P. 1
tapio2008-05w

tapio2008-05w

|Views: 152|Likes:
Published by Hagakure2

More info:

Published by: Hagakure2 on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2015

pdf

text

original

Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 5. szám, 2008. március 13.

A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta,
Szentlőrinckáta, Pánd, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápióság, Tóalmás, Újszilvás, Úri.
ORCHI DEA VI RÁGÜZLET
Lakos Sára
Nagykáta, Petőfi út 2.
Tel.: 29/442-968
2008. március 13. Krisztián, Ajtony, 14.
Matild, Paulina, 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK,
16. Henrietta, Herbert, 17. Gertrúd, Patrik,
18. Sándor, Ede, 19. József, Bánk, 20. Klaudia,
Hubert, 21. Benedek, Bence, 22. Beáta, Izolda,
23. HÚSVÉT, Emőke, 24. HÚSVÉT, Gábor,
Karina, 25. Irén, Írisz, 26. Emánuel, 27. A lap
6. számának megjelenése
CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁGOK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, KERÁMIÁK, SZÁRAZ
ASZTALI- ÉS FALIDÍSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
a mogúju|t M11 to|ofon-díjcsomagokka|.
Sogítünk kivá|asztani az Ön számára |ogmogfo|o|6bb díjcsomagot! Hívja a 1229-ot, órdok|6dj6n ügyfó|szo|gá|ati irodáinkban, vagy korosso fo| a www.monorto|.hu-t!
na és |épze|d e|, hogy a||or azt mondta ne|em, hogy a |o||éganô|e is próbá|ta már, de egyá|ta|án nem o|yan, mint ahogyan mesé|i|, és szerinte so||a| hatásosabb, és szerintem én is |i íogom próbá|ni, mond|u| a listi szerint nem |éne, mert so|ba is |eru|,
meg amúgy sincsen erre szu|ségem, de amúgy nem is ezt a|artam e|mesé|ni, hanem azt, hogy a mú|t|or a ]ut|a mesé|te, hogy a húgána| a barát|ána| a barát|a, a|i egy i|yen nagyon vicces pasas, mond|a a mú|t|or, hogy meg|érte a barátnô|e |ezét, és
|ideru|t, hogy úgy vo|t, hogy egy adag sa|át szedésû gomba e|íogyasztása után |érte meg a |ány |ezét, amiben vo|t mérges is, azt hittem, biztos |órházba |eru|t, megi|edt, és tudod, úgy i|edtében intézte a |ány|érést, de nem, mert |épze|d, az úgy van, hogy a
mérges gombána| |étíé|e hatása |ehet, az egyi| hogy nagyon beteg |esze|, eset|eg rosszabb, a mási|, hogy ha||uciná|sz, na hát ve|e az történt, hogy megette a gombát, aztán röhögôgörcs |özepette meg|érte a |ány |ezét, na mit szó|sz. ]a meg még azt a|ar-
tam e|mondani, hogy mi vo|t a mú|t|or, ami|or végu| is nem |ötté| ve|un|, azóta is ezen nevetun|. Kon|rétan az történt, hogy lgy sétá|gattun| a barátnômme|, ami|or oda|épett hozzán| egy íú, a|ine| a |eze te|e vo|t paplrra|, pont mintha szóró|apot osztana.
le|ém nyú|tott egyet, és azt mondta. ado| ne|ed is, hátha érde|e|. Késôbb megnéztem a paplrt, és az vo|t ra|ta, hogy szia, ez és ez vagyo|, szeretem a zenét, b|ab|ab|a, és ha meg szeretné| ve|em ismer|edni, a||or itt a számom...nem hittem e|, hogy i|yen
van, de |átod. kandizo| ve|e he|yettem` ]a|, tudod, hogy csa| vicce|e|... Na mindegy. Szóva| a listi szerint nem |e||ene íogyó|úráznom, de én azt hiszem, hogy mégiscsa| íogo|. Mi` Szerinted se |e||` Á, ezt csa| úgy mondod. ligye||, te mit gondo|sz errô| az ú|
sorozatró|` He||o, szia. leri|ém, te vagy az` Hát |épze|d e|, mi történt ná|un| tegnap este 9 után! Nem, bocsánat, azt hiszem 10 óra vo|t már. Szóva|, |ér|e| szépen az történt, hogy |imentem a |ertbe meg|eresni a |utyát. L|ég nagy sár vo|t oda|inn, de gyorsan
visszamentem a gumicsizmámért, mer nem a|artam összepisz|ltani a papucsomat. Na, szóva| |imentem a |ertbe, hogy meg|eressem ß|ö|it, de seho| nem ta|á|tam. ßenéztem mindenhova, ahová csa| tudtam, még téged is ma|dnem íe|hlvta|a|, hátha
|áttáto| arraíe|é, mert tudod, e|ég gya|ran e|csatango| és a||or napo|ig vissza se |ön. Lgyszer egy hétre szö|ött e|, á||ltó|ag Cyöngyösön is |áttá|, de meg|ett aztán. Szóva|, ho| is tartottam` ]a, igen, a |ertben |eresgé|tem, és tény|eg mindent át|utattam
utána. vár|á| csa|, nem is 10 óra vo|t, azt hiszem mégis csa| 9 után |ehetett, igen, mert em|é|szem, a||or |ett vége tv sorozatna|. 1e, tény|eg nem zavar|a|, mert bármi|or vissza tud|a| hlvni bennete|et. Le most is ío|ytathat|u|, ha gondo|od. ln|ább |ésôbb`
=rleaf\]degf\`YlbY
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel: 20/598-90-38, műhely tel: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, Ingyenes helyszínI felmérés
Üzletünkben kaphatók:
• konyhai munkalapok • bútorlapok
• MDF bútorajtók
• szerelvények: kivetőpántok, élfóliák,
fóksínek, vízzárók, fogantyúk
Kóstolja meg a
Szent István Király
Vendéglő tavaszi
ételeit! (7. o.)
Szentmártonkáta, Tápiószele, Újszilvás
Három településnek 126 millió kerékpárútra
A Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács kerék-
párutak építésére kiírt pályázatán
Szentmártonkáta, Tápiószele és Új-
szilvás összesen több mint 126 mil-
lió forint támogatást nyert, ami
a helyi beruházások 80%-át téríti
meg. Szentmártonkátán a 31-es fő-
út Tápiószecső felé eső kanyarjától
indul majd az új kerékpárút a vasút-
állomásig. Tápiószelén a nagyköz-
ség Cegléd felé eső déli szélén fekvő
Népkerttől indul a Tápió gyaloghíd-
ján át (képünkön) az új kerékpárút a
település központján kersztül a Sze-
lei úti alsós iskoláig. Újszilvás első
kerékpár útja az Alkotmány útnak
nevezett főutat kíséri végig. (részle-
tek benti oldalainkon)
Lángolt a nádas,
tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag
szerencsésen – azaz nagyobb károk
nélkül – vészelte át március első és
második napján az Emma nevű szél-
vihar közép-európai tombolását. A
nagykátai hivatásos tűzoltók 68 ese-
ményhez vonultak két nap alatt –
tudtuk meg Torba Csaba tüó. őr­
nagy nagykátai parancsnoktól. Főként
Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére,
Tápiószelére, Tápiószentmártonba ri-
asztották őket. (részletek bent)
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
Miközben nagy lendülettel startolt a Tápió-vidéki szennyvízkezelési projekt-
hez kapcsolódó kistérségi víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbá válik az uniós pályázat sorsa. A Világgazdaság című napi-
lap március 5-i számának nagy projektekkel foglalkozó cikkében nem szerepel a
beruházás neve az idén Brüsszelbe kiküldendő projektek között, sőt, még a vára-
kozólista sem tesz említést róla. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter pedig úgy válaszolt február 25-én kelt levelében Czerván György
országgyűlési képviselő írásos kérdésére, hogy a projekt benyújtása 2008. évben
nem lehetséges, arra reálisan 2009. év első felében kerülhet sor, a támogatási ké-
relem jóváhagyása pedig csak 2009 végére várható. A Tápiómenti Területfejlesz-
tési Társulás elnöke, Kocsi János szerint ez nem így van, még az idén kikerülhet
Brüsszelbe a kistérség szennyvizes pályázata. (folytatás benti oldalunkon)
Gyarapodott
a szakrendelő
Új számítógépes adminisztráció
lépett az elavult régi rendszer helyé-
be február 25-től a nagykátai Szak-
orvosi Rendelőintézetben. A közel 6
millió forintos beruházás keretében
25 korszerű munkaállomás jött lét-
re számítógéppel s kiegészítő beren-
dezésekkel. Az első időszakban át-
menetileg lassúbb lehet a betegek
beléptetése, ám rövid időn belül fel-
gyorsul majd a folyamat – mondta
lapunknak dr. Náday Tamás igazga-
tó-főorvos. A kistérségi járóbeteg-
ellátó intézet egy vadonatúj szívult-
rahang készülékkel is gyarapodott a
közelmúltban. (részletek bent)
Nagykátai diákok a legjobbak között
A Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium 4 fős csapata nyert a Kertészet és Szőlészet szaklap or-
szágos versenyén Kiskőrösön. Palaczki Klaudia csapattag itt
különdíjat, a Dél-Pest Megyei Integrált Szakképző Központ
ceglédi virágkötészeti versenyén 1. helyezést ért el. Ugyan-
csak a DPM-TISZK
szakmai -tanul má-
nyi versenyén az Ipa-
ri Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói szerepeltek kiválóan.
A szerkezetlakatos tanulóknál Sztehlik
Ádám (balról), a kőműveseknél Tóth Ta-
más (jobbról) első lett. (részletek bent)
A Tápió-vidék választópolgárainak több mint fele voksolt
Három igen az eltörlésre
Az országoshoz hasonlóan Pest megye
6. számú választókerületében (18 telepü-
lés) plusz Kókán, Tápió szőlősön és Újszil-
váson is a választópolgárok több mint fele
mondott véleményt a kórházi napidíj, a vi-
zitdíj és a tandíj eltörlése ügyében. A sza-
vazáson résztvevők közel 90%-a mondott
igent arra, hogy el kell azokat törölni.
Czerván György országgyűlési kép-
viselő a 2. oldalon mond köszönetet a
választópolgárok aktivitásáért. Egyéb
részletek és adatok szintén a 2. olda-
lon, illetve online oldalunkon (www.
tapiómenti2hetes.hu) olvashatók. Fel-
vételünk Szentmártonkátán a központi
óvoda – ezúttal 1. számú szavazókör –
bejáratánál készült.
2
2008. március 13. Népszavazás – regionális oldal
Bursa Hungarica
Több mint 2600 pályázat
Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének
felosztásáról. 2008. évre Pest Megye Önkormányzata 13.801.000 Ft-ot külö-
nített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, és az idei pályá-
zatok támogatására.
Pest Megye Önkormányzata a 2008. évben is szerződésben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Támogatást az idei évre
is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami, nappali tago-
zatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre, a „B” pályázatban
érettségiző és állami, nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbta-
nuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást.
A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok
száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db, „B” típusúból 173
db érkezett, s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a
közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta.
Kerékpárút
Tápiószelének
(folytatás az 1. oldalról)
Mint pályázat összesítőnkből ki-
tűnik, Tápiószele mintegy 57 millió
Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán kerékpárút építésére. Kovács Fe-
renc polgármestertől megtudtuk: a
beruházás 71 millió forintba kerül:
a 14 millió Ft önerőt már tartalmaz-
za az idei költségvetés. A kerékpár-
út a nagyközség Tápiószőlős felőli vé-
gén, a Népkertnél kezdődik majd és a
Farmosi úti iskoláig tart, innen nézve
a 311-es út jobboldalán. A Tápiónál
a meglévő gyaloghídon kel át az út, a
CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es
utat, a Korpusz felé folytatódik a Mű-
velődési Ház mellett halad el és jut el
az alsós iskoláig. A 2100 méter hosz-
szúságú, 2,1 méter széles út két sávján
közlekedhetnek a kerékpárosok a te-
lepülés központjába és az iskolába.
– Mindez óriási jelentőségű fejlemény
Tápiószele életében, hisz nagymértékben
javítja közlekedésbiztonságot – mondta
lapunknak a polgármester.
A három település – Szent márton-
káta, Tápiószele és Újszilvás leendő
kerékpárútja már része lesz a leendő
Duna-Tisza közi kerékpárútnak.
A járóbeteg szakellátás fejlesztése
a megyében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a közelmúltban pályázatot hirde-
tett annak érdekében, hogy a Közép-
Magyarországi régió minden lakos
számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátott-
sággal rendelkező egészségügyi intéz-
mények közszolgáltatásai. A ,,Kistér-
ségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a
Közép-magyarországi régióban” című
pályázaton kilenc megyei település is
részt kíván venni. A megyei közgyűlés
támogató véleményt fogadott el ezzel
kapcsolatban.
Kilenc megyei település önkor-
mányzata – Abony, Dabas, Szentend­
re, Veresegyház, Szob, Dunakeszi, Pilis­
vörösvár és Gödöllő város, valamint Érd
megyei jogú város – jelezte szándékát,
hogy részt vesz a NFÜ pályázatán, ez-
zel fejlesztve az alapszintű és emelt-
szintű járóbeteg szakellátást.
Népszavazás
(Folytatás az 1. oldalról)
Lapunk megjelenésekor már aligha
tudunk új adatról beszámolni a népsza-
vazás kapcsán. A kisrégiós átlagok meg-
felelnek az országos, régiós és megyei
átlagoknak. A Tápió-vidék települései
között is csak kis eltérések vannak.
Pest megye 6. számú választókerü-
let 18 településén 60 184 polgár sza-
vazhatott március 9-én.
A részvételi arány 50,25%-os volt
(országosan 50,49%). Ezen belül a
részvételi arány Úri községben volt
a legmagasabb (55,95%). Káva alig
maradt le (55,71), megelőzve Tápió­
szentmártont (55,41%). Sülysáp és
Nagy káta (53,61%) kapaszkodott
még a „dobogóra”. A lista másik vé-
gén Tápiószele szerepel (43,42%),
Szent lőrinckátával (44,44%) és Szent­
mártonkátával (44,98%) vetekedve.
Az igenek arányát tekintve Tápió-
szent márton az első (92,46%), Szent-
lőrinckáta követi, Sülysáp, Nagykáta
és Úri sem nagyon maradt le. A nem
voksok terén a legkisebb lélekszámú
Káva az első mind a három kérdésnél,
Gomba és összességében Tápiószecső
került még az érmesek közé.
A részletes adatokat online oldalun-
kon keressék (www.tapiomenti2hetes.
hu).
Kétszáznál több
uniós pályázat
Jól halad Magyarországon az uni-
ós források felhasználása, immár
200 felett van a kiírt pályázatok
száma. A rendelkezésre álló össze-
sen 3000 milliárd eurót meghala-
dó összeg felét pályázatokon hir-
dették meg, közölte Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter.
Az Európai Unió által Magyar-
országnak biztosított források fel-
használására 2007-ben 185 uniós
pályázat jelent meg, amely ebben
az évben már jóval 200 fölé emel-
kedett – közölte Bajnai Gordon ön-
kormányzati és területfejlesztési
miniszter a napokban.
Az eddig kiírt pályázatokból het-
venet már le is zártak, és az elbírá-
lásuk is megtörtént – mondta a mi-
niszter.
(MTI/Menedzsment Fórum)
Czerván György: Köszönöm
Az egyszerű igazságok győztek
Köszönetemet szeretném kifejezni a
választópolgároknak, hogy a népsza-
vazás kapcsán még soha
nem látott létszámban
vettek részt a március
9.-i szavazáson és éltek
a demokrácia által biz-
tosított alkotmányos jo-
gukkal.
Hasonlóan az orszá-
gos részvételhez válasz-
tókerületünk települé-
sein a választópolgárok
50%-a mondott véle-
ményt a feltett kérdésekről és a részt-
vevők közel 90%-a mondott igent a
kórházi napidíj, vizitdíj és a tandíj el-
törlésére.
A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­
ségnek – mint a referendum kezdemé-
nyezőjének – az volt a célja a konk-
rét kérdések véleményeztetésén túl,
hogy véget vessen a hazugság politi-
kájának, összefogást teremtsen és visz-
szaadja a magyarok önbecsülését. Az
eredményből kiderült: nem igaz, hogy
a magyarokkal mindent el lehet fogad­
tatni, nem igaz hogy mindent eltűrnek,
nem igaz, hogy a magyarok felelőtlen és
következmények nélküli világban akar­
nak élni.
Mondhatnánk azt, hogy győztünk,
a legnagyobb igazság
mégis az, hogy az ország
győzött, hiszen milli-
ós nagyságrendű töme-
get mentettünk meg,
akik ezen túl is jogosul-
tak az ingyenes egészség-
ügyi alapellátásra, továb-
bá ezen túl is lehetővé
válik, hogy a közép- és a
leszakadó rétegek tehet-
séges gyermekei tovább
tanulhassanak az egyetemeken és fő-
iskolákon.
Egyszerű igazságok mellé álltunk és
ezek az egyszerű igazságok győztek.
Most tehát ünnepelhetjük az or-
szág győzelmét, ünnepelhetjük az
egyik legrégebbi demokratikus alap-
intézményt, a népszavazás győzelmét
és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
amit a kormány elvett az emberektől
azt most a népszavazás visszaadta.
Köszönet érte mindenkinek, aki se-
gített ebben.
Tápiószentmárton, 2008. március 11.
Czerván György
országgyűlési képviselő
Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések
Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az
utóbbi napokban, hetekben, és örömteli hír, hogy kistér-
ségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a
bíráló bizottságok.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint
2008. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­
kül) 306 támogatott pályázat született. Ezek közül jelentős
a vállalkozókat, vállalkozásokat támogató döntés, de szá-
mos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott.
A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormány-
zatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1.)
Látható, hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt
keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pá-
lyázatok születtek, és a mai napig közel 300 millió forint
támogatást kaptak a települések önkormányzatai, vállalko-
zói, melynek ennek eredményeként több mint 500 mil-
lió forint összértékű beruházás való-
sulhat meg. Ez jelentősen hozzájárul
a kistérség fejlettségéhez, erősíti gaz-
dasági potenciálját. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a fenti adatokban nem
szerepelnek az úgynevezett kiemelt,
nagyprojektek, melyek közül számos
szintén érinti térségünket.
Az örömöket kissé beárnyékolja, az
a tény, hogy a térség legnagyobb tele-
pülése és központja, Nagykáta eddig
alacsony eredményességgel pályázott
a különböző forrásokra, bár számos
pályázat még bírálat alatt van.
Azok számára, akik eddig nem
nyújtottak be pályázatot, illetve nem
részesültek támogatásban kedvező hír,
hogy a különböző pályázati csatornák
az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg
újra, és ezek új lehetőséget teremthet-
nek a fejlesztésekhez.
Szabó Krisztián pályázatíró,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Település Beruházás Támogatás Támogatási arány
Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában 35 145 744 Ft 80%
Tápióbicske
Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske Napköziottho-
nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata
10 500 000 Ft 90%
Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén 56 997 744 Ft 80%
Újszilvás
Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. századi köve-
telményeknek megfelelően, integrált nevelés-oktatásra való át-
térés II. ütem
39 658 000 Ft 80%
Újszilvás
Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú
Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között)
33 900 000 Ft 80%
Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is:
Település és pályázó Beruházás Tám. Támogatási arány
Gomba
REMATER Kft.
A REMATER Kft. műanyag újrafelhasználásához szük-
séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme
érdekében
16 505 000 Ft 30%
Farmos
„3” ÁSZ Kft.
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelménye-
inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél.
800 000 Ft 50%
Kóka
GÉPFORG Kft.
Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállal-
kozásfejlesztési projekt
24 891 000 Ft 30%
Nagykáta
Kelefatex Bt.
Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt.-nél 4 629 000 Ft 30%
Nagykáta
Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet
A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél
16 329 600 Ft 70%
Nagykáta
Vonnák Trans Kft.
ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment
rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való fel-
készítése a Vonnák Trans Kft-nél
1 000 000 Ft 50%
Sülysáp ­ Bonus Party
Service Kft.
Bonus Party Service Kft. humánerőforrás képzése 9 663 750 Ft 75%
Sülysáp
Eventrend Kft.
Eventrend Csoport Kft. humánerőforrás képzése 9 471 750 Ft 75%
Sülysáp
Setup Kft.
Setup Rendezvény Kft. humánerőforrás képzése 9 705 750 Ft 75%
Sülysáp
Szóró Ipari Kft.
Öntőprések beszerzése, öntödefejlesztés 12 897 000 Ft 30%
Tápiószecső
Gazsi és Gazsi Kft.
A Gazsi és Gazsi Kft. CATERPILLAR 236B típusú
gépbeszerzése
3 565 000 Ft 30%
Tápióság
Bartucz Sándor
Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése 4 797 000 Ft 30%
2008. március 13.
3 Kisrégiónk, a Tápió-vidék
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
(folytatás az 1. oldalról)
Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápió-
vidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégi-
ós víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbnak tűnik, mikor kerül ki egyáltalán
Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat, mikor kerül pont
a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére.
Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hama-
rosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmek-
ről. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén
15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába, ezek
közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bi-
zottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­
mányzati és területfejlesztési miniszter. Szakértők szerint – a
Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel
megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrast-
rukturális és 6,5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fej-
lesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt.”
Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szenny-
vízkezelési projektjének is. Kérdés, hogy ott van-e. Az új-
ság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni
ezt a nagyberuházást, ami azonban még nem föltétlen je-
lenti azt, hogy valóban nincs is ott.
Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én
keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési
képviselő azon kérdésére, hogy „mikorra várható az első ka­
pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”.
Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklő-
dött írásos formában. Idézünk a miniszter válaszából.
„A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a
1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­
ségével zajlik. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­
sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint
2007 végén fejeződtek volna be. A végleges megvalósíthatósá­
gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­
jére volt ütemezve. (...) Az átvilágítás során a KEOP IH az
Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­
állapította, hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő
képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom, a nagymér­
tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. (...)... a társu­
lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta, hogy a
projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá.
(...) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint
a projekt benyújtása 2008. évben nem lehetséges, arra reáli­
san 2009. év első felében kerülhet sor. Tekintve, hogy nagy­
projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá
kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­
bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak
2009 végére várható. Amennyiben a társulás vállalja a felté­
teles közbeszerzést, az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­
gére várható.”
Kocsi János, Nagykáta polgármestere, a Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta:
a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak meg-
felelő információk alapján született. Az elmúlt hetek in-
tenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma
tisztázódott, illetve megoldódott, így – ő határozottan ezt
tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján
még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt.
Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége
március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő mi-
nisztériumi illetékesekkel, ahol pontosan tisztáznak min-
den még nyitott kérdést.
A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklőd-
tünk: valamennyien úgy vélik, a víziközmű társulás szerve-
zése az elhatározott ütemterv szerint kell, hogy haladjon.
Nagy Sándor, a víziközmű szervezésével megbízott
cég vezetője és Kocsi János, valamint Kovács Norbert
projektvezető a nagykátai lakossági fórumon.
A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon
Öt földrész ötven országa, Magyarország tájai, régiói,
utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős ked-
vezményekkel a 31. UTAZÁS kiállításon a látogatókat
február 28. és március 2. között a HUNGEXPO Buda-
pesti Vásárközpontban.
Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a
kiállításon, ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan
négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be
kistérségünk a Tápió-vidék. A négy nap alatt ezúttal valamivel
kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években, de ez jórészt
betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is.
A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal
keresték fel érdeklődők, akiknek jelentős részét a vidé-
künkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki.
Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban, hiszen
már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden
évben visszatérnek, mert mint mondják „vonzza őket a
nyugodt, békés környezet és a jó levegő”.
Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés
kapcsán is felkeresték standunkat, majd örömmel konsta-
tálták, mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápió-
vidéken. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket,
amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fá-
radalmai után.
Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnö-
ke nyitotta meg a kiállítás első napján. Szűcs Lajos (al­
só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes
állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turiszti-
kai, természeti és kulturális látványosságaival. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a megye különböző geopolitikai hely­
zetű, de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű
térségeinek látogatottsága évről évre nő, a turisztikai beru-
házásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a
térségbe koncentrálódik, melyben folyamatosan növek-
vő részt a magánszektor vállal magára. Példaként többek
között a gödi Pólus Palace-t, a visegrádi Thermál Ho-
telt, a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot, valamint a
tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot
említette.
A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebb-
ről a ceglédi, a dabasi, a tápióvidéki, a zsámbéki és a rác-
kevei kistérséggel lehetett megismerkedni. A megye eu-
rópai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott.
Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság, a németországi
ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány, a
horvátországi tenger-melléki fennsík megye, Romániából
Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány.
(Földvári Gábor – Megyei Sajtó)
Ünnepségek az
1848. március 15-i
forradalom
160. évfordulóján
• KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Mű-
velődési Ház színháztermében. Az ünnepi műsor után
a hagyományos fáklyás felvonulás következik.
• NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség.
Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. Közreműködnek a
Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói, a Liszt
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály
Általános Iskola énekkara. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is
szerepel, ennek kapcsán laudációt (ajánlást, dicséretet) Dr. Salibáné dr. Pap
Terézia alpolgármester mond.
• SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban
tartják a hivatalos ünnepséget, majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál
folytatódik az esemény.
• TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az
ünnepséget. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet, majd a 2. osztályos
tanulók és Csengery Gábor színművész, valamint Dudás Zoltán zenész ad-
nak ünnepi műsort. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket, díjakat is adnak át,
majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban.
• TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivata-
los ünnepség
• TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja,
várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő meg-
emlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3.)
(Beharangozónk nem teljes)
Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet
Nagykátán is
megszűnhet a kartonozó
(folytatás az 1. oldalról)
Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai
Szakorvosi Rendelőintézetben. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti nehézségek után –
különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése,
megszűnik a kartonozó, számítógépek tárolnak minden adatot, ami egyszerűen ki-
egészíthető, kezelhető. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang
készülékkel gyarapodott az intézet, így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre
utazni szív, érrendszeri, nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett.
Dr. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás kö-
zel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.
A 25 munkaállomásból jutott a tüdő- és idegondozó intézeteknek is. Vannak
olyan rendelések, pl. a kardiológia vagy pszichiátria, ahol két gépre van szükség.
– A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk, egy külső raktárban helyezzük
el. Minden adat számítógépbe kerül, amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­
buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás, aki hozzátette: bizonyos átál­
lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával, s fel fog gyorsulni
az adminisztráció, illetve a betegek ellátása.
A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Ez a mi-
nimum feltételek részét képezi, ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket hasz-
nált, aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja, hogy hosszabb távon az in-
tézet nem tudta volna fizetni.
– Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű, 13 millió forintba
kerülő készüléket vásárolni. A beugró összeget, a mintegy négymillió forintot ala-
pítványi pénzből fedeztük, a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból
törlesztjük, lényegében a készülék használata révén – mondta dr. Nádai Tamás.
A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. Társi Tünde főorvosnő
(képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon, amikor 15-20
beteg vizsgálatára van lehetőség. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő ki-
terjesztését. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni, háziorvosi
vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. Jelenleg egyhetes a várakozási idő.
4
2008. március 13. Nagykáta, a kisrégió központja
Honismereti nap Nagykátán
„... Nagy­Káta, a nagy kiterjedés mi­
att nevezik így. Az előbbivel szemben
fekszik, egy ágyúlövésnyire, ugyanazon
a mezővonulaton napkelet felé. Itt ha­
sonlóan bőséges a gabonatermelés. Egy­
koron a Kátaiaké volt, akik közül az
utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban
Keglevits Miklósra szállt át ...”
A most idézett sorok Bél Mátyás-
nak (1684-1749) „Pest megyéről” c.
több kötetben 1735-42 között nap-
világot látott művéből valók. A szer-
ző az adatgyűjtést a településeken
1728-33 között végezte. Bél Mátyás
művéből vett idézet Nagykáta első
nyomtatásban megjelent helytörténe-
ti bemutatása.
A Honismereti Szövetség elnöksé-
ge 2007. február 27-i ülésén döntött
úgy, hogy Bél Mátyás – kit a mozga-
lom szellemi elődjének tekint – min-
denkori születésnapja a Honismeret
Napja országos ünnepe legyen.
„A honismereti mozgalom im-
máron fél évszázada szolgálja a ma-
gyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely irán-
ti elkötelezettséget. Összefogja, kö-
zösségé formálja a hagyományosan
magyarságismeretnek nevezett tudo-
mányágak (történelem, földrajz, nép-
rajz, irodalomtörténet, nyelvészet,
műemlék-és természetvédelem) hiva-
tásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz
bevezetőjében a Honismereti Szövet-
ség felhívása.
„A honismereti mozgalom a na-
pi politikai irányultságaitól függet-
lenül, de annak jelentős mértékben
kiszolgáltatva dolgozik. Működésé-
nek külső feltételei jórészt attól függ-
nek, hogy a mindenkori kormányzat
nemzetpolitikai céljainak megvalósí-
tása során milyen mértékben számít
és épít mozgalmunkra...” kiragadott
idézetnek az a szerepe, hogy ráirányít-
sa a figyelmet a városi helytörténeti-
honismereti tevékenység gondjaira.
Különösen aktuális ez napjainkban,
amikor az e téren legsikeresebb kezde-
ményezés, a 25 éve alakult Nagykáta
Barátainak Köre városvédő egyesület
jubileumára készülünk. A gyerekek
szervezett honismereti tevékenységé-
nek keretet adó Magyarország Felfe-
dezői Szövetség országos szervezet el-
ső tagjait 15 éve, 1993. április 4-én
avatták Nagykátán. A két évforduló,
a Káplár Béla vezette hagyományőrző
csapat városi elismerése jelzi a sikere-
ket, azt, hogy nem előzmények nélkül
való e mozgalom hasznosságáról, fo-
lyamatosságáról beszélni.
A Mátray Gábor Általános Iskola
Történelem- és Honismeret Szakkö-
re és Kossuth Lajos Hagyományőr-
ző Csapata március 25-én, kedden 16
órai kezdettel a Városi Könyvtár hely-
történeti kutatótermébe várja egy be-
szélgetésre mindazokat, akiket érdekel
a honismeret, akik az utóbbi években
maguk is tollat ragadva próbálták be-
mutatni településünk múltjának egy-
egy szeletét. A beszélgetés vitaindító-
jaként az elmúlt évek történéseit és
folyamatát bemutató, helyzetelemzést
megkísérlő gondolatsort készítettünk,
mely a www.tapimenti2hetes.hu in-
ternetes folyóirat „Helytörténet, ha-
gyományőrzés” rovatában olvasható.
A találkozónak és beszélgetésnek nem
titkolt célja többek között az is, hogy
tartalommal töltse meg a folyóirat –
mely sokat tesz a helytörténeti cikkek
közlésével a mozgalom ébrentartásá-
ért – helytörténeti állandó rovatát.
„Legyen ez a nap egyúttal számve-
tés, az elvégzett honismereti munka
és a jövőbeni feladatok számbavétel-
ének ünnepi alkalma, kapjanak minél
nagyobb nyilvánosságot a honismere-
ti munka céljai és eredményei.”
Basa László
Azért vagyunk a világon,
Hogy valahol otthon legyünk benne.
Tamási Áron
I. Honismereti Nap
Nagykátán
2008. március 25-én
Meghívó
„A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada
szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget...”
Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. február 27­én kelt
felhívása, mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. Első
ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Bél Mátyás nevéhez fű­
ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első, nyomtatásban is megje­
lent helytörténeti leírása.
Az I. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. március 25-én, ked-
den 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­
zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Minden érdeklő­
dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. A nagykátai
honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti
2hetes weboldalán (www.tapiomenti2hetes.hu).
A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, vala­
mint a Tápiómenti 2hetes c. folyóirat.
„Szeretnénk, ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­
szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket... Szeretnénk, ha
ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna.”
Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre
és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata
50 éves az intézmény
Az ipari iskolások szalagavatójáról
A szalagtűzés hagyománya szerint, eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola
végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért, hogy az intézmény emlékét meg-
őrizzék. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg,
míg a 20. századra általánossá vált. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50.
születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. A Művelődé-
si Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150
végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Ezután a színpadra lépő tanulók
színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, amely a produkciókat
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta.
Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta mara-
dásra a közönséget. (TI)
Az ipari iskola is kiválóan szerepelt
A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul
A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált
Szakképző Központ (DPM-TISZK)
tanulmányi és szakmai versenyt hir-
detett a partneriskoláiban tanuló vég-
zős diákok részére azzal a céllal, hogy
az ugyanazon szakmabeliek összemér-
hessék elméleti és gyakorlati tudásu-
kat, felkészültségüket.
Verseny volt ez a javából! Az esemé-
nyek 13 szakmacsoportban, különbö-
ző helyszíneken zajlottak 2008. feb-
ruár 2-án, amelyen 7 kategóriában
mi is részt vettünk. Iskolánkban a kő-
művesek, szobafestők és a szerkezetla-
katosok versenyeztek. A szobafestők
versenyfeladata tantermek kifestésé-
ből állt, így profitáltunk is munká-
jukból. A Nagykátán rendezett meg-
mérettetést Dér
Attila igazgató,
Héjjáné Guth
Zsuzsanna, és
Rigóné Csontos
Gabriella igaz-
gatóhelyettesek
szervezték, fel-
ügyelték.
A zökkenőmentes lebonyolítást kö-
vetően, a díjkiosztó ünnepség febru-
ár 20-án volt Cegléden, a Közpon-
ti Képzőhelyen. A jelenlévőket Király
Józsefné ügyvezető igazgató köszön-
tötte, méltatva az intézményvezetők
versennyel kapcsolatos tevékenysé-
gét, a zsűri munkáját.
A produkciókat Zsig-
mond István szak-
mai vezető értékelte.
Az iskolánkból be-
nevezett 50 diák szép
eredményt ért el, és
valamennyien juta-
lomban részesültek.
Kimagaslóan telje-
sített:
• Kőműves szakmában – I. helyezett
lett Tóth Tamás (lenti képen) III.
Rárics István
• Nyomdatechnikai ismeretek – III.
Hajnal Sándor
• Számítástechnikai programozó – II.
Kóber Katalin, III. Dinnyés Tamás és
Gödöny Tamás
• Szerkezetlakatos – I. Sztehlik Ádám,
(fenti képen) II. Koch Róbert
Felkészítő tanárok: Fehérvá­
ri Károly, Fejes Jánosné, Gulyás János,
Héjjáné Guth Zsuzsanna, Palla László,
Pesti Zoltán, Szabóné Szarvas Edina,
Tasi Ilona, Vígh Imre, Vona Ferenc.
TI
Nagykátai kertésztechnikus
tanulók országos sikere Kiskőrösön
(folytatás az 1. oldalról)
A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. alkalommal szervezett
jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damja-
nich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Rá-
adásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a
legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta, miután a gyümölcstermesz-
tésről mindent tudott.
A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy, az egész-
séges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikke-
iből kellett felkészülniük. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának
– dísznövény, szőlő, gyümölcs, zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. A „sza-
kosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott
10 -10 cikk valamelyikének lényegét. Ezután jöttek a különböző villámkérdé-
sek. Pl. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. A végén aktivity jellegű felada-
tokat oldottak meg.
A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból.
Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg, kertész technikusnak talán ha
százan tanulnak évfolyamonként. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a
legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarorszá-
gon.
A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos ha-
zai csapat, továbbá Baja előtt.
A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­
sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő), Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény)
és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). A felvétel hátsó sorá-
ban Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok.
****
A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet, elsőse-
gélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damja-
nichból, sikeresen. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítmény-
nyel lett első, megelőzve a 2. Lőrincz Adriennt. Elsősegélynyújtásnál 2. lett a
nagykátai 10. osztály csapata.
2008. március 13.
5 Mozaik oldal
Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/A Telefon: 06/29/440-089, 442-805 Fax: 06/29/442-805,
E-mail: nklibr@freemail.hu, nklibr@monornet.hu www.nagykata-konyvtar.hu
A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága
május 23-24-25-én
(péntek délután-szombat és vasárnap)
megrendezi a
„Illike” Kulturális Fesztivált
Tápiógyörgyén.
A falunkban több helyszínen, színpadon, többnyire szabad téren, s csak
rossz idő esetén kőfalak között.
A fellépő egyének és együttesek amatőrök.
Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen
látott szereplők.
A műfaji megkötöttség is hiányzik, tehát:
– vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres
zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar
mind szívesen fogadandó.
Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot, amely lehetőséget adna
a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira
hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra, de boldog, vidám
és hasznos együttlétre is mindenképpen.
A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes
étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint
szép díszleteket és jó hangulatot, barátkozási alkalmat is, amely e
tevékenységek bátorítója, sokszor vigasza és éltetője.
A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén
– más érdekes események mellett –
országos
„mangalica - főzőverseny” is lesz
Gyertek, hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás
nyomán ennek a fesztiválnak, amelyet a művészetek általi tisztelettől
áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére, s
a Tápió-vidék gazdagítására!
Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken:
Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060,
moriczjozsef@rubicom.hu
Nagy Zoltán ált. isk. igazgatója: 06 53 383-017,
Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099
A műfaj, a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével.
A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.
Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
Már szervezik
Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat
a tápiószecsői művelődési ház. A háromnapos rendezvény május
10-én, szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. Va-
sárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a
program, Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja.
A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15.
Információ: 29/448-114 e-mail: lesti.bertalan@damjanichmuvhaz.hu
Március 5-én
Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek
Tápióbicskei kiállítás
„HULLADÉKBÓL
TERMÉK”
kiállítás nyílt
2008. március 10-én
TÁPIÓBICSKÉN,
a Földváry Károly Általános
Iskolában.
A kiállítás megtekinthető
március 20-ig.
Nézze meg és győződjön meg róla,
mi készül az Ön által szelektíven
gyűjtött hulladékból!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Disznótoroztak az erdélyi magyarok és
a hagyományőrző táncosok
Hagyományos disznótort tar-
tott március 8-án, szombaton a
tápiószecsői Damjanich János Mű-
velődési Házban a Felső-Tápiómenti
Erdélyi Magyarok Egyesülete és az
Ofella Sándor Alapítvány. A két ci-
vil szervezet közösen vásárolt egy 120
kg-os disznót: a szerencsétlen pára
már kora reggel kés alá került a ház
udvarán, miután a böllérek kellőkép-
pen felbátorodtak a kötelezően el-
fogyasztott pálinkától. Kari József,
Lukács Elemér, Madai Zsigmond veze-
tésével aztán egész nap serény munkát
végeztek a résztvevők, közben per-
sze megadták a módját a reggelinek,
de a diskurálásnak is. Délután négy-
re megérkeztek a családtagok is, a va-
csora a mulatsággal együtt az éjszaká-
ba nyúlt. Az erdélyiesen és a szecsői
módra elkészített hurka, kolbász, töl-
tött káposzta, flekken az utolsó dara-
big el is fogyott, nem okozott gondot
a kóstoló csomagok összeállítása.
A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Ma-
gyarok Egyesülete tavaly az évvégén
alakult meg másodszori nekifutásra.
Elnöke maga a polgármester, Incze
Sándor, aki erdélyi család sarja. Az el-
nökhelyettes Márok Sándor, a szerve-
zetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 párto-
ló tagja van. Egyelőre valamennyien
Tápiószecsőn megtelepedett erdélyi-
ek, akik javarészt a fővárosba járnak
dolgozni. Sok közöttük az asztalos,
bútorkészítő, de Kari József például
bútor restaurátor, s mint mondja, ő
az egyik utolsó mohikán ebben a kü-
lönleges szakmában.
Megtudtuk: az egyesület vállalta és
teljesítette is a művelődési ház szín-
háztermének felújítását, szervezetten
rész vesznek a települési rendezvénye-
ken, s hívják várják soraikba a kör-
nyező települések erdélyi magyarjait.
A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér, a disznótor főszervezői
A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye
Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓ-
MENTI TÉRSÉGI JELMEZVER-
SENY 2008. március 2-án a nagykátai
Művelődési Központban. 52 sor-
számot kellett kiosztani az indulók-
nak: 8 nagycsoport, 10 kiscsoport és
34 egyéni, összesen 231 gyerek, illet-
ve csoportvezető pedagógus jött el a
kistérségi döntőre. A nézőtér zsú-
folásig megtelt a kísérő családtagok-
kal, pedagógusokkal. A nagycsopor-
tok zenés bemutatója igazi színházi
élményt nyújtott mindannyiunknak
ezen a vasárnap délutánon. A zsű-
ri nehezen döntött a sok ötletes, szép
jelemez láttán. A következők értek el
helyezést:
Egyéni:
I. Piroska a farkasban / Székely Esz-
ter, Tápiószentmárton
II. Strucc / Simon Csaba,
Szentmártonkáta
II. Ámor nyila / Adamecz József,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
III. Kályha / Molnár Péter, Nagykáta
Váci Mihály Ált. Iskola
III. Láthatatlan nő / Földes Előd,
Nagykáta Váci Mihály Ált.Iskola
Kiscsoport:
I. Pulikutyák / Boros Andrea, Boros
Dániel, Tápiószele
II. Pékasszony és a kemence / Ma-
ró Gréta, Szekeres Elizabet,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
Nagycsoport:
I. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­
ső képünkön)
II. Sakk / Tápiószele
III. Óz, a nagy varázsló / Tápióbicske
III. Túró Rudi / Tápiószele
• Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Ben-
ce, Tápiószele
• Ötlet díj: Falra hányt borsó /
Gyetvai Mátyás, Szentlőrinckáta
• Különdíj (Bátorság díj): Elvis
Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Vá-
ci Mihály Ált. Iskola 1.a
Gratulálunk a díjazottaknak és se-
gítőiknek! A közönség jól szórako-
zott, találkozzunk jövőre is!
Alsó képünkön: Macskák – Tápió­
szentmártonból
*****
Nagy sikerrel zárult a nagykátai Vá-
rosi Könyvtárban az egy hétig tar-
tó Játékos tudomány, elmés játékok
című interaktív kiállítás. Nemcsak
nagykátai, hanem farmosi gyerekek
is ellátogattak hozzánk. Mintegy ezer
kis- és nagygyerek próbálhatta ki az
érdekes, gondolkodtató, érzékcsaló-
dást okozó játékokat.
Király István Józsefné igazgató
6
2008. március 13. Színes hirdetés
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Nagy választék 12 féle típusból!
Fenstherm 2000, 3000, Veka 3-5,
Rehau 3-4-5 kamrás stb.
GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG
jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját!
Alkalmazhatók minden építőipari tech-
nológiában, ahol követelmény a kivá-
ló hang- és hőszigetelés, valamint az
esztétikus építészeti megjelenés! Régi
fatokba is! Időjárás és UV álló.
ízelítő árainkból:
Nyíló ablak 90x150 24.427 Ft
Nyíló-bukó ablak 120x150 33.826 Ft
Nyíló erkélyajtó 90x210 34.356 Ft
Bejárati ajtók 96.900 Ft
30% kedvezmény egész évben!
az árak az áfát és a kedvezményeket
tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét
AGATHERM Bt.
2760 Nagykáta, Bajcsy-zs. út 5.
(a művelődési ház mellett)
tel./fax: 06-29/444-017,
mobil: 06-30/228-9890
Nyitva tartás: H-P: 9-16.30
www.agatherm.hu
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
KáTa-ParKeTT Kft.
Megújult üzletünkben nagy választékban
és folyamatos akciókban kaphatók:
¤ Laminált padlók új színekben
¤ Szalagparketták Új KoL LeK CiÓK!
¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól
¤ Szegélylécek, sínek stb.
¤ Ragasztók, kiegészítők, lakkok
¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép,
polírgép stb.
¤ ParKeTTa KiviTeLezéS!
¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már
1.350 Ft-tól amíg a készlet tart!
Cím: Nagykáta, Dózsa György u. 19.
(Piac mellett)
Tel.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, ingyenes helyszíni
felmérés
Üzletünkben kaphatók:
- konyhai munkalapok - bútorlapok
- MDF bútorajtók - szerelvények:
* kivetőpántok * élfóliák
* fóksínek * vízzárók * fogantyúk
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel.: 20/598-90-38,
műhely tel.: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
rheumatológiai
és akupunktúrás
magánrendelés
Dr. Megyaszai Sándor
rheumatológus főorvos
Mozgásszervi betegségek kezelése
TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA
Szénanátha, elhízás
Dohányzásról való leszokás
és egyéb betegségek kezelése
RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig
Bejelentkezés szükséges a
06-29-444-744 telefonszámon.
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.
(A Szakorvosi Rendelőintézet mellett, a Vasútállomással
szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban)
TÁPIÓMETALL
Műszaki Kereskedelmi Kft.
2766 Tá pi ó sze le, Farmosi út 23/a.
Tel./fax: 06-53/380-085 Tel.: 06-53/380-211
www.tapiometall.hu • E-mail: tapiometall@axelero.net
Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat!
A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a felsoroltakon kívül nagyon sok
más méretű anyag is van raktáron.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00 –16.00-ig.
Hegesztett acélcső
13,0 x 1,0 691 Ft/db
14,0 x 1,0 738 Ft/db
17,2 x 2,0 1338 Ft/db
18,0 x 1,0 876 Ft/db
22,0 x 1,5 1230 Ft/db
25,0 x 2,0 1806 Ft/db
28,0 x 0,9 1162 Ft/db
28,0 x 1,5 1350 Ft/db
30,0 x 1,5 2424 Ft/db
30,0 x 1,8 1992 Ft/db
32,0 x 1,2 1704 Ft/db
33,7 x 2,0 2076 Ft/db
33,7 x 2,6 3066 Ft/db
33,7 x 2,7 3204 Ft/db
33,7 x 2,8 3306 Ft/db
35,0 x 1,5 2323 Ft/db
38,0 x 1,5 2112 Ft/db
38,0 x 2,5 3372 Ft/db
38,0 x 3,6 5016 Ft/db
40,0 x 2,0 2970Ft/db
48,25 x 2,0 3714 Ft/db
Hegesztett acélcső
48,25 x 3,0 4374 Ft/db
48,3 x 2,6 3906 Ft/db
48,3 x 3,0 5172 Ft/db
48,3 x 4,0 6780 Ft/db
51,0 x 2,8 5322 Ft/db
60,3 x 1,2 (7,07 m) 3294 Ft/db
60,3 x 2,0 3558 Ft/db
60,3 x 2,7 5958 Ft/db
60,3 x 2,9 6840 Ft/db
88,9 x 4,05 11268 Ft/db
Mh. Vn. acélcső
18,0 x 3,0 6,5 m 5214 Ft/db
25,0 x 2,9 5,12 m 3444 Ft/db
60,0 x 1,5 6,03 m 7596 Ft/db
Úszókapugyártáshoz
C-szelvény
49 x 43,5 x 12 x 3,5 6300 Ft/db
Háromszögalakú
zártszelvény
45 x 45 x 45 x 2,5 4338 Ft/db
65 x 65 x 65 x 2,5 5694 Ft/db
A megadott méretek mm-ben értendők.
Folyamatosan
érkező
tavaszi-nyári
kollekciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Tel.: 29/444-094
Nyitva tartás: K-P: 8:30-17, Szo: 8-13
Nagykáta, Kossuth Lajos úti üzletsor
Hirdessen a
Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket,
Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846
vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. március 13.
7 Színes hirdetés
N
y
is
s
o
n

k
is
v
á
l
l
a
l
k
o
z
á
s
i
m
ik
r
o

s
z
á
m
l
á
t

Az akció időtartama:
2008.03.01 - 2008. 03.31.

Cím:
Nagykáta
2760 Szabadság tér 12.
*Akciónk kizárólag a 2008. március 01. és 2008. március 31 között a Budapest Bank
Nyrt. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. Az akció a
készlet erejéig tart. (utalványok darabszáma 37 ).
Térjünk a lényegre.
a Budapest Bank Nyrt Nagykátai
fiókjában és egy 2 000.-Ft-os
COOP vásárlási utalvánnyal
ajándékozzuk meg*!
Favorit 21’ Kerti Centrum
Cím: Nagykáta, Perczel M. 138. (311-es ceglédi út 3. km-nél)
Tel.: 29/442-503, 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-13, Vas 8-12
www.favorit21kft.atw.hu
ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA,
BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR!
Alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, kajszi-, őszi-,
meggy- és diófa, egres, ribizli, josta, kék áfonya,
szőlő.
Növényeink államilag minősítettek, tünetmentesek!
VETŐMAGOK, DUGHAGYMÁK,
MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra, Kondor,
Agria, Desire fajták
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, LEMOSÓK,
MŰTRÁGYÁK
DÍSZFÁK: vérszilva-, díszalma-, hárs-, barka fűz-,
fűz-, gömbszivar-, májusfa
PÁZSITRÁCS, JÁRDALAP, ÚTSZEGÉLY, OSZLOP-
ZSALU, ZSALUKŐ, TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON!
BETONOSZLOP AKCIÓ: 1.390 Ft/db
ajánlata
ÁLLÁSHI RDETÉS
Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló
vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal
rendelkező
• üzletvezetőt • szakácsot • pultost
• felszolgálót
Elvárások: • Szakirányú végzettség
• Min. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság
Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással:
• Takarítót, konyhalányt • Karbantartót
Nyári munkára 16. életévüket betöltött diákok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő
elérhetőségeken:
Email: bom@t-online.hu Fax: (36) 1 297-3622
Tel.: 20-983-5442
Akarsz komolyan
focizni és tanulni?
Ráadásul mindezt
egy helyen?
Már fatalon európai
elitcsapatok ellen játszhatsz,
ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság
2008 szeptemberétől induló labdarúgó­
osztályaiba. Ha 1997­2002 között született fú
vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz,
akkor itt a helyed.
Felvilágosítás és jelentkezés:
www.dalnokiakademia-tapiosag.hu ill,
06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es
telefonszámokon.
Jelentkezési határidő: 2008 április 30.
E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo.hu
Honlap: www.sztistvankiralyvendeglo.hu
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök és
vasárnap: 12-22
péntek: 12-23
szombat: 12-23
Szent István Király
Vendéglő
Nagykáta, István király út 19.
Kóstolja meg új tavaszi
ajánlatainkat!
Üdülési csekket elfogadunk.
Asztalfoglalás: 29/443-884
Nagykáta, Ady Endre út 0462/2
(31. számú főút Budapest felőli végén, Nagykáta tábla mellett)
Telefon: 06-29/444-739, 06-30/249-6283,
06-30/249-6285
AJÁNLATA
• Baumit hőszigetelő vakolat rendszer
• Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól
• Fenyő fűrészáru 38.000 Ft/m
3
-től
• Kikindai cserép 120 Ft/db
• Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m
2
-től
• OSB lemezek minden méretben 2.390 Ft/tábla-tól
• Zsindely több színben (bitumenes) 1.490 Ft/m
2
-től
• Lambéria, hajópadló, barkácslécek
• Fa nyílászárók, tetőablakok
• Hullámpala, bitumenes hullámlemezek
• Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok
8
2008. március 13. Kultúra, szabadidő a Tápió-vidéken
Adományok a városnak
Az Erdőszőlői Nemzetközi
Alkotóműhely kiállítása Nagykátán
2008. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjte-
mény III. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban.
Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába, melyeket az Er­
dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. nyári munkáiból válogattak a művé-
szek, pl. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. Az egyesület vezetője,
Sebestyén Zoltán elmondta, ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyez-
ség alapján ajánlják fel a városnak, cserébe az erdőszőlői iskolaépület használa-
táért, ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai
és külföldi művészbarátaikkal. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adomány-
képeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs
Gyűjtemény. A www.netlib.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit, a mű-
vek címeit, ugyanígy a www.nagykata-konyvtar.hu címen is. A kiállítást Hudra
Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. Örvendetesnek tar-
totta a városvezetés hozzáállását a kultúrához, a kortárs művészethez.
A kiállítás 2008. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ
nyitvatartási idejében.
Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor
festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült)
Dudás Sándor rovata
közbenÚTközben
Elgondolkod-
tam: az em-
ber alapvető-
en önző lény,
vagy csak sze-
ret tisztába lenni a dolgokkal? Ha va-
lami újdonságot megtud, mindjárt
magára fókuszál, mérlegel: kell(ene)
ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro
kontráz: igényeihez viszonyítva, mi-
ben hibázik az új dolog?
Így vagyok most a Helpbox-szal.
Ez a szép név az Önkormányzatok ál-
tal támogatott ingyenes jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást fedi.
Részletesen nem akarok erről a segít-
ségkérésben fontosnak tűnő eszközről
írni (a gyakorlat majd eldönti életké-
pességét), hiszen szórólapok tudat-
ták, „2hetes”-ünk is hírt adott róla.
(Sajnos, nem mindenhol igényelhe-
tő! Például a Tápiómenti 2hetes ál-
tal „terített” 21 település közül is csak
16-ban; Helpbox-szempontból fehér
folt: Tápiószőlős, Újszilvás, Bénye,
Gomba, Káva, ...)
Nagyszerű találmánynak gondoltam,
mikor először értesültem róla. Telt-
múlt az idő – egyre fúrta oldalam a
kíváncsiság. Ez az oldalfúrás, töre-
delmesen bevallom, oda lyukadt ki:
vajon tudnám-e – hallásképtelen –
hasznát venni? Hiszen ha valakinek,
ne adj’ Isten, nekem igazán szüksé-
gem lehet rá!
Reménykedtem, s ahogy mondják: a
remény hal meg utoljára.
Most, a műszaki és egyéb feltételeket
olvasva, be kell lássam: temethetem,
kétségek közt bár, de mégis konokul
táplált reményeim.
Vagy mégse temessek? Bízzak egy to-
vábbfejlesztett változatban? Egy hal-
lástól függetlenített, fényjelzéssel vagy
valami más, vizuális módon működ-
tethető jelzőrendszer kifejlesztésével.
Számomra kérdések kérdése ez!
Avagy: mit akar egy olyan igazán ki-
sebbségi, akinek problémájával hozzá-
tartozók, ismerősök is alig-alig szem-
besülnek itt a Tápióvidéken?
De – könyörgöm –, ha csak rólam
lenne szó! Egyáltalán: hány sorstár-
sam él, mert élnek hallássérültek itt
szűkebb hazánkban, a Tápió mentén.
***
Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró
barátomat kirúgták a havi lap szer-
kesztőségéből, ahová szerénységem is
gyakorta publikál.
Sok mindent mondhatnak... Szalaj-
tok egy e-mailt...
Való igaz nem hosszabbították meg a
szerződésem – jelez vissza. Hosszasan
sorolja az okokat. Fájó gondja: ezzel
megélhetésének 75%-át elvesztette.
Munkahely kellene. 62 éves.
Nem tudok segíteni.
Új könyvemet pár hete megígértem neki.
Találkozót kérek, úgyis mennem kell
egy helyre, látni a dokumentumjá-
tékomból készült filmet. És elhozni.
DVD-n. Nem hosszú, mindösszesen
17-20 perces játék. Barátom szerint
nagyszerű mind a megírás, mind a
színészek játéka. A „nagy” tévékben is
megállná helyét.
A megbeszélt napon találkozunk. Meg-
nézem a filmet – tényleg elégedett lehe-
tek! Dedikálom könyvemet. Beszélünk:
tartjuk a kapcsolat, végül is nem a pa-
pír, hanem a papír vélt hasznosítása tart
össze bennünket: az írásszenvedély.
Lelkesen beszélek új terveimről...
Szkeptikusan hallgat. Ő ilyen. Végül
szót ad érzéseinek: Ne haragudj, pár év
múlva annyi, ha marad lelkesedésed-
ből, hogy leírják neved, és alája: ettől
eddig élt. Mit tanított neked Petőfi?
Cseppet se bántódtam meg. Rögtön
„beugrott”: „Híred és neved marad-
jon? Hol? A nép is elvész, amelyhez
tartozol!”
Petőfi nekem azt tanította – válaszol-
tam –, hogy nagy szellem is csúful vé-
gezheti fegyverek között. József Attila
azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét.
És Ady? Mondjam?
De ezt már barátom sorolja: napi öt
liter bor, százhúsz cigaretta, altatók...
Nem becsülték magukat – életükkel
mintha azt sugallnák: minél előbb túl
az árnyékvilágon!
• III. Magyar Hagyományok Napja
Farmoson – a Húsvét jegyében 2008.
március 22-én.
- kézművesek bemutatkozása
- kézműves játszóház
- gyermek programok
- előadások
www.farmosielegy.gportal.hu
• KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel
nyílik tárlat április 5-én, szombaton 17
órakor a tápiószelei Művelődési Ház-
ban. A kiállításon megtekinthetők:
­ Balogh Gyula - festőművész, Monor
­ Lázár Zsuzsa - grafikus, Káva
­ Papp Bálint György - iparművész,
Tápióbicske
­ Simorka Sándor - szobrászművész,
Káva. A kiállítást megnyitja Gó csá né
Móró Csilla, a tápiószelei Blas kovich
Múzeum igazgatója. A kiállítás meg-
tekinthető 2008. április 5-től 20-ig.
• Kókán az idén is megrendezik a
helyi borversenyt, majd azt köve-
tően a hagyományos borfesztivált
(mindkettő jubilál: 10 évesek). A bor-
verseny főként a szakma – a helyi sző-
lő-és bortermelők – eseménye. A bor-
fesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és
környékbeli nagyközönség irányába.
A borversenyre március 31-i kell le-
adni a borokat (fehér-, rosé- és vörös-
bor kategóriákban).
A X. Kókai Borfesztivál április 12-én
lesz a Kókai Sportcsarnokban., ahová
18 órára várják nemcsak a helyi érdek-
lődőket, hanem a környékbelieket is.
A részletes program a www.koka.hu
oldalon található (majd) meg.
TAVASZI
PROGRAMAJÁNLÓ
Emlékezés Tom Lantosra
Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban
Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. A vásártéri
iskola képe 1918-ból való, Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c.
2000-ben kiadott könyvéből.
2008. február 11-én 80 éves korá-
ban elhunyt a legbefolyásosabbnak tar-
tott magyar származású amerikai de-
mokrata párti politikus, Tom Lantos.
A szomorú eseményről annak idején
minden USA-beli és magyar országos
lap beszámolt. Hogy egy kistérségi fo-
lyóirat is felsorakozik a méltatást végző
vezető sajtóorgánumok sorába, annak
nem holmi nagyképűség vagy arányté-
vesztés, hanem Lantos Tamás életének
egy, Nagykátához fűződő epizódja ad-
ja meg a magyarázatát.
1928. február 1-jén Budapesten
született zsidó fiú életében – miként
oly sok sorstársa esetében – korán
meghatározó lett a történelem. Gyer-
mekkori barátjától, Ungvári Tamás-
tól tudjuk, hogy valamikor 1943 kö-
rül az alig 15 éves Tamás SAS behívót
kapott Nagykátára. A zsidó férfiakat
munkaszolgálatra felkészítő nagykátai
bevonulási központ működését Andy
Krauss: Sacrifices and survivors c., Los
Angelesben kiadott könyvéből ismer-
jük. A magyar nyelven „Áldozatok és
túlélők” címmel megjelent visszaem-
lékezésből tudjuk, hogy miként indul-
tak a szerelvények a Keletiből, milyen
volt a nagykátai „fogadtatás”, miként
kísérték őket a csendőrök a vásártéri
iskolába, miként aludtak a földre te-
rített szalmán a tantermekben. A „ki-
képzés” a község határában ásott víz-
elvezető árkok képében jelentette a
hazafias kötelezettség teljesítését. Ez
volt a „felkészülés” a keleti frontra.
Amikor Ungvári arról ír, hogy ba-
rátja miként szökött meg Kátáról, ak-
kor gondoljunk arra, hogy a keleti
front poklából nagyon kevés „muszos”
került haza élve. Rejtő Jenő, Örkény
István és társaik ugyancsak Murai Li-
pót „birodalmából” transzportáltattak
a Don-kanyarba.
Lantos Tamás az ország 1944-es
megszállása után antifasiszta diákmoz-
galmakban vett részt, majd 1945 után
kommunista ellenes szervezkedések
közreműködője. 1947-ben emigrált
az Egyesült Államokba, ahol a Wa-
shingtoni Egyetemen, illetve a kali-
forniai Berkeley Egyetemen folytatott
tanulmányai révén szerzett diplomát.
Hosszú éveken keresztül egyetemi
közgazdaságtan-professzor, külpoliti-
kai elemző, a szenátus tanácsadója, az
üzleti életben sikerrel folytatott tevé-
kenysége alapozta meg hírnevét.
1980-ban San Franciscóban vá-
lasztották meg képviselőnek, 14 ter-
minuson keresztül volt tagja a kong-
resszusnak, a Külügyek Bizottsága
elnökeként számos amerikai elnök,
miniszter támaszkodott véleményére.
Képviselőként első dolga volt Raoul
Wallenberg tiszteletbeli amerikai ál-
lampolgárságát kiharcolni, a zsidó-
mentő svéd diplomata erkölcsi elis-
merését megszervezni. Annak idején,
1944-ben maga is Wallenberg védle-
velének köszönhette, hogy a Pozso-
nyi úti védett házakból a nyilasok
nem hurcolták el. Ő szervezte meg
Wallenberg és Kossuth szobrának a
Capitóliumban való felállítását.
Tom Lantos következetesen harcolt
a magyar érdekek érvényesítéséért, le-
gyen az a szent korona visszaadása, vagy
a rendszerváltozás idején az amerikai
politika figyelmének keletre fordítása.
Következetes demokrataként minden
olyan esetben szót emelt a magyar ér-
dekek védelmében, amikor akár a ro-
mániai falurombolás vagy a szlovákiai
Benes-dekrétumok ügye sértette szülő-
földjét. Magyarországon nem kevesen
bírálták – természetesen jobbról – ami-
kor pl. szót emelt Csurka színrelépése,
vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen.
Amerikaiként is úgy gondolta, hogy
neki születése alapján joga van ezekben
a kérdésekben véleményt formálni. Je-
len méltatás kereteit szétfeszítenék kül-
politikai állásfoglalásai, az USA politi-
káját befolyásoló tetteinek elemzései.
Maradjunk annyiban, hogy a Magyar
Köztársaság leghívebb tengerentúli ba-
rátját veszítette el halálával. A magyar
miniszterelnök a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Nagykeresztjével akarta
kitüntetni a nagybeteg politikust, amit
már csak özvegye vehetett át.
Játsszunk el egy pillanatig a gondo-
lattal: mi lett volna, ha Lantos Tamás
nem szökik meg a nagykátai táborból,
sok társához hasonlóan engedelmes-
kedik az embertelen hatalomnak . Azt
hiszem, akkor több mint valószínű,
hogy egy kivételes képességű és ak-
tivitású ember példamutató demok-
ratizmusát, a világ sorsára gyakorolt
nem kis befolyását, a magyar nemzet
nagy támogatóját lettünk volna kény-
telenek nélkülözni. Hogy a világ ma
olyan amilyen, abban Tom Lantosnak
nem kis szerepe volt.
Basa László
2008. március 13.
9
Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok-
ság 6. fordulójában az utolsó helyezett, de papíron erősebb
Erdőkerteshez látogatott. Szerettünk volna egy szoros győ-
zelmet aratni. Ehhez képest egy magabiztos siker született,
tovább folytatva a bravúrsorozatot
Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel-
őrölték. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal-
pot szerzett. Ellenfele meg is jegyezte a végén, hogy így
még nem verték meg. Agonács Zsolt „szalonremizett”, Társi
Miklós pedig gyaloghátrányos, ellenkező színűs futó végjá-
tékban húzta ki döntetlenre. Szitár Lali újból felnőttet vert
az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.
Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán, de
utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. Nyámádi
Attila tovább folytatta remek sorozatát, visszavágott ellen-
felének a tavalyi vereségért. Farsang Árpád és Ács Tamás fo-
kozatosan fölénybe került, és hozták a kötelező győzelmet.
Pásztor Máté óriási csatában, nehezen megítélhető
állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5
és fél órás csatában. A csapat így tartja dobogós helyezését.
ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2,5-7,5
Élő Élő
Maráczi Ernő 2156 - Tóth Barnabás 1989 1:0
Szakály Balázs 2123 - Gulyás Attila 1985 0:1
Babér Balázs 1896 - Agonács Zsolt 1997 dönt.
M.Szabó László 1994 - Társi Miklós 1929 dönt.
Várhegyi Miklós 1991 - Nyámádi Attila 1942 0:1
Dr. Farkas József 1976 - Pásztor Máté 1608 dönt.
Gyepesi István 1748 - Farsang Árpád 1730 0:1
Fodor Gergő 1653 - Ács Tamás 1750 0:1
Bozó Pál 1617 - Mészáros
Szilveszter 1419 0:1
A következő fordulóban a nagyon erős, tavalyelőtt még
NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy bra-
vúros döntetlen körüli eredményt elérni.
Társi Miklós, a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője
Sport-mozaik
A 2007/2008. évi Pest megyei III. osztályú felnőtt bajnokság
nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása
14. forduló
2008. márc. 16. (vas.) 15 óra
• Tápióbicske – Szentmártonkáta
• Dány – Tóalmás
• Valkó – Farmos
• Galgahévíz-Tápiószőlős
• Pánd – Úri
• Vácszentlászló – Tápióság
15. forduló
március 22. szombat, 15.00
• Tápiószőlős – Pánd
március 23. vasárnap, 15.00
• Farmos – Galgahévíz
• Tóalmás – Valkó
• Szentmártonkáta – Dány
• Vácszentlászló – Tápióbicske
Bozsik József a nemzetközi
szövetség díszpolgára
A Nemzetközi Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakbizottsága február 5-én
a világ legjobb hajtóinak adható ki-
tüntető oklevéllel ismerte el Bozsik
József több évtizedes sportolói telje-
sítményét. Az oklevél mellé egy olyan
névvel ellátott jelvény jár, amely hor-
dozóját a nemzetközi szövetség min-
den rendezvényének, tanácskozá-
sának, a szövetség létesítményeinek
ingyenes látogatására jogosítja fel.
Ez afféle VIP belépő, de nevezhetjük
a világszövetség díszpolgári címének
is. Rangját jelzi, hogy a hazai fogat-
hajtók közül Bárdos György, a Lázár
testvérek, Fülöp Sándor, Juhász Lász­
ló és Kecskeméti László után most a
nagykátai lakos Bozsik József kapta
meg.
****
Bozsik nagykátai díszpolgári címé-
nek visszavonásával több országos lap
(Népszava, Nők Lapja, stb.) is foglal-
kozott az elmúlt napokban. Követke-
ző számunkban ezekből szemlézünk
majd. Bozsik egyébként a Pest Me-
gyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult
jogorvoslatért, mert aggályosnak tart-
ja Nagykáta Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntésének és
eljárásának törvényességet. Nem szól-
va sportolói jó hírének súlyos megsér-
téséről.
Dalnoki Akadémia Tápióságon
A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok
indítását tervezi általános iskolások részére. A labdarúgás kiemelt óraszámban
kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára, így akár heti 15-20 órá-
ban, szervezett keretek között, magas színvonalú képzésben részesülnek a gye-
rekek. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét, az
tudja, hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egye-
sület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Czuk Henrik csapatai és a Dal­
noki család, több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett után-
pótlás tornákon, betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába, melyről
elismerően nyilatkoztak, ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó
hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. Az
akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújta-
nak európai szintű képzést és verseny lehetőséget.
A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek
meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival, mint például a Bar-
celona, Bayern München, Stuttgart, Manchester United, stb. Ezek a csapatok
visszahívásra kerülnek Magyarországra, Tápióságon és Bükön rendezett tor-
nákra. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban, tornákon
szerepelnek a sági fiatalok. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszön-
hetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat
be a budapestii csapat munkájába, illetve ez fordítva is igaz.
Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők fel-
készültségét. Az életkori sajátosságokat, és tudás szintet figyelembe véve akár
egyéni képzésre is lehetőség nyílik. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás ko-
ordinációs és fizikális felkészültséget. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthat-
ja háttérbe a tanulást. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal sze-
gélyezett kastélyparkban található, a zöld környezet, a jól felszerelt tantermek
és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődé-
sét. Az iskola parkban találhatók a focipályák is, így nincs szükség vándorlás-
ra. A napközis rendszerű képzés végén tanult, edzett nebulók térhetnek haza
családjaikhoz.
Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, látogasson el a www.
dalnokiakademia-tapiosag.hu weboldalra, illetve telefonon 06/29/465-884
Tóth Gábor iskola igazgató, 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula
akadémiavezető ad felvilágosítást.
Csámpai Gyula
Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője
A bajnokság állása:
1. Dunaharaszti 39,5 pont
2. Törökbálint 34,5
3. Nagykáta 34
4. Szentendre 29 /sz/
5. Vác 28 /sz/
6. Gyömrő 27
7. Dunakeszi 25,5 /sz/
8. Százhalombatta 25 /sz/
9. Érd 25
10. Szigetszentmárton 18 /sz/
11. Erdőkertes 14,5 /sz/
/sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott, szabadnapos
csapat
A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. fordulójában
Magabiztos győzelem Erdőkertesen
A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács
Tamás, Farsang Árpád, Mészáros Szilveszter.
Kitüntetés a Parlament Vadásztermében
A Fejős Hús a legdinamikusabban
fejlődő magyar cégek között
A legdinamikusabban startoló, fejlődő magyar cé-
gek rangsorában szerepel 2008. február 28-a óta a Fe-
jős Hús Kft, Fejős Pál nagykátai lakos, labdarúgó edző
tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. A családi vállal-
kozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a
Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezető-
vel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést.
A Fejős Hús Kft. a 2006/2007. évek eredményének el-
ismeréseként kapta az oklevelet. A cég árbevétele ugyan-
is 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot, ami duplája a 2004.
évi teljesítménynek. A két időpont között 2005-ben közel
félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem, aminek
folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús.
A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató, vágóhidat, fel-
dolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vál-
lalkozás tovább akar fejlődni. Mint Fejős Páltól megtud-
tuk, ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni, amint
erre lesz pályázati lehetőség. A tervek elkészültek, hatósá-
gilag engedélyezett állapotban vannak.
– Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk, s megpró-
báljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak
az ügyvezető igazgató. E filozófia jegyében készül – sok
más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka, amely igazi
márka húsvét előtt a piacon.
Labdarúgó Pest megye I.osztály
Tavaszi rajt: három csapat, három vereség
16. forduló 03.08.-09.
• Érd – Nagykáta 1-0
• Kóka – Üllő 0-5
• Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0
Tabella:
1. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p
5. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p
14. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p
16. (utolsó) Nagykáta 5 p
Következik:
17. forduló 03.15-16. 15:00
• Diósd – Kóka
• Tápiószecső – Őrbottyán
• Nagykáta – Pilisvörösvár
18. forduló 03.22-23. 15:00
• Kóka – Délegyháza
• Tárnok – Tápiószecső
• Gödöllő – Nagykáta
Labdarúgó Pest megye
II. Ro-La csoport
Vasárnap itt lesz a tavasz
14. forduló 03. 16. 15:00
• Újlengyel – Sülysáp
• Tápiógyörgye – Albetrirsa
• Péteri – Tápiószele
Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt:
1. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p
8. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p
11. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p
10
2008. március 13. életünk, értékeink
Megmenekült az első
tízezer béka Farmoson
Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmen-
tőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrök-
ben. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000
béka menekült meg a gázolástól.
A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a
farmosi barna ásóbékákat, akik elkezdték vándor-
lásukat a Nagy-Nádas felé, útközben keresztez-
nék a 311-es főutat, ahol többségüket elgázolnák a
gépjárművek. Viszont a Tápió-vidéki
természetvédőknek, és Önkéntesek-
nek köszönhetően kiépült békaterelő-
kerítés megakadályozza, hogy a kétél-
tűek feljussanak az útra.
A kerítés tövében leásott vödrökben
kuksoló békákat minden reggel össze
kell gyűjteni, és át kell szállítani az út
túloldalára.
Ehhez a munkához lehet csatla-
kozni az érdeklődőknek, akik a www.
tapiovidek.hu portálon – középen a
békára klikkelve – találhatnak infor-
mációkat arról, hogy pontosan hol és
mikor várják a szervezők a békamen-
tőket.
Németh András, TTE
TÚRA-
AJÁNLÓ
• Aranyszarvas (Kincsem) 50 km-
es túra 2008 március 29. szombat.
Rajt: 7.00 – 8.30 Tápiószele, Blas-
kovich múzeum. Útvonal: Kisfa-
lu – Erdőszőlő – Tápióbicske, Hon-
véd emlékmű – Tápiószentmárton,
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep
– Tápiószele, művelődési ház útvona-
lon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 40 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 6.30 – 8.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvo­
nal: Kisfalu – Hajta part – Erdősző-
lő – Tápióbicske, Honvéd emlék-
mű – Tápiószentmárton, Kincsem
Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa-
lu – Tápiószele, művelődési ház útvo-
nalon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 25 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 7.30 – 9.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvonal:
Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő
– Tápiószentmárton, Strandfürdő –
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kisfalu – Tápiószele, művelődési
ház útvonalon. Nyílt, nevezéses ren-
dezvény
A Természetbarát Klub országos ki­
írásban is szereplő nyílt túráinak egész
éves programját megtalálják honlapun­
kon (www.tapiomenti2hetes.hu)
Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa
Locsolóversike
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Írják be az ábrákba a megadott szavakat, majd olvassák össze a számozott
négyzetek betűit. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják.
Az ábrába beírandó szavak: alapít, nótám, kér, cs, konyak, ázó, adomány, ve-
télkedő, bá, ár, ételek, kazamata, limit, vigasság, alázatos, magázom, ág, te,
adó, bankár, Eri, számlája, iromány, saláta, nemez, ar, Illés, oktatás, hívá, lám,
sző, anyagi, se, rád, IBM, Évi, szó, lencse, zenekar, rút, és, táv, ív, levele, hiva-
tás, utas, víg, fal, el, óh.
• BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. oldal) 2008. ápri-
lis 2-ig (szerdáig).
• HELYES MEGFEJTÉS: 3. számunk (2008. február 14.) rejtvényének (A
természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése:
Bársony István
• NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső)
37 33
8 43 4
20 13 45
15 3
41 16 26 2
7 21
23 14 35
V
36 10 32
I
25 22 6 11
G
5 28 30 42 19 38
A
24
S
1 40 29 44 31
S
34 18 9
Á
12 27 39 17
G
A Pannon magbankról
„Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel,
„Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért”
alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népsza-
badság. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jö-
het létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban, ahol a
mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is
őriznék. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány
további létét is biztosíthatnák.
A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Glo-
bális Magbank megnyitása a Spitzbergákon, ahol a világ
magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából
tárolnak majd mintát. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­
vetyélni növényi értékeinket, ezért több intézmény összefogá­
sával létrejön a Pannon Génbank. Az ehhez szükséges négy-
százmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium
adná, a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk
lecsippenteni. A pályázatról idén augusztusra-szeptember-
re várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. ...Az
elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként reg-
náló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállí-
tásában szerepet kapna a soproni egyetem, a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert, illetve az Aggteleki Nemzeti Park is.
Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga, hiszen a Baradla-
barlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védett-
ségű részére kerülnének a minták.
Holly László, a tápiószelei intézet vezetője szerint a biz-
tonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert, kell
egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták elő-
készítésére. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárít-
ják, majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ma már a termesztésben
használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek, mint
vadon élő növényvilágunk. A régi fajták eltűnésének fő
oka, hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség, mert
csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti.
Itt a fő veszély, hogy az állomány annyira egységessé válik,
hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja.
Ezért fontos megőrizni a többi fajtát, illetve az úgyneve-
zett vad rokon fajokat is. Egy globális katasztrófa esetén
ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon.
(a teljes cikk visszakereshető: www.nol.hu/archívum)
Lángolt a nádas, tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül
– vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar közép-
európai tombolását. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak
két nap alatt. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes)
években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók, tavaly
796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Fő-
ként Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére, Tápiószelére, Tápiószentmártonba
riasztották őket. Sok helyen tetőt bontott, cserepet tört a szél, fákat döntött az
útra vagy villanyvezetékre, Kókán kémény is ledőlt.
Lángolt a nádas Farmoson
Február 28-án, csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett,
parázslott a nádas Farmoson, a göbölyjárási halastó és a község közötti ter-
mészetvédelmi területen. A tűz szerdán, késő este keletkezett, Torba Csaba
nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség követ-
keztében. A tűz a község szélső házaihoz közeledett, tárolt nádat, kecskefarmot
és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. A tűzoltók a legmagasabb, 5-ös
fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő, 2 vízszállító, 2 terepjáró vett részt az
oltásban, azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Egész éjszaka
zajlott az oltás. A nehéz, ingoványos terepen – a nagy technikai készültség elle-
nére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni.
Vidra Tamástól, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől
megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett ál-
dozatul. Becsülni is nehéz, akkora a kár, hisz élőlények pusztultak el, élőhelyek
semmisültek meg, s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok visz-
szaállásához.
****
Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. irodaházának tetőzetét vitte le a március
1-jei vihar. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az iroda-
ház szomszédságában - szedték össze a tetőszerkezetet, melynek széttörött da-
rabjai kilenc új autóban okoztak károkat.
Ismeretlen értékeink IV.
A pándi löszkopár
A Tápió-vidék nyugati részének lösz-
dombjai között tartalmas kirándulást
tehetnek a természet kedvelői. Ezek
közül az egyik legnevezetesebb hely az
a kopár dombsor, amely Pánd község-
től délre emelkedik. A területen az el-
múlt időszakban egyre többször meg-
forduló kutatók egymás között csak
úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”.
A meredek, cipó alakú dombokra fel-
kapaszkodva páratlan panoráma tárul
elénk, tiszta időben akár 30-40 km-
re is elláthatunk. A tájképi értékeken
túl a csupasz löszoldalak számos rit-
ka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak
élőhelyül. Ezek közül ki kell emelni a
néhány éve felfedezett pannongyíkot,
melynek előkerülése nagy szenzáci-
ót keltett a zoológusok körében. En­
nek a fokozottan védett, apró hüllőnek
az egyik legnépesebb hazai állománya
él a területen. Igen értékes a növény-
világ is, melynek mutatós tagja az el-
fekvő szárú, hatalmas rózsaszín virá-
gokat hordozó parlagi rózsa. Sajnos
a pándi löszkopárhoz hasonló gyep-
területek (löszgyepek) kiterjedése az
egész Tápió-vidéken ma már alig 150
ha. Vigyázzunk rájuk!
Vidra Tamás tájegységvezető,
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
2008. március 13.
11 Hirdetések, közérdekű tudnivalók
SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
DR. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus
- sebészeti betegségek műtéti meg-
oldása szükség esetén kórházban
(sérv, visszér, epekövesség, arany-
ér vizsgálata)
- aranyér és egyéb végbélbetegségek
fájdalommentes, végleges, műtét
nélküli ellátása
- végbélrákszűrés
- benőtt köröm, ftymaszűkület gyó-
gyítása
- lábszárfekély és nehezen gyógyuló
sebek kezelése
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök 17-18 óráig.
NAGYKÁTA,
TEMETŐ U. 2., III. LH. FSZ. 2.
TEL.: 06-30-9653-856
JÁSZBERÉNY, ÁRENDÁS ÚT 13.
kedd: 17-18.00
A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja.
• IX. évfolyam  5.  szám.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
•  Kiadó:  Tápió  7  Bt.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasó-
szerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. - Simon Tamás
Tel.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe:
2760  Nagykáta,  Petőfi  út  5/b.  •  Tel./fax: 06-29/440-468, Rt.: 06-20/9138-415  •  E-mail:
tothferenc@monornet.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. 2750 Nagykőrös,
Örkényi út 13. Tel./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint.hu • Lapunkat terjeszti a
Lapker Zrt. és a kiadói hálózat. • Nyilvántartási szám: 2.2/6859/2000. • ISSN 1586-3204 
Stúdió:
2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.
Telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543,
06-209-844-447
E-mail címek:
geminitv@monornet.hu
5perctavkozles@monortel.hu
t-ma@monornet.hu
okor@monornet.hu
Adások:
szombat 17 óra, hétfő 15 óra,
péntek 22 óra 30 perc, T’-ma minden
pénteken 21 óra 30 perc (élő)
Az MTT képújság csatornáján.
Reklám- és referenciafilmek készítése
az Ön igényei szerint!
GEMINI TELEVÍZIÓ
Az ÖN médiakapcsolata.
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi
MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551
Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kóka Község Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet egy fő
műszaki, kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely
betöltésére
• Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség, büntetlen
előélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság,
• Előnyök: szakmai tapasztalat, „B” kategóriás vezetői engedély
• Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény szerint.
• A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), iskolai végzettséget igazoló
tanúsító okiratok fénymásolata,(az eredetit be kell mutatni a személyes
elbeszélgetésnél), telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez).
• A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 17.
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 25.
• Az álláshely betölthető: 2008. április 1.
A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve,
Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka, Dózsa Gy. u.1.)
nyújtható be.
Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon.
Jászberény, Nagykáta
és Farmos térségében
TERMŐFÖLDET,
TANYÁT
vásárolok.
Telefon:
06/30/456-96-86
A Magyar Vöröskereszt
térítésmentes
VÉRADÁST
szervez Tápiószecsőn.
Időpont:
2008. március 17.
12.30 – 17.00
Helyszín: Emeletes
Iskola Tornacsarnok
A TÁPIÓMENTI 2HETES
következő (fennállása óta a 194.)
száma
MÁRcIuS 27-ÉN,
csütörtökön jelenik meg.
A 2000. március 30-a óta működő
kisrégiós közéleti újság ekkor lesz
8 éves.
A lap webcíme:
www.tapiomenti2hetes.hu
Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket, Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. április 1-jétől átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági föld-
gázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hi-
vatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy
a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja ké-
sőbbre tolódott.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008. július 1-jei
piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló
új törvény tervezetét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzí-
téssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatko-
zó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.
A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szava-
toló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét.
A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja
2009. január 1-jére tolódott. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre
a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben vál-
tozzon a kihirdetett földgáz ára 2008. április 1-től: a lakossági fogyasztók eseté-
ben átlagosan 5,8, a nem lakosságiaknál átlagosan 5,2 százalékkal.
Az április 1-jei emelés egy átlagos, az ártámogatást igénybe nem vevő háztar-
tásnak – 1650 m
3
éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos
többletkiadást jelent.
Áprilistól változnak a földgázárak
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye
A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet,
amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a leg-
újabb Magyar Közlönyben jelent meg.
Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő, ebből 18 a me-
gyékben, négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében –
jön létre.
A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint –
március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. Ezt követően kerül sor a cégbe-
jegyzésre, majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül”
kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.
• A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapít-
ható meg. Ez magában foglalja a főváros IV., XIII., XIV. és XV. kerületét, to-
vábbá az aszódi, dunakeszi, gödöllői, szobi, váci és veresegyházi kistérséget.
• A budai pénztári terület része az I., II., III., XI., XII., XXII. kerület, továbbá
a budaörsi, érdi, pilisvörösvári és szentendrei kistérség.
• Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. Ebbe tarto-
zik a X., XVI., XVII., XVIII., és XIX. került, továbbá a ceglédi, monori és
nagykátai kistérség.
• Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. Ennek része az V., VI., VII., VIII.,
IX., XX., XXI. és XXIII. kerület, illetve a dabasi, gyáli és ráckevei kistérség.
Kijelölték a központi régió négy
egészségpénztárának területét
Elfogták a tolvajokat
Hónapokon át tartó nyomozás so-
rán került a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak látókörébe egy
főként tápiószentmártoni lakosokból
álló több fős társaság. A banda tagjai
megalapozottan gyanúsíthatók a kör-
nyező településeken elkövetett gépko-
csi és motorkerékpárok ellopásával, va-
lamint több hétvégi ház feltörésével.
Az eljárás jelenleg három elkövető
előzetes letartóztatása mellett folyik.
Rendőrségi gyorshír
Frontális ütközés Nagykáta határában
Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékün-
kön, így a 31-es számú főúton is. A ködben nem történt baj, a járművezetők
óvatosan vezettek. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.
Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta
lakott területén kívül a 31. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve sza-
bálytalanul előzött, s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által
vezetett Fiat személygépkocsival. A baleset következtében a vétlen Fiat személy-
gépkocsi vezetője könnyű, utasa súlyos sérülést, az okozó Peugeot személygép-
kocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.
Nagykátai Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzés
Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat
Füstmentes osztályok az iskolákban
Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kuta-
tásban, mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg élet-
módbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. A
2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipró-
bálás aránya 17%, míg a 11. osztályban a diákok 75%-a
már legalább egyszer dohányzott. A jelenleg rendszeresen
dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt, sajnos ko-
moly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének
növekedése, melynek egyenes következménye, hogy a ma
várandós nők egyötöde dohányzik, károsítva ezzel nem-
csak a saját, de magzata egészségét is.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Magyarország a vi­
lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. A
magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első
a világon. Kb. 28000 olyan ember hal meg évente
országunkban, akinek a halála összefüggésbe hoz-
ható a dohányzással.
Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális
Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008. év­
re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. A
program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8.
osztályos tanulói, mivel ebben a korosztály-
ban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. A
versenyben résztvevő osztályok vállalják, hogy
2008. január 15-től május 31-ig nem gyújta-
nak rá, havonta egy-egy feladatot is megolda-
nak. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok
feladata, az eredményt pedig havonta írásban jelen-
tik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. A feladatmeg-
oldásokért pontokat kapnak, és amennyiben betartják
a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ mun-
katársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik), a legtöbb pon-
tot kapó osztályok között a program végén a Regio-
nális Intézet 200.000Ft értékű jutalmat sorsol ki. A
versenybe Ecserről, Nagykátáról, Szentmártonkátáról,
Szentlőrinckátáról, Kókáról, Tápió szecsőről, Tápióságról,
Tápióbicskéről, Tápiószeléről jelentkeztek osztályok.
ÁNTSZ Monori, Nagykátai
Kistérségi Intézete
12
2008. március 13. Színes hirdetések
NYIRI-GRIFF KFT.
NYIRI-GRIFF KFT.
Ny¡z¡ M¡haIy TeI.: oð/¶o/yo¶-1¶¶¶
Beépitésre rendelést felveszünk. INGYENES helyszini felmérés, ajánlatkészités.
TAVASZI KANDALLO KALYHA
TeIegheIy: Tág¡ôszĎIĎs, Bata ut zð.
TeI./£ax: oð/¶¶/¶8¶-o¶¶
Bemutatôtezem:
CegIéd, Szécheny¡ ut 1. (H-P: 8-1¶ ôzá¡g}
Eztékes¡tés m¡ndkét heIyen!
www.nyiri-griff.hu
KandaIIókaIyhak széIes közđ éztékes¡tése nagy vaIasztékban ð-1z kW-¡g.
NYÍRI-GRIFF Kft.
www.nyiri-griff.hu
Nyíri Mihály 06-30/903-1577
e-mail: nyiri.mihaly@nyiri-griff.hu
A K C I O
GÖTEBORG 9 kW-os NEFTUN } kW-os FUN 6 kW-os
1o¶.ooo Ft qS.ooo Ft ¶o.ooo Ft

közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter. A három település – Szentmártonkáta.25%-os volt (országosan 50. vállalkozásokat támogató döntés. vállalkozói. innen nézve a 311-es út jobboldalán. hogy a népszavazás kapcsán még soha nem látott létszámban vettek részt a március 9. az a tény. megelőzve Tápió­ szentmártont (55.41%). évi Pest megyei ösztöndíjkeretének felosztásáról. Czerván György: Köszönöm Az egyszerű igazságok győztek Köszönetemet szeretném kifejezni a választópolgároknak. a Korpusz felé folytatódik a Művelődési Ház mellett halad el és jut el az alsós iskoláig. régiós és megyei átlagoknak. A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db. Pest megye 6. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbtanuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást. századi köveÚjszilvás telményeknek megfelelően. hogy győztünk. Fontos hangsúlyozni. és a mai napig közel 300 millió forint támogatást kaptak a települések önkormányzatai.49%). továbbá ezen túl is lehetővé válik. A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormányzatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1. Káva alig maradt le (55. ezzel fejlesztve az alapszintű és emeltszintű járóbeteg szakellátást. amely ebben az évben már jóval 200 fölé emelkedett – közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a napokban. Kóka Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállalGÉPFORG Kft. Egyszerű igazságok mellé álltunk és ezek az egyszerű igazságok győztek. és az elbírálásuk is megtörtént – mondta a miniszter. A részletes adatokat online oldalunkon keressék (www. március 11. Az Európai Unió által Magyarországnak biztosított források felhasználására 2007-ben 185 uniós pályázat jelent meg. A rendelkezésre álló összesen 3000 milliárd eurót meghaladó összeg felét pályázatokon hirdették meg. hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pályázatok születtek. hogy véget vessen a hazugság politikájának. Mondhatnánk azt.46%). hogy a magyarok felelőtlen és következmények nélküli világban akar­ nak élni. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre. hogy a KözépMagyarországi régió minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Sülysáp és Nagykáta (53.-i szavazáson és éltek a demokrácia által biztosított alkotmányos jogukkal. melynek ennek eredményeként több mint 500 milTámogatás Támogatási arány 35 145 744 Ft 80% 10 500 000 Ft 56 997 744 Ft 39 658 000 Ft 33 900 000 Ft Tám. Hasonlóan az országos részvételhez választókerületünk településein a választópolgárok 50%-a mondott véleményt a feltett kérdésekről és a résztvevők közel 90%-a mondott igent a kórházi napidíj. A Tápió-vidék települései között is csak kis eltérések vannak. Dabas. készítése a Vonnák Trans Kft-nél Sülysáp ­ Bonus Party Bonus Party Service Kft. hogy amit a kormány elvett az emberektől azt most a népszavazás visszaadta. Nagykáta eddig alacsony eredményességgel pályázott a különböző forrásokra. Szabó Krisztián pályázatíró. évre Pest Megye Önkormányzata 13. A megyei közgyűlés támogató véleményt fogadott el ezzel kapcsolatban. „B” típusúból 173 db érkezett. humánerőforrás képzése Service Kft. hogy a különböző pályázati csatornák az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg újra. hogy részt vesz a NFÜ pályázatán. A 2100 méter hoszszúságú. évben is szerződésben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. nem igaz hogy mindent eltűrnek. Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta. A nem voksok terén a legkisebb lélekszámú Káva az első mind a három kérdésnél. A lista másik végén Tápiószele szerepel (43. A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­ ségnek – mint a referendum kezdeményezőjének – az volt a célja a konkrét kérdések véleményeztetésén túl.2 Bursa Hungarica Népszavazás – regionális oldal 2008. öntödefejlesztés Szóró Ipari Kft. Dunakeszi. Szentlőrinckáta követi. Ezen belül a részvételi arány Úri községben volt a legmagasabb (55. és az idei pályázatok támogatására. Több mint 2600 pályázat Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. de számos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott. a „B” pályázatban érettségiző és állami. összefogást teremtsen és viszszaadja a magyarok önbecsülését. erősíti gazdasági potenciálját.-nél Kelefatex Bt. bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél. a legnagyobb igazság mégis az. hogy az ország győzött.42%). műanyag újrafelhasználásához szükGomba séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme REMATER Kft.61%) kapaszkodott még a „dobogóra”. Pest Megye Önkormányzata a 2008.tapiomenti2hetes. 2008. Tápiószentmárton. Az örömöket kissé beárnyékolja. nagyprojektek. illetve nem részesültek támogatásban kedvező hír. Sülysáp Setup Rendezvény Kft. hogy a fenti adatokban nem szerepelnek az úgynevezett kiemelt. számú választókerület 18 településén 60 184 polgár szavazhatott március 9-én. A kisrégiós átlagok megfelelnek az országos. 2. Szob. Sülysáp Eventrend Csoport Kft. A .98%) vetekedve. akik eddig nem nyújtottak be pályázatot. Népszavazás (Folytatás az 1. integrált nevelés-oktatásra való áttérés II. humánerőforrás képzése Setup Kft. hisz nagymértékben javítja közlekedésbiztonságot – mondta lapunknak a polgármester. hiszen milliós nagyságrendű tömeget mentettünk meg. Szentlőrinckátával (44. Ez jelentősen hozzájárul a kistérség fejlettségéhez. Pilis­ vörösvár és Gödöllő város. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint 2008. Tápiószele és Újszilvás leendő kerékpárútja már része lesz a leendő Duna-Tisza közi kerékpárútnak.) Látható. a CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es utat.801. Sülysáp Öntőprések beszerzése. ütem Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú Újszilvás Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között) Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is: Település és pályázó Beruházás A REMATER Kft. érdekében Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeFarmos inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer „3” ÁSZ Kft. A járóbeteg szakellátás fejlesztése a megyében A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közelmúltban pályázatot hirdetett annak érdekében. Köszönet érte mindenkinek. (MTI/Menedzsment Fórum) Kétszáznál több uniós pályázat . Az eddig kiírt pályázatokból hetvenet már le is zártak. Az igenek arányát tekintve Tápiószentmárton az első (92. humánerőforrás képzése Eventrend Kft.44%) és Szent­ mártonkátával (44.71). hogy a magyarokkal mindent el lehet fogad­ tatni. Most tehát ünnepelhetjük az ország győzelmét. Az eredményből kiderült: nem igaz. – Mindez óriási jelentőségű fejlemény Tápiószele életében. immár 200 felett van a kiírt pályázatok száma. Ezek közül jelentős a vállalkozókat. Támogatást az idei évre is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami.95%). aki segített ebben. hetekben. gépbeszerzése Tápióság Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése Bartucz Sándor Jól halad Magyarországon az uniós források felhasználása.és a leszakadó rétegek tehetséges gyermekei tovább tanulhassanak az egyetemeken és főiskolákon. vizitdíj és a tandíj eltörlésére. Tápiószele mintegy 57 millió Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán kerékpárút építésére. Veresegyház. Nagykáta és Úri sem nagyon maradt le. hogy a térség legnagyobb települése és központja. A részvételi arány 50. Település Beruházás Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske NapköziotthoTápióbicske nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. Tápiószecső A Gazsi és Gazsi Kft. ünnepelhetjük az egyik legrégebbi demokratikus alapintézményt. hivatalos közbeszerzési tanácsadó Kerékpárút Tápiószelének (folytatás az 1. hogy kistérségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a bíráló bizottságok. oldalról) Mint pályázat összesítőnkből kitűnik. Szentend­ re. kozásfejlesztési projekt Nagykáta Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt. 2008. Azok számára. Kilenc megyei település önkormányzata – Abony. valamint Érd megyei jogú város – jelezte szándékát. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­ kül) 306 támogatott pályázat született. s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent. Kovács Ferenc polgármestertől megtudtuk: a beruházás 71 millió forintba kerül: a 14 millió Ft önerőt már tartalmazza az idei költségvetés. a Népkertnél kezdődik majd és a Farmosi úti iskoláig tart.. akik ezen túl is jogosultak az ingyenes egészségügyi alapellátásra. bár számos pályázat még bírálat alatt van. melyek közül számos szintén érinti térségünket. nem igaz. hu). A kerékpárút a nagyközség Tápiószőlős felőli végén. hogy a közép. CATERPILLAR 236B típusú Gazsi és Gazsi Kft. Sülysáp. Nagykáta A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke TakaNagykáta és Vidéke rékszövetkezetnél Takarékszövetkezet ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment Nagykáta rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való felVonnák Trans Kft. és örömteli hír. oldalról) Lapunk megjelenésekor már aligha tudunk új adatról beszámolni a népszavazás kapcsán. és ezek új lehetőséget teremthetnek a fejlesztésekhez.Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton kilenc megyei település is részt kíván venni. Gomba és összességében Tápiószecső került még az érmesek közé.000 Ft-ot különített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére. a népszavazás győzelmét és nyugodtan mondhatjuk azt. Az Oktatási.1 méter széles út két sávján közlekedhetnek a kerékpárosok a település központjába és az iskolába. A Tápiónál a meglévő gyaloghídon kel át az út. március 13. 16 505 000 Ft 800 000 Ft 24 891 000 Ft 4 629 000 Ft 16 329 600 Ft 1 000 000 Ft 9 663 750 Ft 9 471 750 Ft 9 705 750 Ft 12 897 000 Ft 3 565 000 Ft 4 797 000 Ft 90% 80% 80% 80% Támogatási arány 30% 50% 30% 30% 70% 50% 75% 75% 75% 30% 30% 30% lió forint összértékű beruházás valósulhat meg. Czerván György országgyűlési képviselő Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az utóbbi napokban.

Idézünk a miniszter válaszából. hiszen már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden évben visszatérnek. amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fáradalmai után. UTAZÁS kiállításon a látogatókat február 28. A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Az újság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni ezt a nagyberuházást. osztályos tanulók és Csengery Gábor színművész. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang készülékkel gyarapodott az intézet. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket. Minden adat számítógépbe kerül. az eddigiekhez képest is egyre bizonytalanabbnak tűnik. • SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban tartják a hivatalos ünnepséget. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket.5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fejlesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt. Kérdés. utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős kedvezményekkel a 31. Vannak olyan rendelések.. (. a víziközmű szervezésével megbízott cég vezetője és Kocsi János. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­ sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint 2007 végén fejeződtek volna be. évfordulóján • KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Művelődési Ház színháztermében. Nádai Tamás. • TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivatalos ünnepség • TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja. 13 millió forintba kerülő készüléket vásárolni. • TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az ünnepséget. nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett. A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebbről a ceglédi. Szakközépiskola és Kollégium tanulói. de ez jórészt betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is. Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság. várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő megemlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű térségeinek látogatottsága évről évre nő. pl. március 13. ahol két gépre van szükség. aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja. Példaként többek között a gödi Pólus Palace-t. Szűcs Lajos (al­ só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turisztikai. hogy a kezdeti nehézségek után – különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése. A 25 munkaállomásból jutott a tüdő.” Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szennyvízkezelési projektjének is. majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál folytatódik az esemény. A beugró összeget. majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban. Romániából Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány. háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. hogy „mikorra várható az első ka­ pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”. – A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk. „A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a 1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­ ségével zajlik. (. A négy nap alatt ezúttal valamivel kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években. • NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség. illetve a betegek ellátása. lényegében a készülék használata révén – mondta dr. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás közel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén. ahol pontosan tisztáznak minden még nyitott kérdést. hogy ott van-e. A megye európai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott. Az ünnepi műsor után a hagyományos fáklyás felvonulás következik.. A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklődtünk: valamennyien úgy vélik. akiknek jelentős részét a vidékünkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki. A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. – Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is szerepel. díjakat is adnak át. kezelhető. amikor 15-20 beteg vizsgálatára van lehetőség. a kardiológia vagy pszichiátria.. régiói.) Az átvilágítás során a KEOP IH az Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­ állapította. Salibáné dr. Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a kiállításon. Amennyiben a társulás vállalja a felté­ teles közbeszerzést. a társu­ lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta. valamint a tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot említette. az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­ gére várható. így – ő határozottan ezt tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt. Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklődött írásos formában. a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból törlesztjük. mikor kerül pont a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére. a víziközmű társulás szervezése az elhatározott ütemterv szerint kell. valamint Kovács Norbert projektvezető a nagykátai lakossági fórumon. megszűnik a kartonozó.. ezek közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bizottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­ mányzati és területfejlesztési miniszter. békés környezet és a jó levegő”. Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hamarosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmekről. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet. hogy nagy­ projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­ bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak 2009 végére várható. majd örömmel konstatálták. (Földvári Gábor – Megyei Sajtó) Ünnepségek az 1848. aki hozzátette: bizonyos átál­ lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával. Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Nagykátán is megszűnhet a kartonozó (folytatás az 1. megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrastrukturális és 6. dicséretet) Dr. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni. Tekintve. Ez a minimum feltételek részét képezi. a mintegy négymillió forintot alapítványi pénzből fedeztük. Kisrégiónk. majd a 2. a nagymér­ tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. hogy a megye különböző geopolitikai hely­ zetű. Nagykáta polgármestere.2008. hogy haladjon. év első felében kerülhet sor. a horvátországi tenger-melléki fennsík megye. Pap Terézia alpolgármester mond. Magyarország tájai. hogy valóban nincs is ott. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő kiterjesztését. Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési képviselő azon kérdésére. Jelenleg egyhetes a várakozási idő. Dr. Az elnök hangsúlyozta. s fel fog gyorsulni az adminisztráció. így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre utazni szív. a németországi ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány. melyben folyamatosan növekvő részt a magánszektor vállal magára. a turisztikai beruházásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a térségbe koncentrálódik.). ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket használt... oldalról) Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápióvidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégiós víziközmű társulás szervezése. Az elmúlt hetek intenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma tisztázódott. hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom. valamint Dudás Zoltán zenész adnak ünnepi műsort. amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­ buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás. (folytatás az 1. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén 15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába. a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot. Közreműködnek a Damjanich János Gimnázium. a zsámbéki és a ráckevei kistérséggel lehetett megismerkedni.. a Tápió-vidék 3 A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a kiállítás első napján.) (Beharangozónk nem teljes) Öt földrész ötven országa. érrendszeri. (. március 15-i forradalom 160. ami egyszerűen kiegészíthető. arra reáli­ san 2009.) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint a projekt benyújtása 2008. mikor kerül ki egyáltalán Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat. Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban. a visegrádi Thermál Hotelt. illetve megoldódott. Ez azt jelenti.. a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály Általános Iskola énekkara. természeti és kulturális látványosságaival. és március 2. a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta: a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak megfelelő információk alapján született. évben nem lehetséges. Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. számítógépek tárolnak minden adatot.” Kocsi János. Társi Tünde főorvosnő (képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon. a dabasi. Szakértők szerint – a Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel Mikor kerül Brüsszelbe a szennyvízkezelési projekt? Nagy Sándor. mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápióvidéken.és idegondozó intézeteknek is. A végleges megvalósíthatósá­ gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­ jére volt ütemezve. oldalról) Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. ennek kapcsán laudációt (ajánlást. egy külső raktárban helyezzük el. hogy hosszabb távon az intézet nem tudta volna fizetni. . ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be kistérségünk a Tápió-vidék. ami azonban még nem föltétlen jelenti azt. Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő minisztériumi illetékesekkel. A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal keresték fel érdeklődők. hogy a projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá. mert mint mondják „vonzza őket a nyugodt. a tápióvidéki. Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés kapcsán is felkeresték standunkat.

Kimagaslóan teljesített: • Kőműves szakmában – I. A találkozónak és beszélgetésnek nem titkolt célja többek között az is. hogy a mindenkori kormányzat nemzetpolitikai céljainak megvalósítása során milyen mértékben számít és épít mozgalmunkra. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának – dísznövény. Ráadásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta. amikor az e téren legsikeresebb kezdeményezés. A szobafestők versenyfeladata tantermek kifestéséből állt.. Működésének külső feltételei jórészt attól függnek. TI Az ipari iskolások szalagavatójáról A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ (DPM-TISZK) tanulmányi és szakmai versenyt hirdetett a partneriskoláiban tanuló végzős diákok részére azzal a céllal. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. akik közül az utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban Keglevits Miklósra szállt át . osztály csapata. Szabóné Szarvas Edina. földrajz. hogy ráirányítsa a figyelmet a városi helytörténetihonismereti tevékenység gondjaira.” kiragadott idézetnek az a szerepe.. a Központi Képzőhelyen. ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­ szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket. míg a 20. A nagykátai honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti 2hetes weboldalán (www. Elsősegélynyújtásnál 2. Hogy valahol otthon legyünk benne. Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. március 25-én „A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. A „szakosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott 10 -10 cikk valamelyikének lényegét.. vala­ mint a Tápiómenti 2hetes c. amely a produkciókat szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. Dinnyés Tamás és Gödöny Tamás • Szerkezetlakatos – I.. „A honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. szobafestők és a szerkezetlakatosok versenyeztek. kedden 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­ zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. kedden 16 órai kezdettel a Városi Könyvtár helytörténeti kutatótermébe várja egy beszélgetésre mindazokat. szőlő. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarországon.. A zökkenőmentes lebonyolítást követően. egy ágyúlövésnyire. Egy­ koron a Kátaiaké volt. Minden érdeklő­ dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. március 13. Verseny volt ez a javából! Az események 13 szakmacsoportban. A beszélgetés vitaindítójaként az elmúlt évek történéseit és folyamatát bemutató. Első ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Összefogja. Honismereti nap Nagykátán „. Szeretnénk. hagyományőrzés” rovatában olvasható. eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért.. Kóber Katalin. ha ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna. Az iskolánkból benevezett 50 diák szép eredményt ért el. Az előbbivel szemben fekszik. A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­ sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő). A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból. A Nagykátán rendezett meg- A szalagtűzés hagyománya szerint. hogy az intézmény emlékét megőrizzék. A Művelődési Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150 végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. akik az utóbbi években maguk is tollat ragadva próbálták bemutatni településünk múltjának egyegy szeletét. Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg. közösségé formálja a hagyományosan magyarságismeretnek nevezett tudományágak (történelem. a nagy kiterjedés mi­ att nevezik így.” A most idézett sorok Bél Mátyásnak (1684-1749) „Pest megyéről” c. amelyen 7 kategóriában mi is részt vettünk. kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot a honismereti munka céljai és eredményei. február 2-án. A végén aktivity jellegű feladatokat oldottak meg. folyóirat. a díjkiosztó ünnepség február 20-án volt Cegléden. Héjjáné Guth Zsuzsanna..” Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007.és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapata március 25-én. A felvétel hátsó sorában Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok. születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. így profitáltunk is munkájukból. (fenti képen) II. A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Nagy­Káta. A gyerekek Azért vagyunk a világon. zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítménynyel lett első. A jelenlévőket Király Józsefné ügyvezető igazgató köszöntötte. az elvégzett honismereti munka és a jövőbeni feladatok számbavételének ünnepi alkalma.tapiomenti2hetes. Iskolánkban a kőművesek. a Káplár Béla vezette hagyományőrző csapat városi elismerése jelzi a sikereket. (TI) . Az I. Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény) és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). hogy tartalommal töltse meg a folyóirat – mely sokat tesz a helytörténeti cikkek közlésével a mozgalom ébrentartásáért – helytörténeti állandó rovatát.tapimenti2hetes.. kertész technikusnak talán ha százan tanulnak évfolyamonként. elsősegélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damjanichból. néprajz. Palla László. akiket érdekel a honismeret. Sztehlik Ádám. Bél Mátyás nevéhez fű­ ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első. és valamennyien jutalomban részesültek.hu internetes folyóirat „Helytörténet. április 4-én avatták Nagykátán. február 27­én kelt felhívása. Vígh Imre. Gulyás János. továbbá Baja előtt. Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta maradásra a közönséget. műemlék-és természetvédelem) hivatásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz bevezetőjében a Honismereti Szövetség felhívása. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg. hogy Bél Mátyás – kit a mozgalom szellemi elődjének tekint – mindenkori születésnapja a Honismeret Napja országos ünnepe legyen. A Mátray Gábor Általános Iskola Történelem. a kisrégió központja 2008. február 27-i ülésén döntött úgy. Itt ha­ sonlóan bőséges a gabonatermelés. különböző helyszíneken zajlottak 2008. folyamatosságáról beszélni. „Legyen ez a nap egyúttal számvetés. a 25 éve alakult Nagykáta Barátainak Köre városvédő egyesület jubileumára készülünk. nyomtatásban is megje­ lent helytörténeti leírása. nyelvészet.hu). mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. több kötetben 1735-42 között napvilágot látott művéből valók. századra általánossá vált. hogy nem előzmények nélkül való e mozgalom hasznosságáról.” Basa László Meghívó A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy. miután a gyümölcstermesztésről mindent tudott. gyümölcs. Lőrincz Adriennt. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. méltatva az intézményvezetők versennyel kapcsolatos tevékenységét. március 25-én. A két évforduló. **** A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet. helyezett lett Tóth Tamás (lenti képen) III. Koch Róbert Felkészítő tanárok: Fehérvá­ ri Károly. „Szeretnénk. Nagykátai kertésztechnikus tanulók országos sikere Kiskőrösön (folytatás az 1. Pesti Zoltán. felügyelték. Ezután a színpadra lépő tanulók színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Tasi Ilona. Hajnal Sándor • Számítástechnikai programozó – II. ugyanazon a mezővonulaton napkelet felé.. felkészültségüket. Fejes Jánosné. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50. irodalomtörténet. hogy az ugyanazon szakmabeliek összemérhessék elméleti és gyakorlati tudásukat. mely a www. Az ipari iskola is kiválóan szerepelt 50 éves az intézmény A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul mérettetést Dér Attila igazgató. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. sikeresen. alkalommal szervezett jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damjanich János Gimnázium. Pl. de annak jelentős mértékben kiszolgáltatva dolgozik. III. a zsűri munkáját.. A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos hazai csapat. Tamási Áron I. Bél Mátyás művéből vett idézet Nagykáta első nyomtatásban megjelent helytörténeti bemutatása. 1993. Különösen aktuális ez napjainkban. A Honismereti Szövetség elnöksége 2007. Rárics István • Nyomdatechnikai ismeretek – III. Héjjáné Guth Zsuzsanna. megelőzve a 2. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. Ezután jöttek a különböző villámkérdések. Vona Ferenc. oldalról) A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. lett a nagykátai 10. helyzetelemzést megkísérlő gondolatsort készítettünk.4 Nagykáta. A szerző az adatgyűjtést a településeken 1728-33 között végezte. A produkciókat Zsigmond István szakmai vezető értékelte. és Rigóné Csontos Gabriella igazgatóhelyettesek szervezték. azt.” Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata szervezett honismereti tevékenységének keretet adó Magyarország Felfedezői Szövetség országos szervezet első tagjait 15 éve. az egészséges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikkeiből kellett felkészülniük. „A honismereti mozgalom a napi politikai irányultságaitól függetlenül. Honismereti Nap Nagykátán 2008.

Sakk / Tápiószele III. március 2-án a nagykátai Művelődési Központban. nklibr@monornet. Délután négyre megérkeztek a családtagok is. Kari József. sokszor vigasza és éltetője. Ámor nyila / Adamecz József. szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. találkozzunk jövőre is! Alsó képünkön: Macskák – Tápió­ szentmártonból ***** Nagy sikerrel zárult a nagykátai Városi Könyvtárban az egy hétig tartó Játékos tudomány. miután a böllérek kellőképpen felbátorodtak a kötelezően elfogyasztott pálinkától. Tápiószentmárton II. vidám és hasznos együttlétre is mindenképpen. Sok közöttük az asztalos. A műfaji megkötöttség is hiányzik. március 10-én TÁPIÓBICSKÉN. hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás nyomán ennek a fesztiválnak. a vacsora a mulatsággal együtt az éjszakába nyúlt.a Gratulálunk a díjazottaknak és segítőiknek! A közönség jól szórakozott. A falunkban több helyszínen. A nagycsoportok zenés bemutatója igazi színházi élményt nyújtott mindannyiunknak ezen a vasárnap délutánon. Mozaik oldal 5 A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága (péntek délután-szombat és vasárnap) megrendezi a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓMENTI TÉRSÉGI JELMEZVERSENY 2008. szombaton a tápiószecsői Damjanich János Művelődési Házban a Felső-Tápiómenti Lukács Elemér. A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén – más érdekes események mellett – II. a nagy varázsló / Tápióbicske III. Nagykáta Váci Mihály Ált. Incze Sándor. Iskola Nagycsoport: I. barátkozási alkalmat is. Tápiószele 2760 Nagykáta. március 13. aki erdélyi család sarja. kolbász. hanem farmosi gyerekek is ellátogattak hozzánk. gondolkodtató. Nagykáta Váci Mihály Ált. A következők értek el helyezést: Egyéni: I. Elnöke maga a polgármester. Az erdélyiesen és a szecsői módra elkészített hurka. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­ ső képünkön) II. amely lehetőséget adna a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra. s mint mondja. A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint szép díszleteket és jó hangulatot. a disznótor főszervezői Erdélyi Magyarok Egyesülete és az Ofella Sándor Alapítvány. A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete tavaly az évvégén alakult meg másodszori nekifutásra. Egyelőre valamennyien Tápiószecsőn megtelepedett erdélyiek. Vasárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a program. E-mail: nklibr@freemail.és nagygyerek próbálhatta ki az érdekes.nagykata-konyvtar. 442-805 Fax: 06/29/442-805.hu www.hu május 23-24-25-én A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye „Illike” Kulturális Fesztivált Tápiógyörgyén. Pulikutyák / Boros Andrea. A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.hu Disznótoroztak az erdélyi magyarok és a hagyományőrző táncosok Hagyományos disznótort tartott március 8-án. Nagy Zoltán ált. Tápióbicskei kiállítás kiállítás nyílt 2008. Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat a tápiószecsői művelődési ház. A kiállítás megtekinthető március 20-ig.főzőverseny” is lesz moriczjozsef@rubicom. nem okozott gondot a kóstoló csomagok összeállítása. amelyet a művészetek általi tisztelettől áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére. Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot. A nézőtér zsúfolásig megtelt a kísérő családtagokkal. ő az egyik utolsó mohikán ebben a különleges szakmában. tehát: – vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar mind szívesen fogadandó.hu. Boros Dániel. Piroska a farkasban / Székely Eszter. mi készül az Ön által szelektíven gyűjtött hulladékból! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5-én Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek Már szervezik A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér. Megtudtuk: az egyesület vállalta és teljesítette is a művelődési ház színháztermének felújítását. Szentmártonkáta II. Iskola III. amely e tevékenységek bátorítója. Strucc / Simon Csaba.bertalan@damjanichmuvhaz. Iskola III. bútorkészítő. a Földváry Károly Általános Iskolában. Óz. Madai Zsigmond vezetésével aztán egész nap serény munkát végeztek a résztvevők. s hívják várják soraikba a környező települések erdélyi magyarjait. A két civil szervezet közösen vásárolt egy 120 kg-os disznót: a szerencsétlen pára már kora reggel kés alá került a ház udvarán. s a Tápió-vidék gazdagítására! Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken: Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060. Információ: 29/448-114 e-mail: lesti. de Kari József például bútor restaurátor. szervezetten rész vesznek a települési rendezvényeken. akik javarészt a fővárosba járnak dolgozni. isk. érzékcsalódást okozó játékokat. „HULLADÉKBÓL TERMÉK” Nézze meg és győződjön meg róla. A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15. s csak rossz idő esetén kőfalak között. 10 kiscsoport és 34 egyéni. Tápiószele • Ötlet díj: Falra hányt borsó / Gyetvai Mátyás. Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen látott szereplők. Szekeres Elizabet. Nagykáta Váci Mihály Ált. Király István Józsefné igazgató országos Gyertek. Iskola 1. Kályha / Molnár Péter. töltött káposzta. Nemcsak nagykátai. Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja. Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága „mangalica . Pékasszony és a kemence / Maró Gréta. színpadon. Láthatatlan nő / Földes Előd.2008. többnyire szabad téren. a szervezetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 pártoló tagja van. Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099 A műfaj. flekken az utolsó darabig el is fogyott. A fellépő egyének és együttesek amatőrök. A zsűri nehezen döntött a sok ötletes. pedagógusokkal. Mintegy ezer kis. illetve csoportvezető pedagógus jött el a kistérségi döntőre. Dózsa Gy. Túró Rudi / Tápiószele • Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Bence. út 15/A Telefon: 06/29/440-089.Iskola Kiscsoport: I. 52 sorszámot kellett kiosztani az indulóknak: 8 nagycsoport. elmés játékok című interaktív kiállítás. Szentlőrinckáta • Különdíj (Bátorság díj): Elvis Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Váci Mihály Ált. de boldog. igazgatója: 06 53 383-017. összesen 231 gyerek.hu . közben persze megadták a módját a reggelinek. de a diskurálásnak is. szép jelemez láttán. Nagykáta Váci Mihály Ált. a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével. A háromnapos rendezvény május 10-én. Az elnökhelyettes Márok Sándor.

5 1230 Ft/db 51.0 x 2. Tel. Tel.5 11268 Ft/db 30.6 3066 Ft/db 25.0 x 1.25 x 2.0 x 1.9 5.0 x 2.0 5172 Ft/db 18. 2766 Tápiószele. 3000. javíTáSoK KáTa-ParKeTT Kft.5 1350 Ft/db 60.hu • E-mail: tapiometall@axelero.0 691 Ft/db 48.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343 Megújult üzletünkben nagy választékban és folyamatos akciókban kaphatók: Keresse hirdetésszervezőnket. valamint az esztétikus építészeti megjelenés! Régi fatokba is! Időjárás és UV álló./fax: 06-29/444-017.5 3372 Ft/db Háromszögalakú 38. 2760 Nagykáta.3 x 2.: 29/444-094 Nyitva tartás: K-P: 8:30-17.03 m 7596 Ft/db 33. Vn. Veka 3-5. elhízás Dohányzásról való leszokás és egyéb betegségek kezelése RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig Bejelentkezés szükséges a 06-29-444-744 telefonszámon.07 m) 3558 Ft/db 28.bútorlapok .2 (7.5 2112 Ft/db 49 x 43.7 x 2. Bajcsy-zs. (Piac mellett) Tel. Kossuth Lajos úti üzletsor rheumatológiai és akupunktúrás magánrendelés MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Nagy választék 12 féle típusból! Fenstherm 2000.0 x 1. sínek stb. Szo: 8-13 Nagykáta. Mátyás király út 51. lakkok ¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép. (a művelődési ház mellett) AGATHERM Bt. rákóczi krt.30 www.350 Ft-tól amíg a készlet tart! Cím: Nagykáta.05 32. ¤ ParKeTTa KiviTeLezéS! ¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már 1. műhely tel. ízelítő árainkból: Nyíló ablak 90x150 Nyíló-bukó ablak 120x150 Nyíló erkélyajtó 90x210 Bejárati ajtók (A Szakorvosi Rendelőintézet mellett.0 x 1.0 x 1.3 x 2.5 m 3444 Ft/db 33.356 Ft 96.0 x 1. 19.5 6. Dózsa Gy. Gáz.MDF bútorajtók .0 x 2.0 1338 Ft/db 48. Rehau 3-4-5 kamrás stb.: 06-53/380-211 www.agatherm.szerelvények: * kivetőpántok * élfóliák * fióksínek * vízzárók * fogantyúk Bútor.0 x 3. Gyóni Géza út 13.8 1992 Ft/db 88. Várjuk szíves érdeklődésüket! Nyitva tartás: munkanapokon 8. 3. kiegészítők. Simon Tamást.5 2323 Ft/db C-szelvény 38.5 6300 Ft/db 38.5 5694 Ft/db A megadott méretek mm-ben értendők.: 29/444-670 mobil: 30/529-6291 Láng György Tel.12 m 33.0 x 3. ahol követelmény a kiváló hang.00 –16.0 2970Ft/db 45 x 45 x 45 x 2.3 x 3.és hőszigetelés.0 738 Ft/db 48. Megyaszai Sándor rheumatológus főorvos Mozgásszervi betegségek kezelése TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA Szénanátha. ¤ Ragasztók. március 13.3 x 4./fax: 06-53/380-085 Tel.0 6780 Ft/db 5322 Ft/db 22.0 4374 Ft/db 14. Alkalmazhatók minden építőipari technológiában.9 1162 Ft/db 60.0 5958 Ft/db 28. TÁPIÓMETALL . út 19.900 Ft 30% kedvezmény egész évben! az árak az áfát és a kedvezményeket tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét Bútorkészítés. a felsoroltakon kívül nagyon sok más méretű anyag is van raktáron.826 Ft 34.2 x 2.0 3714 Ft/db 65 x 65 x 65 x 2.0 x 1.6 Színes hirdetés 2008.net Műszaki Kereskedelmi Kft.7 2424 Ft/db 60.: 20/598-90-38.hu Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat! A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm Hegesztett acélcső Hegesztett acélcső 13.tapiometall.7 3204 Ft/db 60.3 x 2.0 6. Dózsa György u.0 x 2. út 5.25 x 3.8 3294 Ft/db 25.0 x 0.0 x 1.0 x 1. GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját! Dr. tel.0 1806 Ft/db 60. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta.00-ig. 2760 Nagykáta.7 x 2. A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.0 x 1. üzlet tel.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet. ingyenes helyszíni felmérés Üzletünkben kaphatók: .konyhai munkalapok . Nagykáta. ¤ Laminált padlók új színekben Új KoLLeKCiÓK! ¤ Szalagparketták ¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól ¤ Szegélylécek.és szerelvényüzlet 2760 Nagykáta.hu GERGELY BÚTORIPARI KFT.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK. Folyamatosan érkező tavaszi-nyári kollekciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Tel.0 876 Ft/db 48.3 x 1. polírgép stb.2 1704 Ft/db Mh.0 x 2.0 x 1.5 x 12 x 3. mobil: 06-30/228-9890 Nyitva tartás: H-P: 9-16.0 2076 Ft/db 18.6 3906 Ft/db 17.5 4338 Ft/db 48.3 x 2.6 5016 Ft/db zártszelvény 40. a Vasútállomással szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban) 24.7 x 2. acélcső 5214 Ft/db 33.8 3306 Ft/db Úszókapugyártáshoz 35.: 06-29-442-344.9 x 4.427 Ft 33. Farmosi út 23/a.9 6840 Ft/db 30.7 x 2.

Növényeink államilag minősítettek. kék áfonya. JÁRDALAP. számú főút Budapest felőli végén.01 .390 Ft/tábla-tól • Zsindely több színben (bitumenes) 1. Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal rendelkező ÁLLÁSHIRDETÉS • üzletvezetőt • szakácsot • pultost • felszolgálót Elvárások: • Szakirányú végzettség • Min. és 2008.hu Fax: (36) 1 297-3622 Tel. barkácslécek • Fa nyílászárók.sztistvankiralyvendeglo. BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR! Favorit 21’ Kerti Centrum ajánlata Szent István Király Vendéglő Nagykáta.dalnokiakademia-tapiosag.hu 29/443-884 Nyitva tartás: hétfő-csütörtök és vasárnap: 12-22 péntek: 12-23 szombat: 12-23 E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo. Agria. LEMOSÓK. Perczel M. *Akciónk kizárólag a 2008. 06-30/249-6283. díszalma-. Asztalfoglalás: VETŐMAGOK. körte-. 03.: 20-983-5442 Az akció időtartama: 2008. MŰTRÁGYÁK DÍSZFÁK: vérszilva-. Kondor. István király út 19. szilva-.03. egres.490 Ft/m2-től • Lambéria. konyhalányt • Karbantartót Nyári munkára 16. ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől induló labdarúgó­ osztályaiba. március 13. akkor itt a helyed. km-nél) Tel.2008. Szo 8-13. tetőablakok • Hullámpala. 138. 06-30/249-6285 .hu ill. Ha 1997­2002 között született fiú vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz. március 31 között a Budapest Bank Nyrt. bitumenes hullámlemezek • Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok Térjünk a lényegre. március 01. meggy. Vas 8-12 www. 06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es telefonszámokon. Színes hirdetés 7 ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA. hárs-. TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON! BETONOSZLOP AKCIÓ: 1. barka fűz-. MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra. életévüket betöltött diákok jelentkezését is várjuk. gömbszivar-.31. Cím: Nagykáta 2760 Szabadság tér 12. tünetmentesek! Kóstolja meg új tavaszi ajánlatainkat! Üdülési csekket elfogadunk. fűz-.390 Ft/db Cím: Nagykáta. cseresznye-.favorit21kft.000 Ft/m3-től • Kikindai cserép 120 Ft/db • Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m2-től • OSB lemezek minden méretben 2. kajszi-. Az akció a készlet erejéig tart.hu Honlap: www. Ady Endre út 0462/2 (31.hu Akarsz komolyan focizni és tanulni? Ráadásul mindezt egy helyen? ozási állalk n kisv yisso N ámlát ro sz mik a Budapest Bank Nyrt Nagykátai fiókjában és egy 2 000. Alma-. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással: • Takarítót. őszi-. ÚTSZEGÉLY.atw. Felvilágosítás és jelentkezés: www. ZSALUKŐ. Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő elérhetőségeken: Email: bom@t-online. Desire fajták NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK. szőlő. Nagykáta tábla mellett) Telefon: 06-29/444-739.2008.és diófa. Nagykáta.-Ft-os COOP vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg*! Már fiatalon európai elitcsapatok ellen játszhatsz. (utalványok darabszáma 37 ). májusfa PÁZSITRÁCS. hajópadló. DUGHAGYMÁK. josta. AJÁNLATA • Baumit hőszigetelő vakolat rendszer • Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól • Fenyő fűrészáru 38. OSZLOPZSALU. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17.: 29/442-503. ribizli. (311-es ceglédi út 3. Jelentkezési határidő: 2008 április 30.

. Részletesen nem akarok erről a segítségkérésben fontosnak tűnő eszközről írni (a gyakorlat majd eldönti életképességét). Káva. nekem igazán szükségem lehet rá! Reménykedtem.. a Külügyek Bizottsága elnökeként számos amerikai elnök. Nem tudok segíteni. Ő ilyen. Végül szót ad érzéseinek: Ne haragudj.kézműves játszóház . március 22-én. a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója. illetve a kaliforniai Berkeley Egyetemen folytatott tanulmányai révén szerzett diplomát. abban Tom Lantosnak nem kis szerepe volt. Lelkesen beszélek új terveimről.iparművész. Ungvári Tamástól tudjuk. Találkozót kérek.. le- Dudás Sándor rovata közbenÚTközben Elgondolkodtam: az ember alapvetően önző lény. ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai és külföldi művészbarátaikkal. A magyar nyelven „Áldozatok és túlélők” címmel megjelent visszaemlékezésből tudjuk. Újszilvás. mind a színészek játéka. a zsidómentő svéd diplomata erkölcsi elismerését megszervezni. • Kókán az idén is megrendezik a helyi borversenyt. A vásártéri iskola képe 1918-ból való. miben hibázik az új dolog? Így vagyok most a Helpbox-szal. mikor először értesültem róla.gportal. a művek címeit. majd azt követően a hagyományos borfesztivált (mindkettő jubilál: 10 évesek). . Maradjunk annyiban. mérlegel: kell(ene) ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro kontráz: igényeihez viszonyítva. Az egyesület vezetője. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjtemény III. Munkahely kellene. március 13. A borfesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és környékbeli nagyközönség irányába. mert élnek hallássérültek itt szűkebb hazánkban. Magyarországon nem kevesen bírálták – természetesen jobbról – amikor pl. milyen volt a nagykátai „fogadtatás”. Szkeptikusan hallgat. végül is nem a papír. Hogy egy kistérségi folyóirat is felsorakozik a méltatást végző vezető sajtóorgánumok sorába. nem mindenhol igényelhető! Például a Tápiómenti 2hetes által „terített” 21 település közül is csak 16-ban. Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába. külpolitikai elemző.farmosielegy. százhúsz cigaretta. látni a dokumentumjátékomból készült filmet. pár év múlva annyi.kézművesek bemutatkozása . című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban. Tápióbicske ­ Simorka Sándor . töredelmesen bevallom.. Ez az oldalfúrás. Vagy mégse temessek? Bízzak egy továbbfejlesztett változatban? Egy hallástól függetlenített. Játsszunk el egy pillanatig a gondolattal: mi lett volna. hogy egy kivételes képességű és aktivitású ember példamutató demokratizmusát. A kiállításon megtekinthetők: ­ Balogh Gyula . 1928. Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. A részletes program a www. Hogy a világ ma olyan amilyen.. 1944-ben maga is Wallenberg védlevelének köszönhette. A X. Következetes demokrataként minden olyan esetben szót emelt a magyar érdekek védelmében. a Tápió mentén. Barátom szerint nagyszerű mind a megírás. A „nagy” tévékben is megállná helyét.. Teltmúlt az idő – egyre fúrta oldalam a kíváncsiság.. amit már csak özvegye vehetett át. A kiállítás 2008. ha marad lelkesedésedből.hu oldalon található (majd) meg. Gyermekkori barátjától. (Sajnos.és vörösbor kategóriákban). Sok mindent mondhatnak. ahol a Washingtoni Egyetemen. a kortárs művészethez. február 11-én 80 éves korában elhunyt a legbefolyásosabbnak tartott magyar származású amerikai demokrata párti politikus. A kiállítást Hudra Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. amelyhez tartozol!” Petőfi nekem azt tanította – válaszoltam –. hogy barátja miként szökött meg Kátáról. Jelen méltatás kereteit szétfeszítenék külpolitikai állásfoglalásai.netlib. Lantos Tamás az ország 1944-es megszállása után antifasiszta diákmozgalmakban vett részt. A szomorú eseményről annak idején minden USA-beli és magyar országos lap beszámolt.. *** Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró barátomat kirúgták a havi lap szerkesztőségéből. de mégis konokul táplált reményeim. ha csak rólam lenne szó! Egyáltalán: hány sorstársam él. miként kísérték őket a csendőrök a vásártéri iskolába. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adományképeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs Adományok a városnak Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült) Gyűjtemény. az USA politikáját befolyásoló tetteinek elemzései. akkor gondoljunk arra. Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c. Helpbox-szempontból fehér folt: Tápiószőlős. hogy miként indultak a szerelvények a Keletiből. Káva ­ Papp Bálint György . hanem a papír vélt hasznosítása tart össze bennünket: az írásszenvedély. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ nyitvatartási idejében. A „kiképzés” a község határában ásott vízelvezető árkok képében jelentette a hazafias kötelezettség teljesítését. József Attila azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét.) Nagyszerű találmánynak gondoltam. pl. Képviselőként első dolga volt Raoul Wallenberg tiszteletbeli amerikai állampolgárságát kiharcolni. Beszélünk: tartjuk a kapcsolat. miniszter támaszkodott véleményére. hiszen szórólapok tudatták. vizuális módon működtethető jelzőrendszer kifejlesztésével. Monor ­ Lázár Zsuzsa .előadások www. szombaton 17 órakor a tápiószelei Művelődési Házban. ha Lantos Tamás nem szökik meg a nagykátai táborból.. . Rejtő Jenő.gyermek programok . Basa László TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ • III. altatók. amikor akár a romániai falurombolás vagy a szlovákiai Benes-dekrétumok ügye sértette szülőföldjét. nyári munkáiból válogattak a művészek. szabadidő a Tápió-vidéken 2008. 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba. hogy nagy szellem is csúful végezheti fegyverek között. Nem hosszú. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. és alája: ettől eddig élt. Magyar Hagyományok Napja Farmoson – a Húsvét jegyében 2008.koka. az üzleti életben sikerrel folytatott tevékenysége alapozta meg hírnevét. Való igaz nem hosszabbították meg a szerződésem – jelez vissza. oda lyukadt ki: vajon tudnám-e – hallásképtelen – hasznát venni? Hiszen ha valakinek. akkor több mint valószínű. Annak idején. Amikor Ungvári arról ír. A zsidó férfiakat munkaszolgálatra felkészítő nagykátai bevonulási központ működését Andy Krauss: Sacrifices and survivors c. A magyar miniszterelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével akarta kitüntetni a nagybeteg politikust. s ahogy mondják: a remény hal meg utoljára. Ez a szép név az Önkormányzatok által támogatott ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást fedi. 2000-ben kiadott könyvéből.festőművész. Tom Lantos következetesen harcolt a magyar érdekek érvényesítéséért.hu címen is.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit.. hogy a Magyar Köztársaság leghívebb tengerentúli barátját veszítette el halálával. Megnézem a filmet – tényleg elégedett lehetek! Dedikálom könyvemet. hogy neki születése alapján joga van ezekben a kérdésekben véleményt formálni. ismerősök is alig-alig szembesülnek itt a Tápióvidéken? De – könyörgöm –. Los Angelesben kiadott könyvéből ismerjük. a magyar nemzet nagy támogatóját lettünk volna kénytelenek nélkülözni. a szenátus tanácsadója. hanem a környékbelieket is.szobrászművész. Örvendetesnek tartotta a városvezetés hozzáállását a kultúrához.grafikus. Új könyvemet pár hete megígértem neki. Örkény István és társaik ugyancsak Murai Lipót „birodalmából” transzportáltattak a Don-kanyarba. fényjelzéssel vagy valami más. mindösszesen 17-20 perces játék. Bénye. Nem becsülték magukat – életükkel mintha azt sugallnák: minél előbb túl az árnyékvilágon! Az Erdőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely kiállítása Nagykátán 2008. ahová szerénységem is gyakorta publikál. A borverseny főként a szakma – a helyi szőlő-és bortermelők – eseménye. Nagykátához fűződő epizódja adja meg a magyarázatát. Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban 2008. A www.. ne adj’ Isten. hanem Lantos Tamás életének egy. április 5-től 20-ig. Ez volt a „felkészülés” a keleti frontra. Fájó gondja: ezzel megélhetésének 75%-át elvesztette. DVD-n. Ő szervezte meg Wallenberg és Kossuth szobrának a Capitóliumban való felállítását. cserébe az erdőszőlői iskolaépület használatáért. front poklából nagyon kevés „muszos” került haza élve. Azt hiszem. be kell lássam: temethetem. miként aludtak a földre terített szalmán a tantermekben. Gomba.nagykata-konyvtar. vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen. hogy a keleti gyen az a szent korona visszaadása. február 1-jén Budapesten született zsidó fiú életében – miként oly sok sorstársa esetében – korán meghatározó lett a történelem. rosé. ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyezség alapján ajánlják fel a városnak. Hosszasan sorolja az okokat. hogy a Pozsonyi úti védett házakból a nyilasok nem hurcolták el. A kiállítást megnyitja Gócsáné Móró Csilla.8 Emlékezés Tom Lantosra Kultúra. Amerikaiként is úgy gondolta. 14 terminuson keresztül volt tagja a kongresszusnak. Rögtön „beugrott”: „Híred és neved maradjon? Hol? A nép is elvész.. Tom Lantos. annak nem holmi nagyképűség vagy aránytévesztés. A borversenyre március 31-i kell leadni a borokat (fehér-. úgyis mennem kell egy helyre. hogy valamikor 1943 körül az alig 15 éves Tamás SAS behívót kapott Nagykátára. a világ sorsára gyakorolt nem kis befolyását. Számomra kérdések kérdése ez! Avagy: mit akar egy olyan igazán kisebbségi. Sebestyén Zoltán elmondta. Szalajtok egy e-mailt. szót emelt Csurka színrelépése. sok társához hasonlóan engedelmeskedik az embertelen hatalomnak . ugyanígy a www. akinek problémájával hozzátartozók. ahová 18 órára várják nemcsak a helyi érdeklődőket. A kiállítás megtekinthető 2008. 62 éves. a műszaki és egyéb feltételeket olvasva. Most. majd 1945 után kommunista ellenes szervezkedések közreműködője. hogy leírják neved. A megbeszélt napon találkozunk.hu • KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel nyílik tárlat április 5-én. . Káva. mindjárt magára fókuszál. Hosszú éveken keresztül egyetemi közgazdaságtan-professzor. „2hetes”-ünk is hírt adott róla. vagy csak szeret tisztába lenni a dolgokkal? Ha valami újdonságot megtud. 1980-ban San Franciscóban választották meg képviselőnek. kétségek közt bár. Mit tanított neked Petőfi? Cseppet se bántódtam meg. melyeket az Er­ dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. Kókai Borfesztivál április 12-én lesz a Kókai Sportcsarnokban. És Ady? Mondjam? De ezt már barátom sorolja: napi öt liter bor. vagy a rendszerváltozás idején az amerikai politika figyelmének keletre fordítása. És elhozni.

Dunakeszi 25. Csámpai Gyula Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője A legdinamikusabban startoló. a zöld környezet. Fejős Pál nagykátai lakos. ellenkező színűs futó végjá.Pásztor Máté 1608 dönt. így nincs szükség vándorlásra. de papíron erősebb ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2. szombat. Gyömrő 27 7. melyről elismerően nyilatkoztak. Tápióságon és Bükön rendezett tornákra.-09. hogy a hazai fogathajtók közül Bárdos György. Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők felkészültségét. Társi Miklós. Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség. március 13. Maráczi Ernő 2156 .Szabó László 1994 . pot szerzett.és fél órás csatában. tornákon szerepelnek a sági fiatalok. forduló 03. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p 16. Miklós pedig gyaloghátrányos. és tudás szintet figyelembe véve akár egyéni képzésre is lehetőség nyílik. Bozsik egyébként a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult jogorvoslatért. Juhász Lász­ ló és Kecskeméti László után most a nagykátai lakos Bozsik József kapta meg. Fülöp Sándor. amely igazi márka húsvét előtt a piacon. így akár heti 15-20 órában. három vereség 16. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal. Nagykáta 34 4. illetve telefonon 06/29/465-884 Tóth Gábor iskola igazgató. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszönhetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat be a budapestii csapat munkájába. szervezett keretek között. (utolsó) Nagykáta 5p Következik: 17. 15. hatóságilag engedélyezett állapotban vannak. aminek folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús. Czuk Henrik csapatai és a Dal­ noki család.00 • Farmos – Galgahévíz • Tóalmás – Valkó • Szentmártonkáta – Dány • Vácszentlászló – Tápióbicske . Szerettünk volna egy szoros győÉlő Élő zelmet aratni.Gyepesi István 1748 . a szövetség létesítményeinek ingyenes látogatására jogosítja fel. Labdarúgó Pest megye I. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p 8. A 2007/2008.Gulyás Attila 1985 0:1 Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel. Kitüntetés a Parlament Vadásztermében A Fejős Hús a legdinamikusabban fejlődő magyar cégek között A Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága február 5-én a világ legjobb hajtóinak adható kitüntető oklevéllel ismerte el Bozsik József több évtizedes sportolói teljesítményét. Törökbálint 34. forduló március 22. mint például a Barcelona. Az iskola parkban találhatók a focipályák is. dalnokiakademia-tapiosag.osztály Tavaszi rajt: három csapat. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p 5. Ro-La csoport Vasárnap itt lesz a tavasz 14. a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője Pásztor Máté óriási csatában. – Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk. február 28-a óta a Fejős Hús Kft.08.5 3.5 Erdőkerteshez látogatott. tanácskozásának. fordulójában Magabiztos győzelem Erdőkertesen Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok. de Szilveszter 1419 0:1 utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. 16.5-7. amint erre lesz pályázati lehetőség. fordulójában az utolsó helyezett. magas színvonalú képzésben részesülnek a gyerekek. 15:00 • Diósd – Kóka • Tápiószecső – Őrbottyán • Nagykáta – Pilisvörösvár 18. a 2006/2007.5 /sz/ /sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott.Tóth Barnabás 1989 1:0 tovább folytatva a bravúrsorozatot Szakály Balázs 2123 . Ez afféle VIP belépő. de nevezhetjük a világszövetség díszpolgári címének is. hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Stuttgart. évi Pest megyei III. Nem szólva sportolói jó hírének súlyos megsértéséről. tavalyelőtt még Attila tovább folytatta remek sorozatát. szabadnapos A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács csapat Tamás. a Lázár testvérek. évi teljesítménynek. A Fejős Hús Kft. betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába. **** Bozsik nagykátai díszpolgári címének visszavonásával több országos lap (Népszava. A napközis rendszerű képzés végén tanult. A cég árbevétele ugyanis 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot.Agonács Zsolt 1997 dönt.hu weboldalra. Mint Fejős Páltól megtudtuk.5 pont 2. nehezen megítélhető állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5 A bajnokság állása: 1. ami duplája a 2004. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal szegélyezett kastélyparkban található. fejlődő magyar cégek rangsorában szerepel 2008.Farsang Árpád 1730 0:1 tékban húzta ki döntetlenre.22-23. márc.00 • Tápiószőlős – Pánd március 23. s megpróbáljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak az ügyvezető igazgató. Szigetszentmárton 18 /sz/ 11. osztályú felnőtt bajnokság nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása 14.15-16. Következő számunkban ezekből szemlézünk majd. Manchester United. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás koordinációs és fizikális felkészültséget.Babér Balázs 1896 .Ács Tamás 1750 0:1 az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból. Szitár Lali újból felnőttet vert Fodor Gergő 1653 .Nyámádi Attila 1942 0:1 még nem verték meg. Sport-mozaik 9 Bozsik József a nemzetközi szövetség díszpolgára névvel ellátott jelvény jár. őrölték. labdarúgó edző tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme.Mészáros Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán. A csapat így tartja dobogós helyezését. stb. Társi Dr. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. 15. vasárnap. Dunaharaszti 39.) is foglalkozott az elmúlt napokban. A tervek elkészültek. Az életkori sajátosságokat. A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival. (vas. Ellenfele meg is jegyezte a végén. Százhalombatta 25 /sz/ 9. Szentendre 29 /sz/ 5.vúros döntetlen körüli eredményt elérni. A családi vállalkozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezetővel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést. 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula akadémiavezető ad felvilágosítást. hogy így Várhegyi Miklós 1991 . Rangját jelzi. Ezek a csapatok visszahívásra kerülnek Magyarországra. látogasson el a www. Nyámádi A következő fordulóban a nagyon erős.5 /sz/ 8. és hozták a kötelező győzelmet.) 15 óra • Tápióbicske – Szentmártonkáta • Dány – Tóalmás • Valkó – Farmos • Galgahévíz-Tápiószőlős • Pánd – Úri • Vácszentlászló – Tápióság 15. Vác 28 /sz/ 6. Farsang Árpád. ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni. évek eredményének elismeréseként kapta az oklevelet. ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. visszavágott ellen. az tudja. Ehhez képest egy magabiztos siker született. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p 11. vágóhidat. • Érd – Nagykáta 1-0 • Kóka – Üllő 0-5 • Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0 Tabella: 1. A labdarúgás kiemelt óraszámban kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára. Bayern München. forduló 03. forduló 2008. illetve ez fordítva is igaz. több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett utánpótlás tornákon. Az oklevél mellé egy olyan Dalnoki Akadémia Tápióságon A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok indítását tervezi általános iskolások részére.M. A két időpont között 2005-ben közel félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem.Társi Miklós 1929 dönt. 15:00 • Újlengyel – Sülysáp • Tápiógyörgye – Albetrirsa • Péteri – Tápiószele Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt: 1. a jól felszerelt tantermek és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődését.NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy brafelének a tavalyi vereségért.2008. Bozó Pál 1617 . E filozófia jegyében készül – sok más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka. edzett nebulók térhetnek haza családjaikhoz. Agonács Zsolt „szalonremizett”. forduló 03. 16. ság 6. Farsang Árpád és Ács Tamás fo. Farkas József 1976 . Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p 14. Erdőkertes 14. mert aggályosnak tartja Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésének és eljárásának törvényességet. Mészáros Szilveszter. stb. 15:00 • Kóka – Délegyháza • Tárnok – Tápiószecső • Gödöllő – Nagykáta Labdarúgó Pest megye II. forduló 03. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét. A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthatja háttérbe a tanulást. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban. Nők Lapja. amely hordozóját a nemzetközi szövetség minden rendezvényének. kozatosan fölénybe került. Az akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújtanak európai szintű képzést és verseny lehetőséget. Érd 25 10. feldolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vállalkozás tovább akar fejlődni.

tavaly 796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. Nyílt. melynek előkerülése nagy szenzációt keltett a zoológusok körében. melynek széttörött darabjai kilenc új autóban okoztak károkat. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják. azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. művelődési 24 S ház útvonalon. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­ vetyélni növényi értékeinket. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jöhet létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban. Tápiószentmártonba riasztották őket.) rejtvényének (A természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése: Bársony István • NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső) 15 41 20 16 7 23 36 25 5 28 10 22 30 14 32 1 34 12 18 27 40 . szombat. A tűz a község szélső házaihoz közeledett. s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok viszszaállásához. és Önkénteseknek köszönhetően kiépült békaterelőkerítés megakadályozza. fal. ázó. akik elkezdték vándorlásukat a Nagy-Nádas felé. A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Globális Magbank megnyitása a Spitzbergákon. iromány. te. Sok helyen tetőt bontott. késő este keletkezett. A szép lányok örömére. utas.30 – 9. adó. ahol a mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is őriznék. kér. ar. hogy pontosan hol és Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogamikor várják a szervezők a békamen. nótám. lencse. Nyílt. ezért több intézmény összefogá­ sával létrejön a Pannon Génbank. Honbékára klikkelve – találhatnak infor. En­ nek a fokozottan védett. Nyílt. Ezek közül az egyik legnevezetesebb hely az a kopár dombsor. majd olvassák össze a számozott négyzetek betűit. őrnagy nagykátai parancsnoktól. illetve az úgynevezett vad rokon fajokat is.tapiomenti2hetes. márci35 V us 29. művelődési ház útvonalon. a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk lecsippenteni. A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a farmosi barna ásóbékákat. kovich múzeum. A tűzoltók a legmagasabb. limit. oktatás. számunk (2008. rád. Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa26 2 lu – Tápiószele. • BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. Tápióbicskére. akkora a kár. A meredek.szedték össze a tetőszerkezetet. hogy az állomány annyira egységessé válik. ingoványos terepen – a nagy technikai készültség ellenére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni. 2 vízszállító. Egy globális katasztrófa esetén ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon. ág.30 – 8. Ezért fontos megőrizni a többi fajtát. hatalmas rózsaszín virá- gokat hordozó parlagi rózsa. A Pannon magbankról „Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel.és Növénykert. apró hüllőnek az egyik legnépesebb hazai állománya él a területen. és. bankár. mert csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti. néhány éve felfedezett pannongyíkot. számlája. Egész éjszaka zajlott az oltás. Becsülni is nehéz. Tápiószelére. Évi. eljött végre. A tűz szerdán. a göbölyjárási halastó és a község közötti természetvédelmi területen. akik a www. és át kell szállítani az út • Aranyszarvas (Kincsem) 50 kmtúloldalára. Tápiószecsőre. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Lángolt a nádas Farmoson Február 28-án..hu portálon – középen a lu – Erdőszőlő – Tápióbicske. • HELYES MEGFEJTÉS: 3. bá. lám. tárolt nádat. fákat döntött az útra vagy villanyvezetékre. irodaházának tetőzetét vitte le a március 1-jei vihar. majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik. illetve az Aggteleki Nemzeti Park is. adomány. Vidra Tamástól. IBM. kecskefarmot és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. életünk. szó. víg. alázatos. Az is nyilvánvalóvá vált. művelődési ház útvonaNémeth András. Blaskozni az érdeklődőknek. Eri. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett áldozatul. hisz élőlények pusztultak el. Ezek közül ki kell emelni a Lángolt a nádas. sző. rút. ár. se. Torba Csaba nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség következtében. Itt a fő veszély. magázom. A pándi löszkopár A Tápió-vidék nyugati részének löszdombjai között tartalmas kirándulást tehetnek a természet kedvelői. anyagi. hogy ma már a termesztésben használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek. Sajnos a pándi löszkopárhoz hasonló gyepterületek (löszgyepek) kiterjedése az egész Tápió-vidéken ma már alig 150 ha. a tápiószelei intézet vezetője szerint a biztonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert. a Fővárosi Állat. nevezéses rendezvény 29 44 31 A Természetbarát Klub országos ki­ S írásban is szereplő nyílt túráinak egész 9 Á éves programját megtalálják honlapun­ 39 17 G kon (www. es túra 2008 március 29.ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep tőket. vetélkedő. hogy a kétéltűek feljussanak az útra. Igen értékes a növényvilág is. cipó alakú dombokra felkapaszkodva páratlan panoráma tárul elénk. ahol a világ magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából tárolnak majd mintát. élőhelyek semmisültek meg. parázslott a nádas Farmoson. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány további létét is biztosíthatnák.hu) TÚRAAJÁNLÓ Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa Locsolóversike Itt a húsvét. Útvonal: Kisfatapiovidek. . A régi fajták eltűnésének fő oka. táv. Hervadt virág lesz már holnap. nemez. zenekar. saláta. melynek mutatós tagja az elfekvő szárú. 2 terepjáró vett részt az oltásban. ahol többségüket elgázolnák a gépjárművek.nol. 5-ös fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő. A pályázatról idén augusztusra-szeptemberre várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. Rajt: 6.30 Tápiószele. szombat. február 14. Honvéd emlék3 mű – Tápiószentmárton. „Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért” alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népszabadság. tombolt az Emma Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül – vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar középeurópai tombolását. A területen az elmúlt időszakban egyre többször megforduló kutatók egymás között csak úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”. Ehhez a munkához lehet csatlaRajt: 7. értékeink 2008.30 8 43 4 Tápiószele. Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga. (a teljes cikk visszakereshető: www. Művelődési Ház. március 13. Vigyázzunk rájuk! Vidra Tamás tájegységvezető. szombat. Mert a lányok szép virágok. A kerítés tövében leásott vödrökben kuksoló békákat minden reggel össze kell gyűjteni. Illés. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000 béka menekült meg a gázolástól. ételek. A nehéz. Illatos víz illik rájok. április 2-ig (szerdáig). Írják be az ábrákba a megadott szavakat.. Útvo­ 13 45 nal: Kisfalu – Hajta part – Erdőszőlő – Tápióbicske.30 Tápiószele. **** Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. – Tápiószele. cserepet tört a szél. Rajt: 7. konyak. ív. útközben kereszteznék a 311-es főutat.Az elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként regnáló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállításában szerepet kapna a soproni egyetem. hivatás.10 Ismeretlen értékeink IV. levele. március 29. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az irodaház szomszédságában . A tájképi értékeken túl a csupasz löszoldalak számos ritka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak élőhelyül. Az ehhez szükséges négyszázmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium adná. óh.00 – 8. mint vadon élő növényvilágunk. el. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárítják. amely Pánd községtől délre emelkedik. Kit húsvétkor nem locsolnak. nevezéses rendezvény • KINCSEM 40 km-es gyalo33 gos teljesítménytúra 2008. mációkat arról. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak két nap alatt. kazamata. csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett. kell egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták előkészítésére. vigasság. Főként Kókára. Viszont a Tápió-vidéki természetvédőknek.– Strandfürdő – Kincsem Lovaspark Ürgés – Boga42 19 38 A ras – Kisfalu – Tápiószele. oldal) 2008. nevezéses rendezvény • KINCSEM 25 km-es gyalo21 gos teljesítménytúra 2008. hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja.hu/archívum) 37 Megmenekült az első tízezer béka Farmoson Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmentőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrökben. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes) években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók. tiszta időben akár 30-40 kmre is elláthatunk. Művelődési Ház. hiszen a Baradlabarlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védettségű részére kerülnének a minták. hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség.véd emlékmű – Tápiószentmárton. Az ábrába beírandó szavak: alapít. Kókán kémény is ledőlt. Holly László. hívá. Útvonal: I Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő 6 11 G – Tápiószentmárton. TTE lon. cs.

a járművezetők óvatosan vezettek. hogy a ma várandós nők egyötöde dohányzik. és XV. Simon Tamást.2 százalékkal. 3. Időpont: 2008. valamint több hétvégi ház feltörésével. ÁNTSZ Monori. gödöllői. ÁRENDÁS ÚT 13. Telefon: 06/30/456-96-86 8 éves. KUTI LAJOS Stúdió: 2200 Monor. havonta egy-egy feladatot is megoldanak. Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kutatásban. szobi. dunakeszi.. melynek egyenes következménye. Örkényi út 13.00 Helyszín: Emeletes Iskola Tornacsarnok VÉRADÁST Áprilistól változnak a földgázárak A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS DR. továbbá a budaörsi. Hirdetések.) száma csütörtökön jelenik meg. továbbá az aszódi.2 százalékkal. illetve a dabasi. sajnos komoly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének növekedése.. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére.1. A magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első a világon. négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében – jön létre. Nagykátai Rendőrkapitányság. fitymaszűkület gyógyítása . LH.  szám. monori és nagykátai kistérség. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzítéssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatkozó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.. az ártámogatást igénybe nem vevő háztartásnak – 1650 m3 éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos többletkiadást jelent. s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által vezetett Fiat személygépkocsival. 2008. FSZ. Az április 1-jei emelés egy átlagos. Tel. hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott.végbélrákszűrés .:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta. míg a 11..(az eredetit be kell mutatni a személyes elbeszélgetésnél). rákóczi krt. III. • Előnyök: szakmai tapasztalat. A ködben nem történt baj. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve szabálytalanul előzött. Bűnmegelőzés A Magyar Vöröskereszt térítésmentes szervez Tápiószecsőn. Kb.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe: 2760  Nagykáta. TEL. az eredményt pedig havonta írásban jelentik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. január 1-jére tolódott. törvény szerint. továbbá a ceglédi. kerület. XXI.. ebből 18 a megyékben. Nagykátáról. NAGYKÁTA.. 28000 olyan ember hal meg évente országunkban.benőtt köröm. III. március 17.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasószerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. de magzata egészségét is. 2760 Nagykáta.. akinek a halála összefüggésbe hozható a dohányzással.lábszárfekély és nehezen gyógyuló sebek kezelése Rendelési idő: hétfő. és XIX. Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008./fax: 06-29/440-468.tapiomenti2hetes. Ebbe tartozik a X.. A versenybe Ecserről. A banda tagjai megalapozottan gyanúsíthatók a környező településeken elkövetett gépkocsi és motorkerékpárok ellopásával. Tápiószecsőről. március 17. Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint. március 13. büntetlen előélet.és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint! GEMINI TELEVÍZIÓ Az ÖN médiakapcsolata. erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi). osztályos tanulói. mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. aranyér vizsgálata) . károsítva ezzel nemcsak a saját. proktológus . életév betöltése. április 1-től: a lakossági fogyasztók esetében átlagosan 5. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az. amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a legújabb Magyar Közlönyben jelent meg. Dózsa Gy. hétfő 15 óra. Gáz.aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes. utasa súlyos sérülést. XX. Kókáról.  Petőfi  út  5/b.hu okor@monornet. év­ re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. így a 31-es számú főúton is. • Az álláshely betölthető: 2008.hu Adások: szombat 17 óra. pilisvörösvári és szentendrei kistérség.2008.: 06-20/9138-415  •  E-mail: tothferenc@monornet. Ezt követően kerül sor a cégbejegyzésre. visszér. XII. Szentlőrinckátáról.: 06-30-9653-856 JÁSZBERÉNY. • A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben változzon a kihirdetett földgáz ára 2008.8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak. hogy Magyarország a vi­ A TÁPIÓMENTI 2HETES következő (fennállása óta a 194. Az eljárás jelenleg három elkövető előzetes letartóztatása mellett folyik. VII. • Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe.. kerületét. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent. 12.hu • Lapunkat terjeszti a Lapker Zrt. Sebész főorvos. . Nagykátai Kistérségi Intézete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kóka Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet egy fő műszaki. gyáli és ráckevei kistérség. Ez magában foglalja a főváros IV.. Szentmártonkátáról. Rt. Pf..hu 5perctavkozles@monortel. A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint – március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. A feladatmegoldásokért pontokat kapnak. A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szavatoló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét. a legtöbb pontot kapó osztályok között a program végén a Regionális Intézet 200.. végleges. epekövesség..000Ft értékű jutalmat sorsol ki. péntek 22 óra 30 perc.hu t-ma@monornet..hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. Tápióbicskéről. Kijelölték a központi régió négy egészségpénztárának területét Elfogták a tolvajokat Hónapokon át tartó nyomozás során került a Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozóinak látókörébe egy főként tápiószentmártoni lakosokból álló több fős társaság.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet. TANYÁT vásárolok. iskolai végzettséget igazoló tanúsító okiratok fénymásolata. a nem lakosságiak átlagosan 5. Tápióságról. majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül” kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK. került. mivel ebben a korosztályban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. érdi.  •  Tel. kerület. március 30-a óta működő kisrégiós közéleti újság ekkor lesz Jászberény.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás •  Kiadó:  Tápió  7  Bt. XVII. kedd: 17-18.) nyújtható be. január 15-től május 31-ig nem gyújtanak rá.. 2750 Nagykőrös. Reklám. közérdekű tudnivalók 11 Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat Füstmentes osztályok az iskolákban lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. hogy 2008. 06-209-844-447 E-mail címek: geminitv@monornet. Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta lakott területén kívül a 31. • ISSN 1586-3204  . A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve. a nem lakosságiaknál átlagosan 5. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok feladata. • A pályázat benyújtási határideje: 2008. évfolyam  5. kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely betöltésére • Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség. XIII.Simon Tamás Tel. u. 8. július 1-jei piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló új törvény tervezetét. A lap webcíme: www.hu Láng György Tel.sebészeti betegségek műtéti megoldása szükség esetén kórházban (sérv. VI. és a kiadói hálózat. műtét nélküli ellátása .30 – 17. u. csütörtök 17-18 óráig. osztályban a diákok 75%-a már legalább egyszer dohányzott. 18. magyar állampolgárság. április 1-jétől átlagosan 5.. • IX. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008.hu Rendőrségi gyorshír Frontális ütközés Nagykáta határában Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékünkön. VIII. • A budai pénztári terület része az I. Ennek része az V. XXII. • Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. A versenyben résztvevő osztályok vállalják.8. Ez lehetővé teszi. 88/a Levélcím: 2200 Monor-2.2/6859/2000. és amennyiben betartják a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik). és XXIII. Kossuth L. A 2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipróbálás aránya 17%. Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő. Tápiószeléről jelentkeztek osztályok. váci és veresegyházi kistérséget. • A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz. április 1. Tel. XI. A baleset következtében a vétlen Fiat személygépkocsi vezetője könnyű. Nagykáta és Farmos térségében A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet.00 Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Keresse hirdetésszervezőnket. MÁRcIuS 27-ÉN. A jelenleg rendszeresen dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt. TEMETŐ U. javíTáSoK A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja. Mátyás király út 51. A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja 2009. „B” kategóriás vezetői engedély • Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. az okozó Peugeot személygépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett. • A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapítható meg. TERMŐFÖLDET.. telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez). IX. 2. XIV. XVI. II.: 06-29-442-344. Nagyon fontos megemlíteni. Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon. március 25. • Nyilvántartási szám: 2. A 2000. évi XXIII. T’-ma minden pénteken 21 óra 30 perc (élő) Az MTT képújság csatornáján. 2. 06-209-362-543.. XVIII. Telefonszámok: 06-29-413-511. A program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8.

hu Nyíri Mihály 06-30/903-1577 e-mail: nyiri.nyiri-griff.12 Színes hirdetések 2008.hu . március 13.hu www. NYÍRI-GRIFF Kft.mihaly@nyiri-griff. www.nyiri-griff.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->