Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 5. szám, 2008. március 13.

A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta,
Szentlőrinckáta, Pánd, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápióság, Tóalmás, Újszilvás, Úri.
ORCHI DEA VI RÁGÜZLET
Lakos Sára
Nagykáta, Petőfi út 2.
Tel.: 29/442-968
2008. március 13. Krisztián, Ajtony, 14.
Matild, Paulina, 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK,
16. Henrietta, Herbert, 17. Gertrúd, Patrik,
18. Sándor, Ede, 19. József, Bánk, 20. Klaudia,
Hubert, 21. Benedek, Bence, 22. Beáta, Izolda,
23. HÚSVÉT, Emőke, 24. HÚSVÉT, Gábor,
Karina, 25. Irén, Írisz, 26. Emánuel, 27. A lap
6. számának megjelenése
CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁGOK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, KERÁMIÁK, SZÁRAZ
ASZTALI- ÉS FALIDÍSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
a mogúju|t M11 to|ofon-díjcsomagokka|.
Sogítünk kivá|asztani az Ön számára |ogmogfo|o|6bb díjcsomagot! Hívja a 1229-ot, órdok|6dj6n ügyfó|szo|gá|ati irodáinkban, vagy korosso fo| a www.monorto|.hu-t!
na és |épze|d e|, hogy a||or azt mondta ne|em, hogy a |o||éganô|e is próbá|ta már, de egyá|ta|án nem o|yan, mint ahogyan mesé|i|, és szerinte so||a| hatásosabb, és szerintem én is |i íogom próbá|ni, mond|u| a listi szerint nem |éne, mert so|ba is |eru|,
meg amúgy sincsen erre szu|ségem, de amúgy nem is ezt a|artam e|mesé|ni, hanem azt, hogy a mú|t|or a ]ut|a mesé|te, hogy a húgána| a barát|ána| a barát|a, a|i egy i|yen nagyon vicces pasas, mond|a a mú|t|or, hogy meg|érte a barátnô|e |ezét, és
|ideru|t, hogy úgy vo|t, hogy egy adag sa|át szedésû gomba e|íogyasztása után |érte meg a |ány |ezét, amiben vo|t mérges is, azt hittem, biztos |órházba |eru|t, megi|edt, és tudod, úgy i|edtében intézte a |ány|érést, de nem, mert |épze|d, az úgy van, hogy a
mérges gombána| |étíé|e hatása |ehet, az egyi| hogy nagyon beteg |esze|, eset|eg rosszabb, a mási|, hogy ha||uciná|sz, na hát ve|e az történt, hogy megette a gombát, aztán röhögôgörcs |özepette meg|érte a |ány |ezét, na mit szó|sz. ]a meg még azt a|ar-
tam e|mondani, hogy mi vo|t a mú|t|or, ami|or végu| is nem |ötté| ve|un|, azóta is ezen nevetun|. Kon|rétan az történt, hogy lgy sétá|gattun| a barátnômme|, ami|or oda|épett hozzán| egy íú, a|ine| a |eze te|e vo|t paplrra|, pont mintha szóró|apot osztana.
le|ém nyú|tott egyet, és azt mondta. ado| ne|ed is, hátha érde|e|. Késôbb megnéztem a paplrt, és az vo|t ra|ta, hogy szia, ez és ez vagyo|, szeretem a zenét, b|ab|ab|a, és ha meg szeretné| ve|em ismer|edni, a||or itt a számom...nem hittem e|, hogy i|yen
van, de |átod. kandizo| ve|e he|yettem` ]a|, tudod, hogy csa| vicce|e|... Na mindegy. Szóva| a listi szerint nem |e||ene íogyó|úráznom, de én azt hiszem, hogy mégiscsa| íogo|. Mi` Szerinted se |e||` Á, ezt csa| úgy mondod. ligye||, te mit gondo|sz errô| az ú|
sorozatró|` He||o, szia. leri|ém, te vagy az` Hát |épze|d e|, mi történt ná|un| tegnap este 9 után! Nem, bocsánat, azt hiszem 10 óra vo|t már. Szóva|, |ér|e| szépen az történt, hogy |imentem a |ertbe meg|eresni a |utyát. L|ég nagy sár vo|t oda|inn, de gyorsan
visszamentem a gumicsizmámért, mer nem a|artam összepisz|ltani a papucsomat. Na, szóva| |imentem a |ertbe, hogy meg|eressem ß|ö|it, de seho| nem ta|á|tam. ßenéztem mindenhova, ahová csa| tudtam, még téged is ma|dnem íe|hlvta|a|, hátha
|áttáto| arraíe|é, mert tudod, e|ég gya|ran e|csatango| és a||or napo|ig vissza se |ön. Lgyszer egy hétre szö|ött e|, á||ltó|ag Cyöngyösön is |áttá|, de meg|ett aztán. Szóva|, ho| is tartottam` ]a, igen, a |ertben |eresgé|tem, és tény|eg mindent át|utattam
utána. vár|á| csa|, nem is 10 óra vo|t, azt hiszem mégis csa| 9 után |ehetett, igen, mert em|é|szem, a||or |ett vége tv sorozatna|. 1e, tény|eg nem zavar|a|, mert bármi|or vissza tud|a| hlvni bennete|et. Le most is ío|ytathat|u|, ha gondo|od. ln|ább |ésôbb`
=rleaf\]degf\`YlbY
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel: 20/598-90-38, műhely tel: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, Ingyenes helyszínI felmérés
Üzletünkben kaphatók:
• konyhai munkalapok • bútorlapok
• MDF bútorajtók
• szerelvények: kivetőpántok, élfóliák,
fóksínek, vízzárók, fogantyúk
Kóstolja meg a
Szent István Király
Vendéglő tavaszi
ételeit! (7. o.)
Szentmártonkáta, Tápiószele, Újszilvás
Három településnek 126 millió kerékpárútra
A Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács kerék-
párutak építésére kiírt pályázatán
Szentmártonkáta, Tápiószele és Új-
szilvás összesen több mint 126 mil-
lió forint támogatást nyert, ami
a helyi beruházások 80%-át téríti
meg. Szentmártonkátán a 31-es fő-
út Tápiószecső felé eső kanyarjától
indul majd az új kerékpárút a vasút-
állomásig. Tápiószelén a nagyköz-
ség Cegléd felé eső déli szélén fekvő
Népkerttől indul a Tápió gyaloghíd-
ján át (képünkön) az új kerékpárút a
település központján kersztül a Sze-
lei úti alsós iskoláig. Újszilvás első
kerékpár útja az Alkotmány útnak
nevezett főutat kíséri végig. (részle-
tek benti oldalainkon)
Lángolt a nádas,
tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag
szerencsésen – azaz nagyobb károk
nélkül – vészelte át március első és
második napján az Emma nevű szél-
vihar közép-európai tombolását. A
nagykátai hivatásos tűzoltók 68 ese-
ményhez vonultak két nap alatt –
tudtuk meg Torba Csaba tüó. őr­
nagy nagykátai parancsnoktól. Főként
Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére,
Tápiószelére, Tápiószentmártonba ri-
asztották őket. (részletek bent)
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
Miközben nagy lendülettel startolt a Tápió-vidéki szennyvízkezelési projekt-
hez kapcsolódó kistérségi víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbá válik az uniós pályázat sorsa. A Világgazdaság című napi-
lap március 5-i számának nagy projektekkel foglalkozó cikkében nem szerepel a
beruházás neve az idén Brüsszelbe kiküldendő projektek között, sőt, még a vára-
kozólista sem tesz említést róla. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter pedig úgy válaszolt február 25-én kelt levelében Czerván György
országgyűlési képviselő írásos kérdésére, hogy a projekt benyújtása 2008. évben
nem lehetséges, arra reálisan 2009. év első felében kerülhet sor, a támogatási ké-
relem jóváhagyása pedig csak 2009 végére várható. A Tápiómenti Területfejlesz-
tési Társulás elnöke, Kocsi János szerint ez nem így van, még az idén kikerülhet
Brüsszelbe a kistérség szennyvizes pályázata. (folytatás benti oldalunkon)
Gyarapodott
a szakrendelő
Új számítógépes adminisztráció
lépett az elavult régi rendszer helyé-
be február 25-től a nagykátai Szak-
orvosi Rendelőintézetben. A közel 6
millió forintos beruházás keretében
25 korszerű munkaállomás jött lét-
re számítógéppel s kiegészítő beren-
dezésekkel. Az első időszakban át-
menetileg lassúbb lehet a betegek
beléptetése, ám rövid időn belül fel-
gyorsul majd a folyamat – mondta
lapunknak dr. Náday Tamás igazga-
tó-főorvos. A kistérségi járóbeteg-
ellátó intézet egy vadonatúj szívult-
rahang készülékkel is gyarapodott a
közelmúltban. (részletek bent)
Nagykátai diákok a legjobbak között
A Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium 4 fős csapata nyert a Kertészet és Szőlészet szaklap or-
szágos versenyén Kiskőrösön. Palaczki Klaudia csapattag itt
különdíjat, a Dél-Pest Megyei Integrált Szakképző Központ
ceglédi virágkötészeti versenyén 1. helyezést ért el. Ugyan-
csak a DPM-TISZK
szakmai -tanul má-
nyi versenyén az Ipa-
ri Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói szerepeltek kiválóan.
A szerkezetlakatos tanulóknál Sztehlik
Ádám (balról), a kőműveseknél Tóth Ta-
más (jobbról) első lett. (részletek bent)
A Tápió-vidék választópolgárainak több mint fele voksolt
Három igen az eltörlésre
Az országoshoz hasonlóan Pest megye
6. számú választókerületében (18 telepü-
lés) plusz Kókán, Tápió szőlősön és Újszil-
váson is a választópolgárok több mint fele
mondott véleményt a kórházi napidíj, a vi-
zitdíj és a tandíj eltörlése ügyében. A sza-
vazáson résztvevők közel 90%-a mondott
igent arra, hogy el kell azokat törölni.
Czerván György országgyűlési kép-
viselő a 2. oldalon mond köszönetet a
választópolgárok aktivitásáért. Egyéb
részletek és adatok szintén a 2. olda-
lon, illetve online oldalunkon (www.
tapiómenti2hetes.hu) olvashatók. Fel-
vételünk Szentmártonkátán a központi
óvoda – ezúttal 1. számú szavazókör –
bejáratánál készült.
2
2008. március 13. Népszavazás – regionális oldal
Bursa Hungarica
Több mint 2600 pályázat
Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének
felosztásáról. 2008. évre Pest Megye Önkormányzata 13.801.000 Ft-ot külö-
nített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, és az idei pályá-
zatok támogatására.
Pest Megye Önkormányzata a 2008. évben is szerződésben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Támogatást az idei évre
is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami, nappali tago-
zatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre, a „B” pályázatban
érettségiző és állami, nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbta-
nuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást.
A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok
száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db, „B” típusúból 173
db érkezett, s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a
közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta.
Kerékpárút
Tápiószelének
(folytatás az 1. oldalról)
Mint pályázat összesítőnkből ki-
tűnik, Tápiószele mintegy 57 millió
Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán kerékpárút építésére. Kovács Fe-
renc polgármestertől megtudtuk: a
beruházás 71 millió forintba kerül:
a 14 millió Ft önerőt már tartalmaz-
za az idei költségvetés. A kerékpár-
út a nagyközség Tápiószőlős felőli vé-
gén, a Népkertnél kezdődik majd és a
Farmosi úti iskoláig tart, innen nézve
a 311-es út jobboldalán. A Tápiónál
a meglévő gyaloghídon kel át az út, a
CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es
utat, a Korpusz felé folytatódik a Mű-
velődési Ház mellett halad el és jut el
az alsós iskoláig. A 2100 méter hosz-
szúságú, 2,1 méter széles út két sávján
közlekedhetnek a kerékpárosok a te-
lepülés központjába és az iskolába.
– Mindez óriási jelentőségű fejlemény
Tápiószele életében, hisz nagymértékben
javítja közlekedésbiztonságot – mondta
lapunknak a polgármester.
A három település – Szent márton-
káta, Tápiószele és Újszilvás leendő
kerékpárútja már része lesz a leendő
Duna-Tisza közi kerékpárútnak.
A járóbeteg szakellátás fejlesztése
a megyében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a közelmúltban pályázatot hirde-
tett annak érdekében, hogy a Közép-
Magyarországi régió minden lakos
számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátott-
sággal rendelkező egészségügyi intéz-
mények közszolgáltatásai. A ,,Kistér-
ségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a
Közép-magyarországi régióban” című
pályázaton kilenc megyei település is
részt kíván venni. A megyei közgyűlés
támogató véleményt fogadott el ezzel
kapcsolatban.
Kilenc megyei település önkor-
mányzata – Abony, Dabas, Szentend­
re, Veresegyház, Szob, Dunakeszi, Pilis­
vörösvár és Gödöllő város, valamint Érd
megyei jogú város – jelezte szándékát,
hogy részt vesz a NFÜ pályázatán, ez-
zel fejlesztve az alapszintű és emelt-
szintű járóbeteg szakellátást.
Népszavazás
(Folytatás az 1. oldalról)
Lapunk megjelenésekor már aligha
tudunk új adatról beszámolni a népsza-
vazás kapcsán. A kisrégiós átlagok meg-
felelnek az országos, régiós és megyei
átlagoknak. A Tápió-vidék települései
között is csak kis eltérések vannak.
Pest megye 6. számú választókerü-
let 18 településén 60 184 polgár sza-
vazhatott március 9-én.
A részvételi arány 50,25%-os volt
(országosan 50,49%). Ezen belül a
részvételi arány Úri községben volt
a legmagasabb (55,95%). Káva alig
maradt le (55,71), megelőzve Tápió­
szentmártont (55,41%). Sülysáp és
Nagy káta (53,61%) kapaszkodott
még a „dobogóra”. A lista másik vé-
gén Tápiószele szerepel (43,42%),
Szent lőrinckátával (44,44%) és Szent­
mártonkátával (44,98%) vetekedve.
Az igenek arányát tekintve Tápió-
szent márton az első (92,46%), Szent-
lőrinckáta követi, Sülysáp, Nagykáta
és Úri sem nagyon maradt le. A nem
voksok terén a legkisebb lélekszámú
Káva az első mind a három kérdésnél,
Gomba és összességében Tápiószecső
került még az érmesek közé.
A részletes adatokat online oldalun-
kon keressék (www.tapiomenti2hetes.
hu).
Kétszáznál több
uniós pályázat
Jól halad Magyarországon az uni-
ós források felhasználása, immár
200 felett van a kiírt pályázatok
száma. A rendelkezésre álló össze-
sen 3000 milliárd eurót meghala-
dó összeg felét pályázatokon hir-
dették meg, közölte Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter.
Az Európai Unió által Magyar-
országnak biztosított források fel-
használására 2007-ben 185 uniós
pályázat jelent meg, amely ebben
az évben már jóval 200 fölé emel-
kedett – közölte Bajnai Gordon ön-
kormányzati és területfejlesztési
miniszter a napokban.
Az eddig kiírt pályázatokból het-
venet már le is zártak, és az elbírá-
lásuk is megtörtént – mondta a mi-
niszter.
(MTI/Menedzsment Fórum)
Czerván György: Köszönöm
Az egyszerű igazságok győztek
Köszönetemet szeretném kifejezni a
választópolgároknak, hogy a népsza-
vazás kapcsán még soha
nem látott létszámban
vettek részt a március
9.-i szavazáson és éltek
a demokrácia által biz-
tosított alkotmányos jo-
gukkal.
Hasonlóan az orszá-
gos részvételhez válasz-
tókerületünk települé-
sein a választópolgárok
50%-a mondott véle-
ményt a feltett kérdésekről és a részt-
vevők közel 90%-a mondott igent a
kórházi napidíj, vizitdíj és a tandíj el-
törlésére.
A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­
ségnek – mint a referendum kezdemé-
nyezőjének – az volt a célja a konk-
rét kérdések véleményeztetésén túl,
hogy véget vessen a hazugság politi-
kájának, összefogást teremtsen és visz-
szaadja a magyarok önbecsülését. Az
eredményből kiderült: nem igaz, hogy
a magyarokkal mindent el lehet fogad­
tatni, nem igaz hogy mindent eltűrnek,
nem igaz, hogy a magyarok felelőtlen és
következmények nélküli világban akar­
nak élni.
Mondhatnánk azt, hogy győztünk,
a legnagyobb igazság
mégis az, hogy az ország
győzött, hiszen milli-
ós nagyságrendű töme-
get mentettünk meg,
akik ezen túl is jogosul-
tak az ingyenes egészség-
ügyi alapellátásra, továb-
bá ezen túl is lehetővé
válik, hogy a közép- és a
leszakadó rétegek tehet-
séges gyermekei tovább
tanulhassanak az egyetemeken és fő-
iskolákon.
Egyszerű igazságok mellé álltunk és
ezek az egyszerű igazságok győztek.
Most tehát ünnepelhetjük az or-
szág győzelmét, ünnepelhetjük az
egyik legrégebbi demokratikus alap-
intézményt, a népszavazás győzelmét
és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
amit a kormány elvett az emberektől
azt most a népszavazás visszaadta.
Köszönet érte mindenkinek, aki se-
gített ebben.
Tápiószentmárton, 2008. március 11.
Czerván György
országgyűlési képviselő
Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések
Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az
utóbbi napokban, hetekben, és örömteli hír, hogy kistér-
ségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a
bíráló bizottságok.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint
2008. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­
kül) 306 támogatott pályázat született. Ezek közül jelentős
a vállalkozókat, vállalkozásokat támogató döntés, de szá-
mos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott.
A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormány-
zatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1.)
Látható, hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt
keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pá-
lyázatok születtek, és a mai napig közel 300 millió forint
támogatást kaptak a települések önkormányzatai, vállalko-
zói, melynek ennek eredményeként több mint 500 mil-
lió forint összértékű beruházás való-
sulhat meg. Ez jelentősen hozzájárul
a kistérség fejlettségéhez, erősíti gaz-
dasági potenciálját. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a fenti adatokban nem
szerepelnek az úgynevezett kiemelt,
nagyprojektek, melyek közül számos
szintén érinti térségünket.
Az örömöket kissé beárnyékolja, az
a tény, hogy a térség legnagyobb tele-
pülése és központja, Nagykáta eddig
alacsony eredményességgel pályázott
a különböző forrásokra, bár számos
pályázat még bírálat alatt van.
Azok számára, akik eddig nem
nyújtottak be pályázatot, illetve nem
részesültek támogatásban kedvező hír,
hogy a különböző pályázati csatornák
az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg
újra, és ezek új lehetőséget teremthet-
nek a fejlesztésekhez.
Szabó Krisztián pályázatíró,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Település Beruházás Támogatás Támogatási arány
Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában 35 145 744 Ft 80%
Tápióbicske
Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske Napköziottho-
nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata
10 500 000 Ft 90%
Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén 56 997 744 Ft 80%
Újszilvás
Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. századi köve-
telményeknek megfelelően, integrált nevelés-oktatásra való át-
térés II. ütem
39 658 000 Ft 80%
Újszilvás
Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú
Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között)
33 900 000 Ft 80%
Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is:
Település és pályázó Beruházás Tám. Támogatási arány
Gomba
REMATER Kft.
A REMATER Kft. műanyag újrafelhasználásához szük-
séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme
érdekében
16 505 000 Ft 30%
Farmos
„3” ÁSZ Kft.
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelménye-
inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél.
800 000 Ft 50%
Kóka
GÉPFORG Kft.
Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállal-
kozásfejlesztési projekt
24 891 000 Ft 30%
Nagykáta
Kelefatex Bt.
Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt.-nél 4 629 000 Ft 30%
Nagykáta
Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet
A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél
16 329 600 Ft 70%
Nagykáta
Vonnák Trans Kft.
ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment
rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való fel-
készítése a Vonnák Trans Kft-nél
1 000 000 Ft 50%
Sülysáp ­ Bonus Party
Service Kft.
Bonus Party Service Kft. humánerőforrás képzése 9 663 750 Ft 75%
Sülysáp
Eventrend Kft.
Eventrend Csoport Kft. humánerőforrás képzése 9 471 750 Ft 75%
Sülysáp
Setup Kft.
Setup Rendezvény Kft. humánerőforrás képzése 9 705 750 Ft 75%
Sülysáp
Szóró Ipari Kft.
Öntőprések beszerzése, öntödefejlesztés 12 897 000 Ft 30%
Tápiószecső
Gazsi és Gazsi Kft.
A Gazsi és Gazsi Kft. CATERPILLAR 236B típusú
gépbeszerzése
3 565 000 Ft 30%
Tápióság
Bartucz Sándor
Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése 4 797 000 Ft 30%
2008. március 13.
3 Kisrégiónk, a Tápió-vidék
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
(folytatás az 1. oldalról)
Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápió-
vidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégi-
ós víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbnak tűnik, mikor kerül ki egyáltalán
Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat, mikor kerül pont
a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére.
Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hama-
rosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmek-
ről. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén
15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába, ezek
közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bi-
zottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­
mányzati és területfejlesztési miniszter. Szakértők szerint – a
Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel
megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrast-
rukturális és 6,5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fej-
lesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt.”
Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szenny-
vízkezelési projektjének is. Kérdés, hogy ott van-e. Az új-
ság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni
ezt a nagyberuházást, ami azonban még nem föltétlen je-
lenti azt, hogy valóban nincs is ott.
Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én
keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési
képviselő azon kérdésére, hogy „mikorra várható az első ka­
pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”.
Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklő-
dött írásos formában. Idézünk a miniszter válaszából.
„A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a
1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­
ségével zajlik. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­
sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint
2007 végén fejeződtek volna be. A végleges megvalósíthatósá­
gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­
jére volt ütemezve. (...) Az átvilágítás során a KEOP IH az
Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­
állapította, hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő
képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom, a nagymér­
tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. (...)... a társu­
lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta, hogy a
projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá.
(...) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint
a projekt benyújtása 2008. évben nem lehetséges, arra reáli­
san 2009. év első felében kerülhet sor. Tekintve, hogy nagy­
projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá
kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­
bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak
2009 végére várható. Amennyiben a társulás vállalja a felté­
teles közbeszerzést, az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­
gére várható.”
Kocsi János, Nagykáta polgármestere, a Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta:
a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak meg-
felelő információk alapján született. Az elmúlt hetek in-
tenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma
tisztázódott, illetve megoldódott, így – ő határozottan ezt
tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján
még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt.
Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége
március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő mi-
nisztériumi illetékesekkel, ahol pontosan tisztáznak min-
den még nyitott kérdést.
A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklőd-
tünk: valamennyien úgy vélik, a víziközmű társulás szerve-
zése az elhatározott ütemterv szerint kell, hogy haladjon.
Nagy Sándor, a víziközmű szervezésével megbízott
cég vezetője és Kocsi János, valamint Kovács Norbert
projektvezető a nagykátai lakossági fórumon.
A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon
Öt földrész ötven országa, Magyarország tájai, régiói,
utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős ked-
vezményekkel a 31. UTAZÁS kiállításon a látogatókat
február 28. és március 2. között a HUNGEXPO Buda-
pesti Vásárközpontban.
Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a
kiállításon, ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan
négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be
kistérségünk a Tápió-vidék. A négy nap alatt ezúttal valamivel
kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években, de ez jórészt
betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is.
A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal
keresték fel érdeklődők, akiknek jelentős részét a vidé-
künkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki.
Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban, hiszen
már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden
évben visszatérnek, mert mint mondják „vonzza őket a
nyugodt, békés környezet és a jó levegő”.
Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés
kapcsán is felkeresték standunkat, majd örömmel konsta-
tálták, mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápió-
vidéken. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket,
amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fá-
radalmai után.
Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnö-
ke nyitotta meg a kiállítás első napján. Szűcs Lajos (al­
só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes
állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turiszti-
kai, természeti és kulturális látványosságaival. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a megye különböző geopolitikai hely­
zetű, de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű
térségeinek látogatottsága évről évre nő, a turisztikai beru-
házásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a
térségbe koncentrálódik, melyben folyamatosan növek-
vő részt a magánszektor vállal magára. Példaként többek
között a gödi Pólus Palace-t, a visegrádi Thermál Ho-
telt, a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot, valamint a
tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot
említette.
A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebb-
ről a ceglédi, a dabasi, a tápióvidéki, a zsámbéki és a rác-
kevei kistérséggel lehetett megismerkedni. A megye eu-
rópai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott.
Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság, a németországi
ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány, a
horvátországi tenger-melléki fennsík megye, Romániából
Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány.
(Földvári Gábor – Megyei Sajtó)
Ünnepségek az
1848. március 15-i
forradalom
160. évfordulóján
• KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Mű-
velődési Ház színháztermében. Az ünnepi műsor után
a hagyományos fáklyás felvonulás következik.
• NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség.
Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. Közreműködnek a
Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói, a Liszt
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály
Általános Iskola énekkara. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is
szerepel, ennek kapcsán laudációt (ajánlást, dicséretet) Dr. Salibáné dr. Pap
Terézia alpolgármester mond.
• SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban
tartják a hivatalos ünnepséget, majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál
folytatódik az esemény.
• TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az
ünnepséget. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet, majd a 2. osztályos
tanulók és Csengery Gábor színművész, valamint Dudás Zoltán zenész ad-
nak ünnepi műsort. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket, díjakat is adnak át,
majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban.
• TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivata-
los ünnepség
• TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja,
várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő meg-
emlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3.)
(Beharangozónk nem teljes)
Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet
Nagykátán is
megszűnhet a kartonozó
(folytatás az 1. oldalról)
Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai
Szakorvosi Rendelőintézetben. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti nehézségek után –
különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése,
megszűnik a kartonozó, számítógépek tárolnak minden adatot, ami egyszerűen ki-
egészíthető, kezelhető. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang
készülékkel gyarapodott az intézet, így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre
utazni szív, érrendszeri, nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett.
Dr. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás kö-
zel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.
A 25 munkaállomásból jutott a tüdő- és idegondozó intézeteknek is. Vannak
olyan rendelések, pl. a kardiológia vagy pszichiátria, ahol két gépre van szükség.
– A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk, egy külső raktárban helyezzük
el. Minden adat számítógépbe kerül, amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­
buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás, aki hozzátette: bizonyos átál­
lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával, s fel fog gyorsulni
az adminisztráció, illetve a betegek ellátása.
A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Ez a mi-
nimum feltételek részét képezi, ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket hasz-
nált, aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja, hogy hosszabb távon az in-
tézet nem tudta volna fizetni.
– Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű, 13 millió forintba
kerülő készüléket vásárolni. A beugró összeget, a mintegy négymillió forintot ala-
pítványi pénzből fedeztük, a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból
törlesztjük, lényegében a készülék használata révén – mondta dr. Nádai Tamás.
A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. Társi Tünde főorvosnő
(képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon, amikor 15-20
beteg vizsgálatára van lehetőség. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő ki-
terjesztését. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni, háziorvosi
vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. Jelenleg egyhetes a várakozási idő.
4
2008. március 13. Nagykáta, a kisrégió központja
Honismereti nap Nagykátán
„... Nagy­Káta, a nagy kiterjedés mi­
att nevezik így. Az előbbivel szemben
fekszik, egy ágyúlövésnyire, ugyanazon
a mezővonulaton napkelet felé. Itt ha­
sonlóan bőséges a gabonatermelés. Egy­
koron a Kátaiaké volt, akik közül az
utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban
Keglevits Miklósra szállt át ...”
A most idézett sorok Bél Mátyás-
nak (1684-1749) „Pest megyéről” c.
több kötetben 1735-42 között nap-
világot látott művéből valók. A szer-
ző az adatgyűjtést a településeken
1728-33 között végezte. Bél Mátyás
művéből vett idézet Nagykáta első
nyomtatásban megjelent helytörténe-
ti bemutatása.
A Honismereti Szövetség elnöksé-
ge 2007. február 27-i ülésén döntött
úgy, hogy Bél Mátyás – kit a mozga-
lom szellemi elődjének tekint – min-
denkori születésnapja a Honismeret
Napja országos ünnepe legyen.
„A honismereti mozgalom im-
máron fél évszázada szolgálja a ma-
gyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely irán-
ti elkötelezettséget. Összefogja, kö-
zösségé formálja a hagyományosan
magyarságismeretnek nevezett tudo-
mányágak (történelem, földrajz, nép-
rajz, irodalomtörténet, nyelvészet,
műemlék-és természetvédelem) hiva-
tásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz
bevezetőjében a Honismereti Szövet-
ség felhívása.
„A honismereti mozgalom a na-
pi politikai irányultságaitól függet-
lenül, de annak jelentős mértékben
kiszolgáltatva dolgozik. Működésé-
nek külső feltételei jórészt attól függ-
nek, hogy a mindenkori kormányzat
nemzetpolitikai céljainak megvalósí-
tása során milyen mértékben számít
és épít mozgalmunkra...” kiragadott
idézetnek az a szerepe, hogy ráirányít-
sa a figyelmet a városi helytörténeti-
honismereti tevékenység gondjaira.
Különösen aktuális ez napjainkban,
amikor az e téren legsikeresebb kezde-
ményezés, a 25 éve alakult Nagykáta
Barátainak Köre városvédő egyesület
jubileumára készülünk. A gyerekek
szervezett honismereti tevékenységé-
nek keretet adó Magyarország Felfe-
dezői Szövetség országos szervezet el-
ső tagjait 15 éve, 1993. április 4-én
avatták Nagykátán. A két évforduló,
a Káplár Béla vezette hagyományőrző
csapat városi elismerése jelzi a sikere-
ket, azt, hogy nem előzmények nélkül
való e mozgalom hasznosságáról, fo-
lyamatosságáról beszélni.
A Mátray Gábor Általános Iskola
Történelem- és Honismeret Szakkö-
re és Kossuth Lajos Hagyományőr-
ző Csapata március 25-én, kedden 16
órai kezdettel a Városi Könyvtár hely-
történeti kutatótermébe várja egy be-
szélgetésre mindazokat, akiket érdekel
a honismeret, akik az utóbbi években
maguk is tollat ragadva próbálták be-
mutatni településünk múltjának egy-
egy szeletét. A beszélgetés vitaindító-
jaként az elmúlt évek történéseit és
folyamatát bemutató, helyzetelemzést
megkísérlő gondolatsort készítettünk,
mely a www.tapimenti2hetes.hu in-
ternetes folyóirat „Helytörténet, ha-
gyományőrzés” rovatában olvasható.
A találkozónak és beszélgetésnek nem
titkolt célja többek között az is, hogy
tartalommal töltse meg a folyóirat –
mely sokat tesz a helytörténeti cikkek
közlésével a mozgalom ébrentartásá-
ért – helytörténeti állandó rovatát.
„Legyen ez a nap egyúttal számve-
tés, az elvégzett honismereti munka
és a jövőbeni feladatok számbavétel-
ének ünnepi alkalma, kapjanak minél
nagyobb nyilvánosságot a honismere-
ti munka céljai és eredményei.”
Basa László
Azért vagyunk a világon,
Hogy valahol otthon legyünk benne.
Tamási Áron
I. Honismereti Nap
Nagykátán
2008. március 25-én
Meghívó
„A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada
szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget...”
Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. február 27­én kelt
felhívása, mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. Első
ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Bél Mátyás nevéhez fű­
ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első, nyomtatásban is megje­
lent helytörténeti leírása.
Az I. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. március 25-én, ked-
den 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­
zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Minden érdeklő­
dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. A nagykátai
honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti
2hetes weboldalán (www.tapiomenti2hetes.hu).
A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, vala­
mint a Tápiómenti 2hetes c. folyóirat.
„Szeretnénk, ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­
szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket... Szeretnénk, ha
ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna.”
Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre
és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata
50 éves az intézmény
Az ipari iskolások szalagavatójáról
A szalagtűzés hagyománya szerint, eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola
végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért, hogy az intézmény emlékét meg-
őrizzék. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg,
míg a 20. századra általánossá vált. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50.
születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. A Művelődé-
si Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150
végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Ezután a színpadra lépő tanulók
színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, amely a produkciókat
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta.
Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta mara-
dásra a közönséget. (TI)
Az ipari iskola is kiválóan szerepelt
A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul
A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált
Szakképző Központ (DPM-TISZK)
tanulmányi és szakmai versenyt hir-
detett a partneriskoláiban tanuló vég-
zős diákok részére azzal a céllal, hogy
az ugyanazon szakmabeliek összemér-
hessék elméleti és gyakorlati tudásu-
kat, felkészültségüket.
Verseny volt ez a javából! Az esemé-
nyek 13 szakmacsoportban, különbö-
ző helyszíneken zajlottak 2008. feb-
ruár 2-án, amelyen 7 kategóriában
mi is részt vettünk. Iskolánkban a kő-
művesek, szobafestők és a szerkezetla-
katosok versenyeztek. A szobafestők
versenyfeladata tantermek kifestésé-
ből állt, így profitáltunk is munká-
jukból. A Nagykátán rendezett meg-
mérettetést Dér
Attila igazgató,
Héjjáné Guth
Zsuzsanna, és
Rigóné Csontos
Gabriella igaz-
gatóhelyettesek
szervezték, fel-
ügyelték.
A zökkenőmentes lebonyolítást kö-
vetően, a díjkiosztó ünnepség febru-
ár 20-án volt Cegléden, a Közpon-
ti Képzőhelyen. A jelenlévőket Király
Józsefné ügyvezető igazgató köszön-
tötte, méltatva az intézményvezetők
versennyel kapcsolatos tevékenysé-
gét, a zsűri munkáját.
A produkciókat Zsig-
mond István szak-
mai vezető értékelte.
Az iskolánkból be-
nevezett 50 diák szép
eredményt ért el, és
valamennyien juta-
lomban részesültek.
Kimagaslóan telje-
sített:
• Kőműves szakmában – I. helyezett
lett Tóth Tamás (lenti képen) III.
Rárics István
• Nyomdatechnikai ismeretek – III.
Hajnal Sándor
• Számítástechnikai programozó – II.
Kóber Katalin, III. Dinnyés Tamás és
Gödöny Tamás
• Szerkezetlakatos – I. Sztehlik Ádám,
(fenti képen) II. Koch Róbert
Felkészítő tanárok: Fehérvá­
ri Károly, Fejes Jánosné, Gulyás János,
Héjjáné Guth Zsuzsanna, Palla László,
Pesti Zoltán, Szabóné Szarvas Edina,
Tasi Ilona, Vígh Imre, Vona Ferenc.
TI
Nagykátai kertésztechnikus
tanulók országos sikere Kiskőrösön
(folytatás az 1. oldalról)
A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. alkalommal szervezett
jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damja-
nich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Rá-
adásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a
legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta, miután a gyümölcstermesz-
tésről mindent tudott.
A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy, az egész-
séges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikke-
iből kellett felkészülniük. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának
– dísznövény, szőlő, gyümölcs, zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. A „sza-
kosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott
10 -10 cikk valamelyikének lényegét. Ezután jöttek a különböző villámkérdé-
sek. Pl. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. A végén aktivity jellegű felada-
tokat oldottak meg.
A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból.
Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg, kertész technikusnak talán ha
százan tanulnak évfolyamonként. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a
legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarorszá-
gon.
A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos ha-
zai csapat, továbbá Baja előtt.
A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­
sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő), Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény)
és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). A felvétel hátsó sorá-
ban Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok.
****
A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet, elsőse-
gélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damja-
nichból, sikeresen. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítmény-
nyel lett első, megelőzve a 2. Lőrincz Adriennt. Elsősegélynyújtásnál 2. lett a
nagykátai 10. osztály csapata.
2008. március 13.
5 Mozaik oldal
Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/A Telefon: 06/29/440-089, 442-805 Fax: 06/29/442-805,
E-mail: nklibr@freemail.hu, nklibr@monornet.hu www.nagykata-konyvtar.hu
A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága
május 23-24-25-én
(péntek délután-szombat és vasárnap)
megrendezi a
„Illike” Kulturális Fesztivált
Tápiógyörgyén.
A falunkban több helyszínen, színpadon, többnyire szabad téren, s csak
rossz idő esetén kőfalak között.
A fellépő egyének és együttesek amatőrök.
Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen
látott szereplők.
A műfaji megkötöttség is hiányzik, tehát:
– vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres
zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar
mind szívesen fogadandó.
Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot, amely lehetőséget adna
a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira
hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra, de boldog, vidám
és hasznos együttlétre is mindenképpen.
A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes
étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint
szép díszleteket és jó hangulatot, barátkozási alkalmat is, amely e
tevékenységek bátorítója, sokszor vigasza és éltetője.
A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén
– más érdekes események mellett –
országos
„mangalica - főzőverseny” is lesz
Gyertek, hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás
nyomán ennek a fesztiválnak, amelyet a művészetek általi tisztelettől
áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére, s
a Tápió-vidék gazdagítására!
Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken:
Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060,
moriczjozsef@rubicom.hu
Nagy Zoltán ált. isk. igazgatója: 06 53 383-017,
Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099
A műfaj, a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével.
A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.
Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
Már szervezik
Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat
a tápiószecsői művelődési ház. A háromnapos rendezvény május
10-én, szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. Va-
sárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a
program, Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja.
A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15.
Információ: 29/448-114 e-mail: lesti.bertalan@damjanichmuvhaz.hu
Március 5-én
Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek
Tápióbicskei kiállítás
„HULLADÉKBÓL
TERMÉK”
kiállítás nyílt
2008. március 10-én
TÁPIÓBICSKÉN,
a Földváry Károly Általános
Iskolában.
A kiállítás megtekinthető
március 20-ig.
Nézze meg és győződjön meg róla,
mi készül az Ön által szelektíven
gyűjtött hulladékból!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Disznótoroztak az erdélyi magyarok és
a hagyományőrző táncosok
Hagyományos disznótort tar-
tott március 8-án, szombaton a
tápiószecsői Damjanich János Mű-
velődési Házban a Felső-Tápiómenti
Erdélyi Magyarok Egyesülete és az
Ofella Sándor Alapítvány. A két ci-
vil szervezet közösen vásárolt egy 120
kg-os disznót: a szerencsétlen pára
már kora reggel kés alá került a ház
udvarán, miután a böllérek kellőkép-
pen felbátorodtak a kötelezően el-
fogyasztott pálinkától. Kari József,
Lukács Elemér, Madai Zsigmond veze-
tésével aztán egész nap serény munkát
végeztek a résztvevők, közben per-
sze megadták a módját a reggelinek,
de a diskurálásnak is. Délután négy-
re megérkeztek a családtagok is, a va-
csora a mulatsággal együtt az éjszaká-
ba nyúlt. Az erdélyiesen és a szecsői
módra elkészített hurka, kolbász, töl-
tött káposzta, flekken az utolsó dara-
big el is fogyott, nem okozott gondot
a kóstoló csomagok összeállítása.
A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Ma-
gyarok Egyesülete tavaly az évvégén
alakult meg másodszori nekifutásra.
Elnöke maga a polgármester, Incze
Sándor, aki erdélyi család sarja. Az el-
nökhelyettes Márok Sándor, a szerve-
zetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 párto-
ló tagja van. Egyelőre valamennyien
Tápiószecsőn megtelepedett erdélyi-
ek, akik javarészt a fővárosba járnak
dolgozni. Sok közöttük az asztalos,
bútorkészítő, de Kari József például
bútor restaurátor, s mint mondja, ő
az egyik utolsó mohikán ebben a kü-
lönleges szakmában.
Megtudtuk: az egyesület vállalta és
teljesítette is a művelődési ház szín-
háztermének felújítását, szervezetten
rész vesznek a települési rendezvénye-
ken, s hívják várják soraikba a kör-
nyező települések erdélyi magyarjait.
A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér, a disznótor főszervezői
A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye
Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓ-
MENTI TÉRSÉGI JELMEZVER-
SENY 2008. március 2-án a nagykátai
Művelődési Központban. 52 sor-
számot kellett kiosztani az indulók-
nak: 8 nagycsoport, 10 kiscsoport és
34 egyéni, összesen 231 gyerek, illet-
ve csoportvezető pedagógus jött el a
kistérségi döntőre. A nézőtér zsú-
folásig megtelt a kísérő családtagok-
kal, pedagógusokkal. A nagycsopor-
tok zenés bemutatója igazi színházi
élményt nyújtott mindannyiunknak
ezen a vasárnap délutánon. A zsű-
ri nehezen döntött a sok ötletes, szép
jelemez láttán. A következők értek el
helyezést:
Egyéni:
I. Piroska a farkasban / Székely Esz-
ter, Tápiószentmárton
II. Strucc / Simon Csaba,
Szentmártonkáta
II. Ámor nyila / Adamecz József,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
III. Kályha / Molnár Péter, Nagykáta
Váci Mihály Ált. Iskola
III. Láthatatlan nő / Földes Előd,
Nagykáta Váci Mihály Ált.Iskola
Kiscsoport:
I. Pulikutyák / Boros Andrea, Boros
Dániel, Tápiószele
II. Pékasszony és a kemence / Ma-
ró Gréta, Szekeres Elizabet,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
Nagycsoport:
I. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­
ső képünkön)
II. Sakk / Tápiószele
III. Óz, a nagy varázsló / Tápióbicske
III. Túró Rudi / Tápiószele
• Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Ben-
ce, Tápiószele
• Ötlet díj: Falra hányt borsó /
Gyetvai Mátyás, Szentlőrinckáta
• Különdíj (Bátorság díj): Elvis
Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Vá-
ci Mihály Ált. Iskola 1.a
Gratulálunk a díjazottaknak és se-
gítőiknek! A közönség jól szórako-
zott, találkozzunk jövőre is!
Alsó képünkön: Macskák – Tápió­
szentmártonból
*****
Nagy sikerrel zárult a nagykátai Vá-
rosi Könyvtárban az egy hétig tar-
tó Játékos tudomány, elmés játékok
című interaktív kiállítás. Nemcsak
nagykátai, hanem farmosi gyerekek
is ellátogattak hozzánk. Mintegy ezer
kis- és nagygyerek próbálhatta ki az
érdekes, gondolkodtató, érzékcsaló-
dást okozó játékokat.
Király István Józsefné igazgató
6
2008. március 13. Színes hirdetés
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Nagy választék 12 féle típusból!
Fenstherm 2000, 3000, Veka 3-5,
Rehau 3-4-5 kamrás stb.
GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG
jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját!
Alkalmazhatók minden építőipari tech-
nológiában, ahol követelmény a kivá-
ló hang- és hőszigetelés, valamint az
esztétikus építészeti megjelenés! Régi
fatokba is! Időjárás és UV álló.
ízelítő árainkból:
Nyíló ablak 90x150 24.427 Ft
Nyíló-bukó ablak 120x150 33.826 Ft
Nyíló erkélyajtó 90x210 34.356 Ft
Bejárati ajtók 96.900 Ft
30% kedvezmény egész évben!
az árak az áfát és a kedvezményeket
tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét
AGATHERM Bt.
2760 Nagykáta, Bajcsy-zs. út 5.
(a művelődési ház mellett)
tel./fax: 06-29/444-017,
mobil: 06-30/228-9890
Nyitva tartás: H-P: 9-16.30
www.agatherm.hu
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
KáTa-ParKeTT Kft.
Megújult üzletünkben nagy választékban
és folyamatos akciókban kaphatók:
¤ Laminált padlók új színekben
¤ Szalagparketták Új KoL LeK CiÓK!
¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól
¤ Szegélylécek, sínek stb.
¤ Ragasztók, kiegészítők, lakkok
¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép,
polírgép stb.
¤ ParKeTTa KiviTeLezéS!
¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már
1.350 Ft-tól amíg a készlet tart!
Cím: Nagykáta, Dózsa György u. 19.
(Piac mellett)
Tel.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, ingyenes helyszíni
felmérés
Üzletünkben kaphatók:
- konyhai munkalapok - bútorlapok
- MDF bútorajtók - szerelvények:
* kivetőpántok * élfóliák
* fóksínek * vízzárók * fogantyúk
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel.: 20/598-90-38,
műhely tel.: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
rheumatológiai
és akupunktúrás
magánrendelés
Dr. Megyaszai Sándor
rheumatológus főorvos
Mozgásszervi betegségek kezelése
TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA
Szénanátha, elhízás
Dohányzásról való leszokás
és egyéb betegségek kezelése
RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig
Bejelentkezés szükséges a
06-29-444-744 telefonszámon.
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.
(A Szakorvosi Rendelőintézet mellett, a Vasútállomással
szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban)
TÁPIÓMETALL
Műszaki Kereskedelmi Kft.
2766 Tá pi ó sze le, Farmosi út 23/a.
Tel./fax: 06-53/380-085 Tel.: 06-53/380-211
www.tapiometall.hu • E-mail: tapiometall@axelero.net
Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat!
A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a felsoroltakon kívül nagyon sok
más méretű anyag is van raktáron.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00 –16.00-ig.
Hegesztett acélcső
13,0 x 1,0 691 Ft/db
14,0 x 1,0 738 Ft/db
17,2 x 2,0 1338 Ft/db
18,0 x 1,0 876 Ft/db
22,0 x 1,5 1230 Ft/db
25,0 x 2,0 1806 Ft/db
28,0 x 0,9 1162 Ft/db
28,0 x 1,5 1350 Ft/db
30,0 x 1,5 2424 Ft/db
30,0 x 1,8 1992 Ft/db
32,0 x 1,2 1704 Ft/db
33,7 x 2,0 2076 Ft/db
33,7 x 2,6 3066 Ft/db
33,7 x 2,7 3204 Ft/db
33,7 x 2,8 3306 Ft/db
35,0 x 1,5 2323 Ft/db
38,0 x 1,5 2112 Ft/db
38,0 x 2,5 3372 Ft/db
38,0 x 3,6 5016 Ft/db
40,0 x 2,0 2970Ft/db
48,25 x 2,0 3714 Ft/db
Hegesztett acélcső
48,25 x 3,0 4374 Ft/db
48,3 x 2,6 3906 Ft/db
48,3 x 3,0 5172 Ft/db
48,3 x 4,0 6780 Ft/db
51,0 x 2,8 5322 Ft/db
60,3 x 1,2 (7,07 m) 3294 Ft/db
60,3 x 2,0 3558 Ft/db
60,3 x 2,7 5958 Ft/db
60,3 x 2,9 6840 Ft/db
88,9 x 4,05 11268 Ft/db
Mh. Vn. acélcső
18,0 x 3,0 6,5 m 5214 Ft/db
25,0 x 2,9 5,12 m 3444 Ft/db
60,0 x 1,5 6,03 m 7596 Ft/db
Úszókapugyártáshoz
C-szelvény
49 x 43,5 x 12 x 3,5 6300 Ft/db
Háromszögalakú
zártszelvény
45 x 45 x 45 x 2,5 4338 Ft/db
65 x 65 x 65 x 2,5 5694 Ft/db
A megadott méretek mm-ben értendők.
Folyamatosan
érkező
tavaszi-nyári
kollekciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Tel.: 29/444-094
Nyitva tartás: K-P: 8:30-17, Szo: 8-13
Nagykáta, Kossuth Lajos úti üzletsor
Hirdessen a
Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket,
Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846
vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. március 13.
7 Színes hirdetés
N
y
is
s
o
n

k
is
v
á
l
l
a
l
k
o
z
á
s
i
m
ik
r
o

s
z
á
m
l
á
t

Az akció időtartama:
2008.03.01 - 2008. 03.31.

Cím:
Nagykáta
2760 Szabadság tér 12.
*Akciónk kizárólag a 2008. március 01. és 2008. március 31 között a Budapest Bank
Nyrt. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. Az akció a
készlet erejéig tart. (utalványok darabszáma 37 ).
Térjünk a lényegre.
a Budapest Bank Nyrt Nagykátai
fiókjában és egy 2 000.-Ft-os
COOP vásárlási utalvánnyal
ajándékozzuk meg*!
Favorit 21’ Kerti Centrum
Cím: Nagykáta, Perczel M. 138. (311-es ceglédi út 3. km-nél)
Tel.: 29/442-503, 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-13, Vas 8-12
www.favorit21kft.atw.hu
ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA,
BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR!
Alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, kajszi-, őszi-,
meggy- és diófa, egres, ribizli, josta, kék áfonya,
szőlő.
Növényeink államilag minősítettek, tünetmentesek!
VETŐMAGOK, DUGHAGYMÁK,
MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra, Kondor,
Agria, Desire fajták
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, LEMOSÓK,
MŰTRÁGYÁK
DÍSZFÁK: vérszilva-, díszalma-, hárs-, barka fűz-,
fűz-, gömbszivar-, májusfa
PÁZSITRÁCS, JÁRDALAP, ÚTSZEGÉLY, OSZLOP-
ZSALU, ZSALUKŐ, TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON!
BETONOSZLOP AKCIÓ: 1.390 Ft/db
ajánlata
ÁLLÁSHI RDETÉS
Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló
vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal
rendelkező
• üzletvezetőt • szakácsot • pultost
• felszolgálót
Elvárások: • Szakirányú végzettség
• Min. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság
Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással:
• Takarítót, konyhalányt • Karbantartót
Nyári munkára 16. életévüket betöltött diákok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő
elérhetőségeken:
Email: bom@t-online.hu Fax: (36) 1 297-3622
Tel.: 20-983-5442
Akarsz komolyan
focizni és tanulni?
Ráadásul mindezt
egy helyen?
Már fatalon európai
elitcsapatok ellen játszhatsz,
ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság
2008 szeptemberétől induló labdarúgó­
osztályaiba. Ha 1997­2002 között született fú
vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz,
akkor itt a helyed.
Felvilágosítás és jelentkezés:
www.dalnokiakademia-tapiosag.hu ill,
06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es
telefonszámokon.
Jelentkezési határidő: 2008 április 30.
E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo.hu
Honlap: www.sztistvankiralyvendeglo.hu
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök és
vasárnap: 12-22
péntek: 12-23
szombat: 12-23
Szent István Király
Vendéglő
Nagykáta, István király út 19.
Kóstolja meg új tavaszi
ajánlatainkat!
Üdülési csekket elfogadunk.
Asztalfoglalás: 29/443-884
Nagykáta, Ady Endre út 0462/2
(31. számú főút Budapest felőli végén, Nagykáta tábla mellett)
Telefon: 06-29/444-739, 06-30/249-6283,
06-30/249-6285
AJÁNLATA
• Baumit hőszigetelő vakolat rendszer
• Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól
• Fenyő fűrészáru 38.000 Ft/m
3
-től
• Kikindai cserép 120 Ft/db
• Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m
2
-től
• OSB lemezek minden méretben 2.390 Ft/tábla-tól
• Zsindely több színben (bitumenes) 1.490 Ft/m
2
-től
• Lambéria, hajópadló, barkácslécek
• Fa nyílászárók, tetőablakok
• Hullámpala, bitumenes hullámlemezek
• Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok
8
2008. március 13. Kultúra, szabadidő a Tápió-vidéken
Adományok a városnak
Az Erdőszőlői Nemzetközi
Alkotóműhely kiállítása Nagykátán
2008. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjte-
mény III. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban.
Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába, melyeket az Er­
dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. nyári munkáiból válogattak a művé-
szek, pl. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. Az egyesület vezetője,
Sebestyén Zoltán elmondta, ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyez-
ség alapján ajánlják fel a városnak, cserébe az erdőszőlői iskolaépület használa-
táért, ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai
és külföldi művészbarátaikkal. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adomány-
képeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs
Gyűjtemény. A www.netlib.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit, a mű-
vek címeit, ugyanígy a www.nagykata-konyvtar.hu címen is. A kiállítást Hudra
Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. Örvendetesnek tar-
totta a városvezetés hozzáállását a kultúrához, a kortárs művészethez.
A kiállítás 2008. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ
nyitvatartási idejében.
Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor
festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült)
Dudás Sándor rovata
közbenÚTközben
Elgondolkod-
tam: az em-
ber alapvető-
en önző lény,
vagy csak sze-
ret tisztába lenni a dolgokkal? Ha va-
lami újdonságot megtud, mindjárt
magára fókuszál, mérlegel: kell(ene)
ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro
kontráz: igényeihez viszonyítva, mi-
ben hibázik az új dolog?
Így vagyok most a Helpbox-szal.
Ez a szép név az Önkormányzatok ál-
tal támogatott ingyenes jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást fedi.
Részletesen nem akarok erről a segít-
ségkérésben fontosnak tűnő eszközről
írni (a gyakorlat majd eldönti életké-
pességét), hiszen szórólapok tudat-
ták, „2hetes”-ünk is hírt adott róla.
(Sajnos, nem mindenhol igényelhe-
tő! Például a Tápiómenti 2hetes ál-
tal „terített” 21 település közül is csak
16-ban; Helpbox-szempontból fehér
folt: Tápiószőlős, Újszilvás, Bénye,
Gomba, Káva, ...)
Nagyszerű találmánynak gondoltam,
mikor először értesültem róla. Telt-
múlt az idő – egyre fúrta oldalam a
kíváncsiság. Ez az oldalfúrás, töre-
delmesen bevallom, oda lyukadt ki:
vajon tudnám-e – hallásképtelen –
hasznát venni? Hiszen ha valakinek,
ne adj’ Isten, nekem igazán szüksé-
gem lehet rá!
Reménykedtem, s ahogy mondják: a
remény hal meg utoljára.
Most, a műszaki és egyéb feltételeket
olvasva, be kell lássam: temethetem,
kétségek közt bár, de mégis konokul
táplált reményeim.
Vagy mégse temessek? Bízzak egy to-
vábbfejlesztett változatban? Egy hal-
lástól függetlenített, fényjelzéssel vagy
valami más, vizuális módon működ-
tethető jelzőrendszer kifejlesztésével.
Számomra kérdések kérdése ez!
Avagy: mit akar egy olyan igazán ki-
sebbségi, akinek problémájával hozzá-
tartozók, ismerősök is alig-alig szem-
besülnek itt a Tápióvidéken?
De – könyörgöm –, ha csak rólam
lenne szó! Egyáltalán: hány sorstár-
sam él, mert élnek hallássérültek itt
szűkebb hazánkban, a Tápió mentén.
***
Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró
barátomat kirúgták a havi lap szer-
kesztőségéből, ahová szerénységem is
gyakorta publikál.
Sok mindent mondhatnak... Szalaj-
tok egy e-mailt...
Való igaz nem hosszabbították meg a
szerződésem – jelez vissza. Hosszasan
sorolja az okokat. Fájó gondja: ezzel
megélhetésének 75%-át elvesztette.
Munkahely kellene. 62 éves.
Nem tudok segíteni.
Új könyvemet pár hete megígértem neki.
Találkozót kérek, úgyis mennem kell
egy helyre, látni a dokumentumjá-
tékomból készült filmet. És elhozni.
DVD-n. Nem hosszú, mindösszesen
17-20 perces játék. Barátom szerint
nagyszerű mind a megírás, mind a
színészek játéka. A „nagy” tévékben is
megállná helyét.
A megbeszélt napon találkozunk. Meg-
nézem a filmet – tényleg elégedett lehe-
tek! Dedikálom könyvemet. Beszélünk:
tartjuk a kapcsolat, végül is nem a pa-
pír, hanem a papír vélt hasznosítása tart
össze bennünket: az írásszenvedély.
Lelkesen beszélek új terveimről...
Szkeptikusan hallgat. Ő ilyen. Végül
szót ad érzéseinek: Ne haragudj, pár év
múlva annyi, ha marad lelkesedésed-
ből, hogy leírják neved, és alája: ettől
eddig élt. Mit tanított neked Petőfi?
Cseppet se bántódtam meg. Rögtön
„beugrott”: „Híred és neved marad-
jon? Hol? A nép is elvész, amelyhez
tartozol!”
Petőfi nekem azt tanította – válaszol-
tam –, hogy nagy szellem is csúful vé-
gezheti fegyverek között. József Attila
azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét.
És Ady? Mondjam?
De ezt már barátom sorolja: napi öt
liter bor, százhúsz cigaretta, altatók...
Nem becsülték magukat – életükkel
mintha azt sugallnák: minél előbb túl
az árnyékvilágon!
• III. Magyar Hagyományok Napja
Farmoson – a Húsvét jegyében 2008.
március 22-én.
- kézművesek bemutatkozása
- kézműves játszóház
- gyermek programok
- előadások
www.farmosielegy.gportal.hu
• KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel
nyílik tárlat április 5-én, szombaton 17
órakor a tápiószelei Művelődési Ház-
ban. A kiállításon megtekinthetők:
­ Balogh Gyula - festőművész, Monor
­ Lázár Zsuzsa - grafikus, Káva
­ Papp Bálint György - iparművész,
Tápióbicske
­ Simorka Sándor - szobrászművész,
Káva. A kiállítást megnyitja Gó csá né
Móró Csilla, a tápiószelei Blas kovich
Múzeum igazgatója. A kiállítás meg-
tekinthető 2008. április 5-től 20-ig.
• Kókán az idén is megrendezik a
helyi borversenyt, majd azt köve-
tően a hagyományos borfesztivált
(mindkettő jubilál: 10 évesek). A bor-
verseny főként a szakma – a helyi sző-
lő-és bortermelők – eseménye. A bor-
fesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és
környékbeli nagyközönség irányába.
A borversenyre március 31-i kell le-
adni a borokat (fehér-, rosé- és vörös-
bor kategóriákban).
A X. Kókai Borfesztivál április 12-én
lesz a Kókai Sportcsarnokban., ahová
18 órára várják nemcsak a helyi érdek-
lődőket, hanem a környékbelieket is.
A részletes program a www.koka.hu
oldalon található (majd) meg.
TAVASZI
PROGRAMAJÁNLÓ
Emlékezés Tom Lantosra
Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban
Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. A vásártéri
iskola képe 1918-ból való, Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c.
2000-ben kiadott könyvéből.
2008. február 11-én 80 éves korá-
ban elhunyt a legbefolyásosabbnak tar-
tott magyar származású amerikai de-
mokrata párti politikus, Tom Lantos.
A szomorú eseményről annak idején
minden USA-beli és magyar országos
lap beszámolt. Hogy egy kistérségi fo-
lyóirat is felsorakozik a méltatást végző
vezető sajtóorgánumok sorába, annak
nem holmi nagyképűség vagy arányté-
vesztés, hanem Lantos Tamás életének
egy, Nagykátához fűződő epizódja ad-
ja meg a magyarázatát.
1928. február 1-jén Budapesten
született zsidó fiú életében – miként
oly sok sorstársa esetében – korán
meghatározó lett a történelem. Gyer-
mekkori barátjától, Ungvári Tamás-
tól tudjuk, hogy valamikor 1943 kö-
rül az alig 15 éves Tamás SAS behívót
kapott Nagykátára. A zsidó férfiakat
munkaszolgálatra felkészítő nagykátai
bevonulási központ működését Andy
Krauss: Sacrifices and survivors c., Los
Angelesben kiadott könyvéből ismer-
jük. A magyar nyelven „Áldozatok és
túlélők” címmel megjelent visszaem-
lékezésből tudjuk, hogy miként indul-
tak a szerelvények a Keletiből, milyen
volt a nagykátai „fogadtatás”, miként
kísérték őket a csendőrök a vásártéri
iskolába, miként aludtak a földre te-
rített szalmán a tantermekben. A „ki-
képzés” a község határában ásott víz-
elvezető árkok képében jelentette a
hazafias kötelezettség teljesítését. Ez
volt a „felkészülés” a keleti frontra.
Amikor Ungvári arról ír, hogy ba-
rátja miként szökött meg Kátáról, ak-
kor gondoljunk arra, hogy a keleti
front poklából nagyon kevés „muszos”
került haza élve. Rejtő Jenő, Örkény
István és társaik ugyancsak Murai Li-
pót „birodalmából” transzportáltattak
a Don-kanyarba.
Lantos Tamás az ország 1944-es
megszállása után antifasiszta diákmoz-
galmakban vett részt, majd 1945 után
kommunista ellenes szervezkedések
közreműködője. 1947-ben emigrált
az Egyesült Államokba, ahol a Wa-
shingtoni Egyetemen, illetve a kali-
forniai Berkeley Egyetemen folytatott
tanulmányai révén szerzett diplomát.
Hosszú éveken keresztül egyetemi
közgazdaságtan-professzor, külpoliti-
kai elemző, a szenátus tanácsadója, az
üzleti életben sikerrel folytatott tevé-
kenysége alapozta meg hírnevét.
1980-ban San Franciscóban vá-
lasztották meg képviselőnek, 14 ter-
minuson keresztül volt tagja a kong-
resszusnak, a Külügyek Bizottsága
elnökeként számos amerikai elnök,
miniszter támaszkodott véleményére.
Képviselőként első dolga volt Raoul
Wallenberg tiszteletbeli amerikai ál-
lampolgárságát kiharcolni, a zsidó-
mentő svéd diplomata erkölcsi elis-
merését megszervezni. Annak idején,
1944-ben maga is Wallenberg védle-
velének köszönhette, hogy a Pozso-
nyi úti védett házakból a nyilasok
nem hurcolták el. Ő szervezte meg
Wallenberg és Kossuth szobrának a
Capitóliumban való felállítását.
Tom Lantos következetesen harcolt
a magyar érdekek érvényesítéséért, le-
gyen az a szent korona visszaadása, vagy
a rendszerváltozás idején az amerikai
politika figyelmének keletre fordítása.
Következetes demokrataként minden
olyan esetben szót emelt a magyar ér-
dekek védelmében, amikor akár a ro-
mániai falurombolás vagy a szlovákiai
Benes-dekrétumok ügye sértette szülő-
földjét. Magyarországon nem kevesen
bírálták – természetesen jobbról – ami-
kor pl. szót emelt Csurka színrelépése,
vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen.
Amerikaiként is úgy gondolta, hogy
neki születése alapján joga van ezekben
a kérdésekben véleményt formálni. Je-
len méltatás kereteit szétfeszítenék kül-
politikai állásfoglalásai, az USA politi-
káját befolyásoló tetteinek elemzései.
Maradjunk annyiban, hogy a Magyar
Köztársaság leghívebb tengerentúli ba-
rátját veszítette el halálával. A magyar
miniszterelnök a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Nagykeresztjével akarta
kitüntetni a nagybeteg politikust, amit
már csak özvegye vehetett át.
Játsszunk el egy pillanatig a gondo-
lattal: mi lett volna, ha Lantos Tamás
nem szökik meg a nagykátai táborból,
sok társához hasonlóan engedelmes-
kedik az embertelen hatalomnak . Azt
hiszem, akkor több mint valószínű,
hogy egy kivételes képességű és ak-
tivitású ember példamutató demok-
ratizmusát, a világ sorsára gyakorolt
nem kis befolyását, a magyar nemzet
nagy támogatóját lettünk volna kény-
telenek nélkülözni. Hogy a világ ma
olyan amilyen, abban Tom Lantosnak
nem kis szerepe volt.
Basa László
2008. március 13.
9
Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok-
ság 6. fordulójában az utolsó helyezett, de papíron erősebb
Erdőkerteshez látogatott. Szerettünk volna egy szoros győ-
zelmet aratni. Ehhez képest egy magabiztos siker született,
tovább folytatva a bravúrsorozatot
Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel-
őrölték. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal-
pot szerzett. Ellenfele meg is jegyezte a végén, hogy így
még nem verték meg. Agonács Zsolt „szalonremizett”, Társi
Miklós pedig gyaloghátrányos, ellenkező színűs futó végjá-
tékban húzta ki döntetlenre. Szitár Lali újból felnőttet vert
az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.
Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán, de
utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. Nyámádi
Attila tovább folytatta remek sorozatát, visszavágott ellen-
felének a tavalyi vereségért. Farsang Árpád és Ács Tamás fo-
kozatosan fölénybe került, és hozták a kötelező győzelmet.
Pásztor Máté óriási csatában, nehezen megítélhető
állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5
és fél órás csatában. A csapat így tartja dobogós helyezését.
ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2,5-7,5
Élő Élő
Maráczi Ernő 2156 - Tóth Barnabás 1989 1:0
Szakály Balázs 2123 - Gulyás Attila 1985 0:1
Babér Balázs 1896 - Agonács Zsolt 1997 dönt.
M.Szabó László 1994 - Társi Miklós 1929 dönt.
Várhegyi Miklós 1991 - Nyámádi Attila 1942 0:1
Dr. Farkas József 1976 - Pásztor Máté 1608 dönt.
Gyepesi István 1748 - Farsang Árpád 1730 0:1
Fodor Gergő 1653 - Ács Tamás 1750 0:1
Bozó Pál 1617 - Mészáros
Szilveszter 1419 0:1
A következő fordulóban a nagyon erős, tavalyelőtt még
NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy bra-
vúros döntetlen körüli eredményt elérni.
Társi Miklós, a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője
Sport-mozaik
A 2007/2008. évi Pest megyei III. osztályú felnőtt bajnokság
nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása
14. forduló
2008. márc. 16. (vas.) 15 óra
• Tápióbicske – Szentmártonkáta
• Dány – Tóalmás
• Valkó – Farmos
• Galgahévíz-Tápiószőlős
• Pánd – Úri
• Vácszentlászló – Tápióság
15. forduló
március 22. szombat, 15.00
• Tápiószőlős – Pánd
március 23. vasárnap, 15.00
• Farmos – Galgahévíz
• Tóalmás – Valkó
• Szentmártonkáta – Dány
• Vácszentlászló – Tápióbicske
Bozsik József a nemzetközi
szövetség díszpolgára
A Nemzetközi Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakbizottsága február 5-én
a világ legjobb hajtóinak adható ki-
tüntető oklevéllel ismerte el Bozsik
József több évtizedes sportolói telje-
sítményét. Az oklevél mellé egy olyan
névvel ellátott jelvény jár, amely hor-
dozóját a nemzetközi szövetség min-
den rendezvényének, tanácskozá-
sának, a szövetség létesítményeinek
ingyenes látogatására jogosítja fel.
Ez afféle VIP belépő, de nevezhetjük
a világszövetség díszpolgári címének
is. Rangját jelzi, hogy a hazai fogat-
hajtók közül Bárdos György, a Lázár
testvérek, Fülöp Sándor, Juhász Lász­
ló és Kecskeméti László után most a
nagykátai lakos Bozsik József kapta
meg.
****
Bozsik nagykátai díszpolgári címé-
nek visszavonásával több országos lap
(Népszava, Nők Lapja, stb.) is foglal-
kozott az elmúlt napokban. Követke-
ző számunkban ezekből szemlézünk
majd. Bozsik egyébként a Pest Me-
gyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult
jogorvoslatért, mert aggályosnak tart-
ja Nagykáta Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntésének és
eljárásának törvényességet. Nem szól-
va sportolói jó hírének súlyos megsér-
téséről.
Dalnoki Akadémia Tápióságon
A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok
indítását tervezi általános iskolások részére. A labdarúgás kiemelt óraszámban
kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára, így akár heti 15-20 órá-
ban, szervezett keretek között, magas színvonalú képzésben részesülnek a gye-
rekek. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét, az
tudja, hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egye-
sület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Czuk Henrik csapatai és a Dal­
noki család, több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett után-
pótlás tornákon, betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába, melyről
elismerően nyilatkoztak, ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó
hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. Az
akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújta-
nak európai szintű képzést és verseny lehetőséget.
A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek
meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival, mint például a Bar-
celona, Bayern München, Stuttgart, Manchester United, stb. Ezek a csapatok
visszahívásra kerülnek Magyarországra, Tápióságon és Bükön rendezett tor-
nákra. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban, tornákon
szerepelnek a sági fiatalok. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszön-
hetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat
be a budapestii csapat munkájába, illetve ez fordítva is igaz.
Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők fel-
készültségét. Az életkori sajátosságokat, és tudás szintet figyelembe véve akár
egyéni képzésre is lehetőség nyílik. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás ko-
ordinációs és fizikális felkészültséget. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthat-
ja háttérbe a tanulást. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal sze-
gélyezett kastélyparkban található, a zöld környezet, a jól felszerelt tantermek
és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődé-
sét. Az iskola parkban találhatók a focipályák is, így nincs szükség vándorlás-
ra. A napközis rendszerű képzés végén tanult, edzett nebulók térhetnek haza
családjaikhoz.
Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, látogasson el a www.
dalnokiakademia-tapiosag.hu weboldalra, illetve telefonon 06/29/465-884
Tóth Gábor iskola igazgató, 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula
akadémiavezető ad felvilágosítást.
Csámpai Gyula
Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője
A bajnokság állása:
1. Dunaharaszti 39,5 pont
2. Törökbálint 34,5
3. Nagykáta 34
4. Szentendre 29 /sz/
5. Vác 28 /sz/
6. Gyömrő 27
7. Dunakeszi 25,5 /sz/
8. Százhalombatta 25 /sz/
9. Érd 25
10. Szigetszentmárton 18 /sz/
11. Erdőkertes 14,5 /sz/
/sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott, szabadnapos
csapat
A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. fordulójában
Magabiztos győzelem Erdőkertesen
A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács
Tamás, Farsang Árpád, Mészáros Szilveszter.
Kitüntetés a Parlament Vadásztermében
A Fejős Hús a legdinamikusabban
fejlődő magyar cégek között
A legdinamikusabban startoló, fejlődő magyar cé-
gek rangsorában szerepel 2008. február 28-a óta a Fe-
jős Hús Kft, Fejős Pál nagykátai lakos, labdarúgó edző
tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. A családi vállal-
kozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a
Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezető-
vel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést.
A Fejős Hús Kft. a 2006/2007. évek eredményének el-
ismeréseként kapta az oklevelet. A cég árbevétele ugyan-
is 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot, ami duplája a 2004.
évi teljesítménynek. A két időpont között 2005-ben közel
félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem, aminek
folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús.
A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató, vágóhidat, fel-
dolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vál-
lalkozás tovább akar fejlődni. Mint Fejős Páltól megtud-
tuk, ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni, amint
erre lesz pályázati lehetőség. A tervek elkészültek, hatósá-
gilag engedélyezett állapotban vannak.
– Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk, s megpró-
báljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak
az ügyvezető igazgató. E filozófia jegyében készül – sok
más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka, amely igazi
márka húsvét előtt a piacon.
Labdarúgó Pest megye I.osztály
Tavaszi rajt: három csapat, három vereség
16. forduló 03.08.-09.
• Érd – Nagykáta 1-0
• Kóka – Üllő 0-5
• Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0
Tabella:
1. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p
5. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p
14. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p
16. (utolsó) Nagykáta 5 p
Következik:
17. forduló 03.15-16. 15:00
• Diósd – Kóka
• Tápiószecső – Őrbottyán
• Nagykáta – Pilisvörösvár
18. forduló 03.22-23. 15:00
• Kóka – Délegyháza
• Tárnok – Tápiószecső
• Gödöllő – Nagykáta
Labdarúgó Pest megye
II. Ro-La csoport
Vasárnap itt lesz a tavasz
14. forduló 03. 16. 15:00
• Újlengyel – Sülysáp
• Tápiógyörgye – Albetrirsa
• Péteri – Tápiószele
Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt:
1. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p
8. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p
11. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p
10
2008. március 13. életünk, értékeink
Megmenekült az első
tízezer béka Farmoson
Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmen-
tőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrök-
ben. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000
béka menekült meg a gázolástól.
A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a
farmosi barna ásóbékákat, akik elkezdték vándor-
lásukat a Nagy-Nádas felé, útközben keresztez-
nék a 311-es főutat, ahol többségüket elgázolnák a
gépjárművek. Viszont a Tápió-vidéki
természetvédőknek, és Önkéntesek-
nek köszönhetően kiépült békaterelő-
kerítés megakadályozza, hogy a kétél-
tűek feljussanak az útra.
A kerítés tövében leásott vödrökben
kuksoló békákat minden reggel össze
kell gyűjteni, és át kell szállítani az út
túloldalára.
Ehhez a munkához lehet csatla-
kozni az érdeklődőknek, akik a www.
tapiovidek.hu portálon – középen a
békára klikkelve – találhatnak infor-
mációkat arról, hogy pontosan hol és
mikor várják a szervezők a békamen-
tőket.
Németh András, TTE
TÚRA-
AJÁNLÓ
• Aranyszarvas (Kincsem) 50 km-
es túra 2008 március 29. szombat.
Rajt: 7.00 – 8.30 Tápiószele, Blas-
kovich múzeum. Útvonal: Kisfa-
lu – Erdőszőlő – Tápióbicske, Hon-
véd emlékmű – Tápiószentmárton,
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep
– Tápiószele, művelődési ház útvona-
lon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 40 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 6.30 – 8.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvo­
nal: Kisfalu – Hajta part – Erdősző-
lő – Tápióbicske, Honvéd emlék-
mű – Tápiószentmárton, Kincsem
Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa-
lu – Tápiószele, művelődési ház útvo-
nalon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 25 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 7.30 – 9.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvonal:
Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő
– Tápiószentmárton, Strandfürdő –
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kisfalu – Tápiószele, művelődési
ház útvonalon. Nyílt, nevezéses ren-
dezvény
A Természetbarát Klub országos ki­
írásban is szereplő nyílt túráinak egész
éves programját megtalálják honlapun­
kon (www.tapiomenti2hetes.hu)
Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa
Locsolóversike
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Írják be az ábrákba a megadott szavakat, majd olvassák össze a számozott
négyzetek betűit. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják.
Az ábrába beírandó szavak: alapít, nótám, kér, cs, konyak, ázó, adomány, ve-
télkedő, bá, ár, ételek, kazamata, limit, vigasság, alázatos, magázom, ág, te,
adó, bankár, Eri, számlája, iromány, saláta, nemez, ar, Illés, oktatás, hívá, lám,
sző, anyagi, se, rád, IBM, Évi, szó, lencse, zenekar, rút, és, táv, ív, levele, hiva-
tás, utas, víg, fal, el, óh.
• BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. oldal) 2008. ápri-
lis 2-ig (szerdáig).
• HELYES MEGFEJTÉS: 3. számunk (2008. február 14.) rejtvényének (A
természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése:
Bársony István
• NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső)
37 33
8 43 4
20 13 45
15 3
41 16 26 2
7 21
23 14 35
V
36 10 32
I
25 22 6 11
G
5 28 30 42 19 38
A
24
S
1 40 29 44 31
S
34 18 9
Á
12 27 39 17
G
A Pannon magbankról
„Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel,
„Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért”
alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népsza-
badság. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jö-
het létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban, ahol a
mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is
őriznék. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány
további létét is biztosíthatnák.
A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Glo-
bális Magbank megnyitása a Spitzbergákon, ahol a világ
magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából
tárolnak majd mintát. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­
vetyélni növényi értékeinket, ezért több intézmény összefogá­
sával létrejön a Pannon Génbank. Az ehhez szükséges négy-
százmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium
adná, a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk
lecsippenteni. A pályázatról idén augusztusra-szeptember-
re várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. ...Az
elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként reg-
náló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállí-
tásában szerepet kapna a soproni egyetem, a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert, illetve az Aggteleki Nemzeti Park is.
Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga, hiszen a Baradla-
barlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védett-
ségű részére kerülnének a minták.
Holly László, a tápiószelei intézet vezetője szerint a biz-
tonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert, kell
egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták elő-
készítésére. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárít-
ják, majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ma már a termesztésben
használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek, mint
vadon élő növényvilágunk. A régi fajták eltűnésének fő
oka, hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség, mert
csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti.
Itt a fő veszély, hogy az állomány annyira egységessé válik,
hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja.
Ezért fontos megőrizni a többi fajtát, illetve az úgyneve-
zett vad rokon fajokat is. Egy globális katasztrófa esetén
ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon.
(a teljes cikk visszakereshető: www.nol.hu/archívum)
Lángolt a nádas, tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül
– vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar közép-
európai tombolását. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak
két nap alatt. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes)
években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók, tavaly
796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Fő-
ként Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére, Tápiószelére, Tápiószentmártonba
riasztották őket. Sok helyen tetőt bontott, cserepet tört a szél, fákat döntött az
útra vagy villanyvezetékre, Kókán kémény is ledőlt.
Lángolt a nádas Farmoson
Február 28-án, csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett,
parázslott a nádas Farmoson, a göbölyjárási halastó és a község közötti ter-
mészetvédelmi területen. A tűz szerdán, késő este keletkezett, Torba Csaba
nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség követ-
keztében. A tűz a község szélső házaihoz közeledett, tárolt nádat, kecskefarmot
és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. A tűzoltók a legmagasabb, 5-ös
fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő, 2 vízszállító, 2 terepjáró vett részt az
oltásban, azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Egész éjszaka
zajlott az oltás. A nehéz, ingoványos terepen – a nagy technikai készültség elle-
nére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni.
Vidra Tamástól, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől
megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett ál-
dozatul. Becsülni is nehéz, akkora a kár, hisz élőlények pusztultak el, élőhelyek
semmisültek meg, s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok visz-
szaállásához.
****
Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. irodaházának tetőzetét vitte le a március
1-jei vihar. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az iroda-
ház szomszédságában - szedték össze a tetőszerkezetet, melynek széttörött da-
rabjai kilenc új autóban okoztak károkat.
Ismeretlen értékeink IV.
A pándi löszkopár
A Tápió-vidék nyugati részének lösz-
dombjai között tartalmas kirándulást
tehetnek a természet kedvelői. Ezek
közül az egyik legnevezetesebb hely az
a kopár dombsor, amely Pánd község-
től délre emelkedik. A területen az el-
múlt időszakban egyre többször meg-
forduló kutatók egymás között csak
úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”.
A meredek, cipó alakú dombokra fel-
kapaszkodva páratlan panoráma tárul
elénk, tiszta időben akár 30-40 km-
re is elláthatunk. A tájképi értékeken
túl a csupasz löszoldalak számos rit-
ka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak
élőhelyül. Ezek közül ki kell emelni a
néhány éve felfedezett pannongyíkot,
melynek előkerülése nagy szenzáci-
ót keltett a zoológusok körében. En­
nek a fokozottan védett, apró hüllőnek
az egyik legnépesebb hazai állománya
él a területen. Igen értékes a növény-
világ is, melynek mutatós tagja az el-
fekvő szárú, hatalmas rózsaszín virá-
gokat hordozó parlagi rózsa. Sajnos
a pándi löszkopárhoz hasonló gyep-
területek (löszgyepek) kiterjedése az
egész Tápió-vidéken ma már alig 150
ha. Vigyázzunk rájuk!
Vidra Tamás tájegységvezető,
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
2008. március 13.
11 Hirdetések, közérdekű tudnivalók
SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
DR. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus
- sebészeti betegségek műtéti meg-
oldása szükség esetén kórházban
(sérv, visszér, epekövesség, arany-
ér vizsgálata)
- aranyér és egyéb végbélbetegségek
fájdalommentes, végleges, műtét
nélküli ellátása
- végbélrákszűrés
- benőtt köröm, ftymaszűkület gyó-
gyítása
- lábszárfekély és nehezen gyógyuló
sebek kezelése
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök 17-18 óráig.
NAGYKÁTA,
TEMETŐ U. 2., III. LH. FSZ. 2.
TEL.: 06-30-9653-856
JÁSZBERÉNY, ÁRENDÁS ÚT 13.
kedd: 17-18.00
A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja.
• IX. évfolyam  5.  szám.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
•  Kiadó:  Tápió  7  Bt.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasó-
szerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. - Simon Tamás
Tel.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe:
2760  Nagykáta,  Petőfi  út  5/b.  •  Tel./fax: 06-29/440-468, Rt.: 06-20/9138-415  •  E-mail:
tothferenc@monornet.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. 2750 Nagykőrös,
Örkényi út 13. Tel./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint.hu • Lapunkat terjeszti a
Lapker Zrt. és a kiadói hálózat. • Nyilvántartási szám: 2.2/6859/2000. • ISSN 1586-3204 
Stúdió:
2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.
Telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543,
06-209-844-447
E-mail címek:
geminitv@monornet.hu
5perctavkozles@monortel.hu
t-ma@monornet.hu
okor@monornet.hu
Adások:
szombat 17 óra, hétfő 15 óra,
péntek 22 óra 30 perc, T’-ma minden
pénteken 21 óra 30 perc (élő)
Az MTT képújság csatornáján.
Reklám- és referenciafilmek készítése
az Ön igényei szerint!
GEMINI TELEVÍZIÓ
Az ÖN médiakapcsolata.
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi
MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551
Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kóka Község Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet egy fő
műszaki, kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely
betöltésére
• Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség, büntetlen
előélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság,
• Előnyök: szakmai tapasztalat, „B” kategóriás vezetői engedély
• Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény szerint.
• A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), iskolai végzettséget igazoló
tanúsító okiratok fénymásolata,(az eredetit be kell mutatni a személyes
elbeszélgetésnél), telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez).
• A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 17.
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 25.
• Az álláshely betölthető: 2008. április 1.
A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve,
Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka, Dózsa Gy. u.1.)
nyújtható be.
Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon.
Jászberény, Nagykáta
és Farmos térségében
TERMŐFÖLDET,
TANYÁT
vásárolok.
Telefon:
06/30/456-96-86
A Magyar Vöröskereszt
térítésmentes
VÉRADÁST
szervez Tápiószecsőn.
Időpont:
2008. március 17.
12.30 – 17.00
Helyszín: Emeletes
Iskola Tornacsarnok
A TÁPIÓMENTI 2HETES
következő (fennállása óta a 194.)
száma
MÁRcIuS 27-ÉN,
csütörtökön jelenik meg.
A 2000. március 30-a óta működő
kisrégiós közéleti újság ekkor lesz
8 éves.
A lap webcíme:
www.tapiomenti2hetes.hu
Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket, Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. április 1-jétől átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági föld-
gázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hi-
vatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy
a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja ké-
sőbbre tolódott.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008. július 1-jei
piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló
új törvény tervezetét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzí-
téssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatko-
zó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.
A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szava-
toló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét.
A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja
2009. január 1-jére tolódott. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre
a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben vál-
tozzon a kihirdetett földgáz ára 2008. április 1-től: a lakossági fogyasztók eseté-
ben átlagosan 5,8, a nem lakosságiaknál átlagosan 5,2 százalékkal.
Az április 1-jei emelés egy átlagos, az ártámogatást igénybe nem vevő háztar-
tásnak – 1650 m
3
éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos
többletkiadást jelent.
Áprilistól változnak a földgázárak
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye
A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet,
amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a leg-
újabb Magyar Közlönyben jelent meg.
Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő, ebből 18 a me-
gyékben, négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében –
jön létre.
A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint –
március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. Ezt követően kerül sor a cégbe-
jegyzésre, majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül”
kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.
• A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapít-
ható meg. Ez magában foglalja a főváros IV., XIII., XIV. és XV. kerületét, to-
vábbá az aszódi, dunakeszi, gödöllői, szobi, váci és veresegyházi kistérséget.
• A budai pénztári terület része az I., II., III., XI., XII., XXII. kerület, továbbá
a budaörsi, érdi, pilisvörösvári és szentendrei kistérség.
• Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. Ebbe tarto-
zik a X., XVI., XVII., XVIII., és XIX. került, továbbá a ceglédi, monori és
nagykátai kistérség.
• Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. Ennek része az V., VI., VII., VIII.,
IX., XX., XXI. és XXIII. kerület, illetve a dabasi, gyáli és ráckevei kistérség.
Kijelölték a központi régió négy
egészségpénztárának területét
Elfogták a tolvajokat
Hónapokon át tartó nyomozás so-
rán került a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak látókörébe egy
főként tápiószentmártoni lakosokból
álló több fős társaság. A banda tagjai
megalapozottan gyanúsíthatók a kör-
nyező településeken elkövetett gépko-
csi és motorkerékpárok ellopásával, va-
lamint több hétvégi ház feltörésével.
Az eljárás jelenleg három elkövető
előzetes letartóztatása mellett folyik.
Rendőrségi gyorshír
Frontális ütközés Nagykáta határában
Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékün-
kön, így a 31-es számú főúton is. A ködben nem történt baj, a járművezetők
óvatosan vezettek. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.
Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta
lakott területén kívül a 31. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve sza-
bálytalanul előzött, s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által
vezetett Fiat személygépkocsival. A baleset következtében a vétlen Fiat személy-
gépkocsi vezetője könnyű, utasa súlyos sérülést, az okozó Peugeot személygép-
kocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.
Nagykátai Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzés
Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat
Füstmentes osztályok az iskolákban
Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kuta-
tásban, mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg élet-
módbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. A
2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipró-
bálás aránya 17%, míg a 11. osztályban a diákok 75%-a
már legalább egyszer dohányzott. A jelenleg rendszeresen
dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt, sajnos ko-
moly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének
növekedése, melynek egyenes következménye, hogy a ma
várandós nők egyötöde dohányzik, károsítva ezzel nem-
csak a saját, de magzata egészségét is.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Magyarország a vi­
lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. A
magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első
a világon. Kb. 28000 olyan ember hal meg évente
országunkban, akinek a halála összefüggésbe hoz-
ható a dohányzással.
Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális
Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008. év­
re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. A
program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8.
osztályos tanulói, mivel ebben a korosztály-
ban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. A
versenyben résztvevő osztályok vállalják, hogy
2008. január 15-től május 31-ig nem gyújta-
nak rá, havonta egy-egy feladatot is megolda-
nak. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok
feladata, az eredményt pedig havonta írásban jelen-
tik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. A feladatmeg-
oldásokért pontokat kapnak, és amennyiben betartják
a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ mun-
katársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik), a legtöbb pon-
tot kapó osztályok között a program végén a Regio-
nális Intézet 200.000Ft értékű jutalmat sorsol ki. A
versenybe Ecserről, Nagykátáról, Szentmártonkátáról,
Szentlőrinckátáról, Kókáról, Tápió szecsőről, Tápióságról,
Tápióbicskéről, Tápiószeléről jelentkeztek osztályok.
ÁNTSZ Monori, Nagykátai
Kistérségi Intézete
12
2008. március 13. Színes hirdetések
NYIRI-GRIFF KFT.
NYIRI-GRIFF KFT.
Ny¡z¡ M¡haIy TeI.: oð/¶o/yo¶-1¶¶¶
Beépitésre rendelést felveszünk. INGYENES helyszini felmérés, ajánlatkészités.
TAVASZI KANDALLO KALYHA
TeIegheIy: Tág¡ôszĎIĎs, Bata ut zð.
TeI./£ax: oð/¶¶/¶8¶-o¶¶
Bemutatôtezem:
CegIéd, Szécheny¡ ut 1. (H-P: 8-1¶ ôzá¡g}
Eztékes¡tés m¡ndkét heIyen!
www.nyiri-griff.hu
KandaIIókaIyhak széIes közđ éztékes¡tése nagy vaIasztékban ð-1z kW-¡g.
NYÍRI-GRIFF Kft.
www.nyiri-griff.hu
Nyíri Mihály 06-30/903-1577
e-mail: nyiri.mihaly@nyiri-griff.hu
A K C I O
GÖTEBORG 9 kW-os NEFTUN } kW-os FUN 6 kW-os
1o¶.ooo Ft qS.ooo Ft ¶o.ooo Ft

Szentlőrinckátával (44.46%). hogy a népszavazás kapcsán még soha nem látott létszámban vettek részt a március 9. akik eddig nem nyújtottak be pályázatot. Nagykáta és Úri sem nagyon maradt le. aki segített ebben. humánerőforrás képzése Service Kft. Az eddig kiírt pályázatokból hetvenet már le is zártak.25%-os volt (országosan 50. évre Pest Megye Önkormányzata 13.-i szavazáson és éltek a demokrácia által biztosított alkotmányos jogukkal. illetve nem részesültek támogatásban kedvező hír. A három település – Szentmártonkáta. akik ezen túl is jogosultak az ingyenes egészségügyi alapellátásra. amely ebben az évben már jóval 200 fölé emelkedett – közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a napokban. a Korpusz felé folytatódik a Művelődési Ház mellett halad el és jut el az alsós iskoláig. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbtanuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást. hogy amit a kormány elvett az emberektől azt most a népszavazás visszaadta. készítése a Vonnák Trans Kft-nél Sülysáp ­ Bonus Party Bonus Party Service Kft. hogy a fenti adatokban nem szerepelnek az úgynevezett kiemelt. Hasonlóan az országos részvételhez választókerületünk településein a választópolgárok 50%-a mondott véleményt a feltett kérdésekről és a résztvevők közel 90%-a mondott igent a kórházi napidíj.95%). Káva alig maradt le (55. Pest Megye Önkormányzata a 2008.000 Ft-ot különített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére. Sülysáp Setup Rendezvény Kft. A megyei közgyűlés támogató véleményt fogadott el ezzel kapcsolatban. – Mindez óriási jelentőségű fejlemény Tápiószele életében.és a leszakadó rétegek tehetséges gyermekei tovább tanulhassanak az egyetemeken és főiskolákon. hogy a KözépMagyarországi régió minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. valamint Érd megyei jogú város – jelezte szándékát. melyek közül számos szintén érinti térségünket. 2008. Szabó Krisztián pályázatíró. Az eredményből kiderült: nem igaz. öntödefejlesztés Szóró Ipari Kft.42%). Gomba és összességében Tápiószecső került még az érmesek közé.44%) és Szent­ mártonkátával (44. megelőzve Tápió­ szentmártont (55. Ez jelentősen hozzájárul a kistérség fejlettségéhez. s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent. bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél. A járóbeteg szakellátás fejlesztése a megyében A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közelmúltban pályázatot hirdetett annak érdekében. a CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es utat. hogy győztünk. vállalkozói. gépbeszerzése Tápióság Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése Bartucz Sándor Jól halad Magyarországon az uniós források felhasználása. összefogást teremtsen és viszszaadja a magyarok önbecsülését. immár 200 felett van a kiírt pályázatok száma. a Népkertnél kezdődik majd és a Farmosi úti iskoláig tart. Dunakeszi. Kovács Ferenc polgármestertől megtudtuk: a beruházás 71 millió forintba kerül: a 14 millió Ft önerőt már tartalmazza az idei költségvetés. hogy a térség legnagyobb települése és központja. hogy részt vesz a NFÜ pályázatán. a „B” pályázatban érettségiző és állami. A részletes adatokat online oldalunkon keressék (www. humánerőforrás képzése Setup Kft. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre.41%). Több mint 2600 pályázat Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. Nagykáta eddig alacsony eredményességgel pályázott a különböző forrásokra. A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­ ségnek – mint a referendum kezdeményezőjének – az volt a célja a konkrét kérdések véleményeztetésén túl. A nem voksok terén a legkisebb lélekszámú Káva az első mind a három kérdésnél. Sülysáp Eventrend Csoport Kft. Kilenc megyei település önkormányzata – Abony. közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter. Szentlőrinckáta követi. hetekben. hisz nagymértékben javítja közlekedésbiztonságot – mondta lapunknak a polgármester. Támogatást az idei évre is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami. Veresegyház.. hogy az ország győzött. A Tápiónál a meglévő gyaloghídon kel át az út.801. Tápiószele és Újszilvás leendő kerékpárútja már része lesz a leendő Duna-Tisza közi kerékpárútnak. hogy a magyarok felelőtlen és következmények nélküli világban akar­ nak élni. melynek ennek eredményeként több mint 500 milTámogatás Támogatási arány 35 145 744 Ft 80% 10 500 000 Ft 56 997 744 Ft 39 658 000 Ft 33 900 000 Ft Tám. 16 505 000 Ft 800 000 Ft 24 891 000 Ft 4 629 000 Ft 16 329 600 Ft 1 000 000 Ft 9 663 750 Ft 9 471 750 Ft 9 705 750 Ft 12 897 000 Ft 3 565 000 Ft 4 797 000 Ft 90% 80% 80% 80% Támogatási arány 30% 50% 30% 30% 70% 50% 75% 75% 75% 30% 30% 30% lió forint összértékű beruházás valósulhat meg.Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton kilenc megyei település is részt kíván venni. nem igaz. Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta. és az elbírálásuk is megtörtént – mondta a miniszter. az a tény. A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormányzatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1. vizitdíj és a tandíj eltörlésére. hogy a magyarokkal mindent el lehet fogad­ tatni. Kóka Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállalGÉPFORG Kft. nagyprojektek. régiós és megyei átlagoknak. Azok számára. 2. hu). Ezen belül a részvételi arány Úri községben volt a legmagasabb (55. Fontos hangsúlyozni. évben is szerződésben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. érdekében Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeFarmos inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer „3” ÁSZ Kft. Egyszerű igazságok mellé álltunk és ezek az egyszerű igazságok győztek. ütem Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú Újszilvás Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között) Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is: Település és pályázó Beruházás A REMATER Kft. hiszen milliós nagyságrendű tömeget mentettünk meg.1 méter széles út két sávján közlekedhetnek a kerékpárosok a település központjába és az iskolába. Czerván György: Köszönöm Az egyszerű igazságok győztek Köszönetemet szeretném kifejezni a választópolgároknak. Az Európai Unió által Magyarországnak biztosított források felhasználására 2007-ben 185 uniós pályázat jelent meg. humánerőforrás képzése Eventrend Kft. A lista másik végén Tápiószele szerepel (43. Köszönet érte mindenkinek. Sülysáp és Nagykáta (53. innen nézve a 311-es út jobboldalán. Az örömöket kissé beárnyékolja. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint 2008. Szob. „B” típusúból 173 db érkezett. Mondhatnánk azt. és az idei pályázatok támogatására. de számos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott. március 11. kozásfejlesztési projekt Nagykáta Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt. (MTI/Menedzsment Fórum) Kétszáznál több uniós pályázat . Pest megye 6.49%). ünnepelhetjük az egyik legrégebbi demokratikus alapintézményt. hogy kistérségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a bíráló bizottságok. A kisrégiós átlagok megfelelnek az országos.71). hivatalos közbeszerzési tanácsadó Kerékpárút Tápiószelének (folytatás az 1. A kerékpárút a nagyközség Tápiószőlős felőli végén.) Látható. Tápiószele mintegy 57 millió Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán kerékpárút építésére. Nagykáta A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke TakaNagykáta és Vidéke rékszövetkezetnél Takarékszövetkezet ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment Nagykáta rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való felVonnák Trans Kft.61%) kapaszkodott még a „dobogóra”. és örömteli hír. Sülysáp. vállalkozásokat támogató döntés. Sülysáp Öntőprések beszerzése. A rendelkezésre álló összesen 3000 milliárd eurót meghaladó összeg felét pályázatokon hirdették meg. a legnagyobb igazság mégis az. erősíti gazdasági potenciálját. hogy a különböző pályázati csatornák az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg újra. hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pályázatok születtek. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­ kül) 306 támogatott pályázat született. A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db. Népszavazás (Folytatás az 1. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének felosztásáról. Tápiószecső A Gazsi és Gazsi Kft. A részvételi arány 50. és ezek új lehetőséget teremthetnek a fejlesztésekhez. A . és a mai napig közel 300 millió forint támogatást kaptak a települések önkormányzatai. Település Beruházás Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske NapköziotthoTápióbicske nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. Most tehát ünnepelhetjük az ország győzelmét. március 13. oldalról) Lapunk megjelenésekor már aligha tudunk új adatról beszámolni a népszavazás kapcsán.-nél Kelefatex Bt. nem igaz hogy mindent eltűrnek. Pilis­ vörösvár és Gödöllő város. a népszavazás győzelmét és nyugodtan mondhatjuk azt. A Tápió-vidék települései között is csak kis eltérések vannak.tapiomenti2hetes. CATERPILLAR 236B típusú Gazsi és Gazsi Kft.2 Bursa Hungarica Népszavazás – regionális oldal 2008. Szentend­ re. integrált nevelés-oktatásra való áttérés II. Ezek közül jelentős a vállalkozókat. Az Oktatási. műanyag újrafelhasználásához szükGomba séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme REMATER Kft. Czerván György országgyűlési képviselő Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az utóbbi napokban. Tápiószentmárton.98%) vetekedve. számú választókerület 18 településén 60 184 polgár szavazhatott március 9-én. továbbá ezen túl is lehetővé válik. oldalról) Mint pályázat összesítőnkből kitűnik. bár számos pályázat még bírálat alatt van. Dabas. hogy a közép. hogy véget vessen a hazugság politikájának. ezzel fejlesztve az alapszintű és emeltszintű járóbeteg szakellátást. A 2100 méter hoszszúságú. századi köveÚjszilvás telményeknek megfelelően. Az igenek arányát tekintve Tápiószentmárton az első (92. 2008.

Az elmúlt hetek intenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma tisztázódott. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket. 13 millió forintba kerülő készüléket vásárolni. ezek közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bizottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­ mányzati és területfejlesztési miniszter. Idézünk a miniszter válaszából. hogy a megye különböző geopolitikai hely­ zetű. majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál folytatódik az esemény. Az újság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni ezt a nagyberuházást. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is szerepel. Az elnök hangsúlyozta. Példaként többek között a gödi Pólus Palace-t. Társi Tünde főorvosnő (képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon. Szakközépiskola és Kollégium tanulói. Amennyiben a társulás vállalja a felté­ teles közbeszerzést. Kérdés.. így – ő határozottan ezt tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt. Az ünnepi műsor után a hagyományos fáklyás felvonulás következik. ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be kistérségünk a Tápió-vidék. a kardiológia vagy pszichiátria. – Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű. a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot. megszűnik a kartonozó. a tápióvidéki. mert mint mondják „vonzza őket a nyugodt. amikor 15-20 beteg vizsgálatára van lehetőség.) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint a projekt benyújtása 2008. a mintegy négymillió forintot alapítványi pénzből fedeztük. • TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az ünnepséget. valamint Dudás Zoltán zenész adnak ünnepi műsort. Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a kiállításon. arra reáli­ san 2009. ami azonban még nem föltétlen jelenti azt. . hogy a projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá. a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta: a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak megfelelő információk alapján született. majd örömmel konstatálták. a víziközmű szervezésével megbízott cég vezetője és Kocsi János. oldalról) Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. az eddigiekhez képest is egyre bizonytalanabbnak tűnik. számítógépek tárolnak minden adatot. ami egyszerűen kiegészíthető. pl. A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék.” Kocsi János. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet. Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond.5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fejlesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt. Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság. oldalról) Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápióvidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégiós víziközmű társulás szervezése. A megye európai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott. hiszen már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden évben visszatérnek. Nagykáta polgármestere. várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő megemlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3. Romániából Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány. aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja. a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály Általános Iskola énekkara. a dabasi. háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. díjakat is adnak át. dicséretet) Dr. A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebbről a ceglédi. • TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivatalos ünnepség • TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja. a nagymér­ tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. a visegrádi Thermál Hotelt. Minden adat számítógépbe kerül.. melyben folyamatosan növekvő részt a magánszektor vállal magára. de ez jórészt betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is.. Nádai Tamás. aki hozzátette: bizonyos átál­ lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén 15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába. majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban. mikor kerül ki egyáltalán Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat. hogy hosszabb távon az intézet nem tudta volna fizetni. valamint a tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot említette. a társu­ lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta. hogy a kezdeti nehézségek után – különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése. de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű térségeinek látogatottsága évről évre nő. A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő minisztériumi illetékesekkel. s fel fog gyorsulni az adminisztráció.” Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szennyvízkezelési projektjének is. évben nem lehetséges. hogy „mikorra várható az első ka­ pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”. Vannak olyan rendelések. a németországi ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány. Ez a minimum feltételek részét képezi. évfordulóján • KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Művelődési Ház színháztermében. régiói. Jelenleg egyhetes a várakozási idő. ahol két gépre van szükség. akiknek jelentős részét a vidékünkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki. Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Nagykátán is megszűnhet a kartonozó (folytatás az 1. Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban. amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fáradalmai után. Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési képviselő azon kérdésére. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. (folytatás az 1.2008. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang készülékkel gyarapodott az intézet. nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett. Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hamarosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmekről. lényegében a készülék használata révén – mondta dr. év első felében kerülhet sor. a víziközmű társulás szervezése az elhatározott ütemterv szerint kell.. hogy valóban nincs is ott. • NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség. „A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a 1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­ ségével zajlik. természeti és kulturális látványosságaival. a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból törlesztjük. így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre utazni szív. (. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni.) (Beharangozónk nem teljes) Öt földrész ötven országa. – A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk. ennek kapcsán laudációt (ajánlást. az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­ gére várható.és idegondozó intézeteknek is. március 13. (. Pap Terézia alpolgármester mond. Salibáné dr. Magyarország tájai. a horvátországi tenger-melléki fennsík megye. • SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban tartják a hivatalos ünnepséget. érrendszeri.) Az átvilágítás során a KEOP IH az Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­ állapította. Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklődött írásos formában. Közreműködnek a Damjanich János Gimnázium. valamint Kovács Norbert projektvezető a nagykátai lakossági fórumon.. Dr. (Földvári Gábor – Megyei Sajtó) Ünnepségek az 1848. mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápióvidéken.). hogy nagy­ projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­ bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak 2009 végére várható. A 25 munkaállomásból jutott a tüdő. A beugró összeget. Kisrégiónk. Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés kapcsán is felkeresték standunkat. illetve megoldódott. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket. UTAZÁS kiállításon a látogatókat február 28. megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrastrukturális és 6. egy külső raktárban helyezzük el. A végleges megvalósíthatósá­ gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­ jére volt ütemezve. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­ sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint 2007 végén fejeződtek volna be. hogy haladjon. A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal keresték fel érdeklődők. a turisztikai beruházásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a térségbe koncentrálódik. és március 2. Szűcs Lajos (al­ só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turisztikai.. A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklődtünk: valamennyien úgy vélik. hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom. Ez azt jelenti. mikor kerül pont a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére. amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­ buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás. ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket használt. osztályos tanulók és Csengery Gábor színművész. utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős kedvezményekkel a 31. a Tápió-vidék 3 A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a kiállítás első napján. Tekintve. kezelhető. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő kiterjesztését. békés környezet és a jó levegő”. hogy ott van-e. ahol pontosan tisztáznak minden még nyitott kérdést.. március 15-i forradalom 160. A négy nap alatt ezúttal valamivel kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években. (. a zsámbéki és a ráckevei kistérséggel lehetett megismerkedni.. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás közel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén. Szakértők szerint – a Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel Mikor kerül Brüsszelbe a szennyvízkezelési projekt? Nagy Sándor. illetve a betegek ellátása. majd a 2.

hogy tartalommal töltse meg a folyóirat – mely sokat tesz a helytörténeti cikkek közlésével a mozgalom ébrentartásáért – helytörténeti állandó rovatát. azt.” A most idézett sorok Bél Mátyásnak (1684-1749) „Pest megyéről” c. Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta maradásra a közönséget. A produkciókat Zsigmond István szakmai vezető értékelte. felügyelték. (TI) . felkészültségüket. folyamatosságáról beszélni. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg. ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­ szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket. alkalommal szervezett jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damjanich János Gimnázium.” Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata szervezett honismereti tevékenységének keretet adó Magyarország Felfedezői Szövetség országos szervezet első tagjait 15 éve. kedden 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­ zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. de annak jelentős mértékben kiszolgáltatva dolgozik. A két évforduló.. lett a nagykátai 10. A végén aktivity jellegű feladatokat oldottak meg. amikor az e téren legsikeresebb kezdeményezés..hu internetes folyóirat „Helytörténet. A beszélgetés vitaindítójaként az elmúlt évek történéseit és folyamatát bemutató. Első ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. amely a produkciókat szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. TI Az ipari iskolások szalagavatójáról A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ (DPM-TISZK) tanulmányi és szakmai versenyt hirdetett a partneriskoláiban tanuló végzős diákok részére azzal a céllal. Az ipari iskola is kiválóan szerepelt 50 éves az intézmény A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul mérettetést Dér Attila igazgató. különböző helyszíneken zajlottak 2008.” kiragadott idézetnek az a szerepe. így profitáltunk is munkájukból.és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapata március 25-én. A Honismereti Szövetség elnöksége 2007.4 Nagykáta. gyümölcs. sikeresen. hogy az intézmény emlékét megőrizzék. elsősegélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damjanichból. Bél Mátyás művéből vett idézet Nagykáta első nyomtatásban megjelent helytörténeti bemutatása. február 2-án. az egészséges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikkeiből kellett felkészülniük. Egy­ koron a Kátaiaké volt.. A Művelődési Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150 végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Honismereti Nap Nagykátán 2008. Honismereti nap Nagykátán „. a zsűri munkáját. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50. A szerző az adatgyűjtést a településeken 1728-33 között végezte. hogy az ugyanazon szakmabeliek összemérhessék elméleti és gyakorlati tudásukat. Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény) és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés).hu). Hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron I.” Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. Az előbbivel szemben fekszik. néprajz. szőlő. a Központi Képzőhelyen. A találkozónak és beszélgetésnek nem titkolt célja többek között az is. Vígh Imre. oldalról) A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. a nagy kiterjedés mi­ att nevezik így. Héjjáné Guth Zsuzsanna. Dinnyés Tamás és Gödöny Tamás • Szerkezetlakatos – I. A felvétel hátsó sorában Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok. a díjkiosztó ünnepség február 20-án volt Cegléden. Bél Mátyás nevéhez fű­ ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első. közösségé formálja a hagyományosan magyarságismeretnek nevezett tudományágak (történelem. ha ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna. III. Gulyás János. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. több kötetben 1735-42 között napvilágot látott művéből valók. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítménynyel lett első. hogy a mindenkori kormányzat nemzetpolitikai céljainak megvalósítása során milyen mértékben számít és épít mozgalmunkra. nyomtatásban is megje­ lent helytörténeti leírása. Iskolánkban a kőművesek. születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. Lőrincz Adriennt. Pesti Zoltán. eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért. akik közül az utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban Keglevits Miklósra szállt át . Különösen aktuális ez napjainkban. Sztehlik Ádám. helyezett lett Tóth Tamás (lenti képen) III. Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Elsősegélynyújtásnál 2. helyzetelemzést megkísérlő gondolatsort készítettünk. nyelvészet. (fenti képen) II. Héjjáné Guth Zsuzsanna. március 13. Összefogja. és valamennyien jutalomban részesültek. kertész technikusnak talán ha százan tanulnak évfolyamonként. kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot a honismereti munka céljai és eredményei. a kisrégió központja 2008. miután a gyümölcstermesztésről mindent tudott. A gyerekek Azért vagyunk a világon. **** A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet. az elvégzett honismereti munka és a jövőbeni feladatok számbavételének ünnepi alkalma. február 27­én kelt felhívása. vesszőről kellett felismerni a díszfákat.. Nagy­Káta.. vala­ mint a Tápiómenti 2hetes c. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. Pl. „A honismereti mozgalom a napi politikai irányultságaitól függetlenül.... hogy Bél Mátyás – kit a mozgalom szellemi elődjének tekint – mindenkori születésnapja a Honismeret Napja országos ünnepe legyen. Itt ha­ sonlóan bőséges a gabonatermelés. mely a www. „Szeretnénk. A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ. hagyományőrzés” rovatában olvasható. „A honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. egy ágyúlövésnyire. irodalomtörténet.” Basa László Meghívó A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy. Fejes Jánosné. Az I. A zökkenőmentes lebonyolítást követően. A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból. február 27-i ülésén döntött úgy. Minden érdeklő­ dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. szobafestők és a szerkezetlakatosok versenyeztek...tapimenti2hetes. 1993.tapiomenti2hetes. a Káplár Béla vezette hagyományőrző csapat városi elismerése jelzi a sikereket. A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos hazai csapat. Szabóné Szarvas Edina. Koch Róbert Felkészítő tanárok: Fehérvá­ ri Károly. A Nagykátán rendezett meg- A szalagtűzés hagyománya szerint. A jelenlévőket Király Józsefné ügyvezető igazgató köszöntötte. a 25 éve alakult Nagykáta Barátainak Köre városvédő egyesület jubileumára készülünk. Ezután a színpadra lépő tanulók színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. századra általánossá vált. Ezután jöttek a különböző villámkérdések. ugyanazon a mezővonulaton napkelet felé. Kóber Katalin. akiket érdekel a honismeret. Az iskolánkból benevezett 50 diák szép eredményt ért el. Kimagaslóan teljesített: • Kőműves szakmában – I. A nagykátai honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti 2hetes weboldalán (www. hogy ráirányítsa a figyelmet a városi helytörténetihonismereti tevékenység gondjaira. március 25-én „A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. Verseny volt ez a javából! Az események 13 szakmacsoportban. zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. A Mátray Gábor Általános Iskola Történelem. méltatva az intézményvezetők versennyel kapcsolatos tevékenységét. április 4-én avatták Nagykátán. Palla László. osztály csapata. Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg. kedden 16 órai kezdettel a Városi Könyvtár helytörténeti kutatótermébe várja egy beszélgetésre mindazokat. Ráadásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta. folyóirat. Működésének külső feltételei jórészt attól függnek. műemlék-és természetvédelem) hivatásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz bevezetőjében a Honismereti Szövetség felhívása. Tasi Ilona. míg a 20. földrajz. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának – dísznövény. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarországon. amelyen 7 kategóriában mi is részt vettünk. március 25-én. A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­ sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő). továbbá Baja előtt. A „szakosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott 10 -10 cikk valamelyikének lényegét. hogy nem előzmények nélkül való e mozgalom hasznosságáról. akik az utóbbi években maguk is tollat ragadva próbálták bemutatni településünk múltjának egyegy szeletét. megelőzve a 2. Rárics István • Nyomdatechnikai ismeretek – III. Vona Ferenc. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. A szobafestők versenyfeladata tantermek kifestéséből állt. Hajnal Sándor • Számítástechnikai programozó – II. „Legyen ez a nap egyúttal számvetés. Nagykátai kertésztechnikus tanulók országos sikere Kiskőrösön (folytatás az 1. Szeretnénk. és Rigóné Csontos Gabriella igazgatóhelyettesek szervezték.

Tápiószele 2760 Nagykáta. többnyire szabad téren. 442-805 Fax: 06/29/442-805. Nagykáta Váci Mihály Ált. Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja. A következők értek el helyezést: Egyéni: I. Tápióbicskei kiállítás kiállítás nyílt 2008. bútorkészítő. töltött káposzta. A zsűri nehezen döntött a sok ötletes. A műfaji megkötöttség is hiányzik. A falunkban több helyszínen. hanem farmosi gyerekek is ellátogattak hozzánk. Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága „mangalica . E-mail: nklibr@freemail. A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén – más érdekes események mellett – II. nem okozott gondot a kóstoló csomagok összeállítása. Iskola Nagycsoport: I. A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15. a disznótor főszervezői Erdélyi Magyarok Egyesülete és az Ofella Sándor Alapítvány. A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak. amely e tevékenységek bátorítója. Információ: 29/448-114 e-mail: lesti. Vasárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a program. flekken az utolsó darabig el is fogyott. Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099 A műfaj. a vacsora a mulatsággal együtt az éjszakába nyúlt. Kályha / Molnár Péter. Iskola III.hu www. Tápiószentmárton II. de Kari József például bútor restaurátor. gondolkodtató. március 13.a Gratulálunk a díjazottaknak és segítőiknek! A közönség jól szórakozott. közben persze megadták a módját a reggelinek. s a Tápió-vidék gazdagítására! Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken: Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060.nagykata-konyvtar. Mintegy ezer kis. Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen látott szereplők. 10 kiscsoport és 34 egyéni. de boldog. út 15/A Telefon: 06/29/440-089. s csak rossz idő esetén kőfalak között. érzékcsalódást okozó játékokat. igazgatója: 06 53 383-017. illetve csoportvezető pedagógus jött el a kistérségi döntőre.hu Disznótoroztak az erdélyi magyarok és a hagyományőrző táncosok Hagyományos disznótort tartott március 8-án. Mozaik oldal 5 A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága (péntek délután-szombat és vasárnap) megrendezi a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓMENTI TÉRSÉGI JELMEZVERSENY 2008. március 10-én TÁPIÓBICSKÉN. Nagykáta Váci Mihály Ált. Délután négyre megérkeztek a családtagok is. Megtudtuk: az egyesület vállalta és teljesítette is a művelődési ház színháztermének felújítását. Sakk / Tápiószele III. Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot. mi készül az Ön által szelektíven gyűjtött hulladékból! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5-én Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek Már szervezik A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér.hu. A kiállítás megtekinthető március 20-ig. Tápiószele • Ötlet díj: Falra hányt borsó / Gyetvai Mátyás. A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete tavaly az évvégén alakult meg másodszori nekifutásra.hu május 23-24-25-én A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye „Illike” Kulturális Fesztivált Tápiógyörgyén. aki erdélyi család sarja. a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével. „HULLADÉKBÓL TERMÉK” Nézze meg és győződjön meg róla. akik javarészt a fővárosba járnak dolgozni. Szekeres Elizabet. A nagycsoportok zenés bemutatója igazi színházi élményt nyújtott mindannyiunknak ezen a vasárnap délutánon. március 2-án a nagykátai Művelődési Központban.és nagygyerek próbálhatta ki az érdekes. szombaton a tápiószecsői Damjanich János Művelődési Házban a Felső-Tápiómenti Lukács Elemér. Szentmártonkáta II. de a diskurálásnak is. amely lehetőséget adna a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra. Iskola III. Madai Zsigmond vezetésével aztán egész nap serény munkát végeztek a résztvevők. amelyet a művészetek általi tisztelettől áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére. szép jelemez láttán. kolbász. nklibr@monornet. A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint szép díszleteket és jó hangulatot. Boros Dániel.főzőverseny” is lesz moriczjozsef@rubicom. Elnöke maga a polgármester. Nemcsak nagykátai. 52 sorszámot kellett kiosztani az indulóknak: 8 nagycsoport. barátkozási alkalmat is. Pékasszony és a kemence / Maró Gréta. A fellépő egyének és együttesek amatőrök. Egyelőre valamennyien Tápiószecsőn megtelepedett erdélyiek. Dózsa Gy. szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. összesen 231 gyerek. Nagy Zoltán ált. pedagógusokkal. Pulikutyák / Boros Andrea. Óz. szervezetten rész vesznek a települési rendezvényeken. színpadon. találkozzunk jövőre is! Alsó képünkön: Macskák – Tápió­ szentmártonból ***** Nagy sikerrel zárult a nagykátai Városi Könyvtárban az egy hétig tartó Játékos tudomány. isk. Sok közöttük az asztalos.bertalan@damjanichmuvhaz.2008. Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat a tápiószecsői művelődési ház. a nagy varázsló / Tápióbicske III. Strucc / Simon Csaba. elmés játékok című interaktív kiállítás. A két civil szervezet közösen vásárolt egy 120 kg-os disznót: a szerencsétlen pára már kora reggel kés alá került a ház udvarán. sokszor vigasza és éltetője. a szervezetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 pártoló tagja van. hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás nyomán ennek a fesztiválnak. A háromnapos rendezvény május 10-én. Ámor nyila / Adamecz József. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­ ső képünkön) II. ő az egyik utolsó mohikán ebben a különleges szakmában. miután a böllérek kellőképpen felbátorodtak a kötelezően elfogyasztott pálinkától. a Földváry Károly Általános Iskolában. Király István Józsefné igazgató országos Gyertek. Szentlőrinckáta • Különdíj (Bátorság díj): Elvis Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Váci Mihály Ált. Az elnökhelyettes Márok Sándor. vidám és hasznos együttlétre is mindenképpen. A nézőtér zsúfolásig megtelt a kísérő családtagokkal.Iskola Kiscsoport: I. Túró Rudi / Tápiószele • Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Bence. Piroska a farkasban / Székely Eszter. Incze Sándor. Nagykáta Váci Mihály Ált. tehát: – vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar mind szívesen fogadandó. Iskola 1. Nagykáta Váci Mihály Ált. Az erdélyiesen és a szecsői módra elkészített hurka.hu . Kari József. s mint mondja. Láthatatlan nő / Földes Előd. s hívják várják soraikba a környező települések erdélyi magyarjait.

2 x 2.0 x 1. Vn.és hőszigetelés.0 3714 Ft/db 65 x 65 x 65 x 2.5 6300 Ft/db 38. ¤ Ragasztók.3 x 2. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta.: 20/598-90-38.hu Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat! A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm Hegesztett acélcső Hegesztett acélcső 13. üzlet tel.7 x 2. sínek stb.5 5694 Ft/db A megadott méretek mm-ben értendők.0 x 2. mobil: 06-30/228-9890 Nyitva tartás: H-P: 9-16.0 x 2.tapiometall. a felsoroltakon kívül nagyon sok más méretű anyag is van raktáron.6 3906 Ft/db 17.0 6.5 2323 Ft/db C-szelvény 38.0 4374 Ft/db 14.3 x 3. Dózsa Gy. Mátyás király út 51.: 29/444-670 mobil: 30/529-6291 Láng György Tel.03 m 7596 Ft/db 33.9 5.7 x 2. a Vasútállomással szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban) 24.0 x 3. Várjuk szíves érdeklődésüket! Nyitva tartás: munkanapokon 8.5 3372 Ft/db Háromszögalakú 38.5 1230 Ft/db 51.356 Ft 96. út 19.0 x 1. Kossuth Lajos úti üzletsor rheumatológiai és akupunktúrás magánrendelés MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Nagy választék 12 féle típusból! Fenstherm 2000.8 3294 Ft/db 25.0 x 3. 19. Simon Tamást.0 x 1. Farmosi út 23/a.és szerelvényüzlet 2760 Nagykáta. ¤ ParKeTTa KiviTeLezéS! ¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már 1.2 (7.826 Ft 34.: 06-53/380-211 www.3 x 2.9 x 4.05 32.0 x 0. 2760 Nagykáta.0 x 1. elhízás Dohányzásról való leszokás és egyéb betegségek kezelése RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig Bejelentkezés szükséges a 06-29-444-744 telefonszámon.hu GERGELY BÚTORIPARI KFT.2 1704 Ft/db Mh.0 2076 Ft/db 18. Rehau 3-4-5 kamrás stb. Szo: 8-13 Nagykáta. Tel.7 x 2. Megyaszai Sándor rheumatológus főorvos Mozgásszervi betegségek kezelése TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA Szénanátha.07 m) 3558 Ft/db 28.hu • E-mail: tapiometall@axelero.5 4338 Ft/db 48. 2760 Nagykáta. 3000./fax: 06-53/380-085 Tel. március 13. 2766 Tápiószele.0 x 2.0 5958 Ft/db 28.0 x 1.0 691 Ft/db 48. Tel.9 6840 Ft/db 30.0 2970Ft/db 45 x 45 x 45 x 2.25 x 3.5 1350 Ft/db 60.9 1162 Ft/db 60.3 x 1.427 Ft 33.5 2112 Ft/db 49 x 43. ¤ Laminált padlók új színekben Új KoLLeKCiÓK! ¤ Szalagparketták ¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól ¤ Szegélylécek.6 Színes hirdetés 2008.3 x 2.MDF bútorajtók .0 738 Ft/db 48. ingyenes helyszíni felmérés Üzletünkben kaphatók: .: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343 Megújult üzletünkben nagy választékban és folyamatos akciókban kaphatók: Keresse hirdetésszervezőnket. GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját! Dr.6 5016 Ft/db zártszelvény 40.0 x 1.3 x 4.0 6780 Ft/db 5322 Ft/db 22.5 x 12 x 3. lakkok ¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép.0 5172 Ft/db 18. műhely tel. valamint az esztétikus építészeti megjelenés! Régi fatokba is! Időjárás és UV álló.szerelvények: * kivetőpántok * élfóliák * fióksínek * vízzárók * fogantyúk Bútor. Gáz. (Piac mellett) Tel.0 1338 Ft/db 48./fax: 06-29/444-017.3 x 2.0 x 1.0 x 2. Nagykáta.0 1806 Ft/db 60. út 5.konyhai munkalapok .7 2424 Ft/db 60. Gyóni Géza út 13.8 1992 Ft/db 88.6 3066 Ft/db 25. tel.5 6.350 Ft-tól amíg a készlet tart! Cím: Nagykáta. kiegészítők.30 www.bútorlapok .0 x 1. Bajcsy-zs. ízelítő árainkból: Nyíló ablak 90x150 Nyíló-bukó ablak 120x150 Nyíló erkélyajtó 90x210 Bejárati ajtók (A Szakorvosi Rendelőintézet mellett. TÁPIÓMETALL .25 x 2. Folyamatosan érkező tavaszi-nyári kollekciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Tel. Alkalmazhatók minden építőipari technológiában. 3. ahol követelmény a kiváló hang.: 06-29-442-344. A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.12 m 33. (a művelődési ház mellett) AGATHERM Bt.5 m 3444 Ft/db 33. javíTáSoK KáTa-ParKeTT Kft.0 x 1.0 x 1.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet.8 3306 Ft/db Úszókapugyártáshoz 35.0 x 1.5 11268 Ft/db 30.7 x 2.00-ig.net Műszaki Kereskedelmi Kft.0 876 Ft/db 48.agatherm.0 x 2. Veka 3-5. polírgép stb.7 3204 Ft/db 60. acélcső 5214 Ft/db 33. Dózsa György u. rákóczi krt.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK.900 Ft 30% kedvezmény egész évben! az árak az áfát és a kedvezményeket tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét Bútorkészítés.00 –16.: 29/444-094 Nyitva tartás: K-P: 8:30-17.

bitumenes hullámlemezek • Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok Térjünk a lényegre. fűz-. Cím: Nagykáta 2760 Szabadság tér 12. szőlő. István király út 19. Felvilágosítás és jelentkezés: www. OSZLOPZSALU.390 Ft/db Cím: Nagykáta.hu 29/443-884 Nyitva tartás: hétfő-csütörtök és vasárnap: 12-22 péntek: 12-23 szombat: 12-23 E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo. és 2008. ÚTSZEGÉLY. meggy.000 Ft/m3-től • Kikindai cserép 120 Ft/db • Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m2-től • OSB lemezek minden méretben 2. cseresznye-. *Akciónk kizárólag a 2008. körte-.favorit21kft.hu Akarsz komolyan focizni és tanulni? Ráadásul mindezt egy helyen? ozási állalk n kisv yisso N ámlát ro sz mik a Budapest Bank Nyrt Nagykátai fiókjában és egy 2 000. Kondor. Nagykáta. életévüket betöltött diákok jelentkezését is várjuk. km-nél) Tel. díszalma-.2008.03. konyhalányt • Karbantartót Nyári munkára 16. 06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es telefonszámokon.atw. Szo 8-13. Agria. március 13.dalnokiakademia-tapiosag. őszi-. március 31 között a Budapest Bank Nyrt. kajszi-. Ady Endre út 0462/2 (31. (311-es ceglédi út 3. kék áfonya. barka fűz-. tetőablakok • Hullámpala. (utalványok darabszáma 37 ). MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra.: 20-983-5442 Az akció időtartama: 2008. májusfa PÁZSITRÁCS.490 Ft/m2-től • Lambéria. AJÁNLATA • Baumit hőszigetelő vakolat rendszer • Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól • Fenyő fűrészáru 38. Az akció a készlet erejéig tart. egres. Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő elérhetőségeken: Email: bom@t-online. Ha 1997­2002 között született fiú vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz. akkor itt a helyed. Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal rendelkező ÁLLÁSHIRDETÉS • üzletvezetőt • szakácsot • pultost • felszolgálót Elvárások: • Szakirányú végzettség • Min.390 Ft/tábla-tól • Zsindely több színben (bitumenes) 1.01 . Perczel M. hajópadló.2008. Növényeink államilag minősítettek. hárs-. LEMOSÓK. szilva-. Nagykáta tábla mellett) Telefon: 06-29/444-739. 06-30/249-6285 . barkácslécek • Fa nyílászárók. gömbszivar-. josta.31. Desire fajták NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK. 138. ribizli.sztistvankiralyvendeglo.hu Honlap: www. 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17.-Ft-os COOP vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg*! Már fiatalon európai elitcsapatok ellen játszhatsz.hu Fax: (36) 1 297-3622 Tel. Asztalfoglalás: VETŐMAGOK. MŰTRÁGYÁK DÍSZFÁK: vérszilva-. 03. 06-30/249-6283. számú főút Budapest felőli végén. JÁRDALAP. Jelentkezési határidő: 2008 április 30. tünetmentesek! Kóstolja meg új tavaszi ajánlatainkat! Üdülési csekket elfogadunk.és diófa. március 01. ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől induló labdarúgó­ osztályaiba. Alma-. Vas 8-12 www. Színes hirdetés 7 ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA. TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON! BETONOSZLOP AKCIÓ: 1.hu ill. ZSALUKŐ. BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR! Favorit 21’ Kerti Centrum ajánlata Szent István Király Vendéglő Nagykáta.: 29/442-503. DUGHAGYMÁK. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással: • Takarítót. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik.

rosé. hanem Lantos Tamás életének egy. Káva. 1944-ben maga is Wallenberg védlevelének köszönhette.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit. Örvendetesnek tartotta a városvezetés hozzáállását a kultúrához. 2000-ben kiadott könyvéből. Hogy a világ ma olyan amilyen. altatók.. hogy egy kivételes képességű és aktivitású ember példamutató demokratizmusát. Sok mindent mondhatnak. szabadidő a Tápió-vidéken 2008. szót emelt Csurka színrelépése. A „kiképzés” a község határában ásott vízelvezető árkok képében jelentette a hazafias kötelezettség teljesítését. mikor először értesültem róla.. Ő ilyen. miben hibázik az új dolog? Így vagyok most a Helpbox-szal. Végül szót ad érzéseinek: Ne haragudj. végül is nem a papír.kézművesek bemutatkozása . Szkeptikusan hallgat. majd azt követően a hagyományos borfesztivált (mindkettő jubilál: 10 évesek). Amikor Ungvári arról ír. A „nagy” tévékben is megállná helyét. A X. 1928. Jelen méltatás kereteit szétfeszítenék külpolitikai állásfoglalásai.grafikus. ne adj’ Isten. A kiállítás 2008. miként aludtak a földre terített szalmán a tantermekben.szobrászművész. mert élnek hallássérültek itt szűkebb hazánkban.iparművész. Munkahely kellene.hu • KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel nyílik tárlat április 5-én. nem mindenhol igényelhető! Például a Tápiómenti 2hetes által „terített” 21 település közül is csak 16-ban. Annak idején.. Részletesen nem akarok erről a segítségkérésben fontosnak tűnő eszközről írni (a gyakorlat majd eldönti életképességét). Magyar Hagyományok Napja Farmoson – a Húsvét jegyében 2008. Megnézem a filmet – tényleg elégedett lehetek! Dedikálom könyvemet. ahol a Washingtoni Egyetemen.. Sebestyén Zoltán elmondta. úgyis mennem kell egy helyre. pl.nagykata-konyvtar. Hosszú éveken keresztül egyetemi közgazdaságtan-professzor. hogy a Pozsonyi úti védett házakból a nyilasok nem hurcolták el. szombaton 17 órakor a tápiószelei Művelődési Házban. A megbeszélt napon találkozunk.. front poklából nagyon kevés „muszos” került haza élve. oda lyukadt ki: vajon tudnám-e – hallásképtelen – hasznát venni? Hiszen ha valakinek. a zsidómentő svéd diplomata erkölcsi elismerését megszervezni. 1980-ban San Franciscóban választották meg képviselőnek. mérlegel: kell(ene) ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro kontráz: igényeihez viszonyítva. Fájó gondja: ezzel megélhetésének 75%-át elvesztette. mindösszesen 17-20 perces játék. március 13. Bénye.. hogy leírják neved. február 11-én 80 éves korában elhunyt a legbefolyásosabbnak tartott magyar származású amerikai demokrata párti politikus. a művek címeit. Találkozót kérek. ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai és külföldi művészbarátaikkal. Káva.gportal. a kortárs művészethez. vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen.koka. Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. illetve a kaliforniai Berkeley Egyetemen folytatott tanulmányai révén szerzett diplomát. A magyar miniszterelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével akarta kitüntetni a nagybeteg politikust. hogy a keleti gyen az a szent korona visszaadása. Amerikaiként is úgy gondolta. Nem tudok segíteni. Játsszunk el egy pillanatig a gondolattal: mi lett volna. s ahogy mondják: a remény hal meg utoljára. Képviselőként első dolga volt Raoul Wallenberg tiszteletbeli amerikai állampolgárságát kiharcolni.. a magyar nemzet nagy támogatóját lettünk volna kénytelenek nélkülözni. Lelkesen beszélek új terveimről. ahová 18 órára várják nemcsak a helyi érdeklődőket. . Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. akkor gondoljunk arra. A www. ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyezség alapján ajánlják fel a városnak. Nem becsülték magukat – életükkel mintha azt sugallnák: minél előbb túl az árnyékvilágon! Az Erdőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely kiállítása Nagykátán 2008. mind a színészek játéka. ismerősök is alig-alig szembesülnek itt a Tápióvidéken? De – könyörgöm –. amit már csak özvegye vehetett át. A vásártéri iskola képe 1918-ból való. Tom Lantos. És elhozni. cserébe az erdőszőlői iskolaépület használatáért. hogy valamikor 1943 körül az alig 15 éves Tamás SAS behívót kapott Nagykátára. Káva ­ Papp Bálint György . ha Lantos Tamás nem szökik meg a nagykátai táborból.8 Emlékezés Tom Lantosra Kultúra.. nyári munkáiból válogattak a művészek. A borversenyre március 31-i kell leadni a borokat (fehér-.netlib. A kiállítást megnyitja Gócsáné Móró Csilla.hu oldalon található (majd) meg. miniszter támaszkodott véleményére. A magyar nyelven „Áldozatok és túlélők” címmel megjelent visszaemlékezésből tudjuk. Azt hiszem. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjtemény III. Szalajtok egy e-mailt. annak nem holmi nagyképűség vagy aránytévesztés. ha csak rólam lenne szó! Egyáltalán: hány sorstársam él. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adományképeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs Adományok a városnak Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült) Gyűjtemény. (Sajnos. A kiállítást Hudra Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. február 1-jén Budapesten született zsidó fiú életében – miként oly sok sorstársa esetében – korán meghatározó lett a történelem. melyeket az Er­ dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. A zsidó férfiakat munkaszolgálatra felkészítő nagykátai bevonulási központ működését Andy Krauss: Sacrifices and survivors c. Ez a szép név az Önkormányzatok által támogatott ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást fedi. március 22-én. amikor akár a romániai falurombolás vagy a szlovákiai Benes-dekrétumok ügye sértette szülőföldjét. Az egyesület vezetője. milyen volt a nagykátai „fogadtatás”. az üzleti életben sikerrel folytatott tevékenysége alapozta meg hírnevét. Következetes demokrataként minden olyan esetben szót emelt a magyar érdekek védelmében. a Tápió mentén. fényjelzéssel vagy valami más. hiszen szórólapok tudatták. Újszilvás. ha marad lelkesedésedből. Beszélünk: tartjuk a kapcsolat. És Ady? Mondjam? De ezt már barátom sorolja: napi öt liter bor. 14 terminuson keresztül volt tagja a kongresszusnak. április 5-től 20-ig. amelyhez tartozol!” Petőfi nekem azt tanította – válaszoltam –. pár év múlva annyi. ugyanígy a www. Gomba. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban. vizuális módon működtethető jelzőrendszer kifejlesztésével. Vagy mégse temessek? Bízzak egy továbbfejlesztett változatban? Egy hallástól függetlenített. abban Tom Lantosnak nem kis szerepe volt.festőművész. Való igaz nem hosszabbították meg a szerződésem – jelez vissza. kétségek közt bár.. 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba. a szenátus tanácsadója. 62 éves. Helpbox-szempontból fehér folt: Tápiószőlős. A borverseny főként a szakma – a helyi szőlő-és bortermelők – eseménye. Maradjunk annyiban. a világ sorsára gyakorolt nem kis befolyását.előadások www. Gyermekkori barátjától. hanem a környékbelieket is. Hosszasan sorolja az okokat. . Kókai Borfesztivál április 12-én lesz a Kókai Sportcsarnokban. József Attila azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét. Új könyvemet pár hete megígértem neki. Ez az oldalfúrás. Ő szervezte meg Wallenberg és Kossuth szobrának a Capitóliumban való felállítását. Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c.gyermek programok . Teltmúlt az idő – egyre fúrta oldalam a kíváncsiság. külpolitikai elemző. A kiállítás megtekinthető 2008. „2hetes”-ünk is hírt adott róla. vagy csak szeret tisztába lenni a dolgokkal? Ha valami újdonságot megtud. le- Dudás Sándor rovata közbenÚTközben Elgondolkodtam: az ember alapvetően önző lény. a műszaki és egyéb feltételeket olvasva. nekem igazán szükségem lehet rá! Reménykedtem. Magyarországon nem kevesen bírálták – természetesen jobbról – amikor pl. Ungvári Tamástól tudjuk. akkor több mint valószínű. A borfesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és környékbeli nagyközönség irányába. Hogy egy kistérségi folyóirat is felsorakozik a méltatást végző vezető sajtóorgánumok sorába. Örkény István és társaik ugyancsak Murai Lipót „birodalmából” transzportáltattak a Don-kanyarba. Ez volt a „felkészülés” a keleti frontra. hogy nagy szellem is csúful végezheti fegyverek között. Barátom szerint nagyszerű mind a megírás. Nem hosszú. százhúsz cigaretta. *** Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró barátomat kirúgták a havi lap szerkesztőségéből. Rejtő Jenő. Tápióbicske ­ Simorka Sándor . A részletes program a www. Mit tanított neked Petőfi? Cseppet se bántódtam meg. Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába.. Rögtön „beugrott”: „Híred és neved maradjon? Hol? A nép is elvész. akinek problémájával hozzátartozók. majd 1945 után kommunista ellenes szervezkedések közreműködője. Basa László TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ • III. de mégis konokul táplált reményeim. Nagykátához fűződő epizódja adja meg a magyarázatát. A kiállításon megtekinthetők: ­ Balogh Gyula .) Nagyszerű találmánynak gondoltam. és alája: ettől eddig élt. hogy miként indultak a szerelvények a Keletiből. töredelmesen bevallom. az USA politikáját befolyásoló tetteinek elemzései. be kell lássam: temethetem. Lantos Tamás az ország 1944-es megszállása után antifasiszta diákmozgalmakban vett részt.hu címen is. mindjárt magára fókuszál. DVD-n.és vörösbor kategóriákban). Számomra kérdések kérdése ez! Avagy: mit akar egy olyan igazán kisebbségi. látni a dokumentumjátékomból készült filmet. • Kókán az idén is megrendezik a helyi borversenyt. hogy a Magyar Köztársaság leghívebb tengerentúli barátját veszítette el halálával. Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban 2008.kézműves játszóház . hanem a papír vélt hasznosítása tart össze bennünket: az írásszenvedély. sok társához hasonlóan engedelmeskedik az embertelen hatalomnak .. Most. Tom Lantos következetesen harcolt a magyar érdekek érvényesítéséért. a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója.. A szomorú eseményről annak idején minden USA-beli és magyar országos lap beszámolt. Los Angelesben kiadott könyvéből ismerjük.farmosielegy. hogy neki születése alapján joga van ezekben a kérdésekben véleményt formálni. hogy barátja miként szökött meg Kátáról. a Külügyek Bizottsága elnökeként számos amerikai elnök. vagy a rendszerváltozás idején az amerikai politika figyelmének keletre fordítása. Monor ­ Lázár Zsuzsa . miként kísérték őket a csendőrök a vásártéri iskolába. ahová szerénységem is gyakorta publikál. . március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ nyitvatartási idejében.

így nincs szükség vándorlásra. hatóságilag engedélyezett állapotban vannak. forduló 2008.08. A csapat így tartja dobogós helyezését. Ez afféle VIP belépő. Szigetszentmárton 18 /sz/ 11. Az oklevél mellé egy olyan Dalnoki Akadémia Tápióságon A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok indítását tervezi általános iskolások részére. A labdarúgás kiemelt óraszámban kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára. de nevezhetjük a világszövetség díszpolgári címének is. a szövetség létesítményeinek ingyenes látogatására jogosítja fel. hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Vác 28 /sz/ 6. Bozó Pál 1617 . Maráczi Ernő 2156 . osztályú felnőtt bajnokság nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása 14. (vas. A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival. Farsang Árpád. Ehhez képest egy magabiztos siker született. Az akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújtanak európai szintű képzést és verseny lehetőséget. a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője Pásztor Máté óriási csatában.Társi Miklós 1929 dönt. Kitüntetés a Parlament Vadásztermében A Fejős Hús a legdinamikusabban fejlődő magyar cégek között A Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága február 5-én a világ legjobb hajtóinak adható kitüntető oklevéllel ismerte el Bozsik József több évtizedes sportolói teljesítményét.5-7. Csámpai Gyula Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője A legdinamikusabban startoló.Mészáros Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán. 15:00 • Kóka – Délegyháza • Tárnok – Tápiószecső • Gödöllő – Nagykáta Labdarúgó Pest megye II. pot szerzett. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét. de Szilveszter 1419 0:1 utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. 16. Következő számunkban ezekből szemlézünk majd. ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni.00 • Tápiószőlős – Pánd március 23. látogasson el a www.Babér Balázs 1896 .00 • Farmos – Galgahévíz • Tóalmás – Valkó • Szentmártonkáta – Dány • Vácszentlászló – Tápióbicske . Fülöp Sándor. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszönhetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat be a budapestii csapat munkájába. 15. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthatja háttérbe a tanulást. forduló 03. és hozták a kötelező győzelmet.-09. stb. A két időpont között 2005-ben közel félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem. Mészáros Szilveszter. kozatosan fölénybe került. Dunakeszi 25. stb. hogy így Várhegyi Miklós 1991 .Gyepesi István 1748 . Tápióságon és Bükön rendezett tornákra. A 2007/2008. évi teljesítménynek. Dunaharaszti 39. tavalyelőtt még Attila tovább folytatta remek sorozatát. így akár heti 15-20 órában. feldolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vállalkozás tovább akar fejlődni. labdarúgó edző tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. Az iskola parkban találhatók a focipályák is. szabadnapos A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács csapat Tamás. E filozófia jegyében készül – sok más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka. ság 6. s megpróbáljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak az ügyvezető igazgató. betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába. szervezett keretek között. illetve telefonon 06/29/465-884 Tóth Gábor iskola igazgató. Szentendre 29 /sz/ 5. A tervek elkészültek. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p 8. Százhalombatta 25 /sz/ 9. Nők Lapja. vágóhidat. márc. tornákon szerepelnek a sági fiatalok. 15:00 • Újlengyel – Sülysáp • Tápiógyörgye – Albetrirsa • Péteri – Tápiószele Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt: 1. forduló 03. 15. Stuttgart.és fél órás csatában. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p 5. és tudás szintet figyelembe véve akár egyéni képzésre is lehetőség nyílik. hogy a hazai fogathajtók közül Bárdos György. Bayern München.) is foglalkozott az elmúlt napokban.2008. forduló 03. Nyámádi A következő fordulóban a nagyon erős.5 3. Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők felkészültségét. Czuk Henrik csapatai és a Dal­ noki család. Szitár Lali újból felnőttet vert Fodor Gergő 1653 . – Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk. A napközis rendszerű képzés végén tanult. melyről elismerően nyilatkoztak. fordulójában az utolsó helyezett. edzett nebulók térhetnek haza családjaikhoz. **** Bozsik nagykátai díszpolgári címének visszavonásával több országos lap (Népszava. ellenkező színűs futó végjá. A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató. forduló 03. A családi vállalkozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezetővel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést. Nem szólva sportolói jó hírének súlyos megsértéséről. Érd 25 10. évi Pest megyei III. magas színvonalú képzésben részesülnek a gyerekek. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal szegélyezett kastélyparkban található. Manchester United.Szabó László 1994 . évek eredményének elismeréseként kapta az oklevelet. 15:00 • Diósd – Kóka • Tápiószecső – Őrbottyán • Nagykáta – Pilisvörösvár 18. Ezek a csapatok visszahívásra kerülnek Magyarországra. amely igazi márka húsvét előtt a piacon. Nagykáta 34 4. 16. Fejős Pál nagykátai lakos. Erdőkertes 14. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás koordinációs és fizikális felkészültséget. fejlődő magyar cégek rangsorában szerepel 2008.vúros döntetlen körüli eredményt elérni. forduló március 22.5 /sz/ /sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az életkori sajátosságokat. amint erre lesz pályázati lehetőség. ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat.Gulyás Attila 1985 0:1 Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel.osztály Tavaszi rajt: három csapat. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p 16. aminek folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús. mint például a Barcelona. március 13. dalnokiakademia-tapiosag.Nyámádi Attila 1942 0:1 még nem verték meg. három vereség 16. illetve ez fordítva is igaz. mert aggályosnak tartja Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésének és eljárásának törvényességet.hu weboldalra. tanácskozásának. Ellenfele meg is jegyezte a végén.5 pont 2. Társi Dr. Ro-La csoport Vasárnap itt lesz a tavasz 14. az tudja.5 Erdőkerteshez látogatott. Szerettünk volna egy szoros győÉlő Élő zelmet aratni. • Érd – Nagykáta 1-0 • Kóka – Üllő 0-5 • Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0 Tabella: 1.5 /sz/ 8. Bozsik egyébként a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult jogorvoslatért. de papíron erősebb ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6.Agonács Zsolt 1997 dönt. Társi Miklós. Farsang Árpád és Ács Tamás fo. Mint Fejős Páltól megtudtuk. visszavágott ellen. (utolsó) Nagykáta 5p Következik: 17. A Fejős Hús Kft.15-16.Pásztor Máté 1608 dönt. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p 11. nehezen megítélhető állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5 A bajnokság állása: 1. szombat. Sport-mozaik 9 Bozsik József a nemzetközi szövetség díszpolgára névvel ellátott jelvény jár. vasárnap. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban. ami duplája a 2004. A cég árbevétele ugyanis 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot. Törökbálint 34. a 2006/2007. 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula akadémiavezető ad felvilágosítást. Miklós pedig gyaloghátrányos. a Lázár testvérek. a jól felszerelt tantermek és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődését. Rangját jelzi. amely hordozóját a nemzetközi szövetség minden rendezvényének. fordulójában Magabiztos győzelem Erdőkertesen Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok.22-23. Farkas József 1976 .) 15 óra • Tápióbicske – Szentmártonkáta • Dány – Tóalmás • Valkó – Farmos • Galgahévíz-Tápiószőlős • Pánd – Úri • Vácszentlászló – Tápióság 15. Juhász Lász­ ló és Kecskeméti László után most a nagykátai lakos Bozsik József kapta meg. több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett utánpótlás tornákon. őrölték. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p 14. a zöld környezet. Gyömrő 27 7. Labdarúgó Pest megye I.Tóth Barnabás 1989 1:0 tovább folytatva a bravúrsorozatot Szakály Balázs 2123 .NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy brafelének a tavalyi vereségért. Agonács Zsolt „szalonremizett”.M.Ács Tamás 1750 0:1 az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.Farsang Árpád 1730 0:1 tékban húzta ki döntetlenre. február 28-a óta a Fejős Hús Kft. Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség.

A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak két nap alatt. Művelődési Ház. hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség. A pándi löszkopár A Tápió-vidék nyugati részének löszdombjai között tartalmas kirándulást tehetnek a természet kedvelői. őrnagy nagykátai parancsnoktól. oktatás. Főként Kókára. Tápiószelére. azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. A tájképi értékeken túl a csupasz löszoldalak számos ritka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak élőhelyül. iromány. április 2-ig (szerdáig).hu portálon – középen a lu – Erdőszőlő – Tápióbicske. A tűzoltók a legmagasabb. és át kell szállítani az út • Aranyszarvas (Kincsem) 50 kmtúloldalára. limit. Igen értékes a növényvilág is. A területen az elmúlt időszakban egyre többször megforduló kutatók egymás között csak úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”. Sajnos a pándi löszkopárhoz hasonló gyepterületek (löszgyepek) kiterjedése az egész Tápió-vidéken ma már alig 150 ha. levele. Itt a fő veszély. kovich múzeum. hogy az állomány annyira egységessé válik. eljött végre. ételek. fal. a göbölyjárási halastó és a község közötti természetvédelmi területen. ezért több intézmény összefogá­ sával létrejön a Pannon Génbank. élőhelyek semmisültek meg. március 29. – Tápiószele. bá. késő este keletkezett. 5-ös fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő. akkora a kár. A tűz a község szélső házaihoz közeledett. a Fővárosi Állat. Egy globális katasztrófa esetén ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon. Holly László. vetélkedő. „Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért” alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népszabadság. A pályázatról idén augusztusra-szeptemberre várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. ar. kér. Illatos víz illik rájok. a tápiószelei intézet vezetője szerint a biztonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert. A nehéz. irodaházának tetőzetét vitte le a március 1-jei vihar. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Lángolt a nádas Farmoson Február 28-án. Egész éjszaka zajlott az oltás. Viszont a Tápió-vidéki természetvédőknek. szó. (a teljes cikk visszakereshető: www. anyagi. ahol a mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is őriznék. A régi fajták eltűnésének fő oka. mert csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti. ív.30 8 43 4 Tápiószele. Nyílt. majd olvassák össze a számozott négyzetek betűit. amely Pánd községtől délre emelkedik. és. Ezek közül ki kell emelni a Lángolt a nádas. mációkat arról. A Pannon magbankról „Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel. ingoványos terepen – a nagy technikai készültség ellenére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni.. kazamata. alázatos. nemez.10 Ismeretlen értékeink IV. s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok viszszaállásához. Nyílt. számlája. Honvéd emlék3 mű – Tápiószentmárton. ár. tárolt nádat. nevezéses rendezvény 29 44 31 A Természetbarát Klub országos ki­ S írásban is szereplő nyílt túráinak egész 9 Á éves programját megtalálják honlapun­ 39 17 G kon (www. Vigyázzunk rájuk! Vidra Tamás tájegységvezető. Becsülni is nehéz.és Növénykert. A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a farmosi barna ásóbékákat. Vidra Tamástól. . nevezéses rendezvény • KINCSEM 40 km-es gyalo33 gos teljesítménytúra 2008. Az is nyilvánvalóvá vált. es túra 2008 március 29. szombat.30 – 9. akik a www. Útvo­ 13 45 nal: Kisfalu – Hajta part – Erdőszőlő – Tápióbicske. adomány. ahol többségüket elgázolnák a gépjárművek.30 Tápiószele. Tápiószecsőre. művelődési ház útvonaNémeth András. lám.– Strandfürdő – Kincsem Lovaspark Ürgés – Boga42 19 38 A ras – Kisfalu – Tápiószele. Ezért fontos megőrizni a többi fajtát. A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Globális Magbank megnyitása a Spitzbergákon. hiszen a Baradlabarlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védettségű részére kerülnének a minták. szombat.) rejtvényének (A természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése: Bársony István • NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső) 15 41 20 16 7 23 36 25 5 28 10 22 30 14 32 1 34 12 18 27 40 .00 – 8. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az irodaház szomszédságában . zenekar. melynek előkerülése nagy szenzációt keltett a zoológusok körében. Írják be az ábrákba a megadott szavakat. ahol a világ magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából tárolnak majd mintát. vigasság. saláta. **** Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. néhány éve felfedezett pannongyíkot. hisz élőlények pusztultak el. óh.Az elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként regnáló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállításában szerepet kapna a soproni egyetem. Az ábrába beírandó szavak: alapít. Rajt: 6. Eri. Nyílt. A meredek. tiszta időben akár 30-40 kmre is elláthatunk. adó. művelődési 24 S ház útvonalon.nol. Ezek közül az egyik legnevezetesebb hely az a kopár dombsor. Blaskozni az érdeklődőknek. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jöhet létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban. sző. Tápiószentmártonba riasztották őket. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett áldozatul. Útvonal: I Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő 6 11 G – Tápiószentmárton. tombolt az Emma Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül – vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar középeurópai tombolását. mint vadon élő növényvilágunk. Tápióbicskére. a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk lecsippenteni. parázslott a nádas Farmoson. rút. hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja. nótám. Mert a lányok szép virágok. február 14. hívá. hivatás. ázó. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják. hogy pontosan hol és Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogamikor várják a szervezők a békamen. Torba Csaba nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség következtében. tavaly 796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. En­ nek a fokozottan védett. útközben kereszteznék a 311-es főutat. művelődési ház útvonalon. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárítják. illetve az úgynevezett vad rokon fajokat is. cipó alakú dombokra felkapaszkodva páratlan panoráma tárul elénk. ág. konyak. számunk (2008. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­ vetyélni növényi értékeinket..tapiomenti2hetes.hu) TÚRAAJÁNLÓ Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa Locsolóversike Itt a húsvét. cs. A tűz szerdán. hatalmas rózsaszín virá- gokat hordozó parlagi rózsa. Évi. akik elkezdték vándorlásukat a Nagy-Nádas felé. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes) években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók. melynek mutatós tagja az elfekvő szárú. értékeink 2008. víg. Kit húsvétkor nem locsolnak. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000 béka menekült meg a gázolástól. Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga. rád. utas.hu/archívum) 37 Megmenekült az első tízezer béka Farmoson Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmentőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrökben. Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa26 2 lu – Tápiószele. A kerítés tövében leásott vödrökben kuksoló békákat minden reggel össze kell gyűjteni. Honbékára klikkelve – találhatnak infor. kell egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták előkészítésére. te. cserepet tört a szél.szedték össze a tetőszerkezetet. Illés. 2 terepjáró vett részt az oltásban.30 – 8. Művelődési Ház.ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep tőket. bankár. Ehhez a munkához lehet csatlaRajt: 7. TTE lon. majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik. A szép lányok örömére.véd emlékmű – Tápiószentmárton. el. apró hüllőnek az egyik legnépesebb hazai állománya él a területen. március 13. 2 vízszállító. szombat. táv. Rajt: 7. Kókán kémény is ledőlt. • BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. melynek széttörött darabjai kilenc új autóban okoztak károkat. se. lencse. Hervadt virág lesz már holnap. hogy a kétéltűek feljussanak az útra. nevezéses rendezvény • KINCSEM 25 km-es gyalo21 gos teljesítménytúra 2008. csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett. • HELYES MEGFEJTÉS: 3. és Önkénteseknek köszönhetően kiépült békaterelőkerítés megakadályozza. márci35 V us 29. illetve az Aggteleki Nemzeti Park is. Útvonal: Kisfatapiovidek. hogy ma már a termesztésben használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek. Sok helyen tetőt bontott. magázom. életünk.30 Tápiószele. IBM. fákat döntött az útra vagy villanyvezetékre. oldal) 2008. Az ehhez szükséges négyszázmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium adná. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány további létét is biztosíthatnák. kecskefarmot és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett.

április 1-jétől átlagosan 5. 2750 Nagykőrös. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve szabálytalanul előzött. Tápióságról. KUTI LAJOS Stúdió: 2200 Monor./fax: 06-29/440-468. Tápiószeléről jelentkeztek osztályok. XVI. Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta lakott területén kívül a 31. hogy 2008. • A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. továbbá az aszódi. Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon. és a kiadói hálózat. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008.tapiomenti2hetes. év­ re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. 2008. Rt. 06-209-362-543. A 2000.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe: 2760  Nagykáta. kerületét. a nem lakosságiak átlagosan 5. gyáli és ráckevei kistérség. 2. január 15-től május 31-ig nem gyújtanak rá. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzítéssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatkozó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé. továbbá a ceglédi. Szentmártonkátáról. Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka. váci és veresegyházi kistérséget. illetve a dabasi. VII. A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja 2009. Ez magában foglalja a főváros IV. Tápiószecsőről. Szentlőrinckátáról. Telefonszámok: 06-29-413-511.hu Rendőrségi gyorshír Frontális ütközés Nagykáta határában Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékünkön.benőtt köröm. T’-ma minden pénteken 21 óra 30 perc (élő) Az MTT képújság csatornáján. Ez lehetővé teszi. büntetlen előélet.aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes.. A magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első a világon.  Petőfi  út  5/b. proktológus . július 1-jei piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló új törvény tervezetét. • IX. A lap webcíme: www.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK.  •  Tel. 2. • Nyilvántartási szám: 2.) száma csütörtökön jelenik meg. hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben változzon a kihirdetett földgáz ára 2008. és XIX. XXI.hu 5perctavkozles@monortel. és amennyiben betartják a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik). hogy a ma várandós nők egyötöde dohányzik. akinek a halála összefüggésbe hozható a dohányzással. • A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapítható meg. Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. Nagykátai Kistérségi Intézete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kóka Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet egy fő műszaki. rákóczi krt.: 06-30-9653-856 JÁSZBERÉNY. • A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz. XXII. április 1-től: a lakossági fogyasztók esetében átlagosan 5. utasa súlyos sérülést. és XXIII. Tel. II. 12. április 1.2/6859/2000.: 06-29-442-344. Nagykáta és Farmos térségében A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet... Pf. Nagyon fontos megemlíteni. monori és nagykátai kistérség. osztályos tanulói. érdi. az eredményt pedig havonta írásban jelentik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. fitymaszűkület gyógyítása .  szám. március 17. epekövesség. március 13. 18. Bűnmegelőzés A Magyar Vöröskereszt térítésmentes szervez Tápiószecsőn. március 17. A ködben nem történt baj. hétfő 15 óra. III..30 – 17. javíTáSoK A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja. • Az álláshely betölthető: 2008. de magzata egészségét is. TEMETŐ U. Ennek része az V. kerület. • Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet. • A budai pénztári terület része az I. A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szavatoló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét. négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében – jön létre. sajnos komoly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének növekedése.. A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint – március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. valamint több hétvégi ház feltörésével. melynek egyenes következménye.. A program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8. a legtöbb pontot kapó osztályok között a program végén a Regionális Intézet 200.hu • Lapunkat terjeszti a Lapker Zrt. a járművezetők óvatosan vezettek. törvény szerint. és XV..8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak. VIII. erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi).. Simon Tamást. XVIII.1. Kijelölték a központi régió négy egészségpénztárának területét Elfogták a tolvajokat Hónapokon át tartó nyomozás során került a Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozóinak látókörébe egy főként tápiószentmártoni lakosokból álló több fős társaság. aranyér vizsgálata) . 2760 Nagykáta.lábszárfekély és nehezen gyógyuló sebek kezelése Rendelési idő: hétfő. „B” kategóriás vezetői engedély • Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. került. Tel. magyar állampolgárság. csütörtök 17-18 óráig.(az eredetit be kell mutatni a személyes elbeszélgetésnél). Az eljárás jelenleg három elkövető előzetes letartóztatása mellett folyik. XX. . március 30-a óta működő kisrégiós közéleti újság ekkor lesz Jászberény. MÁRcIuS 27-ÉN. Kókáról. Tápióbicskéről. péntek 22 óra 30 perc. szobi. amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a legújabb Magyar Közlönyben jelent meg. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.. 28000 olyan ember hal meg évente országunkban. FSZ. A feladatmegoldásokért pontokat kapnak.2008. osztályban a diákok 75%-a már legalább egyszer dohányzott. • Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe...és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint! GEMINI TELEVÍZIÓ Az ÖN médiakapcsolata.. továbbá a budaörsi. Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő. XVII.hu Láng György Tel. Nagykátáról. TEL. pilisvörösvári és szentendrei kistérség. XI. Sebész főorvos. III.hu t-ma@monornet. életév betöltése. műtét nélküli ellátása . míg a 11. Nagykátai Rendőrkapitányság.. Dózsa Gy.2 százalékkal. dunakeszi. károsítva ezzel nemcsak a saját. az okozó Peugeot személygépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett. Kb. TERMŐFÖLDET. IX. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Telefon: 06/30/456-96-86 8 éves. • Előnyök: szakmai tapasztalat. A banda tagjai megalapozottan gyanúsíthatók a környező településeken elkövetett gépkocsi és motorkerékpárok ellopásával.hu Adások: szombat 17 óra. évfolyam  5. mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. Mátyás király út 51. A baleset következtében a vétlen Fiat személygépkocsi vezetője könnyű. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok feladata. ÁRENDÁS ÚT 13. 8. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az.. gödöllői. Örkényi út 13. A versenybe Ecserről. Reklám. az ártámogatást igénybe nem vevő háztartásnak – 1650 m3 éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos többletkiadást jelent. Ebbe tartozik a X.) nyújtható be. A versenyben résztvevő osztályok vállalják. Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kutatásban.00 Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Keresse hirdetésszervezőnket. Gáz. Ezt követően kerül sor a cégbejegyzésre. u. hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott. ÁNTSZ Monori. Időpont: 2008. • A pályázat benyújtási határideje: 2008. ebből 18 a megyékben.: 06-20/9138-415  •  E-mail: tothferenc@monornet. hogy Magyarország a vi­ A TÁPIÓMENTI 2HETES következő (fennállása óta a 194. Az április 1-jei emelés egy átlagos. XIV.Simon Tamás Tel.00 Helyszín: Emeletes Iskola Tornacsarnok VÉRADÁST Áprilistól változnak a földgázárak A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS DR. Hirdetések.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasószerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. kedd: 17-18. s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által vezetett Fiat személygépkocsival. XII. LH. visszér. A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve.8. A jelenleg rendszeresen dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt..  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás •  Kiadó:  Tápió  7  Bt..hu okor@monornet. így a 31-es számú főúton is. majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül” kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát. közérdekű tudnivalók 11 Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat Füstmentes osztályok az iskolákban lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. iskolai végzettséget igazoló tanúsító okiratok fénymásolata. 06-209-844-447 E-mail címek: geminitv@monornet. VI. NAGYKÁTA. TANYÁT vásárolok..000Ft értékű jutalmat sorsol ki. XIII. január 1-jére tolódott.sebészeti betegségek műtéti megoldása szükség esetén kórházban (sérv. végleges. 3. havonta egy-egy feladatot is megoldanak. kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely betöltésére • Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség. 88/a Levélcím: 2200 Monor-2. kerület.. március 25. a nem lakosságiaknál átlagosan 5. mivel ebben a korosztályban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint.2 százalékkal. u. A 2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipróbálás aránya 17%. • ISSN 1586-3204  . telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez). Kossuth L.végbélrákszűrés .

www.mihaly@nyiri-griff.12 Színes hirdetések 2008.hu Nyíri Mihály 06-30/903-1577 e-mail: nyiri.hu .nyiri-griff. március 13. NYÍRI-GRIFF Kft.hu www.nyiri-griff.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful