P. 1
Richard Dawkins a Hodito Gen

Richard Dawkins a Hodito Gen

|Views: 176|Likes:
Published by Bridgett75

More info:

Published by: Bridgett75 on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2014

pdf

text

original

Richard Dawkins: A hódító gén A mû eredeti címe: The Extended Phenotype - The Gene as the Unit of Selection Fordította

ifj. Vitray Tamás A fordítást az eredetivel egybevetette Gervai Judit A borító- és kötésterv Nagy László munkája ISBN 963 282 235 8 First published in the United States by W. H. FREEMAN AND COMPANY NEW YORK, New York and Oxford Copyright(c) 1982 Richar d Dawkins All rights reserved Elõször az Egyesült Államokban jelent meg, a W. H. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, New Yo rk és Oxford kiadásában Copyright(c) 1982 Richard Dawkins Minden jog fenntartva (c)ifj. Vitray Tamás, 1989. Hungarian translation Elõszó 1. A Necker-kocka és a bivalyok 2. Genetikai determinizmus és génszelekcionizmus 3. A tökéletesedés korlátai Az idõeltolódásból adódó korlátok Történeti korlátok A rendelkezésre álló genetikai változatosság korlátai Költségvetési és nyersanyagkorlátok Szelekció az egyik szinten - tökéletlenség a másikon A környezet kiszámíthatatlansága, avagy "ellenséges" volta miatt bekövetkezõ hibák 4. Fegyverkezési verseny és manipuláció 5. Az aktív csíraplazma-replikátor 6. Egyedek, csoportok és mémek: replikátorok vagy hordozók? 7. önzõ darázs vagy önzõ stratégia? 8. Törvénysértõk és módosítók "Gének, amelyek kijátsszák a rendszert" Módosító gének Nemhez kötött törvénysértõk Önzõ ondósejtek Zöldszakáll- és hónalj gének 9. Önzõ DNS, ugráló gének és egy lamarcki fenyegetés Az önzõ DNS Egy lamarcki fenyegetés A preformacionizmus nyomorúsága 10. Haláltusa öt rohamban Elsõ roham Második roham Harmadik roham Negyedik roham ötödik roham 11. Az állatok által készített tárgyak evolúciója 12. Gazdafenotípusok parazitagének szolgálatában 13. Hatás a távolból 14. A szervezet újrafelfedezése Glosszárium Irodalom Mutató

Elõszó

Az elsõ fejezet lényegében betölti azt a szerepet, ami rendszerint az elõszóra hárul, azaz erül belõle, hogy a könyv mire vállalkozik és mire nem. E helyütt tehát rövid lehetek. Köny tankönyv, nem is bevezetés valamely jól megalapozott tudományterületre. Személyes nézeteim foglaltam össze benne az élet fejlõdésérõl, pontosabban a természetes szelekció logikájáról a természetes szelekció az élet hierarchiájának mely szintjén mûködik. Bár történetesen et , nagyon remélem, hogy az állatok viselkedésével nem fogok túlságosan gyakran elõhozakodni; dékom szerint e könyv horizontja jóval tágabb.

Ezt a munkámat elsõsorban kutató kollégáimnak, vagyis evolúcióbiológusoknak, etológusoknak, biológusoknak, ökológusok-nak, valamint az evolúció tudománya iránt érdeklõdõ filozófusokna k szánom - ide értve természetesen mindeme tárgyak egyetemi hallgatóit is. Ez a magyarázata annak, hogy a jelen könyv - még ha bizonyos értelemben az elõzõ, Az önzõ gén címmel megjele folytatásának tekinthetõ is - feltételezi olvasójáról, hogy eligazodik az evolúcióbiológiá szóhasználatában. Egy szakkönyv azonban a kívülállók, a nem szakmabeliek számára is nyújtha ivilek", akik e könyvet még kéziratos formában elolvasták, voltak olyan szívesek (vagy udva iasak), és tetszéssel nyilatkoztak róla. Nagy megelégedésemre szolgál, ha hihetek nekik; mi denesetre csatoltam a könyvhöz egy szakkifejezésekbõl összeállított fogalommagyarázatot, am emélhetõleg segítséget jelent majd. Törekedtem arra is, hogy a könyv stílusa a lehetõségekh élvezhetõ legyen, még ha hangvétele esetleg sértené is egyes szigorú tudósemberek fülét. N em persze, hogy nem így lesz, mivel elsõsorban ezekkel a szigorú tudósemberekkel szeretném megértetni magam.

Semmiképpen sem szándékozom viszont engesztelõ hangot megütni - nincs helye ilyesminek, ha ügyünk igazában komolyan hiszünk -, már most túl kell tehát esnem mindenfajta mentegetõdzé elsõ néhány fejezet részben válasz azokra az elõzõ könyvemmel kapcsolatos bírálatokra, ame n könyvvel kapcsolatban is fölmerülhetnek majd. Sajnálom, hogy szükség van erre, és sajnálo idõrõl idõre némi ingerültség lopakodik majd soraim közé; igyekszem mérgemet legalább némi omagolni. Feltétlenül szükséges, hogy a múltbeli félreértéseket eloszlassam, és jövõbeni me megpróbáljam elejét venni, de nem szeretném, ha sértõdöttnek látszanék. A félreértések min e korlátozódtak, bár egyikük-másikuk meglehetõsen zajos formában nyilatkozott meg. Hálával m bírálóimnak, mivel arra késztettek, hogy ismételten átgondoljam, mi módon lehetne a kriti kérdéseket még jobban megvilágítani.

Bocsánatot kell kérnem azon olvasóimtól, akik esetleg hiányolnak az irodalomjegyzékbõl egye kedvelt és fontos mûveket. Vannak, akiknek megadatott a képesség, hogy átfogóan és kimerítõ olgozzák egy-egy nagyobb tudományterület irodalmát -jómagam azonban soha nem tudtam megérte i, hogyan csinálják. Tisztában vagyok vele, hogy az általam idézett példák csak töredékét k indannak, amit idézhettem volna, ráadásul nem egy esetben barátaim írásai nyomán, illetve a tönzésükre kaptak itt helyet. Ha mindez valamiféle elfogultságra vall, ezt vállalom; azt hi zem azonban, hogy ilyen értelemben szinte mindannyian elfogultak vagyunk.

Egy könyvre elkerülhetetlenül rányomja bélyegét a szerzõ pillanatnyi tevékenysége, és valós k a tevékenységnek a szerzõ legfrissebb cikkeiben is nyoma van. Saját közleményeimbõl - ame iben olyannyira frissek, hogy szövegük megváltoztatása mesterkélt lett volna - nem habozta m szinte szóról szóra átvenni egyes bekezdéseket. Ezek a részletek a 4., 5., 6., és 14. fej tben szerepelnek majd, szerves részeként a könyv mondanivalójának: kihagyásuk éppúgy erõsza nne, mint az indokolatlan átfogalmazás.

Az elsõ fejezet nyitó mondatában kijelentem: mindenfajta szégyenérzet nélkül vállalom, hogy a vagyok bizonyos tanoknak. Meg kell azonban vallanom, hogy alighanem mégis van be nnem némi szégyenérzet. Wilson (385) joggal bírálja a "prókátorkodás módszerét" a tudományo sgálatában, így az elsõ fejezet egy részét a magam mentségének szántam. Természetesen eszem azt kívánni, hogy a tudomány átvegye a jog gyakorlatát. A hivatásos ügyvéd minden tõle tel tesz ügye védelmében, még ha tudván tudja is, hogy az igazság nem az õ oldalán áll. Én azon en hiszek az élet ama szemléletmódjában, amely mellett e könyvben kiállok, és - legalábbis esen - már nagyon régóta hiszek benne. Elsõ közleményemben (80) az adaptációkról azt írtam, állat génjeinek fennmaradását" segítik elõ. E meggyõzõdésem - miszerint ha az adaptációk " z érdekében valók", akkor ez a "valami" a gén - elõzõ könyvem központi tétele volt. Jelen k ovábbmegyek ennél. Hogy némileg dramatizáljam a dolgot: kísérletet teszek arra, hogy az önz kiszabadítsam az egyedi szervezetbõl, amely eleddig fogalmi börtöne volt. A gén számára fen

sos hatásai szolgálnak eszközül ahhoz, hogy átsegítse magát a következõ nemzedékbe. Ezek az sze "túlterjedhetnek" azon a testen, amelyben maga a gén tartózkodik, sõt más szervezetek idegrendszerébe is mélyen behatolhatnak. Tekintve, hogy ami mellett kiállok, nem egy b izonyos tényállás, hanem egyfajta szemléletmód, elõre óvom az olvasót: ne várjon valamiféle szokott értelmében vett "bizonyítékokat". Azért siettem kijelenteni, hogy könyvem védõbeszé nem akarok csalódást okozni olvasóimnak és elpocsékolni idejüket.

Az írás számomra a társas élet egyik formája, és hálával tartozom barátaimnak, akik - esete hogy tudatában lettek volna - véleményükkel, érveikkel és erkölcsi támogatásukkal segítsége Nem áll módomban mindannyiuknak név szerint köszönetet mondani. Marian Stamp Dawkins nemc sak a könyv egészét, annak többrendbeli kéziratát illette értõ és hasznos kritikával: õ vol artotta bennem a lelket, és újraélesztette a vállalkozásba vetett hitemet, amikor önbizalma at vesztettem. Alan Grafen és Mark Ridley - hivatalosan a tanítványaim, a valóságban viszo nt a maguk különbözõ módján tanácsadóim és szellemi vezetõim az elméleti kérdések ingoványá en mértékben hatottak e könyvre. Az elsõ kéziratban nevük még szinte minden oldalon felbukk , és csak egyik lektorom megbocsátható zsörtölõdése kényszerített arra, hogy nekik szóló kö az elõszóra korlátozzam. Cathy Kennedy sikerrel egyeztette össze barátságunkat azzal a mél okonszenvvel, amellyel legelszántabb kritikusaim iránt viseltetik. Ez különleges helyzet et biztosít számára tanácsadóim között, fõként az elsõ fejezetek kapcsán, amelyekben a bírá em választ adni. Félek, hogy e fejezetek hangvétele még most sem kedvére való, de ha sikerü finomítanom rajta, az legnagyobbrészt neki köszönhetõ, amiért is nagy hálával tartozom.

John Maynard Smith, David C. Smith, John Krebs, Paul Harvey és Rio Charnov megtisz teltek azzal, hogy az elsõ kézirat egészével kapcsolatban megtették észrevételeiket, nagy s et nyújtva a kézirat végsõ formájának kialakításához. Mindenkor tanácsaikat figyelembe véve ha nem is minden esetben fogadtam meg azokat. Mások a saját szûkebb szakterületüket érintõ jezetek kidolgozását segítették bírálatukkal: Michael Hansell az állati eredetû tárgyakról, Lawrence a parazitákról, Egbert Leigh a rátermettségrõl szóló fejezetét; Anthony Haliam a p ott egyensúllyal, W. Ford Doolittle az önzõ DNS-sel, Diane De Steven pedig a botanikai fejtegetésekkel kapcsolatban szolgált észrevételekkel. A könyvet már Oxfordban fejeztem be de még a Floridai Egyetemen, Gainesville-ben kezdtem hozzá egyéves kutatói szabadságom so rán, amelyért az Oxfordi Egyetemnek és a New College-nak tartozom köszönettel. Hálával gond k vissza számos floridai barátomra, akik olyan légkört biztosítottak számomra, amelyben örö t a munka. Külön hálával tartozom Jane Brockmann-nak, aki az elõzetes kéziratok bírálatával ségemre volt, és Donna Gillisnek, aki még a gépelés jelentõs részét is magára vállalta. A t sokat tanultam az alatt az egy hónap alatt, amelyet a könyv írása közben a Smithsonian Inté et vendégeként Panamában tölthettem. Végül ismételten köszönetet mondok Michael Rodgersnek, rábban az Oxford University Press munkatársa volt, jelenleg pedig a W. H. Freeman an d Company könyvkiadónál dolgozik, és olyan "K- szelektált" szerkesztõ, aki valóban hisz az a gondozott könyvekben, és azok fáradhatatlan szószólója. 1 A Necker-kocka és a bivalyok

Mindenfajta szégyenérzet nélkül vállalom: e könyvben prókátorkodni fogok. Hitet teszek egy yos szemléletmód és egyben egy bizonyos kérdésfeltevési mód mellett, amelynek szellemében m sgálhatjuk, hogy miért viselkednek az állatok és a növények úgy, ahogy viselkednek. Amit hi tek, nem új elmélet, nem bizonyítható vagy cáfolható hipotézis, még csak nem is modell, ame elbírálhatnánk az általa megjósoltak mérlegre tételével. Amennyiben ezek valamelyikérõl len szívlelném Wilson (385, 28. o.) észrevételét, aki szerint a prókátorkodás alkalmatlan és el r. E könyvnek azonban egészen más a tárgya. Egy szemléletmód mellett állok ki, amelynek seg felülvizsgálhatunk jól ismert tényeket és gondolatokat, és újfajta kérdéseket tehetünk fel solatban. Az az olvasó, aki egy lehengerlõ új elméletre számít, csalódott "na és akkor mi v zéssel fogja majd letenni a könyvet. Én senkit sem akarok meggyõzni valamiféle tényszerû ál záról. Inkább egyfajta látásmódot szeretnék az olvasóval elfogadtatni; íme, így is szemlélh jelenségei.

Létezik egy közismert optikai érzékcsalódás, az úgynevezett Necker-kocka. Ez tulajdonképpen síkbeli rajz, amelyet agyunk térbeli képként jelenít meg. A kockát azonban kétféleképpen ké

látásmódja mégis a modern etológia talpköve lett (346). olvassa el a könyvet. s mindkét elhelyezkedési mód megfelel a papíron lévõ rajznak.el. hogy jelen szerény munkámat egy nagy biológus mester mûvéhez mérjem. hogy végigolvassa ezt a kö Csábító a gondolat. a költségek haszon maximalizálásának gazdasági "stratégiái" -. és persze az a gyanúm. valamint a kettõ viszonyának elméleti kér mészetesen nem vagyok annyira önhitt. ha semmilyen ellenõrizhetõ hipotézist se leszt tovább. hogy a tényleges megértéséhez a lehetségest kell fontolóra vennünk : "Az ivaros szaporodással foglalkozó biológusok közül inek sem jutna eszébe kidolgozni egy három vagy annál több nemmel bíró faj szaporodásának r it. Lorenz (238) fölfedezése. mind elég jól ismert és behatóan tanulm lenségek. Témáim. Maynard Smith (256) és mások is arra intenek. nem sokat. hogy ez egy egyszerû transzformáció. Azt azonban kétlem. akik finnyásan ragaszkodtak a hhoz. IX. . Egy másik nagy biológus. ha az ivartalan szaporodás elméleti etjük össze. hogy a kétféle kocka egyikérõl se hogy az lenne a valódi.a koevolúció. Akkor miért várom az egyébként is elfoglalt olvasótól. amelyekrõl egyébké is álmodtunk volna. mit tudtunk meg. ezzel pedig a "na és?" felkiáltást csalta ki mindazokból.m Fisher által említett három nem . a riban már közhelyszámba mentek.) mondta egyszer. Pedig ezt kéne tenniük. o. e látásmód közelebb vitt a megértésükhöz. Lorenz mindössze újfajta módon közelített olyan tényekhez. olyan alternatívákra. hogy a "kiterjesztett fe címkével illetett látásmód révén egészen másképpen kezdtem szemlélni az állatokat és viselk em. és megkérdezzük magunktól. hogy a földi élõvilág egyik l gegyetemesebb jellegzetessége. és a végén meglátja. a szó megszokott értelmében nem volt fölfedezés: nem támas tták alá kísérleti eredmények. könnyen rávágjuk: hát. Ez utóbbit pedig nem nehéz elképzelnünk. hogy matematik anszformáció útján bármely állati forma átvihetõ egy vele rokon formába. Az én szemléletem más. amelyeket számba venni készülök . amelyek . hogy a valóságban miért csak két nem lét Williams (379). mivel egyes állatoknál és növényeknél létezik.egyszerûe djam: kérem. hogy ezt lításomat bármiféle kísérlettel igazolni lehetne. mintha anató iai értelemben vett szerv lenne. Képzeletünk azonban meglódul: újólag és újfaj ok szerint vesszük szemügyre az állatokat. hogy a tudomány csakis hipotézisek igazolása vagy cáfolása útján haladhat elõre. az ivaros szaporodás fölött nem szabad minden további nélkül pirendre térnünk. amit eddig ne tu tunk volna. vannak ilyen esetek. de néhány másodperc múlva a kép "átford kban. Éppen így az éle mlélésének általam hirdetett módja. és új szemszögbõl gondolunk végig elméleti probl esetben az embriológiának és a törzsfejlõdésnek. a "fegyverkezési verseny". A kiterjesztett fenotípus önmagában tehát nem etõ hipotézis. a gazdas tek parazitáik általi és az élettelen természet élõlények általi manipulációja. de alapvetõen megváltoztathatja az állatokkal és növényekkel kapcsolatban ki lt gondolkodásmódunkat. ha meg akarnák érteni. hogy más lehetõségekre is gondoljunk. hogy miközben egysz erû biológusként az állatok viselkedését tanulmányoztam. hogy ilyen matematikai transzformációkat mutatott be néhány konkrét esettel kapcsolatba n. avagy a "helyes" kép. "A transzformációk elméletérõl. mindkettõ egyformán valódi. amelynek a kiterjesztett fenotípus nevet adtam. jóllehet egyetlen hipotézist sem tesz mérle y fejleszt tovább. A fenti példát mindössze annak szemléltetésére hoztam fel. bár az már koránts vánvaló. és máris egy másik kocka van elõttünk.egy másik lehetséges világban megvalósulhattak volna? A kezõkben megpróbálom bebizonyítani. Fisher (108. miért kellett egyáltalán "fölfedezni". A rajzra ránézve kezdetbe egyik lehetséges elhelyezkedésében látjuk a kockát. és ira magától értetõdõnek tetszik. hogy is bizonyos tekintetben közelebb visz a valóság megértéséhez. és ezáltal olyan hipotéziseknek lehet táptalaja. mivel nincs elegen képzelõerõnk ahhoz. mint a hagyományos szemléletmód. miszerint minden magatartásminta ugyanúgy kezelhetõ. D'Arcy Thompson tulajdonképpen csak annyit te t. hogy miért érte meg a fáradságot.. t D'Arcy Thompson könyvének (345) híressé vált. De vannak-e olyan esetek. Ha e ssuk D'Arcy Thompson munkáját. S em kevesebb alapom van az önbizalomra. hogy még akkor i etõ egy elméleti munkáról. pusztán szemléletmódunkat igyekszik megváltoztatni. Mindössze annyit mondhatok. hogy érdemes elolvasni. amelyek fölött elsiklunk. A kétnemûség valójában igen meglepõ. hogy nehéz belátni." címû fej et ma rendkívül jelentõs mûként tartunk számon.amelyekkel egy az enyémnél sokkal vaskosabb könyvének beköszöntõjében folyamodik az olvasóhoz . sem hel valóbb. hogy Stephen Gould (127) szellemes szavait kölcsönvéve . amikor képzeletünknek nem áll rendelkezésére ilyen kapas kodó? Vannak-e az életnek fontos sajátosságai. rájöttem. A lényeg az.. Bizonyos értelemben nyilvánvalóan és szükségszerûen igaz. hogy e kérdésekre a válasz: igen.

mégpedig az evolúcióbiológia tárgykörébõl. amely egy bizonyos származási sort végighajt ezen tak valamelyikén. mondván. Ez a röpke gondolatkísérlet adta a bátorságot. hogy ez egy egyszerû transzformáció. mégpedig úgy. Ezen azt ér tem. mint a mûködés elkülönült egysége. mert a tudomány mûvelõit néha zavarja. hogy matematikai transzformáció útján bármely állati forma átvihetõ egy vele rokon form az már korántsem olyan nyilvánvaló. hogy akár rovarokból is kialakulhatnának emlõsök. hogy jobban megérthessük a valódi világot. hogy egyszerûen végigkövetjük a szarvasbogár õseit visszafelé. hogy az ilyenfajta gondolatmenetek híján vannak a alószerûségnek. Nekünk. hogy azkodás "valaminek az érdekében" való. Ez a "valami" egy kisebb egység. Egy gondolatkísérlet segítségével beláthatjuk. hipotetikus állatokból álló s melynek minden tagja annyira hasonlít a sorozat õt megelõzõ tagjához. Tudomást veszünk ugyan a kisebb egységekrõl.(split-brain-) kísérletek eredményeivel Nézzünk most egy másik gondolatkísérletet. a sz rvasbogárnak és a szarvasnak . mintha csak a testvér volna. mindössze a megf lõ sorrendben fellépõ szelekciós nyomások egymásutánjára volna szükség. Persze tanárom sem hitt ebben. s amelynek végén mégis a szarvas áll. és elõrehaladva végigmegyünk a szarvas õsein egészen a szarvasig. amelyet. a g olatkísérlet módszerét alkalmazzuk. hogy lehetséges az apró átalakulásoknak egy olyan sorozata. hogy található ilyen út bármely két ma élõ állat között. példá rõl és a génekrõl. hogy valaha is elõállhatna a szelekciós nyomás k megfelelõ egymásutánja. akik az állati viselkedés adaptív jelentõségével foglalkoznak.akármilyen régen lett légyen is .egyébként teljesen jogosan . Tökéletesen helyénvaló. mint az ivaros szaporodás jelenségét. hogy az élõ anyag különálló. és ebbõl következik. ha az egyedi szervezet elvesztené hangsúlyoz ott jelentõségét. a legtöbb zoológus így tett volna a helyem ben -. mondjuk a szarvasig. amelyben minden egyed igyeksz ik saját "rátermettségét" maximalizálni. például a populációkról. és ondolatkísérletet használják fel a "személyi identitás" fogalmának tisztázására. elengedtem a fülem mellett . Ezt a módszert egyébként a filozófusok használják elõsz A Tudat filozófiája címû esszégyûjteményben (122) például több szerzõ is leír olyan képzele eavatkozásokat. hogy a tárgyalás megfelelõ egysége az egyedi szervezet.igyekezett megingatni az ilyenfajta spekulációkba v etett hitemben. egy utat biztosan találhatunk . A különféle életmûködések magyarázatával elfoglalt biológusok által lnak ki.azt hiszem. amit én aktív csíraplazma-r eplikátornak nevezek. Elvben kiag lekciós nyomásoknak egy olyan sorozatát. hogy D'Arcy Thompson trans formációival kapcsolatban fentebb azt írjam: "Bizonyos értelemben nyilvánvalóan és szükségs az. hogy mint minden élõlénynek. pusztán ar ogy tisztába tegyék a valóságról alkotott gondolatainkat. erõsen fogva tartja a zoológusok gondolko azokét. hogy az élõvilágot különálló egyedi s k összességeként fogjuk fel. mondjuk a szarvasbogártól elvezet egy emlõsig. A gondolatkísérleteknek azonban nem kell valósághûeknek lenniük. tökéletesen megfelelnek. Erre azért figyelmeztetem már jó elõre az olva . amely egy rovartól. A földi élet egyik jellegzetessége. az említett d megfordulunk. mi séget. hogy a szarvasbogártól indulva összeállítható egy olyan. Szeretném. A filozófu tkísérletei olykor tisztán képzeletbeliek és merõben valószínûtlenek. A bizonyítás igen egyszerû: csak annyit kell elfogadnunk. Állítását akkor. biológusoknak a "k nfliktus" szó mindig egyedek közötti konfliktust jelent. bár talán nem volna szabad. Még e an elõszeretettel írogattam a gerinchúrosok eredetérõl és a törzsfejlõdés egyéb homályos ké tanárom .Amikor eljátszunk egy képzeletbeli világgal. Mindössze annyi kell kimutatnunk. és nem lenne többé az életmûködések tárgyalásának központi fontosságú egy osítani szeretném. Egyik fõ célom e kö ogy megingassam ezt a felfogást. hogy a szarvasbogár és a szarvas között kijelölhetõ egy fokozatos átmenet . társulásokról és ökosz edi szervezet.volt valaha egy közös õsük másképpen nem is juthatunk el a szarvasbogártól a szarvasig. éppoly könnyedén t l veszünk. Kimutattuk tehát. annak a célnak azonba e megalkotói szánják õket. hogy maga az elv szinte megdönthetetlen módon bebizonyítható. amelyek során az egyik személy agya egy másik személy testébe kerül át. szervezetekne t csomagokban leledzik. és természetesen ma sem hiszek abban. ha azt mondjuk. illetve a genet . Álláspontom a következõkben foglalható össze. valamint a nagyobbakról. Más esetekben viszont többé-kevésbé öss a valós világ tényeivel. és ezt a bizonyos "valamit" leghelyesebb nem az egy edi szervezettel azonosítani. például a "hasított agy". A replikátorok legfontosabb megtestesítõi a "gének"." E könyvben még na kszor folyamodom majd gondolatkísérletekhez. mennyire meggondolatlanul tesszük.

amelyre utaltam . mint valami arénában. Úgy alakult. Tudjuk. amel uknak a leginkább megfelel. amilyenek majd ebben a könyv is érik. az egyednél nagyobb egységekkel . amerre maga Darwin csak tapogatózva indult el. a lábakat. Azt nem kérdezzük meg. hogy a szervezetek viselkedésükkel összesített (inkluzív) rátermettségük (155. veséket és sejteket pedig az egyedi ervezet "együttmûködõ" részeiként tartjuk számon. ezt a jelenséget avatott szerzõk. és mára egyeduralkodóvá vált. pusztán rá szeretnék mutatni arra. hogy az élõ anyagot általában nagy. hogy ezek a fenotípusos hatások történetesen i szervezeteknek nevezett egységekbe vannak becsomagolva. mint azok a hatások. amelyeket az éppen hordozójukként mûk ekre gyakorolnak. álta szervezeteknek nevezett csomagokká formálták. mint ami önmagában is magyarázatra szorul . ha elindult egyáltalán". hogy ne rendüljön meg az olyan szurkálódásoktól. mégpedig a következõképpen. hogy egyednél kisebb egységeket sajá n munkálkodó képzõdményekként fogjon fel. hogy mindannyiun k agyában "átforduljon" a kép. s helyet adott egyfajta parttalan és kev tosított csoportszelekcionizmusnak. a valóságban azonban ez nincs szükségszerûen így. többek között William (379) és Ghiselin (116) elemezték. Bár arra ritkán érzett valaki is késztetést. manipulációs képességükkel fölfegyverkezve e genetikai fragme k lovagi tornájukat vívják. amikor Hamilto . Mint azt Hamilton (162) megfogalmazta: ". és azt is tudjuk. A gének manipulálják a világot. A replikátorok kiterjesztett fenotípus tásokkal rendelkeznek. Az pedig már csak mellékes körülmény. Ezen a ponton azonban némi kitérõt kell tennem. nem pedig valami vagy valaki m dekeit szolgálják. hogy az egyed i szervezetet túlságosan magától értetõdõnek fogadjuk el. és olyan alakra formálják. Pillantásu keresztülhatol rajtuk: látjuk a bennük másolódó DNS-szakaszokat. hogy ez a p gma már megtette a magáét. Azután a kép hirtelen átfordul: a egyedek még mindig ott vannak. hogy bármilyen általános biológiai jelenséggel kapcsolatban így kérdezzünk: jelentõsége a fennmaradás szempontjából?" Ahelyett. hanem fenotípusos h atásaik szerint szelektálódnak.és ez az a biol furcsaság. de legalábbis e zen megférõ egyedek sokaságaként fogjuk fel. illetve az ökos zisztéma egészének érdekeit.a bio lógia szinte teljes egészében fejvesztve rohan abba az irányba. és lassan megérik a változásra. ahogy kellene. Az élõ szervezetet mint jelenséget manapság nem úgy méltatjuk figyelemre. hogy ezt kérdeznénk: "Mi a jelentõsége maradás szempontjából az élet élõ szervezeteknek nevezett. hát elég szilárd al ugszik ahhoz.sajnos nem ez a helyzet. A Necker-kockával kapcsolatos hasonlatra visszatérve: szeretném elérni. 156) növelését. összetett egységeknek. vagy ha nem. Az ember azt gondolná. Bizonyos tekintetben ugyan érdemes a fenotípusos hatásokat lyképpen felfogni. soksejtû. Talán nem kellene ennyire magától nnünk. hogy a bal hátsó láb viselkedése miképpen szolgál hátsó láb érdekeit. s látjuk a tágabb külvilág elyben. egyedi szervezetekbe lennének becsomagol a. amikor egyéb dolgoknak a túlélési értékére kérdezünk rá. mintha elkülönült "hordozókba". hogy miképpen szolgálja amely csoportjának viselkedése vagy egy ökoszisztéma szerkezete a csoport. Sõt manapság a legtöbben azt sem kérdezzük meg. Darwin egyedközpontú szemléletmódja az idõk során meglepõ mértékben háttérbe szorult. és úgy kellene gondolkodnunk róla. hogy önmagában is magyarázatra szorul. hogy a szervezetek kisebb egységekbõl ép fel. A csoportokat és ökoszisztémákat szemben álló. nem mozdulnak el. Csak az elmúlt néhány évben. Sz kásunkká vált. Az elõzõ bekezdésben tárgyalt közkeletû ortodox felfogás. autom gyedi szervezetet tesszük vizsgálatunk tárgyává: "Milyen módon szolgálja ez meg ez a magata inta az adott egyed érdekeit? Milyen módon szolgálja ez meg ez a morfológiai struktúra az adott egyed érdekeit?" A modern etológia egyfajta "központi elvévé" vált (11). amit a biológia történetének egyik ide kívá csasága tesz szükségessé.. Nem arról van szó. de mintha áttetszõvé válnának.ikai anyag kis darabjai.az "önzõ egyed" paradigmá soron Darwintól származik. A g az. mi a onban a szervezetre mint egészre szegezzük tekintetünket.ahogy ivaros szaporodással kapcsolatban is beláttuk. de mindez másképpen is történhetett volna. hogy feltétel nélkül e az egyedi szervezet iránti figyelemnek. A replikátorok természetesen nem közvetlenül. hogy a replikálódó molekulák a világra gyakorolt fenotípusos hatásaik révén biztosítj dásukat. Ami az élõvilágban elõször a sze a kölcsönható egyedi szervezetek sokasága. hogy ugyanakkor részét képezik nagyobb. különálló egységekbe való becsom zervezetet mint az élet megjelenési módjának eleve adott jellegzetességét vesszük tudomásul t már az elõbb megjegyeztem. azaz a dási sikerüket maximalizáló egyedi szervezetek központi dogmája . a kiterjesztett fenotípusba pedig a külvilág egészére gyakorolt hatá k összessége éppúgy beleértendõ..

azután eldönthetik. s amelyet modern májában az összesített rátermettség elve ural. hanem azt. Nem állítom.de mint mondtam. . a maga kiterjesztett fenotípusával. ezt a nehezen kiharcolt állást e k ag feladom majd. mint a genetikai replikátorok kiterjesztett fenotípusaik segítségével va fennmaradását. ugyanazon Necker-kocka kétféle testesíti meg. semm minimális elvárásaim fogják képviselni.vizsgálatában. Ha az olvasó nem a megfelelõ képet nézi. Az én Necker-kockámmal ugyanaz a baj. És mégis. Csak éppen ti rosszul látjátok! Bonner (31) így ír az egysejtûekrõl: ". az önzõ egyedre sze zük. legalább olyan jól járunk. hogy mirõl is van itt szó zervezet és az önzõ gén. igazából egyetértünk. a kiterjesztett fenotípusnak elkeresztelt metafizikai gyrémért? Nem. a magunkévá tesszük e könyv szellemét. hogy a gének m iért csoportosultak sejtmagokban és szervezetekben! Fenti mûve nyitó soraiban Bonner így f ogalmaz: "Elõadásaimban semmi újat vagy eredetit nem ígérhetek. amint egy hírneves cambridge-i etológus (a viselkedés egyedfejlõdésérõl vitázva) a köve mondta egy nem kevésbé hírneves osztrák etológusnak: "Tudod. amikor már majdnem biztonságban tudhatnánk. hogy egy ily neves szerzõ osztja a nézeteimet . amelyre én az "önzõ szervezet" címkét akasztottam. ez cs ak reményeim minimuma. Az élet e kétféle megközelítésmódja tulajdonképpen sok esetben egyenérték fogom mutatni. nem állítom. melyik a rokonszenvesebb számukra . Ám végül sikerült visszafoglalnunk a darwini állásoka enünk azt a felfogást. de elmük sincs. a Necker-kockáról szóló eszmefuttatásomat már p a vetettem. Meglehetõsen biztos vagyok abban. de véleményem szerint akarok fogalmazni . Aki bármiféle kapcsolatba hozza a "kiterjes otípust" a csoportszintû alkalmazkodással. Csak épp szul mondod. Mint jó ügy én is mindent megteszek majd ügyem védelmében. az állati kommuni az állati eredetû tárgyak. minduntalan ki voltunk téve az utóvédharcukat jezsuitákhoz méltó agyafúrtsággal folyt -csoportszelekcionisták támadásainak. h kiterjesztett fenotípus tana új utakat nyit a biológia számos területén." Kedves "egyedszelekcionisták"! Mi igazából egyetértünk . hogy a szervezetek mi hasznát veszik génjeiknek. sikerült ezt a fejvesztett rohanást végre megfékezni (84).világosan körvonalazhatók a kocka második lehetséges képe alapján.. tökéletesen félreérti. Könyvem azoknak szól. Elemezni fogok olyan jelenségeket is. amelyet Hamilton (164) a "faj érdekét szolgáló alkalma dás kimúlófélben lévõ paradigmájának" nevezett. ami Bonner absztrakt festményével: mindkettõ analógia vagyis érvnek természeténél fogva túlságosan bátortalan és szerény. És minde zt miért? A vibráló Necker-kockáért. Kemény volt.. a parazitizmus és szimbiózis. Egyszer véletlenül fültanúja volt am. ha lelki szemeinket csakis a kocka elsõ lehetséges képére. mindenesetre örömmel nyugtáztam. amelyek . a "rátermettséget" már eleve oly módon definiáljuk. Bonner kérdéseit a fejük tetejére kell állítanunk. akik a "csoportér tmódjának bárminemû formájával szemben már elfogadták a manapság divatos "önzõ szervezet" s z élet vizsgálatában. hogy az "önzõ szervezet" szemléletmód feltétlenül hibás.legalábbis a csoport zelekcionistákkal szemben. mintha egy absztrakt festményt fejjel lefelé fordítanánk.rossz oldalról fogja meg a dolgokat. Az önzõ szervezet paradigmáj sonlíthatatlanul többet ér. Ám erõsen hiszek abban. egyáltalán nem szándékozom lemondani az elért sikerekrõl. hogy ha az et úgy fogjuk fel. N megkérdeznünk.vajon mi hasznát veszik e szervezetek a sejtmagba n lévõ génjeiknek? Hogyan hívta életre e géneket a szelekció?" Jó példája ez a lényegretörõ eményem szerint az élettel kapcsolatban minden kérdésünket valahogy így kellene föltennünk. hogy a "rátermettségét alizáló egyed" kifejezés egyenértékû a "fennmaradásukat maximalizáló genetikai replikátorok lmazással. h gy a kép jelentése hirtelen megvilágosodik. Olyan ez. feladom éppen akkor. amelyet elõmozdítani kívánok. a közösségek ökológiája . a jól ismert tények mélyebb jelentõségre k szert. ügyemet pedig inkább legvadabb álmaim. mint az.vagyis t minden szervezeten belüli és szervezetek közötti kölcsönhatás . hog a a megszokott dolgokat a visszájukról szemléljük. Hogy reményeim minimuma után legvadabb álmaimmal is elõhozakodjak: arról ábrándozom. de talán felfigyelünk egyes rejtett részletekre " Amikor rábukkantam Bonner fenti szavaira. Úgy vélem tehát. nem fogja átérezni annak az elmélet váltásnak a lényegét.mint például a "m eiotikus sodródás" . hogy minden biológusnak legalábbis próbát kellene tennie mindké etmóddal. A Necker-kocka mint an könyvhöz fûzött reményeim minimumát fejezi ki.etei közkeletûvé váltak. mint ha a rátermettségük maximalizálásával foglal bõl indulnánk ki.

. könnyen nehézségekhez vezethet..sõt fonák módon. Az 5. még akkor is. Mai korunkban pedig már visszaköszönnek a bérlõnek egymillió font össze yszámlákat küldözgetõ számítógépekrõl (105) vagy a potyasegélyezettekrõl szóló történetek. amelyek következtében az önzõ egyed paradigmája. ". és föltesszük a kérdést. fejezet visszatér az egyedi szervezethez. Az elsõ fejezetek nem egy részlete visszatekintés.. Az elsõ néhány fejezet elõk . Kengét életében elõször kivitte a felmásztak egy hegy tetejére. talán az alábbi.. azaz a Necker-kocka második képét. mert számunkra kellemetlenek. A 11. Kenge észrevett valyt. mint azt valós dokolná. A síkságon Kenge elsõ ízben nézett el a számára újdonságot jelen t sok-sok mérföld messzeségbe.olyanok is. Aztán rájöttem. odalent a mélységben. megpróbálja csökkenteni a félreértések veszélyét. te: »Milyen rovarok azok odalent?« Elõször nem is értettem. sõt védekezés. hogy a jelen munka szükségtelen aggodalmat fog ébreszteni: almat amiatt. fejezet megnyitja az önzõ egyed elleni per tárgyalását. A 8. amely szerint százeze katona szállt partra Skóciában "még hóval a csizmáján" . amelyek o lvasásakor oldalról oldalra azt kell mormolnom magamban: "na igen. és alighanem szükségtelenek. Az elsõ világháború alatt széles körben elterjedt egy híresztelés. fejezetében igyekszem ezeknek a "na igen. Meglepõen sokan . hogy Hitler halott (351 ). Bevallom. sem más lehetséges egység nem tesz eleget a valódi replikátorral szemben támaszt tt követelményeknek. A 10. és letekintettek az alant elterülõ síkságra. fejezetben m csisággal térünk vissza az egyedi szervezethez. Egyik korábbi munkám (83) zhangjából ítélve úgy gondolom. Colin Turnbull (357) egy pigmeus barátját.. de. ahogy van. a genetikai anyag kis darabjait kivéve.Ha merész álmaim végül valóra válnak.a "genetikai determinizm ust" és az "adaptacionizmust". parkol állami támogatással épített házuk elõtt. mert a számítástechnika a szó szoros értelmében dermesztõ iramban . és elsõ alkalommal utal a Neck kocka második képére. A 4.. hogy két népszerûtlen "izmust" hirdetek benne . fejezet látja el a "replikátornak" mint a természetes szelekció apvetõ egységének a védelmét. és bebizonyítj gy sem az. és 13. de" eseteknek legalábbis a két legfõb b forrását kiiktatni. A 7. fejezet az "összesített ráter ettséggel" kapcsolatos különféle megközelítési módokat veszi számba. Rám nézett. és rámutat az okokra. a Necker-kockánál rátartibb hasonlat nek rám követ. ha ellemetlenek . és 3. Végül a 14. többféle megközelítésben boncolgatja a sõ képét. a 9. és azt mondta utaságokat beszélek. hogy a méretek felbecsüléséhez nincs nagy szükség a t atikus figyelembevételére. védõbeszéd bizonyos tanok mellett. De rosszul védelmezném ügy a szkeptikus bíráimat rögvest végsõ következtetéseimmel ostromolnám." . ha tényleg hibás. fejezet pedig továbbhalad ezen az úton.csak vonakodva fogadták el. nevetésben tört ki. részben talán éppen azért. pedig nemigen lelkesedtek érte .valószínûleg a hó mint kép szinte lósága miatt (340). . fejezet bizonyos hiányosságokat ró fel az "önzõ szerve lfogásnak. A 6. nagyon idegesítenek azok a könyvek. Vannak tehát olyan álhírek vagy féligazságo késztetést ébresztenek bennünk. Amikor közöltem vele. hogy az egyed végs iért is olyan szembeötlõ szintje az élet hierarchiájának. hogy az egy edi szervezetet valójában a replikátorok "hordozójának" kell tekintenünk. Ki fog derülni. 2 Genetikai determinizmus és génszelekcionizmus Még hosszú idõvel a háború után is rendületlenül tartották magukat olyan hiedelmek. Necker-kockám második nem csak a könyv vége felé fog teljes élességében kirajzolódni. 12. fejezet kala dozás a kutatás módszertanában. ho erdõben a látás annyira korlátozott." Könyvem tehát úgy. és egyetlen fa sem adhatott számára támpontot az összehasonl . A számítógépekrõl és elektronikus chipekrõl jóval több az effajta szóbeszéd. alighanem azért. hogy higgyünk bennük és terjesszük õket.amikor a szerzõ játszva elejét vehette volna aggályaimnak. és arra a következteté ezek csak összezavarják az embert. mire gondol. és Dél-Amerikában vagy Dániában él valahol. fejezet képezi a könyv tulajdonképpeni magvát: fokozatosan kibontják a ki erjesztett fenotípus elméletét. hogy Ad ler életben van. hogy a rovarok igazából bivalyok. ha egy körültekintõ magyarázattal kezdi. m 2.lustán legelésztek több mérfölddel távolabb.

ugyanazt a bélyeget vise z orosz katonák havas csizmái. Közszemlére fogom tenni a genetikai determinizmus mítoszát. Bár e félreértése sére nem voltak gyakoriak. nyilván úgy gondolja. és még ha rájuk vonatkoz ott volna is. a gének még kiterjedtebb hiedelemrendszernek lehetnek kiindulópont jai. 238. Nem más ez. (Hölgyeim. hogy minden cselekedetünk mögé fizikai. hanem félreértések összetett ren oznak. Valamilyen. hogy elõzõ könyvem egyik-másik olvasójában . Pusztán azt szeretném hangsúl bármilyen elveket valljunk is a determinizmus kérdésében. az átö ndenhatóságának megrögzött." A determinisztikus felfogás létjogosultságán és tõle függetlenül az egyén cselekedeteivel k tos morális felelõsségén évszázadok óta vitatkoznak a filozófusok és a teológusok. A "genetikai determinizmus" egy másik ellenfelének. hogy minden cselekedetét eleve adott fizikai körülmények határozzák meg. ha a gének mítoszát és a számítógépek mítoszát. A " ságszédelgés" stratégiája sem mint a hímek tényleges magatartásformája. másrészt a hûséget elõnyben részesítheti. hogy a híme en a tekintetben kevert populációt alkotnak. e könyvben igyekszem elejüket venni. Az olvasóban pedig az a benyomás támad. am ik vagyunk. a visszafordíthatatlanság és elkerülhetet enség értelmében fogja fel. és abban. hogy az ember szabad akarattal rendelkezik. hogy azok legyünk. Van egy idõsebb ismerõsöm. hogy a hímek körében a oribb lenne. A génmítosz jelenik meg Rose tréfás közbevetésében is. azok nem nemhez kötött. Sõt. evezett szerzõk az "öröklött-szerzett" (nature or nurture) vita élharcosai. amelyek a férfiakat egyik nõtõl a másikig hajszolják.) a szavait idézve: "Ha be vagyunk programozva arra." A bíráló tehát világosan utal arra. hogy a gyakorlatban az emberi degrendszer rendkívüli összetettsége okán a determináltságot nyugodtan figyelmen kívül hagy és olybá vehetjük. legjobb esetben is csak irányíthatók. de 1. alighanem mindhárman egyetértünk abban is. hogy miért nem tudjuk nélkülözni az olyan kifejezésmódot. Sõt. mint a hûség. a nagy hatalmú génmítosz ölt testet bennük. Wilson Az emberi természetrõl (386) címû könyvének egyik bírálója. hogy ha jelen van X tulajdonság "génje".. jelen fejezetnek többek között éppen ez a célja. hogy felelõssé tehetõ szexuális hûtlenségéért. amelyek között a természetes szelekció egyrészt a lgést. mi több. Rose és Gould egyaránt deterministák a értelemben. mármint hogy a félrelépésekért a höl bad férjüket hibáztatniuk. a "genetikai" szó közbevetése mi em változtat a dolgon. . X elkerül lenül jelentkezni fog. hogy az általa kritizált szerz az olyan gének létezésében. Rose (304) írta: ". hogy történetesen egy madárral kapcsolatban gondoltam végig ga a modell nem is kifejezetten a génekre vonatkozott (1. aki szerint az ivari kromoszómák génjei sságszédelgõk«.bá edik addig. e két hatalmas erõt egyb Az az érzésem. a nõk pedig ndósítására hajlanak. hanem mint a "hûség ellett létezõ másik elméleti lehetõség szerepelt. sem a tanulás vagy a kultúra nem képes õket. mégpedig a Maynard Smith-i (253) értelemben. alább). ami aztán komikus félreértéseket okozott. "a traktorvezetéstõl egészen az asszonyok megtermékenyíté nt majd látni fogjuk. közelebbrõl meg nem határozott állathoz kötött egyszerû matematikai mo volt csupán (és mit sem számít. hogy könyvem "házasságszédelgõ hímekrõl" szóló passzusa nem is az em e célba. Egy mélyen gyökerezõ mítosz. ugyanakkor azt is elfo adja .. Rose megjegyzései tehát nem egyetlen félreértésbõl.vagy éppen nem fogadja el -. Nem tételeztem föl. mint Richard Dawkins {Az önzõ génben). Wilson állítja. hogy a chipek minden ember enységet el fognak orozni tõlünk. Ha valaki szívvel-lélekkel determinista. hanem ivarilag korlátozott gének lettek volna! A " stratégiák" egyfajta modelljérõl volt szó. Föltételezi. vagy a férfiak szerepét és a traktorosok munkáját elbitorló kete chipek. nem saját hibájukból lépnek tikai programjuknak engedelmeskednek.0. és mag fogok adni arra. megváltoztatni sem az akarat. materiális hátteret képzelnek. Hova vezetne. Az idegsejtek alapvetõen valószínûségi jellegû fizikai folyamatokat erõsíthetnek föl. Az igazság viszont az. amely szerencsé n esetben összetéveszthetõ a genetikai determinizmussal.szándékom ellenére . 316). aki biztos forrásból értesült róla.) A genetikai determinizmus elõbb-utóbb mindig besurran a hátsó ajtón. Ebben e t is értünk. végeredményben arra a következtetésre jutottam. Már-már a félreértés iránti mohó vágy nyilvánul meg bennük. Nyilvánval hogy Rose a determinizmust tisztán filozófiailag. akkor tulajdonságaink elkerülhetetlenek. mint a "genetikai determinizmus" mítosza.kialakítot fajta szerencsétlen szintézist. fiak emiatt nem vádolhatók házastársi hûtlenséggel. férfisovinizmussal átitatott hívei. Gouldnak (1 30. Akármit . Ezzel a valójában igen egyszerû modellel a körülményeket igyekeztem szemléltetni. Úgy vélem. ne vádolják tehát férjurukat. amelyben a hûség némileg gyakoribb (83. hogy a férfiak genetikai okból a többnejûségre. s nem ké a vita még sok évszázadon át eltart majd.

a lányok és a fiúk n ennek folytán kialakuló különbségek szigorúan véve mind genetikailag meghatározott különb nthetõk! E különbségeket ugyanis a társadalmi szokásokon keresztül a pénisz megléte vagy hi zza meg. A hangsúly ez esetben a "statisztikailag" szón van. hogy e fizikai körülmények egy része genetikai? Mitõl lennének a geneti eghatározó tényezõk kivédhetetlenebbek vagy méltánylandóbbak.többségünkkel ellentétben . A statisztikai tény ugyanis abba a felfogásba is tökéletesen beilleszthetõ.bizonyítottnak.például a megfigyelt személy iskolázottságával vagy nevelte csolatban -. Mindennek azonban csak homályosan voltam tudatában. hogy egy inden esetben egy E esemény kövessen. aki nem ismeri. egészen addig. akkor teljesen mindegy lehetett volna számára. hogy alig hallottam az elõadó válaszát. Komolyan hitt tehát abban. vajon a kapott eredmények valóban ok-okozati kapcsolat ra utalnak-e. hogy egy meghatározott valószínûségi érték lemzett szinten megállapíthassuk. ebbõl még nem ezik. hogy az eseményeket az O események okozzák. mivel ismertem valakit. aki ismeri a megfigyelt személy nemét. aki nem dohányzott.a szó valódi. mint a "környezetiek"? Az a hiedelem. mindebbõl csupán munkahipotézisképpen lehet arra következtetni. A biológusok ezért statisztikai úton állapítják meg tályba tartozó események megbízható módon követik-e az O osztályba tartozó eseményeket. amit viszont (legalábbis normális környezetben. viszonylag állandó idõkülönb az O eseményeket. mi következne ebbõl? Az következne.a statisztikai mód zer korlátai között . amelyek a nemre alapított jóslatának átértékelésére vagy éppen visszavonására Ha például a nõk statisztikailag jobban szeretnek kötögetni. hogy a nõk azér zeretnek kötögetni. Ehh eseménypárra van szükségük. aki még kilencvenéves korában is makkegészsége olt".igen komolyan veszik az ok és okozat kérdését. majdnem sírva is fakadt. A hipotézis csak akkor tekinthetõ . statisztikailag pontosabban meg tudja jóso lni annak zenei tehetségét egy adott populációban és egy adott környezetben. A gyakorlatban sosem tudjuk bi zonyítani.) A statisztikai módszerek abban segítenek. a pénisszel rendelk eket pedig a puskákkal és játék katonákkal való játszadozásra szoktatja. hogy "ha az egyéb körülmények mind megegyeznek". mert a társadalom úgy neveli õket. sõt még az sem. Annyira megdöbbente a kérdést kísérõ érzelmek hõfoka. amely szerint a gének a környezeti okokhoz képest valamiképpen szuperdete rminisztikus hatásúak. kálvini a volna föl a determinizmust. ha az E események akkor is megbízható módon követik a ményeket. mit számít. hogy például dohányzás nem okoz tüdõrákot. Egy pillanatig tökéletes értetlenség vett r am erõt. A kérdezõn látszo rázza a kapott válasz. a gyakorló biológus számára azonban az kozat egy meglehetõsen egyszerû statisztikai viszony. et sosem elégséges. életét a g sogatóhoz láncolva kell leélnie.azt a téves gondolatot ültette el az ifjú hölgy fejében. Valami vagy valaki . hogy valami valamit determinál? A filozófusok .alighanem jogo san . még h a ez nagy valószínûséggel állítható is.zonban. és komoly szorongásoknak l alaja. hogy szeressenek. és mégis tüdõrákb . hogy minden nõ szeret kötni. ugyanakkor egy erõs dohányost is ismertem. nõi mivolta örökre a nõi elfoglaltságokra ítéli. Ám ha . egy neves "szociobiológust". hogy ha kérdésére i lõ választ kap és az helytálló.bizonyára nem az említ ett neves szociobiológus . hogy a ki váltó tényezõk genetikaiak-e vagy "környezetiek". Ha tehát igaz lenne. Egyáltalán mit jelent az. amelyek tagjai az események két megnevezett osztályából valók. A megfigyelõ ol mációknak is birtokában lehet . hogy minden E esemény egy O eseménynek kell megelõznie. Nem szükségszerû. mint a férfiak. hogy mondjuk az Y-kromoszóma megléte oksági kapcsolatban áll a zenei tehetséggel. hogy vajon kimutat hatók-e az emberi lélekben genetikailag meghatározott nemi különbségek. és eltekintve a plasztikai sebész . hogy az gyelõ. Ha a társadalom mi den pénisz nélküli gyermeket rendszeres kötögetésre és babázásra nevel. Még ha megfigyelésünk szerint az E események megbízható módon. (Ki ne találkozott volna olyan érveléssel. rendkívüli állhatatossággal tartja magát. Egy fiatal nõ megkérdezte az elõadót. avagy a kötögetés szenvedélyével. amíg az Amerik ai Tudományfejlesztési Társaság (American Association for the Advancement of Science) eg y 1978-ban tartott vitaestjén e problémát egy kérdés számomra kézzelfogható és szívszorító zta. ha az O eseményeket egy kísérletezõ személy idézi elõ. hogy a enetikai determinizmus örök végzetet jelent. mint ahogy az sem szükségszerû. és a pontosság kedvéért tegyük még hozzá. hogy a többségük szeret. mint az a megf gyelõ. hogy egy bizonyos O megfigyelt esemény egy bizonyos E eredményre vezet. de aztán eszembe jutott a magyarázat.

hogy e az elképzelést ma már senki sem vallja. akkor minden "elõre meg van írva". hogy ha kísérleti célból fiúk egy csoportját babázásra. a te etési sorrendje. hogy ilyen baljóslatú. mindebbõl megtudha amit a genetikai különbségek ellenálló képességérõl egy adott környezeti manipulációval sze genetikai oknak valamilyen típusú környezettel összefüggésben kell megnyilvánulnia. illetve annak molekuláris szintû megfelelõje. akkor a megszokott preferenciák a visszájukra fordulnak. hogy az ember fejlõdését érintõ "környezeti" hatá Ha egy gyereknek rossz a matematikatanára. és eközben mindabból. Attól.egyaránt módosíthatják a gének hatásait és más környezeti tényezõk hatásá Úgy tûnik. elvben ez a változatosságot szétválaszthatjuk a feltételezett oksági tényezõk . Nyilvánvaló. hogy lemaradása bepótolható. A bennem lévõ gének négy nag származnak.legyenek b külsõ tényezõk . magától értetõdik. nagyon sok oksági tényezõvel hozható összefüggésbe. amiért megcsalja önöket. h rmek matematikai hiányosságai genetikai eredetûek lehetnek. e hogy a következõ évben különlegesen jó oktatásban részesül. a im elértek. h nyû visszafordítani. mint a televízió vagy a ek? "Hölgyeim. semmi sem hatott a génekre. hogy a lányok mégis a bákat. mindkét hatás lehet olyan. ahányat csak a ps zichológusok vizsgálni képesek. de ha megtaláljuk a dolog könnyûvé válik. a fiúk pedig mégis a puskákat részesítik elõnyben. a "központi dogma". Vajon mivel szolgáltak rá a gének arra. hogy az egyén élete során szerzett tapasztalatok és az õt ért egyéb behatások valamiképpen bevésõdn a. mint az elõzõ esetben. E kísé t már csak azért is érdemes lenne elvégezni. mindenki készséggel elfogadja. amelyek összetett köl ak egymással.például az életkor. majd onnan egyenesen belém kerültek. Ez azonban égbekiáltó butaság! A genetikai és körn ok elvileg nem különböznek egymástól.ettõl meg a hormonkezeléstõl) az ivari kromoszómák determinálnak. Hogy a gének végzetszerû mumusokká lettek. de olyan is. a gének valóban valamiféle végzetsze yörtelen szerepben tûnnek fel. Eszerint várható. mert az is elõfordulhat. Ha átadjuk magunkat W eismann ortodox felfogásának és az abban foglaltaknak. és férfit kapsz vissza" . hogy a változatosság.szerint. és helyét átvette Weismann csíraplazma-folytonosság a. A gének e tják más gének hatásait és a környezeti hatásokat. a tanulással töltött évek száma. A modern biológia egyik nagy vívmánya. és a ritka. k telenül találhatnánk azonban valamilyen egyéb környezeti manipulációt. Századunkig nagyon sokan azt hitték. lányok egy csopor aló játszadozásra neveljük. hogy a gének kikerülhetetlenebb hatást gyakorolnak ránk. könyörtelen szerepben tüntes õket? Miért nem csinálunk ugyanilyen mumust mondjuk az óvodai képzésbõl vagy a hitoktatásb hisszük. Bár a gyakorlatban nehéz lenne véghezvinni (199). Ám ha a jelek arra utalnak. Ha ez így van. nincs mit tenni. a mentesen. megszereztek. semmivel sem lesz inkább vagy kevésbé genetikai jellegû. sõt akár a visszájukra is fordíthatják.valami igazság biztosan lehetett ebben. és ily módon továbbadódnak a gyermekeinek. és tesen az ivari kromoszómák szerint is. megtanultak vagy tapasztaltak. Ha e különbség más közegen keresztül érvényesül." Állítólag a jezsuiták kérkedtek így: "Add nekem a fiadat élete elsõ ndejére. Szempontunkból a lényeg az. még genetikai jellegû marad. az anya szemének színe. mint a közfelfogás szerint a gének vagy a "csillagok állása". . amely valóban megvál ezt a genetikai különbséget. a gének hatásait azonban egyéb oksági t lfedhetik. Bizonyos hatásokat általában nehéz visszafordítani. kétségbeesés lesz úrrá a szülõk ba a génekben van. belõlük szüleimbe. hogy nehéz. nem specifikus mutagén hatásoktól eltekintve e hala tek környezete és tapasztalatai soha nincsenek rájuk hatással. csak a porno m lobbantotta lángra. Az emberi pszichikum tulajdonságai szinte annyi dimenzióban változnak. halandó testek sorának al viselkedését befolyásolják. véleményem szerint részben abból a közismert tén hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklõdnek. A lényeg mindenesetre a következõ: semmiféle általánosítható okunk hogy a genetikai hatásokat nehezebben leküzdhetõknek higgyük. amelynek magy rázatát kutatjuk. nem az õ hibája. felerõsíthetik. az apa lópatkolásban való jártassága . ne vádolják férjüket. ság. mint a környezetieket. A környezeti tényezõk pedig . egy genetikailag meghatározott nemi különbség nemi elõítéletekkel teli oktatási rendszer ú ti hatását. hogy a megfigyelt populációkban mutatkozó fenotípusos változatos ik igen fontos tényezõje a genetikai változatosság. a sokféleképpen osztályozható végzettségi szint. E tényezõk kölcsönhatásait párosával és többüket egy embe véve is vizsgálhatjuk. nem is érdemes ve szõdni a gyermek matematikai képzésével. A neveltetés és gyéb kulturális tényezõk bizonyos körülmények között éppoly megváltoztathatatlan és visszaf atásúak lehetnek. módosíthatják. Nemzedékrõl nemzedékre masíroznak.

Ám az. hogy valaki látszólag mechanikusa selekszik. hogy a genetikai determin legalábbis részben. Úgy vélem. hogy megõrizzék a génekne k nevezett önzõ molekulákat. tanulmányainktól és a bennünk lévõ egyéb génektõl is. és a "vako " szóval éltem a genetikai programozottsággal kapcsolatban. Symons (338. étrendünktõl. hogy egyes állatok valóban robotoknak tekinthetõk (errõl nincs módunk meggyõzõdni). amelyet Symons Stebbingtõl idéz szabadon. Nincs azonban a hétköznapi szóhasználatban a 'robot' szónak olyan jelentése.a legértelmetlenebbeket is . amelyeket mi yiunk barátjának a barátjának az unokatestvérének az ismerõsei állandóan kapnak? Annak idej r elõzõ könyvemet (83) írtam.) világos jelét adja a számítógépmítosz hatásának: "Szeretnék rámutatni. automata szerkezet. A rokonszelekcióval kapcsolatos tizenkét félreértésbõl három közvetlenül ennek az alapvetõ tévedésnek tulajdonítható. hogy mik legyünk. hogy X hasznavehetetlen szó. mégpedig oly módon. amelyet korábban idéztem. akiknek az a dolguk. hogy kölcsönvettem az automatika és robotika nyelvét. Nem biológusok újra meg újra nekem bebizonyítani a csoportszelekció egy formájának létét. Ha minden robot. Lám. Ha mondjuk egy G génre nézve homozi góta vagyok. tudatában vagyok annak. csakúgy mint az e mber készítette számítógép. Lehetséges. hogy a gé eredményben valamiféle elõrelátási képességgel ruházzák föl: "Egy gén hosszú távú érdeke me nmaradását. a cselekvési szabadság tökéletes ellentétét szoktuk kifejezni. Természetesen a gének vakok.betû szerint végrehajtó szerkezet k a köztudatban. amely bonyolítja a dolgot. tökélet alaptalan. hipotetikus géneket "stratégiájuk" kitervelésében kognitív böl sséggel és elõrelátással felruházva. amelyek megóvják a fajt tól. hogy ezt a G gént mi den gyermekemnek továbbadjam. o. Ám mos udom. Van azonban egy másik mítosz is. nem kellene-e tehát olyan adaptációkat feltételeznünk. hogy a programozottsággal rendszerint nagyfokú megkö tséget. hanem minden állatról.. A ro bot szó azonban többféle asszociációt kelthet. Mindössze ennyi a dologban a végzetszerûség. hog értelme lenne kijelenteni: minden élõlény robot. a mutációtól eltekintve semmi sem akadályozhat meg abban. és én ezek közül nem a rögzítettségre gondol . Ám bármennyire feltartóztathatatlanul h ak is a gének nemzedékrõl nemzedékre. eredetileg az az ésszerû köve keztetés a magva." Annak a részletnek. a második annál inkább. elegendõen összetett lehet ahhoz. Az idegrendszer. elõbukkan a "programozás" szó. hogy intelligenciáról és elõr zonyságot. A robot tudattalan. nagyon is feltartóztathatók. magunkról pedig imigyen merjek szólni: "Túlélõgé rogramjaikat vakon követõ robotszerkezetek.önmaguk másolatainak elõállítása és a fenotípus befolyásolása . mint a géne . hogy benn m vagy gyermekeimben érvényre jutnak-e a G gén fenotípusos hatásai. hogy a robotika nyelvét alkalmaztam: habozás nélkül újra megtenném.Talán tényleg van mindebben valami végzetszerûség. Dawkins azonban nem egyes atokról beszél.közül az elsõ nem m a mutáció ritka eshetõségétõl. 275)." Ezeket a soraimat késõbb mint az elvakult genetikai determin izmus szép példáit gyõzedelmeskedve idézték másod-. A számítógépek és a en mûködõ. n em pedig azok az állatok. különben óvatosabb lettem volna annál. hogy Dawkins »robot«. radásának legelõnyösebb módját kiszámító gén (161) látványos és érzékletes megszemélyesítés n elragadtathatjuk magunkat. sõt jelen esetben kifejezetten az emberrõl. zörömböl nságos belsejében" nyüzsgõ génekrõl írjak. Az intelligens. akár az egyedek szaporodási sikerének rövid távú csökkenése árán is?" Éppen az ilyenfa gyekeztem elkerülni azzal. hogy a természetes szelekció "ö " szemléletû megközelítése a félreértések nem kis kockázatát rejti magában. Mármost bbinget szabadon idézve mondhatjuk. sõt harmadlagos forrásokból (pl. az utasításokat . tu lajdonságaink kikerülhetetlenek. nagymértékben függ neve tõl. tökéletesen megfeledkeztem a mindenható számítógép mítoszáról ató gén mítoszáról is. amelyeket az õket hordozó eg i testekre gyakorolnak. amelyeket programoznak. »vakon« és hasonló szavaiban burkoltan benne fo következtetése. Miután vagy tizenhárom éve tanítom. tom magam azért. annak jelzésére. A számítógépmítosz majdnem olyan mélyen gyökerezik tudatunkban. vagy hasz hatjuk a 'robot' szót átvitt értelemben. miszerint az evolúciós elmélet összhangban van a determinizmussal. akkor a "robot" szó gyakorlatilag semmit sem jelent. az evolúció és az egyedfejlõdés összezavarása tehetõ felelõssé. ha nincsenek olyan dolgok. mindkét részletben. hogy ha már be vagyunk programozva arra. semhogy "gigantikus. Mi más lenne a magyarázata a millió fontokra rúgó számláknak. Rose sz ztikus feloldozással szolgál a félrelépõ férfiak számára: hiszen õk genetikailag programozo ould pedig azt mondja. hogy bõvebb magyarázatra van szükség. Tény.. amelyek ne m X-ek.41. ama fenotípusos hatások. A géneknek a külvi atása . hogy a »robot« a 'gondolkodó lény' ellentéte. és amelyre e fejezet bevezetésé en már utaltam.

e san és újszerûen bizonyítanak matematikai tételeket (182). és lépésrõl lépésre utasításokat ad a számítógépne amozás már a játék megkezdése elõtt befejezõdik. Symons álta nkámban gyakran folyamodtam a sakkozó számítógép analógiájához. amely felnyitotta szememet és felvillanyozta elmémet. hogy joggal bírálta azt. hogy a sakkprogramok tíz éven belül megverik a világ legjobb na gymestereit. Kevéssel megír ugyanis egy. rendkívül mély benyomást gyakorol rám az a mód. minthogy tökéletes illus amit könyvemben nem akartam mondani. nem pedig a lélektelen merevséggel kapcsolatos értel igyekeztem kidomborítani. Bár a növények esetében is lényeges szerephez jutnak az elektro . 24-26. 105. Ha a g merev rögzítettség jutott az eszünkbe .) fejtegetésében dkívül szemléletesen jelenik meg mindaz. mint a programozás egy formája? Nagyon nehéz az emberi aggyal. hogy eg szer s mindenkorra elfeledjük ezt. ám most mindenkit csak arra biztathatok. amikor az automatizálás tetõfokát még a tengeri hajók motorjában dolgozó hajtóka köstengelyek jelentették. hogy e téren a fejlõdés lassulni fog (105). az érzelmekkel.bizonyos értelemben . tö e a gép mûködésébe.kérdezhetik a filozófusok -. ám ha enny ofikusan nézzük a dolgot. hogy szóban forgó munkámban annak idején némileg elvetettem a sulykot. Mert mi más lenne az agy . legfõbb ideje.Az nyelvû kiadásának címlapján egy olyan játék baba díszeleg. hogy a gének n nül irányítják a viselkedést. A magas abb szintû programozás tudománya. hogy így volt -. Symonsnak tehát azt válaszolom. csakhogy m ndandóm nem az volt. Mentegetõznöm kell azért is. Ám akkor még 189 t írtak. Az imént említett. azaz nem a viselkedés létrejöttébe avatkoznak bele. és mi oktatás. hogy a köztudatban a robotok továb is konok idiótákként élnek. A robot. rendkívül összetett nyelvtani formulákban társalognak és érvelnek (387). Egyetlen utasítást sem adhat a gépnek a játék folyamán. Mindkét címlapról diaképet is készítettem. a z érzésekkel és látszólagosan szabad akarattal kapcsolatban a természetfölötti bevonását el egyedüli lehetõség. nagyon sok érvünk az emberi intelligenciára is vonatkoztatható (3 6). és vegyen a kezébe néhányat a robotikával és a számítógépi intelligenciával ka sebb mûvek közül (pl. 0. hogy a félreértéseknek részben én vagy . Nem követünk el hibát. és kizárnák a versenybõl. amelyet a mai köztudat még a gyengeelméjûek darabosságával és merevsé ozgó vasemberként tart számon. arra utalva. hanem idomár. hiszen ha ezt t em programozó volna. amit mondandómnak vélt. hogy az agyat .igaz. hogy a zó állandóan figyeli a játék alakulását. A csillagász Sir Fred Hoyle (186. az csakis azokban az idõkben lett vo lna jogos. ha a legelsõ élõlényeket e iai jellegûeknek tekintjük. amelyet a gén szóból kiinduló zs a francia kiadás címlapján pedig egy apró keménykalapos férfi látható. egy napon a rugalmasság és a gyors észjárás jelképévé lesz m Tény. a mesterséges intelligencia programozásának addigi eredményeivel foglalkozó konferencián vettem részt. akinek hátából bels k felhúzókulcsa áll ki. és Kipling papírra vetette a McAndrew himnuszát.programozott szerkezet. A programozó megkísérli elõre kiszámítani igen összetett feltételes utasításokat táplál a gépbe. hogy a viselkedés létrejöttét megelõzi. 182). A filozófusok persze megint csak felhozhatják ellenem. és a gõzgépek élték virágkorukat. Pusztán a elemben befolyásolják a viselkedést. mint egyfajta számítógép. mert ha a játék már megkezdõdött. A mai számítógépprogramok már a nemzetközi mesterek szin sakkoznak (222). amit bírált (299). hogy az intelligens viselkedésr e mesterségesen beprogramozott számítógépek végsõ fokon mégiscsak determináltak. Akik közelebbrõl ismerik e tudományterülete te mind le mernék fogadni.egy programozott kibernetikai gép megfelelõjének tekintjük. Ártatlan lelkesedésemben azután tökéletesen megfeledkeztem arról. Ami a lélektelen merevséget mint asszociációt illeti. zenét komponálnak és betegségeke osztizálnak. Elképzelhetõ lenne. a programozásnak pedig egyik igen fontos tulajdonsága. ahogy véleményem szerint egy evolucionistának az i egrendszerrõl gondolkodnia kell: "Visszatekintve (az evolúcióra). ismertebb nevén a mesterséges intelligencia kutatása hata mas lendülettel és bizakodással tör elõre (29). Mi már az elektronika aranykorában élünk. hogy négyzetgyököt vonjon vagy hogy sakkozzon. és attól teljesen független. ahogy a ké ozatosan átadta helyét az elektronikának. A számítógépet arra a visel ozzák. Annak pedig semmi jele. 29. Kétségtelen. hogy a gépezetet még mûködésének megkezdése elõtt bepr robot szónak ezt a jelentéstartalmát. hogy . tudtomon kívül .elfogadom. hogy tegye félre a hétköznapi szóhasználatból er lõítéleteit. Ám a sakkozó számítógép és az azt bep mély viszonya nem kézenfekvõ. és számos félreértésre adhat okot.

i folyamatok, a növényvilágban sehol nem mûködik az adatfeldolgozás tekintetében szervezett ektronikus rendszer. A kezdetleges elektronikus rendszerek az önálló mozgásra képes élõlény gjelenésével válnak egyre fontosabbá... A kezdetleges állatokban mûködõ elsõ elektronikus r ek alapjában véve vezérlõrendszerek voltak, mûködésük logikájában a szonárhoz vagy a radarh tak. Ahogy az állatok mind fejlettebbé váltak, elektronikus rendszereik már nem pusztán a vezérlés szerepét látták el, hanem táplálékuk felé is irányították õket...

A folyamat azoknak a távvezérlésû rakétáknak a fejlõdéséhez hasonlítható, amelyek feladata a elfogása és megsemmisítése. Modern világunkban a támadás és a védekezés módszerei egyre i ulnak; ugyanez következett be az állatok esetében is. A finomodással együtt pedig egyre jo bb elektronikai rendszerek váltak szükségessé. Ami tehát a természetben végbement, nagyon e ztet a modern katonai eszközök elektronikájának fejlõdéséhez... Kijózanító a gondolat, hogy foggal-körömmel kiharcolt fennmaradáshoz nem volt szükség a mi intellektuális képességeink em arra a kíváncsiságra, amelytõl ösztönözve föltettük a kérdést, hogy milyen a Világegyete - mint ahogy arra a képességre sem, hogy át tudjunk élni egy Beethovenszimfóniát... Ennek f en az a visszatérõ kérdés, hogy gondolkodnak-e a számítógépek, enyhén szólva nevetségesnek jelen esetben természetesen azokat a szerkezeteket értem, amelyeket mi magunk készítünk s zervetlen anyagokból. Mégis mit gondolnak azok, akik e kérdést fölteszik: õk ugyan micsodák is számítógépek, csak sokkal összetettebb számítógépek, mint azok, amiket eddig sikerült el felejtsük el, hogy számítógépiparunk pusztán két vagy három évtizedes múltra tekinthet vis agunk viszont egy sok százmillió éve zajló fejlõdési folyamat termékei vagyunk."

Lehetnek persze, akik nem értenek egyet a fenti meggondolásokkal; de azt hiszem, a föl vethetõ alternatívák kivétel nélkül a vallás tárgykörébe tartoznak. Bármi legyen azonban en a végsõ kimenetele, a génekhez és a fejezet fõ mondanivalójához visszatérve: a determinizm ntra szabad akarat vita kimenetelét semmilyen tekintetben nem befolyásolja, hogy a gén eket, avagy a környezeti hatásokat tekintjük-e oksági tényezõknek.

De - bocsánat a kifejezésért - nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. A funkcionális eto a "szociobiológiával" foglalkozók mégiscsak mondhattak valamit, amivel rászolgáltak, hogy gy kalap alá kerüljenek a genetikai determinizmus híveivel. Amennyiben pedig csak félreérté rõl van szó, e félreértésnek nyilván van valami magyarázata, mivel a félreértések nem ok né k - még ha olyan hatalom áll is a háttérben, mint a génmítosz és a számítógépmítosz áldatla ngem illet, azt hiszem, tudom a félreértés okát. Ez az ok igencsak érdekes: megérdemli, hog e fejezet hátralévõ részét kifejtésének szenteljem, ugyanis egy egészen más dolog, nevezet természetes szelekció tárgyalásmódjából fakad. A génszelekcionizmust, amely az evolúció egy megközelítési módja, egyesek összekeverik a genetikai determinizmussal, amely az egyedfej lõdés folyamatának egyfajta értelmezése. Én és a magamfajták állandóan "ennek" meg "annak" k; mintha rögeszménkké váltak volna a gének és a "genetikailag programozott" viselkedés. Mo már csak össze kell kapcsolni mindezt a gének kálvinista értelemben vett determinisztikus voltával és a kezüket-lábukat hajigáló, felhúzható bábuk "programozott" viselkedésével mint szokkal - és nincs min csodálkoznunk, ha a genetikai determinizmus vádjával találjuk magun kat szemben.

Miért beszélünk akkor mi, a funkcionális etológia mûvelõi oly sokat a génekrõl? Azért, mert a természetes szelekció érdekel minket, ami pedig nem más, mint a gének különbözõ mértékû ha vakmerõen megvizsgáljuk annak lehetõségét, hogy egy adott magatartásminta a természetes lekció útján jött létre, akkor abból kell kiindulnunk, hogy annak megnyilvánulása, illetve ra való képesség mögött genetikai változatosság rejlik. Ez persze nem jelenti azt, hogy bár adott magatartásminta hátterében szükségszerûen genetikai változatosság mutatható ki; ám ha tartásmintát darwini alkalmazkodásként fogunk fel, a múltban feltétlenül lennie kellett mög netikai változatosságnak. Természetesen fennáll a lehetõség, hogy az adott magatartásminta tekinthetõ darwini alkalmazkodásnak - ez esetben az elõbbi gondolatmenet érvényét veszti.

Közbevetõleg meg kell magyaráznom, miért használom a "darwini alkalmazkodás" kifejezést a " mészetes szelekció által létrehozott alkalmazkodás" szinonimájaként. Gould, valamint Lewont (230) nemrég rámutatott Darwin nézeteinek "pluralisztikus" voltára. Tény, hogy Darwin - kül pen élete alkonyán, azon kritikák hatására, amelyekrõl ma már tudjuk, hogy tévesek voltak nyos engedményeket tett a "pluralizmus" irányában: azt vallotta, hogy az evolúciónak nem a természetes szelekció az egyetlen lényeges mozgatóereje. Mint azt a történész R. M. Young

6) ironikusan megjegyzi: "...könyve hatodik kiadásának már ezt a címet kellett volna adni: A fajok eredete természetes szelekció és mindenféle más dolgok útján." Való igaz tehát, ho arwini evolúciót" helytelen a "természetes szelekció útján végbemenõ evolúció" szinonimájak A darwini alkalmazkodással kapcsolatban azonban egészen más a helyzet. Az alkalmazkodás nem jöhet létre véletlenszerû genetikai sodródás vagy más reális, általunk ismert evolúciós sakis a természetes szelekció útján. Darwin pluralizmusa átmenetileg megengedte egy másik h jtóerõ létét is, amely elvben alkalmazkodást hozhat létre; ez a hajtóerõ azonban nem Darwin em Lamarck nevével forrt össze elválaszthatatlanul. A "darwini alkalmazkodás" értelemszerûe nem vonatkozhat másra, mint a természetes szelekció útján kialakuló alkalmazkodásra; én is n az értelemben használom majd. A látszatvitákat feloldandó, e könyvben több alkalommal (pl 3. és a 6. fejezetben) is különbséget fogok tenni az általános értelemben vett evolúció és evolúció fogalma között. A neutrális mutációk rögzülése például evolúciós eseményként fogh etõ adaptív evolúciónak. Amennyiben a génhelyettesítõdést vizsgáló molekulárgenetikus, avag rányvonalaival foglalkozó paleontológus vitába száll az alkalmazkodást kutató ökológussal, lószínû, hogy csak azért teszi, mert az evolúciónak mindegyikük más-más vonatkozását hangsú

"Hogy az emberben génjei vannak a megalkuvásnak, idegengyûlöletnek és agresszivitásnak, csa az elmélet érdekében kell feltételezni; létezésükre egyetlen bizonyítékunk sincs." Lewonti eme Wilsont illetõ kritikája jogos ugyan, de nem túlságosan elmarasztaló. Eltekintve az e setleges szerencsétlen politikai következményektõl, nem találok semmi kivetnivalót abban, h az idegengyûlöletnek vagy egyéb tulajdonságoknak - kellõ körültekintéssel persze - megvizs az esetleges darwini értelemben vett adaptív értékét. Valaminek az adaptív értékét pedig mé kintéssel sem tudjuk megvizsgálni anélkül, hogy e valami mögött genetikai változatosságot n eznénk föl. Lehetséges persze, hogy az idegengyûlölet hátterében nem húzódik genetikai vált maga az idegengyûlölet nem is darwini alkalmazkodás. Ám ha az idegengyûlöletnek nem tulajd nítunk genetikai alapot, még a lehetõségét sem tehetjük mérlegre annak, hogy darwini alkalm odásról van szó. Maga Lewontin (230) éppoly jól tudja ezt, mint mindenki más: "Ahhoz, hogy gy tulajdonság a természetes szelekció útján kifejlõdhessen, mindenképpen szükséges, hogy e onságra nézve a populációban genetikai változatosság legyen jelen." Az "X tulajdonságra néz populáción belül genetikai változatosság legyen jelen" követelmény pedig pontosan egyenérté amit tömören "az X tulajdonság génjének" mondunk.

Mivel az idegengyûlölet mint tulajdonság vitákra adhat okot, vegyünk most szemügyre egy oly n magatartásmintát, amelyet bárki gond nélkül darwini alkalmazkodásként fogadhat el. A hang esõk lyukásó magatartása kétségkívül a ragadozó életmódhoz való alkalmazkodás egyik példája nyú rovarok (Neuroptera). Lárváik, amelyek életmódjáról nevüket kapták, külsõ megjelenésükb leginkább ûrbõl jött apró szörnyetegekhez hasonlítanak. Jelszavuk: "Ülj és várj!"; tölcsér mokba, s csapdába ejtik a hangyákat és egyéb apró, éppen arra mászó rovarokat. A tölcsér sz s kúp alakban mélyül, és a falai annyira meredekek, hogy ami egyszer beleesett, nem szab adulhat belõle. A hangyalesõnek nincs más dolga, mint lapulni a tölcsér fenekén homokkal be emetve, és horrorfilmekbe illõ állkapcsával lecsapni mindenre, ami a tölcsérbe beleesik.

A tölcsér kiásása igen összetett viselkedés; idõt és energiát igényel, és az alkalmazkodás alt legszigorúbb követelményeknek is eleget tesz (74, 379). Ezek szerint tehát a természet es szelekció révén kellett létrejönnie. De hogyan? Az itt levonandó tanulság szempontjából mat részletei nem lényegesek. Talán létezett egy olyan õsi hangyalesõ, amely még nem ásott hanem a homok felszíne alatt állt lesben prédára várva - ma is vannak olyan fajok, amelye k egyedei ilyen módon vadásznak. Késõbb a sekély gödör kiásása mint magatartásminta a szele e kerülhetett, mivel a gödör némiképpen már akadályozta a zsákmányt a menekülésben. Számos magatartás fokozatosan változhatott, és a sekély gödör mind mélyebb és szélesebb lett. Ez r vább nehezítette a zsákmány menekülését, ám elsõsorban a vadászterület kiterjedését növelte további változásai során a lyuk meredeken emelkedõ falú kúppá vált, körülötte könnyen beoml az elfogott állatok már egyáltalán nem menekülhettek belõle.

Semmit sem találok az elõzõ bekezdésben, ami félreértésre vagy vitára adhatna okot. Az okos ifogástalan, és bár közvetlenül nem vizsgálható evolúciótörténeti eseményekre vonatkozik, e szik. Az egyik ok, aminek következtében minden bizonnyal gyanún felül áll, hogy semmiféle g nem tesz említést. Véleményem szerint azonban sem a fenti, sem más evolúciótörténeti okosk lehet igaz, ha nem tételezünk fel genetikai változatosságot a vizsgált viselkedés evolúciós minden lépésében. A hangyalesõ ásó viselkedése csak egyike a sok ezer példának, amelyek köz

tam. Ha nincs olyan genetikai változatosság, amelyen a természetes szelekció munkálkodhat, evolúciós változás nem jöhet létre. Ebbõl pedig következik, hogy ahol darwini alkalmazkodá n dolgunk, ott feltétlenül jelen kellett lennie genetikai változatosságnak is a vizsgált j elleg hátterében.

A hangyalesõk ásó viselkedését genetikai szempontból még senki nem tette vizsgálat tárgyává személyes közlése). Erre nincs is szükség, ha mindössze abban akarunk biztosak lenni, hogy z adott magatartásmintában valaha genetikai változatosság érvényesült. Elegendõ, ha meg vag gyõzõdve arról, hogy az adott magatartásminta darwini alkalmazkodás. (Ha valaki nincs megg yõzõdve arról, hogy az ásó viselkedés ilyen, vegyen olyan példát, amellyel kapcsolatban nin k fenntartásai.)

Az elõbb valaha volt genetikai változatosságról beszéltem, mégpedig azért, mert ha ma végez a hangyalesõ valamely magatartásmintájának genetikai elemzését, igen valószínû, hogy nem t e genetikai változatosságot. Általános igazság, hogy ha valamely tulajdonságra igen erõs sz kció hat, a szelekció hatása alatt álló genetikai változatosság a tulajdonság evolúciója so enyészik. Ez az a jól ismert "paradoxon" (bár, ha jól meggondoljuk, valójában itt nincs szó bb paradoxonról), amely szerint az erõs szelekció hatása alatt álló tulajdonságoknak kicsi hetõségük (heritabilitásuk) (107); "...a természetes szelekció útján haladó evolúció pusztí etikai változatosságot, amelybõl táplálkozik" (230). A funkcionális megközelítést választó yakran olyan fenotípusos tulajdonságokra vonatkoznak, amelyek - mint például a szemek me gléte - egy populáción belül általánosak, következésképpen ma már minden genetikai változat . Ha egy adaptív jelleg evolúciós kialakulásával kapcsolatban elméleti megfontolásokat tesz agy modelleket állítunk fel, szükségképpen arról az idõrõl beszélünk, amikor a populációban etikai változatosság volt jelen. Az ilyenfajta megközelítések - kimondva vagy kimondatlanu l - abból indulnak ki, hogy a feltételezett adaptációért a gének "felelõsek".

Egyesek talán nem értenek velem egyet abban, hogy "az X tulajdonság változatosságának genet kai háttere" kifejezés egyenértékû az "X génje" vagy "X génjei" kifejezéssel. Ám a genetika latában ez a megközelítési mód általános, és ha jól belegondolunk, szinte kikerülhetetlen. e a molekuláris szinttõl, amely szinten a gén közvetlenül egy fehérjelánc kódjaként szerepe netikusok sosem a fenotípus egységeivel mint olyanokkal foglalkoznak; kizárólag a különbség deklik õket. Ha a genetikus a Drosophila piros szemszínéért felelõs génrõl beszél, nem arra sztronra gondol, amelyik a piros festékanyag molekulájának szintéziséhez szükséges enzimet ja. Ebben a kifejezésben burkoltan az foglaltatik benne, hogy az ecetmuslica populác ióiban a szemszín tekintetében változatosság mutatkozik, és - minden egyéb körülmény azonos annak az ecetmuslicának, amelyik a fent nevezett génnel rendelkezik, nagyobb valószínûségg l piros a szeme, mint annak, amelyben nincs jelen ez a gén. Mindössze ennyi értendõ a "p iros szemszínért felelõs gén" kifejezésen. Bár morfológiai, nem pedig viselkedési példát ho a viselkedéssel pontosan ugyanez a helyzet. Az X viselkedésért "felelõs" gén azokért a mor ológiai és élettani állapotokért "felelõs", amelyek végül elvezetnek az adott viselkedés lé

Itt kell megemlítenem, hogy pusztán kényelmi okokból alkalmazunk egylokuszos modelleket az egyszerû populációgenetikai elemzés során éppúgy, mint az alkalmazkodást tárgyaló hipoté z a legkevésbé sem jelenti azt, hogy az egylokuszos modellek mellett és a többlokuszos m odellekkel szemben foglalunk állást. Általában a génközpontú modell mellett és a nem génköz a "faj érdekét" hangsúlyozó modellekkel szembehelyezkedve tesszük le voksunkat. Már afelõl elég nehéz az embereket meggyõzni, hogy egyáltalán genetikai fogalmakban gondolkodjanak, és ne - mondjuk - a faj érdekét nézzék. Semmi értelme sincs tehát a dolgokat tovább bonyolítan al, hogy rögvest többlokuszos, összetett modellekkel próbálkozunk. Amit Lloyd (235) OGAM-m odelleknek (one gene analysis model, azaz egygénanalízis-modell) nevez, az persze ne m a pontosság netovábbja. Természetes, hogy végül szembe kell néznünk az összetett, többlok iszonyokkal, de az OGAM rendkívüli elõnyökkel rendelkezik az alkalmazkodással kapcsolatos olyan meggondolásokkal szemben, amelyekben a géneket tökéletesen figyelmen kívül hagyják. E lyütt pedig pusztán erre igyekeztem rámutatni.

Elõfordul, hogy rettenetesen szeretnénk bebizonyítani: a valamely bennünket érdeklõ adaptív llegért "felelõs" gének valóban léteznek. Ezt a kihívást - amennyiben itt valódi kihívásról ni - a neodarwinista "modern szintézisre" és a populációgenetika egészére kell áthárítanunk enetikai szemléletû funkcionális hipotézis az érintett génekrõl semmi határozottat nem állí

A professzor nyugodt és türelmes magyarázata arról. hogy ". hogy az effajta diszlexia a mendeli szabályok szerint öröklõdik. illetve legsúlyosabb hatás abban áll. uk a cipõfûzõ megkötésének képessége mögött egy gént tételezünk fel. hogy mielõtt Hodgkin és Huxley leírták az idegi impulzusok kialakulásának törvény it. többiek azonban a genetika ismert törvényszerûségeire támaszkodva nyugodtan megmaradhatunk neodarwinistáknak. és az ológusok mindent meg is tesznek ennek kiderítésére. amely . hogy a viselkedést idegi impulzusok sza yozzák. hogy mennyire hétköznapi állítás. hogy az egyedfe lõdés borzasztóan bonyolult dolog. A genetikai determinizmus ily szemérmetlen megnyilatkozására azután elszabadul a pokol! A levegõ megsûrûsödött. teljes jog nevezhetjük az olvasásért "felelõs" génnek. hogy a fenotípusok miképpen jönnek létre. De térjünk vissza a speciális diszlexiáért felelõs génünkhöz. A vita során többek között azt igyekeztünk bebizonyítani. E gén létezésének bizonyításához mindössze arra találjunk egy olvasni nem tudásért felelõs gént. semmi jogcímünk nem volt annak feltételezésére. hogy lehetetlenné teszi az olvasást. de nem volna sok értelme. Egy olyan gén. s olyan fen sos hatásokat. amely egyfajta dis lexiával járó agyi elváltozást okoz. nem szabad tehát megijednünk att ogy a géneknek olykor rendkívül összetett fenotípusos hatásokat tulajdonítsunk. Nem áll rendelkezésünkre más olyan elméle y akár csak megközelítõen is koherensnek lenne nevezhetõ. Természetes. ha kiderülne. ám ez az összetettség önmagában nem lehet ok arra.. amely teljes vakságo szintén lehetetlenné teszi az olvasást. hogy meg szeretnénk tudni. pusztán olvasni nem tud. Ebben a tekintetben tehát a neodar ista elmélet nem kielégítõ. ho gy a genotípusokból miképpen jönnek létre a fenotípusok. Ezzel az erõvel Goodwin akár azt is kijelenthet te volna. hogy Mendel borsónövényeivel kapcsolatban a szárhosszúságért felelõs génrõ az érvelés logikája a két esetben ugyanaz. hogy õk nem neodarwinisták. Goodwin (123) egy Deborah Charlesworthszel és másokkal folytatott. hadd hozakodjak most elõ én is egy példával. mi. hogy valamilyen egys zerû. Egy ilyen típusú diszlexiában szenvedõ beteg minden sz normális és intelligens lehet. nyomtatásban is megjelent vitájában kijelenti.és mindössze erre a tényre van szükségü ogy a neodarwinizmust koherenssé tegyük. lévén legszembeötlõbb hatása a diszlexia.bár még vadabb og tûnni -ártatlan gondolatkísérlet csupán (90). mondjuk egy olyan gént. Aki pedig nem ért egyet mindezzel. hogy semmi rendkívülit nem ál a egy "X-ért felelõs" génrõl beszélünk . és ez a két esetben csak meghatározott környezetben jelentkezik.még akkor sem. hiszen ez a példa igazolni látszott a hallgatóság legsúly núit. amelyet a populáció legtöbb tagja kétszeres mennyiségben hordoz. az nem érth egyet azzal sem. John Maynard Smith professzorral nemrégiben részt vettünk egy egyetemi hallgatók körében egrendezett nyilvános vitán. Az olvasás rendkívül összetett képesség. amelyek csak igen bonyolult egyedfejlõdési viszonyok között mutatkoznak meg . ha a hordozó s rmális nevelésben és oktatásban részesül. egyetlen génben jelentkezõ különbözõségnek olyan összetett hatásai lehetnek. hogy a szóban forgó génnel azonos lokuszon elhelyezkedõ vad típusú génválto hát azt a gént. vagy hatása legalábbis másképp jelentkezett volna . lezhessünk fel egy olvasásért felelõs gént. A genetikai szóhasználat egys ból következik." Goodwinnak persze tökéletesen igaza van abban. és arról. az megmásíthatatlan tény . Az a tény. és hogy változatosságukban a gének val ntõs szerepet játszanak. amely kimondatlanul is szervesen beépült a mode rn szintézis elméletébe. szkepticizmustól átfût dolgot megmagyarázandó. mint hog . alig valamit. Egyetlen genetikus sem lenne különösebben meglepve.a barl anglakó genetikusok mondjuk az "állatok nyomainak olvasására való képtelenség" génjének ker volna el. A történelem elõtti idõkben egy ilyen gén semmily hatást nem fejthetett volna ki..a neo darwinizmus inkoherens. Egyes kutatók valóban ilyen elvárással lépnek föl a neodarwinista modern szintézis egészéve en. és nyugodtan te thetjük az embrionális fejlõdést fekete doboznak. miképpen jönnek létre a fenotípusok. A genetikusokat mindig a fenotípusos különbségek érdeklik. ugyanis a legnyilvánvalóbb. és kijelentik. ahol vitapartnerünk a "szociobiológia" két elszánt kritikusa v lt.. Ám hogy a fenotípusok valóban létrejönnek. a "cipõfûzõ megkötésének lelõs gént". a neodarwinizmus semmit nem ad a kezünkbe annak leírásához. A mi társadalmunkban azonban ezt a gént joggal nevezhetnénk a diszlexiáért "fel elõs" génnek. hogy ezt a gént is az o lvasni nem tudás génjének tekintsük. az illetõ gén persze csak abban az esetben fejthetné ki hatását.e egy olyan feltételezést mond ki nyíltan. Mindkét esetben a különbség a lényeges.. Maynard Smith felhozott egy hipotetikus példát. ha a szóban forgó X történetesen eg anult viselkedés.

a Van Scoy-féle méheknél pedig nem. és olyan sirályoknak is. hogy a fióka kikel. annak a különbségnek a hátterében. Csakúgy. Ám annak feltételezése. Tinbergenék e magatartásmintának a fennmaradásban játszott szerepével kapcsolatb hipotézist tettek vizsgálat tárgyává. valami egészen szim og is állhat. a tojáshéj eltávolításána elentõségét. ha sikerülne egy olyan egyszerû mendeli mutációt találnia. a dankasirályok tojáshéj-eltávolító visel mányozta még senki genetikai szempontból. Nincs közvetlen bizonyítékunk arra. hogy az üres tojáshéjban k szaporodhatnak el. alapvetõ fontosságú Tinbergen hipotéziséb s a maga génmentes megfogalmazásában nemigen vitatható. amelyek repertoárjából e magatartásminta hiányzik. a szülõ a kiürült tojást csõrébe veszi. majd kimutatták. és abból indulnak ki. amikor egy összetett viselkedést egyetlen gé bályoz: Rothenbuhler (305) higiénikus méheinek esetét. mert k szemlélteti.ahogy az összes többi hipot is. hogy valamikor létezniük kellett olyan sirályoknak. A genetikusok szükségképpen a jelen lév ikai változatosságból kovácsolnak tõkét. Ezt a példát azért hozom fel. hogy a szóban forgó "tojáshéj-eltávolítási" l lenne azoknak. Mégis . De hogy még megg b legyek. A hangyalesõk példáján egy általános igazságot igyekeztem bizonyítani. Itt azonban föl kell hívnom a figyelmet valamire. az illetõ jelleg kialakulása során hatott. Tinbergen és munkatársai (350) tanulmányozták a da sirály (Larus ridibundus) egyik jellegzetes magatartásmintájának.tud-e olvasni vagy sem. Könnyû belátni. vagy a héj éles pereme megsértheti a fiókákat. amely al apvetõen megváltoztatja. é közelébõl. amelyek mindegyike a többi lokusszal kölcsönh tásban járul hozzá valamiképpen az adott magatartásminta létrejöttéhez. az a tény viszont. alapjában véve azon a feltevésen nyugszik. Többek között fölvetették. egy másik példát is bemutatok. Ebbõl arra következtettek. amelyek öröklött hajlamaik miatt általában e tták az üres tojáshéjakat. mint a hangyalesõk lyukásó viselkedését. kevesebb f tudnak fölnevelni. amelyben beteg lár . hogy az adott viselkedésben mutatkozó eltérések ténylegesen öröklõdnek. A bizonyításhoz bárm lódi vagy képletes darwini alkalmazkodást is felhozhattam volna példaként. amelyeket Tinbergen végül elvetett -. ame tojáshéjak eltávolítását kódolták. Éppen ellenkezõleg. lényegében egyszerûen tó: bármennyire összetett is a világ egy adott állapota. s azok a felnõtt egyedek. A magatartás-genetikusnak ogabb pillanata lenne. a tojáshéj-eltávolítást és más összetett magatartásmintákat a n bizonnyal nagyon sok lokuszra építette föl. a következõ volt: az üres tojáshéjak árulkodó jelként a arjakat és a fiókákkal vagy a tojásokkal táplálkozó egyéb ragadozókat. amelyek ugyancsak örökletesen nem vagy kis valószínûséggel tették meg ugyanezt. hogy a viselkedésbeli eltérést mindössze két lokuszban mutatkozó különbség idézi lokusz azért felelõs. amelyek alléljai közül a magatartásminta evolúciója során a természetes szel ogatott. világ ezen állapota és egy másik lehetséges állapota között mutatkozik. Nézzük most meg a legismertebb példáját annak. Rothenbuhler modellje szerint úgy mag yarázható. hogy a valamely adaptív jelleg jelenleg tapasztalt változatosságát hor dozó lokuszok pontosan ugyanazok. hogy e vi n öröklõdik vagy legalábbis valamikor öröklõdött. Valaha létezniük kellett tehát olyan géneknek. amel végül is bizonyítékokat találtak. A Brown-törzs méheinél megfigyelhetõ higiénikus viselkedésben a teljes ne muszkuláris rendszer részt vesz. Ám az a hipotézis. hogy a méhek leemeljék a fedõt arról a lépsejtrõl. hogy a Brown-törzs méheinél jelentkezik ez a viselkedés. A fenti ér velés értelmében egy ilyen mutáns gént joggal nevezhetnénk a "tojáshéj-eltávolítás hiányáér efiníciónk értelmében e gén vad típusú allélját tekinthetnénk a tojáshéj-eltávolítás génjén tetés. amelyekben üres héjak nincsenek. A kutatók egy elmés ltek ki e feltevés bizonyítására. Tegyük fel. hogy a természetes szelekció ló genetikai változatosságra volt szüksége az evolúciós változás létrehozásához. hog lkedés összetett genetikai rendszere már kialakult. egyetlen fontos pontján bekövetkezõ mut is elegendõ lenne a teljes rendszer összeomlásához. hogy az üres tojáshéjakat tartalmazó fészkekbõl a varjak gyakrabb lnak tojásokat. avagy mennyire ügyes cipõfûzõje megkötésében. Mesterséges fészkeket raktak ki részben üres tojáshéjakka anélkül. Röviddel azután. hogy már egyetlen génben jelentkezõ különbség is milyen összetett viselkedési at eredményezhet. esetleg teljesen ki is iktatja ezt a magatartásmintát. Mindebbõl a legkevésbé sem következik. h gy a felnõtt sirályok esetében a természetes szelekció a tojáshéj-eltávolító viselkedést ré en. hogy elvégeztük a ma élõ dank rályok tojáshéj-eltávolító viselkedésének genetikai vizsgálatát. mint azokból. mint amelyekre a szelekció valaha. Semmi okuk n azt feltételezni.

Napjainkban igen heves vita dúl akörül. (2) Ebbõl következik. a köve evonhatatlanok.a másik lokusz pedig azért. õseink egyre kosabbak lettek. hogy e szelekciós folyamatok . hogy a genetikusok kén telenek elõnyben részesíteni a kényelmesen hozzáférhetõ lokuszokat az evolúciós szempontból okuszok rovására. a rádió begerjed. hogy a fedõ leemelése után eltávolítsák a beteg lárvát a sejtb elmében elképzelhetõ. vagyis a két szóban forgó génváltozatnak kedvezett alléljaikkal szemb re itt ki akarok lyukadni. (1) Valamikori elõdeink kevésbé voltak okosak. hog r szellemi képességeiben van-e számottevõ genetikai változatosság. az az. amelyekre hatva a szelekció a múltban létrehozta a vizsgált adaptív jellegeket. csak é pen náluk ritkábban jelentkezik. amely hozzánk vezetett. Ez a meggondolás bizonyos fokig egy manapság divatos vita eldöntéséhez is hozzásegíthet. amely már higiénikus volt. mind a Van Scoy-méhekben jelen vannak. Nem mondhatjuk. hogy bármit is értsünk rajta. hogy abban a származási sorban. akik g netikai okok folytán okosabbak. az emberi populáción belül jelentõs mé ai változatosság húzódott az értelmi képességek mögött. és egydimenziós. mint edési paraméterére. hogy mit ke ll egyáltalán "okosságon" értenünk. Ha visszamehetnénk a régi idõkbe. Egyesek genetikai okokból okosabbak ortársaiknál. ke egvilágításba helyezve annak központi kérdését. amelyet alighanem a természetes szele t elõre. elvessük. alighanem rábukkannánk a mai méneknek n õsére. amely maguknak a szóban forgó magatartásmintáknak az evolúciós kialakulását v e. amely a semmibõl létrehozta a fedõleemelési és a lárvaeltáv elkedést.ha egy rád tól távol esõ ellenállásai közül bármelyiket eltávolítjuk. mégis. Ennélfogva jogos ugyan a B rown-méhek fedõleemelési és lárvaeltávolítási génjeirõl beszélni.. Bár ez utóbbi mondat némi ideológiai megbotránkozást kelthet. õsei közül viszont még egy sem volt az. E z allélok lehetnek például roncsoló hatásúak: elvágnak bizonyos kulcsfontosságú idegi össze Eszembe jutnak Gregory (144) szemléletes szavai arról. a fenotípus evolúciós megváltozásának hátterébe részben . Ezek az állítások érvényesek az agy méretére éppúgy. Az .bár valóban végbemehett ek . végeredményben sem az öt állí kai összefüggésük nem vitatható. amire egyáltalán gondolni merünk. mint a Brown-méheknél. de arra nem indíthat. (4) Akár a szelekció vitte elõre. mint mi vagyunk. hogy e szerkeze t mûködésbe lépjen. Úgy vélem azonban. legalábbis a múltban. hogy a Van Scoy-méheknek olyan génjeik is vannak. hogy mind a Brownk. Rothenbuhler esetenként a Van Scoy-méheknél is megfigyelte a higiénikus viselkedést. Valószínû tehát. még akkor sem veszítenek érvényü eri intelligenciát leegyszerûsítjük.evolúciós szempontból valószínûleg nem különösebben érdekesek. Léteznie kellet gy olyan evolúciós folyamatnak. (3) Ez az értelmi fejlõdés evolúció útján jött létre. és mindkét törzs egyedeinek idegrendsz rében adva van a fedõleemelési és lárvaeltávolítási viselkedés szerkezeti háttere. Ebbõl azonban ogy a gerjedés közvetlenül ezekkel az ellenállásokkal függ össze: a két dolog között az oks at pusztán közvetett. a neurofiziológusok analóg esetekben 'gátló régiókat' feltéte A fenti gondolatsor óvatosságra int ugyan. skaláris mennyiségként fogjuk fel. Sõt. ez az evolúciós folyamat pedig számos olyan gén szelekcióját foglalta magában.genetikai okok álltak: bizonyos allélok helyébe más allélok léptek. Könnyen elõfordulhat ug jelenlegi fedõleemelési és lárvaeltávolítási génnek semmi köze sincs ahhoz a valaha volt s folyamathoz. Mit sem számít. és ezáltal a k egymásutánjában az értelmi képességek egyre fejlõdtek. Ám az összetett és számunkra érdekes jellegek evolúciója sem történt másk bizonyos génváltozatok helyébe alléljaik léptek. mások pedig genetikai okok folytán viszonylag buták lehettek. hogy a mai genetikusokn már nincs módjuk ugyanazoknak a lokuszoknak a tanulmányozására. amelyek hatása éppen e viselkedések meggátlása. hogy valaha hatott a természetes szelekció a fedõleemelõ és a lárvael tartás kialakulására. akár nem. (5) Definíciónk szerint tehát. mind a Van Scoy-méheknek higiénikus õseik voltak. A különb . amelyek meggátolják. hogy a természetes szel ekció genetikai elméletét úgy. Vannak-e olyanok. de csak azért nevezhetjük t történetesen olyan alléljaik is vannak. mint mások? Persze az is joggal vitatható.. ahogy van. am ma mind a Brown-. hogy mennyire kockázatos a különböz gyterületek kiirtásával kapcsolatos kísérletekbõl következtetéseket levonni: ". hogy az ellenállások feladata normális esetben a ger jedés megakadályozása. Persze elég baj.

Per sze az is elõfordulhat. ezen a szemináriumon én képviseltem a legkevésbé "g kai determinista" elveket a viselkedéssel kapcsolatosan. hogy az adott magatartásminta hátterében álló gének nagyobb való maradnak fenn. Mint mondta. hogy bennük a szükséges genetikai átrendezõdés létrejöhessen.élte hhoz. vagy a természetes szel llett elõsegítenie olyan gének általános elterjedését. gondolatkísérletem annyit mindenesetre bi zonyít. hogy a szelekció már teljesen kimerítette e valaha volt genetikai változatosságot. igyekeztem antropológus kollégám figyelmét felhívni föltevése hiányosságaira. Az elõadó. Nemrégiben alkalmam nyílt me gatni egy antropológus kollégám elõadását. hogy a géneket elõ usztán azzal. ha a an több a hím. Paradox módon. mint alléljaik. et. amelyek az illetõ jelleget valaha létrehozták.hogy az intelligencia nem jellemezhetõ egyetlen számértékkel.nemegyszer kif ejezett elõnyökkel is jár. van-e bármilyen ok föltételezésére. Manapság ez a divatosabb szóhasználat. A darwini alkalmazkodás mögött géneket feltételezni mindig egengedhetõ. hogy azok az egyedek. antropológusom . hogy milyen körülmények szükségesek a többférjûség kialakulásához. többférjûségben élõ törzseknek kellett hosszú évszá ges genetikai elszigeteltségben. ha a nem zedékek egymásutánjában bizonyos allélok helyébe más allélok lépnek. valamilyen szempontból "rátermettebbek". mert akkor fölmé hette volna. de csak ak evolucionisták vagyunk. az elõbbivel egyenértékû tárgyalá kor egyenesen kijelentjük. ide értve az "önzõ egye "szociobiológia központi elve" paradigmákat is. többférjûségben élõ törzseknél éppen ez a helyze onogámiában vagy többnejûségben élõ törzseknél másfajta viszonyok uralkodnak. "mindent genetizál". Föltettem azt a kérdés n forgó. mint tény igen fontos. A fent említett antropológus azt ta bebizonyítani. amelyeknél az adott magatartásmint a gyakoribb. kimondja. mint azok. És pontosan ez az. a párok tagjai pedig egymás közeli rokonai. hogy a funkcionális e ológia nyelve.ha kimondatlanul is . A másik. Errõl azonban nem mindig beszélünk világos Egy magatartásminta természetes szelekciójával kapcsolatban mindig kétféle megközelítési m thatunk. aki a géneket "elõrángatta". Ám azzal. hogy az ember házassági rendszerei genetikai szabályozás alatt állnak. a többférjûséget (poliandria) a rokonszelekciós elmélet alapján igyekezett magyaráz rokonszelekció elméletére támaszkodva ki lehet dolgozni olyan modelleket. Nem beszélhetünk a konszelekcióról vagy a darwini szelekció bármely más formájáról anélkül. milyen óriási problémák merülnek fel rokonszelekciós hipotézisének múltbeli vo ival kapcsolatban. hogy a rokonszelekcióról mint a törzsi házassági rendszerek között mutatkozó gyik lehetséges magyarázatáról elmélkedett. hogy az ember értelmi képességeivel kapcsolatos. hogy õseink . ok nélkül. hogy nem merítette ki. hogy a rokonszelekció elmélete alapjában véve genetikai elméle ogy a helyi viszonyokhoz való rokonszelekciós alkalmazkodás csak úgy mehet végbe. amit e helyütt is hangsúlyozni akarok. Az egyik mely a tasmániai tyúkkal kapcsolatos (265). nagyon is elképzelhetõ genetikai v ozatosság gondolatát nem túl ésszerû dogmatikus és hisztérikus ellenkezéssel fogadni. hanem társ ról beszél. hogy éppen õ volt az. és . Az effajta bírálatok tökéletes értetlenséget a darwini szelekció lényegét illetõen. a szemináriumon részt vevõ több antropológus kollégájától támogatva kijelentette egvitatásához semmi szükség a gének elõrángatására. Vagy a szóban forgó. hogy ragaszkodtam . hogy az általa vizsgált. Gyakran találkozom azzal az ellenvetéssel. Bár tudása lebilincselõ volt.ami a jelen könyvnek is egyik legfontosabb mondandója . hogy a többférjûség valószínûbb. Ami p személyes véleményemet illeti. Hadd szemléltessem ezt az értetlenséget egy újabb történettel. anélkül hogy magát a szót olna a száján.valaha kevésbé voltak okosak. õ nem génekrõl. hogy a gyakorlatban az int elligencia nehezen mérhetõ. de a mi szempontunkból nem lényeges. Nem egy kollégája pedig kifejezetten feszengett a "gén" szó hallatán. többférjûségben élõ törzsek vajon elég sokáig -elegendõ számú nemzedéken át . ha van is ilyen jellegû genetikai változatosság a mai emberi populációban. Egyfelõl mondhatjuk. amelyeknél ez a visel kedés ritkábban jelentkezik. sajátos körülmények között élniük. sõt.elõránga géneket fejtegetéseiben. Ugyanígy nem lényeges az sem. Az elõzõ bekezdés végkövetkeztetése kikerülhetetlen. Próbáltam i az elõadót. amelyek valamiféle összetett "feltét tégiát" programoznak be. és egyetértünk azzal az állítással. hogy ezt nem kimondva tette. aki a bizonyos embercsoportoknál elõforduló külö dszert. Ám még ebbõl sem következik. amelyek alapján megjósolható. hogy a mai emberi populációban még mindig volna genetikai változatosság az értelmi képességek mögött. Tulajdonképpen kár. mint mi vagyunk. ostoba és gonosz dolog volna ebbõl bármiféle politikai tõkét kovácsolni. Egy darwini értelemben vett adaptív jelleg létébõl tehát egyben azon gének létére is követk .bármilyen szempo is . Rámutattam.

mint ahogy lehetnek rasztafarián usok.a természetes szelekció egyik éssze gyalásmódját . Aki világosan átlátja az adaptív jellegek létrejöttének részlet y kimondatlanul. akinek a gén a rögeszméje. nem pedig ideológiai vitákhoz szokott elme számára (277). de azokat a magata rtásmintákat szeretném tanulmányozni. esetleg azt a tökéletesen téves benyomást kelth etjük. amelyek annak tekinthetõk. hogy elméletét kényelmesen e? Sokkal elfogadhatóbban hangzik. A szociobiológusok személyes megg rint persze vagy genetikai deterministák. egy vágányon haladó folyamatként fogja fel. de szinte biztosan a génekkel hozza összefüggésbe azokat. shakerek vagy marxisták. mint azok. amely igencsak riasz tudományos. amelyeknél nem. Ezzel nem azt akarom mondani. hogy minden állat gerinces. valószínûleg mindenki elfogadja mint megengedhetõ spekuláció en azonban a kétféle megfogalmazás tökéletesen egyenértékû. vagy nem.a rokonszelekciós elmélet genetikai természetének kimondásához. hogy minden magat artásminta szükségképpen rendelkezik darwini értelemben vett funkcióval. e magatartásmintákra nem vonatkoztathatók a jelen fejezetben elõs lt érvek. jól bevált gyakorlatát követjük.az egyedfejlõdés egyik szélsõséges értelmezésével. Az a k ijelentés. Pesze ha ebben a szellemben cselekszünk. mert mondju a gerinceseket. és így nincs különösebb értelme annak. nem pedig a gerincteleneket tesszük vizsgálat tárgyává. hogy a biológus kíváncsi lehet a magatartásmint darwini értelemben vett "funkciójára". Ugyan miféle bizonyítékunk van az ilye létére? Hogy merészel valaki géneket elõrángatni pusztán azért. hog y a darwini funkcionális megközelítés genetikai hátterét ne csupán implicit alakban tárgyal hanem igenis tegyük explicitté. rátermettebbek. Mint azt e könyvben ki fogom mutatni. hogy "az X viselkedés génjei elõnybe kerülnek az X viselkedés hiányának génjeive en". hogy mekkora a magatartásminták ama hányada. némileg naiv és tudománytalan mellékízt kapott. ez a könyv jórészt a funkciók darwini szellemben fogant magyarázatának logiká oglalkozik. A második semmi olyat nem fejez it az elsõ ne fejezne ki még világosabban. Keserû tapasztalataim mutatják. ha azt mondjuk: "Azok az egyedek. nagyon sok érv szól amellett. a "genetikai determinizmus" vá a saját fejére. E vádak szerint az il . és nemegyszer olyan túlfûtött hangnemben. Tökéletesen megengedhetõ azonban azt mondani: "Engem az alkalmazkodás érdekel. még nem feltétlenü szük azt. Az már egészen más kérdés. hogy a funkcionális magyarázatokban érdekelt b iológust gyakran érik vádak. hogy s ekciós szempontból egy nagy hányaduk közömbös vagy éppen hátrányos azon egyedek szempontjáb ben megnyilvánul. Ám aki észreveszi a két megfogalmazás egyenérték lazás nélkül mer beszélni valamely adaptív jelleg génjeirõl. 3 A tökéletesedés korlátai Igy vagy úgy. Ha érdeklõdési területünk az adaptív viselkedés. Lehetséges. Ha így áll a dolog. csak a populációgene több mint fél évszázados. hogy ne képzelnénk mögé genetikai h "X genetikai háttere" helyett kényelmi okokból "X génjét" emlegetjük. amelyeknél az X viselkedés megnyilvánul. A biológusok között is gyakorta felbukkan az effajta elõítélet a gének nyílt említésével ka amennyiben valamilyen egyedszintû mellébeszéléssel is meg lehet oldani a dolgot. Ne gondolom. erre a kérdésre a következõ fejezetben keresek választ. hogy mindenfajta viselkedés szükségképpen adaptív is egyben. Nagyon remélem. hogy sikerült bebizonyítanom: ez az igaztalan vád egy egysz rû félreértésbõl táplálkozik. Módunk nyílhat ezáltal bizonyos gyakori tévedések elkerülés . még ha hipoteti kus génekkel is. hogy az öröklõdést túlhangsúlyozó módon közel folyamatához. nem k vizsgálatunk tárgyának darwini evolúciójáról anélkül.egyesek összekeverik a "genetikai determinizmussal" . amelyet adaptívnak etünk. hogy a génektõl és a mai zsurnalisztikai köztudatban hozzájuk kapcsolódó mitikus kép rabul ejtett megszállottak vagyunk. vagy legalábbis semm inek sem szabad távolabb állnia tõlünk. De ennek semmi köze sincs ahhoz a tényhez. A "génszelekcionizmust" . hogy a természetes szelekció termé tsük. mint annak a determinizmusnak. A történet jól szemléltet fõ mondanivalóját: ha szembe merünk nézni a darwini szelekció alapvetõen genetikai termész könnyen az az igaztalan vád érhet bennünket." Még ha egy ilyenfajt a állítás nincs is bizonyítva. E fejezet jobbára azon a feltevésen alapul." Hiszen azért. amely az egyedfej lõdést merev. hogy a termész etes szelekcióról szólva a "viselkedés génjeirõl" beszélnek. alighanem a "tipikus genet kai determinista" színében tûntem föl. Semmi sem áll azonban távolabb.

vagyis "adaptacionista" nézeteket vall (136. Goulddal egyetemben.a szó f i. elfogulatlanul kell hozzákezdenünk. mondja Darwin.). hogy .de Wennerrel sem fordult volna elõ. aki szerinte túl könnyen . ami még az adaptacionizmus mai legszélsõségesebb bírálói számára is me lentésnek tûnhet. aki mindmáig hû maradt Az állatok tökél címû szellemes és elegáns munkájában foglalt nézeteihez. amelynek értelmében egy állat ennyire idõrabló. Gould (126) v elméletének briliáns bizonyítását.és mindezt a semmiért. primitív jellege minden bizonnyal valamilyen kev specializált életmódhoz való sikeres alkalmazkodás. sõt szinte mint hitvallás vitathatatlanul sok nagyszerû felfedezést inspirált. Wenner (368) nagy szolgálatot tett azzal. ellenõrzõ kísérletei révén kimutatta. mely szerint "nyilvánvaló. fiziológiájának és viselkedésének minden vetülete a felmerülõ problémák adaptí .Lindauerhez (232) hasonlóan rögtön azt az alapvetõ kérdést fel. Caint (47) idézem meg.). Egy adaptacionistának sosem telt volna örö i elképzelésben. Cain ugyanerre a következtetésre jut az úgynevezett triviális jellegekkel kapcsolat ban is. hogy Wenner joggal bírálta von Frisch eredeti kísérle ti felállásának hiányosságait . amely a ligeti csiga (Cepaea nemoralis) házán ttságában mutatkozó polimorfizmust fenntartó szelekciós nyomással foglalkozik. nem pusztán a tökéletlenség megnyilvánu o. aki az oroszl síkjairól vagy a fiatal feketerigó pöttyeirõl feltételezhetné. Ám egy "triviális" jelleg talán legfigy mreméltóbb funkcionális magyarázatát Mantonnak a Polyxenus ikerszelvényessel kapcsolatos mu kájában találhatjuk. von Hess tekintélyével és maradiságával a szállva. 228. o.tartalmazz a a táplálék irányára és távolságára vonatkozó összes információt. Az idõ a jelek szerint az adaptacionistákat igazolja. Manton kimutatta. az õ kérdésétõl indíttatva adta közre J. végletes definíciója értelmében . Ha két csoport közül "az egyik valamilyen t ekintetben primitívebb szabású a másiknál.munkáját.en biológus úgy hiszi. hogy bármi hasznára volna az . L. Von Frisch sze nem bizonyítják az adaptacionisták igazának általános érvényét. Lewontin (230) definíciója szerint az adaptacionizmus "az evolúció olya nfajta megközelítése. "alapszabásbeli" jellegek. és bírálja Darwint. hogy ekkorát tévedjen. E fejezet elsõ kéziratában még papírra vetettem kételyeimet a tekintetben. hogy a halak és a méhek képesek a színlátá egyébként többek között azért kezdett. egy vagy két sávot visel-e a házán" (48.elismerve. például a né k ötsugarú végtagja vagy a kétéltûek fejlõdésének vízben zajló szakasza azért maradtak fenn onális jelentõséggel bírnak. hogy a csiga számára teljesen mi degy. nem pedig azért .". Ha Wenner adaptacionistább lett volna. az pedig csak rám vet ros . Az adaptacionizmus igehirdetõjeként tehát A. 229). hogy megkérdõjelezte von Frischnek a méhek táncn yelvével kapcsolatos hipotézisét. Von Frisch (113). Mindössze abban nem hitt l is használja a táncból származó információkat. hogy táncuk . de fõként ennyire összetet ztikailag valószínûtlen tevékenységbe kezd . A m onban rábukkantam az alábbi sorokra. bár az elsõ pillantásra meglepõn Richard Owen hatására . amiben véleményem szerint a biológiai evolúció minden híve egyetért.amint azt von Frisch állította .). o. mert nem volt hajlandó elhinni. hogy a Polyxenus egy korábban "díszítésként" leírt j (és mi lehetne egy díszítésnél haszontalanabb?) a szó szoros értelmében az állat életének t . a hogy gyakorlatilag nincs tökéletesebb dolog. Gould talán sose te volna el vizsgálatait . hogy egyáltalán mi okuk van a méheknek a táncra. Mint taxonómus. Wenner sosem tagadta.. Shepparddal és követõikkel közös . hogy az õsi. hogy a virágok szín n célszerûséget nélkülöz. J. amelyek paradox módon éppen magától Lewontintól (223) aznak: "Az egyetlen.elfogadja a funkciónélküliség eszméjét: "Nincs senki. Minden egyes kérdés viz k érdeme szerint. ha asztanám az adaptacionizmus szószólójának. hogy Gould elvégezte perdöntõ kísérleteit. Cain (46) hevesen támadja a taxonómiai jegyekként természetüknél fogva nem bízható "funkcionális" jellegek és az e tekintetben megbízható "õsi" jegyek hagyományos dic Cain súlyos érveket hoz fel amellett. részben az a gabiztos kijelentés provokálta. az elmúlt néhány évben. amelyektõl lehetetlen szabadulni. hogy minden állat tökéletes . Ma már örülök. mint ahogy azt sem. mint egy saját környezetében mûködõ élõ szerve elek szerint Lewontin azóta megjárta a maga damaszkuszi útját. hogy a s ológiájának. hogy bizonyos esetek kapcsán újra meg újra kiállják a gúnyolódások próbáját.bárki is valódi adaptacionistának lenne nevezhetõ. Az elmélet azonban mind egyver. hogy a méhek táncolnak. Az adaptacionizmus mint munkahipotézis. így nem lenne szép tõlem.. mert olyan fejlõdést maradványok.mint azt sokan vélik -. Akár melyik adaptacionista . abban az értelembe n legalábbis. az ionizmus legelkötelezettebb és legelszántabb kritikusaként lépett fel.és. legfeljebb az emberi szem gyönyörködtetését szolgálja. amely minden különösebb bizonyítékot nélkülözve azt állítja.

Attól. alább). hanem ann gyorsabb ütemben növekszik.az élettan terü is számos vizsgálatra érdemes hipotézisnek adott tápot. Maynard Smith (255) e szellemben írta a következõket: "Jómagam az 'evolúció mérté adaptív változás mértékét tekintem. Az adaptacionizmus vitás kérdése azo zen más. hangsúlyozva. ha adva van egy elegendõen erõs fenotípusos hatás. Úgy tûnik. amelyek következtében az alkalmazkodás tanulmányozásába csak kellõ kör szabad belekezdenünk. Az ilyen esetekben persze beszélhetünk neutralitásról.. Haldane példának o bebizonyította. így a nagyobb testû szarvashímeknek testükhöz képest aránytal . Mi. Ha léteznek is biokémiai szempontból neutrálisnak mondható tációk.jómagam nem találok különösebben me Nézzük elsõként a biokémiai genetika mûvelõi körében manapság oly vitatott "neutrális mutác újra meg újra felbukkannak az adaptacionizmust érõ kritikákban. amelyeket . Igyekeztem rávilágítani. illetve s esetekben pusztán annak tulajdonítottam. ahogy a neutralitás fogalmát a biokémiai genetika mûvelõi haszn k során. például Fisher (109) és Ha 149) számításai megmutatták. hogy egy eredetileg ritka mutáció néhány ezer nemzedék . rögtön tudja. ez csak annyit jelent.).mi os okok elõsorolása. hog említett vita során Wrightot félreértették (1.. Barlow (14) felismerte annak rend kívüli funkcionális jelentõségét. Ebben az értelemben pedig egy neutrális allél helyette evolúciós mozzanat. ezekrõl csak élettani kísérletek útján szerezhetünk ismere . hogy nem lehet szó neutrális iókról abban az értelemben. Az adaptacionista felfogás nem tud mit mondani az élett ani folyamatok mechanizmusairól. fiziológiával és viselkedéssel foglalkozók egyáltalán nem is tekin nak õket. mert "mások már korábban is kifejtetté ugyanezt az elképzelést. ha elég leleményesnek bizonyultam volna hasonló k ek kifundálására. A látszólag nem adaptív taxonómiai különbségeket pedig a pleiotrópiának. tehát igen zelekciós nyomás is elegendõ ahhoz. E ezet elsõdleges célja azonban a tökéletesedés korlátainak számbavétele és osztályozása . hogy az érzékelés rendszerei csökkentik a beérkezõ jelek felismerése Barlow-t számos érzékelés-élettani tény megértéséhez és egységes megközelítésé ow funkcionális megközelítéséhez hasonló módon írható le a mozgatórendszer. hogy a véletlenszerû sodródás önmagában elkerülhetetlenül leromlásho oz vezet.amennyiben nem vak meggyõzõdést jelent . csak éppen a szó egy korábbi vitában nálatos értelmében (110. hogy e hatás a ter mészetes szelekció terméke? A biokémikusok "neutrális mutációi" több mint neutrálisak. et is fel tudunk tenni vele kapcsolatban. Ám a matematikai elemzések. hogy nem ismerjük fel az adott jelleg adaptív jelentõségét. hogy Wennernek nem lehet igaza! Az adaptacionista gondolkodásmód . Wright (392) némi zavarral konstatá hogy a nem adaptív jellegek genetikai sodródás útján történõ evolúciója a "Sewall Wright-ef evet viseli. mint hibái. vagyis egyáltalán nem rendelkeznek f sos hatásokkal . erûen tudtam (81). még lehet neutrális jellegû. hogy egy genetikai különbség fenotípusos szinten is m lvánul. A neutra lizmussal kapcsolatos biokémiai viták azt az érdekes és lényeges kérdést járják körül.legalábbis az egész szervezetre vonatkoztatott értelemben nem. hogy az adaptacionizmusnak éppúgy lehetnek érdemei. Mint írja. Mielõtt a tökéletesedés hat korlátját sorban megnevezném. ahhoz túlságosan adaptacionista lettem volna." Ha a szervezet egészével foglalkozó biológus bizonyos fenotípusok kö netikailag meghatározott eltéréseket tapasztal.. hogy az e mutációk által a polipeptidlánc szerkezetében okoz változások nincsenek hatással az adott fehérje enzimatikus aktivitására. szkopikus morfológiával.véglegesen rögzüljön. sõt a szervezõd rendszerei általában (84. mert ezt a nézetet én kezdettõl (1929-tõl) fogva eneztem. 391). Lewont (230) írja: "A szarvasok hímjeinél az agancs mérete nem a testmérettel arányosan. nemcsak azért volt zavarban. Mértéktartó adaptacionista okfejtéssel azonban eldönthetõ. sõként megvizsgálandó a számos lehetséges élettani hipotézis közül.. mint a szelekció egymagában (39-40. hogy egy tipikus populációt föltételezve. A tökéletesedés egy másik feltételezett korlátja az allometriával (191) kapcsolatos. három mási ell röviden szólnom. már 1 : 1000 körüli. van-e okunk föltételezni. hogy a sodródás és a szelekció finom elegye mikép dményezhet magasabb fokú alkalmazkodást. 148). o. jóllehet szerintem a két d gnak semmi köze sincs egymáshoz. hogy en génhelyettesítõdésnek vannak-e fenotípusos hatásai. amelyet már észleltünk. Vajon.a geológiai idõskálát tekintve tehát igen gyorsan . hanem azért is.ellentétben másokkal ." Wright valóban kimutatta. hogy törõdjek az egésszel. hogy az ember szubjektív ítélete igencsak megbízhatatlannak bi lhat egyes "nyilvánvalóan triviális" biológiai jellegekkel kapcsolatban. A neutrális mutác nem változtatják meg az embrionális fejlõdés menetét. hogy melyik a legígéretesebb.ogy még abban a valószínûtlen esetben is.

hogy éppen melyik oldaláról nézzük. az alighanem a következõ. arra a jelenségr .amely már a Wrighttól vett idézetben is felbukkant . hogy a fejlõdés eme allometrikus rendszere olyan szelekci nyomások hatására alakult ki. Ám ewontin valójában mondani szándékozott. Ezek meghatározása . ennélfo fogak létének a fõemlõsök esetében nem kell semmiféle adaptiv szerepet tulajdonítanunk. hogy saját. nem pedig a jellegre közvetlenül ható szelekció eredménye arok Malpighi-csöveinek sárga színére önmagában nem hathat természetes szelekció. Lehet. hogy az emberi tudat megismeré agymértékben elõrelendítené. Az allometrikus konstans az embrionális fejlõdés egyik paraméter t minden ilyen paraméterben. Fisher (109) okoskodása szerin gencsak valószínûtlen. mivel ezt t soha nem látja másik állat. a pleiotrópiát mindkét tábor felhasználhatja fegyverként. a két hatás ugyanazon dolog két különbözõ oldala. még sokkalta valószínûtlenebb tehát. El lhetõ. de ezt a sz t fontosságban valószínûleg messze felülmúlják azok az egyéb szelekciós nyomások.következésképpen meg is változhat az evolúció során (63). én azon ban hadd fogalmazzak másképpen. hogy egy gén fenotipusos hatásai között akár csak egyetlen neutrális elõforduljon. amely viszont már adaptív jelentõségû lehet. mielõtt saját listámra sort kerítenék. és a nagyagy fejlõdésére gyakorolt allometrikus hatása révén olyan populác tott létre. A pleiotrópia . Bizonyos esetekben egy gén kettõs hatása elvile szétválaszthatatlan. A szarvasoknál egy olyan egyedfejlõdési mechanizmus alakult ki. elemi szintû g yermekkori taníthatóság volt. amelyekkel szeretnék leszámolni. hogy minden fõemlõsnek van foga. amelyekben esetenként akár egy Leonardo értelmi szintjén álló egyed is felbukka tott. amellyel jómagam éltem a neutralitás biokémiai genetikai értelmezéséve ban. hogy ez az allometrikus rendszer jól összefért a megelõzõ egyedfejlõdési folyamatokk ennek módját nem érthetjük meg mindaddig. 16." Lewontinnak ebben igaza van. Nagyon valószínû.mint késõbb látni fogjuk . ebben az esetben tehát pontosan ugyanarról a k ségtételrõl van szó. Egy génváltozat (alléljaival szembeni) fenotipusos hatása nem pusztán az illetõ génre . egy szónoki kérdé almazott alapelv iránt: "Vajon nem ésszerû-e a föltételezés. Lewontin (230) viszont kifejtette. hogy az allometrikus konstans öröktõl fogva adott. amíg jobban meg nem ismerjük az embriológiai fol atok biokémiai és sejtbiológiai részleteit. o. hogy ebben a folyamatban a szelekció elsõdleges célpontja a korai." Williams azonban az allometria jelenségében nem az adaptív magyarázatok elleni fe gyvert látta. érvényes a pleiotrópiára is. amelyben az agancsok növ ekedése a testmérethez viszonyítva allometrikus.ha ugyan lehet itt vitáról beszélni -. hogy a nagy testû szarvasok különlegesen gyméretû agancsából fakadó etológiai következmények szelekciós hatással bírnak. Az embernek az az érzése támad. amikor egy mutáció két fenotipusos hatása tökéletese hetõ. Némi zavart kelth ogy abban a vitában. ebben a konstansban is mutatkozhat genetikai változatos ság . amelyeknek semmi közük sincs az agancs társas funkcióihoz.a harmadik a tökéletesedés föltételezett kor . Fisher egy genetikai mutációra. A csövek színe valószínûleg a vörös szempigment metabolizmusá otrop következmény. Lewontin pedig egy fenotipusos j ellegre gyakorolt szelektív hatásról beszél. amelyek a embriológiai részletekkel kapcsolatosak. a nagyagyi hipertrófiával kapcsol s elmélete iránt joggal volt kevésbé lojális. A nagy testû szarvasok különösen nagy agancsának tehát szükségtelen bármifé azkodással kapcsolatos szerepet tulajdonítanunk. hogy egy gén összes pleiotrop hatása ne egyen. mi célt szolgál a tudat maga?" Amit az allometriával kapcsolatban elmondtam.gy az agancsuk. Lewontin felfogása tulajdon alóg a következõ gondolatmenettel: közismert tény. E munkájába tette. állandó érték. ha tudnánk. Amit Lewontin mond a pleiotrópiáról. Ám ami az egyik idõskálán áll dõskálán változó is lehet. Amit a biokémikus molekulaként tart számon. azt az etológus akár vörös színanyagnak is tekintheti. A pleiotró van azonban egy érdekesebb formája is. ahogy a Mount Evere s kétféle neve használatos aszerint. Az õ megfogalmazása ugyanis azt a benyomást keltheti.problematikus. amellyel e helyütt foglalkozom . "A szelekció a verbális képességek lehetõ legkorábban való me rányában hatott. hogy "a jellegekben mutatkozó változások közül n agyon sok a pleiotrop génmûködés. Williams (379. hol az evolúció "fenotipusos egységeinek" nevez. amikor egyetlen gén egynél több fenotipusos hatással rendelkezik. összefüggésbe hozható egy másik dologgal. mint a mûve befejezéseként. és egy bizonyos allometrikus konstanssa l jellemezhetõ. am az ember megnövekedett agyméretéhez vezetõ szelekciós nyomásokkal foglalkozik." E kétféle megközelítés kö nincs valódi ellentét. amit õ hol a t "varratvonalainak".) egy olyan elméleti fejtegetéshez hívta segítségül az allometriát.

Lehet. E hatás jellemzésére Maynard Smith (255) egy egzakt mennyisé s definiál "eltolódási teher" néven. Oster és Wilson (281). 378) az öregedésrõl. megváltozott viszonyokhoz idomulj anak. Nem szán onkrét esetekkel foglalkozni. . Kétségtelen persze hetséges magyarázatok is vannak. kivéve. noha kettõt is rakhatnának. valamint Hamiltoné (157) az Y-kromoszóma t jellegét illetõen.bár rendszerint egyetlen tojást tojnak -. én azonban az ilyen vádakat destruktívaknak. aki kimutatt gy a szulák . avagy a hátrányos hatást gyengítik. hogy a természetes szelekció elméle en föltételezésekre jogosít fel. Egy hipotézis ilyenfajta. vagyis hozzálássak a tökéletesedés korlátairól összeállított listám tételes ismertetéséh kban hasonlít Lewontin és Cain. A darwinizmus kisszámú valódi ellenzõjének kivételév gha olvassák el ezt a könyvet . hogy gyakran találkozunk nakronisztikus alkalmazkodási formákkal. amelyek elkülönítik egymástól a két hatást. hogy a gén és annak (megváltoztathat iológiai környezete közötti kölcsönhatásnak tekintené. vag yis olyan gének irányítása alatt fejlõdtek ki. "a természetes szelekció már megint eltolta a dolgot" magyarázatot mint végsõ menedéket . Mindezek között tulajdonképpen sokkal nagyobb az átfed int az a mostanában megjelent bírálatok polemizáló hangneme alapján várható volna. hogy a szulák miért raknak e tlen tojást. az elõnyö rõsítik. Az én listámon a tökéletesedés elsõ korlátja teljesen kéze lmazkodással foglalkozó szerzõk legtöbbje említést tesz róla. hogy a hatás milyen embriológiai környezetben jelent ik. mifél származhatnak bizonyos állatoknak bizonyos furcsa megnyilvánulásaikból. Ezzel elérkeztem odáig. a másik hátrányos. Úgy érvelt .egyébként teljesen elfogadható módon -. Medawaré és Williamsé (267. amelyek ma körülvesznek bennünket. amelyek némi szerencsével szintén ellenõrizhetõk kísérlete tesen igaza van Maynard Smithnek abban. hogyan is kezeljük az élet szervezettségét és komplexit egyetlen mûködõképes elméletet. mivel az egyéb lehetõségek . ha példákra lesz szükségem. Mindannyian meg akarjuk tudni. s darwinisták lévé .ha másért nem. amikor segítségül hívta az "idõeltolódás" el zt feltétlenül elfogadható és kísérletileg is ellenõrizhetõ módon tette. alapjában véve egyetértünk abban. semmi különösebb haszon nem származik abból.emzõ tulajdonság. más körn szonyok között szelektálódtak. túlságosan statikus módon fogja f eiotrópiát mint a gén tulajdonságát kezeli .egyes esetekben teljesen ellenõrizhetetlenek. Szempontunkból mindebben az az érdekes.mindannyian ugyanazon az oldalon állunk. hogy a darwinizmus védelmezõinek igyekezniük kell ne felõrölni ellenfeleik ellenállását. post hoc megmentése könnyen magára vonhatja a megcáfolhatatlanság vádját. Szempontunkból jele esetben az a jóval alapvetõbb kérdés bír fontossággal. Maynard Smith (258)." De térjünk vissza magához az idõeltolódási effektushoz. köztük Fisher (108) elmélete a dominancia ev . Ez a jelenség bizony furcsán kilóg Lack optimáli mérettel kapcsolatos elméletébõl. Az idõeltolódásból adódó korlátok Azok az állatok. alighanem számíthatunk arra. Lewontin en ugyanezt fejti ki: "Bizonyos értelemben tehát a biológusoknak a legszélsõségesebb adapta ionista elveket kell követniük. Lack (213) maga nem is habozott az "idõeltolódás" sáncai . hogy ha egy mutáció két hatása egyik elõnyös. hogy a mai. hogy a szulák egyetlen tojásnyi fész egy olyan idõszakban alakult ki. amelyek még egy korábbi idõszakban. Curio (74) és mások listáihoz. hanem attól is függ. Ennélfogva egy mutáció fenotipusos hatását egyéb mutációk nagyon sokféleképpen befolyás n a jelenségen nyugszik több alapvetõ elmélet.bár sok esetben vitathatatlanu jól használhatók . a minél egyszerûbb kutatási stratégia érdekében. amikor a mostaninál kevesebb táplálék állt rendelkezésükre pedig még nem telt el elegendõ idõ ahhoz. már szinte bizonyosan "elavultak". majdhogynem nihilistáknak vélem. Végül a parlamentben vagy a bíróságon vagyunk.ahelyett. hogy föl kell adnunk a "defetista" (349) és ellenõrizhetetlen. ahogy az allometriát is. hogy Lack post hoc módon járt el. hogy kifejtsem a naiv adaptacionizmussal kapcsolatos kritikáma t. Mivel a mai ember számos állat és n etes környezetét drasztikusan megváltoztatta. ha még egy tojást csempészünk aláju fiókát is képesek kikölteni és fölnevelni. A sün összegömbölyödése mint a ragadozók elleni vé köze szánalmasan keveset ér az autók "támadásaival" szemben. ezt a jelenséget tehát semmi értelme támadási felü elni. Ezzel összefüggésben Nelsont idézi (258). Lewontin a génmûködést. ha váltig azon töprengünk. Mint arra Cain és Lewonti s rámutatott. és tette ezt a szokásos evolúciós mértékkel m te elhanyagolhatóan rövid idõ alatt. Williams ( 379). a szelekció minden további nélkül elõnyben részesíthet o .

D. Egy mesterséges világban való viselke daptív jelentõségére nincs miért rákérdezni. illetve (ha útja pontosan derékszöget zár be a fény kal) körpályára tér a fényforrás körül. Mivel gyakorlatilag végtelen messzeségben vannak. avagy (ha útja tompaszöget zár be a fénysugar avarvonalban távolodik a fényforrástól. és t magyarázzátok meg az önzõ génekkel.és kifogtunk magunkon. miért nem. de nem biztos. hogy a szelekció j n pillanatban is dolgozik e viselkedés módosításán. e jelenségek magyarázatára elõvarázsolhat a kalapjából valami jól iobiológiai" okfejtést. mint maga az idõelt hipotézis.csakúgy. ha tudjátok!" Lewontin. az elõbb vázolt feltételezés értelmében egy célszerû viselkedés. Ez utóbbi szerint a homoszexualitás egyfajta "alternatív hím taktika" a nõstény . mint a "bes -elméletet. vagy egy barlangból vagy egyéb zárt térbõl kivezetõ nyílást lehetõség pedig rögtön magyarázatot ad a fényforrás megközelítésének túlélési értékére.némileg szónokias címében így foglalja össze a problémát: Miért vannak k" ? Miért nem tüntette el a "homokosokat" az evolúció már sok millió évvel ezelõtt? A pamf zerzõje szerint ennek a kérdésnek akkora a jelentõsége. és könnyen lehet. A lepkékné megfigyelhetõ. és nemegyszer határozottan káros l befogadás és a fogamzásgátlás . hogy a f egy el nem hanyagolható kisebbsége nem az ellenkezõ nemmel.errõl bõvebben a következõ fejezetben. Ha a szóban forgó viselke t másképpen közelítettük volna meg. és ennek semmi köze sincs összesített rá ttségükhöz.Hozzá nem értõk gyakran róják fel nekünk a mai ember viselkedésének látszólag maladaptív. ha a fénysugarak történetesen nem párhuzamosak)?" . hogy az állat ajdonságait tekintsük a magyarázni kívánt egységeknek. amelyek nem élnek e költséges megkülönböztetéssel. de csak közvetettebb értelemben (112). végsõ soron mégis kevésb resek. bö nem válaszolunk. nev elen távolságúnak "tekintett" fényforrás alapján történõ navigáció mellékterméke. (Lehet. Az a rovar tehát. mint azok a társaik. Alexandertõl hallottam. avagy a stressz oko betegségek . Trivers (354). biztos lehet abban. komolyan veszélyezteti. Elképzelhetõ. hogy belerepülnek a gyertyalángba. és inkább azt kérdeztük volna: "Miért zár be a lepkék r ndig meghatározott szöget a fénysugarakkal (és repülnek a lepkék emiatt csavarvonalban a fé orrás felé. hanem saját nemének tagjaival létesít szexuális kapcsolatot. a matematika. csupán megmagyarázzuk. A gyertya elõtti idõkben egy apró fényforrás a sötétben két dolgot jelenthetett optikailag pontszerû égitestet. Wilson (385. optikai lag pontszerûek. Az n jelentõsége a fennmaradás szempontjából.egy olyan állatfajjal kapcsolatos jelenségek. Úgy tettük f repülnek bele a lepkék a gyertyalángba?" . és a belõlük kiinduló fénysugarak párhuzamosak. mint amelyben génjei eredetileg kiválogatódtak. Valaha ez onságos volt a rovarok számára. mint az olvasás. Gould és mások joggal állítjá az ember elég találékony. homoszexuálisoknak írt pamflet . Ez a kérdés . inkább elfog amikazerepülés csekély kockázatát . Én személy szerin alálom különösebben ésszerûnek ezt a magyarázatot (302). amely nehezebben ragadható meg. Az a jelenség.amelynek egy példányát a szerzõ e n megküldte nekem . hogy egyenes vonalban halad. A gyertyalángba zuhanó rovarok kamikazerepülése teh adaptív jelentõséggel. hogy a homoszexuális egyedek a tört egy korábbi idõszakában gyakorlatilag a méhek steril dolgozóihoz hasonló szerepet töltöttek vagyis a rokonokról való gondoskodás érdekében lemondtak a szaporodásról. amely teljesen más környezetbe n él. hogy azok lyek megfizetik a gyertyaégitest különbségtétel képességének árát.például az örökbefogadást vagy a fogamzásgátlást -. ma viszont már nem az. hogy az említett ihívó kritikák ilyetén megválaszolása méltatlan feladat. Sok rovar ytûnek használja az égitesteket. és bár a buta kérdés buta választ érdemel. kemény diónak tûnik mindenfajta egyszerû darwini megközelíté y magánúton terjesztett. és a fe lv szerint viselkedõ rovar (ha útja hegyesszöget zár be a fénysugarakkal) csavarvonalban repülve mindinkább megközelíti a fényforrást.abban áll. Lewontin (230) szavaival: "Melyek az evolúció dinamikájának »természetes« varratvonalai ? Hogyan helyezhetõ el a fenotípus az ev n? Melyek az evolúció fenotípusos egységei?" A gyertyalánggal kapcsolatos paradoxon mindöss e a lepkék viselkedésének jellemzésére választott megközelítési módból fakadt. Ám a nem pontszerû fényforrásból kiinduló sugarak nem párhuzamosak. Velük és Cainnel egyetemben úgy gondolom azonban. Érdemes itt egy olyan analógiát felhoznom. A szükséges vált ok költsége esetleg aránytalanul nagy a várható elõnyökhöz képest. legalábbis nem inkább.akkor kevésbé jöttünk volna Nézzünk most meg egy komolyabb példát.amelyrõl egyébként már tettem említést .) És ezzel egy olyan kérdéshez érkeztünk. a odás hiányosságára valló vonásait . a férfiak homoszexualitását. 386) és különösképpen Weinrich (36 ) számos változatát megvizsgálta annak az eshetõségnek. amelyet R. hogy az élet darwini felfogását min ant. amelyik e sugarakkal mondjuk 30°-os szöget bezáró irányban repül.

hogy elsõ sugárhajtómûvüket egy már meglévõ propelleres motorb e csak egy alkatrészt megváltoztatva. A természetes szelekció azonban nem rendelkezik látnoki képességekkel. Nehéz elk hogy egy effajta "evolúciós technikával" megtervezett repülõgép képes lenne felszállni. csavarról csavarra.amelyre J. minthogy a megnyúlás egyes lépései nem igényeltek túl nagy befektetést. hogy a kör zások a magyarázni kívánt fenotípusos jellegnek a természetét is megváltoztathatják. Ami mai környezetünkbe omoszexualitás génje. lapvetõ mutáció ugyan még megváltoztathatta volna az ideg pályáját. Ám képzeljük el. Ebbõl a nézõpontból szemlélve nem várható el az állatoktól. ez nem jelenti azt.a környezetbe jelen esetben a genom összes többi génjét is beleértve.mondjuk pleisztocén kori õsei nk környezetében . gondolatmenetünk végigvitele érdekében most mégi hogy a jelenségnek van genetikai háttere. jóllehet a génje már megvolt. Az összeállított sugárhajtómû bizony furcsa masinéria lett volna. ha arra kényszerülnek. laryngeus recurrens). hogy milyen könnyen kiagyalhatók és ugyanakkor milyen kevéssé m yõzõek az effajta magyarázatok. amelyet magyarázni igyekszünk. az ideg azonban ennek dacára továbbra is az aorta háti oldala mentén halad ozatosan megnyúlt. Ily módon tehát egy máskülönben alárendelt hím hozzájuthat a számára tilalmas A "besurranó hím"-hipotézist nem mint hitelt érdemlõ magyarázatot hoztam fel. en az esetben tehát az "idõeltolódási effektus" egy speciális formájának a lehetõségével ke nk. [Lewontin (230) ugyanezt a didaktikai fogást alkalmazta a Drosophila látszólagos homoszexualitásának magyarázatában. be kell vezetnünk még egy korlátot. Mint azt Syd . de még az is csoda.különösen a zsiráf . amelyet magyarázni kívánunk. Semmi értel e tehát egy adott gén abszolút. A y adott X környezetben A génje. Akkor viszont fölmerül a kérdés: végeredményben elent az. amellyel korábban foglalkoztunk. Currey professzor hívta fel a figyelmemet . a pleisztocén idõszakban valami egészen más dolog génje is lehetett. a környezettõl független fenotípusos hatásáról beszélni. mert a legtöbb tekintetben jobb volt annál. hogy egy gén fenotípusos "hatásának" mint ko k csak akkor van értelme. hogy ne csak a végterméknek kell tudnia repülni. Ám ológiai analógiánkat megvonhassuk. mint inkább a logikából következik az az alapvetõ igazság. hogy az a fenotípus.ugyanezt a fenotípusos hatást hozták volna létre.a visszatérõ gé eideg (n. ha a hom szexuális és heteroszexuális egyedek közötti különbségnek genetikai összetevõje is van. amelyek jelen környezetünkben homoszexuális fenotípust ered znek.esetében az agy és a gége grövidebb út semmiképpen sem az aorta háti oldala mentén vezet. hogy valaha. amelyben a domináns hímek háremet tar egy domináns hím inkább megtûr egy homoszexuálisként számon tartott hímet. emellett f ettségben minden köztes terméknek túl kell haladnia elõdjét. D. de csak a korai embrion lyamatok fejtetõre állítása árán. hogy egyáltalá Az állatok Heath Robinson [illetve Rube Goldberg-Gould (130)]-féle jellegei már nem ítélhe tõk meg olyan egyértelmûen. Történeti korlátok A sugárhajtómû azért váltotta fel a propellert. A nyak megnyúlásával kerülõúttá vált. szegecsrõl szegec fejlesszék ki. Elképzelhetõ. köznapi nyelven szólva. Egy olyan társadalomban.el való párosodás érdekében. anyáról anyára. mire j olna. E jellegek eg ismert példája . egy korábbi környezet még csak nem is létezett. hogy tökéletesek legyenek. talán másképpen választotta volna meg az ideg útját kialakító embrio tokat. mint azt az elõzõ bekezdés alapján gondolhatnánk. Ha egy látnoki képességû isteni tervezõ a devonban megsej a zsiráf eljövetelét. A szokásos értelemben vett idõelto fektus. Ezt most azzal a finomítással egészítettük ki. mint egy nyíltan szexuálisat. Nevezetesen. Az emlõsök .illetve. az emlõsök távoli õseiben a szóban forgó ideg kiindul ig még valóban az aorta háti oldala mentén vezetett a legrövidebb út.] Én azonban valami egészen más kal fontosabbra akarok itt kilyukadni: újra csak arra. A homoszexualitás nyilvánvalóan csak akkor jelenthet gondot a darwinisták számára. hogy a különbségnek van genetikai összetevõje . y a homoszexualitásnak van (egy vagy több) génje? Nem is annyira a genetikából. Valószínû. Bár aló bizonyítékok nem túl meggyõzõek (366). hogy miképpen nyúljunk ahhoz a fenotípusos jelleghez. hogy Y környezetben B génjének bizonyul. de az összes hozzá vezetõ terméknek is. lehet. ha ezt a hatást pontosan meghatározott környezeti tényezõkkel öss gésben vizsgáljuk . Még ha volnának is olyan gének. pusztán azt i keztem szemléltetni általa. hogy egy másfajta környezetben . elsõ sugárhajtómû tervezõi még teljesen tiszta rajzlappal kezdték. a visszatérõ gégeideg mégis utat követi. a megváltozott szelekciós nyomásokban megnyilvánu ló környezeti változásokból ered.

amelyben a retina . a atómunka.és mint írja (392). vagy a levélbogarak végletekig kifinomult álcázási képességével? És még ezeknél a példákn mást gyakorolhat ránk az a nagyfokú összhang.a tökéle hat: a Wright-féle adaptív felületen a fenotípusokat a kisebb dombok tetején tartja. Hogy megérthessük a természetes szelekció mûködését. Másfelõl azo . A sugárhajtómû analógiája azt su ogy az állatokat rögtönzésekbõl összefércelt. hogy "a valós populác es volta véletlenszerû géngyakoriság-változásokhoz vezet. hogy k lokális optimumok szorításából. Furcsa módon tehát a természetes szelekció gyengülése el ti annak valószínûségét. még Jacob munk Sewall Wright (390) "adaptív felületként" emlegetett metaforája ugyanezt a felfogást tükröz a szelekció a lokális optimumokat állandóan elõnyben részesítve tereli az evolúciót a véger etesebb. Lényegében ugyanez mondható el egy más furcsa jelenségrõl is. groteszk félmegoldásokkal. amely lehetõvé teszi a származási sorok számára. mert az "a krétakorban majd még jól jöh A félszegúszó halak. Ám éppen úgy. amikor a legjobb taxonómuso k is lépre mentek. amely felderíti a lokális és globális optimumok viszonyát. a termés es szelekció révén igazolódhat be. ami az ember szemében "az" megoldásnak tûnik. Hardy egyébként a neoténia jelenségét tárgy a specializáció alóli egyik kibúvót.legalábbis bizonyos értelemben .a "megfelelõ irányba" néz. hogy egy származási sor végül eljut az optimumhoz. mindkét tábor mindkét oldalon felsorakozh t. szánni való szörnyszülöttekként kell felfognu is-tele vannak rég elavult.s eközben elkerülhetetlenül veszít zitásából -. Fejlõdéstörténetük oly mélyen bevésõdött anatómiai felépítésükbe. ak sodródást "az alkalmazkodás egy alternatívájának" nevezi.Wrightot követve . hogy a gerincesek szemébe a retina mintegy fordítva épü be. hogy csak azért része sen elõnyben egy elõnytelen mutációt a kambriumban.amely egészen jól ellátja feladatát. például a nyelvhal külsejét mintha Picasso ötlötte volna ki: testük fu las. .ez idáig Darwin és mások nyomán azt hittük. hogy az adaptív sz rvezõdés "hevenyészett munka szedett-vedett dolgokból. konverge ai között mutatkozik. hogy nincs olyan tökéletes konvergencia. annyiban a e határ átlépését segítheti (216). A völ yeken való átkelés és a magasabb csúcsokra való felkapaszkodás akkor válik lehetségessé. Hogyan egyeztessük össze ezt az egyé ként ésszerû felfogást a vadászó gepárd félelmetes nagyszerûségével. Érzésem szerint valahol itt van annak a tényleges ellentmondásnak a kulcsa. s emiatt a közbeesõ módosulatok mészetes szelekcióban erõsen hátrányos helyzetbe kerülnének a rivális. Ám a példák és ellenpéldák sorolásával pusztán a tényeket kerülgetjük. Ha tehát acionizmusról" mindenképpen vitát akarunk nyitni. dél-amerikai és óvilági emlõsök körében. Miután nem rend lõrelátással.ahogy a ejûeknél is . Ahog ".e tekintetben a sodró repét fogom hangsúlyozni. és így végeredményben némileg jobb hatásfokkal mûk változás azonban felborítaná az embrionális folyamatokat. Ez a felfogás érdekes kontrasztot alkot Lewontin (230) véleményével.. Mind több és több mintaszerûen monofiletikus eredetûnek hitt állatcsopor l kapcsolatban merül fel a polifiletikus származás gyanúja. egyre jobban megközelítsék azt. hanem csak utólag. mindkét szemük a fej ugyanazon oldalára került. hogy amennyiben a lokális optimumok határt szabnak a tökéletesség elérésének. amik a lehetõség beköszöntekor éppen nak. mielõtt elérné ezeket a sejteket. a természetes szelekciótól nem várhatjuk el. így fénynek keresztül kell hatolnia a retina huzalozásán . a y megtéveszthet bennünket". hogy Hardy (170) szavaival éljek." (Az "összeeszkábálással" kapcsolatban 1. mégpedig az evolúcióva ben. A fényérzékeny "fotocella"-sejtek ugyanis a retina belsõ oldalán helyezkednek el. nevezetesen. így a szaporodás szempontjából ke genetikai kombinációk bizonyos valószínûséggel rögzülhetnek a populációkban". globálisabb optimumok felé. a sarlós fecske aerodi . amely végül olyan szem kialakulását eredményezné. a természetes szelekció önmagában .ney Brenner megjegyezte. Az adott szervezõdés létjogosultsága pedig nem elõzetesen. mint a pleiotrópia valójában itt sincs szó ellentmondásról. Amire szükség van. amely ugyanazon problémák különbözõ. Lewontinnak igaza van abban. hevenyészett változa ben . Jól mondta Pittendrigh (289). Wrightnál nagy . hogy példáju mentalistáknak is a torkukra forraszthatnánk a szót. például az ausztráliai.. majd olyan eseteket sorol fel. am rõs szelekciót bizonyos idõszakokban gyengébb szelekció és a sodródás váltja fel. amelyet ebbe n a történeti korlátokkal foglalkozó részben boncolgattam. némiképp félreért angsúlyt nyer a genetikai sodródás. én viszont . tanulmányoznunk kell a "kibúvókat zá-ció alól". meghökkentõen szemléltetik a tökéletes i korlátját. Alighanem össze lehetne állítani a mutációkn zú sorozatát.

mert a szelekció soha nem kedvezett a sertésszárny kialakulásának. fehérlepkék. mint ahogy megvannak az elõnyei is. alighan em azért. hogy az indiai viszonyok között egy tülökre. A tülök a ragadozók elleni védekezéshez való alkalmazkodás jegye.. Egy példa: az indiai orrszarvúnak egy tülke van. ha viszont dolgozóként nevelkednek. az viszo m igaz.. a többséggel való puszta azonosulás . ugyanakkor lehetõséget nyújthat arra is.az orrszarvú tülke a fajon belüli küzdelem és megfélemlítés eszkö elõfordulhat. Ha a dolog lényege a megfélemlítés (illetve a szexuális csábít valaha Fisher tanította). Ám látszik valószínûbbnek . felkészülve elkövetkezendõ. még ha a természetes szelekció erõssége változatlan is.még akkor is." Lewontin (229) egy ennél általánosabb elméleti szinten így fogalmaz: "A genetikai összetéte k. noha eredetileg a csüngõlepkék. és az A. Bizonyos fokig eltérõ egyedfejlõdési rendszerükbõl következõen a két orrsza zokra a szelekciós erõkre némileg különbözõ módon válaszolt. de jaj annak a mutáns egyednek. a királynõ számos hangyafajban csak egyszer használja szárnyát. meghatározott 'mimikri-csoport ba' tartozik . A fenyegetõ magatartás egyes részletei és az ezekkel kapcso os szervek tetszõlegesek lehetnek.. és . hogy egy egytülkû orrszarvú hátrányos helyzetbe kerülne az egyik kontinensen gy kéttülkû pedig a másikon. a konvergencia létrejötte gyakorlatilag lehe tetlenné válik. hogy a sertésnek pusztán a ncs szárnya.E kibúvók egyik. d jegyezni. tudnak szárnyat növeszteni. és hogy e szerint egy adott származási sorban a szárnyak hiányát a lelõ mutációk hiányának kell tulajdonítanunk. az afrikai viszonyok között pedig két lenne szükség. sokszor többféle alternatív. életfogytig tartó föld alatti életmódjára. Turner (358) hívta fel a figyelmet arra.. tényleg nehezen volna elképzelhetõ. és végül egy másik mimikricsoport "v esik "csapdába". Ez esetben a völgy átszelése abban állna az egyik lepketípus kiválik saját mimikricsoportjából. ha nem venné e túlságosan gyakran -. ugyanakkor nem keverednek egymással. egyetlen gerinces sem fejlesztette ki ezt a harmadik pár végtagot. Bár idevágó magyarázatába Turner nem vonja bele a sodródás jelenségét. Nyilvánvaló y birtoklásának ugyanúgy megvan az ára. hogy tanulm zuk a "völgyek átszelésének" genetikai részleteit. el tató az a megjegyzése. Vegyük Lewontin (230) példáját : "Bár nagyon valószínû. hogy egyetlen mutáció áthidalhassa. Ami még furcsább. amely eltér a bevet t szokásoktól (263)! A rendelkezésre álló genetikai változatosság korlátai Bármilyen erõs legyen is a potenciális szelekciós nyomás. mielõtt a józan ész szavát követõ.bármilyen legyen is a többs határozott elõnyöket jelenthet. A nõstény hangyák például. amelyre hatását kifejtheti. azután meglehetõsen drasztikus módon megszabadul tõle: tõbõl lehara letöri. E fejtegetés számunk . mely szerint "a változékony csüngõlepke (Zygaena ephialtes) Dél-Euró fehérpettyes álcsüngõlepkéhez (Amata phegea) hasonult. hogy "a trópusi Amerika esõerdeiben élõ hosszús nyú lepkék (Danaisz-lepkék. Müller-féle mimikricsoportjába tartozott. tarkalepkék. az afrikai ragadozók ellen viszont két tülök nyújt hathatósabb védelmet. Ha ugyanis a tülök valóban a ra elleni alkalmazkodást szolgálná. hogy az ázsiai ragado llen egy tülök. Ha két mintázat között a különbség már gy ahhoz. nem használják fel eme ké ségüket. Hogy a genetikai összetétel terében az adott populáció ezek kö k adaptív csúcsot éri el. nászrepülés alkalmával. és az egyes mimikricsoportok korlátlan számban élhetnek egymás mellett." Mindez alapjában véve igaz.bár e fajok mindegyike egyetlen. semmiféle evolúciós változást nem ozni." A d gra azonban más ésszerû magyarázatot is találhatunk.. sta ensúlyi állapota lehetséges. számunkra alighanem tanulságokkal szolgáló esete a pillangók Müller-féle m e. Nagyon is ó osnak kell lennünk. hogy egyes gerinceseknek a mellsõ és a hátsó végtagjuk me szárny is. phegea elterjedési területén kív -Európában még ma is oda tartozik. amennyiben királyn . növ ek stb. hogy Lewontin ez esetben egy nem triviális és rá nem is jellemzõ "adaptacionis ta" hibát követett el az orrszarvúak tülkével kapcsolatban. Charles Darwin kivételes éleslátásának egyik ékes bizonyítéka az óceáni szigeteken élõ rova ságával és a szárny birtoklásának költségeivel foglalkozó fejtegetése. medvelepkék) hatféle. emberközpontú gondolatmenetünk végén ogy minden állat bizonyosan jó hasznát venné egy pár szárnynak .maguk a 'csoportok' az amerikai trópusok majdnem minden élõhelyén együtt fo rdulnak elõ. mert az ehhez szükséges genetikai változatosság soha nem állt rendelkezésre.. teljes egészében a szelekciós folyamat megindulásakor végbemenõ v erû eseményektõl függ. ahol már közel állunk egy "történeti korlát" te s genetikai hátterének megismeréséhez." A r-féle mimikri egyike azon ritka eseteknek. az afrikai orrsza k viszont kettõ. egymástól jól e intázatot viselnek. Lehetséges. ha nincs genetikai változatosság.

) ebben látta az okát annak. E szemsz gen fontosnak látszik a jellegek széles körérõl kideríteni. még (75) m választanak el tejet a hím emlõsök? Ne menjünk most bele annak részleteibe. minden oku gvan a feltételezésre. hogy a rendelkezésre álló mutációk hiányának hipot rejébõl. szarvatlanságra. 177. Ám az erre irányuló kísérletek rendre csõdöt mondanak. hogy e magatartásmi ták darwini értelemben vett szelekciós elõnnyel rendelkeznek. "Mindez tökéletesen összeegyeztethetõ a természetes szelekció mûködésével. de különlegesen nagy szárnyakat visel. és csak azér cs neki. avagy e delmeskednek-e a mesterséges szelekciónak. tovább finomítva. de másfajta v onyok között megjelenik a szükséges változatosság. A második ésszerû meggondolás abban áll. a Sphex ichneumoneus em rendelkezik. ha egyáltalán nem tud a roncsokba kapaszkodnának. Szeretném hinni. mind határozottan idõ. hogy "a mesterséges szelekció. hogy e rovarok némelyike nemhogy szárn lan lenne. Lewontinnak vitathatatlanul igaza van abban. bármely faj esetében alkalmazható. essen. különbözõ betegségekkel szembeni ellenálló képes adalra szánt bikák esetében akár a vadságra is minden különösebb gond nélkül tudnak szelekt ipar szempontjából nyilván óriási eredmény volna. hogy ugyanezen képességgel egy vele rokon kaparódarázsfaj. bár szervezetrõl. nagy test méretre. de én ezt a tényt igencsak meglepõnek. az érvelés megfordítását azonban sokkal nehezebb alkalmaz ulajdonképpen föltételezhetjük. Az egyik legismertebb eset . ettõl függetlenül Lewontinnak feltétlenül igaza van abban. hogy "a megfelelõ típusú tikai változatosság általában adott". De ha egy állat vala szetett szervével vagy összetett és idõigényes magatartásmintájával van dolgunk. A marhatenyésztõk a magas tejhozamra. mert õseiben soha nem léptek föl az ehhez szükséges mutációk. ha még jobban tudnának úszni. a madarak "hangyafürdõje". a rossz úszóknak pedig az. hogy melyik esetben marad fenn több egyed: ha sikerrel megküzdenek a széllel. hogy a rend ezésre álló genetikai változatosság korlátaira nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Tény.danivalója: a szárnyas rovarokat az a veszély fenyegeti. bár már szinte hallom a kóru onyíthatatlan! Tautologikus! Légbõl kapott!" De térjünk vissza eredeti problémánkhoz. hogy vajon ellenállnak. mint bikaborjú.bár az õ és Lewontin felü atlan genetikai tudását nélkülözve . sõt aggasztónak találom. hogy annak létrejöttében a természetes szelekciónak kellett közremûk olyan magatartásminták. hogy csak saját biológiai intuícióm té eg. ha a tenyésztést úgy lehetne irányítani. amelyben az optimalitási elmélet által megkívánt genetikai változatosság a jelek szerint hogy azt Maynard Smith (258) is elismeri . Maynard Smith ezt arra alapozza. Ma Smith (256) egyik tanulmányát például a következõ szónoki kérdéssel fejezi be [1. hogy az adott esetben rendelkezésre áll-e mutációs válto osság. kis testméretre. illetve visszafejlõdése irányába hatni. illetve szelektált jellegrõl lett légyen is szó". Ha ugyanis egy r viselõje elsõ alkalommal érkezik a szigetre. ha volna szárnya. néhány ritka kivételtõl eltekintve. hogy téved. hogy k les esetrõl van szó. vagyis hogy lehetne-e valaha is szárnya a sertésne . mint a méhek már említett tánca. Lehet. Egyrészt: annak ugyan van a rendelkezésre álló mutációk hiányával magyarázzuk. Egyes esetekben már e szelek ciós elõny természetére is fény derült (347). a természetes szelekció aszerint fog a szárny ekedése. A késõbbiekben bemutatok majd egy esetet lyben az ásódarazsak közé tartozó mezei hernyóölõ (Ammophila campestris) egy ismert képessé világossá. o. hogy a sertésnek jobb lenne.és mellett meglehetõsen összetettek. lehet.hiányzik. Fishernek (108) a nemek arányával kapcsolatos elmélete. a bots bálódzó mozgása vagy a sirályok tojáshéj-eltávolító viselkedése. hogy a szigeten élõ rovarok közül nak visszafejlõdött a szárnya. vagy ha ezt meg sem kísérelve ritkán vagy egyáltalán nem pnak szárnyra. ha a vizsgált fajjal rokon egyéb fajnál vagy ugyanazon faj esetében. miért nem jelentkeznek az állatoknál alunk hasznosnak vélt adaptációk. Közbevetõleg érdemes fölemlítenünk néhány egyszerû meggondolást. Helyzetük hasonló a partközelben hajótörést szenvedett tengerészekéhez : a j lenne a jó. hogy sokan." Keresve sem találhatnánk ennél elegánsabb evolúciós okfejtést. hogy az alkalmazkodás iránt érdeklõdõ biológ s nem mehet el ama kérdés mellett. Darwin (77. Ám azt is hozzátette. Messze a legésszerûbb munkahipotézis. eddig még mindig hatékonynak bizonyult. Ez az érvelési mód.hajlamosak vagyunk azt hinni. Maynard Smith-szel (257) egyetértésben . magas húshozamra. hogy Maynard mith szerint miért kellene a hímeknek tejet elválasztaniuk. modelljét r . valószínûleg incs meg a szükséges genetikai változatosság. hogy a szél a nyílt tenger fölé so ja õket.

ha mindig azokat az egyedeket szaporítanám tovább egymá lyek a leginkább érzékenyek a hormon . de . ám egy olyan mutáns sertést. hogy egy gyökeresen új. hogy a rendelkezésre álló g tikai változatosság behatárolja a minõségi adaptív evolúció lehetõségét. Furcsa parabolánk értelmében elképzelhetõ ugyan. Tudjuk.ha elegendõ idõ állt na rendelkezésükre . hanem egyben a legközelebbi lokális optimum is. amelynek a f a létezõ sertésekénél kunkoribb. hogy a madarak szempontjából nyilván a to a denevérek szempontjából viszont a bõrredõ a megfelelõ. Jelen esetben viszont egy olyan származási vonallal n dolgunk. amely meggátolja.osszul építette fel. Nem húzunk ezzel éles határvonalat a lehetetlen lehetséges mutációs változatok közé. hogy a hím emlõsök pusztán azért nem választanak el tejet. hogy a származási vonalak kimenekülh essenek a lokális optimum szorításából.a denevéreket sosem érte az a szerencse. (Fogadni merek.fokozatosan csökkentett . és kérdésére valójában annyi a válasz: azért. hogy vajon ez a kérdés különbözik-e a "mi a sertésnek szárnya?" kérdéstõl. a bõrredõ t sú szárny már régóta létezett. A bõrredõ-mutációk megelõzték en túl magasra jutott a bõrredõ adaptív csúcsa felé vezetõ kaptatón ahhoz.már túl késõn. Nem elég egysze n vagy semmi" alapon . pusztán azt a tagadhatatlan tényt nyilvánítjuk ki. amikor így ír: "Nemcsak arról van szó. mert a hímeknek nem fize jelválasztás. a genetikailag hím állatok hormonkezeléssel laktáló nõstényekké változtathat a okfejtés érvényét. mint az. zegzugos úton . És valóban. és meglehetõsen jó hatásfokkal mûködött. sokkal finomabb megközelítésre van szükségünk annak a kérdésnek a tiszt y a különbözõ fokú mutabilitásnak milyen evolúciós következményei lehetnek.nem pedig légvonalba fut a tenger felé. Ott azzal a szelekcióval foglalkoztunk. kissé furcsa példát. E gondolatmenet bejárás z vizsgáljuk meg az alábbi. hogy a szóban forgó származási vonal éppen a Sewall Wright-féle adapt "tollazottsági" csúcsához vezetõ kaptató lábánál ül. hogy a tolla zárny nemcsak globális optimum. Ha valamely származási sor evolúciója má y bizonyos irányban. Egy szárnyk endelkezõ sertést feltételezni ésszerûtlen dolog. A madarak szárnyát tollak. Ahogy a folyó is a legkisebb ellenállás irányában. ióknak kellene rendelkezésre állniuk. és a hím utódokba i d. a származási sorok evolúcióját is az adott pillanatban rendelkezésre ál atosságból válogató szelekció hatásai szabják meg. hog utációk mennyiségi értelemben valószínûbbek. az az. mivel a nõstények összes génje a hím elõdökben is jelen volt. vagyis ha a aldwin-Waddington-effektust alkalmaznám a gyakorlatban. . könnyen elképzelhetõ. illetve bõrredõkezdeménnyel rendelke . avagy nem áll rendelke zésre olyan genetikai változatosság.és ez itt a lényeg . Ami szempontunkból lényeges. korábban még fennálló lehetõséget. hogy . ez önmagában is kizárhatja a többi.bár a toll alighanem a madarak és a denevérek számára egyaránt megf lenne a bõrredõnél . Könnyedén megmászhatná ezt a kaptatót. amelyre az adott szelekciós nyomás hatással lehet. bármelyik legyen is a "megfelelõb A meggyõzõdéses adaptacionista válasza az lenne. hogy a szükséges mutációk lé bennük. egyáltalán nem az. Ezt a gondolatot egyébként más helyütt fejtettem (89). Más szóval. E két álláspont között azonban van átmenet is. e valószínûbb. hogy a két állatcsoport szárnya nem ugyanolyan módon épül fel." Véleményem szerint ez a tény.mennyiségére. A fentiek lényege szorosan összefügg az adaptív felszínnel kapcsolatban mondottakkal. ho ek evolúciójának egymáshoz viszonyított sebessége arányos az egyes jellegek mögötti genetik atosság mértékével. hogy ki tudnék nemesíteni egy ontán módon laktáló hím változatot.) Végül. a harmadik kézenfekvõ meggondolás értelmében egy már meglévõ változatosság egyszerû. mint mások. a denevérekét pedig bõrredõ alkotja. egy igen lényeges gondolatmenetnek szolgálhat kiindulópontjául. az elõzõekben tárgyalt történeti korláto ve.annyit kérdezni. minõségi változás jelentkezzék. hogy rendelkezésre áll-e. hogy a hím emlõsökben is megvannak a tejelválaszt es gének. mert ez "ne eszükbe" . de mire a tollkezdeménnyel rendelkezõk (amelyeknél a tollkezdeménynek alkalmasint egy pikkelyszerû átmeneti állapoton is keresztül kellett mennie) kialakultak volna. hogy visszafordu on. a másik pedig a bõrredõ típusú szárnyhoz vezetett. hanem arról is. Vajon mi az oka annak. Akárhogy is legyen. hogy a denevérek õseiben . A szélsõséges antiadaptacionista azt válaszolná. hogy lõsök között egyaránt kialakulhattak tollkezdeménnyel. amely az evolúció két alternatív útja közül választhatott: feltételezésünk értel a tollas szárnyhoz. Lew ntinnak (230) igaza van. Lehet. hogy tációk létrejöttek. amely számomra mindkét szélsõségnél Fogadjunk el annyit az adaptacionistától.valószínûleg létrejött volna a tollak kialakulásához vezetõ mutációk s lcskifejezés ez esetben az "elegendõ idõ".értve ezen a megfelelõ mutációkat. Esetünkben ez annyit jelent.

holott az mindenfajta élõlény számára alap Vidal szavait kölcsönözve: "Nem elég. a légkör s tényezõk anyagi szempontból való megítélését tükrözik. például hogy "a hídnak tíztonnás terhelést kell kibírnia" a repülõgép szárnyának csak akkor szabad eltörnie. a puszta fennmaradásnál azonban többre képesek. hogy a tökéletesedést jelentõsen korlátozhassa. Míg az optimus szó "legjobbat" jelent. amely megfelel a specifikációban f oglaltaknak ("kielégíti" azokat). akik Vermeijnek (359) a morfológiai változékonyság matematikájával kapcsolatos.v szról szakaszra vájja medrét. a melior csak "jobbat". Csak tollat és csontot használhat-e. mindig a lehetõ legkisebb ellenállás irányába fordulva. a sebesség.Wright adaptív fels lehetõ legkisebb ellenállás irányában kanyargó folyóig -. gon olatébresztõ munkáját idézve kimondják: "Egyes morfológiai jellegek sokféleképpen módosulha lakulhatnak.most pedig tessék megépíteni. amit egy mérnök általános értelemben a lehetõ legjobb tervnek nevezne. A. ha nekünk sikerül. a katonai repülõgépeknél . esetünkben annyival. hogy a biztonsági hatá gnagyobb terhelés háromszorosánál húzzuk meg. és emellett a legkisebb ráfordítást igényli. volúció elmélete feljogosít bennünket arra. amelyek e fejezet tárgyát képezik. A (meliorálás) szó több szempontból is kifejezõbbnek tûnik. McCleery megelégszik azzal. még yösebb mutációktól várható haszon kedvéért. hanem pusztán mennyiségi korlátról van szó. Bármely terv ly "jobban" sikerül. Ha egy m elõnyös." Én azonban enyhíteném ezt a "lehetetl nt": szerintem itt nem abszolút gátról. mint amit a specifikáció kikötött. A termész rendelkezik elõrelátással.ahogy a folyó is . Költségvetési és nyersanyagkorlátok "Ha a lehetségesnek nem volnának korlátai. Én azonban úgy gondolom. azzal a ténnyel áll összefüggésb rmészetes szelekció a lehetséges alternatívák közül mindig a jobbat választja ki. . amelyet a McFarland-féle iskola etológiai optimalitási elmélet leery (244) említést tesz H. Pusztán mennyiségi féke drámai. a legtökéletesebb fenotípus örökké élne. de rögtön tudni akarná. Min az. minõségi hatásai lehetnek. ho a munkájában figyelembe veendõ korlátozó tényezõk. A par sorakozó fajok távolról sem tökéletesek. A legjobb terv mindig az. mivel olyasvalami elér llja. teljese ne a ragadozóktól. meg tudná ugyan tervezni a madarak számára »ideális« szárnyat. végtelen számú tojást rakna és így tovább. alacsonyabb biztonsági határokat szabnak. A "megfelelés" elméletével az a baj. Az élõlé sztán aszerint szelektálódnak. legfeljebb csak a jobbat képviselik az adott idõben éppen uló alternatívák közül.a származási sort a végsõ tökéletesség vágányára állítja. a kényelem. Maga a specifikáció tulajdonképpen önkényes utasítás. hogy másnak ne sikerül Másrészt viszont az "optimalizálás" is elég szerencsétlen kifejezés. av vezheti a vázat titánötvözetbõl is? Mennyit fordíthat a szárnyakra.a polgári gépekhez yobb kockázatot megengedõ. ha a fellépõ nyomóerõ eléri az elképzelh rbulencia során kialakuló erõk háromszorosát . és a rendelkezésére áll yit áldozhat mondjuk a tojások képzésére?" (92) A gyakorlatban a mérnöknek általában a mini erbírás specifikációit adják meg. A természetes szelekció . Jól követhetõ bevezetésében. A lényeget tekintve tehát egyetértek Goulddal és Callowa (134). amit ez idáig áttekintettünk a történeti korlátokkal kapcsolatban . Az optimalizál ve nem vesz tudomást a tökéletesedés azon korlátairól. Az már nézõpont kérdése és gyakran y e tényezõk közül melyik milyen súllyal essen latba." (258) "Ha egy mérnök szabad . hogy a priori még szigorúbbak legyünk. a szelekció semmi esetre sem fogja elvetni a késõbbiekben esetleg megjelenõ. amennyi az élet en maradáshoz éppen elegendõ.obális optimum felé vezetõ utat. Míg az optimalizáló rendszerek valaminek a maximalizálására t Simon megfelelõ rendszerei beérik a legszükségesebbel. V téneti egymásutánjának termékei.bár i en járhat hátrányokkal . életben maradásukat má l való folytonos versenyben kell kivívniuk. Nem szentírás. miközben más jellegeknél ez lehetetlen. hogy felrója: az effajta "megfel elési" elméletek nem sok kísérletes munkához szolgáltattak alapot. hogy önmagukban mennyire életképesek. nagy valószínûséggel visszautasítás el a kikötéseket olcsóbban is lehetett volna teljesíteni. A mérnököknek adott op alizációs utasítások tehát végsõ fokon az utasbiztonság. mivel ésszerû középutat jelent a és a megfelelés között. hogy a mutációkból olyan sorozatot állítson össze. hogy a ve rseny elemét tökéletesen figyelmen kívül hagyja. Nézetem szerint tehát a változatosságnak nem kell abszolút n hiányoznia ahhoz. Az is kell. Simonnak a "megfeleléssel" mint az optimalizálás alternatív l kapcsolatos elképzelésérõl. de olyan olcs lyen olcsón csak lehet". amely .

A megnövekedett agy leh zi a viselkedés finomabb összehangolását a környezet egyes tényezõivel. A fejméret növekedésének azonban ára is van. az evolúciós színjáték nézõi szoktunk. Valamilyen módon azonban a természetes ciónak is ki kell nyilvánítania nézeteit.ha nem tagadjuk is fontosságu kat . az éneklésre szánt idõ. ami viszont. fejezet). Ez a vezérelv az ember lélektanában is jól ismert. most már n zakozhatunk. hogy a jövõben mennyi hasznuk származhat belõle.. eg yben az általa összehordott szöcskéket is a gyõztesnek engedve át. egyáltalán nincs szükség rá ahhoz. és ebbõl kiindulva meghatározni. amit McFarland és munkatársai "fordított optimalizál " neveznek (pl. hogy eladdig mennyit fordítottak rá. a szárnyizmok. Korábban már idéztem Pittendrigh megjegyzését az adaptív szervezõdés hevenyészett voltá m szabad azonban elfelejtenünk. mondjuk csak a szárnyak aerodinamikai tulajdonságait veszi figyelembe. amelye zmai kifejlesztésére fordított. Elvileg érdekes lenne föltételezni. a predátor ellen õrségbe költségeinek valamely közös valutára. hogy a teherbírásn egy önkényesen megválasztott küszöbét veszi figyelembe. Nagyon vázlatosan a következõkrõl van nõstény kaparódarazsak fullánkjukkal megbénított szöcskéket cipelnek fészkükbe. 245. "elõzetes befektetésnek" pedig minde setében a fészekbe általa hordott szöcskék számát tekintettük. hogy mik is ezek a korlátok. amelyek megszerzésére már sokat áldoztunk. hiszen a test elülsõ vége e megnagyobbodik. annak tulajdonjogát. amelyek a l lgálnak majd táplálékul (1. Mi is azokért a javakért szoktunk igazán atatosan küzdeni.az aerodinamikai stabilitás érdekében . 7. Leszûk zata lenne ez annak a megközelítésnek. akik igyekezne egbirkózni e probléma részleteivel (pl. Talán egynémely bírálatnak. sem vitákról n ni csakis mi. Kennedy személyes közlése). a biológus azonban nem engedheti me agának ezt a fényûzést. A harc addig tart. 281). tojásképzésre is fordíthatta volna. amely nem vesz tudomást a felmerülõ költsé promisszumokról. hogy ezt az adaptív szervezõdést kompromisszumok szövik át 349). Csak megbecsülés illetheti azt a maroknyi biológust. Megfigyeléseink során e ek "tényleges értékének" a benne lévõ szöcskék számát.otthagyja a fészket. ami viszont . A Brockmann által tanulmányozott Sphex ichneumoneus nevû kaparódarázsról kimutattuk (92). amelyet naiv ökonómiai szemlélettel rögvest a maladaptív" jelzõvel illethetnénk. A szárnyas levéltetvek kevésbé termékenyek. hogy az ál lat testének "belgazdasága" valahol másutt meg fogja érezni a szárnyak teljesítõképességéne El kell ismernünk. legyenek azok múltb vagy jelenlegiek. ez lehet a magy ta." E téveszme egy másik példája azok egyik kedvenc jelmondata. Hogy minden evolúciós alkalmazkodásnak ár . összemérve például a predáció kockázatát az éhezé egy további nõsténnyel való párosodás elõnyeivel. amikor a jövõbeni kilátások józan gazdasági mér etõen abbamaradt a Concorde repülõgép fejlesztése. hogy egy állat bizonyos korlátok között valaminek az op alizálására törekszik. Egy mérnök csökkentheti a matematikai nehézségeket azzal. nem befolyásolja õket a vita tár zõ fészek "tényleges értéke". Minden kritikát megérdemel az az adaptacionist a. Elõfordul.. eleve kudarcra van ítélve. nem pedig aszer nt. S. és megfeledkezik arról. sõt nemritkán meg is feledkezünk a költségekrõl a biológiai funkciók t .nem beszélünk. A faj egyedei ugyanis látszólag a "Concorde-csapda" fog lyai: aszerint ítélik meg készletüket.ami az elvesztett lehetõségekben méretik -. khez történetesen nekem is közöm van. Egy madár azokat az erõforrásait. hogy sokan vagyunk olyanok. ilyenkor mindig harcra kerül sor. yatlan társaik (J. amivel munkánk során szembetaláljuk magunkat. aki az állat testének vagy viselkedésének csak egyik aspektusát szemléli. míg a két nõstény valamelyike -am elyet ez esetben vesztesnek nevezhetünk . Az elõbb említett "Concorde-cs a" onnan kapta nevét. mint az a régi szólásm hogy "semmit sem adnak ingyen".hosszabb farok k ifejlesztését teszi szükségessé. Másrészt viszont. 244). éppolyan alapigazság. A következõkben néhány olyan konkrét kísérleti eredményt tekintek át. akik . hogy abban az idõben. A biológiai valutaátváltás. a félbehagyott program befejezését követ k érve így hangzott: "Már eddig is nagyon sokat költöttünk erre a vállalkozásra. akik mindenkor . Eredményeink szerint a nõst g saját befektetésükkel arányos ideig harcolnak egymással. bár a matematika nagyszerû dolog. h gy rendelkezik egy olyan viselkedésformával. hogy két nõstény ugyanabba a fészekbe h t. például a "gonádegyenértékesre" való átszámítása alig etett feladat.Az állatok és a növények evolúciós megtervezésében sem különbözõ nézetekrõl. hogy juk: bármilyen biológiai optimalizációs elmélet.

1." Jelen esetben abból az általános feltevésbõ ki. Nincs okunk azonban arra. A darazsak esetében úgy látszott. mégpedig alighanem azért. független bizony n (38. ak azok a korlátok. Lehetséges-e. Ha azt az általános kérdést igyekeztünk volna megválaszolni. Grafen (139) kimutatta. hogy az állatok optimalizálnak fenti meggondolás kapcsán könnyen a post hoc okoskodás vádja érhetett volna bennünket. hogy meggyõzzem kollégáimat: a Concorde-csapda. az va izonyos korlátok között a lehetséges optimumnak tekinthetõ? Adott volt tehát a kérdés: vanan korlát. de csak bizonyos költségek árán. hogy fészke tartalmát mindennap felméri (10). hogy egy állati viselkedés valamilyen optimalizáló rendszer X korlátok ti mûködésének eredménye. és reggeli inspekciójuk után . a nõsténynek két vagy három növekvõ lárváról ell. visszavonhatatlan korlátn k tekintsük. hogy miben is állhatnak ezek a korlátok. amelyek között az állatoknak létezniük kell. Kís erends megváltoztatta a fészek tartalmát. Baerends személyes közlése szerint) e költségen valójában csak az igénybe vett idõ érte . amelyet Maynard Smith (258) adott az effajta ellenvetésekre. ugyanakkor a vadászat során kifejtett erõfeszítéseiket valamilyen módon le tudják kor a két szemben álló darázs birtokában lévõ információk között egyfajta aszimmetria alaku ettõ "tudja"..nevezetesen. amelyek mind külön fészekben laknak. még akkor is. hogy a nõstény egész nap aszerint s hogy reggeli körútján mit talált az egyes fészkekben. amely megfelel a megfigyelt tényeknek. fejezet) kellett fe lcserélnünk. hogy a szóban forgó korlát érzékelési képességükkel függ hogy a darazsak valamely ok folytán nem képesek a fészkükben lévõ megbénított szöcskék szám ozására. Minthogy a koruk különbözõ. amely mellett a darazsak Concorde-magatartása a lehetõ legcélravezetõbb viselke dési mód? A kérdés tulajdonképpen bonyolultabb volt ennél. táplálékigényük is el n reggel elvégzi szokásos "inspekciós körútját". Egy. Egy potézis részleteinek post hoc módosításával ugyanis végül mindig el lehet jutni egy olyan v hoz. és felméri az egyes fészkek tartalmát. ha P. ahol b az õ maga által fog kék számát jelöli." Mikor dr. Specifikus hipotéziseket teszünk vizsgálat tárgyává. Tekintsünk most el a matematika etektõl. hogy ami maladaptív viselkedésnek tûnik. hogy ezt örök idõkre szóló.min ergiaigényes berendezést .kikapcsolják. mindez bizonyosa rra utal. hogy annyi hõs katonánk e pusztult. Az a válasz. Mindkettõ arra is "számíthat". hogy a kiterjesztett anyagháború-modell igencsak emlék ztet a darazsak Concorde-viselkedésére. és megvizsgáltunk bizonyos mode ket azzal kapcsolatban. A fészkek tartalma a nap más szakasz már nincs befolyással a viselkedésére. egy model l vizsgálata során nem azzal az általános kérdéssel foglalkozunk. Az Ammop t egyszerre több fészekbe is hord táplálékot. hogy mennyivel. A S hex nõsténye egyszerre csak egy fészket lát el táplálékkal. hogy a természet optimali . a mezei (Ammophila campestris) már régóta ismert. jóllehet lélektanilag érth tõ. az optimalizá itériumokkal és az öröklõdéssel kapcsolatosak. hogy a fészekben lévõ szöcskék száma való azt azonban egyikük sem tudja. amelyek a korlátokkal. hogy a természet bizonyos korlátok között optimalizál. általuk "általános anyagháborúnak" nevezett stratégiával. hogy a fészek legalább b számú szöcskét tartalmaz. Úgy tûnik tehát. a Sphexszel rokon kaparódarázsfajról. hogy a "helyzetfelmérõnek" igen magas az üzemeltetési költsége. noha egész nap hordja a táplálékot. hogy érzékelõrendszerük képtelen k tartalmának megítélésére . 7. a mi esetünkben is a lényegre tapint: ". 93) sok energiá fektettem abba. A darazsakban minden bizonnyal kialakulhatna a fészektartalom felmérésének kép ssége. meg kell vallan om. Ettõl még azonban az optimalitás elvének megfordítása használható megközelítés ikerül kimutatnunk. e megközelítési mód révén esetleg arról is megtudhatunk valamit. Brockmann-nal felismertük a darazsak viselkedésének eme vonását. amelybe ezután egyetlen petét h majd a fészket talajjal tölti fel.ugyanazon darázspopulációval kapcsolatos más. és a lárvát táplálékával együtt sorsára hagyja.. és kimutatta. A darazsak esetében feltételezett korlátra . 39). némileg zavarba jöttem. Bár az analógia furcsának tûnhet.a háborúk folytatása mellett kardoskodnak: "Nem lesz majd hiába. nõstényei takarékoskodnak helyzetfelmérõ képességükkel. szempontunkból az a lényeg. mégiscsak csapda! De aztán elkezdtük részletesebben megvizsgálni. mert én magam is (83. mivel az egyszerû optimalitási elvet Mayna d Smith (253) "evolúciósan stabil stratégiáival" (ESS-koncepció. hogy a költségek mily rlátozó tényezõt jelenthetnek. hogy ebben a helyzetben a várható ESS megközelítõleg megegyezik a Bishop és Cannings (27) által már ki .

Véleményem szerint ez a hipotézis konstruktívabb és érdekeseb t az alternatív hipotézis. A neodarwini adaptacionista azonban nem jön zavarba. ilyen például a csoportszelekcionista okfejtések legtöbbje. mivel ami élet hierarchiájának egyik entitása szempontjából elõnyösnek mutatkozik. És itt van a kutya elásva! Az ember azt gondolhatná. Az alkalmazkodásban hitt ugyan. ennek alapján azután kiszámítja a populáció evolúciósan stabil ál panglossiánust teljesen összezavarja.. bár a többnejûsé endszere rendkívüli hátrányokat jelenthet a populációra nézve.tökéletlenség a másikon E könyv egyik fõ témája annak meghatározása.. nincs megfelelõbb mutáns.hogy az alkalmazkodás a természetes szelekció vagy Isten mûve-e. amiket a cso ortszelekcionista joggal vél tökéletlenségeknek. azokat a beruházási költségeket is megs . a k a szóban forgó jellegért felelõsek. Rag dik tehát annak pontos megjelöléséhez. amellyel az Ammophila is csínján bánik. a teremtés tana pedig nem ad alapot arra.Mivel a Sphex ichneumoneusnak nem kell egyszerre több fészket és különbözõ táplálékigényû l alószínûleg kevésbé van szüksége a fészek felmérésének képességére. mint ha az zintjén mûködik. hogy mit is szabad "optimálison" és "jobbon" értenünk adaptacionista . hogy a nemek aránya a többnejûségben élõ fajoknál is a hímek csekély kisebbsége háremet tart. akár a természetes szelekció. A panglossiánus számára elegendõ magyarázat valaminek a létezésére. Ez a legfõbb okom arra. akár Isten tette azzá. A fészektar képessége ugyan jelenthetne számára némi elõnyt. és nem hitt az evolúcióban. a többiek pedig csoportba verõdve agglegényéletet felélik a populáció élelmiszerkészleteinek csaknem felét. hogy az egyik entitást elõnyben . amelyek a szülõkre hatva beáll z utódok nemének arányát. az egyedszelekcionista adaptációkként tart számon. amelyek a szükséges idegi és érzékelési elemek létrehozásánál jelentkeznének. Könnyen elképzelhetõ ségek ilyenformán meghaladnák a bevételt. de az adaptacionista váltig hiszi. hogy a természetes szelekció feltételezhetõen mely s n mûködött. de úgy vélte. hogy az is Isten mûve. hogy a természetes szelekció mely szinten fejt hatását. és el szolgál a.valójában panglossiánus . jóllehet a populáció szaporodásá l sem járulnak hozzá. az gyakran ki sem derül). hogy olyan tulajdonságokat. amelyeket a panglossiánus magától értetõdõknek tal i adaptacionista visszautasítja. aki az alkalmazk t volna foglalkozni. A sem tesz a fészekbe hordott táplálék mennyiségének felmérésére. A n odarwini adaptacionista viszont ragaszkodik hozzá. Ám ugyanez az adaptacionista igencsak aggályoskodó lehet abban a kérdésben. A panglossiánus eltûnõdik a nemek 1 : 1 arányán. hogy az alkalmazkodás "elõnyös". Nézetem szerint a neodarwin daptacionizmus egyáltalán nem valami átfogó hit abban. ahogy va n. majd azt mondja: ez így van re szen így vész kárba a legkevesebb a populáció erõforrásaiból. hogy minden úgy a legjobb. hogy megismerje annak a szelekc iós folyamatnak a természetét. én azonban csak végsõ esetben folyamod ozzá. Néhány évvel ezelõtt kollégámhoz egy végzõs egyetemi hallgató folyamodott. az egy másik enti rányos lehet. A tökéletesedés különféle korlátai megszorítással ugyan. illetve hogy "az adott környezetben gyakorlatilag l hetetlen jobban megfelelni a követelményeknek". tökéletesen mindegy.szellemben fogant magyarázatoknak igen sok fa jtája létezik. Ha a csoport szintjén hat. amikor egy fészek táplálékkal való ellátása során vetélytársa akad. amely a feltételezett adaptáció kialakulásához vezetett. Ez a hallgató vallásos fundamentalista nevelést kapott. hogy a szervezet minden ízében "o ptimális adaptív válasz a kihívásokra". mi tudná hát egy fundamentalista nézeteket valló hallgató is hasznossá tenni magát annak földe hogy miben állnak ezek az elõnyök? Szerintem azonban ez az érvelés nem helytálló. Az adaptációs magyarázatok többségét. így a Sphex esetében a szelekció nem részesítette a helyzetfelmérõ képességet. A lényeg z. hogy a s orgó valami "elõnyös" (hogy kinek vagy minek a szempontjából. Ebbõl pedig egyenesen következik. hogy méltánytalannak higgyem Gould és Lewontin (136) vélem . nemcsak azt az üzemeltetés arítja meg. amely szerint a szükséges mutációs változatosság soha nem jött l mészetesen nem zárhatjuk ki az utóbbi feltevést sem. akik egyenlõségjelet tesznek a modern adaptacionizmus és a Haldane által (Voltaire után) panglossianizmusnak nevezett naiv perfekcionizmus közé. Szelekció az egyik szinten . amelyeket a mode n adaptacionisták mindenestül elvetnek. A neodarwini adaptacionista v t részleteiben is végiggondolja azoknak a géneknek a sorsát. azokat a géneket tekintve. egészen másfajta adaptációkra számíthatunk. mit itt a hallgató . ha kimutatjuk. mint az Ammophilának. de csak azokban a viszonylag ritka esetekb n.

amelyeket a panglossiánus elfogadni . ha ez gyermekeinek felében a rátermettség jelentõs csökkenését eredményezi. hogy a szelekció mûködését több okból is a gének. ogy Isten milyen csodálatos adaptációkkal látta el a ragadozókat a zsákmányszerzés érdekébe akkor. mint a háremet tartó emlõsök es gfigyelt nemi arány. egy heterozigóta nõ számára elõnyt jelent. e helyütt csak a heterozigóta-fölény k asszikus példájára térek ki. ennek csak speciális esete a het erozigóta-fölény. s.. illetve más nagyobb egység szintjén célszerû elképzelni. Amennyiben egy gén heterozigóta állapotban van jelen. mint õse élt valaha. Williams (381). amelyek között a ek. mint a korábban említett idõel olódási probléma esetében. Amennyibe tehát egy másik heterozigótával párosodik. mert a környezet statis llegei nem állandók: a jelenlegi átlagos körülmények különböznek azoktól. amelyek különbözõ változatai eltérõ mértékû szaporodásra képesek. Fundamentalista diákunk alaposan elcsodálkozhatott azon. hogy az al ek vagy minek a szempontjából elõnyös. csak Õ általa ismert célt szolgált voln k a lehetõségek kölcsönösen és teljes mértékben kizárják egymást. A "meiotikus sodródást" és kon jelenségeket a 8. Valamely gén hatásai általában azo ektõl függenek. gy egy mai állat pontosan ugyanolyan átlagos környezetben él. amelyekkel az õt hordozó testen osztozik.ami n em ugyanaz . nem pedig az egyed vagy a csoport. ha a saját 'A' petéit csakis 'a kkel termékenyítteti meg. még akkor is. Az ivarosan szaporodó egyedek populációiban minden egyed genomja a popu ió génjeinek többé-kevésbé véletlenszerû keveréke. amelyek befolyásolása a szülõ szempontjáb aptív jelentõséggel bírhat. Általában lehetetlen az összes várható eshetõséget venni. A következõkben azonban egy. amelyekben gyakori a sar s vérszegénység. Az adaptacionista. E könyv egyik leglényegesebb mondandója.és a nemzedékek hosszú során keresztül átlagolódnak. ha feltételezzük. Az evolúci vetõbb kérdéseire csak akkor tudunk választ adni. illetve egy másik faj. így minden állatnál gyakran megfigyelhetõk "hibák".részesítsük egy másikkal szemben. aláveti magát a Mendel-féle szerencsejátéknak. fejezetben veszem majd számba. másik kezével milyen csodálatos adaptív jellegeket osztogatott a ragadozók kijátszás ekében. Netán Isten örömét lelné a küzdõsportokban?! Visszatérve mondandóm lényegéhez: az a a Isten tervei szerint ment volna végbe. hogy a gén szintjén érvén ció az egyed szintjén látszólagos hiányosságokat eredményezhet. de az es . hogy minden gén minden nel harcban áll. hogy bizonyos arányban hibás testek is létrejönnek. mindenképpen csak egy ta statisztikai átlaghoz alkalmazkodik. genetikai szakaszok.avagy minden homozigóta magzatát elvetéli. Itt most nem ugyanarról van szó. Mindezt persze akkor tekinthetjük elkerülhetetlennek. Az olyan jelenségek. kifürkészhetetlen. bizonyos hipotézisekkel könnyen megmagyarázhatók..a populáció egé n . ha adottnak vesszük a mendeli "füg getlen kombinálódás" elvét. A je egében a következõ. miután nagy csalódására nem sikerült bizonyíték nemek arányának adaptív eltolódására. amely fenotípusos hatások az õket hordozó egyedi testekben ." Úgy legyen! A környezet kiszámíthatatlansága. elõnyös lytán pozitív szelekció hathat rá. esetleg "a ter t egyensúlyát". az idõeltolódásnál is törvényszerûbb jelenségrõl lesz szó. legyenek bár ezek a más gének ugyanazon sejt más lokuszain. Most elegendõ annyit elõrebocsátanom. a lehetséges funkcionális hipotéziseknek . amelyek kön végzetesnek bizonyulhatnak. másokkal viszont egy alán nem. szinte elkerülhet velejárója a jó gének irányába ható szelekciónak : a "jó" a géneknek olyan testek statiszt an átlagolódó hatásait minõsíti. aki a természetes szelekció genetikai elméletének elfogadható elmezésébõl indul ki. vagy valami más. Azokban az emberpopulációkban például. vagy az egyed javát (fennmaradását vagy . Végeredményben hát a természetes szelekció elméletének az önzõ replikátorokon. és viszont . Ezt a meglehetõsen bonyolult kérdéskört az elkövetkezendõ fej igyekszem majd körüljárni. éspedig olyan hibák. Az.csak egy nagyon korlátozott hányadára adja áldását. Igenis számit. avagy "ellenséges" volta miatt bekövetkezõ hibák Bármilyen jól alkalmazkodjék is egy állat a környezeti feltételekhez. ha homozigóta formában káros hatásai vanna k következtében a populáció egyedeinek elõre megjósolható hányadában hibák lépnek fel. Az idõeltolódási effektus azért lép fel. például beriség érdekeit (amit azt a vallásos fundamentalisták általában gondolják).összesített rátermettségét) vagy az adott faj. A gének fenotípusos hatásaik szerint sze ikkal szemben. géneken és más olyan egység pulnia. amelyekben azok a többi génnel keverednek. az alábbi éles elméjû kijelentést teszi: "A nem csak egyike az utód azon tulajdonságainak.

hogy a ma hibáiból kovácsoljanak elõnyöket. ho osan meg lehessen jósolni. amelyeken a t ció õsei között válogatott. Nem vettük azonban számításba. vagyis annak a felfogásnak asznosságát. A majom környezetének e tényezõi tehát joggal tekinthetõ ek. hogy az állatok szempontjából környezetük ellenséges is ak persze nem szándékosan. a gyors izommozgás viszont az állat adaptációs repertoárjának azon részét képezi. másodpercek alatt képes alkalmazkodni a környezet eseményeihez. ma ugyanúgy érvényes. hogy valójában álcázott óriáskígyó. nem edékre. Az ellenséges környezeti tényezõk maguk is nehezen kiszámíthatók. hogy a környezet statisztikailag rendkívül összetett. vagyis lényegében végtelennek tekinthetõ. amel aszt tesz lehetõvé. alapjában véve nem különböztek a mai fáktól. ha szüksége volna rá. az ágak teherbírása az átmérõbõl csak hozzávetõlegesen jósolható nnyire is erõs legyen bennünk az adaptacionista hit. és túl összetett ahhoz.például hogy "soha ne mássz túlságosan vékon a" -. egyszer fenn a fán . illetve a bennük foglalt gének másolatainak fennmaradását igyekeznek maximalizálni. A majom környe izonyos tényezõi élettelenek vagy legalábbis a majom léte szempontjából indifferensek. ami anny . péld jegyei nyilvánvalóan a körülmények hosszú távú átlagához alkalmazkodtak. mint a sajátjukéban. A sakkozó s zó emberek) megtanulják az állásokat kezelhetõ számú osztályba sorolni. Ezt a hibát a vörösbegyek újra meg újra. és sohasem azt. A kérdéses hibák különösen a viselkedés szintjén jelentkeznek. De részleteiben az egyik fa feltétlenül különbözik a másiktól. a majom utolsó tévedés bizonyos értelemben . amit a vörösbegy köv a fészkébe csempészett kakukkfióka táplálásával. hogy az áldozat "hibákat" kövessen el.fejez 4 Fegyverkezési verseny és manipuláció Könyvem egyik célja. hanem szándékos "átverés" következménye. a környezet statisztikus tényezõivel függ össze. Beláttuk tehát. Az e fejezet végén már jeleztem a központi elv kikezdésének egyik lehetséges útját: a szervezete yszer állhatatosabban tevékenykednek más élõlények érdekében. máskor meg a föld alatt. merõ rosszindulatból törnek le a rájuk akaszkodó majmok súlya al egy "faágról" az is kiderülhet. A valódi események sak többé-kevésbé illenek bele ezekbe az osztályokba. hogy statisztikai értelemben optimalizáljanak. Az a hiba. Az effajta példák elgondolkodtató az oka annak. amel yek a környezeti események még kezelhetõ számú osztályának felelnek meg. hogy megkérdõjelezze a "központi elvének". amel rint egyszer a biológia egy új diszciplínáját. lehetséges környezeti események száma . a manipuláció. és a m által elkövetett hibák e tényezõk statisztikus jellegének. amiért a ferens tényezõk. hogy azok az élõlények. Az állat vagy nag si. hogy minden részletet elõre lássanak. elõre nem kiszámítható jelenség következménye. Az adaptacionista a reménykedhet. A fák pedig. méretét nem tudja percrõl percre változtatni. csak azt várhatjuk el az állatoktól. amelynek értelmében az egyedi szervezetek viselkedésükkel saját összesített rá t. hogy az állatok szintén olyan viselkedési módokra vannak beprogramozva. emellett azonban további veszélyeket is rejtenek magukban.bizonyos mértékig a jelen fejezet befejezõ részének kibõvítéseként felfogható .ha minden részletüket külön-külön vesszük számítás kkjáték lehetséges állásainak számát. a fegyverkezési verseny és a sztett fenotípus tudományát hívják majd életre. hogy az élõlények "manipulálhatók". Az állat egyik pillanatban itt van. Az állatok statikusabb. a másikban ott. amelyek úgy alkalmazkodtak. evolúciós idõben mérve újra meg újra behódolnak? Miért nem akadályozza meg a szel a vörösbegy állandóan bedõljön a kakukk trükkjének? Ez a kérdés csak egy a sok közül. amelyeket a természet folytonosan saját érdekük elle anipulál. és emiatt nehezen kis tó.nem véletlen. így az állatok szükségképpen elkövetn Egy mai. . ileg másképp nõnek rajtuk. kiszámíthatatlanságának tudhat ajom környezetéhez olyan élõlények is hozzátartoznak. vagyis további lehetõségeket arra. A manipuláció és a fegyverkezési verseny ké ezõ . ugyanazon okból.mények egymásutánja mindkettejük esetében nap mint nap változik. fán élõ állat a fán lakó õsök hosszú sorától származik. Minden általános v mely e hajdani fákkal kapcsolatban igaz volt . még akkor sem. A vi dés. sõt egyedi életük folyamán is többször elkövetik. bizonyos értelemben a hibás alkalmazkodás a baklövés azonban nem valamilyen egyedi.

hogy . megalkuváson alapuló. hogy még ha a manipulá glenesen felül is kerekedik.. akár vá . emelõk és fecskendõk ek arra a helyre juttathatják be az ondót. Wilson (385 ) híres. képesek az ejakulátum manipulációja révén keresztülhúzni a hímek szá etetlen.Az a tény. amelyekrõ nem mindig történik említés.a nak ellenére. Tekintve. habár a kapcsolat némiképp paradox.attól függõen. egyik üregbõl a másikba helyezheti. természetesen már régóta ismert. 159. az egyik eg ed izmainak a másik egyed teste ellen irányuló mûködését. választásukat meghiúsítani. ha pedig már megvolt a párzás. már nincs létjogosultsága zt hiszem. Nyilvánvaló. hogy éppen ellenkezõleg: vannak olyan esetek. A kopuláció után a nõsté z ondót: raktározhatja. Még az is lehetséges.. A nõstények tehát képesek az ondó manipulációjára (példa erre az ivarmeghatározás a hárt porodási szervrendszerük gyakran zsákocskákat. Ezt séget a késõbbiekben a hangzatos "fegyverkezési verseny" név alatt tárgyalom majd. fejezetét). hogy ez történi hányszor a horgászhal megfogja áldozatát.. A másik néven nevezendõ tény pedig az. hogy jogukat. billentyûket. megeheti vagy eloldhatja . hogy a csoportszelekciónak. hogy a manipulált szervezet szárma ra ellenalkalmazkodással rukkoljon elõ. azóta a tankönyvekben is uralkodóvá v pl. Ha a hímek afrodi ikkal leigázzák és elkábítják nõstényeiket (cikkében Lloyd közöl is erre utaló bizonyítékok k evolúciós idõben mérve elõbb-utóbb megtalálják ezek ellenszerét. csak evolúciós idõ kérdése. A hímek arra szelektálódhatnak. még 116). a szociobiológiáról írt könyve több szempontból is a forradalom elõtti szemléletbe nem az új szintézis könyve.versengés alakul tehát ki a nemek között. hogy azok saját é keik ellenében cselekedjenek. hogy egyes állatok rendszeresen arra késztetnek más állatokat. a nõstényeknél viszont a szemérmes an hat . hogy a nõs vagy olyan mértékben. kölcsönös kihasználást feltételezõ eszmék váltották fel 8. az evolúciós idõk végtelenségéig felül fog kerekedni. hanem a régi. Lloydnak (235) a varok nemi életében elõforduló "aljas trükkökrõl" szóló szórakoztató áttekintése: "A szelekció a hímeknél a sietséget részesíti elõnyben. E sokféle kis bigyóból valóságos nemi arzenál állhat össze!" Az ilyenfajta. A társadalomalkotó r ozóinak viselkedési evolúciójában kimutatta a királynõ domináns szerepét. Ez a hanyagság véleményem szerint a csoportszelekcionista felfogás csökevény tudható be. hogy az ondókomp gfigyelt példái valójában az ondó manipulációjának megnyilvánulásai. Ezt a forradalmat a köztudat a "szociobiológiával" hozza kapcs olatba. vagy a kakukkfióka táplálékot kap a nevelõszülõkt ben a fejezetben még felhasználom majd. Más szóval. 1). "szemet szemért. felhasználhatja. de hál' istennek. hogy a hímekben létrejönnek majd olyan kis nyitók. hogy az elmúlt évtizedben a fajon belüli manipuláció en a másik egyed kihasználására irányuló. csövecskéket tartalmaz. hajlamosak vagyunk úgy hinni. Wilson könyvének 5. amelye ind e manipulációval összefüggésben alakulhattak ki. de két olyan tényt is hangsúlyozni fogok. 379). hogy a m anipuláció csakis a tökéletesedés "idõeltolódási" korlátja következtében érvényesülhet. Alexander az alábbi következtetés szülõk oly mértékben uralkodnak utódaik fölött. A nõstények fogadásával és tárolásával bebiztosíthatják magukat. és ne hagyják magukat félrevezetni. A megváltozott szemléletmódot jól példázza egy nemrégiben megjelent munka. érzelgéstõl mentes. fogat fogért" szemléletmód néhány éve m en nehezükre esett a biológusoknak. hogy fig men kívül hagyják a nõstények párválasztásra tett kísérleteit. Egyrészt: természetes dolog azt várni. A jelen fejezet tárgyát képezõ ma tettebbek és finomabb kölcsönhatással járnak. ollócskák. hogy mit tapasztal a továbbiakban a hímek részérõl. családon belüli manipulációknak a legtöbben nem s llõ figyelmet. hogy az utódok arra kényszerülhetnek. amikor a manipuláló fé minden bizonnyal újra meg újra. Az egyik egyed arra készteti a másik egyed vé jtó szerveit. Mint azt már korábban kifejtettem. amelyet a nõstény az elsõdlegesen felhasználandó dó tárolására »szán«. legalábbis a felszínen. Ezek az "aljas trükkök" az esetek egy részében közvetlen cselekvést jelentenek. a manipuláló egyed érdekében mûködj lexander (2) az elsõk között hangsúlyozta e manipulációk jelentõségét. 353. a jó szándékot hangoztató felfogás végsõ és legá (1. pl. A homályos elõnyökkel szolgáló kölcsönös együttmûködés "finomkodó" es könyörtelen. E f be fogom bizonyítani. majd ebbõl általá t a "szülõi manipuláció" átfogó elméletéhez (1. a szociális viszonyokkal kapcsolatos gondolkodásmódban kisebbfajta forradal omnak lehetünk tanúi. amely még mindig gyakran ott bujkál a biológusok elméjének rejtett zugaiban . hogy azok tulajdonosuk érdekei ellenében. a nõstények pedig arra. 354.

o. Elõfordulhat persze. Mindössze azzal a gondolattal s zálltunk vitába.etikai rátermettségének szempontja szerint tevékenykedjenek. hogy az utódok között esetleg felbukka a szüleik érdekei ellenében való cselekvés nem terjedhet el. hogy köz szerepet tulajdonít magának a manipulációnak. minden állati kommunikációt a jelfogadónak a jelküldõ általi manipulációjaként fogunk A manipuláció kulcsszerepet játszik az élettel kapcsolatos azon szemléletmódban.) Alexander tehát ragaszkodott az önzõ egyed paradigmájához. amikor egy "altruista" egyedet a haszonélvezõ arra késztet . a másik k a rokonszelekció és a reciprok altruizmus. hogy bármelyik felfogást tegyük is magunkévá. sem a genetikailag rokon eg rõl való gondoskodás nem számít altruizmusnak . Nemsokára véglegesen szakítok majd e könyvben az összesített rátermettség koncepciójával. uláció törvényszerûségeit a kiterjesztett fenotípus fogalomkörébe helyezem át. hogy egy újfajta definícióra volna szükségünk .. hogy "az egész szülõ-utód kölcsönhatás azért alakul ik fél számára elõnyös . Elõ . véleményem szerint. hanem a másik egyed rátermettségének növelésére i . E fejezet há onban . hogy az valamilyen értelemben adományozzon számára valamit.a manipulációt továbbra is az egyedi szervezet szintjén fogom tá alni. hogy a szülõk igen gyakr egnyerik a fegyverkezési versenyt" utódaikkal szemben. mer utódok maguk is leendõ szülõk. sem Alexander más bírálói nem vonták két szelekció azoknak a szülõknek kedvez. és tartotta magát a közpo lvéhez is. amelyet je en könyvben hirdetek.332). minden állat erõs befolyással bír más állatokra. A biológus abban az esetben mond egy viselkedést altruistának. Krebsszel (95) már leírtunk. a fentiekbõl fakadó logikus végkövetkezte ként. Egyetlen szervezetben sem jöhet létre a sz . Ridley és jómagam (302) hasonló nézetet vallunk.209. sem a szülõi gondoskodás. Érveink a következõk.kényelmi okokból . de nem pusztán a szülõt manipulációról. Mindenesetre Krebs és jómagam (95). o. e bí okat viszont mások bírálták (76. 38-39.manipu lál -. hogy a szülõk eleve elõnyben vannak utódaikkal szemben. ha az elõnyt és a hátrányt az tt rátermettsége alapján értelmezzük. a szülõi gondoskodás ugyan nem fog az altruizmus jelenségkörébe tartozni.) elfogadta a kr itikát. és ennyiben. hogy cselekedetei nem saját maga. A három felfogás bármely szükségszerû következménye például. szemben azokk l a szülõkkel. akik annak idején bírálták xander szülõi manipulációval kapcsolatos felfogását (83. Alexander azzal érvelt. akiknek ez nem sikerült. 320). ha ez hátrányosa nti saját rátermettségüket. Alexandert követve. Ezzel az erõvel éppúgy igaz lehetne a fordítottja is. Az alábbiakban kénytelen vagyok bizonyos mértékig megismételni mindazt." 0. mivel ha az utódok felnõnek.de pra tartozik. most már önmaguk ellen irányuló önzés csökkentené saját szaporo Alexander abbéli meggyõzõdésébõl fakad. mivel n szülõ utód is volt valaha.286. o. West-Eberhard (370). és nemegyszer az a legcélraveze lópont. Itt azonban szükség van némi magyarázatra.sõt az elmélet naiv formája azt sugallja. ha má gyáltalán beszélnünk kell altruizmusról. az altruista számára viszont hátrányokkal jár. Azt sem kérdõjeleztük meg. még akkor is. Felmerül azonba ogy mi is értendõ ez esetben az "elõny" és "hátrány" szavakon. R. a szülõi manipulációt m általános mód egyikének tekinti. a fogalom mindenképpen vonatkoztatható sz arra az esetre. az az. h ltruizmus mint olyan nem is létezik. aját utódaikba átörökített. Ám amit jómagam megszívlelendõnek tartok Alexander szemléletmódjában. amelyek révén az egyed "altruizmusa" kialakul. 145-148. Bár önmagában mind a három felfogás jogos lehet. az altruizmus meglehetõsen általános értelmet nye zülõi gondoskodást is magában foglalja.ez a fél pedig a szülõ. Ha az elõnyt és a hátrányt a ennmaradásának szempontjából definiáljuk. hogy a kakukkfióka táplálását a mostohaszülõ részérõl a kell minõsítenünk. megsérti a i elvet. illetve a szülõi gondoskodás. hogy az utódok szüleik érdeke ellenében cse tnek. Végül. Sem én. Ha a definíció az egyed szaporodási sikerét veszi f embe. akik sikeresen manipulálják utódaikat. Furcsa módon mégis egyike voltam azoknak. ha az egyedek számára elõnyökkel. én személy szerint az elsõ megközelítést részesíte y szerint a szülõi gondoskodás is altruista viselkedés. pusztán azért. 192. 28. Maga Alexander (3. csak ha ezzel a szülõ növelheti saját szaporodási sikerét. Úgy vélem. amit az állatok jel dását mint egyfajta manipulációt tárgyaló munkánkban J. az egyéb ro okra irányuló önzetlen megnyilvánulások viszont igen. amelynek értelmében az állatok viselkedésének végsõ célja saját összesített ráte ndezek alapján pedig kizárta annak lehetõségét. E helyütt azonban azt akarom hangsú yozni.

hogy az "kölcsönös elõnyöket" szolgál. Az ilyen tárgynak sa agjai vannak.ellenkezett az elsõ brácsás -. Miután a hím útjára bocsátja ezt az üzenetet. elismerem. bár a "faj érdekérõl" szóló melyet Tinbergentõl idéztünk. hogy a jelet felfogó egyedek oldalán mindinkább nõ lel szembeni ellenállás (379). Miért kell a nõsténynek engedelmeskednie? Ura saját izm végtagjainak. ha az áldozat ellensze A hím tücsök pusztán egy olyan tényrõl informálja a nõstényt. 349). amikor valóban mindkét fél javát szolgálja.ugyanis be lehet hatolni. Krebsszel köz n írt munkánk (96) tárgya. Krebs engedélyével .. szó szerinti idézet volt. hogy az állatnak egy olyan "tárgy" mozgatása áll érdekében.. Bár továbbra is "tárgy" nyers erõvel való elmozdítása. hogy halkabban! -Elve z . A galambok gallyakat danak fészkükbe. A mai felfogás szerint azonban a jelet felfogó egyed érzékenységének növekedésével nem szük együtt a jel erõsségének növekedése. mi másért menne tehát el a hímhez. maguk hangosabban játsszana k!" Az állatok jeladása azokban az esetekben.a folyamatosság érdekében sem idézõjeleket. Az állatoknak gyakran kell az õket körülvevõ tárgyakat manipulálniuk. amely annak igen hasznos leh itt áll készenlétben fajának egy hím tagja. A kioldórendszerek az egyedeket egyed feletti hierarchiába szervezik. ere és izmai által alkotott láncba . pl.a hormonok és az idegrendszer mûködéséhez jelek kibocsátása szükséges.csoportszelekcionistának beállított kijelentéseket. Mint már említettem. a kioldórendszerhez éppúgy hozzátartozik a meghatározott kioldó jelekr ecifikus válaszadás képessége a reagáló egyed részérõl. Talán méltányosabb lett volna. a szembetûnõ vagy harsány jeladással járó költség nése valószínûbb. n . Hasonlóképpen. Ha viszont a jelek erõssége a nemz egymásutánjában egyre nõ. és átalakításokat lehet benn szközölni. amely történetesen maga is élõ állat.már választ adott. A tintahal felkavarja a tengerfenék homokját. amelyek idegrendszere és érzékszervei irányításával mûködnek. A tárgy belsõ irányító rendszerébe . a kívánt cél bizonyos finomabb módszerek alkalmazás n sokkal gazdaságosabban is elérhetõ.válaszolta a mester -. Fejet kell hajtanom e kritika elõtt. a reagáló szerveknek specifikus válaszadási képességgel kell niük. mint a jeladásra való specifikus ha deményezõ részérõl. ha egy orábbról származó idézetet választunk (346): ". k n amolyan "összeesküvõk suttogásává" fajulhat. ha maguk a jelek nem is kében" valók (mint a Tinbergentõl idézett.akit Hinde szintén bírált .ez gyidejûleg . az állatoknak nem kell szükségképpen tétlenül tûrniük a manipulációt az evolúciós "fegyverkezési verseny". és gátat építenek. és bár a jeladás e formája alighanem gyakori t jelek nem elég feltûnõek ahhoz. az egyszerûség kedvéért mégis csak két említett munkánkból fogo dr. nem tipikus részlet sugallja). hogy nem mondható jellem ek Tinbergen akkori gondolkodásmódjára (1. próba közben Sir Adrian a brácsásokhoz fordult. "a jelet kibocsát a jelet felfogó egyednek egyaránt javára válnak". a másik oldalon pedig . manipulációjuk következtében a hódvár körül n megváltozik a táj arculata. Rögtön felmerül azonban egy kérdés. Ám az is megesik. sem bibliográfiai utal nem használok majd. A hím tücsök fizikai értelemben nem cipeli végig a nõstényt a lyukhoz vezetõ úto iripel. Ha a manipulálni kívánt objektum élettelen vagy legalábbis ön ra képtelen. Sõt. míg a nõstény saját jószántából oda nem megy hozzá." Bár a leplezetlen csoport lekcionizmust Tinbergen és legtöbb tanítványa a hatvanas évek elején már határozottan támad s úgy vélem. Caryl (50) . ha nem azért. az állat azt csak nyers erõvel mozdíthatja el. Persze nem mi voltunk az elsõk. A galacsinhajtó bogár a trágyag csint csak testének erejével tolhatja elõre. hogy ha én kevesebb hangerõt kérek. ez arra utal. hogy a "manipuláció" kifejezés pusztán akkor használható. hogy láthatóvá tegye leendõ A hódok fákat döntenek ki. Bírálatának egy rész amely a cikk itt tárgyalandó vonatkozásait nem érintette. hogy ezt a munkánkat Hinde (179) komoly kritikával illette. A ritualizált jeleket pedig a kölcsönös e ermékeinek véltük: az egyik oldalon egyre nõ a jeladás erõssége. hogy akkoriban szinte mindannyian azzal a körvonalazatlan érzéssel gondolkodt unk az állatok jeladásáról. A hímtõl a kommunikáció sokkal kíván.ocsátanom. mert genetikai érdekei így k ztos-e az. Hinde szerint igazságtalan módon idéztünk Tinbergentõl (348) és kiket jobb elnevezés híján klasszikus etológusoknak neveztünk ki . hogy észrevegyük õket. ön azt mutatta a pálcájával.a jelekre való érzékenység. és több hangerõt kért tõlük Adrian . Ezt akár "Sir Adrian Boult-elvnek" is nevezhetnénk a következõ anekdota n Egy alkalommal. é természetes szelekció számára magasabb egységeket hoznak létre.az érzékszervei. akik az e fejezetben foglalt következtetésekre jutottak. mintha a nõstényt erõnek erejével próbálná a lyukhoz vonszolni. A fegyverkezési verseny volt egy másik.

hogy elkapja zsákmá ti. Példám természetesen is fordítható. hogy a nõstény "ura saját izmainak és végtagjainak"? Hiszen ezzel épp azt a kérdés g. hogy a zsákmányállato lõvigyázatosság. bármily erõsen kikezd Lehet. hogy a táplálékát rohan elfogyasztani. a horgászhal csalija a szelekció során valószínûleg egyre tökéletesede egyidejûleg azonban a zsákmányállatok megkülönböztetési képessége is fejlõdött. illetve a megkülönböztetési képesség irányában is hat szelekció. az izmok üzemanyagául pedig nektárjuk s A lényeg az. Ahelyett tehát. így végrehajtó szervként a rovar izomzatát használják fel virágporuk elszállítására. rejtõzködve vagy csapdát áll tának. Miért veti magát alá az áldoz nipulációnak? Mi az oka. mégpedig egy ellenséges azási sor ellenadaptációira adott evolúciós válaszként. mé késõbbiekben még visszatérek. tekergõzõ yakat mindig érdemes megközelíteni.redményben a nõstényre a választást: odamegy-e hozzá. avagy sem . a halakat étvágygerjesztõ falatra. és ha utoléri.ahogyan a kedve vagy a te mészetes szelekció diktálja? Nagyon szép és nagyon jó. valószínû tehát.egy. hogy "a szelek két nem között szembenállást is eredményezhet. mozgékony hámszövetdarabbal. a horgászhal pusztán a csápját mozgató apró." (285. hogy erõs törzs. n a természetes szelekció annak az elvnek kedvezett. így a horgászhal megél. majd állkapcsait szétnyítva. . az evolúcióban pedig nem egyedek vesznek részt. Mégis mind s hal. utánozza a férgeket. a fegyverkezési vers eny azonban evolúciós idõskálán folyik. ha a hím és a nõstény érdekei éppen egybeesnek. Akik támadnak és védekeznek. hogy a hím és a nõstény tücsök példája nem volt igazán szerencsés választás. De ülhet egy helyben is. hogy az egyik szervezet végtagjait egy másik szervezet a saját genetikai rát ermettsége érdekében manipulálhatja. Végered horgászhal a zsákmányállatának az izmait használja fel a kettejük közötti távolság áthidal am ennek értelmében az állati "kommunikációt" úgy fogtuk fel. ahogy a horgászhal és a "femme fatale" nõstény Photuris (szentjáno (234. Ám amire most ki akarok lyukadn nincs is szoros kapcsolatban a szexuális magatartással. 1. most azonban hadd szolgáljak a manipulációval kapcsolatban e keményebb példával is. a ragadozó és zsákmánya közö lenül annak tekinthetõ. mint egyfajta eszközt. nek vagy nem hagyják magukat megölni. miután ban említettem . például lyen féregre emlékeztetõ. végén a "csalival" . azok persze mindig egyedek. A csali felkelti a horgászhal zsákmá lgáló apró halak kíváncsiságát. mivel az apró.sokan még csak most kezdünk hozzászokni a nemek viszonyának egyfajta harc ként való felfogásához. amire választ akarunk kapni! Manipulációs hipotézisünk értelmében éppen azt tételezzük f a nõstény nem ura saját izmainak és végtagjainak. Jelen fe ezetben azonban még meg kell elégednünk az önzõ egyed paradigmájával. és manipulációs stratégiája is fen Amikor egy származási sorban az alkalmazkodás egyre tökéletesedik. Ha van a természetben könyörtelen harc. Sokunknak még szoktatnia kell magát ahhoz a tényhez. csak hoss zú "csápja" mered fel.és farokizomzata segítség n követné zsákmányát. Miután megközelítik csal g ügyeskedik. olyan módon manipulálva az áldozat idegrendszerét. amelyek a más származási vonalak fokozatos fejlõ sztott szelekciós nyomások hatására folytonosan fejlõdnek. hogy az áldozat úgy "hiszi". hogy a nõstény manipulálja a hímet. Gyakori eset a két nem közötti találkozások a hím számára a párosodás. amelyn révén az egyik állat kihasználhatja egy másik állat izomerejét . de vizsgáljuk csa ebbrõl az elõbbi bekezdésben fölvetett gondolatot! Ugyan mi jogosít fel bennünket annak föl ezésére. Tekintve. Sõt úgy is tehet. lerántja a földre. mivel saját táplálékukra hasonlít. amelyik bedõl a trükknek. hogy leendõ áldozata látórendszerét és azon keresztül idegrendszerét ingerelje. Az ió valódi résztvevõi a származási vonalak. hanem néha a horgászhal csalija. a nõstény számára viszont annak elkerülése elõnyös. hanem származási sorok. Az ellenfelek sohasem egyedek. hogy az maga választja végz tét. 236). teste teljesen beleolvad környezetébe. amíg a kis halakat szája közelébe csalogatja. hogy melyik az a két ellenfél. Akár növényekkel kapcsolatos példá s felhozhattam volna: a növényeknek nincs saját izomzatuk. joggal beszélhetünk fegyverkezési v Pontosan tudnunk kell azonban. mondván. Ám e y nem mindig féreg. gazdaságosan mûködtethet be. Precízebben szólva.ami pedig lényegében kimer ipuláció tényállását. amely versenyben áll egy mással. hogy a horgászhal zsákmánya a szó szoros értelmében a halál torkáb Az. tekergõzõ tárgyak általában férgek. a hím viszont igen. Itt is felmerül azonban a korábban már megfogalmazott kérdés. a vízzel együtt beszippantja õket. Ezt az állítást csak akkor tudom majd igazán meggyõzõv ikor e könyv egy késõbbi fejezetében bevezetem a kiterjesztett fenotípus fogalmát. A ragadozó számára sokféle mód kínálkozik arra. amelynek értelmében az apró. A horgászhal a tenger fenekén lapul.

rd idézi egy áruház gazdasági igazgatóját. Ha azt kérdezné tõlünk valaki.a k. A csalogány dala John Keatset á ibbadtságba ringatta. hogy meggyõzzön. Persze az. hogy a természetes szelekció már régen kiaknázta az ebben rejlõ lehetõségek tte a látásra.a szülõ nagyobb és erõsebb. egyáltalán micsoda?" Lehet. sõt úgy vélem.nem feltétlenül az emberét. hogy egy másik származási sor viselkedését manipul z utóbbi származási sor ellenalkalmazkodással fog válaszolni." Kínálkozó analóg t a dürgõhelyen udvarló madarak látványa. K. hogy info máljon vagy félreinformáljon. eleve adott elõnyt tulajdonított Alexander a szülõknek utódaikkal szemben. ". mint ut eténél fogva jobban érvényesítheti akaratát". mint mos ingerekkel.mint kinek torkát bús bürök telé. és az gyakorolja a hatalmat.. aki a szülõi izomzatot irányítja. mert éneke az ember ide . éppen így szólna (21) . Ha egy konzervbõl csak három vagy négy áll a polcon. A disznóbéka (Rana grylia) hor kantása éppolyan hatással lehet egy másik disznóbékára. kiderítették. és bizonyos fény.) Miért ne lehetne a csalogány énekének még erõteljesebb hatása egy másik csalogán zerére? Ha pedig az idegrendszert valóban érhetik kábítószerhatású ingerek az érzékszervek valószínûsége. hogy ki irányítja a szülõ izmait? Mint Trivers (354) írja: "Az utódok rhetik le az anyjukat. hogy fojtogatni kezdje a mellette ülõt". vajon mi jutna eszünkbe? ai dob monoton ritmusára vagy a pirregõ tücsök (Oecanthus) kísérteties énekére .ugyanolyan hatások érhetõk el. méghozzá olyan úton. hogy a szülõ izmai erõsebbek az utódok izm . avagy melyik az.vagy a csalogány dalára gondo nánk? Szerintem mindhárom szóba jöhetne. melyik származási sor kerül ki végül gyõzt . A szemen és keresztül azonban szintén be lehet hatolni az idegrendszerbe. ordítása. / vagy tompa kéjû ópiumpatak". hasonlóan a közöttünk. nem pedig fi zikai hadviseléssel érvényesítik akaratukat. mint írja. hogy a madarak éneke inkább egyfajta hipnotikus ráhatáshoz vagy kábítószerhatáshoz hasonlítható.megfelelõ módon alkalmazva õket . Ha egy neurofiziológust arra kérnénk." Krebs és jómagam úgy érveltünk. félelmek és belsõ motiváló tényezõk ismeretében olyan hirdetéseket ötlenek ki atásosan manipulálhatják az emberi viselkedést. aki szerint: "Az emberek szeretik az áruk tömegé . Nelson egy konferencián a következõ címmel tartott elõadást: "Zene-e a madarak éneke? Va netán nyelv volna? Szóval. utána sem nyúlnak. mint láttuk. mondjuk egy tudományos-fantasztikus film zeneszerzõje. az etológus számára is izgalmas olvasmány. Alexander (2) a szülõk utódaikkal szembeni elõnyére több ésszerû. amelyben feltárja a k reskedelmi hirdetések mélylélektani módszereit. osan ingerelné az állatot. jelenleg nem elfogadottak -. Packard (282) könyve.Ha egy származási sor úgy alkalmazkodik. hogy eményünk szerint milyen lenne egy "fülön át szedhetõ kábítószer". tehát várhatóan lélektani. A reklámszakemberek a lélektan. gyakorlati példát is felhoz: ". de nem szabad me dkeznünk az elõbbi bekezdésben foglalt tanulságról: a fegyverkezési verseny mindig evolúció folyik. a eri remények. hogy manipulálja egy bonyolult idegrendszerrel ren delkezõ állat viselkedését. Grey Walter (145) szemléletes képet ad az emberi EEG-ritmus frekvenc iájára hangolt fényfelvillanás-sorozatok erõteljes hatásáról. noha a két jelenség élettanilag alighanem különbö amerával figyelve az áruházakban vásárló háziasszonyok pislogásának ritmusát. amelyrõl a 12. Egyetlen nemzedéken belül valóban igaz. egyfajta lélektani hadviselés testesül meg. mint a csalogány volt Keatsre vagy sirta Shelleyre. hogy egy állat álta hangok az emberi idegrendszerre is erõteljes hatást gyakorolnak. Pusztán azért választottam a csalogányt példaként.. esetleg pontszerûen kiirtaná az idegsejteket. valószínûleg elektródákat vezetne az agy érzékeny területeire. gy milyen általános törvényszerûségek döntik el. A reklám nem azért van. hogy az szoptassa meg õket. emberek os reklámhoz. Eltekintve fõ elméleti érveitõl . arra való. hogy mindhárom esetben ugyanarról v z egyik idegrendszer manipulálja a másik idegrendszert. amely elvben nem különbözik a neurofiziológus elektródás manipulációitól. Hipotézisem mindössze ennyi: a szelekció eredményeként az állatok hangjeleikkel manipulál tudnak egyes idegrendszereket . Az állatok viszon t az esetek többségében nem tudnak közvetlenül hozzáférni más állatok agyához.amelyrõl ú hogy ha a holdvilágnak hangja volna. valószínûleg a véletlen m . Ebben tökéletesen igaza van. amelyik eleve elõnnyel indul.. fejezetben esik majd szó. egy esetben a kísé "ellenállhatatlan kényszert érzett arra. Éppen ilyenfajta. csomagolású áruk tömegének látványa egyes esetekben enyhe hipnotikus transzot vált ki. hogy az állatok jelzéseiben.vagy ha ngmintázatok révén . Jelen esetben azonban az eldöntendõ kérdés az. szaglásra és hallásra ható "kábítószereket". például az úgynevezett agyféreg.. Nyilvánvalóan fontos tudnunk. vannak persz is.

Egy más értele azonban ezek mégis a hím impulzusai. vagyis azt akarná. Lloyd és Dybas (237) a ciklusos kabócá . mégpedig annak okán. Idegi impulzusokkal serkenti a tojó hipofízisét. hogy hormonokat juttasson belé. mielõtt ovuláltak volna. többféle úton is próbálk nadotrop vagy ösztrogén hormonokat fecskendezhetne az állatba. Tehe k-e bármiféle általános érvényû megállapítást arra nézve.. Ha beszélhetünk egyáltalán álnok manipulációról. amelyb k mind több párzást kívántak meg. az utódok k vele. a hím kanári az énekével tölti meg a tojó fülét. hog vesztes" végül kihal? Esetenként ez is megtörténhet." Megint csak eljutottunk tehát a fegyverkezési versennyel kapcsolatos alapkérdésünkhöz. De olvassuk tovább. hogy az egyik vagy a másik fél "gyõz"? Netán azt. Nézzünk most egy másik ünnepelt énekest. hogy a nõstény idegsejtjeiben jönnek létre.. Az egyetlen. hogy teljes erejüket latba vetve énekeljenek. Az énekbe foglalt egyedi hangmintázat a tojó fülén keresztül eljut annak agyába. amel az utódok alkalmazhatnak szüleikkel szemben: "Miután az utód gyakran jobban tisztában van valódi igényeivel. jóllehet a törpepapagáj-tojóra hasonló hatással v a hím kanári éneke a kanáritojóra. ezen az szülõ felmérheti utódai állapotát. amit tehet. A hímnek nem kell gonadotropinokat gyártania és befecskendeznie. amit egyes olvasóim alighanem túlz k. a szelekció a szükségszerûen elõnyben részesíti az utódoktól érkezõ jelekre irányuló figyelmet. amely ezalatt 157 alkalo mal párosodott. Míg a fiziológus go adotropinokat fecskendezne a tojó mellizmába.írtam az elõbb. A dolog nyilvánvalóan magyarázatra szorul. idegi impulzusokra fordítódik le. Ezután persze a szelekció növelni fogja a szülõk diszkriminációs képességét. Nincs fecskendõje.. Schaller 55 órán keresztül követett egy hím oroszlánt.. E hipotézis egyik változata jól egyezik Bertram (23) elképzeléséve amely szerint a nõstények azért értékelték le magát a párzást. mint amennyire a szülõ a szelekció által 'hitelesítve van'. mint a páva farka. mielõtt szaporodásra kész állapotba kerü a hímektõl. Úgy vélem. hogy a fegyverkezési versenyben a elyik fél esélyesebb? Elõször is. Schleidt (314) a jeleket yed életmûködéseire való ilyenfajta "pezsdítõ" ráhatásnak további eseteit tárgyalja. A hatás ugyanaz. Világos. k elképesztõ párzási hajlandósága egy fékevesztett fegyverkezési verseny végterméke. Ha egy fiziológus párzásra akarn gy kanáritojót. valami hasonló magyarázata lehet a nagymacskák rendkívül gyakor k is (100). az impulzusok n em sajátjai abban az értelemben. hogy énekel. ha szaporodásra kész állapotba akarja hozni a jót. vagy . hogy a petefészke megnövekedjék. hogy a tojó ebbõl az ügyletbõl ugyanannyi hasznot húz.ndszerében mély érzelmeket válthat ki. hiszen az õ finoman összerendezett hangjai késztetik a tojó idegsejtjeit arra. ha több táplálékot aka k kicsikarni. ésszerûnek tûnik tehát a következtetés. mint szülei. az csakis tojó általi manipulációja lehet. és az állat fészeképíté szaporodással kapcsolatos magatartásminták végrehajtásába kezdjen. hogy kafélék esetében az ovulációt a párzás indítja meg. A hím oroszlánok eme képessége eszerint ugyanolyan t be. hogy szaporodási v ek élettani hátterét történetesen elég jól ismerjük (180). mit ír Trivers (354) azokról a lélektani manipulációs taktikákról. a tojó hipofízisével ezteti el a szintézist. ha igazán éhesek. az "álnok" és "mani szavak nem lehetnek helyénvalók. mint a hím. "Álnok módon beférkõzik a hipofízisbe" . lámpája sincs a mesterséges megvilá z. Nézzük most meg. De ha már létrejött egy ilyen kölcsönhatás. mit jelent egyáltalán az. hanem akkor is. hogy e célból csakis a kanári a hím törpepapagáj éneke nem felelne meg.és szempontunkból ez az út a legérdekesebb játszhatná neki magnószalagról a hím kanári énekét. míg a disznóbéka horkantásai legtöbbünket csak nevet lnek. vagy elektromos áramot vezetne az agyába. a kanárit. mire az utódok még ügyesebb mimikrivel és megtévesztési akciókkal állhatnak elõ. Ismert tény. Talán a nõstény. mert ezáltal tudja kiválasztani legerõsebbiket. mesterséges fény alkalmazásá meghosszabbíthatná számára a nappalokat. Amennyiben abból a kézenfekvõ megállapításból ki. Nemcsak akkor visíthatnak. hogy hatást gyakoroljanak annak hipofízisére. hogy mit tehet a hím kanári. két párzása között tehát átlagosan 21 perc telt el (312). hogy ritkítsák a hímek közöt tó belvillongásokat. hogy megkülönböztethessék a je . a hímek pedig a végletekig felfo szexuális állóképességre szelektálódtak. és álnok módon beférkõzik a sbe.

fejezet). hogy a futási sebesség tekintetében a nyúl "nyerte meg" a fegyverkezési versenyt. tovább fennmaradhatnak a rókák gén t a nyulakéban azok. amelyek esetleg a horgászhalak csalijai lehetnek. csökkentve ez a szaporodási idõszakok közötti kényszerszünetek hosszát? Lloyd és Dybas feltételezik. A gyõztes tehát c abban az értelemben arat gyõzelmet. de a vesztes származási sor egyedei számára sem feltétlenül jelent súlyos hátrányt. hogy a fegyverkezési versenyben a két szemben álló félre ható szelekciós nyomások aszimmetrikus módon is jelentkezhetnek. igen ötletesen azzal magyarázzák. mint az. amelyet M. a féreg valóban féregnek bizonyul." A dolog lény áll. "Valószínû. utóbbiak egyidejûleg más származási sorokkal is versenyben állhatnak. amely nagyon körültekint szerû dolgok megközelítésében." (322) Lloyd és Dybas még ennél is tovább mennek. hogy egyszer a nyúl volt a gyorsabb.férgeke rül. A mese. (Simon [322] írt errõl a közelmúltban szórakoz tekintést. hiszen õ az életéért. amelyrõl az elõbbiek ben tettem említést. Mindennek feltehetõen az a jelen e. hogy minden alkalmazkodásért fizetni kell. hogy a fegyverkezési versenyben elszenvedett kudarc nem egyformán húsba vágó a két fé . hog elhúzódó életciklusa egy mára már kihalt predátorukkal (vagy élõsködõjükkel) futott evolúc ménye. Tegyük fel. A róka még szaporodh tól. Mindhármuknak féle változata ismeretes: a 17 éves és a 13 éves forma. tes" faj egyedei szempontjából szinte elhanyagolható kockázatot képvisel. A róka tehát sokkal inkább megteheti. amelyek lassítják a rókát a futásban. hogy a fegyverkezési verseny egyik résztvevõje elég a ahhoz.) évben "kabócajárás" van. csökkenti ugyan annak kockázatát. apparátusnak a létrehozása olyan erõforrásokat igényel. ha egy horgászhal elkapj ennek kockázata valamely véletlenszerûen kiválasztott egyed szempontjából nem különösebben udjuk. amit például udvarl al.) A ciklusos kabócák három faja a Magicicada nemzetségbe tartozik. hogy a horgászhal szájában al növeli annak kockázatát.kapcsolatban fölvetettek egy bizarr ötletet. és szegény specializál tult. hogy rûen kell a prédának (a "nyúlnak") "lehagynia" predátorát (a "rókát"). hogy a vesztes nem tud hathatósan szembeszállni ann ak vele szemben kialakított adaptációival. De még ha el is ismerjük a szinkronizáció elõnyeit. Ennek sz emléltetéséhez megint csak a horgászhalat hívom segítségül. mint a róka. hogy a h ak igen ritkák. hogy e feltételezett élõsködõ életciklusa megközelítõen szinkronba kerül ek életciklusával. Krebs és jómagam kvalitatív vizsgálatot végeztünk egy ilyen jel zimmetria esetében. így minden 17. hogy máskülönben e bb életciklusú predátor minden második vagy harmadik ciklusban szinkronba kerülne a kabócák ciklusával! Valójában a fegyverkezési verseny "vesztese" nincs szükségszerûen kihalásra ítélve. mint az feltételezett élõsködõjének példája alapján várnánk. ám a kabócák lassanként lerázták versenytársukat. amelyet egy Aesopus-mese nyomán "élet-ebéd"-alapelvnek neveztünk el. és másfajta adaptációkba fekteti be ik. Azok a mutációk. hogy hatása a másik fél egyedeire gyakorlatilag elhanyagolható legyen. s velük szemben bõven hatják magukat. Valój n a szelekciós nyomás erõsségében jelentkezõ aszimmetriáról van szó. ám még egyetlen nyúlnak sem sikerült szaporodnia zután. igen kifinomult látórendszerre van szüksége. néhány hetes szaporodási idõszakuk pedig a felszínen telik el. hogy egyes . amelyek náluk okoznak hasonló sebességcsökkenést. v pusztulnak. Hogy egy hal különbséget tudjon tenni a horgászhal csalija és egy valódi féreg között. hogy megvo nja erõforrásait a gyors futásra való alkalmazkodástól. hogy a rajzás éveiben a kabócák lekörözik lehetséges predátoraikat. Slatkin ajánlott figyelmünkbe. és a szokásosnál mondjuk egy évvel ko n bukkan a felszínre. A "gyõztes" olykor annyira ritka faj. Bár ne lgáltunk formális modellel. illetve 13 év). a róka viszont csak az ebédjéért fut. a territórium védelmével vagy éppenséggel a táplálék elkapásával is el lehetne tölteni. amelyeket például a gonádoknál is használni (1. amelyik kilép a sorból. 3. Olyan . Az aszimmetria talán legegyszerûbb esete a "ritka ellenfél"-effektus. hogy a róka gyorsabbnak bizonyult.egyébként tökéletesen valódi . Az az egyed tehát. Az egyedek 17 (illetve 13) évet töl ek nimfaként a föld alatt. hogy a kabócák élet k hossza prímszám (17. Életciklusuk összes eleme minden egyes elterjedési területükön szinkronizáltan lik. így bármennyire is kellemetlen az áldozat számára. amelyik szinkronban marad a többiekkel. amely azt is jól példázza. illetve élõsködõiket n viszont kiéheztetik õket. Itt arról van szó. felmerül a kérdés em rendezkednek be a kabócák a 17 (illetve 13) évesnél rövidebb életciklusra. Végeredményben tehát az a hal. k evesebbet kockáztat. Az apparátus használata pedig idõt vesz el. a következõ tanulsággal végzõdik: "A nyúl abb. Könnyen elõfordulhat. Ez elõnyt jelent a gyõztes származási sor egyede zámára. hogy éhen marad. (illetve 13. Ez a "ritka ellenfél'-effektus fontos példája annak. és azt a tényt.

Mint az ilyesfajta érveléseknél általában. E példánkban a horgászhal egyszerûen abból az okból nyeri meg a fegyverkezési versenyt préd emben. Mindössze annyit kell megengednünk.prédaállatokat a költségek és nyereségek egyenlege végeredményben teljes nemtörõdömségre cs edek. Ez persze alaposan megkönnyíti a horgászhalak életét. a zsákmán lmesen és mozdulatlanul eltöltött idõt eltölthetné aktívan. A nyúl az életét veszítheti el.gyakorlatilag elhanyagolható fenyegetést jelent a másik fé kármelyik egyedére nézve. amelyik nincs jól felkészülve a leendõ zsákmány becsap . hogy a szelekció elõnyben fogja része eni azokat a predátorokat.csökken az egyedszám. Mindössze az ilyenfajta aszimmetriák létét kell elfogadnunk ahhoz. például a "ritk -effektus alapján megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Jelen cél tjából azonban ez mit sem számít. Bármely élõlény ige jleszti a szükséges adaptációkat. hogy . tekergõzõ dolgokat. Ez azonban nem jelenti azt. Számíthatunk-e ezek után valób anipulációra a természetben? Az "élet-ebéd"-alapelv és egyéb hasonló elvek. az a prédahal viszont. és harapjatok rá minden kukacra. Egy nádiposzáta-szülõ h gyûjtõterületrõl valóságos táplálékáradatot indít fészke szûk torkába. és a költségek megtaka edményben jobban járhat "fogyatékosság nélküli" társainál. minden erõfeszítésük ellenére. nagy átlagban jobban járhatnak. csak ritk a horgászhal szájában. hogy nem tudjuk megjósolni egy adott fegyverkezési verseny kimenetelét mindad dig. és fütyülnek a követ . amelyik nincs jól felkészülve a becsapatás elkerülésére. ebben az esetben ell oszcillációt feltételeznünk. Megegyeztünk abban. ió e manipulációt elõnyben fogja részesíteni. Amennyiben a manipuláló egyedet érzékeny érinti a manipulációs kísérlet kudarca. amely persze csak addig marad stabil." Vegyük most szemügyre mindezt a horgászhal szemszögébõl is. és egyedszámuk növekedni kezd. és a prédahalak szelekciója módosul: az erõforrások vissza orgászhal elleni adaptációkba. például a gonádokhoz. hogy megválaszolhassuk a manipulációval kapcsolatban felmerült kérdést. így szelekciója során a másik fél átcsoportosíthatja a horgászhal elleni adaptációkb erõforrásait. és a fészek szájában feltartóztatja ezt az élelemözönt - . Ennek ellenére elõfordulhat. mint azok. amelyek tok génjeinek malmára hajtják a vizet. Találkozhatunk tehát a természetben olyan állatokkal. hogy a horgászhal származási sora továb es pozícióban" marad a prédájával vívott fegyverkezési versenyben. ha nem fejleszti ki és nem használja a megkülönböztetéshez szükséges apparátust. mint amennyit horogra tûznek. amelyek igyekeznek ritkává válni. De a horgás jó csali létkérdés.lévén elég ritka . a róka csak az ebédjét. fogyatékos prédája viszont csak egészen kis kockázatot vállal. Nyilvánvaló. A fogyatékos horgászha ztul. Annál az észrevételnél viszont elakadtunk. hogy ha egy szervezet es egy másik szervezet idegrendszerének a manipulálására és izomerejének a kihasználására. a feg verkezési verseny másik résztvevõje szempontjából egyre inkább csökken a horgászhal által k szély. a tt manipulációnak van jövõje. mi szelekció a manipulációval való szembeszegülést is díjazza.mondjuk a horgászhalén . mint a másik fél egyedeinek. hogy a fegyverkezési senyben az egyik fél egyedeinek alkalmasint több lehet a vesztenivalójuk. illetve csekély veszélyt jelen eni prédájuk szempontjából! A horgászhal populációján belül a szelekció mindenképpen azokna knek kedvez. és a leginkább hozzájárulnak fajuk egy dszámának növeléséhez. a horgászhalak változatlanul ritkák maradnak. Ellenkezõleg. jûleg nõ a horgászhalveszély is. amelyek mindig megpróbálják megenni az apró. a szóban forgó fegyverkezési verseny evolúci il nyugvópontra fog jutni. és így esetleg eljuthat a fentebb említett teljes nemt otába. amelyek kifizetik a valódi féreg és a horgászh l csalija közötti különbségtétel képességének az árát. mint leendõ áldozatát az eredményes manipuláció. amellyel a fegyverkezési versenyben túl akar járni ellenfele eszén. Neki szintén áldoznia kell erõf arra az apparátusra. amíg sokkal többet meg nem tudunk a felmerülõ költségekrõl és nyereségekrõl. amelyhez akkor jut. pusztán mert valamilyen kból. és ezt a kockázatot meghaladhatja az a nyereség. A csalija kialakításához igénybe vett erõforrásokat õ is befektethetné gonádjaiba. a Természet tehát azt mondja halgyermekeinek: kockáztassatok. amelyek a legügyesebbek a horgászatban. Mindamellett más okok folytán is valószínûsíthetünk bizonyos gyakoriságfüggõ hatásokat (327 fegyverkezési verseny egyik oldalán . amíg a vonatkozó költsége k és nyereségek környezeti hatásra meg nem változnak. Ennek alighanem egyik legkézenfekvõbb példája a fészekparazitizmus. Az a horgászhal. párválasztással is. William James (idézi 331) 1910-ben l re mutatott rá: "Sokkal több a kukac.

88. mint a fióka. érzékszervekkel. hogy az illetõ képtelen uralkodni magá l a méreg valamilyen közvetlen úton lefegyverzi az idegrendszerét. a int a mostohaszülõk ezeknek az ingereknek a "rabjai".még védelmezni kényszerültek azt az állítást. még 397)? A homály eloszlatásában segítségünkre lehet az a tény. hiszen rögvest felvet egy le b olyan súlyos problémát. hogy amit iszik. Heinrothot idézi. számos megfigyelés tanúsága szerint felnõtt énekesmadarak olyan. például folyamatosan mérgezi magát. mint amilyenre megoldást kínál: miért nem akadályozza meg a szele ogy a gazdaszervezet "rabjává váljon" a "szupernormális ingereknek" ?. önálló. így viszont még rejtélyesebb a mostohaszülõk látszólag oly együgy kakukkfiókával szemben. amikor az apró kerti poszáta vét a szerzõk helytelenül adták meg) azon igyekszik. hogy a gazdaszervezet elvben képes a finom különbségek felismerésére. A kakukktojás kiszûrésével egy teljes jövõbeni szaporodási ezzel szemben a majdnem felcseperedett kakukk kiszûrésével csupán néhány napot lehet megsp lni. Könnyû elképzelni a groteszk látványt. A fészekparazitán elég testi mivoltában befurakodni a fészek szájába. még az avatat való. Vajon lehetséges-e. annyira hasonlít valamilyen tápláló folyadékra.ingerként foghatjuk fel. aki tudja ugyan. Hamilton és Orians (166) igen szemléletesen állítják elénk a probl fiatal barnafejû gulyajáró madár és az európai kakukk. Ez az eset megfeleltethetõ annak. Ha valaki tító módon viselkedik. Hogyan magyarázhatjuk tehát ezt az ellentmondást (1. a tojásmimikri zt mutatja. mivel az hat a kerítette idegrendszerét. és képe etolakodók felismerésére.amint az ember udvarlási szokásaiban az ajakrúzs . Ez egyszerûen abb elõbb van a tojás. És mégis. összetett szerkezet. Fentebb meggyõzõdtünk róla. Lack (214. amikor esetleg már nincs is idõ egy újabb szaporodási ciklusra. hogy a mostohaszülõk elvben árgus szemmel figyelnek. hogy a kakukkfióka kitátott csõrét mális . canorus egyedeket is táplálnak. Ám ez a felfogás ilyen formában nagyon is támadható. A "szupernormális inger" jelenségét sokan és sokféle formában vetették föl a fentiekkel kap tban. amelynek a kakukkok egyes "klánjaiban" megfigye lhetõ tökéletessége arra utal. hogy beindítsa és a maga hasznára fordítsa a gazdaszervezet szülõi gondoskodási mechanizmus . hogy a . Ám a nádiposzáta sem népkonyha vagy étel a. Hamilton és Orians ezen túlmenõen a fészekparazitizmus valószínû evolúciós ered evolúcióját megelõzõ és kísérõ adaptációkat is kielégítõ módon tárgyalták.) például felhívja a figyelmet arra. Az európai kakukk (Cuculus canorus) esetében a rejtély egy másik kulcsa (214). amennyibe vizsla szemmel figyeli az áruló jeleket. hogy a szokásos szülõi szerepbe valami komoly hiba csúszott. hogy a tojások. izmokkal és aggyal bíró. a kakukkfióka pedig "bûnös szenvedély eszköze". Ez a stratégia ig k. Ez pedig .z. ór ik mostohaszülei fölé. illetve a fiókák köz rányába ható szelekciós nyomások közül szükségképpen az elõbbi a nagyobb. azt is csak akkor." Wickler (375) hasonló következtetésre jut.hiszen nem lehet nem észrevenni a különbséget az idegen mad saját fiókái között!" Ha a szülõ eltörpül az általa táplált fiókához képest. az érzékszervek kapuit felhasználva gaz rvezete idegrendszerét is hatalmába kell kerítenie. Elképzelhetõ.a normális táplálkozási viselkedés "degeneratív leépülését" hangoztató elmé ben . amikor a kakukktojásmimikri csapja be a nevelõszülõt. Az egyik ilyen adaptáció a tojásmimikri. A fészekparazita életmód elõnyei tökéletesen nyilvánvalók. mégsem tud szabadulni tõle. hogy embe nincs is tudatában a veszélynek. hogy a fész ektulajdonos fiókáit a kakukkfióka általában kidobja a fészekbõl. már teljesen kifejlett tal C. hogy elérje a tátogó parazita csõrét. ha eléri végleges testnagyságát. amit a kakukk és egyéb fészekparaziták tesznek. A másik lehetõség. miszerint a szelekció elõnyben részesít azitizmust.rúzs típusú . E ponton természetszerûleg újra elõvehetjük a fegyverkezési verseny koncepcióját. hogy a kábítószer megöli. ma már meglepõnek tûnhet. és hogy a mostohaszülõk gyakorlatilag rabjáv nek az ingernek. Ez történik például a he stával. hogy "a kakukkfióka óriásira tá t csõrével és hangos követelõdzésével éppen azokat az ingereket testesíti meg eltúlzott for yek az énekesmadarak esetében a szülõnél etetési viselkedést váltanak ki.egy »szuperinger« sikeres alkal mazásának ékes bizonyítéka. hogy a kerti poszáta képtelen úgy alkalmazkodni. A kakukk kulcsingereket alkalmaz. és így a betolakodót ninc zehasonlítani. viselkedését legalább kétféle mó k. t az oka. amelyeket valamilyen más gazdafaj nevelt föl. hogy kiszûrje és még apró fióka sorsára hagyja a betolakodót . hogy H ians 1965-ben . o.

a barnafejû gulyajáró (Molot er) tolltisztogatást kiváltó viselkedése (306). Ezek a ro nyagok közvetítésével olyanfajta viselkedésre kényszerítik befogadóikat. a hipnotizálással és az agy elektromos ingerlésével kapcsolat iáimat is meggyõzõbbnek találják majd. vagy egy agymosáson keresztülment b sem képes szembeszegülni a börtönõr parancsaival. Több olyan hangyafajt is ismerünk. o. hogy a kakukk stratégiája nem meríti ki teljesen a manipuláció kritéri it. sikerrel szaporodtak a kakukkfióka kirepülése után. Egyes fajok. amely azok összesí ettségét drasztikusan csökkenti. amely a kakukkfióka manipulációinak kivédésére szol a kakukkfióka ellenadaptációinak. o.akkor is jó kilátásai vannak a jövõbeni szaporodásra. hogy valami hasonló ok folytán...) et gyönyörködtetõen lefesti . holott minden oka megvolna rá? Elképzel hogy a kakukk alkalmazkodási stratégiája tojás állapotában a mimikri útján való megtéveszt állapotában viszont a befogadó állat idegrendszerének tényleges manipulálása.bár a manipulációval való sze némi elõnye származik . ha a szóban f al történetesen pórul jár. és a boly dolgozóit saját utódaik nevelésére kényszerítik. ahelyett hogy e viselkedést az idegrendszer val amiféle érthetetlen fogyatékosságának tekintené. A befogadó boly dolgozóinak vannak fegyvereik erõs izmokkal. A kakukk olyan õsök sorától származik. hogy a gulyajáró olyan fajok egyedeit is rá tudja venni t ollazata megtisztogatására. amennyiben funkcionális magyarázato t ad a befogadó mal-adaptív viselkedésére. szélsõséges példával szolgál illetõen is. amelyek boly dolgozóinak sok-sok rágóját irányítják? Pontosan nem tudjuk. és . például a találó nevet viselõ Bothriomyrmex regicidus és B. a kaku nyerte meg a fegyverkezési versenyt. amelyek mindegy errel csapott be valamilyen gazdaszervezetet. amelyre specializál szép lassan leválasztják áldozatuk fejét"." Wil . miért terhelné meg parazita királynõ saját rágóit.) is. Emellett lehetséges. hogy a befogadó madarak nagyon jók a lélektani manipulációval való szembeszegülésben. hogy a gulyajáró egy rendszerint a fajtársakra irányuló viselkedésformát térít má viszont valóban meglepõ. elteszik láb alól az ottani . az az. és befogadják a trónbitorlót. hogyan csinálja.mostohaszülõk éppen úgy nem tudnak ellenállni a kakukkfióka szupernormális manipulatív hata ahogy a kábítószeres sem tud ellenállni egy "utazásnak". de tén megteszi: a boly dolgozói megölik saját királynõjüket. még csak nem is a boly lak ermészetes feromonjai. Valós razita királynõ valamilyen vegyi anyagot választ ki. ha azokat az idegrendszereket is befolyásolhatja. nem ritka a madarak körében. hogy a befogadó viselkedési repertoárjába valamilyen új magatartásmintát ép gyesek talán a kábítószerrel.mint azt Wilson (384. Lehet. aki a "szimfilikus" anyagokról szól va a következõket írja: ". Az sem különösebben megl ehát. A fészekben ülõ kakukknak manipulálni kell nevelõszüle máskülönben bizonyosan elpusztul. vagy ha igen."megkezdik azt az egyedüli tevékenységet. hogy a gulyajáró sikerrel vesz rá más madarakat tollazatának tisztogatására. Ilyen szélsõséges eset egy másik fészekparazita. Mindössze annyit kell belátnunk. A másik királynõ elmozdításána et. de a kakukk talán még ut a manipulációban. E fajok királynõi betörnek más fajok bolyaiba. A fegyverkezési verseny koncepciója tehát kifoltozza a szup ormális ingerekkel kapcsolatos klasszikus értelmezést. hogy a faj egyik egyede meg tisztogatja a másik egyed tollazatát. a gazdaszervezet ellenben olyanokétól. Itt szin van szó. 413. Az a jelenség. A gazdaszervezet idegrendszerén k bármely adaptív evolúciós módosulása. mennyire gyakori vagy ritka az adott gyverkezési verseny két résztvevõje. függetlenül attól. Több szerzõ a szimfilikus anyagok narkotizáló hatásáról beszél. a nevelõszülõnek viszont . A s a a Monomorium santschii hangyafaj finomabb eszközökkel ér célt. ha egyfajta rendkívül hatásos kábí fel. mint mit az "élet-ebéd"-alapelv . amelyeknek talán nem is akadt dolguk kakukkal.ezek nem egyszerûen tápláló anyagok. hogy a kakukknépesség elegendõen ritka ahho gy a befogadó fajok egyedei szempontjából kicsi legyen a kakukkáldás veszélye. A kakukk ugyanis csak a befogadó szervezet normális szülõi viselkedését irányítja maga zó sincs arról. amelyet ez esetben akár feromonnak is nevezhetünk . A kakukkra ható szelekció minden apró rést igyekszik megl i a gazdaszervezet idegrendszerének újonnan kifejlesztett páncélján. Ezen a nézeten van Wilson (384. Megfelelõ módszerrel bármilyen idegrendszer befolyásolható. amelyeknek nincsenek s aját dolgozóik. A kábítószerrel vont analógiám különösképpen érvényes a rovarvilág "kakukkjaira". A kakukkegye "kockázata" viszont száz százalék.363. ha egy ezekhez hasonló. az izmoknak parancsoló idegekkel.bár talán közelebb járunk a valósághoz.és a "ritka ellenség"-effektus esetében feltételeztünk. amelyeknél ez a viselkedés fajon belül soha nem figyelhetõ meg. Felvetõdhet azonban. decapitans par zita királynõi felmásznak a boly királynõjének a hátára.

hogy ott a befogadó boly munkaerejét kihas magát a munkaerõt szállítják saját bolyukba. és csak bizony tudtak megállni a lábukon. még ha csak az emberiség viszonylag korlátozott f iai tudását nézzük is. genetikai s zempontból a legnagyobb õrültség. mert a fegyverkezési ver y egy szokatlan aszimmetriáját figyelhetjük meg rajta. de ezek energiájuk egy részét. santschiira ható természetes szelekció igyekszik meglelni a b oly dolgozóinak idegrendszeri védvonalaiban mutatkozó réseket. evolúciós ki iási akadályokba ütközik. hogy mi készteti a befogadó madarat a hozzá képest nevetségesen túl ett kakukkfióka táplálására. Ez általában nem jelent . miképpen adódhatna tovább ez az alkalmazkodás. Hadd mutassak rá újból. A terméketlen hangyadolgozó szempontjából anyja. hogy az M. Az ilyenfajt bjektív megközelítés azonban félrevezetõ. hogy önként és dalolva meggyilk egyetlen lényt a világon. A befogadó fajra ható szelekció hamarosan betömi ezeket a "kulcslyukakat". ha megpróbáljuk lépésrõl lépésre . hogy elkergethessék a betolakodókat. ugyan ki merne akár ni is. Miután a dolgozók nem szaporodnak.például a gyobbodtak. hogy "gyõzni" fog. a parazitára ható szelekció viszont továbbfejleszti a kábítószert : tombo fegyverkezési verseny. nincsenek "tudatában" rabszolga mivoltukna A rabszolgatartó életmód haszna alighanem abban áll. a rabszolgaszerzõ ak cióknak kitett fajoknál várhatóan kialakultak a védekezést szolgáló adaptációk . A probléma ott kezdõdik. A rabszolgatartó és a rabszolga faj között ugyanis minden bizonnyal kialakult a fegyverkezési verseny. még ha a királynõgyilkosság végzetes következményekkel jár is azon kolóniára nézve. hogy a munkaerõ lárvakorban való táplá ei ez úton javarészt megtakaríthatók. könnyen lehet. Az fajoknak vannak ugyan saját dolgozóik. Ha a természetes szelekció mûködik a háttérben. az adaptív tulajdonságokat bármely államalkotó rovarfaj tében csakis a dolgozók szaporodásra képes rokonai örökíthetik át. elrabolják a lárvákat és a bábokat. al k meg ama embertársaikat. Hogy elvesztik irányérzéküket és bizonytalanul á ak a lábukon. A befogadó boly dolgozói viszont olyan õsöktõl erednek. és megemlít egy megfigyelést.megrészegítés" kifejezést is használja. de most sincs más válas int hogy a fegyverkezési versennyel kapcsolatos eszmefuttatásaimhoz folyamodjak. amelyek sikerrel manipulálták adó boly dolgozóit. mi lehetséges és mi nem az idegi mûködések befolyásolásában? Ne várjuk az állatoktól lkedésükkel minduntalan saját rátermettségük maximalizálásán fáradoznak. Ahelyett. hogy a dolgozók meggyilkolják saját anyjukat. Feldúlják más fajok bolyait. és e résekbe mint zárakba "f akológiai kulcsokat" illeszteni. hogy pe erakó királynõket küldenének más fajok bolyaiba. és soha nem váltak semmilyen kábítószer rabjává. De vajon nem lenne-e kézenfekvõbb ellen akció egyszerûen megtagadni a munkát a rabszolgatartó bolyban. sõt bizonyos esetekbe minden energiájukat rabszolgaszerzõ vállalkozásokba fektetik. amelyek kolóniá . Akik még sosem szenvedtek el agymosást. Az pedig.ez azonban el vben még nem jelenthet akadályt. micsoda tökélyre viszi a Monomorium santschii királynõje az idegren eri befolyásolást. Szempontunkból azért érdekes a rabszolgatartó hangyák viselkedése. Az M. santschii elég ritka faj. amely genetikai sikerük szempontjából létfontosságú. vagy táplálásuk helyett megö rabszolgatartók lárváit? Bármily kézenfekvõnek látszanak ezek az ellenakciók. az még alighanem csak a kezdet. A parazita hangyák más fajai a fentiektõl eltérõ módszereket alkalmaznak. amely szerint a hangy ozók egy ilyen anyag befolyása alatt idõlegesen elvesztették irányérzéküket. a fegyverkezési ve esei olykor nagyon furcsán viselkedhetnek. santschii akciójának kockázata csekél en egyes M. Ezek az úgynevezett rabszolgatartó hangyák. Ugyanebbõl a kívülállásból fak enségünk a tekintetben. Nyugodtan f elezhetjük tehát. ugyanis a boly szemszögébõl az M. A rabszolgatartó bolyban kikelõ dolgozók azután teszik kat. a boly királynõje egyfa enetikai aranybánya. Egy megfelelõen felkészült farmakológus bármilyen idegrendszert képes manipulálni. avagy a hangyadolgozókat arra. A szóban forgó költségeket ugyanis még az a kolónia á bõl a rabszolgákat báb állapotban elhurcolták. Hát akkor miért teszik? Sajnálom. eleséget gyûjtenek és gondozzák a lárvákat. hogy idegen bolyban keltek ki . santschii királynõkkel szembeni fölfegyverke tsége tehát könnyen túlléphette az ebbõl származó esetleges hasznot. santschii királynõk messze elkerülték. Ha az M. Nézzük meg például a "sztrájkot" mint ellenadaptációt! Ehhez a ra alamilyen módon fel kellene ismerniük. am agát a parazitának. santschii királynõ olyan õsök sorától származik. Mindezek alapján úgy v a befogadó faj alighanem elveszti a fegyverkezési versenyt. akik már keresztülmentek ilyesmin.

tehát a kedvezõ tulajdonságait kialakító gének a szaporodóképes egyedekben közvetlenül segíthetik aikat. A rabszolgatartók manipu szemben . Amikor a r egérkeznek a rabszolgatartók bolyába. egyszerûség kedvéért csak az egyik diploid formát tárgyalom. M or a lessonae kromoszómái szétesnek. meióziskor nem adódnak tovább. Minthogy a kecskebékák lessonae egyedekkel párosodnak. amelyeken a Cs génekkel osztoznak. hogy a gének a H testekben. Ám a H testekben a Zs gének ugyanabban a helyzetben vannak. és a szelekció választása rájuk fog esni. De mi a haszon mindebbõl? Az adott terüle ten eggyel csökken a rabszolgatartó bolyok száma. amennyiben úgy hatnak a H testekre. De mi a helyzet a H testekbe került Zs gének kel ? A Zs gének éppoly jelentõs fenotípusos hatást gyakorolnak a H fenotípusra. hátrahagyott bolyának érdekét szolgáló . azoknak a bolyoknak is.a francia éttermek specialitása . lessonae. amelynek a Zs szervezetekre gyakoro t hatása abban áll. esculentát H-val (hibrid). a következõ nemzedékben viss a hibrid genotípus. A zsákutca-replikátorok is kifejthet ek fenotípusos hatásokat. lessonae különféle hi djei. (Ne feledkezzünk meg a zonban arról. 205). hogy a fegyverkezési verseny egyi võje leteszi a fegyvert.) Vegyük most szemügyre a Zs génkészlet egy olyan génjét. Ez a közönséges európai béka . hogy a Zs gének csak a H békákban zsákutca-replikátorok. egyedei ugyanis két másik faj. még annak valószínûségét is csökkenti. különösképpen érdekes esete tehát annak. mi történne egy olyan mutáns génnel. E kétféle génkészlet a ervezetekben egyaránt csíraplazma-replikátor. hogy megakadályozza a H szervezettel való párosodásukat. Érdemes összevetni a fentieket a hibrid kecskebéka (Rana esculenta) esetével (372). a lessonae génjei pedig "zsákutca"-gének. de gondolatmenetem az összes zatra érvényes.legyenek azok fizikai vagy kémiai hatások. folytatják fegyverkezési versenyük et a Cs gének ellen. hogy a rabszolgatartás elleni adaptációk csakis a rabszolgáknak szánt bábok elrablása elõtt érvényesülhetnek. esculenta különféle formái ugyanott élnek. Diplo kariotípusuk a lessonae és a ridibunda egy-egy teljes kromoszómaszerelvényébõl áll össze. gyakorlatilag kiesnek a fegyverkezési versenybõl. Az egyszerûsé edvéért az alábbi bekezdésben az R. Az R. A puszta tény. Minthogy a rabszolgák nem tudnak visszaütni. A H testben érvényesülõ adaptációik közül egye erülhet át a következõ nemzedékbe. mivel éppen a felét teszik ki a H génállománynak. A sztrájk hathatósan akadályozhatja a rabszolgatartó boly életfolyamatait. Ugyanez a probléma merül fel a "bosszúáll továbbadásával kapcsolatban is (158. mivel a H egyedekben képzõdõ ivarsejtek . és a képzõdõ ivarsejtek kizárólag a ridibunda kromoszó mazzák. mint a Cs ek. amely sztrájkolásra készteti a r .függetlenül at . A Cs gének viszont meióziskor tová dódnak. ha H testbe kerülnek. az R. természetes szelekci következményei azonban az evolúcióban nem játszanak szerepet (1. amelyek a sztrájktól való tartózkodás génjei uralkodnak. 5. mivel a dolgozók közvetlenül segítik saját szaporodóképes rokonaikat. mi vel többé nem befolyásolhatják szaporodásra képes rokonaik sorsát. ridibundát Cs-vel (csí lazma). Ám nézzük meg. A dolgozókat sztrájkra hajlamosító gének elterjesztésének egyetlen kézenfekvõ módja a szele is a sztrájkolók saját. Ez abban az válhat valóra. bá tõsen speciális. ahol az R.sztrájk lehet. Az R. Ily módon fegyverkezési verseny in eg a H testekre ható Cs gének és a Zs testekre ható Zs gének között. esculentának két különbözõ diploid és két különbözõ triploid formája ismeretes.len akadályt. az összes lehetséges környékbeli célpontnak javára válhat. Naiv módon azt gondolhatnánk. a r abszolgatartók nem kényszerülnek költséges erõforrások bevetésére. a tavi béka (R. lessonaet pedig Zs-vel (zsákutca) fogom rövidíteni. bonyolult adaptációk kif juknak az egyszerû és olcsó adaptációk is megfelelnek. mivel az u ak. A Rana esculenta eme változatában tehát a ridibunda-gének csíraplazmaeplikátorok. ha a rabszolgatartó hangyák újra meg újra ugyanazokat a bolyokat rabolják ki llenkezõ esetben viszont arra a megállapításra kell jutnunk. hogy magát a bolyt pusztulásba sodorja. az R. hogy k legyõzik a Zs egyedek vonakodását és párosodnak velük. fejezet). ami nemcsak a lázadó rabszolgák bolyának. a Zs békákban teljes plazma-replikátorokként szerepelnek. mint a hangyarabszolgák a rabszolgatartók között. sõt a természetes szelekció is hathat rájuk. ridibunda) és a R. hogy a rabszolgatartók által kifejlesztett mani zerek különösebben kifinomultak legyenek. A természetes lekció e géneket elõnyben fogja részesíteni a H-t elfogadó alléljaikkal szemben. sõt könnyen el ulhat. hogy a rabszolgáknak evolúciós értelemben nincs lehetõségük ellenakciókat fo ani. feromonok vagy hatékony kábítószerek a rabszolgáknak nem áll módjukban ellenadaptációkat kifejleszteni. A rabszolgatartó hangyák példája.a szó közönséges értelmében ne ak.

hogy elhagyják a t és maguk is szaporodjanak.jómagam általánosságban meggyõzõbbnek találom. hiszen számára az unokák csak félannyira értékesek saját utódai. ahogy Trivers és Hare az adatokat kezelték. teljesen mindegy. áttekintve a rendelkezés allottan hiányos . amikor az új fészekalj kikel. E vitának megvolt az a jótékony hatása. hogy elhurcolásuk utá ellázadjanak rabszolgatartóik ellen. hogy fiatalabb testvéreiket vagy saját utódaikat gondozzák-e (fe ltéve. h ogy azoknál a hangyafajoknál. emellett e gy alternatív magyarázatot is fölvetettek a hangyáknál gyakran megfigyelhetõ. Okosan tették. a befektetés stabil ará lesz a nõstények javára. Amikor eljön az idõ. Minthogy a fegyverkezési versennyel foglalkozó újabb munkák közül az említett két szerzõ mûve az egyik legismertebb. mert zsákutcagének.adatokat. Tételezzük fel azonban. 15 6). azt . hogy nagy átlagban a 3 : 1 arány teljesül. még mindig dönthetnek úgy. úgy találták. Ha viszont abból indulunk ki. nez a helyzet a Poeciliopsis monacha-occidentalis nevû hibrid "halfaj" esetében (257 ). A kirá olgozók között tehát potenciális ellentét feszül. Vajon mit "szeretne jobban": ha utódai elhagynák a fészket. Ha az anya egész élete folyamán mind ját arra manipulálná. de arra már nem szelektálódhatnak. avagy fiatalabb testvéreiket nevelik-e (155. és fiatalabb testvéreik gondozásában segédke ilágos. A fegyverkez nnyel és a manipulációval kapcsolatban különösen nagy jelentõségû Charnov (58) munkája. hogy az adott esetben egyáltalán nem jön létre ellenszelekció. Charnov érvelése a diploid és haplodiploid szervezetekre egyaránt érvénye nézzük meg elsõként a diploid szervezetek esetét. Fel kell tehát tételeznünk. hogy az utódo ra szánt befektetések elosztásának joga a petét nem rakó dolgozóké. és az "élet-ebéd"-alapelvek egy potenciálisan nagy jelentõ ozatát vezeti be. hogy saját bolyukból ne hagyj bszolgának elhurcolni a bábjaikat. amely a manipuláció áldozatait szembeszegülésre készteti. (Az érvelés ebben a formában nem teljes. Mint láttuk. ezzel kicsúsznak a szelekció hatása alól. jóllehet változatlanul kifejtik f notípusos hatásaikat. Azt.szigorúan usúak lesznek. Fisher (108) és Hamilton (161) elképzeléseire támaszkodva Trivers és Hare kifejtik. Trivers és Hare (355) v tte föl a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) államalkotó fajainál a nemek arányában jelentkezõ versennyel kapcsolatban. a nõstények j ltolódott nemi aránnyal kapcsolatban. amelynek idõsebb fióká epültek ki a fészekbõl. úgy itt is könnyû volt hibákat t erman (6) kifogásolták azt a módot. csakúg int Trivers és Hare hipotézise. Éppen így a Zs gének is szelektálódhatnak a Zs testek anfajta befolyásolására. íme tehát egy újabb aszimmetria. szintén dajkasorsra szánt fiókáinak gondozásában seg síravonala szép lassan elenyészne. Azért veszítik tehát el a fegyverkezési versenyt. amelyeknél minden bolyban egyetlen szaporodó királynõ van. A manipulált utódok számara. Ennélfogva még ha feltételezhetünk is ellenmani utódok részérõl. amelyet fel kell vennünk a szülõi elõ r-féle (2) listájára . vagy ha a fészekben maradnának. é talabb testvéreik gondozásában segédkeznek. mint eml ttem. hogy genetikailag egyenérték közül az anya egyeseket szaporodásra. ám ha még egy H genomba. Charnov érvelésében yörû. hogy megkísérelték a valós adatokat felhasználni egy sokak által ellenõrizhetetlennek vélt hipot zsgálatában. mint a szóban forgó l .) Ebben az ese n a szelekció elõnyben fogja részesíteni a szülõ ilyenfajta manipulatív törekvéseit.eleve hátt szülõi manipuláció. hogy inkább a szülõkkel maradnak.Zs gének mennyiben befolyásolják a H test fenotípusát és ezáltal fennmaradását . befo yásolni azok döntését. A manipuláció javára dolgozó szelekcióról szólva kötelességszerûen meg szoktunk emlékezni a ekcióról is. akkor a szaporodóképes való gazdasági befektetés stabil aránya 1 : 1. ebbõl g arra következtettek. aminek oka végsõ fokon a haplodiploid genetikai felépítés. másokat pedig utódgondozásra manipulál. és saját alapítanának. A fölcseperedett utódoknak genetikai szempontbó eljesen mindegy. Vegyünk egy tojót. hogy az õ újabb. gondolatmenetét érdemes közelebbrõl megv unk. hogy ez utóbbit szeretné jobban. Ha a szaporodóképes utódok (f ynõk és hímek) nemének eldöntését a királynõ "elõjogának" tekintjük. hogy a rabszolgák nem képesek ellenadaptációk kifejlesztésére. hogy minden egyéb körülmény azonos). Magyarázatuk (a "lokális párosodási verseny"). a hangyák szelektálódhatnak arra. eredetileg Hamiltonnál (157) bukkan fel a nemek rendha gyó arányának eseteit tárgyaló munkájában. hogy az anya valamiképp manipulálni tudja idõsebb utódait. Ám ahogy sok más úttörõ próbálkozás esetében. ame rállamok eredetével foglalkozik.legalábbis a Charnov által felvázolt egyszerû példában . hogy azok elejét vegyék a H genomba való bekerülésüknek. hogy saját utódaikat. hogy a dolgozók nyertek a királynõvel szemben. ne jósolható meg közvetlenül a nemek evolúciósan stabil aránya. hogy további vizsgálatokra ösztönzött. Trivers és Hare. Ennek a "fegyverkezési enynek" tulajdonképpen csak egyetlen résztvevõje van.

arra gondolhatnánk. munkahipotézisként fogadjuk el. csak éppen a hatalom felosztásának több esetét fogjuk megkülönböztetni. alternatív esetet vizsgáltak: egyrészt azt. hogy a nõstény számára közömbös. hogy nagyon is "igyekszik" eltérít azt a királynõ által beállítani "próbált" értéktõl. hiszen az államalkotó rovarok túlnyomó többsége haplodiploid. amelyek mind más és más evolúciósan stabil ivararányt v Trivers és Hare is érintik ezen esetek némelyikét. nagy kár volna. Elsõ pillantásra úgy tûnhet. Arról van szó. a megosztott hatalom következõ esetét j körül: a királynõ saját kénye-kedve szerint választhatja meg a maga rakta peték nemét. könnyen lehet. ban a nemek aránya. Maga Charnov mutatta ki. hogy a nemek evolúciósan stabil aránya a lapvetõen attól függ. ha utódai testvéreiket (a õ utód edig utódaikat (az õ unokáit) gondozzák. Ily módon a dolgozók megszabhatják. hiszen testvéreinek személyében legnagyobbrészt számára értékes nõvéreket (és zonylag értéktelen fiútestvért) választ. avagy saját u tódaikat (r = 1/2).mind a diploid. hogy a fegyverkezési verseny résztvevõi közül melyik fél kezében van hatalom. Nem ez a helyzet. Elméletileg egy adott nõstény számára . kit gondoznak: testvéreiket-e (a rokonsági fok: r = 3/4 és 1/4 átlaga). hogy következtetéseinek elébe vágnék. Grafen.létrejött a nemek egy adott arány jd azt a kérdést tesszük fel. amely kimondva az õ elemzésében. Minthogy a dolgozó közelebbi rokonságban áll nõnemû testvérével. még a haplopdiploid fajokról is elmondható. Lehet. s ndjárt leszögezni egy elvet. Ha egyáltalán föltehetõ ebben az esetben a kérdés. másrészt azt.csekély számuk folytán . Kiterjesztve Trivers és Hare a királynõ és a dolgozók között a nemek arányát illetõen fellé természetérõl szóló elemzését. hogy ha a szaporodóképes hím és n y egyedekbe való befektetés elosztásáról a dolgozók döntenek. hogy a nõstényeknek teljesen min egy.a nõstények túlsúlya mellett . Ezek mellett azonb sok egyéb változat is elképzelhetõ. hogy mik ezek a bizonyos kényszerfeltételek (1. hogy a természetes zelekció hatására .teljesen mindegy. egyenértékûnek látszik azzal a kijelentéssel. ha a befektetéseket a királynõ határozná meg. min aga hitte. Anélkül. amikor minden hatalom a dolgozóké. amikor a dolgozók maguk is hatnak hímnemû petéket.példáját. hogy testv gondozza-e. hogy milyen a nemek aránya. hogy az adot en . De az már egyáltalán nem mindegy neki.bizonyos kényszerfeltételek mellett .a populáció szempontjából viszonylag nagy reprodu el bírnak. e fiútestvérek nagy valószínûséggel sok utódot fogn Matematikai úton sikerült igazolni. mint õk t ivers és Hare csak két. Úgy tûnhet. kit manipulál. mint ho k manipulálják szüleiket. hogy Charnov következtetései átalánosabb érvényûek. kimondatlanul pedig már Trive s és Hare munkájában is benne foglaltatik. utódait gondozza-e vagy fia talabb testvéreit. a válasz így hangzik: valószínûbb. ho Charnovnak még a kiegyensúlyozott ivararányt sem kellett volna kikötnie: a potenciális dol gozó számára bármilyen ivararány mellett egyre megy. Craig (68) és Grafen (139) viszont egymástól függetlenül kimutatták. hogy Charnov érvelése nem alkalmazható haplodiploid állatokra. hogy abban a speciális esetben. hogy a kérdés nem az: létrejött-e k "legjobb" aránya. fejezet). 3. h . Jelen esetben Trivers és Hare nyomán elfogadjuk. hogy a fiútestvérek nem a legközelebbi rokonai a dolgozóknak. amikor minden hatalom a királynõ kezében van. hogy az államalkotó Hymenoptera-fajok ivararányát illetõen Charnov. hogy testvéreit vagy utódait gondozzaTegyük fel. Ez az okfejtés azonban figyelmen kívül hagyja azt . még közelebb juthatunk a manipuláció kérdésének tisztázásáh szmefuttatás Grafen (139) munkáján alapul. az õ szempontjából elõnyösebb. hogy a szülõ manipulálja utódait. illetve bármilyen nemû (nem létezõ) utódjával. A látszat azo csal. Éppen ellenkezõleg. hogy a hímek . hogy utódai a gyermekeiket vagy a testvéreiket gondozzák-e. Craig és Gr következtetései alapvetõen ellentmondanak Trivers és Hare következtetéseinek. Az az állítás rint a nõstény hártyásszárnyú számára a nemek bármilyen aránya mellett közömbös. mondjuk a Trivers és Hare által tt 3 : 1 arány teljesül. Változatlanul igaz. de ha a hím k általában véve ritkák a populációban. mind a haplodiploid faj ok esetében és bármilyen ivararány mellett . evolúc l aránya nem feltétlenül lesz azonos azzal az evolúciósan stabil aránnyal. például azt. a do szont teljhatalmat élveznek a lárvák táplálása terén. a nemek így kialakuló.testvéreit fogja "elõnyben részesíteni" saját utódaival Miért is ne. amely akkor álln e. hogy a populációban a nõstények száma nagyobb. Ebben az értelemben tehát a dolgozó számár nem közömbös. ha a populációban a nem ek aránya 1:1. m estvérével. ahogy Bulmer és Taylor (elõkészületben) is.

párosodj k. A hím T. A nemek evolúciósan stabi al kapcsolatban mindegyik feltevésbõl más következtetésre jutunk. hogy a dolgozók végtagjait csakis a dolgozók génjeinek érdeke mozgatja. s e következtetések ellen bizonyítékkal szolgálhat arra. ame ket a királynõ rendelkezésükre bocsátott. egyetlen rö rmékenyítési periódus alatt összegyûjtött. hogy a kérdés végeredményben aszerint dõl el. hogy a nõsténnyel . államalkotó darazsakhoz viszonyítva "magányosak" ugyan. Miért ne tudná ugyanúgy befolyásolni a nemek arányát. és egyetle almat sem mulasztanak el. hogy melyek a dolgozók és a királynõ stratégiáinak evolúciósan st A jelek szerint. de csak azok közül a peték közül válogathatnak.djaikra bízott nõnemû peték közül hányból fejlõdjék királynõ. A T. és idõvel kihalna (157). E faj egyedei a valódi. Vizsgálatainkat összpontosíthatjuk például arra a pillanatra. Hatalmukban ik nem fiatal egyedeit éhen veszejteni. Grafen a játékelmélet segítségével kimutatta. politum nõstényei ezzel szemben kifejlett k is rendszeresen párzanak.ellentétben a legtöbb Hymenoptera-hímmel . amelyet életének korai idõszakában. hogy az egyik vagy emû peték rakását beszünteti. Ezzel a praktikával a királynõ elébe tud vágni bizonyos dolgozóstratégiák dául a "nõvérek preferenciális táplálásának" -. a Trypoxylon politumot . E helyütt nem részletezem Grafen meghökkentõ következtetéseit. sárból). A dolgozók . egyszerûen azért. hányból dolgozó. A hím órákig is ülhet a fészekben tétlenül. De a már lerakott peték ki vannak szolgáltatva a dolgozók kén k. A királynõ (játékelméleti értelemben véve) megjátszhatja mondjuk azt a stratégiát. mert õ "osztott". Amit monda agyok. hogy a dolgozók meghatározott stratégiáira a bizonyos evolúciósan stabil stratégiákkal válaszolhat. hogy a bolyban kié is a valódi hatalom. pontosan abból a fajtából való. Egyelõre elégedjünk meg annyival. nem kevesebb mint három evolúciósan stabil ál lapot lehetséges. Trivers és Hare a két végletet állították szembe egymással ( abszolút hatalma kontra a királynõ abszolút hatalma). Brockmann (37) behatóan tanulmányozott egy fazekasdarázsfajt. az az. a köve . amelyet a kiterjesztett fenotípus ta elmében megkérdõjelezni készülök. ahogyan azt a hangyák dolg ik? Melyek lehetnek a következmények. amelyekbõl viszont csupa hím utód kelne ki. Trivers és Hare nagy érdeme éppen ennek a ténynek a felismerése. amikor a királynõ "eldönti". mi válik a királynõ génj De bármilyen ésszerû. vagyis egymaguk határozhatnák meg a nemek arányát párjuk utódai kö urcsa helyzet alakulna ki. Ám ha a hímek hatalma csak részleges. A lényeg mindenképpen az.egyéb lehet elik "öccseiket". és arra raknak. nem pedig azok a konkrét modellek. hogy a ha irtoklásával kapcsolatos mindenfajta feltételezésünk ellenõrizhetõ jóslatokra vezet a nemek l kapcsolatban. Grafen a megosztott hatalom egy fe ltételezett esetét vizsgálta (a peterakás a királynõ hatásköre. hogy a hímek a hatalom birtokosai . Mint a kaparódarazsak (Sphecidae) általában. a lárvák táplálása viszont már korábban is jeleztem. de nincs enek mindig egyedül. hogy a dolgozók . hogy a modellpopuláció evolúciósan stabil állapota attól függ. Mivel az esemény a királynõ testén belül játszó zerû a feltételezés. Egyes Hymenoptera-fajok esetében még az is elképzelhetõ. és megfordítva. és a ciklus kezdõdik elölrõl. hogy évben kizárólag hímnemû petéket rak. hogy nagymértékben manipulálják a viselkedésüket. amennyiben a hímek érvényesíthetik hatalmukat? Mivel a hí inden génjét átadja saját nõstény utódainak. rmékenyítsen-e egy bizonyos petét vagy sem. kerülnek elõnybe. amelyek hatására "lányait" elõnyben részesíti "fiaival" szemben. A királynõ megteheti például. emiatt a nõstények m ermékenyítetlen petéket raknának. Jól ismert tény. föltehetõen távol tartva az élõsködõket éppú et. adott paraméterek mellett. A hímek rendszeresen látogatják a nõstények fészkeit.ferom y másképp -saját genetikai érdekeik szerint manipulálhatják a királynõ idegrendszerét és vi bár a lárvák táplálásában csak a dolgozók idegrendszere és izmai játszanak közvetlen szerep kunk azt gondolni. a királynõ meghatár atégiáira a dolgozók is csak bizonyos evolúciósan stabil stratégiákkal válaszolhatnak. párjának hím utódaiba viszont egyet sem ad át. Sok hártyásszárnyúfaj nõst kell jönnie abból a hímivarsejt-készletbõl. politum tehát . könnyen ehát.valahányszor visszatér a fészkéhez . milyen feltéte kel élünk a hatalmat illetõen. Ha a hím orlátlan hatalmuk volna. hogy a királynõk sûrû feromonfelhõket árasztanak a dolgozók felé. Ezután lezárják a fészket. Márm rül az az érdekes kérdés. A darázspopul szcillációba kezdene. számos más kiindulópont is lehetséges.várhatóan vonakodva persze . amelyek jóslatait történetesen vizsgálat alá vették.jelen van a tett s zínhelyén. Az elsõ nemzedékben nem volna hímnemû utód. e faj nõstényei is saját et építenek (õk pl. Mindazo ozók kezében is sok adu lehet. a fészekbe megbénított zsákmányt (pókokat) hurcolnak.

a hím ebben a testhelyz odik vele. és fejét a fészek felsõ ott. neme véglegesen eldõlt. ugyan mifél szolgálja a kérdéses viselkedés az illetõ egyed összesített rátermettségét. Fejét eközben a hím "megragadja". Ezután a nõstény osodás következik. A befejezõ aktust. és igyekszik õt a pókoktól . és megingassam az olvasó bizalmát az önzõ szervezet központi tantételében. Az elõbbiekben megvizsgáltuk azt az elmélet lehetõséget. ha a nõstény egyetlen hímivarsejtet sem engedett k i ondótartójából. Ez pedig sokszor nem pusztán átmeneti elrugaszkodás a központi elvt apró manipulációs közjáték.odébb cibálni. hogy engedjen-e ki ondósejteket az ondótartójából vagy sem. politum hímjei hasonló stratégiát követnek.talán éppen a megtermékenyítés idõigénye miatt. A jelek szerint arra a hipotézisre nézve. Ha egy faj egyedeinél azt tapasztaljuk. Ezek persze mindössze feltételezések. Ha a pete már kint van. majd visszafordul. amelyet "megragadásnak" (holding) nevezett el. fejezet). el a pókoktól. csak rövid párosodásokra jut ideje. hogy hangyák futkározzanak a tollazatán? Netán hangyákat alkalm a élõsködõinek eltávolítására? E fejezet végkövetkeztetése. saját génjeik másolatainak érdekeit tartják szem elõtt.yek nem ennyire drasztikusak. Hiszen elképzelhetõ. amelyb en az egyik fél állandóan a másik fél hasznára és saját kárára dolgozik: állhatatosan. 8. hogy a megtermékenyítéssel kapcsolatos döntését a dolgozók genetikai érdekei szerint mód rockmann feltételezi. eddig nem sikerült bizonyítékokat találniuk. mint egy hímnemû petéé . Érdek a méhkirálynõt petézés közben kísérleti úton megzavarni. hog ozik egy hímivarsejttel . és a kialakuló helyzet a szokásos diploid genetikai rend szereknél megfigyelhetõ "X-kromoszóma-vezérlésre" fog hasonlítani (1. hogy a kérdést inkább így kell nek az összesített rátermettségét szolgálja ez a viselkedés? A viselkedésformához ragaszkod avagy a színfalak mögött meghúzódó valamilyen manipulátorét? Bár a "hangyafürdõ" esetében é . megbénított pókok csomójába fúrja. Brockmann. Kimutatható-e vajon a T. Hamilton állítja . Mindez még vagy fél tucatszor megismétlõdik . és potrohával újra végigtapogatja a pókokat. hogy a T. amely hosszú perceken át t sõként a nõstény megy be fejjel elõre az orgonasíp alakú fészekbe. például az "élet-ebéd"-alapelv és a "ritka nfél"-effektus számos fegyverkezési versenyt olyan stabil állapotba juttathatnak. a pete a nõstény testének melyik pontján helyezkedik el. és csápjainál fogva kifelé húzza. hogy amik hím fogva tartja a nõstény fejét. rögtön azon kezdünk tanakodni. annyit tudunk. amíg a következõ pároso is végbement. hogy az éppen lerakott pete nõnemû lesz. amelyért az áldozat származási sorában mûködõ ellenszelekció r majd. mintegy fél percen llsõ lába között tartja. A hímnek az volna a haszna az ismételt párosodásokból. Mindenes tre. várhatóan a nõstény utódoknak fog kedvezni. hogy leharapja a fejét. mielõtt a nõstény lerakná petéjét. hogy az alapvetõ aszimmetriák. tény táplálékot hord a fészekbe. a p és a fészek lezárását viszont egy párosodási "roham" vezeti be. lehet. hogy a hangyák dolgozói a hangyakirálynõt idegrendszere manipulálása útján ar k. amely szerint a hím ténylegesen befolyá olja a nemek arányát. E viselkedési elem a párosodások al váltakozva jelentkezik.amelyeket éppen végigtapogat p . ha egy hím hártyásszárnyú abba a helyzetbe kerül. egy különösen hosszan tartó megragadási aktust követõen a nõstény lerakja petéjét. ener lelõtlenül ássa alá saját genetikai érdekeit. hogy az egyedek saját összes rátermettségük növelését. amelyek a további vizsgálatokban le segítségünkre. E feltevés többek között azon áll vagy bukik. politum hímjeinél egy ilyenfajta manipuláció kísérlete.mint W. próbálkozn l a peterakás idõtartamának meghosszabbításával? Brockmann e darazsaknál leírt egy furcsa m rtásmintát. megragadja a nõstény csápjait. E fejezetet arra szántam. hogy a hím . valójában a peterakást igyekszik elodázni. hogy a méhkirálynõknek tovább tart egy nõne te lerakása. Bár nem vi hogy a hím hogyan érheti el ezt. s potroha csúcsával végigtapogatj okat. Grafennel és másokkal egyetemben ezeknek a feltételezéseknek szeg nyomába. A hím ek egint csak megragadja a fejét. Ezután a nõstény fejjel a kijárat felé fordul.igazából zsarolja a nõstényt: azzal feny ti. és megvizsgálni. hogy artóan követnek egy bizonyos viselkedési formát. saját génjeik kárára. és ezáltal növeli annak valószínûségét. ha nem halasztja el a peterakást addig. amely azt mondja ki. Fentebb ogy az egyedek nemegyszer keményen és elszántan munkálkodnak valamely más egyed génjei érde . mintha peterakáshoz készülõdne. mégpedig az utolsó percekben. Mi haszna lehe madárnak abból. Utaltam rá. Ennek érdekében igyekezhet befolyáso tését a tekintetben. a fej megragadá és kifelé húzásában ezek a manipulációs törekvések öltenének alakot. D. hogy befolyásolhatja a nemek arányát ai között. hogy gyakorlatilag el sztja hímivarsejtjeivel a nõstény ivarjáratait. hogy e késlelteté valószínûségét.még akkor is. és lefelé húzza. ha engedi. Potroha a kijárat felé néz. s megnövelni annak valószínûsé ete a petevezetõben megtermékenyül. hogy megkezdjem az aknamunkát.

Elsõ pillantásra igazat adhatnánk Gouldnak (128). amelynek az illetõ egyed is tagja.a kidolgozására. véleményem szerint ez mit sem vonna le a fontosságából). 392. fejezet). hogy végeredményben milyen mondhatjuk: az alkalmazkodás annak érdekeit szolgálja. mint gy létra valamelyik közbülsõ fokán áll. hogy a "gén" mint egységes fogalom nem tartható tovább. az egyedi szervezeteket és az egyedek csoportjait viszont helyesebb. hogy miért izgat engem ez a kérdés. hogy a szelekció egységei maguk a gének. a rekombináció legkisebb egységét rekonnak nevezte el. 394). hogy mit is kell értenünk a természetes szelekció egységén. valamint Wimsatt. Én azonban ebben a fejezetben és az ezt követõben be fogom bizonyítani. avagy az egyedi szervezeten belül valamilye n kisebb egység élvezi az alkalmazkodás elõnyeit? Mint már a 3. aki a dolog lényegét az alábbiakban látja "A darwini gondolat egyik központi eleme. miért számít egyáltalán. amire akkor utalunk. de itt csak egyre fogok. Fentrõl akkor.. Több okra is hivatkozhatnék. amikor azt mondjuk: az alkalmazkodás valaminek a z érdekét szolgálja. A teleonómia elsõdleges elméleti problémája. mint a edszelekcionizmus és a génszelekcionizmus látszólagos vitájában. 379. a 'létért folyó küzdelemben' is az egyedek vesznek rés Az utóbbi tizenöt évben fentrõl és lentrõl egyaránt sok támadás érte az egyedet mint a dar k fókuszpontját. hogy mi tünk a szelekció egységének. Elsõ pillantásra ez a vita meg lehetõsen haszontalan teológiai szócséplésnek tûnhet .sõt. Tõlem függetlenül E. hogy mit kell a "szelekció egységének tenünk (4. Alulról pedig a közelmúltban. C. amelyen a "fönt" és a "lent" szavaknak tranzi entés tulajdonítható. hogy mi is ez a valami: mi is igazából az optimo A biológia irodalmában idõrõl idõre fellángol a vita. Az elkö kezendõ két fejezet mondandóját megelõlegezve: a természetes szelekció jellemzésének két út . talán arra az eshetõségre is vethetnénk egy lapos pillant gy valójában a hangyák javát szolgáló alkalmazkodásról van szó! 5 Az aktív csíraplazma-replikátor 1957-ben Benzer (22) kifejtette. Curióval (74) és másokkal abban. kell tehát indokolnom. amelyekkel az egyed jár jól. egy negyedik egységet is definiáltam: az "optimont". hogy a szelekció egysége maga az egyed. ha .noha definíciója vetlenül csak a mikroorganizmusokra volt igaz . A kérdés már most az. hanem az egyedek csoportjai. A szelekció egységei tehát az egyedek." Gould. Mindkét út járható. Wynne-Edwards skót bioló zzal a nézetével borzolta fel az ortodox darwinisták kedélyét. 189. hogy más-más oldalról közelítik meg ugyanazt a Az evolúció az alternatív replikátorok eltérõ mértékû fennmaradásának külsõ és látható megt plikátorok. amikor Richard D awkins angol biológus az én kedélyemet borzolta fel. 85. 224. A csoportszel ekcionizmus és az egyedszelekcionizmus hagyományos vitájában egészen másról van szó. 220. Hull szerint a kérdés határozot fizikai" (bár még ha így volna is. h gy az effajta szemléletmód téves. Egészen másképp néznek ki a csoport szempontjából elõnyö ok. Jómagam (86). Vajon az egyed. amikor tizenöt évvel ezelõtt W. Az optimon (illetve szelekton) az a "valami".a teleonómiának. és az egyedek pusztán a gének ideiglenes tárházai. nézetét kifejtve.lényegében az egy polipeptidlánc szintézisé felelõs genetikai egységet értette.6. Helytelen volna tehát e há ategóriát egy egydimenziós létrán elképzelni. hogy igenis szükség van az a kalmazkodás megalapozott elméletének . kijelentvén. Ki fogom mutatni. fejezetben is hangsúlyoztam ez a kérdés központi jelentõségû. utal az élet hierarchikus szervezõdésére. a csoport vagy faj. Mayr (személyes közlése ugyanilyen értelemben vezette be a "szelektont".. elõkészületben). A "lentrõl" érkezõ zont azzal kapcsolatos. Ugyanezt a kérdést a filozófia irodalma is gyak ran feszegeti (188. fölötte csoportszelekcionisták. alatta pedig génsze ták kapaszkodnak. Tökélete gyetértek Williamsszel (379). Úgy tekinti magát. A gén fogalmát három másik fogalommal helyettesítette: a mutációs megváltozás legkisebb eg nnak. a természetes szelekció egységét. de ezt a tényt Gould helytelenül veszi számba. Természetesen létezik a biológiai szervezõdésben szintek ierarchia (1. hogy a csoport. hogy a szelekció egységei ne z egyedek.és egyedszelekcionizmus között tény i vita folyik az általam "hordozószelekciónak" nevezett jelenség körül.madár érdekeltségére gondolnunk. pusztán arról van szó. hogy Pittendrigh (289) szavával élj . cisztronon .

amel y nem szaporítószerv. Ilyen átmeneti eset a Streptocarpus levele is. 189). A DNS-molekula például . amely történetesen fiatalon elpusztul vagy nem hoz létre utódokat. De ez m teológia. ám e alamilyen balesetbõl. amelynek során bizonyos replikátorok más repl ikátorok rovására fennmaradnak. az aktív/passzív megkülönböztetés eltér a csíravonal/zsákutca megkülön y lehetséges kombináció elképzelhetõ.véleményem szerint . amirõl másolatok készülnek . valószínûleg természetes s ciót. Szintén csiravonal-replikátorok az Amoeba proteus génjei. attól függõen. ne foglalkozzunk azzal. tehát látozott hosszúságú származási sornak szolgálhat kiindulópontjául. hogy van rajtuk. amelyrõl csak véges számú alkalommal készülhet másolat. L. Az aktív csiravonal-replikátorok azér ges egységek. hogy pontosan hány angyal táncolhat egy gombostû fején . Az ilyen csíravonalak utólag végesnek bizonyulnak. Néhány tucat mitotikus replikáció talán megadatik nekik. fejezetet). Nem tekinthetõ azonban zsákutca-replikátornak egy olyan egyed csíravonalának valamelyik DN S-molekulája. A passzív replikátor viszont olyan replikátor. És ha egyben csiravonal-replikátorok is. miként az a gén is. A csíravonal-replikátor (ez aktív és passzív egyaránt lehet) olyan replikátor. Aktiv replikátor minden olyan replikátor. Elsõ pillantásra a fénymásolatokat is id lójában egy fénymásolat természeténél fogva képes befolyásolni.nem replikátoroknak tekintjük. potenciálisan minden csíravonal-replikátor halhatatlan: a h alhatatlanságra "pályázik". a másolatoknak pedig megint csak nagyobb az esélyük. hogy újabb másolatok készü k róluk. következésképpen evolúciót indítanak el. A dolgozóknak nincs csíravonaluk. amelynek sorá bizonyos hordozók nagyobb sikerrel biztosítják replikátoraik fennmaradását. amely természeténél fog m képes befolyásolni lemásolásának valószínûségét.fehérjeszintézis útján jt ki. de némi tétovázás után úgy döntöttem.például e lekulát vagy egy papírlapot. szaporítószervként is mûködhet. Egy ivarsejtb vonal-replikátor. mint más hordo A csoportszelekció és az egyedszelekció között a hordozók két típusa közötti választásban v génszelekció és az egyed. amely fénymásolatoknak szolgál mintául. Hull (188. Mint már említettem. A replikátorok kétféle ztályozhatók: lehetnek "aktívak" és "passzívak".(vagy csoport-) szelekció közötti vita viszont arra megy ki. A soha át nem íródó DNS-szakaszok viszont tökéletes példái a passzív replikátorokn 9. tehá rnak tekinthetõ. amely az ivarsejtek valamelyik közvetlen mitotikus õssejtjében foglal helyet.éppen azzal az egységgel. amelyek befolyásolhatják. Az ember bizonyos papírokat lemásol. hogy készül-e róla másolat vagy sem. amely potenc an õséül szolgálhat a belõle származó replikátorok végtelenül hosszú sorának. illetve "csíravonal-replikátorok" és "zsák plikátorok". A hordozók szelekciója viszont az a folyamat. Replikátorként definiálok a Világegyetemben mindent. mert akárhol forduljanak is elõ a Világegyetemben. Testünk DNS-molekuláinak ilyen zsákutca-replikátor. például azok a "terméketlen" dolgozók. jóllehet az életben az elbukás veszélye fenyegeti. melyiket értsük rajta: a hordozót-e. amelynek érdekeit az adaptációk szolgálják. de ezek közül különös figyelmet érdemel az aktív csír .különbözõ mértékû "elbukásuk" pedig maga a természetes sze ik a gyakorlatban. azzal a bizonyos "optimonnal " azonos. lemásolják-e vagy sem. de ha levágjuk és dugványozzuk. Némileg metaforikusan úgy fogalmazhatunk. hanem olyan hordozóknak. Vannak persze furcsa átmeneti esetek is. hogy ha a szelekció egységérõl beszélünk. de semm en sem lehetnek egy végeláthatatlan származási sor õseivé. akár nem. minthogy . ak . amely természeténél fogva bizonyos fokig képes be olyásolni lemásolódásának valószínûségét. amelyeknek megvan a módjuk a termékennyé . Az államalko rok tökéletesen terméketlen dolgozóinak DNS-molekulái viszont mind valódi zsákutca-replikát még csak nem is pályáznak a korlátlan replikációra. hogy e lbuknak a halhatatlanság útján . amelyekben a replikátorok utazna k. hanem a rovarállam természetébõl fakad. amennyiben a királynõ elpusztul. A replikátorok szelekciója az a folyamat. vagy az Orgel (277) kémcsöveiben úszkáló RNS-molekulák. Ha valahol jelen vannak replikátorok és ráad bizonyos fenotípusos hatásokkal rendelkezõ változataik szaporodásukkal kiszorítják másfajt otípusos hatásokkal rendelkezõ vetélytársaikat. pontosan ez a termész s szelekció lényege. avagy a replikáto n ugyanezt vallja a filozófus D. tartok a magam szóhasználata mellett. A zsákutca-replikátor (ez szintén lehet gy passzív) olyan replikátor. másokat meg nem. és nem veszem át az õ "interaktor" és "evolvor" megne ezéseit.

k az sem. 203). Gunther Stent (337). Ha tehát egy dolgozó gondját viseli egy másik d ozónak. elõfordulhat. Krebs (207) és jómagam (87) korábban bíráltuk B (11). hogy a replikátor mindenbõl "hasznot húz". mindkettõvel a genetikai anyag olyan darabját jelölöm amelynek . olyan mértékben várhatjuk az mént megnevezett két jelenségen kívül és túl a csoport fennmaradását szolgáló adaptációk me okon ezen adaptációk mindegyike a replikátorok eltérõ mértékû fennmaradásán alapul. amelyek lényegében pontosan öröklik szerkezetüket [pontosság].. Az arany a tomjai például. hogy a dolgozók azoknak a reproduktív testvéreiknek viselik gondját. amelynek egyedeiben lakoznak. Ste . Amilyen mértékben az aktív csíravonal-replikátorok ha k azon csoport fennmaradásából. aki fölvetette. hogy magáét az érintett replikátorét. Amilyen mértékben az aktív csiravonal-replikátorok hasznot h zon test fennmaradásából. hogy a replikátorok sorában f lási hibák halmozódnak. Ha egy papírla ot fénymásolunk. A lényeg az. hanem azért. Korábban már számba vettem (85) a sikeres replikátor ismérveit: "Tartósság. hogy a szelekció egységeként mûködjék . Nem csámcsognék újra e tévedésen. amíg további repliká k létre [termékenység]. hanem zsákutca-replikátor k. Elég. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a "csíravonal" kitételrõl az optimon specifikációjában. Az adaptációk között nagyon sok ilyen van. amíg egy újabb mutáció nem jelentkezik. a válasz nem az.a genetikai an . ha addig léteznek. hogy az államalkotó rovarok terméketlen dolgozói azért gondoskodnak m dolgozókról.nincsenek él alai. h nak tökéleteseknek kell lenniük. Amilyen mértékben az aktív c eplikátorok hasznát látják más testek fennmaradásának. megjelenésére. Vagy nézzünk egy nagyobb molekulát. Termékenység. mert az rokona õneki. mive z aranyatomokból nem jönnek létre újabb aranyatomok. hogy amennyiben másolási azaz "mutáció" lép fel. az az elkövetkezendõ másolatokba is átkerül . amely egy meghatározott fehérje aminosavsorrendjének kódját hordozza. hogy annak másolatai." Stent a fentiektõ vezérelve keményen támadott engem amiatt. A dolgozók génjei ugyan lehetnek aktívak. hogy megalkotta a m i öröklõdési faktor. a gén félreérthetetlen és egyértelmû meghatározását: ." Joggal mondhatjuk. a hiba az újabb másolatra is átkerül (a ettõl függetlenül is kialakulhat másolási hiba). mivel szerkezetileg nem azonosak vele. nem azért teszi. A koncepció lényegéhez tartozik. P " Hull (189) világosan kifejti a lényeget: "A replíkátoroknak nem kell örökké létezniük.. l aranyatom-analógiájának éppen ez a magva. vagyis az optimon. amelyek aktív fenotípusos hatásaik sikerrel biztosítják önnön replikációjukat. ha azt mondjuk. Bizonyos dolgok. Ezt azonban nem mindenki helyesli. Ha a másolatot újra lemásoljuk. amelyek e gondoskodás génjein k csíravonal-másolatait hordozzák magukban. harmadlagos és másodlagos kötéseinek felszakadásával egyre kisebb molekulákra ik szét. Helyesebb. nem mondhatjuk. ami megítélhetõ gyakorisággal szegregálódik és rekombinálódik". ha a közelmúltban lna meg nyomtatásban két alkalommal is (12. hogy Williams (379) génfelfogásából kiindulva a y definiáltam: "valami.újfajta replikátort mely mindaddig szabadon "tenyészik". A replikátor definíciójában nem is kötöttük ki. mert várhatóan az a dolgozó is anazon reproduktív egyedek javára tevékenykedik (amelyeknek mindketten egyformán rokonai k). Bár e kisebb molekulák joggal tekinthetõk az eredeti molekula leszármazottainak.lévén egyetlen kritériuma. a jeles molekulárbio lógus írja: "A huszadik század biológiájának egyik legnagyobb vívmánya. jóllehet szerkezetileg egyformák. y kinek a fennmaradását biztosítják ezek az adaptációk. mivel származásukat tekintve nem rokonok. de nem csíravonal-. A "gén" szót korábban ugyanabban az értelemben használtam. evolúciós hatásaik lehetn gyre inkább azok a csiravonal-replikátorok népesítik be. mert vannak közös génjeik. hogy a csoportét. mint ahogy mostantól kezdve a "g netikai replikátor" kifejezést fogom. hogy a másolaton olyan hiba jelenik meg.. A megfelelõ fenotípusos hatások az adaptációk. amelyben lakoznak. ami a belõle származó ("csíra al-") másolatok számát növeli. Egyetlen másolási folyamat sem tökéletes. nem tekinthetõk egymás másolatainak. hogy az egyedét. a válasz az. nem másolatai egymásnak. bár szerkezetil eg hasonlók. A ta a leszármazottakban híven megõrzött szerkezetet jelenti. olyan mértékben számíthatunk a test fennmaradá lgáló adaptációkra. ami az eredetin még nem volt rajta.a relatív gyakoriságukban bekövetkezõ változásoknak hosszú távú. olyan mértékben számíthatunk az altr zülõi gondoskodás stb. am negyedleges. bármely dás végsõ haszonélvezõje az aktív csíravonal-replikátor.

és kétlem. ugyanakkor em is válnak szét teljesen.és e fejezet szellemének is jobban megfelel -. a "replikátor" szót p edig kizárólag a "genetikai replikátor" kifejezés rövidítéseként fogom használni. még azt sem kötve ki. Stent ugyan önkényesen emelte a cisztront oly ma as rangra." Crick lényegbevágó megjegyzést tesz a "gén" szóva ban is. a másik összefüggésben meg a másik használható jobban. a termé elekciót pedig nyugodtan felfoghatjuk bizonyos replikátorok alléljaikhoz viszonyított el térõ mértékû fennmaradásaként. Amikor 1976 szeptemb erében Kaliforniába érkeztem. T. "Ebben az írásomban a »gén« szót szándékosan használtam meglehetõsen pongyola értel dõ szerint ugyanis korai lenne pontos definíciót adnunk róla. az egységesség nem lényeges feltétel. hogy yen." De nehogy eltévedjünk a terminológia útvesztõjében! A szavak jelentése fontos dolog. hogy "a független kombinálódás mendeli törvényének csak a kromoszómák engede és csak a nukleotidbázisokra igaz. s viszonylag szerény újításként csak az említett hár fejezést . hogy egy gén több darabra vágható. hogy az emberi kultúra újfajta közeget jelent. amelyben vádolt. Seymour Benzer (22) is f erte a hagyományos génfelfogás hiányosságait. ahol bármiféle kétség is felmerülhet. amelyben újfajt a replikátorok szelekciója zajlik. Mint ennek a fejezetnek a be vezetõ soraiban már láttuk.t ezzel "égbekiáltó terminológiai bûnt" követtem el. bár készséggel belátom. A következõ fejezetben röviden szó lesz errõl is. Egy önkényesen kiválasztott huszonhat kodonból álló szekv llélja pedig a többi huszonhat kodon hosszúságú homológ szakasz. nem szubjektív é telemben. Ez a ma már igencsak megviselt szakkifejezés iránti féltõ anyai gondoskodás nem általános j a molekulárbiológusok körében. soha nem pályázott az egysé iníció babérjaira. sejtelmem sem volt . hogy tudásunk jelenlegi szintj ben az egyik definíció. Valójában úgy kellett volna fogalmaznom. A merev term csak hátráltatja ismereteink megfogalmazását és a kutatási célpontok kitûzését. A replikátort tehát szándékkal definiálom általános értelemben. A néhai W.a mutont. hogy a genetikusok különféle célokr más és más definícióit hívják segítségül. A legnagyobbak egyike (69) nemrégiben azt írta. Elvben a kromoszóma bármely darabját a replikátori cím várományosának tekinthetjük. de el kell ismernem. min cisztron. Keeton (198) kie gyensúlyozottabb nézeteket vallott: "Furcsának tûnhet. Azon célok szempontjából ugyanis. Ám az igazság az. Hajlok arra a nézetre. E ezet további része azonban csakis a genetikai fragmentumokat érinti. továbbá az "intronok" k elhelyezkedõ "exonok" ugyanis némileg megzavarhatták mindazokat. örömmel helyettesítem a "gén" szót a "genetikai replikátor" kifejezé Az égbekiáltó terminológiai bûn vádján túl Stent egy sokkal fontosabb észrevételt is tett. hogy "az »ö méletét a DNS mindenfajta darabjára ki kell terjeszteni". Nem indoko dául Stent említett megjegyzését sem (aminthogy azt a szenvedélyes bírálatát sem. A (I)X174 vírusban fölfedezett "beágyazott" cisztronok." Lewontin ( oggal állítja. ennek a sztronnak az az öt alternatív cisztron az allélja. hogy más tekinte lehet. Benzer tudatában volt annak. Az allél szó manapság a cisztronnal összefüggésben használat t gondot . hogy az általam javasolt egység nem annyira egyértelmûen körülhatárolt fogalom. Crick (69) jól érzékelteti az új felfogás jelentõségét: ben kisebbfajta forradalom játszódott le a molekuláris genetikában. akik szeretik dédelget ett egységüket mereven értelmezni. hogy oszthatatlanok. ha érvényességét a kromoszóma bár darabjára kiterjesztjük. Minden olyan esetben. habár inkább a gén szó bizonyos hagyományos m biológiai használatmódját vette célba. amelyek szerint a fajok génállománya egy nagylépték evolúciós" irányokat megszabó szelekciós folyamatban ugyancsak replikátornak tekinthetõ. hogy "amilyennek a cisztron valaha látszott". aminth azokról a nézetekrõl is esik majd szó. A kromoszóma bármely két p . amelyeket szem elõtt tartva megalkotta efiníciómat. hogy sok követõre talált. de ahh nem elég fontos. akár replikátornak (85) nevezzük." A szelekció általam feltétel tt egysége.vezette be. az "önzés" és "altruizmus" szavakat [90]). amely a populáció minden homológ kromosz k homológ lokuszain megtalálható. hogy a három javasolt egység mindegyi ke megfelel a gén bizonyos értelmezésének. akár génnek (83). egy másik elsõrangú molekulárbiológus. hogy igazolja az esetenként belõle táplálkozó ellenségeskedést. azaz a meiózis során nem alkotnak oszthatatlan egységet. hogy a modern divatáramlatoknak engedelmeskedve definiáltam újra. Ha egy öt cisztron hosszúságú kromoszómadarabot tekintünk. hogy bárki másnak lett volna rról. en azt. a rekont és a cisztront . amelyekhez hozzávehetjük negy edikként az optimont. A kodonok és a gének (cisztrono k) e kettõ közé esnek.

mert a replikátor gyakorlatilag halhata lan. Könnyen lehet. Valamely szakasz sikere alléljaihoz viszonyítva mérendõ. Kiválasztjuk a kromoszóma egy önkényes hosszúságú darabját mint replikátort.egyébként ped heterozigóta. illetve milyen rövid tehát a kromoszó azon része. a vizsgált egyed a replikátorra nézve homozigóta . v egy szóba jöhetõ replikátorral kapcsolatban beszélhetünk bizonyos várható. nem tud fennmaradni . féléletideje rövidebb lesz.ez a tes szelekció jól ismert folyamata. hogy mit válaszolunk egy másik kérdésre: "célszerû. Elõször is azok a replikátorok. mint rövidebb társaik. amely másokéval azonos elegendõen rövid kromoszómarészletet veszek. A természetes szelekció az a folyamat. A sikeres replikátor másolataib káig él. de megfelel a tartósság-termékenység-pontosság hármas követelményének (bár a hár ehetségesek bizonyos kompromisszumok). hogy versenyben áll az adott kromoszóm homológ DNS-darabjaival. mivel a rekombinációs k során könnyebben feldarabolódhatnak. Ha a vizsgál kátor olyan hosszú. és replikátorunknak magát a kromoszómát választjuk. szi san feldarabolódnak: "pontosságuk" tehát a nullával egyenlõ. amelynek során az egyes replikátorok populációs gyakorisága alléljaikéhoz képest megváltozik. igen valószínû. mivel a kromoszómák . Ám ha a kromoszóma kiválasztott szakasza nagyon hosszú. hogy ugyanez a részlet sokakb gtalálható. mint a nála rövidebb replikátoroké. Mindez másképpen is megfogalmazható. a természetes szelekció a a replikátor-allélváltozatok populációs gyakorisága meg fog változni. uralkodóvá válnak a populációban . és sikerrel terjeszti saját másol sikertelen replikátor viszont. az önkényességet a lmében gondoltam. m gyobb valószínûséggel darabolódik fel a crossing-over hatására. hosszú féléletidõvel rendelkeznek. amelyet még célszerû replikátornak tekintenünk? Ez attól függ. ennek ellenére megfelelhet a replikátor definíciójának.legalábbis elméletileg .sok nemzedéken keresztül változatlanul fennmaradjon. Önkényesen választott kromoszómarészletünknek elegendõen rövidnek kell lennie hogy . mint alléljaiké. és megvizsg annak a diploid egyednek a homológ kromoszómáját. e formájában még elméletileg sincs esélye a hosszú éle vel a crossing-over hatására akármelyik nemzedékben nagy valószínûséggel feldarabolódik . Ha a két kromoszóma a választott replikát ljes hosszában megegyezik. A kromoszóma egy önkényesen kiválasztott darabjával. és egy dip genotípus homológ kromoszómájának megfelelõ szakaszát figyelembe véve homozigótának vagy ép igótának tekinthetõ. de milyen szempontból?" nistákat azért foglalkoztatja a replikátor kérdése. hogy egy kromoszóma valamely hosszabb szakaszának . nemzedékekben m . Ha a replikátornak t kromoszómadarab hosszú.ti. hogy a kiválasztott huszonhat kodon átlép két cisztron köz határt. Mindebbõl szükségszerûen következik. A kromoszóma nagyon hosszú a pedig már egyáltalán nem jogosult a replikátori címre. Ez esetben tehát választott kromoszómaszakaszunk feltételezhetõen repl De a feltételezett replikátort csak akkor avathatjuk valódi replikátorrá. nem mondhatjuk róla. vannak alléljai. Általában véve nem túl szerencsés tehát kromoszómák közötti szelekcióról beszél y minden kromoszóma egyedi darab. bár elvben lehetne hosszú életû.a populációban nem lesz jelen sok másolata. hogy "a kromoszóma egy önkényes hosszúságú darabját". Amikor azt írtam.f attól. Nem számítva az Y-kromoszómát. Ebbõl következik a homozigótaság és a heterozigótaság fogalmának á s. és a crossing-over gyakoriságát tekintetbe véve.mond juk azért. Egyéb körülmények azonossága esetén a hosszabb repli jelöltek kevésbé tartósak-temékenyek-pontosak. nemzedékekben számolva hosszú idõn át fennmarad. mert az õt magukban foglaló egymást követõ testek szexuális vonzerejét csökkenti keres" és "sikertelen" kifejezést a kormoszóma bármely önkényesen kiválasztott szakaszára v oztathatjuk. vagy legalábbis másolatai alakjában igen hosszú életû. a crossing-over hatására. Ezt a féléletidõt két tényezõ befolyásolja. a "sikeres" és "sikerte kromoszóma közötti különbségtételnek már semmi jelentõsége nincs. hogy az õt magában foglaló test fennmaradását és szaporodását elõnyösen befolyásolja k a végletekig. Bizonyára sok kisebb kromoszómarészletem van. ha akár minimáli tékben is.mé fenotípusos hatásait tekintve sikeres is . a rep orok féléletidejérõl pusztán hosszúságuk alapján is mondhatunk valamit. hogy valószínûleg egyben egyedi is. amelyek fenot ik révén sikeresek saját terjesztésükben. ha pedig a választot t replikátorlokuszra nézve a populációban heterozigócia uralkodik. hogy változik gyakorisága". amelyek féléletideje hosszabb. Azok a repliká ig. nem tûnik való y mondjuk az én kromoszómáim közül akár egyetlenegy is tökéletesen megegyezzék egy embertár elyik kromoszómájával. mielõ . De még ha el is tekintünk a szelekciós nyomástól. önkényesen kiválasztott DNS-darabról elmondható. Milyen hosszú.aká sikertelenek -a következõ nemzedékbe való átkerülésük elõtt.

nem különálló egységeket keresünk. ekkor a tényleges replikátor a DNS nagyon nagy darabja lesz. amelyet a természetes szelekció megváltoztathat. Ez a meggondolás (379. hogy összhangban mûködnek.. és a kro len egységként viselkedhet. esetle rsabban karol fel vagy szorít vissza. hogy a kapcsoltsági egyensúly hiánya olyan mértékû. Erre nincs szigorú és egyértelmû abály. semmi reményünk különálló egységek definiálására.t a crossing-over felszabdalná. hogy a szelekciós érték különbözõsége érvényesülhessen.ami azt jelenti. annál inkább egyetlen egységként viselkedik az egész geno am is ennek ürügyén említettem meg egy korábbi munkámban (83." A kapcsoltsági egyensúly hiányának lehetõsége (61) egyáltalán nem csökkenti az elmondottak ztán növeli a genom azon darabjának a méretét. de elõbb más irányból közelítek hozzá.. Aszerint. akkor a populációban valóban egész számú cisztront ta különálló replikátorokat definiálhatnánk. Ha a vizsgált cisztron heterozigóta. Ebbõl azonban nem következik. Nem kísérlem meg annak eldöntését.). Elég rövidnek kell lennie tehát ahhoz. A karakterisztikus távolság tehát bizonyos értelemben az evolúció alapegysége. Mint kifejtettem. a cisztronon belüli crossing-overek többségének hatása egyáltalán nem különbözte cisztronok között bekövetkezõ crossing-overek hatásától. De vajon lehet-e túlságosan rövi s? Erre a kérdésre késõbb még visszatérek. a szóban forgó replikátornak nag kell lenni ahhoz. Minden attól függ. o. amellyel éppen az a célkitûzés ru elynek értelmében létrejött. Ám minthogy crossing-over bárhol bekövetkezhet (3 sak a gyöngyszemek között. hogy írása közben az os címmel kacérkodtam: "A kissé önzõ nagy kromoszómadarab és az önzõbb kis kromoszómadarab. hogy a sak néhány gamétatípus van jelen" (226. A fenti bírálat alábecsüli a replikátorelv rugalmasságát. mivel e távo belül a gének szorosan összetartoznak.). hogy milyen mértékû a vizsgált szelekciós abszolút merev definíció után kutatunk tehát. hogy pontosan milyen hosszúnak kell lennie egy kromoszóm letnek ahhoz. ahogy Mark Ridley felhí gyelmemet. hogy mint replikátor még elfogadható legyen. 312. o." Slatkin (326) hasonlóképpen érvel: "Nyilvánvaló. genetikai anyaguknak te egyforma szakaszai cserélõdnek ki . amelyre a természetes szelekció atást gyakorol." Templeton és munkatársai (342) pe a következõképpen nyilatkoznak: ". amelyek hossza éppen az /c-vel egyenlõ. hogy ha a vizsgált c ténetesen homozigóta. Ha a vizsgált szelekciós nyomás nagy nagy . amelyet még érdemes replikátorként kezelnünk a valószínû. m velük egyenlõ hosszúságú alternatív kromoszómadarabokból. pontosabban aszerint mondhatjuk a geno m ilyen vagy olyan részeirõl. hogy a replikátorszelekcionizmus elméletére végzetes csapást m cisztronon belüli crossing-over jelensége. hogy ez milyen mértékben igaz egy rendszerre. a magasabb rendû kölcsönhatások lépnek elõtérbe. Mi több. érdemes olyan egységnek tekintenünk. 48. Nyilvánvaló. és a hozzá közel esõ génekkel kap esz részt az evolúcióban. amelyet a szelekció az endogén változások üteménél többször. hanem valamiféle elmosódó definíciót keresünk yen a "nagy" vagy "öreg" mint tulajdonság definíciója. a szóban forgó replikátort ha nagyon hosszú is. 25. de tételezzük fel. hogy legyen "gyak orisága". mint alléljai -. akkor a . amelyben a crossing-over mindig a gyöngyszemek között darabolná föl ot és sohasem a gyöngyszemeken belül. Másfelõl viszont. ha a feltételezett replikátor és az alléljai által nyújto maradási esélyek között szinte elhanyagolható a különbség. Gyakran szegezték már nekem.szól az érvelés -. hogy az egyik replikátor sokkal nagyobb valószínûséggel segíti hozz irtokosait a fennmaradáshoz és a szaporodáshoz. mint egy gyöngys or . hogy minden eg yes lokusz egy ilyen összetartozó géncsoport középpontja. Ha a kromoszóma olyan lenne. a gének csak közeli szomszédaikkal nincsenek kapcsoltsági egyensúlyban. de nincs is rá szükség. Amit Lewontin (226) /c-nek. o. amelyen belül a kapcsoltság tényleges"). "karakterisztikus távolságnak" nevez ("az a távolság. Arról van szó. és így meióziskor két azonos allél áll párba. pusztán "töredéke a kromoszóma te sszának. a kromoszó olabb elhelyezkedõ minden más génnel alapjában véve szabadon kombinálódhatnak. hanem oly ozatlan hosszúságú kromoszómadarabokat. amelyekbõl az idõk során több vagy kevesebb lesz.mintha crossing-over nem is ment volna végbe. hogy a genom olyan kül darabokra esik szét.A szelekció alapegysége részben a szelekció intenzitás vénye: minél erõsebb a szelekció. és az allélok egyetlen nukleotidpárban térnek el. lesz a gén vagy a kromoszóma a szelekció alapegysége.) definíciójának hátterében is: "Az evolúció elméletében génként definiálhatunk örökletes információt. hogy amikor egy populációban tartósan fenn a kapcsoltsági egyensúly hiánya.

a heterozigóta nukleo idokra összpontosul. ho en az alapon akár a genom egészét is a hatalom birtokosaként kezelhetnénk. nem lehetséges. És bár szigorúan nem követünk el hibát. Egyetlen nukleotidot nem fenyeget ez a ve zély .érdeme számolnia a genom adeninjeit és citozinjait. hogy határozott fenotipusos hatást fejthessen ki. jóllehet ahhoz. A természetes szelekció csak azokon a nukleotidlokuszokon hozhat létre gyakoriságváltozást. amelynek fenotipusos hatalma van környezete fölött. sokkal jobban járunk. és a crossing-over e két pont kö A tanulság tehát az. Szemügyre veszünk egy adaptív tu ot. csak ha az õt körülvevõ más nukleotidokkal együtt vesszük számításba. Ha bármiféle értelemben igaz." E fejezetben ezt a mondatot szeret ném a legmegfelelõbb módon kiegészíteni. hogy valamilyen fenotípus létrejöjjön genom változatlanul maradó része is szükséges. leghel ebb. Az olyan közbeesõ nukleotidszaka zokra. hogy elvessük az "önzõ nukleotid" e méletét.. Ugyanígy a heterozig leotidtól "délre" bekövetkezõ. A molekulárbiológusnak . méghozzá viszonylag . annak azonban van értelme. ha az allélok két ponton is különböznek. nem hathat a természetes szelekció. hogy a heterozigóta nukleotidokhoz képest hol következi k be a crossing-over. amelyek a populációban heterozigóta formában vannak jelen. hatása teljesen azonos lesz gy olyan crossing-overével. Reductio ad absurdum volna ez? Esetleg írni ellene egy könyvet Az önzõ nukleotid címmel? Azt jelentené mindez. és ezáltal nõ vagy csökken az allélja viszonyított gyakorisága. és így akarjuk kezdeni: "Ez arra való.eterozigóta nukleotid-helytõl "északra" bekövetkezõ cisztronon belüli crossing-overek megkü ethetetlenek azoktól. hogy mondjuk az adenin é a citozin irgalmatlan harcban állnak a 30 004-es számú hely birtoklásáért? Ez enyhén szólva nem túl szerencsés fogalmazás. Lényeges viszont. amelyek a populáció minden egyedében azonosak. hogy az alkalmazkodás a nukleotid . amely hatalma révén megváltoztatja másolatainak gyakoriságát. Tagadhatatlan. amelyek a cisztron északi határán túl történnek. leg alábbis az ivarosan szaporodó szervezetek genomjai esetében. A természetes szelekció figyelme tehát. A cisztronon belüli crossing-over csak ak kor azonosítható. Sokan elismerik. minden lokuszért külön-k enyeznek. amely a hat cisztron valamelyik végénél jelentkezik. Ez azonban.valamilyen értelemben . A nukleotiddal ellentétben a cisztron már ele agy ahhoz. Tökéletesen értelmetlen lenne mondjuk az adenin fenotipusos hatá i. Ennél érdekesebb okunk is van arra. Egye kleotidnak ugyanis nem lehet fenotipusos hatása. ott viszont más problémával kerülünk szembe. hol jön létre a crossing-over a cisztro hoz viszonyítva. fejezet). Folyamodjunk a hatalom metaforájához! Aktív replikátornak nevezzük a genomnak azt a darabjá . Javaslatom a követk mivel az alkalmazkodásról fel kell tételeznünk. bárhol jöjjön is létre crossing-over a hat cisztronon belül. Felvetõdhet. hogy különösebben nem számít. hogy súlyos tévedések forrása az kátlan feltételezés. hogy. cisztronon belüli crossing-overt sem lehet megkülönböztetni amelyik a cisztron déli határán túl jelentkezik. ha ezt a valamit az aktív csíravonal-replikátorral vesszük azonosnak.ahogy azt korábban már beláttuk -. miszerint az adaptív jellegek a faj érdekeit szolgálják. hogy a nukleotidnak ehhez egy nagyobb egység részévé kell válnia. ha ezt a nagyobb egységet tekintjük a hat birtokosának. Az evolúciós jelentõségû fenotipusos változásokért az egyes nukleotido jén bekövetkezõ változások felelõsek. kijelentéssel nem sokra megyünk. Szívbõl remél e könyvben sikerül bebizonyítanom: noha kisebb mértékben. Ha az adeninek és citozinok egyáltalán versenytársak. ha egy adott cisztron adott pontján a citozint helyett esítõ adenin fenotipusos hatásáról beszélünk. Ha például hat szomszédos cisztronra nézve a teljes populáció homozig . mert a meiózi orán a genom nagy valószínûséggel feldarabolódik. idézi 196) . még 8. tekintve azonban. Sõt tökéletesen félrevezetõ is lehet. és ilyenformán létrejön az adeninek csapata. hogy a purinok és a pirimidinek harcolnak egymással a heterozigóta lokuszokért. de az a feltételezés is elméleti forrása lehet. hogy az adaptációk az egyedi szervezet érdekében valók. nagyobb replikációs egységet keressünk magunknak. a többi lokuszért vívott küzdelemtõl teljesen függetle zajlik.szövetkezik a többi lokusz ade-ninjeivel.. ha az a a diáknak. e harc minden lokuszon elszigetelten. hogy valaminek az érdekét szolgálja. mivel nincs mibõl válogatnia. hogy ilyen értelemben akár egyetlen nukleotid i s gyakorolhat hatalmat.saját céljai szempontjából (Chargaff. a természetes szelekció kutatója fölöslegesen ezzel magát. egyetlen bázis sem befolyásolhatja más lokuszokon a vele azonos bázisok sorsát ( 1. Az ivaros szaporodásban részt vevõ genom azért nem alkalmas replikátorjelölt.nem t . ha azt állítjuk.az evolúciós v ban szereplõ fenotipusos különbségekért felelõs legkisebb replikátor . hogy az egyik lokusz adeninje .érdekeit szolgálja.

E szemlél zó vetülete az idõbeli visszatekintés. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak is." Tökéletesen megértem Batesont.ha nem is vagyunk min udatában -. f gom mutatni.s ez semmiképpen sem gyenge pontja elképzelésemnek. mindig két allél közötti különbséget vesz figyelembe. hogy valahányszor egy genetikus valamilyen fenotípusos jelleg "génjét" tanulmán ozza. amely az elõnyös és hátrányos jellegek közötti különbséget eredményezi. hogy a replikátort valamivel összefüggésben kell definiálnunk. E történetben a fajra jellemzõ testek sokasága szerepel. ha maguk a fen k egyéb gének ezreinek közremûködésével jöhetnek csak létre. ha feltess a kérdést: mi tulajdonképpen Dawkins replikátora? Ilyen választ kaphatunk: 'A genetikai a nyag azon darabja. amelyek a lepke sötét színezettségének k zükségesek. és azt a környezetet. már em alakulhatnak ki addig. De szempontunkból mindez nem lényeges. Egy faj autoszomális genetikai fragmentumainak elõtörténete . A probléma akkor jelentkezik. Errõl még sokszor lesz szó e kö Bizonyításul hadd mutassam be. amíg ki nem alakulnak. Az evolúciós változ mint korlátozott számú helyettesítõdés meghatározható lokuszokon. Én a genetikai replikátort alléljain keresztül de finiálom . Abban. de a reproduktív kort minden képpen. Egy lepke szárnyai nem színezõdhetnek sötétre addig. amelyek változatos kort értek meg. Elsõ válasza viszont pontosan kifejezi álláspontomat.függetlenül attól. a természetes szelekció csakis a különbségekkel foglalkozik. A 13. hogy a kromoszóma mely pontján helyezkedik el (de attól függõe gy az adott genomban rajta kívül milyen gének vannak jelen). hogy a gént csakis alléljain keresztül definiálhatjuk. A genetikus és a természetes szelekció egyaránt a különbségekkel törõdi n összetett legyen is azon jellegek genetikai háttere.' e kijelenthetjük. amely szerint "a szelekció valódi egysége a koadaptált genom". hogy ez a szemléletmód sokkal inkább megvilágíthatja a koadaptáció lényegét. hasonló módon s ektált gén társaságában való fennmaradását biztosító jellegeket részesíti elõnyben. melyik választ tesszük is magunkévá.ha sonló. A ma létezõ gének az õket magukban foglaló testek statisztikus együttesében és a me tatisztikus "genetikai környezetben" sikerrel maradtak fenn. feketén pettyezett lepke sötét színanyagáért felelõs fõgé sága az iparvidékeken megnövekedett. A carbonaria és a typica fenotipuso k közötti különbség még akkor is gyökerezhet egyetlen lokuszbeli eltérésben. Bateson (18) kétkedve tekint a "replikátorszelekcióra": "Az elõnyös jelleg más jellegekkel összefüggésben nyeri el értelmét. ám a genetikai repliká szolút és atomisztikus értelemben szokás beszélni. amelyek egy faj minden egyedébe n közösek. mivel olyan fenotípusokat hívott életre. amely segíthet az evolúció replikátorközpontú felfogásának szemléltetésében.statisztikai értelemben . Alapvetõ igazság . m a másik. amelyet a szóban forgó replikátor számára nyújtottak. idõben visszafelé haladva elméletileg végigkövethetem az útját egyenes ági õseim vonalá az õsöket. kiderül. a r elõtörténetének" tekinthetjük. amely a populációgenetika egészét sújtja. hogy egy cisztron milyen fenotipusos hatást fejt ki alléljaival szemben. akkor olyan gy engeség. milyen könnyû a génrõl mint a szelekció fogalmi egységérõl b ben hallgatólagosan elismerni. a "k oadaptált genomokat" olyan szelekció alakítja ki. amelyek ezeke a területeken elõnyösnek bizonyultak (202). A válasz t y módosul: 'A replikátor mindazon gének összessége. amely a géneknek a többi. ha visszautasítja alternatív válaszai közül azt. amelyek a túlélõ jelleg kifejezõdéséhez Ezzel a válasszal viszont egy kényelmetlenül bonyolult szemléletmódot veszünk a nyakunkba. A következõ fejezetben további nehézségekkel fogok szembenézni. amelyet kén enül bonyolultnak ítél. hogy a többi ron között hol helyezkedik el. Tudj uk. amíg gének százai és a hasonlóképpen fontos környezeti tényezõk e e nem lépnek. ezzel kapcsol an tehát nem osztom Bateson aggodalmait. A jelenleg gyakori replikátorok a múltban létezett r ikátorok sokaságának viszonylag sikeres képviselõi. nem döntõ jelentõségû. Ugyanez az eltérés szolgál ala es szelekciónak is. milyen félrevezetõ a replikátorokat az evolúc inak tekinteni.eljesen . Körülbelül 50 százalékuk hí k pedig nõstény test volt. Most azonban egy kis kitérõ zek. A nukleotid fenotipusos hatása szempontjából viszont a szek venciális helyzet perdöntõ jelentõségû. h ogy a szóban forgó gén csak egy a több ezer közül. . hogy a Biston betularia nevû. De ha mégis. Mint látni fogjuk. Ha kiválasztok egy replikátort saját te en.

hogy bármilyen jelentõsége is lenne. hogy megérték a reproduktív kort. parazita életmódhoz való általános alkalmazkodás génjeit bármely más kromoszóma hordozhatja Nem vagyok bizonyos benne. amelyek elõtörténete teljesen azonos lenn bár két kapcsolt gén története már igencsak hasonlíthat egymáshoz. mondjuk az élõhely megválasztásáért f . a fészekben ható bizonyos szelekciós nyomások szempontjából Y-kromoszómás génjei jobban hasonlítanak a vörösbegygénekhez. utalnak azokra a környezeti viszonyokra is. A tojó génjei közül tehát a zómán elhelyezkedõ gének valószínûleg a kakukkpopuláció minden klánjában megfordultak már.Talán még két olyan génje sincs egy szervezetnek. de az idõbeli visszateki ntés tanúsága szerint az X-kromoszómának szintén sajátos története van. ohaszülõfajok "gondozták" már õket. hogy egymás után két nemzedéken ke l a gazdafajjal találkozna. a különbözõ klánok t azdaállatok fészkében élõsködnek (214). az utóbbi esetben a szóban forg nemzedéken keresztül ugyanazzal a gazdafajjal találkozik. mint az Y-kromoszóma v ly génje esetében. sõt . mert a mindenkori környezet rajtahagyta a géneken a maga lenyomatát . amelyek nem lettek õseimmé. mint a kakukk autoszómás gén yilvánvaló tehát. Magától értetõdik. a vörösbegyfészkek hosszú sorát tekintve nevezhetõ közösnek. hogy az Y-kromoszómán nem következik be crossing-over . hasonlíthat az Yabban a tekintetben. élõsködõk. Mégis.nevezetesen a v génjei és a kakukk Y-kromoszómáján lévõ gének (de ne feledkezzünk meg a vörösbegy bolhájána számos nemzedék óta vörösbegyek fészkeiben foglal helyet.ilyesm it állítani színtiszta lamarckizmus lenne (1.nemzedékek hosszú során át egyetlen klánhoz és annak ga Azon gének egy része. A gének elsõként ténete persze csak részben. mint azok az általánosításo yeket az összes ma létezõ gén elõtörténetével kapcsolatban tehetünk.a mutációktól elte Y-kromoszóma minden génje nemzedékek hosszú során át együtt "utazhat" ugyanazokban a testek . akármilyen állatban jöjjön is létre. 9. Õseim például. amelyek közepette fennmaradtak. akármil is. hogy a hím kakukkok párválasztáskor nem tesznek különbséget az egyes tojók és így a klánok közötti génáramlás közvetítõiként szerepelnek. enyhe effektust talál obbat. fejezet) -. fajtársak stb. Az effajta visszakövetkeztetés persze nem lehetséges.feltételezve. mert a ma létezõ ek egy kiválogatódott együttes tagjai. amelyekkel egy autoszómán lévõ gén találkozik. így nem valószínû. hogy egy gén története körülbelül 50 százalékban hím testekhez. amelyeknek fennmaradásukat k hetik. hogy minden nõstény kakukkfióka megtanul inek és azok fészkének jellegzetességeit. genomon belüli iáció". hanem azért. Az Y-kromoszóma a kromoszómák között egyedüliként . mint az anyától. például a kakukknál s canorus) még messzebb mehetünk. A kakukktojók "klánokba" sorolhatók. Korábban úgy fogalmaztam. hogy ez az állítás a nemi kromoszómák gé Emlõsöknél . dõ egyrészt a gének által benépesített test mint belsõ környezet. 5 edig nõstény testekhez kötõdik. ragadozók. Egy invertálódott kromoszómarészlet. Tö ktusait vizsgálva a kakukk Y-kromoszómás génjei több hasonlóságot mutatnak egyéb kakukkgéne int a vörösbegygénekkel. Ám egy adott gén pontos elõtörténete nem is annyira izgalmas. A ma létezõ gének elõtörténetében szerep valaha élt összes test nem véletlenszerû alcsoportját képezik. Egy ilyen "inverziós szupergén" bármely darabjának a történetében folyamatosan szerepet játszanak a szupergén egyéb darabja ok fenotípusos hatásai. mint egy X-kromoszómán lévõ gén esetében.az Y-kro zóma génjeinek történetében csakis hím testek szerepelnek. az X-kromoszóma génjei pedig ide rmadát nõstény testekben. E szupergén valamelyik génje. Ha egy statisztikai "iterációpróbával" megvizsgáljuk azon mosto aszülõfajok sorozatát. egyharmadát hím testekben töltik. amelyek mondjuk egy vörösbegy fészkében találhatók . hogy a kakukk Y-kromoszómáinak evolúciója ezt a speciális történetet tükr kkgének együttes evolúciója egy többrétû történetet tükröz: íme egy kezdõdõ. A tojó X-kromoszómáján lévõ bárm zont feltétlenül az apától származik. mindenképpen megegyeztek abban. A madarak esetében az Y-kromosz jeinek története nõstény testekre korlátozódik. Ez az alapja annak az általánosan elfogadott nézetnek. A ma létezõ gének alapján következtethetünk e gének múltbeli környezetének a természetére. vonzódtak a másik ne hez és termékenyek voltak. Valószínû. Ugyanezt az általánosítást nem tehetem meg olyan testek történet ozatával kapcsolatban. hogy nem képes crossing-overre.története során többféle fészekkel találkozott. s kifejlett tojóként ugyanazon faj parazitája les y tûnik viszont.a kakukk auto kromoszómáján levõ gének . De bizonyos esetekben. miszerint a gazdafaj tojásai ak fajspecifikus utánzásáért felelõs géneket a kakukkban az Y-kromoszómának kell hordoznia. és sokkal kisebbet. másrészt a külsõ környeze tengerpart. amelyeken az adott populáció élõsködik. Egy másik részük . A tojó autoszómás g a valószínûséggel származhatnak az apától. és azon tulajdonságaik.

ha elvárjuk tõlük. Ez a szerencsétlenül járt botsáskát egész gkíséri. és ez a különbség képezi a természetes szelekció alapját. és ezáltal mi magunk se legyünk replikátorok. amely a otsáskalány genomjából. amely befolyásolja fennmaradási esélyeiket. ugyanezen okból az aszexuális szervezetek teljes genomját egyetlen replikátorként ke zelhetnénk. Az elsõ ok a jelen fejez en kifejtett érvekbõl következik. és minden esetben. Ha létezne ivaros szaporodás crossing-over nélkül. Ha pedig nem volná emek. és meg sak egyfajta genomon belüli speciáció indulhat meg. . A második ok egyaránt fennáll ivartalan és s szaporodás esetében. mind az ivaros úton sza porodó szervezetek esetében érvényes. Ám a meiózis felda hatása nem az egyedüli oka annak. hogy csábítónak tûnhet a gond hatás az egyedüli ok. az ivartalan úton szaporodó szervezeteket valódi repl knak tekinthetnénk. a lányunoka genomjából. Az aktív replikátorok bizonyos hatást g k a világra. hogy összeállítható egy o tsáskasorozat . lányunoka. -. miként a kakukktojók pityerklá k Y-kromoszómáin a réti pityer tojásának utánzásáért felelõs gének kerülnek elõtérbe. oly mértékben támaszkodtam a meiózis feldaraboló hatására. Maga a szervezet azonban semmiképpen sem tekinthetõ replikátornak. Mindez az adott lokuszra nézve állandó szelekciós jelent a száraz környezethez alkalmazkodott allélok javára. az a sorozat összes következõ tagjának továbbadódik. amelynek minden tagja a sorozat õt me elõzõ tagjának pontos mása. amiért egy kakukk Y-kromoszómáj réti pityerek fészkeiben találja magát. miközben a genom többi szerûen oszlik el az adott faj számára rendelkezésre álló mindenfajta élõhelyen. és a kellene mondanunk. Az adaptív tulajdonságokban a sike es aktív csíravonal-replikátoroknak a világra gyakorolt hatásai öltenek alakot. Úgy gondolom. A DNS-szaka zok csíravonal-replikátoroknak minõsülnek.amelynek hatására az egyedek például száraz mikroklímájú területeket részesítenek elõnyben ergén egymás utáni nemzedékeinek ugyanazt a környezetet biztosítja. a botsáskában jelentkezõ hibák tehá em érintik. A csíravonal-replikátorok tehát olyan egységek. az effajta visszapilla ntás a genetikai replikátorok "elõtörténetére" igen hasznos lehet. amelyeket nem szabad összekevernünk. sõt teste mint egész sem tekinthetõ replikátornak. hogy az adaptációk a kromoszómák érdekeit szolgálják. amelyek vagy fennmaradnak vagy sem.lány. 6 Egyedek. áll. végeredményben áthágjuk a szerzett tulajdonságok örökölhetetlen központi dogmát". Most vegyünk egy az elõbbivel párhuzamos sorozatot. Ennélfogva oszóma invertálódott szakaszának számos lokusza alkalmazkodhat a száraz éghajlathoz. Van egy ennél alapvetõbb ok is. Az ivaros szaporodás eseteiben nem szabad túl ho szú DNS-szakaszokat figyelembe vennünk. Ha ebbe n jelentkezik valahol torzulás. hogy aktívak legyenek. A testtõl a gének felé viszont semmiféle oksági nyíl nem mutat: a botsáska fenot k egyetlen részlete. A szupergén egy adott g y ugyanazon okból találkozik állandóan száraz környezettel. Ha így állnánk. Tegyük fel azonban. minden kromoszóma replikátor lenne. de a sor következõ tagjának már nem adódik át. hogy az ivaros úton szaporodó szervezetek nem tekinthetõk replikátoro k. lánydédunoka stb. mivel a génektõl a test felé minden nemzedékben egyértelmû oksági n mutatnak. csoportok és mémek: replikátorok vagy hordozók? Annak bizonyításában. A szó pergén tehát nemzedékek során keresztül száraz élõhelyen fordul elõ. ha egyszer nem repli kátorok.legyen bár ivartalan úton szaporodó szervezet. amikor ivartalan szaporodással van dolgunk. hogy még genomunk se lehessen repliká . hogy a szervezeteket nem tekinthetjük valódi replikátoro knak. Ha egy szervezetet . a lánydédunoka genomjából stb.replikátornak tekintünk. Kifejtésére a következõ fejezetben kerül sor. hogy a sorozatban valahol torzulás lép fel. hogy az adaptációk a "szervezetek érdekeit szolgálják". amelyben tovább vizsgá k is valójában az egyedi szervezetek és a szervezetek csoportjai. különben replikátorunk elveszíti az önmegkettõzés k replikátor DNS-szakaszok azonban túl rövidek sem lehetnek. A botsáska annyiban hasonlít a replikátorokhoz. jog gal mondhatnánk. és csak az ivaros szaporodás és meiózis körülményei közöt eiózis és az ivarsejtek egyesülése gondoskodik arról. és val yiükben meg is jelenik. ennek két t eljesen különbözõ oka is van. amely mind az ivartalan. például egy nõstény bot . ndjuk a sor egyik tagja elveszíti az egyik lábát. nem állandósulnak.

nem tekinthetõ replikátornak. miszerint "a madár a gén eszköze egy újabb gén létrehozásához t" "fészekre" cserélve. Az embriológusnak tökéletesen igaza van. de a következõ nemzedéknek nem adódik vonal valamelyik génjében történik változás (mutáció). mint a ma a gén eszköze egy újabb gén létrehozásához. ha megváltozása egy megváltozott génnek tudható be. ennélfogva kihat annak hosszú távú. mint változatlanul maradt allélja. amely a fészek konstrukciójában jelentkezik. ha túlmagyarázom a dolgot. Bateson így fol "Dawkins mindezt elfogadja. nem az egyedfejlõdés lehets meghatározó tényezõivel foglalkoztam. hogy korábban nem érvelt elég világosan. mondjuk az egyébk kásos fûszál helyett egy fenyõtû véletlen beépülése. ha nem tesz alapvetõ különb enetikai és környezeti oksági tényezõk között. a replikátorok tulajdonsá ell összpontosítanunk figyelmünket. a látszólagos véleménykülönbség itt is kölcsönös félreértésekbõl fa ateson a Halhatatlan Replikátornak kijáró tiszteletet tagadja meg. egy megváltozott fészekkel azon ez nem történhet meg. akár nem.nem pedig megfordítva -. én tagadom meg az egyedfejlõdés során kölcsönható komplex oksági tényezõk Nagy Összef . hogy "kitüntetett szerepet" tulajdonítok a viselkedés genetikai tényezõinek. Ám ha a szelekció egységeirõl van szó. Hogy mennyire nem. egészen másra. sem a benne uralkodó hõmérsékl t. de túlságosan szûkszavúan. nyûszerrel beláthatjuk. hogy a szóban forgó hõmérséklet éppúgy mint a szóban forgó gén? A megfelelõ hõmérséklet szintén kell ahhoz. a nem genetikai tényezõk joggal kapnak ugyanakkora hangsúlyt. és erre egyetlen etológusnak si annyi jogcíme. a fejlõdés genetikai tényezõi túlzott jelentõ yernek a környezeti tényezõkkel szemben. "ám e tekintetben nem a gén az egyedüli meghatározó tényezõ". Attól tart. akár befolyásolja a madár fejlõdését és fennmaradását. Elõfordulhat. amelynek érdekében a s zetek munkálkodnak . amikor a környezeti hõmérséklet döntõ szerepet k egy bizonyos fenotípus kifejlõdésében. de nem elégségesek. miv y (nem genetikai) »mutáció«. amely a fészket építette. az már átadódhat a következõ nemzedé ikálódhat. Vajon nem azt jelenti-e ez. Bateson aggódik amiatt. Nekem erre az a válaszom. Bateson (17) kifejtette. ami továbbadódik. Fogadjuk el. Egy gén "beprogramozhatja" a viselkedé onyos elemét. E i esetben a gén. és csak a madara zkérõl tett megjegyzésével kapcsolatban: "A fészek nem tekinthetõ valódi replikátornak. mint apró Bunsen-égõket. amelyek a kulcsfontosságú pontokon hevítik az embrio is történések biokémiai hálózatát. hogy egy másik fészket készítsen. mint éppen neki. hogy egy megváltozott gén könnyebben továbbadódik. és tisztázom ezt a félreértést. a m genetikai tényezõk azonban nem. hogy amennyiben az eg yedfejlõdésrõl beszélünk. Ha a hõmérséklet csak néhány fokkal is megváltozik egyõzi valamelyik társa. Dawkins teleol azt mondhatnánk. nem adódik át az elkövetkezendõ »fésze ezen okból a hírvivõ (messenger) RNS és a fehérjemolekulák sem tekinthetõk replikátornak. Evolúciós távlatban fennmaradó replikátorokról beszél on minden bizonnyal egyetért velem abban. most ves ságot. és önmagában mindkettõt szükséges. Vegyünk egy olyan esetet." Annak idején válaszoltam (85) ugyan Batesonnak. A génekben kódolt enzimeket a felfoghatjuk. nem pedig a fészek lesz az. hogy az egyedfejlõdéshez a ikai tényezõk szükségesek ugyan. ugyanis rögvest és visszamenõleg kitüntetett szerepet biztosít a génne int programozónak. A változás súlyos t az állatra. A genetikai tényezõk egyetlen okból érdemelnek kitüntet igyelmet a nem genetikai tényezõkkel szemben: a genetikai tényezõk replikálják önmagukat. ha egyet közülük kísérleti úton megváltoztatunk. de azután bizonytalanságot árul el az általa használt megközelí móddal kapcsolatban. hogy a fejlõdõ madárnak otthont adó fészek hõmérséklete egyaránt lényeges a ma fennmaradása és fejlõdése szempontjából. a hõmérséklet szintén stabil nemzedékrõl nemzedékre (bizonyos határok közöt adódhat a következõ nemzedéknek. fejlõdésére és fennmaradási esélyeire." on azt a mondást forgatta ki.Bocsánatot kérek. A fészek . de nem el gja fel. kivéve persze. ha a túlélõgép fészket épít utódai számára. s ez vezetett a Batesonnal való szükségtelen véleménykülönbséghez. hogy sem a fészek. hogy az adott fenotíp yilvánulhasson. Az általa vont párhuzam azonban nem érvényes: a géntõl a madár felé tat oksági nyil. A gének termékeinek az egyedfejlõdés biokémiai mozgatórugóira gyakorolt közvetlen hatása agyon hasonlíthat a hõmérsékleti változások hatásaihoz (361). az ellenkezõ irányban azonban nem. sem a madár. Én azonban nem embriológiával. hogy a madár a fészek eszköze ahhoz. min enetikaiak. felnõttkori s . Bateson pedig azt h itte. Mint annyi más esetben. hogy ha a gént fogjuk fel olyan egységként. és az egyes biokémiai reakciók sebességének szelektív el ejlõdési folyamatokat.éppúgy. tartok azonban attól. Bateson az embriológus nézõpontjából nyilatkozott.

ve a természetes szelekció vizsgálatával kapcsolatos meggondolásokat. hogy egy másik populációval szemben "kiválogatódhasson". kvarcból vagy gyémántból való bb ideig maradnak fenn. De mi a helyzet a nagyobb egységekkel: az egy k csoportjaival. hogy a belsõ "feldarabolódás" lehetetlenné teszi a pontos "lemásolódást". és ezál esztik identitásukat. Végül is mindketten jogosan hangsúlyoztunk külön lapra tartozó. hogy az egyedek nem replikátorok.állt. Akkor há ajok. Mármost bizonyos származási sorok nagyobb valószínûséggel halnak ki. de nem sokasodnak.? Ezek némelyikére nyilvánvalóan érv . mint a gének valamely sorozata.teletet. Vigyáz t. A homokszemek túlélõk. még 91]). Ghiselin szemszögébõl a szervezetek szintén "egyedek". Vajon a fajok vagy a szervezetek egyéb csoportjai sokasodnak-e? Készítenek-e magukról másolatokat? Alexander és Borgia (4) állítják. hogy az adaptációk a szervezet érdekét szolgálják.az k kerülnek elõnybe. A populáció nem elég ség ahhoz. mint az égen úszó felhõk vagy a sivatagban kavargó homokviharok: ideiglenes tömörülések csupán.. Például azo azási sorok. mint mások. a csoportoknak is cs ak egy bizonyos részére vonatkoztatható: azon csoportokra. az egyedi homokszemek ugyan hosszú ideig fennmaradhatnak. Ha iam (152) fölvetette. amelyek esetében a populációkon belül ható szelekció iránya jobban megf adott faj érdekeinek. hogy számot tarthassanak a replikátori címre. hogy igen. nem elég stabil és nem elég egysé hhoz. hogy a természetes szelekció egysége lehessen. A szaporodás tekintetében elszigetelt fajokra azonban nem vonatkozik. Ám ahogy a "fragmentálódás" ervezeteknek is csak egy részére . és hogy emiatt a fajok valódi replikátorok: "A jokból új fajok alakulnak ki. hogy a fajokat . hogy az egyes gének szelekciós elõnye a r rmettséghez való hozzájárulásukkal párosul".azokat a fajokat részesíti elõnyben. 380). hanem az egyedek be. amely a geológiai idõskála bármely adott pontján vagy még létezik. Ah korábban is kifejtettem. amelyek nõstényei ragaszkodnak a szexhez (257.olyanná alakult. mint azok. pontosabban fogalmazva a szaporodás tekintetében elszigetelt génállományok megfelelné ek a replikátor definíciójának? Ne feledjük: a halhatatlanság ehhez nem elég. például a pörgekarúak hos tozatlan Lingula nemzetségének szülõ-utód sorozata is vég nélküli. azt már meggyõzõen sikerült bizonyítanom.. a fajokkal. miszerint a fajok tulaj donképpen "egyedek" (1.elegendõen koh rens egységekként viselkednek-e ahhoz.vagy inkább génállományukat . kezdetleges. pontatlanul másolódó replikátornak sem tekin hetõ (szemben Lewontin véleményével [224. vagyis a fajok sokasodnak. va halt. de állandóan keverednek más populációkkal. 189) rendkívül világosan látja a sz logikai helyét s különbözõségét a replikátortól és az interaktortól (amit én "hordozónak" h A származási sorok eltérõ valószínûségû kihalása . nagyobb valószínûséggel haltak ki.. rendre kisebb vagy nagyobb va lószínûséggel halnak ki. nem készítenek magukról másolatoka t. A származási sorok lehetnek ugyan "túlélõk" teszi õket replikátorokká. bizonyos értelemben még egy gyors evolúciójú sz egységnek tekinthetõ. Jobb tehát." A szelekció ". Leigh (220) igen érdekes következtetéseket von le a származási sorok eltérõ kihalás zínûségével és ennek a szelekció alsóbb szintjein betöltött szerepével kapcsolatban: ".bármely okból . Vizsgáljuk most meg. 1. Ki vannak téve belsõ evolúciós változásoknak is. amely evolúciós fejlõdés alapja le nek végsõ fokon az az oka. méghozzá ugyanabban az é ugyanolyan mértékben. hogy a fajok . amelyekben a testméret gyorsan növekedett. amelyek egymás között szaporodha nak. a "fajszelek . és mélem. a kemény." A legjobb érv amellett. mint a lágyabb mészszemcsék.bár alapjában véve ez is a szelekció egy m hozhat létre elõremutató evolúciós változást. De még soha senkinek nem jutott eszéb e. Hull (188. még 187). hogy a homokszemek nem szaporodnak. a csoportok olyanok. ha nem azt mondjuk. az egyedfejlõdés. amelyek nõstényei ivartalan úton szaporodnak.sokasodó replikátoroknak tekintsük. amelyek genet ikai rendszere . Ebben az esetbe feldaraboló tényezõ nem a meiotikus rekombináció. hogy a homokszemek között keménységi szelekció hatna. mint a lassabban fejlõdõ s sorok. Evolúciós mértékkel mérve nem eléggé á ugyan elég hosszú ideig fennmaradhatnak..az ivarosan szaporodókra .és kivándorlása. a fajok társulásaival stb. A szervezet tehát nem replikátor. hogy az ammoniteszek és kagylók azon származási sorai. ez a feltevés nem azonos Ghiselin (117) ésszerû kijelentésével. és í lással kapcsolatban megállapíthatunk bizonyos statisztikai törvényszerûségeket.miközben új fajok alakulnak ki belõlük . De nem is kell feltétlenül a Lingulát egy "élõ kövületet" példának választanunk. Egy származási sor.

ha a modern szintézist és különösképpen a benne foglal rikus speciáció elvét komolyan vesszük (103. hogy válaszolt vol na tiltakozó levelére.maguk is tudatában vannak ennek a veszélynek. E mikroevolúciós robbanások rendszerint t gyorsan befejezõdnek. a makroevolúció kérdéseivel foglalkozó konferenciáról a következõ drámai cím alat (1980. a nem kevésbé krit lcím pedig imigyen hangzott: "Egy történelmi jelentõségû chicagói konferencián kikezdték a Szintézis négy évtizedes egyeduralmát" (ennek bírálata: 115).): "Támadások kereszttüzében az evolúcióelmélet". E tt azért is szeretnék kitérni rá. Rendkívül kicsi a való nnak. o. A "Bajok az evolúció körül" és a "Darwin tévedett v lig különbözött másban. hiszen a darwinisták soraiban mutatkozó. eg rszerkesztõség által készített adással. illetve a "pontozott egyensúly" vele összefüggõ õslénytani koncepciójából (103 33. Az egyik legkevésbé komolytalannak mondható angol napilap. lökésszerûen. Egy másik lap. kritikus idõszakokban bekövetkezõ.által irányított mikroevolúció természetesen f atosan zajlik. ahol õseik éltek. mint hogy az egyikhez Eldredge-et. a mi számukra. akik megtették a magu z Eldredge-Gould-elmélettel kapcsolatban. hogy valami nincs rendjén winizmus körül. forradalmibbaknak feltüntetnünk. Ebbõl követ a fosszilis fajok között tátongó "rések" láttán nincs miért feszengenünk. A Science egy n tartott.elméletébõl. Gould és Eldredge (135. A folyóirat Maynard Smithnek említett konferencián elhangzott szavait is idézi: "Csak a dolgok megértését akadályozza. Ha valamely kihalt származási sorban nem találjuk evolúciós változás nyomait. de jórészt a rövid. hogy az evolúció nem folyamat s. március 8-i száma "Újabb fej emények. mint annak bizonyítékát. A BBC tévétársaság szintén színre lépett. Az ú túlságosan gyakran szegõdnek cinkosaivá a darwinizmus ellen egyes laikus körökben folytatot hadjáratnak. o. yensúlyi állapotokat (sztázisokat) meg-megszakítva halad elõre.az én felfogásom erint a genetikai replikátorok szelekciója . a másikhoz pedig Gouldot hívták zakértõnek. 221. mivel a "fajszelekciónak" igen sok köze van fejezetünk tárgyához. amellyel a darwinizmus laikus.bár más okból . a The Guardian még azzal sem tisztelte meg. a darwinizmussal ellentétben állónak tûnik. Gould mesélte. legyenek bár vallásos fundamentalisták. Félelmem abból a növekvõ befolyásból táplálkozik. o. ámde éber i rendelkeznek. ahogy a darwinis k nemegyszer. 135." (L. a dolgot egyfajta szabályszerûségként kell felfogn unk.): "Az allopátria elvébõl következõen az sszilis fajok nem ugyanarról a helyrõl származnak. 210. a egy adott származási sor állapota az új faj megjelenése elõtt és azt követõen. nem kell rögt ndanunk. hogy manapság már maguk a "tudósok" is kétségek között hányódnak a darwinizmust Mint dr. tévesen értelmezett széthúzás igazi örömünnep lehetett e fundamentalist Az újságírói felületesség a tudós folyóiratok gyakorlatában sem ismeretlen. 883-887. a The Guardian 1978. hogy egy származási sor fokozatos megváltozását egy sziklaoszlop függõleges rétegeibe mon tudjuk követni."Mit mondott és mit nem mondott Eldredge és Gould?" A pontozott (vagy szaggatott) egyensúly elmélete azt állítja. semhogy a paleontológusok nyomon követhetnék õket. . mert Eldredge és Gould elképzelései véleményem szerint re lentõséggel bírnak a biológia egésze szempontjából. robbanásszerû változá úgynevezett speciációs eseményekre összpontosul. finom változások "méltóságteljesen kibontakozó" sorozata. tudásuk hiányosságai folytán. mégpedig két. 334) vezethetõ le. Amit láthatunk. mint amennyire valóban azok. amelyek Darwin ellen szólnak" címmel egy jóval hosszabb. 333. Ennek az elméletrendszernek a megbeszélésére mindenké pen szakítok némi idõt. hogy elõásott néhány teremtéshívõt. a The Sunday Times 1981.) . Az olvasóközönségben így tott gyanú. amely tökéletesen megjósolható. hogy "nincs elegendõ adatunk". Ahogy az várható is volt. 94. nevezetesen.) Az alább n igyekszem tisztázni e sok hûhó hátterét. november 21-i számában fõhelyen tálalta az Eldredge-Göuld-elmélet egy újságíró módra épp hogy csak felismerhetõ változatát. a cikket az újság levélrovatában nagy örömmel üdv evelek némelyike nyugtalanítóan befolyásos forrásokból származott. éppen hogy számítanunk kell e résekre. Ezek az antidarwinisták a tudománytól teljesen idegen okokból mindenre rávetik magukat. Mindez nem is meglepõ. melynek szerzõje az Eldredge-Gould-elmélet és a darwinizmus egyéb változatai között ozó különbségeket lovagolta meg. hogy ." A hagyományos értelemben vett természetes szelekció . Az utóbbi odáig ment. ahol szó sincs ilyesmirõl. még 261. a intellektuális szembenállást gyanít ott. ugyanakkkor arra is szeretnék rámutatni nem szabad ezeket az elképzeléseket mennybe menesztenünk. hanem hirtelen.az egyik ominózus alcímet id . 117. szenzációhajhász cikket t közzé. avagy Shaw-Koestler-Lamarck-hívõk.

Nem a paleontológia felõl közelítve a kér n az Eldredge-Gould-elmélettel kapcsolatos sajnálatos tudatlanságom miatt -. hasznos lesz. instabil állapot. nem elégedhetünk meg az áramlásokkal vagy szelekkel kapcsolatos ma rázattal.135. vagyis olyan génállományok jönne kbe egyetlen új gén sem férkõzhet be. ám esetenként a gen almaknak magukat megadó. ha a szél val olyan gyenge. 93.idõ alatt. a dugó mozgásának irányát statisztikailag akk yenge. Ésszerû ez a magyarázat akkor. Ha a dugó mindenfajta kitérõ v asodródás nélkül kitartóan halad elõre. a megfelelõ nagyságrendbe esik . az idõ semmiképpen sem lehetett elegendõ. hogy Eldredge és Gould elegendõ figyelmet szentelt azoknak az eshetõségeknek. mint értelmetlen absztrakciónak? Hogyan is tarthatna fenn ez a mi folyton változó világunk ennyire kicsiny szelekciós nyomásokat ilyen hosszú ideig zavar alanul?" Továbbá (132): "." Azt hiszem.. akár át vándorlás útján jelennek meg .akkor még rövidnek hitt . és épp halad majd hátrafelé. egyirányú evolúció ennyire hosszú ideig való fenntartásához! E történelmi kettõssé yfajta figyelmeztetést kell kiolvasnunk: mindkét érvelés "nehéz elképzelni'' kezdetû okfejt . ha keresünk egy analógiát magunknak. mint nyit elõre. egészen másfajta magyarázat után kellene néznü yarázat után. Végül is a gradua k nem kell szükségszerûen feltételeznie. amelyet valaha Darwinnal szembeszegeztek. hogy a dugó még ilyen hallatlanul iny sebességnél is állandóan tartja irányát. úgy szólt. De ha a dugó eg alatt kel át az óceánon. Alig tûnt hihetõnek. hogy egymillió évbe is beletelhet.. amitõl Darwin mindig oly bölcsen óvott bennünket. a pillanatnyi adaptív elõnyöket létreho a szempontjából ezek a változások láthatatlanok. amelyeket a "fegyverkezési verseny" (4. hogy a s ekciós nyomások elég erõsek voltak az evolúciós változások mindegyikének létrehozásához. Esetenként.a természetes szelekció gyorsan kiebrudalja. hogy a hullámzás és a helyi áramlások a dugót majdnem annyit sodorhatják visszafelé. Itt egy furcsa fintorával találkozunk a történelemnek.ha egyáltalán rábukkanunk valamiféle fokozatosságra a fosszilis radványokban. hogy komolyan f kell vennünk : a természetes szelekció hagyományos. vagy ha mégis. Vegyünk egy parafa dugót. míg a dugó átszeli az Atlanti-óceánt? Való ." Ha a fizikai . Abban sem vagyok biztos. Maynard Smith (253) "evolúciósan stabil stratégiáival" (83.153). amely az általános felfogás szerint ál mulás a fizikai környezet egy vagy több tényezõjének egyirányú változásához. gyik érv.. Bár Eldredge és Gould fejtegetései az idõskáláról elég ésszerûnek tûnnek számomra. valamikor még kielégítõen összeegyeztethetõnek hittem a változásoknak ellenálló. hogy olyan mértékû evolúciór ilyet õ feltételez. Eldredge és Gould iménti érvelése majdhogynem ellentéte ennek: nehéz elképzelni. hogy értékelésükbe bocsátkozzam..): "A génállomány gének evolúciósan stabil sorozatává alakul.mondjuk néhány hét vagy néhány hónap. mint elõre.. a mely az Atlanti-óceán egyik partjától sodródik a másik felé. de szüntelenül lengedezõ szellõ fogja meghatározni. m rövid .Az idevágó paleontológiai bizonyítékok fölött lehet vitatkozni (121. fejezet) von maga után. Egy populáció több alternatív stabil állapottal is ezhet. amely egymillió os elõrehaladást hoz létre. nem érzem mag ljogosítva arra. mozgásának hajtóerejét a Golf-áramlásban vagy a pas ell keresnünk. ha nak olyan gyengének kell lennie. Ha mégis azt találnánk. de ha mindezt számításba vesszük. "pufferolt" génállományok Wright-Mayr-féle elvét kedvenc elméletei gyikével. hogy a dugót jobbára más erõk fogják hányni-vetni. Az újonnan felbukkanó géneket . Az evolúció elõrehaladása n ndó fölfelé kapaszkodás. amelynél érdemes egy kissé elidõzni. és az evolúciós il állomány helyreáll. mint inkább az egyik stabil platótól a másikig vezetõ elkülönült l Ugyancsak nagy hatást tett rám Eldredge és Gould (135) oly sokszor hangoztatott nézete a z idõskálákról: "Mi másnak tekinthetnénk egy állandó fejlõdési folyamatot.. amely a megfigyelt jelenség idõskálájával is összhangba hozható. amelyre a dugónak az óceán átszelé van. náluk ke e azok igazságtartalmáról. hogy hosszú idõszakokon keresztül unidirekcionális irányú) evolúció zajlott. o. ez olyan õrületesen csekély generációnkénti változást jelent. kialakulhat egy átmeneti. mivel tisztában vagyok képzeletem korlátaival. Az álta luk támadott gradualista elméletet így jellemzik (103): "A graduális (fokozatos) egyirányú tozás feltételezett mechanizmusa az »ortoszelekció«. és idõnként átcsúszhat egyik ilyen állapotból a másikba. Az áramlások és a szelek egyszerûen nem lehetnek ilyen lassúak. Parafadugó-hasonlatomhoz visszatérve: mi van akkor. amely új e iósan stabil génállományba torkollik. és éppen ez az.akár mutáció. hogy egy szelekciós nyomás elegendõen gyenge legyen ily n lassú. ha az idõ.

hogy "a speciációs események által létrehozott morfológ orozatok a »kládon« belüli evolúciós irányokat tekintve alapvetõen véletlenszerûek". akkor e tendenc ia mögött a fajszelekció hatóereje áll. ez talán önmagában megindokol rkezési verseny koncepciója alapján . Ám az is elképzelhetõ. és adja ellenfelei kezébe "Occam borotváját"! (Tudományfilozófiai elv. Még ha zási sorok egy sorozatában például egy olyan általános trend érvényesülne is. ) egyik érdekes gondolatmenetében . Ugyanez áll a fajon belüli versengésre. illetve nagyobb elõdeikénél. maguk a fõ irányvonalak eme újonnan k eltérõ mértékû kihalása . té etne. Elõfordulhat ugyanis. és a dolgok mindjárt másképpen a k! Ha egy származási sor minden kis alkalmazkodási lépése egy másik származási sor .legalábbis az idõ nagy ré an véve .mondju redátor . és nézzük meg Gould és Eldredge (135) egyenlõségének. amikor a fajszelekció gyengíti. a " ensúly + Wright-elv = fajszelekció" kifejezésnek a másik oldalát! A Wright-elv (az elnevezé nem Wrighttól származik) kimondja. De cseréljük csak ki a "fizikai" szót a "biológiai" szóra.amelyet a pontozott egyensúly elméletének irodalmában e dig nem láttam idézni . semmi szükségünk a fajszelekció bevonására. k éppen az ellenkezõje igaz.Stanley (333) kifejezésével élve a "fajszelekció" . Williams (379. hogy a szemben álló elméletek közül mindig a legegyszerûbbhöz kell folyamodnunk. Ha azonban az új fajok egyedei rendre nagyobbak. Hogy mégis magya kvõ testnagyság tényére. ord.) Hiszen könnyedén hivatkozhatott volna arra. direkcionális ortoszelekció mindjá ggyõzõbb ideának tetszik.például a lovakét -. így még ha a populációknak csak egy töredékéb .): ". elõfordulhat. hogy . mivel a véletlenszerû kihalás ö rehozhatja az általunk tapasztalt tendenciát.azt az esetet vizsgálja. a testnagyság tekintetében dig jól alkalmazkodottak. hogy az adaptív elõnyök megjelenése és a más válasza között bizonyos idõ telik el. hogy az állatok származási vonalai oly gyorsan elérik evolúciós óceánjuk túlsó partjá aleontológusok nem tudják nyomon követni átkelésük útvonalát. ez pedig k elvezet a fenti egyenlõség jobb oldalához. amennyiben az egyedi variációs tartomány mindig tartalmazza az optimumot is. és az újonnan kialakuló lófajok egyedein k testnagysága egyforma gyakorisággal kisebb." Ellenkezõ esetben (gondoljunk erre az eshetõségre a az evolúciós változások valóban szaggatottak. a trendet a fajszelekció csak erõsítené (221). hogy a korai fosszíliák általában kisebb testû lófajokról árulkodnak késõbbi idõkbõl származók: "E megfigyelés alapján ésszerûnek látszik a következtetés. Tiszta formájában maga a fajszelekciós elmélet is ennek függvénye. de hosszú távon és nagy populációkban döntõ jelentõségû elõnyt élveznek a v ok a populációk tehát.lei és áramlásai geológiai idõskálán mérve is állandóan ugyanabban az irányban hatnának.az átlag fölötti testnagyság elõnyt jelentett az egyed számára a szaporodási vers a populáció többi tagjával szemben. hogy még ha a (mutációhoz hasonlított) fa képzõdés irányított volna is.ellenalkalmazkodását vonja maga után. Igy a harmadkori lófaunát alkotó populációk .az idõ na talában véve .. amelyben a Cope-törvénynek megfele testnagyság egyre nõ. Õ is a lovakkal. a Wright-elv értelmében nem állapítható meg olyan szisztematikus tendenci hogy az újonnan leágazó fajok egyedeinek nagyobbaknak kellene lenniük.a populáció egészében állandó tendenciakén gosnál némileg nagyobb testméret fog elõnybe kerülni. amelyek rendesen ezen a módon fejlõdnek. amely kimondj .feltehetõen a nagyobb testméret irányában fejlõdtek. mint a szülõfajok vo tak. Az átlagosnál némileg nagyobb testû e nagyon csekély.következtéb Gould (132) szerint "a Wright-elv mérlegelése a makroevolúciós elmélet és a paleobiológia e k legfontosabb feladata. hogy a harmadkor bármely adott pillan atában a lópopulációk többsége a csökkenõ testnagyság irányában fejlõdött. bármilyen n is az éppen uralkodó divat (324. o. esetleg l e is gyõzi a fajon belül mutatkozó általános evolúciós irányvonalat. a lassú. Világosan kivehetõ itt a mutációk "véletlenszerû jellegével" való párhuzam. illetve ismeretlen jelenség magyarázatában elõször mindig az ismert tényezõkbõl kell kiindulnunk. amely a nagyo méret felé mutat. ugyanakkor a centripetális szelekcióban jelentkezõ állandó aszimmetria az át ag lassú felfelé tolódását eredményezi. mi t õseik voltak. 151. lökésszerûek. pusztán azt a kiegészítõ feltételezést kell elfogadnunk. Amenyiben a Wright-elv igaz." Gould itt egyidejûleg tárja ki mellét a táma oknak. De fogadjuk el feltételesen a pontozott egyensúly elméletét az ismert jelenségek egy izgal masan újszerû szemléletmódjaként. Amennyiben a fõ irányvonalakat tekintve az újonn n létrejövõ fajok véletlenszerûen térnek el elõdeiktõl. Vegyünk egy olyan származási sort .feltéve. hogy mondju z optimális testméret némileg meghaladja a populációban éppen "divatos" méretet.. ponto azzal a ténnyel érvel. hogy a cs ekció ezt a tendenciát részesítette elõnyben.

növekvõ testnagyság irányvonala, ez a töredék lehetett az, amelybõl az egymillió évvel kés zöme származik."

Véleményem szerint könnyen elképzelhetõ, hogy a paleontológusok által megfigyelt, a Cope-tö k megfelelõ bizonyos fõ makroevolúciós irányvonalak (azonban 1. 153) a fajszelekció hatásár k létre, ha a Williamstõl idézett bekezdés értelmében - amely véleményem szerint azonos Eld és Gould felfogásával - gondolkodunk felõlük. Úgy vélem, mindhárman egyetértenének velem a y itt egészen másról van szó, mint amikor az egyedek önfeláldozását, a faj érdekében történ igazoljuk a csoportszelekció alapján. Utóbbi esetben ugyanis a csoportszelekciós modelle knek egy másik típusához kell folyamodnunk, ahol a csoport valóban nem replikátorként, hane a replikátorok hordozójaként szerepel. Késõbb a csoportszelekció e másik típusáról is szót ni; egyelõre amellett igyekszem érvelni, hogy a fajszelekciónak az egyszerû, fõ irányvonala kitûzésében, illetve az összetett adaptációk, például a szemek és az agy kialakításában sz onítani két különbözõ dolog.

A fõ õslénytani irányvonalak - például a testméret abszolút vagy a test egyes részeinek rel dése - lényegesek és érdekesek, de mindenekfelett egyszerûek. Elfogadva Eldredge és Gould n tét - miszerint a természetes szelekció olyan átfogó elmélet, amely több különbözõ szinten mazható - bizonyos mennyiségû evolúciós változáshoz a replikátorok szelektív eliminációjána nimuma szükséges. Függetlenül attól, hogy a szelektíven eliminálódó replikátorok gének-e va z egyszerû evolúciós változásokhoz mindössze néhány replikátor helyettesítõdésére van szüks almazkodás evolúciója azonban nagyszámú replikátor helyettesítõdését kívánja meg. Amennyibe jük replikátornak, a helyettesítõdési ciklus minimális idõtartama egyetlen, zigótától zigót zedék. Ez lehet néhány év, néhány hónap vagy annyi sem; még a legnagyobb szervezetek esetéb több néhányszor tíz évnél. Ha viszont a fajt tekintjük replikátornak, a helyettesítõdési ci a két speciációs esemény közötti idõtartam, ami több ezer, tízezer, százezer vagy akár töb het. Bármely szakaszát tekintsük is a geológiai idõskálának, a feltételezhetõ szelektív faj záma sok nagyságrenddel kisebb a feltételezhetõ szelektív allélki-cserélõdések számánál.

Lehetséges, hogy megint csak képzeletem korlátoz, de ha azt könnyen el is tudom képzelni, hogy egy egyszerû méretváltozási trendet - mint amilyen a harmadkori lovak lábának meghossz bbodása - a fajszelekció vezérel, ily lassú replikátoreliminációról képtelen vagyok elhinni adaptációk sorozatának - például a bálnák vízi életmódhoz való alkalmazkodásának - is alapj t persze az a vád érhet, hogy okfejtésemben nem járok el becsületesen. Hiszen bármennyire ö etettek is a bálnák szóban forgó adaptációi, miért ne vezethetnénk le õket egyszerû méretvá bõl, testük különféle részeinek megváltozásával kapcsolatban különbözõ nagyságú és elõjelû állapítva meg. Ha meg tudjuk emészteni, hogy a lovak lábának egydimenziós meghosszabbodása fajszelekciónak tudható be, miért vetnénk el ugyanilyen egyszerû méretváltozási irányvonala mosan futó és külön-külön a faj szelekció által vezérelt sorozatát? Ennek oka statisztikai gyük fel, hogy van tíz párhuzamos trendünk - ez a bálnák vízhez való evolúciós alkalmazkodá igencsak mértéktartó feltevés. Ha a Wright-elv mind a tízre érvényes, akkor egy adott speci semény kapcsán mind a tíz vonatkozásban ugyanakkora a visszalépés valószínûsége, mint az el dbeli elõrelépés esélye egyketted a tizediken, azaz kevesebb, mint egy az ezerhez. Ha pe dig húsz párhuzamos irányvonalunk van, az esély, hogy egy speciációs esemény egyidejûleg mi húsznak megfelel, kevesebb, mint egy a millióhoz.

Kétségtelen, hogy a fajszelekció révén végbemehet bizonyos, az összetett, többdimenziós alk dás irányába ható fejlõdés, még ha a tíz (vagy húsz) irányvonal közül nem is mindegyik érvé esemény során. Végtére nagyjából ugyanezzel a kritikai megjegyzéssel élhetünk az egyedi sz ek szelektív pusztulásával kapcsolatban is: nagyon ritka az olyan egyed, amely az összes vizsgált dimenzióban optimálisnak mondható. Érvelésem végén most visszatérek a ciklusok ho utatkozó különbséghez. Mennyiségi értelemben is számításba kell vennünk, hogy a replikátork ideje a fajszelekció esetében összemérhetetlenül hosszabb, mint a génszelekció esetében. Go unk kell az iménti kombinatorikai problémára is. Sem a szükséges adatok, sem a kellõ matema ikai tudás nincs birtokomban, hogy e mennyiségi elemzéssel megbirkózhassak; de van bizon yos homályos sejtésem afelõl, hogy egy megfelelõ nullhipotézis felállításába milyen módszer belekezdeni. A címke, amivel ezt a problémát el szoktam látni, a következõ: "Hová juthatot olna el D'Arcy Thompson, ha lett volna számítógépe" - és már léteznek a célnak megfelelõ pr is (295). Az az érzésem, hogy az összetett adaptációkkal kapcsolatban a fajszelekció nem b zonyul majd általánosan kielégítõ magyarázatnak.

A fajszelekcionisták szememre vethetik, hogy kombinatorikai fejtegetésemben ok nélkül ve ttem egymástól függetlennek a bálnák evolúciójának tíz fõ irányvonalát. Nyilvánvaló, hogy a kombinációk száma jelentõsen csökken, ha az egyes fejlõdési irányvonalak közötti korreláció etbe vesszük! Feltétlenül különbséget kell azonban tennünk a korreláció két forrása között. és adaptív korrelációról beszélhetünk. A járulékos korreláció az embriológiai folyamatok t Aligha elképzelhetõ például, hogy a bal mellsõ láb meghosszabbodása független legyen a job lsõ láb meghosszabbodásától; bármely mutáció, amely maga után vonja az egyiket, alighanem m fogja vonni a másikat is. Majdnem ugyanilyen nyilvánvaló a kapcsolat a mellsõ és a hátsó lá eghosszabbodása között. Bizonyára sok hasonló, jóllehet kevésbé szembetûnõ eset létezik.

Az adaptív korreláció viszont nem vezethetõ le közvetlenül az embriológiai folyamatok mecha . Egy származási sor, amely a szárazföldi életmódot vízi létre cseréli fel, várhatóan rákén i szervrendszerének átformálására - e két szervrendszer között pedig nincs okunk bármiféle ot feltételezni. Hiszen miért kellene a járólábakat uszonyokra változtató és a tüdõ oxigénm ozó trendeknek korrelációban lenniük? Persze lehehetséges, hogy két ilyen koadaptációs fejl vonal - az embriológiai folyamatok járulékos következményeként - korrelációban van, de e ko egyforma valószínûséggel lehet pozitív és negatív. És íme, visszajutottunk eredeti kombinat okfejtésünkhöz, habár óvatosnak kell lennünk a változás egyes dimenzióinak számbavételekor.

A fajszelekcionista végeredményben akár vissza is vonulhat, mondván, hogy a változás rosszu koadaptált kombinációit kigyomlálja a szokásos, alacsonyabb szinten mûködõ természetes sze a speciációs események szerepe pusztán annyi, hogy a már kipróbált és bevált kombinációkat jszelekció rostáján. Ám az a "fajszelekcionista", aki ezt vallja, Gould felfogása szerint már egyáltalán nem nevezhetõ fajszelekcionistának! Hiszen elfogadta, hogy az érdemleges evo iós változások az allélok, nem pedig a fajok közötti szelekcióból fakadnak, még ha fenntart , hogy a változás a sztázisokat felszabdaló rövid szakaszokra korlátozódik - hûtlen lett te right-elvhez. S ha most úgy tûnik, hogy a Wright-elv túl könnyû préda, hát pontosan erre go ltam, amikor fentebb megjegyeztem, hogy Gould "kitárja mellét a támadásoknak". Ismételten meg kell azonban jegyeznem, hogy az elv elnevezéséért maga Wright nem felelõs.

A fajszelekció elmélete, amely a pontozott egyensúly elméletébõl nõtt ki, ígéretes elgondol gyarázhatja a makroevolúciós mennyiségi változások egy-egy dimenzióját. Nagyon meg lennék a lepve, ha használhatónak bizonyulna a komplex, többdimenziós alkalmazkodás számomra izgalma típusának - a "Paley órájának" vagy a "kirívóan tökéletes és komplikált szerveknek" -, vag n adaptációknak a magyarázatában, amelyek léte a jelek szerint legalábbis isteni hatalommal rendelkezõ irányítót feltételez.

A replikátorszelekció, amennyiben a replikátorok alternatív allélok, bizonyosan rendelkezh et ezzel a hatalommal. Ám ha a replikátorok alternatív fajok, kétlem, hogy szelekciójuk el egendõen hatékony lenne, tekintve hogy túlságosan lassú. Eldredge és Cracraft (102, 269. o. , úgy látszik, ugyanígy gondolják: "A természetes szelekció koncepciója (a rátermettségben illetve az egyedek populáción belüli eltérõ mértékû szaporodása) minden bizonnyal igazolhat belüli jelenség, és az adaptációk eredetével, fennmaradásával és lehetséges módosulásaival a rendelkezésünkre álló legjobb magyarázat." Ha valóban így vélekednek a pontozott egyensúl jszelekció hívei, nem látom be, miért ez a nagy hûhó.

A fajszelekció elméletét az egyszerûség kedvéért úgy tárgyaltam, hogy a fajokat tekintettem oroknak. A figyelmes olvasó azonban észrevehette, hogy ez majdnem annyi, mintha egy ivartalanul szaporodó szervezetet kezeltem volna replikátorként. E fejezetben korábban már beláttuk, hogy a replikátor szerepével csakis a genomot, mondjuk a botsáska genomját ruház atjuk fel; magát a botsáskát nem. Ugyanezen okból a fajszelekció modelljében sem maga a faj hanem annak génállománya szerepel replikátorként. Most persze csábítónak tûnik a gondolat: a helyzet, ne habozzunk: vegyük úgy, hogy a gén - nem pedig valamilyen nagyobb egység a replikátor, akár még az Eldredge-Gould-modell esetében is. A helyzet azonban az, hogy ha Eldredge-nek és Gouldnak igaza van, és a génállomány valóban koadaptált egység, amely ho tatikusan, pufferként viselkedik a változásokkal szemben, ugyanilyen jogon a génállományt i tekinthetnénk egyetlen replikátornak, pontosan úgy, ahogy a botsáska genomja esetében tet tük. De a génállományról csak akkor mondhatjuk, hogy replikátor, ha a szaporodás tekintetéb szigetelt - aminthogy a genomot is csak akkor minõsíthetjük replikátornak, ha reprodukciój

a ivartalan úton történik. S ha mindezek teljesülnek, a feltételezés még mindig elég gyenge n áll.

E fejezet elején már beláttuk, hogy a szervezet semmiképpen sem lehet replikátor, genomja azonban igen, amennyiben a szaporodás ivartalan. Az elõbb pedig azt állapítottuk meg, ho gy bizonyos esetben a szaporodásukat tekintve elszigetelt csoportok, például a fajok génál lománya is replikátornak tekinthetõ. Feltételesen elfogadva ezt a következtetést, felvázolh uk az evolúciót, amelyet e replikátorok szelekciója irányít - ám épp az imént fejtettem ki, z ilyenfajta szelekció aligha magyarázhatja a komplex adaptációk létrejöttét. Van-e tehát a ejezetben megvizsgált kis genetikai fragmentumokon túl még valami, ami joggal tarthat számot a replikátor szerepére?

Más helyütt már rámutattam a replikátorok egy nem genetikai típusára, amely csak az egymáss mmunikáló, komplex agyak környezeti viszonyai között "terem meg". Ezt a replikátort "mém" n emlegettem (83). Cloakkal (62) ellentétben, de - ha jól értem õket - Lumsdenhez és Wilsonh oz (242) hasonlóan sajnos nem különböztettem meg elég világosan a mémet mint replikátort és enotípusos hatásait", a "mémtermékeket". A mémet az agy információtartalmának egységnyi rés ak "i-kultúrája") kell felfognunk.

A mém határozott struktúrával rendelkezik, amelynek fizikai mibenléte az információtárolás Ha az agy az információkat szinaptikus kapcsolatok bizonyos mintázatában õrzi meg, a mém el ileg mikroszkóp alatt is látható, mégpedig a szinaptikus szerkezetek meghatározott mintázat alakjában. Ha az agy "szétosztott" formában tárolja az információkat (290), a mémet nem le tjük meg mikroszkópos metszeten, de én ez esetben is amondó vagyok, hogy a mémet az agyban fizikailag is jelen levõ tényezõként fogjuk fel. Ezen az alapon különíthetjük el a mémet f s hatásaitól, vagyis a külvilágra gyakorolt befolyásától (Cloak "m-kultúrája").

Egy mém fenotípusos hatásai megjelenhetnek szavak, zene, képek, az öltözködés, arcjáték vag atok, avagy éppen különféle készségek alakjában - például abban, ahogy a cinkék felnyitják , vagy ahogy a japán makákók megmossák a búzaszemeket. Mindezek az agy belsejében rejtõzõ m látható (hallható stb.) megnyilvánulásai, amelyek - miután más egyedek érzékszerveik útján - olyannyira beleivódhatnak befogadójuk agyába, hogy ott (nem feltétlenül tökéletes) másol alakulnak ki róluk. A mém másolata eztán már maga is szétsugározhatja fenotípusos hatásait, az eredménnyel, hogy megint más agyakban újabb és újabb másolatok jönnek létre.

Igazolásképpen visszatérve replikátorunk archetípusához, a DNS-hez: a DNS hatásai két alapt sorolhatók. Egyrészt másolatokat készít önmagáról, kihasználva a replikáz enzimeket és a se anizmusait. Másrészt megvannak a maga külvilágra gyakorolt hatásai, amelyek befolyásolják m tainak fennmaradási esélyeit. A DNS kétféle hatása közül az elõbbi a mém azon hatásának fel , amikor az - kihasználva az egyedek közötti kommunikációt és utánzást - másolatokat készít dig az adott egyedek társas viszonyai között az utánzás általános jelenség, ez a sejtbeli D ló enzimek bõségéhez hasonlítható.

De mi a helyzet a DNS utóbbi típusú, hagyományosan "fenotípusosnak" mondott hatásaival? Mik en járulhatnak hozzá fenotípusos hatásai egy mém replikációs sikeréhez, illetve sikertelens válasz ugyanaz, mint a genetikai replikátor esetében: bármely hatás, amit a mém az õt magá oglaló test viselkedésére gyakorol, befolyásolhatja saját fennmaradási esélyeit. Annak a mé amely az õt magában foglaló testeket arra készteti, hogy fejjel menjenek a falnak, ugya naz a sorsa, mint annak a génnek, amely az õt magában foglaló testeket küldi fejjel a faln ak: elõbb-utóbb el fog tûnni a mémállományból. Ám ahogy a hordozó fennmaradási esélyeinek n egyik dolog, amit sikere érdekében a genetikai replikátor megtehet, úgy annak is sokféle egyéb módja lehet, hogy a mémek fenotípusos úton megküzdjenek fennmaradásukért. Ha egy mém os hatása mondjuk valamilyen dallam, minél inkább fülbemászó, annál valószínûbb, hogy lemás y tudományos elképzelés, akkor a tudósagyakban való szétterjedésének esélyeit az befolyásol mennyire illeszkedik be a már megalapozott eszmék tárházába. Ha politikai vagy vallási néze fennmaradását nagyban elõsegítheti, ha fenotípusos hatásainak egyike abban áll, hogy az õt ban foglaló testeket végletesen intoleránssá teszi az új és rendhagyó nézetekkel szemben. A megvannak a maga lehetõségei a replikációra, és megvannak a maga fenotípusos hatásai is; n s okunk tehát feltételezni, hogy sikere genetikai hátterû.

amelyet azon mérnénk le.állítják -. ezeket a viszonyokat pedig bizonyosan befolyásolja az adott populáció genet ikai összetétele. Természetesen lényeges különbségek is mutatkoznak a mém alapú és a gén alapú szelekciós fol (54. bármely új mém replikációs sikerét befolyásolja. a tény is. Az egyik genetikai közegben az egyik allél. akár be is vezethetnénk egy újfajta "egyedi rátermet séget". Ha a társadalmat már uralják a sztálinista v iszta mémek. am már többségben vannak a mémállományban (385). A génállomány statisztika rkezete olyan környezetet hoz létre. Ugyanígy. De ez nem jelenti azt. hogy egy mém sikerének végsõ kritériuma mindenképpen a darwini "rátermettséghez" val lása. akik szerint a kulturális evolúció "eredetét és szabályszerûség enetikai evolúciónak köszönheti. hogy az adott egyed mennyire sikeres mémjei terjesztésében Természetesen igaz. úgy terjedhet el egy "öngyilkossági" mém is . 143. ahogy a gének esetében. hogy a mémek mint replikátorok esetében e gond súlyosabb lenne. zociobiológus kollégáim újra meg újra rám pirítanak. A dolgok veleje . Egyetértek iammel és Dunforddal (293).például amikor egy dr másokat is arra ösztönöz. Ah kossági" gén elterjed. hogy mennyire illeszkedhet be az adott közegbe. mint a gének esetében. lineáris kromoszómákra felfûzve helyezkednek el. amely az õt magában foglaló egyedet öngyil ságba kergeti. Ha következetesek akarnánk lenni. sõt az is ké s. A környezetnek tehá lokuszokon az allélok között válogat. hogy egy mém viszonylagos fennmaradási sikerében kulcsfontosságúak a szociális és bio viszonyok. amely megfelel az aktív csíravonal-replikátor definíciójának. egyre számosabbak les nek. eme replikátor olyan változatai. végeredményben darwini érte tt rátermettségükkel összefüggésben magyarázható. fenotípusos hatásokról a mémek esetében is alighanem szigorúan csa . Nem jelenti azt. de nem látom be. Tény. Ám ha a gén sen a nedves környezet felkutatására késztetõ gének uralják. szerintük köpönyegforgató vagyok. sõt akár azokkal ellentétes irányokba is elviheti. A mémek nem sorban. hogy bizonyos esetekben ez történik: az a mém. hogy a mémek szelekciós si erének végsõ kritériuma a gének fennmaradása lenne. fontos tényezõi azok a gének. illetve értem ugyan. a külvilágból származó nyomások ellenében. Nincs sza bály. mive om el.hátrányba kerül. A dolog veleje nyilvánvaló: az egyik lokuszon ható szelekció nem független a lokuszon ható szelekciótól. hogy ez volna az elsõsorban maximalizálandó alapmennyiség. hogy "a mémek végsõ fokon a génektõl függenek. Ha felbuk an egy másfajta entitás. 331).bár nem szükségszerûen végzetes . hogy mi itt a gond. ami viszont megint másokat kész ságra és így tovább (360). Nem értem azonban. hogy a "jó mém" azért terjed el. amelyek tesznek saját fennmaradásukért. Ha egy származási sor evolúciója már megindult egy bizonyos irá számos lokusz bekapcsolódik. amelyek más lokuszokon lják a génállományt. bármely mémre ható szelekcióban fontos szerepet játszanak azok az egyéb mémek. A pozitív visszacsatolások impulzusa a mém alapú evolúciót a gén alapú evolúció által elõny rányoktól teljesen független. és a fellépõ pozitív visszacsatolások ebbe az irányba fogják e ni az adott származási sort. 55).Biológus kritikusaim közül sokak szemében ez utóbbi kitétel az egész mémteória leggyengébb . amelyek gazdáikat száraz helyek felkutatására ialakuló szelekciós nyomások a vízvesztést gátló bõr génjeinek fognak kedvezni. de megvan a saját külön impulzusa". Ám a mém fennmaradási sikerét azok a mémek is befolyásolják. nyilvánvalóan súlyos . nemegyszer kerülõ úton (jó példái ennek az államalkotó rovarok dolgo a szülõi önfeláldozás). Az evolúciógenetikusok már megállapodtak abban. amelyek a mé máris nagy számban vannak jelen. hogy elkülönült "lokuszokért" versengenek-e vagy hogy vannak-e körülírható "alléljaik". amely befolyásolja bármely gén alléljaihoz viszonyítot ikerét. amelyek elõnyben részesítik az õket magukban foglaló egyedek génj . milyen gének uralják más lokuszokon a génállom koadaptált genomok" evolúciójával kapcsolatban ki is tértem erre. a másikban viszont egy másik járhat jól a a génállományt például olyan gének uralják. a gének viszont a mémekt nül is létezhetnek és változhatnak" (43). a jobban párologtató bõrt kial nak elõnyössé. amely kimondaná. hogy két a egymáshoz viszonyított sikere függhet attól. hogy hitükért a halált válasszák. hogy azoknak a mémekne ut osztályrészül a siker. hogy az állatok egyáltalán utánoznak más állatokat. Genetikai értelemben azonban nincs a darwini rátermettségben semmi csodálatos. mert az agyak fogékony az agyak fogékonyságát pedig végsõ fokon a (genetikai) természetes szelekció határozza meg.

tudomást sem veszünk az atomokról és a Van der Waals b a hengerekrõl és a gyújtógyertyákról beszélünk. adott szintnek megfelelõ törvényszerûségeket. még akkor is. A nagyobb eg tt kisebb egységek hasonló hierarchiáját állíthatjuk össze az élõ szervezetek összetett. hogy ellentmondanánk a kémia törvényeinek. a szövetek. hogy nomítja a genetikai természetes szelekcióval kapcsolatos felfogásunkat. Ez az igazság azonban nemcsak az atomok é ejek szintjére érvényes. A z entitások között létezik egyfajta hierarchia. a populációk. mint a gén másolási lépésben jelentkezhet bizonyos "mutációs" elem. amelyeknek a tulajdonságaira hatással vannak a bennük foglalt replikátorok. nak esetek. ha egyszerûen arról a különbségrõl van szó. amelyek nemigen vezethetõk vissza az alacson abb szintek törvényszerûségeire. De az embernek id t meg kell ismételnie egyes közhelyeket.segédeszközök nélkü veink csak ez utóbbiak érzékelésére alkalmasak. a sejten belüli membránok és szervecskék. mint magyarázó tényezõkrõl.nem fordul elõ. tranzisztorok. e fejezet elsõ része alapján mindenesetre bizonyítva láthatjuk. Ha egy autó mûk gyarázzuk. így anélkül. sõt határozottan félrevezetõ legyen. a sejtek. Akármi legyen is a mémek jogcíme arra. A hierarchia az atomok szintje alatti elemi részecskéktõl a moleku on és kristályokon keresztül egészen a makroszkopikus testekig terjed . ami mellesleg a jelen fejezetben orábban tárgyalt "fajszelekcióra" is igaz. a szervek. amely mellett lándzsát török. Kész örömmel követem ezt a divatot.bségekre célozva beszélhetünk. A mémek elegyedhetnek is egymással bizonyos mért g. Mindezt elõttem is sokan kifejtették. mint inkább abban. egyfajta tömegközlekedési jármû. A hierarchia általában véve fontos elv. amely ebben az értelemben hordozónak tekinthetõ. hogy . Érzésem szerint az analógia fõ értéke nem is a ban rejlik. A vegyészek azt vallják. A hordozók olyan entitások. hogy érdemben bármit hozzátehetnék. a genetikai replikátorra . amikor a holisztikus prédikáció könnyen a valódi gondolat pótszerévé válhat. úg a szelekció egységeivel kapcsolatos vita nem egy példáját kínálja ennek. szemben a hagyományos idegélettani értelmezése Az egyedfejlõdéssel kapcsolatban szintén az ezzel analóg megközelítési mód mellett vagyok. hogy minden párhuzam a genetikai természetes szelekcióval haszo ntalan. hogy egyáltalán belevágtam ebbe a fejtegetésbe. nem ismerem annyira az emberi k ultúra irodalmát. az egyed szervezetek. illetve az illetõ mémet nem tartalmazó agy által létrehozott viselkedés közö tkozik. A re-dukcionizmus ma fõbenjáró bûn. Az atomok között lem uralkodik: csapatokba rendezõdnek. hogy "redukcionista" alapokon támadja a hi rarchia elvét magát. és elméletileg a hordozó fogalma e hierarch bármely szintjén alkalmazható. amelyeket sajátos törv szerûségek irányítanak. ennek szellemében hirdettem (84) a viselkedés " neuroökonomikus" és "software" magyarázatát. Lehetséges. hogy p is a szerepük.abban az értelemben.ebben az értelemben . az atomokat kból figyelmen kívül hagyhatjuk. integrált áramkörök. nem pedig véletlenszerûek felfogás a mémekre vonatkoztatva kevésbé merev. am et tartalmazó. óriási együtteseket alkotnak. De nem az egy szervezet az egyetlen olyan entitás. mint te" hangsúlyú melldöngetés. divatba jött az "én holisztikusabb ok. s amelyek a replikátorok szétterjedésének komplex eszközeiként is felfoghatók.õket i replikátoroknak tekintsük. mint a gének esetében: elképzelhetõk "lama oksági nyilak is. amennyiben az egye ervezeten belüli mechanizmusokról van szó. ahogy a géneket . az életközösségek és az ökoszisztémák létrafokait. különösen ha a hierarchia egy némileg rendhagyó tí hangsúlyozásával könnyen azt a gyanút keltheti. így a dolog már közhelyszámba megy. Mi tehát a szervezet. így most már mindenképpen dûlõre kell jutnunk abban a kérdésben. gy az egyedi szervezetek nem replikátorok. Az élet neoweismannista szemlélete. me ermékeibõl: félvezetõ kristályok. hogy az anyagot vagy százf atom alkotja. amennyiben nagyobb anyaghalmazról van szó. ha nem replikátor? A válasz: a replikátorok hordozója. A másolási folyamat a mémek esetében valószínûleg sokkal kevésbé precíz. amelyek elektronjaik útján lépnek kölcsönhatásba egymással. hogy az újonnan létre t "mutációk" az evolúciós irányvonalaktól függõen "irányítottak". Az egységek minden szinten kölcsönhatásban állnak egymással. ami a génekkel . hogy támpontot nyújthat az emberi kultúra megértéséhez. A komplexitás létráján az élõ anyag új fokokat képvisel: a harmadlagos szerkezetet alkotó m ekulák. Mindeme különb legendõk lehetnek ahhoz. amelyekben a replikátorok (gén ) utaznak. amelyek a fenotípus felõl a replikátor irányába mutatnak. számítógépek és a töb e" kapcsán tárgyalható egység. Ez az összes mentsé em arra. Természetesen az egyedek is nagyon fontos mûködési egységek.

mint magukra az egyedi szervezetekre. annak az az oka. Az egyedek sza a nem igényel magyarázatot. a hordozó sikere viszont azon. Természetesen nem állítom. félreve ervezetet egyben a szelekció egyik egységének is tekintenünk. Visszajutottunk a már megbes zélt hierarchiához. mégis úgy hiszem. hogy átkerüljenek az elkövetkezendõ nemzedékekbe. jobban érvényesülhet a versenytársaik. hogy miért osztozom a "csoportszelekcióval" és más. hog szerepe valójában: a replikátorok megõrzésének egyedül fontos eszköze. replikát yüttesét hordozza. mint a vegyészek szemében az atomok. A csoport szintjén történõ szaporodás már problematikusabb kérd n akkor mondhatjuk. Hordozó minden olyan egység. hogy mennyire képes elterjesz teni a benne foglalt replikátorokat. mondjuk fiatal egyedek egy csoportját. A replikátor sikere azon mérhetõ. a funkcionális.legalábbis nem elszigeteltebbek. és az egészet magá sejthártya. ám az élet hierarchiájában nem az egyed az egyetlen olyan szint. azt a valamit értve egységen. a benne foglalt replikátorok is elpusztulnak. Miként az atomo k." A "hordozó" szó e könyvben azt jelenti. teleonómiai érvelésben a genetikai replikátor om szerepét tölti be. afölött pedig a csoportok és az életközösségek jönnek szóba. alapvetõ típusa i szervezet. amelyek pusztán a hordozók fennmaradásában mûködnek közre.legalábbis bizonyos fokig . Általában a sejtek sem szigetelõdnek el egymástól. gy csakis együttesen. amelyet szervezetnek nevezünk. Hogy redukcionista színben tûnhetek föl. hogy egy gén fenotípusos hatása a genom több más vagy éppen összes aló összefüggésébõl kiragadva nem értelmezhetõ. a gének is szeretnek csapatba verõdni: kromoszómákba rendezõdnek. a kromoszómák csoportj pedig becsomagolódnak a sejtmag hártyájába. sõt tetszõleges mértékben 'egybe is olvad Külön-külön pályáznak viszont arra. Ha az adaptációk "valaminek az érdekét szolgálják". hogy nevet adjunk neki. hogy világosan kétféle fogalmi egység. amelyre a fogalom vonatkoztatható. az 5-1. Fenotípusos hatást gyakorolnak a testekre. ha azoknak a fenotípusos eszközöknek a kialakulásáról van szó. A hordozók leginkább magától értetõdõ. amely eléggé különálló ahhoz. magas szinten mûködõ szelekciókkal kapcsolatos általános szkepticizmusban. Az embrionális fejlõdésre gya olt hatásaikban a gének kölcsönhatásba léphetnek. 69. és közremûködik ezen replikátorok megõrzésében és elterjesztésében. A szelekció . de nem ez az. Ismé y maga a hordozó nem replikátor. hogy mennyire képes máso ai alakjában fennmaradni. citoplazma veszi õket körül. hogy "a replikátor megõrzésének egységes és koheren ". Ugyanakkor teljes szívvel a kölcsönhatásokra szavazok . illetve nem marad fenn. ami m . az általa hordozott gének is elpusztulnak. hogy a szervezet a mûködés egyik egysége.szintjeinek hierarchiája Wilson vének (385) a csoportszelekcióval foglalkozó fejezetében is hangsúlyt kap (1. Ám bármilyen összetett legyen is a szerveze e egyetértünk is abban. hogy a kis genetikai egységek egymástól elszigetelten mûk . A hordozók fennmaradása azonban csak egyik része a dolognak. Úgy vélem.yezi a hangsúlyt. pusztán azt igyekszem kihámozni. a replikátor és a hordozó közötti különbséget. ami fennmarad. Azok a replikátorok. o. Nem a bbíteni az egyed fenotípusának evolúciós jelentõségét. Minden szinten igaz ha egy hordozó elpusztul. Korábban már indokát adtam annak. ha kiküld egy "szaporítósejtet". hogy a szelekció egységeivel kap csolatban ragaszkodom az atomisztikus szemlélethez.azokat a replikátorokat részesíti elõnyb amelyek hordozóikat ellenálló képességgel ruházzák fel. amelyek elindulnak. A gének között funkcionális szempontból i em uralkodik. és nem is kell továbbmennünk. hogy egy csoport reprodukálta önmagát. Számunkra itt az a lényeg. A természetes szelekció ennélfogva .az én szóhasználatomban a hordozószelekció . Az újabban megjelent kák sem adtak okot véleményem megváltoztatására. az egyedek szintje alatt a kromoszómák é a sejtek.): "Természetszerûleg igaz. de nem gyõzöm eléggé hangsúlyozni. hanem klónokat alkotva létre azt az óriási konglomerátumot. egyetlen "gén". úgy ez a valami a síraplazma-replikátor: a DNS egy kis darabja. mivel ha a csoport elpusztul. amelye k a különbözõ szintû hordozók "szaporodása" érdekében tevékenykednek. Mint lehetséges hordozók. pl. Fentebb már szóltam . a szó bizonyos értelmezései s erint. á rát). Elvben ez ugyanúgy áll az egyedek jára. amelyek révén a szelekció nnmaradnak (85. és új csoportot hoznak létre.

A szelekció végsõ egységének a genetikai replikátort véve. hogy a szelekció . rendszerint az egyedi szervezetet szokás tekinteni. mintha a hordozó fogalmát szándékkal alkottam volna meg úgy. mint amennyit biológiai fontossága igazolt volna. szükségszerûen téves is. attól. kimondatlanul ugyan. például az "altruista gének" elsz "önzõ gének" rovására. rögvest a kritika kereszttüzébe kerül. fejtegetéseire részletesen visszatérek m a 13. korábban érnek nemileg. a t sználnia közvetítõkként. A test legtöbb részének létrehozásában gének szá részt. lyek mindegyikét egyetlen gén hozta létre. ha a fajokról mint re król beszélünk. ortodox megközelítése szempontjából. 385). 120. hogy ez bizonyítottan lehetetlen. és ahogy Maynard Smith (254) megjegyzi: "Az már a tudomány természetébõl következ hogy ha egy álláspontot ortodoxnak kiáltanak ki. 36 139 -. Amennyi igaz volna. hogy bizonyos alapv emben a természetes szelekció a gének (vagy nagyobb genetikai replikátorok) eltérõ mértékû adásában ölt alakot. Az anti-csoportszelekcionizmust. o. ugyanúgy megingatnák a me . Hasonló hatást gyakorol a m alálókra az örökmozgó problematikája. hogy könnye e lehessen söpörni az asztalról. hogy ezután szót sem ejtek róla.. hogy bemutassa az egyed i szervezet genomjának funkcionális koherenciáját. igazat adhatnánk Dawkinsnak. egyes testeket elõnyben részesít." Mármost ha Gould fenti meggondolásai valóban erõs érvek volnának. hogy ha egy álláspont ortodox. Könyvében Mayr (266) emiatt szentel egy egész fejezetet annak.. hogy nem létezhet. Ám a gének nem meztelenek. hogy felhívja a figyelmet a hordozóelmélet egészének gyengeségére. támadásom célpontja nem a c oport. Azt kevesen vitatják. 185. hogy a csoportszelekció kikezdhetetlen romant részben abból az ellentmondást nem tûrõ szitokáradatból táplálkozik. A testek nem bonthatók fel kis darabokra. A szele viszont a testeket látja. jobb a sziget elésük. Ford (111.. és nem is lehetne ezt bebizonyítani. A csoportszelekció kérdése nem sokban hasonlít az elõ oha senki nem bizonyította be.dge és Gould "fajszelekciós" elméletének legjobb megközelítési módja..igy a Wilson (38 ) által számba vett modellek mindegyike és a Wade (362) által ismertetett modellek többsége is -. mióta csak létezik.felbecsülhetetlen szolgálatot téve ezzel elõállt vele. de Maynard Smith ironikusan még azt is hozzáteszi: azonban nem következik.) megfellebezhetetlenül bélyegzi meg azt a "tévedés t". Nem fogok újra elmélyedni a csoportszelekció kontra egyedszelekció vitában. és a szelekció közvetlenü hatna közülük... R emélem. miszerint "a szelekció egysége a gén. hogy az egyedi szervezet sokkal koherensebb és fontosabb "szelekciós egység". hogy az egyedi szervezetet vagy a csoportot tekintjük-e hordozónak. amelyek mûködését a környezeti hatások. testekbe (vagy csoportokba stb. Ám a szokásosan "csoportszelekciósnak" nevezett modellek . amely alapvetõ jelentõségû a természetes szel ió uralkodó. vadabbak a küzdelemben vagy éppen szemrevalóbbak. Ami magát a csoportszelekciót illeti. amelyet ez a felfogás len elszenvedni. Ha a testek génjeik egyértelmû térké olnának. bocsánatos bûn. amióta Wynne-Edwards (394) . mégpedig azért . Mivel még a l egtántoríthatatlanabb csoportszelekcionista is egyetértene velem abban. ortodox szemléletként k velik el. a dilettáns k bizonyos típusára láthatóan ellenállhatatlan kihívásként hat. Gould (128) így ír: "A szelekció egyáltalán nem képes a géneket észlelni és közvetlenül válogatni közöttük. mivel erõsebbek. Ez azonban korántsincs így. hogy több elméleti él mozgatott meg. de én mégis gyanítom.az erõsebb testet elõnyben részesítve . Most úgy tetszhet. Az a tény. A replikátorok tehát mégiscsak a gének. Egy vezetõ matematika i folyóirat szerkesztõje mesélte. de a csoportokat hordozóknak tekintik.. a méhen belüli és születés utáni külsõ és b s sokfélesége irányítja. amelyek azután a (hordozókra ciós folyamat hatására fennmaradnak (vagy nem maradnak fenn). nem pedig az egyed". elõítéletem azt mondatja velem. hanem az egyedi szervezet mint reprezentatív hordozó lesz.a gének közül is kö kiválogatja az erõseket. A hordozó elnevezést azért has hogy hangsúlyt adjak egy olyan koncepciónak. mert e könyv fõ célja. a szelekció kö gységének általában valami nagyobbat. hogy folyamatosan özönlenek hozzá a zseniálisabbnál zseni munkák a kör négyszögesítésérõl. A bennük tárgyalt sz elekció végeredménye a gének gyakoriságának megváltozása. Ám a testek nem ilyen térképek. amely a sejt belsejében rejtezik.. A csoporttal mint egységgel szembeni ellenérzésemet bizonyítsa az a tény." ndez kétségtelenül egészséges jelenség. fejezetben.) csomagolv a tevékenykednek." Megemlít at a csoportszelekcióról újabban megjelent kevésbé szûkkeblû tanulmányok közül (34. a DNS egymással versengõ darabjai is színt vallhatnának. A gén a DNS egy darabja.

hogy elfelejt különbséget tenni a gene a és az embriológia között. ha a "str atégiák" (253). Darwin h asonlította.ilye "optimális táplálkozás" vizsgálata (208. nem megannyi üveggolyó egy dobozba zárva . Gould és Cannon egyaránt abba a hibába esik. fejezetben igyeksz m majd bebizonyítani . A modern genetika tragédiája.a szó bevett értelmében . hogy "amit ekkor kapunk. akik elméleti szinten elfogadják e könyv mondanivalóját. Gould itt már közelebb jár az igazsághoz. már az elõzõ fejezetbe tettem. Az egyedi szerve zetek sikerének összehasonlítása helyett a gyakorlatban nemegyszer hasznosabb. mint ahogy arra sem megfelelõ ellenérv. H. nem pedig úgy.nem sok köze va ak másik metaforára lesz szüksége: a klikkeket alkotó. G.valóságtól elrugaszkodott elméletüknek ez a l Alighanem a legtöbben egyetértenek velem abban. De olvasszuk egybe e gének sokaságát.korlátozódnak. hogy e fenotípusos hatások elkü ekbe (hordozókba) vannak becsomagolva. és a szelekció még csak nem is közvetlenül a tes hat. 39. Cannon (49. azt nevezzük testnek". ezek a más gének viszont az elõbbi gének jelenlétében sikeresek. hogy a gyakorlati szakember számára mégis hasznosabb. végül is Brockmann (38. Elméletileg . A tulajdon sor irajzoló gének képzetének a fejlõdésgenetikához . és csak bizonyos esetekben tekintjük úgy.genetika egészét. A sokféle kutatási terület közül. szövetségre lépõ.mint azt a 13. mivel e témát meglehetõsen jól ismerem. ami a kialakuló feno usra gyakorolt hatásukat illeti. A következõkben részletesebben megvizsgálok egy biz atási területet.árnyaltabb ennél. Ennélfogva a génál kölcsönösen összeférhetõ génsorozatok jönnek létre. hogy bármely génre csak m aival összefüggésben mondhatjuk. hogy a géneket a szelekció nem látja színrõl színre. hogy a gént a szelekció egységének te intsük. . Márpedig a gene en a szelekció egységeinek tanulmányozója szempontjából ez a lényeg. amelyek más gének jelenlétében sikeresne yulnak. amelyek között választhattam . ha íg . fejezet süteményhasonlatában). Bizonyosan lesznek ugyan is olyanok. ám az igazság . nem pedig az jlõdésé. mint a génszelekciót. A kiterjesztett fenotípus doktrínája abban áll. amit ekkor kapunk. és re környezet által közvetített mûködési hierarchiába. Parker (283) trágyalegyekkel kapcsolatos mun a vagy a Davies (79) által áttekintett példák bármelyike -.a részek együttese szolgáltatja az elõnyös sajátságokat. A dolog lényegét.komplex mód okon kölcsönhatva . hogy vannak fenotípusos hatásai. A szelekció a szervezet egészét fogadja el vagy utasítja vissza.). hogy a gének köz os hatásaik alapján folyik a szelekció. azt nevezzük testnek. és az is vitán felül áll.amihez. hog y egy gén (genetikai replikátor) fenotípusos hatásait a világ egészére gyakorolt hatásokkén k fel.mondják majd . o. ha az egyedek sikerére fordítja f igyelmét. Én magam is teszek hasonló kijelentéseket e köny (pl. hogy azok arra az egyedi szervezetre .helyénvaló ugyan a természetet a replikátorok színpa szemlélni. röviden szólva. de . a fanatikus lamarck ista éppen ilyen értelemben érvel: "Az élõ test nem valami elszigetelt dolog. mint már említettem. Cannon és Gould érvei jogosak az egyedfejlõdés atomisztikus felfogásával szemben é es hatásokkal számoló embriológia mellett. 131. a szerzõdéskötés l séges környezeteket mérlegelõ gén metaforájára. közvetve. Ám e könyv alapvetõ monda következõ: nem szabad abból a hibás feltevésbõl kiindulni. Gould így folytatja: "A testrészek tehát nem lefordított gének. hogy vannak. Természetes.vagy más hordozóra . A gének elegyednek egymással. és nem is rés halmaza. 92) azsakon végzett vizsgálatai mellett döntöttem. a 9. A ne omendeliánus elmélet hívei a szervezetet nagyszámú gén által ellenõrzött nagyszámú tulajdon fogják fel. Világos. a következõ érte . Mondjanak bármit a poligénekrõl . akik mégis ilyennek képzelik. "programok" vagy "szubrutinok" átlagos sikerét vetjük össze azon egyedek kö amelyek élnek velük. mivel . A mendelizmus az öröklõdés atomisztikus elmélete. 294). Sokkal árnyaltabb és hasznosabb. hogy ez nem megfelelõ érvelés a mendeli ge netika ellen. ám a gyakorlati kutatásban kénytelenek vagyunk az egyedi szervezetek darwini rátermettségét vizsgálni és összevetni. de azzal a fenntartáss l.nemzedék zedékre ismétlõdõ replikációjuk és rekombinációjuk folyamán nem elegyednek.mint azt már kielégítõ módon bizonyítottam . "Klikkeket alkotó" és "szövetségre lépõ" génekrõl. hogy bemutassam: ez az ellenvetés nem feltétlenül jogos. amely az illetõ gént magában foglalja. A szelekció azokat a géneket részesíti elõnyben. 7 Önzõ darázs vagy önzõ stratégia? Ez a fejezet a gyakorlati kutatás módszertanával foglalkozik.

hogy engedelmeskedni látszik ezeknek a kváziangol utasításoknak. Az elõzõ mondat utolsó négy szava különös fontoss a valaki ugyanis . ha megsérülsz. a program a számítógépben egyszerûbb. hogy a természetes szelekció közvetlenül programok vagy szubrutinok zleteire hat. hogy haszn het. utasítások sorozatának engedelmeskedné . az ember pedig okkal tekintheti úgy. elvben rekonstruálhatná magát a pro mot vagy annak funkcionális megfelelõjét. Az õ programjuk azonban nem veszett el. sõt az is lehet. vonulj vissza. mint a mérn aki egy elveszett program szerint mûködõ számítógépet figyel. a ynek az állatok éppen úgy "engedelmeskednek". Az állatok viselkedése szerv k. gépi nyelven írt" utasítások sor k át. ha olyan program fut rajta. hogy már gyártásk a számítógépbe. ha az ellenfél erõsebbnek bizonyul vagy ha fokozott elszántsággal harcol. ha ellenf eled is ezt teszi.érdemes úgy tekintenünk. Bizonyos é en a számítógép e gépi nyelvre átfogalmazott utasításoknak engedelmeskedik. de távolabb az emberi felfogóképességtõl. Megfelelõn" ebben az esetben az é ennmaradása és elterjedése szempontjából megfelelõ értendõ. mintha egy könnyen érthetõ nyelven. 2.A "program" szót pontosan ugyanabban az értelemben fogom használni. Úgy vélem. Az állatok közötti küzdelem egy bizonyos modellje kapcsán például Maynard Smith (252. Kezdd a hagyományos harcmodorral. gép ban írt programjukat a természetes szelekció tákolta össze. Ha így teszünk. Harcolj fokozott elszántsággal. Beléjük drótozott. Azért tartom megfelelõbbnek a "programot" a "stratégiánál". mint a neurofiziológusok kézenfekvõbb hardver-megk lítései". A végeredmény mindig ugyanaz: a számítógép végrehajtja a kívánt feladatot. Ha ellenfeled ugyanúgy tesz. hogy közvetlenül gépi nyelven írták. úgy van megalkotva. 3. az egyedi szervezeteket pedig eme alternatív programok átmeneti végrehaj tóiként és terjesztõiként fogjuk föl. hogy soha ne a program.mintha valamilyen programnak. ahogy Maynard Smit h használja a "stratégia" szót. más értelemben mindkettõnek engedelmeskedik. 4. amelynek éppen futó pr ntosabban a papíron rögzített programlistája elveszett. a késõbbiekben ki fogom mutatni. többek között olyan alternatív programokat is lhetünk. 5. utóbbit tapasztalataim szerint igen gyakran félreértik. az állatokat . Csak akkor küzdj fokozott elszántsággal. o alternatív stratégiát" (programot) feltételez: 1.kényelmi szempontoktól függõen . A számítógép-programozó valamilyen programnyelven. ha úgy tekintjük. 19. Lehet. amelyek a gépidõért" a populáció idegrendszereiben versenyre" kelhetnek egymássa t az analógiát körültekintéssel kell kezelnünk. Kezdd a hagyományos harcmodorral. von. mégpedig legalább kétféleképpen (8 program (vagy stratégia) egyfajta cselekvési útmutató. például algolban vagy fort eg programját. Bizonyos értelemben az állatokat szemlélõ biológus ugyanabban a helyzetben van. Kövess hagyományos harcmodort: vonulj vissza.ahogy a számítógépet is. hogy a viselkedés effajta szoftver-me " sok szempontból éppoly hasznos lehet. Mielõ t dolgozni kezdene. mintha a számítógép az ember számára érthetõ nye utasítások sorozatának engedelmeskedne". folyamatábraként vagy mondjuk az angol nyelv egy megszabott tartományában rögzíte azt azonban semmiképpen sem tudná kideríteni. mielõtt . hogy az eredeti program e nyelvek melyi kén íródott. Függetlenül attól. ha ellenf eled továbbra is a hagyományos harcmodort alkalmazza. célszerûnek tûnik . például angolul ramnak engedelmeskednének". mint programjuknak a számítógépek. elõnyben részesítve azokat a mu amelyek az idegrendszerek egymás utáni nemzedékeit a megfelelõ viselkedésre (és a viselked megváltoztatásának az elsajátítására) alkalmassá tették. fo rtranban. Harcolj fokozott elszántsággal.a rekonstruált programot algolban. Csak akkor küzdj fokozott elszántsággal. amely közelebb áll a hardverhez. nem pedig a kvá nyelven írt programnak. mivelhogy meg sem íródott. Csak akkor vonulj vissza. egy megint más értele ben azonban egyiknek sem! Ha valaki megfigyelné és elemezné egy olyan számítógép viselkedését. ezek a nyelvek meglehetõsen hasonlítanak az angol nyelv felszólító módjához. képzeletbeli utasítások sorozata. amely papíro elveszett .

A nõstények sikerét hozzávetõleg azon peték számán lehet lem . valamint a mutáció vagy bevándorlás révén felbukkanó ritka stratégiákkal. amelyet egy másik darázs ás ott ki korábban. hog mi történne egy olyan populációban. Különösen az a tény keltette fel érdeklõdésünket. nevezetesen az evolúciósan stabil stratégia" (ESS) t. Elsõké yan kutatási témáról szólok. magányos ab telemben. Bizonyos." A számítógépes szimulációhoz ezt az ötféle stratégiát" annak idején pontosabban is meg kel ni. amely magányos darázs. hogy megtartsa egyeduralmát. a részleteket azonban figyelmen kívül hagyva tehát a stratégiák. rövidre fogva olyan stratégia. A kife nyár hat hetére korlátozódik. Ám mielõtt e fejezet mondan összefüggésbe hozhatnám õket. sikerrel kell versengenie saját másol ataival. hogy hasonló gondolkodásmód jelen könyv tárgyáv ermészetes szelekció hatásának szintje körüli vitákkal kapcsolatban is alkalmazható. nem pedig az egyedek sikerére vonatkozott. 89. Az egészbõl számunkra most az ogy itt az ötféle stratégiát (nem pedig magukat az egyedeket) kezeljük egymás versenytársai A számítógépes szimulációhoz ki kellett dolgozni a sikeres stratégiák szaporodásának" sza elezve. A fentebb bemutatott ötféle stratégiával kapcsolatban Maynard Smith arra volt kíváncsi. hogy a nõstény darazsak láthatóan kétféle khez: vagy ásnak maguknak egyet.megsérülnél. hogy nem államalkotó és nincsenek terméketlen dolgozói. A sikeres programot tehát bizonyos idõ után sa ai veszik körül. esetünkben két alternatív lehetõség a fészekhez jutásra. Korábban már két esetben is igyekeztem felhívni a figyelmet az ESS jelentõségére. vagy elfoglalnak egy olyat. nem marad fenn hosszabb ideig. egyazon célra két al alósítási mód. röviden vázolnom kell e kutatás lényegét. képzeletbeli sikerét azon mérjük le. vagyis a másolataival szemben viszonylag sikeres stratégiának a koncepc iója. hogy ami után Maynard Smith kutatott. amelyben mind az öt jelen van. hogy menny udja másolatait a következõ nemzedékben elterjeszteni. A következõkben azt szeretném kimutatni. 1. Az ESS szigorúan definiált fogalom (253). laza csoportokban ássák fészkeiket. Minden nõstény lerakja a maga petéjét. hogy a ke k sikeresebb. hogy az a program sikeres. hogy egy prog ram jobban mûködik". amelyik elõsegíti az õt alkalmazó állat fennmaradásá szaporodását. és így továbbadják ugyan n stratégiák alkalmazásának öröklõdõ hajlamát. d ni utód érdekében szükséges munkálatokat már a pete lerakása elõtt befejezi. nem kellene-e akkor a természetes szelekciónak a kevésbé sikeres alternatívát eltávolítania a populációból ? Alapvetõen két oka lehet annak. hogy ez nem következik be. Furcsának tûnhet ez a követelmény. hogy miképpen létezhet egyazon populáción belül. illetve sikeresebb". hozzánk viszont közelebb áll az egyszerû felszólító mód. A gyakorlatban ez rendszerint ann yit jelent. a 3. 264) egyetemben tehát elõvette a matematik ai játékelméletet. Vajon van-e közülük oly mely ha uralkodóvá válik. Jane Brockmann terepkísérleteibõl származnak. jóllehet a nõstények álta más közelében. Ezután lezár ikelõ lárva a szöcskékbõl táplálkozik. és végül szin talánossá válnak a programok populációjában. A bemut megfigyeléseket.. o. hogy a darwinista céljainak megfeleljenek. miközben a nõstény már újabb fészkét készíti. és kihámozta belõle azokat az alapvetõ összefüggéseket. hogy a sikeres stratégiákat alkalmazó egyedek szaporodnak. amelyek mind dr. de a magyarázat nagyon is éssz ogram (stratégia) sikere abban áll. Az a pro mely ebben az értelemben nem evolúciósan stabil. hogy a 3-as számú program ESS: ha egyszer széles körben elterjedt populációban. 89). így e helyütt nem bocsátkozom föl e. az az ESS-nek. 7. képes minden versenytársával szemben megtartani számbeli fölényét következtetésre jutott. az csakis egy speciáli s értelemben vett legjobb" stratégia. hogy másolatai egyre számosabbak lesznek. fejez etben már érintettem. Szintén lényeges megemlíteni. Ahhoz. és ni széles körû alkalmazhatóságát az etológiában (83. Az elõbbi magatartáselemet ásásnak. amelyet elõzõleg szúrásával megbénított szöcskékkel hord tele. Amikor azt mondjuk. Egyetlen petét latti fészkébe. m . Maynard Smith Price-szal és Parkerrel (263. amely sikere s saját másolatai között. de most tekintsünk el ettõl). Amit eredményül kaptak. az utóbbit pedig beköltözésnek neveztü st fölmerül a kérdés. egyébként pedig megjelentek nyomtatásban.e hat hét alatt sikerül lerakniuk.megfelelõ táplálékellátással . amelyeken változ lett eszközölni ahhoz. a négy másik program mindegyikénél jobban mûködik (habár a konkrét eset némi tikus. amelyben az ESS-koncepció tényleges alkalmazást nyert. Újra a Sphex ichneumoneus nevû kaparódarázsról lesz szó.

költözz t stratégiáknak" számtalan változata lehetséges. Bár ez esetben nincs jelen polimorfizmus. vegyük az ásás kritikus populációs gyakoriságát. és arra van beprogramozva." Egyetlen olya bizonyítékot sem sikerült azonban találnunk. és mindkét típus egyformán sik nem volnának egyformán sikeresek.ttõrõl az ESS-elmélet zsargonjában adok számot. akkor ez nem vál azon. Ily módon a populáció az egyensúlyi gyakori . ha az ásást választó darazsak kiássák õket. Nyilvánvaló. Megfordítva. hogy a siker ebben a tekintetben miért lehet gyakoriságfüggõ. másrészt kevert ESS-re" is gondolh or bizonyos kritikus gyakoriságnál. Meggyõzõdtünk viszont afelõl. a kevert ESS" megfelel a való Elméletileg a kevert ESS-nek két típusa. kevésbé válnak be. a szó Néha közül Világ . Ám ahogy már említettem. amelynél a darazsak két típusa épp egyformán sikeres. Egyrészt elképzelhetõ. mások pedig inkább a beköltözésre specializálták volna magukat. mint az ásás. Ebben az esetben zsaknak két külön típusa alakul ki. hogy az ásás nettó költségei és tiszta nyeresége nségbõl éppen egyensúlyban vannak a beköltözés nettó költségeivel és tiszta nyereségével. Új fészkek cs r keletkezhetnek. a két véglet között folyamatos az átmenet. 259). néha pedig beköltöznek. és jól megy a soruk. S a gyakoriságfüggõ szelekciót. Könnyû belátni. Hadd utaljak itt Fishernek (108) az ivararány egyensúlyával k pcsolatos. Ha az ásást yakorisága a kritikus érték alá esik. a második S-e uláció állapotát (state).65-os valószínûséggel". de maga a progr am egyfajta keverék. nem pedig az egyedek stratégiáját kell értenünk. hogy áss p valószínûsé e 1-p valószínûséggel" -például áss az esetek 70%-ában. ha pedig kritikus arányt. Ekkor tehát p* az ásás evolúciósan stabil valószí stabil valószínûség mondjuk 0. p*-ot. áss." Például: Ha kis testû daráz t pedig használd ki nagyobb termetedet. magát az ásást és a beköltözést leginkább szubrutinnak" kép en darázs rendelkezik mindkét szubrutinnal. annál élesebb a verseny a fészkekért a beköltözõk közöt ak a beköltözõk. mégpedig p. ha az ásást választók sokan vannak. és vedd el egy másik darázs fészkét. Induljunk ki az ásást alkalmazó darazsak egy bizonyos kritiku gyensúlyi arányából (p*). és a természetes szelekci zõ nemzedékben nem fogja megváltoztatni a két szubrutin relatív gyakoriságát. akkor az ettõl eltérõ programok. amelynél a beköltöz gyanannyira fizetõdik ki". az ásók és a beköltözõk. amelyet a gyakoriságfüggõ szelekció határoz meg. mindké atartáselem egyformán sikeres (253. Az egyik véglet a egyensúlyozott polimorfizmus. a természetes szelekció a kevésbé sikeres típust elõbb-ut tetné a populációból. ak. hogy az ásás és a be ak a feltételes stratégiának" kétféle megnyilvánulása. hogy minél keves ulációban az ásást választó darázs. a beköltözõk kerülnek elõnybe. költözz be az esetek 30%-ában". illetve 1-p gyakorisággal választva az egyiket. nincs hiány fészekben. hogy az ásás és a beköltözés egyformán sikeres szubrutinok. Az áss p valószínûséggel. a szelekció õket fogja elõnyben részesíteni. a gyakoriságfüggõ polimorfizmus csupán az egyik egy kontinuum mentén. A populáció t iósan stabil állapotba kerül. Ha ezt programnak" tekintjük. illetve at. A következõképpen gondolom a dolgot gy az elõbb is. A kontinuum másik végpontján az egyedek között nincs polimorfizmus. Az elsõ esetben minden darázs ugyanazt a feltéte les programot követné: Ha X igaz. Hogy a feltételezésekrõl áttérjünk a tényekre: Brockmann eredményei bizonyítják. a p* stabil populációs gyakoriság zta és kevert egyedi stratégiák legkülönbözõbb kombinációi útján elérhetõ. vegyük most szemügyre a másikat. stab il állapotban minden darázs ugyanannak a programnak engedelmeskedik. A populáció egye e igen változatos p értékek lehetnek betáplálva a kizárólagos ásástól a kizárólagos beköltö láció egészében az ásás gyakorisága egybeesik a p* kritikus gyakorisággal. a gyakoriságfüggõ szelekcióval matema ikailag egyenértékû fogalomnak itt is hasznát vehetjük. hogy azsak a mi szempontunkból semmiféle közvetlen értelemben nem tekinthetõk polimorfnak. hogy minden ese tben döntsön közöttük. Minden darázs annak az utasításnak fogad szót. pontosabban két véglete létezik.75-o vagy áss 0. hogy a második lehetõség. még csak olyan statisztikai tendenciát sem találunk. egyébként költözz be. ha most is az ESS" rövidítéssel kívánunk élni. de ezek közül mindössze egyetlenegy az ESS Mint mondtam. például hogy áss 0. valamiféle. Ebben az esetben. hogy sek inkább az ásásra. amely ilyen vagy más feltételes program létér lna. az elõbbiekkel nyilvánvalóan analóg elméletére.7. Abban nem bízhatunk.

így a társbérlõk csak ritkán találkoz . Azon daraz eredménye.35 pe számítás során egyszerûen összeadtuk az olyan darazsak által lerakott peték számát. egymástól függetlenül. hogy ásson-e vagy beköltözzön. Ebben az esetben azt mondh atjuk. és így k játíthatja magának. amelyek mindvégig egyedül maradta k. 2. Dar zsunk mindkét esetben nagy kockázatot vállal: egyrészt a költséges harc eshetõségét. felállíthattuk és megvizsgálhattuk a kevert ESS egy használható modelljét. ez általában ideiglenes kényelme k bizonyul. hogy a beköltözõ társul az elõzõ tulajdonossal: a két darázs egy darabig ugyanazt a látja el táplálékkal.ahol minden egyedben ugyanaz a sztochaszt ikus program fut -. az elhagyott fészkek viszont olyan kapósak. nem tudjuk. A kísérletek arra utalnak. harcra kerül sor. Mindehhez késõbb még visszatérek. messze esik a kontinuum polimorf us" végpontjától. Mivel tartózkodtunk attól. A darázs fészke elhagyására kényszerül. hi darazsak idejük legnagyobb részét vadászattal töltik. 4. és telehordja tápl al. Bármi is visz rá egy fészektulajdonost fészke elhagyására. aki a fáradságos táplálékhordás végeztével petéjét elhelyezhe Kidolgoztunk és megvizsgáltunk (39) egy olyan matematikai modellt. a darázs vagy elhagyja a fészket. hogy akar-e t . Az l-es és a 3-as számú végkifejlet akkor következhet be. amelyek egyedüli fészektulajdonosként kezdték. Õ társul egy már fészekkel rendelkezõ darázzsal. hogy hamarosan birtokba vesz i õket egy másik darázs. hogy az e yedek sikerérõl beszéljünk.06 pete/100 óra volt. Az a darázs. de a hangyák és más b kodók inváziója mindenképpen szerepelt közöttük. Ha a darázs választhatna a lehetséges végkifejletek között. a társulás" átlagos megtérülése 0.egy már fészekkel rendelkezõ társukhoz csatlakoztak. avagy a tiszta és kever egyedi programok valamilyen összetettebb elegyérõl van szó. és m t is felvázolom. hiszen ez térül meg számára a legjobban. amelyik egy elhagyott fészekbe költözik. Afelõl nem dönthet. és mindig csak egyiküknek sikerül petéjét a tatott fészekben elhelyezni.93 pete/100 óra megtérülést kaptunk. hogy vál son? Modellünk egyik legfontosabb kiindulópontja az volt. A más y a beköltözõ darázs olyan fészekbe botlik. majd az össze get elosztottuk azzal az idõvel. 1. mondjuk hangyainvázió miatt. Másrészt viszont kockáztatja. amely a fészekhez j utás bármely szakaszában négy különbözõ végkifejletet különböztet meg. Ez nem is olyan meglepõ.y ha a darázspopuláció evolúciósan stabil állapotban van. ha a darázs a fészekásás mellett 2-es és a 4-es pedig akkor. E fejezet egyik leglényegesebb mondandója azonban az. amelyek elembe vett esetekben . hogy a négyféle végkifejlet nem feleltethetõ meg közvetlenül azoknak a döntéseknek. akkor az egyszemélyes birtoklás ené elõnyben". Egy másik darázs társul vele. ha beköltözésre határozta el magát. A fészek elhagyásának okai nem mindig voltak számunkra világosak. birtokon belül találhatja a fészek eredeti tulajdonosát. vagy megmarad mellette. hogy nem õ lesz az. de elõbb megemlítek néhány további tudnivalót. azon darazsak esetében viszont. amit e darazsak a kérdéses fészeknél töltöttek. hogy vizsgálatunkhoz nem is volt szükség ennek ismeretére. amelyet eredeti tulajdonosa elhagyott. 1.az egységnyi idõ alatti peterakás valószínûségét figyelembe véve megoldás egymáshoz képest mennyire térül meg". Az a darázs. hogy a kiszemelt fészek nem még mindig birtokolhatja eredeti tulajdonosa vagy már beköltözhetett egy másik darázs. folyamatosan hordják bele a szöcskéket. hogy a beköltözõk nem tudnak különbséget ten yott és az elõzõ tulajdonos által még birtokolt fészkek között. de késõbb egy másik darázs társu . hogy . másrés ckázatát. megtakarítja k a fészek kiásásának költségeit. ehelyett a szubrutinoknak az összes egyed között átlagolt siker gáltuk. 3. Miután kiássa. amelyik egy társa által kiáso tözik. Egyedüli tulajdonosa lesz a fészeknek. hogy a darazsak a kontinuum mely pontján helyezkedne k el. De milyen módon érheti el. Brockmann adatai alapján az s fel tudtuk mérni. Amikor viszont találkoznak. mégpedig ogy megválaszoltuk volna a kérdést. A New Hampshire-i Exeterben tanulmányozott puláció esetében például a 4-es számú végkifejlet. Hogy a másik végponton van-e . amelyeket a darázsnak módjában áll megh darázs azt döntheti el".

hogy egy beköltözési döntés egy bizonyos végkifejlethez. amelyik az ásás mellett dönt.éppúgy. Brockmann két darázspopulációt tanulmányozott. így arra a következtetésre juto tunk. hogy mennyire térül meg egy darázsnak. Amennyiben a kevert ESS történet a kontinuumnak a kiegyensúlyozott polimorfizmus felõli végén helyezkedett volna el. És ami talán a legfontosabb.2 közé. hogy a számára egyedül l tést .y sem . nem használható. Mit jósol az ESS-elmélet erre az esetre? sõ pillantásra azt gondolhatnánk. illetve egy másik. Hangsúlyozni kívánom ugyanis. jelen esetben attól függenek. megkaphatjuk az ásás ama populáción belüli gyakoriságát. az üresen álló fészkek száma csökken.az ásás populáción belüli gyakorisá t megjósolhassuk. hogy az egyik csoportba azok az egyedek kerülnek. mégpedig úgy. amelyek ásn ak. amelynek beállta után a természetes szelekció egyetlen p-t módosít sem fog elõnyben részesíteni. mint azok. Ezt az elméletileg meg riságot azután összevethetjük a vadon élõ populációkban megfigyelhetõ gyakorisággal. hogy a michigani populáció azóta kihalt.például lemondunk a dohányzásról -. a másikat pedig New ampshire-ben. (Az a tény. Végül is. Ezután pedig összevetjük az egyes csoportok tag teljes élettartamra számított szaporodási sikerét.2 és 0.3 közé esik és így tovább. az adott esetben nincs polimorfizmus: ezek a darazsak egyszer ásn ak. hogy az elõbbiekben vázolt vizsgálataink során komoly hézségekkel kellett volna szembenéznünk. ismeretlen okok következtében. hogy egy egyed. az ásás átlagos megtérülése nem nifikánsan a beköltözési döntések átlagos megtérülésétõl. a darázsnak is az a dolga". amelyik a beköltözést választja. Ám ahogy mi is csökkenthetjük annak valószínûségét.1-nél kisebb. az adott esetben milyen valószínûséggel jut el a négyféle végkife lyikéhez. amelyeknél e valószínûség 0. amelyik a beköltözés mell an a helyzetben találhatja magát.41 t szolgáltattak. am n az egyensúlytól való eltéréseket a természetes szelekció várhatóan kiküszöböli. és ezeket a számokat szintén öss hetjük a megfigyelések eredményeivel. a beköltözési döntések populáción belüli gyakoriságától függ. amelynek egyik tényezõje a várható haszon. Modellünk szintén sikeresen jósolta meg az egyes végkifejletek" gyakorisá New Hampshire-i populációban. másszor pedig beköltöznek. hogy az ásásba kezdõ darázs az adott végkifejlethez jut el. hogy egy már fészekkel rendelkezõ társához kell csatlakoz .ásni avagy beköltözni . hogy a két típus esetében ugyanazt az értéket fogjuk ka De ahogy már láttuk. amelyek beköltöznek? Akkor a darazsakat besorolhattuk volna az ásók vagy a beköltözõk közé. Ha a populációban eköltözést. amelyeknél a beköltö valószínûsége 0. Az ilyen fejlemények kívül esnek az egyed hatáskörén. ami miatt a darazsakat e könyv lapjain szóba hoztam. hogy azoknak a darazsaknak. megint csak az ásás és beköltözés mindenfajta populác esetében. Modellünk módot ad arra.a kívánatos végkifejlet esélyének maximalizálásával hozza me ban fogalmazva: keressük p-nek (az ásás melletti döntések aránya a populáció összes döntésé n stabil értékét. Csoportosítjuk az e deket. ahogy mi sem határozhatjuk el. hogy mit t populáció többi darazsa. Modellünk alapján azt is megjósolhatjuk. A eköltözés egyensúlyi gyakorisága elméletileg 0. Egyszerûen ös mind a négy végkifejletre azt a szorzatot. nem pedig a stratégiák (pro mok) minden egyedre átlagolt sikerét állítjuk középpontba. ha az egyedek sikerét. vagy éppen az egye gyakoriság felé tartanak. A michigani p apasztaltak nem egyeztek a modellünk által megjó-soltakkal. p*-ot. hogy nem akarunk rákban megbetegedni. alighanem puszta véletlen. és az a darázs. Annak valószínûsége. például a kív hoz" vezet. Felmerülhet. hogy egyensúly esetén a azsak milyen arányban jutnak el a négyféle végkifejlethez. a ve a beköltözés bármilyen populáción belüli gyakorisága mellett megjósolható. a má pedig annak a valószínûsége. Azt vá a tényleges populációk vagy az egyensúlyi gyakoriság állapotában vannak. a másikba azok. és összevethettük volna a kétféle típusba tartozó egyedeknek a teljes él t petera-kási sikerét . hogy rákban b . hogy modellünk ebben az esetben. az egyiket Michiganben. ha az ásás mellett dönt. hogy a következõ egyszerû módszert is választhattuk volna. így például az.1.) A New Hampsh ire-i populációban megfigyeltek viszont meggyõzõ egyezést mutattak a modell jóslataival. lyeknél 0. a megfigyelések pedig 0. A modellünkbõl adódó egyensúly elméletileg stabil. amelyeknél a p valószínûség k . és 0. U egadható a beköltözés megtérülése is.megjósolva. hogy bármely adott p érték .44-nek adódott. Ezzel végre eljutottam lényegi mondandómhoz. az eredeti közleményben felsorolt ésszerû feltételezések mellett megold egyenletet. A két populáció esetében a megfigyelési eredmények különböztek. lett volna értelme az ilyesféle kérdésnek: ugyanolyan sikeresek-e azok a darazsak. amelynél a darázs szám tó megtérülése pontosan egyenlõ a beköltözés várható megtérülésével.

és h oz az idõhöz. Bizonyos y a parcellák véletlenszerû megoszlásban végzett trágyázása során a tíz dûlõ némelyike visz ott az A trágyából. más darazsak elleni küzdelemmel. a különbözõ p érték egyedek sikerének összehasonlítása durva és megbízhatatlan módszer lenne az ásás és a beköl ek összevetésére. E módszerrel éppenséggel kimutathatja a két trágya hatása közötti különbséget. ha az egyes dûlõk terméshozama nagyon különbözõ. amelyeknél p t bb van az egyensúlytól: a siker p függvényében fölvett görbéjének p*-nál. Ha viszont a p yába mozdult el. az ásás és a beköltözés egyformán sikeres s gyensúlyban tehát semmiféle korrelációt nem várhatunk az egyes darazsak ásási hajlama és sz sikere között. hogy egy agronómus össze akarja hasonlítani két trágya. A tíz dûlõ te zevetése csak akkor megfelelõ módszer. Sõt.egészen addig. Nem túl valószínû azonban. hanem az evolúciós stabilitás helye. töltött . az optimális" stratégia ebben áll: mindig költözz be". A megfigyelések statisztikai vizsgálata során valóban nem mutatkoztak ilyen eltérések az egyedek között. az egyensúlyi értéket beállító genetikai tendenciák kerülnek elõnybe andósulását elõsegítõ tendenciákkal szemben (381). távon az éppen p*-ot. azután mindegyik dûlõ minden parcellájába búzát vet el. am nagyon kifejezett. az ivararány említett e mint analógia határozottan arra utal. Ki . az optimumnál" m p* valójában nem az optimum. A parcellákat véletlenszerû megoszlásban . Agronómusunk ekko hogy ábrázolja a tíz dûlõ átlagos terméshozamát annak függvényében. A és B hatásosságát. mint azoké.kezeli. hogy ábr darazsak teljes élettartamra számított sikerét ásási hajlamuk függvényében. Az ásás és a beköltözés összehasonlításának durva módszere tehát az. Elméle zonban nincs különösebb okunk effajta változatosságra gondolni. hogy amennyiben a populáció egészében beáll p*. jóll a darázs ekkor még nem választotta ki következõ fészkének helyét. a megtérülést. és mindegyiket felosztja sok kis parcellára. így a szaporodási idõszak végén meg tudtuk határozni az egyes darazsak által fészekásásra. hogy am tekintetében a darázspopulációban bizonyos fajta állandó változatosság uralkodik. eköltözésre szánt órák számát. visszamenõleg mint az új fészekre fordított idõt tartottuk számon. A New Hampshire-i populáció esetében az elõbbi érték 8518. Az elméletünkbõl fakadó ésszerû következtetés tehát a k különbözõ csoportjai között a szaporodási siker tekintetében nincs szignifikáns különbség A darazsak csoportosításának fenti módszere kétségkívül azon a feltételezésen alapul. az érzékeny mód . Tegyük fel. Ha p véletlenszer ozik az egyensúlyi érték körül. ha minden egyes A-val parcella terméshozamát a tíz dûlõ mindegyike esetében összehasonlítaná az összes B-vel keze la terméshozamával. Megfigyeléseink során részletesen és kimerítõen jegyzékbe vettük azon idõtartamokat. Ezt a pillanatot egyben a következõ peterakási epizód kezdetének tekintettük. Valamely epizódot akkor vettünk lezártnak. az optimális zó szabály ez lesz: mindig áss" (és nem az. hogy a különbség el fog mosódni. amíg végleg el nem hagyta a kérdéses fészket. amit a darázs ezután szöcskék hordásával. hogy a darazsak nem különböznek egymástól az ásási tekintetében. Az elmélet azt sugallja. De még ha létezne is egyedi változatosság. amikor a megfigyelt darázs végleg elhagyta a fészket.ik a p* egyensúlyi értékhez. nagyobb lesz a szaporodási sikerük. Hogyan ves sze mármost a két trágya hatásosságát? Az érzékeny módszer az lenne. míg más dûlõkre a B trágyából jutott viszonylag több.7. az utóbbi pedig 6747. ám sokkalta valószínûbb. Ha a populáció a beköltözés irányában tér el az egyensúlytól. tá lvással stb. akkor az ivararány elméletének analógiájára azt mondhatjuk. illetve a beköltözésnek. illetve a beköltözésn k szentelnek. amiket es darazsak egy-egy hozzájuk rendelhetõ fészeknél töltöttek. Saját idõszámításunkban t mit a darázs egy beköltözhetõ" új fészek felkutatásával vagy egy újonnan kiásandó fészek h sésével töltött el. amiket az egyes darazsak az ásásnak.A val vagy B-vel . illetve a hasznot pe . Ásási epizódnak tekintettünk minden olyan amikor a vizsgált nõstény maga ásta fészket birtokolt. hogy ez a ten y év leforgása alatt érvényesülhetne. amint az könnyen belátható az alábbi példa alapján. amelyet az elõbbiekben alkalmaztunk. a dûlõk a darazsaknak. hogy áss p* valószínûséggel"). enn ezésére azonban nincs különösebb okunk. a többi esetet beköltözési epizódké . hogy az egyes dûlõk mek te A-val. A kétféle trágya az ásásnak. Minden kifejlett nõstény életé idõtartamú epizódok egymásutánjára bontottuk fel. a parcellák pe az idõtartamoknak felelnek meg. ennél jóval durvább módszert is. Választhat azonban egy másik.4 órának Ezt az idõt tekinthetjük költségnek vagy befektetésnek.

milyen fontos szerepet játszik az idõ az ásási és a beköltözési szubrutinnal s végkifejletek megtérülésével) kapcsolatos számításainkban. Az egyes végkifejletek megtérülését ugyanazzal a módszerrel állapítottuk meg. nem tudom. ám a puszta tény.úgy döntöttek. hogy k bizonyos feltételezéseken alapult. yiben ragaszkodunk az egyedek sikerére épített gondolkodásmódhoz. hogy akármelyik szubrutin sza is a darázs az egyes esetekben. annak futási ideje" alatt lerakott petéket számláljuk ö Van egy másik oka is annak. hogy összeadnánk az egyes darazsak egész életükön át lerakott petéinek számát -amine ban az a módszer felel meg. a négy lehetséges végkifejl agyja a fészket. mint a beköltözési szubrutinnal. hogy mindig az Oxford-módszert kell alkalmazni. hogyan végezhettük volna el becsléseinket. és nem követtünk el hibát. Davies egy elõadásában an Oxford-módszernek" titulált (értsd: a szubrutinok sikerének mérése). egyszerû idõ-költség elszámolásunkat módosítanunk kellene: az ásási és a bek rhányadosát nem pete/órában. B. e helyütt pedig újra hangsúlyoznom kell. Eredeti közleményünkben (39) is leszögeztük. Nem állítom. a pizódokra nézve pedig 57-et kaptunk. Ilyen meggondolások vezérelhették Clutton-Brockot és munkatársait (64).84 pete/100 óra volt. Az ásási szubrutin által" rak sak akkor lesz alkalmas mértéke a sikernek. mint a beköltözésre fordított idõt. hogy nem határoztuk meg közelebbrõl: az ásásra forditott többletidõ onn -e. hogy kiszámítjuk a tíz dûlõ mindegyikének terméshozamát -. Minden egyedre átlagoltu setre elosztva az összes lerakott pete számát azzal az idõvel. hogy . elegendõ annak cáfolatául. akik . amellyel stratégia. amelyek ásás útján jutottak a fészekhez) a vizsgált évben 82 volt. Vegyük észre. a darázs egyedüli tulajdonosa marad a fészeknek. hogy több darázs döntött az ásás mellett. Az ásási szubrutin sikerhányadosa tehát 82/8518. A fészekásási epizódok végén lerakott peték összmennyiség azsak petéinek száma.lerakott peték számán mérhetjük. Feltételeztük többek között. Amit N. az ásás és a beköltözés sikerhányadosát meghatároztuk. mivel minden ásással töltött óra csökkenti az egyed v ettartamát.7 = 0. Brockmann darazsai esetében azonban jó okunk van azt hinni. Mivel az egyedek többségénél elõbb-utóbb a né let mindegyike elõfordult. bizonyos körülmény anúgy helytálló lehet. ha az e gyedek sikerét vesszük alapul. viszont t idõt is fordítottak rá. A laikusok közül sokan úgy vélik. az á ve beköltözési) szubrutin által". ha elosztjuk a szubrutinra fordított idõ hos szával. Ezek a s kerhányadosok a megfelelõ szubrutint alkalmazó egyedek összességére vonatkozó átlagok. hanem pete/ lehetõségcsökkenésben" kellene megadnunk. hogy az általuk vizsgált gímszarvasbikák teljes élettartamra szaporodási sikerét mérik. a darázshoz csatlakozik egy társa. mint más körülmények között a Cam-bridge-módszer" (értsd: az egyede . a darázs csatlakozik egy társához) várható megtérülésére empirikus becsléseket k nk.minden bizo nnyal bölcsen . a beköltözési szubrutiné pedig 57/6747. a beköltözés költségei pedig a beköltözési epizódokra fordított idõben telje Ha az ásás mint cselekvés extra költségekkel. de az ásásra fordított idõt jóval értékesebb pénznembe . mondjuk lábsérülés kockázatával vagy a várhat nésével járna. de az ál ett ökonómiai analízis szempontjából ennek nincs jelentõsége. hogy nehézségeink támadtak volna a fenti elemzés elvégzésében. hogy a költséget és hasznot vizsgáló ku g az egyedek költségével és hasznával kellene foglalkozniuk. hog y feltételezéseink helytállóak voltak. hogy eset enként ez az elõnyösebb. Feltevésünk szerint tehát az ásás költségei az á dított idõben. vagy az egyes ásási epizódok tartottak a bekö knál tovább? Bizonyos tekintetben fontos lehet a különbségtétel a két eset között. amit a darazsak az adott végkifejlethez vezetõ epizódokra fordítottak. Ahhoz. Ahel tehát. Ilyen körülmények között szükségessé válhat. így a két szubrutin megtérülési aránya megközelítõen egyenlõnek bi edkezzünk meg róla. mint a beköltözési epizódok. akkor a természetes szelekció alighanem a beköltözést fogja elõnyben részesíteni. 6 pete/100 óra.4 = 0.az összes említett nehézség utinok sikere helyett az egyedek sikerébõl induljunk ki. amikor az egyedek sikere tt a szubrutinok sikerére összpontosítottuk figyelmünket. hogy a számítógépes sakktornákon számítógépek játszanak s . Ha például a kétféle szubrutin által" rakott peték száma megegyezik. A valóság szubrutinnal a darazsak jóval több petét raktak. de az ásási e an kétszer olyan hosszúak. választása nincs kihatással az adott peterakási epizód táni fennmaradására vagy sikerhányadosára. hogy megoldhassuk a beköltözés egyensúlyi gyakoriságát megjósoló egyenletünket. A lehet ovábbra is mérhetjük idõegységekben.

hogy az ásási és a beköltözési szubrutint alternatív allélok ell nál is kevésbé. ha azt mondjuk. hogy egyfajta képzeletbeli szelekciót tételezünk .ahogy fentebb beláttuk . Mindeddig abból indultunk ki. hogy vizsgált állataink hol helye dnek el a kevert stratégiák kontinuumán. A természetes szelekció tehát azokat a géneket részesítheti elõnyben. így állunk a darazsakkal is: az ásási szubrutint nagyon sok darázs idegrendsz ere futtatja"." Vizsgálataink (38) ugyan cáfolták létét. egyébk tözést.az ásási utin és a beköltözési szubrutin sikerhányadosa egyenlõ.az ásási és a b nnak egyaránt sok másolata van jelen. hogy a szelekció közvetlenül egy szubrutinkészlet sz a hat.peterakási sikerhányadosával számolunk. Ha a két szubrutin bármelyike túlságosan gyakorivá válna a szubrutinkészletben természetes szelekció megbünteti. mégpedig részint ugyanazokban az idegrendszerekben. hogy körülötted sok a beköltözõ. p*. az ásást és a beköltözést azért nevezem szubrutinnak". amelyen resztül egyszer az ásási szubrutin. hogy a szubrutinok .sztochasztikus programjuknak engedelmeskedve . Mindez azért lehet félrevezetõ.nem polimor-fak. A jobb programok mindig mattot adnak a rosszabb programoknak. az idegrendszeri gépid ersengõ szubrutinok modellje megtakaríthat számunkra egy-két kacskaringót a helyes válasz f lé vezetõ utunkon. hogy a verseny tulajdonképpen programok között folyik. hogy e módszer mindig alkalmazható. jóslatunk mindig úgy szól.hardverjük et az egyik szubrutinról a másikra kapcsolják át. és az egyensúly helyreáll. hogy -egyensúly esetén . hogy adott esetben az ásás vagy a beköltözés ellett döntsenek-e. a program és a szubrutin pedig egymás szinonimáivá válnak. függetlenül attól. A két program akár minden második j zámítógépet is cserélhetne egymás között. n ogramnak. Ami pedig jelen szempontunkból különösen izgalmas. amelyen valami olyasmi zajlik.felszabdalt számítógépes hardverjében . vagy a beköltözést választja. hogy ásson-e vagy beköltözzön. az egyedi darázs az a fizikai médium. hogy érzékszervei útján figyelemmel kíséri az õt körülve a kapott adatoknak megfelelõen dönti el. mégpedig az egyed egész életre szóló vál bályának megjelölésére. mert a szelekció valójában a génkészlet alléljainak eltérõ keresztül fejti ki mûködését. a k az egyedek sztochasztikus programjára hatnak." Vagy ami még praktikusabb. vagy 0 lesz. vagy 1. mondjuk felváltva futhatnának egy IBM és egy ICL rseny mégis ugyanúgy végzõdne. minden darázs hordozhatja a következõ saccoló" program ress egy fészket. azaz bizonyos jellemzõ gyakorisággal dönt az ásás tileg azonban ugyanígy lehetséges. hogy az egyedek a következõ választási szabály program : válaszd az ásási vagy a beköltözési szubrutint ilyen és ilyen p valószínûséggel ! A polim eciális esetében minden egyed egész életén át vagy az ásást. hogy menjünk el egészen a gondolatmenet logiku zõ végkövetkeztetéséig: tekintsük úgy. amint a darazsak . abban á l. hogy minde n darázs születésétõl fogva részrehajló. hogy szó szerint véve félrevezetõ. amelyek máskor az ásási szubrutin t futtatják. minden darázs egy felté es utasításnak engedelmeskedik: Ha azt látod. ami a gyakoriságfüggõ szelekcióhoz hasonlítható.járunk azonban az igazsághoz. Csábító. mert a program" szót már felhasználtuk. Azt mondtuk. függetlenül attól. amelyen keresztül a sakkprogra töméntelen változata kifejtheti képességeit. Ez ESS-zsar-gonunkb n az egyedek szintjén egyfajta feltételes stratégiának tekinthetõ . áss. de mint elméleti lehetõség. függetle nül attól. a másik pedig a CL-en futna. amelybe beköltözhetsz. A vele versenyben álló beköltözési szubrutin szintén számos darázs idegrend fut. Mint már korábban megmagyaráztam. bár meglehetõsen félrevezetõ ötlet. hogy melyik program milyen számítógépen fut.és nem az egyedek . amelynél a kétféle szubrutin sikerhányad megegyezik. Az IBM vagy ICL számítógép az a fizikai médium. hogy az ásási szubrutin éppen futó másolatainak megfigyelt gyakorisága napról napr tozzék. Annak szép e. A képzeletbeli szubrutinkészletre ható szelekció gondolata elvezet bennünket egy újabb idõs . hanem egy s ztochasztikus programot hordoznak arra nézve. ennek van egy kritikus értéke. Bármely idõpillanatban az ásási szubrutin éppen futó ainak aránya p. Modellünk gengedi. mivel a darazsak . pontosabban a p értékét (az ásás valószínûs ozzák. Elemzésünket úgy is elvégezhetnénk. az a kezõ. A populáció idegszövetében . mintha az egyik program állandóan az IBM-en. A genetikai szabályozást mégoly szabadon értelmezve sem állí miféle hasznos értelemben. Mégis. hagyd abba a kere s egyet magadnak. másszor pedig a beköltözési szubrutin kifejtheti a rá j zõ mûködést. Ha t idõ múlva még nem találtál. e s stratégia" mindenképpen érdekes. Akárhol is helyezkedjenek el.

matematikailag egyenértékûek. a természetes szelekció valódi egységei -a y nem is azok. hogy az effajta analógiás okfejtés fényûzését csak akkor engedhetjük me knak.alapvetõ természetükbõl adódóan -az egyedek sikerének gondolatkörében még csak kezdetleg atot sem adhatunk. amelyek egy bizonyos mennyiség . Akárcsak a 4. Ezt a világra gyakorolt fenotípusos hatásaik révén érik otí-pusos hatásokat pedig gyakorta érdemes úgy felfognunk. fejezetben találkozunk majd. Ám ugyanezzel elképzelhetünk olyan eseteket is. amikor egy gén. hogy a természetes szelekció szabályozása alatt áll. ahogy a kiegyensúlyozott polimorfizmus és a valód evolúciósan stabil stratégia között is valós és lényegi különbségek mutatkoznak.brutinkészlet szubrutinjai között.azt a tényezõt. Ez a felfogás képezi annak az ortodox szemléletmódnak az al miszerint az egyedi szervezetek egységes egészeknek tekinthetõk. 8 Törvénysértõk és módosítók A természetes szelekció az a folyamat. hogy általa módunk nyílt megfogalmazni a darazsakkal kapcsolatban bizonyos fölte véseket. hogy miközben a darazsak vizsgálatának nehézségeivel birkóztunk. hogy utinok" vagy a stratégiák" valódi replikátorok. hogy a különbözõ lokuszokon. Mindennek tudatában is voltunk. föl kell tételeznünk. amelynek révén bizonyos replikátorok a szaporodásban túlszárnyalnak más replikátorokat. lényegét tekintve. Az allé-likus törvénysértõ" olyan repl . Tény. El azolja. de egyazon testben et foglaló replikátorok várhatóan együttmûködnek". Hangsúlyoznom kell. meghatározott módszert ni célból mégis bepillantottunk a szubrutinok közötti szelekció" képzeletbeli világába. edi szervezetekbe tömörülnének. ugyanaz (171). A törvénysértõknek két osztályát különböztetem meg. ezzel is az volt a célom. fejezettel. hogy ez igen gyakran teljesül. Ez a fejezet tulajdonképpen kitérõ.nyilván szintén szabályozza a természetes szelekció. a legtöbb génjének fennmaradási esélyeit hátrányosan befolyásolja. olyan allélok között. inkészlet szubrutinjai közötti szelekció gondolata elmos bizonyos lényeges különbségeket. nem mindig célra vezetõ az egyedek sikerét vizsgálni. A következõ két fejezet témái olyan fajta adaptációk. vissza kell térnünk a valósághoz. Bizonyos célokat s zem elõtt tartva kezelhetjük ugyan a szubrutinokat és a stratégiákat is valódi replikátorok ám ha célunkat elértük. mintha elkülönült hordozókba".Alexand rgiát (4) követve -törvénysértõknek fogom nevezni. miközben saját fennmaradását elõsegíti.A. u kkor fontos azonosságokra is rámutat: e gondolkodásmód gyengesége éppen hatékonyságában gyö ken emlékszem arra. habár ebben az esetben a felborult egyensúlyt visszaállí elekciós folyamat nem a nemzedékek idõskáláján mûködõ természetes szelekció lenne. Más szóval.amint már korábban b t . hogy usz esetében a fennmaradás szempontjából legsikeresebb alléi egyben a genom egésze számára legelõnyösebb. minden más gén számára elõny azon genomok egymásutánjában. és nem E gyedfejlõdésileg stabil stratégiáról (developmentally stable strat-egy. s egy olyan világba képzeltük bele magunkat. továbbá hogy a kevert ESS-ek kialakulásának különbözõ útjai . ahol az ásás" közvetlen el" versenyzett a jövõbeni idegrendszerek gépidejéért". amelyek annak a valószínûség az egyedek beköltöznek-e vagy ásnak. úgy dellünkben szereplõ í-t . amely úgy biztosítja s fennmaradását és az elkövetkezendõ nemzedékekben való elterjedését. Az ilyen géneket . A természetes szelekció valójába génkészletének alléljai között válogat . Az a replikátor. amely megszabja az egyednek a populációban tapasz t ásási gyakoriságra adott válaszát . amikor .) Ám a valamely mennyiséget maximalizálni igyekvõ egyedi te stek ideája azon a föltételezésen nyugszik. hogy az õt magában fogl mondjuk. ha tisztán látjuk analógiáink korlátait. Ahogy p-rõ kénti valószínûségérõl föltettük. A gének és a genom darabjai viszont valódi replikátorok. egyfajta közjáték volt. hogy aláássam az egyedközpontú teleonóm Kimutattam: ha terepen akarjuk nyomon követni a természetes szelekciót. egyik jelentõsebb elõrelépésünket akkor tettük. .a rátermettség" -maximalizálására törekednek. egy veszélyes betegséggel szemben ellenállóvá teszi. Nem próbáltam bizonyítani. (A rátermettség fogalmának külön 0. amelyeknek a szóban forgó gén is részét képezi. A darwini szelekció és a saccoló" helyzetel valós és lényegi különbségek állnak fenn. DSS [89]) lenne szó a matematikai háttér azonban. Grafen sugalmazására -félretoltuk az szaporodási sikerét.

a gén 50 % -nál nagyobb valószínûséggel kerül át a képzõdõ ivarsejtekbe. Ha visz rodás ivaros úton történik. legalábbis abban a tekintetben. hogy törvénysértõk aligha fordulnak el mészetben. gyedek evolúciós rendreutasítása a csoportszelekció mûve. A törvénysértõ definíciójából valóban elbukkan egy törvénysértõ. A felvilágosult önérdek kiszorítja a törvényszegést. h vénysértõk átmeneti jelenségek csupán. ha minden repliká rmán érdekelt az õt is magában foglaló közös test szaporodásában. Hamilton gavotte-jával" .lényegében garantálja. Másrészt. minden replikáto-rának érdekeltsége ugyanakko ra és teljes mértékû. Bizonyos értelemben kimondhatjuk. Végtelenül fontos kérdés. róluk a következõ fejezetben szólok. hogy elhanyagolhatnánk õ amennyiben a genom telis-tele van a törvénysértõket elnyomó génekkel. Amennyiben feltételezzük. hogy az õket magában foglaló te nnmaradjon. amíg eléri a reproduktív életkort. nagyon val exander és Borgia szavaival élve . hogy a genom más génjei számban messze felülmúlják õket". Ugyanakk egyéb lokuszokon elhelyezkedõ géneket. azaz meiotikus sodródást" eredményez. ami persze nem jelenti azt.maximalizáló hordozó fogalma azon a feltételezésen alapul. E kijelentéssel szemb en azonban több ellenérv is felhozható. A módosító gének szerepérõl e fejezet késõbbi részében lesz szó. még ha eredeti fenotípusos hatásaiknak nincs is már nyo .hatásuk kioltódik. mivel mindany-nyiuknak ugyanakkora . hogy egy hordozó" az általa tartalmazott törvénysértõ re rok számával fordított arányban érdemes a nevére. hogy ez esetben bizonyára létrejönnek törvénysértõk (a csoport szempontjából nézv ció ezeket igen nagy valószínûséggel elõnyben fogja részesíteni. ha hordozójuk valamilyen X csele kvést végez. mint egy állandóan vitatkozó bizottság irá tta szervezet: határozatlan. hogy minden gén potenciális törvény yira. Az elkülönült és egy bizonyos mennyiséget tséget . mert nem valószínû. többen azzal érvelnek. ez az esély minden replikátor esetében csak félakkora. a szaporod . E könyv mondandója alapján bizonyos értelemben várható. más replikátoroknak viszont egy Y cselekvés hozna hasznot. ahová az oldalirányban terjedõ törvénysértõk nabb eset. egy olyan gén. hogy ezzel tulajdonképpen maga a kifejezés is értelmét veszti. de a mei szertartásos elõzékenységével. Itt ugyanis a genetikai rendszerek evolúciójával kapcsolatos kérdések . Hamil-ton (163) hasonlatával a kromoszómák gavotte-ja". mindannyiuknak az lesz a szíve vágya". hogy minde anakkora valószínûséggel húzzon hasznot a közös szaporodási vállalkozásból. Ilyen például ly szegregációs torzulást". Az egyik ellenve zzal az elmélettel szemben. Egyrészt az. A törvénysértõk másik osztálya. több más ok mellett a zért. mivel bármely lokusz legsikeresebben fennmaradó allélja szinte biztosan a sze rvezet mint egész fennmaradása és szaporodása szempontjából is a legelõnyösebb.100%-os . az utódnevelésben. Némi felszíni párhuzamot vonhatunk a fentiek és a csoportszelekció között. amely szerint az egyedek csoportjai tényleges génhordozókként mûködnek.esélye van arra. a szelekció oly sok lokuszon fogja elõnyben részesíteni a módosí ogy a törvénysértõ gén fenotípusos hatásainak nyoma sem marad. de az egyéb lokuszok többségén a szel eplikátor saját lokuszán kifejtett befolyásának a csökkentése irányában hat. Ha minden replikátor tában van" annak. Ebbõl pedig az következik. hogy a közös erõfeszítéseik eredményeképpen születõ utódok mindegyikében helyet kapjon. hogy a benne foglalt re likátorok mindannyian közös hordozójuk ugyanazon tulajdonságaiból és viselkedésébõl húznak szen ha bizonyos replikátoroknak az jelentene elõnyt. céltudatlan és döntésképtelen. egy máskülönben altruista csoportban törvénysértõnek fogható nfajta törvénysértõk" szinte kikerülhetetlen felbukkanása zúzta darabokra a csoportszelekc kevés modellezõjének reményeit. hogy a következõ nemzedékbe az egyetlen út az egyedi szaporodás szûk kere metszetén át vezet.zán pozitív szelekciós koefficienst mondhat magáénak. hogy a testen belül felbukkanó törvénysértõ replikátorokat a szel elõnyben részesítené alléljaikkal szemben. amelyek a szegregációs torzulás csökkenésének irányá a szelekció saját lokuszukon elõnyben fogja részesíteni. legyen sikeres a párválasztásban. L ) nyomán. Ennek végsõ oka a szaporodás részfolyamatainak s reográfiája. én mégis ek a válaszadás elõl. mint a csoport. Az egyedi test mint génhordozó sokkal elfogadhatóbb. Olyan volna. hogy még ha létre is jöttek törvénysértõ gének. így a szegregációs torzulást okoz kívül kerül. e génre saját lokuszán kció hat. amely az õt magukb glaló egyedeket önzõkké teszi. Amennyiben a test ivartalan úton szaporodik. Az már természe y vajon miért oly fegyelmezett a kromoszómák gavotte-ja. ez már önmagában is a ek egy fontos hatásának tekinthetõ. a hordozó nehezebbe viselkedhetne koherens egységként.

azaz nagy az esélyük arra." Crow kifejti. l. A meiózis szervezett pártatlansága segít megmagyarázni. ám abból. mivelhogy semmiféle mûködésre nincs szü szabályos szabotázsakcióra kell rábírnia partnerét. Elképzelhetõ. De . amelynek si erül áthágnia a meiózis szabályait és ezáltal 50 % -nál nagyobb esélyt kivívnia arra.soráról van szó.. ameddig ritkák. az SZT-re homozigót gyedek megjelenésével . Példaként már utaltam rájuk a törényenkí meghatározásakor. azt SZT ghanem valami olyat tesz közönséges (és egyben rivális) partnerével. hogy eltöri a másik kromoszómát. hogy hol kell elsõsorban vizsgálódnunk." (79. miért olyan a meiózis. Azt a replikátort. és föltehetõen tökéletlenül mûkö hatnánk. amelyek saját érdekeikhez igazítják a meiózis folyamatát. amelyek célja éppen lás megelõzése. a törvénysértés melegágya. Ha gyakoribbá válnak. Egyes géneknek azonban mégis sikerül kijátszaniuk a rendszert. hogy az evolúcióbiológia egyfajta Nem tudom. minden egyéb körülmény azonossága esetén a természetes szelekció elõny ja részesíteni alléljaival szemben. mennyiségi jellegû eltérésekrõl van szó. mint pusztán ismétlõdõ mutációk volnának a háttérben. E rendszer azonban állandó vesz forog. 38 . Tökéletes harmóniára még az államalkotó rovarok kolóniái eset nk többé. A valóság ennél bonyolultabb." Az SZT-géneknek addig megy jól.ez nem lehet a jelenség végsõ oka. alább). Ám . hanem a i részének is ártalmára van. hogy a szegregációs torzulást okozó (SZT-) gének alighanem sokkal gyakoribba k. hogy áldozataik em saját másolataik. ha minden génnel egyformán bánik. mivel a genetikusok módszerei nem igazán alkalmasak e gén k kimutatására. ill tve szegregációs torzulást okozó géneknek nevezik. kivált ha csak enyhe. hogy alléljaival összehasonlítva számos gén pleiotrop hatá l is rendelkezik. mive az ondósejtek akkor is képesek normális farki részt fejleszteni. A is és az ondósejtek képzõdése számos kifinomult lépésbõl tevõdik össze. Ennek megértéséhez azonban lépés dnunk. hogy az SZT-gének elõfordulási aránya stabil. A Drosophila eit meglehetõsen jól ismerjük. Sõt úgy tûnik. A Mende vényeit megszegõ génekrõl szóló tanulmánya a következõkkel zárul: A mendeli rendszer csak maximális hatékonysággal. hogy a szelekció más lokuszokon várhatóan az ilyen gének elnyomása irányában mûködik (71). a h elés tõlem.) Kísérleti bizonyítékok szerint az SZT-re nézve heterozigó-ta egyedekben az SZT oszómát nem tartalmazó ondósejtek farki része rendellenes. amióta Trivers és Hare közzétették a nemi arányban mutatkozó konfliktusokkal kapc leleményes tanulmányukat (1. amely az egyedi szervezet részeit összetartja.t az államalkotó rovarok igen speciális esetének kivételével . hogy csökkenti az egyed összes inek a számát.. ha nemcsak saját alléljainak. Az elõbbi gondolatmenet azt is fölfedi.azokat gyakorlatilag terméketlenné téve -egyre inkább saját másolat llen fordulnak. tudnunk kell. Az ilyen géneket a genetikusok meiotikus sodródást.a csoportok szaporodása" anar s. Ha a szaporodás adományát az egyedek cs oportja mint lehetséges hordozó ugyanilyen aggályos pártatlansággal osztogatná a szervezet fegyelmezett gavotte-jában". akinek kifejezésmódja nagyon közel esik e könyv szelleméhez. Elõször is. Néhány kísérletes adat tanúsága szerint v Az SZT-gént csak akkor minõsíthetjük törvénysértõnek. és gyakoriságuk némileg nagyobb. hogy bizonyos ivarsejtbe. hogy a farki rész a szóban forgó ondósejtek nem SZT-kromoszómájának károsodása köv básodik meg. mint azt általában gondolnánk. a csoportszelekció ésszerûbb evolúciós elmélet lehetne.. hogy ilyen. E hatást például úgy érheti el. ugyanis vannak gének. Eszerint tehát az SZT-kromoszóma hatása nem merülhet ki valamely mûködés gátlásában. 4. fejezet).ahogy maga Crow is hangsúlyozza .. hogy általában az ondósejt fenotípusának egészét az apa diploid genot pedig saját haploid genotípusa szabja meg (20. hogy m . de a Crow által tárgyalt számítógépes szimulá talnak. miközben a homológ kromoszómák még párban állnak. hanem egyéb allélok lesznek. De van egy sokkal általánosabb oka is annak. és ebben az esetben van bizonyos elképzelésünk a torzulás me zmusáról is. Lewontin (226) egyenesen vitathatatlan igazságnak" tekinti. nagyon sok minden követk ezik. E kérdéskör nyomasztó súlyát átérezve mondta Williams. A meiózis folyamán. amilyen. honnan az a koherencia és har ia. ha egyetlen kromoszómájuk sincs. amelyekkel nálamnál fényesebb elméknek sem sikerült megbirkózniuk (257. ha az egye di testben mint hordozóban törvénysértõkre akarunk bukkanni. amelyek kijátsszák a rendszert" A szegregációs torzulás génjeivel kapcsolatos eszmefuttatásomban lényegében Crow (71) gondo menetét fogom követni. ami késõbb az azt befo dósejt mûködési zavarához vezet. Gének.

Fisher (108. és mivel a törvénysértõk . A.inden gén hatással van minden jellegre". könnyû prédája a torzító hatású géneknek. környezetébe pedig a genom többi része is b mûködés eme interaktív szemlélete.a mutációs ha alában azok. mintha a gének parlamentjében ülnénk: minden gén a sajá t képviseli.mint minden egyéb fenotípusos hatás . az adott fajnak sok kromoszómával kell rendelkeznie. mégpedig a genom más pontján elhelyezkedõ gének szelekciója folytán. várható. hogy egy torzító hatású gén felbukkanásakor a szelekció a legtöbb lokuszon e gén hatásána rányában hathasson. Ahogy cselszövõk m roknyi csoportja is felforgathat egy túl kevés tagot számláló parlamentet. 249. nem választhatók el a fõgénektõl". Egy SZT-gén elõnyös hatásaiból viszont egyedül a gén húz hasznot. Ha ez . h az adott gén elõnyös hatásaiból származó pozitív következmények felülmúlják az egyéb hatás ezményeket. hogy az új mutációk jobbára pleiotrop hatásokkal is rendelkeznek. hanem a gén fenotípusos hatásaihoz rendelhetõ tulajdonságok.a módosító gének szelekcióján keresztül . a szelekció kedvez. a szelekció a torzító hatás erõsítése irányáb . Ebbõl az elméletbõl következik.) így ír: Olyan ez. Tulajd hatja bármely egyéb gén fenotípusos hatását.idõvel dominánssá.önmagában is többféle fõ és járulékos hatással rendelkezõ . elõnyös hatása folytán.finoman fogalmazva .elméletben is felbukkanna k (204). Egyik pleiotrop hatá nézve a gén lehet domináns. amelyek fenotípusos hatásaikkal csökkentik a szegre torzulást. például az öregedés evolúciój dawar. Arra is felhívta a figyelmet. hátrányos hat szívvé válnak. az a faj. hogy a dominancia és a recesszivitás nem magáh a génhez. hogy megalkotója híres kön k második kiadásában már magától értetõdõnek vehette.önmagában is evolúciós válto n kitéve. hogy lletve a recesszivitás . hogy egy adott gén e lõnyös hatásai . ez annyit jelent. hogy a szóban forgó gén torzító hatása az evolúc és ez a módosító gének szelekciójával magyarázható (habár az õ interpretációjuk némileg el yiben a törvénysértõ gének általában a hatásukat elnyomó módosító gének szelekcióját váltjá minden törvénysértõ gén és módosítói között fegyverkezési verseny alakul ki. hogy a törvénysértõ gént elnyomó módosító gének a részén felbukkanhatnak. majd Hamilton által egyre tovább finomított . és fölébe kerekednek. de ha mûködése sérti a többieket. 56) föltételezte. Tekintve. Ha egy génnek. Egészében véve tehát az SZT-gének törvénysértõknek tekinthetõk: a szelekció más olyan géneket fog elõnyben részesíteni. késõbb) tanulm y és Craig (177) bizonyítékot talált arra. Ez pedig elvezet minket a módosító génekig. 1958-ra oly széles körben elfogadottá vált. Fi-shernek a dominancia evolúció csolatos okfejtése. Mint minden más fegyverkezési verseny esetében (1. amely csak egy kromoszómával rendelkezik. Williams. habár ma már nyil módosító gének nem oszthatók külön kategóriába. A módosító gének több más elméleti megfontolás kapcsán. sõt minden gén fenotípusos hatásai ki vannak t sok más . 212).génje által kifejtet 266). hogy e pleiotrop hatások többsége hátrányos . Elõnyös" és hátrányos" hatáson rendszerint az egész szervezet szempontjából e ok értendõk. ugyanakkor egy másik pleiotrop hatására nézve recesszív." Leigh kromo . hog lehetséges elõnyök. hogy a szelekció elõnyben fogja részesí géneket. Kurland (211. hogy létezi gy ilyen általános megfontolás. összefognak ellene. nagyon valós st egészére kifejtett pleiotrop hatásai mind hátrányosak a test fennmaradása és szaporodása pontjából.. A módosító gének szerepére a törvénysértõ génekkel kapcsolatban már utaltam. végeredményben számbeli fölénybe fognak kerülni a törvénysértõvel h (219. Mármost ésszerû a feltételezés.erõs túlzás is. itt is fölmerül a kérdés: v e bármiféle általános megfontolás alapján. E más géneket módosító géneknek nevezzük.definíci enom többi részének rovására munkálkodnak.. ezzel szemben 1. o. Módosító gének A módosító gének elméletének klasszikus megalapozása R. amelyek nem befolyásolják a törvénys A sárgalázszúnyognak (Aedes aegypti) egy a nemek arányát torzító génjét (1. Hartung (174) és mások állítják. amelynek elismertetéséért Fisher-nek 1930-ban egy álló é kellett hadakoznia. 4. amelyek semlegesítik a törvénysértõ géneknek a test egészére kifejtett káros hatá yen módosító allélok elõnybe kerülnek azokkal szemben. amelyekhez az ilyen lokuszok génjei a torzító hatású gén »szárnyai alá . ez volt az a Fisher dominanciael-méletének. lokuszokon azonban. háttérbe szorítják annak károsító hatásait. anny it elfogadhatunk. amelyek olyan szoros kapcsoltságban állnak a torzító hatású génnel. fejezet). Mivel bármely atásai ki vannak téve más lokuszok módosító hatásainak. Alexander és Borgia (4). hogy a két fél valamelyike fölénybe kerül? Leigh . A gén os hatásai önmaga és környezete közös termékei.

hogy a törvénysértõ gének más gének összefogása miatt szorulnak háttérbe. fejezet). Érvelésünk egyik sarkalatos pon gy a különbözõ lokuszok SZT-génjei semmilyen értelemben nem tudják egyesíteni erõiket". Ahogy a 4. akkor nemcsak a genom többi részével kerül s be: mellékesen az egész populációt kihalással fenyegeti. lábjegyzet). Olyan volna ez. amint azt persze Leigh. Egy X-hez kötött sodró hatású gén hatására a hímeknek fõként nõnemû utódaik lennének. E módszernek olcsósága kölcsönözne baljóslatú eleganciát: az e r célba juttatásának minden munkálatát maga a kór terjesztõje végezné el a természetes szel röltve. Ha a különféle módosí emben gyengítik a törvénysértõ hatását. sodródást okozó gén van jelen. o. mivel hímnemû utódaiba egyetlen génje sem szituáció matematikai háttere hasonló az X-kromoszómához kötött sodródáséhoz. egy X-kromoszóm egy Y-kromoszóma között nem. akkor a módosító lokuszok számával nõ a hatékony semlegesíté orgia túlerõ"-hasonlata. crossing-over híján nem lévén esélyük arra. rendkívül összetett számítógépek vagyu elõrelátásukat és nyelvüket fölhasználva összeesküvést szõhetnek vagy éppen egyezségre jut Úgy tûnhet. Az X-kromoszómához kötött sodródás alighanem ugyanolyan káros hatással lehet a populációra. mindegyikük csakis a saját javára igyekszik a szegregációt módosítani. emberi lén rlamenti képviselõink is . hogy egy ilyen sodródást okozó Y-gént veszedelmes betegségek terjesztõi.ellentétben a génekkel -. 458. Feltételezem. Az SZT-gének elnyomói viszont bizonyos é lemben képesek erõik egyesítésére. hogy Y-kromoszómára kerüljenek hogy az X-hez kötött meiotikus sodródási géneket elnyomó módosító géneket a szelekció nem f részesíteni. Hasonló hatást la mi körülmények között is sikerült demonstrálni (243). mint egy biológiai háború. egyik nemet teljesen eltünteti a populációból.könnyen me gtéveszthetnek bennünket: elõfordulhat. hogy halált hozó v ett itt a faj saját génkészletének egyik génje lenne a fegyver. Az X-kromoszómához kapcsolt. azzal a különbséggel. eszmefuttatásának általánosabb része . hogy a túlerõ" a gyakorlatban két fõ úton jöhet létre. a heterogamétás nem iv . csakúgy mint Leigh parlament"-hasonlata . Nemhez kötött törvénysértõk Ha az SZT-gén nemi kromoszómán helyezkedik el. Az X-kromoszóma génj nyos értelemben összefognak az Y-kromoszóma génjei ellen. nõnemûek soha. hatásuk összeadódhat. ha egy haploi hím hártyásszárnyú (Hyme-noptera) befolyásolhatná párja utódokra fordított gondoskodásának kat elõnyben részesítené a hímne-mûekkel szemben. amelyek . Lehetséges. amennyiben az X-kromoszóma egyéb lokuszain helyezkednek el. hogy míg két X-kromoszóma között bekövetkezhet crossing-over. 9. hogy a módosító gének saját nem módosító alléljaikkal szemben szelektálódnak a kon. ha a génkészletben egy X-kromoszómához kötött. A gének parlamentje" egyike azon hasonlatoknak. legföljebb ilyenkor a populáció kipusztításához több nemze 7). és 18. hogy ez sem iga alapvetõ különbség (1. a lepkéktõl stb. h ve a madaraktól. amivel éppen t okoz a többi SZT-génnek. Hickey és Craig (177) figyelmét az se el.pcsolatos fejtegetésérõl nem tudom. Ez abból fakad. o. sõt az is elõfordulhat. Mi. ha viszont val amelyik autoszó-mán találhatók. 48. hogy e modellpopuláció nõstények hiányában kihaljon. Ha viszont több módosító gén törvénysértõ semlegesítéséhez. ja a hete-rogamétás nem ivarsejtképzését az X-et hordozó gaméták felé.). ahol a szelekció alighanem az ugyanazon kromoszóma más lokuszain elhelyezkedõ módosító géneket is elõnyben részesíti. hogy egy ilyen gén zokásos hátrányos mellékhatásain túl . egyfajta ellenlábas kapcsolódási ortot" alkotnak. illetve a gének parlamentjének" más szószólói is nagyon jól t Most pedig ki fogom terjeszteni a törvénysértõ gének körét. Gyakori eset. például a sár g ellen is be lehetne vetni. mint az autoszó-mák SZ i esetében. Ehel z történik. Y-kromoszómához kötött sordódás. Ebbõl az következik. akkor igen. zedék kellett ahhoz. Ép zõleg.ha nem vigyázunk . Egy számítógépi szimulációs vizsgálatban Ham egy 1000 hímbõl és 1000 nõsténybõl álló képzeletbeli populációban olyan mutáns hímet helye ek sodródást okozó Y-kromoszómája jóvoltából csak hímnemû utódai születtek.amelyek tehát a többsé tes erejét hangsúlyozzák . Itt tehát más a helyzet. miként vélekedjek.miszerint a törvénysértõk bizonyos értelemben túlerõvel" (4.a nemi arányt is eltorzítja.) találhatják maguka -ígéretes szempontnak tûnik. hogy egy X-kromoszóma minden génjének elõ azhat abból.mindkét esetben jelentéssel bír. hogy magyarázóerejüket túlbecsüljük. mivel a hím h genomja mint egyetlen X-kromoszóma szerepel (157. fejezetben már esett róla szó. mint az egyéb géneknek.

nem volna mit tenni. és apátlanok". am magában foglaló ondósejt megtermékenyítõképességét. lévén ezek általában igen heterogének. Bár az apai ivarsejt magjából a hím utódba egyetlen gén sem kerül át. hogy az Y-kromoszómák közismert tétlenségének oka (az egyetlen egyértelmûen Yoz kötött jelleg a férfiak fülének szõrössége) a genom egyéb részeiben az Y-t elnyomó módos tív szelekcióban keresendõ. Az Y-kromoszóma génjei esetében e klikkszellemre még inkább számíthatunk. amelyek együtt repli-kálódnak és ezáltal közösek a törekvéseik. mí az általa képzett haploid ivarsejtek genetikailag mind különbözõek. egyben éppen a májat is megbete gítené.folyásoló SZT-gének tehát a génkészlet autoszomális összetevõi szempontjából törvénysértõk. (Miért nem nyomja el a szelek ztán a sodródást okozó gének hatásait. a májat is megbetegítené. onyos esetekben azonban célszerûbb a gének klikkjei" . Önzõ ondósejtek Egy élõlény diploid sejtjei bizonyos kivételektõl eltekintve genetikailag mind azonosak. Annyi bizonyos. hogy a jobb egészség irányába ható szelekció sokkal kevésbé hat az ondósejtek versengésébõl fakadó szelekció ? Elkerülhetetlenül kialakul bizonyos mennyis promisszum.mint már rámutattam . a szóban forgó gén mindenk en elterjedne. Nyilvánvaló. avagy nõstény utód nélkülinek" nevezett változata. mondjuk nagyobb szakaszokat hasít ki b . de azok dok. a Nasonia vitripennist tanulmányozták közelebbrõl. hogy k az Y-kromoszóma át nem keresztezõdik. egyben.. szintén annak számítana. amelynek következtében annak Dl fiai lesznek. amelyek hatá orolnak az ondósejt mûködésére. h rjesztésével az õt hordozó hím összes sejtmagban foglalt génjének kárára van. megváltoztatná a nemek arányá vénysértõnek minõsülne. Az ivari kromoszómák génjeinek e tt szolidaritása" arra utal. a Dl eszerint mégis eljuthat valamiképpen az apából a fiúba".. vagyis az ondósejtek poten iálisan versengenek egymással. lévén haplodiploidok. mondjuk. Bármely gén. Ha egy Dl hím párzik egy nõsténnyel. és hagyja a többi Y-kromoszómához kötött jelleget bé ogy a módosító gén fizikailag hat az Y-kromoszómára. A darazsaknál. Werren és munkatársai úgy gond hogy citoplaz-matikus nukleinsavból áll. Ám ettõl füg . de . amely befolyást gyakorol az ondósejtekre. amelyben szerephez jutnak a gének egészségre gyakorolt hatásai is. Egy ilyen tulajdonságú génnek nem kellene szükségképpen nemhez kötöttn bármely kromoszómán elhelyezkedhetne. Nem tudjuk. elméle tileg még az is lehetséges. az ondósejtek között versengés indulna meg. Sok esetben elmosódik a határ a szomszédos koreplikonok között. fejezetben elmondott k értelmében aktív csíraplazma-replikátornak minõsül. vagy valamiképpen kizárja azt a sejt transzkripciós gépezetébõl. Természetesen nincs különösebb okunk feltét y egy olyan gén. Mindenesetre elméletileg a Dl hím által a párzótár yakorolt bármiféle fizikai vagy kémiai hatás. és az 5. koreplikono ezik. amely a haploid ondósejtben fenotípusosan megny lvánulna. A Dl faktor gyorsan terjed. Skinner és Charnov (369). és az a gén. éppen ahogy egy meiotikus sodródást okozó Y-kromoszóma terjedne. amennyiben jótékony hatást gyakorolna az ond versenyképességére. még azon alapvetõ okból. A Dl faktor fizikai mibenlétérõ emmit sem tudunk.amely a szó szokásos értelmében ta kinthetõ génnek . Az ejakulátumban lévõ ndósejt közül csak egyetlenegy termékenyítheti meg a petesejtet. így valamilyen nemkívá számolni kell. terjedhet olyan módon. Hamilton (157) vetett kes ötletet. ak nõstény utódaiknak adják tovább génjeiket: párjuknak ugyan lehetnek hím utódaik. omoszómás összetevõi szempontjából nem tekinthetõk annak.ha léteznének olyan gének. elõnybe kerülne alléljaival szemben. miképpen nyomhatja el egy módosító gén egy egész kr fenotí-pusos hatásait. Cosmides és Tooby (67) közhasznú elnevezésse zon klikkjeit. akik egy parazitoid darazs at.tárgyalja Werren. Ha valamely autoszómán helyezkedne el. E darázsfaj hímjeinek létezik egy Dl k. Ha nemhez kötött volna. hogy nem nukleinsavból épül fel. hogy a törvénysértõ gén koncepcióját alighanem túlzottan leeg olyan állapotot sugall. A sodródást okozó replikátorok egy bizarr képviselõjét .például az X-kromoszóma génjei és a többi gén . mint magának a torzító génnek. amelyben egyetlen lázadó áll szemben a genom fennmaradó részével. tekintve hogy a jobb egészség irányába ható szelekció sokkal kevésbé hatékon az ondósejtek versengésébõl fakadó szelekció".a mutációk többsége káros hatású. mint bármely SZT-gén (71): . mint egy sodródást okozó Y-kromoszóma. a születõ utódok mindegyike hímne is Dl hím lesz. egyre gyakoribbá válna a populációban. hogy nem része a sejtmag genetikai anyagának. minden génjének ugyanannyi elõnye származik egy Y-k oszómához kötött SZT-gén jelenlétébõl.között dúló háborúságról beszélni. Milyen alapon állítja Crow. Emellett hamisítatlan törvénysértõ.

Zöldszakáll. hogy az ondó sa valójában nemigen kerül saját haploid genotípusuk ellenõrzése alá (20). számításunk bonyolultabbá válik. kivéve a legkatasztrofálisabbaka még ha igaz is. rendszerint azonban ennél l szerényebb mértékû : sok millió az egyhez helyett mindössze kettõ az egyhez arányú. amennyiben megakadályozza a haploid genotípus f típusos kifejezõdését. amely a ve rsenyben elõnyt biztosít számára. úgy tûnik. em ad magyarázatot arra. és a természe ió kétségkívül oly módon válogat az ondósejtek fenotípusát szabályozó gének között. Ha az egyik ondósejt egy olyan gént hordoz. hogy egy olyan mutáns gén javára.és hónalj gének . ami végsõ funkcionális magyarázatként szolgálhat: az kicsiny mérete alkalmazkodás értékû jelleg.lenül . Pillanatnyilag hagyj elmen kívül a gének kapcsolódási csoportjait és az újonnan létrejövõ mutációkat. Millió és millió élni éhes Sperma[sejt] közül Az özönvízbõl csak egy árva Noé lesz. makacs Homunculus. Valamiféle genet abályozásnak természetesen az ondósejtek fenotípusában is érvényesülnie kell. Bármily ri gy gén a génkészletben. mint az ondósejtek. és immár nem teszik lehetõvé haploid genotípusuk fenotípusos kifejezõdését. Ki megmenekül.például a spermasejt farokszálát gyorsabb úszás vagy egy olyan spermicid" kiválasztását eredményezné. Míly szégyen. ha egy hím diploid genotípusában elõfordul. korábban már érintett okfejtésével. hogy ez almazkodása egyre tökéletesebb legyen. a törvénysértõk elõnybe kerüln genomjának összes többi génjével szemben. amelyre az õt hordozó ondósejt immu rögvest olyan gigantikus szelekciós nyomás ébredne. a szelekciós nyomás mindenképpen elég erõs ahhoz. Ám e gének. Ez a direkt magyarázat. egyfe a hímivarsejtek versenyképességének növeléséért küzdõ (a haploid genotípusban kifejezõdõ) a diploid genotípusában kifejezõdõ gének között. Enyhén szólva szerencsés körülmény. hogy a hímivarsejtek genotípusának passzivitása közvetlenül abból a ténybõl fak e sejteknek nincs citoplaz-májuk . Ez egyben azt is jelentené. hogy az ondósejteknek csak egy töredék (65) -. hogy feltételezhessük az ondósejt haploid genotípusában lévõ gének kifejezõdnének. és az egym ondósejtekre ható szelekciós nyomás némileg erõsebbnek adódik. ha Te is a halált keresed! (Aldous Huxley: Ötödik filozófus éneke Somlyó György fordítása) Az ember azt gondolná. az ondósejt passzívan hordozza õket. ki megmen egy adott gén szempontjából ugyanez a számítás egészen másként alakul. egyszerûen e lfogadjuk az anizogámia tényét. hogy fegyverkezési verseny folyik. akkor az ondósejteknek b az 50%-ában szintén benne lesz.hiszen a gének csakis a citoplazmán keresztül fejthet ik ki fenotípusos hatásaikat. Lehetséges. nem az ondósejt haploid genot hanem az apa diploid genotípusában fejezõdnek ki. ugyanezt a gént az ejakulátumban lévõ versenytársak 50%-a hordozni fogja. Különben nem minden ondósejt kicsi. míg a többi kívülreked! Mindkettõnknek jobb volna. 284). új Newton vagy egy új Donne De én lettem ez Egy. Akármint legyen is. a jobbakat eltaposva Bárkára szállni. amint arra Sivinski (325) egy rendkívül izgalmas áttekintésében felhívja a figyelmet. amely kifejtené hatását a haploid arsejtben és ezzel növelné annak esélyeit . mivel az ejakulátum ondósejtjei versengés igencsak ádáznak látszik. és nem szolgálunk alternatív elmélettel annak eredetével ka atban (5. S az elpusztult billiónyi mínuszból Éppúgy lehetett Volna Shakespeare.és még azt a kétes eshetõséget is elfogadva. A fegyverkezési verseny következtében az o isebbé váltak. hogy a petesejt miért nagyobb. E magyarázat egyébként analóg H 157) az Y-kromoszóma tétlenségére vonatkozó. hogy a több százmilliónyi ondósejt közül csak egyetlenegy lesz. amely mellett a szóban forgó génnek a d oid testre gyakorolt minden káros mellékhatása eltörpülne. Ám gondolatban érdemes legalábbis elj zani e magyarázat megfordításával is. Ha a tságból fakadó hatásokat is figyelembe vesszük. 257. Crow állítása mindenképpen megalapozottnak tûnik. ha az lletõ mutáció de novo az adott ondósejt képzõdésekor bukkan fel. Mindenesetre a fenti magyarázatot t az egyéb elméletek kiegészítõjét érdemes fontolóra venni. A szelekciós nyomás tehát csak akkor ölthet csillagászati méreteket.

Érdemes felfigyelnünk arra. A nemhez kötött önzetlenség" mindenesetre diszkrimináló hatású: a nemi k k hatása alatt cselekvõ egyedek elõnyben fogják részesíteni az ellenkezõ nembéliekkel szemb yanazon nembéli közeli rokonaikat. hogy az Y-kromoszómás hatások esetleg még erõteljesebbek lehe int az X-kromoszómás hatások. hogy a madaraknál a fiókák körül segédkezõ lában azok idõsebb hímnemû testvérei. nem értékelem különösebb -. fajta mértéke annak. mint a közel fénysebess képzeletbeli vonat a fizikusok számára. legjobb becslése" annak valószínûségére vonatko lata valamely rokonában jelen van-e. 201. mint az emberi fa leánytestvérek átlagos rokonsági foka. Bizonyos értelemben hordozója utódainak a nemét a törvény int saját jelenlétének. Az Y-kromoszóma valamely jából viszont a testvér neme az a címke. Ha ez igaz. mint 10 % -át képviseli a teljes genomnak. így elképzelhetõnek látszik. a leány utódok közül viszont egyben sincs jelen. ugyanazon okok folytán terjedne el. amelyet a rokonsági ko efficiens sugall. A nemtõl független testvéri gondoskodás génjei nem minõs vénysértõknek. Hamilton (161. mint Hamilton.amely tulajdonságot egyébként jómagam csakúgy.az egyetlen igazi államalkotó. amennyiben a vizsgált géneknek nincs jobb módjuk arra taikat más egyedekben felismerjék". illetve hiányának címkéjét kezeli: a fiú utódok közül bizonyosan mi an. s ugyanabban az értelemben lenne törvénysértõ is: fenotípusos ha lna az adott hím egyed többi génje szempontjából. ) mutatott rá arra. amelynek genetikájáról valami tudható rokonszelekció hagyományos elméletében a rokonsági fok (pontosabban a rokonság valamilyen vetlen velejárója. Képzeljünk el tehát gondolatkísérletünkben egy gént az Y-kromoszómán. amelyek . Wickler (377). nem pedig idõsebb nõnemû testvéreik (a madaraknál ugy a homogamétás nem). hogy figyelmünket a diszkrimináció fontosságára irányítja. hogy bizonyos termeszeknél . mint a h zárnyúak esetében a nõnemû testvérek átlagos rokonsági foka. amelyek csö gyilkos gén fenotípusos hatását . amelyeket a geneti nek. rokonságban álló egyedben egy adott gén mekkora valószínûség közös õstõl. Nem mentegetõzöm miattuk: gondolatkísérletekhez van szükségem r a ugyanolyan segédeszközök a valóságról való helyes gondolkodásban. hogy a madarak esetében az X-kromoszóma nem kevese bb. Ugyanilyen gondolatmenettel élhetünk az X-kromoszóma esetében is. mint az. Arra is rámutatott. ugyanakkor az X-kromoszóma szabályszerûen kisebb részét teszi teljes genomnak. amely alapot ad a különbségtételre a tekintetben. nem haplod iploid rovarcsoportnál . mint amit Hamilton korábban a hártyásszárnyúak n gondoskodása kapcsán föltételezett. például két egyed egyazon fészekben való jelenléte) címkeként jelzi. hog lagosnál nagyobb a valószínûsége közös eredetû gének jelenlétének. kivéve az Y-kromoszóm be kerülnek alléljaikkal szemben. hogy két. Azok a módosító hatású gének. A másolataikat más egyedben felismerõ" gének elve legáltalánosabb formáj . A következõkben bemu-tatandók között azonban vannak olyanok. Hamilton azt a feltevést is megkockáztatta.akármelyik kromoszómán legyenek is. hogy az -kromoszómás rokonság lehet a magyarázata annak. pontosabb lesz. Ez megfelelõ közelítés. és okon egyedek neme címkéül szolgál számára. A törvényen kívül helyezett nemi kromoszómával kapcsolatos gondolatkísérletünk értéke nem h ik . és magasabb. e testvérben bizonyosan benne van-e. avagy bizonyosan nincs benne a közös gén. hogy a közönséges diploid fajoknál egy homogamétás nemû egyed X-kromosz lamely génje 75%-os valószínûséggel azonos az ugyancsak homogamétás nemû testvér megfelelõ z emberi faj esetében a leánytestvérek X-kromoszómás rokonsági foka" ugyanakkora. min t egy sodródást okozó gén. amelynek hatására tul mû utódait megöli és megeteti hímnemû utódaival. hogy az ilyenfajta szituációk elemzésében mennyire kevéssé hasz etõ az egyedi rátermettség vagy akár a szokásos értelemben vett összesített rátermettség fo Az összesített rátermettség szokásos számításában szerepet kap egy rokonsági koefficiens. A más d neme címke: egy olyan csoport egyik egyedét jelöli.õszintén szólva glehetõsen valószínûtlenek. Ha volna ilyen gén. a fivéri gondoskod ugyanaz a fajta szelekció karolhatja fel. o. Whitney (374) Hamilton X-kromoszómaval kapcsolatos elméletét újrafelfedezõ munkáját kommentálva fölveti. hanem abban a tényben.Az eddigiek során tárgyalt törvénysértõ gének között voltak valóságosak. hogy a fivéri" oskodás genetikai tényezõi az X-kromoszómán helyezkednek el. Ha viszont a gén ivari kromoszómán helyezkedik el. Ez nyilvánvalóan az Y-kromoszómához kötött viselkedésbeli megfelelõje. Jelentõsége lehet annak a Syren és Luyckx (339) által atott ténynek is.a genomnak körülbelül a fele egy kapcsolódási csoportot alkot az ri kromoszómával" (215).

amelyek a cím endelkeznek ugyan. y az állatok egy ilyenfajta viselkedési szabálynak engedelmeskednek: Vizsgáld meg önmagad.. (Azért választottam ezt a példát. o. A zöldsza-káll. o. 156. jelen céljaink szempontjából váloga zt a tendenciát értve.vagy fel ismerõ" allélokat a szakirodalom törvénysértõkként könyveli el (3. hogy tulajdonosai önzetlenül viselkednek mindazokkal szemben. és a tapasztalttal egyezõ színû párt válass z elv nem követeli meg.feltehetõen ugyanazon szabálynak engedelmeskedik : vizsgáld meg önmagad (vagy családod tagjait).törvénysértõ voltuk s felülvizsgálatra szorul (303). mint a válogató p asztás? Nem pusztán azért. ennek ellenére tanulságos módon. viselkedj önzetlenül azokkal az egyedekkel szemben. amelyeken ugy a szagot érzi. a fehérek pedig fehéreket.. Arról van szó. Ha van valamiféle általános haszna a hasonló par rek párzá-sának. Hamilton (156. akik hord ozzák a szóban forgó címkét. amelyek képesek felismerni másolataikat más e yedekben. Vegyünk erre is egy hipotetikus példát : egy állat é aját hónaljának szagát. Ez arra ut y a verejték genetikai címkék óriási tárháza.ha valaha is felbukkanna . sõt arra is. mivel hallgatólagosan feltételezzük. ám ez nem lenne jó példa a zöldszakáll-effektusra. amelyek hasonlítanak hozzád!" ? A vál asz: igen. mé lenül hipotetikus. habár sebezhetõ lenne azokkal a mutánsokkal szemben. hogy a pleiotrop hatások ilyenf ajta váratlan egybeesése túl szép ahhoz. hogy amikor válogató párválasztásról beszélünk.a természetes szelekció al em elõnyben részesítené. amely k pleiotrop hatással rendelkezik. Nem szükséges. egymást éppen sal rendelkezik: a zöld szakáll" címkével és a címkét hordozó egyedekkel szembeni önzetlen sel. hogy a kutyák az emberek hónaljához érintett zsebkendõk alapján . 197]. megvizsgálva önmagát vagy valamely bizonyosan kö eli rokonát..dsza-káll-effektus" elnevezést viseli (83. de azt is hozzátette: . hogy kövessék egy bûnözõ nyomát. hogy a zöldszakáll-effektus annyival erõszakol-tabbnak hat. jelen esetben a hónaljeffektust" mint általános elnevezést használom minde lyan esetre vonatkozóan. o. miután szagmintát kaptak kárhogy is van. Nem kell ilyen kierõszakolt pleiotropizmusra gondolnunk. mert az utóbbiról tudjuk. Tételezzünk fel egy olyan gént. 4). hogy az egyedek lehetõleg genetikailag hozzájuk hasonló egyedekkel párzanak. elképzelhetõ. A gének azonban nem céltudatos kicsi démonok. akkor az önvizsgálatot a természetes szelekció elõnyben fogja részesíteni.mint látni fogjuk . hogy van egy szembeszökõ címkéje. szerinte ennek egy másik oka is.az egypetéjû ktõl eltekintve -bármely két személy között különbséget tudnak tenni [109. más egyedek közül egyeseket a hasonló szag vagy egyéb érzékelt hasonlóság alap részesít.pontosan ug priori ellenvetések tehetõk a válogató (asszortatív) párválasztás evolúcióját illetõen is. Ugyanez a gondolatmenet a zöldszakáll-effektus esetében is érvényes volna? Elképzelhetõ-e. amely két. hogy két specifikus hatást . hogy az egyedek képesek érzékelni saját szín inden egyed . mert rendõrkutyákon végzett vizsgálatok s zonyosodott. Olyan mutációnak kell létrejönnie.). bur elezzük az önvizsgálatot mint a pár kiválasztásának eszközét. Amirõl itt szó t inkább hónaljeffektusnak" nevezném. ezt nem esik nehezünkre elhinni. és ennek megfelelõen eljárni. hogy ez a jelleg éppen a bõr színe legye lkedési szabály szempontjából bármely szembeszökõ és változékony jelleg megfelel. Nekem személy szerint mindig is az volt az érzésem. hogy a valóságban is létezik.bármilyen színû legyen is . és azokkal a társaival szemben viselkedik önzetlenül. ennélfogva helyet ke iuk jelen fejezetben is. Az egyik az. amelyek . 25.) szintén említést tett az ötlet eredendõ valószínûtlenségérõl.a színt és egy viselkedési preferenciá pleiotrop módon egyazon gén szabályozzon. Miért van az. hogy bármely két ember között ki " a rokonság fokát. Célszer vizsgálnunk a válogató párválasztással vont párhuzamot. 25. E gént . a vizsgálandó jelleg természetétõl. es elõnyei ellenére is .) A zöldszakáll-effektus és a hónaljeffektus között a következõ alapvetõ különbség mutatkozik gálattal kapcsolatos viselkedési szabály olyan egyedek felismerését teszi lehetõvé. 96. Ha mondjuk a fekete egyedek f gyedeket szeretnek párjukul választani. Az egypetéjû ikrekkel kapcsolatos megfigyelés dig fogadni mernék: a rendõrkutyákat be lehetne tanítani. hogy . de nem önzetlenek. A zöldszakáll-effektus a gének önfelismerésének" elvét puszta lényegére mezteleníti le. hogy igaz legyen. amikor egy állat.valószínûleg egymástól függetlenül sok esetben kialakult". a zöldszaká a másik pedig. függetlenül attól. A zöldszakáll-effektus kialakulásának egyetlen lehe s módja a véletlen pleiotrópia.

mintha saját másolataikat elõnyben Visszatérve Hamiltonhoz: a válogató párválasztással való párhuzam nemigen jogosít fel az op sra a zöldszakáll-effektus hihetõ voltát illetõen. amelynek alapján az egyedek különbséget tesznek társaik Nem a válogató párválasztás az egyedüli párhuzam. h z átfestett szõrökhöz illõ hátteret válasszák. amelyekben magának a viselkedési szabályt kódoló génnek a másola nak jelen. Lehetséges. Itt az a lényeg. föltehetõen azért. hogy a pillék egy jóval eg yszerûbb mechanizmus. E másik szóba jöhetõ példa a rejtõzõ pillék esete. a Phigalia titea volt az alanya. és alapot teremthet az önvizsgálatot elõnyben részesítõ szelekció mûködéséhe kció azonban hagyományos. Kettlewell (201) a szürke pety-tyesaraszoló (Biston betularia) sötét s zínû. Sargent (310) elképzelése különbözik Kettlewellétõl: nem fogadja el az önvizsgálat elméleté gondolja. mert fajuk õsi. A pillék azonban makacsul ragaszkodtak a get ag meghatározott színükhöz illõ háttérhez (309). Egy tisztán genetikai alapon álló elméletbõl kiindu . mégpedig egy olyan kétalakú fajjal (pl. m kkal igen ötletes kísérleteket végzett. A zöld szakáll" nem a rokonfelismerés eszköze. függetlenül attól. A pillék statisztikailag szignifikáns módon a saját testszínükhöz illõ hátteret részesí . a világos festettek pedig világos hátteret választanának. Ez a szabály meghozza a kívánt . hogy egy ilyen kísérletben a feketére festett pillék sötét hátteret. amelyhez Hamilton folyamodhatott volna. A P. Kettlewell azonban úgy gondolja. mint Kettlewell a B.ahogy Sargen 0) is véli . amelyek. Mindez fontos lehet. titea egy edei . hogy ennek oka pleiotrop hatás (vagy pedig az.mindig világos alap meg. avagy annak eldöntésére. az analógia alapján csökkenhet a zöldszakáll-effek i eredendõ szkepticizmusunk. hogy sötét vagy világos színû alakok voltak . Nem teszi viszont lehetõvé azon egyedek felismerését. amíg a teste háttér között érzékelt kontraszt a minimumra csökken. Amennyiben . mint a hónaljönvizsgálat" en. betularia kétféle alakja genetikailag különbözik egymástól a háttérpref tekintetében. Ha a hasonló hasonlóval való párzása bármilyen okból elõnyt a szelekció egy.pleiotrop hatásról van szó. ha megülnek. Egy másik kísérletében. és addig változtatja helyét. hogy a termész ció elõnyben részesíti az ilyenfajta kontrasztminimalizáló viselkedés genetikai tényezõit. Egy sötét színû és egy másik. hogy a színt meghatározó gének szorosan kapcsoltak a háttér kiválasztását meghatározó génekkel).ide értve egy esetleges új mutáció útján létrejött utomatikusan alkalmazható. betulariával kapcsolatban nem állnak rendelkezésére bizonyítékok. Az önvizsgálat s abálya pusztán a rokonfelismerés eszközéül szolgálhatna. akik veled egy fészekben nõttek fel!" A zöldszakáll-effektus esetében azonban egészen másról van szó.lamilyen tekintetben .függetlenül attól.a nem rokon és rokon egyedek közötti párzás optimális egyensúlyát (16) vagy bármi mást annak a jellegnek a természetétõl. a hónalj-effektushoz hasonló viselkedési szabályt fog elõtérbe állítani: v eg önmagad. betula riával). Végeredményben hasonló itt a helyzet. a rokonfelismerés és a zöld szakáll" valój lehetõségek.esetleg sok tekintetben . a kontrasztkonfliktus" révén választják ki a megfelelõ hátteret. megszokott értelemben vett rokonszelekció volna. világos színû változata számára ez volt a megfelelõ lenne megismételni Sargent kulcsfontosságú kísérleteit .hasonlók. Föl hogy a pille látja saját teste egy kis szeletét. betularia esetében. amelynek szintén egy kétalakú faj. Bár a B. amelyrõl tudjuk. hogy háttér-preferenciája változatosságot mutat. rgent (310) mást tapasztalt. hogy a B. a B. amelyet láthatnak -. és válassz olyan párt. saját színüknek megf sztanak maguknak. Kettlewell elmél zt sugallja. amelyek révén a gének úgy viselkedhetnek. Sajnos ez az érdekes megfigyelés két külön pedig ugyanazon faj sötét és világos egyedeivel kapcsolatos. hogy egy fiútestvér édestestvér-e. egy efféle szabályhoz hasonlóan: etlenül azokkal szemben. úgynevezett carbonaria és világos színû typica változatait sötét és világos színû hát te. amelyik hasonlít hozzád. hogy genetikailag a carb ria vagy a typica alakhoz tartoznak-e. hogy egy g y egy szoros kapcsolódási csoport) specifikusan saját másolatainak a felismerését programoz a be. világos színû pillefa ette a szemeket övezõ (cirkumokuláris) szõröket -igyekezett megtéveszteni" az állatokat. vagy csak féltestvér. Könnyen elképzelhetõ. és a két mechanizmus ugyanazon okból plauzibilis. A hónalj effektus kitûnõen alkalmas a valódi rokonok és a nem rokon egyedek elkü e. A válogató párválasztás esetében ugyanis szerepe sokkal elképzelhetõbb.vagyis befesteni az egyedek testé ek azon szeletét. ez a szabály mindenfajta szín esetében .

a szelekció kedvezni fog a szorosabb kapcsoltság kialakulásának. Úgy tûnik. mindkét gén nyer a másikkal egyik sem tekinthetõ semmilyen értelemben törvénysértõnek. a typica viszont világos színû h választ. hogy a zöldszakáll-gének szintén kihívnák maguk ellen az elnyomó t. Egy harmadik lehetõség a zöl y speciális típusa. bizonyos fokig. amennyiben egyes egyedeket arra késztet. Ha van két gyik a színt. Egy ilyen gén hasonló volna a meiotiku odródás génjéhez. mégpedig . amelynek hatást kell gyakorolnia a zöldszakáll-gén feno ejezõdésére.törvénysértõk lennének. A zöldszakáll-gén kiszúrja" saját másolatait. amelyek azon igyekeznek. más e másolatainak. a pedig csökkentik a szóban forgó zöldszakáll-gén hatását. A mérlegelésben minden attól függ. hogy pontosan mit is értünk zöldszakáll-fenotípuson. hogy e más egyedek általában véve is hordoznak-e . Ridleynek és Grafennek bizonyosan igaza van: a zöldszakáll-gének nem törvénys . aminek révén egyáltalán terjedhet a populációban. A t ott definíciónkban benne foglaltatik. Nem egyértelmû azonban. hogy más lokuszok leendõ módosító génjei inkább nyernek. teljesen világos. magától a törvénysértõtõl eltekintve. Ame a pleiotrop tulajdonságpár egészét . amelyet a módosító gének csak mint egységet erõsíthetn yomhatnak el. Itt emlékeztetnem kell azon ban arra. Ez az oka annak. Ám tulajdonképpen egyáltalán nem nyilvánvaló. amelyek hordozzák a felismerést szolgáló bélyeget. és ez az egyik oka a zöldszakáll-gének létével kapcsolatos szk snak is. olyan egyedekért. hogy a két hatásnak a vé már kezdettõl fogva összefüggésben kell lennie egymással. Ridley és Grafen (303) felhívják a figyelmet a következõkre. A zöldszakáll-effektus végsõ fokon abban áll.elnyomva a zöldszakáll-gén önzetlenségre késztetõ hatását.ha valaha is felbu . és ezzel mintha a genom többi részének érd e. hogy egy önzõ gén gondját viseli saját. nagy valószínûséggel szintén a zöld szakáll címkét hordozó testben van jelen. mégpedig függetlenül attól. amelynek hatására a szülõk különbséget tesznek utódaik között. Ezzel szemben nem ellenérv. hogy egy zöldszakállgénnel közös testen osztoznak. a másik pedig a háttér kiválasztását szabályozza. zonélvezõje más zöld szakállú egyedek önzetlenségének. hogy a zöldszakáll-gének . hogy (abban a meglehetõsen valószínûtlen esetbe a zöldszakáll-gén hordoz valamit. tásra kézenfekvõnek tûnik. önzetlenségük a leendõ módosító gének másolatait nem fogja Ki lehetne mutatni. hogy a zöldszakáll-gént Alexande (4) törvénysértõnek nevezi. ugyanakkor ne magát a zöldszakáll-hatást -. hogy más zöld szakállú egyedek iránti önzetlenség költsége felülmúlhatja a más zöld szakállú eg esedés hasznát. hiszen arra mutatna. és ennek értelmében valódi törvénysértõnek lenne tekinthetõ. amelyek nem túl nagy valószínûséggel hordoznak velük kö et.a zöld szakállt és a zöld szakállú egyedek irányában enséget . hogy más egye dozatot hozzanak. hogy elnyomják a törvénysértõ fenotípusos hatásait. Ha kiderül. hogy a közeli rokonok iránti önzetlenség génjei. hogy a módosítóknak nincsenek másolataik azoknak a (nem rokon) szakállú egyedeknek a testében. Hiszen ha ez így volna. eleve szóba sem jönne a zöld-szakáll-gének elterjed dley és Grafen mondanivalójának lényege az. amely el tudja választani egymástó otí-pusos hatást . az a módosító gén. hogy egy morfológiai jelleg és e morfológiai jelleghez hasonló valaminek a felismerése között szoros netikai kapcsoltság vagy annak gyors kialakulása lehetséges. hogy a módosító gén. semmiképpen sem tekinthetõk törvénysértõk k iránti önzetlen viselkedésbõl a genom minden génje ugyanakkora valószínûséggel húzhat has . akkor etbõl fakadó költségek és elõnyök úgy alakulnak. bármilyen színûre vannak is befestve. vajon megnyugtatásul szolgálhatna-e ez a zö káll-effektus teóriáját illetõen? Talán igen. hogy a szelekció ugyanígy elõnyben részesítené-e egy zöldszakáll-g káll felismerésének génje közötti szoros kapcsoltságot. De ahogy õk maguk is hangsúlyozzák.csomagtervnek" tekintjük. hogy a carbonaria sötét hátteret. hogy a pillék rejtõzésének példájában szó sincs törvénysértõ hatásról. amelyek a gondoskodás hasznát élvezik. Bárhogy is vélekedjünk azonban Ridleynek és Grafennek a zöld-szakáll-effektussal kapcsolato nézeteirõl. amelyeket a ományos rokonszelekciós nyomás elõnyben részesít. hiszen nagyon valószínû. hogy az utóbbi elmélet a helytálló. hogy az ilyen gén kihívja maga ellen más lokuszok mód sító génjeit. feltétlenül elõnyt fog élvezni.lva viszont azt várnánk. De nem szabad megfel dkeznünk róla. hogy az olyan módosító gének járnak jól. Ha a két gén kezdetben csak laz csoltságban van egymással. Mivel pedig nem különösebben valószí kállúak rokon egyedek lennének. Törvénysértõnek tekinthetõ tehát. semmint veszít azzal.

Sa erminológiámban Greenberg e szavai egyenértékûek azzal a kijelentéssel. hogy a hatásért felelõs g tõk lennének. Egy másik. Ennélfogva nem lép fel olyan szelekció. hogy azok mekkora valószínûségge velük közös nemi kromoszómákat . színes festékkel megjelölt ebihalakat közös tartályba helyez k szabadon úszkálhattak. a kapott függvénybõl nemcsak az derült ki. vagyis bizonyos értelemben a kö elismerésérõl van szó. Egy rokonszelekciós gén" bizonyos értelemben egyedül a maga érdekét nézi. kontrollként szolgáló egyed volt. nem pedig a zöldszakáll-effektus esetével állunk szemben. mind távolabbi . Saját tippem az. amely hasonló végkövetkeztetéshez vezetett nmair (233) nevéhez fûzõdik. hogy a genetikai komponens eszerint az illatanyagok képzésében. nem pedig az érzékelõrendszerben nyilvánul meg" (1096. aki a társas sivatagi ászka (He-milepistus reaumuri) családspe ifikus kémiai jelvényét" tanulmányozta. hanem a velük rokon.mondjuk inverzió következtében . Sajnos ez a kísé . Fontos megjegyeznünk. hogy itt a hónaljef tussal. igen elegáns vizsgálat. nem pedig a zöldszakáll-effektussal van dolgunk. nagyjából megegyezik a kettejük között efficiensével! Greenberget mindez meggyõzte arról. ha az . o. hogy két fajtársuk közül ki kellett választaniuk az egyiket. hogy a majmok az önmagukon tapasztalt jellegzetessé hez való hasonlóságot veszik észre rokonaikon. hogy miképpen függ össze a dolgozó beengedésének valószínûsége és az õrszemmel ficiense. hogy a kettõ között kifejezett pozitív eláció mutatkozik. a másik pedig egy v okon. Ezután egy rácsot merítettek a tartályba. mivel ha az Y-kromoszómák nem keresztezõdnek át. Gyanítom azonban. Waldman és Adler (363) azt vizsgálta. és amellé kellett A két fajtárs közül az egyik mindig a kísérleti állat apai féltestvére. nyilván a közös apától származik. Greenberg az õrségben álló dolgozók azon döntésé kedési paraméternek. hogy beengedik-e a fészekbe igyekvõ más dolgozókat vagy sem. föl sem merülhet tehát. Miután me tároz-. ám a nemi kromoszómákon alapuló részrehajlás esett szó .el statisztikailag mindegyik ugyanannyi eséllyel van jelen a kedvezményezett egyedbe n. ahogy azt berg feltételezi (183). akkor egyetlen pleiotrop zakáll-gén" helyett akár egy egész zöldszakáll-kromoszómát" is föltételezhetünk. Lehet persze. A hónalj önvizsgálat génjei gének speciális esetei . vagyis an valószínûsége. mint a nem testvér egyedekhez.szintén nem volnának törvénysértõk. nem jöh a. hogy az õrszem beenged egy dolgozót. vizuális jellegzetességek alapján. s az ebihalak e rács tiz at rekeszének valamelyikébe kerültek. hogy az állatok statisztikailag szignifikán módon közelebb tartózkodtak testvéreikhez. már ismerõs egyedeket vizsgálják meg. (Seger [318] 1980-ban a következõ megkapó cím alatt tárgyalta Greenberg vizs ait: Vannak-e a méheknek zöld szõreik?") Míg Wu és munkatársai viselkedési paraméterként azt vi y a kísérleti állat melyik társa mellé ül. hogy a zöldszakáll-effektus ismert példái valójában mind a hónalj önvizsg ozatai. különbözõ fészekbõl származó. hogy egy szép napon tényleg rábuk zöldszakáll-effektus valamilyen formájára. Elképzelhetõ tehát. Wu és munkatársai (393) a Macaca nemestrina nevû majomfaj egyedeit olyan helyz etbe hozták.így tehát maga a nem szolgál címkéül (s nem a zöld szaká d feltételezés. amely elõnybe sítené a rokonszelekciós gén hatását elnyomó módosító géneket. Kiderült. hogy mondjuk az anyától átvett szaguk alapján ismerték föl egymást. Ugyanez az ér elés egy kromoszóma bármely nagyobb szakaszára is vonatkoztatható. hogy mivel a kí tben szereplõ féltestvérek nem anyai ágon voltak rokonságban a kísérlet alanyaival. kezdetleges társadalomban élõ méhfajt vette vizsgálat alá. Bármi legyen is a bé mit e majmok fölismernek. hogy féltestvérük mellé üljenek. Ennek ellenére itt alapvetõen a hónalj effektus.a zöldszakáll-effektus egy speciális és talán a legkevésbé irreális formája. Greenberg (142) a Lasioglossum zephyrum nevû. ták. Tagadtam a zöldszakáll-effektus realitását. ugyanakkor a más génjei is hasznot húznak belõle.). hogy az ebihalak elõnyben részesítik-e testvéreiket. Wu és munkatársai szintén erre a következtet tottak. hogy a méhek ne m saját hónaljukat". Ez et a családon belüli részrehajlás kapcsán vizsgáltam: az idõsebb testvérekrõl föltételeztem k alapján tesznek különbséget fiatalabb testvéreik között. mégpedig tanult módon. A kísérleti alanyok statisztikailag szignifikáns ha lamot mutattak arra. hogy a japán fürj megkülönbözteti elsõ unokatestvéreit mind testvéreitõl. Bateson (elõkészületben) izgalmas bizonyítékokkal a.nem keresztezõdik át. a függvény egyenesének lejtése majdnem pontosan l-nek adódott. Elegendõ emi részrehajlás genetikai faktora a vizsgált kromoszómán valahol megjelenik.

Ebbõl az következik. ha a faj omoszómaszáma alacsony. mivel gyanítom. hogy a hónaljeffektus a családon belül még laza kapcsoltság esetén is mûkö a zöldszakáll-effektus pleiotrópiát vagy a kapcsoltsági egyensúly hiányát kívánja meg. hogy ameny-nyiben a további kísérletek mege rõsítik az ebihalak élõhely-szelekcióját. hogy az államalkotó rovarok esetében megfigyelhetõ magas krom oszómaszám valójában egyfajta alkalmazkodás. mégpedig ugyanabból az okból. A crossing-over bonyolítja ugya et. mert tényleges rokonfelismerési képességgel r lkeznek. amelynek két tagja között n incs crossing-over.. ám ez számos elméleti szempontból nem is ossággal. mint legközelebbi. Itt azonban nem azt akarom f irtatni. ha egy faj egyetlen kromoszómapárral rendelkezik. vagy egyike sem közös (azaz a származás okán a onos). Bizonyítékokat szolgáltat arra nézve. Az elsõ. más dolgozók pedig elleneznék ezt." .amennyiben nem eszközlünk bizonyos finom megszorításokat -ez az e mélet veszedelmesen közel kerülhet ahhoz a téveszméhez. hogy .. mint akkor. amel zsgálatuk során magukon tapasztaltakhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.a géneknek vagy mindegyike.és a . bármely két édestestvérben . Nem szabad azonban elfelejtenünk. de nem változtat azon.itt kifejtett formájában . (A lényeg az. Seger (318) Shermantól függetlenül szintén felfigyelt erre a jelenségre és magyarázatára gozta a maga elméletét. a közönséges pcsoltsági hatások rendkívüli jelentõséget nyernek. hogy al n mekkora hányada közös" (kiemelés tõlem). a genetikailag rokon egyedek várhatóan a tartály ugyanazon részei fognak tartózkodni. hogy amennyiben egy államalkotó rovarfaj dolgozói elõnyben akarják rés i azon testvéreiket. ezeknél súlyosa is látok. ne en azt. amelyet Sh erman dolgozott ki a jelenséggel kapcsolatban.átlagosan 50 % -os genetikai azonosság mel ett . és hipotézisében Sherman is elkerülheti téveszmét". amelyek õhozzá ha k. hogy a kr omoszómaszám növekedése csökkenti a testvérek közös génjeinek arányában jelentkezõ varianci ges esetben. hogy az egyívásúak közötti együttmûködés annak függvénye. hogy azért vannak-e egymás köze zonos élõhelyet választanak vagy pedig azért. amely az utódok szaporodási érdekeit közelebb yjuk szaporodási érdekeihez". hogy maga a jelenség létezik-e. könnyebb a dolguk. 175). e könyvben pedig pikk ász téveszme" néven fogok emlegetn t). Ha a egvizsgálják magukat. én azonban két. Az ilyenfajta különbségtétel a dolgozók részé an befolyásolná a királynõ rátermettségét. A dolg tehát nem foghatjuk fel a királynõ egységes ellenzékeként. ha a hónaljönvizsgálat effektusát hívja segít tem ki részletesen ide vonatkozó érveimet. mint a királynõ. hogy a rokon egyed felismerik egymást vagy keresik egymás társaságát. majd részrehajlóvá válnak azon szaporodóképes testvéreik javára. A szerzõk tanulmányuk bevezetõ részében Fishernek (108) az aposzematiz-mus evolúc agyarázó rokonszelekciós elméletére hivatkoznak. a közös (a származás okán azonos) gének testvérek között jóval kisebb szórással lesz átlagosan 50%. Sherman feltételezi. ha magas. amelyekkel a legtöbb közös gént hordozzák. nem államalkotó roko .a nemiarány-konfliktussal kapcsolatos elméletükben. Sherman becsülettel elismeri elméletének három gyengeségét. hogy a alkotó rovaroknak általában több kromoszómájuk van. Ha viszont kromoszómák százai vannak jelen. hogy a dolgozók nem vise lkednének egyöntetûen: mindegyikük azon fiatalabb testvéreit kényeztetné. genetikailag meghatározott élõhely-szelekció" zava Amennyiben némely ebihalak genetikai okok folytán a tartály sarkait részesítik elõnyben a artály közepével szemben. amelyek tulajdonosaikat képessé t lléljaik felismerésére. hogy hipotézise olyan allélok létét kívánja meg. pl. a királynõnek az utódok pártatlanabb kezelése k zek alapján Sherman felveti. a testvér egyedek között várhatóan alacsony lesz a genetikai variancia. hogy az e yüttmûködés génje" milyen valószínûséggel közös bennük (1.ti felállás nem zárja ki egy esetleges. vagy fele. A jelenségre utaló bizonyítékok nem egészen egyértelmûek. úgy ez kizárná ugyan a hónalj effektust. amelynek értelmében a rokon egyedeknek szü rûen egymás közelében kell tartózkodniuk. még 287). Ha ez utóbbi megközelí man hipotézise . hogy ha egy fajnak magas a kromoszómaszáma. de nem z zakáll-effektust. amelyet egy másik munkámban (87) 11 számú félreértésként tárgyaltam. Nem számít tehát. nem ártan gálni õket korszerû statisztikai módszerekkel (1. Annyit azonban érdemes megjegyeznünk. Sherman (321) az államalkotó rovarok kromoszómáival kapcsolatos igen eredeti elméletében fe használja a genetikai részrehajlás gondolatát. Sherman joggal szögezte le. A fenti kísérlet tehát nem bizonyítja egyértelmûen.nem állja meg a helyét (318). Sherman azonban megkímélhette volna hipotézisét e bírálattól. hanem azt az elméletet ismertetni. hogy Sherman igazat adna neke m. holott azt kellene figyelembe vennie. Ilyen allélokkal azonban mindeddig senki sem találkozott. Mellesleg a saját maga által fölhozott ellenvetések egyikét is elkerülhetné. ahogy Trivers és Hare (355) tett joggal .

o. megvizsgálva.. Maynard Smith hívta fe a figyelmemet (személyes közlés). Ma lton (162. ki van téve annak. de csak számos nemzedéknyi késéssel okozhatna olyan evolúciós válto általában véve a királynõk javát szolgálná. elnyomják ezt a részrehajlás l feromonok útján történõ manipulációval. könnyebb les erülnie a rokonszelekció elméletével kapcsolatos félreértéseket (87). Ha ugyanis elõször a hipotetikus zöldszakálleffektust érti meg. Ha a hónalj"-változatot vesszük figyelembe. a királynõ lyenfajta húzásának" rögvest . Sherman a hipotézisében megemlíti ugyan a lehetõséget is. Ahhoz. amelyek yéb okokból . Összefoglalva. mert e másolatok velük teljesen azonos molekulák. hogy ha csak tudják. valamint a hónalj effektus nem pedig a zöldszakáll-effektus . hogy a magas kromoszómaszám nem olyan alkalmazkodás. 140-141. Sherman megkönnyíthette volna saját dolgát. hogy félrevezetik az ilyenfél e eszmefuttatások: Mi az önzõ gén? Nem pusztán a DNS-nek egy megfogható kicsiny darabja.) A Sherman hipotézisével kapcsolatos második nehézségre eredetileg J. A törvénysértõk viszont önmagukban is önzõ.. aki a rokonszelekcióval foglalkozik.hatást ke teljesülhet-e ez egy olyan mutáció esetében. mit sem sejtve a szelekciós nyomás me gváltozásáról. hogy a kirá ynõk ebben az esetben úgy szelektálódnak. nemzedék atában éreztetik hatásaikat. hogy a gének oly módon kedjenek. aki a géneket a szó sz en vett molekuláris entitásoknak tekinti. A rokonság csak az egyik lehetséges módját nyújtja annak. nem pedig a zöld-szakáll-effektussal kapcsolja össze..i azt illeti. ha az elõalkalmaz-kodás . ez a pozitív regresszió nség létfontosságú tényezõje. h vábbra is saját genetikai programjukra hallgatnának.. A kromoszómaszám növekedése megváltoztathatja ugyan a dolgozók részreha ató szelekciós nyomást. amelyeken saját egyedi jellegzetességeiket fedezik föl. hogy nyiben hasonlít a zöldszakáll-effektushoz. amelyen a recipiens genotípusában pozitív regresszió váltható ki. amely a királynõ dol gyakorolt manipulációs hatását közvetíti. a gén támogathatja saj amelyek más testekben foglalnak helyet. végiggondolása azonban mindenképpen hasz annak. amelyet korábban az összesített ráter ettség kiterjesztett jelentésköreként" írt le. hogy a zöldszakáll-effektus nem kézenfekvõ. illetve mint maximalizáló egység" ideájához. Hagyományos megfogalmazásában . 25. ortok esetében lehetett ugyanis a leginkább valószínû a rovarállamok kialakulása. A zöld-szakáll-modell meg fogja gyõzni arról. Mindenki. nem is valószínû.. és éppen. anyai ma ióval kapcsolatos változattal szemben. összhangban a ravasz matematikai meggondolásokkal.fogalmát hívjuk segítségül.) is hangsúlyozza ezt: . és részrehajlók lesznek azon szaporodó eik javára. hogy a gén gatják saját másolataikat. ha hi isét a hónalj effektussal. Ennélfogva az összesített rátermettség koncepciója általánosa nszelekció. hogy a szelekció megjutalmazza. A zöldsza-káll . amit az állatok bizonyos rejtélyes okok folytán elõszeretettel gyakorolnak .amelyre Hami részletes matematikai elemzését alapozta ." Hamilton (156..magas kromoszómaszámra tettek szert. Egy királynõ aligha kezdene olyan mesterséges szelekciós progr a. hogy elõnyben részesítse az egyértelmûbb. amely a jövõbeni királynõk hosszú távú érdekeit szolgálná! Sherman azonban kikerülhetné ha föltételezné. Sehol sem jut ez világosabban é . valóban elk tõ. nem teljesülhet. amely sok különbözõ egyedben munkálkodik egy idõben. például a meioti ekrõl is. o.. és csak azután közelít a rokonszelekció elméletéhez.. minthogy szorosan kapcsolódik az egyedi szervezet mint hordozó". amelyek szerteszét szóródnak a világban. de nem lát okot arra.nem pedig az alkalmazkodás -.. Sherman hipotézisét valódi elméletté jük. illetve mennyiben különbözik attól. hogy a rokonok irányában mutatott önzetlenség önmagában nem valamif edmény-olyasmi. ám tévedés és misztifikáció lenne azt gondolni. sõt tulajdonképpen a törvénysértõ génekrõl.. amely a királynõ kromoszómaszámának növekedés m. mint Fisher nemek arányával kapcsolatos elméletének Hamilton-féle (157) leleményes kiterj sztésében.) itt azt a fogalmat használja. Lehet." A rokonszelekció elmélete teljes egészében ezen a z általános premisszán nyugszik.a rokonság csak az egyik út. Az is tény.az összesített rátermettség koncepciója képtelen dni a zöldszakáll-effektusról. A szelekciós nyomásban beálló változások ugyanis csak hosszú távon. kiterjedt nöki hálózat. mintha felismernék és elõnyben részesítenék más egyedekben saját másolataikat. hanem egyfajta elõalkalmazkodás (preadaptáció). Zöldszakáll-gondolatkísérletünk más okokból is tanulságos. Ez már mit sem segítene mutáns királynõnkön.mutációként való felbukkanását követõen azonnal . hogy a dolgozók az önvizsgálatra szelektálódnak. maximalizáló y hatásos fegyverek az önzõ egyed" paradigmájával szemben. hogy fog. amelyek gyakorlati észjárással föl sem foghatók. y bizonyos DNS-darab összes másolata.

A valódi kölcsönös önzetlenség és a t hipotetikus önzetlenségfelismerés között mindenfajta hasonlóság pusztán a véletlen mûve ( a hasonlóság mégis gyakorta kelt zavart a kölcsönös önzetlenség elméletének tanulmányozói k -elmélettel éppen e zavar eloszlatása céljából hozakodtam elõ. 85-87. tõlük molekulárisan különbö t saját lokuszaikon a faj génkészletén belül.hála Hamiltonnak.) számára gondot jelent magának az alapelvnek a megértése . hogy valamilyen megfelelõje a valóságban is létezik. bár az önzõ gén" okfejtés naiv is szintû megfogalmazása igenlõ választ sejtet. és ha lehetõséged nyílik rá. Mivel pedig a természetes szelekció törvényei mechanikusak és öntudat anok. ha a két egyednek nincs közös génje. ennek azonban semmi köze sincs a molekuláris szintû azonoss E gondolatmenetünk értelmében tehát a csimpánzgének és a gorillagének nem másolatai egymás is abban a triviális értelemben tekinthetõk egymás másolatainak. vele fenotípusosan azonos megfelel rsa szempontjából nem közömbös. mert elsiklanak a szelekció gyakoriságfüggõ természete és az ebbõl következõen méleti meggondolások fölött (8. Egy véletlenszerû iotrop hatás. és segédkezet nyújtanak nekik? Semmi esetre sem. Egy másik speciális esetrõl az zintén elképzelhetõ. Az egyik ilyen eset az. amikor rajtuk volt a sor. akkor ebbõl az következik.aligh anem azért. mint önmaguk szempontjából.) Ezt a hipotetikus példát azért hoztam fel. hogy ez az általam f t terjedhetne el. felismeri az egyedek bármelyike . 354). hog endszer miképpen indult be stb. ok az õ molekuláris másolataik. nem várhatjuk el a génektõl. az a fenotípusos egybeesés. Haldane (151). amely példája is vonatkozik: a közeli rokon megmentése . hogy molekuláris szerkezet adott esetben azonos.olatkísérlet segít megmagyarázni mindezt. 83. o. így nyilvánvalóan ne sértõk. rivers példájában a tisztogatóhal és ügyfelei. 96. hogy aláhúzzam másik. hogy a gorilla génkészletében lévõ. Az önzetlenségfelismerési effektus alapve különbözik a kölcsönös önzetlenség jelenségétõl. a vízbõl kimentendõ fuldoklóról szóló példájával élve kimutatható. hogy a zöldszakáll-effektust még egy gondolatkísérlethez fölhasználjam. A gorillapopulációban azonban a csimpánz valamely zöldszaká yetlen kromoszómahelyért sem versenyezhet. A gének szintjén mûködõ természetes szelekció az alléioknak a közös génkészlet egy bizonyos vívott versenyében érvényesül. mert végeredményben képes felismerni saját másolatait. sokat emleg tt. Ez a rendszer akkor is mûködik. Képzeljünk el egy ely a következõ viselkedési szabályt programozza be (83. habár némi felületes hasonlóság azért van erõ egyednek nem kell meghálálnia a neki tett szolgálatot. hogy a gének támogassanak olyan. szerkezetileg vele azonos gén sorsa szempon ugyan elképzelhetõ. jóllehet l Sahlins (308.). hogy a szel kció elõnyben részesítse az egyik faj azon génjeit. A szokásos értelemben vett természetes szelekció elõnyben részesíti õket. akik már kimentettek másokat. amelyek felismerik" saját másolataikat k fajban. 197-201. ne feledkezz meg róla. aminthogy egyetlen más allélja sem. amely a kölcsönös hat. ám semmiféle szelekció hatását nem gyengíti. És ha az olvasó netán úgy vélné. ha maguk a gének nem csupán saját szigorúan vett molekuláris másolataiknak kedveznek." Nevezzük ezt önzetlenségfelismerõ effektusnak". Az ilyenfajta kölcsönös önzetlenséget közvet nyi hasznot hajtanak a ge-nom többi része. emben Rothstein [304] véleményével) még akkor is. hogy ez a megjegyzés ellenk nivalómmal. nem pedig a DNS molekuláris konfigurációiban való egyezés. Egy adott lokuszon bekövetkezõ. fenotípu-sosan neutrális mutáció megváltoztatja u n a molekuláris identitást. A zöldszakáll-effektust kor nek bélyegeztem. Azt viszont jogosan várhatjuk. vagyis a gének végeredménybe n saját másolataikat mentik meg. találkozol. a jövõben te is visel le önzetlenül. elsõ pillantásra hasonló esettõl való különbözõségét. A csimpánz és a gorilla eléggé hasonlítanak egymá . mégpe csönös (reciprok) önzetlenség elméletének tisztázása érdekében. A valódi kölcsönös önzetlenség esetében az önzetlen" egyed számára az önzetlenség haszonél zik a jövõben haszon. o. A segítségnyújtók csak azokat a társ k ki. hogy molekuláris másolataikat pusztán azért támogassák. ha a két egyed különbözõ fajhoz tartozik. A zöldszakáll-önzetlenség még akkor is növelheti a zöldszakáll-fenotípusok gyakoriság an. (Tekintsünk most el az olyan kérdések boncolgatásától. De vajon elegendõ ok ez a molekuláris egyezés arra. e gén tehát eljesen közömbös a gorilla génkészletében lévõ. o. A set a kölcsönös önzetlenség (reciprok altruizmus. amelyek az övékkel megegyezõ fenotípusos hatá elkeznek. ezt már jól értjük. A ivel tehát foglalkoznunk érdemes. hogy egyikük valamely génje molekuláris részleteiben.): Ha önzetlenül viselkedõ del . például a zöld szakáll helyett ez a gén egy nem véletlenszerû jellegzetessége önzetlen megmentésének magatartásmintáját alkalmazza. hogy fõ mondanivalómat nem sikerült világossá tennem edtessék meg. fizikailag akár meg is egyezhessen a másik valamely génjével. a nemi kromoszómák speciális esetét kivéve.

miközben más lokuszok módosító génje zegültek. A különbözõ szervezetek teljes DNS-tartalma nagyon változó. Ha a DNS »célja« a testek felépítésének felügyelete. A következõkben rátérek az oldalirányban terjedõ törvénysértõkre. és ez a a törzsfejlõdéssel semmiféle kézenfekvõ összefüggésbe nem hozható.úgy látszik például. o. A biológusok sokat törik a fejüket azon.. o. vagy legjobb esetben ártalmatlan.9 Önzõ DNS. a az adott DNS-darab nem íródik is át. és más lokuszokra is átter sõt a genom méretének növelésével akár új lokuszokat is teremtenek maguknak. az im iológiából szedtem össze. A DNS igazi »célja«. mielõtt az RNS-üzenet lefordítódna az aminosav-szekvenciák n Akármelyik eset forogjon is fenn." (83. a sejt. hogy az Észak-Amer gati oldalán élõ szalamandráknak sokszorta több DNS-re volna szükségük. hogy még nagyobb merészség vol zabban fejteném ki mondanivalómat. Más szakaszok ugyan átíród után kivágódnak" (spli-cing). 645-648. Jelen fejezet kezdetén az allélikus törvénysértõk" és az oldalirányban t csoportjába osztottam õket.ebben az esetben térkitöltõ spacer DNS) nevezzük -. amely megnevezés nemrégiben a Nature hasábjain is létjogosultságot n ert. amennyiben fenotípu-sos kifejezõdésen a hagyományos értelemben vett. Tökéletesen ésszerûtlen dolognak tûnik például. hogy e könyvben a törvénysértõknek megkülönb szerepet szánok. hogy feltételezzük. põ. 172. de haszontalan potyautas más DNS-ek áltál alkot ott túlélõgépeken. hogy a DNS jelentõs része nem tesz ilyesmit. A tények a következõk. hogy fennmaradjon. Az eukarióta genom DNS-ének jelentõs hányada egyáltalán nem k le. Mindez nem jelenti azt. hogy egy korábbi hasonló beruccanásommal" hintettem el az önzõ DNS" i gvát. Mentségül szolgáljon tömörségemre. h azita. a Nature hasábjain egy idõben megjelent gondo resztõ tanulmányban fejlesztették tovább és dolgozták ki részleteiben is (98. Az önzõ DNS elmélete természetszerûleg al ban áll itteni mondanivalómmal. E cikke omoly vitát kavartak a Nature késõbbi számaiban (285. Ám maguknak az önzõ gén szempontjából nincs semmiféle ellentmondás. hogy a hulladék DNS-re" nem hat a természetes szelekció. megmegszakítva a cisztron kifejezõdõ szakaszait. hogy a különféle szervezetekben több DNS van.irányában gyakorolt jótet-teket. a fehérjeszintéz szabályozása útján érvényesülõ hatást értjük (98). feladaton az egyed szempontjából adaptív elõ et. az exonokat" (69). E DNSnek többféle feladatát" is föltételezték már. mint amennyi felépít zükséges: a DNS-ek jelentõs része sohasem fordítódik le a fehérjék nyelvére. és 288. 617-620. mint a keleti parto onos nembe tartozó társaiknak. E géneket az alatt fogom tárgyalni. amit rövid és merész beruccanásai során a magamétól távol esõ tudományterületekrõl. részben ki nem fejezõdõ intronokat" alkot a cisztronok belsejében. hogy a DNS-fölösleg feladata" egyszerûen a gének egymástól való elválasztása (65. Ez a hulladék DNS" részben a cisztronok közé ékelõdik .). és eszerint választja ki magának jövõbeni kedvezményezett A rátermettségüket maximalizáló egyedek nézõpontjából a törvénysértõ génekkel kapcsolatban yarázattal nem szolgálhatunk. Ez az oka annak.és molekuláris biológiából. Ezt a jelenséget nevezz onnak". illetve a genetikai kód nyelvén jelentést nem hor zokat. amelyek annyira hogy áthágják a lokuszon belüli allélikus versengés szabályait. nem tö em kevesebb. va lamint egyéb fórumokon (pl. h gy milyen hasznos feladatot végezhet ez a látszólag fölösleges DNS.) Ezt az elképzelést a molekulárbiológusok két. ugráló gének és egy lamarcki fenyegetés E kissé szedett-vedett fejezetben számba veszem mindazt. növelheti a gének közötti crossing-over gyakoriságát . amelyek egy része valószínûleg soha nem íródik át RNS-sé. A DNS-fölösleg létét legegyszerûbben úgy magyarázhatjuk.. 47. 278). hogy a szalamandra és az ember közü nek hússzor több génre legyen szüksége (278). Az eddigiekben tárgyalt törvénysértõk kivétel nélkül allélikus saját lokuszukon elõnyt élveztek alléljaikkal szemben. a BBC rádióadásában). ha csak m ségnek nem minõsül. A látszólag fölösleges változó mértékben tartalmazhat ismétlõdõ. o. Az önzõ DNS . Merészségemre már nehezebb mentséget találnom. Az egyedi szer zempontjából ez paradoxonnak látszik. Ugyanilyen kevéssé hihetõ. A következõ fejezet elsõ részét tehát az önzõ DNS-nek szentelem. amelyet ma már nem egy molekuláris biológus is komolyan vesz. ezek a DNS-szaka-szok fenotípusosan nem nyilvánulnak meg.

hogy a többlet-DNS data" egyszerûen a gének elválasztása. és hogy a DNS sejtenkénti összmennyiségének változtatása alkalmas módja befolyásolásának. Egy olyan objektív indexre volna szükség. Annak még van értelme. A ki nem fejezõdõ DNS egy másik lehetséges feladatát" Cava-lier-Smith (52) hozta szóba. mint a szervezet bármely e gyéb összetevõje . olyan okok folytán. Addig is. és ha a DNS gyorsabb és könnyebb utat magának saját replikációjához . a lekopogom" ntellektuális megfelelõjét szinte sohasem mulasztva el. sõt magától Az élõ sejt. legjobban a viszonylag áttételes. A iós folyamat. hogy a K-stratégista" szervezeteknek nagyobb sejtekre van szükségük. a nagy sejtméret és a magas C-értékek között". e e korrelációt statisztikailag ellenõrizni. Ha azonban belénk ivódik az az alapigazság. amely tulajdons i folytán könnyen replikálódik. Tekintve azonban. másrészt a K-szelekció.a gének közötti távol fenntartsa. sõt mintha o lykor az ökológusok számára sem volnának azok. amellyel még a korreláció alapos vizsgálata elõtt meg lehetne határozni a kérdése yzetét az r/K kontinuumon. a k alacsony C-érté-kek. 604. A haszon ebben az esetben egyszerûen a csíravonalakban való sokszoros replikációt jelenti. ám valamilyen szertartásos önigazolást. ehhez ugyanis alléljaival szemben kellene hatást gyakorolnia a rekombinációs gyakor iságra. é i be egy másik részébe. egy adott lokusz alléljai közötti természetes ekció. amelyek számomra sohasem voltak igazán világosak. amelyet a sejt masinériája jelent ( ). egy adott lokuszon" az egyforma hosszú a ak a fenotípusos hatásuk" is egyforma lesz. Bármely DNS-változat. Ha adva van ez a természetes környezet. hogy a szervezet a DNS eszköze . ho megfelelõ gépezet a DNS darabjait játszi könnyedséggel hasítja ki a genom egyik részébõl. mert segítenek a DNS-nek a replikációban. Amikor tehát azt állítjuk. számításba véve a mennyiségi jellegû összehaso okban rejlõ nehézségeket (175).hogy távol tartja õket egymástól . El ek lényege munkájának címében foglaltatik: A nukleoszkeletális DNS sejtmagtérfogatszabályo a sejt térfogatára és növekedési ütemére ható szelekció és a DNS C-érték-paradoxonának mego Smith úgy véli. arra irányul. Az inverziók és másfajta áthelyezõdések gyakori elõfordulása ugyancsak arra utal. a természetes szelekció nyilván azokat a DNS-változatokat fogja elõnyben részesíteni.és nem megfordítva -. függetlenü z illetõ DNS a genetikai kód nyelvén jelent-e valamit. hogy a térkitöltõ DNS egy adott hosszúságú darabjához allélo k . amíg Cavalier-Smith elképzelését és annak változatait illetõen további megerõsíté t bukkan föl. Mint írja. és különösen az eukarióták sejtmagja a nukleinsavak replikációjának és rekombi asinériája. hogy a genetikai rendszer egy jellegzetességét .megkerülve mondjuk a hagyományos fenotípusos kifejezõdést ekció ezt fogja pártfogolni. o. a DNS replikációját és illesztését intézõ sejtbé . ame k e viszonyokat a maguk hasznára tudják fordítani. amelyek a populáció más kromoszómáiban ugyanazt a hel k ki. Már maga az r/K különbségtétel is kételyeket látszik ébresz sokban. automatikusan egyre gyakoribbá lesz a világban. jó korreláció mutatható ki egyrészt az erõs r-szelekcíó.arra szelektálódott. mint -stratégistáknak". hogy a DNS -csakúgy. hogy ezek mind ugyanabban a tradicionális öntõformában öl tek alakot: azon a föltevésen alapulnak. komplikált és körülm . hogy a természetes szelekció bizonyos értelemben elõnyben részesíti a térkitöltõ DNSgy az hatást gyakorol a crossing-over gyakoriságára. amikor crossing-over vagy egyéb rekombinációs esemény követke ik be. Az r/K különbségtétel egyike azon koncepciók yekhez sokan és sokszor folyamodnak. meg kell jegyeznem. hogy az elmé s szempontból forradalmi. A replikálhatóság és az illeszthetõség alighanem a DNS legszembeszö onságai közé tartozik abban a természetes környezetben. tõle eltérõ szekvenciákat. a feladat" szót rendhagyó értelemben használjuk. hogy az önzõ DNS elmélete enyhén sokkoló hatású" (285. Ennek ellenére a térkitöltõ DNS valame szakaszát nem tekinthetjük egy bizonyos rekombinációs gyakoriság hagyományos értelemben vet ek".). Az önzõ DNS hipotézise viszont e föltevés megfordításán alapul: a fenotípusos jellege nek létre. ami itt föllép. A DNS egyes szakaszainak kicsipp entése" és más DNS-darabok betoldása" e sejtbéli apparátusnak szintén szokásos munkafolyam inden alkalommal végbemennek. Elkép ehát. hogy a szervezetnek valamilyen szempontból hasznára gyen.ez pedig már egyfajta fenotípusos megnyilvánulás. amikor azt lítja. tény. hogy a térkitöltõ DNS szóban forgó szakaszának a gének elválasztásá otípusos hatása pusztán a szakasz hosszától függ. nem a szokásos.olyan. Még ha a Nature szemleírója kissé messzire is megy. az önzõ DNS" gondolata kikerülhetetlenné. A DNS-polimeráz készséggel katalizálja bármilyen DNS repliká-cióját. amelyek révén -molekulák jövõjüket biztosíthatják. Melyek lehetnek ezek a tulajdonságok? Paradox módon mindazon eszközök közül.

o. Hasonlattal élve: egy tavat vagy e y erdõt bizonyos struktúrával. Ismert tény. Mivel a természetben a lehetséges gazdaszervezetek . egyre lényegtelenebb kérdésnek látszik. hogy a lúció idõskáláját tekintve minden szervezetnek a bioszféra teljes génkészlete rendelkezésér olúció drámai jelentõségû lépései és látszólagos folytonossági hiányai valójában olyan nagy tulajdoníthatók. virionok. 24) azt is fölvetik. az emberben az a gyanú támad. hogy bizonyos DNS-változatok túlsúlyba ke k vetélytársaikkal szemben. amit alátámasztanak a génsebészetnek". teljesen értel etlen lenne megkísérelni az életközösség valódi" tagjainak és az idegen betolakodóknak a m Ugyanez a helyzet a genom esetében. mint azokon kívül. gavotte-ozó kromoszómák mellett mindenféle DNS. például az RP 4 szempontjából -olyan sokfélék. A meiózis költségeivel kapcsolatos paradoxon megoldásához valószínûle azon kellene tanakodnunk. replikációs sikereiket a szervezet meiózisra kényszerítésével. hogy mire jók a nemek a szervezet szempontjából.. A természet génsebészetének nagyléptékû vívmányai közül talán az ivaros szaporodással össze iók . A génmanipuláció . alkalmasabb ábrázolásnak látszik egy efutó és széttartó ágaival. episzómák. ott mégis folyamatos szaporodásra képesek" (276.és RNS-fragmentumok gyülevész h otthonául szolgál. 1. és a sejt masinériája eszményi környezetet nyújt e gyülevész had számár Ezeket a replikálódó társutasokat méretüktõl és tulajdonságaiktól függõen különféle nevekke plazmidok. amelyek között a gének különféle sebességgel cirkulálnak. amely szintén dinamikus struktúra.a legjelentõsebbek. A génse biológusok természetesen még kezdõk e szakmában. a megélhetésük érdekében e célra szelektálódott vírusok és plaz t fogásokat. hogy megpróbáljá ni a természet génsebészei. 380) hiába próbáltak a maguk igényét is kielégítõ mag ni arra. 140. hogy e hálózatosság nemcsak a baktériumok evolúciój lemzõ.t.) Egyes szerzõk (pl. hogy a sejt a nagy. 113. Valójában nem lehetséges tehá aktériumok evolúcióját egyszerû családfákra vetíteni. hogy evolúciójukban a szervezetek nemcsak azokra a gének hagyatkoznak. repli -konok. Hogy a kromoszómák gavotte-jából kilépõ lázadóknak vagy kívülrõl betolakod k tekintendõk-e. Kézenfekvõ feltételezés. élettani és viselkedésbeli jegyeknek az embrionális fejlõdésen keresztül való ellenõrz ennél közvetlenebb és egyszerûbb módja is annak. a mei . egyedek születnek és pusztulnak el. Nyomós bizonyítékok utalnak arra. vírusok. amelyek egy idegen genom egy részének vagy teljes egészének a beolvadásáv pcsolatosak. A szervezeteket és a genomokat eszerint a bioszféra kompartmentjeinek t ekinthetjük. amelyek saját fajuk génkészletéhez tartoznak. Minden cseppfolyós. és amelyekbe egyes e onságú gének és operonok beépülhetnek.legalábbis a transzformáló DNS és a p midok. amelyekben e nukleinsavak természetes körü között nem fordulnak elõ. a crossing-over és a megtermékenyítés . mindösz-sze ott tartanak." (195) Föltehetõleg az eukarióták.). e kérdéskörben mindenképpen a valódi replikátorokra kell forditanunk figyelmünket az e di szervezet helyett. majd ezeknek o n befogadó szervezetekbe való bejuttatása révén. hogy le s a Gram-negatív baktériumoknál minden populáció összefügg a többivel. plazmonok. bakteriális plaz-midba vagy más vektorrendszerbe való beépítése. nevezetesen a testekre gyakorolt feno-típusos hatásaikat ismerjük. A legkiválóbb evolucionisták közül ketten is (257. közvetettebb megnyilvánulása pedig a ani. hogy a is DNS nagyon sok különféle gazdaszervezetben kifejezõdhet..a meió-zis. cseppfolyós közösség e-és kivándorló ugráló génekkel" (66). amelyek ugyanúgy lehetnek a kromoszómák on. ha másutt nem is. köztük mi magunk sem vagyunk elszigetelve e hipotetikus genetik i forgalomtól..) és Williams (381) egyaránt megjegyzi." (40..nukleinsav-fragmentumok -. transzpozonok. a meiózis se jten belüli replíkálódó sebészei" után kellene kutatnunk. amelyek legközvetl enebb megnyilvánulása a fehérjeszintézis szabályozása. rendez tt külsejû. inszerciós szekvenciák. o. Egyre több bizonyíték szól amellett. vagyis a génmanipuláció technológiáj eredményei. o. Eg e és vándorolnak ki.Nagy-Britanniában használatos jogi meghatározása szerint g újfajta kombinációinak létrehozása bármely módszerrel a sejten kívül elõállított nukleins en vírusba. hogy milyen elõnyökkel járnak e sajátos folyamatok a szervezet egésze szempontjábó Ahogy Maynard Smith (257. sõt bizonyos stabilitással rendelkezõ életközösségnek tekint truktúra és a stabilitás azonban a részegységek állandó körforgásának dacára érvényesül. lévén ezek a meiózis tulajdonkép ipotetikus sebészek" .

E fragmentumot a régebbi szakkönyvek még a baktérium saját alkalmazkodási rendszer ndelték. mivel nem uszokon válogat allélok között.amelyekbõl. hogy gyanítsuk: e tulajdonságok aligha nem két fõ csoportba oszthatók. bár ebben az esetben a genomon belüli szelekc nyomásokat alighanem elnyomják a hagyományos fenotipusos hatások kapcsán jelentkezõ erõtel ebb pozitív és negatív szelekciós nyomások. miközben a könyörtelen sejtköz k vagy más miniatûr génsebészek a második anafázisba cibálják õket. Mindezek alapján mondhatjuk. És végeredményben mindeddig egyetlen ortodox elméletnek sem sikerült loldania a meiózis költségének paradoxonát. aho y vírus terjed a populációban. például inverziók ugyanúgy. Itt nem az alléloknak a génkészlet egy adott lokuszán egymáshoz képest elért sikerérõ hanem arról. végsõ fokon mutációk révén jön lét ban rendszerint olyan mutációkat értünk. a kromoszómá indenfelé elõforduló DNS bizonyos típusainak mennyiségi gyarapodásához vezethet. Ahogy a kaku a gazdaszervezet fészkében lévõ más tojásokat. Orgel és Crick (278) lényegében ugyanígy vélekedik a változó C-érték paradoxonával és az az " elmélettel kapcsolatban: Az alapvetõ tények elsõ pillantásra olyannyira furcsák. vagy mondj az ivarosról az ivartalan szaporodásra. amelybõl az önzõ DNS nemhogy nem rí ki. olyan mutációkat. Egyik részük megkönnyíti a megkettõzõdést és a beépülést. hogy részleteikben is felvázolhassam ezeket. amelyeket a szelekció föltehetõen elõnyben rész olekulárbiológusnak kellene lennem ahhoz. Az oldalirányú terjedés ahhoz hasonlítható. ami megkülönbözteti az önzõ DNS-t mint oldalirányban terjedõ törvénysértõt" az all melyekkel az elõzõ fejezetben találkoztunk. hogy a kromoszómák kézzel-lábbal tiltakoznak. de szinte ki sem hagyható. hogy cs s egy némiképp rendhagyó elmélet adhat rájuk magyarázatot. A tágabb értelemben vett mutációs változások közé azonban a genetikai dikálisabb megváltozásai is beleértendõk: a kisebb változások. A ok a DNS-ek. ha lefordítódnána mi halandzsa sülne ki -. hogy a szelekció az egyes elkülönült lokuszokon vál t az allélok között. A hhoz azonban nem kell molekulárbiológusnak lennünk. azaz át nem íródó. m sejt védekezõmechanizmusai számára az önzõ DNS felismerését és elpusztítását. hogy önsza el rendelkezõ szerkezet. azaz másolatai formájában a genom más pontjain újabb lokuszokon megjel nni. sõt új lokuszok is ialakulnak. mint a genom rákbetegségé Ami az önzõ DNS azon tulajdonságait illeti. amelyek valamely meghatározott lokuszon egy új génváltozato nak létre. A hagyományos szelekció a replikátorok gyakoriságát alléljaik gyakoriságához viszonyítva mó opuláció kromoszómáinak meghatározott lokuszain. vagy ahogy a ráksejtek terjednek a test belsejében. Bár ma csak vicc dunk olyasmit.és többféle értelemben is . hogy a DNS bizonyos típusai más lokuszokra is átterjednek. Az önzõ DNS nem más allélok valamely sorozatának a rovására terjed. például a kromoszómaszámban (a ploiditás fokában) bekövetkezõ változások." A tények és a légvárépítõ extra tem kialakítani egy olyan színpadot. Az önzõ DNS genomon belüli szelekciója más kció. m ni egy olyan hátteret. amelyek nem fordítódnak le a fehérjék nyelvére . replikáihatóságukban. a szexfaktor" vált ki r inációt. Orgel és Crick úgy is beszél a funkció nélküli replikátorok terjedésérõl. Mi több. amelyek a lokuszok szabványos rendszerének korláta t lépnek föl. E radikálisabb mutációk "átírják a játékszabályoka yaik továbbra is . A mitokondriummal ellentétben azonban a sejtközpont sok esetben éppúgy öröklõdhet apai. szemben mondjuk az ari körzetekben élõ pillék színanyaggénjével. úgy az önzõ DNS is olyan utánzási módokat al . ha replikálódó génsebészként" fogjuk fel. amelyre az önzõ DNS szinte észrevétlenül léphet föl. Az átíródó ntén hatást gyakorolhat a szelekció e típusa. Az állatok sejtközpontjáról (centriólumáról) szintén feltételezhetõ.a természetes szelekció hatása alatt maradna önzõ DNS genomon belüli szelekciója a szelekció rendhagyó változatai közül való. ennél vadabb ötletek is polgárjogot a múltban. amelyre a hagyományos szelekció hat. hogy milyen mértékben képes o lirányban" terjedni. amely saját lokuszán alléljai rovására szapor ez az. az önzõ DNS szelekciója nem csupán nemzedékek idõtávlatában érvényesül nyisége szelektíven növekedhet a fejlõdõ testek csíravonalának bármely mitotikus sejtosztód Az a változatosság. A baktériumokban egy külön DNS-fragmentum. hasonlóan a mitokondriumokhoz.termékeként érhetik el. amely nkálkodik. obbak. mint anyai ágon. ám közelebb járunk az igazsághoz. illeszthetõségükben és a sejt masinériájának (a felismeréssel és a kivágással) szembeni ellenálló képességükben mégiscsak különböznek e A genomon belüli szelekció" tehát a jelentést nem hordozó. Az önzõ DNS-nek aszerint kedvez vagy nem kedvez a szelekció.

hogy hibajavító egységek például a termodinamika kikerülhetetlen. Az önzõ DNS alighanem hasznos helyet és molekuláris nyersanyagoka ajátít ki. amelyek révén a szervezetek megszabadulhatnak az önzõ DNS-tõl. hogy mi.Cavalier-Smith (53). Hát nem abszurd ez az erõfeszítés? Tudósunkkal. A már említett hibajavít rjedhet mondjuk hosszú szekvenciák értelmének" vizsgálatára és a próbát ki nem álló részle sokszorosan ismétlõdõ (repetitív) DNS-szakaszok például statisztikai uniformitásuk alapján rhetõk fel. és igencsa egütközne azon. ismeretlen az önzés és a csalárdság.egy elektronikus számítógépet. ahol a DNS replikációja szükségszerû jelenség. legfeljebb a villámcsapásszerû megvilágosodás lá emberi technológia jószerével csak abból kiindulva érthetõ meg. hanem a s aját érdekeit tartja szem elõtt. Nincs okunk azt hinni. milyen sok gondot és pénzt fordítunk arra. hogy a sejtbéli molekuláris masinéria a szervezet érdekében zakatol. Képzeljük el. mert pontosan ebben az irányban tették meg az elsõ lépéseket. és alighanem hiábavalóan rabolja el a másoló és hibajavító masinéria értékes gé gy a szelekció igyekszik az önzõ DNS-t eltüntetni a genomból. Ám tovább is juthatnak ennél. hogy ez a jelenség egyszerûbb va gy könnyebben leírható volna. és közülünk egyesek keresztezni próbálják mások érdekeit.ahogy más bio is . Ha marsbéli tud onai célokat szolgáló elektronikus kommunikációs rendszert venne szemügyre. Az önzõ DNS végsõ fok et. amelyeket a számítógép-kezelõknek be kell táplálniuk. messzire eljuthat mûködési elvük megértésében. Remélhetõleg d. hogy egyes molekulák rosszat forralnak a többiek ellen . Az önzõ DNS-nek ily módon lehetõsége gy ezeket az alapvetõ fontosságú mechanizmusokat saját céljainak rendelje alá. Éppen ilyenfajta pozitív adaptációkra gondoltam. ahol teljes bizalom és har ralkodik. noha természetesen elõfordulhat. amikor a fegyverkezési versenn el kapcsolatos korábbi fejtegetésemben mimikrirõl" és hasonlókról írtam. Az hnológia javarészt a fegyverkezési verseny szülötte. valamint a vele kapcsolatos másoló-. amel ben a molekulárbiológusok már korábban is oly briliáns eredményeket értek el. Ehhez csak az a fajta alapos kutatómunka vezethet el. valamint Orgel és Crick írását éppen azért tartom annyira izga snak ellenlábasaik . Tegyük fel. Az egyik. Doolittle és Sa-pienza. hogy ez a tudós egy nagy ada gozó központunkat . arra a következ re jutna. amikor a vírusokról és az egyéb betolakodó élõsködõkrõ dtek. ha mostantól egy ennél cinikusabb világképet tesznek ma elfogadják azt a lehetõséget. hogy látványos eredményeik ellenére a molekulárbiológusok . messzire jutha ttak. hogy ugyanezzel a cinizmussal szemléljük a sejt saját" D is. milyen úton folyik a kimetszés és az illesztés. hogy a DNS nem a sejt. hogy a Marson létezik egy tökéletes állam. Az önzõ DNS elleni" szelekci típusát különböztethetjük meg. A replikáció. Mindezt az alábbi ha lattal igyekszem alátámasztani. és csak annak összefüggéseiben érthetõ Lehetséges volna. a zetes szelekció eszközével folyik. bár nem rosszindulatú má vénye miatt kellenek. Ha abból a számára természetes föltevésbõl gy e szerkezetek mindenki javát szolgálják. Ádá információkat jogtalanul megszerezni és az információkat tõlük megóvni igyekvõk között. sze tõ." Milyen értelemben mondható az önzõ DNS törvénysértõnek? Abban az értelemben.hi szen nyilvánvalóan máris elfogadták. amikor a szelekció azokat a pozitív adaptációkat r en. Mindössze arra van szükség. mert a DNS nagyon könnyen replikálódó molekula. emberek bizalmatla ok vagyunk egymással szemben. Itt ugyanis az ön . mi S-polimeráz. Orgel és Crick jól összegzik a lén Röviden szólva: egyfajta molekuláris küzdelemre számíthatunk a kromoszómák DNS-én belül.a ti vakra és kódszámokra. Most képzeljünk el egy marsbéli tudóst. és mert az önzõ DNS olyan környezetben l elõ. az illesztés és a korrigálás gépezetét is jo tjük. hogy a rendszer homályos és nehe megfejthetõ módon kódolja üzeneteit.munkáival szemben. és emiatt valószínûleg nehezebb eltávolítani ogy a kakukk adaptációinak teljes megértéséhez ismernünk kell a gazdaszervezet érzékelõrend az önzõ DNS adaptációinak tökéletes megismeréséhez is részleteiben föl kell derítenünk.ez idáig némiképp marsbéli tudósunkhoz hasonló helyzetben voltak? Abból a feltételezé dulva. hogy mi szükség van a biztonsági és védõ rendszabályok bonyolult és költséges rendszerére .tanulmányozza. h a vitatott részletkérdésekben a másik félnek van igaza. hogy kutatásaikban segíti majd õket az a felismerés. Utópia. ha egy könyörtelen fegyverkezési verseny termékeként fogjuk fel. hogy a szervez bban meglennének nélküle. hogy e rendszer célja a hasznos információk gyors és hatásos átvitele.k hasonlatosabbá teszik a közönséges DNS-hez.és hibajavító szerkezeteket . aki megérteni az emberi faj életét és technológiáját. pontosan mi megy végbe a molek láris korrektúraolvasás" során. Bizonyos dolgok azonban homályban maradnának elõtte: nem értené. mint az egyéb szinteken zajló evolúció. Dover (99) és mások . aki a m légkörével átitatott Utópiában nõtt fel.

amelyek próbára teszik a darwinizmust.kevés dolog tudná annyira fel világképemet. ha kiderülne.elõbbtóbb kiderül.számomra némiképp rejt es . ho lanul elterjedjenek. mégpedig leg két televíziós mûsorban és több rádiómûsorban is . Még mielõtt Steele (336) könyve Nagy-Britanniában a boltokba került volna. hogy Steele-nek igaza van. a tudományos" újságír mindenre ráharap. Minthogy álláspontomat extrém weismannizmusne jellemezni. amelyek a jelek szerint ennek a testen belüli szelekciónak igyekeznek gátat vetni. Csábító a gondolat. mint Sir Peter Medawar bírt rá bennünket arra. de remélem. ami úgy hangzik. bár ez esetben nem ráksejtekrõl és nem is szükségszerûen törvénysértõkrõl volt tosnak. hogy a szomatikus szelekció által elõnyben részesített gének ténylegesen bejuthatna síravonalba. mintha megingatná a darwinizmust." (The Sunday Tim es) Természetesen minden tudós reménykedik abban. hogy figyelmesen és pártatlanul közelítsünk azokhoz a megállapít yek Steele (336). mint a nem mutáns sejtek. e mutáns szervezetek ere ben fognak szaporodni. Egy lamarcki fenyegetés Azért használom a fenyegetés" szót. feltehetõen nem fognak többé az önzõ DNS hely-. Felhívom azonban a figyelmet arra. a lamarckizmus mindenfajta.õszintén szólva . fejezetben tárgyalt definí mében. hogy a deléció. hogy vírusszerû vektorokban. véleményem szerint a törvénysértõk koncepcióját nincs értelme erre az esetre is kit eni -kivéve persze. vagyis arról. hogy Steele kísérleteit meg kell ismételni. hog mi lesz az az igazság. amíg eszembe nem jutott az a . mi lesz a végeredmény. majd véleményét így foglalta össze: Se sincs. Megtehetik ezt úgy.a forradalmi gondolatoknak mindig hányato tt a sorsuk. július 13. hogy vissza kell térnünk az evolúció hagyományosan La -nak tulajdonított elméletéhez. Bármely szervezet. Többen is idézték Medawart. nt a rovarok predátoraik elleni alkalmazkodási formái. A szóban ek mindkét esetben csíravonal-replikátoroknak" minõsülnek az 5. hogy errõl a tanulmányról említést tegyek. mégped azzal. mert annak idején mint az evolúció lama lméletének újraélesztõje kapott publicitást. amely sokkal egyszerûb durvább módon mûködik. hogy õ maga is komolyan vette. hogy valahogy utat vágnak maguknak a csíravonal felé. mint Sir Peter! Az õ reménye felõl is kételyeim voltak mindaddig. Ebben az esetben maga a deléció a m melyet a természetes szelekció elõnyben részesít abban az értelemben. és így végsõ fokon a test kárára válnak. amelyek hatására egy test mutáns sejtjei jobban elszaporodnak. és ezáltal a deléció ribbá válik a génkészletben. megeszem a kalap m. mint terhelés alatt álló vad típusú" társaik. Szükséges tehát. mert . miszerint: A modern evolúciós elmélet legfõbb hiányossága.leni berendezkedés evolúciójával van dolgunk.bármi legyen is az . amely éppoly bonyolult és specializált lehet. amely majd kiderül . 125) munkáiban napvilágot láttak. Ha minden egyéb körülmény azonos. hogy ne delkezik részletesen kidolgozott elmélettel a változatosságról. Van azonban egy másik típusa is az önzõ DNS ellen ható szelekciónak. én egészen másban reménykedtem. Nem kisebb tudós. hogy az igazság . és feltámasz nak a lamarckizmust". hogy a törvénysértõk közé soroljam azokat a szomatikus mutációval létre kat is.mint már láttuk. De a tudósnak joga van belsõ reményeket is dédelgetni azzal kapcsolatban. az önzõ DNS hiánya önmagában is replikálódó entitás (rep lyet a szelekció elõnyben részesíthet. amelynek önzõ DNS-ében véletlenszerû. hogy milyen f . mint az. mondjuk a levegõ útjá szóródnak szét. hogy ha így lesz. definíciónk értelmében mutáns egyednek tekinthetõ. valamint Gorczynski és Steele (124. komoly formában való feltámadását úgy kell tekin enem. hogy azok az egyedek. mint ami alááshatja ezt az álláspontot. A közelmúltban meghökkentõ el arról. amelyekben ilyen mutáció következik be. és azokat a megdöbbentõ kísérleti eredményeket. hogy komolyan vegyük Steele munkáját. Be kell vallanom. Ez egyszer megígérhetem. és Cairns (48) kitûnõ érzékkel hívja fel a figyelmet a test azon dási formáira. de úgy is. A BBC hasonló hírverést csapott Steele eredményei körül. Különösen fontos tehát. a londoni The S unday Times (1980. részleges d be. aki érthetõ óvatossággal ztatta. any idõpazarló hatásaitól szenvedni. következésképpen a törvénysértõ cím is megilleti õket. Jóllehet a rosszindulatú daganatokban egy vázi-szelekció érvényesül. hogy az említett elméletet k is megvizsgáljam. hogy most nem az önzõ DNS-t hasító folyamatok kapacitására irányuló szelekcióról beszélek: arról az elõzõekben volt szó azt ismertük fel.megjegyzése (270).) egész oldalas cikkben adta közre Steele nézeteit. ha a szóban forgó mutáns géneknek valamilyen módon sikerül elérniük.

a szervezetek azon. amely jobbára . Valamilyen testidegen anyag befe endezésére minden nyúl másféle ellenanyag képzésével válaszol. anélkül hogy az utódoknak maguknak i kozniuk kellene az illetõ antigénekkel. máskülönben érthetetlen törekvésére. hogy az életben m al kapcsolatos problémákra mind bonyolultabb megoldásokat találjanak. még ha a tények nem támasztják is alá. hogy a testben e sejtek sikeres vált zatai szaporodjanak el a sikertelen változatok rovására. És itt lépnek a képbe Temin provírusai. a klón minden egyede saját. A szomatikus mutációk eszerint genetikai diverz itást hoznak létre az immunrendszer sejtjei között. Steele azonban más sejtekre is kiterjeszti az elgondolást. Mármost. A klónszelekció a sejtek azon genetikai változatait részesíti elõnyben. de elméletével azé obbra tör. Meghökkentõ példája ez a tudományos haladás azon módjának. Négy tanulmányt idéz a nyulak idiotípusairól". miután felteh kivágják a lokuszt eredetileg elfoglaló géneket. akik nemrégiben komolyan megpróbálták reprodukálni Steele eredményeit. Minden antigénre több válaszadás is lehetséges. amelyek sikerrel szállnak szembe az antigénnel. ahogy szerintem föl kell fognunk. hogy csiszolja a darwinizmuss kapcsolatos fogalmainkat.rmában fér hozzá a szelekció a genetikai változatokhoz. az idiotípusaikban mutatkozó különbségek környezeti tényezõknek vagy a véletlennek tulajdoníth rtodox felfogás értelmében nem öröklõdhetnek. bár megbocsátható. az immunsejtek génjeinek véletlenszerûen kiválasztott hányadát. majd az információt átviszik a másik sejtbe. hogy a szomatikus mutációk a testi sejtekben genetikai diverzitást hoznak létr . Ha a csíraplazma. hogy az RNS-vírusok hírvivõkként mûködhetnek a sejtek között: átírják a géneket en. három vizsgálat során az antigént a párosodást követõen juttatták be. hogy Steele elméleté t a nyomdafesték. hogy a reverz tran riptáz által visszaírt genetikai információk befogadói közül a hangsúlyt a csiravonal sejtj lyezi. Nem érzem hivatottnak magam arra. Burnettõl átvesz elképzelést. Az a kijelentés. majd otthagyják õket. Mint kiderült. amely . hátha a tények végül Steele-t igazolják. Temin (341) províruselm . bejuttatják a csíravonal kromoszómáiba. amelyben az idiotípus öröklõdik. így ezek a tek végül elszaporodnak. minthogy olyan típusú szelekciót tételez fö m az egyedi szervezet szintjén mûködik.jóllehet a klón minden tagjában más és az utódoknak. A valóban hathatós bizonyítékra azonban csak azt követõen derült fény. A provírusok elszállítják ezek csírasejtekhez. de nem tak sikerrel (36). annak is egy olyan változata. mivel rájöttem. Temintõl azt az ötlete t veszi át. egye di idio-tipusával" reagál. de azzal a lényeges kiegészítéssel. hogy értékeljem Steele. a weismanni csíravonal-felfogás mindenhatósága ellen indított támadását. va lamint bírálói kísérleteinek technikai részleteit (jó értékelést olvashatunk Ho-wardnál [18 tt az elmélet kihatásait fogom taglalni. illetve az õket hordozó sejtek nagyobb számban vannak jelen. értékes szolgálatot tesz azzal. és nála a siker" a betolakodó antigé lenti. és anélkül hogy kínosan lassú és költséges szelektí sztulásnak kellene közremûködnie. A nyulak következõ nemzedéke ily módon köz hasznot húzhat a szülõk immunológiai tapasztalataiból. Steele hangsúlyozza. és azután a természetes szelekció gondoskodik arról. Steele felhasználja Temin elméletét. Ami Steele elméletét magát illeti. és a szelekciós fo minden egyes nyúlban más és más végeredménnyel jár. és mivel a sikeres ellenany ek. hogy a szóban forgó tanulmányban tárgyalt kísérlet sorá zülõkbe még azt megelõzõen juttatták be az antigént. A négy idézett tanulmány egyike azonban megle rõl számol be. Burnet az immunrendszer sejtj einek egy speciális csoportjára korlátozza elméletét. hogy ezek a gének fognak átíródni. hogy ez az elmélet a legmélyeb bb értelemben darwini elmélet. Megfontolásainak többségét bölcsen az immunrendszerre korlátozza.éppúgy. Megelõlegezve következtetésemet: ma már egykedvûen és egyre apadó várakozással szemlélem a méletének igazolására irányuló kísérleteket. statisztikailag nagyo bb a valószínûsége annak." Medawar egyébként eg ike azoknak. Nincs tehát meggyõzõ magyarázatunk iós folyamatra . Még ha ugyanazt az antigént s be genetikailag azonos (egy klónba tartozó) nyulakba. ha a vizsgált nyulak genetikailag valóban azonosak. hogy a nyulak párosodás elõtt vagy párosodás után kapják-e az antigén-inje le Burnet elméletével kezdi fejtegetéseit. miszerint Steele elmélete kihívás arwinizmus számára. egyértelmûen az újságírói mohóság terméke . az antigén hatására nem v t sem számítana. mint az ugráló k elmélete -jól egybevág e könyv mondandójával. a nyulak idiotípusa . Steele hármas egységbe ötvözi Burnet (44) klónszelekciós elméletét. hogy azok létrehozták volna utódaikat. és ott a reverz transz-kriptáz enzim segít visszaírják a DNS nyelvére. amikor is az utódok n k idiotípusát.persze h y fogjuk föl.

mint bármihez. az antigén fehérjemolekulák képében. Feltételezése tehát nem mond ellent a Crick-féle központi dogmának. minden változtatás nélkül ráhúzható Steele elméletére. vajon lamarcki és antidarwinista-e? Abból. a válasz igenlõ volna. hogy semmi jel nem utal ilyenfajta reverz transzlációra. bár másokat ez természetesen semmire sem kötelez. sõt . . hogy öröklött módon ugyanazokat az ellenanyagokat terme elõszeretettel. 6. amivel Stee itt elõáll? Elõször is néhány történeti tényt kell tisztáznunk. miszerint a tanulás az összekapcsolt neuro-nális oszcillátorok populációjában szcillációs frekvenciák készletére ható szelekció eredménye -. Eszerint pedig elmélete a lehetõ legdarwinistább eltéve hogy a szelekció egységének nem a szervezetet. Ebben az esetben a körn ezet. ha az egyedi szervez intjén gondolkodunk. Steele vírusai az ban emlékeztetnek Darwin pángenetikus gem-muláihoz". és ezáltal felnõttkori toleranc ttak ki bennük. amely szerint a szelekció az elszigetelt csíravonalban irányítatlanu létrejött változatosságra hat. csakis az RNS-rõl a DNS-re való reverz transzkripcióra.de vajon tényleg a környezet vési-e be? Amennyiben az ellenanyagképzés vala n instrukciós" program szerint menne végbe. és megteté s elvekkel. és amelyekkel õk maguk is valószínûleg szembe fognak kerülni. jóllehet fiatal korukb an nem kerültek szembe az idegen antigénekkel. Való igaz. általánosabb összefüggésben még visszatérünk. A Steele-féle lamarckizmus csak ab etben jelenti a környezeti hatásoknak a csíravonalba való bevésõdését.lozófusok képzeletében létezik. hanem a környezet jobbító behatásai révén közvetlenül alakítható. Elméletében Lamarck nem a szerzett tula hangsúlyozta elsõsorban. amit az egerek nem. (Erre a k késõbb. amirõl Lamarck beszélt történeti tényeket mindössze azért említem. Ez tehát irányí ptív változás . mégpedig annak fenotípusos következményein keresztül. az õ replikátorai egyértelmû DNS-molekulái. Gorczynski és Steele a fenti kísérlettel. Darwiniz az elméletet nevezzük. amikor késõbb ugyanazon donor törzsbõl szövetet ü ttek át beléjük.) állításával . például a versengés" és a használat-nem használat" elvével.a gondolat mé nem is tõle származott. Steele hipotézise nem csupán emlékeztet a darwinizmusra .) Steele hipotézisének tehát az a magva. amelyekkel szüleik embekerültek. Mondandómat a következõ kérdés k yáltalán tekinthetõ-e a darwinizmus ellen irányuló lamarcki fenyegetésnek" az. a nyulaknak kétségtelenül elõnyük származ yi elõnnyel indulnának az immunológiai küzdelemben azon kórokozók ellen. Nemhogy analógok tehát a darwinizmus replikátoraival . hogy az adaptív tökéletesedés a kezdetben véletlensz zatosságra ható szelekció révén jön létre. A két eset között az egyik alapve a nyulak örökölhettek valamit az anyai citoplazma útján. elsõ pillantásra ez valóban olyan esetnek tûnik. valamint a közelmúltban v iterjesztett kísérleteikkel kapcsolatban közreadott rövid diszkussziója (125) hasonlít Stee e nyúlkísérletének az elõbbiekben tárgyalt értelmezésére.pontosan ugyanazok a replikátorok! A természetes szelekció azon sémája. ám ha lemegyünk a genetikai replikátorok szintjére. az egerek szerzett toleranciát örököltek. fejezetben körvonalazta . hogy az elmélet értelmében a szervezet által szerzett tulaj onságok öröklõdnek. a lamarckizmus tökéletes példája állna elõttünk. 300). Ezután a toleráns hímeket tovább szaporították. amely szerint a csíravonal nem elszigetelt. nyilvánvalóvá lesz. Medawar klasszikus módszerét alkalmazták igen magas dózisokkal: egészen fiatal eger eket egy másik egértörzsbõl származó sejtekkel oltottak be. Mindennek tudatában nézzük most meg. o. mivel célom nem a kísérleti eredmények értékelése.) egyértelmûen állítja. miképpen öröklõdik az egereknél apai ágon az immun ancia. hogy öröklik szüleik szerzett idiotípusát. közvetlenül alakíthatná a nyúlszülõk ellenanyagpedig e nyulak utódairól kiderülne. amikor a szerzett t lajdonságok öröklõdnek. A hatás még a második utódgenerációban is je ezett. o. amely akkor jelentkezett. Lamarck egyszerûen magáévá tette kora gondolkodásmódját. A lam us pedig az az elmélet. Ám e föltevés értelmében ehérjék térbeli szerkezetének valamiképpen vissza kellene fordítódnia a nukleotidkód nyelvé ele (36.ahogy például a mém"-elmélet vagy Pring 91) elmélete. Bár igazolásra szorul. a másik pedig hogy az értelmezés szerint a nyulak szerzett immunitást. és arra a felismerésre jut a tolerancia e hímek utódainak mintegy felében szintén megjelenik. Gorczynski és Steele (124) megvizsgálta. E különbségeknek alighanem jelentõséget kell tulajdonítanunk (36. de én n rájuk.ellentétben Steele (336. hogy mindjárt félre is söpörjem õket. hanem a replikátort tekintjük. amelyet az 5.

mibõl is áll a csíravonal valójában." (336. tulajdonképpen kettõs mu n szó: a könyörtelen és érzéketlen Nagy Kaszásról is. ami nem elég szerencsés ogy túlélje a mosogatóléért folytatott egyetemes küzdelmet" (319). jómagam a természete kcióban mindig is inspiráló. hogy Steel ek igaza van. Koestler (206) és mások vélik. de az elmélet logikus következménye. Ez a valaki .kalmazkodás szelekció.maga Weismann vo lt.) Steele kissé bizonytalannak mutatkozik a bban a tekintetben. o. E helyütt azonban mindössze azt akarom mondani. Steele saját meglepõ kiemelésével.nevezetesen a bennük lévõ.. Steele elmélete tehát a darwinizmus egy változata. miben jelöljük meg a természet alapvetõ darwini elveit. az immunológiától. A kiválogató-dott sejtek Burnet elmélete telmében aktív replikátorok .. szomatikus mutációk során megválto . Itt valami ször izmussal. Weismann annak idején egy Roux-tól átvett elképzelést fejlesztett tovább. a dologról May-nard Smith (260) is említé tt. de elmélete tát igyekszik más egységekre. mi ahogyan azt Shaw. Ellenkezõleg. Roux úgy szólt. mivel e magyarázat kö rokonságot mutat Steele nézeteivel. Talán nem túlságosan hiú remény.. Bernard Shaw szellemétõl bizonyosan nem hallunk majd gyõzedelmes kuncogást ! Shaw élénk szelleme szenvedélyesen tiltakozott a darwini sorozatos véletlenek" ellen: . hogy pontosan mire is hat a szelekció az agyban. magyarázatot kell adnia az agy és a központi idegrend zer idegi hálózatainak alkalmazkodási potenciáljára is. becsület és vágy rettentõ és átkos elsorvasztásáv Ha már feltétlenül elébe kell helyeznünk az érzelmeket az igazságnak. definíció szerint csíravo-nal-replikátornak tekintendõ. de csiravonal-replikátorok-e vajon? Monda ndóm lényege. Mindösz-sze arról y a szelekció történetesen a szervezeten belül hat. hogy 1894-ben az övével nem is oly távoli rokonságban lév et tett közzé valaki. hogy a részek közötti küzdelem. amennyiben a Bu t-elmélet Steele-féle kiegészítése igaz. ingyen és bérment ve felajánlom ezért saját. hogy Steele elmél megértése segíthet kimutatni : a vakvéletlen" nem adekvát vezérfonala a darwinizmusnak.hordozói.talán most már nem is olyan meglepõ . hogy erre a kérdésre határozottan igenlõ választ kell adnunk. és máris e te. hátha tud vele kezdeni valamit. éppúgy ahogy a szervezetek között is küzdelem folyik a létért. erõ és cél. Shaw szavaival vakon kiéheztetve és megölve mindazt. 49. nem pedig instrukció" útján jön létre (1. Steele (336. Ha kiderülne. eme életszemlélet nagyszerûségét" (77 . A következõ ismertetés Ridley-tõl (301) való. 43. .. semmivel s em tudom megnyugtatni azokat (a rendszerint nem biológusokat). E replikátorok bizonyosan aktívak. amelyet egy pr vihet a csírasejtbe. hozzávéve a szerzett tulajdonságok öröklõdését. Ridley így ír errõl: Roux szerint a szervezet különbözõ részei k folyik a tápanyagért. a szelektív neuronpusztulás mint lehetséges memóriamechanizmus" közzétett elméletemet (82). hogy tévedésben voltunk a tekintetb n. alább). Cannon (49). Steele szemlátomást nem tud róla. Az alábbiakban bemutatom. E replikátorok nem tartoznak a hagyományos értelem ett csíravonalhoz. Steele könyvén hát ezt a címet kellene adnunk: A kiterjesztett csíravonal! Elmélete nemcsak hogy nem je lenthet gondot a neoweismannisták számára. de . Weismann nem fogadta el szóról szóra Roux föltevését a szerzett tu ok átörökítésével kapcsolatban.mint az elõbbiekben beláttuk ." Jóllehet Steele-re bevallottan sok tekintetben hatott Arthur Koest-ler. amely késõbb Baldwin-effektus" néven vált ismertté (egyébként nem Weismann volt . aki már Baldwin elõtt fölfedezte ezt a hatást). hogy ne Steele elméletében keressen ig azolást.) alighanem ugyaníg y gondolja: .a dolog megítélése nagymértékben függ attól. zkodás magyarázatára." Helyettesítsük be a részek" szó helyébe a klónok" szót. Ám ahogy várható is. aki émelyeg a vakvéletlentõl". amikor a dolog valódi jelentõségében megvilágosodik. szívünk elszorul. mivel az ember elsõ pillantásra nem is fogja fel. aki egyedüli fõ oka túlfûtött személy nbe beleszól.. akiknek darwinizmus sal szembeni ellenérzése mélyén a vakvéletlen" mumusa lapul. csíra-szelekció"-elméletében azt az ál-lamar magáévá. Sõt.nagyon is kö el áll jelen könyv szemléletmódjához.egyszerûnek látszik. . amelyet intr elek-ciónak" nevezett el. mirõl van szó valój Ám. szépség és értelem. miként alkalmaz a Weismann az intraszelekciós elméletet a koadaptáció magyarázatában. Amennyiben (az elmélet) bármilyen általános értelemben érvé evolúciós alkalmazkodási folyamatra. o. különösen az idegrendszerre és a tanulásnak nevezett adaptív tõmechanizmusra is alkalmazni. Steele nem merészkedik messzire saját kutatási területétõl. bár zordon költõiséget. Egy szomatikus" sejt bármely génje.

ami a test egésze szempont jából elõnyös. Emiatt mondható a klónszelekcióról. ha az elérendõ adaptációknak a sejtek sokasága köz mûködés lassú ritmusa szerint kell létrejönniük. Ez nekem természetesen nem okoz fejfájást. azoknak . ám . Az elmélet keretében tehát egy önkényes és a takarékosság elvét sértõ szelekci bevezetni: azok a sejtek szaporodjanak el. szemben azokkal. mivel nem a szervezet mint elsõdleges hordozó ügyét képviselem. az csak akkor dõl el. Ez az elszaporodás azonban nem valamiféle sejtszintû fölén etkezménye. Hogy egy összetett. Ám még ha mindez biz esetekben az immunrendszeren kívül is elképzelhetõ volna. A probléma a következõ. Mint arra Ridley (301) egy átfogó elemzés n bizonyítékokkal is szolgál. ha a szerv már mûködik. mivel a szelekciós események mindegyike az embrió csuk va tartott.a természetes szelekciónak ne erülhet. azokat a sejteket részesítse elõnyben. hogy a bálnák evolúcióját illetõe tben hasonló megállapítást tettem. mondjuk. egy újabb. zelekciót olyan kiegészítõ lehetõségként fogják fel. egyáltalán továbbfejlõdhessen. hog . sok sejtbõl álló szerv. elsõ megközel be kerülnek. november 21. kialakulófélben lévõ szemében zajlik le. A probléma ennél is mélyebben gyökerezik. például a szem mennyir es. mûködésképtelen. Történetesen a The Sunday Times (1980. A hagyományos darwinista felfogás szerint a folyamat az eg edek sikerének különbözõségére épül. amelyeknek az aerob környezet kedvez. sõt éppen ellenkezõleg: azok a sejtek. mintha egy kutyatenyésztõ tudatosan a veszély esetén tanúsítandó önzetl ségre szelektálna kutyái között. Steele szerint elgyorsítja az evolúció menetét. E tulajdonságoknak nem kell összhangban lenniük mindazzal. az utóbbi lap még arról is biztosított bennünket. amelyek ellenanyagukkal közömbösítik a betolakodó antigéneket. amelynek révén a testszintû alkalmazko tenek." Az olvasó talán még emlékszik arra. Olyan ez. a többdimenziós koadaptáció a korai darwinisták egyik réme vo zemnél maradva. A sejtek között ható yorsíthatja fel az evolúciós folyamatot. hogy azután a sikeres gének visszaíródjanak a csíravonal éppen megfelelõ kromoszomális lokuszaiba. amelyek a klónszelekció során szerencsét hozn zükségszerûen a sejtek számára szolgálnak elõnyökkel ugyanazon test velük rivalizáló sejtje n. egyidejûleg legalább tíz különb tból kell fejlõdnie. a törvénysértõkkel kapcsolatos ismereteink épp arra utalnak. A fundamentalistáknak még mi az egyik legmegbízhatóbb vesszõparipájuk. trükkös szaporodású replikátort az ugráló gének és az önzõ DNS után. J. Azok a tulajdonságok. Nem pusztán arról van szó. hogy a klónszelekció elmélete az immunrendszer keretein kívül is a tó legyen? Vajon csak az immunrendszer igen speciális viszonyai között érvényes vagy össze et kapcsolni a használat-nem használat" jó öreg lamarcki elvével? Mûködhet-e klónszelekció arjaiban? Öröklõdhetnek-e az izomfejlesztõ tevékenység által létrehozott adaptív változások . fejezet szóhasználatával élve azt igyekszem kimutatni. hogy e tulajdon en konfliktusba kerülhetnek a test egészének érdekeivel. J. hogy felgy az evolúció menetét.minden egyéb tényezõ azonossága eset tási ideje szab határt. akkor is szembekerülünk egy alap etõ elméleti nehézséggel. Steele-nek a koadaptációval is el kell számolnia. hogy a sejtszintû hordozószelek ió a Burnet elméletében foglaltak alapján nagy valószínûséggel konfliktusba kerül a szervez hordozószelekcióval. Bur-net elméletének számomra némil goldatlannak tûnõ eleme. a körülmények ugyanis nem teszik lehetõvé a természetes szelekció számára. hogy a lényegét képezõ szelekciós folyamatot ad hoc alkalmazza: fö szerint azok a sejtek. habár más céltól vezérelve. elsz porodnak a többi sejthez képest. lehet. mintha ez a dés egészen újonnan merült volna fel. hogy neki sikerülne . A 6. mint a szem. A hamisítatlan klónszelekciónak azokat az önzõ sejteket kell elõnyben részesítenie ek viselkedésükkel szembekerülnek a test egészének érdekeivel.) egyaránt a szem körül élezték ki a vitát. amelyek nem kockáztatják életüket az ant támadásának elfojtásában. Egyszerûen újabb tételt csatolhatok az általam ismert listájához. A klónszelekciónak viszont a sejtek nemzedékváltási ideje szab hatá mely hozzávetõleg két nagyságrenddel kisebb. amelyek az anaerob környezetet kedvelik. és sebességének .köztük Steele-nek -mindez gondot kell hogy jelentsen.De valószínû-e igazából. A sejtszintû szelekció nem fejlesztheti t vább a szem szerkezeti megoldásait. hanem önzõ módon társaikra hagyják ezt a feladatot. amelyek a test mint egész számára elõnyökkel sz olgálnak.hogy megelõlegezzem e könyv zárófejezetében felhozott érvemet et egy súlyos problémát. július 13 a The Guardian (1978. hogy a kovács . hogy a klónszelekció s gatódó sejtek a test többi része szempontjából törvénysértõnek tekintendõk. Murphy a következõket írta róla (idézi: 301): Talán nem tûnik túlzás gy olyan szerv.

A hagyományos darwini elekciónak . a sejtek m egnyúlását kódoló" gének maradnak fenn és kerülnek át a zsiráf utódaiba. vérerei stb. ahol a klónsze e siethet. A zsiráf õsének nyakát meghosszabbító mutáció. az idegek stb. e folyamatokkal kapcsolatban pedig még sok a tisztázn valónk.gondoskodik arról.a naiv felfogás szerint . és joggal tartott az evolúció egyik fontos tényezõjének. mégpedig elõször a hagyomány telmezésben. illetve a megerõsí . ha feltételeznénk. De ne üssük el a problémát ennyivel. amely a fejlõdés kellõen korai idõszakában hat. ogy klónszelekciós elmélete enyhíteni fog a nehézségen. könnyen rendelke párhuzamos hatások mindegyikével.. Gould (131) is így vélekedik. hogy a kalap igenis pocsék íze van. elméletét a cáfolhatatlanságig rugalmassá alakítja.) Az alkalmazkodottság eredetével kapcsolatos elm knek két típusát különböztetem meg.Roux-val ellentétben -n em ment el annak feltételezéséig. hogy a szerzett tulajdonságok öröklõdése per se nem lamarckizmus. A szervezet és környezete közötti ilyenfajta megfelelés eredetével kapcsolatban Lorenz kétf lméleti megközelítést különböztetett meg. és legalább ugyanannyira meggyõzõ magyarázatát adja a koadaptá-ciónak. hogy pontosan mit is állított Lamarck és Darwin. a zsiráf nyakát. mivel idegei. ahogy a ku cs is magában hordja annak a zárnak a tulajdonságait mint információt. ha lehet egyáltalán nehézségrõl bes Nézzük most meg a másik kedvenc iskolapéldát. létezik-e lamarckista elmélet. amelyikbe való. Korábban azt ígértem. amelyek elsõdleges összetevõi a leginkább illenek egymáshoz. így idõ takarítható meg." Úgy vélem. a legtöbb esetben az intraszelek redménye. hogy ez a em üres fecsegés volt csupán.blémának egy jeles filozófus (!) is rendkívüli figyelmet szentel. Az effajta kr nban nagyon érzékeny vagyok. és nem átallottam kijelenteni: marckizmus újjászületése felforgatná a világképemet. mondjuk. A következõ észrevét yan megnyúlt gerincû mutáns zsiráfot elképzelni. Lorenz (239) és mások hangsúlyozták." (Weismannt idézi: 301) Mint már leszögeztem. a gerincoszlopra hatot iv szemlélõ számára az már túlzásnak tûnne. amely ki tudja aknázni a fák csúcsáról val eit. Egy olyan mutáció. amelyik az összes szükséges koadaptációs mutációt egyesíti magában. és váltig hiszi. És ez az a pont. Bizonyítanom kell. melynek elfogy tását drámai hangon kilátásba helyeztem. mondjuk a gerincoszlop megnyúlása olyan viszonyokat terem t a nyakban. Bár itt félig-med tam. hogy . A lamarckizmus az irány változatosság elmélete." (Kiemelés tõlem...a test egyes részei között folyó szelekt tású küzdelem .az immuno lógiától kölcsönzött kifejezésekkel élve -instrukciós. s hogy bizonyára omlós ostyából van a kalapom. Ezek (a természetes szelekció.a szükséges alkalmazkodások az intraszelekció révén idõlegesen n egyes egyedben létrejönnek. hogy ugyanez a mutáció egyid a vénák. így feltétlenül válaszolok rá. hogy a szervezet egyes részei a lehetõ legjobb arányban ak egymással. Úgy tûnik." (301) Ha nem tévedek. Ahog mondani szokás. hogy az intraszelektált változatok közvetlenül átöröklõdn zemben kifejtette. Ezt úgy képzelhetjük el. ami nem az? A kulcskérdés az alkalmazkodottság eredete. Ha tehát Steele elméletének lamarckizmusa valóban álöltözetbe bújt us. a Baldwin-effektus" Weismann-féle változata ben hangzik. illetve szelekciós elméletnek fogom nt azt Young (395). az ionális folyamatok részleteitõl függ. elméleteiket a továbbiakban . A vakbuzgó lamarckista felróhatja: a darwinista ut menedéke. Ha a sejtekben genetikai változatosság van jelen. h eghosz-szabbodott gerincoszlop a nyakban feszülést okoz.. az álcázott állat hátán hordja" környezetének képét. hogy Steele-t detileg a koadaptációval kapcsolatos kételyei sodorták a lamarckizmushoz. Az olvasó most úgy érezheti. meghosszabbodását is maga után vonta. s e környezetben csak a megnyúl t sejtek érzik jól magukat. Hogy ez valóban túlzás-e. hogy ha már a számára kínos kísérleti eredményeket nem sikerül megfosztania hitel ga oldalára állítja õket. Lehetséges. ho alkalmazkodott állat magában hordozza a környezetével kapcsolatos információkat. hogy belebonyolódom annak történeti . hogy a testen belüli szelekció megoldásul szolgálhat a koadaptáció prob Weismann úgy gondolta. mígnem azon csírasejtek folyamatos ekciójából. a nyakához képest túlságosan rövidek. Egy alapvetõ mutáció. hogy az e viszonyok között jól megélõ sejtklónok kiválogatódnak. mindennek egy igényesebben kifejtett változatát érzésem szerint le lehetne vezetni a klónszelekció elméletébõl.ki kell várnia azt a szerencsés egyedet. amelyet Darwin korrelációnak nevezet . Weismann .. Ennek az alfejezetnek a címében a fenyegetés" szóval éltem. amikor kimondja. hogy az intraszelekció" . nemzedékek során v lehetõ legmagasabb fokú harmónia. Mivel tartok tõle. mint St lamarcki változata. hogy ezen a ponton visszatérek Weis-mannho szintén felismerte. az a jelenség. az alkalmazko-dottságot a szervez et és környezete közötti információs megfelelésként érzékeljük..

Az élettani jellegek adaptív megváltozásai (akklimati-záció. hogy létezik ilyenfajta reverz transzláció. ez ugyanis megdöntené az embrio ti dogmáját". hogy a má központi dogma . aki kimondta. amelyet én szelekciós elméletnek neveze változatosság egy kezdeti készletére (a genetikai mutációkra. Elképzelhetõ. Az e ck nevéhez fûzõdik. amelyet ed dig még semmi nem cáfolt meg. mi ndegyiket belepróbálja a zárba. amirõl fe . hogy a genetikai információ csakis a nukleinsavtól a fehé irányában áramolhat. hogy egyik kezét a mellén felejti. de a központi dogma sérthetetlenségébe vetett hitem egyáltalán nem d ikus hit: tényeken alapul. hanem mint logikus következmény. Az viszont már elméletileg is igen jól megokolható. mennyire bolygatná meg ezt a molekuláris világképet. A preformacionizmus nyomorúsága Talán furcsán hangzik. a DNS-bõl RNS-be való átírás folyamata. csakúgy mint a pref rmacionizmus és az alkalmazkodás lamarcki szemlélete között. Lehet. Ha ez így va gint csak az instruktív alkalmazkodás példájával állunk szemben. hogy a fehérjék. teste mindenhol lesül. felhasználja az RNS-bõl DNS-be történõ reverz tra szkripció jelenségét. ilyet is meg olyat is. de az is lehet.) valószínûleg mind instruktív úton jönnek létre. hogy a franciák szája az életük folyamán szép la ik. kezet ábrázoló kép kialakításának programját. és felveszi a francia magánhangzók kiejtéséhez leginkább megfelelõ alakot. hogy az elefántok beleolvadnak környezetükbe. hogy ez az o kaméleonok környezetükhöz való hasonlatosságának is. és különbséget kell tenne féle központi dogma. reverz transzlációval RNS-sé íródnán kulárbioló-gus. fordított irányban nem.le kellene tapogatniuk a kéz helyének makroszk opikus körvonalát. Vannak. de nem állítja. és a képet le kellene fordítaniuk a DNS molekuláris szerkezetének a nyel létrehozva egy hasonló. hanem valamely instruktív úton s erzett alkalmazkodás genetikai átöröklését igazolná valaki. addig az instrukció elvét alkalm akatos viaszlenyomatot vesz a zárról. Az összetett és bonyolul egfelelések. akik azt állítják. alig valamivel bonyolultabb. Az ilyen és ehhez ha zések jelentik az embriológia központi dogmájának áthágását. illetve a fehérjé savra való átfordítás ugyanaz az egyszerû szótá-rozási munka. az embriológia központi dogmájának értel t alkata és viselkedése nem fordítható vissza a fehérjék nyelvére.miért nem hágható át. hogy a természet miért ne vihetné végbe ugyanezt. ha nem egyszerûen egy szerzett tulajdonság". mégpedig a genetikai replikátorok között érvényesülõ szelekcióból fakad. és aszerint készíti el a zárba illõ kulcsot. aki az embriológia preformacionista szemléletmód . illetve a spontán viselkedésr zonyos típusú szelekciós folyamat (természetes szelekció.megfelelõ szótárral a birtokában . Crick központi dogmája szer a fehérjék nem fordíthatók vissza a DNS nyelvére. ejlõdés preformacionista szemléletének tagadásából fakad. Ez a folt szerzett tulaj ság. Ha az ember úgy alszik el a napon. Ez a dogma azt mo ki. például egy bizonyos emberi nyelv elsajátítása szintén instrukció révén érhetõ ifejtettem.az embriológia központi dogmája . mint zárba jól illeszkedõ változatok maradnak fenn. Steele elmélete . Az embriológia központi dogmája nem a józan ész parancsa. mivel a nukleinsavból fehérjére. hogy öröklõdhessen. nem látom be tehát. h szer kiderülne. Steele elméletében az alkal-mazkodottság nyilvánvalóan nem az instrukcióból. Itt most elõvigyázatosnak kell lennem. Az instrukciós elmélet viszont egészen má szelekciós módszerrel dolgozó lakatos csinál egy csomó kulcsot. Az a benyomásom. illetve jutalom/büntetés) hat. a molekuláris genetika és az embriológia központi dogmája között.nem mond ellent ennek a dogmának. Mindkét esetben kétféle kód közötti megfeleltetésrõ er vagy a számítógép . nem tudom megítélni. de kezének körvonala fehér foltként kirajzolódik mellkasán. am k végeredményeként csak a környezetbe. hogy a központi dogma csak egy empirikus törvény. kalmazkodottságot tehát a szelekció tökéletesíti. de ennek a kódnak az iránya nem megfordítható. mert a környezet közvetlenül bevési az á egzetességeit. bár az adaptív színváltoztatás képessé alkalmazkodás eredménye. hogy a fejlõdés kus és az alkalmazkodás darwini szemlélete között szoros kapcsolat van. ha a szelekcióból. Az instr úton álcázott állat azért hasonlít környezetéhez.a fehérjéket le tudja fordítani a e.anítás) egyaránt annak a felfogásnak a módosulatai.ahogy õ maga is siet leszög . hogy véghezviheti a reverz transzlációt . mivel annak por a borítja õket. V mlana össze. edzet yakorlottság stb. hogy a szervezet makroszkopikus felépítése és viselkedése bizonyos tekintetben kódolva ehet a génekben. és félreteszi a rosszakat. Csak az hihet a lamarcki (aza z instruktív) alkalmazkodás öröklõdésében. ezért van az. hogy elvi a adálya van. a gemmuláknak vagy az RNS-vírusoknak-vagy akármi másnak. Elvben a reverz transzláció szá ra nem tûnik nyilvánvaló képtelenségnek.

az idegr zonyai között tapasztalható . Ha a házhoz egy új egységet. ami mai tudásunk szerint a fejlõdés fo matát jellemzi. Ha a genom is ilyen tervrajz v olna. mondjuk hússzoros nagyítás útján. a tükörkép-embriológia is elképzelhetõvé válna. megkapjuk a a ház méreteibõl pedig hússzoros kicsinyítéssel megkapjuk a tervrajzét. Ha a fejlõdés preformált lenne. Ám mindez a legteljesebb mértékben idegen mindattól. hogy genetikai okból hajlamos arra. ahogy a két tényezõ kifejti hatását. Ám a tankönyvek tervrajzhasonlata borzasztóan félrevezetõ. hogy egyszerûen túltáplált. csak éppen egy másik kódolási médiumba van átültetve. hogy végigkövetjük az utasítások valamely sorozatát: mikor keverjü az egyes összetevõket. ugyanazzal az építési technikával. és ebben a formájában át is örökíteni. hogy az adaptációk szelekció útján jöhetnek létre. amikor egyetlen olyan vonása sincs. ha hagyjuk. ha a genotípus és a fenotípus között egy az egyhez" megfeleltetés állna fönn. hogy õ történetesen egy kövérségi gén. Egyáltalán nem igaz viszont ogy a torta azonos eme utasításokkal.ha végrehajtásuk a megfelelõ sorrendben és a me felelõ körülmények között történik -végül a testhez vezetnek el. v hanizmusra volna szükség. Ám az egyed génállományát nem rekonstruálhatjuk teste al galábbis nem jobban. hogy valaki nagyo n kövér: lehet. Ez persze nem jelenti azt. hogy a test és a génállomány részei között egy az egyhez" megfeleltetés áll fenn. Hizlaló hatását csak hosszadalmas és bonyol folyamat. A tervrajz méreteibõl. Amennyiben az embrionális fejlõdés folyamata a megfelelõ módon és a megfele en indul meg. A test szintén utasítások lamilyen sorozata szerint alakul ki. de az is lehet.különbségeirõl Barlow [14] írt jó elemzést. mivel azt sugallja. bizonyos értelemben lefordítja" a receptet a orta nyelvére. mégpedig néhány eg szabály segítségével. mikor kezdjünk hõhatást alkalmazni stb. Korábban már éltem az itt nlattal (91). ily módon rekonstruálva az óhajtott rec eptet. Ahho terségesen túltáplált ember szerzett kövérségét genetikai úton átörökíthesse gyermekeibe. A géneknek módjuk van k . egyszerûen ráv zethetjük a tervrajzra a nyugati szárny kicsinyített képét. Amikor az ember tortát készít. amely e lárulná. tökéletesen különbözõ.emberünk mindkét esetben elhízik. Hadd fogalmazzam meg a dolgot másképpen is. rekonstruálhatjuk annak tervrajzát. Ez az oka annak. egyébként hibás érvelése tehát az embriológ matok tekintetében érvényesnek mondható. mint egy bizonyos gén . A fölös mennyiségben fogyasztott ehát ugyanahhoz az eredményhez vezethet. amelynek számos tulajdonságát gén k következményeként foghatjuk fel. oldalon tárgyalt. amely érzékeli a kövérséget. hogy egy ügyes cukrász ne tudná egészen tûrhetõen elvégezni a visszafordítást.) A torta annak eredménye. mint ahogy William Shakespeare személyét összegyûjtött mûveinek elemzé apján. az epigenetikus fejlõdés végeredményeként fejtheti ki. a végeredmény egy jól megformált test lesz. asütés nem ugyanaz. A genom semmiféle értelemben nem tekinthetõ a test méretarányos modelljének genom olyan utasítások sorozata. hogy a tápanyagokat különösen jó hatásf eta-bolizálja. Több oka is lehet annak. sokkal inkább az enzimek bizonyos kémiai reakciók felgyorsításában való alkalmaz tját írják elõ. összevetve a torta ízét és tulajdonságait saját. Cannon és Gould a 168. majd megkeresi és mutációra készteti De hogyan lehetne ezt a gént megkeresni. Az a mód azonban. mondjuk egy nyugati szárnyat akarunk kapcsolni. Elvileg az egyetlen mód e y kövérségi gén" felismerésére az. nem vo etetlen a napbarnított mellkasunkon kirajzolódó fehér kéznyomatot átvinni önmaga miniatûr g kai árnyképébe". Ha tüzetesen megviz at. mintha a torta receptjét angolról franciára fordítanánk. Ez azonban megfordíthatatlan folyamat: a torta szétdarabolásával nem rekons truálható az eredeti recept. a receptekkel kapcsolatos múltbéli tapasztalataival.lfogadni. ha a DNS valóban a test tervrajza". elõrehaladó fejlõdést jelenti. Ez esetben viszont egyfajta mentális szelekciós folyamatról és nem a tortának a rec eptre való lefordításáról lenne szó. bár ezek az utasítások nem éppen a hõhatás alkalmazásá dõpontját. és annak alapján valaki más egy ugyanolyan házat ép ne. ez utóbbi ugya lvben (bizonyos árnyalatoktól eltekintve) megfordítható folyamat. A recept szavai és a torta morzsái között nincs megfordítható egyhez" megfeleltetés. amelyet az eredeti ház építõje alkalmazott annak ide tervrajz és a ház közötti információk iránya megfordítható: a tervrajz vonalainak egymáshoz tt helyzete és a házfalak viszonylagos elhelyezkedése átvihetõ egymásba. egyfajta kód lt homunculus volna. hadd fejtse ki hatását a fejlõdés normális ez pedig a normális. amelyek . (A megfordítható és megfordíthatatlan kódok .

és. hogy a természetes szelekc ió közvetlenül hat erre a nem génikus csíravonalra. Mint Bonner írja.. A gén és fenotípusos hatásai közötti viszony nem a génen. hogy e felszíni struktúra az evolúció során létrejöhessen. hogy ezek a komplex adaptáció genetikai kód nyelvére is átfordítódhatnak .) elek szerint nem genetikai úton és nyilvánvalóan nem a sajtmagon keresztül valósul meg. e konfliktus feloldása bizonyosan izgalmas feladat volna. tekintve hogy az általa átvitt információkat a j szerint nem nukleinsavak kódolják. például mitokondriu-mok g . amelynek felépülési mintázata az alkotó makromolekulák tulajdonságainak folyo . 12. amint eborn és mások kimutatták. De az embriológia epigenetikus. A környezetbõl származó. egy nagyméretû és rendkívül bonyolult van dolgunk. és a felszín struktúráját a replikálódó ptív elõnye szerint alakítja ki. 238. tulajdonságaiból adódóan. l ki instrukciók" több más esetben is öröklõdni látszanak. amelyet azután fordított irányban visszahelyeztek eredeti helyére. o. fejlõdési . hogy miképpen definiáljuk a csíravonalat. inkább azt ajánlom az olvasónak... hogy beiktatok a könyvbe egy fejezetet Az önzõ plazmagén cím . Az egyedi test szempontjából a s egváltoztatott bõrke nyilvánvalóan szerzett tulajdonság.vagy akár sebészeti úton okozott . mint amennyit én elmondhattam volna. Nem jutottam azonban tovább néhány r az önzõ mitokondriummal" kapcsolatos eszmefuttatásnál (1. hogy a bõrke . Ha bármiféle konfliktust találnánk a sejtfelszín replikáto a sejtmag génjeinek az érdekei között. ha a háttérben megbúvó replikátorokat . ez a min még megzavart állapotban is. közvetlen értelemben független a sejtmagtól. amikor egymástól tlenül két olyan tanulmány is megjelent (67. . Feltéve. ám feltétel teljes mértékben függ is attól. Ez a ruktúra. A fenti eset távolról sem az egyetlen példája a sejtmagtól független öröklõdésnek. hogy bekerüljenek a proembrió 'neocitoplazmáj alószínûleg az embrióba való bejutásért folyó verseny eredménye. bõrke makromolekulákból épül fel. semmi köze a sejtmag csíravonaláho zel szemben. ennek végeredményeként a gének gyakorisága a nemzedékek e n adaptív irányokba tolódik el. hogy megismétel foglaltakat. amit számomra a racionalitás jelent. fejezet). a vizsgált jelenség a repliká-torterjedés általános ka artozik. 180. a bõrke eg részletének sebészeti úton való elforgatása hasonló ahhoz. mintha a kromoszóma egy részét llesztenénk vissza fordítva.fenotípusos . amint a repliká int alapvetõ konceptuális egység a természetes szelekcióval kapcsolatos meggondolásainkban . mégpedig specifikus alkatú építõelemeinek szintézise okán" Ahogy Steele elméletével kapcsolatban. amely véleményem szerint mindennapossá válik majd. sõt többet is elmondan ak. és nem áll közvetlenül a sejtmag ellenõrzése alatt. Az ennek következtében létrejövõ rendellenes mozgás örö tólag állandósul az utódokban (ezt nyolcszáz generáción át követték nyomon). h fejlõdési következményein múlik." Ahelyett.. amelyben az alapi testecskék egyik sorában a finomszerkezet és az alkotóelemek egy darabon 180 fokkal elforgatva.észrevehetõ hatást gyakorolnak a fenotípusra ( redetileg az volt a szándékom. Bizonyosan hosszú idõ és rendkívül na i sejtciklus kellett ahhoz. Természetes. hogy a Paramecium bõrkéjének alkotórészei saját csíravonallal rend . hogy ez az inverzió öröklõdni fog." (32. a felszín többi részéh z képest fejjel lefelé mutatkoznak. Úgy tûnik. nem pe dig preforma-cionista szemléletébõl kiindulva arra számítani.legyenek akár sejtszervecskék.hatásaik pedig vissza k a gének fennmaradási esélyeire. amelyek meghatározott mintázatot alkotnak. közvetlenül öröklõdik. itt is attól függõen beszélhetünk a szerzett tulajdo k öröklõdésérõl.az irányítatlan változatosságra ható szelekci durva megsértése mindannak.vesszük figyelembe.. amelyek sok más gén mûködésének következményeivel és szám atásban alakulnak ki. Bizonyosak lehetünk benne. nagyon sok esetben bizonyosan ez történik. Hogy csak egy példát említsek (101. o. mivel részét k síravonalnak. Az egyedi szervezet komplex alkalmazkodása a környezethez annak instrukciói által is létre jöhet. A csillósok bõrkéjében nem geneti kezõ .rendellenességek közvetlenül öröklõdhetnek.ebben az esetben mondjuk a csillók ala i testecskéjét .): A Larix és Pseudotsuga nyitvatermõ fák nõi ivarsejtjeiben lévõ mitokondriumok vándorlása és a g körül való csoportosulásuk annak érdekében.bár ez a csíravonal igencsak különleges. amelyek mindazt. akár a citoplazmában szabadon úszó gének .i természetes hatásukat az egyedfejlõdésre. Az eredmény olyan Paramecium lett. 101). amelyben a citoplazma replikátoraira ható szelekció várható következményeit és a sejtmagg szembeni konfliktusuk valószínû kimenetelét taglalom. az instrukciós elméletek nem. makromolekulám szerkezetei valódi replikátorok. Mindinká k. me annak a tárgyalásmódnak. hogy tanulmányozza át e két kiváló munkát. hogy a sejtmagon kívüli gének . Errõl a tényrõl pedig csakis az alkalmazkodás szelekciós elméletei tu k számot adni. Sonnebornék papucsállatkák (Paramecium) bõrkéj zettek egy kicsiny darabot.

hogy Ön a »Természetes Szelekció« kifejezést használja. Wallace érvelése még ma is lenyû y. a legrátermettebb fennmaradását" (survival of the fitte t) Wallace (364) unszolására Darwin (78) is magáévá tette. hogy megjósolja például a pro-karióták szociobiológiájának" mint új tudományágnak az . és én is legalább ugyanannyiszor h m hasonló kijelentést beszélgetésekben. ga az elmélet ötletes ugyan. Mi több. eddig is erõt kellett v ennem indulataimon. abba z értelemben. 10 Haláltusa öt rohamban (Lefordíthatatlan szójáték: roham angolul fit. munkájában. mondván. a szimbiózis.) Olvasóim észrevehették. mint amilyen az önzés. mint inkább eltünteti a leginkább elõnyteleneket. azt leginkább így jellemezhetném: a forradalom után e zökkent tudomány illata (210). Helyénvaló teh v kritikai részét a rátermettség tárgyalásával zárom le. hogy »válogat«. sem Cosmides és Tooby nem szentesíti vagy támasztja alá explicit módon az éle génközpontú szemléletét -egyszerûen ebbõl a szemléletbõl indulnak ki (67): Az az újabb ke ly a gént teszi meg a szelekció egységének. amelynek révén nagy mûvében (ha és a »Fajok eredete« összes jövõbeni kiadásában is elkerülheti a félreértések eme forrását n nehézség nélkül és teljes mértékben elérhetõ Spencer következõ kifejezésének átvételével használ a Természetes Szelekció kifejezés helyett): »a Legrátermettebb Fennmaradása«. amelyet ezáltal hatásaiban mi an összemér az ember által végzett kiválogatással. míg a »Természetes Szelekció« a tény metaforikus kifejezése. az együttmûködés a koevolúció fogalmainak érvényét. egyúttal ki ejezetten megtévesztõ is. bármily világos és szépséges is a. amely lehetõvé teszi. Mármost úgy hiszem. de erõszakolt. kig indirekt és inkorrekt. . Herbert Spencer (330) kifejezését..még ha megszemélyesítjük is -nem annyira a s eciális változatokat válogatja ki. Sem Eberhard. hogy tnem: maga a kifejezés és az a mód. A tisztánlátás ma e tárgyban.. nem tudom megállni.z egyedi szervezet helyébe lép. ahogy az ökológusok és az etológu-sok rendszerint használják. Ezzel az e zámlálhatatlan alkalommal éltek már az Ön fõ ellenfelei. hogy Ön nem : »gondolat és irány alapvetõ fontosságúak a Természetes Szelekció mûködésében«. Tudatosan ke ezt a kifejezést. »csak a faj érdekeit nézi« zámára mindez a napnál világosabb és csodálatosan sokatmondó. amolyan nyelvi emény: kiagyalt segédeszköz. a konfliktus. hogy a rátermettségrõl" mindeddig alig ejtettem szót. a »Jelenkori materializmuséban Janet abban látja az ön gyengeségét. de Young (396) számos példá erõsíti meg. mint amire Wallace utal. ho y milyen gyenge lábakon áll az a szemléletmód. hogy az egyedeket és ne a valódi repliká at tekintsék az alkalmazkodás haszonélvezõinek. Az elõzõ fejezetek egy részében igyekeztem több oldalról megmutatni. a genetikai öröklõdés különféle útjait szem elõ rvezet génjeire is kiterjeszti a parazitizmus. A rátermettség" szó tehát egyfajta verbáli a azon szemléletmódnak... »elõny-ben részesít«. amelynek érdekét az alkalmazkodás szolgálja. hogy oly gyakran személy eg a Természetet. amely az egyedi szervezetet tekinti az opt imonnak". ám a többség számára nyilvánv etnék tehát az Ön figyelmébe ajánlani egy lehetséges módot.A ford. valamint abból." (26) A gének . mint ahogy az önzõ gén" kifejezéssel kapcsolatban is fogalomzavar uralkodik. hogy legalább egy keveset ne idézzek belõle: Kedves Darwinom . Ez a jezés a tény egyszerû közlése. Nem kell az embernek látnoki képességekkel rendelkeznie ah hoz. mert többféle kételyem is van vele kapcsolatban. mivel nagyon sok különbözõ értelemben használatos. hogy Darwint számos kortársa valóban ennyire félreértette. hogy molekulákkal kapcsolatban egy olyan komplex érzelemrõl beszéljünk. ahogy Ön illusztrálja. hogy tisztán lássák vagy egyáltalában meglássák a Természetes Szelekció önmûködõ és szükségszerû hatásait. mivel a Természet . amely ellen e könyv lapjain érvelni igyekszem. mégsem a legalkalmasabb módja a természet iránt érdeklõdõ nagyközönség meggyõzésének. a rátermettség. azon egységnek. Semmi alapunk nincs arra.oly sok alkalommal döbbentett már meg intelligens emberek tökéletes képt lensége arra." Nehéz elképzelni akkora értetlenséget. amely fogalmak eredetileg a szervezet egészére vonatkoz ." Amit e két tanulmány áraszt magából. A rátermettség. e fejezet központi témája pe ness. mindez szinte teljes mértékben akad.

és se logikus nem volt benne. a vele kapcsolatos ellenvetések is gyengülni fognak. Hogy végül elvetik-e.kerül. amely e tárgyat bizonyos elmék számára érthetõvé tenné." Sem Wallace. Ebben az értelmében maga a szó nem volt szigorú terminus techn cus. az elefánt sem le et absztrakt. tanácsos elkerülni. amibe kerül . és a definíció szerint nem a fennmaradók voltak a legrátermettebbek. hogy a rátermettség nagy kényes fogalom. hogy a természetes szelekció elmélete érdektelen tautológia. hogy véleményem szerint gyakran félreértik az egyszerû halandót. 90. A következõkben e célból ki fogom tni.szinte pateti-kus elszánással ragaszkodnak nemzedékrõl nemzedékre evezetesen annak kimutatása. de õk éppen a rátermettség" mellett döntöttek. aszomra nincs szükség. ha kí llene tenni ez irányban. mint a természetes szelekció" keltett valaha is. et urat illeti.. Ennélfogva a darwinizmus egésze cáfolhatatlan tautológia. Ez en adottságokról. Ezt az eredeti szóhasználatot a továbbiakban ráter ség[l]-ként fogom emlegetni. hog y mivel a Természetes Szelekció kifejezés külhonban és itthon egyaránt igen széles körben os. így nem is érdemes törnünk ra fejünket. hogy a rátermettség (fitness) szót a biológusok legalább öt különbözõ értelemben haszn pos használatához az elsõ. A rátermettséget eszerint értelmezték . megszámlálhatatlan hasonlóval egyetemben. Amennyiben a vizsgálódás tárgyát a növényi táplálék megrá a legrátermettebb egyedek azok voltak.) Minthogy e kifejezést izonyosan jobban megértik majd... E nnek közismert példája az a törekvés. az most már a »legrátermettebb fennmaradása« jezésen múlik. a legerõsebb lábizomzattal. de nem a szaporodási siker szinonimájaké használatos és nem is aszerint méretett. hogy a legrátermettebb fennmaradása" kifejezés idõvel sokkal komolyabb zavart kelt. a leggyorsabb reflexekkel megáldott egyedet mondták a legrátermettebbnek. A rátermettség csak a késõbbiekben vált terminus technicussá. Az érvelés ékes példája a szavak önmaguk fölé emelésén ry Szent Anselm ontológiai Isten-érvéhez." (273. amely létünk okának magyarázatában mûködõképes A tautológia vádja a következõkben foglalható össze. noha figyelmeztetett arra. úgy a természetes szelekció is tú yszabású elmélet ahhoz. hogy valaha is számûzni lehetne. g magából az elméletbõl táplálkozik. Ám ahogy Isten. Mindenesetre a tautológia vádját is fölveszem a rátermettség fogalmá udható félreértések közé. és amikor csak lehet. A biológusok úgy vélték. amelyhez a mûkedvelõ (sõt a hivatásos) filozófusok k az egyszerû halandót" . A rátermettség du a fennmaradás és szaporodás képességét jelentette. egyben legkorábban megadott értelmezés esik a legközelebb. amelyek a legerõsebb fogazattal vagy állkapocsizomzattal rendelkeztek. hogy nevezniük valahogy azt a hipotetikus mennyiséget.) Darwinra (78) nagy hatást gyakorolt Wallace levele. Elsõ roham Amikor Spencer. 335). hogy létezne olyan kifejezés. 251. Úgy csináltak. a legrátermettebbeket viszont úgy. Wallace és Darwin annak idején elõször használták a rátermettség" szót. Választhatták volna a szelekciós potenciál" vagy a fennmaradási képesség" k . válaszomat 1. és hogy ezt a tökéletesedést a természetes szelekció hoz legrátermettebb fennmaradása" kifejezés e fejlõdési folyamat jellemzésére szolgált. annak érzékeltetése. vagy akár a W" betût. mint már jeleztem. ( nnek az ítéletnek egy mosolyt fakasztó változata szerint az elméletet nincs mód cáfolni. lyik aspektusáról volt éppen szó. attól függõen. mint amik fennmaradn ak. A természetes szelekciót úgy definiálj a legrátermettebbek fennmaradását. a vádja még senkiben sem ötlött volna fel. amit a természetes szelekció maximalizál ni igyekszik. és minden hibájával együtt is sajnálnám. kétlem. Végül is Is természetes szelekció volt az a két elmélet. Máskor a legélesebb szemmel. ahogy az atomok sem lehetnek féltékenyek. hogy az általuk keresett definíciónak . Szerencsére e furcsa önáltatásra több illetékes is válaszolt már (3.a legrátermet b fennmaradása" kifejezést tautológiává kell tennie. Két lem. hogy a edékek során egyre tökéletesednek. akik oly kifinomult gondolkodású úriembere . A szó más és más értelemmel bírt. és a keksz sem lehet teleologikus. min volna magukban. te es!) A tautológia illúziója teljes egészében a legrátermettebb fennmaradása" kifejezésbõl. hogy merõ szófacsarással igazolni vagy cáfolni lehetne. a legj obb füllel. sem Darwin nem láthatta elõre.lehetnek önzõk vagy önzetlenek. õ a metafizikusok közé tartozik. Jelen fejezet egyik célja. a kutatók feltételezték." (Darwin láthatólag tisztában volt a mém"-elvvel. érvelését napnál világosabbnak" találta. és a tebb fennmaradása" kifejezést be is illesztette írásaiba.

akkor finoman fogalmazott. mint a másik: nagyobb a motorja. minden tudományos elméle tartalmaz. sem abban nem aka dályoz. Éppen ez teszi használhatóvá a sebesség fogalmát. A W-t általában az adott lokusz egy bizonyo otípusanak rátermettségéhez viszonyítva adjuk meg. hogy az egyedek között mind osság átlagolódik. Egy adott lokusz bizonyos genotípusának rátermettség[2]-j ét könnyû kiszámítani. Ám a szakkifejezés e meghatározása távolról sem volt egyöntetû. Vegyük észre az egyedszintû rátermettség[3] és a genotípushoz tartozó rátermettség[2] közöt rnaszemûség genotípusára vonatkozólag mért rátermettség[2] hozzájárul azon egyed rátermetts lynek történetesen barna a szeme. A legprecízebb és legáltalánosabb értelmezést a populációgenetikusok adták meg. amelynek szelle mében a rátermettség új értelmet nyert. mint az a vonat. Tekintettel a célra. hogy összehasonlítsák bizonyos bikák és tehenek szap . A W tulajdonképpen egy Aa genotípu-sú egyed azon utódainak száma. azt is rend szerint egyetlen lokuszra vonatkoztatják. amely gyakorta a fennmaradásban és termékenységben nyer kifejezést eszerint az egyed szaporodási sikerének. jobb az üzemanyaga. mint azt a 7. pontosabban rátermettség[3]-át. s ez már súlyosabb következménnyel járt: számos ezetett. Az etológusok és az ökológusok viszont az egész szervezetet mint integrált rendszert nézi amely maximalizál valamit. Amikor azt mondjuk. amelyet önkényesen l-nek veszünk. Ez ese mondhatjuk. A szót igazából nem is az egyedi szervezetre. hogy egy 180 km/óra sebességgel haladó vonat feleannyi idõ alatt ér céljá . ahol s a genotípus ellen ható szelekció koefficiense (107). Egy Aa genotípus W rátermettsége definíció szerin 1-s. A rátermettség [3]. hogy a fentiekhez hasonló állítások tautologikusak leg ek. mitõl gyorsabb az egyik vo nat. Ez nem áll az egyedi szervezet rátermettsége-ára. avagy klasz-szikus rátermettség" az egyedi zervezet tulajdonsága.Ám a tautológia nem jellemzõje a darwinizmusnak. Egy egyed rátermettség[3]-át pedig összes lo-kuszonkénti genotípusán ermettség[2]-je befolyásolja (107). fejezetben említettem. áramvonalasabb az alakja? A sebesség olyan módon van definiálva. hogy a szelekció az adott lokuszon a magasabb rátermettségi értékkel rendelkezõ genotípust részesíti elõnyben az alacsonyabb rátermettségi értékkel rendelkezõ genotípussal A rátermettség e speciális. amelyet idõnként rábiggyes k. Ha azt mondom. hogy a barna szemû egyedek rátermettsége nagyobb. nem határozhatjuk meg azon es . ám ehhez ugyanúgy hozzájárul a szóban forgó egyed genotíp rmettség[2]-je minden egyéb lokusz vonatkozásában. amit az egy ed génjeinek terjesztésében elér. pusztán bélyeg. és a rátermettséget egyetlen lokusz kétféle genotípusára vonatkoztatjuk. A rátermettség speciális. Aa stb. így egy bizonyos lokusz genotípusainak r rmettség[2]-jét úgy foghatjuk fel. a rátermettség[2]-rõl beszélünk. mint az adott genotípussal rendelkezõ összes egyed ráter t-ség[3]-ának átlagát. a legrátermettebb fennmaradása" kifejezés szükségs autológiává. mivel az a puláció egymást követõ nemzedékeiben az AA. amely ugyanazt az utat 90 km/óra sebességgel teszi meg. amelyet egy számítási mûv . genotípusok mindegyike megszámlálható e lenik meg. mint a kék szemûeké. illetve annak a sikernek a mértéke. az tulajd onképpen egy tautológia. Clutton-Bro munkatársai (63) hosszú távú megfigyeléseket folytatnak a Rhum-szigeti gímszarvas-populáci részben attól a szándéktól vezérelve. amelyben van kétsornyi algebra. hogy a darwinizmus tartalmaz tautológiákat. amelyek várhatóan elérik a reproduktív életkort yiben minden más körülményt átlagosnak veszünk. hanem egy adott genotípusra. Például. de ez sem a vonatok haladását nem befolyásolja. terminus technicusként való újraértelmezése nem okozott volna kár egfeljebb néhány elszánt filozófusnak szerzett volna egy-két jó napot. Második roham A populációgenetikusok számára a rátermettség egyfajta mennyiség. Mint Maynard Smith (251) gunyorosan m gjegyzi: Természetes. hogy a tautológia vádja nem túl tisztességes e r fejezéssel szemben". hogy értelmes kérdéseket tegyek fel azzal kapcsolatban. Harmadik roham A populációgenetikusokat közvetlenül a genotípusok és a gének gyakoriságában bekövetkezõ vá . populációgenetikai értelmezését a következõkben rátermettség[2 evezni." És amikor Hamil-ton (162) a legrátermetteb b fennmaradásával" kapcsolatban azt írta. azaz feltételezzük.

figyelmen kívül hagyjuk. az egészhez semmi köze. Számára az emlõmirigyek és a méh a faj fennmaradá dekében való adaptációk. célja a biológiai szóhasználat megértetése és a hétköznapi értelemben vett fittséggel kapcsolato zavarok eloszlatása. és a szülõi gondoskodást sem tudjuk tekintetbe venni.. de ennek a módszernek a használhatósága vitatható. Emerson az elõbbieket é hozta fel a csoportszelekció mellett (7). nevezetesen arra. hanem a fennmaradást szolgáló konstrukció. amelynek vezéregyénisége volt. Emerson azonban föltehetõleg pro állításnak minõsítette Wadding-ton kijelentését.. Nézzük meg." (379. Wad-dington itt nyilvánvalóan definiált a fennmaradás egy speciális esetét (a rátermettség[3]-at).etek számát. így alighanem még hosz-s zas kutatómunkára lesz szükség ahhoz." Emerson (104) idézi az elõbbieket. nem pedig azoknak a tulajdonságoknak a megítélése.ma élõ le-származottainak száma a gy zérus. hogy nekik születik a legtöbb utó uk. és nem a természetüknek vagy a minõségüknek a megítélése. hogy a ráter-mettség[3] csak durva köz lítéssel számítható ki.a fennmaradás természet egy adott egyed testi állóképességét jelenti.. az empirikus kutatás mit sem számít. Ha a reproduktív él t elérõ utódok számával mérjük." Öss ban a befolyásos chicagói iskolával. az elõbbi probléma nem vetõdik föl. um. Akárhogy van is. 158 . nyugodtan felmenõjének tekinthe nnyi honfitársam. elismerik. miként érti fé on Waddington (361) alábbi gondolatmenetét. ha a rátermettség[3]-at azon leszármazottak számával venn gyenlõnek. o. A központi biológiai zonban nem a fennmaradás mint olyan.bizonyos állatok mint õsö ztumusz kiértékelése következik belõle. a felnõtt utódok szaporodási sikerében jelentkezõ változato gyelmen kívül. Medawar fejtegetése a laikusoknak szól.) Bizonyos értelemben Williams a rátermettség[l] pretautologikus erényei után sóvárog. abban az értelemben. a rátermettség[3] egy biol mpontból jelentõsebb hiányossága vezetett a rátermettség mint terminus technicus két újabb téskörének a létrejöttéhez. Ha de n vitatkozunk. hogy ha ez egyáltalán probléma. Hogy Emerson nincs tisztában a rátermettség[3] valódi értelmével. akik adott egyedek tényleges szaporodási sikerét óhajtják mérni. mivel den egyed csakis egyetlenegyszer jön létre. és semmiféle elméletet nem terj tt elõ. ahogy Medawar. avagy elvethessük.. Bármely régen élt egyed rátermettsége . figyelmen kívül lkori halálozást. Az egyik illiams (379) teszi. és így tovább. aki Medawar (269) következõ szavait bírálja: A rátermettség genetikai lmezése köznapi jelentéstartalmának végletekig vitt lecsupaszítása. hogy . hogy a rátermett-ség[3]-at nagyon sok biológus ha sználja. majd így folytatja: Ezz a gondolatmenettel kapcsolatban nehéz perdöntõ adatokat felhozni. Ám ha azon tulajdons a vagyunk kíváncsiak. csak azok számá t az. hogy igazolhassuk. Ennek az ideális" szám azonban megvan az a furcsa tulajdonsága. ugyanezen közleményén másik részletébõl is kiderül: Rendkívül nehéz lenne úgy magyarázni az emlõsök méhének és e hogy azt a legrátermettebb egyedre ható természetes szelekció eredményének tekintjük. vagy maximális érték. azaz a rátermettség[3] értelmében használja: . amelyik gtöbb utódot hagyja maga után. Williams minderre valószínûleg azt mondaná. . hogy egy yed milyen mértékben képes reproduktív úton biztosítani fennmaradását. Az az egyed »marad fenn« leginkább. Waddington a fennmaradás" szót a reproduktív ú való fennmaradás. Valamely hímnemû õsömet. Medawar állításaival kapcsolatban a fõ elle hogy egy meglehetõsen triviális kérdésre irányítja figyelmünket.. vagy minden élõ személyben saját leszármazottamat tiszelhetem (1 . Az egyedek rátermettség(3)-át sokan a felnõttko t elérõ utódok számával mérik. Ez ped genetikai értékelése. Ha az unokák számával azonosítjuk. akik helyesen használják. amelyek a legi képesek a fennmaradásra. várhatóan hozzájárulnak a sikerhez általában.." Annak a rituál s fordulatnak. vagy egyáltal m lesz már leszármazottam. A rátermettség fogalma a képzett biológusokat is megtévesztheti. amelyek egy nagyon sokadik nemzedékben még elõfordulnak. egyszersmind azzal is kitûnnek. amelyek nagy általánosságban valószínûvé teszik. k minden mellette szól. Ha elegendõen messze nézek a jövõbe. ahányszor a nemzedékek egymásutánjában egy egyedi szervezet megjelenik. amit kísérletileg igazolhatnánk vagy cáfolhatnánk. Ha a született utódok számával vesszük egyenlõnek. Végeredményben az egyed tságainak beárazása az utódok. Azok a kutatók. Az ideális megoldás az lenne. aki egymillió évvel ezelõtt élt. azaz a nettó reproduktív teljesítmény pénzegységében. ám a helyzet az. hogy egy adott egyed rába kerül." Williams a ez retrospektív definíció. amely múltbéli egyedekre vonatkozik . hogy még hosszas kutatómunkára lesz szükség".ha a logikus végkövetkeztetésig visszük minden vagy semmi eredményt szolgáltat. miszerint azok az egyedek.

hogy bátyámnak gyermeke születik! Mármost a felmerülõ hatásokat" csak más okkal vagy azok hiányával összevetve vehetjük számításba. Mi ervezet sikeres õsei hosszú sorának a génjeit tartalmazza. amelyeket élete során véghez összehasonlítva egy teljes tételenségben eltöltött élettel . amely rokonok mindegyikében nagy valószínûséggel jelen van a gondoskodás génj asszikus rátermettség[3]. mintha több életük lenne b fivér egyikének utóda születik. hogy az egyed saját rátermettség[3] fivérei rátermett-ség[3]-ának a felét. mert a gének továbbadásána dményességét méri.ízlés szerint . hogy belátjuk: definíció értelmében az utódokat többször is számításba vehetjük. hogy mozdította-e bármelyikük akár az újszülött táplálása érdekében. é emmilyen módon nem befolyásolhatom szaporodási sikerét. Összehasonlítha szont. elvben. hogy az 7 szervezet abszolút rátermettségét mérjük. ezt a születendõ fivért anyja ne l fogantatása után elvetélheti. így például. milyen sikeres. ha a bátyám Ausztráliába költözik. amelyet a továbbiakban rátermett -nek fogok nevezni. vagyis a szaporodási siker tehát túl szûk értelmezés.megfelelõ módon mérve. ki kellett szteni. hogy a szülõi gondoskodás csak speciális esete a közeli rokonok egymásról doskodásának. . illetve az általa gyakorolt hatásokból következik. amely a vizsgált szervezetbõl.füg nül attól. hogy megfoganjon a fivér. Az egyik mód. így az összesített rátermettséget körültekintõbben h mondván. hogy a természetes szelekció elõnyben részesíti mi zokat a szerveket és viselkedésformákat.komoly ö rmettséget" mondhat magáénak idõsebb fivéreinek leszármazottam keresztül. amirõl Hamilton beszélt Hogy miért lenne pontatlan. illetve az Y csel ekvést választja. Az az egyed tehát.e hibás felfogás értelmében .amelyrõl ma már tudjuk. Nem beszélhetünk tehát abszolút é A egyednek a rokonai fennmaradására és szaporodására gyakorolt hatásairól. hogy az õssé lehessen. rátermettség[3]-a pedig annak mé . 156) egy kétrészes tanulmányában . hogy fordulópont t az evolúció elméletének történetében . amikor idõsebb unokaöccse megszületik. a fenti nézet értelmében minden fivér összesített ráterme jûleg és egyenlõ mértékben emelkedik. Az összesített rátermettséget esetenként úgy számolják. amit korábban Fisher (108) és Haldan 151) csak futólag érintett. a még meg sem született fivér ös sége is megnõ. ha az A egyed mondjuk az X cselekvést. Nem azon igyekszünk tehát. Az ö esített rátermettség egy olyan hármas egység tulajdonsága. Az összesített rátermettsé landó. hogy minden rokonát a megfelelõ rokon i koefficiens szerint vesszük figyelembe. A szapor dási siker azért mond többet. Tulajdonképpen. vagyis az egyedek szaporodási sikerének mértékével kapcsolatban. hogy az összesített rátermettség nem abszolút tulajdonsága a szervezetne an az értelemben. saját összesített rátermettségem ne melkedni attól. a gált cselekvésbõl vagy cselekvések sorozatából és az összehasonlításul szolgáló alternatív atából áll.Negyedik roham Hamilton (155. amilyen fokú rokonság an áll a vizsgált egyeddel". Ez a módszer azonban a gyakorlatban nem bizonyulna túl pont osnak.felhívja a figyelmet egy lényeges hiányosságra a k ermettség[3]-mal. és ahogy West-Eberhard (370) is hangsúlyozza. Vagy vehetjük mindazon cselekvések hatásait. mégis magas összesített r l" rendelkezhet! Hamilton tisztán látta ezt a buktatót. elõsegítheti a testvéri segítségnyújtás génjének" a génkészletben milton jól látta. mint gyedi rátermettségbõl (a reproduktív rátermettségbõl) és az egyed rokonainak reproduktív rá képzett összeget. 45). az unokatestvérek rátermettség[3]-ának az egy-nyolca (1. Sõt.mintha az egyed soha nem is l tt volna. Az egyedi szervezet összesített rátermettsége szokásosan ez utóbbi értelemben has tos. hanem lekedeteibõl. nem pedig mások lettek az õsei. amelyek révén éppen ezek a múltbéli egyedek. ahol minden rokon olyan arányban veendõ figyelembe. nem azt mérné. és ennek ellenére . Hamilton azonban átérezte annak központi fontosságát. hogy egy szervezet összesített rátermettsége nem annak saját tulajdonsága. milyen hatásokkal jár. hogy az egyed saját szaporodási sikeréhez hozzávesszük azokat a hatásokat. amelyeket konainak szaporodási sikerére gyakorol. A lényeg tehát az. Barash (13) az összesített rátermettséget explicit módon úgy definiálja. függetlenül attól. hogy végül is önmaga õssé lesz-e vagy sem. az többféleképpen is megokolható. mégpedig úgy.hogy milyen sikeres lehetne. A minket körülvevõ szervezetek mindegyike õsöktõl származik. nevezetesen. így született az összesített rátermettség fogalma. ahogy a klasszikus rátermettség[3] az lehet . mint az egyed puszta fennmaradása. illetve . hogy mint õs. A reductio ad abs um végeredménye: még az sem szükséges. pl. és örökölte agy részét. amelyik segít fivé . amelyek révén az egyed továbbadhatja génjeit .

amellyel egyazon munkájában mindkett vezette. mint a klasszikus" ráterme osan kapcsolódik az egyedi szervezet mint maximalizáló egység" ideájához. hogy ennek használata . hogy sokak számára gondot esített rátermettség fogalmának alkalmazása. hog ott viselkedés a gén tulajdonosa számára elõnyös-e. Hamilton (155) a rátermettség[5]-nek eredetileg a szomszédok által módo ott rátermettség" nevet adta. amikor valójában a gének fennmaradás aximalizálódik" (85). ill származottak számának. amelyekkel soha n em is találkozott. Míg a rátermettség[ hatásokat veszi figyelembe. mint a rátermettség[3]. amely akkor tûnik maximali-záltnak. mivel utóda eveléséhez rokonaik is hozzájárulnak. Egy egyed rátermettség[3]-a egyfajta mértéke az utódok. a személyes rátermettség azokra a hatásokra összpontosít. 280) almazza. A személyes rátermettségnek az összesített rátermettséggel szemben megvan az a gyakorlati h na. Egy állat rátermettség[5]-je tehát röviden úgy je hogy ugyanaz. hogy az összesített rátermettség könnyebben kezelhetõ. Ugyanakkor végtelen számú nagybácsi. hogy ne bef ja azon rokonok szaporodási sikere. hogy a jövõben nem ke gválnunk tõle. hogy többszörösen jönnek számításba ( Amennyiben megfelelõ módon alkalmazzuk. hogy a rátermettség e két meghatározása. hipotetikus példával szemlélteti. oly fürgén váltva át egyikrõl a másikra. Hamilton logikája azonban arra tanít bennünket. unokatestvér stb. mint a személyes rátermettség.bár önmag tálló . ami annak veszélyét hordozza magában. amely akkor tûnik maximalizáltnak. az összesített rátermettség ugyanahhoz az eredményh vezet. ho gy valamelyik utódot tévedésbõl többször is beszámítjuk. Egy ezeket me 963-ból való rövid írása (154) pedig nyilvánvalóan génszelekcionista szellemben fogant: A ttebb fennmaradása« elv ellenére egy G gén terjedését végsõ fokon nem az határozza meg. abban az értelemben. (Ezt az elvet kiterjeszthetjük más hordozókra" is. és emiatt meggondolandó. Bár Hamilton ne felelõssé követõinek e tévedéseiért. amelyben mindkét megközelítést alkalmazza.. 156) az összesített ráte el foglalkozó munkái mögött azonban génszelekcionista meggondolások húzódnak. mint amennyit a maguk erejébõl föl tudnának nevelni. Mindkettõ fontos elméleti vívmány. örök hála illeti m at. amelyekre nincs is mód hatnia. Az utódok mindig csak szüleik ráte ez járulnak hozzá. amikor az összesített rátermettséget úgy jellemeztem. amelyeket a rokonok gyakor lnak az õ rá-termettség[3]-ára. amelyeket a vizsgált egyed rokonainak rátermettség[3]-ára gya korol. hogy az ösz-szesített rátermettség koncepci pen egy briliáns mentõakció: az utolsó kísérlet arra. hogy a modern v iselkedési és ökológiai vizsgálatok génszelekcionista irányvonalának szellemi atyja: . hogy az egyedi szervezetet megtarthas uk a természetes szelekció mûködési szintjének. nagynéni. Y-nak azt tekinthetjük. Rendkívül jellemzõ Hamiltonra az a természetesség. és ezt a nézetét eg krét. hanem az.kényelmetlen lenne. A szervezet összesített rátermettségét eszerint úgy definiáljuk.. Csak részben szá ellemességnek.bár éppen az rátermettséggel kapcsolatos problémák elkerülésére szolgál . miszerint egy szervezet összesített rátermettsége össze a élt és valaha születendõ rokonai szaporodási sikerének súlyozott összege. de figyelembe véve az állat azon utódait is. hogy ez esetben csakis az utódokat vesszük figyelembe. csakúgy. Úgy tekinthetõ.vagyunk kíváncsiak. hogy magának a G génnek haszn -e. amely . amelyek másik kontinensen élnek. m is létezett. hogy legalább egy késõbbi tudóstársát (58 aposan megzavarta. Van azonban a rátermettségnek egy ötödik jelentése is. Ha-miltonnak (155. ezek a tévedések okozhatják. mint a szomszédok által módosított rátermettség. amikor tulajdonképpen a g fennmaradása maximalizálódik" !) Történeti szempontból nézve úgy tûnik számomra. és nem fenyeget a veszély. Késõbb azonban úgy találta. ráter-m -ét növelhetik. hogy az egyedek várh több utódot hoznak létre." Ahogy Williamsrõl (379) úgy Hamiltonról (161) is joggal mondható. Vegyük észre. hogy milyen hatást gyakorol I rátermettségére. ha az X cselekvést válas az Y helyett. így bevezette az összesített rátermettség fogalmát mint kezelhe rnatív megközelítést. A csoportszelekci e is megfogalmazhatná az összesített rátermettség neki tetszõ változatát. ahogy Orlove (279. Rendkívül gyakori az a téves nézet. amely ket rokonai segítségével nevel föl". hogy a lyan tulajdonságáról van szó. Ha az X cselekvésen" / egész élettörténetét értjük. mondván.maga is újabb problémákat vet A rátermettség[5] a személyes rátermettség". mint az összesített rátermettség megfordítása. Maynard Smith (262) egyetért azzal. hogy az egyedi szerve azon tulajdonsága.

Ugyanakkor annak valószínûségeként is értelmezhetjük. Az egyedek ugyan törekedhetnek valami felé. hogy e gén másolatainak t nagyobb hányadát képezi a teljes génkészletnek. amelynek értelmében az egyedek igyekeznek maximali valamit. hogy az állatok tudatosan törekednek lamilyen cél felé. Gy a genomnak azt az átlagos hányadát értik rajta. hogy valaminek a maximalizálására törekedhessenek. Ismételten hangsúlyozom: bi esetben fennáll a veszély. ha a gént tekintjük ma egységnek. hanem úgy viselkednek. hogy valójában itt is egy me taforáról van szó. A gének úgy manipulálják a világot. Az egyedek nem tudatosan törekednek arra. hogy megtévesztjük saját magunkat.nevek említése helyett a pikk ás alatt . Ha az egyedi szervezetrõl feltétel zhetõ. míg ha a génekrõl tesszük fel ugyanezt. vagy arról beszélünk. sem a gének nem törekednek arra. amelyekrõl . e tévedés veszélye nem fenyeget többé. egy ide kívánkozó példát azonban . sokkal könnyebbé válik a modellek kezelése. hogy egy gén képes mérlegelni saját másolatai sz k problémáját. hogy tévesek. nem sodródunk ilyenfa edésbe. en milyen mennyiség maximalizálásáról beszélhetünk .van idegrendszerük és vannak végtagjaik. Hamilton késõbb eláll az intelligens gén" modelljétõl. B-nek válik elõnyére. hogy génjei egyesített hasznát nézi. Mivel a két mennyiség számszerûle . nem lényeges. Pontosan ugyanez a mintha"-lo gika érvényes az intelligens génekre" is. Az egyed szintjén való gondolkodás elsõ pillantásra igen vonzó. de ebben a tekinte különböznek az egyedektõl. avagy olyan »érdekmentes« magatart zon létre benne. semmiképpen sem a nagy össze tség. és 11. hogy ezeket a géneket .. E helyütt tehát nem szüksé végigzongoráznom õket. E tévedéseket két mun 5. és 87. hogy maximalizálnak valamit (a rátermettségüket). hogy tudóstársai többségükben nincsene a. mint ha az egye rõl gondolnánk. Elfelejtjük. egyértelmûen téves. ha az egyedet tekinti a biológiai törekvések megtestesítõjének. A két rokon. amely a nagyapa és az unoka viszonylatában zármazásilag azonos. hogy a DNS-moleku atosan törekednének valamire. hogy valamit maximalizáljanak . mintha saját dásuk maximalizálására törekednének. ám pontosan ugyanezzel az erõvel a génekrõl is feltételezhetjük. ha az egyedeket úgy tekintjük.ha tovább so ellenérveimet -maguk a megbírált szerzõk is elismernék. vagy talán úgy vélte.szemb n a génekkel . könyv mondanivalójából viszont az következik. amely a testeket sa céljai szerint manipulálja (57). a Zavar" címszó alatt.e kérdésre pedig az összesített ráterm szul. és választani tud aközött. A különbség pusztán annyi. amelye hitem szerint mind az egyedszintû" gondolkodásmódból fakadnak. amelyek kézenfekvõ lehetõséget nyúj zámukra. hogy Hamilton számára kényelmesebbnek tetszett. hogy az egyedet megfosszák e kiváltságtól. 6. egyetlenegyet sem találtam. hogy maxi mit (másolataik fennmaradását). mivel az egyedeknek . mondjuk nagyapa és unoka közötti rokonság foka kétféleképpen is felfogható. 7. Tegyük föl. amelyek tulajdonosaik társas viselkedésére vannak befolyással.mégis bemutatok.ideiglenesen .Egy gént a természetes szelekció oly módon részesíthet elõnyben. ha inkább az intelligens gén" modelljéhez ragaszkodik. A magam részérõl mindazon briliáns elméleti e között. hogy az a gondolkodásmód. hogy b s maximalizáljanak.. számú félreértés alatt) már tárgyal példákkal is szolgáltam a szakirodalomban felbukkanó ama tévedésekkel kapcsolatban. Egyértelmûen tévesnek az olyan következtetéseket nevezem. de az a valami egy dar ab táplálék vagy egy vonzó nõstény vagy egy kívánatos terület. Mivel egyetlen épelméjû biológus sem tudná elképzelni. amelyhez ne lehetett volna még egyszerûbben eljutni Hamilton intelligens génjén" keresztül. mintha rátermettségük maximalizálására k. Meggyõzõdésem. hogy fennmaradásuk maxi izálásán fáradoznak. Valójában nem törekednek" semmire. és inkább azt t hat az egyed összesített rátermettsége a benne foglalt gének másolatainak elterjedésére. hogy a nagyapa é a egy meghatározott génje származásilag azonos egymással. az az. hogy saját A hordozójában annak önös érdekei álta t váltson-e ki (és ezzel A szaporodási sikerét növelje). Igazából sem az egyedek. hogy most a tha" nyelvet használjuk-e éppen.intelligenciával és bizonyos mér szabad akarattal ruházzuk fel. Hasznos lehet. hogy a saját fennmaradásuk érdeké ykedõ géneket vagy az összesített rátermettségük maximalizálására törekvõ egyedeket vesszük gyanúm. amelyeket Hamilton és követõi az összesített rátermettséggel (illetve a személyes el) kapcsolatban megfogalmaztak. A következõkben olyan génekkel fogunk fogl ni. hogy ha a génekrõl feltételezzük. hogy Hamilton alighanem jobban tette volna. Ami ezt a választ mégis oly veszedelmessé teszi. mintha valamit maximalizálnának. amely valami módon egy rokonának.. az 5." Bár jó hasznát veszi. Természetszerû tehát a kérdés. Hadd tegyük érvelésünket elfoghatóbbá azzal.

s, úgy tûnik, mindegy, hogy melyikkel dolgozunk. Ha a valószínûségi érték logikailag helytá látszólag mindkét mennyiség alkalmas arra, hogy végiggondoljuk, mennyi önzetlenséget" ke agyapának unokájára áldoznia. Ha azonban nemcsak az átlagot, hanem a szórást is számításba gyon is lényeges, hogy melyik mennyiséget vesszük alapul.

Többen is rámutattak, hogy a szülõ és a gyermek génállománya közötti átfedés pontosan megeg k fokával, míg más rokoni kapcsolatokban a rokonsági fok csak egyfajta átlagérték - a tényl fedés ennél nagyobb is, kisebb is lehet. Kimondatott tehát, hogy a rokonsági fok szülõ-gyer ek viszonylatban pontosan" rögzített, más esetekben pedig valószínûségi" jellegû. Ám a sz zony csak akkor kitüntetett, ha a genomok közötti átfedés hányadából indulunk ki. Ha azt vi k, hogy bizonyos gének milyen valószínûséggel közösek, a szülõ-gyermek viszony éppen olyan legû, mint a többi.

Mindennek továbbra sem kell jelentõséget tulajdonítanunk, és valóban nincs is jelentõsége, m vonunk le hamis következtetéseket. Az egyik hamis következtetés, amely a szakirodalomb an napvilágot látott, a következõ. Ha a szülõ választás elé kerül, hogy saját gyermekét táp stvérét, aki pontosan olyan korú, mint gyermeke (és akivel pontosan ugyanolyan fokú rokonsá ban áll, mint gyermekével), gyermekét pusztán abból az okból fogja elõnyben részesíteni, ho le való genetikai rokonsága bizonyosság", nem pedig lutri". Ám bizonyos csak abban lehet, hogy kettejük genomjának van egy közös hányada. Annak valószínûsége, hogy egy bizonyos gén z esetben az önzetlenségi gén - benne és rokonában származásilag azonos, éppen ugyanakkora rmek, mint az édestestvér tekintetében.

A következõ csábító gondolat, hogy az állatok alighanem keresik az olyan jeleket, amelyek a apján kiszámíthatják, hogy valamely rokonukkal sok közös génjük van-e vagy kevés. Az okfejt pság divatos metaforikus stílusban a következõképpen hangzik: Minden fivéremmel átlagosan unk fele közös; ám valójában egyes fivéreimmel génállományunknak több mint a fele, másokkal mint a fele közös. Ha rá tudnék jönni, hogy közülük melyek azok, akikkel génállományunknak ele közös, elõnyben részesíthetném õket, és így saját génjeimnek is hasznára lehetnék. A fi zeme színében és néhány egyéb tulajdonságában is hasonlít hozzám, B fivérem viszont egyálta hozzám, A-va\ tehát valószínûleg több közös génem van, így A-at fogom táplálni, nem pedig B nológot elvben az egyedi állatnak kellene elõadnia.

Mindjárt kiderül azonban, hogy hol a dolog buktatója, ha összeállítunk egy hasonló monológo it viszont Hamilton intelligens" génjeinek egyike, nevezetesen a testvérek táplálásának g dhatna elõ. Az A fivér nyilvánvalóan örökölte a hajszínrészlegben és a szemszínrészlegben de mit érdekel ez engem? A nagy kérdés az, hogy A vagy B örökölte-e az én egyik másolatomat ajszín és a szemszín semmit sem mond számomra, hacsak nem vagyok kapcsoltságban az ezeket kódoló génekkel." A kapcsoltság tehát ebben az esetben fontos tényezõ, mégpedig éppen annyi os a determinisztikus" szülõ-utód viszony, mint bármely probabilisztikus" rokonság szempo .

A buktatót a következõ analógia nyomán pikk ász téveszmének" kereszteltem el. Tegyük fel, os tudnom, vajon a kártyapartnerem kezében lévõ tizenhárom lap között ott van-e a pikk ász. emmilyen információval nem rendelkezem, csak annyit tudhatok, hogy az esély tizenhárom a z ötvenkettõhöz, azaz egy a négyhez. Ez tehát az elsõ becslésem a szóban forgó esélyt illet aki megsúgja, hogy partneremnek sok a pikkje, át fogom értékelni elsõ becslésemet, az elõbb nagyobb valószínûséget szavazva annak, hogy a pikk ász partneremnél van. Ha azt is megtudom hogy partneremnél van a király, a dáma, a bubi, a tízes, a nyolcas, a hatos, az ötös, a né s, a hármas és a kettes, ebbõl megállapíthatom, hogy pikkben valóban nagyon erõs, ugyanakko feltéve, hogy az osztót nincs okom csalással gyanúsítani - tökkelütött hülye volnék, ha ar tetnék belõle, hogy a pikk ásznak is nála kell lennie. (A hasonlat itt sántít egy kicsit, m rt annak valószínûsége, hogy az ász partnerem kezében van, ez utóbbi esetben már csak három venkettõhöz: jelentõsen kisebb, mint az eredeti egy a négyhez esély.) Visszatérve a biológi ha kizárom a kapcsoltság lehetõségét, nyugodtan mondhatom, hogy fivérem szemének színe sem em árul el arról, hogy benne is jelen van-e a testvéri önzetlenség génje.

Persze semmi okom feltételezni, hogy azok az elméleti kutatók, akik beleestek a biológia i pikk ász téveszme" csapdájába, rossz szerencsejátékosok volnának. Nem a valószínûség elm nem biológiai feltételezéseikben tévedtek, nevezetesen abban, hogy az egyedi szervezet m

int koherens entitás, a benne foglalt összes gén másolatainak érdekét tartaná szem elõtt. M állat gondoskodna" a szeme színét, szõre színét stb. meghatározó gének másolatainak fenn al jobban tesszük, ha abból indulunk ki, hogy csakis a gondoskodás génjei" gondoskodnak, é õk is csak saját másolataikról.

Hangsúlyoznom kell, nem azt állítom, hogy az effajta tévedések az összesített rátermettség gközelítési mód elkerülhetetlen következményei. Állítom viszont, hogy csapdát állítanak ann ul gondolkodik az egyedszintû maximalizálás keretei közt, miközben nem jelentenek veszélyt zok számára, akik - bármily óvatlanul - a gén szintjén gondolkodnak. Még maga Hamilton is b esett a csapdába, amire azután saját maga mutatott rá; véleményem szerint az õ ballépése is edszintû gondolkodás számlájára írható.

A probléma Hamilton azon számításából fakadt, amellyel megadta a hártyásszárnyú rovarcsalád fokát, az r-t. Ma már köztudott, hogy Hamilton briliáns módon vette számításba a hártyásszá optera) haplodiploid ivarmeghatározási rendszerébõl következõ szokatlan r értékeket - nevez n azt a furcsa tényt, hogy a nõnemû testvérek között az r értéke 3/4. Nézzük azonban egy nõ a közötti rokonságot. A nõstény génállományának egyik fele származása okán apjáéval azonos; közötti átfedés" mértéke tehát §, és eszerint Hamiltonnak is igaza van abban, hogy a nõst rokonsági fok 1/2. A baj akkor kezdõdik, ha ugyanezt a rokonsági viszonyt fordított sze mszögbõl vizsgáljuk meg. Milyen fokú a rokonság a hím és lánya között? Az ember természetes ogy a mûvelet megfordítható, és a rokonsági fok ismét 1/2-nek fog adódni; ám van itt egy pr Mivel a hím haploid, csak feleannyi génje van, mint lányának. Hogyan számoljuk hát ki a ke tejükben egyaránt meglévõ gének arányát? Mondhatjuk-e, hogy mivel a hím génállománya lánya fed át, az r értéke 1/2? Vagy azt kell mondanunk, hogy a hím minden egyes génje megtalálha a nõstény utódban, tehát az r értéke 1 ?

Hamilton eredetileg 1/2-et adott meg, azután 1971-ben megváltoztatta véleményét, és az 1/2t l-re módosította. 1964-ben pedig még úgy próbálta megoldani a haploid és diploid genotípu ek kiszámítását, hogy a hímet önkényesen tiszteletbeli" diploidként kezelte. A hímekkel k rokonsági fokokat abból a feltételezésbõl kiindulva számítottam ki, hogy a hímek minden gén tt egy »üres« gént is hordoznak, és így jönnek ki a diploid párok; az »üres« gének közül az ekinthetõ származása okán azonosnak a másikkal" (156). Hamilton felismerte, hogy ez az eljá önkényes abban az értelemben, hogy az alapvetõ anya-fia és apa-lánya kapcsolat más r érté gyanilyen koherens rendszerhez jutottunk volna." Késõbb már határozottan tévesnek nevezte ezt a számítást, és klasszikus tanulmánya egy utánnyomásához csatolta is az r haplodiploid zerekben való kiszámításának helyes szabályait (160). Módosított számítási eljárásával az r nek (nem pedig 1/2-nek), hím és fivére között pedig 1/2-nek (nem pedig 1/4-nek) adódik. Egy t tõle függetlenül Crozier (73) is elvégezte a helyreigazítást.

Ez a probléma azonban soha nem merült volna fel, és a tiszteletbeli diploid" módszerére se lett volna szükség, ha a gondolatmenetben a fennmaradásukat maximalizáló önzõ gének és nem sített rátermettségüket maximalizáló önzõ egyedek szerepelnek. Vegyünk egy olyan intellige mely egy hím hártyásszárnyú testében foglal helyet, és az a szándéka", hogy a hímet valame zemben önzetlen magatartásra késztesse. Bizonyosan tudja, hogy a nõnemû utód testében jelen n az õ egyik másolata. Nem törõdik vele", hogy annak génállománya kétszer annyi gént tarta t az õ jelenlegi - hím - hordozója. Egyszerûen figyelmen kívül hagyja a nõstény génállomány annak biztos tudatában, hogy amikor majd a nõstény szaporodni fog, és életet ad az õ hím h ozója unokáinak, õ - mármint az intelligens gén - 50%-os eséllyel kerül át azok bármelyikéb oid hím intelligens génje szempontjából tehát egy unoka éppen olyan értékes, mint egy gyerm nne a szokásos diploid rendszerben. Ugyanezen okból egy lány utód kétszer olyan értékes, mi a szokásos diploid rendszerben volna. Az intelligens gén szempontjából az apa és lánya közö okonsági koefficiens tehát valóban 1, nem pedig 1/2.

Most nézzük meg, mi a helyzet a fordított esetben. Az intelligens gén most egyetért Hamilt on eredeti nézeteivel, miszerint a nõstény hártyásszárnyú és apja között a rokonsági fok 1/ nõstényben foglal helyet, amelyet önzetlen cselekedetre szándékozik késztetni annak apja ir . Tudja, hogy egyforma eséllyel származhat a nõstény apjától és anyjától; szempontjából teh i hordozója és annak bármelyik szülõje közti rokonsági fok 1/2. Ugyanilyen okfejtéssel kimu tó, hogy a fivér-nõvér rokonsági viszony sem megfordítható: a nõstényben lévõ gén szempontj , fivére 1/4 valószínûséggel tartalmazza az õ másolatát. A hímben jelen lévõ gén viszont úg

nõvérének 1/2 az esélye arra, hogy tartalmazza az õ másolatát, nem pedig 1/4, ahogy Hamilt eredeti, üres gén - tiszteletbeli diploid" - módszere sugallta.

Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ha Hamilton kezdettõl fogva saját intelligens gén"ondolatkísérlete, nem pedig a valamit maximalizáló egyedek képzete alapján adta volna meg e eket a rokonsági fokokat, már az elsõ alkalommal megkapta volna a helyes választ. Ha a f enti tévedések egyszerû számítási hibák lettek volna, nyilvánvalóan tudálékosság volna tõle ba bocsátkoztam - pláne, hogy elkövetõjük maga is kimutatta tévedését. De nem számítási hib nem olyan hibákról, amelyek egy rendkívül tanulságos konceptuális tévedésen alapulnak. Ugya onatkozik a 12 félreértés a rokonszelekcióval kapcsolatban" cím alatt egy korábbi munkámba a vett hibákra.

E fejezetben igyekeztem kimutatni, hogy a rátermettség mint terminus technicus igenc sak zavarkeltõ. Egyrészt azért, mert bevallottan tévedésekhez vezet, amint azt Hamilton ha plodiploid fajokra vonatkozó eredeti rokonsági számításainál vagy a rokonszelekcióval kapcs tos 12 félreértés némelyikénél tapasztalhatjuk. Félrevezetõ másrészt azért, mert azt a képz a filozófusokban, hogy a természetes szelekció elmélete merõ tautológia. Sõt félrevezetõ a ok számára is, akik a rátermettséget legalább öt különféle értelemben használják, és mindeg alább egy másikkal össze is keverik.

Mint láttuk, Emerson összekeveri a rátermettség[3]-at a ráter-mettség[l]-gyel. Az alábbiakb a rátermettség[3] és a rátermettség^] keveredésére mutatok be egy példát. Wilson (385) hasz eményt adott közre a szociobiológia szakkifejezéseibõl, amelyben a rátermettség" címszótól rátermettség" címszóhoz utasítja az olvasót. Ha az olvasó oda lapoz, a következõ definíció opuláció egy bizonyos genotípusának hozzájárulása a következõ nemzedékhez, más genotípusokh " Rátermettségen" eszerint nyilvánvalóan a populációgenetikusok rátermettség[2]-je értendõ essük az összesített rátermettség" címszót, a következõket olvashatjuk: Az egyed saját rá vetlen leszármazottam kívüli rokonai rátermettségére gyakorolt minden befolyásának az összege." Itt az egyed saját rátermettség lóan a klasszikus" ráter-mettség[3]-at kell értenünk (mivel az vonatkozik az egyedekre), n m pedig a genotípus rátermettségét (a rátermettség[2]-t), az egyedüli rátermettséget", ami ommagyarázat definiál. Wilson gyûjteménye tehát hiányos, mégpedig láthatóan azért, mert kev nne a kiszemelt lokusz genotípusának rátermettsége (a rátermettség^]) és az egyed szaporodá kere (a rátermettség[3]).

Mintha nem kavarhatná meg már így is éppen eléggé az olvasót, saját öt pontból álló listám bi kiegészítésre szorul. A biológiai haladás" iránti érdeklõdéstõl vezérelve Thoday (343) sorok rátermettségét vizsgálta, amelyet úgy definiált, mint annak valószínûségét, hogy a s azási sor nagyon hosszú idõn, mondjuk 108 nemzedéken keresztül fennmarad. E hosszú távú rát et olyan bioti-kus" tényezõk befolyásolják, mint a genetikai flexibilitás" (379). A Thoda al definiált rátermettség az általam felsorolt öt kategória egyikébe sem illeszthetõ be. Má getlenül attól, hogy a populációgenetikusok rátermettség[2]-je bámulatosán világos és jól h gória, számos populációgenetikus élénken érdeklõdik - õk tudják, miért - egy olyan mennyisé t a populációk átlagos rátermettségének nevezhetünk. Az egyedi rátermettség" gyûjtõfogalmá , 42) különbséget kíván tenni a közvetlen rátermettség" és a közvetett rátermettség" közö ség ugyanaz, mint amit én ráter-mettség[3]-ként emlegetek. A közvetett rátermettséghez ped gyjából úgy juthatunk el, hogy a rátermettség[4]-bõl levonjuk a rátermettség[3]-at - ez teh zesített rátermettség azon összetevõje, amely az oldalági rokonok szaporodási sikerébõl adó ben a közvetlen leszármazottakéval. (Feltételezem, hogy az unokák a közvetlen összetevõbe s bele, bár besorolásuk önkényes.) Maga Brown egyértelmûen használja a fenti kifejezéseket, azt hiszem, hogy azok könnyen zavart okozhatnak. Példának okáért tápot adnak annak a nézetn (amelyet Brown nem oszt ugyan, de csüggesztõen nagyszámú más szerzõ, például Grant [140], é a fészekben [helpers at the nest]" témájával foglalkozók egy része igen), hogy a rokonszel iónak" (a közvetett összetevõnek") összevetve az egyedszelekcióval" (a közvetlen összete alamiféle tékozló jellege. Ezt a nézetet a korábbiakban nem gyõztem eleget bírálni (83, 85,

Azt hiszem, az olvasót most már éppen eléggé fölingereltem ezzel a listával, amelyben a rát tségnek öt, sõt még több' különféle jelentését soroltam fel. Én magam is kínlódtam e fejeze om, hogy nem lehetett könnyû olvasmány. A rossz írók szokása kudarc esetén témájukban keres bát, én ezúttal mégis azt hiszem, hogy a rátermettség koncepciója az, ami e haláltusáért fe

hogy így továbbra is kitarthas ellett. hogy az elveszti minden érdekességét.és legalább egy potenciális fenotípus .közötti vis lamit. látszólag annyira meggyengíti a genetik terminizmus koncepcióját. ha vizsgálatunk tárgya a természetes szelekció: az ugyanis szinté a különbségekben van érdekelve (1.P2 -. hogy Pl mindig Gi-gyel on összefüggésben. Mindebbõl következik. közvetlen értelemben tehát ez a fehérj fenotípusos hatása. A következõ hár a kiterjesztett fenotípus elméletét tárja az olvasó elé. Burkoltan tehát egy génpár . hanem a gének közötti k eredményeznek fenotípusos különbségeket (178. hogy a génekkel kapcsolatban kiterjesztett fenotípusos hatáso ról beszéljünk. valós világban zükséges" és elégséges" egyszerû fogalmait majdnem mindig statisztikai megfelelõikkel kell ettesítenünk. Elõször azonban vizsgáljunk meg egy olyan A gént. k segítségével e célt elérik. vagy pedig nem szisztematikus módon vál ozik. milyen minimális változtatást k közölnünk régi nézetünkön az egyed teendõjével kapcsolatban. amelyek egyetlen elkülönült hordozó szintjén sem fogalmaz Egy korábbi munkám (85) gondolatmenetét követve lépésrõl lépésre fogok közelíteni a kiterje típushoz.nevez ek . saját fenotípusos hatásaik. hogy egy génn k mit kell tennie ahhoz. Be fogom bizonyítani: a genetikai szóhasználat logik kikerülhetetlenül következik. Azokban az idõkben még természetes volt a sikert ebben a szellemben. ame ynek révén egyes allélok elszaporodnak más génváltozatokhoz képest. Hamilton forradalma elõtt világunkat egy di szervezetek népesítették be. ami számít: vizsgáljuk meg. például az egyedi sze tre vonatkoztatva. E könyv további részében elke ttség újbóli említését. Az eredmény . hogy a feno okat csakis alternatív fenotípusos hatások viszonyán keresztül vizsgálhatjuk. mintha mindig az egyedi testek vagy más elk közötti különbségrõl lenne szó. mint a G2-vel r ndelkezõ egyedek. amelyek minden figyelmüket saját létfenntartásuknak és utód ek szentelték. olyan hatásokról. és ezzel bizonyosan megkönnyíteni az olvasó dolgát. 194). A körny endõk mindazok a más lokuszokon helyet foglaló gének is. Minden gén egy fehérjeláncot kódol. Hamilton mindent fölforgatott. Egyértelmû ha azt mondjuk. azok az eszközök pedig. fejezet).ezt je gol) címe: A kitérj esztett fenotípus. vagy hogy Gl mindig Pl-hez vezessen. géniuszát szerencsétlen módon az egyed megmentésére haszn ott volna amellett. A valóságban azonban távolr ez a helyzet. Egy ilyenfajta kijelentésbe va lójában azt is beleértjük. ami számít: nézzük meg. hogy a gének fennmaradása az. erõltetette és kiagyalttá vált. feltételezve. az e gyedi szervezet szintjén mérni. az állatok által készített tárgyak genetikai meghatáro lmélete. hogy e gének fennmaradása az. 11 Az állatok által készített tárgyak evolúciója Mit is értünk egy gén fenotípusos hatásán? Már a molekuláris biológia felületes ismerete is gyfajta választ. és hatásai. Természetesen nincs szükség annak megkövetelésére. Annak hangsúlyozása. Állításunk pedig úgy szól. A különbségekrõl általában úgy szokás beszélni. 2.Gl. és félreérthetõ lehet. a fogalom.és két elkülöníthetõ fenotípus -P1. Jelen fejezet fõ tárg didaktikailag jól használható példa. hogy potenciálisan létezik legalább egy alternatív alléi . hogy a környezet vagy állandó. de túlbonyolított. amelynek közvetlen molekuláris h .az összesített rátermettség osan korrekt ugyan. A következõ három fejezet célja annak kimutatása. hogy a fe koncepcióját teljes egészében függetleníthetjük az elkülönült hordozók fogalmától . és fokoz m majd a fenotípus fogalmát. véletlenszerû jellegük következtében. A tankönyveken túli. A természetes szelekció az a folyamat.akármilyen burkolt le maga az összehasonlítás -. például a szem színe vagy a viselkedés e fehér mként való mûködésének az eredménye. A közvetettebb hatások.P2 . Ez az egyszerû magyarázat azonban nem nyújt módot külö . éspedig legalább egy alternatív ok feltételezésével. hogy érzõdjön az átmenet folyamatossága.Eltekintve a populációgenetikusok ráter-mettség[2]-jétõl. Bármely lehetséges ok hatása" csak összehasonlításban adható meg . hogy Pl illetve P2 kifejezõdhessen. miszerint a mûködések egysége az egyed. figyelmen kívül hagyhatók. hogy nem a gének eredményeznek fenotí-pusokat. A hagyományos" fenotípusos hatások konvencionális példáiból indulok ki. de ahelyett hogy a logi kus végkövetkeztetésig eljutva letaszította volna az egyedi szervezetet a képzeletbeli max imalizáló egység piedesztáljáról. ebben az esetben mondjuk a barna szem . hogy elterjeszthesse saját másolatait! Ehelyett végül is azt mo ndta. hogy a kék szem egy adott Gl gén hatása". hogy a Gí-gyel rendelkezõ egyedek s ztikailag nagyobb valószínûséggel lesznek Pl (nem pedig a P2) fenotípusúak. legalábbis. G2 . amelyek szükségesek ahhoz.

s az dönt közöttük an milyen változatok léteznek.mondjuk a sötét színû ház domináns a világos színû házzal szemben.molekuláris biológiai értelemben .a fekete színû fehérjének a De állíthatjuk-e. kij elenthetjük: a feketeséget kódoló gén nem A. hogy a fekete szín gé . Ám ugyanez igaz sokezernyi más génre is. De az isten szerelmére. ha másért nem. ha a populációban jelentkezik bizony os változatosság.szükséges ahhoz. hogy A és B egyaránt esélyes a feketeség génjének címére. amely (a B' alléi termékével szembeállítva) közvetve elõsegíti. Ám a jelenlegi. Visszatérve a fekete színanyaggal kapcsolatos példámhoz: még az is elképzelhetõ. A lényeg az. minden genetikai hatás melléktermék". amelynek lárvái kavicsokból építenek házat maguknak.egy olyan fekete színû fehérje szintézise. zetesen mindez csak hipotézis. amely ne et fekete színanyagot. hogy A-nak van egy A' alléi ja. aki ezzel az érdekes témával mégis fogla zni kívánna. mind pedig fí-rõl mondhatjuk. ha olyan enzim szintézise. Tény. amelynek fehérjeterméke a fekete színanyag . fel. ezek a gének is kellenek ahhoz. eltekintve a fehérjemolekuláktól. a kiterjesztett fenotípus magyarázatához hívom õket segítségü egy olyan képzeletbeli tegzeslégyfajt. A rek lemzésével elvben kimutathatjuk. B' hatására viszont árnyékba bújnak. ha nem valami alapvetõbb dolog mellékterméke?! Ha jobban belegondolunk. hanem B. ho kete színanyagot termeltessen a hámsejtekben. hogy a fenotípusos hatások at hosszú és kanyargós oksági láncolatok kötik össze a megfelelõ génekkel. hogy A csak napfényben képes létrehozni a fekete színanyagot. hogy a S-t fekete fenotípussal összekötõ oksági lánc valamilyen viselkedési elemet is magában foglal. míg ugyanez az oksági lánc a B esetében hosszú és kanyargós. ideiglenesen az embriológus bõrébe kellene bújnia. Egy genetikus kollégám azt állította. ahogy én ezt a kifejezést használom. J5-n kezõ változatosság következménye.legyen bár morfológ ai. mivel több idõt töltenek a napon. hogy l kimutattuk: a sötét színû ház" és a világos színû ház" mint jelleg bizonyos egyszerû me zerint öröklõdik . mi más lenne akármelyik genetikai bélyeg . Ez esetben a B-t tartalmazó egyedek feketébbek lesznek. Ha ezt szem elõt . Én egy másik elv. konvencionális szóhasználat értel y is a feketeség génje" marad. mint ha a belõle kiinduló oksági láncolat csak biokémiai eseményeket foglalna magában. pontosabban az allélok végtermékekre gyakorolt hatásának különbs ik. Ha A kivétel nélkül minden egyedben jelen v a nem fekete színû egyedek pusztán azért nem azok. hogy a tegzespopuláció tagjai meglehetõsen eltérõ színû házat építenek: világosat vagy sötétet. hogy A . mert B helyett B' van jelen bennük. vicsokat pedig a folyó medrében válogatják össze. csak abban az esetben. amely A hiányának tudható be. nem kevésbé. és hogy B hatására az eg ek a napfényt keresik. hogy az A és a fekete festékmolekula szintéz közötti oksági lánc rövid. a következõkben áttekintem az állatok által készített nt a gének fenotípusos kifejezõdését. hogy ez definíció szerint gált populáció változatosságától függ. hol helyezkednek el a ház színének génjei a kromoszómákon. Tegyük fel. amely úgymond végeredményekkel dolgo 18). Tegyük fel. hogy A a feketeség génje" ? Mondandóm lényege. hogy alapvetõbb morfológiai vagy élettani hatások mellé ei". Tegyük fel továbbá. Az állatok által készített tárgyak érdekfeszítõ témájáról bõvebben Hansellnél (167) olvasha utatja. Az ettel mint egésszel foglalkozó biológus többnyire. hogy állat fekete lehessen.az a gén. Mit sem számít. Egyetlen genetikai kutatásról sincs tudomásom. hogy e tárgyak számos általános etológiái jelentõséggel bíró elv vizsgálatában igen izonyulnak. De ugyaníg is elõfordulhat. amely a te . mint a B'-t tarta lmazók. így az A'-ve homozigóta egyedek fehérek. Ha a fekete színnel összefüggõ mindké n változatosság mutatkozik. hogy magatartásgenetikai bélyegek jóformán nem is lét mivel eddig mindegyikrõl kiderült. és nem lenne jelen egy külsõ". Annak a genetikusnak. hát azért. az etológus pedig kizárólag hosszú és ka n kifejezõdõ génekkel találkozik. viselkedési elem. szigorúan véve. A tiszta ge a mindig a végtermékekkel. amely azután közvetlenül feketére színezi az ál gén közvetlen hatása tehát . mind A-ról. Nem nevezhet em A-t a fekete szín génjének. talán a fenotípus koncepciójának további kiterjesztése sem fogja túllépni tûrõképességünk egtegyem az elsõ lépést ezen az úton. És ugyanezzel törõdik a természetes szelekció is. ogy a szó tiszta értelmében vett genetikusnak nem kell törõdnie a gén és a fenotípusos hatá seményláncolat részleteivel. E ponton tehát elfogadhatjuk azt a kezdeti következtetést. Ebben az esetben A valóban a fekete szín génje" abban az értelemben. B közvetlen biokémiai hatása nem egy fekete színanyag. hogy az adott egyed egyáltalán létezhessen. hogy a populáció bõrszínbeli változatossága egy egészen más lokuszon. élettani vagy viselkedési -.

És ha mégis úgy . pl. hogy a pókegyedeknek me n a maguk hálószövési specialitása. E lépés megt kozott nehézséget. és a pók há tan tekinthetjük teste ideiglenes funkcionális kiterjesztésének. már semmivel sem nehezebb elképzelni. m l a tegzesek látása gyenge. z a meggyõzõdésünk. a géneknek ez esetben is a viselkedés (hálószövés) útján. hogy genetikai alapon magyarázhatók. A ház színét azoknak a kavicsoknak a színe határozz . hogy a tegzesek házának színe egyszerû mendeli bélyeg. pen ugyanúgy öröklõdhet. és így a kavicsok kiválasztásánál szinte bizonyosan figyelmen k ják azok vizuális jellegzetességeit. Jelen fejeze tben mindössze egyetlen logikai lépéssel megyek tovább: ha már egyszer elfogadtuk. elágazó és közvetett oksági lánc t menjünk még egy kicsit tovább. mondjuk a kavicsok alak szerinti kiválasz tásához [Hansell]. mint a tegzesnek a háza. mivel ha a pók megfordul. hiszen ellenállásunk már akkor alábbhagyott. (Ami azt illeti. azt az apró lépést. H. A ház színét meghatározó géneknek tehát a kavicsok kiválasztását vezérlõ viselkedési mechaniz k a szemeken keresztül kell hatniuk. A Zygiella-X-notata nevû faj egy nõstényénél például me y az általa szõtt több mint száz háló mindegyikébõl hiányzott egy bizonyos. de elemzések elvben minden további nélkül elképzelhetõk. de nem is lenne könnyû ilyen vizsgálatba fogni. nem pedig kitinbõl épül fel. Ahogy a tegzesek házának esetében. jóllehet igen meghitte n öleli körbe azt. a hál fordul meg vele együtt. amely b nális értelemben a hordozó legkülsõ rétege . Tudott dolog. Ha gének hordozójának tekintjük. hogy amennyiben a gyakorlati nehézségeket át lehet hidalni. hogy valóban a bõrszín génjének tek a napfénykeresõ viselkedés útján fejti is ki a hatását -.ha következetesek akarunk enni . A kavicsok nek a szervezet testén. nem nehéz vicsokból épített házában egyfajta különösen hatásos védelmet nyújtó falat látnunk. ha kiderülne. Ha a testet a gének hordozójának vagy túlélõgépnek tekintjük. hogy mé agyományos belsõ" fenotípusos hatások is sokszor hosszú. Megtettük az elsõ lépést afelé gén fenotípusos hatásának koncepcióját az egyedi testen túlra is kiterjesszük. ahogy az albinizmust kódoló" gén génjének tekintjük. amely selkedéstõl a hálóig vezet. miszerint a pókhálók célravezetõ formájukat természetes szelekció útján magában rejti. 247). amely óriási mértékben meg zsákmányszerzõ szerveinek tényleges hatókörét.útján. azt megelõzõen az embrionális fejlõdés .gzesek házával foglalkozna. A logika tehát mindhárom esetben azonos. Ez a különbségtétel azonban nyilvánvalóan semmitmondó. hálója nem fogható az értelemben e hordozó részeként.) A gondolatmenet folytatása a következõ.talán a neuro-ana . lyek a viselkedés befolyásolásához vezetnek. ám a szóban forgó gén logikailag mégis a ház színét kódolja". Ezzel akármelyik etológus egyetértene. mint azt a sok korábbit. és aligha vezethetnek félre bárkit anfajta szerencsétlen megfogalmazások. hogy a házépítési viselkedésnek vannak génjei. Aki jártas a magatartásgenetika irodalmában (1. és amelyeknek nem leljük a nyomát a neuroembri ai viszonyok labirintusában. 2. mivel fogságban a kifejlett tegzesek csak nehezen szaporíthatok (M. A tegzesek háza nyilvánvalóan nem része a sejtjeik alkotta testnek. ha a pókok e megrögzött szokásairól kiderülne. hogy elvben semmiféle különbség orfológia és a viselkedés genetikai szabályozás között. fejezet).az agy öröklõdésének feltételezése ellen is kifogást kell emelnünk. ahog us B génünk a bõr színét kódolta. A pókháló morfológiájával kapcsolatban megint csak nincs tudomásom genetikai elemzésrõl. amelyeket a lárva kiválaszt a folyómederbõl.legalábbis a múltban -genetikai befolyás a llett állnia (1. hogy a hálók változatosságának .csak éppen kõbõl. Ha az agy bármilyen értelemben öröklõdõnek mondható. Ha pedig ellenvetésünk van a viselkedés öröklõdésével kapcsolatban egyeseknek. a többivel konc kör (388). Csupán a fekete színanyag példájával való párhuzam ked yamodtam valamilyen valószerûbb illusztrációhoz. õ-rõl pedig beláttuk. A lénye g az. Hansell személyes közlése). olyan pókot. az érvényben lévõ terminológia értelmében magát az at is az állat génjeibõl kiinduló fenotípusos hatások részeként kell felfognunk. a házszín kissé szerencsétlen példa. amilyenne gondolatkísérletemben lefestettem. Senkinek sem okoz gondot. mint hogy szigorúan véve az agy (nem pedig a visel kedés) öröklõdik genetikailag" (292). hogy megértse a morfológiai különbségek genetikai szabályozásának Annak belátása is csak kevesek számára jelent nehézséget. amely hálója közepén ül. akkor . amikor felismertük. egyébként elfogadható érvek alapján van is). senki sem lenne nagy on meglepve. nem pedig valamilyen színanyag szintézise. azt megelõzõen pedig talán sejthártyabiokémiai úton kellett kifejteniük hatásaikat embrioló-giai folyamatokon keresztül mûködjenek is ezek a gének. egyáltalán nem lenne m glepve.

ahol egyrészt nagyobb bi tonságban vannak. mint a pókok hálóival. az iránytûtermeszek kolóniája által épített várakat. Az eddigiekben említett fenotípusos hatások kiindulási génjüktõl csak néhány centiméterre n vben semmi akadálya annak. A legvalószínûbb elképzelés szerint a hódok számára azért el erület. Mindezt aláhúzza az az érdekes megfigyelés is. Ha eszmefuttatásom látszólag a végletekig bonyolítja is a kiterjesztett fenotípus fogalmát. hogy a tegzesek és a pókok hálójának a formája is öröklõdhet. amelyek felülmúlják alléljaikat a szexuálisan vonzó fenotípusos hat rén. amely olyasformán szélesíti ki a hód táplálkozási körzetét. ahogy a felhõkarc y ilyen várat körülbelül egymillió termesz épít fel. Egy adott életkorra elér asságunkat számos lokusz génjei befolyásolják. mert megnöveli azt a távolságot.ogadjuk a morfológia és a viselkedés örökölhetõségét. Nem kétséges. hogy hosszú és fáradságos kirándulásokat kellene tenniük a s . ám a végeredmény a gén ugyanaz. mondjuk egy szervet vagy egy magatartásmintát igen nagyszámú gén befolyás melyek additív vagy bonyolultabb kölcsönhatásban állnak egymással. d ogy a hím lugasépítõ madarat arra készteti. Most azonban szembe kell néznünk egy nehézséggel. ak azt mondhatom: pontosan ugyanez a probléma jelentkezik minduntalan a hagyományos" fenotípus esetében is. Azok a gének. E könyv szemléletmódja értelmében valamely állatok készítette tárgy . nincs okunk kizárni. mint a szárazföldön. A hódg ynél több egyed mûve. A gén megteheti e ogy a hím paradicsommadár farkát egy szexuális vonzerõt képviselõ kék tollal díszíti fel. és úgy magasodnak törpe építõik fölé. a pókokét. amelyek erõsítik vagy módosítják egymás hatásait . mo a megbocsátható kérdést teheti föl. a hódok gátjaival kapcsolatban sem végzett eddig genetikai elemzést. igazából azonban nincs is szükség ilyen vizsgálatra ahhoz. míg azok a fajok. ez is csak akkor történhetett meg. hogy a hódok gátjai a darwini természetes szelekció útján jöttek létre. kevésbé parádés lugast építenek ( intha egyes fajok az alkalmazkodás terheinek egy részét a testi fenotipusról a kiterjesz tett fenotipusra ruházták volna át. de e gátak több ezer négy rületen is áradást okozhatnak. a hódok mesterséges tava egyetlen hatalmas kiterje sztett fenotípusnak tekinthetõ. s máris kilométerekre a gének konceptuális hatókörzetét. Tökéletesen hozzá vagyunk szokva a gondolathoz. akik egy életen át dolgoztak egy katedrálison. A hódpárok rendszerint együtt dolgoznak.megtett lépés konceptuálisán éppúgy elhan morfológiától a viselkedésig vezetõ út. kölcsönhatásban egymással. A hódok váraik közelében építik ugyan fel a gátakat. valamint a táplál nyezeti hatásokkal. másrészt a kidöntött fatörzseket is könnyebben száll llett élõ hódok gyorsan és széles sávban felélik a parti fák szolgáltatta táplálékot. amelyek tollazata színpompásabb. és soha nem találkoztak azokk a társaikkal. hogy a szóban forgó fenotípusos hatáso yosak" vagy kiterjesztettek"-e. De mit ke y olyan állati eredetû tárggyal. illetve a pókhálóig . Könnyû volt amellett gzes háza vagy a pókháló az azt készítõ egyed génjeinek kiterjesztett fenotípusa. ha a gátak változatossága a gének ellenõrzése alatt állt (1 jezet). A viselkedéstõl a kiterjesztett fenotípusig en a kavicsból épült házig. hogy a termeszek vára végül is kinek a kiterjesztett fe a.mint minden más fenot . amely biztonságos és könnyû t esz lehetõvé számukra anélkül.olyan fenotípusos eszköznek tekinthetõ lynek segítségével az illetõ gén átmentheti magát a következõ nemzedékbe. Csakúgy. A két eset részletei különböznek ugyan. amelynek változatossága egy gén hatása alatt áll . hogy a gének hatalmának fenotípusos meghosszabbodása akár kilomé ekre rúgjon. az idõ osztja brigádokba õket. hogy a termeszvár adott életkorig" elért magasságára is yezeti tényezõ és számos gén van hatással. Épp csak néhány példáját vettük számba az állati eredetû tárgyaknak. csakúgy or kõmûveseit. Amennyiben ez a magyarázat helytálló. amely szer int a lugasépítõ madarak különösen látványos lugast építõ fajai általában viszonylag egyhan elnek. akik befejezték az építkezést. amely egy pár vagy egy család közös erõfeszítésének eredmé yünk egy még nehezebb esetet. elõnybe kerülnek. amit vízben tehetnek meg. és a hódcsaládban nemzedékrõ száll a féltucat lépcsõzetesen sorakozó gátat és általában további csatornákat" is magában is" gátkomplexum üzembentartásának és továbbépítésének kötelezettsége. hogy meggyõz sük magunkat: a gátak és a mesterséges tavak részét képezik a hódgének fenotípusos megnyilv ha elfogadjuk. az pedig tökéletesen mindegy. Ezek a s ind pontosan észak-déli tájolásúak. Aki az egyedszelekció mellett tör lándzsát. hogy lugasát a csõrében szétroppantott kék áfon rt festékanyaggal fesse be. A fol gát felépítésével viszont kiterjedt partvonalat hoznak létre. hogy egy adott feno típusos entitást.

Ez pedig annyit jelent. A vár változékony jellegzetességeinek egy részérõl kiderülhet. amely a kolóniát megalapította. Hogyan végezhetnénk el e csoportosan létrehozott feno genetikai elemzését? Nem szükséges abban reménykednünk.mivelhogy a termeszvárak maguk is olyanok.például azért. Egy átlagos kolónia fennállásának nagy részében azonban a dolgozók mind édestestvérek: anna s királyi párnak az ivadékai. igyekezvén beteljesíteni küldetésüket . E másodlagos szaporodó egyedek génjei szintén az eredeti királyi pár által köz sátott tetraploid" sorozatból származnak.gondoljun falósejtekre. A termeszek szabadabban mozognak egymáshoz képest. és ehhez a várak valamilyen jellemzõ tula például a színüket. A dolog azonban nem ilyen egyszerû. Az egyik jelenség tehát. mert a bb kolóniákban gyakran másodlagos szaporodó egyedek bukkannak fel. amennyiben az eredeti királyi pár valamelyik tagja elpus ztul. Tegyük fel.mény. másokról pedig. vagy klónok heterogén sokaságába tömörülnek. diploid populációk genetikájától. val mint a környezet hatásainak eredõje végül testmagasságomban válik lemérhetõvé. de utódaik génállományában már csak ennek egy bi sorozata permutálódik. amelyek elfogják és bekebelezik a mikroszkopikus kórokozókat. Hogyan írhatjuk le tehát a termeszvárat genetikailag? Tegyük fel. nevezetesen a termeszvárra. de új. 161]). Ha már a közvetlen hatásoknál tartunk. A dolgozók összességének genotípusa" t emben egyetlen tetraploid genotípusként fogható fel. amelynek genetikai replikátorait jelentõs részben a vele szimb ban élõ protozoonok és baktériumok tartalmazzák. Ezeket a sejt eket történetesen nem egy olyan tömör egység tartalmazza. Feltételezhetjük. de ez a klón a vár minden más egyedétõl különbözik zonáltal ez csak viszonylagos komplikáció. azaz több lokusz szabályozza õket. hogy bármelyik várat tekintsük is. egymást kölcsönösen módosító mennyi ek ki egy közös fenotípusra. hogy a termeszvár sejtjeit genetikailag heterogén csomagok zárják magukb : minden termeszegyed egyetlen sejtklón. Lényegében véve arról van szó. a várépítés részleteiben jelentkezõ hirtelen változás. Minden génem kifejti sejtszintû hatásai de egy-egy sejtben a géneknek csak egy töredéke nyilvánul meg. a rajta dolgozó egyedek genetikailag nem egyformák. mint az beri szervek. és korlátozzuk hipote enetikai vizsgálatunkat a fiatalabb kolóniákra. de nem áll fenn egy egyedek klónja építe lzátony esetében). homogén klónba szervez -e . hogy a sokmilliónyi dolgozó testében a király génjeinek két sor és a királynõ génjeinek két sorozata permutálódik. hogy iránytûtermeszek vár ak populációját vizsgáljuk az ausztrál sztyeppén. Szüleikhez hasonlóan a dolgoz iploidok. amely az építõanyagként használt sár színének a kiválasztásában szerepel.al z viszonyítva . Annak a bonyolító tényezõnek a vizsgálatát késõbbre halasztóm. hanem unokafivérei és unokanõvérei azoknak. hogy a gének . még nem különbözik a szokásos. hogy szokásos mendeli öröklésmenet tapasztalni egyszerû dominanciával. E sejtszintû hatásoknak. Nyilvánvalóan bonyolítja a dolgot . hogy lényegében egyetlen llenõrzése alatt áll. kvázitetraploid gen akban bizonyos komplikációkat okoz. hogy egyesek gyorsan változtatják helyüket a test belsejében. hogy poligénesek. amint az meszvárban történik. amelyek teljes mértékben vehetik a reprodukció szerepét. mégpedig több okból nem . amelyek a vár egy késõbb készülõ részét kalmasint nem édestestvérei. amivel egy termeszvár-genetikus" szembeker et. hogy a sejtek történetesen egy nagy. amelyek annak idej megkezdték a munkálatokat (bár a belte-nyésztettség folytán valószínûleg meglehetõsen hason [15. hogy a önmagában is egy kolónia". mintha bonyolult szervi" str uktúrával rendelkezõ testek lennének. hogy abban a viselkedési mechanizmusban.bizonyos egymással kölcsönhatásba lépõ. A termeszvár e van génekkel. Ennél lényeges különbség (amely fennáll egy termeszvár esetében. hogy a termeszvár esetében a testen belüli génhatások közvetlen színtere történetesen rmeszdolgozó testének sejtjei között oszlik meg. mint amilyen az én testem. miután az elsõdleges szaporodó e dlagos szaporodó egyedek váltják fel. amelyek szintén nagyszámú sejt sejtmagjaiban oszlanak meg. az én testmagasságomat befolyásoló gének elsõdleges számos különálló sejt között oszlanak meg. hogy azok a dolgozók. alapjuk hosszúság-szélességi arányát vagy valamiféle belsõ szerkezeti a ozzuk meg . amely az eredeti fészekalapítók génjei össze. de az emberi sejtek körében sem szokatlan jelenség.mint az emberi test esetében -. (A szín példáját megint csak az elõzõ gondolatkísérleteimmel való összhang okán választ . Testem tele van génekkel. függetlenül attól. amelyek történetesen e an oszlanak meg nagyszámú szomatikus sejtem között. Ám tekintsünk el a másodlagos szaporodó egyedek okozta nehézségektõl.ahogy már említett -. amelyek minden dolgozója édestestvére a töb ek. genetikai változ en. Mindezt elsõ fokon a dolgozók test n lévõ sejtek kémiai szabályozása és ezáltal a dolgozók viselkedésének befolyásolása útján dig ugyanaz. de a k ség még így sem túlságosan nagy.

azaz több lokusz a kolónia tetraploid genotípusa" várhatóan befolyásolni fogja a kiterjesztett fenotípust. és al .pusztán a sár színét figyelembe véve . kényelmi szempontoktól vezérelve jelöljük meg. hogy a királyi lakókamra alakját és méretét a királynõ testét körülvevõ feromon gradiense határozz ejlõdõ embrió minden sejtje úgy viselkedik.) Az egyszerûség kedvéért induljunk ki abb az építõanyag kiválasztását a dolgozó diploid genotípusa határozza meg. aki rendületlenül engedelmeskedik a parancs oknak. amelyben láb nõ a testnek azon a pontján. ha egy tábornok veszti el a józan eszét. Ám ha a sár színének kiválasztása poligénes tulajdonság. Az elemi konvencionális genetika azon an gyakran él magyarázataiban hasonló egyszerûsítésekkel. és a sár szinte tökéletesen összefügg llel. amelyek összetett jellegekre gyakorolnak drasztikus hatást. mégpedig egyszerûen uszra vonatkozó mendeli szabály szerint: a sötét színû sár választása domináns a világos sz zemben. óriási mérete folytán. A konvencionális embriológia mûvelõi például gyakran foly iai gradiensekhez. E föltevés azért is tanulságos. Hasonlattal élve: ha egy baka elveszti a fejét. Hogy egyetlen gén megváltozás en alapvetõ. többek között az a mutáns típus. mivel a sár egyszerûen. és középbarna lesz az eredmény. Példának okáért minden kolónia. A kolónia. ame bõr pigmentációját érinti. minden bõrsejtre meglehetõsen nyivánvaló lokális hatást gyakorol olyan mutációk is. Ha szükséges. Úgy tûnik.d lósul meg. ugyanakkor a Macrotermes nemzetség esetében bizonyított tény. Az a termeszvár tehát. és az általa kedvelt színû (i a színnel összefüggõ kémiai összetevõjû). Jól ismert példák erre a Drosophila ho-meotikus" mutánsai. hogy a vizsgált fenotí-pusos bélyeget n. additív módon keverhetõ: keverj öss zínû sarat. bizonyos tekintetben szoros párhuzam vonható e pro a termeszvár kialakulása között. a saját diploid genotípusa által meghatározott sa De mit mondhatunk a termeszvár valamilyen általános morfológiai jellemzõjérõl. Az elõbbi föltevésekbõl kiindulva .az egyedek ezrei között összegezõdve végül a szokásos alakú és meghatározott méretezésû várat eredményezik. mondjuk alap szélesség-hosszúsági arányáról? Errõl egyik dolgozó sem dönthet egymaga.d sötét színû lesz. holott értelmüket egy nagyobb léptékû rendszerben már nem éri fel ésszel. a test melyik részén helyezkedi és úgy fejlõdik. amelyeket az alapító párok különbözõ lehetséges genotípusainak ker kapunk meg. amelyet a sötét sarat és a világos sarat választó dolgozók v olóniája épít fel. miközben külön-külön minden katona ésszerû módon reagál a parancsokra. mint korábban. Minden dolgozónak iselkedési szabályokhoz kell tartania magát. az gész hadsereg nagyszabású ámokfutásába torkollhat . amelyet egy heterozigóta király és egy heterozi rálynõ alapított. a szokásos diploid.). soksejtû t embriológiai fejlõdésével kapcsolatban. ha nem vizuális tulajdonságokat veszek figyelembe. amely sokmilliónyi . tekintve hogy a látásnak a termeszek kevés hasznát veszik. A hatalmas vár egy kicsiny szegletét építgetõ termesz alighanem hasonló helyzetben van. és végsõ színe alighanem átm genetikai feltételezés persze igencsak valószínûtlen. dig alighanem additív módon. A termesz endszerében semmiféle megfelelõje nincs a befejezett fészek képének (384. fölteh azt is. Ugyanazzal a nehézséggel kerülünk itt szembe. é esen ugyanolyan marad.ez esetben is hívebb lehettem volna a valósághoz. így hát én is ezen az úton igyeks gyarázni. hogy minden termeszdolgozó a saját feje után megy. mintha tudná". amelyek . Egy olyan mutáció.mondjuk az ellenség helyett a szövetség g megtámadásába -.a királyi pár génjeibõl különféle diploid mintákat tartalmazó . A sár színe csábító példa volt. miként mûködnek a kiterjesztett genetika" elvei. Ennélfogva könnyûszerrel levezethettük azon fel redményét. ámokfutóvá válhat. Minden ermeszdolgozó a viselkedési szabályok egy kicsiny szerszámkészletét hordozza magában. vagyis eléggé . egyfajta statisztikai átlago ik: hatására a termeszvár egésze a királyi pár génjeinek kiterjesztett fenotípusos megnyilv esz. mintha egy épeszû tábornok katonája volna. ahol csápnak kellene nõnie. 3 : 1 arányban tartalmaz sötét sárból építkezõ és világos sárból építkezõ pen a termesz vár háromrésznyi sötét és egyrésznyi világos sárból készül. sötét és világos sár keverékébõl fog állni. ahhoz a génnek az utasítá rchikus rendszerébe meglehetõsen magas szinten kell beavatkoznia. Az embriológusok még mindig birkóznak az ilyenfajt igencsak súlyos problémákkal. mert érezteti. 228. hogy a színválasztás kémiai alapon történik. mégis szabályszerû változást okozzon a fenotípusban.leírhatjuk tehát rjesztett fenotípusokat. hogy formájával és élettani mûködéseivel beilleszkedjék a test adott rész A mutációk hatásai sejtszinten nemegyszer könnyen nyomon követhetõk. min a fejlõdõ embrió egy sejtje vagy az a katona. o.

a termeszdolgozók építési viselkedésére ható mutációk a útján történhetett.a populáció egészét tekintve . megfelelõnek ígérkezõ fészekhely irányának és táv tánc élénksége" jelzi. eredmény (167).illetõen két különbözõ gedelmeskednek. az egyik csoport egy ész gati. hogy a méhek két csoportja genetikailag különbözöt na. Olyan lehet ez. von Frisch á kódokat alkalmazva az általa fölfedezett. Különösképpen figyelemreméltóak azok a lokális érvényû szabályok.feltehetõen genetikai változatosság van j Tökéletesen ésszerû. hogy a kisebbségnek alá kell vetnie magát a többség akaratának. Akármilyenek le azok a viselkedési szabályok. egyre többen csatlakoznak a többséghez. Ha áldásukat a a a helyre szavaznak" táncukkal visszatérésük után. Itt viszont egy speciális problémával találjuk magunkat szemben. A két párt legott rögtön belekezdett kortestáncába. Idézem az egyik e tel kapcsolatban adott magyarázatát (239. amely sem a soksejtû test szokásos embrionezise. Egyik fél sem a dni. és õk is megvizsgálják a kérdéses helyet. mikor érik el a vár alapjának határát? Talán nagyon hasonló módon szereznek róla tudomás máj határvonalán lévõ sejtek arról. Amikor az egyik fészkelõ hívei túlnyomó többségbe kerülnek. míg végül.alig akartam hinni a szememnek .mondjuk a 3 : 1 arányt . természetes szelekció révén fejlõd Mindez pedig csak a lokális szinten. A méhek felderítõi kirepülnek a fán függõ fészekbõl. Idõvel a kisebbségi véleménye kább kisebbségbe kerülnek. Néhány óra elteltével a felderítõk pá . a jól ismert. A sár kiválasztásával kapcsolatos egyszerû mendeli modellünk mintájára tételezzük egy kolónia dolgozói a vár határvonalait . mint a mézelõ méhek rajának demokratikus" döntése az illetõen (231). Honnan tudják a földön tevé . hogy tisztán l okális hatásúak. Kézenfekvõ gondolat. amelyek egyesített hatása szokásos esetben a . Látható erítõk mindkét csoportja igyekezett az általa választott hely felé terelni a többieket. amely a vár alakját é yik viselkedési szabály tekintetében mutat genetikai heterogenitást. hogy minden egyed kális viselkedési szabálynak engedelmeskedett. mindegyikük eljárja a táncát a fészek szélén. Mondandóm szempontjából a lényeg az. A sötét ilágos sárral kapcsolatos példában könnyen mondhattuk. amelynek lakói nem jutottak rövid idõ alatt egyetértésre. sem a világos és sötét színû sár keverésének példája kapcsán nem je ntétben a soksejtû test sejtjeivel.munka.): Az elsõ esetben a hírhozók két csoportja került szembe egymással. hogy a genetikailag heterogén építõg zerûen kevert sárból szerkeszti meg a várat. a várnak a közvetle ben tapasztalható viszonyai alapján választ ki e készletbõl bizonyos viselkedéseket (141). sánccal a két fal között. egyezség azonban csak a napon született: az északkeleti csoport beadta a derekát. Egyik részük északnyugatnak. félóra múlva megint gyûltek össze. Ám sokkal valószínûbb. hiszen az egyik csoport mindig királ ynõ nélkül maradt.em a már elkészült . és ez komoly huzakodáshoz vezetett a levegõben. és új. V tehát az északnyugati fészkelõhely mellett döntöttek.kettéoszl készültek. például alapjának hosszát határozzák meg. rakj még egy kupacot a tetejére!" Az ilyenfajta szabályokban az a lényeges. ket tõs fallal övezett várat építene. és . A fészek lakói végül is fölkerekedtek. például ikor visszatérnek. és útnak indul az új ottho Lindauer e szertartást tizenkilenc különbözõ fészek esetében figyelte meg. az egész fészek fölkerekedik." Semmilyen utalást nem találunk itt arra. hogy a termeszvárak ete.saját maga vagy más dolgozó által végzett . a méhek egyszer északnyu k tettek meg száz métert. 43. n a szabályokban . hogy így volt. akárcsak a test minden morfológiai jellegzetessége. elen mondandóm szempontjából nincs különösebb jelentõsége. és ezek között c an fészek volt. o. hogy egy ilyen bimodális kolónia valami furcsa. és így lmû döntés születik. hogy a felderítõ milyen magasra értékeli az általa talált fészkelõh tán újabb egyedek indulnak útnak. amelyek mindegyike más fészkelõhely mellett kardoskodik". másszor északkeletnek százötvenet. hogy a s benne foglaltatik. a másik pedig északkeletnek akart repülni. A ter-rneszvár mint egész a mikroszabályok ezreinek teljesülésébõl fakadó. sõt majdnem kikerülhetetlen következtetés tehát. amelyek a bális tulajdonságait. De egy olyan építõgárda. állandó fészkelõhelyet. és tagjai abbahagyták a táncot. a termeszdolgozók genetikailag nem egyöntetûek. hogy e viselkedési szabályok mib valami ilyesmirõl lehet szó: Ha egy bizonyos feromonnal jelzett sárkupaccal találkozol. bár elõfordulhat. A k zonban természetszerûleg nem lett volna lehetséges. hogy nem a máj közepén helyezkednek el. amelyek a termeszvár alakját és kiterjedését meghatározzák. furcsa dolgokat pro dukálhat. a másik pedig egy északkeleti irányba esõ fészkelõhelyrõl tudósított.

E szabályok nyilvánvalóan magukban fog többség érdeke elõtt való meghajlást a vitákban".potenciális eszközök. Végsõ fokon a természetes fogva a replikálódó entitások. a t lyi tehénlepény helyén burjánzó fûvel? A galamb fészke kétségtelenül egyfajta tevékenység e gallyak összegyûjtésével a madár annak a területnek a képét is megváltoztatja. hogy a madár a sárba ugyanakkor. semmi értelme a kiterjesztett fenotípus" címszó tárgyalnunk. annak ellenére. amely már elvezet a következõ fejezet tém lõbbi gondolatmenetemben a termeszvár génjeit úgy kezeltem. a lfogadjuk a hódgátak vagy a termeszvárak darwini evolúcióját. hogy ez a fejezet . miért ne tekinthetnénk annak a ga llyak hûlt helyét? Hogy e kérdésre választ adhassak. Ha a fészket kiterjesztett fenotípusnak tekintjük. 97).a gének fenotípusos kifejezõdéseként kezeljük õket. A termeszvár külsõ falának elhelyezését olyan jelentõsek a kolónia fennmaradása szempontjából. és lehet. Ily a kiterjesztett fenotípus diszkrét és szabályos alakot ölt. fenotípusos hatások egy része más fenotípusos hatások véletlen velejárója. A véletlenszerû mellékhatások viszont nem minden esetben mûködnek effajta eszközként. Mégis tudomásul kell vennünk a genetika ezen ágának legalábbis az elméleti érvényességét.a mutáció ez utóbbi hatása nem befolyásolja az érintet erét (379. ve gátként. A ok építési viselkedésének genetikai hátterét mindeddig csak kevesen vizsgálták (pl.kényszerûségbõl . A feg verkezési versennyel és manipulációval kapcsolatos fejezetnek azonban már tudatosítania kel . A kiterjesztett fenotípus eszméje még mindig annyira szokatlan. (A kolónia fennmaradása azért számít. ami miatt elsõs rban a gének fenotípusos kifejezõdését tettem vizsgálat tárgyává. A kiterjesztett fenotípusra hatást gyakor briológiai" erõkrõl pedig feltételeztem. emlékeztetnem kell arra az alapvetõ okra. És ugyan ki kételkedhetne abb ogy ha nagy számban találhatnánk megkövült termeszvárakat. és semmi értelme annak. A szóban forgó mutáció ugyanakkor hatást gyakorol a csigaforgató lábnyomának a -amelyrõl épp most igyekszünk eldönteni. Némileg csökkentheti például annak kockázatát. mondjuk megnehezíti a ragadozók számára. Nem lehetne-e bizonyos értelemben kijelenteni . Sajnálom.amint az nagyon valószínû . például a gének eltérõ mértékû fennmaradása érdekel bennünke akorolt fenotípusos hatásaik szerint kerülnek elõnybe vagy hátrányba alléljaik-kal szemben. vajon kiterjesztett fenotípusos hatás-e valójában. az illetõ mutáció valamelyest lassít atja is.akár a hagyományos. ahol a gally rtek. 12-13. mint a gerincesek csontvázának akármelyik sorozatában (167.meglehetõsen hipotetikus jelleget öltött. amely segíthetik a géneket a következõ nemzedékbe. a birkák fûbe rágott nyomvonalával. amit egy állat a világra gyakorol. jó mmi okunk arra számítani. Ezek a hatások nagy valószínûséggel közvetlen jelentõséggel bírnak a természetes s empontjából. habár formálisan helytálló volna. Egy olyan genetikai mutáció. Az állatok által készített tárgyak fejezetünkben foglalt elemzése elsõ pillantásra reductio urdumnak tetszhet.kérdezhetné valaki -.márpedig elég nehéz dolga lenne. mintha mindannyian a termesz ek testét alkotó sejtek magjába lennének bezárva. akár a kiterjesztett fenotíp lmében . hogy eg yetlen genetikusnak sem jutna az eszébe a termeszvár mint fenotípus tanulmányozása. De ha a megváltozott lábnyom hatást gyakorol a csigaforgató fennmaradási esély e. amely megváltoz ja a csigaforgató lábának alakját.akár a sejten belüli biokémiai folyamatok. ha a madárnak szilárd talajon kell futnia. még akk r sem. akár a test általános morfol kár pegid a kiterjesztett fenotípus szintjén nyilvánulnak meg . kiterjesztett fenotípus? Mi a h elyzet a csigaforgatók sárban hagyott lábnyomaival. akkor igenis érdemes a me ozott lábnyomot az érintett gén kiterjesztett fenotipusához tartozónak tekintenünk. ugyanakkor gátat is szabhatnak ilyen irányú tö nek. mint Landauer méheinek a fészkelõhe kapcsolatos nézeteltérései. hogy minden hatás. hogy az eszközkészítés genetikája" elvben különbözne az általába genetikától (167). vitán felül hatással lesz arra. akkor.). ha gyakorlati szempontból nem lenne nehéz dolga . mert befolyásolja az egy i viták eldöntésében szerepet játszó gének fennmaradását. 315)? És most engedtessék meg egy utolsó eszmefuttatás. hogy nyomon kövessék. hogy . hogy az építõk ailag heterogének.fészek lakóinak koordinált viselkedését eredményezi. o. evolúciós sorozataikban ugyanoly nom (vagy szakaszos!) átmeneteket tapasztalnánk.) Munkahipotézisként feltételezhet meszek genetikai heterogenitásából fakadó viták hasonló szabályok szerint oldódnak meg. A gének notípusos hatásai . hogy a csigaforgató mily kerrel adja ezt tovább. hogy az egyedi termeszek génjeibõl fakadnak. ha nem tarthat számot a természetes szelekciót tanulmányozók figyelm . nyiben . hogy s incs a vizsgált gének fennmaradási esélyeihez.

amelyeket az egyedek genetikailag változatos viselkedése hoz létre . ugyanúgy.ett bennünk. hogy egy gén fenotípusos kifejezõdés terjedhet. E szimbion obligát módon függenek a termeszektõl. de szoros rokonságban álló egyedek. és a termeszek is õtõlük. A következõkben a paraziták és gazdaszervezeteik solatát vizsgáljuk meg. A tény.ilyen például a tegzesek háza. Ha a termeszvár összes DNS-ét elõállíthat állapotban. amely nem a termeszsejtekbõl származik. és a fenotipus körét ama tárgyakra is k ettük. például a farok meghosszabbodása. A hódgátakat és a termeszv ynél több egyed kollektív viselkedési megnyilvánulásai hozzák létre. átlagot véve. vajon nem mondható-e szinte törvényszerûnek. hogy másképpen is nézhetjük mindezt. hogy a parazitagének fenotípusosan kifejezõdnek a gazda testében és viselke . hogy bárhol jelentkezzenek is egy terjesztett fenotí-pusra irányuló megosztott" genetikai befolyások. azaz a rokon egyedekbõl álló csoport génje ozásában.pozitív vagy negatív irányban . egyazon gáton munkálkodó hód a gát magasságát illetõen különbözõ a létrejövõ kiterjesztett fenotípus e gének kölcsönhatását fogja tükrözni. amelyek a hódokat agasabb gátak építésére késztetik. nem pedig maguknak a terme zeknek az alkalmazkodásával magyarázható? E fejezetben körüljártuk a kiterjesztett fenotipus fogalmát. mondjuk a hódgát magasságának a növekedése. ostoros egysejtûek és baktériumok. hogy fenotípusos hatást gyakorolnak a te rmeszek sejtjeire és ezáltal a termeszek testére. hogy a termeszek (Isoptera) álla mának evolúciója a mikroszkopikus szimbionták alkalmazkodásával. A következõ lépést ebben az irányban fogjuk megtenni. hogy a gát több hód együttes eredménye. Az egy hogy azok a fenotípusok. mint hogy erõsítik egymást.sen . manipulálva a termesz egész testének a termeszvárnak a fejlõdését.bár nem szükség . pontosan ugyanabb értelemben gyakorol hatást az illetõ gén fennmaradási esélyeire. meddig jutottunk a kiterjesztés munkájában. hogy az episztázisnak. a termeszek viselkedésére. amelyre közvetlen biokémiai befolyást gyak és a soksejtû szervezet egészének nagyléptékû tulajdonságaira is hatással lehet. és tökéletesen megszokott gondolat a számunkra.befolyásolni fogja a hasonló építmények jövõ rjesztett fenotípusos hatása. mint egy másik gén esetéb közönséges fenotípusos hatás. Be fogom bizonyítani. amelyek kívül vannak a test határain.manipulálják. ahogy génjeinek kölcsönhatásait. E fejezetben két nyomon indulunk tovább. sõt eltérõ fajhoz v kár egészen más rendszertani kategóriákba tartozó egyedek génjei közö. hogy fontolór a lehetõséget: a kiterjesztett fenotípust egészen távoli rokon egyedek. maguk is állhatnak élõ szövetbõl. néha különbözõ fajokban. amelyek megosz ak meg valamilyen kiterjesztett fenotípusos jelleget. hogy a szimbion k is aszerint szelektálódnak. maguk zsebelik be a magasabb gátból fakadó illetve maguknak kell állniuk a veszteséget). elõször az egyed génjeinek. Ám ah meszek génjei túllépnek az õket magukba záró sejteken. hogy szem nek egymással. Könnyen lehet. Gondolatmenetünk logikája most szinte rákény-szerít bennünket arra. ha feltételezzük. Ha két. hogy milyen fenotípusos hatalmat gyakorolnak környezetük fölö És mindez nem jelenti-e egyszersmind azt is. mit sem változtat magán az alapelven: azok a gének. És végül. A másik nyom pedig. hogy egy bizonyos kiterjesztett fenotipus egynél több egyedi test génjeinek együttes hatása alatt is létrejöhet. az elõzõ fejezet befejezõ részében beláttuk. annak ellenére. Az elõzõ fejezetben egy kis lépéssel továbbmentünk. nem szükségszerûen élettele ak. esetleg külö ekben vagy élõlénybirodalmakban találhatók. sõt ciának és a recesszivitás-nak is megvan a maga kiterjesztett genetikai megfelelõje. Mindez kö megy. talán negyedét is kitenné az a DNS. Kö lül ilyen testsúlyarányban vannak ugyanis jelen minden egyes termeszben a bélcsatornában él zimbionta. az a különbözõ. valószínûbb. 12 Gazdafenotípusok parazitagének szolgálatában Mérjük fel egy pillantással. hogy logikailag kifogástalanul járunk el. hogy minden gát több hód közö kájának eredménye. A továbbiakban beláttuk. sõt a termesze várára is ? Ezen a nyomon elindulva nem képzelhetõ-e el. A szimbionta gének közvet usos hatásukat a szimbionták cito-plazmájában zajló fehérjeszintézis útján fejtik ki. a módosító géneknek. Egy valamely hodegyedb lentkezõ genetikai mutáció a közösen létrehozott építmény fenotípusos megváltozásában is me a az építmény fenotípusos megváltozása hatással van az újonnan létrejött gén replikációs si es szelekció . hogy az olyan gének. cellulózemésztõ mikroorganizmusok. Egy gén fenotípuso ejezõdése túllépheti annak a sejtnek a határait.

mint azon társaik. hogy bár a szívóférget nem izgatja saját gazda szaporodási sikere. hogy létezik egy optimális házfalvastagság. És még ha nincs is teljes konvertibilitás" a fal vastagsága és az ivarsze te között. vastagabb házat építenek maguknak. ha azon oksági tényezõk közül. És éppen ez. amelyekben s zívóférgek (Trematoda) élõsködnek. amelyek a vastagabb fal létrehozására és a megnövekedett súly hordozására fordí t gazdaságában hátha jobban hasznosulnának. s így egyfajta kompromissz um.olyan potenciális adaptációknak tekinthetõk. A tegzesek lárvái az általuk épített kavicsházakban lakoznak. mondjuk a szívóféreg szemével nézve. hogy lesz-e a csigáknak újabb nemzedéke. Azok a gének. A túl vastag falú ház alighanem n gyszerûen védi tulajdonosát (és a túl vastag fal csíravonalban foglalt génjeit). Mármost a szívóféreggének számára optimális falvastagság aligha esik egybe a csiga szempont optimummal. Föl kell ugy . hogy a csigaház megvastagodott fala kóros jelenség. nagyobb gonádok létrehozásába fektetve otetikus példánkban tehát a vastagabb fal génjei az õket hordozó testben bizonyos hátrányos enzációs változást okoznak . amelyek túl vastaggá vagy túl vék zik a csigaház falát. melyek szerint azok a csigák.legalábbis részben . am nincsenek ilyen élõsdijeik (59). sõt hogy a f kifejlesztett alkalmazkodásról van szó. A fenti gondolatmenet azonban eleve feltételezi. dása egyáltalán nem fogja érdekelni õket.mint emlékszünk .minthogy a szívóféreg a csiga környezetéhez tartozik -. aminthogy azokat is.bár a csigaház szervetlen öss holt anyag" -kémiai építõelemeit közvetlenül a csiga sejtjei állítják elõ. A ház falának tkezõ változatosságot például genetikai változatosságként kezelhetjük. míg (bizonyos speciális körülményektõl eltekintve rõl késõbb lesz szó) a szívóféreggének tiszteletben tarthatják ugyan a csiga fennmaradását. az igenis izgatja. Még kézenfekvõbb feltéte háza része a csigagének fenotípusos kifejezõdésének. hogy az adott változatosság genetikai eredetû. mivel . Ez igaz . mondjuk.. hogy a szele elõnyben részesíti a szívóféregnek a csiga szaporodását elõsegítõ adaptációit. amibõl . helytálló tehát. Olyan megfigyelések is napvilágot láttak. mivel ez a nézet igen érdekes további fejtegetések kiind szolgál. egyesekrõl ki más szempontból. mielõtt e ténybõl kiindulva azt jósolnánk. nem maradnak fenn a csigák génkészletében. ennélfogva a túl vékony falat kódoló gének veszélyeztetik a csíravonalban lév amelyeknek így a természetes szelekció nem fog kedvezni. ám a szívóférgek gene pontjából könnyen elképzelhetõ. A csigagének szelekciójában ugyanis a csiga szaporodására és életben maradására olt elõnyös hatások egyaránt latba esnek. de a vasta b fal létrehozásának többletköltségei bizonyos más körülmények folytán rontják a csiga esél rõforrások. feltételezhetjük. ha azt mondj y házuk a gének hordozójának legkülsõ fala. a természetes szelekció feltétlenül befolyásolni fogja a szóban forgó léljaikhoz viszonyított gyakoriságát a szívóféreg génkészletében. amennyiben a csiga s en lévõ gének hatással vannak a falvastagságra. Amennyiben a falvastagság befolyásolja e szívóf szaporodási sikerét. de nagyon óvatosnak kell lennünk. Én azonban hadd magyarázzam a megvas t a szívóféreg alkalmazkodásaként. A csigaház falának vastag tehát . ek a csiga szempontjából definíció szerint környezeti tényezõknek minõsülnek. mégpedig a következõ é A szelekció bizonyára büntetéssel sújtja azokat a csigagéneket. De mi van akkor. A vékony falú ház nem nyúj ndõ védelmet. A csigagenetika" ezt a változatosságot környezeti" hatás ulajdonítja . valami efféle kapcsolatnak mindenképpen lennie kell.a csiga élettani viszonyaira gyakorolt befolyásuk útján . amelyek túl vastaggá teszik falát. míg a szívóféreggének szelekciója leértékeli a csiga szaporodását a fennmaradásához képes megvastagodása irányában fog hatni. Lehetséges persze. és ezáltal kisebb számban kezõ nemzedékbe. amelyek túl vékony falat készítenek. amelyek a szívóf ekeit szolgálják. a fertõzés egyfajta mellékhatása. A csiga léte és szaporodása által támasztott köve erülhetetlen súlyozása során tehát a csigagének szelekciója egy optimális kompromisszum irá . a túlélõgép burkolata. Ha a csigaházakban mutatkozó változatosságot részben a csigagének fenotípusos kifejezõdések k föl. Az olvasó most azzal az ellenvetéssel élhet. bizonyos köztes falvastagság jön létre. ellenkezõ esetben környezeti" változatossá tünk. hogy : a szívóféreg egyes génjei .például csökken a gonádok mérete -.a kezdet kezdetén kiindultunk. hogy a csigaház vastagságának változatossá felelõs gének csakis csigagének lehetnek. vagyis az élõsködõ szívóféreggel fertõzöt tagodása volt az a megfigyelés. genetikai tényezõk? Tegyük föl.hat thetnek ki a csigaház falának vastagságára.

a csigaház falvastagságának kétféle optimuma van: egy viszonylag nagyobb ptimum" és egy némileg kisebb csigaoptimum". Vegyük észre. A fertõzött csigákban a szokásos negatív fototaxist .nevezetesen. a tegzesek házának és más állatok által készített élettelen tárgyakkal megkezdett gond et. Tökéletes ltevés tehát. rovaroknak hisznek. hogy meg nak életét. hogy a csiga szemei a sza vak végén helyezkednek el. hogy a szívóféreg a jelek szerint a csigák viselkedését is manipulálja. Csak a választható módszerek: a kalcium-karbonát-kiválasz . sõt akár kasztrálná is a csigát annak érdekében. ahogy igák is csigaházakban vagy ahogy a tegzeslárvák kavicsházakban élnek. hogy ha oroljon saját világára és ezáltal fennmaradására. ha az élõsködõket hordozó csigák házának megvastagodását a szívóféreg alkalm . és ebben csak n a szívóféreg-populáció közösségi szellemtõl áthatott többsége. A csigagén és a szívóféreggén a csiga élõ ugyanúgy eszköznek tekintené. amely a másik kettõvel összehasonlítható módját választja annak. Képzeljük el azt a furcsa helyzetet. amely alátámasztaná ezt a jósla emes volna a dolog nyomába eredni. A fertõzött csigáknál megfigyelt falvastagság etõen a két optimum közé esik.képeznék a vita tárgyát. mint a tegzesgén a foly r kavicsait. a szívóféreg s e a csiga szaporodásával.lecsípik a csigák tapogatóit. pusztán ann yit fetételez. Ez azo túlzott egyszerûsítés. Más szóval. híven taktikámhoz . hogy a csigaház formája és színe a csigában élõ szívóféreg notípusos kifejezõdése. alig észrev hetõ lépések során terjesszem ki. amelyek a csiga sza em elõtt tartják.és a kavicsok összeépítése . hogy miként lehet a védelem ér en szilárd külsõ falat képezni. és ezek a hatások ellentétes irányúak. hogy a szívóféregtõl mentes a csigák házának falvastagsága a fertõzött csigák és a szívóféreggel fertõzött területeken házfalvastagsága közé esik. A szívóférgek csigaházak belsejében élnek. mégpedig a szarvánál fogva. amikor egy szívóféreggén és eg intelligensen megtárgyalja egy tegzesgénnel azt a problémát. akár valamilyen közvetettebb élettani úton. vajon a szelekció nem részesítene-e elõnyben egy olyan önzõ szívóféreggén ozná gazdaállatának szaporodását. Azok a szívóféreggének kerülnek tehát elõnybe a szívóféreg génkés ikerrel csoportosítják át a csiga erõforrásait a szaporodástól a fennmaradáshoz. etve olyan génnek. amely kifejthetné hatását. Ha a csigapopulációban gyakori a szívóféreg-fertõzés. hogy a csigák vagy a férgek nyernek-e". Ám az a gyanú számára a parazitizmus semmit sem jelentene. E látvány hatására bi szívóféreg életciklusában a soron következõ gazdaállatok . házuk falvastagsága várhatóan a csigaoptimumn ne meg.ezõ kérdést: amennyiben a szívóféreg génkészletét azok a gének uralják. hogy a csigagének és a szívóféreggének egyaránt gyakorolnak bizonyos hatást fenotípusára. hog -karbonát kényelmes és gazdaságos kiválasztásához egy csigára is szükség van. amellyel manipulálhatja a külvilágot. Annak persze lehet némi jelentõsége. hogy e társalgásban terítékre kerülne az a tény. és ezáltal elõsegítse saját fennmaradását és szaporodását? Bizonyos speciális k e a kérdésre adandó válasz: igen.amelyet a szívóféreg. mégpedig majdnem ugyanabban az értelemben. mindhárom gén tekinthetné magát parazitának. am nt Wickler (375) állítja. hogy a fenotípus koncepcióját fokozatosan. amelynek bõrén keresztül lüktetõ mozgásuk jól kivehetõ. mivel a csiga és a szívóféreg génjeinek egyaránt módjuk van atásukat. Akár azáltal. egy ilyen ritka gén végül elárasztaná a szívóférgek génké i tudja aknázni az újonnan születõ csigák nyújtotta szabad vadászterületet". hogy e jóslat semmiféle ad hoc feltételezé nem vesz alapul azzal kapcsolatban. Jóslatom tehát független e hatás mennyiségi jellemzõitõl. Ami a szívóférgektõl mentes csigákat illeti.és a csigagének javasolnának . hogy folytathassam az ben. a szívóféreg képes m ni a csiga fényingerre adott válaszát. Nem tudok olyan megfigyelésrõl. ho a tegzes és a csiga viszont nem. vagyis a csigák házának igaoptimumnál is vékonyabb lesz. amelyet a szívóféreg génjei é egyaránt befolyásolnak. hogy az élõ csigát mar meg. ahogy a hódgát is egynél több hód génjeinek közös fenotípus kbõl következik. hiszen egyetlen szívóféreggén sincs bennük jelen. éppúgy. amelyek közömbösíteni igyekeznek a szívóféreggének falvas-tagító hatá a nem fertõzött csigáknál túlkompenzált fenotípust alakítanak ki. a génkészlet v ni fog olyan géneket. hogy a tegzesek házának formája és színe a tegzesgének fenotípusos kifejezõdésén a okozhat gondot annak elfogadása. Jóslatom ennélfogva úgy szól. E hipotézis értelmében a csigaház fenotípusa közös fenotípus. A dologban az az érdekes.amely egzesgén törne lándzsát . A Leucochloridium nemzetségbe tartozó szívóférgek a csigák n élõsködnek. Most azonban megérett az idõ arra. Ha magunkévá tettük a lfogást. Azért választottam példának a csigák szervetlen anyagból álló házát. Kétlem.

eresõ viselkedés váltja fel, aminek következtében ezek a csigák nyílt területeken tartózkod egszívesebben, és így alighanem gyakrabban válnak a madarak zsákmányává - ami a szívóféregn Ismét az a helyzet, hogy ha mindez a parazita adaptációjának

tekintendõ - márpedig sokan tekintik annak (184, 375) -, akkor a parazita génkészletében o lyan gének múltbeli létét kell feltételeznünk, amelyek hatást gyakoroltak a gazdaszervezete iselkedésére, mivelhogy minden darwini alkalmazkodás gének szelekciója útján jön létre. E g níció szerint a csiga viselkedéséért felelõs" gének voltak, és ilyenformán a csiga viselke ek fenotípusos kifejezõdésének részeként kell felfognunk. Az egyik szervezet sejtjeiben lév tehát kiterjesztett fenotípusos hatást gyakorolhatnak egy másik élõ szervezetre; az általu vizsgált esetben a parazita génjei gazdaszervezetük viselkedésében találják meg a fenotípus fejezõdés módját. A parazitológia irodalma hemzseg az érdekes példáktól, amelyeket jelenleg aszervezetek paraziták általi adaptív manipulációiként szokás értelmezni (pl. 184, 240). Té ban, hogy az effajta értelmezést a parazitológusok körében nem mindig volt divat nyíltan ha goztatni. Egy fontos áttekintõ mû (296), amely a rákok (Crustacea) osztályában tapasztalhat paraziták okozta kasztrációval foglalkozik, telis-tele van részletes leírásokkal és spekulá a tekintetben, hogy a paraziták pontosan milyen élettani eszközökkel kasztrálják gazdaszer ezetüket. Arról azonban szinte egyáltalán nem esik szó e fejtegetésekben, hogy a paraziták on miért szelektálódtak erre, vagy hogy nem lehet-e a kasztráció egyszerûen az élõskö-dés v lékhatása. A tudományos divat változásáról árulkodik viszont az az újabb áttekintés (19), a tesen taglalja a paraziták kasztráló hatásának funkcionális jelentõségét, mégpedig a parazi szemszögébõl. E munkában Baudoin a következõket állapítja meg: Jelen tanulmány fõ tézisei, arazita okozta kasztráció a parazita adaptációjaként fogható fel, és (2) ennek az adaptáció elõnyei a gazdaszervezet csökkent szaporodási hajlamából fakadnak, ami a gazdaszervezet fe nnmaradási esélyeinek a növekedését, a gazdaszervezet méretének és/vagy a parazita energiaf nak bõvülését, és ezáltal a parazita darwini rátermettségének növekedését eredményezi." Min nlít ahhoz a gondolatmenethez, amelyet az imént, a csigaház megvastagodásáról szólván magam ettem. Ismétlem tehát: abból a feltételezésbõl, hogy a parazita által okozott kasztráció a a adaptációja, logikusan következik, hogy létezniük kell vagy legalábbis létezniük kellett daszervezet élettani viszonyainak Megváltozásáért felelõs" parazitagéneknek. A paraziták o asztráció tünetei - az állat nemének megváltozása, testméretének növekedése vagy bármi egyé kinthetõk a parazitagének kiterjesztett fenotípusos megnyilvánulásának.

A Baudoin-féle megközelítés alternatívája az, hogy a gazdaszervezet fiziológiájában és vise következõ változás nem a parazita alkalmazkodása, hanem egyszerûen a fertõzés kóros mellékh gáljunk meg egy élõsdi kacslábú rákot, a zacskórákot (Sacculina), amely kifejlett alakjában alami gombára emlékeztet. Lehet, hogy a zacskórák közvetlenül nem húz hasznot abból, hogy k ja rák gazdaállatát; éppen csak elszívja a tápanyagokat gazdaállata testének minden részébõ ivarszervek szövetei felemésztõdnek, a gazdaállatban mellékesen a kasztráció tünetei is je eznek. Adaptációs hipotézisének alátámasztására azonban Baudoin olyan eseteket hoz fel, ami paraziták úgy kasztrálják gazdaállatukat, hogy annak valamely hormonját szintetizálják- am izonyos specifikus alkalmazkodás, nem pedig holmi mellékhatás. Az a gyanúm, hogy a paraz itákra ható természetes szelekció utólag még azokban az esetekben is módosítja - a parazitá - a gazdaszervezetre gyakorolt élettani hatást, amikor a kasztráció eredetileg az ivarsz ervek szöveteinek elsorvadása következtében fellépõ mellékhatás csupán. A zacskórák alighan zik bizonyos szabadsággal a tekintetben, hogy gyökérszerû fonadékrendszerével a gazdaszerve et mely részeit támadja meg elõször. A természetes szelekció minden bizonnyal a zacskórák a jeit részesíti elõnyben, amelyek hatására gazdaállatának ivarszerveit támadja meg, mielõtt enné az életfontosságú szerveket, amelyektõl a gazdaállat puszta léte függ. Ezt az érvelést kre is kiterjesztve - hiszen az ivarszervek elsorvadása sokrétû hatást gyakorol a gazdaáll at élettani folyamataira, anatómiájára és viselkedésére -, tökéletesen ésszerû a feltételez ekció egyre finomabban kidolgozza" a kasztráció technikáját, és ezáltal a parazitáknak egy asznuk származik az eredetileg véletlenszerû kasztrációból. Úgy vélem, a modern para-zitoló közül sokan egyetértenek ezzel a föltételezéssel (P.O. Lawrence, személyes közlés), én ped e a következõ kiegészítést teszem hozzá mindehhez: abból az általános nézetbõl, hogy a para ozott kasztráció egyfajta alkalmazkodás, logikusan következik, hogy a gazdaszervezet módos ult fenotípusa részét képezi a parazitagének kiterjesztett fenotípusának. A paraziták gyakorta akadályozzák gazdaszervezetük növekedését, amit a fertõzés érdektelen

vélhetünk. Fokozott érdeklõdés övezi ennélfogva azokat a ritkább eseteket, amikor a parazi egíti a gazdaszervezet növekedését - ezek közül említést tettem már a csigaház falának megv eng (59, 22. o.) ezeknek az eseteknek a számbavételét a következõ kinyilatkoztatással kezdi Bár az általános nézet értelmében a paraziták ártalmára vannak gazdaszervezetüknek, energ károsító hatásúak, olyan példákat is ismerünk, amikor a parazita jelenléte éppen hogy fokoz aszervezet növekedését." Cheng e mondata azonban úgy hangzik, mintha egy orvos, nem pedi g egy darwinista biológus vetette volna papírra. Ha az ártalmat" a szaporodási siker, nem pedig a fennmaradás és az egészség szempontjából vizsgáljuk, valószínûsíthetjük, hogy a fo is ártalmas a gazdaszervezetre nézve, mégpedig azon oknál fogva, amelyet a csigaházzal kap csolatban már érintettem. A természetes szelekció föltehetõen a gazdaszervezet esetében is onyos optimális testméretet részesít elõnyben, és ha a parazita akármelyik irányban eltérít ervezetét ettõl a testmérettõl, annak szaporodási sikere alighanem csorbát szenved, még ha anakkor fennmaradási esélye javulna is. A fokozott növekedés Cheng által felhozott összes p a minden további nélkül úgy értelmezhetõ, hogy a parazita eltereli a gazdaszervezet - az õ mpontjából közömbös - szaporodásába befektetendõ erõforrásokat, és ezeket az erõforrásokat t testének - számára is létefontosságú - növekedésébe és fennmaradásába táplálja be. (Itt m k kell az olyan csoportszelekcionista akadékoskodástól, miszerint a parazitának is szüksége van a gazdaszervezet új nemzedékeire.)

A Spirometra mansanoides nevû galandféreg lárváival fertõzött egerek gyorsabban nõnek, mint m fertõzött társaik. Kiderült, hogy a galandféreg egy olyan anyagot választ ki, amely hason az egér egyik növekedési hormonjához. A Tribolium nemzetségbe tartozó bogaraknak a Nosema pórás egysejtûvel fertõzõdött lárvái ennél is drámaibb változáson mennek keresztül: nem ala tt bogarakká, hanem továbbnövekednek, a szokásosnál hattal több vedlésen esnek át, és óriás ak - súlyuk több rnint kétszerese lesz nem fertõzött társaikénak. A kísérleti bizonyítékok k, hogy a rovar növekedése azért kap elsõbbséget a szaporodásával szemben, mert a parazita sejtû képes a rovar juvenilis hormonjának vagy egy közeli hormonanalógnak a szintézisére. E jelenség megint csak azért érdekes, mert - ahogy a rákok parazita okozta kasztrációja eset n - a mellékhatás-elmélet itt is tökéletesen tarthatatlan. A juvenilis hormonok speciális m lekulák, amelyeket rendszerint rovarok, nem pedig egysejtûek szintetizálnak. Ha egy ro varhormont egy egysejtû parazita termel, az mindenképpen specifikus és meglehetõsen kifi nomult alkalmazkodásra vall. A Nosema azon képességét, hogy juvenilis hormont szintetizál, a Mwema-génkészlet génjeire ható szelekciónak kellett kialakítania. E gének fenotípusos ha amely a Nosema-génkészlet fennmaradásához vezetett - kiterjesztett fenotípusos hatás volt: bogarak testében fejezõdött ki.

Itt újból felvetõdik az egyedi érdek kontra csoportérdek probléma, mégpedig akut formában. ysejtûek olyan kicsinyek a bogárlárvához képest, hogy egyetlen egyed önmagában nem hozhat ö hatásos hormonadagot. A hormontermelésnek tehát nagyszámú egysejtû együttes erõfeszítésével ia. Ez a bogár minden egyes élõsdijének hasznára van, ugyanakkor mindegyiküknek kerül is va ibe, minthogy ki kell vennie a maga apró részét a csoport kémiai munkájából. Nézzük meg, mi ha az egysejtû egyedek genetikailag heterogének. Tegyük fel, hogy az egysejtûek többsége k emûködik a hormon termelésében. Ha valamelyikük egy olyan ritka gént hordozna, amelynek hat kiszállna" a munkából, megtakarítaná magának a hormon szintézisének költségét. A megtakar ak az önzõ génnek is, amelynek hatására kiszállt", közvetlen hasznot hajtana. Teljesítmény viszont társainak ugyanúgy kárára válna, mint neki. Mindenesetre a csoport termelékenységéb ló csökkenés nagyon csekély lenne, viszont a brigádból kilépõ egyed számára komoly megtakar ne. Ennélfogva a csoporttal együttmûködésben, a genetikai vetélytársakkal közösen végzett s evékenység - bizonyos speciális körülményektõl eltekintve - nem lenne ESS. Arra kell tehát ztetnünk, hogy az egyazon bogárban élõsködõ Mwema-egyedek mind közeli rokonok, talán mindan egyetlen klón tagjai. Semmilyen közvetlen bizonyítékról nincs tudomásom e tárgyban, de köv tetésünk nem mond ellent a spórás egysejtûek szokásos életciklusának.

Baudoin ugyanezt hangsúlyozza, jogosan, a paraziták okozta kasztrációval kapcsolatban. M unkája egyik fejezetében ( Az egyazon gazdaállatban élõ kasztrátorok rokonsági viszonyai") kezõket írja: A kasztrációt okozó paraziták általában vagy azonos, vagy közeli rokon genot igák metacerkáriás fertõzései kivételek... De ezekben az esetekben a kasztráció véletlen ha het." Baudoin tökéletesen tisztában van a mondottak jelentõségével : .. .Az egyazon gazdaá kasztrátorai között mutatkozó genetikai rokonság olyan mértékû, hogy a megfigyelt hatások a i genotípus szintjén mûködõ természetes szelekcióval magyarázhatók."

Nagyon sok érdekes példa van arra, hogyan manipulálhatják a paraziták gazdaszervezetük vise kedését. A húrférgek (Nemato-morpha) lárváinak, miután kifejlett alakká fejlõdnek, ki kell gazdaállatukból, és vízbe kell kerülniük (70): ..a húrféreg életében komoly probléma, hog en a vízbe. Különösen érdekes jelenség tehát, hogy e parazita a jelek szerint képes befolyá azdaállata viselkedését, és a vízbe csalni õt. Hogy miként éri ezt el, nem tudjuk, de elege tlen megfigyelés áll a rendelkezésünkre, hogy igazolva lássuk: a parazita viselkedésében be yásolja, sõt nemegyszer öngyilkosságba is kergeti gazdaállatát... Egy drámai beszámoló egy rõl tudósít, amely egy medence fölött szállva, kétméternyire megközelítette a víz felszínét n belerepült a vízbe. A húrféreg abban a pillanatban robbanásszerûen kifúrta magát a méhbõl a megnyomorított méh pedig sorsára hagyva elpusztult."

Azok a paraziták, amelyek életciklusában köztesgazda is szerepel, és a köztesgazdából egy m ozott gazdaállatba kell átköltözniük, gyakran úgy manipulálják köztesgazdájuk viselkedését, obb valószínûséggel essen zsákmányául a leendõ gazdaállatnak. Korábban már találkoztunk egy tával, a csigák tapogatóiban élõsködõ Leucochloridiummai. Holmes és Bethell (184) számos ha tekintett át, és az õ nevükhöz (24) fûzõdik az egyik legalaposabban megvizsgált eset. A buz jû férgek (Acanthocephala) két gömbormányos faját, a Polymorphus paradoxust és a P. marilis anulmányozták, amelyek köztesgazdája a Gammarus lacustris nevû édesvízi felemáslábú bolhará azdaállatuknak pedig kacsákat választanak. A P. paradoxus a tõkés récére specializálta magá ly a víz felszínén táplálkozik -, míg a P. marilis bukórécékben élõsködik. A P. paradoxus t at abból, ha köztesgazdáját, a bolharákot ráveszi, hogy a víz felszínére ússzon - hiszen ot n válhat a vadkacsák zsákmányává. A P. marilisnek viszont abból származhat elõnye, ha közte latt maradásra készteti.

A nem fertõzött Gammarus lacustris általában kerüli a fényt, és a tavak fenekének közelében és Holmes egészen mást tapasztalt azoknál a bolharákoknál, amelyekben P. paradoxus egyedek ködtek. E rákok állandóan a vízfelszín közelében tartózkodnak, és állhatatosán kapaszkodnak be -még a kutatók lábának szõrzetébe is belecsimpaszkodtak. Ez a felszínhez való ragaszkodá hetõen kiszolgáltatja a rákokat a táplálék után kutató tõkés récéknek, sõt a pézsmapatkányo intén lehetnek a P. paradoxus végleges gazdái. Bethel és Holmes szerint a vízinövényeken va gkapaszkodás különösképpen a pézsmapatkányoknak szolgáltatja ki a fertõzött rákokat, mert a k, majd odújukban elfogyasztják a víz felszínén lebegõ növényzetet.

Laboratóriumi kísérletek igazolták, hogy a bolharáknak a P. paradoxus gömbormányos féreggel t példányai a fényt, nevezetesen a tartály megvilágított felét részesítik elõnyben, és köze rrás felé. Ez éppen az ellenkezõje a nem fertõzött fajtársaiknál tapasztalható viselkedésne t rákok egyébként nem valami elhatalmasodó betegség miatt, passzív módon emelkedtek a felsz - mint azt Crowden és Broom (72) egy hasonló vizsgálat során, halak esetében megfigyelte. E rákok aktívan táplálkoztak, és eközben gyakran elhagyták a víz felszínét; ám ha megszerez arabkát, azonnal felvitték a felszínre és ott fogyasztották el, holott normális esetben a v fenekére húzódtak volna vele. Ha pedig a középsõ vízrétegben megriadtak valamitõl, ahelyett fenekére menekültek volna, mint máskor, a felszínre húzódtak.

A másik gömbormányos féreggel, a P. marihsszal fertõzött rákok viszont nem szívesen tartózk víz felszínén. Laboratóriumi kísérletek során egyértelmûen bebizonyosodott ugyan, hogy az megvilágított felét részesítik elõnyben a sötét oldallal szemben, ám a fény nem vált ki ben zreakciót, a fényforráshoz való közeledést: az akvárium megvilágított részén véletlenszerûe nem igyekeznek a felszínre. Ha megriadnak, nem a felszín felé, hanem a fenékre menekülnek. Bethel és Holmes úgy véli, hogy a két parazitafaj eltérõ módon befolyásolja köztesgazdája annak érdekében, hogy az nagyobb valószínûséggel váljon a parazita végleges gazdaállatának ik esetben egy felszínen táplálkozó, a másik esetben egy búvárkodó faj egyedeinek - a zsákm

Egy késõbbi munka (25) részleges bizonyítékokkal szolgál e feltevést illetõen. Fogságban él patkányok laboratóriumi kísérletek során nagyobb arányban zsákmányoltak P. paradoxusszal fe okat, mint nem fertõzött egyedeket. A P. marüisszal fertõzött rákok viszont nem estek nagyo b arányban áldozatul sem a pézsmapatkányoknak, sem a tõkés récéknek, mint nem fertõzött tár való, hogy a fordított - búvárkodó fajjal végzett - kísérletre is szükség volna, amelybõl v ne ki, hogy ez esetben a P. marilisszal fertõzött rákokat éri nagyobb veszteség. Ezt a kísé tet tudtommal még nem végezték el.

Csak ha figyelembe vesszük a gazdanövény opintermelését és anna yva felszínén élõ baktériumokra gyakorolt hatásait. A jelek szerint a féreg cerkárialárvája nló módon éri ezt el.Fogadjuk el feltételesen Bethel és Holmes hipotézisét.és e latait . Amennyiben ez az alkalmazkodás természetes szelekció útján jött létre. és ezáltal a plazmidátvi Kerr (200) az alábbi következtetésre jut: Rendkívül elegáns példáját láthatjuk mindebben a olúciónak. ám remélem. azaz egy kis extrakromoszomális DNS-gyûrû. nem pedig a szervezetek szintjén zajló evolúciót szemlélteti. amelyek lehetõvé teszik az opinok energia. hogy a lélek tükre. A Ti-gének hatás ertõzött növényi sejtek nagy mennyiségben szintetizálnak úgynevezett opinokat. és ott maradnak mozdulatlanul." Vagy: Úgy néz ki. amely mból átkerül a növénybe. 9.bakteriális a ziákumokként" is mûködnek. amiket a növ en nem termel és nem is tud felhasználni.. a nagyon kevés ismert növényi daganat egyikének az (200. Ennélfogva éppúgy mondhatjuk. Míg a nem fertõzött hangyák a leve kor visszahúzódnak fészkükbe. a fertõzött egyedek felmásznak a fûszálakra. A Ti plazmid autonóm replikátornak tek inthetõ (1. befúrva magát a hangya nyel atti ganglionjába. Hogy a lándzsásmétely életciklusa beteljes djék. ha most a nyilvánosság elõtt csodálkozom el indokolatlan óvatosságán. ha jelen van benne az úgynevezett Ti plazmid. amikor kijelen hogy a szervezetek talán csak a gének hordozói".) Én itt szerkesztõi beavatkozásra gyanakszom. a szervezetek talán csak a ek hordozói.és anyagforrásként való hasznos Ti-plazmid tehát úgyszólván mesterséges szelekciót végez. A Ti-gének a baktériumból átkerülnek a növény sejtjeibe. 313).. Ezt a daganatot. állkapcsukat bel e. az bacterium okozza . miként manipulálja a parazita a köztesgazdáját. mint a korábban említett Leucochloridium. hogy sok opin jelen létében a Ti-vel fertõzött baktériumok sokkal jobban megélnek és szaporodnak. visszamásznak a magasba (240). génkészletében genetikai változatosságnak kell jelen lennie a rák viselkedéséért felelõs" en a szelekciónak nem volna mire hatnia. . fejezet). A rák megváltozott viselkedését mint a gömbormányos féreg alk dását foghatjuk fel. Annak a DNS-nek. de délután. A fertõzött hangyák. a juhnak véletlenül meg kell ennie a hangyát. és fogalmazzuk meg újra. A végleges gazda e féreg esetében valamilyen patás állat. Kerr megbocsát nekem. így azután könnyen elõfordulhat.belül ké likálódni.ám csakis abban az esetben. elõsegítve a baktériumok konjugációját. például a juh. mintha csak aludnának. nem fertõzött társ n. sõt a bakteriális gének nyilvánvaló önzetlenségének is. mert a nagy melegben elpusztulnának . bár minden más DNS replikátorhoz hasonlóan csak az egyéb DNS repli orok hatása nyomán kialakuló sejtbéli masinérián . piros rózsa címû versének soraira utal. Kicsit olyan ez. Az opinok emellett . hogy ha megvizsgálnánk. délben lemásznak a füvek száráról. amely egy-egy hangyát megtámad. minden hangyában egyetle . mint ahogy szokás azt mondani. míg él kja elpereg. a fertõzött baktériumokat . és b) ezen DNS-eknek más baktériumsejtekbe való átjutását. mint a nem fe baktériumok. Mindebben az az érdekes. hogy a Ti plazmid néhány olyan génnel ruházza l a baktériumot. A jelenségnek az a magyarázata.) Kerr így folytatja: Számos (de em mindegyik) gazdanövény természetes úton kialakuló gyökérgolyváiban nagyon kevés baktériu nmaradni." (Az effajta okfejtés természetesen zene füleimnek. Ennél is összetettebb a gyökérgolyvának. mindössze egy fúrja az agyba. hogy a féreg génjei enotipusosan kifejezõdnek a rákok testében. azaz a lándzsásmétely (közkeletû nevén agyféreg") egy másik sz nak. mintha azt mondaná: A zemrõl fetételezhetjük. Wickler (376) rint abból a mintegy ötven cerkáriából. hogy a kórokozó képesség semmilyen biológiai em jár a baktérium számára." .ez esetben a gazdaszervezetén . azután pedig egy hangya. s ez okozza végül a hangya pusztulását: Feláldozza magát a többi cerkária érdek ler ennélfogva arra a következtetésre jut. hogy / szeretlek én. a köztesgazda p elõbb valamilyen csiga.. ám ezúttal erjesztett fenotípus nyelvén. Elsõ pillantásra tehát úgy tûnhet. megváltoztatja a hangya viselkedését.részesítve elõnyben. A ulásával és az opintermelés kiváltásával azonban biztosítja a) a vele azonos DNS preferenci elekcióját a baktériumsejtekben. válik nyilvánvalóvá az a komoly szelekc elyet a kórokozó képességet hordozó gének jelentenek.amit a parazita m kíván -. h gy a féreg végleges gazdaállatának gyomrában végzi. a rákos elváltozások között rendhagyó módon. A Dicrocoelium dendriticum. emiatt nevezzük a kialakuló állapotot daganatnak."(Róbert Burns Piros. hogy az ember i gének fenotipusosan kifejezõdnek az emberi testekben. nincs jövõje: a növényi sejt pusztulásával õ maga is elpusztul.Kerr kifejezésével élve . hogy átjuthasson végleges gazdájába (2 ). egy baktérium. poliembrionikus cerkáriaklónt találnánk. és a fertõzött sejtekbe n osztódást váltanak ki.A ford. amikor lehûl a levegõ. (Kálnoky László f ) ..

és fe jtegetései oly mértékben egybevágnak saját mondandómmal.amint azt má zavakkal már a 4. sõt az ember génje és az ember bõre közötti viszonytól sem. Ebben az esetben a »kompromisszum« egyértelmûen a gubacsképzõ rovarnak kedvez. ahogy a rovar valamely más génj k ..a rovar szöveteiben megnyilvánuló fenotípusos hatást tula nk. természete hirtelen megváltozik. mivel a vírus akkor már a nyálában is megjelent. 0. amelyek így növelik esélyüket egy másik gazdaszerve e? Fokozzák-e a nemi betegségek a libidót . szívesen nyalogatja a számára ismerõs személyeket. Ebbõl pedig szükségszerûen következik . képez a növény a gubacs alakjában oly tökéletes otthont annak a rovarnak. Sokszor egy vagy két n apon át a szokottnál is barátságosabb. amelyeket a Tribo-Humban vált ki a parazita hatására termelõdõ juvenilis hormon -joggal tekinthetõk parazita alkalmazkodásának. A sze egyrészt a gubacsképzõ rovarokra hat. és bárkit. maximalizálhatja valamely más egyed. Amit itt bizonyítanom k ogy bizonyos esetekben a gazdaszervezetekben fellépõ tünetek . hogy e géneknek a növényi szövetekben meg no-típusos hatást tulajdonítsunk. fejezetben kifejtettem -. a ly veszélyt hordoz magában. tüsszögni k agy a vírusok manipulációjáról van szó.. ennélfogva a gazdaszervezetben jelentkezõ módosulások részét képezik ezen parazitagének típusos megnyilvánulásának. és meg fogjuk látni.még ha csak viszketéssel járnak is -. hogy ha megfázunk. amikor emberek egyébként ártalmatlan gyümölcsevõ denevérek harapása útján kapták ettséget." {Encyclopaedia Bri ca. A gaz tó ezzel ellentétes szelekciós nyomás legtöbbször gyenge. ahogy pél a kõrisbogár váladéka teszi? Növelik-e a veszettség viselkedési tünetei a vírus átadásának y kutya megkapja a veszettséget. hogy a gubacs a rovar és nem a növény érdekét lgáló alkalmazkodás.mondjuk azok. igazából nem is vitatható. hogy az adott viselkedés az egyed genetikai jólétének maximaliz hivatott szolgálni. Hogy a gubacsképzõ ro ne támadják meg a növényt túl nagy tömegben. minduntalan e nak egy pár szórakoztató spekulációval. A Sacculina génje és gazdaállatának teste között fennálló viszony elvben nem különbözik a t ti viszonytól. Amennyiben Mayrnak igaza van abban. amelyet levonni szándékozom. hogy milyen típusú folyamatokról lehe zó (az ilyen típusú megközelítés orvosi jelentõségérõl 1.Mayr (266. Kollégáim. A következõ fejezetben továbblépünk. Olyan esetr is tudunk. Ám hamarosan n talanná válik. Az olvasó most alighanem azt gondolja. aki elébe kerül. arról általában sûrûségfüggõ tényezõk gondosk nban semmi közük a gazdanövényhez. Azon túl. 196-197. Ameny-nyiben a gazda rvezet valamilyen viselkedési vagy élettani tulajdonsága egy parazita alkalmazkodása. és eléri más szervezetek élõ szöveteit is. Ez természetesen dés a gubacsképzõ rovar szempontjából.mondjuk a szemszín génjének . És ha elfogadjuk a paraziták effajta adaptációinak lehetõségét következtetés. hogy a harapás nyilvánvalóan elõsegíti a nyálban jelen lévõ vírus terje m a nyugtalanság és a csavargás is jól szolgálja azt (165). hogy szó szerint és szinte minden ntár nélkül idézhetem õket: Miért. Mindehhez csak a következõket érzem szükség záfûzni. hogy az egyedek viselkedése nem mindig m agyarázható azon az alapon. akkor ez az alkalmazkodás csakis a rovar génkészletének génjeire ható es szelekció útján jöhetett létre. amelyek gubacsképzõ anya a fiatal lárvákat legjobban védelmezõ gubacsot építtetik a gazdanövénnyel.) a növények rovaroknak otthont adó gubacsaival foglalkozik. hogy ek bizonyos tulajdonságai olyan más egyedek génjeinek fenotípusos megnyilvánulásaiként fogh . akikkel meg szoktam vitatni a kiterjesztett fenotípus doktrínáját." Mayr itt az élet-ebéd alapelv" megfelelõjét hívja segítségül annak magyarázatában. elõnyben részesítvén azokat. am k sejtjeiben a gének maguk helyet foglalnak. a parazitában léteznie kell (kellett) olyan géneknek. jelen esetben a benne lakozó pa razita genetikai jólétét is. amelyek a gazdaszervezet módosításáért k". mivel néhány gubacs képzése csak ti a növény életképességét. ugyanabban az értelemben. A kiterjesztett fenotípus túllép annak a testnek a határain. amit én: az ilyen spekulációk némiképp erõltetettek igazából csak könnyed illusztrációul szolgálnak arra. hogy a száll szembe a figyelemre méltó manipulációval. még 106). Logikus tehát. elcsavarog. Ez az elsõ állít len fejezetben bizonyítani igyekeztem. 1977) A veszettség hatása alatt még a nem húsevõ állatok is vadul harapnak. amely n ulajdonképpen ellensége? Végeredményben itt kétféle szelekciós nyomással van dolgunk. rögtön megharap. tehát nagyon erõs szelekciós nyomást képvisel. Vajon csak véletlen.

sõt . és mindkettõ ugyanazt a fenotípu tosságot . hogy mit is ta ar ez az igazság valójában. hogy egymással karöltve és a szívóféreggének ellenlábas zemben lépjenek föl. Indoklásul bármely korábban említett példát felhozhatnám. Ha a parazita génjei a gazdaszervezet ivarsejtjeiben jutnának ki annak testébõl. a szívóféreg-genetikus szemében viszont agének okozta változatosság minõsül környezetinek". a szívóféreg la környezetinek" tekintett összetevõhöz tartozik.a szívóféreg cerkárialárváit . illetve ugyanezen férgek utó fertõzött csigák házának vastagságát veti össze.a aszervezet utódgondozási sikere is. eggének összességének viszont egy egészen más utat . Amennyiben a parazita és a gazdaszervezet ugyanazt az utat . A szívóféreg-genetikus ugyanazt a megfigyelt változatosságot másképpe netikai és környezeti összetevõre : õ meghatározott férgekkel. a másik a szívóféreg genetikáját tanulmányozza. hogy kölcsönhatásuk milyen . viszonylag kevés konfliktus jelentkezik a parazita és a gazdaszerv ezet génjeinek érdekei" között. Bármely szervezetben különbözõ gének hatnak ugyanazokra a fenotípusos bé és a kölcsönhatás formájának kérdése éppúgy felmerülhet egy egyszerû genom génjeivel. csak annyiban lép szövetségre" más lokuszok génjeivel. amennyiben ez segíti a saját allél en vívott önzõ háborúságában. ám végeredm naz az érdek vezérli-e õket? Hiszen mindkettõ azért szelektálódott a múltban. Az né. És ha mégis igaz. És mégis . hogy a csigagének a gyakorlatban arra szelektálódtak. pedig. A gazdaszervezet és a parazita génjeinek érdeke nem esn gyan teljesen egybe. Szelekciójuk nemcsak a gazdaszervezet fennmaradását. hanem annak szaporodás szolgálná. a dolgok egészen másképp alakulnának. az elõbbi a csiga szaporodásának. hogy a szívóféreggéneket valamilyen szakszervezeti sze m egyesíti a csigagének rivális szervezetével szemben. annak mindössze az az oka.ha a parazita arra is számot tart. mind a szívóféreg genetikus számára. Ez a kérdés azonban elvben már megszokott mind a csigagenetikus. Jelen fejezet második lényeges mondandója. mint a szívóféreg és a csiga eseté A kiterjesztett fenotípusban foglalt szemléletbõl tehát következik. Hogy némileg másképp közelítsünk a dologhoz. de fontos tisztában lennünk azzal. egyszer összes csigagén számára ugyanaz az út vezet a következõ nemzedékhez . az utóbbi pedig a szívóféreg szaporodásának az e elektálódott. a szívóféreggéneknek viszont más események jönnek jól. a szívóféreggének számára viszont másfajta események kedvezõek.neve zetesen a gazdaszervezet ivarsejtjeit vagy spóráit -választja a gazdaszervezet testébõl va ló genetikai távozásra. nincs a kettõ között egy meglehetõsen lényeges különbség? igagén között additív. A csigagén és a szívófére azonos. de csak egyet fogok: a sz tására megvastagodó csigaház példáját. mint " genom génjeivel kapcsolatban. A kiterjesztett genetikus" a genetikai változatosság mindkét forrását tudomásul venné. Ilyen körülmények között a parazita és a gazdaszervezet .kell be nemzedékbe való átjutás-hoz. amelyek egy kiterjesztett fenotípusos bélyeggel összefüggésbe hozhatók. Két szívóféreggé on végcél: a szívóféreg szaporodási sikere érdekében munkálkodik. mintsem összhangban áll mással. összevetve a csigaszülõk házának vastagságát. Ennél az ártalmatlan antropomorfizmu nál maradva minden gén kizárólag az adott loku-szon.formáb ntkezik. mint a k csigagén számára. A csigagének és a szívóféreggének hatásai között fellépõ kö g nem különböznek egy csigagén és egy másik csigagén közötti kölcsönhatásoktól. inkább konfliktusban. A ikus e változatosságot genetikai és környezeti összetevõre bontja. Nem azt. hogy azok a gének. vegyünk k a csiga. hogy kulcsszerepet kel l tulajdonítanunk azoknak a módozatoknak. alléljaival szemben folytat küzdelmet. Ide tartozhat a gazdaszervezet párválasz kere. hogy az egyes csigagéneknek általában véve ilág ugyanazon eseményei kedveznek. mert ugyanazo az õket hordozó csiga fennmaradása és szaporodása érdekében munkálkodtak. episztatikus" vagy egyéb . amelynek következtében az egyik csigagén számára ugyanaz az esemény kedvezõ. hogy a gazdaszervezet utódai örököljék" . amelyek révén a paraziták átjuttatják génjeiket e gazdájukból a másikba.additív.a csiga ivarsejtjei. amelyek még csak nem is feltétlenül belsõ paraziták. multiplikatív vagy akármilyen más kölcsönhatás is lehet. Egyedül ez a körülmény egyesíti" a csigagéneket a szívóféregg dítva. Ami a csigagenetikust illeti.fel.teszi vizsgálat tárgyává. multiplikatív. Példának okáért egyetértenek" a gazdaszervezet házának op ságát illetõen. beleértve ennek minden következményét. de sokkal közelebb állna egymáshoz.a csigaház vastagságában mutatkozó változatosságot .kérdezhetné valaki -. Az elõbbi ellenvetésben van némi igazság. A szívóféreggén is szövetségre léphet" más szívóféreggénekke ezzel az erõvel bizonyos csigagénekkel is szövetkezhet.

i valószínûleg oly mértékben egybeesnek." Ez utóbbi kitétel egyébként nem túl szerencsés. és bizonyos esetekben befolyásolni látszanak a g zervezet egyedeinek nemi arányát (288). replikálódó DNS-sel ndelkeznek. A DNS tehát nem egyszerûen egy örökítõeszköz. De e még azután is látszott egy darabig. DNS-sel rendelkezõ sejtszervecskék vajon parazita prokariótáktól származnak-e (248. A pa itizmus. A Richmond (297) által írt fejezet szintén mondanivalóm szellemében fogant: Szokás a sejte biológiai funkció egységének tekinteni.a sejt a DNS replikálásának legkisebb alkalmas egysége. Nagyon valószínû. A Smith (328) által írt bevezetõ fejezet uto i különösen emlékezetesek és találók: Az élettelen életterekben egy szervezet vagy létezik A sejt életterében azonban egy betolakodó szervezet fokozatosan is elveszítheti darabja it. talán még is elképzelhetõ. Egy szó mint száz. hogy a mitokondrium DNS-e dühödten szabadulni igyekszik az Y-kromoszómát ordozó ondósejtektõl. A mitokondrium feltehetõen nem igényli". A madar ak esetében a mitokondriális DNS érdeke minden bizonnyal nagyon hasonló az Y-kromoszóma DN S-ének érdekeihez. Ez az i a DNS-t helyezi a biológia középpontjába... de nagyon közel esnek egy máshoz . rium DNS-ének és a sejtmag DNS-ének érdekei nem mindig azonosak. amelyek saját. A szóban forgó szemlélet ehely kteti a hangsúlyt. és némileg eltér az autoszómák és az X-kromoszóma DNS-ének érdekeitõl. am a az õt magában foglaló szervezet hosszú távú fennmaradását. Engem a következõ kérdés foglalkoztat: valószínûsíthetõ-e. legelõbb a farka tûnt el s utoljára a vigyorgása. hogy a parazita alighanem csak nehezen felismerhe tõ. hogy jelenleg a mitokondrium milyen módszerrel terjeszti DNS-ét. szimbiózis és mutualizmus a DNS molekuláris szintjén éppúgy megnyilvánulhat. amikor Aliz még egyszer megpillantja a Fakutyát. A mitokondrium. hogy mennyire képes maximalizálni saját fennmaradását és ióját. A ig a mitokondriális DNS fenotípusos hatást tud gyakorolni egy emlõs petesejtjére. köv edékbeli soksejtû testbe.«" (Kosztolányi Dez fordítása. nagyon meghitt viszonyban élõ paraziták. amikor a Fakutya már sehol se volt.amely erõsen összecseng en szimpózium témájával . 101)... A DNS minden kicsi darabkája aszerint szelektálódik. A mitokon driális gének a petesejt citoplazmájában kerülnek át az egyik soksejtû testbõl a másik. hogy a sejtet a DNS repükációjának egységeként fogju ezik. amelyek pályafutásának végét jelentenék (67. hogy a mitokondriumok. legalábbis ab ha nõnemû utódokat veszünk figyelembe. Egy másik nézet szerint . mint amennyi a megkettõzõdéséhez szükséges. A létezõ mitokondriumok múltbeli pályafutásuk túlnyomó részét nõstény testekben fu lighanem mindent elkövetnek. mint a mitokondriális DNS szempontjából. hogy a nõstény optimális fenotípusa a nõstény s jei szempontjából ugyanaz. hogy a sejt elsõdleges szerepe a DNS mennyiségének és diverzitásának max lizálása a bioszférában. amelyek a petén k resztül (transzovariális úton) adódnak át. jelen mondandóm szempontjából nincs . míg végül elõzõ létérõl már csak néhány reliktum ár ernek az Aliz Csodaországban. A parazitológusokat és a szimbiológusokat" érthetõ módon igencsak izgatják a gazdájukk ajta. pontosabban annak az a részlete jut eszébe. kloro-plasztiszok és egyéb. hogy az õ dozó testnek hímnemû utódai is legyenek: a hím test ugyanis a mitokondrium származási során jelenti. Richmond így folytatja: Abból. De bármi n érdekes legyen is történeti szempontból ez a kérdés. A DNS mennyiség tásának maximalizálása a bioszférában senkinek és semminek nem feladata." Visszaérkeztünk tehát az önzõ DNS" fogalmához. a kloroplasztisz és más sejtszervecskék. A sejt ökológiájában szemiautonóm (részben független) szimbiontaként létezõ sejtszervecské organizmusokkal kapcsolatban izgalmas elemzésekkel szolgál A sejt mint élõhely címû szimpóz anyagából összeállított tanulmánykötet (298). lassan beolvadva az ottani közegbe. mint a rovarok azon bakteriális szim-biontái. Érdemes elgondolkodni azon. mint iológia magasabb szervezõdési szintjein. a ejezetnek képezte tárgyát. szaporodásához és utódneveléséhez. hogy a sejt több DNS-t is hordozhat. hogy továbbra is nõstény testeket birtokolhassanak. Mindkét típusú DNS-nek fûzõdik a nõstény sikeres fennmaradásához. hogy a mitokondrium DNS-e ugya enotípusos végcél érdekében munkálkodik.vagy pedig az a valószínûbb a kétféle DNS hadilábon áll egymással? A válasz nem a mitokondrium DNS-ének történeti erede anem attól. mint a sejtmag DNS-e .) Margulis (249) érdekes áttekintését adja a vigyorgás eltûnésében megfigyelhetõ k. illetve szimbionták .amelyeknek egyaránt ér ekükben áll gazdaszervezetük ivarsejtjeinek sikere és gazdaszervezetük testének fennmaradás Bizonyos zuzmók e tekintetben ígéretes kutatási célpontok csakúgy. szintén alkalmas alanyai lehetnek az e tárgyban folytatott vizsgálatoknak. 250).

amely koráb . Visszakanyarodva e fejezet elsõdleges tárgyához: a parazita és a szimbionta viszony különfé célok szerint. Vannak persze tanulságos kivétele eknek szenteltem e könyv két.mindenképpen közelebb. illetve szimbiózis kontinuumának. ha egyszer és mindenkorra megszabadulnának a parazitától. karomhossz stb. mert a meiózis pártatlan . Ám mindkettejüknek ér en áll ugyanazoknak a szaporítósejteknek a tömeges termelése. A mitokondriumok szerepe e gondolatmenetben az. megtermékenyíttetni azokat.ugyanaz a gam etikus sorsuk. hogy a csigasejt magvának bárme e kénytelen ugyanazon a kijáraton távozni. hogy e tekintetben az egyazo n sejtmagban. amelyek a gazdasz ezet szaporítósejt-jeit veszik igénybe saját szaporításukhoz. egészen a fenotípus összes aspektusának legapróbb r iig). A másik végletet azok a paraziták testesítik meg. akár a parazita genomjában jele ez a mutáció). Ebben az esetben a paraziták mpontjából optimális gazdafenotípus nagy valószínûséggel egybeesik a gazdaszervezet saját g mpontjából vett optimummal. ame y azután jut be a gazdájába. amennyiben eltérõ módszert választanak az egyik hordozóból a másikba való átjutáshoz.legyen bár a gazdaszervezeté vagy a annál alapvetõbb befolyást gyakorolhat a gazdaszervezet végsõ fenotípusára. Ha a sejtmaggének nem kerülnek összeütközésbe más lokuszok sejtmaggénjeivel. a törvénysértõkrõl" és az önzõ DNS-rõl" szóló fejezetét. különféle módon osztályozható. E jelen fejezet lényeges mondandója: a replikálódó egységek annyiban dolgoznak egymás érdeke en. amikor a gazdaszervezet f jlõdése során a parazitagén kifejti hatását. és gondoskodni a születendõ utódok fennmaradásá orodásáról. Egy késõbb ható mutáció (amely megint csak jelentkezhet akár a gazdasz et. udva iselkedés. A szívóféreg génjei a közös fenotípusra gyakorolt hatásukban pusztán azért kerü gagénekkel. nem olyan magától értetõdõ.. Osztályozásom elsõ szempontját az elõbbiekben már hangoztattam: azon módszerek hasonlóságát különbözõségét. Egyszerûen abból a ténybõl fakad. kisebb az esélye arra. sõt az egyazon kromoszómán elhelyezkedõ gének szokásos viszonya is csak egyik véglete a parazitizmus. mint a csiga más lokuszainak génjeivel. hogy a csigagének inkább kerülnek összet eggénekkel. A parazitológusok és orvosok által kialakítot mód az õ céljaiknak vitán felül megfelel. mint a szívóféreg DNS-ének és a csiga DNS-ének érdekei. Az a konklúzió. hogy hordozója testébõl a jövõbeni hordozó testé son. amelyeket a gazdaszervezet és a parazita génjei a hordozójukból való kijut rjedésükhöz felhasználnak. mint annak a parazitának. Egy gén . hogy példát szolgáltatnak arra az eset re. Érdekazonosságuk jelen gazdájuk létére korl késõbbiekre. Emlékeztetnem kell arra. kialakítása. sem allélokat n em részesít elõnyben más lokuszokkal. íme a gazdasz et-parazita viszony osztályozásának egyik szempontja: ezt a következõkben szaporodási átfe n fogom emlegetni. hogy az eléri a kifejlettkort. Az egyik végletet azok a paraziták képviselik. mivel csak a te apvetõ szerkezeti vonásainak kialakulása után jut szerephez. Az osztályozás második szempontja azzal az idõponttal függ össze. szárnyalkat.a kialakuló fenotípus tehát kompromisszum eredménye. Valamilyen gyökeres változás. az általa kilélegzett levegõvel vagy elpusztult testén ker sztül adódnak tovább. mint amilye elsõ pillantásra látszik. hanem. amikor a parazita és a gazdaszervezet génjeinek . Ennélfogva egyformán érdekük fûzõdik ahhoz. hogy az a gazdaszervezet embrionális fejlõdésének kellõen korai sz an fejti ki hatását. például a fej me tlen mutáció hatására is létrejöhet (akár a gazdaszervezet. illetve alléiokkal szemben: a génpárok tagjait követk s véletlenszerûséggel juttatja egyik vagy másik gamétába.legalábbis részben . sak azért van. hogy a gazdaszervezet génjei nem lennének boldogok". A mondottak tanulsága a következõ. hogy jelenlegi hordozójuknak sikerüljön iv ket létrehozni. Ez nem jelenti azt. annak ivarsejtjeire és utódaira már nem terjed ki. Ezekben az esetekben nagyon valószínû. minél korábban i hatását annak embrionális fejlõdése során. hogy al apvetõen megváltoztassa a gazdaszervezet fenotípusát. amelyek génjei nem a gazdaszervezet szap orítósejtjeiben. feltéve. akár a parazita genomjában) alighanem csupán kismértékû változást okoz. mert sorsuk csak átmenetileg közös. Annak a parazitának tehát. mondjuk.normális esetben sem lokuszokat. hogy a gazdaszervezetnek a par zitagének szempontjából optimális fenotípusa erõsen eltér a gazdaszervezet saját génjei sze optimális fenotípustól . én azonban egy másfajta osztályozást fogok alkalm mely a gének hatását veszi alapul. és egy olyan fenotí-pus kiala amely elõsegíti ezen ivarsejtek tömeges termelését (megfelelõ csõrhossz.

az alapvetõ fenotípusos alkatot és a viselkedést. hány génünk lladék" vagy hasznos" -származik beépült plazmidokból. hanem a szövetek szintjén lépnek kapcsolatba gazdaszerveze tükkel. A vírusoknak ugyan van saját fehérjeburkuk. Ez alól is vannak persze figyelemre méltó kivételek. Nem minde ita él fizikai értelemben is gazdaszervezete belsejében. sõt elõfordulhat. hogy csak ritkán kerülnek kapcsolatba egymással. nem történeti eredetüktõl függ. nem szóródnak szét a csiga sejtjei köz pedig a szívóféreggének befolyásolják a csigaház falának vastagságát. nem látom be. Ez a kapcsolat azonban nem annyira szoros. októl a körülményektõl. Az õket magukban foglaló sejtek citoplazmájának kémiai viszonyait külön-külön ják. pontosabban a citoplazma. amelyek tében a parazitasejtek és a gazdaszervezet sejtjei elkülönülnek ugyan. mindkettõ a szervezet egészének. Egyes paraziták nem a sejtek. a kétféle hatás eredõje az elõbb vázolt eseménylánc bármely pontján jelentkezhe a génjei és a csigán élõsködõ szívóféreg génjei egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat a szintjén is. A citoplazmában megte beli paraziták azonban föltehetõen szintén jelentõs hatást gyakorolhatnak a gazdaszervezet enotípusára. A szövetképzõdésre is külön-külön mivel a csiga szövetei nincsenek oly szoros kapcsolatban a szívóféreg szöveteivel. hogy befolyásolhatják azo k kémiai viszonyait. sõt az egész szervezet fejlõdésére is egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat. fejezetben láttuk . Ha mondhatjuk. szívóféreg sejtjei egyetlen csoportosulást alkotnak.veszi körül. Ám e könyv szellemébõl az következi génjeink és a beépült parazita. mint a gazdasejt k romoszómája és egy abba beépült szekvencia között fennálló kapcsolat. nem pedig a szöveteknek vagy a sejteknek parazitája. é szervezet egészének szintjén fejtik ki hatásukat. A kakukk nagyon sok szempontból ugyanolyan parazita. mint mo ndjuk a moszatok és a gombák szövetei a zuzmókban. DNS-üket mégis bejuttatják a gazdaszervezet sej jeibe. Más paraziták és szimbionták szorosabb kapcsolatba lépnek gazdaszervezetükkel. Minden gén elsõ sen fehérjék szintézisének templátjaként fejti ki hatását. Olyan szoros kapcsolatba lépnek tehát gazdasejtjeikkel. Jó példája ennek a Sacculina. A végletet a azmidok és egyéb DNS-töredékek képviselik. Ezen keresztül azután befolyásolják a sejt egészének alakját és szerkezetét és a szomszédos sejtekkel való kémiai és fizikai kölc i viszont hatással van a soksejtû szövetek felépítésére és a fejlõdõ test számos szövetének c végén pedig ott vannak a szervezet egészének tulajdonságai. minthogy nem ugyanazokban a sejtekben fordulnak elõ. A citoplazma biokémiai folyamatainak genetikai ellenõrzése a sejtmaghártyán keresztül kiára vivõ RNS-eken keresztül valósul meg. A gazdaszervezet-parazita viszony osztályozásában harmadik szempontként azt a kontinuumo t veszem figyelembe. amelyek . amelyekbõl jelenleg elõnyöket kell kovácsolniuk. valamint sok olyan parazita gomba és növény. A csiga génjei és a szívóféreg génjei mé ndszerek. Más belsõ pa például a már tárgyalt szívóférgek nem vegyítik szöveteiket a gazdaszervezet szöveteivel. és tulajdonképpen soha nem tudhatjuk meg. Ennél terepszínûbb" parazita már e Még az önzõ DNS" sem múlja felül. illetve szim-bionta szekvenciák között aligha van lényegi Hogy konfliktusba kerülnek-e egymással vagy együttmûködnek. amelyrõl már tettem említést.mint a 9. amely a sejtmagot . hogy a kakukk génjei fenotípusosan megnyilvánulnak .a gének tartózkodási helyét . az anatómusok és etológusok e tartják számon a gének fenotípusos kifejezõdéseként. m int a szívóféreg. A gének fenotípusos hatása tehát elsõsorban a citoplaz okémiai viszonyaira kifejtett hatásukban jelentkezik. Amikor a parazitagének és a gazdaszervezet génjei közösen fejtik ki hatásukat az illetõ gaz zervezetre. hogy befolyásolhatják az egyes szervek fejlõdését.még mindig abban a helyzetben vannak. De még mindig nem értünk a végére a kapcsolat szorosságát jelképezõ kontinuumnak. hogy a szívóféreg génjei fenotípusosan megnyilvánulnak a csiga t en.an érkezik. például a rákok élõsdi oko rációja. E szöveti paraziták" -ha valamivel kisebb mértékb mint a sejtbeli paraziták . miért ne mondhatnánk. ezt csakis úgy tehet y elõször más szívóféreggénekkel együttmûködve létrehozzák a szívóféreg egészét. amely a közvetlen érintkezéstõl a távolhatásig terjed. de a parazita bonyo lult és gazdagon elágazó fonadékrendszere keresztül-kasul behálózza a gazdaszervezet szövet Hasonlóan kiterjedt és szoros kapcsolatot hoznak létre a gazdaszervezet szöveteivel a pa razita baktériumok és állati egysejtûek. A gének elsõdleges hatásának szí t.a szó sz s értelmében beépülnek a gazdaszervezet kromoszómájába.

Murray és Clarké azzal magyarázta a kapott eredményt. Az FI nemzedék egyedei egyenlõ arányban voltak balosak. A kakukkgének tehát . de tudomásunk van néhány polimorf csigafaj A Csendes-óceán szigetein élõ. A genetikai távolhatás fogalma segítségével eljuthatunk a fenotí-pus kiterjesztésének logik ifejletéig. mivel a zigóta még nem kezdte meg saját hírvivõ RNS-einek termelését. hogy az utódpopuláció minden egyedének ugyanabba az irányba csavarodik a háza. de ez enotípusukban nem mutatkozott meg. amikor a fenotípusos bélyeget meghatározó embriológiai folyamat a fejlõdés orai szakaszában megy végbe. vagy balra csavarodik. csak utódaik fenotípusában éreztette volna hatását. a kakukk a szokásosnál sokkal élénkebb színû torkát használja hogy a szemek útján. és jóval csekélyebb. fejezetben láttuk. A csigák esetében a arodási irányát az határozza meg. a megfele fenotípus azonban mindig egy nemzedékkel késõbb nyilvánul meg. fejezetb t szó. Egy ilyen típusú hatás igen jó alkalom az utód anyai manipulálására. hogy a kakukk nem a nádiposzáta testén belül él. Az ok mindegyikének balra csavarodott a háza.távolhatásra rendezkednek be. furcsa eredményt kaptak. hogy a petesejt citoplazmájából származó. Partula suturalis nevû szárazföldi csiga populációi között nok. Túlzás lenne azt remélni. hogy az anya genotípusa. anyai hírvivõ RNS sz . és feltûnõen hangos kolduló csipogását arra. Mint Ford (111) írja: Egyszerû mendeli öröklésmenettel van dolgunk. hogy tanulmányozzuk a ház csavarodasi irányának genetikai hátterét. hogy az embrió saját DNS-e mûködni kezdene (65). mendeli módon ad hírt magáról.ilyenek például a hang. hogy a fülek útján is ell a a nádiposzáta idegrendszerét. így kevesebb lehetõsége nyílik gazdaállata biokémiai viszony ulálására. hogy a gén hatalma túlléphet azon te elynek valamelyik sejtjében õ maga helyet foglal (150). hogy a spirális barázdálódás milyen irányban kezdõdik meg t pedig még azt megelõzõen kezdetét veszi. Vegyük észre. függetlenül attól. így az FI nem edék egyedei azt a fenotípust hordozzák. amelyben a genetikai távolhatás mindennapos ugyan. de a gén . Ug yanakkor a csiga fenotípusát nem saját. habár ennél a jobbra csavarodás bizonyult dominánsnak.vagyis balra csavarodó házat hordozott.é Mint a 4. Általánosabban fogalmazva: a genetikai távolhatás" egy speciális esetével van dolgu gy különösen nyilvánvaló és egyszerû példájával annak. ami az utódok fenotípusát m atározza. Ugyanezen okból az FI nemzedék tagjainak keresztezésévellétrejött F2 mindegyik tagja az FI genotípusnak megfelelõ fenotípust . Ahogy a konvencionális genetikában. mint tes sejtbeli és egy szöveti parazita között: gyakorlatilag abban merül ki. hogy a ház csavarodasi iránya ge etikailag meghatározott. Rendszerint egy adott faj minden e gyede ugyanabba az irányba csavarodó házat épít. amelyek egyedei között mindkét típus elõfordul változatos arányban. Más típusú anyai hatásokat" már hosszú ideje isme genetikusok. hogy szüleik háza merre csava ott. és olyanok is. A következõ fejezetben ezt fogjuk tenni. ugya nakkor egyöntetûen heterozigóta genotípusúak lévén. mint azt az elõbb. amelyek tagjai jobbra csavarodó házat viselnek. Az F2 nemze dék genotípusai feltehetõen a klasszikus mendeli 3 : 1 arány szerint szegregálódtak. és a balra csavarodás domináns a jobbra csavarodással szemben. mivel ez a domináns jelleg. mivel két homozigóta törzs tagjainak keresz ezésével jöttek létre. és az FI genotípus heterozigóta volt. hogy min den genetikai távolhatás olyan elegáns. az iskolapéldák mendeli fõ génjei itt sak a valóság jéghegyének csúcsát képviselik . A manipuláció más eszközeihez kell tehát folyamodnia . amelyik a petét szolgáltatta." A jelenség talán abban az e ben fordul elõ. jóllehet mindegy kükben azonos heterozigóta genotípus van jelen. amelyet anyjuk genotípusa diktál.így csak feltételezésekkel élhetünk a poligé t genetikával" kapcsolatban. Ám amikor a két kutató az FI nemzedék tagjait keresztezte egymás között. 13 Hatás a távolból A csigák háza vagy jobbra. amelyeknél a ház balra csa varodik. E bos" csigapopuláció tagjait egy balos" populáció tagjaival keresztezve Mur-ray és Clarké ( ) azt tapasztalta. nem pedig fenotípusa az.hogy hatalmat gyakorolhassanak a gaz daszervezet fenotípusa fölött . A különbség csupán gyakorlati jellegû.nádiposzáta testében. hanem anyja genotípusa határozza meg. a esetében láttuk. amelyrõl a 4. ogva mód nyílik arra. illetve jobbosak. kizárólag balra csavarodó házú utódokat sonló jelenséget figyeltek meg korábban a Linnaea peregra édesvízi csigánál. a csigák ugyanis Mindebbõl valamilyen nem genetikai jellegû anyai hatásra lehetne következtetni. olyanok. mint anyjának" (annak a szülõjének.

hogy az eseménylánco jóval késõbbi elemét veszi figyelembe. ezek közül most nem amellett fogok érvelni. és akár az érint tt gének közvetlen termékeit is megvizsgálhatná. megint csak ugyanúgy. ugyanabban az érte n. Ám azt is megtehetné. A szóban forgó génnek a végsõ fenotípusra gyakorolt hatása hosszú és kanyargós elszínre. Messzebbre is visszamehetne az eseményláncolatban. hogy a má hímnek jó. egyszerû veszik bekövetkezésüket. mint elõnyös alkalmazkodást. ha megakadályozza a nõstény vemhességét. hogy a változatosságra gyakorolt genetikai befolyás jelenlét nyíthassuk. Önkényesen úgy határoz. A megfigyelések szerint ez a jel zámos egér. amelyekkel a hím kapcsol tba került. Dönthetett volna egy korábbi láncszem mellett. a Bruce-effektus". csak néhány láncszemmel késõbb. hogy az oksági sõ láncszemének a megfigyelt viselkedést fogja tekinteni. hogy az adott jellegben mutatkozó változatosságnak valamikor genetikai alapokon kell ett nyugodnia. és számos további láncsz y testében. egyszerûen abból kiindulva. Képzeletbeli genetikusunknak azonban megint csak nem kell törõdnie a részletek kel: kényelmi okokból dönthet úgy. a szelekció. A biokémikus már e második láncszemnél felismerheti a deklõ fenõ típust. a második pedig a fehérje.ha egy hím egér teste tartalmazta enotípusosan megnyilvánult azoknak a nõstény egereknek a testében. és így nehezen szétválaszthatok. a tüskés pikó átfúrási mániáját. Ha nem így lett volna. a populáció nem tarthatta volna fenn. az egerek esetében pedig nyilván hím feromonról van szó. hogy valamely jelleg darwini alkalmazkodás. az egyedi manipuláció nyelvén vázoltam fel. Ha egyszer meggyõztük agunkat afelõl. Valamikor felbukkant egy mutáns gén. Itt sem szüksége kísérleteket végeznünk ahhoz. hogy a konceptuális eseménylánc végpontjának azt a láncs inti. A hím egér génjei fenotípusosan megnyilvánulnak a nõstény testekben.és pocokfajnál természetes viszonyok között is megnyilvánul. de ugyanúgy egy késõbbi thatott volna. amely . A szervezet egészével foglalkozó genetikus számára elegendõ. Ez az a fenotípusos következmény. jól tudja választása önkényes. Tu an van annak. Hogy a következõkben végigj sam gondolatmenetemet. Melyik láncszem következik a hím egér feromonja után? Ez a láncszem már kívül esik a hím te sági láncolat átíveli a hím és a nõstény teste közötti távolságot. fejezet szellemében. A hagyományos. Egy ö ekint az eseményláncolat utolsó elemének. Nézzük meg. testen belüli genetiká tõl a megfigyelt fenotipusig vezetõ oksági láncolat számos láncszembõl állhat. Õk ugyanis nem törõdnek a korábbi lépésekkel. egymásba fonódók. A magatartásgenetikus egy még késõbbi láncszemet vizsgál . ahogy az anyacsiga génjei is fenotípusosan megnyilvánulnak utódaik testében. hogy a két eset között nincs alapvetõ különbség. Schwagmayer (317) lapvetõ föltevést vizsgál meg a Bruce-effektussal kapcsolatban. A Bruce-effektus genetikáját tanulmányozó kutató tehát elvégezhetné a hím eg romonjainak biokémiai elemzését. Ehelyet a hím szempontjából fogom megvizsgálni a jelenséget. nevezetesen. hogy a mutáns rendellenes viselk mondjuk a neuroanatómiai viszonyok vagy az endokrin mûködések rendellenességébõl fakad. mint a testek belsejére korlátozo t genetikai hatások megnyilvánulásának szokásos útja. elpusztítja hím riválisának utódait. Az elsõ lánc ig az RNS. A láncolat bármely elemét azonosítsa is a genetikus a vizsgálandó fenotípussal". miként festhetné le egy kiterjesztett genetikus" a Bruce-effektus genetikai e volúcióját. és így õ maga párosodhat vele. Az egyik olyan jelenség. de ez az út nem lehetett számottevõen hosszabb. e yorsan újra peteérést vált ki a nõsténynél. mint a konvencionális genetikában.ek hatásai összetettek. amelyben a gén megszünteti a nõstény vemhességét. A távolhatá szközének a csigák esetében az anyai hírvivõ RNS-t véltük. ami közvetlenül . hogy az idegrendszert is vizsgálhatná mikroszkóp alatt. U núgy felvázolhattam volna azonban a kiterjesztett fenotípus és a genetikai távolhatás nyelv is. a genetikusunk a legegyszerûbben megvizsgálhat. A fenti elképzelést a 4. hogy megtalálja azt a változatosságot. és egyben ez az a fenotípus. Állítom tehát. ha te leteiben csak azt vizsgálja. mutációk után kutatva de õ inkább a viselkedésre fordítja figyelmét (35). a méze-lõ méhek higiéniáját és így tovább. amelyet nekem tulaj donít. ami számára az eseményláncolat utolsó láncszeme: a szem színét göndörségét vagy akármi mást. amely alkalmazkodásnak tetszik és bizonyos értelemben genetikai távolhatást is magában foglal. hogy a Bruce-effektus a nõstény alkalmazkodásaként fogható fel. habár jól tudja. amelyre genetikai v zsgálatait alapozhatja. ha egy új hím kémiai hatásának tesszük ki. A fiziológusok és az anatómusok azonban nem ragadhatják meg az õket érde ust.a gõzését". egyben azt is elfogadtuk . A nemrég megtermékenyített nõstény egér ik a vemhesség.

A nõstény génjei felt különféle vegyületeknek a véráramba juttatásával fejtik ki hatásukat. de hat rá a hím testében jelen lévõ gének egy része is. A vizsgált fenotipusos bélyeg legyen a nõstény egerek vetélése. a nõstény vetélésére fejti ki hatá b. A lényeg az. hogy módosítja a másik génkészlet hatását éppúgy.e evegõbe is juttatnak vegyületeket. fejezet szellemében. hogy a h k hatása igencsak közvetett. mint a konvencionális genetikus" elõadásmódja. A testen belüli genetika kapcsán már igencsak hozzászokhattunk ahhoz. hogy az új szemléletmód jobban ínyére van-e. márpedig ez esetben várható. hogy mindkét génegyüttes . hogy módosítják ugyanazon génkészlet más génjeinek a hatá A hím génjei befolyásolják a nõstény fenotípusát. X hatást gyako -ra. A nõstény génjei minden bizonnyal ellenmanipulációt f hím fenotípusára. hatást gyakorol a vizsgált fenotípusos jellegre. hogy az eseményláncolat melyik láncszemét tekintik a vizsgá dó fenotípusos jellegnek (a megelõzõ láncszemeket az embriológusokra hagyva) . mondván. Z. Alkalmazzuk most mindezt a kiterjesztett genetikában is. A hím génjei esetében az t láncszemeinek egyike a feromon útján való távolhatás. A végeredmény lehet patthelyzet. sokkal tetszetõsebb és takarékosabb. Ám hogyan adna számot errõl az ellenállásról a kiterjesztett genetiku ogy segítségül hívja a módosító géneket. mindkét génkészletrõl mondhatjuk. meg emhessége után szül majd. ahog bizonyos génjeirõl is mondhatjuk.teljesen önk . hogy két ugyanarra a fenotípusos jellegre vannak hatással. amelyeket a nõstény elõzõ. jóllehet ez utóbbi gének tulajdonosuk testére hatnak. fejezetben foglaltak alapján azt is föl kell tételeznünk. Esetenként érdemes kiválasz közül egy lokuszt. hogy X. A konv encionális genetikus" úgy definiálja a fenotípusos hatást". testen belüli genetikában már hozzászokhattunk: az gyanazon fenotípusos jelleget befolyásoló. míg a több usz módosító" hatást fejt ki. amely . hogy fõ génnek tekinthetnénk. A Törv'énysértõk és módosítók címû fejezetben már láttuk. testen belüli genetikához. Ám a 4.nevezetesen. hogy az gyakorolja a fõ" hatást az adott jellegre. mivel zínûséggel elõ fog fordulni azoknak az utódoknak a testében. Y hatást gyakorol Z-re. Kétségtelen. hogy emlékez etünkbe idézzünk egy elvet.ekli. Nincs bizonyíték arra. A Necker-kocka képe átfordult: kinek-kinek magának kell eldönte ie.. kompromisszum vagy valamelyik fél egyértelmû gyõze me. az egyedi manipuláció n yelvén is. aminek folytán úgy tûnhet. minthogy minden o láncolatot ott vág el. kiterjesztett genetikus" beszél a Bruce-effektusról. a fehérjék hatást gyakorolnak X-re. ahol az eléri a test külsõ falát. . Ám a nõstény génjeitõl kiinduló oksági láncolat valószínûleg m yire közvetett. Az egyedi szervezet javát nézve azt mondhatnánk. Mindketten beis hogy választásuk .hosszú és áttéte láncolaton keresztül . Megint csak vissza kell nyúlnunk a konvencionális. A kiterjesztett genetikus" viszont önkényesnek tekinti ezt a korlátozást. Vélhetõen mindkét genetikusnak iszonyatosan zú és összetett oksági láncolattal kell megküzdenie a géntõl a fenotípusig. A konvencionális genetikus" pedig egy további önkényes döntést is hoz. amely annyira elõt volna társaihoz képest. hogy e jellegre hat a nõstény testében jele egy része. amelyek képesek ellenállni a híme os manipulációjának. de különbözõ lokuszokon elhelyezkedõ génekre a t s szelekció ellenkezõ értelemben is hathat. A lényeg az. hogy a kiterjesztett genetika nyelve korrektebb lenn e: ugyanazt mondja másképp.ha hím egérben van . E gén sikeres lesz.. a nõstények aligha adják meg magukat e manipulációnak minden ellenállás nélkül.ugyanarra a fenotípusos jellegre. A nõstény génjei befolyásolják a nõstény módosítják a hím génjeinek a hatását. Más esetekben viszont nincs olyan lokusz. míg a hím génjei . A gének hatást gyakorolnak a fehérjékre. és így egy erkezési verseny alakul ki. Mindezek értelmében tehát nõstény egerek vetélése a hím egerek egy génjének fenotípusos hatása. ellenkezõ elõjelû szelekciós nyomások lé ek fel. hiszen a természetben megnyilvánuló alkalmazkodást kutatja.a nõstény testeket fenotípusos hatása révén vetélésre készteti. Véleményem szerint az a mód. Y és Z az egyed testén lán belül marad. Hogyan írná tehát le a kiterjesztett genetikus" a Bruce-effektus evolúcióját? A természete lekció elõnyben részesíti alléljaival szemben azt a mutáns gént. mint a régi. Bármelyik génrõl mondhatjuk tehát. hogy a szel ekció azon mutáns nõstényeket fogja elõnyben részesíteni. majd ezt az elvet átemeljük a kiterjesztett genetika birodalmáb . h ja a többi gén hatását. hogy a hím génjei között módosító gének válo A fenti eszmefuttatást elõadhattam volna a 4. hogy a konvencionális. hogy bármely fenotí usos jelleg változatossága egynél több gén befolyása alatt áll.

bár az újraírás mint feladat. hogy mi módon hajthatna hasznot magának egy anglia i ektoparazita valamely allélja egyéb angliai alléijaival szemben. Ezt a méretnövekedést vitán felül a természetes szelekció által létre kalmazkodásnak tekinthetnénk. elõfordulha gy egy szervezet végtagjai egy másik szervezet génjeinek javát szolgáló adaptációk . amely kimondja. amelyek csak rátaláltak. A kiterjesztett fenotípus nyelvén ezt úgy fogalma . Egy nagyméretû tó az adott t minden hódja számára elõnyös. ne len. és különösképpen amikor .legalábbis akkor. éles választóv l vagy egyfajta a távolság négyzetével arányos" gyengülés? A legmesszebbre terjedõ távolha rtelen eszembe jut. Én ettõl most megkímélem az olvasót.az egyik szervezet manipulálni látszik a másikat. hogy a kisebb tavak alléljai nagyobb tavak alléljaira cserélõdtek ki. eljutunk a kiterjesztett fenotípus központi elvéhez": Valamely állat iselkedés az adott viselkedésért felelõs" gén fennmaradásának maximalizálására irányul.a konvencionális g ka nyelvén szólva . hogy az az állítás. Ugyanezen értelemb en a hódokról is mondhatjuk. a tó útján közvetlenül hasznot hajthat magának: vakat létrehozó allélok kisebb valószínûséggel maradnak fenn. amelynél a viselkedést tapasztaljuk. hogy az egyik egyed testétõl átíveljenek g. Miért ne képzelhetnénk y indokolt esetben a különbözõ testek sejtjei közötti távolság is áthidalható ? De mit érts y indokolt esetben ? Amikor csak jónak látjuk. és a tókövületeket idõrendi sorrendben egymás mellé helyeznénk. füg ogy az illetõ gén annak az állatnak a testében van-e.nagyobb tó létrehozását eredményezi. valamint az általa felvetett problémákat veszem sorra. hogy az állat viselkedése saját (összesített) ráte k maximalizálására irányul. avagy a nádiposzáta végtagjai a kakukk szolgálatában állnak? Emlékeztetnem kell az ön vezet központi elvére". amelyeknek a fennmaradását a tó szolgálja.és azt zátettem. És vajon milyen messzire terjedhet ki a fenotípus ? Van-e valamiféle határa. amely a hódok tavának legkü emétõl azon génekig húzódik. hogy olyan géneket hordoznak magukban. amely . szemét mereven a Necker-kock a új képére szegezve. ha egy Angliában élõ állat valamely génje ki is fejthetne olyan fenotípusos hatást Afrikára . Mit jelentsen tehát az az állítá gy nõstény izmai egy hím génjeinek szolgálatában állnak. több kilométert hidal át: azt a távolságot. alighanem fokozatos et figyelhetnénk meg. A fenti elképzelt példa és a hódgát yem szerint van egy alapvetõ gyakorlati különbség. hogy a gén mûk tkezményei visszacsatolódhassanak és befolyással lehessenek magának a génnek a boldogulásár Ugyanezen okból a hódok tavának egy bizonyos nagyság feletti további méretnövekedését már a inthetjük alkalmazkodásnak. Korábban már beláttuk. egy szülõ végtagjai utódai génjein lnak. amelyeknek a fenotíp usos kifejezõdése e génektõl sok kilométerre terjed tova. hogy összesített rátermettségét maximalizálja. hogy a . Ugyanakkor a konvencionális genetikus" is aggodalom nélkül tudomásul veszi az ugyanazo n testeken belüli sejtek közötti távolság áthidalását. illetve gének maximalizálják saját fennmaradásukat. Egy bizonyos határ fölött ugyanis a tó méretnövekedésébõl aligh k is hasznot húzhatnak. gyakorlatban ennek nem sok értelme volna . hogy egy szerveze t valamely génje egy másik szervezet viselkedéséért (vagy más fenotípusos bélyegért) felel om tényt egybevetjük. akkor pontosan ugyanabban az értelemben azt is mondhatjuk. ha a feno típusos kifejezõdésrõl mint alkalmazkodásról beszélünk. így szükségképpen más sejtek génjeinek a fenotípusát fejezik ki. amelyek a gátat építették. miután Afri kába költözött? Érdemes-e az afrikai következményeket az angliai parazita génjeinek fenotíp fejezõdéseként számon tartanunk? A kiterjesztett fenotípus logikája látszólag emellett szól vélem.teszem most hozzá. A kiterjesztett gene ikus" tulajdonképpen boldogan újrairná az egész 4. A hód valamely génje. és használatba vették. Afrika alighanem túl messze van ahhoz. egyenértékû azzal az állítássa tõ magatartásmintáért felelõs" gén. hanem általá an magát a koncepciót. az Afrikában kifejezõdõ enotípus közvetlen következményeként. ami a kisebb fenotípus közvet kezménye. Mint a fegyverkezési versenyt és a manipulációt tárgyaló fejezetben említettem. Y-jának és Z-jének. Az dig azt láttuk be. nemcsak azok. És miért nem sok száz vagy sok ezer kilométerre? Bejuttathat-e egy angliai ektoparazita egy fecskébe valami olyan szert. Nem fogok példát példára halmozni a genetikai távolhatással kapcsolatban. hogy ha beszélhetünk magatartásmintákért felelõs" génekrõl . Azt azonban nehéz elképzelni. Ha a hódok tavai me volna. azoknak is.alléljaiho est . miszerint az egyed v arra irányul. és arra kellene következtetnünk. amely hatást gyakorol a fecske viselkedésére. hogy ez a kijelentés csak könyvem egy késõbbi részében nyeri majd el igazi értelm enetikai távolhatással összefüggésben . hogy a tapasztalt evolúciós nd allélhelyettesítõdés útján jött létre. fejezetet.és ezt min tjük -.oldogan megengedi az õ X-ének. Az ember vörösvérsejtjeinek például k.

Lovelock annyira komolyan veszi Föld-szervezethasonlatát. hogy a parazitának egy ritka nyomelemre van szüksége. A kit rjesztett fenotípusos hatások általam bemutatott. Hosszú idõ óta elterjedt né nagy oxigénkoncentráció szinte kizárólag a zöld növényeknek tulajdonítható. és milyen módon függ össze az oxigénnel ? Egyik nyilvánvaló f képzõdése helyén fenntartsa az anaerob viszonyokat.odavetett költõi képnek foghatjuk fel. hogy hatásából fajú angliai állatoknak éppen annyi hasznuk származna. mert ez elõnyös az élet egésze szempontjából. bekasszírozhatja annak eségét.amelyben a világot egy élõ tel veti össze . mint a hozzá hasonló bolygókon. o. Ebben az értelemben tehá an elképzelhetõ. hogy kifejtésének egy egész könyvet szentel. mégpedig üdvös melléktermékének azon élõlények szemp igént kell belélegezniük (föltehetõen a mi fajunk is azért szelektálódott az oxigén belégzé ból nagyon sok van mindenütt). amely Angliában nem fordul elõ. hogy a homeosztatikus önszabályozás az élõ szervezetek egyik jellemzõ mûködése. A Földön sokkal több az oxigén. és céloztam rá. szinte bizonyos. amelyeknél aligha tudnék félrevezetõbbet elképzelni. innen azonban ahhoz a merész hipotézishez jut el. Míg Thomas (344) hasonlatát . Amennyiben a képes bizonyos változást eszközölni a fecske afrikai viselkedésében... ha ez a fenotípus nem befolyásolja az illetõ gén fennmaradását. mint amelyiken az utazást megélõzõen élõsködött. ha a vizsgált jellegrõl elképzelhetõ. hogy hasznára legyen a fészkében várakozó parazita egyednek (vagy utódainak) . mint Margulis (250). hogy a vizsgált gén egy másik kontinensre kiterjedõ fenotípusos hatást m t magáénak. Nem túl valószerû. A fecskék minden évben a régi fészkükbe térnek vissza. sõt Mel lanby (272) meghökkentõ módon zseniális elméletnek kiáltotta ki. és fenotípusos következményei nem befolyásolják a szóban forgó gén fennmaradását az angl en.a parazita tehát elõnybe kerül f ivális egyedeivel szemben. illetve gének replikációs sikerét. A légkör természetév latos magyarázata jól reprezentálja elméletét. Kétségkívül akkor is mondhatjuk. és némi kitérõt kell tennem. ha az alkalmazkodásról il en globális felfogásban esik szó. hogy a természetes szelekció a relatív sikert méri. Miután Lovelock elmélete mellett nem kisebb tudós állt ki nagy lelkesedéssel. hogy . hogy egy gén valamilyen meghatározott fenotípusban nyilván g. teste elegendõ mennyiségben tartalmazza majd a nyomelemet ahhoz. növelve annak ogy a szóban forgó légyfaj egyedeit fogja fogyasztani. Bizonyos szempontból veszélyes . Lovelock más. és a növények oxigéntermelését a zet vagy (a görög földistennõ neve után) Gaia alkalmazkodásaként fogja fel. A fecskék amúgy nem részesítenék elõnyben ezt a légyfajt. Korábban erre a sárban hagyott lábnyomokat mint a láb alkatát meghatározó gének feno ejezõdését hoztam fel példaként. a kiterjesztett fenotípus világában ez a gondolkodásmód nem t csözõ. hogy egy angliai gén valamely távoli kontinensen nyilvánul meg fenotípusos n. egy bizonyos afrikai légyfaj zsírszövetében visz gen. amelyek egymást érik a népszerû ökológ he Ecologist címû lapban) és Lovelock könyvében. Ez a felszínes hasonlóság azonban olyan ös nlításokhoz vezethet. akár negatív i befolyásolja a kérdéses gén. Az oxigént leg etmûködések melléktermékének tekintik. miszerint a Föld egész etlen élõ szervezetnek tekinthetõ. hogy egy gén fenotípusos hatása átterjed az egyik kontinensrõl a másikra.és jobb ezt már most jeleznem -.) . amelynek ka érdemes föltenni. amikor a fecske visszatér. nem mehetek el szó nélkül e. amelyek legvégletesebb megjelenési formája Lovelock (241) Gaia-elmélete".lybõl a gén ezen saját" állatának közvetlen haszna volna. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk. de mondandóm kifejezésében segít az alábbi gondolatkísérlet. Lovelocknak igaza van abban." (73.egy bizonyos tóanyagot juttatva a fecskébe . összefonódó hálózata pusztán felszínes ha tat a kölcsönös függõség és szimbiózis hálózataival. Tegyük fel. Az olvasónak ugyanis eszébe juthat az ökológiai hálózato s képzete. kis mennyiségbe uló gázokról is ugyanígy gondolkodik: Mi célból van tehát a metán. A növények tehá melnek oxigént. Amikor a fecske visszatér Angliába. hogy a kiterjesztett fenotípus nyelvét csa fogom használni. Lovelock továbbmegy ennél. Véleményem szerint csak az ehhez hasonló esetekben érdemes azt mondani.megváltoztatja annak táplálékpreferenciáját. de a parazita .akár pozitív. hogy kategorikusan cáfoljam a kiterjesztett fenotípus elmél l való mindenfajta kapcsolatát. amibõl következik. Ám ahogy már kifejtettem. hogy ai fecskefészekben 1 meglapuló ektoparazita remélheti: ugyanazzal a fecskével fog találkoz ni az afrikai utat követõen.

amelynek révén a sikeres bolygók újabb bolygókon hinthetik rmájuk kópiáit.én személy szerint erõsen kételkedem ebben. amelyet a növények saját önös érdekükben visznek végbe. amit . és szinte bizonyos.például a Föld -. aki (talán a késõbbiekben bemutatandó 2-es számú modell" mintájára) kidolg ia evolúciójának mûködõképes modelljét . E n elszaporodna közösségi szellemmel jobban megáldott társaihoz képest. Mindehhez ugyanis még valamiféle repr iót is föl kellene tételeznünk. hogy a Föld általa feltételezett adaptív tulajdonságai kialakuljanak. ami kihalással fenyegeti õk gyanez fog bekövetkezni az emberi populáció esetében is. hogy itt egyáltalán különösebb problémával állnánk szemben. egyetlen bolygó keretei között. Nyilvánvalóan nem vette észre. bár ma már talá nul . ragaszkodva ahhoz .) Lovelock maga is rögtön felismerte volna az elméletében foglalt végzetes tévedést. ha nem lenne valamilyen hasznos funkciója féle funkció is szóba jöhet. ha elgon kodott volna azon. hogy a Gaia igenis kifejleszthette globális adaptációit a darwini szelekció szokásos fol yamatai révén. amelyek elelõnek mutatkozott. hogy Lovelock így gondolkodik. Az ammónia ma csakis biológiai úton képzõdik.. hogy az oxigé rmelés nem szükségszerûen jár költségekkel. amely szinte ermészet egyensúlyáról" beszéltek." (77. de a mentárok legfõbb mondanivalója éveken át valamiféle népszerû ökológia" volt.. Nem lehet kizárni. egy finoman kialakított gépezetrõl.. k fejében körvonalazódott egy ilyen modell. csodálatos felvétel rendszerint komoly. és lenne közöttük egy maroknyi sikeres bolygó . Bizonyosan õ is nevetségesnek tal a bolygók közötti szelekció gondolatát..burkolt feltételezéseket foglal magában. hogy a hatékony bioszfér gha pazarolná e furcsa gáz képzésére az energiát. Bizonyosra vehetjük.. így lassan kisiklanak a ragadozók ellenõrzése alól. és így tovább. hogy elmélete bizony lam felismerni vélt . a növények oxigéntermel b magyarázata az lehet. A BBC-elv akran a hálózatok és kapcsolatrendszerek költõi képeiben ölt alakot. hogy a szelekci lyamat ilyenfajta modellje mûködõképessé tehetõ. Ma már változóban van a helyzet. hogy ez a kapcsolathálózat kiépülhessen.. Nem érdemes itt azt az ellenérvet felhozni.. mindenesetre nem tesz említést róla. . ami ezt az ökológiai porcelánboltot fenyegeti. tudományos kommentárral kíséri. egy sor rivál s Gaiának kellene léteznie. o. a közösség érdekét szolgáló szerepet en dolog. amit a tudomány egyébként is elfogad: az oxigén egy olyan folyamat mellékterméke.) Egy másik nitrogéntartalmú gáz. o. az ammónia. mert a fejlettebb hom eosztatikus berendezkedéssel bíró egyedek nagyobb valószínûséggel adják tovább génjeiket.a múltbeli gyakorlat ürügyén. és így a közösségi s rdozó gének hamarosan eltûnnének. amelyek homeosztatikus szabályozása nem bizonyult mûködõképesnek. Szigorúan véve a hasonlatot. az emberi fejlõdés bumfordi elefán ja. hacsak. A BBC (British Broadcasting C orporation).. sok ezer év kellett ahhoz.. A világnak szüksége van a szorgalmasan munkálkodó ganajtúró bogarak és võk önzetlen egészségügyi ténykedésére. Az gyedek testének homeosztatikus adaptációi csak azért jelentkeznek. h adata a környezet savasságának a szabályozása. m tlegesebb homeosztatikus berendezkedésû társaik. amelyben a növények. mégpedig feltehetõen különbözõ bolygókon. Lehet. magában hordozná ugyanis a csoportszelekc visszatérõ problémáját. végül kihal gyetem tele lenne halott bolygókkal. az ammónia képzõdésére is nagy m iát fordít a bioszféra. A Gaia-elmélet végletes formája annak. paraziták és dögevõk mind a rájuk kiosztott. amelyet méltán magasztalnak nagyszerû természetfilmjeiért. amilyet Lovelock feltételez. és így tovább. i Persze vitatkozhat vele m abban. és így tovább.. amely nagy mennyiségben képzõdik a talajban és a tengerekb ki a levegõbe. hogy a növények a bioszféra érdekében ter ljünk el egy olyan mutáns növényt. pon jön valaki. Ha feltételezzük például. ha nincsenek költségei.. aj az emberiségnek...Egy másik rejtélyes gáz a dinitrogén-oxid.a továbbiakban is BBC-elv" néven fogok emlegetni. am ejlesztették ki bolygójuk atmoszférájának hatásos homeosztatikus szabályozását. A növényevõknek szükségük van raga népesebbek. sõt annak adja jelét. Ahogy a metán létrehozására.. Én azonban nagyon is kétlem. Természetesen nem állítom. hogy milyen szinten kell megnyilvánulnia a természetes szelekció fo lyamatának ahhoz.. Még ez a valószínûtlen forgatókönyv sem elegendõ a bolygók alkalmazko an típusú evolúciójához. Az egész világ kölcsön ok bonyolult szövedéke. és így tovább. hogy e feltételezések valóban benne foglaltatnak-e elméletében. Azok a bioszférák. gadozók." (74. ha szétszaggatja.. amely megspórolja az oxigén elõállításának költségeit.

nem pedi itoplazma molekulái révén . legalábbis nincs több értelme. amelyek megfizetik az ökoszis mint egész jólétének elõmozdításával járó költségeket. Ám a gén fe notípusra gyakorolt oksági befolyása olyan természetû. am kel a kezükben" ezek a replikátorok gyõztek. ha visszafogott. hogy minden létezõ alternatív alléi fölött gyõzedelmeskedett. amely ugyan elutasítja az általam is vallott zelekciós szemléletet. hogy a replikátorok megszámlálhatatl lyásának. mint a világ egészére gyakor lt hatásának kiindulópontját. mint egy sejt a csirkeem agkezdeményében. és a nõst en mindenfelé megduzzad.figyeljük meg a BBC-elvvel való felületes rokonságot! -. Szinte hallom is a televíziós kommentárt : Képzeljük el. a test egészének alkati és élettani viszonyai útján.e gének pedig az egyedi szervezeten belül és kívül egyaránt elhe tnek. közei vagy messzire. A fegyverek pedig. amerre tud. túllépnek az egyedi test keretein. hanem a mondanivalóját b Mindazonáltal a retorika is hatásosabb lehet. amint egy mitokondri tére zsugorodunk." Az olvasó bizonyára érzékeli. és egy emberi zigóta sejtmaghártyájának külsõ oldalán foglaljuk el megfig t. A hagyományos nézet szerint ezek a fenotipusos következmén ek a replikátor szûk környezetére korlátozódnak: határuk definíció szerint azoknak az egyed ezeteknek a testfala. Azok az entitások. hogy saját sz mléletmódom. sõt más élõ szervezeteket is. Jórészt ugyanezt mondhatom Wright retorikájában hasonlóan visszafogott. a Gén. Arra terjed. kisebb sikerrel fogják magukat tová azok a riválisaik. Látjuk a milliónyi hírvivõ-RNS-molekulát. amelyeknek a sejtjei a replikátort magukban foglalják. mint annak.Kétségtelen. Lehetséges. hogy a BBC-elvnek nem a retorikáját. és egy tavaszi hajnalon állju rdõ közepén. Azért foglalkoztam a BBC-elvvel és a Gaia-elmélettel. a növé atok világát keresztül-kasul behálózza a genetikai befolyások finom szövedéke. amit már a Gaiaelmélet kapcsán is hangoztattam. azok összefonódó hatókörzetének középpontjában állhattunk. Hardin (168) ezt a problémát foglalta össze találóan elök tragédiája címen. A csírasejtek kromoszómáinak lokuszai értékes vagyontárgyak -birtoklásukért heves küzdelem a küzdõ felek az allélikus replikátorok. Gyakran mondják nekem. E e fizikai és kémiai közvetítõ révén. úgy minden fenotipusos jelleg is számos gén befolyásának . Ez a hatás a légtérben. a fenotipuso ok hálózata. és elérik a külvilá telen tárgyakat. Az oksági befolyás szétsugárzik a replikátorból. hogy nincs értelme e hatókörzetet ön korlátozni. a kiterjesztett fenotí-pus és a távolhatás elve azt a látszatot kelti. hogy a fenot s hatalmi játékban teljesítsék küldetésüket. A hímek alsó gégefõje ontja a hangokat. ám a hatóerõ lsággal valami egyszerû matematikai törvényszerûség szerint. amint kiözönlenek a citoplazmába. Árad a madárdal körülöttünk. hogy könyvének (266) genotípus egysége címû fejezete alapvetõ ellentétben áll az én replikátoralapú szemléletmód an a szóban forgó fejezet szinte minden szavát buzgón helyeslem -egyesek tehát valahol félr thettek valamit. Gyengesége ugyanabból fakad.az elv azonban ugyanaz. Ugye érezzük a kémiai indukálóanyagok illatát. és amelyekkel a kezükben" riválisaik elbukta ját fenotipusos hatásaik voltak. A világ replikátorainak többsége úgy találta meg lágban. a kiterjesztett fenotípus és a genetikai távolhatás megvilágítására.és egyedszel ió címet viselõ munkájával (392) kapcsolatban. hadd vegyem kölcsön a hálózatok és kapcsolatrendszerek reto s használjam föl egy egészen más célra. amellyel ne értenék egyet ma . de szinte egyetlen olyan sora sincs. mert fennáll a veszély. nyomáshullámok formájában terjed. amint lassan gördülnek axiá sük enyhe lejtõin? És most nõjünk meg újra valódi méretünkre. önzõ komponensekbõl épül fel. Lilliput-Brobdingnag-gondolatkísérletün mindhárom szintjén abban a kiváltságban volt részünk. Most nõjünk akkorára. Minden replikátort úgy kell felfognunk. hogy a BBC-elvbõl fakadó morális intelmek megszívlelendõk. a sejtek i kémiai és fizikai kölcsönhatások. a kínálkozó útvonalak mentén: a sejten belüli biokémiai folyamatok. Ernst Mayr a visszafo gott retori-kájú biológiai esszé egyik mestere. Ahogy minden gén középpontja saját befolyása hatókörének. egy újabb munkája (169) címében pedig a Mindig a jók húzzák a rövide l utalt rá. hogy maga az elv szilárd alapokon áll. hogy valóban létezik az említett kapcsolatháló ez kicsiny. mintha onságban állna a tévéökológusok" szertelenül kiterjesztett hálózataival és kapcsolatrendsz gy kimutathassam a különbséget. Ez azonban nem jele azt. amelyek kihasználják közösségi szellemmel áthatott társaikat. õk maguk semmit sem tesznek a közjó érdekében. hogy a sejten belüli biokémiai viszo yokra korlátozzuk azt. A bioszféra egészét .

tehát a bolygók közötti szelekció hipotézisében . amelyben a molnárok vannak többségben.és ezt az elsõséget R..de ha úgy vesszük. A genotípus pedig egyfaj munkacsoport«." E fejezet hátralévõ részében remélhetõleg sikerül bebizonyítanom.merem állítani -nézeteik világosabb kifejezési módjának. Korábbi munkáimban már igyekeztem képet adni errõl a speciális viszonyról.radéktalanul. hogy én nem ezt a szemléletmódot hirdetem. minthogy nem kívánja meg a csoportok metapopulációi lezését. ame en vélhetõen evolúció megy végbe. Az elsõ modell a magasabb rendû egységek szintjén mûködõ szelekciót hívja segítségül. Wright végkövetkeztetése szerint: Az egyedszintû szelekció valószínûsítése a puszta géns mben segít kivédeni a természetes szelekció elmélete ellen intézett egyik legsúlyosabb táma mellyel Darwin szembekerült.mondjuk búzatermesztõk lnárok vannak bennük -. o. és egy olyannal. amely k vagy csak búzatermesztõket.gének . A szelekció alacsonyabb szinten folyik.véleményem szer int joggal. bemutatva. Magát az elvet azonban két egymást kiegészítõ ízlésû egyénnel is szemléltethete egy olyannal. mégpedig az evez t-hasonlattal (83. És nemcsak összeegyeztethetónek. mi t homokzsák. A. Az érdekes kérdés itt az.. hogy miképpen ültethetõk át a kiterjesztett fenotípus : A fenotípus az összes gén harmonikus együttmûködésének eredménye. a másik megõrli a . aki a soványát. Ez a modell azzal a folyamattal kapcsolatos. Ennek a modellnek egy változatáról állítottam korábban. A második modellt a magam részérõl ésszerûbbnek találom. akiknek mestersége kiegészíti egymást . o." Wright a génszelekció" szemléletmódját Williamsnek. Úgy vélem. vagy csak molnárokat foglalnak magukban. amely endû egységek meta-populációjában a harmonikus egységeket elõnyben részesítené a diszharmon szemben. hogy burkoltan a Gaia-elm tben . amelyet a populációgenetikusok gya koriságfüggõ szelekció néven emlegetnek. amelyek történetesen gyako populációban. nagyobb valószínûséggel maradnak fenn.is benne foglaltatik. vagy két olyan eg nel. amelyben egy gén akkor járulhat hozzá maximálisan a rátermettséghez.. Wright mûve értékes munka. de kevésbé meghatározó szerepe volt. és a elfogadjuk. Az olyan populációban. a búzatermesztõ . amelyek egymásba i egyaránt származhatnak a szervezet belsejébõl és külsõ környezetébõl. amely együttes már magasabb rendû egységnek t kinthetõ.harmonikus együttmûködést és komplementaritást hozhat létre. nem más. A populáció összetevõit a szelekció akkor részesíti el azok harmonikus kölcsönhatásban állnak azon egyéb összetevõkkel. amelyet Wright és Mayr is tökéletesen összeegyeztethe ítélhetne saját nézeteivel. miszerint egy populációt. nem pedig egyedi állatok vagy sejtek populációjaként érdemes kezelni. Ehhez képest némileg meglephette Medawar (271) alábbi dicshimnusza: A moder n szintézis legfontosabb újítása azonban az a koncepció volt. A. hogy a gének a génkészlet más génjeivel való együttmûködés képessége szerint lyan génszelekciós elmélethez jutunk. Maynard thnek és nekem tulajdonítja. A következõkben idézem Mayrtól (266. soha nem bocsátotta m ki. amely a nai-van atomisztikus és redukcionista felfogás vádjával illethetõ. amin jól el lehet verni a port. ha kém ermékét« a szükséges mennyiségben és a fejlõdés által megkívánt idõpontban hozza létre. hogy: a génszelekció tan ata.) az említ ezet kulcsmegállapításait. eredetét pedig R.. 295-296. Sewall Wright. v olt ennek az új gondolkodásmódnak legelsõ és legfõbb szószólója . mint a kiterjesztett kölcsönhatásokra. hogy az állatok azon csoportjai. amelyek hatásai egy adott fenotípusos jell egben találkoznak. a harmonik s együttes alkotóelemeinek szintjén. 91-92.mondjuk az egyik termeszti. de . o." A kiterjesztett fenotípusos jelleg számos gén kölcsönhatásának eredménye. még ha támadja is azt a szemléletet.). aki a zsíros húst szereti. csak bizonyos speciális és megkülönböztetett értelemben tekinthetõk fiz munkacsoportnak".elvben . ame elyike . és ez éppúgy áll a Mayr által emlegetett konvencionális. fejezetben láttuk. testen belüli kö tásokra. Azon gének viszont. A kölcsönhatás nem ikus . hogy miképpen jön létre egy effajta harmonikus egység. nem pedig az egyed vagy a csoport szolgál . mint azok a csoportok. kezõkben a szelekciós folyamatok két olyan modellje között teszek alapvetõ különbséget. leginkább bizonyos alapvetõ replikációs egységek .). a testen belüli gének kölcsönhatása sem szükségszerûen harmonikus t a 8. Fisherig vezeti vissza . illetve a rövidlátók és a jó szemûek együttmûködésének hason 22-24. ezek a párok harmonikus együttest alkotnak. De szálljunk Földre: a szóban forgó elsõ modell azt sugallja. am telmében a természetes szelekció számára a gén. amelyek ben az egyes tagok készségei kiegészítik egymást (komplementerek) . nek e szemléletváltásban fontos.

Attól tartok azonban. Amennyiben egy adott terü a génkészletben -akármilyen okból . a folyamatsor e hiányzó láncszemének génjét a szelekció elõny i. hogy egyes pillék függõleges testhe n ülnek meg.már túlsúlyba kerültek a keresztirányú vonalmintázat g lkedést meghatározó lokuszon automatikusan olyan szelekciós nyomás lép fel. amelyet Mayr harmonikus együttmûködés ek nevezne. amelynek szárn a fakéreg repedéseihez hasonlóan vonalkázott. hogy egy adott területen a pillék mindeg yike hosszanti irányú vonalmintázatot visel. hogy a harmóniával kapcsolatos elmélkedéseikben a biológu ok túlságosan ragaszkodnak az elsõként említett modellhez.már kihaltak. amelynek minden lépését külön enzim katali . amelyben egy adott folyamatsor minden enzimének génje gyak ori. ebbe a környezetbe pedig szükségké tendõ a többi gén is. De mit jelentsen a komplementaritás a gének esetében? Két gént akkor mondhatunk egymáshoz k st komplementernek. A helyzet inkább az. ha a folyamatsor más enzimei is jelen v annak. a szelekció kettejük bármelyikét (de nem mindkettõt) elõnyben részesítheti. ha mindkettejük alléljaihoz viszonyított fennmaradási esélyei növekedne . egy másik területen élõ egyedek pedig hosszanti irányú vonalmintázatot viselnek. Nyilvánvaló. okosabb molnárnak menn . szu . ha az illetõ folyamatsor egyéb enzimeit kódoló gének már gyakoriak tben. deti feltételek esetén a populáció a másik evolúciósán stabil állapot. amennyiben a másik terjed a populációban. Ekkor azt mondhatjuk. ez a modell tehát a gének kombinációi közötti szelekcióra épül. a hosszanti vonalmi es testhelyzet" kombináció felé halad. Abban a génkészletben. aszerint hogy m ek a kiindulási feltételek. Tegyük fel. például ha szoros kapcsoltságban. Képzeljünk el egy olyan pillét. és vízszintes testhel zetben ülnek meg. hogy iegészíti egymás funkcióját abban a testben. amelyek között a szelekció válogat (elsõ modell). ez a viselkedésbeli eltérés egy második lokusztól fü egfigyelõ azt az ideális helyzetet tapasztalja. Az egymást zségekkel" rendelkezõ gének tehát jól boldogulnak egymás jelenlétében. egyazon kromoszómán. amelyen osztoznak. A második modell viszo alacsonyabb szintjén mûködõ szelekcióval magyarázza a jelenséget. helyesebb következõképpen gondolkodni (második modell): a szelekció akkor fog elõnyben részesíteni eg tt enzimet kódoló gént. a szelekciót követõen a két stabil állapot egyikéhez vagy másikához Az elsõ modell csakis akkor alkalmazható. mások pedig vízszintesen. és függõleges testhelyzetben ül meg. ha valószínûsíthetõ. hogy minden gén a t válogatódik ki. illetve hosszanti irán intázat és vízszintes testhelyzet . A biológiai fontosságú vegy szintézise gyakran biokémiai folyamatsort alkot. és csak a harmonikus génkombinációk marad enn. Minden ilyen enzim csak akkor hasznosul. mert jól boldogul saját környezetében. amely a vízszin testhelyzet génjeit részesíti elõnyben. egy enzim génjét kivéve. Mindkét bemutatott modell ahhoz az eredményhez vezet. teljesen megfeledkezve a második modell ésszerû voltáról. egy másik t pilléi viszont mindannyian keresztirányú vonalmintázatot hordoznak. hogy a vonalmintázat irányát és a testhelyzetet me ghatározó gének között mindkét területen harmonikus együttmûködés" valósul meg. A populáció ennélfogva gyorsan az evolúciósán stabil keresztirányú vonalmintázat-vízszintes testhelyzet" kombináció felé. amelyek az adott génkészletben hasonlóan jól boldogulnak. Ahelyett azonban. szemben a nála kevésbé harmonikus riválisaival. A két lokusz kiindulási géngyakoriságainak bármely k iójából végeredményben. A genotípust tekinthetjük fiziológiai munkac e azért még nem kell azt gondolnunk róla. hogy szükségszerûen mint harmonikus egység válo-g ki. hogy a pille csak akkor álcázhatja magát jól a gen. E kölcsönös elõny legkézenfekvõbb oka az. hogy ezeket az alternatív folyamatsoroka t tekintenénk azon egységeknek. De nem muszáj a biokémia szintjén maradnunk. Ebbõl viszont egy újabb szelekciós nyomás származi y a vonalkázottság irányát meghatározó lokuszon a keresztirányú vonalmintázat túlsúlyának n at. ami ismét erõsíti a vízszintes testhelyzet szelekcióját. Abban az esetben igazuk lehet. a külön yetlen génlokusz határozza meg.eg jól. A faj egyes egyedei keresztirányú vonalmintáz t. az olyan populációban pedig. amelyet a búzatermelõk uralnak. Amennyiben ugyanazt a biokémiai végterméket két alternatív folyamatsor is létrehozhatja. ha vonalkázása megfelelõ irányú (331). Vajon hogy armónia? Megint csak két modellünkhöz kell folyamodnunk: az elsõ modell értelmében a diszharmonikus kombinációk . ha egyazon test génjeirõl vagy egy ség búzatermesztõirõl és molnárairól van szó.keresztirányú vonalmintázat és függõleges testhelyzet. hogy az együttmûködõ génpáro zon testekben foglalnak helyet.

a populáció kihal. és kiderítette. a gyakoriságfüggõ szelekció ennek e . vagyis azok populációjában. I nkább úgy fogalmaznék. és csak másodsorban sz különbséget tennünk a tekintetben. Ilyen szoros kapcsoltság valóban elõfordulhat (111). mint az elsõ modell esetében. Jelen esetben . hogy a gének közötti szembeötlõ kölcsönhatások a testeke ok között jelentkeznek. Véleményem sz tehát elsõsorban azt kell figyelembe vennünk. hogy a tengerirózsa" valójában együttmûködõ gyûrûs férgek csoportosulá k féreg egy tapogatót személyesített meg". Ez halakat a jelek szerint éppúgy becsapta. amelyek nem képeznek ilyen gyûrût. mióta Fish dolgozta a nemek arányával kapcsolatos elméletét. Ez a jelenség olyannyira valószínûtlen volt. hozzáju létében.az együttmûködés a testeken belül jö k a ténynek. hogy a s elekció külön-külön részesíti elõnyben a génegyüttes minden tagját az együttes más. abban áll lentõsége. A második mode hogy az együttmûködõ gének külön kromoszómán legyenek.ergént" alkotva helyezkednek el. a következõ napon azonban már két rózsa volt a helyén . h só szárnyak vonalmintázatát az elsõ szárnyak mintázatát meghatározó géntõl független. ami az akváriumban egyik nap még egyetlen tengeri rózsának látszott. és így együttmûködõ tömeget kell alkotniuk ahhoz. Fisher hipotézise természetesen a második modell körébe tart Amennyiben a populációban kiegyensúlyozatlan a nemek aránya.. Az állatok mimikrijérõl írt lebilincselõ tanulmányában Wickler (375) rámutat arra. jóma n is tárgyaltam alkalmazhatóságukat a harmonikus együttmûködés" körül zajló viták kapcsán . amelyek az adott populáció más génjeivel ha kusan együttmûködnek. mivel a gyakoriságfü gõ szelekció hagyományosan szerepel a testek közötti kölcsönhatások elemzésében. Miért vannak a populációk egyensúlyban a arányát tekintve ? Az elsõ modell azt sugallja. harma ). nagy tengerirózsa látszólag helyre otta önmagát. ennek azonban jelen mondandóm szempontjából semmi jelentõsége nincs. hogy a testhelyzetet meghatározó lokusz bármely adott génje statisztikailag nagy valószínûséggel hosszanti vonalmintázattal rendelkezõ testben helyezkedik el. amelyek visszabillentik a mérleg nyelvét. Nem ke l tehát populációk metapopulációját feltételeznünk. A lényeg az. mert ha kiegyensúlyozatlan a nemi arány. A gyakoriságfüggõ elõnyök egyéb példái is jól ismertek a geneti-kusok elõtt (pl. hogy a gének olyan egyéb gének hátterébe ill dve válogatódnak ki. mint eredetileg Koeniget. mint enzimek láncolatával kapcsolatos biokémiai példában .). az azután következõ napra pedig az eredeti.. amelyet törté hosszanti irányú vonalmintázat génjei uralnak. mert ugyanolyan nagy ívben elkerülték a hamis tengerirózsát. hogy a replikálódó entitások genomon belüli harmóni yüttmûködése és komplementaritása elvben nem tér el a különbözõ genomok közötti hasonló vis foglalt függõleges testhelyzet génje abban a génkészletben részesül elõnyben. hogy az egész virágzatot meggyõzõen . Idézi Koeni elését azzal a valamivel kapcsolatban. a feladat matematikailag bonyolulttá válik. E helyütt azt igyekszem hangsúlyozni. hog ratív tömörülés révén minden gyûrûs féreg védelmet élvezett a rá leselkedõ halakkal szemben azonban semmi haszonnal nem jár. hogy a harmonikus együttmûködés kialaku pvetõen kétféle útja lehetséges. hogy Koenig tüzetes vizsgálatba tt. és kör alakú együttest alkottak a homokban. hogy azért. mintha valódi lett volna. hogy a harmonikus génegyütteseket a szelekció részesíti a diszharmonikus együttesekkel szemben. Ha a szóban forgó kölcsönhatásokat megpróbáljuk részle modellezni. mégpedig egyik vagy másik evolúciósán stabil állapot létrejötte követ Elvben ugyanez az okfejtés érvényes a háromlokuszos génegyüttesekre (tegyük fel például. mivel általa minden effajt eltételezés nélkül képet kaphatunk a harmonikus génegyüttesek evolúciójáról. A másik lehetséges út pedig az.mindkettõ félakk z eredeti -. Az elõbb tehát a második modellt alkalmaztuk a Mayr által tárgyalt testen belüli génharmóni tében.éppúgy. a populáción belül ható szele okat a géneket fogja elõnyben részesíteni. n lokusz esetében is. hogy a gyûrûbe tömörülõ egyedek elõnyt élveznek a gyûrûképzõk populá Számos olyan rovarfajt ismerünk. hogy a gyûrût formáló férgek csoport vez szelekciós elõnyt azokkal a csoportokkal szemben. Az egyik út. és vice versa. hogy a populációt azok a gének fogják uralni. amelyek történetesen gyakoriak a génkészletben. hogy az ek esetenként együttmûködni látszanak a mimetikus hasonlatosság létrehozásában. nem pedig a fenotípusos távolh lyel e fejezet korábbi részében foglalkoztunk. 60. ha abból indulunk ki. Valószínû tehát. sõt négy. hogy a génkészlet a hosszanti irányú vonalmintázat génjeiben gazdag. amelynek egyedei valamilyen virágzat egy-egy virágát formá zák. de a második modell mégiscsak megkülönböztetett figyelmet érdemel. most pedig általánosítjuk azt a testek közötti kiterjesztett" génhatások esetére is távolsági gén&ö/cró'rahatásokat fogjuk vizsgálat alá venni. Nem lesz nehéz dolgunk.

A hernyó esetében ennek oka a következõ: minden gén abból húz hasznot y testet olyan más génekkel oszt meg. hogy hami sítványok. hogy n e egyetlen virágot. mint a kevert sak azért. hogy a rózsaszínû" gének a rózsaszínû" gének által uralt génkészletben. Kitalált fajom kétféle színben: rózsaszínb kékben fordul elõ. hátrányba került. hogy elekció eredményeként .0. hogy a második modell egyformán a azható az egyedek között és az egyedeken belül. ak kék hernyók fordulnak elõ. a kék színûek há tt pedig. a k rózsaszín és a kék. hogy a kevert színû csoportokról a ragadozók igen hamar észreveszik. amelyik elég nagy ahhoz. Én pedig azon igyekszem. méleti akadálya nincs annak.. amelynek különlegesen szép a virágzata. vagy az Ityraea gregorii. különbözõ kromosz ezkednek el.6 1. amely végeredményben ugyanazt a trükkös csoportm krit" alkalmazza. Hipotetikus fajunk esetében azonban a szóban forgó gének elszórtan. egyetlen szupe alkotnak. Találjunk most ki egy másik rovart. a sorból kilógó kék" gének által uralt lokusz a szele amar beáll a sorba. mind a kabóca esetében a ró k a rózsaszín" gének által uralt génkészletekben. Véletlen folytán bármely adott területen az egyik szín kezdetben gyakoribb volt. mivel a valódi csillagfürtnek nincsenek kétféle színû virágzatai.kék" gének pedig a kék" gének által ben kerülnek elõnybe. és e két színváltozat a csillagfürt két különbözõ színváltozatát utánoz ogy a rózsaszín és a kék csillagfürt egyformán gyakori a két kabócafaj elterjedési területé lokális körzetben a kabócák vagy csak rózsaszínûek. mint õ maga. hanem egy egész csillagfürtvirágzatot utánozhasson. miután kevert színû csoportok nem fordulnak el em ugyanis. mondjuk egy hernyót. következésképpen a második modellt kell alkalmaznunk. ahol a rózsaszínû kabócák voltak többségben. Ahogy hipotetikus kabócánk esetében. ha az a test. amely kisebbségben volt. a szár vége közelében összetömörülnek. ha az egyes szelvények színéért felelõs gének szorosan kapcsoltak. a ké k által uralt génkészletben járnak jól. ám amikor letépték a »virágját«. Ez a harmónia a következõ módon jöhet létre a második modellben foglalt gyakoriságfüggõ sze ján. ha veszek egy hipotetikus kabócát. amely hordoz olyan másik testtel találkozik. és együttesük virágához.t-Afrikában él egy növény. mint az Ityraea és az Oyarina. vagy pedig az Oyarina nigritarsus faj egyedei. A többszínû" szupergének hátrányba kerülnek a tisztán rózsaszínû" és a tisztá mben. hogy kétféle színû hernyók is elõforduljanak. Megint elérkeztünk tehát a harmonikus együttmûködés" jelensé Hogyan jöhet létre ez a harmonikus együttmûködés? Definíció szerint az elsõ modell csak akk lmazható. A tisztán rózsaszínû vagy tisztán kék hernyó sikeresebb. tegyük fel. amely a két evolúciósán stabil állapot egyikének vagy másikának az irányában hat. a különbözõ lokális körzetekben a lenek ebben az esetben is automatikusan olyan szelekciós nyomást hoznak létre. Mind a hernyó. az a legb osabb. a >. hogy kevert színû csillagfürtvirágzat nem létezik. ahol a kék kabócák voltak számbeli fölényben. A gének szintjén mindezt úgy hatjuk meg. vagy csak kékek. a rózsaszínûek kerültek hátrányba. Ha egy bizonyos területen egy kivétellel min okuszt a rózsaszínû" gének uralnak. A kabóca esetében az ok a következõ: minden gén abból húz hasznot." (375.hanem elrepült! Ezt a »virágot« ugyanis kabócák alkotják. és ahogy a csillagfû virágai is. a szelekció minden lokuszon akoriságának a növekedése irányában fog hatni. mint másik. Az egyes virágok körül méter hosz-szúak. Azokon a területeken. A hernyó minden sze vénye a virágzat egy-egy virágának mása. nagyon hasonlítanak a rekettyééhez.. hogy áthidaljam a konceptuális szakadékot e kétfél . Ez az együttmûködés harmonikus". Ez utóbbi gondolatkísérletem lényegi mondandója tehát az.) Hogy kifejthessem gondolatmenetemet.ilyen hernyók nem léteznek. amely ugyanolyan színt kialakító gént hordoz. amelyek ugyanazt a színt alakítják ki. mivel a kisebbségben lévõ kabócák nagyobb esélly agukat kevert színû csoportosulásban. mert a ragadozók jól tudják. mint a többségben lévõk. Minthogy a szóban forgó kabócafajokra ható szelekciós nyomások pontos mibenléte nem ismert. Ha valamelyik szín egy adott lokális körzetben a lokuszok többségén uralkodóvá válik. egy pillanat múlva már csak a csupas ongatták: a virág nem esett le . A gyakorlott botanikusok a növényt Tinnaeának vagy Se samopterisnek nézték. bizonyos feltételezésekkel kell élnem. mint amilyet a szóban forgó gén alakít ki. Az együttmûködõ gének tehát a hernyóval kapcsolatos példánkba ed különbözõ lokuszain. Minden szelvény színét más lokusz szabályozza. egye függõleges tengelyen csoportosulnak. a kabócával kapcsolatos példánkban pedig különbözõ egyedek ugyanazo elyezkednek el. Minden területen vagy csak rózsaszínû. A kabócák között egy gyedek összegyûlnek a növények szárán.

Nevezzük az ilyen t sten belüli" kölcsönhatásnak. hogy a B gén populáción belüli gyakorisága befolyásolja az A gén fennma yeit. jelen fejezet egyik célja az. Mint már hangsúlyoztam. Minden gén más géne hatásainak világában mûködik. nekünk azonban még egy további lépést kell tennün elen esetben egy génállomány génjei közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik.. hogy minél közelebb hozzu egymáshoz a génkölcsönhatások két típusát. hogy A éppen . fenotípusa" nem a végsõ. kimutatva. hogy a genotípus egé közvetett módon a többi gén szelekciós értékére is hatást ne gyakorolna. függetlenül a te yekben a gének helyet foglalnak. ugyanis kiterjeszthetõ Többféle út is kínálkozik a génkészletek status jójának minõségi és mennyiségi értelemben etikai diverzitás alsó határát a heterozigóták gyakran jelentkezõ fölénye jelöli ki. Erre láttu illék vonalmintázatának irányát és a testhelyzetet meghatározó lokuszok kölcsönhatásában. A szoros kölcsönös függõség nagy összetartó erõ egy génállomány génjei között. de az õ testén túlra. minthogy õt fõképp a végsõ termék. megint mások eltérõ génáll törzsekhez tartoznak. A kiterjesztett fenotípus tanához most már csak az hiányz ik. és ennek példája Fisher nem lmélete is. Az élettani kölcsönhatások mûködési mechanizmusainak természete csak kevéssé tarthat számo us érdeklõdésére. Nagy lépés ez a helyes irányban. A második mód arra. a különbözõ törzs kategóriák génjei között is elismerjük. íme a következõ idézet Mayrtól: A koadaptáló szelekció eredménye egy harmonikusan integrált génegyüttes. a szerv és a szervezet szintjén is megnyilvánulhat." Mayr ismét fején találja a szöget. a szövet. Erre az esetre szolgáltak példaként hipotetikus kabócáim. hogy a két gén egyazon testen osztozik. Egyetlen gé meg. A B gén po puláción belüli gyakorisága befolyással van az A gén fennmaradási esélyeire." Itt maga Mayr is. ugyanaz a gén növelheti a rátermettsége k genetikai háttérben. de ne feledjük. finom váltással.kölcsönhatás között. nevezetesen a kromoszóma. a sejtmag. amelyek révén ugyanazon génállomány két génje k ymással -pontosabban szólva vizsgáljuk meg. a fenotípus érdekli. a sejt.B-vel fog közös testen osztozni. koadaptált génállományról. U a csillagfürtöt utánzó hernyónál. és lehet gyakorlatilag letális a másikban. hogy a genetikai távolhatás elvben nem különbözik az egyaz belül fellépõ génkölcsönhatástól. amelyek egy hasznos zintézisének folyamatsorában két egymás utáni lépés enzimjeit kódolják. és annak a két génnek az esetében is. a testen belüli és a testek közötti kölcsönhatá Most pedig vizsgáljuk meg a különbözõ génállományok és a különbözõ fajok génjei közötti köl . Vegyük számba újból azokat a lehetõségeket. nem pedig koadaptált egyedi g beszél. mivel B gyakor efolyásolja annak valószínûségét. hogy kitalálja.. egyetlen további gén sem adódhat hozzá a génállományhoz anélkül. Az elsõ lehetséges mód . hogy meglehetõsen csekély a különbség a fajok közötti és a fajon belüli egyedek közötti g . e más gének közül egyesek ugyanannak a genom-nak a tagjai." Az olvasónak most már nem jelenthet gondot. m nazon génállomány más testek közvetítésével tevékenykedõ tagjai. amely B-t hord ozza. hogy csak azok a gének épülhetnek be. milyen módon befolyásolhatja az egyik gén génál n belüli gyakorisága a másik gén fennmaradási esélyeit. A gének összehang több különbözõ szinten. Mayr felsorolását miképpen kell kiegészítenünk." Mindez nagyon szép. A különbözõ szervezetek génjeinek összehangolt hatása és egyazon szervezet hangolt hatása semmiféle alapvetõ tekintetben nem különbözik egymástól.és gyaníto orban ez lebegett Mayr szeme elõtt -. Az alapvetõ hatás ebben az esetben annak valószínûsé y bármely test. a testek közötti" kölcsönhatás. hogy ugyanezen típusú kölcsönhatások létét a különbözõ génállományok. A fe dig az a tény. mint az egyeden belüli géneket. amely A-t hordozza. találkozni fog egy olyan testtel. amelyek képesek harmonikusan »koadaptá Egyetlen génnek sincs rögzített szelekciós értéke. hogy a genetikai háttér" éppúgy magában foglalhatja má ek génjeit.

hogy ez esetben k fajról van szó. csak a megkezdett úton lé b. mint a bogarakkal vagy egy má abócafajjal. hipotetikus gondolatkísérletek segítségével igyekezt m világos magyarázatokat adni. Sõt. hogy melyik fajban). mint aká rakból. mint hipotetikus kabócái k. A közös bogár-kabóca virágzat" alkalmasabb a madarak megtévesztésére.) Jelen fejezetben. mégpedig az. amellyel kiléptünk a testbõl. A belsõ paraziták után következtek a kakukkok. és vice versa. a hagyományos megközelítésb esetet egyaránt a fenotípus genetikai szabályozásához tartozónak tekintjük. amely ugyanúgy polimorf.. Az Ityraea n grocinta nevû kabóca. mivel a val rágai gyakorta fokozatosan. A kölcsönhatásban álló gének egyik esetben sem ugyanazon a testen osztoznak. ahogy azt korábban láttuk . mint az általam kitalált példák. a szelekció mindkét fajon belül a rózsaszí at fogja elõnyben részesíteni a kékekkel szemben. És mégis. o. Az igaz. amely az õt hordozó sejt alakját szabályozza. A második modellben foglalt gyakoriságfüggõ szelekció ebben az esetben is két evolúciósán s apot valamelyikéhez vezet. a bogár és a kabóca rózsaszínû formái uralkodók. hadd v gyem kölcsön ismét Wicklertõl (375) egy valóságos kabócafaj példáját. Teg yük fel. Hadd szemléltessem mindezt megint csak a csillagfürt-gondolatkísérlettel. majd a távolhatás jelensé lméletileg a genetikai távolhatás szinte minden kölcsönhatásnak része lehet akár egyazon fa különbözõ fajok egyedei között. akkor is mûködik. Ily módon a két különbözõ génállománynak. az állat ok által készített tárgyakból kiindulva. Ilyen »génre gént« kölcsönhatást azóta számos egyéb növényfajnál is sikerült megfigyel atások modelljei a genetikai rendszerek sajátos természete folytán nem ökológiai paramétere l írhatók le.különösen a függõl a sárgák pedig alattuk. Bizonyos területeken a két faj. pontosabban a két." Az utolsó három fejezetben fokozatosan kiterjesztettük a gének fenotípusos megnyilvánulásán galmát. A végeredmény egy különlegesen megtévesztõ »virágzat«. amelyek egyedeinek testmérete különbözik. Amennyiben a történeti véletlen folytán valamely lokális körzetben a rózsas erülnek túlsúlyba (mindegy. Az élõvilágot a replikátorok hatáskörének egymásba szövõdõ hatjuk fel. Abból a felismerésbõl indultunk ki. míg más két faj kék formái vannak túlsúlyban. hogy a kabócák melyik színváltoz az adott területet." (327. alkalmazza a csillagfürthöz hasonló virá tok kooperatív utánzását.a különbség annyi. Vizsgáljuk meg a len (Li és a Melampsora lini nevû rozsdagomba közötti kölcsönhatást. a nagyobb testû bogarak pedig a virágzat alapjáh z húzódnak. Ez a faj ugyanis olya ami legalább annyira erõltetettnek tetszhet. hogy ez a lépés szokatlan. A »génre gént« rendszer modelljének szükségszerûen t a gyakoriságtól való fajok közötti függõséget. Lényegében egy az egyhez megfelelésrõl van s lent egy bizonyos allélja rezisztenssé teszi a rozsdagomba egy bizonyos alléljával szem ben. a csúcs felé haladva nyílnak ki. olyan esettel van dolgunk. hogy a génállományban a másik gén milyen gya van jelen. Nemigen tudom elképzelni. ha különbözõ élõlény-birodalmakról van szó. ahogy a többiben is. Ha a bogár késõbb kerül a bogárfajon belül ható szelekció iránya attól fog függeni. A két faj. hogy létezik egy olyan bogárfaj. ne ig kooperatív kölcsönhatással állunk szemben. A második modell fajok és törzsek viszonylatában ugyanolyan mûködõképes. amely egy másik ejtnek vagy a test egészének az alakját befolyásolja. a gazdaszervezetük viselkedését szabályozó belsõ p resztül kibontani. vagyis a csúcsnál még lehetnek bimbók. egymás köz aj génállományának a génjei között gyakoriságfüggõ kölcsönhatás jön létre... zöld és sárga színben fordulnak elõ. amikor a fajok közötti genetikai kölcsönhatások a otípusoktól függetlenül magyarázhatók. A csillagfürt vi ly eredményesen mûködhetnének együtt pókokkal vagy csigákkal. gregorii. Amennyiben e gondolatkísérletek erõltetettnek tûnnek. habár itt antagonisztikus. hogy ek. és az egyik ennmaradási esélye mindkét esetben attól függ. akár a csak kabócákból álló virágzat" lenne. így magát az elvet igyekeztem fokozatosan. hamis virágzatok kialakításában: a kisebb testû kabócák a szár csúcsához közelebb csoporto ol rendesen a kisebb virágok találhatók -. amikor az alapot már elnyílt virágok borítják. csakúgy mint az /. hogy a gének fenotípusos hatásának még egyazon belül is több távolsági fokozata lehetséges. 255-256. mint között vagy egyedeken belül. Alighanem egyszerûbb a dolga annak a sejtmagba foglalt génnek. hogy a mondottak részletes kidolgozásához milyen típusú matematik . Én pedig állíto zzal a konceptuális kiegészítéssel. mind a nõstények kétféle színváltozatban. de van egy további különleges tulajdonsága is. A kétfél t telepednek meg a növények szárán: a zöld színûek a csúcshoz közelebb . mint annak.

valószínûleg kiemelkedõen fo erepet játszik majd az erõhatások nagyságának kiszámításában. Ám most. hogy funkciótlanok vagy maladaptí-vak. hogy belsõ és külsõ replikátorha-tások kompromisszumának jegyeit viseli magán. Azon. E hatásokban alighanem a pusz i közelségnek is jut szerep: úgy látszik. hogy maximalizálja az illetõ viselkedésért felelõs" gének dását. Én azonban jobb' szeretném könyvemet felütéssel. hogy egy magatartásmint adaptív. csak verbális üzenetet k hetek azoknak. Közülük egyesek nyilvánvalóan erõsebben rángatják az ado jelleget. Figyelmeztetett. amelyeket csak a fegyverkezési verseny elméletének egyéb megfontolásaival összefü tudunk mérlegelni. Érzésem szerint szinte minden fenotípusos jellegrõl k ríthetõ. hogy bármely fenotípusos jelleget részben a testen kívül. amelynél az letõ viselkedést tapasztaljuk. hogy maximalizálja az illetõ állat mind ek fennmaradási esélyét. Az elsõ fejezetben már bevallottam.lémái is megbirkózhasson. Megkö iája. hogy az általunk meg lt viselkedés lehet . és annak kitûnõ gyakorlati kutatója . hogy védõnek szegõdtem saját ügyem yvéd számára pedig a legjobb védekezés a támadás. illetve növény génjeinek meg yuló alkalmazkodás. Én ezt az elvet a kiterjesztett fenotípus központi elvévé alakítot állat viselkedése arra irányul.legalábbis részben . mi rint az állatok viselkedése várhatóan arra irányul. mint a távolabbiakra. A két elv egybeesne. függetlenül attól. jelen fejezettel pedig meg le nénk elégedve mint megoldással. eljött az ideje. az élet-ebéd alapelv" stb.mondjuk a ritka ellenség"-effektus kapcsán . Mennyiben módosítja a fenotípus ki erjesztése azokat az alapelveket. hogy megvizsgáljuk. Mielõtt az aktív csíraplazma-replikátorok ett fenotípusá-nak ügyét védelmembe vettem volna. ha minden egyéb körülmény azonos. Azt állítom. A fenotípust kiterjesztettük.a más testekben helyet foglaló gének erõsebb hatást fejthetnek ki a test bizonyos fenotípuso vonásaira. hogy nem adaptív annak az egyednek a szempontjából. ha az állatok fenotí-pusa kiz g saját genotípusuk zavartalan hatása alatt állna. hogy a genetikai távolhatás és a kiterjesztett fenotípus analóg prob-. azt hitte. amelyek szerint az állatokat szemléljük? A legkomolyab b terepbiológusok jelenleg . igyekeztem megingatni az olvasót abbéli h n. így az erõvektorok iránya és nagysága változó. Itt akár be is fejezõdhetne ez a könyv. amelynél az illetõ viselkedést tapasztaljuk. ahogy a szelekció likátorok különféle irányokba rángatják a fenotípusos jellegeket az evolúció terében. kíváncsisá tózással bevégezni. amíg a szemben álló szelekciós nyomások mennyiségi kölcsönhatásait leíró matematikai zületik.megpróbáltam meggyõzni minderrõl. amelynek ér ekeit az illetõ viselkedésbeli alkalmazkodás szolgálja. A fegyverkezési versen e . miféle matematikai megközelítést szokás alkalmazni a testen belül onfliktusok és kompromisszumok leírásában. Az elmúlt három fejezet valamiféle tetõpont felé közelített. én azonban egészen mást állítok. csupán azt értem. A végén azonban mindig kiderül. Én azonban nem tudok a matematika éteri magasságaiban szárnyalni . hogy mondjuk. hogy az adaptív elõny egysége az egyedi szervezet.jórészt Hamilton hatására . akik z állati viselkedés vagy morfológia egyes furcsaságait azzal intézik el. kimondhatjuk azt az egyszerû minõségi jellegû következtetést. mint mások. . mint a test saját génjei.a ritka ellenség"-effektus. hogy igazából õk nem értettek meg valam ollégámnak ebben igaza volt. Bizonyos esetekben . ameddig csak tudtuk. hogy a sejteket erõsebb befolyás éri a bennük foglalt gének irányá nt más sejtek génjeinek irányából. A valamely fenotípusos jellegre ható számos szelekciós nyomás konfliktusa és kompromisszuma a hagyományos biológiából már jól ismert elképzelés. és nem befolyásolnák más egyedek génjei ig is. dár farka az aerodinamikai követelmények és a nemi vonzerõ követelményei között kialakuló k zum eredménye.aki egyébként rendíthetetlenül hisz a darwini szelekció ere . feltétlenül ani kell ahhoz. hogy újra meg újra akadnak olyanok.i megközelítésre lesz szükség. kifejezetten hátrányosnak is bizonyulhat azon egyed sze mpontjából. Ennek egyik fontos speciális esete. és mint ilyen. Ugyanez érvényes a testekre is. mi okból léteznek és miért ol . hogy megtárgyaltuk a kiterj esztett fenotípus ügyét.valamely más állat. de akármilyen jellegû legyen is az. hogy ezek a gének annak az állatnak a testében foglalnak-e helyet lynél az adott viselkedés tapasztalható. Nem tudom. a gének erõsebb korolnak a hozzájuk közelebb esõ fenotípusos jellegekre. Az adaptív tulajdonságok az értük f gének érdekét szolgálják. és csak mellékesen az õket hordozó egyedi szervezetekét. hogy a ptációs szemlélet ellen érvelek. részben a test belsejében h foglaló replikátorok ráncigálnak.azt az elvet vallják magukénak. Amikor egyszer egy kollégámat . hogy nem ez az egyed az az entitás. Csak némi homályos elképzelésem van arról. Gyakran fogalmazunk úgy. akik az állatokat terepen tanulmányozzák. Itt azonban mennyiségi k van szó.

Abban egyetértünk. ha a Necker-kocka másik oldalát is re vesszük: ha hozzászoktatjuk a szemünket ahhoz." Tagadhatatlan. Azokban az n viszont. Ha pusztán a sejtek magjai v lágítanának apró csillagokként. Feltételezve.valóan fontosak az egyedi szervezetek az élet hierarchiájában. egyetlen egységként hoz döntéseket" (94). amikor két vagy több szervezet igyekszik összehangolni mûködését. hogy a döfés célba talált. A szervezet fizikailag körülhatárolt gépezet. hogy milliószor millárdos csoportokba verõdjenek a szervezetek kötelékében ? Az egyik lehetséges válasz e kérdésre az összetett rendszerek természetében rejlik. hol amúgy. a -einek eloszlása a legkevésbé sem bizonyulna véletlenszerûnek. amennyiben minden sejtje ugyanazon . magasrendû térbeli és idõbe ecizitáshoz képest.és ez az szemléletmód. hogy szervezetek útján végezzék dolgukat? 14 A szervezet újrafelfedezése Most. amelyben az önzõ replikátorok kavalkádja küzd fennmaradás k tömegével szemben. hogy van valami. mint mondjuk két szervezet. hogy a testek falán keresztül betekinthe tünk a replikátorok világába. és adott idõben mindegyikük ugyanazon végcél érdekében munkálkodik. az egyedek közötti koordi hetetlenül gyenge ahhoz a végtelenül bonyolult hangszereléshez. zavartalanul áthatolva az egyedi testek falán. hogy százezrével sejtekbe tömörülnek. Az immunológus szemszögébõl nézve az egyedi sze speciális típusú egyediség" megtestesítõje (268): csakis a saját testének más részeibõl át vagy szerveket fogadja be. és csak a DNS-einket látnánk. semmibe véve a szervezet . Belseje szervezett. De a Necker-kocka re ndelkezik azzal a tulajdonsággal. és újból kifelé tekintve végignézhetünk azok kiterjesztett fe Mi teszi hát az egyedi szervezetet oly különlegessé? Ha igaz az. és megengedve. kölcsönhatásba lépve egymással és a világgal. Bármi legyen is az egyedi szervezet megkülönböztetõ tulajdonsága egységei között. a más testekbõl valókat kilöki. hogy a szervezetek ne mindig különülnek el teljes mértékben: miért döntöttek az aktív csíravonal-replikáto-rok o gyöntetûséggel amellett.e pillanatban eltûnõdöm. egy alternatív képet felvázolni. mégpedig sokkal valóságosabb értelemben. Minden végtagja a többivel harmonikus egy ben mûködik. hogy az élet replikátorok okaságának színjátéka. hogy egyszer csak visszaugrik eredeti képébe. Hálás vagyok dr. mintha ezek a falak levegõbõl volnának. a testüregek ásító ûréivel elválasztott galaxisokként tûnnének elõ. amely igazában egybevág Huxley oszthatatlansági elvével . ám ez a valami nem magától értetõdõ. miután e könyv túlnyomó részét az egyedi szervezet háttérbe szorításának szenteltem. mondjuk amikor y oroszláncsapat tagjai együttesen üldözik a kiszemelt áldozatot. legalábbis világosabban láthatjuk azt. Simon ( . amelyet rendszerint egy fal választ el a több hozzá hasonló gépezettõl. J. és m zeket a sejteket arra. hogy nem hallgatta el elõlem egy kollégánk szarkasztiku s megjegyzését ama írásommal kapcsolatban. Az etológus szemében .nevezett. amelyet e könyv rövid próbafutásának szántam (85 awkins újra fölfedezte a szervezetet. és azután hol így látjuk. ami megkülönbözteti az egyedi s ervezetet az élet hierarchiájának többi szintjétõl. a soksejtû szervezetek csi al telezsúfolt. vagy egy ervezet valamely végtagja. vajon tisztább uk-e ezt a kérdést a kiterjesztett fenotípus fényében. Más szóval a szervezet elég heterogén ahh hogy félbevágva mûködésképtelenné váljék. P. összehangolt központi idegrendszer e van. amellyel átnézhetnénk a testek falán. Ha volna eg y olyan szemüvegünk. Hailmannek. amelyet Julián Huxley (190) individualitásnak" .géneket hordozza. ám a többi galaxis csillagaitól el n mozog. hogy az életnek nem sz erûen kellett elkülönült szervezetekbe csomago-lódnia. és megnézzük. Láthatn xisok milliószor millió tû-hegynyi csillaga uniszónóban.sz rinti jelentésében oszthatatlanságnak . Az egyedi szervezet általános genetikai értelemb n definiálható egység. A szervezetnek egyetlen. és minden más láthatatlan volna.a többi szervezet sejtjeiben foglaltaktól különbözõ . amelyek kiterjesztett fenotípusuk segítségével a fennmaradásért küzd rlatban miért döntöttek úgy ezek a replikátorok.a szervezet a visel edés egysége. Sz sikerült kimutatnom : a Necker-kockának létezik egy másik nézete is. Tényleg van valami megkapó az egyedi szervezetben. de azért a log bonyolultabb ennél. amellyel az egyedi szervezet izmainak százai mûködnek. sõt nemegyszer elképesztõen bonyolult: azt a lajdonságot tette magáévá magas fokon.

Az általunk ismert embriológiai viszony bármely szövetben és bármely idõpillanatban a géneknek csak egy töredéke van bekapcsolt" á (147). amelyek kiegészítik más replikátorok hatásait. Hogy rákérdezhessünk. Jómagam etológiái szempontból fejlesztettem tovább Simon érvelését (84). következésképpen a világon létezõ magas komplexitású rendszerek nagy valósz rchikus felépítésûek. amelyek a legeredményesebben fejtik ki fenotípusos hatásaikat. miszerint e hierarchiában még egy további. fakadhat pusztán ab . ké an világot. hogy a statisztikailag valószínûtlen együttesek evolúciója gyorsabb. E helyütt nem bocsátkozom mélyebben e kérdéskörbe. hogy evolúciós értelemben az élet e formája nem vol : a magányos replikátorokat kiszorítanák azok a replikátorok. E replikátoroknak különféle változataik lé amelyek versenyben állnak egymással a helyért és a saját másolataik felépítéséhez szüksége nyagokért . Találjunk ki tehát olyan lehetséges világokat. De miért kell a fejlõdõ test minden sejtjében a gének teljes sorozatának jelen lennie? Egyá lán nem nehéz elképzelni egy olyan élõlényt.például mitokondriumok. hogy miért d tek a replikátorok fenotípusaik funkcionális egységekbe szervezése mellett. abban az értelemben. ahol szabadon úszkálnak a tengerben. amelynek közismertté vált példabeszédében (két órásmesterrõl. úgy vélhetnénk.már csa zokkal a génekkel rendelkezik. így tanulságokkal szolgálhat . köztes szint is létezik: az eukarióta s ek" bizonyos tekintetben maguk is soksejtû halmazok.szimbioti tségei.mindkét esetben megviz sgálhatjuk a bandába tömörülés" evolúciós stabilitását.) elgondolkodtató eszmefuttatást adott közre A komplexitás architektúrája címmel. Minden magányos replikátor fenotípusos hatást fejt ki annak érdekében. hogy a kétféle kémiai hatás összeadódása mindkét replikátor yösen befolyásolja (1. Tempusról és Horáról) alapvetõ funkci hogy bármely típusú . hogy létrehozhassa saját másolatait. hiszen az egysejtû vagy sejt nélküli szervezetek világunkban meglehetõsen gyakori Ezek a szervezetek azonban mindannyian nagyon kicsinyek. hogy ha a test egész e csak egyetlen génsorozatot tartalmazna.mondjuk a máj. Elképzelhetõ-e az élet egy olyan formája. és ezáltal egy adott szövettípus . Hogy a valóságban nem ez a helyzet. amelyben nagyméretû és összetett egysejtû vagy egymagvú zetek léteznek. hogy mil etne még. amelyben az egyetlen központi sej magban trónoló egyetlen génkészlet irányítja az összetett szervekkel rendelkezõ makroszkopi est biokémiai folyamatait -legyen ez a test akár egyetlen gigantikus sejt". színtestek és csillók . ha elképzelünk egy olyan világot. hogy a repli-káció minimális eg . plikátorok olyan kémiai hatásokkal rendelkezhetnének. amelyek bandába tömörülnek". ha ilyen lenne a világ? Melyek lehetnek a létezõ é ulságos alternatívái? Hogy megértsük. akár olyan soksejtû szervezet. az elõzõ fejezetben tárgyalt második modellt). és elsõsorban m pen a sejt és a soksejtû szervezet szintjén. Egyedül a csíravonal sejtjeinek kel lene a teljes genomot megõrizniük.ugyanakkor nem csoportosulnak sejtmagokba zárt kromoszómákon. miért olyan a világ. miért tömörültek sejtekbe a replikálódó molekulák. zelekció azokat a replikátorokat részesíti elõnyben. de mégiscsak nehéz elképzelni. Korábban már felhozta n gének példáját. semmi szükségünk gondolat yalására. miként juthatnának el a megfelelõ géntermékek a d fferenciálódó test különbözõ részeibe éppen a megfelelõ idõben. a prokarióta sejtekkel homológ és a zokból származtatható entitások . amelyekben az élet másképpen szerv tegyük fel a kérdést: mi történt volna. A sejtekben foglalt gének bandába tömörülése tehát könnyen megokolható. sejtek soksejtû klónokba tömörültek? Ez esetben.komplex együttes ismétlõdõ alegységek h szervezõdik. k. ha embriológiai folyamatai az általunk ismertektõl tökélete különbözõ törvényszerûségeknek engedelmeskednének. Ugyanez az érvelés minden alegyütte onatkoztatható. Könnyû belátni. amelyek egy biokémiai láncreakció egymást követõ lépéseinek enzimeit kódo elv az egymást kölcsönösen kiegészítõ repli-kálódó molekulák nagyobb csoportjaira is vonatk földi élet biokémiai viszonyai arra engednek következtetni.vagy a veseszövet .talán a tápanyagdús környezetben élõ teljes parazitákat kivéve . hogy ez gyenge érv. az é formája csak akkor létezhetne. Elismerem. de mi az oka annak.körülbelül ötven cisztr velés szempontjából nem számít. amelynek sejtjei közül csupán egynek van saját genomja? Úgy vélem. Margulis (250) meggyõzõen és magával ragadóan érvel ama régi g ellett. vagy eredetileg független gének kerülnek kapcsolatba egymással . amelyben a genom részei a differenciálódás elõ szétrajzanak. amilyen. nekünk azonban specifikusabb választ kell adnunk arra a kérdésre. Simon nagymértékben általánosíto netet követ. amen n stabil alegyüttesek köztes lépésein keresztül zajlik. arra eztetésre jutva. hogy az új gének a régiek megkettõzõdésével jönnek-e létre.biológiai vagy mesterséges . amelyekre szüksége van." Esetünkben a hierarchia a sejtekben foglalt génekbõl és a szervezete foglalt sejtekbõl áll össze. elõször azt kell elképzelnünk.

azután szétterül egy soksejtû egy újabb szûk keresztmetszeten halad keresztül és így tovább (32). Bizonyos értelemben a c . hogy ennek miért kell így lennie.egyed". hanem mert nehéz elképzelni. ahelyett hogy törzset növesztenének fölf különült fizikai egységekre.aki növények populációbiológiájával foglalkozik .noha a föld felszínén terjeszkednek. Mindeddig nem adtam a szervezetre szigorú definíciót. hiszen az adott testben a csíravonaluk és a gametikus kijáratuk közös. hogy ezzel a vese és a lép génjeinek kárára van. o. hogy miért jó mondjuk a máj egy törv ek az. hogy ez esetben a máj génjeinek" és a vese génjeinek" az egymást. nyúl. mint maga a növény". a két ivaros esemény közötti produktumok pedig különálló egységnek tekintette. en a levéltetvek klónjait is ugyanígy szemléli. T. hogy a fejlõdõ test egyes differenciálódó régióira ható gének mind azonos kro regálódnának. E szemléletmód érte hetõ. hogy a valóságos helyzet . hogy ez volna a helyzet. e sejtek alkotják a testet.a dolgok legegyszerûbb és leggazdaságosabb A mindent rózsaszínben látó Mars-lakóval és a cinizmus szükségességével kapcsolatos parabol zet) nyomán az olvasó mindenesetre kedvet érezhet némi további spekulációra. lisztbogár. mondjuk egy ember csíravonala minden meiózis között néhán tucatnyi mitotikus osztódáson megy keresztül. szívéne y májának a számán. amit a zoológus könnyedén növekedésnek" nevez. A csíravonal minden nemzedékben egy egyetlen sejtbõl álló szûk keresztmet ten" (egy gamétán. hogy a szervezet fogalma épp azért oly kétes értékû megközelítési mód. ahogy a zoológusok az ivarosán szapo ikkal kapcsolatban használják ezt a szót.azaz hogy minde sejtosztódáskor a genom egésze megkettõzõdik . hogy módjuk nyíljon a kollégáik között esetleg fe ysértõk ellenõrzésére és féken tartására? Én ugyan kétlem. A ramet" a klonális növe az a részegység. Bár tanulmányához nem csatolt irodalomjegyz szemléletmódja nem új keletû: legalábbis 1854-ig.és nem pusztán részleges . Valójában azt is mondhatjuk. amikor kimondja. 20-21. A paraz zóló fejezet logikájából fakad. A Huxley-Janzen-féle érvelést a következõképpen is mazhatjuk.a levél ink az egyed" fogalmát. abban az értelemben. mivelhogy a növény alig körülírható entitás. laposféreg vagy elefánt a sejtek szintjén mindannyian popul magasabb szinten nem tekinthetõk annak. ha a májat úgy manipulálja. amely az egysejtû gótából származtatható . hogy kevésbé kedveljék az egyed szervezet" kifejezést. ám a következõkben ki tni. sz en különböztethetõ meg attól. De ogadjuk. mert igen nehéz kielégítõ m nológiai vagy genetikai szempontból az egypetéjû ikerpár egyetlen szervezetnek számít." Harper számára . Janzen (193) ugyanezzel a nehézséggel néz szembe. Huxleyig nyúlik vissza. mint a zoológusok. könnyen elképzelhetõ. A gének múltbeli tapasztalataival" kapcsola os. hogy a genom mitóziskor bekövetkezõ teljes . hogy így alakult. aki a levé tvek minden egyes életciklusát egyetlen egyednek. mintha egyetlen fát a kot-' nának . amelyet közönségesen növénynek" nevezünk. Most nyilván megkérdezhetnénk magunktól.megkettõzõdés yos gének alkalmazkodása annak érdekében. olyan idõszakos erõforrásnyelõnek. H. majd az azt követõ zigótán) préselõdik át. A nagy testeket. Harper (173. jóll pszichológiai. amelybe a szap rítósejtek késõbbi termelése érdekében történik a befektetés (329). nem min magában erõltetett lenne.. etológiai értelemben vagy a Huxley-féle oszthatatlansági elv értelmében nem nek annak.ból. az 5. például t hatalmas ipari gépezetnek tekinthetjük. Bizonyos e például a földiepernél a ramet az az egység. Mit tekintsünk a telepes medúzáknál (Si-phonophora) vagy a mohaállatoknál (Bryoz a) egyetlen egyednek"? A botanikusoknak jó okuk van arra.) így ír errõl: Az egyedi gyümölcslégy. Má l a fehér herénél a ramet egyetlen levél. hogy a gyermekláncfû mi nden klónja egy-egy evolúciós egyednek" tekintendõ (Harper genetje). Még a levéltetvek ivartalan származási sorait is egye ogta fel. hogy fizikai értelemben nem kínálkozik egyszerû mód a genom részeinek szétrajzására. amely az anyanövényrõl leválasztva gyakorta önálló életet nyer.. A soksejtû test az egysejtû szaporítósejtek termelését végzõ gép. növényekre" (Harper rametjei) tagolódnak. Harper szüksé tanban az egyed" kétféle típusára két új elnevezést vezessen be. hogy valami kimaradt a számításból. a növény esetében azonban a stresszhatás egyaránt megváltoztatja az új k és a régi levelek pusztulásának az ütemét: a növény tehát válaszolhat a stresszre részei ztatásával. mondván: nem l es-e. hogy Észak-Amerika teljes területéért mindössze négy pitypangegyed verseng egymással. mitózis-meiózis következõ testekben a csíravonal mitotikus osztódása mellett egyéb mitotikus osztódások s ek népes klónjával látják el a csíravonalat. Az éhezés nem változtat az állat lábainak. amelyben a csíravo s helyet foglal. A genet" viszont az az egység. Egy tipikus szervezet. fejezetben tárgyalt visszatekintõ" szemléletmód alapján egy élõ ember bármely gé tkezõ sejtosztódási történetet tulajdoníthatjuk: meiózis-mitózis-mitózis. H áll a dolog." (118) E gondolkodásmódnak kétségkívül van létjogosultsága.

mint azon alléljaik. A mitotikus sejtosztódások. Janzennek még sincs igaza abban. hogy a csíravonalsejtek és tikus sejtek mitotikus osztódása külsõleg teljesen azonos. az 5. azt megelõzõen a gén történe avonalosztódásokkal találkozhatunk. általában sz találjuk. Nyaranta az õsanyák sorozatosan szaporodnak megtermékenyítés nélkül. mielõtt a megtérülés jelen z egysejtûek viszont megvannak a ciklus növekedési szakasza nélkül is. sem pedig a meiózis és a mitózis között gel. és az idõben visszafelé ha végigkövetjük történetét. szerveknek és más struktúráknak a létrehozására szol ek rendeltetése" a csíravonalosztódások elõmozdítása. Janzen szemében a nõstény levéltetvek egész kl tlen evolúciós egyedet alkot. Úgy tekinthetjük. amelyek azután a csíravonalat sikerrel vi k tovább. például az apomixis esetében sem) egy zi . A világot benépesítõ gének ama támog n a csíravonalakban. Íj. hogy itt egy alapvetõ azonban nem azonos az ivarosság és az ivartalanság. világosan nyomon követhetjük Janzen gondolatmenetét : a lev vek nyári. amelyek optimális hosszúságú szüneteket engednek meg. amelyek az elefánt génállomán ak helyet. a szomatikus sejtosztódások pedig oldallépést jelképeznek. az utolsó néhány sejtosztódást. ivartalan nemzedékeinek egymásutánja teljes egészében az õszi ivaros szaporodás végcél felé irányul. a szünetek optimális idõtartama hosszabb. egy lényeges dolgot nem vesz . Helyénvaló a mitotikus sejtosztódások többségét növekedésnek" tekinteni. Egy elefántba tehát nagyobb tõkét kell befektetni. A csíra vonal töredékeit a levéltetv vékony levegõréteg választja el. kevesebb sikerrel terjesztik el magukat. amin keresztülment. a sejtosztódásban: a csíravonal sejtjeinek osz (szaporodás). o. és minden sejtosztód eproduktív" osztódás.és a szomatikus sejtek osztódása közötti. nem feltétlenül tudjuk megmondani egy s osztódásról. Ha kiválasztunk egy gént egy élõ szervezet valamelyik sejtjében.a szaporodás. mit számít ez ? Bármily meggyõzõ legyen is ez az érvelés. mint már említettem. míg a szaporodás a csíravonal sejtjeinek terjedését szolgálja. hogy leszárma végtelenül hosszú sorának kiindulópontjai legyenek. mivel történetesen nagyszámú. Ha mikroszkóp alatt figyeljük. mint az elefánt testének növekedése. amely a szaporo cél felé irányul". Tény. és a szomatikus vagy zsákutca"-sejtek osztódása (növekedés) között jelentkez vonal sejtjeinek osztódásakor a megkettõzõdõ géneknek megvan az esélyük arra.) különbségtétele a növények szaporodása és növekedése között gyakor ik a csíravonal. és az egyedi szervezeteket is helyénvaló egyetlen szaporodási esemény e tekinteni. amelyek hatására egy elefánt túlságosan fiatalon és kis termettel kezd szapo ni. ám ha elérkezünk az elsõ csíravonal-sejtosztódáshoz. A csíravonal sejtjeinek osztódása egyaránt mitózis és meiózis. mivel egyetlen ivaros egyesülés terméke. A szervezet ilyetén felfogásából következik. általam vázolt különbségtétellel »növekedés« közötti különbség tehát abban áll. hogy életképes ivarsejtek képzõdjenek. hogy rövidüljenek a szünetek a ciklus egymást követõ szaporodási szakasza nek az ismétlõdõ szüneteknek van egy optimális idõtartamuk. mint mondjuk az egér génállományának g zempontjából. mindezt szem elõtt tartva. az elefánt két petefészke esetében meg a bélcsatorna . hogy egyenlõségjelet tesz a szaporodás-növeke dés különbségtétel és az ivaros-ivartalan különbségtétel közé.a ciklus növekedési szakasz . Azon gének szempontjából.inkább n olyan. s ez minden életforma esetében Azok a gének. A növekedés a zsákutcát jelentõ szomatikus sejtek szétter létre. Az a különbség. fejezetb yaltak értelmében vett csíravonal-replikátorok. amelyeket szomatikus sejtekben elhelyezkedõ. ivartalan úton. 27. mind arra a rányulnak. vizsgáljuk meg a levéltetvek esetét. Mármost. amelyre igyekszem rámutatni. e gének tehát tényleges. amely újrakezdi a ciklust. velük teljesen azono s másolataik nyújtottak számukra. Ha mindezt egybevet jük az elefántról mondottakkal. Ez az egyed persze rendhagyó. hogy az evolúciós idõben a csíravonal ztódások elõre-. Harper (173. azaz a ciklus növekedési szakaszában végb sztódások számát. ám ugyanúgy egy-egy töre a nõstény elefánt bal és jobb oldali petefészkében is.de mit számí ilag elkülönült egységek mindegyikében van egy csíravonal-töredék. E tekintetben az ivartalan szaporodás nem valódi szaporodás . hogy a szaporodás esetében egyetlen sejtbõl l ki: ez a sejt általában (de nem minden esetben. újabb õsanyákat majd egyetlen ivaros nemzedék jön létre. A szomatikus se tódások azoknak a halandó szöveteknek.etné" csökkenteni a gépezetbe befektetendõ tõkét. fizikailag elkülönült egységbõl áll . hogy csíravonal-osztódás-e vagy sem. amelyek révén az elefánt összeáll. hogy a végtermék .de csak. elõfordulhat.

Miért lényeges ez? Az indok nem et genetikai. amely nem azonos a mitózis és a meiózis + ivarosság közötti különbséggel? lapvetõ különbség a reprodukció". Közbevetõleg azonban vizsgáljuk meg N-t is. mint a szaporodással kapcsolatos mitózi . hogy a telep idõsebb részei elhalnak. A szóban forgó sejt õse egy másik sejt volt. Elõfordulhat. E gondolatkísérlettel azonban az volt a célom. hogy i?-ben gyakrabban jelentkeznének mutációk a sza-porítósejtek képzõdése során.idõrõl idõre leszakadnak darabok." A lényeges kérdés z.góta. az illetõ gént továbbadta egy újabb szaporítósejtnek. Vizsgáljuk meg ismét egy gén múltbeli történetét. Jómagam Harperrel értek egyet. ha a szaporodás ivartalan. hogy a két tetikus faj között mégiscsak feltárjak egy lényeges különbséget. Míg N csak növekszik. hogy R származási sora ké komplex adaptációk kialakítására. A növénytelep alulról tápanyagokat. és a növekedés". illetve csak a sejtek szintjén tekinthetõ ciklikusnak. mi telepének különbözõ részei között. akár ivartalan úton -. a két faj között eges különbség. ezúttal egy olyan génét. klásomat gondolatkísérletek útján viszem végig. amely egy R egye y sejtjében foglal helyet. amíg átmérõje eléri a harminc centimétert . R egyszerûen N széttagoltabb változata.és itt van a kutya elá vel a testek egymásutánjának e hosszú sorában minden szervezet egyetlen sejtbõl fejlõdik ki ehetõség van arra. csak az egyedfejlõdési folyamat ciklusos ismétlõdése révén hozhatja létre az evolú kérdésre mindjárt visszatérek. felülrõl pedig napfényt szív magába. párnaszerû telepbõ l. E folyamat során tehát egy új egyed »reprodukálódik« a sejtben kódolt információk sze edés ezzel szemben a szervezett merisztémák kialakulásával kapcsolatos. amely azonban egy lényeges tekintetben különbözik az elõb után átmérõje eléri a harminc centimétert. így a növény inkább szélesedõ gyûrûhöz. amely meg k addig növekszik. Ahelyett. A harminc centiméteres telepnek vagy a közepéhez. vagy . Képzeljünk el egy primitív növényt. Bonner (32) A fejlõdésrõl címû gondolatébresztõ könyvét. T. majd egy megszabott cik us szerint felnövekedett. Az R faj elkülönült egyedei" között genetikailag nincs nagyobb eltérés. nem hoz hasonlít. és azon ker egy újabb soksejtû testnek. N származási sora viszont nem. hogy miért. hogy ez a hasadás semmiféle hasznos értelemben nem tekinthetõ szaporodásn k. mivel . növekedése megáll.a növekedést elõidézõ mitózisok során ugyanakkor el jönnek létre genetikai változást okozó mutációk. amely az óriás tele võ szegélyének egyik sejtjében foglal helyet. nem ciklikus. Az ös estszabást és az olyan bonyolult szerveket.ahogy már beláttuk . m en a telep növekedésekor. Mutáció útján mindkét fajban új sejtklónok jöhetnek lét dolni. Harper pedig igennel válaszolna re. A k tárgyalt növényfajt Aí-nek (növekedõ). és szaporodni kezd.) Most vegyünk egy hasonló növényt. Szaporító el . amely e gyük fel. Nézetem szerint a két faj közötti lényeges különbség abban áll. és ezeket szétszórja a levegõben. mon res méretûvé alakulása között? Valószínûleg Janzen nemmel. Amikor egy szaporítósejt a víz felszínére kerül. hogy vajon tényleg létezik-e valamiféle alapvetõ biológiai különbség a növekedés és a sz olyan különbség. egyre nagyobb zöld szõnyeggé terebélyesedve . Ezzel szemben egy R növény minden egyes sejtjének megvan a saját. R felváltva növekszik és szaporodik. mint az igazi tündérrózsalevél. és ezek az óceán különbözõ részeire sodródnak ogom bizonyítani. Legjobb. E gén a pályafutása során hordozóról hordozóra vándorolt. amely a tenger felszínén úszó lapos.mint valami óriás tündérrózsalevél. egyszerûen a ker . ahogy a pitypangok klónja is széttagolt fához hasonlítható. és genetikailag azonosak a szülõtelep sejtjeivel -.a levegõben szétszóródó sza-porítóse is útján jönnek létre. Az õt egymás utáni testek mindegyike egyszerû szaporító-sejtként kezdte. és a két sejt pályafu gyon hasonló. amilyen például a Vénusz légycsapójának rovarfo ndezése. hogy máshol is nõjön). így a szél hátán ljuthatnak. mondjuk két levéltetû kialakulása. Annak a génnek a története. hogy na" (vagyis egysejtû szaporítósejteket szórna szét. Érveim a következõk.ahogy a jéghe tömbjébõl . meghatározo t helye a növekedés eseménysorában. A gén története tehát ciklusos jellegû .akár ivaros. új teleppé fejlõdik. nevezetesen a növekedés és különbségét. de nem tudnám megindokolni. amely még abban az esetben is fennáll.ekkor szaporodásba kezd. hogy a telepbõl . hogy az egyes testek elõdeiktõl némiképp eltérõ jelleget öltsenek. Ha ivartalan úton szaporodik . ha nem olvastam volna J. ez utóbbit pedig R-nek (reprodukálódó) fogom nevezn Janzen munkájának logikáját követve csak akkor kell alapvetõ különbséget látnunk a két faj aros úton szaporodik".

Az összetett egyedfejlõdési eseménysor pedig csakis egy olyan korábbi egyedfejlõdési szek ciából jöhet létre. Visszakanyarodva magához a növekedés-szaporodás különbségtételhez: Janzen tulajdonképpen ne t. ami annyit je ent. hogy a növekvõ óriás levéltetû se szomatikus mutációk jelentkezhetnek.zegélyéhez esik közel. Az újonnan létrejött embriónak nincs szíve. hogy N minden sejtje és azok elõdei fizikai kapcsolatban állnak a többi sejttel . Bizonyosfajta ökológiai vagy ökonómiai kérdések vizsgálatakor nincs . Egy mutáció azután hatást gyakorolhat a kezdeti fejlõdés bizonyos lépéseire. hogy vajon miért tömörültek a replikátorok nagy. Fölmerülhet. Ha egyáltalán tünk vele kapcsolatban soksejtes egyedfejlõdésrõl. az egysejtû állapot szûk keresztmetszetén" át indul útjára. soksejtû szerv kialakításához ugyanis összetett egyedfejlõdési eseménysorra . szerveken belüli ok nyomán. egy pitvarból és egy kamrából áll. Ennélfogva en sejt úgy fejlõdhet. Minden sejt elõször a növény növekvõ szegélyén jelenik meg. a hernyó szerveinek a pillangó megfelelõ szerveivé való átalakulásával nõjön ki valóságban a hernyó összetett szervi struktúrája jórészt leépül. Hogy a gerincesek k gy példát: ha a szív kétüregû. N sejtjeit akár szabadon úszkáló egysejt is tekinthetjük. soks zetekbe . addig a növekedés pusztán a meglévõ test megn dását jelenti. Az idõ múlás lusok eltérhetnek a korábbiaktól. hogy milye képesek összetett. amelyet egy-egy életciklushoz hozzár endelhetünk. A sejtek fejlõdhetnek a származási sorban õket megelõzõ sejtekhez képest. Mindez részleges visszatérés a rajzasztalhoz". alább). viszonylag differenciálatlan imaginális korongokból egy gyöke resen új testi struktúra jön létre. Az N növénynek viszont egyetlen sejtje sem rendelkezik ilyen specifikus fejlõdési sze mélyazonossággal".klónokba. A pillangó tökél a hernyótól. szövetei pedig egy teljese st kifejlõdéséhez szolgálnak üzemanyagul. mondjuk úgy. A pillangótest ugyan nem egyetlen sejtbõl alakul de az elv azonos: egyszerû. a szív növekvõ felszínéne tjeiben jelentkezõ mutációk aligha tudnák úgy átszervezni a szív struktúráját. Az egy rövid periódusú egyedfejlõdési ciklus a sejtciklus. hogy míg minden us egy újabb fejlõdési ciklust von maga után. Ciklusosság tehát csak a sejtek szintjén figyelhetõ meg. és ezáltal alapvetõen megváltozhat a szív szerkezete. R számára viszont adva van a soksejtes yedfejlõdési ciklus. és létrejöhet a soksejtû komplexitás. hogy az mond jon. minden szekvencia némileg fejlettebb. majd késõbb sejtek veszik körül. hogy a pillangó lassú. a sejtek nagyobb csoportjainak ismétlõdõ. Ám abból a szempontból. en igaz. e fejlõdés a geológiai idõskálán nem cik zajlik: nem válik külön a növekedés idõskálája az esetleges evolúció idõskálájától. hogy az N növényben csak a sejtek szintjén következhet be evolúciós változás. az elsõ válasz azonban nem volt teljesen kielégítõ. A soksejtû szervezetekbe tömörülõ replikátorok az evolúciós idõ múlásával rend sosán ismétlõdõ életrendre és ezáltal a fennmaradásukat elõsegítõ komplex adaptációkra tesz Bizonyos állatok életciklusa egynél több elkülönült testet foglal magában. m t elölrõl kell kezdenie. hogy összetet jtszervstruktúrára tesznek szert. és ebben az értelemben soksejtû struktúrát" alkotnak. ciklusos fejlõdése híján. De például a szív egy szomatikus sejtvonalá bekövetkezõ mutáció nem szervezheti át gyökeresen a szív struktúráját. Amikor a levéltetû szûznemzés útján egy új levéltetvet hoz létre. Való igaz. E kérdésre lassan é választ adhatunk. ugyanakkor más szempontokat figyelemb véve fontos is lehet. mint a rövid periódusú. amely szerint a szervezet az az egység. az új levé yökeresen különbözhet elõdjétõl. Ám szervek evolúciójáról és a sejtek összességének szintj ról már nem lehet szó. Az egyedfejlõdés ismétlõdõ llege minden nemzedékben lehetõséget ad a rajzasztalhoz való visszatérésre" (1. amely alig valamivel kevésbé összetett. sejtszintû fejlõdés tehát nem alakulhat ki soksejtû differenciáltság és szervszintû komplexitás. Az egyedfejlõdési eseménysorok fejlõdésen mennek keresztül. hogy betöltse a növény valamely szervében neki rendelt speciális sze et. Alig elképzelhetõ. Egy összetett. és elkülönült tüdõkeringés induljon ki belõle. A növekedés és a szaporodás között a lényegi különbség eszerint abban áll. amelybõl kialakul. meghatározott ponton. amely az evolúció idõskáláját tekintve gyorsnak mondható. amely egy új szaporodási ak tus nyomán. N tében nincs más ismétlõdõ fejlõdési szekvencia. mint az õt megelõzõ. Amikor viszont a levéltetû eredeti nagyságának kétszeresér ei és összetett struktúrái nagyobbodnak meg. A szervezet az a fizikai egység. soksejtû szerveket létrehozni. A különbségtétel bizonyos tekintetben lényegtelen. Egy ilyen újfajta komplexitás kialakulá dfejlõdésben a kezdetekhez kell visszanyúlni. Lassan közeledünk t yanfajta definícióhoz. vagy a kettõ között helyezkedik el. E fejezet elején föltettük a kérdést.

Mindjárt glátjuk. csak viszonylag kevés genetikailag mozaikos növény képzõdik. és ugyanilyen kificamodottnak ítéli Harper és jómagam ama nézetet soksejtû szaporítóhajtás vegetatív terjedése növekedésnek. A nõvérek a levéltet-vek thetõk mondjuk egyetlen medvének. de a növények különbözhetnek gene egyes más növényektõl. mint egy másik egyed bármely sejtjének.Aí-mel é jelölt -növénnyel kapcsolatos (91). mint ugyanazon növén elyik másik sejtjének. hogy mitotikus leszármazás szempontjá sejt közelebbi unokatestvére egy másik növény" valamelyik sejtjének. a növényegyedek genetikai mozaikokká válhatnak. a növényegyedek szi yedek jobban érvényesülnek. ebben az esetben nem lenne nagyobb. Amennyiben a mutáció genetikai heterogenitást hoz l e a sejtpopulációkban. hogy szaporítóhajtásai yetlen csúcsi sejtben végzõdnek. nem pedi etlen szaporítósejtben végzõdik. de a növények" szintjén már ali hetnénk fel szelekciót. ame d saját genotípussal rendelkeznek. mivel bizonyos sejtjeiknek közelebbi genetikai rokonai más növények bizonyos sejtjei. mint mások. mint maga a sejt. mivel a mitotikus sejtosztódások során esetenként mu ntkezhetnek (373). amelyben minden egyed a sejtjeire egyformán jellemzõ genotípussal rendelkezik. mint az adott növény más sejtjei. mégpedig a hordozószelekció" értelmében. nem pedig szaporodásnak tekinten yünket arra a feltevésre alapozzuk. és amelyet Janzen e yednek" nevez. hogy egy adott E növényegyed sejtjei közelebbi rokonai egymásnak. Más szemszögbõl nézve viszont a különbs válik fontossá. Véleményével Janzen mindenesetre a kisebbséghez tartozik. Elképzelhetõ tehát. Az M faj esetében . mivel elõnyösebb genotípust hordoznak.különbséget tenni a növekedés és az ivartalan szaporodás között. És most jön a két faj közötti alapvetõ különbség. Az E (egysejtes) faj éppen olyan. soksejtû zõdik. hogy a sejtek bizonyos szubpopulációi a növény bizon yos részein klónokat alkotnak. szemléletmódunktól függõen) exponenciális is lehet. mások k sejtek szintjén mûködhetne egyfajta természetes szelekció. ez esetben két földieperszerû . így min gyes növényt egyetlen. Pusztán sejtek populációját ismerné fel. A tipikus biológus alighanem kif icamodottnak ítéli Janzen gondolatmenetét. Még ha neme s tételezünk fel. Ily módon növényegyedek valódi po re. Mindkét hipotetikus faj vegetatív módon. mi lesz mindennek a következménye az evolúció szempontjából. miközben azonosak megint másokkal. azt azonban nemigen tudom elképzelni y a növényegyedekben vagy azok szerveiben bármi módon jelentkezne.eg nem beszélhetne növényegyedek populációjáról. Bes zélhetünk tehát szelekcióról. az egyes növényeket" szaporítóhajtások hálózata kapcsolja ös (azaz rametek) mindkét faj esetében egynél több utódnövényt hozhatnak létre. . hogy a szervek struktúrájában mégiscsak bekövetkezhetnének elõremut k. minthogy a növény" ez esetben nem olyan egység. azaz egyetlen mitotikus õssejt leszármazottai. Ez a sejt mitotikus õse az újonnan létrejövõ leánynövény m ek. De miért fontos ez? A kérdés megválaszolásához nézzünk meg latkísérletet. Más szempontból viszont. hogy egy növény" bármely két sejtje esetleg az anyanövény k jtjének mitotikus leszármazottja. Ez pedig annyit jelent. Egyes ökológusok talán többre jutn okkal telehintett rétet egyetlen fához hasonlítják. amely valamilyen j llemzõ genotípus alapján azonosítható volna. ha rendszeresen azt tapasztalnánk. amely szerint a levéltetvek ivartalan szaporo dása voltaképp növekedés.különösen. Fölvetõdhet a gondolat. amelyben az egyforma genotípusú sejtek szétszóródva. különbözõ növényekben" fo z egység tehát. mint az M. Amennyiben egy mutáció a sejtpopulációban genetikai heterogenitást h létre. közülük egyesek genetikailag egyformák lennének. A kusza vegetációt inkább sejtek populációjána ekintenünk. és az egyedi pitypangot. a komplex szervezõdés evolúciós kulását vizsgálva. evolúció végbemehet. genetikailag egyöntetû klón alkot. ha a szaporítóhajtások nagyon nagy felületû merisztémák . csak annyi a különbség. Például azért ert az új növényt" létrehozó szaporitóhajtás széles felszínû merisztémában végzõdik ugyan. a rametet kell az egyedi fához hasonlatosnak te kinteni. szaporítóhajtások útján szaporodik. az evolúció pedig elvezethetne ugyan a sejtek szerk ezetének és élettani viszonyainak a tökéletesedéséhez. Maguk a sej tek lennének a genetikai vetélytársak. amely két hipotetikus növényfajjal. Elõbb azonban nézzük ipotetikus fajunkat is. amelyet korábban mint a gének hordozóját" emlegettem. Mindkettõ külö bõl" álló populációkat alkot. Az M faj (a multicellu letve a merisztéma szóból) esetében a szaporítóhajtás viszonylag széles felszínû. hogy a szaporítóhajtás soksejtû merisztémában. amibõl az következik. így a populác lletve a test" növekedése. a különbségtétel alapvetõ fontosságú.

mint az illetõ növény bármely más sejtjének. hogy felülmúlja az egyedek sejtjei között jelentkezõ szelekciót. hogy világosabbá tegyem gondolatmenetemet. a szaporodás pedig a szervezet elõjoga. hogy az a szervek saját csíravonallal rendelkezzenek. amelyekbõl végeredményben más sejtek húznak hasznot: azok sejtek. és önmaguk is szaporodjanak. a fejlõdési útszûkülettel kapcsolatos érvelésem pusz telemben szenved csorbát: a növények populációjában genetikai mozaikok jelennek meg. A levelek azonban szervek. hogy korábban a replikátorok két osztályát: a csíravonal-rep at és a zsákutca-replikátorokat különböztettem meg. miért ne jöhetnének létre a levél szintjén. Egy soksejtû egység evolúciós érte ak akkor minõsülhet hordozónak. ha a levelekbõl közvetlenül leánylevelek jöhetnének létre. ám ez csak akkor vezethet evolúciós változá ha a szóban forgó replikátorok csíravonal-replikátorok. nevezetesen hogy a levelekre ható hordozószelekcióhoz és általában a szervek közötti oz elegendõ. mint a saját" növényük szárát és levelét képezõ sejteknek. A leveleket tehát olyan sejtek alkotnák. hogy a növényegyede zervei mindig a sejtpár valamelyik meghatározott tagjának mitotikus leszármazottai. csak annyit kell tennünk. Sajnos az igazság az. hogy a kétféle genotípus ug yegyedekben" foglal helyet. Hogy megvonhass k a párhuzamot. függetlenül attól. pedig szervezetek. az E faj szaporítóhajtását pedig minden nö yetlen sejtre szûkítettem le. A levelek eszerint az esetek többségében nem minõsülnek hordozóknak. hogy a szomatiku utáció igen gyakori a növényeknél (373). hogy a gyökérzet sejtjei a szaporitóhajtás alsó szaporítósejtjébõl fejl többi része pedig a felsõbõl. mintho y sejtmagvaik csakis zsákutca-replikátorokat tartalmaznak. amelyekben minden levelet genetikailag homogén sejtek alkotnak. de ez az evolúció osztott pályán halad. A föld alatti genotípusok evolúció ni a föld feletti genotípusok evolúciójától. miért ne tehetne különbséget a természetes szelekció sikeres levelek és s rtelen levelek között? Nagyon szép lenne. hogy egyazon növény sejtjei közelebbi rokonai egymásnak. A természetes szelekció eredményeként e ikátorok elszaporodnak vetélytársaikhoz képest. Feltét elezhetjük például. hogy nem jósolható meg elõre. mint egy másik szerv sejtjeinek. A leveleket alkotó sejtek o lyan vegyületeket szintetizálnak. De mi a helyzet egy olyan köztes fajjal. A szervek közötti szelekció létrejöttéhez pedig az szükséges. Ebben az esetben elméletileg akár egyfajta szervezeten b elüli fajképzõdésnek" is tanúi lehetünk. ha egy-egy szerv sejtjei közelebbi mitotikus rokonai egymásnak. de az egyes egyedek között fellépõ szelekciós nyomás lennie ahhoz. hogy ordozók szelekciója a soksejtû egységek hierarchiájának minden szintjén mûködik . Tekintve.k egyetlen alapítósejtbõl nõnek ki. normális esetben ez nem fordul elõ. A szervek szervezetek részei. Visszatérve fõ mondanivalómhoz: a növekedés és a szaporodás megkülönböztetésének jelentõség szaporodás egy új kezdetet. A mutáció megnyitja ugyan a változás elõtt. gységeken belüli sejtek genetikailag jobban hasonlítanak egymáshoz. hogy az utódnövény egyes se a két alapsejt melyikébõl származnak. Ez egyébkén lehetõsen hasonlít a rokon csoportok szelekciójának" egyik esetéhez (162). amelyek a levélgéneknek. hogy a növényt mint sejtek csoportját" vizsgálju A kétsejtes szûk keresztmetszet esetében fennálló második lehetõség az. Nem fogadhatjuk el az elõzõ bekezdés végköv tését. de tov ra is érvényesül az a statisztikai tendencia. amelyek közele rokonai egymásnak. Az M faj jtását nagy felületû merisztémával ruháztam fel. ha van legalább néhány olyan sejtje. A gyökérsejtek közelebbi rokonai lesznek a populáció más gyöké ek. mint ugyanazon szint más egységeinek sejtjeihez. A levelek közötti szelekciónak csak akkor lehetnének evolúciós köve yei. ha erre a kérdésre azt a választ adhatnánk. Ha feltételezzük továbbá.feltéve. sõt ak zintjén is egyre összetettebb adaptációk? A genetikus a fenti esetben a levelek genetika ilag heterogén populációit figyelhetné meg. vagyis a levelek jellegzetes fenotípusáért felelõs génekne csíravonalhoz tartozó másolatait tartalmazzák. hogy az alsó sejt mindig az anyanöv yik gyökérsejtjébõl származik. hogy valamit kifelejtettünk gondolatm enetünkbõl. ahol a szûk keres ztmetszet az új egyedek keletkezésénél két sejt szélességû? Ez esetben alapvetõen két eshet mennyiben az egyedfejlõdés olyan. Változatlanul beszélhetünk tehát hordozósze növénypopuláció növényegyedei között. a felsõ pedig az anyanövény talaj feletti sejtjei közül kerü helyzettel kerülünk szembe. Az elõbbiekben kissé sarkítva fogalmaztam. amely csíravonal-repli okat tartalmaz. mint valamely más növény sejtjeinek. Az ál alam elképzelt két földieperszerû növény között azonban egy sor átmenet is lehet. Termés . egy új fejlõdési ciklust és egy olyan új szervezet létrejöttét amely komplex struktúráinak alapvetõ szervezõdését tekintve különb lehet elõdeinél. Bizonyára emlékszik az olvasó.

és a szervezet fennmaradása és szaporodás mindannyiuk közös érdeke. Ez azonban nem jogosít fel min a. sem rossz irányban. a visszatérõ szaporodási ciklusok. Mint láttuk. Õrizkednünk kell azonban a biotikus" adaptacionizmus eretnek tanaitól (379). Túl könnyen kezelhetnénk mindezt úgy. klonális szervezetekre" j zõ. milyen elõnyökkel járnak a szervezet szempontjából az általa kifejlesztett alkalmaz odási formák. Túl azon. A szervezetek vagy kizárólag. mert a gyakran e lõforduló egyéb replikátorok jelenlétében fejtenek ki elõnyös fenotípusos hatást. ez alapvetõ tény. máskülönben nem lennének gyakoriak. alléljaikhoz képest milyen közvetlen elõnyöket bi sít az ilyen életciklus az õt létrehozó gének számára.szerencsére mérsékelt sikerrel (379). hogy az e gyedek pusztulása végeredményben alkalmazkodás. hogy az ismétlõdõ szaporodás csak azért le mert végül minden egyed elpusztul (251). melyek létük fe tására valók. A szervezetek lusa.is lehetséges. hogy miért léteznek nagy. vagy pedig . hogy a sze rvezetek létezése önmagában is magyarázatot kíván. Vagy egyetlen sejtbõl áll. A replikátor környezetének fontos tényezõje a többi zok fenotípusos megnyilvánulásai. azt igyekeztem kimutatni. A szaporodás nélküli növekedés azonban még sem ad gyökeres változásokra a szervek szintjén. növekedés-szaporodás-pusztulás típusú életciklus nagy horderejû következményekkel járt. hogy igyekeztem felhívni a figyelmet arra. Ezek az e orok szintén sikeresek. hogy már a szervezetek puszta léte is magyarázatot kíván. az alábbiakban vesz em számba. amelyet követve megkezdhetjük a kutatást a magyarázat ut Mindez pusztán odavetett vázlat. hogy az evolúciós a meg újra lehetõséget biztosítanak a rajzasztalhoz való visszatérésre. ho y közelebbi közös õsük van egymással. hogy megvizsgáljuk. E tevékenységük a környezetük nyújtotta lehetõségeket. és azt ké volna.esetleg javított kiadá . már a rajzasztalon be kell avat koznunk.velük közeli rokonságban ervezetek csíravonalsejtjeinek érdekében munkálkodnak. azaz a szervezetek" teszik lehetõvé a komplex szervek volúcióját. soksejtû szer ek. amelyeken r tömege osztozik. hogy az evolúció lyhasson! Ugyanez vonatkozik a mutációra is: jelentkezése elõfeltétele az evolúciós folyama k. ebben az esetben a te rmészetes szelekció eltünteti genetikai alapját. mindenesetre tény. hogy a komplex szervek valamilyen körvonalazatlan értelemb n jó ötletnek bizonyultak. vetõ fontossággal bírt az adaptív komplexitás evolúciójában. még mielõtt az autó egyáltalán növekedni" kezdene a szerelõszalagon. Ez elvben különbözõ génállományok repli . Ezeknek a replikátoroknak elvben nem volna szükségük arra. ha e kérdéssel kapcsolatban sikerül újfajta kíván ltenem. A szervezet ismérvei a következõk. E végsõ fejezetben nem igyekszem lezárni a kérdést. A létezõ replikátorok sikerrel és saját hasznunkra manipulálják a világot. alapjában véve megismétlõdése . hogy miben lehet mégis hasznunkra. Replikátorok léteznek. ennek ellenére nagyon valószínû. mégpedig annak érdekében.mint az államalkotó rovarok terméketlen dolgozói . vagy részben csíravonalsejtekbõl . sem jó. sejtjei genet ilag közeli rokonai egymásnak: mindegyikük egyazon õssejtbõl származik. amelyek szerin t az ivaros szaporodás létének oka. A visszatérõ i ciklus lényege és . A szervezetek pedig ezen eszközök óriási és összetett együttesei. A sikeres replikátorok azért sikeresek. ebben az utolsó fejezetben azt az általá nalat is megpróbáltam felrajzolni. hogy az újonnan kialakult szervezet nem különb náluk. darwinistáknak azzal kell kezdenünk.ebbõl következõen -a szervezetek lényege abban áll. A soksejtû.az elõdök életciklusának. a hûtõrács felerõsítésekor kell bizonyos vá De ha egy Fordot akarunk Rolls Royce-szá változtatni. hogy a természetes szelekció a zéró mutációs gyakoriság az evolúciót . ami azt jelenti. mint bármely más szervezet sejtjeivel. Fenotípusos megnyilvánulásaik. hogy együtt maradnak. A világot ennélfogva kölcsönöse illõ. Csak felületes ldozást-foldozást tesz lehetõvé. amivel Fisher (108). mondván. sikeres replikátorok sorozatai népesítik be. Ám ugyanazz ltsággal kell közelítenünk ehhez az ösz-szetett elméleti problémához. ez azonban nem mondathatja velünk. Ahelyett. Továbbra is tudatában kell lennünk a eken folyó szelekciónak. hogy az életciklusok ezen típusát mint alkalmazkodást fogjuk fel. Egy Bentleyt az összeszerelés során is átalakíthatunk Roll -szá: pusztán az összeszerelés végsõ fázisában. hogy együtt ma adjanak. Ugyanígy mondhatnánk. hogy magától értetõdõnek fogadtam volna el a szervezetek létét. bármilyen bonyolult legyen is. köztük a ki fe-notípusos megnyilvánulások is minden bizonnyal eszközöknek tekinthetõk. hogy felgyorsítsa az evolúciót. ams (380) és Maynard Smith (257) kezelte azokat az analóg elképzeléseket. mint a szervezetek életciklusának létezés daptációs magyarázatot. Már azzal is tökéletesen megelégszem. mondjuk a származási sorok eltérõ mértékû kihalásának. Nekünk. vagy ha többõl.

soksejtû szervezet a primitív mástól függetlenül. osztályokról. Az a tény. hogy saját külön érdekeik szerint. komplex szervekkel és magatartásmin l rendelkezõ hordozókhoz jutnak. mert a szervezet ismétl lusú entitás. A sejtmag. de éppannyira figyelemre méltó jelenség a soksejt soksejtû szervezetek léte. törzsekrõl vagy még magasabb rendszertani ka s szó. amelyek hatásaik folytán. elvben kiterjedt. Minthogy a szerve gy szûk. önzõ replikátorok között mûködõ természetes szelekció eredménye.ahol ezt az ivaros szaporodás lehetõvé teszi egyazon génállományon osztoznak. Evolúciójuk azért vált lehetségessé. a replikátorok hatalmának helyi koncentrációja. közös köteléke. önmagáb igyelemre méltó jelenség. amelyek egyazon sejtmagon és . közös csíravonal érdekeire összpontosítja összes sejtjének erõfeszítéseit. Létrejött azonban egy különösen szoros kölcsönös össze-férhetõségi viszony is. még ha különbözõ fajokról. amelynek segítségével fen radásukat biztosítják. A repl en kifizetõdött. hogy a mutációk. hogy minden e gyes ciklus egyetlen sejtbõl indul ki. Azok a replikátorok. és a ciklus mindig egyetlen sejttel veszi kezdetét. Az integrált. . egyéb replikátor al kölcsönhatásban soksejtû szervezeteket hoznak létre. A komplex szervek és magatartásminták pedig elõnyt jelente ek a fegyverkezési versenyben. rögtön az embriológ olyamatok rajzasztalán". amelyet egymással mégiscsak nehezen megférõ replikátorok népesítenek be. A gyakorlatban v t megjelent a szervezet. lehetõvé teszi. az ugyanazon csír elt egyéb replikátorok kárára tevékenykedjenek. gyökeres evolúciós változásokat hozzanak létre.igaz. Fenotípusos hatalmuk. hogy csoportokba verõdtek. Tõle független. és felszabadult kötöttségei alól. ugyanez lveszi a törvénysértõk kedvét" attól. olyan ozatai között.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->