Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 5. szám, 2008. március 13.

A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta,
Szentlőrinckáta, Pánd, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápióság, Tóalmás, Újszilvás, Úri.
ORCHI DEA VI RÁGÜZLET
Lakos Sára
Nagykáta, Petőfi út 2.
Tel.: 29/442-968
2008. március 13. Krisztián, Ajtony, 14.
Matild, Paulina, 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK,
16. Henrietta, Herbert, 17. Gertrúd, Patrik,
18. Sándor, Ede, 19. József, Bánk, 20. Klaudia,
Hubert, 21. Benedek, Bence, 22. Beáta, Izolda,
23. HÚSVÉT, Emőke, 24. HÚSVÉT, Gábor,
Karina, 25. Irén, Írisz, 26. Emánuel, 27. A lap
6. számának megjelenése
CSEREPES ÉS VÁGOTT VIRÁGOK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, KERÁMIÁK, SZÁRAZ
ASZTALI- ÉS FALIDÍSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
a mogúju|t M11 to|ofon-díjcsomagokka|.
Sogítünk kivá|asztani az Ön számára |ogmogfo|o|6bb díjcsomagot! Hívja a 1229-ot, órdok|6dj6n ügyfó|szo|gá|ati irodáinkban, vagy korosso fo| a www.monorto|.hu-t!
na és |épze|d e|, hogy a||or azt mondta ne|em, hogy a |o||éganô|e is próbá|ta már, de egyá|ta|án nem o|yan, mint ahogyan mesé|i|, és szerinte so||a| hatásosabb, és szerintem én is |i íogom próbá|ni, mond|u| a listi szerint nem |éne, mert so|ba is |eru|,
meg amúgy sincsen erre szu|ségem, de amúgy nem is ezt a|artam e|mesé|ni, hanem azt, hogy a mú|t|or a ]ut|a mesé|te, hogy a húgána| a barát|ána| a barát|a, a|i egy i|yen nagyon vicces pasas, mond|a a mú|t|or, hogy meg|érte a barátnô|e |ezét, és
|ideru|t, hogy úgy vo|t, hogy egy adag sa|át szedésû gomba e|íogyasztása után |érte meg a |ány |ezét, amiben vo|t mérges is, azt hittem, biztos |órházba |eru|t, megi|edt, és tudod, úgy i|edtében intézte a |ány|érést, de nem, mert |épze|d, az úgy van, hogy a
mérges gombána| |étíé|e hatása |ehet, az egyi| hogy nagyon beteg |esze|, eset|eg rosszabb, a mási|, hogy ha||uciná|sz, na hát ve|e az történt, hogy megette a gombát, aztán röhögôgörcs |özepette meg|érte a |ány |ezét, na mit szó|sz. ]a meg még azt a|ar-
tam e|mondani, hogy mi vo|t a mú|t|or, ami|or végu| is nem |ötté| ve|un|, azóta is ezen nevetun|. Kon|rétan az történt, hogy lgy sétá|gattun| a barátnômme|, ami|or oda|épett hozzán| egy íú, a|ine| a |eze te|e vo|t paplrra|, pont mintha szóró|apot osztana.
le|ém nyú|tott egyet, és azt mondta. ado| ne|ed is, hátha érde|e|. Késôbb megnéztem a paplrt, és az vo|t ra|ta, hogy szia, ez és ez vagyo|, szeretem a zenét, b|ab|ab|a, és ha meg szeretné| ve|em ismer|edni, a||or itt a számom...nem hittem e|, hogy i|yen
van, de |átod. kandizo| ve|e he|yettem` ]a|, tudod, hogy csa| vicce|e|... Na mindegy. Szóva| a listi szerint nem |e||ene íogyó|úráznom, de én azt hiszem, hogy mégiscsa| íogo|. Mi` Szerinted se |e||` Á, ezt csa| úgy mondod. ligye||, te mit gondo|sz errô| az ú|
sorozatró|` He||o, szia. leri|ém, te vagy az` Hát |épze|d e|, mi történt ná|un| tegnap este 9 után! Nem, bocsánat, azt hiszem 10 óra vo|t már. Szóva|, |ér|e| szépen az történt, hogy |imentem a |ertbe meg|eresni a |utyát. L|ég nagy sár vo|t oda|inn, de gyorsan
visszamentem a gumicsizmámért, mer nem a|artam összepisz|ltani a papucsomat. Na, szóva| |imentem a |ertbe, hogy meg|eressem ß|ö|it, de seho| nem ta|á|tam. ßenéztem mindenhova, ahová csa| tudtam, még téged is ma|dnem íe|hlvta|a|, hátha
|áttáto| arraíe|é, mert tudod, e|ég gya|ran e|csatango| és a||or napo|ig vissza se |ön. Lgyszer egy hétre szö|ött e|, á||ltó|ag Cyöngyösön is |áttá|, de meg|ett aztán. Szóva|, ho| is tartottam` ]a, igen, a |ertben |eresgé|tem, és tény|eg mindent át|utattam
utána. vár|á| csa|, nem is 10 óra vo|t, azt hiszem mégis csa| 9 után |ehetett, igen, mert em|é|szem, a||or |ett vége tv sorozatna|. 1e, tény|eg nem zavar|a|, mert bármi|or vissza tud|a| hlvni bennete|et. Le most is ío|ytathat|u|, ha gondo|od. ln|ább |ésôbb`
=rleaf\]degf\`YlbY
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel: 20/598-90-38, műhely tel: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, Ingyenes helyszínI felmérés
Üzletünkben kaphatók:
• konyhai munkalapok • bútorlapok
• MDF bútorajtók
• szerelvények: kivetőpántok, élfóliák,
fóksínek, vízzárók, fogantyúk
Kóstolja meg a
Szent István Király
Vendéglő tavaszi
ételeit! (7. o.)
Szentmártonkáta, Tápiószele, Újszilvás
Három településnek 126 millió kerékpárútra
A Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács kerék-
párutak építésére kiírt pályázatán
Szentmártonkáta, Tápiószele és Új-
szilvás összesen több mint 126 mil-
lió forint támogatást nyert, ami
a helyi beruházások 80%-át téríti
meg. Szentmártonkátán a 31-es fő-
út Tápiószecső felé eső kanyarjától
indul majd az új kerékpárút a vasút-
állomásig. Tápiószelén a nagyköz-
ség Cegléd felé eső déli szélén fekvő
Népkerttől indul a Tápió gyaloghíd-
ján át (képünkön) az új kerékpárút a
település központján kersztül a Sze-
lei úti alsós iskoláig. Újszilvás első
kerékpár útja az Alkotmány útnak
nevezett főutat kíséri végig. (részle-
tek benti oldalainkon)
Lángolt a nádas,
tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag
szerencsésen – azaz nagyobb károk
nélkül – vészelte át március első és
második napján az Emma nevű szél-
vihar közép-európai tombolását. A
nagykátai hivatásos tűzoltók 68 ese-
ményhez vonultak két nap alatt –
tudtuk meg Torba Csaba tüó. őr­
nagy nagykátai parancsnoktól. Főként
Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére,
Tápiószelére, Tápiószentmártonba ri-
asztották őket. (részletek bent)
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
Miközben nagy lendülettel startolt a Tápió-vidéki szennyvízkezelési projekt-
hez kapcsolódó kistérségi víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbá válik az uniós pályázat sorsa. A Világgazdaság című napi-
lap március 5-i számának nagy projektekkel foglalkozó cikkében nem szerepel a
beruházás neve az idén Brüsszelbe kiküldendő projektek között, sőt, még a vára-
kozólista sem tesz említést róla. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter pedig úgy válaszolt február 25-én kelt levelében Czerván György
országgyűlési képviselő írásos kérdésére, hogy a projekt benyújtása 2008. évben
nem lehetséges, arra reálisan 2009. év első felében kerülhet sor, a támogatási ké-
relem jóváhagyása pedig csak 2009 végére várható. A Tápiómenti Területfejlesz-
tési Társulás elnöke, Kocsi János szerint ez nem így van, még az idén kikerülhet
Brüsszelbe a kistérség szennyvizes pályázata. (folytatás benti oldalunkon)
Gyarapodott
a szakrendelő
Új számítógépes adminisztráció
lépett az elavult régi rendszer helyé-
be február 25-től a nagykátai Szak-
orvosi Rendelőintézetben. A közel 6
millió forintos beruházás keretében
25 korszerű munkaállomás jött lét-
re számítógéppel s kiegészítő beren-
dezésekkel. Az első időszakban át-
menetileg lassúbb lehet a betegek
beléptetése, ám rövid időn belül fel-
gyorsul majd a folyamat – mondta
lapunknak dr. Náday Tamás igazga-
tó-főorvos. A kistérségi járóbeteg-
ellátó intézet egy vadonatúj szívult-
rahang készülékkel is gyarapodott a
közelmúltban. (részletek bent)
Nagykátai diákok a legjobbak között
A Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium 4 fős csapata nyert a Kertészet és Szőlészet szaklap or-
szágos versenyén Kiskőrösön. Palaczki Klaudia csapattag itt
különdíjat, a Dél-Pest Megyei Integrált Szakképző Központ
ceglédi virágkötészeti versenyén 1. helyezést ért el. Ugyan-
csak a DPM-TISZK
szakmai -tanul má-
nyi versenyén az Ipa-
ri Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói szerepeltek kiválóan.
A szerkezetlakatos tanulóknál Sztehlik
Ádám (balról), a kőműveseknél Tóth Ta-
más (jobbról) első lett. (részletek bent)
A Tápió-vidék választópolgárainak több mint fele voksolt
Három igen az eltörlésre
Az országoshoz hasonlóan Pest megye
6. számú választókerületében (18 telepü-
lés) plusz Kókán, Tápió szőlősön és Újszil-
váson is a választópolgárok több mint fele
mondott véleményt a kórházi napidíj, a vi-
zitdíj és a tandíj eltörlése ügyében. A sza-
vazáson résztvevők közel 90%-a mondott
igent arra, hogy el kell azokat törölni.
Czerván György országgyűlési kép-
viselő a 2. oldalon mond köszönetet a
választópolgárok aktivitásáért. Egyéb
részletek és adatok szintén a 2. olda-
lon, illetve online oldalunkon (www.
tapiómenti2hetes.hu) olvashatók. Fel-
vételünk Szentmártonkátán a központi
óvoda – ezúttal 1. számú szavazókör –
bejáratánál készült.
2
2008. március 13. Népszavazás – regionális oldal
Bursa Hungarica
Több mint 2600 pályázat
Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének
felosztásáról. 2008. évre Pest Megye Önkormányzata 13.801.000 Ft-ot külö-
nített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, és az idei pályá-
zatok támogatására.
Pest Megye Önkormányzata a 2008. évben is szerződésben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Támogatást az idei évre
is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami, nappali tago-
zatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre, a „B” pályázatban
érettségiző és állami, nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbta-
nuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást.
A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok
száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db, „B” típusúból 173
db érkezett, s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a
közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta.
Kerékpárút
Tápiószelének
(folytatás az 1. oldalról)
Mint pályázat összesítőnkből ki-
tűnik, Tápiószele mintegy 57 millió
Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán kerékpárút építésére. Kovács Fe-
renc polgármestertől megtudtuk: a
beruházás 71 millió forintba kerül:
a 14 millió Ft önerőt már tartalmaz-
za az idei költségvetés. A kerékpár-
út a nagyközség Tápiószőlős felőli vé-
gén, a Népkertnél kezdődik majd és a
Farmosi úti iskoláig tart, innen nézve
a 311-es út jobboldalán. A Tápiónál
a meglévő gyaloghídon kel át az út, a
CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es
utat, a Korpusz felé folytatódik a Mű-
velődési Ház mellett halad el és jut el
az alsós iskoláig. A 2100 méter hosz-
szúságú, 2,1 méter széles út két sávján
közlekedhetnek a kerékpárosok a te-
lepülés központjába és az iskolába.
– Mindez óriási jelentőségű fejlemény
Tápiószele életében, hisz nagymértékben
javítja közlekedésbiztonságot – mondta
lapunknak a polgármester.
A három település – Szent márton-
káta, Tápiószele és Újszilvás leendő
kerékpárútja már része lesz a leendő
Duna-Tisza közi kerékpárútnak.
A járóbeteg szakellátás fejlesztése
a megyében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a közelmúltban pályázatot hirde-
tett annak érdekében, hogy a Közép-
Magyarországi régió minden lakos
számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátott-
sággal rendelkező egészségügyi intéz-
mények közszolgáltatásai. A ,,Kistér-
ségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a
Közép-magyarországi régióban” című
pályázaton kilenc megyei település is
részt kíván venni. A megyei közgyűlés
támogató véleményt fogadott el ezzel
kapcsolatban.
Kilenc megyei település önkor-
mányzata – Abony, Dabas, Szentend­
re, Veresegyház, Szob, Dunakeszi, Pilis­
vörösvár és Gödöllő város, valamint Érd
megyei jogú város – jelezte szándékát,
hogy részt vesz a NFÜ pályázatán, ez-
zel fejlesztve az alapszintű és emelt-
szintű járóbeteg szakellátást.
Népszavazás
(Folytatás az 1. oldalról)
Lapunk megjelenésekor már aligha
tudunk új adatról beszámolni a népsza-
vazás kapcsán. A kisrégiós átlagok meg-
felelnek az országos, régiós és megyei
átlagoknak. A Tápió-vidék települései
között is csak kis eltérések vannak.
Pest megye 6. számú választókerü-
let 18 településén 60 184 polgár sza-
vazhatott március 9-én.
A részvételi arány 50,25%-os volt
(országosan 50,49%). Ezen belül a
részvételi arány Úri községben volt
a legmagasabb (55,95%). Káva alig
maradt le (55,71), megelőzve Tápió­
szentmártont (55,41%). Sülysáp és
Nagy káta (53,61%) kapaszkodott
még a „dobogóra”. A lista másik vé-
gén Tápiószele szerepel (43,42%),
Szent lőrinckátával (44,44%) és Szent­
mártonkátával (44,98%) vetekedve.
Az igenek arányát tekintve Tápió-
szent márton az első (92,46%), Szent-
lőrinckáta követi, Sülysáp, Nagykáta
és Úri sem nagyon maradt le. A nem
voksok terén a legkisebb lélekszámú
Káva az első mind a három kérdésnél,
Gomba és összességében Tápiószecső
került még az érmesek közé.
A részletes adatokat online oldalun-
kon keressék (www.tapiomenti2hetes.
hu).
Kétszáznál több
uniós pályázat
Jól halad Magyarországon az uni-
ós források felhasználása, immár
200 felett van a kiírt pályázatok
száma. A rendelkezésre álló össze-
sen 3000 milliárd eurót meghala-
dó összeg felét pályázatokon hir-
dették meg, közölte Bajnai Gordon
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter.
Az Európai Unió által Magyar-
országnak biztosított források fel-
használására 2007-ben 185 uniós
pályázat jelent meg, amely ebben
az évben már jóval 200 fölé emel-
kedett – közölte Bajnai Gordon ön-
kormányzati és területfejlesztési
miniszter a napokban.
Az eddig kiírt pályázatokból het-
venet már le is zártak, és az elbírá-
lásuk is megtörtént – mondta a mi-
niszter.
(MTI/Menedzsment Fórum)
Czerván György: Köszönöm
Az egyszerű igazságok győztek
Köszönetemet szeretném kifejezni a
választópolgároknak, hogy a népsza-
vazás kapcsán még soha
nem látott létszámban
vettek részt a március
9.-i szavazáson és éltek
a demokrácia által biz-
tosított alkotmányos jo-
gukkal.
Hasonlóan az orszá-
gos részvételhez válasz-
tókerületünk települé-
sein a választópolgárok
50%-a mondott véle-
ményt a feltett kérdésekről és a részt-
vevők közel 90%-a mondott igent a
kórházi napidíj, vizitdíj és a tandíj el-
törlésére.
A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­
ségnek – mint a referendum kezdemé-
nyezőjének – az volt a célja a konk-
rét kérdések véleményeztetésén túl,
hogy véget vessen a hazugság politi-
kájának, összefogást teremtsen és visz-
szaadja a magyarok önbecsülését. Az
eredményből kiderült: nem igaz, hogy
a magyarokkal mindent el lehet fogad­
tatni, nem igaz hogy mindent eltűrnek,
nem igaz, hogy a magyarok felelőtlen és
következmények nélküli világban akar­
nak élni.
Mondhatnánk azt, hogy győztünk,
a legnagyobb igazság
mégis az, hogy az ország
győzött, hiszen milli-
ós nagyságrendű töme-
get mentettünk meg,
akik ezen túl is jogosul-
tak az ingyenes egészség-
ügyi alapellátásra, továb-
bá ezen túl is lehetővé
válik, hogy a közép- és a
leszakadó rétegek tehet-
séges gyermekei tovább
tanulhassanak az egyetemeken és fő-
iskolákon.
Egyszerű igazságok mellé álltunk és
ezek az egyszerű igazságok győztek.
Most tehát ünnepelhetjük az or-
szág győzelmét, ünnepelhetjük az
egyik legrégebbi demokratikus alap-
intézményt, a népszavazás győzelmét
és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
amit a kormány elvett az emberektől
azt most a népszavazás visszaadta.
Köszönet érte mindenkinek, aki se-
gített ebben.
Tápiószentmárton, 2008. március 11.
Czerván György
országgyűlési képviselő
Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések
Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az
utóbbi napokban, hetekben, és örömteli hír, hogy kistér-
ségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a
bíráló bizottságok.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint
2008. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­
kül) 306 támogatott pályázat született. Ezek közül jelentős
a vállalkozókat, vállalkozásokat támogató döntés, de szá-
mos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott.
A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormány-
zatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1.)
Látható, hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt
keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pá-
lyázatok születtek, és a mai napig közel 300 millió forint
támogatást kaptak a települések önkormányzatai, vállalko-
zói, melynek ennek eredményeként több mint 500 mil-
lió forint összértékű beruházás való-
sulhat meg. Ez jelentősen hozzájárul
a kistérség fejlettségéhez, erősíti gaz-
dasági potenciálját. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a fenti adatokban nem
szerepelnek az úgynevezett kiemelt,
nagyprojektek, melyek közül számos
szintén érinti térségünket.
Az örömöket kissé beárnyékolja, az
a tény, hogy a térség legnagyobb tele-
pülése és központja, Nagykáta eddig
alacsony eredményességgel pályázott
a különböző forrásokra, bár számos
pályázat még bírálat alatt van.
Azok számára, akik eddig nem
nyújtottak be pályázatot, illetve nem
részesültek támogatásban kedvező hír,
hogy a különböző pályázati csatornák
az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg
újra, és ezek új lehetőséget teremthet-
nek a fejlesztésekhez.
Szabó Krisztián pályázatíró,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Település Beruházás Támogatás Támogatási arány
Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában 35 145 744 Ft 80%
Tápióbicske
Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske Napköziottho-
nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata
10 500 000 Ft 90%
Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén 56 997 744 Ft 80%
Újszilvás
Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. századi köve-
telményeknek megfelelően, integrált nevelés-oktatásra való át-
térés II. ütem
39 658 000 Ft 80%
Újszilvás
Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú
Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között)
33 900 000 Ft 80%
Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is:
Település és pályázó Beruházás Tám. Támogatási arány
Gomba
REMATER Kft.
A REMATER Kft. műanyag újrafelhasználásához szük-
séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme
érdekében
16 505 000 Ft 30%
Farmos
„3” ÁSZ Kft.
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelménye-
inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél.
800 000 Ft 50%
Kóka
GÉPFORG Kft.
Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállal-
kozásfejlesztési projekt
24 891 000 Ft 30%
Nagykáta
Kelefatex Bt.
Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt.-nél 4 629 000 Ft 30%
Nagykáta
Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet
A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél
16 329 600 Ft 70%
Nagykáta
Vonnák Trans Kft.
ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment
rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való fel-
készítése a Vonnák Trans Kft-nél
1 000 000 Ft 50%
Sülysáp ­ Bonus Party
Service Kft.
Bonus Party Service Kft. humánerőforrás képzése 9 663 750 Ft 75%
Sülysáp
Eventrend Kft.
Eventrend Csoport Kft. humánerőforrás képzése 9 471 750 Ft 75%
Sülysáp
Setup Kft.
Setup Rendezvény Kft. humánerőforrás képzése 9 705 750 Ft 75%
Sülysáp
Szóró Ipari Kft.
Öntőprések beszerzése, öntödefejlesztés 12 897 000 Ft 30%
Tápiószecső
Gazsi és Gazsi Kft.
A Gazsi és Gazsi Kft. CATERPILLAR 236B típusú
gépbeszerzése
3 565 000 Ft 30%
Tápióság
Bartucz Sándor
Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése 4 797 000 Ft 30%
2008. március 13.
3 Kisrégiónk, a Tápió-vidék
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Mikor kerül Brüsszelbe a
szennyvízkezelési projekt?
(folytatás az 1. oldalról)
Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápió-
vidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégi-
ós víziközmű társulás szervezése, az eddigiekhez képest is
egyre bizonytalanabbnak tűnik, mikor kerül ki egyáltalán
Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat, mikor kerül pont
a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére.
Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hama-
rosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmek-
ről. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén
15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába, ezek
közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bi-
zottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­
mányzati és területfejlesztési miniszter. Szakértők szerint – a
Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel
megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrast-
rukturális és 6,5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fej-
lesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt.”
Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szenny-
vízkezelési projektjének is. Kérdés, hogy ott van-e. Az új-
ság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni
ezt a nagyberuházást, ami azonban még nem föltétlen je-
lenti azt, hogy valóban nincs is ott.
Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én
keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési
képviselő azon kérdésére, hogy „mikorra várható az első ka­
pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”.
Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklő-
dött írásos formában. Idézünk a miniszter válaszából.
„A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a
1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­
ségével zajlik. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­
sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint
2007 végén fejeződtek volna be. A végleges megvalósíthatósá­
gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­
jére volt ütemezve. (...) Az átvilágítás során a KEOP IH az
Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­
állapította, hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő
képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom, a nagymér­
tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer. (...)... a társu­
lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta, hogy a
projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá.
(...) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint
a projekt benyújtása 2008. évben nem lehetséges, arra reáli­
san 2009. év első felében kerülhet sor. Tekintve, hogy nagy­
projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá
kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­
bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak
2009 végére várható. Amennyiben a társulás vállalja a felté­
teles közbeszerzést, az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­
gére várható.”
Kocsi János, Nagykáta polgármestere, a Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta:
a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak meg-
felelő információk alapján született. Az elmúlt hetek in-
tenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma
tisztázódott, illetve megoldódott, így – ő határozottan ezt
tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján
még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt.
Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége
március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő mi-
nisztériumi illetékesekkel, ahol pontosan tisztáznak min-
den még nyitott kérdést.
A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklőd-
tünk: valamennyien úgy vélik, a víziközmű társulás szerve-
zése az elhatározott ütemterv szerint kell, hogy haladjon.
Nagy Sándor, a víziközmű szervezésével megbízott
cég vezetője és Kocsi János, valamint Kovács Norbert
projektvezető a nagykátai lakossági fórumon.
A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon
Öt földrész ötven országa, Magyarország tájai, régiói,
utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős ked-
vezményekkel a 31. UTAZÁS kiállításon a látogatókat
február 28. és március 2. között a HUNGEXPO Buda-
pesti Vásárközpontban.
Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a
kiállításon, ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan
négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be
kistérségünk a Tápió-vidék. A négy nap alatt ezúttal valamivel
kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években, de ez jórészt
betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is.
A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal
keresték fel érdeklődők, akiknek jelentős részét a vidé-
künkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki.
Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban, hiszen
már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden
évben visszatérnek, mert mint mondják „vonzza őket a
nyugodt, békés környezet és a jó levegő”.
Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés
kapcsán is felkeresték standunkat, majd örömmel konsta-
tálták, mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápió-
vidéken. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket,
amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fá-
radalmai után.
Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnö-
ke nyitotta meg a kiállítás első napján. Szűcs Lajos (al­
só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes
állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turiszti-
kai, természeti és kulturális látványosságaival. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a megye különböző geopolitikai hely­
zetű, de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű
térségeinek látogatottsága évről évre nő, a turisztikai beru-
házásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a
térségbe koncentrálódik, melyben folyamatosan növek-
vő részt a magánszektor vállal magára. Példaként többek
között a gödi Pólus Palace-t, a visegrádi Thermál Ho-
telt, a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot, valamint a
tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot
említette.
A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebb-
ről a ceglédi, a dabasi, a tápióvidéki, a zsámbéki és a rác-
kevei kistérséggel lehetett megismerkedni. A megye eu-
rópai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott.
Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság, a németországi
ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány, a
horvátországi tenger-melléki fennsík megye, Romániából
Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány.
(Földvári Gábor – Megyei Sajtó)
Ünnepségek az
1848. március 15-i
forradalom
160. évfordulóján
• KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Mű-
velődési Ház színháztermében. Az ünnepi műsor után
a hagyományos fáklyás felvonulás következik.
• NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség.
Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. Közreműködnek a
Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói, a Liszt
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály
Általános Iskola énekkara. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is
szerepel, ennek kapcsán laudációt (ajánlást, dicséretet) Dr. Salibáné dr. Pap
Terézia alpolgármester mond.
• SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban
tartják a hivatalos ünnepséget, majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál
folytatódik az esemény.
• TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az
ünnepséget. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet, majd a 2. osztályos
tanulók és Csengery Gábor színművész, valamint Dudás Zoltán zenész ad-
nak ünnepi műsort. Az ünnepségen helyi kitüntetéseket, díjakat is adnak át,
majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban.
• TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivata-
los ünnepség
• TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja,
várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő meg-
emlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3.)
(Beharangozónk nem teljes)
Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet
Nagykátán is
megszűnhet a kartonozó
(folytatás az 1. oldalról)
Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai
Szakorvosi Rendelőintézetben. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti nehézségek után –
különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése,
megszűnik a kartonozó, számítógépek tárolnak minden adatot, ami egyszerűen ki-
egészíthető, kezelhető. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang
készülékkel gyarapodott az intézet, így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre
utazni szív, érrendszeri, nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett.
Dr. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás kö-
zel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.
A 25 munkaállomásból jutott a tüdő- és idegondozó intézeteknek is. Vannak
olyan rendelések, pl. a kardiológia vagy pszichiátria, ahol két gépre van szükség.
– A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk, egy külső raktárban helyezzük
el. Minden adat számítógépbe kerül, amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­
buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás, aki hozzátette: bizonyos átál­
lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával, s fel fog gyorsulni
az adminisztráció, illetve a betegek ellátása.
A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. Ez a mi-
nimum feltételek részét képezi, ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket hasz-
nált, aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja, hogy hosszabb távon az in-
tézet nem tudta volna fizetni.
– Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű, 13 millió forintba
kerülő készüléket vásárolni. A beugró összeget, a mintegy négymillió forintot ala-
pítványi pénzből fedeztük, a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból
törlesztjük, lényegében a készülék használata révén – mondta dr. Nádai Tamás.
A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. Társi Tünde főorvosnő
(képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon, amikor 15-20
beteg vizsgálatára van lehetőség. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő ki-
terjesztését. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni, háziorvosi
vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. Jelenleg egyhetes a várakozási idő.
4
2008. március 13. Nagykáta, a kisrégió központja
Honismereti nap Nagykátán
„... Nagy­Káta, a nagy kiterjedés mi­
att nevezik így. Az előbbivel szemben
fekszik, egy ágyúlövésnyire, ugyanazon
a mezővonulaton napkelet felé. Itt ha­
sonlóan bőséges a gabonatermelés. Egy­
koron a Kátaiaké volt, akik közül az
utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban
Keglevits Miklósra szállt át ...”
A most idézett sorok Bél Mátyás-
nak (1684-1749) „Pest megyéről” c.
több kötetben 1735-42 között nap-
világot látott művéből valók. A szer-
ző az adatgyűjtést a településeken
1728-33 között végezte. Bél Mátyás
művéből vett idézet Nagykáta első
nyomtatásban megjelent helytörténe-
ti bemutatása.
A Honismereti Szövetség elnöksé-
ge 2007. február 27-i ülésén döntött
úgy, hogy Bél Mátyás – kit a mozga-
lom szellemi elődjének tekint – min-
denkori születésnapja a Honismeret
Napja országos ünnepe legyen.
„A honismereti mozgalom im-
máron fél évszázada szolgálja a ma-
gyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely irán-
ti elkötelezettséget. Összefogja, kö-
zösségé formálja a hagyományosan
magyarságismeretnek nevezett tudo-
mányágak (történelem, földrajz, nép-
rajz, irodalomtörténet, nyelvészet,
műemlék-és természetvédelem) hiva-
tásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz
bevezetőjében a Honismereti Szövet-
ség felhívása.
„A honismereti mozgalom a na-
pi politikai irányultságaitól függet-
lenül, de annak jelentős mértékben
kiszolgáltatva dolgozik. Működésé-
nek külső feltételei jórészt attól függ-
nek, hogy a mindenkori kormányzat
nemzetpolitikai céljainak megvalósí-
tása során milyen mértékben számít
és épít mozgalmunkra...” kiragadott
idézetnek az a szerepe, hogy ráirányít-
sa a figyelmet a városi helytörténeti-
honismereti tevékenység gondjaira.
Különösen aktuális ez napjainkban,
amikor az e téren legsikeresebb kezde-
ményezés, a 25 éve alakult Nagykáta
Barátainak Köre városvédő egyesület
jubileumára készülünk. A gyerekek
szervezett honismereti tevékenységé-
nek keretet adó Magyarország Felfe-
dezői Szövetség országos szervezet el-
ső tagjait 15 éve, 1993. április 4-én
avatták Nagykátán. A két évforduló,
a Káplár Béla vezette hagyományőrző
csapat városi elismerése jelzi a sikere-
ket, azt, hogy nem előzmények nélkül
való e mozgalom hasznosságáról, fo-
lyamatosságáról beszélni.
A Mátray Gábor Általános Iskola
Történelem- és Honismeret Szakkö-
re és Kossuth Lajos Hagyományőr-
ző Csapata március 25-én, kedden 16
órai kezdettel a Városi Könyvtár hely-
történeti kutatótermébe várja egy be-
szélgetésre mindazokat, akiket érdekel
a honismeret, akik az utóbbi években
maguk is tollat ragadva próbálták be-
mutatni településünk múltjának egy-
egy szeletét. A beszélgetés vitaindító-
jaként az elmúlt évek történéseit és
folyamatát bemutató, helyzetelemzést
megkísérlő gondolatsort készítettünk,
mely a www.tapimenti2hetes.hu in-
ternetes folyóirat „Helytörténet, ha-
gyományőrzés” rovatában olvasható.
A találkozónak és beszélgetésnek nem
titkolt célja többek között az is, hogy
tartalommal töltse meg a folyóirat –
mely sokat tesz a helytörténeti cikkek
közlésével a mozgalom ébrentartásá-
ért – helytörténeti állandó rovatát.
„Legyen ez a nap egyúttal számve-
tés, az elvégzett honismereti munka
és a jövőbeni feladatok számbavétel-
ének ünnepi alkalma, kapjanak minél
nagyobb nyilvánosságot a honismere-
ti munka céljai és eredményei.”
Basa László
Azért vagyunk a világon,
Hogy valahol otthon legyünk benne.
Tamási Áron
I. Honismereti Nap
Nagykátán
2008. március 25-én
Meghívó
„A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada
szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét,
ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget...”
Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. február 27­én kelt
felhívása, mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. Első
ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Bél Mátyás nevéhez fű­
ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első, nyomtatásban is megje­
lent helytörténeti leírása.
Az I. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. március 25-én, ked-
den 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­
zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Minden érdeklő­
dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. A nagykátai
honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti
2hetes weboldalán (www.tapiomenti2hetes.hu).
A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, vala­
mint a Tápiómenti 2hetes c. folyóirat.
„Szeretnénk, ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­
szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket... Szeretnénk, ha
ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna.”
Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre
és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata
50 éves az intézmény
Az ipari iskolások szalagavatójáról
A szalagtűzés hagyománya szerint, eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola
végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért, hogy az intézmény emlékét meg-
őrizzék. E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg,
míg a 20. századra általánossá vált. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50.
születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. A Művelődé-
si Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150
végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Ezután a színpadra lépő tanulók
színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, amely a produkciókat
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta.
Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta mara-
dásra a közönséget. (TI)
Az ipari iskola is kiválóan szerepelt
A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul
A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált
Szakképző Központ (DPM-TISZK)
tanulmányi és szakmai versenyt hir-
detett a partneriskoláiban tanuló vég-
zős diákok részére azzal a céllal, hogy
az ugyanazon szakmabeliek összemér-
hessék elméleti és gyakorlati tudásu-
kat, felkészültségüket.
Verseny volt ez a javából! Az esemé-
nyek 13 szakmacsoportban, különbö-
ző helyszíneken zajlottak 2008. feb-
ruár 2-án, amelyen 7 kategóriában
mi is részt vettünk. Iskolánkban a kő-
művesek, szobafestők és a szerkezetla-
katosok versenyeztek. A szobafestők
versenyfeladata tantermek kifestésé-
ből állt, így profitáltunk is munká-
jukból. A Nagykátán rendezett meg-
mérettetést Dér
Attila igazgató,
Héjjáné Guth
Zsuzsanna, és
Rigóné Csontos
Gabriella igaz-
gatóhelyettesek
szervezték, fel-
ügyelték.
A zökkenőmentes lebonyolítást kö-
vetően, a díjkiosztó ünnepség febru-
ár 20-án volt Cegléden, a Közpon-
ti Képzőhelyen. A jelenlévőket Király
Józsefné ügyvezető igazgató köszön-
tötte, méltatva az intézményvezetők
versennyel kapcsolatos tevékenysé-
gét, a zsűri munkáját.
A produkciókat Zsig-
mond István szak-
mai vezető értékelte.
Az iskolánkból be-
nevezett 50 diák szép
eredményt ért el, és
valamennyien juta-
lomban részesültek.
Kimagaslóan telje-
sített:
• Kőműves szakmában – I. helyezett
lett Tóth Tamás (lenti képen) III.
Rárics István
• Nyomdatechnikai ismeretek – III.
Hajnal Sándor
• Számítástechnikai programozó – II.
Kóber Katalin, III. Dinnyés Tamás és
Gödöny Tamás
• Szerkezetlakatos – I. Sztehlik Ádám,
(fenti képen) II. Koch Róbert
Felkészítő tanárok: Fehérvá­
ri Károly, Fejes Jánosné, Gulyás János,
Héjjáné Guth Zsuzsanna, Palla László,
Pesti Zoltán, Szabóné Szarvas Edina,
Tasi Ilona, Vígh Imre, Vona Ferenc.
TI
Nagykátai kertésztechnikus
tanulók országos sikere Kiskőrösön
(folytatás az 1. oldalról)
A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. alkalommal szervezett
jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damja-
nich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. Rá-
adásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a
legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta, miután a gyümölcstermesz-
tésről mindent tudott.
A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy, az egész-
séges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikke-
iből kellett felkészülniük. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának
– dísznövény, szőlő, gyümölcs, zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. A „sza-
kosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott
10 -10 cikk valamelyikének lényegét. Ezután jöttek a különböző villámkérdé-
sek. Pl. vesszőről kellett felismerni a díszfákat. A végén aktivity jellegű felada-
tokat oldottak meg.
A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból.
Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg, kertész technikusnak talán ha
százan tanulnak évfolyamonként. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a
legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarorszá-
gon.
A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos ha-
zai csapat, továbbá Baja előtt.
A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­
sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő), Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény)
és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). A felvétel hátsó sorá-
ban Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok.
****
A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet, elsőse-
gélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damja-
nichból, sikeresen. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítmény-
nyel lett első, megelőzve a 2. Lőrincz Adriennt. Elsősegélynyújtásnál 2. lett a
nagykátai 10. osztály csapata.
2008. március 13.
5 Mozaik oldal
Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/A Telefon: 06/29/440-089, 442-805 Fax: 06/29/442-805,
E-mail: nklibr@freemail.hu, nklibr@monornet.hu www.nagykata-konyvtar.hu
A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága
május 23-24-25-én
(péntek délután-szombat és vasárnap)
megrendezi a
„Illike” Kulturális Fesztivált
Tápiógyörgyén.
A falunkban több helyszínen, színpadon, többnyire szabad téren, s csak
rossz idő esetén kőfalak között.
A fellépő egyének és együttesek amatőrök.
Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen
látott szereplők.
A műfaji megkötöttség is hiányzik, tehát:
– vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres
zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar
mind szívesen fogadandó.
Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot, amely lehetőséget adna
a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira
hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra, de boldog, vidám
és hasznos együttlétre is mindenképpen.
A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes
étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint
szép díszleteket és jó hangulatot, barátkozási alkalmat is, amely e
tevékenységek bátorítója, sokszor vigasza és éltetője.
A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén
– más érdekes események mellett –
országos
„mangalica - főzőverseny” is lesz
Gyertek, hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás
nyomán ennek a fesztiválnak, amelyet a művészetek általi tisztelettől
áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére, s
a Tápió-vidék gazdagítására!
Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken:
Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060,
moriczjozsef@rubicom.hu
Nagy Zoltán ált. isk. igazgatója: 06 53 383-017,
Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099
A műfaj, a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével.
A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.
Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága
Már szervezik
Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat
a tápiószecsői művelődési ház. A háromnapos rendezvény május
10-én, szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. Va-
sárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a
program, Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja.
A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15.
Információ: 29/448-114 e-mail: lesti.bertalan@damjanichmuvhaz.hu
Március 5-én
Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek
Tápióbicskei kiállítás
„HULLADÉKBÓL
TERMÉK”
kiállítás nyílt
2008. március 10-én
TÁPIÓBICSKÉN,
a Földváry Károly Általános
Iskolában.
A kiállítás megtekinthető
március 20-ig.
Nézze meg és győződjön meg róla,
mi készül az Ön által szelektíven
gyűjtött hulladékból!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Disznótoroztak az erdélyi magyarok és
a hagyományőrző táncosok
Hagyományos disznótort tar-
tott március 8-án, szombaton a
tápiószecsői Damjanich János Mű-
velődési Házban a Felső-Tápiómenti
Erdélyi Magyarok Egyesülete és az
Ofella Sándor Alapítvány. A két ci-
vil szervezet közösen vásárolt egy 120
kg-os disznót: a szerencsétlen pára
már kora reggel kés alá került a ház
udvarán, miután a böllérek kellőkép-
pen felbátorodtak a kötelezően el-
fogyasztott pálinkától. Kari József,
Lukács Elemér, Madai Zsigmond veze-
tésével aztán egész nap serény munkát
végeztek a résztvevők, közben per-
sze megadták a módját a reggelinek,
de a diskurálásnak is. Délután négy-
re megérkeztek a családtagok is, a va-
csora a mulatsággal együtt az éjszaká-
ba nyúlt. Az erdélyiesen és a szecsői
módra elkészített hurka, kolbász, töl-
tött káposzta, flekken az utolsó dara-
big el is fogyott, nem okozott gondot
a kóstoló csomagok összeállítása.
A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Ma-
gyarok Egyesülete tavaly az évvégén
alakult meg másodszori nekifutásra.
Elnöke maga a polgármester, Incze
Sándor, aki erdélyi család sarja. Az el-
nökhelyettes Márok Sándor, a szerve-
zetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 párto-
ló tagja van. Egyelőre valamennyien
Tápiószecsőn megtelepedett erdélyi-
ek, akik javarészt a fővárosba járnak
dolgozni. Sok közöttük az asztalos,
bútorkészítő, de Kari József például
bútor restaurátor, s mint mondja, ő
az egyik utolsó mohikán ebben a kü-
lönleges szakmában.
Megtudtuk: az egyesület vállalta és
teljesítette is a művelődési ház szín-
háztermének felújítását, szervezetten
rész vesznek a települési rendezvénye-
ken, s hívják várják soraikba a kör-
nyező települések erdélyi magyarjait.
A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér, a disznótor főszervezői
A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye
Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓ-
MENTI TÉRSÉGI JELMEZVER-
SENY 2008. március 2-án a nagykátai
Művelődési Központban. 52 sor-
számot kellett kiosztani az indulók-
nak: 8 nagycsoport, 10 kiscsoport és
34 egyéni, összesen 231 gyerek, illet-
ve csoportvezető pedagógus jött el a
kistérségi döntőre. A nézőtér zsú-
folásig megtelt a kísérő családtagok-
kal, pedagógusokkal. A nagycsopor-
tok zenés bemutatója igazi színházi
élményt nyújtott mindannyiunknak
ezen a vasárnap délutánon. A zsű-
ri nehezen döntött a sok ötletes, szép
jelemez láttán. A következők értek el
helyezést:
Egyéni:
I. Piroska a farkasban / Székely Esz-
ter, Tápiószentmárton
II. Strucc / Simon Csaba,
Szentmártonkáta
II. Ámor nyila / Adamecz József,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
III. Kályha / Molnár Péter, Nagykáta
Váci Mihály Ált. Iskola
III. Láthatatlan nő / Földes Előd,
Nagykáta Váci Mihály Ált.Iskola
Kiscsoport:
I. Pulikutyák / Boros Andrea, Boros
Dániel, Tápiószele
II. Pékasszony és a kemence / Ma-
ró Gréta, Szekeres Elizabet,
Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola
Nagycsoport:
I. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­
ső képünkön)
II. Sakk / Tápiószele
III. Óz, a nagy varázsló / Tápióbicske
III. Túró Rudi / Tápiószele
• Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Ben-
ce, Tápiószele
• Ötlet díj: Falra hányt borsó /
Gyetvai Mátyás, Szentlőrinckáta
• Különdíj (Bátorság díj): Elvis
Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Vá-
ci Mihály Ált. Iskola 1.a
Gratulálunk a díjazottaknak és se-
gítőiknek! A közönség jól szórako-
zott, találkozzunk jövőre is!
Alsó képünkön: Macskák – Tápió­
szentmártonból
*****
Nagy sikerrel zárult a nagykátai Vá-
rosi Könyvtárban az egy hétig tar-
tó Játékos tudomány, elmés játékok
című interaktív kiállítás. Nemcsak
nagykátai, hanem farmosi gyerekek
is ellátogattak hozzánk. Mintegy ezer
kis- és nagygyerek próbálhatta ki az
érdekes, gondolkodtató, érzékcsaló-
dást okozó játékokat.
Király István Józsefné igazgató
6
2008. március 13. Színes hirdetés
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Nagy választék 12 féle típusból!
Fenstherm 2000, 3000, Veka 3-5,
Rehau 3-4-5 kamrás stb.
GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG
jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját!
Alkalmazhatók minden építőipari tech-
nológiában, ahol követelmény a kivá-
ló hang- és hőszigetelés, valamint az
esztétikus építészeti megjelenés! Régi
fatokba is! Időjárás és UV álló.
ízelítő árainkból:
Nyíló ablak 90x150 24.427 Ft
Nyíló-bukó ablak 120x150 33.826 Ft
Nyíló erkélyajtó 90x210 34.356 Ft
Bejárati ajtók 96.900 Ft
30% kedvezmény egész évben!
az árak az áfát és a kedvezményeket
tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét
AGATHERM Bt.
2760 Nagykáta, Bajcsy-zs. út 5.
(a művelődési ház mellett)
tel./fax: 06-29/444-017,
mobil: 06-30/228-9890
Nyitva tartás: H-P: 9-16.30
www.agatherm.hu
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
KáTa-ParKeTT Kft.
Megújult üzletünkben nagy választékban
és folyamatos akciókban kaphatók:
¤ Laminált padlók új színekben
¤ Szalagparketták Új KoL LeK CiÓK!
¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól
¤ Szegélylécek, sínek stb.
¤ Ragasztók, kiegészítők, lakkok
¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép,
polírgép stb.
¤ ParKeTTa KiviTeLezéS!
¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már
1.350 Ft-tól amíg a készlet tart!
Cím: Nagykáta, Dózsa György u. 19.
(Piac mellett)
Tel.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343
Bútor- és szerelvényüzlet
Bútorkészítés, ingyenes helyszíni
felmérés
Üzletünkben kaphatók:
- konyhai munkalapok - bútorlapok
- MDF bútorajtók - szerelvények:
* kivetőpántok * élfóliák
* fóksínek * vízzárók * fogantyúk
GERGELY BÚTORIPARI KFT.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19.
üzlet tel.: 20/598-90-38,
műhely tel.: 29/444-670
mobil: 30/529-6291
rheumatológiai
és akupunktúrás
magánrendelés
Dr. Megyaszai Sándor
rheumatológus főorvos
Mozgásszervi betegségek kezelése
TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA
Szénanátha, elhízás
Dohányzásról való leszokás
és egyéb betegségek kezelése
RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig
Bejelentkezés szükséges a
06-29-444-744 telefonszámon.
Nagykáta, Gyóni Géza út 13.
(A Szakorvosi Rendelőintézet mellett, a Vasútállomással
szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban)
TÁPIÓMETALL
Műszaki Kereskedelmi Kft.
2766 Tá pi ó sze le, Farmosi út 23/a.
Tel./fax: 06-53/380-085 Tel.: 06-53/380-211
www.tapiometall.hu • E-mail: tapiometall@axelero.net
Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat!
A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a felsoroltakon kívül nagyon sok
más méretű anyag is van raktáron.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00 –16.00-ig.
Hegesztett acélcső
13,0 x 1,0 691 Ft/db
14,0 x 1,0 738 Ft/db
17,2 x 2,0 1338 Ft/db
18,0 x 1,0 876 Ft/db
22,0 x 1,5 1230 Ft/db
25,0 x 2,0 1806 Ft/db
28,0 x 0,9 1162 Ft/db
28,0 x 1,5 1350 Ft/db
30,0 x 1,5 2424 Ft/db
30,0 x 1,8 1992 Ft/db
32,0 x 1,2 1704 Ft/db
33,7 x 2,0 2076 Ft/db
33,7 x 2,6 3066 Ft/db
33,7 x 2,7 3204 Ft/db
33,7 x 2,8 3306 Ft/db
35,0 x 1,5 2323 Ft/db
38,0 x 1,5 2112 Ft/db
38,0 x 2,5 3372 Ft/db
38,0 x 3,6 5016 Ft/db
40,0 x 2,0 2970Ft/db
48,25 x 2,0 3714 Ft/db
Hegesztett acélcső
48,25 x 3,0 4374 Ft/db
48,3 x 2,6 3906 Ft/db
48,3 x 3,0 5172 Ft/db
48,3 x 4,0 6780 Ft/db
51,0 x 2,8 5322 Ft/db
60,3 x 1,2 (7,07 m) 3294 Ft/db
60,3 x 2,0 3558 Ft/db
60,3 x 2,7 5958 Ft/db
60,3 x 2,9 6840 Ft/db
88,9 x 4,05 11268 Ft/db
Mh. Vn. acélcső
18,0 x 3,0 6,5 m 5214 Ft/db
25,0 x 2,9 5,12 m 3444 Ft/db
60,0 x 1,5 6,03 m 7596 Ft/db
Úszókapugyártáshoz
C-szelvény
49 x 43,5 x 12 x 3,5 6300 Ft/db
Háromszögalakú
zártszelvény
45 x 45 x 45 x 2,5 4338 Ft/db
65 x 65 x 65 x 2,5 5694 Ft/db
A megadott méretek mm-ben értendők.
Folyamatosan
érkező
tavaszi-nyári
kollekciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Tel.: 29/444-094
Nyitva tartás: K-P: 8:30-17, Szo: 8-13
Nagykáta, Kossuth Lajos úti üzletsor
Hirdessen a
Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket,
Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846
vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. március 13.
7 Színes hirdetés
N
y
is
s
o
n

k
is
v
á
l
l
a
l
k
o
z
á
s
i
m
ik
r
o

s
z
á
m
l
á
t

Az akció időtartama:
2008.03.01 - 2008. 03.31.

Cím:
Nagykáta
2760 Szabadság tér 12.
*Akciónk kizárólag a 2008. március 01. és 2008. március 31 között a Budapest Bank
Nyrt. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. Az akció a
készlet erejéig tart. (utalványok darabszáma 37 ).
Térjünk a lényegre.
a Budapest Bank Nyrt Nagykátai
fiókjában és egy 2 000.-Ft-os
COOP vásárlási utalvánnyal
ajándékozzuk meg*!
Favorit 21’ Kerti Centrum
Cím: Nagykáta, Perczel M. 138. (311-es ceglédi út 3. km-nél)
Tel.: 29/442-503, 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-13, Vas 8-12
www.favorit21kft.atw.hu
ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA,
BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR!
Alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, kajszi-, őszi-,
meggy- és diófa, egres, ribizli, josta, kék áfonya,
szőlő.
Növényeink államilag minősítettek, tünetmentesek!
VETŐMAGOK, DUGHAGYMÁK,
MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra, Kondor,
Agria, Desire fajták
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, LEMOSÓK,
MŰTRÁGYÁK
DÍSZFÁK: vérszilva-, díszalma-, hárs-, barka fűz-,
fűz-, gömbszivar-, májusfa
PÁZSITRÁCS, JÁRDALAP, ÚTSZEGÉLY, OSZLOP-
ZSALU, ZSALUKŐ, TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON!
BETONOSZLOP AKCIÓ: 1.390 Ft/db
ajánlata
ÁLLÁSHI RDETÉS
Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló
vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal
rendelkező
• üzletvezetőt • szakácsot • pultost
• felszolgálót
Elvárások: • Szakirányú végzettség
• Min. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság
Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással:
• Takarítót, konyhalányt • Karbantartót
Nyári munkára 16. életévüket betöltött diákok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő
elérhetőségeken:
Email: bom@t-online.hu Fax: (36) 1 297-3622
Tel.: 20-983-5442
Akarsz komolyan
focizni és tanulni?
Ráadásul mindezt
egy helyen?
Már fatalon európai
elitcsapatok ellen játszhatsz,
ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság
2008 szeptemberétől induló labdarúgó­
osztályaiba. Ha 1997­2002 között született fú
vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz,
akkor itt a helyed.
Felvilágosítás és jelentkezés:
www.dalnokiakademia-tapiosag.hu ill,
06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es
telefonszámokon.
Jelentkezési határidő: 2008 április 30.
E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo.hu
Honlap: www.sztistvankiralyvendeglo.hu
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök és
vasárnap: 12-22
péntek: 12-23
szombat: 12-23
Szent István Király
Vendéglő
Nagykáta, István király út 19.
Kóstolja meg új tavaszi
ajánlatainkat!
Üdülési csekket elfogadunk.
Asztalfoglalás: 29/443-884
Nagykáta, Ady Endre út 0462/2
(31. számú főút Budapest felőli végén, Nagykáta tábla mellett)
Telefon: 06-29/444-739, 06-30/249-6283,
06-30/249-6285
AJÁNLATA
• Baumit hőszigetelő vakolat rendszer
• Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól
• Fenyő fűrészáru 38.000 Ft/m
3
-től
• Kikindai cserép 120 Ft/db
• Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m
2
-től
• OSB lemezek minden méretben 2.390 Ft/tábla-tól
• Zsindely több színben (bitumenes) 1.490 Ft/m
2
-től
• Lambéria, hajópadló, barkácslécek
• Fa nyílászárók, tetőablakok
• Hullámpala, bitumenes hullámlemezek
• Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok
8
2008. március 13. Kultúra, szabadidő a Tápió-vidéken
Adományok a városnak
Az Erdőszőlői Nemzetközi
Alkotóműhely kiállítása Nagykátán
2008. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjte-
mény III. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban.
Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába, melyeket az Er­
dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. nyári munkáiból válogattak a művé-
szek, pl. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk. Az egyesület vezetője,
Sebestyén Zoltán elmondta, ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyez-
ség alapján ajánlják fel a városnak, cserébe az erdőszőlői iskolaépület használa-
táért, ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai
és külföldi művészbarátaikkal. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adomány-
képeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs
Gyűjtemény. A www.netlib.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit, a mű-
vek címeit, ugyanígy a www.nagykata-konyvtar.hu címen is. A kiállítást Hudra
Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve. Örvendetesnek tar-
totta a városvezetés hozzáállását a kultúrához, a kortárs művészethez.
A kiállítás 2008. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ
nyitvatartási idejében.
Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor
festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült)
Dudás Sándor rovata
közbenÚTközben
Elgondolkod-
tam: az em-
ber alapvető-
en önző lény,
vagy csak sze-
ret tisztába lenni a dolgokkal? Ha va-
lami újdonságot megtud, mindjárt
magára fókuszál, mérlegel: kell(ene)
ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro
kontráz: igényeihez viszonyítva, mi-
ben hibázik az új dolog?
Így vagyok most a Helpbox-szal.
Ez a szép név az Önkormányzatok ál-
tal támogatott ingyenes jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást fedi.
Részletesen nem akarok erről a segít-
ségkérésben fontosnak tűnő eszközről
írni (a gyakorlat majd eldönti életké-
pességét), hiszen szórólapok tudat-
ták, „2hetes”-ünk is hírt adott róla.
(Sajnos, nem mindenhol igényelhe-
tő! Például a Tápiómenti 2hetes ál-
tal „terített” 21 település közül is csak
16-ban; Helpbox-szempontból fehér
folt: Tápiószőlős, Újszilvás, Bénye,
Gomba, Káva, ...)
Nagyszerű találmánynak gondoltam,
mikor először értesültem róla. Telt-
múlt az idő – egyre fúrta oldalam a
kíváncsiság. Ez az oldalfúrás, töre-
delmesen bevallom, oda lyukadt ki:
vajon tudnám-e – hallásképtelen –
hasznát venni? Hiszen ha valakinek,
ne adj’ Isten, nekem igazán szüksé-
gem lehet rá!
Reménykedtem, s ahogy mondják: a
remény hal meg utoljára.
Most, a műszaki és egyéb feltételeket
olvasva, be kell lássam: temethetem,
kétségek közt bár, de mégis konokul
táplált reményeim.
Vagy mégse temessek? Bízzak egy to-
vábbfejlesztett változatban? Egy hal-
lástól függetlenített, fényjelzéssel vagy
valami más, vizuális módon működ-
tethető jelzőrendszer kifejlesztésével.
Számomra kérdések kérdése ez!
Avagy: mit akar egy olyan igazán ki-
sebbségi, akinek problémájával hozzá-
tartozók, ismerősök is alig-alig szem-
besülnek itt a Tápióvidéken?
De – könyörgöm –, ha csak rólam
lenne szó! Egyáltalán: hány sorstár-
sam él, mert élnek hallássérültek itt
szűkebb hazánkban, a Tápió mentén.
***
Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró
barátomat kirúgták a havi lap szer-
kesztőségéből, ahová szerénységem is
gyakorta publikál.
Sok mindent mondhatnak... Szalaj-
tok egy e-mailt...
Való igaz nem hosszabbították meg a
szerződésem – jelez vissza. Hosszasan
sorolja az okokat. Fájó gondja: ezzel
megélhetésének 75%-át elvesztette.
Munkahely kellene. 62 éves.
Nem tudok segíteni.
Új könyvemet pár hete megígértem neki.
Találkozót kérek, úgyis mennem kell
egy helyre, látni a dokumentumjá-
tékomból készült filmet. És elhozni.
DVD-n. Nem hosszú, mindösszesen
17-20 perces játék. Barátom szerint
nagyszerű mind a megírás, mind a
színészek játéka. A „nagy” tévékben is
megállná helyét.
A megbeszélt napon találkozunk. Meg-
nézem a filmet – tényleg elégedett lehe-
tek! Dedikálom könyvemet. Beszélünk:
tartjuk a kapcsolat, végül is nem a pa-
pír, hanem a papír vélt hasznosítása tart
össze bennünket: az írásszenvedély.
Lelkesen beszélek új terveimről...
Szkeptikusan hallgat. Ő ilyen. Végül
szót ad érzéseinek: Ne haragudj, pár év
múlva annyi, ha marad lelkesedésed-
ből, hogy leírják neved, és alája: ettől
eddig élt. Mit tanított neked Petőfi?
Cseppet se bántódtam meg. Rögtön
„beugrott”: „Híred és neved marad-
jon? Hol? A nép is elvész, amelyhez
tartozol!”
Petőfi nekem azt tanította – válaszol-
tam –, hogy nagy szellem is csúful vé-
gezheti fegyverek között. József Attila
azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét.
És Ady? Mondjam?
De ezt már barátom sorolja: napi öt
liter bor, százhúsz cigaretta, altatók...
Nem becsülték magukat – életükkel
mintha azt sugallnák: minél előbb túl
az árnyékvilágon!
• III. Magyar Hagyományok Napja
Farmoson – a Húsvét jegyében 2008.
március 22-én.
- kézművesek bemutatkozása
- kézműves játszóház
- gyermek programok
- előadások
www.farmosielegy.gportal.hu
• KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel
nyílik tárlat április 5-én, szombaton 17
órakor a tápiószelei Művelődési Ház-
ban. A kiállításon megtekinthetők:
­ Balogh Gyula - festőművész, Monor
­ Lázár Zsuzsa - grafikus, Káva
­ Papp Bálint György - iparművész,
Tápióbicske
­ Simorka Sándor - szobrászművész,
Káva. A kiállítást megnyitja Gó csá né
Móró Csilla, a tápiószelei Blas kovich
Múzeum igazgatója. A kiállítás meg-
tekinthető 2008. április 5-től 20-ig.
• Kókán az idén is megrendezik a
helyi borversenyt, majd azt köve-
tően a hagyományos borfesztivált
(mindkettő jubilál: 10 évesek). A bor-
verseny főként a szakma – a helyi sző-
lő-és bortermelők – eseménye. A bor-
fesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és
környékbeli nagyközönség irányába.
A borversenyre március 31-i kell le-
adni a borokat (fehér-, rosé- és vörös-
bor kategóriákban).
A X. Kókai Borfesztivál április 12-én
lesz a Kókai Sportcsarnokban., ahová
18 órára várják nemcsak a helyi érdek-
lődőket, hanem a környékbelieket is.
A részletes program a www.koka.hu
oldalon található (majd) meg.
TAVASZI
PROGRAMAJÁNLÓ
Emlékezés Tom Lantosra
Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban
Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos. A vásártéri
iskola képe 1918-ból való, Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c.
2000-ben kiadott könyvéből.
2008. február 11-én 80 éves korá-
ban elhunyt a legbefolyásosabbnak tar-
tott magyar származású amerikai de-
mokrata párti politikus, Tom Lantos.
A szomorú eseményről annak idején
minden USA-beli és magyar országos
lap beszámolt. Hogy egy kistérségi fo-
lyóirat is felsorakozik a méltatást végző
vezető sajtóorgánumok sorába, annak
nem holmi nagyképűség vagy arányté-
vesztés, hanem Lantos Tamás életének
egy, Nagykátához fűződő epizódja ad-
ja meg a magyarázatát.
1928. február 1-jén Budapesten
született zsidó fiú életében – miként
oly sok sorstársa esetében – korán
meghatározó lett a történelem. Gyer-
mekkori barátjától, Ungvári Tamás-
tól tudjuk, hogy valamikor 1943 kö-
rül az alig 15 éves Tamás SAS behívót
kapott Nagykátára. A zsidó férfiakat
munkaszolgálatra felkészítő nagykátai
bevonulási központ működését Andy
Krauss: Sacrifices and survivors c., Los
Angelesben kiadott könyvéből ismer-
jük. A magyar nyelven „Áldozatok és
túlélők” címmel megjelent visszaem-
lékezésből tudjuk, hogy miként indul-
tak a szerelvények a Keletiből, milyen
volt a nagykátai „fogadtatás”, miként
kísérték őket a csendőrök a vásártéri
iskolába, miként aludtak a földre te-
rített szalmán a tantermekben. A „ki-
képzés” a község határában ásott víz-
elvezető árkok képében jelentette a
hazafias kötelezettség teljesítését. Ez
volt a „felkészülés” a keleti frontra.
Amikor Ungvári arról ír, hogy ba-
rátja miként szökött meg Kátáról, ak-
kor gondoljunk arra, hogy a keleti
front poklából nagyon kevés „muszos”
került haza élve. Rejtő Jenő, Örkény
István és társaik ugyancsak Murai Li-
pót „birodalmából” transzportáltattak
a Don-kanyarba.
Lantos Tamás az ország 1944-es
megszállása után antifasiszta diákmoz-
galmakban vett részt, majd 1945 után
kommunista ellenes szervezkedések
közreműködője. 1947-ben emigrált
az Egyesült Államokba, ahol a Wa-
shingtoni Egyetemen, illetve a kali-
forniai Berkeley Egyetemen folytatott
tanulmányai révén szerzett diplomát.
Hosszú éveken keresztül egyetemi
közgazdaságtan-professzor, külpoliti-
kai elemző, a szenátus tanácsadója, az
üzleti életben sikerrel folytatott tevé-
kenysége alapozta meg hírnevét.
1980-ban San Franciscóban vá-
lasztották meg képviselőnek, 14 ter-
minuson keresztül volt tagja a kong-
resszusnak, a Külügyek Bizottsága
elnökeként számos amerikai elnök,
miniszter támaszkodott véleményére.
Képviselőként első dolga volt Raoul
Wallenberg tiszteletbeli amerikai ál-
lampolgárságát kiharcolni, a zsidó-
mentő svéd diplomata erkölcsi elis-
merését megszervezni. Annak idején,
1944-ben maga is Wallenberg védle-
velének köszönhette, hogy a Pozso-
nyi úti védett házakból a nyilasok
nem hurcolták el. Ő szervezte meg
Wallenberg és Kossuth szobrának a
Capitóliumban való felállítását.
Tom Lantos következetesen harcolt
a magyar érdekek érvényesítéséért, le-
gyen az a szent korona visszaadása, vagy
a rendszerváltozás idején az amerikai
politika figyelmének keletre fordítása.
Következetes demokrataként minden
olyan esetben szót emelt a magyar ér-
dekek védelmében, amikor akár a ro-
mániai falurombolás vagy a szlovákiai
Benes-dekrétumok ügye sértette szülő-
földjét. Magyarországon nem kevesen
bírálták – természetesen jobbról – ami-
kor pl. szót emelt Csurka színrelépése,
vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen.
Amerikaiként is úgy gondolta, hogy
neki születése alapján joga van ezekben
a kérdésekben véleményt formálni. Je-
len méltatás kereteit szétfeszítenék kül-
politikai állásfoglalásai, az USA politi-
káját befolyásoló tetteinek elemzései.
Maradjunk annyiban, hogy a Magyar
Köztársaság leghívebb tengerentúli ba-
rátját veszítette el halálával. A magyar
miniszterelnök a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Nagykeresztjével akarta
kitüntetni a nagybeteg politikust, amit
már csak özvegye vehetett át.
Játsszunk el egy pillanatig a gondo-
lattal: mi lett volna, ha Lantos Tamás
nem szökik meg a nagykátai táborból,
sok társához hasonlóan engedelmes-
kedik az embertelen hatalomnak . Azt
hiszem, akkor több mint valószínű,
hogy egy kivételes képességű és ak-
tivitású ember példamutató demok-
ratizmusát, a világ sorsára gyakorolt
nem kis befolyását, a magyar nemzet
nagy támogatóját lettünk volna kény-
telenek nélkülözni. Hogy a világ ma
olyan amilyen, abban Tom Lantosnak
nem kis szerepe volt.
Basa László
2008. március 13.
9
Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok-
ság 6. fordulójában az utolsó helyezett, de papíron erősebb
Erdőkerteshez látogatott. Szerettünk volna egy szoros győ-
zelmet aratni. Ehhez képest egy magabiztos siker született,
tovább folytatva a bravúrsorozatot
Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel-
őrölték. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal-
pot szerzett. Ellenfele meg is jegyezte a végén, hogy így
még nem verték meg. Agonács Zsolt „szalonremizett”, Társi
Miklós pedig gyaloghátrányos, ellenkező színűs futó végjá-
tékban húzta ki döntetlenre. Szitár Lali újból felnőttet vert
az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.
Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán, de
utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. Nyámádi
Attila tovább folytatta remek sorozatát, visszavágott ellen-
felének a tavalyi vereségért. Farsang Árpád és Ács Tamás fo-
kozatosan fölénybe került, és hozták a kötelező győzelmet.
Pásztor Máté óriási csatában, nehezen megítélhető
állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5
és fél órás csatában. A csapat így tartja dobogós helyezését.
ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2,5-7,5
Élő Élő
Maráczi Ernő 2156 - Tóth Barnabás 1989 1:0
Szakály Balázs 2123 - Gulyás Attila 1985 0:1
Babér Balázs 1896 - Agonács Zsolt 1997 dönt.
M.Szabó László 1994 - Társi Miklós 1929 dönt.
Várhegyi Miklós 1991 - Nyámádi Attila 1942 0:1
Dr. Farkas József 1976 - Pásztor Máté 1608 dönt.
Gyepesi István 1748 - Farsang Árpád 1730 0:1
Fodor Gergő 1653 - Ács Tamás 1750 0:1
Bozó Pál 1617 - Mészáros
Szilveszter 1419 0:1
A következő fordulóban a nagyon erős, tavalyelőtt még
NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy bra-
vúros döntetlen körüli eredményt elérni.
Társi Miklós, a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője
Sport-mozaik
A 2007/2008. évi Pest megyei III. osztályú felnőtt bajnokság
nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása
14. forduló
2008. márc. 16. (vas.) 15 óra
• Tápióbicske – Szentmártonkáta
• Dány – Tóalmás
• Valkó – Farmos
• Galgahévíz-Tápiószőlős
• Pánd – Úri
• Vácszentlászló – Tápióság
15. forduló
március 22. szombat, 15.00
• Tápiószőlős – Pánd
március 23. vasárnap, 15.00
• Farmos – Galgahévíz
• Tóalmás – Valkó
• Szentmártonkáta – Dány
• Vácszentlászló – Tápióbicske
Bozsik József a nemzetközi
szövetség díszpolgára
A Nemzetközi Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakbizottsága február 5-én
a világ legjobb hajtóinak adható ki-
tüntető oklevéllel ismerte el Bozsik
József több évtizedes sportolói telje-
sítményét. Az oklevél mellé egy olyan
névvel ellátott jelvény jár, amely hor-
dozóját a nemzetközi szövetség min-
den rendezvényének, tanácskozá-
sának, a szövetség létesítményeinek
ingyenes látogatására jogosítja fel.
Ez afféle VIP belépő, de nevezhetjük
a világszövetség díszpolgári címének
is. Rangját jelzi, hogy a hazai fogat-
hajtók közül Bárdos György, a Lázár
testvérek, Fülöp Sándor, Juhász Lász­
ló és Kecskeméti László után most a
nagykátai lakos Bozsik József kapta
meg.
****
Bozsik nagykátai díszpolgári címé-
nek visszavonásával több országos lap
(Népszava, Nők Lapja, stb.) is foglal-
kozott az elmúlt napokban. Követke-
ző számunkban ezekből szemlézünk
majd. Bozsik egyébként a Pest Me-
gyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult
jogorvoslatért, mert aggályosnak tart-
ja Nagykáta Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntésének és
eljárásának törvényességet. Nem szól-
va sportolói jó hírének súlyos megsér-
téséről.
Dalnoki Akadémia Tápióságon
A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok
indítását tervezi általános iskolások részére. A labdarúgás kiemelt óraszámban
kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára, így akár heti 15-20 órá-
ban, szervezett keretek között, magas színvonalú képzésben részesülnek a gye-
rekek. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét, az
tudja, hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egye-
sület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia. Czuk Henrik csapatai és a Dal­
noki család, több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett után-
pótlás tornákon, betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába, melyről
elismerően nyilatkoztak, ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó
hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. Az
akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújta-
nak európai szintű képzést és verseny lehetőséget.
A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek
meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival, mint például a Bar-
celona, Bayern München, Stuttgart, Manchester United, stb. Ezek a csapatok
visszahívásra kerülnek Magyarországra, Tápióságon és Bükön rendezett tor-
nákra. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban, tornákon
szerepelnek a sági fiatalok. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszön-
hetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat
be a budapestii csapat munkájába, illetve ez fordítva is igaz.
Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők fel-
készültségét. Az életkori sajátosságokat, és tudás szintet figyelembe véve akár
egyéni képzésre is lehetőség nyílik. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás ko-
ordinációs és fizikális felkészültséget. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthat-
ja háttérbe a tanulást. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal sze-
gélyezett kastélyparkban található, a zöld környezet, a jól felszerelt tantermek
és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődé-
sét. Az iskola parkban találhatók a focipályák is, így nincs szükség vándorlás-
ra. A napközis rendszerű képzés végén tanult, edzett nebulók térhetnek haza
családjaikhoz.
Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség, látogasson el a www.
dalnokiakademia-tapiosag.hu weboldalra, illetve telefonon 06/29/465-884
Tóth Gábor iskola igazgató, 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula
akadémiavezető ad felvilágosítást.
Csámpai Gyula
Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője
A bajnokság állása:
1. Dunaharaszti 39,5 pont
2. Törökbálint 34,5
3. Nagykáta 34
4. Szentendre 29 /sz/
5. Vác 28 /sz/
6. Gyömrő 27
7. Dunakeszi 25,5 /sz/
8. Százhalombatta 25 /sz/
9. Érd 25
10. Szigetszentmárton 18 /sz/
11. Erdőkertes 14,5 /sz/
/sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott, szabadnapos
csapat
A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. fordulójában
Magabiztos győzelem Erdőkertesen
A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács
Tamás, Farsang Árpád, Mészáros Szilveszter.
Kitüntetés a Parlament Vadásztermében
A Fejős Hús a legdinamikusabban
fejlődő magyar cégek között
A legdinamikusabban startoló, fejlődő magyar cé-
gek rangsorában szerepel 2008. február 28-a óta a Fe-
jős Hús Kft, Fejős Pál nagykátai lakos, labdarúgó edző
tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. A családi vállal-
kozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a
Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezető-
vel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést.
A Fejős Hús Kft. a 2006/2007. évek eredményének el-
ismeréseként kapta az oklevelet. A cég árbevétele ugyan-
is 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot, ami duplája a 2004.
évi teljesítménynek. A két időpont között 2005-ben közel
félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem, aminek
folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús.
A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató, vágóhidat, fel-
dolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vál-
lalkozás tovább akar fejlődni. Mint Fejős Páltól megtud-
tuk, ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni, amint
erre lesz pályázati lehetőség. A tervek elkészültek, hatósá-
gilag engedélyezett állapotban vannak.
– Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk, s megpró-
báljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak
az ügyvezető igazgató. E filozófia jegyében készül – sok
más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka, amely igazi
márka húsvét előtt a piacon.
Labdarúgó Pest megye I.osztály
Tavaszi rajt: három csapat, három vereség
16. forduló 03.08.-09.
• Érd – Nagykáta 1-0
• Kóka – Üllő 0-5
• Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0
Tabella:
1. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p
5. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p
14. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p
16. (utolsó) Nagykáta 5 p
Következik:
17. forduló 03.15-16. 15:00
• Diósd – Kóka
• Tápiószecső – Őrbottyán
• Nagykáta – Pilisvörösvár
18. forduló 03.22-23. 15:00
• Kóka – Délegyháza
• Tárnok – Tápiószecső
• Gödöllő – Nagykáta
Labdarúgó Pest megye
II. Ro-La csoport
Vasárnap itt lesz a tavasz
14. forduló 03. 16. 15:00
• Újlengyel – Sülysáp
• Tápiógyörgye – Albetrirsa
• Péteri – Tápiószele
Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt:
1. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p
8. Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p
11. Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p
10
2008. március 13. életünk, értékeink
Megmenekült az első
tízezer béka Farmoson
Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmen-
tőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrök-
ben. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000
béka menekült meg a gázolástól.
A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a
farmosi barna ásóbékákat, akik elkezdték vándor-
lásukat a Nagy-Nádas felé, útközben keresztez-
nék a 311-es főutat, ahol többségüket elgázolnák a
gépjárművek. Viszont a Tápió-vidéki
természetvédőknek, és Önkéntesek-
nek köszönhetően kiépült békaterelő-
kerítés megakadályozza, hogy a kétél-
tűek feljussanak az útra.
A kerítés tövében leásott vödrökben
kuksoló békákat minden reggel össze
kell gyűjteni, és át kell szállítani az út
túloldalára.
Ehhez a munkához lehet csatla-
kozni az érdeklődőknek, akik a www.
tapiovidek.hu portálon – középen a
békára klikkelve – találhatnak infor-
mációkat arról, hogy pontosan hol és
mikor várják a szervezők a békamen-
tőket.
Németh András, TTE
TÚRA-
AJÁNLÓ
• Aranyszarvas (Kincsem) 50 km-
es túra 2008 március 29. szombat.
Rajt: 7.00 – 8.30 Tápiószele, Blas-
kovich múzeum. Útvonal: Kisfa-
lu – Erdőszőlő – Tápióbicske, Hon-
véd emlékmű – Tápiószentmárton,
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep
– Tápiószele, művelődési ház útvona-
lon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 40 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 6.30 – 8.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvo­
nal: Kisfalu – Hajta part – Erdősző-
lő – Tápióbicske, Honvéd emlék-
mű – Tápiószentmárton, Kincsem
Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa-
lu – Tápiószele, művelődési ház útvo-
nalon. Nyílt, nevezéses rendezvény
• KINCSEM 25 km-es gyalo-
gos teljesítménytúra 2008. márci-
us 29. szombat. Rajt: 7.30 – 9.30
Tápiószele, Művelődési Ház. Útvonal:
Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő
– Tápiószentmárton, Strandfürdő –
Kincsem Lovaspark – Ürgés – Boga-
ras – Kisfalu – Tápiószele, művelődési
ház útvonalon. Nyílt, nevezéses ren-
dezvény
A Természetbarát Klub országos ki­
írásban is szereplő nyílt túráinak egész
éves programját megtalálják honlapun­
kon (www.tapiomenti2hetes.hu)
Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa
Locsolóversike
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Írják be az ábrákba a megadott szavakat, majd olvassák össze a számozott
négyzetek betűit. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják.
Az ábrába beírandó szavak: alapít, nótám, kér, cs, konyak, ázó, adomány, ve-
télkedő, bá, ár, ételek, kazamata, limit, vigasság, alázatos, magázom, ág, te,
adó, bankár, Eri, számlája, iromány, saláta, nemez, ar, Illés, oktatás, hívá, lám,
sző, anyagi, se, rád, IBM, Évi, szó, lencse, zenekar, rút, és, táv, ív, levele, hiva-
tás, utas, víg, fal, el, óh.
• BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. oldal) 2008. ápri-
lis 2-ig (szerdáig).
• HELYES MEGFEJTÉS: 3. számunk (2008. február 14.) rejtvényének (A
természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése:
Bársony István
• NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső)
37 33
8 43 4
20 13 45
15 3
41 16 26 2
7 21
23 14 35
V
36 10 32
I
25 22 6 11
G
5 28 30 42 19 38
A
24
S
1 40 29 44 31
S
34 18 9
Á
12 27 39 17
G
A Pannon magbankról
„Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel,
„Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért”
alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népsza-
badság. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jö-
het létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban, ahol a
mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is
őriznék. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány
további létét is biztosíthatnák.
A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Glo-
bális Magbank megnyitása a Spitzbergákon, ahol a világ
magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából
tárolnak majd mintát. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­
vetyélni növényi értékeinket, ezért több intézmény összefogá­
sával létrejön a Pannon Génbank. Az ehhez szükséges négy-
százmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium
adná, a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk
lecsippenteni. A pályázatról idén augusztusra-szeptember-
re várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. ...Az
elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként reg-
náló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállí-
tásában szerepet kapna a soproni egyetem, a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert, illetve az Aggteleki Nemzeti Park is.
Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga, hiszen a Baradla-
barlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védett-
ségű részére kerülnének a minták.
Holly László, a tápiószelei intézet vezetője szerint a biz-
tonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert, kell
egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták elő-
készítésére. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárít-
ják, majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ma már a termesztésben
használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek, mint
vadon élő növényvilágunk. A régi fajták eltűnésének fő
oka, hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség, mert
csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti.
Itt a fő veszély, hogy az állomány annyira egységessé válik,
hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja.
Ezért fontos megőrizni a többi fajtát, illetve az úgyneve-
zett vad rokon fajokat is. Egy globális katasztrófa esetén
ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon.
(a teljes cikk visszakereshető: www.nol.hu/archívum)
Lángolt a nádas, tombolt az Emma
Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül
– vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar közép-
európai tombolását. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak
két nap alatt. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes)
években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók, tavaly
796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Fő-
ként Kókára, Tápiószecsőre, Tápióbicskére, Tápiószelére, Tápiószentmártonba
riasztották őket. Sok helyen tetőt bontott, cserepet tört a szél, fákat döntött az
útra vagy villanyvezetékre, Kókán kémény is ledőlt.
Lángolt a nádas Farmoson
Február 28-án, csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett,
parázslott a nádas Farmoson, a göbölyjárási halastó és a község közötti ter-
mészetvédelmi területen. A tűz szerdán, késő este keletkezett, Torba Csaba
nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség követ-
keztében. A tűz a község szélső házaihoz közeledett, tárolt nádat, kecskefarmot
és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. A tűzoltók a legmagasabb, 5-ös
fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő, 2 vízszállító, 2 terepjáró vett részt az
oltásban, azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Egész éjszaka
zajlott az oltás. A nehéz, ingoványos terepen – a nagy technikai készültség elle-
nére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni.
Vidra Tamástól, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől
megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett ál-
dozatul. Becsülni is nehéz, akkora a kár, hisz élőlények pusztultak el, élőhelyek
semmisültek meg, s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok visz-
szaállásához.
****
Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. irodaházának tetőzetét vitte le a március
1-jei vihar. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az iroda-
ház szomszédságában - szedték össze a tetőszerkezetet, melynek széttörött da-
rabjai kilenc új autóban okoztak károkat.
Ismeretlen értékeink IV.
A pándi löszkopár
A Tápió-vidék nyugati részének lösz-
dombjai között tartalmas kirándulást
tehetnek a természet kedvelői. Ezek
közül az egyik legnevezetesebb hely az
a kopár dombsor, amely Pánd község-
től délre emelkedik. A területen az el-
múlt időszakban egyre többször meg-
forduló kutatók egymás között csak
úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”.
A meredek, cipó alakú dombokra fel-
kapaszkodva páratlan panoráma tárul
elénk, tiszta időben akár 30-40 km-
re is elláthatunk. A tájképi értékeken
túl a csupasz löszoldalak számos rit-
ka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak
élőhelyül. Ezek közül ki kell emelni a
néhány éve felfedezett pannongyíkot,
melynek előkerülése nagy szenzáci-
ót keltett a zoológusok körében. En­
nek a fokozottan védett, apró hüllőnek
az egyik legnépesebb hazai állománya
él a területen. Igen értékes a növény-
világ is, melynek mutatós tagja az el-
fekvő szárú, hatalmas rózsaszín virá-
gokat hordozó parlagi rózsa. Sajnos
a pándi löszkopárhoz hasonló gyep-
területek (löszgyepek) kiterjedése az
egész Tápió-vidéken ma már alig 150
ha. Vigyázzunk rájuk!
Vidra Tamás tájegységvezető,
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
2008. március 13.
11 Hirdetések, közérdekű tudnivalók
SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
DR. KUTI LAJOS
Sebész főorvos, proktológus
- sebészeti betegségek műtéti meg-
oldása szükség esetén kórházban
(sérv, visszér, epekövesség, arany-
ér vizsgálata)
- aranyér és egyéb végbélbetegségek
fájdalommentes, végleges, műtét
nélküli ellátása
- végbélrákszűrés
- benőtt köröm, ftymaszűkület gyó-
gyítása
- lábszárfekély és nehezen gyógyuló
sebek kezelése
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök 17-18 óráig.
NAGYKÁTA,
TEMETŐ U. 2., III. LH. FSZ. 2.
TEL.: 06-30-9653-856
JÁSZBERÉNY, ÁRENDÁS ÚT 13.
kedd: 17-18.00
A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja.
• IX. évfolyam  5.  szám.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
•  Kiadó:  Tápió  7  Bt.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasó-
szerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt. - Simon Tamás
Tel.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet.hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe:
2760  Nagykáta,  Petőfi  út  5/b.  •  Tel./fax: 06-29/440-468, Rt.: 06-20/9138-415  •  E-mail:
tothferenc@monornet.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. 2750 Nagykőrös,
Örkényi út 13. Tel./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint.hu • Lapunkat terjeszti a
Lapker Zrt. és a kiadói hálózat. • Nyilvántartási szám: 2.2/6859/2000. • ISSN 1586-3204 
Stúdió:
2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.
Telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543,
06-209-844-447
E-mail címek:
geminitv@monornet.hu
5perctavkozles@monortel.hu
t-ma@monornet.hu
okor@monornet.hu
Adások:
szombat 17 óra, hétfő 15 óra,
péntek 22 óra 30 perc, T’-ma minden
pénteken 21 óra 30 perc (élő)
Az MTT képújság csatornáján.
Reklám- és referenciafilmek készítése
az Ön igényei szerint!
GEMINI TELEVÍZIÓ
Az ÖN médiakapcsolata.
Láng György
Gáz- éS viLLaNySzereLéSi
MuNKáK, javíTáSoK
Tel.: 06-29-442-344, 06-20-593-8551
Cím: Nagykáta, rákóczi krt. 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kóka Község Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet egy fő
műszaki, kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely
betöltésére
• Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség, büntetlen
előélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság,
• Előnyök: szakmai tapasztalat, „B” kategóriás vezetői engedély
• Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény szerint.
• A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), iskolai végzettséget igazoló
tanúsító okiratok fénymásolata,(az eredetit be kell mutatni a személyes
elbeszélgetésnél), telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez).
• A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 17.
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 25.
• Az álláshely betölthető: 2008. április 1.
A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve,
Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka, Dózsa Gy. u.1.)
nyújtható be.
Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon.
Jászberény, Nagykáta
és Farmos térségében
TERMŐFÖLDET,
TANYÁT
vásárolok.
Telefon:
06/30/456-96-86
A Magyar Vöröskereszt
térítésmentes
VÉRADÁST
szervez Tápiószecsőn.
Időpont:
2008. március 17.
12.30 – 17.00
Helyszín: Emeletes
Iskola Tornacsarnok
A TÁPIÓMENTI 2HETES
következő (fennállása óta a 194.)
száma
MÁRcIuS 27-ÉN,
csütörtökön jelenik meg.
A 2000. március 30-a óta működő
kisrégiós közéleti újság ekkor lesz
8 éves.
A lap webcíme:
www.tapiomenti2hetes.hu
Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben!
Keresse hirdetésszervezőnket, Simon Tamást.
2760 Nagykáta, Mátyás király út 51.
Tel.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06
E-mail: simontomi@monornet.hu
2008. április 1-jétől átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági föld-
gázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hi-
vatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy
a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja ké-
sőbbre tolódott.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008. július 1-jei
piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló
új törvény tervezetét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzí-
téssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatko-
zó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.
A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szava-
toló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét.
A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja
2009. január 1-jére tolódott. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre
a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben vál-
tozzon a kihirdetett földgáz ára 2008. április 1-től: a lakossági fogyasztók eseté-
ben átlagosan 5,8, a nem lakosságiaknál átlagosan 5,2 százalékkal.
Az április 1-jei emelés egy átlagos, az ártámogatást igénybe nem vevő háztar-
tásnak – 1650 m
3
éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos
többletkiadást jelent.
Áprilistól változnak a földgázárak
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye
A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet,
amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a leg-
újabb Magyar Közlönyben jelent meg.
Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő, ebből 18 a me-
gyékben, négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében –
jön létre.
A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint –
március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. Ezt követően kerül sor a cégbe-
jegyzésre, majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül”
kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.
• A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapít-
ható meg. Ez magában foglalja a főváros IV., XIII., XIV. és XV. kerületét, to-
vábbá az aszódi, dunakeszi, gödöllői, szobi, váci és veresegyházi kistérséget.
• A budai pénztári terület része az I., II., III., XI., XII., XXII. kerület, továbbá
a budaörsi, érdi, pilisvörösvári és szentendrei kistérség.
• Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. Ebbe tarto-
zik a X., XVI., XVII., XVIII., és XIX. került, továbbá a ceglédi, monori és
nagykátai kistérség.
• Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. Ennek része az V., VI., VII., VIII.,
IX., XX., XXI. és XXIII. kerület, illetve a dabasi, gyáli és ráckevei kistérség.
Kijelölték a központi régió négy
egészségpénztárának területét
Elfogták a tolvajokat
Hónapokon át tartó nyomozás so-
rán került a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak látókörébe egy
főként tápiószentmártoni lakosokból
álló több fős társaság. A banda tagjai
megalapozottan gyanúsíthatók a kör-
nyező településeken elkövetett gépko-
csi és motorkerékpárok ellopásával, va-
lamint több hétvégi ház feltörésével.
Az eljárás jelenleg három elkövető
előzetes letartóztatása mellett folyik.
Rendőrségi gyorshír
Frontális ütközés Nagykáta határában
Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékün-
kön, így a 31-es számú főúton is. A ködben nem történt baj, a járművezetők
óvatosan vezettek. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent.
Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta
lakott területén kívül a 31. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve sza-
bálytalanul előzött, s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által
vezetett Fiat személygépkocsival. A baleset következtében a vétlen Fiat személy-
gépkocsi vezetője könnyű, utasa súlyos sérülést, az okozó Peugeot személygép-
kocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.
Nagykátai Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzés
Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat
Füstmentes osztályok az iskolákban
Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kuta-
tásban, mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg élet-
módbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. A
2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipró-
bálás aránya 17%, míg a 11. osztályban a diákok 75%-a
már legalább egyszer dohányzott. A jelenleg rendszeresen
dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt, sajnos ko-
moly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének
növekedése, melynek egyenes következménye, hogy a ma
várandós nők egyötöde dohányzik, károsítva ezzel nem-
csak a saját, de magzata egészségét is.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Magyarország a vi­
lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. A
magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első
a világon. Kb. 28000 olyan ember hal meg évente
országunkban, akinek a halála összefüggésbe hoz-
ható a dohányzással.
Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális
Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008. év­
re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett. A
program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8.
osztályos tanulói, mivel ebben a korosztály-
ban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. A
versenyben résztvevő osztályok vállalják, hogy
2008. január 15-től május 31-ig nem gyújta-
nak rá, havonta egy-egy feladatot is megolda-
nak. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok
feladata, az eredményt pedig havonta írásban jelen-
tik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé. A feladatmeg-
oldásokért pontokat kapnak, és amennyiben betartják
a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ mun-
katársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik), a legtöbb pon-
tot kapó osztályok között a program végén a Regio-
nális Intézet 200.000Ft értékű jutalmat sorsol ki. A
versenybe Ecserről, Nagykátáról, Szentmártonkátáról,
Szentlőrinckátáról, Kókáról, Tápió szecsőről, Tápióságról,
Tápióbicskéről, Tápiószeléről jelentkeztek osztályok.
ÁNTSZ Monori, Nagykátai
Kistérségi Intézete
12
2008. március 13. Színes hirdetések
NYIRI-GRIFF KFT.
NYIRI-GRIFF KFT.
Ny¡z¡ M¡haIy TeI.: oð/¶o/yo¶-1¶¶¶
Beépitésre rendelést felveszünk. INGYENES helyszini felmérés, ajánlatkészités.
TAVASZI KANDALLO KALYHA
TeIegheIy: Tág¡ôszĎIĎs, Bata ut zð.
TeI./£ax: oð/¶¶/¶8¶-o¶¶
Bemutatôtezem:
CegIéd, Szécheny¡ ut 1. (H-P: 8-1¶ ôzá¡g}
Eztékes¡tés m¡ndkét heIyen!
www.nyiri-griff.hu
KandaIIókaIyhak széIes közđ éztékes¡tése nagy vaIasztékban ð-1z kW-¡g.
NYÍRI-GRIFF Kft.
www.nyiri-griff.hu
Nyíri Mihály 06-30/903-1577
e-mail: nyiri.mihaly@nyiri-griff.hu
A K C I O
GÖTEBORG 9 kW-os NEFTUN } kW-os FUN 6 kW-os
1o¶.ooo Ft qS.ooo Ft ¶o.ooo Ft

integrált nevelés-oktatásra való áttérés II. hogy a KözépMagyarországi régió minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. CATERPILLAR 236B típusú Gazsi és Gazsi Kft.2 Bursa Hungarica Népszavazás – regionális oldal 2008. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók egy évre. Egyszerű igazságok mellé álltunk és ezek az egyszerű igazságok győztek. Nagykáta eddig alacsony eredményességgel pályázott a különböző forrásokra. közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter. megelőzve Tápió­ szentmártont (55. hisz nagymértékben javítja közlekedésbiztonságot – mondta lapunknak a polgármester.44%) és Szent­ mártonkátával (44. akik eddig nem nyújtottak be pályázatot. Dunakeszi.. A FIDESZ Magyar Polgári Szövet­ ségnek – mint a referendum kezdeményezőjének – az volt a célja a konkrét kérdések véleményeztetésén túl. hogy a közép. évben is szerződésben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.és a leszakadó rétegek tehetséges gyermekei tovább tanulhassanak az egyetemeken és főiskolákon. Több mint 2600 pályázat Február 29-i ülésén döntött a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. Pilis­ vörösvár és Gödöllő város.1 méter széles út két sávján közlekedhetnek a kerékpárosok a település központjába és az iskolába. A Tápió-vidék települései között is csak kis eltérések vannak. hogy az ország győzött. az a tény. valamint Érd megyei jogú város – jelezte szándékát. Nagykáta A munkavállalók képzése a Nagykáta és Vidéke TakaNagykáta és Vidéke rékszövetkezetnél Takarékszövetkezet ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségmenedzsment Nagykáta rendszer létrehozása és nemzetközi tanúsításra való felVonnák Trans Kft. A megyei közgyűlés támogató véleményt fogadott el ezzel kapcsolatban. Mondhatnánk azt. Pest Megye Önkormányzata a 2008. A kisrégiós átlagok megfelelnek az országos. készítése a Vonnák Trans Kft-nél Sülysáp ­ Bonus Party Bonus Party Service Kft. 2. Tápiószele mintegy 57 millió Ft-ot nyert a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán kerékpárút építésére.-nél Kelefatex Bt. „B” típusúból 173 db érkezett. erősíti gazdasági potenciálját. Az Európai Unió által Magyarországnak biztosított források felhasználására 2007-ben 185 uniós pályázat jelent meg. nem igaz.41%). aki segített ebben. A Tápió-vidék 21 települése közül a helyi önkormányzatok az alábbi beruházásokra nyertek támogatást: (1. Ezen belül a részvételi arány Úri községben volt a legmagasabb (55. bár számos pályázat még bírálat alatt van. hogy kistérségünk vonatkozásában is számos pozitív döntést hoztak a bíráló bizottságok. humánerőforrás képzése Service Kft. A rendelkezésre álló összesen 3000 milliárd eurót meghaladó összeg felét pályázatokon hirdették meg. Káva alig maradt le (55. hogy amit a kormány elvett az emberektől azt most a népszavazás visszaadta. Fontos hangsúlyozni. a CO-OP áruháznál elhagyja a 311-es utat. és ezek új lehetőséget teremthetnek a fejlesztésekhez. és a mai napig közel 300 millió forint támogatást kaptak a települések önkormányzatai. régiós és megyei átlagoknak. A megyei települések által támogatott és a megyéhez beérkezett pályázatok száma az idén tovább nőtt: „A” típusú pályázatból 2472 db. Ifjúsági és Sport Bizottság által megtárgyalt irányelvek alapján a közgyűlés a tervezett támogatásokat elfogadta.95%).98%) vetekedve.tapiomenti2hetes. évre Pest Megye Önkormányzata 13. Tápiószentmárton. Hasonlóan az országos részvételhez választókerületünk településein a választópolgárok 50%-a mondott véleményt a feltett kérdésekről és a résztvevők közel 90%-a mondott igent a kórházi napidíj. Ez jelentősen hozzájárul a kistérség fejlettségéhez. A részletes adatokat online oldalunkon keressék (www. műanyag újrafelhasználásához szükGomba séges technológiai korszerűsítése a környezet védelme REMATER Kft. 16 505 000 Ft 800 000 Ft 24 891 000 Ft 4 629 000 Ft 16 329 600 Ft 1 000 000 Ft 9 663 750 Ft 9 471 750 Ft 9 705 750 Ft 12 897 000 Ft 3 565 000 Ft 4 797 000 Ft 90% 80% 80% 80% Támogatási arány 30% 50% 30% 30% 70% 50% 75% 75% 75% 30% 30% 30% lió forint összértékű beruházás valósulhat meg.-i szavazáson és éltek a demokrácia által biztosított alkotmányos jogukkal. továbbá ezen túl is lehetővé válik. Sülysáp és Nagykáta (53. nappali tagozatos felsőoktatási intézményben továbbtanuló leendő hallgatók hat félévre kaphattak támogatást. humánerőforrás képzése Eventrend Kft. illetve nem részesültek támogatásban kedvező hír. amely ebben az évben már jóval 200 fölé emelkedett – közölte Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a napokban. bevezetése és tanúsíttatása a „3” ÁSZ Kft-nél. hiszen milliós nagyságrendű tömeget mentettünk meg. Támogatást az idei évre is két kategóriában lehetett elnyerni: az „A” pályázatban állami. Czerván György országgyűlési képviselő Kisrégiónkban is indulhatnak a látványos fejlesztések Több Uniós pályázati kiírás eredménye született meg az utóbbi napokban.801. vállalkozásokat támogató döntés. innen nézve a 311-es út jobboldalán. Dabas. – Mindez óriási jelentőségű fejlemény Tápiószele életében. Szentend­ re. március 11. akik ezen túl is jogosultak az ingyenes egészségügyi alapellátásra. A kerékpárút a nagyközség Tápiószőlős felőli végén. ütem Újszilvás község első kerékpárútjának megépítése (a 176 hrsz-ú Újszilvás Alkotmány úton a 0+000-1+250 km szelvények között) Az önkormányzatok mellett aktívak voltak a helyi vállalkozások is: Település és pályázó Beruházás A REMATER Kft. vállalkozói. és az idei pályázatok támogatására. Köszönet érte mindenkinek.000 Ft-ot különített el az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére.61%) kapaszkodott még a „dobogóra”.42%). századi köveÚjszilvás telményeknek megfelelően. A Tápiónál a meglévő gyaloghídon kel át az út.Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton kilenc megyei település is részt kíván venni. ünnepelhetjük az egyik legrégebbi demokratikus alapintézményt. A járóbeteg szakellátás fejlesztése a megyében A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közelmúltban pályázatot hirdetett annak érdekében. Tápiószecső A Gazsi és Gazsi Kft. hetekben. Nagykáta és Úri sem nagyon maradt le. és örömteli hír. hogy számos korábbi feltételezés és rémhírt keltő információ ellenére térségünkben is eredményes pályázatok születtek. Sülysáp. A lista másik végén Tápiószele szerepel (43. Az eredményből kiderült: nem igaz. Veresegyház. Most tehát ünnepelhetjük az ország győzelmét. humánerőforrás képzése Setup Kft.49%). A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikája szerint 2008. immár 200 felett van a kiírt pályázatok száma. Szob. Sülysáp Eventrend Csoport Kft. oldalról) Mint pályázat összesítőnkből kitűnik. hogy részt vesz a NFÜ pályázatán. Az eddig kiírt pályázatokból hetvenet már le is zártak. Népszavazás (Folytatás az 1. melyek közül számos szintén érinti térségünket.) Látható.71). hogy győztünk. gépbeszerzése Tápióság Bartucz Sándor egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése Bartucz Sándor Jól halad Magyarországon az uniós források felhasználása. a legnagyobb igazság mégis az. Szentlőrinckátával (44. hogy a különböző pályázati csatornák az utóbbi hetekben sorra nyílnak meg újra. Czerván György: Köszönöm Az egyszerű igazságok győztek Köszönetemet szeretném kifejezni a választópolgároknak. Sülysáp Setup Rendezvény Kft. március 6-ig Pest megyében (budapesti adatok nél­ kül) 306 támogatott pályázat született. március 13. hogy a magyarokkal mindent el lehet fogad­ tatni. Település Beruházás Sztmártonkáta Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában Egészségesen a virtuális világban is! Tápióbicske NapköziotthoTápióbicske nos Óvoda és Földváry Károly Általános Iskola pályázata Tápiószele Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Tápiószelén Az újszilvási általános iskola korszerűsítése a 21. hogy a magyarok felelőtlen és következmények nélküli világban akar­ nak élni. hogy véget vessen a hazugság politikájának. Tápiószele és Újszilvás leendő kerékpárútja már része lesz a leendő Duna-Tisza közi kerékpárútnak. ezzel fejlesztve az alapszintű és emeltszintű járóbeteg szakellátást. Az Oktatási. számú választókerület 18 településén 60 184 polgár szavazhatott március 9-én. öntödefejlesztés Szóró Ipari Kft. a Népkertnél kezdődik majd és a Farmosi úti iskoláig tart. vizitdíj és a tandíj eltörlésére. nem igaz hogy mindent eltűrnek. (MTI/Menedzsment Fórum) Kétszáznál több uniós pályázat . A három település – Szentmártonkáta. Kilenc megyei település önkormányzata – Abony. 2008. Kóka Precíziós alkatrész gyártási technológia komplex vállalGÉPFORG Kft. nagyprojektek. s ez összesen 142 csatlakozott települést jelent. hogy a népszavazás kapcsán még soha nem látott létszámban vettek részt a március 9. Azok számára. Kovács Ferenc polgármestertől megtudtuk: a beruházás 71 millió forintba kerül: a 14 millió Ft önerőt már tartalmazza az idei költségvetés. hivatalos közbeszerzési tanácsadó Kerékpárút Tápiószelének (folytatás az 1. összefogást teremtsen és viszszaadja a magyarok önbecsülését. évi Pest megyei ösztöndíjkeretének felosztásáról. Pest megye 6. Az örömöket kissé beárnyékolja. 2008.25%-os volt (országosan 50. melynek ennek eredményeként több mint 500 milTámogatás Támogatási arány 35 145 744 Ft 80% 10 500 000 Ft 56 997 744 Ft 39 658 000 Ft 33 900 000 Ft Tám. a Korpusz felé folytatódik a Művelődési Ház mellett halad el és jut el az alsós iskoláig. érdekében Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeFarmos inek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer „3” ÁSZ Kft. Szabó Krisztián pályázatíró. A nem voksok terén a legkisebb lélekszámú Káva az első mind a három kérdésnél. a „B” pályázatban érettségiző és állami. oldalról) Lapunk megjelenésekor már aligha tudunk új adatról beszámolni a népszavazás kapcsán. hu). és az elbírálásuk is megtörtént – mondta a miniszter. Az igenek arányát tekintve Tápiószentmárton az első (92. hogy a térség legnagyobb települése és központja. Ezek közül jelentős a vállalkozókat. a népszavazás győzelmét és nyugodtan mondhatjuk azt. A . de számos önkormányzati beruházást is zöld utat kapott.46%). Sülysáp Öntőprések beszerzése. A 2100 méter hoszszúságú. kozásfejlesztési projekt Nagykáta Faipari gépbeszerzés a Kelefatex Bt. Szentlőrinckáta követi. Gomba és összességében Tápiószecső került még az érmesek közé. hogy a fenti adatokban nem szerepelnek az úgynevezett kiemelt. A részvételi arány 50.

ezúttal Pest Megye Önkormányzatának hatvan négyzetméteres standján önálló pultfelületen mutatkozott be kistérségünk a Tápió-vidék. oldalról) Miközben nagy lendülettel startolt és zajlik a Tápióvidéki szennyvízkezelési projekthez kapcsolódó kisrégiós víziközmű társulás szervezése. majd a 2. valamint a tápiószentmártoni és a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot említette. ahol két gépre van szükség. ami egyszerűen kiegészíthető. hogy hosszabb távon az intézet nem tudta volna fizetni. március 13. ennek kapcsán laudációt (ajánlást. illetve a betegek ellátása. – A régi kartonalapú nyilvántartást archiváljuk. Közreműködnek a Damjanich János Gimnázium. a víziközmű társulás szervezése az elhatározott ütemterv szerint kell. a horvátországi tenger-melléki fennsík megye. A Pest Megyei Önkormányzat kiállítóhelyén közelebbről a ceglédi. Kisrégiónk. A Világgazdaság című napilap értesülése szerint az idén 15-20 nagyprojekt ügye kerül ki az Unió központjába. (folytatás az 1.. mikor kerül ki egyáltalán Brüsszelbe a 36 milliárdos uniós pályázat. hogy haladjon. régiói. a visegrádi Thermál Hotelt. valamint Dudás Zoltán zenész adnak ünnepi műsort. nőgyógyászati vagy egyéb vizsgálatok végett. mennyi látnivaló és programlehetőség van a Tápióvidéken. Mindenesetre a Területfejlesztési Társulás elnöksége március 17-én Budapesten találkozik a témát kezelő minisztériumi illetékesekkel. • NAGYKÁTÁN március 15­én 11 órakor a Szabadság téren lesz az ünnepség. Többéves hagyományainkhoz híven ismét részt vettünk a kiállításon. március 15-i forradalom 160. amikor 15-20 beteg vizsgálatára van lehetőség. Megtudtuk: a vizsgálatra a portán kell időpontot kérni. így ezután sem kell Ceglédre vagy Budapestre utazni szív. Az elmúlt hetek intenzív munkájának eredményként a legtöbb probléma tisztázódott. A négy nap alatt ezúttal valamivel kevesebb volt a látogató mint az elmúlt években. aki hozzátette: bizonyos átál­ lási időszak után nem lesz probléma a programok használatával. a turisztikai beruházásokra fordított fejlesztések egyre nagyobb hányada a térségbe koncentrálódik. pl. majd koszorúzással ér véget az esemény a Kossuth parkban. Amennyiben a társulás vállalja a felté­ teles közbeszerzést. A szívultrahang vizsgálatok végzésére Szolnokról dr. hogy a projekt műszaki tartalmát jelentős átvizsgálásnak vetik alá. díjakat is adnak át. a mintegy négymillió forintot alapítványi pénzből fedeztük. hogy valóban nincs is ott. Romániából Hargita Megye és az olaszországi Bergamó Tartomány. UTAZÁS kiállításon a látogatókat február 28. évfordulóján • KÓKÁN március 15­én 17 órakor ünnepelnek a Művelődési Ház színháztermében.) (Beharangozónk nem teljes) Öt földrész ötven országa. 13 millió forintba kerülő készüléket vásárolni. (. Nagykáta polgármestere.. Nádai Tamás. Tekintve. és március 2. Salibáné dr. a nagymér­ tékben túltervezett hálózat és tisztítórendszer.. (. Nádai Tamás igazgató főorvostól megtudtuk: a számítógépes beruházás közel hat millió forint alapítványi pénzből valósult egy nagyobb adomány révén.” Kocsi János. Társi Tünde főorvosnő (képünkön a gép előtt) jár Nagykátára egyelőre szerdai napokon.. hiszen már-már otthonosan mozognak a kistérségben és minden évben visszatérnek. A beugró összeget. Vannak olyan rendelések.” Ezek között kell(ene) ott lennie a Tápió-vidék szennyvízkezelési projektjének is. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Az elnök hangsúlyozta. hogy ott van-e. természeti és kulturális látványosságaival. akiknek jelentős részét a vidékünkön visszatérő vendégeknek számító turisták tették ki. ahol pontosan tisztáznak minden még nyitott kérdést. A megye európai partnerei közül hat testvérmegye is bemutatkozott. békés környezet és a jó levegő”. – Szintén alapítványi támogatással tudtunk ilyen korszerű.) A pályázó társulás és az IH egyöntetű véleménye szerint a projekt benyújtása 2008. (Földvári Gábor – Megyei Sajtó) Ünnepségek az 1848. Emellett az eddig drágán bérelt helyett saját szívultrahang készülékkel gyarapodott az intézet. valamint Kovács Norbert projektvezető a nagykátai lakossági fórumon. év első felében kerülhet sor. az eddigiekhez képest is egyre bizonytalanabbnak tűnik. hogy a megye különböző geopolitikai hely­ zetű. amiből bármikor ki lehet nyomtatni az am­ buláns lapot – mondta lapunknak Nádai Tamás. Kérdés. a ceglédi és a mogyoródi Aqua-parkot. Szakközépiskola és Kollégium tanulói. mert mint mondják „vonzza őket a nyugodt. egy külső raktárban helyezzük el. megszűnik a kartonozó. Az ünnepi műsor után a hagyományos fáklyás felvonulás következik. hogy a kezdeti nehézségek után – különösen a vizitdíj eltörlésével – hamarosan felgyorsulhat a betegek beléptetése. háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehető igénybe. várja a község lakosságát a március 14­én (pénteken) 17 órakor kezdődő megemlékezésre a Faluházba (Kossuth Lajos út 1-3. Minden adat számítógépbe kerül. A Társulás más tagjaitól és polgármesterektől is érdeklődtünk: valamennyien úgy vélik. Dr. az „első kapavágás” a projektben 2009 vé­ gére várható. . Az ünnepségen helyi kitüntetéseket. Mint első oldalunkon már jeleztük: a Kormány hamarosan dönt az első Brüsszelbe kerülő támogatási kérelmekről. Kovács Ferenc polgármester mond beszédet.). ezért eddig Nagykáta bérelt készüléket használt. a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara és a Váci Mihály Általános Iskola énekkara. így – ő határozottan ezt tudja – a különböző szintű szakmai vélemények alapján még 2008-ban Brüsszelbe kerül a projekt. Ez a minimum feltételek részét képezi. osztályos tanulók és Csengery Gábor színművész. a Tápió-vidék 3 A Tápió-vidék az Utazás 2008 kiállításon Pest megye önálló standját a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a kiállítás első napján. de idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű térségeinek látogatottsága évről évre nő. dicséretet) Dr. a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnöke érdeklődésünkre elmondta: a szakminiszter válasza még a korábbi állapotoknak megfelelő információk alapján született. aminek viszont olyan magas volt a bérleti díja. „A Tápió vidéki szennyvízkezelési projekt előkészítése a 1067/2005 Kormányhatározatban biztosított források segít­ ségével zajlik. utazási irodák és turisztikai hivatalok várták jelentős kedvezményekkel a 31. Ünnepi beszédet Csóka Károlyné városi képviselő mond. lényegében a készülék használata révén – mondta dr. mikor kerül pont a nagyberuházás uniós támogatásának ügyére. A végleges megvalósíthatósá­ gi tanulmány és költség­haszon elemzés elkészítése 2008 ele­ jére volt ütemezve. Ugyanakkor Bajnai Gordon szakminiszter február 25-én keltezett levélben válaszolt Czerván György országgyűlési képviselő azon kérdésére. hogy „mikorra várható az első ka­ pavágás a Tápió­vidéki szennyvízkezelési projekt kapcsán?”. Sokan a sajtóban mostanában sokat hallott békamentés kapcsán is felkeresték standunkat.2008. • TÁPIÓSZELÉN március 15­én 15 órakor a Művelődési Házban tartják az ünnepséget. a részleteket pedig négy év alatt az OEP támogatásból törlesztjük. érrendszeri.. a kardiológia vagy pszichiátria. arra reáli­ san 2009. melyben folyamatosan növekvő részt a magánszektor vállal magára. Idézünk a miniszter válaszából. ami azonban még nem föltétlen jelenti azt. a tápióvidéki. a dabasi. Példaként többek között a gödi Pólus Palace-t. Ez azt jelenti. amint kistérségünkben töltődnek fel a mindennapok fáradalmai után. (. a víziközmű szervezésével megbízott cég vezetője és Kocsi János. a zsámbéki és a ráckevei kistérséggel lehetett megismerkedni.. de ez jórészt betudható a kiállítás hétvégéjén érkező ítéletidőnek is. Jelenleg egyhetes a várakozási idő. illetve megoldódott. Szakértők szerint – a Világgazdaság március 5-i számának cikkét idézve – „ezzel Mikor kerül Brüsszelbe a szennyvízkezelési projekt? Nagy Sándor. hogy nagy­ projektről van szó – amelyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia – a támogatási kérelem jóváhagyása a jogsza­ bályokban előírt határidők szigorú betartása mellett is csak 2009 végére várható. Reméljük hamarosan viszontláthatjuk őket. • TÁPIÓSZECSŐN március 15­én 10 órától a Templom téren lesz a hivatalos ünnepség • TÁPIÓSZŐLŐSÖN a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola hívja. s fel fog gyorsulni az adminisztráció. A szakrendelő új büszkesége az immár saját szívultrahang készülék. oldalról) Február 25-e óta új számítógépes adminisztráció fogadja a betegeket a nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. hogy a projekt fő problémája a térség teherviselő képességéhez képest eltúlzott műszaki tartalom.. Az újság által közölt kijutásra váró projektek között nem látni ezt a nagyberuházást. évben nem lehetséges.és idegondozó intézeteknek is. A 25 munkaállomásból jutott a tüdő. Vidékünk képviselője éppen a sajtóhírek alapján érdeklődött írásos formában. Az ünnepség programjában kitüntetések átadása is szerepel. Az intézet vezetése tervezi a rendelési idő kiterjesztését. majd örömmel konstatálták. • SÜLYSÁPON március 15­én 10 órakor a Wass Albert Művelődési Házban tartják a hivatalos ünnepséget. Pap Terézia alpolgármester mond. majd 11 órától a sápi Petőfi-emléktáblánál folytatódik az esemény. megnyílhat az út egy sor -13 milliárd forint feletti infrastrukturális és 6. A Tápió-vidék standját (képünkön) így is szép számmal keresték fel érdeklődők. Gyarapodott a Szakorvosi Rendelőintézet SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Nagykátán is megszűnhet a kartonozó (folytatás az 1. a németországi ludwigsburgi és a schmalkalden-meiningeni tartomány. ezek közül 10-15 már 2008 első felében eljuthat az Európai Bizottság illetékeseihez – jelentette be Bajnai Gordon önkor­ mányzati és területfejlesztési miniszter.. a társu­ lás nevében eljáró társulási elnök 2008 elején vállalta. Szűcs Lajos (al­ só képünkön) szerint a megye az itt élők számára is képes állandóan kellemes meglepetéseket nyújtani turisztikai. kezelhető. Magyarország tájai. Az előkészítési munkák – amelynek nagy ré­ sze műszaki tervezés – a szerződésben foglalt ütemterv szerint 2007 végén fejeződtek volna be.) Az átvilágítás során a KEOP IH az Európai Bizottság JASPERS szakértőinek bevonásával meg­ állapította.5 milliárd forint feletti környezetvédelmi fejlesztés – támogatási kérelmének brüsszeli benyújtása előtt. számítógépek tárolnak minden adatot. Ők az új kiadványok iránt érdeklődtek elsősorban. Jelesül: a lengyelországi mazówiai Vajdaság.

gyümölcs. Hogy valahol otthon legyünk benne. vesszőről kellett felismerni a díszfákat.és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapata március 25-én. Lőrincz Adriennt. különböző helyszíneken zajlottak 2008. hagyományőrzés” rovatában olvasható.. Kóber Katalin. születésnapját ünneplő Ipari Szakközépiskola és Szakiskolában is. méltatva az intézményvezetők versennyel kapcsolatos tevékenységét. az elvégzett honismereti munka és a jövőbeni feladatok számbavételének ünnepi alkalma. ha az elkövetkezendő esztendők minden március 24­én megsok­ szoroznák a honismeret szolgálatában tett erőfeszítéseinket.. amikor az e téren legsikeresebb kezdeményezés. Az ipari iskola is kiválóan szerepelt 50 éves az intézmény A legjobb kőműves és szerkezetlakatos Nagykátán tanul mérettetést Dér Attila igazgató. kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot a honismereti munka céljai és eredményei. A zökkenőmentes lebonyolítást követően. szobafestők és a szerkezetlakatosok versenyeztek. helyezett lett Tóth Tamás (lenti képen) III. a zsűri munkáját. felügyelték. hogy ráirányítsa a figyelmet a városi helytörténetihonismereti tevékenység gondjaira. Az I. sikeresen. osztály csapata.” A most idézett sorok Bél Mátyásnak (1684-1749) „Pest megyéről” c. Ehhez képest Nagykátáról elmondható: a legnagyobb létszámban itt képeznek ma kertésztechnikusokat Magyarországon. Vígh Imre. Pl. A nagykátai csapat a maximális 168 pontból 148-cal nyert a 132 pontos hazai csapat. közösségé formálja a hagyományosan magyarságismeretnek nevezett tudományágak (történelem. (fenti képen) II. „Legyen ez a nap egyúttal számvetés. Koch Róbert Felkészítő tanárok: Fehérvá­ ri Károly. és Rigóné Csontos Gabriella igazgatóhelyettesek szervezték. kertész technikusnak talán ha százan tanulnak évfolyamonként. Ezután jöttek a különböző villámkérdések. lett a nagykátai 10. „A honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. Honismereti nap Nagykátán „. kedden 16 órai kezdettel a Városi Könyvtár helytörténeti kutatótermébe várja egy beszélgetésre mindazokat. március 25-én. és valamennyien jutalomban részesültek. Kimagaslóan teljesített: • Kőműves szakmában – I. földrajz. elsősegélynyújtás és számítástechnikai programozás) 18 tanuló versenyzett a Damjanichból. „A honismereti mozgalom a napi politikai irányultságaitól függetlenül. A felvétel hátsó sorában Boros Gáborné és Kácsor István felkészítő-kísérő tanárok. hogy nem előzmények nélkül való e mozgalom hasznosságáról. hogy a mindenkori kormányzat nemzetpolitikai céljainak megvalósítása során milyen mértékben számít és épít mozgalmunkra. Egy­ koron a Kátaiaké volt. az egészséges táplálkozásra felhívó plakátot – a hetilap tavalyi összes számának cikkeiből kellett felkészülniük. Nagykátai kertésztechnikus tanulók országos sikere Kiskőrösön (folytatás az 1. hogy tartalommal töltse meg a folyóirat – mely sokat tesz a helytörténeti cikkek közlésével a mozgalom ébrentartásáért – helytörténeti állandó rovatát. mely a www. Első ízben 2008­ban kerül megünneplésre ez a jeles nap. Szabóné Szarvas Edina. Bél Mátyás nevéhez fű­ ződik Nagykáta és a Tápió mente településeinek első. Szeretnénk.tapimenti2hetes. Dinnyés Tamás és Gödöny Tamás • Szerkezetlakatos – I. ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget.” Mátray Gábor Általános Iskola Történelem – és Honismeret Szakköre és Kossuth Lajos Hagyományőrző csapata szervezett honismereti tevékenységének keretet adó Magyarország Felfedezői Szövetség országos szervezet első tagjait 15 éve. irodalomtörténet. Összefogja.” Így kezdődik a Honismereti Szövetség elnökségének 2007. Tajti Mária Szentmártonkátáról (dísznövény) és Palaczki Klaudia Tápiószecsőről (gyümölcstermesztés). A csapat tagjai balról jobbra: Lőrincz Adrienn Pándról (zöldség szakértő) Dó­ sa Mariann Tápiószecsőről (szőlő). ápolja a szülőföld és a lakóhely iránti elkötelezettséget. Sztehlik Ádám. Palla László. akik közül az utolsó Kátai Ferenc révén 1663­ban Keglevits Miklósra szállt át .. akiket érdekel a honismeret. Összesen 7 ilyen intézmény működik jelenleg. zöldség – aktuális fejlődését áttekintették. néprajz. folyóirat. Szakközépiskola és Kollégium négyfős csapata. III. Palaczki Klaudia a virágkötészeten kimagasló teljesítménynyel lett első. vala­ mint a Tápiómenti 2hetes c. február 27­én kelt felhívása. Magyarán a kertészeti szakma mind a négy ágának – dísznövény. A kezdeményezést támogatja a Városi Könyvtár és Művelődési Központ. azt. A jelenlévőket Király Józsefné ügyvezető igazgató köszöntötte. Héjjáné Guth Zsuzsanna. a Káplár Béla vezette hagyományőrző csapat városi elismerése jelzi a sikereket. Héjjáné Guth Zsuzsanna. Tamási Áron I. Minden érdeklő­ dőt szeretettel várunk a könyvtár helytörténeti kutatótermében. ugyanazon a mezővonulaton napkelet felé. több kötetben 1735-42 között napvilágot látott művéből valók. március 25-én „A Honismereti mozgalom immáron fél évszázada szolgálja a magyarság és a társadalom önismeretét. alkalommal szervezett jubileumi versenyt nyerte meg február 22-én Kiskőrösön a nagykátai Damjanich János Gimnázium. (TI) . Az iskolánkból benevezett 50 diák szép eredményt ért el. Verseny volt ez a javából! Az események 13 szakmacsoportban. de annak jelentős mértékben kiszolgáltatva dolgozik.. nyomtatásban is megje­ lent helytörténeti leírása. A produkciókat Zsigmond István szakmai vezető értékelte. egy ágyúlövésnyire. Fejes Jánosné. hogy Bél Mátyás – kit a mozgalom szellemi elődjének tekint – mindenkori születésnapja a Honismeret Napja országos ünnepe legyen. A találkozónak és beszélgetésnek nem titkolt célja többek között az is. miután a gyümölcstermesztésről mindent tudott. Elsősegélynyújtásnál 2. A Nagykátán rendezett meg- A szalagtűzés hagyománya szerint.. A „szakosodott” csapattagok fél percben foglalhatták össze az ágazatonként megadott 10 -10 cikk valamelyikének lényegét. Ezután a színpadra lépő tanulók színes műsorszámokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. felkészültségüket. A szobafestők versenyfeladata tantermek kifestéséből állt. Vona Ferenc.. megelőzve a 2.” kiragadott idézetnek az a szerepe. április 4-én avatták Nagykátán. századra általánossá vált. Ráadásul Palaczki Klaudia Tápiószecsőről bejáró tanuló a csapat tagjaként még a legjobb teljesítményért járó különdíjat is elhozta.hu internetes folyóirat „Helytörténet. A Honismereti Szövetség elnöksége 2007. Pesti Zoltán. mely Bél Mátyás születésnapját a Honismeret Napjává teszi. Az est hátralévő részében a L ’amour zenekar ismert slágerekkel bírta maradásra a közönséget. Bél Mátyás művéből vett idézet Nagykáta első nyomtatásban megjelent helytörténeti bemutatása. Hajnal Sándor • Számítástechnikai programozó – II. Iskolánkban a kőművesek. amely a produkciókat szűnni nem akaró tapssal jutalmazta.4 Nagykáta. kedden 16 órai kezdettel a városi könyvtárban találkozót és beszélgetést szerve­ zünk honismeret és helytörténet iránt érdeklődők számára. Tasi Ilona... A nagykátai honoismereti mozgalom helyzetéről vitaindítót teszünk közzé a Tápiómenti 2hetes weboldalán (www. március 13. ha ez a nap a mozgalom pirosbetűs ünnepévé válna. hogy az intézmény emlékét megőrizzék. folyamatosságáról beszélni. a Központi Képzőhelyen. A beszélgetés vitaindítójaként az elmúlt évek történéseit és folyamatát bemutató. február 27-i ülésén döntött úgy. akik az utóbbi években maguk is tollat ragadva próbálták bemutatni településünk múltjának egyegy szeletét. a díjkiosztó ünnepség február 20-án volt Cegléden. A két évforduló. Országos Honismeret Napja alkalmából 2008. Gulyás János. Rárics István • Nyomdatechnikai ismeretek – III. TI Az ipari iskolások szalagavatójáról A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ (DPM-TISZK) tanulmányi és szakmai versenyt hirdetett a partneriskoláiban tanuló végzős diákok részére azzal a céllal. „Szeretnénk. A gyerekek Azért vagyunk a világon. a nagy kiterjedés mi­ att nevezik így. A versenyen valamennyi kertészképző középiskola részt vett az országból. 1993.hu). E tradíció az idők folyamán mind több és több iskolát hódított meg. A Művelődési Központban rendezett ünnepségen Dér Attila igazgató megnyitó szavait 150 végzős diák kék szalagjának feltűzése követte. Különösen aktuális ez napjainkban. Honismereti Nap Nagykátán 2008.. Nagy­Káta. **** A DPM TISZK (Cegléd) tanulmányi 3 kategóriában (virágkötészet. A Mátray Gábor Általános Iskola Történelem. amelyen 7 kategóriában mi is részt vettünk. február 2-án. oldalról) A Kertészet és Szőlészet című szakmai hetilap által 20. eredetileg egy selmecbányai mérnökiskola végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért. szőlő. a 25 éve alakult Nagykáta Barátainak Köre városvédő egyesület jubileumára készülünk. továbbá Baja előtt. Így történt ez a 2008/2009-es tanévben 50. Az előbbivel szemben fekszik. a kisrégió központja 2008. műemlék-és természetvédelem) hivatásos és amatőr kutatóit” – fogalmaz bevezetőjében a Honismereti Szövetség felhívása. így profitáltunk is munkájukból. míg a 20.. nyelvészet. A végén aktivity jellegű feladatokat oldottak meg. Működésének külső feltételei jórészt attól függnek.” Basa László Meghívó A diákoknak – miután belépőként itthon közösen elkészítettek egy. hogy az ugyanazon szakmabeliek összemérhessék elméleti és gyakorlati tudásukat.tapiomenti2hetes. A szerző az adatgyűjtést a településeken 1728-33 között végezte. Itt ha­ sonlóan bőséges a gabonatermelés. helyzetelemzést megkísérlő gondolatsort készítettünk.

akik javarészt a fővárosba járnak dolgozni. s hívják várják soraikba a környező települések erdélyi magyarjait. Sakk / Tápiószele III. Mozaik oldal 5 A tápiógyörgyei önkormányzat kulturális bizottsága (péntek délután-szombat és vasárnap) megrendezi a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nagy sikerrel zajlott le a TÁPIÓMENTI TÉRSÉGI JELMEZVERSENY 2008. Dózsa Gy. Pünkösdhétfő pedig a táncfesztivál napja. Boros Dániel.bertalan@damjanichmuvhaz. Sok közöttük az asztalos. Nagykáta Váci Mihály Ált. találkozzunk jövőre is! Alsó képünkön: Macskák – Tápió­ szentmártonból ***** Nagy sikerrel zárult a nagykátai Városi Könyvtárban az egy hétig tartó Játékos tudomány. amely lehetőséget adna a műkedvelő egyéneknek és csoportoknak a nekik olyannyira hiányzó bemutatkozásra vagy bizonyításra. út 15/A Telefon: 06/29/440-089. isk. Iskola Nagycsoport: I. A következők értek el helyezést: Egyéni: I. Túró Rudi / Tápiószele • Szép jelmez díj: Torta / Bozóki Bence. gondolkodtató.hu. nem okozott gondot a kóstoló csomagok összeállítása. Nagykáta Váci Mihály Ált. Nagykáta Váci Mihály Ált. a vacsora a mulatsággal együtt az éjszakába nyúlt. Iskola 1. igazgatója: 06 53 383-017. A jelentkezők április folyamán részletes tájékoztatást kapnak.főzőverseny” is lesz moriczjozsef@rubicom.nagykata-konyvtar. Szentlőrinckáta • Különdíj (Bátorság díj): Elvis Presley / Szabó Rebeka Nagykáta Váci Mihály Ált. Iskola III. Az erdélyiesen és a szecsői módra elkészített hurka. Tápiószele • Ötlet díj: Falra hányt borsó / Gyetvai Mátyás. A falunkban több helyszínen. A műfaji megkötöttség is hiányzik. Piroska a farkasban / Székely Eszter.2008. A kiállítás megtekinthető március 20-ig. Tápiószentmárton II. A két civil szervezet közösen vásárolt egy 120 kg-os disznót: a szerencsétlen pára már kora reggel kés alá került a ház udvarán. Tápióbicskei kiállítás kiállítás nyílt 2008. Király István Józsefné igazgató országos Gyertek. illetve csoportvezető pedagógus jött el a kistérségi döntőre. E-mail: nklibr@freemail.hu www. Kerek esztendő / Tápiószele (fel­ ső képünkön) II. Kályha / Molnár Péter. Incze Sándor. de Kari József például bútor restaurátor. színpadon. miután a böllérek kellőképpen felbátorodtak a kötelezően elfogyasztott pálinkától. szép jelemez láttán. A fellépő egyének és együttesek amatőrök. Nagykáta Váci Mihály Ált. 52 sorszámot kellett kiosztani az indulóknak: 8 nagycsoport. Madai Zsigmond vezetésével aztán egész nap serény munkát végeztek a résztvevők. Siker esetén hagyománnyá tennénk ezt a programot. Pünkösdi Sokadalom Tápiószecsőn Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Pünkösdi Sokadalmat a tápiószecsői művelődési ház. Ámor nyila / Adamecz József. tehát: – vers – próza – mese – egyéni tánc – páros tánc – ének – hangszeres zene – színjátszó kör – bábkör – tánccsoport – énekkar – zenekar mind szívesen fogadandó. kolbász. vidám és hasznos együttlétre is mindenképpen. töltött káposzta. Vasárnap a nyugdíjas klubok művészeti bemutatója és találkozója a program. flekken az utolsó darabig el is fogyott. érzékcsalódást okozó játékokat. szervezetten rész vesznek a települési rendezvényeken. hanem farmosi gyerekek is ellátogattak hozzánk. szombaton a népdal-népzenei minősítő versennyel indul. nklibr@monornet.és nagygyerek próbálhatta ki az érdekes. március 13. Információ: 29/448-114 e-mail: lesti.hu . aki erdélyi család sarja. s mint mondja. A szervezők már kiküldték a jelentkezési lapokat: határidő április 15. barátkozási alkalmat is. de boldog. A fellépésért cserébe Tápiógyörgye minden fellépőnek ingyenes étkezést biztosít a község étkezdéjében – és szándékai szerint szép díszleteket és jó hangulatot. Óz. Elnöke maga a polgármester. hogy hagyománya lehessen a szép és bátor elhatározás nyomán ennek a fesztiválnak. pedagógusokkal. Szentmártonkáta II. s csak rossz idő esetén kőfalak között. 10 kiscsoport és 34 egyéni. A nézőtér zsúfolásig megtelt a kísérő családtagokkal. A nagycsoportok zenés bemutatója igazi színházi élményt nyújtott mindannyiunknak ezen a vasárnap délutánon.hu Disznótoroztak az erdélyi magyarok és a hagyományőrző táncosok Hagyományos disznótort tartott március 8-án.Iskola Kiscsoport: I. mi készül az Ön által szelektíven gyűjtött hulladékból! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Március 5-én Szolnokon csatáztak a bicskei tüzérek Már szervezik A nagyfazéknál Kari József és Lukács Elemér. amely e tevékenységek bátorítója. ő az egyik utolsó mohikán ebben a különleges szakmában.hu május 23-24-25-én A Tápiómenti térségi jelmezverseny eredménye „Illike” Kulturális Fesztivált Tápiógyörgyén. Nagy Zoltán ált. Pékasszony és a kemence / Maró Gréta. Iskola III. a Földváry Károly Általános Iskolában. többnyire szabad téren. a disznótor főszervezői Erdélyi Magyarok Egyesülete és az Ofella Sándor Alapítvány. A Felspő-Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete tavaly az évvégén alakult meg másodszori nekifutásra. bútorkészítő. Délután négyre megérkeztek a családtagok is. elmés játékok című interaktív kiállítás. a nagy varázsló / Tápióbicske III. A zsűri nehezen döntött a sok ötletes.a Gratulálunk a díjazottaknak és segítőiknek! A közönség jól szórakozott. Gyerekek – fiatalok – felnőttek és idősek egyaránt szívesen látott szereplők. amelyet a művészetek általi tisztelettől áthatottan rendezünk a szépet és értékeset becsülő emberek örömére. de a diskurálásnak is. 442-805 Fax: 06/29/442-805. A háromnapos rendezvény május 10-én. Mintegy ezer kis. Kari József. Pulikutyák / Boros Andrea. Tápiógyörgye Önkormányzatának Kulturális Bizottsága „mangalica . s a Tápió-vidék gazdagítására! Jelentkezni lehet a fesztiválra március 28-ig az alábbi elérhetőségeken: Móricz József kulturális menedzser: 06 53 383-060. sokszor vigasza és éltetője. közben persze megadták a módját a reggelinek. Tápiószele 2760 Nagykáta. Strucc / Simon Csaba. Tóthné Erős Zinaida óvodavezető: 06 53 383-099 A műfaj. március 2-án a nagykátai Művelődési Központban. a szereplők száma és a produkció időtartamának közlésével. „HULLADÉKBÓL TERMÉK” Nézze meg és győződjön meg róla. összesen 231 gyerek. szombaton a tápiószecsői Damjanich János Művelődési Házban a Felső-Tápiómenti Lukács Elemér. Megtudtuk: az egyesület vállalta és teljesítette is a művelődési ház színháztermének felújítását. Egyelőre valamennyien Tápiószecsőn megtelepedett erdélyiek. a szervezetnek jelenleg 28 tagja és 8-10 pártoló tagja van. A fesztivál ideje alatt Tápiógyörgyén – más érdekes események mellett – II. március 10-én TÁPIÓBICSKÉN. Az elnökhelyettes Márok Sándor. Láthatatlan nő / Földes Előd. Nemcsak nagykátai. Szekeres Elizabet.

szerelvények: * kivetőpántok * élfóliák * fióksínek * vízzárók * fogantyúk Bútor. ¤ ParKeTTa KiviTeLezéS! ¤ 7 MM-eS LaMiNáLT LaP Már 1.0 x 1. ¤ Laminált padlók új színekben Új KoLLeKCiÓK! ¤ Szalagparketták ¤ Csaphornyos parketták már 2800 Ft-tól ¤ Szegélylécek.5 5694 Ft/db A megadott méretek mm-ben értendők. ¤ Ragasztók. 2766 Tápiószele.7 x 2.2 x 2.0 2076 Ft/db 18. út 19.6 Színes hirdetés 2008.5 6. kiegészítők.0 x 0.0 x 1.és szerelvényüzlet 2760 Nagykáta.3 x 2.0 5958 Ft/db 28. március 13.0 x 1. út 5.és hőszigetelés.6 3066 Ft/db 25. mobil: 06-30/228-9890 Nyitva tartás: H-P: 9-16. Szo: 8-13 Nagykáta.00-ig. ízelítő árainkból: Nyíló ablak 90x150 Nyíló-bukó ablak 120x150 Nyíló erkélyajtó 90x210 Bejárati ajtók (A Szakorvosi Rendelőintézet mellett.356 Ft 96. lakkok ¤ GéPeK KÖLCSÖNzéSe: csiszológép.3 x 2.0 x 1. üzlet tel.07 m) 3558 Ft/db 28. ingyenes helyszíni felmérés Üzletünkben kaphatók: . Vn.7 x 2.5 2112 Ft/db 49 x 43.5 11268 Ft/db 30.8 3294 Ft/db 25. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta.9 x 4. javíTáSoK KáTa-ParKeTT Kft.826 Ft 34.3 x 4.25 x 2.5 x 12 x 3. Farmosi út 23/a.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet.0 x 1.: 29/444-670 mobil: 30/529-6291 Láng György Tel. Gyóni Géza út 13.0 x 2. elhízás Dohányzásról való leszokás és egyéb betegségek kezelése RENDELÉSI IDŐ: kedd 15-17-ig Bejelentkezés szükséges a 06-29-444-744 telefonszámon. Tel.hu Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Felkínáljuk megvásárlásra az alábbi anyagokat! A felsorolt anyagok szálhossza: 6 fm Hegesztett acélcső Hegesztett acélcső 13.0 6780 Ft/db 5322 Ft/db 22. polírgép stb.7 x 2.0 5172 Ft/db 18./fax: 06-29/444-017.5 1230 Ft/db 51. A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.0 x 1.: 29/444-094 Nyitva tartás: K-P: 8:30-17. Tel.7 2424 Ft/db 60.: 06-29-442-344. 2760 Nagykáta. Kossuth Lajos úti üzletsor rheumatológiai és akupunktúrás magánrendelés MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Nagy választék 12 féle típusból! Fenstherm 2000.3 x 3.0 1338 Ft/db 48.5 m 3444 Ft/db 33.0 4374 Ft/db 14. TÁPIÓMETALL .6 5016 Ft/db zártszelvény 40.net Műszaki Kereskedelmi Kft. GoNdoljoN a jöVőRe! ReNdelje meG jöVőRe idei áRoN NyílászáRóját! Dr.3 x 1.05 32.0 x 2. Rehau 3-4-5 kamrás stb.0 x 1.5 3372 Ft/db Háromszögalakú 38.5 6300 Ft/db 38. Nagykáta.0 738 Ft/db 48.7 3204 Ft/db 60. 3000.0 x 3.0 x 1. (a művelődési ház mellett) AGATHERM Bt. a Vasútállomással szemben lévő Szépítő és Gyógykozmetikai Szalonban) 24.0 3714 Ft/db 65 x 65 x 65 x 2.9 5.0 x 1.: 30/9-714-308 Fax: 29/441-343 Megújult üzletünkben nagy választékban és folyamatos akciókban kaphatók: Keresse hirdetésszervezőnket.427 Ft 33.0 2970Ft/db 45 x 45 x 45 x 2. Dózsa György u. műhely tel.3 x 2.6 3906 Ft/db 17. ahol követelmény a kiváló hang. a felsoroltakon kívül nagyon sok más méretű anyag is van raktáron.0 1806 Ft/db 60.0 x 1.0 x 1.03 m 7596 Ft/db 33.30 www.9 6840 Ft/db 30. Simon Tamást.0 x 2.tapiometall.9 1162 Ft/db 60.2 (7.0 x 2.: 20/598-90-38.8 3306 Ft/db Úszókapugyártáshoz 35.bútorlapok . Mátyás király út 51.12 m 33. 2760 Nagykáta.0 876 Ft/db 48.hu GERGELY BÚTORIPARI KFT. 3.hu • E-mail: tapiometall@axelero.0 691 Ft/db 48.0 x 2.900 Ft 30% kedvezmény egész évben! az árak az áfát és a kedvezményeket tartalmazzák! Gyártási idő: 3-6 hét Bútorkészítés. Várjuk szíves érdeklődésüket! Nyitva tartás: munkanapokon 8.0 6. acélcső 5214 Ft/db 33. valamint az esztétikus építészeti megjelenés! Régi fatokba is! Időjárás és UV álló./fax: 06-53/380-085 Tel.00 –16.MDF bútorajtók .éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK.2 1704 Ft/db Mh.25 x 3. Folyamatosan érkező tavaszi-nyári kollekciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Tel. Alkalmazhatók minden építőipari technológiában. Megyaszai Sándor rheumatológus főorvos Mozgásszervi betegségek kezelése TŰ ÉS LÉZERAKUPUNKTÚRA Szénanátha. sínek stb.8 1992 Ft/db 88. rákóczi krt. (Piac mellett) Tel. Dózsa Gy.5 1350 Ft/db 60.: 06-53/380-211 www.5 2323 Ft/db C-szelvény 38.agatherm.3 x 2.7 x 2.konyhai munkalapok . Gáz.350 Ft-tól amíg a készlet tart! Cím: Nagykáta.5 4338 Ft/db 48.0 x 3. Bajcsy-zs. tel. 19. Veka 3-5.

2008.: 20-983-5442 Az akció időtartama: 2008. (311-es ceglédi út 3. josta.390 Ft/db Cím: Nagykáta. barkácslécek • Fa nyílászárók. Növényeink államilag minősítettek. és 2008. DUGHAGYMÁK.hu Fax: (36) 1 297-3622 Tel. őszi-. március 31 között a Budapest Bank Nyrt. tünetmentesek! Kóstolja meg új tavaszi ajánlatainkat! Üdülési csekket elfogadunk. TÉRKŐ TERMELŐI ÁRON! BETONOSZLOP AKCIÓ: 1. szilva-. 2 év gyakorlat • Leinformálhatóság Keresünk továbbá részmunkaidős foglalkoztatással: • Takarítót. körte-. Jelentkezni lehet – részletes szakmai önéletrajzzal – a következő elérhetőségeken: Email: bom@t-online. Kondor. *Akciónk kizárólag a 2008. hajópadló. meggy.490 Ft/m2-től • Lambéria. István király út 19. AJÁNLATA • Baumit hőszigetelő vakolat rendszer • Zsákos vakolat és beton 670 Ft/zsák-tól • Fenyő fűrészáru 38. március 13. májusfa PÁZSITRÁCS. Vas 8-12 www. Jelentkezési határidő: 2008 április 30.és diófa. fűz-. ribizli. Nagykátai Fiókjában kötött kisvállalkozási mikro számlára vonatkozik. díszalma-. MINI VETŐBURGONYA: Cleopátra. MŰTRÁGYÁK DÍSZFÁK: vérszilva-. cseresznye-.2008. OSZLOPZSALU. 03.hu 29/443-884 Nyitva tartás: hétfő-csütörtök és vasárnap: 12-22 péntek: 12-23 szombat: 12-23 E-mail: vendeglo@sztistvankiralyvendeglo. ÚTSZEGÉLY. Felvilágosítás és jelentkezés: www.hu ill. akkor itt a helyed.sztistvankiralyvendeglo. 30/33-06-304 • Nyitva tartás: H-P 8-17.hu Honlap: www. Szo 8-13. Alma-.31.atw. Színes hirdetés 7 ÓRIÁSI GYÜMÖLCSFA. bitumenes hullámlemezek • Üveggyapot szigetelők és egyéb építőanyagok Térjünk a lényegre. március 01. Ady Endre út 0462/2 (31. Desire fajták NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK. ha jelentkezel a Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől induló labdarúgó­ osztályaiba. Asztalfoglalás: VETŐMAGOK. 06-30/249-6283.dalnokiakademia-tapiosag.hu Akarsz komolyan focizni és tanulni? Ráadásul mindezt egy helyen? ozási állalk n kisv yisso N ámlát ro sz mik a Budapest Bank Nyrt Nagykátai fiókjában és egy 2 000. Perczel M. Agria. számú főút Budapest felőli végén. kék áfonya.-Ft-os COOP vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg*! Már fiatalon európai elitcsapatok ellen játszhatsz. 06-20/339-0680 valamint a 06-29/465-884­es telefonszámokon.000 Ft/m3-től • Kikindai cserép 120 Ft/db • Kőzet gyapot 5-10 cm-es 600 Ft/m2-től • OSB lemezek minden méretben 2. konyhalányt • Karbantartót Nyári munkára 16. szőlő. LEMOSÓK. 06-30/249-6285 . JÁRDALAP. BOGYÓS ÉS SZŐLŐVÁSÁR! Favorit 21’ Kerti Centrum ajánlata Szent István Király Vendéglő Nagykáta. kajszi-. egres.: 29/442-503. életévüket betöltött diákok jelentkezését is várjuk.03. tetőablakok • Hullámpala. Tápiószentmárton üdülőterületen most nyíló vendéglő szezonális munkára keres gyakorlattal rendelkező ÁLLÁSHIRDETÉS • üzletvezetőt • szakácsot • pultost • felszolgálót Elvárások: • Szakirányú végzettség • Min. km-nél) Tel. Nagykáta tábla mellett) Telefon: 06-29/444-739. gömbszivar-.390 Ft/tábla-tól • Zsindely több színben (bitumenes) 1. Nagykáta. 138. Cím: Nagykáta 2760 Szabadság tér 12.01 . barka fűz-. hárs-. (utalványok darabszáma 37 ). Az akció a készlet erejéig tart. ZSALUKŐ. Ha 1997­2002 között született fiú vagy lány vagy és a labdával ügyesen bánsz.favorit21kft.

Képviselőként első dolga volt Raoul Wallenberg tiszteletbeli amerikai állampolgárságát kiharcolni.) Nagyszerű találmánynak gondoltam. a Tápió mentén. pár év múlva annyi. a kortárs művészethez. amelyhez tartozol!” Petőfi nekem azt tanította – válaszoltam –. Tom Lantos következetesen harcolt a magyar érdekek érvényesítéséért.. végül is nem a papír. Sebestyén Zoltán elmondta. Fájó gondja: ezzel megélhetésének 75%-át elvesztette. Rejtő Jenő. a zsidómentő svéd diplomata erkölcsi elismerését megszervezni. . Ennek az épületnek a vendégszeretét „élvezte” egykor Tom Lantos.. 62 éves. Az egyesület vezetője. Maradjunk annyiban.netlib. . Monor ­ Lázár Zsuzsa . „2hetes”-ünk is hírt adott róla. Ungvári Tamástól tudjuk. miként kísérték őket a csendőrök a vásártéri iskolába. Húsz darab műalkotás kerül idén is a város tulajdonába. Ez a szép név az Önkormányzatok által támogatott ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtást fedi. február 1-jén Budapesten született zsidó fiú életében – miként oly sok sorstársa esetében – korán meghatározó lett a történelem. hogy a Pozsonyi úti védett házakból a nyilasok nem hurcolták el. 1980-ban San Franciscóban választották meg képviselőnek. az üzleti életben sikerrel folytatott tevékenysége alapozta meg hírnevét. hogy barátja miként szökött meg Kátáról. cserébe az erdőszőlői iskolaépület használatáért. a műszaki és egyéb feltételeket olvasva. Hosszú éveken keresztül egyetemi közgazdaságtan-professzor. Tom Lantos.hu honlapon megtalálják az alkotók neveit. Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” c. ahová 18 órára várják nemcsak a helyi érdeklődőket. Nem hosszú. Ő szervezte meg Wallenberg és Kossuth szobrának a Capitóliumban való felállítását. Palkó Tibor Munkácsy díjas festőművészünk.. Nem becsülték magukat – életükkel mintha azt sugallnák: minél előbb túl az árnyékvilágon! Az Erdőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely kiállítása Nagykátán 2008.gyermek programok . Jelen méltatás kereteit szétfeszítenék külpolitikai állásfoglalásai. 1928..hu oldalon található (majd) meg. március 22-ig tekinthető meg a Művelődési Központ nyitvatartási idejében. • Kókán az idén is megrendezik a helyi borversenyt.. Való igaz nem hosszabbították meg a szerződésem – jelez vissza. és alája: ettől eddig élt. A borverseny főként a szakma – a helyi szőlő-és bortermelők – eseménye. *** Hallom (nem furcsa tőlem?): újságíró barátomat kirúgták a havi lap szerkesztőségéből. És Ady? Mondjam? De ezt már barátom sorolja: napi öt liter bor. ne adj’ Isten. hogy egy kivételes képességű és aktivitású ember példamutató demokratizmusát. melyeket az Er­ dőszőlői Nemzetközi Alkotóműhely 2007. hogy miként indultak a szerelvények a Keletiből. Örvendetesnek tartotta a városvezetés hozzáállását a kultúrához. A kiállítás megtekinthető 2008. A kiállításon megtekinthetők: ­ Balogh Gyula . vagy legutóbb a Magyar Gárda ellen. Káva. a művek címeit. És elhozni. szabadidő a Tápió-vidéken 2008. Magyarországon nem kevesen bírálták – természetesen jobbról – amikor pl. Amikor Ungvári arról ír. című kiállítása a nagykátai Művelődési Központban. Azt hiszem. József Attila azt: az élhetetlen sínekre hajtja fejét. A kiállítást Hudra Klára művészettörténész nyitott meg Lyka Károlyt idézve.kézművesek bemutatkozása . A vásártéri iskola képe 1918-ból való. Helpbox-szempontból fehér folt: Tápiószőlős. Hosszasan sorolja az okokat. miniszter támaszkodott véleményére. a magyar nemzet nagy támogatóját lettünk volna kénytelenek nélkülözni. A Városi Könyvtárban őrzik a tavalyi adományképeket is és az idei képekkel már félszáz darabos lesz a Nagykátai Kortárs Adományok a városnak Hudra Klára művészettörténész és Sebestyén Zoltán festőművész Palkó Tibor festménye előtt (A fotó mobiltelefonnal készült) Gyűjtemény. de mégis konokul táplált reményeim. 1947-ben emigrált az Egyesült Államokba. Következetes demokrataként minden olyan esetben szót emelt a magyar érdekek védelmében. akkor több mint valószínű. A X. ugyanígy a www. rosé. látni a dokumentumjátékomból készült filmet. Játsszunk el egy pillanatig a gondolattal: mi lett volna. fényjelzéssel vagy valami más.nagykata-konyvtar. Beszélünk: tartjuk a kapcsolat. március 22-én. Számomra kérdések kérdése ez! Avagy: mit akar egy olyan igazán kisebbségi.gportal. Ez az oldalfúrás. hogy leírják neved. szót emelt Csurka színrelépése.. Lelkesen beszélek új terveimről. mikor először értesültem róla. Tápióbicske ­ Simorka Sándor . hogy a keleti gyen az a szent korona visszaadása. amikor akár a romániai falurombolás vagy a szlovákiai Benes-dekrétumok ügye sértette szülőföldjét.. Munkahely kellene. A magyar miniszterelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével akarta kitüntetni a nagybeteg politikust. front poklából nagyon kevés „muszos” került haza élve. Vagy mégse temessek? Bízzak egy továbbfejlesztett változatban? Egy hallástól függetlenített. A „nagy” tévékben is megállná helyét. hanem a papír vélt hasznosítása tart össze bennünket: az írásszenvedély. abban Tom Lantosnak nem kis szerepe volt. Teltmúlt az idő – egyre fúrta oldalam a kíváncsiság. ahová szerénységem is gyakorta publikál. Basa László TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ • III. nekem igazán szükségem lehet rá! Reménykedtem. Gyermekkori barátjától. 2000-ben kiadott könyvéből. akkor gondoljunk arra. annak nem holmi nagyképűség vagy aránytévesztés.hu címen is.hu • KIÁLLÍTÁS NÉGYESBEN címmel nyílik tárlat április 5-én.festőművész.iparművész. mert élnek hallássérültek itt szűkebb hazánkban. hogy nagy szellem is csúful végezheti fegyverek között. Bénye. Szkeptikusan hallgat. Hogy egy kistérségi folyóirat is felsorakozik a méltatást végző vezető sajtóorgánumok sorába. Szalajtok egy e-mailt. ha Lantos Tamás nem szökik meg a nagykátai táborból. A zsidó férfiakat munkaszolgálatra felkészítő nagykátai bevonulási központ működését Andy Krauss: Sacrifices and survivors c. az USA politikáját befolyásoló tetteinek elemzései. nyári munkáiból válogattak a művészek. február 11-én 80 éves korában elhunyt a legbefolyásosabbnak tartott magyar származású amerikai demokrata párti politikus. Káva. március 13. hogy neki születése alapján joga van ezekben a kérdésekben véleményt formálni.szobrászművész. le- Dudás Sándor rovata közbenÚTközben Elgondolkodtam: az ember alapvetően önző lény.kézműves játszóház . Los Angelesben kiadott könyvéből ismerjük. pl. 1944-ben maga is Wallenberg védlevelének köszönhette. hanem a környékbelieket is. ezeket a képeket a városvezetéssel történt egyezség alapján ajánlják fel a városnak. mindjárt magára fókuszál. Hogy a világ ma olyan amilyen. A kiállítás 2008. mind a színészek játéka. Ez volt a „felkészülés” a keleti frontra. Kókai Borfesztivál április 12-én lesz a Kókai Sportcsarnokban. s ahogy mondják: a remény hal meg utoljára. mérlegel: kell(ene) ez nekem? Jó (lenne) ez nekem? Pro kontráz: igényeihez viszonyítva. vizuális módon működtethető jelzőrendszer kifejlesztésével. ahol idén már negyedszer készülnek az idei nyári közös munkára hazai és külföldi művészbarátaikkal. Amerikaiként is úgy gondolta. oda lyukadt ki: vajon tudnám-e – hallásképtelen – hasznát venni? Hiszen ha valakinek.grafikus. A borversenyre március 31-i kell leadni a borokat (fehér-.8 Emlékezés Tom Lantosra Kultúra. szombaton 17 órakor a tápiószelei Művelődési Házban. Nem tudok segíteni. hogy a Magyar Köztársaság leghívebb tengerentúli barátját veszítette el halálával. a világ sorsára gyakorolt nem kis befolyását. a szenátus tanácsadója. be kell lássam: temethetem. hogy valamikor 1943 körül az alig 15 éves Tamás SAS behívót kapott Nagykátára. hanem Lantos Tamás életének egy. Rögtön „beugrott”: „Híred és neved maradjon? Hol? A nép is elvész. A szomorú eseményről annak idején minden USA-beli és magyar országos lap beszámolt. ismerősök is alig-alig szembesülnek itt a Tápióvidéken? De – könyörgöm –. sok társához hasonlóan engedelmeskedik az embertelen hatalomnak . Sok mindent mondhatnak. altatók.. Újszilvás. illetve a kaliforniai Berkeley Egyetemen folytatott tanulmányai révén szerzett diplomát. Végül szót ad érzéseinek: Ne haragudj. . DVD-n. Ő ilyen. A borfesztivál ennek a kiszélesítése a helyi és környékbeli nagyközönség irányába. úgyis mennem kell egy helyre. Új könyvemet pár hete megígértem neki.és vörösbor kategóriákban). vagy a rendszerváltozás idején az amerikai politika figyelmének keletre fordítása. Részletesen nem akarok erről a segítségkérésben fontosnak tűnő eszközről írni (a gyakorlat majd eldönti életképességét). Annak idején.. A magyar nyelven „Áldozatok és túlélők” címmel megjelent visszaemlékezésből tudjuk.előadások www. százhúsz cigaretta. hiszen szórólapok tudatták. Most.koka. április 5-től 20-ig. Mit tanított neked Petőfi? Cseppet se bántódtam meg. miben hibázik az új dolog? Így vagyok most a Helpbox-szal. ha csak rólam lenne szó! Egyáltalán: hány sorstársam él. ahol a Washingtoni Egyetemen. A www. Lantos Tamás az ország 1944-es megszállása után antifasiszta diákmozgalmakban vett részt. majd 1945 után kommunista ellenes szervezkedések közreműködője. Egy zsidó fiú a nagykátai gyűjtőtáborban 2008. a Külügyek Bizottsága elnökeként számos amerikai elnök. mindösszesen 17-20 perces játék. Káva ­ Papp Bálint György . A kiállítást megnyitja Gócsáné Móró Csilla. 14 terminuson keresztül volt tagja a kongresszusnak. Találkozót kérek. A megbeszélt napon találkozunk. milyen volt a nagykátai „fogadtatás”. Magyar Hagyományok Napja Farmoson – a Húsvét jegyében 2008. akinek problémájával hozzátartozók. amit már csak özvegye vehetett át. A „kiképzés” a község határában ásott vízelvezető árkok képében jelentette a hazafias kötelezettség teljesítését. Megnézem a filmet – tényleg elégedett lehetek! Dedikálom könyvemet. Örkény István és társaik ugyancsak Murai Lipót „birodalmából” transzportáltattak a Don-kanyarba. Barátom szerint nagyszerű mind a megírás.. (Sajnos.. majd azt követően a hagyományos borfesztivált (mindkettő jubilál: 10 évesek). Gomba. Nagykátához fűződő epizódja adja meg a magyarázatát. vagy csak szeret tisztába lenni a dolgokkal? Ha valami újdonságot megtud. a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója. kétségek közt bár. március 8-án megnyílt a BLOCK-ART Kulturális Egyesület Gyűjtemény III. A részletes program a www. töredelmesen bevallom. miként aludtak a földre terített szalmán a tantermekben. ha marad lelkesedésedből.. nem mindenhol igényelhető! Például a Tápiómenti 2hetes által „terített” 21 település közül is csak 16-ban. külpolitikai elemző.farmosielegy.

15:00 • Kóka – Délegyháza • Tárnok – Tápiószecső • Gödöllő – Nagykáta Labdarúgó Pest megye II. Vác 28 /sz/ 6. Ezek a csapatok visszahívásra kerülnek Magyarországra. Dunaharaszti 39. Kitüntetés a Parlament Vadásztermében A Fejős Hús a legdinamikusabban fejlődő magyar cégek között A Nemzetközi Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága február 5-én a világ legjobb hajtóinak adható kitüntető oklevéllel ismerte el Bozsik József több évtizedes sportolói teljesítményét. osztályú felnőtt bajnokság nagykátai csoport tavaszi fordulóinak sorsolása 14. forduló 03. Társi Dr. fejlődő magyar cégek rangsorában szerepel 2008. fordulójában Magabiztos győzelem Erdőkertesen Nagykáta sakkcsapata a Pest megyei sakk csapatbajnok. Ellenfele meg is jegyezte a végén.5 /sz/ /sz/ = 1 mérkőzéssel kevesebbet játszott. Fülöp Sándor. (vas. Rangját jelzi. mert aggályosnak tartja Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésének és eljárásának törvényességet. Labdarúgó Pest megye I.) is foglalkozott az elmúlt napokban. Érd 25 10. Külön atlétikai edző biztosítja a mozgás koordinációs és fizikális felkészültséget. vágóhidat. Manchester United. Következő számunkban ezekből szemlézünk majd. tavalyelőtt még Attila tovább folytatta remek sorozatát. • Érd – Nagykáta 1-0 • Kóka – Üllő 0-5 • Hévízgyörk-Tápiószecső 1-0 Tabella: 1. Nyámádi A következő fordulóban a nagyon erős. Sport-mozaik 9 Bozsik József a nemzetközi szövetség díszpolgára névvel ellátott jelvény jár. Dunaharaszti 16-15-1-0-56-3-46 p 5. Akinek felkeltette érdeklődését a lehetőség. a szövetség létesítményeinek ingyenes látogatására jogosítja fel. Mészáros Szilveszter. hogy így Várhegyi Miklós 1991 . ellenkező színűs futó végjá. a Lázár testvérek. **** Bozsik nagykátai díszpolgári címének visszavonásával több országos lap (Népszava. a zöld környezet. tornákon szerepelnek a sági fiatalok. Az egységes feltétel és képzési rendszernek köszönhetően egy Tápióságon készülő játékos minden zökkenő nélkül kapcsolódhat be a budapestii csapat munkájába.-09.Ács Tamás 1750 0:1 az utolsón és most már kihagyhatatlan lesz a csapatból.osztály Tavaszi rajt: három csapat. – Csakis klasszikus húsboltokba szállítunk. Ez afféle VIP belépő. Szigetszentmárton 18 /sz/ 11. 15. 16. hatóságilag engedélyezett állapotban vannak. forduló 03. visszavágott ellen. Az oklevél mellé egy olyan Dalnoki Akadémia Tápióságon A Dalnoki Akadémia Tápióság 2008 szeptemberétől labdarúgóosztályok indítását tervezi általános iskolások részére. Szerettünk volna egy szoros győÉlő Élő zelmet aratni. Aki figyelemmel kísérte a tápiósági utánpótlás elmúlt három évét. kozatosan fölénybe került. A tápiósági általános iskola egy gyönyörű ősfákkal szegélyezett kastélyparkban található. de papíron erősebb ERDŐKERTES – NAGYKÁTA SE 2. Ugyanakkor a labdarúgás nem szoríthatja háttérbe a tanulást.Gyepesi István 1748 . magas színvonalú képzésben részesülnek a gyerekek.2008. forduló március 22. Törökbálint 34. Farkas József 1976 . A csapat így tartja dobogós helyezését. edzett nebulók térhetnek haza családjaikhoz. A Fejős Hús Kft.5 3. Szentendre 29 /sz/ 5. amint erre lesz pályázati lehetőség. hogy 2007 augusztusában együttműködési szerződést kötött az egyesület és a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia.Farsang Árpád 1730 0:1 tékban húzta ki döntetlenre.) 15 óra • Tápióbicske – Szentmártonkáta • Dány – Tóalmás • Valkó – Farmos • Galgahévíz-Tápiószőlős • Pánd – Úri • Vácszentlászló – Tápióság 15. Stuttgart. Az életkori sajátosságokat. A cég árbevétele ugyanis 2007-ben elérte a 800 millió Ft-ot. Erdőkertes 14. Csámpai Gyula Dalnoki Akadémia-Tápióság vezetője A legdinamikusabban startoló.5-7. A napközis rendszerű képzés végén tanult. de nevezhetjük a világszövetség díszpolgári címének is. Tápiószecső 16-9-3-4-27-12-30 p 14. Bozsik egyébként a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordult jogorvoslatért. ami duplája a 2004. és tudás szintet figyelembe véve akár egyéni képzésre is lehetőség nyílik. ezer négyzetméteres csarnokot fognak építeni. Sülysáp 13-8-2-3-41-19-26p 8.5 pont 2.NB-II-es Százhalombattát fogadjuk és szeretnénk egy brafelének a tavalyi vereségért. A labdarúgás kiemelt óraszámban kerül oktatásra ezen osztályokba járó tanulók számára.00 • Tápiószőlős – Pánd március 23. így akár heti 15-20 órában. Juhász Lász­ ló és Kecskeméti László után most a nagykátai lakos Bozsik József kapta meg. Hazai viszonylatban regionális és országos bajnokságokban. Folyamatos edzői konzultációk és továbbképzések biztosítják a nevelők felkészültségét. A két időpont között 2005-ben közel félszáz milliós fejlesztést hajtott végre a húsüzem.Agonács Zsolt 1997 dönt. a jól felszerelt tantermek és mindenek előtt a felkészült tanárok biztosítják a gyerekek elméleti fejlődését. pot szerzett. labdarúgó edző tápiószentmártoni telephelyű húsüzeme. Gulyás Attila gyönyörű játékkal újabb nagy skal. szervezett keretek között.08. Farsang Árpád és Ács Tamás fo. Az iskola parkban találhatók a focipályák is. 15:00 • Újlengyel – Sülysáp • Tápiógyörgye – Albetrirsa • Péteri – Tápiószele Tabella a tavaszi fordulók kezdete előtt: 1. stb. amely igazi márka húsvét előtt a piacon. Százhalombatta 25 /sz/ 9. március 13.hu weboldalra.M. Czuk Henrik csapatai és a Dal­ noki család. nehezen megítélhető állásban vezéráldozatot követően ért el döntetlent 5 A bajnokság állása: 1. feldolgozót és négy kereskedelmi húsboltot üzemeltető vállalkozás tovább akar fejlődni. Gyömrő 27 7. márc. Mint Fejős Páltól megtudtuk. Miklós pedig gyaloghátrányos. A családi vállalkozás vezetője – felesége társaságában – a fenti napon a Parlament Vadásztermében vette át további 47 cégvezetővel együtt a GKM szakállamtitkárától az elismerést. Fejős Pál nagykátai lakos. Kóka 16-2-2-12-10-43-8 p 16. a 2006/2007.Babér Balázs 1896 . A tervek elkészültek. s megpróbáljuk elkerülni a szupermarketeket – mondta lapunknak az ügyvezető igazgató. (utolsó) Nagykáta 5p Következik: 17. 15:00 • Diósd – Kóka • Tápiószecső – Őrbottyán • Nagykáta – Pilisvörösvár 18. Társi Miklós. Farsang Árpád. így nincs szükség vándorlásra. Maráczi Ernő 2156 .22-23.Mészáros Mészáros Szilvesztert megszorongatták a királyállásán. Bayern München. mint például a Barcelona. Nem szólva sportolói jó hírének súlyos megsértéséről. Tápióságon és Bükön rendezett tornákra. ság 6. a Nagykátai Sakkszakosztály vezetője Pásztor Máté óriási csatában. illetve telefonon 06/29/465-884 Tóth Gábor iskola igazgató. melyről elismerően nyilatkoztak.Tóth Barnabás 1989 1:0 tovább folytatva a bravúrsorozatot Szakály Balázs 2123 . Nagykáta 34 4. és hozták a kötelező győzelmet. A 2007/2008. A jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztató. Ehhez képest egy magabiztos siker született. évek eredményének elismeréseként kapta az oklevelet. Szitár Lali újból felnőttet vert Fodor Gergő 1653 . 06/20/339-0680-as számon pedig Csámpai Gyula akadémiavezető ad felvilágosítást.Pásztor Máté 1608 dönt. Bozó Pál 1617 . Tápiógyörgye 13-4-6-3-22-17-18p 11. február 28-a óta a Fejős Hús Kft.5 /sz/ 8. évi teljesítménynek. amely hordozóját a nemzetközi szövetség minden rendezvényének. betekintést nyerhettek az itt folyó szakmai munkába. forduló 2008.Nyámádi Attila 1942 0:1 még nem verték meg. Az akadémia szakmai koncepciója szerint 5-14 év közötti gyerekek részére nyújtanak európai szintű képzést és verseny lehetőséget.5 Erdőkerteshez látogatott. fordulójában az utolsó helyezett. dalnokiakademia-tapiosag. illetve ez fordítva is igaz. 16.Szabó László 1994 . Tápiószele 13-4-2-7-25-29-14p A Pest megyei sakkcsapatbajnokság 6. de Szilveszter 1419 0:1 utána „kiszabadult” és az ellentámadása célba ért. A csapatok rendszeresen vesznek részt nemzetközi tornákon és mérkőznek meg nyugat-európai elit gárdák hasonló korosztályaival. látogasson el a www. vasárnap. forduló 03. szombat. három vereség 16. Agonács Zsolt „szalonremizett”. szabadnapos A felvételen 3 győztes nagykátai játékos látható balról-jobbra: Ács csapat Tamás.és fél órás csatában.Gulyás Attila 1985 0:1 Sajnos Tóth Barnabás jó kezdése után hibázott és fel.15-16. 15. Nők Lapja. több alkalommal is vendégeskedett a Tápióságon rendezett utánpótlás tornákon.00 • Farmos – Galgahévíz • Tóalmás – Valkó • Szentmártonkáta – Dány • Vácszentlászló – Tápióbicske . aminek folytán 2006-ban EU normaszámot kapott a Fejős Hús. Ro-La csoport Vasárnap itt lesz a tavasz 14. őrölték. évi Pest megyei III. tanácskozásának. Dunakeszi 25.vúros döntetlen körüli eredményt elérni. stb.Társi Miklós 1929 dönt. hogy a hazai fogathajtók közül Bárdos György. forduló 03. az tudja. ennek eredményeként és a térség gazdag labdarúgó hagyományának köszönhetően ajánlották fel együttműködési szándékukat. E filozófia jegyében készül – sok más mellett – a Fejős Hús féle parasztsonka.

ras – Kláratelepi kilátó – Dózsatelep tőket. Sajnos a pándi löszkopárhoz hasonló gyepterületek (löszgyepek) kiterjedése az egész Tápió-vidéken ma már alig 150 ha. Az évtizedes tárolás előtt a magokat kiszárítják. ázó. (a teljes cikk visszakereshető: www. Ezért fontos megőrizni a többi fajtát.nol. Tápióbicskére. és át kell szállítani az út • Aranyszarvas (Kincsem) 50 kmtúloldalára. Az ehhez szükséges négyszázmillió forint felét a környezetvédelmi minisztérium adná. majd mínusz húsz Celsius-fokra lehűtik. el.hu/archívum) 37 Megmenekült az első tízezer béka Farmoson Március 3-án reggel 5500 kétéltű várta megmentőiket a békaterelő-kerítés tövébe leásott vödrökben. • HELYES MEGFEJTÉS: 3.30 – 9. eljött végre.tapiomenti2hetes. és Önkénteseknek köszönhetően kiépült békaterelőkerítés megakadályozza. cipó alakú dombokra felkapaszkodva páratlan panoráma tárul elénk. kecskefarmot és madármegfigyelő állomást is veszélyeztetett. Igen értékes a növényvilág is. Tápiószentmártonba riasztották őket. lám. őrnagy nagykátai parancsnoktól. Nyílt. élőhelyek semmisültek meg. hisz élőlények pusztultak el. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Lángolt a nádas Farmoson Február 28-án. ételek. mert csak a gazdasági szempontból leghasznosabbat termeszti. lencse. kovich múzeum. A szép lányok örömére. A Pannon magbankról „Megelőzni a genetikai gyarmatosítást” főcímmel. mációkat arról. 5-ös fokozatú riasztást kapták: 10 fecskendő.és Növénykert. Útvonal: I Kisfalu – Hajta part – Farmosi erdő 6 11 G – Tápiószentmárton. akkora a kár. Illés. nevezéses rendezvény • KINCSEM 25 km-es gyalo21 gos teljesítménytúra 2008. a másik felét a Life Plus uniós pályázatból szeretnénk lecsippenteni. hogy az állomány annyira egységessé válik. limit. A nehéz. 2 vízszállító. március 13. Megfejtésként a versike hiányzó két sorát kapják. A pályázatról idén augusztusra-szeptemberre várható döntés – olvasható Ötvös Zoltán tollából. vetélkedő. csütörtökön a reggeli hírügynökségi jelentések szerint égett. Honvéd emlék3 mű – Tápiószentmárton. A tájképi értékeken túl a csupasz löszoldalak számos ritka és veszélyeztetett fajnak szolgálnak élőhelyül. melynek előkerülése nagy szenzációt keltett a zoológusok körében. IBM.szedték össze a tetőszerkezetet.30 8 43 4 Tápiószele. hogy pontosan hol és Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogamikor várják a szervezők a békamen. TTE lon. Ehhez a munkához lehet csatlaRajt: 7. tárolt nádat. tombolt az Emma Nagykáta és környéke viszonylag szerencsésen – azaz nagyobb károk nélkül – vészelte át március első és második napján az Emma nevű szélvihar középeurópai tombolását. Velük együtt 2008-ban már több mint 10000 béka menekült meg a gázolástól. Egész éjszaka zajlott az oltás. táv. ív. Egy globális katasztrófa esetén ezek a bankok segíthetnének az élelmezési gondokon. értékeink 2008. ág. életünk.30 Tápiószele. oldal) 2008. Ezzel a fejlesztéssel az 1959 óta őrzött génállomány további létét is biztosíthatnák. hiszen a Baradlabarlangrendszer egy minden szempontból kiemelt védettségű részére kerülnének a minták. te. útközben kereszteznék a 311-es főutat. Viszont a Tápió-vidéki természetvédőknek. a tápiószelei intézet vezetője szerint a biztonságos tároláshoz fel kell újítani a hűtőrendszert. Az ábrába beírandó szavak: alapít. számunk (2008. rád. művelődési ház útvonaNémeth András. Torba Csaba nagykátai tűzoltóparancsnok szerint feltehetően emberi figyelmetlenség következtében. Az is nyilvánvalóvá vált. szombat. s legalább két év kell a tűz előtti természetes állapotok viszszaállásához. irodaházának tetőzetét vitte le a március 1-jei vihar. szó. ar.Az elmúlt két évben már a harmadik hivatal részeként regnáló központ mellett a jövőbeni Pannon Génbank felállításában szerepet kapna a soproni egyetem. A pándi löszkopár A Tápió-vidék nyugati részének löszdombjai között tartalmas kirándulást tehetnek a természet kedvelői. akik elkezdték vándorlásukat a Nagy-Nádas felé. rút. vigasság. Mi magyarok sem akarjuk elkótya­ vetyélni növényi értékeinket. A nagykátai hivatásos tűzoltók 68 eseményhez vonultak két nap alatt. A városi tűzoltók a cég KIA autósszalonjának az udvarán – az irodaház szomszédságában . oktatás. magázom. ár.. Tápiószelére. tavaly 796-szor – tudtuk meg Torba Csaba tüó.. Kókán kémény is ledőlt.30 Tápiószele.– Strandfürdő – Kincsem Lovaspark Ürgés – Boga42 19 38 A ras – Kisfalu – Tápiószele. Viszonyításként: a korábbi (békebeli és klímaváltozás mentes) években évente 400-500 alkalommal vonultak a nagykátai tűzoltók. számlája. Vigyázzunk rájuk! Vidra Tamás tájegységvezető. melynek széttörött darabjai kilenc új autóban okoztak károkat. levele. nevezéses rendezvény • KINCSEM 40 km-es gyalo33 gos teljesítménytúra 2008. kazamata. fal. majd olvassák össze a számozott négyzetek betűit. Utóbbi lenne a biztonság legfőbb záloga. Kit húsvétkor nem locsolnak. ahol a mezőgazdasági növények mellett a vadon élő fajok magvait is őriznék. alázatos. anyagi. hatalmas rózsaszín virá- gokat hordozó parlagi rózsa. hogy mind kevesebb fajtát használ az emberiség. márci35 V us 29. Blaskozni az érdeklődőknek. akik a www. kell egy biztonságos áramforrás és egy új épület a minták előkészítésére. cs. Honbékára klikkelve – találhatnak infor. es túra 2008 március 29. „Pannon génbank alakul a biológiai sokféleség megőrzéséért” alcímmel közölt cikket március 6-i számában a Népszabadság. bá. Sok helyen tetőt bontott. a göbölyjárási halastó és a község közötti természetvédelmi területen. sző. Itt a fő veszély. nevezéses rendezvény 29 44 31 A Természetbarát Klub országos ki­ S írásban is szereplő nyílt túráinak egész 9 Á éves programját megtalálják honlapun­ 39 17 G kon (www. szombat. Írják be az ábrákba a megadott szavakat. késő este keletkezett. En­ nek a fokozottan védett. A régi fajták eltűnésének fő oka. február 14. hogy egy-egy betegség az egészet könnyen kipusztíthatja. . hogy ma már a termesztésben használt régi fajtáink ugyanolyan veszélyeztetettek. nótám. művelődési 24 S ház útvonalon. adomány. **** Jászberényben a Jász-Plasztik Kft. cserepet tört a szél. A meredek. Becsülni is nehéz.00 – 8. illetve az úgynevezett vad rokon fajokat is.hu portálon – középen a lu – Erdőszőlő – Tápióbicske. Tápiószecsőre. saláta. • BEKÜLDÉS a Szerkesztőség címére (impresszum 11. szombat. április 2-ig (szerdáig). Évi. hívá. amely Pánd községtől délre emelkedik. illetve az Aggteleki Nemzeti Park is. Művelődési Ház. – Tápiószele.10 Ismeretlen értékeink IV. Kincsem Lovaspark – Ürgés – Bogaras – Kisfa26 2 lu – Tápiószele. néhány éve felfedezett pannongyíkot. Rajt: 6. A kerítés tövében leásott vödrökben kuksoló békákat minden reggel össze kell gyűjteni. ezért több intézmény összefogá­ sával létrejön a Pannon Génbank. Ezek közül ki kell emelni a Lángolt a nádas. 2 terepjáró vett részt az oltásban. művelődési ház útvonalon. Útvonal: Kisfatapiovidek. A tűz szerdán. Útvo­ 13 45 nal: Kisfalu – Hajta part – Erdőszőlő – Tápióbicske. A területen az elmúlt időszakban egyre többször megforduló kutatók egymás között csak úgy hívják a helyet: „pándi löszkopár”. ahol a világ magbankjaiban őrzött szinte mindegyik növényfajtából tárolnak majd mintát. kér.hu) TÚRAAJÁNLÓ Játékrovat – Tasi Ilona húsvéti feladványa Locsolóversike Itt a húsvét. nemez. Illatos víz illik rájok. Az írás megerősíti: a világ első olyan génbankja jöhet létre a Tápiószelei Agrobotanikai Központban. víg. Mert a lányok szép virágok. A hétvégén esősre fordult időjárás elindította a farmosi barna ásóbékákat. Nyílt. azaz vonultak a kistérséggel szomszédos tűzoltóságok is. Hervadt virág lesz már holnap. bankár. apró hüllőnek az egyik legnépesebb hazai állománya él a területen. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjétől megtudtuk: mintegy 130 hektárnyi nádas­vizes természetvédelmi terület esett áldozatul. utas.véd emlékmű – Tápiószentmárton. A nemzetközi sajtó egyik vezető eseménye volt a Globális Magbank megnyitása a Spitzbergákon. A tűz a község szélső házaihoz közeledett. mint vadon élő növényvilágunk. se. A tűzoltók a legmagasabb. Vidra Tamástól. Holly László. Főként Kókára. iromány.) rejtvényének (A természetről szóló írásai tették ismertté a Tápió-vidéken is) helyes megfejtése: Bársony István • NYERTES: Kárpáti Sándor (Tápiószecső) 15 41 20 16 7 23 36 25 5 28 10 22 30 14 32 1 34 12 18 27 40 . Rajt: 7. március 29. parázslott a nádas Farmoson. Művelődési Ház. ingoványos terepen – a nagy technikai készültség ellenére – elsősorban kéziszerszámokkal lehetett dolgozni. zenekar.30 – 8. tiszta időben akár 30-40 kmre is elláthatunk. és. Nyílt. fákat döntött az útra vagy villanyvezetékre. melynek mutatós tagja az elfekvő szárú. Ezek közül az egyik legnevezetesebb hely az a kopár dombsor. adó. hogy a kétéltűek feljussanak az útra. óh. a Fővárosi Állat. ahol többségüket elgázolnák a gépjárművek. konyak. hivatás. Eri.

A baleset következtében a vétlen Fiat személygépkocsi vezetője könnyű.:  06/20/417-07-06  E-mail:  simontomi@monornet. Tápióságról. proktológus . Tápiószeléről jelentkeztek osztályok. A „nemdohányzás” ellenőrzése a diákok feladata. erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi). visszér.00 Helyszín: Emeletes Iskola Tornacsarnok VÉRADÁST Áprilistól változnak a földgázárak A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS DR. 88/a Levélcím: 2200 Monor-2. 2. Tápióbicskéről. • Előnyök: szakmai tapasztalat.. illetve a dabasi.hu Adások: szombat 17 óra. havonta egy-egy feladatot is megoldanak.. sajnos komoly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének növekedése. melynek egyenes következménye. • Nyilvántartási szám: 2. iskolai végzettséget igazoló tanúsító okiratok fénymásolata. ÁRENDÁS ÚT 13. Telefonszámok: 06-29-413-511. majd a legutolsó pénztár bejegyzésétől számítva „ésszerű időn belül” kell meghirdetni eladásra a pénztárak részvényeinek 49 százalékát.lábszárfekély és nehezen gyógyuló sebek kezelése Rendelési idő: hétfő.benőtt köröm.hu • Lapunkat terjeszti a Lapker Zrt. TEMETŐ U. január 15-től május 31-ig nem gyújtanak rá. Simon Tamást. 06-209-844-447 E-mail címek: geminitv@monornet. Szentlőrinckátáról. de magzata egészségét is. kerület. XVIII. július 1-jei piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló új törvény tervezetét.(az eredetit be kell mutatni a személyes elbeszélgetésnél).és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint! GEMINI TELEVÍZIÓ Az ÖN médiakapcsolata. így a 31-es számú főúton is. gödöllői. XVII.tapiomenti2hetes. Hirdetések.  szám.2/6859/2000. műtét nélküli ellátása . 2008. március 17. az okozó Peugeot személygépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett. gyáli és ráckevei kistérség. 28000 olyan ember hal meg évente országunkban. hétfő 15 óra. • A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. A program célcsoportja a régió iskoláinak 7-8. valamint több hétvégi ház feltörésével. Nagykátai Kistérségi Intézete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kóka Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet egy fő műszaki. végleges. XXI. március 17.30 – 17. március 25. VIII. TANYÁT vásárolok.végbélrákszűrés . A pályázatot Kóka Község Önkormányzat Jegyzőjének címezve. hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott.hu 5perctavkozles@monortel. mely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek között a dohányzásról. 12. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzítéssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatkozó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé. XIII. a nem lakosságiak átlagosan 5.  Petőfi  út  5/b. epekövesség. T’-ma minden pénteken 21 óra 30 perc (élő) Az MTT képújság csatornáján. VII. dunakeszi. 3.hu Rendőrségi gyorshír Frontális ütközés Nagykáta határában Köd lassította március 10-én a délelőtti órákban a közlekedést környékünkön. .000Ft értékű jutalmat sorsol ki. A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szavatoló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét. 2750 Nagykőrös. „B” kategóriás vezetői engedély • Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról 1992.éS viLLaNySzereLéSi MuNKáK. a legtöbb pontot kapó osztályok között a program végén a Regionális Intézet 200. A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja 2009. került. Szentmártonkátáról. a járművezetők óvatosan vezettek.. április 1. péntek 22 óra 30 perc. osztályban a diákok 75%-a már legalább egyszer dohányzott. Az eljárás jelenleg három elkövető előzetes letartóztatása mellett folyik.: 06/29/443-846 vagy 06/20/417-07-06 E-mail: simontomi@monornet.hu t-ma@monornet. VI. • Az álláshely betölthető: 2008.  •  Tel.hu Láng György Tel. • A központi régióban az első pénztár az észak-pesti és a váci területen alapítható meg. és XIX. 2. továbbá az aszódi. kerületét. 06-20-593-8551 Cím: Nagykáta.: 06-30-9653-856 JÁSZBERÉNY. KUTI LAJOS Stúdió: 2200 Monor. továbbá a budaörsi. Ez magában foglalja a főváros IV. Tel. Ez lehetővé teszi. magyar állampolgárság. Egy dunaharaszti lakos ugyanis Peugeot személygépkocsival Szentmártonkáta lakott területén kívül a 31. u. és XV.: 06-29-442-344.  •  Ügyvezető:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Szerkeszti: Tóth Ferenc Olvasószerkesztő:  Tóthné  Sőre  Tünde  •  Hirdetésszervezés: Simon és Társa Bt.. kerület. az eredményt pedig havonta írásban jelentik az ÁNTSZ Kistérségi Intézete felé.8. A 2000. rákóczi krt.  •  Alapító: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás •  Kiadó:  Tápió  7  Bt./Fax: 06-53/356-650 E-mail: info@pendeprint. A magyar férfiak tüdőrákos halálozása szintén az első a világon. A 2006-os vizsgálat alapján az ötödik osztályosoknál a kipróbálás aránya 17%. 8. XX.. a nem lakosságiaknál átlagosan 5. Gáz. év­ re „Füstmentes osztályok” versenyt hirdetett.: 06-20/9138-415  •  E-mail: tothferenc@monornet. büntetlen előélet. évfolyam  5... és XXIII.. Ennek része az V. közérdekű tudnivalók 11 Versenyt hirdetett a tisztiorvosi szolgálat Füstmentes osztályok az iskolákban lágon az első helyen áll a daganatos halálozásban. hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben változzon a kihirdetett földgáz ára 2008. Nagyon fontos megemlíteni. április 1-jétől átlagosan 5.Simon Tamás Tel. Kossuth L. Mátyás király út 51. 18.. Kb. és amennyiben betartják a füstmentességet (ezt CO-méréssel az ÁNTSZ munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik).8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak. Az ÁNTSZ Közép­magyarországi Regionális Intézete Egészségnevelési Csoportja a 2008. szobi. NAGYKÁTA. április 1-től: a lakossági fogyasztók esetében átlagosan 5. hogy 2008. • Harmadik a sorban a kelet-pesti és monori pénztár területe. A versenybe Ecserről.aranyér és egyéb végbélbetegségek fájdalommentes. ebből 18 a megyékben. Reklám. 06-209-362-543..hu okor@monornet. 2760 Nagykáta. négy pedig a központi régióban – a fővárosban és Pest megyében – jön létre.00 Hirdessen a Tápiómenti 2hetesben! Keresse hirdetésszervezőnket.. számú főúton Nagykáta irányába közlekedve szabálytalanul előzött. váci és veresegyházi kistérséget. és a kiadói hálózat. hogy Magyarország a vi­ A TÁPIÓMENTI 2HETES következő (fennállása óta a 194. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008.) nyújtható be. Kókáról. monori és nagykátai kistérség. Nagykátai Rendőrkapitányság./fax: 06-29/440-468. XXII. telefonon való elérhetőség (a személyes beszélgetéshez). Az április 1-jei emelés egy átlagos. Pf. Tápiószecsőről. FSZ. • ISSN 1586-3204  .hu  •  Kiadó és szerkesztőség címe: 2760  Nagykáta.. • IX. Kijelölték a központi régió négy egészségpénztárának területét Elfogták a tolvajokat Hónapokon át tartó nyomozás során került a Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozóinak látókörébe egy főként tápiószentmártoni lakosokból álló több fős társaság. aranyér vizsgálata) .. csütörtök 17-18 óráig. törvény szerint. január 1-jére tolódott. A versenyben résztvevő osztályok vállalják. A banda tagjai megalapozottan gyanúsíthatók a környező településeken elkövetett gépkocsi és motorkerékpárok ellopásával. Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/29/428-101 telefonszámon. életév betöltése.sebészeti betegségek műtéti megoldása szükség esetén kórházban (sérv. március 13. Sebész főorvos. míg a 11. Örkényi út 13. Dózsa Gy. XIV. amelyben egy-egy egészségbiztosítási pénztár alapítható – a rendelet a legújabb Magyar Közlönyben jelent meg. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az. március 30-a óta működő kisrégiós közéleti újság ekkor lesz Jászberény.. • Végül negyedik a dél-pesti és dabasi terület. Nagykáta és Farmos térségében A Kormány kijelölte Budapesten és Pest megyében azt a négy területet.hu Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. Nagykátáról. XI. utasa súlyos sérülést.) száma csütörtökön jelenik meg. • A pályázat benyújtási határideje: 2008. XII. Időpont: 2008. Bűnmegelőzés A Magyar Vöröskereszt térítésmentes szervez Tápiószecsőn. pilisvörösvári és szentendrei kistérség. továbbá a ceglédi.. Rt. mivel ebben a korosztályban kezdenek hirtelen és sokan dohányozni. az ártámogatást igénybe nem vevő háztartásnak – 1650 m3 éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos többletkiadást jelent. III.. Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi kutatásban. Kóka Község Polgármesteri Hivatalához (2243 Kóka. • A budai pénztári terület része az I. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. III. A lap webcíme: www. A jelenleg rendszeresen dohányzó diákok 63 %-a napi szinten rágyújt.. TERMŐFÖLDET. • A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: szakmai önéletrajz. fitymaszűkület gyógyítása . II. kereskedelmi és közterület-felügyelői álláshely betöltésére • Pályázati feltételek: középfokú építésztechnikus végzettség. IX. Amikor azonban a köd felszállt az óvatosság is csökkent. Tel. Ebbe tartozik a X. LH. Telefon: 06/30/456-96-86 8 éves. A ködben nem történt baj.2008.1. A feladatmegoldásokért pontokat kapnak. u. károsítva ezzel nemcsak a saját.2 százalékkal. érdi.2 százalékkal. Az egészségbiztosítási törvény 22 pénztár alapítását írja elő. s frontálisan összeütközött egy szentmártonkátai lakos által vezetett Fiat személygépkocsival.. TEL. A pénzügyminiszternek mint vagyonkezelőnek – szintén a törvény szerint – március 18-ig kell megalapítani a pénztárakat. XVI. osztályos tanulói. hogy a ma várandós nők egyötöde dohányzik. ÁNTSZ Monori. MÁRcIuS 27-ÉN. évi XXIII. akinek a halála összefüggésbe hozható a dohányzással. javíTáSoK A Tápiómenti kisrégió 21 településének független közéleti lapja. kedd: 17-18. Ezt követően kerül sor a cégbejegyzésre.

nyiri-griff. www.hu .mihaly@nyiri-griff.12 Színes hirdetések 2008. március 13. NYÍRI-GRIFF Kft.nyiri-griff.hu Nyíri Mihály 06-30/903-1577 e-mail: nyiri.hu www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful