Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 5. szám, 2008. március 13.

A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta,
Szentlőrinckáta, Pánd, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápióság, Tóalmás, Újszilvás, Úri.
ORCHI DEA VI RÁGÜZLET
Lakos Sára
Nagykáta, Petőfi út 2.
Tel.: 29/442-968
2008. március 13. Krisztián, Ajtony, 14.
Matild, Paulina, 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK,
16. Henrietta, Herbert, 17. Gertrúd, Patrik,
18. Sándor, Ede, 19. József, Bánk, 20. Klaudia,
Hubert, 21. Benedek, Bence, 22. Beáta, Izolda,
23. HÚSVÉT, Emőke, 24. HÚSVÉT, Gábor,
Karina, 25. Irén, Írisz, 26. Emánuel, 27. A lap
6. számának megjelenése
CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁGOK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, KERÁMIÁK, SZÁRAZ
ASZTALI- ÉS FALIDÍSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
a mogúju|t M11 to|ofon-díjcsomagokka|.
Sogítünk kivá|asztani az Ön számára |ogmogfo|o|6bb díjcsomagot! Hívja a 1229-ot, órdok|6dj6n ügyfó|szo|gá|ati irodáinkban, vagy korosso fo| a www.monorto|.hu-t!
na és |épze|d e|, hogy a||or azt mondta ne|em, hogy a |o||éganô|e is próbá|ta már, de egyá|ta|án nem o|yan, mint ahogyan mesé|i|, és szerinte so||a| hatásosabb, és szerintem én is |i íogom próbá|ni, mond|u| a listi szerint nem |éne, mert so|ba is |eru|,
meg amúgy sincsen erre szu|ségem, de amúgy nem is ezt a|artam e|mesé|ni, hanem azt, hogy a mú|t|or a ]ut|a mesé|te, hogy a húgána| a barát|ána| a barát|a, a|i egy i|yen nagyon vicces pasas, mond|a a mú|t|or, hogy meg|érte a barátnô|e |ezét, és
|ideru|t, hogy úgy vo|t, hogy egy adag sa|át szedésû gomba e|íogyasztása után |érte meg a |ány |ezét, amiben vo|t mérges is, azt hittem, biztos |órházba |eru|t, megi|edt, és tudod, úgy i|edtében intézte a |ány|érést, de nem, mert |épze|d, az úgy van, hogy a
mérges gombána| |étíé|e hatása |ehet, az egyi| hogy nagyon beteg |esze|, eset|eg rosszabb, a mási|, hogy ha||uciná|sz, na hát ve|e az történt, hogy megette a gombát, aztán röhögôgörcs |özepette meg|érte a |ány |ezét, na mit szó|sz. ]a meg még azt a|ar-
tam e|mondani, hogy mi vo|t a mú|t|or, ami|or végu| is nem |ötté| ve|un|, azóta is ezen nevetun|. Kon|rétan az történt, hogy lgy sétá|gattun| a barátnômme|, ami|or oda|épett hozzán| egy íú, a|ine| a |eze te|e vo|t paplrra|, pont mintha szóró|apot osztana.
le|ém nyú|tott egyet, és azt mondta. ado| ne|ed is, hátha érde|e|. Késôbb megnéztem a paplrt, és az vo|t ra|ta, hogy szia, ez és ez vagyo|, szeretem a zenét, b|ab|ab|a, és ha meg szeretné| ve|em ismer|edni, a||or itt a számom...nem hittem e|, hogy i|yen
van, de |átod. kandizo| ve|e he|yettem` ]a|, tudod, hogy csa| vicce|e|... Na mindegy. Szóva| a listi szerint nem |e||ene íogyó|úráznom, de én azt hiszem, hogy mégiscsa| íogo|. Mi` Szerinted se |e||` Á, ezt csa| úgy mondod. ligye||, te mit gondo|sz errô| az ú|
sorozatró|` He||o, szia. leri|ém, te vagy az` Hát |épze|d e|, mi történt ná|un| tegnap este 9 után! Nem, bocsánat, azt hiszem 10 óra vo|t már. Szóva|, |ér|e| szépen az történt, hogy |imentem a |ertbe meg|eresni a |utyát. L|ég nagy sár vo|t oda|inn, de gyorsan
visszamentem a gumicsizmámért, mer nem a|artam összepisz|ltani a papucsomat. Na, szóva| |imentem a |ertbe, hogy meg|eressem ß|ö|it, de seho| nem ta|á|tam. ßenéztem mindenhova, ahová csa| tudtam, még téged is ma|dnem íe|hlvta|a|, hátha
|áttáto| arraíe|é, mert tudod, e|ég gya|ran e|csatango| és a||or napo|ig vissza se |ön. Lgyszer egy hétre szö|ött e|, á||ltó|ag Cyöngyösön is |áttá|, de meg|ett aztán. Szóva|, ho| is tartottam` ]a, igen, a |ertben |eresgé|tem, és tény|eg mindent át|utattam
utána. vár|á| csa|, nem is 10 óra vo|t, azt hiszem mégis csa| 9 után |ehetett, igen, mert em|é|szem, a||or |ett vége tv sorozatna|. 1e, tény|eg nem zavar|a|, mert bármi|or vissza tud|a| hlvni bennete|et. Le most is ío|ytathat|u|, ha gondo|od. ln|ább |ésôbb`
=rleaf\]degf\`YlbY
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel: 20/598-90-38, műhely tel: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, Ingyenes helyszínI felmérés
Üzletünkben kaphatók:
• konyhai munkalapok • bútorlapok
• MDF bútorajtók
• szerelvények: kivetőpántok, élfóliák,
fóksínek, vízzárók, fogantyúk
Kóstolja meg a
Szent István Király
Vendéglő tavaszi
ételeit! (7. o.)
Szentmártonkáta, Tápiószele, Újszilvás
Három településnek 126 millió kerékpárútra
A Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács kerék-
párutak építésére kiírt pályázatán
Szentmártonkáta, Tápiószele és Új-
szilvás összesen több mint 126 mil-
lió forint támogatást nyert, ami
a helyi beruházások 80%-át téríti
meg. Szentmártonkátán a 31-es fő-
út Tápiószecső felé eső kanyarjától
indul majd az új kerékpárút a vasút-
állomásig. Tápiószelén a nagyköz-
ség Cegléd felé eső déli szélén fekvő
Népkerttől indul a Tápió gyaloghíd-
ján át (képünkön) az új kerékpárút a
település központján kersztül a Sze-
lei úti alsós iskoláig. Újszilvás első
kerékpár útja az Alkotmány útnak
nevezett főutat kíséri végig. (részle-
tek benti oldalainkon)
Lángolt a nádas,
tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag
szerencsésen – azaz nagyobb károk
nélkül – vészelte át március első és
második napján az Emma nevű szél-
vihar közép-európai tombolását. A
nagykátai hivatásos tűzoltók 68 ese-
ményhez vonultak két nap alatt –
tudtuk meg Torba Csaba tüó. őr­
nagy nagykátai parancsnoktól. Főként
Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére,
Tápiószelére, Tápiószentmártonba ri-
asztották őket. (részletek bent)
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
Miközben nagy lendülettel startolt a Tápió-vidéki szennyvízkezelési projekt-
hez kapcsolódó kistérségi víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbá válik az uniós pályázat sorsa. A Világgazdaság című napi-
lap március 5-i számának nagy projektekkel foglalkozó cikkében nem szerepel a
beruházás neve az idén Brüsszelbe kiküldendő projektek között, sőt, még a vára-
kozólista sem tesz említést róla. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter pedig úgy válaszolt február 25-én kelt levelében Czerván György
országgyűlési képviselő írásos kérdésére, hogy a projekt benyújtása 2008. évben
nem lehetséges, arra reálisan 2009. év első felében kerülhet sor, a támogatási ké-
relem jóváhagyása pedig csak 2009 végére várható. A Tápiómenti Területfejlesz-
tési Társulás elnöke, Kocsi János szerint ez nem így van, még az idén kikerülhet
Brüsszelbe a kistérség szennyvizes pályázata. (folytatás benti oldalunkon)
Gyarapodott
a szakrendelő
Új számítógépes adminisztráció
lépett az elavult régi rendszer helyé-
be február 25-től a nagykátai Szak-
orvosi Rendelőintézetben. A közel 6
millió forintos beruházás keretében
25 korszerű munkaállomás jött lét-
re számítógéppel s kiegészítő beren-
dezésekkel. Az első időszakban át-
menetileg lassúbb lehet a betegek
beléptetése, ám rövid időn belül fel-
gyorsul majd a folyamat – mondta
lapunknak dr. Náday Tamás igazga-
tó-főorvos. A kistérségi járóbeteg-
ellátó intézet egy vadonatúj szívult-
rahang készülékkel is gyarapodott a
közelmúltban. (részletek bent)
Nagykátai diákok a legjobbak között
A Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium 4 fős csapata nyert a Kertészet és Szőlészet szaklap or-
szágos versenyén Kiskőrösön. Palaczki Klaudia csapattag itt
különdíjat, a Dél-Pest Megyei Integrált Szakképző Központ
ceglédi virágkötészeti versenyén 1. helyezést ért el. Ugyan-
csak a DPM-TISZK
szakmai -tanul má-
nyi versenyén az Ipa-
ri Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói szerepeltek kiválóan.
A szerkezetlakatos tanulóknál Sztehlik
Ádám (balról), a kőműveseknél Tóth Ta-
más (jobbról) első lett. (részletek bent)
A Tápió-vidék választópolgárainak több mint fele voksolt
Három igen az eltörlésre
Az országoshoz hasonlóan Pest megye
6. számú választókerületében (18 telepü-
lés) plusz Kókán, Tápió szőlősön és Újszil-
váson is a választópolgárok több mint fele
mondott véleményt a kórházi napidíj, a vi-
zitdíj és a tandíj eltörlése ügyében. A sza-
vazáson résztvevők közel 90%-a mondott
igent arra, hogy el kell azokat törölni.
Czerván György országgyűlési kép-
viselő a 2. oldalon mond köszönetet a
választópolgárok aktivitásáért. Egyéb
részletek és adatok szintén a 2. olda-
lon, illetve online oldalunkon (www.
tapiómenti2hetes.hu) olvashatók. Fel-
vételünk Szentmártonkátán a központi
óvoda – ezúttal 1. számú szavazókör –
bejáratánál készült.
2
2008. március 13. Népszavazás – regionális oldal
Bursa Hungarica
Több mint 2600 pályázat
Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének
felosztásáról. 2008. évre Pest Megye Önkormányzata 13.801.000 Ft-ot külö-
nített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, és az idei pályá-
zatok támogatására.
Pest Megye Önkormányzata a 2008. évben is szerződésben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Támogatást az idei évre
is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami, nappali tago-
zatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre, a „B” pályázatban
érettségiző és állami, nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbta-
nuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást.
A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok
száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db, „B” típusúból 173
db érkezett, s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a
közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta.
Kerékpárút
Tápiószelének
(folytatás az 1. oldalról)
Mint pályázat összesítőnkből ki-
tűnik, Tápiószele mintegy 57 millió
Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán kerékpárút építésére. Kovács Fe-
renc polgármestertől megtudtuk: a
beruházás 71 millió forintba kerül:
a 14 millió Ft önerőt már tartalmaz-
za az idei költségvetés. A kerékpár-
út a nagyközség Tápiószőlős felőli vé-
gén, a Népkertnél kezdődik majd és a
Farmosi úti iskoláig tart, innen nézve
a 311-es út jobboldalán. A Tápiónál
a meglévő gyaloghídon kel át az út, a
CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es
utat, a Korpusz felé folytatódik a Mű-
velődési Ház mellett halad el és jut el
az alsós iskoláig. A 2100 méter hosz-
szúságú, 2,1 méter széles út két sávján
közlekedhetnek a kerékpárosok a te-
lepülés központjába és az iskolába.
– Mindez óriási jelentőségű fejlemény
Tápiószele életében, hisz nagymértékben
javítja közlekedésbiztonságot – mondta
lapunknak a polgármester.
A három település – Szent márton-
káta, Tápiószele és Újszilvás leendő
kerékpárútja már része lesz a leendő
Duna-Tisza közi kerékpárútnak.
A járóbeteg szakellátás fejlesztése
a megyében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a közelmúltban pályázatot hirde-
tett annak érdekében, hogy a Közép-
Magyarországi régió minden lakos
számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátott-
sággal rendelkező egészségügyi intéz-
mények közszolgáltatásai. A ,,Kistér-
ségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a
Közép-magyarországi régióban” című
pályázaton kilenc megyei település is
részt kíván venni. A megyei közgyűlés
támogató véleményt fogadott el ezzel
kapcsolatban.
Kilenc megyei település önkor-
mányzata – Abony, Dabas, Szentend­
re, Veresegyház, Szob, Dunakeszi, Pilis­
vörösvár és Gödöllő város, valamint Érd
megyei jogú város – jelezte szándékát,
hogy részt vesz a NFÜ pályázatán, ez-
zel fejlesztve az alapszintű és emelt-
szintű járóbeteg szakellátást.
Népszavazás
(Folytatás az 1. oldalról)
Lapunk megjelenésekor már aligha
tudunk új adatról beszámolni a népsza-
vazás kapcsán. A kisrégiós átlagok meg-
felelnek az országos, régiós és megyei
átlagoknak. A Tápió-vidék települései
között is csak kis eltérések vannak.
Pest megye 6. számú választókerü-
let 18 településén 60 184 polgár sza-
vazhatott március 9-én.
A részvételi arány 50,25%-os volt
(országosan 50,49%). Ezen belül a
részvételi arány Úri községben volt
a legmagasabb (55,95%). Káva alig
maradt le (55,71), megelőzve Tápió­
szentmártont (55,41%). Sülysáp és
Nagy káta (53,61%) kapaszkodott
még a „dobogóra”. A lista másik vé-
gén Tápiószele szerepel (43,42%),
Szent lőrinckátával (44,44%) és Szent­
mártonkátával (44,98%) vetekedve.
Az igenek arányát tekintve Tápió-
szent márton az első (92,46%), Szent-
lőrinckáta követi, Sülysáp, Nagykáta
és Úri sem nagyon maradt le. A nem
voksok terén a legkisebb lélekszámú
Káva az első mind a három kérdésnél,
Gomba és összességében Tápiószecső
került még az érmesek közé.
A részletes adatokat online oldalun-
kon keressék (www.tapiomenti2hetes.
hu).
Kétszáznál több
uniós pályázat
Jól halad Magyarországon az uni-
ós források felhasználása, immár
200 felett van a kiírt pályázatok
száma. A rendelkezésre álló össze-
sen 3000 milliárd eurót meghala-
dó összeg felét pályázatokon hir-
dették meg, közölte Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter.
Az Európai Unió által Magyar-
országnak biztosított források fel-
használására 2007-ben 185 uniós
pályázat jelent meg, amely ebben
az évben már jóval 200 fölé emel-
kedett – közölte Bajnai Gordon ön-
kormányzati és területfejlesztési
miniszter a napokban.
Az eddig kiírt pályázatokból het-
venet már le is zártak, és az elbírá-
lásuk is megtörtént – mondta a mi-
niszter.
(MTI/Menedzsment Fórum)
Czerván György: Köszönöm
Az egyszerű igazságok győztek
Köszönetemet szeretném kifejezni a
választópolgároknak, hogy a népsza-
vazás kapcsán még soha
nem látott létszámban
vettek részt a március
9.-i szavazáson és éltek
a demokrácia által biz-
tosított alkotmányos jo-
gukkal.
Hasonlóan az orszá-
gos részvételhez válasz-
tókerületünk települé-
sein a választópolgárok
50%-a mondott véle-
ményt a feltett kérdésekről és a részt-
vevők közel 90%-a mondott igent a
kórházi napidíj, vizitdíj és a tandíj el-
törlésére.
A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­
ségnek – mint a referendum kezdemé-
nyezőjének – az volt a célja a konk-
rét kérdések véleményeztetésén túl,
hogy véget vessen a hazugság politi-
kájának, összefogást teremtsen és visz-
szaadja a magyarok önbecsülését. Az
eredményből kiderült: nem igaz, hogy
a magyarokkal mindent el lehet fogad­
tatni, nem igaz hogy mindent eltűrnek,
nem igaz, hogy a magyarok felelőtlen és
következmények nélküli világban akar­
nak élni.
Mondhatnánk azt, hogy győztünk,
a legnagyobb igazság
mégis az, hogy az ország
győzött, hiszen milli-
ós nagyságrendű töme-
get mentettünk meg,
akik ezen túl is jogosul-
tak az ingyenes egészség-
ügyi alapellátásra, továb-
bá ezen túl is lehetővé
válik, hogy a közép- és a
leszakadó rétegek tehet-
séges gyermekei tovább
tanulhassanak az egyetemeken és fő-
iskolákon.
Egyszerű igazságok mellé álltunk és
ezek az egyszerű igazságok győztek.
Most tehát ünnepelhetjük az or-
szág győzelmét, ünnepelhetjük az
egyik legrégebbi demokratikus alap-
intézményt, a népszavazás győzelmét
és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
amit a kormány elvett az emberektől
azt most a népszavazás visszaadta.
Köszönet érte mindenkinek, aki se-
gített ebben.
Tápiószentmárton, 2008. március 11.
Czerván György
országgyűlési képviselő
Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések
Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az
utóbbi napokban, hetekben, és örömteli hír, hogy kistér-
ségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a
bíráló bizottságok.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint
2008. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­
kül) 306 támogatott pályázat született. Ezek közül jelentős
a vállalkozókat, vállalkozásokat támogató döntés, de szá-
mos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott.
A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormány-
zatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1.)
Látható, hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt
keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pá-
lyázatok születtek, és a mai napig közel 300 millió forint
támogatást kaptak a települések önkormányzatai, vállalko-
zói, melynek ennek eredményeként több mint 500 mil-
lió forint összértékű beruházás való-
sulhat meg. Ez jelentősen hozzájárul
a kistérség fejlettségéhez, erősíti gaz-
dasági potenciálját. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a fenti adatokban nem
szerepelnek az úgynevezett kiemelt,
nagyprojektek, melyek közül számos
szintén érinti térségünket.
Az örömöket kissé beárnyékolja, az
a tény, hogy a térség legnagyobb tele-
pülése és központja, Nagykáta eddig
alacsony eredményességgel pályázott
a különböző forrásokra, bár számos
pályázat még bírálat alatt van.
Azok számára, akik eddig nem
nyújtottak be pályázatot, illetve nem
részesültek támogatásban kedvező hír,
hogy a különböző pályázati csatornák
az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg
újra, és ezek új lehetőséget teremthet-
nek a fejlesztésekhez.
Szabó Krisztián pályázatíró,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Település Beruházás Támogatás Támogatási arány
Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában 35 145 744 Ft 80%
Tápióbicske
Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske Napköziottho-
nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata
10 500 000 Ft 90%
Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén 56 997 744 Ft 80%
Újszilvás
Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. századi köve-
telményeknek megfelelően, integrált nevelés-oktatásra való át-
térés II. ütem
39 658 000 Ft 80%
Újszilvás
Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú
Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között)
33 900 000 Ft 80%
Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is:
Település és pályázó Beruházás Tám. Támogatási arány
Gomba
REMATER Kft.
A REMATER Kft. műanyag újrafelhasználásához szük-
séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme
érdekében
16 505 000 Ft 30%
Farmos
„3” ÁSZ Kft.
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelménye-
inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél.
800 000 Ft 50%
Kóka
GÉPFORG Kft.
Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállal-
kozásfejlesztési projekt
24 891 000 Ft 30%
Nagykáta
Kelefatex Bt.
Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt.-nél 4 629 000 Ft 30%
Nagykáta
Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet
A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél
16 329 600 Ft 70%
Nagykáta
Vonnák Trans Kft.
ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment
rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való fel-
készítése a Vonnák Trans Kft-nél
1 000 000 Ft 50%
Sülysáp ­ Bonus Party
Service Kft.
Bonus Party Service Kft. humánerőforrás képzése 9 663 750 Ft 75%
Sülysáp
Eventrend Kft.
Eventrend Csoport Kft. humánerőforrás képzése 9 471 750 Ft 75%
Sülysáp
Setup Kft.
Setup Rendezvény Kft. humánerőforrás képzése 9 705 750 Ft 75%
Sülysáp
Szóró Ipari Kft.
Öntőprések beszerzése, öntödefejlesztés 12 897 000 Ft 30%
Tápiószecső
Gazsi és Gazsi Kft.
A Gazsi és Gazsi Kft. CATERPILLAR 236B típusú
gépbeszerzése
3 565 000 Ft 30%
Tápióság
Bartucz Sándor
Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése 4 797 000 Ft 30%
2008. március 13.
3 Kisrégiónk, a Tápió-vidék
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
(folytatás az 1. oldalról)
Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápió-
vidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégi-
ós víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbnak tűnik, mikor kerül ki egyáltalán
Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat, mikor kerül pont
a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére.
Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hama-
rosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmek-
ről. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén
15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába, ezek
közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bi-
zottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­
mányzati és területfejlesztési miniszter. Szakértők szerint – a
Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel
megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrast-
rukturális és 6,5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fej-
lesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt.”
Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szenny-
vízkezelési projektjének is. Kérdés, hogy ott van-e. Az új-
ság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni
ezt a nagyberuházást, ami azonban még nem föltétlen je-
lenti azt, hogy valóban nincs is ott.
Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én
keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési
képviselő azon kérdésére, hogy „mikorra várható az első ka­
pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”.
Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklő-
dött írásos formában. Idézünk a miniszter válaszából.
„A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a
1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­
ségével zajlik. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­
sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint
2007 végén fejeződtek volna be. A végleges megvalósíthatósá­
gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­
jére volt ütemezve. (...) Az átvilágítás során a KEOP IH az
Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­
állapította, hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő
képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom, a nagymér­
tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. (...)... a társu­
lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta, hogy a
projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá.
(...) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint
a projekt benyújtása 2008. évben nem lehetséges, arra reáli­
san 2009. év első felében kerülhet sor. Tekintve, hogy nagy­
projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá
kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­
bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak
2009 végére várható. Amennyiben a társulás vállalja a felté­
teles közbeszerzést, az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­
gére várható.”
Kocsi János, Nagykáta polgármestere, a Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta:
a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak meg-
felelő információk alapján született. Az elmúlt hetek in-
tenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma
tisztázódott, illetve megoldódott, így – ő határozottan ezt
tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján
még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt.
Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége
március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő mi-
nisztériumi illetékesekkel, ahol pontosan tisztáznak min-
den még nyitott kérdést.
A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklőd-
tünk: valamennyien úgy vélik, a víziközmű társulás szerve-
zése az elhatározott ütemterv szerint kell, hogy haladjon.
Nagy Sándor, a víziközmű szervezésével megbízott
cég vezetője és Kocsi János, valamint Kovács Norbert
projektvezető a nagykátai lakossági fórumon.
A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon
Öt földrész ötven országa, Magyarország tájai, régiói,
utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős ked-
vezményekkel a 31. UTAZÁS kiállításon a látogatókat
február 28. és március 2. között a HUNGEXPO Buda-
pesti Vásárközpontban.
Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a
kiállításon, ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan
négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be
kistérségünk a Tápió-vidék. A négy nap alatt ezúttal valamivel
kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években, de ez jórészt
betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is.
A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal
keresték fel érdeklődők, akiknek jelentős részét a vidé-
künkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki.
Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban, hiszen
már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden
évben visszatérnek, mert mint mondják „vonzza őket a
nyugodt, békés környezet és a jó levegő”.
Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés
kapcsán is felkeresték standunkat, majd örömmel konsta-
tálták, mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápió-
vidéken. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket,
amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fá-
radalmai után.
Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnö-
ke nyitotta meg a kiállítás első napján. Szűcs Lajos (al­
só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes
állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turiszti-
kai, természeti és kulturális látványosságaival. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a megye különböző geopolitikai hely­
zetű, de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű
térségeinek látogatottsága évről évre nő, a turisztikai beru-
házásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a
térségbe koncentrálódik, melyben folyamatosan növek-
vő részt a magánszektor vállal magára. Példaként többek
között a gödi Pólus Palace-t, a visegrádi Thermál Ho-
telt, a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot, valamint a
tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot
említette.
A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebb-
ről a ceglédi, a dabasi, a tápióvidéki, a zsámbéki és a rác-
kevei kistérséggel lehetett megismerkedni. A megye eu-
rópai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott.
Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság, a németországi
ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány, a
horvátországi tenger-melléki fennsík megye, Romániából
Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány.
(Földvári Gábor – Megyei Sajtó)
Ünnepségek az
1848. március 15-i
forradalom
160. évfordulóján
• KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Mű-
velődési Ház színháztermében. Az ünnepi műsor után
a hagyományos fáklyás felvonulás következik.
• NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség.
Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. Közreműködnek a
Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói, a Liszt
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály
Általános Iskola énekkara. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is
szerepel, ennek kapcsán laudációt (ajánlást, dicséretet) Dr. Salibáné dr. Pap
Terézia alpolgármester mond.
• SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban
tartják a hivatalos ünnepséget, majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál
folytatódik az esemény.
• TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az
ünnepséget. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet, majd a 2. osztályos
tanulók és Csengery Gábor színművész, valamint Dudás Zoltán zenész ad-
nak ünnepi műsort. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket, díjakat is adnak át,
majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban.
• TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivata-
los ünnepség
• TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja,
várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő meg-
emlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3.)
(Beharangozónk nem teljes)
Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet
Nagykátán is
megszűnhet a kartonozó
(folytatás az 1. oldalról)
Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai
Szakorvosi Rendelőintézetben. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti nehézségek után –
különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése,
megszűnik a kartonozó, számítógépek tárolnak minden adatot, ami egyszerűen ki-
egészíthető, kezelhető. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang
készülékkel gyarapodott az intézet, így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre
utazni szív, érrendszeri, nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett.
Dr. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás kö-
zel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.
A 25 munkaállomásból jutott a tüdő- és idegondozó intézeteknek is. Vannak
olyan rendelések, pl. a kardiológia vagy pszichiátria, ahol két gépre van szükség.
– A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk, egy külső raktárban helyezzük
el. Minden adat számítógépbe kerül, amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­
buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás, aki hozzátette: bizonyos átál­
lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával, s fel fog gyorsulni
az adminisztráció, illetve a betegek ellátása.
A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Ez a mi-
nimum feltételek részét képezi, ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket hasz-
nált, aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja, hogy hosszabb távon az in-
tézet nem tudta volna fizetni.
– Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű, 13 millió forintba
kerülő készüléket vásárolni. A beugró összeget, a mintegy négymillió forintot ala-
pítványi pénzből fedeztük, a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból
törlesztjük, lényegében a készülék használata révén – mondta dr. Nádai Tamás.
A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. Társi Tünde főorvosnő
(képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon, amikor 15-20
beteg vizsgálatára van lehetőség. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő ki-
terjesztését. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni, háziorvosi
vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. Jelenleg egyhetes a várakozási idő.
4
2008. március 13. Nagykáta, a kisrégió központja
Honismereti nap Nagykátán
„... Nagy­Káta, a nagy kiterjedés mi­
att nevezik így. Az előbbivel szemben
fekszik, egy ágyúlövésnyire, ugyanazon
a mezővonulaton napkelet felé. Itt ha­
sonlóan bőséges a gabonatermelés. Egy­
koron a Kátaiaké volt, akik közül az
utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban
Keglevits Miklósra szállt át ...”
A most idézett sorok Bél Mátyás-
nak (1684-1749) „Pest megyéről” c.
több kötetben 1735-42 között nap-
világot látott művéből valók. A szer-
ző az adatgyűjtést a településeken
1728-33 között végezte. Bél Mátyás
művéből vett idézet Nagykáta első
nyomtatásban megjelent helytörténe-
ti bemutatása.
A Honismereti Szövetség elnöksé-
ge 2007. február 27-i ülésén döntött
úgy, hogy Bél Mátyás – kit a mozga-
lom szellemi elődjének tekint – min-
denkori születésnapja a Honismeret
Napja országos ünnepe legyen.
„A honismereti mozgalom im-
máron fél évszázada szolgálja a ma-
gyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely irán-
ti elkötelezettséget. Összefogja, kö-
zösségé formálja a hagyományosan
magyarságismeretnek nevezett tudo-
mányágak (történelem, földrajz, nép-
rajz, irodalomtörténet, nyelvészet,
műemlék-és természetvédelem) hiva-
tásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz
bevezetőjében a Honismereti Szövet-
ség felhívása.
„A honismereti mozgalom a na-
pi politikai irányultságaitól függet-
lenül, de annak jelentős mértékben
kiszolgáltatva dolgozik. Működésé-
nek külső feltételei jórészt attól függ-
nek, hogy a mindenkori kormányzat
nemzetpolitikai céljainak megvalósí-
tása során milyen mértékben számít
és épít mozgalmunkra...” kiragadott
idézetnek az a szerepe, hogy ráirányít-
sa a figyelmet a városi helytörténeti-
honismereti tevékenység gondjaira.
Különösen aktuális ez napjainkban,
amikor az e téren legsikeresebb kezde-
ményezés, a 25 éve alakult Nagykáta
Barátainak Köre városvédő egyesület
jubileumára készülünk. A gyerekek
szervezett honismereti tevékenységé-
nek keretet adó Magyarország Felfe-
dezői Szövetség országos szervezet el-
ső tagjait 15 éve, 1993. április 4-én
avatták Nagykátán. A két évforduló,
a Káplár Béla vezette hagyományőrző
csapat városi elismerése jelzi a sikere-
ket, azt, hogy nem előzmények nélkül
való e mozgalom hasznosságáról, fo-
lyamatosságáról beszélni.
A Mátray Gábor Általános Iskola
Történelem- és Honismeret Szakkö-
re és Kossuth Lajos Hagyományőr-
ző Csapata március 25-én, kedden 16
órai kezdettel a Városi Könyvtár hely-
történeti kutatótermébe várja egy be-
szélgetésre mindazokat, akiket érdekel
a honismeret, akik az utóbbi években
maguk is tollat ragadva próbálták be-
mutatni településünk múltjának egy-
egy szeletét. A beszélgetés vitaindító-
jaként az elmúlt évek történéseit és
folyamatát bemutató, helyzetelemzést
megkísérlő gondolatsort készítettünk,
mely a www.tapimenti2hetes.hu in-
ternetes folyóirat „Helytörténet, ha-
gyományőrzés” rovatában olvasható.
A találkozónak és beszélgetésnek nem
titkolt célja többek között az is, hogy
tartalommal töltse meg a folyóirat –
mely sokat tesz a helytörténeti cikkek
közlésével a mozgalom ébrentartásá-
ért – helytörténeti állandó rovatát.
„Legyen ez a nap egyúttal számve-
tés, az elvégzett honismereti munka
és a jövőbeni feladatok számbavétel-
ének ünnepi alkalma, kapjanak minél
nagyobb nyilvánosságot a honismere-
ti munka céljai és eredményei.”
Basa László
Azért vagyunk a világon,
Hogy valahol otthon legyünk benne.
Tamási Áron
I. Honismereti Nap
Nagykátán
2008. március 25-én
Meghívó
„A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada
szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget...”
Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. február 27­én kelt
felhívása, mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. Első
ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Bél Mátyás nevéhez fű­
ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első, nyomtatásban is megje­
lent helytörténeti leírása.
Az I. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. március 25-én, ked-
den 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­
zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Minden érdeklő­
dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. A nagykátai
honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti
2hetes weboldalán (www.tapiomenti2hetes.hu).
A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, vala­
mint a Tápiómenti 2hetes c. folyóirat.
„Szeretnénk, ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­
szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket... Szeretnénk, ha
ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna.”
Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre
és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata
50 éves az intézmény
Az ipari iskolások szalagavatójáról
A szalagtűzés hagyománya szerint, eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola
végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért, hogy az intézmény emlékét meg-
őrizzék. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg,
míg a 20. századra általánossá vált. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50.
születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. A Művelődé-
si Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150
végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Ezután a színpadra lépő tanulók
színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, amely a produkciókat
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta.
Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta mara-
dásra a közönséget. (TI)
Az ipari iskola is kiválóan szerepelt
A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul
A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált
Szakképző Központ (DPM-TISZK)
tanulmányi és szakmai versenyt hir-
detett a partneriskoláiban tanuló vég-
zős diákok részére azzal a céllal, hogy
az ugyanazon szakmabeliek összemér-
hessék elméleti és gyakorlati tudásu-
kat, felkészültségüket.
Verseny volt ez a javából! Az esemé-
nyek 13 szakmacsoportban, különbö-
ző helyszíneken zajlottak 2008. feb-
ruár 2-án, amelyen 7 kategóriában
mi is részt vettünk. Iskolánkban a kő-
művesek, szobafestők és a szerkezetla-
katosok versenyeztek. A szobafestők
versenyfeladata tantermek kifestésé-
ből állt, így profitáltunk is munká-
jukból. A Nagykátán rendezett meg-
mérettetést Dér
Attila igazgató,
Héjjáné Guth
Zsuzsanna, és
Rigóné Csontos
Gabriella igaz-
gatóhelyettesek
szervezték, fel-
ügyelték.
A zökkenőmentes lebonyolítást kö-
vetően, a díjkiosztó ünnepség febru-
ár 20-án volt Cegléden, a Közpon-
ti Képzőhelyen. A jelenlévőket Király
Józsefné ügyvezető igazgató köszön-
tötte, méltatva az intézményvezetők
versennyel kapcsolatos tevékenysé-
gét, a zsűri munkáját.
A produkciókat Zsig-
mond István szak-
mai vezető értékelte.
Az iskolánkból be-
nevezett 50 diák szép
eredményt ért el, és
valamennyien juta-
lomban részesültek.
Kimagaslóan telje-
sített:
• Kőműves szakmában – I. helyezett
lett Tóth Tamás (lenti képen) III.
Rárics István
• Nyomdatechnikai ismeretek – III.
Hajnal Sándor
• Számítástechnikai programozó – II.
Kóber Katalin, III. Dinnyés Tamás és
Gödöny Tamás
• Szerkezetlakatos – I. Sztehlik Ádám,
(fenti képen) II. Koch Róbert
Felkészítő tanárok: Fehérvá­
ri Károly, Fejes Jánosné, Gulyás János,
Héjjáné Guth Zsuzsanna, Palla László,
Pesti Zoltán, Szabóné Szarvas Edina,
Tasi Ilona, Vígh Imre, Vona Ferenc.
TI
Nagykátai kertésztechnikus
tanulók országos sikere Kiskőrösön
(folytatás az 1. oldalról)
A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. alkalommal szervezett
jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damja-
nich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Rá-
adásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a
legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta, miután a gyümölcstermesz-
tésről mindent tudott.
A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy, az egész-
séges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikke-
iből kellett felkészülniük. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának
– dísznövény, szőlő, gyümölcs, zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. A „sza-
kosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott
10 -10 cikk valamelyikének lényegét. Ezután jöttek a különböző villámkérdé-
sek. Pl. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. A végén aktivity jellegű felada-
tokat oldottak meg.
A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból.
Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg, kertész technikusnak talán ha
százan tanulnak évfolyamonként. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a
legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarorszá-
gon.
A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos ha-
zai csapat, továbbá Baja előtt.
A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­
sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő), Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény)
és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). A felvétel hátsó sorá-
ban Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok.
****
A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet, elsőse-
gélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damja-
nichból, sikeresen. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítmény-
nyel lett első, megelőzve a 2. Lőrincz Adriennt. Elsősegélynyújtásnál 2. lett a
nagykátai 10. osztály csapata.
2008. március 13.
5 Mozaik oldal
Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/A Telefon: 06/29/440-089, 442-805 Fax: 06/29/442-805,
E-mail: nklibr@freemail.hu, nklibr@monornet.hu www.nagykata-konyvtar.hu
A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága
május 23-24-25-én
(péntek délután-szombat és vasárnap)
megrendezi a
„Illike” Kulturális Fesztivált
Tápiógyörgyén.
A falunkban több helyszínen, színpadon, többnyire szabad téren, s csak
rossz idő esetén kőfalak között.
A fellépő egyének és együttesek amatőrök.
Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen
látott szereplők.
A műfaji megkötöttség is hiányzik, tehát:
– vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres
zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar
mind szívesen fogadandó.
Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot, amely lehetőséget adna
a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira
hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra, de boldog, vidám
és hasznos együttlétre is mindenképpen.
A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes
étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint
szép díszleteket és jó hangulatot, barátkozási alkalmat is, amely e
tevékenységek bátorítója, sokszor vigasza és éltetője.
A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén
– más érdekes események mellett –
országos
„mangalica - főzőverseny” is lesz
Gyertek, hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás
nyomán ennek a fesztiválnak, amelyet a művészetek általi tisztelettől
áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére, s
a Tápió-vidék gazdagítására!
Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken:
Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060,
moriczjozsef@rubicom.hu
Nagy Zoltán ált. isk. igazgatója: 06 53 383-017,
Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099
A műfaj, a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével.
A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.
Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
Már szervezik
Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat
a tápiószecsői művelődési ház. A háromnapos rendezvény május
10-én, szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. Va-
sárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a
program, Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja.
A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15.
Információ: 29/448-114 e-mail: lesti.bertalan@damjanichmuvhaz.hu
Március 5-én
Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek
Tápióbicskei kiállítás
„HULLADÉKBÓL
TERMÉK”
kiállítás nyílt
2008. március 10-én
TÁPIÓBICSKÉN,
a Földváry Károly Általános
Iskolában.
A kiállítás megtekinthető
március 20-ig.
Nézze meg és győződjön meg róla,
mi készül az Ön által szelektíven
gyűjtött hulladékból!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Disznótoroztak az erdélyi magyarok és
a hagyományőrző táncosok
Hagyományos disznótort tar-
tott március 8-án, szombaton a
tápiószecsői Damjanich János Mű-
velődési Házban a Felső-Tápiómenti
Erdélyi Magyarok Egyesülete és az
Ofella Sándor Alapítvány. A két ci-
vil szervezet közösen vásárolt egy 120
kg-os disznót: a szerencsétlen pára
már kora reggel kés alá került a ház
udvarán, miután a böllérek kellőkép-
pen felbátorodtak a kötelezően el-
fogyasztott pálinkától. Kari József,
Lukács Elemér, Madai Zsigmond veze-
tésével aztán egész nap serény munkát
végeztek a résztvevők, közben per-
sze megadták a módját a reggelinek,
de a diskurálásnak is. Délután négy-
re megérkeztek a családtagok is, a va-
csora a mulatsággal együtt az éjszaká-
ba nyúlt. Az erdélyiesen és a szecsői
módra elkészített hurka, kolbász, töl-
tött káposzta, flekken az utolsó dara-
big el is fogyott, nem okozott gondot
a kóstoló csomagok összeállítása.
A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Ma-
gyarok Egyesülete tavaly az évvégén
alakult meg másodszori nekifutásra.
Elnöke maga a polgármester, Incze
Sándor, aki erdélyi család sarja. Az el-
nökhelyettes Márok Sándor, a szerve-
zetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 párto-
ló tagja van. Egyelőre valamennyien
Tápiószecsőn megtelepedett erdélyi-
ek, akik javarészt a fővárosba járnak
dolgozni. Sok közöttük az asztalos,
bútorkészítő, de Kari József például
bútor restaurátor, s mint mondja, ő
az egyik utolsó mohikán ebben a kü-
lönleges szakmában.
Megtudtuk: az egyesület vállalta és
teljesítette is a művelődési ház szín-
háztermének felújítását, szervezetten
rész vesznek a települési rendezvénye-
ken, s hívják várják soraikba a kör-
nyező települések erdélyi magyarjait.
A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér, a disznótor főszervezői
A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye
Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓ-
MENTI TÉRSÉGI JELMEZVER-
SENY 2008. március 2-án a nagykátai
Művelődési Központban. 52 sor-
számot kellett kiosztani az indulók-
nak: 8 nagycsoport, 10 kiscsoport és
34 egyéni, összesen 231 gyerek, illet-
ve csoportvezető pedagógus jött el a
kistérségi döntőre. A nézőtér zsú-
folásig megtelt a kísérő családtagok-
kal, pedagógusokkal. A nagycsopor-
tok zenés bemutatója igazi színházi
élményt nyújtott mindannyiunknak
ezen a vasárnap délutánon. A zsű-
ri nehezen döntött a sok ötletes, szép
jelemez láttán. A következők értek el
helyezést:
Egyéni:
I. Piroska a farkasban / Székely Esz-
ter, Tápiószentmárton
II. Strucc / Simon Csaba,
Szentmártonkáta
II. Ámor nyila / Adamecz József,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
III. Kályha / Molnár Péter, Nagykáta
Váci Mihály Ált. Iskola
III. Láthatatlan nő / Földes Előd,
Nagykáta Váci Mihály Ált.Iskola
Kiscsoport:
I. Pulikutyák / Boros Andrea, Boros
Dániel, Tápiószele
II. Pékasszony és a kemence / Ma-
ró Gréta, Szekeres Elizabet,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
Nagycsoport:
I. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­
ső képünkön)
II. Sakk / Tápiószele
III. Óz, a nagy varázsló / Tápióbicske
III. Túró Rudi / Tápiószele
• Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Ben-
ce, Tápiószele
• Ötlet díj: Falra hányt borsó /
Gyetvai Mátyás, Szentlőrinckáta
• Különdíj (Bátorság díj): Elvis
Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Vá-
ci Mihály Ált. Iskola 1.a
Gratulálunk a díjazottaknak és se-
gítőiknek! A közönség jól szórako-
zott, találkozzunk jövőre is!
Alsó képünkön: Macskák – Tápió­
szentmártonból
*****
Nagy sikerrel zárult a nagykátai Vá-
rosi Könyvtárban az egy hétig tar-
tó Játékos tudomány, elmés játékok
című interaktív kiállítás. Nemcsak
nagykátai, hanem farmosi gyerekek
is ellátogattak hozzánk. Mintegy ezer
kis- és nagygyerek próbálhatta ki az
érdekes, gondolkodtató, érzékcsaló-
dást okozó játékokat.
Király István Józsefné igazgató
6
2008. március 13. Színes hirdetés
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Nagy választék 12 féle típusból!
Fenstherm 2000, 3000, Veka 3-5,
Rehau 3-4-5 kamrás stb.
GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG
jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját!
Alkalmazhatók minden építőipari tech-
nológiában, ahol követelmény a kivá-
ló hang- és hőszigetelés, valamint az
esztétikus építészeti megjelenés! Régi
fatokba is! Időjárás és UV álló.
ízelítő árainkból:
Nyíló ablak 90x150 24.427 Ft
Nyíló-bukó ablak 120x150 33.826 Ft
Nyíló erkélyajtó 90x210 34.356 Ft
Bejárati ajtók 96.900 Ft
30% kedvezmény egész évben!
az árak az áfát és a kedvezményeket
tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét
AGATHERM Bt.
2760 Nagykáta, Bajcsy-zs. út 5.
(a művelődési ház mellett)
tel./fax: 06-29/444-017,
mobil: 06-30/228-9890
Nyitva tartás: H-P: 9-16.30
www.agatherm.hu
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
KáTa-ParKeTT Kft.
Megújult üzletünkben nagy választékban
és folyamatos akciókban kaphatók:
¤ Laminált padlók új színekben
¤ Szalagparketták Új KoL LeK CiÓK!
¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól
¤ Szegélylécek, sínek stb.
¤ Ragasztók, kiegészítők, lakkok
¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép,
polírgép stb.
¤ ParKeTTa KiviTeLezéS!
¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már
1.350 Ft-tól amíg a készlet tart!
Cím: Nagykáta, Dózsa György u. 19.
(Piac mellett)
Tel.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, ingyenes helyszíni
felmérés
Üzletünkben kaphatók:
- konyhai munkalapok - bútorlapok
- MDF bútorajtók - szerelvények:
* kivetőpántok * élfóliák
* fóksínek * vízzárók * fogantyúk
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel.: 20/598-90-38,
műhely tel.: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
rheumatológiai
és akupunktúrás
magánrendelés
Dr. Megyaszai Sándor
rheumatológus főorvos
Mozgásszervi betegségek kezelése
TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA
Szénanátha, elhízás
Dohányzásról való leszokás
és egyéb betegségek kezelése
RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig
Bejelentkezés szükséges a
06-29-444-744 telefonszámon.
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.
(A Szakorvosi Rendelőintézet mellett, a Vasútállomással
szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban)
TÁPIÓMETALL
Műszaki Kereskedelmi Kft.
2766 Tá pi ó sze le, Farmosi út 23/a.
Tel./fax: 06-53/380-085 Tel.: 06-53/380-211
www.tapiometall.hu • E-mail: tapiometall@axelero.net
Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat!
A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a felsoroltakon kívül nagyon sok
más méretű anyag is van raktáron.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00 –16.00-ig.
Hegesztett acélcső
13,0 x 1,0 691 Ft/db
14,0 x 1,0 738 Ft/db
17,2 x 2,0 1338 Ft/db
18,0 x 1,0 876 Ft/db
22,0 x 1,5 1230 Ft/db
25,0 x 2,0 1806 Ft/db
28,0 x 0,9 1162 Ft/db
28,0 x 1,5 1350 Ft/db
30,0 x 1,5 2424 Ft/db
30,0 x 1,8 1992 Ft/db
32,0 x 1,2 1704 Ft/db
33,7 x 2,0 2076 Ft/db
33,7 x 2,6 3066 Ft/db
33,7 x 2,7 3204 Ft/db
33,7 x 2,8 3306 Ft/db
35,0 x 1,5 2323 Ft/db
38,0 x 1,5 2112 Ft/db
38,0 x 2,5 3372 Ft/db
38,0 x 3,6 5016 Ft/db
40,0 x 2,0 2970Ft/db
48,25 x 2,0 3714 Ft/db
Hegesztett acélcső
48,25 x 3,0 4374 Ft/db
48,3 x 2,6 3906 Ft/db
48,3 x 3,0 5172 Ft/db
48,3 x 4,0 6780 Ft/db
51,0 x 2,8 5322 Ft/db
60,3 x 1,2 (7,07 m) 3294 Ft/db
60,3 x 2,0 3558 Ft/db
60,3 x 2,7 5958 Ft/db
60,3 x 2,9 6840 Ft/db
88,9 x 4,05 11268 Ft/db
Mh. Vn. acélcső
18,0 x 3,0 6,5 m 5214 Ft/db
25,0 x 2,9 5,12 m 3444 Ft/db
60,0 x 1,5 6,03 m 7596 Ft/db
Úszókapugyártáshoz
C-szelvény
49 x 43,5 x 12 x 3,5 6300 Ft/db
Háromszögalakú
zártszelvény
45 x 45 x 45 x 2,5 4338 Ft/db
65 x 65 x 65 x 2,5 5694 Ft/db
A megadott méretek mm-ben értendők.
Folyamatosan
érkező
tavaszi-nyári
kollekciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Tel.: 29/444-094
Nyitva tartás: K-P: 8:30-17, Szo: 8-13
Nagykáta, Kossuth Lajos úti üzletsor
Hirdessen a
Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket,
Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846
vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. március 13.
7 Színes hirdetés
N
y
is
s
o
n

k
is
v
á
l
l
a
l
k
o
z
á
s
i
m
ik
r
o

s
z
á
m
l
á
t

Az akció időtartama:
2008.03.01 - 2008. 03.31.

Cím:
Nagykáta
2760 Szabadság tér 12.
*Akciónk kizárólag a 2008. március 01. és 2008. március 31 között a Budapest Bank
Nyrt. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. Az akció a
készlet erejéig tart. (utalványok darabszáma 37 ).
Térjünk a lényegre.
a Budapest Bank Nyrt Nagykátai
fiókjában és egy 2 000.-Ft-os
COOP vásárlási utalvánnyal
ajándékozzuk meg*!
Favorit 21’ Kerti Centrum
Cím: Nagykáta, Perczel M. 138. (311-es ceglédi út 3. km-nél)
Tel.: 29/442-503, 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-13, Vas 8-12
www.favorit21kft.atw.hu
ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA,
BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR!
Alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, kajszi-, őszi-,
meggy- és diófa, egres, ribizli, josta, kék áfonya,
szőlő.
Növényeink államilag minősítettek, tünetmentesek!
VETŐMAGOK, DUGHAGYMÁK,
MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra, Kondor,
Agria, Desire fajták
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, LEMOSÓK,
MŰTRÁGYÁK
DÍSZFÁK: vérszilva-, díszalma-, hárs-, barka fűz-,
fűz-, gömbszivar-, májusfa
PÁZSITRÁCS, JÁRDALAP, ÚTSZEGÉLY, OSZLOP-
ZSALU, ZSALUKŐ, TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON!
BETONOSZLOP AKCIÓ: 1.390 Ft/db
ajánlata
ÁLLÁSHI RDETÉS
Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló
vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal
rendelkező
• üzletvezetőt • szakácsot • pultost
• felszolgálót
Elvárások: • Szakirányú végzettség
• Min. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság
Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással:
• Takarítót, konyhalányt • Karbantartót
Nyári munkára 16. életévüket betöltött diákok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő
elérhetőségeken:
Email: bom@t-online.hu Fax: (36) 1 297-3622
Tel.: 20-983-5442
Akarsz komolyan
focizni és tanulni?
Ráadásul mindezt
egy helyen?
Már fatalon európai
elitcsapatok ellen játszhatsz,
ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság
2008 szeptemberétől induló labdarúgó­
osztályaiba. Ha 1997­2002 között született fú
vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz,
akkor itt a helyed.
Felvilágosítás és jelentkezés:
www.dalnokiakademia-tapiosag.hu ill,
06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es
telefonszámokon.
Jelentkezési határidő: 2008 április 30.
E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo.hu
Honlap: www.sztistvankiralyvendeglo.hu
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök és
vasárnap: 12-22
péntek: 12-23
szombat: 12-23
Szent István Király
Vendéglő
Nagykáta, István király út 19.
Kóstolja meg új tavaszi
ajánlatainkat!
Üdülési csekket elfogadunk.
Asztalfoglalás: 29/443-884
Nagykáta, Ady Endre út 0462/2
(31. számú főút Budapest felőli végén, Nagykáta tábla mellett)
Telefon: 06-29/444-739, 06-30/249-6283,
06-30/249-6285
AJÁNLATA
• Baumit hőszigetelő vakolat rendszer
• Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól
• Fenyő fűrészáru 38.000 Ft/m
3
-től
• Kikindai cserép 120 Ft/db
• Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m
2
-től
• OSB lemezek minden méretben 2.390 Ft/tábla-tól
• Zsindely több színben (bitumenes) 1.490 Ft/m
2
-től
• Lambéria, hajópadló, barkácslécek
• Fa nyílászárók, tetőablakok
• Hullámpala, bitumenes hullámlemezek
• Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok
8
2008. március 13. Kultúra, szabadidő a Tápió-vidéken
Adományok a városnak
Az Erdőszőlői Nemzetközi
Alkotóműhely kiállítása Nagykátán
2008. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjte-
mény III. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban.
Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába, melyeket az Er­
dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. nyári munkáiból válogattak a művé-
szek, pl. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. Az egyesület vezetője,
Sebestyén Zoltán elmondta, ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyez-
ség alapján ajánlják fel a városnak, cserébe az erdőszőlői iskolaépület használa-
táért, ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai
és külföldi művészbarátaikkal. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adomány-
képeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs
Gyűjtemény. A www.netlib.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit, a mű-
vek címeit, ugyanígy a www.nagykata-konyvtar.hu címen is. A kiállítást Hudra
Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. Örvendetesnek tar-
totta a városvezetés hozzáállását a kultúrához, a kortárs művészethez.
A kiállítás 2008. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ
nyitvatartási idejében.
Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor
festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült)
Dudás Sándor rovata
közbenÚTközben
Elgondolkod-
tam: az em-
ber alapvető-
en önző lény,
vagy csak sze-
ret tisztába lenni a dolgokkal? Ha va-
lami újdonságot megtud, mindjárt
magára fókuszál, mérlegel: kell(ene)
ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro
kontráz: igényeihez viszonyítva, mi-
ben hibázik az új dolog?
Így vagyok most a Helpbox-szal.
Ez a szép név az Önkormányzatok ál-
tal támogatott ingyenes jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást fedi.
Részletesen nem akarok erről a segít-
ségkérésben fontosnak tűnő eszközről
írni (a gyakorlat majd eldönti életké-
pességét), hiszen szórólapok tudat-
ták, „2hetes”-ünk is hírt adott róla.
(Sajnos, nem mindenhol igényelhe-
tő! Például a Tápiómenti 2hetes ál-
tal „terített” 21 település közül is csak
16-ban; Helpbox-szempontból fehér
folt: Tápiószőlős, Újszilvás, Bénye,
Gomba, Káva, ...)
Nagyszerű találmánynak gondoltam,
mikor először értesültem róla. Telt-
múlt az idő – egyre fúrta oldalam a
kíváncsiság. Ez az oldalfúrás, töre-
delmesen bevallom, oda lyukadt ki:
vajon tudnám-e – hallásképtelen –
hasznát venni? Hiszen ha valakinek,
ne adj’ Isten, nekem igazán szüksé-
gem lehet rá!
Reménykedtem, s ahogy mondják: a
remény hal meg utoljára.
Most, a műszaki és egyéb feltételeket
olvasva, be kell lássam: temethetem,
kétségek közt bár, de mégis konokul
táplált reményeim.
Vagy mégse temessek? Bízzak egy to-
vábbfejlesztett változatban? Egy hal-
lástól függetlenített, fényjelzéssel vagy
valami más, vizuális módon működ-
tethető jelzőrendszer kifejlesztésével.
Számomra kérdések kérdése ez!
Avagy: mit akar egy olyan igazán ki-
sebbségi, akinek problémájával hozzá-
tartozók, ismerősök is alig-alig szem-
besülnek itt a Tápióvidéken?
De – könyörgöm –, ha csak rólam
lenne szó! Egyáltalán: hány sorstár-
sam él, mert élnek hallássérültek itt
szűkebb hazánkban, a Tápió mentén.
***
Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró
barátomat kirúgták a havi lap szer-
kesztőségéből, ahová szerénységem is
gyakorta publikál.
Sok mindent mondhatnak... Szalaj-
tok egy e-mailt...
Való igaz nem hosszabbították meg a
szerződésem – jelez vissza. Hosszasan
sorolja az okokat. Fájó gondja: ezzel
megélhetésének 75%-át elvesztette.
Munkahely kellene. 62 éves.
Nem tudok segíteni.
Új könyvemet pár hete megígértem neki.
Találkozót kérek, úgyis mennem kell
egy helyre, látni a dokumentumjá-
tékomból készült filmet. És elhozni.
DVD-n. Nem hosszú, mindösszesen
17-20 perces játék. Barátom szerint
nagyszerű mind a megírás, mind a
színészek játéka. A „nagy” tévékben is
megállná helyét.
A megbeszélt napon találkozunk. Meg-
nézem a filmet – tényleg elégedett lehe-
tek! Dedikálom könyvemet. Beszélünk:
tartjuk a kapcsolat, végül is nem a pa-
pír, hanem a papír vélt hasznosítása tart
össze bennünket: az írásszenvedély.
Lelkesen beszélek új terveimről...
Szkeptikusan hallgat. Ő ilyen. Végül
szót ad érzéseinek: Ne haragudj, pár év
múlva annyi, ha marad lelkesedésed-
ből, hogy leírják neved, és alája: ettől
eddig élt. Mit tanított neked Petőfi?
Cseppet se bántódtam meg. Rögtön
„beugrott”: „Híred és neved marad-
jon? Hol? A nép is elvész, amelyhez
tartozol!”
Petőfi nekem azt tanította – válaszol-
tam –, hogy nagy szellem is csúful vé-
gezheti fegyverek között. József Attila
azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét.
És Ady? Mondjam?
De ezt már barátom sorolja: napi öt
liter bor, százhúsz cigaretta, altatók...
Nem becsülték magukat – életükkel
mintha azt sugallnák: minél előbb túl
az árnyékvilágon!
• III. Magyar Hagyományok Napja
Farmoson – a Húsvét jegyében 2008.
március 22-én.
- kézművesek bemutatkozása
- kézműves játszóház
- gyermek programok
- előadások
www.farmosielegy.gportal.hu
• KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel
nyílik tárlat április 5-én, szombaton 17
órakor a tápiószelei Művelődési Ház-
ban. A kiállításon megtekinthetők:
­ Balogh Gyula - festőművész, Monor
­ Lázár Zsuzsa - grafikus, Káva
­ Papp Bálint György - iparművész,
Tápióbicske
­ Simorka Sándor - szobrászművész,
Káva. A kiállítást megnyitja Gó csá né
Móró Csilla, a tápiószelei Blas kovich
Múzeum igazgatója. A kiállítás meg-
tekinthető 2008. április 5-től 20-ig.
• Kókán az idén is megrendezik a
helyi borversenyt, majd azt köve-
tően a hagyományos borfesztivált
(mindkettő jubilál: 10 évesek). A bor-
verseny főként a szakma – a helyi sző-
lő-és bortermelők – eseménye. A bor-
fesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és
környékbeli nagyközönség irányába.
A borversenyre március 31-i kell le-
adni a borokat (fehér-, rosé- és vörös-
bor kategóriákban).
A X. Kókai Borfesztivál április 12-én
lesz a Kókai Sportcsarnokban., ahová
18 órára várják nemcsak a helyi érdek-
lődőket, hanem a környékbelieket is.
A részletes program a www.koka.hu
oldalon található (majd) meg.
TAVASZI
PROGRAMAJÁNLÓ
Emlékezés Tom Lantosra
Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban
Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. A vásártéri
iskola képe 1918-ból való, Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c.
2000-ben kiadott könyvéből.
2008. február 11-én 80 éves korá-
ban elhunyt a legbefolyásosabbnak tar-
tott magyar származású amerikai de-
mokrata párti politikus, Tom Lantos.
A szomorú eseményről annak idején
minden USA-beli és magyar országos
lap beszámolt. Hogy egy kistérségi fo-
lyóirat is felsorakozik a méltatást végző
vezető sajtóorgánumok sorába, annak
nem holmi nagyképűség vagy arányté-
vesztés, hanem Lantos Tamás életének
egy, Nagykátához fűződő epizódja ad-
ja meg a magyarázatát.
1928. február 1-jén Budapesten
született zsidó fiú életében – miként
oly sok sorstársa esetében – korán
meghatározó lett a történelem. Gyer-
mekkori barátjától, Ungvári Tamás-
tól tudjuk, hogy valamikor 1943 kö-
rül az alig 15 éves Tamás SAS behívót
kapott Nagykátára. A zsidó férfiakat
munkaszolgálatra felkészítő nagykátai
bevonulási központ működését Andy
Krauss: Sacrifices and survivors c., Los
Angelesben kiadott könyvéből ismer-
jük. A magyar nyelven „Áldozatok és
túlélők” címmel megjelent visszaem-
lékezésből tudjuk, hogy miként indul-
tak a szerelvények a Keletiből, milyen
volt a nagykátai „fogadtatás”, miként
kísérték őket a csendőrök a vásártéri
iskolába, miként aludtak a földre te-
rített szalmán a tantermekben. A „ki-
képzés” a község határában ásott víz-
elvezető árkok képében jelentette a
hazafias kötelezettség teljesítését. Ez
volt a „felkészülés” a keleti frontra.
Amikor Ungvári arról ír, hogy ba-
rátja miként szökött meg Kátáról, ak-
kor gondoljunk arra, hogy a keleti
front poklából nagyon kevés „muszos”
került haza élve. Rejtő Jenő, Örkény
István és társaik ugyancsak Murai Li-
pót „birodalmából” transzportáltattak
a Don-kanyarba.
Lantos Tamás az ország 1944-es
megszállása után antifasiszta diákmoz-
galmakban vett részt, majd 1945 után
kommunista ellenes szervezkedések
közreműködője. 1947-ben emigrált
az Egyesült Államokba, ahol a Wa-
shingtoni Egyetemen, illetve a kali-
forniai Berkeley Egyetemen folytatott
tanulmányai révén szerzett diplomát.
Hosszú éveken keresztül egyetemi
közgazdaságtan-professzor, külpoliti-
kai elemző, a szenátus tanácsadója, az
üzleti életben sikerrel folytatott tevé-
kenysége alapozta meg hírnevét.
1980-ban San Franciscóban vá-
lasztották meg képviselőnek, 14 ter-
minuson keresztül volt tagja a kong-
resszusnak, a Külügyek Bizottsága
elnökeként számos amerikai elnök,
miniszter támaszkodott véleményére.
Képviselőként első dolga volt Raoul
Wallenberg tiszteletbeli amerikai ál-
lampolgárságát kiharcolni, a zsidó-
mentő svéd diplomata erkölcsi elis-
merését megszervezni. Annak idején,
1944-ben maga is Wallenberg védle-
velének köszönhette, hogy a Pozso-
nyi úti védett házakból a nyilasok
nem hurcolták el. Ő szervezte meg
Wallenberg és Kossuth szobrának a
Capitóliumban való felállítását.
Tom Lantos következetesen harcolt
a magyar érdekek érvényesítéséért, le-
gyen az a szent korona visszaadása, vagy
a rendszerváltozás idején az amerikai
politika figyelmének keletre fordítása.
Következetes demokrataként minden
olyan esetben szót emelt a magyar ér-
dekek védelmében, amikor akár a ro-
mániai falurombolás vagy a szlovákiai
Benes-dekrétumok ügye sértette szülő-
földjét. Magyarországon nem kevesen
bírálták – természetesen jobbról – ami-
kor pl. szót emelt Csurka színrelépése,
vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen.
Amerikaiként is úgy gondolta, hogy
neki születése alapján joga van ezekben
a kérdésekben véleményt formálni. Je-
len méltatás kereteit szétfeszítenék kül-
politikai állásfoglalásai, az USA politi-
káját befolyásoló tetteinek elemzései.
Maradjunk annyiban, hogy a Magyar
Köztársaság leghívebb tengerentúli ba-
rátját veszítette el halálával. A magyar
miniszterelnök a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Nagykeresztjével akarta
kitüntetni a nagybeteg politikust, amit
már csak özvegye vehetett át.
Játsszunk el egy pillanatig a gondo-
lattal: mi lett volna, ha Lantos Tamás
nem szökik meg a nagykátai táborból,
sok társához hasonlóan engedelmes-
kedik az embertelen hatalomnak . Azt
hiszem, akkor több mint valószínű,
hogy egy kivételes képességű és ak-
tivitású ember példamutató demok-
ratizmusát, a világ sorsára gyakorolt
nem kis befolyását, a magyar nemzet
nagy támogatóját lettünk volna kény-
telenek nélkülözni. Hogy a világ ma
olyan amilyen, abban Tom Lantosnak
nem kis szerepe volt.
Basa László
2008. március 13.
9
Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok-
ság 6. fordulójában az utolsó helyezett, de papíron erősebb
Erdőkerteshez látogatott. Szerettünk volna egy szoros győ-
zelmet aratni. Ehhez képest egy magabiztos siker született,
tovább folytatva a bravúrsorozatot
Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel-
őrölték. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal-
pot szerzett. Ellenfele meg is jegyezte a végén, hogy így
még nem verték meg. Agonács Zsolt „szalonremizett”, Társi
Miklós pedig gyaloghátrányos, ellenkező színűs futó végjá-
tékban húzta ki döntetlenre. Szitár Lali újból felnőttet vert
az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.
Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán, de
utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. Nyámádi
Attila tovább folytatta remek sorozatát, visszavágott ellen-
felének a tavalyi vereségért. Farsang Árpád és Ács Tamás fo-
kozatosan fölénybe került, és hozták a kötelező győzelmet.
Pásztor Máté óriási csatában, nehezen megítélhető
állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5
és fél órás csatában. A csapat így tartja dobogós helyezését.
ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2,5-7,5
Élő Élő
Maráczi Ernő 2156 - Tóth Barnabás 1989 1:0
Szakály Balázs 2123 - Gulyás Attila 1985 0:1
Babér Balázs 1896 - Agonács Zsolt 1997 dönt.
M.Szabó László 1994 - Társi Miklós 1929 dönt.
Várhegyi Miklós 1991 - Nyámádi Attila 1942 0:1
Dr. Farkas József 1976 - Pásztor Máté 1608 dönt.
Gyepesi István 1748 - Farsang Árpád 1730 0:1
Fodor Gergő 1653 - Ács Tamás 1750 0:1
Bozó Pál 1617 - Mészáros
Szilveszter 1419 0:1
A következő fordulóban a nagyon erős, tavalyelőtt még
NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy bra-
vúros döntetlen körüli eredményt elérni.
Társi Miklós, a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője
Sport-mozaik
A 2007/2008. évi Pest megyei III. osztályú felnőtt bajnokság
nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása
14. forduló
2008. márc. 16. (vas.) 15 óra
• Tápióbicske – Szentmártonkáta
• Dány – Tóalmás
• Valkó – Farmos
• Galgahévíz-Tápiószőlős
• Pánd – Úri
• Vácszentlászló – Tápióság
15. forduló
március 22. szombat, 15.00
• Tápiószőlős – Pánd
március 23. vasárnap, 15.00
• Farmos – Galgahévíz
• Tóalmás – Valkó
• Szentmártonkáta – Dány
• Vácszentlászló – Tápióbicske
Bozsik József a nemzetközi
szövetség díszpolgára
A Nemzetközi Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakbizottsága február 5-én
a világ legjobb hajtóinak adható ki-
tüntető oklevéllel ismerte el Bozsik
József több évtizedes sportolói telje-
sítményét. Az oklevél mellé egy olyan
névvel ellátott jelvény jár, amely hor-
dozóját a nemzetközi szövetség min-
den rendezvényének, tanácskozá-
sának, a szövetség létesítményeinek
ingyenes látogatására jogosítja fel.
Ez afféle VIP belépő, de nevezhetjük
a világszövetség díszpolgári címének
is. Rangját jelzi, hogy a hazai fogat-
hajtók közül Bárdos György, a Lázár
testvérek, Fülöp Sándor, Juhász Lász­
ló és Kecskeméti László után most a
nagykátai lakos Bozsik József kapta
meg.
****
Bozsik nagykátai díszpolgári címé-
nek visszavonásával több országos lap
(Népszava, Nők Lapja, stb.) is foglal-
kozott az elmúlt napokban. Követke-
ző számunkban ezekből szemlézünk
majd. Bozsik egyébként a Pest Me-
gyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult
jogorvoslatért, mert aggályosnak tart-
ja Nagykáta Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntésének és
eljárásának törvényességet. Nem szól-
va sportolói jó hírének súlyos megsér-
téséről.
Dalnoki Akadémia Tápióságon
A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok
indítását tervezi általános iskolások részére. A labdarúgás kiemelt óraszámban
kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára, így akár heti 15-20 órá-
ban, szervezett keretek között, magas színvonalú képzésben részesülnek a gye-
rekek. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét, az
tudja, hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egye-
sület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Czuk Henrik csapatai és a Dal­
noki család, több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett után-
pótlás tornákon, betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába, melyről
elismerően nyilatkoztak, ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó
hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. Az
akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújta-
nak európai szintű képzést és verseny lehetőséget.
A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek
meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival, mint például a Bar-
celona, Bayern München, Stuttgart, Manchester United, stb. Ezek a csapatok
visszahívásra kerülnek Magyarországra, Tápióságon és Bükön rendezett tor-
nákra. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban, tornákon
szerepelnek a sági fiatalok. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszön-
hetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat
be a budapestii csapat munkájába, illetve ez fordítva is igaz.
Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők fel-
készültségét. Az életkori sajátosságokat, és tudás szintet figyelembe véve akár
egyéni képzésre is lehetőség nyílik. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás ko-
ordinációs és fizikális felkészültséget. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthat-
ja háttérbe a tanulást. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal sze-
gélyezett kastélyparkban található, a zöld környezet, a jól felszerelt tantermek
és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődé-
sét. Az iskola parkban találhatók a focipályák is, így nincs szükség vándorlás-
ra. A napközis rendszerű képzés végén tanult, edzett nebulók térhetnek haza
családjaikhoz.
Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, látogasson el a www.
dalnokiakademia-tapiosag.hu weboldalra, illetve telefonon 06/29/465-884
Tóth Gábor iskola igazgató, 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula
akadémiavezető ad felvilágosítást.
Csámpai Gyula
Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője
A bajnokság állása:
1. Dunaharaszti 39,5 pont
2. Törökbálint 34,5
3. Nagykáta 34
4. Szentendre 29 /sz/
5. Vác 28 /sz/
6. Gyömrő 27
7. Dunakeszi 25,5 /sz/
8. Százhalombatta 25 /sz/
9. Érd 25
10. Szigetszentmárton 18 /sz/
11. Erdőkertes 14,5 /sz/
/sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott, szabadnapos
csapat
A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. fordulójában
Magabiztos győzelem Erdőkertesen
A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács
Tamás, Farsang Árpád, Mészáros Szilveszter.
Kitüntetés a Parlament Vadásztermében
A Fejős Hús a legdinamikusabban
fejlődő magyar cégek között
A legdinamikusabban startoló, fejlődő magyar cé-
gek rangsorában szerepel 2008. február 28-a óta a Fe-
jős Hús Kft, Fejős Pál nagykátai lakos, labdarúgó edző
tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. A családi vállal-
kozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a
Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezető-
vel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést.
A Fejős Hús Kft. a 2006/2007. évek eredményének el-
ismeréseként kapta az oklevelet. A cég árbevétele ugyan-
is 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot, ami duplája a 2004.
évi teljesítménynek. A két időpont között 2005-ben közel
félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem, aminek
folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús.
A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató, vágóhidat, fel-
dolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vál-
lalkozás tovább akar fejlődni. Mint Fejős Páltól megtud-
tuk, ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni, amint
erre lesz pályázati lehetőség. A tervek elkészültek, hatósá-
gilag engedélyezett állapotban vannak.
– Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk, s megpró-
báljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak
az ügyvezető igazgató. E filozófia jegyében készül – sok
más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka, amely igazi
márka húsvét előtt a piacon.
Labdarúgó Pest megye I.osztály
Tavaszi rajt: három csapat, három vereség
16. forduló 03.08.-09.
• Érd – Nagykáta 1-0
• Kóka – Üllő 0-5
• Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0
Tabella:
1. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p
5. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p
14. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p
16. (utolsó) Nagykáta 5 p
Következik:
17. forduló 03.15-16. 15:00
• Diósd – Kóka
• Tápiószecső – Őrbottyán
• Nagykáta – Pilisvörösvár
18. forduló 03.22-23. 15:00
• Kóka – Délegyháza
• Tárnok – Tápiószecső
• Gödöllő – Nagykáta
Labdarúgó Pest megye
II. Ro-La csoport
Vasárnap itt lesz a tavasz
14. forduló 03. 16. 15:00
• Újlengyel – Sülysáp
• Tápiógyörgye – Albetrirsa
• Péteri – Tápiószele
Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt:
1. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p
8. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p
11. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p
10
2008. március 13. életünk, értékeink
Megmenekült az első
tízezer béka Farmoson
Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmen-
tőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrök-
ben. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000
béka menekült meg a gázolástól.
A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a
farmosi barna ásóbékákat, akik elkezdték vándor-
lásukat a Nagy-Nádas felé, útközben keresztez-
nék a 311-es főutat, ahol többségüket elgázolnák a
gépjárművek. Viszont a Tápió-vidéki
természetvédőknek, és Önkéntesek-
nek köszönhetően kiépült békaterelő-
kerítés megakadályozza, hogy a kétél-
tűek feljussanak az útra.
A kerítés tövében leásott vödrökben
kuksoló békákat minden reggel össze
kell gyűjteni, és át kell szállítani az út
túloldalára.
Ehhez a munkához lehet csatla-
kozni az érdeklődőknek, akik a www.
tapiovidek.hu portálon – középen a
békára klikkelve – találhatnak infor-
mációkat arról, hogy pontosan hol és
mikor várják a szervezők a békamen-
tőket.
Németh András, TTE
TÚRA-
AJÁNLÓ
• Aranyszarvas (Kincsem) 50 km-
es túra 2008 március 29. szombat.
Rajt: 7.00 – 8.30 Tápiószele, Blas-
kovich múzeum. Útvonal: Kisfa-
lu – Erdőszőlő – Tápióbicske, Hon-
véd emlékmű – Tápiószentmárton,
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep
– Tápiószele, művelődési ház útvona-
lon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 40 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 6.30 – 8.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvo­
nal: Kisfalu – Hajta part – Erdősző-
lő – Tápióbicske, Honvéd emlék-
mű – Tápiószentmárton, Kincsem
Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa-
lu – Tápiószele, művelődési ház útvo-
nalon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 25 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 7.30 – 9.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvonal:
Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő
– Tápiószentmárton, Strandfürdő –
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kisfalu – Tápiószele, művelődési
ház útvonalon. Nyílt, nevezéses ren-
dezvény
A Természetbarát Klub országos ki­
írásban is szereplő nyílt túráinak egész
éves programját megtalálják honlapun­
kon (www.tapiomenti2hetes.hu)
Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa
Locsolóversike
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Írják be az ábrákba a megadott szavakat, majd olvassák össze a számozott
négyzetek betűit. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják.
Az ábrába beírandó szavak: alapít, nótám, kér, cs, konyak, ázó, adomány, ve-
télkedő, bá, ár, ételek, kazamata, limit, vigasság, alázatos, magázom, ág, te,
adó, bankár, Eri, számlája, iromány, saláta, nemez, ar, Illés, oktatás, hívá, lám,
sző, anyagi, se, rád, IBM, Évi, szó, lencse, zenekar, rút, és, táv, ív, levele, hiva-
tás, utas, víg, fal, el, óh.
• BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. oldal) 2008. ápri-
lis 2-ig (szerdáig).
• HELYES MEGFEJTÉS: 3. számunk (2008. február 14.) rejtvényének (A
természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése:
Bársony István
• NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső)
37 33
8 43 4
20 13 45
15 3
41 16 26 2
7 21
23 14 35
V
36 10 32
I
25 22 6 11
G
5 28 30 42 19 38
A
24
S
1 40 29 44 31
S
34 18 9
Á
12 27 39 17
G
A Pannon magbankról
„Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel,
„Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért”
alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népsza-
badság. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jö-
het létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban, ahol a
mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is
őriznék. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány
további létét is biztosíthatnák.
A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Glo-
bális Magbank megnyitása a Spitzbergákon, ahol a világ
magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából
tárolnak majd mintát. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­
vetyélni növényi értékeinket, ezért több intézmény összefogá­
sával létrejön a Pannon Génbank. Az ehhez szükséges négy-
százmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium
adná, a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk
lecsippenteni. A pályázatról idén augusztusra-szeptember-
re várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. ...Az
elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként reg-
náló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállí-
tásában szerepet kapna a soproni egyetem, a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert, illetve az Aggteleki Nemzeti Park is.
Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga, hiszen a Baradla-
barlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védett-
ségű részére kerülnének a minták.
Holly László, a tápiószelei intézet vezetője szerint a biz-
tonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert, kell
egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták elő-
készítésére. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárít-
ják, majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ma már a termesztésben
használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek, mint
vadon élő növényvilágunk. A régi fajták eltűnésének fő
oka, hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség, mert
csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti.
Itt a fő veszély, hogy az állomány annyira egységessé válik,
hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja.
Ezért fontos megőrizni a többi fajtát, illetve az úgyneve-
zett vad rokon fajokat is. Egy globális katasztrófa esetén
ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon.
(a teljes cikk visszakereshető: www.nol.hu/archívum)
Lángolt a nádas, tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül
– vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar közép-
európai tombolását. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak
két nap alatt. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes)
években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók, tavaly
796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Fő-
ként Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére, Tápiószelére, Tápiószentmártonba
riasztották őket. Sok helyen tetőt bontott, cserepet tört a szél, fákat döntött az
útra vagy villanyvezetékre, Kókán kémény is ledőlt.
Lángolt a nádas Farmoson
Február 28-án, csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett,
parázslott a nádas Farmoson, a göbölyjárási halastó és a község közötti ter-
mészetvédelmi területen. A tűz szerdán, késő este keletkezett, Torba Csaba
nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség követ-
keztében. A tűz a község szélső házaihoz közeledett, tárolt nádat, kecskefarmot
és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. A tűzoltók a legmagasabb, 5-ös
fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő, 2 vízszállító, 2 terepjáró vett részt az
oltásban, azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Egész éjszaka
zajlott az oltás. A nehéz, ingoványos terepen – a nagy technikai készültség elle-
nére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni.
Vidra Tamástól, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől
megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett ál-
dozatul. Becsülni is nehéz, akkora a kár, hisz élőlények pusztultak el, élőhelyek
semmisültek meg, s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok visz-
szaállásához.
****
Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. irodaházának tetőzetét vitte le a március
1-jei vihar. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az iroda-
ház szomszédságában - szedték össze a tetőszerkezetet, melynek széttörött da-
rabjai kilenc új autóban okoztak károkat.
Ismeretlen értékeink IV.
A pándi löszkopár
A Tápió-vidék nyugati részének lösz-
dombjai között tartalmas kirándulást
tehetnek a természet kedvelői. Ezek
közül az egyik legnevezetesebb hely az
a kopár dombsor, amely Pánd község-
től délre emelkedik. A területen az el-
múlt időszakban egyre többször meg-
forduló kutatók egymás között csak
úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”.
A meredek, cipó alakú dombokra fel-
kapaszkodva páratlan panoráma tárul
elénk, tiszta időben akár 30-40 km-
re is elláthatunk. A tájképi értékeken
túl a csupasz löszoldalak számos rit-
ka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak
élőhelyül. Ezek közül ki kell emelni a
néhány éve felfedezett pannongyíkot,
melynek előkerülése nagy szenzáci-
ót keltett a zoológusok körében. En­
nek a fokozottan védett, apró hüllőnek
az egyik legnépesebb hazai állománya
él a területen. Igen értékes a növény-
világ is, melynek mutatós tagja az el-
fekvő szárú, hatalmas rózsaszín virá-
gokat hordozó parlagi rózsa. Sajnos
a pándi löszkopárhoz hasonló gyep-
területek (löszgyepek) kiterjedése az
egész Tápió-vidéken ma már alig 150
ha. Vigyázzunk rájuk!
Vidra Tamás tájegységvezető,
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
2008. március 13.
11 Hirdetések, közérdekű tudnivalók
SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
DR. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus
- sebészeti betegségek műtéti meg-
oldása szükség esetén kórházban
(sérv, visszér, epekövesség, arany-
ér vizsgálata)
- aranyér és egyéb végbélbetegségek
fájdalommentes, végleges, műtét
nélküli ellátása
- végbélrákszűrés
- benőtt köröm, ftymaszűkület gyó-
gyítása
- lábszárfekély és nehezen gyógyuló
sebek kezelése
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök 17-18 óráig.
NAGYKÁTA,
TEMETŐ U. 2., III. LH. FSZ. 2.
TEL.: 06-30-9653-856
JÁSZBERÉNY, ÁRENDÁS ÚT 13.
kedd: 17-18.00
A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja.
• IX. évfolyam  5.  szám.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
•  Kiadó:  Tápió  7  Bt.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasó-
szerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. - Simon Tamás
Tel.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe:
2760  Nagykáta,  Petőfi  út  5/b.  •  Tel./fax: 06-29/440-468, Rt.: 06-20/9138-415  •  E-mail:
tothferenc@monornet.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. 2750 Nagykőrös,
Örkényi út 13. Tel./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint.hu • Lapunkat terjeszti a
Lapker Zrt. és a kiadói hálózat. • Nyilvántartási szám: 2.2/6859/2000. • ISSN 1586-3204 
Stúdió:
2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.
Telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543,
06-209-844-447
E-mail címek:
geminitv@monornet.hu
5perctavkozles@monortel.hu
t-ma@monornet.hu
okor@monornet.hu
Adások:
szombat 17 óra, hétfő 15 óra,
péntek 22 óra 30 perc, T’-ma minden
pénteken 21 óra 30 perc (élő)
Az MTT képújság csatornáján.
Reklám- és referenciafilmek készítése
az Ön igényei szerint!
GEMINI TELEVÍZIÓ
Az ÖN médiakapcsolata.
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi
MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551
Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kóka Község Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet egy fő
műszaki, kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely
betöltésére
• Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség, büntetlen
előélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság,
• Előnyök: szakmai tapasztalat, „B” kategóriás vezetői engedély
• Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény szerint.
• A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), iskolai végzettséget igazoló
tanúsító okiratok fénymásolata,(az eredetit be kell mutatni a személyes
elbeszélgetésnél), telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez).
• A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 17.
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 25.
• Az álláshely betölthető: 2008. április 1.
A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve,
Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka, Dózsa Gy. u.1.)
nyújtható be.
Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon.
Jászberény, Nagykáta
és Farmos térségében
TERMŐFÖLDET,
TANYÁT
vásárolok.
Telefon:
06/30/456-96-86
A Magyar Vöröskereszt
térítésmentes
VÉRADÁST
szervez Tápiószecsőn.
Időpont:
2008. március 17.
12.30 – 17.00
Helyszín: Emeletes
Iskola Tornacsarnok
A TÁPIÓMENTI 2HETES
következő (fennállása óta a 194.)
száma
MÁRcIuS 27-ÉN,
csütörtökön jelenik meg.
A 2000. március 30-a óta működő
kisrégiós közéleti újság ekkor lesz
8 éves.
A lap webcíme:
www.tapiomenti2hetes.hu
Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket, Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. április 1-jétől átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági föld-
gázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hi-
vatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy
a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja ké-
sőbbre tolódott.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008. július 1-jei
piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló
új törvény tervezetét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzí-
téssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatko-
zó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.
A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szava-
toló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét.
A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja
2009. január 1-jére tolódott. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre
a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben vál-
tozzon a kihirdetett földgáz ára 2008. április 1-től: a lakossági fogyasztók eseté-
ben átlagosan 5,8, a nem lakosságiaknál átlagosan 5,2 százalékkal.
Az április 1-jei emelés egy átlagos, az ártámogatást igénybe nem vevő háztar-
tásnak – 1650 m
3
éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos
többletkiadást jelent.
Áprilistól változnak a földgázárak
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye
A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet,
amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a leg-
újabb Magyar Közlönyben jelent meg.
Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő, ebből 18 a me-
gyékben, négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében –
jön létre.
A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint –
március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. Ezt követően kerül sor a cégbe-
jegyzésre, majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül”
kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.
• A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapít-
ható meg. Ez magában foglalja a főváros IV., XIII., XIV. és XV. kerületét, to-
vábbá az aszódi, dunakeszi, gödöllői, szobi, váci és veresegyházi kistérséget.
• A budai pénztári terület része az I., II., III., XI., XII., XXII. kerület, továbbá
a budaörsi, érdi, pilisvörösvári és szentendrei kistérség.
• Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. Ebbe tarto-
zik a X., XVI., XVII., XVIII., és XIX. került, továbbá a ceglédi, monori és
nagykátai kistérség.
• Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. Ennek része az V., VI., VII., VIII.,
IX., XX., XXI. és XXIII. kerület, illetve a dabasi, gyáli és ráckevei kistérség.
Kijelölték a központi régió négy
egészségpénztárának területét
Elfogták a tolvajokat
Hónapokon át tartó nyomozás so-
rán került a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak látókörébe egy
főként tápiószentmártoni lakosokból
álló több fős társaság. A banda tagjai
megalapozottan gyanúsíthatók a kör-
nyező településeken elkövetett gépko-
csi és motorkerékpárok ellopásával, va-
lamint több hétvégi ház feltörésével.
Az eljárás jelenleg három elkövető
előzetes letartóztatása mellett folyik.
Rendőrségi gyorshír
Frontális ütközés Nagykáta határában
Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékün-
kön, így a 31-es számú főúton is. A ködben nem történt baj, a járművezetők
óvatosan vezettek. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.
Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta
lakott területén kívül a 31. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve sza-
bálytalanul előzött, s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által
vezetett Fiat személygépkocsival. A baleset következtében a vétlen Fiat személy-
gépkocsi vezetője könnyű, utasa súlyos sérülést, az okozó Peugeot személygép-
kocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.
Nagykátai Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzés
Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat
Füstmentes osztályok az iskolákban
Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kuta-
tásban, mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg élet-
módbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. A
2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipró-
bálás aránya 17%, míg a 11. osztályban a diákok 75%-a
már legalább egyszer dohányzott. A jelenleg rendszeresen
dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt, sajnos ko-
moly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének
növekedése, melynek egyenes következménye, hogy a ma
várandós nők egyötöde dohányzik, károsítva ezzel nem-
csak a saját, de magzata egészségét is.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Magyarország a vi­
lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. A
magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első
a világon. Kb. 28000 olyan ember hal meg évente
országunkban, akinek a halála összefüggésbe hoz-
ható a dohányzással.
Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális
Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008. év­
re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. A
program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8.
osztályos tanulói, mivel ebben a korosztály-
ban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. A
versenyben résztvevő osztályok vállalják, hogy
2008. január 15-től május 31-ig nem gyújta-
nak rá, havonta egy-egy feladatot is megolda-
nak. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok
feladata, az eredményt pedig havonta írásban jelen-
tik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. A feladatmeg-
oldásokért pontokat kapnak, és amennyiben betartják
a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ mun-
katársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik), a legtöbb pon-
tot kapó osztályok között a program végén a Regio-
nális Intézet 200.000Ft értékű jutalmat sorsol ki. A
versenybe Ecserről, Nagykátáról, Szentmártonkátáról,
Szentlőrinckátáról, Kókáról, Tápió szecsőről, Tápióságról,
Tápióbicskéről, Tápiószeléről jelentkeztek osztályok.
ÁNTSZ Monori, Nagykátai
Kistérségi Intézete
12
2008. március 13. Színes hirdetések
NYIRI-GRIFF KFT.
NYIRI-GRIFF KFT.
Ny¡z¡ M¡haIy TeI.: oð/¶o/yo¶-1¶¶¶
Beépitésre rendelést felveszünk. INGYENES helyszini felmérés, ajánlatkészités.
TAVASZI KANDALLO KALYHA
TeIegheIy: Tág¡ôszĎIĎs, Bata ut zð.
TeI./£ax: oð/¶¶/¶8¶-o¶¶
Bemutatôtezem:
CegIéd, Szécheny¡ ut 1. (H-P: 8-1¶ ôzá¡g}
Eztékes¡tés m¡ndkét heIyen!
www.nyiri-griff.hu
KandaIIókaIyhak széIes közđ éztékes¡tése nagy vaIasztékban ð-1z kW-¡g.
NYÍRI-GRIFF Kft.
www.nyiri-griff.hu
Nyíri Mihály 06-30/903-1577
e-mail: nyiri.mihaly@nyiri-griff.hu
A K C I O
GÖTEBORG 9 kW-os NEFTUN } kW-os FUN 6 kW-os
1o¶.ooo Ft qS.ooo Ft ¶o.ooo Ft

2008. ütem Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú Újszilvás Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között) Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is: Település és pályázó Beruházás A REMATER Kft. Szabó Krisztián pályázatíró. Az Európai Unió által Magyarországnak biztosított források felhasználására 2007-ben 185 uniós pályázat jelent meg. (MTI/Menedzsment Fórum) Kétszáznál több uniós pályázat . Több mint 2600 pályázat Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. 16 505 000 Ft 800 000 Ft 24 891 000 Ft 4 629 000 Ft 16 329 600 Ft 1 000 000 Ft 9 663 750 Ft 9 471 750 Ft 9 705 750 Ft 12 897 000 Ft 3 565 000 Ft 4 797 000 Ft 90% 80% 80% 80% Támogatási arány 30% 50% 30% 30% 70% 50% 75% 75% 75% 30% 30% 30% lió forint összértékű beruházás valósulhat meg. a CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es utat. Sülysáp Eventrend Csoport Kft. „B” típusúból 173 db érkezett. ünnepelhetjük az egyik legrégebbi demokratikus alapintézményt. nagyprojektek. Az eredményből kiderült: nem igaz. március 13. A kerékpárút a nagyközség Tápiószőlős felőli végén. Egyszerű igazságok mellé álltunk és ezek az egyszerű igazságok győztek. Szentlőrinckáta követi. humánerőforrás képzése Setup Kft. Hasonlóan az országos részvételhez választókerületünk településein a választópolgárok 50%-a mondott véleményt a feltett kérdésekről és a résztvevők közel 90%-a mondott igent a kórházi napidíj. Nagykáta eddig alacsony eredményességgel pályázott a különböző forrásokra. Település Beruházás Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske NapköziotthoTápióbicske nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. Most tehát ünnepelhetjük az ország győzelmét. Pest Megye Önkormányzata a 2008. A Tápiónál a meglévő gyaloghídon kel át az út. humánerőforrás képzése Eventrend Kft. Czerván György országgyűlési képviselő Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az utóbbi napokban. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbtanuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást. és az idei pályázatok támogatására.801. Tápiószele és Újszilvás leendő kerékpárútja már része lesz a leendő Duna-Tisza közi kerékpárútnak.95%). s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent. Kilenc megyei település önkormányzata – Abony. Sülysáp és Nagykáta (53. illetve nem részesültek támogatásban kedvező hír. bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél. a Népkertnél kezdődik majd és a Farmosi úti iskoláig tart.61%) kapaszkodott még a „dobogóra”. közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter. oldalról) Mint pályázat összesítőnkből kitűnik. Kóka Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállalGÉPFORG Kft. hiszen milliós nagyságrendű tömeget mentettünk meg. vállalkozásokat támogató döntés. A kisrégiós átlagok megfelelnek az országos. érdekében Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeFarmos inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer „3” ÁSZ Kft. Pilis­ vörösvár és Gödöllő város. Ezek közül jelentős a vállalkozókat. Támogatást az idei évre is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami. Szob.2 Bursa Hungarica Népszavazás – regionális oldal 2008. innen nézve a 311-es út jobboldalán. nem igaz hogy mindent eltűrnek. továbbá ezen túl is lehetővé válik. hogy győztünk. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre. hogy a közép.-nél Kelefatex Bt. A . A részletes adatokat online oldalunkon keressék (www. hogy a különböző pályázati csatornák az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg újra. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének felosztásáról. akik ezen túl is jogosultak az ingyenes egészségügyi alapellátásra. hogy amit a kormány elvett az emberektől azt most a népszavazás visszaadta.tapiomenti2hetes. hogy a magyarok felelőtlen és következmények nélküli világban akar­ nak élni. Az örömöket kissé beárnyékolja.98%) vetekedve. Sülysáp Setup Rendezvény Kft.42%). de számos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott. hivatalos közbeszerzési tanácsadó Kerékpárút Tápiószelének (folytatás az 1. Tápiószecső A Gazsi és Gazsi Kft. és örömteli hír. Nagykáta és Úri sem nagyon maradt le. 2. Népszavazás (Folytatás az 1. Dunakeszi.és a leszakadó rétegek tehetséges gyermekei tovább tanulhassanak az egyetemeken és főiskolákon. valamint Érd megyei jogú város – jelezte szándékát.41%). akik eddig nem nyújtottak be pályázatot. és az elbírálásuk is megtörtént – mondta a miniszter. erősíti gazdasági potenciálját. A Tápió-vidék települései között is csak kis eltérések vannak. A lista másik végén Tápiószele szerepel (43. hogy a KözépMagyarországi régió minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. melyek közül számos szintén érinti térségünket. immár 200 felett van a kiírt pályázatok száma. Kovács Ferenc polgármestertől megtudtuk: a beruházás 71 millió forintba kerül: a 14 millió Ft önerőt már tartalmazza az idei költségvetés. összefogást teremtsen és viszszaadja a magyarok önbecsülését. oldalról) Lapunk megjelenésekor már aligha tudunk új adatról beszámolni a népszavazás kapcsán. Az eddig kiírt pályázatokból hetvenet már le is zártak. Tápiószentmárton. A három település – Szentmártonkáta. március 11.-i szavazáson és éltek a demokrácia által biztosított alkotmányos jogukkal. évben is szerződésben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. hogy a népszavazás kapcsán még soha nem látott létszámban vettek részt a március 9.71). a Korpusz felé folytatódik a Művelődési Ház mellett halad el és jut el az alsós iskoláig. humánerőforrás képzése Service Kft. műanyag újrafelhasználásához szükGomba séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme REMATER Kft. amely ebben az évben már jóval 200 fölé emelkedett – közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a napokban. Ezen belül a részvételi arány Úri községben volt a legmagasabb (55. megelőzve Tápió­ szentmártont (55. Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta. hetekben. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­ kül) 306 támogatott pályázat született. aki segített ebben. A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­ ségnek – mint a referendum kezdeményezőjének – az volt a célja a konkrét kérdések véleményeztetésén túl.46%).) Látható. hogy az ország győzött. a „B” pályázatban érettségiző és állami. Sülysáp.25%-os volt (országosan 50. melynek ennek eredményeként több mint 500 milTámogatás Támogatási arány 35 145 744 Ft 80% 10 500 000 Ft 56 997 744 Ft 39 658 000 Ft 33 900 000 Ft Tám. Ez jelentősen hozzájárul a kistérség fejlettségéhez. hogy a térség legnagyobb települése és központja. Szentend­ re. A rendelkezésre álló összesen 3000 milliárd eurót meghaladó összeg felét pályázatokon hirdették meg. Fontos hangsúlyozni.44%) és Szent­ mártonkátával (44. Dabas. A részvételi arány 50. hu). századi köveÚjszilvás telményeknek megfelelően.1 méter széles út két sávján közlekedhetnek a kerékpárosok a település központjába és az iskolába. öntödefejlesztés Szóró Ipari Kft. hogy véget vessen a hazugság politikájának. 2008. nem igaz. évre Pest Megye Önkormányzata 13. CATERPILLAR 236B típusú Gazsi és Gazsi Kft. a népszavazás győzelmét és nyugodtan mondhatjuk azt. Mondhatnánk azt. hogy kistérségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a bíráló bizottságok. Az igenek arányát tekintve Tápiószentmárton az első (92. – Mindez óriási jelentőségű fejlemény Tápiószele életében. Azok számára. Czerván György: Köszönöm Az egyszerű igazságok győztek Köszönetemet szeretném kifejezni a választópolgároknak. az a tény. és ezek új lehetőséget teremthetnek a fejlesztésekhez. vállalkozói.. Tápiószele mintegy 57 millió Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán kerékpárút építésére. gépbeszerzése Tápióság Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése Bartucz Sándor Jól halad Magyarországon az uniós források felhasználása. készítése a Vonnák Trans Kft-nél Sülysáp ­ Bonus Party Bonus Party Service Kft. A megyei közgyűlés támogató véleményt fogadott el ezzel kapcsolatban. integrált nevelés-oktatásra való áttérés II. Sülysáp Öntőprések beszerzése. hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pályázatok születtek. Köszönet érte mindenkinek. ezzel fejlesztve az alapszintű és emeltszintű járóbeteg szakellátást. bár számos pályázat még bírálat alatt van. Pest megye 6. Az Oktatási. A járóbeteg szakellátás fejlesztése a megyében A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közelmúltban pályázatot hirdetett annak érdekében. hogy a fenti adatokban nem szerepelnek az úgynevezett kiemelt. hogy a magyarokkal mindent el lehet fogad­ tatni. A 2100 méter hoszszúságú. és a mai napig közel 300 millió forint támogatást kaptak a települések önkormányzatai. Nagykáta A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke TakaNagykáta és Vidéke rékszövetkezetnél Takarékszövetkezet ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment Nagykáta rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való felVonnák Trans Kft.000 Ft-ot különített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére.Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton kilenc megyei település is részt kíván venni. Káva alig maradt le (55. hisz nagymértékben javítja közlekedésbiztonságot – mondta lapunknak a polgármester. kozásfejlesztési projekt Nagykáta Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt. A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormányzatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1. A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint 2008. régiós és megyei átlagoknak. vizitdíj és a tandíj eltörlésére. hogy részt vesz a NFÜ pályázatán. számú választókerület 18 településén 60 184 polgár szavazhatott március 9-én. Veresegyház. A nem voksok terén a legkisebb lélekszámú Káva az első mind a három kérdésnél. Gomba és összességében Tápiószecső került még az érmesek közé. Szentlőrinckátával (44.49%). a legnagyobb igazság mégis az.

hogy nagy­ projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­ bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak 2009 végére várható. – Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű. aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja. valamint a tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot említette. oldalról) Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápióvidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégiós víziközmű társulás szervezése. • TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az ünnepséget. ahol két gépre van szükség. 13 millió forintba kerülő készüléket vásárolni.. Az elnök hangsúlyozta. Pap Terézia alpolgármester mond. egy külső raktárban helyezzük el. így – ő határozottan ezt tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt. békés környezet és a jó levegő”. hogy ott van-e. a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta: a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak megfelelő információk alapján született. A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket. a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály Általános Iskola énekkara. a visegrádi Thermál Hotelt. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Ez azt jelenti. A négy nap alatt ezúttal valamivel kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években.. A megye európai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott. majd a 2. hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom. de ez jórészt betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is. Szakértők szerint – a Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel Mikor kerül Brüsszelbe a szennyvízkezelési projekt? Nagy Sándor. a mintegy négymillió forintot alapítványi pénzből fedeztük. dicséretet) Dr. Közreműködnek a Damjanich János Gimnázium. háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a kiállításon. a nagymér­ tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer.2008. arra reáli­ san 2009. A végleges megvalósíthatósá­ gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­ jére volt ütemezve. illetve a betegek ellátása. a turisztikai beruházásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a térségbe koncentrálódik. majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang készülékkel gyarapodott az intézet. Minden adat számítógépbe kerül. A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal keresték fel érdeklődők. s fel fog gyorsulni az adminisztráció. ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket használt. a zsámbéki és a ráckevei kistérséggel lehetett megismerkedni. Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési képviselő azon kérdésére. majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál folytatódik az esemény. „A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a 1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­ ségével zajlik. a víziközmű társulás szervezése az elhatározott ütemterv szerint kell. mert mint mondják „vonzza őket a nyugodt. Nádai Tamás.. A 25 munkaállomásból jutott a tüdő. Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. számítógépek tárolnak minden adatot. A beugró összeget. amikor 15-20 beteg vizsgálatára van lehetőség. a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból törlesztjük. mikor kerül ki egyáltalán Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat.” Kocsi János. Kisrégiónk.. Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő minisztériumi illetékesekkel. Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Nagykátán is megszűnhet a kartonozó (folytatás az 1. a dabasi. Vannak olyan rendelések. Tekintve.). amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fáradalmai után. Romániából Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány. ami azonban még nem föltétlen jelenti azt. • SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban tartják a hivatalos ünnepséget. a Tápió-vidék 3 A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a kiállítás első napján. Amennyiben a társulás vállalja a felté­ teles közbeszerzést. megszűnik a kartonozó. hiszen már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden évben visszatérnek. és március 2.és idegondozó intézeteknek is. Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklődött írásos formában. Szakközépiskola és Kollégium tanulói. a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot. Az újság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni ezt a nagyberuházást. • NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség. illetve megoldódott. melyben folyamatosan növekvő részt a magánszektor vállal magára. majd örömmel konstatálták. lényegében a készülék használata révén – mondta dr. (Földvári Gábor – Megyei Sajtó) Ünnepségek az 1848. A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebbről a ceglédi. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is szerepel. ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be kistérségünk a Tápió-vidék. hogy a kezdeti nehézségek után – különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése. Idézünk a miniszter válaszából. pl. . (. Példaként többek között a gödi Pólus Palace-t. a kardiológia vagy pszichiátria. Nagykáta polgármestere. Ez a minimum feltételek részét képezi. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket. díjakat is adnak át. osztályos tanulók és Csengery Gábor színművész. akiknek jelentős részét a vidékünkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki. hogy haladjon. Dr. Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hamarosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmekről. Szűcs Lajos (al­ só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turisztikai. érrendszeri. mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápióvidéken. kezelhető. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő kiterjesztését. ahol pontosan tisztáznak minden még nyitott kérdést. (. természeti és kulturális látványosságaival. hogy hosszabb távon az intézet nem tudta volna fizetni. ezek közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bizottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­ mányzati és területfejlesztési miniszter.” Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szennyvízkezelési projektjének is. évfordulóján • KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Művelődési Ház színháztermében. a tápióvidéki. év első felében kerülhet sor. oldalról) Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett. a társu­ lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni.. a víziközmű szervezésével megbízott cég vezetője és Kocsi János. (folytatás az 1.) (Beharangozónk nem teljes) Öt földrész ötven országa. Salibáné dr. így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre utazni szív. – A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk. UTAZÁS kiállításon a látogatókat február 28. (.. A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. március 15-i forradalom 160. Kérdés. Társi Tünde főorvosnő (képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon. a németországi ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány. várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő megemlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3. hogy valóban nincs is ott. aki hozzátette: bizonyos átál­ lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával. valamint Dudás Zoltán zenész adnak ünnepi műsort. valamint Kovács Norbert projektvezető a nagykátai lakossági fórumon. A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklődtünk: valamennyien úgy vélik. az eddigiekhez képest is egyre bizonytalanabbnak tűnik. ami egyszerűen kiegészíthető.. Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés kapcsán is felkeresték standunkat.5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fejlesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt. Magyarország tájai. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás közel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.) Az átvilágítás során a KEOP IH az Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­ állapította. hogy „mikorra várható az első ka­ pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”. Jelenleg egyhetes a várakozási idő. megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrastrukturális és 6. március 13. hogy a megye különböző geopolitikai hely­ zetű. Az elmúlt hetek intenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma tisztázódott. mikor kerül pont a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére. amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­ buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás. évben nem lehetséges. ennek kapcsán laudációt (ajánlást. Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban.. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet. hogy a projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá.) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint a projekt benyújtása 2008. Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság. • TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivatalos ünnepség • TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja. a horvátországi tenger-melléki fennsík megye. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­ sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint 2007 végén fejeződtek volna be. régiói. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén 15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába. az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­ gére várható. Az ünnepi műsor után a hagyományos fáklyás felvonulás következik. utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős kedvezményekkel a 31. de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű térségeinek látogatottsága évről évre nő.

tapimenti2hetes. a díjkiosztó ünnepség február 20-án volt Cegléden. A két évforduló. mely a www. a Központi Képzőhelyen.” kiragadott idézetnek az a szerepe. Sztehlik Ádám. Minden érdeklő­ dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében.4 Nagykáta. „A honismereti mozgalom a napi politikai irányultságaitól függetlenül. Koch Róbert Felkészítő tanárok: Fehérvá­ ri Károly. Vígh Imre. A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos hazai csapat.. Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg. vala­ mint a Tápiómenti 2hetes c.” A most idézett sorok Bél Mátyásnak (1684-1749) „Pest megyéről” c. március 25-én. Héjjáné Guth Zsuzsanna. február 27­én kelt felhívása. Összefogja. folyamatosságáról beszélni. A találkozónak és beszélgetésnek nem titkolt célja többek között az is. A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Az ipari iskola is kiválóan szerepelt 50 éves az intézmény A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul mérettetést Dér Attila igazgató. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. sikeresen. A nagykátai honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti 2hetes weboldalán (www. közösségé formálja a hagyományosan magyarságismeretnek nevezett tudományágak (történelem. Nagykátai kertésztechnikus tanulók országos sikere Kiskőrösön (folytatás az 1.. A Honismereti Szövetség elnöksége 2007. eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért. (TI) . műemlék-és természetvédelem) hivatásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz bevezetőjében a Honismereti Szövetség felhívása.. Lőrincz Adriennt. Első ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának – dísznövény. (fenti képen) II. alkalommal szervezett jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damjanich János Gimnázium. Szabóné Szarvas Edina. Hajnal Sándor • Számítástechnikai programozó – II. oldalról) A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20.. míg a 20. több kötetben 1735-42 között napvilágot látott művéből valók.és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapata március 25-én. Hogy valahol otthon legyünk benne. Fejes Jánosné. hogy az intézmény emlékét megőrizzék.” Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. Pl. Szeretnénk. zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. helyzetelemzést megkísérlő gondolatsort készítettünk. Vona Ferenc. A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból. születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. február 27-i ülésén döntött úgy. különböző helyszíneken zajlottak 2008. Pesti Zoltán. azt. TI Az ipari iskolások szalagavatójáról A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ (DPM-TISZK) tanulmányi és szakmai versenyt hirdetett a partneriskoláiban tanuló végzős diákok részére azzal a céllal. kedden 16 órai kezdettel a Városi Könyvtár helytörténeti kutatótermébe várja egy beszélgetésre mindazokat.hu). E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg. amelyen 7 kategóriában mi is részt vettünk. Ezután jöttek a különböző villámkérdések. február 2-án. A beszélgetés vitaindítójaként az elmúlt évek történéseit és folyamatát bemutató. A Művelődési Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150 végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. **** A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet. március 25-én „A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. amikor az e téren legsikeresebb kezdeményezés. „A honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét.. Nagy­Káta. hogy tartalommal töltse meg a folyóirat – mely sokat tesz a helytörténeti cikkek közlésével a mozgalom ébrentartásáért – helytörténeti állandó rovatát. ugyanazon a mezővonulaton napkelet felé. akik az utóbbi években maguk is tollat ragadva próbálták bemutatni településünk múltjának egyegy szeletét. nyomtatásban is megje­ lent helytörténeti leírása. „Szeretnénk. folyóirat. a Káplár Béla vezette hagyományőrző csapat városi elismerése jelzi a sikereket. akiket érdekel a honismeret. A zökkenőmentes lebonyolítást követően. lett a nagykátai 10. A szerző az adatgyűjtést a településeken 1728-33 között végezte. III.hu internetes folyóirat „Helytörténet. Ráadásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta. A gyerekek Azért vagyunk a világon. egy ágyúlövésnyire. Tamási Áron I. akik közül az utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban Keglevits Miklósra szállt át .. az elvégzett honismereti munka és a jövőbeni feladatok számbavételének ünnepi alkalma. hagyományőrzés” rovatában olvasható. Gulyás János. Iskolánkban a kőművesek. Kóber Katalin. a zsűri munkáját. kedden 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­ zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Héjjáné Guth Zsuzsanna. irodalomtörténet. ha ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. hogy ráirányítsa a figyelmet a városi helytörténetihonismereti tevékenység gondjaira. hogy Bél Mátyás – kit a mozgalom szellemi elődjének tekint – mindenkori születésnapja a Honismeret Napja országos ünnepe legyen.. elsősegélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damjanichból.. Kimagaslóan teljesített: • Kőműves szakmában – I. osztály csapata. néprajz. Bél Mátyás művéből vett idézet Nagykáta első nyomtatásban megjelent helytörténeti bemutatása. A Nagykátán rendezett meg- A szalagtűzés hagyománya szerint.tapiomenti2hetes.” Basa László Meghívó A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy. nyelvészet. földrajz. a kisrégió központja 2008. amely a produkciókat szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot a honismereti munka céljai és eredményei. felügyelték. hogy az ugyanazon szakmabeliek összemérhessék elméleti és gyakorlati tudásukat. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. méltatva az intézményvezetők versennyel kapcsolatos tevékenységét. miután a gyümölcstermesztésről mindent tudott. Különösen aktuális ez napjainkban. Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Egy­ koron a Kátaiaké volt. A produkciókat Zsigmond István szakmai vezető értékelte. felkészültségüket. A „szakosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott 10 -10 cikk valamelyikének lényegét. kertész technikusnak talán ha százan tanulnak évfolyamonként. A szobafestők versenyfeladata tantermek kifestéséből állt. Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény) és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). 1993. helyezett lett Tóth Tamás (lenti képen) III. ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­ szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket. a 25 éve alakult Nagykáta Barátainak Köre városvédő egyesület jubileumára készülünk.. szobafestők és a szerkezetlakatosok versenyeztek. A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­ sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő). Működésének külső feltételei jórészt attól függnek. századra általánossá vált. hogy nem előzmények nélkül való e mozgalom hasznosságáról. továbbá Baja előtt. Tasi Ilona. Az I. az egészséges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikkeiből kellett felkészülniük. és valamennyien jutalomban részesültek. hogy a mindenkori kormányzat nemzetpolitikai céljainak megvalósítása során milyen mértékben számít és épít mozgalmunkra. és Rigóné Csontos Gabriella igazgatóhelyettesek szervezték.. április 4-én avatták Nagykátán. megelőzve a 2.” Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata szervezett honismereti tevékenységének keretet adó Magyarország Felfedezői Szövetség országos szervezet első tagjait 15 éve. A végén aktivity jellegű feladatokat oldottak meg. A Mátray Gábor Általános Iskola Történelem. Az iskolánkból benevezett 50 diák szép eredményt ért el. de annak jelentős mértékben kiszolgáltatva dolgozik. Rárics István • Nyomdatechnikai ismeretek – III. „Legyen ez a nap egyúttal számvetés. Honismereti Nap Nagykátán 2008. Palla László. gyümölcs. Az előbbivel szemben fekszik. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarországon. A jelenlévőket Király Józsefné ügyvezető igazgató köszöntötte. Elsősegélynyújtásnál 2. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítménynyel lett első. március 13. A felvétel hátsó sorában Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok. Verseny volt ez a javából! Az események 13 szakmacsoportban. Honismereti nap Nagykátán „. Ezután a színpadra lépő tanulók színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Itt ha­ sonlóan bőséges a gabonatermelés. a nagy kiterjedés mi­ att nevezik így. szőlő. Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta maradásra a közönséget. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50. Bél Mátyás nevéhez fű­ ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első. így profitáltunk is munkájukból. Dinnyés Tamás és Gödöny Tamás • Szerkezetlakatos – I.

március 2-án a nagykátai Művelődési Központban. barátkozási alkalmat is. A fellépő egyének és együttesek amatőrök. A falunkban több helyszínen. Incze Sándor. Mintegy ezer kis. s hívják várják soraikba a környező települések erdélyi magyarjait. A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15. Információ: 29/448-114 e-mail: lesti. Madai Zsigmond vezetésével aztán egész nap serény munkát végeztek a résztvevők. Láthatatlan nő / Földes Előd. találkozzunk jövőre is! Alsó képünkön: Macskák – Tápió­ szentmártonból ***** Nagy sikerrel zárult a nagykátai Városi Könyvtárban az egy hétig tartó Játékos tudomány.főzőverseny” is lesz moriczjozsef@rubicom. többnyire szabad téren. Iskola Nagycsoport: I. A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete tavaly az évvégén alakult meg másodszori nekifutásra. Nagykáta Váci Mihály Ált. A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén – más érdekes események mellett – II. isk.hu Disznótoroztak az erdélyi magyarok és a hagyományőrző táncosok Hagyományos disznótort tartott március 8-án. Délután négyre megérkeztek a családtagok is. Az erdélyiesen és a szecsői módra elkészített hurka. Óz. A zsűri nehezen döntött a sok ötletes. Szentlőrinckáta • Különdíj (Bátorság díj): Elvis Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Váci Mihály Ált. Sakk / Tápiószele III. színpadon. szép jelemez láttán. A háromnapos rendezvény május 10-én.2008. flekken az utolsó darabig el is fogyott. A két civil szervezet közösen vásárolt egy 120 kg-os disznót: a szerencsétlen pára már kora reggel kés alá került a ház udvarán. sokszor vigasza és éltetője. Megtudtuk: az egyesület vállalta és teljesítette is a művelődési ház színháztermének felújítását. Szekeres Elizabet. vidám és hasznos együttlétre is mindenképpen. A következők értek el helyezést: Egyéni: I.a Gratulálunk a díjazottaknak és segítőiknek! A közönség jól szórakozott. amely lehetőséget adna a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra. Nagykáta Váci Mihály Ált. Egyelőre valamennyien Tápiószecsőn megtelepedett erdélyiek. gondolkodtató.Iskola Kiscsoport: I. de a diskurálásnak is. akik javarészt a fővárosba járnak dolgozni. Pulikutyák / Boros Andrea. összesen 231 gyerek. Pékasszony és a kemence / Maró Gréta. igazgatója: 06 53 383-017. szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. Nagy Zoltán ált. de Kari József például bútor restaurátor. A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak. s csak rossz idő esetén kőfalak között. március 10-én TÁPIÓBICSKÉN. elmés játékok című interaktív kiállítás. amelyet a művészetek általi tisztelettől áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére. Elnöke maga a polgármester. Ámor nyila / Adamecz József. Tápiószele 2760 Nagykáta.hu . Tápióbicskei kiállítás kiállítás nyílt 2008. s mint mondja. Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja. E-mail: nklibr@freemail. szombaton a tápiószecsői Damjanich János Művelődési Házban a Felső-Tápiómenti Lukács Elemér. érzékcsalódást okozó játékokat. Nagykáta Váci Mihály Ált. amely e tevékenységek bátorítója. Iskola 1. hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás nyomán ennek a fesztiválnak. pedagógusokkal. a vacsora a mulatsággal együtt az éjszakába nyúlt. Az elnökhelyettes Márok Sándor. Vasárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a program.és nagygyerek próbálhatta ki az érdekes. Sok közöttük az asztalos. A kiállítás megtekinthető március 20-ig. Mozaik oldal 5 A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága (péntek délután-szombat és vasárnap) megrendezi a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓMENTI TÉRSÉGI JELMEZVERSENY 2008. töltött káposzta. a nagy varázsló / Tápióbicske III. a szervezetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 pártoló tagja van. miután a böllérek kellőképpen felbátorodtak a kötelezően elfogyasztott pálinkától. Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot.hu május 23-24-25-én A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye „Illike” Kulturális Fesztivált Tápiógyörgyén. 10 kiscsoport és 34 egyéni. Nemcsak nagykátai. március 13. hanem farmosi gyerekek is ellátogattak hozzánk. a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével. A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint szép díszleteket és jó hangulatot. bútorkészítő. Szentmártonkáta II. Kályha / Molnár Péter. Tápiószentmárton II.nagykata-konyvtar. A műfaji megkötöttség is hiányzik. Nagykáta Váci Mihály Ált. 52 sorszámot kellett kiosztani az indulóknak: 8 nagycsoport. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­ ső képünkön) II. Boros Dániel. Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen látott szereplők. A nézőtér zsúfolásig megtelt a kísérő családtagokkal. Tápiószele • Ötlet díj: Falra hányt borsó / Gyetvai Mátyás. kolbász. Túró Rudi / Tápiószele • Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Bence.hu www. közben persze megadták a módját a reggelinek. Király István Józsefné igazgató országos Gyertek. Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099 A műfaj. Iskola III. Piroska a farkasban / Székely Eszter. A nagycsoportok zenés bemutatója igazi színházi élményt nyújtott mindannyiunknak ezen a vasárnap délutánon. Kari József. s a Tápió-vidék gazdagítására! Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken: Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060.hu. a disznótor főszervezői Erdélyi Magyarok Egyesülete és az Ofella Sándor Alapítvány. nem okozott gondot a kóstoló csomagok összeállítása. tehát: – vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar mind szívesen fogadandó.bertalan@damjanichmuvhaz. Dózsa Gy. nklibr@monornet. mi készül az Ön által szelektíven gyűjtött hulladékból! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5-én Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek Már szervezik A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér. aki erdélyi család sarja. szervezetten rész vesznek a települési rendezvényeken. „HULLADÉKBÓL TERMÉK” Nézze meg és győződjön meg róla. ő az egyik utolsó mohikán ebben a különleges szakmában. út 15/A Telefon: 06/29/440-089. 442-805 Fax: 06/29/442-805. de boldog. Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága „mangalica . illetve csoportvezető pedagógus jött el a kistérségi döntőre. Strucc / Simon Csaba. a Földváry Károly Általános Iskolában. Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat a tápiószecsői művelődési ház. Iskola III.

0 738 Ft/db 48. 2766 Tápiószele. Farmosi út 23/a.25 x 2. GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját! Dr.szerelvények: * kivetőpántok * élfóliák * fióksínek * vízzárók * fogantyúk Bútor. ¤ ParKeTTa KiviTeLezéS! ¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már 1.6 3066 Ft/db 25.5 m 3444 Ft/db 33. Dózsa Gy.MDF bútorajtók .0 4374 Ft/db 14. TÁPIÓMETALL . Simon Tamást. valamint az esztétikus építészeti megjelenés! Régi fatokba is! Időjárás és UV álló.9 5.5 1350 Ft/db 60. elhízás Dohányzásról való leszokás és egyéb betegségek kezelése RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig Bejelentkezés szükséges a 06-29-444-744 telefonszámon.net Műszaki Kereskedelmi Kft. sínek stb.0 x 2.3 x 3. Megyaszai Sándor rheumatológus főorvos Mozgásszervi betegségek kezelése TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA Szénanátha. ingyenes helyszíni felmérés Üzletünkben kaphatók: .03 m 7596 Ft/db 33.0 x 2.0 5958 Ft/db 28.9 1162 Ft/db 60.00-ig. Várjuk szíves érdeklődésüket! Nyitva tartás: munkanapokon 8.5 5694 Ft/db A megadott méretek mm-ben értendők.6 5016 Ft/db zártszelvény 40. 19. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta.25 x 3. Tel. kiegészítők.: 29/444-670 mobil: 30/529-6291 Láng György Tel.8 1992 Ft/db 88.0 x 2.0 x 0. üzlet tel. Bajcsy-zs. március 13. Szo: 8-13 Nagykáta. Dózsa György u.0 x 1./fax: 06-53/380-085 Tel.0 x 3.7 x 2.hu • E-mail: tapiometall@axelero.0 2076 Ft/db 18.0 6780 Ft/db 5322 Ft/db 22.5 2323 Ft/db C-szelvény 38.356 Ft 96. Folyamatosan érkező tavaszi-nyári kollekciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Tel. rákóczi krt. (a művelődési ház mellett) AGATHERM Bt.05 32. acélcső 5214 Ft/db 33. javíTáSoK KáTa-ParKeTT Kft.3 x 2.0 x 1.9 x 4./fax: 06-29/444-017.és szerelvényüzlet 2760 Nagykáta. lakkok ¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép.900 Ft 30% kedvezmény egész évben! az árak az áfát és a kedvezményeket tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét Bútorkészítés.0 x 1.5 11268 Ft/db 30.9 6840 Ft/db 30.0 x 2.7 3204 Ft/db 60.07 m) 3558 Ft/db 28. ¤ Laminált padlók új színekben Új KoLLeKCiÓK! ¤ Szalagparketták ¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól ¤ Szegélylécek.2 (7.0 x 1.427 Ft 33.7 x 2.agatherm.0 x 1.: 29/444-094 Nyitva tartás: K-P: 8:30-17. Gyóni Géza út 13. a Vasútállomással szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban) 24.0 x 1.3 x 2.5 6. mobil: 06-30/228-9890 Nyitva tartás: H-P: 9-16.5 6300 Ft/db 38.0 5172 Ft/db 18.: 06-29-442-344.0 x 1. polírgép stb. Kossuth Lajos úti üzletsor rheumatológiai és akupunktúrás magánrendelés MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Nagy választék 12 féle típusból! Fenstherm 2000.hu Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat! A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm Hegesztett acélcső Hegesztett acélcső 13.konyhai munkalapok . Veka 3-5.bútorlapok . Tel. út 19.5 2112 Ft/db 49 x 43.7 2424 Ft/db 60.0 x 1. ¤ Ragasztók.3 x 2.és hőszigetelés.0 x 1.0 6. ahol követelmény a kiváló hang.0 x 1.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet. (Piac mellett) Tel. tel.5 4338 Ft/db 48. Gáz. 2760 Nagykáta.0 x 2.350 Ft-tól amíg a készlet tart! Cím: Nagykáta.3 x 2.7 x 2.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK. Vn. ízelítő árainkból: Nyíló ablak 90x150 Nyíló-bukó ablak 120x150 Nyíló erkélyajtó 90x210 Bejárati ajtók (A Szakorvosi Rendelőintézet mellett.2 x 2.: 20/598-90-38. út 5.12 m 33. 2760 Nagykáta.hu GERGELY BÚTORIPARI KFT. 3.0 876 Ft/db 48.0 x 1.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343 Megújult üzletünkben nagy választékban és folyamatos akciókban kaphatók: Keresse hirdetésszervezőnket.5 3372 Ft/db Háromszögalakú 38.tapiometall.8 3294 Ft/db 25.5 1230 Ft/db 51.0 1806 Ft/db 60.2 1704 Ft/db Mh. Mátyás király út 51.0 3714 Ft/db 65 x 65 x 65 x 2. Alkalmazhatók minden építőipari technológiában. 3000.0 2970Ft/db 45 x 45 x 45 x 2.3 x 4. Nagykáta.0 691 Ft/db 48.6 Színes hirdetés 2008. műhely tel.0 1338 Ft/db 48. Rehau 3-4-5 kamrás stb.: 06-53/380-211 www.3 x 1.6 3906 Ft/db 17.826 Ft 34. A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.5 x 12 x 3.7 x 2. a felsoroltakon kívül nagyon sok más méretű anyag is van raktáron.0 x 3.8 3306 Ft/db Úszókapugyártáshoz 35.00 –16.30 www.

390 Ft/db Cím: Nagykáta. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással: • Takarítót. *Akciónk kizárólag a 2008.2008. ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől induló labdarúgó­ osztályaiba. díszalma-. meggy. májusfa PÁZSITRÁCS. TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON! BETONOSZLOP AKCIÓ: 1. Felvilágosítás és jelentkezés: www. Színes hirdetés 7 ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA. gömbszivar-. és 2008. konyhalányt • Karbantartót Nyári munkára 16. JÁRDALAP. (311-es ceglédi út 3. szilva-. Szo 8-13. barka fűz-.03. István király út 19. március 13. MŰTRÁGYÁK DÍSZFÁK: vérszilva-. őszi-.hu Honlap: www.2008. tetőablakok • Hullámpala. életévüket betöltött diákok jelentkezését is várjuk. OSZLOPZSALU. 06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es telefonszámokon. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. josta.hu ill. AJÁNLATA • Baumit hőszigetelő vakolat rendszer • Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól • Fenyő fűrészáru 38. március 31 között a Budapest Bank Nyrt. 06-30/249-6283. Növényeink államilag minősítettek. Ha 1997­2002 között született fiú vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz. 03. hajópadló. barkácslécek • Fa nyílászárók.: 29/442-503.favorit21kft. Ady Endre út 0462/2 (31. március 01. 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17. 138. Agria. DUGHAGYMÁK.390 Ft/tábla-tól • Zsindely több színben (bitumenes) 1. Kondor.hu 29/443-884 Nyitva tartás: hétfő-csütörtök és vasárnap: 12-22 péntek: 12-23 szombat: 12-23 E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo. hárs-. km-nél) Tel. (utalványok darabszáma 37 ). Nagykáta tábla mellett) Telefon: 06-29/444-739. körte-.dalnokiakademia-tapiosag. Desire fajták NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK. szőlő. Nagykáta. LEMOSÓK.-Ft-os COOP vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg*! Már fiatalon európai elitcsapatok ellen játszhatsz. ÚTSZEGÉLY. Asztalfoglalás: VETŐMAGOK. ribizli. Perczel M.01 . cseresznye-. Alma-.000 Ft/m3-től • Kikindai cserép 120 Ft/db • Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m2-től • OSB lemezek minden méretben 2. kajszi-. Cím: Nagykáta 2760 Szabadság tér 12. Vas 8-12 www.: 20-983-5442 Az akció időtartama: 2008.31. MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra. számú főút Budapest felőli végén. Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő elérhetőségeken: Email: bom@t-online. tünetmentesek! Kóstolja meg új tavaszi ajánlatainkat! Üdülési csekket elfogadunk.hu Akarsz komolyan focizni és tanulni? Ráadásul mindezt egy helyen? ozási állalk n kisv yisso N ámlát ro sz mik a Budapest Bank Nyrt Nagykátai fiókjában és egy 2 000. bitumenes hullámlemezek • Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok Térjünk a lényegre. kék áfonya. egres. ZSALUKŐ.sztistvankiralyvendeglo. Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal rendelkező ÁLLÁSHIRDETÉS • üzletvezetőt • szakácsot • pultost • felszolgálót Elvárások: • Szakirányú végzettség • Min.atw. 06-30/249-6285 . akkor itt a helyed. Az akció a készlet erejéig tart.és diófa.hu Fax: (36) 1 297-3622 Tel. fűz-. BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR! Favorit 21’ Kerti Centrum ajánlata Szent István Király Vendéglő Nagykáta.490 Ft/m2-től • Lambéria. Jelentkezési határidő: 2008 április 30.

Lelkesen beszélek új terveimről. le- Dudás Sándor rovata közbenÚTközben Elgondolkodtam: az ember alapvetően önző lény. akinek problémájával hozzátartozók. Újszilvás. Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban 2008. A „nagy” tévékben is megállná helyét. Vagy mégse temessek? Bízzak egy továbbfejlesztett változatban? Egy hallástól függetlenített. Ez a szép név az Önkormányzatok által támogatott ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást fedi. március 22-én.. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. ugyanígy a www. Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába. illetve a kaliforniai Berkeley Egyetemen folytatott tanulmányai révén szerzett diplomát. Most. melyeket az Er­ dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. A kiállítás 2008. Megnézem a filmet – tényleg elégedett lehetek! Dedikálom könyvemet. kétségek közt bár. Ez az oldalfúrás. Nem tudok segíteni. A kiállítást megnyitja Gócsáné Móró Csilla. ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai és külföldi művészbarátaikkal. március 13. (Sajnos. 62 éves. hiszen szórólapok tudatták. 1944-ben maga is Wallenberg védlevelének köszönhette. A magyar nyelven „Áldozatok és túlélők” címmel megjelent visszaemlékezésből tudjuk. altatók. És Ady? Mondjam? De ezt már barátom sorolja: napi öt liter bor. miniszter támaszkodott véleményére. Helpbox-szempontból fehér folt: Tápiószőlős. Hogy a világ ma olyan amilyen.farmosielegy. akkor több mint valószínű. hogy a Pozsonyi úti védett házakból a nyilasok nem hurcolták el. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjtemény III. DVD-n. be kell lássam: temethetem. Tápióbicske ­ Simorka Sándor . Sebestyén Zoltán elmondta. Beszélünk: tartjuk a kapcsolat. A borverseny főként a szakma – a helyi szőlő-és bortermelők – eseménye. amit már csak özvegye vehetett át. milyen volt a nagykátai „fogadtatás”. hogy barátja miként szökött meg Kátáról. abban Tom Lantosnak nem kis szerepe volt. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban.szobrászművész. hogy a Magyar Köztársaság leghívebb tengerentúli barátját veszítette el halálával. mikor először értesültem róla. Rögtön „beugrott”: „Híred és neved maradjon? Hol? A nép is elvész. Ez volt a „felkészülés” a keleti frontra. A részletes program a www. úgyis mennem kell egy helyre..gyermek programok . Ő szervezte meg Wallenberg és Kossuth szobrának a Capitóliumban való felállítását. . cserébe az erdőszőlői iskolaépület használatáért. hogy leírják neved. és alája: ettől eddig élt. ismerősök is alig-alig szembesülnek itt a Tápióvidéken? De – könyörgöm –. Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos.. miként aludtak a földre terített szalmán a tantermekben. a világ sorsára gyakorolt nem kis befolyását. Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c. külpolitikai elemző. Képviselőként első dolga volt Raoul Wallenberg tiszteletbeli amerikai állampolgárságát kiharcolni. Számomra kérdések kérdése ez! Avagy: mit akar egy olyan igazán kisebbségi. nem mindenhol igényelhető! Például a Tápiómenti 2hetes által „terített” 21 település közül is csak 16-ban. A borfesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és környékbeli nagyközönség irányába. az USA politikáját befolyásoló tetteinek elemzései. végül is nem a papír. ha csak rólam lenne szó! Egyáltalán: hány sorstársam él. akkor gondoljunk arra. szombaton 17 órakor a tápiószelei Művelődési Házban. 1928.) Nagyszerű találmánynak gondoltam. Los Angelesben kiadott könyvéből ismerjük.és vörösbor kategóriákban). A szomorú eseményről annak idején minden USA-beli és magyar országos lap beszámolt. Nagykátához fűződő epizódja adja meg a magyarázatát. ahol a Washingtoni Egyetemen. • Kókán az idén is megrendezik a helyi borversenyt.. de mégis konokul táplált reményeim.8 Emlékezés Tom Lantosra Kultúra. Végül szót ad érzéseinek: Ne haragudj. Kókai Borfesztivál április 12-én lesz a Kókai Sportcsarnokban. Amerikaiként is úgy gondolta. front poklából nagyon kevés „muszos” került haza élve. mérlegel: kell(ene) ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro kontráz: igényeihez viszonyítva. majd azt követően a hagyományos borfesztivált (mindkettő jubilál: 10 évesek). Hogy egy kistérségi folyóirat is felsorakozik a méltatást végző vezető sajtóorgánumok sorába. A „kiképzés” a község határában ásott vízelvezető árkok képében jelentette a hazafias kötelezettség teljesítését.hu címen is... a kortárs művészethez. A www.. mindösszesen 17-20 perces játék. Basa László TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ • III. József Attila azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét. . hanem a papír vélt hasznosítása tart össze bennünket: az írásszenvedély. vizuális módon működtethető jelzőrendszer kifejlesztésével. amelyhez tartozol!” Petőfi nekem azt tanította – válaszoltam –.grafikus. Találkozót kérek. Gyermekkori barátjától. rosé. miben hibázik az új dolog? Így vagyok most a Helpbox-szal. Fájó gondja: ezzel megélhetésének 75%-át elvesztette. 2000-ben kiadott könyvéből. töredelmesen bevallom. mert élnek hallássérültek itt szűkebb hazánkban. pl. Jelen méltatás kereteit szétfeszítenék külpolitikai állásfoglalásai. Új könyvemet pár hete megígértem neki. a Tápió mentén.. hogy valamikor 1943 körül az alig 15 éves Tamás SAS behívót kapott Nagykátára. ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyezség alapján ajánlják fel a városnak. Monor ­ Lázár Zsuzsa . nyári munkáiból válogattak a művészek. Maradjunk annyiban.iparművész. ha marad lelkesedésedből. Munkahely kellene. nekem igazán szükségem lehet rá! Reménykedtem. a művek címeit. az üzleti életben sikerrel folytatott tevékenysége alapozta meg hírnevét. Az egyesület vezetője.. annak nem holmi nagyképűség vagy aránytévesztés.nagykata-konyvtar. És elhozni. Nem becsülték magukat – életükkel mintha azt sugallnák: minél előbb túl az árnyékvilágon! Az Erdőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely kiállítása Nagykátán 2008. hogy egy kivételes képességű és aktivitású ember példamutató demokratizmusát. Barátom szerint nagyszerű mind a megírás. mind a színészek játéka. hanem Lantos Tamás életének egy. sok társához hasonlóan engedelmeskedik az embertelen hatalomnak . szót emelt Csurka színrelépése. szabadidő a Tápió-vidéken 2008. A zsidó férfiakat munkaszolgálatra felkészítő nagykátai bevonulási központ működését Andy Krauss: Sacrifices and survivors c. . Magyar Hagyományok Napja Farmoson – a Húsvét jegyében 2008. hogy nagy szellem is csúful végezheti fegyverek között. a Külügyek Bizottsága elnökeként számos amerikai elnök.hu • KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel nyílik tárlat április 5-én. a zsidómentő svéd diplomata erkölcsi elismerését megszervezni.kézművesek bemutatkozása . Következetes demokrataként minden olyan esetben szót emelt a magyar érdekek védelmében. *** Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró barátomat kirúgták a havi lap szerkesztőségéből. fényjelzéssel vagy valami más. ahová szerénységem is gyakorta publikál. ha Lantos Tamás nem szökik meg a nagykátai táborból. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adományképeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs Adományok a városnak Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült) Gyűjtemény.kézműves játszóház . Lantos Tamás az ország 1944-es megszállása után antifasiszta diákmozgalmakban vett részt. Részletesen nem akarok erről a segítségkérésben fontosnak tűnő eszközről írni (a gyakorlat majd eldönti életképességét). Nem hosszú. s ahogy mondják: a remény hal meg utoljára. 14 terminuson keresztül volt tagja a kongresszusnak. Káva.előadások www. Ő ilyen. A megbeszélt napon találkozunk. Annak idején. Játsszunk el egy pillanatig a gondolattal: mi lett volna. Káva ­ Papp Bálint György . hogy a keleti gyen az a szent korona visszaadása. ne adj’ Isten. 1980-ban San Franciscóban választották meg képviselőnek. hogy neki születése alapján joga van ezekben a kérdésekben véleményt formálni. Tom Lantos következetesen harcolt a magyar érdekek érvényesítéséért.. A vásártéri iskola képe 1918-ból való. Való igaz nem hosszabbították meg a szerződésem – jelez vissza. hogy miként indultak a szerelvények a Keletiből. a szenátus tanácsadója. Sok mindent mondhatnak. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ nyitvatartási idejében.. látni a dokumentumjátékomból készült filmet. Azt hiszem. hanem a környékbelieket is. A kiállításon megtekinthetők: ­ Balogh Gyula . vagy a rendszerváltozás idején az amerikai politika figyelmének keletre fordítása.netlib.. oda lyukadt ki: vajon tudnám-e – hallásképtelen – hasznát venni? Hiszen ha valakinek. február 1-jén Budapesten született zsidó fiú életében – miként oly sok sorstársa esetében – korán meghatározó lett a történelem. Ungvári Tamástól tudjuk. „2hetes”-ünk is hírt adott róla. A kiállítást Hudra Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. Gomba. a magyar nemzet nagy támogatóját lettünk volna kénytelenek nélkülözni. ahová 18 órára várják nemcsak a helyi érdeklődőket. 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba. Tom Lantos. mindjárt magára fókuszál.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit. a műszaki és egyéb feltételeket olvasva. pár év múlva annyi.festőművész. A borversenyre március 31-i kell leadni a borokat (fehér-. Hosszasan sorolja az okokat. Bénye. Mit tanított neked Petőfi? Cseppet se bántódtam meg.koka. Magyarországon nem kevesen bírálták – természetesen jobbról – amikor pl. vagy csak szeret tisztába lenni a dolgokkal? Ha valami újdonságot megtud. Káva. április 5-től 20-ig. Szalajtok egy e-mailt. majd 1945 után kommunista ellenes szervezkedések közreműködője. százhúsz cigaretta. Örkény István és társaik ugyancsak Murai Lipót „birodalmából” transzportáltattak a Don-kanyarba.hu oldalon található (majd) meg. február 11-én 80 éves korában elhunyt a legbefolyásosabbnak tartott magyar származású amerikai demokrata párti politikus. Amikor Ungvári arról ír. a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója. Szkeptikusan hallgat. amikor akár a romániai falurombolás vagy a szlovákiai Benes-dekrétumok ügye sértette szülőföldjét. A kiállítás megtekinthető 2008. Hosszú éveken keresztül egyetemi közgazdaságtan-professzor. A magyar miniszterelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével akarta kitüntetni a nagybeteg politikust. vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen. Örvendetesnek tartotta a városvezetés hozzáállását a kultúrához.gportal. Teltmúlt az idő – egyre fúrta oldalam a kíváncsiság. miként kísérték őket a csendőrök a vásártéri iskolába. A X. Rejtő Jenő.

mint például a Barcelona. Ehhez képest egy magabiztos siker született. forduló 03. Mint Fejős Páltól megtudtuk. vágóhidat. az tudja. Bozsik egyébként a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult jogorvoslatért. tavalyelőtt még Attila tovább folytatta remek sorozatát. március 13.) is foglalkozott az elmúlt napokban.-09. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p 11. mert aggályosnak tartja Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésének és eljárásának törvényességet. A két időpont között 2005-ben közel félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem. A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival.5 3. stb.08. hogy a hazai fogathajtók közül Bárdos György. évi teljesítménynek. nehezen megítélhető állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5 A bajnokság állása: 1. Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség. Az iskola parkban találhatók a focipályák is.5 pont 2. így akár heti 15-20 órában.Társi Miklós 1929 dönt. három vereség 16. (vas.Agonács Zsolt 1997 dönt. Miklós pedig gyaloghátrányos. szervezett keretek között. Csámpai Gyula Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője A legdinamikusabban startoló. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p 14.Gulyás Attila 1985 0:1 Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel. 15:00 • Újlengyel – Sülysáp • Tápiógyörgye – Albetrirsa • Péteri – Tápiószele Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt: 1.osztály Tavaszi rajt: három csapat. 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula akadémiavezető ad felvilágosítást. Következő számunkban ezekből szemlézünk majd. Czuk Henrik csapatai és a Dal­ noki család. a 2006/2007. Labdarúgó Pest megye I. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszönhetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat be a budapestii csapat munkájába. Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők felkészültségét. Ellenfele meg is jegyezte a végén. a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője Pásztor Máté óriási csatában. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. s megpróbáljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak az ügyvezető igazgató. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal. Sport-mozaik 9 Bozsik József a nemzetközi szövetség díszpolgára névvel ellátott jelvény jár. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthatja háttérbe a tanulást. évi Pest megyei III. több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett utánpótlás tornákon.M. 15:00 • Diósd – Kóka • Tápiószecső – Őrbottyán • Nagykáta – Pilisvörösvár 18. Érd 25 10.hu weboldalra. Bozó Pál 1617 .) 15 óra • Tápióbicske – Szentmártonkáta • Dány – Tóalmás • Valkó – Farmos • Galgahévíz-Tápiószőlős • Pánd – Úri • Vácszentlászló – Tápióság 15. Ezek a csapatok visszahívásra kerülnek Magyarországra. E filozófia jegyében készül – sok más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka. forduló 03. edzett nebulók térhetnek haza családjaikhoz. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás koordinációs és fizikális felkészültséget. ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. Fejős Pál nagykátai lakos. osztályú felnőtt bajnokság nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása 14. Tápióságon és Bükön rendezett tornákra.Tóth Barnabás 1989 1:0 tovább folytatva a bravúrsorozatot Szakály Balázs 2123 . A labdarúgás kiemelt óraszámban kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára. Erdőkertes 14.Szabó László 1994 . Fülöp Sándor. A családi vállalkozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezetővel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést. Társi Miklós. Ez afféle VIP belépő. forduló március 22. Agonács Zsolt „szalonremizett”. Szigetszentmárton 18 /sz/ 11.22-23. ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni. fordulójában Magabiztos győzelem Erdőkertesen Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok. Bayern München. látogasson el a www.00 • Farmos – Galgahévíz • Tóalmás – Valkó • Szentmártonkáta – Dány • Vácszentlászló – Tápióbicske . Szentendre 29 /sz/ 5. Nyámádi A következő fordulóban a nagyon erős. Dunakeszi 25. A cég árbevétele ugyanis 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot.NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy brafelének a tavalyi vereségért. illetve telefonon 06/29/465-884 Tóth Gábor iskola igazgató. a Lázár testvérek. Szerettünk volna egy szoros győÉlő Élő zelmet aratni. Az oklevél mellé egy olyan Dalnoki Akadémia Tápióságon A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok indítását tervezi általános iskolások részére. amely hordozóját a nemzetközi szövetség minden rendezvényének. márc. A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató. Maráczi Ernő 2156 . fordulójában az utolsó helyezett. szombat.vúros döntetlen körüli eredményt elérni.15-16. tanácskozásának. labdarúgó edző tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. a jól felszerelt tantermek és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődését. melyről elismerően nyilatkoztak. így nincs szükség vándorlásra. Vác 28 /sz/ 6. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal szegélyezett kastélyparkban található. aminek folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús. ellenkező színűs futó végjá. dalnokiakademia-tapiosag. Stuttgart. Az akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújtanak európai szintű képzést és verseny lehetőséget. de papíron erősebb ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2. február 28-a óta a Fejős Hús Kft.5 Erdőkerteshez látogatott.5-7.Ács Tamás 1750 0:1 az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból. fejlődő magyar cégek rangsorában szerepel 2008. Kitüntetés a Parlament Vadásztermében A Fejős Hús a legdinamikusabban fejlődő magyar cégek között A Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága február 5-én a világ legjobb hajtóinak adható kitüntető oklevéllel ismerte el Bozsik József több évtizedes sportolói teljesítményét.Mészáros Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p 8. tornákon szerepelnek a sági fiatalok. ság 6.Gyepesi István 1748 . őrölték. betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába. Társi Dr. Nem szólva sportolói jó hírének súlyos megsértéséről. A tervek elkészültek. Rangját jelzi. hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. stb. és tudás szintet figyelembe véve akár egyéni képzésre is lehetőség nyílik. visszavágott ellen. Juhász Lász­ ló és Kecskeméti László után most a nagykátai lakos Bozsik József kapta meg.2008.Pásztor Máté 1608 dönt. hogy így Várhegyi Miklós 1991 . Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét. szabadnapos A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács csapat Tamás. A Fejős Hús Kft. amint erre lesz pályázati lehetőség. és hozták a kötelező győzelmet. Az életkori sajátosságokat. 16. Mészáros Szilveszter. A csapat így tartja dobogós helyezését. amely igazi márka húsvét előtt a piacon. évek eredményének elismeréseként kapta az oklevelet.5 /sz/ 8. (utolsó) Nagykáta 5p Következik: 17. Törökbálint 34. feldolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vállalkozás tovább akar fejlődni. kozatosan fölénybe került. Nagykáta 34 4.5 /sz/ /sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott. a zöld környezet. de Szilveszter 1419 0:1 utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. forduló 2008.Babér Balázs 1896 . vasárnap. 15:00 • Kóka – Délegyháza • Tárnok – Tápiószecső • Gödöllő – Nagykáta Labdarúgó Pest megye II. 15. Farkas József 1976 . – Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk. de nevezhetjük a világszövetség díszpolgári címének is.Nyámádi Attila 1942 0:1 még nem verték meg. 16. hatóságilag engedélyezett állapotban vannak. ami duplája a 2004. • Érd – Nagykáta 1-0 • Kóka – Üllő 0-5 • Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0 Tabella: 1. Nők Lapja. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban. Gyömrő 27 7. forduló 03.Farsang Árpád 1730 0:1 tékban húzta ki döntetlenre. forduló 03. a szövetség létesítményeinek ingyenes látogatására jogosítja fel. magas színvonalú képzésben részesülnek a gyerekek. Farsang Árpád és Ács Tamás fo. Ro-La csoport Vasárnap itt lesz a tavasz 14.és fél órás csatában. Szitár Lali újból felnőttet vert Fodor Gergő 1653 . A 2007/2008.00 • Tápiószőlős – Pánd március 23. Százhalombatta 25 /sz/ 9. 15. Farsang Árpád. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p 5. A napközis rendszerű képzés végén tanult. Dunaharaszti 39. Manchester United. **** Bozsik nagykátai díszpolgári címének visszavonásával több országos lap (Népszava. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p 16. illetve ez fordítva is igaz. pot szerzett.

Az ábrába beírandó szavak: alapít. ág.ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep tőket. szó. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják. A nehéz. A Pannon magbankról „Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel. (a teljes cikk visszakereshető: www. Művelődési Ház. február 14.30 – 8. Holly László. s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok viszszaállásához. életünk. szombat.hu) TÚRAAJÁNLÓ Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa Locsolóversike Itt a húsvét. adó. Kókán kémény is ledőlt. cs. a göbölyjárási halastó és a község közötti természetvédelmi területen. Évi. Tápiószelére. kér. ezért több intézmény összefogá­ sával létrejön a Pannon Génbank. A pályázatról idén augusztusra-szeptemberre várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. illetve az Aggteleki Nemzeti Park is. se. A tűz a község szélső házaihoz közeledett. Kit húsvétkor nem locsolnak.tapiomenti2hetes. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Lángolt a nádas Farmoson Február 28-án. el. nevezéses rendezvény • KINCSEM 25 km-es gyalo21 gos teljesítménytúra 2008. vetélkedő. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az irodaház szomszédságában . kell egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták előkészítésére. – Tápiószele. apró hüllőnek az egyik legnépesebb hazai állománya él a területen. rád. nevezéses rendezvény 29 44 31 A Természetbarát Klub országos ki­ S írásban is szereplő nyílt túráinak egész 9 Á éves programját megtalálják honlapun­ 39 17 G kon (www. tárolt nádat. Művelődési Ház. A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Globális Magbank megnyitása a Spitzbergákon. ahol többségüket elgázolnák a gépjárművek. melynek mutatós tagja az elfekvő szárú. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­ vetyélni növényi értékeinket. A tájképi értékeken túl a csupasz löszoldalak számos ritka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak élőhelyül. ételek. oldal) 2008. cipó alakú dombokra felkapaszkodva páratlan panoráma tárul elénk. Eri. Az is nyilvánvalóvá vált. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes) években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók. Rajt: 7. a tápiószelei intézet vezetője szerint a biztonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert. Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa26 2 lu – Tápiószele. Egy globális katasztrófa esetén ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon. Igen értékes a növényvilág is. hogy ma már a termesztésben használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek. hatalmas rózsaszín virá- gokat hordozó parlagi rózsa. adomány. Sajnos a pándi löszkopárhoz hasonló gyepterületek (löszgyepek) kiterjedése az egész Tápió-vidéken ma már alig 150 ha. Nyílt.) rejtvényének (A természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése: Bársony István • NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső) 15 41 20 16 7 23 36 25 5 28 10 22 30 14 32 1 34 12 18 27 40 . magázom.30 Tápiószele. A kerítés tövében leásott vödrökben kuksoló békákat minden reggel össze kell gyűjteni. ív.Az elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként regnáló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállításában szerepet kapna a soproni egyetem. akik elkezdték vándorlásukat a Nagy-Nádas felé. fákat döntött az útra vagy villanyvezetékre. majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik. A tűz szerdán. Az ehhez szükséges négyszázmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium adná. 2 terepjáró vett részt az oltásban. hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség. és át kell szállítani az út • Aranyszarvas (Kincsem) 50 kmtúloldalára.10 Ismeretlen értékeink IV. melynek széttörött darabjai kilenc új autóban okoztak károkat. művelődési 24 S ház útvonalon. Mert a lányok szép virágok. értékeink 2008. mert csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti. Honbékára klikkelve – találhatnak infor. kecskefarmot és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. eljött végre. bá. Írják be az ábrákba a megadott szavakat. mint vadon élő növényvilágunk. vigasság. és. es túra 2008 március 29. Vigyázzunk rájuk! Vidra Tamás tájegységvezető. Nyílt. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jöhet létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban. lencse. Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga. ahol a világ magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából tárolnak majd mintát. Illatos víz illik rájok. ár.30 – 9. tiszta időben akár 30-40 kmre is elláthatunk. Vidra Tamástól. saláta. Útvo­ 13 45 nal: Kisfalu – Hajta part – Erdőszőlő – Tápióbicske. amely Pánd községtől délre emelkedik. ingoványos terepen – a nagy technikai készültség ellenére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni. utas. Ezért fontos megőrizni a többi fajtát. hogy az állomány annyira egységessé válik. **** Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. parázslott a nádas Farmoson. Sok helyen tetőt bontott. Útvonal: I Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő 6 11 G – Tápiószentmárton. szombat. szombat. rút. Útvonal: Kisfatapiovidek. számlája. TTE lon.és Növénykert. hívá. melynek előkerülése nagy szenzációt keltett a zoológusok körében.– Strandfürdő – Kincsem Lovaspark Ürgés – Boga42 19 38 A ras – Kisfalu – Tápiószele. illetve az úgynevezett vad rokon fajokat is. levele. ahol a mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is őriznék. IBM. konyak. hivatás. és Önkénteseknek köszönhetően kiépült békaterelőkerítés megakadályozza. óh.nol.szedték össze a tetőszerkezetet. hogy pontosan hol és Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogamikor várják a szervezők a békamen. sző. oktatás. . Ezek közül az egyik legnevezetesebb hely az a kopár dombsor. művelődési ház útvonalon.. te. • HELYES MEGFEJTÉS: 3. nótám. azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Főként Kókára. Hervadt virág lesz már holnap. táv.30 Tápiószele. márci35 V us 29. élőhelyek semmisültek meg. Honvéd emlék3 mű – Tápiószentmárton. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárítják. művelődési ház útvonaNémeth András. Blaskozni az érdeklődőknek. április 2-ig (szerdáig). csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett. A régi fajták eltűnésének fő oka. En­ nek a fokozottan védett. a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk lecsippenteni. A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a farmosi barna ásóbékákat. március 29. Nyílt. hiszen a Baradlabarlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védettségű részére kerülnének a minták. bankár.hu portálon – középen a lu – Erdőszőlő – Tápióbicske. cserepet tört a szél. néhány éve felfedezett pannongyíkot. a Fővárosi Állat. zenekar. ázó. Rajt: 6. Illés.véd emlékmű – Tápiószentmárton.30 8 43 4 Tápiószele. akik a www. irodaházának tetőzetét vitte le a március 1-jei vihar. számunk (2008. Itt a fő veszély. A tűzoltók a legmagasabb. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett áldozatul. lám. kovich múzeum. A szép lányok örömére. késő este keletkezett. víg. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak két nap alatt. nemez. mációkat arról. anyagi.00 – 8. limit. hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja. Torba Csaba nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség következtében. 2 vízszállító. Ehhez a munkához lehet csatlaRajt: 7. hisz élőlények pusztultak el. Tápiószecsőre.. ar. fal. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000 béka menekült meg a gázolástól. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány további létét is biztosíthatnák. tavaly 796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. útközben kereszteznék a 311-es főutat. nevezéses rendezvény • KINCSEM 40 km-es gyalo33 gos teljesítménytúra 2008. „Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért” alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népszabadság. Viszont a Tápió-vidéki természetvédőknek. 5-ös fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő. A pándi löszkopár A Tápió-vidék nyugati részének löszdombjai között tartalmas kirándulást tehetnek a természet kedvelői. Tápiószentmártonba riasztották őket. majd olvassák össze a számozott négyzetek betűit. A területen az elmúlt időszakban egyre többször megforduló kutatók egymás között csak úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”. akkora a kár.hu/archívum) 37 Megmenekült az első tízezer béka Farmoson Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmentőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrökben. • BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. Egész éjszaka zajlott az oltás. alázatos. iromány. A meredek. tombolt az Emma Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül – vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar középeurópai tombolását. Becsülni is nehéz. március 13. hogy a kétéltűek feljussanak az útra. Ezek közül ki kell emelni a Lángolt a nádas. Tápióbicskére. kazamata.

XXII. A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve.Simon Tamás Tel..8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak. március 25. mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében – jön létre. Szentmártonkátáról. Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka. rákóczi krt. Kossuth L. A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szavatoló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét. hogy Magyarország a vi­ A TÁPIÓMENTI 2HETES következő (fennállása óta a 194. 06-209-844-447 E-mail címek: geminitv@monornet. kerületét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzítéssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatkozó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.: 06-29-442-344. TEMETŐ U. Tápióbicskéről. életév betöltése. FSZ. Reklám. XII. • Előnyök: szakmai tapasztalat. havonta egy-egy feladatot is megoldanak. a legtöbb pontot kapó osztályok között a program végén a Regionális Intézet 200..  •  Tel. TERMŐFÖLDET. amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a legújabb Magyar Közlönyben jelent meg. 2.hu okor@monornet. január 1-jére tolódott.hu Láng György Tel. KUTI LAJOS Stúdió: 2200 Monor. március 17. Ez lehetővé teszi.: 06-20/9138-415  •  E-mail: tothferenc@monornet. • Az álláshely betölthető: 2008.hu Rendőrségi gyorshír Frontális ütközés Nagykáta határában Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékünkön.. károsítva ezzel nemcsak a saját. Tápióságról. melynek egyenes következménye. osztályban a diákok 75%-a már legalább egyszer dohányzott. 12. Kókáról. Nagykátáról. év­ re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. gödöllői.00 Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Keresse hirdetésszervezőnket. március 13. Telefon: 06/30/456-96-86 8 éves. így a 31-es számú főúton is. továbbá a budaörsi. Tel. XVI.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet. fitymaszűkület gyógyítása . Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Simon Tamást. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok feladata. valamint több hétvégi ház feltörésével. dunakeszi. • A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapítható meg. u. és a kiadói hálózat.. II.hu • Lapunkat terjeszti a Lapker Zrt. III. és XIX.: 06-30-9653-856 JÁSZBERÉNY. A ködben nem történt baj.. VII. Dózsa Gy. végleges. július 1-jei piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló új törvény tervezetét. XI. MÁRcIuS 27-ÉN. XVIII. • ISSN 1586-3204  . III. péntek 22 óra 30 perc. Nagykáta és Farmos térségében A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet.  Petőfi  út  5/b. Ebbe tartozik a X. Gáz. • A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz. az ártámogatást igénybe nem vevő háztartásnak – 1650 m3 éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos többletkiadást jelent. telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez). ebből 18 a megyékben. Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon. A jelenleg rendszeresen dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt.. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008.hu t-ma@monornet. közérdekű tudnivalók 11 Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat Füstmentes osztályok az iskolákban lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe: 2760  Nagykáta. Hirdetések.. visszér. Örkényi út 13. Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő. magyar állampolgárság. • A pályázat benyújtási határideje: 2008.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás •  Kiadó:  Tápió  7  Bt. törvény szerint. került. • A pályázatok elbírálásának határideje: 2008.sebészeti betegségek műtéti megoldása szükség esetén kórházban (sérv. a járművezetők óvatosan vezettek. „B” kategóriás vezetői engedély • Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. VIII. erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi). pilisvörösvári és szentendrei kistérség. Tápiószeléről jelentkeztek osztályok. Időpont: 2008. majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül” kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát. Ez magában foglalja a főváros IV. Tápiószecsőről. Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kutatásban. váci és veresegyházi kistérséget. 3./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint. illetve a dabasi. A banda tagjai megalapozottan gyanúsíthatók a környező településeken elkövetett gépkocsi és motorkerékpárok ellopásával.. Az eljárás jelenleg három elkövető előzetes letartóztatása mellett folyik.aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes. Sebész főorvos. 06-209-362-543.1. büntetlen előélet. TEL. XX. aranyér vizsgálata) . míg a 11.) száma csütörtökön jelenik meg. gyáli és ráckevei kistérség. kerület. kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely betöltésére • Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség.(az eredetit be kell mutatni a személyes elbeszélgetésnél). s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által vezetett Fiat személygépkocsival. április 1. XIV. csütörtök 17-18 óráig. ÁRENDÁS ÚT 13. hogy 2008. XIII. Nagyon fontos megemlíteni. mivel ebben a korosztályban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. utasa súlyos sérülést. A program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8. • Nyilvántartási szám: 2. T’-ma minden pénteken 21 óra 30 perc (élő) Az MTT képújság csatornáján. 2. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve szabálytalanul előzött. kerület.00 Helyszín: Emeletes Iskola Tornacsarnok VÉRADÁST Áprilistól változnak a földgázárak A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS DR. Telefonszámok: 06-29-413-511. kedd: 17-18. évfolyam  5. VI. 2008. a nem lakosságiak átlagosan 5. Ennek része az V. IX. Kijelölték a központi régió négy egészségpénztárának területét Elfogták a tolvajokat Hónapokon át tartó nyomozás során került a Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozóinak látókörébe egy főként tápiószentmártoni lakosokból álló több fős társaság. április 1-jétől átlagosan 5. 2760 Nagykáta. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.. A magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első a világon..éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK.tapiomenti2hetes. Szentlőrinckátáról. március 30-a óta működő kisrégiós közéleti újság ekkor lesz Jászberény. akinek a halála összefüggésbe hozható a dohányzással. proktológus . A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja 2009.. javíTáSoK A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja. Tel.2 százalékkal. Ezt követően kerül sor a cégbejegyzésre. évi XXIII.hu Adások: szombat 17 óra. XXI. • Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. továbbá a ceglédi.hu 5perctavkozles@monortel. és XV. sajnos komoly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének növekedése.lábszárfekély és nehezen gyógyuló sebek kezelése Rendelési idő: hétfő. 8.és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint! GEMINI TELEVÍZIÓ Az ÖN médiakapcsolata. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az. Pf. • A budai pénztári terület része az I.végbélrákszűrés .  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasószerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. Nagykátai Rendőrkapitányság. a nem lakosságiaknál átlagosan 5. Kb. Rt. osztályos tanulói. A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint – március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. az okozó Peugeot személygépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett. az eredményt pedig havonta írásban jelentik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben változzon a kihirdetett földgáz ára 2008. XVII. 28000 olyan ember hal meg évente országunkban. • IX. érdi. A lap webcíme: www./fax: 06-29/440-468. április 1-től: a lakossági fogyasztók esetében átlagosan 5. u. hogy a ma várandós nők egyötöde dohányzik.) nyújtható be. .. • Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta. Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta lakott területén kívül a 31. hétfő 15 óra. Bűnmegelőzés A Magyar Vöröskereszt térítésmentes szervez Tápiószecsőn.000Ft értékű jutalmat sorsol ki. Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008.8. A feladatmegoldásokért pontokat kapnak. 18. és amennyiben betartják a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik). továbbá az aszódi. Nagykátai Kistérségi Intézete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kóka Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet egy fő műszaki. szobi.  szám. NAGYKÁTA. A versenyben résztvevő osztályok vállalják. TANYÁT vásárolok. A baleset következtében a vétlen Fiat személygépkocsi vezetője könnyű.. A versenybe Ecserről. 88/a Levélcím: 2200 Monor-2. és XXIII..2/6859/2000.2 százalékkal.. LH. iskolai végzettséget igazoló tanúsító okiratok fénymásolata. Az április 1-jei emelés egy átlagos. epekövesség... január 15-től május 31-ig nem gyújtanak rá. de magzata egészségét is. hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott.30 – 17. ÁNTSZ Monori.2008. A 2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipróbálás aránya 17%.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet. műtét nélküli ellátása .. 2750 Nagykőrös. Mátyás király út 51. A 2000. március 17.benőtt köröm. monori és nagykátai kistérség.

NYÍRI-GRIFF Kft. www.nyiri-griff.12 Színes hirdetések 2008.hu .mihaly@nyiri-griff.hu Nyíri Mihály 06-30/903-1577 e-mail: nyiri.hu www.nyiri-griff. március 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful