P. 1
Szólások mondások- anyanyelvi fejlesztő feladatok

Szólások mondások- anyanyelvi fejlesztő feladatok

|Views: 3,912|Likes:
Published by Pál Melánia

More info:

Published by: Pál Melánia on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ
Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kök!y, "#$ik
galago!ya szólás rokona A% egyik ti%e!kile!&, a "#$ik egy '()#! '*$%; de elfogadható az
Egyik
k+tya, "#$ik e,, vagy akár az Egyik ö-dög, "#$ik go!o$% llek szólás is.
Feladatunkan a megadott h!vószólásra &$ak egy szólást kell adnod"
#. $!vószólás% .gy dolgo%ik, "i!t a t/%0 & 'elentése% gyors munkáj(.)
*okonszólás% .......................................................................
+. $!vószólás% Se i!ge, $e gaty#)a0 & 'elentése% semmije sin,s, tejesen szegény.)
*okonszólás% .........................................................
-. $!vószólás% Tö,,e ke-1l a go",, "i!t a ka,#t0 & 'elentése% a mellékes részletek drágáak,
mint az egész dolog.)
*okonszólás%.............................................................
.. $!vószólás% Sa)t#-,2l d%$#,a l3. & 'elentése% /gyik ajól a másika jut.)
*okonszólás% ............................................................
0. $!vószólás% Meg$%okta, "i!t a ,aka a tal3al#$t0 & 'elentése% kénytelen1kelletlen
hozzászokott valamihez, eletanul valamie.)
*okonszólás% ......................................................................
2. $!vószólás% Ty*kkal, kal#&&$al ta-t. &'elentése% minden jóval ellátja.)
*okonszólás% ..........................................................................
3. $!vószólás% .gy !%, "i!t a döglött )+'. &'elentése% ostoán ámul.)
*okonszólás% .........................................................................
4. $!vószólás% 4akot te$% "eg ke-t$$%0 &'elentése% meg!zhatatlan emerre !z valamit.)
*okonszólás% .........................................................................
A számos választási lehet5ség k6z7l mi a legismerteeket k6z6lj7k%
#. 'ár a keze, mint a motolla. +. 8e kutyája, se ma,skája; 8e 9énz, se 9osztó; 8zegény, mint a tem9lom egere. -. :rágá a folt a
ruhánál. .. ;seer5l v6d6re esik. 0. <egszokta, mint arát a len,sét; <egszokta, mint ,igány lova a ko9lalást &verést). 2.
=eje&n), vaja&n) f7r6szt; <adártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 3. >ámul, mint a irka; ?gy áll a szeme, mint a d6gl6tt
irkának; >ámul, mint orj( az (j ka9ura; <egnézi, mint veres orj( az (j ka9ut; >á, (j ka9u" 4. @e,skére !zza a ká9osztát;
@e,skét kertésszé, farkast juh9ásztorrá tesz; @ertészkedik, mint ke,ske a ká9osztáskerten.
SZÓLÁSD5M67NG
A d6m9ing szó jelentése% t6meges k!nálat valami5l. <i a szólások t6mkelegével halmozunk el A
k!nálunk el5l7k egy tu,atra valót. Beked ,su9án az a feladatod, hogy válaszolj% mit ,sinál az,
aki%
a) lógatja az orrát g) hegyezi a f7lét
) leszedi valakir5l a keresztvizet h) fel6nt6tt a garatra
,) menti az irháját i) kenyért6résre viszi a dolgot
d) lovat ad valaki alá j) legyet vadász
e) h(zza a ló5rt k) légvárakat é9!t
f) jégre visz valakit l) vizet 9rédikál, ort iszik
a) (sul, szomorkodik ) szid, korhol valakit ,) menek7l d) átor!t e) alszik f) e,sa9 valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i)
d6ntésre kényszer!t j) nem ,sinál semmit k) soha meg nem valós!tható terveket sz5 l) másként ,selekszik, mint ahogy eszél
TESTES SZÓLÁSOK
@6zna9i meghatározásokat k6zl7nk A ezeket kell helyettes!tened szólásokkal, még9edig
olyanokkal, amelyeken emeri testrész szere9el" 8eg!tség7l megadjuk a szólásokat is,
természetesen a 9áros!tás rád vár. Cássuk a feladatokat"
#. >aja jut. a) 8arkára áll.
+. >eleavatkozik mindene. ) <eg7ti a okáját.
-. Bagyon takarékoskodik. ,) Cá alatt van.
.. <ár nem gyerek. d) Bem fDlik hozzá a foga
0. <agára vállalja a dolgok irány!tását. e) Fogához veri a garast.
2. Akadályoz valakit, terhére van valakinek. f) @éze veszi a dolgot.
3. /rélyesen, határozottan lé9 fel. g) Eg a keze alatt a munka.
4. Fyorsan, jól dolgozik. h) >en5tt a feje lágya.
G. >ossz(ságot okoz valakinek. i) >orsot t6r az orra alá.
#H. Bin,s kedve valamihez. k) <indene ele7ti az orrát.
#1, +1k, -1e, .1h, 01f, 21,, 31a, 41g, G1i, #H1d
SZÓLÁS, K5ZMONDÁS 8 LÓ9G:ÁS4AN
$a a megjel6lt &aláh(zott) etDt5l lóugrásan haladsz, egy szólást vagy k6zmondást ka9sz
eredmény7l.
C FI / 8 J
A / E A C
@ K = L /
= 8M K * N
A megoldás% ....................................................................................................
Bagy k5 esett le a sz!vér5l.
LEMA:ADT AZ ELE;E
Az alái mondások mindegyikének els5 szava ige A lenne" Ngen, ige lenne, de lemaradt" /zért
mindegyikmondás elé egy igét kér7nk, még9edig mindegyik elé más1más igét"
a) ..............., mint a kefek6t5. g) ..............., mint a orravaló.
) ..............., mint a fakutya. h) ..............., mint a >álám szamara.
,) ..............., mint a nyárfalevél. i) .........O.., mint a karika,sa9ás.
d) ..............., mint a tenyerét. j) ..............., mint hal a v!zen.
e) ..............., mint sz7rke szamár a k6den. k) ..............., mint a rétes.
f) ..............., mint a okrot. l) ...........O., mint a fáa szorult féreg.
m) .............., mint a unda.
a) Nszik ) Bevet ,) *emeg &reszket) d) Nsmeri e) /ltDnt f) 8zidja g) Cemaradt h) Pll i) <egy j) El k) By(lik l) Qrd!t m) Alszik
H<ZAGOS MONDÁSOK
Az alái k6zmondásokól, szólásokól egy1egy szó hiányzik. Rótold"
8eg!tség7l eláruljuk% mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik.
a) .................... áll a világ.
) <ajd kiugrik a .................... az éhségt5l.
,) 8zinte felfalja a ....................
d) Jak ty(k is talál ....................
e) <ás .................... a szálkát is meglátja, magáéan a gerendát sem.
f) .................... ...................., fogat fogért.
g) Ferde .................... nézi a világot.
A e!randó szavak a $%e" ragozott alakjai.
M7N7K<:D<S 8 M7N7VÁLASZ
a) $ol van a keréknek a vége s hol a kezdeteS
) <i van a rét k6ze9énS
,) $ol van a világ k6ze9eS
d) $ány etD van az irkáanS
e) $ol kezd5dik a teremtés, hol végz5dik az életS
a) a TkU etûnél, ) az TéU etû, ,) ahol az TlU etû van d) négy% i r k a e) ahol a TtU etû található
=SAK FÁKAT>
<ondd máské99, még9edig olyan szólással, amelyen a ?a szere9el"
a) ;s!nyt k6vet el. .................................................................
) Behéz dologra vállalkozik. ................................................
,) 8aját magának árt. .............................................................
d) /r5s, edzett, kitartó emer. ................................................
e) >elevész a részleteke. .......................................................
a) *ossz fát tesz a tDzre. ) Bagy fáa vágja a fejszéjét. ,) <aga alatt vágja a fát. d) @emény fáól faragták. e) Bem látja a fától az
erd5t.

4. 7. mégpedig olyanokkal. Erélyesen. a) Sarkára áll. 5-f. Magára vállalja a dolgok irányítását. 2. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. Akadályoz valakit.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. 9-i. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. 7-a. Nagyon takarékoskodik. i) Borsot tör az orra alá. 5. 3-e. Bajba jut. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. hogy válaszolj: mit csinál az. 10-d . h) Benőtt a feje lágya. terhére van valakinek. bort iszik a) búsul. k) Mindenbe beleüti az orrát. természetesen a párosítás rád vár. c) Láb alatt van. b) Megüti a bokáját. 2-k. Neked csupán az a feladatod. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. 6. 8-g. 8. 1-b. 9. f) Kézbe veszi a dolgot. Bosszúságot okoz valakinek. Lássuk a feladatokat! 1. 4-h. jól dolgozik. 10. Nincs kedve valamihez. Már nem gyerek. Gyorsan. határozottan lép fel. 6-c. 3. szomorkodik b) szid. Beleavatkozik mindenbe. g) Ég a keze alatt a munka. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->