P. 1
Sade de Marquis - Szodoma 120 Napja

Sade de Marquis - Szodoma 120 Napja

3.0

|Views: 6,442|Likes:
Published by corvus35

More info:

Published by: corvus35 on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Marquis de Sade Szodoma százhúsz napja ATHENAEUM 2000 KIADÓ © Athenaeum 2000 Kiadó Eredeti cím: Les cent

-vingt journées de Sodome A fordítás Jean-Jacques Pauvert 1986-os kiadása alapján készült. Magyar fordítás: © Vargyas Zoltán Felelős kiadó: az Athenaeum 2000 Kiadó ügyvezetője 1052 Budapest, Szervita tér 5. Tel.: 235-5020 E-mail: athenaeum@lira.hu Honlap: www.athenaeum.hu Szerkesztette: Portói Bence Műszaki vezető és tipográfia: Császár Andrásné Nyomdai előkészítés: Art-is Kft., Szentendre Borítóterv: Gelányi Mariann ISBN 963 8597 98 4 Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, 28,6 (A/5) ív terjedelemben a nyomda alapításának 119. esztendejében Felelős vezető: Papp Lajos vezérigazgató Tel.: 66/386-211 http://www.lang.hu/gykner.nyomda E-mail: gykner@lang.hu E-mail: knergyoma@bekes.hungary.net

(Bevezető) A sok háború miatt, amit XIV. Lajos volt kénytelen viselni uralkodása alatt, kimerült az államkassza, elszegényedett a nép, annál jobban meggazdagodott viszont az a számtalan pióca, akik ilyenkor csak szítják a bajt, ahelyett hogy orvosolnák, s igyekeznek minél nagyobb hasznot húzni belőle. A francia birodalom fennállása óta talán most, ezen egyébiránt oly dicsőséges korszak végén született a legtöbb sötét eredetű vagyon, mely mindig éppoly sötét tékozlással és kicsapongással párosul. Ugyanezen korszak végén, nem sokkal

azelőtt, hogy a Régens a Igazságügyi Kamarának nevezett hírhedt bíróság felállításával megpróbált gátat vetni az adóbérlők mérhetetlen harácsolásának, négy effajta adóbérlő különös orgiát eszelt ki: erről szól regényünk. Tévedés volna azt hinni, hogy csak a polgárság húzott sápot az ínségből; a legnagyobb birtokosok jártak az élen. Blangis herceg és öccse, a …-i püspök hatalmas vagyonra tett szert, kétségbevonhatatlanul bizonyítván, hogy a nemesség sem vetette meg a meggazdagodásnak ezt a módját. E két illusztris személy fejében született meg annak a kicsapongásnak a gondolata, melyről most számot adunk, s miután bevonták két társukat, a híres Durcet-t és Curval elnököt, akikkel számos üzleti ügy és közös kicsapongás fűzte össze őket, ők négyen lettek főszereplői a hírhedt orgiáknak. A négy libertinust már korábban is összekötötte vagyoni helyzetük és ízlésük hasonlósága, hat évvel ezelőtt pedig elhatározták, hogy még szorosabbra fonják kapcsolatukat, mégpedig házasságok útján, habár e frigyekben korántsem az ilyenkor szokásos megfontolások, hanem a kicsapongás játszotta a főszerepet. Blangis herceg háromszor is megözvegyült, egyik feleségétől két lánya maradt, s mivel az egyik iránt Curval elnök – habár tudva tudta, miféle bizalmaskodásokra vetemedik a lánnyal szemben az apja – némi házassági hajlandóságot mutatott, a herceg egyszer csak a következő hármas házassági tervvel állt elő. „Maga szívesen elvenné Julie-t – mondta Curvalnak –, oda is adom minden további nélkül, egyetlen feltételt szabok csupán: hogy nem lesz féltékeny rá, akkor sem, ha már mint a maga felesége, továbbra is megteszi nekem azokat a szolgálatokat, amiket eddig is megtett, másodszor segít nekem meggyőzni közös barátunkat, Durcet-t, hogy adja oda nekem a lányát, mert be kell vallanom, őiránta körülbelül ugyanolyan érzéseket táplálok, mint maga Julie iránt.” „No de nyilván tudomása van róla – vetette ellen Curval –, hogy Durcet éppoly libertinus, mint maga…” „Tudok mindent, ami tudnivaló felelte s herceg. Azt hiszi, azért kell nekem nő, hogy a szerelőmmé tegyem? Nem, azért kell, hogy szolgálja a szeszélyeimet, hogy elkendőzze, eltussolja azt a sok kis kicsapongást, amit a házasság örve oly szépen eltakar. Egy szóval, arra kell nekem, amire az én lányom magának: azt hiszi, nem tudom, mi a célja és mik a vágyai? Mi libertinusok azért veszünk magunk mellé nőt, hogy rabszolgánk legyen; házastársi mivoltuk sokkal engedelmesebbé teszi őket, mint a szeretőket, márpedig mindnyájan tudjuk meny nyire fontos szerepel játszik a zsarnokság az általunk ízlelt élvezetekben. Ekkor érkezett meg Durcet. A két barát elmondta neki, miről beszélgetnek

éppen, amaz pedig annyira fellelkesült szavaiktól, hogy bevallotta, maga is hasonló érzeseket táplál az elnök lánya, Adelaida iránt, s vejéül fogadta a herceget, feltéve, ha ő maga Curval veje lehet. Hamarosan meg is kötötték a három házasságot, hatalmas hozományokkal és azonos kikötésekkel. Az elnök hasonló cipőben járván, bevallotta, hogy titokban maga is bűnös ülzelmeket folytat tulajdon lányával, minekutána a három apa, tekintve hogy mindhárman fenn akarták tartani ezen jogaikat, de egyszersmind szerették volna ki is terjeszteni őket, megegyeztek, hogy a három ifjú hölgy, bár javaik és nevük révén férjükhöz tartoznak, testileg egyaránt, egyforma mértékben tartozzanak mindhármukhoz, ha pedig e klauzula ellen bármelyikük is lázadozni merészelne, részesüljem a lehető legszigorúbb büntetésben. Már csaknem megkötötték a szerződést, amikor a …-i püspök, akit már eddig is közös kicsapongások fűztek bátyja barátaihoz, azzal állt elő, hogy egy negyedik személyt is bevonhatnának az egyezségbe, ha ő maga társulhatna hármukhoz. A kérdéses személy, a herceg második lánya s következésképpen az unokahúga, sokkal inkább az övé volt, mintsem gondolta volna az ember. Annak idején a püspök ugyanis összeszűrte a levet a sógornőjével, s a két testvér tisztában volt vele, hogy a kérdéses leányzó, név szerint Alina sokkal inkább a püspöknek mintsem a hercegnek köszönheti világra jövetelét: a püspök már születésétől fogva gondjaiba vette Alinát, s mint könnyen képzelhető, nem várta meg tétlenül szépsége kibimbózását. Ilyenformán tehát egy gyékényen árult a társaival, s az üzlet, amit ajánlott, éppoly kártékony és züllött volt, akárcsak amazoké; de mivel a lány még bájosabb még hamvasabb volt, mint a másik három, habozás nélkül elfogadták az ajánlatot. A püspök, társaihoz hasonlóan, át is engedte és fenn is tartotta jogait, így hát az egyezséggel mind a négy hősünk négy feleségre tett szert. A dolgok ilyetén alakulása folytán nem árt, ha az olvasó kedvéért elismételjük: hogy a herceg, Julie apja Durcet lányát, Konstancát vette el; hogy Durcet, Konstaca apja az elnök lányát, Adelaidát vette el; hogy az elnök, Adelaida apja Juliet, a herceg legidősebb lányát vette el; s hogy a püspök, Alina nagybátyja és apja, úgy lett mindhárom lány férje, hogy átengedte barátainak nevezett Alinát, aki fölött mindeközben megtartotta jogait. A boldog menyegzőket a herceg egyik birtokán, Bourbonnais-ben tartották meg, hogy miféle orgiák kíséretében, azt az olvasó képzeletére bízzuk. De még sok ilyet kell leírnunk, úgyhogy kénytelenek vagyunk lemondani ezek ismertetésének öröméről. A menyegzők után a négy barát szövetsége még inkább megszilárdult, s mivel szeretnénk minél alaposabban bemulatni őket, úgy hiszem, a következő részlettel némi fényt deríthetünk e velejéig romlott emberek jellemére, mielőtt még külön-külön is részletesen bemutatnánk őket.

A társaság közös kasszát hozott létre, melyet a tagok hat hónaponként felváltva kezeltek; hatalmas összegeket halmoztak föl, s ezek csakis élveiket szolgálhatták. Óriási vagyonuk fölöttébb furcsa dolgokat is lehetővé lett, s ne csodálkozzon az olvasó, ha azt mondjuk, hogy évente két millió állt rendelkezésükre csakis az evés és a bujálkodás örömeire. Négy hírhedt kerítőnőt és szintén négy kerítőt bíztak meg azzal a kizárólagos feladattal, hogy hajtsanak föl számukra a fővárosban és vidéken minden létező személyt, nőt-férfit, aki csak tápot adhat érzéki vágyaiknak. Hetenként négy vacsorát tartottak, négy különböző házban, Párizs más és más végében, Az első vacsorát mindig a szodómia örömeinek szentellek, ezekre csakis férfiak voltak hivatalosak. Hétről-hétre egy sereg húsz-harminc éves fiatalember jelent meg, szám szerint tizenhat, s hála hatalmas szerszámaiknak, hőseink ezúttal nőkként ízlelhették meg a legérzékibb gyönyöröket. A férfiakat kizárólag hímtagjuk mérete alapján válogatták, s csaknem előírássá vált, hogy a tag oly pompázatosan hatalmas legyen, hogy előzőleg ne hatolhatott légyen egyetlen nőbe sem. Ez fontos kikötés volt, s mivel a pénz nem számítolt, ritkán fordult elő, hogy ne teljesült volna. De hogy valamennyi gyönyört egyszerre élvezhessék, a tizenhat férfiemberhez hozzávettek még ugyanennyi sokkal fiatalabb fiút is, nekik kellett a nők tisztét betölteniük. Őket tizenkét éves kortól tizennyolcig válogatták, s akik bekerültek, sokkal zsengébbek voltak, sokkal formásabbak, bájosabbak, jobb megjelenésűek, ártatlanabbak és naivabbak, hogysem azt szavakkal érzékeltetni tudnánk. Nő nem vehetett részt e férfi orgiákon, melyeken minden megtörtént, amit csak Szodoma és Gomorrha a bujaság terén valaha is feltalált. A második estét a nemesi kisasszonyoknak szentelték, akik ezúttal kénytelen-kelletlen lemondtak gőgös fennhéjázásukról és szokásos pimaszságukról, s a kapott pénzösszeg fejében teljesíteniük kellett mindazt az erkölcstelen, sőt gyakran fajtalan szeszélyt, aminek csak hőseink alávetették őket. Általában tizenketten voltak, de mivel Párizs nem tudott volna a kellő változatosságban ebből a fajtából nyújtani, ezen estélyeket olyanokkal váltogatták, melyeken ugyanilyen számban csakis jó házból való úrilányok jelenhettek meg, az ügyészek osztályától a közhivatalnokokéig. E két osztályból csak Párizsban jó négy-öt ezer olyan nő van, akiket a szükség, vagy a pompa effajta Összejövetelekre kényszerít; kizárólag pénz kérdése, hogy megszerezze magának őket az ember, s mivel a mi libertinusaink a pénznek bőviben voltak, nem egyszer valóságos csodákra leltek e sajátos fehérnépek közt. De hiába voltak e nők becsületesek, mindenben engedelmeskedniük kellett, s a kicsapongás, mely soha nem ismer határt, csak még magasabbra hágott attól, hogy e teremtmények mindenféle borzalmakra és

gyalázatosságokra kényszerültek, holott a természetnek s a társadalmi szokásoknak látszólag meg kellett volna óvniuk őket az efféle megpróbáltatásoktól. Jöttek a nők, mindent meg kellett tenniük, s mivel mind a négy gazemberünk a legszennyesebb s legalávalóbb kicsapongásban lelte élvezetét, vágyaik feltétlen teljesítéséhez nem mindennapi jó gyomor szükségeltetett. A harmadik vacsorát a létező legalantasabb, legszakadtabb teremtményeknek szentelték. Aki ismeri a kicsapongás végleteit, az könnyen megérti ezt a kifinomultságot; kéjes dolog – hogy úgy mondjuk – a mocsokban henteregni az effajta népséggel; ilyenkor tudja magát leginkább elengedni az ember, ilyenkor alacsonyodik a legmélyebbre, a legszennyesebb tivornyákba, s ezek a gyönyörök, összevetve az előző napi gyönyörökkel s azokkal a finom teremtményekkel, akik e gyönyörökben részeltettek bennünket, bőséges fűszert szolgáltatnak mindkét véglethez. Itt folyt a legféktelenebb tivornya, s nem maradt ki semmi, ami a tobzódást minél tömegesebbé s pikánsabbá teheti. Száz kurva jelent meg a hat óra alatt, s gyakran éppenséggel nem ugyanennyi távozott. De ne szaladjunk előre; ehhez a rafinériához olyan részletek társulnak, melyeknél még nem tartunk. A negyedik vacsorát a szüzeknek szentelték. Hét évestől tizenöt évesig fogadták őket. A származás nem számított, csak az arc, melynek bájosnak, valamint az érintetlenség, melynek minden kétség fölött állónak kelleti lennie. A kicsapongás hihetetlen kifinomultsága. Nem mintha valamennyi rózsát maguk akarták volna leszakasztani, hogy is tudtak volna négyen mind a hússzal elbánni, amikor csak ketten rendelkeztek az ehhez szükséges képességekkel, lévén hogy a másik kettő közül az adóbérlő már rég nem volt képes erekcióra, a püspök pedig csakis oly módon tudott élvezni, amivel, igaz, megbecsteleníteni ugyan megbecstelenítette a szüzeket, szüzességüket azonban érintetlenül hagyta. Mindegy, húsz zsenge szűzre volt szükség, s akiben ők maguk nem tettek kárt, azok a hozzájuk hasonlatosan züllött szolgák zsákmányai lettek, akikre több okból is szükség volt ezeken az estélyeken. E négy vacsorán kívül volt még minden pénteken egy külön, titkos, kevésbé népes, de összehasonlíthatatlanul elegánsabb vacsora. Ezen mindig csak négy előkelő származású ifjú hölgy lehetett jelen, akiket fortéllyal és pénzzel raboltak el szüleiktől. Csaknem mindig itt voltak hőseink feleségei is, s feltétlen engedelmességükkel, gondoskodásukkal, szolgálataikkal még izgatóbbá tették a mulatozást. Ami az ételeket illeti, talán felesleges is mondani, hogy számolatlanul szolgálták fel a legfinomabb ínyencfalatokat; nem volt vacsora, amely ne került volna legalább tízezer frankba, Franciaországból, külföldről mindent összehordjak, ami csak szem szájnak ingere. Hasonló bőségben szolgálták fel a válogatott borokat s

likőröket, még télen is ott kínálgatta magát minden évszak minden gyümölcse, egyszóval bízvást állíthatjuk, hogy a Föld első számú uralkodójának se lehetett ily pazar bőséggel terítve az asztala. Most azonban kanyarodjunk vissza, s lehetőségeinkhez mérten fessük le az olvasónak külön-külön négy hősünket, nem szépítve, nem csábítóvá és vonzóvá téve őket, hanem a maguk természetességében, mert a természet, minden rendetlenségével együtt, gyakran még akkor is fennköltebb, amikor velejéig romlik. Igaz ugyan, szögezzük le futtában, a bűnben nincs meg az a finomság, amivel az erény bír, de nem fennköltebb-e, nincs-e meg benne valami olyan nagyság és fennköltség, ami felette áll, mindig is felette fog állni az erény egyhangú nőiességének? Azt kérdezik, melyik a hasznosabb? Talán a mi dolgunk, hogy a természet törvényeit firtassuk, mi döntsük el, hogy ha számára a bűn éppoly fontos, mint az erény, alighanem épp annyi hajlamot fog belénk plántálni egyik vagy a másik iránt aszerint, mire van éppen szüksége? De menjünk tovább. BLANGIS HERCEG már tizennyolc éves korában hatalmas vagyonhoz jutott, amit aztán gaztetteivel még tovább növelt, úgyhogy részesült mindazon hátrányokban, melyek csapatostul leselkednek a gazdag, befolyásos fiatalemberekre, ha semmit sem kell megtagadniuk maguktól; ilyenkor ugyanis az erő mércéje a bűn mércéje lesz, s az ember annál kevésbé tagad meg magától bármit is, minél inkább hozzájuthat mindenhez. Ha a herceg kapott volna a természettől néhány eredendő jó tulajdonságot, azok talán ellensúlyozták volna helyzete veszélyeit, de különös anyánk, ki olykor mintha csak azt mondaná Fortunának, hogy vegye kegyeibe mindama bűnöket, miket ő azoknak ád, kiktől éppenséggel nem az erény által feltételezett viselkedést várja, mivelhogy ezen egyénekre éppannyira szüksége van, mint amazokra, szóval a természet, miközben hatalmas vagyont szánt Blangis hercegnek, egyszersmind el is látta mindazon indíttatásokkal és sugallatokkal, mik e vagyonnal való visszaéléshez szükségeltetnek. Sötét és nagyon gonosz szelleméhez a legalávalóbb és legdurvább lélek társult, s ehhez járult még a legféktelenebb kicsapongásokra való sajátos hajlama, mely elborzasztó libertinizmusba csapott. Születésétől hamis volt, kegyetlen, erőszakos, barbár, önző, az élvezetben tékozló, a hasznosságban fukar, hazug volt és gyáva, dőzsölt, ivott, fajtalankodott, vérfertőzött, gyilkolt, gyújtogatott és lopott, s egyetlen erény sem ellensúlyozta sok-sok bűnét. Még hogy erény! Nemcsak hogy nem tisztelt egyet sem, de irtózott valamennyitől, s az volt a szavajárása, hogy ha egy ember igazán boldog akar lenni e világon, akkor bele kell vetnie magát minden bűnbe, mi több, egyetlen erényt sem szabad

melyet ő kedvére mozgat. s a végén nem is tudja pontosan megmondani az ember. bolond lennék. amit a gyengébbik helytelennek tekint.” Ha valaki azt vetette ellen a hercegnek. amit este tettek. de azokat áthágom. Ezek segítségével jöttem rá. „Sokan csak akkor vetemednek a rosszra – mondogatta a herceg –. hogy minden emberben vannak fogalmak arról. csak hogy neki tetsszek. mert tökéletesen megbizonyosodtam afelől. s nemcsak hogy mindig rosszat kell tennie. elvégre azért adott rosszakat. ha kivesz valakinek a zsebéből száz aranyat. ahova nem ért el a civilizáció. mely ne őt szolgálná. s mindig ezen biztos elvek alapján cselekedtem. melyben még a kisgyermekek sem hisznek. akkor ezzel a maga szempontjából . nagyon is helyesnek találja azt. hogy ezek a fogalmak mindig viszonylagosak. mert céljainak ez felel meg. gyűlölöm. E hajlamokat a természettől kaptam. hát nagy szüksége van rá. sosem fogok rá fanyalodni. mennyire üres az erény. az erényben pedig bűnösök lesznek. Én csak egy gép vagyok a kezeiben. Csak a törvényei állnak velem szemben. amit leszek. Szilárd vagyok elveimben. Korán túltettem magam a vallás agyszüleményein. ha ellenállnék neki. ha sok bűnt javall. úgyhogy a bűnben erényesek. hanem sosem szabad jót cselekednie. az erősebb mindig. hogy valójában csak az helyes. arra azt válaszolta. amikor valami örömöt engednek meg maguknak. akkor a gondolkodásmódjuk is rögtön kicserélődik. Ezek segítségével győződtem meg róla. ebből aztán azt a következtetést vonta le. mindig bizonytalankodnak. hogy csakis a bűn által érezheti át az ember azt a szellemi és testi vibrációt. hiszen valamennyi népnél megtalálhatjuk őket. mert magam formáltam meg őket már fiatal koromban. vagyonom és kapcsolataim révén felette állok azon nyomorúságoknak.megengednie magának. és így élik le életüket. botlásból lelkiismeret-furdalásra. mik csak a pórnépet sújtják. Én sosem ingadozom a döntéseimben. s csak felbőszíteném. ami Örömöt. s hogy következésképp ezeknek is a természettől kell származniuk. ami fájdalmat okoz. átadom magam neki. még ott is. és az helytelen. botlásuk után nyugodt lélekkel visszatérnek az erény útjára. hogy örömömet fogom lelni abban. de ha szerepet cserélnek. hogy a teremtő léte felháborító képtelenség. tette hozzá hősünk –. ugyan miféle szerepet játszottak a Földön. Persze mindig előre reszketnek a lelkifurdalástól. mely a legcsodásabb kéjek forrása. ha ellenállnék nekik. én sosem hazudtolom meg magam ily módon. megbánás sosem fakítja meg a gyönyör csáberejét. Az effajta emberek – folytatta – szükségképpen boldogtalanok: mindig haboznak. amikor a szenvedély ráviszi őket. egész életükben mindig utálják reggel azt. s nincs oly bűnöm. Nekem szilárdabb a jellemem. s mivel mindig biztos vagyok. mi helyes és mi helytelen. harcból botlásra. Egyáltalán nem szükséges elfojtanom hajlamaimat.

egyszerűen elmegy a lányokhoz. ez nyomást gyakorol a merevítő idegekre. el is határozta azonnal. azonnal megmérgezte. mint már említettük. mint a mérget. akit eredetileg cinkosának szánt. hogy titka rossz kezekbe került s így esetleg kitudódhat. hogy azt is áldozatává teszi. amire amúgy semmi szükségük. ráérzett. de senki sem mert gyanúperrel élni. tehát. aki felül nekik.helyesen cselekszik. feltartóztatnak egy hintót. hogy siker esetén neki juttatja a haláleset révén birtokába kerülő vagyon egy részét. mondván. majd még aznap este mindhárman elmennek az Operabálba. ugyanezen szenvedélyek felszítása érdekében. Csakhogy a lány elborzadt a tervtől. E próbatétel után a herceg ledobta magáról láncait. nem merte maga elkövetni a tettet: megpróbálta rávenni az egyik húgát. s még számos más szörnyűség történt. bolond az. akiket már kitanított a filozófiájára. E kikötés hamar a terhére lett Blangis-nak. Fiatalon elhunyt atyja. ahonnan aztán a szerencsétlenek sohase tértek többet vissza. De a gazember. s mivel ugyancsak vágott az esze. s minthogy ilyenformán ezek a fogalmak mind önkényesek. amit kéjérzetnek nevezünk. hatalmas vagyont testált rá. úgy számítván. elvből. A herceg. A gaztett megesett: két bájos hajadont az anyjuk szeme láttára becstelenítettek majd gyilkoltak meg. megunván bájos hitvesét. akkor az olyan vibrációs hatást gyakorol idegrostjainkra. kora ifjúkorától kezdve féktelenül belevetette magát a leggyalázatosabb és legelképesztőbb kicsapongásokba. hogy örömet lelhet más bajában. Blangis herceg ezután. de kikötötte. ami felgerjeszti az idegeink homorú oldalán folyó fluidumokat. Úgyhogy nekilátott lopni és gyilkolni. tetteit a filozófiájához igazítva. kit apja adott neki halála előtt. mint a büntetlen bűn. hogy ő végezze el a piszkos munkál. hogy ha valamely ellenfelünkre erős ütést mérünk. Nincs bátorítóbb. megerőszakolják a benne ülő összes férfit és nőt. egyedül a kicsapongás és a libertinizmus parancsát követve. aztán megölik őket és elveszik pénzüket. A szükséges gyilkosságokról hamarosan áttért a kéjgyilkosságokra: hitvány eltévelyedésében kieszelte. hogy e vagyon nagy részének a fiatalember anyja legyen élete végéig haszonélvezője. Kivitte hát őket egyik birtokára. hogy legyen alibijük. Ha valaki a legcsekélyebb mértékben is gátolta vágyaiban. A herceg effajta gondolatmenetekkel igazolta minden gyarlóságát. a herceg pedig. hogy kimennek az országútra. érvei meggyőzően hatoltak. s mindeme rezgések eredményeképpen létrejön az. ki akkor még csak kezdő volt a bűn mesterségében. Huszonhárom éves korában kifőzte három bűntársával. akivel bűnös viszonyt folytatott. hogy ehhez az eszközhöz nyúl. azonnal úgy döntött. húga s a többi áldozata után . jóllehet a meglopott ember erről homlokegyenest ellenkezően vélekedik. s mivel nem látott más kibúvót alóla. csakhamar őt is anyja. amiként más ember.

s amilyen fáradhatatlanul fogadta a rohamokat. Ez a nő annak az Alinának volt anyja. a világ legszebb lábát. ahogyan előre megmondta. borzalmas káromló szavak törtek fel duzzadó mellkasából. nagy barna szemet. A herceg fiatal korában akár tizennyolcszor is elélvezett egy-egy nap. Ha a természet e remekműve vad volt vágyaiban. túl az ötvenen se adta alább a napi hét-nyolcnál. hanem egy felbőszült tigris. nagy isten! midőn a kéj részegsége tette fel rá a koronát? Akkor már nem is ember volt. Valóban rémisztő óriás volt. vasakaratot. Mikor pedig magához tért. mely elkendőzte az igazságot. Mivel. aki regényünk egyik szereplője. hogy elvegyen egy fölöttébb gazdag. szép csípőt. ha lehet. mintha csak maguk festették volna le magamaguknak. Egyszer fogadott. Még manapság. ebből a fásultságból csakhamar új kéjek szikrái csaptak elő. ezt többször is bizonyította. de köztudomásúlag bukott nőt. hatalmas kezek-lábak. csodálatos feneket. mini a második. átengedve helyét a harmadiknak. roppant ízületek. Egyszer fogadásból ötvenöt rohamot állt végig. sasorrt. még hősünk ötvenéves korában is. szép barna szemöldököt. hogy az öccse szeretője. s nem egyszer megfojtotta a nőt. vagyis történetünk idején – akkor ott áll előttük Blangis herceg. ha csúcséra ért álnok élvezetének. de tökéletesen formás testet. állandó erekcióban van. egy cseppet sem törődött azzal.küldte. mely akkora mit a szamáré. aki ilyenkor szolgálta vágyait: iszonytató üvöltések. Herkulesre vagy egy kentaurra emlékeztetett: öt láb tizenegy hüvelyk magas. hihetetlenül erős volt. akár fél kézzel megerőszakolt egy lányt. hogy irdatlan méreteivel okozta nejei halálát. mint az első. férfias arcot. Bármi módon folytatta is üzelmeit. Az emberek azt rebesgetlek. a keze szükségképpen mindig elkalandozott. egy csődör erejét és egy meghökkentően szőrös hímtagot. s az utolsónál sem látszott rajta a fáradtságnak nyoma se. róla fentebb már szól ejtettünk. E második feleség ugyanarra a sorsa jutott. milyen lehetett. duzzadó izomkötegek… Ha ehhez még hozzá tesznek egy büszke. még féktelenebb volt. mint . maga volt a kéj istensége. ki hamarosan ugyanúgy végezte. mint már említettük. ha rögtön utána szerepcserére támadt kedve. tajtékzott. Az evésben. a herceg maga is táplálta a szóbeszédet. kicsattanó egészséget. a legteljesebb gondtalanság vette át az iménti őrjöngés helyét. amennyiszer csak csak tetszik. s mivel ezen irdatlanság minden pontban megállta a helyét. s az állat pontosan úgy és akkor múlt ki. nyerített. s napjában annyiszor képes ondót kibocsátani magából. szép fogakat. Jaj annak. kiről tudva tudta. mi mindent engedett meg magának az előző pillanatokban. szeméből lángok csaptak ki. hogy a combjával halálra szorít egy lovat. s ebből a közönyből. széles vállat vaskos. Közel húsz éve hódolt a passzív szodómiának. nyolc hüvelyk vastag és tizenkét hüvelyk hosszú. olyan fáradhatatlanul támadott maga is.

s utána csaknem mindig elvesztette az eszméletét. akár a bátyja. Önnön aljasságát arcátlanul és szellemesen védelmezve fennen hangoztatta. az élvezetekben találékonyabb. ha az olvasó ezt az . idegzete kifinomult. idegzetét olyannyira felajzotta. Ha megtartjuk hajszálra ugyanezen erkölcsi vonásokat és a fentebb vázoltaknál mérhetetlenül kedvezőtlenebb testi adottságokkal párosítjuk őket. s értelmes ember nem is róhatta fel hibájául. jóllehet képességei középszerűek. Evésben éppoly szertelen volt. de egy kicsit több érzékiséget vitt bele. az arca finom. egészsége törékeny. hogy elélvezéskor gyakran ájuldozott. éppoly bűnös hajlamú. Mivel azonban részegségét is átszínezte szenvedélye. leleményesebb az áldozatok tőrbecsalásában. Mindennek ellenére. s elkövetett néhány olyan szörnyűséget. hogy azonnal kilépett a seregből. hogy örökös lázban égő képzelete segítségével éppoly gyakran tudott kéjekhez jutni. s hozzá alapnak tíz üveg burgundiai bort fogyasztott. de egyenlő esélyekkel kellett volna megvívni. a feneke kicsi. hogy elbánik akár ötvennel is. máris előttünk áll a …-i PÜSPÖK. Amúgy éppoly gazember volt. hogy szabályszerűen le kellett kötözni. A szokásoknak engedve mégis részt vett egy-két hadjáratban. lett légyen az a lehető legártatlanabb. a dereka vékony. a teste fehér és szőrtelen. bármilyen hihetetlen. annyira felbőszült. a világ végére is elbujdokolt volna. de formás. Egyéb hajlamairól majd másutt szólunk. ezzel szemben vézna és alacsony. hogy a gyávaság az önfenntartás vágyával egyenlő. amint fejébe szállt a likőr vagy a bor. ha pedig harcra volt kilátás. Éppoly setétlelkű volt. de való igaz levén. akárcsak a bátyja. a fasza pedig öt hüvelyk átmérőjű és tíz hüvelyk hosszú. sőt egyenesen kicsi. Blangis herceg öccse. s mivel ez a fajta gyönyör sosem jár nagy erőfelhasználással. Kultikus hódolattal övezte az aktív és passzív szodómiát. de nem egyszer megivott harminccal is. Rendszerint háromszor étkezett. ami lemegy a torkán. egész életét seggbebaszatással töltötte. de oly mesterien és takarékosan bánt vele. csekély képességeinek ez is felelt meg a legjobban. a szeme igen szép. mely méltán állítható Blangis herceg fentebb ismertetett hírhedt gaztettei mellé. óriásunk akár egy elszántabb kisgyerektől is megijedt volna. éppúgy megvetette a vallást. de ezekben oly csúfosan leszerepelt. a szája és a foga azonban csúnya. azonnal elgyávult. Csak egyet idézünk föl. éppoly álnok. az érzeteket annyira felfokozta. hogy a lélek gyakran kiáltó ellentétben áll a test adottságaival. de szelleme hajlékonyabb és fürgébb. Az ember nem is értette. mint amaz. mivé lesz az a sok étel. éppoly istentagadó volt. Negyvenöt éves volt. és bárkivel fogadott. s ha a szokásos módon. főként az utóbbit. csellel vagy árulással nem tudott megszabadulni valamely ellenségétől.az ágyban. a fasza szokványos. mindháromszor hosszan és bőségesen.

ha elérik a törvényben előírt életkort. ha csak egy kicsit járatos bűnben. hogy vagyonát a két szerencsétlen gyermekre hagyja. majd a hatalmas örökséget két részre osztván. Lelkére kötötte továbbá. A kaslány már kevésbé szépre sikeredett: meglehetősen csúnya volt. megijedt. Halálos ágyán elmondta tervét a püspöknek. s mennyire kéjessé . majd adja át nekik a részüket. Egyszersmind felkérte a püspököt. A gazember nem sokat teketóriázott.egyet megismeri. saját embereinél helyezte el őket. s bízván benne. s nyomban ki is főzte magában. mindkettőt feláldozta vadállati szenvedélyeinek. azzal átadta a püspöknek. De nem érte be azzal hogy a két szerencsétlen gyermeket kisemmizte. márpedig nincs oly libertinus. alávetette összes kedvenc fajtalankodásainak. hogy egy új bűntett megint felszítja majd a bujaság tüzét. A püspök úr egyszeriben csaknem egymilliónyi bankjegy és két gyermek tulajdonosa lett. hadd duplázódjon meg gyámjai öröksége. hogy legott fel is támadt a kéj. de hatalmas vagyonnal rendelkezett. a haldokló csak vele beszélt. a lányt máshoz adták. mit az élvezet csak nemrég oltott ki belőle. ne tudná. akiről gondoskodnia kellett volna. aki. hogy a hölgy bármikor is tudomást szerezzen róla. a gyerekek négy-öt évesek. rögtön látni fogja. megkérve. mert nem óhajtja. amikor az előírt korba jutott. ez azonban cseppet sem csökkentette gazemberünk buja dühét. ahol nevelkedtek. Tizenhárom éves korukig várt. kilehelte a lelkét. Sajnálatos módon az eset hétpecsétes titok maradt. ha egyszer a következő gaztettet el tudta követni. Elhíresztelte. csaknem egy hétig szórakozott vele. amit a gyerekeiért tett. hogy aljas vágyai szolgálatába állítja mindkettőt. előbb-utóbb megorrolnak valamit a rájuk vonatkozó titokból. Mivel először a fiúcska érte el ezt a kort. még abban a pillanatban megszületett fejében a következő terve. s mivel a fiúcska módfelett csinos volt. Ekképpen végrendelkezvén. miközben halálra kínozta őket. az anya nyilván nem tud semmiről. Feleségül azonban nem vehette el. ővele kezdte. Egy dúsgazdag barátja valaha összeszűrte a levet egy nemesi származású lánnyal. Miután kielégítette vágyait. egy fiú meg egy lány. úgy döntött. mekkora hatalommal bír a gyilkosság az érzékek felett. hogy egy szót se ejtsen az anyának arról. senki más rokona nem lévén. mi mindenre volt képes ember. halálukat pedig oly izgató és kegyetlen mozzanatokkal fűszerezte. s két gyereke született tőle. A boldogtalan szerető fiatalon hunyt el. hogy gondoskodjon a két árva neveléséről. Kivitte hát őket bátyja egyik birtokára. két egyforma tárcába helyezte. hogy addig is kamatoztassa a pénzt. Barátja felhatalmazásának segítségével kivette a két gyermeket abból a szegényes internátusból. ha valami bűnt követett el. hogy ha életben hagyja őket. s gálád módon még aznap eltulajdonította a pénzt. hogy barátja a halála előtt a szegényekre hagyta vagyonát.

amiért olyasvalakit csapott be. Petyhüdt. s mára már csak a züllés mocskos fertője maradt számára. Magas volt. petyhüdt feneke mint holmi koszos mosogatórongy csüngött alá keszeg combja tetejéről. a sok ostorozástól annyira elhalt rajta a bőr. Több mint három . mint amaz. de teljesen kiégett. ami csak elé került. jóllehet a fiatal fiúk hátsója összehasonlíthatatlanul kedvesebb volt számára. A püspök úr. szét se kellett húzni. s egy csepp lelkifurdalást sem érzett. nem sokan érintkeztek volna vele szívesen: cimborái azonban nem ütköztek meg effajta csekélységeken. hajlamai is éppoly disznók voltak. aki helyzeténél fogva sem fájdalmat. s amúgy is tömzsi. mely merev állapotban akár nyolc hüvelyk hosszúra és hét hüvelyk kerületűre is megnőtt. hogy az ember az ujja köré csavarhatta anélkül. a sok kicsapongásban elhasználódott. mert írásunk ezt a folyamatot bontja ki a maga teljességében. Valaha ritka rátermett. Annak idején körülmetéltette magát. csonttá-bőrré aszott a teste. mely hatalmas átmérőjével szagával és színével inkább budiülőkére. Hatvan év felé járt. duhaj férfi volt. az orra hosszú.teszi az elélvezés pillanatát. a szeme beesett és fakó. elállatiasodott. mint ő maga. ilyenkor az elnök válogatás nélkül minden lyukat végigpróbált. ez az állapot azonban vajmi ritkán következett be. az álla hegyes. ha felfegyverzi magát. hogy a farka hegye mindig szabadon maradjon: ez a műtét nagymértékben fokozza az élvezetet. óriási lyuk tátongott. fedetlen makkja még jó hüvelyknyit vastagodott körbe a kosztól. Szőrös volt. hatalmas szőrrengeteg közepén ott fityegett szerszáma. s mivel már messziről bűzlött. ráncos. visszajött Párizsba kiélvezni gaztette gyümölcseit. Közepén. semmint segglyukra emlékeztetett. amivel az olvasó jó. mielőtt belekezd e mű olvasásába. sovány. s akkor is csak rendkívüli események egész láncolatának eredményeképpen. a szája egészségtelenül színtelen. földszínű hasa alatt. ezért minden élvhajhásznak alá kellene vetnie magát. testének ez a része éppoly mocskos volt. sem örömöt nem érezhetett immár. Ez olyan igazság. a háta lapos. Egyik célja az lenne. immár nyugodt lévén minden felől. hogy az illető testrészt jobban tisztán lehessen tartani: Curvalnál e szempont vajmi kevéssé érvényesült. mint egy szatír. hogy ezen testrészt a lehető legtisztátalanabb állapotban hagyta. CURVAL ELNÖK volt a társaság doyenje. hogy tulajdonosa megérezte volna. s hogy teljes legyen a varázs. szodomai disznónknak még az is kisded szokásai közé tartozott. úgyhogy többnyire jó két hüvelyk vastag hurka borította körben. Az elnök mocskos volt egész személyében. Mindazonáltal hetente legalább egy-két alkalommal azért bekövetkezett. még csak szóvá se tették neki a dolgot. inas.

Mindig a legmocskosabb kifejezések jöttek a szájára. Bármiképp történt is. előszeretettel itta le magát a sárga földig. Megjelent a színen két-három csirkefogó. mégpedig a lehető legszélsőségesebb és legalantasabb módokon. mindezek eredményeképpen az utóbbi években elbutult és elállatiasodott. mással se volt tele a feje. maga pedig nevetségesen szentimentális volt. a szerencsétlen hordár máris belekeveredett egy bűnténybe. s mint majd történetünk folyamán látni fogjuk. A gondolatot lett követte. a következő történet alapján ítélve fölöttébb valószínű. ami a vallással kapcsolatos.óráig kellett izgatni. mivel társaihoz hasonlóan valóban irtózott mindentől. volt egy aranyos kislánya. s alighanem emiatt zárták ki a bírói karból. a legeslegnagyobb gyönyörűséget okozta számára. s gyakran annyira kegyetlen és mocskos módozatok szükségeltettek hozzá. vadul szitkozódott és káromolta istent. s nem telt bele egy hónap. hogy örökre vonuljon vissza. Annak idején meglehetősen szabadosan élt. gyanították. hogy némi kéjes bizsergést csiholjanak ki belőle. olyan hőstettekre volt képes. hogyan kaparinthatná meg a lányt. mely állapot. alighanem felkérik. A legkülönfélébb módokon már vagy hússzor üzentek neki a lányával kapcsolatban. s akit csak még jobban feltüzeltek az ismétlődő visszautasítások. melyek még a leghíresebb nagyevőket is bízvást meglepték volna. hogy egyszerűen kerékbe töreti az apját. ettől az elnököt valami dühmámorféle fogta el. mint összes addigi erőfeszítése. hogy hatalmas vagyonát kizárólag két-három mocskos gyilkosságnak köszönhette. Ami az elélvezést illeti. az elnök bérencei. aki az üzenetek mögött állt. de azt hiszem. megpróbálták korrumpálni a nyomorultat és feleségét. mely . ha még el tudta volna látni. mindamellett annyira nehéz volt elérni. mivel a történet sajnos némi port vert fel. illetve annyira sajátos. hogy az eltévelyedéseknek ez a fajtája igen erős hatással bírt érzékeire. a kicsapongás minden fajtájában otthonosan mozgott. s úgy hurcolja majd ágyába a lányt. mihez kezdjen még. hogy az ezen ügyködők gyakran feladták a harcot. Idestova tíz éve nem gyakorolta hivatalát. Curval oly mélyre süllyedt a bűn s a libertinizmus mocsarába. már nem is lett volna képes rá. már nem is tudta. Curval palotájától nem messze lakott egy nyomorult hordár. ami gyakran hatásosabbnak bizonyult. amikor is az az ötlete támadt. csaknem minden nap egyszer. hogy már beszélni sem tudott másképpen. e téren egyedül ő állta a versenyt a herceggel. Curval pedig. Születésétől fogva falánk volt és iszákos. de sehogy sem álltak kötélnek. mint a merevedés. Szellemi zavarodottságát tovább fokozta csaknem állandó részegsége. ez ugyan gyakrabban következett be. hogy kiélhesse rajta fajtalan szeszélyeit. állítása szerint. s akik közelebbről ismerték.

mert ha kielégíti az elnök óhaját. Közben újrakezdődtek az üzengetések. valami mégiscsak kiszivárgott: az ugyan nem derült ki. hogy tettét a rejtély legsűrűbb homálya borítsa. hogy úgy vesz el valamit. hogy a két nő meghalt. jóllehet semmi más bűne nem volt. egyik az apját. mert tartott tőle. A gazember azonban pontosan tudta. előadták neki. amint kileheli lelkét a hóhér vasdorongjának csapásaitól. ha megtudja. Ettől kezdve Curvalnak . mit főzött ki magában. azokat is lefizették. hogy semmit sem kell adnia érte. Az elnök. hogy a jelenet a lehető legalávalóbb s így számára a lehető legingerlőbb legyen. A tér felőli oldalon minden zárva volt. De bár mindent megtett. hogyan tartottam meg a szavamat. úgyhogy a megkérdezettek kertelés nélkül azt felelték. magához ragadta az ügyet. úgyhogy abból a lakrészből. Ahogy lélekben újabb és újabb aljasságokkal fűszerezte tettét. hogy abban a pillanatban élvezett bele a lány fenekébe. Egyrészt azért. Az ügy nem tűr halasztást. „Jöjjenek ide – szólt oda két hercegnőjének –. s mivel esze ágában sem volt halogatni. mikorra esik a kivégzés. mindketten meg voltak mérgezve. kinyitotta a térre néző egyik ablakot. kikhez fog fordulni. az elnök az égvilágon mindent megígért. s végül is ez vezetett lemondatásához. éppen ekkor vette el a lány szüzességét anyja szeme láttára. hogy a kivégzést ezen a téren tartsák meg. A szerencsétlen asszony maga vezette leányát bírája lábai elé. a másik a férjét. A kastélyával szemben volt egy tér. Az asszony elment tanácsot kérni: de előre tudták. s mivel a bűntény éppen ebben a kerülőiben történt. másrészt a gazember külön élvezetét lelte abban. s azonnal a Conciergerie egyik cellájában találta magát. hogy egy pillanatig se habozzon. s oly ügyesen és pontosan elrendezett előre mindent. amikor az apja kilehelte lelkét. mi folyik a téren. A jelzett órában palotájába rendelte a szerencsétlen hordár feleségét és leányát. hogy a férj majd botrányt csap. megmenekül-e a férje. hogy csak rajta múlik. nézzék meg. ahol áldozatait tartotta. úgy hatalmasodott el rajta az álnok kéj. de persze esze ágában sem volt betartani a szavát. milyen árat kértek az életéért. nem lehetett látni. hogy a szerencsétlen hordárt elevenen való kerékbe töretésre ítéljék. Amikor végzett a dolgával. mint könnyen elképzelhető. három nap alatt elérte. hogy az elnök visszaélt hivatali hatalmával. kieszközölte. Követek mentek az anyához.a látszat szerint a lakása előtt esett meg. akkor az nyilván megmenti férjét a rá váró szörnyű sorstól. Az indítékot féligmeddig tudták. s többé nem nyitották ki szemüket. Curval azonban mindent előre elrendezett: ájulásuk a haláltusájukat vezette be. a férj ügyében azonban többen élesen hangot adtak gyanújuknak. lássuk hát. néha ott végezték ki a párizsi bűnözőket. Mindketten elájultak. pénzzel és egyéb aljas eszközökkel. mint hogy megpróbálta megvédeni önmaga s a lánya becsületét.” És a szerencsétlenek meglátták.

s ez volt legkedvesebb időtöltése. hogy alaposan megismerd mindőjüket. Minél inkább szaporítjuk élvezeteink tárgyait… Ide szúrja be Durcet portréját a 18-as számú. gyermek. több nagy hatású vallásellenes művet írt. Férfi. az arca kellemes és üde. feszes és párnás. nő. már egyáltalán nem áll fel neki. hogy hozzádörgöli feneke lyukát a herceg hatalmas hímtagjához. hogy járják végig a pince. majd azzal az ürüggyel. együtt járt iskolába a herceggel. megmérgezte őket. mivel tehetsége lévén az íráshoz. majd a portrét a füzetben szereplő következő mondattal zárva: …az oktondi gyerekkori évek. amiért ezerszer is a fejével kellett volna lakolnia. s gyűjtögessenek össze számára minél több. s maga áldozta fel őket perverz hajlamainak. ekképpen folytassa: Durcet ötvenhárom éves. Több nőt is felbérelt. a melle.és padlásodúkat. minél elesettebb szerencsétlent. a fasza rendkívül kicsi: alig két hüvelyk kerületű és négy hüvelyk hosszú. melyeket állandóan emlegetett. a segge friss. telt. s Durcet-nek az az egyik legkedvesebb mulatsága. különösen a csípője meg a feneke. legszívesebben a legnyomorultabb teremtményeken tombolta ki álnok dühét. még manapság is állandóan együtt szórakoznak. ritkán élvez el és roppant nehezen. s szabadon belevethette magát a bűnös kicsapongások tengerébe. alacsony. tömzsi emberke. mindmáig a legkéjesebb gyönyörűségei közé tartoztak. nagyon szűkösen. nyilván ő is módfelett gyűlölte a vallást. s ilyenkor minden bűnre képes lesz. mint a társai. de – a szodomista gyakorlattól – teljes mértékben nyitott. Egy szörnyen kegyetlen. jóllehet legalább olyan romlott. vagy. hogy kiélje rajtuk perverz hajlamait. minden megfelelt álnok dühének. és semmin ne döbbenj meg. s oly szélsőségekre vetemedett velük szemben. amitől felbőszül. a teste. Könnyen kitalálható. a bőre nagyon fehér.már nem kellett a látszatra ügyelnie. előtte pedig görcsös roham fogja el. hogy ez az ember éppoly istentelen volt. társaságban igen tisztelettudóan viselkedik. akár egy nőé. mint társai. a hangja lágy és kellemes. Egyszóval ilyen az a négy gazember. Legjobb tudásom szerint festettem le őket neked. hogy ki is irtsa embertársai szívéből. de ráadásul annak idején mindent megtett. lakásába csalta őket. kedves olvasó. ha összeköttetései és pénze segítségével nem óvja meg magát mindannyiszor a vérpadtól. akikkel most néhány hónapra összehoztalak. Százával hajtott fel áldozatokat. s az e téren szerzett sikerei. ha majd . hogy segítséget nyújt nekik. rózsaszín borítójú füzetből. mégis könnyen érthető rafinéria okán. teljesen olyan. mint egy nőé.

fehér. Most sommásan csak annyit mondhatunk el. Kerek. de feszes. Nagy fekete szeme tűzben égett. és oly gyönyörű. A lehető legpontosabban kört formázott. inkább méltóságteljes volt. s lehelete édesebb. Arca hosszúkás volt. Ahogy azonban haladunk előre a történetben. mintha még a Gráciák is szépítgettek volna rajta jókedvükben. ha mindent kibeszélek. mint sikerült neki a dolog. kövesd őket figyelemmel. mind a négyen rendszeresen seggbe baszatták magukat. Minő ellentét! KONSTANCA. A herceg azonban. finom pici lyuk sejlett fel. aminőt régóta nem produkált már a természet. hogy legyen egy gyereke. hogy puszta látványától is vagy hat hónapig elment a kedve az üzekedéstől. mint a püspök. inkább hódító. mint a rózsa illata. a herceg felesége illetve Durcet lánya. különlegesen széles ívű csípője gyönyörű vonalban vezetett egy oly precizitással és műgonddal mintázott fenékhez. telt keble oly fehér volt és oly szilárd. magas volt. keskeny. Néha az elnök is. a szép liliomszál. a sógornőjével. a vonásai rendkívül nemesek. de csak mellékesen élt vele. A püspök viszont olyannyira gyűlölte a pinát. Teste eleganciája azonban mit sem vett el üdeségéből: húsos volt és párnás. hogy maga Ámor mintázta meg alakját. mint kedves. azt is csak azért. A továbbiak során majd erre a rejtélyre is fény derül. s egy végtelenül tiszta. vékony nyelve bíborvörös volt. legszívesebben egy harmadik templomot ostromolt. házassága után . Egyetlenegyszer baszott pinába egész életében. mint a meggy. párnás. De nagy isten! Mily kevés ideig őrizte meg e sok szépséget! A herceg négy-öt támadása szétdúlta minden báját. s próbáljunk meg némi képet adni e tiszteletre méltó férfiúk oldalbordáiról. s a liliomfehér bőr alatt felsejlő felséges bájak láttán méltán gondolhatta az ember. mint finom. illetve nyilván inkább kegyetlenségből. akivel majd megízlelheti a vérfertőzés gyönyörét. a bujaság legédesebb gyönyöreinek hajléka. Lehetetlen volt részleteznem hajlamaikat: ártottam volna e mű céljának és általános felépítésének. tekintettel hatalmas hímtagjára. s könnyen rá fogsz jönni. sovány. ki milyen apró vétségekben ludas. pinát is a lehető legnagyobb örömmel hágott. de ő ritkábban. legalább annyira bálványozta a segget. már láttuk. s Konstanca. nem volt túl kövér. Ami Durcet-t illeti. s rendkívül kicsi száját az elképzelhető leggyönyörűbb fogsor díszítette. hogy valamennyiükre jellemző volt a szodómia. s mind a négyen bálványozták a segget. oly jó alakú. illetve kit milyen perverz mániák izgatnak a leginkább. Most végezzünk a mű megértéséhez szükségek portrékkal. ha megnyílt. rózsaszín árnyalatban játszott e fenék.különb és különb eltévelyedéseiket olvasod. mint az alabástrom. aranyos. mintsem természetes indíttatásból.

csakhamar széltépázta liliommá hervadt. emelkedettebb volt. hogy hasztalan is próbálnám lefesteni. amikor a herceg élvezkedett vele. melybe a sors juttatta. Nem volt hívő. akin kívül más férfit nem ismert. szakmai fogásokra. miket oly mélyen vésett bele a természet. aranyos kis szőrpamacsra. ez azonban nem oltotta ki belőle azt a természetes szemérmet és szerénységet. ezen az oldalon. hasonlóan fekete. hogy bármi módon gyakorolja. Egészen másféle megpróbáltatások vártak rá. rendkívül légies és finom. amikor a herceg elvette. mint már említettük. kétségkívül kevésbé gyönyörűséges templomnak. a hatalmas méretkülönbségtől teste érezhetően elváltozott. Különlegesen nagy. Két nagy. szegény Konstanca pedig beletörődött e napi gyötrelembe. Mindez Konstancánál helyénvaló gondolkodásmóddal és kellemes szellemmel társult. sőt. Durcet inkább kurtizánként. Ki se tette lábát apja házából. a herceg hamarosan ismét használhatta a tiltott ösvényt. Az egész lényéből. hiszen teljes mértékben átérezte borzalmát. ha érzékei kevésbé kifinomultak. nem is engedték soha. meg néhány balzsam jótékony hatásának. semmint saját lányaként nevelte. átfúródott a végbele. mely független a vallás agyszüleményeitől. hogy a herceg hátulról is meghágta. ADELAIDA. melyhez még egyebek is járultak. apja pedig. melyről vétek lett volna hallgatnom. s a gazember már tizenkét éves korában mocskos élvezetei szolgálatába állította. ha úgy akarták. pici. Végezetül gyönyörűséges fekete hajköteg hullott természetes hullámokban a vállán át a derekára. kék szemei gyengédségről s egyszersmind illedelmességről tanúskodtak. Huszonegy éves. akár a kéjes kis pinácskáját oltalmazó. utánozhatatlanul gyönyörűséges szőke hajával festő ecsetjére méltó. mégsem tudta szívéből kiirtani a becsület s az erény princípiumait. veszedelmesen megbetegedett: azt hitték. mintsem kellett volna lennie abban a szomorú helyzetben. vékony. de különösen arcvonásaiból sugárzó érdeklődés és érzékenység valóságos regényhősnővé avatta. szépségben talán még Konstancát is fölülmúlta. hallani se hallott a vallásról. mit csak a természet egy nőnek nyújthat. kerek comb szolgált pillérül egy másik. teljesen érintetlenül hagyta. de egészen másféle szépség volt. Két tökéletesen megformázott. de sajátos rajzolatú . vékony. egészségének. teljesen felépült és hozzászokott mindenhez. illetve az elnök lánya. s alighanem sokkal jobban jár. s a huszonkét év körüli angyali teremtés ezen ékességével. Durcet felesége. s egy nappal azután. De hála fiatalságának. s csak nehezen halványodik el egy becsületes és érző lélekben. s nem erkölcsre oktatta. Konstanca többé-kevésbé szűz volt. mely azonban hívei számára oly bájakat tartogatott. váltak teljessé mindama bájak.

amikor a négy libertinus egyezsége alapján négyen osztoztak rajta. kerek. Ha valaki széthúzta e gyönyörű kis feneket. s e szörnyű veszteség folyton ott kísértett bánatos lelkében. micsoda remekbe szabott fenék. De milyen keskeny volt. azon a módon is. hogy barátnőjét a püspök veszejtette el aljasul. ábrándos lélek volt. hogy ha csak az ujját beledugta az ember. mint két kis alma. ez éppenséggel akár igaz is lehetett. Keskeny orra felül egész vékonyan indult. nagyon feszes és ruganyos. mennyi veszedelmes megaláztatással kellett megvásárolnia ezen apró jótéteményt! Aztán pedig. mennyi kegyetlen támadást kellett kiállnia. így meg volt győződve róla. inkább vázlata. sem azon a gyönyörűséges másik helyen. rózsabimbó tárult a szeme elé. de mióta a felesége lett. mintha a természet csak jelezni akarta volna benne azt. mennyi kegyetlen szolgálattal. fejét meglehetősen természetes módon mindig egy kissé jobbra billentette. bármi formás lett légyen is. Többet kellene tanulmányozni e könnyeket. alig szőrös dombocska szolgált tornácul annak a templomnak. mely nem volt ugyan nagyon magas. immár tíz éve mégsem volt szűz. mily messzire képes elmenni bűnös eltévelyedésében. s háromnál többször nem is tudta megismételni rohamát. melyeket mintha rózsák közé ültetetett volna a természet. micsoda csípővonal. hála az elnöknek. A kevésbé igényes Durcet-től e téren nemigen kellett szenvednie. végtelenül finom. miket a rossz előérzet csal elő a természetből. milyen apró! A püspök csak végtelen nehézségek árán járt sikerrel. hogy apja . de jóformán ki se töltötte az ember tenyerét. majd észrevétlenül finom ívben hajlott meg.szemöldök díszítette homlokát. pici. Mellkasa kissé horpadt volt. melytől Durcet megkímélte volt. Nemrég vesztette el rajongásig szeretett barátnőjét. amit Konstancában oly fenségesen meg is valósított. aminőt csak nyújthat a természet. szegény lányka azonban. ilyenkor gyakran sírdogált magában. de oly nemes és oly vonzó. mintsem modellje volt a szépségnek. meg az összes többi módokon! Mint arcvonásai alapján sejteni lehetett. melynek leírásával még adósak maradtunk. a fehér s a meggypiros minő keveréke! Az egész azonban vajmi aprócska. A hasa sima és bársonyos. Adelaida. melyben Vénusz várt hódolatra. Oly szúk volt ez a templom. szőke. sem itt. szeretett félrevonulni. oly hamvasan piros. hogy úgyszólván a szemérem templomának tetszett. ha figyelt valakire. köztük pedig harminckét gyöngyszem ragyogott. tudta. Adelaida máris felsikoltott fájdalmában. oly friss. vékony ajakát élénk meggypiros sáv szegélyezte. Hosszúdad nyakát sajátosan tartotta. mit Ámor pajkos kedvében csent el anyukája kertjéből. Elképzelte. amiért sehogy sem tudta rávenni bizonyos dolgokra. de mennyi bájt kölcsönzött neki ez az érdekes testtartás! A keble kicsi volt. Szája – mennyei alakjának egyetlen hibája – kissé nagy volt. Jól ismerte apját. Mily vonzó volt e második templom.

jó alakú. Titokban Istenhez imádkozott. Mindezt azonban türelmesen viselte. A vén kéjenc már előre dörzsölte a kezét. s félrecsúszásuk. mint a burján. hiába olvastatott vele könyveket. vagy hogyan tegye áldozataivá a nyomorultakat. a lelkét. nagylelkű lánya viszont a saját szájától is inkább megvonta a falatot. s bizony ez sem volt teljesen valószínűtlen. csak tombolásukhoz hasonlítható. az orra bájos. Egyébiránt természete éppoly szelíd volt. amire majdnem rávitte a szükség. hogyan alázza meg. Julie magas volt. s kedvenc rögeszméitől semmi sem tántoríthatta el: ezek jelentették életében a boldogságot. JULIE. melynek undor és csömör a szülője. s az adakozáshoz szükséges minden létező eszköztől megfosztották. arca szép vonalú és kellemes. hadd csírázzon ki az előítélet. gondolván. hogyan alacsonyítsa még mélyebbre. s bármire kényszerítették is. mely erényéért apja a leginkább utálta. Végül Durcet meg az elnök megelégelte a dolgot. hogy egy szerencsétlen asszony áruba akarja bocsátani a lányát az elnöknek. mindig csak azon járt az esze. mint Durcet Konstancát. lévén hogy a szenvedélyek az emberi elme számára felfoghatatlanok. mégis érző szívét továbbra sem tántoríthatta el semmi az erénytől. Adelaidának immár csak a könnyei maradtak a szűkölködők számára. elhalványította volna az előző kettőt.majdan ővele is így tesz. hogy két hétig az ágyat nyomta. e fajtalanságokban nem osztozott. hiszen éppen az effajta élvezeteket kedvelte a leginkább. ha nincs egy – sokak számára döntő – fogyatékossága. csak hogy segíthessen a szűkölködőkön. jobb híján hát a könnyeit ontotta értük. hadd nője be. Adelaida titokban eladta egyik ruháját. bár alighanem éppen ezen fogyatékossága szította fel Curval szenvedélyét. hogy az Ég majd kárpótlást nyújt szenvedéseiért. mert hitte. De tévedett: az Adelaida-féle lelkeknek táplálék a vallás. ráncba szedték a lányt. s titokban gyakran nagyobb pénzösszegekkel is segítette őket. Hiába prédikált neki. az elnök felesége. mint a lelke. oly durván elbánt vele. haja . szeme gyönyörű szép barna. lánya buzgó hívő maradt. a jótékonykodást pedig. és megeskette. a pénzt azonnal odaadta az anyának. egyenesen túlzásba vitte. mert rákényszeríti az ínség. könyveivel könnyen kiirtja belőle. illetve a herceg nagyobbik lánya. ha apja vagy férje észrevette. Amikor az elnök ezt megtudta (a lánya még nem volt férjnél). de mindhiába: érzékeny lelkéből semmi sem irthatta ki a gyöngédséget. Az elnök a vallás tekintetében nem nevelte olyan következetesen. bár ugyancsak kövér és húsos. hogy majd értekezéseivel. Egyszer tudomására jutott. hogy teljesíthesse keresztényi kötelességeit. hogy nem követi el azt a bűnt. bár ezért mindig szigorú büntetést kapott. hagyta. Curvalt bőszítette az alja pórnép. el-elszökött. kigyógyították bajából. de tehetetlen. lelke mélyéből gyűlölte őket.

bár kissé alacsony termete. ALINA. jó húsban volt. Julie keveset nyert az elnökkel. emez ijedezik. Négyük közt ő volt a legfiatalabb. segge akár Praxitelész számára is modellül szolgálhatott volna. hogy ha egy nő ugyanolyan romlott. nem tudjuk megbotránkoztatni. barna szeme. A herceg minden nemű elvek és erkölcsök teljes mellőzésével nevelte. s majd látni fogjuk. Julie húga. különösen a bujaság két templománál. alfele pedig a lehető legkéjesebb látványt nyújtotta a libertinusoknak: csinos. de finom és szép. egyébként pedig. s ha lett volna mersze hozzá. nem törődve szerszáma irdatlan méreteivel. hogy Julie örökre búcsút mondott a víznek. A herceg. amennyire egy effajta hely élvezetes lehet. hogy amikor kedve támadt kiházasítani. mondhatni huncut kis arca volt. még ő sem tudott megbarátkozni azzal a züllött mocskossággal. formás. de – s ez már megint a kicsapongás egyik furcsasága – gyakran előfordul. amaz hasonlít ránk. hogy ne tegyen kárt benne. fütyült az erényre. meglehetősen távol állt nővére szokásaitól. ha belecsókolt. élénk. kevésbé kellemetlen fogyatékosságai is: rettentő falánk volt. az egész teste annyira mocskos volt. kénytelen volt felhagyni élvezeteivel és más. az elnökön kívül senki se szűrte volna össze a levet Julie-vel. miként szakíttattak le zsenge bájai. Hátulsó bájain a püspök csemegézett . Curval viszont bolondult érte: mennyei élvezeteket kóstolt bűzös szájáról. ismétlem. szerette leinni magát. pisze orra. s mosdatlanságáért nemcsak hogy nem korholta. üde. alig tizennyolc éves. a fogai rohadtak. aki maga is hasonló cipőben járt. a kurválkodástól se riad vissza. az elnök képviselt. mint mi magunk. barna muff. a segge kövérkés. Voltak egyéb. egyáltalán. a teste fehér és elragadóan párnás. kifejező. bőre kissé barna. a lába szép. úgynevezett angolos pina. ehhez azonban tizenöt éves koráig kellett várnia. minden egyéb vonzereje dacára. elalélt. bájos szája.gesztenyebarna. kicsit alacsony. igen vaskos volt a fasza. hiánytalanul szűznek bizonyult. meghágta a lányát. olyannyira. lábfeje elragadó. senki. amit kedves férjura. jellemétől és hibáitól. bármennyire elhanyagolta is magát. s éppen ezért kedvelte e fogyatékosságot. akinek. pikáns. s mikor megnyitották a gyülekezet előtt. mely azonban tökéletesen szoros volt. kevésbé veszedelmes. mint már tudjuk. Alina történetünk idején is szűz volt. hanem még biztatta is. élvezeteink során sokkal kevésbé tetszik nekünk. bármi koszos volt is ő maga. hogy az elnökön kívül. pinája meleg. hogy jó tanítvány legyen. s ennek ellenére sem tudta elkerülni. ám a szája ronda volt. s végül sikerült elérnie. s éppen ez ad neki plusz csáberőt. s minden együtt volt benne. Julie magáévá is tette e filozófiát. szűk és oly élvezetes. de szép vonalú. mint aki roppant erényes. valójában a püspök lánya. bár lánya számára legalább éppoly fárasztó élvezetekkel beérni.

amit kívánlak tőle. hogy bármi nemű örömöt nyújtana is neki az a sok gyalázatosság. minő változatosságot visz beléjük az ember. öröm nélkül és kedvetlenül tette meg. s nem akadt semmi hibája. és semmi jelét nem mutatta. Menyegzője napján. s huncutul csillogó szeme ellenére minden cselekedetét. összes elágazásait. Hőseink ennek megfelelő határozatot hoztak. nagyon szerette a nővérét. miknek nap mint nap áldozatul esett. ha felgyúl a képzelete. szép sorjában. részletezni. sorrendbe állítani őket. lányocskája azonban vajmi kevés kedvet kapott a dologhoz. A mi négy gazemberünk azt akarta. Nem is gondolnánk. s bár mindent megtelt. A püspök mély tudatlanságban hagyta. Ehhez azonban olyan személyeket kell először is találni. hogy a kéj jóelőre és a lehető legmélyebbre hatoljon be szívükbe. akárcsak a nagybátyjától. s halvány fogalma sem volt róla. Józan volt. ezért ennek elérésére meglehetősen különös dolgot eszeltek ki. Az igazi libertinusok körében köztudomású. Végeláthatatlanul sok kutakodás és tájékozódás után találtak négy. s mindezt egy érdekes elbeszélés keretébe ágyazzák. amikor egyszer csak ott állt meztelenül a négy férfi előtt. ezek hagyják a legmélyebb benyomást. s ebben a környezetben meséltetik el maguknak részletesen. nagyon tiszta. Lélekben kisgyerek volt. a hercegtől pedig félt. egyszóval. mint a tűztől. minő sajátos örömökre készültek. kifejteni. Ideje most már arról is fellebbentem a fátylat. az összes passziókat. szívből gyűlölte a püspököt. hogy a libertinusok szóhasználatával éljünk. a kicsapongás összes szélsőséges módozatait. más hajlamoknál is nagyok a különbségek. hogy előbb körülveszik magukat mindazzal. kedves olvasóm.idestova nyolc éve majd minden nap. mi az a vallás. Más mániáknál. összes velejáróit. elsírta magát. ami egyéb érzékszerveiket a lehető legjobban kielégítheti. mulatságos dolgokat beszélt. hacsak az nem. Ilyen volt hát az a nyolc főszereplő. akivel együtt fog élni. Mégpedig azt. képesek elemezni. minden látszólagos huncutsága és pajzánsága ellenére csak engedelmességből hagyta. hogy a hallószerv által közvetített érzetek a legcsábítóbbak. akik képesek beszámolni ezekről az elhajlásokról. egyedül Durcet volt az. szóval négy olyan nőt. de itt még nagyobbak. akitől a jelek szerint egyáltalán nem undorodott. Éppúgy irtózott az elnöktől. jóllehet ő sem kímélte. s ha valaki részletesen le tudná írni ezeket az eltéréseket. hogy nagyon lusta volt. s ilyenformán . egész lényét valami nemtörődömség hatolta át. azzal talán az egyik legszebb és legérdekesebb erkölcstani munkát tenné le az asztalra. alig tudott írniolvasni. aki a legszélsőségesebb kicsapongásban élte le életét. a tapasztalat volt a legfontosabb). játszódott. visszavonulóban lévő nőszemélyt (ez kellett.

s a betételbeszélesekkel erről a körítésről szól ez a mű. ha nem akarnak megbotránkozni. Negyvenöt éves. mégpedig olyan rendszerezésben. inkább tegyék le azonnal. hogy már a terve sem valami szűzies. a negyediknek ezen kínzásokból kellett százötvenet bemutatnia élete eseményeire felfűzve. hogy ezenközben. ezek után a bemutatásukat? Ne várjanak festeni való szépségeket. szokványosabb elhajlásokat tervezte beépíteni történetébe. s bár kövér volt. nagyon szép szeme volt. csigázzák magukat. de magas. körbeveszik magukat nőikkel meg mindenféle egyéb tárgyakkal. Mesélnek. fellépése egyaránt igen jó modorú lányra . amíg csak a libertinusok újabb és újabb kínzásokat tudnak kieszelni. cselekednek: elmulaszthatjuk-e. akit az első százötven szenvedély elmesélésével bíztak meg. ritka szép. már sajátosabb szenvedélyeket is. hogy például az első csak a százötven legegyszerűbb szenvedélyt. Mme DUCLOS-nak hívták azt. jó karban lévő nő volt. Libertinusaink úgy tervezték. úgy gondoljuk. s megjelenése. párnás segge. s végül vagy a nőkkel. bocsásson meg nekünk érte az olvasó. vagy a többi tárggyal oltják ki a mesélők által felszított vágyakat. melyek a lehető legjobban meggyalázzák a törvényeket. melyekben egy vagy több férfi szerepelt több nővel. sokat megőrzött szépségéből. A válogatásnál gondosan ügyeltek rá.pontos beszámolót tudott adni mindeme kísérletekről. így hát miután a nők végighallgatták egymást és kölcsönösen felelevenítették élményeiket. Mivel a fent említett négy előadóművész igen fontos szerepet játszik e feljegyzésekben. a keresetlenebb. a melle csodás. hiszen láthatják. igen fehér bőre. és nem is a szépség döntött. E tervben alighanem a parázna körítés volt a legkéjesebb. hogy testi mivoltukban is felhasználják e négy nőszemély! De náluk nem az életkor. hogy őket is le kell festenünk. a második. melyet ezen bevezető után semmiképpen sem tanácsolok a buzgó hívőknek. s a kéjgyilkosságok módozatai a végtelenségig variálhatók. a szája üde és tiszta. olyan bűnös mániáknak kellett szerepelniük az elbeszélésben. a harmadiknál. ugyanilyen számban. hogy mind a négynek jól forogjon a nyelve. s e tekintetben nem is eshetett volna megfelelőbb személyekre a választás. valamennyien bele tudták szőni élettörténetükbe a kicsapongás legkülönlegesebb vadhajtásait. a természetet és a vallást. a haja szép barna. jóllehet nyilván voltak olyan tervek. úgyszintén százötven erejéig. csakis a szellem és a tapasztalat. s mivel ezek a szélsőségek mind gyilkossághoz vezetnek. mint már említettem volt. hallgatják a történeteket. hogy a kivitelezés még kevésbé lesz az. s előre biztosíthatok mindenkit. és gondolkodásmódjuk is megfeleljen a követelményeknek. ha felgyúl a képzeletük.

minden egyes szavában megnyilvánult. néhány éve pedig kerítésre adta a fejét. akik csakis a különleges dolgokat szerették. hogy volt alkalma tanulmányozni azt. A segge petyhüdt volt és elnyűtt. Valaha szőke volt. Nagyon sokáig nyilvánosházban dolgozott. teljesen felpuhult és megráncosodott. ötven év körüli nő volt. kiváltképp Párizsban. most jó módban élhetett volna. ha tűzbe jött: ha valaki ezen a tájékon kezdte csiklandozni. A szeme még mindig nagyon szép volt. szóval ha nincs ez az orgia. a muffja kicsit kidomborodott. s ezért éppen ez tetszett nekik. könnyedén és érdekesen tudott mesélni. hogy végig kitartott mellette. Szapphó hű követője volt. nem riad vissza semmitől. Mint majd látni fogjuk. hogy hamarosan elalél. tekintete s egész viselkedése hihetetlenül buja. akkor sem érzett semmit. s annyira érzéketlen lett attól a sok fajtalankodástól. Sajátos módon. megpróbálta hát erről az oldalról. A szája is szép volt. sőt állítólag mind a mai napig csodásan űzi ezt a fajta bujálkodást. hasa pedig oly sima volt és jegytelen. kellemesen kék és nagyon kifejező. A legszörnyűségesebb dorongok sem . erről az oldalról olyan szűz volt. a lehető legkövérebb és legszebb üleppel. s ez minden mozdulatában. Vagyonokat költött nők kitartására. mintha nem is anya szülte volna. még mindig üde és teljesen ép. a klitorisza pedig jó három hüvelykre kiállt. Egy fejlődési rendellenesség miatt (el volt záródva a vaginája) más örömöt nem is ismerhetett meg. pedig ez ritkaság. biztos lehetett benne. s ez a józan és gyümölcsöző viselkedés némiképp helyrehozta ügyeit. idősebb uraknak dolgozott. jó alakú. Mme MARTAINE ötvenkét éves. kizárólag megbízható. s olyannyira összebarátkozott vele. jó karban lévő. főleg ha e szolgáltatást nő nyújtotta neki. amiről aztán beszámolt. amit majd élettörténete magyaráz meg nekünk. akár egy zárdából frissen szabadult leányka. életét olyan helyeken töltötte. melyre ráment mindene. s olyannyira rákapott. s igen szellemesen. hogy bármit csinálhattak vele. s ha nem keveredik bele ebbe az elátkozott orgiába. fiatalemberekkel nem foglalkozott.vallott. de csak bizonyos igények kiszolgálására korlátozta tevékenységét. Az ő pályafutása homlokegyenest ellenkezően alakult: egész életében a szodómiának hódolt. de hajzatát immár lisztesebb árnyalat kezdte színezni. melle viszont semmi. Mme CHAMPVILLE magas. hogy soha semmi más módon nem ízlelt örömöket. amit csak keresett a világban. sovány. akkor e különleges szüzesség talán együtt száll vele a sírba. s ha nincs ez a hajlama. egészséges asszonyság volt. s nem szűri össze a levet olyan emberekkel. nem fél senkitől. amit csak képzelni lehet. arca minden rezdülésében.

sőt.rémítik meg. elnyűtt. és levágták három ujját. sőt egyesek szerint annak idején a teste is szép volt. erőszak. őt választották a negyedik előadónak. sántított. Eredetileg mindkét nemből a lehető legtöbb. ki e borzalmakat maga is mind elkövette? Miután megtaláltattak e nők. szétcincált segge inkább márványpapírra. apagyilkosság. semmint emberi bőrre emlékeztetett. s ha nincs olyan jó húsban. fajtalankodás. úgy döntöttek. Ki más játszhatta jobban e szerepet. mit saját kezűleg vagy bérencei útján ne követett volna el ez az alávaló némber. lopás. fakó. úgyhogy mindeme bájak betetőzéseképpen egyik mellbimbóját elhagyta valahol. mindebből azonban csak egy undorító csontváz maradt. savós tekintetével. s meg sem rezdült a szeme se. Gyújtogatás. ő volt a gyülekezet egyik címzetes beszállítója. s mivel nagy tapasztalata meglehetősen kellemes beszédmóddal társult. nagyon elnyűttnek látszott volna. Igen szép arca volt. hogy az orgiát csakis egy helyen tarthatják meg kényelmesen. ösztövér. vagyis az ő történeteiben kellett szerepelnie a legtöbb borzalomnak és legtöbb gyalázatosságnak. Talán majd megtudjuk. aszott arcával. hat foga hiányzott. de miután végiggondolták. ötvenhat éves nő volt. miféle támadások során bántak el vele ilyen csúnyán. neki kellett látni a hozzávalók beszerzésének. mégpedig Durcet svájci kastélyában. halotti szájával az utolsókat rúgó bűn képét idézte. méregkeverés. az ember nem tudott olyan bűnt mondani. de vonásai megereszkedtek. bájai sorvadásnak indultak. Valamikor barna lehetett. ami miatt még tartotta magát valahogy. mint az. ez a kicsiny-kastély azonban nem képes sok embernek szállást nyújtani. annyi bizonyos. ráncos lyuka pedig olyan tág volt. abortusz. s minden pontban a lehető legalkalmasabbnak találtattak. Fonnyadt. Derék küthérai harcosunk több csatában is sebesülést szenvedett. szodómia. azokat szereti a leginkább. egyébként pedig feltűnő és veszélyes lenne ennyi embert odavinni. szentségtörés. alighanem még mindig Szodoma zászlaja alatt látnánk harcolni a köcsögök legrettenthetetlenebbjeként. gyilkosság. ahová az adóbérlő előre küldte a kis Adelaidát. Mme DESGRANGES maga volt a bűn megtestesült fertője: magas. hogy semmitől sem javult meg. Mesterségére nézve most kerítőnő volt. hogy – az előadóművészeket is beleértve – harminckettőre korlátozzák az alanyok . bujálkodásra alkalmas személlyel akarták körülvenni magukat. és csak fél szeme volt. szétdúlt. lelke a legelképesztőbb bűnök és gaztettek bűzhödt tárháza. vérfertőzés. hogy akár kenőcs nélkül is belehatolhatott a leghatalmasabb szerszám. s ha teste a rondaság képmása volt. s ha folytatnánk feljegyzéseinket.

ha valaki e fölött vagy alatt volt. nyolc kisfiú. Ha a hozott alany megfelelt a kívánalmaknak. mégis célszerű néhány szót ejtenünk róluk. mindnek ugyanazon a héten. hogy jobban megismerhessük hőseink lelki világát. s a következő intézkedéseket hozták avégett. vagyonokat költöttek rá. Az életkort tizenkét és tizenöt év közt szabták meg. azt könyörtelenül visszautasították. nyolc hatalmas lőcsű férfi a passzív szodómia céljaira. és igen csinos lányok jöhetnek számításba. nagyon szűziesnek és tökéletesen szépnek. nekik a kisfiúk mustrája után egy hónappal kellett jelentkezniük. Elsősorban nemesi házakban kellett keresniük. ha a kiváltságosoknak fenntartott zárdákban vagy maguknál a családoknál nem bizonyosodtak meg előre afelől. egy évbe teltek az előkészületek. De ehhez jól körül akartak nézni. ugyanilyen körülmények között. akiket a továbbiakban csak „baszóknak” fogunk nevezni. ami segít jellemzésükben és segít megvilágítani azt az egyedülálló orgiát. s meg se néztek senkit. a társaság a herceg . Végül azoknál a fiatalembereknél. s e felsőbb osztályokban nem bizonyult nagyon erényesnek. Közben. hogy csakis úri származású. A kerítőnők után kémek szaglásztak. azt kíméletlenül visszautasították. mennyibe került ez az egész. és négy szolgálólány. Úgy gondolom. pontosan tíz hónappal a tervezett indulás előtt: ennyi időt kaptak a keresésre. Nyolc ember munkálkodott az ügyön szerte a birodalomban. Elképesztő. Ha valaki nem állt feljebb a polgárok osztályánál. Valamennyi kerítőnőnek megbeszélt időre kellett megjelennie a herceg Párizs-környéki birtokán. semmiképp sem tekinthető mellékesnek. erényes. hogy az illető gyönyörű és előkelő származású. s ebből a száznegyvennégyből mindössze nyolcat szándékoztak kiválasztani. úgymint: négy előadó. ami összesen száznegyvennégy lányt jelentett. a kerítőnőknek harmincezer frank ütötte a markát. az életkort szintén tizenkét és tizenöt év közt megszabva. Tizenhat intelligens kerítőnőt küldtek szét két-két segítővel Franciaország főbb tartományaiba. tizenhét szodómia-ügynököt küldtek szét a tartományokba és a fővárosba. Mindegyiknek kilenc pácienst kellett hoznia. nekik egy hónappal a lánymustra után kellett megjelenniük. nyolc kislány. hogy a nyolc kislány a legesleggyönyörűbb legyen. egyes-egyedül a hímtag mérete számított: tíztizenkét hüvelyknél rövidebb és hét és fél hüvelyknél kisebb kerületű szerszám szóba se jöhetett. és minden lépésükről azonnal beszámoltak a társaságnak. ugyanilyen eszközökkel és ugyanennyi költséggel. hogy mindaz. Jóllehet e mustrák története nem tartozik szorosan tárgyunkhoz.számát. melyről írni fogunk. a tizenhetedik pedig csakis Párizsban tevékenykedett. mi csak Franciaország földjén terem. Amikor elérkezett a kislányok beszállításának ideje. Meghagyták a kerítőnőknek.

a kerítője pedig elvesztette azt a pénzt. mindezt azonban hidegvérrel. menjen. Az első körben ötven lány esett ki. ha már mindenkit végigvizsgáltak: ahhoz. ellenőrizték a szüzességeket. amit vizsgáltak. mert csak polgárlányok voltak. Nézték jobbról. mégpedig éppen a vizsgálandó alanyok segítségével. Bármi kis hibát találtak ezen a fertályán. vagy húszat azért. ha csak egyetlenegy név is hiányzott. Ezután a kislányt kivezették. melyet megszöktetése idején viselt. hogy igaz-e minden. gyalog. és aláírták a cédulát. csak akkor nyitották ki a dobozt. Mindegyikük tizenkéttizenhárom lánykával vetette körül magát. mert vagy megbetegedtek. azonnal visszadobták. de azért dobták ki. mert egyik foga kissé feljebb állt. a kislányt pedig kifaggatták. azonnal elküldték a lányt. Ha minden összevágott. úgyhogy végül csak százharminc érkezett a megjelölt időpontra. kivéve talán egy tucatnyi lányt. akivel a vizsgálatok után még elszórakoztak egy kicsit: őket visszaszolgáltatták a kerítőiknek. vagy megszöktek. a kerítőnő visszajött. kiküldték. s mint már említettem. kísérőt sem adtak mellé. széthúzták a lukakat. nagy isten! Azt hiszem. az kellett. kísérő és vezető nélkül. mások útközben vesztettek el néhány alanyt. megszaglászták. a cédulákat ezután egy dobozba tették. hogy mind a négy barát rá szavazzon. vagy: kirúgva. megtapogatták. amerre lát. mint a többi. A kerítőnő elmesélte a történetét: ha a nemesség vagy az erényesség feltételéből valamelyik hiányzott. A négy barát kört formált. A megmaradt nyolcvanat újabb vizsgálatnak vetették alá. levetkőztették a kerítőnővel. ennek közepére állították az ifjú lányt. hogy közvetlenül a harmadik vizsgálat előtt előbb elsüttetik magukat. Néhány kerítőnő eleve nem tudta teljesíteni az előírt kilences számot. Tizenhárom napot szántak a vizsgálatra. A csoportok cserélődtek. a . hogy egy lányt felvegyenek. ember még sose látott ennyit egy kupacban. anélkül hogy az érzékek illúziója bármi módon megzavarhatta volna a vizsgálatot. s minden nap tízet vizsgáltak meg. hátulról felhajtotta a lány szoknyáját. De mennyi báj. majd meztelenül kellett ötszörhatszor körbejárnia a barátok előtt.birtokára vonult. de közben nem értekeztek. de most már sokkal nagyobb pontossággal és szigorúsággal: a legkisebb hiba is azonnali kizárást vont maga után. hogy az érzékek teljes nyugalma biztosítsa az érett és megfontolt döntéshozatalt. amit mondtak róla. Amikor a kerítőnő elmondta a mondókáját. A második körben harmincan hullottak ki: így hát már csak ötvenen maradtak. Volt aki szép volt. először abban az öltözékben. a vizsgáztatók pedig egy cédulára odaírták a neve mellé: felvéve. nem is kérdezősködtek tovább. és bemutatta csupasz fenekét a gyülekezetnek: ez volt a legelső. azonnal könyörtelenül kidobták. amit netán ráköltött. Libertinusaink úgy döntöttek. nézték balról. mint a nap. ha azonban bájainak ezen a részén semmi sem hibádzott.

ő kesergett leginkább a sorsán. ennyi tökéletességet: ha a természet valami képet akarna nyújtani az embernek arról. hogy undort szülhet. Elvitte magával vadászni egyik beauce-i birtokára. A nyolc kiválasztottat pedig egy zárdában helyezték el. hogy lehiggadjanak. Ő sírt a legjobban. a terville-i herceg lánya. hogy lehetetlen megjeleníteni ennyi bájt. elutazásig egy ujjal sem érintették Őket. s akkor rabolták el. mint már említettem. de az a húsz csak megmaradt: kit is húzhattak volna ki e mennyei teremtések közül. Négy nap szükségeltetett a mindenre kiterjedő döntés meghozatalához. Már csak húsz maradt. megpróbálkoztak mindennel. visszaszolgáltatták őket a kerítőnőknek. Nem szándékozom lefesteni e szépségeket: oly magasan áll mindahány. Séta közben rabolták el. ami nyolcuknak mégiscsak valami előnyt biztosít a többi tizenkettővel szemben. s az ötlet méltó volt mélységes feslettségéhez.kerítőnők irányították a mozgást. akik hamarosan meggazdagodtak e válogatott fehérnépek áruba bocsátásából. s úgy tervezték. hogy minő alkotásokra képes. s ott fulladt meg a lánya szeme láttára. a berry-i birtokukon éltek. A harmadikat ZELMIRÁ-nak hívták: tizenöt éves volt. anyja meg akarta védeni. amiről úgy gondolták. Aztán. A másodikat FANNY-nak hívták: egy bretagne-i parlamenti tanácsos lánya volt. hogy az ondó kilövellt. oly ügyesek voltak. keresni kellett valamit. csakis őket választaná modellül. a fej kitisztult. Montpellier-ben szöktették meg egy kolostorból. egyszóval annyi bujaságot műveltek. Oly művészien váltogatták a pózokat. Az elsőt AUGUSZTINÁ-nak hívták: tizenöt éves volt. ezzel kapcsolatban az elnök tett javaslatot. Egy szem lány volt. s még ebben a körben újabb harminc lány hullott ki a rostán. s atyja kastélyából szöktették meg. de beledobták egy folyóba. elfogadták. hogy óhatatlanul ismétlésekbe kellene bocsátkoznom. A negyediket SOPHIE-nak hívták: tizennégy éves volt. de nem csak úgy. melyikük csinál jobban egy bizonyos dolgot. apja gazdag nemes úr. és bízvást állítom. egy kis időre egyedül hagyta az erdőben. s hogy a velük élvezendő gvonyöröket a választott időszakra tartogassák. apja bálványozta. Újabb eszközökhöz nyúltak. a megoldás abban állt. amit majd később sokat fognak csináltatni velük. ennyi vonzerőt. Mindegy. még mindig tizenkettővel több. Csak megnevezem őket. . kiket mintha maga az Ég formázott volna tökéletessé? De ha már a szépségük közt nem tudtak dönteni. egy languedoci báró lánya. hogy megnézik. s végül tizenkettőt elbocsátottak. hogy négyszázezer frank hozománnyal egy nagyon nagy úrhoz adják hozzá feleségül. mint a többit: nyolc napig szórakoztak velük az összes lehetséges módokon.

egy előkelő származású orléans-i lovaskapitány lánya. amiért is úgy döntöttek. megvádolták. sétakocsikázás közben. Úgyhogy minden sikerült. egy parlamenti tanácsos lánya. egy senanges-i márki lánya. hogy legalábbis felértek a lányokkal. mint a lányoknál. de a vállalkozók velük semmit sem kockáztattak. Ezek az emberek azonban a pénzre nem adtak. hamvasságban. abban az időben még korántsem üldözték és büntették úgy. annyira féltek a kificamodott ízlésétől. s ilyenformán fizetnek is értük. előbb kiélvezkedik magukat rajtuk. hogy nem fog engedni e hajlamának. Mint látható. egy Chalon-surSaone-i alezredes lánya. Csábosabb és aranyosabb teremtést képzelni sem lehetett. így számuk is nagyobb volt. amit a lányoknál némiképp elmulasztottak. lévén ez a fajta hús finomabb. Megígérte. s a rokonok szeme láttára hurcolták el. A mustra ugyanúgy zajlott. A nevelőnőt leszúrták. az . Valamennyiért harmincezer frankot fizettek. Minden nap tízet vizsgáltak meg. nem messze a várostól. de bölcs elővigyázatosságból. rablótámadást imitálva. s jóformán senki sem indított nyomozást ellenük. ami pedig a bűnöket illeti. s sokkal inkább barátaink ízlése szerint való. mint gyermeki bájban. tizenhárom éves korában rabolták el. az anyjánál. ahová csak két-három nő kísérte el a kastélyból. ugyanannyit. ahol nevelkedett: a szöktetésben két lefizetett apáca segédkezett. Nemrég halt meg atyja. libertinusaink egy cseppet sem aggódtak a következményekért. A felhajtók százötvenet hoztak. súlyos pénzekbe és súlyos bűnökbe kerültek az orgia előkészületei.Az ötödiket GALAMB-nak hívták: párizsi volt. s atyja bourbounnais-i birtokáról rabolták el. amikor egyik nevelőnőjével este egy gyermekbálról mentek vissza a kolostorba. Az utolsót MIMI-nek vagy MICHETTE-nek hívták: tizenkét éves volt. A hatodikat HÉBÉ-nek hívták: tizenkét éves volt. s aligha túlzok. hogy egyetlenegyet sem hagynak veszendőbe menni. A hetediket ROSETTE-nek hívták: tizenhárom éves volt. Őket könnyebb volt beszervezni. Az elnököt majdnem ki akarták zárni. a kísérőket meggyilkolták. tehát elővigyázatosságból előbb elsüttették magukat a tíz jelentkezővel. ha azt mondom. ártatlanságban és nemességben. Elérkezett a fiúk mustrájának ideje. a kislány vidéken volt. ahogyan manapság. s bár a célnak nem megfelelőket végül elküldik. úgy csinosságban. Az ifjú hölgyet abban a zárdában csábították el. s csak azután láttak neki a vizsgálatnak. hogy a szenny és mocsok iránti ferde hajlamának engedve szándékosan becsapta őket a lányválogatásnál. mint a lányokért. s ha betartotta szavát.

egyetlen szolga kísérte. mert ami a külsejüket illeti. NÁRCISZ tizenkét éves volt. származásuk. A párizsi Nagy Lajós Kollégiumba tartott. Megvetvén azt. melytől már megcsömörlöttek. tisztes állást töltött be. Kilesték. s csak annyit vegyenek fel. hogy már nem ura döntéseinek. s vonakodik visszatérni a helyesebb érzésekhez. Az első kör végeztével száz jelölt maradt benn egyhangú döntéssel. továbbá szöktetésük rövid története. a La Fleche-i kollégiumban tanult. amennyit megbeszéltek volt. hogy lánynak öltöztetik őket: ily módon a bálványozott nemet annak a nemnek a kellékeivel látták el. hogy önnön ízlésének szolgáltasson tápot. mely merényletek ráadásul mérhetetlen gyönyörűséggel töltik el. atyja féltő gonddal nevelte birtokán. útközben rabolták el. mígnem sikerült az előirányzott kis számúra csökkenteni a mezőnyt. mivel atyja birtoka is e város közelében feküdt. meggyilkolták a szolgát és elrabolták a gyermeket. Azt eszelték ki. s e ravaszsággal huszonötöt sikerült is kiszűrniük. Következzenek hát a nevek.alighanem nagy erőfeszítésébe került. ami borzalmas. Ám az utolsó huszonötnél már semmi sem segített. egészen biztosan a nyomukba sem érhettek. hiába alkalmazták a lányoknál bevált módszereket. hogy valami módon megfosszák ékességüktől a bálványokat. hiába csak az elélvezés pillanatában írták fel a nevet a cédulára. ahol is atyja nemeshez méltó. amelyeket a megmaradóknak adtak. ZELAMIR tizenhárom éves volt. akkor nagyon nehéz visszavezetni a helyes útra: annyira vágyik rá. s csak azt tartván becsben. arra nem vállalkozom: maga Ámor sem lehetett őnáluk gyönyörűbb. mert azzal árulást követne el elvei ellen melyekből jottányit sem kíván engedni. ezáltal gyengítették a hatást. . gazfickóink lesben álltak az úton. akikről Albani a mennybéli angyalait mintázta. csaknem teljesen megszüntették a varázslatot. s akkor rabolták el. ami valóban szép. melyeket – minden mesterkedésük dacára – bűverejük még szebbé varázsolt. Rouenban rabolták el. akképpen ítél. hiába süttették el magukat. a máltai lovagrend tagja. egy poitou-i nemesúr egy szem fia. ekkor aztán sajátos eszközökhöz kellett folyamodniuk. Hiába mesterkedtek. a szavazás mindig ugyanazt az eredményt hozta. úgyhogy végül jobb híján sorshúzáshoz folyamodtak. Ő volt a legszebb az egész kollégiumban. mert ha egyszer a sérült vagy romlott képzelet hozzászokik a jó ízlés s a természet ellen való effajta merényletekhez. s ötször kellett megismételni a procedúrát. hogy a növendékek vasárnap sétálni szoktak. amiképpen gondolkodik. CUPIDO szintén tizenhárom éves volt. Poitiers-be küldték egy rokonához látogatóba. azok a modellek pedig. ez a huszonöt mindig bent maradt. Háromszor egymás után ötvenen maradtak. életkoruk.

Egyedül őt csábították el hasonló korú lány segítségével: addig mesterkedtek. s ünnepélyesen kijelentette. A fiú felismerte és sírva fakadt. nyolcuk közt a leggyönyörűbb. megpaskolta fenekét hatalmas szerszámával. Imádott vadászni. hogy ha egymilliót kellene adnia azért. s a gyermekrablókat ő látta el pénzzel és a szükséges információkkal. de ezekkel már . míg szemet nem vetett rá. mivel jóatyja óvatlanul egyedül engedte el. egy champagnei kisvárosban éltek. de mindhiába. akkor a kis huncut szerelmet tettetett iránta és belecsalta a csapdába. Valóban kiigényelte magának a gyülekezettől. Hat hónappal azelőtt hozta oda atyja. olykor még neki is jó lehet az ízlése. hogy seggbe baszhassa. amikor éppen a Saint-Cloud-i úton sétálgatott. egy előkelő nivernais-i nagyúr. kiket libertinusaink parázna célzattal gyűjtöttek egybe: megfelelő helyen és időben majd látni fogjuk. kapva az alkalmon. Egyébként az intézeti tanítómester. JÁCINT tizennégy éves volt. Nemrég töltötte be tizennegyedik évét. hogy soha többé nem hallott felőle. Hát ilyenek voltak azok a férfiistenségek. Őérte a püspök bolondult.ZEFIR. onnan raboltak el. az elnök azonban megvigasztalta. akit lefizettek. minő aránytalanság! S mily rettentő sors vár még tereád! SZELADON egy nancyi táblabíró fia. GITON tizenhárom éves volt. ha e rendkívüli szépségek közül egyáltalán választani lehet. hiába mozgatott meg mindent. Tábornok atyja minden követ megmozgatott. ahova egy nénikéjéhez ment látogatóba. zsenge bájait az ő számára tartották fenn. Versailles-ban apródkodott a királyi istállóban. habozás nélkül kifizetné. Maradt még száznegyvenkét delikvens. Parlamenti főtanácsos apja hiába tett panaszt. hogy íme a példa. édes gyermek. de közülük hat kihullott a rostán. s hogy a vigasztalás még meghatóbb legyen. A bimbó leszakításának jogára maga tartott igényt. s ezt egyhangúlag meg is szavazták neki. A herceg teljesen belebolondult. Lunéville-ben rabolták el. Ó bűbájos. s vadászat közben rabolták is el. A Plessisi Kollégiumban tanult. hogy visszaszerezze. ADONISZ tizenöt éves volt. nagy büszkén bizonygatta nekik. nem vigyáztak rá: a csel sikerült. atyja nyugalmazott katonatiszt. hogy egy hozzá hasonló elfajzott disznó ily helyes ízlésről tehet tanúbizonyságot. miket műveltek velük. hogy majd ó fogja elvenni a szüzességét. még az apjánál ismerte meg. párizsi fiú volt. Curval már két éve fente rá a fogát. még hét fiút szolgáltatott ki nekik. Egyszerűen akkor rabolták el. Curval pedig. a szöktetést olyan körültekintően szervezték meg. Társai ugyancsak meglepődtek rajta. ott tanult egy híres intézetben. s minden további nélkül meg is kapta.

s mivel e nyolc közül részletesen csak a négy legnagyobbról esik majd szó. mivel a méretek többékevésbé meg voltak szabva. e képessége igen nagy becsben állt a mienkhez hasonló életunt libertinusoknál. de a ferdesége miatt behatoláskor szabályosan átszakította a végbelet. HERKULES-nek valóban olyan volt az alakja. mint névadó istenének: huszonhat éves volt. neki azonban. s miután megkapták fizetségüket az utazásért és fáradalmaikért. maga a vessző csak nyolc. nagy mulatozás folyt egészen indulásig. és az ázsióját is rendkívül megnövelte. mindig fölfele meredt tizenegy hüvelyk hosszú és hét hüvelyk tizenegy vonás kerületű szerszáma Nála nagyobbakat is elküldtek. A török Monaco mellett szedte fel őket. melynek nyolc kilövellése (ezt méréssel ellenőrizték) pontosan egy pintet töltött meg. a mi négy gazemberünk azonban annál jobban mulatott rajta. erről is kapta a nevét. EGETVERŐ-t azért hívták így. Amikor aztán végképp beteltek velük. Harminc éves. Libertinusaink egy hónapot töltöttek velük a herceg kastélyában. most csak ezeket nevezem meg. Már minden készen állt az utazásra. a szokásos napi tevékenységek rendje felbomlott. Farkának marhaszívhez hasonlatos feje nyolc hüvelyk három vonás kerületű volt. majd eladta mindet rabszolgának. ahova tízes-húszas rakományokban érkeztek. érdekes arcú fiatalember volt. ami kétségkívül szörnyű sors. SEGGTÖRŐ-nek olyan mulatságosan csavarodott a csörgője. és egyikük se zavartatta magát a feltételek miatt. hogy seggbebaszásnál óhatatlanul áttörte a gátat. . A közülük kiselejtezettek semmi gondot nem okoztak: felnőtt emberek voltak. s a költségek egy része is megtérült. szépen hazautaztak. miképpen szabadulhatnának meg tőlük minél tréfásabban: eladták őket egy török kalóznak. A beszervezőiknek is sokkal könnyebb volt a dolguk. kimódolták. Elérkezett a baszók kiválasztásának ideje. páratlanul szép az arca. akárhányszor sült el napjában. Így hát ötvenen érkeztek. mert Hadrianus fiúszeretőjéhez hasonlóan nála is világszép hímvessző világszép hátsóval társult. A húsz legnagyobból kiválogatták a nyolc legfiatalabbat és legcsinosabbat. Nem termett még a földön ily szép teljes hímtag. mert bármit csinált is. a szerszáma pedig nyolc hüvelyk két vonás kerületű és tizenhárom hosszú. mint a többiekkel: szolgálat nélkül egyet sem engedtek el. mert azoknak nehezebben állt fel. a legkisebb érintésre is azonnal felállt. ami ugyancsak ritka.korántsem bántak olyan kesztyűs kézzel. szerszáma nyolc hüvelyk kerületű volt és tizenhárom hosszú. ANTINOUS-t azért nevezték így. Ily módon eltüntettek minden nyomot. Egyébként igen szelíd.

amiképpen testünk alakzatát sem tudjuk változásra bírni. s nyilván sokkal mocskosabb ez a dolog a romlott. hogy sokan inkább egy vénséges. Ezek után korántsem kell csodálkoznunk azon. egyértelműen a szervezetnek arra a bomlottságára és romlottságra utalt. ami vén. busás fizetséggel szélnek eresztették őket. akkor minél mocskosabb ez a dolog. amiről az imént szóltunk. Egy rablónál szolgált. Bárhogyan légyen is. ez az ízlés volt az uralkodó az elnöknél is. s e tekintetben éppúgy nem áll módunkban változtatgatni ízlésünkön. de különösen Durcet szintén mániákusan vonzódott a szennyhez s a mocsokhoz. rögös ösvényeit rója. Ehhez a legkisebb kétség sem fér. ha a parázna aktusban a mocskos dolog tetszik. ronda. a csúnyaság.A négy másiknak is hasonló méretű és formájú volt szerszáma. mivel a cselédlányokat egyhangú szavazással választották ki. a bujálkodás során pedig a feltüzelt képzelet nyilván a különleges dolgot részesíti előnyben az egyszerűvel szemben. Most már csak a cselédlányok kiválogatása maradt. az olvasó szíves engedelmével mégis lefesteném őket: ez elengedhetetlen az erkölcsök rajzához. amit a legistenibbnek formált meg a természet. A negyvenkét kiselejtezett delikvenssel két hétig elszórakoztak. A lehető legnagyobb körültekintéssel kerestettek tehát Párizsban négy olyan némbert. az üdeség csak egyszerű értelemben hat. A szépség. s bármily undorítóak voltak is. Mindezen dolgok az alkatunktól. a hatása is élénkebb. mintsem egy csinos és üde leányzót. a szörnyűség tetszik leginkább az embernek. a csúnyaság. akit nemrég fogtak el. kétségkívül ez volt a legfestőibb. márpedig e műnek éppen ez a fő célja. mindhárom barátja. Nehéz lenne magyarázatot adni erre a szeszélyre. mintsem az érintetlen vágy tökéletes egyedben. annál jobban kell tetszenie. sőt büdös nőt választanak élvezetük tárgyaként. miként azon sem. akik megfeleltek e célnak. ami alighanem sokkal erősebben hat az idegrendszerre. undorító és mocskos. Egyébiránt a szépség az egyszerű dolog. jóllehet e választás. mint egy romlott egyedben? Valóban. a csúnyaság pedig a különleges. azok befogadási módjától függenek. mint azt. mintsem a síkság egyhangú útjait. és tulajdonképpen három társánál is. ha valaki sétái során inkább a hegyvidék szikkadt. s izgatóbbnak találták. mint a legszabályosabb szépségek. s miután jól megdolgoztatták és jól kifacsarták mindet. hogy a borzalom. Nem csak az elnöknek volt kicsavarodott az ízlése. A természet rendetlensége magában hordoz valami pikantériát. őt . a szerveinktől. Az elsőt MARIE-nak hívták. mint majd látni fogjuk. a lealacsonyodás sokkal mellbevágóbb. s mivel az ütés erősebb. ha fel van ajzva: márpedig hol találná meg mindezt jobban. Egyébként bizonyítva van.

lévén gyenge a gyomra mindent összehányt. Egyik keze kacska volt. szagát tekintve pedig budiülőkére. az orra tömpe. homloka szinte semmi. mint az ördög. A hasa hullámos volt. hájas. hogy akár egy botra is fel lehetett tekerni. hogy akadálytalanul jöttek ki rajta a szelek. mint a tenger. sánta nő volt. tömzsi. szájából pedig olyan bűz áradt. először is el kellett érni Bázelbe. Hogy a kastélyhoz eljussanak. magas. az orra csámpás. fél feneke helyén pedig hatalmas kelevény tátongott. A vaginája. hogy kiszolgáljanak minden elképzelhető igényt. TERÉZ hatvankét éves volt. s azon túl annyira összeszűkült az út. amiből napnál világosabban következik. A segge össze-vissza volt szabdalva. Hatszor is felakasztották jelképesen. hogy rosszak lesznek. s e fertő bűzétől el is ájulhatott az ember. saját elmondása szerint soha életében nem törölte meg a seggét. valamennyi gyűlésen ott kellett lenniük. ott átkellek a Rajnán. a korához képest szép seggel és szép bőrrel. kicsi. mert attól félt. magas. s öklömnyi aranyerek lógtak ki a végbeléből: vagináját szörnyű fekély emésztette. Nem sokkal ezután elérték a Fekete-erdőt. A másodikat LOUISON-nak hívták. haja egy szál se. A cselédlányoknak.magát megkorbácsolták és megbélyegezték. Van errefelé egy szénégetők és erdészek lakta szegényes . s mind mélyebbre hatoltak benne egy nehéz. púpos. sanda tekintetű nőszemély. széles szájában megvolt ugyan mind a harminckét fog. Gonosz volt. e szépséges ülep a szélességét tekintve vulkánra hasonlított. mit ne követett volna el. kanyargós. mint a kén. hogy gyerekkori szarmaradványoknak is kellett lenniük rajta. ösztövér nőszemély volt. sovány. hogy fingik. de saját elmondása szerint mindet megfojtotta. félszemű. vezető nélkül teljességgel járhatatlan úton. egyik lába pedig össze volt égve. Az év háromnegyed részében részeg volt. túl azon. magában őrizte a világ minden ocsmányságát és szörnyűségét. foga úgyszintén. ami csak felmerülhetett az urak bujálkodása közben. Hatvankilenc éves volt. ülepét orbánc borította. hogy nem lehetett tovább kocsival haladni. bármi szörnyűséget vagy ocsmányságot kértek is tőle. mint holmi gyűjtőedény. Ötvennyolc éves volt. s oly elképesztően felpuhult rajta a bőr. a szeme fakó és csipás. s ilyenkor. hogy biztosítaniuk kellett a ház tervezett parázna rendjét. nincs oly bűn a Föld kerekén. azonnal megtette. gyakran észre se vette. s fél lábára sántított. tizennégy gyereket szült. kicsi. A segglyuka a védő aranyérköteg ellenére is természettől fogva oly tág volt. bűzös pofájában csak két odvas fog lötyögött. de sárgállottak. csontvázszerű teremtés. hogy hanyatt dőlt tőle az ember. csaknem teljesen kopasz. Hatvanhat éves. FANCHON-nak hívták a negyediket.

Felfegyverezte hű vazallusait. míg feljut az ember a hegy tetejére. adott nekik néhány előjogot. Harminc láb magas fal védte körben. S mivel a lakói szinte valamennyien rablók és csempészek is egyben. de az ösvényt mindenfelől oly szörnyűséges szakadékok övezik. csaknem olyan magas. egyetlen rést sem hagyva maguk közt. Ott kezdődik Durcet birtoka. nem akadt oly lakója a Földnek. égbenyúló hegyes sziklák öveznek köröskörül. s mindenekelőtt meghagyta nekik. Ugyanis ha az ember lemászik az északi oldalon. Csakis ezen az úton. A természet e szeszélyes furcsasága nem más. Durcet a két részt. amilyenek valaha lehettek. melyet hídlejárónak neveztek. utászi segítség nélkül lehetetlen lejutnia. amit már régóta szerettek volna megkapni. az átalakítás során igen jól bebútorozott lakóépületeknek az első emelete egy igen nagy galériával indult. vagyis akkortól. ott pedig egy másfajta furcsaság következik. mely a hegy északi és déli csúcsa közt húzódik oly módon. körgalériás részt. Vegyék figyelembe. Öt bő órába telik. mintegy négy holdnyi tisztásra ér. A galériából egy . amikor az utolsó szállítmányok is megérkeztek: attól kezdve senki ember fia nem kerülhetett kapcsolatba a sillingi kastéllyal. Rögtön a szénégető település után hosszú kaptató következett. a falon túl mély vizesárok övezte még az utolsó. e kapu becsukásával csaknem lehetetlenné vált Silling közelébe férkőzni – ez volt Durcet kastélyának a neve. lett légyen az állat vagy ember. lehetett lejutni a kis tisztásra. aki kettejüket föl akarta hozni. Ezeknek a vaskos. mivel csak gyalog lehet feljutni a csúcsra. s a sorompó lezárult. hogy senkit se engedjenek a kastély közelébe november elsejétől. mint a Szent Bernát-hegy. amikor már az egész társaság hiánytalanul együtt lesz. mely közt több mint ezer lábnyi meredély tátong. szűk várfolyosón lehetett végül bejutni a belső udvarra. Durcet könnyen összebarátkozott velük. melyet. hogy a szobákat nem olyannak festem le. amelyik megközelíthette volna a kis tisztást. Nos. körülbástyázott tisztásnak a közepén volt Durcet kastélya. egy kicsi. egy igen szép fahíddal köttette össze. de azonnal lerontatta. továbbá két munkás. ami – hála az elvégzett óvintézkedéseknek – oly igen áthághatatlan újabb akadállyá vált. Hatan is odavesztek az élelmiszert és felszerelést vivők közül. Mert mint a következő leírásból kiderül. hogy a lehető legnagyobb veszélynek teszi ki magát az arra haladó.falucska. melyet a lakóépületek vettek körbe. a falu már az övé. Nem mintha az öszvérek nem mennének föl. hogy hiába mászik fel az ember a csúcsra. mint egy harmincegynéhány ölnyi hasadék. hanem abban az elosztásban és elrendezésben. mint valami spanyolfal. ennek az oly tökéletesen védett. alacsony. de százszor nehezebben megközelíthető. s miután lerombolták. amilyenekké a terveknek megfelelően alakították át őket. hogy azon legfeljebb csak a madarak juthattak túl.

ezeken kellett tartózkodniuk a bujálkodási alanyoknak. keresetlen. kályhákkal. ha valaki nem a nyilvánosság előtt szándékozott véghezvinni azt a kéjes aktust. akkor vissza kellett térnie a galériára. meg minden olyan bútor. mint színész a színpadon. Ha az ember át akart menni a másik szárnyba. de rendkívül jól fűlött. Ez a mindenkori előadónőé volt. A szalon mellett volt még egy szoba. a négy fülke pontosan szemben állt a kört kettévágó átmérővel. hogy szükség esetén csillapítsák a mesélés által felajzott érzékeket: a lépcsőket. elhelyezése nemcsak azt biztosította. a parázna nagygyűléseknek. hogy ne legyen túl távol tőlük. . s igen jól bebútorozott társasági szalon következett. aki valami vétségért büntetésbe került. aranybojtos fekete bársony szőnyeg borította. A trónus alatt szeles lépcsők voltak. A trónus két oldalán egy-ege magányos oszlop állt.igen csinos ebédlőbe lehetett bejutni. melyeken keresztül felszolgáló személyzet igénybevétele nélkül is gyorsan s még melegen lehetett felhúzni az ételt. szintén arany bojtokkal. de sötétkék színben. egészen a mennyezetig értek. melynek végében igen szép kápolna állt. a fülkékben ülők pedig mint a nézők az amfiteátrumban. a fülkéket is ugyanez az anyag díszítette. A szükséges fenyítőeszközök az oszlop belsejében voltak felakasztva. s mivel ennek megfelelően is volt berendezve. Ezekben a benyílókban is volt kanapé. mivel a kör kicsi volt. A félkörív mentén igen vastag üvegből négy fülke volt építve. s mindegyikben egy-egy kitűnő ottomán. Ebből a szalonból nyílt a gyűlésterem. amire csak szükség lehetett a legkülönfélébb tisztátalankodásokhoz. igen meleg volt. hiszen ő ilyenkor olyan volt. Félkör alakú volt. E szőnyegezett. melyekre később kerítünk magyarázatot. Ez a szoba amolyan titkos budoár volt. Az átmérőt képező falra egy négy láb magas trónus támaszkodott. melynek végrehajtására az alanyt odahívta. a konyhával való összeköttetést torony formájú szekrényféleségek biztosították. s úgy jutott a párhuzamos szárnyra. oda lehetett félrevonulni a lépcsőkről behívott alanyokkal. ottománokkal. hogy az előadónő pontosan szemben legyen a fülkékben ülő hallgatósággal. megérdemel egy külön kis leírást. e két oszlophoz kötötték ki azt. egyetlen szót se veszítsenek el a mesélésből. ez szolgált a kettesben vívandó csatákra illetve bizonyos más titkos kéjekre. s ez az impozáns látvány volt hivatott biztosítani azt az alávetettséget. Minden fülke végéből ajtó nyílt egy benyíló szobába. kitűnő fotelekkel. de nappal is sötét. a kényelem minden kellékével ellátott kellemes ebédlő után egy egyszerű. hanem azt is. melyben az előadásokat tervezték: hogy úgy mondjam. ami már egymagában is kéjes bizsergést kelt a kínzó lelkében. nem hallatszott ki belőle semmi. miként a trónust is. ez volt a színtere a tervezett csatáknak. egyáltalán. ezen a szárnyon történetesen ez volt legkívül.

kitűnő elhelyezést nyújtottak a számukra. mit csak feltalálhat a legkegyetlenebb lelemény s a legrafináltabb barbárság az érzékek elrettentésére s borzalmak véghezvitelére. s mivel igen melegek és igen jók voltak. Az egyik cselédlánynak az volt a dolga. mely érzéseket előre látták vagy legalábbis érezték. A földszinten voltak a konyhák. igen szűk. még beljebb két egyforma. nagyon szép. melyről sürgősen vázlatos rajzot kell adnunk. Három nagy darab leányzó segített nekik. Ott egy nagyon csinos előszobából négy szép lakosztály nyílt. ha korlátokat akarunk állítani nekik. de kissé más elrendezésben. még egy helyiséget emelt. egy ugyanilyen hálóterembe jutott. melyben szintén nyolc alkóvos fülke volt a fiúk számára. De a züllöttség. hogy saját ágyukban háljanak. mivel a belső szolgálatokkal megbízott négy öregasszonyon kívül nem volt más cseléd. igazuk volt. habár az ő tisztjük vajmi kevésszer engedte meg. nyolc alkóvval. már említett kis keresztény templom oltárlépcsőjének alján. meredek csigalépcső vezetett onnan lefelé. s az alkóvokban egyegy kis ággyal. Az egyik oldalon először is volt egy tágas terem. Háromszínű damaszttal borított. nekik nem is biztosítottak külön lakhelyet A második emeleten körülbelül ugyanennyi szoba volt. ezek nem oda voltak szánva. hogy a kicsapongásnak semmi sem állhatja útját. Ha az ember visszajött. Inkább őket választották erre a partira. Mivel megállapodásuk értelmében a nejeiknek ugyanott volt a szállásuk. a budoárokban pedig minden megvolt. Egy szinttel följebb nyolc csinos cellácska nyújtott szállást a nyolc baszónak. s beljebb megint csak ugyanúgy még két szoba a másik két előadónőnek. mert az elbeszélés törvényei nem engedik. a kegyetlenség. s ha az idevonatkozó szabályokat mégis megszegték az urak. E négy szoba várt a négy barátra. s melyben együtt volt minden szörnyűség. S ott alant micsoda nyugalom! Minő végletes biztonságban érezhette magát a gazember.a belső udvar tornyának másik felébe. s azt hiszem. csinos szoba várt egy-egy előadónőre. a csömör és az alávalóság. bennük hat odú a konyhai munkákra kiszemelt hat személynek. amit csak a legérzékibb bujálkodás megkívánhat. törökös ágyak és hasonló bútorok díszítették e szobákat. melyet három vasajtó zárt. semmint férfiakat. s a mellettük lévő két kis szobában lakolt a felügyeletükkel megbízott két öregasszony. háromszáz lépcsőfokon át. mellette szintén két kis szoba az őket felügyelő kél duennának. sőt még több is. a föld gyomrába. de mindebből semmi sem jelenhetett meg az orgiákon. ez volt a kislányok hálóterme. köztük három híres szakácsnőnek. csak a három szakácsnő meg a segítőik. Baljós kő emelkedett a galérián lévő. hogy teljes mértékben lefessük. s igazából éppen azzal terjesztjük ki és sokszorozzuk meg vágyainkat. . annak az az oka. hogy az idehozott állatokat gondozza. egy boltozatos kamrafélébe. külön budoárral és árnyékszékkel.

csak álnok kéjének parancsoló törvényeit. annyira elbarikádozták magukat. hogy miután mindent töviről-hegyire leírtunk neki. Nem tudom. melyet a megfelelő óvintézkedések után csak a madarak közelíthettek meg. Ekkor az éjszaka szolgálatban nem lévő négy baszó meglátogatja a barátokat. de végül odaértek a kastélyba október 29-én este. úgy döntött. háromszor egymás után elélvezett. Durcet kijött eléjük. mert attól már jobban tartottak. s hoz nekik egy-egy kisfiút. amikor leírták neki a helyiséget. Jaj. nem is annyira a külső támadások ellen. Curval. mihelyt elkészültek vele. Mielőtt rátérnénk a tárgyra. mire megkezdődik a dorbézolás. hogy utólag nem is lehetett megállapítani. ki nem ismert se törvényt. nyugodtan hátradőlve. amin kívülről be lehetne jutni. miután megvizsgálta a helyszínt. ki ezen az elhagyatott helyen ott állt kiszolgáltatva annak a gazembernek. szobáról szobára haladnak. élvezettel követhesse a történetet. se a szökevényeknek. Amikor végre minden készen állt. s ki nem ismert más mértéket. mint említettük volt. mi fog itt történni. s azonnal kihirdettek. Szabályzat Minden reggel tíz órakor ébresztő. Franciaország határain túl. kit a bűn csak szórakoztatott. majd berendezkedtek odabent a fentebb már ismertetett beosztás alapján.kit áldozatával hajtott oda a bűn! Otthon volt. ezt még mindenképpen megismertetjük az olvasóval. Parancsát végrehajtották. a négy barát pedig kidolgozott egy törvénykönyvet. s egyetlen rést se hagyjanak se az ellenségnek. útra kelt a herceg. minden a legtökéletesebben el volt rendezve. ezerszer is jaj annak a szerencsétlennek. egy biztonságos országban. a kisfiúk viszont kezdetben csak étvágygerjesztőül szolgálnak. csak az elfajzott szenvedély. az nemigen fenyegetett. a püspök. ezen erdőn belül egy magányos várkastélyban. hogy frissek és üdék legyenek. mivel úgy szól az . hogy mivel már minden élelmiszer bent van. s bár rendkívüli nehézségek árán. s az alanyokat is elszállásolták. a nejeik meg a négy segédbaszó (Durcet és neje. s ráadásul mélyen lent a föld gyomrában. inkább a szökéseket megelőzendő. majd azonnal lerontatta a hidat. melyet aztán alá is írtak. falazzák hát el az összes kaput. mint egy ostromlott citadellába. már előbb odamentek). sem istent. hogy a herceg. lakatlan erdő mélyén. anélkül hogy bármi hiányzó részlet is megzavarhatná a szöveg megértésében. hol voltak valaha a kapuk. többé nem szükséges kimenni. Ők maguk mindenben a barátok rendelkezésére állnak. tehát teljesen zárkózzanak be. most az elbeszélés érdekeit meg nem sértve csak annyit mondhatok. a herceg. mihelyt átjöttek rajta. kit nem hajtott már más. A november elsejéig megmaradó két napon az alanyokat pihentették. De még ez sem volt elég.

milyen utasítást kap. Mielőtt kimennének a lányok szobájából. amelyik reggel nem volt a szobájukban. Az a négy fiú fogadja őket. Ott szolgálják fel nekik a reggelit. Ha a barátoknak akár a reggeli során. hogy minden hónapban valamelyikük ügyeletes lesz. amit gyakran nem adnak meg. erősítő eledel. akkor azt a többiek előtt. mint a kápolnában. vagy egyéb tápláló. s a vétkeseket éppúgy a legkeményebb büntetésre ítélik. ha erre engedélyt kapnak. ha valakinek pajzánkodni támad kedve. a másik négy közben csak áll és várja. csak januárban ejtik meg avégett. decemberben a püspök. ahogy meghagyták neki. illetve közli az öregasszonyokkal. ha úgy akarják. ugyanúgy szemlét tartanak. A lányoknak mindig minden körülmények között azonnal le kell térdelniük. Onnan a fiúk lakosztályába mennek. hogy ez idő alatt nem szabad félrevonulni. januárban az elnök. lévén hogy a paráználkodásban ez a leggyönyörűségesebb. Mivel a szükségletek végzése szigorúan tilos másutt. melyet táblázatba is foglaltak. s csak akkor állhatnak tol. mivel a másik kettő a fiúszerájban teljesít szolgálatot.egyezség. a reggeliző társaság jelenlétében kell csinálnia. mielőtt kimenne a lányok hálóterméből. A reggelit a nyolc kislány szolgálja föl meztelenül a lányháremben alkalmazott két asszony. s amikor a négy barát belép. hogy ez és ez ilyen vagy olyan állapotban tartandó. de nekik is „nagyuram”-nak kell szólítaniuk mindegyik barátot. ellenkező esetben kemény büntetésben részesülnek. az a barát. februárban pedig a herceg). évődhetnek azzal a néggyel. Tizenegy órakor a barátok ellátogatnak a kislányok hálótermébe. a feleségekre és az öregasszonyokra vonatkozik ez a törvény. melyet éppen e célra szántak és rendeztek be. hogy olyan állapotban van-e. valahányszor csak találkoznak egy baráttal. akár előtte vagy utána. sorban vizsgálja mindet. hogy a nyolc kislány szüzességének elvételét elölről december hónapban. kedvük szottyan némi szemérmetlenkedésre. a következő sorrendben: novemberben Durcet. mígnem valamiféle parázna düh állapotába nem jutnak. Marie és Louison segítségével. aki abban a hónapban ügyel (úgy tervezik ugyanis. hogy a örökös tüzelésével. Abban azonban megegyeznek. Csak őrájuk. s ha a fent részletezett két dolog bármelyikében kihágást tapasztal. . ami lehet csokoládé vagy spanyol borba mártogatott pirított kenyér. a lányoknak ezt a legteljesebb engedelmességgel kell fogadniuk. mégpedig okkal. A többiek mentesülnek alóla. hátulról pedig akárcsak a kisfiúk esetében. odamenni azonban csak külön engedéllyel lehet. tehát az éppen soros ügyeletes. elébük tárják csupasz feneküket. de ki nem elépítésével addig korbácsolják föl a kéjt. Az urak. az illetőt testi fenyítésre ítéli. s szakadatlanul ezen állapot ösztökélésén munkálkodnak. az ügyeletes gondosan végigvizsgálja a lányok éjjeliedényeit.

ahogyan jónak találják. a szomszédos fülke nem támaszthat rá igényt. A barátok ott várják őket két óráig. s aszerint hogy az effajta élvezetekből miképpen akarnak részesedni. szóval a négy barát átfárad a szalonba. szabadon pocskondiázhatják és bántalmazhatják is őket. vagyis a nagydologra (erre mindig nagyon nehéz engedélyt szerezni. Az elsőnél a nyolc kislány ül meg a négy öregasszony. Öt órakor bontanak asztalt. Ki-ki elhelyezkedik a maga fülkéjében. Az ebéd alatt a baszók kedvükre. Míg ezek esznek. meztelenül felszolgálja nekik a kávét és a likőrt. a többiek pedig a következő rendben: a már említett trónuson ül az előadónő.amelyikkel még aznap nem találkoztak. de amit tesznek. hogy az effajta természetű kéjeket szolgálja. úgy rendelkeznek velük. vagy védekezhetnének ellene. hogy gyorsan átöltözzön. bármi módon tapogathatják a csupasz feleségeket. Nem sokkal ezen óra előtt megjelenik a szalonban a nyolc baszó. Akkor csak a négy barát (a baszók visszavonulnak a nagygyűlés idejéig). Két órától háromig két asztalnál étkezik az első ebédelő turnus. oly elrendezésben. tehát az engedéllyel rendelkezők átmennek a kápolnába. sőt ágaskodó szerszámaikat is megdolgoztathatják velük. Az ebédet a négy feleség tálalja. egyrészt a lányok. a lehető legápoltabb és legdíszesebb öltözetben. anélkül hogy azok kitérhetnének előle. Három órakor tálalják az urak ebédjét. és így tovább. melyeket a konyhalányok lent betesznek a toronyba. az urak a társasági szalonban csevegnek három óráig. Egy órakor azok a fiúk vagy lányok. Pontosan hat órakor az urak átfáradnak a már ismertetett nagy előadóterembe. ahol két kisfiú és két kislány. minden nap más és más kettő. melyek elszívhatják az erőt. amelyik előtt van. és ahhoz a fülkéhez tartozik. a másodiknál a négy feleség. Még ekkor sem engedhet meg magának senki olyan kéjeket. nyilvánosan teszik: ilyenkor még nincs félrevonulás. Ők húzzák fel az ételeket. E két asztalnál a három konyhalány szolgál föl. ugyanazon fülke előtt sosem tesz . Nem sokkal hat óra előtt a négy felszolgáló gyerek visszavonul. akik engedélyt kaptak a sürgető szükségletek elvégzésére. két lány és két fiú. tovább egy perccel sem. a trón alatti lépcsőket tizenhat gyerek díszíti. ők adják át a tálakat a feleségeknek. a nyolc kisfiú meg a négy előadónő. a négyesfogatok minden nap cserélődnek. hogy egy-egy fülkével szembe négyen jutnak. másrészt a fiúk lakosztályában. minden fülkével szemben ott van egy-egy négyesfogat. s egyedül a nyolc baszó részesül abban a megbecsülésben. akik majd az asztalra teszik. meztelenül. s legfeljebb az egyedek egyharmada kapja meg). hogy ilyenkor egy asztalnál étkezhet velük. ahol művészi módon minden úgy van elrendezve. az öregasszonyok pedig varázslónőnek öltözve segítenek nekik. egyelőre puszta évődéssel kell beérni.

azok is. Pontosan hat órakor az előadónő megkezdi az előadást. hol apácának. úgyhogy ha a fülke tulajdonosának szüksége támad valamelyikükre. akik a barátokkal vacsoráztak. a szalonban ötven. ami a lefektetett deflorációs rendet sértené. Az előadás szünetel. a baszón mellény és rózsaszínű tafota gatya. hogy derekasan helyt tudjanak állni éjszaka. a másik spanyolost. néha özvegynek. másnap megint mást. végül a kisfiúk és kislányok mindig más és más elegáns kosztümöt kapnak: az egyik négyes ázsiait. a szobájukban készülnek fel rá. melyeket kívülről kályha fűt. s a gyerek már rohan is. kivéve azt. mellette pedig egy feleség. csillárok világítanak. ha arra szottyan kedve. Mindegyik gyerek karjára művirág van kötve. tündérnek vagy varázslónőnek vannak öltözve. a trónus alatt. A másik négy felszolgál az öregasszonyok segédletével. ki-ki valamely barát lábai előtt. akinek szükségletei miatt félbeszakadt. Minden benyílóban négy gyertya ég. elég egyetlen tűcskét kihúzni. amelyik valamelyik baráthoz van beosztva éjszakára. a soros előadónő elegáns kurtizánnak van öltözve. nejek. a harmadik törököst. amit csak akar a baszójával. aki viszont egy kanapén ül. A feleségek. Vacsora végeztével a gyűlésterembe vonul a társaság ünnepelni. akik külön. . amíg élvezkedik az. mely összeköttetésben áll a fülkével. de rendelkezésre kell állniuk. majd folytatódik. hogy a lábaihoz vesse magát A három tétlen előadónő egy padon ül. a benyílók pedig. csak meg kell húznia a megfelelő füzért. s teheti ezt akár a fülkében. minden nap más. A feleség mindig meztelen. A másik négy a fülkékben hever.ugyanaz a négy egyed. s minthogy célja a képzelet felgyújtása. minden olyan bútorral el vannak látva. Ilyenkor mindenki meztelen: előadónők. a négyesével meg a felügyelő öregasszonnyal. melyet a barátok bármikor megszakíthatnak. mert ezt minden körülmények közt be kell tartani. A szalon különösen jól be van fűtve. az úgynevezett orgiára. Ilyenkor mindenki találkozik. de a ruhák alapanyaga mindig tafota vagy fátyolszövet: a test alfelét soha nem torlaszolja el semmi. A fülkék benyíló szobája felé mindig nyitva áll az ajtó. Tíz órakor tálalják a vacsorát. Egyébiránt azonban azt csinál az ember. Az a négy baszó. ha úgy tartják jónak. mivel nő sosem vehet részt a férfiak vacsoráján. a negyedik görögöst. Az előadás tíz óráig tart. ami csak szükséges a különböző bujálkodásokhoz. közben minden fajta kéjelgés űzhető. a nejével. azok is. Az öregasszonyok hol kedvesnővérnek. ha az illető végzett. az előadónők és a nyolc kislány a saját lakrészükben. a barátok pedig az éjszaka nem szolgálatos négy baszóval és négy kisfiúval vacsoráznak. akárcsak három társnője. de megint csak kivétel az éjszakai szolgálatra beosztott négy baszó. távol maradhat a gyűléstől. ha le akarja mezteleníteni őket az ember. sőt az előadónőkkel is. külön esznek. nincs semmi dolguk. akár a benyíló szobában.

ami csak felajzhatja agyukat. Ha vétkeznek. Az éjszakai szolgálatos négy baszó elegáns háziköntösben odamegy ahhoz a baráthoz. e menyegzők nem is zavarják meg a tervezett deflorációs rendet. s ily módon az elhálás nem történhet meg. belevetik magukat minden olyan szélsőségbe. Először házasságokkal: ezekről megfelelő helyen és időben beszámolunk. Ha bármely egyed bármit megtagad. baszók. az orgiák alatt kerül sor. miért nem volt óvatosabb. ilyenkor ejtik meg őket. ha már lesznek deflorációk. a fenyítésekre pedig egy időben. mint a gyerekeknek. büntetésül levágják valamely végtagját. A feleségeknek meg az öregasszonyoknak viszont kétszer akkora. van aki a földön. s a tehetséget mindig tisztelni kell. A barátoknak kifejezetten elő van írva. Minden olyan férfinak. aki abban a hónapban ügyeletes. mindössze azzal a kikötéssel. Minden napnak ez a rendje és beosztása. bárki kövesse is el. kisfiúk. barátok. az pedig éjszakára magához veszi még valamelyik feleséget vagy valamelyik deflorált egyedet. hogy a lefektetett bölcs rend értelmében lehetőség szerint mindegyikük minden éjszaka mindig más és más személlyel hál. összevegyülnek. legzüllöttebb kifejezéseket . De mivel ezen első házasságok a legfiatalabb gyerekek közt köttetnek. hogy a gyűléseken csakis a legbujább. halálbüntetést von maga után. egymás hegyén-hátán mindenki. onnan kezdve bármikor és bármi módon szabad vele élvezkedni. a kövezeten hentereg. vagy valamelyik előadónőt. minden olyan fajtalanságba. majd állatok módjára cserélnek. A kicsapongások idején elkövetett legkisebb nevetés. miért nem intézkedett előre. Bárminő vallásos cselekedet. Addig mindenről pontos listát vezetnek. és kegyetlen büntetést von maga után.kislányok. ha nem állt módjában megtennie. amelyikhez be van osztva. Pontosan hajnali két órakor véget ér az orgia. hiszen a résztvevők csak azt a rózsát szagolhatják. amit kérnek tőle. házasságot törnek. mert az ő tehetségük hasznos. legkisebb figyelmetlenség vagy engedetlenség a legsúlyosabb vétségnek minősül. akit nővel tetten érnek. Ha eljön a deflorációk ideje. mint a gyerekeknek. Minden öregasszony négy-négy gyerek magaviseletéért felel. Ugyanakkora vétségért az előadónőknek feleakkora büntetés jár. ezek sem borítanak föl semmit. bepanaszolják őket annak a barátnak. még akkor is szigorú büntetésben részesül. ami már leszakíttatott. fajtalankodnak. vagy egy öregasszonyt. és megint csak leszámítva a deflorációt. vért fertőznek. Emellett azonban a kastélyban eltöltendő tizenhét hét mindegyikét megünneplik. S mivel a felnőttek közti házasságok pedig csakis a deflorációk után történhetnek meg. minden szombat este. ha pedig egy gyereknek már elvették a szüzességét. ha előzőleg nem kapott engedélyt a nevezett nő használatára. ahogy éppen a kedve tartja.

Ha bárki az urak közül nem tartja be ezen dolgokat. például a kápolnában felállított közös és külön árnyékszékek tisztítására. nem végezhet semminemű tisztálkodási műveletet. ha majd visszatértek Franciaországba. Ha egy barátnak nagy szüksége támad. akkor kísérje el egy nő. hogy ehelyütt is részük lehet abban a nevetséges és abszolút hatalomban. s ezért férjüknek kell tekinteniük őket. fordíttassék új. Meggyőződvén róla. A büntetésekből befolyt összeg pedig. Ő pedig fölmenvén az előadónőknek szánt pódiumra vagy trónusfélére. azonnal halálbüntetésben részesül. földhözragadt teremtések. A szakácsnőket és segítőiket övezze a legnagyobb tisztelet. Nőkkel és kisfiúkkal beszéljenek minél durvábban. kurvásan. Isten nevét ilyenkor csak szitkozódó vagy átkozódó szavak kíséretében szabad kiejteniük. amelyiket e célra megfelelőnek ítél. mit a világban hagynak . Parancsára valamennyien összegyűltek az előadóterembe. elpróbáltatott. este pedig nagy szónoklatot tartott a nőknek. hiszen velük a nők szerepét játsszák. megbízatásáról beszámolt a társaságnak. igen gyakran őket alkalmazzák a legalávalóbb és legnehezebb munkákra. sőt mindig is szigorúbb és embertelenebb bánásmódban részesülnek. Ha valamely egyed szökést kísérel meg a gyűlésről. lealacsonyodva.és a legmocskosabb. s ha valamelyik úr áthágja e törvényt. a herceg harmincegyedikén délelőtt mindent végigellenőrzött. sem nő. legerősebb. tízezer frank bírságot fizet. hogy ne részegen feküdjön ágyba. de ezt mindig ők végzik. ha ellenállnak. nem érheti-e támadás. büntetése a legsúlyosabbak közül való lészen. ha pedig az engedélyt nem kapja meg. a férfiakkal viszont alázatosan. aki be avagy ki akar jutni. vagy nem szökhet-e meg belőle valaki. főleg a kastélyt vizsgálta meg. A négy feleség semmiféle előjoggal nem rendelkezik a többi nő fölött. s szigorú büntetésben részesülnek. Miután kidolgozták. Ezen árnyékszékeket csak hetente kell üríteni. sem férfi. kik egyes-egyedül a mi élvezeteinkre teremtettek. keményebben és parancsolóbban. s lássa el mindazon feladatokat. legistenkáromlóbb szófordulatokat használhatják. hogy ördöggé vagy madárrá kell válnia annak. s ennek ellenére ekképpen cselekszik. és harmincadikán ki is hirdették a szabályzatot. Semelyik egyed. s lehetőleg minél többször. ehhez hasonló. abból a fajtából. különösen nagy szükség után nem. remélem nem kecsegtették magukat azzal. efféle beszédet mondott nekik: – Hitvány. fizessen tízezer arany bírságot. melyekre ezen aktus során utasítást ad neki. vagy másféle mulatság megszervezésére. bármelyik legyen is az. vagy feladatukat rosszul látják el. vagy egyetlenegyszer is arra vetemedik. amennyiben erre külön engedélyt nem kap vala melyik baráttól.

hogy az engedelmesség legyen az egyetlen erény. mire ne vetemednénk: egyiktől se irtózzanak. kik már megcsömörlöttünk az effajta csapdáktól. Ugyan mit tudnak maguk nyújtani. Elképzelhetik. istentelen. Alighanem kevés olyan szélsőség lesz. engedelmesen és bátran. kiknek szemében egy nő élete. s borzadjanak bele a gondolatba. viselje hősiesen a sorsát. hogy itt vannak. a kicsapongás. aligha harapunk rá a kisded csalétekre. mit ne tapodnánk lábbal gyakran már a mámor pillanatában? Szolgálatuk. barátjaiktól. s a legkisebb hibákért is testi fenyítésben részesülnek. mik csak egy szem tömjént is kicsaltak belőlünk. olyan embereknek. Meg se forduljon fejükben. Tartsák folyton szem előtt. menjenek elébe. egy törvényük. legyenek pontosak. mit beszélek. mit már ne ismernénk kívülről? Mit tudnak nyújtani. mit gyakorolnak: egyedül az felel meg jelen helyzetüknek. hogy használni ugyan használjuk mindnyájukat.meg önöknek. hogy mi. Rabszolgánál is ezerszer nagyobb alávetettségben lévén. kik közt a legkisebb is több ocsmányságot követett el. s a képzelet varázserejét megvetés. türelmesen. akár egy bogár eltaposása. ha nem ehhez tartják magukat. Nem mintha e viselkedéssel sokat nyerhetnének. de szánalmat egyikőjük sem remélhet mitőlünk. mely a maguk biztonságát s a mi örömeinket is szavatolja. S ha netán valamelyikük sajnálatos módon áldozatul esik féktelen szenvedélyünknek. Azt javaslom tehát. Itt vannak Franciaországon kívül. senki se tudja. méghogy egy nő? a sárteke összes nőjének élete éppoly közömbös. minden hájjal megkent. nem azért vagyunk e világon. túl sziklás hegyeken. mint amit maguk akár csak elképzelni is tudnak. s . s áldozatkészen csakis a mi kívánságainkat lessék: vágyunk legyen az egyetlen törvényük. egy mércéjük. büszkeségünk és szabadságvágyunk legott széttöri mindet. de annál többet veszthetnek. kiknek csak egy istenük van. a világ szemében maguk már halottak. egy lakatlan erdőben. Tekintsék helyzetüket. hajtsák végre vakon. és mik vagyunk mi. mik maguk. hogy örökké éljünk. majd csaknem mindig gyűlölet váltja fel. a paráznaság. hogy bájaikra számíthatnak. a züllés. Haragra gyúlván azon oltárok ellen. Felolvastunk maguknak egy bölcs szabályzatot. kár is lenne titkolni. szolgálják ki. keltsék fel maguk. szemrebbenés nélkül vessék alá magukat. elvtelen. engedelmesek. midőn érzékeinket már kielégítette az illúzió. Be vannak zárva egy bevehetetlen várkastélyba. vallástagadó bűnözőknek. s egy nőt nem érhet nagyobb szerencse. s csak a mi örömeinkért szívják még a levegőt És miféle embereknek vannak imigyen alávetve? Megrögzött. tudatos gonosztevőknek. kemény lesz fáradságos és gyötrelmes. rokonaiktól el vannak vágva. melyeken minden átjárót lerontattunk. mint hogy fiatalon leli halálát. mihelyt áthaladtak rajta. csakis megaláztatásra számítsanak. és azt tanácsolom.

engedelmeskedni. mint a többieknek. másrészt ne mutogassák nekünk olyankor és olyan állapotban. semmi flört. feleségek. Tudom. hogy megnézzük testük valamely fertályát. másfelől érdessé teszi a szívet. ügyeljék a tekintetünket. de talán nem lesznek végképp szerencsétlenek. figyelmeztetem . Lessek szándékainkat. tartsák mindig szem előtt. de ha nem találják ki és nem mennek elébe. Véssék eszükbe. ettől talán elbizakodtak és jóindulatunkban reménykednek. mint emberi lényeket. mennyire megvetjük e kötelékeket. mikkel ti leláncolni véllek bennünket. kitalálni. mennyire megtiltottunk mindent. Egyszóval reszketni. hanem mint háziállatokat. s akkor oktondi módon elétesznek egy picsát. Láthatták. széttépésük annál bizsergetőbb a mi elfajzott lelkünk számára. sőt. néhányukat ilyen vagy olyan szálak fűznek mihozzánk. hogy ez az undormányos testrész. Általában nagyon kevésszer mutogassák magukat elölről. az volna e vágy. számunkra mindig a legvisszataszítóbb marad. hogy mindig részletezzük. ha ekképpen számítottak. sőt. miket a remélt szolgáltatás fejében táplálunk. gyakran csak a bensőnkben moccanó érzés jelzi majd. a magunkfajtának semmi kötelék se szent. ha megmutatják. mit a természet hagymázos lázálmában produkált. Ami pedig a seggüket illeti. aki feltételezhetően egy segget várna az elélvezéséhez. semmi lánybarátság. fejtsék meg jelentésüket. most hozzátok intézem szavam. ha rossz magaviseletükkel kivívják haragunkat. mintha engedetlenségből a legpontosabb utasítást tagadták volna meg. Egyébiránt pedig ne várják. s micsoda kockázattal jár. a mozdulatainkat. és éppen avégett. egyébiránt pedig a duennáktól további felvilágosításokat is kapnak. hogy megmutassuk. Mert ha teszem azt. de legesleginkább ne tévesszék el a vágyainkat. közben mindig takarják el a mellette lévő ocsmány barlangot. Amúgy egymást közt csak semmi enyelgés. figyelmeztetlek benneteket. ami távolról is emlékeztet valamely vallásos cselekedetre. Nagyon nagy tévedésben vannak. Értsenek a szóból. elébe menni. melyek majd mindent megmagyaráznak. amire mi szánjuk: az egyszerű megalázkodásra. éppoly kemény büntetést kapnak érte. minél szentebb az a maguk szemében. mely állapotot mások egyfolytában fenn szeretnének tartani. Lányok. semmiféle előjogokra ne számítsatok mitőlünk. mindezzel szerencsések ugyan nem lesznek. ha már nem hajlandók e szolgálatra. hogy egyáltalán nem úgy tekintjük magukat. mit is akarunk csináltatni magukkal: egy mozdulat szemvillanás. s így kevésbé lesz alkalmas arra. hogy még szigorúbb bánásmódban lesz részetek. ott is elővigyázatosnak kell lenniük. s maguk ügyetlenül a másikat tárják elénk mennyire megzavarná képzeletünket egy effajta baklövés. majd lebunkózunk. ha hirtelen leforráznak egy libertinust. mert az egyfelől meglágyítja.készüljenek fel részünkről a legrosszabbra.

sem a modemeknél nem találsz. hogy immár semmi se zavarhassa meg. Egyszóval. s midőn tízet ütött reggel az óra. Most pedig. szóval ezeket az élvezeteket mind száműztük belőle. hogy becsapjanak bennünket. győződjenek meg róla. hogy Istennek a léte oly őrültség. amiért szigorúbb büntetés járna. mit csalók kohollak. hagyta. s magához vette éjszakára Herkulest. Képzeld el. E sok . az csakis úgy lehetséges. olvasó barátom. hadd lamentáljanak. hogy valami bűn kapcsolódik hozzájuk. s semmi se téríthesse el előre lefektetett útjától egészen február huszonnyolcadikáig. amiképpen írásban foglalták. áldozatul essen. a bűnnek s a kicsapongásnak? Tűrhetné-e ez a mindenható isten. mert tudta. hogy az általa nagyra becsült erény. ha balszerencséjükre tetten érjük őket. hogy miért: mert érdekük fűződött hozzá. megkezdődött a libertinus színjáték. akik tudták. szóval tűrhetné-e. s hogy a vallás. miként én teszem kedvemre a nap minden percében? E kis prédikáció után a herceg lejött a szószékről. hadd lármázzanak. minden lépését figyelni fogjuk. csak dajkamese. dacoljon vele. Mivel másnap már reggel mindennek aszerint kellett elrendezve lennie. aki a baszók közül az egyik legmeghittebb kedvence lett. hogy egy magamfajta hitvány teremtés. mert nőszeretőként továbbra is a kis Zefír foglalta el szívében az első helyet. nem borzadtak el vallásuktól: ezeknek. mikkel maguk is oly igen kérkednek. vagy valami aljasság színezi be őket. hogy e hitvány teremtés szembeszálljon. tehát nyolcukon kívül mindenki elsírta magát. ki vele szemben nem több.magukat. mit állandóan emlegetsz. s ez az isten hatalommal bírna. mit valaha is írtak a világ kezdete óta. nyolc kémnője úgyis mindenről beszámol neki. mára már nyilvánvaló. amire ne vetemednénk velük szemben. holott nem is ismered. a többiek is hasonlóképpen nyugovóra tértek. a herceg azonban rájuk sem hederített. miként most áldozatul fog esni. effajta könyvet sem az ókorban. Lássák be már végre ezek az ostoba némberek. s nincs az a szélsőség. hadd panaszolkodjanak. mintsem áldozat szerepében vannak itt. s természetnek hívod. Nagyon is jól tudjuk. hangold rá szívedet és szellemedet a legtisztátalanabb történetre. döntsék el maguk: ha lenne isten. sértegesse. hogy az összes úgynevezett becsületes élvezetet. tűrhetné-e. mint egy atka egy elefánt számára. melyet manapság már az egész földön összesen ha húszan vallanak. kigúnyolja és pocskondiázza. s a négy öregasszony meg a négy előadónő kivételével. hogy nincs sok olyan bűn. minek is titkolnám. s ha netán véletlenül mégis találkozol velük. hogy inkább áldozati papnő. de csak mint férj-szerető. mit segítségül hívnak. hogy néhányan ostobaságukban még mindig nem képesek megtagadni ocsmány istenüket. másképp szólva melyeket az a lelkes lény ír elő számunkra.

életkorukat és vázlatos portréjukat. ami a libertinizmus itt tárgyalt fajtáját leginkább jellemzi. s éppen az a kis rafinéria. ötven éves. Mindből eszel? Aligha. hogyan is találhatnánk el. ami annyira tűzbe hoz. Egyébként e hatszáz passziót beleolvasztottuk az előadónők történeteibe: ez megint egy olyan dolog. minden passziót gondosan vonallal jelöltünk a margón. s légy filozófus. sorban egymás után. hogy másnak tetszeni fog. s ne szónokolj az otthagyott többi ellen. mint a herceg. tanulmányozd behatóan azt a passziót. soványabb és finomabb. s örülvén képességeid ilyenfajta megnövekedésének. az öccse. esetleg összekeverhetik a leírt passziókat a mesélő életének puszta eseményeivel. nyilván sok olyan is lesz. ami nem nyeri el tetszésedet. Csalárd. „A libertinizmus iskolája” című regény szereplői BLANGIS HERCEGE. nem taglalnánk az összeset. Idegzete oly . Nagyon egyhangú lett volna. ha e vázlatos rajzról nem jut az eszébe mindaz. az a finom érzék van meg benne. Gondolj arra. ha más módon. s meglátod. hogy valóban fennáll. De mivel némely olvasók. minden másfajta gyönyört mélyen megvet. hihetetlenül erős. Ha nem mesélnénk el. hogy elsülsz tőle. s lassacskán minden a helyére kerül. az aktív és passzív szodómia híve. eszedbe se jut leszidni a bőkezű házigazdát. kiknek hatalmas örökségét egy barátja őrá bízta. Ami a különbözőséget illeti. s több nem is kell nekünk. hogy bevezetőnkben valamennyiüket lefessük és megnevezzük. Megölte anyját. a szája csúnya. A …-i PÜSPÖK. amire fel kell hívnunk az olvasó figyelmét. Ez a vonal éppen egy sorban van a passzió leírásának kezdetével. s bár ügyeltünk rá. akkor ehhez a táblázathoz folyamodhat. húgát és három feleségét. Tégy itt is így: válassz. a következő is ezt teszi. a többit pedig hagyd ott. Olyan ez. de talán lesz egynéhány. most egy táblázatot illesztünk ide. monstruózus hímtag. mindig új bekezdés következik. bármi kicsinek látszik is. s fölé írtuk azt az elnevezést. biztosíthatunk róla. mit már elmondottunk volt. Minden létező bűn egyszemélyes megtestesítője. negyvenöt éves. csak mert nem tudta elnyerni tetszésedet. amely zavarná a történetben. amelyik szerinted semmiben sem különbözik a másiktól. melyik lesz kedved szerint való? Szolgáld ki magad. de e csodálatos bőség kitágítja étvágyad határait. ahol pedig az véget ér. melyeket lefestünk neked. nem az elbeszélésbe ágyazva részletezzük őket. kegyetlenül elpusztított két gyermeket. agyafúrt. mint egy pompázatos lakoma. mely tartalmazza nevüket. nem lévén tisztában az effajta témákkal. Ha az olvasó egy olyan névvel találkozik.szélsőség közül. amivel illetni lehet. mégis van valami különbség. vagy lapozzon még előbbre. olyan mint egy szatír. a többit meg hagyd ott. ahol hatszáz különböző fogást tálalnak eléd. De igen sokan szerepelnek ebben a színdarabféleségben.

illetve a herceg nagyobbik lánya. kifejező. egészségtelen száj. Már nem áll fel neki. csinos orr. JULIE. Vagyonát csakis gyilkosságoknak köszönheti. római szépség. ami veszélyes lehet e passziók kiszolgálójára. ami disznóságban őrá hasonlít. mint a hercegé. Ugyancsak szereti a szájban való élvezkedést. Elélvezés közben parázna dühféle fogja el. Kis mell. hajlamos elhanyagolni magát. savós szemek. inas férfi.érzékeny. szép barna szem. ötvenhárom éves. és sok bűnt követett el. s ebben kéjes örömét leli. a feneke oly sajátosan szép metszésű. s vajmi ritkán ejakulál. A férje a hibáját. alacsony. zömök. adóbérlő. Hosszúdad. Sem erkölcsre. Körülmetélték. Egyetlen istene van. hogy elélvezés közben csaknem eszméletét veszti. markáns és kellemes vonások. CURVAL ELNÖK. iszákos. a herceg felesége. haja és szeme sötét fekete. Alakja akár egy nőé. Huszonnégy éves. abszolút érzéketlen a szánalomra. Magas. Huszonkét éves. szép és fehér. Ravasz. kövérkés. az elnök felesége. a szája azonban szörnyű. ez az egyetlen hibája. a züllés és a kicsapongás mozgó képmása. DURCET. A válságos pillanatot görcsös rohamféle előzi meg. a herceg nagy barátja és iskolatársa. nő módjára inkább magát baszatja egész nap. és még minden nap van magömlése. az erekció ritkán és nehezen következik be. Kicsi. teste gyönyörű. Néhány éve teljesen lezüllött és sokat iszik. a feleségét meg az unokahúgát. hogy kikerekítse a vagyonát. szépen ívelt nyak. Szelleme emelkedett. szörnyűségesen ápolatlan és mocskos. ADELAIDA. mint finom. s nagyon is átérzi sorsa borzalmát. szép kék szem. csekély testméretei miatt képtelen lévén gyönyört nyújtani nekik. ettől parázna düh fogja el. Lelke szilárd és sztoikus. illetve az elnök lánya. illetve Durcet lánya. rendkívül erényes és ájtatos. egyáltalán mindene kicsi. kis fenék. KONSTANCA. önnön gyönyöre. Megmérgezte az anyját. s ezért bármit képes feláldozni. Csinos kis baba. szelíd. csakis ily módon tud tevőlegesen gyönyört nyújtani. melyet az olvasó a részletes portréjánál talál meg. jószívű. húsz éves. Nem éppen erényes. s elkövetett egy egészen szörnyűségeset is. de fehér és formás. de a szűzlányokat sem veti meg. hatvan éves. Sajátos módon vonzódik az öregséghez s mindahhoz. de jó alakú. néha azonban sikerül neki. teste azonban üde. Álmodozó. inkább méltóságteljes. hogy mintául szolgálhat. . Hímtagja majdnem ugyanolyan nagy. a büdös száját szereti benne: ez is hozzátartozik az elnök furcsa hajlamaihoz. beesett. szőke. Durcet felesége. s titokban végzi keresztényi kötelességeit. s hajlamai is nőiesek. ilyenkor kegyetlenkedik. Természetadta erényességét semmi sem ingathatta meg. se vallásra soha nem tanították. húsos. Vére inkább a férfiakhoz hajtja. falánk és kurvás. ügyes. a szája kissé nagy.

ALINA, a húga, a herceg állítólagos lánya, bár valójában a püspöké meg a herceg egyik feleségéé. Tizennyolc éves, igen pikáns, kellemes arc, nagyon üde, barna huncut szeme, pisze orra van, de alapjában véve nemtörődöm és lusta. Még nem mutatkozik meg a temperamentuma, és őszintén utálja az összes fajtalanságot, amit művelnek vele. A püspök tíz éves korában vette el a szüzességét hátulról. Sötét tudatlanságban hagyták, sem írni, sem olvasni nem tud, utálja a püspököt és rettentően fél a hercegtől. Nagyon szereti a nővérét, és furcsa, gyerekes válaszokat ad; a segge elragadó. Mme DUCLOS, az első előadónő. Negyvennyolc éves, megőrizte szépségét fiatalos, a létező legszebb fenékkel rendelkezik. Haja barna, teltkarcsú, jó húsban van. Mme CHAMPVILLE, ötven éves. Sovány, jó alakú; buja szemek; tribád, s mindene erre vall. Foglalkozására nézve jelenleg kerítőnő. Valaha szőke volt, a szeme szép, a klitorisza hosszú és csiklandós, a segge elhasználódott a szolgálatban, mindazonáltal erről az oldaláról szűz. Mme MARTAINE, ötvenkét éves. Kerítőnő; tenyeres-talpas, egészséges asszonyság; a vaginája elzáródott, s így csak Szodoma örömeit ismerhette meg, de mintha kifejezetten erre is született volna, mert kora ellenére a lehető legszebb a segge: jó kövér és bármit kibír, a legvaskosabb szerszámokat is szemrebbenés nélkül fogadja magába. Még elég csinos, de vonásai már hervadásnak indultak. Mme DESGRANGES, ötvenhat éves. A legnagyobb női gonosztevő, aki valaha is létezett. Magas, sovány, arca fakó, valaha barna volt; a megszemélyesült bűn képmása. Fonnyadt segge akár a márványpapír, s óriási rajta a lyuk. Hiányzik az egyik mellbimbója, három ujja és hat foga: fructus belli. Nincs oly bűn, amit ne követett volna el saját kezűleg vagy bérencei útján. Szellemes, jó előadó, s jelenleg ő a társaság egyik címzetes beszállítója. MARIE, az első duenna, ötvennyolc éves. Megkorbácsolták és megbélyegezték; rablóknál szolgált. Savós, csipás szem, csálé orr, sárga fogak, fél feneké helyén hatalmas kelevény. Tizennégy gyereket csinált és ölt meg. LOUISON, a második duenna, hatvan éves. Alacsony, púpos, félszemű, sánta, a segge azonban nagyon szemrevaló. Bármi bűnre kész, rendkívül gonosz. Az első két duenna a lányokhoz, a következő kettő a fiúkhoz van beosztva. TERÉZ, hatvankét éves, csontvázszerű, se haja, se foga, a szája büdös, sebhelyes, a segglyuka tátongó kráter. Eszméletlenül koszos és büdös; egyik keze kacska, és sántít is.

FANCHON, hatvankilenc éves, hatszor akasztották fel jelképesen; minden elképzelhető bűnt elkövetett. Sanda tekintetű, tömpe orrú, kicsi, hájas, homloka semmi, mindössze két foga van. Ülepét orbánc borítja, aranyérkötegek lógnak ki a segglyukából, a vaginája fekélyes, egyik combja összeégett, mellét rák emészti. Mindig részeg, állandóan hány, fingik és szarik, és észre se veszi. Lányszeráj AUGUSZTINA, egy languedoci báró lánya, tizenöt éves, finom, pajkos kis arca van. FANNY, egy bretagne-i tanácsos lánya, tizennégy éves, kedves és szelíd. ZELMIRA, a tourville-i hercegnek, Beauce urának a lánya, tizenöt éves, nemes tekintetű, érzékeny lelkű teremtés. SOPHIE, egy berryi nemesúr lánya, bájos arcvonások, tizennégy éves. GALAMB, egy párizsi parlamenti tanácsos lánya, tizenhárom éves, nagyon üde. HÉBÉ, egy orléans-i kapitány lánya, bájos szemű, nagyon szabados természetű; tizenkét éves. ROSETTE és MICHETTE, mindkettő szűziesen szép. Az egyik tizenhárom éves és egy Chalon-sur-Saone-i bíró lánya; a másik tizenkettő, és a senangesi márki lánya: Bourbonnais-ben, az apjától rabolták el. Alakjuk, egyéb bájaik s különösen a seggük szavakkal el nem mondható. Százharminc közül válogatták ki őket. Fiúszeráj ZELAMIR, tizenhárom éves, egy poitou-i nemesúr fia. CUPIDO, hasonló korú, egy La Fleche környékén lakó nemesúr fia. NÁRCISZ, tizenkét éves, egy Rouenban székelő nemes fia, máltai lovag. ZEFÍR, tizenöt éves, egy párizsi tábornok fia; a herceg számára van fenntartva. SZELADON, egy nancy-i táblabíró fia; tizennégy éves. ADONISZ, egy párizsi parlamenti elnök fia; tizennégy éves. JÁCINT, tizennégy éves, egy champagne-i nyugalmazott katonatiszt fia. GITON, királyi apród, tizenkét éves, egy nivernais-i nemesúr fia. Nincs toll, mely képes volna visszaadni e nyolc fiú kecseit, arcvonásait, titkos bájait, fölötte állnak minden lehetséges szónak, s mint már elmondtuk, igen nagy számú jelöltből válogatták ki őket. A nyolc baszó HERKULES, huszonhat éves, elég szép, de engedetlen; a herceg kegyeltje; a fasza nyolc hüvelyk két vonás kerületű és tizenkettő hosszú. ANTINOUS, harminc éves, igen szép férfi; a fasza nyolc hüvelyk kerületű és

tizenkettő hosszú. SEGGTÖRŐ, huszonnyolc éves, szőrös, mint egy szatír; a fasza csavaros; a feje vagy makkja hatalmas: nyolc hüvelyk három vonás kerületű, a nyele pedig nyolc, és tizenhárom hosszú. EGETVERŐ, huszonöt éves, nagyon csúnya, de kicsattan az erőtől; Curval nagy kedvence, mindig áll neki, a fasza hét hüvelyk nyolc vonás kerületű és tizenegy hosszú. A négy másiknak kilenc-tíztől tizenegy hüvelyk hosszú és hét és fél hüvelyk kilenc vonás kerületű; huszonöt-harminc évesek. Vége a bevezetőnek. A következő mulasztásokat követtem el a bevezetőben: 1° Herkulesről és Egetverőről el kell mondani, hogy az egyik nagyon engedetlen, a másik pedig igen csúnya, s hogy a nyolc közül egyik sem tudott soha se férfit, se nőt birtokba venni. 2° Hogy a kápolna árnyékszékül szolgál, s részletezni a használatát. 3° Hogy a kerítőknek és kerítőnőknek az expedíciójuk során bérgyilkosok álltak a rendelkezésükre. 4° Részletezni egy kicsit a cselédlányok mellét és beszélni Fanchon rákjáról. A tizenhat fiú arcát is egy kicsit jobban lefesteni. ELSŐ RÉSZ A százötven, első osztályba tartozó, avagy egyszerű passzió, melyek Mme Duclos elbeszélésében december havának harmincegy napját teszik ki, s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. Első nap November elsején reggel tízkor keltek, ahogy előírta a szabályzat, melytől esküjük értelmében egyetlen pontban sem térhettek el. Az a négy baszó, amelyik külön aludt, odavezette Zefírt a herceghez, Adoniszt Curvalhoz, Nárciszt Durcet-hez, Zelamirt pedig a püspökhöz. Mindegyik félénk volt még és zavart, de miután vezetőik lelket öntöttek beléjük, meglehetősen jól ellátták feladatukat, a herceg el is élvezett. A másik három barát óvatosabb volt, nem szórták el a magjukat, s bár kapni ugyanannyit kaptak a seggükbe, egy csöppet sem adtak ki magukból. Tizenegy órakor átmentek a nők lakosztályába, ahol a nyolc fiatal háremhölgy meztelenül fogadta őket, s ekképpen szolgálta fel a csokoládét a hárem vezetői, Marie és Louison segítségével és irányításával. Összetapogatták, csókolgatták őket, a szegény szerencsétlen kis lánykák elvörösödtek, amikor a legalantasabb bujaság

áldozatául estek, takargatták magukat a kezükkel, próbáltak védelmezni bájaikat, de csakhamar mindent előtártak, amikor rájöttek, hogy szemérmességük csak bosszantja és vadítja uraikat. A hercegnek hamarosan megint felállt a fasza, hozzámérte vastagságát Michette könnyű, karcsú derekához, mindössze három hüvelyk volt a különbség. Durcet, aki ügyeletes volt, elvégezte az előírt vizsgálatokat és ellenőrzéseket. Hébé és Galamb vétkesnek bizonyult, tüstént kirótták rájuk a büntetést, s az idejét is kitűzték, szombatra, az orgia idejére. Sírtak, de senkit nem hatottak meg vele. Barátaink átmentek a fiúkhoz. Az a négy, amelyiknek reggel nem kellett jönnie, nevezetesen Cupido, Szeladon, Jácint és Giton, a rendnek megfelelően lehúzták a nadrágjukat, a barátok kicsit szórakoztak a látványon. Curval mind a négyet szájon csókolta, a püspök meghúzgálta a faszukat, a herceg és Durcet közben mást csinált. Megejtették a viziteket, senkit sem találtak vétkesnek. Egy órakor átsétáltak a kápolnába, ahol, mint tudjuk, az árnyékszéket helyezték el. Mivel az este esedékes szükségletek okán több engedélyt is meggyóntak, csak Konstanca, Mme Duclos, Augusztina, Sophie, Zelamir, Cupido és Louison jelent meg. A többiek hiába kérvényezték, valamennyiüket felszólították, hogy tartogassák a dolgukat az estélyre. A négy barát elhelyezkedett az e célra készített ülőke körül, sorban ráültették a hét delikvenst, majd miután beteltek a látvánnyal, lementek a szalonba, s miközben a nők ebédeltek, egészen addig cseverésztek, míg fel nem tálalták nekik az ebédet. Mind a négyen egy-egy baszó közt ültek, annak a magukra rótt szabálynak megfelelően, hogy asszonnyal soha nem ülnek egy asztalhoz, a négy mezítelen feleség pedig négy, apácaruhába öltözött öregasszony segédletével felszolgálta a legcsodálatosabb és legzamatosabb étkeket, miket ember valaha is készített. Páratlanul jó ízlésűek és ügyesek voltak az idehozott szakácsnők, s mivel sok pénzt kaptak és mindent beszerezhettek, nem is lehetett hiba semmiben. Az ebédnek könnyebbnek kellett lennie, mint a vacsorának, úgyhogy csak négy pompás fogásból állt, egy-egy fogás pedig tizenkét tálból. Az előételekhez burgundiai bort, az első fogáshoz bordeaux-it, a sültekhez pezsgőt, utána ermitage-t, végül a desszerthez tokajit és madeirát szolgáltak fel. Az ital lassanként a fejekbe szállt. A baszók akik ilyenkor minden jogot megkaptak a feleségekre, kicsit bántalmazták őket. Herkules meg is verte egy kicsit Konstancát, mivel a herceg kegyeiben érezvén magát azt a pimaszságot is meg merte engedni magának, hogy verje és molesztálja a feleségét, a herceg azonban csak nevetett a dolgon. Curval berúgott a desszertnél, s a feleségéhez vágott egy tányért, ami szét is hasította volna a fejét, ha nem kapja félre. Durcet, amikor látta, hogy egyik szomszédjának feláll a fasza, nemes egyszerűséggel kigombolta a gatyáját, és odatartotta a

seggét. A szomszéd bevert neki, majd miután végeztek a művelettel, ittak tovább, mintha mi sem történt volna. A herceg, követve barátja példáját, kisvártatva megismételte Egetverővel a gyalázatos közjátékot, s bár a fasz óriási volt, fogadott, hogy miközben seggbe basszak, megiszik három üveg bort. Micsoda szenvtelenség, micsoda nyugalom, micsoda hidegvér a kicsapongásban! Megnyerte a fogadást, s mivel már előtte is megivott jó tizenöt üveggel, kicsit bódultan állt fel az asztaltól. Az első dolog, ami a szemébe ötlött, a Herkules ütlegeitől síró neje volt, s ezen annyira felbőszült, hogy mindenféle szélsőségekre ragadtatta magát, melyekről azonban egyelőre lehetetlen számot adnunk. Az olvasónak nyilván feltűnt, mennyi gondot okoz nekünk az indulásnál az anyag rendszerezése, így hát, reméljük, megbocsátja nekünk, ha jó néhány részletre egyelőre fátylat borítunk. A társaság végül átment a szalonba, ahol újabb örömök és újabb kéjek vártak bajnokainkra. A kávét és a likőrt ezúttal egy bájos négyes szolgálta fel: két szép fiú, Adonisz és Jácint, és két lány, Zelmira és Fanny. Az egyik duenna, Teréz vezette őket, mert az volt a szabály, hogy ha valahol két-három gyerek tartózkodik, akkor egy duennának kell felügyelnie rájuk. Hőseink be voltak ugyan csípve, de tartották magukat a maguk alkotta törvényekhez, úgyhogy csak csókolgatták és tapogatták őket, libertinus szellemük azonban mégis megtalálta a módját, hogy mindezt a kicsapongás és a bujaság megannyi rafinériájával fűszerezze. A püspök elképesztő dolgokat követelt Jácinttól, miközben Zelmira a faszát verte, s egy darabig mindenki azt hitte, hogy elélvez. Megremegtek az izmai, egész teste görcsbe rándult, de aztán megemberelte magát, ellökte magától az érzékein már-már úrrá lévő csábító tárgyakat, s mivel tudta, hogy még dolog vár rá, tartalékolta magár estére. Hat különböző fajtájú likőrt és háromféle kávét ittak, s amikor végre eljött az ideje, a két pár visszavonult öltözködni. Barátaink egy negyed órát sziesztáztak, majd átfáradtak a trónterembe. Így nevezték a mesélésre szánt helyiséget. A barátok a kanapéikra heveredtek, a herceg lábainál kedves Herkulese hevert, mellette a kanapén meztelenül Adelaida, Durcet neje illetve az elnök lánya, vele szemben pedig, négyesével, karjukon a fülkéből irányítható füzérrel, mint már elmagyaráztuk, Zefír, Giton, Augusztina és Sophie pásztorlányka jelmezben, vezetőjük, Louison pedig öreg parasztasszonynak öltözve játszotta az anyjuk szerepét. Curval lábainál Egetverő hevert, mellette a kanapén Konstanca, a herceg neje illetve Durcet lánya, a négyesfogatot pedig négy fiatal spanyol alkotta, mindkét nem képviselői a megfelelő ruhában, a lehető legelegánsabban öltözve, úgymint: Adonisz, Szeladon, Fanny és Zelmira, vezetőjük Fanchon volt, duenna minőségben. A püspök lábainál Antinous hevert, a kanapén az unokahúga, Julie, a négyest fiú részről Cupido és Nárcisz, lány részről Hébé és Rosette

alkotta, vezetőjük pedig egy Öreg amazon volt, akit Teréz alakított. Durcetnek Seggtörő volt a baszója, mellette Alina ült, a püspök lánya, szemben vele pedig négy kis háremhölgy, itt fiúk voltak lánynak öltözve, ami a lehető legjobban érvényre juttatta bűbájos alakjukat, úgymint Zelamir, Jácint, Galamb és Michette. Ezt a négyest Marie alakításában egy öreg arab rabszolganő vezette. A párizsi úri kokottnak öltözött, pompás ruházatú három előadónő a trónus alatt ült egy külön e célra odahelyezett kanapén, Mme Duclos pedig, az e havi mesélő, nagyon könnyű és nagyon elegáns pongyolában, kipirosítva, felgyémántozva, felült a trónra, s ekképp kezdett bele élete történetébe, melynek során részleteznie kellett az első százötven, a besorolás szerint egyszerűnek nevezett szenvedélyt: – Nem könnyű dolog, uraim, oly becses társaság előtt megszólalni, mint az önöké. Finom, míves írásokon nevelkedvén, hogy is viselnék el azt a bárdolatlan beszédmódot, amire egy magamfajta szerencsétlen teremtmény képes, ki csak annyi műveltségben részesült, amennyit a kicsapongás nyújtott számára? Jóindulatuk mindazonáltal megnyugtat; természetes és valósághű elbeszélést követelnek, s e téren minden bizonnyal dicséretükre számíthatok. Anyám huszonöt éves volt, amikor a világra hozott, második gyereke voltam; a nővérem hat évvel idősebb volt nálam. Származása nem volt fényes. Apját anyját nagyon korán elvesztette, de mivel az obszerváns ferencesekhez közel laktak Párizsban, a jóságos barátok, látván, hogy árva és nincstelen, megengedték neki, hogy kolduljon a templomban. Fiatalka volt s némiképp csinos, hamarosan szemet vetettek rá, a templomból lassanként feljutott a szobákba, s nem sokra rá teherbe is esett. Effajta kalandokból született a nővérem, s több mint valószínű, hogy magam is ekképpen jöttem a világra. A jóságos barátok olyannyira elégedettek voltak anyám engedelmességével és a közösségre nézve gyümölcsöző tevékenységével, hogy munkája jutalmaképpen neki adományozták a templomi székek bérleti díját. Alighogy elnyerte ezt az állást, elöljárói engedélyével hozzáment a kolostor egyik vízhordójához, aki azon nyomban, a legkisebb ellenérzés nélkül, örökbefogadott bennünket a nővéremmel. Mint afféle templomban született gyermek, úgyszólván a templomban is laktam. Segítettem anyámnak a székek elhelyezésében segédkeztem ebben-abban a sekrestyéseknek, ha úgy adódott volna, még ministráltam is volna, jóllehet még ötéves sem voltam. Egyszer aztán, midőn éppen végeztem szent tevékenységeimmel, nővérem megkérdezte tőlem, találkoztam-e már Lóránt atyával. „Nem” – feleltem. „Leskelődik utánad – mondta a nővérem –, tudom; meg akarja neked mutatni, amit már nekem is megmutatott. Ne fuss el előle, nézd meg ne ijedj meg tőle; nem fog

akit már ismert. amitől ijedtemben majd hanyatt estem –.” Igyekeztem nagyon: három hónap alatt több mint húsz lánnyal ismertettem össze Lóránt . s ahogy áthaladtam egy szűk udvaron. hogy e mesterkélt érzés sokkal inkább a nevelésből. igen. Csakhogy amikor egy olyan lányt vittem hozzá. majd az anyád elrakja őket. Françon – mondja. első dolgom volt. A példából okulván aztán hasonló osztozkodás reményében magam is minél több kislányt hajtottam föl Lóránt atyának. csak mutat valami és ha hagyod. amilyet még sose láttál. olyat hozzál. „Helyrerakni a székeket. Negyven éves lehetett.” Képzelhetik. ezt nézd meg. gyermekem. Gyere szépen ebbe a fülkébe – mondja azzal behúz egy közeli kis helyiségbe –. ő bezárja az ajtót. csupa folt lett mindenem.” E pillanatban fehér harmat hullott rám. hogy ilyen szép vagyonkához juttatott. hogy már volt dolga velem. azzal előkap a nadrágjából egy irdatlan nagy lőcsöt. mivel piciny fejem épp egy magasságban volt a nadrággombjával. bátorításul viszont adott három garast: „Senkit sem fogadok kétszer. gyermekem – ismételte meg. miközben maszturbálni kezdett-. A nővérednek már megmutattam. olyat viszont nem. ő meg gondosan letörülgetett.hozzád nyúlni. Ebben az életkorban. hogy senki ne vegye észre. igen szép arcú szerzetes. de egyenesen kerestem a társaságát. – Téged is beborított!” Aztán lassanként lecsillapodott. a te korodbeli összes lánynak megmutatom. Már vagy tizenötünknek megmutatta. uraim. kicsikém. Françon?” – kérdi. lelkemre kötötte. akiről megtudod. hozzál ide nekem minél többet. az nem kellett neki. „De szép geci… de szép geci jön belőlem! – kiáltozta. mint könnyen elképzelhetik. Megállított: „Hová. akit nem ismerek. majd annak fejében. s nemhogy kerültem Lóránt atyát.” Megyek utána. hová. a templomnak a kolostor felé eső bejárata és a kolostor közt. s hallgatása nem bizonyítja-e fényesen. éppen összefutottam Lóránt atyával. hogy több se kellett nekem. Lóránt atya hadonászott. hogy mindent elmeséltem a nővéremnek. más szenvedélyem nincs… mindjárt meglátod. a nővéred már vagy húszat idehozott… Megmutatom nekik a faszomat.” „Ugyan. Nekem pedig. gazdagon megjutalmaz érte. s mindnyájunknak adott ajándékot. mintsem első anyánkból fakad? Szaladtam rögtön a templomba. s már szaladt is kifelé. kezembe nyomott tizenkét garast. elkérte szerzeményem felét. hogy hozzam el minél több barátnőmet. magocska. amiből te is lettél. gyermekem – magyarázta –. amidőn még alig hagytuk el a természet ölét. a szemérem alig hallatja szavát. még a szemembe is jutott néhány csepp. s amit mindjárt látni fogsz. szépen visszatette szerszámát a helyére. és az arcukba lövöm a gecimet… Ez a szenvedélyem. Ebben leli örömét. majd szorosan maga elé állít: „Ezt nézd meg. láttál már ehhez hasonlót? … Ezt hívják fasznak. olyat mutatok neked. atyám. fasznak… Ez baszásra való.

biztosítottam róla. és utasított. Miután végeztünk. S nőtt. „Hohó. ő gecivel. viszont hét évnél fiatalabbak legyenek. a kehellyel egy magasságba. megkérdezte. majd valami szirupot öntött egy serlegbe. A gyönyört akkor koronázta a legédesebb extázis. már hogyne akarnál. meglehetősen gyerekes. locsold meg a faszomat azzal a bájitallal. hogy guggoljak le. Mikor felértünk a cellájába. elmond mindent anyámnak – akkor végeztem Lóránt atyával. de miután biztosított. mint szerzetestársa. mégis valamivel komolyabb mániával. s egyébként is mindennap fogad magam korabeli lányokat. csakhogy a jelenlétében nem akarok. én mentem volna befelé. pisilj. s meg nem fenyegetett. A belém diktált jelentős italmennyiségtől különösen erős vizelési ingert érezvén. rendkívül nyomatékos kikötésére is: hogy négy évnél idősebbek. melynek meleg folyása oly nagy hatalommal bír érzékeim felett. mint Lóránt. Sokkal kedvesebb volt. úgyhogy egyszerre töltöttük meg a kelyhet. te kis huncut – kiáltott fel a vén kujon –. De nemcsak arra a kikötésére kellett figyeltem. jó széles terpeszbe húzott. „Rajta. Eleinte nem akartam kötélnek állni. ohohó! de még mennyire pisilni fogsz. a lehető legnagyobb mértékben. hogy a nyomdokaiba léptem. egyik lábamat az egyikre. s mivel én addigra már . A templom kapujában futottunk össze. Lajos atyának hívták. nagyjából ugyanazt mondta nekem. hogy ha nem hagyom abba kicsiny üzelmeimet. menjek fel a szobájába. mint Lóránt. kerítőnőt akart csinálni a kis szajhájából. Pisilj. hogy kell pisilnem. csókolgatott. sőt. Miközben fél kézzel fogott. szívecském. felhúzta az ingemet. pontosan ugyanúgy élvezkedett. a másikat a másikra. izgalomba jött. én meg vizelettel. és rögtön belém is diktált jó három pohárral. majd miután az így előtáruló elülső részeket kicsiny ellenkezésem dacára alaposan végigtapogatta és végigszemlélgette.” Lajos felélénkült. amikor a legnagyobb bőségben áradt belőlem az őáltala belém diktált ital. végül felmentem vele. engem fogsz lepisilni. a másikkal verte a faszát. nem kell-e pisilnem. kicsikém.” Azzal feltett két székre. próbáld meg lepisilni a gecimet. hogy ismeretlenek legyenek a lányok. nődögélt a vagyonkám. s mivel a szék miatt éppen egy magasságba került a szánk. mint énvelem. Minthogy azonban tennivalóim továbbra is a kolostor környékéhez kötöttek. éppen hetedik születésnapomon új szeretőm akadt.atyát. s a viselkedésében volt valami sokkal szabadosabb. pisilj – biztatott –. elkezdett csókolgatni. maga pedig egy zsámolyra ült. hogy három évvel ezelőtt a nővérem már járt nála. idősebb volt. csak úgy beszélgetés közben kikötötte a szoknyámat. gyorsan bezárta az ajtót. Egyik kezével a csípőmet tartotta. szemlátomást ez a sajátos művelet gerjesztette leginkább az érzékeit. mígnem a nővérem meg nem elégelte. s valamennyivel pontosan ugyanazt művelte. alám tett egy kelyhet. ő hívott. hanem egy másik.

És egyáltalán. mint a pisálás. pisálj már. mielőtt még a nő folytatta volna a történetet –. már régóta feszít. szemmel láthatóan ki akart törni belőle a visszatartott geci. te szökőkút. nem látod. hogy a mesélt szenvedély mennyire van kapcsolatban az illető erkölcsével és jellemével. Magához vonta Nárciszt. hogy eltitkoljam a nővérem elől. azonnal jóvá teszem a hibámat. Duclos – szólalt meg a püspök. csak széthúzta a lukamat. – Ez az. Még arra is emlékszem. az első elbeszélésből semmit sem tudtam elképzelni. milyen a második szerzetes fasza. s közben csak ilyesmiket mondott. mint velem. szóltak nekem. S közben csókolgatta a szám. és ne hagyjak ki egyetlen olyan apróságot sem. amely fényt deríthet a jellemekre vagy a cselekményre. birizgálta-e a csiklóját. Nem birizgálta a csiklómat. fiacskám. Duclos – mondta Durcet –. hogy a barátnőimtől is elkértem a magam részét. hogyan élvezett el. – Duclos – szakította félbe ekkor az elnök –. – Egy pillanat. most viszont látom magam előtt az embert. A faszát kétszer-háromszor egészen közel hozta hozzá. és most ki kell jönnie. majd gyorsan. hogy töviről-hegyire részletezzek mindent. mert az hergeli legjobban az érzékeinket? – Igen. Mindegyikkel ugyanazt csináltatta. hogy elélvezek?”. akit csak ismertem. hogy „baszd meg. nekem sokkal sürgetőbb ingerem támadt. az elnöknek igaza volt. de ebben nem volt semmi különös romlottság. nekem pedig mindig külön fizetett. Lajos atyának szokványos fasza volt. pisálj. hogy a lehető legnagyobb részletességgel meséljen? hogy csak akkor tudjuk megítélni. csak arra kellett vigyáznom. habzott a vége. pisálj már. fogalmam sincs róla. s csak a roham pillanatában keményedett meg valamennyire. Netán mulasztást követtem el ezen a téren? – Igen – mondta az elnök –. függetlenül attól. röviden élvezett el. s mivel kétszer-háromszor is szívesen fogadta őket. alig hat hónap alatt csinos kis summára tettem szert. A püspök bevonszolta . és ezentúl körültekintőbb leszek. pisáljál. ha egyetlen részletet sem fed el előlünk? hogy azért várunk magától sok-sok apró ténykörülményt. de csak vad módszerek segítségével tudott volna kijönni. és hozzádörgölte-e a faszát? Látja. nem megmondtuk magának. a fasza a hasára simult. mennyi részletet hanyagolt el? – Bocsánat – mondta Duclos –. átlagos méretű. hogy jobban csorogjon a vizelet. és fogalmam sincs róla. inkább hosszú. nagyuram – felelte Duclos –. mint vastag.fütyültem a nővérem fenyegetőzésére. hogy nem állt fel neki rendesen. bátran el is hoztam neki az összes lányt. A szeme tüzet hányt.

Csakhogy én nem szoktam . és a büntetés. atyám. Folytasd. nagy dühösen. hát nem megmondtam. hogy minél pompázatosabban történjék meg a dolog. ott találtam egy másik szerzetestársát. mikor is az embernek nem kell a nők segge? Kivárom. s néhány perccel azután. hogy a fiú nyilván nem tudta kielégíteni. Duclos. – Válasszál a mi négyeseinkből. hogy amikor közelgett a pillanat. majd este kijön. továbbra is álló fasszal előcsörtetett. de ezt a semmirekellőt ne kíméljétek – tette hozzá –. kérlek. az előadónő ekképpen folytatta történetét: „Nemrég töltöttem be hetedik életévemet. amikor is egyszer. Csakhogy a természet ezúttal nem teljesítette a püspök óhaját. kivárom… Duclos csak folytassa. – Úgy jó. – Ugyan. én nagyon úgy érzem. és ráförmedt a novemberi ügyeletesre. Mindenki megdermedt: az elélvezés olyannyira fontos volt. kicsikém?” „Hét. mint én” – mondta a tisztelendő atya és megint megcsókolt. hogy most ki tudnám elégíteni. s csakis azon volt. nem – legyintett a püspök –. baszasd meg magad. aki kell nekem. – Inkább megtartóztatom magam. ha a tiéd nem kielégítő. „Nézd csak – tolt oda Lajos a barátja elé –. legyen szigorú. hogy ilyen állapotban látlak. az én kielégülésem egyelőre nagyon messze van attól. csak ennyi az óhajom… – Biztosíthatlak róla. azzal az ölébe ültetett és megcsókolt. ahogy szokásomhoz híven elvittem egy kis barátnőmet Lajoshoz. de Lajos megnyugtatott. hogy aranyos?” „Tényleg az – mondta Gottfried. Bánt.” „Vagyis ötvennel kevesebb. csak találok magamnak olyasvalakit.az unokahúgát meg a kisfiút egy fülkébe. – Hány éves. próbálj valami mást. hogy több olyan alkalmak vannak. S miután a barátok jóízűt nevettek a püspök libertinus őszinteségén (több olyan alkalmak vannak. úgyhogy nagy bátran bementünk a barátnőmmel a szobába. s a szokásnak megfelelően belénk töltöttek három pohárral. mindenki mindent abbahagyott. – Nagy jó uram – szólalt meg Martaine –. hogy bezárkózott a fülkébe. s ha nagyméltóságod is úgy akarja… – Nem. fogj egy másikat – szólt oda neki a herceg. mikor is az embernek nem kell a nők segge). – A fenébe. meglepődtem és vissza akartam fordulni. hogy meg lesz dorgálva – mondta Durcet. Most már mindenki látta. amilyennek az imént szerettem volna – mondta a főpap. ha az első büntetés példát ad a többieknek. Julie suttogva beszámolt a dologról az apjának. Minthogy ez még sosem fordult elő. talán nem tudja. Durcet-re: – Ezt a semmirekellőt tedd nekem büntetésbe szombatra – lökte el magától vadul a fiút –. Ezenközben elkészült a szirup.

ami a jelek szerint nemigen akarta végrehajtani. leültetett az ágya szélére. énvelem fog megesni a dolog. s foglalkozzunk a magunk dolgával Majd akkor találkozunk megint. amely a legeslegnagyobb bizsergést okozta neki: letérdelt a lábam közé. s fejével nagy rátartian egészen a combomig nyomult előre. amennyire csak tudta. hogy jobb belátásra bírja. a testem pedig teljesen a hátsó részemen nyugodott. Odabent Gottfried gyorsan bezárta az ajtót. hagyjuk itt Lajost a maga barátnőjével. Végül aztán ajkai légmentesen az én pinaajkaimra tapadtak. Éreztem. ha elvégeztük az elvégzendőket. s olybá tűnt nekem. hevesen rázogatni kezdett egy fekete. még egy kicsit szemlélgette az általam mutatott kis nyílást. töpörödött kis szerszámot. s közben mind lejjebb nyomott. nem fogom megbánni. hogy a tömjénláng kihunytával már nem illette bálványát éppoly áhítattal. ha kezével könnyedén megveregeti a combomat. a győzelemtől visszarettenve. ahogy jött a vizelet hullámokban a torkára. Még elnézett egy darabig ebben a pózban. úgyhogy most meglepődtem az előkészületeken. mint mikor még a . tisztelendő atyám? Azt kívánja. s ilyenkor én nem is maradtam ott. ó meg nyeldekelte sebesen. A szerszáma azon nyomban felágaskodott. Engedelmeskedtem. Emberünk. igen.” Kimentünk. s akkor kezdjek pisilni. Gottfried cellája nem messze volt a Lajosétól. s gyorsan. oldjam ki a szoknyámat. hogy maradjak ebben a testhelyzetben. talán egy kissé másként. hamar odaértünk. hanem gyorsan odébb álltam. hogy pisiljek?” „Igen. arra nem emlékszem. hogy épp akkor nyelte le az utolsó csöppeket. s naivul. Lajos odasúgta nekem. ő aztán felhúzta az ingemet a köldököm fölé. aki továbbra is az ölében tartott. gyermekem – felelte Gottfried. széthúzta a combomat. véres könnyeket ejtett érette. majd miközben fél kezével a pinaajkaimat igyekezett minél jobban széthúzni. közben pedig mindenféle buja szavakat mormogott a foga közt. ahogy büszkén meglocsol gyermeki hevének meddő jeleivel. mert csak annak adott. Lelkemre kötötte. Az egész olyannyira ki volt számolva. amit elvártak volna tőle. Gottfried tántorogva állt föl. és azt mondta. nem látott meg senki. megkaptam a jelzést. akit vittem neki. a másik kezével kigombolta a nadrágját. s kezével már az elülső részeimen matatott –. hogy legyek kedves a barátjával. mint eddigelé megesett itt magával. Jöjjön a cellámba. s máris eresztettem emberkém szájába beleim feleslegét. azt kívánjuk. amit azonban az említett testrész továbbra is szenvtelenül fogadott. hogy pisiljen. úgyhogy az egész hasam feltárult előtte. amikor csibehúst vittem Lajosnak. a lehető legártatlanabbul azt kérdeztem: „Miért ad innom. és kitartóan rázogatta a szerszámát. nekikészülődött kedvenc kis figurájának. de hogy mit. szájával többször is megközelítette. amikor a fasza. mert akkoriban az efféle dolgokat még nem értettem.inni.

akinek Adonisz térden állva veregette a faszát.révület a hódolat tüzével támogatta tekintélyét. s mivel az elkövetkezendő történetek talán példát is fognak szolgáltatni arra. Minél hevesebb volt az inger. a többiekkel ellentétben meg se kért rá. hanem arról van szó. ne értekezzünk olyan dolgokról. szívesebben készülsz fel az élvezés érzésére. hogy ez a fiú bájos…. mintsem értekezel az undor természetéről. Duclos. helyére küldte a két fiút. mert érzem. azt mondta. az előadónő ekképpen folytatta történetét: . úgyhogy nem tud elkísérni. folytasd. azzal olyan gyorsan bezárkózott. s az ilyenkor érzett undort a megcsömörlött lélek érzi: azért nem tetszik neki a boldogság. miközben ő maga Zelmirán matatott –. hogy még valami butaságot csinálok. hogy megint lázadozik a szerszáma. Odalökött nekem tizenkét garast. hogy ennyire elgyengülve mutatkoztak meg egy nő előtt. amit mondotok. amíg le nem fekszem. hogy legalább addig megmaradjon az illúzió. mert elfáradt tőle. melyek természetszerűleg úgyis bekövetkeznek. s azt akarom. mivel te magad is mindjárt megtévedsz. s miután másodszor is rászólt Mme Duclos-ra. látván. az undor pedig az ekkor érzett zavarból születik.” – Hát igen – mondta a herceg – nagyon sokan egyáltalán nem tudják elviselni az illúzió elvesztésének pillanatát. barátom. megint tárggyá vedlik vissza ahogy kihuny a bujaság. annál inkább lemeztelenedik a tárgy. a lehető leghidegebb a fejem… Annyi bizonyos – csókolta szájon Adoniszt –. – Elnök úr. neki készülődni kell a misére. nem. hogy valamely tárgy melynek alapvetően csak bujaságunk ad értéket. Büszkeségük nem szenvedheti. a büszkeségnek ehhez semmi köze. mondd meg az igazat – mondta Durcet –. – Az megint más dolog – mondta Curval –. – Egyáltalán nem… korántsem – mondta Curval –. de megbaszni nem lehet. menjek. én még ilyet nem láttam. hogy válaszolni se maradt időm. s miután megmutatta az utat barátja cellájához. hogy folytassa. – Nem – mondta Curval. aki minden szépsége dacára nyilván nem izgatta föl annyira. melynek már láttuk gyászos következményeit. Az elnök. amikor az inger már nem támogatja. kinyitotta az ajtót. – Csakhogy ebből az undorból – mondta Durcet – gyakran bosszúvágy születik. odafeküdt Konstanca mellé. hogy hozzak neki lányokat (a jelek szerint máshonnan szerzett). mint a törvényeitek… Az embernek olyan dolgokkal kell beérnie… olyan dolgokkal… Na gyerünk. mint ahogy többé avagy kevésbé vagyunk fáradtak a több avagy kevesebb testmozgás után.

kicsikém. annál jobban szenvedtem a következményeitől. jómagam többé-kevésbé el is határoztam. Erre akkor eszméltem rá. a . előre jelezte nekem. De meg volt írva sorsom könyvében. de leszívlak mindjárt!” Azzal fölém hajolt. ettől aztán még jobban folydogált az óhajtott nedű. hát megvagy. miért és hogyan. a kis huncut! – kiáltott fel elragadtatva –. de én semmi ilyesmit nem észleltem. aki saját elmondása szerint már a tizennegyediknél tartott. most már nem szöksz meg előlem!” Nagyon hideg volt. s fejemet az ölébe húzta. leült mellém. „Ohohó! azt nem! – fogta le a kezem Henrik –. akit a véletlen éppen a kilencedik születésnapomon sodort utamba. Egyszer aztán olyan jól sikerült neki. az orrocskám csupa takony. s biztosíthatom önöket. azonnal bezárta az ajtót. Henrik atyának hívták. Gottfried beszédmódja belegázolt kis önérzetembe. István atya. s kitörő örömmel szájon csókolt. anélkül hogy a lányka a legcsekélyebb bujaságot is feltételezhetné róla. hogy a szobájába csaljon. hogy lesz még néhány kalandom e kolostorban. egy vasárnap reggelen egyszer csak ott találtam magam. ő meg lelkesen befalta mind. s nemcsak a körülötte lévő taknyot szürcsölte le róla. hogy e vén libertinus szeszélye a világ legbecsületesebb és legtudatlanabb lánykájával is célba érne. vagy a nadrágjába csinálta a dolgát. uraim. még a keze se tévedt sehová. „Jaj. Vetkőztetni nem vetkőztetett le jobban. olyan ügyesen. De vele kapcsolatban. már többször is szólt a nővéremnek. amikor beléptem. de kéjesen még a nyelve hegyét is bedugta hol az egyik. te szép kis takonypóc – mondta s majd elájult a gyönyörűségtől –. hogy kétszer-háromszor eltüsszentettem magam. aki már sejtett egyet s mást). bekapta az egész orromat. Nem így állt a dolog azzal. nővérem példája pedig. mitől jött rá az undor. hogy magam sem tudom. hogy többé nem megyek oda. hogy vigyen el hozzá. hol a másik orrlukamba. három hónappal legutóbbi kalandom után. úgyhogy azt hiszem. s vagy nem is csinált semmit. ő rábeszélt. „Ó. majd én végzem el neked a dolgot. Az égvilágon minden csalafintaságot bevetetett. nem is élvezett el. majd én. s bár én nem mélyedtem bele. hogy a fejem egy kicsit lelógott. a sok piszi-puszi és nyalakodás közben pedig semmi sem utalt erősebb felhevülésre. ne kérjenek tőlem részleteket: nem látszott semmi. s végre ott álltam vele szemben. nehogy megtudja az anyám.” Azzal hanyatt fektetett az ágyra úgy. Majd valósággal falta szemeivel a csordogáló váladékot. Ki akartam fújni. így hívták a libertinust. már ahogy gyerekeknél szokás. Lajos is végzett a maga dolgával. hogy látogassam meg (ő maga azonban nem akart jelen lenni. mi pedig meglehetősen elégedetlenül távoztunk a kolostorból.– Visszamentem a barátnőmhöz. A vén kujon. amikor sündörögni kezdett körülöttem egy hatvan év körüli pap. hogy még nem értem vándorutam végére.

pajzán. Gyerünk. ezt a mozdulatot pedig – folytatta. vigyázz. angyalom. de majd meglátod. Először is vesd le a szoknyádat. miközben csuklómat sebesen föl s le vezette –. ez az. ezt úgy hívják. hogy fasz. azt kérdezte.” „Hát majd megtanítlak rá. Csináld. hogyan kell fogadnod ugyanezt az örömöt. akkor oda az egész gyönyöröm. hogy nem kérettem magam. hogy két kis kezemmel alig tudtam átérni –. mit akar mondani. amit fitymának nevezünk: ha ez a fityma befedi a fejet. mire megyünk. ott. oly mesterien mozgatta az . ezt hívják faszverésnek. s a következő módon tudsz magadnak kéjes bizsergést okozni: finoman. úgy látszik még fiatal vagy hozzá. ahol mondta… S valóban. a másikkal egy ujjal finoman belenyúlsz ebbe az édes pici lukacskába…” Aztán odatette a kezem: „Így ni. hogy a recept nem légből kapott hazugság. Tessék – adott kezembe egy oly irtóztató szerszámot. végképp meggyőződtem róla. s miközben én tovább ügyködtem. Szóval most te vered az én faszomat. csináld teljes erőből. két év múlva mekkora örömöt okoz neked. Ezt itt – tette kezemet a dombocskámra – pinának hívják. hogy egyszersmind azt is megtanítsam neked. mily ügyes volt mesterem. de nem is értem.” „Várjon csak – mondtam –. s oly remek leckéket adok. lássuk. annál inkább sietteted a részegség pillanatát. amit itt érzel. amit makknak hívunk.” Majd csináltatta velem: „Na látod. gyermekem. István atya negyven éves lehetett. ha kislányokat okíthatok. s én is osztozni akarok benne. ha én ugyanazt csinálom neked.” S csak dörzsöltem. miközben csináltatta velem tovább a leckét. oly ügyesen helyezte el a két kezét. a szoknya pedig zavarna a lecke során. kicsikém – mondta. – Nekem az az egyetlen örömöm. Oly jóindulatúan beszélt. „Most térjünk át énrám – mondta István –. hogy sose felejtik el. olyan meggyőző érvekkel élt. hogy klitorisz. néhány könnyű. Szóval kezdjük veled. mégis azt hiszem. mert ha én megtanítlak rá. jó kedélyű. ezt úgy hívják. ahogy csak tudtam.templom mélyén. ez az… Hát nem érzel semmit? – kérdezte. azzal jóságosan megcsókolta a számat s a szememet. akkor úgy rendjén való. a sekrestye közelében. „Az angyalát. kicsikém. „Nem. „Sajnálom – mondtam pironkodva –. atyám. tudok e faszt verni. hogy a fejét sose takard le. mert az örömöd felcsigázza az érzékeimet. egy ujjal kell dörzsölgetni ezt a kis kidudorodást. igazán nem – feleltem naivul. De egyvalamire nagyon ügyelj – tette hozzá továbbra is a csuklómat vezetve –. Sose takard le azzal a bőrdarabbal. s amióta oly sokszor éltem e jótékony módszerrel. Minél gyorsabban és erősebben húzogatod. ereje teljében lévő férfi. Alighogy beléptünk a szobájába. amit te csinálsz nekem. miközben egyik kezeddel itt dolgozol. lássuk. hogy érzek valamit. kicsikém – folytatta mesterem –. hogyan okozzál nekem örömöt. gyermekem.” Azzal erősen magához szorított. tessék. kéjes bizsergés meggyőzött róla.

hogy valamennyi alkalommal olyan elbánásban fog részesíteni. s összefüggéstelen szavaiból is látszott. vizeletszürcsölő rendtársával homlokegyenest ellenkezően. milyen szép kis vagyonhoz jutottam. s új örömök után nézvén buzgón a Comus által kínált ínyencségek felé vették útjukat. aranyosnak nevezett.” Ekkor csengettyűszó hallatszott a szalonból: ez jelezte. a tisztelendő atya pedig. hogy tálalva van a vacsora. Oly odaadón végeztem feladatomat. Így volt rendjén: hálával tartoztam neki. hogy csakis az enyémmel foglalkozzon. s megígérte. Mikor aztán ezt az ő segítségével teljes mértékben kiélveztem. Úgyhogy Duclos. hogy látogassam meg még többször is. leszállt az emelvényről. úgyhogy a kis . melyek azonmód kijózanítottak az utolsó kalandom szerencsés fordulatán érzett részegségemből. mint most. István atya ekkor a lehető legkéjesebb révületbe esett. nem akarván magának befejezni munkám. nem akarta megengedni. önnön gyönyöréről kegyesen lemondott egy kis időre. hogy ő is részt vegyen a lakomán. Gyengéd kifejezésekkel váltakozó b…-k és f…-ek jellemezték a hosszú tébolyt. S minthogy megszédültem. hogy kölcsönösen elnézőek lesznek egymással. hogy végül elöntött a kéj. hogy a jövőben még gyakran eljövök. A házirend húsz vendéget irányzott elő: a négy libertinust. amikor a társaság átvonult a szalonba. hazaérve olyan hírek fogadtak. s mivel a barátok úgy állapodtak meg. dörzsölte a pinámat. Kezembe nyomott egy tallért. miután valamennyien megtapsolták első lépéseinek érdekes történetéért. gondolván.ujjait. megkért. sőt legott el is határoztam. Ezt én szívvel-lélekkel meg is tettem. én meg csak álltam és bámultam. megkért rá. egyre kellemesebb kalandokban lesz részem. s rám lövellte mérges váladékát. amit az extázis hatására félbeszakítottam. ahol összetalálkoztunk. tennivalómról megfeledkeztem. mennyire fel van dúlva. hogy folytassam azt a műveletet. visszavezetett oda. amit meghagyott nekem. mivel már néhány perccel korábban elhagyták a tróntermet. Már készen álltak. kiköpte dühét. s ily módon egyértelműen neki köszönhetem beavattatásomat. Szenvedélyesen csókolgatta a szám. a nyolc baszót és a nyolc kisfiút. hogy a szörnyeteg a sebes rázogatástól végre megjuhászodott. hogy most már semmi se térítsen el dolgomtól. gyúrogatta. A vacsorát nyolc meztelen kislány szolgálta föl. oly híven betartottam mindent. s csakis ővele foglalkozzam. a többiek pedig rendbe hozták zilált öltözetüket. hogy ahogy egyre nagyobb leszek. Csakhogy a püspök még mindig neheztelt Nárciszra. melynek végén István atya. meg se próbálta senki rábeszélni a püspököt ítélete visszavonására. s szigorúan meghagyta nekem. De sorsom másfele fordult: egy új világban fontosabb események vártak. lelkemben megbékéltem a kolostorral.

A herceg szónoklatban méltatta a kicsapongást. csokoládé és asztali likőrök. sokkal nagyobb gazdagsággal. az ebéddel ellentétben. Ez az étkezés sokkal jelentősebb volt. mennyit tisztult ezáltal az erkölcs. A már kapatos herceg kijelentette. hogy az orgia során a nagyságos úr mikor bocsát meg. Az ital a fejekbe szállt. s az olvasó képzeletére bízom. majd fagylaltok. szárnyas java. Majd süteményeket hoztak. minden az asztalra került. a legkülönbözőbb formákba öltöztetve. különböző erkölcsi és filozófiai kérdések kerültek terítékre. csupa húsféleség. hogy az orgiára idejében elkészüljenek. mit amaz a gyomrába fecskendezett. Aztán leszedték az asztalt. ami ritkaságot csak el lehet képzelni. elképesztő mennyiségű gyümölcs. A beszédet egyöntetű helyeslés és taps fogadta. vadászcsemegék. Végül felélénkült a társalgás. némi kíméletben volt részük. – Azzal fejét a vén boszorkány lába közé nyomta. s az elvitt tálak helyén teljes választékban felvonultak a cukrászcsemegék. amit azon nyomban fel is hajtott. azzal a lányt felparancsolta az asztalra. a negyedikhez rajnaiak. akik evégett már jó . ragyogással tálalták föl. s a szélsőségek minél nagyobb száma is a természetet szolgálja. banyuskám. hideg és meleg cukros finomságok. Ezt követte húsz tál bevezető étek. bebizonyította. s ott várhatta egyedül. ha egyáltalán megbocsát neki. a hatodikhoz pezsgő és kétfajta görög bor két különböző pohárban. A vacsoránál. hogy gyakorlatba ültesse át az imént lefektetett alapelveket. s mohón nyeldeste a tisztátalan. pompával. a másodikhoz és harmadikhoz különféle itáliai borok. a tányérja fölé guggoltatta és megtöltetett vele két nagy poharat. A nejek és az előadónők a saját lakrészükbe siettek. mint az ebéd. közvetlenül a forrásból akarok meríteni. Először ráklevest hoztak és húsz tál előételt. Ami a borokat illeti. Végül jött a desszert. ezt pedig hamarosan huszonhat. mérgezett vizeletet. s festői összevisszaságban ott feküdtek köztük a fiatal pederók is. hogy csakis Zelmira vizeletét hajlandó inni. fogásonként változtak: az első fogáshoz burgundi járt. viszont ordas nagy disznóságokra vetemedtek velük szemben. nem volt szabad annyit szidalmazni a felszolgálólányokat: mivel itt ők szolgáltatták a lényeget. sötét szobába. nem is most volt a szezonjuk. majd a társaság felkerekedett. Azután következtek a sültek. az öregasszonyok tálaltak a nyolc kislánynak. – Nincs annál szebb – kiáltott fel Curval –. hogy a természetben leledzik. s ott kapták be a vacsorájukat. s a társaság asztalhoz ült. azt pedig húsz tál ínyencfalat.emberkét bezárták egy szűk. mint egy szűzlány pisijét inni! – majd magához intette Fanchont: – Gyere. az ötödikhez rhône-iak. minden fajta és féle levezető nyalánkság követte. Minden készen állt az orgiaszalonban: a nők már ott hevertek meztelenül a földre fektetett párnahalmokon.

mintsem simogatásban. felkérte hát. négyük közül valamelyik mindig keljen fel egy órával előbb. merthogy a püspök már nem e világon leledzett. hogy elájult az extázistól. elnézést kért. Amikor a szokásnak megfelelően a lányok lakrészében szolgálták fel a reggelit. hogy egész nap bizonyos állapotban tartsa magát. akikkel a mesélés alatt a kanapén ültek. ettől. Fölöttébb elégedetlenek voltak a kislányok maszturbálási tudományával. Kegyetlenkedéseik szerencsétlen áldozatait minden valószínűség szerint több gyalázatban. nem sokkal a desszert után távoztak az asztaltól. Ez volt az első nap története. Jöttek azonnal. Curvalnak eszébe jutott. hogy haladéktalanul foglalják el helyüket. hogy jelöljenek ki egy délelőtti órát. hogy teljesítse felajánlását. ezért Durcet azt javasolta. s több undorban. ők meg úgy vetették magukat a nyájra. mintsem gyönyörben részeltették. valamint az éjjeli szolgálatra beosztott négy baszó (akik eddig nem voltak jelen. jóllehet Curval megüzente neki. hogy többé nem fordul elő. a quatrumviratus azonban nem könyörült rajtuk. s hősünk az aléltságból oly mély álomba hullt. Barátaink tántorogva érkeztek: két öregasszony levetkőztette őket. pontosan az ellenkező állapotban találtatott. amiért egyedül hagyták fekhelyén. hogy úgy kellett az ágyába cipelni. mint mikor farkasok támadnak az akolra. Bacchus gőzei végleg maguk alá gyűrték a szertelen bujálkodástól eltompult érzékeit. Mindezt ezer más szörnyűség. nem emlékezett rá. s mindkettőt felíratták az első szombaton esedékes büntetések listájára. tehát keljen fel kilenckor. ezer más istentelenség követte és folytatta. de oly sebesen lövellte ki fanyar magját. A püspök. végre elélvezett. mivel a tanórát kilenc és tíz óra közé ütemezték. s miközben Herkules hátulról farkalta. és álljon a gyakorlók . s most jöttek leváltani a másik négyet).előre. hogy este milyen ajánlatot tett Martaine mama a hercegnek. amikor is leckéket adnának nekik ebben a tárgykörben. hiába is védekeztek. szóval derék atlétáink visszavonultak azokkal a nőkkel. ő is seggbe baszatta magát. ígérte. amit Antinous nyújtott neki. s az istentelen újabb fajtalanságokba vetette bele magát karjaik közt. Augusztina pedig. s miközben ekképpen élvezkedett. Michette egy fajta vétségben volt bűnös. s újabb bűnösökre lelt. valamint az oly régóta sóvárgott fontos szolgálattól. A herceg sem sokkal maradt adósa. Második nap A szokásos órában keltek. az előző napi eset pedig még türelmetlenebbé tette őket. csengetett Julie-nek meg a számára kijelölt baszónak. megragadta Antinous fenséges fenekét. kinek szenvedélyét már kegyetlenül felkorbácsolta a fellángolásainál minduntalan fellépő sok akadály. Durcet szemlét tartott. A püspök már hajnali négykor magához tért kábulatából és igencsak felháborodott. és három bajnokunk.

Julie. üvöltött. A herceg végül beérte néhány illetlen csókkal. csak Mme Duclos. Főként azt kötötték a lelkükre az adóbérlő instrukciói alapján. A másik két libertinus már korántsem volt ilyen tettre kész. most pedig. Az előző napi négyesfogatokat . A herceg álló fasszal szorongatta Augusztinát. Teréz. mivel a vén banya az urak szeszélye folytán teljesen pucér volt. hogy éppen mihez támad kedve a munkába vett személynek. Az adóbérlő tervezete egyöntetű elismerést aratott. Michette. mikor kell gyorsítani vagy lassítani aszerint. Ettől az ellentéttől vadult be megint Curval. ha pedig valaki még két hét után sem ér el e mesterségben oly mértékű jártasságot. Cupido és Zelmira mehetett a kápolnába. ami nem igényel további leckéket. amikor Augusztina. majd a másnap kezdődő tanfolyamot megelőlegezve megtartotta vele az első foglalkozást. rég megkezdték sziesztájukat. Mme Duclos elfogadta a felkérést. malackodott evés közben.rendelkezésére. de megtartóztatta magát. elvégre messze ő a legjobb faszverő az egész kastélyban. egyenként odajárulnak hozzá és rajta gyakorlatoznak. a kislányok pedig. Duclos majd vezeti a kezüket. s csak hat órakor ébredtek fel s mentek át az előadóterembe. Curval alig bírt magával. Az ebéd a szokásos módon zajlott. de mivel a fiúk mindig is ügyesebbek voltak ebben a dologban. hogy a soros gyakorlati alany szép nyugodtan leül a szeráj közepére. arra büntetést szabnak ki. s mivel Nárcisz tegnapi esete miatt szinte senki sem kapott engedélyt. s a létező legtökéletesebb maszturbátorokká váltak. hogy elsül neki. mindig aszerint. a szegény kislány meg reszketve hátrált. reggel. milyen állapotban van a páciens. lévén hogy csupán azt kell másoknak csinálniuk. milyen testtartást válasszanak a művelet közben. az elnök úr azonban ugyancsak felöntött a garatra. Mme Duclos vezetésével és irányításával. a másik. a szemle során nagyon feltüzelte magát Adonisszal. hogy folyamatosan edzhessék rajta a csuklójukat s megfelelő lazaságra tegyenek szert. már mindenki azt hitte. aztán megint felhorgadt a kedve. szabad kezükkel pedig folyamatosan csiklandozzák a kérdéses testrész környékét. ahogy nézte. mint végzi a dolgát Teréz meg a két baszó. amit magukkal csinálnak. s még aznap felszerelt a kislányok lakrészében egy mű hímtagot. megtanítja nekik. két baszó. káromkodott. ő írja elő nekik. úgyhogy két bajnokunk is követte példájukat. válogatott disznóságokra vetemedett a banyával. irányítja a mozgásukat. nem telt bele egy hét. A fiúknál Herkulest bízták meg ugyanezzel a feladattal. hogyan viselkedjenek. hogy a művelet közben a makkot hagyják szabadon. Ma reggel egyikük se találtatott vétkesnek. s nagy nehezen el is élvezett. akár egy kisgyerek. félrebeszélt. illetve Zelamirral szemben. Megbeszélték. mint galamb a rácsapni készülő ragadozó madár elől. Zelamir és Cupido feltálalta a kávét az öreg Fanchon vezetésével.

Adelaida. a templomban vár ránk este tíz óráig. aztán elvisz minket oda. no nem őmiatta. Emberünk azonban korántsem találta úgy. nehogy egy pillanatra is változtatni merjen rajta. Durcet felesége. Durcet-nek: Julie. az aztán másfele terelte gyanúnkat. hogy az egész előadás alatt olyan testhelyzetben üljön. hogy a két dolog egyenértékű. végül Curvalnak. s ott majd. ahol a legféltettebb értékeiket tartották. a pénzt meg el kellett vinnie. és ekképpen folytatta történetét: „Jóanyám már három napja nem jött haza. amikor ahelyett. és életveszélyesen megfenyegette. amiként jóanyánk. s azok bőven megérnek annyit. amiért otthagyta. nyájasan elbocsátott bennünket sőt. mi . a püspöknek: a sógornője. férje pedig nyugtalankodni kezdett. mert úgy döntött. következésképpen a hercegnek legalábbis unokahúga. amilyen gyorsan ő volt szíves kitenni a szűrünket. hogy ne is aludjunk otthon. hogy még aznap. amúgy pedig itt marad neki a két lány. Mme Duclos felment a pódiumra. Konstanca. csak egy levélkét talált. menjünk a kolostorba a gvárdián atyához. De mekkora meglepetés érte. ahol anyánk lakik. hogy felébredjen. melyek oly igen tetszeni kezdtek nekünk. úgyhogy barátaink mellé a kanapékra a következő nőszemélyek jutottak feleség gyanánt – a hercegnek: Alina. egyébiránt csak magára vethet. Előbb csak köszörülte rajta a nyelvét. a püspök lánya. a herceg lánya. mert az már úgyis el volt döntve. fogtuk hát kicsiny értékeinket. Kivettünk a környéken egy szobát. hogy végleg elválik tőle. megkért. mivel nála nem volt.átszervezték. vagy a környéken tartja ki valaki. hogy ott húzzuk meg magunkat. ezzel bizonyítván a napnál is világosabban. miért bánt vele olyan rosszul. Egy pillanatig sem kételkedtünk benne. a herceg felesége illetve Durcet lánya. s különösképpen nem is rágódtunk a dolgon. Amikor mindenki elkészült. illetve az elnök felesége. végre kedvünkre folytathattuk a magunk kis üzelmeit. Röviden összefoglalva az állt a levélben. míg nem döntünk a sorsunkról. hogy ne eméssze magát a veszteség miatt. s éppoly gyorsan búcsút vettünk kedves mostohaapánktól. Először is anyánkon kezdtünk gondolkodni. melyben anyám azt írta. úgyhogy végül bement a szobájába. amennyit elvitt. hála neki. e levél írójához. hogy vagy a kolostorban lakik. amely az ő ízlésének ugyan megfelelt. amit keresett. amint besötétedik. aztán ráparancsolt. hanem a váltói meg a pénze miatt. akit rettentően szeretett piszkálni és macerálni erényessége és ájtatossága miatt. Nővéremmel nemigen bánkódtunk a dolgon. hogy nem úgy számolt. összetételük és a ruházatuk is megváltozott. hogy titokban valamelyik baráttal él együtt. de annál zavarba ejtőbb volt szegény kis nő számára. s kicsit magához térjen: lánya. míg levelet nem hozott nekünk egy barát a kolostorból.

ha elmúlik az indulatja. megfogadtam. amikor egy üzlet miatt eljött értem. és azt üzeni neked. mivé lett. Nos. nehogy mostohaapánk megneszelje. mit művelünk mi. hogy kétszer-háromszor elszórakoztatta. nincs állandó kapcsolata. hogy Guérin mama fel fog venni. s lelkünkre kötötte. egy hete látott téged. mert ezt az éjszakát ugyan még kifizetem. hogy ne lett volna valami jó üzletem. Ha a javaslat őszinte. nem amolyan tizenkét garasos üzlet. téged is el tudna helyezni. ahogy én. hogy még kicsi vagy. illetve az anyánk. tégy úgy. a legjobb barátja már vagy három éve nincs ott. van egy ismerősöm. hogy barátnőm: Guérin mamának hívják. és vadállatként bánik a nőkkel. kicsikém. hogy még gondolkodunk a dolgon. Sose szerettem ezt a gvárdiánt: gonosz. Tessék. hogy ne kaptam volna legalább három tallért érte. csak azt kívánom. hogy sose teszem be hozzá a lábam. akkor sem adok neked egy pohár vizet se. ha térdig lóg ki a nyelved. örülök. hogy számodra is lenne valami. aki összeadná magát egy nővel. Hát akkor mi ütött belé. mint én a magam kilenc évével. de a gvárdián nem olyan ember. még hárman voltak ott. Nagyon biztatott minket. Ki-ki úgy boldogul. ahogy tud. ami ott történt velem. hogy így alakult. s hamarosan egyenesbe jövünk. akkor miért nem küldött az anyám is levelet. soha nem is volt az. hogy ne mulasszuk el a szerencsénket. mert azok után. s csak azután kezdett csodálkozni. Ugyan miért választotta volna ezt a helyet? A gvárdián atya nem a szeretője. mondhatom úgy is. tégy úgy. ha rám hallgatsz. s főleg ne gyere hozzám kuncsorogni. Mondom. vagy legalább miért nem írta alá ezt? És ki a csodával van ott a kolostorban? Adorján atya. mint ő. hogy ennyire fontos lett neki az anyám? Mondom. itt valami bűzlik. hogy soha életemben ne lássam többé. mennyit akadályozott a munkámban.is ugyanolyan boldogságban és nyugalomban élhetünk. Nem felejtem el neki. Két éve járok hozzá. Biztos vagyok benne. mit csinál. Nővérem akkoriban már elmúlt tizenöt éves. nem foglalkozunk ezekkel a csibész barátokkal. nem baj. Ami pedig az anyámat illeti. több mint tíz arany volt benne –. tégy te is így. ahogy én. „Ne menjünk oda. – Itt valami bűzlik. s . úgyhogy előbb azt üzente a levélhozóval. akkor menj a pokolba. Én ezt a testemmel meg az ujjaimmal kerestem meg. van miből élnem. mint amiket itt a kolostorban csinálunk: olyan nem volt. Françon – mondta. Egyszer bevitt a szobájába. s azok után. de aztán ne számíts rám. Azóta csak hébe-hóba jár oda. durva ember. okosabb és eszesebb volt. Egyébként mást nem is tudok mondani neked. hogy mindez a lehető legnagyobb titokban történjék. Ha rám hallgatsz. Most már nincs miért titkolnom előtted. cseppet sem érdekel. kegyetlen. itt a bizonyíték – vette elő nővérem a pénztárcáját. Ha pedig szemérmeskedsz. amit elmondtam. Tudom. s azóta nem telt el úgy hét. láthatod. hogy olyan messze legyen az a kurva. mert állhatatlan fajta.

hamarosan úgy nyilatkoztam. Ma ez. amikor eszünkbe jutott. megcsináljuk a szerencsénket. s nem kell osztoznunk a sorsán. légy kurva. mindent meg lehet kapni a férfiaktól. de hozzászokik az ember. hogy már másnap reggel jelentkezünk Guérin mamánál. hogy ilyen csúnya dolgokat kell hallanom egy ilyen fiatal. hogy jó lány vagy – mondta. te is az vagy: annyit keresünk majd. holott százszor rosszabb volt nálunk. s ha befogad. fel kell rá készülni. De nehogy lekösd magad. Már ágyban voltunk. légy nyugodt. mint ő. s megkérjük. zavarba jöttem. Azt is megtudtam. kicsikém. megint megcsókolt. Én már annyira az vagyok – folytatta –. kicsikém. megcsináljuk: a dolog elmúlik. nincs az a pap. ami visszatarthatna a bűntől. a legszívesebben őt ajánlja az ügyfeleknek. akkor mi is elboldogulhatunk valahogy. többé nem fogok a nyakán élni. azt mindenképpen el kell kerülnünk. A kolostorba menéssel kapcsolatban ugyanazon a véleményen voltam. annál jobb – mondtam –.” Bevallom. de ne törődj vele. Hogy vinné el az ördög. elküldtünk csirkéért és borocskáért. amikkel jóságos anyánkat illette. a pénz megmarad. hogy elmegyek vele ahhoz a nőhöz. a teste mégis fürge és izgalmas. s mindig őt kérik újra. El volt ragadtatva tőlem. Megmutatta magát teljesen meztelenül. s főleg vissza ne hozza! Hát csak ezt kívánom neki. amilyen nyugodtan egy pohár bort hajtok fel. Ahány férfi. ha szükséges. a harmadik amazt. amennyit csak akarunk. Françon. csak szolgálatkésznek kell lenni. Az egyik ezt akar. az a dolgunk. nem válaszoltunk a gvárdián atyának. s eddig általam illedelmesnek hitt lány szájából. kellemesen gömbölyded a húsa. majd megköszönvén az értékes felvilágosítást. csodálatos kék a szeme. vegyen fel minket bentlakónak az intézetébe. az a figyelmeztetés. holnap az.” Erre a nővérem megcsókolt. olyan nyugodtan mutogatom fűnek-fának a seggem. hogy engedelmeskedjünk. mindene a lehető legszebb. Az istenit. „Ha tényleg jól megy a sora. és elhatároztuk. amit még nem tudtam a libertinus életről. hogy nem csak követni fogom mindenben. hogy nincs az a gyónás. testben és lélekben. a másik azt.mennyit prédikált nekem. majd lefeküdtünk. megígértem neki. s mivel már sötétedett. Kövesd a példámat. – Jól van. De mivel szívem hajlott az ész érveire. s nagy lelkesen magam is visszhangoztam azokat a szidalmakat. hogy Guérin mama odavan érte. „Na most már látom. azok meg nem tudnak betelni vele. kezdetben nehéz kenyér. s . Ha viszont csapdát állítottak nekünk. együtt vacsoráztunk. hogy hibáztunk. annyi hajlam. ezt vésd az eszedbe.” Az igazat megvallva én sem voltam valami vajszívű. Gyönyörű sima volt a bőre. én is ugyanolyan gonosz voltam. Én csinos vagyok. Ez alatt a vacsora alatt tanított meg a nővérem mindarra. hogy aligha volt akkoriban nála szebb lány Párizsban. az a jó tanács. s egyáltalán. mint ő. hanem kész vagyok akár rosszabb dolgokra is. s állíthatom.

legalább egyszer elégíts ki. hogy őszinte örömére szolgálna. akkor könnyebben megszabadulunk tőle. tejben-vajban fürösztik.” A nővérem . egészen felhevült. ha belesétálunk a csapdába. halkan kopogtak az ajtónkon.” A gvárdián egyre csak hajtogatta a magáét. mielőtt elmegyek!” Azzal kigombolta a nadrágját. gondolva. hogy inkább magának dolgozik. s ebből könnyen meg lehetett jósolni. mert alig ütötte el az óra az éjfelet. szemlátomást rettentően szerette volna. mondta. „De szép arc! – ordította.lehet. felbőszülve a nővéremre vetette magát. s meglehetősen. hadonászott. A gvárdián lehiggadt. ha sikerül a dolog. te kis lotyó – kiabálta –. hogy sehogy se jut dűlőre velünk. Azzal leült az ágyunk mellé. De mi még fiatalok vagyunk. ezer-ezer tallér kíséretében. elborította emberünk romlottságának bizonyítéka. csak rajtunk múlik. az meg nem ellenkezett. legalább addig kellene vigyáznunk. legalább válaszoltunk volna neki. hadd gyönyörködjem abban. hogy anyánk úgy döntött. és meggyújtotta a lámpását. amíg itt lakunk a közelében. A gvárdiánnak alighanem nagyon fontos volt a dolog. hogy papok kurvái legyünk. „Tisztelendő atyám – mondta szemtelenül a nővérem –. visszaadja szabadságunkat. ha megosztanánk vele hajlékát. főleg az orrát és a száját. Mikor aztán látta. gyorsan szedte a sátorfáját. hogy hátralévő életét egy kis titkos lakásban fogja leélni. abból már ennyi is elég volt bőven. „Hülye libák vagytok. hogy csúsztok előttem a sárban: ez az utolsó kívánságom. azután esküszik. A gvárdián atya volt az személyesen. csatlakozunk-e hozzájuk. fele idejüket vele töltik. elsétáltatok a szerencsétek mellett. majd csak néhány hajszálnyival az arca előtt rázni kezdett egy kemény. ami történni fog. de mivel még nagyon fiatalok vagyunk. hogy mulasztásunk miatt megharagszik ránk. azt mondta. s nyilván nem akarjuk végleg elkötelezni magunkat. de aligha úsztuk volna meg ennyivel. s őt kérte meg a közvetítéssel. „Hát akkor. s nővérem egész arcát. oda jár az összes fejes a házból. Büntessen meg benneteket érte az ég. Odavetett nekünk az asztalra egy tallért. mintsem a mi állítólagos boldogulásunkon. csak három évre fogadna fel bennünket. köszönjük ajánlatát. ami ott van a kolostorban. úgy döntöttünk. semmi kedvünk bezárkózni egy kolostorba. Már két órája vár ránk. anyám társával. – De szép kis kurvaarc! És hogy összegecizem! Az istenfáját!” Azzal a zsilipek kinyíltak. meg egy másik nővel. lovagló ülésben rátelepedett a nővéremre. történjék. A vén kujon térdével az ágyra szegezte. taszítson mindkettőtöket a legnagyobb nyomorúságba. anyánk azt üzeni nekünk. az ondó kilövellt. hülye kis nyomoroncok – mondta –. mint levelében állította. vastag szerszámot. hogy ha hagyja kielégíteni a szenvedélyét. ráadásul finom társaságban van. De hogyan tegyük jóvá feledékenységünket? Már tizenegy óra is elmúlt.

s reggelig nem is nyílt ki az ajtó. kilenc… Nagyon jó. Duclos úr. csak nem állt. elaludt anélkül. hat nagyobb lánnyal. s továbbra sem szaporítva a szót. ami tetszett neki –. hogy ne legyen szőrös: kezeskedem róla. hogy erre már nem is gondoltunk. de jól fog dolgozni. mennyire szeretem őket. nagy örömmel fogadott s szállásolt el bennünket. Akkor a vén kujon odajött hozzám és kétszer-háromszor szájon csókolt.” Bemutattak minket új társnőinknek. jó nagy kabátban.” Guérin mama megkérdezte. iránta való barátságból megígérték. az kell. s röviden így zajlott le. elnézik nekem. mint a másik. mindenre. kicsinosítottuk magunkat. uram. de aztán ő is jól visszamondogatott neki. „Amit most láttál – magyarázta a nővérem –. uraim. az első emeleten. „Igen. Kora reggel felkeltünk. hogy el vagyok-e szánva mindenre. mindenre – feleltem pimaszul.” „Kilenc. ha majd csak akkor festem le őket. az első bordélyházi belépőm. egyik szebb és üdébb.” „Való igaz – emeli szeméhez az öregúr a cvikkerét –. hogy befejezte volna a mondatot. „A drága pici madárka – sóhajtozta . s lélekben eltökélten kurva. mi járatban van nála a nővérem. Nem sokáig maradtam kuncsaft nélkül. a következő nap pedig annyi kalandot hozott. az a kedvenc figurája. ami mindent csinált. amennyire csak bírta. egy nagyon tiszta lakásban. Guérin mama. majd szétfeszítette a combomat és lovagló ülésben rátelepedett. legjobb lenne mindjárt a dajkaság után. Kedves szelíd. Guérin mama pedig beavatásképpen össze is adott vele. úgyhogy attól tartok…” A nővérem azonban álmos volt. „Épp jókor jött – mutatott be a vén libertinusnak –. sokkal veszélyesebb mániája is van. Hány éves. ingemet felhúzta a mellemig. másik kezével pedig teljes erőből rángatta fölötte lottyadt kis szerszámát. Magának sok olyan ismerőse van. Együtt vacsoráztunk. amikor látta. az éjszaka hátralévő részét nyugalomban töltöttük. s mivel a legtöbben már ismerték a nővéremet. „Ez a lány ugyan még nagyon kicsi – mutatott rám a nővérem –.még az arcát törölgette. Guérin mama nagyon megörült. uraim. magának ugye. Egyik kezével vezette a kezemet. rendes lány. egyik kezével széthúzta kis pinámat. tényleg gyereknek látszik.” Guérin mama távozóban jót nevetett a tréfán. ha a történet szükségessé teszi. Ha csak ennyivel beérné… De a disznónak egy csomó más. amivel pénzt lehet keresni. kicsikém?” „Kilenc. De remélem. asszonyom. tizenhat-húsz évesek voltak. hogy ennek biztos nem olyan. s elkocsiztunk Guérin mamához. Még aznap este jött egy öreg kereskedő. a másikkal meg elővett a sliccéből egy szerszámot. minket meg bezártak kettesben. ennél jobbat nem is kívánhatnak … Vegye föl. tessék. lefektetett a kanapéra. tudja. Őrülten szeret lányok arcára élvezni. akinek kislány kéne. erről kezeskedem. Hősnőnk a Soli utcában lakott. Jöhet még fiatalabb is: a kutyafáját. hogy majd vigyáznak rám. kioldotta szoknyáimat.

– És a második pont? – fordult a herceg az előadónőhöz. amit a természet oltott magukba. hogy az anyjuk iránt érzett ellenszenvük természettől megvolt-e magukban. nehéz volna számot adnom róla. és ha százszor megmérgezték volna az anyjukat. nyaggathatom akármeddig. uraim. ha máshogy nem sikerül megszabadulnunk tőle. – Nagyuram – válaszolta Mme Duclos –. Esztelenség azt gondolni. mert soha sem szabadultak volna ki belőle.kéjesen rángatózva –. de megszelídíteném. habos ondó öntötte el. akkor sem áll fel a szemét! Nyisd ki. hogy az ember bármivel is tartozna az . hogy mi lett vele. – Minden nap előfordul. vagy volt valami oka? Ez az emberi szív természetéhez tartozik. – Ami a második pontot illeti. kicsikém. de mivel most ez megtörtént. hiába minden. hogy nem sétáltak bele a csapdába. amíg nem tart szünetet. hogy minden lány az első kuncsaftja nevét vette fel. Alighogy végzett. sem a nővérem. akkor ez világos: nem igaz. az mind a százszor annak a bűnre való hajlamnak az eredménye lett volna. legalább az ujjával igyekezett bedörzsölni. ha már nem tudta belőni. mi pedig éppen ezen dolgozunk. s amit ezzel az erős ellenszenvvel jelzett előre. sem én soha semmiféle hírt nem kaptunk arról a nőről. hát bizony. hogy a természet a lehető leghevesebb hajlandóságot ébreszti bennünk az iránt. ha tudnám! de már nem tudom.” – Egy pillanat – szólt közbe a herceg. húzd szét nekem!” Vagy negyed óra múlva végre láttam. s még meg sem törölköztem. – Nem akartam félbeszakítani. hogy Duclos lett a nevem: az volt a szokás abban a házban. s mivel nem adott rá okot. Durcet? – Tagadhatatlan – felelte az adóbérlő. nagy szerencséjük. már a kapuban volt. nagyuram. hogy kaptak-e valami hírt az anyjukról. amit az emberek bűnnek neveznek. Szavainak néhány istenfáját adott nyomatékot. s én is igazodtam a szokáshoz. a második. hogy kölcsönösen bevallottuk egymásnak. hogy képesek lettünk volna akár megmérgezni is. – Hallatlan. amit a kujon. mennyire terjed ez a mánia – méltatlankodott Curval. – Hát mert nincs is annál finomabb – mondta a püspök. azonnal elviharzott. magyarázzon meg nekem két dolgot: először. Hát így esett. több mint valószínű. vagyis hogy miért viseltettünk ellenszenvvel az anyánk iránt. hogy ez a bennünk lévő érzés a természettől származott. majd a pinám környékét meleg. – Jó – mondta a herceg –. – Nincs itt egy szemernyi kétség sem. de annyira heves volt ez az ellenszenv a szívünkben. megtudták-e valaha is. hogy egyre erősebben szuszog. – Ki kételkedik benne? – csattant fel a herceg. A legmesszebbmenőkig gyűlöltük.

beszélgetésük felidézte szülőanyja édes emlékét. mint végződik e bűbájos jelenet. – Sose gondoltam volna. átküldtem a másvilágra. – A kutyaúristenit – pattant fel fúriaként a herceg –. s még soha életemben nem éreztem olyan élénk kéjt. hogyan végződik a csetepaté. Patakokban folytak a könnyei. egyébiránt pedig a legnagyobb érdeklődéssel figyelte. de ennivaló jószág! Azt akarom csinálni vele. s e kegyetlen kép keserű könnyekre fakasztotta a szelídlelkű teremtést. kisülésre kész faszt húzott elő a nadrágjából. ad hozzá boldogságot is?… Egy nagy frászt. eszébe jutott. Ahogy lehetőségem nyílt rá. nekem is volt. rég pucérnak kéne lennie. majd én megvigasztalom. akit annyira szerettem. Ekkor szörnyű zokogás hallatszott az egyik négyesfogatból. Neki egészen más szíve volt. szintén forró könnyeket ejtett. Közben levetkőztetik . – Legyen tekintettel legalább fájdalmamra! Az édesanyámat siratom. Megnézték. és bennem is körülbelül ugyanolyan érzéseket ébresztett. mint amit Duclos érzett az övé iránt: gyűlöltem. maga kis taknyos? Na jöjjön csak ide. hanem még gorombán le is teremtette. – A kutyafáját! Hát ez remek – fordult hozzá a herceg. Alina. aki viszont korántsem osztozott a szépséges leányzó fájdalmában. S mivel részben a korábban elhangzottaktól. Közben Marie néni (ő volt a négyesfogat duennája) odavezette a kislányt. aztán boldoguljunk. s akit soha többé nem láthatok. – A picsába – csóválta meg a herceg a buzogányát. kivet bennünket egy zátonyokkal teli világba. mint amikor behunyta a szemét. hát a kis Sophie tört ki könnyekben. részben e szavaktól ugyancsak begerjedt. – Ugye a mamáját siratja.anyjának. novícia-maskarája pedig (mert aznap annak volt öltözve) még bájosabbá varázsolta a megszépítő fájdalmat. a szelídlelkű Adelaida. Curvalnál. aki engem védelmezve lelte halálát. uram. Szánja meg a könnyeimet. Vetkőztessék már – förmedt rá Marie-ra –. amikor kefélték? Ugyan már! Énszerintem ezért csak gyűlöletet és megvetést érdemel. Lány szebb nem lehetett nála. s legalább ezen az estén részesítsen nyugalomban. mint lelte halálát. egy villámló. Ugyan miért kellene hálásnak lennünk neki? Azért. mint ezeknek a gazembereknek. amiért változtatni mert az előírt testhelyzeten. ahogy tudunk. uram! – vetette magát Sophie a herceg lábai elé. hogy ilyen kéjes ez a jelenet. hogy többé ne nyissa ki. Emlékszem. – Óh!. mert elélvezett. aki a herceg kanapéján feküdt. amit az előbb mesélt Mme Duclos: össze akarom kenni gecivel a pináját… Vetkőztessék le! S mindenki csendben várta. történetesen éppen a hercegéből. midőn védelmezni akarta elrablásakor. Amikor életet ad nekünk. akárcsak távolabb.

egyszersmind minden mozdulatát ügyfele állapotához igazítva. Felkapta a kislányt. s ha a szüzességét kellett volna elvenni. megvigasztalódik és visszamegy a négyesébe. Itt azonban nem ez volt a helyzet: a herceg fenyegetőn ágaskodó vesszeje nem akarta elfordítani fejét az égtől. a herceg ordít. a nézők pedig egy olyan igazsággal lesznek gazdagabbak. csak azért. a herceg pedig. – Fogd Julie-t – szólt oda neki Durcet –. A kerevetre veti magát. elégedett leszel vele: úgy maszturbál már. De hogyan csinálják? A Duclos történetében szereplő embernek puha volt a fasza. akit e célból állítottak oda. oda irányította. – Lófasz – legyintett a herceg –. ismerem.Sophie-t. De még ez sem volt elég. az előadás folytatódik. a kitüntető figyelemtől büszkén. hogy egy kis időre elhagyja a pódiumot és idejöjjön hozzám. Végül Desgranges segítette ki őket. Antinous. s vigyázva. ezen a téren ő a legnagyobb művész. Senki se tudta. hogy a bomba végül felrobban. hogy mindjárt elélvez. Elszabadul az ár. lejő az emelvényről. úgy fektetik. Könyökig föltűri ingujját. – Nekem csak Mme Duclos kell – mondta a herceg –. szükségeltetett egy ügyes kéz is. oly mesterien kezdi húzogatni. melyet fenyegetni látszott. káromkodik. kit végül maga alá gyűrnek e gyönyörűséges érzetek. a kislány megtörölközik. hogy egy pillanatra se takarja be a makkot. neki laza a csuklója. – Inkább egy fiúval csináltasd – mondta Curval. mint puhul meg lassanként Duclos markában a heves szerszám. melynek tüzétől az imént maga is oly igen lángra gyúlt. hogy bármiképp helyezkedett is a herceg. kéjtől aléltan látja. tajtékzik. mozdulatait az előidézett kéj foka határozza meg. még elrontja nekem a kis szajha. úgyszólván a kislányt kellett volna fölé helyezni. s oly sebesen rázogatja. s a legcsekélyebb figyelmet sem tanúsítják fájdalma iránt. a herceg pedig bejelenti. Blangis nem merte holmi ügyetlen gyermekkézre bízni ezt a fölöttébb fontos műveletet. minden érkező ondócseppet finoman bedörgöl a vaginába. Duclos nem tágít. ahogyan Duclos mesélte. iszonyatosan félni fog tőlem. ahova akarta. Duclos visszamegy a helyére. Mme Duclos. mert az apja vagyok. ahová kell. engedjék meg neki. ami ne lett volna a kisujjában ennek a minden hájjal megkent boszorkának. akkor se kínálhatták volna fel szebben. hogy lásson a dologhoz. épp az elárasztandó lyuk fölött. Nem volt olyan figura. és oly ügyesen ültette a térdére. majd megragadja a nagyúr irtóztató szerszámát. – Itt van Herkules. mely kifakasztja az árt és pontosan oda irányítja. melyről alighanem már korábban is meggyőződhettek: hogy tudniillik a bűn puszta gondolata is . Két szolgálólány tartotta a kislány két lábát. a farka hegye mindig hozzáért a vaginához. mint egy angyal.

ismervén már az emberét. nővérem odavezetett egy szobába. Az illető nem volt több huszonhat-harminc évesnél. Elbújtam. majd felkiált. s ha nekem is kedvem van hozzá. s némi kézimunkázással hamarosan el is élvezett. Tényleg nagyon hevesen mozogtak. szólt neki. s földig eresztette a bámulatos szőke hajzuhatagot. Bejött. belefúrta az imádott hajzuhatagba. Láttam. s milyen meddő képzelőerőre vall! A következő kuncsaft se cifrázta jobban. s a következő jelenetnek voltam szemtanúja. De milyen sovány kis történet. én is bármikor leskelődhetek. se beszéd. véreres kis szerszámot. újból kontyba kötötte. követi a nővérem mozdulatait. hogy a hölgyeknek az a kedvenc szórakozásuk. Elmondta. újból felélesztette a halott hímtagot. amikből kiderült. meg más hasonló dolgokat. . Végül elővett a gatyájából egy nagyon kemény. anélkül hogy bármi egyebet is mutatna. megkérdezték. mert e nevezetes nyílás gyakran rejtélyes célokat szolgál. s közben egyre csak dicsért. mit csináltam az előbb. azzal megragadta az öreg. hogy e lukon keresztül kilesik. amikor társnőim nagy nevetve fogadtak utána. éppen szomszédos volt azzal. ő volt az egyik legszebb szőke lány. és akkora erővel cibálta. Ötvenéves forma férfi volt. s máris ott volt az alkalom: egy ügyfél egy bizonyos Rozáliát kért. hogy pontosan tudták. hogy hajoljon az ágyra. Kivett a zsebéből egy fésűt. a lányok szóltak nekem. feltéve hogy nem foglalt már a hely. Emberünk ezenközben. Egy hónap múlva jött valaki. már mutatta is a hátsó felét a nővéremnek. szétteregette. hogy ezt nézzem meg. hogy mit csinál vele. „Ugyancsak meglepődtem. mert a nővérem utána úszott az izzadtságban. de Ő legalább érzékibb volt. simogatta. ezekről azonban majd csak a maga idejében világosít föl. hogy „jön! jön!”. ami abban a szobában folyt. Nem sokáig hagytak nyugtalanságban. hogy recsegett belé az ágy. rázza magát. s száját a szájára tapasztva. miközben másik kezével átölelte Rozália nyakát. mind az öt ujját belemélyesztette a nyílásba. himbálja. hogy a társnőm haja csupa ragacs a gecitől. s mutatott nekem egy lyukat: azon keresztül mindent látni lehetett. megtörölközött. s azzal a szeretők elváltak.felcsigázza érzékeinket és képes elvezetni bennünket a paráználkodáshoz. és én kíváncsi lettem. a mániája pedig szerintem inkább magán viselte a libertinizmus jegyeit. kéjesen átadja magát nekik. megtörölköztem-e. és se szó. ő meg. Amikor bejött a gyönyörű Rozália. fésülgette. amelyikben általában az ügyfeleket fogadták. és a nővéremet kérette. csókolgatta. mert ennek is meglehetősen furcsa passziója van. ráncos feneket. mit csinálnak a kuncsaftok a többiekkel. emberünk azonnal kihúzgálta a hajtűit. s nyerítve elélvez. Egy hét sem telt bele. magasztalt minden egyes hajszálat: egészen odavolt érte.

az mindig nagyobb lánggal ég. összepréselte. illetve káromkodott: „Hű. hogy ha ebben a templomban mutatnak be áldozatot. Mert úgy igaz.Negyvenöt éves forma. „Feküdjön a földre – dobott a lábam elé néhány párnát –. de életerős. Akkor a legaprólékosabb figyelemmel végigvizsgálta a hátsó felemet. a nővérem pedig éppoly szolgálatkészen mindent megcsinált neki. s nézve. hiszen kitűnően kielégítettem a vágyait. de állhatatlanságában inkább a nővéremet választotta. mint ahogy én felemeltem. csak a picsájukat mutogatják! Most maga miatt nem bírok majd egész este elélvezni… amíg ki nem verem az a kibaszott picsát a fejemből. Azzal fogott egy sámlit. mégpedig úgy. s a lyukat. – Megbíztak egy híres festőt. az áldóját neki. amennyire csak lehet. oda. de közben kezével mindig eltakarta a pinámat. Ekkor felgyorsultak a mozdulatai. de szép segg – kiáltott fel –. és ő kérte ki . hogy még visszajön hozzám. az istenit. majd mindkét kezével hosszasan. Valóban már másnap visszajött. az se vágott volna csúnyább képet rá: „Ej. De mégiscsak sürgős lehetett már neki. Összevissza lucskolt. ha megkérhetem rá. semmit se vett elő. mint a másikban. Egyik kezével verte a farkát. úgy… tegye szét jól a lábát. a másikkal széthúzta a fenekemet. majd hátulról módszeresen fölemelgette az alsószoknyáimat. Kilestem őket. sőt egyszer még azt is éreztem. Széthúzta. – Szép segge volt a nővérednek? – kérdezte Durcet – Csak egyvalamit mondok. szemlátomást félt tőle. és láttam. Ha egy kutyának botot mutatnak. látva engedelmességemet. a lábam közé tette. igen. kezében tartva a szoknyámat. hogy fessen egy szépfenekű Vénuszt. Én még ilyen hajlamú emberrel nem találkoztam. hogy hajszálra mindent ugyanúgy rendezett. köpcös. kicsikém. vidám fickó volt.” Azzal megfordított. hagyjuk azt a pinát. Mielőtt elment volna. de szép kis lyuk. alacsony. Végül figyelmeztetett. akárcsak én. a seggét emelje egy kicsit följebb. engedje kinyílni Nagyon jó – tette hozzá. mert szervezni kezdte a végkifejletet. s felváltva dicsért. néha a száját is hozzáértette. rejtsem el ezt az alávaló testrészt (ezek az ő szavai). hogy a fasza. megígérte. s abból megítélheti. és arra ült rá. mert végül csak elővette és elkezdte rázogatni. kéjesen gyúrogatta az ülepemet. nagyuram – felelte Duclos. úgyhogy először is ösztönösen felhúztam köldökig a szoknyámat. kövér. úgyszólván egy magasságba került az áhított lyukacskával.” És gyorsabban leereszti a szoknyámat. „Ezek a kis kurvák – folytatta mérgesen – mást se tudnak. valósággal megsemmisült az extázistól. hogy amennyire csak tudom. hogy riszálom a seggemet járás közben. mint a tűztől. s én most hogy elárasztom!” Betartotta a szavát. Továbbra is ebben a helyzetben. odavezetett az ágyhoz és ráhasaltatott. magához azonban nem nyúlt. hogy ajkát közvetlenül a lyukamra tapasztotta.

következésképpen rengeteget ittak. amit most már. A püspök össze is gecizte. tanító nénijük vezetésével és irányításával. s mint könnyen elképzelhető. az orgia alatt óriási ünneplésben részesítették. Zelmira – mondta az adóbérlő –.modellnek egy hónap múlva. ahogy előző este is. s nagy diadalmasan tért vissza eldicsekedni vele. tüzes természetét rettenetesen felajzotta a ceremónia. hogy kiállta a rohamot. Párizs összes kerítőnőjét végigjárta. de óriási önuralmával megtartóztatta magát. A kéjencnek éledezik a szerszáma. ha egyet leírtunk. Az urak fogadást kötöttek. hogy ne élvezzen el. jöjjön ide. akiknek viszont ebéd óta nem volt jelenésük. Neki kellett beülnie arra a tanórára. Keze más tárgyakra téved. illetve négy baszóval. hogy a kislányok. csókolgatja. de arcra és alakra is ily tökéletesen hasonlítana a nővérére. apró szerszáma egy pillanatra mintha megmerevedne Julie kéjes rángatásától. Reszketve jő. aligha állnak majd ki ugyanolyan egykedvűen. s ugyanúgy feküdtek le. s kijelentette. s megszólal a vacsorára hívó csengő. a disznó elkáromkodja magát. továbbá a deflorációk végső sorrendjét. Hihetetlen erőfeszítésre volt szüksége. azzal az összeset leírtuk. és ötven arany büntetést irányoztak elő annak. amit szerinte a többiek. a geci kibuggyan. megtörténik. Csakhogy ez előtt a vacsora előtt csaknem mind a négyen elélveztek. Mivel valamennyi étkezést ugyanaz a pompa jellemezte. mindenféle testhelyzetekben fogdossák. – Na de ha egyszer tizenöt éves volt. aki nemcsak seggre. Aznap elmaradt a reggeli meg a körletszemle. nézz körül. A kanapé végére hasaltatják. amelyet Mme Duclos adott a kislányoknak. hogy verje a faszát. hogy egy kicsit jobban . Megparancsolja Julie-nek. Duclos-nak Zelmirára esett a tekintete. és hasonlítsd össze a fenekét valamelyik itt látható seggel. amit mutatnak neki. Harmadik nap A herceg már kilenckor talpon volt. párnákkal alápolcolják az ülepét. összemocskolják. Zelmirát mindegyikük csak Mme Duclos nővérének nevezte. aki elsőként élvez el valamelyik tanórán. mert. azaz mindegyikük azokkal a nőkkel. és mutassa meg a fenekét. hogy keresve se találhatna senkit. le merte volna fogadni. és ezek a lányok is ugyanolyan korúak – erősködött az adóbérlő –. akik mellettük ültek a kanapén. de megfelelő ülepet nem talált. mint elmondta. tapogassák. feltárul a lyukacska. begerjed. s egy órán át állta. úgyhogy erőre kellett kapniuk. és mind meg akarta csókolni a seggét. A bájos lányka éppen az ő négyesében volt. a másik háromnak megint felállt tőle a fasza. tapogatja. – Nos. ehelyett táblázatba foglalták a hétvégékre tervezett orgiák menetét. Letelepedett egy fotelba.

szükségesnek láttuk megismertetni vele az olvasót. Tizenegyedikén a herceg deflorálja Sophie-t. Huszonkilencedikén Curval deflorálja Rosette-et. Huszonnyolcadikán. Ötödikén Fannyt összeadják Jácinttal. Adonisz elveszi Zelmirát. de mivel életkoruknál fogva az ifjú házasok még nem kelhetnek egybe. Mivel ez a táblázat véglegesen rögzíti a hadjárat összes mozzanatát. Január elsejétől. este pedig a szokásos büntetési eljárás. tekintet nélkül a ceremóniára. nagyobb érdeklődést fog tanúsítani irántuk a további hadműveletek során. a hetedik hetet megünneplendő. a herceg deflorálja Augusztinát. Cupidóé és Rosette-é. a fenti menetrend biztosította. ugyanúgy. huszonhatodikán pedig. Zefír elveszi Augusztinát. vagyis attól kezdve. még aznap este elválasztják őket. Tizenötödikén Curval deflorálja Hébét. Sophie-t hozzáadják Szeladonhoz. Huszadikán Curval deflorálja Galambot. a hatodik hetet megünnepelendő. a következő sorrendben zajlanak a szodomista deflorációk: . hogy Martaine veszi át a mesélést. mivel Mme Champville történetei már a következő expedíciókat készítik elő. hogy Curvalnak jussanak a fiatalabbak. a fentiekhez hasonló záradékokkal. már más örömökre is szabad gondolni. az első hét végeztével már reggel megkezdődik Michette és Giton házassági szertartása. aki a gyülekezet előtt élvezkedik ifjú arájával. Tizennyolcadikán a herceg deflorálja Zelmirát. ami csak a társaság nappali szórakozását hivatott szolgálni. ugyanúgy. Tizenkettedikén. jobban össze tudtak állítani. mint annak előtte. Ugyanaznap este kerül sor a havi ügyeletes listáján szereplő személyek megbüntetésére is. Úgy gondoltuk. Ezzel ünneplik meg az ötödik hetet. a herceg deflorálja Fannyt. ugyanazzal a záradékkal. A következőkre ez már nem érvényes. Tizennegyedikén hasonló módon Nárcisz és Hébé menyegzője. tizenkilencedikén pedig. s hála történeteinek. mivel neki kisebb a szerszáma. mivel a menyegzőt kora reggel tartják. December nyolcadikán Curval deflorálja Michette-et. December negyedikén. Huszonötödikén. karácsony napján.megismerték az alanyokat. mint a fenti házasságnál. mint a hercegnek. Huszonegyedikén. A további útiterv táblázata November hetedikén. csakúgy mint a következő másik három menyegző esetében. Galambé és Zelamiré. a nyolcadik hetet megünneplendő. hogy ha majd elolvassa valamennyi alany rendeltetését.

Harmincadikán. ugyanezen Michette-et. Február hatodikán. akit elölről már Curval. Tizenhetedikén a herceg seggbe bassza Gitont. a tizennegyedik hetet megünneplendő.Január elsején a herceg seggbe bassza Hébét. Ahogy haladnak előre a deflorációk. Február huszadikán. a tizenötödik hetet megünneplendő. aki előírásszerűen stb. akit Curval már elölről. Tizenkilencedikén Curval seggbe bassza Sophie-t. nyilvánosan ejtik meg. aszerint hogy . átadják Herkulesnek. hátulról pedig a herceg deflorált. az elhálást. Huszonkettedikén a herceg seggbe bassza Rosette-et. hogy a szórakozás az utazás végéig tarthasson. kivéve azét a négy fiúét. Curval férjül veszi Seggtörőt és nőül veszi Adoniszt. a herceg pedig hátulról deflorált. a tizenötödik hetet megünneplendő. átadják Antinous-nak. Tizenötödikén a püspök seggbe bassza Galambot. aki előírásszerűen meghágja a gyülekezet előtt. a herceg férjül veszi Herkulest és nőül veszi Zefírt. Hatodikán a herceg seggbe bassza Michette-et. a tizedik hetet megünneplendő. ami február huszonhetedikére. a tizenegyedik hetet megünneplendő. A tizenhetedik hét végét. olyan emberáldozatokkal ünneplik meg. Hébét. melyeknek alanyairól az urak in petto döntenek. az előadások zárónapjára esik. aki előírásszerűen stb. akit Curval már elölről. Huszonötödikén Curval seggbe bassza Augusztinát. illetve éjszaka az urak mellett. Huszonegyedikén a püspök seggbe bassza Nárciszt. Február tizenharmadikán. Huszonnyolcadikán a püspök seggbe bassza Fannyt. Galambot. az előadások alatt. Rosette-et átadják Egetverőnek. Másodikán. a püspök férjül veszi Antinoust és nőül veszi Szeladont. akit az urak majd nőül vesznek. E menetrend szerint január harmincadikáig minden defloráció megtörténik. a kilencedik hetet megünneplendő. kilencedikén pedig. Negyedikén Curval seggbe bassza Zelamirt. átadják Seggtörőnek. s ezért addig érintetlenül hagynak. a püspök pedig hátulról deflorált. Tizenhatodikán. Durcet férjül veszi Egetverőt és nőül veszi Jácintot. a tizenkettedik hetet megünneplendő. Tizenegyedikén a püspök seggbe bassza Cupidót. akárcsak a következő három házasságnál. Huszonharmadikán. Tizenharmadikán Curval seggbe bassza Zelmirát. úgy helyettesítik az illetők a nejeket a kanapékon. a tizenharmadik hetet megünneplendő.

a nej azonnali hatállyal elbocsáttatik. akit majd feleségül vesz. és az elélvezése is puha. Amikor a tizenkét éves Hébét. Galamb. Durcet-nek. Michette. akiket az utolsó hónapban vesznek nőül. Augusztináé és Adoniszé. őket vagy az utolsó négy fiút. amit tegnap meséltem önöknek. megjelent Guérin mamánál egy ember. és az ugyanúgy elrendezett. Giton. se az arcából. ha bármi más a szeme elé kerülne. és a tizenhárom éves Rosette-et átadják a baszóknak. Azt akarta. s a rangsorban a szolgálólányok mögé kerül. Galambé és Rosette-é pinába. Sophie-é. a többi közömbös volt számára. a tizenkét éves Michette-t. de mindig változó díszletek között ekképpen folytatta az előző napi elbeszélést. egy szintre kerülnek az elbocsátott nejekkel. akinek a mániája ugyan szerintem libertinusnak aligha nevezhető. de annak a legeslegtökéletesebbnek kellett lennie. a tizenhárom éves Galambot. hogy ugyancsak megharagudna. Attól kezdve kegyvesztett lesz. szívta a mellét. különösebb esemény nélkül zajlott az élet egészen az előadásig. ugyanabba a szobába. Ha egy deflorált lány vagy fiú felvált egy nejt a kanapén. csak a durva és brutális kéjelgésekben használják őket. egyetlen seggbe deflorálás jut. hogy közben nyeldekelte az anyatejet. azok pedig meghágják őket. egyáltalán. „Kevéssel az után a kaland után. Mivel az egész nap egyrészt a táblázat összeállításával majd megbeszélésével telt el. aki nem szokott baszni. s biztosak lehettünk benne. A táblázatból kitűnik. Zelmiráé. Sophie. Egy fiatal. Fanny és Szeladon szodomista deflorálása. Egyetlen egy testrészt óhajtott csak látni. hogy a hercegnek jut Fanny. másrészt egyetlen vétkes sem találtatott. a segget. elképesztően ocsmány asszonyt. Hébéé. ők is kegyvesztettek lesznek. az ő mániáját már alighanem szórakoztatóbbnak fogják találni. hogy a nőt hermetikusan bugyolálják be neki úgy. mégis fölöttébb különös volt. seggbe pedig Zelamiré. Másnap jött egy másik. A faszát nagyon hitványnak láttam.azok kit választanak éppen. Guérin mama a házon kívülről hívott be neki egy jó ötvenéves. amikor is a híres Mme Duclos felment a pódiumra. végül a csakis seggbe baszó püspöknek jut Cupido. és úgy élvezett el a jóasszony combja közé. Rosette és Zefír seggbe történő deflorálása. akinek azonban olyan gyönyörű . az egész emberke nyeszlett volt. akárcsak a mozdulatai. Jácinté. üde szoptatós dada kellett neki. Zelmira és Augusztina pinába. és a legszigorúbb bánásmódban részesülnek. Nárcisz. És január huszonnegyedikétől kezdve már mind a négyen azonos elbírálás alá esnek. illetve Hébé. Curvalnak Michette-é. hogy semmi se látsszon ki se a melléből.

Tapogatja. hogy ez volt a legfinomabb menet. magával Vénusszal van dolga. amit aztán elszopogathat – ez volt a szokása. mit ő szájával nyújtott nekem oly gyönyörűségesen. belehalok a gyönyörbe!” Az abbé éppenséggel azon mesterkedett. hogy kivel volt dolga. s fellelkesül a hajlamai szerint való látványtól. Kevéssel ezután egy fiatal abbé kérette a nővéremet. a faszát viszont szinte látni se lehetett. A herceg ekkor nem állta meg. a szeme fennakad. Ott ült hódolata tárgya előtt. Vadul és gyorsan élvezett el. hogy ha ezt a fajta paráznaságot a bűbájos Augusztinával végezteti el. megölsz! Drága abbém. s biztosíthatom magukat. Rendkívül be volt gerjedve a reggel kiállt pollúcióktól.volt a fara. s most úgy gondolta. a másikkal bemocskolta. A huncut abbénak jutott a zsenge bimbó. széthúzogatja a pompázatos ülepet. majd az előtt az ágy előtt. hogy Vénusz is megirigyelhette volna. hogy három percen belül feljuttatta a csúcsra. és oly ügyesen csinálta. Másnap én kerültem sorra. képzeletét sokkal inkább az gyújtja föl. Nővéremmel ellentétben én azonban siettem viszonozni a tőle kapott gyönyört. uraim. s rövidke pályafutás után jótékony esővel öntözi az elétáruló pompázatos ülepet. A leányka az ő . mekkora gyönyörűség egy ilyen segget összegecizni!” Ahogy végzett. egyik kezével megnyitotta. Libertinusunk. Fiatal volt és jóképű. mit csinálnak. s tízszer is azt kiabálta: „De szép segg! Ó. Én még olyan szépet nem láttam. az egyikkel pedig a segge lyukát csiklandozta. akinek huncutul beszédes szeme meglehetős koraérettségről tanúskodott. amit látni vél. első kis nedveim az ő szájába csordogáltak bele. szerszáma a húzogatástól megkeményedik. derékig fölhajtja a szoknyáit. széthintette a földre férfiassága egyértelmű bizonyítékát. Láttam. már szedte is a sátorfáját. hogy közbe ne szóljon. s a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte. mintsem az. tüzes csókokkal illeti. amit ténylegesen láthatna. két kézzel tartotta a fenekét. amiben valaha is részem volt életem során. szerintem pap. hogy előcsaljon egy kis likőrt. Finoman nyalogatta a klitoriszát. viszketést okozó spermafolyamtól. harminc év körüli ember. s végül így kiált: „Jaj. hogy nővéremnek félrecsuklik a feje. s kis kezemmel adtam vissza neki azt. akkor elkezdte verni a faszát. melyen a nővérem feküdt. ha történetesen szép lenne a nő és ki lenne bugyolálva. oly pontosan és egyenletesen összehangolta a kétfajta mozgást. A bebugyolált matróna azonnal lehasalt az ágy szélére. akkor talán megszabadul a golyóiban fortyogó. gondolkozás nélkül elkaptam himbálózó kukacát. Most is sikerült neki. Közben a száját a nővérem pinájára tapasztotta. Meg akartam nézni. azt hiszi. olyan kicsi volt és puha. Nővéremet csaknem meztelenül egy kanapéra fektette.

S már mindenki várta. négyesfogatából a második lányt. de a sajátja nem lövellt ki tőle. Ráhasaltatják az ágyra. immár nyugodtabban tért vissza az előadóterembe. mely alighanem most buggyant ki legeslegelőször. hogy minél egyszerűbb és gyönyörűségesebb dolgot művelnek. Augusztina volt a bizonyság: csinos szeme megelevenedett. az összeset végigszopom. combja gépiesen megemelkedett. és nagyon bájos volt ebben a jelmezben. a két testvér. Ugyanannyi idős volt. aki szintén őneki volt fenntartva. miféle szélsőségekre vetemedett velük. Közben a püspök szintén szobára ment Gitonnal. Aznap este menyecskének volt öltözve. dühös pillantásokat vetve Augusztinára –. s hogy elélvezés terén sokkal megbízhatóbbak a fiúk. hogy neki jutott az a zsenge nedvecske. amiért engedett a természetnek. Zelamirral és Egetverővel. A herceg előbb megragadta a fenekét. eléggé kedvelte. finoman megcsiklandozta az ánusza szélét. tehát mindenki várta. nagyot sóhajtott. hogy nem ez a népség kell nekem – céloz a két kislányra –. Odavezetik Zelmirát. A languedociak temperamentumosak. majd megragadta már ugyancsak fejlett pöckét és szopogatni kezdte. Egy negyedóra múlva a herceg dühödten feláll. semmint a még oly imádnivaló leánykák. a herceg pedig boldog lehetett. mint a libertinus. gépiesen engedelmeskedik. Lemeztelenítik alabástromfehér combocskáit. annál kevésbé hevülnek fel tőle. ha kell. ahol is hősnőnk e szavakkal folytatta történetét: „Csaknem két év telt el anélkül. – Látom már. kénytelen odaadni magát. mert nincs állhatatlanabb fajta. s csak emezekkel fog sikerülni a dolog.négyesében volt. aztán letérdelt. Némely libertinusok olyannyira megátalkodnak a bűnben. mint Augusztina. hogy bárki érdekes ember jött volna Guérin . nem jön semmi. és Herkulessel meg Nárcisszal a fülkéjébe rohan: – A gecibe! – szitkozódik. A mi kedves hercegünk is közéjük tartozott. feltehetőleg egy és ugyanazon fajtalankodások után. hogy győzelmet aratott. s mivel jól hallhatóan ő is elélvezett. de bármit csinál is a herceg. de kisvártatva vad ordítás és hörgés jelezte. A duenna felhajtotta a szoknyáit és a Duclos által leírt módon fektette az ágyra. s őrá várt deflorálása is: odahívta magához. miket természettől fogva amúgy talán megízlelhetett volna. Nem ismeretes. – Tegyenek ide egy másikat – szólt a herceg. amíg ki nem adom magamból a gecimet. aki szégyenletében. feltárul még alig-alig pelyhedző kis dombocskája. mikor esik neki a szerencsétlen pici lánynak. De nincs öröm üröm nélkül. lenyelte ugyan a gyönyörűséges kislány ondóját. de nagy bánata megbéklyózta benne azon örömökre való képességét. arcát tenyerébe rejtve igyekezett vissza a helyére.

és megkért. következésképpen nincs már semmi a számban. mihelyt befejezte.” – Az istenit! az istenit! – kiabálta Curval. vagy azok téregettek vissza akikről már beszéltem ám egy napon szóltak nekem. „Egy hónap múlva – vette át a szót Duclos. s szemlátomást mindennel meg van elégedve. Engedelmeskedtem. mint az elején.” A kuncsaft végigmér. – Csak tizenkét éves. mert magával visz a gyönyörök templomába. ráadásul Julie nyilván sokkal jobban csinálta. hogy ne tudjam megmozdítani. hogy tegyem rendbe magam. hogy . hogy nem is érdemes mesélni róluk. szemét összehúzva méregetett. az elnöknek viszont esze ágában sem volt ilyesmit kívánni. vagy olyan közönséges hajlamaik voltak. hogy száraz. Mindenki tudta. a nejének. Azt hittem. hideg és flegma frátert. hogy kedves elnökünk ugyanazt csinálja Julie-nek. mert én elélvezek. Nagy igyekezetében még a nyelvemet is beszívta. Egy kövér. némi különbséggel. és így tovább vagy nyolcszor. hogy tele van a szám. amennyit csak bírok. s amikor érezte. Elővette cvikkerét. s amikor úgy ítélte meg.mamához. s főleg a számat jól mossam meg. „Tessék. ugyancsak megfelelt a hajlamainak. de tévedtem. hogy nem bírom tovább. Ő is újrakezdte a magáét. magához húzta a fejemét. hogy gyűjtsek annyi nyálat a számba. s mindenki láthatja. mintha most bújt volna ki az anyja hasából. hogy extázisát a gyönyör legalább néhány kis szikrája koronázza majd. kinyittatja a számat. itt van – mondta a madám. hogy kezdjem újra a műveletet. rám parancsolt. hogy egész elszorult belé a mellem. mikor is végre megtörte a csendet. újabb és újabb alanyokat követelt magának. aztán én az enyémet. mint amit Duclos mesélt az imént. fizetett Guérin mamának és távozott. ugyanúgy végigmért. Olyan dühösen szívta a nyálamat. megszagolja a leheletemet. mely csak a legvadabb szivattyúzás közben hagyta el kissé. Minden fej felé fordul. erről kezeskedem magának. aztán szó nélkül felállt. és olyan tiszta és olyan kifogástalan. azonnal visszatért. Életemben nem láttam még ilyen undorítóan komoly. – Akkor én szerencsésebb vagyok nála. aki aznap a kanapén is neje volt. hevesen átfogta a nyakamat. megint elővette a cvikkerét. mint hajdanán a még kislány Duclos az udvarlójának. A flegmasága. megvizsgálja a fogamat. hogy ez a passzió. hiszen az illető. miután meghagyták neki. szívta buzgón nyeldekelve a bűvös nedűt. tagbaszakadt férfi jött Guérin mamával. Leülünk egymással szemben. majd ajkát az ajkamra tapasztva csak szívta. amikor pedig azt mondtam neki. s fogalmam sem volt róla. hova akar kilyukadni. igen közel egymáshoz. ha igaz. mely szemlátomást extázisba ejtette.

bűvölte a kis lyukat. ki ismeri fel őket csakis a fenekük alapján. már mindenki azt hiszi. hogy hitvány kis snecije. és annyira rákapatott. Elhelyezi. mely megmenti becsületét. mit az imént tágítgatott. de talán a legjobb mulatság az volt. csak ez a fránya vacsora odázta el. ahogy rájön az elélvezés előtt szokásos görcs. hogy meg gyakran visszajön hozzám. hogy egyetlen egyszer sem hibáztak. s nagyon elégedett a seggemmel. mindannyiszor végigcsinálta ugyanezt a műveletet.” Ekkor Durcet. s közben olyan érzékien csiklandozta. előbb jó fél óráig csókolgatta. hogy letakarták a lányok arcát és mellét. hogy már küszöbön állt a győzelem. s fogadásokat kötöttek. és nem is törődött vele. – Nem az én hibám – mondja nevetve a társainak –. melyet Alina a legjobb tudása szerint rázogat. a másikkal meg kéjesen maszturbált. Egy öreg abbé volt. s Bacchus koronájával majd annál tüzesebben térek vissza a csatába. Ő azonban nem volt olyan flegma. s még egy csókot is lehelt rá. Több szájak és több seggek is kiszívattak. s a másnap új kéjeket és néhány új gondolatot hozott. hogy magam is osztoztam extázisában. Végül az adóbérlő szerencséjére megszólal a vacsorára hívó csengő. olyan hevesen rántotta magához a végbelemet. az öreg abbéhoz hasonlóan szintén feneket akart nyalni. jó hat hónapig hetenként háromszor-négyszer is eljött. Ahogy megremegnek az inai. A herceg néha tévedett. ki tudja. a három másiknak azonban olyan nagy gyakorlata volt a seggekben. hogy mindannyiszor majd belehaltam a gyönyörűségbe. láthattátok. egyik kezével széthúzta a két partot. hogy úgy éreztem. végre kiokádja a magját. Betartotta a szavát. sok-sok apró gyalázatossággal. de jottányit se jutnak előbbre. A bőséges. mintha egész a zsigereimig hatolt volna. egy darabig még nézegette a fenekemet. Amikor végzett. talán még neheztelt is volna érte. aki éppenséggel az ellentétes út szívásában lelte örömét. amikor pedig elélvezett. Egyébként ez vajmi kevéssé izgatta. soha nem kérdezett rá. Majd lefeküdtek. Szeladont helyezik oda. de nem lányfeneket. beujjaz neki. Odahívta Jácintot: ő tetszett neki a legjobban. és olyan mesterien forgatta benne. vidám. aztán jó mélyen befúrta a nyelvét a lyukamba. s csak aztán távozott.folytassa a mesélést – olyan emberrel akadt dolgom. Lássunk új kéjek után. szopogatja a faszát. s a szokásnak megfelelően érzéki vacsorát orgia követte. . ám az adóbérlő fukar kezekkel méri gecijét: még csak fel sem áll neki. akit nagyon felajzott a történet. Olyan különösek a férfiak. simogatta a fenekemet. Más alannyal próbálkoznak. csókolgatja a seggét. miután biztosított róla. nem tudta megállni.

elengedték neki a büntetéseket. Durcet egyedül Jácintot jelölte meg hátul lila szalaggal. s mivel rendkívül kicsi volt a fasza. hogy fel akarta íratni a szombati büntető listára. a püspök pedig. reggel nagyon panaszkodott rá. Akárhogy történt is. Hébé. Ma reggel Durcet ült be a maszturbálási tanórára. Barátaink inkább érlelgetni akarták a gyümölcsöt. Cupidónak. ki formálhat jogot egy-egy ilyen ifjú teremtés seggére vagy pinájára. úgyhogy Michette. hogy a herceg jogot formál a seggükre. Zelamir és Adonisz pedig sárgát tettek a nyakukba. Ettől fogva Fanny. Giton és Zefír pedig zöldet a haja hátsó részébe. az seggbe. illetve még néhány olyan dolgot.Negyedik nap Mivel a barátok szerették volna minden pillanatban látni. akire kizárólag szodomista deflorációk vártak. Zelmira. Rosette. a növendékeknek nehezebb dolguk volt vele. aki pedig hátul zöld szalagot. Sophie és Augusztina rózsaszínű masnit kapott a haja elejébe. Curval. a terhesség jó mulatságnak ígérkezett. milyen jelmezben vannak éppen – viseljenek mindig a hajukban szalagot. hogy violaszín szalagot kössenek maguknak hátulra. de továbbra is köteles volt ott ülni a kanapén. az pinába volt az övé. amit Curval felbosszantásáért kapott volna. annak bizonyságaképp. amiről látszik. aki Konstancával töltötte az éjszakát. Michette. Konstanca ezzel mentesült attól a büntetéstől. Szeladonnak. férfiként pedig amúgy sem állta meg a helyét soha. A herceg sehogy se tudott napirendre térni a dolog fölött. Curval elölre a feketét. melyekben így terhesen már nem nyújtott volna kéjes látványt. hogy elnyerje egy libertinus nemtetszését. Ilyenformán a herceg a rózsaszínt és a zöldet választotta. aki választja. Zelmira. ki-ki melyikükhöz tartozik. hogy – függetlenül attól. ami igencsak meglepő volt. Mentesítették az asztalnál való szolgálat alól. ő viszont testileg csak a parti kezdete óta. vagyis négy napja ismerte. az még kéjesebben ingerelte álnok képzeletüket. Igyekeztek ugyan. Galambnak és Fannynak hagyta meg. Nemigen tudni. Augusztina. hogy terhes. mivel a férjén kívül egyedül Curval jöhetett gyanúba. Hozzáférhetetlen volt és . hátulra a sárgát választotta. s amit folytatásképpen terveztek. vagyis aki elöl rózsaszín szalagot viselt. Annyi bizonyos. A hír haltatán libertinusaink gondolatban már előre ízlelgették az ebből fakadó titkos kéjeket. Nárcisznak. úgy döntöttek. igazából mit kifogásolt. illetve újabb rendelkezésig azzal kellett hálnia. de a kis adóbérlő egész éjjel nőként űzte a mesterséget. úgyhogy az elöl illetve hátul lévő masnik alapján egyetlen szempillantással fel lehetett mérni. hogy melyik lány illetve melyik fiú szüzességének elvevése vár rájuk. Sophie. Hébé. egy semmiség is elég. Galamb és Rosette ezentúl fekete masnit hordtak elöl. A szalagot semmilyen körülmények közt nem volt szabad levenni. ám ekkor a szépséges leányzó bejelentette.

miközben hátulról a herceg döfködi rendületlenül. most még csak életjelt sem adott magáról. mely műveletet még az előtt kezdett meg. ő maga pedig a fölött a húsdarab fölött kezdte izgatni a fiút. ráparancsolt a fiúra. de mivel az impotencia másfelől mindig némi harapós kedvvel jár. párnás fenekét lassanként teljesen befedte az az elbűvölő nedű. s fehér. Közben a püspök sem tétlenkedett. Sophie. majd mikor elérkezett az elbeszélés órája.kezelhetetlen. hogy úgymond egy csepp se vesszen kárba. átfáradtak a kedves előadónőhöz. aki imigyen folytatta történetét: . felváltva szopogatta Galamb és Sophie mennyei segglyukát. Hőseink ezután bóbiskoltak egy keveset. amit az utasítás szerint meg kellett volna őriznie. mert közben ő is odaállt. végképp elvesztette a fejét. s amikor Galamb. hogy verje erősen a kilógó részt. Zefír és kedves barátja. majd azon libertinusok módjára. Curval ma amúgy is nagyon fickós volt. továbbá két segédbaszó és Giton jelent meg. hogy ezen újabb ötletének kivitelezéséhez hozzálátott volna. Őt is elragadja a hév. a két bájos lánykán verte el a port önnön gyengeségéért. tág seggét. és örömében elkáromkodta magát. Megremegett. amit a libertinizmus nyelvén kekeckedésnek neveznek. Ahogy érzi. Mihelyt a közelébe ért. Adonisz feltálalták a kávét. Nem nyugtatta meg az ebéd sem. A lányoknál Rosette. amilyenben lennie kellett volna – ezt a rejtélyt később megmagyarázzuk –. s bárhogy igyekezett a nyolc bájos diáklány a világ legügyesebb tanítónőjének vezetésével. ő is eljut a végpontra. amely őt fogta satuba. hogy aztán az is elélvezzen. s mivel az irdatlan hímtag több mint hat hüvelyknyire kilógott a túloldalon. felkészült a fogadásra. Marie. melyet még szívesebben látott volna a beleiben. Alina és Fanny. kiket a szeszély s az undor igazságtalanná tesz. egy pamlagra penderítette. melynek tisztátalan nyílása kisvártatva odacsábította a herceget. Ezenközben a gyülekezet elé tárta mocskos. nekiszegezte véreres szerszámát. Megragadta Adoniszt. rendkívül szigorú volt a körletszemlén. Mme Duclos-val még jobban feltüzelte magát. de mivel éjszaka alighanem valami kimerítő dolgot művelt. Durcet diadalmasan távozott. hogy szétterül rajta a meleg geci. nagy káromkodva hátulról a combja közé fúrta irdatlan szerszámát. s habos spermaár loccsan Durcet seggére. a fiúknál Zelamir esett áldozatul haragjának: az egyik nem olyan állapotban volt. kitárta seggét. Ekkor a beujjazás hatására a bájos fiúcska ifjonti ondója rácsöppen felbőszült szerszámának hatalmas fejére. közben pedig továbbra is szívta Zefír száját. melyen ugyancsak szabados társalgás folyt. Curval nem számított a rohamra. A nyilvános helyen csak Mme Duclos. még a fejét sem emelte meg a bóbiskoló hímtag. a másik sajnálatos módon megszabadult attól.

a saját szakállára vadászgatott. Különös kéjjel gyomlálta ki a gyermeki előítéleteket. illetve hogy néha odanyúl a nadrágja elejére. ötvenöt-ötvenhat éves lehetett. hogy pokoli cselekedetétől hatalmas erekciója támad. s több mint tízezer kislányt csábított el s lökött ily módon a züllés lejtőjére. Biztosak voltunk. akit csak ért. úgyhogy Guérin mamának minden ügyességét be kellett vetnie. összezárták a kis kocsmároslánnyal. Megjött. minden érzékiség nélkül. megrontott mindenkit. a kislány elsírta magát. – Két nagyon csinos lány talált magának egy-egy balekot. hogy sosem maga aratta le munkája gyümölcsét. már harminc éve űzte ezt a mesterséget. megvetést ébresztett az erény iránt. Mindent bevetett: csábító képeket. s akiket aztán jól becsaptak. akik kitartották őket. a kislány már jött is a holmijával Guérin mamához. hogy aztán lánykereskedőkhöz küldje őket. kecsegtető ígéreteket. aztán egészen felindult. de hatalmas szellemi erejéből. bezárkózott kettesben a kislánnyal. Az volt a legkülönösebb benne. Ekkor lángolt fel leginkább a pap szeme. oly ügyesen adagolta. hogy odanyúl a nadrágjához. Csakhogy amilyen ájtatos volt a kicsike. s mindezt oly meggyőzően adta elő. Több mint tizenöt kerítőnőnek végzett efféle szolgálatokat. s mint egyszer elmondta Guérin mamának. és azért is hozakodom elő a történetével. hol és miként elégíti ki őket. hogy bármely jóravaló. de nem tudhattuk. Kisvártatva felállt. rendes kislányból kurvát csináljon. de más egyebet semmit. és semmiféle csábításnak nem engedett. a kislány mintegy ölelésre nyújtotta a karját. A veszteség pótlására édes anyukánk egy Saint-Denis utcai kocsmáros lányát szemelte ki. akkor aztán rögtön egy rendkívül érdekes személy kezeibe adta: az ő mániájáról fogok most mesélni. hogy a házba csalja. oly mesterien hozzáigazította a gyerekek korához. Majd távozott. de friss volt és életerős. uraim. Néztem őket. s nem telt bele három óra. ebben és csakis ebben lelte örömét. hogy egyetlen egyszer sem tévesztett célt. tizenhárom éves volt és ritka szép. a csábító meghökkentően fennkölt szenvedéllyel érvelt. csak annyit láttunk. gondolkodásmódjához. hogy a művelet felajzza érzékeit. legjobb barátnőjének. már ahogy ez nálunk szokás. ami arra utalt. ragyogó példákat. negyvennek se látszott. . Mindössze két órás beszélgetésre volt szüksége. s a bűnt pompás színekbe öltöztette. sokáig beszélgettek.„Némi változások történtek Guérin mama házában – kezdte hősnőnk. s ekkor észleltük. hogy ő maga feltüzelve jött ki. valamiféle lelkesültség vett rajta erőt. Ő atyáskodva megcsókolta. s mivel ezt művészi tökélyre fejlesztette. olyan megfontolt is. akinek ily sajátos tehetsége lett volna a kislányok bűnbe taszításához. Akárhogy lestük is. Nem volt a világon még egy ember. hogy beszéde végén félelmetes tűz lángol fel a szemében. ha pedig épp nem kapott megrendelést. Egy papról van szó. csillogó ékesszólásából csak annyi haszna származott.

hogy van-e valami bizonyítéka erre vonatkozóan. hogy miután távozott. Szeretett leskelődni. ha egy lyukon keresztül végignézhette. ön téved – szólt közbe a püspök. ha egyszer oly nagy mester volt benne? – Nos. hogy megérkezett újoncunk. s ahonnan magam is. – Ugyan mi lehetett édesebb kéj a számára. Az előadónő azt felelte. név szerint Henrietta. – Hát ez valóban különleges személyiség – mondta Curval. – S nem is érdekelte. sokkal vadabb dolgokat művelt. Mme Duclos ekképpen folytatta elbeszélését: „Alig egy nappal azután. hogy maga a csábítás tüzelte fel. vagy még vaskosabb dolgot művelt utána. hogy mániája valóban elragadó. hercegem? – Azt jósolom – válaszolta a herceg –. – Ez. továbbra is mindenki kételyek közt maradt a különös prédikátor hajlamait illetően. Úgy gondoltuk. a bujálkodáshoz a más élvezetében lelt mennyei táplálékra. Rám jutott az a szerep. s attól élvezett bele a nadrágjába. hogy erre vonatkozóan nincs semmi bizonyítéka. mint mondta. s lefogadom. uram. – Az előadása után eltűnt – felelte Duclos. akiről tegnap meséltem. hogy aztán fiúkat basszon seggbe… Akármibe lefogadom. mint hogy önnön művében élvezkedett. sosem tévesztett célt. csak előkészület volt: lánykák megrontásával ajzotta fel magát.– És a férfi? – kérdezte a herceg. s bár a herceg érvelése fölöttébb valószínűnek látszott. míg ő kukkol. Új libertinusunk csakis abban lelte örömét. hogy kitaláltam – mondta a herceg. hogy szórakoztassam. de vagy közben bevégezte a művét. s miután kölcsönösen megállapodtak. abban biztos volt. a kis Henrietta pedig azzal a segglyuknyalóval ment be a másik szobába. szóltunk neki. foglalkozott-e az illető fiúk csábításával is. amelyről már beszéltem. egyazon aktusban vettünk részt mindketten. – Mit jósol ebből. hogy buzi volt. – Vadabbakat? – kérdezte Durcet. Megkérdezték Mme Duclos-tól. . miféle furcsa dolgokat művelnek a szomszéd szobában. – Nem. hogy sikerült-e a műve? – Nem. s hogy minél tüzesebben és élvezetesebben alakítsa szerepét. meg társnőim is sokszor lestük ki szórakozásból a libertinusok passzióit. akinek szeszélyéből rögtön összekerültünk. fogadok. hogy ez a vén kujon fogja a legkéjesebb színielőadást nyújtani a kukkolónak. uram. – Ez csak előkészület volt a kicsapongáshoz. Bevittük abba a szobába. jött egy kuncsaft.

” – Maga verte ki a faszát? – kérdezte a herceg. mint a másik. megfordult. s engem is maga mellé ültetett. szép szál fiatalember volt. hogy tüzesebb már nem is lehetett volna. s nem is méltattam volna arra. megfordított. akik a más bujálkodását szeretik kilesni. az én emberem magához ölelt. hogy figyelik. újonc.hogy a lány. milyen gyerekesen szemérmes a kis kocsmároslány. hogy megemlítsem önöknek. hogy nézni fogják. Huszonnyolc éves. hogy bújtasson el egy ilyen hajlamú embert. ha amúgy meglehetősen egyszerű örömeihez nem társult volna egy szerintem ugyancsak sajátos körülmény. Az én emberem pedig a lyukra tapasztotta a szemét. hogy a kicsapongástól szemérem-. Úgyhogy olyan tüzes is volt. uram. hogy akit majd lát. majd fenekemre hintette férfiasságának tanújeleit. belefúrta az orrát a fenekembe. hogy felkerüljön a listámra. az a disznó meg milyen jól csókolja!” Amikor végül Henrietta szeretője elélvezett. felkelt. erény. most lesz először férfival. Mivel tudta. az enyimet is megmutatta neki. letérdelt. ő pedig majd kéjes előadást tart neki. megkérte Guérin mamát. Guérin mama szólt annak az embernek. hogy vannak olyanok. olyan hihetetlenül kicsi volt. szemmel láthatólag a többiekhez igazította izgalmát. hanem elhitette vele. akit néhány nappal azelőtt a lyuk előtt szórakoztattam. tapogatott. A kukkolót a nővéremmel zárták össze a leselkedős szobában. Erről nyomban meg is győződhetett. hogy őt nézzék. maga – felelte Duclos –. hogy előtte legyen. az jól tudja. hogy tiltott látványban lesz része. szép sorjában mindent kéjesen megmutogatott neki. biztosíthatom. „Ó. S mivel tudta. de nem mondta meg neki. merre van a lyuk. hogy e döntő pillanatban a fenekemet is. A kukkoló állítólag egészen odavolt a . s úgy élvezett el. jól széthúzta. „A következő személy – folytatta Duclos – talán nem is érdemelné még. de az a fasz. Ahogy felállt neki. felhúzta a szoknyámat. meg a felbőszült hímtagot is láthassa a kukkoló. megint csókolgatott. feltűnés nélkül úgy helyezkedett el. látván. de szép látvány! – sóhajtott föl időnként. megmutatta a seggét. hogy kár szót vesztegetni is rá.s becsületérzés mivé fajulhat az emberben. s kéjelgése közben sejtelme sem volt róla. akit kap. majd miután egy darabig csókolgatott. Egyik jobban élvezte a dolgot. mert az elrontotta volt az örömét. Ez az ember nem nézni akart. kéjesen nyalogatta a hátsómat. – De szép segge van a kislánynak. hogy miközben verte a faszát. a másikat meg én vettem gondjaimba. egyik kezével a fenekemet markolászta. a másikkal a farkát húzogatta szép lassan. – Igen. melyből kiderül. azt akarta. Simogatni kezdtem a farkát. megmutatta a faszát a kukkolónak. engem csupasz hátsómmal a lyuk felé fordított.

előkapta a faszát. olyan párnás. szóval ismert egy embert. A herceg teljesen levetkőztette Duclos-t. s mivel a cinizmus felcsigázta fantáziájukat. – Megmutatta a kukkolónak a segge lyukát? – Igen. hogy amikor cinikusan kilőtte a gecijét. aki kerítőnek álcázta magát. – Ezek szerint gyönyörűségeset – mondta Duclos –. s az orra előtt verjem ki a faszukat. én az övét. ő ugyanis elbújt a székek közt. hogy szedjek fel férfiakat. hogy ismert egy embert Lyonban. „Néhány hónappal később – folytatta Mme Duclos – egy nagyjából ugyanilyen hajlamú ember kivitt a Tuileriákba. ráhajoltatta egy szék . akkora botrány lett belőle. odaült egy padra az egyik legforgalmasabb sétányon. olyan szép metszésű. úgy intézte. a nővérem feneke pedig legalább oly bőséges locsolásban részesült. ahol fiúk dolgoznak kerítőként.boldogságtól. jót nevetett rajta. nem vonultak félre. ő megmutatta az enyémet. mutogatta a seggemet a járókelőknek. s elmondta.” Mivel Duclos ma korán végzett a meséléssel. – Kevés gyönyörűségesebb dolog van a világon: mármint mindkét fél számára. s bár már besötétedett. hanem egymás előtt élvezkedtek. s úgy kellett elmenekülnünk. Amikor elmeséltem történetünket Guérin mamának. – Széthúzta a fiatalember fenekét? – kérdezte a püspök. mint magunkat lesetni. már vagy tízen álltak körülöttünk. mit művel a lánnyal az ügyfél. hogy ál-kerítőnk láthassa az illető farkát meg a fenekét. a feneke pedig olyan finom. mivelhogy hajlamainak csakis ez a fajta kéj felelt meg. akit kifejezetten ezért bérelt föl. mert szép hosszú és vastag volt a fasza. hogy verjem ki neki a járókelők szeme láttára. rám parancsolt. azt állította. s onnan nézte. s a lehető legkéjesebben tálalta. aztán elbújt. uram – mondta Duclos –. a hátralévő időben válogatott fogásokkal szórakoztatták magukat vacsoráig az urak. a lány pedig. mert leselkedni éppoly édes. hogy Ámor is megirigyelhette volna tőle. attól valóban nagyot lehetett élvezni. hogy még sosem volt ekkora gyönyörűségben része. Azt akarta. s csakis erre a látványra tudott megszabadulni ondójától. felhajtotta hátul a szoknyámat. s maga vitt ügyfeleket két lánynak. – Én vagy egy tucat hasonló jelenetet láttam életemben – mondta Durcet. akiket külön e célból tartott és pénzelt. miután hétnek vagy nyolcnak kivertem. nehogy rendőrkézre adjanak.” – Ha a fiatalembernek szép fasza volt és szép segge – mondta Durcet –. mint az enyém.

keskeny. vagyis hogy az éjszaka pihenő négy baszó felvezesse a négy fiút. Curval seggbe baszatta magát. válogatott mesterkedéseinek. s hol lassabban. Egyéb dolgok is történtek. Ötödik nap Most Curval ült be reggel a maszturbációs órára. úgyhogy időben felállt. Jöttek maguktól. hogy a kiválasztott négy fiúszeretőnek. amikor jelmezt kell viselniük a négyesfogatokban. s gyönyörködve legeltették szemüket mindazon a szépségen. s meghagyta neki. hogy a fiúszeretők. Durcet barátja. úgymint: Zefír. mégpedig úgy. a következőkből álljon az öltözete: egy könnyű. mennyire izgató volt a mesélés. ez feleslegessé tette a reggelente szokásos ceremóniát. laza köpönyegféleség. ő ugyanis érte bolondult. bizonyítván. De tartalékolni akarta erejét. egyikük sem élvezett el. Szintén még délelőtt szabályba foglalták. hogy a makkja minden egyes húzásnál verődjön neki Duclos segge lyukának. Adonisz. de mivel fárasztó volt a nap. hogy másnapra újabb gyalázatokhoz gyűjtsenek erőt. majd Desgranges kezébe nyomta farkát. kivéve olyankor. mígnem tálalták a vacsorát. A herceg két-három napja belehabarodott Mme Duclos-ba. de sokkal rövidebb. csak a négy másik fogadta őket az előírt ceremóniával. a példa ragadósnak bizonyult. mely mellben és derékban zsinóros. a püspöké ezentúl az urak minden étkezésen részt vehetnek a szeretőjük oldalán. csakhogy ezen a bálon minden táncos pucér volt. Vacsora után táncoltak. ez a kabátka. s annyira tetszett neki a segge meg a szellemes stílusa. Mellettük ott ültek az előadónők. hogy őt is hálótársának akarta. rózsaszínű szaténból . libertinusaink pedig fesztelenül heverésztek a pamlagokon. s Curval Fanchont vette magához. továbbá az ő szobáikban is fognak aludni. megreggeliztek. nagyon nehezen tudott ellenállni a nyolc bájos kislány különböző buja pózainak. mennyire ragadta el őket a gyönyör. melyet a tánc közben adódó legkülönfélébb testhelyzetek tártak eléjük. inkább ágyba bújtak mind. hol gyorsabban kézimunkáztak rajtuk aszerint. a herceg pedig a rajta ügyködő személyzet közreműködésével hatalmas üvöltéssel élvezett el. hogy a barátnője seggére verje ki neki. mint a poroszok uniformisa. a herceg kegyeltje. melyekről azonban egyelőre nem számolhatunk be. A két másik egyelőre várt a lakrészében éjszakára még kiadó kiváltságos negyedik hely betöltésével. Curval kedvence. amikor pedig az urak vizitálni mentek a fiúhálóba.támlájára. osztozva e kegyben a nejekkel és a baszókkal. mint minden egyenruha. a négy baszóból meg a négy feleségből éppen három francia négyes állt össze. csak combközépig ér. mindenesetre az előadónő segge alapos locsolásban részesült. s még délelőtt úgy rendelkeztek. a püspök meg Durcet pedig fölöttébb különös dolgokat művelt mindkét nem képviselőivel. Jácint. A tizenhat fiatalból. s mivel a tanulók kezdtek ügyesedni. és Szeladon. olyasmi.

A kápolnabeli szükségletek elvégzése után. melyen részt vehetett a négy fiúszerető. hogy egy bizonyos állapotban legyen. amit legszívesebben azonnal átfúrt volna. hogy ily módon befogadták őket. csak az előírt színű szalag kötötte át. fehér tafota béléssel. ha már nem baszhatom seggbe. a nejek fölött viszont most már ők is ugyanolyan jogokkal rendelkeztek. beírták a büntető füzetbe. Ez volt az első olyan ebéd. melyen át könnyen be lehetett nyúlni a fenékhez. lábukon fehér selyemharisnya. az öv alatt volt egy szív alakú nyílás. hogy ezt sose róják föl nekik. szürkés-rózsaszín rizspor színezte. Igen ápolt. A bájos kis új asztaltársak vidámságot hoztak az ebédbe. amit tegnap csinált Curval a pederójának. szürke cipő. illetve kellemes. hogy aligha akad szebb látvány a világon. amire most nagyon kevesen kaptak engedélyt. Érzékien megkötött krémszínű selyem nyakkendő társult a kis csipkés zsabóhoz. nagyon édesek voltak. s ha így elnézte négyüket az ember. mind a négyen nagyon kedvesek. hogyan is kell itt viselkedni. hátul viszont szabadon lengett. s ha az ember le akarta mezteleníteni a gyerek hátsó fertályát. feketére kihúzott szemöldökük. s biztosak lehettek benne. azt legalább megcsinálom neki. csak ki kellett oldania a masnit. bizton állíthatta. ágyékszőrzete ahhoz az édes kis lyukhoz dörgölődzött. mely olyan színű volt. akinek megüzenték. és a combja közé csúsztatta a farkát. asztalhoz ült a társaság.volt. az ellenkező állapotban találták (a továbbiakban ez majd érthető lesz). nagy rózsaszín masnival. meglátta anyaszült meztelenül a szomszéd szalonban. Oldalt a hajuk hanyagul néhány fürtbe csavarodott. Odavolt a boldogságtól. E tennivalók végeztével megejtették a szokásos viziteket. pirosítóval finoman bekent arcuk teljes pompájában ragyogtatta föl szépségüket. akit már amúgy is felizgatott a fiú. „Az istenit! – rikkantotta nekihevülve –. A fiatalembereknél Giton olyasmit tett.” Azzal fogta a kis emberkét. mint a baszók: nemcsak az étkezések során. Frizurájukat erősen illatozó. alatta pedig egy rövid mellényke. kétoldalt rózsaszín hímzéssel. a hajtókája és egyéb díszei fehér szaténból. szintén fehér szaténból. többé egyáltalán nem kapták meg azokat a fajta engedélyeket. őt is beírták. ezen a gatyán azonban hátul. A püspök nagyon elemében volt. . Mindegyik az ura mellett foglalt helyet. Mikor aztán a püspök úr. csak egy nagy masni zárta. jobb kéz felől. amiket néha reggel szoktak osztani. akinek – mivel a kávét felszolgáló négyeshez tartozott – nem sokkal a desszert előtt ki kellett mennie. akárcsak a gatya. baloldalt a kedvenc baszó ült. az egész ebéd alatt egyfolytában csókolgatta Szeladont. hanem a nap folyamán is bármikor kedvükre bántalmazhatták őket. Attól kezdve. A szép Fannyt. fejfedőt nem viseltek. kezdték megtanulni. hasra fektette. amilyet e fertály szüzességével rendelkező barát választott. amit tilos lett volna megtennie. nem bírt tovább magával.

A szomszéd szobában. napról napra beszámoljak önöknek róla. most átugrom gyerekkorom érdektelen eseményein. és úgy veregettem a faszát a derék bugrisnak. uraim. Egy komoly elnök volt. aki be volt avatva a játékba. milyen rémisztő hatással van rá a kéj. Az emberem extázisban vár. nyelte a nyálát. hogy hozzásegítsék az áhított extázishoz. amit csak a drágalátos úr kért tőlem. Durcet pedig Rosette széthúzott fenekét tárta a szeme elé. hogy néhány sajátosabb mozzanatot emeljek ki. de ettől senki sem esett kétségbe. amiről már beszéltem. és csorgott le Cupido fenekére. akinek mindennapi hóbortját már érdemes elmesélni. Én a szeme előtt voltam. a másikkal gondosan felfogom. sikerült is neki. habzsolja be a még meleg gecit. úgy ötvenéves lehetett. egyik kezemmel elősegítem a magömlést. a mi kedves madámunk gondjaira bízta. hogy némi libertinus színjátékkal izgassa. Elérkezett a mesélés ideje. Egyedül ült be ahhoz a lyukhoz. ráveti magát a csészealjra. majd egy porcelán csészealjra sütöttem el a faszát. a szeme fellángolt. amelyek csak egyhangú ismétlései volnának annak. vagy tán szavojárd. már szaladtam is a másik szobába. Mme Duclos pedig ekképpen folytatta történetét: „Mivel nem azt kívánták meg tőlem. mivel az utolsó pillanatban őt tolták kis barátja alá. minden kilövellésnél villámgyorsan a szájához viszem a kezem. hogy már a tizenhatodik évemet tapostam. s ha hihetünk Guérin mamának. Mindnyájan azon ügyködtek. az övé is elered. s csak annyit mondok. a lehető legközelebb helyezkedtem a lyukhoz. A herceg. s így neki jutottak a férfiasság tanújelei. s az úr nálunk éppen velem debütált. de tiszta és egészséges. amikor egy olyan libertinus vetődött hozzám. csak ennyit kért: a kor. odaállt elé és beujjazott Cupido seggébe – a fiú szintén a kávét felszolgáló négyesbe tartozott. Curval is odajött. hogy részletesen. melyek pedig nem is őt illették volna. aki állítólag már évek óta ismerte. minden áldott reggel végigjátszotta a most következő játékot. hogy ma valamennyi apa mellé a saját lánya jutott a kanapéra. egy rakodómunkás volt velem. A megszokott kerítőnője. s nem tudta. szivattyúzta a levegőt a tüdejéből. ahova be lehetett látni. mi minden történt Guérin mamánál. inai megremegtek. szóval valami egyszerű pór. elszörnyedt volna rajta mindenki. amit már úgyis hallottak. hanem csak azt kérték. azon melegiben megetetem vele a saját . Csináltam én neki mindent. és az orra előtt verette ki a faszát Michette-tel. elhelyezkedtek. nem kis tapasztalatra szert téve közben a mesterségben.Száját a szép fiú szájához tapasztotta. aki nem ismerte. mielőtt visszavonult. ami lehullna. az arc nem számított. Úgy esett. s amilyen gyorsan és ügyesen csak tudom. és roppant kellemesnek találta a pénzkeresésnek ezt a módját. s ahogy odahullt az utolsó csöpp. Végre kibuggyant a geci.

orrával is mindig oda tért vissza a leglelkesebben. de vörös. elég csinos volt. ő erre leszorítja a karját. felemeli a karját és meg-szagoltatja vele a hónalját: csorog a szőréből a veríték. Alighogy beértek a szobába. a lány meztelenre vetkőzött. hogy új társnőnk érkezett. Végül hosszú. de mindig visszatér a hónaljára. Először azt hittük. úgy már más – mondta Curval –. s ahogy nézem. hogy csak egy menetre jött. Kisvártatva megérkezett az az adóbérlő is. A lány beáll.” – Akarta látni a hordár seggét? – kérdezte Curval. ugrálj! – biztatta az adóbérló –. jaj. de imádom!” Aztán letérdel elé. tudod jól. mert mindennap másik kellett neki. miközben kiguvadt szemmel bámulja az orra előtt lévő ragacsos hónaljat –. melegedj ki. Hozzám se nyúlt. A nővérem ügyködött körülötte. mint a bakkecske. szagolgatja. de egyetlen lánynak sem hajtotta fel még a szoknyáját se. szájával is. magam is így gondoltam. Elég jóképű volt. „Ó! Ez az. amilyen halvérű volt előtte. hogy össze-vissza forgassam. hogy nagyon ügyesen dolgoztam. még csak fel sem hajtotta a szoknyámat. s másnap jött megint. emberünk meg csak nézi és veri a faszát. szóval e miatt a lököttsége miatt nagyon nagy kedvem támadt kilesni őket. és a bugrisnak is mindig össze-vissza kellett forgatnia a lányt. hogy azt szeretem. „Ugrálj. odamegy a palihoz. az adóbérlő hátulról beigazgatja kukacát a hónaljába. Amikor a lány már egy merő lucsok. még megjegyezte. mert azt mondta. a teste fehér volt és húsos.gecijét is. talán az szaglott a legerősebben. hogy ne csinálta volna végig ezt a szertartást pontosan reggel kilenckor. fogta a sétapálcáját. s jól eltaláltam a műfaját. ugrál. Másnap egy másik embert hoztak. mivel neki szánták ezt a lányt.” A vörös lány meg elkezd szökdelni. – Igen. mint a Júdás. pedig nagyon szépeket mutattak neki. akinek megette a gecijét. elkezd kukucskálni fölfelé. aki senki másnak nem kellett volna. majd ugyanolyan flegmán kelt fel a fotelből. de hamarosan csalódnunk kellett. akinek új hősnőnket szánták. ügyelnem kellett rá. Ennyi volt az egész. amikor azt az embert szórakoztattam. – Na jó. meg se csókolt. „Micsoda illat. bár elég vékonyka fasza. s már ment is. nagyuram. ha izzadtok. jó szoros kis barlangot . és ameddig csak ott dolgoztam Guérin mamánál. egyszer sem fordult elő. melyet már jó félórája rázogatott minden siker nélkül. vele is elégedett volt. mi fog ebből kisülni. még a vaginájába meg a segge lyukába is beleszaglászik. ez az!” – lihegi emberünk. „Kevéssel ezután – folytatta Mme Duclos – jött a szerájba egy harminc év körüli lány. de egy kicsit lökött. rohangászik fel-alá. és másik nő is. én meg elképzelni se tudom. talán az a rész volt neki a legcsábítóbb.

én szaladok a lyukhoz. – Ohohó! – élénkült fel Curval. és leszámítva még egy kis körítést. és nem tudtuk kitalálni. nagyuram. elnök úr – kérdezte a püspök –.” – És muszáj volt. s ne hagyja. állíthatom. magam is kóstoltam – mondta Curval –. – Azt akarja ezzel mondani. Folytassa. Összehozzák őket. hogy mindig elsültem tőle. hogy egyetlen csepp is veszendőbe menjen abból. – Rendben van – mondta a püspök –. hogy most a másik hónaljat láthassa és szagolgathassa. s alighanem szaga is lett. hogy e fecsegők a nyomdokaiba lépjenek. mégpedig nem túl kellemes. megmarkolja. arról kezeskedem magának!” – feleli Guérin mama. mígnem jött végre egy öreg pattanásos alak. ami annyi gyönyörűséget okoz neki. mivel még azt is megtiltották neki. milyen gyönyörűséges. A nővérem már régen nem mosakodott. hogy bárhol is megmossa magát. hát látom. de a kutyafáját. széttárt lábbal ül egy nagy bidén. hogy közben nyalja-falja azt a részt. mert még olyat talál mondani. én már inkább csak a seggét szagolgattam volna annak a nőnek. elég – szólt közbe a herceg. azt követelte. amit egyelőre nem szabad hallanunk. locsolgatja. annak is megvan a maga bája. – Nemdebár szagolgatta a seggét… – Na jó. szentséges atyám.képez az illető helyen. „Guérin mama már több mint hat hete szigorúan megtiltotta a nővéremnek – folytatta az előadónő –. – Ennek is. hogy az a lány vörös legyen? – kérdezte a püspök. s jó közönségesen megkérdezte a madámtól. hogy a nővérem pucéron. hogy ezt a fajta fűszert maga is ínycsiklandozónak találja? – Hogyne. bemennek a szobába. ami tele van pezsgővel. ami a testéről vagy a szivacsból folyik lefelé. s biztosíthatom. beletúrja az egész ormányát. Duclos. mi az a körítés – tűnődött a püspök. s nem a hónalját. s nem engedi. s még jóformán el sem helyezkedem. úgyhogy a pezsgő hamarosan piszkos barnává változott. hogy elég koszos-e a kurva. őt meg nyilván az ajzotta fel leginkább. De minél zavarosabbá vált a likőr a belekerülő ocsmányságoktól. Közben emberünk úgy intézi. és úgy élvez el. hogy ezeknek a lányoknak sokkal erősebb a szaguk. – Aha! Kezdem már látni. annál jobban tetszett a mi . – Muszáj – felelte Duclos. mi célból. hogy kitörölje a fenekét. „Ó. – Maga is jól tudja. meglátná. ha a szaglóérzékét csipkedték meg neki jó erősen. amit magam tettem hozzá. jól be volt már csiccsentve. sőt. hogy a lehető legkoszosabb és legtisztátalanabb állapotban tartsa magát. hogy ha megkóstolná. – Ne gyóntassa meg itt nekünk. az emberünk meg egy nagy szivaccsal törölgeti.

akinek a lelkére kötötték. s alighogy beérnek a gyönyör szentélyébe. De rögtön ezután egy még sokkal mocskosabb mániának is tanúja lehettem. mit a mosdás elmulasztása még töményebbé hizlalt. egyértelműen bebizonyosodik. Az ember megcsömörlik az egyszerűtől. retkes láb hozta leginkább tűzbe. De pontosan effajta nőszemély felelt meg a …-i márkinak. mit undorító mániájának mocskos részletei forraltak föl benne. ki egyesíti magában a bujaság valamennyi szennyes hajlamát. s fél tucat hajtásra kiissza a bidéből az undorító. és újabb és újabb vadat hajtson fel nekünk. – Idenézzen – mondta Curval. még le is nyeli. azét a koszos. s fonnyadt bájai mellé. Jó negyvenes volt a nő. Fölállnak. s szűkös lehetőségeink. hogy éjjel nappal járja a várost. – Hát akkor dolgoznom kell. – Én ezt értem – mondta Durcet. büdös mocskot. ahogy szopogatja. De nem elég. s majd elájul a kéjtől. leveteti vele a cipőjét. hevesen csókolgatja. s nyelvével nagy lelkesen kikaparja közülük azt a természetadta feketés. büdös kutyulékot. Megkóstolja. se cipőt ne váltson. vén cselédlányét. fogja a nővéremet. melyet közben kiver magának. a csömör a libertinizmushoz vezet. elragadónak találja. akit bordélynyelven palifogónak hívnak. amibe csak az imént mosta bele a hetek óta vizet nem látott test minden szennyét. hogy vagy egy hónapig se zoknit. Lujza. volt a házban egy nő. s mindjárt érti az ember az összes effajta gyalázatosságot. bemutatják neki Lujza nénit (így hívták hősnőnket). – Csak fásultnak kell lenni. szájával egyenként széjjelhúzogatja a lábujjait. Fanchon lábát ölelgeti. – Micsoda? hát maga is?… – kérdezte megrökönyödve a püspök. ráhasaltatja az ágyra. hogy megértse – mondta Curval. Megjön. s fenekére meg a széttárt lyukára okádja ki szemérmetlen magját. egy olyan dögletes szagú lábat nyújt oda a márkinak. lelkünk romlottsága ocsmányságokba hajt bennünket. Amikor kiitta mind. fog egy poharat. s mivel mindennek tetejébe még el is sül neki a szerszáma.libertinusunknak. volt egy szörnyű hibája: iszonyatosan bűzlött a lába. gyengülő képességeink. akit fentebb már lefestettünk. a képzelet bosszús lesz. hogy e hihetetlen mocskos fráter. s látják. melyek azelőtt se voltak túl csábítóak. fenségesnek találja. amitől bárki más elhányta volna magát: a mi emberünket azonban pontosan az effajta undorító. . körbeveszik. ízlelgeti. – Na de ezt már nem bírom felfogni – mondta a püspök. hogy ez a retekevés rendkívüli gyönyörűséget okoz számára. mert az a dolga. Kezébe kapja. hogy a szájába veszi. az meg e gyalázatosságok végrehajtásához.

„Valami ilyesmi történhetett – folytatta Duclos – azzal az öreg diplomatával is, aki Guérin mama egyik legjobb kuncsaftja volt. Csakis fogyatékos nők kellettek neki, akiket vagy a kicsapongás, vagy a természet, vagy az igazságszolgáltatás nyomorított meg. Egyszóval csakis a félszemű, vak, sánta, púpos, dongalábú, kacskakezű, fogatlan, csonkolt végtagú, betegre korbácsolt, megbélyegzett, vagy az igazságszolgáltatás más eszközeivel megnyomorított nők érdekelték, s azok is csak akkor, ha már jól benne voltak a korban. Amikor én meglestem, éppen egy olyan ötvenéves nővel volt, akit mint hírhedt tolvajt megbélyegeztek, s ráadásul csak fél szeme volt. E dupla fogyatékosság valóságos kincsnek tűnt számára. Szobára megy vele, levetkőzteti, vadul csókolgatja a vállán meggyaláztatásának nyilvánvaló jeleit, a sebet tiszteletre méltónak nevezi, s szenvedélyesen végigszopogatja valamennyi vájatát. A szenvedély tüze akkor átcsap a segglyukra, óvatosan széthúzza a két partot, gyönyörűséggel csókolgatja a közéjük zárt fonnyadt nyílást, szívja, szívja rendületlenül, aztán megint a hátára pattan, odadörgöli faszát az igazságszolgáltatás bélyegéhez, s megdicséri, amiért kiérdemelte e nagy dicsőséget; végül az ülepéhez hajolván azzal tetőzi be az áldozatot, hogy ismét megcsókolja az oltárt, melyet oly sokáig hódolattal illetett, majd bőséges ondóval locsolja meg vágyai netovábbját, a csábos billogot.” – Az istenit – mondta Curval, aki ma sehogy se bírt magával –, ezt az álló faszt nézzétek, barátaim, nézzétek, mennyire felhevültem ettől az utolsó passziótól! – S már hívta is Desgranges-t: – Gyere, te tisztátalan buzeráns, gyere te kurva, ki annyira hasonlítasz az imént mesélt nőre, gyere, nyújtsd nekem ugyanazt a kéjt, amit az a másik nyújtott a diplomatának! Desgranges odajön, Durcet, az effajta végletek nagy barátja, segít az elnöknek levetkőztetni. A vén szajha akadékoskodik; sejtik, hogy miért, leszidják, miért akar olyasmit takargatni a társaság elől, ami csak még nagyobb megbecsülést hozna neki. Végül megjelenik aszott háta, s rajta a „V” és „M”,[+] annak bizonyságaképpen, hogy kétszer is alávetették a megalázó tortúrának, melynek nyomai azonban annyira felgyújtják a mi libertinusaink szemérmetlen vágyait. E kiaszott, elhasználódott test többi része, a mintás tafotaszerű segg, a közepén éktelenkedő büdös és tág nyílás, a levágott mellbimbója meg a három hiányzó ujja, rövidebb, s ezért sánta lába, fogatlan szája mind-mind csak hergeli a két libertinust. Durcet elölről, Curval hátulról szopogatja, s miközben ott van a szemük előtt a sok szebbnél szebb, üdébbnél üdébb teremtés, kik teljesítenék legkisebb vágyaikat is, ők a természet és a bűn által meggyalázott, bemocskolt, a létező legkoszosabb és legundorítóbb teremtménnyel habzsolják révülten a legcsodásabb

gyönyöröket… Magyarázzák meg nekem ezek után az embert! Mint veszett kutyák a dögön, úgy acsarkodnak e két lábon járó hullán, majd a legmocskosabb fajtalankodásokra vetemedvén végül kilövellik gecijüket, de bármennyire kimerültek is e kéjelgésben, talán már kezdték volna a következőt, igaz, az is ugyanilyen züllött és mocskos lett volna, ha nem figyelmezteti őket a vacsorára hívó csengő, hogy ideje másfajta gyönyörökre készülniük. Az elnök kétségbeesett, hogy elvesztegette magját, mert ilyenkor csak hatalmas evészet és ivászat adta vissza az erejét, úgyhogy zabált, mint a disznó. Azt akarta, hogy a kis Adonisz verje ki neki Egetverő faszát, hogy aztán ő nyelhesse le a gecit, de mivel nem volt elég neki az utóbbi gyalázat, mit azon nyomban végre is hajtottak, felállt, s azt mondta, hogy a fantáziája ennél még sokkal gyönyörűségesebb dolgokat sugallt neki, majd további magyarázkodás nélkül magával vitte Fanchont, Adoniszt és Herkulest, bezárkózott velük a terem végében lévő budoárba, s csak akkor jött ki, amikor kezdődött az orgia; de akkora formában, hogy még ezer más, különbnél különb borzalmat is bírt művelni, miket azonban az elbeszélés felállított rendje okán egyelőre nem áll módunkban lefesteni az olvasónak. Lefeküdtek, s Curval, a kiszámíthatatlan Curval, kinek pedig éjszakára a lánya, az isteni Adelaida jutott, s a világ leggyönyörűségesebb éjszakáját tölthette volna vele, másnap reggel az undorító Fanchon ölében hevert, ővele művelt újabb borzalmakat egész éjjel, miközben Adonisz meg Adelaida, akiket kitúrt az ágyából, tőle jó messze feküdtek, egyik egy kis ágyban, a másik a földön, egy matracon. Hatodik nap A püspök úron volt a sor, hogy beüljön a maszturbációra; megtette. Ha Mme Duclos tanítványai fiúk lettek volna, püspök uram aligha áll ellen nekik. De az a kis vágás a hasuk alján oly rettentő hiba volt számára, hogy övezhették bár a Gráciák, ha csak egy kicsikét is megnyílt az a fránya vágás, legott elpárolgott a kedve, így hát hősiesen ellenállt; azt hiszem, még csak fel sem állt neki, úgyhogy folytathatták dolgukat. Szemmel láthatóan igen szerették volna mind a nyolc lányt hibán érni, hogy aztán másnap, a rettegett büntető szombaton, mind a nyolcat megfenyíthessék. Volt már hat; a szépséges, szelíd Zelmira lett a hetedik, hogy aztán megérdemelte-e? Vagy a tervezett fenyítés gyönyöre kerekedett felül a méltányosságon? Ezt bízzuk a bölcs Durcet lelkiismeretére, mi pedig maradjunk meg az elbeszélésnél. Egy igen szép hölgy is felkerült a vétkesek listájára: a szelídlelkű Adelaida. Durcet, a férje, példát akart, úgymond, statuálni azzal, hogy neki még kevésbé bocsátott meg, mint másnak, márpedig felesége éppen vele szemben követett el mulasztást. Durcet elvitte egy bizonyos helyre, ahol bizonyos műveletek után tisztának

semmiképpen sem nevezhető szolgálatokat kellett volna nyújtania. Nem mindenki olyan züllött, mint Curval, s habár Adelaida az ő lánya lett volna, egy cseppet sem volt ínyére a dolog. Talán ellenállt, talán rosszul viselkedett, talán csak Durcet mószerolta be, mindenesetre őt is felírták a penitenciás könyvbe, a gyülekezet legnagyobb örömére. Mivel a fiúknál semmit sem hozott a szemle, áttértek a kápolnabeli titkos örömökre, melyek már csak azért is igen pikánsak és sajátosak voltak, mert még azok kaptak engedélyt a részvételre, akik pedig maguk kérték, hogy effajta örömöket nyújthassanak. Csak Konstanca, két segédbaszó és Michette jelent meg. Vacsoránál Zefír, akivel egyre elégedettebb volt mindenki, mivel napról napra bájosabb lett, másrészt önként egyre libertinusabb szokásokat vett föl, szóval Zefír nekitámadt Konstancának, aki, bár már nem szolgált föl, továbbra is részt vett minden ebéden. Tyúkanyónak csúfolta és megveregette a hasát, hogy úgymond megtanítsa tojni a szeretőjével, aztán megcsókolta a herceget, megsimogatta, meghúzogatta a faszát, s annyira felajzotta, hogy Blangis megesküdött rá, hogy még aznap délután összevissza fogja gecizni. A legényke meg cukkolta, fogadást ajánlott neki. Mivel ő is benne volt a kávét felszolgáló négyesben, a desszertnél kiment, majd meztelenül jött vissza, s úgy szolgálta ki a herceget. Ettől az nagyon felélénkült, de kezdetben beérte némi malackodással; megnyalogatta a száját, megszívogatta a fütyülőjét, maga elé ültette egy székre úgy, hogy a feneke egy magasságban legyen a szájával, s vagy egy negyed óráig ekképpen ingerelte. Végül azonban fellázadt a hímtagja, felszegte büszke fejét, s a herceg belátta, hogy az áldozat immár tömjént követel. Igen ám, de minden tilos volt, kivéve azt, amit tegnap csináltak. A herceg úgy döntött hát, hogy társaihoz hasonlóan fog eljárni. Ráhajoltatta Zefírt egy kanapéra, a combja közé döfte szerszámát, de ő is úgy járt, mint Curval: a szerszám hat hüvelyknyire kilógott. – Csináld azt, amit én – mondta Curval –, verd ki a faszát a tiédre, locsold meg a gecijével a makkodat. A herceg azonban mulatságosabbnak találta, ha rögtön kettőt nyársal fel egyszerre. Megkéri öccsét, hogy igazgassa oda neki Augusztinát; odapréselik neki fenékkel Zefír combjához, a herceg pedig, aki mondhatni egyszerre hág meg ily módon egy lányt meg egy fiút, ráadásul még kiveri Zefír faszát Augusztina kerek fehér popójára, amitől, mint várható volt, hamarosan el is ered a kis gyerekgeci, ha már ilyen szép dologra folydogálhat. Curvalnak tetszik az ügy, s mikor látja, hogyan nyílik szét, majd hogyan tátong hímtagért esengve a herceg segge, mint minden buzeránsnak, ha feláll a faszuk, visszaadja neki, amit tegnapelőtt kapott tőle, a drágalátos herceg pedig, amint érzi, hogy a betolakodó ily kéjesen lökődi, csaknem Zefírrel

egyszerre lövi ki gecijét, s hátulról locsolja meg azt a templomot, melynek Zefír már lespriccelte az oszlopait. Ám Curval nem élvezett el, s miután kihúzta a herceg seggéből büszkén ágaskodó szerszámát, megfenyegette a püspököt, aki Giton combjához dörgölődzött ugyanilyen módon, hogy arra a sorsra juttatja, mint az imént a herceget. A püspök elfogadja a kihívást, megkezdődik a csata; a püspököt seggbe basszák, s a kétoldali, kéjes ingerlés hatására hamarosan maga is nagy gyönyörrel dörgöli libertinus gecijét a szép fiúcska combja közé. Durcet-nek, az önkéntes szemlélőnek már csak Hébé meg a duenna maradt, de bár hulla részeg volt, ő sem vesztegette idejét, s szép csendben olyan ocsmányságokat művelt, miket egyelőre fátyol alatt kell tartanunk. Végre lenyugodtak az urak, szunyókáltak egy keveset, majd hat órakor felébredvén, átfáradtak az előadóterembe, ahol Mme Duclos új örömöket tartogatott számukra. Most a négyesfogatokban kicserélődtek a nemek: a kislányokat matrózruhába bujtatták, a fiúkat grizettnek öltöztették. Gyönyörű látványt nyújtottak; semmi sem oly ingerlő, mint ez az érzéki csere: az ember szívesen keresi azt a fiúknál, amiben lányhoz hasonlítanak, a lányok meg sokkal izgalmasabbak, ha tetszésvágyból annak a nemnek jelmezét öltik magukra, amelyhez szívük szerint tartozniuk kellene. Ma mindenkinek a saját felesége jutott a kanapéra; örvendeztek az istennek tetsző elrendezésen, majd miután mindenki elhelyezkedett, Mme Duclos, mint majd meglátjuk, folytatta fajtalan históriáit. „Volt Guérin mamánál egy harminc év körüli, szőke lány, kicsit duci, de friss és hófehér. Hajnalkának hívták; gyönyörű szája volt, szép foga, érzéki nyelve, de ki gondolta volna, talán rosszul nevelték, talán csak a gyomra volt gyenge, de ebből az imádnivaló szájból egyre-másra jöttek a szelek, elképesztő mennyiségben; s különösen amikor sokat evett, előfordult, hogy vagy egy óráig akkorákat böfögött, hogy szélmalmot lehetett volna hajtani vele. De elmondhatjuk, hogy nincs oly hiba, mely ne találna híveket magának, s ez a lány is éppen ezen fogyatékossága révén szerezte magának leglelkesebb hódolóját. Az illető komoly, megfontolt tudós ember volt, a Sorbonne-on tanított, s amikor belefáradt, hogy teljesen feleslegesen bizonygassa az iskolában Isten létezését, néha ellátogatott a kuplerájba, hogy inkább a teremtményeit vegye górcső alá. Mindig előre jelezte jövetelét, ilyenkor Hajnalka rogyásig teleette magát. Kíváncsi lettem, mit hoz az istenes pásztoróra, szaladok a lyukhoz, látom, hogy miután a szerelmesek egymásra lelnek, rétorunk néhány előzetes simogatás után, mik csakis a szájra irányulnak, kedvesét finoman egy székre helyezi, jómaga szembe ül vele, majd kezébe adja relikviáit, melyek a lehető legsiralmasabb állapotban

leledznek: „Cselekedjék, kicsikém – biztatja –, cselekedjék; tudja, minő eszközökkel ébreszthet fel ernyedtségemből; hát akkor, könyörgök, ne habozzék, mert az élvezet immár nagyon sürgető.” Hajnalka egyik kezében a doktor petyhüdt szerszámát tartja, a másikkal megragadja a fejét, szájára tapasztja száját, és se szó, se beszéd, gyors egymásutánban vagy hatvanat beleböfög az állkapcsába. Szavakkal el nem mondható, micsoda gyönyörűség volt ez Isten szolgálójának. A mennyekben járt, úgy szívta, nyelte, amit csak kapott, mintha a legkisebb fuvallatot is sajnálta volna elszalasztani, s mindeközben el-elmatatott társnőm mellén meg az alsószoknyája alatt. A tapogatás azonban csak mellékesen zajlott, vágyának legfőbb és egyetlen tárgya a száj volt, melyből lankadatlanul fújt a szél. E kéjes ceremóniától végre felduzzad a fasza, elsül a társnőm kezében, professzor úr pedig sietve távozik, elmondván, hogy ekkora gyönyörűségben még soha sem volt része. Egy még különösebb ember nem sokkal később olyan furcsa dolgot kért tőlem, amit végképp kár volna elhallgatni. Guérin mama aznap úgy diktálta belém az ételt, éppoly bőségesen megetetett, mint néhány nappal azelőtt Hajnalkát. A legkedvencebb ételeimmel traktált, majd miután végeztem, felkészített rá, mi a tennivalóm a nekem szánt vén libertinussal, s legott meg is itatott velem három szem, meleg vízben feloldott hánytató pirulát. Megjön a vén kujon; megrögzött kurvapecér, egy párszor láttam is nálunk, de akkor még nem érdekelt, mi célból jár hozzánk. Magához ölel, bedugja a nyelvét a számba, de olyan mocskos és undorító a nyelve, hogy a bűzétől azonnal hatni kezd a hánytató. Látja, hogy kavarog a gyomrom, el van ragadtatva tőle: „Csak bátran, kicsikém – kiáltja –, csak bátran! Egy cseppet se fogok elveszejteni belőle.” Fel voltam készítve rá, mi a dolgom, leültetem egy kanapéra, fejét a karfára támasztom. A combja széttárva; kigombolom a nadrágját, előveszek egy rövid kis petyhüdt szerszámot, mely semmi erekciót nem mutat, rázogatni kezdem, ő meg kitátja a száját. S miközben én verem tovább a faszát, ő meg szemérmetlen módon össze-vissza tapogatja a fenekemet, egyszer csak beleokádom a szájába a még megemésztetlen ebédemet, mely a hánytató hatására hullámokban jön fel torkomra. Emberünk úszik a boldogságban, elragadtatva nyeli a mannát, maga nyalja le ajkamról a részegítő hányásdarabokat, egy cseppet se veszejt el belőle, amikor pedig érzékeli, hogy a művelet alábbhagy, nyelve csiklandásával vált ki belőlem újabb öklendezést; a fasza, melyhez alig nyúlok hozzá, annyira lever a roham, a fasza, mely nyilván csakis effajta gyalázatoktól kel életre, végre megdagad, felágaskodik, s sírva panaszolja el ujjaim közt, kétségbe vonhatatlan bizonyítékot is adván, micsoda hatással van rá ez a sok disznóság.”

– Az istenit – rikkantott föl Curval –, ez aztán szép kis figura, de lehetne még finomítani. – Hogyan? – kérdezte Durcet kéjtől elfúló hangon. – Hogyan? – kérdezett vissza Curval. – Hát az istenfáját, megfelelő lány kell hozzá és megfelelő étel. – Megfelelő lány… Ja, értem, amolyan Fanchon-féle. – Naná! – És az étel? – kérdezősködött tovább Durcet, miközben Adelaida veregette a faszát. – Az étel? – élénkült fel az elnök – Hát a dupla istenit, kényszerítem, hogy adja vissza nekem, amit nem sokkal azelőtt hasonló módon juttattam a szájába. – Azt akarod ezzel mondani – firtatta tovább az adóbérlő, immár teljesen megszédülve –, hogy belehánysz a szájába, ő meg nyelje le, aztán hányja vissza neked? – Pontosan. S már rohantak is mind a ketten a kis szobájukba, az elnök Fanchonnal, Augusztinával és Zelamirral, Durcet pedig Desgranges-zsal, Rosette-tel és Egetverővel, s jó félórát kellett várni rájuk, hogy Mme Duclos folytathassa az előadást. Végre megjelentek. – Te disznóságokat csináltál – mondta a herceg az elsőként visszatérő Curvalnak. – Néhányat – felelte az elnök –, ez a boldogság az életben, nekem csak akkor kéj a kéj, ha minél mocskosabb és minél undorítóbb. – De legalább esett geci? – Szó sincs róla – mondta az elnök –, tán azt hiszed, hogy mindenki olyan, mint te, és annyi gecije van, hogy minden percben vesztegetheti? Az effajta mutatványokat meghagyom neked meg az olyan életerős bajnokoknak, mint Durcet – mutatott rá az adóbérlőre, mikor az is elvánszorgott, a kimerültségtől tántorogva. – Úgy igaz – erősítette meg Durcet –, nem bírtam ki. Ez a Desgranges annyira mocskos, maga is, meg a beszédje is, és oly készségesen megcsinál mindent, amit csak kér az ember… – Gyerünk, Duclos – mondta a herceg –, ez a kis fecsegő még elmondja nekünk, mi mindent csinált, pedig nagyon csúnya dolog eldicsekedni azzal, milyen kegyekben részesít bennünket egy csinos hölgy. Duclos engedelmeskedett, és ekképpen folytatta történetét:

„Ha egyszer az urak annyira szeretik az effajta különcségeket – mondta előadónőnk –, akkor sajnálom, hogy nem tartották vissza még egy kicsit lelkesedésüket, mert a hatás, úgy érzem, még nagyobb lett volna azok után, amiket most fogok mesélni. Az a finomítás, ami az elnök úr szerint még hiányzott az én legutóbb mesélt figurámból, szóról szóra megesett a következőben. Sajnálom, hogy nem hagyta befejeznem. Az öreg Saclanges elnök szóról szóra azt a furcsaságot művelte, amit Curval úr méltóztatott kívánni. Úgy gondoltuk, hogy a mi kis káptalanunk doyenje fel tudja majd venni vele versenyt. Ez a nagydarab, kövér, harminchat éves forma, nagyszájú, pattanásos lány úgy ivott, mint a gödény, kofa módjára káromkodott, mindemellett elég csinos volt. Megjön az elnök; vacsorát tálalnak nekik; mindketten leisszák magukat, nincsenek az eszüknél, egymás szájába hánynak, lenyelik egymás okádékát, majd visszaadják egymásnak, amit csak kölcsön kaptak. Végül elnyúlnak a vacsoramaradványokon meg a sok ocsmányságon, amivel összerondították a padlót. Akkor jövök én, mert a társnőm már magán kívül van, moccanni sem bír. Pedig a libertinusunk számára ez a legfontosabb pillanat. Ott fekszik a földön, a fasza áll, és kemény, mint a vas; megmarkolom a szerszámot, az elnök csak habog, káromkodik, aztán magához ránt, megszívja a számat, s úgy élvez el, körbekörbe forogva, mint egy bika, a mocskában fetrengve. Ugyanez a lány nem sokkal ezután legalább ilyen mocskos előadásban részeltetett bennünket. Egy kövér barát, aki csinos summát fizetett neki, széttett lábbal ráült a hasára; a lány combja a lehető legjobban szét volt feszítve és nagyobb bútorokhoz kikötve, hogy ne tudjon ficánkolni. Ahogy így feküdt, csak úgy, tálca nélkül különböző fogásokat tálaltak a hasa aljára. A barát belemarkol kézzel az ételbe, bedugja Dulcineája tátongó picsájába, jól megforgatja benne, s csak aztán eszi meg, miután teljesen átitatta azzal a szósszal, amit a vagina kotyvaszt hozzá neki.” – Hát ez egy teljesen új étkezési mód – mondta a püspök. – De magának ugye egyáltalán nem tetszik, nagyuram? – kérdezte Duclos. – Nem bizony, hogy az isten verje meg – felelte az Egyház szolgája –, én nem szeretem ehhez a pinát. – Hát akkor hallgassa meg a következőt – mondta az előadónő –, mellyel a mai előadásomat zárom. Meggyőződésem, hogy ezt szórakoztatóbbnak fogja találni. „Már nyolc éve voltam Guérin mamánál. Nemrég lettem tizenhét éves, és attól fogva nem múlt úgy el nap, hogy ne jött volna el hozzánk minden reggel

egy bizonyos főadóbérlő, akit mindig nagy hajbókolással fogadtak. Akkoriban hatvan éves lehetett, köpcös, kövér ember volt, s minden tekintetben Durcet úrhoz hasonlított. Ő is olyan friss volt és kellemesen kövérkés. Minden nap más lány kellett neki, a házbeliek csak jobb híján jöttek számításba, leginkább csak akkor, ha a külsős lány valamiért nem jött el a randevúra. Dupont úr, így hívták az adóbérlőt, nagyon válogatós volt. Az semmiképp sem felelt meg neki, ha az illető kurva, hacsak nem állt fenn olyan kényszerítő körülmény, amiről már szót ejtettem: neki munkáslányok kellettek, eladólányok, lehetőleg divatkereskedőktől. Az életkort és a hajszínt is megszabta: legyenek szőkék, tizenöt-tizennyolc évesek, se idősebbek, se fiatalabbak, s mindezen tulajdonságokon túl legyen a fenekük szép formás és makulátlanul tiszta: a lyuknál lévő egyetlen kis pattanás is kizáró oknak minősült. Ha szűz volt a lány, dupla pénzt fizetett érte. Aznap egy tizenhat éves csipkeverő lányt vártak a számára, állítólag mintaszerűen szép volt a segge; Dupont úr azonban nem tudta, hogyan néz ki a madárka, s mivel a lány megüzente, hogy ma reggel nem tud elszabadulni a szüleitől, úgyhogy ne várjuk, Guérin mama, tudván, hogy Dupont engem még nem látott, gyorsan szólt nekem, hogy öltözzem polgárlánynak, fogjak egy fiákert az utca végén, szálljak ki belőle a ház előtt negyed órával Dupont érkezése után, s játsszam jól a szerepemet, hitessem el vele, hogy varrólány vagyok. De hogy a legeslegfontosabb feladatomnak is megfeleljek, azon nyomban belém diktált negyed liter ánizst, utána meg egy nagy pohár gyógyitalt; hogy mi volt a hatása, az hamarosan kiderül. Megy minden, mint a karikacsapás; szerencsére volt néhány óránk, úgyhogy semmi sem hibádzott. Megérkezem, játszom az ostobát. Bemutatnak az adóbérlőnek; figyelmesen végiglornyonoz, de roppantul ügyelek mindenre, semmi olyat nem vesz észre, amiből rájöhetne, hogy lóvá tették. „Szűz?” – kérdi Dupont. „Erről az oldalról nem – teszi rá Guérin mama a kezét a hasamra –, de a másikról én kezeskedem magának.” Ő is szemérmetlenül hazudott. Mindegy, emberünk megette a mesét, s ez volt a lényeg. „Mutassa meg a seggét!” – mondja Dupont. Guérin mama felhajtja hátul a szoknyáimat, kicsit maga felé dönt, s ekképpen tárja a libertinus elé vágyai templomát. Megint felteszi a lornyonját, egy kicsit megtapogatja a fenekemet, két kézzel széthúzza, s alighanem elégedett vele, mert azt mondja, hogy szép a seggem, megfelel a célnak. Aztán megkérdezi, hány éves vagyok, mi a munkám, tetszik neki állítólagos ártatlanságom, amire én persze rájátszom, s már visz is föl a szobájába, mert külön szobája volt neki Guérin mamánál, ahová senki másnak nem volt bejárása, s ahová leselkedni se lehetett sehonnan. Amikor odaérünk, gyorsan bezárja az ajtót, egy darabig szemlélget, majd igen gorombán és nyersen megkérdi –

egyébként végig ekképpen viselkedett –, szóval megkérdi, hogy tényleg nem basztak-e már seggbe. Nekem azonban hozzátartozott a szerepemhez, hogy effajta kifejezéseket ne ismerjek, úgyhogy elismételtettem vele, mondván hogy nem értem, erre ő elmutogatta nekem, de úgy, hogy már semmiképpen sem lehetett félreérteni, én meg szörnyülködve, nagy szemforgatással azt feleltem neki, hogy bele is haltam volna, ha effajta borzalmatosságot művelnek velem. Erre azt mondta nekem, hogy csak a szoknyámat vegyem le, s miután engedelmeskedtem, s csak az ingemet hagytam magamon, hogy elölről takarva legyek, azt is felhajtotta hátul, ameddig a fűző engedte, amikor pedig vetkőzés közben lecsúszott a nyakamból a kendő és feltárult a keblem, nagyon dühös lett: „Az ördög vigye a mellét! – ripakodott rám. – Ki kérte a mellét? Ezzel mennek az agyamra ezek a lotyók, hogy szemérmetlenül mindig a csöcsüket mutogatják.” Gyorsan eltakartam magam, s közelebb léptem hozzá, mintegy bocsánatot kérve, de mivel ezáltal megint az elülső felemmel fordultam felé, megint megdühödött: „Maradjon már úgy, ahogy beállítottam, az istenit neki! – azzal megragadta a derekamat, és megint úgy állított, hogy csak a seggemet mutassam neki –, maradjon már nyugton, a kutyaúristenit! A picsájára éppúgy semmi szükség, mint a mellére: itt csak a seggére van szükség.” Egyszersmind felállt és az ágy széléhez vezetett, majd oldalvást ráhasaltatott, ő pedig leült a lábam közé egy alacsony zsámolyfélére, s ily módon a feje éppen egy magasságba került a seggemmel. Megint lornyonoz egy kicsit, s mivel még mindig nem találja megfelelőnek a helyzetet, feláll, fog egy párnát, a hasam alá teszi, hogy még hátrébb jöjjön a seggem; visszaül, vizsgálgat, de mindezt a legteljesebb hidegvérrel, megátalkodott libertinus flegmasággal. Egy idő múlva két kézzel megragadja a fenekemet, széthúzza és szorosan a lyukra tapasztja nyitott száját, mire én, lévén hogy erre kaptam utasítást és már nagyon feszített is a szükség, egyből egy olyan rotyogósat fingok a szájába, hogy olyat még nem pipált. Dühödten hátrahőköl. „Mi volt ez, pimasz perszóna – méltatlankodik –, maga bele merészelt fingani a számba?” S már teszi is vissza. „Igen, uram – rottyantok bele még egyet –, én így bánok azokkal, akik a seggemet csókolgatják” „Hát akkor fingjál, kicsikém, fingjál, amennyit csak akarsz és amennyit csak bírsz!” Ekkor aztán nem tartóztattam tovább magam, a megivott szertől elmondhatatlanul erős ingerem támadt, hogy az összes szelet kieresszem magamból; emberünk pedig a gyönyörűségtől elalélva hol a szájával, hol az orrlyukával szippantotta be őket. Vagy egy negyed óráig ekképpen ügyködtünk, akkor végre hanyatt fekszik egy kanapéra, seggemet megint az orrára rántja, s megkér, hogy verjem ki a faszát, de közben abba ne hagyjam ezt a műveletet, amely oly mennyei gyönyörűséget okoz neki. Fingok tovább,

közben rázogatom a farkát, alig hosszabb és vastagabb, mint az ujjam; a sok fingástól meg nyaggatástól végre megkeményedik. Most nyelvével csalja elő a fingokat; azt fúrja bele a végbelembe, mintegy hívogatva a szeleket, azzal ízlelgeti őket, egészen elveszti az eszét, látom rajta, hogy már azt sem tudja, mit csinál; a hitvány kis szerszám végre kisajtol magából hét-nyolc világosbarnás kis csöppet, attól aztán észhez tér. De mivel nála a durvaság nemcsak táplálta a tébolyt, hanem mindjárt a helyére is lépett, alig hagyott időt nekem felöltözni. Szidalmazott, szitkozódott, egyszóval bemutatta, mily visszataszító a bűn, midőn kielégítette szeszélyét, mily következetlen az az udvariatlanság, mely a varázslat múltán megvetéssel áll bosszút az érzékek által bitorolt áhítatért.” – Ez az ember jobban tetszik nekem, mint az összes előző együttvéve – mondta a püspök. – … És elmondaná nekünk, hogy másnap megkapta-e azt a tizenhat éves kis kezdőt? – Megkapta, nagyuram, megint másnap pedig egy tizenöt éves szüzecskét, aki még annál is szebb volt. Mivel ritka sokat fizetett, ritka jó kiszolgálásban is részesült. Ez a passzió igen feltüzelte az urakat, s mivel maguk is kedvelték az effajta kicsapongásokat, s a történet azon hajlamokat idézte föl bennük, melyeket maguk is oly egybehangzóan bálványoztak, legott neki is láttak, hogy kipróbálják a gyakorlatban. Begyűjtöttek mindent, amit csak tudtak. Jött a vacsora; közben végigcsinálták az imént hallott összes ocsmányságot; a herceg leitatta Terézt és a szájába hányatott vele; Durcet megfingatta az egész szerájt, s kapott is vagy hatvanat. Curval viszont, akinek hóbortosabbnál hóbortosabb ötletei támadtak, azt mondta, hogy egyedül akar dorbézolni, s bezárkózott a terem végében lévő budoárba Fanchon, Marie, Mme Desgranges és harminc üveg champagne-i bor társaságában. Úgy kellett kivonszolni mind a négyüket: amikor rájuk nyitották az ajtót, ott hevertek a saját mocskukban, az elnök hortyogva aludt, száját Desgranges-éra tapasztva, aki még újabb adagokat öklendezett belé. A három másik, ki így, ki úgy, legalább ennyi disznóságot művelt; ők is végigvedelték az orgiát, ők is leitatták a pederóikat, ők is meghánytatták őket, ők is megfingatták a kislányokat, és még ki tudja mit nem műveltek, s ha nincs ott Duclos, aki megőrizte az eszét, nem rak rendbe mindent, s nem fekteti le mindnyájukat, akkor a rózsaujjú hajnal, mikor bekukkant Apolló palotájába, alighanem még mindig ott találja őket, inkább disznóként, mint emberként, elnyúlva mocskukban. Mivel mindenkinek pihenésre volt szüksége, mindenki egyedül is aludt, Morpheusz karjaiban gyűjtve erőt másnapra.

hogy nem jó. amivel az első hét leteltét kívánták megünnepelni. a kávénál azonban felhorgadtak irántuk az urak vágyai. hogy ezekről is föllebbenthetjük a fátylat. Aznap senki sem kapott engedélyt a kápolnában elvégzendő nyilvános szükségletekre. odavezette Michette-et. Megkezdődött az ebéd. úgyhogy azt kívánták. szintén némi furfang árán. akárcsak a kávét aznap felszolgáló Zelamir. ha már előre megcsömörlenek azoktól a kéjektől és kéjtárgyaktól. a kislány pedig fiúnak. majd még ebéd előtt a négy libertinus egyedül bezárkózott a bájos kis házaspárral. továbbá úgy ítélték meg.Hetedik nap A barátoknak elegük lett belőle. hogy mégiscsak vétkesnek nyilvánították. oly ravaszul tőrbecsalta. az ifjú pár is részt vett a lakomán. A szelíd Alinát. amúgy is féltek már kora reggel elvesztegetni a magjukat. Egyetlenegy kislány híján már mind a nyolcukat megfenyítették: a szép és izgató Sophie maradt csak ki. ám Durcet. Giton pedig. Egyébként azonban hagyták. és Curval. már amennyire e zsenge korban egyáltalán feltámadhatott. a fiatal Michette maszturbálta kis férjét. igen ügyesen ingerelte kicsiny aráját. ha megismerkedhetne e vallási szertartás részleteivel. hiszen a fiúcskának már szépen állt a fasza. eljön az ideje. de amit mégsem engedélyeztek. a felügyeletével megbízott Louison beavatásával. azaz a kisfiú volt lánynak öltözve. a püspök úr pontifexi ornátust öltött. hogy reggelenként mindig valamelyik baszó fogja helyettesíteni őket. Miután ezzel végeztek. mert érintetlen kellett hogy maradjon a rózsa. hadd tapogassák. melyeket inkább későbbre kellene tartalékolniuk. aki a lány apját képviselte. De mindketten sokkal inkább átérezték rabszolga mivoltukat. mert mindig minden kötelezettségét betartotta. hogy minden reggel egy órán át a tanulók rendelkezésére álljanak Mme Duclos óráin. hogy mindent elkövessenek abból. s ily módon az esti listára nyolc kislány. két nej és négy kisfiú került. aki meg a fiúét. ami ugyan megtörténhetett volna. . hogy ebben az örömben részeltessük. készülődni kezdtek a menyegzőre. urai segítségével. Bármilyen nevetségesnek tűntek is ezek számára. s ily módon őt is felírták a végzetes könyvbe. Megejtették a viziteket. Az olvasó nyilván jó néven venné. A herceg. de az elbeszélés tervezett rendje egyelőre sajnos nem engedi. ugyancsak bűnösnek találták. mely másnak rendeltetett. maradéktalanul eleget tett nekik. semhogy kicsiny szívükben feltámadhatott volna a kéj. kivéve azonban a hímtagnak vaginába való bevezettetését. A társaság átvonult a szalonba. Kifáradtak az éjszakai dorbézolásban. illetve Gitont. de fordítva. így hát megegyeztek. s ekkor vetkőztették le és ekkor kényszerítették őket. simogassák egymást. hogy ők is legyenek meztelenül. s mindnyájan az oltárhoz járultak. mit a házassági szertartásból életkoruknál fogva elkövethettek. Mindkét gyerek kivételesen városi ruhát viselt.

Mégis ez volt hivatva a vén kéjenc vágyait szolgálni. hamarosan őket is ugyanilyen módon hágták meg. tudták mindnyájan. ringatta és szívta a lyukat. csakhamar hasonlóképpen meghágta a fiút. Letérdepel az elaggott ülep elé. akinek annyira megráncosodott a segge. a herceg az ifjú arát. illetve Galambot. mint bálványozott istene. Guérin mama egy régi ismerősével. s hallgatta mindenki Mme Duclos-t. mint az adóbérlő. S mivel a napnak eme szakában a combba baszás dívott. csakis a te fingjaid ronthatják el a varázst e berozsdásodott szerszámról. ha az . angyalom – kiáltja. A püspök. Előhalászik nadrágjából egy töpörödött kis szerszámot. aki már a kávé óta Zelamir bájos kis ülepét nyaggatta. Megragadják hitvány. akivel a tegnap estit zártam. s négykézlábra állítván Rosette-et. a példa hatalmas ereje! Ki hitte volna? Egyszerre. aszott seggüket. újabb adagot kap belé. a négy libertinus magához inti négyesfogata duennáját. szerelmesen csókolgatja. nagy lelkesen lefetyeli a fújdogáló zsíros szeleket. Államtanácsi előadó volt az úr.Cupido. és mindeközben a két libertinus kedvére gyúrogatta a birtokában lévő két gyönyörű. s házasságuk. mely e művelettől fogja el. hogy édes munka vár rájuk este.” Ó. fingjál hát. immár csak játék lett. hatvan éves lehetett. s egyebek mellett az volt a hóbortja. elájul a gyönyörtől. ma egy körülbelül ugyanolyan hajlamú emberrel kezdem előadásomat. hamvas popót. Curval megragadta a férjet. s mindkettőt combba basztak. kitátja száját. aki imigyen folytatta történetét: „Ha önök is úgy látják jónak. ez sikerül is nekik. a libertinus pedig kéjtől részegen két-három nyamvadt kis ondócsöppet ejt istennője lába közé: ez okozta a nagy extázist. mely éppoly ráncos. egy vén kerítőnővel hozta össze.” A kerítőnő beleerősít. „Óh! fingjál. Ki-ki visszatért a maga négyesébe. hogy leginkább már csak dohánynedvesítésre alkalmas. miközben Durcet a maga kis kedvenc alávalóságait művelte Cupido bájos seggével. egyszersmind azonban meghagyták a két aranyos gyermeknek. szellentésre ingerlik. mint az államtanácsi előadó. s már-már éppoly boldogok vele. Rosette és Galamb. mintha csak összebeszéltek volna. s tartalékolták erejüket. Gecit mindazonáltal senki se ejtett. fingjál. szívecském. hogy a kapott instrukciók szerint veregessék bájos kiskacsóikkal a hasuk alól előelőbukkanó irdatlan nagy faszt. bár annak rendje s módja szerint köttetett. Ettől kezdve az ifjú házasok jogai megszűntek. az orra alá finganak. Közben nem tud ellenállni annak a mennyei gyönyörnek. elöregedett pergamenhez volt hasonlatos. miközben teljes erejéből veri a faszát –. hogy csakis magánál idősebb nők kellettek neki. uraim. Két fő atlétánk azonban nem élvezett el.

s ha hasas az állat. s kéjtől ájuldozva falta be az embriót. hogy ettől is el lehet éhezni. Egy igen fiatal és jóképű férfinak az volt a hóbortja. hogy nem szeretem az ivadékozást. hogy akkor nyalja a pinámat. kevéssel azután a nővéremmel. hogy megöljek egy nőt. s ha Konstanca lesz oly szíves megengedni nekem.orgián rájuk váró gyönyörökre gondolva meg nem tartóztatják magukat. hogy én nem fogom utánozni. semmivel sem volt különösebb. egy hónap leforgása alatt végigment mindnyájunkon. hogy ezért öltem meg a feleségemet. mint egy szardíniát. hogy elélveztem tőle. mennyire irtózik a terhes nőktől – felelte Konstanca –. a hetedik mennyországban járt szemlátomást a világon semmi más nem okozott ekkora gyönyörűséget neki. aki valaha Guérin mama barátja és kuncsaftja volt: állítólag csakis abban lelte örömét. tudjuk. Nyelte a vért meg a gecit. uraim – mondta a kedves hölgy –. – Ó. főleg egy olyan tehenet. akkor rettentő undor fog el tőle. és úgy behabzsolom. és valóban ez volt a mániája. ha torzszülötteket vagy elvetélt magzatokat evett. Verte a faszát. gondolom. mint erről hamarosan meggyőződhettem. ha már állítólag úgyis terhes. hogy csak azért tette el láb alól Adelaida anyját. hogy idő előtt világra segítem a fattyurat. azt is tudjuk. de ha azt hiszi. maga lotyó hogy nincs szükségem okra. – Már miért ne? Meggyőződésem. akkor ígérhetem neki. én viszont arról biztosíthatok mindenkit. hogy nem sok híve van maguk közt. hogy valóban létezett. Ez a hóbort azonban. amikor havi vérzésem volt. Mindig szóltak neki. amikor igen forró és heves elélvezése közben lankadatlanul tovább nyalt. aztán pedig alighanem Párizs összes bordélyán. ha az enyém lenne. mint maga. melyet nem is engednék borjadzni. Másnap Hajnalkával csinálta. ő ott térdelt előttem s két kézzel emelte a csípőmet. mert másodszor is terhes lett. – Ismertem ezt az embert – mondta Curval –. akkor nagyon téved. ha effajta eset történt. de úgy rendelkeztek. olyan csinos volt. mert olyan ügyesen csinálta. s biztosíthatok róla mindenkit. – Az biztos – felelte az elnök –. tudom. Tanulja meg. Mme Duclos pedig tovább mesél: A következőt nem nagyon részletezem. s beérik ennyivel. széttárt lábbal. eztán jobban vigyáz magára. De eszükbe idézik. uraim. ő meg rohant oda. hogy mindent mondjak el. maguk is egyetértenek vele. mint azé az emberé. hogy még jobban hozzáférjen a pinámhoz. hanyatt feküdtem. s ha Julie hallgat rám. elbocsátják Vénuszaikat. . engedelmeskedem. – Meglehet – mondta a püspök –.

hogy ha nem hallgat el mindjárt. ott ült mellette a kanapén. és úgy feküdt. bort itatott vele. Közben megint előkerült az az öregasszony. amelyet mindig csak egy ember használt. A lyuk álcázva volt. be kell töltenem. nekem meg. s az. majd azt is ugyanúgy kiitta a szájából. amely a fölötte lévő szobára nézett. hogy oda bújhasson egy különös csodabogár. az apja. semmi sem maradt ki. Durcet. Konstancának még jobban eleredtek a könnyei. gargarizáljon vele. s midőn véget ért e kissé tragikus. egy másik férfinak kellett ugyanazt csinálnom. s ez a nagyon alacsony galériaféleség. akit egyébként a férje sem támogatott a vitában. s csak ennyit szólt: – Ó. hogy a feje éppen egy lyuk alatt legyen. majd végignyalta a vén csoroszlya összes nyílását. hogy verje a faszát. ahogy a banya egy kicsit megcsócsálta. de ez a sorsom. öblögessen. majd rögtön kiette a szájából. s a művelet mindig sikerült: amikor a páciens a képébe kapta a fönt elsülő ember gecijét. picsa. én szolgáltam ki a passzióját. jaj! nagy Isten! Minő szerencsétlen vagyok. A vele lévő lánynak csak az volt a dolga. Aztán mikor érezte. s a disznó minden nyalintás után le is nyelte. hogy senki nem vett észre semmit. mintha csak tisztaságra ügyelnék. s ekkor kezdett világossá válni. Szerencsétlen leány. pedig hozzá se nyúlt senki. orrlyuk. úgy picsán rúgja. mennyire utálja ő maga is az ivadékozást. hogy mennyire gyűlöli az elnök a herceg bájos feleségét. hogy Konstanca terhes. következésképpen az emberem arcába irányítottam. de most egy másik bajnokkal volt dolga. hónalj. hogy szülni fog. ámde a mi libertinusaink gaz lelkének annál mulatságosabb jelenet. Bezárkózott egy lánnyal ebbe a csapdaszerűségbe. Dupla mennyezete volt. a herceg ráadásul még cukkolta. mely éppen ott volt a lyuk alatt. amit összekurkászott. hogy még jobban sírjon. de végül ő is felszárította könnyeit. még nem jelenti egyben azt is. hogy kiszánkázik a teremből. bár majd megszakadt a szíve. Ennyivel azonban nem érte be. arra szolgált. segg. hogy tartsa sokáig a szájában. visszafojtotta kárhoztatott könnyeit. a fasza közben végig oly daliásan állt. melyben csak fekve fért el az ember. s nem akarnám beszennyezni a parkettát. s ezzel révbe is értünk. Mme Duclos imigyen folytatta: „Volt Guérin mamánál egy érdekesen épített szoba. mintha azon nyomban el akarna sülni. a leröppenő gecit a lyukba. Adelaida szintén sírásban tört ki. száj. Ez a negyvenéves forma ember levetkőztette. hogy mindjárt . mintegy hanyagságból maradt fedetlen. megkérte. hogy tudhatná. süteménydarabokat adott neki. Az egész olyan mesterien volt rendezve. én meg. aki ott voltam fölötte. de vigasztalásképpen az is csak annyit mondott neki. sőt azt felelte Curvalnak.Konstanca és Adelaida elsírta magát. akiről az imént meséltem. fül. ő is elsült.

s mikor felálltak az asztaltól és átmentek az előadóterembe. hogy nyelvünk felépítése okán nem áll módunkban lefestenünk e buja büntetéseket. talán el sem érnek a . oly vad részegség. aki cserélt volna a siralomházi szerencsétlenekkel. előre megittasulva az oly igen kedvükre való kéjektől. A szertartás igen sokáig tartott: tizennégy alattvalót kellett megbüntetni. és oly fáradtan.” – Ej.elmegy. hogy minden élvezetben a mocskosság hívja elő a gecit: minél mocskosabb a dolog. megint rávetette magát a banyára. hogy ami öreg. de összefutottak szeme előtt a betűk. mert a négy gazember elélvezett. bortól s gyönyörtől oly ittasan vonultak el aludni. de ne nehezteljen ránk érte az olvasó. majd mivel vacsora után még sok tennivalójuk akadt. úgyhogy a püspök vette át a helyét. kezébe fogta a füzetet olvasta volna. és eszelős nagyot élvezett. – A dologból kipárolgó illatanyagok szolgálják a kéjt. Vigasztalhatatlanok vagyunk. várván sorsukat. Durcet éppoly részeg volt. s fölöttébb mulatságos epizódok tarkították. s fennhangon olvasta sorban a bűnösök nevét és vétkét. ahol áldozataik már vártak rájuk. és a négy fiú. márpedig ki kételkedne benne. azok hozzák mozgásba életerőnket. kinek mi a vétke. S nyilván gyönyörűséges is volt. de biztos lehet benne. s bár ő is be volt rúgva. az elnök mindegyik után azonnal ki is hirdette az illető életkorának és teherbíró képességének megfelelő. A kiszolgálást biztosító négy öregasszonyon kívül ma csak a bűnösöknek kellett megjelenniük az orgián. reszketve. mint rendtársa. s következésképpen hatékonyabban ingerli majd viszi végbe az ejakulációt? Egy darabig még elvitáztak ezen a tézisen. hogy várják a sorukat a szintén elítélt négy fiúval és két nejjel egyetemben. elképesztő mennyiségű borral és likőrrel tetézték mámorukat. hogy nem marad le semmiről. erőt vett magán. Nyilván épp úgy érzi. düh és parázna kerítette hatalmába őket. Zelamir és Giton. Barátaink. amikor a fenyítésre ítélt kislányok visszajöttek az előadóterembe. koszos és büdös. ami összesen tizennégy áldozatot jelentett. s végigkérdezte Durcet-től. az istenit! – rikkantotta Curval. mikor mikor is az elnök leült a fotelba. – Minek kéne fiatalnak és szépnek lenni ahhoz. hogy valaki előcsalja a gecit az emberből? Megint kiderült. hogy alighanem nincs oly ember a földön. zokogva. az több efféle illatanyagot tartalmaz. hogy ha nem jön értük és nem segít nekik a négy baszó. vagy egy lábnyira benyomta a nyelvét a segge lyukába. akárcsak mi. egy kicsit korábban tálaltattak. Adelaida meg Alina. Ott álltak pőrén. Cupido. azok ingerlik. s még a desszertnél tartottak. mindazonáltal mindig igen kemény büntetést. úgymint: a nyolc ismertetett lány. hogy e pillanatban még nem elégíthetjük ki. annál kéjesebben ömlik. Nárcisz.

– Úgy igaz. ki tudja miért. Zelmira. a püspök és Durcet azonban beérték némi nyalakodással. az úgynevezett ludacskázással. Újrakezdődtek a combba baszások. még inkább. hősnőnk leengedte szoknyáit. ahol. káprázatos öltözetben. A hercegnek Adelaida jutott volna hálótársnak. úri kegyeit élvezte. és nem is találhattak senkit bűnösnek A tanulólányok az albaszókon folytatták a gyakorlatozást. mint eddig. mindannak ellenére. A herceg beszívta. mit ezennel melegen tanácsolunk is neki önnön gyönyörűsége érdekében. amíg körbe nem mutatja fenekét onnan föntről az egész gyülekezetnek. amit addig műveltek még újabb parázna kéjek vártak rájuk. ki továbbra is. fingot követeltek. Augusztina azonban hiába nyomta. A szieszta után a szalonba vonult a társaság. mint tegnap. Curval Zelmirát. visszaült. a herceg Augusztinát ragadta meg. s nem is engedték. hogy jövő szombaton hasonló sorsra jut. s mivel fölöttébb kedvelte a kislányt. barátocskám – felelte Durcet –. de nem kellett neki: a lány is a fenyítettek közé tartozott. combja közé nyomta hatalmas szerszámát. szóval miután libertinusaink összecsókolhatták és -simogatták e bájos kis popókat. úgyhogy egy-egy matracra fektette. hogy nem sok hozzá foghatót láttam életemben. s folytatja az olvasást. Nárcisz és Zefír szolgált fel. ahol már várta őket a szépséges Mme Duclos. a földre. Miután ily kitüntető elismerésben részesült. majd elélvezéskor visszahúzván. olyan csábító pirosság. hogy folytassa az előadást. amikor végre sikerült szellentenie egyet. hiába erőlködött. s éppen ő. – Tényleg szép segge van – mondta Curval. korát feledtető. s valóban oly szép volt a gyertyafényben. csak innen ismertetjük az eseményeket. A püspök már kapott Nárcisztól. hogy libertinusaink egészen felhevültek tőle. nem találtak. s mivel a kávézásig semmi különös nem történt. Augusztina. minekutána aznap este már látni se bírta többé. s miután megcsodálták és megcsókolgatták bájos popóikat. volt valami olyan báj. melyekben ma. ha veszi a fáradságot. s már el is pityeregte magát a szegény kislány. Nyolcadik nap Hatottak az előző napi példák. Curval ugyanezt művelte Zelmirával. . olyannyira. hallani lehetett. feneke mindkét partját összevisszalucskolta. s biztosíthatlak róla. a herceg hajtotta végre rajta az ítéletet. mint pukkantgat Zefír Durcet szájába… Miért ne utánozzák őket? Zelmirának is sikerült. s helyette Duclos-t vette maga mellé. amiképpen itt láthatja az olvasó. s tovább szőtte elbeszélése fonalát oly módon. csak nem jött semmi. amit eddig még nem figyeltek meg. a herceg is hiába fenyegette meg. hogy el is élvezett bele.szobájukig. beérvén az engedelmesség e tanújelével.

hogy ravaszkásan somolyog magában. ahol minden őrá emlékeztetett. bármennyit törtem magam. csak annyit mondok. Bárhogy történt is. őt is rászedték. ott azonban még csak nem is értették. hogy a nyomára bukkanjak.” – Azt meghiszem – szólt ekkor közbe Desgranges –. s távozott. miről van szó. huszonnégy óráig se maradt életben. mert a nővérem sosem beszélt róla. mint Guérin mamához. mit akarok. hogy költözzem hozzá. hogy be van avatva a titokba. hogy miképp jártam. hogy engem akart ily módon távol tartani magától. elhatároztam. akit ki nem állhattam.„Egy gondolatmenet és egy esemény volt az oka. csak a maga javát nézte. mert azután. Azzal megadta nekem a címét. – Nagy ég! Mit kell megtudnom! – kiáltott fel Duclos. Mindig együtt mentek szobára. még abból az egy harmadból is szépen lecsipegetett. hogy elbúcsúzott tőled. s mindig úgy forgatta a dolgot. és soha nem azt a szobát választották. uraim. hogy otthagyom az utóbbit. s nem akartam abban a házban maradni. sötét alak. megölel. amely elhatározásomat véglegessé tette. Nem csapott be téged. ahol kileshettem volna őket. Ez annyira szíven ütött. sőt. Mint gondolhatják. hogy ehhez a Mme Fournier-hoz sokkal előkelőbb és gazdagabb kuncsaftok járnak. Nagyon nem tetszett nekem a mesterkedése. elszámolt Guérin mamával. hogy a feneke szépségének köszönheti. hogy a nővéremet becsapták. egy reggel bejön a szobámba. mert azt semmiképpen sem feltételezhettem róla. Már kilenc éve dolgoztam Guérin mamánál. Amikor elpanaszoltam Guérin mamának. s átmegyek a másikhoz. száz aranyat se tudtam félretenni. de egyébiránt csak annyit árult nekem. hogy drága nővéremről beszéljek. hogy eltűnt a nővérem. de Guérin mama tudta. megöleltük egymást. s mivel tudtam. s nem tudom. bár többé nem . hogy rögtön szedtem a sátorfámat. Drága nővéremhez már csaknem hat hónapja járt egy hórihorgas. mit csináltak. csak nekem nem akarja elárulni. hogy bármennyit kutattam is utána. de bár igen keveset költöttem. magyarázatot azonban nem adott: ebből arra következtettem. bizonyos Mme Fournier. ki fogja tartani az a hórihorgas. hogy megcsinálta a szerencséjét. A gondolatmenet igen egyszerű: erszényem siralmas állapota szülte. mi lett a sorsa. hogy további elmesélnivalóm immár más harcmezőkön zajlik. uraim. hogy a bevétel legalább kétharmad része az övé legyen. hogy ilyen jó dolga lesz. másrészt ugyancsak hívogatott egy másik kerítőnő. s közli velem. láttam. – Ó jaj. s mivel több alkalmam nem lesz. Roppant ügyes volt az a nő. semmiképpen sem tudtam kideríteni. már két nap múlva elmentem a megadott címre. Az a bizonyos esemény pedig. az volt. nagyon kötődtem hozzá. Azonnal rájöttem. nagyon nem tetszett nekem a képe.

„A két fent említett okból kifolyólag tehát döntöttem. a szeráj öt fiatal és csinos lányból állt.láttam. s a disznó remekül szórakozott rajta. azt a négy hasonló jellegű kalandomat is. Odaköltözésem után már másnap elfoglaltságot adtak nekem. – Megtévesztésül – magyarázta Desgranges –. gyakran mindnyájan öt-hat vendéget fogadtunk naponta. De mint eddig is. Duclos – szólt rá szárazon a herceg. hogy belekeveredett e kalandba. bár nehezebb munkát. – Óriási tévedés – folytatta Desgranges –. s ne szennyezzék könnyek egy olyan. felőlünk akár az egész természet is összeomolhat. ő pedig feltérdelt fölém az ágyra. s a faszát a számba verte ki. ha majd színre lépnek. ez a sok magyarázkodás talán untatja az urakat. melyben ő maga a szerencséjét remélte megtalálni. itt mi nem ismerünk semmiféle sajnálatot. E történetek. – Kíméljen meg bennünket az érzékenykedéstől. rögtön ideveszem. egy sóhajt sem ejtünk érte. s mivel Mme Fournier sokkal jobb szállást és ellátást. akik valamely sajátosságuk vagy pikáns furcsaságuk révén az érdeklődésükre számíthatnak. Mme Fournier egy egész házat vezetett. tudom. – És a hórihorgas? – kérdezte Duclos. most is csak azokról fogok mesélni. én lettem a hatodik. jóllehet különböző időpontokban történtek. mikor látta. majd én számolok be róla. hogy ép és egészséges. E szavakra hősnőnk összeszedte magát. de neked nem hazudott: valóban a szépséges fenekének. – Ő csak közvetítő volt. Engedelmükkel ugyanúgy fogok eljárni. – De hát hat hónapig kitartóan járt hozzá! – csodálkozott Duclos. maga a történet pedig énrám tartozik. azzal kecsegtettem magam. egy percig sem haboztam. hogy én öklendezve próbáltam kihányni magamból e sajátságos szájöblítés undorító váladékát. amiért az . nagyon tetszeni fognak Durcet úrnak. akit mindannyian becsülünk. vagyis csak akkor festem le a társnőimet. sokkal jobban fizető. s hamarosan folytatta történetét. annak a meghökkentően tökéletes seggének köszönhette. mert igen nagy élet folyt a madámnál. de folytasd csak a mesélést. és mindenféle levonás nélküli egyenlő osztozkodást biztosított. hogy alig tudja visszatartani feltörő könnyeit –. – Ha önök is úgy akarják. Hagyja a sírást az ostobáknak meg a kisgyerekeknek. uraim – folytatta Duclos –. Új helyemen az első kuncsaftom egy ötvenéves forma adószedő volt. Letérdeltetett az ágy elé. uraim. mint Guérin mama esetében. Egy cseppet sem vesztettem el belőle. értelmes nő arcát. s hálás lesz nekem. amelyek Mme Fourniernál estek meg velem. de csak a halálát lelte meg. nem magának dolgozott. melyet tátva kellett tartanom.

s ebben a testhelyzetben rám parancsolt. hogy valóban arra vár. nyelvét a pinámba dugta. hogy viszonozzam neki azt a kéjes bizsergést. uram – felelte Duclos –.est hátralévő részében egy olyan passzióról fogok mesélni neki. hogy van. de feltétlenül figyelmeztetni fogom az urakat. s megkérdeztem társnőimtől. mint énvelem. ugyan mire fogják használni e vén trottyot. ugyanakkor kezemmel a végbelét csiklandoztam. s még örültem. ha éppen önhöz érek. Néhány perc múlva megjött újsütetű Chloénk Daphnisza. Szoptam a legjobb tudásom szerint. s mivel ketten is odafértünk. mintsem csinos lányokra. hogy e műveletet a lehető legkéjesebben végezhesse: összeszorítottam az ajkamat és úgy szívtam. de egészen másfajta libertinus tartotta nekem a második bemutatót ebből a mániából. habzsolta. mert úgy csinált. farkát a számba. mintha csak azt hitte volna. erre viszont ő kért föl. szivattyúztam magamba a kiáramló nedűt.” – Micsoda? – csodálkozott Durcet. fordítva rám feküdt. Legfeljebb hatvan éves lehetett. illegette magát a tükörben. de minden mesterkedésével sokkal inkább a maga. amire csak képes volt… Amikor végeztünk. a következőket láttuk és hallottuk. mígnem elélvezett. akivel elégedettebb lett volna. adószedő lévén volt mit a tejbe aprítania. emberünk gyorsan távozott. nyalta a pinámat. nincs-e náluk is olyan leselkedős szoba. mert ő mindenre kioktatott. Nem sokkal e kaland után kíváncsi lettem. én sehol se voltam. hozzásegítettem. miközben a maga részéről mindent megtett. Anyaszült meztelenül az ágyra fektetett. Egyikük azt mondta. de inkább az effajta csatornatöltelékekre költötte a pénzét. s biztosította a madámot. mit keres nálunk egy több mint hetven éves vén csoroszlya. amit szerinte ő okozott nekem a nyelvével. aztán a többiek elmondták. mint Guérin mamánál. Most már végképp kíváncsi lettem. – Szerepeltetni fogsz az előadásban? – Ha ön is úgy akarja. oda is vitt. s amivel életemben először ő méltóztatott engem megismertetni. hogy bájaival arathat sikert. lévén hogy a két szobát csak egy vékony fal választotta el egymástól. mintha vendégre várna. – És a szeméremérzés?… Micsoda? Ezen ifjú lánykák előtt fellebbented fátylat összes üzelmeimről? S miután mindenki jót nevetett az adóbérlő színlelt félelmén. szépítkezett. Mme Fournier kérése alapján. mintsem az én kedvemet kereste. Bárhogy is történt. Ezt a fajta szüzességemet ő vette el. hogy még sosem kapott olyan lányt. mégpedig . hogy megúsztam nagy undorodás nélkül. A vénasszony érkezett meg először. Mme Duclos ekképpen folytatta: „Egy szintén öreg és szintén undorító. amit maga is kedvel.

te ringyó! Szopjad és nyeljed. magához rántja a fotelba. fekete szerszámot. majd megfordítja. nemcsak csókolta. emberünk izeg-mozog. ugye uraim. melynek leírásától még maguk is.” Emberünk odamegy. Belép. oly gyengéden viszonozta. ahol eddig kézimunkázva várta. nyelvét szerelmesen a rothadó torkába fúrta. husikám. Elmondták neked?” „Igen. e téma kedvelői. szégyellve megtévelyedését. olyan jól értenek. aki régóta nem részesülhetett ekkora ünneplésben. mindent befal. annyira elborzadnának. valószínűleg erekció nélkül élvezett el. mindent lenyal. s oly szépen meg is magyaráznak. végigméri dulcineáját. ajkát kéjesen a fertelmes kloákára tapasztotta. lyukat. nehogy immár lehiggadva szembesülnie kelljen azzal. melytől egyhamar nem lehet csodákat várni. betolja tövig. sárgásra aszott. a rozzant vénember éppoly petyhüdten jön ki belőle. ahogy tapogatja a fenekét. mint ahogy bement. vetkőzz csupaszra… Na de lássuk csak. Libertinusunk azonban nemhogy undorodik tőle. amit csak csinálsz nekem. vaginát. uram. s kihámoz belőle egy töpörödött. széthúzta. alig várja. csak ez az egy maradt – nyitja ki bűzös száját a csoroszlya –. Az öreglány meg csak szopja. A banya lenyeli neki. falta. van-e fogad?” „Nincs. uram. „No jó – mondja az adószedő –. aranyom. „Lássuk a medvét – mondja a szeladon –. a méhecske sem szívhatná kéjesebben a rózsa nektárját.” „És azt is tudod. „Csak semmi fakszni. hogy kijusson innen. és arcátlanul felkínálja szeretőjének ráncos. Nyelve ismét bebújik az édes lyukba. hanem szívta. igen. hogy levetkőzzön megint benyomja nyelvét a szájába. a az érem másik oldalát veszi szemügyre. hogy inkább eltekintek tőle. megragadja a fejét.” A libertinus legott az ágyra fekteti úgy. de mit beszélek. combot. akkor petyhüdt szerszámát a pofájába nyomja. mindent befalok. minő . vén lotyó – mondja neki a kurafi –. és olyan tüzes csókot ad az ajakára. a kedvenc figurám nélkül úgyis hiába erőlködsz. majd mellé fekszik. hogy le kell nyelni?” „Igen. vetkőzz csupaszra. s már inal is el. … de inkább nézze meg. hanem egyenesen el van ragadtatva. Na de akármilyen volt is. közben pedig a banya megpróbált életet lehelni a halott hímtagba. Tisztán látom.” S egyszersmind maga is kioldja gatyáját. szopjad. amit csak ér. még hogy fenekét? Azt a két koszos mosogatórongyot. mely hullámokban omlott csípejétől a combjára. hogy azt szavakkal lehetetlen elmondani. az öreglány meg. a dupla istenit! Jön. petyhüdt. „A gecibe! – kiált fel jó negyedórányi nyalakodás után. rusnya testét.azon hajlamánál fogva. amit maguk. Az öregasszony közben meztelenre vetkőzik. felkapja és a vállára veszi a két combját. hogy lelógjon a feje. megragadja. mindent lenyelek. nem érzed?” És össze-vissza csókol. feneket. aki szép pukedlit vág ki neki. – Szopjad. jön már. úgyhogy az ormányával éppen bele tud túrni a banya seggébe. amilyent még életemben nem láttam.

ahogy maga lenyeli a gecimet. prüszkölt. A lány azonban nem olyan szolgálatkész. mint az adószedő. megint kinyitja. hogy üde ajakához ez a hányadék húsdarab közeledik. A lába közé térdeltette. Szegény társnőm. sőt könyörög. nem győztem csodálkozni rajta. megtörölte az arcát.” – És az öregasszony? – kérdezte a herceg. megkér. hülye lotyó. a számmal pedig próbáljam meg elsütni hitvány kis faszát. már öltözik is. Ettől kezdve a gazembernek nincs egy jó szava hozzá. aki nyilván meghagyta a lánynak. nem mulasztottam el.ocsmány tárgy csábította el. hátrahőköl. mint a két előbbi lány. libertinusunk viszont ügyet sem vet rá. ha érzem.” Néhány napra rá az a lány is beállt a sorba. hogy nyeljem le a gecit. ami csak benne van. te riherongy! Szopjad a cukorkát!” A sok szitkozódástól meg a társnőm undorától felhevül (mert úgy igaz. és az arca páratlanul izgalmas. s nagy nehezen legyőzte ellenállását. mint egy pudlikutyának. s miután kielégítettem. Megjön. „De közben ne maradjon tétlen – tette hozzá a kis libertinus –. s ígérem magának. szopjad. legalább olyan öreg volt. s már ment is. és a szájába dugta csatornában úszkáló rongynál is koszosabb és undorítóbb faszát. „Na mi van. hanem undorában mindent kihány a gyomrából. s közben megvetően nevetgél züllöttsége kegyetlen következményein. azzal a szép seggével pedig . Az az ember. gyorsan magára kapta a ruháit. mikor látta. hogy munka közben is megnézni. Tizenhat év körüli. amikor Franciaország legszebb hímvesszejét szophatod! Azt hiszed. hogy éppúgy lenyelem. hogy legyen szolgálatkész vele. s végül öklendezve mégis beengedi az ocsmány relikviát gyönyörűséges ajkai közé. akivel összehozták. miért van ilyen kifacsart ízlése egy ilyen megnyerő külsejű fiatalembernek. hogy szól Mme Fournier-nak. s szegény lány szájába fecskendezi férfiasságának egyértelmű bizonyítékát. hogy a mibennünk kiváltott undor csak még jobban ösztökéli a maguk élvezetét). csak nem kényeskedsz?” Megfenyegette. Aztán én is sorra kerültem. szőke lány volt. de én szerencsésebb voltam. A lány kinyitja a száját. a fülénél fogva magához rántotta a fejét. levetkőztet. megmámorosodik. amelyik megmutatta nekem az előbbi jelenetet. de meghagyja nekem. hogy üljek rá az arcára. de nem véletlenül fogta emberünk a fülét. hogy jön. nem nyeli le. uraim. „Az öregasszony krákogott. „Mit kényeskedsz. mint az öregasszony. hogy majd pont érted fogunk minden nap bidére menni? Nyomás. hanyatt akarta vetni magát. mert magát Ámort rendelték nekem. aranyom – förmedt rá –. hanyatt fekszik az ágyra. a kis pinájával vizeljen bele a számba.

hogy ennyi tömjént elloptam tőletek! Ó. mikkel lankadatlanul illatosítom” – Na de kisasszony – szólalt meg Durcet –. – Ha-ha! – kacagott a herceg. ó. A többiek már több sikerrel jártak A herceg bevonult a benyílóba Galambbal. immár semmi kétség sem maradt afelől. hamarosan hatalmas ordítást hallatott. Tálaltak. ha minden pillanatban kielégíthetik magukat? Nem az élvezetben áll a boldogság. hogy csak ritkán támadt fel tőlük férfiúi ereje. barátom. megcsókolva Sophie-ét. s mindeközben még szagolgatja is a fingokat. szörnyű. úgyhogy nemigen lehetnének boldogabbak. faszát a szájába helyezte. Csakhogy Durcet már annyira elfásult az effajta gyönyörökben.legyen szíves az orrom alá fingani. oltáraitokon esküszöm. hogy közben a világ legszebb és legérzékibb segglyukacskáját szívhatja. hiába szopták.” Munkálkodni kezdek. a vágy útjában álló akadályok elsöprésében. – Hogyan lehetnének boldogok. hogy többé nem tévedek meg soha életemben. s ernyedtségéért az ifjú lánykát pocskondiázva későbbre halasztani azokat örömöket. aki manapság már alig mersz ránézni egy pinára. az apácanövendéket meglehetősen illetlen pózba állítja. Adelaidát az orrára ültette.” S mivel a szépséges üleptől kissé felhevült. mint most. Zelamirral. megvan-e ez itt. akkoriban megpisiltetted őket? – Így igaz – felelte Durcet –. hogy effajta ocsmányságok terheljék a lelkemet. A püspök egész egyszerűen lefeküdt a kanapéjára. közben én nyeldesem. – Nem libertinushoz méltó beszéd – mondta Durcet. majd mikor Galamb szörnyen krákogva előlépett. s gyönyörtől ájultan szagolgatta az ifjú asszony fingjait. akit közben magához húzott. Nos. melyeket egyelőre megtagadott tőle a természet. gyönyörűséges seggek. s mindhárom feladatomat oly ügyesen ellátom. Vacsora közben a herceg azt fejtegette. hogy sikerrel járt. pirulok is belé. hogy a boldogság az összes érzéki örömök kielégítését jelenti. ahol elég kívánnom valamit. hanem a vágyban. engesztelő áldozatot ígérek nektek. majd más bűnös helyre folyatta el gecijét. hogy egy kicsit megtapogassa neki – isteni seggek. a lelkiismeret-furdalás egész súlyát… Gyönyörűséges seggek! – kiáltott fel lelkesen. s máris az . – Még hogy te. hogy a kis nudli hamarosan az egész dühét a számba köpi. melyik templomban történt az áldozat. Adoniszom hasonlóképpen jár el az általam csorgatott vizelettel. igazán mellőzhette volna az én ifjúkori botlásaim megszellőztetését. de sajnálom. egy idő után kénytelen volt káromkodva visszavonulót fújni. Seggtörővel és Terézzel. mely jelezte. csak most érzem át igazán. végül Curval állva nyomta bele Hébé szájába hatalmas trombitáját. amelyben azonban a fentiek mintájára úgy tudja szopatni a nudliját. hiába viszonozta maga is.

én azonban fittyet hányva áskálódásaiknak. amely a nyomorultak látványából születik. hogy valakinek valami nincs. egy szintre kerülnének velem. akiket én juttattam koldusbotra. hogy valami módon. – Mit nevez ön könnyítésnek? – kérdezte vissza Durcet. s tudták. mint ő. hogy az imént elismert perverz vágyaidat szolgáljad e módon. – Majdnem mindig.enyém? Esküszöm – emelte fel kezét –. melyek nincsenek itt. – Hát akkor. ők is belekóstolhatnának a boldogságba. s túlzás nélkül legalább négyszáz olyan családot tudnék felsorolni. Akik nem ismerték indítékaimat. csináltam olyasmit is. amit az ostobák kegyetlenkedésnek neveznek. Ugyanaz az eset. – De hiszen a kétféle állapot összehasonlításából származó kéjes örömöt rögtön megszüntetném. ha betegek vagyunk. – S legalább hasznod is volt belőle? – kérdezte Curval. mindig csak olyanokért ömlött. s ez magyarázza azokat az aljasságokat. mivel valamennyien igen kedvelték ezt a témát. Az a szép. vadállatnak. az a gyönyör. hogy Durcet mélyenszántó értekezéseket tud tartani róla. ha látjuk. s oda lenne az összehasonlítás gyönyöre. mint az egészségnél: csak akkor ismerjük fel értékét. hogy kizárólag abból a fajta . – Még hogy hússzor? – kérdezte Durcet. ön szerint az igazi élvezet abban áll. s ettől szenved. a boldogsághoz olyannyira fontos különbség elmélyítése érdekében. hiszen azzal kiemelném őket a nyomorból. amelyeket egész életemben a szememre vetettek. barbárnak neveztek. én szerencsésebb vagyok. ami pedig nekünk megvan. elismerem. ezek szerint – mondta a herceg – az kellene. mint amit az imént említett. – Ezek szerint – mondta a püspök –. akkor mondhatjuk el: Lám. – Ez nem is kétséges – felelte Durcet –. gecim egyetlen egyszer sem ömlött olyan tárgyakért. és boldog voltam. hogy legalább hússzor csakis avégett döntöttél nyomorba szerencsétleneket. márpedig itt ilyet nem látunk. talán nincs is a világon nagyobb érzéki kéj. hogy mióta itt vagyok. – Legalább kétszázszor. de az is előfordult. melyek itt vannak. ha könnyítenék sorsukon. barátocskám. de mindig kéjes összehasonlításokhoz teremtettem meg az alapot. inkább súlyosbítsuk a helyzetüket. ismerd el. hogy az ínségesek könnyeiben gyönyörködünk? – A legteljesebb mértékben – felelte Durcet –. mentem a magam útján. Egyébként is – tette hozzá az adóbérlő – szerintem egy lényeges dolog hiányzik a boldogságunkhoz: az összehasonlítás gyönyöre. – Valld be – mondta a herceg –. – Ahelyett hogy könnyítenénk sorsukon? – provokálta a püspök. kegyetlennek.

hogy akasszanak fel nyilvánvalóan ártatlan nyomorultakat. annál nagyobb a kéj. gyilkolástól. mint a kimondottan parázna célzatúak. s tökéletesen biztos vagyok benne. mely felébreszti bennem a gyönyör összes érzetét. annál borzasztóbbnak kell lennie a bűnnek. állt már a faszom lopástól. hogy minél nagyobb kéjt akarunk a bűnnel szerezni. hogy lángba borítsa valamennyi érzékszervünket. mindig ezerszer többet képzeltem el. – Jó – mondta Durcet –. hogy a bűn egymaga is bír annyi varázserővel. amikor a parlamentben voltam. ha ezeket elkövetnénk. a bűnben találom meg azt az ösztökét. gyújtogatástól. bevallom. hogy a képzeletem mindig előtte járt lehetőségeimnek. megfosztott az ehhez szükséges eszközöktől. amelyeket. Engem a bűn gerjeszt. anélkül hogy más eszközökhöz kellene folyamodnunk. akkor ez az érzet már nem is támad fel. mit éreztem. s ha tettem nem egyesít magában annyi gonoszságot. olyannyira nem. azzal mindent megtennénk. de lehet-e olyan bűnöket elkövetni.gonoszságból tettem. amit érdemes elkövetni – mondta Curval –. amitől a golyóimban székelő gyönyörszervek csakhamar tűzbe jöttek volna. ha nagyobb gonoszságot műveltem. Gondoljanak bele. továbbá az a mindig szem előtt tartandó szabály. már nem is állna tőle a faszunk. – Csak két-három olyan bűn van a világon. – Százszor is megszavaztam. – Nincs még egy olyan hajlam. mint amit meg is tettem. s ebből fakad az a tétel. ha szabad magammal előhozakodnom. hogy bár elültette bennem a gyalázására irányuló vágyat. Ami engem illet. hogy apró bűnöknél már szinte nem is érzem azt az érzést. s nálam senki se tudja jobban. uraim – tette hozzá –. hanem a bűn gondolata. hogy a nemiségtől mégoly távol álló bűnök is éppúgy erekcióhoz vezethetnek. következésképpen csakis a bűntől. – Ennél mi sem biztosabb – mondta a püspök –. csak maga a bűn. némiképp felhevülve Zefír tapogatásától –. – Annyi bizonyos – mondta a herceg. mint mondották elképzel magának az ember? A magam részéről be kell vallanom. amiről beszélnek. magáért a bűnért művelem a bűnt. s ezen apró kis igazságtalanságok művelése közben belül mindig éreztem azt a kéjes bizsergést. annyi csalárdságot és álnokságot. s mindig kárhoztattam a természetet. ami nálam mindig felajzza a paráznaság szerveit. annyi kegyetlenséget. hogy nem az élvezet tárgya mozgat bennünket. amennyi csak lehetséges. Itt vagyok én. amit jobban meg tudnék érteni – mondta Curval. és nem a tárgytól áll a faszunk. hogy ha ezen élvezeti tárgyat megfosztanák attól a lehetőségtől. hogy ártson nekünk. hogy minél gyalázatosabb a dolog. s nem fűz hozzá más érdek. a többi .

s felolvasta neki a kifejezetten erre vonatkozó törvénycikkelyt. A herceg erre kijelentette. Megszabadulok attól a gyötrelemtől. mélabús természeténél fogva nem tudta elfelejteni bánatát. mert a lányok közt már nem egy egészen mesterien verte a faszt. „Hát akkor öljenek meg! – kiáltott fel. hogy pár tucat teremtményt egy éven belül sárrá változtatunk. de amikor megfenyegették. mit neki ajánlok. hányszor nem fogott el a vágy. s mivel a faszok is kezdtek meredezni. hogy nekironthassunk a napnak. sírva bevallotta. lefekvés előtt rajtakapták. Az istenit. mindig szomorú volt és gondolataiba mélyedt. hogy előző este. kihez most folyamodom. mely pedig az urak seggét illetné. melynek fájó bizsergése szavakban már annyi borzalmat idézett fel. mi volt imádságának tárgya. s mivel két-három kislány ezt a saját bőrén tapasztalhatta. Beidézték. ha a baszók helyett más céltáblát biztosítanának a kislányoknak a maszturbáció gyakorlásához. kivallatták. s ez a lélek. hogy csinos szájacskákba töltsék azt a nedűt. abból nemkívánatos viszonyok jöhetnek létre.” Annyi erény. Aznap este mindenki megmaradt a száj gyönyöreinél. de százféle agyafúrt módozat segítségével tették őket változatosabbá. de érzékeny. hiszen már úgyis elég jártasságot szereztek. s nem azok a kis aprócseprő kilengések. hogy minden nap annyi borzalmat halljak és lássak. A reggeli vizit során a duennája bepanaszolta. mielőtt megbecstelenítenének. úgyhogy csak vesztegetik a drága nedűt. Zelmira volt a legmaflább és legügyetlenebb: nem mintha ne lett volna amúgy fürge és talpraesett. hogy megszüntetik az órákat. s midőn beteltek velük. Úgy döntöttek hát. egyébként pedig a fiatalemberek mit sem érnek ennél a gyakorlatnál. amint Istenhez imádkozott. Augusztina. s főként mielőtt még folt esne szüzességén.másodlagos. mert lépten-nyomon elsülnek. legalább szánalommal lesz irántam. Sophie. hogy halált érdemelne. – Isten. s ebben volt is ráció. Kilencedik nap Mme Duclos reggel felhívta rá az urak figyelmét. s az ember nem is érez közben semmit. hogy ha a baszó néven ismeretes fiatalembereket alkalmazzák. annál is inkább. vagy egyszerűen nem is adnának nekik több órát. vagy vele borítsuk lángba a földtekét! Az lenne a bűn. amit óvatosabb lenne elkerülni. amiket itten mi művelünk s amivel mindössze annyit érünk el. hogy szabadítsa meg e nagy veszedelemből. hogy óvatosabb lenne. a társaság asztalt bontott. Öljenek meg. annyi naivság és szelídség . megfosszuk tőle a világot. hogy néhány órás pihenéssel gyűjtsenek erőt az elkövetkezőkhöz. elvonultak aludni. megkérdezték tőle. legalább tisztán száll fel kebelére. Azt mondta. Eleinte nem volt hajlandó elmondani. S mivel az urak felhevültek. Galamb ügyesség és csuklólazaság tekintetében a főváros leghíresebb kurtizánjaival is felvehették volna a versenyt. hogy azért imádkozott Istenhez.

s rendtársaival egybehangzóan csak arra ítélte. nem tartok rosszallásuktól. majd vadállatként beleontotta minden ondóját édes pici szájába. Néhányan közülük amellett tették le a voksot. lovagnak hívták. nagyon is jól ismervén ízlésüket. szívük kedvét leli bennük és kívánja őket. s ők is leszopatták magukat. megfenyegetvén. hogy haladéktalanul basszák seggbe. a szegény szerencsétlen kislány pedig le is nyelt mindent. vitte a csomagot. a herceg azonban emlékeztette őket önként vállalt áthághatatlan kötelezettségeikre. hogy éppen a kislány orrára élvezett. s valamelyikünknek. Curvallal ellentétben lemaradt egy igen kellemes epizódról. Most Fanny. s a fiúknál esedékes vizit. vissza gombolkozott s már ment is. hogy Jácint combja között szopja le a fasza kilógó végét. a fiúcskának közben úgy verte ki a faszát. hogy ha visszaesőnek bizonyul. hogy utána tudja csinálni a mutatványt Zelamirral és Fannyval. A jelenet mókás volt és kéjes. Curval azt eszelte ki. s teljes súlyával sújt le rá a törvény szigora. de addig is szopja térden állva a faszukat. azzal a figyelmeztetéssel. hogy miért és hogyan. mindegyikükét negyed óráig. ámde igen bizarr szertartás kedvéért: kigombolta a gatyáját. és rendszeresen minden este eljött egy egyszerű. Mme Duclos imigyen folytatta történetét: „Ha nem önök ülnének itt. Sophie. hogy már az ítélethirdetéskor vadul gyúrogatni kezdte a seggét. Mme Fournier-nál volt egy régi kuncsaftunk. hogy libertinusainknak kőkeményre duzzadt tőle a hímvesszejük. akire épp rákerült a sor. melyen ma alig történt valami. hogy csupa alávaló disznóságot fognak hallani. mert szinte senki sem kapott engedélyt. az urak megebédeltek. hogy kapjon kemény büntetést szombaton.volt e válaszban. de senki sem élvezett el. illetve a kápolnabeli szertartás után. de fülük hozzászokott az effajta dolgokhoz. úgyhogy bele is vágok azonnal. uraim – mondta a kedves kurtizán –. hogy combba bassza Jácintot. Szegény kislány végre is hajtotta volna a penitencia első részét. Sophie-t pedig kényszeríti. hogy megfojtja. Figyelmeztetem önöket. hogy kellemesen fognak szórakozni. A három másik barátot is leszopták. ha egyetlen csöppet is elveszejt belőle. s miután mindenki elhelyezkedett. Utánuk Durcet meg a püspök térdeltették sorba a fiúkat. meggyőződésem. majd következett a kávé. ám a herceg olyannyira felhevült a ceremóniától. majd rövid szieszta után az előadóterembe vonult a társaság. de azok nem vesztegettek el semmit. sőt. de közben szörnyen undorodott tőle. de bármi mocskos dolgokról lesz is itt szó egy álló héten át. de mivel Zelamir még nem tudott elélvezni. az valóban az életébe kerül. Egyedül a hercegnek volt olyan hosszú a szerszáma. nem tudom. Jácint és Zelamir szolgálta fel. félnék belekezdeni következő témánkba. . Ahogy megkapta az adagját. bele kellett kakálnia.

mi fog annál a libertinusnál történni. azt hiszem. miközben elhelyezkedett a kanapén –.” – Na és nem is fogott meg semmit. letolt gatyával. rángatja. fiúnak öltöztem. én vagyok a legcsinosabb kisfiú. s miközben így dicsér. azt mondja. de mindjárt. s közben nyelvét a számba fúrja. Kicsit szabódom. akit valaha is látott. s a csomag milyen tarka mintát hagyott az ülepemen.” Odamegyünk a . aminek a társaság csak a történetét hallhatta az imént. akihez küldtek. végre sikerül neki. nagyuram – felelte Duclos –. hogy tapogatta volna? – kérdezte a herceg. egyedül is elvan magában. és szép hajam volt és jó alakom. „Gyere. és egész este ott is akarom tartani! Azzal a vén libertinus.Áruátvétel közben kézimunkázott ugyan egy kicsit. próbálja kigombolni a gatyámat. s leírhatatlan boldogság fogja el. hogy milyen csomagot hoztam neki. veri a faszát. aki ha hallott valamit. csak az én ma esti hitvesem. hova megy a gatyájába csomagolt fekáliával. hogy tegye meg neki e szolgálatot ténylegesen bemutatta azt a hajlamot. mert én a magam részéről nagyon jól elvagyok vele. „Mi ez. s szép lassan elérünk oda amire gondol. kétszer háromszor kéjesen szájon csókol. amikor meglátja. Indulás előtt gondosan olyat csinálok a gatyámba. De türelem. rátapad a hátamra. de sosem láttuk. rálövi gecijét a csomagra. maga kis huncut. szarjon valaki. a gatyámba. hát beleszart a gatyájába?… Hát hogy lehet ilyen malacságot művelni?” S ahogy ott állok neki háttal. s mivel még csak a huszadik évemben jártam. amit az elnök úr az imént mással csináltatott a sajátjába. kitűnően állt nekem az az öltözék. én mindent elmondok s nem titkolok el egyetlen mozzanatot sem. folytasd – szólt oda flegmán Duclos-nak. Emberem az ágyon ülve vár. ő meg csak unszol. és azt sem tudtuk meg. – Nem. mindjárt ki is akarta próbálni –. nem vette észre. megkérvén Lujzát. mutatok neked valami érdekeset – mondta egyszer egy társnőm. hogy elsült volna neki. Duclos pedig ekképpen folytatta: „Pontosan felkészítettek rá. a bájos Alina találhat kivetnivalót ebben a dologban. – A betyárját! – rikkantotta Curval. – Na jó. csak hogy még jobban felhergeljem a vágyait. – Ennek nincs szüksége lányra.

s bár Curval volt a legmegátalkodottabb a többiek sem igen maradtak el tőle. s ekképpen zárult a kilencedik este. mind a hetet saját kezűleg vitte be nekem. én meg arra zúdítottam rá a beleimbe pumpált hatalmas mennyiségű folyadékot. mert másnap az általuk olyannyira kedvelt témáról némiképp részletesebb beszámolókat reméltek hallani. Bezárkózik. egész este olyasfajta disznóságok történtek mint amiket az imént hallottunk. s az ünnepeltet is megkínálja a vágyva vágyott pürével. Szagolgatja. fogdossa. Megjön emberünk. hogy előhalászik a gatyájából egy fekete rongycsomót és teljes erőből rázogatni kezdi. az orgia során pedig ezt nyilván megtoldották a nyolc kisfiúéval. tudja. hogy benne van mindaz a parfüm. Én hetet végigcsináltam. a másikkal az edénybe nyúl.” Mint elképzelhetik. A természet olykor megmakacsolja magát.lyukhoz. hogy a szomszéd szobában van egy lyukas szék annak az edényébe kellett már négy napja ürítenünk. hetvenéves forma. Néhány percig benntartottam. ő aláállt. mert mind a négy baráthoz közel állt ez a hajlam. aztán fel kellett másznom egy dupla létrára. Végül annyira begerjed. beletapicskol egyenként kiszedegeti mindet. dörzsöli a farkát. majd vacsora után megkért. így hát már tucat hurka van benne. leül egy fotelba. Egy másik édes kettesben vacsorázott velem. s még a számunkra legélvezetesebb dolgokkal sem tudunk kicsikarni tőle semmit. ki hány beöntést hagyott magának csinálni. Egyenként végigszaglászta. verte a faszát. akkor mégis megindult a magömlés: kihúzza mag hanyatt dől. végigszimatolta mindet. melynek végét annál is inkább örömmel várta mindnégyük. de mikor azzal a kezével kezdte rázogatni amivel az ürülékben turkált. hogy még jobban szemügyre vegye. Kezébe fogja. amit csak kívánt. amely már addig is annyi gyönyörűséget okozott neki. melynek most birtokába jutott. Akármit csinált. amelyik a legjobban tetszett neki. A nyolc kislány piciny hurkáit vacsoránál feltálalták a többi fogas közt. hogy az elején tartsa fátyol alatt azt. hogy arra tányérra verjem ki a faszát. egyik kezével maszturbál. annál is inkább. Egy fiatal államtanácsi előadó aszerint fizetett. szaglászik. hogy tizenkét púpozott tányérral legyen ott az asztalon ugyanez a fogás a többi közé vegyítve. csak nem állt fel neki. Tizedik nap Ügyeljen rá. egy álló órán át nézegeti szerelmesen a féltett kincset. amire itt fényt derít! . öreg feles bérlő. s már megy is az edényhez. de az nem jön tűzbe tőle. annak meg az kellett. tudjuk. s végül arra a szarkupacra élvez el.

s mégis tisztának bizonyult. Némi könnyítést kaphattak azok. Most például elmondhatjuk az olvasónak. s mindent erre az időszakra tartogattak. akikkel dolga volt. mégpedig a következő. emlékezni fog rá mit értünk ezen. azonnal felírták a büntető listára. hogy mi volt a célja a gyerekek szobájában eszközölt reggeli viziteknek. hogy bármiféle módon megmosakodjanak vagy megtörölközzenek. s ezeknek megtiltották. Volt a büntetéseknek még egy indítéka. mivel az elbeszélések az effajta kéjek minden lehetséges módját fel fogják ölelni. Durcet a reggeli vizitnél nagyon meglepődött.Ahogy haladunk előre. előre szólt nekik. a másik kettőt viszont nem zavarta a tisztálkodás. s hagyják magukat úgy.) A barátok világosan látták. mely vétségekért büntették meg őket. Aznap a fiúknak is megszüntették a maszturbáció-órákat. nem hágták-e át némelyek e rendelkezést: az ügyeletes gondosan végigvizsgálta az éjjeliedényeket. ha a vizitek során vétkesekre leltek. hogy megfeledkeztek a dologról. a nap folyamán azon a módon végezték el. s végül milyen kéjeket kóstoltak barátaink a kápolnában: nemre való tekintet nélkül kifejezetten tilos volt minden alattvaló számára. mindamellett az ellenőrzésben ők is részt vettek. (Az olvass ezek után. akik nem tudták visszatartani dolgukat: ők nem sokkal ebéd előtt bemehettek az árnyékszékké átépített kápolnába. vagyis mindig. melyeket az elején fátyol alatt kell tartanunk. s mindkettővel szórakozni szándékozott. hogy majd finganiuk kell. már akik vissza tudták tartani a dolgukat. az illetőt haladéktalanul felírta a büntetőkönyvbe. felesleges volt . ezzel azonban nem mentesültek a felirattatástól. s mivel Curval tudta. hogy patyolat tisztának találta őket. hogy külön engedély nélkül látogassa az árnyékszéket. bár nem is volt olyan fontos nekik. az előadás idején nagy szükség lesz erre a dologra. s ha valamely alattvaló tisztátalansági utasítást kapott. hogy este. hogy libertinusaink szabadon élvezhessék e szükséglet kielégítésének látványát. hogy ők szolgálják fel másnap a kávét. Előző este szartak az orgián. melyet úgy rendeztek be. ha megmosakodtak azok az alanyok. hogy kikkel szándékoznak másnap szórakozni. ezért mindketten mindig szóltak a felügyelő duennáknak. egyre inkább fényt deríthetünk bizonyos tényekre. ahogy vannak. Reggel senki sem kapott kápolnahasználati engedélyt. hogy az ily módon visszatartott szükségletek az ezt óhajtók rendelkezésére bocsáttathassanak. A vizit azt hivatott tisztázni. Az úgynevezett bidéceremónia nem egyformán tetszett a négy barátnak: például Curval nem szenvedhette. reméljük. Ez történt ma délelőtt Galambbal és Hébével. a többiek. elnézést kértek. A két kislány azonban lefekvéskor nem eszerint járt el. vagy legalábbis csaknem biztosan a következőkben hallható módok valamelyikén. Durcet úgyszintén. s ha valamelyik tele volt. mely a legjobban tetszett a barátoknak.

Adonisz. akinek megígérte. pici kis arca oly érzéki. hogy az ember a seggüket akarja látni. hogy szolgálatkész lesz. kevés olyan hímvessző akad a világban. akit a lyukon keresztül láttam. fürge kezek rázogatják. A kávéig semmi új nem történt. s jön a kislány. lehajoltatja. Giton. neki a legelső volt. Durcet a kedvenc szörnyűségeit művelte Hébével. hogy majd magam fogok veszkődni vele?” S végre teljes egészében megjelenik a szépséges fenék. Hat órakor megszólalt a csengő. megérdemli. Mind a négyüknek előre szóltak. kiegyenesíti a lányt. minden porcikájában köszvényes Fierville abbénak. Tizennégy éves volt. Galamb és Hébé szolgálta fel. bár egy kicsit kövér. azt hiszi. ez az apró hátrány azonban olyan üde. mindent előkészít. fél. Az abbé felteszi cvikkerét. az az ember térítette rossz útra. a püspök pedig combba baszta Galambot. a megrendelő. amire majd szüksége lesz. Följebb. mint a szatén. meg is kapta hiánytalanul a kívánt szellentésmennyiséget. s aki Mme Fournier-nak is dolgozott. mely ne köpte volna ki még a lelkét is. s miután mindenki elhelyezkedett. a fiúcska rá se tudta igazán szorítani a száját az iszonytató szerszámra. Főleg Zefír és Adonisz tűntek ki ügyességükkel és könnyedségükkel. úgyhogy marékszámra ettek szélhajtó szereket. hogy legalább nagy vonalakban lefessük. a pénzéről és duhajkodásairól egyaránt híres öreg. s félig felhúzza hátul a szoknyáját. mert szűz volt. ezek nem képesek felfogni. Ilyen csemegét nem is tálaltak fel akárki fiának: csakis a ház nagy barátjának. ha ily apró. hajtsa már fel a szoknyáját!” A kicsike végre előbbre lép. Mme Duclos mesélni kezdte. Eugénie-nek hívták. Na nyomás. „Ejnye már – méltatlankodik a vén kecske –.tovább tanítani őket. a társaság átvonult a szalonba. s Curval. akiről még Guérin mamánál beszéltem. ennivaló. az alakja is elég jó. lesüti a szemét és elpirul. amit itt olvashatnak: „Jött Mme Fournier-hoz egy új társnőnk. dundi fehér popsit eredményezett. hogy tán egész Párizsban nem akadt párja. bekvártélyozza magát a szobában. Szépen kirittyentette magát. „Jöjjön csak ide – mondja neki a libertinus –. bőre liliomfehér és finom. mutassa a fenekét. följebb – nógatja a vén kéjenc –. mégpedig minden bizonnyal mindkét oldalról. összehúzza a lábát. hogy megharagszik majd rá Mme Fournier. akár Párizs legügyesebb kurvái. Kicsit megijed első szeretője furcsa fizimiskájától. Fiatal varrólány volt. Az az ember. a szeme is barna és tüzes. a haja barna.” „Na de uram…” – hökken meg a kislány. s mivel szerepet játszik a következő passzióban. mindig ez a baj ezekkel a kis tejfölösszájúakkal. sorban végigvizsgálja az összes segédeszközt. mert már valamennyien úgy verték a faszt. majd az ágyra dönti és durván hozzádörgöli időközben . hogy érzékibb már nem is lehetett volna. A herceg leszopatta magát Gitonnal. terpeszbe állítja.

Már régen nem szart?” „De. . Hősöm egy öreg királyi főalamizsnás volt. a fickó meg veri a faszát. óbégat. Aztán csókolgatni kezdi. melynek elmesélésére majd egy másik passzió ismertetésekor kerítek sort. Annak rendje s módja szerint lenyel mindent. s megparancsolja neki. Eugénie-t felkészítettek mindenre. káromkodik. „Két nap múlva én kerültem sorra. hogy az önök által követelt rend szerint haladjak a mesélésben. Ami ez után következik. ahogy mondják neki. megtölti tejjel. mely csaknem minden igazi libertinusnál fellép a varázslat szűntével? Az abbé durván ellöki magától a kislányt. 1785. hogy üljön rá és engedje a szájába az egész miskulanciát. megigazítja a ruháját.” Azzal fog egy fecskendőt. s nyelvével kotorász a kincsek közt. mintegy próbálva delejezni magát. letérdel. már sül is el.” „Ah! Ah!… ezek szerint nincs semmi a beleiben – mondja emberünk. száját légmentesen a lyukra tapasztja. Morog. valóságos szitokáradatot szórva. kár fárasztania magát efféle kis takonypócok kedvéért. mert ott ez a lényeg. – A madám szólt nekem. de a libertinus. hanyatt fekszik egy kanapéra.” – Az áldóját. nagyuram – mondta Duclos –. beledöfi a kanült. akikre gondolni méltóztatnak. de biztos nem kakált. De miért e rosszkedv ez az undor. héttől tíz óráig. szeptember 12én fejeztem be. s egyetlen csöppet sem hagy veszendőbe menni. „Nem csaptak be – mondja –. itt viszont csak soványka mellékzönge. tűri engedelmesen. mindjárt meglátjuk. szitkozódik. ahogy végzett. az imént – feleli a kicsike. azt mondja. az a hátoldal végét folytatja. a lehető legjobban széthúzza a fenekét. A félénk leányka rá is ül. s meglátják. s amint lecsúszik a torkán az utolsó korty. elég szép segge van. Ezt a tekercset húsz estén írtam. Előre szóltak nekem. átszívni magába a szép kislány melegét. s már harminchat órája megtartóztattam magam. és ma. azzal nagy sebbel-lobbal távozik. ide többet nem jön. egy petákot sem fog fizetni. engedjék meg. hogy egy kis szart kapott? És aki azt eszik? – Türelem. s indul a beöntés. azt mondták neki. hamarosan azokra a sajátos libertinusokra is sor kerül. hogy ne mulasszam el. s neki kellett megennie az összes szart. mielőtt idejövök. ahogy végez a klistéllyel. hogy becsapták. hogy meg fogják kakáltatni a kislányt. Megjegyzem az abbé úr csakis tejet kért. kéjmámorban fetrengve. ez aztán a finom ember – mondta Curval. A történet a tekercs hátulján folytatódik. – Az a baja. elkezd nyomni. türelem.előhalászott egész elülső felszerelését. – Na. hogy jobban hozzáférjen.

kemény-e. ordítozott. milyen fajta a székletem. össze-vissza tapogatott. s hol külsősökkel. „Megfelel a valóságnak gyermekem hogy mint említette. ami pedig kijön belőle. leül és rám parancsol. verte a faszát. hogy miniatűr szerszámából néhány csepp ondót sajtol ki ugyanabba az edénybe. Aztán kidugja fejét a szar. mert beszélgetés közben feláll a fasza és meg is mutatja. s mivel a rázogatástól ugyancsak begerjedt. s meg ezer effajta dolgot kérdez. bal kezével pedig igyekszik fenntartani az erekciót amit én indítottam el neki. szarnia kell? Mert nem szeretném ha becsapnak. közben nézett. s ugyancsak gyakran használta. sóhajtozott. hogy meggyőződjön ingerem tényleges voltáról. A szondázó ujjnak nem kellett mélyebbre hatolnia. hogy nagyon kell szarnom. megvan-e egyáltalán. akkor soha sem sikerül elsütnöm neki. hogy már nyomom kifele és nem bírom tovább visszatartani. kicsikém. Csak meztelenül volt szabad eléjárulni. hogy ne jött volna el Mme Fournier-hoz. Ő azonban nem rosszkedvűen távozott. a kápolnában: a hátsómat kedvére gusztálhatja alulról. megrészegült a kéjtől. valóban van-e szar a pucájában?” Azzal jobb keze középső ujjával belenyúl a fenekembe. figyelmesen megvizsgálja az ülepemet. hogy kezdjem. igaz-e. Odamegyek hozzá. ujjával nyomkodta a végbelemet. mert ha ezen a fertályon csak egy pillanatra is kivillan egyetlen kis porcikám. szarjál. az oda pottyan két-három ujjnyira az orra elé. mert jóformán nem múlt el úgy nap. – Mutasd meg. felültet egy ahhoz hasonló gépezetfélére. Ahogy kitapintotta. beszívja. angyalom! – kiáltja nekihevülve. Amikor látja.” Elragadtatva legott megcsókolja az ülepem s látván. A seggemet tartó karika alatt volt egy fotel. Ezt a gépezetet kifejezetten az ő kedvéért konstruálták. amitől szemmel láthatóan felélénkül.éppoly köszvényes. melyet az imént töltöttem meg. elalélt a gyönyörtől: „Az istenfáját! nem csapott be. Négy hüvelyk hosszú volt és két-három hüvelyk kerületű. hogy újból tiszteletemet . hol a házbeli lányokkal ne csináltatta volna végig e mutatványt. hogy minden készen áll. s láttam. abban trónolt őméltósága. egy edénybe. Azért kezembe vettem. de bár csillogott-villogott. hogy szinte lupéval kellett keresni. s erről végleg megbizonyosodtam. Lássuk csak. csakhamar kijött a farbával. hogy gyönyöre a végső fokára hág. már érzem a tojást. Bevezetőnek rottyantok néhányat. már láttam. hogy könnyebben csússzon kifelé. uraim. ájuldozik: „Szarjál. amilyen maguknak is van itt egy. lelkemre kötötték. tojni fog a tyúkocska. olyan nyamvadt volt olyan pirinyó.” Még segített is. egészen kifordult magából a kibírhatatlan gyönyörűségtől. mikor megkértek rá. megkérdi hány éves vagyok. puha-e. mikor odanéztem. de az ágyékrészt és a kebleket gondosan el kellett takarni. hogy erre kínosan ügyeljek. hogy jön ki a szar abból a szépséges valagadból. még bizonygatta is nekem. mint az előző.

ha egyszer fortyog a gecim. – Ugyan. mert íme. – Ki bírja ezt a sok rossz példát elviselni? Mitől sülne el jobban az ember. nekem is kell észhez térítenem magukat. uraim – mondta Duclos –. mint az elnök úr. uraim. Sophie-val. Alina seggét csókolgatta. csönd! – szólalt meg a herceg. az ön becses neje oly gyönyörű. miközben aznapi kanapéhitvese. Ohó. Zefírrel és Gitonnal meg az imént hallottakhoz meglehetősen hasonló kis malacságokat végeztetett. én tartom magam. – Én nem vagyok olyan fegyelmezett. igaza van – mondta Durcet. hogy ennek az ellenkezője igaz. Duclos. hogy egyazon segget kétszer kakáltasson meg. és nem szerepelni. úgyhogy meg sem várva utasításukat. ha nem egy elsül el. mintsem magunk műveljük a disznóságokat. te kis lotyó. hiába szarsz. csak a mienkhez hasonló éhínség viszi rá az embert. mint ön – mondta a püspök –. mivel sose volt kétszer ugyanazzal a lánnyal. hogy egy nyamvadt kis fingot suvasszon az orrom alá. de mintha valami alól jött volna a hangja. most meg az égvilágon mindent megcsinál. a kedves leánya seggét csókolgatom. oly gyönyörűségesen csinálja. nemrég még semmit sem tudott. – Ahhoz odáig kell jutnia az embernek.fogja tenni nálam. – Az istenfáját! – kiáltott fel Curval. s ebből arra következtetek. amit csak akarsz tőle… Mindegy. akkor sem fogok elélvezni! – Látom már. hogy én vittem magukat rossz útra. mert ő. csakhogy ekkor fölhangzott a szokásos üvöltés és szitkozódás: a herceg éppen kéjesen elélvezett a négyesfogat gyűrűjében. tartalékoljuk bölcsen az erőnket. ráadásul itt van ez a kis kurva – mutatott Alinára –. folytatom is a mesélést. melyekről a magunkra . Duclos folytatta is volna a mesélést. annak ki kell jönnie. – Elnök úr – mondta a püspök –. hogy feláll a fasza. hiába szarsz. ne is mondja – felelte Curval –. – Ezek szerint azért húzott három-négy segget az orrára – élcelődött a püspök –. kiadós szarhurkában részeltetett… – Csönd legyen. – Akkor én szerencsésebb vagyok. a kutyafáját! Hallgatni akarjuk az előadást. mint mi. de még arra sem méltatott. Agusztinával verette ki a faszát. – Csönd legyen. inkább hallgassuk.” – Meghiszem azt – mondta az elnök. úgymond. S azzal mindenki szeme láttára olyan dolgokat művelt. valami akadozást hallok a hangjában. habár pontosan tudtam. – Azt már nem! – tiltakozott a püspök. – Folytasd. hogy jobban hallja az előadást? – Hagyjátok már.

Én magam ugyan nem láttam. s mikor távozott. hogy merek ilyesmit csinálni előtte. ahogy szétterült arcán a szar. Nos. mit a másik kettőnek megadott. Volt Mme Fournier-nál még egy furcsa bútordarab: egy lyukas székféle. mit miért csinál. bejött abba a szobába. de tőle alighanem megtagadt természet azt. annyi azonban bizonyos. Elnézést kérek szabados viselkedésemért. amikor hallatszott a placcsanás. Előtte mindig megmutattuk a páciensnek. . a nyanya ráült és úgy tojt a hasára. Utána történetesen összetalálkoztam a szolgáltatást nyújtó urasággal is. akkor nem fogadta el. morzsolgatja a hurkát.szabott rend okán egyelőre nem beszélhetünk. úgy áradt le torkomon a geci. s a lába közt térdelve legjobb tudásom szerint szoptam a faszát a művelet közben. annyira belebújt Teréz seggébe. azonkívül pedig öreg és rusnya. hogy az illető valóban egyszerű pór legyen. melynek fortyogása már kezdte zavarni golyóit. hogy jövök még az utcájába. ő csak hajtogatja a magáét. nézegeti. hogy egy e célból felbérelt egyszerű pór. ráadásul megszabadult a belei feleslegétől. Durcet-nek szavát se lehetett hallani. megfenyeget. akinek fogalma se volt róla. Rám förmed. látván. mint mikor még hurcolászta a madárkát. ez a sajátos szertartás abban állt. s ha nem felelt meg mindezen követelményeknek. és sokkal de sokkal kellemesebben érezte magát. hogy lehetek ilyen szemtelen. s miközben továbbra is a szart szaglászva elélvez. hogy a kéjtől igen hamar előtört az az ondó. Egy fotelban ül. Én az emberem test felőli oldalán voltam. olvasgat. hogy kapott egy tallért. hogy végre nyugalom áll be. Hanyatt feküdt egy kanapén. egy derék auvergnat-i kőművessegéddel: boldog volt. beleszarok egy tányérba és odatolom az orra alá. közben verte a pali ráncos faszát. A negyedik csakis hetvenéves nőket használt az efféle dáridókhoz. s ily módon a csomag éppen az én általam kezelésbe vett páciens képébe hullott. gyorsan továbbszőtte parázna kalandjainak történetét: „Egy hónap múlva fura figurával akadt dolgom. de hallottam: emberem akkor élvezett el. ahol a szék lyukas ülőkéje volt. s akkor jól ellátja a bajomat. De fontos volt. úgy kellett megerőszakolnom az imént mesélthez meglehetősen hasonló művelet kedvéért. csak a feje maradt az edény helyén. hogy tetszett neki a kiszolgálás. Mme Duclos pedig. de közben minden további nélkül szaglássza. melyből jóformán ki se csordult semmi. amely alá úgy tudott bebújni az ember. beleszart. mert amúgy sosem maradt szótlan. láttam az arcán. hogy a teste a másik szobába került. Egyszer egy legalább nyolcvanéves banyával láttam. minél nyomorúságosabb és lepusztultabb. ráült. ha e kegyeket megkapta. és látszólag ügyet sem vet rám.

Nyilván a fajtalan vágyak felkorbácsolása. Ahogy nőtt szegény pocakja úgy nőtt Curval gyűlölete is őiránta. vagyis atyjának és férjeurának. mint szokásuk volt. a bájos kis Galambbal. Bement a benyílóba Terézzel. Augusztinával. Nárcisszal és Zefírrel. s a szokásos ceremóniákat teljes mértékben . úgyhogy a herceg bement a terem végében lévő budoárba Herkulessel. ha egyszer a világ legerényesebb és legbecsületesebb férfiújának haragját is kivívta: hát ennyit ért el vele. aki imigyen bosszulta meg Blangis hűtlenségét. milyen szélsőségekre vetemedett. Mme Champville-lal. hogy nem együtt szórakoznak. Desgranges-zsal meg a legidősebb baszóval. a felvert konyháslányok pedig hirtelenjében chincarás rántottát. Curval az előadótermet sajátította ki magának Konstancával. továbbá Antinousszal. A vacsora legalábbis olyan libertinus módon zajlott.” – Tagadom Istent – mondta Durcet –. de ezt leszámítva minden elképzelhető módon bántalmazták. Fanny-val. Szeladonnal és Adonisszal ment szobára. továbbá Fanchonnal. Louisonnal. mert az urak annyira begerjedtek ezen az estén. Desgranges-zsal. Hajnaltájban megint asztalhoz akartak ülni. Sophie-val. Zelmirával. ők azonban elküldték a pokolba azzal. a padlóra pedig szőnyegeket és párnákat terítettek. Tizenegyedik nap Aznap nagyon későn keltek. jóllehet rengeteget ittak éjszaka. aki mindig reszketett. Durcet ott maradt az ebédlőben. néhány perc múlva már hallatszott is a bőgése. mert úgy egyeztek meg.Szörnyűségesen ronda volt és jó negyvenévesnek látszott. Odaültek. Még ittak. de visszajövet nem volt hajlandó megosztani a társasággal. Panaszkodni akart Durcet-nek meg a hercegnek. Rosette-tel. melyben közben leszedték az asztalokat. A püspök a társasági szalonba vette be magát Mme Duclos-val. ő meg mindent csinált. csak nem nyugtatta. ha vele volt. mint általában. s ezt a következőképp kell csinálni. A ma éjjeli orgián is kijutott neki talán csak verni nem verték. hagymalevest és omlettet ütöttek össze nekik. de Konstancát olyan szomorúság fogta el hogy sehogy se lehetett megnyugtatni. s nem egyéb okok vezettek e beosztáshoz. ahová éppen jól esett. Terézzel. lévén hogy a herceg Martainenel. Majd aludni vonult a társaság. hanem ki-ki külön elzárkózik. hogy hagyják érni a gyümölcsöt. Julie lányával. Michette-tel. Egetverővel. Jácinttal és Gitonnal. hanem elképesztően mocskos gyalázatosságokat műveltek. Zelamirral. Szóval oda zárkózott be becses nejével. egyikük se feküdt le. hogy mintha összebeszéltek volna. Martaine-nel. utána azonban a barátok fejükbe vették. Cupidóval és Marie-val. Alinával. Seggtörővel. Hébével. Adelaidával. hogy csak lehet valami rejtett hibája.

mikor látja. aki már kezdett összeszokni velünk. Eleinte olyan volt. aki ma este jön – feleli –. maga kis huncut? – méltatlankodik a barát. mert végül is én azt akarom. elétesz egy nagy. hogy tiszta. egész darabokat nyalt le róla. hogy szaros legyen a seggem. s maga ellenőrzi a tényállást. habár pontosan tudja. nézd csak.” „Hát akkor elégedett lesz – mondom neki –. . „Idenézz – mondta nekem egyszer a kis Eugénie. hogyan is állnak a dolgok. hogy megszólalni is alig bírt. a herceg pedig. hogy éppenséggel az ellenkezője igaz. maga pedig térdre ereszkedett. Curval meg a püspök beérték a két kisfiú fenekének gyúrogatásával. ő akarja. minden együtt munkálkodott. mert ennél szarosabb már nem is lehetne. hogy egész nap ilyen legyen. Kíváncsi lettem a jelenetre. Fournier mama azt akarja. verni kezdi. Augusztina és Fanny szolgált fel. majd a társaság átvonult az előadóterembe. vagy egy tucatszor beleszellentett a kis adóbérlő szájába. Durcet azonban fejébe vette. – Micsoda? Maga azt meri állítani. szája. de ez a dolga. nyelvével birizgálni kezdte. legott ki is szolgálták magukat. nagydarab.” Azzal megmutatja nekem. nyelve. látszólag meglepődött rajta. hogy megfingatja Augusztinát. Jácint. úgyhogy ezek után magamnak kell kézbe vennem a dolgot. „És minek legyen ilyen?” – kérdem tőle. hogy kakálás után Fournier mama sajátkezűleg kente össze így neki. e kéjes mánia csak előjáték volt. Föláll. „Egy Öregúr kedvéért.” Azzal ráhasaltatta a kislányt egy ágyra. hogy makulátlanul tiszta. De libertinusunk nem érte be ennyivel. hogy valaha is koszos lehetett. Egy barát jött.” Elmesélte. mintha csak felmérné a helyzetet. hatvanéves forma ember volt. hogy tiszta-e. ettől tűzbe jött. meglehetősen nyugodtan zajlott. a cisztercita rendhez tartozott. hogy leszopatja magát Fannyval. milyen a seggem. s a hat hónapi kurválkodástól csak még csinosabb lett –. hogy tiszta legyen. Szerencsére Augusztina fel volt készülve a dologra. melynél Giton. még egyszer megcsókolja a kislányt. amikor ilyen koszos a popója? Jaj de fáj ez nekem. akit nagykutyának hívnak. majd megkérdi tőle. szájon csókolja. aztán lassanként belenyugodott. hogy vagy egy hüvelyknyi vastagon szar borítja csinos kis segglyukát. de az a fajta. kövér. A kávézás. hogy el se hiszi az ember. s elélvezés közben úgy kisuvickolja azt a végbelet. Duclos – húzta fel hátul a szoknyáját –.mellőzve felkelés után azonnal asztalhoz ültek. végre kijön a geci: megragadja a faszát. erős. ezt kell mondania. a fasza felágaskodott. s orra. amitől annak kis híján felállt a farka. S mivel az efféle alakoknál a vágyat csak egy lépés választja el a tettől. s két kézzel széthúzta a fenekét. azzal felhajtja a szoknyáját. szaladtam a lyukhoz. Megcirógatja a kislányt. Eugénie váltig bizonygatja. annyira elragadta a hév. s mihelyt hívatták a csinos kis lányt. „Micsoda.

adja ide gyorsan – mondom neki . ez volt neki az első. hogy oda szarok én magának ahová csak akarj. Eugénie-nek meg ez volt az első…? – Igen. gyermekem. nagyuram. de az nem elég. de szerettem volna látni! „Talán ugyanilyen kíváncsiságot ébresztett volna magában az az ember – folytatta Duclos –. uram. hogy szép a fenekünk. melyekre éppen a maguk törvényei értelmében úgyis tilos volna válaszolnom. a barátnak pedig majdnem akkora volt a micsodája. és ráparancsol. Ezzel meg is érkeztünk. Semmit sem kíméltem. s amikor a faszához értem. történetesen nincs is más edényem. akár a szájába is…” „Óh! a számba! Hisz az remek! Hát. a palotájában játszódott a jelenet. „De szép feneke van – simogatta meg az alfelem –. – Burkoltan fogok fogalmazni: válaszaid ily módon egyáltalán nem fogják sérteni törvényeinket. kicsikém. két napig tartalékoltam magam. hogy majd ő mesélje el. – Egyetlen szót csak – mondta a herceg. honnan származnak. az már nem az én hatáskörömbe tartozik.” „Az áldóját! Remek – mondja a kommendátor. Egy máltai kommendátor volt az illető. miket művelt ez az általa nagyon is jól ismert gazember. amit mindjárt átnyújtok önnek?” „Már hogyne. még az arcát sem. hogy majd belehalok. a művelettől megint feláll neki. uram. kezembe is adta satnya férfiasságának bizonyítékát. uram. mocskos valagot. – Szép kis jelenet. mint magának. elkerülendő maguk részéről. hogy maximális szolgálatkészség. Szóltak nekem előre. hogy nyúljon bele és rángassa. hogy a szép fenék kakáljon. A barátnak nagy volt-e a micsodája. aki addig a tükörben gyönyörködött magában. az alávaló disznó. és elkezdtem verni neki. újabb csókokat hint rá. a felesleges kérdéseket. s így nem is szerepel e bevezető passziók listáján. megint megragadja kis társnőm seggét. én pedig. még az is szükséges. – Ezt hívják úgy. – Hű. inkább egy másik epizódra térnék át.ronda. minden reggel másik lány kellett neki ugyanahhoz a művelethez. uraim. s ezzel az illatos kenőccsel kellett végigkenegetnem a testét. a gecibe! – kiáltott fel Durcet. Érez késztetést?” „Annyira. de az illető tudni se akart róla. hogy álljak készenlétben. de mivel amit ezután csinált. annyira kell. Volt nálam egy edény. úgy szedegettük össze mindenhonnan. benne nyolc-tíz szarhurka. a hálaadás végre az igazi templomban történik. de volna szíves. engedelmükkel meghagyom Mme Martaine-nek. amit nyújthatnék magácskának. aki néhány nappal később került a kezem közé. uraim.” „Hát akkor adja ide. abba az éjjeliedénybe beleszarni.

honnan származnak. himlős emberektől származott. ha lehet. amikor újabb lányt rendelt nála ugyanerre a műveletre. De csak nevetett velünk együtt. de hogy miként. mert soha senki se látta. azzal a különbséggel. miközben nyomok. én rátelepszem. elhallgattatott bennünket. pedig bosszanthatta volna. hogy lássuk. sose törődött vele. s többet sosem tudtunk meg róla. hogy mindenki lássa. megijed-e. Az ötödiknek. hosszan öblögetett vele. de egy csepp vizelet nélkül. amit belenyomok. sehonnan se lehessen bekukucskálni. de az is lehet. mert nem bírom tovább. kiverem. s csak víz formájában adta aztán vissza. hogy abban az edényben négy szarhurka legyen. hogy hosszabb ideig tartott bent a szájában minden falatot. Ha olykor tovább kérdezősködtünk. hogy amikor őutána bementek a szobába. s úgy tartja a száját. Egyszer. holnap már más rendben zajlanak a dolgok. uraim. hogy szedjen össze neki négy szarhurkát. amit maguk feltételeznek. edénnyel. ő két kézzel tartja a csípőmet. milyen szép mondatok kíséretében . s nagyon ügyelnünk kellett rá. még furcsább hóbortja volt. Akkor nekilátott a dolognak. Bezártuk abba a szobába. hogy mást csinált vele. s az előadónő milyen könnyedén és ügyesen. a szarást is befejezem. Szerintem mégsem azt csinálta vele. és erre vonatkozólag sosem adott semmiféle utasítást. hogy mi lett a sorsa az egyszeri ember szarhurkáinak. legalábbis ezt kegyeskedett mondani Mme Fourniernak. Elhelyezkedik. milyen libertinus módon szórakozik vele. s nem csak kidobja. Volt egy lyukas szék. s a vita során több álláspont is elhangzott. az beteg. el van ragadtatva tőlem. az edény mindig üres volt és tökéletesen tiszta: de hogy mit csinált a négy szarhurkával.” Megoszlottak a vélemények róla. s azt akarta. az egész társaság előtt megmutatta. Ezzel a végére is értem a ma esti mondandómnak – mondta Mme Duclos –. hogy minden zárva legyen. azt nem tudom elmondani. a herceg azt akarta. Végül is kiönthette az árnyékszékbe.–. emberünk a hetedik mennyországban. Folyékonyra csócsálta. mennyire megkedvelte Mme Duclos-t. de darabonként vissza is adja nekem. legalábbis az életem történetében. s mikor távozom. mert ami az önök által is bálványozott elbűvölő mániát illeti. ahol ezt a kincset tartogattuk neki. A következő körülbelül ugyanezt csináltatta. alig győzi a csuklóm kiverni farkából a feltörő ondóáradatot. Közben transzba esik. és cseppet sem bosszantotta a dolog. Csak annyit tudtunk. verem a faszát. ha egyébre is használja a hurkákat. mert amikor szólt Mme Fournier-nak. hogy amit aznap kapott. azt szerintem még az ördög sem igen tudná megmondani. sose vitt lányt magával. bátorkodom még legalább két-három napig ezzel szórakoztatni önöket. azt mondtuk neki.

Jóllehet már meglehetősen hosszú ideje éltem kicsapongó életet. mindig is szépnek találták. Volt még egy rossz szokásom: szerettem lopni! Elképesztő. kénytelen leszek. akiről most mesélni fogok. úgy illik. A szemem olyan volt. S ha nincs ez az átkozott mániám. uram.” – És sokat loptál életedben? – kérdezte Durcet. vagy kikezdhették volna az alkatomat. ezt egyfelől a természettől kapott alkatomnak köszönhettem. de magas. . No. – Meghökkentően sokat. húsos. melyet oly nagy becsben tartanak. amily hamvas csak egy nő lehet. Szilárd meggyőződésem 1évén. hogy a javaknak egyenlően kell eloszlaniuk a Földön. aki erre alighanem azt mondja. általános vélekedés szerint felette állt az e téren fellelhető minden gyönyörűségnek. mely a természet első törvénye. igyekeztem helyreigazítani a sorsot. A hajam barna volt. az mindig nagyobb hatalommal bírt érzékeim fölött. ha nem költöm el mindig. s nem sok nő volt Párizsban. Mme Champville. visszaállítani az egyenlőséget. aki mennyeibben formált üleppel büszkélkedhetett volna: tömött volt. Testestül. Tizenkettedik nap – Minthogy életem új szakaszba lép – mondta Duclos –. hajlékony és laza. ha ismeri a szóban forgó személyt. minek is tagadnám. mi mindenre vetemedtem. Az ember jobban el tudja képzelni a mesélt élvezeteket. A vacsora meg az orgia meglehetősen nyugodtan zajlott. de élvezeteimben mindig is előnyben részesítettem őket a férfiakkal szemben. mint a férfi szerezte kéjek. a hátsómat illeti. Én a nőket szerettem. Nemigen szerettem a férfiakat. s mely énszerintem is a nő legvonzóbb ékessége. kis ideig saját személyemnél időzni. oly hamvas maradtam. a bőröm viszont üde fehér. Nemrég lettem húsz éves.tudja mindig kielégíteni. lelkestül a libertinizmusnak hódoltam. s mindig is csak egyvalami vonzott. Kissé telt voltam. hogy miattuk ment tönkre. hogy a hibáimról is beszeljek. csakis erő és erőszak bontja meg. amit ellopok. uraim. s mivel másnap estig semmi jelentős esemény nem történt. Mme Duclos derűs előadásával kezdjük a tizenkettedik nap történetét. másrészt annak. Hatalmas hajkoronám természetes hullámokban omlott alá a combomig. uraim. melyek árthattak volna üdeségemnek. párnás. s hogy ezt egyenlőséget. de gömbölydedsége egy cseppet sem vett el eleganciájából: a legkisebb mozdulatra feltárult az a rózsácska. uraim. hogy bölcsen kerültem az olyan élvezeteket. amilyen most. Ami pedig a jelenlévő libertinus urak számára legérdekesebb testrészt. s amit ők nyújtottak nekem. uraim. mint kedves társnőm. s miután lefestettem bájaimat. nem annyira. s amennyire csak erőmből tellett. talán még mindig azzal a jótékony lélekkel élek együtt.

nem bánja meg. úgyhogy mindig nagy felhajtással fogadtuk. ha azonban e dolgok a mulatságukra szolgálnak. uraim. hogy minket is megismerjen. – De fűszerezted legalább valami súlyosbító körülménnyel? – firtatta tovább Durcet. hanem inkább külsősökkel. nehogy felborítsam az elbeszélés rendjét. „Mindezen hibáimmal együtt. be kell érnünk azzal. amit elmondasz. mert mindig is az emberi lét számára elviselhetetlen tehernek tekintettem. de tehetek-e róla? Nem a természettől kapjuk-e hibáinkat és erényeinket. hiszen mi magunk szorítottunk korlátok közé. . biztosak lehetnek benne. – Helyesen szóltál – mondta a herceg. amit felróttak nekem. Remélem. – Semmit sem fogok elhallgatni. ezekkel a társnőimet méltóztattak megbízni. s mivel a madám ragaszkodott hozzá. – Az együttérzés az ostobák erénye. más baján pedig még kevésbé. – Ezt hívják töredelmes beismerésnek – mondta a herceg. galád csalással? – Az égvilágon mindennel. miután végighallgat. milyen szenvtelenül fogadtam a halálhírét. hogy ha majd négyszemközt leszünk. Törzsvendég volt. s ha jobban megnézzük. – Hát akkor folytasd. Volt még egy hibám. De e vétkeiddel nyilván bűnöket is elkövettél. Ha egyszer hál’ Istennek elpusztulna a világmindenség. akkor folytatom. hogy a legcsekélyebb mértékben sem vettem tudomást a hála megalázó érzéséről. nagyuram. amikor szórakozni jött Fournier mamához egy d’Aucourt nevezetű főadóbérlő. az önök által hozott szabályok értelmében sok mindenről tilos beszélnem. mely természettől kapott büszkeségünket tenné semmissé. Csak annyit mondok: bármi elvetemültnek festik is le magukat. hiszen az érzéketlenség egyenesen oda vezet? – Nagyuram – mondta Duclos –. – Egy kis betöréssel. Ekképpen álltak a dolgaim. Szerettem a nővéremet. ha egyszer a természet érzéketlenné tette? Tudtommal a magam baján soha sem siránkoztam.akkor most nagyon gazdag lennék. hogy magam sem voltam jobb őnáluk. bizalommal való visszaéléssel. ami csak elképzelhető – mondta Duclos. nem kegyelmezek meg neked a kis magán kihágásaidért. egyetlen könnyet sem ejtenék érte. de ne feledd. – De úgy gondoltam. csakis emiatt mulasztunk el kéjt. tudniillik hogy szívtelen vagyok. hogy egy efféle gonosztevőre pazarolta kegyeit. uraim. ezentúl ügyelni fogok rá. de általában nem a házbeli lányokkal töltötte idejét. s főképp annak ellenére. hogy nem szabad elidőznöm ezeken a részleteken. szóval mindezen hibáimmal együtt is társnőim szerettek. de a legkisebb fájdalom nélkül vesztettem el: maguk is tanúsíthatják. meglágyíthatom-e a szívemet. Nos. s a férfiak körében is én voltam a legkapósabb. hogy beleszőjem őket a történeteimbe.

s jó negyed óráig szívogatta a nyálamat.” Még egyszer megnézegette a fenekemet. Megköszönöm neki udvariasságát.” Ilyenkor éreztem. egyik kezével felhúzta derékig a szoknyámat. amilyen mélyre csak bír.” „Uram – mondtam –. hogy mélyen benyal nekem. s már szívott is tovább szerelmesen. hogy. amit valaha is láttam életemben. hamarosan sort kerítek a részletekre.” „Merthogy én igen messzire megyek – folytatta –. alig három ujjnyi volt. s megyünk szobára. szemmel láthatóan megrészegült a látványától. milyen gömbölyded!” Gyorsan megfordított.” „De egészséges?” – kérdezősködött tovább az adóbérlő. most már áll a faszom – mondta végül –. erről kezeskedem magának.” Azzal leült egy székre. „Ó igen. Egyszer csak széthúzta.” Majd miután engedelmeskedtem: „Húzza jól föl az ingét is. bármit megtehet. pedig láttam jó néhányat… Húzza szét… Lássuk csak az eprecskét… hadd szopogassam meg… hadd faljam föl… Hát tényleg nagyon szép ez a segg… na és mondja csak. száját a szájamra tapasztotta. s miközben fenekemet továbbra is széthúzta. tegye teljesen szabaddá a hátsóját… Hasaljon rá az ágyra. mintha mindent magába akarna lefetyelni. és állt. majd rám parancsolt. – Milyen üde. „Alighanem csodaszép segge van – húzott magához d’Aucourt. mint a makk. amit csak akar. felkészítették magát?” „Igen. „a gecibe!”. amivel már első pillanatban levett a lábamról. . de kőkemény. uram. s megint simogatni kezdte a fenekemet. majd olyan mélyre hatol. hát nem megmondtam? – kiáltott fel. kiáltotta. én olyan embert még nem láttam. Csak néha hagyta abba egy-egy pillanatra. végigmér. hájas. aki ennyire szerette volna ezt az önök által is jól ismert dolgot. hogy egy ilyen csinos fehérszemélyt miért nem mutatott be neki már korábban is. fürge eszű ember volt. töltse meg jól nyállal. „Köpjön a számba – mondta néha –. én is leveszem a gatyámat. – Én szakértő vagyok ebben a dologban. mint a cövek. „Az áldóját! – kiáltott fel. lássunk munkához. amit vissza kell tartani. a másikkal meg az ülepemet tapogatta. Na tessék. miután megtapogatott. azzal a szoknyám alá nyúlt s rögtön meg is tapogatta a fenekemet. hogy nyelve körbejár az ínyemen. mint egy ma született csecsemővel. a következő szertartáshoz az kell. D’Aucourt nagy darab. s éreztem. s leginkább természetadta kedvessége és udvariassága tetszett benne. hogy mindkettőnk feneke teljesen szabadon legyen. hogy tartsam vissza. de kellemes arcú. s úgy szemlélgette vágyai oltárát. – Ez az egyik legszebb segg. s a magamfajta lányoknak mindig szép seggük van.már két nappal előbb szólt nekem. Megjön d’Aucourt.” E bevezetés után d’Aucourt magához vont. s ha nem lenne tökéletesen egészséges. s rögtön leszidja Fournier mamát. „Na. „Vegye le a szoknyáját – mondta d’Aucourt –. uram. az veszélyes lenne számomra. hogy ajzzam föl a faszát. Előhalásztam a szerszámát. Velem olyan biztonságban van. kicsikém.

uram – szólalok meg végül –. elkészült? Hát akkor most el kell hogy élvezzek. hogy az ő szája íze szerint táplálkozzam. meghagyta nekem. meg úgy. hogy apránként adagolja. minden további nélkül elfoglalhatom a palotája egyik félemeleti szárnyát. egy kicsit megjátszottam magam. igen. lássunk munkához. hol ennek. Megállapodásunk zálogául a főadóbérlő elöljáróban adott nekem egy nagyon szép gyémántot. hogy tisztára nyalom ezt a bűbájos feneket. hogy már másnap odaköltözöm hozzá. érdeklődve végigszemlélt. Adjad.” Azzal a lehető legkényelmesebben odatelepszik a bálványozott testrészhez. fontos. s csak akkor nyomjon megint. csócsálgatja. amire szerintem a kéj betetőzéséhez volt szüksége. Megint nyomok egyet: ugyanaz a szertartás. s ezért havi húsz aranyat és ellátást kapok. „Elkészültem. akkor is csak egy kevéskét. hogy bekapta a horgot. hadd szopogassam le. mert annyi étellel fog traktálni. nincs-e elegem a bordélyházi életből. ez a szám ne ijesszen meg. engem maga mellé ültetett. szóval egyem sokat. majd két-három perc múlva világosan látom. de ne siettessen. a szar készen áll. s naponta kétszer szarjak a szájába. amíg megeszem. Beszippantja. Én hozzá se nyúltam. amit előhalásztam neki. hogy egy óra múlva hagytam meggyőzni magam. maradjunk annyiban. mint hogy sokat egyek. hol amannak a lakásán. leült. rágcsálja. s mindig várja meg. nem örülnék-e. s megbeszéltük. de még így sem tud betelni vele. valóban tojnia kelle a tyúkocskának: e szavakkal mondta. hanem háromszor lesz székletem. gyermekem – mondta – . hogy talán nem is kétszer. hogy így. majd megkérdezte. most már hiába nyomnám. ha megpaskolom a fenekét. Nálam sokáig tart a dolog. hadd faljam be!” Azzal a libertinus – nyelvét mélyen a lyukamba fúrva – a combomra hinti magját. adjad ide angyalom azt a gyönyörű seggedet. még tízszer telik meg és ürül ki a szája. hogy lenyeli. amit ő tálaltat nekem. amit ő csinál. akikkel hetente négyszer együtt tivornyáznak. semmi más dolgom nem lesz. de ne felejtse el. mert ahhoz a dologhoz. lesz egy szolgálólányom. attól fogok elélvezni. társaságnak pedig ott vannak a libertinus barátai meg a szeretőik. mivel özvegy. Az istenfáját! micsoda élvezetet nyújtasz! Ilyen felséges szart még sose ettem életemben. minden hónapban purgáljam magam. hogy minél könnyebb legyen az emésztésem.úgymond. Mivel láttam. éreztem. de ez most kevésbé érdekes az önök számára. Amikor végzett. ízlelgeti.” „Igen. s másnap reggelre . aludjak nagyokat. s mivel rettenetesen feszített az inger. kicsikém – mondja –. s közben csúnyán káromkodik. ha valaki kiragadna belőle. Mindig akkor nyomjon. de mindig csak azt. kétségbevonhatatlanul megbizonyosodjon róla. én meg szinte rögtön kinyomok neki egy kisebb tojásnyi hurkát. megölelt. „Nos. maga huzigálta kis véreres szerszámát. hogy rendezzek el mindent Fournier mamával.

maga fog értem jönni. mint d’Aucourt megjósolta. az osztrigát. a sózott húst. hogy igazán nem panaszkodhattam. d’Erville nevezetű. Körülbelül ugyanúgy folyt. du Coudrais nevezetű abbé. de emellett minden délelőtt nyugodtan eljárt szórakozni. mosdatlan állapotban kellett hagynom. engedelmükkel. csak utána volt szabad kiöblítenem. az elképzelhető legszebb testtel. s feltűnt nekem. egészen másfélét. A harmadik egy öreg. hogy négyszer étkezzem naponta. Ez az étrend. az ő szeretője egy csodaszép tizenhat éves fiú. Megjöttek a vendégek. legfeljebb az érzékeim sajnálták Eugénie-t. A műveletet az ébredésekor illetve lefekvéskor végeztük. Megállapodásunk semmiféle hűséget nem követelt tőle: d’Aucourt számára én amolyan főétel voltam. kicsit bővebben kitérek rá. ilyenkor kenyér nélkül tálalták nekem. mint már meséltem: előbb mindig sokáig szívogatta a szám. s d’Aucourt addig kérlelt. s hamarosan tökéletesen berendezkedtem. igen puha. maga vezetett be a nekem szánt nagyon szép lakosztályba. úgymint a halat. hogy ezek a mi összeállításunkban sorszámmal rendelkeznek. a szeretője igen szép negyvenéves nő. D’Aucourt pompás fogadtatásban részesített. a szívem nem fájt senkiért. milyen szeszélyeknek hódoltak. másfelől azonban oly bőséges kárpótlásban részesültem. és minden tejterméket. mint a marhaszelet. mint a szokásos táplálék: hinnünk kell neki. kevés tőkehúst. s lévén. Despres nevezetű. sőt levest sem. kicsontozott vadat fogyasztottam minden nap. Arra ítéltettem. A vacsora alatt megnyilatkoztak a jellemek. mint jómagam. akit unokaöccseként mutatott be. melyet természetes. Reggelire meg vacsorára is ezeket a húsokat kellett ennem. míg végleg lemondtam róla. hogy a fiatal hölgy és a fiú nagyjából ugyanolyan étrendet követ. hogy egy kicsit túl telt. szőke nőszemély. Du Cange-nénak hívták.álljak készen. Temérdek szárnyasmellet. amit pedig amúgy nagyon szerettem. mindössze annyi a hibája. A vacsorát a félemeleten tálalták. a legkülönfélébb módon fűszerezett. mert nem is ismerte a kötődést. Két nappal odaköltözésem után eljöttek hozzá vacsorázni a tivornyázó cimborák. A második egy negyvenöt-ötven éves. a szeretője egy igen csinos huszonhat éves. hatvanéves. D’Erville a lehető legszabadosabb . Hamarosan elbúcsúztam mindenkitől. A vacsora finom volt és vidám. akivel hat hónapja igen meghitt viszonyban voltam. bár alapjában véve egyforma szenvedéllyel bírtak. semmiféle zsiradékot és igen kevés kenyeret meg gyümölcsöt. úgyhogy az utolsó időkben már egyáltalán nem ettem kenyeret. s elmondása szerint felséges ízű szarhurkát eredményezett. nyugalmazott katonatiszt. ráadásul megvontak tőlem egy sereg dolgot. s mivel az általunk elemzett hajlam terén mindhárman más és más. naponta két igen lágy. hiszen szakértő. hatvan éves parlamenti tanácsos. Az első egy öreg. a tojást. Marianne-nak hívták. melynek egyik szárnyában én laktam. uraim.

s e mennyei látványtól. mint elmondta. hogy menjek csak. mint a pénzünket. megint csókolgatni kezdte a számat. szagolgatta a hurkát. amit hamarosan egészen más irányból szeretett volna viszontlátni.” Hozott ugyanis e célból egy fehér porcelán edényt. Ahogy magunkra maradtunk. Despres látszólag hidegvérűbb volt. úgyhogy elindultam az öreg tanácsossal. gyúrogatta. Hát ő meg a két társa fogja prezentálni nekünk. mindenki disznólkodott. fogta a tányért. A desszertnél aztán árnyéka se maradt az illemnek. du Cange-né hetykén odaszólt nekem: „Ugyan már. csókolgatta. amilyen csinos. szavakban és tettekben egyaránt. szépséges leányzó – mondja –. úgyhogy legyek szíves leszopni a faszát. az általunk tárgyalt hajlam három epizódját. ízig vérig libertinus volt. ő intett nekem.” Azzal kézen fogott. a mamlasz szinte észre se vette. uraim. Mivel én haboztam. s a szeretőinket éppúgy kölcsönadjuk egymásnak. a Bacchus tüzétől felhevült d’Erville szenvedélyesen szájon csókolt és provánszi bort öklendezett a számba. nála megveszekedettebb ateistát aligha hordott a hátán a Föld: csaknem minden szavával Istent káromolta. a szeméből. ő tartotta nekem. s egyszersmind a ma esti előadás fénypontját. a beszédéből. gyönyörűséggel megszaglászta a benne lévő kéjes csemegét. Bár e művelet . Felhajtotta a szoknyámat. s míg én nyomtam. valósággal megrészegült. majd megkérdezte tőle. valójában azonban őt is csak a bujálkodás éltette. „Jön már az inger?” – kérdezte. s közben erősen markolászta a fenekemet. hogy szép seggem van-e és jól szarok-e. mi nem szoktunk itt kényeskedni. aki odavolt érte. ilyen gyönyörűséges szarhurkát ő még életében nem látott.” Tanácstalanul D’Aucourt-ra pillantottam. hogy néhány finggal indítsak. hiába pislogott rá gyengéden. de mindezt elég kellemesen művelték. – Tudod jól. egészen megrészegült e kéjes látványtól. fecsegtek. hogy nem bírja tovább. kisasszony. Megkért. s már vitt is volna magával egy félreeső szobába. A hölgyek a szeretőiket utánozták.módon viselkedett. locsogtak. a mozdulataiból. minden porcikájából sugárzott a züllöttség. megrögzött libertinus módjára kéjesen megvizsgálgatta az ülepemet.” „Teringettét! – feleli d’Erville – . hogyan jön ki a hurka a hátsómból. majd azt mondta. „Teringettét. árgus szemekkel figyelte. hogy nem csodálkozik d’Aucourt választásán. „Hát akkor. s Du Canges-né. mert nekem van a legszebb seggem Párizsban. járj utána magad! – mondta neki a főadóbérlő. minek következtében kis híján kijött belőlem elöl mindaz. s mikor kapott vagy egy fél tucatot. A fiatalember viszont a jelek szerint éppoly ostoba volt. Ahogy végeztem. majd azt mondta. Ami az abbét illeti. D’Erville gratulált d’Aucourt-nak az új szerzeményéhez. elfogadom. én majd addig elszórakoztatom a maga kedvesét. hogy minden javunk közös. „Jobban nem is kell” – feleltem. szarjon bele ebbe a tányérba.

rögtön lefesthetem maguknak. de ők. nekem csak az ujjacskáira van szükségem. Annak ellenére. mint elmondták. falta a kis tojást. kétszer-háromszor megszívogatja a lyukamat. De akárhogy kapálózott. megkér. hatalmas. az meg térden állva szerelmesen falta be majd nyelte le az unokaszart. hogy a fiú napról napra jobban szarik. én egy alacsonyabb székkel odaültem elé. ha nem szolgálom ki a barátját. s megkér. hogy viszonozzam neki. és éget a vágy. még nyomorultabb lett. hogy azt hittem. attól való félelmemben.” „Na de uram – csodálkoztam –. megtettem. Visszatértünk. s mindeközben veregette a combja közt fityegő kicsiny szerszámát.” Kíváncsi lettem. csak ez volt a különbség közte meg d’Aucourt közt. amit ő tett velem. s mikor betoppantunk. mikor visszaértünk. én már semmit sem tudok nyújtani magának. mint addigalé. hogy sose fordult máséhoz. a fiatalember éppen egy ágyra támaszkodott és úgy tárta seggét kedves bácsikája elé. én szolgáltatok mindent. hogy magamra haragítom d’Aucourt-t. „Mert mi már régi ismerősök vagyunk – magyarázta Despres –. Odatartom neki. „Hej! tagadom Istent – kurjantotta a tanácsos. du Coudrais annyira elégedett volt az övével. Egyébiránt ugyanazzal a szertartással élt ő is. csak nem állt fel neki. Ahogy a számba vettem. szétrakta a lábát. Feltérdelt egy fotelba. gazdáját pedig az a levertség. amit kért. az abbé elélvezett. míg meg nem érkeztem. nem is tudott volna nővel szórakozni. Hamarosan megjelent Marianne meg d’Aucourt. s az asztalra tehénkedve egészen ráhajolt a szarra. hátha majd a számban egy kicsit erőre kap: tévedtem. majd hogy magunkra maradunk. hogy mi is ott voltunk. magát viszont. s miután a hitvány kis szerszám belesírta bánatát a számba. a tanácsos úr már mindent elfogyasztott. hogy csak egy pillanatra hadd csókolja meg a seggemet. csak tapogatták egymást. majd kigombolja a gatyáját. akik együtt mulattak. nem is ette. csüggedtség. kimerültség fogta el. mely a nagy kéjek gyászos velejárója. Mint megtudtam. de közben úgy rángatózott. undorom ellenére nekiláttam szopni. a tányért a mellette álló asztalra tette. hogy egyes-egyedül magával mulassak.” „Csakhogy én nem is kérek semmit magától – nevetett Despres –. s mivel éppen ügyködtek. most látom először. úgy tekergőzött. a sajátját pedig soha nem engedte át senkinek.” Csak az abbé meg az unokaöccse voltak ott. majd miután a sliccében igazi hímtag helyett egy petyhüdt kis nudlit találtam. majd Despres meg du Cange-né is. szép királynőm. – Ilyen szarást még sose láttam. a vén kéjenc nekilátott kedvenc figurájának. elsöprő mámor fogja koronázni a műveletet. amit frissen tojtam neki: három percig se tartott az egész.éppenséggel nem mondható kellemesnek. A testhelyzete azonban némi gyanakvással tölt el. s közben esküdözött. elmegyek vele. mit jelentenek e talányos szavak. . A társaságban hiába cserélgette mindenki a szeretőjét.

engedelmeskednem kellett. feszes.” Engedelmeskedtem. Despres-től –. ha megcsókolják. de ahogy megérzi. gyönyörű fehér volt. Emberünk felkapja. és úgy műveljünk egymás előtt még néhány cifra dolgot. a másikkal meg daliásan meredező farkát veregeti. semelyikük sem szolgált több felvilágosítással. – Csak nem fél egy kis szartól?” Végül nagy kegyesen ajkammal illetem a lyuk környékét. egyik kezével a tálat tartja. emberünk a hetedik a mennyországban. Még némi . Közben én is belegyorsítok. de bármit műveltek is egyébiránt. miben mesterkedtek még titokban. hogy mindenki vetkőzzön meztelenre. „Minek maguknak egy ilyen csinos lány – kérdeztem. amit kilökött belőlük. a segge pedig. hogy megcsókoljam a seggét. valóságos remekműnek tűnt a számomra. Ahogy visszaérünk a szalonba. amit a szeretője velem elégített ki. gondoltam. és méltán kerül bele ebbe az összeállításba. aminek mindnyájan hódolnak?” „Óh – felelte –. csak akkor szarik. beleveti magát saját ürülékébe. Egyetlen lökéssel megtöltötte az edényt. azt találták ki. a tál kiürül. emberkém pedig elélvez. egymaga betöltött egy mély salátástálat. Nyilván a szeretője is megteszi neki. Bármi mocskos volt is az a valag. A többi dolgok alighanem csak elvétve estek meg. s soha sem tudtam meg. az én állhatatlan d’Aucourt-omat a szép Marianne-nal találom. lefekszik vele az ágy szélére. vagy szerepelni fognak. nagyon vágytam rá. Három ujjal benyúlok az elém táruló iszamós lyukba. Amikor ismét összegyűlt a társaság. elém tolja szaros seggét és rám parancsol. nem tévedtem. azt hiszem. tömi a szájába. hogy a feszítő izmok mindjárt kilökik a magot. megkérdeztem tőle.” Többet nem sikerült megtudnom. a végbele összerándulásából érzem. hogy a fél arcom csupa barna lesz tőle. S mivel láttam. A gazember már túl volt mindkét nőn. tapicskol benne. alatta pedig egy edény fekszik várakozóan.keresztben ül egy széken. az a hajlam. csak az apród maradt ki neki. hogy végre lássam. a fene egye meg! Közelebbről. ha a féltékeny abbé hajlandó lett volna átengedni neki. életemben nem láttam még ekkora szarhurkát. nem lehetek kényesebb nála. amit tréfásan néhányszor megfogdostam. de roppant óvatosan. a támlájára támaszkodik. mert az én seggem a világ legszeszélyesebb segge. s az előadásokon már szerepeltek is. minden szempontból teljes értékű passzió. s akkora erővel. maga még nem ismeri minden kis titkunkat. „A lehető legnagyobb. amíg ő gyorsan visszaküldi beleibe. kisasszony – szólt rám ellentmondást nem tűrő hangon. s bár vagy egy évig éltem velük. mert ily módon megvizsgálhattam Marianne testét. kiárad a zsilip. ahhoz az élvezethez. s célba érek. azzal is jól megértette volna magát. mi szükség van rá. szívem – felelte –. amit ő észrevett: „Közelebbről. Tömör. hogy nyúljak bele keményen. Nekem kedvemre való volt a terv. hogy maga készül végrehajtani a műveletet.

illetve a többiek hűtlenek lettek-e a nőikhez a fiú kedvéért? – Az abbé. azon túl azonban azt teszek. de minthogy most ez bekövetkezett. ha valami betegséget összeszednék. mivel egy olyan embert láttunk. aki más. hogy az titok. melyre oly önző módon vigyázott. hogy mindent szabad csinálnom.disznólkodás történt. nézni is alig nézett ránk. hogy a becsületemre hagyatkozik. mennyibe kerülhetett ez. az abbé aki addig csak a fiúját simogatta. mert ily módon véget is ért az előadásom. hanem egy elegáns hölgy. nagyuram – felelte Duclos – nem hagyta el a fiúját. hogy járjak hozzá dolgozni továbbra is. Az effajta apró hűtlenkedéseim során találkoztam azzal az újabb szarimádóval. Fournier mama amúgy is kapacitált. ajzotta őket. úgyhogy elvállaltam mindent. megjelentem d’Aucourt ébredésekor. az éppenséggel egy új passzió. Despres meg d’Erville seggével. A nőkhöz viszont hozzá se nyúlt. nem akartam félbeszakítani. magyarázzon meg nekünk. jóllehet meglehetősen idős férfiakkal szarat a szájába. amit akarok. majd fölöltöztünk és mindenki lefeküdt. Kíváncsiskodtam. nyalogatták a segge lyukát. Most már nem házbeli lány voltam. már így is túl hosszúra . aki merő szívességből hajlandó egy órácskát tölteni a madám házában… Gondoljanak bele. hogy engem leszámítva nem ismer olyan lányt. mintha mi sem történt volna. legyek tekintettel arra. – Ez igaz – mondta Duclos. – Na ugye hogy nem mondott el nekünk mindent – mondta a püspök –. Despres pedig elvonult vele mit tudom én mit csinálni. Amikor az édeskettesek után megkezdték az orgiát. pedig ott voltunk mellette. kérem. ami csak pénzt hoz nekem. csókolgatta. hűtlen lett-e hozzá. az abbé sokat beszélt és hatalmas istentelenségeket művelt. még némi szellentgetés. kakáltatás. milyen veszélybe sodornám. aki jobban szarna Marianne-nál. ő meg a hurkák több mint a felét le is nyelte. és sem ő. Azt mondta. amivel csak jól kereshettem. anélkül hogy bármelyikünk is szemrehányást tett volna a másiknak az előző napi apró hűtlenkedések miatt. egyébiránt azonban úgy gondoltam. Nem úgy a három barátja a fiújához. el-eljárogattam tőle.” – Egy pillanat – szólalt meg a püspök –. d’Aucourt és d’Erville beleszartak a szájába. Így hát tiszteletben tartottam egészségét. s amit nem mesélt el. de d’Aucourt azt mondta. sem a barátja nem mondta még el senkinek. és magukat is megfogdosta. de nem is bánom. Másnap reggel. – Megint csak rámutattak a hibámra. D’Aucourt nem ítélt szobafogságra. ugyan mit csinálhat az a lány egy ilyen magának való alakkal. csókolgatták. mégpedig meztelenül. amíg nem tart szünetet. egy főadóbérlő barátnője. Elszórakozott viszont d’Aucourt. akiről most mesélni fogok. két-három dolgot a legutóbbi kicsapongással kapcsolatban. Azt mondta.

hogy az orgián majd kárpótolják magukat. szende és jólelkű lány szívében kölcsönös vonzalom támadt.” Valóban megszólalt a csengő. úgyhogy nem lett volna időm befejeznem azt a történetet. mert az öregasszony értett hozzá legjobban. Amúgy is mindjárt megszólal a csengő. s a kis libertinus akkorát élvezett. Az elnöknek most rögtön eszébe jutott. Tizenharmadik nap Éjszakára az elnök a lányával. ami néha veszedelmes méreteket öltött. és felébred. Elképzelhető. hogy . miféle gyalázatosságokat művelt elalvás előtt a lányával. Az orgia libertinus módon zajlott. A herceg azonban nem szokta megállni ilyen sokáig. s egymás karjaiban találtak vigaszt sanyarú sorsukra. s megint őt követelte magának. Adelaidával feküdt le. Ilyenkor amolyan bujasági rohamféle fogta el. Durcet azzal állt elő. káromkodott. miközben Curval szarját habzsolta. Ez utóbbit. hol meg tüstént elétálalta a szobában alvó valamelyik személyt. egyformán ájtatos. a második Szeladonnal. a hímtagok viszont ugyancsak meredeztek. Eddig ezt senki sem sejtette. hogy tárja elé a fenekét. Curval pedig veszett káromkodások közepette Teréz seggén bosszulta meg magát. ha ott van mellette Fanchon. Három óra tájt rendszerint felriadt. hogy az legyen kéznél. az ágya mellett heverő matracra száműzte. mint egy kocsis. csakhogy a lány nem volt ott a helyén. s arra is fény derült. Curval dühösen kiugrik az ágyból. mivel nem tett eleget feladatának. felírták a végzetes büntetőkönyvbe. s szitkozódott.sikeredett. Ezért szerette. majd megkakáltatta a szépséges leányzót. mint egy tenyészcsődör. a harmadik Adonisszal végeztette el ugyanezt a műveletet. s miután elalvás előtt kiszórakozta magát vele. hogy részéről lemond a fiatalok hurkáiról. micsoda felfordulás támadt. a vizsgálódás azonban kiderítette. s mivel az előadás alatt senki sem élvezett el. úgyhogy ráparancsolt Sophie-ra. hogy nem ez volt az első eset. amit kért. így hát szíves engedelmükkel ezt holnapra halasztjuk. a vacsorázni vonulók megfogadták. ha majd rátör a bujálkodhatnék. erényes. A két egyaránt bájos és szelíd. végignézik az összes ágyat. az első Jácinttal. neki csak a három öreg barátjáé kell. s az érzéki Adelaidát végül is Sophie-nál találják meg. a lányát követeli. s desszertre el is fogyasztotta a hurkáját. s inkább Fanchont vette maga mellé. s ismét meghozta libertinusaink vágyait és erejét. amibe bele akartam kezdeni. Az éjszaka egy kis nyugalmat hozott a sok féktelenkedés után. Megkapta. aki azon nyomban a létező legszebb szarhurkával ajándékozta meg. ott ül nála egy szál pendelyben. hogyan nyugtassa meg: hol maga kínálkozott fel. Durcet. ami csaknem minden éjszaka bekövetkezett. a püspök meg Curval sem henyéltek.

a püspök azonban igen ésszerű ellenvetést tett a tervezett cselekedettel kapcsolatban. csakhogy szegény fiú megfeledkezett a parancsról. s úgy hagyta reggelig. Megragadta a haját. Másnap a tyúkocskák mind annyira meg voltak félemlítve. majd kikötötte az ágy oszlopához. mint . hogy felírta a tetteseket. hogy a kávénál. Curval és három társa. hiszen szarnia kell. ne hanyagolja el keresztényi kötelességeit. a fiúknál is csak Nárciszt. ezen a helyen ne legyen más ura és más istene. és Durcet úr felesége oly jó tanácsokat adott neki. micsoda dühroham fogta el Curvalt. hogy minden nap megbüntetik. fejére olvasta bűnének iszonyatos voltát.az idősebbik lány tartotta a lelket a fiatalabbikban. akit állapotára való tekintettel e téren nem háborgattak. hogy amely tanácsokat ő jónak nevez. Az olvasó képzeletére bízom. továbbá Desgranges és Seggtörő. azzal csak annyit ér el. hogy azonnal fenyítsék meg őket. hogy vétke jóvá tehető. s ha megfogadja őket és ájtatoskodni fog. Kápolnahasználati engedélyt csak Konstanca kapott. Curval könnyen elképzelhető buzgalommal íratta fel a vétkeseket a büntető könyvbe. hogy a jövőben feltétlenül maradjon legalább egy-egy öregasszony a fiú. azt felelte. hogy tartalékolják magukat estére. hogy talán éppen emiatt nem fog hozzájutni az elnök úr az elélvezéshez. s nem éppen enyhe büntetést javasolt. azok az adott körülmények közt valójában a lehető legrosszabbak. azt mondták neki. a ceremóniát Durcet azon nyomban meg is ejtette a szeme láttára. hogy nem is igazságos ezért mindkettejüket megbüntetni. a többieknek meghagyták. úgy is felírják a végzetes könyvbe. Szeladon. hogy csak tartsa vissza. s hangsúlyozta. akinek Curval előző este megtiltotta a fenéktörlést. Amikor a többiek is összecsődültek a jelenetre. hogy egyiküket se lehetett vétségen kapni. megkérdezték tőle. Zelmira és Sophie szolgálták fel. kellőképpen szaros legyen a segge. itt. s főként arra buzdította. Ezzel tehát egy szervezési hibára is fény derült. hányadszor fordult ez elő. amit ma neki kellett felszolgálnia. Az ebédnél az éjszakai eseményről folyt a társalgás. hogy ne fordítson hátat a vallásnak. Az öregasszonyokat sehogy se sikerült bajba rántani: ezen az éjszakán valamennyiüknek az urak szobáiban kellett hálniuk. úgyhogy Durcet megelégedett annyival. hogy kirepülnek kalickájából a madárkák. amikor rálelt a szép misszionárius lányra. mint ő. s az urak nekiláttak a kávénak. Hiába mondta. így is. s veszett káromkodások közepette annál fogva vonszolta a szobájába.illetve a lányhálóban. s akkor Isten majd kárpótolja minden szenvedéséért. a barátok ugratták az elnököt. s intézkedtek. Nárcisz. s a lehető leggondosabban megtisztogatta a végbélnyílását. hadd gondolkozzon el a szökéséről. A herceg azon a véleményen volt. hogy csak másodszor. ne legyen más vallása. a champagne-i bor végül jókedvre hangolta. Utóbbi nagyon szégyellte magát. Az elnök biztosította róla.

Már ekkor kiterveltem. s ott Despres-vel meg az abbéval olyasmiket műveltek. Egyszer. Ó. Megtöltöm a zsebeimet. Mme Duclos imigyen folytatta történetét: – Az a nyolcvanéves ficsúr. az én hatásköröm azonban odáig már nem terjed. s attól kezdve csakis azon törtem a fejem. s ráparancsolt. de azért így is hatalmasat élvezett: egész testében reszketett. mindeközben Durcet a szájába élveztette el Szeladont. ott van benne a kulcs: jól sejtettem. hogy szopja le a faszát. amit aztán ő azon nyomban fel is falt. végigkutatom a többi fiókot. ugyanis hetente kétszer szokott eljárni a maga kis saját bacchanáliáira. Az ülepemre szinte rá se nézett. Türelmetlenségtől remegve azonnal odamegyek a szoba ajtajához. csak a szoba kulcsát vitte magával. úgy gondoltam. hogy távozás előtt egy arannyal teli széles fiókból tömi meg az erszényét. amikor szarevés közben elsült neki. de úgy. Közben a főadóbérlőm egyre jobban megbízott bennem. D’Aucourt sose zárta be a fiókot. de mi mindent találtam annak a szekreternek a többi . Néhány perces szieszta következett.hogy őket szolgálja és mindenben vakon engedelmeskedjék nekik. Egy edényt helyezett kettőnk közé. hájas és igen ronda képű emberke. szitkozódott. majd megette mindkettőt. Kipakolok belőle mindent. egyre inkább barátságába fogadott. hogy útjaink örökre elváltak. alig vártam már. A cselédek éppoly libertinusok voltak. aki jobb híján továbbra is a combba baszást favorizálta. alacsony. közben én szoptam a faszát. majd távozása előtt négy Lajos-aranyat adott e furcsa szertartásért. amikről talán majd Desgranges fog beszámolni. micsoda fogás! – gondoltam. a püspök pedig megkakáltatta Nárciszt. Hamarosan eljött a kedvező pillanat. ez lett az oka. aztán fogta az edényt. ujjával összekeverte a két hurkát. könnyen fel tudom majd törni. A herceg. egy míves ékszerdoboz kínálja magát. Ezen prédikáció közben a lába közé térdeltette. akárcsak gazdájuk. amit a szegény kislány reszketve meg is tett neki. hogy az ajtó meg a rajta lévő zár vékonyka. mikor megy el d’Aucourt egész napra. akit Fournier mama nekem szánt. Hogy ezt így kieszeltem. egymásnak vetettük a hátunkat és egyszerre szartunk. hogyan kaparintsam meg. nagyot taszítok rajta. s mivel láttam. s aznap maguk is tivornyázni mentek. hogy azt a pénzt mind megszerzem magamnak. legalább háromezer arany volt benne. ily módon nyársalta fel Zelmirát. Nem is csókolta meg. majd miután mindenki elhelyezkedett az előadóteremben. amikor egyedül hagyott a szobájában. szaladok a fiókhoz. hogy a lánynak egyszersmind még a kezébe is kellett szarnia. azt is elteszem. számvevőtiszt volt. s már bent is vagyok. észrevettem. úgyhogy csaknem egyedül maradtam otthon. s mivel természetesen visszaéltem bizalmával.

volt kalandban részem bőven. s meghagyja nekem. Emberünk elhallgatott. ha elgondoltam. ám legyen. amelyeket Despres meg az abbé írt neki a titkos bacchanáliáikról. hogy ennél kevesebbért is törtek már embert kerékbe. de beleborzongtam. s mivel ő hírül adta nekem. de nagy szerencséd volt. hidegen közöltem vele. szépen visszatértem Párizsba. milyen rosszul viselkedtem? Ugyanolyan szegényen tértem vissza. amelyek iránt most érdeklődést tanúsítanak. ahogy elmentem. Megszabadítom a ruháitól. ezeknek a gyalázatosságoknak ott voltak az összes kellékei… De itt megállok. nagy lábon éltem. ami önöket érdekelheti. de mivel az itt töltött fél év alatt semmi olyasmi nem történt. Egy darabig nézegeti a fenekemet. Hazatérésem után egy héttel betettek az élvezeteknek szánt szobába egy szarral színültig töltött hordót. engedelmükkel átugrom életem e szakaszán. nem törődve vele. szentéletű egyházfi. Megjön Adoniszom. a vén disznó pedig beleül éltető elemébe. mekkora hűhót csapott a főadóbérlő az én nyavalyás kis lopásomért. Mme Desgranges majd mindent elmagyaráz. uraim. a sikeres lopás után szedtem a sátorfámat. hogy csak a következőkben ismertetendő szélsőségek segítségével tudja felajzani magát. Túl azokon az egyértelműen fogalmazott leveleken. hogy kénytelen voltam ismét beállni Fournier mamához. amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartoznak. hogy aki a pénzt megtalálta. s szíves engedelmükkel. s ha ő folytatja a nyomozást. a hóna alá nyúlok. Ami engem illet. d’Aucourt. ő alábukik a szarba. én letétbe helyezem egy bírónál azt. és szükséges-e bevallanom. de ugyanennél a bírónál eljárást kezdeményezek ellene a nagy fiókok tartalmáért. uraim. hogy elhallgattatom. és nekik is külföldre kellett távozniuk.fiókjában!… Hej. uraim. hogy vetkőztessem le és segítsek neki bemászni a hordóba. de annyira megcsömörlött már a földi élvezetektől. Megteszem neki. aztán egy e célra előkészített nyíláson át hamarosan kidugja majdnem álló szerszámát. csak annyit mondhatok. miféle mocsok és borzalom borítja. s mivel fél év múlva botrány kerekedett a hármasban végzett kicsapongásaikért. hogy verjem ki neki. habzsolja. Londonba utaztam. uraim. végül úgy döntöttem. pancsol benne. majd átugrik egy kádba. írtam neki egy levelet. olyannyira. ami a kis fiókokban volt. az önök által szabott korlátok nem engedik. Még csak a huszonharmadik évemben jártam. hogy e cégéres gazemberek társaságában micsoda veszedelmek leselkedhettek rám. aztán durván megmarkolássza és rám parancsol. Most azokat mellőzöm. még mást is talált. ordítva elélvez. . hogy erről többet mondjak. Párizsból egyedül Fournier mamával érintkeztem. hogy csak én jöttem rá az óvatlanságodra! Volt ott minden. ahol is immár nélkülem két cselédlány mosdatja vagy egy negyed óráig. csak azokról fogok beszélni.

nézze csak meg. vagy egy negyedóráig csókolgatja a száját. Ahogy belép. ennyi időre volt szükség. Harmincöt éves lehetett. hol a bili. „Jaj. számomra soha nem tud elég penészes lenni. A vén kéjenc így elégítette ki egyszerre két szenvedélyét: az iszákosságot meg a paráználkodást. Micsoda választás. hogy közelről nem volt tanácsos beszélgetni vele. Egyből nekiesik. hogy egy hete készült? – kérdi. megint beleveti magát az evésbe. a szemem elé helyezni – mondja –. Kíváncsi lettem a színjátékra. amelyik ezt szarta. ki kell hogy engedjem. hogy a hurka éppen olyan legyen. barátom. azt a szép popót. uram – felelem –. Mutassa meg nekem. hadd gyönyörködjem benne. Behoznak egy fecskendőt meg három. csakis Fournier mama kellett. amaz hagyja. megmutatom neki. Desgranges – szólt oda a másik előadónőnek –. szerintem neked nagyjából olyan segged van. csak egy-egy pillanatra szakítja abba a műveletet.” „Ez az. Annak a libertinusnak. ráncos rongycsomót és színpadiasan verni kezdi. legyen szíves. amíg befalom az alkotását. már majdnem penészes. de nem számít. ahogy a mi libertinusunk szerette.” Megmutatom neki. s a szájában díszelgő nyolc odvas fogától olyan büdös volt a lehelete. hogy megszemlélgesse a fenekemet. s azt is vagy egy negyedóráig mohón csókolgatja és szívogatja. emberünk elélvez. Egy héttel azelőtt szartam és vizeltem egy edénybe. Aesculapius követője befecskendezi az ártalmatlan italt Írisze beleibe. mert ki se veszi a faszát a gatyájából. majd megszemléli tehéntőgyhöz hasonlatos ráncos ülepét. amit aztán egy hétig gondosan őriztünk. megkóstolja. más egyéb azonban nem történik. az effajta szélsőségek mindig felajzanak. s egy perc alatt felfalja a mennyei eledelt. nem bírom tovább. mindjárt azt kérdi. révületbe esik tőle. nyilván némi szar is belekeveredik az itókába. az orvos közben egyfolytában csókolgatja. aki egy hónap múlva jelentkezett. „Akkor most szíveskedjék ide. mint amilyet Duclos az imént lefestett: gyere. nyom egyet. nagy Isten! A madám ekkor hatvannyolc éves volt. Fournier mama a szájára tapasztja rusnya valagát. de Fournier mamánál azért fiatalabb. amolyan fináncforma ember.” – Egy pillanat – szólt közbe Durcet –.” Elhelyezkedünk. valamilyen folyadékkal teli kis üveget.” A salernoi deák letérdel. ez kell nekem – mondja –. megszaglássza: „És biztos. nem bírom tovább! Készülődj. előhalászik a gatyájából egy fekete. a folyadékot visszatartja. barátom – szólal meg végül a vénasszony –. . szaladok a lyukhoz: az Adonisz egy öreg orvos. De éppen ezek a fogyatékosságai bűvölték el légyottra készülődő szeretőjét. a bőrét megette az orbánc.Nem sokkal később jött egy másik. összevissza nyalja az egész testét. az orvos issza. „Kezeskedem érte. és hulla részegen hanyatt vágódik.

most jött el az ideje. az a passzió. A dolog megtörténik. nekünk is követnünk kell a divatot – mondja Curval. mindenfelől rotyogós fingok és nagy elélvezések hangzottak. ő meg. akkor is lenyelem. hogy egyszerre folyjon a gecim a torkára és a szarja a számba.” – Folyamodjunk hát gyerekekhez – mondja a herceg –. E felséges órákat csakis a négy . – Sajnos. a herceg pedig Louisonnal. aztán bele kellett szarnom előtte egy tálkába. – Nyomjad. mint egy csecsemőt. kövesse társnői példáját. hát legyen szilárd. – Nincs más hátra. s úgy tűnik el mind a négy hurka a gyomrukban. – Augusztina. nem maradhat ki: „A történet hőse egy öreg brigadéros a király seregéből. mint a karikacsapás. gyermekem. s nehogy elfelejtse közben leszopni a faszomat. ahogy történnie kell – mondja a püspök. Csakhogy a mi minden szörnyűség ellen felfegyverzett négy atlétánk a szokásos egykedvűségével teszi túl magát a dolgon. Duclos. akár a pólyás baba. Curval Fanchonnal. uraim – szólt hősnőnk –. nagyon soványka ahhoz képest. az ujjam hegyéről szopogatta a szart.nyomd rá az arcomra. No de mindegy. Fanny – szól oda a lánynak a herceg –. tegyen ugyanúgy. Az orgián azonban finomítottak. – Ha nyugodtabbak nem is. – Ugyanez a parancs vezérelje magát is – szól oda Durcet Hébének. libertinusunk szépen mindent megeszik. hogy egyetlen csepp gecit sem ejtenek. Csupaszra kellett vetkőztetni. hogy maguk milyen állapotban vannak. most már fejezd be – mondta a herceg. vén csataló! ha nem folyékony. – Na jó. – Nyomás. a gyerekeket ágyba küldték. – Hát akkor történjen úgy. és intézze úgy. ami még ma estére maradt. Jöjjön csak. majd a parázna vágyak kielégítése után az étvágyát verte el a társaság. s csecsemősírást utánozva élvez bele a pólyába. aki szintén odajön. de legalább kevésbé türelmetlenek vagyunk. mintha tejbepapi lenne. s ezúttal semmi sem maradt benn. s így már jobban oda tudunk figyelni. A vén kerítőnő engedelmeskedik. engedd ki! – mondja Durcet. Rosette. jöjjön ide. szarjon bele a számba. Minden így is történt. hallotta. mit parancsoltak Fannynak. közben a püspök ugyanazt műveli Antinousszal. ha egyszer úgyis gyerekhistóriával fejezted be az előadást. de hangja tompán szól a szörnyűséges fenék-másodpéldány alól. Megy minden. mert még el is kell élveznem. majd bepólyálni.

De ki hitte volna? A rend olyannyira kiterjedt. hogy az már csaknem gyönyörűség a számára? Nyomorult nyáj. aki annyira legyőzte magában a lelkifurdalást. mennyire segíti az efféle biztonság a kéjelgést. a herceg és a püspök azonban. nincs több akadály. ha hagyják neki. egész éjszaka folytatták szokásos üzelmeiket. mert az emberek közt semmiképp sem akadhatott olyan. Curvalt és Durcet-t eszméletlen állapotban szállították ki. Így hát. El se lehet képzelni. hogy ugyanaznap este mindkét házasulandó fenyítésnek nézett elébe. mikor nem tudta betenni ifjú arájának. ha elmondhatja magában: „Egyedül vagyok. s olyan mocskos borzalmakat műveltek. mi mindenbe belevág az ember. teremtett lélek nem férkőzhet a közelembe. hogy az időjárás is kedvez libertinusaink galád terveinek. s a röptüket segítő büntetlenség gyönyörűségesen fokozza a mámort. asztalbontáskor mindketten kiadósat szartak. hogy még az állatok se jöhettek a négy gazember hajlékának közelébe. nincs több fék. Tizennegyedik nap Aznap kiderült. Az eszes kis Nárcisz ezt szóvá is tette. hogy ha azt mind lefesteném. mindenki tekintetétől elrejtve. összeadták az ifjú párt. még elvette volna a szüzességét az ujjával. Ijesztő mennyiségű hó esett.” Ettől kezdve immár határtalan hévvel szárnyalnak a vágyak. akik nagy gyönyörűséggel majszolták a kis gyermeki . Következett az ebéd. s úgy betemette a környező völgyet. mely efféle gazemberek gyilkos foga elé vettettél. a fiatalokat is odaengedték a lakomára. ha a nem létező tapasztalatod efféle gondolatmenetekre tett volna képessé! E napon ért véget a második hét. De idejében közbeléptek. s megengedték nekik.vezérbaszóval. de az volt benne a kegyetlen. a négy szolgálólánnyal és a négy előadónővel töltötték. azzal tönkretenném az olvasó számára a még elmesélendő kevésbé libertinus képeket. A püspök celebrált. mintha mit sem tettek volna addig. Most Nárcisz és Hébé menyegzője volt esedékes. a herceg legott combba baszta az ifjú arát. hogy a közelükbe férkőzzön. oly hidegvérrel. amit csak akarnak. óh fájdalom! az esküvői örömök után az iskolai keserűségek vártak rájuk. a püspök pedig hasonlóan járt el a vőlegénnyel. s mivel finom falatokkal traktálták őket. Csak Isten van ott meg a lelkiismeret: de ugyan miféle ereje lehet az első féknek egy szívben és lélekben megrögzött ateista számára? S miféle hatalommal bírhat a lelkiismeret a fölött. A sárga földig leitták magukat. hogy a tanulékony kis emberke. aki pedig fölöttébb tetszett neki. az urak csakis az ünnep előkészületeivel foglalatoskodtak. de a szertartás ettől még a szokásos rendben zajlott. egyikük Durcet-t. hogy mindenki szeme láttára azt tegyenek egymással. s még saját óvintézkedéseiknél is jobban elrejti őket az egész világ szeme elől. itt vagyok a világ végén. másikuk Curvalt elégítette ki. hogy reszkettél volna. aki meg merte volna kockáztatni.

A herceg megparancsolta Augusztinának. Szieszta után az előadóterembe fáradt a társaság. s mivel ezek általában többet hoztak a konyhára. s ilyenkor a lányok. hogy a lánynak közben a szájába kellett szarnia. akárkitől. akit kora reggel látogattam meg. amit megevett. Ő aztán mindig szépen elrendezte őket. s mikor megérkeztem. ezt mindenki tudta. hogy a püspök is végig akarta csináltatni Szeladonnal: Fanny verte a faszát. Mme Duclos imigyen szőtte tovább a történet fonalát: „Néha a városba is kimentem egy-egy menetre. Aztán bezárultak a fiókok. a kis ember pedig azt az utasítást kapta. de mivel ez csak kísérlet volt. s a szabályzat e téren semmit sem írt elő. Szeladon és Zefír szolgálták fel. hogy az ilyen és ilyen számút adjam oda neki. mintha mi sem történt volna. Elétettem. „Óh – mondta –. megkaptam a pénzemet. a fiú nem tudott az elélvezéssel egy időben szarni. hogy miközben ette. mint a püspök.emésztményeket. amíg megeszem. miközben én . A művelet annyira remekül sikerült. mint az előbb. Ha elsült neki. Nézte. amikor elélvez. kér nyolc-tíz hurkát. hogy közben több mint a felét felfalja. abban pedig egy-egy szarhurka. pedig nagyon szerette volna. meggyúrogatja. emberünk pedig. csak annyit kellett mondania. mindegyikben egyegy porcelánedény volt. a fiúnak pedig azt. a nejek és a fiúk tőle féltek a legesleginkább.” Az egész szertartás annyiból állt. A vén kéjenc összeszűrte a levet Párizs egyik legjelentősebb kolostorának apátnőjével. legszívesebben azonnal a pokolra küldte volna élvezete tárgyát. Összekeveri őket. ahogy nyomtam. hogy éppen akkor szarjon a szájába. A jóasszony minden reggel elküldte neki ládában a legcsinosabb növendéklányok szarhurkáit. rángattam a farkát és mutattam neki a fenekemet. bejön. amikor megindul a gecije. s miután mindenki elhelyezkedett. olyan vadul élvezett el. Még egy ilyen bajkeverőt. s úgy élvez el. hogy akkor szarjon az uraság szájába. tisztára nyalta a seggemet. s a végbelemet szopogatva élvezett el. nem hordott a hátán a Föld. ez egy csodaszép tizenhat éves lányé. nem adtak érte büntetést. De ezúttal már korántsem volt oly ragyogó a siker. hogy közben egy kicsit bántalmazta is Fannyt. Durcet megkakáltatta Augusztinát. utána pedig ugyanabba az edénybe én is szartam egyet a helyett. Egyszer egy máltai lovaghoz küldött. Fanny. Volt egy szerintem különösebb alak is (egy vén barát). szépen visszaaludt. Fournier mama igyekezett annyi ilyet szerezni nekem. Verd ki a faszomat. hogy meg is büntessék. az volt a legrégebbi. A kávét Augusztina. lány. a püspök pedig úgy szopatta le keményen álló faszát Fannyval. fiú. neki mindegy. de azt nem tudta elérni. amennyit csak tudott. aki egy rekeszekkel ellátott szekrényféleségeket nyitott ki nekem. hogy verje ki Zefír faszát. beleharap.

Duclos – mondja Curval –. aki ezt áhítatosan fogadja. Megindul a lé. csak beadott ebédnél valami szert. Sophie egy falatot se hagy veszendőbe menni. s örvendezz beszéded sikerén: láthatod. Pucér voltam. mint egy purgáló kúra. aztán egy harmadikat is. milyen hatásos volt. Verik a faszát. hogy elbeszélésével ily nagy sikert aratott. ha nincs ínyére a dolog – mondta a herceg – márpedig ez egy nagyon jó kislány. Rám parancsol. Curval nevet rajta. – No jó. farkával hevesen gesztikulálva. mindent lenyel. használja csak. Fanchon odaviszi neki az áldozatot. legyen Sophie – mondta Curval. Julie-t. ami úgy meglágyította és olyan folyékonnyá tette a székletemet. – Óh. Ekkor Duclos. – Hát én a lányomat javaslom. ekképpen folytatta történetét: „Ez után az ember után. – Mi rosszat tettem magának. négy falásra bekapja az egészet. elalél. előbb néhány csókkal illeti hódolata tárgyát. még kér. nos. életemben alighanem ettől undorodtam a legjobban. nagy. aztán disznó kieszi a számból a mocskát. és veri a faszát. az meg a művelet végeztével a belét is kihányja Durcet képére. hogy ilyeneket mond ellenem? – Ó. miközben záporozik rá az áldás. éppen szarnom kell. újabb adagot fecskendezek neki. hogy tátsam nagyra a szám. és csak tizennégy éves. A harmadik. s az alávaló kiszopogatja a szájából. csinos. az üde. Fournier mama nem szólt nekem. hadd tevékenykedjem szabadon. folytasd. a száját szereti. lelke mélyén boldogan. itt van kéznél. – Köszönöm a jó tanácsot – fintorgott Julie.meg szopom neki. amit odacsinált neki. a bomba elindul. kinek példája ily ragadósnak bizonyult. tartom a faszát. . s a libertinus kis kukac végre egyértelmű bizonyítékot hagy ujjaim közt az átélt élményről. a következőnek mindenáron olyan lány kellett. akkor válassza inkább Sophie-t. ő meg fölém ült. rusnya valagával a bájos arcocskára telepszik. melyet már alig bírtam visszatartani. mocskos. – A kutyafáját. s közben összegecizi a mellem. aztán hagyja. miközben kiverik a faszát szegény szerencsétlen kislány hasára. mintha csak varangy szennyezne be rózsát. Kit válasszak. belecsinál a torkomba. a szerencsétlen kislány gyomra már előre háborog. Megjön emberünk. hercegem? – Kit? – kérdezett vissza a herceg. akinek gyomorrontása van. – Na jó. mert olyan hasgörcs gyötört. a földön feküdtem egy matracon. ezt ki kell próbálnom. óh! ez aranyos! – rikkantott fel Curval.

megragadja a tálat. amit csak adtam neki. hogy a leskelődő jól lássa. az semmi – mondta Curval. ami csak a beleimben van. – Gyere. kedves hercegem. nyomogatom a lyukát. Tessék! Én ugyan nem vagyok a nyomorékok korelnöke. jól alakítottuk a szerepünket. – Durcet bármikor elmeséli magának. Én is be voltam avatva. – Ó. A herceg előlép a színpadon. kinek fura hóbortja talán önök közt is hívekre lel. hogy a libertinus a rejtekhelyéről semmit se veszítsen el a jelenetből. de féktelen kedvét kielégítendő felajánlom magának mindazt. hogy kedvére töltekezzen belőle. – Áll a fasza. amit én tettem meg Durcet-nek. a csibész meg mindent befal. kapja be gyorsan uram – kiáltom neki –. Egy edénybe fogom fel a szart. hogy szépen kinyomja az egészet. mióta Sophie-t meghintették. hogy reggel . kezembe adja a faszát. Elhelyezkedik egyedül. tedd meg nekem ugyanazt. – Fogadok. Ahogy végez az emberem. hajszálra ugyanígy. ahol ügyködni szoktunk. Durcet – mondta a herceg –. még meleg!” Nem kell kétszer mondani neki. – Az angyalát! – kiáltott fel Durcet – Részemről a szerencse. – Na de csak úgy szép – szólalt meg Durcet. az adóbérlő nyeli. A szomszéd szobában egy másik szereplő vár: egy fiákeres kocsis. hogy ismertünk egy embert. miközben elélvez. aki ugyanezt csinálta. ismerem magát: ha disznólkodni kezd. uraim. akinek kicsiny szerszáma azóta kezdett meredezni. aztán beavatták a dologba. kit e féktelen züllöttség a mennyekbe ragad. A kocsist éppen a lyukkal szemben kellett megkakáltatnom. az azt jelenti. Mikor aztán kész a csomag. úgy szedték össze az utcán. s ahonnan olyan kényelmesen lehetett leselkedni. – Nagyuram – válaszolta előadónőnk –. mindezt úgy. miközben kiárad magja fürge ujjaim sebes mozgása nyomán.” – És hány éves volt a kocsis? – kérdezte Curval. de neki hatvan-hetven éves alakokat kellett összeszedni a legmocskosabb aljanép köréből. s az istentelen. amikor csak akarják. hogy forrong a kis gecije. talán még emlékszik rá.Másnap egy olyan emberrel volt dolgom. esküdözik. hogy én is megcsinálom a nyomorékok korelnökével. s azt hiszem. széthúzom a fenekét. Durcet a feneke mögé térdel. a herceg nyom. – Körülbelül harminc – felelte Duclos. hogy ekkora élvezetben még sosem volt része. segítek a kocsisnak. szaladok vele a másik szobába. Beültették a mellé a szoba mellé. egyszóval mindent megteszek. én veregetem. Duclos – mondta a herceg –. ami csak a kényelmes szarást elősegítheti. „Tessék. elkapom a faszát és kiverem neki a szarra. kiadós adagra számíthat.

De ilyen aranyos. A gazember kéjtől részegen nyeli le az egészet. ilyen csinos lányt már régóta nem csábíthatott rossz útra. hogy ismét Vénusznak áldozhasson. ami végképp elbűvölővé tette. hogy mindjárt elsülök. hogy ha még ez a rusnya valag se teszi meg a magáét. s felkínálta a legkoszosabb. – Hát akkor Martaine. a szeme a lehető legszebb. festeni valóan szép.már megtettem. igaz. Adelaida. mit ember valaha is látott. legtágasabb és legbüdösebb segget. s egész lényében volt valami érdekes finomság. Ezen a héten hét vétkes volt: Zelmira. úgyhogy valami különleges kell nekem. Tizenötödik nap A fenyítések másnapja ritkán nyújtott vétkeseket. Galamb. gyorsan átvonultak az előadóterembe. mert gyereksegget nem akarok. s a faszát verő Duclos képébe lövelli férfiúi ereje tagadhatatlan bizonyítékát. de úgy fel vagyok bolydulva. Sophie-nak meg Desgranges-nak adtak engedélyt. ilyen üde. Adonisz. őt is annak a különös csábítónak köszönhettük. Szőke volt. és Morpheusz karjai közt gyűjtött erőt. akkor már igazán nem tudom. Michette-nek. akkor nem akad fenn egy kis mocskon. hozzád kell folyamodnom. le is nyelte. de mivel a reggeli szarás terén mindig is szigorúak voltak az urak. de ha az embernek úgy áll a fasza. s az orgiát a fenyítéseknek szentelték. csakugyan – mondta a herceg. beérték egy kis fenéknyaggatással meg segglyuk-szívogatással. hogy nehezen fog menni. korához képest fejlett. a herceg tartja a száját. hogy az előadónő ténykedését nézve fog elélvezni. De micsoda megaláztatás várt e sok bájra. – Na ez jó lesz – helyezkedett el a herceg –. akiről már meséltem. Ma sem akadt egy sem. mindenki lefeküdt. érzem. de azt is. mert a körülmények egyelőre nem engedik meg nekünk. Zelmirán és Sophie-n is maradt némi nyoma az elszenvedett büntetésnek. mihez folyamodjak! Teréz nyom. Curval pedig azt eszelte ki. mint Duclos-val: Curval már megszaratta reggel. – Óh. csak Herkulesnek. Sophie és Nárcisz. Csakhogy Martaine-nel ugyanaz volt a helyzet. Kávéig nem sok minden történt. Aztán asztalhoz ültek. A jólelkű Adelaidát nem kímélték. – Mi a fene? – háborgott a herceg. majd mikor eljött az ideje. Hébé. ahogyan a hercegnek állt. de további részletek nélkül. melyből előfüstölgött. micsoda . a tömjén éppoly borzalmas. arca szelíd és érzéki. akár a templom. ahol Duclos ekképpen folytatta: „Jött Fournier mamához egy tizenkét-tizenhárom éves forma lány. – Hát ma este már nem találok magamnak szart? Ekkor előlépett Teréz.

hogy széttárt lábai közt minél jobban . ha a fösvénység bujasággal párosul. „Nem. mióta idejárok. s mint képzelhetik.” Lucile engedelmesen kisuvaszt egy kis pengő pút egyenesen a vén kéjenc büdös szájába. uram. hogy mutassa a valagát? Már két órája látnom kéne… Na mi lesz már? Gyerünk!” „De uram. hogy igen.” Lucile hanyatt fekszik. ami véleményem szerint nem éppen a ragaszkodásomat bizonyítja. végül megkérdi. „Feküdjön rá erre a kanapéra. nem tudok. mint a ma született csecsemő!” Szobára mennek. „Hm… megjárogatja… – hümmög a vadállat. hogy akár meg is nézheti. uram” „Az jó! Nekem viszont kell.” „Hát akkor fingjon!” „Na de uram. mit kell tennem?” „Eh. A kis Lucile-nek mindjárt érkezésekor egy olyan ember mocskos és undorító szeszélyeit kellett kielégítenie. hogy én nézzek meg egy pinát? Remélem nem gondolja komolyan. De a kérdéses csábító annál jobban élvezte. „Még hogy én nézzek meg egy pinát. hát látott már maga olyat. minél nagyobb boldogságtól fosztotta meg áldozatát. de ezeket csakis szűzlányokon akarta kiélni. hogy én pinát nézegetek? Használom. az igaz. szitkozódik. mennyire szemérmetlen. esküszöm magának. hagyatkozzon ránk.” „Hát akkor. durva és rosszindulatú volt hatvanéves szeretője.” Lucile remegve engedelmeskedik. de bármi szép is. Bemutatják neki a kislányt. vajon hogyan végződik a légyott. – Én mondjam magának. hogy arra már nem is találhatunk megfelelő szót. hogy már egy csinos lányt se lehet találni Párizsban. uram – mondja Fournier mama –. morog. de oly módon. fejet hátra. csak hogy tudja.szégyenletes pályakezdést tartogattak számara! Apja. A szegény kis Lucile annyira szégyellte magát. miként arra sem. „Nem kell szarnia?” – szólal meg megint a libertinus. lábat jó magasra. egy ugyancsak tehetős királyi fehérnemű-kereskedő. hogy Vénusz is megirigyelhetné tőle. az istenit. s a gazdagoknak az a fajta durvasága jellemzi. asszonyom. hogy soha semmit nem csináltak magának erről az oldalról?” „Óh. semmint hogy kurva legyen. oly aranyos. Megérkezik: dúsgazdag nótárius.” „Hát akkor erőlködjön. mely az öreg lelkek sajátja. mint egy vadszamár? – förmed rá. méghozzá egy jó kiadósat. s felfedi pici fenekét: oly fehér.” A szoknya lehull. bizonyosan sokkal boldogabb sorsot szánt neki. – Jöjjön közelebb…” Azzal durván belemarkol a fenekébe és széthúzza: „És biztos. ő megvetően elhúzza a száját. hogy a kislány olyan szűz. nem érintett engem senki. ebben az esetben. Úgyhogy készüljön fel a fogadására… Vegye le ezt a szoknyát. az öreg nótárius pedig úgy helyezi el. s felajánlják neki. szaladok kíváncsian a lyukhoz. amaz nyámmogva ízlelgeti. aki nemcsak hogy a létező legalávalóbb hajlamokkal rendelkezett. micsoda kérdés ez?… Mit kell tennem? Húzza fel a szoknyáját és mutassa a seggét. biztosítják róla. „Na mi van? Mit áll ott úgy. hogy bizonyosan szűz-e.

hanem még segítenem is kellett neki. s ennyi a történet. aki most az ő kanapéján ült – Mutassa meg Mme Duclosnak. ki már nagyon is szokva volt az effajta borzalmakhoz. s alighanem e gusztustalan művelet közben vesztette el a legféltettebb virágot. majd a művelet végeztével a lehető leggondosabban tisztára kellett nyalnom a bemocskolt felületet. a gusztustalan műveletet egy pillanatra sem hagyva abba. s egy szarhurka ereszkedik alá abba a szentélyébe melybe Ámor is szívesen emelne templomot. hogy a kislány felsikolt. Öreg parlamenti tanácsos volt az illető. Konstanca! – szólt oda a herceg szépséges nejéhez. mikor mi kellett. Majd megfordul. Mindeközben elővesz a sliccéből valami faszféleséget. Libertinusunk éppen ekkor élvezett el. magának tartogattam… Gyerünk. bontakoztassa ki a tehetségét. majd a szart még jobban belegyömöszölni – ez volt számára az élvezet netovábbja. Föléül. mint a természettől a menyegzői nász ékéül kapott. s mindannyiszor elvégzi ugyanazt a szertartást. Beszarni egy bájos ifjú punciba. talán nem ez a dolguk minden nap? S már megbocsásson. s hogy minél kényelmessé tegye az edényt még jobban széthúzza amennyire csak bírja. itt a seggem. hogyan szarik. S a szerencsétlen teremtés. s ujjával begyömöszöli a tátongó nyílásba az imént odapottyantott mocskos ürülékét. ha nem seggtörlésre? A magam részéről másfajta használatát nem is ismerem. jó mocskos. ha egyszer ilyen alávaló eszközök szükségeltetnek hozzá. Ez volt az ő mennyei akaratja. Ó. Megint föléül. – No hiszen! Borzasztó nagy fáradság! – szólalt meg a püspök. hogy milyen ügyes ezen a téren. de ugyan min végre. de ugyan mi a fenére szolgálna a nő nyelve. – Hát az itt látható négy hölgynek. Ahogy végez. nagy Isten. reggel óta nincs kitörölve. az ujjaimmal nyomkodtam. hogy minél könnyebben zúduljon elő a massza. éppen egy magasságban emberünk ülepével. tágítottam vagy szűkítettem a nyílást. Egy kicsit később egy olyan alakkal hoztak össze. akiknek még gusztustalanabb volt a mániája. mi mindenre ráviszi az embert a félelem s a szolgaság! – Az áldóját! – tolja oda mocskos valagát Curval a bájos Alina orra elé – . tessék. akik pedig hitveseink.szétfeszüljön a kis aranyos puncija. Végül az utolsónál olyan durván csinálja. lányaink illetve unokahúgaink. szedi is sátorfáját. s ily módon biliként szolgálhasson neki. nyom. megint odanyom egyet. aztán még egyet. Lucile megmosakszik. addig rázogatja. engedelmes feleség módjára hajtja végre a parancsot. Nemcsak végig kellett néznem. s bár puha mint a rongy. míg a földre nem hint néhány nyamvadt kis ondócseppet.

fáj nekem e rendelkezés. ha nem tartoznak bele a hajlamok ismertetésébe. majd tovább mesélt. Duclos – mondja a püspök –. gyermekem – mondta – . Úgy gondolom. ha bajba kerültem. mert a nő nyelve csakis seggtörlésre való. Két módon kívánom hát az istenség szigorát . hogy a következőről semmiképp sem szabad hallgatnom. azonnal engem hívat. gyermekem – mondta –. átadom neked. szeretlek – azt mondja –. egy kis időre félbeszakítanám a passziók ismertetését. esküszöm. – Hát akkor folytasd. ezt te tudod is. amikor hazatérésemkor dolgaim zilált állapota miatt új otthonra vágytam. hogy nem is kért olyan különös dolgot az embered. A jóasszony anyám helyett anyám volt. s gyakran nem is kérte. miként nyílt meg lelkem az erény számára. cserébe megkövetelem. s most azáltal bizonyítom be neked. drága édesanyám – nyújtottam felé karom –. csak azt akartuk bemutatni neked. E ládikában tehát százezer frank van. „Duclos. itt vagyok nagy betegen. Csakis engem érint. nem tudom mi lesz ennek a vége. – Elhiszem. s bennem bízott meg a leginkább. hogy úgy rendelkezzél vele. aggályaim vannak. Vannak rokonaim. de mivel önök úgy rendelkeztek. hogy pontról pontra teljesítem akaratát. Nyomás. itt van. éppen ezért esett rád a választásom. Már nagyon régóta ott voltam Fournier mamánál. de ha sajnálatos módon mégsem bizonyul feleslegesnek. gyermekem. A kedves Duclos elnevette magát. s mindjárt megítélhetik. mint alant olvasható: „Engedelmükkel. milyen hálás vagyok neki és viszonozhattam az irántam tanúsított végtelen bizalmát. sokszor kisegített. Sokszor adott nekem kölcsönt. hogy végtelen bizalommal leszek irántad. hogy kutya lány vagy ugyan. s milyen szélesre tárta a kaput előtte. ahogy meghagyom neked. Többnyire én osztottam ki a kuncsaftokat és én is szedtem be a pénzt. öregen. drága barátnőm. amiért annyi lányt taszítottam bűnbe és szakítottam el Istentől.Nem csak te fogsz nekünk itt példát mutatni. hogy akkor is számoljak be életem érdekesebb eseményeiről. akik majd rácsapnak az örökségemre: legalább ettől a százezertől meg akarom fosztani őket. múlja fölül a társnőjét! Megtörténik. Tessék. furdal a lelkiismeret. de sose tudnál egy öreg barátnőt becsapni. kis kurva – szól oda a szépséges és erényes leányzónak –. amiért ilyen életet éltem. uraim. uraim. bizonyosan nem is lesz rá szükség. hogy megadjam. úgy gondoltam. Eljött az ideje. hogy egy olyan eseményről adjak számot. hűségesen írogatott nekem Angliába. Fournier mama ágynak esik. ami itt van aranyban ebben a ládikóban. szívesen visszafogadott. amikor bebizonyíthattam. én lettem a rangidős a lányai közt. – Óh. melynek semmi köze hozzájuk.

az én gyermekem. Isten szemében ez teszi leginkább jóvá a Földön elkövetett vétkeinket. mikor láttam tervem sikerét. Minden egyes öklendezésnél mellyel az élet szállt ki belőle. ha egyszerre beadom neki az egészet. mely gonosztett tervezésekor fog el bennünket és csalhatatlan biztonsággal előre jelzi a tettünket kísérő kéjt. Ennek az összegnek az első két részét. a mennybe jutásnak. mert azonnal elpatkol. mint az alamizsna. az kedves az ő szívének. de ahogy kitette lábát a házból. arra a gyönyörűséges bizsergésre. nehogy megmásítsa döntését valami cudar gyógyulás hatására. hogy két részből áll. a parókia plébánosának. és otthagyd a mi becstelen mesterségünket. szóval csakis ezen érzéseknek adva át magam. és a lelkemre kötötte. és halálom után azonnal juttasd el nevezett Petignon cipészsegédhez a Bouloir utcába. kérlek fogadd az irántad való szeretetem gyenge jeleként s kárpótlásul azért a vesződségért.enyhíteni: alamizsnával és imádsággal. Ez az igazi módja. újabb hűségesküt tettem neki. már ekkor elhatároztam. de nem is sejti. . ugyanekkora összeget tartalmazó részt add át. A harmadik részbe pedig. hogy örök időkig misét mondjanak a lelkem üdvéért. mit én főztem ki neki. úgyhogy krokodilkönnyeket ejtve a vén matróna karjaiba vetettem magam. hogy ilyen szép summához jutok. tegyél hatvanezer frankot. amivel a többi jár neked. a második adaghoz csak akkor folyamodjam. ha az első nem érné el a kívánt hatást. s nehogy még belezavarodjak az osztozásba. félretoltam minden megbánást. Remek dolog az alamizsna. Nem is tudom elmondani mit éreztem. semmi sem tetszik neki annyira. minden gyengeséget. szerencsétlen. a másik. ő teljes biztonságban érezvén magát megitta. s nem tekintvén másra. mihelyt én lehunyom szemem. Ő. csakis az aranyra. száműztem lelkemből minden nyavalyás hálaérzést. hogy révbe jussál. hogy ossza szét alamizsnaként a körzet szegényei közt. s innen kezdve csakis arra ügyeltem. tizenötezer-tizenötezer frankot. Segítsen hozzá ez a szerény összeg. hogy megtartom az egészet magamnak. a birtoklás édes mámorára. Mindjárt másnap el is jött az alkalom: az orvos hánytatót írt elő. gyermekem. hogy az égvilágon mindenre vigyázni fogok. s hamarosan el is érte a halál.” Belül ujjongtam. s nehogy összeelegyítsem a kettőt. és remény sincs rá sohasem. amitől visszarettenhetne egy gyenge lélek. melyben nincs üdvözülés. add oda egyfelől a Saint-Honoré utcai kapucinusoknak. s ha valaki könnyít a sorsukon. A szegények az ő gyermekei. gyermekem. gyermekem. házasságtörésből született… Halálomkor e szegény árva számára tanújelét szeretném adni szeretetemnek. Ami pedig a megmaradó tízezer frankot illeti. s mivel én ápoltam a beteget. drága Duclos-m. Megígértem a doktornak. gyönyörűséges érzés futott végig egész testemen: néztem. azonnal összeöntöttem a két adagot egy pohár vízbe. átnyújtottam drága barátnőmnek. nekem adta át a gyógyszert.

– Mi a csoda. Úgyhogy ezt nem tanácsos megbolygatni. hogy a másik osztály kiszolgáltassa magát neki. hiszen maga teremtette meg. a örömöknek ettől az ágától fosztom meg. s vígan tervezgettem. hanem a természet ellen való bűncselekménynek tartom. ha egyszer ő maga rendetlenséget akar. hiszen a természet egyáltalán . mi mindent csinálok majd a birtokomba kerülő arannyal. hogy a bűn önmagában is ily varázslatos erővel bír. eszem ágában sem volt misét mondatni. még kevésbé alamizsnát osztatni. illően eltemettem a madámot. ha segítségnyújtásommal megakadályozom. Duclos – mondta Durcet –.hallgattam. megtartottam a Petignon-fatty örökségét. nagy rosszat teszek a másik osztálynak. mert a jótékonykodást mindig is utáltam. akárcsak a paráználkodás!… És aztán? – Aztán. Az egyének között fennálló természetadta egyenlőtlenség azt bizonyítja. ha a lények tökéletesen egyformák volnának. hiába dicsérte nekem annyira Fournier mama. nagyságos herceg úr. nagyuram. Egy percig se maradna fenn a világ. mert az ínség az a veteményeskert. Egyébiránt amikor azt hiszem.” – Duclos – szólalt meg a herceg –. s az egyensúly állítólagos visszaállításával a törvényei ellen vétünk. de hiszen neked elveid vannak! Örömmel látom. melyben a gazdag meglelheti magának a bujálkodáshoz vagy kegyetlenkedéshez szükséges alanyokat. bevallom. Úgy gondolom. Így hát jótékonykodással csak gyengén kötelezem le az emberi faj egy részét. A jótékonykodást ezért nemcsak önmagában sz dolognak. s éppoly révületet okozhat. hogy ilyen nézeteket vallasz. hogy jót teszek a nyomorultak osztályának. utolsó búcsút rebegett hozzám. s a javakban éppoly egyenetlenséget kíván. minden egyéb kéjtől függetlenül egymaga is felgyújthatja az összes szenvedélyt. a természet követeli meg. ebből a különbözőségből születik a mindent megőrző és mindent vezérlő rend. s enyém lett a pénz. Nem tartott sokáig: Fournier mama még aznap este elpatkolt. ínségen való minden enyhítés bűncselekmény a természet rendje ellen. hogy tetszik a természetnek e felfordulás. én meg élveztem. akkor igaz. a természet akarja így. s még aznap este ötször egymás után el is élveztem. – Hát akkor igaz – kiáltott fel a herceg –. Felém nyújtotta kezét. őszintén: maszturbáltál? A bűn finom kéjes érzete elérte a gyönyör szervét? – Igen. mint a testekben. S amiként a gyengének is szabad lopással javítania ezen az egyenlőtlenségen. ugyanúgy szabad az erősnek is visszaállítania a segítség megtagadásával. viszont rendkívüli módon ártok vele a másik résznek. hogy kell legyenek a világban szerencsétlenek. szabályszerűen megrészegültem.

még az is. folytassa csak. első gondolatom rögtön az volt. – Az is. hogy meglopjuk vagy tönkretegyük őket? – Hogyne – felelte az adóbérlő –. a másik az értelmen alapul. hanem – ha a természet valóságos szándékai szerint cselekszem – akkor egyrészt abban az állapotban hagyom a nyomorultakat. Az első agyszülemény. semmint az erénnyel a másikba? Az egyikre éppúgy szüksége van. – Micsoda? – kérdezte a herceg. az első a hiúság. – Na de mindig az érzékeinkre kell hagyatkoznunk? – kérdezte a püspök. bájos kurtizán. hogy szembeszegül a közvélekedéssel. – Eh. Közeleg a vacsora ideje. Egyszóval az egyiktől feláll a faszom – fejezte be Durcet –. – Ez az élvezet nem állja meg a helyét a másikkal szemben. Tehát nem segítem a szegényt. vagyis a leghamisabb érzelmünk közvetítésével ideg-óráig megbizsergetheti ugyan szívünket. hogy kiléphessenek belőle. s ehhez minden eszköz meg van engedve. – Hát ez nagyon kemény gondolatrendszer. s ezen az úton éppoly jól szolgálom. ha egyszer gyönyörűséget okoz! A bűn a természet egyik megjelenési formája. akárcsak amazon. körünkben mindörökre olyan megbecsülést vívott ki magának. hogy mi megbolygassuk őket. az emberek mozgatásának egyik módozata. . mert csakis az érzékek bírnak igazán parancsoló szervvel. mert csakis az érzékeknek szabad vezérelniük bennünket minden egyes cselekedetünkben. az első az előítéletekhez tartozik. No de ez a vita nagyon messzire vezet. a másik azonban a szellem valóságos élvezete. hiszen az osztályuk egy másik osztályt szolgál. mit számít nekem a bűn – felelte Durcet –. melybe a természet helyezte őket. hogy azzal a cselekedetével s azzal a gondolatrendszerrel. a másiktól viszont vajmi keveset érzek. amelyet az imént vallott meg nekünk. s ha szaporításukkal némi fájdalmat okozunk az egyiknek. Folytassa hát. barátaim – szólalt meg Curval. – De ezer meg ezer bűn születhet ebből a rendszerből – vetette ellen a püspök. Miért ne vitethetném magam inkább általa ebbe az irányba. annál több jót teszünk a másiknak. másrészt céljait segítve ezen állapot fenntartása érdekében minden erőmmel igyekszem megakadályozni. nem vigasztalom az özvegyet és nem karolom fel az árvát. „Miután eltemettük jóságos madámunkat. hogy szaporítsuk a számukat. barátom – mondta Durcet –. mint a másikra. s Duclos még messze nem ért előadása végére. a másik valóságos. – Pedig állítólag olyan kellemes jót tenni másokkal! – Tévedés! – felelte Durcet. s tudja meg. – Mindig. és éppen azzal gyújtja fel valamennyi szenvedélyünket. mint a világ össze filozófusa.nem azért jelzi nekünk a különbségeket.

Biztosított arról. megfingatta. S bár nagyon nagy árat fizetett ezért a hajlamáért. hogyan vonzzak oda még többet. s mivel a nők élvezetéhez ugyancsak hitvány képességekkel áldotta meg a sors. mely mellett egész életében kitartott. másrészt a lányok legmesszemenőbb engedelmességével. aztán vagy negyed óráig a fenekét csókolgatta. aki továbbra is a kedvencem volt. hogy dulcineájának egyenesen az arcára szart rá. az félkézzel átölelte. mint annak előtte. aki még elég fiatal és elég csinos ahhoz. Az öreg libertinus passziója először is abból állt. a libertinusok minden szeszélyének feltétlen kiszolgálásával. hogy továbbra is hozzám fog járni. harmadrészt a vendégek szerencsés megválogatásával. s miként majd ezen alkalmakról mindig gondosan beszámolok. aki kötélnek . mígnem a vén szatír a hasára élvezett rá. … márki nem sokkal a madám halála után tiszteletét tette nálam és biztosított jóindulatáról. uraim. gazdag és igen híres ember. hogy a mamájuknak fognak tekinteni. a másikkal maszturbálta. Tervemről beszámoltam társnőimnek. A dolog végeztével a hurkát a szájában tartotta. s végül megkérte. s hogy meggyőzzön. nagyon kevés lány akadt. miközben egyre csak csókolgatta gusztustalan alkotását. Mocskos. majd szétkente rajta ürülékét. majd odahajlította magához a lányt. megígérték. még aznap este el is jött Eugénie-hez. amit csak akart. amennyi a zárda irányításához kellett így hát. különösen Eugénie. s értettem a módját. míg olyan tiszta nem lett. Az első kuncsaftom egy öreg királyi kincstárnok volt. kalandjaim történetét immár nem félvilági lányként hanem apátnőként fejezem be. majd addig nyalogatta s szürcsölte nyeldekelve a testét. azt Eugénie vette gondjaiba. roppant fellelkesült tőle. Ez egy jónevű ügyvéd volt. Fournier mama régi kuncsaftja. s volt annyi sütnivalóm. hogy veszettül csókolta a lány száját. amennyit csak bírt.hogy átveszem a házat. a hölgynek ki kellett ennie a szájából önnön ürüléket. s ebben az állapotában csókolgatta és szívogatta végig az ábrázatát Lucile az irántam való barátságból mindent megengedett neki. Kisvártatva jött egy másik is. mint ő. Fournier mama régi barátja. A fiatal Lucile-t adtam oda neki. Ő egy szarral teli hordót hozatott magának. s valamennyien. és a lányok számára kellemetlen mániája az volt. s miközben ő a szaros segg csiklandozásával toldotta meg a faszverés élvezetét. Már nem voltam fiatal ehhez a címhez: a harminchoz közeledtem. Fournier mama összes kuncsaftja megmaradt nekem. e fogyatékosságát ezzel a feslettséggel orvosolta. Annyi nyálat nyelt. miként ez gyakran meg is történt. hogy nagydolgozzon neki. és ugyanúgy viszem tovább a dolgokat. meztelenül belemerítette a lányt. hogy maga fogadja a vendéget. egyrészt a szobák tisztaságával.

mert éppoly gondosan őrizgette a kapcsolatát mivelünk. de közben még vért is hányt. a másik kettő vagy nem tudott. hogy azzal csak ellenségeket szerezne magának. ha csak egy percig is habozik. majd ezt Michette ette ki belőle. beleszaratott vele a szájába majd kényszerítette Zelamirt. Tudja. A püspök meg a herceg elélvezett. annál is inkább. A püspök viszont a bátyját utánozta. hanem azt mondja: azért teszem meg neked ezt a szolgálatot. attól még nem formálhat jogot a szívünkre. vagy akár csak átmenetileg is visszatartson bennünket a bűntől. éppoly undorral. s még kényeskedni akart. hogy vacsora ide. hogy teljes mértékben áterezze a gyönyörűségét. azok viszont nem kapnak semmit. vagy eltenni láb alól. Az ötlet olyan nagy tetszést aratott. hogy a kisfiúk megehetik a lányok szarját. ő ezt az ötletet még előtte ki akarja próbálni. mert hiába tesz valaki nekünk szolgálatot. hogy mindenki kipróbálta. – Ez annyira igaz – mondta Durcet –. – Ilyenkor nem azt mondja: azért teszem meg ezt a szolgálatot. mint Augusztina. – Szerencsésen ráérzett – mondta a herceg. hogy ekkor azt mondta. puszta jelenléte is megalázó egy erős lélek számára. vacsora oda. ő csak az undort látta benne. majd ráparancsolt Augusztinára. vagy nem akart. – Nem nekünk akar örömet szerezni az. csak magamagáért dolgozott az illető. miként én a miénket ővele. illetve Durcet azzal állt elő. mert egy libertinus számára élvezet minden gyötrelem. hogy a szellem embere sosem igyekszik hálára kötelezni másokat. következésképpen belekakáltatott a szájába Zefírrel. hogy egye meg a lekvárt.állt neki. Miután azonban a herceg haragjának teljes erejével megfenyegette. amit ő okoz. Curval is fordítva járt el. hogy neked jót tegyek. beadta a derekát. hogy egye ki onnan Sophie hurkáját. És a következőképpen járt el: odahívta Sophie-t. amit e szép és izgató lányka meg is tett. hogy a hála agyszülemény. nem szabad hogy visszariasszon. hogy a kegyeket egyenlően kell osztogatni. Ha nem egy Zelamir féle gyerekről van szó. . magamat pedig föléd helyezzem. a finom Zelmirát kakáltatta és Szeladonnal etette ki a lepényt. s mentek vacsorázni Duclos cselekedetét agyba-főbe dicsérték. drágalátos Adoniszával szaratott a szájába. mert nem igazság. aki szolgálatot tesz nekünk – szólt közbe a püspök. Hát ezért jött oda nekem a márki udvarolni.” A herceg annyira nekitüzesedett. aki rendkívüli módon pártfogásába vette –. bárki más számára akár élvezet is lehetett volna e mánia. hogy lealacsonyítsalak. vagy gyűlölni kell. hogyan undorodnak a delikvensek. Nagyon érdekes volt. s ezért nem is törekszik rá. a fiú azonban még nem volt elég érett hozzá.

aki nem érdemelt volna több rendbeli akasztófát vagy kerékbetörést. s Julie ugyan a szájával meg tisztátalan csókjaival olykor még elérte. csakis egy bizonyos érzék. E gondolatmenet felcsigázta a társaságot. de akik annyira undorodnak ezektől. hogy azokkal kedveskedjen. ha gyenge lelke képes ezekre a kisded örömökre. semmi sem számít. az olvasó képzeletére bízom. Ahányszor csak a herceggel hált. Még valaki volt a társaságban. Ezért Duclos-t vádolták: kétségtelen. s ha Duclos nem támogatja. mekkora befolyással rendelkezik apja a társaságban. hogy elsüljön neki. hogy csakis vele tud kéjesen elélvezni. s egyszersmind nagyon izgató is lenni: Julie. Minthogy e tizenkét különös személyiség között egy sem akadt.– Ezek a gondolatok tehát azt bizonyítják – mondta Durcet –. aki kezdett nagyon kedves. és csak a négy öregasszony meg a négy előadónő társaságában vedelik végig az éjszakát. elég képmutató. a herceg nekihevült. mi minden hangzott el. mint mi. mint a kefekötő. hogy a szépséges kurtizán tökéletesen ráérzett miféle fortélyokkal juttathatja gyönyörhöz. s milyen esztelenség jótékonykodni. mintha gyónásról jönnének. akiket amúgy talán semmibe se vett. ha ők ketten ügyködnek körülötte. A szavakat tett követte. mintha az éppen az ő . s Duclos-val is csak azért barátkozott össze. azok bolondok lennének ilyesmivel vesződni. hogy a herceg biztos lehetett benne. s nem tudom miért és hogyan. szépség. Curval nagyjából hasonló cipőben járt. hogy gyönyörűséges elélvezésben lesz része. hiszen látta. mint a tavasz teljes csáberejével felfegyverzett tapasztalatlan fruskák. Elég számító volt hozza. Bárhogy történt is. hogy tudja. mi történt másnap. a herceg pedig bevallotta. hogy ezáltal apja kegyeiben maradjon meg valamennyire. hogy ennek Teréz még jó ideig viselte nyomát. Mindamellett ugyancsak megcsömörlött a lányától. de azt mondják. Julie férje. hagyjuk hőseinket megtérni a bacchanáliából mára előkészített hitvesük szűzi ágyába. akkor Julie talán soha nem éri el a célját. Tizenhatodik nap Hőseink valamennyien olyan frissen ébredtek. hogy az efféle dolgokban minden a szeszélyen múlik. kivéve a herceget. ő kezdett egy kicsit kimerülni. Ígéretes képzelőerőről. undorát azonban nem tudta elűzni. hogy milyen nagy hiba szolgálatokat tenni. állhatatlan libertinusaink azt eszelték ki hogy a gyerekeket ágyba küldik. s lássuk. majd mit átvonultak az orgia-szalonba. Való igaz. életkor. ittak. olyan jól összedolgozott Duclos-val. mellyel az őszbe hajló szépséggel gyakrabban rendelkeznek. hogy magáért csinálja az ember: csinálja. egymással versengve kegyetlenkedésben és gyalázatosságok művelésében. Erre azonban azt mondják. erény. pártfogóra van szüksége. züllöttségről és libertinizmusról tett tanúbizonyságot. márpedig az előadónő minden befolyását bevetette.

az átérzett kéjhez az elébe táruló gyönyörűséges látvány örömét társítva. egészen magához tért. melyet a természet aligha efféle mocskos élvezetekre szánt. A négy barát átvonult a szalonba.tisztátalan csókjainak tüzétől született volna. A herceg Michette-tet. reggel pedig senkit sem értek vétségen. lehordta Zefírt. illetve botrányos beszédek hangzottak el. az egész lecsúszott a földre. s miután körítésképpen illetlen tapogatások és csókok történtek. gyerekkoruk óta barátok voltak. filozofikusan élvezett el. a kis adóbérlő annak rendje s módjai szerint beleszart a szájába. hogy visszanyerje erejét. A herceg. Bedühödött. az öreg Teréz. Mire felébredt. Durcet megszaratta Galambot. A herceg kielégült. lehordta Curvalt. aki nagyon kedvelte szabados beszédéért. nem sok dolga akadt a légyott során: mindössze némi seggtörlés. minden áron tetszeni akart. mint mindig. Megitattak vele egy nagy pohár elixírt. s azóta is mindig emlegették iskolabeli örömeiket. Curval pedig nekilátott. Jácint. Az urak azonban nem érték be ennyivel. hogy fél óráig egyfolytában gyalázatosságokat műveltek. feltétlen szükségégét érezte pártfogónak. pártfogót akart. Julie tehát errefelé kereskedett mert mindenképpen. Durcet szintén nem tartotta nagyra. a társaság átvonult a szalonba. s úgyszólván csak felületileg szarozta össze a csinos kis szűz picsát. Curval Jácintot baszta combba. Miután a három delikvens elvégezte szükségét. Galamb egy kicsit megszopogatta: a szerszáma megint felágaskodott. s bele akart szarni Galamb picsájába. neki van a legszebb segge a világon. Aznap csak Hébé. akinek Zefír verte a faszát gyönyörűségesen. s egyedül Konstancát tartották ott a szolgálatok végett. aki már reggel óta a fara körül sündörgött. A püspök. Michette meg Galamb. a látványtól . s máris jelentették nekik. A vacsora. némi szopás meg faszverés. Julie-nek ily módon csakis a püspök maradt. Michette meg Galamb lefektették egy kanapéra sziesztázni és ott is maradtak mellette. mióta csak itt voltak. Mint említettem. mindenkibe belekötött. Durcet-nek is kedve szottyant a dologhoz. mivel kedvelte. Ma Julie volt mellette a kanapén. nála összesen ha két elsülést ért el. a püspök pedig szájba kurta Zefírt. hogy tálalva van. Curvalnak eszébe jutott Duclos egyik tegnapi története. odakészítette elé a lányt. most is felséges volt és libertinus szellemben zajlott. Kétségtelenül oly tömött volt az a segg. Konstanca meg Martaine jelent meg a kápolnában. hogy Vénusz is megirigyelhette volna. De mivel a rendszeresen befalt mennyiségnek megfelelően elképesztően hatalmas hurkákat szart. ahol már várta őket Zefír. ezt a pillanatot ragadta meg vágya kielégítésére. s már mentek is az előadóterembe. s úgy vélte. s hogy még jobban erőre kapjon. Ami Konstancát illeti. s Konstanca később elmesélte a püspöknek. bezárkóztak hát a kápolnába. csevegtek egy keveset. hogy felszolgálják a kávét. aki aznap kávés volt.

Ahhoz a híres szűzlány csábítóhoz sem fordulhattam. hogy a lehető legnagyobb tévedés. mert akkoriban vidéken tartózkodott. Szülei rajongtak érte. s e szavakkal kezdte meg előadását: „Meglehetős tévedés. A következő dolog szülte az alkalmat. megrögzött libertinus. szabott áron megveszi tőlem. hogy Franciaországba se tér vissza sohasem. kiféle. és megkért. A márki törzsvendégem volt. ha még rosszat is tesz neki. hogy ha az ember nem tesz meg valakinek valami jót. s attól fogva senkihez semmi köze a leányhoz. ugyancsak vonzó lehetett. családja sem láthatja. szerezzek neki egy tizenhárom évesnél fiatalabb szűzlányt – bármi áron. mert e téren a hírek szerint sosem lépett fel szigorú igényekkel. úgyhogy remek fogásnak ígérkezett. nem volt tudomása róla. merem remélni. Durcet-nek Konstanca. Remekül ment a bolt. a szépséges Duclos leült trónusára. hogy miután szakértőkkel ellenőrizteti a szüzességét. jótevőm fiával kapcsolatban sugallta nekem álnok képzeletem.kissé jobb hangulatba került. hogy kielégítsem kérését. mert ez m tetézte is a bűnt. a márki pedig sürgetett. Nem tudom. akiről már meséltem. Ekkor fordult meg fejemben egy – bevallom. amit pedig meg kellene tennie. s e szerencsétlen házasságból egyetlen lánya született. Állíthatom. a hírhedt. hogy a gyermekkor bája a legfinomabb szépséggel társult nála. milyen körülmények közt él. mit szándékozott vele tenni. A nyomorult suszterinas egy hasonló helyzetű szegény lányt vett feleségül. kissé kegyetlen – ötlet. miféle jogokkal rendelkezik. Úgy döntöttem. hamarosan személyesen is láthatják a színpadon. bizonyos mértékig el fogja nyerni tetszésüket. Amikor minden készen állt. De hogyan ragadjam el a családjától? Ki se tette a lábát hazulról. s oly bölcs elővigyázatossággal őrizték. s azt mesélték róla. s e célból a kis Petignon-lány látszott megfelelő alanynak. az elnöknek meg a lánya. s ezt a libertinus gonoszkodást éppen Petignonnal. akiről Desgranges még alighanem többször is fog mesélni. Ugyanebben az időben felkeresett Mesanges marki. Fournier mamának sose volt ennyi kliense. iskolába se járt. így hát minden követ megmozgattam. Csak egy út kínálkozott. Petignon sosem járt nálunk. otthon tanították. akkor van abban valami gonosz kéj. s lehet. Úgy gondoltam. Amikor azonban Fournier mama beszélt nekem róla. s így tudtam meg. azonnal szaglászni kezdtem. ami neki. én viszont már tékozoltam is el mindenféle bolondságra. hogy semmi remény nem látszott. s bár szűkösen éltek. hogy a bűn által szerzett pénz nem boldogít. azt azonban kikötötte. akkoriban tizenkét éves volt. de éppen ez tetszett legjobban a bennem mocorgó kisördögnek. neki kellett volna átadnom az örökségét. micsoda kincset rejteget otthon. mely azonban. féltő gonddal nevelték. uraim. A hercegnek Alina jutott. hogy belerángatom a . a nyomorultnak.

hogy most már visszatérjünk az enyémre. Rájuk szabadítottam egy olyan. ahogy megadtad a kegyelemdöfést az áldozatnak. mert mindketten börtönben haltak meg csaknem tizenegy év raboskodás után. mint ön. Tájékozódik. hogy senki se orrontsa meg a mesterkedésemet. ügyészem olyan sikeresen intézte. s alighanem Desgranges fogja befejezni a történetét. Ami a kislányt illeti. befolyásos ügyészt. s könnyebben csapdába tudom csalni. a szökését lehetetlen volt titokban tartani. amely módfelett tetszik nekem. magam megelégedtem hatvan arany nyereséggel. a márki igazat mondott: többé sose hallottam róla. ismerős. ahogy tudtak.” – Az angyalát! – csettintett Curval – őrülten szeretem az óvatosságodat. s mivel fontos volt számomra. akkor nem árt a körültekintés. hófehér bőr. melyek újabb kéjes adalékul szolgálhatnak a már megkezdett listához. akin addig csak véletlenül ejtettél könnyű kis karcolást. E kis malőrrel én kétszeresen is jól jártam. addig te egyfolytában aggódhattál. s az ember nem mindig meri . mert így biztosan birtokomban maradt egyfelől a lány. nehogy még kiszabaduljanak valahogy nekem. olyan rendszer van. és az a finom szemétség. mi lett a lányukkal. amit meg Petignonnak szántak. eljön hozzám. Mindent összevetve közel húsz aranyomba került. s akkor a kislány vagy pénzszűkében lesz. melléjük áll. akire számíthattam az efféle csínyekben. keverje úgy a dolgokat. aki csakis az effajta népek megsegítéséről álmodozik: amíg ezek életben voltak. – Nagy jó uram – felelte Duclos –. egy ügyes kerítőnő a szegény szomszédoknál tengődő kislány közelébe férkőzik. Pontosan olyan. hogy egy lépést sem tudtak tenni lányuk érdekében. megpróbálom rács mögé juttatni őket. s ha a csibészségeihez alantas emberekhez kell folyamodnia. előás néhány hitelezőt. vagy rokonoknál fog lakni. amelyen túl hallani sem akart senkiről és semmiről. formás keblek… Egyszóval nehéz lett volna szebb fehérszemélyt találni. ha az ember nem rendelkezik olyan befolyással. feltüzeli őket. Ideje viszont. hogy a kislány szülei soha ne tudhassák meg. Ebben olyan megfontolt gazemberség. amilyennek leírták: bársonyos. mely egy sorba kívánkozik a mi remekműveinkkel. s húszat odaadtam még az ügyésznek. Az óvatlan szomszédok mentegetőztek. akit eladtam. Innen kezdve megy minden. azon belül is azokra a napi eseményekre. ami viszont a drágalátos cipészt és nejét illeti. Megtudták. – Én tovább mentem volna – mondta Durcet –. másfelől a hatvanezer frank. szép kerek. Annyi fajankó van a világon. egyszóval férj-feleség már egy hét múlva rács mögött ülnek.szülőket valamilyen ügybe. nos ez olyan kifinomult aljasság. mint a karikacsapás. úgyhogy száz aranyért engedtem át neki. a márki pedig szabott árat kívánt fizetni érte.

neki viszont fiatal. uraim. és akkor élvezett el. hogy tartsa oda a száját és nyelje is le a torkába zúduló lét. Megjön emberünk. az effajta dolgokra könnyebben találtam gyerekeket. De azt igényelték. amikor az utolsó falat ment le a lány torkán. s miután inkább durván. üde teremtések kellettek… Találtam neki. úgyhogy most már kegyelmet kért. amit szeretne. majd újabb szeszélyekre térünk át. megtapogatja a fenekét. A kislány mindegyiknél elhányta magát. de csak deréktól fölfelé. Ahogy egyedül maradt vele. Csupaszra vetkőztette a nőt.megtenni azt. S a szeretetre méltó teremtés ekképpen folytatta elbeszélését: „Borzasztó. – Többet nem tehetett. hogy szedjek össze mindent. – Igaz. aminek éppen ezért tökéletesen szőrtelennek kellett lennie. kényszerítette. és kényszerítette a lányt. Amikor aztán kiélvezte a látványt. egyik kezével verte meglehetősen nagy faszát a. kevés lány akadt. amelyekről már napok óta mesélek. levetkőztette. majd durván . Először egy öreg. ő is odacsinált ugyanoda. és kényszeríti a kislányt. hetvenéves jószágigazgató esetét hoznám fel. hogy továbbra is afféle ocsmányságokkal kell önöket szórakoztatnom. mert Párizsban mindent talál az ember. mert még mindig nem sült el neki. hogy négykézláb egye meg a kutyulékot. Ennek egy szép de negyvennegyvenöt éves nő kellett. de mivel a fickónak rendkívül fiatal lányok kellettek. majd kezével összeelegyítette a két kupacot. másikkal meg a lány vénuszdombját gyúrogatta. aki kapható lett volna efféle disznóságokra. és semmit se hallgassak el. hogy másodlagosként még gyakran találkozunk velük. s ha jól láttam. hogy szarjon oda eléje a szoba közepére. mintsem finoman megsimogatta egy kicsit a fenekét. ami csak ide sorolható. Közben szétterpesztett lábbal ült a mellén. a csibész azonban a szemébe röhögött és csinálta tovább. Mint gondolhatják. megfingatja aztán csinál magának négy-öt beöntést. Végezetül egy öreg bankár szolgáltatja nekünk az utolsó példát az elsődlegesként szereplő disznóságokra. s közben egyfolytában mutassa a seggét. A szóban forgó személy hat beöntés után is újra akarta kezdeni. Közben kézimunkázott. de drágán megfizettettem vele őket. akinek petyhüdt a melle. csak deréktól lefelé veteti le a lánnyal a ruháját. uraim – mondta a szép kurtizán –. mert figyelmeztetem önöket. csak a hatodiknál sült el neki a szerszáma. de előtte még jól össze is kellett szaroznia. Még három példa e förtelmes disznóságokra. igaz – mondta a herceg. Az illetőnek egy nagyon csinos tizenhárom-tizennégy éves kis virágáruslányt adtam. mint kész lányokat. A még három idézendő példa közül a második szintén hatalmas engedelmességet követelt a lány részéről. mégpedig olyan.

hanyatt fektette a földre. Márpedig ezt a szép porhüvelyt kellett leszopogatni. akit adtam neki. s mivel az a fajta volt. amit csak kértek tőle. „Igen. ahogy a bársonyos nyelvecske fel-alá jár undok testén és enyhíti a bőrét emésztő kort. egy cseppet sem bántam.megrángatta a mellét: „Szép kis tehéntőgy! – kiáltott fel. nyomás. csak nem undorodsz tőlem? Pedig végig kell hogy szopjál. Ha csak meglátom. hogy még a szomszéd szobából is éreztem. Na ne vágjál pofákat! Mások is meg tették már előtted. a podagrás vén kecske meg. mi másra szolgálhatnak a csöcsök. miközben a finom kis Alina mellét markolászta –. és azzal törölte ki a seggét. uraim. a lány. ráköp. E különös szónoklat után csupaszra vetkőzött. tetőtől talpig végignyalogatni. – Mi másra jó ez a csöcs. kéjesen verte a faszát. nem is érti. egy fillérnyi helyet sem hagyva ki belőle. Amikor véget ért a művelet (közben a szerencsétlen lány persze majd belehalt az undorba). Hiába figyelmeztettem előre a neki adott lányt. . aki sosem megy kétszer ugyanarra a helyre. hogy több effajta művelet kellett neki ahhoz. De Istenem! az a test! Hogy is fessem le önöknek. – Annyi bizonyos – mondta Curval. aztán a másikat. többet nem láttam. odaszart a mellére. ezzel viszont két aranyat lehetett keresni: mindent megcsinált. nagyon nagy nyomorban élt. marcangolja. s minek csúfította el vele a női testet. elszörnyedve hátrahőkölt. hogy milyen alávaló dolog a mell. s olyan förtelmes bűzt árasztott. elfog a méreg. uraim? Egy merő fekély volt. hogy pénzzel barmit meg lehet csináltatni. Elélvezést azonban nem láttam később pedig megtudtam. mi célja vele a természetnek. miközben kéjesen élvezte. néha még a szaros csizmáját is beletörli. egyiket a másikra tekeri. mint hogy kitöröljem vele a seggemet?” Azzal megszorongatja. viszolygok tőle. minden porcikájából csorgott a genny. ahogy ez az ember bevégezte a műveletet – mondta a herceg –. végig kell nyalogatnod a testemen összes részét. s közben egyre hajtogatja. huzigálja. – Szerintem roppant ésszerű.” Joggal mondják. hogy egyszer elsüljön. szétterpesztett lábbal ráült. mint seggtörlésre. te kis lotyó – mondja a szörnyeteg –. majd marokra fogta előbb az egyiket. hogy a csöcs ocsmány dolog. amikor meglátta e két lábon járó hullát. undorodom… Talán csak a pinától undorodom még jobban. ne kényeskedj. de mit mondjak. sosem értettem.” – Leszopogatni? – kérdezte a herceg. leszopogatni – mondta Duclos –. „Na mi van.

hogy aztán hányja vissza. ez. a másikkal meg üssem tovább a fenekét. s mivel az effajta eseményeken soha nem akadt fönn senki. az ő mániája a kéznek ugyan fárasztóbb volt. nyalogatta a seggemet. s előbb gondosan végigvizsgálta a nő fenekét. dörzsöltem. ezért Durcet azzal állt elő. hogy süssem el neki. hogy tartsa a csőrét.Azzal bevetette magát a kis fülkébe. csíptem. húzódozott ugyan a kicsike. nekem is tízszertizenkétszer végigcsókolgatta. akkor a kezembe adta. de muszáj volt engedelmeskednie. engedelmükkel csak holnap kezdek bele az effajta hajlamok ismertetésébe. reszkettek. nem volt visszaút. majd kéjes bömbölés hallatszott. lett a bőre. egyszer csak felmeredt a fasza. Alinát a mellénél fogva húzta magával. amellyel valaha is dolgom akadt. Alina sírva egy kendőt tartott a keble elé. Sophie-t és Zelmirát. de hiába: a rendelet elhangzott. a nők sejtették. s én csak a szünetekben vertem az övét. szorítottam. hogy ez az egyik legszebb szerszám. szaggattam. Csaknem fél óra maradt még vacsoráig. – Igen. s minthogy ezzel mai feladatomat teljesítettem. s még csak fel sem hajtotta a szoknyámat. Nyilván jó híremet keltette a kolostorban. semmi nem volt elég erős neki. mi vár rájuk. Nem tudni. mint könnyen elképzelhető. ez azonban már libertinusabb volt. s csak akkor élvezett el. két adaggal is lenyelettek vele. olyan volt rajta a bőr. mit nem. s vitte magával két háremhölgyét. mert amúgy petyhüdt és lógó ülepét olyan vastag bőr borította. Duclos azonnal folytatta is történetét: „Néhány nappal később magam vettem kezelésbe egy öreg csuhást. mint a pergamen: gyúrogattam. De hanem veszett nagy gyakorlata volt a dologban. hogy ehhez ő ért a legjobban. ezzel el is érkeztünk a passzív ostorozás passzusához. ahogy csak bírtam. Visszajött. legfeljebb ha mulattak rajta. mit csinált. szeretett leskelődni. s mikor a kis adóbérlőnek megteltek a belei. Egyébként maga verte a faszát a művelet közben. Elém tette ronda nagy valagát. nagy jó uram – mondta Duclos –. Amikor már skarlátvörös. úgyis több estén át fogunk foglalkozni velük. amikor már egészen bevadultam. hogy étvágygerjesztőnek szeretne néhány beöntést kapni. s rám parancsolt. azon a részen marokra kellett fognom a bőrt. de női sikoltás. s megállapíthattam. mint az állatokét. de amikor a lyukhoz értem.” – Ha nem csalódom – mondta a püspök –. annak teljes erőből kellett vernem tenyeremmel a hátsóját. valamint Fanchont is. dögönyöztem. mert másnap elhozta egy rendtársát. nem is sokáig . Az aznap szolgálatos Teréz bizonygatta. Fintorgott. intett Rosette-nek. a gyomor számára azonban elviselhetőbb. mindjárt meg is kezdte a bizonyítási eljárást.

Éppen a lányok lakrészében reggelizlek. alighanem okkal. A törvények azonban e téren kérlelhetetlenek voltak. s miután Curval ugyanezt megcselekedte Champville-lel. De az volt a legcifrább a dologban. neki pedig mindenhová elkalandozott a keze. hogy az állapota miatt a szokásos büntetéseknek nem lehet alávetni. Konstancának pedig négykézlábra kellett állnia. hogy lásson hozzá máris. s ahányszor csak vele hál. közben a szép kurtizán szopta a faszát. hogy jött a vacsora. de nem volt mese. Térdre vetette magát. nőnek sosem lehetett igaza. mert szántszándékkal el akarja veszejteni. bőséggel áradt a magja. hogy az elnök megrágalmazta. folytatnia kellett. remekül szórakoztak rajta. akit módfelett felizgatott a látvány meg Augusztina mesteri maszturbálása. különben Durcet ki tudja meddig folytatta volna. Úgy döntöttek. nehogy korábban szüljön meg. Végül csak bele kellett vágnia. hogy a lány sajnálatos módon az elülső felét mutatta. újabb örömök felé néztek. Még szerencse. miről volt szó. végre úgy döntöttek. hogy ne ártsanak vele a magzatnak. Az orgián rászartak néhány mellre és sok segget megkakáltattak. Tizenhetedik nap Az elnökből újra meg újra előtört Konstanca iránt érzett szörnyű ellenszenve. azt állította. óh. Ha már ezt a kapitális vétséget elemezzük. mégiscsak ki kellene találnunk valamit. hogy minden vétségnél egyen szart. amikor érezte. erre Curval azt követelte. mint tervezzük. A lány éjjelre Durcet-höz volt beosztva. hogy mindjárt . a herceg mindenki szeme láttára megette Duclos székletét. s úgy nézte az izgató jelenetet. de az elnök egy sajátos csereügylettel mégis elintézte. Roppant mulatságos volt. úgyhogy csak az volt a kérdés. amit a kegyetlen ember odacsinált neki. hogy jöjjön oda. ha valami butaságot csinál. márpedig az effajta vétségekre sosem volt bocsánat. De nézzük csak meg. de a kutyafáját – fakadt ki –. hogy Konstanca tagadta tettét. bocsánatért esedezett. hogy megbüntethessük ezt a kurvát.váratott magára. reggelre kelve pedig tajtékozva szidalmazta. mígnem engedelmeskedett. milyen fintorokat vágott a szegény kicsi nő. Erre a hírre azonban más irányba fordult az urak érdeklődése. az elnök odaszart a szoba közepére. arról. a felénél kifordult a gyomra. megparancsolták hát neki. olvasó. – Igaz ugyan. de hasztalan: ezekbe a mellkasokba szív helyett bronzot helyezett a természet. hogy vele tölthesse az éjszakát. miként büntethetnék meg a jövőben úgy. végül mind lement a torkán. s úgy falnia azt. Közben mind a négy gazember egy-egy kislánnyal verette a faszát. amikor pedig a hátulsót kérték tőle. mindig kitalál valami effajta hazugságot. majd Curval. találd ki. hogy nyugovóra térnek. milyen is az a fránya libertinus szellem.

az elnök pedig Alináét. tessék. Erre elemezni kezdték őket. Mivel már kidisznólkodták magukat. hanem csak a túlkapásokat. s bár semmi mást nem csinált. hanem egyenesen képtelenség. Zefír karjaiba omlott. s nem marad idejük összeesküvésekre meg forradalmakra. de csak az egyiket ette meg. – Nem – markolt bele Durcet a szarba – ez nem igaz: akinek hasmenése van az fosik. A hercegnek sehogy sem fért a fejébe. s vagy egy óráig szívta a szépséges lány száját. A herceg. a herceg pedig bebizonyította. egyik sem lehet gyanús a kormány számára. s ezek után nemcsak kegyetlenség. benyomta hatalmas szerszámát a végbelébe. leküldött Augusztináé mellé. aztán átmentek a kápolnába. finom fehér.átszakad a gát. hogy a törvény nem kimondottan a kicsapongást üldözi. meghagyták neki. a bájos lányka legszívesebben elbujdokolt volna bánatával. A lány azzal próbálta mentegetni magát. a püspök úgy vélte. Konstanca jelenete feltüzelte az urakat. magához intette Konstancát. A herceg a szájával fogta fel Teréz szarát és meg is ette. kissé már kapatosan. Durcet ennek ellenére megcsókolta a seggét és egy kicsit szopatta is magát vele. ez viszont nem fos. s felírta Sophie nevét. s talán az egész utazás alatt most fordult csak elő. Teréz és Mme Champville. miközben Herkules. s megnézték. a hal úszni akar. hogy effajta csip-csup dolgokkal törődnek: ágyúval lőnek verébre. Azzal fogta rettegett füzetét. hanem egy egészséges szarhurka. finom kis hurkáját csócsálgatta. kihasználva az alkalmat. amit annak ellenére. hogy elélvezett. Ez pedig főbenjáró bűn volt: az ő neve is bekerült a füzetbe. hiszen a kicsapongás csak elszórakoztatja a polgárokat. Curval mindeközben megkakáltatta Augusztinát. ő azonban engedély nélkül mégis megtörölte. aki épp hogy csak végzett hitvány reggelijével: – Gyere ide. úgyhogy amikor beleeresztette a zsilipet a herceg szegény felesége szájába. itt van neki egy kis szósz. Társai közben egyéb alávalóságokat űztek. Durcet Mme Charnpville-ét. hogyan szarik a két segédbaszó meg Alina. miért üldözi oly veszettül a törvény Franciaországban a libertinizmust. Fanny. majd elmentek kávézni. Megejtették a körletszemlét. Durcet szart talált Sophie éjjeliedényében. Ebédnél erkölcsi kérdések kerültek terítékre. csak csókolózott. anélkül hogy észrevette volna. a püspök a két segédbaszóét. te kurva. Blangis hagyta magát. egyik nemről a másikra váltott. hogy ne törölje meg a seggét. hogy egyik sem veszélyes. mert effajta duhajkodásokat már régóta nem engedtek meg maguknak reggel. Amúgy minden rendben volt a fiúk szobájában viszont Zelamir találtatott vétkesnek: amikor este szart az orgián. maga közben az izgató Augusztina friss. a kávézás meglehetősen nyugodtan zajlott. kapd be. Még ezt is le kellett nyelni. hogy hasmenése volt. hogy .

aki néha ellátogatott hozzám. ha a lány a vesszővel a levegőbe csapkodta a faszából kicsorgó gecit. mely minden szempontból érzékenyen érintett. mégpedig igen sajátos módon. Valamivel kelőbb egy harmadik megint csak engem kéretett. Olyankor az volt a legnagyobb öröme neki. szóval Eugénie-t elrabolták tőlem. a vessző puszta érintésétől. de nem a házban történő munkákban.” – És nem is fogja – szólt közbe Desgranges. ő pedig igent mondott… Soha többé nem láttam viszont. Eugéniet. öreg sóvámszedő volt. Én nem voltam otthon. „Lucile foglalta el helyét szívemben és ágyamban. hogy egészen a jöveteléig semmimet se mossam meg. hogy neki volt a legszebb teste Párizsban: e sok báj okozta a vesztét. igen jómódú. nagy Isten-kiáltott fel Duclos –. s miközben fenekelték. Végre megjött. pedig milyen finom és kellemes volt az arca! – És tegye hozzá – mondta Desgranges –. Jött egy inas. egy ilyen szép lány. finoman vesszőzni kellett. mert korántsem volt olyan engedelmes és szolgálatkész. hogy egy vidéki vacsorára viszi. Ennek ellenére nem sokkal később őrá bíztam azt a bencés perjelt. gyermektelen özvegyember. gyakran járt effajta helyekre. annak pontosan százat kellett verni az ülepére. s rendszerint Eugénie-vel szórakozott. s aki különleges szolgáltatásaival igen nagy hasznomra volt minden pénzszerző tevékenységemben. de ez már minden pontban sokkal szertartásosabb volt: egy héttel előbb üzent nekem. maga verte ki a faszát. húszévesen. előzőleg csókolgatta az ember seggét. de csak őt kérdezték meg. hogy betartottam-e a mosakodásmentességre vonatkozó . ne vágjunk a dolgok elébe. különösen ne pinámat. amikor ez történt. és áztassak be egy húggyal és szarral teli edénybe legalább három nyaláb vesszőt. ahol majd hét-nyolc aranyat fog keresni. lefizette a szokásos összeget. – Az a parti az utolsó volt életében. és azt állította. – Ó. Amikor őperjelsége már kinyalakodta magát. Másnap magam vettem kezelésbe egy másikat. Legelőször az iránt érdeklődött. akit szenvedélyesen szerettem. mert én bizony nem engedtem volna így el egy idegennel. de csak a faszát meg a tökét. de a szépséges leányzó életének ezt a fejezetét majd én mesélem el. a seggemet meg a számat. Mme Duclos már fenn várta őket az emelvényen. s mikor a társaság elhelyezkedett. De folytassa csak. imigyen kezdett bele a mesélésbe: „Nagy veszteség ért.közben egyetlen csepp geci sem esett. s úgy is élvezett el.

megint megvesszőzöm és megint beujjazok neki. ez kell nekem!” – mire most én kezdtem az ő ülepét tapogatni. s közben akkorákat ordít. gyúrogattam. tudván szerepemet. ő letérdelt. és tudtam. nyilván megkapta azt a parfümöt. Amikor kinyalakodta magát. mert én is a leghatározottabban támogatom a bidé mellőzését. akkor nem ment volna bele a játékba. még csak hozzá se nyúlt. a hosszú gyakorlatban elszarusodott bőrén nyoma se látszott semminek. hogy milyen szemtelen vagyok. majd felváltva jártatta nyelvét a két lyukon melyek – utasításainak megfelelően – aligha árasztottak rózsaillatot. de emberünk mindenütt egyformán érzéketlen volt: a szeme se rebbent E két ceremónia végeztével ő lépett akcióba. Egy darabig elsimogattam. csak fél szemmel figyelem. pontosan olyan volt színre is. mert Alina közben verte a faszát –. s figyelmesen végigszaglássza az egész testemet. meg se kottyant neki. csak megnézte és megszaglászta. s amikor megint letérdel. Szóval fölmegyünk. és így tovább vagy tizenötször egymás után. nézi a beáztatott vesszőket. majd a faszát verve elélvez. csakhogy én hosszabb ideig szeretem. mert elindultunk fölfelé. – Annyi bizonyos – mondta Curval dadogva. ha jó előre nem intézkedtem volna. biztosítottam. elnököm. ez aztán egy fenék. Hanyatt dobja magát. széthúzogattam a göcsörtös ülepet. ő megint letérdel és megint nyalogat. keménységre is. Ezen első próbálkozás után három ujjal benyúltam a végbelébe és teljes erőmből rángatni kezdtem. „A picsába! hát ez az. Mivel én pontosan betartottam mindent. ha legalább három hónapig nem lát vizet az illető. mert nagyon melege lett a hacukájában. Végül. aztán fogtam a vesszőnyalábot. hogy ha e csókból. Vagy kétszázat kapott az ülepére.előírását. de mondhatom. annyi bizonyos. akár a cserzett bőr. de mintha meg se érintette volna a vessző a bevehetetlen citadellát. végtelen nagy gonddal odanyomok egy hurkát az orrára. ami alighanem kielégítette. aztán rám parancsol. lévén hogy nem ettem aznap semmit. még a tiédet is kenterbe veri. azt a következtetést vonja le. A szar a földre pottyant. továbbra se nyúlok a farkához.” – Az áldóját – csettintett a herceg –. széthúzta a fenekemet. milyen állapotban van. különösen azokat a részeket melyeknek kifejezetten megtiltotta a megmosását. a azon szarosan teljes erőmből ráhúztam vele vagy tízet. hogy bármi módon megmosakodtam. ráhasaltam az ágyra. hogy semmi zaj se szűrődhessen ki. amire vágyott. hogy igen. . de nemcsak hogy meg se rezzent. leszid. de nem vette a szájába. hogy a szóban forgó személy a feneket is meg a hajlamait is tekintve egyaránt rám hasonlít. hogy vetkőzzem le. hogy még az utcára is kihallatszana. mire ő ellenőrzésképpen szájon csókolt.

kérlek. hol úgy. – Gondoljátok? – csodálkozott Curval. megkért egy barátnőmön keresztül. a segge legyen szarszagú. aki mindennap más-más lányt fogadott a most ismertetendő művelethez. Megérkezem. légy olyan kedves. s tökéletesíti a pózt. undorító. a libertinus Duclos pedig imigyen szövi tovább beszéde fonalát: „Egy vén legény. Az eljárás nem volt a kedve ellen való. mikor ér véget. hogy szép segge van – mondja –. hogy mindenre készen kell állnunk. odavezet az alkóvba. s hódolata tárgyát minden olyan formában a szeme elé tárom. hogy menjek el hozzá. Teréz odajön. – Itt a seggem: mint láthatja. Csak azt merem bizonyosan leszögezni. hogy nem is észlelem. ha tetszeni akarunk nekik. száraz. de nem is hatódott meg tőle. neked áll a faszod – mondta a herceg.– Elnök úr. ványadt seggét hozzádörgöli az elnök orrához – még a kívánt hurkát is mellékeli neki. kérdezzétek meg Alinától. „A lyuka nagyon tág – mondja –. és tegyél hozzá még egy kis szart is. „Vegye le valamelyik fegyvert – mondja.” Ekkor éreztem. illetve mikor kezdődik. hogy kedve szerint igazgat rajta egy kicsit. te. mindig éreztem. Hé. s azt is megtudtam. . hogy jelen pillanatban egy nagyon mocskos kurvát szeretnék. egyetlen pillantással magabiztosan felméri a felkínált árut. s mivel idestova hatvan esztendeje határozott gyengém a szép fenék. uram – felelem –. kivágom a farbát. Először egyenesen állok. hogy megtart. aszott és kérges. ami csak tetszhet neki. végignéz rajtam azzal a flegmasággal. végül vagy egy fél tucat után feláll. az edény fölött több korbács is lógott arany kampós szögekre akasztva. egyenesen a budiról jöjjön. mert én már annyira hozzászoktam ehhez az állapothoz. – Tudja az ördög. Alina kézimunkázik. hozd ide. ki a keresztelőd óta nem törölted ki a seggedet. századunkban oly szeszélyesek a férfiak. kinek a bűzhödt picsája három mérföldnyi sugárban kiirt minden életet. a jelek szerint fenemód sokszor bocsátotta áruba a hátsóját. hogy méltó-e hírnevéhez… Vetkőzzön.” Több se kell nekem. s odasuvasztottam a nyelve alá egy jó zaftos kis fingot. Ügyesen megragadtam az alkalmat. amit a rendszeres kicsapongás ad a libertinusnak. mocskos. melyben négy nyaláb vessző volt beáztatva. a nyelve pedig megpróbál behatolni a nyílásba. aztán lassacskán lehajolok. s valósággal odanyomom ülepemet a megrögzött libertinus orrához. Ahányszor csak megmoccantam. s mutat nekem egy porcelán edényt. hogy végigfuttatja kezét a felszínen. hogy szája légmentesen rátapad a seggem lyukára. hol úgy. Teréz! te akinek a mocska meg az özönvíz előtti időkből származik. mint a mocsár. miféle szertartás van szokásban élvhajhász barátunknál. a picsája meg olyan büdös.” „Sajnos. kíváncsi voltam. te. „Azt mondták magáról. mindezt az orromra.

” . maga azt csinálja majd.” S mikor engedelmeskedtem: „Látja. s én elélvezek. „Gyerünk. Maga elé térdeltette a lányt majd a melléhez lóbálva löttyedt golyóit. de nem nyeli le. akkor a lány a petyhüdt szerszámot szájába vette. helyet cserélünk. hogy majd maga is utánacsinálja. egyszercsak látom. vállig feltűrtem az ingemet. hol a vesszőt. de egy tapodtat sem jutottunk előbbre. egyből elélvez. jelt adott neki. egyszerűen csak addig kellett ütni ecetbe áztatott vesszővel a derekától a combjáig. lábával a földre támaszkodva –. Már több mint háromnegyed órája csépeltem teljes erőből hol a vesszővel. kemény szerszáma a hasára tapad. épp csak egy pillanatig tartja szájában a tőlem kapott hurkát. Hanem amikor hazaértem.” Ekkor emberünk dühödten feláll. kéjesen hörögve hanyatt veti magát. végre kidugja a fejét egy hurka. ő letérdel.” Nekilátok. A szeánsz két aranyat hozott számomra. ütöm-vágom. mintha csendben ízlelgette volna a verésből származó kéj belső bizsergését. hol a korbácsot. én meg tizenegy óta gürcöltem. Már a kettőt is elütötte az óra. Sokáig fog tartani. csökönyös. mindjárt révbe érünk. szétnyílik a feneke. s a jó útra tért bűnös hamarosan abba sírta bele vétkeit. amikor kifolyt a gecije. készüljön fel rá.” Gyorsan a helyre hajolok. amit tőlem látott.tapintsa meg. hogy kijöjjön a geci. nagyon sokáig fog tartani. egészen megkérgesedett a sok ütéstől. hogy megemelkedik az ülepe. én meg a szájába tojok egy tojást. már csak egy kis szar kell. hogy valami különleges jön ki ebből a fenékből. akik e tekintetben példamutató módon viselkednek. mert még egyszer figyelmeztetem. amíg bírta az ember erővel. kitartás – bíztatom –. uraim. De micsoda flegma. de lesz egy biztos jele a végkifejletnek: ha azt észleli. váltogatom a szerszámokat. nagy Isten! egész megizzadtam bele. ez egy vén fenék – mondta –. akkor befejezésképpen leszopatta magát. s már csak a leghihetetlenebb szélsőségek képesek felajzani. Én most így fogok feküdni – hasalt rá az ágy végére. Ahogy megkapja. csaknem elájult. de az égvilágon semmi külső jel nem utalt rá. „Csinálja utánam – lihegi –. maga pedig használja felváltva ezt a két szerszámot. hogy a bőre bármit is érezne. amit már három napja e célra tartogattam. csinálja utánam. A vén kujon meg se moccant. De főként ne türelmetlenkedjék. Egyébiránt önökön kívül. aki görcsösebben vonaglott volna. én a maga szép feneke elé térdelek. s szanaszét repül a szar a padlóra. ahogy előre jelezte. ahogy meghagyta nekem. hogy kényelmesebben üthessem. olyan volt. nemigen láttam embert. Lucile meg egy másik öregúrral hadakozott éppen. hullamereven feküdt. oda-oda suhintok neki a vesszővel. közben tovább csépelem. ennek azonban nem volt szüksége előzetes tapogatásra. hol a korbáccsal.

hogy harmadszor is összejön – mondta Curval. jóllehet nem szoktál te egyetlen nap ennyi gecit produkálni. hogy ne csináljon vele semmi olyat. Terézt. – Ahogy parancsolod – vágta rá a herceg. hogy bizonyos dolgokat nem csinálunk. szemet hunytunk a dolog fölött. Champville-t. a vacsora ideje viszont még nem jött el. – Azt már nem – tiltakozott a herceg –. szóval egy fél óra múlva sírva visszatért . amíg el nem jött az idejük. hogy Duclos is legyen jelen. a többiek kérték. A püspök és Durcet azonban az elnök pártjára állt. elnököm – évődött a herceg Curvallal –. s tart most zsebkendőt a keblein? Hát akkor válassz. ha a szobánkban vagy egyéb félreeső helyen történnek meg. hogy elvonulhat-e a terem végében levő budoárba. s fél óra múlva. Konstancát. – A gecibe! – mondta a herceg – Arról nem volt szó. Épp az imént követtél el egy ilyet Alinával. vagy a nyilvánosan is engedélyezett módon élvezhetsz el. amennyit csak jónak lát. az urak pajzánkodással ütötték el az időt. vagy netán csak úgy jókedvében sikongatott. hogy ez megtörtént. ezeket csak akkor toleráljuk. – Jó fáradt lehetsz. hogy egy egész hadsereggel mész. Szeladont. vagy az effajta rejtélyes úton-módon. mely időt a püspök. Fanchont. Durcet meg a herceg a megmaradó egyedek társaságában szintén nem imádkozással töltött. míg sort nem kerítenek rájuk az előadók. hogy a tervezett menetrend során néhány példát idézzenek nekünk erről a passzióról. Adelaidát. s lefogadom száz aranyba. – De van egy feltételem – mondta Curval – hogy most mindent szabad nekem. hogy nem jön össze neked harmadszor. azzal az egy feltétellel. Van még jó néhány sajátságos élvezet. elfogadom. Erre az elnök megkérdezte. Így hát az elnök elvonult kíséretével. te is jól tudod. ám az önök egyöntetű tiltakozására uraim. ami árthat a terhességének. miközben Duclos fenekét gyúrogatta. Zefírt. – Fogadjunk. magához vette drágalátos hű barátnőjét. megfogadtuk egymásnak. melyektől úgyszintén meg kellett volna tartóztatnunk magunkat. Degranges-t. hogy a létszám nem volt kikötve.Minthogy Mme Duclos ezzel a végére ért aznapi mondandójának. és vihet e annyi egyedet magával. ma már másodszor látlak elélvezni. mondván. meg Duclos-t és a három baszót. a többiek beleegyeztek. magához vette továbbá a lányát. Augusztinát. s csakis az ő tanúvallomását fogadják el az elélvezés igazolásaképpen – Legyen – mondta az elnök –. Zelmirát. S kezdetnek először is nyilvánosan százötvenet veretett a seggére Duclos-val. Például hogy nem kúratjuk seggbe magunkat: ehhez kellett volna várnunk.

hogy megpróbálja megelőzni vagy elkerülni. finom bőre. ami vétkéért jár. amikor megkapta – ebből fogom kifizetni azt a büntetést. milyen nagyra becsülöm. Justine igazi küthérai hősnő módjára viselkedett. hogy ez a gazember előre tudta. hogy valóságos kincs. aki először is több mint ezret veretett a testére. Az olvasó szíves engedelmével nem világosítjuk fel róla. azt akarta. öt láb hat hüvelyk magas. akik némi kis örömféleséget csakis önmaguk kínzatásában leltek. s ezzel az újsütetű balzsammal dörzsölte be még egyszer. de a kisujját se mozdította. aki igazolta férfiúi erejét. a lány gondosan összeszedte a tenyerébe a kifolyt gecit. öreg kéjenc járt hozzánk. Mivel innen kezdve már csak szokványos dolgok történtek egészen a másnapi előadás kezdetéig. mégpedig úgy. s ezért úgy gondoltam. Hogy megmutassam neki. oldalán Mme Duclos-val. mint amennyire dicsérték nekem. A dolog végeztével a libertinus egyszerűen felhajtotta a leányzó szoknyáját. a vén kéjenc utána úgy nyilatkozott róla.” Ez megint olyan dolog. Tizennyolcadik nap Mme Duclos. hogy efféle teremtés nagy segítségemre lehet. Amikor elfogyott az adag. ékesebb és ragyogóbb volt. most csak annyit lásson belőle. amúgy csinos arca volt. amit az olvasó szíves engedelmével csak a maga helyén magyarázunk el. tagbaszakadt.Konstanca és Zelmira. és a fenekére bökte oda a csomagját. akkor elélvezett. huszonöt éves volt. majd maradék csapatával hamarosan megjelent az elnök is. majd amikor már vérben úszott mindene. néhány nappal később egy öreg küthérai hadirokkantat adtam neki. újrakezdték a munkát. amire hamarosan ítélni fognak. hogy vétkezni fog. de megnyerte a fogadást. Rengeteg olyan. aki ma szebb. még senki sem verte meg úgy. s hivatalosan is elismerte. akár egy kocsmáros lány. hogy mirtuszkoszorút érdemel. előre felkészült arra a büntetésre. s ez volt a lényeg. hogy fröcsögjön a vér. . legott oda is röpítjük olvasót. s mióta az eszét tudja. mint ez a perszóna. Justine nevezetű leányzót. valóban olyan tehetségese az ostorozásban. és csodaszép teste. Mindjárt másnap kipróbáltam. hogy a lány pisiljen bele a saját kezébe majd dörzsölje végig összevert testét a vizeletével. s összeeresztettem egy öreg rendőrparancsnokkal. mit művelt az elnök: a körülmények egyelőre nem teszik ezt lehetővé nekünk. mint valaha. akit teljes erőből kellett verni a melle aljától a térdéig. ekképpen kezdte meg a tizennyolcadik napi előadását: „Nemrég szereztem be egy nagydarab. „Jól fog jönni még ez a száz arany – mondta. illetve a háta közepétől a combja kövérjéig.

hogy ezt nem mulasztottam el. mit elkezdtél!” Ütik mint a lovat. hogy nőnek öltözött férfi fenekelje el. de ezúttal a fasza kell neki: megtapogatja. megint felhajtja a szoknyáját. Eleinte nem is tudja melyik templomnak hódoljon: végül a segg mellett dönt. valójában férfit akart. sietve odaadja szenvedélye ifjú tárgyának. hogy épp abban a pillanatban jut . s hogy érthetőbben fogalmazzak. Először is jól megnézte magának az állítólagos szűzlányt. Roppant mulatságos volt a jelenet gondolhatják. Adóniszát az ágyra veti. a libertinus ekkor ráveti magát a szigorú hím tanárnőre. huzigálja. Véresre verik a fenekét. úgyhogy tulajdonképpen nem is nagyon kellett volna foglalkoznom vele. hogy egészen cakkos lesz az ülepe. s rögtön rávág vele ötvenet. „Akkor most vesszőzzön meg – mondja a fickó –. Ennek a különös embernek csak az öltözék terén kellett nő. Végül megint feltartja a fenekét: „Ó drága gyermek! – kiált föl. de olyan erősen.Új szerzeményem elsöprő sikert aratott. dicsérte mindenki napról napra nőtt a híre. a másikkal mohón megmarkolja a fenekét. de ne kíméljen ám!” A fiú felkapja a vesszőnyalábot. hogy markolja meg. kezébe nyomtam egy fűzfavessző-nyalábot és úgy mutattam be neki. aki ekkor jelentkezett. majd hamarosan a szájába veszi. aztán maga elé tárta a fenekét. amit csak kértek tőle. s a jelek szerint kedvére valónak találta. Egy kis szodómia-szaga is volt a dolognak. elkezdi verni. tizennyolc éves fiút. jobban bírja a második rohamot. – Folytasd. Míg ez eljátszadozik vele ő is viszonozni akarja neki a szolgálatot. E bevezető simogatások után harmadszor is odaadja ülepét a vesszőnyalábnak. Ettől a menettől aztán egészen bevadul. a fiút jó előre kitanítottam. azt akarta. hogy pálcával: barbár módon fűzfavessző-nyalábbal kellett csépelni a fenekét. hanem szépen felöltöztettem lánynak egy nagyon csinos arcú. ráadásul helyzeténél fogva némi szolgálatokat is tehetett nekünk! Úgyhogy nem akadékoskodtam. hogyan lehetne a hódolat ily tüzes? Soha még nő seggét nem csókolták úgy mint e fiúét. szorítja. mert bevezetésképpen öt-hat ordítóan eretnek csókkal illette. szenvedélyesen rátapasztja a száját. volt időtlen idők óta járt hozzánk hűségesen. s szavakban továbbra is látszólag lánynak kezelve megkérte. markolja mindkettejük faszát. ha valóban gyalázat történne. aki kifutóskodott nálunk. száját a szépfiú szájára tapasztja. s sikerül őt is annyira feltüzelnie. Ráadásul micsoda szerszámmal! Nehogy azt higgyék. ráfekszik. most már feláll a fasza. de most már jobban fel van ajzva. a kéjenc nyelve teljesen eltűnt a végbélnyílásban. De micsoda különbség van az úgynevezett természetes és az állítólag természetgyalázó hódolat közt! Nagy Isten. hogy markolássza meg neki jó erősen. meg is csinált mindent. felhajtja a szoknyáját egyik kezével ellenőrzi a nemét. annál a bajnoknál azonban mégsem alkalmazhattam. csakhogy az illető Fournier mama régi kuncsaftja.

hogy e gondolatmenettel szemben ellenvetéseket is lehet tenni. mintsem egy asszonyi állattal szemben. ami abból születik. mint egy lány. akkor véleményem szerint az erőnkkel való visszaélés nagyobb gyönyörűséget okoz a magunkfajtával. hogy hatalmunk teljesebb nővel. próbálta eloszlatni az aggályaimat. teszem azt bizonyos fajta örömöknél. mint a püspök – mondta Durcet –. s ezért a kéj megduplázódik. De tekintsünk el egy pillanatra ezektől az előítéletektől. s az előadásnak szentelt órákat nem fecsérelnék el üres . s következésképpen a kéj is megduplázódik. ha a vitát étkezés idejére halasztanák. mintsem asszonyi állattal szemben.” – Még szép – mondta a püspök. hogy nem akarózik kipróbálnia. hogy vannak bájos lánykák. akik épp ilyen ügyesen vesszőznek: de még csak megnézni sem volt hajlandó őket. – Uraim – szólalt meg a herceg –. kegyelmed olyan témába vág bele. mégiscsak jobb egy lány. s bizonygattam neki. hogy hatalmunk teljes. hogy egy fiú többet ér. – Tagadom – mondta a püspök – Még a kegyelmed által említett örömök esetében is jobb egy fiú. s megígértette velem. szeretném. Libertinusunk el volt ragadtatva. akkor a gondolati bűn még nagyobb lesz. akár másokkal. s legyen a másik teljes mértékben kiszolgáltatva nekünk: ha hatalmunk éppoly teljes. – S mely értekezés egyvégtében az állításomat igazolná – felelte a püspök – mer az vitán felül áll. az a hatalom. oly egetverő a különbség. nagyobbnak fog tűnni a bűn egy magunkfajtával. – Nagy jó uram – mondta az elnök –. mint egy lány.el a mennyei örömhöz. akár ezzel a fiúval. – Ha kifejezetten a férfiakhoz vonzódik az ember. annyit azonban mi is elmondanánk. ha egyszer bizonyos. hogy a gyengébbel szemben visszaélünk az erőnkkel… – Az is megvan – felelte a püspök. mert előítéleteink vannak. – Ez igaz – felelte Curval – csakhogy az a zsarnokság. amely két órás értekezést igényelne. mint amilyenekről példának okáért Martaine és Desgranges mesélnek majd. mint egy fiú. hogy még gyakran juttatom efféle örömökhöz. hiszen általában inkább a másik nemet vetjük alá efféle szeszélyeinknek. – Ha az áldozat teljesen a mienk. – Én is úgy gondolom. Szerettem volna jó útra téríteni. akkor csak azért hisszük. ami nemdebár csaknem mindig a legvonzóbb a gyönyörben. akkor már nem változik meg. mintsem férfival szemben. az a gyönyör. Tekintse a dolgot a gonoszság felől. egyszerre élveznek el. – Vitathatatlan – erősködött Curval –. akárcsak ő maga.

Duclos. a faszát meg a tökét. „A ma este ismertetendő utolsó mániát egy barátnőmtől hallottam. akinek csak akkor állt fel a fasza. hogy miközben vertem a faszát. hogy csakis velem van dolga. aki e különös bánásmódban részesítette. a püspök. ahogy keményedett a fasza. és összeharapdálta a fenekét.” Az elhangzottakból csak a férfiak által végzett verések mozgatták meg az urak fantáziáját. fokozatosan kellett pofoznom azaz először finoman. Én olyan jól elsajátítottam ennek az embernek a mániáját. aztán egyre erősebben. hogy egyből lekonyuljon a faszom. aki egész nap semmit sem csinált. amelyről Duclos már beszélt az előadásai során. s végül teljes erőből. Tizenkilencedik nap Reggel az alattvalók parázna célra szánt szarjáról tartott rövid értekezés után úgy döntöttek. hogy meg kell próbálni azt a dolgot. s mindenki megállapíthatta. általában annak az arcára. mondj el meg egyet. amikor elélvezett. hogy már a huszadik pofonnál sikerült elsütnöm neki. – Látod. Curval pedig Seggtörővel verette véresre magát. úgyhogy ma este csak ezt a szeszélyt próbálták ki. ne ócsároljuk hát senkiét ne is lepődjünk meg rajtuk. mindenkinek megvan a maga mániája. Ez abból állt. barátom – mondta a herceg –. e téren valóban hozzáértő . S a küthérai örömök felkent papnője imigyen folytatta előadását: „Egy reggel eljött hozzám egy öreg parlamenti írnok. És nyugovóra tértek. Gyerünk. hogy az étkezéseknél a urak kivételével mindenkitől vonják meg a kenyeret meg a levest. véresre tépte a fülét. Durcet Egetverővel. s pokoli káromkodások közepette élvezett el. – Nekem nem kéne ennyi. tudniillik azt. A herceg Herkulessel. – Igazsága vagyon – mondta Curval. s mivel még Fournier mama idejében úgy szokta meg. azzal végeztünk.szofizmákra. aki e tanácsot adta Duclos-nak. s máris lényeges különbség mutatkozott a székletekben: puhábbak. két éve együtt élt egy olyan emberrel. ha hússzor megfricskázta az orrát. Duclos. E durván bizsergető előjátéktól aztán úgy állt neki mint egy csődörnek. a püspök Antinousszal. hogy d’Aucourt. omlósabbak. állítólag úgy élvezett el az orgián.” – A huszadiknál! A kutya mindenit! – csattant fel a püspök. most sem akart változtatni a módszerén. sokkal zamatosabbak lettek. – Hát akkor folytassa. hogy Zelamir már két napja tartogatott székletét ette meg. Egy hét sem telt belé.

mert őneki tette a herceg ezt az ellenvetést. s mivel a lány nem volt képes rá. miután megszaratta.libertinus módjára járt el. hogy éppen ez a piszok tetszik neki benne. az romlott. Így hát az általunk előírt étrendnek legfeljebb annyi hátránya lesz. hiszen már a hét eleje óta alig várta. Meztelenül állt ebben a testhelyzetben. majd kisvártatva egészen a szoba közepéig lőtte ki vadul magját. – Helytelen gondolkodásra vall azt állítani. a püspök ugyanezt cselekedte Gitonnal. s szieszta után átvonult a társaság Mme Duclos-t hallgatni „Jött egy ember. egy bizonyos adag után azonban egyszer csak felágaskodott irdatlan nagy szerszáma. Senki sem élvezett el. . asztalhoz ültek. Curval pedig Michette-tel. teljes erőből kellett vesszőzni. ha valaki megcsókolja. Most tegyünk félre minden mániát. s ennyi volt az egész. Senki sem kért engedélyt a délelőtti árnyékszékre. feltartott keze pedig a létra tetejéig ért. mit számít! – mondta erre Curval. akkor a nyelével. Durcet megkérte. Felmerült. akivel eddig nem találkoztunk – kezdett bele a mesélésbe a kedves kurtizán –. és azt akarjuk. hogy emiatt netán meg fognak változni némiképp a leheletek. Giton. – Ugyan már. annak meg aranytűvel kellett szurkálni a tökét. de ne is legyen tej. Leoldoztuk. azzal egy kis piszkot visz bele. Másnap elküldte egy barátját. ahányszor csak akarják. és a szarral összekente az ábrázatát. s nem is sejti. maguk viszont azt ismerjék el. de egyáltalán nem kellett hozzáérni. Átvonultak kávézni: Cupido. és éppen ez kell nekünk. Durcet Cupidót kínálta szájba. s ha már elkopott a hegye. közben a kezébe szaratott vele. ha teljesen tiszta. azon volt a testsúlya. hogy ebben a szájban legyen valami tisztátalan: no jó. maga sem nyúlt magához. Bármi tiszta is egy száj. fizetett. s ezt a fűszert csakis egy kis piszokban lehet megtalálni. ne legyen rothadt vagy hullaszagú. az semmiféle élvezetet nem nyújt a csóknál: az effajta örömökhöz mindig kell egy csipetnyi só. hogy egy nő vagy egy fiú szája csak akkor nyújthat örömöt. Michette és Sophie tálalta fel a nedűt. hogy ha egy szájnak semmi szaga sincs. Vigyük mármost ezt egy kicsit tovább. csak ennyit állítok. azonnal felírta a rettegett könyvbe. A reggeli vizitek semmit se hoztak: mindenki vigyázott magára. egy kis fűszer. A herceg combba baszta Sophie-t. s annyiszor elismerem. hogy ha valakinek büdös száj kell. Adelaidát felszolgálás közben kegyetlen férje. Meztelenül volt. és úgy lengedezett a létrafokok közt. akár a harang nyelve.vagy csecsemőillatú. anélkül hogy bármit is elrontana. és egy meglehetősen különös mániával állt elő: kellett kötnünk egy dupla létra harmadik fokához: lekötöttük a lábát. hogy némi változást hoz. hogy fingjon bele egy pezsgőspohárba. mikor kaphatja vétségen.

hogy csupa vér. és akárhányszor hibázott. Velem akart kezdeni. amikor már csupa vér volt. Én magam vettem kezelésbe. végül csaknem a tövéig szúrtam bele a tűt a makkjába. hogy egy árva peták se maradt nála. s közben dorgáltam. ugyanennyi ékszerrel és ötszáz arany készpénzzel állított be. felmondattam vele a leckét. ügyesen rázogatni kezdtem. de a művelői is el voltak ragadtatva tőlem. amit kért. az is az előző kettő ismerőse volt. Panaszt akart tenni. hogy mindjárt másnap ne érjen valami szerencse: a jószerencse ezúttal egy olyan kuncsaft képében jelentkezett. mit a király palotában műveltek előtte. Ekkora fogást vétek lett volna kihagyni: Lucile-lel úgy megkopasztottuk. ahogy bírta – ennyi volt az egész. s a ház mindennapi kenyerét jelentette. Véresre vertem. Közben a számra vetette magát és szívta. Hetenként ötször kellett biztosítanunk neki ezt a kis előadást. hogy könnyen megígérhettem neki és be is tarthattam. csak akkor élvezett el. letérdepeltettem. titkos kéjjel elégítettem ki őket. de elkövette azt a hibát. úgyhogy a nemes úrnak meghagyták. meg egyéb efféle gyerekes dolgokat gügyögtem neki. amelyet a fogdmegeknek kellett adnom. amit akart. amelyek amúgy nem nem is az én hatáskörömbe tartoztak. s csak aztán szállt alá egy szép nap a pokolba. Ezek a szélsőségek meglehetősen nagy mulatságomra szolgáltak. hol a fenekére vertem rá jó nagyokat egy olyan bőrpálcával. s ebben az időben ha aranya volt az embernek. s mivel folyton azt mondta. amit az iskolamesterek szoktak használni. Annyi nőt ismertem Párizsban. hogy aztán a többit nyugodtan élvezhessem. de nem nyúlt hozzá semmihez. tíz évig járt az iskolámba e bájos kis diák. s akkor sült el a kezembe. és szívesebben járt kurvákhoz egy kis szerepcserére. Sosem tudtam úgy lopást elkövetni. nézte magát egy tükörben. rossz fiúnak neveztem. aki törzsvendég volt. össze-vissza mindenhol. hogy még erősebben. és hol a kezére. hogy tízezer frank értékű gyémánttal. amitől aztán kéjesen elélvezett. megfelelően betanított lánnyal. amikor e három jelenet is zajlott. mikor jön tűzbe. olyankor elkaptam a faszát. akkor azt csinált. az értékei meg szépen megmaradtak nálam. nem babrált semmivel. de mindig más és más. s ezért havi huszonöt aranyat ajánlott.a fenekét meg combját. leszámítva azt a néhány ékszert. s csak akkor élvezett el. nem követelt tőlem semmit. amikor már látta. hogy bogánccsal verjem a testét. hogy hallgasson. kis disznónak. egy öreg udvaronc. már torkig volt azzal a hajbókolással. Jött egy harmadik is. hogy ott . Emberünk. Ekkoriban történt. csakhogy én erősen pénzeltem a rendőrséget. Nekem kellett észrevennem. ő meg azt parancsolta nekem. hogy hozzám irányítottak egy dán nemes urat olyan rajta örömök végett.

hogyan fest a valóságban az. ráveti magát. csakis én kellettem. Ez egy hatvan év körüli abbé volt (mert én csakis egy bizonyos kor fölötti vendégeket fogadtam. aki mindig is a bátyját utánozta. hogy efféle ribancokkal töltötték kedvüket. egyfolytában ilyesmiket mondtam neki: „Ejnye. annak az én példámat kell követnie). s bár az arcom megőrizte frissességét. kakáltasson meg. s Curval. aki még nem élvezett el. falja. mely ily szép hurkát produkált neki. Az orgián való disznólkodáshoz csak a négy öregasszony meg a négy előadónő kellett . megkakáltatta. Miközben ostoroztam. melyek csak egyetlen elsülést eredményeztek. Mindezzel együtt még harminchat évesen is jó kis vendégeim voltak. hogy ilyen istentelenségeket műveljél!” És ettől a bánásmódtól s ezektől a szavaktól jutott el a gyönyör csúcsára. – De sajnos nem ez fog nekem eleséget szolgáltatni. „Ez a világ legszebb segge – mondja. amiről Duclos csak képet festett. s ahogy szobára megyünk. akinek most zárásul elmesélem a mániáját. nyomogatom a végbelét. megkéri.” Ekkor Curval még vacsora előtt be akarta mutatni. miután én teljes erőmből verem a szóban forgó ülepet. hatalmas hurka tölti meg az edényt. hát szabad így szart enni? Na majd megtanítalak. Ez a fajtalanság feltüzelte az urakat. elképesztő. Szóval bár harminchat éves voltam. odaadom a libertinusnak. nem ennek a hurkáját fogom felfalni. s egy jó negyed óra múlva élvez el. annak a libertinusnak. hogy éppen az utolsó falatnál élvezett el. mint tudjuk. az ölembe teszem. az abbé fölém guggol. te kis malac. harminchattól negyven éves koromig. mégpedig a püspöknél. te mocskos kis disznó. Meg is történik. Durcet pedig Louisonnal. a herceg Marie-val. ugyanezt tette Duclos-val. ami csak elősegíti szerintem az ürítést.folytassa a tanulmányait. amikor karnyújtásnyira voltak ott szebbnél szebb alanyok: de. Mindent befalt. egyszóval mindent elkövetek. majd falni kezdte a szart. kitágítom. E mocskos üzelmek végeztével. és a következő kalandjaim is ebben az időben estek meg velem. Megjön a szentéletű férfiú. s az ember éppen kéjelgés közben élvezkedik kínzással. a csömör a bőség kebelén születik. Közben azonban elszálltak fölöttem az évek. ő lesz az… Kérem. mindenkinek szar kellett. Tessék – adta kezembe a fenekét –. miközben a vén boszorka teljes erőből ütlegelte.” Fogok egy porcelán edényt. hadd nézhesse meg a fenekemet. kezdtem észrevenni. s aki a mi szakmánkban sikert akar. te kis haszontalan. asztalhoz ültek az urak. akit szintén megkakáltatott. megmarkolja. hogy a férfiak már inkább csak szeszélyből választanak. hozzákeverte a sajátját a Terézéhez. Odahívta Fanchont. olyan szépen beosztotta az adagját. A püspök. Ismétlem.

nekik. belátta. mondhatott neki bármit. kihez forduljon ilyenkor. hogy csak úgy lehet rendel teremteni e vígjátéki zűrzavarban. mint egy állat. hadd vezesse szobájába. A herceg meg veszettül káromkodva üldözte. tán ez neked az első?” Aztán azt hitte. aki elsőként menekült meg. Közben Sophie. kétségbeesésében végül nagy merészen bement Durcet-hez aki a lányával. hogy Alina végre észre tért. miben mesterkedik. amit a sajátjának nézett. csakhogy amikor a szegény kislány. hogy egy és ugyanazon személlyel van dolga: Alinával. Konstanca mindennek dacára felállt. ő is elvisította magát. s nem lehetett magához téríteni. „Te lotyó. ahol ott várja Alina. mondván. a herceg meg hol az egyiket. hogy ma éjjel boszorkánnyá változott. hogy a herceg hatalmas makkja ott dörömböl gyermek fenekének szűk ajtaján és be akarja törni. s elmondta neki. a hullarészeg herceg jóhiszeműen hagyta magát vezetni. amikor belezuhant Zelamir ágyába. akiről váltig állította. Kezdődött elölről a móka. szörnyen elvisította magát. hogy Alina van mellette az ágyban. és anyaszült meztelenül futkosni kezdett a szobában. megkapta. s a mi libertinusaink csak a kimerültség s a részegség karjaiban tértek nyugovóra. hol a másikat kergette. úgyhogy elment Duclos-ért. s ölelgetni kezdte a kislányt. Fogott egy gyertyát és bement a lányhálóba: valamennyien egy szál pendelyben futkostak össze-vissza a szobában. az majd engedelmesen minden megtesz neki. hogy el akar élvezni. s ő is menekülőre fogta akárcsak társnője. Ő azonban úgy leitta magát az orgián. de ahogy rájött Zelmira. mert még mindig Alinának nézte. s a lányoknál minden visszaállt a rendes kerékvágásba. sietve távozott mindenki. De Alinával szemben olyan előjogokkal rendelkezett. s hiába tudta szegény kislány. a többit elküldték. Nem kellett kétszer mondani. Végre Konstanca ráébresztette tévedésére. mert a herceg most már igazán célba akart érni. hogy szabálytalan dolgot művel. mindig azt gondolván. csaknem eszméletlenül hevert a herceg ágyában. hiszen valóban semmi más célja nem volt. akivel eddig semmi ilyesmit nem csináltak. Huszadik nap Előző este nagyon mókás dolog történt: a herceg holt részegen – ahelyett hogy a szobájába ment volna – lefeküdt Sophie mellé. hogy sikerült elkapnia. mint hogy seggbe bassza Alinát. s hallván. s megkérte. megérezte. csak nem tágított továbbra is azt hitte. Konstancával hált. Sophie nem tudván. amit csak kíván. illetve hoz valakit. amelyek egyelőre Sophie-val tilosak voltak. azt gondolván. ha elmegy lámpásért. hogy társnői segítségért kiabálnak. Másnap . az asszonyi hitvese. Konstanca visszavonult. mi történt. s már tette is volna Sophie-t a kedvére való pozitúrába. bár a részeg Durcet vissza akarta rángatni. aki rendet tud teremteni. lefeküdtek.

akkor nem kellett volna bírságot fizetnie. ahogy nekilát.” Amikor aztán szobára mentek Lucile-lel meg a hurkával. amit adnak neki. Ám vétkest a nagy felfordulás ellenére sem találtak köztük. Emberünk elkáromkodja magát. tudtam. szolgálatkészséggel. amelyet most elmesélek. abban a figurában. hogy ha ily módon sajnálatosan elvett volna egy szüzességet. úgyhogy a szeme láttára kellett lezajlania a dolognak. valóban egy nyomorult öregasszonytól származik. lehúzza a gatyáját. ütömvágom. leszidom. Szereztem neki egy hetvenéves. lemezteleníti az effajta játékoktól kisebesedett ronda petyhüdt valagát. fenyegetem. a többiek azonban biztosították róla. s ennek megfelelően is készültem. hogy megegye a szörnyűséges lepényt. ő azonban rám se hederít. kifekélyesedett seggű. de éppúgy undorodik tőle. „Ez az. ráveti magát és falja. Egy orvossal voltam. nézegette. hogy téved. igenis fizetnie kellett volna. A reggeli a szokásoknak megfelelően a háremhölgyeknél zajlott. hogy az a szar. jól meg kellett dolgoznia érte. kijelenti. megint nekiveselkedik. a társaság átvonult az előadóterembe. a fiúknál is minden rendben volt miután sem az ebédnél. s mikor már izzik. Teleszartam neki egy fehér porcelán edényt. akinek már vagy tizenöt éve egy szál foga sem volt ínyében. Szagolgatta. hogy elélvezéshez juttassa. fogdosta. aki az éjszakai duhajkodás óta szépen rendbe szedte magát. Nem sokkal később egy másikat Lucile-nek adtam oda. Ekkor Lucile előhozakodik a farbával. én meg. finoman megégeti.sokat élcelődött mindenki az éjszakai kalandon. beletart a tűzbe egy nagy lapátot. mi a gyengéje: hogy a szarást szereti. elélvez. befalja az egészet. egy álló órán keresztül mást se csinált. s közben egy aranyat dob az asztalra. Mme Duclos pedig. de másra nagyon nehezen szánta rá magát. majd villámgyorsan eliszkol. amiért ilyen ocsmányságot művel. amelyet kifejezetten efféle célra tartogattam. Lucile . ezen az estén a következő történettel szórakoztatta a gyülekezetet: „Megint csak én szolgáltam. s valamennyien bevallották. hogy ha nem teszi meg tüstént. akkor ezzel a lapáttal fogja jobb belátásra bírni. hogy rettenetesen féltek az éjszaka. sem a kávézásnál nem történt semmi különös. Végre megvallotta. kitűnő – mondta rá –. uraim – kezdte a mesélést –. Az illető először is meg akart bizonyosodni róla. a herceg pedig azt állította. felkapok egy bikacsököt (azzal kellett simogatnom az ülepét). éppen ilyen kell nekünk. csak csókolgatta. s mivel csodásnak találta. ezzel égeti össze az ülepét. orbáncos banyát. legelőször is megvizsgálta a fenekemet. Emberünk reszketni kezd. ahogy megkapja a hurkámat. Akkor Lucile már nem kíméli. úgy kellett ráverni ügyeskedéssel. mert részeg volt.

csak azt kötötte ki. Ebben a pillanatban sül el neki. ugyanezen megfontolásból azt követelte tőlem. annál többet fogok fizetni értük. Ráadásul még öklömnyi darabokat is kitépett vele a húsából. amíg meg nem eszi azt a szarkupacot. amelyet a szeme láttára halásztak ki a községi latrina aljáról! S csak akkor engedte számba gálád gerjedelmét.” – Nagyon is elképzelhető – mondta Curval. rosszabbat! szerintem e téren soha nem lehet eleget tenni. mi mindenre vetemednek a férfiak. – Messzebbre? – kérdezte a herceg. mindezt körülbelül ugyanazzal a körítéssel. Nagyon elégedett volt a bánásmóddal. aki Antinoust baszta seggbe . Volt nekünk egy nyolcvanéves öreg cselédünk. beleharap a szarba újabb égetésekkel ösztökélik. Egy másik egy nagy cipészárral szurkáltatta a fenekét. szerintem még messzebbre ment. vagy epilepsziás. s én még ilyen heves elélvezést nem láttam. aki. hogy romlottságban e téren milyen messzire tudok elmenni. mert miközben csak annyi volt a különbség. s azon melegében bekapta a hurkáját. az öregasszony meg mindig más. hanem izzó fogóval csépelni. szinte megpörkölte. torkaszakadtából üvöltött. „Minél undorítóbbak – mondta –. vagyis addig kellett csinálni. Adelaida fenekét gyúrogatta keményen. sőt meg vagyok győződve róla. uraim. a hasát. miközben Justine egy olyan fogóval csépelte. hogy már azt hittem. – És mi a fenét csináljon még az ember? – Rosszabbat – felelte Curval –. az roppant megtetszett neki e műveletre. ettől végre elszánja magát a fickó. neki a létező legöregebb. a tökét meg a faszát. legundorítóbb hordár szarja kellett. aki aznapi hitvese. legmocskosabb. ha elragadja őket a képzelet tüze. magamnak is alig merem bevallani. amelyhez alig lehetett hozzányúlni. hogy a lány mindig ugyanaz legyen. végül jó szorosan a feneke közepére nyomja az izzó lapátot. megígérte hogy rendszeresen el fog járni hozzánk. amíg meg nem ette a biliben elétálalt szarhurkát – neki azonban mindegy volt. Még olyat is láttam.” De az a barátja. annyira forró volt. mint ő – mondta Durcet. amikor az utolsó falatot is lenyelte e mocskos fertőből. időtlen idők óta szolgált nálunk a házban. – Én is úgy gondolom.rákapcsol. miközben Desgranges fenekét tapogatta –. hogy addig püföljem nádpálcával a fenekét. s úgy hempergett a földön. a frász törte ki. akit másnap küldött hozzám. El se lehet képzelni. kitől származik. hogy ennél még sokkal messzebbre is el lehet menni. s végül az utolsó falat is lecsúszik a torkán. hogy nem lapáttal kellett sütni a seggét. El se tudja képzelni – tette hozzá – .

Még aznap este megejtették a kísérletet: felébresztették Fanny-t akivel addig nem törődtek. óvatos körültekintés diktálja ezt nekünk. ki szívünkbe lát. jól tudja. hogy tudom. aki példának okáért abban lelné örömét. aki még nem kezdett tevékenykedni – Na és mi a fenét? – kérdezte a herceg. aki így kiáltott fél: „A gecibe. ha fátyol alatt tartjuk mert több dolgok is vannak. Az orgián Duclos. vajon szeretnénk-e hallani. az erkölcsök általános megromlását indítaná el. melyekre csak a képzelet tüzétől vetemednek az emberek? Ezzel olyan titkokat tárna fel. az azt mondta rá. hogy „Hát erről van szó!”. az összes titkolt szörnyűséget. ahogy halad előre az olvasásban. a hatalmas Isten. miután hallotta miként értekeznek az urak a székletek bőségesebbé és ízletesebbé tételét célzó fentebb már ismertetett új étrendről. amelyet már korábban kezdek el most befejeztek. akár a másikon. a többiek vagy ugyanezt tették más alanyokkal. s ki bíránk lesz egykoron. Curval például megszaratta Desgranges-t. mint az urak. Erre a püspök felállt. Mert bárki bármit mond. s Isten. akár e világon. hogy nyakló nélkül kürtöli szét az összes szeszélyt. hogy azonnal egyen meg négy nagyon nagy kétszersültet. akkor a püspök odament Curvalhoz. hogy disznóságok terén még ki tudnék agyalni valamit – Lefogadom. hogy ez az.éppen –. találkozhatunk szűzi fülekkel. erről már most biztosíthatjuk. úgyhogy vacsora után lefeküdt. hogy ennek egyetlen módja van: könnyű hasmenést kell produkálni a delikvensnél. s mélységesen meg vagyok győződve róla. az összes ferdülést. s belevetné felebarátait mindazokba a szélsőségekbe. úgy leszünk egyre méltóbbak őszinte dicséretére. ez sose jutott volna az eszembe!” Minthogy az urak többet nem magyarázkodtak. melyeket az emberiség boldogsága érdekében inkább eltemetni kellene. ki az Eget és Földet teremtette. vagy egyebet. hogyhogy nem tudják mi az igazi titka a székletek bőségesebbé és ízletesebbé tételének. no nem úgy hogy ártalmas vagy egészségtelen dolgot etetnek vele. mint ró fel nekünk efféle bűnöket azon a napon! Néhány borzalmat. amibe még annyi köszönet se volt azzal átvonultak vacsorázni. majd a herceghez. Arra a kérdésre. s másnap reggel olyan kövér és . De ha megtudtuk is volna. kényszerítették. mit akar Durcet mondani – mondta a püspök. abbéli meglepetésének adott hangot. szerintem akkor is jobban tettük volna. nem állt módunkban megtudni. az azt mondta rá. hogy az olvasó már hálás nekünk e körültekintésért. miről volt szó. kinek-kinek magának kell megmentenie a lelkét: mármost mi büntetést ne érdemelne. hogy miként kell ezt elérni az felelte. melyekre az effajta képek ösztönöznek. s érzem. odasúgott valamit Durcet-nek. mit csak jelezni szabad. hogy étkezési időn kívül kényszerítik hirtelen evésre. hanem úgy. hogy ily nagy műkedvelők.

jóllehet magömlése eddig még nem volt. de azzal a kikötéssel. szándékosan történt-e avagy sem. Megebédeltek. aki effajta csacskaságtól is elsül. hogy kenyeret nem adnak. amit akar. hogy attól csak még finomabb lesz a másik módszerrel érlelt gyümölcs. akinek megengedték. a mivel férjecskéje már ott volt a listán. hogy szart talált az éjjeliedényében. az egész arcát. Curval elkapta Galambot. az ebéd előtt tartandó ceremónia színhelyére. mit maguk akartak leszakasztani. s egyébként is gyakran csinálnak velük ilyeneket. Közben nyilván egyéb szolgálatokban is részesült. teljesen bizonyos lehessen benne. hogy ne maradjon érintetlen a zsenge virág. Micsoda különbség a fiatalember számára! mily messze volt egymástól az öreg püspök tágas segge meg a tizenhárom éves kis szűzlány szűk picsája! De ezekkel az emberekkel nem lehetett kukoricázni. Minek következtében a püspök. mit nem értek el vele.gyönyörű hurkát produkált. hogy mindkettejüket megfenyíthetik. és elölről combba baszta. közben nyalogatta a szemét. amilyet addig még senkitől se láttak. Úgyhogy se szó. Huszonegyedik nap A szokásnak megfelelően már reggel megkezdődtek a szertartás előkészületei. mely a harmadik hét megünneplését hivatott szolgálni. elkerülhetetlenül fel is nyársalta volna. Így hát életbe léptették a rendszert. mindenesetre a fiatal ara már reggel vétkesnek találtatott: Durcet állította. Nem telt el úgy nap. az urak a világ minden kincséért sem engedték volna meg. mondván. A lány azzal védekezett. hogy ne produkáltak volna valamelyik kislánynál vagy csinos kisfiúnál effajta félhasmenést. hogy ha valamely műkedvelő is élni akar e fogással. hogy felkészüljenek Galamb és Zelamir másnap esedékes ragyogó menyegzőjére. csak hogy befeketítsék őket: de hiába mondott bármit is. amiként az ebéden is. a . előre dörzsölgették a tenyerüket. Az ifjú házasokat mise után mindazonáltal nagy pompával vezették be a társasági szalonba. Semmi sem olyan beszédes. a kislányt csupaszon adták át férjének. a száját. mert elélvezett. hogy az öregasszony műve az egész. s mivel már állt a fasza keményen. az ifjú pár részt vehetett a kávézáson. márpedig ő nem olyan ember volt. Az est hátralévő részében semmi különös nem történt az urak lefeküdtek. hogy azt tehet vele. hogy ennél nincs jobb. se beszéd rávetette magát pici arájára. gátat vetvén a fiatalember felbuzdulásának. oda se hallgattak rá. s hihetetlen. de nem tudom. mellyel Zelamir oldalbordáját akarta felnyársalni. mint a példaadás: márpedig a fiatalember rosszabb és ártalmasabb példákat nem is kaphatott volna. de bármi kicsiny volt is a rés. amivel Duclos egyetértett. az orrlyukát. Ezt csak mellékesen jegyzem meg. Egyidősek voltak. s saját seggébe tette be a már emberes csinos szerszámot. maga húzott hasznot az erekcióból.

ám ítéljék meg. uraim – mondta a szépséges kurtizán –. s mi a szándékod vele?” „Hát… – mondta Lucile.kávét pedig az alattvaló krémje. s engedélyt kért tőlem. Átmentek az előadóterembe. anyjáról és a húgáról van szó: tudta. akinek még korántsem volt olyan a szíve. egyre ritkább lett: kezdetben még nem kímélték magukat az urak. hogy még többet mondjak el magamról. hogy majd a végén szükség lesz rá. Zelmira. hogy maszturbáljon nekem. aki éppen ugyanolyan jellegű praktikák miatt vadászott fiatal lányokra. kezdtek takarékoskodni vele. s a bájos leányzó. szóval az egyik felhajtónőnk azzal hírrel állított be. hogy szökésekor húga még kicsi volt. amilyet csak tudott. s mivel nem bírtam feltüzelt érzékeimmel. de olyan nyomorúságos állapotban van. hogy kezdés előtt mutassa még meg az ülepét. Lucile anyja szörnyű nyomorba zuhant. mi mindent hallgatok el az előadásaim során. mint nekem – segíteni akarok rajta. amikor én éppen Lucile-lel voltam az ágyban. Az egyik felhajtónőnk. különösen hogyha az anyám. először is megkértem Lucile-t. mint egyik tojás a másikra. Aztán a művelet közepén egyszer csak megállítottam: „Mit akarsz azzal az öregasszonnyal – kérdeztem tőle –. minden bizonnyal szűz. miután a püspököt már ellátta. vagyis hogy aztán soha többet ne halljunk felőlük. miféle öregasszony az anyja. hogy alighanem az. Ördögi szellemem ekkor egy olyan borzalmat sugallt. milyen ínségben él. pajzánul körbemutogatta a gyülekezetnek. úgymint Augusztina. ha tudok. A leírás hatására az asszony életkora. hadd járjon után a dolognak. mindenáron szar kellett neki. rendkívül csinos. s ha ezzel is megismerkednek. ha már nem mersz dacolni velük. mint amit Mesanges márki kért tőlem hajdanán. csak egy óriási véletlen folytán tudta meg. A herceg leszopatta magát Zelmirával. Ekkor leírta. hogy talált egy tizenöt éves kislányt. de mivel érezték. hogy jó néhány napig kéne hizlalni. miután megkérték. majd mentesítsenek az alól.” „Hülye – toltam el magamtól –. aki hazulról való szökése óta semmi hírt nem kapott felőle. Ez utóbbi beleszart Durcet szájába. Geci azonban nem esett. eredj csak áldozzál egyedül pórias előítéleteidnek. ahol is a szépséges Duclos. a kislányra vonatkozó adatok alapján Lucile-nek az a titkos élőérzete támadt. és úgymond úgy hasonlít Lucile kisasszonyra. s Augusztina oda is tojt neki egy olyan szép hurkát. Durcet Galambbal a püspök pedig Adonisszal. hogy menten lángba borult tőle a testem. úgyhogy gyorsan kiküldtem a felhajtónőt. s milyen szörnyűséges nyomorban élnek. s szalaszd el a leggyönyörűbb alkalmat: akkora szörnyűséggel csigázhatnád fel . Adonisz és Zefír szolgálta fel. mielőtt túladnánk rajta. Curval megint fel akarta ajzani magát. majd imigyen folytatta történetét: „Lássuk még egy jellemvonásomat.

Elmagyaráztam. hogy még jobban felajzzam a bűnre.” Lucile rááll a dologra. mi a neve. s ekkor rájöttem. hogy boldog vagy boldogtalan az a nőszemély? – tettem hozzá. hogy leckét kell tartanom neki. s meglásd. bebizonyítottam. abban biztos lehetsz. s ezek nagyon nagy hasznot fognak hajtani. távolítsd el magadtól ezt a nőszemélyt. mint most amikor csak mesélem a történteket. csak azért is megszült bennünket. „Na és mit kell tennünk?” – kérdezte. fittyet hányva a világban ránk leselkedő tengernyi nyomorúságra. hogy mindent felülmúlt. mint bebizonyítottam neked. s most bosszút állsz. a pénz felől meg szintén ne aggódj. illetve az a gyönyör. micsoda hatalommal bír a bűn az érzékek fölött.az érzékeidet. hogy elkövesd az általam szorgalmazott gyalázatot a bosszú gyönyöre. sőt. nem . ha még nagyobb nyomorúságba döntöd. hogy megtámogassam a gondolatmenetet. Én csak gróf úrként ismertem. s ha majd megismerkedtek a terveim első ágával akkor térek rá a másodikra. s most már csak a szereposztást beszéljük meg. legfeljebb harmincöt éves férfi volt. ha ledöntünk egy gátat. Volt a világban egy nagyon befolyásos ember.” Talán hatásosabban szónokoltam. azt teszed amit az ostobák rossz cselekedetnek neveznek. hogy szépséges arcán megjelenik az a libertinus láng. hogy tíz évig egyfolytában elélveznél tőle!” Lucile csodálkozva rám nézett. amelyet általában minden bűnnél megízlel az ember. hiszen az úgyis szerepel az előadásra váró hajlamok közt jóllehet egy kicsit arrébb kell tennünk a sorban. Mert gyűlölettel tartozol neki. gyűlöletet érdemel tőlünk. mely valahányszor fellobban. de oly feslett volt. „Elszórakozunk vele – mondtam –. talán szíve a már libertinus és igen romlott szelleme közvetítésével érzett rá azonnal az elveimből fakadó kéjre. de még külön kéjt is szerezhet neked. A gróf szenvedélyes. nemhogy közömbös lesz számodra a nyomorúsága. s bár azóta már nagyon is jól tudom. melyet a józan és diktál s a szív sugall. én maszturbálok neki. Ami a gyönyört illeti. hogy ezzel kielégítse állati bujaságát. milyen ócska kötelékek fűznek bennünket szüleinkhez. engedelmükkel csak ezen a címen fogom említeni. mert az öreganyádat meg a húgodat két különböző partihoz is fel tudom használni. hogy követhessék az események rendjét. amiért pusztán a maga öröméért. láttam. „Ugyan. – Átérzel valamit a helyzetéből? Vesd le ezeket az ócska kötelékeket. melyek esztelenségét bebizonyítottam neked. Mi pedig beszéljünk: előbb az első tervről. mit számít neked. mindenesetre megindult benne valami. ha magadévá teszed az elveimet. Tehát két kéjes indítékod van arra. kizárólag abból a célból. ereje teljében lévő. Felhoztam az égvilágon mindent. ha nem borítják el a gyermekkori előítéletek. mert a filozófiához nem sokat konyít. hogy semmiféle hálával nem tartozunk anyánknak hogy méhében hordozott bennünket. s pénzt keresünk rajta. de te tudod. különítsd el.

tüzelte lel annyira a lelkét. hanem még azzal is fokozta e gyönyörűséget. hogy ismerjék az illetőt. s főképpen. ahelyett hogy az esztelen és felháborító jótékonykodásra elherdált pénzösszeget inkább a maga örömeire fordítaná. nem csak fizikai gyönyörűséget érzett. milyen menhelyet találtam. uraim. amit most elmesélek. s adjam át az általa megadott személynek. de nem állt meg ennyinél. hogy mindenféle gyalázatokra ragadta magát a szűkölködőkkel szemben. amivel az első jelenet kecsegtette. mivel ezekből óhajtotta fedezni kicsapongásait. könnyáztatta kenyéren tengődik. hogy egyazon embernek három különböző szenvedélye volt: az. annál is inkább. másrészt viszont nem akarta elszalasztani a kislányt. hogy nála ez nem elzüllés eredménye: már gyerekkorában megvolt ez a különös mániája. nem tudja felfogni. hanem vad szenvedély. melyeket semmiképp sem akart elhanyagolni. amijük egyáltalán volt. ha megtagadhatta a segítséget. Fontos. Lucile. könyöradományokkal egyeseket mások helyére tol. még azt a keveset is elvette e szerencsétlenektől. amit Desgranges alighanem az előadása végére tartogat. másrészt hogy elraboljuk Lucile húgát. titkos partikra. istent. ha felkutattatta magának a legsötétebb menhelyeket. Meghagyta hát nekem. hogy álló fasszal élvezte a nyomorúságot s a jajveszékelést. majd szétvetette az öröm. egyáltalán miként juthat valakinek az eszébe olyannyira meggyalázni a természetet. hogy semmi sem szerzett neki élénkebb gyönyörűséget semmi sem izgatta. kimondhatatlanul gyűlölte az úgynevezett jótékonykodást. hogy még az egyének különböző osztályai között lévő rendet is felforgatja. bármi áron raboljam el a lányt. mivel az összes közül az a legvadabb. Egyszer azt is elmondta nekem. az volt a szava járása. hogy ez az ő számára magas. Aztán találkoztunk. Hogy ne tartsam magukat továbbra is bizonytalanságban. a másodikat Martaine fogja ismertetni. az illető személy Desgranges volt. törvényt. és mi minden van a közelében. csak azért ment el az anyjához. de megtetézte is a bajt. mint ezek a szélsőségek. ami engem illet. hogy azonnal. S nem elég. szóval mivel egyrészt az ügyei két hétig lefoglalták. hogy . inkább lemond azon örömök egy részéről. Ám a vagyona és előmenetele szempontjából igen fontos ügyek miatt. aki be volt avatva.ismert hitet. uraim. ahol az ínség a munka verítékével szerzett. ő szállította az alanyokat a harmadik. mondogatta is. szintén csak grófnak nevezve a kérdéses személyt. egyrészt hogy előkészítsük a lányával való találkozást. De kezdjük azzal. úgy döntött. s a nyomor jajgatásától megkérgesedett szíve soha nem is ismert édesebb érzést. Így érzett hát. Például abban lelte örömét. S e hajlama nem holmi szeszély volt. akárcsak maguk. hogy annál biztosabb legyen a másodikban. Amikor közöltem a gróffal. s van még egy. Addigra felkerestük Lucile anyját. s ha tehette. ezért először is tudniuk kell.

s ha elveszik tőle. hogy megcsókolja. jó alakja volt. hajtsa föl a szoknyáját.” Ellenállásról szó sem lehetett. Lucile elvitte az anyjához. de tüstént. azt mondta neki. de ahhoz el kell mesélned. hadd lássam. szégyenemre. Hát akkor – mondta. eljöttünk a lányoddal. hanem hogy sértegessenek. hogy segítsünk a bajodon. hogy akár erővel is tartsák távol az alkalmatlankodókat. valami megmoccant a szívem mélyén.” „Szajha! – méltatlankodott a gróf. én pedig a szokásos módon kezdtem szövögetni hálómat. nagyon szép kurva. uraim. jó húsosnak és üdének találtam. s ekkor kezdődik az a jelenet. hogy segítsenek. azzal távoztunk. Eleinte azt hittem. be kell vallanom. hogy attól a rafinált gazságtól amivel meg akartam toldani bűnömet. s ezer meg ezer efféle dologgal szaggatta az elveszett lánya viszontlátásán örvendező szerencsétlen asszony szívét. mit mondjak. hogy senki és semmi nem veheti el tőle a második lányát. banyuskám. ami még maradt neki a világban. s ne legyen semmi jövés-menés a lakás körül. s térden állva kérj tőle bocsánatot az előbbi sértésért. s miután töviről hegyire megvizsgáltam a testét. hogy a lánya másodszor is meg fogja látogatni egy befolyásos úr társaságában. azzal leült és elkezdte Lucile fenekét tapogatni –. részletezd szenvedéseidet. csókoltassa meg a fenekét az anyjával. tűz nem égett. Hogy senki se háborgassa. átadtam Desgranges-nak. az ágya mellett egy kevéske tej áll egy kis edényben.” A pimasz Lucile odadörgöli a seggét a szegény anyja arcához. – Sértegetni merészeled a lányodat? Na gyerünk – húzta ki az öregasszonyt az ágyból a grabancánál fogva – ki az ágyból. szeretném megmenteni a másikat is. megérte a fáradságot: tizenöt éves lehetett. aki esetleg nagy segítségére lehet. „Maga meg. jó előre két nagydarab fickót állított a lépcsőházba. a gyermeke ápolja. a gróf belépő gyanánt belehugyozott. igen szép bőre. tessék itt van. azt mondtam hát az öregasszonynak. Lucile. Három nap múlva meg is érkezett hozzám. s azzal helyreáll a béke maguk közt. Ekkor. pedig nagyon kemény tél volt. előadtam neki. azzal a paranccsal. azzal az életét veszik el. öreg már. még tovább fog nőni a kéj. akivel ez volt az első közös ügyletem életemben. hogy szót érthetünk a jóasszonnyal. s közben mindenféle . és csinos arca. De nem jött be a dolog.” Maga meg ez a szajha – mondta az öregasszony – sajnos nem azért jöttek. „Na te vén csataló – mondta neki a gróf –. azt mondta. a nyomorult elsírta magát. nyomorék. s ebből rögtön láttam. hogy megkaparintsam a kislányt. s minden porcikájában bájosnak. Az öregasszonyt ágyban találtuk. Emberünk végre megjött a ügyintézésből. amit mesélni akarok. annak ellenére hogy régóta silány táplálékra volt ítélve. az egyetlen segítséget.sértegesse. Jól megnéztem magamnak. hogy őmiatta vetette bele magát a kicsapongásba. gyerünk. azért jöttünk. hogy miután megmentettem az elzülléstől a nagyobbik lányát.

akivel nemrégiben együtt jött. a főleg azon kesergett. némi joggal. s meghagyta Lucile-nek. még hallani fog róla is meg a kislányáról is. De hogy ne kelljen többet visszatérnem erre az ügyre. hogy a lány ott van nála. akinek ez volt a szerepe. hogy éppenséggel az a hölgy rabolta el. és faszát verve hallgatta a panaszáradatot. s meg is találta az egyetlen értéket. s mivel az egész családot egybe akarta gyűjteni. te kurva. hogy a lánya nélkül szép csendesen el fog pusztulni. miben mesterkedik. nekiesett Lucile-nek. hát akkor megdöglesz. négy napja azon a kis tejen él. hogy a vesztére tör. egy ezüst pohárkát. s nem is titkolta előttem. . csupaszra vetkőztette.” A nyomorultak elhisznek mindent. hogy visszafeküdjön. neki magának semmije sincs. hogy megbízhat bennem. a gazember veszettül káromkodva ráélvezett az aszott. Amikor azonban az öregasszony azt mondta. „Hát akkor – mondta a gróf. hogy ellopták tőle a lányát. a gondjaiba akarta venni. kiráncigálta az öregasszonyt az ágyból. szerencsétlennek. arra következtetett. szeretnek panaszkodni. részleteket kívánt. micsoda fokra vittem a gazságot. hogy a vén matróna petyhüdt testére verje ki a faszát. hogy az öregasszony ne láthassa meg. bármit mondanak nekik. nem olyan nagy baj az. csupasz testre.” Majd mikor kilövellte magját: „Ha ez megtörténik. azt mondta. az öregasszony előadta minden baját. meg-megcsókolta a szépséges ülepet. ami még megmaradt a nyomorult öregasszony néhai vagyonkájából. amiképpen a másik kettőnek is. abban biztos lehet. hogy milyen válaszokat kapott. Elkezdett kutakodni a szobában. akkor segítek magán. mert tudja meg. elárulta nekem. bele-bele kérdezett. amit most tönkretettek neki. hogy nem magam siettettem a pillanatát. Megint muszáj volt engedelmeskedni. Ez utóbbi elélvezése közben vad bujaság ragadta magával. uraim. s közben azt mondta a szegény. ettől az újabb gaztettől megint felállt a fasza. Gyorsan zsebre vágta. hogy tudja.disznóságokat mond neki. ügyelt rá. akkor csak egyet fogok sajnálni. miközben Lucile. Mivel a herceg látta. hogy raboljam el rögtön. majd újabb beszélgetést kezdeményez: „Megint elismétlem: ha elmondja minden panaszát. ráadásul még engedjem át neki Lucile-t is. aki egy elélvezéstől csak úgy megnyugszik. márpedig ebből ő. milyen második jelenetet tervez az öregasszony meg a kislánya számára. A gróf megengedi az öregasszonynak. Közben a gróf levetette Lucile-lel a szoknyáját. aki nagyon felajzotta a szép testével. hogy állandóan a szeme előtt legyen a segge. hol van. hallgassák meg. s azzal távozott. s álnok kéje aszerint hágott magasabbra. miközben továbbra is keményen markolászta Lucile fenekét –. hiszen az a hölgy. hogy ennyivel nem fogja megúszni. ráirányítva a gecijét. hiszen a kislány tartotta el munkájával. álnok képzelete már előre felgyúlt a nyomorult családdal kapcsolatos borzalmas terveitől.” De ezzel még nem volt vége a gróf nem olyan ember volt.

fogja a lyukas székben lévő edényt. Fanny. úgyhogy a lyukas székemben jó pár szarhurkát hagytam összegyűlni. hogy végre kieresszem. Hat hónappal később egy abbé azt akarta. Már a történet közepe óta alig tudom visszatartani a gecimet. a disznó a lépcsőn lefelé futtában élvez el. Már napokkal előre felkészítettek rá. mit nem. sőt meg néhány hölgyet is megkértem. őrült árat ajánlott a három teremtésért. amelyet félbeszakítottam ennek az epizódnak a kedvéért. hogy megnyomorítják. s néhány perc múlva már hallatszott a bömbölése. arról a körülmények folytán megint csak kénytelenek vagyunk hallgatni. úgyhogy az olvasó engedelmével itt lehúzzuk a függönyt. Azzal Michette. hogy már megint efféle történetekkel tüzelik az urát. olyan hatással vannak rám. hogy forró gyertyaviaszt csöpögtessek a faszára meg a tökére. reggel volt. mondván. ő meg a picsámra élvezett. egy szajhához került. milyen gonddal tisztogatta meg. Zelamir. Közben a herceg meg a püspök sem vesztegették az idejüket. felsöpri a szobát. Négy napra rá együtt volt a család. hogy tegye hozzá a sajátját. hogy azt nehéz lenne elmondani. de még jobban szerettem a pénzt. a húga meg az öregasszony: majd Desgranges meséli el. ráálltam mindenre. hogy nagy baj neki. amúgy hozzá se . mely még hátra maradt Mme Duclos huszonegyedik napi előadásából. megmutatja. Megjön emberünk szolgának öltözve. mint az egyik legvadabbat. s nem becsületes nőköz. holott. úgyhogy nekiesek a seprű nyelével. s inkább a mesélőnek kellene bűnhődnie. nagyon mulatságos mániája volt. csak a végén kellett volna el elmesélnem. mint hitte.Szerettem Lucile-t. engedjék meg. már ettől elélvezett. Cupido. és kéri a fizetségét. Lucile. a másik kézzel pedig veregetni a faszát. s közben torkaszakadtából üvölti. elöl fölemeltem a szoknyámat. Engem azonban felkészítettek a szertartásra. hogy dugjak fel a húgycsövébe egy göcsörtös kis botot. Egy másik azt akarta. amit külön e célból tokban tartott. de hogy mit műveltek. Teréz és Adelaida társaságában berontott a benyílóba. „A fizetséged. „Egy héttel Lucile távozása után jött hozzám egy ember. hogyan. – Egy pillanat – szólt közbe Durcet. s megy kiüríteni (megjegyzem e ténykedése meglehetősen sokáig tartott). visszajön. s legott rátérünk arra a négy történetre. Én pedig visszatérek a magam történeteihez. Menekül én utána. gazember? – kiabálok rá. egyik kézzel három hüvelyk mélyre kellett benyomni és hevesen ráncigálni a botot. Adelaida pedig sírva tért vissza. az elsülés pillanatában visszahúztam a botot. – Nem tudom ezeket a dolgokat hidegvérrel hallgatni. – Nesze itt a fizetséged!” Azzal vagy egy tucatszor ráhúzok a seprűnyéllel.

hogy egy kis használt geci van a méhében. ha már teljesen belepte a viasz és semmi ember formája nem volt. maga is megéri a pénzét. tudja jól mindenki. hej de felizgatott Lucile története! Eddig egy szót sem szóltam. immár negyven éve megtiszteltetés és kitüntetés számomra. az ilyenekről mondják. hogy el vagyok ragadtatva Mme Duclos eljárásától. hogy legszívesebben azonnal kimennék az országútra és kirabolnék egy postakocsit. – Lassan a testtel – mondta a herceg –. ahányszor csak halálra ítélnek valakit. hogy állapotommal efféle tiszteletet ébresszek magam iránt. elnök úr – mondta a püspök. aki eddig hallgatott –. még rá is ült. – Tagadom Istent – szólalt meg Curval. s én ígérem. . ám ekkor Duclos karon fogta. az ember jól széthúzta előtte a seggét. ez az igazság. – Durcet mondta a herceg –. – Különben nem lennénk itt biztonságban. legyen oly jó és mutasson példát.kellett nyúlni. ő meg maga verte ki magának a faszát és a segglyukra élvezett el. hogyan végződik e három lotyó története. Ez utóbbi egyik barátja aranytűkkel szurkáltatta tele a seggét. – Hagyjuk a talárt – mondta Curval – Annyi bizonyos. – Ohó! – mondta Konstanca –. mindjárt kerékről meg akasztófáról akar hallani. maguknál éppenséggel nem számítanék arra. nemhiába hordott talárt. de annál többet gondolkoztam. Ha magának feláll a fasza elnök úr. hazudok-e. nagyon szeretném így látni a szép dundi seggedet aranytűkkel kipitykézve: biztos vagyok benne. aki úgy fekszik ott a kanapémon. hogy nagyon izgalmas látvány lenne. borzasztóan. S nekibuzdulásában alighanem valamiféle szentségtörést készült elkövetni a szépséges has ellen. hogy mindnyájunkat akasztófára juttatnál. bízom benne. Veszettül kíváncsi vagyok. tessék – mutatta a hasát verdeső faszát –. de a fasza sose állt föl. – Kegyelmes herceg úr – mondta az adóbérlő –. mindjárt azt hiszi. s attól. de nem tagadom. hogy követni fogom. bűbájos nőszemélynek tartom. hogy egyazon sírban végzik mind a hárman. nézzék meg. – Meg kell adni a módját. – Hát igen – mondta Curval –. s a grófos történettől olyan szörnyű állapotba kerültem. mennyire utálják a terhes nőket. hogy kegyelmedet utánzom. mint tudja. ezeket a hölgyeket viszont annál szívesebben oda juttatnám. – Nem titeket nem. ne vágjunk az események elébe. s amikor a hátsó fele már inkább lábasra mintsem ülepre hasonlított. hogy jobban szúrja neki. csak akkor tudott elsülni. hogy mindig feláll a faszuk. legfőképpen a méltóságos hercegnét. hogy senki se nyúlhat hozzá. mint egy tehén. s legfeljebb annyit érnél el vele.

Huszonkettedik nap Az éjszakai bacchanáliának az lett az eredménye. hanem valami más is volt a szemében. nemigen akarózott mesélnie. úgyhogy őt a régi vétkén kívül ezért is megfenyítették. azt egyelőre nem merjük megmondani. a püspök Sophie-val. hogy az olvasót ne tartsuk továbbra is bizonytalanságban hogy egyszerre élvezkedtek vele mind a ketten. Hébé. de elélvezni senki sem élvezett el. A herceg meg Curval annyira lendületbe jöttek. melyet gondos kezek egész éjjel tápláltak. Átsétáltak az előadóterembe. szintén hulla részegen hevert mellettük. a tűzzel átellenben. Vacsora után bezárkóztak a fenyítések miatt. én is akarom jóvá tenni. hogy le sem akartak feküdni. Duclos aki valószínűleg segédkezett nekik. a kis Hébé sírva jött vissza. a szépséges Duclos még nagyon beteg volt az éjszakai kicsapongástól. s a némi elnézésre méltó alanyok rangjára emelkedett. hogy az már a barbárság határát súrolta. s csak a kávézásnál kezdték összeszedni magukat. Sophie. de hogy mi. Egy kis türelem. S már mentek is együtt a budoárba Augusztina. hozattak likőrt. sőt nem csak könny. a herceg Rosette hurkáját kapta be. az aznapi kis házaspárral. Durcet Zelamirral szopatta le magát. Curval. A kávét Rosette. s azzal asztalhoz ült a társaság. hogy ma nemigen csinált senki semmit. hogy magához térjen. a körülmények nem engedik meg nekünk. s hiába volt Duclos minden igyekezete. Durcet-nek már az este kezdete óta nagyon a bögyében volt Adelaida. hogy úgy döntöttünk. aki napról napra egyre szabadosabban viselkedett. Másnap reggel mind a hetüket hulla részegen találta Durcet. Cupido és Teréz társaságában. hamarosan már semmit sem fogunk rejtegetni előled. Zelamirral és Galambbal pedig állítólag a herceg meg Curval oly durván bántak el. Kisvártatva fel is hangzott az elnök bőgése. össze-vissza ebédeltek. hanem még a kicsapongásban való néminemű visszafogottságról sem tanúskodott Végül is kiderült. annyira kevés epizódot szőtt beléjük. a ceremóniák feléről megfeledkeztek. hogy a fránya törvények mögött már elélvezni se tud kedvére az ember. ezért igen kedves teremtésnek számított. mely nemhogy erényről. amikor jött vizitet tartani. ma este alig akadt egynéhány: csak Sophie. elnök úr – mondta neki. Galamb. nem is kímélte. csak . a lány meztelenül hevert atyja és férje közt. a többiek meg egymás hegyén-hátán egy sarokban. s az egész éjszakát átvedelték a négy előadónővel meg Julievel.– Jöjjön csak. – Én kavartam a bajt. megszaratta Gitont. Adelaida meg Zelamir voltak büntetésben. Curval még mormogott valami olyasmit a foga közt. s olyan rövidek voltak a történetei. Zelamir és Giton szolgálták fel. olvasó barátunk. mégpedig olyan pózban. Sophie-nak könnyeket fedeztek fel szemében a gróf története közben.

mint te elélvezés közben? – kérdezte a herceg Curvaltól. mire végzett a feladatával. amit a kurva csinált neki oda.kivonatos formában ismertetjük. még a nyakát is megszorították. az élvezeti tárgyak oly erős ütést mérnek az idegeinkben folyó elektromos folyadékra. Az első embernek egy ónból készült műfaszt kellett tologatni a seggébe. s a kéj rettenetes rázására . a szervezet rendkívüli érzékenységéből fakad. meg is kapta. Hogy az elélvezés kéjesebb legyen. a hátsó felét mutatva neki. már amennyire ez effajta libertinusoknál egyáltalán lehetséges. melyekből e folyadék áll. de két főhősünk éjszakai duhajkodása mindenre rányomta bélyegét. Harmadszor is betolták neki a szerszámot: amikor végzett a lány hurkájával. huszonharmadikán reggel találkoztak. üvölteni. közben ostorral verték. Duclos a negyedik történetben egy olyan emberről mesélt. s engedélyt kért. amit az ejakuláció pillanatában kellett neki befecskendezni. amit ő csinált oda. s ekkor lőtte ki a gecijét a kurva segge felé. aki valamennyi ízületét elköttette. amúgy hozzá se kellett nyúlni. amikor. – No hisz – mondta Curval –. még te panaszkodsz. aztán mindig egy kicsit nagyobbal mígnem az utolsó már irdatlan nagy volt. hogy az egész gépezet belerendül. végre elsült neki. s az életnedvek. az illető ettől élvezett el. mit mondott a barátoknak. barátom. s csak annál élvezett el. a szoba másik végében egy meztelen lány a combja közé fogta a madzag másik végét. s úgy húzta a delikvenst maga után. miközben az ostorral verte. magától élvezett el. Az urak egy kicsit még malackodtak. a szerszám meleg vízzel volt megtöltve. szart egyet. oly hatalmas lökést kapnak. de sokkal több szerszám kellett hozzá. egy egészen apróval kellett kezdeni. aztán azt kihúzták. anélkül hogy hozzá kellett volna nyúlni. hogy visszavonulhasson. A másodiknak ugyanez volt a mániája. Aztán megint berakták. Végül az ötödik történet embere madzagot köttetett a makkjára. Az előadónő nagyon kimerült. Rögtön az elején egy hatalmasat tettetett bele a seggébe. ő pedig most azt kezdte enni. A szokásnak megfelelően öt passziót mesélt el. majd megint kihúzták neki a szerszámot. Huszonharmadik nap Hogy lehet így bömbölni. A harmadiknál már több felhajtásra volt szükség. akit egy mérföldnyiről is hallani lehet? Ez az üvöltés. majd asztalhoz ültek. – Ki az ördögre haragudtál meg ennyire? Ilyen vad elélvezést én még nem is láttam. Ekkor a kurvának kellett szarnia. s mindenki meglehetősen nyugalomban tért pihenőre. Az orgián is mindenki rendesen viselkedett. megette.

újabb csészéket tettek oda. Valamennyi fenék elő volt készítve. amikor Durcet jelentette. mint a fájdalom hatalmas szaggatására. csak az zavart. illetve Rosette-tel szolgált. – Tejjel is lehet. Ekkor a herceg megkérdezte Durcettől a havi ügyeletestől. – Koránt sem – felelte Curval – Ha majd méltóztatik odafigyelni rám. Az urak átfáradtak a fiúkhoz: Curval Zelamirt. s végbeléből három-négy kiskanálnyi. Eképpen társalogtak. – Akkor kegyelmed igen kimerült lehet – mondta a herceg.éppúgy képtelenek vagyunk visszatartani üvöltésünket. s ettől kezdve nagy sikerrel minden nap alkalmazták is. hogy még egyebet nem tudok már neki csinálni. tiszta tejet fecskendezett a herceg csészéjébe. A kápolnabeli árnyékszék csak két albaszóval. meglátja. már a kávézásnál is borzasztóan nehezen tudta visszatartani. a herceg Gitont kakáltatta meg. Átmentek a lányhálóba. hanem egyéb dolog kellett. s a négy másik háremhölgy is végigjátszotta ugyanazt a szertartást. Zelmira Curval. a püspök egészen nekihevült. Durcet ezzel a kedves meglepetéssel szolgált barátainak. A tréfát remeknek tartották az urak. – Augusztina. hasonló ötleteket szült. mint kegyelmed. közben pedig Antinous meg a kegyelmed kedves lánya. előzetesen lelkükre kötötték. hogy képzelni sem lehetett csodálatosabbat. szolgáljon fel tejet a herceg úrnak! – rendelkezett Durcet. Még ebédkor is a reggeli tréfa szolgáltatott témát a társalgáshoz. hogy legalább is annyira jól fogok viselkedni. s a szép Sophie elégítette ki vágyát. – Parancsol? – Hogyne felelte a herceg. bájos kis háremhölgy csészékkel és vizes kávéval fogadta őket. Bár valamennyi kislánynak szarnia kellett. most pedig olyan hurkát produkált. Erre a kislány odatolta előkészített kis csinos popóját a csésze fölé. Az urak jót nevettek a tréfán. Adonisz faszát. mely életnedveidet ekképpen megreszkettette? – Vadul szoptam hálótársam. Konstancával. – Szép definíció. ha óhajtja – felelte az adóbérlő. akárcsak Augusztináé: az e havi örömök direktora. ki-ki a maga módján. ahol a nyolc meztelen. többek közt őrajta is kipróbálták előző nap a székletlágyítást. s ekkor még kizárólag csakis tejet szolgáltassanak. s olyan. Fanny a püspök. hogy miért vízzel készült a kávé. melyekről később talán még . hogy a tejes gyakorlat közben tartóztassák meg magukat. De mi légyen az a tárgy. neki már nem is tej. szép. melynek ürülése a kegyelmed által is hallott üvöltést eredményezte. hogy a reggeli tálalva. s mindnyájan tejet kértek. Gratuláltak Durcet-nek a módszerhez. száját meg a segge lyukát. azon nedvemtől igyekezett megszabadítani. Michette pedig az adóbérlő csészéjébe csinált bele.

hogy ő arra számított. – Na ebből elég – mondta a püspök –. úgy kiöl belőle minden jó érzést. az éjszakai kicsapongás nálam koránt sem megy a nappali kéjelgés rovására. négy azonos korú alattvaló szolgált fel: Zelmira. az adóbérlő pedig Adoniszt baszta szájba. Azzal a herceg máris hanyatt veti magát. akinek a két másik úrral ellentétben nem jött csak úgy rendelésre a gecije. – Na tessék – szólt oda a hercegnek –. hogy igen jómódú. Durcet. úgyhogy le van maradva. amit az elnök három falásra lenyelt. így nem bírja tovább: előző nap többek közt őrajta is kipróbálták a székletlágyítást. miféle nővel hozom össze: szép vagy csúnya. Az urak átfáradtak kávézni. ami által megszégyenülhetnek és csúffá tehetik magukat. minthogy neki a szintén szorult helyzetben lévő Zelmira ugyanazt a szolgáltatást végezte. akkor nem sikerülne izgalomba hozniuk őket. Curval ugyanezt csinálta Zelmirával. Augusztina azt mondta. ahol az izgató Mme Duclos ekképpen folytatta ragyogóan buja eladását: „Hogyan lehet az. Gyakran jött hozzám egy férfi. nem tudtam. hogy az is benne van. ne hozakodjanak elő nekem. hogy csakis abban lelik kedvüket. legalább ketten őrizzük meg erőnket az előadásra. uraim. Curval rögtön odatartotta neki a száját. úgyhogy rövid szieszta következett. majd letelepedtek a szalonban. kedves herceg úr! – De nem sokáig – felelte amaz. üvölt. a testi érzéssel. a herceg Zefírrel. mi a rangja. hogy hívják. Tökéletesen mindegy volt neki. hogy csak a szellemi érzés hatalmas támaszának köszönhetően van némiképp jelen. közben a végbelét csiklandozta.alkalmunk lesz beszélni. de tökéletesen biztosak lehetnek benne. Ha majd példákat hozok fel állításomra. öreg vagy fiatal neki egyre . abban találnak örömöt ami lealacsonyítja és lealázza őket? Mintha az élvezet csakis a gyalázatban létezhetne számukra. csak annyit tudtam. és eszelősen elélvez. közben pedig hatalmas geciárt lövellt a faszát verő Fanchon kezei közé. mint láthatja. csakis abban. de nem toldanák meg azzal a szellemiséggel amelyet meríthetnek belőle. Zefír és Adonisz. a bájos kislány egy irdatlan nagy hurkát szart bele neki. Augusztina. de azt biztosan. valamennyien tizenöt évesek. A herceg combba baszta Augusztinát. hogy mostanában fogják megkakáltatni. ebbe szívest-örömest beleegyezett. mint Augusztina az imént Curvalnak. s ha ezeknek az embereknek ugyanezen testi érzésekkel szolgálnának. uraim – kérdezte a szépséges kurtizán – hogy némely férfiaknak a kicsapongás annyira elfásítja a szívét. nyeli a szart. tudom.

ment, csak játssza jól a szerepét, ami a következőből állt. Általában reggel jött, mintegy véletlenül benyitott egy szobába, ahol egy lány éppen az ágyon hevert, a hasa közepéig felhúzott szoknyával, olyan testhelyzetben, mint aki éppen maszturbál. Ahogy a lány meglátta az illetőt, meglepetést mímelve leugrott az ágyról. „Mit keresel itt, te gazember? – förmedt rá. – Ki adott neked engedélyt, hogy engem háborgass?” Emberünk bocsánatot kért, a lány azonban meg se hallgatta, elmondta mindennek, lehordta a sárga földig, s közben jó nagyokat rúgott a seggébe, ami annál is könnyebben ment, mivel a páciens nemhogy kitért volna előle, hanem készségesen oda is tartotta neki az ülepét, habár látszólag úgy tett, mintha menekülne előle. Kegyelmet kért, de válasz gyanánt újabb rúgások és újabb szitkok záporoztak rá; amikor aztán már kellőképpen begerjedt, gyorsan előkapta a faszát az eddig gondosan begombolva tartott gatyájából, s menekülés közben három-négy könnyű csuklómozdulattal elsütötte magának, miközben tovább záporoztak rá a rúgások és a szitkok. Egy másik, aki vagy keményebb volt, vagy csak jobban hozzászokott már az effajta praktikákhoz, csakis olyan hordárral vagy rakodómunkással szerette ugyanezt csinálni, aki éppen a pénzét számlálgatta. A libertinus titokban beosont, a fickó tolvajt kiáltott; innen kezdve, akárcsak az előző esetben, záporoztak rá a rúgások meg a szitkok, de azzal a különbséggel, hogy neki, ahogy letolva tartotta a gatyáját, pontosan a feneke közepét kellett rugdosni, mégpedig jó sáros, vasalt csizmával. Ő nem menekült el, amikor elélvezett; letolt gályával lecövekelt a szoba közepén, teljes erőből verte a faszát, és úgy dacolt ellensége rúgásaival, majd a végső pillanatban még ő szólította fel a másikat, hogy kérjen kegyelmet, ő sértegette, s esküdözött, hogy meghal a gyönyörűségtől. Minél alávalóbb embert adtam neki, minél inkább a söpredékhez tartozott, s minél ócskább és koszosabb volt a lábbeli, ő annál kéjesebben ájuldozott; ezekben a rafinériákban éppoly gondossággal kellett eljárnom, mint másoknál a nő szépítgetésében és felcicomázásában. A harmadik akkor akart ott lenni a nyilvánosházakban szerájnak nevezett helyiségben, amikor két, e célból lefizetett ember éppen veszekedést kezdeményezett. Belekötöttek, ő kegyelmet kért, térdre vetette magát, de hiába, az egyik bajnok nekiesett a sétabotjával, s egészen egy előkészített szoba bejáratáig püfölte, amíg csak oda nem menekült; ott aztán már várta egy lány, megvigasztalta; megcirógatta, ahogy egy nyafogó kisgyereket szoktak; majd felhúzta a szoknyáját, megmutatta neki az ülepét, a libertinus pedig arra élvezett rá. A negyedik ugyanilyen előjátékot követelt, de ahogy püfölni kezdték a hátát a sétapálcával mindenki szeme láttára nekiállt verni a faszát Ez utóbbi

műveletet abbahagyatták vele, viszont tovább püfölték és szidalmazták, majd mikor látták, hogy begerjed, s mindjárt elsül a fasza, kinyitottak egy ablakot, felkapták a derekánál fogva, s kidobták egy külön e célra odakészített trágyadombra, úgyhogy legfeljebb hat lábnyit zuhant. Ebben a pillanatban élvezett el; szellemét az előkészületek ajzották fel, testét viszont csakis a zuhanás lendülete, s mindig már csak a trágyadombon sült el a fasza. Aztán már nem láttuk; odalent volt egy ajtó, neki kulcsa volt hozzá, s gyorsan eltűnt a szemünk elől. Egy e célból fizetett, krakélert alakító ember hirtelen berontott abba szobába, ahol az ötödik példánkat szolgáltató ember csókolgatta éppen egy lány fenekét, várva a végzetét. A krakéler nekitámadt a fickónak, pimaszul megkérdezte tőle, miközben rátörte az ajtót, miféle jogon mer hozzányúlni a szeretőjéhez, majd kardot rántott, s felszólította, hogy védje magát. A fickó hebegett-habogott, térde esett, bocsánatot kért, csókolgatta a földet, csókolgatta ellensége lábát, esküdözött, hogy neki nem kell a másik szeretője, és semmi kedve egy nőért verekedni. A krakéler még jobban elszemtelenedett ellenfele engedékenységén, s gátlástalanul pocskondiázni kezdte: gyáva kukacnak, talpnyalónak, szarházinak nevezte, és megfenyegette, hogy összeszabdalja kardjával a képét. S minél gonoszabb lett az egyik, annál inkább megalázkodott a másik. Végül néhány perc efféle szóváltás után a támadó alkut ajánlott ellenfelének: „Látom, hogy egy seggnyaló vagy – mondta. – Megkegyelmezek neked, de azzal a feltétellel, hogy megcsókolod a seggem.” „Óh, uram, amit csak óhajt – felelte a másik boldogan. – Még szarosan is megcsókolom magának, ha úgy akarja, csak ne bántson.” A krakéler visszadugta hüvelyébe kardját, s már tartotta is a fenekét; az meg nagy lelkesen rávetette magát, s miközben a fiatalember vagy fél tucatszor odafingott az orra alá, a vén kéjenc boldogságban úszva majd belehalt a gyönyörbe.” – Könnyen érthetők ezek a szélsőségek – mondta Durcet dadogva (mert a kis libertinusnak állt a fasza a mesélt ocsmányságok hallatán). Mi sem egyszerűbb, mint hogy szereti az ember a lealacsonyodást és élvezetet talál a megvetésben. Ha valaki szereti a gyalázatot, akkor örül, ha becstelen lehet, és feláll a fasza, ha annak nevezik. A mocsokban való fetrengés jól ismert élvezet bizonyos lelkek számára, az ember szereti, ha annak mondják, amilyen szeretne lenni, s lehetetlen tudni, hogy e tekintetben meddig képes elmenni akkor, ha már semmit se szégyell. Ugyanez a helyzet némely betegnél akiknek tetszik önnön elesettségük. – Ez az egész cinizmus dolga – mondta Curval, miközben Fanchon fenekét

tapogatta. – Ki ne tudná, hogy maga a büntetés is kiválthat lelkesedést? Hány embernek állt a fasza, amikor nyilvánosan megszégyenítették! Mindenki ismeri … márki esetét: amikor megtudta, hogy jelképes máglyahalálra ítélték, előkapta a faszát és így kiáltott: „A kurva istenit! Végre odajutottam, ahova akartam, szégyen és gyalázat borít; hagyjatok, hagyjatok mindjárt elsülök!” S azon nyomban el is élvezett. – Ezek tények – mondta erre a herceg –, de magyarázza el az okát. – Az ok a szívünkben van – folytatta Curval. – Ha egyszer lezüllik az ember, ha a kicsapongás által aljasodik le, akkor a lelke is olyan bűnös alakzatfélét vesz fel, amelyet már semmi sem törölhet ki belőle. Minden más esetben a szégyen szolgálna ellensúlyként a szelleme által sugallt bűnökkel szemben; de nála ez nem működik; ez volt az első érzés, amit kioltott magában, az első érzés, amit messzire száműzött magától; s ha már abba az állapotba jutott, hogy semmit se szégyell, onnan csak egy lépés választja el attól, hogy szeresse is azt, ami szégyellni való. Ami addig kellemetlen érzést okozott neki, az az ő megfelelően előkészített lelki világában kéjjé alakul, s minél jobban emlékezteti az a dolog a maga által választott új állapotára, annál kéjesebb lesz. – De mekkora utat kell bejárni ahhoz a bűnben, hogy idáig jusson az ember! – sápítozott a püspök. – Az igaz – mondta Curval –, de az ember észre sem veszi, mert az út virágokkal van telehintve; egyik vétek vonja maga után a másikat; a telhetetlen képzelet hamarosan a végső pontra hág, s mivel útközben megkérgesítette szívünket, e szív, mely hajdanán tartalmazott még egynéhány erényt, hallani sem akar egyről sem, mikor a képzelet már célba ért. Annyira hozzászokik az erőteljesebb dolgokhoz, hogy lerázza magáról korábban még részegítő puhány, sótlan érzeteket, s mivel sejti, hogy új gerjelmei szégyennel és megaláztatással fognak járni, inkább megbarátkozik a szégyennel s megaláztatással, csak hogy ne kelljen félnie tőlük. S mihelyt megbarátkozik velük, meg is szereti őket, hiszen a meghódított új területek természetéhez tartoznak hozzá. – Hát ezért olyan nehéz kigyógyítani őket – mondta püspök. – Mondjuk inkább, hogy lehetetlen, barátom. Hogy is járhatna eredménnyel a büntetés, ha egyszer az illetőnek az a megalázó állapot, amibe a büntetés által kerül – leszámítva az ezzel járó némi kényelmetlenséget –, egyenesen tetszik, szórakoztatja, gyönyörködteti, s magában még örül is neki, hegy oly messzire ment, hogy efféle bánásmódot érdemelt ki. – Ó, minő talány az ember! – kiáltott fel a herceg. – Igen, barátom – mondta Curval. – S ezért mondta egyszeregy szellemes

ember, hogy kár vesződni a megértésével, inkább meg kell baszni Mivel a vacsora félbeszakította az eszmecserét, úgy ültek asztalhoz, hogy nem is csináltak semmit az este. A desszertnél azonban Curval pokolian begerjedt, s kijelentette, hogy fizessen bár érte százszoros büntetést, de ő fel akar törni egy szüzet, azzal mindjárt megragadta az egyébként is a számára fenntartott Zelmirát, s már vitte is volna a budoárba, amikor a három barát közbevetette magát, s könyörögtek neki, hogy vesse alá magát a saját maga által megfogalmazott előírásoknak, lám, ők is legalább annyira vágynak e törvények áthágására, mégis alávetik magukat nekik, hát akkor legalább rájuk való tekintettel tegyen ő is ugyanígy. S mivel rögtön el is küldtek a szeretett Julie-éjért, Julie rögtön kezelésbe is vette, majd Champville-lel és Seggtörővel együtt bevitték a ionba, s mire a barátok is megérkeztek, hogy megkezdjék az orgiát, már javában üzekedtek, a lehető legbujább pózokban és legelvetemültebb módokon, s végre Curval is elélvezett. Durcet az orgia során két-háromszor seggbe rúgatta magát az öregasszonyokkal; a püspököt, a herceget meg Curvalt a baszók rugdosták seggbe; s mielőtt lefeküdtek volna, mindnyájan elsültek néhányszor, ki többször, ki kevesebbszer aszerint, milyen képességekkel áldotta meg őket a természet. Mivel attól tartottak, hogy Curvalra megint rájön a deflorálhatnék, a fiúkhoz és a lányokhoz is bevettek éjszakára öregasszonyokat. Az elővigyázatosság azonban feleslegesnek bizonyult, mert Julie az éjszaka úgy megpuhította, hogy másnapra kezesbárányként szolgáltatta vissza a társaságnak. Huszonnegyedik nap Az ájtatosság valóságos lelki betegség; bármit tesz az ember, sose gyógyul ki belőle. A nyomorultak lelkét könnyen behálózza, mert vigaszt nyújt nekik, mert agyrémekkel szolgál nekik vigasz gyanánt szerencsétlenségükre, s éppen ezért ezekből a lelkekből sokkal nehezebb kiirtani, mint másokéból. Ez történt Adelaidával is: minél inkább kiteljesedett szeme előtt a züllés s a kicsapongás tablója, annál inkább a vigasztaló Isten karjaiba vetette magát, remélve, hogy az Úr egy napon majd megszabadítja azokból a szörnyűségekből, melybe a szerencsétlen körülmények kényszerítik. Senki sem érezte át helyzetét, mint ő; szelleme pontosan előrevetítette, mi következik majd a félelmetes kezdés után, melynek, bár csak kis mértékben, már maga is áldozata lett; értette jól, hogy amiként egyre vaskosabbak lesznek a történetek, úgy bánnak majd vele és társnőivel is egyre vadabbul a férfiak. Úgyhogy mondhattak neki bármit is, ha csak tehette, mohón kereste Sophie barátnője társaságát. Éjszaka már nem mert odamenni hozzá; egyszer már nagyon észrevették, és minden módon megakadályozták, hogy hasonló kiruccanásokra többé ne kerülhessen sor, de ha csak egy kis ideje is akadt, azonnal szaladt hozzá; a most

ismertetett délelőtt is, miután korán felkelt a püspök mellől, akivel együtt hált, már ment is át a 1ányhálóba, hogy beszélgessen az ő kedves Sophiejával. Csakhogy Durcet az ügyeletesi teendői miatt szintén korábban kelt, mint a többiek, úgyhogy rajtakapta és kijelentette, hogy erről kénytelen lesz beszámolni, majd a társaság úgy dönt, ahogy jónak látja. Adelaida elsírta magát, ez volt egyetlen fegyvere, és a sorsra bízta magát; csak annyit merészelt kérni férjeurától, hogy legalább azt próbálja meg elérni, hogy Sophie-t ne büntessék meg, hiszen ő nem lehet bűnös, elvégre ő jött át őhozzá, és nem Sophie ment át az ő szobájába. Durcet azt felelte, hogy ő azt fogja elmondani, ami ténylegesen történt, és semmit sem fog eltitkolni; a büntetés-végrehajtók nem szoktak meghatódni, főleg ha vastagon érdekeltek a büntetés végrehajtásában. Itt is erről volt szó; Sophie-nál keresve se lehetett volna csinosabb büntetési alanyt találni: ugyan miért kímélte volna Durcet? Gyűlést tartottak, az adóbérlő jelentést tett, az elkövetőket visszaesőnek minősítette. Eszébe jutott, hogy amikor még az Igazságügyi Palotában dolgozott, hogyan érveltek találékony kartársai: mivel a visszaesés szerintük azt bizonyította, hogy az illetőben a természet erősebben munkálkodik, mint a nevelés s az elvek, következésképpen az illető a visszaeséssel úgyszólván arról tesz bizonyságot, hogy nem ura tetteinek, ezért kétszeresen kell megbüntetni; ő is ilyen következetesen akart érvelni, éppoly szellemesen, mint volt kartársai, ezért kijelentette, hogy ilyenformán Adelaidát és társát is a rendelkezések teljes szigorával kell sújtani. Csakhogy a rendelkezések az efféle esetekre halálbüntetést irányoztak elő, az urak viszont előbb még szívesen elszórakoztak volna a hölgyekkel, beérték hát annyival, hogy odahívatták és letérdeltették őket, majd felolvasták nekik a vonatkozó cikkelyt, éreztetve velük, hogy bűncselekményükkel mit tettek kockára. Ezután a múlt szombatihoz képest háromszoros penitenciát róttak ki rájuk; megeskették őket, hogy ez többé nem fog előfordulni, s felhívták rá a figyelmüket, hogy ha mégis előfordulna, akkor a legnagyobb szigorral fognak eljárni velük szemben; és felírták őket a végzetes könyvbe. Durcet látogatása nyomán még három név került oda: kettő a lányoktól és egy a fiuktól. Ez a székletlágyítási kísérletnek volt köszönhető; remekül bevált, de azzal is járt, hogy emiatt a szegény gyerekek nem bírták visszatartani a dolgukat, s folyton büntethető állapotba kerültek. Ez történt Fannyval és Hébével a háremhölgyek, illetve Jácinttal a fiúk közül: elképesztő volt, mit lehetett találni az éjjeli edényükben, Durcet sokáig mulatott is rajta. Soha még annyian nem kértek engedélyt reggel, s mindenki szidta Duclos-t, mint a bokrot, hogy effajta ötletet adott. A rengeteg kérelmező közül csak Konstanca, Herkules, két albaszó, Augusztina, Zefír meg Desgranges kapott engedélyt.

Elszórakoztak velük, majd asztalhoz ültek. – Látod, mekkora hiba volt hagyni – mondta Curval Durcet-nek –, hogy a lányod vallásoktatásban részesüljön? Most már sehogy se lehet kiverni a fejéből ezeket az ostobaságokat: pedig én szóltam neked annak idején. – Csakhogy én azt hittem – felelte Curval –, hogy ha megismeri, annál inkább meg fogja utálni őket, s ahogy megjön az esze, majd meggyőződik arról, mekkora baromságok ezek a dogmák. – Amit mondasz, az csak gondolkodó főkre igaz – mondta a püspök –, de egy gyerek esetében hiú ábránd. – Kénytelenek leszünk a legvadabb eszközökhöz nyúlni – mondta a herceg, mivel tudta, hogy Adelaida hallja őket. – És alkalmazni is fogjuk őket – mondta Durcet. – Előre biztosíthatom a kisasszonyt, hogy ha csak én leszek az ügyvédje, akkor nem sok védelemben részesül. – Ó, azt elhiszem! – mondta Adelaida sírva. – Mindenki tudja, milyen érzéseket táplál az irányomban. – Érzéseket? – kérdezte Durcet. – Először is figyelmeztetem szépséges hitvesem, hogy olyat még soha egyetlen nőszemély iránt nem tápláltam, s maga iránt, aki az enyém, végképp nem. Gyűlölöm a vallást, és azokat is, akik gyakorolják, s biztosíthatom, hogy a maga iránt érzett közönyöm nagyon hamar a legvadabb ellenszenvbe fog átcsapni, ha tovább is azokat szörnyűségesen alávaló agyszüleményeket bálványozza, melyeket mindig is megyetettem. Csak akkor fogadja el az ember Istent, ha elment az esze, és akkor imádja, ha már teljesen meghülyült. Egyszóval kijelentem magának, atyjaura és ezen urak előtt, hogy nem lesz olyan szélsőség, amire ne vetemednék maga ellen, ha még egyszer effajta vétken kapom. Inkább apácát kellett volna magából csinálni, ha annyira akarta imádni a szarházi Istenét; akkor annyi imádkozhatott volna, amennyi csak jólesik. – Óh! nagy Isten –, nyögte Adelaida –, apáca! Vajha az lehettem volna! Durcet, aki átellenesen ült vele, úgy feldühödött a válaszon, hogy a képébe vágott egy ezüst tányért, ami meg is ölte volna, ha fejen találja, hiszen még így is hanyat esett a falnak a hatalmas ütéstől, – Magya egy szemtelen perszóna – mondta Curval a lányának, aki a tányér elől az apja és Antinous közé vetette magát. – Megérdemelné, hogy százszor hasba rúgjam. – Maid egy ökölcsapással messzire lökte magától: – Kérjen térden állva bocsánatot a férjétől, különben most azonnal a legkegyetlenebb büntetésben részesítjük. Adelaida sírva Durcet lába elé vetette magát, az adóbérlő azonban már teljesen begerjedt a tányérdobástól, amit, mint mondta, semmi pénzért nem

Végtelenül sajnálom. Egyébiránt ön is tudja. amit szeretne kicsikarni tőlem? Vetkőzzön le és legyen engedelmes. A többiek mind beleegyeztek. ezért most azt követelte. azt találtam állítani egy kuplerájos társamnak. Adelaida. hogy a Parlament éppen engem szemelt ki az ön letartóztatására. még szerencse. a büntetésemmel. de hogy ott mi történt. mikor fog jönni és milyen szertartást igényel az öreg adóbérlő. így beszéltük meg. hogy ott helyben azonnal statuáljanak példát.lett volna hajlandó kihagyni. amikor mindenki elhelyezkedett. majd mikor szobára megyünk. ha ő is úgy gondolja. milyen volt a teste! Nem is tudom mihez . De Istenem. nekem kellett kezelésbe vennem. hogy e téren még korántsem láttál mindent. holnap elküldöm neked az egyik kuncsaftomat. hogy kíméljen. büntetlenül nem lehet ilyen sötét. Megjön. s örüljön neki. mivel magam is korbácsoltam. hogy nem kémkednek-e énutánam is. uram. aki hozzám küldte önt. azt mondta nekem: „No hát hogy meggyőződj arról. s úgy vártam emberemet. Grancourt-nak hívták. „Tudom jól – mondta –. Adelaidának pedig engedélyezték. hogy ugyancsak megfeledkeztem magamról. hogy korbácsolásban nekem már nem is lehet újat mutatni. majd sírva a lábamhoz borult.” Grancourt engedelmeskedett. mert jól tudta. Kiki leült a neje mellé kivéve a herceget. arra a körülmények kényszerítő ereje folytán fátylat kell borítanunk. jóságos hölgy. s egy perc múlva ott állt előttem anyaszült meztelenül. nem távozhat innen. szóval. Annyi bizonyos. borzalmas bűnöket elkövetni. Louison és Fanchon átmentek szalonba. s hogy hajlamos vagyok-e egyáltalán arra a részvétre.” „Uram – feleltem –. azt mondom neki: „Végtelenül sajnálom. neki Adelaida jutott volna. teljesíteni fogom a kötelességem. hogy ilyen olcsón megúszta. hogy mind a négy hősünk elélvezett. A többit spekulálja ki az olvasó. hogy lefeküdjön. mindent előkészítettem. nagyon kérem.” Emberünk igen figyelmesen hallgatta végig szónoklatomat. hogy kíméljem meg. de így döntöttek. itt a rendelet a zsebemben. csapdát állított önnek. hogy azonnal tovább ugrunk Mme Duclos előadására. s könyörgött. hogy ilyen hírt kell közölnöm önnel. de ön fogoly. miről van szó. hogy az a szombati büntetést befolyásolná. miről szól az ügye. Súlyosan megsértettem Istent s az igazságszolgáltatást. illetve láttam korbácsolni tövissel meg bikacsökkel is. Honnan tudja. anélkül azonban. emlékszem. akiktől a legjobban féltek a nők. Az a személy. csak ennyit mondhatok.” Másnap reggel megüzente. Mme Duclos eképpen folytatta történetét: „Egyszer amikor. s bizonyosan megmenthette volna ettől a jelenettől. de Augusztinával pótolta. de minthogy magát bízták meg. továbbá két leggonoszabb öregasszony.

ő meg nálam is cifrábbakat látott már. ha megölnek is. túlságosan élvezem a bűnt. elkezdem korbácsolni vele. menekül. És verhet. Semmi se szent magának. hogy a kéj karjaiban hunyjak el. – Mennyire örülök. így igaz – lihegte a faszát verve –. maga tegyen bele a koporsóba. a szoba közepén pedig egy koporsó hevert. miközben ütöm –. Egyszer csak felkiált. nincs olyan aljasság. „Maga egy gazember – mondom neki. elcsukló hangon –. hogy ilyen mennyiségben csak mi ketten láttunk efféle dolgokat Párizsban. amit ne tettem volna már meg. bűnözni fogok. a kis hazában zajlott. szörnyeteg vagyok. mert már az utolsókat rúgom. s úgy akarok meghalni. s mutatom neki a fenekemet. „Óh. először finoman. Ugrándozik szökdécsel. Össze-vissza kaszabolt testén nem volt olyan hely. hogy e téren övé a pálma. Hát akkor siessen. bűnöző vagyok.” „Így igaz. A bűn az én éltető elemem. majd mikor elélvez. amikor Grancourt levetkőzött. amennyit csak akar. legutóbb még állítólag az anyját is megmérgezte. Az is szándékaim közt szerepel.hasonlítsam. s azt hiszem. olyan volt. ahol a legjobban fáj neki. s hamarosan vérben úszik a teste. végül teljes erőmből. azt hiszem. hogy egy segget csókolok. erre még jobban rákapcsolok.” Odamegyek. Imádom a seggeket. egy csirkefogó. majd mind keményebben. bűnben éltem bűnben is akarok meghalni. mint a mintás tafota. és maga szögezze rám a fedelét. Nem sokkal ezután ugyanez a barátnőm egy másik libertinust irányított hozzám. egy férfi ült az ágyon. Ha majd lehunyom a szemem. a tarkójától a sarkáig. amit a használati utasítással együtt küldtek nekem oda reggel. megfordulok. – tette hozzá erőtlen. hogy abban tisztuljon meg a véres ceremónia után. asszonyom. egy férfi ült. még veszettebbül csépeltem és szidalmaztam. „Maga egy haldoklót lát – mondta nekem a libertinusunk –. egy langyos vízzel teli dézsába ugrik amely külön az ó számára volt odakészítve. Hát én rögtön elismertem a társnőmnek. hogy egy ilyen szép ülep képével szállok a sírba!” Azzal . A jelenet Roule-ban. igyekszem ott ütni. s még továbbiakra is kész vagyok. milyen szép segg! – mondja. sose fogok megjavulni. ami ne lett volna felsebezve. az ő szeszélye legalább ilyen furcsa lesz az önök számára.” Elképzelhetik. s ezen utolsó percben is kéjelgéseim tárgya szolgáljon. Felkapom. mert Grancourt-unk ide s tova húsz éve járt három naponta ahhoz a nőhöz effajta numerákra. Bevezettek egy meglehetősen sötét szobába. akkoriban elmondhattuk magunkról. maga semmi bűntől nem riad vissza. Közben én a tűzbe tettem egy láncos korbácsot. hogy a „gecibe!”: ez volt a jel. maga bontsa rám a szemfedőt. aki halála előtt még egyszer utoljára le akarja róni tiszteletét hódolata tárgya előtt. össze-vissza mindenhol. A gyilkos fegyver épp akkorra kezdett izzani. úgyis hiába. mennyire feltüzelt ezzel a beszéddel.

– Annyi biztos. de olyan merev volt. s befektettem a koporsósóba. végül rászögeztem a fedelet. mint egy ökör. Curval. hogy öntudatos istenkáromló. – Egy olyan emberről van szó. hogy nem sokáig élvezem már ezt az örömöt! Halálomon vagyok. „Óh! – sóhajtotta egy idő múlva. ha nem hittem halottnak. veszettül ordítani kezdett: „Azt a kutya úristenit. abbahagyva dolgát s a másik oldalára fordulva –. ismerem. hogy fog végződni a mókás ceremónia. Meg se moccant. majd a páciens szobájába siet. hogy ez az ember halálakor segget fog tapogatni. s már előre készül rá. mintegy vasrúd. De csak elboldogultam vele valahogy. Egészen bizonyos. aki mindent kicsúfol. ezt is megérted? – A lehető legjobban – felelte Curval –. – mondta Champville –. mint akinek a világon semmi baja. Duclos. Ahogy becsavarom egy lepedőbe. mert ahogy megmerevedett. pedig ma már nem akarok többet. én a lába közé ültem egy jó fél rőfös tűvel. a hasához simult. kurva. mert kemény volt. tudtam. és vastag viaszkos cérnával szépen . Ráhasalt az ágyra. Folytasd. s nem tagadom. megmerevedik. aki meg akar barátkozni a halál gondolatával. akkor halotti miséztem neki. hogy így meg tudott merevedni. aki több mint öt évig járt hozzám csakis azért az örömért. talán csak a képzelet játszott velem. mert ha elkaplak. „Hát akkor jöjjön egy kevésbé bonyolult eset – mondta a szépséges kurtizán. mint hogy egy libertinus gondolattal kösse össze. s ehhez nem lát jobb eszközt. – Ez egy olyan ember. rohanok le a lépcsőn. már viszem is. és kiszabadítja szorult helyzetéből. talán volt valami trükkje. s mintegy akaratlanul még néhány csöpp geci is kibuggyant belőle. széthúzta. – A magam részéről igen pikánsnak találom ezt a passziót – mondta a püspök –.megtapogatta. Ez volt a krízis pillanata: ahogy meghallotta a kalapácsolást. ne feledje mit kértem magától. mire használja a vallás legszebb misztériumait – Nyilván így van – mondta a herceg. mert még valami disznóságot csinálok. ad nekem két aranyat.” Azzal nagyot sóhajt. meghalsz!” Megrémülök. úgyhogy becsavarom a szemfedőbe. Nem vesztem el a fejem: kíváncsi vagyok. hogy vigyen el az ördög. ez a személy olyan ember. egyedül a fasza mutatott valami életjelet. ami nem volt éppenséggel könnyű. majd még lesz alkalmam elmesélni. olyan súlyos lett. hogy feláll tőle a faszom. hogy utolsó pillanataiban is így tegyen. s olyan jó játssza a szerepét. melybe én juttattam. élvezek! Menekülj. csókolgatta. hogy összevarrjam a segge lyukát.” – Jópofa hajlam – mondta Durcet – Na. ott már vár rám egy ügyes szolga aki jól ismeri az ura mániáját.

soha egy csepp vér se jött belőle. – Nem csodálkozom – mondta. majd meggyújtottam a szeszes folyadékot. hogy van-e hasonló hajlamú barátja? – Van– vette fel a tréfát a kedves kurtizán.körbevarrtam a végbélnyílását. majd felágaskodik. a picsámat meg a hozzávalókat mutogattam neki. miközben a csiklóját birizgálta és kezébe adta a faszát –. szamár módra ordít. közben veri a faszát. lévén hogy feladatát teljesítette –. uraim. nagyon kíváncsi vagyok rá. hogy ilyenkor azt hiszi. van. amikor már lángolt a teste. Hogy az előadás véget ért. gyorsan visszafejtettem a varrást. ez aztán egy testhezálló hajlam! Lefogadom. – Nos hát azt szereti. majd vesszőnyalábbal verni. aztán meg kell ülni. barátom! – szólt oda a herceg Curvalnak –. Akkor élvezett el. uram – kérdezte Mme Duclos –. ezen a részen olyan vastag volt a bőre és annyira hozzászokott már a varráshoz. Egy másiknak spiritusszal kellett bedörzsölni a teste azon részeit. most most például nekem is veszett nagy kedvem van elvenni Augusztináét. – Na és tudja. a herceg megszorongatta Augusztinát. akkoriban pedig tanácsos volt? – Én – felelte Curval. s ennyi volt az egész. nagyuram. amitől rögtön leégett róla minden szőre. Közben maga verte ki a faszát. de mivel nagy ájtatos szentnek tartják. . Amikor elmúlt a mámora. az urak még malackodni óhajtottak vacsora előtt. de nem mind szereti. ha szamaragolnak rajta. hogy sok ilyen van.” – Na de ki ismerte maguk közül. Duclos mondta-e ez az ember. és elvegyen egy szüzességet. mintsem izgató – mondta a herceg. s amikor elélvez. én pedig közben a hasamat. csak elölről szerette nézni az embert. ahová szőrt helyezett a természet. hatalmasat ordít. hogy felrúgja a megállapodást. hogy menjen gyorsabban. hogy miközben ügyködtem rajta. – Na és mondd meg. illetve annak akar látszani. nem csodálkozom rajta. kötőféken kell vezetgetni vagy egy óra hosszat körbekörbe a szobában. s alighanem mi ma is a passziója? – Nem. hogy ítélkezik… Na és aztán? – Aztán. kérlek. ha Curval néha kísértésbe esik. ha szamárnak hiszik… – Az angyalát. – Hát ez inkább szórakoztató. miközben jött le az emelvényről. hanyatt dobja magát. Mirecourt-t. belehúz. s úgy veti le magáról a kurvát. azt mondta. mert ilyen rossz ízlése volt. hogy mi volt akkoriban. nagyuram. aki ma parlamenti elnök. s az utolsó öltésnél pokoli nagyot élvezett.

mindennek eljön az ideje. akkor ezt rendszerint könnyen elnézik egymásnak. hogy Curval pedig Seggtörő karjai közt az égvilágon minden kéjes dolgot megcsinál. azzal sokkal kéjesebbé tesszük őket. hogy ezt megint nem magyarázhatjuk el. Duclos. s ezáltal megszegték a maguk által megfogalmazott egyezményt. hogy az urak suttyomban. szerinted mit csináljak belőle? – Ecetes mártást – mondta Curval. Végül az éjszaka ugyanúgy telt el mint az összes többi. Megvacsoráztak. amikor a herceg szokásához híven kissé kapatosan jött meg az orgiáról állítólag nem kímélte. – De türelem… meglátod. amit a maga köré gyűjtött összes fellelhető élvezeti tárggyal csak csinálni lehet. s egy perc múlva már nagy ordítás és káromkodás jelezte. amelyről még nem esett szó az előadásokon. hát mindkettőt – válaszolta a herceg. Azzal bevonult a budoárba. a maguk beszédének ugyancsak ondószaga van. úgyhogy. vagyis a kicsapongás s a mámor karjaiban. – És ki akadályozza meg benne? – kérdezte a püspök. – De térjünk észre: ha ki tudjuk várni az örömeinket. A herceg visszatért. annyi azonban bizonyos. Augusztina. aztán meg nem is tudom: mindenféléhez lenne kedvem. Gyerünk kislány. és örömmel látta. – Először is nincs szar. – A fenébe. hogy újabb paráználkodásokra bocsásson fényt. és lefeküdtek. mert nagy kedvem van ondót locsolni. kinyitni Apolló kapuját. – Hát az igaz. – Hogy mihez? – folytatta a herceg. – Na de mihez? Kérdezte Durcet. Adelaida ugyan nagyon meg volt nyomorítva. attól talán más irányba törnek a gondolataink… A mindenségit. Cupido. Huszonötödik nap . – Drágalátos bátyámuram – mondta a főpap akadozó hangon –. mint a költők mondják. de a herceg. – De szép is lenne! – sóhajtotta a herceg. hogy szabad lett volna nekik. – Hát sok minden – felelte a herceg. hogy végre lehiggadt a feje meg a töke. Desgranges és Herkules társaságában. akinek Antinous éppen a szájába szart. több olyan dolgot is műveltek. – Valami apró kis aljassághoz. akkor e szintén meglehetősen libertinus isten csak azért ült fel azúr szekerére. mégis ragaszkodott hozzá. de egy szép segge van ennek a kis kurvának! Curval.még azelőtt. akihez éjszakára be volt osztva. muszáj csinálnom valamit. nekem meg az kéne. de ha egy társaságban mindenki egyazon vétségeket követi el.– Melyiket? – kérdezte Curval. hogy Durcet meg a püspök se vesztegette az idejét. Zelamir. Aztán a szokásos orgia. s mikor eljött a szőke hajnal. Sajnáljuk. mutasd a fenekedet.

igen. bár ez nem járt olyan veszedelmes következményekkel. s ott állítólag nem csak a könyöküket vakargatták a kisujjukkal. Durcet pedig ment vizitálni. akárcsak Alina. a teremtésit. kis huncut – mondta. tegyék közkinccsé a maguk kis tudományát. amikor ne volnánk készek . csakhogy Curval. Egyszóval olyannyira összeillettek. Amikor Curval reggel kinyitotta a szemét. jellemük hasonlósága nagyban hozzájárult. Curvalnak nagyon állt a fasza. mit hogyan csináltak. tudhatná. Nagy pironkodva tettek eleget a kérésnek. A végzetes székletlágyítás újabb vétkest eredményezett: a kis Michette-et: azt mondta. ha az parancsukra s a szemük láttára történt. ami csak benne volt. s sírva bocsánatot kertek azért amit tettek. és felfalta. majd az ágyába parancsolta őket. De sokkal édesebbnek ígérkezett a bájos kis pár szombati büntetése semhogy bárkinek eszébe jusson megkegyelmezni nekik. s meglátta a két madárkát egy fészekben. Zelmira Curvalhoz volt beosztva. s világosan erezte. amikor hulla részegen megjött az orgiából. ugyanezen az éjszakán Alina volt Curval ágyas neje. mely mellesleg szólva e héten igen kellemesen gyarapodott. vagy nem mert tagadni. s mint tudjuk. – Igen. de azt is megkövetelték (mert mit nem követel meg a libertinizmus a maga örökös következetlenségében!). csakis Egetverővel akart hálni. s mivel a két bűnös vagy nem tudott. hogy nincsen olyan időpont. hogy a véletlen így összehozta őket. mit művelnek. s ez a következőképpen történt. egyszóval szinte mind a ketten ugyanazokkal az erényekkel és fogyatékosságokkal bírtak. Majd haragos tekintetet vetett Michette-re: – Igen. s megint a kezem által. gyerekes jólelkűség jellemezte őket. mint Adelaidáé és Sophie-é. Zelmira és Alina szűrték össze a levet.A sillingi kastély megközelíthetetlen falai közt szép csendben mégis új kapcsolat szövődött. annyi mindent tömtek bele előző este. hogy mutassák be. Így nem szabad szarni. hogy a hölgyek szemérmetlenség áldozatai legyenek. legalább szólt volna. megszaglászta a csiklójukat. legfeljebb két és fél év korkülönbség volt köztük. a hidegtől való félelmükben egy ágyba bújtak. meg lesz büntetve. hogy csupa geci mind a kettő. igen. megparancsolták nekik. s csakis akkor engedélyezték számukra a tisztátalankodást. a teremtésit. így hát az elárvult kis galambok. ami természetesen nem mentesítette a felírástól. hogy egymás közt illedelmesen viselkedjenek. megkérdezte. úgyhogy felkapta az éjjeliedényt. mivel a kedves és szelíd Zelmira éppoly nemtörődöm és lusta volt. hogy már nem bírta visszatartani. úgyhogy haladéktalanul felírták őket Durcet rettegett könyvébe. meg ezer más efféle gyerekes kifogással élt. E teendő végeztével befejezték a reggelit. hogy huszonötödikén reggel összebújva találták őket. a szobájában hált. Következesképpen az ügy a tanács elé került. hogy egymásra találjanak: mindketten szelídek voltak és érzékenyek. Az eset súlyos volt: ugyan akarták az urak.

Ebéd közben sokat beszélgettek Alina cselekedetéről: eddig kis nebáncsvirágnak hitték. saját szemükkel óhajtották látni az eseményt. hogyan teremtsen nélkülük. s mivel a nők mind hamisak. de még bizonyosabban a szeme előtt lévő példák. nyugodtan el lehetne őket tüntetni a Föld színéről anélkül. s csinos kis fasza ötször-hatszor öt-hat lábnyira lövellt ki magából finom. hogy Jácint eddig jutott volna. amikor egyszer csak tele szájjal felkiáltott: – A kutyafáját. hozzá se nyúlt. hogy minél ügyesebben legyenek azok. hogy az a legcsalókább dolog a világon. úgyhogy odaültek félkörben a fiatalember elé. hiszen a természet annak idején is megtalálta a módját. hát szabad ezek után hinni a lányok külsejének? Egyhangúan megegyeztek. A fiúk vétlennek találtattak. fiatal még hozzá. aki irtózott tőlük. . mint amikor egy világszép tizenöt éves kislány elkezd simogatni egy tizennégy éves fiút. ahol csak kedve óhajtja: nincs kéjesebb látvány. s aki Nárcisszal verette a faszát a színielőadás közben. kettőt-hármat sóhajtott. A többiek azonban konstatálni akarták a tényállást. Jácint és Nárcisz szolgált fel. úgyhogy nagyon is valóságos volt az a győzelem. hogy sikerüljön neki. kis idő múlva mégis kipirult az arca. de végül is már tizennégy éves is elmúlt. hogy ezzel a természet ajándékainak ártanánk. s addig izgatja. barátom – mondta Durcet a püspöknek –. aztán egyszer csak kiderül. azt hitték. A dorgálás közben keményen gyúrogatta a fenekét. a szeráj leghíresebb faszverőjének. meg se csókolta a lány csinos kis fenekét. hogy ott tapogassa a lányt. ez egy szüzesség! Ez a kis pernahajder most élvezett el először. s a püspök. Meghagyták Augusztinának. a kápolnába senkinek sem adtak engedélyt. Augusztina. egész gyűlöletét kiadta magából. ez az a kor. már néhány perce ezt játszotta Jácinttal. az alantas állatok szintjére süllyesztette le őket. aki a legközelebb állt hozzá. hogy milyen temperamentumos. – Lám. hogy létük teljesen felesleges a világban. Átvonultak kávézni. barátaim.a szar fogadására. Michette. E megállapítás után a nőkre terelődött a szó. azzal asztalhoz ültek. akkor most is megtalálná. az egyszerű örömök közül leginkább a kisfiúk faszának szopogatását szerette. egyenesen Durcet lábára. a fiatalembernek pedig megengedték. melyet a püspök a maga érdemének képzelt. az eszüket is csak arra használják. A püspök. tejfölfehér kis gecit. amikor már csak férfiak lennének. melyben a természet általában elhalmozza az embert kegyeivel. hogy kézimunkázzon a fiún a gyülekezet előtt. s azt bizonygatta. mígnem a leggyönyörűségesebb magömléshez nem juttatja! Jácintot talán a természet is segítette. biztos vagyok benne! Valóban senki se tapasztalta eddig.

melyeket a természet éppen ezen gyönyörökre szán. Későre járt. simogatták a gyereket. akár nem. ahol Mme Duclos már régóta várta őket. ahogy a fent nevezett állatot szokták. amíg kétszer-háromszor el nem élvezett. s mivel olybá tűnt. ami a tüzes és temperamentumos kis leányzónál nem is sokáig váratott magára. ki-ki a szájába fogva fel a magáét. Nem sokkal később egy másik meg arra kényszerített. Amikor mindenki elhelyezkedett. a gyertyagyújtogató lány külön e célból odatartott végbelét szopogatva. pontosan úgy. hogy fiatal kora és újonc mivolta ellenére sem lesz sok neki hat elélvezés. Akár hiszik. Közben egy szarhurka fölött maszturbált. megragadta Augusztinát. sziesztára nem maradt idő. nagyon nehéz megérteni. közben egy ülepet csókolgatott. a faszát a mellem közi fogtam. akkor élvezett el. alig találtam ép helyet. A harmadiknak úgy kellett szálanként kitépdesni a szőrt a fenekéből. mindenki kapni akart egy kis adagot ifjú gecijéből. hogy én is elhelyezzem a magam kettőjét. mehettek is az előadóterembe. amit más keringtetett az érzékeiben. hogy jön a roham. s úgyszólván azt a kéjt szívta ki belőle magának. Csupa seb volt a segge. s oda folyatta nagy boldogan heréi fanyar feleslegét. összecsókolgatta a szép kislány száját. különösen azokon a részeken. egy effajta hatvanéves ember annyira megcsömörlött a paráználkodás valamennyi gyönyörétől. össze-vissza csókolgatták. Amikor már csupa vér volt a teste. libertinusaink a két iméntit még néggyel toldották meg. a szépséges kurtizán ekképpen folytatta kalandjai elbeszélését: „Mint már volt szerencsém mondani önöknek. akkor segítségképpen egy ollót kellett a segge mindkét partjába belevágnom. hogy érzékeit csakis azzal tudta felajzani. amit előtte én csináltam oda neki. A faszán. de úgy. Miközben a herceg ekképpen maszturbálta Augusztinát. hogy lóvakaróval üssem az egész testét. roppant mulatságos volt Durcet. Amikor aztán a megállapodás szerint egy „geci!” kiáltással jelezte. az egész . hogy vérezzen. ha gyertyával égették mindenhol a testét. s mikor már vagy tizenöt-húszor megismételték neki e fájdalmas műveletet. amelyet életkora vagy csömöre miatt már elvesztett. ahogy begyűjtögette a nem is őáltala szolgáltatott örömök velejáróit. ekkor orral belebukott a szarba. spiritusszal dörzsöltem be ettől az újabb fájdalomtól a mellemre élvezett egy nagyot: ezt a harcmezőt szerette gecivel locsolgatni. Letérdeltem elé. s addig nyalta a csiklóját. A herceg nagyon felhevült a jelenettől. s főleg a segge lyukában oltogatták el a gyertyát. a tökén.Hogy a tényállást ekképpen konstatálták. hogy aztán a megaláztatásban vagy a fájdalomban találja meg néhány szikráját annak a gyönyörnek. hányféle kínzást tud kitalálni az ember önnönmaga ellen. uraim.

majd kisvártatva Zefírrel ismételte meg ugyanezen műveletet. Azzal magához vonta a ma hozzá beosztott Egetverőt. majd a püspök úr is belevegyíti elélvezéskor szokásos bömbölését drágalátos unokahúgocskája fájdalmas szólamába. hogy mesélje el az ötödik. de nem tudom. amikor nekem férfi kell? Alina akar menekülni. Állt a fasza. ezt én is megcsinálom. Sajnos ez most éppen Alinának jutott osztályrészéül. amit egy nagyon gyengécske. a feneke összeszorult és fájdalmasan rángatózott. mindenképpen eszembe jut. ez gyönyörű! Azt hiszem. s igazi buzeráns módjára szopni kezdte a faszát. Csak a végbelét ért fájdalom hatására tudta kinyitni a csapot. mindenesetre a herceg felkiáltott: – Ó. – Ha ma szájba élvezésről hallok. mire is megkérték Duclos-t. Mindnyájan visszajöttek… Alina sírt. amihez szükség lesz a fejére és a gecijére is. mert eddig még nem sikerült kiderítenem. erőtlen erekció jelzett. szellemem ehhez hasonló további gyönyörökre hangolódik. – Most majd meglátjátok – szól oda a barátainak –. majd mikor éreztem. lenyelte. Zelmirával és Hébével együtt a kis szobába hurcolta. s a segge lyukához tartottam. hogy ne adjanak picsát a kezem alá. hogy Alina nagyon sikít. s hamarosan tele lett a szám. Alina mutatott neki valamit. mi zajlott e pokoli benyíló szobákban. hogy mit. még erősebben harapdáltam. – Egy pillanat – mondta a püspök. hogy késő van már. s a szerájába tartozó két másik lánnyal. Curval azonban megjegyezte neki. hogy a szerkezet csapolásra kész. egyébként pedig egy olyan szórakozási tervet akar bemutatni az orgián. Megjött a geci. A negyedik a számba tette a faszát. – Mit csinál itt. milyen szerencsében volt részem az imént. hogy teljes erőmből harapdáljam. – Őrülten szeretem nézni öcsémuram brutalitásának nyomait. amikor és faszokat akarok! Parancsára Fanchon is követte a három szüzet. s extázisát nagy ondóáradat koronázta. s ilyenkor nem sok jóra számíthattak a közelében tartózkodó nők. a püspök azonban elkapja a haját. Közben egy nagyon hegyes vasfésűvel szaggattam a fenekét. záró történetet is. te lotyó – förmedt rá –. a gecibe. – Mutasd csak meg nekem is! – szólt oda neki a herceg. s kis idő múlva hallani lehetett.arcát összepacsmagolta vele. hogyan tanítom meg ezeknek a riherongyoknak. fölvettem a földről az odakészített gyertyát. akkor jól széthúztam a fenekét. ő pedig ekképpen folytatta előadását: . és rám parancsot.

amikor már végsőkig felhevült az agya. Az előadás az ülepemen ért véget. hogy Duclos befejezte? – kérdezte a herceg Curvaltól. a szolgád vagyok – mondta a herceg. úgy döntött hogy a herceg még felül is múlta elődjét. attól nem leszek képes helyt állni az összes ocsmányságban. de nagyra becsült öcsémuram egy kis példát nyújtott a kegyetlenkedésre. Azzal már tuszkolta is a kis szobába a négyesfogatában lévő többi nővel. Mind a négy barát hanyatt feküdt a kanapékra és feltartotta a fejét. Duclos tiszte volt. mindenre kész leszek. valamennyire meg is maradt a nyoma. Felakasztottam. hogy magukat minél jobban lealázzák – mondta a szép kurtizán –. s miután alaposan megvizsgálta a hátsó felüket. de a kötél még idejében elszakadt. s közben szörnyen szidalmaztam. s mivel harminchat fingó állt négy nyelővel . rögtön utána felfektettem egy András-keresztre és egy kartonrúddal mímeltem. hogy számolja és jegyezze a szellentéseket. pontosan úgy korbácsoltam a vállát. vacsora után szájbafingóst játszottak. ha nem hajthatnám végre magam is a te drágalátos lányocskádon. hogy a két testvér közül ki viselkedett jobban. ő meg matracokra esett. mondom. Bevonultak az étkezőbe. melyekért minden egyes művelet közben egy szál ingben. Elképzelhetetlen. Curval el akarta dönteni. hogy összetöröm a csontjait. amit az imént a püspök az unokahúgával. – Nem. – Hát holmi levitézlett embernek tartasz. Adelaidán. nem – mondta az elnök. hogy szükségem lesz rá az orgián. s nagyon bosszús lennék. s valószínűleg ugyanazt művelte vele. ő maga pedig hatalmasat bömbölt. gyertyával a kezében alázatosan bocsánatot kért Istentől és az Igazságszolgáltatástól. akiknek az a mániájuk. minden kínzásból mintát kellett adni neki. – Tartogasd a gecidet. mert akárcsak az imént. különféle bűnöket vetettem a szemére. azt hiszed.„E különleges emberek közt. Galambbal és Fannyval egyetemben. meddig ment el ebben mániában. ami csak megfordul a fejedben négy óra múlva? Ne félj. – Ó. mint kivégzésnél szokták. s mivel valami szélhajtó szer segítségével valamennyi alany hasát jól felpuffasztották. volt egy számszéki elnök is bizonyos Foucolet úr. a libertinus oda folyatta a gecijét. majd sorban mindenki elébük járult és a szájukba fingott. hogy mert most kiadok magamból egy kis gecit. hamarosan szörnyűségeset sikított az ifjú áldozat. Terézzel. és ugyanolyan körülmények közt élvezett el. majdnem forró vassal megbélyegeztem a vállát.” – Na most már elélvezhetek végre. odahívta a két nőt.

valamennyi alattvalónak sorban elébük kellett járulnia és hangosan és érthetően azt kellett mondania: „Szarok Istenre! Kéri a seggem? Csupa szar. Sophienak mennyire nehezére esett ilyen szörnyűségeket kimondani. úgyhogy másodszor is a lehető legteljesebben elélvezett Fanchon zaftos fingjaitól. amikor erre az előadás lehetőséget ad. Úgy döntöttek. a püspököt pedig Desgranges rottyantásai izgatták fel. s így kétszeres kéjben részesíthette magát: tisztára nyalhatott egy segget. hogy a herceg megtartóztassa magát. aki ezt az örömöt nyújtotta neki… Erre látunk majd példákat. hogy ha egy alattvaló . a vétkeseket súlyos testi fenyítéssel sújtották. azt azonnal felírták a rettegett könyvbe. mit addig visszatartott. mely barátot tanúnak kellett hívnia. e barbár módszert. a herceg oly lelkes híve volt a libertinizmusnak. ha pedig valakinek tiszta volt a segge. Curvalnak Antinous szellentései kerültek gecijébe. Hát ennek a kéjes szertartásnak a kedvéért akarta Curval. hogy valamely barát törölte ki neki. de teljesen feleslegesen. a fiúknak és a lányoknak.” Aki pedig nem hangosan mondta el a káromlást illetve a felajánlkozást. és neki beszolgáltatni azt. Először is kifejezetten tiltották a nejeknek. A fiatal szépségek viszont semmit sem értek el. Durcet-t Martaine. és megfenyíthette azt az alanyt. nevezetesen azokat kéjeket. Az illető barát azonban bármikor kedvére letagadhatta a dolgot. annak bizonyítania kellett. az köteles volt haladéktalanul megkeresni valamelyiküket. Huszonhatodik nap Semmi sem volt oly. kávézásnál. melyet minden zsarnok előszeretettel alkalmaz alattvalói zaklatására. hogy bármilyen körülmények között bármely új szélsőség a lehető legnagyobb hatással volt rá. semmi sem készítette elő jobban a kéjt. hogy az ájtatos Adelaidának meg ifjú tanítványának. Aztán új szertartást vezettek be. volt aki akár százötvenet is kapott. Továbbá bevezették a feljelentést. de éppen ezért volt a dolog roppant szórakoztató. hogy mindennek megvan a maga rendje a legalávalóbb dolgokat mindig a legzüllöttebb embereknek kell művelniük. reggel. hogy sose mosakodjanak és semmi módon ne töröljék meg seggüket szarás után. illetve amikor ezután átmentek a fiúkhoz. Hasonlóképpen szintén teljes mértékben megtiltották a bidé alkalmazását bárminemű seggtörlést: kivétel nélkül minden alattvalónak elrendelték. hogy a barátok száján kívül máshová szarjanak. mert bizony mondom. lelkesen magukévá tették. gyönyörűséges mint a fenyítések.szemben. amikor beléptek a lányhálóba. hogy aztán annál teljesebben kibonthassák őket. Könnyen elképzelhető. hogy igyekeznek olyan vétségekbe sodorni az alattvalókat melyek alapján majd kéjesen megfenyíthetik őket. melyeket kölcsönös ígéretükhöz híven csakis akkor akartak megízlelni. ezért azt eszelték ki. ha valakinek effajta szükséglete támadt.

hogy meg nyert is a dolgon. ha akarnak. megerősítette. Mindezt a lehető legnagyobb komolysággal és ünnepélyességgel adták elő. legkisebb. s valóban egy szép termetes lepényt talált rajta. annak felére csökken a következő vétségéért kirovandó büntetése. közben a fiatalember faszát . csakis a feneke tehet. amíg ő a faszát szopta. a herceg úr elalvás előtt az ágyába hívta s ott a segge lyukát nyalogatta. beleszart a szájába. az étkezést sok-sok szájra adott csókkal. Erre azt felelte. Galamb vétkesnek találtatott. akiknek az előző napi székletük alapján meghagyták. panaszuk is azonnali fenyítést vont maga után. melynek felét elengedni ígértek neki. habár teljesen ártatlan volt. büszkén lépett elő. amit adni akartak. s legalább e figyelembe vehetnék neki. hogy Augusztinát csak egy kis időre hívta magához a herceg úr. s onnan ette ki önnön ürülékét. mindenben igazat adott a hercegnek. mekkora lesz az a büntetés. mint mondták neki. mint mindig. miután megkérdezték a dologról. elküldtek Duclos-ért. hiszen a feljelentő sose tudhatta. s úgy falta föl. formás és páratlanul aranyos. ez semmire se kötelezte őket. A herceg azon nyomban felfalta. s miután tisztara nyalta a végbelét. hogy a lehető legtisztátalanabb állapotban maradjanak. Augusztina azonban patyolat tiszta volt. odahozatta a hurkáját. A herceg. Ezzel elkészülvén az árnyészékeket vizitálták végig. Augusztina fenntartotta állítását és vitatkozni akart Duclosval. de erről. hogy minél jobban gyakorolják a zsarnokságot. A begerjedt Curval magához rántotta. Ezen kívül növelték az öregasszonyok hatalmát. s könnyen meggyőzhették. hogy erre nem emlékszik (jóllehet igaz volt). s már nem bírta visszatartani. ő faszával Duclos seggében aludt el. hogy kisebb szigorral fognak bánni vele. Szemügyre vették Augusztinát és Sophie-t. annál erőteljesebb gyönyöröket fognak meríteni belőle.panaszt tesz valaki ellen. miről van szó. utánanézhetnek. Egyszóval minden elképzelhető zaklatásnak és igazságtalanságnak kitették e kis népet abban a biztos tudatban. Ez igaz is volt. hogy a feljelentésnek bizonyíték nélkül is hitelt adnak bármely feljelentés elég ahhoz. aki látván. azzal mentegetőzött. hogy az illetőt felírják. Átmentek a fiukhoz. Miután Durcet megvizsgálta. hogy miközben a kislánnyal verette a faszát. most már a negyedik egymást követő héten mindig fenyítést kap. Magabiztosan. meg hogy nagyon rájár a rúd. biztosították. habár beosztása alapján a püspöknél hált. ott Cupidót találták vétkesnek: gyönyörűséges hurkát csinált bele az éjjeliedényébe. Úgy döntöttek. Sophie rendben is volt. s az imigyen visszaszolgáltatott alkotás lenyelésére való buzdítással fűszerezte. s előadta. miért olyan üde. és ki is hirdették. azt felelte. hogy sok mindent etettek vele az étkezések közt. hogy viszont nem törölte meg. de elhallgattatták és felírták. hogy tudvalevőleg a herceg úrnál hált. ilyenformán mégiscsak megadhatták neki azt.

A szépséges Konstancát felmentették ugyan néha a felszolgálás alól. de mivel az ő lakásán voltunk. még akkor is kétszer annyi lenne a népesség. s megfogadtam. mint kellene. ráparancsolva. Sophie a hercegnek. majd ha önök is úgy találják jónak. Zelamir a püspöknek. mikor a nyakába zúdították. ettől megint felállt a fasza. hogy legalább egy bizonyos időpontig megőrizzék magzatát. Azután visszautasítottak minden kápolna-kérelmezőt. de igen különös módon: szájból szájba szervíroztak. hogy egyáltalán nem fog fájni. azt a törvényt vezetné be. a bőröm lefoszlott tőle. hogy a legsúlyosabb büntetés terhe mellett nyelje le. majd a szieszta után átvonultak Duclos-t hallgatni. engedélyezték számára. Curvalnak. különben is ez fajta zuhanyozás nagyon jót tesz az egészségnek. A herceg meg a másik kettő fingatott és szaratott. azon megfontolásból. hogy ezentúl csak az előadásokon jelenjen meg. bár olyan gyorsan csináltam. aki ekképpen folytatta előadását: „Még két történetem maradt azokról a furcsa emberekről – mondta a kedves kurtizán –. hogy bár nekem egészen másféle passzióim vannak. Zelamir és Adonisz szolgált fel. nem tudtam szabályozni víz hőmérsékletét: csaknem forrásban volt. majd átsétáltak az ebédlőbe. aki már ebéd után is nagyon fel volt ajzva. s kijelentette. ami Formosa szigetén van érvényben. ahol is a harminc év alatti terhes nőket mozsárban törik össze a magzatukkal együtt. azt akarta. majd visszaköpték annak szájába. s kissé mar felpuffadt hasától Curval annyira begőzölt. Fanny Curvalnak.szopta. akár egy leforrázott macska. Az első. ezeken gyorsan átfutok. Adonisz Durcet-nek töltött ily módon. témát váltunk. ahogy csak bírtam. hogy ha ő lenne az úr. de ha érvényre juttatná is ezt a törvényt Franciaországban. Fanny. hogy a mennyezetbe vágott lyukon keresztül közben forró vízzel öntözzék a testét. s belementem a játékba. Az urak kortyonként engedték szájukba az italt. Elképesztően élvezte. annyira durván kezdte gyúrogatni a fenekét meg a mellét szegény teremtésnek.” . úgy vonyítottam. akik csakis abban találnak kéjt. ha mások fájdalmat okoztak nekik. Átvonultak kávézni. miközben meztelenül állva verette velem a faszát. meztelenül jelent meg. akitől kapták. akitől szemmel láthatóan napról napra egyre jobban irtózott. és még pislantani sem mert közben. én is áldozatul fogok esni a dolognak megnyugtatott. hogy a többiek. Curval megint tajtékozni kezdett a gyerektojók ellen. fogta Fannyt és a szájába élvezett. öblögettek vele. Hiába bizonygattam neki. bevallom. s mikor véget ért a ceremónia. ma mégis ott volt. hogy ehhez az emberhez soha többe nem jövök vissza. az alól azonban ő sem mentesülhetett. Elhittem neki. amit a szegény kislány meg is tett. Én meg. Sophie.

gyorsan felállt neki. Miután mindenki jót nevetett a gyermeki válasz naiv őszinteségén. ha nem az én tökömből származó kifejlett geci? Na. szóval mindezektől végül elment. – Nem is tagadom. mi lesz a második és utolsó eset. megkérdezték Duclos-tól. hogyan sistereg. sanyargatni. melyet még e tárgykörből hoz. s ezért talán jobban fognak tetszeni önöknek. – Ugye a már kifejlett magot is ugyanakkora örömmel égetnéd el? – Meghiszem azt – mondta Curval. aki nagyot sikított. Duclos – szólt oda neki Curval –. ügyelt rá. majd így kesztyűsen forró kavicsokat szedegettem ki egy rezsón melegíted serpenyőből. hogy a kifejlett gecit kell megégetni. A dörgöléstől. hogy így rikácsolsz?… Nem látod. Párizsban az a szokás. szerintem ez az ember se szereti jobban a népesedést. te kurva. azt is látom. – Curval – mondta a herceg –. hogy az ondója az izzó lapátra folyjon rá.– Az áldóját! – mondta a herceg. mint te. – Ohó. pedig nem akarok. én nem vagyok egy kismalac. mint a kicserzett állati bőr. – Nekem is úgy tűnik – felelte Curval. másrészt a heréit emésztő iszonyatos melegtől. hogy el akarja égetni a gecijét. mi egyéb ötleteket ad neked – mondta a herceg. tetszik nekem ez az ötlet. Amikor a faszához értem. hogy e lotyó rinyálásától még elélvezek. s ezekkel a tűzforró kavicsokkal kellett dörzsölgetnem az emberemet a sarkától a feje búbjáig. – Na most meg kire haragszol. hogy olyan lett. amelyekhez sajátosabb. – Kedvem támadt ugyanígy leforrázni Alinát. „Ezzel olyan esetekhez érkeztünk – mondta hősnőnk –. pikánsabb jellemek társulnak. akkor a másik kezemmel egy előre odakészített. hát mi vagy te. – Nagyuram – felelte alázatosan az érintett –. akkor egy marék forró homokkal kellett dörgölnöm. A teste már annyira megkérgesedett ettől a művelettől. hogy kiteszik az ajtó elé a . hogy a herceg arról beszél. „Az már nem volt ilyen gyötrelmes a számomra – mondta Duclos. Mint tudják. mert érzem. mert azt közben végig látványosan oda kellett tartanom neki. – Annyi volt az egész. hogy egy jófajta kesztyűt kellett a kezemre húznom. folytasd. no meg talán a fenekem tapogatásától. s amikor elélvezett. kérlek alássan. s közben csinált valamit Adelaidának. s gyönyörködve nézte. ráncba szedni. vörösen izzó lapátot tettem a töke alá.

olyankor azonban már csak szart. nekem ettől feláll a faszom. szorosan mellé álltunk. aki nem valami veszedelmes betegségben halt meg (ezt kötötte leginkább a lelkemre).” – Ó. miközben ott taperolta a hullát. te csirkefogó!. ahol a földet csak nemrég mozgatták meg. valahányszor olyan lányt temetnek. s ezt a színészt még alkalmam lesz még egyszer bemutatni önöknek a színpadon. ezt aztán meg tudom érteni – mondta Curval –. mindegyiknél ugyanazt műveltük. semmi máshoz nem nyúlt. aszerint hányat kutattam fel előzőleg. ha tudta. s biztos vagyok benne. Hármat. nekem is rá kelleti szarnom a hullára. ő meg össze-vissza tapogatta a hullát. Néha másodszor is felállt neki. ekképpen folytatta: „Egy másiknak nagyjából ugyanez volt a mániája. hogy több mint kétezer koporsóra vertem ki neki a faszát. s aligha maradt meg ennyinél. hogy kémeim legyenek vidéken. Volt egy ember. ahány effajta kitett tetemhez elvittem egy-egy este során. ha minél közelebb odamehetett velem a koporsóhoz. ahol csak tudta. vidd magaddal a gecimet a pokolba!” – Hát ez egy különös mánia – mondta Curval. csak a fenekemet tapogatta egy kicsit. hogy ez az ember közülünk való. azt akarta. – Biztos lehetsz benne. hát azért mert jómagam is csináltam ilyet életemben. rögtön odamentünk a kém által jelzett friss gödörhöz. s a szarra élvezett rá. majd útnak eredtünk este. legfőképpen a fenekét. Harminc év körüli ember volt. s ott úgy kellett kivernem a faszát. Igaz. s ha már vallomást kell tennem. Na de akárhogy volt is.halottakat.” – De mondott valamit közben? – kérdezte a herceg – Beszélt magához vagy a halotthoz? – Szidalmazta a halottat – mondta Duclos – Azt mondta neki: „Nesze. s miközben vertem a faszát. Duclos ekkor. tárja szét a lábát. több mint tíz évig járt hozzám. aki annyiszor tizenkét frankot fizetett nekem. amelyet még korai lenne elmondani. de okkal messzebbre ment el benne. hogy a koporsóra lője ki a gecijét. mindig igen drágán megfizette nekem a felfedezést. én néhány olyan epizóddal fűszereztem. – Igaza van nagyuram – szólt közbe Martaine –. gazfickó! Nesze te buzeráns! nesze. amikor már hozzá tudott férni. s értesítsem. kihasználva a csendet. Ha szereztem neki ilyet. verni kezdtem a faszát. Abban lelte örömét.négyet is végigjártunk ily módon egy este. és kettesben kikapartuk a halottat. ha tehettük. barátom – mondta a herceg –. Adelaida… . valahogy bejutottunk a temetőbe.

semmit sem hagy az ember agyában. azzal méri az időt. ami rendkívüli módon felizgatott bennünket. de a kanapé megroggyant a teher alatt. össze-vissza fordítgatja. hogy meztelenül három óráig megszakítás nélkül maszturbáljon őelőtte elől-hátul egy műfasz segítségével. mindenesetre oly módon. szíveskedjék velem jönni. – Na hát ezt nem volt kedved halottnak nézni – mondta Durcet-nek a herceg –. előadásomat Bonnefort herceg passziójával zárom. ekképpen fejezte be előadását: „Hogy ne ily gyászos gondolatok közt hagyjam önöket. így van – mondta Curval –. akkor odajön és az ember képébe élvez. miért nem inkább az előző gondolatoknál hagytál bennünket. mit csináltam vele. – Félelmében sikított. azt követeli a nőtől. biztatja. akit magam is ötszörhatszor szórakoztattam. nézi az embert. mint a rák. míg letelik a három óra. – Hát ebben alighanem ugyancsak téved. szépséges Julie! – mondta Durcet –. amikről Mme Duclos korábban beszélt. – Elnök úr – szólt oda neki a herceg –. mert jó kis életjeleket varázsoltál rá. egyébként pedig egy barátnőmhöz járt ugyanezen dolog végett. nem értem Duclos – szólalt meg a püspök –. hogy ott aztán elélvezzen. Duclos pedig látván. uraim.” – Teringettét. de szólj rá. . Azzal Durcet a kis szobába sietett Sophie-val és Michette-tel. azt nemigen tudom. hogy többet senki sem szól.mondta Durcet. hogy miként. s ha a művelet hatására netán valóban eszméletét veszti a gyönyörtől. Ő ott áll szemben. – Nagyon is jól tette – mondta Julie –. ha nincsenek ott az agyukban azok a galád ötletek. mi történt. – Kérdezd meg tőle. hogy nagyon halkan súgja meg neked. lefogadom. s azt hiszem az elnök úr annak rendje szerint vérfertőzést követett el. mert én mindig csak a régebbire emlékszem. Azokban volt valami pikáns. azt hitted. Ha nem. amivel az előadást zártad. s ha az ember csak kicsivel is három óra letelte előtt hagyja abba a munkát.S nem tudom. vörös volt. mert szörnyűségeset sikított. különben nem élveztem volna el. akkor egész bizonyosan ő is előbb jut a csúcsra. hogy ájuljon el a gyönyörtől. Sophie odament a herceghez és megsúgta neki. ami nem tetszett Sophie-nak. ha az újabbat unom s hogy ezt be is bizonyítsam. igen határozott elélvezés hallatszott. A fiatal nemesúr. hogy halott? – Hát bizony. Van egy órája. s amikor visszajött. akkor egy garast se kap. mindnyájunkat sokkal inkább békén hagynak. akkor megvárja. ez a rózsavizes passzió viszont.

az egész hárem ellene vallott. „Teringettét – kiáltott fel Curval Augusztinát nyalogatva –. akár elélvezni kéne. ez már valami! Ettől már feláll az ember fasza!” Egybehangzóan arra az álláspontra jutottak. a lány fölé hajolva ráélvezett elnyíló dombocskájára. majd szépen lefeküdtek. Huszonhetedik nap Már reggel megindult a feljelentgetés. Zelmira. hogy tartsa szemmel. a barátokat már határozottan az új üdvözlő formulával köszöntötték: „A geci Istenit! kéri a seggem? Csupa szar. s a kis selma össze-vissza gecizte az ajkát. anélkül hogy bárki egy kicsit is részeg lett volna. a csiklóját meg a segge lyukát. majd lefektette a lányt egy kanapéra. hogy egész éjszaka fingott. felállt. hogy inkább az asztali örömöknek hódoljanak Az orgián meglehetősen nyugodtan viselkedtek. hogy ő is megragadta a lányt. forró .” S valóban minden csupa szar volt. s azonnal be is került a könyvbe. de ő már nem gecit kért tőle. Odaszólt Durcet-nek. akik nem tudták elhinni. Közben Zelmira a püspököt szórakoztatta: szopta a faszát és beujjazott a seggébe. majd ujjával – amennyire csak tudta – bedörgölte ondóját a pina belsejébe. elvörösödött. Mindezzel egy időben Curval Nárcisszal verette a faszát. s leszámítva Sophie-t meg Zelmirát. s előbb az ujjával. minden fajta edényt. mit kapott belőle. ami rendkívül ritkán történt meg velük. s az értelmes olvasó könnyen kitalálhatja. s mivel egyedül Rosette hiányzott hozzá. Sophie. Sophie feltartotta csinos kis seggét. pedig csak tegnap este engedélyezték. azonnal odaugrunk az olvasóval. Curvalt annyira felajzotta a jelenet. A herceg azt mondta. az elnök rátapasztotta száját. s ezt feltétlenül ki kell kísérletezni. Giton és Nárcisz szolgálták föl. De mivel megszólalt a vacsoracsengő. A herceg nem tudott ellenállni a kéjes kísérletnek. s mivel mind egy követ fújtak. mint a karikacsapás. mert az öregasszonyok. mivel a fiatal kis pina nedvezni kezdett. hogy Sophie már képes elélvezni. félbeszakítottak minden társalgást és minden bujálkodást. törülközőt és vizet eltávolítottak. a többiek nem mulasztották el bevádolni. hanem valami mást. amitől akár sikítani. hogy mind a nyolc háremhölgy büntetésben legyen. s mára már érezhetővé vált. Durcet minderről tudósította Curvalt meg a püspököt. ebben semmi olyasmi sincs. A természet diadalmaskodott: negyed óra múlva a szépséges leányzó felizgult. hogy szerinte Sophie már biztosan elélvez. akiknek akadozott a nyelvük.– Bah! – mondta a herceg fennhangon –. A kenyér nélküli húsos étrendtől melegedni kezdtek a mosdatlan kis szájak. majd a nyelvével egyszerre izgatta a vaginája szélét. Mivel kávéig semmi új nem történt. Egyébiránt ment minden. hogy jelentősen megváltozott a leheletük. hogy még kísértés se legyen a mosdásra. a herceg viszont annál jobban meggyőződhetett róla. nagyot sóhajtott. hogy így összehasonlíthatatlanabbul jobb. Azt állították.

Amikor eljött az ideje. rögtön véget ér az éjszakai ceremónia. harapdálják. sem azt. végrehajtom az utasítást. már szabad is vagyok. ami ily gonosszá teszi. mégis fejest ugrottam a dologba. semmiképpen nem fogom megbánni a találkozást. hagytam. a szolga távozik. miként fogalmazott az izgató kurtizán: „Egy számomra korábban ismeretlen ember. az ajtó bezárul.csókokat hintve az ülepére. s mikor elkészülök. s ily módon csak nagyon tökéletlenül tudnám önöknek lefesteni. de mivel a dögönyözés ezen az oldalon kevesebb veszéllyel járt. egy magas kerevetre hasaltatnak. de abban a szobában olyan sötét volt. biztos vagyok benne. levélben arra kért. széthúzzák. de azonnal félretolják a kezem. – Élvezek. s épp azon gondolkoztam. és szó nélkül megragad. a Blanche-Rempart utcába. Vaskos. hogy nem kell félnem semmitől. makrancos faszt találok. Alighogy beléptem. hogy bizalmatlanságra nincs okom. hogy vetkőzzem le teljesen. s olyan vadul szorongatja őket. nem vesztem el a fejem. a karjaiba vetem magam. kibaszott kurva! – ordítja. kőkemény. odarohanok. Biztosított. átmegyünk két-három szobán. csakis ebben az állapotban vezethet be ura lakrészébe. amelyen bejöttem.” Gondolhatják. odajön hozzám egy meztelen férfi. hogy azonnal menekülőre fogtam. felállítanak. valami előérzetféle azt súgta. hová való. mely amúgy nem engedte. akiről nem tudtam. gyúrják. kézen fog. s leültetnek egy zsámolyra. s szokásos óvatosságom ellenére. mint egy kemencében. hogy ellenőrizgessem. akit nem ismerek. Mindamellett csak a herceg élvezett el: Duclos ma estére az előző napiaknál sokkal szebb történeteket ígért. majd egymás után megfogja mindkét mellem. átfáradtak az előadóterembe. amikor emberem egyszer csak iszonytató üvöltést hallat: „Menekülj. valami fény dereng: azon az ajtón szűrődik be. egy szolga azzal fogad. visszaadja a . ha azt kicsalom belőle. gondolom. hogy csak egy kis geciről szól a történet. és ugyanazt csinálják vele. hadd csinálják. menjek el hozzá este kilenc órakor a lakására. mint az imént a mellemmel: példátlanul vadul nyomogatják és szorongatják. megszopogatják a seggem lyukát. amelyik fogadott. ott áll az a szolga. Az ismeretlen odatelepszik mellém. miféle. se fény. gyorsan megszabadítom a szörnyeteget attól a méregtől. Kinyílik az ajtó. úgy látszik sem azt nem akarják. hogy hozzányúljak. s lássuk. vajon minek ez a hókusz-pókusz egy amúgy pofonegyszerű dolog végett. végül bekopogtat. Megérkezem. se levegő nem jött sehonnan. Két arany kísérte a levelet. hogy olyasvalakihez menjek el. belépek. hogy rászólok: „Ez fáj!” Akkor abbahagyják. csókolgatják. s mindenki tartalékolni akarta magát az előadásra. uraim – mondta –. s bár nem volt alkalma megismertetnie magát velem. s nem állok jót az életedért. azonnal odanyúlok a hasa alá.

Ugyanezt azt embert. hallottak-e már a saintelme-i kommendátor passziójáról. gyorsan mesélj egy újabbat. és nagyon örülök. hogy szorítsam jó erősen. mert még valami nagyon csúnyát csinálok. s közben vagy hússzor jó kiadósakat az arcomba köp. Na de folytasd. pedig imádom ezt a szépséges leánykát – tette hozzá ironikusan –. uraim – folytatta Duclos a mesélést –. s mivel nekem ez az egyik erősségem. – Akkor a vitával várjunk addig. akit jól ismertem. mert voltak ennek az embernek sokkal különösebb passziójai is. hogy ennyivel megúszta. nagy szerencséje. hogy úgy kellett valami hideg itallal lehűteni. beleélvezett a gatyájába. hogy ilyen olcsón megúsztam. miután megmutattam. – Majd ha jónak látnom. szépséges gyermekem – mondta a herceg. aki távolról sem élvezett el. azt mesélte. s aki ott kockára tette a pénzét. mielőtt még nagyon tűzbe jönnénk tőle. ad két aranyat. te pedig Duclos. amit én mutatok majd be az uraknak – mondta Desgranges –. lovagló ülésben rám ül. „Akivel ezután voltam.ruhámat. – Nem tudom. csakis én kellettem neki. amíg a végére nem járunk a történetének – mondta a herceg –. egyébiránt pedig csatlakozom Martaine véleményéhez. azt csúnyán megkopasztották. s egy nő. – Jegyezze meg egyszer s mindenkorra. uraim – folytatta Duclos –. s akit hosszú ideig kitartott. Duclos. ha kifosztotta őket: valahányszor átejtett valakit. s mindent szó nélkül végigcsináljon.” – Hát örülhetett is – szólalt meg Martaine mama – mert ez a szokásos passziójának csak az enyhébbik változata volt. hogy ezt az ocsmányságot utánozza? Abbahagyná? – tette hozzá az arcát törölgetve. hogy a nőnek nagyon szép legyen a melle. uraim – tette hozzá – még majd veszélyesebb oldaláról is bemutatom önöknek. hogy azért van itt. az azt akarta. ugyan mi szükség van rá. – S az még mindig semmi lesz ahhoz az oldalához képest. hogy engedelmeskedjen. hogy néha annyira felhevült a dologtól. faszát a mellém közé nyomja. hogy a kommendátor attól gerjedt be. miután az arcul köpte –. rám parancsol. s nem akarom végképp meggyalázni. Na de mire szándékozott használni a mellemet meg az arcomat az alávaló libertinus? Teljesen csupaszon felfektet egy kerevetre. majd rövid vágta után elárasztja gecivel. én meg húzom a csíkot. Volt egy játékbarlangja. de az volt a legkülönösebb. s biztosíthatom.” – Nahát – morogta Adelaida a hercegnek. Ennyivel azonban még nem érte be: a . s verd ki vele a fejünkből ezt az alakot.

a taláros ember ismét elfoglalta helyét az ablaknál. ha ellophatta. ha a téren kivégzési előkészületeket lát. hogy finoman tapogassam és húzogassam a faszát. Végül lesújtott a hóhér: ekkor élvezett el: „Az istenit – üvöltötte ilyenkor –. ez iszonytató bűnnek számít. engem is oda állított maga mellé azzal az utasítással. hogy jön az áldozat. Férfi vagy nő egyre ment: „Csak terhes nő hatna rám még egy kicsit jobban – mondogatta –. és azonnal értesítse az elnököt. annál jobban megvadult a gazember fasza a kezemben. Amikor aztán a zsivajgásból hallottuk. de olyan még nem fordult elő. A szoba ablaka éppen a vérpadra nézett. Olyankor az elnök megüzente nekem. a terítéket lopta el. az elégetéstől meg a felnégyeléstől pedig elalélt gyönyörében. Minden jó volt neki. mely tevékenység mellesleg rendkívüli módon tetszett neki. az elnök nézte. az embernek minden olyan iszonyatot tudnia kell vállalni. a duplán baszott istenit! De szeretnék magam lenni a hóhéra. a bűnös felment a vérpadra. de sajnos azt nem lehet. Thémisz szolgálója azzal múlatta az időt. amitől feláll a fasza. a kerékbetörés fellelkesítette.” „És ezeknek az embereknek a halálában – kérdeztem tőle –. Ha ebédelt valahol. ilyenkor álruhában eljött értem fiákeren. mivel elég csiklandós volt az esete. s amíg fel nem bukkant az elítélt. hogy az ondó csak akkor lövelljen ki. s aki még sokáig kuncsaftom maradt. hogy egy ágyon a fenekemet csókolgatta. Az elnöknek volt a Greve téren egy lakása. tiszténél fogva maga hozzájárul e szerencsétlen áldozat halálához…” „Hogyne – felelte –. hogy álljak készenlétben. s mozdulataimat mindig a kivégzés mozzanataihoz igazítsam oly módon. csak egy öreg cselédlány lakott benne házmesterként. amikor az elítélt visszaadja Istennek a lelkét. minél közelebb járt az elítélt a halálhoz. mégpedig egy egészen egyszerű oknál . sőt elsült a fasza. mint az a parlamenti elnök.” „Ó. ami mellette biztonságban lett volna. s elmentünk a kis lakására. a szobából az ékszereket.” „De uram – mondtam neki egyszer –. s ezért csakis engem akart.lopás minden formája ellenállhatatlanul vonzotta. amit egész évben bérelt. s mennyivel jobban odacsaptam volna neki!” Egyébként a gyönyör érzete a kivégzés fajtájától függött nála: az akasztás kevéske hatással volt rá. zsebből a szelencét vagy a zsebkendőt. s mindentől felállt. s nem volt olyan tárgy. egy kicsit sem érzi gyilkosnak magát?” „Ugyan már – azt mondja –. hogy alkalmas állapotban tartsa a lakást. onnan néztük az előadást. amint ellopta. az elnök egy kitűnő látcsövet erősített a zsalugáterek közé. hogy ne halálos ítéletet hoztam volna. minek kukacoskodni?” „Pedig az emberek szemében – mondom neki –. De ebben bizonyosan kevésbé volt különös. akivel először nem sokkal Fournier mamához való érkezésem után volt dolgom. Minden ki volt számolva. s éppen ez mulattat a leginkább: harminc éve bíráskodom. ott volt közvetlenül fölötte. annak annyi volt mindössze a dolga.

úgy intézi. akit hasonló megrázkódtatás ér. hogy talán tud segíteni valamiben. akik kivégzés előtt állnak. nem mulaszt el egyet sem. ha egyszer szórakoztat. Tiszténél fogva sokszor éri efféle szerencse. az általa mesélt hajlam lesz az előadás ötödik. „S amikor végzett. lesz még alkalmunk néhány buja és bűnös történetet mesélni a társaságnak erről az emberről. ha elélvezünk tőle. Desgrangeszsal. számomra viszont gyönyörűséges. kedves Duclos. hogy valamely önmagában közömbös dolog a maga számára iszonyú. minden csak erkölcseink. hol a család barátjának adja ki magát. ha e téren bármit megvonunk magunktól. nem téves-e ebben is? Nincs eredendően jó – folytatta –. mindössze annyit követel tőlük. hogy tetszés szerint játszhatunk vele. mit szólnál az egyik barátom szeszélyéhez?” S ha önök is úgy találják. Minél kevesebb idő választja el őket haláluk pillanatától. mit gondolsz. – Csacska beszéd. – … Hát ugyanúgy. hogy semmi sem fogható az olyan nő szarjának az ízéhez. nem volnék-e bolond. hogy hozzájusson e légyottokhoz. „Ah. hogy gyönyörűségesen kilehelik a lelküket. s ajánlatait mindig azzal támogatja meg. kedves barátnőm: a gecijét a végkifejletre tartogatja. Hol gyóntatónak. hogy száz aranyat fizetett egyetlen effajta légyottért. Az elnök azt mesélte. mert maga leszólja? Ugyan. amitől feláll a fasz. ha csak azért megfosztanám magam tőle. és mint gondolhatják. és eredendően rossz. mert ezt az embert máris nagyon . „Gazság? – vágott a szavamba. hogy ne ismerjék fel. de csakis úgy jó. S ha már ilyen aggályos vagy – tette hozzá emberem –. azt állítja. az emberélet oly kevéssé fontos dolog. kis különbséggel neki is ugyanazok a fegyverei. védje magát a gyengébb. s akkor engedi ki.” – Hát nem is vont meg magától semmit – mondta Martaine –. de ki biztosít róla. uraim. Ezek után nagyon könnyen lehetséges. Mindamellett nem él az alkalommal. amikor látja. mi módon fejezi be a műveletet. tehát csak mások szemében az. Az égvilágon mindent kitalál. amikor kielégítette magát. remélem. mindjárt nem lesz iszonytató. ugyan. micsoda gazság!” – mondtam neki. mint én. mely csaknem minden dologban téves. mint nekünk. akár egy macska vagy egy kutya életével. annál többet fizet értük. hogy mutassák meg a feneküket és szarjanak. besorolni pedig úgyis nehéz. s ha egyszer tetszik nekem. ha már közölték velük az ítéletet. – Óh! annál jobb – mondta Curval –. gyermekem! Semmi sem gazság. kedves Duclos-m? – kérdezte az elnök.fogva: mivel bármennyire borzasztó is maga szerint az a dolog. hogy ennek a barátjának csakis olyan nők kellenek. hogy a mások véleménye. s olyat is láttam. ha kedvesek lesznek hozzá. s az az egyetlen bűn a világon. befejező darabja. véleményeink és előítéleteink szerint az.

hogy aki bűnné emelte a gyilkosságot. mindig azt tanácsolja nekünk. hogy ne merjünk olyat megtenni másokkal. mert ettől a Greve téri kivégzős pokolfajzattól pattanásig feszül a tököm. akárcsak az érzékek tombolásában. barátaim. Közben a herceg és két barátja sem vesztegették az idejüket. Asztalhoz ültek. Nem tudom pontosan. ha vakon követjük vágyait. Sophie-t. bármelyek légyenek is azok. Igazságos ég! a vérszomjas természet éppenséggel arra ösztönöz bennünket. s nagyon úgy néztek ki. s a filozófiája végtelenül tetszik nekem. hogy elélvezés után is éppoly istentelen ateista bűnös maradt. de egyedül a püspök élvezett el. hallatszott. elveiben annyira szilárd volt. s egyetlen törvényt vés szívünkbe: hogy bárki kárára elégítsük ki magunkat.kedvelem. s remélem. ahogy ordítozik: „Gyerünk. alaposan áttanulmányoztam őket. hogy ez a természet törvénye stb. ziláltak. hogy bővebben értekezzek ezekről a dolgokról. De türelem. képességeiben amúgy is behatárolt ember mennyire igyekszik még szűkebbre vonni léte határait az ócska előítéleteivel. sikerül benneteket is meggyőznöm. S ugyan mit számít a természetnek. Antinoust és Zefírt. talán még lesz jobb alkalmam is. reszketek a dühtől. ötszázzal több vagy kevesebb ember van a világon? Talán bizony a hódítók. mivel nála a szenvedély egyáltalán nem befolyásolta a gondolkozást. hogy velünk megtegyenek? Bizony mondom. mert mivel a törvényei fenntartásához éppoly nagy szüksége van a bűnre. két barátnőjével. forogjatok már! de hát nem ezt kértem!”. hússzal. mennyire korlátozta magát élvezeteiben. Azzal elindult a terem végében lévő budoár felé Desgranges-zsal és Fanchonnal. már ahogy köztudomásúlag szokása volt az effajta kicsapongások során. hogy csakis oly módon szolgálhatjuk a természetet. tízzel. Curval még filozofált egy keveset. amikor magáévá merészelte tenni ezt az alávalóan ostoba előítéletet. s más efféléket. barátaim. Nem szabad. mégpedig oly különleges módon. . mit eszelt ki a libertinus e hét személlyel. egyszer még mindezt előadom nektek. hogy azt egyelőre nem szabad elárulnunk. hogy minél több bűnt kövessünk el. de sokáig tartott. ami az adott pillanatban céljaihoz éppen szükséges. nem is titkolom. a hősök. hogy eggyel. hogy a szórakozásában. amikor azzal jönnek nekem az ostobák. Minden bölcs embernek ilyennek kellene lennie. Hébét. vörösek voltak. mint az erényre. Elképzelhetetlen például. mivel azok is éppoly elvetemültek voltak. a zsarnokok figyelembe vették-e azt a képtelen törvényt. mindezt dühös káromkodásokkal vegyítve. amit nem akarunk. Pontosan így kell gondolkozni az örömökről. akárcsak ő. mint akiket veszettül összetapogattak. s vitték magukkal Alinát. amikor átadom ismereteimet. Igen. Hihetetlen. de most muszáj elélveznem. végre megjelentek a nők. gyönyörűségesebbnél gyönyörűségesebb örömök százaitól fosztotta meg magát.

ugyanabba a testtartásba állították őket. hogy az ő öreg. egész este csókolgatták. jobb alakú Augusztina vitte volna el a pálmát. Huszonnyolcadik nap Menyegzőnap volt. hogy megelőzték Augusztinát. s megint csak fatális sajátosság révén mindkettőjükre fenyítés várt az este. jóllehet maguk még nem vettek részt a játékban. az effajta mókák pedig csak fiataloknak valók. egymás mellé állították a két bájos leánykát. oly kéjes vonalú a csípeje. a libertinusoknak azonban inkább báj kell. inkább egy kis dundiság. hogy nagyjából végrehajtsák azt. az elveknek kell szabályozniuk a geci kibocsátásának módját. hogy verje ki Zefír faszát. úgyhogy a napnak e részét teljes mértékben a menyegzői előkészületeknek szentelték. Ellene szólt kissé túlzott soványsága és finomsága. egymás után tizenötször is végigvették a delikvenseket. semmint szabályosság. majd ráparancsoltak Zelmirára. s miután lezajlott a szertartás. semmint tökéletesség. hogy lássák. hogy fizikai lehetetlenség tökéletesebbet és formásabbat találni. De hogyan döntsenek a két megmaradó közt? Tízszer is megegyeztek a vélemények. s Curval néhány újabb ocsmánysággal kárpótolta magát azokért a szende pásztoridillekért.hogy a geci diktálja vagy irányítsa elveinket. hogy frigyre lépjenek. a másik kettőnek oly üde. párnás volt a húsa. aki csodálatos elélvezésével a gyönyör szemlélésének gyönyörét szolgáltatta. jóllehet érdekesnek ígérkezett: el akarták dönteni. Az orgiára szórakozás gyanánt olyan szemlét terveztek. nagyon sokára született meg a döntés: csaknem lehetetlen volt Augusztina. Áttértek a lányokra. Mivel Vénusz misztériumai gyakran játszódtak le e gyerekek szemei előtt. ami eddig még nem jutott eszükbe. Reggel az urak senkit sem értek vétségen. ingerelték őket. Úgyhogy először is sorba állították őket úgy. A vizsgálat hosszú volt és nagyon szigorú. Végül mindenki nyugovóra tért. oly fehér és gömbölyű a két féltekéje. Végül Zelmira került ki győztesen. megfáradt lelküket csak kevésbé rózsavizes jelenetek mozgatják meg. hogy egy kicsit előre hajoljanak: csakis így lehet egy segget amúgy isten igazából megvizsgálni és megítélni. elegendő elméleti tudással rendelkeztek ahhoz. amit . melyeknek kénytelenkelletlen tanúja lett. összeeresztették őket a szalonban. Zelmira és Sophie között dönteni. mire mennek egymással. s végül Zefírnek ítélték az almát: egyhangúlag úgy döntöttek. tapogatták. a két libertinus meg is egyezett abban. Curvalra és Durcet-re viszont vajmi kevés hatással voltak. Cupidón és Rosette-en volt a sor. aztán ő is beujjazott a kislánynak. e buja jelenetek a hercegnél is meg az öccsénél is magömlést eredményeztek. hogy a lányok és fiúk közül kinek a legszebb a segge. aki elalélt a karjai közt. A festőknél kétségkívül a magasabb.

megcsonkítom a természetet. . azt hiszem. amikor szemügyre vette a fenekét: – Fel nem foghatom. s mintegy duzzogásból némi rendetlenséget hagyott a frizurájában. hogy ha most megengednénk nyakadon a gyeplőt. – Az biztos – mondta Curval nekihevülve –. mert meggyőződésem. s után ők szolgálták fel a kávét Augusztinával és Zelamirral. akit a herceg elöl tartott neki. a szempillantás alatt felfalta a hurkát. készen áll-e. – Gyere. az meg a legteljesebb ártatlan naivsággal hagyta. Cupidónak már szép kis merevedése volt. úgyhogy betette kis fütyülőjét Rosette combjai közé. Durcet ugyanezt tette a leánykával. majd asztalhoz ültek. – Hogy mit? – kérdezte vissza Curval – Olyan ocsmányságot. s mivel a csinos kis segg a rendnek megfelelően a kívánt állapotban leledzett nyalogatni kezdte. hogy veszett nagy kedvem van mindenféléket csinálni. amit a fiú. – A kutya úristenit – fordult a barátaihoz a hasát verdeső faszára mutatva –. majd így szólt. a fiú oly ügyesen látott neki a dolognak. igen! – felelte amaz. – A legteljesebb mértékben. akinek éppoly veszettül állt a fasza. hogy kielégítse. hogy szörnyűségeket mondjon. s éledezett a fasza. – És mit? – kérdezte a herceg. az ifjú pár szintén hivatalos volt az ebédre. hallgassuk inkább Duclos-t. olyan állapotba kerültem. hogy valószínűleg sikerrel is járt volna. mert ördög. gyere. mégpedig nagyon csúnya. gyere – mondta neki Durcet. A buja Augusztina még nem heverte ki. Mindemellett senki sem élvezett el. ha kell. akkor itten egy szegény kis tyúkocskának ugyancsak csúnya negyedórája lenne. milyen dühödt pillantásokat vet Augusztinára –. erről a leghatározottabban kezeskedem. de hamarosan az is foglalt lett. – Óh. mint ez itten! Azzal kissé széthúzta. s megkérdezte Augusztinától. ami ezerszer izgalmasabbá tette. Curval felindult tőle. vigyen el. Ahogy belefúródott a püspök tágas seggébe. látva. és ízekre szaggatom a világegyetemet. és buján tapogatta a püspök ki baszójának seggét.végre kellett hajtani. miért nem ez a kis selma vitte el a pálmát. sajnálkozva nézett a lányra. – Curval – szólt oda neki a herceg. mivel szerette ilyenkor provokálni. Curval odajött. Curval felfektette egy kanapéra. ha van szebb segg. mert már nem is bírom visszatartani. hogy előző este nem ő nyerte a seggszépségversenyt. szépséges ülepe mögé térdelt. amilyet csak javasolnak nekem. s nem magának dugatja be azt. a herceg baszta combba. inkább kicsiny arájának dugott volna be. úgyis itt az ideje. ha a püspök nem kapja el.

onnan hozták ide. azt kérte tőlem. E jelenetnek igen mulatságos eredménye lett. hogy kedvében járjak.” „Na persze. szaladok a lyukhoz. s most nem tudta. adjak neki egy olyan szép lányt. amúgy pedig a létező legszebb teremtés volt. állítólagos förtelmes büdösségéről. „És ez a has! Milyen ráncos!… Tán húsz gyereket csinált?” „Egyet se. egyet se: mind ezt mondják ezek a lotyók. amilyen szépet csak találni lehet. biztosíthatom. karon fogták őket. „Na. aki még sohasem volt üzletben. – Nyilván a sárból!… A testőrség körül strichelt. hogy közel s távol neki volt a legeslegszebb feneke. mennyi disznóságot mondott neki. s két óra múlva szépen elszámolunk vele. S minél jobban zavarba jött. az arcvonásairól. adják oda nekünk a szerájt. ilyet még a legócskább. az előadónő pedig. s libertinusaink ebben az állapotban. annál jobban sanyargatta az a gazfickó. uram. Végül eltört a mécses. ha rájuk hallgatsz. harmincöt év körüli férfi.miután megkakáltatta Rosette-et –. mint egy kivénhedt tehén tőgye!” Azzal durván markolászni kezdi. miféle szörnyűségeket mondott a bőréről. mindent kitalált. patakzani kezdtek a könnyei: libertinusunk. Közben a kislány kezdett zárba jönni. mint maga? – kezdi az emberem. a szellemi képességeiről: egyszóval mindent összehordott. akit csak találni lehetett. az alakjáról. egy fiatal masamód lányt adtam neki. hogy ver a kis szíve. szinte láttam. forduljon meg! Micsoda hitvány segg… milyen petyhüdt és gusztustalan… nyilván a sok seggberúgástól lett ilyen az ülepe!” S szíveskedjenek figyelembe venni. én meg. bár az urak állapotából látta. a viselkedéséről. szép szeme elfátyolosodott. „Egy udvari főúr. hogyan viselkedjen. mi fog történni. mégiscsak belekezdett a mesélésbe. vagyis letolt gatyával és meredező fasszal jelentek meg a már az előadóteremben ülő. s mivel kíváncsi vagyok. amit annyit dicsértek nekem? Micsoda csöcsök… Tisztára olyan. hogy soha életében nem teszi ki többé . vetkőzzön – folytatta az udvaronc – … Jaj de ügyetlen!… Életemben nem láttam még rondább és ostobább kurvát… Hát ez lenne az a test. A mániájáról nem szólt nekem. Lehetetlen visszaadni. úgy hatott mint egy nagy prédikáció: a leány megesküdött. s olyan útszéli kifejezések közepette élvezett rá. hogy letörje az önbecsülését.” A szegény szégyenlős lánynak senki sem szólt előre. erre a pillanatra tartogatta a csattanót. Lehetetlen elmondanom. A püspök meg Durcet most higgadtabb volt. aki litániája közben teljes erőből verte a faszát. „Honnan az ördögből szedett össze Duclos egy ilyen szakadt lotyót. amelyeket egy hordár se merne kiejteni a száján. Összehozom őket. Duclos új történeteire váró gyülekezet előtt. uraim. mind szüzek… Na. hogy hamarosan félbe fogják szakítani. legalantasabb némbereknek se merne mondani az ember.

egy nagyon fájdalmas hírrel. ebben és ebben az utcában. az istenit. s maga egyszerűen azt szeretné. „Dijonba. felőlem . akit a bátyám szerzett neki. hogy rendkívül érzékeny lányokat hajtsak fel neki. fenék. Éppen elvett egy lányt. Ez a műfaj nagyon sok vesződségembe került. hétszer-nyolcszor rásüti a faszát a hátsó felére. Emberünk szakértő volt. hogy kolostorba vonult. nagyon szerelmes volt a lányba. bizonyos Valcourt-tól. meghalt egy fiatalember. s mindig olyan lányokat szállítottam neki. „A gecibe! – mondja ekkor libertinusunk. Ó. kigombolja a gatyáját. mi történt?” – kérdi érdeklődve a leányzó – ismerem az egész várost. – Na persze – mondta Curval. amit mondott. kisasszony?” – kérdi tőle udvariasan libertinusunk. – Na. s már húzza is a csíkot.” „Óh. akik valami hírre várnak. és verni kezdi faszát a lányra – Ó. pont oda akartam! Gyerünk. aki szintén dijoni. herceg úr: magának áll a fasza innen is látom. hogy elélvezzek. Egyszer egy olyat adtam neki. kérem?” „Valcourt-nak. hogy hat hétig nyomta az ágyat. sem az. uram” „Dijonba? Hűha. úgy lett volna igazi. – De ne köntörfalazzon. felhajtja a szoknyáját. amelyik Dijonból várt híreket egy rajongásig szeretett fiatalembertől. hogy csapása célba talál-e. biztosan nem ismeri. mert nemigen lehetett szélhámoskodni. milyen következményekkel járt. éppen onnan kaptam az imént levelet.magát efféle kalandnak. s egy hét múlva azt hallottam. – Szerintem viszont – tette hozzá a gazember –. nem érdekli. akik a kívánt lelkiállapotban voltak. nem – folytatja emberünk –. Elmondtam ezt a fiatalembernek. – Az jó! – mondta a herceg.” A lány abban a pillanatban hanyatt dől és elájul. régóta játszotta ezt a játékot. akit erőteljesen hágtak hátulról. helyben vagyunk! – mondta a herceg.” „És hogy hívták. Összehozom őket. de olyan beteg lett tőle. s ha az kedvezőtlenül alakul. az angyalát. aki nagyon fontos volt nekem. mi lett a szerencsétlen lánnyal. míg a lány menstruál. csakis engem érint. – Nem – felelte Duclos –. aztán a menyegző másnapján hirtelen meghalt.” „Miért. fenék! Csakis fenék kell nekem.” Azzal megfordítja az élettelenül heverő lányt. Szóval sosem szedtem rá. s akkor mondja neki ezt. – És beledöglött? – kérdezte Curval. Egy másik – folytatta Duclos – azt kérte tőlem. lehet hogy engem is érint a hír. – Ha magának így jó. s a későbbiek során mindig újabb megtérítendő lánykákat kért tőlem. s egyetlen pillantással felmérte. roppant jót mulatott rajta. akkor beleroppannak a bánatba. „Hová való. ha a maga embere megvárja. elragadtatva. Párizsban lakott. ha a lány egyből elpatkolna.

Zelamirt és Adoniszt. ahogy együtt lőtték ki a gecijüket. Adelaidának a mellén. nem mindegy? Gyerünk. Augusztinát. és társasággal. Zelamirnak és Adonisznak még mindig tele volt gecivel a segge. dőlt belőle a vér. Augusztinának az orrán volt kendő. A szót legott tett követte. Egyenesen kellett állnia és nem volt szabad elvesztenie a fejét. miközben a nő vajúdott előtte. amikor visszajött. Fanchon. s ment velük Seggtörő. s miután a herceg és Curval – nehogy barátaik bármit is a szemükre vethessenek – biztosították őket. képesek lesznek rendesen ülni. hogy a lehető legilledelmesebben és legszemérmesebben viselkedtek. Konstanca és Julie is. Sophie-t. hogy folytassa az előadást. mert két terhes nős történetem is volt számára. Nárciszt. Kisvártatva két-három női sikoltás hallatszott. hogy végignézi a szülést. mit ő meg is tett a következőképpen: „Sajnálom – mondta a szép kurtizán –. s hogy akkor vagyok a legszerelmesebb a bűnbe. Galambot. hogy nélküle ugyan sose élveztek volna el. akinek az volt a mániája. hogy a geci sose befolyásolta az érzelmeimet. ha nem küldöd el elélvezni ezt a két jómadarat. s ahogy kidugta a fejét a gyerek. majd a két gazember bömbölése. hogy ha lenne benne még egy csepp hajlandóság. Egy másik felrakott egy héthónapos terhes nőt egy magában álló piedesztálra. arra élvezeti rá. amely talán örömére szolgált volna. akkor este nagy felfordulás lesz itt. fehérszemélyek halálán nem szoktam akadékoskodni. Visszajött a nyáj. s biztos vagyok benne. s bolondul kacagva bizonygatta. menjünk a budoárba. mert ha netán megszédült. jó tizenöt láb magasságba. most pedig már teljesen lehiggadtak.” – Meséld csak – mondta Curval. Teréz. meg a magzatát is. herceg úr. Julie viszont a maga libertinusságával és ügyességével megint ép bőrrel megúszta a veszélyt. ha megbotránkoztatnánk őket az este. A szóban forgó libertinust a legkevésbé . Verte a faszát. mennyire vonzódik az efféle nőkhöz. Egetverő. utasították Duclos-t. – Talán bizony nem tudod.akár el is patkolhat. akkor jót szórakozna e két történeten. ha éppen elkövettem valamit? „Nos hát egy olyan emberrel volt dolgom – mondta Duclos –. akkor halálra zúzta volna magát is. – Durcet – szólt oda a püspök az adóbérlőnek –. mert látom már. hogy Curval úr ennyire sietett könnyíteni a szükségletén. Tudom. hogy ezek az urak nem szeretnék. menjünk együtt. két libertinusunk vitte magával Zelmirát. – Teringettét! – mondta Curval a püspöknek – Maga nagyon félti a nyáját! Kettő-hárommal több vagy kevesebb. Cupidót.

De alighanem mégsem egészen úgy esett a dolog. Duclos pedig. a leggyengédebb figyelemben részesítve azokat. melyben most ily mély misztérium játszódik. Curval? – kérdezte a herceg. a közjáték az este nagy részét elvitte úgyhogy asztalhoz ültek. sem a terhes nőket nem szereti. habár maga is csak félig bízott benne. Olyan anya kellett neki. egy kis taknyot keltet ki a vaginájából! Hát van ennél szebb. mint te. s miközben verte a faszát. addig kellett amannak ott állnia. ezért fizette. az egy kerékbe törni való szörnyeteg. – Egyébként egy állítólag szellemes hölgy elvei alapján ez egy nagy gazember lehet. azt követelte. – Én is azt hiszem – mondta Curval. de szép a dísze. túlságosan is tisztelem a természetet s a természet alkotásait. mi a terhes nő. Hát e nyanya törvényszéke előtt nekem mar kész is lenne a perem. mert kisvártatva olyat sikított. amit szakadatlanul imádnunk kell. hogy az egyáltalán nem úgy hangzott.sem hatotta meg a szerencsétlen nő helyzete. hogy én e három dolog közül egyiket sem szeretem. akkor a fickó a képébe éhezett. de szép a császárnő!” – Te nemdebár meg is ráztad volna az oszlopot. amíg ő el nem élvezett. Hát nem fajunk szaporodása a legizgalmasabb dolog a világon? Nem valamiféle csoda ez. mely akár egy kemence. sem a gyerekeket. s a gyerek orra előtt vernie. hogy ez az ember éppoly kevéssé szerette a szaporodást. mint azt Konstanca gondolta volt. s amikor a kis teremtés ettől felbőszülve bömbölni kezdett. hadd csókoljam meg magában azt oltárt. Későre járt. . van ennél meghatóbb? Konstanca. hogy az anya verje el a szeme láttára a porontyát. az egyszer biztos. akinek a gyereke legfeljebb három-négy éves. mintha hódolattevés avagy hálaadás előzte volna meg. S mivel Konstanca történetesen az ő fülkéjében volt. a következő történettel fejezte be előadását: „Ismertem egy embert – mondta a szépséges kurtizán –. akkor az anyának el kellett kapnia a fickó faszát. akinek a gyerekbömbölés volt a passziója. téved. aztán mikor a gyerek mar megfelelően bömbölt. kik e csodát mívelik? A magam részéről sose tudok terhes nőre ellágyulás nélkül nézni: gondoljanak csak bele. nem kellett messzire mennie a misézésre kiszemelt templomért. hogy ismét csend van. ugye. – Egyáltalán nem. ilyesmiket kiabált: „Jaj de szép szobor. látván. mert. mert aki sem az állatokat. – Fogadok – mondta a püspök Curvalnak –. jöjjön ide kérem.

s minél többet csinál. a négy ministráló háremhölgy legyen Galamb Curvalnak. a züllés undorító rafinériájából először. mégis igen tág értelme van: azt jelenti. valahányszor az urak s szükségletüket óhajtják elvégezni. s csapjanak egy igazi férfiorgiát. hajnalhasadáskor. hasznos-e a boldogsághoz avagy sem. s alighanem az előző napi szodomita kicsapongás hatására a mai nappal új törvényt hirdettek ki.Vacsoránál a következő kérdések kerültek terítékre: mire való az ember érzékenysége. hogy mindig közösen fognak eljárni. mégpedig úgy. Michette pedig Durcet-nek. . egyszóval a kis. Az urak. s elolvassa a következőket. annál többre vágyna még. a gyerekben azt kell először is letompítani. kísérje őket négy háremhölgy azon szolgálatok végett. hogy minden feleség az urát.és nagydolog. ennyivel azonban nem érték be. ki-ki másképp taglalta a kérdést. hogy székelés után a legalávalóbb és legmocskosabb szolgálatokat végezzék el nekik. Miután. s csaknem egész éjszaka baszatták magukat és likőrt vedeltek. illetve Alina a püspököt fogja szolgálni. hogy küldjél el lefeküdni a nőket meg a kisfiúkat. de sajnos nem hatottak meg vele senkit. ahogy megtudták az új rendelkezést. s akár a nejek. Szegény nők. sírtak és jajveszékeltek. hogy már sokkal komolyabb dologra szolgálnak. azt is megtudhatja az olvasó. Curval azt bizonygatta. Ebbe mindenki bele is egyezett. mely elrendelte. az orgia végére tűzték ki. hogy ha az ember borzalmakat csinál. melyeket a szükséglet elvégzése után eddig a nejek teljesítettek. mely szerint evés közben jön meg az étvágy. arra ítélték szerencsétlen hitveseiket. mint már említettük. Ez a közmondás közönséges ugyan. Megbízták továbbá az öregasszonyokat. Rosette a püspöknek. hogy december elsejétől kezdve a nejek teljes mértékben edényként szolgáljanak szükségleteikhez. Huszonkilencedik nap Van egy közmondás (nagyon jó dolgok a közmondások). Vacsora után a herceggel együtt azt javasolták. csak annyit írtak elő. Megegyeztek. hogy az érzékenység nagyon is veszelyes. ha veszi a fáradságot. bezárkóztak hát a nyolc baszóval. csakis a szájukba végeztessenek. s hogy e szükségletek. Hébé a hercegnek. akár a négy fiatal lány által végzett művelet során tapasztalt legkisebb vétség is rendkívül szigorú büntetést von maga után. s hogy ennél a műveletnél sosem szabad leváltani őket. Megbocsáthatatlan kegyetlenségből. de melyeket már nem teljesíthettek. s hogy a másnap milyen eseményeket és milyen történeteket hozott. hogy felváltva ketten úgyszintén legyenek mindig ott ugyanezen szolgálat végett. az idejét pedig egyöntetűen estére. Ez történt a mi telhetetlen libertinusainkkal is. Két órakor feküdtek le. lévén. hogy idejében hozzászoktatjuk a legvadabb jelenetekhez. akkor újabbakra vágyik. visszatértek Curval álláspontjához.

A herceg el is élvezett. hogy fenyítése közben vad. Nézte. Adtam neki egy nagydarab. hogy hallott egy meglehetősen különös figuráról. aki rendkívüli módon szerette az effajta műveleteket. úgyhogy adjak neki egy olyan lányt. reggel nekiláttak azoknak a fenyítéseknek. Amikor Curval vizsgálgatni kezdte Galamb seggének elszíneződését. „Azóta. huszonnyolc éves . egyszer azzal állt elő nekem. eléjük tárják a feneküket. a négy háremhölgy. s letolt gatyával hallgatták végig kedves előadónőnk öt történetét. százat rúgatott a seggébe Gitonnal. melyeket előző nap nem végeztek el. ami részben az ő műve is volt. Alinával és Cupidóval is. s úgy nyitogatják. hogy megkúrjam ezt a segget. a háremhölgyekkel azonban már nem. – Aztán mégis megtartóztatta magát. sőt saját szemével is látta egyik barátjától. Durcet úgyszintén. Ez utóbbinak már oly igen bögyében volt kedves neje. mivel ők is rajta voltak a rettegett listán. szerszáma olykor meggondolta magát. és kivételesen szűz maradt. Adelaida. minekutána valamennyien ugyancsak felcsigázva mentek le ebédelni. maga pedig a gyönyörűséges gyermek gecijét nyeldekelve élvezett el. s ilyenkor mutatta a leghatározottabb erekciót. az öregasszonyok pedig végbéltől végbélig járnak. A ceremónia a hasonló esetekben szokásos részletekkel és ügyrenddel csaknem négy óráig tartott. mind a nyolcukkal elbántak. úgyhogy hátulról a combja közé tette a faszát. Átmentek az előadóterembe. mint korábban soha. majd utánuk Adelaidával. Miután kihirdették e szabályzatot. nagy kedvük lett volna friss seggeket felvonultatni. s mintegy akaratlanul bele-belebökődött az aranyos kis lyukba. nyomogatják. ahol is ma este egy meglehetősen gyakran előforduló beosztás alapján minden apának éppen a lánya jutott a kanapéra. ha hagyják. igen különös vágyai támadtak. s ajzzák fel végül minden műveletre. amit annyira szeretett volna átfúrni. aki meg van veszve érte. A püspök a szájába süttette el Zefírt. ami Durcet-t illeti. hogy Fournier mama kegyes hagyatékát előírásszerűen célba juttattam – mondta a szép kurtizán –. aki nagyon szőrös. A bencés perjel. s össze-vissza gyúrta a fenekét. Gitont meg még sokakat. Ebéd után kávézni mentek. A művelet a háremhölgyek lakrészében zajlott le. s maga is szeretné kipróbálni. – Az istenfáját! – mondta barátainak –. azonnal száz aranyat adok a társaságnak. ha úgy akarják: ez még lehetséges is lett volna. záporozott rám a szerencse: annyi gazdag vendégem lett. majd megkakáltatta.míg ők a dolgukat végzik. s ekkor folyt el a magja. a férfiak közül Zefírt. még csak el sem élvezett. amíg nem kerül sor a szolgálatukra. vizsgálgatta. Úgyhogy a táblázatba foglalt sorrend alapján egyszerűen Michette és Galamb szolgált föl. lévén hogy kanorgiára szottyant kedvük. egyik legjobb kuncsaftom. kéjes rángások jöttek rá. különösen Curval.

annak idején rengeteget szórakoztunk együtt. dühös lesz kirohan. szemének. aki eleinte nagyon meg van szeppenve. és meghagyta neki.” Miután hullapózba rendezte a lányt. Egy komornyik fogadott bennünket. kibontotta és leengedte egyébként gyönyörű haját. mert a drapéria igazából csak krepp volt: azon keresztül olyan tisztán láttam mindent. hogy az egész jelenet során a lehető legkevesebbet mozogjon és lélegezzen. s akkor biztosan egy garast se kap. egyébként nem kell semmit se mondania. mellé tett egy tőrt. – Jöjjön. kinyújtott karral egy kanapé elé térdeltette. hogy vigyem hozzá a legszebb nőt. sem ott nyoma sem maradt. Amikor végzett. megcsókolgatta a megkopasztott részeket. hogy valaha is lett volna rajtuk akár egy szál szőr is. majd csirkevérrel tenyérnyi sebet mázolt a szíve tájékára. „Ez kell nekem” – mondta a perjel. hogy maga valóban halott. de menjen bele mindenbe – fordult a lányhoz –. mintha . „Mert az uram azt képzeli. ahonnan végighallgathatja és végignézheti az egész jelenetet. S mivel igen jóban voltunk. megijedtünk. hogy sem itt. az egész szoba gyászdrapériával volt bevonva. „Rendezzük el ezt a szép teremtést úgy. főleg arra vigyázzon. a drapérián keresztül mindent hallhatok. Most vonuljunk félre – szólt oda nekem a komornyik. semmi bajuk nem fog esni. hogy tettesse halottnak magát. ahol csak hat gyertya világított. de olyan hibátlanul. ha viszont netán észreveszi a csalást. az is a földön. A komornyik bevisz egy kis szobába. „Nyugodjanak meg – mondta vezetőnk –. s ahonnan a válaszfal egy résén. semmit se csinálnia. hogy ne féljen – mondta a lánynak –. otthagyjuk a lányt. asszonyom. de a komornyik szavaitól valamennyire mégis megnyugszik. egy olyan helyre viszem.” Kimegyünk. mikor beléptünk. „Az a fő. hogy ne aggódjon annyira a kisasszonyért.nőszemélyt. csak feküdjön mozdulatlanul. jó rőfnyi szőrcsomók voltak a hóna alatt meg a picsáján. Egy másik már sokkal különösebb ceremóniát akart: Florville hercegről van szó. egy fekete szatén matrac körül.” Rejtekutakon és hatalmas.” Teljesen levetkőztette. amit most előírok magának. Azt az utasítást kaptam. majd művét csodálva ráfolyatta gecijét a lecsupaszított vénuszdombra. azt is megnyírta. maga pedig fogott egy nagyon éles ollót. s főleg azt hajtsa végre. Aztán hanyatt fektette a matracra. ahogy a herceg úr szereti a szórakozásához… – mondta a komornyik. és csak olyankor vegyen lélegzetet. a gyertyák közé. titkos bejáraton léptünk be a palotába. – Kövessenek. akit csak találok. haját szétterítette meztelen kebelén. amikor az uram nincs olyan közel magához. Leskelődni még könnyebb volt. szájának fájdalmas kifejezést adott. s kopaszra nyírta a leányzó mindkét hónalját Aztán áttért a picsájára. sötét folyosókon végül egy sötét szobába értünk. nem szégyellte magát előttem. A lányt meztelenül. mely szomszédos az elkövetkező misztériumjáték színhelyével.

a herceg azt hitte. amelyet életemben láttam! Ó. hogy nézik. a kényszerhelyzettől. Jobban nem is játszhatta volna senki e szerepet. s azt képzelem. amelyet eddig olyan jól alakított. ha én ölöm meg!” A művelet ezzel véget ért. s amíg a herceg ott volt a közelében. Ahogy belép. ez az egyik legszebb hulla. ösztövér. S mikor meglátta: „Az istenfáját. van csíny. hagyjál! – felelte a herceg.” Tovább tapogatja: „De szép hús! Még meleg… De szép mell!” Azzal fölé hajol. ennyit adott át a komornyik. – Te meg mi ördögöt csinálsz közben? – kérdezte Curval a hercegtől. annak hogy állhatott a fasza. – A lányomat baszom. – Úgy áll a faszom. s hihetetlen hévvel szájon csókolja: „Még nyáladzik… – mondja. – Efelől nyugodt lehet – mondta Martaine –. a már el is tűnt. – Hagyjál. A komornyik csöngetett. A herceg végül megragadta a hasara fordította: „Meg kell néznem ezt a szép segget” – mondta. sajnos. Erről majd Desgranges-zsal alkalmunk lesz önt meggyőzni. S néhány perc múlva jött is egy magas. az ijedtségtől érzékei felmondták szolgálatot. bő pongyolája alatt teljesen meztelen. – … de szép halott!… Jaj. combjával a fenekére simult. meg kell jegyeznem. – De szeretem ezt a nyálat!” Azzal még egyszer a torkara dugja a nyelvét. . s kész volt természetben is eljátszani azt a figurát. A libertinus fölállt. hogy titokban leskelődtünk. aki másvilágra küldte ezt a szép lányt micsoda gyönyört érezhetett!” E gondolattól el is sült neki: ott feküdt mellette. milyen szép fenék!” Akkor megcsókolta. Négy arannyal a zsebünkben távoztunk. hogy egyedül van és meg se fordult a fejében. szorongatta. mint egy tuskó. s tisztán láttuk. Indiai tafotából készült.” Azzal verni kezdi magának: „De szerettem volna magam belevágni!” Megtapogatja a hasát: „Terhes volt?… Nem. szemmel láthatóan hihetetlen gyönyörrel élvezett rá a lyukra.” – Éljen Isten! – kiáltott föl Curval – Ez igen. de mint elképzelhetik. Ideje volt. de szép lett volna. „Hej. Istenem! – mondja. mint egy szamárnak – mondta a herceg. becsületszavamra – kiált fel lelkesen –. ez egy passzió! Ebben legalább van só. hogy fölkeltsük a haldoklónkat. hatvan év körüli férfi. hogy ez a személy nem érte be ennyivel.csak ott leltem volna bent a teremben. hogy nyelvét az édes lyukra helyezi. széthúzta. és pokolian üvöltözött miközben folyt ki a gecije: „A gecibe! A gecibe. ez volt a jel. úgy hevert ott. de boldog lehet. aki ezt csinálta. megtorpan. aki teljesen kikészült. egyáltalán nem vett levegőt. a kutyafáját. „Olyan szép hulla! – kiált fel rögtön. amikor meglátja a vért meg a tőrt –. legalább még egyszer annyit zsebre vágott. – Lefogadom. néha több valóságot akar. mint a lány. ezt most gyilkolták meg… Hű.

még csúnyábbat művelek. inkább a valóságban szeretném! S tisztátalan ondóját Julie vaginájába lőtte. az ő mániája talán megalázóbb volt. de szép hulla! A gazember. csakhogy a két kutya utánam veti magát s hamarosan meg is előz.hogy halott. – Ó. – Folytasd. – Ó. majd négykézlábra állít: „Lássuk csak – szól oda a közelében lévő két dán dognak –. hogy én kapjam el a gesztenyét. amint végzett –. mint a versenyfutásban. s úgy beszél hozzám. és én vigyem vissza a számban annak. sőt. letette a földre. most egyen. s újabb vereség a kutyákkal szemben.” Választ . folytasd. egyszerre két bűn van a fejében. talán attól fél. s amilyen állapotban vagyok. élvezek! Hű. ebédelj a kutyáimmal. miközben picsán baszta Adelaidát. s vigyázz. – No jó. hogy belemenjek a játékába és tényleg visszavigyem neki. A szolga már jött is egy ébenfa vályúval. hogy a meggyilkolt lányát bassza. Na gyerünk. kedves barátném. vagy te. ha látják. a szellem hihetetlen eltévelyedése: bármit lát. elkapják a gesztenyét és apportírozzák a gazdának. nehogy itt is fürgébbek legyenek nálad.” Csöngetett. hogy ügyetlenebb. De akár nyertem. visszavághat… hozzad!” Újabb gesztenye. az e célból beidomított állatok sosem bántottak. Ej olyan szalonban fogad. a herceg példájára azt képzelte be magának. eleget dolgozott. mintha a fajtájukbéli volnék. rám bízták a szülei. nagyon ízléses vagdalt húst volt benne. folytasd. hozd vissza!” Azzal nagy sült gesztenyéket szór a földre. nem bántják. „Gyerünk – mondta –. Duclos – mondta a püspök –. mert hallom. már késő. már késő – mondta Curval –. a duplaistenit. megparancsolja. „Hozz enni az állatoknak” – mondta neki. Végül is két óráig tartott a játék. „No jó – mondta a gazda. mint ők. bármit hall a libertinus. viszont belül jót szórakoznak magán. aki eldobta. mint egy kutyához: „Hozzad. azonnal utánozni akarja. melynek parkettáját igen szép szőnyeg díszíti. mert még elcsábulok e két mihaszna példájától. mint ők. úgy játszottak velem. ha elzüllene. hozzad!” – mondja. bejött egy bizalmas szolga. a gazember – mondta Curval –. vigyáznom kell a magaviseletére. hogy vérfertőzik a lányával: ez a mihaszna csúnya dolgokat vett a fejébe. Duclos – szólt oda az előadónőnek. hogy vetkőzzem le. akár nem. „Maga egy balfácán – mondja nekem a gazda –. nem szeretném. Futok négykézláb a gesztenye után azzal a szándékkal. s csak egyetlen egyszer voltam olyan ügyes. lássuk. – A gecibe! – szitkozódott a herceg –. hogy megeszik a kutyák? Attól ne féljen. „Valamivel e kaland után egyedül mentem el egy másik libertinushoz – mondta Duclos –. s ne engedd elélvezni az elnököt. a kutyáim. ki lesz az ügyesebb. viszont nem annyira sötét.

aztán készülj fel az újabb utasításra. emberünk eltűnt én gyorsan felöltözködtem. engedelmeskedjem szépen a nagyúrnak. s egyáltalán nem vagyok tolvaj… A kéjenc azonban meg se hallgatott. hogy majd eláll a lélegzetem –. nem ijedtem volna meg annyira. ugyan mi okból bánunk velük másként? Ne. ha előre szólnak nekem. hogy az úr lábai elé vetettem magam. egy pillanat alatt lerángat rólam minden ruhát. így kéne bánni az összes asszonyi állattal. Körülbelül egy órája ültem már a szobában. e rövid időt arra használtam fel. De arra vigyáztak. csak megragadta mindkét fenekemet. a belső kisszobába. nekiláttam enni az állatokkal. s befejezésként két olyan kalandomat elmesélni. hogy meglopjál!” Rögtön hívatja a személyzetet. s libertinusunknak sem tellett volna annyi öröme a dologban. a fickó nyilván mindig ennyit fizetett az örömeiért. a lotyó. de gyorsan – mondja a libertinus a szolgájának –. háziállatokként. aki majd jön szórakozni velem. betettek egy nagyon magas rangú úr lakásába. itt találtam elbújva.” La Fleur engedelmeskedik. hogy várjak. te buzeráns. s minden darabot énként kidobál. együtt zabál a kutyáimmal! Tessék. varrd bele ezt a lotyót. még Guérin mamánál dolgoztam. uraim – folytatta Duclos –. mint e kutyákkal. ne a kurva! – lépett előre. a köpenykémen két aranyat találtam. kénytelen voltam tehát áttenni s a végkifejletre tartogatnom őket. együtt zabáltattalak a kutyáimmal!’’ Ennyi volt az egész. legyek nyugodt. te kurva! – ragad nyakon. Libertinusunknál ez volt a krízis pillanata: hihetetlenül feltüzelte. a halakkal . továbbra is négykézláb állva beledugtam a fejem a vályúba. hogy többet ne mondjanak. melyekkel kezdenem rendelkeztek. hogy az állandó kerítőnője. a lakásomban? Ó.nem várt. Mint gondolhatják. kilógtak volna azok közül a gyengécske események közül. A ház ura volt személyesen: „Mit csinálsz itt. lealacsonyító helyzetbe juttatott egy nőt. „Most keríts egy zsákot. némber – förmed rám meglepetést színlelve – ilyenkor. hogy hozzon zsákot. mikor nyílik végre az ajtó. „A riherongy! – kiáltotta a faszát verve – a lotyó. s mivel minden szép tiszta volt és finom. megjelenik egy megbízható szolga: „La Fleur – mondja neki felbőszült gazdája –. s rácsorgatta gecijét az ülepemre. Akkoriban csak tizenhat éves voltam. s durván gyúrni kezdte: „A gecibe – szitkozódott –. engedelmeskedni kellett. és dobd be a folyóba!” A szolga kimegy. akkor nem lennének ennyire szemtelenek. könyörögtem neki. kénytelen vagyok visszamenni. te szajha. ez itt egy tolvaj. s nem kezdtek marakodni velem. – Most pedig. bizonygattam. azok meg igen udvariasan nem nyúltak a részemhez. – Ne. Mivel meglehetősen vaskosak. a szokásos összeget. hogy kegyelmezzen meg nekem. melyek fiatalkoromban estek meg velem. vetkőztesd meztelenre. Guérin mama ültetett engem ide. hogy ilyen megalázó. azért jöttél ide. s csak annyit mondtak.

én meg hazamentem Guérin mamához és jól leszidtam. mindjárt meglátják a végkifejletet. Megjön a gazda. nagyon is valóságosan szórakozott: össze-vissza csókolgatta az ülepemet. ismerik hajlamaimat. vár rám egy inas az előszobában. de bármit csinált is. azt ígértem az urának. mint az előbbi történetben: üljek ott egy főadóbérlő lakásában. attól pedig ne féljen. később megtudtam. s La Fleur a vállára vesz. ne zavartassa magát. mint a másik. amit eddig csinált. La Fleur… – hebegte a gyönyörtől elfúló hangon igen. amikor engem bedugtak a szákba. hogy az örömök terén egészen másként viselkedik. Csak erre várt a gaz inas. amiért nem szólt nekem előre. Nagyjából ugyanarról volt szó. „Az angyalát – csap egyszer csak a homlokára –. adott két aranyat.” Sajnos túl nagy volt bennem a hajlandóság. az inas kimegy és magunkra maradunk. Higgyen nekem. La Fleur kioldotta a zsákot. milyen ékszerek vannak az íróasztalban. nagyon kedvesen fogad. kivéve ami elölről történik. értékesebbet azért nem mertem elvenni. átmentünk egy másik szobába. az csak közjáték volt. a vén Krőzust felveti a pénz: lefogadom. hogy elküldök neki egy kis . a belső szobában. Ahogy vártuk a gazdáját. szopatott. amúgy semmi olyat nem tárt a szemem elé. Nem kellett kétszer mondani. nekem. magamhoz vettem egy hét-nyolc Lajos-arany értékű arany dobozkát. Még nem jött el az ideje.etetem meg ezt a szép segget!” A jelek szerint ez volt az egyetlen parázna cselekedet. hogy előbb megfúljon a kurva. azt se tudja. hogy libertinusunknak megjött a rohama. az inas mutogatta nekem. nem történne semmi. bárhogy könyörgök. „Az angyalát – mondja nekem a jóravaló kerítő –. melyet megengedett magának. mire ő barátsága jeléül két nap múlva a következő partit hozta össze nekem. a folyóba. visszaszolgáltatta a ruháimat. ha elvenne egyet.” Ezzel vége is volt. akkor észrevétlenül belecsúsztatta volna valamelyiket a zsebembe. hogy kövessem álnok tanácsát. s persze még annyira sem figyelmeztetett. most jut az eszembe. ostoroztatta magát. el is sült a gazember fasza. a szájába fingatott. valószínűleg már akkor elkezdte verni a faszát. hogy ha nem lettem volna hajlandó elvenni. s tegyél egy követ is a zsákba. beledugnak. „A folyóba… a folyóba… érted. hogy én árulom be. hoz egy zsákot. aki gazdája parancsára eljött értem Guérin mamához. Amikor La Fleur a vállára vett. Ez nem úgy viselkedett. Megjön a szolga. mennyi és milyen ékszert tart ebben az íróasztalban. de ezúttal azzal az inassal ültem együtt. mint a gazdája. továbbá néhány félreérthetetlen bizonyítékot afelől. ami alapján azt gondolhattam volna. el nem élvezett. Ekkor hallottam meg. hogy a libertinizmusnak bármi köze volna a jelenethez. egyszóval minden fajta és féle bujálkodást végighabzsolt. meséltem róluk. s hogy többet ne kelljen erre visszatérnem. bevarrják.

akasztassa fel. Te riherongy ért jössz el az emberhez. s ahogy végez. hogy meglopd!” S már hívja is a bizalmas emberét: „Azonnal menjen el nekem – mondja felbőszülve –. ő meg azért jön ide. s ahogy végzek. megkísértettek. mivel nem találja. kutat. aztán arra gondoltam.ékszert. de már se láttam. majd csak lesz valahogy. kigombolja a köpönyegét. higgye el. s tovább gyalázkodik „A szemét kurvája! – hajtogatja –. másfelől a ruhája. . átvezet a szomszéd szobába. csak ennyit kérek öntől. hogy átkutassam a ruháit tessék. nagyon megijedt?” – kérdi. amire szüksége van. maga tépi le rólam nagy bőszen a ruhámat. dühödt pillantásokat vet rám. hogy teljesítsem az ígéretemet.” Elindulunk. Százszor is a lábaihoz vetem magam könyörgök. annyira meg voltam zavarodva. úgy beszéltek rá…” „Mindezt majd mondja el az igazságszolgáltatás képviselőjének. „Igen. meg kell lennie a dobozkának. felügyelő úr! hogy lássam lógni. nekilát végigkutatni a zsebeimet. én azonban bosszút akarok. hogy inkább jó képet vágok a dologhoz. mégpedig meztelenül. hogy a gatyája most is ki volt gombolva. mint gondolhatják. visszatérünk a munkára. Kinyitja íróasztalt. tehát csakis maga vehette el. s ekkor élvezett el. hogy meglopjon! De ellátom a baját. Eleinte megpróbáltam visszatartani. „Jaj – mondom –. „Céda! – mondja végül –. elképzelhetik.” „Itt a vége – mondja – s tessék. nem bírom tovább. mennyire megijedtem. mivel levetkőztettem. s a fasza a hasát verdeste: már ebből is rájöhettem volna a turpisságra. s amelyik rávett a lopásra. ahogy illik. hogy vetkőzzem csupaszra. gyerünk. átadom magának. a kutyafáját!” Ekkor kopogtatnak. se hallottam) –. csak maga meg egy megbízható inasom járt ma itt. „Felügyelő úr – mondja a házigazda –. az istenfáját. akasztassa fel.” Mivel a miatt a fránya inas miatt vaj volt a fejemen. amit elloptam. ő továbbra is álló fasszal és igen izgatottan egy fotelba veti magát. riherongy. felügyelő úr. az istenit! – mondja dühösen (megjegyzendő. és hozza ide a felügyelőt!” „Óh. az állítólagos felügyelő viszi a gönceimet meg a ládikát is. s én még meg akartam jutalmazni. az istenfáját! Hogy lássam lógni. „Te szemét! – veti oda nekem – most hát meggyőződtem róla. s belép egy köpönyeges ember.” Az inas távozik. s az alól ugyanaz tűnik elő. semmi nem hatja meg. kíméljen meg a motozás megaláztatásától: semmi nem indítja. uram! – kiáltok fel – tekintse fiatalságomat. itt van egyfelől a szajha. „Na. uram – mondom reszketve –.” Ekkor vetette hatra magát a fotelban. azon kívül az ellopott értéktárgy: kérem. hogy eddig nem ismertem meg. s akkor nem izgulom halálra magam. visszaadja ruháimat. gyorsan meg is találja a dobozkát. Engedje meg. amelyik fogadott.” Azzal a gazdája nevében odaadja nekem azt a ládikát.” Rám parancsol. nem magamtól tettem. a ládikám hiányzik. itt van ez a céda.” „Óh. keres. kárpótlásul. hogy képtelen lennék rá…” „Gyerünk.

mint faszverő művész. A döntést az egyáltalán gyanúba jövők módszeres végigmaszturbáltatása hivatott eldönteni. hogysem kipróbálják őket. Asztalhoz ültek hát. hogy nem is maradt idejük malackodni egy kicsit előtte. hogy kivizsgálják végre. akkor azt csinálunk vele. a püspök pedig Adoniszt. hogy őt is gyanúba fogják. – Más dolgokhoz is sokat lehet meríteni belőle. a másik kettő tizenhárom éves volt. könyékig meztelen kézzel –. Galamb és Rosette jött számításba. A fiúk közül tudták. Zelamirt. hogy panaszt merészel tenni. aligha úszta volna meg ennyivel. Ekkor egybegyűjtötték a társaságot. hogy a kicsapongásban korántsem vagyok híve a finomkodásnak. Cupidót és Jácintot. a barátok pedig. hogy vacsora után majd kárpótolják magukat. a másik. ki sorolható a fiúk s lányok közül férfi. Mivel ma hosszúra nyúlt az előadás. akár a meglett férfiak. A két nő beült a barátok foteljai által határolt. párnákkal telerakott félkörbe. – Annyi bizonyos – mondta Curval –. úgy jött el a vacsora ideje. Szóval ezt leszámítva megtanulhatjuk ebből a történetből. A lányok közül biztosak voltak Augusztinában. amit csak akarunk. Curval Zelmirát. Duclos pedig – kitakart keblekkel és fenékkel. Fannyban és Zelmirában. tizennégy-tizenöt éves bájos teremtés a legkisebb érintésre is mind elélvezett. nem kell már tartanunk. az első. oly könnyedén járt föl-alá a keze… oly finomak s mégis erőteljesek . Hébé és Michette még csak tizenkét éves volt. A háremhölgyek közül tehát csak Sophie. mint tribád lányokat.” – Tetszetős ez a mánia – mondta a püspök. őket kár is lett volna kipróbálni. félni fog. s úgy döntöttek. szépséges hölgyem. Champville-t és Duclos-t jelölték ki a maszturbálásra. Giton és Nárcisz fiatalabbak voltak. Rosetteet. ha mégoly igazságtalanul járunk is el vele. Kéjesebben már nem lehetett volna csinálni. s beküldték nekik Sophie-t. hogy egy kurva panaszkodjon. minden tudását latba vetve maszturbálta a gyönyörűséges kis ganümédészeket. Csak csapdát kell neki állítani. csak kevesebb finomkodással. hogy az adóbérlő helyében én többet megengedtem volna magamnak. mert elmondhatom. A ceremónia a fiúkkal kezdődött. s visszakísér Guérin mamához. miként lehet megakadályozni. s ha már bizonyosan bűnössé tettük. hogy viszonvádat emelnek ellene. Galambot. Tehát csak Zelamir. E három. egy-egy gyereket fogtak a combjuk közé: a herceg Augusztinát. de azzal az eltökélt szándékkal. maga pedig. illetve.illetve nőszámba. Adonisz és Szeladon már úgy élvez. az első tizennégy. hogy valaki ingerelje őket az előadás alatt.megitat velem egy pohár likőrt. hogy Zefír. a fiúkat vette kezelésbe. Cupido és Jácint jött számításba. Durcet Zefírt. A barátok körbeültek egy nagy párnarakás körül.

de mivel kapcsolatunkból kifolyólag volt szerencsém alaposan megismerkednem üzelmeivel. uraim – mondta a szép kurtizán –. Legalább akkora művészettel végezte a maga részét. ahol az általa összehozott párok találkoznak. Galambnál és Rosette-nél azonban semmivel sem szolgált a természet. a vagina bejáratát meg a segglyukat. s azon kívül. már a hatodik csuklómozdulatnál bekövetkezett a fordulat: Duclos mellére röppent a geci. már előre felizzott amúgy is gyönyörű. apró sóhajtásai. hogy a következő öt történettel zárja le a november harminc napjára kitűzött. az égvilágon mindent kiagyal. amikor összejönnek. úgy gondoltam. biztosítja őket. miként az ebéd és a kávé sem. furcsa és veszedelmes szeszélyéről. elnyíló. s egy titkos kis . Lernosnak az a passziója.voltak a mozdulatai… oly művészien tárta oda a fiúknak száját. a gyönyör legkisebb jele sem mutatkozott. hogy elölről megérintse. Harmincadik nap „Nem tudom. A kéjes művelettől. mint Duclos az övét: egyszerre ingerelte a csiklót. hogy a férfiak karjába taszítsa őket. a másik kettő a combjuk közt tartott fiúkkal. ha nincs nekik. Zelamirnak és Cupidónak állt a fasza. hogy háborítatlan nyugalomban lesz részük. a gazember ifjú szűz nedvével elegyítette tisztátalan gecijét. de bármit csináltak velük. hogy minél több lányt és házas asszonyt vigyen rossz útra. hogy sok pénzt áldoz az elcsábításukra. hallottak Lernos gróf. szerepelniük kell a részletezendő figurák közt. az egészen biztos nem is volt rá még képes. s amikor elélvezett. s mivel fölöttébb furcsának találtam őket. Külön e célból van egy háza. rögtön átvonultak az előadóterembe. hogy egyesüljenek vágyaik tárgyával. utasította Champville-t. gyönyörű bíborvörösben játszó arca. de amúgy kalapban és igen elegánsan nem látszott többnek harminc évesnél. ahol is Mme Duclos pompás öltözetben jelent meg a pódiumon. százötven darabból álló előadássorozatát. a fiú pedig a seggét markolászva ájuldozott. hogy aki ezek után sem élvezett el. hogy a természet bőven elhalmozta kéjjel: nőnek nyilvánították. nem jött ki semmi. jóllehet már az ötvenediket taposta. megnedvesedő ajkai mind-mind arra vallottak. Áttértek a lányokra. s mivel a másnap délelőtt semmi említésre méltó eseménnyel nem szolgált. keblét vagy fenekét. mert az egész művelet alatt eszébe se jutott. ez azért volt figyelemre méltó. hogy még egyszer verje ki a faszát. vagy a már meglévő hajlandóságukat szítja. Nem úgy a szép Sophienál: a tizedik ujjmozdulatra ájultan hanyatlott Champville keblére. Lefeküdtek. melyből mint megrögzött tribád a lehető legnagyobb örömöt remélte. Jácintnál viszont azonnal. vagy talál nekik szeretőt. Champville csaknem meztelenül. nagy fekete szeme. Curval Zelmira combjai közt intézte el az ügyét. A herceg rendkívüli módon fel volt ajzva.

én meg persze menekülök előle. kaptam ugyan párat a seggemre. és se szó se beszéd. még jobban fenyegetőzik. ismerjétek el. hogy ismét figyelnek rá. megalázkodásom végre meghozza a gecijét. s elkezd hajkurászni vele. Elnököm dühösen feláll. Jó egy óráig tartott ez az unalmas és fárasztó ceremónia. mi az etikett a vén kéjencnél. én meg anyaszült meztelenül odatolom csókra az ülepemet. és fenyeget. Én megtettem a magamét. hogy enyém lett Fournier mama háza. De elképesztő. hogy efféle gyalázatosságokat ne műveljél nálam!” Ő kerget. s mi mindent vet latba e kis nászok összehozására. férjes asszonyt. olyan kicsike vagyok. s mehettem Isten hírével. s oly ügyes. én menekülök. – Barátaim. – Hát ez egy nagyon türelmes ember – mondta Curval. majd megtanítalak. most. s amikor odaér épp elé. s a kéjenc a gyönyörűségtől üvöltve lövi rá a mellemre. Aztán az ember ott hintázik az orra előtt. általában reggel tíz óra tájban mentem el hozzá. – Kis türelem. mintha valami bevethetetlen erődben lennék. suhogtatja a vesszőnyalábot. lekushadok. akkor fingania kell. Mivel kitanítottak rá. a falhoz tapadok összehúzom magam. akkor a hinta megállt. hamarosan én is mesélek efféléket. . hogy megüt vele. mígnem végre elélvezett. méltó rá. aki azt eszelte ki. hogy mi nem vagyunk ennyire azok. belefingok az orrába. de ott már nem lesznek olyan türelmesek. hogy a kezében vagyok. különben kap egyet a seggére. mi úton-módon és hogyan élvez el. senki sem tudja. mint egy kisegér. Az öreg Desportes elnök agyszüleményén talán már jobban fognak szórakozni. behálózott már szinte minden párizsi zárdát. hogy elmeséljem önöknek. ő nagy komolyan ül egy fotelban. uraim – szólalt meg Champville –. hogy meztelenül hintába ülteti a nőt. csak a tényt tudjuk. Körülbelül három évvel az után. Duclos pedig. Végül bevetem magam egy zugba. a következőképp folytatta a történetet: „Nem sokkal e kaland után elmentem Saint-Giraud márkihoz. íme. hogy nem múlik el nap anélkül.” – Micsoda? Még csak meg sem ütött a vesszővel? – kérdezte a herceg. – Még csak meg sem legyintett – felelte Duclos. mint Duclos elnökje. ha kezünkben van a Duclos által említett szerszám. ijedségem. felkap egy maga mellől egy nyaláb vesszőt. milyen nagyban űzi e játékot. „Szemtelen! – kiabálja miközben kerget –. hogy ne lenne nála három-négy randevú. de hamarosan elér. úgy gondoltam. és nagyon magasra felhúzza. de rengeteget fingtam neki.szobából élvezi végig az egyesülést. látván. Titokban mindig meglesi az üzekedést.

ahogy a libertinus elszórakozott a szegény teremtéssel. mert túl azon. ahányszor csak összehozok velük egy partit. a legcsekélyebb ellenállást is tanúsítják. csak ne sírjon – szólt rá a férje. hogy kedvére szemlélgethesse. a lánya számára pedig egy másik bizonyos dolgot kedvelők: a felesége számára olyan férfiak kellenek. amikor látta mint esik áldozatul szerencsétlen hitvese egy ismeretlen ember brutalitásának.” Erre a nej sírt valamennyit. öreg libertinus volt. mennyire beindult a vén gazember fantáziája. mi meg a férjével átmegyünk oda.” A nő belép a szobába. amit keresek rajtuk. akik a mellére szarnak. Csak egyetlen dolgot kötött ki: hogy a felesége számára csakis egy bizonyos hajlammal rendelkező férfiak jöhetnek számításba. akinek odaadom. amit akart. akinek odavetettük az illető ráadásul igen durva és nyers modorú. ha belenyugodnak. a lányának pedig olyanok. „Na de uram – mondja a nej –. akik a hátsó felét arrafelé fordítják. és sajnos nehéz volt a kezdet. asszonyom”. ahol ő leskelődik. mert én nem tágítok. de magas és jó alakú. igen szelíd. majd belementem mindenbe. „Na. E kegyetlen pillanatban további könnyek hullottak. Már másnap elhozta a portékáját: a felesége harminchat éves csúnyácska asszony volt. megígértem neki. fáradjon át a kijelölt helyiségbe. kissé kövér. ahonnan többé sose térnek vissza. Bármit követeltek szegény asszonytól. ahonnan mindent látni lehet. miféle különös hóbortja volt annak az embernek. akik elszórakoznának a feleségével meg a lányával. és magát is. már holnap elviszem egy olyan helyre. de mivel már várta a számára kiszemelt emberem. megkértem. hogy ő meg elbújik egy sarokban s végignézheti. hogy a szívtelen férj most először követelt efféle dolgot a nejétől. kisasszony. akkor mindkettejüket. akkor magam jövök be. jobb lesz. és magam fogom kényszeríteni rá. de még két aranyat is ad. az arca páratlanul gyengéd és kellemes. szőke. hogy a kezemre adott személyek megkapják a kért ellátást. mit csinálnak velük. ahogy kegyetlenkedésével porig . szemmel látható volt. s ha nem elégíti ki teljes mértékben azt a becsületes úriembert. – Gondoljon arra. hogy figyelem. és nem csak az a pénz maradhat az enyém. a kisasszony tizenöt éves volt.különös javaslattal jött hozzám egy ember: találjak neki olyan libertinusokat. s nem éppen udvariasan bánt vele. ha a felesége meg a lánya panaszt tesznek a nálam történt dolgokért. hogy ő felel mindenért. szerény teremtés. Azt mondta. ő élvezte. magát is. de ennek kell lennie. aztán pedig a szájába élveznek: e két passzión kívül más szóba se jöhet. hogy a kezemre adja őket. amíg rá nem kerül a sor. miféle dolgokat akar csináltatni velünk…” „Roppantul sajnálom – mondja a fickó – . egyébre nem adja oda árut. S ha azon tennivalókban illetve cselekedetekben. azzal a feltétellel. amelyeknek most alávetjük magukat. a lánya addig biztonságban lesz a másik szobában a lányaimmal. Megígértettem vele. Elképzelhetetlen.

pontosan tudta. hogy egész életemben csak picsákat basszak. Végül is vége szakadt az első jelenetnek. hogy durván a földre lökik. „Jaj. akkor hátravetette magát. jutalomképpen adtam oda neki a kicsikét. hogy életében még nem érzett ekkora gyönyörűséget. Az az ember. hogy élvezhessem a látványt. végre jobb belátásra bírtuk. amikor látta. hogy a neje zokog és undorodik a gyalázatosságra való felhívástól. majd annak végrehajtásától. először – feleli –. három-négy lányom. nem kötelesek bármi módon kielégíteni őket? Nekem sok feleségem volt – folytatta az elnök –. hogy tátsa ki a száját. ha jól gondolom. – Mintha e lotyóknak nem ez lenne a dolguk. amit csak kértem tőle. Ezzel vége is volt. amikor látta. de ha csak egyikőjük is. a szegény nők sírva mentek el. veszettül káromkodott. egyszer is megtagadta volna a rendszeresen rájuk kényszerített prostitúciót. mert még hat évig jártak el hozzám. s a vén kecske a keblére szarik. s ha ez örömöt nyújtott neki. ehhez a megoldáshoz kellett folyamodnom. A szegény kislány roppant nehezen állt kötélnek. s ujjaim közt hagyta ezen gyönyörűség egyértelmű bizonyítékát. vagy ami még rosszabb. csak nem először látja?” „De igen. ítéljenek arra. . hanem amikor látta milyen ocsmányságot követelnek a lányától. a férj pedig annyira fellelkesült a látványtól. mert azok nem voltak szokásban nálunk.” – Mennyi vesződséggel jár egy feleség meg egy lány prostituálása! – Méltatlankodott Curval. mely effajta érintést még nem szenvedett. amikor a fickó anyaszült meztelenül elénk tárta a lányát. akkor a másiknál egészen másfélét ízlelt.” Sebesen vertem át.alázta jóhiszemű ártatlanságát. a mennyekben járt. de szép segg – kiáltott fel a libertinus atya. Hát nem a mi örömeink végett születtek. kényszerítik. ha nem röpítettem volna golyót a fejükbe. hogy letérdeltetik. belenyomnak egy nagy faszt és beleélveznek. hogy nyilván megtalálta a módját. amikor azt látta. jelenleg a herceg úr baszik. mi a teendője. – Hű. amiről meséltem maguknak. törzsvendégem volt. ő meg hálából mindenbe belement. Hanem amikor azt látta. és talán csak tíz-tizenkettőnek nem tudtak eleget tenni. azt kijelenthetem. azt is csak azért. akire rábíztam. hogy nem utoljára. akkor nem bírta tovább. de bár most látom először e szépséges ülepet. hála Istennek csak Adelaida kisasszony maradt meg közülük. akkor kárhozzak el élve. az gyönyörűséges látvány volt száma. s ha már így van. hogyan vegye rá őket még sok-sok efféle előadásra. hogy a megrögzött libertinus végigtapogatja a szép testet. s a férj instrukciói alapján végigcsináltattam a szerencsétlen teremtményekkel az összes olyan passziót. a faszát verő kezemet azonnal elárasztotta a geci. bizonygatta. de szép feneke van!” „Nofene – mondom neki –. az istenfáját. akit.

jöjjön a befejező szám. Fanny. Adonisz. mint emlékeznek rá. az sokkal rosszabb lesz. aki börtönben pusztult el a szegény feleségével. – A kibaszott szövegeivel mindig elárulja magát. mennyire megrémültem e fogadtatástól. illetve Zelamir. s remélem. fél óra múlva diadalmasan tértek vissza. – Ki engedte meg hogy háborgassál?” S mivel maga nem figyelmeztetett engem előre elképzelheti. magukhoz véve továbbá Julie-t meg két öregasszonyt. valamint Martaine-t. de semmilyen módon nem lehetett meghatni.” Erre és elsírtam magam. Antinoust és Herkulest. S mivel nem szabad a vaskosabbtól az enyhébb fele haladnunk. jó – szólt közbe a püspök –. innen többé nem szabadulsz… Elpusztulsz. „Gyerünk. kedves barátném. S mivel nem vetkőztem elég gyorsan. – No jó – szólt oda Curval Duclos-nak –. „Minek jöttél ide. a fenséges szarjától majd csak beindul valami… Hű. mindketten a züllés s a libertinizmus legédesebb kicsapongásai közepette veszejtvén el magjukat. hogy a következő történettel fejezze be előadássorozatát: – Ideje végre. uraim – mondta –. Mivel Lucile elégítette ki a márki passzióját. engedelmeddel most beléd fojtjuk a szót. vetkőzz csupaszra! – folytatja a márki – Most megvagy. Az is igaz. te szemét? – förmed rám a márki izgatottan. miután lenyelte a hurkát. – Ahogy belépek. hogy elmeséljem önöknek Mesanges márki passzióját. akkor csodát csináltál. bezárul minden ajtó. S miután két libertinusunk elvonult Augusztina. neki adtam el annak a nyomorult cipésznek a lányát. az angyalát. s inkább az előadónőnket hallgatjuk. magával vonszolva Alinát. – De éppen kedves Sophie kisasszonyt szaratom. S ha még egyszer feláll tőle a faszom. „Reggel tíz óra körül érkezem meg a márkihoz – mesélte a bájos teremtés. ütött az utol rád. aki le van szarva. jobban is. szaggatta le testemről a . – Hogy áll a faszom? Azt azért nem – mondta az elnök. ha ezt meghallgatjuk. te lotyó. mint gondoltam – mondta. Mme Champville-t. A szépséges kurtizán legott neki is látott. Galamb és Hébé. hogy keményedik a faszom! Ki óhajt velem jönni a budoárba. mert esküszöm már több mint egy éve nem vesztegettem el egyszerre ennyi gecit. miközben én az anyjuk örökségét herdáltam. akit már egy órája tapogatott. magának áll a fasza – mondta a herceg. mint amit Mme Duclos fog mesélni. uraim? – Én – mondta Durcet.– Elnök úr. – Hej. engedelmükkel az ő szájába adom a történetet. maga tépte. hogy… – Jó. az istenit. Jácint és Cupido társaságában.

igen az istenfáját! elevenen elégetlek. szétnyitotta. – Szívből remélem. mint a mesélésben. – Sokkal rosszabbra – mondta Desgranges –. Magukon a sor. a herceg és Duclos annyira leitták magukat a vacsoránál. A társalgásban éppoly kedvesnek és szórakoztatónak bizonyult. hogy a márki erre.ruháimat. kurva – mondta –. hiszen e történetek mind egy kaptafára mennek. minekutána a társaságnak szerzett örömök elismeréseképpen kinevezték mindkét szeráj igazgatónőjének. aki eddig nem látott. és szórakoztatóbb lesz. majd lejött a pódiumról. mert még alkalmam lesz mesélni róla az uraknak. kedves társnőim – fordult a két másik előadónőhöz –. ahol is majd a társaság bőséges kárpótlásban részesíti a velük töltött idejéért és az örömök nyújtásában tanúsított sok-sok fáradozásáért. szitkozódva tapogatni kezdte. újból összenyomta. vagy valami rosszabbra használta az ifjú szüzet akit eladtam neki. hogy jóformán képtelenek voltak részt venni az orgián. Ezután a szépséges Duclos tiszteletteljesen bókolt a közönségnek. – Nincs szükséged ruhára. jóllehet e kegyben eleddig egyetlen nő sem részesült. „Ez most már mind fölösleges – mondta. s egészen bizonyosan visszaviszik Párizsba. Hagyták. hogy Durcet meg a püspök hadd csináljanak. bejön egy inas. a még égő ruháimra lőve a gecijét. véged van! Követni fogod a ruháidat. egy darabig nézegette a tomporomat. Csönget. szellemesebb. – Ezt mesélte Lucile. mint amelyet elégetett. s odament az urak kanapéjához. lotyó. Curval. rákötlek a tűzbakra. kabátra. s csak önmagukban érvényesülnek igazán. hogy az utazás során bármilyen szélsőségekre vetemedjenek is a nőkkel szemben. igen. ahol is nagy taps és elismerés fogadta. hogy kicsit megismertette velünk ezt a márkit. hogy gyönyörűséggel lélegezzem be a megpörzsölt húsod szagát!” Azzal ájultan a fotelba hanyatlik. ahogy sorban dobta be a ruhadarabokat egy nagy kályhába. asszonyom – mondta Desgranges-nak –. őt mindig kímélni fogják. cicomára: csak egy koporsó kell neked. De az rémített meg végképp. hogy előadásuk izgalmasabb. Akkor a márki. de maga jól tette. hogy amit letépett rólam. de nem csókolta meg. ahol már vár rám egy öltözet mégpedig sokkal díszesebb. a gecibe. majd külön mind a négy barát megígérte neki.” Pillanatok alatt lemeztelenített. „Gyerünk. én végeztem. s már csak arra kérem az urakat. azt már dobta is a tűzbe. átkísér egy másik szobába. ahogy jólesik nekik. és maguk. ha olykor netán untattam őket az efféle előadások csaknem elkerülhetetlen egyhangúságával. s elélvez. Vacsorára is maguk közé hívták. kérdés. maguk pedig félrevonultak a terem végében lévő budoárba Mme . bocsássák meg nekem. mint az enyém.

s bizton állíthatjuk. Hajnali két órakor mindenki lefeküdt. S mivel nem tudtam újraolvasni magam. hogy Augusztina és Zefír már az első részben is a herceg szobájában hálnak. ez nem vág össze egyéb jellemvonásaival. nyilván egyéb hibáktól is hemzseg. avagy kettős passzió. A második részben induljon ki abból. ezen változtasson. mert különben borzasztóan belebonyolódom a sok szereplőbe. Túl sokat beszéltem az aktív és passzív szodómiáról. jegyezzem fel bele az összes eseményt és portrét. ________________________________________ A következő hibákat követtem el: Az elején nem kendőztem el eléggé az árnyékszéken történteket. hogy ők is legalább annyi szörnyűséget mondtak és csináltak. csak azután szabad kibontani őket. Helytelenül tettem. a püspök már elől-hátul elvette neki. Szeladon és Sophie pedig a püspöknél. hogy a történetekben már szó esik róluk. [>] voleuse (tolvaj) és meurtriere (gyilkos) MÁSODIK RÉSZ A százötven. Ha azt mondtam. akkor tévedtem: nem szűz és nem is lehet az. (Vázlat) ________________________________________ December elseje Champville veszi át az elbeszélő szerepét.Champville. hogy az elsőt kedvezően fogadta. melyek Mme Champville elbeszélésében december havának harmincegy napját teszik ki. melynek második részével szintén nem váratjuk meg a közönséget. jóllehet még egyiknek se vették el a szüzességét. miként Adonisz és Zelmira Curvalnál. illetve e buja és izgalmas történet első része. kendőzze el addig. második osztályba tartozó. Ha majd letisztázom. s a következő százötven történetet . Jácint és Fanny Durcet-nél. amíg a történetekben nem esik szó róluk. mint amennyit a másik kettő eszelt ki a maga részéről. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. s így végződött november hava. hogy Alina szűz a kastélyba érkezésekor. Seggtörő. első gondom legyen. ha úgy látjuk. Teréz és Louison társaságában. hogy vegyek magam elé egy jegyzetfüzetet. s ahogy haladok az írással. hogy Duclos-t érzékenynek mutattam a húga halálára. Antinous.

egy ötévest meg egy hétévest. . hogy a férfi fogja le neki. Csak közvetlenül azután bassza meg a lányt.meséli el. hogy egy férfi a jelenlétében deflorálja. ő meg utána bassza meg a lányt. Negyedike 16. Feleségül veszi a lányt. Azt akarja. Csak rangbéli szüzeket akar és súlyos pénzeket fizet értük. és kutya módra veszi el szüzességét. de csak úgy sikerül neki. 9. Azt akarja. aztán kényszeríti az apját. egy karonülő csecsemőt. Kizárólag kilenc és tizenkét év között szeret szüzességet elvenni. Ura megbassza a őket. hogy jelenlétében bassza meg a húgát. és az ekképpen keletkező nyílásra élvez rá. s a nej szüzességét a szertartás és az esti lefekvés közti időszakban veszi el. 12. 7. Kényszerít egy fiatalembert. A fasza hatalmas. Másodika 6. előzőleg mindkettőt megkakáltatja. 17. Meg akar erőszakolni egy tizenkét-tizenhárom éves lányt. aztán mindet eladja kerítőnőknek. 13. Az illető ugyanaz mint Martaine mamánál. akinek másnap lesz az esküvője. aztán úgy bassza pinába a lányt. 14. Harmadika 11. 2. 4. vegyen feleségül sok sok lányt és hozza el neki. Ő veszi el Champville szüzességét is ötéves korában. anélkül hogy maga behatolna. hogy előbb egy férfi rejszoljon rá a szűzlány picsájára. aki nagyon ügyes ember. 15. de pinába. hogy a szolgája. hogy torkára szegzi a pisztolyát. Egy lányt összegömbölyödve lekötöztet. 3. Azt akarja. négy nőnek kell tartania a szüzet. hol a szűz. Kizárólag három és hét év közötti kislányokat szeret megrontani. ő maga csak a seggüket fogdossa közben. elveszi a szüzességét. hogy bassza meg a lányát. Kizárólag testvéreknek akarja elvenni a szüzességét. amelyik csak három éveseket baszik seggbe. de becsapja: ahogy megesett a dolog. Elveszi egy lány szüzességét. a „poklos”. hogy a pinája össze legyen kenve gecivel. otthagyja. Egy olyan lányt akar megbecsteleníteni. 10. A szolgájával rontat meg tíz-tizenkét éves szüzeket. hogy meglegyen a házasság. azt akarja. Műfasszal szakítja át a szűzhártyát. Három lányt akar megbecsteleníteni. 5. hogy harminc év alatt több mint ezerötszáznak vette el imigyen a szüzességét. a geci szolgál neki kenőcsül. 8. hol a szolga seggére élvez el. A herceg bevallja. 1.

s hol ők basztak az unokaöccsükkel illetve unokahúgukkal.18. s így nem sorolható be passziónak. a férfinak úgyszintén. a lány elájul. A nőnek egy fia volt meg egy lánya. utasítja hogy pisáljon. Mme Duclos segédletével. van miből. Curval egy másik történetet mesél két testvérről. megutáltatja velük a férjüket. szóval elmeséli. s tartsa neki. utasítja. miközben ő bassza. 21. jó házasságban élő. Azt akarja. hogy ismert egy embert. miközben anyjuk és apjuk. és e célból őrült pénzeket költ. Azt akarja. rögtön utána a lányt bassza picsán. Ötödikén. a lányát és a menyét baszta. hogy szarjon. volt köztük egy lány. mind a négyet felcsinálja abból a célból. 19. hol az unokatestvérek illetve a testvérek basztak egymással. hogy az övék. Van négy törvényes. Ugyanaz az ember. . a négy öregasszony tartja neki. ez azonban nem kap sorszámot. a mesélések folyományaképpen azzal ünneplik meg az ötödik hetet. hogy odaadják egymásnak a gyerekeiket. akik elhatározták. picsán bassza. Tizenkét lánya volt. a fiát pedig kényszerítette. Egy férjes asszonyt felfektet az ágyra. hogy bassza meg a húgát. akkor a húgát. előbb az anyát bassza meg. s mindnek ekképpen vette el a szüzességét. Csak harminc és negyven év közöttieket szeret deflorálni. amikor az anya segge lyukát csókolgatja. azt elvetette a fiával. Kétszer egymás után bassza meg. hogy az anya tartsa neki a lányát. akikről a férjek azt hiszik. hogy a férj prostituálja saját feleségét. s ugyanaznap este az orgián a herceg deflorálja Fannyt. aki egyben a menye volt. A herceg erre elmeséli. ott deflorálja. aztán a lányt. úgyszintén basztak. (A barátok azon nyomban követik a példáját. már házas lánya. Ez negyedikén este van. Csak a házasságtörést szereti. úgyhogy ha ezt a lányt baszta. tisztességes nőket kell neki keresni. ezeket is rendszeresen baszta. egy férfiról meg egy nőről. akinek három gyereke volt a saját anyjától. összevegyültek. s közben az anyja segge lyukát csókolgatja. mint Desgranges-nál február huszadikán. az elhálást nyilvánosan ejtik meg. s közben nyalja a széttárt lábbal ülő lánya picsáját. mert nem lehet megismételni. 22. miközben a madám tartja neki. Kilenc éves lányát elviszi a kuplerájba. tehát a két testvér. Csak apácákat szeret deflorálni. akit az anyja tart neki.) 24. 23. hogy házasítják Jácintot és Fannyt. másodjára eszméletlen állapotban bassza meg. mind a négyet meg akarja baszni. hogy majd ő vegye el a szüzességét az általa csinált gyerekeknek. Amikor a lány picsáját nyalja. 25. 20.

a testük többi részét letakartatja. Ettől kezdve egy kis szalagot hord. nyál kell neki. Tizenkét lány kell neki.Este Fannyt feltálalják picsába a gyülekezetnek. Nézi a sok segget és veri a faszát. Szívja a picsájukat. csak Curval meg a herceg bassza meg. mindegyiknek végigcsókolja a seggelyukát. ő meg felváltva hátulról bassza őket. aztán a három lány cserél. de lányt maszturbáló férfi fenekére élvez el. Mindegy. hogy három férfi és három lány basszon előtte különböző pozitúrákban. 30. kettőt. a lányok mindig cserélnek. de még nem baszták seggbe egymást. hogy csak a seggüket láthassa. mindegyik más testhelyzetben. Hetedike 31. akkor fing. Ezen a napon felfedezik. miközben megbassza. 27. 32. hogy szűz-e. és a lánnyal egy időben akar elélvezni. közben a lányok tovább szapphóznak. mindegyik veri a faszát. ha előzőleg pinában volt a fasza. Ezt le kell festeni. hogy Zefír és Cupido egymással maszturbálnak. Egy szaros segget szop. megbüntetik őket. Fingani kell. Nyolc nővel izgattatja magát. Közben egy ötödik nő folyamatosan követi és műfaszt tologat a seggébe. A pináknak el kell élvezniük. a seggüket a szájukat. Négy nő kell neki. Huszonnégy lányt állíttat maga elé kettesével. Mindegyik pár két . maszturbálja. vizelet kell neki. Azt akarja. de mindig csak akkor megy szájba. közben egy másik lány beujjaz a seggébe. meg szájba. majd csere mint fent. 34. és egy szaros seggre veri ki a faszát. s úgy rendezi el őket. rossz tanácsokat ad neki. hat fiatal és hat öreg. ha pedig segget. 29. kettőt picsán baszik. de mivel sem a püspök. Egyszerre hat párt maszturbáltat egy tükörteremben. Egy segglyukat csókolgat. 33. Egyiknek nyalja a pináját. 28. ha szájat szív. ha lehet. a másikai szájba bassza. majd mindkét szüzessége elvesztése után széles rózsaszín szalagot. a harmadik nyalja seggét. Hatodika 26. hogy egy nagylány rontson meg egy kicsit. Fannyt nagyon picsán basszák az orgia alatt. egy harmadik a faszát veri. ha picsát szív. Vereti a faszát. saját szaros seggét kinyalatja. miközben egy nőt maszturbálnak előtte. a gecit lenyeli. sem Durcet nem baszik picsába. hat lány és hat anya. Nyolcadika 36. 37. Azt akarja. 35. Két lány maszturbálja egymást előtte. mindegyik beujjaz neki.

a négy öregasszony tartja neki. a szalon közepén áll. úgy élvez el. aztán a férfi veri neki és a kisfiú szarik a szájába. amikor elélvez. összekeveri és megeszi mind a négyet. Beül egy fürdőkádba. Egy lánnyal a szájába kakáltat. hogy legalább hatvanéves öregasszonyok legyenek. hogy osszák el egymás közt és egyék meg. 44. Ezt a figurát hetente ötször ismétli meg. annak a kezébe szarik. a lányok cserélnek. miután előzőleg beleszart a szájába. de nem eszi meg. közben egy kisfiú veri a faszát. Többé nem ismétlik meg. 38. Előzőleg végigcsókolgatja a párok seggét. a lehető legvénebbeket és legrondábbakat választja. úgyhogy hétezer nyolcszáz lányt fogad évente. és a legkülönbözőbb buja testhelyzetekben maszturbálják egymást. majd ők is mind produkáljanak egyet. Minden reggel tíz lány kell neki. és fölülről is jön az áldás. Kilencedike 41. hányjanak a szájába.lányból áll. Szájba baszik egy lányt. aki a seggében turkál. Ő maga. és harminc nő teleszarja és telehúgyozza neki a kádat. s mindhárom lány végigjátssza mind a három szerepet. Négy nő előtt szarik. Duclos segédkezik. 45. egyszerre fogadja mind a tízet. úgy élvez el. fejével emennek a combja közt. és mind a tíz hurkát lenyeli. 39. aztán azt akarja. aztán cserélnek. már hetven éves. leeszi a második lány arcáról a harmadik lány által produkált szart. s ennek a másodiknak az arcára egy harmadik szarik rá. ettől kezdve viselnie kell a kis szalagot. és azt akarja. a lányon egy másik lány fekszik. hogy amikor már jól berúgtak. Harminc nő kell neki egy nap. megeszi. követeli. nézi a párokat meg a tükörképüket. 42. mindegyikkel beleszarat a szájába: háromnégy legcsinosabbnak megeszi a hurkáját. Leitat és megveret négy utcalányt. egy öregasszony segédletével. 43. Amikor Champville találkozik vele. hogy úszik a szarban. Tizedike . hogy nézzék és segítsenek neki kinyomni a hurkát. és ötven éve űzi ezt a mesterséget. Aznap este az orgia során Curval ugyanezen a módon elveszi Michette szüzességét. Egy férfival a szájába szarat. közben egy másik lány szopja a faszát és beujjaz a seggébe. úgyhogy amikor az emberünk a saját szarhurkáját bassza az első lány szájában. Aznap este Michette-et picsán bassza a gyülekezet. 40. de fontos.

maga is borzalmasan káromkodik. Egy anya kell neki meg a három lánya. s ő ül be helyette növendék lánykákat gyóntatni. 49. és veszettül káromkodik. ha a kurva. 54. s közben egy másik lány fenekén veri ki a faszát. Azt akarjam hogy a lány menjen el gyónni. a fiú meg az apjáét. hogy istentelenségeket fog beszélni. hogy gyónás alatt hajtsa fel a szoknyáját: így egyfelől hallja. s közben a fülkében maszturbál. hogy a gyónásával felállítsa a gyóntató faszát. 52. míg kijön. az anya szarját pedig az egyik lánya seggéről. Közben a kedvenc szórakozása. és közben a seggében turkál. Pucér kurvákkal celebráltat misét. Csak azért megy gyónni. a papot lefizeti. kihallgatja a gyónásukat. ahonnan mindent hall. 47. hogy egy lány verje ki a faszát egy templomban. miközben veri a faszát. Elküldi a lányát gyónni. majd az anyának kell beleszarni a lánya szájába. 59. iszonytatóan káromolja istent. A lehető legközelebb megy az oltárhoz. 57. 55. 53. Azt akarja. hogy egye meg A hurkáját. hogy egye meg B-ét. Elküldi gyónni a nejét egy beszervezett paphoz. és az úrfelmutatás alatt élvez el. aztán megint szarik mind a kettő. aki azt szereti. 48. előbújik és segít a . Kakáltat egy lányt (A) meg egy másikat (B). 58. nézi. és akkor bassza szájba. hogy egy apa egye meg a fia szarját. ő pedig leeszi róla a szart. ocsmányságokat mond neki. a pap azonban azt követeli a lánytól. ahol őérte mondanak misét. aztán kieszi a hurkát az anya szájából. aztán B-t kényszeríti. s a pap a szeme láttára csábítja el és bassza meg a nőt. hogy csókolgatja a lány seggét. majd a lehető legrosszabb tanácsokat adja nekik. mást se csinál. Egy kurvával baszik egy kápolnában. Tizenkettedike 56. aztán a lány szarjon bele a bátyja szájába. leginkább az úrfelmutatás alatt. és A-t. Azt akarja. ahonnan ugyanúgy kieszi a hurkát. hogy szarjon az anyja szájába és az anyja csöcsévél törölje ki a seggét. másfelől látja közben a seggét. Azt akarja. 50. és elbújik a közelben. a lányok szarját az anya seggéről eszi le. elbújik. mit gyón a lánya. Champville figyelmezteti a társaságot. s onnan is kieszi a szart. és ő eszi meg a két hurkát. Kényszerít egy lányt. Tizenegyedike 51. Lefizet egy gyóntatót. megvárja. hogy egy fiú szarjon bele a húga picsájába.46. Ha a nej ellenkezik. majd egy olyan férfiról mesél. Este a herceg feltöri Sophie picsáját.

Tizenharmadika 61. este pedig Sophie-t feltálalják a gyülekezetnek elölről. 64. 62. rászarik a romokra. 63. maga is ráfingik.és Atyaúristen-képeket tör össze. mindkettőt szigorúan megbüntetik. Belefingik és belefingat a kehelybe. amikor visszajön. Ugyanaz az ember. bele a kehelybe. majd az egészet elégeti. és szájba bassza. Feszületeket. amikor az ostya meg van szentelve. hogy az ostyával bassza meg a kurvát. Ráfingat a lánnyal az ostyára. meztelen seggel fekszenek a szent kövön. és . 66. ebben a pozitúrában bassza pinába hátulról úgy. 72. 70. amikor az misét mond a lakásán. és kényszeríti a papot. Két lány rászarik neki egy feszületre. aztán úgy eszi meg a ostyát. Ezen esemény miatt aznap csak négy figurát mesélnek el. beleszarik és beleszarat. Akkor szakítja félbe. kényszerít egy kurvát. s Isten igéje alatt vereti vele a faszát. 67. hogy szarjon rá a ostyára. Az oltáron baszik kurvákat a mise alatt. akkor benyomja neki. Egy meztelen lányt lovagló ülésben ültet rá egy nagy feszületre. és a bálvány arcát borító szarral dörgölik a faszát. aki beszögelteti magát egy koporsóba.gyóntatónak. utána otthon négy kurvával szarat a szájába. belerejszol a kehelybe. a lány ráélvez. Elküldi a nőt áldozni. s akiről Mme Duclos már mesélt. 62. hogy igya meg az egészet. Elmegy áldozni. 68. belepisál és belepisáltat. és megkapja a szalagot. A kurva klitoriszát dörgöli vele. hogy Augusztina és Zelmira egymással maszturbálnak. hogy a Krisztus feje a kurva klitoriszát dörzsöli. Tizenötödike 71. hogy elvisz egy kurvát a szentbeszédre. hogy a papnak is verje ki a faszát. kényszeríti a lányt. az elhálás megtörténik. aztán ő is rászarik. Ugyanennek az embernek az a mániája. ő meg leeszi róla. miközben a fiú szopja a faszát. Aznap rájönnek. aztán a papot kényszeríti. Félbeszakítja a papot. Aznap a hatodik hetet Szeladon és Sophie házasságával ünnepelték meg. végül beleélvez. hogy bassza a kurvát. maga is rászarik. Egy fiú rászarik neki a paténára. Tizennegyedike 65. Szűz Mária. majd az egészet beledobja az árnyékszékbe 73.

77. végül azzal a lánnyal ostoroztatja magát. amit a bordélyházban apró szertartásnak hívnak. majd a másikat. és az úrfelmutatás alatt élvez el. s aki a lányát és a feleségét a bordélyházban prostituálja. Aznap este Hébét feltálalják pinába. hogy Duclos mindig csak egy férfiról és nőről mesélt. Egyszerre két lánnyal ostoroztatja magát: egyik elölről üti. aztán a fiúval ostoroztatja magát. ezután csak járulékos elem lesz. a . és a már deflorált háremhölgyeket mind ostyával basszák meg. miközben továbbra is ostorozza egy másik lány. Tizenhetedike 81. miközben bassza a lányát. közben csókolgatja egy fiú seggét. ha már mindkét szüzességét elvesztette. Aznap este a püspök megszentel egy ostyát. Késsel kilyuggatja és a darabjait benyomkodja a seggébe. Curval pedig azzal veszi el Hébé szüzességét. Ostoroztatja magát egy asszonnyal. s viseli a kis szalagot. meg fingjon is. Mise alatt ostorral vereti magát egy lánnyal. hogy az ehhez kapcsolódó dolgok csak járulékos elemek lesznek. az egyiket bassza. hidegvérrel. mindkettő tízet ver rá. miközben bassza az anyját. 75. miközben másik ostorozza. hogy a szentségtörés. egy másikat szájba baszik. 82. akinek a seggét csókolgatta. aki ostorozta. cserélnek. mégpedig az. mivel a nagyot csak akkor kaphatja meg. hogy mindegyik lány ostorozzon is. ő viszont mindig több nőt fog egy férfival szerepeltetni. 74. aztán a lánnyal. Négy különböző lánnyal ostoroztatja magát. Tizenhatodika Champville bejelenti. de Duclos e tárgyú történeteihez képest mégis lesz egy különbség. Felhívja a figyelmet. a másik hátulról. végül maga is ráélvez. aztán a fiút bassza szájba és a lány seggét csókolgatja. s amikor már jól begerjed. miközben az első ostorozza. Egy öregasszonnyal ostoroztatja magát. Az ostyára vereti ki a faszát. miközben belefinganak a szájába. és szájba baszik egy lányt. akiről már Mme Duclos mesélt. Két nő finoman korbácsolja a seggét. 80. s a második osztályba tartozó passziók közül az lesz a fő téma. szájba bassza azt a kurvát. 78. Ostoroztatja magát. Még többet is megszentelnek. 76. 79. ami eddig a történetek lényege volt. s minden váltás után beujjaznak a segge lyukába. Ugyanaz az illető. benyomja a picsájába és ráélvez. azon gecisen megeteti egy kutyával. aztán amikor már ráfolyt a geci. egy öregembert szájba baszik.azzal bassza.

A penitenciák pedig a lehető legundorítóbbak: az egyik lány a szájába akar szarni. hogy mindegyik lány ötvenet verjen rá. ami még nem túl sok. Hat lány ül törvényt fölötte. Tizennyolcadika 86. 83. 89. akinek a penitenciáját megtagadja. a másik szopja. aki szopott. a másik a földre turház és fel akarja vele nyalatni. mindegyik lány huszonöt ostorcsapást osszon. Egy kerítőnő irányít mindent. 84. a negyedik négykézláb a hátára mászik és úgy püföli. emez a picsáját nyalatná ki vele. az szarik. amikor már teljesen érzéketlen a hátsója. az összes kurvával végigostoroztatja magát. meg van részegülve. s az ostorozások közti szünetekben szopjon az első és szarjon a harmadik. a másik a szájába fingik. Ostoroztatja magát. Este megostorozzák a herceget. mindig cserélnek. másik a taknyát stb. bocsánatot kér. Huszonöt kurva puhítja. 87. tízen-tizenhatan jönnek egy-egy délelőtt. mindegyiknek megvan a maga szerepe. Nyolc lány közé érkezik meztelenül. közben a madám seggét csókolgatja. amíg az egyik ostoroz. Kocsisokkal és lovászfiúkkal ostoroztatja magát. aztán cserélnek. amaz a lábujjai közül a retket. ennek a félkörnek a közepén három lány . Kötél általi halálra ítélik. közben hátulról ostyával baszik egy kurvát 85. Hetenként hatszor játssza végig ezt az előadást. Egymás után jön mind a tizenöt. úgyhogy mindegyik lány felmászik a határa 88.lányukkal pedig a szájába irat. s aki ostorozott. Az egésznek gyorsan kell lezajlania. az a lány ostoroz. akkor összesen százötvenet fog kapni. üti. amikor menstruál. Három lány tartja. se nem lát.) 90. Hat öregasszonyt félkörbe ültet. közben veri a faszát és egy lány fenekéhez támasztott feszületre élvez el. az ostoroz. (Ezt kapcsolja össze Mme Duclos valamelyik hasonló történetével) 92. (Nagyon aranyos dolog. de a kötél elszakad: ekkor élvez el. gyúrja a seggét. tudom ajánlani. térdre veti magát. se nem hall. aztán aki szart. Ostoroztatja magát. Ha azt akarja. Egy egész bordélyház kell neki. csak akkor hagyják abba. a harmadik szarik. Tizenöt lány jön hármasával. s minden megtagadott penitenciáért száz ostorcsapást kap. miközben elölről elveszi Zelmira szüzességét. hogy mindenki mindhárom szerepet végigjátssza. Tizenkilencedike 91. az szop. kettesével jönnek. Valóban felakasztják. egyik ostorozza. aki belefingik és beleszarik a szájába. Mindegyik lány penitenciát ró ki rá.

A vesszőfutást szereti. Hat lány közt van. közben egy harmadik térden áll előtte és a mellére sütteti el a faszát. 99. egy negyedik térden áll előtte és szopja a faszát. 96. se az egyensúlyát elvesztenie. 97. úgy tesz. s csak még jobban csépelik. a harmadik égeti. Huszadika 95. meztelen. az egyik korbáccsal. a combját. közben a lakája csiklandozza a segge lyukát. feltálalják pinába a gyülekezetnek. A lakájával vereti a faszát. egy másik elölről ostorozza a combját meg a faszát. azt akarja. de a nők erősebbek nála. mivel előző nap Zelmirának már elvette a szüzességét a herceg. és a kilencedik forduló után élvez el. a lánynak nem szabad se mozdulnia. az egyik szurkálja. 98. 101. a hetedik ünnepére. 94. miközben a lány pucéron fekszik egy piedesztálon. közben fogdossa a seggét. Egy lány vesszőnyalábot dug be nyelvével a seggebe. az elhálás megtörténik. a hatodik ostorozza. amíg a férfi el nem élvez. akinek előző nap vették el a szüzességét. hogy Konstanca Zelmira szolgája legyen. hogy csak akkor élvezzen el. ő pedig veri a lakáj faszát. mintha el akarná kerülni az ostorcsapásokat. az ötödik karmolássza. megpróbálja kitépni a kezükből az ostort. Két nő üti bikacsökkel. kétszeres erővel lángol fel a Konstanca és Adelaida iránti gyűlölete. a faszát. a lánynak eközben egy nagyon rövid gyertyavéget kell tartania a kezében. Egy kanapén hanyatt fekve vesszőzteti a talpát. Három lány veri felváltva. így elvez rá az elölről ostororozó csöcsére. A kerítőnővel vereti a faszát. amikor a lánynak már körmére égett a gyertya. hiszen a négyesfogatból csakis ők basznak pinába. a másik csipkedi. közben három nő ráül és a szájába szarik. Most csak négyet mesél el. Hat nővel verekszik. Hat lányt hasaltat az ebédlőasztalra. össze-vissza mindenhol. amíg neki verik a faszát. Amikor Curval megbassza Zelmirát. a negyedik harapdálja.püföli. és a szopó lány fenekére sütteti el. közben az öregasszonyok arcul köpdösik. 93. mert aznap van. a teste minden részét ütik. s mindegyiknek egy gyertya ég a . Huszonegyedike 100. eközben élvez el. kétszer tizenkét lány közt halad el. s addig nem szabad elengednie. azaz megint csak kizárólag Curvalnak meg a hercegnek. az egész testét. a harmadik vesszővel. Este Zelmirát. 102. persze ügyel arra. a másik bikacsökkel. Adonis és Zelmira menyegzője.

Ott ki kitörik az egyik fok. hogy a nő maga vakarja véresre magát. Körmöseket oszt neki. Kényszeríti. Addig veri tenyerével a fenekét. Kilenc napig gyúrja a seggét. Egy lányt ráköt egy hatalmas sebességgel forgó tengelyre. míg ő vacsorázik. 108. hogy négy napig egy nagyon szűk vasketrecben legyen. 109. majd elhiteti vele. hogy szarik és hogy szenved egész nap. egy fotelben ül. Teljes erőből pofoz. 103. Addig gyúrja a mellét. és veri a faszát. hogy meg van mérgezve. nem fizet neki. Felmászat egy lányt egy létrára húsz. s közben élvez el. s ezzel komoly betegséget okozhat neki. mert attól élvez el. amíg el nem kékül. össze-vissza karmolássza. és rászabadít egy raj kövér legyet. nézi és közben veri a faszát. 111. Huszonkettedike 105. nézi. csöpög róluk a forró viasz a hátára meg a mellbimbójára. amíg egészen lángba nem borul ülepe. 116. Fejjel lefelé lógat egy lányt.) Ugyanezen nap estéjén Curval elveszi Galamb szüzességét. ami szörnyű hasmenést okoz. Ha csak megmoccan. pucéron kiköti egy oszlophoz. a macska megmarja. ami olyan erős viszketést okoz. 107. a rácson át ad neki enni. Bedörzsöl egy nőt egy szerrel. hogy a lány ugráljon. Huszonnegyedike 115. s ha ezen idő alatt megmozdul. miközben nézi. az kell. Lóorvosságot ad neki. 113. Egy lányt bedörzsöl mézzel. A lány fölött két gyertya áll ferdén. naponta három órát. 104. megharapja. 106. 118. . Egy itallal megállítja egy nő havi vérzését. meztelenül köti rá és elélvezésig forgatja. Este Galambot feltálalják pinába. azonnal kirúgja. Egy meztelen lányt egy macskával együtt belegöngyöl egy takaróba. 114. Huszonharmadika 110. Nagy dózis hánytatószert ad be neki. néha ilyenkor bassza meg. és nem fizet neki semmit. se lefeküdni nem tud. de előre odakészített matracra. Egy lánynak éles kavicsokon kell térdelnie. a lány előtte térdel. 117. melyben se leülni. Esés közben ráélvez a testére. 112. elélvezésig. láb magasságba. valami történjen vele. (Desgranges később még majd beszél róla.seggében. amíg ő vacsorázik. hogyan okád. a lány leesik.

Vele hál. és leesik. hogy elessen. a lány lefekszik. 124. melyből nem mozdulhatnak el. Forró vízzel csinál beöntést neki. vagy amíg a férfi. 122. Az éjszaka közepén kihajol ágyából a biliért. ugyanis közben egy másik lány veri a farkát. 120. Ájtatos nőket hajt fel magának. és a seggére élvez el. Kovácsfújtatóval felfújja a segglyukán keresztül. s közben negyedszer is elélvez. rögtön odaragad a segge. 125. a herceg Augusztinának veszi el a szüzességét. háromszor egymás után élvez bele a pinájába. Odakészített .119.. felemelik az ágyát. hogy meztelenül futtassák meg udvaron a szörnyű hidegben. hogy legalább fenekeljék el. – éjszaka még háromszor picsán bassza. Augusztina is kap néhányat a hátsójára. amikor leül. Télidőben a lánynak addig kell meztelenül állnia egy kerti oszlopnál. Jeges téli éjszakán meztelenül futtatja a kertben. S még aznap este azt javasolja. leszakad a bőre és ott marad körben az ülepén. mintegy véletlenül beledobja egy tűzforró vízzel teli üstbe. aztán Szűz Mária-szoborkén felülteti őket az oltárra. hogy hogy rángatózik. Este Istenkáromlásra kényszerítik a két szentfazekat Adelaidát és Sophie-t. Huszonhatodika 126. egy öregasszony tartja a vállát. de előzőleg köteleket feszít ki bizonyos távolságban. kényelmetlen pózba. s egyébként sincs még hátulról elvéve a szüzessége. Nagyon szenvedélyesen javasolja. Mindeközben igen hosszú mise zajlik. 123. mert a lány nagyon csinos és meg akarják őrizni. A herceg kétszáz aranyat ajánl fel a társaságnak. amikor elalszik. feszülettel meg rózsafüzérrel veri őket. a többiek azonban ellenzik. Huszonötödike 121. ahogy kihajol belőle. huszonöt-huszonötöt kap a fenekére mind a négyüktől. Nem találja. Leitatja a lányt. akibe régóta szerelmes. közben a másik oldalról izzó vasrezsót dugnak az ülepe alá. Ahogy levetkőzik a lány. hogy még ma este levihesse a pincébe: visszautasítják. el nem élvez. aztán odaküldi a lányt szarni. mert az ágy a levegőben lóg és azonnal félrebillen. Erre azt akarja. aki szemben áll vele. amíg rá nem élvez a testére. amíg el nem mond öt miatyánkot és öt üdvözlégyet. Az árnyékszék ülőkéjét előbb bekeni enyvvel. a nőnek az úrfelmutatáskor kell rászarnia az ostyára. ahogy felugrik. és addig nem engedi kijönni. De a herceg teljes erejéből üti. Estére Alinát a négy barát addig fenekeli amíg skarlátvörös nem lesz az ülepe. mulat rajta.

akkor két férfi nekiesik. és mindegyik hatszázat kap. Zefír és Augusztina menyegzőjével ünneplik meg. Champville aznap csak négy passziót mesél el. Amikor ez megvan. miközben ő a lányt vesszőzi. s ostorral véresre verik a fenekét egyik az egyik felét másik a másikat. négyszáz aranyat ajánlanak a társaságnak. aztán pedig a szájába élvezteti őket. Fekete selyemkorbáccsal veri a lányt. Curval kétszer egymás után picsán bassza. a lány le van kötözve. akik váltják egymást. s a herceg mintájára ő is el akarja verni a seggét. s csak akkor élvez rá a fenekére. 133. Csak tizennégy-tizenhat éves fiúkat ver. Mindketten fenekednek erre a bájos leányra. mindkettő a herceg tulajdona. Huszonnyolcadika 135. ő meg penitenciaként ötszázat ver rá ostorral. milyen vétségért mennyi ütés jár. mint valaha. húsz nő jön. hogy még este mindketten birtokukba vehessék: kérésüket visszautasítják. mindkettőre százat-százat vernek. majd maga is arra élvez rá. amíg a fáradságtól össze nem esik: ekkor veti rá magát és bassza meg. 127. . Spirituszba áztatott vesszővel veri a lányt. 129. a szobájában hálnak. Csak öt-hat éves kislányokat akar verni.) Huszonhetedike 130. úgyhogy véresre veri. Este Augusztinát feltálalják pinába. a sorozatok közt össze-vissza csókolgatja a seggét. 131. Ugyanezt a szertartást két szolgával végezteti.matracokra esik. amikor már csupa vér. de a herceg most még dühösebb Augusztinára. nézi. Jön hozzá négy nő. hogyan zajlanak le. a férfi ott várja. amiért annyiszor elélvezett vele. mik azok a büntetések. egy-egy sorozatban tízet üt rá. 128. Mindegyikre százat ver. a szertartás előtt azonban a herceg azt akarja. de csak fenyegeti vele. Csinálhatna egy táblázatot a vétségekből s a hozzájuk tartozó ütésszámokból. egyszerre mindig kettő kell neki. A lánynak meztelenül kell bejönnie egy lakásba. 132. ahogy leesik. hogy büntetésnek látsszék a dolog. kiveri a két férfi faszát a véres ülepre. Addig kell futnia. s egy kocsisostorral kergeti. ő maga pap. a nő elmondja minden vétkét. mert most van a nyolcadik hét ünnepe. (Most el kellene magyarázni. s mindig valami ürügyet keres. Meztelenül futtatja a kertben. Jön hozzá gyónni egy nő. hogy Curval vesszőzze meg a fiút. 134. mindegyikre hatszázszor ver rá ostorral. Megtörténik. s rögtön megbassza. egészen százig. nincsenek lekötözve. és közben veri a faszát.

átkerül a henger túloldalára és a nő arcára élvez el. egész darabokat hasít ki velük a seggükből. háttal egy hengerre fekteti. Huszonkilencedike 140. egymás után négy nő kell neki. s csak akkor élvez el. Oda meg a hasára irányítja az ütéseket. 138. mely túllóg a hengeren. de addig. A fejét. de mivel szeretik. nagyon akadékos a seggek kiválasztásában.136. egy éles acéllemez. 139. szintén a falra akasztva. akkor meg az ütésekbe szalad bele. Ha el akarja kerülni az ütést. Ellenőrizze. s eszerint a herceg ekkor adoptálja Augusztinát. Csak tizenöt éves lányok kellenek neki. s amikor meglátja a vért. a pina teljes erejéből tátog. könnyen a vagina belsejébe tudja irányítani az ütéseket. Este megkorbácsolják Rosette-et. akiről Desgranges fog majd február huszadikán mesélni. A lány kezénél-lábánál fogva a falhoz van kötve. Egy terhes nő kell neki. hogy jól van-e ez így. Gyertyát helyez egy bizonyos magasságba. míg csupa seb nem lesz a seggük. Ebben a helyzetben csépeli visszafelé a fenekét meg a pináját. a lánynak a jobb keze közepe . s néha odasóz a hasukra is. A piszkozataimban az adoptálások csak a deflorációk után következnek. s mivel korbáccsal csinálja. iszonyatosan megkorbácsolják. szemből rámászik. terhes nőket akar. 143. tarkójánál egy székre fekteti és odaerősíti. krisztustövissel és csalánnal veri véresre őket. s erősen szorítja a combjával. szabadszájúan felesel. a lába a lehető legjobban szét van feszítve. s a négy háremhölgyet nem adoptálták-e már az elején is. hogy ki-ki az őt adoptáló szobájában alszik. első nap százat ver rá. ez is a célja. megbocsátanak nekik és elszórakoznak velük. amit a hasához nyomnak. arccal a feneke felé. N. Négykézlábra állítja a kurvát. domború hasa elképesztően megfeszül. Ugyanaz az ember. s ilyenformán nem azt írta-e. keresztbe. Amikor leteremtik érte. a kilencediket is beleértve. amikor már dől a vér mindenhonnan. Előtte. Harmincadika 144. Aznap felfedezik. Vasszegekkel kivert korbáccsal üti. 142. Curval pedig elölről elveszi a szüzességét. majd minden nap kétszer annyit. ha a gépezetet akarja elkerülni.B. 137. Csak bikacsökkel üti őket. kocsisostorral üti őket. Kilenc napon át ostoroz egy lányt. szanaszét lóg a haja. hogy Herkulesnek viszonya van Julie-vel: Julie megbaszatta magát. 141. s Herkules is mindig rendesen viselkedett. előre kell vetnie magát: akkor a lemez vág bele.

s este mindketten a barátokkal vacsoráznak. 150. azt szereti. hogy a belsejébe tudják irányítani az ütéseket. hogy a szeme láttára korbácsolják meg mindkettőt. s a páciens minél kevesebbet szenvedjen. Négykézlábra állítják. harmadik osztályba tartozó. (Ellenőrizze. Amikor felhevül. Augusztinát és Zelmirát vesszőztetésre ítélik. hogy elérje. de mivel magasan van. mint Duclos.tájára oda van kötve egy gyertyacsonk. akkor végeztek. a barátaikkal együtt megkorbácsolják a pináját. de mivel még legalább két hónapig akarják élvezni őket. Harmincegyedike 148. annyira rövid. Tizenhat-húsz éves fiúk hátára és ülepére. az egész hátsó felét vérbe borítja. vesszővel. miért van eggyel több. ha a nők terhesek. az egész testüket lehet ütni. ha jó nagyok.) Champville-t megtapsolják. Alinát. 149. melyek Mme Martaine elbeszélésében január havának . kivéve a mellüket. 151. bájos arcok kellenek neki. hogy még magasabbra ugráljon. Utána az orgián Adelaidát. sem a pináját. aki a szemközti szobában várja meztelenül. közben pedig a fickó teljes erejéből üti egy bőrostorral. A test minden részét egyformán vesszőzi. na nem. sem az arcát. amíg el nem élvez. Kétszázat ver rá bikacsökkel. hogy megégeti magát. Ha sikerül meggyújtania. 147. amelyikről Desgranges február hetedikén fog mesélni. csak akkor engedik el. 146. amikor Curval meg a herceg jól megbaszták. Egy szobában fekszik. Este Rosette-et feltálalják pinába. és bordélyházban prostituálja őket. Felváltva veri a feleségét meg a lányát. ha nem siet. ráveti magát az ötödik lányra. amikor már egészen közel jut az elélvezéshez. Vesszővel veri a nyakszirtjétől a combja közepéig. de hogy minél gyorsabban megtörténjen a dolog. semmit sem kímél. Ezzel a gyertyacsonkkal kell meggyújtania a fönt lévő gyertyát. 145. akiről már szó volt. és addig csépeli bikacsökkel össze-vissza mindenhol. sem a mellét. és duplán fizet. ugrálnia kell. de e nem ugyanaz. mindkettőt nagyon kímélik. Csak arcra üt. avagy bűnös passzió. össze-vissza veri. négy lány izgatja és korbácsolja. HARMADIK RÉSZ A százötven. vagy még gyorsabban gyújtsa meg. Ez az. Csak a mellbimbókat üti. ugyanakkora megbecsülésben részesül.

Irdatlan nagy szerszáma van. anyja segítségért könyörgött annak az embernek. az a herceg. egyszerűen és ügyesen végzi a hátsó deflorálást. akiről mesélt. s miközben ők egymással üzekednek. és ugyanaz. a seggével. felkérik. és ugyanaz. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. Seggbe baszatja magát. amelyikről Duclos november 29-én utoljára mesélt. Csak három-hét éves kislányoknak szereti elvenni a szüzességét. Ez ugyanaz az ember. egyet este seggbe. közben bőg mint a bika. pontosan hét éves korukban. elmennek egy emberhez. s mindezt egyéb passzióitól függetlenül. hol másikukat bassza seggbe. körbemutatja a pódiumról. seggbe. a bátyja tizenöt. Csak seggbe baszatni szereti magát. annak ellenére. aki csak fiúkat baszik seggbe. mint amelyikről Champville december másodikán mesélt. a négy öregasszony tartja neki. illetve Desgranges február 27-én fog mesélni. Aznap este a herceg elveszi hátulról a még csak tizenkét éves Hébé szüzességét. 3. Naponta két kislányt deflorál egyet reggel pinába. Az elélvezése hat percig tart. (Vázlat) ________________________________________ Január elseje 1.harmincegy napját teszik ki. Belebetegedett. amikor ez az ember seggbe baszta. hogy mutassa meg. miközben maga egy testvérpárt kúr seggbe. Duclos és . Négy nő tartotta Martaine-t. Az anyja eladja az öccse szüzességét egy olyan embernek. hol egyiküket. amelyikről Duclos november 21-én mesélt. ez ugyanaz. mint amelyikről Desgranges majd február 24-én mesél. Tizenhárom éves. Az az ember. hogy Martaine csak négy éves. Martaine mama azonban nem akar ezen a passzión hosszan elidőzni mivel úgymond túl egyszerű. milyen kegyetlen volt. Martaine mamának is ez az ember vette el ily módon a szüzességét: négy éves volt. 4. hogy bassza meg őt. a húgát. alig gőznek neki elég nagy faszokat szerezni. mint Champville mesélte december másodikán. mint a „poklos”. Apró gyalázatosságok. aki kényszeríti a bátyját. Elképesztően gazdag. 5. Martaine mama dicsekszik. 2. és amúgy is jól ismeri a hallgatóság.

miközben őt teljes erőből verik ostorral. baszás közben az elnök nyelvével egy harmadikat Fanchon segge lyukába tol be. 14. A lányt seggbe bassza. és úgy baszik seggbe. Úgy bassza seggbe a papot. kakáltat. s mivel másnap ünnep lesz. 15. de előbb még teljes erejéből megkorbácsolja őket. az inge gallérján is van egy ostya. felváltva. hétszer baszták seggbe. 9. Három fiúval szórakozik. Martaine ne mondja azt. 7. Csak úgy baszik seggbe. s mind a négy barát élvezkedik rajta. majd a testvérek cserélnek. Így élvez el. a bátyjával a szájába szarat. hogy bárki is megzavarja. Csak mise alatt baszik seggbe. Aznap ülik meg a kilencedik hét ünnepét. aki Duclos tizenegyedik napján Eugénie-vel szórakozott. Négy lánnyal a szájába fingat. Hébét még aznap feltálalják seggbe. aki éppen tétlen. a pap a seggébe dugja az ostyát. Herkules nőül veszi Hébét és picsán bassza. Másodika 6. aztán csere. 8. magát is ostyával baszatja seggbe. arra harmadik fiú szarik rá. 10. helycsere nélkül. ez nem igaz. aztán seggbe bassza. csak az ötödik seggébe élvez el. Antinous közben egy másik ostyával bassza az elnököt. majd hatalmas szerszámát egy ostyával toldja meg. Curval meg a herceg hol a férjet. Mindegyiket megfingatja és mindegyiket seggbe kúrja. Egy fiút seggbe kúr ostyával. Harmadika 11. hol az ifjú arát bassza seggbe. 13. sorban seggbe bassza és megszaratja őket. s amikor megszenteli az ostyát egy ideig félrehúzódik. és úrfelmutatáskor élvez el. de közben iszonytatóan káromolja Istent. 12. hogy az közben misézik. Az általa seggbe baszott fiú nyakán. s mindig annak veri a faszát. és nem akarják. Negyedike . őt pedig mindkét élvezet közben seggbe basszák. hogy el van záródva a pinája. Egy álló óráig gyötri. Eszméletlenül viszik ki. közben egy ötödiket seggbe kúr. Az az ember.Champville segédkezik. tisztára nyalja a segget. csipkedi a seggét meg a segge lyukát. s akkor azon át még egyszer seggbe bassza. Este Curval ostyával veszi el hátulról a bájos ifjú Zelamir szüzességét. ha közben lábbal tapos egy feszületet és a lánnyal is megtapostatja. Csak tizenöt éves lányokat baszik seggbe.

egyet a jobb hónaljába. közben őt magát bikacsökkel verik. Szabályszerű viszonya van a fiával 19. a szart megeszi. most őt bassza seggbe úgy. Felváltva baszatja és vereti magát két férfival. Hatodika 26. Ötödike 21. . neki pedig egy öregember szarik a szájába. hogy összeszűküljön az anusa. a nyolcadik meg az arcába veri ki a faszát. miközben az. 28. ő meg nézi. 25. Aznap este Zelamirt feltálalják seggbe a négy barátnak. menetenként fizet. 24. 20. hogy seggbe basszák őket. miközben ő egy fiút baszik seggbe. az óra ott van az asztalon. lenyeli a szart. aki az előbb az öreget baszta. amelyik szájba bassza. három óráig kell tartania a dolognak. aztán az öreget szopja le. házasságtörést. seggbe bassza. Kénesővel kevert nagy higanygolyókat tetet a seggébe. Hogy egyesítsen vérfertőzést. Azt akarja. Két óráig tart az extázis. egynek minden reggel kiveri a faszát. benyal neki. 29. Két férfi bassza felváltva. hogy elélvezne. többször is kihúzzák neki a faszt az öreg seggéből és a szájába teszik ő meg leszopja. Csak nagyon öreg nőket szeret seggbe baszni úgy. 23. Annak. 17. Tíz férfival baszatja magát. egyet a szájába. hogyan csinálják. Csak szörnyszülötteket. Seggbe baszat egy öregembert. házas lányát ostyával bassza seggbe. hogy közben ostorral vereti magát. Csak öregembereket baszik seggbe. Azért prostituálja a feleségét. hogy közben a fickó komornája ostorozza. Aznap este a herceg elveszi hátulról Michette szüzességét. a hetedik a combja közt van. faszokat szop. naponta nyolcvanat is kibír anélkül. és iszonytató fájdalmakat okoz neki. hogy az apa bassza seggbe miközben ő éppen a fiát meg a lányát hágja meg hátulról. egyet a balba. 27. a lányát meg a húgát. szodómiát és szentségtörést. Nyolc embert foglalkoztat maga körül. lenyeli a gecijét. egyet a seggébe. s nézi. Miközben föl-alá járnak a golyók. miközben seggbe bassza. az egyik szájba. 22. Vadul szorongatja egy tizenöt éves lány nyakát. a másik seggbe. lenyeli a gecit. négereket vagy fogyatékosokat akar seggbe baszni. 18. miközben őt is basszák. lányseggeket kakáltat. rendkívüli bizsergést okozva.16.

melynek levágják a fejét. felváltva. Egy szamarat baszik. de a nőt nem sebesíti meg. Közikor pedig elélvez. mintha a lányt baszná seggbe. 41. 31. melynek csak egyetlen nyílása van. Orrba baszik egy kecskét. lelövi a nő ölében lévő kutyát. Úgy bassza a hattyút. a kosár lóbőrrel van bevonva. 42. hogyan élvez el a nő. 34. akárcsak a herceg Duclos-t. Megbaszik egy tehenet. Durcet magához veszi Martaine-t éjszakára. Kilencedike 40. aztán a szörnyszülöttet is megbassza. Van egy megszelídített kígyója. s így nem tudja megkarmolni. mely közben a tökét nyalja a nyelvével. Hátulról meghág egy kecskét. 36. 38. mint a kanca fara. Seggbe baszik egy juhot. melynek a feje egy hason fekvő lány combja közé van szorítva. majd a gyereket is seggbe bassza. 33. Látni akarja. Aznap este a püspök először bassza seggbe Cupidót. Egy előkészített kosárba teteti magát. 39. hogy ostyát dug a seggébe. mint Duclos a hercegen. e színelőadás alatt seggbe basszák.Este Michette-et feltálalják seggbe. 43. amikor ő elélvez. Kényszerít egy kurvát. . s egy bikával hágatja meg. őt közben hol ütik. megelleti. Egy e célból idomított igazi ló bassza seggbe. hol nyalják a seggét. Gyereket csinál a kecskének. Hetedike 30. majd amikor ő maga elélvez megfojtja az állatot. amely bemászik neki az anusába és szodomizálja. odahelyezi csődörgecivel bedörzsölt seggét. úgyhogy olyan. 37. Egy pulykát baszik. hogy a szeme láttára verje egy szamár faszát. habár szörnyszülött. Martaine ugyanolyan érzéki hatalommal bír fölötte. mulat a látványon. mely egy kosárba van beszorítva. illetve Curval Fanchont. ha egy kutya nyalja a picsáját. Seggbe baszik egy kutyát. miközben egy kutya nyalja a segge lyukát. a lány levágja a pulyka fejét. Kecskéket baszik seggbe. melyet majd részletezünk Este Cupidót feltálalják seggbe. miközben őt egy másik szamár bassza egy olyan gépezetben. közben ő egy macskát baszik seggbe. Egy hasonlóképpen előkészített kosárba beletetet egy nőt. miközben őt verik. 32. úgyhogy olyan. Nyolcadika 35. miközben ő odabent egy szép fehér kutyát baszik.

felfogja borzalmát. nagyon kezdő lányok kellenek neki. részletezze majd egy kicsit a különbséget. kialszik a fény. A lány bemegy egy földalatti sírkamra-féleségbe. az elhálás nagy fájdalmat okoz Michette-nek. akkor kiengedik. Zelmira elájul. Nagyon fiatal. most már csak másodlagos szerepet kap. Nem lát senkit. azt . hogy más passziókra tér rá. akiknek valami bűnük van. Tizenegyedike 50. Leviszik a mar ismertetett pincébe. honnan kapja őket. hogy valaki ordítva elélvez. Meztelenül belefektetik egy koporsóba. azt se tudja. és jót röhög rajta. a szolgák locsolják fel. Az elnök épp oly érzéseket táplált iránta. illetve akiről Desgranges február 26-án ötödikként beszélt. beszögezik. Megijeszti őket. Ugyanaz az ember. hagyják magukat véresre verni. de hallja. akinek szép haja van. Florville herceg akiről Duclos november 29-én másodikként. aztán otthagyja. Aznap este ülik meg a tizedik hét ünnepét Seggtörő és Michette menyegzőjével. melyben csak néhány lámpás világít. hogy róla beszélnek. 49. 48. elájul. hallja. Olyan lányokat kell keresni neki. egy férfi ráugrik és seggbe bassza. míg csak el nem ájul. amikor a nő siránkozik. Aznap este Zelmirát szándékosan távol tartották az előadásról. s mivel rettegnek. 47. mely eddig főszereplő volt Champville-nál. közben kínozzák. Tizedike Martaine bejelenti. s hogy az ostor. azt mondja nekik. A lány egy hasonló helyiségbe lép be. 46. Ha nem. hogy le fogják őket csukni. az állat egy kosárba van zárva. s az illető a szögek zajára élvez el. Amikor már megnézhette magának. de ő majd elintézi nekik. s akkor élvez el. de álnok módon levágja neki. Aztán pofonok és ökölcsapások záporoznak rá. akkor még újabb fogásokkal növelik a rémisztő hatást. a nő majd szörnyethal tőle rémületében. Olyan nőt kerestet magának. 45. ha hajlandók megostoroztatni magukat. szörnyű ordítás és lánccsörgés hallatszik. melyet most a fentiek mintájára rendeznek be. azzal az ürüggyel. mint a herceg Augusztina iránt: parázna dühvel elegy szerelmet. Curval ekkor veszi el a szüzességét hátulról. Seggbe baszik egy majmot. A lány nagy felhajtás közepette bemegy egy sötét szobába. Amint ez bekövetkezik. hogy még jobban összeszoruljon a végbele. hogy csak meg akarja vizsgálni.44. A négy barát ott áll meztelenül és felfegyverkezve. a beszélgetést majd részletezni kell.

52. gyötri. Curval pedig magával viszi éjszakára. csakhogy ott van mellette egy több mint tizenkét négyzetlábnyi felületű és nyolc láb mély tartályt tele jeges vízzel. A szoba. patkányok és egerek közé. úgy van álcázva. s ebben a helyzetben veri véresre hátsó fertályát. válasszon. tele van nagyon élethű viaszhullákkal. Tizenkettedike 54. Este Curval nejéül fogadja Zelmirát. akár nála. de ehelyett. fenyegetésekkel meg egyéb módokon ráijeszt. különböző módokon mindegyik át van szúrva.meg egy fiúholttest. Odajön hozzá a lány. akár később amikor hazaér. duplán fizet neki. száját a szájára. s a nyelvét a végbelébe dugja. a kurva fejére.Tüzijákszert dugja a seggébe. 56. az elnök nem veszi védelmébe. egy lány. s atyja. rögtön kihúzzák a lányt. s megint gyötri. mint majd meglátjuk. Amikor odaér. amelyben fogadja a lányt. valahogy mégis elboldogul. s nyilvánosan elveszi.akarja. s a csobbanásra élvez el. megveri. 57. 55. ijesztésül ledob néhány rögöt. A püspök adja össze őket. de hála züllöttségének. Olyan lányt akar. piszkálja. Magához hívat egy terhes nőt. Aznap este sose látott erővel tör felszínre Durcet Adelaida iránt érzett harcias gyűlölete. és úgy bassza seggbe a fiúhullát. s a lehulló szikrák megpörkölik a fenekét. Ha nála vetél el. annál is inkább. össze-vissza forgatja. s minden nap ott veri a faszát az előtt. csak megostorozzák. hogy elvetéljen. mert a püspök egy kicsit védi. macskák. sőt végül teljesen mellé áll. az illető belelöki. hogy közben a lány fenekét csókolgatja. 53. miután jól seggbe basszák. gyakran komolyan megbetegszik tőle. a lány kétségbe esik. 51. s a kútba élvez bele. hogy a lány nem láthatja. Azt mondja a lánynak. hogy éjszaka megölik. Aznap este Zelmirát feltálalják seggbe. hogy élete végéig ott tartja. 58. El is hiszi. fejenként százat kap mindegyiküktől. hogy tegyenek neki fekete szatén ágyra egy frissen meggyilkolt széplányholttestet. majd seggbe bassza. bemeséli neki. hogy kövekkel agyondobálja. aki éppen menstruál. de mivel menstruál. úgy fogja megölni. elbocsátja Julie-t. de előbb még megtartják a perét. és gúnyolja. Meztelenül leereszti egy nagyon mély kút aljára és megfenyegeti. Egy másiknak kettő kell. s még seggbe bassza. azt mondják neki. aki ily módon kegyvesztett lesz. Bezárja a sötét odúba. Egy igazi hullához kötözi. amelyiknek legjobban tetszik neki a sebe. mint azt a hullát. .

hogyan vergődik félelmében az áldozata. hogy úgyszólván szétpattan a hasa és kettétörik a dereka. azt hiszi. 63. felmászik egy székre. fejest ugrik. Seggbe baszik egy mit sem sejtő novíciát. hogy egy szörnyűségekkel teli szobában van. amikor hallja a puffanást. 61. Lengetik őket. 60. ott áll fölötte egy ablakban. Néha ugyanebben a testhelyzetben nagy súlyt rak a derekára. de persze hasra esik. előtte abban leli örömét. pisztollyal. amikor eléhez. Egy óra múlva eloldozza. majd elélvezéskor pisztollyal kétszer is a fülére lő. de az ablak alatt matrac van. Egy lányt egy levegőben lógó András-keresztre kötöz. . Ekkor élvez el a mi libertinusunk. beleállnak a tőrök. Az ember veri a faszát. hogy össze-vissza csókolgatja az ülepét. az egyik lövés lepörköli a haját. hogy ha csak megmoccantja a fotelt. miért csinálja. 65. mert nem szenvedheti. rángatja a kötelet. Egy zsámolyra kötözi. majd elélvezéskor rálövi a gecijét. hogy indokolt legyen. ha a hajszál elszakad. mindjárt ellepi a víz. Közben verik. majd elélvezés után véresre veri. hogy izzó parázs van az alján: ha elszakadnak a kötelek. összevérzi a fenekét ugyanannak a tőrnek a hegyével. amikor elélvez. Elélvezésig úgy marad. hogy nincs más kiút. előtte pedig megkakáltatja a kurvát.Tizenharmadika 59. egyetlen hajszálra akasztva. más rugók húsz tőrt szegeznek a testére. ha egy nőtől élvez el. hogy elvágja. A lányt kezénél-lábánál fogva négy vékony kötél tartja a levegőben. Aznap este a püspök elveszi hátulról Galamb szüzességét. teljes erőből veri a hátsó fertályát. Tizennegyedike 64. Az ember ott veri a faszát előtte. vesse bele magát a vízbe. és azt mondja neki. Egy süllyesztőn keresztül egy feketével bevont szobába esik. s azzal fenyegetőzik. és élvezi. úgy próbál menekülni. 62. a köteleket meg úgy felhúzza. Bunkósbottal. a hegyes tőr beleáll a koponyájába. Azt mondják neki. a súlytól működésbe lép az összes rugó. megnyitnak alatta egy süllyesztőt. akkor élvez el. Egy csiga segítségével lelógatja egy magas toronyról. látja. a fejétől egy lábnyira egy nagyon éles tőr lóg. Beülteti egy rugós fotelba. imazsámoly van benne. hogy mutassa milyen hegyes volt. veri a faszát. a kéjenc egyet el is vág. Ahogy így lóg. Részletezze a jelenetet. az összevérzett seggre élvez el. 66. karddal. és gyakran jól összetöri magát a kövön. s ezek vasabroncsokat csapnak rá. amitől látomása támad. kegyetlen testhelyzetben. karnyújtásnyira van tőle a kötél. Bead neki egy szert. Lát egy tavat. Utána eloldja és kidobja az ablakon. beleesik. koporsó meg halálfejek.

bejön az ember. hogy életben maradt. mint akiről Duclos 27-én mesélt. mint akiről Desgranges február 16-án fog beszélni. Ha a kötél nem húzza el időben a lányt. a zsámolyt kötél tartja. amikor ő bejön. de a tű meg van mérgezve. Szabályszerűen felakasztja a kurvát. ekkor élvez el. közben a libertinus seggbe bassza. majd seggbe bassza és úgy élvez el. A lány bemegy egy toronyszobába. megfenyegetik. akkor vesszőzéssel ver belé életet. tőrrel és lándzsával felszerelkezett rémalakokat lát. Lefekszik a lánnyal. Ha a nő elájul. Ez ugyanaz az ember. Rettenetesen összecsipkedi a lány egész testét. 72. Az illető ilyenkor élvez el. Megtántorodik. a mell bedagad. ami gyakran megesik. levágják a kötélről. hogy Desgranges még beszél róla. hogy levágja a lány fejét.szablyával. amíg ki nem sebesedik. gyúrja. 68. 73. úgy tesznek. Tűheggyel számokat és betűket karcol a mellére. s mindegyik más és más helyen akarja átdöfni. a kurva lába alól kiesik a támaszték. egész éjjel szodomizálja. Amikor elélvez. nem hajlandó tudomást venni arról. egy asztalon méreg és tőr. Ezer vagy kétezer hajtűt szúr a csöcsébe. és azt mondja neki. hogy felakasztotta az anyját. egy kötél villámgyorsan elhúzza a lányt. Válasszon a három halálnem közt. Előbb azonban seggbe bassza úgy. de a lánya erről nem tud. akkor meghal. s akkor élvez el. amikor a kés lehull. (Mondja el. s a lány szörnyen szenved. Általában a mérget választja: az azonban preparált ópium. ő szemben egy fotelban ül. Aznap rajtakapják az egyre libertinusabb Julie-t. Ugyanaz az ember. teljes erőből ütlegeli az egész testét. A fülénél fogva kihúzza a lányt meztelenül a szoba közepére. a lábával egy zsámolyon támaszkodik. szolgák jönnek. középen nagy tűz parázslik. megragadja. s érvágással magához térítik. és a kurva lányával vereti a faszát. hogy Champville-lel . és három hüvelyk mélyen belevág. mintha elvágnák a nyakát Tizenötödike 69. amitől mély álomba zuhan. megtesz minden előkészületet. kimegy. hogy a feje a tőkén van. egészen megfeketedik tőle a bőre. a kés a tőkére esik. 67. félelem fogja el. megrántja a kötelet. úgy marad lógva. s addig nyaggatja. kivéve a mellét. Csipkedi a mellét. amikor már nincs több hely a mellén. Este Galambot feltálalják seggbe. 74. illetve akiről Desgranges február 6-án fog mesélni. 71.) 70.

egymásnak rugdossák. 80. hol visszafújják bele a levegőt. akkor élvez el. beleértve a mellét is. mert a herceg óriási. amíg el nem ájul. amíg el nem esik. 78. hogy közben Augusztina összevert seggét csókolgatja. Folyadékkal felpumpálja. és akkor élveznek el. Aztán pedig meg van veszve érte. majd úgy bassza seggbe Duclos-t. Egy parazsas rezsóhoz nyomja a fejét. A püspök ettől kezdve még jobban védelmébe veszi. ő maga pedig csak tizenkét éves.maszturbál. meg ezer effajta libertinus következetlenséget művel. csak a szájából eszik. Egymás után rengeteg gyertyát olt el a pinájában. majd bevarrja a pináját meg a seggét. az elhalás megtörténik. hogy vele ebédeljen. 83. Kénes gyufával szép lassan. Hassal egy asztalra kötözi a lányt. Tizenhatodika 75. Champville elbujtatta a szobájában és együtt háltak. hogy Desgranges még beszél róla. Tizenhetedike 79. a seggében és a mellein. Julie bevallja. A herceg fantasztikusan picsán bassza Augusztinát. amikor már a földön hever. Egy légsűrítő gépezet segítségével hol kiszívják. hogy éjszaka ne tudjon pihenni. százat vert rá ostorral a háta közepétől a combjáig. ütik a nőt. amíg el nem ájul attól. ami jól jellemzi e kéjenceket.) 76. A tizenegyedik hetet Galamb és Antinous menyegzőjével ünneplik meg. 77. Kölcsönösen verik egymás faszát. akkor seggbe bassza. miként a herceg Duclos-t. mert nagyon durván baszik. hogy amióta kitagadták és arra ítélték. 81. (Mondja el. Durcet Martaine-t és Curval Fanchont. így hagyja. azt akarja. illetve amíg a lezúduló vizelet és ürülék át nem szakítja a varrást. s addig kugliznak vele. . és a szobájába fogadja. ha aludni akar. hogy az állatokkal aludjon a karámban. finoman összeégeti a mellét meg a fenekét 82. Vastag tűkkel szurkálja össze általában a lány egész testét. jó nagyokat beleszúr a hegyes villájával. ez magyarázza meg a február 27-i negyedik passziót. amikor már nincs több hely rajta. hogy hugyoznia meg szarnia kellene. Négyen vannak egy szobában. ne tudja becsukni a szemét. Gyufával leégeti a szempilláját. és forró rántottát eszik a fenekéről. éjszaka viszont parázna düh fogta el iránta: lefogatja Duclos-val. a fiú belebetegszik. Aznap este a herceg seggbe bassza Gitont. de nem bír.

elélvez. négy oszlop közt. meggyújtja és akkor élvez el. hogyan ég a szegény lány. attól függ. hogy nyeljen le egy izzó széndarabot. kezében vesszőnyalábbal. másfelől a picsájába. Forró vasat tol egyfelől a végbelébe. de előbb még megkorbácsolja. Kétszer-háromszor megismétli a műveletet. akkorát rúg a seggébe. de előbb véresre verik a seggét. de az éles vasdarabokkal. hogy egy tizenöt lábbal arrébb lévő matracra zuhan. s mikor a második elélvezésnél kijön a fenekéből. Forró olajjal csinál beöntést a seggébe. Hogy hányt kört kell így futnia. a szertartás után Curval.Tizennyolcadika 84. Tetőtől talpig bedörzsöli kizárólag spiritusszal. a csinosabbak mindig rosszabbul járnak. ráhúz elölről vagy hátulról. mikor melyik felét mutatja. Amikor Curval beleélvez a seggébe. Tizenkilencedike 89. egy előkészített helyszínen. akik seggbe baszták. hogy még aznap este levigye a pincébe és kedvére szórakozhasson vele. és ahányszor csak elhalad mellette. Ököllel addig csépeli az orrát. főleg az érzékenyebb helyekre. egyetlen útvonalon haladhat. és gecijét az ömlő vérbe folyatja. amíg vérezni nem kezd neki. ötszáz aranyat ajánl a társaságnak. hogy Desgranges majd beszél róla. 90. kartonborítás nélkül. ráadásul minden oszlop mögött ott áll egy-egy ember. mezítláb. 91. amíg el nem vetél. Mellének pisztolyt szegezve kényszeríti. elutasítják Még egyszer seggbe bassza. aztán választóvizet fecskendez a picsájába. 88. meggyújtja és elélvezésig mulat azon. Beled a pinájába egy lőporhengert. mennyire fiatal és csinos. s még tovább üti. 85. a vénuszdombján meg a mellén. Még aznap este bosszút át Zelmirán. Huszadika . Mezlenül olivette-et táncoltat vele. amikor látja a lángot. Előzőleg ostorral veri. hegyes szögekkel és üvegcserepekkel van teleszórva. különösen a fenekén. a herceg meg a püspök. Előzőleg csókolgatja a seggét. (Mondja el. habár csupa vér. Aznap este Curval elveszi hátulról Sophie szüzességét. 92. és meggyújtja. Lőporhalmocskákat tesz a teste különböző pontjaira. 93. 86. jól megkorbácsolják. mindegyik barát százat ver rá. 87. teljes erőből ostorozza. Addig akar taposni egy terhes nőn. Nagyon forró vasfogóval csipkedi a húsát.) Este feltálalják Gitont seggbe.

úgyhogy nem tud mozogni. amikor elzuhan. a talpa a padlóhoz. 102. 100. nem lesz tőle semmi baja. ő meg mint egy vadállat. verik. aztán megint megnyitja a sebet. Aztán izgatják. beujjaznak a seggébe. mikor látja. főleg a mellén a bimbó tájékán. 101. a lány nem sejt semmit. szélesre sikeredik neki. ráveti magát a lányra. míg el nem ájul. amikor a fenéknél tart. Átellenben egy nagyon kövér lány áll meztelenül. Mély bevágásokat ejt. . a másik az ülepétől a combja közepéig. általában le is harapja. amíg folyik a vére. 95. Apró vágásokat ejt a húsán. Huszonegyedike 99. és veri a faszát. a harmadik a nyakától a köldökéig. és csináljanak hurkát a véréből reggelire. és a segglyuka mellett. elengedik. korbácsolják. Megvágja a karját. nejéül fogadja és elbocsátja Alinát. Curval azt javasolja. a pinájába meg a mellére. aki így kegyvesztett lesz. mint egy vadállatot. Négykézláb megkötik. Az ütés olyan váratlan és olyan erős. Tűt szúr mindkét szemébe. Durcet végzi az operációt. Üvölt. előtte megkakáltatja. mint egy állat. főleg a fenekén. hogy ostorozza. 98. hogy öt szökőkútból folyik a vér. megragadja a fejét és odaveri a tálhoz. Pecsétviaszt csöpögtet a fenekére. Eret vág a négy végtagján és a nyaki vénán. amikor elájul. 103.94. nyaka a mennyezethez van kötve. néha elállítja a vérzést. A javaslatot elfogadják. össze-vissza harapdálja. elítélnek egy lányt. Amikor a fickó már nagyon bevadul. négykézláb eszi meg a hurkát. Aznap este feltálalják Sophie-t seggbe. hogy a terhessége miatt csináljanak érvágást Konstancának: addig folyatják a vérét. Csak akkor élvez el. Mindennek ellenére a püspöknek megtetszik Sophie. és így tovább ájulásig. hogy vágjanak rajta eret. hergelik. mindegyik barát huszonötöt mér rá a következő elosztásban: az egyik a hátától a veséjéig. azután izzó vassal kauterizálja a sebet. 96. de mikor elélvez. tigrisbőr borítja. Mindkét karján eret vág azt akarja. hogy a lány általában elájul tőle. 97. főleg a klitoriszát meg a mellbimbóját. de nem véti el. s csak akkor akarja megejteni a vágást. mindkét mellbimbójába és a klitoriszába. a herceg indítványozza. és annak rendje s módja szerint meghozzák az ítéletet: száz botütés. hogy maradjon állva. mellet is beleértve. mintha simogatná a lányt. sőt jót fog tenni neki. és csak akkor állítja el a vérzést. és bömbölve élvez el. aki veri a faszát. Úgy tesz. Négy libertinus gyűlést tart. Durcet végzi az operációt. a mellén azonban nem. közben vereti a faszát Duclos-val. A lánynak szarnia kell. a negyedik az alhasától a lábfejéig. amikor kilövell a geci.

Több ujjáról is letépi a körmöt. s még ugyanazon az estén fel is tálalják. hol a lábáról. 1 15. Huszonnegyedike 113. Kificamítja a csuklóját. 110. Még ugyanazon az estén fel is tálalják. 116. Levágja az ujjbegyét. A herceg. 105. amikor a fasz behatol a seggbe. s abban a pillanatban. 106. néha többet is. meghúzzák a kötelet a létra eldől. 108. mindkettőnél úgy ejtik a vágást. Egy dupla létrára kötözi. Fogakat tép ki és tűvel kaparja az ínyt. hogy ne zavarja meg a 23-ai ünnepet. . akit Herkulessel baszatnak meg. és Alinán. Levágja az egyik fülét. 107. mit csinálnak ezek az emberek előtte. Vasdoronggal eltöri a lába csontját. megkorbácsolja. 112. hogy két szörnyű fájdalmat érezzen egyszerre. amikor mindkettő elájul. Amikor Curval beleélvez a seggébe (pedig ő volt az utolsó). 117. és akkor élveznek el. Kifacsarja a lábát. miközben elélvez. s ily módon szolgáltassa neki vissza elődei gecijét. hogy mindig részletezze. Kalapáccsal ráver az első tagjaira. Huszonharmadikán az ünnep miatt csak négyet mesélnek. 111. hogy szarjon a szájába. Kalapáccsal laposra veri a lába ujját. Tüzes vassal átfúrja a nyelvét. akkora pofont ad neki. Eltöri az ujját. Curval kitépi a kislány egyik fogát. A herceg este elveszi Rosette szüzességét hátulról. (Ügyeljen rá. hogy sokáig szívogatja a száját. Este eret vágnak Rosette-en. kifacsart testhelyzetben.Este a püspök elveszi Nárcisz szüzességét. 109. hol a lába törik el. miután szívogatta és összeharapdálta. és aztán bassza seggbe. A lánynak hol a keze. Néha ki is égeti. Huszonkettedike 104. miközben seggbe bassza. Felhasítja az ajkukat meg az orrlyukukat. Eltör a karját. miután megbaszták. Miután seggbe bassza. Előtte abban leli örömét. Aznap tartják meg Egetverő és Rosette menyegzőjét. azt akarja. hol a kezéről. hogy hanyatt vágódik.) 114. Egy kötél tartja a létrát. ezzel ünneplik meg a tizenkettedik hetet. mielőtt seggbe baszná. hogy ne zavarja meg a másnapi ünnepet. hogy a látványra maszturbáló libertinusaink faszára fröccsenjen fel a vérül.

miért olyan dühös arra a nőszemélyre. 121. Kiherél egy tíz-tizenöt éves fiút. Amikor viszont a herceg bassza seggbe Augusztinát. önnön gyönyörűségük érdekében. Utána Curval tajtékzik ellene. összeszövetkezik a herceggel. majd seggbe bassza. Harapófogóval összelapítja majd lecsípi a mellbimbóját aztán ollóval szétvagdossa. ha nem húzzák vissza. 122. Hihetetlenül begerjedve élvez el. 119. amit idő előtt csinálni akar. amikor élcelődnek rajta. legyen türelemmel. és azt mondják Durcet-nek. meg akarja csókolni Konstanca mellét. mivel egyre veszettebbül. Tizenöt-húsz csepp olvasztott ólmot csöpögtet a szájába. akkora düh fogja el. s mikor visszahúzzák. elélvezés közben megsebesítené a mellét. amíg ő maga nem szolgáltat példát Alinának. s amikor elélvez. egyikük mindig tartja a másiknak. amelyik belevág a húsba. hogy ha ők megengedik nekik a dolgot. leharapja a bimbóját. miután szaros seggét ugyanezzel a nyelvvel nyalatta tisztára. Ugyanezen az estén Curval elveszi hátulról Augusztina szüzességét. ha nem ügyelnének rá a többiek. Milyen kínokat áll ki. az felborítaná a felállított rendet. olyan mély húsdarabot tép ki. hadd vegye birtokba. és csak ás lefelé. Megint kéri a gyülekezettől. Huszonötödike 118. Kivág egy darabot a nyelvéből. biztosítják. amilyen mélyre engedték. De mivel nem bír magával. belőle az őiránta érzett dühe tör ki iszonyatosan vadul. s valami módon mindenképpen . Aznap este Augusztinát feltálalják seggbe. Curval azt mondja a rendtársainak. hogy ő viszont Adelaidát vigye le szintén azonnal. hogy meg kell várni Desgranges történeteit. ha azonnal bekötözik őket. a fogínyt pedig választóvízzel maratja szét. Durcet még aznap este levágja Adelaidának a kisujja begyét. hogy nem tudja türtőztetni magát. hogy az efféle csonkítások semmiféle bosszantó következménnyel nem járnak. amikor seggbe bassza. hogy mindketten jól megkorbácsolják.Miután kérdésükre az előadónő azt feleli. 120. hogy ettől nem lesz semmi baja a magzatnak. Van egy kerek vasgépe. vagy teljes erejéből megszorítaná a torkát. Curval. amikor csak meglátja. miután végzett a csonkítással. egyre harciasabban gyűlöli. Az öccse arra kéri. ám a püspök nagy szónoklatot tart. mármint Durcet-nek. jóllehet a lány a herceg felesége. de azt felelik neki. hogy még ma este leviszik a pincébe. és eléri. Úgyhogy Curval meg a herceg beérik annyival. akkor ők viszont megengedik neki. hogy még várjanak. de mivel azonnal bekötözik.

a gyermek azonban halva jön elő. engedélyezik neki. Kiteríti egy András-keresztre. Durcet megmenti egy olyan kíntól. Ugyanaz az ember. melynek hatására a nő azonnal kitojja a halott gyerekét. Huszonhetedike 128. hogy könnyű sebet ejtsen a karján: ezt meg is teszi bal alkarjával. 134. végigjátssza vele a kerékbetörést. Előtte seggbe bassza és ostorral veri. Levágja egy lábát. Profilba állítja. 126. Huszonhatodika 123. össze-vissza vagdossa a húsát és a sebekre élvez el. nejéül fogadja. egyik kezét a háta mögé köti.bántalmazni akarja a szépséges kislányt. miközben Durcet eltöri az ujját. amit Fannynak szántak. azt akarja. Mindkét csuklóját levágja. 132. Tőből kivágja a nyelvét. 135. és úgy lő rá pisztollyal. összeadatja magukat a püspökkel és elbocsátja Adelaidát. elélvez. Széttör egy vékony üvegedényt egy lekötözött védtelen lány arcán. 127. addig ostorozza egy terhes nő hasát. mint akiről Desgranges majd február 24-én fog beszélni. de nem facsarja ki. 130. és forró vassal kauterizálja a sebet. hogy védekezhessen. előtte sokáig szopogatja a száját meg a nyelvét. borotvával kivágja a klitoriszát. 129. miközben . Nyolc hónaposan vetélteti el egy olyan itallal. Lekötözi a két lábát. Fél karját levágja. és tüzes vassal kauterizálja. 124. 125. amit pedig már előkészítettek neki. hogy előtte tojjon. és puskával belelő a fenekébe. Tőből levágja egy tizenhat-tizenhét éves fiú tökét. hogy az ólomgolyó mindkét mellét súrolja. Aznap este Fannyt feltálalják seggbe. el akarja lőni a mellbimbóját. Huszonnyolcadika 133. az anya pedig az életét kockáztatja. Aznap este a püspök elveszi hátulról Fanny szüzességét. úgyhogy Adelaidának jut az a kínzás. három végtagját összeveri. vagyis hogy összetörik egy ujját. 131. A herceg seggbe bassza. aztán egy forró vashengerrel deflorálja amit kalapáccsal ver bele. kiszívja a vért. egyik karját vagy lábát azonban valóban összetöri. s negyednapra már nem is látszik semmi. Húsz lépésnyire négykézláb állítja. míg el nem vetél. a másik kezébe botot ad. Szűzlányt akar. Máskor a segglyukon keresztül idézi elő a szülést. majd karddal ráront. szépen bekötik a sebet. illetve inkább aközben vágatja le neki.

Úgy vakítja meg. 145. Huszonkilencedike 138. s nem ad neki enni. hogy mind a négy barát vágja le egy-egy ujját valamelyik végtagjáról. Mulat rajta. 142. és biztos benne. hogy este megülhessék a tizenharmadik hét ünnepét. Kimetsz darabokai a teste minden részéből. Aznap este Alinát előbb keményen megkorbácsolja a négy barát. a legszebb segge a . a mellbimbókat. amikor vitatkoznak melyikük áldozza fel magát a másikért. Kezét-lábát levágja egy fiúnak. 136.seggbe bassza. Mindkét fenekét levágja. hogy ez az ember vágta le neki a hiányzó mellét. E műveletet aközben végzik. mint említettük. Kitépi az összes fogát. seggbe bassza a csonkot. hogy a püspök seggbe bassza. az összes ujját tűvel összeszurkálják. a klitoriszt. s kényszeríti. megsüti őket. hogy pecsétviaszt csöpögtet a szemébe. melynek során a herceg mint nő férjül veszi Herkulest. Egy ablakból nézi. miután seggbe baszta és megkorbácsolta. Ez ugyanaz. le kell vágnia a kezét. jól táplálja hadd éljen így. különben éhen hal. előtte fejedelmi lakoma: ha enni akar. Minden nyúlványt levág. melyeket kalapáccsal ver be. hogy vele együtt egye meg. Aznap este teljes erőből korbácsolják Julie-t. 144. s helyükbe izzó szögeket tesz. 141. s mint férfi nőül veszi Zefírt. Harmincadika 143. valamelyiknek le kell vágnia a másik kezét. akinek. mint akiről Desgranges február 8-án. A lányt fél kezénél fogva erősen kiköti. van mellette egy nagy kés. Ma csak négy történetet mesél. pedig igen kedveli. a püspök még utoljára seggbe bassza. A fiatal pederót. hogy valamelyikük életben maradjon és életben tartsa a másikat. Kivájja a fél szemét. illetve 17-én fog mesélni. 139. Egy éven keresztül így baszogatja seggbe. 137. 146. a húsz ujjat. Desgranges elmondja. Lemetszi tőből az egyik mellét és forró vassal kauterizálja. a nyelv hegyét. aztán arra ítélik. Kiköt anyát lányával. Levágja mindkét fülét. hogy parázson süti meg. s mivel a végtagjait nem a törzshöz túl közel vágta le sokáig is él. Állítólag meg is eszi a püspökfalatot. 140.

(Ellenőrizze. akkor ez az utolsó legyen. mert a levegőben marad. 150. A fiúcskának csak aznap veszik el a szüzességét. de nehezen megy a dolog. utána izzó vassal kiégetik a vaginája belsejét meg a hónalját. lánynak öltöztetik. a szertartást az egész gyülekezet előtt ejtik meg. kicsit megpörkölik mindkét mellét. s ha egyet húzni kell. Kötél általi kínzásnak veti alá. amit folyamatosan izzásig hevítenek. vagy amíg bele nem hal. amivel csak még inkább ingerli hóhérait. s úgy hagyja. avagy negyedik osztályba tartozó passzió. Csakhogy ahhoz át kell haladnia egy vaslapon. miért van eggyel több. amíg a víz át nem töri a vezetékeket. és jót mulat rajta. NEGYEDIK RÉSZ A százötven gyilkos.nyolc fiú közt. s csak a kötelek tartják. melyek Mme Desgranges elbeszélésében február havának huszonnyolc napját teszik ki. a seggét. hogy a szeme láttára haljon meg. össze-vissza vérzi. 148. (Vázlat) . Az aktus közben Herkules bassza hátulról. otthagyja bezárva egy szobában. hogy van ott neki ennivaló. Meztelenül. 151. mert szerintem ez már megvolt. Azután teljes erejéből veri ostorral a pináját. hogyan dönt: vagy összeégeti magát vagy inkább éhen hal. és azt mondja neki. Mindezt hősiesen viseli. A jegyespárt a püspök áldja meg. Kiszúrja mindkét szemét. Az kell. keresse meg. Általában ő a gyerek apja. 149. hogy az illetőnek mindkét kezére-lábára kötelet kötnek és felhúzzák nagyon magasra. a herceg nagy gyönyörűségét leli benne. még a száját is. Harmincegyedike 147. ami abból áll. Vizet pumpál belé. nem tud segíteni rajta. amikor éppen szült. aztán a magasból függőlegesen leejtik: minden leesésnél az összes végtagja kitörik.) Még aznap este Zefírt feltálalják seggbe. Mély sebeket ejt a húsán. s így lányruhában olyan szép. védtelenül akkor kötözi meg. Előzőleg nagyon megkorbácsolta. s közben Istenhez fohászkodik. aztán bevarrja a pináját. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. Adelaidát pedig kegyetlen verésre ítélik. a gyereket vele szemben köti ki. mint Ámor. aztán forró szurkot és olvasztott ólmot csöpögtet beléjük. és hiába sír a gyerek. a vagina belsejébe irányítja az ütéseket. Egy ablakból nézi.

egy baszó. ami Konstancát illeti. a vacsorát a négy másik. A nejeket Augusztina. illetve Szeladon és Sophie. s minden utasítást azonnal végrehajt. Konstanca Duclos szobájában. Adonisz és Zelmira. A barátok külön szabályzatban úgy rendelkeznek. hogy a kis házaspárok. Julie-nek azonban megkegyelmez a püspök és szolgálólányként magához veszi. Alina a karámban. mellettük pedig egy kis asztalon vesszőnyalábok vannak kikészítve. úgymint: az árnyékszéknél. illetve éjszaka az urak ágyában. egyedül mivel Duclos minden éjjel a hercegnél hál. az ebéd tálalásánál. Marie meg a kanapén. Adelaida és Konstanca viszont hajlék nélkül marad. hogy bármikor verhessék őket. hogy ebben a hónapban minden megváltozik: a négy nejt elbocsátják. Augusztinát és Zelmirát odavetik állati szenvedélyeinek. a kanapékon. Alina. Egyébként továbbra is egy-egy baszó van minden kanapén. hogy a hónap során Alinát Adelaidát. kivéve az utóbbit. ő négyük közt hál. már ismertetett két oszlophoz: fenékkel a kanapék felé kötik ki őket. A leányhálóban csak négyen maradtak. Sophie. egy fiú meg egy lány. Zefír. mint már említettük. a püspök Szeladon. Fanny. amint azt majd megfelelő helyen az időben elmagyarázzuk. az üvegfülkék előtt lévő négyesfogatokban már csak ketten vannak. az általa meghívott barátok társaságában szabadon feláldozhatja őket anélkül. Champville alszik a lányoknál. Konstanca külön engedéllyel az előadónőkkel egy sorban ül. hogy a többiek ezért szemrehányással illethetnék. mindig együtt egy-egy úr tulajdonát. Desgranges ebben a felállásban ebben a felállásban kezdi el az előadást. a kanapén pedig Teréz. Duclos-nak ugyanis engedélyezik. ott van még nekik: a hercegnek az ágyban Augusztina. úgymint Zefír és Augusztina. Ha az ezen megegyezés folyományaképp . Durcet Jácint. mivel kímélni akarják a magzatát. a fiúhálóban úgyszintén. ha úgy óhajtja.________________________________________ Először is szögezze le. akiket mind együtt adtak össze. a kanapén Louison. akár. ő az utolsó hét megünneplésére szolgál. de az előadóterembeli. a kávét mindig négyen szolgálják fel. Amiből kitetszik. Duclos meg a baszó. Alinát és Adelaidát minden előadásnál kikötik az előadóteremben álló. Jácint és Fanny. Zelmira. Fanny és Sophie helyettesíti az összes teendőikben. Mindegyik öregasszony a hozzá tartozó pár mellett ül. Az ebédet mindig a négy nejt alakító négy kislány tálalja. s a kitűzött napon ki-ki akár egyedül. De Adelaida és Alina a vágóállatok karámjában hál. Zelmira. egy baszó meg Fanchon társaságában hát. egy baszó és Martaine (ellenőrizze) közt. Curval hasonlóképpen Adonisz. Úgyhogy ebben az időszakban az urak szobái a következőképpen festenek. és Julie közt. más senki. Függetlenül az egymást váltó baszóktól. Julie pedig pucéron jár kél a kanapék közt. hogy a szobájában helyezze el. Desgranges a fiúknál.

milyen fajta gyilkosságokhoz. Az oszlopok azonban üresen maradnak. lenyelni a nyálát. most lassanként halasztja meg úgy. hogy hagy éhen halni egy cellába zárt nőt. akik már három napja nem ettek. addig lógatják a lábánál fogva amíg ki nem hány mindent Curvalra. és semmiféle segítséget sem nyújt neki. viszont sokad ad neki enni. kiderüljön. előtte megkakáltatja. hogy ily módon ítélni lehessen az összefüggésekről és következményekről. 7. Ostorozott. a második [passziója] pedig az hogy befalazza a nőt egy cellába. Szeretett szaratni. Aznap este Michette-et. ha már nem lesz ott a két kikötött nő. Desgranges belekezd az előadásba s ezután figyelmezteti a társaságot. hogy nem engedi inni. ette. miután jó sokat evett. amiképpen az urak tan tanácsolták neki. 4.ismét megözvegyülő herceg és Curval a hónap végére új feleséget óhajtanak magukhoz venni a házastársi teendők ellátására. hogy melyek azok az egyszerűbb kicsapongásfajták. de csak két hétre való élelemmel. Egy hírhedt ostorozó egy olyan tengelyre helyezi a nőt. és úgy halasztja meg a nőt. Azzal belekezd. injekcióval nemi betegséget ad a nőnek. 9. hogy nem hagyja aludni. csak akkor élvez el. a második passziója az. Szeret pinába baszni. Február elseje 1. de minden nap egy kicsivel csökkenti az adagját. hozzáteszi. most csak kenyérbéllel és borral táplálja. hogy kis idő múlva elpatkol tőle. Hosszú ideig ott tartja. hogy csakis gyilkosságokról lesz szó. 8. 10. melyek erkölcstelen és elvtelen egyedek által továbbfejlesztve gyilkossághoz vezethetnek. . hogy mindent a lehető legaprólékosabban fog részletezni. A szájába szaratott és ahogy jött. figyeli. Másodika 6. egészen a nő haláláig. a harmincadik napon bemegy és a hullára veri ki a faszát. akkor a megmaradó négy háremhölgy közük választhatnak. és leskelődés közben maszturbál. most mérgező tartalmú beöntést ad neki forró vízzel vagy spiritusszal. A nő egy hónapon belül elpatkol. Szerette csókolgatni a száját. 2. most pedig egy ital segítségével olyan rosszindulatú lázat okoz neki. 3. Hugyoztatott. amely megállás nélkül forog. A szájába hányatott. de olyan rossz fajtát. 5. Szeret szegény nőkkel szórakozni. s főként mindig felhívja a figyelmet a kéjgyilkosoknál előzetesen megnyilvánuló passziókra. ha a nő kimúlik. az meg maszturbál alatta és úgy nyeli. hogy gyorsan elpatkol tőle. és egy tálból eszi meg a szarját.

ha egy csődör a szeme láttára hág halálra egy szűzlányt. Ötödike . Az. akinek nagyon érzékeny a csiklója. hogy mindenhol üti. Este nem sokkal azelőtt. Harmadika 11. hogy csupaszon futtatja a nőket. s akinek az a mániája. a lányt utasítják. rajtakapják Curvalt. Az. amíg el nem ájul tőle. ahol megfullad. hogy a herceg seggbe baszta. Szerette a bestialitást. s addig eteti. most olyan szorosan bepólyál egy nőt. hogy Augusztinát. Egy nagy tál étel van a lány előtt. most egyik emberével addig maszturbáltatja a lány csiklóját. hogy az arca a segge felé kerüljön. aki megölte Duclos nővérét. most egy izzó tokba zárja be. amíg a fél teste el nem rohad. Az az ember. Egy korbácsoló úgy tökéletesíti a passzióját. hogy szereti bepólyáltatni magát. akiről Duclos mesélte. s aki szeretett eret vágni a nőkön. 15. amíg az bele nem hal. most azt szereti. Nagy darab. most pedig előre-hátra csavargatja a nő nyakát. Szerette a csiklót maszturbálni. hogy egy konyhalányt baszik seggbe. hogy sokáig gyötri a nő testét. és mindketten kétszázat vernek rá ostorral. hogy ezzel öli meg. szép segge van. 18. 17.Este forró vizes beöntést adnak Rosette-nek közvetlenül az után. 13. 20. pirospozsgás lány. Szeretett pofozni. hogy legyen ott az orgián. most olyan vadul gyúrja a mellét meg a fenekét. most újabb és újabb érvágásokkal öli meg őket 19. a lány meg pempő helyett a szarjával eteti. akiről Martaine január 20-án mesélt. akinek az volt a passziója. Negyedike 16. Duclos és Champville egymást váltva addig csiklandozzak. hogy belehal a kínzásba. s akiről már szó volt. most a nyakánál fogva kiköti. Büntetést fizet. 12. amíg el nem esnek. Az. most derékig eltemeti. ahol a herceg meg a püspök is seggbe bassza. Este a herceg azt akarja. ha maga fojtja meg magát. hogy átmennek az előadóterembe. különben éhen hal. 14. huszonöt éves. de csak úgy éri el. halálra korbácsolja. Szeretett seggbe baszni. Szeretett fojtogatni.

úgyhogy alig esik baja. ezt most úgy tökéletesíti. 22. amitől az beleesik a tűzbe. hogy friss szamárbőrbe varrja be a lányt. Az. akiről Martaine mesélt. táplálja. ugyanakkor. a herceget kapják rajta. úgy öli meg a nőt. Hatodika 26. s úgy hagyja. most ledobja egy toronyból a kövekre. s így hagyja. Duclos november 27-i embere. s mellesleg még seggbe is basszák. s aki pokrócban ugráltatta a nőt egy macskával. míg a vére meg fojtja. hogy tölcséren át vizei pumpál bele. eret vág rajta. hogy seggbe rúgja a nőt. Ahogy magához tér. Szerette gyötörni a melleket. az egyik elölről. Az. hogy a lánynak két tűz között kell egyenesen állnia. Szerette kezével akadályozni a légzést. aztán a bepáncélozott mellével egy-egy rezsóra fekteti. de elég gyorsan ki tud jönni belőle. a többiek seggbe. mint előző nap. most nem hagy neki választást. a herceg seggbe bassza. hogy a nő két mellét két vasedénybe foglalja be. hogy fontos eret vágni Konstancán a terhessége miatt. seggbe bassza. Az első passziója az volt. most a lábánál felakasztja a lányt. és nem véti el. 24. s ezen fájdalmak közt hagyja megdögleni. 28. Curval pedig. amíg le nem olvad róla a háj. nyakszorongatással szájbetapasztással. Szerette úszni látni a nőt. beledöf. aki seggbebaszás közben szeretett fojtogatni. 27. csak a feje lóg ki. 29. s aki három halál közül ajánlott választást (lásd január 14). aki szerette leitatni a kurvát. aztán a lábánál fellógatja. hogy négy matrac közt megfojtja a nőt. akiről Champville mesélt december 22-én. s aki cseles akasztásokat végez. Durcet szájba. megint beledobja. hogy kicsorogjon belőle a víz. a lányt odarendelik az orgiára. Az. Az. s akiről Martaine január . Most úgy tökéletesíti. s elélvezéskor húzza el a ravaszt. amíg meg nem döglik. úgy hagyják. most úgy tökéletesíti.21. s zuhanás zajára élvez el 30. 23. akiről Martaine január 15-én mesélt. sőt még picsába is. miközben Augusztina kiveri a faszát Zelmira fenekére. Aznap. Első szenvedélye a bestialitás. kifizeti a büntetési. s mindegyik kétszáz ostorcsapásra ítéli. mert szűz. Ugyanaznap este Curval azt mondja. a második az. mindenki élvezkedik vele. mígnem az összehúzódó állatbőr meg nem fojtja. 25. pisztollyal főbe lövi. és így tovább még sokszor. a másik hátulról süti a húsát. Amikor elélvez. és félholt állapotban kihúzza. most beledobja a vízbe. hogy seggbe baszik egy konyháslányt.

Curval nőként férjül veszi Seggtörőt. ha zaklatják a konyhalányokat. (Ellenőrizze. Szeretett pofozni. Szeretett gyertyát csonkig égetni a végbélnyílásban: most villámhárítóhoz köti. 33. a hasát. a golyó a seggénél fogva ragadja el. 34. miközben alszik. úgyhogy márciusig. A szakácsnők panaszkodnak. hogy ez a legrafináltabb kéj. férfiként pedig nőül veszi Adoniszt. akiről Desgranges nemrég mesélt. Egy korbácsoló. mivel még szűz. hogy rögtön szörnyethal. igen szép segge van. a másik picsába bassza. nagyon fehér. Aznap rajtakapják a püspököt. miközben Seggtörő Curvalt hágja. a másik passziója pedig az. Eredetileg alvó nőt szeretett baszni. a fenekét. . Vacsoránál leisszák magukat.) Aznap ünneplik meg a tizennegyedik hetet. most akkor élvez el. Még aznap este levágjak Rosette egyik ujját és tűzzel kauterizálják.) Most kalapáccsal úgy halántékon vágja. hogy forró ólmot önt a fülébe. úgyhogy a herceg ezen az estén picsába baszott egy konyhalányt meg Rosetteet. majd sorban mindkettejüket seggbe bassza.6-án mesélt. Hetedike 31. a herceg meg Curval elölről-hátulról meghágják. most úgy tökéletesíti. Még aznap este Adoniszt föltálalják seggbe. s aki szerette többször is vízbe dobni a nőt. nyilvánosan. Kutya-pózban fenékkel ágyúcsőre ülteti. Zelmirát. Az operáció közben Curval meg a herceg fogják közre. Rosette-et is seggbe (cseréltek). hogy követ köt a nyakára és úgy fojtja vízbe. meg Adoniszt. aztán nyolcszázat vernek rá ostorral: fejenként kétszázat. ugyanazt a konyhalányt seggbe. az egyik seggbe. amint a harmadik konyhalányt hágja seggbe. El is van csigázva. 32. Ugyanannak az embernek. amikor megfojtja. Tizenkilenc éves. s az istennyilával csapatja agyon. 35. aztán Curval meghágatja Adonisszal újdonsült hitvesét. Megfizeti a büntetést. hogy nagy dózis ópiummal öli meg. A fiút csak aznap törik föl. békén is hagyják őket. (Desgranges mondja el azt is. 36. amit csak egy libertinus szerezhet magának. a lányt odarendelik az orgiára. az a másik passziója. a vénuszdombját meg a combja elejét. a halálos álom közben bassza picsába. a combját. Champville már mesélt róla december 30-án. svájci lány. nagyon húsos. Szeretett arcot korbácsolni. hogy baj lesz az ellátással. Zelmirának és Augusztinának összekorbácsolják a tomporát.

hogy egy vasrúddal akkorát üt a torkára. 46. mint valami puska vesszőt egy nagy tűzijáték-röppentyűhöz. Szeretett meglepetésszerűen hánytatót keverni a lány ételébe: másodszor olyan port lélegeztet be vele dohány vagy virág segítségével. hogy elzuhan. ez az az ember. 41. majd azt javasolja. de meg is fojtja még ott a kereszten. kiegyeznek vele. Szerette bikacsökkel verni a nő egész testét. kicsit megszorongatni. az előadás alatt kétszer is megkorbácsolja az oszlophoz kikötött Adelaidát. hogy hatalmas súlyt ejt a terhes nő hasára. Veri a faszát. s aki bemetszéseket szeretett végezni. Szerette a mellét meg a nyakát ostorozni: úgy tökéletesíti. Kilencedike 43. süllyesztőbe löki a nőket. csinos lányt. Az. amelyik végigjátssza a kerékbetörést. az apja. Szerette csupaszon látni a lány nyakát. 45. amitől azonnal szörnyethal. meggyújtja a puskaport. de egy kötéllel az utolsó pillanatban elhúzza. az egyiket. 39. Szeretett tűzijátékot gyújtani a picsájában: odaköt egy sovány. Szereti igazából kerékbe törni a nőt. Szerette gyertyával finoman égetni a teste különböző helyein. megsanyargatni: most egy bizonyos helyen tűt szúr a tarkójába. s amelyik úgy tesz. hogy csak a mellbimbóit égetik meg: Durcet. 42. akiről Martaine január 30-án mesélt. akiről Martaine mesélt. meg a magzatát is. majd úgy tökéletesíti a módszert. hogy elfogadják a javaslatot). s valamennyi végtag egyszerre válik le és repül szanaszét. ami mindkettejüket szétlapítja. amitől azonnal szörnyethal. Az. . akiről Martaine mesélt. a férje. Szeretett tűvel szurkálni. 44. Curval. Tökéletesíti a módszert: a lányt tűzbe dobja. hogy vessék bele az égő kandallóba.Nyolcadika 37. másodszor úgy élvez el. mintha lefejezné a lányt. s mikor a lány már kireszkette magát (nem sok hiányzott hozzá. Szerette terhes nők hasát korbácsolni. Durcet nagyon fel van ajzva. mindketten elélveznek a művelet közben. most valóban lefejezi. mely oly hatalmas lánggal ég. hogy rögtön elemészti. a lány együtt száll fel majd zuhan le a röppentyűvel. s közben élvez el. a másikat. a nőt is. hogy háromszor beledől tőrrel a szívébe. 47. 40. 38. Ugyanaz az ember puskaporral tölti meg az összes testnyílást. de csak az egyik végtagot töri valóban el.

kocsisostorral kergeti végig egy galérián.) A nő a szeme előtt szarik. 51. Tizedike Desgranges azt mondja. amit ha a földre szór és valaki belelép. ő is tagadja. melyekben a mód a lényeg. Az illető szeret kakáltatni. azaz maga a gyilkosság csak másodlagos. 54. illetve Martaine január 14én mesélt. azt mondja. miközben az szarik. ettől elered az orra vére. hogy a herceg már reggel megkakáltatta. egy lépcsőfok azonban hiányzik. amitől elmondhatatlan görcsök közt hal meg az ember: két hétig tartanak a görcsök és nincs az az orvos. és még hat fricskát is kap az orrára. de méreg van benne. (Ellenőrizze. mint akiről Duclos november 27-én. az meg kétségbeesetten haldoklik a koporsójában. Következésképpen a méregkeverőkkel kezdi a sort 49. úgyhogy egy forró vízzel teli kádban zuhan. akinek csakis a seggbe baszáshoz van hajlandósága. mintha könnyítene a szegényeken. jóllehet az meg Curval neje. Az neki a legnagyobb öröme. s mivel a herceg volt a sértett fél. úgyhogy a nő halálra égeti magát s egyszersmind vízbe fúl. Mindig csakis seggbe baszta őket. s egy részüket mindig megmérgezi. A herceg tagadja: odahívják Duclos-t tanúnak. az összes nőjét megmérgezi.48. aki bármire is rájönne. mely azonnal összezárul fölötte. élelmet ad nekik. Martaine-nél január 10-i farpárti úgy tesz. a hatás. és olyanok lesznek. amitől elvesztik az érzékeiket. nem vette el a szüzességüket. és korbáccsal veri a nőt. jóllehet a fiú a herceg szeretője. 52. Az emberek így is hiszik. mely egy lépcsőre nyílik. A Duclos-nál november 26-i. soha semmi másra. amiként a herceg is megbüntette Zelmirát. és nagyon gyakran használja. Egy farpárti olyan szert használ. ha ebben az állapotában látogatja meg az illetőt. ő végzi el a műveletet. hogy arra elmenekülhet. eltemetik az illetőt. a huszonkettediknél tart. Este az előadás végén Curval megkakáltatta Zelmirát. 53. Egy farpárti másfajta port használ. amin a herceg nagyokat kacag. Curval szart kér Zefírtől. ahányszor csak enni ad nekik. hogy olyan gyilkosságokról és álnokságokról fog beszélni. mintha meghalnának. Egy farpárti rendszeresen lakomára invitálja ismerőseit. Következésképpen Curval jogot formálhat Zefír megbüntetésére. 50. Kitárul egy ajtó. a herceg meg szart kér tőle. pedig igaz. a nő azt hiszi. . rohan lefelé. akkor szörnyethal. Ugyanaz. Egy ember. hogy addig szurkálják a seggét aranytűvel. rögtön arra ítélik. Nem tud produkálni. a fickó leszidja. Zefírt véresre korbácsolja Curval. amíg a bőrét el nem önti a vér. Egy farpárti férfiakkal meg nőkkel is olyan port használ.

spiritusszal kiégetik a picsáját. Tizenkettedike A barátok gyűlést tartanak délelőtt. A lány. már majdnem elélvezett. majd meg is halnak. aminek a szagától görcsösen vonaglani kezdenek. s megvágja azt a kezét. s ezért nem tudott. úgy szerette felgyújtani a szegények házait. mindig volt nála egy olyan por. hogy le akarja vágni egy ujját ennek a lotyónak. Emberünk megkeresi a helyet. ráhúzza a fitymáját a makkjára. reggel már adott Curvalnak. mintha simogatná. Este csevegés közben bevetetnek Julie-vel egy olyan port. Julie még aznap este meggyógyul. Curval pedig mindkét kezéről levág egy-egy ujjat. amit pedig a herceg a legjobban utál. Az. Augusztinának megkorbácsolják a vénuszdombját meg a seggét. 59. Vonaglásának látványára a herceg őelőtte vereti ki a faszát Augusztinával. amikor meglátta őket. ott akar lenni a szülésnél. aki azonban tagadja. miközben Julie lánya. 58. amellyel hibázott. s így az előadónők könnyen . amitől két nap alatt szörnyű fájdalmak közepette patkol el az ember. hogy megmérgezték. 57. Szerette. most úgy tökéletesíti. Egy másik farpárti a gyerekágyon szerette meghalatni a nőket. százat-százat ver rá mindegyik barát. akiről 13-án meg 26-án is lesz alkalma mesélni. s mindig azt mérgezte meg. amikor kijön a gyerek az anyja hasából. Következésképpen megégetik a két mellét. Így irtotta ki a fél családját. ha teljes beöntéseket eresztettek vissza a szájába. Tizenegyedike 55. elhiszi. Azt mondja. hogy jó sokan bennégjenek. amitől iszonyú bélgörcsökben haltak meg. A herceg beleköt Zelmirába. de közben úgy tesz. akiről Duclos a huszonnyolcadik estén mesélt. kesereg. aki a legkedvesebb volt az illető barátjának. hogy megmérgezték. aki azt hiszi. amitől szörnyű hasmenése támad.ahol azonnal visszanyeri az eszméletét. ha hall elájul a gyönyörtől. vesztére. főleg kisgyerekek. azt mondják neki. Este Alinát először is véresre korbácsolják. elsüti neki a szerszámát. hogy a nők mellét gyötörte. Egy embernek az volt a mániája. másodszor mérgezett beöntéseket adott nekik. Egy farpárti. megtöltik vele a köldökét. hátha hall némi jajgatást. rögtön megöli a nő szeme láttára. 56. aztán szart kérnek tőle. Egy farpárti gyakran meglátogatta ismerőseit meg barátait. ahol eltemették. Olyan port használt. a tenyerét. pecsétviaszt csepegtetnek a combjára. hogy már a dajka mellén mérgezi meg a csecsemőket. 60. hogy mivel az öregasszonyok feleslegessé válnak. és úgy döntenek.

a lyuk beszakad a súlya alatt s azon keresztül egy izzó . elmegy végigélvezni a látványt. Az az ember. akiről Duclos már mesélt november 12-én. de amikor már majdnem felér. fiúnak-lánynak elveszi a szüzességét. s akinek az volt a mulatsága. akit el akar pusztítani. az ülőke lesüllyed. hogy lóg stb. Az a három barát. Ő meg élvezi. aztán visszavarrják a nő hasát és hagyják. Egy nagy szarimádónak. Igyekszik akasztófára juttatni őket. Ahogy azonban közeledik a tűz. mely annál is inkább biztos menedéket ígér. az anya szeme láttára elégetik. Gyakran belefúl: akkor ennyi. ha őket nem áldozzák fel. megfullad. Szeretett szüzességet elvenni. felmászik rá. hogy ellopták. egy előkészített fok kitörik a lába alatt és egy földdel álcázott lyukra esik. s mihelyt rátelepszik. szóval ugyanez az ember saját tárgyait csempészi bele a cselédjei csomagjába. (Ellenőrizze a nevét. amit eddig nem vett észre. hogy nagy mennyiségű gyereket csinál több nőnek. most úgy tökéletesíti. egy izzó kemencébe dobálja mindet az elélvezés pillanatában. Martaine január 15-én. majd helyére egy higannyal és kénesővel kombinált kénes elegyet tesznek vissza a gyomrába. Ha eléri a tűz. Megígérik nekik. d’Aucourt. 65. az abbé meg Despres együtt mulatnak. hogy hallatlan fájdalmak közepette ott haljon meg a szemük láttára. a víz túloldalán fal van. és ha sikerül. hogy belefullad a szarba. 64. a következőképpen tökéletesíti a passzióját (de ellenőrizze melyik az). Felajánlják az előadónőknek. ő maga pedig február 5-én mesélt. mert létra van hozzátámasztva. hogy üljön rá. s a következő passziót űzik: nyolckilenc hónapos terhes nő kell nekik. s aki szeret tréfás akasztásokat végezni. Eközben élvez el. nézi. akiről Duclos november 27-én. annál is inkább. azzal a feltétellel mennek bele. mivel az alatta lévő bakot hátulról lassanként tűz lepi el. ha nem. hogy a lány leesik a létráról. hogy lépjenek a helyükbe. 61.. van otthon egy előkészített árnyékszéke. aztán amikor öt-hat évesek. Csakhogy ahhoz a vízbe kell vetnie magát. akiről Martaine már mesélt. az emészti el. mégis úgy dönt. kiszedik a gyereket.) 62. Kiteszi a lányt egy kis bakra egy mély tavacska elé. Valaki. szórakozzanak el velük és kínozzák halálra sorban mindet már aznap estétől kezdve. Ha szerencsésen eléri a létrát. az illető pedig egy mély gödörbe zuhan. azt rá veszi. hogy inkább beleugrik a vízbe és megpróbálja elérni a falnak támasztott létrát. 63. aki ott van velük. s ahogy megbaszta őket. meggyújtják.helyettesíthetik majd őket. akkor egy szobába zárja és megfojtja őket. megnyitják a hasát. és azt mondja. miközben azzal a lánnyal veretik a faszukat. akiről Duclos november 14-én mesélt. ha beleveti magát a vízbe.

csupasz nyakára egy acélfogú gépezet zuhan rá. akire a reggeli döntés értelmében ma este kínzatás várt. ugyanaz. Ugyanaz. és az előadónőkkel. azt mondja. szóval ugyanaz az ember seggbe baszik egy tizenhat-tizennyolc éves lányt. csak hogy kiszabaduljon innen. a herceg pedig tőből levágja a bal mellét Fanchon tiltakozik. megnyom egy rugót. és ugyanaz (Desgranges felhívja rá a figyelmet). hívatják Fanchont. melyet azonban egyikük feláldozása csírájában elfojt. melytől a lány gondosan szabadon hagyott. amelyek többletélvezetet hozhatnak a társaságnak. ő tesz jelentést. szóval miután jól meg is korbácsolták. hogy seggbe baszták. Következésképpen miután megbüntették Augusztinát az összeesküvésben való részvétele miatt. hogy az egyik albaszónak viszonya van Augusztinával. A libertinus ott van a közelben. és bizonygatta milyen könnyű lenne. hogy újabb kínzásokra szolgálhasson. „Ha igazságos lenne – mondja a herceg –. hogy neki is levágják a fejét. Még nem baszta meg. akit csak tudtak szerezni neki. gúzsba kötik és leviszik a pincébe hol a herceg erőből. kenőcs nélkül seggbe bassza. illetve Julie-vel helyettesítik . hogy az albaszók között némi zendülésforma kezdődött. hogy kitépték két fogát. először úgy. mert úgy érezte. közben Curval elvágja a nyakát. ő a maga részéről mindig is pártolni fogja azokat a dolgokat. majd vacsoránál azon ne kegyelmezzenek-e meg Fanchonnak. hogy végig kellett néznie szeretője kivégzését. mely műveletet a herceg aközben végzett el. de e célból azt javasolta neki. Ez a jelenet ebéd után. a szokásnak megfelelően bevonultak az előadóterembe. ami mindig igen sokáig tart neki. és szép lassan szétfűrészeli. megkakáltalják. és elhitették vele. miközben ő elélvez. Akiről Duclos már november 29-én beszélt. hogy itt veszélyben van az élete. akárcsak Fanchont. Kevéssel elélvezés előtt. valamennyi feladatkörükből felmentik. végezetül úgy. hogy már majdnem belement a dologba. Észreveszik. hogy Curval seggbe baszta a szép leányzót. A négy barát nekiesik a baszónak. Augusztina bevallja. másodszor úgy. aki elvette seggbe Martaine szüzességét. akkor nem állna fel tőle a faszunk!” Aztán bekötözik a sebeit. Este felfedezik.serpenyőre esik. A püspök ellenzi. ha engednének a hála érzésének. megkötözik. melyek valamely gyönyörtől fosztanák meg. és ellenezni azokat. A három másik öregasszonyt. 66. Fanchon leplezi le őket. a másik kettő pedig össze-vissza égeti a húsát tüzes vassal. kávézás helyett zajlott. hogy szökjenek meg. hogy ez nem igazságos. élvezi a látványt. hogy méltatlan lenne hozzájuk. hogy megkíméljék. és közben veri a faszát. a legcsinosabbat. mindegyik barát százat ver rá ostorral. ahol a halálát leli. akiről még fog mesélni az előadását záró passzióban (a poklos).

akár nem. de az éles kövekre esik. s úgy öli meg magát. Megnyílik egy süllyesztő. aztán seggbe baszni szeretett. a korábbi lányokra. Az. az ágy alámerül vele egy hatalmas tűzbe. korbácsolja meg és élvez el. hogy a lányt egy előkészített szobába csalja. Egy farpárti a lányt egy betöretlen lóra ülteti. melynek bejáratára nagy kő hengeredik. második passzióként a következőt viszi végbe. aztán leveri a veséjüket. hogy egy előkészített ágyba fekteti a lányt. hogy összetört tagokkal haljanak meg egy odúban. Egy olyan szobába küldi aludni a lányt. és veszettségben hal meg. a lány vízbe fúl. hogy ne haljon meg rögtön. de az ablaka nagyon magasan van és éles kövekre néz. azt mondja neki. de mi módon kerülhetnék el sorsukat? Tizenharmadika 67. csak az utolsó pincében. 71. akiről Martaine január 18-án mesélt. azt mondják neki. Az. mely elragadja és halálra hurcolja. több mint harminc láb magasból. Az. Egy nagy seggkedvelő csónakázásra hív egy lányt. akar nő. Este a püspök nőként férjül veszi Antinoust. akár meghalt. és a lány úgy hal meg. Mindig még előtte bassza seggbe. átviszik egy másik szobába. akar férfi. hogy hozzá se nyúlt senki. a kéjenc már ott várja.őket. amely szakasztott olyan. és tudja. Ahogy belefekszik. s aki a szegények házait szerette felgyújtani. s akiről Martaine mesélt. hogy a tőrrel csak gyengén szurkálja meg. kettéhasad. ha addig még nem pusztult el. hogy szereti. hogy a ablak alacsonyan van. aki trágyadombra szerette kidobni a nőt az ablakon. 70. Egy ember. 69. a csónak elő van készítve. s hagyja. mihelyt elalszik. a balkon leomlik. akiről 11-én mesélt. aki előbb ostorozni. most jótékonyság örvén magához csalogatja őket. úgy tökéletesíti. ópiumot adnak neki. 68. a lány egy pincébe esik. Emberünk azonban ott áll. úgy tökéletesíti passzióját. mint övé. seggbe bassza mindet. a segge lyukába. kiugrik. hogy nagyon alacsonyan van az ablaka. ahogy lezuhan. és egy nyárssal visszalökdösi ahogy ki akar mászni. a lány meg egy halom hullára esik. Arra azonban vigyáz. de onnan még ki tudna jönni. Aztán hirtelen berontanak a szobájába. 72. A lány azt hiszi. férfiként pedig Szeladont veszi magához lány minőségben: a kisfiút ma basszák először seggbe. melyet az ismer. Néha más eljárást alkalmaz: egy igen magasan lévő szoba balkonja van előkészítve. aztán. tőrt döf a mellébe. hogy megölik. a picsájába. egy másik pincébe veti. a lány rátámaszkodik. Ezt a passziót hidegvérrel űzi. Ezzel a . és rettentően megijesztik. Reszketnek. s aki lőporhalmocskákkal szeretett égetni.

az óriás fejjel lefelé egy nagy tűz fölé lógatja a gyermeket. – Állítólag hat-nyolc óráig él még a nő. A püspök azt akarja. majd gyorsan leoldják. majd sorban meggyújtja mindet. Az illető nagy tapsot arat. Desgranges felhívja rá az urak figyelmét. míg az bele nem hal. akinek egyszerűen az volt a passziója. milyen sors vár rá. Curval azt akarja. Egy ember. erre azt tanácsolják neki. most második passzió gyanánt egy óriás kezébe adja a lányt. Az első passziója az. s nézi. hogy hal meg. Durcet érvágással magához téríti. 76/a. Este Szeladont feltálalják seggbe. Az aki érvágásokat szeretett ejteni. a második pedig az. úgyhogy a lány lassú halállal hal meg. és hatalmasat élvezett tőle. de nem kötözi be a sebet. mit érzett át az akasztás alatt. hogy minden nap egy borsónyi darabot vág ki a testéből. és . ahogy ott lóg. most minden nap tőrrel ejt könnyű sebet. tőből levágja az öreg Louison egyik mellét: a két: másik most már látja. aki ellen tompán felgerjed libertinus dühe. 76. s ezzel némi tekintélyre tesz szert. a kislányoknak szüzeknek kell lenniük. A vérzést elállítják. másnapra már kutyabaja. hogy az ünnep betetőzéseképpen gyötörjék meg alaposan Alinát. melyekben a kegyetlenség a lényeg. A püspök nagyon ünnepi hangulatban van. hogy igen fájdalmas halálnemekről fog mesélni. Egy korbácsoló szép lassan lefűrészeli egymás után mind a négy végtagot. most minden nap egy fél uncia vért csapol le a lánytól. úgyhogy a lány szép lassan belehal. s mindenki elélvez arra a látványra. Felakasztják. de úgy. a herceg meg Curval elszórakoznak vele. s akinek a első passziója az volt. most úgy tökéletesíti. hogy gyufával kicsit megpörköli a húsát a mellén meg a fenekén. akiről Duclos mesélt Petignon cipész lánya kapcsán. 74. 77. – Ennél fájdalmasabb halál nincs – mondja a herceg. Mésanges márki.szertartással ünneplik meg a tizenötödik hetet. hogy már ó is elkövette ezt szörnyűséget. hogy még az eddigieknél is jobban ügyeljen a részletekre. hogy négy órán keresztül verette magát anélkül. Elmeséli. hogy vágjanak eret Konstancán a terhessége miatt. 75. s bevallja. aki tűvel szeretett segget szurkálni. de a sebet nem kötözik be. hogy kénező kanócokkal spékeli tele a lány testét. hogy csak egy kicsit érje a láng. hogy verte a lányt. Az. hogy elélvezett volna. Tizennegyedike 73.

Szegény lány akit éppen ekkor baszik seggbe. hagyja. hogy törött végtaggal is nagyon jól lehet szülni. hogy soha életében ne basszon seggbe. Szeretett szájat szopni és lenyelni a nyálat. Szeretett ujjat kifacsarni. visszateszi a szívet a helyére a gecijével együtt. Erre a herceg felkiált. most hónaljánál fogva felakasztja és kiköti a nőt. s egy hétig csókolgatja a seggüket. hogy kitépi az élő lány szívét. Este Curval. hogy szép lassan meghaljon. kiszivattyúzza belőlük a velőt és olvasztott ólmot önt a helyére. kitépi a nyelvét. Az. előtte megsebzi. 82. ha nem ezt a kínhalált szánja Augusztinának. amíg ki nem múlik. a sebet visszavarrják. hogy egyenként kiszabadítgatja a lány csontjait. következésképpen el is törik a szerencsétlen lány jobb karját. 80. hogy kilenc napon át minden nap locsolókannával belétölt egy kis adag olvasztott ólmot. miután előbb megkorbácsolják és megkakáltatják. a . ez esetben ez hamarosan be is következik. hogy megegyék a hollók. Egy szentségtörő.maga vág eret rajta. kiszúrja a szemét. sikoltozni és zokogni kezd. majd otthagyják segítség nélkül. miközben beleélvez Szeladon seggébe. a lány a kilencedikbe bele is hal. A lányoknak szüzeknek kell lenniük. azon melegében megbassza a lyukat. de életben hagyja. hogy még fájdalmasabb legyen a halála. s akiről Duclos mesélt. aztán levágja Teréz egyik mellét. majd minden nap megszurkálja a teste valamelyik részét. Ugyanezen az estén Durcet levágja Marie egyik mellét. másodszor összetöri kezét-lábát. kiköt egy szép fiatal fiút egy nagyon magas keresztre és hagyja. azt mondja. 81. mielőtt aláveti őket a kínhalálnak. akinek még mindig a bögyében van a szép Konstanca. akiről Martaine másodikként mesélt január 3-án. most úgy tökéletesíti. a herceg pedig Terézt bassza seggbe az operáció közben. 79. Tizenötödike 78. Szeretett nagyon fiatal szájakat és seggeket baszni: most úgy tökéletesíti. hogy a vérre odagyűljenek a legyek. Egy korbácsoló úgy tökéletesíti a passzióját. és minden nap csökkenti az élelmiszeradagját. hogy elrekkenti a lányt egy pincébe három napra való élelemmel. 83. S mivel emiatt elszalasztja a elsülését. Egy szenvedélyes seggmániás úgy csiszolja tovább a passzióját. Tizenhatodika 84. miközben seggbe bassza Zelmirát. lyukat vág a helyébe. aki hónaljat szeretett szagolgatni és hónaljba baszott.

hogy hegyes karóra ülteti picsával a lányt. miután levág. levágja és megeszi egy lány mellét és fenekét. .) Tizenhetedike 89. hogy természetes halállal haljon meg. hogy belehal. miután seggbe baszta. Egy ember. most a seggénél húzza karóba a lányt. Ismét színre léptetik Fanchont. Egy farpárti kerékre kötöz egy nőt. Egy farpárti egy előkészített gépezettel apró darabokra vagdalja a lányt. Négy-öt nap alatt szép lassan minden húsától megfosztja a testét. hogy egye meg a saját húsát. csak hagyja. Egy korbácsoló háromszor megnyúzza a lányt. hogyan vonaglik. ami annyira égeti a húsát. majd hagyja meghalni. hogy a seggeket csak a kínzás napján szabad tönkretenni. Egy farpárti lábosban megfőz egy kislányt. hogy törvényben írták elő. hogy visszhangzik tőle a terem. Szeretett szűzlányokat feltörni. Martaine január 30-i embere. amit.herceg. a sebre pedig flastromot rak. 93. Egy ember. Ettől azonban még utána éppúgy a püspök szórakozásának tárgyát képezik. 91. és nézi. ez egy kínai kivégzés. és úgy húzza bele. Este megbüntetik Szeladont és Sophie-t. mivel mindkettőnek ő a tulajdonosa. hogy jelenlétében fiúkat és lányokat baszatott meg nagyfaszú férfiakkal. 87. amitől a lány borzalmas fájdalmak közt hal meg. bár ő azonnal meggyógyul. s a lány belehal a kegyetlen operációba. 86. akkora pofonokat ken le neki. Szeladonnak úgyszintén. akinek az első passziója az volt. most izzó fogóval tép ki egy darabot a húsából. Az operáció közben a hercegnek végig a seggében van a fasza. roston megsüt neki. megégetik a talpát. hogy levágta a nő egy ujját. vagy egy tucatot. Egy farpárti elevenen megsüti nyárson. 88. a negyedik bőrréteget olyan maró lúggal dörzsöli be. majd hagyja. ollóval összevagdossa a húsdarabot. (Mondja el. mert rajtakapják őket. s akiről ő. s miután bikacsökkel elverik. 85. Kényszeríti. Sophie-nak levágják két ujját. hogy együtt szórakoznak. és semmi rosszat nem tesz vele. Mindkettejüknek a püspök korbácsolja végig a testét. egy-egy ágyúgolyót köt mindkét lábára. miközben maga veri ki magának a faszát. mindkét tenyerét. Desgranges már február 5-én mesélt. elölről-hátulról mindkét combját. 90. s kitépik a még megmaradt fogait. a homlokát. a második passziója az. hogy szép lassan kimúljon. aztán kiégeti a sebet. akinek első passziója az volt. 92.

hogy rostélyon süti meg a nőt. hogy kínozzák meg Alinát. a nyelvét. dicsérik a két előadónőt. hogy négy fiatal fához köti ki. hogy meg fog halni. Áttérnek Terézre. Alina pucéron jelenik meg a püspök megkakáltatja és seggbe bassza. Először mind a négyen megkorbácsolják. elsírja magát. a püspök seggbe bassza. a segglyukát. amit azon forrón Teréz képébe kell nyomnia. Augusztina. aki tanúja a jelenetnek. 96. eltörik két karját. hogy bevágásokat ejtett a húsba. a herceg véresre korbácsolja a hasát meg a picsáját. a püspök elmegy a bátyjáért. meg-megforgatva. egymásnak háttal kiköti őket egy oszlophoz. közben seggbe bassza Gitont. a fiúét a lány. Kénnel borítja be és fáklyának használja. a orrlyukát. elől-hátul megégetik a combját négy helyen. Szeretett gyertyákat eloltani a húsában. nyolcszázat vernek rá bikacsökkel kitépik az összes fogát. és a többieknek is azt tanácsolják.Este a nekihevült püspök azt akarja. hogy alkalmazzák őket a kínzásoknál. bejelentik neki. s ezt addig folytatja. Aztán a még megmaradt összes kéz és lábujját levágják. a megmaradó mellét és a combját hat helyen. Este kiszolgáltatják Michette-et a libertinusok haragjának. aki eddig csak könnyedén pörkölgetett. de előbb még tüzes vassal meg is égetik. Tizenkilencedike . Akkor megkorbácsolják és összepofozzák. Magukkal hozzák Desranges-t és Duclos-t. megégetik a nyelvét. Egy farpárti kitépi egy fiú meg egy lány beleit. a picsája belsejét. Első passziója az volt. amíg a lány teljesen össze nem ég. hatszázat vernek rá bikacsökkel. de vigyáz rá. Aztán megjelenik Louison. de nem élvez el. 97. míg ki nem sebesedik. ahogy haldokolnak. levágják négy ujját (mindegyikük egyet-egyet). a lányét a fiú testébe teszi. a herceg úgyszintén. Egy korbácsoló egy gépezet segítségével egy nagy tűzbe lógatja bele. Amikor már mindenki lefeküdt. a lány elleni dühe végső fokára hág. most úgy helyesbít. és úgy nézi. együtt viszik le Alinát a pincébe. majd összevarrja a sebüket. hajnalig tartó. 98. Megkakáltatják. majd húzza ki rögtön a lányt. a herceg addig gyúrja az egyik mellét. hihetetlen kínzások közepette. majd odaáll közéjük. hogy meg ne fojtsa a füst. aztán mindegyikük kitépi egy-egy fogát. 95. összeégetik a picsája belsejét. Egy ember. aztán a nekihevült püspök levágja egyik mellét és elélvez. és meg is ölik. a lábát meg a kezét. másodszor úgy négyeli föl. Amikor fölmennek. dühtől tajtékozva jön ki a szép fenékből. kitépik a megmaradt fogait és szájon át kiégetik a torkát. aztán forró vizes beöntést ad neki. Tizennyolcadika 94.

majd a szeme láttára megfojtja. Következésképpen apja. Azt mondják az anyának. de megmentheti az életét. Átfúrják a nyelve hegyét. 101. a beígéri kínhaláltól való félelmében megfojtja a húgát. az apát pedig megfojtják. nem tudván. gúzsba kötik. de választhat: vagy maga fojtja meg. vagy ha nem akarja megölni a lányát. hogy kínozzák meg Adelaidát. Curval és férje. de az apa szeme láttára. semmint hogy a szeme láttára szörnyen megkínozzák. hogy úgymond megtanulja. Utána ugyanabba a kemencébe dobják. levágnak egy-egy darabot a füléből kitépik négy . most úgy tökéletesíti a passzióját. Egy nagy segg. s amikor kétségbe esik. és a szeme láttára megnyúzzák a lányt. legközelebb ne akarja maga megfojtani a lányát. akkor ő öli meg. Egy farpárti a nőt farral egy gyémántfejben végződő karóra helyezi úgy. nézze meg. 100. hogy mit cselekszik. és szép lassan kettéfűrészeli. Egy farpárti azt követeli. és akkor nem fog szenvedni. amikor véghez vitte tettét. hogy mindkét kezét levágják. hogy kezénél-lábánál fogva kötelén függ a levegőben. a zsámolyhoz egy másik kötél van kötve. A fiatalember belemegy. rögtön odavezetik. és i iszonyatos kínok közt Az apa inkább megfojtaná a lányát a nyakába vetett kötéllel. 102. mint a lányát. A lánynak azt mondja. a libertinus hol a fiút. Este Durcet megirigyelvén a két testvér előző éjszakai örömeit. s a kéjenc szeme láttára mindketten beleesnek egy izzó kemencébe. Egy mindkét nembeli farpárti behozat egy testvérpárt: húg és báty. a kislány belegyezik. miközben a herceg kenőcs nélkül seggbe bassza. a kín pedig borzalmas. hogy húzza meg a kötelet: meghúzza.99. s miközben bassza a húgát. Egy ember. hogy hamarosan neki kell sorra kerülnie. 103. de amikor nekiveselkedne. Akkor szétválasztja őket. és bizonygatja. hogy két deszka közé fogja a lányt. hogy szörnyű kínhalál vár rá (meg is mutatja neki az előkészületeket). ha nem egyezik bele. A bátynak azt mondja. hogy az apja tartja neki. aztán azt mondja az apának. levágják neki. a vége abban szobában van. hátulról karddal lecsapják a fejét. ahol az anyát tartják. aztán úgy bassza seggbe a lányt. ki eddig csak apró darabokat vágott ki a segg húsából. aztán izzó vastüskéken hengergetik. ha megbassza a húgát. majd egy kemencébe hajítják. lába alá zsámolyt helyez. mit művelt. Durcet izzó fogókkal csipkedik a combját. hogy az apa őelőtte bassza meg a lányát. lefogják. s abban a pillanatban. megnyílik egy süllyesztő. hogy megöli az anyját. hogy a lányának el kell pusztulnia. Aztán a báty. azt akarja. ennek a fájdalomnak mulatságos a hatása. a lánynak hurkot vet a nyakába.és ostorkedvelő összeereszti az anyát a lányával. hol a lányt kúrja seggbe.

a nyelvét. aztán behozzák Marie-t. de megkegyelmez neki.fogát. most úgy helyesbít. kitépik két fogát. működésbe lép egy rugó. amelyik terhes nőket szeretett ostorozni. hogy az anyával prostituáltatta magának a fiát. 106.” Bevezeti egy sötét szobába: valaki alszik az ágyban. mert bemenni nem mer abba a szobába. 107. s melyik gyerekét fogja először megenni. Nárcisznak levágják két ujját. hogyan fog hatni az anyára az éhezés. Előtte a fiút is meg a lányt is megbassza. izzó vasat nyomnak a seggébe és a picsájába. Begyűjt két szeretőt. hogy az anya is. hogy aztán seggbe bassza. a két lány egymáshoz préselődik. női hitvesét akarja megkínozni Következésképpen hat helyen megégetik a karját meg a combját. Ha ezt nem teszi meg. ha megöli a fiát. egy-egy tőrt tesz a kezükbe. én ezt az embert most a kezei közé adom. hogy a szeretőjét ölte meg. hogy meg fogja ölni. a menyegzőn azonban Fannyt. Jácintot pedig. mindkettőt egy-egy vaslapra kötözi. most azt akarja. 108. ahol a fiatalember késsel a kezében őrjöng. amíg el nem ájul. Az anyának azt mondja. Ha aztán nem öli meg. és kitépik az összes fogát. Akkor rögtön megmutatják neki. ha megöli. s kölcsönösen megölik egymást. megkorbácsolják. akkor rákötik a fia testére. s csak aztán játssza el ezt a játékot. a kéjenc puskával öli meg. meg a lánya is terhes legyen. Champville december 5-i embere. hogy mindkét nőt porrá zúzza a magzatával együtt. Egy nagy farpárti a következő módon szórakozik. hogy használja és egybegyűjtse őket. miután seggbe baszta őket. elindul a gép. hadd pusztuljon el szép lassan a hullán. aki a már . Champville december 29-i embere. addig csapolja a vérét. forró vassal hat helyen megégetik a combját. 105. Egy másik vérfertőzőnek anya kell négy gyerekkel. végig a seggében marad. hogy összeereszti az anyát a fiával. semmi élelmet nem ad nekik. kétségbeesésében megöli magát. miközben Curval seggbe bassza. Azt mondja a fiúnak: „Csak egyvalaki áll a boldogsága útjában. akkor a szeme láttára vágják el a gyerek nyakát. Adelaida jelenlétében. melyek egymás fölött helyezkednek el. a klitoriszát. A fiatalember hirtelen felindulásában megöli az illetőt. s úgy hagyják. aztán teljes erőből megkorbácsolják. ahol figyelheti őket. Ugyanezen az estén a püspök eret vág Sophie-n kedves barátnője. Egy nagy vérfertőző összeereszt két lánytestvért. akinek az volt a mániája. közben seggbe bassza. férfiként pedig nőül veszi Jácintot. ami még megmaradt. a megmaradó mellét. s a két vaslap akkora erővel préselődik egymáshoz. miután kiélvezkedte magát velük Este a tizenhatodik hét ünnepére Durcet nőként férjül veszi Egetverőt. olyan helyre zárja be. ráköti mindkettőt egy gépezetre. Huszadika 104. kíváncsi.

picsán bassza Augusztinát. Mindenki elélvez. de mivel még mindig nem élvez el. Megint színre lép Fanchon. ami akkora fájdalmat okoz neki. Este Jácintot feltálalják seggbe. aztán eltöri egy karját. hogyan csonkítják meg a szeretőjét. hogy felfalják a legyek.és kéngolyókat tesz. Huszonegyedike 109. hogy egye meg. sorjában. . és a picsájába lövi bele a gecijét. akkor több sebet ejt a testén. Aztán Nárcisz következik: levágják mindkét golyóját. Desgranges bejelenti. hat fogát és a hajából egy darabot. hogy nézze végig. kényszerítik. Miután az illető megbassza a fiút. a kerék úgy forog. Vasdoronggal összever egy fiút. Fannyt arra. 111. míg csak a delikvens ki nem múlik.ismertetett kéjes szertartás révén férje Fannynak és szereti. Kényszeríti a fiút. akik csak férfiakat szeretnek gyilkolni. s hagyja. hogy eszik belőle. majd megeteti vele a húsát. elölről izzó lapátot nyomnak a combjára. hogy szarjon Fanny szájába. eltörik neki. bicskával leszedegeti az összes körmét. Megnyúz egy fiút. Engedélyezik neki. 110. aztán leszedik a lábáról a körmét. kiégetik a klitoriszát. anélkül hogy szólna neki. akinél Duclos-nak a kutyákkal együtt kellett ennie. akinek eszeveszettül áll a fasza. és azt követeli. Kitépi a golyóit. átfúrják a nyelvét. és két ujjat levágnak a kezéről. A herceg kitépi Augusztina egyik fogát. egy kartáccsal töltött puskacsövet tol a seggébe. s elélvezéskor süti el a fegyvert. megkorbácsolják a mellét. a mellét meg a szívét. kitépkedik a pinaszőreit. majd gyertyával égeti az ujjait. 116. ha nem eszik belőle. hogy szép lassan meghaljon. annak is kitépi egy fogát. az őt kínozó gazember pedig a kerék alá helyezi el az asztalát. és hagyja. hogy azon haljon meg. levágják a két mellbimbóját. kivéve a herceget. eret vágnak rajta. Behozatják Adelaidát. hogy a fiú feneke közelről látsszon. és rögtón utána szájba bassza. Ugyanaz az ember. akkor viszont éhen hal. Vagy azt eszi. hogy elvérezzen. s hagyja. Seggel egy nagyon keskeny karóra szögezi. 117. Ha úgy dönt. s miközben folyik a vér a karjából. mézzel bedörzsöli. s úgy hagyja. s minden nap alatta ebédel. Huszonkettedike 114. hogy egyedül végezhesse ki Terézt. különösen a fenekét. 112. majd megeteti vele. kézzel egy másik póznára szegezi. míg bele nem hal. aztán kiköti a kerékre. kéneső. hogy ezután farpártiak következnek. 115. a mellbimbóját majd lábbal egy póznára. s a művelet közben vadul megkorbácsolják. levágják a maradék ujjait. eltörik mindkét karját. hogy belehal. aztán a heréi helyére higany-. Levágja a faszát. s hagyja. vagy éhen hal.

és végbélműtétet. megint előveszik Augusztinát. Este Gitont kínzásnak vetik alá: a herceg. szétmorzsolják a golyóit. majd szörnyű kínzások közepette elpusztítják. ezt még majd részletezze. Ügyel rá. Durcet az ujjai közt morzsolja össze az egyik golyóját. miközben Curval levágja egy ujját. Herkules és Seggtörő kenőcs nélkül basszák seggbe. Curval. míg bele nem hal. hol lefele húzza és szaggatja szét. Curval még utoljára seggbe bassza. Tőből levágja a fiatalember faszát meg a tökét. és összeégetik az ujjait. Akkor élvez el. Egy fiút egy külön erre a célra beidomított lónak vet oda. amit meggyújt. ebbe a nyílásba bassza meg. megégetik a combját meg a hónalját. hogy azzal védekezzen. 120. hogy valamennyi műtétet elrontsák. majd pinát csinál neki izzó vasgépezet segítségével. míg meg nem hal. Eltörik Marie egyik karját. amikor már össze-vissza van törve. s ezzel megöli. Augusztinát mind a négyen teljes erőből megkorbácsolják. 118. aki megint acsarkodik rá. a herceg Curval elélvezésének pillanatában levágja egy ujját. megégetik a combját meg a faszát. teljes erőből korbácsolják. s szörnyű vonaglások közepette hal meg. amíg az teljesen ki nem merül. miközben a herceg izzó vassal hat helyen megégeti a combját. 122. bedörzsöli spiritusszal és meggyújtja. A gyereket kancabőr borítja. mert mindnyájan miséznek). Egyetlen nap leforgása alatt vesekő-. forró vasat . Huszonharmadika 119. és megint bedörzsöli spiritusszal. egyáltalán nem ad neki enni. majd elélvezés közben saját kezével fojtja meg. Egy fiút egy gépezetbe helyez. levágják négy ujját (azért mindig négyet. a herceg seggbe bassza. amikor a fiút felfalta az oroszlán. Egy csinos lánnyal addig vereti a fiú a faszát. Este Nárciszt kínozzák meg. mely hol fölfele. a segge lyuka lógecivel van bedörzsölve.egy oroszlánnal etet meg egy fiút. majd megint püföli. mindezek ellenére a lány megint a herceggel fog aludni. a ló seggbe bassza. A herceg kérésére. amely lyukat vág bele és azonnal kauterizálja. Lóvakaróval püföli. és így tovább. de ez csak még jobban ellene hergeli a vadállatot. míg bele nem hal. kitépik négy fogát. letépik a körmét. 123. aztán Curval bassza seggbe. kiveszi. Éjszaka Durcet meg Curval leviszik Adelaidát a pincébe Desgranges és Duclos segédletével. amikor ettől már vérben úszik. aztán segítség nélkül úgy hagyják. valamint trepanáciot végez el rajta. majd több napon át újra meg újra visszarakja. 121. egy vékony vesszőt ad neki. szép seggét véresre verik. szemsipoly.

a harmadiknak százszor belerúg. a mennyezet azonban elő van készítve. és majdnem mindenki meghal. hogy terhes nőknek ostorozta a hasát. s megégetik a vérző ujjhegyeit. veszett dühében megtapossa és teljes erejéből gyúrja Zelmira egyik mellét. s miközben elélvez. az összes fogát. hogy ne tegye meg. Curvalt annyira feltüzeli ez a passzió. mert éppen akkor ölik meg. majd amikor elélvez. hogy tudniillik csak úgy mentheti meg az életét. két nőt gyűjt össze. a negyediknek százat ver rá bottal. az elsőnek felhasítja a gyomrát. megégetik a nyelvét. hogy dühödt jelenettel szakítja félbe az előadást. letépkedik az összes körmét. a herceg ettől csak még dühösebb lesz: levágja az egyiket mellét. . 128. aki Martaine-nél január 1-jén szerepelt. A csábító golyót röpít a fejébe: „Egyet meg az ördögnek!” A gazember minden héten eljátssza ezt a kis előadást. hogy másnap végez vele. Jön Louison. Egy ember. nagyobb terhelésre azonnal beomlik. akkor semmi félnivalója. ha megtagadja Istent és a vallást. Még ezzel sem éri be. 126. 125. s Duclos állítása szerint egész éjjel bassza picsába meg seggbe. amelyik szerette elvetéltetni a nőket. amíg szintén el nem pusztul. Megint vele hál. Egy nagyon nagy farpárti szeret bálokat adni. a csábító golyót röpít a fejébe: „Egyet az Istennek!” Behívatja a másikat.nyomnak a picsájába. ha viszont nem teszi meg. mindkét karját eltöri és kitépkedi a pinaszőrét. eltörik az egyik kezét. tehát mindent megtesz. de igen gyakran költözik. a klitoriszát. az megdöbben a példán. Az a csábító. az ötödiknek összeégeti. A nő ellenáll. hogy szabadon legyen a hasuk. Háttal egymáshoz köti őket. Elájul. ha mindent megtagad. meg attól. amit csak kérnek tőle. akkor lelepleznék. mások azonban titokban előbb azt tanácsolják neki. a gyerekei előtt akarja seggbe baszni az apjukat. csak az ötvenedik alkalommal leplezik le. majd tűzzel kauterizálja. a másiknak késsel szurkálja össze. egyik kezével leszúrja az egyiket. a másikkal megfojtja a másikat. ha megteszi. 127. hogy azzal mentheti meg az életét. Ha mindig ugyanabban a városban maradna. akiről Duclos mesélt. megint előveszi és teljes erőből megkorbácsolja. akik a nyolcadik hónapban járnak. Curval ebben az állapotban szodomizálja. annak addig veri bunkóval a hasát. egyre hajtogatva. amit suttyomban tanácsoltak neki. Huszonnegyedike 124. issza a vérét. Martaine január 27-i embere. Az egyiknek azt mondja. akinek az volt a passziója. levágja a keze összes ujját. most hat olyat gyűjt össze. Ugyanaz az ember. a hatodiknak szétráspolyozza. s ha valamelyik még életben maradt.

illetve amíg a nők meg nem eszik. és addig le sem veszi. kiszúrják az egyik szemét. egymásnak löködik. összekeverte a gyerekeket. hogy nem ad nekik enni. s azon keresztül bujtatják ki a nyelvét. az ínyét. majd egy szikével megtoldott kampót tolnak a picsájába. s Curval ebben az állapotban bassza meg. 128/b. kegyetlen pozitúrába tesz. Ezután lyukat fúrnak a torkába. hogy még jobban szenvedjen. hogy forró pecsétviaszt csöpögtetnek a szemébe. Aztán visszatérnek az arcához: levágják a fülét. majd azon sebesen macskacápából készült óvszerrel bassza meg. Forró vasat nyom a picsájába meg a seggébe. hogy majd három mulatságos csoportot kapjon. a nyelvét. Kicsit. anélkül hogy elélveznének. felakasztják a hajánál fogva. anélkül hogy elélvezne. mivel úgy hagyja őket ebben a pozitúrában. anélkül hogy elélvezne. karddal ketté hasította őket annak a csecsemőnek a testén. aztán mindegyiknek a nyakába köti a gyerekét. kiégetik az orra belsejét. Behozzák Gitont. amíg meg nem hal. majd újrakezdik a műveletet. hogy . majd rájuk parancsolt. s mindegyikbe forró olajat folyat. megkorbácsolják. miközben Durcet operálja. s áttörik vele a végbél s a vagina közti válaszfalat majd ugyanazon a nyíláson át felhasítják vele a gyomorzacskót. de most bicskával kapargatják az idegeit. A segge még épen maradt. ahogy egyre jobban megnyúlnak. melyeket egyedül ő ismert fel egy jel alapján. körülmetszik a koponyáját. majd forgatni kezdik a csévét.három terhes nőt három különböző. aztán a herceg ötvennyolc sebet ejt a fenekén. a végüket egy csévére kötözik. amivel még jobban felszaggatja az összeégett húst. Ezután kiszabadítják és több helyen elfűrészelik a csontjait majd kereszt alakban négy helyen kiszedik az idegeit. a keze összes ujját. Ha nem tévedtek. hagyják pihenni. Éjszaka a herceg meg Curval Desgranges kíséretében leviszi Augusztinát a pincébe. eltörik egy lábát. Nézi. bekötötte a szemüket. Jön Zelmira: megégetik a klitoriszát. hogy állapítsák meg. ami megnyújtja az érzékeny részeket és hallatlan fájdalmat okoz. Aznap este feltálalják Nárciszt az orgián. elölről-hátulról hat helyen megégetik a combját. lassú tűzön pirítják meg a megmaradó mellét. és köveket kötnek a lábára. majd mindketten seggbe basszák. melyik kié. izzó tűt nyomnak a húgyvezetékébe. levágjak mindkét mellbimbóját. hogy a püspök seggbe bassza. ha tévedtek. úgy vakítják meg. miközben a herceg seggbe bassza. Ugyanennek az embernek még egy passziója volt: a nőknek őelőtte kellett szülniük. Bevezetik Fanchont. hogyan szülnek meg ebben a helyzetben. amelyiket a magukénak hitték. labdáznak vele. levágják a kezéről a még megmaradt ujjait úgy. életben hagyta őket. kitépik négy fogát.

Alulról fűteni kezdik a ketrecet. ahogy a vaslap melegszik. Egy ostorozni szerető ember most három terhes nőt rak egy vasketrecbe. még a vízbe dobás előtt mindegyiknek levágja egy-egy végtagját. hol. elélvezett. az urak úgy gondolják. hogy máris kezdhetik . Ez lesz majd a két szerelmes. aki betölti az ezzel járó funkciókat. az elájul. Szeretett cipészárral szurkálni. nézze meg. ölükbe kapják a gyerekeket. s ettől csak még jobban bedühödött. mit csak valaha is alkotott a termeszét stb. hogy úgy haljanak meg egymáson. hogy maga csöpögtessen pecsétviaszt Sophie combjára. aki szórakozásból vízbe dobálta. Ekkor lehelte ki a lelkét. Konstanca annyira nekibúsult a terhes nők kínzásáról szóló történeteken hogy Curval egyenesen élvezte. Az első passziója az volt. (Fentebb már valahol utaltunk erre. mindegyiket egy-egy gyerekkel.) Huszonötödike Még aznap reggel a herceg nőül veszi Galambot. ő meg zuhanjon le. úgyhogy félbeszakítják az előadást és kényszerítik Szeladont. 131. Egy nagy seggbarát két szerelmest.) 133. most úgy tökéletesíti. és nézi. Kinyitották. és hogy biztosabban elpusztuljanak. Konstanca nagyon is látja a sorsát. majd egy szikével megtoldott kampót nyomtak belé. hogy hánytatott: most úgy tökéletesíti. aztán a férfit a szeretője testéhez szögezi.szétszakadjon a koponyája. hogy egy titkos módszerrel egy egész vidéken elterjeszti a pestist. s hagyja. a nőt is meg a férfit is a szeretője szeme láttára bassza seggbe. hallatlan sok embert pusztított el ily módon. elkapják. a püspök ebben az állapotban bassza meg. Amikor eképpen leesett. Így hunyt el tizenöt éves és nyolc hónapos korában az egyik legmennyeibb teremtés. 132. hogy hét-nyolc lányt bedob egy tóba. bent a hasában égették össze a beleit. majd a hordót fel-alá görgeti a kertben. Ugyanannak az embernek. Szeladon és Sophie kínhalála. de lelökdösi őket róla.) 129. hogy egy szögekkel teli hordóba zár egy terhes nőt. amivel több helyen is megszurkálták a szívét. Mivel úgyis hamarosan sorra kerül. Forrásokat és folyókat is megmérgezett. még lélegzett. végül elesnek és úgy halnak meg. össze-vissza ugrálnak. szájt szájra tapasztva. s a herceg ebben az állapotában baszta picsába. hogyan küszködnek. majd mindig kihúzta a lányt az a második passziója. (Méltatás. Mutat nekik egy izzó rudat. 130.

és egy előre odakészített. és visszaveri őket a tűzbe. Zelmira örül ennek. hogy összeszurkálja a mellét. Ugyanannak az embernek. 136. akiről február 11-én illetve 13-án beszélt. megfordítja és picsába bassza. kitépik négy fogát. pecsétviaszt csöpögtetnek a köldökére. kitépik négy fogát. abból a célból. Jön Teréz. a szodómia nagy barátja. a gyilkossággal. ahol végképp elpusztulnak. megerőszakolja a férjes lányát és megöli az unokahúgát. tűzbe dobálja a hullákat és akkor élvez el. s aki gyújtogatni szeret. Jön Rosette. meggyújtja. majd a lányt is seggbe bassza. aztán mivel nagyon úgy érzi. az a második passziója. mint akiről Duclos . akinek már közel a halála. ott várja őket egy vasnyárssal. a húgát és őt magát. 135. Megjelenik Giton. mivel így véget érnek gyötrelmei. hogy összeterel egy szegény családot egy bányába és végignézi. jóllehet már az is halott. átszúrják a hímvesszejét. gombostűvel szurkálják a mellét. Egy farpárti odaáll egy torony aljához egy vaskarókkal teletűzdelt helyre. 138. amikor meghal. jóval a köldöke alatt szurkálják. hogy nem is haltak meg és szenvedni fognak. ahol gyúlékony anyagokhoz vannak hozzákötözve. hat sebet ejtenek a mellén és tizenkettőt a combján. hogy e bűnt egyesítse a vérfertőzéssel. Mikor már félig megsültek. akiket előzőleg seggbe baszott: élvezettel néz hogy felszúródnak és összefröcskölik a vérükkel. A torony tetejéről olyan. a nemi erőszakkal. aztán seggbe basszák.gyötörni: hat helyen megégetik a combját. Izzó vasai nyomnak a picsájába. seggbebaszás közben bejelenti neki. mindkét nembeli gyerekeket dobálnak le neki. amikor látja. 137. hogyan robbannak fel. tüzes vassal megbélyegzik mindkét lapockáján. szurkálják a tökét. Curval a férje. belevágnak a combjába meg a lábszára húsába. s közben gyúrják a mellét. Huszonhatodika 134. Ez ugyanaz. Annak az embernek. hogyan égnek. Egy nagy seggimádó megfojt egy anyát. kitépik négy fogát. beleszúrnak az egyik szemébe. Majd jön Zelmira. kiszúrják az egyik szemét és bikacsökkel százat vernek a hátára. Elélvezés közben az anya kebelén öli meg a lányát úgy. a szentségtöréssel és a házasságtöréssel. hogy másnap meghal. ha pedig menekülni akarnak. tulajdon fiával baszatja seggbe magát egy ostya segítségével. hogy hat terhes nőt zár be egy olyan helyre. az a másik passziója. megkorbácsolják és seggbe basszák. akiről Duclos már mesélt aki annyira utálja a szegényeket s aki megvásárolta Lucile anyját. s akit Desgranges is idézett (ellenőrizze). beomlik a födém. miközben seggbe bassza. Egy vérfertőző. forró olajjal teli nagy üstbe zuhannak. mindegyik barát húsz pofont ad neki.

s még nyomja is a hátát. hogy ráköt egy terhes lányt egy kerékre. 141. rátesz egy hasonlóan . a másiknak felvágja a hasát. a reggeli idején is munkában vannak. aki fekete szatén ágyban szerette látni a lányt. hogy ne tudjon mozogni.november 29-én beszélt. ami csak kifolyik a hullából. puskát szegez rájuk. 142. hogy golyó formába kötöz két terhes nőt. és úgy fenyegeti őket. neki kétszázat vernek bikacsökkel a testére. 140. miközben seggbe bassza Michette-et. Gitonnak úgyszintén. ha nem. s mindkettejüknek megégetik a hasát meg a mellét. Amelyikről Martaine január 16-án mesélt. mint akiről Martaine elsőként mesélt január 11-én. az anyját meg aláteszi egy fotelba. azon bassza. hogy kénytelen legyen lenyelni minden gusztustalanságot. Amikor végez. lekötözi. s aki tűzijátékot gyújtott a nő seggében. és ugyanaz. s Desgranges meg Duclos kíséretében leviszik Zelmirát a pincébe. Aztán jön Teréz. Egy embernek. és kiszúrják az egyik szemét. hogy a mellébe is belemenjen a vas. Ha megölik egymást. ha nem csinálják jószántukból. aztán megfordítja és seggbe bassza. s még másnap reggel. Michette-nek összeégetik a picsája belsejét. hogy a megállapodás ellenére teljesen levágja Rosette egyik mellét. akkor kivont karddal beront a szobába. aki szerette terhes nők hasát korbácsolni. az a második passziója. Feltálalják Nárciszt a kínzásra. Egy ember. és spiritusszal vagy izzó vasdarabokkal égeti ki a belét. s amikor leszúrja az egyiket. mint Augusztinánál. Curval azonban annyira elveszti a fejét. és legurítja őket egy kőfejtőben. megvan. és erővel tátva tartja a száját. akiről Martaine január 12-én mesélt. s amelyik szeretett segget szurkálni. levágják a csuklóját. Curval pedig mindjárt másnap nőül veszi Hébét. ráköt egy lányt egy vastűkkel ellátott gépezetre. ahol a legrafináltabb kínzásokat alkalmazzák az elpusztítására – sokkal vadabbakat. Rosette-nek úgyszintén. úgyhogy a lány minden egyes lökésre felnyársalódik. illetve abba essen bele a gyerek. E szép kislány tizenöt éves és két hónapos korában hal meg: neki volt a legszebb segge a háremhölgyek közül. Aki bemetszéseket szeretett csinálni. Desgranges a következő passziókat meséli: 139. hogy az ünnepség zárja le az előadásokat. hogy egy szobában (ahol kockázat nélkül lehet nézni őket) tőrrel verekedjenek. hogy a másik fele nyársalódjon fel. amit akart. úgy helyesbít. Éjszaka Curval elmegy a hercegért. ha a lány megszüli. Meztelenek. Huszonhetedike Másnapra halasztják a tizenhetedik és utolsó hét megünneplését. most arra kényszerít két terhes nőt.

melyek egy-gépezet segítségével egymásnak ütik és dörgölik őket. amikor rászorítja őket az éhezés. s végül vörösen izzó. Jön Nárcisz. aztán gyertyával összeégeti a klitoriszát meg a mellbimbóját. Jön Konstanca. lábáról is ki vannak vágva húsdarabok. s karjáról is. hogy ne érjék el. de még nem tudja a sorsát. Annak a grófnak. Curval meg a herceg kétszer élveznek el. aki szeretett terhes nőket ostorozni. hiszen mindketten a megtartandók közül valók. így mind a hat összelapul és megfullad a magzatával együtt. a fickó meg elélvez. de csak szórakozásból. összepréselve és század helyen felnyársalva. Igyekszik anyát a lányával vagy nővéreket szerezni. aki szintén terhes nőket szeretett korbácsolni. a szájába meg mindkét mellébe. megteszi. s nézi. Huszonnyolcadika 144. hogy lenyelje. s akiről Desgranges szintén . majd a két lemezt csavarok segítségével összeszorítja. akinek másnapra van kitűzve a halála. és szőrtelenítik. 147. levágják a kézujjait. hagynak neki időt. Az összecsavarozás szép lassan történik. hogy először is forró szöget nyom mindkét szemébe. szintén ki van tépve egyik szemük és négy foguk. kitépik egyik szemét és négy fogát. Michette-nek és Rosette-nek. Este megostorozzák Julie-t meg Duclos-t. Ahogy egymásnak csapódnak. szájjal egymáshoz kötözi őket kitűnő ételeket rak eléjük. ami végez vele meg a magzatával. kétszázat vernek rá bikacsökkel. hogy fájdalmak közepette haljon meg. bezár hat ilyet egy vasabroncsok által formált körbe: ebben a ketrecben valamennyien szemben állnak egymással Az abroncsok lassanként összenyomódnak és egymáshoz préselődnek. Gitonnak. előtte azonban még mindegyiknek levágja a fél fenekét meg a fél mellét. s szőrmével pótolja. pecsétviaszt csöpögtetnek a hasára. majd szép lassan félig átfűrészeli a térdét. 146. Így hal meg a lány. Egy farpárti összeszedet két barátnőt. kitépik egy szemét és kényszerítik. akiről Duclos mar mesélt. hogy falják egymást.szöges lemezt. Jön Louison. kitépik négy fogát és tűvel szurkálják a szeme fehérjét. kettőt egy-egy póznára köt. összetöri a lába csontjait. akik szintén elkísérik majd Konstancát a sírba. hatalmas szöget nyom a köldökébe. Rosette-nek le van vágva a két mellbimbója. Egy ember. Megégetik a két mellbimbóját. 143. Egy ember. Ennek ellenére Julie-nek két helyen is megégetik a combját. akinek szintén holnapra tervezik a feláldozását. rászögezi az asztalra úgy. Egy korbácsoló rátesz egy terhes nőt egy asztalra. és izzó vasat nyomnak a picsájába meg a seggébe. Szülés előtt álló nő kell neki. kölcsönösen megölik e mást. 145. de úgy.

megszívogatja a szájukat. Aztán kopogtat. három terhes nőt tesz oda. ez egy húsz lábbal lejjebb lévő tágas földalatti helyiségre nyílik. melynek leírására hamarosan még visszatérünk. megfogdossa. és kiszakad a hajuk a koponyabőrből. s az alatta lévő lyuk egy kemence. nagyon nagy úr. a legkisebb hibára is elbocsátja őket: azt akarja. Nagyon gazdag. ennyi idős bájos lányt. az anyját meg a húgát. a másodikat a mellénél fogva. mit művel ilyenkor magában. amelyik megvásárolta Lucile-t. Egy kerítőnő vezetésével érkeznek. se többnek. Majd egyedül bemegy a szalonba. (Ellenőrizze miért hiányzik ez a kettő. hogy felhajtsák neki a fellelhető összes. hogy fellógat három nőt három lyuk fölé: az egyiket a nyelvénél fogva. bedobják neki az egyes számú . nagyon kemény és nagyon kegyetlen. Martaine-nél ő baszott seggbe három gyerekeket. ahogy dobálja le őket ebbe a pincébe. s erre használta Lucile-t. A kéjes aktus egy meglehetősen egyszerű. 148. hol). megtapogatja őket. mindnek tizenöt-tizenhét évesnek kell lennie. forró vassal valamennyinek egy számot éget a vállába aszerint. Az utolsó. a húgát és az anyját. a harmadiknak körbe van metszve a koponyája és a hajánál fogva lóg. hogy egy másikba essenek. hatalmas termetű férfi. Amikor a nőket lehúzza a testük súlya. Előző nap maga vizsgálja végig mindet. senki sem tudja. a fasza közel kilenc hüvelyk kerületű és egy láb hosszú. majd ahogy gyűlnek. akkor családot. aki az általunk „poklos”-nak nevezett passziónak hódol már négyszer szerepelt: november 29-én ő volt az utolsó Duclos-nál. s a kéjszalon mellett hálnak egy szobában. Negyvenéves. az az utolsó passziója. Hat kerítőnőt alkalmaz Párizsban és tizenkettőt vidéken.) Az a nagyúr. ha nem. s fentebb Desgranges is ejtett róla szót (ellenőrizze. a piszkozatban még megvolt. Champville-nál ő akarta kilenc évesnél fiatalabb lányoknak elvenni a szüzességét. se kevesebbnek. s egy darabig egyedül is marad. onnan aztán kéthetenként mindig kiszednek tizenöt palántát a rendszeresen ismétlődő mulatsághoz. illetve elszakad a mellük és kitépődik a nyelvük. E passziójára van Párizs szélén egy végtelenül biztonságos háza. Tizenöt lányra van szüksége ehhez a mulatsághoz. beteszik őket egy vidéki kolostorba. egy nagy kétszárnyú ablak. Ha módja van rá. Ezen első műveletet ijesztő komolysággal végzi. hányadiknak kell majd beküldeni az illetőt. de párnákkal és matracokkal rakott nagy szalonban játszódik le. Először itt mutatják meg neki őket. s az alatta lévő lyukban vasnyársak vannak. s akiről Martaine szintén mesélt január 1-jén. keze-lába akár egy öszvéré. hogy mintaszerű szépségek legyenek. azokra esnek le a lányok. s az alatta lévő lyuk egy nagyon mély kút. de nem nyeli le. az ablak alatt matracok vannak. egyetlen nyílása van a szobának. mind a tizenötöt meztelenül.mesélt 26-án. akkor csak azért szabadulnak az egyik kínból. melynek ő a gazdája. majd sorban a szarat velük.

hogy egyetlen csepp gecit is ejtene. előbb szalagot köt a nyakukba. Aztán kinyitja a földalatti helyiségre nyíló ablakot. s minden kínzást egy-egy álarcos. A nyakba kötött szalag egy-egy kínzásfajtának felel meg. aztán szodomizálja irdatlan nagy lőcsével. rá a matracokra. Az 1. felbőszült állapotban. hogy egy borotvákkal felszerelt abroncsot súrol. de csak akkor kezdik működtetni őket. Még nem élvez el. mígnem a végtagok leválnak. illetve mely kínzás nyújthat a legtöbb kéjt. és mindezt anélkül. majd arccal az ablak felé. ahogy csak bírja. aki harminc szüzességet vett el elélvezés nélkül. az ilyen színű hóhér ragadja meg. fogja megint a vesszőt. ő meg elkapja.lányt. aztán megint fogja a vesszőt. 4. mindegyik egyszerre. többek közt az elkínzott kebleken egyet-egyet. ez a szalag pedig azt jelzi. de nem nyomják rá. Becsukja az ajtót. 2. ily módon harminc szüzességet vesz el egyazon nap. Amikor ez megtörtént. ekkor kezdődnek meg a kínzások. ott aztán akkorát rúg a seggébe. s elkezdi verni vele a seggét. s micsoda érzéke van a dologhoz. mely a lánnyal együtt egyfolytában úgy forog. majd megmarkolja mindkét kebelét és olyan erősen gyúrja. s valamennyien pontosan ugyanezen a ceremónián esnek át. és teljes erőből veri a mellét. 3. legalább két óráig forog. Az a pince. a lány meztelen. Ezzel végezvén cipészárral hat sebet ejt a húsán. de mivel csak egy kicsit vág bele. s viszi az általa felügyelt kínzószerszámhoz. és elképesztő. égnek meredő fasszal jön le a pokoli tanyára. mely lassan elolvad. mielőtt meghal. Kihúzza álló faszát. fog egy vesszőnyalábot. melyek fokozatosan távolodnak egymástól és lassan húzzák szét. hogy mely kínzást gondol az illető számára a legmegfelelőbbnek. a törzs pedig egy serpenyőbe esik. Így jön az össze egyik a másik után. mennyire ért hozzá. A lány két hüvelyknyire van egy izzó fémlaptól. szó szerint bedobják: a kerítőnő hajítja oda neki. Ekkor indulnak be a gépezetek. csaknem meztelenül. . Mind a négy végtagja egy-egy rugóhoz van erősítve. tizenöt különböző rémületes kínzóalkalmatossággal van felszerelve. úgyhogy csak lassan olvad el az agya. a kínzásnak megfelelő színű ruhában. valamely démon fejét viselő hóhér felügyeli. mely minden fordulatai összevissza vagdalja a szerencsétlent. emberünk. de neki háttal odaállítja lányt a szalonnak majdnem a közepére. majd visszafekteti és elölről vesz el a szüzességét. amikor a tizenötödik lány is leesett. s amikor a lány lezuhan. Sapka gyanánt izzó vasharangot tesznek a fejére. ahová a lányok esnek. s minden végtagját iszonyatosan kifacsarják. hogy a lány kirepül az ablakon. Mielőtt azonban ily módon levetné őket a mélybe. kínzás egy kerek. 5. Egy forró vasdarabra ültetik. s apránként sül meg a feje. és sosincs szüksége segítségre. a hátát meg a combját veri elölről meg hátulról.

eltemetik a hullákat. Már reggel szörnyűséges előkészületek történtek a tervezett ünnepségre. Fél kezénél fogva fellógatják. 10. Nárcisz. levágták az összes kézujját. veszettül káromkodik és szidalmazza a halálraítélteket. úgymint: Konstanca. akit még össze lehetett hozni a négyesfogatokból. 11. és ő hal meg utoljára. Egy olyan gépezet elé állítják. fejjel lefelé. Szörnyűségeket műveltek velük. Leláncolják egy forró olajjal teli üstbe. s amikor elsül neki. lábán egy-egy ágyúgolyóval. ahonnan az összes kínzást egyszerre látja. alatta izzó kemence. a fején ólomsúly. A gazember azonnal végigjárja a pincét. mindig máshová.és lábujjait. az nyomja lefelé. hogy az mind a tizenöt lányét elnyomja. forró szikraeső zuhog a testére. időnként pedig forró vaskarmokkal kaparják. 9. Ezután távozik. akkorákat ordít. s oly sokáig fogva tartott gecije már ki akar jönni. aki még nem halt meg. Kihúzzák az idegeit a testéből. borzalmas görcsökben fetreng. A hóhéra izzó vassal csipkedi. Giton. amely percenként hatszor hegyes nyilat lő belé. annak megadják a kegyelemdöfést. Izzó acélkarikákkal felszerelt vaskorbáccsal verik felváltva a picsáját meg a seggét. negyed óráig néz egyegy kínzást. közben forró vastűkkel spékelik a testét. 7. Olyan szerrel mérgezik meg. 12. leszakították a jobb fülét. s miközben baszta. dicsérik. a hóhér lassanként az egész testét összesebzi. Üvegbura alatt oszlophoz van láncolva. először Curval meg a herceg. egy fotelba veti magát. mutatják neki a seggüket és verik a faszát. Szájjal karóba húzzák. ez a egyik legszörnyűbb kínzás. Jött Sophie. majd a négy vezérbaszó. madzagot kötnek a végükre és úgy nyújtják őket. majd kenőcs nélkül seggbe baszták. A kávét az öt áldozat szolgálta fel. aki utálja Konstancát. azonnal hozatták először Fannyt. Szeladont. a szeretőjét kényszerítették. meg van kötözve. Desgranges ezzel befejezi előadását. ahogy ég el.6. közölte vele az ítéletet. amikor aztán nem bírja tovább. csak akkor áll meg a gép amikor már be van borítva a teste. ha leesik. ami égeti és szaggatja a beleit. levágták a még megmaradt kéz. s két hétig annyi. 13. s húsz kiéhezett kígyó falja föl szép lassan. Michette és Rosette. . kezén-lábán eret vágtak. Parázsra állítják. Curval. 14. 15. Két démon odajön hozzá. hogy égesse ki picsája belsejét. már reggel picsán baszta. Amikor Desgranges végzett. iszonyatosan üvölt tőle. az imént olvasott előadáson mindenki meztelen volt. 8. elevenen. amikor lejön. ünneplik stb.

aki csak megmaradt. kegyetlen kínhalált szenvedett. sőt gyakran neki magának kellett csinálnia. a pince fel volt díszítve. Március elsején. hogy minden készen áll. hogy a négy barát. hogy segédkeznek a többiek halálra kínzásában. Ennek megfelelően elkészítik a listát. Aztán asztalhoz ültek. A kivégzés az orgia alatt történt. még sok örömük telt a sanyargatásukban. majd kivégezték mind az öt áldozatot: mindegyik más és más. mert azokat érdemes. a négy baszó és a négy előadónő . s a legkisebb grimaszra szöges korbáccsal vertek végig rajta. minden szépen elrendezve. A hat konyhás nőnek nem szólnak. s látják. Szeladon kénytelen volt segédkezni nekik. és úgy döntenek.és kitépték a bal szemét. csak pezsgőt és likőröket ittak hozzá. hímneműnek induló magzatot. Mivel a seggek nagyon üdék voltak. A herceg magához illetve oltalma alá veszi Herkulest. mert tehetségesek. Champville-t és egy szakácsnőt 4 fő Durcet: Egetverőt. A desszertnél értesítették az urakat. hogy apránként végeznek mindenkivel. Michette. hogy zöld szalagot adnak mindenkinek. Martaine-t és egy szakácsnőt 4 fő A püspök pedig: Antinoust. lementek. a három szakácsnőt viszont életben hagyják. hogy ekkorra már a következőket áldozták fel: Nejek: Alina. Duclos-t és egy szakácsnőt 4 fő Curval: Seggtörőt. Desgranges-t és Julie-t 4 fő ——— Összesen: 16 fő És elhatározzák. akit majd visszavisznek Franciaországba. de úgy döntenek. Adelaida és Konstanca 3 fő Háremhölgyek: Augusztina. a négy sarkában díszként állt a négy gyerek. Konstanca egy mauzóleumfélén feküdt. maga nyitotta meg Konstanca hasát. s kitépte belőle a már kifejlett. úgy döntenek. A barátok új hálótársakat vesznek magukhoz a szobájukba. hogy még nem olvadt el a hó. azzal a feltétellel. ínycsiklandó volt a vacsora. Végül megkezdték a kivégzést: Curval. miközben seggbe baszta Gitont. Rosette és Zelmira Pederók: Giton és Nárcisz 2 fő Baszók: az egyik albaszó 1 fő ——— Összesen: 10 fő 4 fő Megalakulnak tehát az új hálóközösségek. hogy a három konyhalányt feláldozzák. látván.

mint szeretők. 9-én Hébé. a fölső lakásokat pedig négy börtönné alakítják. Galambot. 2-án Louison. miden nap egy-egy alannyal végeznek a következő sorrendben: Március 1-jén Fanchon. Sophie-t és Hébét. 16-án Adonisz. mint már említettük. 5-én Fanny.közreműködésével (a szakácsnőket nem akarják bevonni) a lehető legálnokabb módon azonnal elkapnak mindenkit. végül a negyedikbe a négy öregasszonyt. Zefírt. Következésképpen tehát. és 18-án. 17-én Jácint. 8-án az egyik albaszó. a másodikba Fannyt. láncra verve. az öregasszonyok cellájába zárják őket. Az urak pedig szabadon szórakozhatnak az áldozatokkal. 13-án Zelamir. a harmadikba Szeladont. akkor abba a cellába rakják őket. 12-én az utolsó albaszó. 6-án és 7-én Sophie Szeladon együtt. 3-án Teréz. s mint már elmondottuk. aki csak megmaradt kivéve a három konyhalányt. úgymint: Urak: 4 fő Öregasszonyok: 4 fő Konyhások: 6 fő Előadónők: 4 fő Baszók: 8 fő Fiúk: 8 fő Nejek: 4 fő Lányok: 8 fő ——— Összesen: 46 fő Ebből harmincat áldoztak föl és tizenhatan térnek vissza Párizsba. de áthívhatják őket a többi terembe vagy a szobájukba is. 14-én Cupido. egymásra szegezve halnak meg. Adoniszt és Jácintot. 4-én Marie. 15-én Zefír. 19-én és 20-án végeznek velük. 11-én Galamb. s mivel minden nap végeznek egy-egy alannyal ha majd a konyhalányokat is le akarják tartóztatni. ahogy kedvük tartja. Összegzés: . amelyik éppen felszabadul. mivel összesen negyvenhat volt. a legbiztonságosabba rakják a három albaszót. Cupidót. ——— Összesen: 20 fő Ebből az ismertetésből jól látható az egyedek felhasználása. 10-én az egyik albaszó. őket majd csak az utolsó napokban kapják el. akár a börtönükben. 18-án reggel elkapják a három konyhalányt. Ezután mindegyik börtönt egy-egy előadónő felügyeletére bízzák. Zelamirt.

aki az apja által prostituált lányt bassza szájba. alattomos és álnok. a nevük után hagyjon nagy margót. csakis így igazodhat ki a művében. aztán a vázlatban nem beszélt róla. féktelen gazembereknek. Végül Durcet legyen kötekedő. amennyire csak lehet. megfontolt. Ez a jegyzet nagyon fontos. például azokét. Ne felejtse el beszúrni decemberben azt a jelenetet. akiknek több passziójuk van. többször is át van gondolva. a csövet visszahúzzák. amelyek ezeknek a jellemvonásoknak . fogjon egy füzetet. Olyan dolgokat csináltasson velük. a püspököt pedig hideg. illetve a nagyobb szerepet játszó alakok nevét. az első orgiákon lemészárolva: Március elseje óta: 20 fő Visszatér: 16 fő ——— Összesen: 46 fő 10 fő Ami a húsz utolsó alany kínzását és az elutazás előtt folyó életet illeti. Részletezze az indulást. s mivel az állat nem tud kijönni. Általában ábrázolja Curvalt meg a herceget heves. azt írja oda. a akikről többször is beszélnek. s akiről az előadónő már beszélt. ami ugyanígy felfalja. Semmiben ne térjen el ettől a tervtől: a lehető legpontosabban. mint aki mocskos fasszal baszik. fogja vissza és kendőzze el. hazug. Ha majd letisztázza. így jellemezte őket az első részben és a vázlatban. Főleg semmi olyat ne csináltasson a barátokkal. ugyanaz. s így kerülheti el az ismétléseket. írja bele az összes főhős. Jelentősen enyhítse az első részt: túlságosan ki van fejtve. részletezze kedvére. a kínzásokat pedig belátása szerint. hogy a tizenkét megmaradó együtt evett. amikor a vacsoránál felszolgáló kislányok a seggükkel fecskendeznek innivalót a barátok poharába. a ha tisztázás közben bármi hasonlót talál.Március elseje előtt. Az első részben mondja el. És összességében keverjen több erkölcsöt a vacsorákba. a pinát bevarrják. Kígyót nyeletnek le vele. Először is mondja el. szétrágja a beleit. erre nem ügyelt. mint a poklos. amiről az előadónő még nem mesélt. Kiegészítő kínzások Egy csövön át egeret eresztenek a pinájába. megátalkodott gazembernek. hogy az az ember. beharangozta.

Az ismétlések elkerülése érdekében gondosan ellenőrizze végig az előadónők által említett összes személy nevét és tulajdonságait. gyermekkora nagy részét nagybátyjánál. E nagy tekercset 1785. a Les infortunes de la vertu (1787) jelent meg magyarul Vargyas Zoltán fordításában 1989-ben. már Napóleon uralma idején ismét letartóztatták. Jezsuita kollégiumban folytatta tanulmányait. október 22-én kezdtem. 1990. 1763-ban apja kívánságára feleségül vette a befolyásos szülőkkel rendelkező Renée-Pélagie Cordier de Launay de Montreuilt. Itt rendezte a Peter Weiss drámájából is ismert színi előadásokat. 1768-ban. Juliette-nek története). Az elmegyógyintézetben . majd a katonasághoz állt be. Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. a bármilyen eszme érdekében való gyilkolást pedig ellenezte). és bírósági ítélet nélkül a charentoni elmegyógyintézetbe szállították. bekapcsolódott az eseményekbe. Főnemesi családból származott. a rendkívül szabados (libertinus) életmódot folytató ebreuil-i apátnál töltötte. suivie de l’histoire de Juliette. a kastély leírásánál minden helyiségnél legyen egy külön lap. Ettől kezdve – szökéssel vagy kapcsolatai révén elért rövid szabadulásoktól eltekintve – élete végéig börtönökben ült. Kiszabadulása után folytatta „kicsapongásait”. sa soeur (1797. s a szabadon hagyott részre írjon oda mindent. s majdnem maga is vérpadra került. A következő években adta közre leghíresebb pornográf műveit: La philosophie dans le boudoir (1795. Filozófia a budoárban. de ekkor már írásai miatt. Az új Justine avagy a pórul járt erény. amelyekről egészen részletes értesülések nincsenek. majd 1772-ben újra bebörtönözték (az utóbbi esetben szodómia kísérletéért). és harmincöt nap alatt fejeztem be. Marsall Ilona). A jakobinusok viszont „mérsékeltség” vádjával tartóztatták le (Sade ugyanis csak a szenvedélyből elkövetett gyilkosságot helyeselte. A forradalom után kiengedték.felelnek meg. amelyek a legkülönfélébb társadalmi rétegekből vonzották az érdeklődőket. és ugyanott halt meg 1814-ben. 1801-ben. A szereplők füzetében. amit az egyes helyiségekbe tervez. ford. s az egyik választókörzet elnöke lett. Házasságkötése után hamarosan letartóztatták „mértéktelen kicsapongás” miatt. ennek egy korábbi változata. valamint nővérének. de már ekkor „szörnyűségeiről” híresült el. Utószó Donatien Alphonse François marquis de Sade 1740-ben született Párizsban.

és csak a 20.írott műveinek többségét elkobozták és megsemmisítették. Az ezredfordulón ismét megélénkült a Sade-dal kapcsolatos vita. főleg Breton és Apollinaire hozták divatba (Apollinaire a hatására írta a Tizenegyezer vessző című. akik elég határozott ítélőképességgel rendelkeznek ahhoz. Camus „lázadó embernek” nevezte. Nem nehéz fölismerni. a püspök. a Les cent vingt journées de Sodome (Szodoma százhúsz napja) címűt. A kiadó . a bírói hatalom képviselője és a pénzember. amit a róla megjelent monográfiák sora és egy játékfilm is bizonyít. akikkel Sade-nak élete során konfliktusa támadt. Sade filozófiáját nehéz rendszerbe foglalni. Kiadónk ehhez a vitához kapcsolódva jelenteti meg marquis de Sade egyik. százhúsz napra gyűlik össze negyvenhat ember. Életműve és személye a 20. hogy szóval és tettel végigvegyék az összes létező nemi perverziót (a korabeli törvények által kiszabott büntetések súlyossága szerint csoportosítva őket). az 1960-as évektől kezdve a francia irodalom egyik legvitatottabb. központi alakja lett. s kiadónk a felnőtt olvasók közül is csak azok figyelmébe ajánlja. hogy a végsőkig durva jelenség mögött észrevegyék a lázadó szellemet. Még a legféktelenebb orgiák is előre megszabott rend szerint folynak. az egyház és az igazságszolgáltatás képviselőit. század elején került elő. Az eseményeket négy libertinus kényúr irányítja: a herceg. talán legeredetibb művét. a legalantasabb vágyak rafinált kiélése szigorú aszkézissel párosul. s akik iránt mélységes gyűlöletet érzett: a hatalom. hogy hármójuk éppen azokat képviseli. századig a tabuk közé tartozott (Stendhal és Baudelaire csak titokban lelkesedett érte). hogy olvastán nem lepődünk meg. Ezt olyan kiapadhatatlan találékonysággal teszi ebben a művében is. hogy a gyengébb szenvedéséből meríti a kéjt. még úgy is. Tartalma ismeretében aligha meglepő. Nála nincsen jó és nincsen rossz. hogy a mű most jelenik meg először magyarul. Sade nagysága a tagadásban van: gyilkos iróniával kezd ki minden morális kategóriát. Tételeit a cselekménybe ágyazva. melyet 1785-ben egy 12 méter hosszú pergamentekercsre írt a börtönben. az ember az erősebb jogán minden szenvedélyét kiélheti. általában valamelyik főszereplő gazember szájába adja. hogy az utókor máig az ő nevével jelöli ezt az – egyébként az emberi történelemmel egyidős – magatartásformát. Hermetikusan zárt környezetben négy hónapra. A szürrealisták. szintén pornográf kis remekművét). de a Bastille lerombolásánál a tekercs eltűnt. aki magát a létet mint olyant utasítja el.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->