut a 'fUre aranyos botjaval, Mikor Szemfulest meglatja, rneqrantja a hattvu szajaban leva istranqot, - Te vagy, SzemfLiles? - kerdezi a rokatol, ~ En bizony - feleli arnulva a r6ka. - De honnan tudod a nevemet? - Mi, varazslok, mindent tudunk - mondja Tobias rejtelmesen. - Akarsz velem jonni? - Szivesen meqlatoqatlak benneteket - orul a r6ka. - Vizen vagy szarazon szeretsz utazni? - lnkabb a szaraz uton, - Rendben van! - b61int Tobias. s azzal botjaval raut a fekete hattvura, mire az apr6 teher pettyekben szetszallt a leveqoben. s nernsokara ott alit helven egy kis kocsi, amelybe ket Ieher menvet volt befogva. Tobias es Szernfules beult a csodalatos kocsiba. Tobias egyre csak hajtja, hajtja ket Ieher menvetjet, s meg sem allitja a varazslo hazik6jaig. - Bocsass meg, kerlek - sz61t Szemfuleshez -, de ha be akarsz hozzank jonni, kenvtelen vagyok teqed is elvarazsolni. Naqvapam, a szazesztendos varazslo nem szereti a vendeqeket. , Azzal SzemfUlesre raterltette kabatjat, botjaval harornszor rautott. s Szernfulesnek meg s6hajtani sem volt ideje, marls picike hangya lett be161e. anem ez meg semmi! Mert Tobias kabatja meg piros almava valtoH zott, s Szemfules a piros alma' kozepeben kuksolt.

48

A varazshazikoban

az oreq. szazesztendos

varazslo eppen a varazsvarazslo -,

ustje fiile hajolt, s valamit kotyvasztott. - Csakhogy itt vagy, T obias - iirvendezett a szazesztendos gyere, segits, ontsuk ki a varazsvizet egy kannaba ! - Mit csinalsz ezzel a varazsvizzel. naqvapo ? - Elviszem a kiraly kutjahoz, s beleiintiim. A vasorru kiralv legkisebb lanvat, Bekava varazsolta.

baba tartja

ott a

- Es a varazsviz ?
- A varazsviz hatasars a kis kiralvlanvbol aranykacsa lesz. A kacsat kifogjuk, a tobbi mar gyerekjatek: a kiralv visszakapja a lanvat epseqben. Tobias meg mindig kezeben tarrja a piros alrnat. - Micsoda ez a kezedben, Tobias? - Egy alma - motyogja Tobias. aki a hallottak hatasara teljesen megfeledkezett a rokarol, Nezi-nezi Tobias a varazsvizet, s egyszerre csak 6vatosan rneqrnartja benne a piros alrnat. Az alma - hopp! - kicsuszik a kezebol, s belepotvIyan a viz kozepebe.

49

Hat lassatok csudat l SzemfUles abban a pillanatban hapouo vadkacsava valtozott, - Tyuha! - vakarta tejet Tobias. - Ezt j61 meqcsinaltarn l - Tobias! - nezett sziqoruan ra a nagyapja. - Te megint varazsoltal l Nem megtiltottam neked? Mi volt ez a vadkacsa? - Egy hangya - rebegte T6bias buntudatosan. - S azelott mi volt? - Szernfules. a r6ka. - Sz6val Szernfules. a r6ka! - k ialtja a szazesztendos varazslo. s azzal mar kapja is eld a botjat, s alaposan elrakja vele csalafinta unokajat, - Haszontalan! Hat nem mindig elrontja a munkamatl Most azutan egy ujabb hetiq varhat a kiralv a legkisebb lanvara. De SzemfUles berated is varhat, amig is met visszavarazsolhatom eredeti alakjara. Eppen egy hetiq foztem a varazsvizet, Tobias banatosan kiemelte a varazsvlzbdl elvarazsolt baratjat, - Ne haragudj, kedves SzemfUles, iqazan nem akartam. Szemfules banatosan hapoqott: - Nem tortent semmi, kerlek I Kitunden erzem magam a vadkacsa bereben is. lsv torrent. hogy Szernfu les kerek egy hetig ott uszkalt a fekete hattvu mellett a gyonybru t6ban. Kerek egy hetig vidarn vadkacsahapoqassal sz6rakoztatta Tobiast, a szazesztendos varazslo csalafinta unokajat.

HIRDETES
Nathas lett a taltos paripa. Ez am csak a szornvu galiba! Mert a HIPP-HOPP SZOLGALAT igy szunetel, s egyetlenegy tunderfi se mehet el vilaq koruli utra, Fekudne a taltos paripa, s gyogyulna is, de az a hiba, hagy tolvton-tolvvast cseng a telelan: - Uljiink kacsira, mit ven teve von? Te taltos, hova bujtal? Fel is ad egy ropke hirdetest, kurtolnek szerteszet:

mit a rikkancsok

Nethes lett a teltos paripa, ezert van a HI PP-H 0 PP I RO DA h6 Vf3geig bezerve. 51

SZEMFOLES SARKANYDADA

LESZ

Szernfules. a vandorroka, egy magas sziklavarhoz tevedt, A var kapujan egy rovid hirdetes volt:

- Ugy latszik, ezek kizar61ag ram vartak l - rikkantott SzemfUles, es besietett a varba. Milyen nagy volt a csodalkozasa. mikor kiderult. hogy a szelld, gyamoltalan csepp gyermek nem mas, mint a hetfeju sarkanvek ot es fel rnazsas bebije, Oldalgott is kitele ! Hanem a var kapuja zarva volt. Mit volt mit tenni, a dadasaqot vallalnia kellett. Hfi, micsoda nehez munka volt a sarkanvdadasaq ! A sarkanvbebinek ahanv feje volt, annyit akart: az egyik kavet kert, a masik reszelt almat, a harmadik aludni akart, a negyedik nezni akarta a kepeskonvvet. az otodiknek az orrat kellett meqtorolni. a hatodikr61 a legyet kellett elkergetni, a hetedik pedig eqvszenien csak bornbolt, bornbolt kegyetlenOI. Szeqenv SzemfUles azt sem tudta. hogy hova is tarnassza a kis letrajat, s hova, melyik sarkanvfejhez is rnasszon fel. Mert a sarkanvbebi a r6ka mellett akkora volt, hogy csak letravat Iehetett a het tejet rneqkozellteni.

52

- Most legy szemfUles,Szernfules r - vigasztalta rnaqat a roka, s egy gyors elhatarozassal felhivta telefonon a tiizoltokat. Nernsokara meg is erkezett hat piros tfizoltokocsi. Mind a hat nizoltokocsi letrajat felnvitottak. Futottak a furqe tuzoltok. s igy egyszeriben meg lehetett dudliztatni a sarkanvbebi els6 tejet. a rnasodik feje megkapta a reszelt almat, a harmadiknak altatodalt trornbitaltak. a negyediknek felolvastak a kepeskonvvbol, az otodiknek meg lehetett torolni az orrat. sa hatodikrol el lehetett kergetni a legyet. HANEM A HETEDIKKEL SEMMIT SEM LEHETETT CSINALNI! EgyszerOencsak bombolt, bornbolt tovaobra is. - Ilyen komisz sar-

kanvtejet meg sohasem lattunk l - s6hajtottak a tuzoltok. Szernfulesnek hamarosan ujabb szernfules otlete tarnadt. Felult egy sarkanv hatara, berepult a varosba. es egy hatalmas televiziokeszuleket vasarolt. Mikor azutan a televfzi6t a sarkanvvarban bekapcsolta, menten abbahagyta a bornbolest a hetedik sarkanvbebifej is. Nemcsak a hetedik, hanem az osszes sarkanvbebife] egyszeriben olyan j6 lett, olyan vidarn lett, mint het valosaqos tundercsernete. De nemcsak a sarkanvbebi. hanem az eqesz sarkanvvar lakossaqa ott Lilt a televfzi6 kepernvoje elott, s neztek FOXI MAXI KALANDJAI-t. lsv torrent, hogy SzemfLiles eszrevstlenul kiosonhatott a hat ttizoltokocsival eqvutt a sarkanvvarbcl. s folytathatta vandorutjat.

54

SARKANYBANAT
Az ieipiei sarkanv oly piei tuzet tu, hogy senki nem dicseri : .Juj, mily rernes torku l Az ieipiei sarkanv ligy huppoq emiatt, hogy sarkanvnaqvmarnaja szive majd megszakad. - No, ne sirj, kis viraqorn - sz61sarkanvnaqvpapa -, ketszaz ev, s marls felnott minden sarkanvbabal Utana nvolcszaz evig a tuzet fujhatod. akar a Himalajat is felolvaszthatod.

AZ aRIAs CSIZMAJA
Szemfules, a roka. vandorlasa saran

talalkozott az oriassal. Az arias a folvopa rton jj It. Mellette ott hevert ket hatalmas, vilaqot lepa csizmaja. Az arias, mikozben banatosan nvoqott, szornoruan tapogatta laba fejet. - Faj? =vizsqalqatta SzemfUles a hatalmas labat,

- Feltiirte a csizrnarn - sohajtozott az orias.

- Legjobb lesz, ha kiaztatod es bekotozod a labada!, s a esizma heIyett veszel magadnak egy tisztesseges cipot, - Miesoda?' - hordult fel az arias. - Eldobjam vilaqot lepo esizmarnat? - Nyugodtan eldobhatod. mar teljesen kiment a divatbol, - Ejnye, te koconfittv l Ne haragits meg, mert szorostul-borostul lenvellek ! - Megteheted =valaszolta Szernfules -, de ez mit sem valtoztat azon, hogy vilaqot lepo csizmad nagyon osdi.
Szarnar vagy
1-

legyintett

az onas.

-

Ennek

a csizrnanak

nem a

szepseqe. hanem az ugyessege a fontos. - Pontosan errol beszelek en is - boloqatott Szernfules. - Ez a esizma olyannyira osdi, hogy meg en is jatszva lehaqvorn l HG, de megharagudott az arias' Meg hogy egy ilyen apro, koconfittv allat Ie tudna hagyni az 0 hires, vilaqot lepo csizrnajat? - Ide figyelj, te pottom allat l Probaljuk meg' De ha hazudtal, bizony lenvellek l Fussunk Ie a tenqerpartra l Bar rnessze van, en egy het alatt
megteszem az utat!

- En pedig ket nap alatt l - rikoitott Szernfules, es szelsebesen futni kezdett. - Hiaba szaladsz, egyetlen lepesemmel lehaqvlak ! - dunnvoqte az arias, mikiizben fajos labara felhuzta csizrnajat. A roka csak futott, futott, s meg sem alit a leqelso vasutallornasiq. Jegyet valtott. telult a gyorsvonatra, s ket nap rnulva mar a tengerben aztatta a labat. Az orias csak tlz nap mulva erkezett, - Csakis azert, mert laj a labarn - menteqetodzott, - Maskulonben
mar a hetedik napon itt lettern volna. - Ez mit sem szarnlt. orias ! - nevetett SzemfUles. -

En

rnindenkeppen

lehagytalak volna, hiszen ket nap alatt ideertem l

- De hogyan? - hordult fel az orias, - Gyorsvonaton - hangzott a valasz, Csodalkozott is az orias, amikor rneqlatta a gyorsvonat fujtato, pruszszogo rnozdonvat, - Ez a valami! Ezzel persze hogy konnyu lehagyni az embert! - Felesleges ennyire lelkesedned! - mondta SzemfUles. - Ez a gozmozdony majdnem olyan 6sdi, mint a te vilaqot lepo csizmad, A repulogep ennel sokkal gyorsabb. Hepuloqepen ket 6ra alatt megtehettem volna az utat. EI is dobta az orias a csizrnajat, s futott a cipeszrnesterhez egy kenyelmes cipot keszlttetni, S elhatarozta. hogy amint kesz a cipo, kiprobalja a repu loge pet. SzemfUles pedig egy titkos barlangba bshuzta a ket vilaqot lepo csizrnat. - Akarrnilven 6sdi is, sohasem tudhatom, hogy mikor lesz ra szuksegem! Mondhatom, oles6n jutottam hozza l - nevetett a ravaszdi.

am

LAKASCSERE
Szernfules vandorutja soran raakadt az Uveg-hegyre. Ahogy kiizelebb er. hallja, hogy valaki sir. - Mit szomorkodsz, csodalatos hiilgy? - kerdezte a sirdog<il6 tundert61, aki maga Tunder Ilona volt. - Elsullvedek szeqvenernben, Nezd meg, milyen moeskos ez a hegy! - 5z6, ami szo, kisse elhanyagolt - boloqatott helyesl6en Szemfules. - Pedig tundereirn ejjel-nappal mostak, tisztitottak. Hiaba, Elegend6, ha egy paranvi vereb rneqfujja. marls ott a hegyen a folt. - Madarijesztoket alllts leI. - Madarijeszt6ket? - sz61tslros szajjal Tunder Ilona. - Mit erek vele? lekints esak feljebb : a hegy esupa karcolas. Nines az a taltos 16,amelyik ne erre repuljon, s ra ne alljon. 5 latod ? Minden gyemantpatk6nak ott maradt a helye. Nines az a madarijeszto. amitol a k6bor taltos lovak feljenek. - 5z61j Argyelus kiralvfinak. hogy csinaljon a kobor lovaknak egy
kararnot,

- Arqvelusnak ? Hiaba szolok. Egesz nap az ujsaqot meg a televizi6t 59

bujja. Nem torodik az ilyesmivel. S ha be is toqnank a k6bor lovakat, semmit sem tehetnenk a torpekkel, - A torpekkel? - kerdezte Szernfules. - Bizony, a torpekkel. Mi6ta telfedeztek a gyemantbanyat, mind erre jar, hogy belekarcolja nevet a hegy aljaba. A boszorkanvokrol nem is beszelve. Figyelj esak ide! Itt lejjebb, latod, mennyi az apr6 Iyuk? Minden boszorkanv kivajja a hegy aljabol a maga tukrocskejet. Azt hiszik, ha abban nezeqetik magukat, meqszepulnek, - AIHtsd orsegbe tundereidet! - Tundereirn szejjelszeledtsk. Untak a sok uveqtisztltast. Nines senkim arra sern. hogy aranyhajam rneqtesuije. Mar nem merek a vilaq szeme ele keruln i ilyen k6eos hajjal. - Hat bizony sok bajjal jar egy ilyen elokelo hegy - b61ogatott Szemhiles. - Mi lenne, ha elcserelned palotaddal eqvutt egy kisebb erdore es hazikora? Azzal a par gallyal es gazzal, ami egy kisebb erdoben akad, magad is konnven elboldogulsz. - Nagyszen1 ! Eljen! - ugrott fer helverol Tunder Ilona. - Elcserelern l Egy mezsskalacs hazikora cserelern el. SzemfUles! Ilyen okossal, amiIyen te vagy, legfeljebb esak konvvekben talalkoztam! Azzal marls futott, hogy meqcsinalja a kis hirdetotablat, - Majd en elkeszitem - kovette SzemfUles. - Te pedig enekel] addig. Tunder Ilona olyan qvonvonien enekelt, hogy a tabla szinte maqatol keszen lett. - Ha bevalasztanak a zsuribe, elso dijjal jutalmazlak a hanqodert -Ielkesedett Szernfules, mikozben kiszoqezte az Oveg-hegy aljara a remek

hirdetotablat:

- Herneljuk, rovidesen akad jelentkezo - mondta SzemfUles. - Addig is harapjunk valamit! - felelte Tunder Ilona, s futott a konyhaba. hogy sajat sutesf turos lepennvel kfnalja a baratsaqos es uqves rokat.

60

A MARVANYMOSDO
Gazsi man6, a furdornester szornoruan uldcqelt a bejarati kispadon. - Mit busulsz ? - faggatta Szernfules, - Olvasd el az ujsaqot l Ma delutan lesz a manosapkaversenv. s ma Pedig micsoda naqvszeru sapkarn van!

sines szabadnapom.

- Mutasd! - klvancsiskodott SzemfUles. Gazsi mane egy pepita sapkat huzott ki a zsebebol. - Eza sapka paratlan. Ha felveszed, lathatatlan leszel, repiilni tudsz, es ugy atlatsz minden haztalon. mintha iivegb61 lenne. - Szoval ez a pepita csoda egy valosaqos rontqenqep l - nevetelt Szemfiiles. - Ne loqasd az arrod, Gazsi! Menj a versenyre! Majd en helyettesitelek. Gazsi hasznos tanacsokkal latta el baratjat: - A tundereknek az aranvmedencst nyisd ki. A fiird6vizet langyosit61

tasd meg, mert nem szeretik a hideg vizet. Ha taltos 16 erkezik. magad furdesd meg. Sorenvet olajsamponnal mosd. Ha rneqszarad. Kisdaruval fesultesd meg. 0 mar tudja a dolqat, Telefonalj szerelokert, s javittasd meg a kek medence lefoly6jM. Ha a vasorru baba jonne, viqvazz ra l Kovesd mindehova ! Nehogy valami qalibat csinaljon. A marvanvmosdoba pedig ne engedj senkit. Azzal a rnarvanvrnosdo ajtajara tablat akasztott:

Ment minden, mint a karikacsapas, Mindaddig, meg nem erkezett. - Latom. te vagy az u] furdornester - rikacsolt rniert zarattad be a marvanvrnosdot?

amfg a vasorru baba Szemfulesnek. - De

D

- A rnarvanvrnosdot Gazsi man6 zarta be - felelte Szemfules. - Nem is vagy kivancsi a marvanvmosdora ? Hiszen az a leqerdekesebb! - vihogott a vasorru baba, es eltO nt a SZE PiTTES D MAGAD! feliratu ajt6 rnoqott. Szernfules nagyon klvancsi lett. Hiaba 6vta Kisdaru, Gazsi man6 seqed]e. a rnarvanvmosdorol leakasztotta a tablat. s az ajtajat szelesre tarta. A mit sem sejto tunderek mind oda t6dultak. A marvanvrnosdo rnedencejeben a Herkules Varazsloszovetkezet IGAZM 0 NO 0 vizet ta roltak, Aki abba n meqfu rdott. nyc m ba n olya n a 1latta valtozott, amilyenhez a jell erne Ieqinkabb hasonlftott.

62

Csodalkozott is Szernfules, amikor a marvanvrnosdo ajtajan a diszes allatsereqlet kisetalt. - Nezd. milyen gyanyaru lettem! Adasd nekem a legjobb heverot l - esdekelt egy pavianrnajom. Szemfules a pavianrnajorn hanqjaban a vasorru babara ismert. - Fusd korul az epuletst. s akkor megkapod! - rikkantott, es futott telefonalni a mentoknek, hogy a p6rul jart tundereken segitsen. - Vesd oket a rnarvanvrnosdo szamartejes hordcjaba l - hangzott az utasitas. Szernfules az egesz delutant a tunderek visszavarazsolasaval toltotte, Hogy, hogy nem, a vasorru babarol megfeledkezett. Igy kerult a vasorru baba pavianrnajornkent a tunderek allatkertjebe, - Egeszen csinos lenne, ha nem lenne az orra heqven az a vasdarab! - mondta az allatkert ore. - A rnarvanvrnosrjoba! A rnarvanvrnoojoba ' - razta a racsot a pavianrnajorn. Tunderorszaqban Szernfulesen kivul senki sem ertett majomnyelven. Az elvarazsolt vasorru baba tehat maradt a ketrecben.

ARANYHAJU
lndut, roppen a taltos la, falhdk kozt is szaquldo,
Csendul a gyem13nt patk6szeg. MegzendLiI az Uveg-hegy. Dordul a szarnvas rezajto. donqati-razza hos M irko. Mordul a sarkanv: - M i kene ? - Add ki a matkam l Az kene, Tarul a szarnvas rezajto : - Csakhogy rneqjottel. has Mirka! Amut-barnu! a kiralvfi : - lIyet se lathat akarki ! Perdul a sarkanv. tancba fog, brLiI Mirk6nak, nem dohog, tancol, a sarka csikordut. orornkonnve is kicsordu].

IRINKO

-

Sarkanv a tancban

nem farad,

korbekerul kertet. hazat:
- Jobban orulok jbttbdnek, mint a hetvenhet ordoqnek l Annyi szep rnatkaddal a baj, mennyi fejen az aranyhaj. Kekut-zoldul, ha ranezek, toporzekol, ha rneqebred : .Oltoztess, sarkanv l Etess meg! Fenvesltsd ki a cipornet l Foltos belul a koronarn l Sargul alul az uj ruharn!" L6tok-futok, rneqsern bakLi!' het fejem van, de mind szedul, Tancof hat velem pirink6t, s vidd a csudaba Irink6t!

CSUPACSEL BAJBAN VAN
Szernfules vandorutja soran megpillantott egy elhagyottnak tOno varat, CSU PACSEL-vAR A varon mindiissze ennyi alit. A kapu szinte rnaqatol kinyilt. - Ugy latszik, ez is valami csel l - ovakodott be rajta Szernfules. Az udvart uresen talalta. De a rnosokonvhaban hatalmas goz volt. A rnosokonvhaban egy hetfeju sarkanv mosott. Csipkes alsoszoknvat, selvernkontosr, viragos lokotot. 65

- J6 napot, Csupacsel ! - koszontotte SzemfLiles. A sarkanv friss vizet ontott a rnosoqepbe. A csipkes ru hakat beletette. - Nem gondoltam volna, hogy sarkanv letedre ilyen holmikban jarsz - csodalkozott SzemfLiles. - Hagyd el ! - s6hajtott a sarkanv. - Nem en hordom, hanem Aranvhaju Irink6. - Uqv tudtam, hogy Aranvhaju Irink6t mar elvitte t61ed Mirk6 kiralvfi. - Persze. De ket nap rnulva vissza is kuldte az apjahoz. - A szepseqes aranvhaju kiralvlanvt? - amuldozott SzemfLiles. - A szepseqes aranvhajut l - b61ogatott a sarkanv, - Nem birja ki vele senki kat napnal tovabb. Minden kiralvf elobb-utcbb hazaviszi, ha megismeri pukkancssaqat, nvafkasaqat. - De hogy kerult vissza tehozzad ? - faggatta Szemfules a sarkanvt, aki cseppet sem latszott csupa eselnek.

- Ez a rnunkarn. Ezart fizet a kiralv. En errablom Irink6t, a kiralv pedig jutalrnat, vagyis fele kiralysagat as lanva kezet igari annak, aki totem kiszabaditja. Hiszen tudhatnad 01vastal eleg tundermeset. - Val6ban olvastam. De azt gondoltam, hogy a sarkanvok onkent rabolnak kiralvlanvt, - Sohasem raboltam on kent egyetlen kiralvlanvt sem. Nem kedvelem oket, A lovaglast, bajvivast, vadaszatot: azt igen. De hat meqoreqedtem.. valarnibol nekem is meg kell elnern, Szernfules. igy szuletett koztern es Irink6 apja kozott az eqvezseq : minden alka10mmal kapok harem aranvtallert, Nem sok, de nekem eleg kosztra meg villanyra. l.akbert nem kell fizetnem. Sajat vararnban lakom. - S mi tortenik akkor, ha valaki vegleg elviszi Irink6t? - Irink6t? Az lehetetlen. Nines az a kiralvfi, aki kibirja mellette. Barcsak eng em szabaditana meg tole valaki! - Enyje, ejnye, Csupacsel l Ez az egyezsag bizony nem esupa esel! Vallalhattal volna valami konnvebb munkat is I - Hiszen vallalnek an, de mit?

- Hat peldaul kothetnel divatos kabatkakar, festhetnel lampaernyot esetleg fonhatnal f(jzfa kosarar. Csupaesel mind a het feje egyszerre kezdett nevetni: - KitGno otlet i Kosarakar fogok fonni! Szerntules. ez egy valcdi csupa esel lesz! Azzal marls lecsapta a csipkes alsoszoknvar. s futott fel a lepcsokon. ahogy csak blrta, Aranvhaju lrinko eppen egy rozsas bogret keszult hozza vaqni, am a sarkanv nagyot kialtott: - Megallj, Irink6! Vege az eqvezseqnek l Viszlek haza apadhoz l - Tan felesequl akarsz kerni. te szuszimuszi?! - qunvolta Irink6. - Sz6 sines r6la, kedves huqorn l Csak eppen befejeztem a kiralvlanv rablast, Matel kezdve rnulatsaqosabb rnunkar veqzek. Azzal vitte, taltos paripara ultette az amuldozo kiralvlanvr, s elporzott vele a hegyek kozott. Szernfiilesnek annyi ideje sem maradt, hogy korbesetalja a varudvarr : a sarkanv marls visszaerkezett. - No, ezzel veqeztem I Koszonorn, Szemfi..iles, hogy rneqrnentettel a nagy bajb61! Fogadd el cserebe harem hajszalamar, Ha bajba jutsz, esak fujd meg: sietek neked segfteni. Csupaesel varara meg aznap kikerult egy uj tabla:

KOSARFONAs
IGAZI, TUNDERI DIVATOS Nv:iRFAVESSZOBOL IS FONOK. ONNEK

KOSARAT

Nem telt bele ket h6nap, sa kornvek minden lak6ja Csupaesel kosarait hasznalta. - M indig uqves volt ez a Csupaesel ! - sohajtott az oreq kiralv, - A kosarfonasnak pedig valosaqos mestere! De Irink6, az meg

lrinko !
Ez pedig annyit jelentett, hogy Aranvhaju Irink6 melle egy ujabb sarkanvt kellett keresru, Fel is adtak egy aprohirdetest a Tunderi Hirekbe. S az6ta is varjak : hatha akad valaki, aki csekelv harem aranvtallerert vallalja Csupaesel feladatat. Aki ismer ilyen sarkanvt. ertesitse oket.

A FELEDEKENY VICSOR BABA
Messze toldon hire volt Vicsor mint inkabb feledekenvseqenek, babanak. Barrnit Nem is annyira qonoszsaqanak, letett az asztalra, eltett a fi6kba,

sohasem talalta. Mindig elfelejtette, mit hova tett. Pedig qonoszsaqa is messze foldon rettegett volt. Ahanv man6 kertjebe tevedt. mind elvarazsolta, Mind-mind valamilyen kerti veternennve. Annyi volt kertjeben a jarkal6 dinnye, paradicsom, uborka. zoldpaprika, de meg a kapor is, hogy aki latta, kaprazott bele a szeme. A szeoenv elvarazsolt man6k naphosszat ott jarkalqattak az arnvas tak alatt. Torrent pedig, hogy arra tevedt Szemfiiles, a vandorroka is. Mi tagadas, ehes is volt, szomjas is volt. - J6 lenne egy kis finom gyen finnvas l - dunnvcqte vadpecsenye. rnaqaban. De ha valaki ehes, az ne lebelop6as futni

Keresett hat egy hasadekot a kerltesen, ahol konnvfiszerrel dzott, hogy az egyik dinnvet elcsenje es megegye. HO, mennyire csodalkozott. mikor a dinnye nagyot ugrott, kezdett !

69

- Menj innen szepszerivel, amfg te is hasonlo sorsra nem jutsz, s koztunk nem fonnyadsz 1- kialtoztak a zoldpaprikak, Iszkolt volna Szernfules a varazslat kertjebol, de Viesor baba tulon fogta. Kanva nenje konnve hulljon, rokaborod is lehulljon ... - kezdte a szokasos varazsiqet, de nem jutott eszebe a folvtatas. Futott hat a hazba a varazskonvvert. Mire rneqtalalta. addigra SzemfUles is kieszelte, hogyan rnenekulhet a bajbol,

- 0, varazslatok anyja - vinnyogott Szernfules -, hallgasd vegig legkisebb hOseges szolqad hfreit! Bizony nem banod meg! - Azt meg megtehetem. K6nnyfts sziveden, rnielott elvarazsollak - bolintott Viesor baba kegyesen. - Csodalatos a kerted, a mezeskalacs hazad, de mit sem er. ha nem szerzed meg hozza Mot yo babi bflvos turbanjat is. - Mit tud az a turban, amit az en varazsszerszamairn nem tudnak? - klvancsiskodott Viesor baba. - Aki a turbant fejere teszi, szebb lesz Tunder llonanal is. S ez pedig nagy szo l Mert most hirdettek meg a szepseqversenvt. amelynek gyozteset elveszi Tulipan herceg. S Tulipan hercegnek annyi a kincse, amennyit te elkepzelni sem tudsz.

70

-

Megszerzem

Moty6

babi turbanjat ! - rikacsolta Vicsor baba. - En leszek Tulipan herceg feleseqe. meg akkor is, ha az osszes tunderek boszorkannva csunvulnak merqukben, Riigtiin rnenjunk el Maty6hoz, Szemfules ! Szsmtules kicsire huzodott, ugy gunnyasztott a
fOben, mint egy szanalrnas

nyulacska.

- 0,

mennyire

sajna-

csodalatos Vicsor, hogy nem mehetek veled! De engem tulsaqosan ismer Moty6. Azt igerte, ha meg egyszer arra megyek, lenvuzza szennyes bunda10m, mat.

- Bunda nelkul nem sok hasznodat vehetem, kedves szolqarn - hagyta ra Vicsor. - Elmegyek hat magam, Hoi talalorn Moty6t? - A Hez-erdoben lakik, egy oriasi rezkupaban. De ha ram hallgatsz, kis eqer kepeben liitogatod meg. Moty6 babi Ie sem hu nyja szernet, allandoan kincseit orai. De ki torodlk egy kis egerrel? Kis eqer kepeben howljutsz kiinnyen buvos turbanlahoz. Vicsor baba kikereste varazskonvvebol az EGERMONDOKA-t: Kanva nenje tolla hulljan, hanvja harem oblos ustbe, goze szalljon. fustje szalljon. csinja-binja gazze valjon, ream hulljon hfise s hamva hadd legyek eqerbe varrva!
71

A mondokanak nem sok ertelme volt, de megtette hatasat : Vicsor baba helven egyszeriben egy szurke kis eger szaladqalt, Mondanom sem kell, hogy elfelejtett SzemfUlesnek koszonni, elfelejtette a varazskonvvet helvere tenni s a haz ajtajat becsukni. Futott, futott picike egerlabain, hogy mielobb Mot yo babihoz erjen. Tobb sem kellett Szemflilesnek! Kikereste a varazskonvvbol a VARAzSLATOKAT MEGTORO FEJEZETEK-et, s raolvasta a szukseqes sz6veget a j arka10 din nvekre, uborkakra, parad icscrnokra, szaIadg alo zoldpaprikakra s kaprokra. Egyszeriben vissza is valtoztak valamennyien kis rnanokka, - Kenjetek meg a torzsunket varjuhajjal ! - suttoqtak a fak is. - Hoi talalorn a varjuhajat? - kerdezte Szernfules. - Az ajto rnoqott egy rezhordoban. Bizonya fak is varazslat alatt alltak. Kiralvf volt valamennyi. - Koszonjuk. Szemfules, hogy meqszabadltottal bennlinket! - halalkodtak. - Fenjetek ki kardjaitokat! -slirgette oket Szemfliles. - Atvaqjuk rnagunkat a bozotoson, nehogy Vicsor babaval talalkozzunk, J61 tettek. hogy a boz6toson keresztlil rnenekultek, s hogy a varazsk6nyvet is magukkal vittek. Ugyanis alig ert ki Vicsor baba a kis akacosb61, meqallt. es toprenqeni kezdett. - Hm ... hm ... Miert is indultam utnak ? Elfelejtettem! Visszamegyek, meqkerdezern attol a haszontalan rokatol. A kertet uresen talalta,

- Sehol egy fa, egy jarkal6 dinnye! - cineogott Viesor baba keservesen.

Szaladt a rnezeskalacs hazik6hoz. Ott ujabb baj fogadta. Mivel az ajt6t elfelejtette becsukni s a rnecsest eloltani, a

rnecsesa huzatt61felborult, s a haziko kigyulladt. - Oda a rnezeskalacs hazik6rn is! Oda a varazskonvvern l

0, 6, Szernfules. gyere es segils! - potyogott a kiinnye a kis eqernek, azaz Vicsor babanak.
Szemfliles azonban messze

jart. a kiszabadttott man6kkal es kiralvfiakkal eqvutt. - OJ kiinyvet kell vasarolnom a varosban - fogta szajaba

egyetlen megmaradl aranytallerjat Viesor baba. amit a hamub61 kotort e16. AII6 MIen keresztul futott, mig picike eqerlaban beert a nagy varosba. A BOSZORKANYBOLT-nal ujabb meqlepetes varta. Az ajt6 zarva volt, S a kilincsen egy sar ga labia 16gott:

torrent. hogy a feledekerw Vicsor baba fel evig egy kozeli egerIyukban didergett. Varta. hogy a BOSZORKANYBOLT kinyisson. Ez alatt az ido alatt Tulipan herceg is megtartotta eskuvojet egy igazi szep tunderlannval. A josaqos. oreq Motvo babinak pedig nem is volt buvos turban]a. Szernfules talalta ki a gonosz Vicsor baba rneqtrefalasara. Csodalkoztak is a tunderek, mikor az eskuvorol hazaindultak, hogy miert vinnyog, rniert enekel olyan szivhez sz616an a BOSZORKANYBOLT elott az a furcsa kis eqer :

'sv

Kenje meg az ajt6t, aki szanja karorn, nyissa ki a boltot akarrnilven aron. uqv a buvos turbant, tudom, meqtalalorn: s en leszek a legszebb meg ezen a nvaron.

associ
Elt valahal egy kiralvfi, Babocinak hivtak. Miert? Mert butuska volt. Persze a nem is sejtette, hagy buta. Vida man, rneqeleqedetten eldegelt az ezustkastelvban, Egy napan a szornszed kiralv versenyt hirdetett. Nem is akarrnilven
versenyt!

AKI A SZAMTANANNAK ADOM

ES NYELVTANVERSENYBEN ELSa LESZ, FURFANG HERCEGNaT FELESEGUL.

Persze, mandanam sem kell, Furlang hereegno leqalabb alyan okos volt, mint amilyen buta volt Baboci. - lrd esak ada, edosaparn, azt is - mandta Furlang hereegno -, hagy szernelves meqjelenes kotelezo, Mar ebbol is lathato. hagy rnifele tretat keszitett eld. Hagy mit? Majd rnindjart rneqlatjatok l Baboci szornoruan kuksalt a nagy kovon, ahal kitunoen lehetett legyeket lagdasni. Baboci ugyanis ezt szerette a legjabban. 75

- Latod, kedves r6ka - mondta Baboci az arra jaro SzemfLilesnek -, a hirdetes utols6 mandata az en vesztem. - Miert? - csodalkozott Szernfules. - Az csak terrneszetes, hogy egy szarntan- es nyelvtanversenyen szernelvesen kell megjelenni. - Egyaltalan nem terrneszetes meltatlankodott Baboci. - Mert vegyLik csak sorjaba. Hoi tartom en a szarntantudornanvomat? Mikocarial. Hal tartom a nvelvtantudasomat? Bikocanal. - Ki az a Mik6ca? Es ki az a Bik6ca? - Mik6ca es Bik6ca apr6d. Az egyik tanult helyettem szamtant, a masik tanult helyettem nyelvtant. - Ertern - b61ogatott Szemfules. - S ki tanult helyetted foldrajzot?

- Fik6ea. Eleg koltseqss rnulatsaq volt. Tizenket apr6dot kellett tartani esak azert, hogy tanuljak helyettem a lecket, es terrneszetesen hogy el is mondjak helyettem. De nalunk ez az udvari szokas. - Furcsa szokas. S oszinten sz61va nem sok hasznat latorn. - Pedig rengeteg haszna van. Ha esak egyetlen apr6d tanulna helyettem, esetleg nem lenne mindenben kivalo. Sa kiralvfi eszenek kivalonak kell lennie. - EgyszerGbb lenne, ha mindent te tanultal volna. - Pfuj 1Miesoda illetlenseqeket beszelsz 1 l.atszik, hogy idegen vagy. Egy kiralvf nem tanulhat 1Annak esak tudni kell l - Hat ha tudsz, nines rnitol tartanod. mehetsz Furlang herceqnoekhez a versenyre. - Nehez felfoqasod van, Szernfules - sohajtott Baboci, - Miert? - Hogyan rnehetnek a versenyre, ha a szernelvss meqjelenes a kiitelez6? Vagyis nern vihetem magammal egyik eszernet sem. S8m Mikocat, sem Bikocat. de meg esak Fikocat sem. - Nines mas hatra, magadnak kell megtanulni szarnolni es helvesen irni. - Gondolod, hogy megnyerhetem vele Furfang hereegno kezet? - Ki tudhat elore valami bizonyosat is? - ravaszkodott Szemfules - Elvegre nem lesz ott sem Mik6ca, sem Bik6ca, sem pedig
Fik6ca.

- Hat ezert busulok 1- s6hajtott Baboci. - Ha elmegyek, s Furlang hereegno ram kialt, hogy: "Baa 1 boci !" - azonnal elfelejtek mindent. Csak tudnarn, hogy rniert ejti ki ilyen kulonosen a nevemet: "Baa 1boci 1" Amikor a helyes kiejtes : Baboci. l.atod, Szernfules, Furlang hereegno
sem tud mindent. Nem tudja helyesen kiejteni a nevemet.

Szernfules nem akarta Babocit meqbantani, Ezert nem vilaqosttotra fel, hogy Furfang hercegno csufolja, vagyis egy bizonyos barneszkodo bocira gondol. amikor ilyen turcsan ejti ki Baboci nevet. Ezert. hogy masra terelje a szot, igy sz61t a csuqqedt kiralvfihoz : - Ismersz leqalabb egyetlen helvesirasi szabalvt ? - Mi az a helvsslrasi szabalv? - Ami eloirja, hogy mit hogyan kell irni. Peldaul : a mult ido jele a t. Maganhangz6 utan a tt. Ha a sz6 rnassalhanqzora veqzodik. akkor: t. Erted? - Nem - ismerte be Baboci. - Hat ide figyelj I Ha azt mondom, szallt. akkor egy t-vel irom. Ha azt mondom, futott, akkor ket n-vel irom. - Es ez fontos? - aggodalmaskodott Baboci, - Nagyon fontos. Egy nyelvtanversenyen ezt tudni kell. - Mondd el meg egyszer - kerlelre Baboci. 77

,.- A rnult ida jele a t - isrnetelte SzemfUles. - Ha rnaqanhanqzo van elotte. akkor tt, ha rnassalhanqzo van elotte, akkor t. Most mar tudod? - Nem tudom. De rnindjart hivom Bikocat. hogy megtanulja. - Sajnos, Bik6ca nem mehet helyetted a versenyre. - Igazad van. Errol teljesen megfeledkeztem. Hat ha nem, akkor nem. Nem megyek Furfang herceqno versenvere. lnkabb ulok itt a kovon. es fogom a legyeket. Ehhez magam is ertek. Azzal elbucsuzott Szernfulestdl, aki tovabbvandorolt. hogy felkeresse a szornszed kiralvt, s rneqnezze azt a hires szamtan- es nyelvtanversenyt.

78

A ZABKASA-HEGY
Hollofurt kiralv elhatarozta. hogy varosat megnyitja a turistak elott. Meg is alakitotta a Tunderi Idegenforgalom lrodajat. es legkisebb fiat, Szipka
herceget nevezte ki vezet6nek.

Szipka herceg hosszabb idot toltott Tunder Ilona udvaraoan. ahol kitGno nevelest kapott. EI is indult kisinasaval, Sipkaval, hogy megtekintse a varost. A latottakkal cseppet sem volt meqelegedve. - A varas tele van 6sdi dolqokkal, Mit keres itt peldaul ez a duledezo babkerites? - csapkodta aranvpalcajavat.

- Engedelmeddelrepkedett korulotte szitakotoszarnvan Sipka rnano -, ez muemlek, E rnoqott a babkerltes mogott alit felseqes dednaqvanvad. Hamupipoke haza valarnikor. - Muzeumban kell elhelyezni! - hangzott az utasltas. - Nem engedhetem, hogy a turistak elol elzarja a kilatast a csodalatos Csipkerozsikavolqvre. Szipka herceg ezenklvul meg szarnos mas epuletet, kerttest ltelt lebontasra. koztuk az Ot Lepke Hazat. a vasorru baba rabketrecet, ahol .Jancsikat tartotta fog va valamikor. Kitisztittatta a Csenqo-forrast es a hires cseppkobarlanqot, kifenveslttette a tizenhet feju sarkanv rezpalotajat, Az Operencias-tenqer partjat kikoveztette a lequjabb gyartmanyu habkovel, amit Hollofurt kiralvrol neveztek el. - Most mar johetnek a turistak l - setalt vegig ujra a rneqszepult varoson, Hanem a varos vegen haragosan rneqallt, - Ez mi? - kerdezte Sipka rnanotol. - Engedelmeddel, ez a hires Zsbkasa-heqv - uqrandozott a csepp emberke. - Hires? M itOl hires ez az orrnotla n za bkasatomeq ? Tala n ez is m Gemlek? - Ezen kell rnaqat atragnia annak, aki varosunkba be akar jutni, - Hallatlan t Nem gondolod, hogy azok a turistak, akik kocsijukkal orankant 120 kilornetert tesznek meg, nekiallnak zabkasat raqni? - Szaz esztendeje eddig meg mindenki atraqta maqat rajta ... - Azert gunyoljak varosunkat ugy, hogy: AHOL-A-MADAR-SEJAR. Ha idegenforgalmat akarunk, akkor Ie kell bontani a Zabkasa-hegyet is. - Engedelmeddel, az leqalabb televi munka. S minden mana az uj szallodaepltesen dolgozik. Szipka herceg haragosan dobbantott. - Egy het alatt hordjatok el a Zabkasa-heqvet l Ha a zsebkendotokben vagya sapkatokban hordjatok el, azt sem banorn. - Igenis. A zsebkendonkben ... meg a sapkankban ... - hajlongott Sipka mana keszseqesen. lsv tortent. hogy dobosokkal es kurtosokkel kozhlrre tetette, hogy ahanv tunder, sarkanv, mana es eqveb lako van a varosban. koteles elhordani a hegybol egy zsebkendonvit, Allo heten keresztul mindenki tejben fott zabkasat evett. Mire Szipka hereeg ujabb szernlet tartott, a Zabkasa-heqvnek halt helye volt. - Azt hiszem, ezek utan erre a tablara sines semmi szukseq - mondta Sipka rnano. s kiasatta helvebol a JO ETVAGYATI feliratu tablat,

80

A LEGKISEBB TOpANKA
HG, mekkora hire volt Gvuszrnek herceg utazasainak l Minden kacsalabu kastelvt megkeresett. Zsakkal hardta haza a szebbnel szebb ajandekokat lOSernlekeket. Egyszer aztan eljutott az Aranvvarosba is. Szipka herceg, a Tunderi
Idegenforgalom vezetoje. elvitte a rnuzeurnba is, es megmutatta neki a

nevezetesseqeket. - Itt lathato a legkomorabb kiralvf uveqbe gyGjtiitt kiinnye - mutatott egy betottesuveqre. - Ez az a viraqkehelv. amelyben Babszem Kat6 lakott a villik kiralvaval. Ez a haranqjatek a csepp kiralv alkotasa. Ha megkonditod, igy ni, a vilag legkedvesebb gyerekdaliit hallhatod. A csepp szerkezet halkan muzsikalni kezdett: Ekkora, akkora. mekkora, mint a babszem, akkora. - lqazan kedves - b61ogatott Gvuszrnek herceg -, kar, hogy nem vasarolhatom meg. - Pontos rnasat megkaphatod a legkiizelebbi ajandekboltunkban -felelte Szipka herceg, es folytatta a muzeumi kincsek bemutatasat. - Ez

a vilag legkisebb topankaja. Ebben a topankaban tancolt Hamupipoke dednaqvanvam azon az ernlekezetes baton. arnirdl mar bizonvara olvastal ... - Csodalatos topanka l De miert orzitek rnuzeumban ? - kerdezte Gvuszrnek herceg. - Eleinte minden evben meqrendeztuk a Legkisebb l.abu Herceqnoversenyt, vagyis egy even keresztul az a hercegno hordhatta, akinek akkora labs volt, mint fenseqes dednaqvanvarnnak, Kesobb azonban mindenfele cselszovesek tortentek a topanka korul, Fenseqes naqvnenern, Galagonya herceqno peldaul gyerty8t csopoqtetett a topankaha, mert felt, hogy elnyeri tole unokahuqorn, Vadr6zsa. Akkor tortent. hogy fenseqes naqvaparn meqkovetelte a topanka naponkenti tisztltasat. Ez azonban artott a topanka selvmenek. igy kerult rnuzeurnba. - De rniert nem varrattattok tobb ilyen nagysagu topankat? - Semmi ertelrne sem lett volna. Ennek a topankanak az az erdekessege, hogy rnindossze egy van belole. Gvuszrnek hercegnek nagyon tetszett a topanka. Meqkerte Szipka herceget, hogy csinaltasson neki egy hasonl6t. - Elviszem magammal, vagyis nektek tovabbra is csak egyetlenegy par lesz belole. Viszont fenseqes atvad enqedelvevel megrendezem a Legkisebb Labu Hercegno-versenyt, vagyis magammal viszem a legkisebb labu herceqnot is. 82

l-

A topankaversenv hire kisse megkavarta az Aranvvarost. Kulonosen akkor lett nagy vidarnsaq. amikor kiderult, hogy a hercegn6k letatvolazva kotelesek a versenyen megjelenni A verseny szabalvosan zajlott Ie. Gvuszrnek herceg boldogan emelte nyeregbe a verseny gyozteset.

- A vilag legkisebb labu hercegn6je lett a menyasszonyom! - mondta boldogan. Csak azon csodalkozott. hogy ezen a kijelentesen meg a legkomorabb ajtonallo is mosolygott. - Itt viszik a legkisebb labu hercegn6t! - kialtoztak a rikkancsok vegig az utcan. A varos veqen Gvuszmek herceg levette a csodalatos labu herceg n6 tatvolat. Gvuszmek herceg kisse meghbkkent a latvanvtol. A gy6ztes isrnet Galagonya hercegn6 lett, aki pontosan szaztlz esztend6s volt. Fordult volna vissza lovaval Gvuszrnek herceg, de a varas kapui zarva valtak. Mit volt mit tenni, hazaindult valasztott menvasszonvavat.
Most viszik, most

viszik a hires menyasszonyt! Biborban, barsonvban, gybngybs koszoruban l

- burukkoltak az idomitott galambok el6irasszerGen. Gvuszrnek herceg busan poroszkalt hazafele. Utkozben Szernfulessel talalkozott, - Envem lett a lsqkutvabb hercegn6! - mondta Gvuszrnek herceg. - Most azutan fele kiralvsaqornat elkblthetem a Hoteherke kozmetikaszalonban, ha azt akaram, hoqv Galagonya hercegn6t meqfiatalltsak l

MOTVQ BABI KOLCSONZOJE
Nyugdijba ment Moty6, az oreq babi, de hogy ne unja meqse nagyon rnaqat, varazsszereit polcra rakva szepen, vidam boltta alakitja otthonat. Kiralvfi. kiskondas ha arra teved. egyetlen tallerert kolcsonvehet kodsipkat. buvos bocskort, varazskulcsot, mivel szerencset probalni elmehet. Mindbssze harem napra sz61 a kolcson, de harem nap a rneseben nagy ida, harem nap s ej alatt a varazsviztfil egy eqesz nagyalf61dnyi erda kino. Nem csoda, ha boltja elott sorban allnak es szuntelenul cseng a telefonja, s hogy babi futkos fel s ala a boltban: - Egy nyugdijasnak, 6, mennyi a gondja! M ily egyszeru volt, mig boszorkanv voltam, eqesz nap sepninvelen lovagoltam, fel otkor minden varazslatot abbahagytam, vasarnap deliq az agyban maradtam. De itt a boltban minden percem draqa. s nem irhatom ki ajtajara : zarva. mi lenne akkor e sok kolcsonzovel ? Hogy kuzdene meg a varazserovel ? L6tok-futok, s nem lehet abbahagyni. Pedig j6 lenne mar labat aztatni l

)

SZEMFULES ZENEISKOLAJA
Az Aranvvaros megtetszett Szemfi.ilesnek. - Latszik. hogy a legokosabb kiralv eplttette. Itt is maradok egy ideig. - Mit tudsz? - kerdezte tole Sipka man6. - Mert csak abban az esetben maradhatsz itt, ha van valami mesterseqed,

Szernfules tehat elhaterozta. hogy zeneiskolat nyit. Mindenekelott megfelel6 lakast keresett. Egyszer-ketszer k6rbe kellett jarnia a varost, mire lakast kapott. A Nadcukor penzi6ba koltozott be. Hamarosan ki is keri.ilt a kapu ala a tabla: SZEMFOLES TOND~RI NAGYMESTER ~S CSOPORTOSAN

ZENEISKOLAJA

OKTATAs EGYENENKENT

- Hfi, micsoda heec lesz ebbol l - visitotta Mitetszik man6, a szomkisinasa. Szemfi.ilesnek hamarosan sok tanitvanva akadt. Elsonek Bibircs baba erkezett, aki operaariakat klvant betanulni. Ezenkivul szarnos tunder- as manocsernetet irattak szoltezsre. - Manapsaq egy rruivett man6nak vagy tundernek szolmizalni is tudnia kell - bolcqattak a tunder- es rnanornarnak a kispadon, mikozben
szed cukrasz cserneteiket vartak.

85

- Tetszik nekem ez az aranyos nagymester! -Ielkendezett Bibircs baba. - Ha kell, negyszer-btszbr is vegigprobalja velem ugyanazt a darabot. - Szeqenv nagymester! - suqtak oqvmasnak a rnanornarnak. - Nem lehet kellemes tanltvanv Bibircs baba, liven arccal es orral egyenesen ijeszto. Az otodik napon a hetfeju sarkanv erkozett meg csernetejevel, A sarkanvcsemete bogatt, szipogott. Ugy kellett mamajanak az iskolaba behuznia. Az ijedt rnancqverekek moccanni sem mertek a ket sarkanv jel en letebe n. - liven hosszu kormokkel, sajnos, nem lehet jatszani egyetlenegy hangszeren sem - hajlongott a furfangos roka. - Le kell a kis sarkanvbaba korrneit metszeni. A kis sarkanvbaba korrneit lernetszettek. Most mar csak meqfelelo heIyet kellett szarnara keresni. Azokba a padokba, amelyekbe a tunder- es rnanocsernetek ultek. a kissarkanv nem tert be. igy tehat kulon helvet kapott. Ezzel a meqoldassal minden mama nagyon eleqedett volt. - Foivtassuk a megkezdett orat l - intett Szernfules tanltvanvainak. S az ugyes kistunderek es kisman6k k6rusban zenqtek : Uccu, bizonv meqerett a meggy! Uccu, bizony rajta maradt egv! A kissarkanv bizalmatlanul uldoqelt a helven. - Probald meg te is! - sz61t hozza Szemfules. - Batran enekelhetsz I A kissarkanv tatoqni kezdett, de hang helvett lang jott ki mind a het kis szajan. - Nem lehetne ezzel a kellemetlen lanqocskaval valamit csinalni? -

86

fordult Szerntules a sarkanvmamahoz. - Zavarja a kissarkanvt az eneklesben. _ Mondsz valamit! Majd kiss€! lecsavarom a kan6cokat! - szolt sar-

kanvmarna. Azzal sorban benvult a kissarkanv het szajaba. s a kbvetkez6 pillanatban mar csak het apro. pisla fenv latszott bennuk. "Szemfenyvesztes az eqesz ! Ugy latszik. keszulek van mind a hilt torkaban I" _ gondolta rnaqaban Szernfules, majd ismet a sarkanvrnarnahoz fordult: - Asszonyom, megtisztelne, ha a szolfezsorakra e nelkul a het pompas szerkezet nelkul jonnenek. Sarkanvrnarna tehat kivette a kissarkany mind a hilt szajabol a spirituszeqot. - Most pedig probaljuk meg meg egyszer a dalt l - intett Szemfules
a kissarkanvnak,

Es most halljatok csudat l A kissarkanvnak gybnybru, cseng6 hangja volt. S nem is egy, hanem het l Het szajjal egyszerre ket szolamra enekelte el a kivant dalt.

- Egy csodalatos kamarak6rus r Naqvszeni l - lelkendezett Szernfules. - Kissarkanv lesz iskolarn buszkesege! Ez a j6slata hamarasan be is valt, A nvilvanos zarovizsqan a kissarkanv mar harem sz61amra enekelte az UTCA, UTCA, SZELES UTCA kezdetu dalt. A szulok pontosan hetszar tapsoltak ki a tehetseqes kis rnuveszt. Szernfules zeneiskolaja tehat nagy tetsz est aratott. Aki csak tehette mind hozza iratta be csernetejet, A Nadcukor penzi6 osszes helyiseqeben zeneoktatas tolvt, tlz uj tanar seg ltseqevel. S a sarkanvok spirituszeqos szerkezete eqvmas utan a MEH-hez kerlilt. - Ma mar nem divat a lang 1 Kamarak6rust enekelni l Az tetszik mindenkinek! Az az igazi! - mondtak a sarkanvok, igy tortent. hogy Holl6flirt kiralv meg kulondljjal is megjutalmazta Szemtlilest. - Ezt az aranverrnet nemcsak kituna iskoladert kapod, hanem azert is, hogy leszoktattad a sarkanvokat az ijesztqetesrol - mondta a boldog Szemflilesnek, aki addigra mar a varosi Tunder Zenede kinevezett igazgat6ja lett.

-

A CSAVARGO PALOTA
Ott elt a szornszedunkban, hoi az akacosdornb van, Pirink6 kis kiralvlanv. Nem volt szeqenvnek rnasa csak egy csepp palotaja. s az is kacsalabu, De milyen nem egy-, kacsalabu: hanem ketlabu l kis kiralvlanv l Egesz nap alit, nem forgott, legfeljebb csak toporgott, s nezte a kis kiralylanyt. Bezzeg ejjelre kelve megjiitt koszalni kedve. Rosszcsont, rossz kacsalabu koszalt viilgys heqvvidekre, s vitte messzi videkre Pirink6 kis kiralvlenvt. Hiaba sirt Pirink6:

0, szeqenv

Rosszcsont rossz palotaja sosem hallgatott raja. A hun cut kacsalabu l

- Miert nem vagy te rinqo, igazi kacsatabu l '

*

Foroqnal mind egy helyben, otthon a taqas kertben, s elnek. mint mas kiralvlanv. Rosszcsont rossz palotaja rneqsern hallgatott raja,
koszalt a kacsalabu.

l.abon all, mint a kacsa, s egyre az erdot jarja. meg ilyen kacsalabut l - Kamfves Krist6k Aron l Javitsd meg barrni aron l keri a kis kiralvlanv. - Bizony en megjavitom! Bizony kiigazitom! futtventett Krist6k Aran. Teqlabol rakott talpat: most mar nyugodtan alhat Pirink6 kis kiralvlanv. Palotaja nem koszal, nem forag, nem is boklal. mert mar nem kacsalabu.

M [9 egy nap, eppen del ben Pirink6hoz nem tert be Kornives Krist6k Aron. - De csunva palotad van! Hogy lakhatsz ilyen hazban. Pirink6 kis kiralvlanv?

HOGYAN LETT SZEMFULESBOL TUNDERKIRALYNO?
Tunderorszaqban mar reg6ta evenkent valasztanak kiralvnot. - Hogy senki se buslakodjon - rnaqvarazta Tobias, a csalafinta varazslokolvok Szerntulesnek, a rokanak, - igy mindenkire elobb-utobb sor kerul. - S mik a

Ieitetelek ? - kerdezte Szemfules.

- Minden evben azt a tundert valasztjak meg kiralvnonek. aki a leqtokeletesebb jelmezben jelenik meg a jelmezbalban, saki a lsqmulatsaqosabb eneket tudja kitalalni, amit terrneszetesen a balban elo kell adnia. - Ez iqazan vidarn dolog! Tobiaskam, szerezz nekem belepot a tundsrek baljara r - Szerezhetek belepot. ha eppen erre van szukseged - csodalkozott Tobias, SzemfUles roqvest sietett Mos6 ba, hogy Masa rnosodaja-

bundajat rendbe

hozassa.
- Igazan konnvu lesz a helyzetem szorangatta boldogan a tunderbelepot Szernfules -, meg jelmezre sem lesz szukseqern. Az en pampas rokaszorornrnel senki sem veheti fel a versenyt. A balban val6ban nagy fellO nest keltett. - Oda nezz l - suttoqtak a tunderek. - Ennek a tundernek olyan tokeletes a jelmeze, mintha vaJ6di r6ka lenne. Az egyik jatekos tunder meg is huzta a r6ka pornpas fulet. - Na iqazan l Faj r - jajdult fel Szernfules,

A tunderek persze jot nevettek, mert azt nittek, csak trefal : - Pontosan ugy tesz, mintha val6di roka lenne! Elerkezett az enekversonv. A tunderek eqvrnas utan leptek a doboqora, s eloadtak a vidamabbnal vidarnabb dalokat. - Most a rokajelrnezest halljuk! - koveteltek tobben is. - Halljuk l Halljuk! - tornbolt a nezokozonseq. Szemfules osv tett, mintha huzodozna. pedig valojsban egesz este erre vart, Vegre a hosszu unszolas utan 0 is eloadta a maga koltorte vidarn dalt.

SZEMFULES

DALA

0, a maharadzsa! 0, jaj! - szall a kertjebdl a s6haj. Mert a maharadzsa labat torte. J6, hogy a nvakat is ki nem torte. 0, a maharadzsa leesett! Hova ? Mondd, hova ? A lUbe esett!
Volt egy gyonyoru szonveqie. azzal repult lei a lellegekbe. Na es? A szonyeggel tan baj torrent? Kepzeld. a falank molyok rneqettek l 0, a maharadzsa leesett! Molvraqta Iyukon at a lube esett!

Torott labat gipszbe rakjak, szonveqet a MEH-nek adjak. S ha utazni lesz meg egyszer kedve, helikopterrel szall lellegekbe. 0, a maharadzsa leesett! Milyen j6, hogy csak a tube esett!

Szernfules dala olyan vidarn, olyan mulatsaqos volt, s oly konnven meg lehetett tanulni, hogy nernsokara az egesz terem vele enekelte :

0, a maharadzsa! 0, jaj! - szall a kertjebol a s6haj.
Egyesek a helikopter utan is erdeklodtek : - Mondd, lattal mar helikoptert? Igaz, hogy sebesebben szall a taltos ? A r6ka mindenre kieleqlto valaszt tudott adni. Elerkezett a kiratvnovalasztas. - Ketseg sem ferhet hozza, hogy az idei tunderkiralvno osakis a rokajelmezes lehet - allapitottak meg a tunderek. - Eljen a r6kajelmezes! A r6kajelmezes lett a tunderkiralvno l Vedd Ie jelmezed, hadd lassuk. hogy ki vagy! Hfiha, most volt csak bajban Szemfules! Mert hogyan is vehetne Ie rokaboret, amikor az nem jelmez, hanem igazi? 93
paripanal

Nagy volt a csodalkozssa a sok tundernek is, mikor kiderult, hogy a r6ka val6di r6ka. - Csa Ias ! - veltek egyesek. - Egy r6ka meqsern leh et tu nde rk iralyno ! A tobbssq azonban ugy dontott. hogy meqis Szemfulest valasztjak meg kiralvnonek. - Igaz, hogy nem volt jelmeze, de a legszebb dalt adta elo. s emellett megfgerte, hogy minden tundert elvisz egy helikopterutazasra - hangzott a hatarozat, Legjobban a taltos paripa orult : - Koszonorn, komarn. hogy ezt a helikopterdolgot kitalaltad. lsv legalabb negy hetre becsukhatom a H IPP- HOPP SZOLGALAT irodajat, s veqre kipihenhetem magamat az Operencias-tenqer part jan.

°

Jf\1

f
t"

TARTALOM

7 9 10 11 12 15 16 17 19 20 22 23 24 28 29 32 34 35 37 39 43 44 47 48 51 52 55 56 59 61 64 65 69 75 79 81 84 85 89 91

KbnyvOnk - mintegy a G6gos Gunar Gedeon cirnu olvas6 mesekbnyv Iolytatasakent - a klsiskolasok nyelvtanulasat, illetve helyesirasuk tejleszteset segfti. A rnesek eleg rovidek ahhoz, hogy az olvasassal epphoqy baratkozo gyerekek oromuket leljek bennOk, es a fokozott figyelmet kovetelo betuzqetes mellett kbvetni tudiak a tortenetek fordulatait is. Egy-egy mesen belOI a pirossal kiemelt bettlk vagy szavak mindig egy-egy helyesirasi szabalyt rejtenek, ezzel is segftik a megertest, a qyakorlast. A konyvet forqathatiak mar az els6 osztalyosok is, hiszen a helyesfras elsajatftasa gyakran eveket vesz igenybe. A tartalomjegyzekben feltOntettOk, hogy az egyes. rnesek milyen helyeslrasi szabaly qyakorlasara szolqalnak. A tanltas mellett Varga Katalin termeszetesen sz6rakoztat is rovid, tretas tortenetelvel, Az F. Gyorfty Anna eredeti szfnes rajzaival megjeleno kotet igazi iskolai seqedkonyv, mar nernzedekek nottek fel rajta.

1690 Ft
ISBN 978-9-631182-89-7

9 789631 182897

III

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful