P. 1
Sade de Marquis - Szodoma 120 Napja

Sade de Marquis - Szodoma 120 Napja

3.0

|Views: 5,764|Likes:
Published by corvus35

More info:

Published by: corvus35 on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Marquis de Sade Szodoma százhúsz napja ATHENAEUM 2000 KIADÓ © Athenaeum 2000 Kiadó Eredeti cím: Les cent

-vingt journées de Sodome A fordítás Jean-Jacques Pauvert 1986-os kiadása alapján készült. Magyar fordítás: © Vargyas Zoltán Felelős kiadó: az Athenaeum 2000 Kiadó ügyvezetője 1052 Budapest, Szervita tér 5. Tel.: 235-5020 E-mail: athenaeum@lira.hu Honlap: www.athenaeum.hu Szerkesztette: Portói Bence Műszaki vezető és tipográfia: Császár Andrásné Nyomdai előkészítés: Art-is Kft., Szentendre Borítóterv: Gelányi Mariann ISBN 963 8597 98 4 Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, 28,6 (A/5) ív terjedelemben a nyomda alapításának 119. esztendejében Felelős vezető: Papp Lajos vezérigazgató Tel.: 66/386-211 http://www.lang.hu/gykner.nyomda E-mail: gykner@lang.hu E-mail: knergyoma@bekes.hungary.net

(Bevezető) A sok háború miatt, amit XIV. Lajos volt kénytelen viselni uralkodása alatt, kimerült az államkassza, elszegényedett a nép, annál jobban meggazdagodott viszont az a számtalan pióca, akik ilyenkor csak szítják a bajt, ahelyett hogy orvosolnák, s igyekeznek minél nagyobb hasznot húzni belőle. A francia birodalom fennállása óta talán most, ezen egyébiránt oly dicsőséges korszak végén született a legtöbb sötét eredetű vagyon, mely mindig éppoly sötét tékozlással és kicsapongással párosul. Ugyanezen korszak végén, nem sokkal

azelőtt, hogy a Régens a Igazságügyi Kamarának nevezett hírhedt bíróság felállításával megpróbált gátat vetni az adóbérlők mérhetetlen harácsolásának, négy effajta adóbérlő különös orgiát eszelt ki: erről szól regényünk. Tévedés volna azt hinni, hogy csak a polgárság húzott sápot az ínségből; a legnagyobb birtokosok jártak az élen. Blangis herceg és öccse, a …-i püspök hatalmas vagyonra tett szert, kétségbevonhatatlanul bizonyítván, hogy a nemesség sem vetette meg a meggazdagodásnak ezt a módját. E két illusztris személy fejében született meg annak a kicsapongásnak a gondolata, melyről most számot adunk, s miután bevonták két társukat, a híres Durcet-t és Curval elnököt, akikkel számos üzleti ügy és közös kicsapongás fűzte össze őket, ők négyen lettek főszereplői a hírhedt orgiáknak. A négy libertinust már korábban is összekötötte vagyoni helyzetük és ízlésük hasonlósága, hat évvel ezelőtt pedig elhatározták, hogy még szorosabbra fonják kapcsolatukat, mégpedig házasságok útján, habár e frigyekben korántsem az ilyenkor szokásos megfontolások, hanem a kicsapongás játszotta a főszerepet. Blangis herceg háromszor is megözvegyült, egyik feleségétől két lánya maradt, s mivel az egyik iránt Curval elnök – habár tudva tudta, miféle bizalmaskodásokra vetemedik a lánnyal szemben az apja – némi házassági hajlandóságot mutatott, a herceg egyszer csak a következő hármas házassági tervvel állt elő. „Maga szívesen elvenné Julie-t – mondta Curvalnak –, oda is adom minden további nélkül, egyetlen feltételt szabok csupán: hogy nem lesz féltékeny rá, akkor sem, ha már mint a maga felesége, továbbra is megteszi nekem azokat a szolgálatokat, amiket eddig is megtett, másodszor segít nekem meggyőzni közös barátunkat, Durcet-t, hogy adja oda nekem a lányát, mert be kell vallanom, őiránta körülbelül ugyanolyan érzéseket táplálok, mint maga Julie iránt.” „No de nyilván tudomása van róla – vetette ellen Curval –, hogy Durcet éppoly libertinus, mint maga…” „Tudok mindent, ami tudnivaló felelte s herceg. Azt hiszi, azért kell nekem nő, hogy a szerelőmmé tegyem? Nem, azért kell, hogy szolgálja a szeszélyeimet, hogy elkendőzze, eltussolja azt a sok kis kicsapongást, amit a házasság örve oly szépen eltakar. Egy szóval, arra kell nekem, amire az én lányom magának: azt hiszi, nem tudom, mi a célja és mik a vágyai? Mi libertinusok azért veszünk magunk mellé nőt, hogy rabszolgánk legyen; házastársi mivoltuk sokkal engedelmesebbé teszi őket, mint a szeretőket, márpedig mindnyájan tudjuk meny nyire fontos szerepel játszik a zsarnokság az általunk ízlelt élvezetekben. Ekkor érkezett meg Durcet. A két barát elmondta neki, miről beszélgetnek

éppen, amaz pedig annyira fellelkesült szavaiktól, hogy bevallotta, maga is hasonló érzeseket táplál az elnök lánya, Adelaida iránt, s vejéül fogadta a herceget, feltéve, ha ő maga Curval veje lehet. Hamarosan meg is kötötték a három házasságot, hatalmas hozományokkal és azonos kikötésekkel. Az elnök hasonló cipőben járván, bevallotta, hogy titokban maga is bűnös ülzelmeket folytat tulajdon lányával, minekutána a három apa, tekintve hogy mindhárman fenn akarták tartani ezen jogaikat, de egyszersmind szerették volna ki is terjeszteni őket, megegyeztek, hogy a három ifjú hölgy, bár javaik és nevük révén férjükhöz tartoznak, testileg egyaránt, egyforma mértékben tartozzanak mindhármukhoz, ha pedig e klauzula ellen bármelyikük is lázadozni merészelne, részesüljem a lehető legszigorúbb büntetésben. Már csaknem megkötötték a szerződést, amikor a …-i püspök, akit már eddig is közös kicsapongások fűztek bátyja barátaihoz, azzal állt elő, hogy egy negyedik személyt is bevonhatnának az egyezségbe, ha ő maga társulhatna hármukhoz. A kérdéses személy, a herceg második lánya s következésképpen az unokahúga, sokkal inkább az övé volt, mintsem gondolta volna az ember. Annak idején a püspök ugyanis összeszűrte a levet a sógornőjével, s a két testvér tisztában volt vele, hogy a kérdéses leányzó, név szerint Alina sokkal inkább a püspöknek mintsem a hercegnek köszönheti világra jövetelét: a püspök már születésétől fogva gondjaiba vette Alinát, s mint könnyen képzelhető, nem várta meg tétlenül szépsége kibimbózását. Ilyenformán tehát egy gyékényen árult a társaival, s az üzlet, amit ajánlott, éppoly kártékony és züllött volt, akárcsak amazoké; de mivel a lány még bájosabb még hamvasabb volt, mint a másik három, habozás nélkül elfogadták az ajánlatot. A püspök, társaihoz hasonlóan, át is engedte és fenn is tartotta jogait, így hát az egyezséggel mind a négy hősünk négy feleségre tett szert. A dolgok ilyetén alakulása folytán nem árt, ha az olvasó kedvéért elismételjük: hogy a herceg, Julie apja Durcet lányát, Konstancát vette el; hogy Durcet, Konstaca apja az elnök lányát, Adelaidát vette el; hogy az elnök, Adelaida apja Juliet, a herceg legidősebb lányát vette el; s hogy a püspök, Alina nagybátyja és apja, úgy lett mindhárom lány férje, hogy átengedte barátainak nevezett Alinát, aki fölött mindeközben megtartotta jogait. A boldog menyegzőket a herceg egyik birtokán, Bourbonnais-ben tartották meg, hogy miféle orgiák kíséretében, azt az olvasó képzeletére bízzuk. De még sok ilyet kell leírnunk, úgyhogy kénytelenek vagyunk lemondani ezek ismertetésének öröméről. A menyegzők után a négy barát szövetsége még inkább megszilárdult, s mivel szeretnénk minél alaposabban bemulatni őket, úgy hiszem, a következő részlettel némi fényt deríthetünk e velejéig romlott emberek jellemére, mielőtt még külön-külön is részletesen bemutatnánk őket.

A társaság közös kasszát hozott létre, melyet a tagok hat hónaponként felváltva kezeltek; hatalmas összegeket halmoztak föl, s ezek csakis élveiket szolgálhatták. Óriási vagyonuk fölöttébb furcsa dolgokat is lehetővé lett, s ne csodálkozzon az olvasó, ha azt mondjuk, hogy évente két millió állt rendelkezésükre csakis az evés és a bujálkodás örömeire. Négy hírhedt kerítőnőt és szintén négy kerítőt bíztak meg azzal a kizárólagos feladattal, hogy hajtsanak föl számukra a fővárosban és vidéken minden létező személyt, nőt-férfit, aki csak tápot adhat érzéki vágyaiknak. Hetenként négy vacsorát tartottak, négy különböző házban, Párizs más és más végében, Az első vacsorát mindig a szodómia örömeinek szentellek, ezekre csakis férfiak voltak hivatalosak. Hétről-hétre egy sereg húsz-harminc éves fiatalember jelent meg, szám szerint tizenhat, s hála hatalmas szerszámaiknak, hőseink ezúttal nőkként ízlelhették meg a legérzékibb gyönyöröket. A férfiakat kizárólag hímtagjuk mérete alapján válogatták, s csaknem előírássá vált, hogy a tag oly pompázatosan hatalmas legyen, hogy előzőleg ne hatolhatott légyen egyetlen nőbe sem. Ez fontos kikötés volt, s mivel a pénz nem számítolt, ritkán fordult elő, hogy ne teljesült volna. De hogy valamennyi gyönyört egyszerre élvezhessék, a tizenhat férfiemberhez hozzávettek még ugyanennyi sokkal fiatalabb fiút is, nekik kellett a nők tisztét betölteniük. Őket tizenkét éves kortól tizennyolcig válogatták, s akik bekerültek, sokkal zsengébbek voltak, sokkal formásabbak, bájosabbak, jobb megjelenésűek, ártatlanabbak és naivabbak, hogysem azt szavakkal érzékeltetni tudnánk. Nő nem vehetett részt e férfi orgiákon, melyeken minden megtörtént, amit csak Szodoma és Gomorrha a bujaság terén valaha is feltalált. A második estét a nemesi kisasszonyoknak szentelték, akik ezúttal kénytelen-kelletlen lemondtak gőgös fennhéjázásukról és szokásos pimaszságukról, s a kapott pénzösszeg fejében teljesíteniük kellett mindazt az erkölcstelen, sőt gyakran fajtalan szeszélyt, aminek csak hőseink alávetették őket. Általában tizenketten voltak, de mivel Párizs nem tudott volna a kellő változatosságban ebből a fajtából nyújtani, ezen estélyeket olyanokkal váltogatták, melyeken ugyanilyen számban csakis jó házból való úrilányok jelenhettek meg, az ügyészek osztályától a közhivatalnokokéig. E két osztályból csak Párizsban jó négy-öt ezer olyan nő van, akiket a szükség, vagy a pompa effajta Összejövetelekre kényszerít; kizárólag pénz kérdése, hogy megszerezze magának őket az ember, s mivel a mi libertinusaink a pénznek bőviben voltak, nem egyszer valóságos csodákra leltek e sajátos fehérnépek közt. De hiába voltak e nők becsületesek, mindenben engedelmeskedniük kellett, s a kicsapongás, mely soha nem ismer határt, csak még magasabbra hágott attól, hogy e teremtmények mindenféle borzalmakra és

gyalázatosságokra kényszerültek, holott a természetnek s a társadalmi szokásoknak látszólag meg kellett volna óvniuk őket az efféle megpróbáltatásoktól. Jöttek a nők, mindent meg kellett tenniük, s mivel mind a négy gazemberünk a legszennyesebb s legalávalóbb kicsapongásban lelte élvezetét, vágyaik feltétlen teljesítéséhez nem mindennapi jó gyomor szükségeltetett. A harmadik vacsorát a létező legalantasabb, legszakadtabb teremtményeknek szentelték. Aki ismeri a kicsapongás végleteit, az könnyen megérti ezt a kifinomultságot; kéjes dolog – hogy úgy mondjuk – a mocsokban henteregni az effajta népséggel; ilyenkor tudja magát leginkább elengedni az ember, ilyenkor alacsonyodik a legmélyebbre, a legszennyesebb tivornyákba, s ezek a gyönyörök, összevetve az előző napi gyönyörökkel s azokkal a finom teremtményekkel, akik e gyönyörökben részeltettek bennünket, bőséges fűszert szolgáltatnak mindkét véglethez. Itt folyt a legféktelenebb tivornya, s nem maradt ki semmi, ami a tobzódást minél tömegesebbé s pikánsabbá teheti. Száz kurva jelent meg a hat óra alatt, s gyakran éppenséggel nem ugyanennyi távozott. De ne szaladjunk előre; ehhez a rafinériához olyan részletek társulnak, melyeknél még nem tartunk. A negyedik vacsorát a szüzeknek szentelték. Hét évestől tizenöt évesig fogadták őket. A származás nem számított, csak az arc, melynek bájosnak, valamint az érintetlenség, melynek minden kétség fölött állónak kelleti lennie. A kicsapongás hihetetlen kifinomultsága. Nem mintha valamennyi rózsát maguk akarták volna leszakasztani, hogy is tudtak volna négyen mind a hússzal elbánni, amikor csak ketten rendelkeztek az ehhez szükséges képességekkel, lévén hogy a másik kettő közül az adóbérlő már rég nem volt képes erekcióra, a püspök pedig csakis oly módon tudott élvezni, amivel, igaz, megbecsteleníteni ugyan megbecstelenítette a szüzeket, szüzességüket azonban érintetlenül hagyta. Mindegy, húsz zsenge szűzre volt szükség, s akiben ők maguk nem tettek kárt, azok a hozzájuk hasonlatosan züllött szolgák zsákmányai lettek, akikre több okból is szükség volt ezeken az estélyeken. E négy vacsorán kívül volt még minden pénteken egy külön, titkos, kevésbé népes, de összehasonlíthatatlanul elegánsabb vacsora. Ezen mindig csak négy előkelő származású ifjú hölgy lehetett jelen, akiket fortéllyal és pénzzel raboltak el szüleiktől. Csaknem mindig itt voltak hőseink feleségei is, s feltétlen engedelmességükkel, gondoskodásukkal, szolgálataikkal még izgatóbbá tették a mulatozást. Ami az ételeket illeti, talán felesleges is mondani, hogy számolatlanul szolgálták fel a legfinomabb ínyencfalatokat; nem volt vacsora, amely ne került volna legalább tízezer frankba, Franciaországból, külföldről mindent összehordjak, ami csak szem szájnak ingere. Hasonló bőségben szolgálták fel a válogatott borokat s

likőröket, még télen is ott kínálgatta magát minden évszak minden gyümölcse, egyszóval bízvást állíthatjuk, hogy a Föld első számú uralkodójának se lehetett ily pazar bőséggel terítve az asztala. Most azonban kanyarodjunk vissza, s lehetőségeinkhez mérten fessük le az olvasónak külön-külön négy hősünket, nem szépítve, nem csábítóvá és vonzóvá téve őket, hanem a maguk természetességében, mert a természet, minden rendetlenségével együtt, gyakran még akkor is fennköltebb, amikor velejéig romlik. Igaz ugyan, szögezzük le futtában, a bűnben nincs meg az a finomság, amivel az erény bír, de nem fennköltebb-e, nincs-e meg benne valami olyan nagyság és fennköltség, ami felette áll, mindig is felette fog állni az erény egyhangú nőiességének? Azt kérdezik, melyik a hasznosabb? Talán a mi dolgunk, hogy a természet törvényeit firtassuk, mi döntsük el, hogy ha számára a bűn éppoly fontos, mint az erény, alighanem épp annyi hajlamot fog belénk plántálni egyik vagy a másik iránt aszerint, mire van éppen szüksége? De menjünk tovább. BLANGIS HERCEG már tizennyolc éves korában hatalmas vagyonhoz jutott, amit aztán gaztetteivel még tovább növelt, úgyhogy részesült mindazon hátrányokban, melyek csapatostul leselkednek a gazdag, befolyásos fiatalemberekre, ha semmit sem kell megtagadniuk maguktól; ilyenkor ugyanis az erő mércéje a bűn mércéje lesz, s az ember annál kevésbé tagad meg magától bármit is, minél inkább hozzájuthat mindenhez. Ha a herceg kapott volna a természettől néhány eredendő jó tulajdonságot, azok talán ellensúlyozták volna helyzete veszélyeit, de különös anyánk, ki olykor mintha csak azt mondaná Fortunának, hogy vegye kegyeibe mindama bűnöket, miket ő azoknak ád, kiktől éppenséggel nem az erény által feltételezett viselkedést várja, mivelhogy ezen egyénekre éppannyira szüksége van, mint amazokra, szóval a természet, miközben hatalmas vagyont szánt Blangis hercegnek, egyszersmind el is látta mindazon indíttatásokkal és sugallatokkal, mik e vagyonnal való visszaéléshez szükségeltetnek. Sötét és nagyon gonosz szelleméhez a legalávalóbb és legdurvább lélek társult, s ehhez járult még a legféktelenebb kicsapongásokra való sajátos hajlama, mely elborzasztó libertinizmusba csapott. Születésétől hamis volt, kegyetlen, erőszakos, barbár, önző, az élvezetben tékozló, a hasznosságban fukar, hazug volt és gyáva, dőzsölt, ivott, fajtalankodott, vérfertőzött, gyilkolt, gyújtogatott és lopott, s egyetlen erény sem ellensúlyozta sok-sok bűnét. Még hogy erény! Nemcsak hogy nem tisztelt egyet sem, de irtózott valamennyitől, s az volt a szavajárása, hogy ha egy ember igazán boldog akar lenni e világon, akkor bele kell vetnie magát minden bűnbe, mi több, egyetlen erényt sem szabad

és az helytelen. mely a legcsodásabb kéjek forrása. s csak felbőszíteném. hogy valójában csak az helyes. Ezek segítségével győződtem meg róla. mindig bizonytalankodnak. mert céljainak ez felel meg. hát nagy szüksége van rá. ebből aztán azt a következtetést vonta le. amit a gyengébbik helytelennek tekint. hogy a teremtő léte felháborító képtelenség. még ott is. akkor ezzel a maga szempontjából . „Sokan csak akkor vetemednek a rosszra – mondogatta a herceg –. hogy ezek a fogalmak mindig viszonylagosak. Csak a törvényei állnak velem szemben. Persze mindig előre reszketnek a lelkifurdalástól. átadom magam neki. harcból botlásra. én sosem hazudtolom meg magam ily módon. hogy csakis a bűn által érezheti át az ember azt a szellemi és testi vibrációt. tette hozzá hősünk –. amit leszek. s nemcsak hogy mindig rosszat kell tennie. ahova nem ért el a civilizáció. Korán túltettem magam a vallás agyszüleményein. hogy minden emberben vannak fogalmak arról. Egyáltalán nem szükséges elfojtanom hajlamaimat. amikor valami örömöt engednek meg maguknak. melyben még a kisgyermekek sem hisznek. s nincs oly bűnöm. ha ellenállnék nekik. mi helyes és mi helytelen. s a végén nem is tudja pontosan megmondani az ember. hogy örömömet fogom lelni abban. mennyire üres az erény. mik csak a pórnépet sújtják. ha ellenállnék neki. s hogy következésképp ezeknek is a természettől kell származniuk. s mivel mindig biztos vagyok. megbánás sosem fakítja meg a gyönyör csáberejét. Az effajta emberek – folytatta – szükségképpen boldogtalanok: mindig haboznak. az erényben pedig bűnösök lesznek. mert magam formáltam meg őket már fiatal koromban. és így élik le életüket. elvégre azért adott rosszakat. akkor a gondolkodásmódjuk is rögtön kicserélődik. Ezek segítségével jöttem rá.megengednie magának. ugyan miféle szerepet játszottak a Földön.” Ha valaki azt vetette ellen a hercegnek. egész életükben mindig utálják reggel azt. bolond lennék. amikor a szenvedély ráviszi őket. de ha szerepet cserélnek. Én csak egy gép vagyok a kezeiben. arra azt válaszolta. mely ne őt szolgálná. ha kivesz valakinek a zsebéből száz aranyat. vagyonom és kapcsolataim révén felette állok azon nyomorúságoknak. Én sosem ingadozom a döntéseimben. de azokat áthágom. hanem sosem szabad jót cselekednie. Szilárd vagyok elveimben. ami Örömöt. amit este tettek. sosem fogok rá fanyalodni. s mindig ezen biztos elvek alapján cselekedtem. Nekem szilárdabb a jellemem. az erősebb mindig. úgyhogy a bűnben erényesek. nagyon is helyesnek találja azt. E hajlamokat a természettől kaptam. ami fájdalmat okoz. ha sok bűnt javall. mert tökéletesen megbizonyosodtam afelől. botlásból lelkiismeret-furdalásra. botlásuk után nyugodt lélekkel visszatérnek az erény útjára. gyűlölöm. csak hogy neki tetsszek. hiszen valamennyi népnél megtalálhatjuk őket. melyet ő kedvére mozgat.

s még számos más szörnyűség történt. hatalmas vagyont testált rá. akivel bűnös viszonyt folytatott. De a gazember. úgy számítván. elvből. hogy titka rossz kezekbe került s így esetleg kitudódhat. a herceg pedig. akit eredetileg cinkosának szánt. el is határozta azonnal. azonnal megmérgezte. de senki sem mert gyanúperrel élni. mint a mérget. kora ifjúkorától kezdve féktelenül belevetette magát a leggyalázatosabb és legelképesztőbb kicsapongásokba. Kivitte hát őket egyik birtokára. akkor az olyan vibrációs hatást gyakorol idegrostjainkra. Ha valaki a legcsekélyebb mértékben is gátolta vágyaiban. hogy siker esetén neki juttatja a haláleset révén birtokába kerülő vagyon egy részét. hogy örömet lelhet más bajában. mint a büntetlen bűn. hogy azt is áldozatává teszi. Úgyhogy nekilátott lopni és gyilkolni. majd még aznap este mindhárman elmennek az Operabálba. aki felül nekik. ez nyomást gyakorol a merevítő idegekre. hogy kimennek az országútra. tehát.helyesen cselekszik. amit kéjérzetnek nevezünk. E kikötés hamar a terhére lett Blangis-nak. hogy e vagyon nagy részének a fiatalember anyja legyen élete végéig haszonélvezője. megunván bájos hitvesét. húga s a többi áldozata után . s minthogy ilyenformán ezek a fogalmak mind önkényesek. mint már említettük. kit apja adott neki halála előtt. hogy ha valamely ellenfelünkre erős ütést mérünk. hogy legyen alibijük. s mivel ugyancsak vágott az esze. amiként más ember. s mindeme rezgések eredményeképpen létrejön az. amire amúgy semmi szükségük. E próbatétel után a herceg ledobta magáról láncait. egyedül a kicsapongás és a libertinizmus parancsát követve. Csakhogy a lány elborzadt a tervtől. ahonnan aztán a szerencsétlenek sohase tértek többet vissza. csakhamar őt is anyja. ugyanezen szenvedélyek felszítása érdekében. megerőszakolják a benne ülő összes férfit és nőt. s mivel nem látott más kibúvót alóla. jóllehet a meglopott ember erről homlokegyenest ellenkezően vélekedik. A szükséges gyilkosságokról hamarosan áttért a kéjgyilkosságokra: hitvány eltévelyedésében kieszelte. A herceg effajta gondolatmenetekkel igazolta minden gyarlóságát. akiket már kitanított a filozófiájára. egyszerűen elmegy a lányokhoz. mondván. ami felgerjeszti az idegeink homorú oldalán folyó fluidumokat. nem merte maga elkövetni a tettet: megpróbálta rávenni az egyik húgát. ki akkor még csak kezdő volt a bűn mesterségében. de kikötötte. A herceg. Nincs bátorítóbb. tetteit a filozófiájához igazítva. A gaztett megesett: két bájos hajadont az anyjuk szeme láttára becstelenítettek majd gyilkoltak meg. aztán megölik őket és elveszik pénzüket. hogy ehhez az eszközhöz nyúl. bolond az. Blangis herceg ezután. feltartóztatnak egy hintót. ráérzett. Huszonhárom éves korában kifőzte három bűntársával. érvei meggyőzően hatoltak. azonnal úgy döntött. Fiatalon elhunyt atyja. hogy ő végezze el a piszkos munkál.

s napjában annyiszor képes ondót kibocsátani magából. Ha a természet e remekműve vad volt vágyaiban. nyolc hüvelyk vastag és tizenkét hüvelyk hosszú. milyen lehetett. s amilyen fáradhatatlanul fogadta a rohamokat. Jaj annak. mintha csak maguk festették volna le magamaguknak. sasorrt. kicsattanó egészséget. hogy a combjával halálra szorít egy lovat. a legteljesebb gondtalanság vette át az iménti őrjöngés helyét. vagyis történetünk idején – akkor ott áll előttük Blangis herceg. ha rögtön utána szerepcserére támadt kedve. mely elkendőzte az igazságot. túl az ötvenen se adta alább a napi hét-nyolcnál. szép barna szemöldököt. még féktelenebb volt. állandó erekcióban van. akár fél kézzel megerőszakolt egy lányt. szép fogakat. vasakaratot. ha lehet. duzzadó izomkötegek… Ha ehhez még hozzá tesznek egy büszke. hatalmas kezek-lábak. róla fentebb már szól ejtettünk. a herceg maga is táplálta a szóbeszédet. mint már említettük. csodálatos feneket. egy cseppet sem törődött azzal. tajtékzott. a világ legszebb lábát. mint . A herceg fiatal korában akár tizennyolcszor is elélvezett egy-egy nap.küldte. mini a második. ha csúcséra ért álnok élvezetének. hogy elvegyen egy fölöttébb gazdag. mint az első. Herkulesre vagy egy kentaurra emlékeztetett: öt láb tizenegy hüvelyk magas. Az evésben. aki regényünk egyik szereplője. szeméből lángok csaptak ki. nagy barna szemet. Az emberek azt rebesgetlek. nagy isten! midőn a kéj részegsége tette fel rá a koronát? Akkor már nem is ember volt. E második feleség ugyanarra a sorsa jutott. Mikor pedig magához tért. olyan fáradhatatlanul támadott maga is. ebből a fásultságból csakhamar új kéjek szikrái csaptak elő. ezt többször is bizonyította. s az állat pontosan úgy és akkor múlt ki. ki hamarosan ugyanúgy végezte. hogy az öccse szeretője. ahogyan előre megmondta. Egyszer fogadott. mi mindent engedett meg magának az előző pillanatokban. Mivel. Valóban rémisztő óriás volt. s ebből a közönyből. a keze szükségképpen mindig elkalandozott. borzalmas káromló szavak törtek fel duzzadó mellkasából. nyerített. s mivel ezen irdatlanság minden pontban megállta a helyét. Még manapság. kiről tudva tudta. hogy irdatlan méreteivel okozta nejei halálát. hihetetlenül erős volt. szép csípőt. de tökéletesen formás testet. férfias arcot. széles vállat vaskos. roppant ízületek. Bármi módon folytatta is üzelmeit. Egyszer fogadásból ötvenöt rohamot állt végig. Ez a nő annak az Alinának volt anyja. hanem egy felbőszült tigris. átengedve helyét a harmadiknak. Közel húsz éve hódolt a passzív szodómiának. s nem egyszer megfojtotta a nőt. maga volt a kéj istensége. amennyiszer csak csak tetszik. s az utolsónál sem látszott rajta a fáradtságnak nyoma se. aki ilyenkor szolgálta vágyait: iszonytató üvöltések. egy csődör erejét és egy meghökkentően szőrös hímtagot. mely akkora mit a szamáré. de köztudomásúlag bukott nőt. még hősünk ötvenéves korában is.

csekély képességeinek ez is felelt meg a legjobban. az arca finom. a szája és a foga azonban csúnya. sőt egyenesen kicsi. Blangis herceg öccse. Éppoly setétlelkű volt.az ágyban. Rendszerint háromszor étkezett. Mindennek ellenére. de egy kicsit több érzékiséget vitt bele. Amúgy éppoly gazember volt. éppoly álnok. a dereka vékony. máris előttünk áll a …-i PÜSPÖK. Ha megtartjuk hajszálra ugyanezen erkölcsi vonásokat és a fentebb vázoltaknál mérhetetlenül kedvezőtlenebb testi adottságokkal párosítjuk őket. s utána csaknem mindig elvesztette az eszméletét. egész életét seggbebaszatással töltötte. egészsége törékeny. Mivel azonban részegségét is átszínezte szenvedélye. akár a bátyja. hogy a gyávaság az önfenntartás vágyával egyenlő. Negyvenöt éves volt. a szeme igen szép. Az ember nem is értette. hogy elbánik akár ötvennel is. s hozzá alapnak tíz üveg burgundiai bort fogyasztott. s ha a szokásos módon. éppoly istentagadó volt. de való igaz levén. bármilyen hihetetlen. ha pedig harcra volt kilátás. amint fejébe szállt a likőr vagy a bor. az élvezetekben találékonyabb. csellel vagy árulással nem tudott megszabadulni valamely ellenségétől. annyira felbőszült. a fasza pedig öt hüvelyk átmérőjű és tíz hüvelyk hosszú. hogy a lélek gyakran kiáltó ellentétben áll a test adottságaival. ha az olvasó ezt az . A szokásoknak engedve mégis részt vett egy-két hadjáratban. hogy azonnal kilépett a seregből. hogy elélvezéskor gyakran ájuldozott. s elkövetett néhány olyan szörnyűséget. Egyéb hajlamairól majd másutt szólunk. mindháromszor hosszan és bőségesen. a teste fehér és szőrtelen. jóllehet képességei középszerűek. Önnön aljasságát arcátlanul és szellemesen védelmezve fennen hangoztatta. óriásunk akár egy elszántabb kisgyerektől is megijedt volna. éppoly bűnös hajlamú. a fasza szokványos. a feneke kicsi. ezzel szemben vézna és alacsony. lett légyen az a lehető legártatlanabb. de szelleme hajlékonyabb és fürgébb. leleményesebb az áldozatok tőrbecsalásában. s mivel ez a fajta gyönyör sosem jár nagy erőfelhasználással. de oly mesterien és takarékosan bánt vele. mint amaz. azonnal elgyávult. hogy örökös lázban égő képzelete segítségével éppoly gyakran tudott kéjekhez jutni. ami lemegy a torkán. a világ végére is elbujdokolt volna. de formás. de egyenlő esélyekkel kellett volna megvívni. de nem egyszer megivott harminccal is. és bárkivel fogadott. s értelmes ember nem is róhatta fel hibájául. az érzeteket annyira felfokozta. Kultikus hódolattal övezte az aktív és passzív szodómiát. Evésben éppoly szertelen volt. Csak egyet idézünk föl. éppúgy megvetette a vallást. mivé lesz az a sok étel. idegzete kifinomult. hogy szabályszerűen le kellett kötözni. mely méltán állítható Blangis herceg fentebb ismertetett hírhedt gaztettei mellé. főként az utóbbit. de ezekben oly csúfosan leszerepelt. idegzetét olyannyira felajzotta. akárcsak a bátyja.

úgy döntött. ez azonban cseppet sem csökkentette gazemberünk buja dühét. ahol nevelkedtek. hogy barátja a halála előtt a szegényekre hagyta vagyonát. Kivitte hát őket bátyja egyik birtokára. ha elérik a törvényben előírt életkort. A boldogtalan szerető fiatalon hunyt el. Feleségül azonban nem vehette el. ha csak egy kicsit járatos bűnben. Elhíresztelte. két egyforma tárcába helyezte. alávetette összes kedvenc fajtalankodásainak. az anya nyilván nem tud semmiről. saját embereinél helyezte el őket. hogy vagyonát a két szerencsétlen gyermekre hagyja. előbb-utóbb megorrolnak valamit a rájuk vonatkozó titokból. de hatalmas vagyonnal rendelkezett. senki más rokona nem lévén. mit az élvezet csak nemrég oltott ki belőle. s nyomban ki is főzte magában. s mennyire kéjessé . ővele kezdte. ne tudná. megkérve. hogy gondoskodjon a két árva neveléséről. A püspök úr egyszeriben csaknem egymilliónyi bankjegy és két gyermek tulajdonosa lett. mert nem óhajtja. hogy addig is kamatoztassa a pénzt. a lányt máshoz adták. kilehelte a lelkét. Mivel először a fiúcska érte el ezt a kort. hogy legott fel is támadt a kéj. Egy dúsgazdag barátja valaha összeszűrte a levet egy nemesi származású lánnyal. Halálos ágyán elmondta tervét a püspöknek. még abban a pillanatban megszületett fejében a következő terve. ha valami bűnt követett el. Lelkére kötötte továbbá. megijedt. amit a gyerekeiért tett. halálukat pedig oly izgató és kegyetlen mozzanatokkal fűszerezte. Egyszersmind felkérte a püspököt. s két gyereke született tőle. mindkettőt feláldozta vadállati szenvedélyeinek. Miután kielégítette vágyait. De nem érte be azzal hogy a két szerencsétlen gyermeket kisemmizte. hogy a hölgy bármikor is tudomást szerezzen róla. miközben halálra kínozta őket. hogy aljas vágyai szolgálatába állítja mindkettőt. csaknem egy hétig szórakozott vele. A gazember nem sokat teketóriázott. mi mindenre volt képes ember. majd adja át nekik a részüket. s gálád módon még aznap eltulajdonította a pénzt. akiről gondoskodnia kellett volna. A kaslány már kevésbé szépre sikeredett: meglehetősen csúnya volt. a gyerekek négy-öt évesek. Barátja felhatalmazásának segítségével kivette a két gyermeket abból a szegényes internátusból. mekkora hatalommal bír a gyilkosság az érzékek felett. hogy ha életben hagyja őket. hogy egy új bűntett megint felszítja majd a bujaság tüzét. azzal átadta a püspöknek. a haldokló csak vele beszélt. aki. majd a hatalmas örökséget két részre osztván. ha egyszer a következő gaztettet el tudta követni. hadd duplázódjon meg gyámjai öröksége. Sajnálatos módon az eset hétpecsétes titok maradt. s mivel a fiúcska módfelett csinos volt. hogy egy szót se ejtsen az anyának arról. márpedig nincs oly libertinus. s bízván benne. egy fiú meg egy lány. rögtön látni fogja. amikor az előírt korba jutott. Tizenhárom éves korukig várt. Ekképpen végrendelkezvén.egyet megismeri.

fedetlen makkja még jó hüvelyknyit vastagodott körbe a kosztól. mert írásunk ezt a folyamatot bontja ki a maga teljességében. testének ez a része éppoly mocskos volt. csonttá-bőrré aszott a teste. mint ő maga. ami csak elé került. hogy az illető testrészt jobban tisztán lehessen tartani: Curvalnál e szempont vajmi kevéssé érvényesült. s akkor is csak rendkívüli események egész láncolatának eredményeképpen. mely hatalmas átmérőjével szagával és színével inkább budiülőkére. semmint segglyukra emlékeztetett. amiért olyasvalakit csapott be. hogy ezen testrészt a lehető legtisztátalanabb állapotban hagyta. a sok kicsapongásban elhasználódott. mely merev állapotban akár nyolc hüvelyk hosszúra és hét hüvelyk kerületűre is megnőtt. sem örömöt nem érezhetett immár. ilyenkor az elnök válogatás nélkül minden lyukat végigpróbált. hogy a farka hegye mindig szabadon maradjon: ez a műtét nagymértékben fokozza az élvezetet. szodomai disznónknak még az is kisded szokásai közé tartozott. duhaj férfi volt. s mára már csak a züllés mocskos fertője maradt számára. nem sokan érintkeztek volna vele szívesen: cimborái azonban nem ütköztek meg effajta csekélységeken. Petyhüdt. hajlamai is éppoly disznók voltak. úgyhogy többnyire jó két hüvelyk vastag hurka borította körben. inas. Ez olyan igazság. amivel az olvasó jó. visszajött Párizsba kiélvezni gaztette gyümölcseit. CURVAL ELNÖK volt a társaság doyenje. az álla hegyes.teszi az elélvezés pillanatát. Mindazonáltal hetente legalább egy-két alkalommal azért bekövetkezett. Annak idején körülmetéltette magát. ha felfegyverzi magát. ezért minden élvhajhásznak alá kellene vetnie magát. s egy csepp lelkifurdalást sem érzett. Egyik célja az lenne. A püspök úr. Szőrös volt. hogy tulajdonosa megérezte volna. a háta lapos. Több mint három . mint amaz. a szája egészségtelenül színtelen. elállatiasodott. s mivel már messziről bűzlött. s amúgy is tömzsi. mint egy szatír. mielőtt belekezd e mű olvasásába. aki helyzeténél fogva sem fájdalmat. hogy az ember az ujja köré csavarhatta anélkül. földszínű hasa alatt. a sok ostorozástól annyira elhalt rajta a bőr. s hogy teljes legyen a varázs. ez az állapot azonban vajmi ritkán következett be. de teljesen kiégett. a szeme beesett és fakó. Közepén. még csak szóvá se tették neki a dolgot. óriási lyuk tátongott. az orra hosszú. petyhüdt feneke mint holmi koszos mosogatórongy csüngött alá keszeg combja tetejéről. immár nyugodt lévén minden felől. Hatvan év felé járt. Az elnök mocskos volt egész személyében. ráncos. Valaha ritka rátermett. hatalmas szőrrengeteg közepén ott fityegett szerszáma. Magas volt. sovány. szét se kellett húzni. jóllehet a fiatal fiúk hátsója összehasonlíthatatlanul kedvesebb volt számára.

Mindig a legmocskosabb kifejezések jöttek a szájára. hogyan kaparinthatná meg a lányt. mivel a történet sajnos némi port vert fel. gyanították. hogy az ezen ügyködők gyakran feladták a harcot. ami gyakran hatásosabbnak bizonyult. mégpedig a lehető legszélsőségesebb és legalantasabb módokon. de azt hiszem. a következő történet alapján ítélve fölöttébb valószínű. s gyakran annyira kegyetlen és mocskos módozatok szükségeltettek hozzá. hogy némi kéjes bizsergést csiholjanak ki belőle. csaknem minden nap egyszer. Szellemi zavarodottságát tovább fokozta csaknem állandó részegsége. aki az üzenetek mögött állt. a szerencsétlen hordár máris belekeveredett egy bűnténybe. mással se volt tele a feje. Annak idején meglehetősen szabadosan élt. Curval pedig. hogy kiélhesse rajta fajtalan szeszélyeit. hogy örökre vonuljon vissza. a kicsapongás minden fajtájában otthonosan mozgott. állítása szerint. ami a vallással kapcsolatos. mint a merevedés. Ami az elélvezést illeti. Idestova tíz éve nem gyakorolta hivatalát. ettől az elnököt valami dühmámorféle fogta el. az elnök bérencei. s nem telt bele egy hónap. hogy már beszélni sem tudott másképpen. e téren egyedül ő állta a versenyt a herceggel. mindamellett annyira nehéz volt elérni. s alighanem emiatt zárták ki a bírói karból. hogy hatalmas vagyonát kizárólag két-három mocskos gyilkosságnak köszönhette. Curval palotájától nem messze lakott egy nyomorult hordár. Születésétől fogva falánk volt és iszákos. már nem is tudta. ha még el tudta volna látni. maga pedig nevetségesen szentimentális volt. vadul szitkozódott és káromolta istent. mivel társaihoz hasonlóan valóban irtózott mindentől. a legeslegnagyobb gyönyörűséget okozta számára. előszeretettel itta le magát a sárga földig. mihez kezdjen még. Megjelent a színen két-három csirkefogó. volt egy aranyos kislánya. olyan hőstettekre volt képes. mint összes addigi erőfeszítése. melyek még a leghíresebb nagyevőket is bízvást meglepték volna. Curval oly mélyre süllyedt a bűn s a libertinizmus mocsarába. mely . megpróbálták korrumpálni a nyomorultat és feleségét. már nem is lett volna képes rá. A legkülönfélébb módokon már vagy hússzor üzentek neki a lányával kapcsolatban. Bármiképp történt is. s akit csak még jobban feltüzeltek az ismétlődő visszautasítások. s úgy hurcolja majd ágyába a lányt. ez ugyan gyakrabban következett be. amikor is az az ötlete támadt. de sehogy sem álltak kötélnek.óráig kellett izgatni. hogy egyszerűen kerékbe töreti az apját. s mint majd történetünk folyamán látni fogjuk. mely állapot. alighanem felkérik. hogy az eltévelyedéseknek ez a fajtája igen erős hatással bírt érzékeire. mindezek eredményeképpen az utóbbi években elbutult és elállatiasodott. A gondolatot lett követte. s akik közelebbről ismerték. illetve annyira sajátos.

s mivel a bűntény éppen ebben a kerülőiben történt. hogy a férj majd botrányt csap. előadták neki. hogy csak rajta múlik. A szerencsétlen asszony maga vezette leányát bírája lábai elé. s végül is ez vezetett lemondatásához. Az elnök. úgyhogy abból a lakrészből. mi folyik a téren. hogy egy pillanatig se habozzon. hogy úgy vesz el valamit. amikor az apja kilehelte lelkét. Az ügy nem tűr halasztást. mert tartott tőle. s azonnal a Conciergerie egyik cellájában találta magát. amint kileheli lelkét a hóhér vasdorongjának csapásaitól. pénzzel és egyéb aljas eszközökkel. hogy semmit sem kell adnia érte. ahol áldozatait tartotta. kieszközölte. hogyan tartottam meg a szavamat. Az indítékot féligmeddig tudták. Egyrészt azért. de persze esze ágában sem volt betartani a szavát. A jelzett órában palotájába rendelte a szerencsétlen hordár feleségét és leányát.” És a szerencsétlenek meglátták. néha ott végezték ki a párizsi bűnözőket. másrészt a gazember külön élvezetét lelte abban. s oly ügyesen és pontosan elrendezett előre mindent. milyen árat kértek az életéért. hogy a kivégzést ezen a téren tartsák meg. mint könnyen elképzelhető. A gazember azonban pontosan tudta. éppen ekkor vette el a lány szüzességét anyja szeme láttára. hogy a jelenet a lehető legalávalóbb s így számára a lehető legingerlőbb legyen. Az asszony elment tanácsot kérni: de előre tudták. s mivel esze ágában sem volt halogatni. a férj ügyében azonban többen élesen hangot adtak gyanújuknak. jóllehet semmi más bűne nem volt. mikorra esik a kivégzés. Curval azonban mindent előre elrendezett: ájulásuk a haláltusájukat vezette be. mint hogy megpróbálta megvédeni önmaga s a lánya becsületét. A tér felőli oldalon minden zárva volt. megmenekül-e a férje. úgyhogy a megkérdezettek kertelés nélkül azt felelték. A kastélyával szemben volt egy tér. Közben újrakezdődtek az üzengetések. három nap alatt elérte. hogy tettét a rejtély legsűrűbb homálya borítsa. Ettől kezdve Curvalnak . hogy az elnök visszaélt hivatali hatalmával. mindketten meg voltak mérgezve. nézzék meg. az elnök az égvilágon mindent megígért. hogy a két nő meghalt.a látszat szerint a lakása előtt esett meg. Ahogy lélekben újabb és újabb aljasságokkal fűszerezte tettét. mert ha kielégíti az elnök óhaját. hogy abban a pillanatban élvezett bele a lány fenekébe. azokat is lefizették. „Jöjjenek ide – szólt oda két hercegnőjének –. Amikor végzett a dolgával. lássuk hát. úgy hatalmasodott el rajta az álnok kéj. ha megtudja. kikhez fog fordulni. kinyitotta a térre néző egyik ablakot. De bár mindent megtett. s többé nem nyitották ki szemüket. egyik az apját. Követek mentek az anyához. mit főzött ki magában. a másik a férjét. magához ragadta az ügyet. hogy a szerencsétlen hordárt elevenen való kerékbe töretésre ítéljék. valami mégiscsak kiszivárgott: az ugyan nem derült ki. nem lehetett látni. akkor az nyilván megmenti férjét a rá váró szörnyű sorstól. Mindketten elájultak.

előtte pedig görcsös roham fogja el. vagy. majd a portrét a füzetben szereplő következő mondattal zárva: …az oktondi gyerekkori évek. a segge friss. a teste. melyeket állandóan emlegetett. s ilyenkor minden bűnre képes lesz. akikkel most néhány hónapra összehoztalak. s ez volt legkedvesebb időtöltése. hogy ez az ember éppoly istentelen volt. Legjobb tudásom szerint festettem le őket neked. hogy kiélje rajtuk perverz hajlamait. mint társai. legszívesebben a legnyomorultabb teremtményeken tombolta ki álnok dühét. hogy alaposan megismerd mindőjüket. feszes és párnás. társaságban igen tisztelettudóan viselkedik. kedves olvasó. amitől felbőszül. minél elesettebb szerencsétlent. Több nőt is felbérelt. több nagy hatású vallásellenes művet írt. még manapság is állandóan együtt szórakoznak. tömzsi emberke. Egyszóval ilyen az a négy gazember. különösen a csípője meg a feneke. s gyűjtögessenek össze számára minél több. és semmin ne döbbenj meg. már egyáltalán nem áll fel neki. hogy segítséget nyújt nekik. mint egy nőé. s szabadon belevethette magát a bűnös kicsapongások tengerébe. akár egy nőé. mindmáig a legkéjesebb gyönyörűségei közé tartoztak. amiért ezerszer is a fejével kellett volna lakolnia. a fasza rendkívül kicsi: alig két hüvelyk kerületű és négy hüvelyk hosszú. a melle. rózsaszín borítójú füzetből. mint a társai. Könnyen kitalálható. s oly szélsőségekre vetemedett velük szemben. megmérgezte őket. de – a szodomista gyakorlattól – teljes mértékben nyitott. mivel tehetsége lévén az íráshoz. s az e téren szerzett sikerei. majd azzal az ürüggyel. a bőre nagyon fehér.és padlásodúkat. ha összeköttetései és pénze segítségével nem óvja meg magát mindannyiszor a vérpadtól. ritkán élvez el és roppant nehezen. de ráadásul annak idején mindent megtett. s Durcet-nek az az egyik legkedvesebb mulatsága. az arca kellemes és üde. gyermek. lakásába csalta őket. mégis könnyen érthető rafinéria okán. nyilván ő is módfelett gyűlölte a vallást. ekképpen folytassa: Durcet ötvenhárom éves.már nem kellett a látszatra ügyelnie. nagyon szűkösen. telt. nő. s maga áldozta fel őket perverz hajlamainak. hogy hozzádörgöli feneke lyukát a herceg hatalmas hímtagjához. hogy járják végig a pince. Egy szörnyen kegyetlen. Minél inkább szaporítjuk élvezeteink tárgyait… Ide szúrja be Durcet portréját a 18-as számú. jóllehet legalább olyan romlott. Férfi. hogy ki is irtsa embertársai szívéből. ha majd . együtt járt iskolába a herceggel. Százával hajtott fel áldozatokat. teljesen olyan. alacsony. a hangja lágy és kellemes. minden megfelelt álnok dühének.

különb és különb eltévelyedéseiket olvasod. s Konstanca. ha mindent kibeszélek. mintsem természetes indíttatásból. mint sikerült neki a dolog. fehér. Ahogy azonban haladunk előre a történetben. Nagy fekete szeme tűzben égett. mint az alabástrom. Lehetetlen volt részleteznem hajlamaikat: ártottam volna e mű céljának és általános felépítésének. Kerek. mint finom. aminőt régóta nem produkált már a természet. A továbbiak során majd erre a rejtélyre is fény derül. ha megnyílt. hogy valamennyiükre jellemző volt a szodómia. keskeny. Egyetlenegyszer baszott pinába egész életében. Most sommásan csak annyit mondhatunk el. A herceg azonban. mint a meggy. mind a négyen rendszeresen seggbe baszatták magukat. a szép liliomszál. a sógornőjével. ki milyen apró vétségekben ludas. vékony nyelve bíborvörös volt. hogy maga Ámor mintázta meg alakját. kövesd őket figyelemmel. mint a püspök. A lehető legpontosabban kört formázott. s rendkívül kicsi száját az elképzelhető leggyönyörűbb fogsor díszítette. azt is csak azért. de feszes. Arca hosszúkás volt. legalább annyira bálványozta a segget. Néha az elnök is. telt keble oly fehér volt és oly szilárd. pinát is a lehető legnagyobb örömmel hágott. inkább hódító. de ő ritkábban. mintha még a Gráciák is szépítgettek volna rajta jókedvükben. tekintettel hatalmas hímtagjára. a herceg felesége illetve Durcet lánya. illetve kit milyen perverz mániák izgatnak a leginkább. De nagy isten! Mily kevés ideig őrizte meg e sok szépséget! A herceg négy-öt támadása szétdúlta minden báját. Teste eleganciája azonban mit sem vett el üdeségéből: húsos volt és párnás. s könnyen rá fogsz jönni. akivel majd megízlelheti a vérfertőzés gyönyörét. inkább méltóságteljes volt. a bujaság legédesebb gyönyöreinek hajléka. s mind a négyen bálványozták a segget. s egy végtelenül tiszta. aranyos. már láttuk. hogy legyen egy gyereke. legszívesebben egy harmadik templomot ostromolt. a vonásai rendkívül nemesek. nem volt túl kövér. és oly gyönyörű. Most végezzünk a mű megértéséhez szükségek portrékkal. sovány. de csak mellékesen élt vele. magas volt. s lehelete édesebb. rózsaszín árnyalatban játszott e fenék. hogy puszta látványától is vagy hat hónapig elment a kedve az üzekedéstől. s próbáljunk meg némi képet adni e tiszteletre méltó férfiúk oldalbordáiról. különlegesen széles ívű csípője gyönyörű vonalban vezetett egy oly precizitással és műgonddal mintázott fenékhez. oly jó alakú. Minő ellentét! KONSTANCA. illetve nyilván inkább kegyetlenségből. A püspök viszont olyannyira gyűlölte a pinát. mint kedves. Ami Durcet-t illeti. házassága után . párnás. mint a rózsa illata. finom pici lyuk sejlett fel. s a liliomfehér bőr alatt felsejlő felséges bájak láttán méltán gondolhatta az ember.

szegény Konstanca pedig beletörődött e napi gyötrelembe. miket oly mélyen vésett bele a természet. átfúródott a végbele. semmint saját lányaként nevelte. Mindez Konstancánál helyénvaló gondolkodásmóddal és kellemes szellemmel társult. vékony. veszedelmesen megbetegedett: azt hitték. meg néhány balzsam jótékony hatásának. szakmai fogásokra. ha érzékei kevésbé kifinomultak. Durcet felesége. Durcet inkább kurtizánként. Végezetül gyönyörűséges fekete hajköteg hullott természetes hullámokban a vállán át a derekára. melyről vétek lett volna hallgatnom. ADELAIDA. s egy nappal azután. illetve az elnök lánya. Az egész lényéből. s alighanem sokkal jobban jár. mint már említettük. egészségének. amikor a herceg elvette. akin kívül más férfit nem ismert. kék szemei gyengédségről s egyszersmind illedelmességről tanúskodtak. de sajátos rajzolatú . ha úgy akarták. Különlegesen nagy. Két nagy. hiszen teljes mértékben átérezte borzalmát. Ki se tette lábát apja házából. akár a kéjes kis pinácskáját oltalmazó. s a gazember már tizenkét éves korában mocskos élvezetei szolgálatába állította. váltak teljessé mindama bájak. kerek comb szolgált pillérül egy másik. apja pedig. melybe a sors juttatta. Konstanca többé-kevésbé szűz volt. aranyos kis szőrpamacsra. s nem erkölcsre oktatta. mely független a vallás agyszüleményeitől. vékony. hogy bármi módon gyakorolja. melyhez még egyebek is járultak. Nem volt hívő. sőt. hasonlóan fekete. hallani se hallott a vallásról. Két tökéletesen megformázott. utánozhatatlanul gyönyörűséges szőke hajával festő ecsetjére méltó. mit csak a természet egy nőnek nyújthat. s a huszonkét év körüli angyali teremtés ezen ékességével. teljesen felépült és hozzászokott mindenhez. rendkívül légies és finom. emelkedettebb volt. nem is engedték soha.csakhamar széltépázta liliommá hervadt. Egészen másféle megpróbáltatások vártak rá. ezen az oldalon. mégsem tudta szívéből kiirtani a becsület s az erény princípiumait. teljesen érintetlenül hagyta. amikor a herceg élvezkedett vele. hogy a herceg hátulról is meghágta. mely azonban hívei számára oly bájakat tartogatott. szépségben talán még Konstancát is fölülmúlta. kétségkívül kevésbé gyönyörűséges templomnak. a hatalmas méretkülönbségtől teste érezhetően elváltozott. de egészen másféle szépség volt. pici. hogy hasztalan is próbálnám lefesteni. De hála fiatalságának. s csak nehezen halványodik el egy becsületes és érző lélekben. ez azonban nem oltotta ki belőle azt a természetes szemérmet és szerénységet. mintsem kellett volna lennie abban a szomorú helyzetben. de különösen arcvonásaiból sugárzó érdeklődés és érzékenység valóságos regényhősnővé avatta. Huszonegy éves. a herceg hamarosan ismét használhatta a tiltott ösvényt.

mintsem modellje volt a szépségnek.szemöldök díszítette homlokát. hogy apja . melyeket mintha rózsák közé ültetetett volna a természet. szőke. Oly szúk volt ez a templom. bármi formás lett légyen is. oly friss. Szája – mennyei alakjának egyetlen hibája – kissé nagy volt. meg az összes többi módokon! Mint arcvonásai alapján sejteni lehetett. így meg volt győződve róla. mint két kis alma. de mióta a felesége lett. mennyi kegyetlen támadást kellett kiállnia. amikor a négy libertinus egyezsége alapján négyen osztoztak rajta. s háromnál többször nem is tudta megismételni rohamát. hogy barátnőjét a püspök veszejtette el aljasul. amit Konstancában oly fenségesen meg is valósított. Mellkasa kissé horpadt volt. miket a rossz előérzet csal elő a természetből. oly hamvasan piros. sem itt. fejét meglehetősen természetes módon mindig egy kissé jobbra billentette. melyben Vénusz várt hódolatra. pici. de mennyi bájt kölcsönzött neki ez az érdekes testtartás! A keble kicsi volt. Adelaida máris felsikoltott fájdalmában. Ha valaki széthúzta e gyönyörű kis feneket. mely nem volt ugyan nagyon magas. mily messzire képes elmenni bűnös eltévelyedésében. hogy ha csak az ujját beledugta az ember. melytől Durcet megkímélte volt. Elképzelte. mennyi kegyetlen szolgálattal. s e szörnyű veszteség folyton ott kísértett bánatos lelkében. kerek. immár tíz éve mégsem volt szűz. inkább vázlata. a fehér s a meggypiros minő keveréke! Az egész azonban vajmi aprócska. ilyenkor gyakran sírdogált magában. micsoda remekbe szabott fenék. hogy úgyszólván a szemérem templomának tetszett. mit Ámor pajkos kedvében csent el anyukája kertjéből. milyen apró! A püspök csak végtelen nehézségek árán járt sikerrel. Keskeny orra felül egész vékonyan indult. De milyen keskeny volt. Hosszúdad nyakát sajátosan tartotta. ez éppenséggel akár igaz is lehetett. köztük pedig harminckét gyöngyszem ragyogott. vékony ajakát élénk meggypiros sáv szegélyezte. szeretett félrevonulni. alig szőrös dombocska szolgált tornácul annak a templomnak. Jól ismerte apját. azon a módon is. ábrándos lélek volt. szegény lányka azonban. mintha a természet csak jelezni akarta volna benne azt. amiért sehogy sem tudta rávenni bizonyos dolgokra. aminőt csak nyújthat a természet. mennyi veszedelmes megaláztatással kellett megvásárolnia ezen apró jótéteményt! Aztán pedig. rózsabimbó tárult a szeme elé. ha figyelt valakire. Adelaida. végtelenül finom. hála az elnöknek. de jóformán ki se töltötte az ember tenyerét. melynek leírásával még adósak maradtunk. A hasa sima és bársonyos. majd észrevétlenül finom ívben hajlott meg. sem azon a gyönyörűséges másik helyen. Mily vonzó volt e második templom. micsoda csípővonal. Nemrég vesztette el rajongásig szeretett barátnőjét. nagyon feszes és ruganyos. A kevésbé igényes Durcet-től e téren nemigen kellett szenvednie. tudta. Többet kellene tanulmányozni e könnyeket. de oly nemes és oly vonzó.

könyveivel könnyen kiirtja belőle. hogyan alacsonyítsa még mélyebbre. a lelkét. bár alighanem éppen ezen fogyatékossága szította fel Curval szenvedélyét. De tévedett: az Adelaida-féle lelkeknek táplálék a vallás. arca szép vonalú és kellemes. bár ezért mindig szigorú büntetést kapott. lelke mélyéből gyűlölte őket. vagy hogyan tegye áldozataivá a nyomorultakat. mint Durcet Konstancát. hogy az Ég majd kárpótlást nyújt szenvedéseiért. s bizony ez sem volt teljesen valószínűtlen. de mindhiába: érzékeny lelkéből semmi sem irthatta ki a gyöngédséget. Mindezt azonban türelmesen viselte. hogy egy szerencsétlen asszony áruba akarja bocsátani a lányát az elnöknek. Az elnök a vallás tekintetében nem nevelte olyan következetesen. Curvalt bőszítette az alja pórnép. A vén kéjenc már előre dörzsölte a kezét. hogyan alázza meg. mint a lelke. Titokban Istenhez imádkozott. egyenesen túlzásba vitte. hiszen éppen az effajta élvezeteket kedvelte a leginkább. jó alakú. a pénzt azonnal odaadta az anyának.majdan ővele is így tesz. mindig csak azon járt az esze. s félrecsúszásuk. mint a burján. Végül Durcet meg az elnök megelégelte a dolgot. e fajtalanságokban nem osztozott. az elnök felesége. Hiába prédikált neki. hadd csírázzon ki az előítélet. Julie magas volt. amire majdnem rávitte a szükség. s bármire kényszerítették is. mégis érző szívét továbbra sem tántoríthatta el semmi az erénytől. melynek undor és csömör a szülője. ráncba szedték a lányt. s titokban gyakran nagyobb pénzösszegekkel is segítette őket. a jótékonykodást pedig. gondolván. lánya buzgó hívő maradt. Amikor az elnök ezt megtudta (a lánya még nem volt férjnél). bár ugyancsak kövér és húsos. Adelaida titokban eladta egyik ruháját. el-elszökött. hagyta. mert hitte. nagylelkű lánya viszont a saját szájától is inkább megvonta a falatot. haja . kigyógyították bajából. hogy majd értekezéseivel. mert rákényszeríti az ínség. jobb híján hát a könnyeit ontotta értük. ha nincs egy – sokak számára döntő – fogyatékossága. Egyébiránt természete éppoly szelíd volt. hogy teljesíthesse keresztényi kötelességeit. az orra bájos. oly durván elbánt vele. elhalványította volna az előző kettőt. mely erényéért apja a leginkább utálta. hadd nője be. és megeskette. szeme gyönyörű szép barna. hogy nem követi el azt a bűnt. JULIE. s kedvenc rögeszméitől semmi sem tántoríthatta el: ezek jelentették életében a boldogságot. csak tombolásukhoz hasonlítható. csak hogy segíthessen a szűkölködőkön. s az adakozáshoz szükséges minden létező eszköztől megfosztották. Adelaidának immár csak a könnyei maradtak a szűkölködők számára. hogy két hétig az ágyat nyomta. ha apja vagy férje észrevette. Egyszer tudomására jutott. illetve a herceg nagyobbik lánya. hiába olvastatott vele könyveket. de tehetetlen. lévén hogy a szenvedélyek az emberi elme számára felfoghatatlanok.

barna muff. a lába szép. különösen a bujaság két templománál. üde. segge akár Praxitelész számára is modellül szolgálhatott volna. bájos szája. A herceg. alfele pedig a lehető legkéjesebb látványt nyújtotta a libertinusoknak: csinos. kénytelen volt felhagyni élvezeteivel és más. ismétlem. szűk és oly élvezetes. jó húsban volt. elalélt. a fogai rohadtak. hogy az elnökön kívül. pikáns. amennyire egy effajta hely élvezetes lehet. élvezeteink során sokkal kevésbé tetszik nekünk. minden egyéb vonzereje dacára. mint mi magunk. meghágta a lányát. de – s ez már megint a kicsapongás egyik furcsasága – gyakran előfordul. kicsit alacsony. valójában a püspök lánya. ám a szája ronda volt. hogy ha egy nő ugyanolyan romlott. a segge kövérkés. akinek. ehhez azonban tizenöt éves koráig kellett várnia. s ha lett volna mersze hozzá. pinája meleg. s éppen ez ad neki plusz csáberőt.gesztenyebarna. senki. az elnök képviselt. miként szakíttattak le zsenge bájai. igen vaskos volt a fasza. bőre kissé barna. hiánytalanul szűznek bizonyult. még ő sem tudott megbarátkozni azzal a züllött mocskossággal. kevésbé kellemetlen fogyatékosságai is: rettentő falánk volt. a kurválkodástól se riad vissza. nem tudjuk megbotránkoztatni. s éppen ezért kedvelte e fogyatékosságot. barna szeme. s végül sikerült elérnie. mely azonban tökéletesen szoros volt. kevésbé veszedelmes. jellemétől és hibáitól. pisze orra. bármennyire elhanyagolta is magát. Julie húga. a teste fehér és elragadóan párnás. élénk. amaz hasonlít ránk. mint aki roppant erényes. Hátulsó bájain a püspök csemegézett . alig tizennyolc éves. s mikor megnyitották a gyülekezet előtt. hogy jó tanítvány legyen. amit kedves férjura. Négyük közt ő volt a legfiatalabb. formás. hanem még biztatta is. bár kissé alacsony termete. s mosdatlanságáért nemcsak hogy nem korholta. meglehetősen távol állt nővére szokásaitól. aki maga is hasonló cipőben járt. Alina történetünk idején is szűz volt. s ennek ellenére sem tudta elkerülni. egyébként pedig. hogy ne tegyen kárt benne. bármi koszos volt is ő maga. hogy Julie örökre búcsút mondott a víznek. lábfeje elragadó. s minden együtt volt benne. s majd látni fogjuk. ha belecsókolt. Julie keveset nyert az elnökkel. mondhatni huncut kis arca volt. ALINA. nem törődve szerszáma irdatlan méreteivel. Julie magáévá is tette e filozófiát. az egész teste annyira mocskos volt. emez ijedezik. egyáltalán. kifejező. olyannyira. de finom és szép. úgynevezett angolos pina. Curval viszont bolondult érte: mennyei élvezeteket kóstolt bűzös szájáról. bár lánya számára legalább éppoly fárasztó élvezetekkel beérni. hogy amikor kedve támadt kiházasítani. az elnökön kívül senki se szűrte volna össze a levet Julie-vel. de szép vonalú. A herceg minden nemű elvek és erkölcsök teljes mellőzésével nevelte. Voltak egyéb. mint már tudjuk. szerette leinni magát. fütyült az erényre.

visszavonulóban lévő nőszemélyt (ez kellett. ami egyéb érzékszerveiket a lehető legjobban kielégítheti. ezért ennek elérésére meglehetősen különös dolgot eszeltek ki. A mi négy gazemberünk azt akarta. ha felgyúl a képzelete. Ehhez azonban olyan személyeket kell először is találni. Józan volt. akik képesek beszámolni ezekről az elhajlásokról. Mégpedig azt. Éppúgy irtózott az elnöktől. mi az a vallás. a hercegtől pedig félt. hogy nagyon lusta volt. s mindezt egy érdekes elbeszélés keretébe ágyazzák. játszódott. hogy a kéj jóelőre és a lehető legmélyebbre hatoljon be szívükbe. s ilyenformán .idestova nyolc éve majd minden nap. az összes passziókat. egész lényét valami nemtörődömség hatolta át. akivel együtt fog élni. Ideje most már arról is fellebbentem a fátylat. elsírta magát. akárcsak a nagybátyjától. más hajlamoknál is nagyok a különbségek. akitől a jelek szerint egyáltalán nem undorodott. öröm nélkül és kedvetlenül tette meg. minden látszólagos huncutsága és pajzánsága ellenére csak engedelmességből hagyta. szívből gyűlölte a püspököt. lányocskája azonban vajmi kevés kedvet kapott a dologhoz. képesek elemezni. s bár mindent megtelt. Menyegzője napján. s ebben a környezetben meséltetik el maguknak részletesen. s nem akadt semmi hibája. és semmi jelét nem mutatta. mint a tűztől. amikor egyszer csak ott állt meztelenül a négy férfi előtt. minő változatosságot visz beléjük az ember. Lélekben kisgyerek volt. ezek hagyják a legmélyebb benyomást. hogy bármi nemű örömöt nyújtana is neki az a sok gyalázatosság. részletezni. nagyon tiszta. hogy előbb körülveszik magukat mindazzal. hacsak az nem. A püspök mély tudatlanságban hagyta. alig tudott írniolvasni. a kicsapongás összes szélsőséges módozatait. Az igazi libertinusok körében köztudomású. mulatságos dolgokat beszélt. Hőseink ennek megfelelő határozatot hoztak. s ha valaki részletesen le tudná írni ezeket az eltéréseket. s halvány fogalma sem volt róla. a tapasztalat volt a legfontosabb). miknek nap mint nap áldozatul esett. aki a legszélsőségesebb kicsapongásban élte le életét. kifejteni. hogy a libertinusok szóhasználatával éljünk. azzal talán az egyik legszebb és legérdekesebb erkölcstani munkát tenné le az asztalra. kedves olvasóm. Ilyen volt hát az a nyolc főszereplő. hogy a hallószerv által közvetített érzetek a legcsábítóbbak. egyszóval. de itt még nagyobbak. szép sorjában. Nem is gondolnánk. jóllehet ő sem kímélte. Más mániáknál. szóval négy olyan nőt. egyedül Durcet volt az. s huncutul csillogó szeme ellenére minden cselekedetét. amit kívánlak tőle. nagyon szerette a nővérét. sorrendbe állítani őket. összes elágazásait. minő sajátos örömökre készültek. összes velejáróit. Végeláthatatlanul sok kutakodás és tájékozódás után találtak négy.

jó karban lévő nő volt. Libertinusaink úgy tervezték. mégpedig olyan rendszerezésben. hogy a kivitelezés még kevésbé lesz az. melyek a lehető legjobban meggyalázzák a törvényeket. úgy gondoljuk. így hát miután a nők végighallgatták egymást és kölcsönösen felelevenítették élményeiket. de magas. jóllehet nyilván voltak olyan tervek. s előre biztosíthatok mindenkit. igen fehér bőre. s e tekintetben nem is eshetett volna megfelelőbb személyekre a választás. ha felgyúl a képzeletük. akit az első százötven szenvedély elmesélésével bíztak meg. hogy őket is le kell festenünk. úgyszintén százötven erejéig. Mivel a fent említett négy előadóművész igen fontos szerepet játszik e feljegyzésekben. hogy már a terve sem valami szűzies. inkább tegyék le azonnal. vagy a többi tárggyal oltják ki a mesélők által felszított vágyakat. valamennyien bele tudták szőni élettörténetükbe a kicsapongás legkülönlegesebb vadhajtásait. ritka szép. a melle csodás. s megjelenése. hogy ezenközben. cselekednek: elmulaszthatjuk-e. s végül vagy a nőkkel. Mme DUCLOS-nak hívták azt. körbeveszik magukat nőikkel meg mindenféle egyéb tárgyakkal. bocsásson meg nekünk érte az olvasó. hiszen láthatják. Negyvenöt éves. mint már említettem volt. hogy mind a négynek jól forogjon a nyelve. és nem is a szépség döntött. olyan bűnös mániáknak kellett szerepelniük az elbeszélésben. hogy testi mivoltukban is felhasználják e négy nőszemély! De náluk nem az életkor. nagyon szép szeme volt. amíg csak a libertinusok újabb és újabb kínzásokat tudnak kieszelni. csigázzák magukat. E tervben alighanem a parázna körítés volt a legkéjesebb. csakis a szellem és a tapasztalat. melyet ezen bevezető után semmiképpen sem tanácsolok a buzgó hívőknek. Mesélnek. párnás segge. fellépése egyaránt igen jó modorú lányra . a haja szép barna. a szája üde és tiszta. melyekben egy vagy több férfi szerepelt több nővel. ugyanilyen számban. és gondolkodásmódjuk is megfeleljen a követelményeknek. a második. a keresetlenebb. s bár kövér volt. s a betételbeszélesekkel erről a körítésről szól ez a mű. sokat megőrzött szépségéből. a harmadiknál. ha nem akarnak megbotránkozni. A válogatásnál gondosan ügyeltek rá. s mivel ezek a szélsőségek mind gyilkossághoz vezetnek. már sajátosabb szenvedélyeket is. szokványosabb elhajlásokat tervezte beépíteni történetébe.pontos beszámolót tudott adni mindeme kísérletekről. hallgatják a történeteket. s a kéjgyilkosságok módozatai a végtelenségig variálhatók. a természetet és a vallást. hogy például az első csak a százötven legegyszerűbb szenvedélyt. ezek után a bemutatásukat? Ne várjanak festeni való szépségeket. a negyediknek ezen kínzásokból kellett százötvenet bemutatnia élete eseményeire felfűzve.

ha tűzbe jött: ha valaki ezen a tájékon kezdte csiklandozni. ötven év körüli nő volt. életét olyan helyeken töltötte. kellemesen kék és nagyon kifejező. melyre ráment mindene. pedig ez ritkaság. Egy fejlődési rendellenesség miatt (el volt záródva a vaginája) más örömöt nem is ismerhetett meg. amiről aztán beszámolt. kiváltképp Párizsban. A legszörnyűségesebb dorongok sem . s ha nincs ez a hajlama. jó alakú. hogy végig kitartott mellette. teljesen felpuhult és megráncosodott. Mme CHAMPVILLE magas. s olyannyira rákapott. A szeme még mindig nagyon szép volt. sovány. s annyira érzéketlen lett attól a sok fajtalankodástól. idősebb uraknak dolgozott. egészséges asszonyság volt. akik csakis a különleges dolgokat szerették. Valaha szőke volt. minden egyes szavában megnyilvánult. hogy soha semmi más módon nem ízlelt örömöket. könnyedén és érdekesen tudott mesélni. főleg ha e szolgáltatást nő nyújtotta neki. Mme MARTAINE ötvenkét éves. Vagyonokat költött nők kitartására. amit csak keresett a világban. hogy bármit csinálhattak vele. kizárólag megbízható. erről az oldalról olyan szűz volt. akkor e különleges szüzesség talán együtt száll vele a sírba. s igen szellemesen. megpróbálta hát erről az oldalról.vallott. amit majd élettörténete magyaráz meg nekünk. mintha nem is anya szülte volna. hogy volt alkalma tanulmányozni azt. s ezért éppen ez tetszett nekik. s nem szűri össze a levet olyan emberekkel. a muffja kicsit kidomborodott. fiatalemberekkel nem foglalkozott. amit csak képzelni lehet. A szája is szép volt. hogy hamarosan elalél. akár egy zárdából frissen szabadult leányka. melle viszont semmi. Sajátos módon. akkor sem érzett semmit. Az ő pályafutása homlokegyenest ellenkezően alakult: egész életében a szodómiának hódolt. hasa pedig oly sima volt és jegytelen. szóval ha nincs ez az orgia. biztos lehetett benne. A segge petyhüdt volt és elnyűtt. a lehető legkövérebb és legszebb üleppel. arca minden rezdülésében. néhány éve pedig kerítésre adta a fejét. s ha nem keveredik bele ebbe az elátkozott orgiába. tekintete s egész viselkedése hihetetlenül buja. s ez minden mozdulatában. sőt állítólag mind a mai napig csodásan űzi ezt a fajta bujálkodást. s olyannyira összebarátkozott vele. a klitorisza pedig jó három hüvelykre kiállt. de csak bizonyos igények kiszolgálására korlátozta tevékenységét. még mindig üde és teljesen ép. Szapphó hű követője volt. jó karban lévő. s ez a józan és gyümölcsöző viselkedés némiképp helyrehozta ügyeit. de hajzatát immár lisztesebb árnyalat kezdte színezni. most jó módban élhetett volna. nem riad vissza semmitől. nem fél senkitől. Nagyon sokáig nyilvánosházban dolgozott. Mint majd látni fogjuk.

és levágták három ujját. de vonásai megereszkedtek. s minden pontban a lehető legalkalmasabbnak találtattak. Valamikor barna lehetett. s mivel nagy tapasztalata meglehetősen kellemes beszédmóddal társult. vérfertőzés. Igen szép arca volt. Gyújtogatás. bájai sorvadásnak indultak. hogy akár kenőcs nélkül is belehatolhatott a leghatalmasabb szerszám. annyi bizonyos. bujálkodásra alkalmas személlyel akarták körülvenni magukat. hogy az orgiát csakis egy helyen tarthatják meg kényelmesen. az ember nem tudott olyan bűnt mondani. abortusz. ez a kicsiny-kastély azonban nem képes sok embernek szállást nyújtani. halotti szájával az utolsókat rúgó bűn képét idézte. Ki más játszhatta jobban e szerepet. és csak fél szeme volt. erőszak. lelke a legelképesztőbb bűnök és gaztettek bűzhödt tárháza. azokat szereti a leginkább. s meg sem rezdült a szeme se. mit saját kezűleg vagy bérencei útján ne követett volna el ez az alávaló némber. mindebből azonban csak egy undorító csontváz maradt. szétdúlt. ötvenhat éves nő volt. savós tekintetével. gyilkosság. elnyűtt. úgy döntöttek. alighanem még mindig Szodoma zászlaja alatt látnánk harcolni a köcsögök legrettenthetetlenebbjeként. ahová az adóbérlő előre küldte a kis Adelaidát. Mesterségére nézve most kerítőnő volt. szentségtörés. fajtalankodás. s ha folytatnánk feljegyzéseinket. Fonnyadt. őt választották a negyedik előadónak. sőt egyesek szerint annak idején a teste is szép volt. apagyilkosság. vagyis az ő történeteiben kellett szerepelnie a legtöbb borzalomnak és legtöbb gyalázatosságnak. ő volt a gyülekezet egyik címzetes beszállítója. ki e borzalmakat maga is mind elkövette? Miután megtaláltattak e nők. s ha teste a rondaság képmása volt. Talán majd megtudjuk. de miután végiggondolták. sőt. ami miatt még tartotta magát valahogy.rémítik meg. szodómia. sántított. ráncos lyuka pedig olyan tág volt. ösztövér. mint az. neki kellett látni a hozzávalók beszerzésének. Mme DESGRANGES maga volt a bűn megtestesült fertője: magas. lopás. nagyon elnyűttnek látszott volna. aszott arcával. fakó. Derék küthérai harcosunk több csatában is sebesülést szenvedett. semmint emberi bőrre emlékeztetett. úgyhogy mindeme bájak betetőzéseképpen egyik mellbimbóját elhagyta valahol. miféle támadások során bántak el vele ilyen csúnyán. szétcincált segge inkább márványpapírra. egyébként pedig feltűnő és veszélyes lenne ennyi embert odavinni. méregkeverés. hat foga hiányzott. s ha nincs olyan jó húsban. hogy semmitől sem javult meg. Eredetileg mindkét nemből a lehető legtöbb. hogy – az előadóművészeket is beleértve – harminckettőre korlátozzák az alanyok . mégpedig Durcet svájci kastélyában.

ugyanilyen eszközökkel és ugyanennyi költséggel. egyes-egyedül a hímtag mérete számított: tíztizenkét hüvelyknél rövidebb és hét és fél hüvelyknél kisebb kerületű szerszám szóba se jöhetett. a társaság a herceg . Meghagyták a kerítőnőknek. Valamennyi kerítőnőnek megbeszélt időre kellett megjelennie a herceg Párizs-környéki birtokán. Ha valaki nem állt feljebb a polgárok osztályánál. hogy csakis úri származású. s ebből a száznegyvennégyből mindössze nyolcat szándékoztak kiválasztani. A kerítőnők után kémek szaglásztak. a kerítőnőknek harmincezer frank ütötte a markát. pontosan tíz hónappal a tervezett indulás előtt: ennyi időt kaptak a keresésre. a tizenhetedik pedig csakis Párizsban tevékenykedett. Elképesztő. melyről írni fogunk. Tizenhat intelligens kerítőnőt küldtek szét két-két segítővel Franciaország főbb tartományaiba. és minden lépésükről azonnal beszámoltak a társaságnak. semmiképp sem tekinthető mellékesnek. Úgy gondolom. mégis célszerű néhány szót ejtenünk róluk. az életkort szintén tizenkét és tizenöt év közt megszabva. ami segít jellemzésükben és segít megvilágítani azt az egyedülálló orgiát. Az életkort tizenkét és tizenöt év közt szabták meg. akiket a továbbiakban csak „baszóknak” fogunk nevezni. nyolc kisfiú. ha valaki e fölött vagy alatt volt. nagyon szűziesnek és tökéletesen szépnek. s e felsőbb osztályokban nem bizonyult nagyon erényesnek. azt kíméletlenül visszautasították. mennyibe került ez az egész. De ehhez jól körül akartak nézni. ha a kiváltságosoknak fenntartott zárdákban vagy maguknál a családoknál nem bizonyosodtak meg előre afelől. nyolc kislány. s meg se néztek senkit. mi csak Franciaország földjén terem. nyolc hatalmas lőcsű férfi a passzív szodómia céljaira. és négy szolgálólány. tizenhét szodómia-ügynököt küldtek szét a tartományokba és a fővárosba. hogy jobban megismerhessük hőseink lelki világát. Közben. nekik egy hónappal a lánymustra után kellett megjelenniük. azt könyörtelenül visszautasították. Amikor elérkezett a kislányok beszállításának ideje. ugyanilyen körülmények között. úgymint: négy előadó. egy évbe teltek az előkészületek.számát. erényes. Nyolc ember munkálkodott az ügyön szerte a birodalomban. Mindegyiknek kilenc pácienst kellett hoznia. hogy a nyolc kislány a legesleggyönyörűbb legyen. mindnek ugyanazon a héten. nekik a kisfiúk mustrája után egy hónappal kellett jelentkezniük. vagyonokat költöttek rá. Végül azoknál a fiatalembereknél. s a következő intézkedéseket hozták avégett. és igen csinos lányok jöhetnek számításba. Ha a hozott alany megfelelt a kívánalmaknak. hogy az illető gyönyörű és előkelő származású. Elsősorban nemesi házakban kellett keresniük. Jóllehet e mustrák története nem tartozik szorosan tárgyunkhoz. ami összesen száznegyvennégy lányt jelentett. hogy mindaz.

Ha minden összevágott. anélkül hogy az érzékek illúziója bármi módon megzavarhatta volna a vizsgálatot. kísérő és vezető nélkül. A megmaradt nyolcvanat újabb vizsgálatnak vetették alá. a . először abban az öltözékben. és aláírták a cédulát. ha azonban bájainak ezen a részén semmi sem hibádzott. majd meztelenül kellett ötszörhatszor körbejárnia a barátok előtt. Mindegyikük tizenkéttizenhárom lánykával vetette körül magát. Nézték jobbról. Libertinusaink úgy döntöttek. ha csak egyetlenegy név is hiányzott. megszaglászták. hogy közvetlenül a harmadik vizsgálat előtt előbb elsüttetik magukat.birtokára vonult. és bemutatta csupasz fenekét a gyülekezetnek: ez volt a legelső. azonnal elküldték a lányt. a kislányt pedig kifaggatták. gyalog. nézték balról. melyet megszöktetése idején viselt. de azért dobták ki. ennek közepére állították az ifjú lányt. mindezt azonban hidegvérrel. s minden nap tízet vizsgáltak meg. menjen. vagy húszat azért. a cédulákat ezután egy dobozba tették. ember még sose látott ennyit egy kupacban. Tizenhárom napot szántak a vizsgálatra. amit vizsgáltak. hogy egy lányt felvegyenek. Volt aki szép volt. az kellett. levetkőztették a kerítőnővel. akivel a vizsgálatok után még elszórakoztak egy kicsit: őket visszaszolgáltatták a kerítőiknek. csak akkor nyitották ki a dobozt. hogy az érzékek teljes nyugalma biztosítsa az érett és megfontolt döntéshozatalt. A második körben harmincan hullottak ki: így hát már csak ötvenen maradtak. amerre lát. hogy igaz-e minden. De mennyi báj. A csoportok cserélődtek. ellenőrizték a szüzességeket. A kerítőnő elmesélte a történetét: ha a nemesség vagy az erényesség feltételéből valamelyik hiányzott. azonnal könyörtelenül kidobták. hogy mind a négy barát rá szavazzon. megtapogatták. mint a többi. kísérőt sem adtak mellé. úgyhogy végül csak százharminc érkezett a megjelölt időpontra. vagy: kirúgva. Az első körben ötven lány esett ki. Ezután a kislányt kivezették. kivéve talán egy tucatnyi lányt. A négy barát kört formált. nem is kérdezősködtek tovább. amit netán ráköltött. de most már sokkal nagyobb pontossággal és szigorúsággal: a legkisebb hiba is azonnali kizárást vont maga után. mások útközben vesztettek el néhány alanyt. a vizsgáztatók pedig egy cédulára odaírták a neve mellé: felvéve. mint a nap. nagy isten! Azt hiszem. mert vagy megbetegedtek. vagy megszöktek. ha már mindenkit végigvizsgáltak: ahhoz. hátulról felhajtotta a lány szoknyáját. Néhány kerítőnő eleve nem tudta teljesíteni az előírt kilences számot. a kerítője pedig elvesztette azt a pénzt. s mint már említettem. mert egyik foga kissé feljebb állt. mégpedig éppen a vizsgálandó alanyok segítségével. Bármi kis hibát találtak ezen a fertályán. de közben nem értekeztek. amit mondtak róla. mert csak polgárlányok voltak. Amikor a kerítőnő elmondta a mondókáját. széthúzták a lukakat. a kerítőnő visszajött. kiküldték. azonnal visszadobták.

mint már említettem. hogy minő alkotásokra képes. s az ötlet méltó volt mélységes feslettségéhez. Elvitte magával vadászni egyik beauce-i birtokára. a megoldás abban állt. visszaszolgáltatták őket a kerítőnőknek. s végül tizenkettőt elbocsátottak. melyikük csinál jobban egy bizonyos dolgot. hogy az ondó kilövellt. a fej kitisztult. egyszóval annyi bujaságot műveltek. ezzel kapcsolatban az elnök tett javaslatot. . s még ebben a körben újabb harminc lány hullott ki a rostán. Aztán. s akkor rabolták el. s hogy a velük élvezendő gvonyöröket a választott időszakra tartogassák. s atyja kastélyából szöktették meg. s ott fulladt meg a lánya szeme láttára. hogy megnézik. és bízvást állítom. hogy lehetetlen megjeleníteni ennyi bájt. akik hamarosan meggazdagodtak e válogatott fehérnépek áruba bocsátásából.kerítőnők irányították a mozgást. hogy undort szülhet. amit majd később sokat fognak csináltatni velük. ennyi tökéletességet: ha a természet valami képet akarna nyújtani az embernek arról. elutazásig egy ujjal sem érintették Őket. Ő sírt a legjobban. elfogadták. mint a többit: nyolc napig szórakoztak velük az összes lehetséges módokon. ennyi vonzerőt. csakis őket választaná modellül. Oly művészien váltogatták a pózokat. Nem szándékozom lefesteni e szépségeket: oly magasan áll mindahány. de beledobták egy folyóba. keresni kellett valamit. Már csak húsz maradt. egy languedoci báró lánya. oly ügyesek voltak. A nyolc kiválasztottat pedig egy zárdában helyezték el. még mindig tizenkettővel több. megpróbálkoztak mindennel. Csak megnevezem őket. de az a húsz csak megmaradt: kit is húzhattak volna ki e mennyei teremtések közül. hogy lehiggadjanak. Az elsőt AUGUSZTINÁ-nak hívták: tizenöt éves volt. A másodikat FANNY-nak hívták: egy bretagne-i parlamenti tanácsos lánya volt. Mindegy. Séta közben rabolták el. ami nyolcuknak mégiscsak valami előnyt biztosít a többi tizenkettővel szemben. hogy óhatatlanul ismétlésekbe kellene bocsátkoznom. amiről úgy gondolták. Újabb eszközökhöz nyúltak. Montpellier-ben szöktették meg egy kolostorból. kiket mintha maga az Ég formázott volna tökéletessé? De ha már a szépségük közt nem tudtak dönteni. apja bálványozta. egy kis időre egyedül hagyta az erdőben. de nem csak úgy. a berry-i birtokukon éltek. ő kesergett leginkább a sorsán. A harmadikat ZELMIRÁ-nak hívták: tizenöt éves volt. A negyediket SOPHIE-nak hívták: tizennégy éves volt. Négy nap szükségeltetett a mindenre kiterjedő döntés meghozatalához. Egy szem lány volt. hogy négyszázezer frank hozománnyal egy nagyon nagy úrhoz adják hozzá feleségül. a terville-i herceg lánya. apja gazdag nemes úr. anyja meg akarta védeni. s úgy tervezték.

A hetediket ROSETTE-nek hívták: tizenhárom éves volt. az . Minden nap tízet vizsgáltak meg. egy előkelő származású orléans-i lovaskapitány lánya. annyira féltek a kificamodott ízlésétől. mint gyermeki bájban. Elérkezett a fiúk mustrájának ideje. s atyja bourbounnais-i birtokáról rabolták el. nem messze a várostól. amiért is úgy döntöttek. amikor egyik nevelőnőjével este egy gyermekbálról mentek vissza a kolostorba. ártatlanságban és nemességben. mint a lányokért. Az ifjú hölgyet abban a zárdában csábították el. előbb kiélvezkedik magukat rajtuk. A nevelőnőt leszúrták. Csábosabb és aranyosabb teremtést képzelni sem lehetett. súlyos pénzekbe és súlyos bűnökbe kerültek az orgia előkészületei. A hatodikat HÉBÉ-nek hívták: tizenkét éves volt. Ezek az emberek azonban a pénzre nem adtak. amit a lányoknál némiképp elmulasztottak. mint a lányoknál. hogy nem fog engedni e hajlamának. sétakocsikázás közben. s ilyenformán fizetnek is értük. hogy legalábbis felértek a lányokkal. Mint látható. megvádolták. hogy a szenny és mocsok iránti ferde hajlamának engedve szándékosan becsapta őket a lányválogatásnál. ahová csak két-három nő kísérte el a kastélyból. tehát elővigyázatosságból előbb elsüttették magukat a tíz jelentkezővel. Megígérte. így számuk is nagyobb volt. Valamennyiért harmincezer frankot fizettek. Az utolsót MIMI-nek vagy MICHETTE-nek hívták: tizenkét éves volt. abban az időben még korántsem üldözték és büntették úgy. hamvasságban. A mustra ugyanúgy zajlott. s aligha túlzok. egy Chalon-surSaone-i alezredes lánya. egy parlamenti tanácsos lánya. ahol nevelkedett: a szöktetésben két lefizetett apáca segédkezett. s a rokonok szeme láttára hurcolták el. s bár a célnak nem megfelelőket végül elküldik. rablótámadást imitálva. Nemrég halt meg atyja. egy senanges-i márki lánya. Az elnököt majdnem ki akarták zárni. de bölcs elővigyázatosságból. de a vállalkozók velük semmit sem kockáztattak. ami pedig a bűnöket illeti. Őket könnyebb volt beszervezni. lévén ez a fajta hús finomabb. s ha betartotta szavát. s csak azután láttak neki a vizsgálatnak. libertinusaink egy cseppet sem aggódtak a következményekért. a kísérőket meggyilkolták. tizenhárom éves korában rabolták el. úgy csinosságban.Az ötödiket GALAMB-nak hívták: párizsi volt. s sokkal inkább barátaink ízlése szerint való. ha azt mondom. s jóformán senki sem indított nyomozást ellenük. A felhajtók százötvenet hoztak. a kislány vidéken volt. Úgyhogy minden sikerült. ugyanannyit. ahogyan manapság. az anyjánál. hogy egyetlenegyet sem hagynak veszendőbe menni.

Poitiers-be küldték egy rokonához látogatóba. egyetlen szolga kísérte. Azt eszelték ki. Megvetvén azt. Rouenban rabolták el. mígnem sikerült az előirányzott kis számúra csökkenteni a mezőnyt. Háromszor egymás után ötvenen maradtak. mely merényletek ráadásul mérhetetlen gyönyörűséggel töltik el. amennyit megbeszéltek volt. továbbá szöktetésük rövid története. mert ha egyszer a sérült vagy romlott képzelet hozzászokik a jó ízlés s a természet ellen való effajta merényletekhez. Hiába mesterkedtek. hiába csak az elélvezés pillanatában írták fel a nevet a cédulára. s vonakodik visszatérni a helyesebb érzésekhez. tisztes állást töltött be. mert azzal árulást követne el elvei ellen melyekből jottányit sem kíván engedni.alighanem nagy erőfeszítésébe került. Következzenek hát a nevek. ami valóban szép. melytől már megcsömörlöttek. hogy önnön ízlésének szolgáltasson tápot. Ám az utolsó huszonötnél már semmi sem segített. melyeket – minden mesterkedésük dacára – bűverejük még szebbé varázsolt. a szavazás mindig ugyanazt az eredményt hozta. s e ravaszsággal huszonötöt sikerült is kiszűrniük. hogy valami módon megfosszák ékességüktől a bálványokat. gazfickóink lesben álltak az úton. a La Fleche-i kollégiumban tanult. akikről Albani a mennybéli angyalait mintázta. s csak annyit vegyenek fel. hogy lánynak öltöztetik őket: ily módon a bálványozott nemet annak a nemnek a kellékeivel látták el. hiába alkalmazták a lányoknál bevált módszereket. származásuk. s akkor rabolták el. arra nem vállalkozom: maga Ámor sem lehetett őnáluk gyönyörűbb. . hogy a növendékek vasárnap sétálni szoktak. ZELAMIR tizenhárom éves volt. Ő volt a legszebb az egész kollégiumban. CUPIDO szintén tizenhárom éves volt. útközben rabolták el. ezáltal gyengítették a hatást. egészen biztosan a nyomukba sem érhettek. A párizsi Nagy Lajós Kollégiumba tartott. Az első kör végeztével száz jelölt maradt benn egyhangú döntéssel. s csak azt tartván becsben. mert ami a külsejüket illeti. azok a modellek pedig. amelyeket a megmaradóknak adtak. mivel atyja birtoka is e város közelében feküdt. ahol is atyja nemeshez méltó. csaknem teljesen megszüntették a varázslatot. akképpen ítél. ami borzalmas. úgyhogy végül jobb híján sorshúzáshoz folyamodtak. hiába süttették el magukat. hogy már nem ura döntéseinek. akkor nagyon nehéz visszavezetni a helyes útra: annyira vágyik rá. egy poitou-i nemesúr egy szem fia. s ötször kellett megismételni a procedúrát. a máltai lovagrend tagja. Kilesték. életkoruk. amiképpen gondolkodik. ekkor aztán sajátos eszközökhöz kellett folyamodniuk. NÁRCISZ tizenkét éves volt. meggyilkolták a szolgát és elrabolták a gyermeket. atyja féltő gonddal nevelte birtokán. ez a huszonöt mindig bent maradt.

Nemrég töltötte be tizennegyedik évét. hogy seggbe baszhassa. atyja nyugalmazott katonatiszt. GITON tizenhárom éves volt. az elnök azonban megvigasztalta. ott tanult egy híres intézetben. Lunéville-ben rabolták el. miket műveltek velük. A fiú felismerte és sírva fakadt. hogy visszaszerezze. Hat hónappal azelőtt hozta oda atyja. hogy egy hozzá hasonló elfajzott disznó ily helyes ízlésről tehet tanúbizonyságot. mivel jóatyja óvatlanul egyedül engedte el. onnan raboltak el. A herceg teljesen belebolondult. s ezt egyhangúlag meg is szavazták neki. Egyébként az intézeti tanítómester. de ezekkel már . akkor a kis huncut szerelmet tettetett iránta és belecsalta a csapdába. Őérte a püspök bolondult. hogy íme a példa. egy előkelő nivernais-i nagyúr. Versailles-ban apródkodott a királyi istállóban. Parlamenti főtanácsos apja hiába tett panaszt. JÁCINT tizennégy éves volt. hogy soha többé nem hallott felőle. nem vigyáztak rá: a csel sikerült. ADONISZ tizenöt éves volt. míg szemet nem vetett rá. Társai ugyancsak meglepődtek rajta. Imádott vadászni. s a gyermekrablókat ő látta el pénzzel és a szükséges információkkal. olykor még neki is jó lehet az ízlése. habozás nélkül kifizetné. ha e rendkívüli szépségek közül egyáltalán választani lehet. édes gyermek. nyolcuk közt a leggyönyörűbb. s hogy a vigasztalás még meghatóbb legyen. egy champagnei kisvárosban éltek. zsenge bájait az ő számára tartották fenn. a szöktetést olyan körültekintően szervezték meg. Hát ilyenek voltak azok a férfiistenségek. hiába mozgatott meg mindent. s minden további nélkül meg is kapta. A Plessisi Kollégiumban tanult. Tábornok atyja minden követ megmozgatott. megpaskolta fenekét hatalmas szerszámával. még az apjánál ismerte meg. hogy ha egymilliót kellene adnia azért. s ünnepélyesen kijelentette. ahova egy nénikéjéhez ment látogatóba. A bimbó leszakításának jogára maga tartott igényt. kapva az alkalmon. s vadászat közben rabolták is el. kiket libertinusaink parázna célzattal gyűjtöttek egybe: megfelelő helyen és időben majd látni fogjuk. még hét fiút szolgáltatott ki nekik. Maradt még száznegyvenkét delikvens. Egyszerűen akkor rabolták el. Curval már két éve fente rá a fogát. párizsi fiú volt. hogy majd ó fogja elvenni a szüzességét.ZEFIR. Egyedül őt csábították el hasonló korú lány segítségével: addig mesterkedtek. akit lefizettek. nagy büszkén bizonygatta nekik. Ó bűbájos. Valóban kiigényelte magának a gyülekezettől. de mindhiába. Curval pedig. amikor éppen a Saint-Cloud-i úton sétálgatott. de közülük hat kihullott a rostán. minő aránytalanság! S mily rettentő sors vár még tereád! SZELADON egy nancyi táblabíró fia.

e képessége igen nagy becsben állt a mienkhez hasonló életunt libertinusoknál. és az ázsióját is rendkívül megnövelte. melynek nyolc kilövellése (ezt méréssel ellenőrizték) pontosan egy pintet töltött meg. Harminc éves. mindig fölfele meredt tizenegy hüvelyk hosszú és hét hüvelyk tizenegy vonás kerületű szerszáma Nála nagyobbakat is elküldtek. HERKULES-nek valóban olyan volt az alakja. Libertinusaink egy hónapot töltöttek velük a herceg kastélyában. ANTINOUS-t azért nevezték így. a legkisebb érintésre is azonnal felállt. szépen hazautaztak. akárhányszor sült el napjában. a szerszáma pedig nyolc hüvelyk két vonás kerületű és tizenhárom hosszú. . nagy mulatozás folyt egészen indulásig. mint névadó istenének: huszonhat éves volt. érdekes arcú fiatalember volt. Már minden készen állt az utazásra. mint a többiekkel: szolgálat nélkül egyet sem engedtek el. kimódolták. ami kétségkívül szörnyű sors. szerszáma nyolc hüvelyk kerületű volt és tizenhárom hosszú. A beszervezőiknek is sokkal könnyebb volt a dolguk. miképpen szabadulhatnának meg tőlük minél tréfásabban: eladták őket egy török kalóznak. s miután megkapták fizetségüket az utazásért és fáradalmaikért. Ily módon eltüntettek minden nyomot. ami ugyancsak ritka. Egyébként igen szelíd. mivel a méretek többékevésbé meg voltak szabva. Elérkezett a baszók kiválasztásának ideje. hogy seggbebaszásnál óhatatlanul áttörte a gátat. Nem termett még a földön ily szép teljes hímtag. és egyikük se zavartatta magát a feltételek miatt. maga a vessző csak nyolc. a szokásos napi tevékenységek rendje felbomlott. mert Hadrianus fiúszeretőjéhez hasonlóan nála is világszép hímvessző világszép hátsóval társult.korántsem bántak olyan kesztyűs kézzel. de a ferdesége miatt behatoláskor szabályosan átszakította a végbelet. neki azonban. erről is kapta a nevét. páratlanul szép az arca. most csak ezeket nevezem meg. a mi négy gazemberünk azonban annál jobban mulatott rajta. s a költségek egy része is megtérült. ahova tízes-húszas rakományokban érkeztek. Farkának marhaszívhez hasonlatos feje nyolc hüvelyk három vonás kerületű volt. s mivel e nyolc közül részletesen csak a négy legnagyobbról esik majd szó. Amikor aztán végképp beteltek velük. SEGGTÖRŐ-nek olyan mulatságosan csavarodott a csörgője. mert azoknak nehezebben állt fel. A török Monaco mellett szedte fel őket. A közülük kiselejtezettek semmi gondot nem okoztak: felnőtt emberek voltak. Így hát ötvenen érkeztek. A húsz legnagyobból kiválogatták a nyolc legfiatalabbat és legcsinosabbat. EGETVERŐ-t azért hívták így. majd eladta mindet rabszolgának. mert bármit csinált is.

Nem csak az elnöknek volt kicsavarodott az ízlése. ami alighanem sokkal erősebben hat az idegrendszerre. hogy sokan inkább egy vénséges. busás fizetséggel szélnek eresztették őket. akit nemrég fogtak el. mivel a cselédlányokat egyhangú szavazással választották ki. a csúnyaság pedig a különleges. s e tekintetben éppúgy nem áll módunkban változtatgatni ízlésünkön. undorító és mocskos. mint egy romlott egyedben? Valóban. Most már csak a cselédlányok kiválogatása maradt. akik megfeleltek e célnak. a lealacsonyodás sokkal mellbevágóbb.A négy másiknak is hasonló méretű és formájú volt szerszáma. s mivel az ütés erősebb. A negyvenkét kiselejtezett delikvenssel két hétig elszórakoztak. A szépség. amiről az imént szóltunk. s miután jól megdolgoztatták és jól kifacsarták mindet. mintsem az érintetlen vágy tökéletes egyedben. egyértelműen a szervezetnek arra a bomlottságára és romlottságra utalt. mint a legszabályosabb szépségek. márpedig e műnek éppen ez a fő célja. Egyébiránt a szépség az egyszerű dolog. mintsem a síkság egyhangú útjait. Az elsőt MARIE-nak hívták. Nehéz lenne magyarázatot adni erre a szeszélyre. a csúnyaság. Ezek után korántsem kell csodálkoznunk azon. s izgatóbbnak találták. a bujálkodás során pedig a feltüzelt képzelet nyilván a különleges dolgot részesíti előnyben az egyszerűvel szemben. akkor minél mocskosabb ez a dolog. azok befogadási módjától függenek. a szerveinktől. mint azt. A lehető legnagyobb körültekintéssel kerestettek tehát Párizsban négy olyan némbert. az üdeség csak egyszerű értelemben hat. miként azon sem. rögös ösvényeit rója. Egyébként bizonyítva van. Bárhogyan légyen is. s nyilván sokkal mocskosabb ez a dolog a romlott. de különösen Durcet szintén mániákusan vonzódott a szennyhez s a mocsokhoz. amit a legistenibbnek formált meg a természet. sőt büdös nőt választanak élvezetük tárgyaként. Mindezen dolgok az alkatunktól. mintsem egy csinos és üde leányzót. és tulajdonképpen három társánál is. a csúnyaság. Ehhez a legkisebb kétség sem fér. ez az ízlés volt az uralkodó az elnöknél is. ha fel van ajzva: márpedig hol találná meg mindezt jobban. hogy a borzalom. a szörnyűség tetszik leginkább az embernek. Egy rablónál szolgált. ronda. ha a parázna aktusban a mocskos dolog tetszik. s bármily undorítóak voltak is. A természet rendetlensége magában hordoz valami pikantériát. jóllehet e választás. a hatása is élénkebb. ha valaki sétái során inkább a hegyvidék szikkadt. mint majd látni fogjuk. amiképpen testünk alakzatát sem tudjuk változásra bírni. őt . az olvasó szíves engedelmével mégis lefesteném őket: ez elengedhetetlen az erkölcsök rajzához. ami vén. annál jobban kell tetszenie. mindhárom barátja. kétségkívül ez volt a legfestőibb.

hogy gyerekkori szarmaradványoknak is kellett lenniük rajta. Egyik keze kacska volt. azonnal megtette. Hatvanhat éves. csaknem teljesen kopasz. s azon túl annyira összeszűkült az út. bűzös pofájában csak két odvas fog lötyögött. Az év háromnegyed részében részeg volt. valamennyi gyűlésen ott kellett lenniük. kicsi. a szeme fakó és csipás. s öklömnyi aranyerek lógtak ki a végbeléből: vagináját szörnyű fekély emésztette. A másodikat LOUISON-nak hívták. Hatvankilenc éves volt. az orra tömpe. az orra csámpás. a korához képest szép seggel és szép bőrrel. haja egy szál se. s mind mélyebbre hatoltak benne egy nehéz. Hatszor is felakasztották jelképesen. tizennégy gyereket szült. mert attól félt. A segge össze-vissza volt szabdalva. A cselédlányoknak. sanda tekintetű nőszemély. ülepét orbánc borította. sánta nő volt. fél feneke helyén pedig hatalmas kelevény tátongott. mit ne követett volna el. ott átkellek a Rajnán. hogy biztosítaniuk kellett a ház tervezett parázna rendjét. csontvázszerű teremtés. vezető nélkül teljességgel járhatatlan úton. TERÉZ hatvankét éves volt. e szépséges ülep a szélességét tekintve vulkánra hasonlított. hogy rosszak lesznek. hogy fingik. de saját elmondása szerint mindet megfojtotta.magát megkorbácsolták és megbélyegezték. hogy kiszolgáljanak minden elképzelhető igényt. Nem sokkal ezután elérték a Fekete-erdőt. egyik lába pedig össze volt égve. mint az ördög. Ötvennyolc éves volt. A segglyuka a védő aranyérköteg ellenére is természettől fogva oly tág volt. púpos. hogy akár egy botra is fel lehetett tekerni. kicsi. túl azon. ösztövér nőszemély volt. magas. hogy nem lehetett tovább kocsival haladni. lévén gyenge a gyomra mindent összehányt. FANCHON-nak hívták a negyediket. sovány. szagát tekintve pedig budiülőkére. hogy akadálytalanul jöttek ki rajta a szelek. s oly elképesztően felpuhult rajta a bőr. kanyargós. hájas. homloka szinte semmi. Van errefelé egy szénégetők és erdészek lakta szegényes . széles szájában megvolt ugyan mind a harminckét fog. Gonosz volt. saját elmondása szerint soha életében nem törölte meg a seggét. de sárgállottak. amiből napnál világosabban következik. gyakran észre se vette. mint a tenger. foga úgyszintén. s ilyenkor. s e fertő bűzétől el is ájulhatott az ember. félszemű. Hogy a kastélyhoz eljussanak. szájából pedig olyan bűz áradt. nincs oly bűn a Föld kerekén. először is el kellett érni Bázelbe. bármi szörnyűséget vagy ocsmányságot kértek is tőle. A hasa hullámos volt. ami csak felmerülhetett az urak bujálkodása közben. hogy hanyatt dőlt tőle az ember. s fél lábára sántított. tömzsi. magában őrizte a világ minden ocsmányságát és szörnyűségét. mint holmi gyűjtőedény. magas. mint a kén. A vaginája.

Ezeknek a vaskos. Harminc láb magas fal védte körben. amit már régóta szerettek volna megkapni. utászi segítség nélkül lehetetlen lejutnia. hogy senkit se engedjenek a kastély közelébe november elsejétől. de százszor nehezebben megközelíthető. Durcet a két részt. hanem abban az elosztásban és elrendezésben. hogy a lehető legnagyobb veszélynek teszi ki magát az arra haladó. s mindenekelőtt meghagyta nekik. Felfegyverezte hű vazallusait. amikor már az egész társaság hiánytalanul együtt lesz. Ugyanis ha az ember lemászik az északi oldalon. csaknem olyan magas. ami – hála az elvégzett óvintézkedéseknek – oly igen áthághatatlan újabb akadállyá vált. Durcet könnyen összebarátkozott velük. s a sorompó lezárult. egy kicsi. Csakis ezen az úton. mely a hegy északi és déli csúcsa közt húzódik oly módon. adott nekik néhány előjogot. továbbá két munkás. Hatan is odavesztek az élelmiszert és felszerelést vivők közül. hogy hiába mászik fel az ember a csúcsra. mint a Szent Bernát-hegy. amelyik megközelíthette volna a kis tisztást. körülbástyázott tisztásnak a közepén volt Durcet kastélya. e kapu becsukásával csaknem lehetetlenné vált Silling közelébe férkőzni – ez volt Durcet kastélyának a neve. S mivel a lakói szinte valamennyien rablók és csempészek is egyben. mint egy harmincegynéhány ölnyi hasadék. körgalériás részt. egyetlen rést sem hagyva maguk közt. ennek az oly tökéletesen védett. mint valami spanyolfal. míg feljut az ember a hegy tetejére.falucska. mintegy négy holdnyi tisztásra ér. amilyenek valaha lehettek. Ott kezdődik Durcet birtoka. melyet hídlejárónak neveztek. aki kettejüket föl akarta hozni. Nem mintha az öszvérek nem mennének föl. a falon túl mély vizesárok övezte még az utolsó. melyet a lakóépületek vettek körbe. szűk várfolyosón lehetett végül bejutni a belső udvarra. egy igen szép fahíddal köttette össze. Mert mint a következő leírásból kiderül. mely közt több mint ezer lábnyi meredély tátong. lett légyen az állat vagy ember. az átalakítás során igen jól bebútorozott lakóépületeknek az első emelete egy igen nagy galériával indult. melyet. amikor az utolsó szállítmányok is megérkeztek: attól kezdve senki ember fia nem kerülhetett kapcsolatba a sillingi kastéllyal. égbenyúló hegyes sziklák öveznek köröskörül. hogy a szobákat nem olyannak festem le. mivel csak gyalog lehet feljutni a csúcsra. alacsony. de azonnal lerontatta. amilyenekké a terveknek megfelelően alakították át őket. ott pedig egy másfajta furcsaság következik. A természet e szeszélyes furcsasága nem más. A galériából egy . Rögtön a szénégető település után hosszú kaptató következett. s miután lerombolták. hogy azon legfeljebb csak a madarak juthattak túl. a falu már az övé. de az ösvényt mindenfelől oly szörnyűséges szakadékok övezik. lehetett lejutni a kis tisztásra. nem akadt oly lakója a Földnek. Öt bő órába telik. Nos. Vegyék figyelembe. vagyis akkortól.

ottománokkal. szintén arany bojtokkal. e két oszlophoz kötötték ki azt. A szükséges fenyítőeszközök az oszlop belsejében voltak felakasztva. Ebből a szalonból nyílt a gyűlésterem. s mindegyikben egy-egy kitűnő ottomán. a konyhával való összeköttetést torony formájú szekrényféleségek biztosították. A szalon mellett volt még egy szoba. ez volt a színtere a tervezett csatáknak. s ez az impozáns látvány volt hivatott biztosítani azt az alávetettséget. ezen a szárnyon történetesen ez volt legkívül. mint színész a színpadon. hanem azt is. ezeken kellett tartózkodniuk a bujálkodási alanyoknak. aki valami vétségért büntetésbe került. ez szolgált a kettesben vívandó csatákra illetve bizonyos más titkos kéjekre. melyeken keresztül felszolgáló személyzet igénybevétele nélkül is gyorsan s még melegen lehetett felhúzni az ételt. mivel a kör kicsi volt. meg minden olyan bútor. keresetlen. s mivel ennek megfelelően is volt berendezve. hogy ne legyen túl távol tőlük. aranybojtos fekete bársony szőnyeg borította. oda lehetett félrevonulni a lépcsőkről behívott alanyokkal. melyekre később kerítünk magyarázatot. a parázna nagygyűléseknek. a fülkéket is ugyanez az anyag díszítette. miként a trónust is. de rendkívül jól fűlött. ha valaki nem a nyilvánosság előtt szándékozott véghezvinni azt a kéjes aktust. Ez a szoba amolyan titkos budoár volt. kitűnő fotelekkel. a kényelem minden kellékével ellátott kellemes ebédlő után egy egyszerű. melynek végrehajtására az alanyt odahívta. A trónus alatt szeles lépcsők voltak. A félkörív mentén igen vastag üvegből négy fülke volt építve. Minden fülke végéből ajtó nyílt egy benyíló szobába. nem hallatszott ki belőle semmi. hogy szükség esetén csillapítsák a mesélés által felajzott érzékeket: a lépcsőket. a négy fülke pontosan szemben állt a kört kettévágó átmérővel. Ez a mindenkori előadónőé volt. Az átmérőt képező falra egy négy láb magas trónus támaszkodott. igen meleg volt. . egyáltalán. egyetlen szót se veszítsenek el a mesélésből. s igen jól bebútorozott társasági szalon következett. amire csak szükség lehetett a legkülönfélébb tisztátalankodásokhoz. kályhákkal. de nappal is sötét. melynek végében igen szép kápolna állt. hogy az előadónő pontosan szemben legyen a fülkékben ülő hallgatósággal. elhelyezése nemcsak azt biztosította. hiszen ő ilyenkor olyan volt. a fülkékben ülők pedig mint a nézők az amfiteátrumban. E szőnyegezett. de sötétkék színben. megérdemel egy külön kis leírást. ami már egymagában is kéjes bizsergést kelt a kínzó lelkében. A trónus két oldalán egy-ege magányos oszlop állt. Félkör alakú volt. melyben az előadásokat tervezték: hogy úgy mondjam.igen csinos ebédlőbe lehetett bejutni. Ha az ember át akart menni a másik szárnyba. akkor vissza kellett térnie a galériára. s úgy jutott a párhuzamos szárnyra. Ezekben a benyílókban is volt kanapé. egészen a mennyezetig értek.

hogy az idehozott állatokat gondozza. De a züllöttség. nagyon szép. melyben szintén nyolc alkóvos fülke volt a fiúk számára. mivel a belső szolgálatokkal megbízott négy öregasszonyon kívül nem volt más cseléd. de kissé más elrendezésben. annak az az oka. mely érzéseket előre látták vagy legalábbis érezték.a belső udvar tornyának másik felébe. hogy a kicsapongásnak semmi sem állhatja útját. s azt hiszem. Egy szinttel följebb nyolc csinos cellácska nyújtott szállást a nyolc baszónak. még beljebb két egyforma. nekik nem is biztosítottak külön lakhelyet A második emeleten körülbelül ugyanennyi szoba volt. ezek nem oda voltak szánva. A földszinten voltak a konyhák. s mivel igen melegek és igen jók voltak. s igazából éppen azzal terjesztjük ki és sokszorozzuk meg vágyainkat. csak a három szakácsnő meg a segítőik. még egy helyiséget emelt. bennük hat odú a konyhai munkákra kiszemelt hat személynek. egy boltozatos kamrafélébe. mit csak feltalálhat a legkegyetlenebb lelemény s a legrafináltabb barbárság az érzékek elrettentésére s borzalmak véghezvitelére. s az alkóvokban egyegy kis ággyal. semmint férfiakat. már említett kis keresztény templom oltárlépcsőjének alján. háromszáz lépcsőfokon át. törökös ágyak és hasonló bútorok díszítették e szobákat. mert az elbeszélés törvényei nem engedik. meredek csigalépcső vezetett onnan lefelé. a kegyetlenség. köztük három híres szakácsnőnek. ez volt a kislányok hálóterme. s a mellettük lévő két kis szobában lakolt a felügyeletükkel megbízott két öregasszony. Három nagy darab leányzó segített nekik. Ott egy nagyon csinos előszobából négy szép lakosztály nyílt. Mivel megállapodásuk értelmében a nejeiknek ugyanott volt a szállásuk. hogy saját ágyukban háljanak. igen szűk. Ha az ember visszajött. ha korlátokat akarunk állítani nekik. . s beljebb megint csak ugyanúgy még két szoba a másik két előadónőnek. külön budoárral és árnyékszékkel. a csömör és az alávalóság. hogy teljes mértékben lefessük. Az egyik cselédlánynak az volt a dolga. csinos szoba várt egy-egy előadónőre. E négy szoba várt a négy barátra. kitűnő elhelyezést nyújtottak a számukra. mellette szintén két kis szoba az őket felügyelő kél duennának. Baljós kő emelkedett a galérián lévő. S ott alant micsoda nyugalom! Minő végletes biztonságban érezhette magát a gazember. nyolc alkóvval. s ha az idevonatkozó szabályokat mégis megszegték az urak. Inkább őket választották erre a partira. amit csak a legérzékibb bujálkodás megkívánhat. de mindebből semmi sem jelenhetett meg az orgiákon. a föld gyomrába. egy ugyanilyen hálóterembe jutott. s melyben együtt volt minden szörnyűség. a budoárokban pedig minden megvolt. igazuk volt. Az egyik oldalon először is volt egy tágas terem. sőt még több is. melyről sürgősen vázlatos rajzot kell adnunk. Háromszínű damaszttal borított. melyet három vasajtó zárt. habár az ő tisztjük vajmi kevésszer engedte meg.

Durcet kijött eléjük. se a szökevényeknek. mert attól már jobban tartottak. s hoz nekik egy-egy kisfiút. szobáról szobára haladnak. útra kelt a herceg. nem is annyira a külső támadások ellen. hogy a herceg. kit a bűn csak szórakoztatott. s azonnal kihirdettek. tehát teljesen zárkózzanak be.kit áldozatával hajtott oda a bűn! Otthon volt. csak az elfajzott szenvedély. hogy mivel már minden élelmiszer bent van. kit nem hajtott már más. s ráadásul mélyen lent a föld gyomrában. inkább a szökéseket megelőzendő. már előbb odamentek). úgy döntött. mint említettük volt. ezen erdőn belül egy magányos várkastélyban. melyet aztán alá is írtak. Parancsát végrehajtották. Franciaország határain túl. háromszor egymás után elélvezett. a püspök. mi fog itt történni. Ők maguk mindenben a barátok rendelkezésére állnak. amikor leírták neki a helyiséget. a nejeik meg a négy segédbaszó (Durcet és neje. miután megvizsgálta a helyszínt. Szabályzat Minden reggel tíz órakor ébresztő. Amikor végre minden készen állt. anélkül hogy bármi hiányzó részlet is megzavarhatná a szöveg megértésében. majd azonnal lerontatta a hidat. lakatlan erdő mélyén. annyira elbarikádozták magukat. sem istent. falazzák hát el az összes kaput. mire megkezdődik a dorbézolás. hol voltak valaha a kapuk. s bár rendkívüli nehézségek árán. ki nem ismert se törvényt. minden a legtökéletesebben el volt rendezve. melyet a megfelelő óvintézkedések után csak a madarak közelíthettek meg. Mielőtt rátérnénk a tárgyra. a négy barát pedig kidolgozott egy törvénykönyvet. ezt még mindenképpen megismertetjük az olvasóval. többé nem szükséges kimenni. De még ez sem volt elég. s ki nem ismert más mértéket. ki ezen az elhagyatott helyen ott állt kiszolgáltatva annak a gazembernek. nyugodtan hátradőlve. Jaj. s az alanyokat is elszállásolták. Nem tudom. élvezettel követhesse a történetet. mint egy ostromlott citadellába. egy biztonságos országban. a kisfiúk viszont kezdetben csak étvágygerjesztőül szolgálnak. ezerszer is jaj annak a szerencsétlennek. mihelyt elkészültek vele. mihelyt átjöttek rajta. A november elsejéig megmaradó két napon az alanyokat pihentették. hogy miután mindent töviről-hegyire leírtunk neki. de végül odaértek a kastélyba október 29-én este. majd berendezkedtek odabent a fentebb már ismertetett beosztás alapján. hogy utólag nem is lehetett megállapítani. amin kívülről be lehetne jutni. most az elbeszélés érdekeit meg nem sértve csak annyit mondhatok. az nemigen fenyegetett. Ekkor az éjszaka szolgálatban nem lévő négy baszó meglátogatja a barátokat. csak álnok kéjének parancsoló törvényeit. Curval. mivel úgy szól az . hogy frissek és üdék legyenek. a herceg. s egyetlen rést se hagyjanak se az ellenségnek.

s ha a fent részletezett két dolog bármelyikében kihágást tapasztal. odamenni azonban csak külön engedéllyel lehet. januárban az elnök. decemberben a püspök. vagy egyéb tápláló. a reggeliző társaság jelenlétében kell csinálnia. hogy ez idő alatt nem szabad félrevonulni. a következő sorrendben: novemberben Durcet. mint a kápolnában. illetve közli az öregasszonyokkal. mielőtt kimenne a lányok hálóterméből. ha úgy akarják. tehát az éppen soros ügyeletes. évődhetnek azzal a néggyel. Mielőtt kimennének a lányok szobájából. ellenkező esetben kemény büntetésben részesülnek. februárban pedig a herceg).egyezség. csak januárban ejtik meg avégett. de nekik is „nagyuram”-nak kell szólítaniuk mindegyik barátot. lévén hogy a paráználkodásban ez a leggyönyörűségesebb. ha erre engedélyt kapnak. melyet éppen e célra szántak és rendeztek be. A reggelit a nyolc kislány szolgálja föl meztelenül a lányháremben alkalmazott két asszony. az a barát. hogy minden hónapban valamelyikük ügyeletes lesz. Ott szolgálják fel nekik a reggelit. kedvük szottyan némi szemérmetlenkedésre. mivel a másik kettő a fiúszerájban teljesít szolgálatot. Abban azonban megegyeznek. ugyanúgy szemlét tartanak. hogy ez és ez ilyen vagy olyan állapotban tartandó. sorban vizsgálja mindet. s a vétkeseket éppúgy a legkeményebb büntetésre ítélik. amit gyakran nem adnak meg. akár előtte vagy utána. a lányoknak ezt a legteljesebb engedelmességgel kell fogadniuk. A többiek mentesülnek alóla. . a feleségekre és az öregasszonyokra vonatkozik ez a törvény. Csak őrájuk. az ügyeletes gondosan végigvizsgálja a lányok éjjeliedényeit. Az urak. melyet táblázatba is foglaltak. Az a négy fiú fogadja őket. s csak akkor állhatnak tol. amelyik reggel nem volt a szobájukban. valahányszor csak találkoznak egy baráttal. de ki nem elépítésével addig korbácsolják föl a kéjt. ahogy meghagyták neki. hogy a nyolc kislány szüzességének elvételét elölről december hónapban. s amikor a négy barát belép. elébük tárják csupasz feneküket. mígnem valamiféle parázna düh állapotába nem jutnak. akkor azt a többiek előtt. A lányoknak mindig minden körülmények között azonnal le kell térdelniük. mégpedig okkal. hogy olyan állapotban van-e. hátulról pedig akárcsak a kisfiúk esetében. Ha a barátoknak akár a reggeli során. Mivel a szükségletek végzése szigorúan tilos másutt. hogy a örökös tüzelésével. aki abban a hónapban ügyel (úgy tervezik ugyanis. az illetőt testi fenyítésre ítéli. Tizenegy órakor a barátok ellátogatnak a kislányok hálótermébe. Onnan a fiúk lakosztályába mennek. erősítő eledel. a másik négy közben csak áll és várja. s szakadatlanul ezen állapot ösztökélésén munkálkodnak. milyen utasítást kap. Marie és Louison segítségével. ami lehet csokoládé vagy spanyol borba mártogatott pirított kenyér. ha valakinek pajzánkodni támad kedve.

meztelenül felszolgálja nekik a kávét és a likőrt. melyek elszívhatják az erőt. sőt ágaskodó szerszámaikat is megdolgoztathatják velük. Ők húzzák fel az ételeket. egyrészt a lányok. de amit tesznek. a nyolc kisfiú meg a négy előadónő. Nem sokkal hat óra előtt a négy felszolgáló gyerek visszavonul. s egyedül a nyolc baszó részesül abban a megbecsülésben. hogy az effajta természetű kéjeket szolgálja. hogy ilyenkor egy asztalnál étkezhet velük. A barátok ott várják őket két óráig. tehát az engedéllyel rendelkezők átmennek a kápolnába. a másodiknál a négy feleség. ahol művészi módon minden úgy van elrendezve. Míg ezek esznek. hogy gyorsan átöltözzön. két lány és két fiú. s legfeljebb az egyedek egyharmada kapja meg). a trón alatti lépcsőket tizenhat gyerek díszíti. Pontosan hat órakor az urak átfáradnak a már ismertetett nagy előadóterembe. akik majd az asztalra teszik. bármi módon tapogathatják a csupasz feleségeket. Az ebéd alatt a baszók kedvükre. akik engedélyt kaptak a sürgető szükségletek elvégzésére. Az elsőnél a nyolc kislány ül meg a négy öregasszony. Három órakor tálalják az urak ebédjét. az öregasszonyok pedig varázslónőnek öltözve segítenek nekik. szabadon pocskondiázhatják és bántalmazhatják is őket.amelyikkel még aznap nem találkoztak. és ahhoz a fülkéhez tartozik. vagyis a nagydologra (erre mindig nagyon nehéz engedélyt szerezni. Nem sokkal ezen óra előtt megjelenik a szalonban a nyolc baszó. melyeket a konyhalányok lent betesznek a toronyba. a lehető legápoltabb és legdíszesebb öltözetben. az urak a társasági szalonban csevegnek három óráig. Öt órakor bontanak asztalt. oly elrendezésben. Az ebédet a négy feleség tálalja. Akkor csak a négy barát (a baszók visszavonulnak a nagygyűlés idejéig). E két asztalnál a három konyhalány szolgál föl. másrészt a fiúk lakosztályában. meztelenül. minden nap más és más kettő. anélkül hogy azok kitérhetnének előle. Egy órakor azok a fiúk vagy lányok. vagy védekezhetnének ellene. s aszerint hogy az effajta élvezetekből miképpen akarnak részesedni. ahol két kisfiú és két kislány. Ki-ki elhelyezkedik a maga fülkéjében. Még ekkor sem engedhet meg magának senki olyan kéjeket. Két órától háromig két asztalnál étkezik az első ebédelő turnus. ahogyan jónak találják. a többiek pedig a következő rendben: a már említett trónuson ül az előadónő. és így tovább. a négyesfogatok minden nap cserélődnek. a szomszédos fülke nem támaszthat rá igényt. ugyanazon fülke előtt sosem tesz . úgy rendelkeznek velük. egyelőre puszta évődéssel kell beérni. ők adják át a tálakat a feleségeknek. amelyik előtt van. minden fülkével szemben ott van egy-egy négyesfogat. szóval a négy barát átfárad a szalonba. hogy egy-egy fülkével szembe négyen jutnak. tovább egy perccel sem. nyilvánosan teszik: ilyenkor még nincs félrevonulás.

elég egyetlen tűcskét kihúzni. a baszón mellény és rózsaszínű tafota gatya. aki viszont egy kanapén ül. amelyik valamelyik baráthoz van beosztva éjszakára. s teheti ezt akár a fülkében. néha özvegynek. ha úgy tartják jónak. akárcsak három társnője. nejek. az úgynevezett orgiára. mivel nő sosem vehet részt a férfiak vacsoráján. nincs semmi dolguk. Az a négy baszó. s minthogy célja a képzelet felgyújtása. minden nap más. de a ruhák alapanyaga mindig tafota vagy fátyolszövet: a test alfelét soha nem torlaszolja el semmi. a szobájukban készülnek fel rá. de rendelkezésre kell állniuk. a négyesével meg a felügyelő öregasszonnyal. ami a lefektetett deflorációs rendet sértené. ha az illető végzett. közben minden fajta kéjelgés űzhető. Az öregasszonyok hol kedvesnővérnek. melyet a barátok bármikor megszakíthatnak. Minden benyílóban négy gyertya ég. ami csak szükséges a különböző bujálkodásokhoz. majd folytatódik. amíg élvezkedik az. . A másik négy felszolgál az öregasszonyok segédletével. akik külön. s a gyerek már rohan is. a másik spanyolost. azok is. sőt az előadónőkkel is. Ilyenkor mindenki találkozik. mert ezt minden körülmények közt be kell tartani. az előadónők és a nyolc kislány a saját lakrészükben. Vacsora végeztével a gyűlésterembe vonul a társaság ünnepelni.ugyanaz a négy egyed. a szalonban ötven. Mindegyik gyerek karjára művirág van kötve. a harmadik törököst. Tíz órakor tálalják a vacsorát. távol maradhat a gyűléstől. A másik négy a fülkékben hever. a nejével. ha le akarja mezteleníteni őket az ember. Pontosan hat órakor az előadónő megkezdi az előadást. ha arra szottyan kedve. csillárok világítanak. csak meg kell húznia a megfelelő füzért. külön esznek. A feleség mindig meztelen. akik a barátokkal vacsoráztak. azok is. A feleségek. a benyílók pedig. Az előadás szünetel. mellette pedig egy feleség. úgyhogy ha a fülke tulajdonosának szüksége támad valamelyikükre. A szalon különösen jól be van fűtve. kivéve azt. akinek szükségletei miatt félbeszakadt. ki-ki valamely barát lábai előtt. a soros előadónő elegáns kurtizánnak van öltözve. amit csak akar a baszójával. melyeket kívülről kályha fűt. minden olyan bútorral el vannak látva. hogy derekasan helyt tudjanak állni éjszaka. hol apácának. akár a benyíló szobában. Egyébiránt azonban azt csinál az ember. végül a kisfiúk és kislányok mindig más és más elegáns kosztümöt kapnak: az egyik négyes ázsiait. a barátok pedig az éjszaka nem szolgálatos négy baszóval és négy kisfiúval vacsoráznak. Ilyenkor mindenki meztelen: előadónők. mely összeköttetésben áll a fülkével. de megint csak kivétel az éjszakai szolgálatra beosztott négy baszó. a trónus alatt. a negyedik görögöst. tündérnek vagy varázslónőnek vannak öltözve. hogy a lábaihoz vesse magát A három tétlen előadónő egy padon ül. másnap megint mást. A fülkék benyíló szobája felé mindig nyitva áll az ajtó. Az előadás tíz óráig tart.

vagy egy öregasszonyt. ahogy éppen a kedve tartja. bárki kövesse is el. s a tehetséget mindig tisztelni kell. hogy a lefektetett bölcs rend értelmében lehetőség szerint mindegyikük minden éjszaka mindig más és más személlyel hál. és megint csak leszámítva a deflorációt. ezek sem borítanak föl semmit. még akkor is szigorú büntetésben részesül. s ily módon az elhálás nem történhet meg. Ha vétkeznek. ilyenkor ejtik meg őket. De mivel ezen első házasságok a legfiatalabb gyerekek közt köttetnek. Bárminő vallásos cselekedet. Ugyanakkora vétségért az előadónőknek feleakkora büntetés jár. ha pedig egy gyereknek már elvették a szüzességét. Ha bármely egyed bármit megtagad. legkisebb figyelmetlenség vagy engedetlenség a legsúlyosabb vétségnek minősül. az orgiák alatt kerül sor. Emellett azonban a kastélyban eltöltendő tizenhét hét mindegyikét megünneplik. egymás hegyén-hátán mindenki. miért nem volt óvatosabb. amit kérnek tőle. Pontosan hajnali két órakor véget ér az orgia. Minden olyan férfinak. fajtalankodnak. aki abban a hónapban ügyeletes. baszók.kislányok. A feleségeknek meg az öregasszonyoknak viszont kétszer akkora. miért nem intézkedett előre. minden szombat este. Minden napnak ez a rendje és beosztása. majd állatok módjára cserélnek. az pedig éjszakára magához veszi még valamelyik feleséget vagy valamelyik deflorált egyedet. házasságot törnek. mint a gyerekeknek. Ha eljön a deflorációk ideje. kisfiúk. legzüllöttebb kifejezéseket . e menyegzők nem is zavarják meg a tervezett deflorációs rendet. ha előzőleg nem kapott engedélyt a nevezett nő használatára. van aki a földön. amelyikhez be van osztva. Az éjszakai szolgálatos négy baszó elegáns háziköntösben odamegy ahhoz a baráthoz. A barátoknak kifejezetten elő van írva. mindössze azzal a kikötéssel. A kicsapongások idején elkövetett legkisebb nevetés. minden olyan fajtalanságba. ami már leszakíttatott. Minden öregasszony négy-négy gyerek magaviseletéért felel. Először házasságokkal: ezekről megfelelő helyen és időben beszámolunk. S mivel a felnőttek közti házasságok pedig csakis a deflorációk után történhetnek meg. összevegyülnek. ha nem állt módjában megtennie. ha már lesznek deflorációk. a fenyítésekre pedig egy időben. ami csak felajzhatja agyukat. belevetik magukat minden olyan szélsőségbe. mert az ő tehetségük hasznos. onnan kezdve bármikor és bármi módon szabad vele élvezkedni. büntetésül levágják valamely végtagját. akit nővel tetten érnek. Addig mindenről pontos listát vezetnek. hiszen a résztvevők csak azt a rózsát szagolhatják. a kövezeten hentereg. vagy valamelyik előadónőt. mint a gyerekeknek. és kegyetlen büntetést von maga után. bepanaszolják őket annak a barátnak. vért fertőznek. hogy a gyűléseken csakis a legbujább. halálbüntetést von maga után. barátok.

s lássa el mindazon feladatokat. abból a fajtából. amennyiben erre külön engedélyt nem kap vala melyik baráttól. sőt mindig is szigorúbb és embertelenebb bánásmódban részesülnek. s ezért férjüknek kell tekinteniük őket. vagy feladatukat rosszul látják el. A büntetésekből befolyt összeg pedig. különösen nagy szükség után nem. bármelyik legyen is az. büntetése a legsúlyosabbak közül való lészen. a herceg harmincegyedikén délelőtt mindent végigellenőrzött. kurvásan. Semelyik egyed. s ennek ellenére ekképpen cselekszik. efféle beszédet mondott nekik: – Hitvány. Ha egy barátnak nagy szüksége támad. keményebben és parancsolóbban. A szakácsnőket és segítőiket övezze a legnagyobb tisztelet. kik egyes-egyedül a mi élvezeteinkre teremtettek. földhözragadt teremtések. például a kápolnában felállított közös és külön árnyékszékek tisztítására. Nőkkel és kisfiúkkal beszéljenek minél durvábban. hogy ne részegen feküdjön ágyba. Ha valamely egyed szökést kísérel meg a gyűlésről. igen gyakran őket alkalmazzák a legalávalóbb és legnehezebb munkákra. melyekre ezen aktus során utasítást ad neki. nem érheti-e támadás. főleg a kastélyt vizsgálta meg. hogy ehelyütt is részük lehet abban a nevetséges és abszolút hatalomban. amelyiket e célra megfelelőnek ítél. A négy feleség semmiféle előjoggal nem rendelkezik a többi nő fölött. megbízatásáról beszámolt a társaságnak. vagy nem szökhet-e meg belőle valaki. és harmincadikán ki is hirdették a szabályzatot. nem végezhet semminemű tisztálkodási műveletet. ha ellenállnak. sem nő. ehhez hasonló. legerősebb. este pedig nagy szónoklatot tartott a nőknek. Ő pedig fölmenvén az előadónőknek szánt pódiumra vagy trónusfélére. aki be avagy ki akar jutni. sem férfi. s ha valamelyik úr áthágja e törvényt. a férfiakkal viszont alázatosan. Ezen árnyékszékeket csak hetente kell üríteni. Meggyőződvén róla. s lehetőleg minél többször. akkor kísérje el egy nő. fordíttassék új. azonnal halálbüntetésben részesül. Ha bárki az urak közül nem tartja be ezen dolgokat. vagy másféle mulatság megszervezésére. ha majd visszatértek Franciaországba. s szigorú büntetésben részesülnek. legistenkáromlóbb szófordulatokat használhatják. mit a világban hagynak .és a legmocskosabb. elpróbáltatott. vagy egyetlenegyszer is arra vetemedik. hiszen velük a nők szerepét játsszák. remélem nem kecsegtették magukat azzal. Parancsára valamennyien összegyűltek az előadóterembe. de ezt mindig ők végzik. hogy ördöggé vagy madárrá kell válnia annak. tízezer frank bírságot fizet. ha pedig az engedélyt nem kapja meg. Miután kidolgozták. lealacsonyodva. fizessen tízezer arany bírságot. Isten nevét ilyenkor csak szitkozódó vagy átkozódó szavak kíséretében szabad kiejteniük.

mit már ne ismernénk kívülről? Mit tudnak nyújtani. vallástagadó bűnözőknek. s . istentelen. szolgálják ki. s áldozatkészen csakis a mi kívánságainkat lessék: vágyunk legyen az egyetlen törvényük. mint hogy fiatalon leli halálát. de szánalmat egyikőjük sem remélhet mitőlünk. Rabszolgánál is ezerszer nagyobb alávetettségben lévén. viselje hősiesen a sorsát. kik már megcsömörlöttünk az effajta csapdáktól. mik csak egy szem tömjént is kicsaltak belőlünk. legyenek pontosak. Nem mintha e viselkedéssel sokat nyerhetnének. mint amit maguk akár csak elképzelni is tudnak. menjenek elébe. hajtsák végre vakon. aligha harapunk rá a kisded csalétekre. keltsék fel maguk. senki se tudja. engedelmesen és bátran. s csak a mi örömeinkért szívják még a levegőt És miféle embereknek vannak imigyen alávetve? Megrögzött. melyeken minden átjárót lerontattunk. s a képzelet varázserejét megvetés. kemény lesz fáradságos és gyötrelmes. szemrebbenés nélkül vessék alá magukat. mihelyt áthaladtak rajta. kiknek csak egy istenük van. Itt vannak Franciaországon kívül. mit gyakorolnak: egyedül az felel meg jelen helyzetüknek. Azt javaslom tehát. s egy nőt nem érhet nagyobb szerencse. és mik vagyunk mi. egy törvényük. tudatos gonosztevőknek. Alighanem kevés olyan szélsőség lesz. hogy örökké éljünk. barátjaiktól. minden hájjal megkent. nem azért vagyunk e világon. hogy bájaikra számíthatnak.meg önöknek. Haragra gyúlván azon oltárok ellen. hogy használni ugyan használjuk mindnyájukat. Meg se forduljon fejükben. hogy itt vannak. méghogy egy nő? a sárteke összes nőjének élete éppoly közömbös. midőn érzékeinket már kielégítette az illúzió. túl sziklás hegyeken. s borzadjanak bele a gondolatba. s a legkisebb hibákért is testi fenyítésben részesülnek. hogy az engedelmesség legyen az egyetlen erény. a világ szemében maguk már halottak. Be vannak zárva egy bevehetetlen várkastélyba. a züllés. elvtelen. és azt tanácsolom. S ha netán valamelyikük sajnálatos módon áldozatul esik féktelen szenvedélyünknek. mit beszélek. rokonaiktól el vannak vágva. kik közt a legkisebb is több ocsmányságot követett el. csakis megaláztatásra számítsanak. türelmesen. a paráznaság. Ugyan mit tudnak maguk nyújtani. de annál többet veszthetnek. Felolvastunk maguknak egy bölcs szabályzatot. mire ne vetemednénk: egyiktől se irtózzanak. hogy mi. a kicsapongás. Elképzelhetik. mely a maguk biztonságát s a mi örömeinket is szavatolja. Tartsák folyton szem előtt. kiknek szemében egy nő élete. olyan embereknek. egy lakatlan erdőben. egy mércéjük. mit ne tapodnánk lábbal gyakran már a mámor pillanatában? Szolgálatuk. büszkeségünk és szabadságvágyunk legott széttöri mindet. mik maguk. engedelmesek. kár is lenne titkolni. majd csaknem mindig gyűlölet váltja fel. Tekintsék helyzetüket. ha nem ehhez tartják magukat. akár egy bogár eltaposása.

másfelől érdessé teszi a szívet. mit is akarunk csináltatni magukkal: egy mozdulat szemvillanás. s micsoda kockázattal jár. mint emberi lényeket. kitalálni. Lessek szándékainkat. Általában nagyon kevésszer mutogassák magukat elölről. Tudom. tartsák mindig szem előtt. ügyeljék a tekintetünket. mindezzel szerencsések ugyan nem lesznek. semmi flört. Ami pedig a seggüket illeti. egyébiránt pedig a duennáktól további felvilágosításokat is kapnak. amire mi szánjuk: az egyszerű megalázkodásra. mennyire megtiltottunk mindent. miket a remélt szolgáltatás fejében táplálunk. széttépésük annál bizsergetőbb a mi elfajzott lelkünk számára. ott is elővigyázatosnak kell lenniük. Láthatták. hogy egyáltalán nem úgy tekintjük magukat. most hozzátok intézem szavam. ha már nem hajlandók e szolgálatra. Nagyon nagy tévedésben vannak. Egyébiránt pedig ne várják. majd lebunkózunk. ha hirtelen leforráznak egy libertinust. mennyire megvetjük e kötelékeket. hogy megmutassuk. ettől talán elbizakodtak és jóindulatunkban reménykednek. ha megmutatják. ami távolról is emlékeztet valamely vallásos cselekedetre. hanem mint háziállatokat. Mert ha teszem azt. közben mindig takarják el a mellette lévő ocsmány barlangot. mintha engedetlenségből a legpontosabb utasítást tagadták volna meg. figyelmeztetem . feleségek. gyakran csak a bensőnkben moccanó érzés jelzi majd. másrészt ne mutogassák nekünk olyankor és olyan állapotban. s maguk ügyetlenül a másikat tárják elénk mennyire megzavarná képzeletünket egy effajta baklövés. ha rossz magaviseletükkel kivívják haragunkat. a magunkfajtának semmi kötelék se szent. de talán nem lesznek végképp szerencsétlenek. hogy mindig részletezzük. az volna e vágy. s így kevésbé lesz alkalmas arra. Véssék eszükbe. aki feltételezhetően egy segget várna az elélvezéséhez. mely állapotot mások egyfolytában fenn szeretnének tartani. figyelmeztetlek benneteket. de legesleginkább ne tévesszék el a vágyainkat. mit a természet hagymázos lázálmában produkált. Amúgy egymást közt csak semmi enyelgés. mint a többieknek. sőt.készüljenek fel részünkről a legrosszabbra. hogy ez az undormányos testrész. ha ekképpen számítottak. mikkel ti leláncolni véllek bennünket. de ha nem találják ki és nem mennek elébe. semmiféle előjogokra ne számítsatok mitőlünk. elébe menni. és éppen avégett. s akkor oktondi módon elétesznek egy picsát. a mozdulatainkat. mert az egyfelől meglágyítja. Egyszóval reszketni. fejtsék meg jelentésüket. melyek majd mindent megmagyaráznak. éppoly kemény büntetést kapnak érte. minél szentebb az a maguk szemében. hogy megnézzük testük valamely fertályát. semmi lánybarátság. számunkra mindig a legvisszataszítóbb marad. sőt. Lányok. néhányukat ilyen vagy olyan szálak fűznek mihozzánk. hogy még szigorúbb bánásmódban lesz részetek. engedelmeskedni. Értsenek a szóból.

minek is titkolnám. hangold rá szívedet és szellemedet a legtisztátalanabb történetre. hogy néhányan ostobaságukban még mindig nem képesek megtagadni ocsmány istenüket. mert tudta. hogy nincs sok olyan bűn. amiért szigorúbb büntetés járna. döntsék el maguk: ha lenne isten. sértegesse. de csak mint férj-szerető. aki a baszók közül az egyik legmeghittebb kedvence lett. s a négy öregasszony meg a négy előadónő kivételével. a többiek is hasonlóképpen nyugovóra tértek. mit csalók kohollak. nyolc kémnője úgyis mindenről beszámol neki. hadd lamentáljanak. hadd panaszolkodjanak. amire ne vetemednénk velük szemben. mintsem áldozat szerepében vannak itt. hadd lármázzanak. hogy az általa nagyra becsült erény. minden lépését figyelni fogjuk. Képzeld el. Lássák be már végre ezek az ostoba némberek. Egyszóval. ki vele szemben nem több. a herceg azonban rájuk sem hederített. s nincs az a szélsőség. szóval tűrhetné-e. E sok . szóval ezeket az élvezeteket mind száműztük belőle. vagy valami aljasság színezi be őket. hogy miért: mert érdekük fűződött hozzá. másképp szólva melyeket az a lelkes lény ír elő számunkra. hogy az összes úgynevezett becsületes élvezetet. miként most áldozatul fog esni. hogy Istennek a léte oly őrültség. hogy inkább áldozati papnő. s semmi se téríthesse el előre lefektetett útjától egészen február huszonnyolcadikáig. akik tudták. hagyta. effajta könyvet sem az ókorban. kigúnyolja és pocskondiázza. mit állandóan emlegetsz. sem a modemeknél nem találsz. miként én teszem kedvemre a nap minden percében? E kis prédikáció után a herceg lejött a szószékről. tűrhetné-e. megkezdődött a libertinus színjáték. s hogy a vallás. melyet manapság már az egész földön összesen ha húszan vallanak. hogy e hitvány teremtés szembeszálljon. s magához vette éjszakára Herkulest. olvasó barátom. hogy immár semmi se zavarhassa meg. áldozatul essen. s természetnek hívod. hogy valami bűn kapcsolódik hozzájuk. hogy egy magamfajta hitvány teremtés. mint egy atka egy elefánt számára.magukat. az csakis úgy lehetséges. Mivel másnap már reggel mindennek aszerint kellett elrendezve lennie. amiképpen írásban foglalták. s ez az isten hatalommal bírna. Nagyon is jól tudjuk. dacoljon vele. tehát nyolcukon kívül mindenki elsírta magát. mit valaha is írtak a világ kezdete óta. s ha netán véletlenül mégis találkozol velük. győződjenek meg róla. hogy becsapjanak bennünket. s midőn tízet ütött reggel az óra. nem borzadtak el vallásuktól: ezeknek. mit segítségül hívnak. csak dajkamese. mára már nyilvánvaló. Most pedig. ha balszerencséjükre tetten érjük őket. mert nőszeretőként továbbra is a kis Zefír foglalta el szívében az első helyet. holott nem is ismered. a bűnnek s a kicsapongásnak? Tűrhetné-e ez a mindenható isten. mikkel maguk is oly igen kérkednek.

vagy lapozzon még előbbre. eszedbe se jut leszidni a bőkezű házigazdát. melyik lesz kedved szerint való? Szolgáld ki magad. Ami a különbözőséget illeti. melyeket lefestünk neked. s fölé írtuk azt az elnevezést. a többit pedig hagyd ott. hogy elsülsz tőle. a következő is ezt teszi. Olyan ez. Ha az olvasó egy olyan névvel találkozik. ha más módon. monstruózus hímtag. mindig új bekezdés következik. hihetetlenül erős. az öccse. Csalárd. most egy táblázatot illesztünk ide. mely tartalmazza nevüket. negyvenöt éves. hogyan is találhatnánk el. sorban egymás után. agyafúrt. nem az elbeszélésbe ágyazva részletezzük őket. amelyik szerinted semmiben sem különbözik a másiktól. életkorukat és vázlatos portréjukat. ahol hatszáz különböző fogást tálalnak eléd.szélsőség közül. s meglátod. Minden létező bűn egyszemélyes megtestesítője. ami a libertinizmus itt tárgyalt fajtáját leginkább jellemzi. Egyébként e hatszáz passziót beleolvasztottuk az előadónők történeteibe: ez megint egy olyan dolog. nem lévén tisztában az effajta témákkal. ahol pedig az véget ér. mint egy pompázatos lakoma. tanulmányozd behatóan azt a passziót. amire fel kell hívnunk az olvasó figyelmét. mégis van valami különbség. s ne szónokolj az otthagyott többi ellen. „A libertinizmus iskolája” című regény szereplői BLANGIS HERCEGE. mit már elmondottunk volt. az aktív és passzív szodómia híve. olyan mint egy szatír. biztosíthatunk róla. kegyetlenül elpusztított két gyermeket. Mindből eszel? Aligha. Megölte anyját. az a finom érzék van meg benne. esetleg összekeverhetik a leírt passziókat a mesélő életének puszta eseményeivel. Tégy itt is így: válassz. a szája csúnya. akkor ehhez a táblázathoz folyamodhat. csak mert nem tudta elnyerni tetszésedet. a többit meg hagyd ott. húgát és három feleségét. nem taglalnánk az összeset. mint a herceg. de talán lesz egynéhány. Ez a vonal éppen egy sorban van a passzió leírásának kezdetével. minden passziót gondosan vonallal jelöltünk a margón. ha e vázlatos rajzról nem jut az eszébe mindaz. Idegzete oly . amivel illetni lehet. s légy filozófus. nyilván sok olyan is lesz. Nagyon egyhangú lett volna. A …-i PÜSPÖK. s lassacskán minden a helyére kerül. kiknek hatalmas örökségét egy barátja őrá bízta. hogy bevezetőnkben valamennyiüket lefessük és megnevezzük. De igen sokan szerepelnek ebben a színdarabféleségben. soványabb és finomabb. s bár ügyeltünk rá. hogy másnak tetszeni fog. ami annyira tűzbe hoz. bármi kicsinek látszik is. Ha nem mesélnénk el. s örülvén képességeid ilyenfajta megnövekedésének. amely zavarná a történetben. minden másfajta gyönyört mélyen megvet. hogy valóban fennáll. ötven éves. De mivel némely olvasók. ami nem nyeri el tetszésedet. s több nem is kell nekünk. s éppen az a kis rafinéria. de e csodálatos bőség kitágítja étvágyad határait. Gondolj arra.

haja és szeme sötét fekete. iszákos. Körülmetélték. falánk és kurvás. és még minden nap van magömlése. Néhány éve teljesen lezüllött és sokat iszik. de a szűzlányokat sem veti meg. a züllés és a kicsapongás mozgó képmása. Kis mell. Szelleme emelkedett. hatvan éves. szépen ívelt nyak. Alakja akár egy nőé. szép barna szem. s titokban végzi keresztényi kötelességeit. és sok bűnt követett el. CURVAL ELNÖK. A férje a hibáját. Hímtagja majdnem ugyanolyan nagy. a szája kissé nagy. alacsony. egészségtelen száj. melyet az olvasó a részletes portréjánál talál meg. ami veszélyes lehet e passziók kiszolgálójára. hogy mintául szolgálhat. de fehér és formás. a feleségét meg az unokahúgát. a herceg felesége. ADELAIDA. Durcet felesége. nő módjára inkább magát baszatja egész nap. Egyetlen istene van. csakis ily módon tud tevőlegesen gyönyört nyújtani. illetve az elnök lánya. JULIE. mint finom. teste gyönyörű. Huszonkét éves. beesett. szép és fehér. húsos. DURCET. inas férfi. Vére inkább a férfiakhoz hajtja. Már nem áll fel neki. római szépség. ez az egyetlen hibája. szép kék szem. de jó alakú. illetve a herceg nagyobbik lánya. s ezért bármit képes feláldozni. szőke. s elkövetett egy egészen szörnyűségeset is. KONSTANCA. Kicsi. s vajmi ritkán ejakulál. illetve Durcet lánya. Vagyonát csakis gyilkosságoknak köszönheti. s hajlamai is nőiesek.érzékeny. Magas. kifejező. markáns és kellemes vonások. az elnök felesége. s nagyon is átérzi sorsa borzalmát. hogy elélvezés közben csaknem eszméletét veszti. adóbérlő. Álmodozó. jószívű. Nem éppen erényes. se vallásra soha nem tanították. az erekció ritkán és nehezen következik be. a büdös száját szereti benne: ez is hozzátartozik az elnök furcsa hajlamaihoz. Természetadta erényességét semmi sem ingathatta meg. A válságos pillanatot görcsös rohamféle előzi meg. Ravasz. egyáltalán mindene kicsi. Huszonnégy éves. Sem erkölcsre. Lelke szilárd és sztoikus. hogy kikerekítse a vagyonát. teste azonban üde. szelíd. ami disznóságban őrá hasonlít. s ebben kéjes örömét leli. Ugyancsak szereti a szájban való élvezkedést. néha azonban sikerül neki. inkább méltóságteljes. a feneke oly sajátosan szép metszésű. szörnyűségesen ápolatlan és mocskos. mint a hercegé. Sajátos módon vonzódik az öregséghez s mindahhoz. zömök. ötvenhárom éves. Hosszúdad. rendkívül erényes és ájtatos. Megmérgezte az anyját. kis fenék. húsz éves. . savós szemek. csinos orr. ilyenkor kegyetlenkedik. hajlamos elhanyagolni magát. ettől parázna düh fogja el. Elélvezés közben parázna dühféle fogja el. kövérkés. a szája azonban szörnyű. csekély testméretei miatt képtelen lévén gyönyört nyújtani nekik. önnön gyönyöre. a herceg nagy barátja és iskolatársa. Csinos kis baba. abszolút érzéketlen a szánalomra. ügyes.

ALINA, a húga, a herceg állítólagos lánya, bár valójában a püspöké meg a herceg egyik feleségéé. Tizennyolc éves, igen pikáns, kellemes arc, nagyon üde, barna huncut szeme, pisze orra van, de alapjában véve nemtörődöm és lusta. Még nem mutatkozik meg a temperamentuma, és őszintén utálja az összes fajtalanságot, amit művelnek vele. A püspök tíz éves korában vette el a szüzességét hátulról. Sötét tudatlanságban hagyták, sem írni, sem olvasni nem tud, utálja a püspököt és rettentően fél a hercegtől. Nagyon szereti a nővérét, és furcsa, gyerekes válaszokat ad; a segge elragadó. Mme DUCLOS, az első előadónő. Negyvennyolc éves, megőrizte szépségét fiatalos, a létező legszebb fenékkel rendelkezik. Haja barna, teltkarcsú, jó húsban van. Mme CHAMPVILLE, ötven éves. Sovány, jó alakú; buja szemek; tribád, s mindene erre vall. Foglalkozására nézve jelenleg kerítőnő. Valaha szőke volt, a szeme szép, a klitorisza hosszú és csiklandós, a segge elhasználódott a szolgálatban, mindazonáltal erről az oldaláról szűz. Mme MARTAINE, ötvenkét éves. Kerítőnő; tenyeres-talpas, egészséges asszonyság; a vaginája elzáródott, s így csak Szodoma örömeit ismerhette meg, de mintha kifejezetten erre is született volna, mert kora ellenére a lehető legszebb a segge: jó kövér és bármit kibír, a legvaskosabb szerszámokat is szemrebbenés nélkül fogadja magába. Még elég csinos, de vonásai már hervadásnak indultak. Mme DESGRANGES, ötvenhat éves. A legnagyobb női gonosztevő, aki valaha is létezett. Magas, sovány, arca fakó, valaha barna volt; a megszemélyesült bűn képmása. Fonnyadt segge akár a márványpapír, s óriási rajta a lyuk. Hiányzik az egyik mellbimbója, három ujja és hat foga: fructus belli. Nincs oly bűn, amit ne követett volna el saját kezűleg vagy bérencei útján. Szellemes, jó előadó, s jelenleg ő a társaság egyik címzetes beszállítója. MARIE, az első duenna, ötvennyolc éves. Megkorbácsolták és megbélyegezték; rablóknál szolgált. Savós, csipás szem, csálé orr, sárga fogak, fél feneké helyén hatalmas kelevény. Tizennégy gyereket csinált és ölt meg. LOUISON, a második duenna, hatvan éves. Alacsony, púpos, félszemű, sánta, a segge azonban nagyon szemrevaló. Bármi bűnre kész, rendkívül gonosz. Az első két duenna a lányokhoz, a következő kettő a fiúkhoz van beosztva. TERÉZ, hatvankét éves, csontvázszerű, se haja, se foga, a szája büdös, sebhelyes, a segglyuka tátongó kráter. Eszméletlenül koszos és büdös; egyik keze kacska, és sántít is.

FANCHON, hatvankilenc éves, hatszor akasztották fel jelképesen; minden elképzelhető bűnt elkövetett. Sanda tekintetű, tömpe orrú, kicsi, hájas, homloka semmi, mindössze két foga van. Ülepét orbánc borítja, aranyérkötegek lógnak ki a segglyukából, a vaginája fekélyes, egyik combja összeégett, mellét rák emészti. Mindig részeg, állandóan hány, fingik és szarik, és észre se veszi. Lányszeráj AUGUSZTINA, egy languedoci báró lánya, tizenöt éves, finom, pajkos kis arca van. FANNY, egy bretagne-i tanácsos lánya, tizennégy éves, kedves és szelíd. ZELMIRA, a tourville-i hercegnek, Beauce urának a lánya, tizenöt éves, nemes tekintetű, érzékeny lelkű teremtés. SOPHIE, egy berryi nemesúr lánya, bájos arcvonások, tizennégy éves. GALAMB, egy párizsi parlamenti tanácsos lánya, tizenhárom éves, nagyon üde. HÉBÉ, egy orléans-i kapitány lánya, bájos szemű, nagyon szabados természetű; tizenkét éves. ROSETTE és MICHETTE, mindkettő szűziesen szép. Az egyik tizenhárom éves és egy Chalon-sur-Saone-i bíró lánya; a másik tizenkettő, és a senangesi márki lánya: Bourbonnais-ben, az apjától rabolták el. Alakjuk, egyéb bájaik s különösen a seggük szavakkal el nem mondható. Százharminc közül válogatták ki őket. Fiúszeráj ZELAMIR, tizenhárom éves, egy poitou-i nemesúr fia. CUPIDO, hasonló korú, egy La Fleche környékén lakó nemesúr fia. NÁRCISZ, tizenkét éves, egy Rouenban székelő nemes fia, máltai lovag. ZEFÍR, tizenöt éves, egy párizsi tábornok fia; a herceg számára van fenntartva. SZELADON, egy nancy-i táblabíró fia; tizennégy éves. ADONISZ, egy párizsi parlamenti elnök fia; tizennégy éves. JÁCINT, tizennégy éves, egy champagne-i nyugalmazott katonatiszt fia. GITON, királyi apród, tizenkét éves, egy nivernais-i nemesúr fia. Nincs toll, mely képes volna visszaadni e nyolc fiú kecseit, arcvonásait, titkos bájait, fölötte állnak minden lehetséges szónak, s mint már elmondtuk, igen nagy számú jelöltből válogatták ki őket. A nyolc baszó HERKULES, huszonhat éves, elég szép, de engedetlen; a herceg kegyeltje; a fasza nyolc hüvelyk két vonás kerületű és tizenkettő hosszú. ANTINOUS, harminc éves, igen szép férfi; a fasza nyolc hüvelyk kerületű és

tizenkettő hosszú. SEGGTÖRŐ, huszonnyolc éves, szőrös, mint egy szatír; a fasza csavaros; a feje vagy makkja hatalmas: nyolc hüvelyk három vonás kerületű, a nyele pedig nyolc, és tizenhárom hosszú. EGETVERŐ, huszonöt éves, nagyon csúnya, de kicsattan az erőtől; Curval nagy kedvence, mindig áll neki, a fasza hét hüvelyk nyolc vonás kerületű és tizenegy hosszú. A négy másiknak kilenc-tíztől tizenegy hüvelyk hosszú és hét és fél hüvelyk kilenc vonás kerületű; huszonöt-harminc évesek. Vége a bevezetőnek. A következő mulasztásokat követtem el a bevezetőben: 1° Herkulesről és Egetverőről el kell mondani, hogy az egyik nagyon engedetlen, a másik pedig igen csúnya, s hogy a nyolc közül egyik sem tudott soha se férfit, se nőt birtokba venni. 2° Hogy a kápolna árnyékszékül szolgál, s részletezni a használatát. 3° Hogy a kerítőknek és kerítőnőknek az expedíciójuk során bérgyilkosok álltak a rendelkezésükre. 4° Részletezni egy kicsit a cselédlányok mellét és beszélni Fanchon rákjáról. A tizenhat fiú arcát is egy kicsit jobban lefesteni. ELSŐ RÉSZ A százötven, első osztályba tartozó, avagy egyszerű passzió, melyek Mme Duclos elbeszélésében december havának harmincegy napját teszik ki, s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. Első nap November elsején reggel tízkor keltek, ahogy előírta a szabályzat, melytől esküjük értelmében egyetlen pontban sem térhettek el. Az a négy baszó, amelyik külön aludt, odavezette Zefírt a herceghez, Adoniszt Curvalhoz, Nárciszt Durcet-hez, Zelamirt pedig a püspökhöz. Mindegyik félénk volt még és zavart, de miután vezetőik lelket öntöttek beléjük, meglehetősen jól ellátták feladatukat, a herceg el is élvezett. A másik három barát óvatosabb volt, nem szórták el a magjukat, s bár kapni ugyanannyit kaptak a seggükbe, egy csöppet sem adtak ki magukból. Tizenegy órakor átmentek a nők lakosztályába, ahol a nyolc fiatal háremhölgy meztelenül fogadta őket, s ekképpen szolgálta fel a csokoládét a hárem vezetői, Marie és Louison segítségével és irányításával. Összetapogatták, csókolgatták őket, a szegény szerencsétlen kis lánykák elvörösödtek, amikor a legalantasabb bujaság

áldozatául estek, takargatták magukat a kezükkel, próbáltak védelmezni bájaikat, de csakhamar mindent előtártak, amikor rájöttek, hogy szemérmességük csak bosszantja és vadítja uraikat. A hercegnek hamarosan megint felállt a fasza, hozzámérte vastagságát Michette könnyű, karcsú derekához, mindössze három hüvelyk volt a különbség. Durcet, aki ügyeletes volt, elvégezte az előírt vizsgálatokat és ellenőrzéseket. Hébé és Galamb vétkesnek bizonyult, tüstént kirótták rájuk a büntetést, s az idejét is kitűzték, szombatra, az orgia idejére. Sírtak, de senkit nem hatottak meg vele. Barátaink átmentek a fiúkhoz. Az a négy, amelyiknek reggel nem kellett jönnie, nevezetesen Cupido, Szeladon, Jácint és Giton, a rendnek megfelelően lehúzták a nadrágjukat, a barátok kicsit szórakoztak a látványon. Curval mind a négyet szájon csókolta, a püspök meghúzgálta a faszukat, a herceg és Durcet közben mást csinált. Megejtették a viziteket, senkit sem találtak vétkesnek. Egy órakor átsétáltak a kápolnába, ahol, mint tudjuk, az árnyékszéket helyezték el. Mivel az este esedékes szükségletek okán több engedélyt is meggyóntak, csak Konstanca, Mme Duclos, Augusztina, Sophie, Zelamir, Cupido és Louison jelent meg. A többiek hiába kérvényezték, valamennyiüket felszólították, hogy tartogassák a dolgukat az estélyre. A négy barát elhelyezkedett az e célra készített ülőke körül, sorban ráültették a hét delikvenst, majd miután beteltek a látvánnyal, lementek a szalonba, s miközben a nők ebédeltek, egészen addig cseverésztek, míg fel nem tálalták nekik az ebédet. Mind a négyen egy-egy baszó közt ültek, annak a magukra rótt szabálynak megfelelően, hogy asszonnyal soha nem ülnek egy asztalhoz, a négy mezítelen feleség pedig négy, apácaruhába öltözött öregasszony segédletével felszolgálta a legcsodálatosabb és legzamatosabb étkeket, miket ember valaha is készített. Páratlanul jó ízlésűek és ügyesek voltak az idehozott szakácsnők, s mivel sok pénzt kaptak és mindent beszerezhettek, nem is lehetett hiba semmiben. Az ebédnek könnyebbnek kellett lennie, mint a vacsorának, úgyhogy csak négy pompás fogásból állt, egy-egy fogás pedig tizenkét tálból. Az előételekhez burgundiai bort, az első fogáshoz bordeaux-it, a sültekhez pezsgőt, utána ermitage-t, végül a desszerthez tokajit és madeirát szolgáltak fel. Az ital lassanként a fejekbe szállt. A baszók akik ilyenkor minden jogot megkaptak a feleségekre, kicsit bántalmazták őket. Herkules meg is verte egy kicsit Konstancát, mivel a herceg kegyeiben érezvén magát azt a pimaszságot is meg merte engedni magának, hogy verje és molesztálja a feleségét, a herceg azonban csak nevetett a dolgon. Curval berúgott a desszertnél, s a feleségéhez vágott egy tányért, ami szét is hasította volna a fejét, ha nem kapja félre. Durcet, amikor látta, hogy egyik szomszédjának feláll a fasza, nemes egyszerűséggel kigombolta a gatyáját, és odatartotta a

seggét. A szomszéd bevert neki, majd miután végeztek a művelettel, ittak tovább, mintha mi sem történt volna. A herceg, követve barátja példáját, kisvártatva megismételte Egetverővel a gyalázatos közjátékot, s bár a fasz óriási volt, fogadott, hogy miközben seggbe basszak, megiszik három üveg bort. Micsoda szenvtelenség, micsoda nyugalom, micsoda hidegvér a kicsapongásban! Megnyerte a fogadást, s mivel már előtte is megivott jó tizenöt üveggel, kicsit bódultan állt fel az asztaltól. Az első dolog, ami a szemébe ötlött, a Herkules ütlegeitől síró neje volt, s ezen annyira felbőszült, hogy mindenféle szélsőségekre ragadtatta magát, melyekről azonban egyelőre lehetetlen számot adnunk. Az olvasónak nyilván feltűnt, mennyi gondot okoz nekünk az indulásnál az anyag rendszerezése, így hát, reméljük, megbocsátja nekünk, ha jó néhány részletre egyelőre fátylat borítunk. A társaság végül átment a szalonba, ahol újabb örömök és újabb kéjek vártak bajnokainkra. A kávét és a likőrt ezúttal egy bájos négyes szolgálta fel: két szép fiú, Adonisz és Jácint, és két lány, Zelmira és Fanny. Az egyik duenna, Teréz vezette őket, mert az volt a szabály, hogy ha valahol két-három gyerek tartózkodik, akkor egy duennának kell felügyelnie rájuk. Hőseink be voltak ugyan csípve, de tartották magukat a maguk alkotta törvényekhez, úgyhogy csak csókolgatták és tapogatták őket, libertinus szellemük azonban mégis megtalálta a módját, hogy mindezt a kicsapongás és a bujaság megannyi rafinériájával fűszerezze. A püspök elképesztő dolgokat követelt Jácinttól, miközben Zelmira a faszát verte, s egy darabig mindenki azt hitte, hogy elélvez. Megremegtek az izmai, egész teste görcsbe rándult, de aztán megemberelte magát, ellökte magától az érzékein már-már úrrá lévő csábító tárgyakat, s mivel tudta, hogy még dolog vár rá, tartalékolta magár estére. Hat különböző fajtájú likőrt és háromféle kávét ittak, s amikor végre eljött az ideje, a két pár visszavonult öltözködni. Barátaink egy negyed órát sziesztáztak, majd átfáradtak a trónterembe. Így nevezték a mesélésre szánt helyiséget. A barátok a kanapéikra heveredtek, a herceg lábainál kedves Herkulese hevert, mellette a kanapén meztelenül Adelaida, Durcet neje illetve az elnök lánya, vele szemben pedig, négyesével, karjukon a fülkéből irányítható füzérrel, mint már elmagyaráztuk, Zefír, Giton, Augusztina és Sophie pásztorlányka jelmezben, vezetőjük, Louison pedig öreg parasztasszonynak öltözve játszotta az anyjuk szerepét. Curval lábainál Egetverő hevert, mellette a kanapén Konstanca, a herceg neje illetve Durcet lánya, a négyesfogatot pedig négy fiatal spanyol alkotta, mindkét nem képviselői a megfelelő ruhában, a lehető legelegánsabban öltözve, úgymint: Adonisz, Szeladon, Fanny és Zelmira, vezetőjük Fanchon volt, duenna minőségben. A püspök lábainál Antinous hevert, a kanapén az unokahúga, Julie, a négyest fiú részről Cupido és Nárcisz, lány részről Hébé és Rosette

alkotta, vezetőjük pedig egy Öreg amazon volt, akit Teréz alakított. Durcetnek Seggtörő volt a baszója, mellette Alina ült, a püspök lánya, szemben vele pedig négy kis háremhölgy, itt fiúk voltak lánynak öltözve, ami a lehető legjobban érvényre juttatta bűbájos alakjukat, úgymint Zelamir, Jácint, Galamb és Michette. Ezt a négyest Marie alakításában egy öreg arab rabszolganő vezette. A párizsi úri kokottnak öltözött, pompás ruházatú három előadónő a trónus alatt ült egy külön e célra odahelyezett kanapén, Mme Duclos pedig, az e havi mesélő, nagyon könnyű és nagyon elegáns pongyolában, kipirosítva, felgyémántozva, felült a trónra, s ekképp kezdett bele élete történetébe, melynek során részleteznie kellett az első százötven, a besorolás szerint egyszerűnek nevezett szenvedélyt: – Nem könnyű dolog, uraim, oly becses társaság előtt megszólalni, mint az önöké. Finom, míves írásokon nevelkedvén, hogy is viselnék el azt a bárdolatlan beszédmódot, amire egy magamfajta szerencsétlen teremtmény képes, ki csak annyi műveltségben részesült, amennyit a kicsapongás nyújtott számára? Jóindulatuk mindazonáltal megnyugtat; természetes és valósághű elbeszélést követelnek, s e téren minden bizonnyal dicséretükre számíthatok. Anyám huszonöt éves volt, amikor a világra hozott, második gyereke voltam; a nővérem hat évvel idősebb volt nálam. Származása nem volt fényes. Apját anyját nagyon korán elvesztette, de mivel az obszerváns ferencesekhez közel laktak Párizsban, a jóságos barátok, látván, hogy árva és nincstelen, megengedték neki, hogy kolduljon a templomban. Fiatalka volt s némiképp csinos, hamarosan szemet vetettek rá, a templomból lassanként feljutott a szobákba, s nem sokra rá teherbe is esett. Effajta kalandokból született a nővérem, s több mint valószínű, hogy magam is ekképpen jöttem a világra. A jóságos barátok olyannyira elégedettek voltak anyám engedelmességével és a közösségre nézve gyümölcsöző tevékenységével, hogy munkája jutalmaképpen neki adományozták a templomi székek bérleti díját. Alighogy elnyerte ezt az állást, elöljárói engedélyével hozzáment a kolostor egyik vízhordójához, aki azon nyomban, a legkisebb ellenérzés nélkül, örökbefogadott bennünket a nővéremmel. Mint afféle templomban született gyermek, úgyszólván a templomban is laktam. Segítettem anyámnak a székek elhelyezésében segédkeztem ebben-abban a sekrestyéseknek, ha úgy adódott volna, még ministráltam is volna, jóllehet még ötéves sem voltam. Egyszer aztán, midőn éppen végeztem szent tevékenységeimmel, nővérem megkérdezte tőlem, találkoztam-e már Lóránt atyával. „Nem” – feleltem. „Leskelődik utánad – mondta a nővérem –, tudom; meg akarja neked mutatni, amit már nekem is megmutatott. Ne fuss el előle, nézd meg ne ijedj meg tőle; nem fog

Gyere szépen ebbe a fülkébe – mondja azzal behúz egy közeli kis helyiségbe –. gyermekem. szépen visszatette szerszámát a helyére. a te korodbeli összes lánynak megmutatom. amilyet még sose láttál. igen szép arcú szerzetes. s már szaladt is kifelé. gyermekem – magyarázta –. kicsikém. mivel piciny fejem épp egy magasságban volt a nadrággombjával. a nővéred már vagy húszat idehozott… Megmutatom nekik a faszomat. akiről megtudod. Nekem pedig. éppen összefutottam Lóránt atyával. hogy senki ne vegye észre.hozzád nyúlni. hogy ilyen szép vagyonkához juttatott. amidőn még alig hagytuk el a természet ölét. Françon – mondja. s amit mindjárt látni fogsz. és az arcukba lövöm a gecimet… Ez a szenvedélyem. s nemhogy kerültem Lóránt atyát. mintsem első anyánkból fakad? Szaladtam rögtön a templomba. a templomnak a kolostor felé eső bejárata és a kolostor közt. A példából okulván aztán hasonló osztozkodás reményében magam is minél több kislányt hajtottam föl Lóránt atyának. fasznak… Ez baszásra való. amitől ijedtemben majd hanyatt estem –. hogy több se kellett nekem. Negyven éves lehetett. azzal előkap a nadrágjából egy irdatlan nagy lőcsöt. majd annak fejében. olyat hozzál. ő bezárja az ajtót. gyermekem – ismételte meg. miközben maszturbálni kezdett-. kezembe nyomott tizenkét garast. s mindnyájunknak adott ajándékot. gazdagon megjutalmaz érte. lelkemre kötötte. Csakhogy amikor egy olyan lányt vittem hozzá. akit nem ismerek. hová. A nővérednek már megmutattam. bátorításul viszont adott három garast: „Senkit sem fogadok kétszer. ő meg gondosan letörülgetett.” Képzelhetik. atyám. igen. s hallgatása nem bizonyítja-e fényesen.” Megyek utána. majd szorosan maga elé állít: „Ezt nézd meg. s ahogy áthaladtam egy szűk udvaron. első dolgom volt. – Téged is beborított!” Aztán lassanként lecsillapodott. az nem kellett neki. Megállított: „Hová. Ebben az életkorban. láttál már ehhez hasonlót? … Ezt hívják fasznak. még a szemembe is jutott néhány csepp. akit már ismert. amiből te is lettél. hogy mindent elmeséltem a nővéremnek.” Igyekeztem nagyon: három hónap alatt több mint húsz lánnyal ismertettem össze Lóránt . hogy már volt dolga velem. „Helyrerakni a székeket. uraim. ezt nézd meg. olyat viszont nem. Françon?” – kérdi. elkérte szerzeményem felét. de egyenesen kerestem a társaságát. más szenvedélyem nincs… mindjárt meglátod. mint könnyen elképzelhetik. hogy e mesterkélt érzés sokkal inkább a nevelésből. Ebben leli örömét. csak mutat valami és ha hagyod. Lóránt atya hadonászott. majd az anyád elrakja őket. „De szép geci… de szép geci jön belőlem! – kiáltozta. hozzál ide nekem minél többet.” „Ugyan. magocska. olyat mutatok neked. hogy hozzam el minél több barátnőmet. Már vagy tizenötünknek megmutatta.” E pillanatban fehér harmat hullott rám. a szemérem alig hallatja szavát. csupa folt lett mindenem.

a másikat a másikra. hogy ismeretlenek legyenek a lányok. a kehellyel egy magasságba. ohohó! de még mennyire pisilni fogsz. de miután biztosított. idősebb volt. s valamennyivel pontosan ugyanazt művelte. megkérdezte. menjek fel a szobájába. Sokkal kedvesebb volt. nődögélt a vagyonkám. melynek meleg folyása oly nagy hatalommal bír érzékeim felett. majd miután az így előtáruló elülső részeket kicsiny ellenkezésem dacára alaposan végigtapogatta és végigszemlélgette. a másikkal verte a faszát. elmond mindent anyámnak – akkor végeztem Lóránt atyával. meglehetősen gyerekes. mint énvelem. a lehető legnagyobb mértékben. hogy kell pisilnem. csak úgy beszélgetés közben kikötötte a szoknyámat. csókolgatott. jó széles terpeszbe húzott. „Hohó. A templom kapujában futottunk össze. szívecském. ő hívott. viszont hét évnél fiatalabbak legyenek. s mivel én addigra már . én meg vizelettel. és rögtön belém is diktált jó három pohárral. Egyik kezével a csípőmet tartotta. pontosan ugyanúgy élvezkedett. úgyhogy egyszerre töltöttük meg a kelyhet. végül felmentem vele.atyát. Minthogy azonban tennivalóim továbbra is a kolostor környékéhez kötöttek. biztosítottam róla. én mentem volna befelé. kerítőnőt akart csinálni a kis szajhájából. Miközben fél kézzel fogott. s egyébként is mindennap fogad magam korabeli lányokat. Miután végeztünk. elkezdett csókolgatni. maga pedig egy zsámolyra ült. mint Lóránt. sőt. A gyönyört akkor koronázta a legédesebb extázis. engem fogsz lepisilni. pisilj – biztatott –. és utasított. Pisilj. rendkívül nyomatékos kikötésére is: hogy négy évnél idősebbek. Lajos atyának hívták. ő gecivel. s a viselkedésében volt valami sokkal szabadosabb. Mikor felértünk a cellájába. már hogyne akarnál. gyorsan bezárta az ajtót.” Lajos felélénkült. egyik lábamat az egyikre. izgalomba jött. mígnem a nővérem meg nem elégelte. hanem egy másik. hogy ha nem hagyom abba kicsiny üzelmeimet. „Rajta.” Azzal feltett két székre. Eleinte nem akartam kötélnek állni. felhúzta az ingemet. mint szerzetestársa. A belém diktált jelentős italmennyiségtől különösen erős vizelési ingert érezvén. csakhogy a jelenlétében nem akarok. s mivel a szék miatt éppen egy magasságba került a szánk. hogy a nyomdokaiba léptem. mint Lóránt. kicsikém. locsold meg a faszomat azzal a bájitallal. De nemcsak arra a kikötésére kellett figyeltem. majd valami szirupot öntött egy serlegbe. alám tett egy kelyhet. mégis valamivel komolyabb mániával. amikor a legnagyobb bőségben áradt belőlem az őáltala belém diktált ital. S nőtt. nem kell-e pisilnem. pisilj. hogy guggoljak le. hogy három évvel ezelőtt a nővérem már járt nála. nagyjából ugyanazt mondta nekem. próbáld meg lepisilni a gecimet. szemlátomást ez a sajátos művelet gerjesztette leginkább az érzékeit. éppen hetedik születésnapomon új szeretőm akadt. s meg nem fenyegetett. te kis huncut – kiáltott fel a vén kujon –.

hogy a barátnőimtől is elkértem a magam részét. és hozzádörgölte-e a faszát? Látja. pisálj. A faszát kétszer-háromszor egészen közel hozta hozzá. de ebben nem volt semmi különös romlottság. mint velem. függetlenül attól. most viszont látom magam előtt az embert. nekem sokkal sürgetőbb ingerem támadt. – Egy pillanat. pisálj már. hogy a lehető legnagyobb részletességgel meséljen? hogy csak akkor tudjuk megítélni. bátran el is hoztam neki az összes lányt. mint a pisálás. nagyuram – felelte Duclos –. csak arra kellett vigyáznom. az elnöknek igaza volt. Még arra is emlékszem. habzott a vége. S közben csókolgatta a szám. mint vastag. A szeme tüzet hányt. és ezentúl körültekintőbb leszek. szemmel láthatóan ki akart törni belőle a visszatartott geci. nekem pedig mindig külön fizetett. s közben csak ilyesmiket mondott.fütyültem a nővérem fenyegetőzésére. hogy „baszd meg. birizgálta-e a csiklóját. az első elbeszélésből semmit sem tudtam elképzelni. Duclos – mondta Durcet –. hogy elélvezek?”. átlagos méretű. mert az hergeli legjobban az érzékeinket? – Igen. Magához vonta Nárciszt. – Duclos – szakította félbe ekkor az elnök –. hogy eltitkoljam a nővérem elől. hogy nem állt fel neki rendesen. inkább hosszú. mielőtt még a nő folytatta volna a történetet –. Nem birizgálta a csiklómat. hogy töviről-hegyire részletezzek mindent. és most ki kell jönnie. fiacskám. majd gyorsan. alig hat hónap alatt csinos kis summára tettem szert. nem látod. és ne hagyjak ki egyetlen olyan apróságot sem. de csak vad módszerek segítségével tudott volna kijönni. s csak a roham pillanatában keményedett meg valamennyire. hogy jobban csorogjon a vizelet. nem megmondtuk magának. milyen a második szerzetes fasza. te szökőkút. amely fényt deríthet a jellemekre vagy a cselekményre. akit csak ismertem. Duclos – szólalt meg a püspök. szóltak nekem. hogy a mesélt szenvedély mennyire van kapcsolatban az illető erkölcsével és jellemével. már régóta feszít. csak széthúzta a lukamat. Netán mulasztást követtem el ezen a téren? – Igen – mondta az elnök –. s mivel kétszer-háromszor is szívesen fogadta őket. azonnal jóvá teszem a hibámat. a fasza a hasára simult. és fogalmam sincs róla. pisáljál. röviden élvezett el. fogalmam sincs róla. – Ez az. Mindegyikkel ugyanazt csináltatta. hogyan élvezett el. mennyi részletet hanyagolt el? – Bocsánat – mondta Duclos –. És egyáltalán. Lajos atyának szokványos fasza volt. A püspök bevonszolta . pisálj már. ha egyetlen részletet sem fed el előlünk? hogy azért várunk magától sok-sok apró ténykörülményt.

hogy minél pompázatosabban történjék meg a dolog. mindenki mindent abbahagyott. úgyhogy nagy bátran bementünk a barátnőmmel a szobába. próbálj valami mást. majd este kijön. – Nagy jó uram – szólalt meg Martaine –. s ha nagyméltóságod is úgy akarja… – Nem. hogy ilyen állapotban látlak. Most már mindenki látta. s néhány perccel azután. atyám.” „Vagyis ötvennel kevesebb. fogj egy másikat – szólt oda neki a herceg. ahogy szokásomhoz híven elvittem egy kis barátnőmet Lajoshoz. de ezt a semmirekellőt ne kíméljétek – tette hozzá –. én nagyon úgy érzem. s csakis azon volt. nem – legyintett a püspök –. Csakhogy én nem szoktam . Ezenközben elkészült a szirup. az előadónő ekképpen folytatta történetét: „Nemrég töltöttem be hetedik életévemet. aki kell nekem. azzal az ölébe ültetett és megcsókolt. hogy aranyos?” „Tényleg az – mondta Gottfried. – Úgy jó. csak ennyi az óhajom… – Biztosíthatlak róla. Minthogy ez még sosem fordult elő. de Lajos megnyugtatott. ha a tiéd nem kielégítő. az én kielégülésem egyelőre nagyon messze van attól. hogy most ki tudnám elégíteni. – Válasszál a mi négyeseinkből. talán nem tudja. „Nézd csak – tolt oda Lajos a barátja elé –. amilyennek az imént szerettem volna – mondta a főpap. s a szokásnak megfelelően belénk töltöttek három pohárral. Durcet-re: – Ezt a semmirekellőt tedd nekem büntetésbe szombatra – lökte el magától vadul a fiút –. Csakhogy a természet ezúttal nem teljesítette a püspök óhaját. mint én” – mondta a tisztelendő atya és megint megcsókolt.az unokahúgát meg a kisfiút egy fülkébe. hát nem megmondtam. amikor is egyszer. Folytasd. Mindenki megdermedt: az elélvezés olyannyira fontos volt. mikor is az embernek nem kell a nők segge). ha az első büntetés példát ad a többieknek. továbbra is álló fasszal előcsörtetett. hogy több olyan alkalmak vannak. csak találok magamnak olyasvalakit. kivárom… Duclos csak folytassa. legyen szigorú. – A fenébe. hogy amikor közelgett a pillanat. és ráförmedt a novemberi ügyeletesre. hogy meg lesz dorgálva – mondta Durcet. baszasd meg magad. Bánt. – Ugyan. – Inkább megtartóztatom magam. kérlek. hogy a fiú nyilván nem tudta kielégíteni. és a büntetés. – Hány éves. nagy dühösen. Duclos. meglepődtem és vissza akartam fordulni. S miután a barátok jóízűt nevettek a püspök libertinus őszinteségén (több olyan alkalmak vannak. kicsikém?” „Hét. Julie suttogva beszámolt a dologról az apjának. mikor is az embernek nem kell a nők segge? Kivárom. ott találtam egy másik szerzetestársát. hogy bezárkózott a fülkébe.

ami a jelek szerint nemigen akarta végrehajtani. s gyorsan. énvelem fog megesni a dolog. amit elvártak volna tőle. s fejével nagy rátartian egészen a combomig nyomult előre. A szerszáma azon nyomban felágaskodott. hogy pisiljek?” „Igen. s naivul. tisztelendő atyám? Azt kívánja. amikor csibehúst vittem Lajosnak.inni. ahogy büszkén meglocsol gyermeki hevének meddő jeleivel. széthúzta a combomat. ha elvégeztük az elvégzendőket. s ilyenkor én nem is maradtam ott. s máris eresztettem emberkém szájába beleim feleslegét. hogy pisiljen. mert akkoriban az efféle dolgokat még nem értettem. aki továbbra is az ölében tartott. Engedelmeskedtem. ő aztán felhúzta az ingemet a köldököm fölé. hogy épp akkor nyelte le az utolsó csöppeket. úgyhogy most meglepődtem az előkészületeken. nekikészülődött kedvenc kis figurájának. nem látott meg senki. mint eddigelé megesett itt magával. amikor a fasza. Még elnézett egy darabig ebben a pózban. a másik kezével kigombolta a nadrágját. még egy kicsit szemlélgette az általam mutatott kis nyílást. talán egy kissé másként. hanem gyorsan odébb álltam. Lajos odasúgta nekem. és kitartóan rázogatta a szerszámát. töpörödött kis szerszámot. szájával többször is megközelítette. Lelkemre kötötte. közben pedig mindenféle buja szavakat mormogott a foga közt. Jöjjön a cellámba. Az egész olyannyira ki volt számolva. s akkor kezdjek pisilni. s foglalkozzunk a magunk dolgával Majd akkor találkozunk megint. Végül aztán ajkai légmentesen az én pinaajkaimra tapadtak. hogy a tömjénláng kihunytával már nem illette bálványát éppoly áhítattal. Gottfried cellája nem messze volt a Lajosétól. úgyhogy az egész hasam feltárult előtte. hevesen rázogatni kezdett egy fekete. majd miközben fél kezével a pinaajkaimat igyekezett minél jobban széthúzni. Emberünk. hamar odaértünk. a lehető legártatlanabbul azt kérdeztem: „Miért ad innom. mint mikor még a . a testem pedig teljesen a hátsó részemen nyugodott. amennyire csak tudta. leültetett az ágya szélére. ó meg nyeldekelte sebesen. de hogy mit. Éreztem. mert csak annak adott. nem fogom megbánni. ha kezével könnyedén megveregeti a combomat. s olybá tűnt nekem. arra nem emlékszem. amely a legeslegnagyobb bizsergést okozta neki: letérdelt a lábam közé. és azt mondta. s közben mind lejjebb nyomott. azt kívánjuk. akit vittem neki. hogy legyek kedves a barátjával. megkaptam a jelzést. ahogy jött a vizelet hullámokban a torkára. hogy maradjak ebben a testhelyzetben. gyermekem – felelte Gottfried. hagyjuk itt Lajost a maga barátnőjével. oldjam ki a szoknyámat. Odabent Gottfried gyorsan bezárta az ajtót. véres könnyeket ejtett érette. igen. amit azonban az említett testrész továbbra is szenvtelenül fogadott. a győzelemtől visszarettenve.” Kimentünk. s kezével már az elülső részeimen matatott –. hogy jobb belátásra bírja. Gottfried tántorogva állt föl.

megint tárggyá vedlik vissza ahogy kihuny a bujaság. hogy megint lázadozik a szerszáma. menjek. helyére küldte a két fiút. az előadónő ekképpen folytatta történetét: . a büszkeségnek ehhez semmi köze. mondd meg az igazat – mondta Durcet –. de megbaszni nem lehet. hogy hozzak neki lányokat (a jelek szerint máshonnan szerzett). amit mondotok. mint a törvényeitek… Az embernek olyan dolgokkal kell beérnie… olyan dolgokkal… Na gyerünk. hogy válaszolni se maradt időm. amikor az inger már nem támogatja. Minél hevesebb volt az inger. s mivel az elkövetkezendő történetek talán példát is fognak szolgáltatni arra. szívesebben készülsz fel az élvezés érzésére. annál inkább lemeztelenedik a tárgy. kinyitotta az ajtót. az undor pedig az ekkor érzett zavarból születik. barátom. hogy ennyire elgyengülve mutatkoztak meg egy nő előtt. amíg le nem fekszem. Büszkeségük nem szenvedheti. azzal olyan gyorsan bezárkózott. azt mondta. melynek már láttuk gyászos következményeit. én még ilyet nem láttam. – Egyáltalán nem… korántsem – mondta Curval –. s miután megmutatta az utat barátja cellájához. – Csakhogy ebből az undorból – mondta Durcet – gyakran bosszúvágy születik. hanem arról van szó. látván. Az elnök. hogy valamely tárgy melynek alapvetően csak bujaságunk ad értéket. mivel te magad is mindjárt megtévedsz. aki minden szépsége dacára nyilván nem izgatta föl annyira. – Az megint más dolog – mondta Curval –. mint ahogy többé avagy kevésbé vagyunk fáradtak a több avagy kevesebb testmozgás után. mintsem értekezel az undor természetéről. miközben ő maga Zelmirán matatott –. s az ilyenkor érzett undort a megcsömörlött lélek érzi: azért nem tetszik neki a boldogság. Duclos. úgyhogy nem tud elkísérni.révület a hódolat tüzével támogatta tekintélyét. a lehető leghidegebb a fejem… Annyi bizonyos – csókolta szájon Adoniszt –. akinek Adonisz térden állva veregette a faszát. hogy folytassa. mert érzem. neki készülődni kell a misére. – Nem – mondta Curval.” – Hát igen – mondta a herceg – nagyon sokan egyáltalán nem tudják elviselni az illúzió elvesztésének pillanatát. hogy legalább addig megmaradjon az illúzió. s azt akarom. mert elfáradt tőle. melyek természetszerűleg úgyis bekövetkeznek. hogy még valami butaságot csinálok. s miután másodszor is rászólt Mme Duclos-ra. a többiekkel ellentétben meg se kért rá. Odalökött nekem tizenkét garast. – Elnök úr. hogy ez a fiú bájos…. nem. ne értekezzünk olyan dolgokról. folytasd. odafeküdt Konstanca mellé.

majd én végzem el neked a dolgot. anélkül hogy a lányka a legcsekélyebb bujaságot is feltételezhetné róla. miért és hogyan. amikor beléptem. az orrocskám csupa takony. s fejemet az ölébe húzta. jómagam többé-kevésbé el is határoztam. Gottfried beszédmódja belegázolt kis önérzetembe. de kéjesen még a nyelve hegyét is bedugta hol az egyik. „Ó. de leszívlak mindjárt!” Azzal fölém hajolt. vagy a nadrágjába csinálta a dolgát. nem is élvezett el. te szép kis takonypóc – mondta s majd elájult a gyönyörűségtől –. s végre ott álltam vele szemben. annál jobban szenvedtem a következményeitől. mitől jött rá az undor. ő meg lelkesen befalta mind. még a keze se tévedt sehová. de én semmi ilyesmit nem észleltem. majd én. ettől aztán még jobban folydogált az óhajtott nedű. ő rábeszélt. hogy vigyen el hozzá. ne kérjenek tőlem részleteket: nem látszott semmi. a kis huncut! – kiáltott fel elragadtatva –. Egyszer aztán olyan jól sikerült neki. úgyhogy azt hiszem. három hónappal legutóbbi kalandom után. hogy magam sem tudom. olyan ügyesen. leült mellém. Az égvilágon minden csalafintaságot bevetetett. s nemcsak a körülötte lévő taknyot szürcsölte le róla. akit a véletlen éppen a kilencedik születésnapomon sodort utamba. hogy lesz még néhány kalandom e kolostorban. Erre akkor eszméltem rá. a .– Visszamentem a barátnőmhöz. Lajos is végzett a maga dolgával. Vetkőztetni nem vetkőztetett le jobban. Henrik atyának hívták. Majd valósággal falta szemeivel a csordogáló váladékot. hogy látogassam meg (ő maga azonban nem akart jelen lenni.” Azzal hanyatt fektetett az ágyra úgy. előre jelezte nekem. nehogy megtudja az anyám. hol a másik orrlukamba. mi pedig meglehetősen elégedetlenül távoztunk a kolostorból. s vagy nem is csinált semmit. a sok piszi-puszi és nyalakodás közben pedig semmi sem utalt erősebb felhevülésre. hogy kétszer-háromszor eltüsszentettem magam. s kitörő örömmel szájon csókolt. „Jaj. kicsikém. aki már sejtett egyet s mást). Ki akartam fújni. már ahogy gyerekeknél szokás. nővérem példája pedig. De meg volt írva sorsom könyvében. hogy e vén libertinus szeszélye a világ legbecsületesebb és legtudatlanabb lánykájával is célba érne. azonnal bezárta az ajtót. most már nem szöksz meg előlem!” Nagyon hideg volt. hogy még nem értem vándorutam végére. „Ohohó! azt nem! – fogta le a kezem Henrik –. hogy többé nem megyek oda. már többször is szólt a nővéremnek. uraim. amikor sündörögni kezdett körülöttem egy hatvan év körüli pap. De vele kapcsolatban. így hívták a libertinust. hát megvagy. bekapta az egész orromat. István atya. Nem így állt a dolog azzal. hogy a fejem egy kicsit lelógott. A vén kujon. egy vasárnap reggelen egyszer csak ott találtam magam. aki saját elmondása szerint már a tizennegyediknél tartott. hogy a szobájába csaljon. s bár én nem mélyedtem bele. s biztosíthatom önöket.

” „Hát majd megtanítlak rá. „Most térjünk át énrám – mondta István –. hogy érzek valamit. ezt a mozdulatot pedig – folytatta. mit akar mondani. ott. s a következő módon tudsz magadnak kéjes bizsergést okozni: finoman. – Nekem az az egyetlen örömöm.” S csak dörzsöltem. lássuk. hogy egyszersmind azt is megtanítsam neked. atyám. a sekrestye közelében. amit itt érzel. mert ha én megtanítlak rá. vigyázz. s én is osztozni akarok benne. a szoknya pedig zavarna a lecke során. István atya negyven éves lehetett. mire megyünk. ez az… Hát nem érzel semmit? – kérdezte. Tessék – adott kezembe egy oly irtóztató szerszámot. gyermekem. oly ügyesen helyezte el a két kezét. jó kedélyű. miközben egyik kezeddel itt dolgozol.templom mélyén. miközben csuklómat sebesen föl s le vezette –. Sose takard le azzal a bőrdarabbal. „Az angyalát.” Azzal erősen magához szorított. Szóval most te vered az én faszomat. egy ujjal kell dörzsölgetni ezt a kis kidudorodást. ezt hívják faszverésnek. amit fitymának nevezünk: ha ez a fityma befedi a fejet. s miközben én tovább ügyködtem. tessék. igazán nem – feleltem naivul. azzal jóságosan megcsókolta a számat s a szememet. olyan meggyőző érvekkel élt. lássuk. úgy látszik még fiatal vagy hozzá. hogy klitorisz. ezt úgy hívják. ahol mondta… S valóban. hogyan okozzál nekem örömöt. kicsikém – mondta. hogy fasz. Oly jóindulatúan beszélt. s oly remek leckéket adok. ez az. Gyerünk. ereje teljében lévő férfi. Csináld. kicsikém. oly mesterien mozgatta az . végképp meggyőződtem róla. hogy nem kérettem magam. mert az örömöd felcsigázza az érzékeimet. annál inkább sietteted a részegség pillanatát. hogy sose felejtik el. Minél gyorsabban és erősebben húzogatod. de nem is értem. gyermekem. pajzán. tudok e faszt verni. akkor úgy rendjén való. de majd meglátod. Ezt itt – tette kezemet a dombocskámra – pinának hívják. néhány könnyű. hogy a recept nem légből kapott hazugság. hogy a fejét sose takard le. miközben csináltatta velem tovább a leckét. ha én ugyanazt csinálom neked.” „Várjon csak – mondtam –. Szóval kezdjük veled. ezt úgy hívják. s amióta oly sokszor éltem e jótékony módszerrel. amit te csinálsz nekem. „Sajnálom – mondtam pironkodva –. „Nem. ha kislányokat okíthatok. ahogy csak tudtam. angyalom. kéjes bizsergés meggyőzött róla. De egyvalamire nagyon ügyelj – tette hozzá továbbra is a csuklómat vezetve –. mily ügyes volt mesterem. két év múlva mekkora örömöt okoz neked. amit makknak hívunk. akkor oda az egész gyönyöröm. hogy két kis kezemmel alig tudtam átérni –. azt kérdezte. Alighogy beléptünk a szobájába. Először is vesd le a szoknyádat. mégis azt hiszem. a másikkal egy ujjal finoman belenyúlsz ebbe az édes pici lukacskába…” Aztán odatette a kezem: „Így ni. kicsikém – folytatta mesterem –.” Majd csináltatta velem: „Na látod. csináld teljes erőből. hogyan kell fogadnod ugyanezt az örömöt.

Úgyhogy Duclos. hogy ahogy egyre nagyobb leszek. s szigorúan meghagyta nekem. Kezembe nyomott egy tallért. a tisztelendő atya pedig. István atya ekkor a lehető legkéjesebb révületbe esett. Ezt én szívvel-lélekkel meg is tettem. amit meghagyott nekem. kiköpte dühét. hogy látogassam meg még többször is. tennivalómról megfeledkeztem. hogy valamennyi alkalommal olyan elbánásban fog részesíteni. önnön gyönyöréről kegyesen lemondott egy kis időre. megkért rá. leszállt az emelvényről. lelkemben megbékéltem a kolostorral. hogy csakis az enyémmel foglalkozzon. s csakis ővele foglalkozzam. De sorsom másfele fordult: egy új világban fontosabb események vártak. nem akarván magának befejezni munkám. megkért. hogy kölcsönösen elnézőek lesznek egymással. Szenvedélyesen csókolgatta a szám. én meg csak álltam és bámultam. Így volt rendjén: hálával tartoztam neki. hogy folytassam azt a műveletet. úgyhogy a kis . S minthogy megszédültem. a nyolc baszót és a nyolc kisfiút.” Ekkor csengettyűszó hallatszott a szalonból: ez jelezte. s mivel a barátok úgy állapodtak meg. gyúrogatta. Már készen álltak. Mikor aztán ezt az ő segítségével teljes mértékben kiélveztem. aranyosnak nevezett. hazaérve olyan hírek fogadtak. A házirend húsz vendéget irányzott elő: a négy libertinust. mennyire fel van dúlva. meg se próbálta senki rábeszélni a püspököt ítélete visszavonására. visszavezetett oda. vizeletszürcsölő rendtársával homlokegyenest ellenkezően. s megígérte. oly híven betartottam mindent. amikor a társaság átvonult a szalonba. nem akarta megengedni. sőt legott el is határoztam. hogy most már semmi se térítsen el dolgomtól.ujjait. s ily módon egyértelműen neki köszönhetem beavattatásomat. A vacsorát nyolc meztelen kislány szolgálta föl. melynek végén István atya. hogy ő is részt vegyen a lakomán. mint most. a többiek pedig rendbe hozták zilált öltözetüket. Oly odaadón végeztem feladatomat. mivel már néhány perccel korábban elhagyták a tróntermet. s rám lövellte mérges váladékát. dörzsölte a pinámat. miután valamennyien megtapsolták első lépéseinek érdekes történetéért. Gyengéd kifejezésekkel váltakozó b…-k és f…-ek jellemezték a hosszú tébolyt. hogy a jövőben még gyakran eljövök. egyre kellemesebb kalandokban lesz részem. s összefüggéstelen szavaiból is látszott. hogy a szörnyeteg a sebes rázogatástól végre megjuhászodott. Csakhogy a püspök még mindig neheztelt Nárciszra. ahol összetalálkoztunk. milyen szép kis vagyonhoz jutottam. hogy tálalva van a vacsora. amit az extázis hatására félbeszakítottam. s új örömök után nézvén buzgón a Comus által kínált ínyencségek felé vették útjukat. hogy végül elöntött a kéj. gondolván. melyek azonmód kijózanítottak az utolsó kalandom szerencsés fordulatán érzett részegségemből.

Az ital a fejekbe szállt. a legkülönbözőbb formákba öltöztetve. s mohón nyeldeste a tisztátalan. mit amaz a gyomrába fecskendezett. s az olvasó képzeletére bízom. majd a társaság felkerekedett. ezt pedig hamarosan huszonhat. s festői összevisszaságban ott feküdtek köztük a fiatal pederók is. hideg és meleg cukros finomságok. A beszédet egyöntetű helyeslés és taps fogadta. Azután következtek a sültek. viszont ordas nagy disznóságokra vetemedtek velük szemben. csokoládé és asztali likőrök. az ebéddel ellentétben. hogy gyakorlatba ültesse át az imént lefektetett alapelveket. hogy csakis Zelmira vizeletét hajlandó inni. pompával. hogy a természetben leledzik. A már kapatos herceg kijelentette. Ami a borokat illeti. fogásonként változtak: az első fogáshoz burgundi járt. s ott várhatta egyedül. a hatodikhoz pezsgő és kétfajta görög bor két különböző pohárban. minden az asztalra került. mint egy szűzlány pisijét inni! – majd magához intette Fanchont: – Gyere. s az elvitt tálak helyén teljes választékban felvonultak a cukrászcsemegék. s a szélsőségek minél nagyobb száma is a természetet szolgálja. csupa húsféleség. némi kíméletben volt részük. Végül felélénkült a társalgás. amit azon nyomban fel is hajtott. mint az ebéd. majd fagylaltok. A herceg szónoklatban méltatta a kicsapongást. vadászcsemegék. a másodikhoz és harmadikhoz különféle itáliai borok. ha egyáltalán megbocsát neki. elképesztő mennyiségű gyümölcs. sötét szobába. azzal a lányt felparancsolta az asztalra. az ötödikhez rhône-iak. szárnyas java. ami ritkaságot csak el lehet képzelni. Ez az étkezés sokkal jelentősebb volt. sokkal nagyobb gazdagsággal. – Azzal fejét a vén boszorkány lába közé nyomta. s a társaság asztalhoz ült. A nejek és az előadónők a saját lakrészükbe siettek. Majd süteményeket hoztak. Ezt követte húsz tál bevezető étek. Először ráklevest hoztak és húsz tál előételt. különböző erkölcsi és filozófiai kérdések kerültek terítékre. hogy az orgia során a nagyságos úr mikor bocsát meg. s ott kapták be a vacsorájukat. Végül jött a desszert.emberkét bezárták egy szűk. – Nincs annál szebb – kiáltott fel Curval –. az öregasszonyok tálaltak a nyolc kislánynak. nem volt szabad annyit szidalmazni a felszolgálólányokat: mivel itt ők szolgáltatták a lényeget. mérgezett vizeletet. ragyogással tálalták föl. a tányérja fölé guggoltatta és megtöltetett vele két nagy poharat. akik evégett már jó . A vacsoránál. minden fajta és féle levezető nyalánkság követte. közvetlenül a forrásból akarok meríteni. mennyit tisztult ezáltal az erkölcs. a negyedikhez rajnaiak. hogy az orgiára idejében elkészüljenek. Minden készen állt az orgiaszalonban: a nők már ott hevertek meztelenül a földre fektetett párnahalmokon. banyuskám. bebizonyította. nem is most volt a szezonjuk. azt pedig húsz tál ínyencfalat. Aztán leszedték az asztalt.

hogy haladéktalanul foglalják el helyüket. ezer más istentelenség követte és folytatta. mivel a tanórát kilenc és tíz óra közé ütemezték. szóval derék atlétáink visszavonultak azokkal a nőkkel. amikor is leckéket adnának nekik ebben a tárgykörben. és álljon a gyakorlók . pontosan az ellenkező állapotban találtatott. felkérte hát. Michette egy fajta vétségben volt bűnös. merthogy a püspök már nem e világon leledzett. hogy jelöljenek ki egy délelőtti órát. tehát keljen fel kilenckor. megragadta Antinous fenséges fenekét. s több undorban. A püspök már hajnali négykor magához tért kábulatából és igencsak felháborodott. s miközben Herkules hátulról farkalta. de oly sebesen lövellte ki fanyar magját. mintsem simogatásban. Curvalnak eszébe jutott. végre elélvezett. Bacchus gőzei végleg maguk alá gyűrték a szertelen bujálkodástól eltompult érzékeit. hogy este milyen ajánlatot tett Martaine mama a hercegnek. Amikor a szokásnak megfelelően a lányok lakrészében szolgálták fel a reggelit. ők meg úgy vetették magukat a nyájra. mint mikor farkasok támadnak az akolra. s újabb bűnösökre lelt. Ez volt az első nap története. amiért egyedül hagyták fekhelyén. nem sokkal a desszert után távoztak az asztaltól. hogy teljesítse felajánlását. kinek szenvedélyét már kegyetlenül felkorbácsolta a fellángolásainál minduntalan fellépő sok akadály. valamint az oly régóta sóvárgott fontos szolgálattól. A püspök. A herceg sem sokkal maradt adósa. négyük közül valamelyik mindig keljen fel egy órával előbb. Augusztina pedig. ettől. a quatrumviratus azonban nem könyörült rajtuk. hogy többé nem fordul elő. ezért Durcet azt javasolta. ő is seggbe baszatta magát. Durcet szemlét tartott. Barátaink tántorogva érkeztek: két öregasszony levetkőztette őket. jóllehet Curval megüzente neki. Fölöttébb elégedetlenek voltak a kislányok maszturbálási tudományával. s miközben ekképpen élvezkedett. és három bajnokunk. elnézést kért. nem emlékezett rá. csengetett Julie-nek meg a számára kijelölt baszónak. s mindkettőt felíratták az első szombaton esedékes büntetések listájára. Mindezt ezer más szörnyűség. hiába is védekeztek. amit Antinous nyújtott neki. akikkel a mesélés alatt a kanapén ültek. Jöttek azonnal. ígérte. s hősünk az aléltságból oly mély álomba hullt. valamint az éjjeli szolgálatra beosztott négy baszó (akik eddig nem voltak jelen. hogy úgy kellett az ágyába cipelni. hogy elájult az extázistól. Kegyetlenkedéseik szerencsétlen áldozatait minden valószínűség szerint több gyalázatban. s most jöttek leváltani a másik négyet). Második nap A szokásos órában keltek. az előző napi eset pedig még türelmetlenebbé tette őket. hogy egész nap bizonyos állapotban tartsa magát. s az istentelen újabb fajtalanságokba vetette bele magát karjaik közt.előre. mintsem gyönyörben részeltették.

s mivel Nárcisz tegnapi esete miatt szinte senki sem kapott engedélyt. Mme Duclos elfogadta a felkérést. hogy elsül neki. s még aznap felszerelt a kislányok lakrészében egy mű hímtagot. Mme Duclos vezetésével és irányításával. hogyan viselkedjenek. A herceg álló fasszal szorongatta Augusztinát. Az előző napi négyesfogatokat . az elnök úr azonban ugyancsak felöntött a garatra. A fiúknál Herkulest bízták meg ugyanezzel a feladattal. már mindenki azt hitte. mikor kell gyorsítani vagy lassítani aszerint. mindig aszerint. ha pedig valaki még két hét után sem ér el e mesterségben oly mértékű jártasságot. s nagy nehezen el is élvezett. de megtartóztatta magát. válogatott disznóságokra vetemedett a banyával. most pedig. félrebeszélt. Michette. a szemle során nagyon feltüzelte magát Adonisszal. ahogy nézte. hogy éppen mihez támad kedve a munkába vett személynek. lévén hogy csupán azt kell másoknak csinálniuk. két baszó. rég megkezdték sziesztájukat. malackodott evés közben. illetve Zelamirral szemben. A herceg végül beérte néhány illetlen csókkal. Ma reggel egyikük se találtatott vétkesnek. Cupido és Zelmira mehetett a kápolnába. ő írja elő nekik. káromkodott. ami nem igényel további leckéket. egyenként odajárulnak hozzá és rajta gyakorlatoznak. szabad kezükkel pedig folyamatosan csiklandozzák a kérdéses testrész környékét. hogy a művelet közben a makkot hagyják szabadon. Ettől az ellentéttől vadult be megint Curval. a kislányok pedig. akár egy kisgyerek. Duclos majd vezeti a kezüket. s csak hat órakor ébredtek fel s mentek át az előadóterembe. megtanítja nekik. a szegény kislány meg reszketve hátrált.rendelkezésére. hogy folyamatosan edzhessék rajta a csuklójukat s megfelelő lazaságra tegyenek szert. A másik két libertinus már korántsem volt ilyen tettre kész. Teréz. mint végzi a dolgát Teréz meg a két baszó. Az ebéd a szokásos módon zajlott. amit magukkal csinálnak. a másik. Az adóbérlő tervezete egyöntetű elismerést aratott. milyen állapotban van a páciens. Curval alig bírt magával. elvégre messze ő a legjobb faszverő az egész kastélyban. aztán megint felhorgadt a kedve. de mivel a fiúk mindig is ügyesebbek voltak ebben a dologban. s a létező legtökéletesebb maszturbátorokká váltak. majd a másnap kezdődő tanfolyamot megelőlegezve megtartotta vele az első foglalkozást. Főként azt kötötték a lelkükre az adóbérlő instrukciói alapján. reggel. üvöltött. hogy a soros gyakorlati alany szép nyugodtan leül a szeráj közepére. csak Mme Duclos. irányítja a mozgásukat. mint galamb a rácsapni készülő ragadozó madár elől. Julie. Zelamir és Cupido feltálalta a kávét az öreg Fanchon vezetésével. Megbeszélték. nem telt bele egy hét. arra büntetést szabnak ki. milyen testtartást válasszanak a művelet közben. mivel a vén banya az urak szeszélye folytán teljesen pucér volt. amikor Augusztina. úgyhogy két bajnokunk is követte példájukat.

Egy pillanatig sem kételkedtünk benne. fogtuk hát kicsiny értékeinket. Röviden összefoglalva az állt a levélben. s ott majd. és életveszélyesen megfenyegette. ahol a legféltettebb értékeiket tartották. mi . amiért otthagyta. Előbb csak köszörülte rajta a nyelvét. amilyen gyorsan ő volt szíves kitenni a szűrünket. a püspök lánya. Durcet-nek: Julie. mert az már úgyis el volt döntve. Adelaida. hogy titokban valamelyik baráttal él együtt. hogy nem úgy számolt. s azok bőven megérnek annyit. Durcet felesége. amúgy pedig itt marad neki a két lány. Konstanca. amikor ahelyett. e levél írójához. végre kedvünkre folytathattuk a magunk kis üzelmeit. s éppoly gyorsan búcsút vettünk kedves mostohaapánktól. menjünk a kolostorba a gvárdián atyához. hogy ne is aludjunk otthon. amit keresett. a herceg lánya. no nem őmiatta. s kicsit magához térjen: lánya. és ekképpen folytatta történetét: „Jóanyám már három napja nem jött haza. Először is anyánkon kezdtünk gondolkodni. Mme Duclos felment a pódiumra. a pénzt meg el kellett vinnie. ahol anyánk lakik. összetételük és a ruházatuk is megváltozott. miért bánt vele olyan rosszul. úgyhogy végül bement a szobájába. megkért. hogy felébredjen. aztán ráparancsolt.átszervezték. hogy a két dolog egyenértékű. mivel nála nem volt. hogy vagy a kolostorban lakik. nehogy egy pillanatra is változtatni merjen rajta. amely az ő ízlésének ugyan megfelelt. csak egy levélkét talált. férje pedig nyugtalankodni kezdett. végül Curvalnak. de annál zavarba ejtőbb volt szegény kis nő számára. amiként jóanyánk. a herceg felesége illetve Durcet lánya. úgyhogy barátaink mellé a kanapékra a következő nőszemélyek jutottak feleség gyanánt – a hercegnek: Alina. az aztán másfele terelte gyanúnkat. míg nem döntünk a sorsunkról. De mekkora meglepetés érte. míg levelet nem hozott nekünk egy barát a kolostorból. egyébiránt csak magára vethet. vagy a környéken tartja ki valaki. ezzel bizonyítván a napnál is világosabban. mert úgy döntött. hála neki. Nővéremmel nemigen bánkódtunk a dolgon. Amikor mindenki elkészült. nyájasan elbocsátott bennünket sőt. Emberünk azonban korántsem találta úgy. melyek oly igen tetszeni kezdtek nekünk. melyben anyám azt írta. hogy az egész előadás alatt olyan testhelyzetben üljön. s különösképpen nem is rágódtunk a dolgon. amint besötétedik. illetve az elnök felesége. következésképpen a hercegnek legalábbis unokahúga. aztán elvisz minket oda. hogy még aznap. hogy ne eméssze magát a veszteség miatt. amennyit elvitt. a templomban vár ránk este tíz óráig. Kivettünk a környéken egy szobát. a püspöknek: a sógornője. hanem a váltói meg a pénze miatt. hogy végleg elválik tőle. akit rettentően szeretett piszkálni és macerálni erényessége és ájtatossága miatt. hogy ott húzzuk meg magunkat.

ha térdig lóg ki a nyelved. Nos. Françon – mondta. hogy ne mulasszuk el a szerencsénket. hogy így alakult. Biztos vagyok benne.is ugyanolyan boldogságban és nyugalomban élhetünk. Mondom. hogy kétszer-háromszor elszórakoztatta. hogy mindez a lehető legnagyobb titokban történjék. s azok után. Ha rám hallgatsz. mert ezt az éjszakát ugyan még kifizetem. Most már nincs miért titkolnom előtted. de aztán ne számíts rám. Ugyan miért választotta volna ezt a helyet? A gvárdián atya nem a szeretője. s főleg ne gyere hozzám kuncsorogni. akkor miért nem küldött az anyám is levelet. van miből élnem. Hát akkor mi ütött belé. aki összeadná magát egy nővel. „Ne menjünk oda. Ami pedig az anyámat illeti. a legjobb barátja már vagy három éve nincs ott. amikor egy üzlet miatt eljött értem. hogy Guérin mama fel fog venni. ahogy én. mit csinál. mert állhatatlan fajta. mondhatom úgy is. kicsikém. hogy sose teszem be hozzá a lábam. nehogy mostohaapánk megneszelje. hogy olyan messze legyen az a kurva. Egyébként mást nem is tudok mondani neked. de a gvárdián nem olyan ember. hogy még gondolkodunk a dolgon. s lelkünkre kötötte. örülök. téged is el tudna helyezni. tégy úgy. cseppet sem érdekel. van egy ismerősöm. s azóta nem telt el úgy hét. hogy ne kaptam volna legalább három tallért érte. hogy még kicsi vagy. hogy ne lett volna valami jó üzletem. ha rám hallgatsz. tégy úgy. itt a bizonyíték – vette elő nővérem a pénztárcáját. több mint tíz arany volt benne –. Ki-ki úgy boldogul. akkor sem adok neked egy pohár vizet se. mint ő. mit művelünk mi. mennyit akadályozott a munkámban. láthatod. ha elmúlik az indulatja. nem amolyan tizenkét garasos üzlet. Ha a javaslat őszinte. még hárman voltak ott. Nővérem akkoriban már elmúlt tizenöt éves. Ha pedig szemérmeskedsz. ami ott történt velem. ahogy én. Egyszer bevitt a szobájába. hogy soha életemben ne lássam többé. itt valami bűzlik. Azóta csak hébe-hóba jár oda. akkor menj a pokolba. Sose szerettem ezt a gvárdiánt: gonosz. mint én a magam kilenc évével. mivé lett. s hamarosan egyenesbe jövünk. soha nem is volt az. hogy számodra is lenne valami. Nagyon biztatott minket. Két éve járok hozzá. nem baj. mint amiket itt a kolostorban csinálunk: olyan nem volt. kegyetlen. tégy te is így. – Itt valami bűzlik. vagy legalább miért nem írta alá ezt? És ki a csodával van ott a kolostorban? Adorján atya. Nem felejtem el neki. ahogy tud. úgyhogy előbb azt üzente a levélhozóval. hogy ennyire fontos lett neki az anyám? Mondom. Tessék. durva ember. nem foglalkozunk ezekkel a csibész barátokkal. amit elmondtam. illetve az anyánk. nincs állandó kapcsolata. Tudom. megfogadtam. Én ezt a testemmel meg az ujjaimmal kerestem meg. okosabb és eszesebb volt. hogy barátnőm: Guérin mamának hívják. és vadállatként bánik a nőkkel. egy hete látott téged. csak azt kívánom. és azt üzeni neked. mert azok után. s csak azután kezdett csodálkozni. s .

csodálatos kék a szeme.” Az igazat megvallva én sem voltam valami vajszívű. a másik azt. hogy hibáztunk. te is az vagy: annyit keresünk majd. de ne törődj vele. s egyáltalán. hogy nincs az a gyónás. fel kell rá készülni. nem válaszoltunk a gvárdián atyának. Kövesd a példámat. s eddig általam illedelmesnek hitt lány szájából. légy nyugodt. amikor eszünkbe jutott. El volt ragadtatva tőlem. akkor mi is elboldogulhatunk valahogy. azok meg nem tudnak betelni vele.” Erre a nővérem megcsókolt. mint ő. amennyit csak akarunk. kicsikém. a pénz megmarad. csak szolgálatkésznek kell lenni. a legszívesebben őt ajánlja az ügyfeleknek. mindene a lehető legszebb. együtt vacsoráztunk. s nagy lelkesen magam is visszhangoztam azokat a szidalmakat. nincs az a pap. mint ő. vegyen fel minket bentlakónak az intézetébe. hogy ilyen csúnya dolgokat kell hallanom egy ilyen fiatal. hogy aligha volt akkoriban nála szebb lány Párizsban. ami visszatarthatna a bűntől. Ez alatt a vacsora alatt tanított meg a nővérem mindarra. a teste mégis fürge és izgalmas. hogy engedelmeskedjünk. olyan nyugodtan mutogatom fűnek-fának a seggem. megcsináljuk: a dolog elmúlik. de hozzászokik az ember. hamarosan úgy nyilatkoztam. megint megcsókolt. Én már annyira az vagyok – folytatta –. De nehogy lekösd magad. ha szükséges. „Ha tényleg jól megy a sora. az a dolgunk. amikkel jóságos anyánkat illette. Azt is megtudtam. Ahány férfi. – Jól van. hanem kész vagyok akár rosszabb dolgokra is. Françon. hogy nem csak követni fogom mindenben. ezt vésd az eszedbe. A kolostorba menéssel kapcsolatban ugyanazon a véleményen voltam. Az egyik ezt akar. s főleg vissza ne hozza! Hát csak ezt kívánom neki. Már ágyban voltunk. annál jobb – mondtam –. s mindig őt kérik újra. zavarba jöttem. mindent meg lehet kapni a férfiaktól. De mivel szívem hajlott az ész érveire. amilyen nyugodtan egy pohár bort hajtok fel. majd lefeküdtünk. Megmutatta magát teljesen meztelenül. majd megköszönvén az értékes felvilágosítást. s megkérjük. én is ugyanolyan gonosz voltam. többé nem fogok a nyakán élni.” Bevallom. s ha befogad. kezdetben nehéz kenyér. holnap az. hogy Guérin mama odavan érte. Ha viszont csapdát állítottak nekünk. megcsináljuk a szerencsénket. az a jó tanács. amit még nem tudtam a libertinus életről. a harmadik amazt. légy kurva. Hogy vinné el az ördög. „Na most már látom. hogy jó lány vagy – mondta. holott százszor rosszabb volt nálunk. s állíthatom. Az istenit. annyi hajlam. kicsikém. testben és lélekben. s . azt mindenképpen el kell kerülnünk. Én csinos vagyok. és elhatároztuk. Ma ez. hogy már másnap reggel jelentkezünk Guérin mamánál. az a figyelmeztetés.mennyit prédikált nekem. s nem kell osztoznunk a sorsán. hogy elmegyek vele ahhoz a nőhöz. s mivel már sötétedett. kellemesen gömbölyded a húsa. megígértem neki. elküldtünk csirkéért és borocskáért. Gyönyörű sima volt a bőre.

A gvárdián atya volt az személyesen.lehet. történjék. de mivel még nagyon fiatalok vagyunk. elsétáltatok a szerencsétek mellett. hogy inkább magának dolgozik. gyorsan szedte a sátorfáját. azt mondta. hogy csúsztok előttem a sárban: ez az utolsó kívánságom. A vén kujon térdével az ágyra szegezte. de aligha úsztuk volna meg ennyivel. fele idejüket vele töltik. abból már ennyi is elég volt bőven. az ondó kilövellt. hogy őszinte örömére szolgálna. majd csak néhány hajszálnyival az arca előtt rázni kezdett egy kemény. csak rajtunk múlik. lovagló ülésben rátelepedett a nővéremre. amíg itt lakunk a közelében. hadonászott. azután esküszik. Mikor aztán látta.” A gvárdián egyre csak hajtogatta a magáét. s nővérem egész arcát. ami ott van a kolostorban. s őt kérte meg a közvetítéssel. legalább válaszoltunk volna neki. csatlakozunk-e hozzájuk. De hogyan tegyük jóvá feledékenységünket? Már tizenegy óra is elmúlt. „Hát akkor. Büntessen meg benneteket érte az ég. és meggyújtotta a lámpását. főleg az orrát és a száját. hogy mulasztásunk miatt megharagszik ránk. köszönjük ajánlatát. hogy sehogy se jut dűlőre velünk. anyám társával. visszaadja szabadságunkat. De mi még fiatalok vagyunk. vastag szerszámot. hogy ha hagyja kielégíteni a szenvedélyét. A gvárdián lehiggadt. hogy anyánk úgy döntött. mielőtt elmegyek!” Azzal kigombolta a nadrágját. ami történni fog.” A nővérem . akkor könnyebben megszabadulunk tőle. oda jár az összes fejes a házból. ha belesétálunk a csapdába. s nyilván nem akarjuk végleg elkötelezni magunkat. s meglehetősen. egészen felhevült. A gvárdiánnak alighanem nagyon fontos volt a dolog. Odavetett nekünk az asztalra egy tallért. mintsem a mi állítólagos boldogulásunkon. szemlátomást rettentően szerette volna. hadd gyönyörködjem abban. halkan kopogtak az ajtónkon. elborította emberünk romlottságának bizonyítéka. „Hülye libák vagytok. legalább addig kellene vigyáznunk. mondta. hülye kis nyomoroncok – mondta –. mert alig ütötte el az óra az éjfelet. ha megosztanánk vele hajlékát. semmi kedvünk bezárkózni egy kolostorba. gondolva. ráadásul finom társaságban van. ezer-ezer tallér kíséretében. – De szép kis kurvaarc! És hogy összegecizem! Az istenfáját!” Azzal a zsilipek kinyíltak. tejben-vajban fürösztik. Már két órája vár ránk. legalább egyszer elégíts ki. s ebből könnyen meg lehetett jósolni. meg egy másik nővel. te kis lotyó – kiabálta –. „De szép arc! – ordította. csak három évre fogadna fel bennünket. „Tisztelendő atyám – mondta szemtelenül a nővérem –. mint levelében állította. ha sikerül a dolog. Azzal leült az ágyunk mellé. úgy döntöttünk. hogy hátralévő életét egy kis titkos lakásban fogja leélni. hogy papok kurvái legyünk. felbőszülve a nővéremre vetette magát. taszítson mindkettőtöket a legnagyobb nyomorúságba. anyánk azt üzeni nekünk. az meg nem ellenkezett.

a következő nap pedig annyi kalandot hozott. uram. „A drága pici madárka – sóhajtozta . kicsikém?” „Kilenc. hogy el vagyok-e szánva mindenre. s elkocsiztunk Guérin mamához. Guérin mama. hogy befejezte volna a mondatot. uraim. Hősnőnk a Soli utcában lakott. Még aznap este jött egy öreg kereskedő. erről kezeskedem. Együtt vacsoráztunk.még az arcát törölgette. az a kedvenc figurája. s továbbra sem szaporítva a szót.” Guérin mama távozóban jót nevetett a tréfán. elaludt anélkül. ha a történet szükségessé teszi. hat nagyobb lánnyal. Nem sokáig maradtam kuncsaft nélkül. ingemet felhúzta a mellemig. majd szétfeszítette a combomat és lovagló ülésben rátelepedett. Egyik kezével vezette a kezemet. de jól fog dolgozni. s mivel a legtöbben már ismerték a nővéremet. elnézik nekem. hogy ne legyen szőrös: kezeskedem róla. az első bordélyházi belépőm. Ha csak ennyivel beérné… De a disznónak egy csomó más. Hány éves. Őrülten szeret lányok arcára élvezni. tényleg gyereknek látszik. mint a másik. ami tetszett neki –. hogy majd vigyáznak rám. asszonyom. úgyhogy attól tartok…” A nővérem azonban álmos volt. Kora reggel felkeltünk. mindenre. „Ez a lány ugyan még nagyon kicsi – mutatott rám a nővérem –. Duclos úr. s röviden így zajlott le. ha majd csak akkor festem le őket. Guérin mama pedig beavatásképpen össze is adott vele. ami mindent csinált. rendes lány. tessék. „Épp jókor jött – mutatott be a vén libertinusnak –. De remélem. tizenhat-húsz évesek voltak. de aztán ő is jól visszamondogatott neki. lefektetett a kanapéra. hogy ennek biztos nem olyan. másik kezével pedig teljes erőből rángatta fölötte lottyadt kis szerszámát. az első emeleten. „Igen. „Amit most láttál – magyarázta a nővérem –. mindenre – feleltem pimaszul. akinek kislány kéne. mennyire szeretem őket. egyik kezével széthúzta kis pinámat. Kedves szelíd.” Bemutattak minket új társnőinknek. az kell. amikor látta. amennyire csak bírta. Guérin mama nagyon megörült. kioldotta szoknyáimat. ennél jobbat nem is kívánhatnak … Vegye föl. az éjszaka hátralévő részét nyugalomban töltöttük. hogy erre már nem is gondoltunk.” „Való igaz – emeli szeméhez az öregúr a cvikkerét –. s reggelig nem is nyílt ki az ajtó. amivel pénzt lehet keresni. Akkor a vén kujon odajött hozzám és kétszer-háromszor szájon csókolt.” „Kilenc. csak nem állt. s lélekben eltökélten kurva. tudja. a másikkal meg elővett a sliccéből egy szerszámot. iránta való barátságból megígérték. mi járatban van nála a nővérem. sokkal veszélyesebb mániája is van. egyik szebb és üdébb. kicsinosítottuk magunkat. minket meg bezártak kettesben. legjobb lenne mindjárt a dajkaság után. jó nagy kabátban. nagy örömmel fogadott s szállásolt el bennünket. Jöhet még fiatalabb is: a kutyafáját. uraim. Magának sok olyan ismerőse van. egy nagyon tiszta lakásban. kilenc… Nagyon jó.” Guérin mama megkérdezte. magának ugye.

– Hallatlan. húzd szét nekem!” Vagy negyed óra múlva végre láttam. hiába minden. sem a nővérem. hogy ez a bennünk lévő érzés a természettől származott. megtudták-e valaha is. hogy képesek lettünk volna akár megmérgezni is. de megszelídíteném. hogy a természet a lehető leghevesebb hajlandóságot ébreszti bennünk az iránt. s még meg sem törölköztem. vagyis hogy miért viseltettünk ellenszenvvel az anyánk iránt. hogy nem sétáltak bele a csapdába. mert soha sem szabadultak volna ki belőle. amíg nem tart szünetet. – Ami a második pontot illeti. hogy minden lány az első kuncsaftja nevét vette fel. s én is igazodtam a szokáshoz. – Nem akartam félbeszakítani. – Minden nap előfordul. nyaggathatom akármeddig. – Jó – mondta a herceg –. ha máshogy nem sikerül megszabadulnunk tőle. az mind a százszor annak a bűnre való hajlamnak az eredménye lett volna. de mivel most ez megtörtént. több mint valószínű. Durcet? – Tagadhatatlan – felelte az adóbérlő. akkor ez világos: nem igaz. de annyira heves volt ez az ellenszenv a szívünkben. azonnal elviharzott. Alighogy végzett. majd a pinám környékét meleg. magyarázzon meg nekem két dolgot: először. ha tudnám! de már nem tudom. ha már nem tudta belőni. akkor sem áll fel a szemét! Nyisd ki. a második. A legmesszebbmenőkig gyűlöltük.kéjesen rángatózva –. legalább az ujjával igyekezett bedörzsölni. mi pedig éppen ezen dolgozunk. vagy volt valami oka? Ez az emberi szív természetéhez tartozik. hogy az ember bármivel is tartozna az . hogy az anyjuk iránt érzett ellenszenvük természettől megvolt-e magukban. mennyire terjed ez a mánia – méltatlankodott Curval. – Ki kételkedik benne? – csattant fel a herceg. amit a természet oltott magukba. Hát így esett. hogy kölcsönösen bevallottuk egymásnak. hát bizony.” – Egy pillanat – szólt közbe a herceg. nagyuram. s amit ezzel az erős ellenszenvvel jelzett előre. uraim. nehéz volna számot adnom róla. hogy Duclos lett a nevem: az volt a szokás abban a házban. amit az emberek bűnnek neveznek. – Hát mert nincs is annál finomabb – mondta a püspök. hogy mi lett vele. hogy egyre erősebben szuszog. habos ondó öntötte el. s mivel nem adott rá okot. amit a kujon. kicsikém. sem én soha semmiféle hírt nem kaptunk arról a nőről. már a kapuban volt. nagy szerencséjük. – Nagyuram – válaszolta Mme Duclos –. Szavainak néhány istenfáját adott nyomatékot. és ha százszor megmérgezték volna az anyjukat. – Nincs itt egy szemernyi kétség sem. Esztelenség azt gondolni. hogy kaptak-e valami hírt az anyjukról. – És a második pont? – fordult a herceg az előadónőhöz.

s még soha életemben nem éreztem olyan élénk kéjt. – A kutyaúristenit – pattant fel fúriaként a herceg –.anyjának. s e kegyetlen kép keserű könnyekre fakasztotta a szelídlelkű teremtést. aki a herceg kanapéján feküdt. Lány szebb nem lehetett nála. Megnézték. uram. mint végződik e bűbájos jelenet. aki engem védelmezve lelte halálát. Alina. a szelídlelkű Adelaida. amikor kefélték? Ugyan már! Énszerintem ezért csak gyűlöletet és megvetést érdemel. ad hozzá boldogságot is?… Egy nagy frászt. egyébiránt pedig a legnagyobb érdeklődéssel figyelte. aki viszont korántsem osztozott a szépséges leányzó fájdalmában. – Óh!. szintén forró könnyeket ejtett. beszélgetésük felidézte szülőanyja édes emlékét. mint ezeknek a gazembereknek. amit az előbb mesélt Mme Duclos: össze akarom kenni gecivel a pináját… Vetkőztessék le! S mindenki csendben várta. s akit soha többé nem láthatok. Ugyan miért kellene hálásnak lennünk neki? Azért. Közben levetkőztetik . – Ugye a mamáját siratja. kisülésre kész faszt húzott elő a nadrágjából. Amikor életet ad nekünk. uram! – vetette magát Sophie a herceg lábai elé. rég pucérnak kéne lennie. nekem is volt. akit annyira szerettem. Ahogy lehetőségem nyílt rá. hanem még gorombán le is teremtette. részben e szavaktól ugyancsak begerjedt. Vetkőztessék már – förmedt rá Marie-ra –. Patakokban folytak a könnyei. majd én megvigasztalom. egy villámló. és bennem is körülbelül ugyanolyan érzéseket ébresztett. hogy ilyen kéjes ez a jelenet. Szánja meg a könnyeimet. maga kis taknyos? Na jöjjön csak ide. Emlékszem. aztán boldoguljunk. novícia-maskarája pedig (mert aznap annak volt öltözve) még bájosabbá varázsolta a megszépítő fájdalmat. hát a kis Sophie tört ki könnyekben. – A picsába – csóválta meg a herceg a buzogányát. Közben Marie néni (ő volt a négyesfogat duennája) odavezette a kislányt. midőn védelmezni akarta elrablásakor. – Sose gondoltam volna. történetesen éppen a hercegéből. mert elélvezett. átküldtem a másvilágra. akárcsak távolabb. Ekkor szörnyű zokogás hallatszott az egyik négyesfogatból. ahogy tudunk. – A kutyafáját! Hát ez remek – fordult hozzá a herceg. mint amit Duclos érzett az övé iránt: gyűlöltem. – Legyen tekintettel legalább fájdalmamra! Az édesanyámat siratom. s legalább ezen az estén részesítsen nyugalomban. hogyan végződik a csetepaté. amiért változtatni mert az előírt testhelyzeten. mint amikor behunyta a szemét. S mivel részben a korábban elhangzottaktól. mint lelte halálát. hogy többé ne nyissa ki. Curvalnál. Neki egészen más szíve volt. kivet bennünket egy zátonyokkal teli világba. de ennivaló jószág! Azt akarom csinálni vele. eszébe jutott.

akkor se kínálhatták volna fel szebben. a herceg pedig bejelenti. lejő az emelvényről. Duclos visszamegy a helyére. úgy fektetik. hogy a bomba végül felrobban. iszonyatosan félni fog tőlem. Antinous. Blangis nem merte holmi ügyetlen gyermekkézre bízni ezt a fölöttébb fontos műveletet. mely kifakasztja az árt és pontosan oda irányítja. melyet fenyegetni látszott. Végül Desgranges segítette ki őket. ismerem. ahova akarta. úgyszólván a kislányt kellett volna fölé helyezni. Nem volt olyan figura. épp az elárasztandó lyuk fölött. s ha a szüzességét kellett volna elvenni. – Itt van Herkules. a herceg ordít. Két szolgálólány tartotta a kislány két lábát. Felkapta a kislányt. ahová kell. csak azért. Könyökig föltűri ingujját. a nézők pedig egy olyan igazsággal lesznek gazdagabbak. mozdulatait az előidézett kéj foka határozza meg. elégedett leszel vele: úgy maszturbál már. hogy egy pillanatra se takarja be a makkot. megvigasztalódik és visszamegy a négyesébe. melyről alighanem már korábban is meggyőződhettek: hogy tudniillik a bűn puszta gondolata is . A kerevetre veti magát. ami ne lett volna a kisujjában ennek a minden hájjal megkent boszorkának. hogy lásson a dologhoz. és oly ügyesen ültette a térdére. Mme Duclos. ezen a téren ő a legnagyobb művész. tajtékzik. Duclos nem tágít. oly mesterien kezdi húzogatni. szükségeltetett egy ügyes kéz is. De hogyan csinálják? A Duclos történetében szereplő embernek puha volt a fasza. majd megragadja a nagyúr irtóztató szerszámát. akit e célból állítottak oda. – Lófasz – legyintett a herceg –. mint puhul meg lassanként Duclos markában a heves szerszám. neki laza a csuklója. s vigyázva. De még ez sem volt elég. – Inkább egy fiúval csináltasd – mondta Curval. melynek tüzétől az imént maga is oly igen lángra gyúlt. az előadás folytatódik. mert az apja vagyok. s oly sebesen rázogatja. hogy egy kis időre elhagyja a pódiumot és idejöjjön hozzám. még elrontja nekem a kis szajha. – Nekem csak Mme Duclos kell – mondta a herceg –. hogy bármiképp helyezkedett is a herceg. – Fogd Julie-t – szólt oda neki Durcet –. kit végül maga alá gyűrnek e gyönyörűséges érzetek. a herceg pedig. oda irányította. a kitüntető figyelemtől büszkén. engedjék meg neki. mint egy angyal.Sophie-t. kéjtől aléltan látja. minden érkező ondócseppet finoman bedörgöl a vaginába. egyszersmind minden mozdulatát ügyfele állapotához igazítva. s a legcsekélyebb figyelmet sem tanúsítják fájdalma iránt. Senki se tudta. a farka hegye mindig hozzáért a vaginához. hogy mindjárt elélvez. ahogyan Duclos mesélte. Elszabadul az ár. káromkodik. Itt azonban nem ez volt a helyzet: a herceg fenyegetőn ágaskodó vesszeje nem akarta elfordítani fejét az égtől. a kislány megtörölközik.

és se szó. Egy hét sem telt bele. ezekről azonban majd csak a maga idejében világosít föl. emberünk azonnal kihúzgálta a hajtűit. magasztalt minden egyes hajszálat: egészen odavolt érte. Kivett a zsebéből egy fésűt. Emberünk ezenközben. kéjesen átadja magát nekik. s száját a szájára tapasztva. s földig eresztette a bámulatos szőke hajzuhatagot. anélkül hogy bármi egyebet is mutatna. miközben másik kezével átölelte Rozália nyakát. „Ugyancsak meglepődtem. hogy e lukon keresztül kilesik. Bejött. ráncos feneket. a lányok szóltak nekem. majd felkiált. hogy pontosan tudták. hogy ezt nézzem meg. mert a nővérem utána úszott az izzadtságban. himbálja. s nyerítve elélvez. Láttam. én is bármikor leskelődhetek. amikor társnőim nagy nevetve fogadtak utána. nővérem odavezetett egy szobába. Elbújtam. ő volt az egyik legszebb szőke lány. megkérdezték. Ötvenéves forma férfi volt. megtörölköztem-e. szétteregette. s milyen meddő képzelőerőre vall! A következő kuncsaft se cifrázta jobban. hogy recsegett belé az ágy. követi a nővérem mozdulatait. szólt neki. Az illető nem volt több huszonhat-harminc évesnél. Végül elővett a gatyájából egy nagyon kemény. mert ennek is meglehetősen furcsa passziója van. azzal megragadta az öreg. hogy hajoljon az ágyra. újból kontyba kötötte. éppen szomszédos volt azzal. ő meg. s azzal a szeretők elváltak. és én kíváncsi lettem. hogy a hölgyeknek az a kedvenc szórakozásuk. se beszéd. fésülgette. csókolgatta. mit csináltam az előbb. s máris ott volt az alkalom: egy ügyfél egy bizonyos Rozáliát kért. s ha nekem is kedvem van hozzá. ismervén már az emberét. s a következő jelenetnek voltam szemtanúja. és a nővéremet kérette. simogatta. Egy hónap múlva jött valaki. De milyen sovány kis történet. s mutatott nekem egy lyukat: azon keresztül mindent látni lehetett. rázza magát. s közben egyre csak dicsért. amikből kiderült. már mutatta is a hátsó felét a nővéremnek. megtörölközött. a mániája pedig szerintem inkább magán viselte a libertinizmus jegyeit. belefúrta az imádott hajzuhatagba. de Ő legalább érzékibb volt. s némi kézimunkázással hamarosan el is élvezett. mert e nevezetes nyílás gyakran rejtélyes célokat szolgál. Nem sokáig hagytak nyugtalanságban. hogy a társnőm haja csupa ragacs a gecitől. hogy mit csinál vele. véreres kis szerszámot. hogy „jön! jön!”. ami abban a szobában folyt. Tényleg nagyon hevesen mozogtak. amelyikben általában az ügyfeleket fogadták.felcsigázza érzékeinket és képes elvezetni bennünket a paráználkodáshoz. . és akkora erővel cibálta. újból felélesztette a halott hímtagot. meg más hasonló dolgokat. feltéve hogy nem foglalt már a hely. mit csinálnak a kuncsaftok a többiekkel. Elmondta. Amikor bejött a gyönyörű Rozália. mind az öt ujját belemélyesztette a nyílásba.

hogy még visszajön hozzám. oda.” Azzal megfordított. s a lyukat. megígérte. – Szép segge volt a nővérednek? – kérdezte Durcet – Csak egyvalamit mondok. Azzal fogott egy sámlit. de életerős. de állhatatlanságában inkább a nővéremet választotta. és ő kérte ki . majd hátulról módszeresen fölemelgette az alsószoknyáimat. engedje kinyílni Nagyon jó – tette hozzá. az mindig nagyobb lánggal ég. hogy amennyire csak tudom. s abból megítélheti. sőt egyszer még azt is éreztem. látva engedelmességemet. Egyik kezével verte a farkát. kicsikém. hogy fessen egy szépfenekű Vénuszt. s én most hogy elárasztom!” Betartotta a szavát. kezében tartva a szoknyámat. nagyuram – felelte Duclos. de közben kezével mindig eltakarta a pinámat. igen. valósággal megsemmisült az extázistól. hogy riszálom a seggemet járás közben. hagyjuk azt a pinát. alacsony. ha megkérhetem rá. – Megbíztak egy híres festőt. akárcsak én. a lábam közé tette. s nézve. mégpedig úgy. Kilestem őket. rejtsem el ezt az alávaló testrészt (ezek az ő szavai). szemlátomást félt tőle. de szép segg – kiáltott fel –.” És gyorsabban leereszti a szoknyámat. köpcös. hiszen kitűnően kielégítettem a vágyait. a másikkal széthúzta a fenekemet. mint ahogy én felemeltem. hogy a fasza. úgyszólván egy magasságba került az áhított lyukacskával. semmit se vett elő. és láttam. amennyire csak lehet. és arra ült rá. úgy… tegye szét jól a lábát. Én még ilyen hajlamú emberrel nem találkoztam. vidám fickó volt. összepréselte. De mégiscsak sürgős lehetett már neki. a nővérem pedig éppoly szolgálatkészen mindent megcsinált neki. Akkor a legaprólékosabb figyelemmel végigvizsgálta a hátsó felemet. hogy ajkát közvetlenül a lyukamra tapasztotta. de szép kis lyuk. mint a másikban. s felváltva dicsért. csak a picsájukat mutogatják! Most maga miatt nem bírok majd egész este elélvezni… amíg ki nem verem az a kibaszott picsát a fejemből. az istenit. mert végül csak elővette és elkezdte rázogatni. „Feküdjön a földre – dobott a lábam elé néhány párnát –. „Ezek a kis kurvák – folytatta mérgesen – mást se tudnak. az se vágott volna csúnyább képet rá: „Ej. Ekkor felgyorsultak a mozdulatai. mint a tűztől. a seggét emelje egy kicsit följebb. magához azonban nem nyúlt. illetve káromkodott: „Hű. Mert úgy igaz. hogy ha ebben a templomban mutatnak be áldozatot. kéjesen gyúrogatta az ülepemet. néha a száját is hozzáértette. hogy hajszálra mindent ugyanúgy rendezett. odavezetett az ágyhoz és ráhasaltatott. úgyhogy először is ösztönösen felhúztam köldökig a szoknyámat. kövér. majd mindkét kezével hosszasan. Összevissza lucskolt.Negyvenöt éves forma. Továbbra is ebben a helyzetben. Végül figyelmeztetett. az áldóját neki. Széthúzta. Mielőtt elment volna. mert szervezni kezdte a végkifejletet. Valóban már másnap visszajött. Ha egy kutyának botot mutatnak.

és mutassa meg a fenekét. ehelyett táblázatba foglalták a hétvégékre tervezett orgiák menetét. tüzes természetét rettenetesen felajzotta a ceremónia. a geci kibuggyan. mint elmondta. a disznó elkáromkodja magát. Hihetetlen erőfeszítésre volt szüksége. s nagy diadalmasan tért vissza eldicsekedni vele. úgyhogy erőre kellett kapniuk. tapogatja. – Na de ha egyszer tizenöt éves volt. következésképpen rengeteget ittak. az orgia alatt óriási ünneplésben részesítették. tapogassák. Duclos-nak Zelmirára esett a tekintete. – Nos. párnákkal alápolcolják az ülepét. le merte volna fogadni. amelyet Mme Duclos adott a kislányoknak. s egy órán át állta. amit most már. hogy verje a faszát. aki elsőként élvez el valamelyik tanórán. hogy ne élvezzen el. amit mutatnak neki. megtörténik. mindenféle testhelyzetekben fogdossák. ahogy előző este is. A püspök össze is gecizte. amit szerinte a többiek. Csakhogy ez előtt a vacsora előtt csaknem mind a négyen elélveztek. továbbá a deflorációk végső sorrendjét. akik mellettük ültek a kanapén. tanító nénijük vezetésével és irányításával. ha egyet leírtunk. Az urak fogadást kötöttek. hogy kiállta a rohamot. hogy keresve se találhatna senkit. de arcra és alakra is ily tökéletesen hasonlítana a nővérére. de megfelelő ülepet nem talált. hogy a kislányok. aki nemcsak seggre. begerjed. és hasonlítsd össze a fenekét valamelyik itt látható seggel. Párizs összes kerítőnőjét végigjárta. aligha állnak majd ki ugyanolyan egykedvűen. akiknek viszont ebéd óta nem volt jelenésük. jöjjön ide. s mint könnyen elképzelhető. feltárul a lyukacska. s ugyanúgy feküdtek le. A bájos lányka éppen az ő négyesében volt. Keze más tárgyakra téved. Mivel valamennyi étkezést ugyanaz a pompa jellemezte. s kijelentette. Neki kellett beülnie arra a tanórára. összemocskolják. és mind meg akarta csókolni a seggét. Megparancsolja Julie-nek. és ötven arany büntetést irányoztak elő annak. illetve négy baszóval. Reszketve jő. s megszólal a vacsorára hívó csengő. a másik háromnak megint felállt tőle a fasza. és ezek a lányok is ugyanolyan korúak – erősködött az adóbérlő –. Harmadik nap A herceg már kilenckor talpon volt. azzal az összeset leírtuk. apró szerszáma egy pillanatra mintha megmerevedne Julie kéjes rángatásától. A kanapé végére hasaltatják. csókolgatja. nézz körül. Aznap elmaradt a reggeli meg a körletszemle. Letelepedett egy fotelba.modellnek egy hónap múlva. mert. hogy egy kicsit jobban . azaz mindegyikük azokkal a nőkkel. Zelmirát mindegyikük csak Mme Duclos nővérének nevezte. A kéjencnek éledezik a szerszáma. Zelmira – mondta az adóbérlő –. de óriási önuralmával megtartóztatta magát.

hogy ha majd elolvassa valamennyi alany rendeltetését. hogy Curvalnak jussanak a fiatalabbak. A következőkre ez már nem érvényes. December negyedikén. Tizenkettedikén. még aznap este elválasztják őket. mint a fenti házasságnál. mint annak előtte. a fenti menetrend biztosította. jobban össze tudtak állítani. Ötödikén Fannyt összeadják Jácinttal. az első hét végeztével már reggel megkezdődik Michette és Giton házassági szertartása. tekintet nélkül a ceremóniára. karácsony napján. Huszonegyedikén. December nyolcadikán Curval deflorálja Michette-et. Huszonnyolcadikán.megismerték az alanyokat. de mivel életkoruknál fogva az ifjú házasok még nem kelhetnek egybe. a herceg deflorálja Augusztinát. A további útiterv táblázata November hetedikén. a hetedik hetet megünneplendő. ugyanazzal a záradékkal. a hatodik hetet megünnepelendő. Ugyanaznap este kerül sor a havi ügyeletes listáján szereplő személyek megbüntetésére is. szükségesnek láttuk megismertetni vele az olvasót. Huszonötödikén. Huszonkilencedikén Curval deflorálja Rosette-et. Úgy gondoltuk. s hála történeteinek. csakúgy mint a következő másik három menyegző esetében. Huszadikán Curval deflorálja Galambot. a herceg deflorálja Fannyt. a következő sorrendben zajlanak a szodomista deflorációk: . nagyobb érdeklődést fog tanúsítani irántuk a további hadműveletek során. Tizennyolcadikán a herceg deflorálja Zelmirát. este pedig a szokásos büntetési eljárás. Ezzel ünneplik meg az ötödik hetet. már más örömökre is szabad gondolni. mivel a menyegzőt kora reggel tartják. Tizennegyedikén hasonló módon Nárcisz és Hébé menyegzője. huszonhatodikán pedig. Január elsejétől. ugyanúgy. tizenkilencedikén pedig. Sophie-t hozzáadják Szeladonhoz. ami csak a társaság nappali szórakozását hivatott szolgálni. mivel Mme Champville történetei már a következő expedíciókat készítik elő. Mivel ez a táblázat véglegesen rögzíti a hadjárat összes mozzanatát. Tizenötödikén Curval deflorálja Hébét. Zefír elveszi Augusztinát. mint a hercegnek. Galambé és Zelamiré. ugyanúgy. vagyis attól kezdve. aki a gyülekezet előtt élvezkedik ifjú arájával. hogy Martaine veszi át a mesélést. a fentiekhez hasonló záradékokkal. Adonisz elveszi Zelmirát. Tizenegyedikén a herceg deflorálja Sophie-t. a nyolcadik hetet megünneplendő. Cupidóé és Rosette-é. mivel neki kisebb a szerszáma.

Harmincadikán. úgy helyettesítik az illetők a nejeket a kanapékon. hogy a szórakozás az utazás végéig tarthasson. Tizenegyedikén a püspök seggbe bassza Cupidót. a kilencedik hetet megünneplendő. aszerint hogy . a herceg férjül veszi Herkulest és nőül veszi Zefírt. átadják Herkulesnek. akit Curval már elölről. Negyedikén Curval seggbe bassza Zelamirt. Tizenhatodikán. az elhálást. E menetrend szerint január harmincadikáig minden defloráció megtörténik. az előadások alatt. Február tizenharmadikán. hátulról pedig a herceg deflorált. a tizenötödik hetet megünneplendő. a tizenötödik hetet megünneplendő. Huszonkettedikén a herceg seggbe bassza Rosette-et. Huszonegyedikén a püspök seggbe bassza Nárciszt. Február huszadikán. ami február huszonhetedikére. Huszonharmadikán. melyeknek alanyairól az urak in petto döntenek. Huszonötödikén Curval seggbe bassza Augusztinát. átadják Seggtörőnek. Tizenkilencedikén Curval seggbe bassza Sophie-t. Tizenötödikén a püspök seggbe bassza Galambot. a tizenkettedik hetet megünneplendő. a püspök pedig hátulról deflorált. aki előírásszerűen stb. aki előírásszerűen stb. átadják Antinous-nak. Huszonnyolcadikán a püspök seggbe bassza Fannyt. a tizenharmadik hetet megünneplendő. akárcsak a következő három házasságnál. az előadások zárónapjára esik. illetve éjszaka az urak mellett. kilencedikén pedig. Tizenharmadikán Curval seggbe bassza Zelmirát. a herceg pedig hátulról deflorált. olyan emberáldozatokkal ünneplik meg. ugyanezen Michette-et.Január elsején a herceg seggbe bassza Hébét. Február hatodikán. A tizenhetedik hét végét. Ahogy haladnak előre a deflorációk. Másodikán. akit Curval már elölről. Galambot. aki előírásszerűen meghágja a gyülekezet előtt. Rosette-et átadják Egetverőnek. nyilvánosan ejtik meg. Curval férjül veszi Seggtörőt és nőül veszi Adoniszt. a tizedik hetet megünneplendő. Hébét. kivéve azét a négy fiúét. a püspök férjül veszi Antinoust és nőül veszi Szeladont. a tizenegyedik hetet megünneplendő. a tizennegyedik hetet megünneplendő. s ezért addig érintetlenül hagynak. Durcet férjül veszi Egetverőt és nőül veszi Jácintot. Tizenhetedikén a herceg seggbe bassza Gitont. akit elölről már Curval. akit az urak majd nőül vesznek. Hatodikán a herceg seggbe bassza Michette-et.

az egész emberke nyeszlett volt. végül a csakis seggbe baszó püspöknek jut Cupido. hogy semmi se látsszon ki se a melléből. különösebb esemény nélkül zajlott az élet egészen az előadásig. akit majd feleségül vesz. A táblázatból kitűnik. Zelmiráé. egyáltalán. aki nem szokott baszni. Augusztináé és Adoniszé. Galambé és Rosette-é pinába. amit tegnap meséltem önöknek. Rosette és Zefír seggbe történő deflorálása. ha bármi más a szeme elé kerülne. egyetlen seggbe deflorálás jut. Azt akarta. Mivel az egész nap egyrészt a táblázat összeállításával majd megbeszélésével telt el. őket vagy az utolsó négy fiút. „Kevéssel az után a kaland után. akinek a mániája ugyan szerintem libertinusnak aligha nevezhető. mégis fölöttébb különös volt. megjelent Guérin mamánál egy ember. Hébéé. hogy a nőt hermetikusan bugyolálják be neki úgy. Guérin mama a házon kívülről hívott be neki egy jó ötvenéves. és az ugyanúgy elrendezett. s biztosak lehettünk benne. És január huszonnegyedikétől kezdve már mind a négyen azonos elbírálás alá esnek. üde szoptatós dada kellett neki. és a legszigorúbb bánásmódban részesülnek. se az arcából. amikor is a híres Mme Duclos felment a pódiumra. ők is kegyvesztettek lesznek. egy szintre kerülnek az elbocsátott nejekkel. de mindig változó díszletek között ekképpen folytatta az előző napi elbeszélést. Sophie. Zelmira és Augusztina pinába. Curvalnak Michette-é. illetve Hébé. Jácinté. az ő mániáját már alighanem szórakoztatóbbnak fogják találni. Sophie-é. Giton. Galamb. hogy a hercegnek jut Fanny. a nej azonnali hatállyal elbocsáttatik. Durcet-nek. Egy fiatal. akinek azonban olyan gyönyörű . a tizenkét éves Michette-t. Másnap jött egy másik. Attól kezdve kegyvesztett lesz.azok kit választanak éppen. és úgy élvezett el a jóasszony combja közé. Egyetlen egy testrészt óhajtott csak látni. A faszát nagyon hitványnak láttam. és az elélvezése is puha. és a tizenhárom éves Rosette-et átadják a baszóknak. Ha egy deflorált lány vagy fiú felvált egy nejt a kanapén. a többi közömbös volt számára. de annak a legeslegtökéletesebbnek kellett lennie. Amikor a tizenkét éves Hébét. seggbe pedig Zelamiré. ugyanabba a szobába. szívta a mellét. hogy ugyancsak megharagudna. elképesztően ocsmány asszonyt. akárcsak a mozdulatai. a tizenhárom éves Galambot. azok pedig meghágják őket. csak a durva és brutális kéjelgésekben használják őket. hogy közben nyeldekelte az anyatejet. másrészt egyetlen vétkes sem találtatott. s a rangsorban a szolgálólányok mögé kerül. Fanny és Szeladon szodomista deflorálása. akiket az utolsó hónapban vesznek nőül. Michette. Nárcisz. a segget.

mit ő szájával nyújtott nekem oly gyönyörűségesen. az egyikkel pedig a segge lyukát csiklandozta. mintsem az. olyan kicsi volt és puha. uraim. széthintette a földre férfiassága egyértelmű bizonyítékát. hogy három percen belül feljuttatta a csúcsra. hogy kivel volt dolga. első kis nedveim az ő szájába csordogáltak bele. oly pontosan és egyenletesen összehangolta a kétfajta mozgást. mit csinálnak. Közben a száját a nővérem pinájára tapasztotta. A leányka az ő . Nővéremmel ellentétben én azonban siettem viszonozni a tőle kapott gyönyört. Most is sikerült neki. mekkora gyönyörűség egy ilyen segget összegecizni!” Ahogy végzett. ha történetesen szép lenne a nő és ki lenne bugyolálva. gondolkozás nélkül elkaptam himbálózó kukacát. Én még olyan szépet nem láttam. Nővéremet csaknem meztelenül egy kanapéra fektette. s most úgy gondolta. tüzes csókokkal illeti. s végül így kiált: „Jaj. A bebugyolált matróna azonnal lehasalt az ágy szélére. A huncut abbénak jutott a zsenge bimbó. két kézzel tartotta a fenekét. Ott ült hódolata tárgya előtt. amiben valaha is részem volt életem során. majd az előtt az ágy előtt. hogy előcsaljon egy kis likőrt. s biztosíthatom magukat. hogy Vénusz is megirigyelhette volna. hogy ha ezt a fajta paráznaságot a bűbájos Augusztinával végezteti el. Fiatal volt és jóképű. széthúzogatja a pompázatos ülepet. melyen a nővérem feküdt. hogy közbe ne szóljon. Finoman nyalogatta a klitoriszát. megölsz! Drága abbém. hogy nővéremnek félrecsuklik a feje. akkor talán megszabadul a golyóiban fortyogó. Libertinusunk. s rövidke pályafutás után jótékony esővel öntözi az elétáruló pompázatos ülepet. a másikkal bemocskolta. már szedte is a sátorfáját. s fellelkesül a hajlamai szerint való látványtól. hogy ez volt a legfinomabb menet. és oly ügyesen csinálta. szerintem pap. derékig fölhajtja a szoknyáit. harminc év körüli ember.volt a fara. magával Vénusszal van dolga. Vadul és gyorsan élvezett el. belehalok a gyönyörbe!” Az abbé éppenséggel azon mesterkedett. amit látni vél. s tízszer is azt kiabálta: „De szép segg! Ó. amit ténylegesen láthatna. s a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte. viszketést okozó spermafolyamtól. Rendkívül be volt gerjedve a reggel kiállt pollúcióktól. a faszát viszont szinte látni se lehetett. szerszáma a húzogatástól megkeményedik. Láttam. Másnap én kerültem sorra. Kevéssel ezután egy fiatal abbé kérette a nővéremet. akkor elkezdte verni a faszát. a szeme fennakad. amit aztán elszopogathat – ez volt a szokása. azt hiszi. A herceg ekkor nem állta meg. egyik kezével megnyitotta. képzeletét sokkal inkább az gyújtja föl. s kis kezemmel adtam vissza neki azt. Meg akartam nézni. akinek huncutul beszédes szeme meglehetős koraérettségről tanúskodott. Tapogatja.

a két testvér. annál kevésbé hevülnek fel tőle. amíg ki nem adom magamból a gecimet. a herceg pedig boldog lehetett. majd megragadta már ugyancsak fejlett pöckét és szopogatni kezdte. és Herkulessel meg Nárcisszal a fülkéjébe rohan: – A gecibe! – szitkozódik. combja gépiesen megemelkedett. A herceg előbb megragadta a fenekét. de nagy bánata megbéklyózta benne azon örömökre való képességét. hogy győzelmet aratott. tehát mindenki várta. Zelamirral és Egetverővel. de a sajátja nem lövellt ki tőle. s hogy elélvezés terén sokkal megbízhatóbbak a fiúk. Nem ismeretes. immár nyugodtabban tért vissza az előadóterembe. gépiesen engedelmeskedik. s csak emezekkel fog sikerülni a dolog. de kisvártatva vad ordítás és hörgés jelezte. hogy bárki érdekes ember jött volna Guérin . feltárul még alig-alig pelyhedző kis dombocskája. miféle szélsőségekre vetemedett velük. lenyelte ugyan a gyönyörűséges kislány ondóját. A duenna felhajtotta a szoknyáit és a Duclos által leírt módon fektette az ágyra. Ugyanannyi idős volt. – Tegyenek ide egy másikat – szólt a herceg. amiért engedett a természetnek. mint a libertinus. s őrá várt deflorálása is: odahívta magához. semmint a még oly imádnivaló leánykák. Aznap este menyecskének volt öltözve. mert nincs állhatatlanabb fajta. A mi kedves hercegünk is közéjük tartozott. Odavezetik Zelmirát. S már mindenki várta. Lemeztelenítik alabástromfehér combocskáit. Egy negyedóra múlva a herceg dühödten feláll. dühös pillantásokat vetve Augusztinára –. Némely libertinusok olyannyira megátalkodnak a bűnben. miket természettől fogva amúgy talán megízlelhetett volna. mely alighanem most buggyant ki legeslegelőször. hogy minél egyszerűbb és gyönyörűségesebb dolgot művelnek. ahol is hősnőnk e szavakkal folytatta történetét: „Csaknem két év telt el anélkül. aki szintén őneki volt fenntartva. De nincs öröm üröm nélkül. Augusztina volt a bizonyság: csinos szeme megelevenedett. nagyot sóhajtott. négyesfogatából a második lányt. aki szégyenletében. de bármit csinál is a herceg. kénytelen odaadni magát. hogy nem ez a népség kell nekem – céloz a két kislányra –. Ráhasaltatják az ágyra. – Látom már. hogy neki jutott az a zsenge nedvecske. finoman megcsiklandozta az ánusza szélét. eléggé kedvelte. feltehetőleg egy és ugyanazon fajtalankodások után. A languedociak temperamentumosak. Közben a püspök szintén szobára ment Gitonnal. mint Augusztina. ha kell. az összeset végigszopom. aztán letérdelt. arcát tenyerébe rejtve igyekezett vissza a helyére.négyesében volt. s mivel jól hallhatóan ő is elélvezett. nem jön semmi. és nagyon bájos volt ebben a jelmezben. mikor esik neki a szerencsétlen pici lánynak.

a nejének. következésképpen nincs már semmi a számban. hevesen átfogta a nyakamat. Ő is újrakezdte a magáét. mert én elélvezek. „Egy hónap múlva – vette át a szót Duclos. némi különbséggel. aztán szó nélkül felállt. megvizsgálja a fogamat. megszagolja a leheletemet. ráadásul Julie nyilván sokkal jobban csinálta. Mindenki tudta. hideg és flegma frátert. hogy egész elszorult belé a mellem. és megkért. Elővette cvikkerét. s fogalmam sem volt róla. hogy tegyem rendbe magam. s mindenki láthatja. amikor pedig azt mondtam neki. Engedelmeskedtem. amennyit csak bírok. kinyittatja a számat. mihelyt befejezte. hogy kedves elnökünk ugyanazt csinálja Julie-nek. Nagy igyekezetében még a nyelvemet is beszívta. – Csak tizenkét éves. mikor is végre megtörte a csendet. mintha most bújt volna ki az anyja hasából. mint amit Duclos mesélt az imént. hiszen az illető. aki aznap a kanapén is neje volt. s főleg a számat jól mossam meg. hogy gyűjtsek annyi nyálat a számba. magához húzta a fejemét. mert magával visz a gyönyörök templomába. mely csak a legvadabb szivattyúzás közben hagyta el kissé. szívta buzgón nyeldekelve a bűvös nedűt. hogy száraz.mamához. mely szemlátomást extázisba ejtette. az elnöknek viszont esze ágában sem volt ilyesmit kívánni. hogy nem bírom tovább. hova akar kilyukadni. ugyanúgy végigmért. miután meghagyták neki. erről kezeskedem magának. mint az elején. ha igaz. szemét összehúzva méregetett. és így tovább vagy nyolcszor. megint elővette a cvikkerét. tagbaszakadt férfi jött Guérin mamával. Leülünk egymással szemben. s szemlátomást mindennel meg van elégedve. – Akkor én szerencsésebb vagyok nála. igen közel egymáshoz. fizetett Guérin mamának és távozott. hogy . Életemben nem láttam még ilyen undorítóan komoly. aztán én az enyémet. és olyan tiszta és olyan kifogástalan. A flegmasága. rám parancsolt. ugyancsak megfelelt a hajlamainak. Minden fej felé fordul. Egy kövér.” A kuncsaft végigmér. azonnal visszatért. majd ajkát az ajkamra tapasztva csak szívta. hogy nem is érdemes mesélni róluk.” – Az istenit! az istenit! – kiabálta Curval. vagy olyan közönséges hajlamaik voltak. hogy ne tudjam megmozdítani. hogy kezdjem újra a műveletet. hogy extázisát a gyönyör legalább néhány kis szikrája koronázza majd. Olyan dühösen szívta a nyálamat. s amikor úgy ítélte meg. mint hajdanán a még kislány Duclos az udvarlójának. hogy ez a passzió. vagy azok téregettek vissza akikről már beszéltem ám egy napon szóltak nekem. itt van – mondta a madám. „Tessék. s amikor érezte. de tévedtem. újabb és újabb alanyokat követelt magának. hogy tele van a szám. Azt hittem.

aki éppenséggel az ellentétes út szívásában lelte örömét. hogy úgy éreztem.” Ekkor Durcet. csak ez a fránya vacsora odázta el. Amikor végzett. jó hat hónapig hetenként háromszor-négyszer is eljött. Ahogy megremegnek az inai. ám az adóbérlő fukar kezekkel méri gecijét: még csak fel sem áll neki. bűvölte a kis lyukat. hogy letakarták a lányok arcát és mellét. mintha egész a zsigereimig hatolt volna. beujjaz neki. Egy öreg abbé volt. már mindenki azt hiszi. ahogy rájön az elélvezés előtt szokásos görcs. hogy hitvány kis snecije. s a másnap új kéjeket és néhány új gondolatot hozott. s közben olyan érzékien csiklandozta. mindannyiszor végigcsinálta ugyanezt a műveletet. de jottányit se jutnak előbbre. simogatta a fenekemet. de talán a legjobb mulatság az volt. Betartotta a szavát. egy darabig még nézegette a fenekemet. Több szájak és több seggek is kiszívattak. és olyan mesterien forgatta benne. Odahívta Jácintot: ő tetszett neki a legjobban. hogy mindannyiszor majd belehaltam a gyönyörűségbe. olyan hevesen rántotta magához a végbelemet. hogy egyetlen egyszer sem hibáztak. Végül az adóbérlő szerencséjére megszólal a vacsorára hívó csengő. csókolgatja a seggét. hogy már küszöbön állt a győzelem. a három másiknak azonban olyan nagy gyakorlata volt a seggekben. hogy meg gyakran visszajön hozzám. s nagyon elégedett a seggemmel. egyik kezével széthúzta a két partot. A bőséges. Olyan különösek a férfiak. A herceg néha tévedett. ki ismeri fel őket csakis a fenekük alapján. mely megmenti becsületét. előbb jó fél óráig csókolgatta. s még egy csókot is lehelt rá. melyet Alina a legjobb tudása szerint rázogat. Más alannyal próbálkoznak. és nem is törődött vele. a másikkal meg kéjesen maszturbált. talán még neheztelt is volna érte. végre kiokádja a magját. mit az imént tágítgatott. szopogatja a faszát. miután biztosított róla. Majd lefeküdtek. Szeladont helyezik oda.folytassa a mesélést – olyan emberrel akadt dolgom. Elhelyezi. sok-sok apró gyalázatossággal. ki tudja. s fogadásokat kötöttek. Egyébként ez vajmi kevéssé izgatta. de nem lányfeneket. és annyira rákapatott. amikor pedig elélvezett. láthattátok. Ő azonban nem volt olyan flegma. az öreg abbéhoz hasonlóan szintén feneket akart nyalni. vidám. hogy magam is osztoztam extázisában. aztán jó mélyen befúrta a nyelvét a lyukamba. s csak aztán távozott. s Bacchus koronájával majd annál tüzesebben térek vissza a csatába. nem tudta megállni. Lássunk új kéjek után. akit nagyon felajzott a történet. s a szokásnak megfelelően érzéki vacsorát orgia követte. . – Nem az én hibám – mondja nevetve a társainak –. soha nem kérdezett rá.

Zelmira. annak bizonyságaképp. aki pedig hátul zöld szalagot. s mivel rendkívül kicsi volt a fasza. igazából mit kifogásolt. hogy elnyerje egy libertinus nemtetszését. akire kizárólag szodomista deflorációk vártak. hogy fel akarta íratni a szombati büntető listára. vagyis aki elöl rózsaszín szalagot viselt. a terhesség jó mulatságnak ígérkezett. hogy a herceg jogot formál a seggükre. illetve újabb rendelkezésig azzal kellett hálnia. Konstanca ezzel mentesült attól a büntetéstől. az seggbe. Nemigen tudni. Ma reggel Durcet ült be a maszturbálási tanórára. hogy melyik lány illetve melyik fiú szüzességének elvevése vár rájuk.Negyedik nap Mivel a barátok szerették volna minden pillanatban látni. Sophie. A herceg sehogy se tudott napirendre térni a dolog fölött. amit Curval felbosszantásáért kapott volna. Durcet egyedül Jácintot jelölte meg hátul lila szalaggal. Igyekeztek ugyan. Barátaink inkább érlelgetni akarták a gyümölcsöt. amiről látszik. A hír haltatán libertinusaink gondolatban már előre ízlelgették az ebből fakadó titkos kéjeket. Zelamir és Adonisz pedig sárgát tettek a nyakukba. Cupidónak. melyekben így terhesen már nem nyújtott volna kéjes látványt. úgyhogy az elöl illetve hátul lévő masnik alapján egyetlen szempillantással fel lehetett mérni. Rosette. Sophie és Augusztina rózsaszínű masnit kapott a haja elejébe. aki választja. Hébé. Curval elölre a feketét. hogy violaszín szalagot kössenek maguknak hátulra. Szeladonnak. az pinába volt az övé. egy semmiség is elég. Zelmira. úgy döntöttek. Augusztina. ám ekkor a szépséges leányzó bejelentette. vagyis négy napja ismerte. reggel nagyon panaszkodott rá. hogy – függetlenül attól. aki Konstancával töltötte az éjszakát. Hébé. ki formálhat jogot egy-egy ilyen ifjú teremtés seggére vagy pinájára. Mentesítették az asztalnál való szolgálat alól. Ettől fogva Fanny. Giton és Zefír pedig zöldet a haja hátsó részébe. de a kis adóbérlő egész éjjel nőként űzte a mesterséget. mivel a férjén kívül egyedül Curval jöhetett gyanúba. Galamb és Rosette ezentúl fekete masnit hordtak elöl. hátulra a sárgát választotta. Akárhogy történt is. Nárcisznak. elengedték neki a büntetéseket. a püspök pedig. úgyhogy Michette. Curval. hogy terhes. a növendékeknek nehezebb dolguk volt vele. ki-ki melyikükhöz tartozik. de továbbra is köteles volt ott ülni a kanapén. Michette. ő viszont testileg csak a parti kezdete óta. Annyi bizonyos. milyen jelmezben vannak éppen – viseljenek mindig a hajukban szalagot. ami igencsak meglepő volt. férfiként pedig amúgy sem állta meg a helyét soha. A szalagot semmilyen körülmények közt nem volt szabad levenni. Hozzáférhetetlen volt és . Ilyenformán a herceg a rózsaszínt és a zöldet választotta. s amit folytatásképpen terveztek. Galambnak és Fannynak hagyta meg. az még kéjesebben ingerelte álnok képzeletüket. illetve még néhány olyan dolgot.

Hőseink ezután bóbiskoltak egy keveset. felváltva szopogatta Galamb és Sophie mennyei segglyukát. Adonisz feltálalták a kávét. most még csak életjelt sem adott magáról. Őt is elragadja a hév. Ahogy érzi. s mivel az irdatlan hímtag több mint hat hüvelyknyire kilógott a túloldalon. Ekkor a beujjazás hatására a bájos fiúcska ifjonti ondója rácsöppen felbőszült szerszámának hatalmas fejére. átfáradtak a kedves előadónőhöz. Megremegett. hogy aztán az is elélvezzen. Mme Duclos-val még jobban feltüzelte magát. de mivel éjszaka alighanem valami kimerítő dolgot művelt. amely őt fogta satuba. s fehér. ő maga pedig a fölött a húsdarab fölött kezdte izgatni a fiút. Megragadta Adoniszt. amilyenben lennie kellett volna – ezt a rejtélyt később megmagyarázzuk –. Alina és Fanny. Marie. közben pedig továbbra is szívta Zefír száját. melynek tisztátalan nyílása kisvártatva odacsábította a herceget. kitárta seggét.kezelhetetlen. Nem nyugtatta meg az ebéd sem. és örömében elkáromkodta magát. amit a libertinizmus nyelvén kekeckedésnek neveznek. Zefír és kedves barátja. hogy szétterül rajta a meleg geci. Közben a püspök sem tétlenkedett. aki imigyen folytatta történetét: . párnás fenekét lassanként teljesen befedte az az elbűvölő nedű. tág seggét. a fiúknál Zelamir esett áldozatul haragjának: az egyik nem olyan állapotban volt. A nyilvános helyen csak Mme Duclos. ráparancsolt a fiúra. ő is eljut a végpontra. Mihelyt a közelébe ért. Curval nem számított a rohamra. nagy káromkodva hátulról a combja közé fúrta irdatlan szerszámát. végképp elvesztette a fejét. A lányoknál Rosette. mely műveletet még az előtt kezdett meg. s bárhogy igyekezett a nyolc bájos diáklány a világ legügyesebb tanítónőjének vezetésével. egy pamlagra penderítette. felkészült a fogadásra. de mivel az impotencia másfelől mindig némi harapós kedvvel jár. még a fejét sem emelte meg a bóbiskoló hímtag. majd mikor elérkezett az elbeszélés órája. Ezenközben a gyülekezet elé tárta mocskos. melyen ugyancsak szabados társalgás folyt. a két bájos lánykán verte el a port önnön gyengeségéért. hogy úgymond egy csepp se vesszen kárba. hogy ezen újabb ötletének kivitelezéséhez hozzálátott volna. s amikor Galamb. Sophie. miközben hátulról a herceg döfködi rendületlenül. hogy verje erősen a kilógó részt. mert közben ő is odaállt. továbbá két segédbaszó és Giton jelent meg. Durcet diadalmasan távozott. kiket a szeszély s az undor igazságtalanná tesz. majd azon libertinusok módjára. s habos spermaár loccsan Durcet seggére. Curval ma amúgy is nagyon fickós volt. nekiszegezte véreres szerszámát. a másik sajnálatos módon megszabadult attól. rendkívül szigorú volt a körletszemlén. amit az utasítás szerint meg kellett volna őriznie. melyet még szívesebben látott volna a beleiben.

s mindezt oly meggyőzően adta elő. akik kitartották őket. s mint egyszer elmondta Guérin mamának. valamiféle lelkesültség vett rajta erőt. úgyhogy Guérin mamának minden ügyességét be kellett vetnie. ragyogó példákat. olyan megfontolt is. Ekkor lángolt fel leginkább a pap szeme. s mivel ezt művészi tökélyre fejlesztette. Ő atyáskodva megcsókolta. s nem telt bele három óra. de más egyebet semmit. akinek ily sajátos tehetsége lett volna a kislányok bűnbe taszításához. a kislány elsírta magát. Mindössze két órás beszélgetésre volt szüksége. de hatalmas szellemi erejéből. . hol és miként elégíti ki őket. a saját szakállára vadászgatott. Majd távozott. Akárhogy lestük is. megvetést ébresztett az erény iránt. hogy egyetlen egyszer sem tévesztett célt. akkor aztán rögtön egy rendkívül érdekes személy kezeibe adta: az ő mániájáról fogok most mesélni. negyvennek se látszott. minden érzékiség nélkül. csillogó ékesszólásából csak annyi haszna származott. s a bűnt pompás színekbe öltöztette. ami arra utalt. Megjött. oly ügyesen adagolta. Az volt a legkülönösebb benne. tizenhárom éves volt és ritka szép. hogy bármely jóravaló. uraim. hogy a művelet felajzza érzékeit. a kislány már jött is a holmijával Guérin mamához. illetve hogy néha odanyúl a nadrágja elejére. gondolkodásmódjához. bezárkózott kettesben a kislánnyal. a csábító meghökkentően fennkölt szenvedéllyel érvelt. de nem tudhattuk. rendes kislányból kurvát csináljon. és semmiféle csábításnak nem engedett. hogy beszéde végén félelmetes tűz lángol fel a szemében. Mindent bevetett: csábító képeket. megrontott mindenkit. csak annyit láttunk. legjobb barátnőjének. – Két nagyon csinos lány talált magának egy-egy balekot. Nem volt a világon még egy ember. a kislány mintegy ölelésre nyújtotta a karját. hogy sosem maga aratta le munkája gyümölcsét. hogy odanyúl a nadrágjához. összezárták a kis kocsmároslánnyal. hogy ő maga feltüzelve jött ki. s ekkor észleltük. Kisvártatva felállt. Több mint tizenöt kerítőnőnek végzett efféle szolgálatokat.„Némi változások történtek Guérin mama házában – kezdte hősnőnk. ha pedig épp nem kapott megrendelést. és azért is hozakodom elő a történetével. oly mesterien hozzáigazította a gyerekek korához. hogy aztán lánykereskedőkhöz küldje őket. de friss volt és életerős. Különös kéjjel gyomlálta ki a gyermeki előítéleteket. hogy pokoli cselekedetétől hatalmas erekciója támad. Néztem őket. aztán egészen felindult. A veszteség pótlására édes anyukánk egy Saint-Denis utcai kocsmáros lányát szemelte ki. Biztosak voltunk. kecsegtető ígéreteket. már ahogy ez nálunk szokás. s akiket aztán jól becsaptak. akit csak ért. ötvenöt-ötvenhat éves lehetett. hogy a házba csalja. már harminc éve űzte ezt a mesterséget. ebben és csakis ebben lelte örömét. sokáig beszélgettek. s több mint tízezer kislányt csábított el s lökött ily módon a züllés lejtőjére. Egy papról van szó. Csakhogy amilyen ájtatos volt a kicsike.

ha egyszer oly nagy mester volt benne? – Nos. hogy kitaláltam – mondta a herceg. Az előadónő azt felelte. egyazon aktusban vettünk részt mindketten. Megkérdezték Mme Duclos-tól. akiről tegnap meséltem. fogadok. – Vadabbakat? – kérdezte Durcet. abban biztos volt. de vagy közben bevégezte a művét. – Ez csak előkészület volt a kicsapongáshoz. s bár a herceg érvelése fölöttébb valószínűnek látszott. – Ugyan mi lehetett édesebb kéj a számára. s attól élvezett bele a nadrágjába. uram. szóltunk neki. s miután kölcsönösen megállapodtak. s lefogadom. mint hogy önnön művében élvezkedett. miféle furcsa dolgokat művelnek a szomszéd szobában. hogy sikerült-e a műve? – Nem. vagy még vaskosabb dolgot művelt utána. míg ő kukkol. hercegem? – Azt jósolom – válaszolta a herceg –. hogy buzi volt. név szerint Henrietta. ha egy lyukon keresztül végignézhette. hogy maga a csábítás tüzelte fel. – Az előadása után eltűnt – felelte Duclos. továbbra is mindenki kételyek közt maradt a különös prédikátor hajlamait illetően. meg társnőim is sokszor lestük ki szórakozásból a libertinusok passzióit. – Hát ez valóban különleges személyiség – mondta Curval. sokkal vadabb dolgokat művelt. hogy ez a vén kujon fogja a legkéjesebb színielőadást nyújtani a kukkolónak. foglalkozott-e az illető fiúk csábításával is. hogy aztán fiúkat basszon seggbe… Akármibe lefogadom. ön téved – szólt közbe a püspök. hogy megérkezett újoncunk. amelyről már beszéltem. hogy van-e valami bizonyítéka erre vonatkozóan. mint mondta. Mme Duclos ekképpen folytatta elbeszélését: „Alig egy nappal azután. a kis Henrietta pedig azzal a segglyuknyalóval ment be a másik szobába. Új libertinusunk csakis abban lelte örömét. – Nem. Bevittük abba a szobába. hogy szórakoztassam. s hogy minél tüzesebben és élvezetesebben alakítsa szerepét. hogy erre vonatkozóan nincs semmi bizonyítéka. Szeretett leskelődni. hogy miután távozott. – S nem is érdekelte. a bujálkodáshoz a más élvezetében lelt mennyei táplálékra. uram. – Ez. sosem tévesztett célt. akinek szeszélyéből rögtön összekerültünk. s ahonnan magam is. jött egy kuncsaft. . – Mit jósol ebből. csak előkészület volt: lánykák megrontásával ajzotta fel magát. hogy mániája valóban elragadó. Rám jutott az a szerep. Úgy gondoltuk.– És a férfi? – kérdezte a herceg.

egyik kezével a fenekemet markolászta. mert az elrontotta volt az örömét. Guérin mama szólt annak az embernek. tapogatott. akit néhány nappal azelőtt a lyuk előtt szórakoztattam. Huszonnyolc éves. azt akarta. de az a fasz. biztosíthatom. hogy e döntő pillanatban a fenekemet is. S mivel tudta. hogy előtte legyen. megmutatta a faszát a kukkolónak. Erről nyomban meg is győződhetett. hogy tiltott látványban lesz része. belefúrta az orrát a fenekembe.s becsületérzés mivé fajulhat az emberben. s nem is méltattam volna arra. – Igen. s engem is maga mellé ültetett. „Ó. hogy kár szót vesztegetni is rá. az a disznó meg milyen jól csókolja!” Amikor végül Henrietta szeretője elélvezett. hogy tüzesebb már nem is lehetett volna. s kéjelgése közben sejtelme sem volt róla. megint csókolgatott. hogy a kicsapongástól szemérem-. a másikkal a farkát húzogatta szép lassan. majd fenekemre hintette férfiasságának tanújeleit. akik a más bujálkodását szeretik kilesni. hogy megemlítsem önöknek. az jól tudja. feltűnés nélkül úgy helyezkedett el. hogy felkerüljön a listámra. olyan hihetetlenül kicsi volt. jól széthúzta. látván. megkérte Guérin mamát. ha amúgy meglehetősen egyszerű örömeihez nem társult volna egy szerintem ugyancsak sajátos körülmény. hogy bújtasson el egy ilyen hajlamú embert. majd miután egy darabig csókolgatott. merre van a lyuk. megfordult. megfordított. erény. felhúzta a szoknyámat. melyből kiderül. Ez az ember nem nézni akart. szép szál fiatalember volt. szemmel láthatólag a többiekhez igazította izgalmát. A kukkoló állítólag egészen odavolt a .” – Maga verte ki a faszát? – kérdezte a herceg. újonc. ő pedig majd kéjes előadást tart neki. mint a másik.hogy a lány. hogy figyelik. hogy vannak olyanok. Simogatni kezdtem a farkát. hogy miközben verte a faszát. Az én emberem pedig a lyukra tapasztotta a szemét. szép sorjában mindent kéjesen megmutogatott neki. „A következő személy – folytatta Duclos – talán nem is érdemelné még. uram. hogy nézni fogják. most lesz először férfival. hogy akit majd lát. a másikat meg én vettem gondjaimba. hogy őt nézzék. az enyimet is megmutatta neki. maga – felelte Duclos –. de szép látvány! – sóhajtott föl időnként. letérdelt. Mivel tudta. Úgyhogy olyan tüzes is volt. engem csupasz hátsómmal a lyuk felé fordított. hanem elhitette vele. A kukkolót a nővéremmel zárták össze a leselkedős szobában. – De szép segge van a kislánynak. s úgy élvezett el. felkelt. az én emberem magához ölelt. megmutatta a seggét. kéjesen nyalogatta a hátsómat. milyen gyerekesen szemérmes a kis kocsmároslány. meg a felbőszült hímtagot is láthassa a kukkoló. de nem mondta meg neki. Ahogy felállt neki. Egyik jobban élvezte a dolgot. akit kap.

olyan szép metszésű. jót nevetett rajta. s elmondta. s a lehető legkéjesebben tálalta. s mivel a cinizmus felcsigázta fantáziájukat. olyan párnás. mivelhogy hajlamainak csakis ez a fajta kéj felelt meg. a feneke pedig olyan finom. hogy amikor cinikusan kilőtte a gecijét. odaült egy padra az egyik legforgalmasabb sétányon. mert szép hosszú és vastag volt a fasza. nem vonultak félre. mint magunkat lesetni. előkapta a faszát. s maga vitt ügyfeleket két lánynak. akkora botrány lett belőle. a lány pedig. azt állította. szóval ismert egy embert. – Én vagy egy tucat hasonló jelenetet láttam életemben – mondta Durcet. mit művel a lánnyal az ügyfél. aztán elbújt. s csakis erre a látványra tudott megszabadulni ondójától. – Kevés gyönyörűségesebb dolog van a világon: mármint mindkét fél számára. – Ezek szerint gyönyörűségeset – mondta Duclos –. hogy ismert egy embert Lyonban. s úgy kellett elmenekülnünk.boldogságtól. uram – mondta Duclos –. Azt akarta. a nővérem feneke pedig legalább oly bőséges locsolásban részesült. úgy intézte. hanem egymás előtt élvezkedtek. – Széthúzta a fiatalember fenekét? – kérdezte a püspök. rám parancsolt. ő ugyanis elbújt a székek közt. nehogy rendőrkézre adjanak. Amikor elmeséltem történetünket Guérin mamának. attól valóban nagyot lehetett élvezni. már vagy tízen álltak körülöttünk. – Megmutatta a kukkolónak a segge lyukát? – Igen. s onnan nézte. a hátralévő időben válogatott fogásokkal szórakoztatták magukat vacsoráig az urak. s az orra előtt verjem ki a faszukat. mint az enyém. ő megmutatta az enyémet. s bár már besötétedett. aki kerítőnek álcázta magát. én az övét. miután hétnek vagy nyolcnak kivertem. hogy Ámor is megirigyelhette volna tőle. akit kifejezetten ezért bérelt föl. mutogatta a seggemet a járókelőknek. hogy szedjek fel férfiakat. akiket külön e célból tartott és pénzelt. mert leselkedni éppoly édes. A herceg teljesen levetkőztette Duclos-t.” – Ha a fiatalembernek szép fasza volt és szép segge – mondta Durcet –. hogy még sosem volt ekkora gyönyörűségben része. hogy verjem ki neki a járókelők szeme láttára. „Néhány hónappal később – folytatta Mme Duclos – egy nagyjából ugyanilyen hajlamú ember kivitt a Tuileriákba. felhajtotta hátul a szoknyámat. ráhajoltatta egy szék . hogy ál-kerítőnk láthassa az illető farkát meg a fenekét.” Mivel Duclos ma korán végzett a meséléssel. ahol fiúk dolgoznak kerítőként.

a példa ragadósnak bizonyult. mégpedig úgy. amikor jelmezt kell viselniük a négyesfogatokban. a herceg pedig a rajta ügyködő személyzet közreműködésével hatalmas üvöltéssel élvezett el. rózsaszínű szaténból . hogy másnapra újabb gyalázatokhoz gyűjtsenek erőt. hogy őt is hálótársának akarta. csak a négy másik fogadta őket az előírt ceremóniával. a püspöké ezentúl az urak minden étkezésen részt vehetnek a szeretőjük oldalán. s meghagyta neki. mígnem tálalták a vacsorát. hogy a makkja minden egyes húzásnál verődjön neki Duclos segge lyukának. egyikük sem élvezett el. Curval seggbe baszatta magát. ez feleslegessé tette a reggelente szokásos ceremóniát. melyet a tánc közben adódó legkülönfélébb testhelyzetek tártak eléjük. továbbá az ő szobáikban is fognak aludni. és Szeladon. A két másik egyelőre várt a lakrészében éjszakára még kiadó kiváltságos negyedik hely betöltésével. mindenesetre az előadónő segge alapos locsolásban részesült. s hol lassabban. hogy a fiúszeretők. kivéve olyankor. s Curval Fanchont vette magához. amikor pedig az urak vizitálni mentek a fiúhálóba. ez a kabátka. hogy a kiválasztott négy fiúszeretőnek. de sokkal rövidebb. hogy a barátnője seggére verje ki neki. libertinusaink pedig fesztelenül heverésztek a pamlagokon. mennyire izgató volt a mesélés. osztozva e kegyben a nejekkel és a baszókkal. Vacsora után táncoltak. hol gyorsabban kézimunkáztak rajtuk aszerint. majd Desgranges kezébe nyomta farkát. Curval kedvence. s annyira tetszett neki a segge meg a szellemes stílusa. mint a poroszok uniformisa. vagyis hogy az éjszaka pihenő négy baszó felvezesse a négy fiút. Szintén még délelőtt szabályba foglalták. Mellettük ott ültek az előadónők.támlájára. Durcet barátja. melyekről azonban egyelőre nem számolhatunk be. A tizenhat fiatalból. nagyon nehezen tudott ellenállni a nyolc bájos kislány különböző buja pózainak. s gyönyörködve legeltették szemüket mindazon a szépségen. a következőkből álljon az öltözete: egy könnyű. úgymint: Zefír. a négy baszóból meg a négy feleségből éppen három francia négyes állt össze. csak combközépig ér. De tartalékolni akarta erejét. a herceg kegyeltje. mint minden egyenruha. Jöttek maguktól. bizonyítván. csakhogy ezen a bálon minden táncos pucér volt. Ötödik nap Most Curval ült be reggel a maszturbációs órára. a püspök meg Durcet pedig fölöttébb különös dolgokat művelt mindkét nem képviselőivel. s mivel a tanulók kezdtek ügyesedni. megreggeliztek. mely mellben és derékban zsinóros. inkább ágyba bújtak mind. Egyéb dolgok is történtek. de mivel fárasztó volt a nap. olyasmi. Jácint. mennyire ragadta el őket a gyönyör. A herceg két-három napja belehabarodott Mme Duclos-ba. ő ugyanis érte bolondult. válogatott mesterkedéseinek. úgyhogy időben felállt. s még délelőtt úgy rendelkeztek. keskeny. laza köpönyegféleség. Adonisz.

Ez volt az első olyan ebéd. fehér tafota béléssel. akinek megüzenték. s biztosak lehettek benne. amilyet e fertály szüzességével rendelkező barát választott. mint a baszók: nemcsak az étkezések során. nagyon édesek voltak. ágyékszőrzete ahhoz az édes kis lyukhoz dörgölődzött. Igen ápolt. és a combja közé csúsztatta a farkát. hanem a nap folyamán is bármikor kedvükre bántalmazhatták őket. . A fiatalembereknél Giton olyasmit tett. Oldalt a hajuk hanyagul néhány fürtbe csavarodott. amiket néha reggel szoktak osztani. csak az előírt színű szalag kötötte át. alatta pedig egy rövid mellényke. amit tilos lett volna megtennie. hogy ily módon befogadták őket. s ha az ember le akarta mezteleníteni a gyerek hátsó fertályát. az ellenkező állapotban találták (a továbbiakban ez majd érthető lesz). kezdték megtanulni. hátul viszont szabadon lengett. akit már amúgy is felizgatott a fiú. Attól kezdve. s ha így elnézte négyüket az ember. a hajtókája és egyéb díszei fehér szaténból. Frizurájukat erősen illatozó.volt. A kápolnabeli szükségletek elvégzése után. szürke cipő. hogyan is kell itt viselkedni. fejfedőt nem viseltek. akinek – mivel a kávét felszolgáló négyeshez tartozott – nem sokkal a desszert előtt ki kellett mennie. melyen át könnyen be lehetett nyúlni a fenékhez. A püspök nagyon elemében volt.” Azzal fogta a kis emberkét. lábukon fehér selyemharisnya. az öv alatt volt egy szív alakú nyílás. csak egy nagy masni zárta. feketére kihúzott szemöldökük. többé egyáltalán nem kapták meg azokat a fajta engedélyeket. amire most nagyon kevesen kaptak engedélyt. A bájos kis új asztaltársak vidámságot hoztak az ebédbe. hogy aligha akad szebb látvány a világon. a nejek fölött viszont most már ők is ugyanolyan jogokkal rendelkeztek. nagy rózsaszín masnival. „Az istenit! – rikkantotta nekihevülve –. szintén fehér szaténból. kétoldalt rózsaszín hímzéssel. nem bírt tovább magával. hasra fektette. jobb kéz felől. bizton állíthatta. ha már nem baszhatom seggbe. mind a négyen nagyon kedvesek. hogy ezt sose róják föl nekik. csak ki kellett oldania a masnit. asztalhoz ült a társaság. hogy egy bizonyos állapotban legyen. Mindegyik az ura mellett foglalt helyet. Érzékien megkötött krémszínű selyem nyakkendő társult a kis csipkés zsabóhoz. azt legalább megcsinálom neki. beírták a büntető füzetbe. őt is beírták. mely olyan színű volt. illetve kellemes. akárcsak a gatya. Mikor aztán a püspök úr. pirosítóval finoman bekent arcuk teljes pompájában ragyogtatta föl szépségüket. szürkés-rózsaszín rizspor színezte. amit legszívesebben azonnal átfúrt volna. Odavolt a boldogságtól. az egész ebéd alatt egyfolytában csókolgatta Szeladont. ezen a gatyán azonban hátul. melyen részt vehetett a négy fiúszerető. A szép Fannyt. E tennivalók végeztével megejtették a szokásos viziteket. amit tegnap csinált Curval a pederójának. baloldalt a kedvenc baszó ült. meglátta anyaszült meztelenül a szomszéd szalonban.

és úgy veregettem a faszát a derék bugrisnak. a szeme fellángolt. minden kilövellésnél villámgyorsan a szájához viszem a kezem. aki be volt avatva a játékba. ráveti magát a csészealjra. s csak annyit mondok. amikor egy olyan libertinus vetődött hozzám. hogy már a tizenhatodik évemet tapostam. amiről már beszéltem. Curval is odajött. mi minden történt Guérin mamánál. egy rakodómunkás volt velem. mivel az utolsó pillanatban őt tolták kis barátja alá. aki állítólag már évek óta ismerte. amit csak a drágalátos úr kért tőlem. s ahogy odahullt az utolsó csöpp. aki nem ismerte. most átugrom gyerekkorom érdektelen eseményein. minden áldott reggel végigjátszotta a most következő játékot. majd egy porcelán csészealjra sütöttem el a faszát. Én a szeme előtt voltam. az arc nem számított. de tiszta és egészséges.Száját a szép fiú szájához tapasztotta. s az úr nálunk éppen velem debütált. és roppant kellemesnek találta a pénzkeresésnek ezt a módját. habzsolja be a még meleg gecit. akinek mindennapi hóbortját már érdemes elmesélni. Az emberem extázisban vár. a lehető legközelebb helyezkedtem a lyukhoz. s így neki jutottak a férfiasság tanújelei. Mindnyájan azon ügyködtek. napról napra beszámoljak önöknek róla. hogy ma valamennyi apa mellé a saját lánya jutott a kanapéra. de ettől senki sem esett kétségbe. milyen rémisztő hatással van rá a kéj. elhelyezkedtek. már szaladtam is a másik szobába. Mme Duclos pedig ekképpen folytatta történetét: „Mivel nem azt kívánták meg tőlem. sikerült is neki. s ha hihetünk Guérin mamának. uraim. hogy néhány sajátosabb mozzanatot emeljek ki. ahova be lehetett látni. hogy némi libertinus színjátékkal izgassa. szóval valami egyszerű pór. Úgy esett. szivattyúzta a levegőt a tüdejéből. és az orra előtt verette ki a faszát Michette-tel. hogy hozzásegítsék az áhított extázishoz. amelyek csak egyhangú ismétlései volnának annak. inai megremegtek. nem kis tapasztalatra szert téve közben a mesterségben. ami lehullna. csak ennyit kért: a kor. az övé is elered. s nem tudta. Csináltam én neki mindent. A megszokott kerítőnője. odaállt elé és beujjazott Cupido seggébe – a fiú szintén a kávét felszolgáló négyesbe tartozott. Végre kibuggyant a geci. a másikkal gondosan felfogom. melyek pedig nem is őt illették volna. Durcet pedig Rosette széthúzott fenekét tárta a szeme elé. hogy részletesen. Egy komoly elnök volt. azon melegiben megetetem vele a saját . A herceg. Egyedül ült be ahhoz a lyukhoz. Elérkezett a mesélés ideje. amit már úgyis hallottak. a mi kedves madámunk gondjaira bízta. és csorgott le Cupido fenekére. úgy ötvenéves lehetett. A szomszéd szobában. vagy tán szavojárd. mielőtt visszavonult. elszörnyedt volna rajta mindenki. nyelte a nyálát. s amilyen gyorsan és ügyesen csak tudom. egyik kezemmel elősegítem a magömlést. hanem csak azt kérték.

bár elég vékonyka fasza. Alighogy beértek a szobába. fogta a sétapálcáját. miközben kiguvadt szemmel bámulja az orra előtt lévő ragacsos hónaljat –. de egy kicsit lökött. szóval e miatt a lököttsége miatt nagyon nagy kedvem támadt kilesni őket. aki senki másnak nem kellett volna. ő erre leszorítja a karját. talán az szaglott a legerősebben. a teste fehér volt és húsos. és ameddig csak ott dolgoztam Guérin mamánál. melegedj ki. de mindig visszatér a hónaljára. de hamarosan csalódnunk kellett. amikor azt az embert szórakoztattam. nagyuram. felemeli a karját és meg-szagoltatja vele a hónalját: csorog a szőréből a veríték. emberünk meg csak nézi és veri a faszát. tudod jól. mint a bakkecske. akinek új hősnőnket szánták. mint a Júdás. talán az a rész volt neki a legcsábítóbb. Végül hosszú. hogy azt szeretem. A nővérem ügyködött körülötte.gecijét is. majd ugyanolyan flegmán kelt fel a fotelből. és másik nő is. – Na jó. de imádom!” Aztán letérdel elé. hogy ne csinálta volna végig ezt a szertartást pontosan reggel kilenckor. Hozzám se nyúlt. szájával is. még megjegyezte. amilyen halvérű volt előtte. az adóbérlő hátulról beigazgatja kukacát a hónaljába. meg se csókolt. melyet már jó félórája rázogatott minden siker nélkül. ez az!” – lihegi emberünk. orrával is mindig oda tért vissza a leglelkesebben. vele is elégedett volt. s jól eltaláltam a műfaját. Először azt hittük. jaj. hogy új társnőnk érkezett. mi fog ebből kisülni. a lány meztelenre vetkőzött. szagolgatja. elkezd kukucskálni fölfelé. hogy nagyon ügyesen dolgoztam. A lány beáll. „Ugrálj. mert mindennap másik kellett neki. hogy össze-vissza forgassam. úgy már más – mondta Curval –. mert azt mondta. s már ment is. – Igen. és a bugrisnak is mindig össze-vissza kellett forgatnia a lányt. „Kevéssel ezután – folytatta Mme Duclos – jött a szerájba egy harminc év körüli lány. de vörös. Ennyi volt az egész. Elég jóképű volt. még csak fel sem hajtotta a szoknyámat. s ahogy nézem. „Ó! Ez az. odamegy a palihoz. Amikor a lány már egy merő lucsok. ügyelnem kellett rá. magam is így gondoltam. de egyetlen lánynak sem hajtotta fel még a szoknyáját se.” – Akarta látni a hordár seggét? – kérdezte Curval. akinek megette a gecijét. ugrálj! – biztatta az adóbérló –. Kisvártatva megérkezett az az adóbérlő is. én meg elképzelni se tudom. jó szoros kis barlangot . elég csinos volt. pedig nagyon szépeket mutattak neki. rohangászik fel-alá.” A vörös lány meg elkezd szökdelni. mivel neki szánták ezt a lányt. „Micsoda illat. Másnap egy másik embert hoztak. ugrál. s másnap jött megint. még a vaginájába meg a segge lyukába is beleszaglászik. hogy csak egy menetre jött. egyszer sem fordult elő. ha izzadtok.

hogy elég koszos-e a kurva. Folytassa. hogy ezt a fajta fűszert maga is ínycsiklandozónak találja? – Hogyne. s még jóformán el sem helyezkedem. hogy kitörölje a fenekét. mert még olyat talál mondani. s jó közönségesen megkérdezte a madámtól.” – És muszáj volt. – Maga is jól tudja. Összehozzák őket. – Rendben van – mondta a püspök –. mi az a körítés – tűnődött a püspök. sőt. az emberünk meg egy nagy szivaccsal törölgeti. mégpedig nem túl kellemes. Duclos. és nem tudtuk kitalálni. s alighanem szaga is lett. hogy bárhol is megmossa magát. állíthatom. amit magam tettem hozzá. elég – szólt közbe a herceg. beletúrja az egész ormányát. de a kutyafáját. hogy mindig elsültem tőle. ami annyi gyönyörűséget okoz neki. széttárt lábbal ül egy nagy bidén. ami tele van pezsgővel. A nővérem már régen nem mosakodott. De minél zavarosabbá vált a likőr a belekerülő ocsmányságoktól. hogy ha megkóstolná. – Aha! Kezdem már látni. arról kezeskedem magának!” – feleli Guérin mama. hogy a lehető legkoszosabb és legtisztátalanabb állapotban tartsa magát. s nem engedi. azt követelte. őt meg nyilván az ajzotta fel leginkább.képez az illető helyen. meglátná. és leszámítva még egy kis körítést. annál jobban tetszett a mi . hogy a nővérem pucéron. megmarkolja. hogy az a lány vörös legyen? – kérdezte a püspök. én szaladok a lyukhoz. hogy egyetlen csepp is veszendőbe menjen abból. én már inkább csak a seggét szagolgattam volna annak a nőnek. Közben emberünk úgy intézi. ha a szaglóérzékét csipkedték meg neki jó erősen. mígnem jött végre egy öreg pattanásos alak. „Guérin mama már több mint hat hete szigorúan megtiltotta a nővéremnek – folytatta az előadónő –. „Ó. – Ohohó! – élénkült fel Curval. és úgy élvez el. hogy közben nyalja-falja azt a részt. elnök úr – kérdezte a püspök –. hogy e fecsegők a nyomdokaiba lépjenek. annak is megvan a maga bája. locsolgatja. szentséges atyám. magam is kóstoltam – mondta Curval –. hát látom. ami a testéről vagy a szivacsból folyik lefelé. – Muszáj – felelte Duclos. – Ennek is. s nem a hónalját. mivel még azt is megtiltották neki. amit egyelőre nem szabad hallanunk. – Ne gyóntassa meg itt nekünk. hogy ezeknek a lányoknak sokkal erősebb a szaguk. mi célból. – Azt akarja ezzel mondani. nagyuram. úgyhogy a pezsgő hamarosan piszkos barnává változott. bemennek a szobába. jól be volt már csiccsentve. hogy most a másik hónaljat láthassa és szagolgathassa. – Nemdebár szagolgatta a seggét… – Na jó. milyen gyönyörűséges. s biztosíthatom. s ne hagyja.

fog egy poharat. mert az a dolga. – Hát akkor dolgoznom kell. s mivel mindennek tetejébe még el is sül neki a szerszáma. hevesen csókolgatja. akit fentebb már lefestettünk. hogy ez a retekevés rendkívüli gyönyörűséget okoz számára. hogy vagy egy hónapig se zoknit. ki egyesíti magában a bujaság valamennyi szennyes hajlamát. Kezébe kapja. amibe csak az imént mosta bele a hetek óta vizet nem látott test minden szennyét. melyek azelőtt se voltak túl csábítóak. amitől bárki más elhányta volna magát: a mi emberünket azonban pontosan az effajta undorító. s szűkös lehetőségeink. Megjön. büdös mocskot. Megkóstolja. hogy a szájába veszi. hogy éjjel nappal járja a várost. De pontosan effajta nőszemély felelt meg a …-i márkinak. egyértelműen bebizonyosodik. De rögtön ezután egy még sokkal mocskosabb mániának is tanúja lehettem. hogy e hihetetlen mocskos fráter. egy olyan dögletes szagú lábat nyújt oda a márkinak. Amikor kiitta mind. De nem elég.libertinusunknak. Fölállnak. Jó negyvenes volt a nő. s látják. s fonnyadt bájai mellé. – Micsoda? hát maga is?… – kérdezte megrökönyödve a püspök. és újabb és újabb vadat hajtson fel nekünk. leveteti vele a cipőjét. s fenekére meg a széttárt lyukára okádja ki szemérmetlen magját. Fanchon lábát ölelgeti. a csömör a libertinizmushoz vezet. akinek a lelkére kötötték. melyet közben kiver magának. retkes láb hozta leginkább tűzbe. még le is nyeli. akit bordélynyelven palifogónak hívnak. büdös kutyulékot. s alighogy beérnek a gyönyör szentélyébe. Az ember megcsömörlik az egyszerűtől. ahogy szopogatja. s majd elájul a kéjtől. s nyelvével nagy lelkesen kikaparja közülük azt a természetadta feketés. bemutatják neki Lujza nénit (így hívták hősnőnket). fenségesnek találja. elragadónak találja. . szájával egyenként széjjelhúzogatja a lábujjait. mit a mosdás elmulasztása még töményebbé hizlalt. volt egy szörnyű hibája: iszonyatosan bűzlött a lába. se cipőt ne váltson. a képzelet bosszús lesz. az meg e gyalázatosságok végrehajtásához. fogja a nővéremet. volt a házban egy nő. – Én ezt értem – mondta Durcet. – Idenézzen – mondta Curval. azét a koszos. körbeveszik. s mindjárt érti az ember az összes effajta gyalázatosságot. vén cselédlányét. – Na de ezt már nem bírom felfogni – mondta a püspök. hogy megértse – mondta Curval. Lujza. s fél tucat hajtásra kiissza a bidéből az undorító. mit undorító mániájának mocskos részletei forraltak föl benne. ízlelgeti. ráhasaltatja az ágyra. gyengülő képességeink. lelkünk romlottsága ocsmányságokba hajt bennünket. – Csak fásultnak kell lenni.

„Valami ilyesmi történhetett – folytatta Duclos – azzal az öreg diplomatával is, aki Guérin mama egyik legjobb kuncsaftja volt. Csakis fogyatékos nők kellettek neki, akiket vagy a kicsapongás, vagy a természet, vagy az igazságszolgáltatás nyomorított meg. Egyszóval csakis a félszemű, vak, sánta, púpos, dongalábú, kacskakezű, fogatlan, csonkolt végtagú, betegre korbácsolt, megbélyegzett, vagy az igazságszolgáltatás más eszközeivel megnyomorított nők érdekelték, s azok is csak akkor, ha már jól benne voltak a korban. Amikor én meglestem, éppen egy olyan ötvenéves nővel volt, akit mint hírhedt tolvajt megbélyegeztek, s ráadásul csak fél szeme volt. E dupla fogyatékosság valóságos kincsnek tűnt számára. Szobára megy vele, levetkőzteti, vadul csókolgatja a vállán meggyaláztatásának nyilvánvaló jeleit, a sebet tiszteletre méltónak nevezi, s szenvedélyesen végigszopogatja valamennyi vájatát. A szenvedély tüze akkor átcsap a segglyukra, óvatosan széthúzza a két partot, gyönyörűséggel csókolgatja a közéjük zárt fonnyadt nyílást, szívja, szívja rendületlenül, aztán megint a hátára pattan, odadörgöli faszát az igazságszolgáltatás bélyegéhez, s megdicséri, amiért kiérdemelte e nagy dicsőséget; végül az ülepéhez hajolván azzal tetőzi be az áldozatot, hogy ismét megcsókolja az oltárt, melyet oly sokáig hódolattal illetett, majd bőséges ondóval locsolja meg vágyai netovábbját, a csábos billogot.” – Az istenit – mondta Curval, aki ma sehogy se bírt magával –, ezt az álló faszt nézzétek, barátaim, nézzétek, mennyire felhevültem ettől az utolsó passziótól! – S már hívta is Desgranges-t: – Gyere, te tisztátalan buzeráns, gyere te kurva, ki annyira hasonlítasz az imént mesélt nőre, gyere, nyújtsd nekem ugyanazt a kéjt, amit az a másik nyújtott a diplomatának! Desgranges odajön, Durcet, az effajta végletek nagy barátja, segít az elnöknek levetkőztetni. A vén szajha akadékoskodik; sejtik, hogy miért, leszidják, miért akar olyasmit takargatni a társaság elől, ami csak még nagyobb megbecsülést hozna neki. Végül megjelenik aszott háta, s rajta a „V” és „M”,[+] annak bizonyságaképpen, hogy kétszer is alávetették a megalázó tortúrának, melynek nyomai azonban annyira felgyújtják a mi libertinusaink szemérmetlen vágyait. E kiaszott, elhasználódott test többi része, a mintás tafotaszerű segg, a közepén éktelenkedő büdös és tág nyílás, a levágott mellbimbója meg a három hiányzó ujja, rövidebb, s ezért sánta lába, fogatlan szája mind-mind csak hergeli a két libertinust. Durcet elölről, Curval hátulról szopogatja, s miközben ott van a szemük előtt a sok szebbnél szebb, üdébbnél üdébb teremtés, kik teljesítenék legkisebb vágyaikat is, ők a természet és a bűn által meggyalázott, bemocskolt, a létező legkoszosabb és legundorítóbb teremtménnyel habzsolják révülten a legcsodásabb

gyönyöröket… Magyarázzák meg nekem ezek után az embert! Mint veszett kutyák a dögön, úgy acsarkodnak e két lábon járó hullán, majd a legmocskosabb fajtalankodásokra vetemedvén végül kilövellik gecijüket, de bármennyire kimerültek is e kéjelgésben, talán már kezdték volna a következőt, igaz, az is ugyanilyen züllött és mocskos lett volna, ha nem figyelmezteti őket a vacsorára hívó csengő, hogy ideje másfajta gyönyörökre készülniük. Az elnök kétségbeesett, hogy elvesztegette magját, mert ilyenkor csak hatalmas evészet és ivászat adta vissza az erejét, úgyhogy zabált, mint a disznó. Azt akarta, hogy a kis Adonisz verje ki neki Egetverő faszát, hogy aztán ő nyelhesse le a gecit, de mivel nem volt elég neki az utóbbi gyalázat, mit azon nyomban végre is hajtottak, felállt, s azt mondta, hogy a fantáziája ennél még sokkal gyönyörűségesebb dolgokat sugallt neki, majd további magyarázkodás nélkül magával vitte Fanchont, Adoniszt és Herkulest, bezárkózott velük a terem végében lévő budoárba, s csak akkor jött ki, amikor kezdődött az orgia; de akkora formában, hogy még ezer más, különbnél különb borzalmat is bírt művelni, miket azonban az elbeszélés felállított rendje okán egyelőre nem áll módunkban lefesteni az olvasónak. Lefeküdtek, s Curval, a kiszámíthatatlan Curval, kinek pedig éjszakára a lánya, az isteni Adelaida jutott, s a világ leggyönyörűségesebb éjszakáját tölthette volna vele, másnap reggel az undorító Fanchon ölében hevert, ővele művelt újabb borzalmakat egész éjjel, miközben Adonisz meg Adelaida, akiket kitúrt az ágyából, tőle jó messze feküdtek, egyik egy kis ágyban, a másik a földön, egy matracon. Hatodik nap A püspök úron volt a sor, hogy beüljön a maszturbációra; megtette. Ha Mme Duclos tanítványai fiúk lettek volna, püspök uram aligha áll ellen nekik. De az a kis vágás a hasuk alján oly rettentő hiba volt számára, hogy övezhették bár a Gráciák, ha csak egy kicsikét is megnyílt az a fránya vágás, legott elpárolgott a kedve, így hát hősiesen ellenállt; azt hiszem, még csak fel sem állt neki, úgyhogy folytathatták dolgukat. Szemmel láthatóan igen szerették volna mind a nyolc lányt hibán érni, hogy aztán másnap, a rettegett büntető szombaton, mind a nyolcat megfenyíthessék. Volt már hat; a szépséges, szelíd Zelmira lett a hetedik, hogy aztán megérdemelte-e? Vagy a tervezett fenyítés gyönyöre kerekedett felül a méltányosságon? Ezt bízzuk a bölcs Durcet lelkiismeretére, mi pedig maradjunk meg az elbeszélésnél. Egy igen szép hölgy is felkerült a vétkesek listájára: a szelídlelkű Adelaida. Durcet, a férje, példát akart, úgymond, statuálni azzal, hogy neki még kevésbé bocsátott meg, mint másnak, márpedig felesége éppen vele szemben követett el mulasztást. Durcet elvitte egy bizonyos helyre, ahol bizonyos műveletek után tisztának

semmiképpen sem nevezhető szolgálatokat kellett volna nyújtania. Nem mindenki olyan züllött, mint Curval, s habár Adelaida az ő lánya lett volna, egy cseppet sem volt ínyére a dolog. Talán ellenállt, talán rosszul viselkedett, talán csak Durcet mószerolta be, mindenesetre őt is felírták a penitenciás könyvbe, a gyülekezet legnagyobb örömére. Mivel a fiúknál semmit sem hozott a szemle, áttértek a kápolnabeli titkos örömökre, melyek már csak azért is igen pikánsak és sajátosak voltak, mert még azok kaptak engedélyt a részvételre, akik pedig maguk kérték, hogy effajta örömöket nyújthassanak. Csak Konstanca, két segédbaszó és Michette jelent meg. Vacsoránál Zefír, akivel egyre elégedettebb volt mindenki, mivel napról napra bájosabb lett, másrészt önként egyre libertinusabb szokásokat vett föl, szóval Zefír nekitámadt Konstancának, aki, bár már nem szolgált föl, továbbra is részt vett minden ebéden. Tyúkanyónak csúfolta és megveregette a hasát, hogy úgymond megtanítsa tojni a szeretőjével, aztán megcsókolta a herceget, megsimogatta, meghúzogatta a faszát, s annyira felajzotta, hogy Blangis megesküdött rá, hogy még aznap délután összevissza fogja gecizni. A legényke meg cukkolta, fogadást ajánlott neki. Mivel ő is benne volt a kávét felszolgáló négyesben, a desszertnél kiment, majd meztelenül jött vissza, s úgy szolgálta ki a herceget. Ettől az nagyon felélénkült, de kezdetben beérte némi malackodással; megnyalogatta a száját, megszívogatta a fütyülőjét, maga elé ültette egy székre úgy, hogy a feneke egy magasságban legyen a szájával, s vagy egy negyed óráig ekképpen ingerelte. Végül azonban fellázadt a hímtagja, felszegte büszke fejét, s a herceg belátta, hogy az áldozat immár tömjént követel. Igen ám, de minden tilos volt, kivéve azt, amit tegnap csináltak. A herceg úgy döntött hát, hogy társaihoz hasonlóan fog eljárni. Ráhajoltatta Zefírt egy kanapéra, a combja közé döfte szerszámát, de ő is úgy járt, mint Curval: a szerszám hat hüvelyknyire kilógott. – Csináld azt, amit én – mondta Curval –, verd ki a faszát a tiédre, locsold meg a gecijével a makkodat. A herceg azonban mulatságosabbnak találta, ha rögtön kettőt nyársal fel egyszerre. Megkéri öccsét, hogy igazgassa oda neki Augusztinát; odapréselik neki fenékkel Zefír combjához, a herceg pedig, aki mondhatni egyszerre hág meg ily módon egy lányt meg egy fiút, ráadásul még kiveri Zefír faszát Augusztina kerek fehér popójára, amitől, mint várható volt, hamarosan el is ered a kis gyerekgeci, ha már ilyen szép dologra folydogálhat. Curvalnak tetszik az ügy, s mikor látja, hogyan nyílik szét, majd hogyan tátong hímtagért esengve a herceg segge, mint minden buzeránsnak, ha feláll a faszuk, visszaadja neki, amit tegnapelőtt kapott tőle, a drágalátos herceg pedig, amint érzi, hogy a betolakodó ily kéjesen lökődi, csaknem Zefírrel

egyszerre lövi ki gecijét, s hátulról locsolja meg azt a templomot, melynek Zefír már lespriccelte az oszlopait. Ám Curval nem élvezett el, s miután kihúzta a herceg seggéből büszkén ágaskodó szerszámát, megfenyegette a püspököt, aki Giton combjához dörgölődzött ugyanilyen módon, hogy arra a sorsra juttatja, mint az imént a herceget. A püspök elfogadja a kihívást, megkezdődik a csata; a püspököt seggbe basszák, s a kétoldali, kéjes ingerlés hatására hamarosan maga is nagy gyönyörrel dörgöli libertinus gecijét a szép fiúcska combja közé. Durcet-nek, az önkéntes szemlélőnek már csak Hébé meg a duenna maradt, de bár hulla részeg volt, ő sem vesztegette idejét, s szép csendben olyan ocsmányságokat művelt, miket egyelőre fátyol alatt kell tartanunk. Végre lenyugodtak az urak, szunyókáltak egy keveset, majd hat órakor felébredvén, átfáradtak az előadóterembe, ahol Mme Duclos új örömöket tartogatott számukra. Most a négyesfogatokban kicserélődtek a nemek: a kislányokat matrózruhába bujtatták, a fiúkat grizettnek öltöztették. Gyönyörű látványt nyújtottak; semmi sem oly ingerlő, mint ez az érzéki csere: az ember szívesen keresi azt a fiúknál, amiben lányhoz hasonlítanak, a lányok meg sokkal izgalmasabbak, ha tetszésvágyból annak a nemnek jelmezét öltik magukra, amelyhez szívük szerint tartozniuk kellene. Ma mindenkinek a saját felesége jutott a kanapéra; örvendeztek az istennek tetsző elrendezésen, majd miután mindenki elhelyezkedett, Mme Duclos, mint majd meglátjuk, folytatta fajtalan históriáit. „Volt Guérin mamánál egy harminc év körüli, szőke lány, kicsit duci, de friss és hófehér. Hajnalkának hívták; gyönyörű szája volt, szép foga, érzéki nyelve, de ki gondolta volna, talán rosszul nevelték, talán csak a gyomra volt gyenge, de ebből az imádnivaló szájból egyre-másra jöttek a szelek, elképesztő mennyiségben; s különösen amikor sokat evett, előfordult, hogy vagy egy óráig akkorákat böfögött, hogy szélmalmot lehetett volna hajtani vele. De elmondhatjuk, hogy nincs oly hiba, mely ne találna híveket magának, s ez a lány is éppen ezen fogyatékossága révén szerezte magának leglelkesebb hódolóját. Az illető komoly, megfontolt tudós ember volt, a Sorbonne-on tanított, s amikor belefáradt, hogy teljesen feleslegesen bizonygassa az iskolában Isten létezését, néha ellátogatott a kuplerájba, hogy inkább a teremtményeit vegye górcső alá. Mindig előre jelezte jövetelét, ilyenkor Hajnalka rogyásig teleette magát. Kíváncsi lettem, mit hoz az istenes pásztoróra, szaladok a lyukhoz, látom, hogy miután a szerelmesek egymásra lelnek, rétorunk néhány előzetes simogatás után, mik csakis a szájra irányulnak, kedvesét finoman egy székre helyezi, jómaga szembe ül vele, majd kezébe adja relikviáit, melyek a lehető legsiralmasabb állapotban

leledznek: „Cselekedjék, kicsikém – biztatja –, cselekedjék; tudja, minő eszközökkel ébreszthet fel ernyedtségemből; hát akkor, könyörgök, ne habozzék, mert az élvezet immár nagyon sürgető.” Hajnalka egyik kezében a doktor petyhüdt szerszámát tartja, a másikkal megragadja a fejét, szájára tapasztja száját, és se szó, se beszéd, gyors egymásutánban vagy hatvanat beleböfög az állkapcsába. Szavakkal el nem mondható, micsoda gyönyörűség volt ez Isten szolgálójának. A mennyekben járt, úgy szívta, nyelte, amit csak kapott, mintha a legkisebb fuvallatot is sajnálta volna elszalasztani, s mindeközben el-elmatatott társnőm mellén meg az alsószoknyája alatt. A tapogatás azonban csak mellékesen zajlott, vágyának legfőbb és egyetlen tárgya a száj volt, melyből lankadatlanul fújt a szél. E kéjes ceremóniától végre felduzzad a fasza, elsül a társnőm kezében, professzor úr pedig sietve távozik, elmondván, hogy ekkora gyönyörűségben még soha sem volt része. Egy még különösebb ember nem sokkal később olyan furcsa dolgot kért tőlem, amit végképp kár volna elhallgatni. Guérin mama aznap úgy diktálta belém az ételt, éppoly bőségesen megetetett, mint néhány nappal azelőtt Hajnalkát. A legkedvencebb ételeimmel traktált, majd miután végeztem, felkészített rá, mi a tennivalóm a nekem szánt vén libertinussal, s legott meg is itatott velem három szem, meleg vízben feloldott hánytató pirulát. Megjön a vén kujon; megrögzött kurvapecér, egy párszor láttam is nálunk, de akkor még nem érdekelt, mi célból jár hozzánk. Magához ölel, bedugja a nyelvét a számba, de olyan mocskos és undorító a nyelve, hogy a bűzétől azonnal hatni kezd a hánytató. Látja, hogy kavarog a gyomrom, el van ragadtatva tőle: „Csak bátran, kicsikém – kiáltja –, csak bátran! Egy cseppet se fogok elveszejteni belőle.” Fel voltam készítve rá, mi a dolgom, leültetem egy kanapéra, fejét a karfára támasztom. A combja széttárva; kigombolom a nadrágját, előveszek egy rövid kis petyhüdt szerszámot, mely semmi erekciót nem mutat, rázogatni kezdem, ő meg kitátja a száját. S miközben én verem tovább a faszát, ő meg szemérmetlen módon össze-vissza tapogatja a fenekemet, egyszer csak beleokádom a szájába a még megemésztetlen ebédemet, mely a hánytató hatására hullámokban jön fel torkomra. Emberünk úszik a boldogságban, elragadtatva nyeli a mannát, maga nyalja le ajkamról a részegítő hányásdarabokat, egy cseppet se veszejt el belőle, amikor pedig érzékeli, hogy a művelet alábbhagy, nyelve csiklandásával vált ki belőlem újabb öklendezést; a fasza, melyhez alig nyúlok hozzá, annyira lever a roham, a fasza, mely nyilván csakis effajta gyalázatoktól kel életre, végre megdagad, felágaskodik, s sírva panaszolja el ujjaim közt, kétségbe vonhatatlan bizonyítékot is adván, micsoda hatással van rá ez a sok disznóság.”

– Az istenit – rikkantott föl Curval –, ez aztán szép kis figura, de lehetne még finomítani. – Hogyan? – kérdezte Durcet kéjtől elfúló hangon. – Hogyan? – kérdezett vissza Curval. – Hát az istenfáját, megfelelő lány kell hozzá és megfelelő étel. – Megfelelő lány… Ja, értem, amolyan Fanchon-féle. – Naná! – És az étel? – kérdezősködött tovább Durcet, miközben Adelaida veregette a faszát. – Az étel? – élénkült fel az elnök – Hát a dupla istenit, kényszerítem, hogy adja vissza nekem, amit nem sokkal azelőtt hasonló módon juttattam a szájába. – Azt akarod ezzel mondani – firtatta tovább az adóbérlő, immár teljesen megszédülve –, hogy belehánysz a szájába, ő meg nyelje le, aztán hányja vissza neked? – Pontosan. S már rohantak is mind a ketten a kis szobájukba, az elnök Fanchonnal, Augusztinával és Zelamirral, Durcet pedig Desgranges-zsal, Rosette-tel és Egetverővel, s jó félórát kellett várni rájuk, hogy Mme Duclos folytathassa az előadást. Végre megjelentek. – Te disznóságokat csináltál – mondta a herceg az elsőként visszatérő Curvalnak. – Néhányat – felelte az elnök –, ez a boldogság az életben, nekem csak akkor kéj a kéj, ha minél mocskosabb és minél undorítóbb. – De legalább esett geci? – Szó sincs róla – mondta az elnök –, tán azt hiszed, hogy mindenki olyan, mint te, és annyi gecije van, hogy minden percben vesztegetheti? Az effajta mutatványokat meghagyom neked meg az olyan életerős bajnokoknak, mint Durcet – mutatott rá az adóbérlőre, mikor az is elvánszorgott, a kimerültségtől tántorogva. – Úgy igaz – erősítette meg Durcet –, nem bírtam ki. Ez a Desgranges annyira mocskos, maga is, meg a beszédje is, és oly készségesen megcsinál mindent, amit csak kér az ember… – Gyerünk, Duclos – mondta a herceg –, ez a kis fecsegő még elmondja nekünk, mi mindent csinált, pedig nagyon csúnya dolog eldicsekedni azzal, milyen kegyekben részesít bennünket egy csinos hölgy. Duclos engedelmeskedett, és ekképpen folytatta történetét:

„Ha egyszer az urak annyira szeretik az effajta különcségeket – mondta előadónőnk –, akkor sajnálom, hogy nem tartották vissza még egy kicsit lelkesedésüket, mert a hatás, úgy érzem, még nagyobb lett volna azok után, amiket most fogok mesélni. Az a finomítás, ami az elnök úr szerint még hiányzott az én legutóbb mesélt figurámból, szóról szóra megesett a következőben. Sajnálom, hogy nem hagyta befejeznem. Az öreg Saclanges elnök szóról szóra azt a furcsaságot művelte, amit Curval úr méltóztatott kívánni. Úgy gondoltuk, hogy a mi kis káptalanunk doyenje fel tudja majd venni vele versenyt. Ez a nagydarab, kövér, harminchat éves forma, nagyszájú, pattanásos lány úgy ivott, mint a gödény, kofa módjára káromkodott, mindemellett elég csinos volt. Megjön az elnök; vacsorát tálalnak nekik; mindketten leisszák magukat, nincsenek az eszüknél, egymás szájába hánynak, lenyelik egymás okádékát, majd visszaadják egymásnak, amit csak kölcsön kaptak. Végül elnyúlnak a vacsoramaradványokon meg a sok ocsmányságon, amivel összerondították a padlót. Akkor jövök én, mert a társnőm már magán kívül van, moccanni sem bír. Pedig a libertinusunk számára ez a legfontosabb pillanat. Ott fekszik a földön, a fasza áll, és kemény, mint a vas; megmarkolom a szerszámot, az elnök csak habog, káromkodik, aztán magához ránt, megszívja a számat, s úgy élvez el, körbekörbe forogva, mint egy bika, a mocskában fetrengve. Ugyanez a lány nem sokkal ezután legalább ilyen mocskos előadásban részeltetett bennünket. Egy kövér barát, aki csinos summát fizetett neki, széttett lábbal ráült a hasára; a lány combja a lehető legjobban szét volt feszítve és nagyobb bútorokhoz kikötve, hogy ne tudjon ficánkolni. Ahogy így feküdt, csak úgy, tálca nélkül különböző fogásokat tálaltak a hasa aljára. A barát belemarkol kézzel az ételbe, bedugja Dulcineája tátongó picsájába, jól megforgatja benne, s csak aztán eszi meg, miután teljesen átitatta azzal a szósszal, amit a vagina kotyvaszt hozzá neki.” – Hát ez egy teljesen új étkezési mód – mondta a püspök. – De magának ugye egyáltalán nem tetszik, nagyuram? – kérdezte Duclos. – Nem bizony, hogy az isten verje meg – felelte az Egyház szolgája –, én nem szeretem ehhez a pinát. – Hát akkor hallgassa meg a következőt – mondta az előadónő –, mellyel a mai előadásomat zárom. Meggyőződésem, hogy ezt szórakoztatóbbnak fogja találni. „Már nyolc éve voltam Guérin mamánál. Nemrég lettem tizenhét éves, és attól fogva nem múlt úgy el nap, hogy ne jött volna el hozzánk minden reggel

egy bizonyos főadóbérlő, akit mindig nagy hajbókolással fogadtak. Akkoriban hatvan éves lehetett, köpcös, kövér ember volt, s minden tekintetben Durcet úrhoz hasonlított. Ő is olyan friss volt és kellemesen kövérkés. Minden nap más lány kellett neki, a házbeliek csak jobb híján jöttek számításba, leginkább csak akkor, ha a külsős lány valamiért nem jött el a randevúra. Dupont úr, így hívták az adóbérlőt, nagyon válogatós volt. Az semmiképp sem felelt meg neki, ha az illető kurva, hacsak nem állt fenn olyan kényszerítő körülmény, amiről már szót ejtettem: neki munkáslányok kellettek, eladólányok, lehetőleg divatkereskedőktől. Az életkort és a hajszínt is megszabta: legyenek szőkék, tizenöt-tizennyolc évesek, se idősebbek, se fiatalabbak, s mindezen tulajdonságokon túl legyen a fenekük szép formás és makulátlanul tiszta: a lyuknál lévő egyetlen kis pattanás is kizáró oknak minősült. Ha szűz volt a lány, dupla pénzt fizetett érte. Aznap egy tizenhat éves csipkeverő lányt vártak a számára, állítólag mintaszerűen szép volt a segge; Dupont úr azonban nem tudta, hogyan néz ki a madárka, s mivel a lány megüzente, hogy ma reggel nem tud elszabadulni a szüleitől, úgyhogy ne várjuk, Guérin mama, tudván, hogy Dupont engem még nem látott, gyorsan szólt nekem, hogy öltözzem polgárlánynak, fogjak egy fiákert az utca végén, szálljak ki belőle a ház előtt negyed órával Dupont érkezése után, s játsszam jól a szerepemet, hitessem el vele, hogy varrólány vagyok. De hogy a legeslegfontosabb feladatomnak is megfeleljek, azon nyomban belém diktált negyed liter ánizst, utána meg egy nagy pohár gyógyitalt; hogy mi volt a hatása, az hamarosan kiderül. Megy minden, mint a karikacsapás; szerencsére volt néhány óránk, úgyhogy semmi sem hibádzott. Megérkezem, játszom az ostobát. Bemutatnak az adóbérlőnek; figyelmesen végiglornyonoz, de roppantul ügyelek mindenre, semmi olyat nem vesz észre, amiből rájöhetne, hogy lóvá tették. „Szűz?” – kérdi Dupont. „Erről az oldalról nem – teszi rá Guérin mama a kezét a hasamra –, de a másikról én kezeskedem magának.” Ő is szemérmetlenül hazudott. Mindegy, emberünk megette a mesét, s ez volt a lényeg. „Mutassa meg a seggét!” – mondja Dupont. Guérin mama felhajtja hátul a szoknyáimat, kicsit maga felé dönt, s ekképpen tárja a libertinus elé vágyai templomát. Megint felteszi a lornyonját, egy kicsit megtapogatja a fenekemet, két kézzel széthúzza, s alighanem elégedett vele, mert azt mondja, hogy szép a seggem, megfelel a célnak. Aztán megkérdezi, hány éves vagyok, mi a munkám, tetszik neki állítólagos ártatlanságom, amire én persze rájátszom, s már visz is föl a szobájába, mert külön szobája volt neki Guérin mamánál, ahová senki másnak nem volt bejárása, s ahová leselkedni se lehetett sehonnan. Amikor odaérünk, gyorsan bezárja az ajtót, egy darabig szemlélget, majd igen gorombán és nyersen megkérdi –

egyébként végig ekképpen viselkedett –, szóval megkérdi, hogy tényleg nem basztak-e már seggbe. Nekem azonban hozzátartozott a szerepemhez, hogy effajta kifejezéseket ne ismerjek, úgyhogy elismételtettem vele, mondván hogy nem értem, erre ő elmutogatta nekem, de úgy, hogy már semmiképpen sem lehetett félreérteni, én meg szörnyülködve, nagy szemforgatással azt feleltem neki, hogy bele is haltam volna, ha effajta borzalmatosságot művelnek velem. Erre azt mondta nekem, hogy csak a szoknyámat vegyem le, s miután engedelmeskedtem, s csak az ingemet hagytam magamon, hogy elölről takarva legyek, azt is felhajtotta hátul, ameddig a fűző engedte, amikor pedig vetkőzés közben lecsúszott a nyakamból a kendő és feltárult a keblem, nagyon dühös lett: „Az ördög vigye a mellét! – ripakodott rám. – Ki kérte a mellét? Ezzel mennek az agyamra ezek a lotyók, hogy szemérmetlenül mindig a csöcsüket mutogatják.” Gyorsan eltakartam magam, s közelebb léptem hozzá, mintegy bocsánatot kérve, de mivel ezáltal megint az elülső felemmel fordultam felé, megint megdühödött: „Maradjon már úgy, ahogy beállítottam, az istenit neki! – azzal megragadta a derekamat, és megint úgy állított, hogy csak a seggemet mutassam neki –, maradjon már nyugton, a kutyaúristenit! A picsájára éppúgy semmi szükség, mint a mellére: itt csak a seggére van szükség.” Egyszersmind felállt és az ágy széléhez vezetett, majd oldalvást ráhasaltatott, ő pedig leült a lábam közé egy alacsony zsámolyfélére, s ily módon a feje éppen egy magasságba került a seggemmel. Megint lornyonoz egy kicsit, s mivel még mindig nem találja megfelelőnek a helyzetet, feláll, fog egy párnát, a hasam alá teszi, hogy még hátrébb jöjjön a seggem; visszaül, vizsgálgat, de mindezt a legteljesebb hidegvérrel, megátalkodott libertinus flegmasággal. Egy idő múlva két kézzel megragadja a fenekemet, széthúzza és szorosan a lyukra tapasztja nyitott száját, mire én, lévén hogy erre kaptam utasítást és már nagyon feszített is a szükség, egyből egy olyan rotyogósat fingok a szájába, hogy olyat még nem pipált. Dühödten hátrahőköl. „Mi volt ez, pimasz perszóna – méltatlankodik –, maga bele merészelt fingani a számba?” S már teszi is vissza. „Igen, uram – rottyantok bele még egyet –, én így bánok azokkal, akik a seggemet csókolgatják” „Hát akkor fingjál, kicsikém, fingjál, amennyit csak akarsz és amennyit csak bírsz!” Ekkor aztán nem tartóztattam tovább magam, a megivott szertől elmondhatatlanul erős ingerem támadt, hogy az összes szelet kieresszem magamból; emberünk pedig a gyönyörűségtől elalélva hol a szájával, hol az orrlyukával szippantotta be őket. Vagy egy negyed óráig ekképpen ügyködtünk, akkor végre hanyatt fekszik egy kanapéra, seggemet megint az orrára rántja, s megkér, hogy verjem ki a faszát, de közben abba ne hagyjam ezt a műveletet, amely oly mennyei gyönyörűséget okoz neki. Fingok tovább,

közben rázogatom a farkát, alig hosszabb és vastagabb, mint az ujjam; a sok fingástól meg nyaggatástól végre megkeményedik. Most nyelvével csalja elő a fingokat; azt fúrja bele a végbelembe, mintegy hívogatva a szeleket, azzal ízlelgeti őket, egészen elveszti az eszét, látom rajta, hogy már azt sem tudja, mit csinál; a hitvány kis szerszám végre kisajtol magából hét-nyolc világosbarnás kis csöppet, attól aztán észhez tér. De mivel nála a durvaság nemcsak táplálta a tébolyt, hanem mindjárt a helyére is lépett, alig hagyott időt nekem felöltözni. Szidalmazott, szitkozódott, egyszóval bemutatta, mily visszataszító a bűn, midőn kielégítette szeszélyét, mily következetlen az az udvariatlanság, mely a varázslat múltán megvetéssel áll bosszút az érzékek által bitorolt áhítatért.” – Ez az ember jobban tetszik nekem, mint az összes előző együttvéve – mondta a püspök. – … És elmondaná nekünk, hogy másnap megkapta-e azt a tizenhat éves kis kezdőt? – Megkapta, nagyuram, megint másnap pedig egy tizenöt éves szüzecskét, aki még annál is szebb volt. Mivel ritka sokat fizetett, ritka jó kiszolgálásban is részesült. Ez a passzió igen feltüzelte az urakat, s mivel maguk is kedvelték az effajta kicsapongásokat, s a történet azon hajlamokat idézte föl bennük, melyeket maguk is oly egybehangzóan bálványoztak, legott neki is láttak, hogy kipróbálják a gyakorlatban. Begyűjtöttek mindent, amit csak tudtak. Jött a vacsora; közben végigcsinálták az imént hallott összes ocsmányságot; a herceg leitatta Terézt és a szájába hányatott vele; Durcet megfingatta az egész szerájt, s kapott is vagy hatvanat. Curval viszont, akinek hóbortosabbnál hóbortosabb ötletei támadtak, azt mondta, hogy egyedül akar dorbézolni, s bezárkózott a terem végében lévő budoárba Fanchon, Marie, Mme Desgranges és harminc üveg champagne-i bor társaságában. Úgy kellett kivonszolni mind a négyüket: amikor rájuk nyitották az ajtót, ott hevertek a saját mocskukban, az elnök hortyogva aludt, száját Desgranges-éra tapasztva, aki még újabb adagokat öklendezett belé. A három másik, ki így, ki úgy, legalább ennyi disznóságot művelt; ők is végigvedelték az orgiát, ők is leitatták a pederóikat, ők is meghánytatták őket, ők is megfingatták a kislányokat, és még ki tudja mit nem műveltek, s ha nincs ott Duclos, aki megőrizte az eszét, nem rak rendbe mindent, s nem fekteti le mindnyájukat, akkor a rózsaujjú hajnal, mikor bekukkant Apolló palotájába, alighanem még mindig ott találja őket, inkább disznóként, mint emberként, elnyúlva mocskukban. Mivel mindenkinek pihenésre volt szüksége, mindenki egyedül is aludt, Morpheusz karjaiban gyűjtve erőt másnapra.

így hát megegyeztek. Az olvasó nyilván jó néven venné. és Curval. aki a lány apját képviselte. már amennyire e zsenge korban egyáltalán feltámadhatott. kivéve azonban a hímtagnak vaginába való bevezettetését. hogy ebben az örömben részeltessük. s ily módon őt is felírták a végzetes könyvbe. hogy nem jó. ami ugyan megtörténhetett volna. ám Durcet. oly ravaszul tőrbecsalta. Giton pedig. ha már előre megcsömörlenek azoktól a kéjektől és kéjtárgyaktól. aki meg a fiúét. melyeket inkább későbbre kellene tartalékolniuk. két nej és négy kisfiú került. Miután ezzel végeztek. hogy ők is legyenek meztelenül. hogy mégiscsak vétkesnek nyilvánították. s ily módon az esti listára nyolc kislány. urai segítségével.Hetedik nap A barátoknak elegük lett belőle. amúgy is féltek már kora reggel elvesztegetni a magjukat. Kifáradtak az éjszakai dorbézolásban. úgyhogy azt kívánták. ha megismerkedhetne e vallási szertartás részleteivel. majd még ebéd előtt a négy libertinus egyedül bezárkózott a bájos kis házaspárral. Megejtették a viziteket. s mindnyájan az oltárhoz járultak. a fiatal Michette maszturbálta kis férjét. igen ügyesen ingerelte kicsiny aráját. A herceg. szintén némi furfang árán. . Egyetlenegy kislány híján már mind a nyolcukat megfenyítették: a szép és izgató Sophie maradt csak ki. a felügyeletével megbízott Louison beavatásával. eljön az ideje. mert érintetlen kellett hogy maradjon a rózsa. A szelíd Alinát. hogy reggelenként mindig valamelyik baszó fogja helyettesíteni őket. mert mindig minden kötelezettségét betartotta. hogy ezekről is föllebbenthetjük a fátylat. Megkezdődött az ebéd. semhogy kicsiny szívükben feltámadhatott volna a kéj. Egyébként azonban hagyták. De mindketten sokkal inkább átérezték rabszolga mivoltukat. simogassák egymást. hogy minden reggel egy órán át a tanulók rendelkezésére álljanak Mme Duclos óráin. az ifjú pár is részt vett a lakomán. hogy mindent elkövessenek abból. készülődni kezdtek a menyegzőre. a kislány pedig fiúnak. Aznap senki sem kapott engedélyt a kápolnában elvégzendő nyilvános szükségletekre. de az elbeszélés tervezett rendje egyelőre sajnos nem engedi. Mindkét gyerek kivételesen városi ruhát viselt. amivel az első hét leteltét kívánták megünnepelni. odavezette Michette-et. s ekkor vetkőztették le és ekkor kényszerítették őket. Bármilyen nevetségesnek tűntek is ezek számára. de fordítva. illetve Gitont. mit a házassági szertartásból életkoruknál fogva elkövethettek. mely másnak rendeltetett. hiszen a fiúcskának már szépen állt a fasza. de amit mégsem engedélyeztek. a kávénál azonban felhorgadtak irántuk az urak vágyai. hadd tapogassák. a püspök úr pontifexi ornátust öltött. ugyancsak bűnösnek találták. azaz a kisfiú volt lánynak öltözve. akárcsak a kávét aznap felszolgáló Zelamir. maradéktalanul eleget tett nekik. A társaság átvonult a szalonba. továbbá úgy ítélték meg.

hamarosan őket is ugyanilyen módon hágták meg. hogy édes munka vár rájuk este. Guérin mama egy régi ismerősével. s mindkettőt combba basztak. hatvan éves lehetett. aki már a kávé óta Zelamir bájos kis ülepét nyaggatta. Gecit mindazonáltal senki se ejtett. aki imigyen folytatta történetét: „Ha önök is úgy látják jónak. ha az . uraim. Curval megragadta a férjet. s hallgatta mindenki Mme Duclos-t. csakhamar hasonlóképpen meghágta a fiút. akinek annyira megráncosodott a segge. Rosette és Galamb. Letérdepel az elaggott ülep elé. a példa hatalmas ereje! Ki hitte volna? Egyszerre. mely e művelettől fogja el. egyszersmind azonban meghagyták a két aranyos gyermeknek. szerelmesen csókolgatja. szellentésre ingerlik. s négykézlábra állítván Rosette-et. a herceg az ifjú arát. s egyebek mellett az volt a hóbortja. hogy leginkább már csak dohánynedvesítésre alkalmas. s házasságuk. a négy libertinus magához inti négyesfogata duennáját. újabb adagot kap belé. mint az adóbérlő. Megragadják hitvány. és mindeközben a két libertinus kedvére gyúrogatta a birtokában lévő két gyönyörű. ringatta és szívta a lyukat. s már-már éppoly boldogok vele.” Ó. elöregedett pergamenhez volt hasonlatos. s tartalékolták erejüket. a libertinus pedig kéjtől részegen két-három nyamvadt kis ondócsöppet ejt istennője lába közé: ez okozta a nagy extázist. Előhalászik nadrágjából egy töpörödött kis szerszámot. elájul a gyönyörtől. Ettől kezdve az ifjú házasok jogai megszűntek. Ki-ki visszatért a maga négyesébe. A püspök. Közben nem tud ellenállni annak a mennyei gyönyörnek. Két fő atlétánk azonban nem élvezett el.Cupido. Mégis ez volt hivatva a vén kéjenc vágyait szolgálni. bár annak rendje s módja szerint köttetett. nagy lelkesen lefetyeli a fújdogáló zsíros szeleket. ma egy körülbelül ugyanolyan hajlamú emberrel kezdem előadásomat. illetve Galambot. kitátja száját. Államtanácsi előadó volt az úr. szívecském. mint bálványozott istene. aszott seggüket. egy vén kerítőnővel hozta össze. akivel a tegnap estit zártam.” A kerítőnő beleerősít. miközben Durcet a maga kis kedvenc alávalóságait művelte Cupido bájos seggével. mely éppoly ráncos. hamvas popót. immár csak játék lett. az orra alá finganak. fingjál hát. S mivel a napnak eme szakában a combba baszás dívott. mint az államtanácsi előadó. hogy a kapott instrukciók szerint veregessék bájos kiskacsóikkal a hasuk alól előelőbukkanó irdatlan nagy faszt. csakis a te fingjaid ronthatják el a varázst e berozsdásodott szerszámról. „Óh! fingjál. tudták mindnyájan. angyalom – kiáltja. ez sikerül is nekik. fingjál. hogy csakis magánál idősebb nők kellettek neki. mintha csak összebeszéltek volna. miközben teljes erejéből veri a faszát –.

hogy megöljek egy nőt. és úgy behabzsolom. hogy nem sok híve van maguk közt.orgián rájuk váró gyönyörökre gondolva meg nem tartóztatják magukat. s biztosíthatok róla mindenkit. Tanulja meg. hogy ezért öltem meg a feleségemet. és valóban ez volt a mániája. – Az biztos – felelte az elnök –. hogy elélveztem tőle. hogy akkor nyalja a pinámat. hogy valóban létezett. s ha Julie hallgat rám. – Már miért ne? Meggyőződésem. tudjuk. Mme Duclos pedig tovább mesél: A következőt nem nagyon részletezem. ha effajta eset történt. hogy idő előtt világra segítem a fattyurat. egy hónap leforgása alatt végigment mindnyájunkon. akkor rettentő undor fog el tőle. uraim. hogy én nem fogom utánozni. elbocsátják Vénuszaikat. mint azé az emberé. hogy még jobban hozzáférjen a pinámhoz. ha torzszülötteket vagy elvetélt magzatokat evett. kevéssel azután a nővéremmel. Másnap Hajnalkával csinálta. mennyire irtózik a terhes nőktől – felelte Konstanca –. ha az enyém lenne. széttárt lábbal. engedelmeskedem. De eszükbe idézik. s kéjtől ájuldozva falta be az embriót. maga lotyó hogy nincs szükségem okra. Mindig szóltak neki. Nyelte a vért meg a gecit. gondolom. de ha azt hiszi. eztán jobban vigyáz magára. akkor ígérhetem neki. – Meglehet – mondta a püspök –. melyet nem is engednék borjadzni. én viszont arról biztosíthatok mindenkit. s ha Konstanca lesz oly szíves megengedni nekem. uraim – mondta a kedves hölgy –. Ez a hóbort azonban. Verte a faszát. amikor igen forró és heves elélvezése közben lankadatlanul tovább nyalt. ő meg rohant oda. amikor havi vérzésem volt. – Ó. mint maga. ha már állítólag úgyis terhes. aztán pedig alighanem Párizs összes bordélyán. . maguk is egyetértenek vele. a hetedik mennyországban járt szemlátomást a világon semmi más nem okozott ekkora gyönyörűséget neki. akkor nagyon téved. tudom. főleg egy olyan tehenet. hogy mindent mondjak el. azt is tudjuk. hogy csak azért tette el láb alól Adelaida anyját. – Ismertem ezt az embert – mondta Curval –. semmivel sem volt különösebb. hanyatt feküdtem. mert másodszor is terhes lett. olyan csinos volt. mert olyan ügyesen csinálta. mint erről hamarosan meggyőződhettem. aki valaha Guérin mama barátja és kuncsaftja volt: állítólag csakis abban lelte örömét. ő ott térdelt előttem s két kézzel emelte a csípőmet. de úgy rendelkeztek. Egy igen fiatal és jóképű férfinak az volt a hóbortja. hogy nem szeretem az ivadékozást. s beérik ennyivel. hogy ettől is el lehet éhezni. mint egy szardíniát. s ha hasas az állat.

hogy kiszánkázik a teremből. s nem akarnám beszennyezni a parkettát. Dupla mennyezete volt. bár majd megszakadt a szíve. aki ott voltam fölötte. akit egyébként a férje sem támogatott a vitában. s ezzel révbe is értünk. Közben megint előkerült az az öregasszony. melyben csak fekve fért el az ember. s ez a nagyon alacsony galériaféleség. mintha azon nyomban el akarna sülni. orrlyuk. mely éppen ott volt a lyuk alatt. majd rögtön kiette a szájából. ahogy a banya egy kicsit megcsócsálta. Ez a negyvenéves forma ember levetkőztette. hogy Konstanca terhes. hogy még jobban sírjon. hónalj. be kell töltenem. jaj! nagy Isten! Minő szerencsétlen vagyok. Az egész olyan mesterien volt rendezve. úgy picsán rúgja. én szolgáltam ki a passzióját. hogy szülni fog.Konstanca és Adelaida elsírta magát. Bezárkózott egy lánnyal ebbe a csapdaszerűségbe. Durcet. semmi sem maradt ki. hogy tudhatná. következésképpen az emberem arcába irányítottam. hogy ha nem hallgat el mindjárt. mintegy hanyagságból maradt fedetlen. hogy senki nem vett észre semmit. bort itatott vele. visszafojtotta kárhoztatott könnyeit. Konstancának még jobban eleredtek a könnyei. a fasza közben végig oly daliásan állt. s ekkor kezdett világossá válni. a herceg ráadásul még cukkolta. segg. fül. de most egy másik bajnokkal volt dolga. s a disznó minden nyalintás után le is nyelte. mennyire utálja ő maga is az ivadékozást. Mme Duclos imigyen folytatta: „Volt Guérin mamánál egy érdekesen épített szoba. öblögessen. az apja. majd végignyalta a vén csoroszlya összes nyílását. egy másik férfinak kellett ugyanazt csinálnom. Aztán mikor érezte. pedig hozzá se nyúlt senki. még nem jelenti egyben azt is. s midőn véget ért e kissé tragikus. Ennyivel azonban nem érte be. ő is elsült. sőt azt felelte Curvalnak. amely a fölötte lévő szobára nézett. a leröppenő gecit a lyukba. mintha csak tisztaságra ügyelnék. de vigasztalásképpen az is csak annyit mondott neki. ámde a mi libertinusaink gaz lelkének annál mulatságosabb jelenet. hogy a feje éppen egy lyuk alatt legyen. hogy tartsa sokáig a szájában. gargarizáljon vele. Szerencsétlen leány. arra szolgált. én meg. nekem meg. A vele lévő lánynak csak az volt a dolga. amelyet mindig csak egy ember használt. picsa. s az. majd azt is ugyanúgy kiitta a szájából. A lyuk álcázva volt. hogy oda bújhasson egy különös csodabogár. száj. hogy mennyire gyűlöli az elnök a herceg bájos feleségét. s a művelet mindig sikerült: amikor a páciens a képébe kapta a fönt elsülő ember gecijét. de végül ő is felszárította könnyeit. amit összekurkászott. Adelaida szintén sírásban tört ki. de ez a sorsom. akiről az imént meséltem. süteménydarabokat adott neki. hogy mindjárt . megkérte. s csak ennyit szólt: – Ó. ott ült mellette a kanapén. és úgy feküdt. hogy verje a faszát.

s mikor felálltak az asztaltól és átmentek az előadóterembe.elmegy. megint rávetette magát a banyára. Vigasztalhatatlanok vagyunk. hogy ami öreg. akárcsak mi. s végigkérdezte Durcet-től. az istenit! – rikkantotta Curval. majd mivel vacsora után még sok tennivalójuk akadt. hogy nem marad le semmiről. s következésképpen hatékonyabban ingerli majd viszi végbe az ejakulációt? Egy darabig még elvitáztak ezen a tézisen. előre megittasulva az oly igen kedvükre való kéjektől. Zelamir és Giton. de biztos lehet benne. hogy minden élvezetben a mocskosság hívja elő a gecit: minél mocskosabb a dolog. A szertartás igen sokáig tartott: tizennégy alattvalót kellett megbüntetni. hogy valaki előcsalja a gecit az emberből? Megint kiderült. azok ingerlik. s még a desszertnél tartottak. aki cserélt volna a siralomházi szerencsétlenekkel. úgyhogy a püspök vette át a helyét. és oly fáradtan. az több efféle illatanyagot tartalmaz. reszketve. – Minek kéne fiatalnak és szépnek lenni ahhoz. s fennhangon olvasta sorban a bűnösök nevét és vétkét. hogy e pillanatban még nem elégíthetjük ki. mint rendtársa. Ott álltak pőrén. vagy egy lábnyira benyomta a nyelvét a segge lyukába. – A dologból kipárolgó illatanyagok szolgálják a kéjt. egy kicsit korábban tálaltattak. talán el sem érnek a . zokogva. az elnök mindegyik után azonnal ki is hirdette az illető életkorának és teherbíró képességének megfelelő. S nyilván gyönyörűséges is volt. kinek mi a vétke. márpedig ki kételkedne benne. de ne nehezteljen ránk érte az olvasó. elképesztő mennyiségű borral és likőrrel tetézték mámorukat. ahol áldozataik már vártak rájuk. annál kéjesebben ömlik. Barátaink. mikor mikor is az elnök leült a fotelba. Durcet éppoly részeg volt. Cupido. Nárcisz. és a négy fiú. várván sorsukat. amikor a fenyítésre ítélt kislányok visszajöttek az előadóterembe. úgymint: a nyolc ismertetett lány. hogy alighanem nincs oly ember a földön. koszos és büdös. s fölöttébb mulatságos epizódok tarkították. Adelaida meg Alina. de összefutottak szeme előtt a betűk. ami összesen tizennégy áldozatot jelentett. hogy nyelvünk felépítése okán nem áll módunkban lefestenünk e buja büntetéseket. hogy várják a sorukat a szintén elítélt négy fiúval és két nejjel egyetemben. oly vad részegség. azok hozzák mozgásba életerőnket. és eszelős nagyot élvezett. Nyilván épp úgy érzi. A kiszolgálást biztosító négy öregasszonyon kívül ma csak a bűnösöknek kellett megjelenniük az orgián.” – Ej. mert a négy gazember elélvezett. s bár ő is be volt rúgva. mindazonáltal mindig igen kemény büntetést. hogy ha nem jön értük és nem segít nekik a négy baszó. bortól s gyönyörtől oly ittasan vonultak el aludni. erőt vett magán. kezébe fogta a füzetet olvasta volna. düh és parázna kerítette hatalmába őket.

hallani lehetett. fingot követeltek. korát feledtető. hősnőnk leengedte szoknyáit. . A püspök már kapott Nárcisztól. minekutána aznap este már látni se bírta többé. s helyette Duclos-t vette maga mellé. ahol. olyan csábító pirosság. amikor végre sikerült szellentenie egyet. majd elélvezéskor visszahúzván. Augusztina azonban hiába nyomta. a herceg is hiába fenyegette meg. s éppen ő. s valóban oly szép volt a gyertyafényben. hogy jövő szombaton hasonló sorsra jut. de nem kellett neki: a lány is a fenyítettek közé tartozott. mint eddig. s már el is pityeregte magát a szegény kislány.szobájukig. Újrakezdődtek a combba baszások. s folytatja az olvasást. s mivel fölöttébb kedvelte a kislányt. ki továbbra is. nem találtak. mint pukkantgat Zefír Durcet szájába… Miért ne utánozzák őket? Zelmirának is sikerült. Curval Zelmirát. combja közé nyomta hatalmas szerszámát. még inkább. a herceg Augusztinát ragadta meg. Zelmira. ha veszi a fáradságot. a püspök és Durcet azonban beérték némi nyalakodással. – Úgy igaz. barátocskám – felelte Durcet –. hogy libertinusaink egészen felhevültek tőle. beérvén az engedelmesség e tanújelével. hogy folytassa az előadást. olyannyira. a földre. s miután megcsodálták és megcsókolgatták bájos popóikat. ki tudja miért. ahol már várta őket a szépséges Mme Duclos. amíg körbe nem mutatja fenekét onnan föntről az egész gyülekezetnek. – Tényleg szép segge van – mondta Curval. és nem is találhattak senkit bűnösnek A tanulólányok az albaszókon folytatták a gyakorlatozást. feneke mindkét partját összevisszalucskolta. A herceg beszívta. csak innen ismertetjük az eseményeket. s nem is engedték. A szieszta után a szalonba vonult a társaság. amiképpen itt láthatja az olvasó. káprázatos öltözetben. Nárcisz és Zefír szolgált fel. csak nem jött semmi. úri kegyeit élvezte. úgyhogy egy-egy matracra fektette. Curval ugyanezt művelte Zelmirával. Nyolcadik nap Hatottak az előző napi példák. s biztosíthatlak róla. amit eddig még nem figyeltek meg. mit ezennel melegen tanácsolunk is neki önnön gyönyörűsége érdekében. A hercegnek Adelaida jutott volna hálótársnak. amit addig műveltek még újabb parázna kéjek vártak rájuk. az úgynevezett ludacskázással. a herceg hajtotta végre rajta az ítéletet. melyekben ma. mint tegnap. visszaült. hogy nem sok hozzá foghatót láttam életemben. s tovább szőtte elbeszélése fonalát oly módon. Augusztina. szóval miután libertinusaink összecsókolhatták és -simogatták e bájos kis popókat. volt valami olyan báj. hogy el is élvezett bele. s mivel a kávézásig semmi különös nem történt. hiába erőlködött. Miután ily kitüntető elismerésben részesült. mindannak ellenére.

elhatároztam. ahol kileshettem volna őket. Mint gondolhatják. ahol minden őrá emlékeztetett. hogy engem akart ily módon távol tartani magától. s közli velem. másrészt ugyancsak hívogatott egy másik kerítőnő. s nem akartam abban a házban maradni. még abból az egy harmadból is szépen lecsipegetett. de Guérin mama tudta. mert azután. Ez annyira szíven ütött. hogy be van avatva a titokba. s távozott. akit ki nem állhattam. nagyon nem tetszett nekem a képe. Amikor elpanaszoltam Guérin mamának. megöleltük egymást. hogy miképp jártam. száz aranyat se tudtam félretenni. miről van szó. Már kilenc éve dolgoztam Guérin mamánál. mert azt semmiképpen sem feltételezhettem róla. elszámolt Guérin mamával. mit akarok. huszonnégy óráig se maradt életben. megölel. csak a maga javát nézte. semmiképpen sem tudtam kideríteni. – Nagy ég! Mit kell megtudnom! – kiáltott fel Duclos. ott azonban még csak nem is értették. mint Guérin mamához. hogy elbúcsúzott tőled. Bárhogy történt is. és soha nem azt a szobát választották. Azonnal rájöttem. ki fogja tartani az a hórihorgas. hogy a feneke szépségének köszönheti. hogy megcsinálta a szerencséjét. mi lett a sorsa. hogy ilyen jó dolga lesz. őt is rászedték. Mindig együtt mentek szobára. s mindig úgy forgatta a dolgot. s mivel több alkalmam nem lesz. s átmegyek a másikhoz. A gondolatmenet igen egyszerű: erszényem siralmas állapota szülte. Nem csapott be téged. Drága nővéremhez már csaknem hat hónapja járt egy hórihorgas. mit csináltak. hogy ehhez a Mme Fournier-hoz sokkal előkelőbb és gazdagabb kuncsaftok járnak. hogy költözzem hozzá. hogy a nyomára bukkanjak. láttam. – Ó jaj. csak nekem nem akarja elárulni. magyarázatot azonban nem adott: ebből arra következtettem. Az a bizonyos esemény pedig. uraim. s nem tudom. Nagyon nem tetszett nekem a mesterkedése. hogy otthagyom az utóbbit. egy reggel bejön a szobámba. Roppant ügyes volt az a nő.„Egy gondolatmenet és egy esemény volt az oka. bár többé nem . de egyébiránt csak annyit árult nekem. hogy a bevétel legalább kétharmad része az övé legyen. az volt. hogy további elmesélnivalóm immár más harcmezőkön zajlik.” – Azt meghiszem – szólt ekkor közbe Desgranges –. mert a nővérem sosem beszélt róla. hogy bármennyit kutattam is utána. hogy rögtön szedtem a sátorfámat. sőt. hogy ravaszkásan somolyog magában. amely elhatározásomat véglegessé tette. már két nap múlva elmentem a megadott címre. sötét alak. bizonyos Mme Fournier. hogy eltűnt a nővérem. csak annyit mondok. uraim. s mivel tudtam. hogy a nővéremet becsapták. hogy drága nővéremről beszéljek. bármennyit törtem magam. de bár igen keveset költöttem. Azzal megadta nekem a címét. nagyon kötődtem hozzá.

bár nehezebb munkát. E történetek. felőlünk akár az egész természet is összeomolhat. sokkal jobban fizető. amelyek Mme Fourniernál estek meg velem. – De hát hat hónapig kitartóan járt hozzá! – csodálkozott Duclos. egy sóhajt sem ejtünk érte. Egy cseppet sem vesztettem el belőle. Új helyemen az első kuncsaftom egy ötvenéves forma adószedő volt. De mint eddig is. majd én számolok be róla. hogy ép és egészséges. – Ő csak közvetítő volt. tudom. melyben ő maga a szerencséjét remélte megtalálni. én lettem a hatodik. maga a történet pedig énrám tartozik. s ne szennyezzék könnyek egy olyan. a szeráj öt fiatal és csinos lányból állt. mert igen nagy élet folyt a madámnál. E szavakra hősnőnk összeszedte magát. Engedelmükkel ugyanúgy fogok eljárni. s hálás lesz nekem.láttam. és mindenféle levonás nélküli egyenlő osztozkodást biztosított. mint Guérin mama esetében. s a disznó remekül szórakozott rajta. akit mindannyian becsülünk. nagyon tetszeni fognak Durcet úrnak. annak a meghökkentően tökéletes seggének köszönhette. – Kíméljen meg bennünket az érzékenykedéstől. – Ha önök is úgy akarják. most is csak azokról fogok mesélni. Hagyja a sírást az ostobáknak meg a kisgyerekeknek. s a faszát a számba verte ki. értelmes nő arcát. hogy én öklendezve próbáltam kihányni magamból e sajátságos szájöblítés undorító váladékát. Duclos – szólt rá szárazon a herceg. Letérdeltetett az ágy elé. uraim. melyet tátva kellett tartanom. itt mi nem ismerünk semmiféle sajnálatot. s mivel Mme Fournier sokkal jobb szállást és ellátást. s hamarosan folytatta történetét. gyakran mindnyájan öt-hat vendéget fogadtunk naponta. uraim – folytatta Duclos –. vagyis csak akkor festem le a társnőimet. azzal kecsegtettem magam. jóllehet különböző időpontokban történtek. de neked nem hazudott: valóban a szépséges fenekének. „A két fent említett okból kifolyólag tehát döntöttem. – Óriási tévedés – folytatta Desgranges –. ha majd színre lépnek. akik valamely sajátosságuk vagy pikáns furcsaságuk révén az érdeklődésükre számíthatnak. de folytasd csak a mesélést. azt a négy hasonló jellegű kalandomat is. – Megtévesztésül – magyarázta Desgranges –. ő pedig feltérdelt fölém az ágyra. hogy alig tudja visszatartani feltörő könnyeit –. Mme Fournier egy egész házat vezetett. egy percig sem haboztam. de csak a halálát lelte meg. – És a hórihorgas? – kérdezte Duclos. amiért az . ez a sok magyarázkodás talán untatja az urakat. hogy belekeveredett e kalandba. mikor látta. Odaköltözésem után már másnap elfoglaltságot adtak nekem. nem magának dolgozott. rögtön ideveszem.

mintsem az én kedvemet kereste. de feltétlenül figyelmeztetni fogom az urakat. ha éppen önhöz érek. Szoptam a legjobb tudásom szerint. hogy valóban arra vár. hogy megúsztam nagy undorodás nélkül. s még örültem. mintha csak azt hitte volna. s biztosította a madámot. amit maga is kedvel. akivel elégedettebb lett volna. s megkérdeztem társnőimtől. lévén hogy a két szobát csak egy vékony fal választotta el egymástól. hogy bájaival arathat sikert. s amivel életemben először ő méltóztatott engem megismertetni. aztán a többiek elmondták. Most már végképp kíváncsi lettem. mert ő mindenre kioktatott. erre viszont ő kért föl. – És a szeméremérzés?… Micsoda? Ezen ifjú lánykák előtt fellebbented fátylat összes üzelmeimről? S miután mindenki jót nevetett az adóbérlő színlelt félelmén. illegette magát a tükörben. fordítva rám feküdt. de egészen másfajta libertinus tartotta nekem a második bemutatót ebből a mániából. s ebben a testhelyzetben rám parancsolt. adószedő lévén volt mit a tejbe aprítania. Ezt a fajta szüzességemet ő vette el. mint Guérin mamánál. mintsem csinos lányokra. mint énvelem. szivattyúztam magamba a kiáramló nedűt. Bárhogy is történt. s mivel ketten is odafértünk. mert úgy csinált. habzsolta. hogy e műveletet a lehető legkéjesebben végezhesse: összeszorítottam az ajkamat és úgy szívtam. farkát a számba. oda is vitt. ugyanakkor kezemmel a végbelét csiklandoztam. Legfeljebb hatvan éves lehetett. Néhány perc múlva megjött újsütetű Chloénk Daphnisza. nincs-e náluk is olyan leselkedős szoba. Mme Duclos ekképpen folytatta: „Egy szintén öreg és szintén undorító. mégpedig . hogy viszonozzam neki azt a kéjes bizsergést. mígnem elélvezett. amit szerinte ő okozott nekem a nyelvével. de inkább az effajta csatornatöltelékekre költötte a pénzét. szépítkezett. mit keres nálunk egy több mint hetven éves vén csoroszlya. Egyikük azt mondta. mintha vendégre várna. én sehol se voltam. Mme Fournier kérése alapján. de minden mesterkedésével sokkal inkább a maga. Nem sokkal e kaland után kíváncsi lettem. amire csak képes volt… Amikor végeztünk. Anyaszült meztelenül az ágyra fektetett. uram – felelte Duclos –. hogy még sosem kapott olyan lányt. ugyan mire fogják használni e vén trottyot. emberünk gyorsan távozott. nyalta a pinámat. a következőket láttuk és hallottuk.est hátralévő részében egy olyan passzióról fogok mesélni neki. miközben a maga részéről mindent megtett. nyelvét a pinámba dugta. – Szerepeltetni fogsz az előadásban? – Ha ön is úgy akarja. hogy van. hozzásegítettem. A vénasszony érkezett meg először.” – Micsoda? – csodálkozott Durcet.

sárgásra aszott. hogy levetkőzzön megint benyomja nyelvét a szájába. fekete szerszámot. ugye uraim. nehogy immár lehiggadva szembesülnie kelljen azzal. amit csak ér. még hogy fenekét? Azt a két koszos mosogatórongyot. Az öregasszony közben meztelenre vetkőzik. ahogy tapogatja a fenekét. aki régóta nem részesülhetett ekkora ünneplésben. uram. „A gecibe! – kiált fel jó negyedórányi nyalakodás után. petyhüdt. igen. mint ahogy bement. mindent befalok. Nyelve ismét bebújik az édes lyukba. nem érzed?” És össze-vissza csókol. melytől egyhamar nem lehet csodákat várni. emberünk izeg-mozog. … de inkább nézze meg. de mit beszélek. valószínűleg erekció nélkül élvezett el.azon hajlamánál fogva. hogy kijusson innen. megragadja. ajkát kéjesen a fertelmes kloákára tapasztotta. akkor petyhüdt szerszámát a pofájába nyomja.” S egyszersmind maga is kioldja gatyáját. vetkőzz csupaszra… Na de lássuk csak. ahol eddig kézimunkázva várta. te ringyó! Szopjad és nyeljed. magához rántja a fotelba. vaginát. s már inal is el. hanem szívta. a dupla istenit! Jön. melynek leírásától még maguk is. az öreglány meg. hogy azt szavakkal lehetetlen elmondani. mindent lenyelek. aranyom. nemcsak csókolta. minő . Elmondták neked?” „Igen. amit csak csinálsz nekem. van-e fogad?” „Nincs. vén lotyó – mondja neki a kurafi –. Belép. szégyellve megtévelyedését. mely hullámokban omlott csípejétől a combjára. lyukat. betolja tövig. jön már. hogy le kell nyelni?” „Igen. nyelvét szerelmesen a rothadó torkába fúrta. vetkőzz csupaszra. végigméri dulcineáját. a méhecske sem szívhatná kéjesebben a rózsa nektárját. „Csak semmi fakszni. megragadja a fejét. – Szopjad. olyan jól értenek. s kihámoz belőle egy töpörödött. e téma kedvelői. közben pedig a banya megpróbált életet lehelni a halott hímtagba. alig várja. hogy inkább eltekintek tőle. oly gyengéden viszonozta. a rozzant vénember éppoly petyhüdten jön ki belőle. a az érem másik oldalát veszi szemügyre. a kedvenc figurám nélkül úgyis hiába erőlködsz. falta. hanem egyenesen el van ragadtatva. hogy lelógjon a feje. feneket. annyira elborzadnának. „Lássuk a medvét – mondja a szeladon –. mindent lenyal. szopjad. s oly szépen meg is magyaráznak. mindent befal. combot. Az öreglány meg csak szopja. aki szép pukedlit vág ki neki. és olyan tüzes csókot ad az ajakára.” „És azt is tudod. Tisztán látom. rusnya testét. husikám. amit maguk.” Emberünk odamegy. amilyent még életemben nem láttam. felkapja és a vállára veszi a két combját. majd mellé fekszik. és arcátlanul felkínálja szeretőjének ráncos. csak ez az egy maradt – nyitja ki bűzös száját a csoroszlya –. „No jó – mondja az adószedő –. Na de akármilyen volt is. Libertinusunk azonban nemhogy undorodik tőle. A banya lenyeli neki. majd megfordítja. uram. úgyhogy az ormányával éppen bele tud túrni a banya seggébe.” A libertinus legott az ágyra fekteti úgy. széthúzta.

” Néhány napra rá az a lány is beállt a sorba. gyorsan magára kapta a ruháit. „Mit kényeskedsz. akivel összehozták. a fülénél fogva magához rántotta a fejét. mikor látta. hogy jön. levetkőztet. A lány kinyitja a száját. de én szerencsésebb voltam. legalább olyan öreg volt. megmámorosodik. Aztán én is sorra kerültem. s szegény lány szájába fecskendezi férfiasságának egyértelmű bizonyítékát. „De közben ne maradjon tétlen – tette hozzá a kis libertinus –. ami csak benne van. megint kinyitja. aki nyilván meghagyta a lánynak. amelyik megmutatta nekem az előbbi jelenetet. s végül öklendezve mégis beengedi az ocsmány relikviát gyönyörűséges ajkai közé. s miután kielégítettem. hogy legyen szolgálatkész vele. sőt könyörög. Az az ember. nem győztem csodálkozni rajta. mint az adószedő. ahogy maga lenyeli a gecimet. hogy munka közben is megnézni. te riherongy! Szopjad a cukorkát!” A sok szitkozódástól meg a társnőm undorától felhevül (mert úgy igaz. Megjön. megkér. Ettől kezdve a gazembernek nincs egy jó szava hozzá. amikor Franciaország legszebb hímvesszejét szophatod! Azt hiszed. hogy üde ajakához ez a hányadék húsdarab közeledik. s már ment is. mint a két előbbi lány. nem mulasztottam el. s közben megvetően nevetgél züllöttsége kegyetlen következményein.” – És az öregasszony? – kérdezte a herceg. de nem véletlenül fogta emberünk a fülét. miért van ilyen kifacsart ízlése egy ilyen megnyerő külsejű fiatalembernek. A lába közé térdeltette. nem nyeli le. hanyatt fekszik az ágyra. hogy éppúgy lenyelem. A lány azonban nem olyan szolgálatkész. hogy a mibennünk kiváltott undor csak még jobban ösztökéli a maguk élvezetét). aranyom – förmedt rá –. hanyatt akarta vetni magát. és az arca páratlanul izgalmas. libertinusunk viszont ügyet sem vet rá. hogy üljek rá az arcára. hülye lotyó. „Na mi van. ha érzem. mert magát Ámort rendelték nekem. prüszkölt. uraim. hogy szól Mme Fournier-nak. Tizenhat év körüli. a kis pinájával vizeljen bele a számba. „Az öregasszony krákogott. Szegény társnőm. hogy nyeljem le a gecit. már öltözik is. hátrahőköl. csak nem kényeskedsz?” Megfenyegette.ocsmány tárgy csábította el. s nagy nehezen legyőzte ellenállását. hanem undorában mindent kihány a gyomrából. de meghagyja nekem. a számmal pedig próbáljam meg elsütni hitvány kis faszát. s ígérem magának. mint az öregasszony. azzal a szép seggével pedig . hogy majd pont érted fogunk minden nap bidére menni? Nyomás. szopjad. és a szájába dugta csatornában úszkáló rongynál is koszosabb és undorítóbb faszát. megtörölte az arcát. mint egy pudlikutyának. szőke lány volt.

Csakhogy Durcet már annyira elfásult az effajta gyönyörökben. – Nem libertinushoz méltó beszéd – mondta Durcet. majd mikor Galamb szörnyen krákogva előlépett. Adoniszom hasonlóképpen jár el az általam csorgatott vizelettel. Adelaidát az orrára ültette. s mindhárom feladatomat oly ügyesen ellátom. hogy a kis nudli hamarosan az egész dühét a számba köpi. A többiek már több sikerrel jártak A herceg bevonult a benyílóba Galambbal. s máris az . – Ha-ha! – kacagott a herceg. oltáraitokon esküszöm. egy idő után kénytelen volt káromkodva visszavonulót fújni. megcsókolva Sophie-ét. közben én nyeldesem. szörnyű. úgyhogy nemigen lehetnének boldogabbak. hogy közben a világ legszebb és legérzékibb segglyukacskáját szívhatja. hogy a boldogság az összes érzéki örömök kielégítését jelenti. hogy ennyi tömjént elloptam tőletek! Ó. melyeket egyelőre megtagadott tőle a természet. igazán mellőzhette volna az én ifjúkori botlásaim megszellőztetését. faszát a szájába helyezte. A püspök egész egyszerűen lefeküdt a kanapéjára. mely jelezte.” S mivel a szépséges üleptől kissé felhevült. Tálaltak. s gyönyörtől ájultan szagolgatta az ifjú asszony fingjait. Vacsora közben a herceg azt fejtegette. mint most. engesztelő áldozatot ígérek nektek. gyönyörűséges seggek. az apácanövendéket meglehetősen illetlen pózba állítja. megvan-e ez itt. de sajnálom. a vágy útjában álló akadályok elsöprésében. Zelamirral. hanem a vágyban. végül Curval állva nyomta bele Hébé szájába hatalmas trombitáját. hogy effajta ocsmányságok terheljék a lelkemet. melyik templomban történt az áldozat. ha minden pillanatban kielégíthetik magukat? Nem az élvezetben áll a boldogság. Nos. ó. hogy többé nem tévedek meg soha életemben. Seggtörővel és Terézzel. barátom. akkoriban megpisiltetted őket? – Így igaz – felelte Durcet –. majd más bűnös helyre folyatta el gecijét. a lelkiismeret-furdalás egész súlyát… Gyönyörűséges seggek! – kiáltott fel lelkesen.legyen szíves az orrom alá fingani. s mindeközben még szagolgatja is a fingokat. hiába viszonozta maga is. ahol elég kívánnom valamit. s ernyedtségéért az ifjú lánykát pocskondiázva későbbre halasztani azokat örömöket. amelyben azonban a fentiek mintájára úgy tudja szopatni a nudliját. mikkel lankadatlanul illatosítom” – Na de kisasszony – szólalt meg Durcet –. hogy sikerrel járt. pirulok is belé. akit közben magához húzott. – Még hogy te. hogy egy kicsit megtapogassa neki – isteni seggek. hiába szopták. aki manapság már alig mersz ránézni egy pinára. immár semmi kétség sem maradt afelől. hamarosan hatalmas ordítást hallatott. hogy csak ritkán támadt fel tőlük férfiúi ereje. csak most érzem át igazán. – Hogyan lehetnének boldogok.” Munkálkodni kezdek.

hogy valami módon. s ez magyarázza azokat az aljasságokat. – Ezek szerint – mondta a püspök –. s tudták. mivel valamennyien igen kedvelték ezt a témát. ők is belekóstolhatnának a boldogságba. hiszen azzal kiemelném őket a nyomorból. s oda lenne az összehasonlítás gyönyöre. én azonban fittyet hányva áskálódásaiknak. Egyébként is – tette hozzá az adóbérlő – szerintem egy lényeges dolog hiányzik a boldogságunkhoz: az összehasonlítás gyönyöre. Ugyanaz az eset. ha betegek vagyunk. ha látjuk. s túlzás nélkül legalább négyszáz olyan családot tudnék felsorolni. – Ez nem is kétséges – felelte Durcet –. amit az ostobák kegyetlenkedésnek neveznek. s ettől szenved. gecim egyetlen egyszer sem ömlött olyan tárgyakért. hogy mióta itt vagyok. Akik nem ismerték indítékaimat. barbárnak neveztek. hogy valakinek valami nincs. mentem a magam útján. hogy az imént elismert perverz vágyaidat szolgáljad e módon. – Ahelyett hogy könnyítenénk sorsukon? – provokálta a püspök. elismerem. ami pedig nekünk megvan. amelyeket egész életemben a szememre vetettek. hogy Durcet mélyenszántó értekezéseket tud tartani róla. kegyetlennek. márpedig itt ilyet nem látunk. melyek itt vannak. mint az egészségnél: csak akkor ismerjük fel értékét. inkább súlyosbítsuk a helyzetüket. – Majdnem mindig. hogy az ínségesek könnyeiben gyönyörködünk? – A legteljesebb mértékben – felelte Durcet –. – Valld be – mondta a herceg –. de az is előfordult. hogy legalább hússzor csakis avégett döntöttél nyomorba szerencsétleneket. – De hiszen a kétféle állapot összehasonlításából származó kéjes örömöt rögtön megszüntetném. – Még hogy hússzor? – kérdezte Durcet. Az a szép. egy szintre kerülnének velem. mindig csak olyanokért ömlött. mint amit az imént említett.enyém? Esküszöm – emelte fel kezét –. a boldogsághoz olyannyira fontos különbség elmélyítése érdekében. – Hát akkor. hogy kizárólag abból a fajta . ha könnyítenék sorsukon. melyek nincsenek itt. az a gyönyör. talán nincs is a világon nagyobb érzéki kéj. – S legalább hasznod is volt belőle? – kérdezte Curval. ezek szerint – mondta a herceg – az kellene. – Mit nevez ön könnyítésnek? – kérdezte vissza Durcet. barátocskám. ismerd el. csináltam olyasmit is. amely a nyomorultak látványából születik. mint ő. ön szerint az igazi élvezet abban áll. de mindig kéjes összehasonlításokhoz teremtettem meg az alapot. vadállatnak. akiket én juttattam koldusbotra. – Legalább kétszázszor. akkor mondhatjuk el: Lám. én szerencsésebb vagyok. és boldog voltam.

a bűnben találom meg azt az ösztökét. állt már a faszom lopástól. hogy apró bűnöknél már szinte nem is érzem azt az érzést. s mindig kárhoztattam a természetet. hogy nem az élvezet tárgya mozgat bennünket. – Csak két-három olyan bűn van a világon. hogy minél nagyobb kéjt akarunk a bűnnel szerezni. s ebből fakad az a tétel. már nem is állna tőle a faszunk. hogy a bűn egymaga is bír annyi varázserővel. amiről beszélnek. s ha tettem nem egyesít magában annyi gonoszságot. és nem a tárgytól áll a faszunk. ha nagyobb gonoszságot műveltem. hanem a bűn gondolata. mindig ezerszer többet képzeltem el. következésképpen csakis a bűntől. gyújtogatástól. mit éreztem. uraim – tette hozzá –. hogy ha ezen élvezeti tárgyat megfosztanák attól a lehetőségtől. s tökéletesen biztos vagyok benne. továbbá az a mindig szem előtt tartandó szabály. hogy a nemiségtől mégoly távol álló bűnök is éppúgy erekcióhoz vezethetnek. hogy bár elültette bennem a gyalázására irányuló vágyat. annyi kegyetlenséget. – Ennél mi sem biztosabb – mondta a püspök –. mint a kimondottan parázna célzatúak. hogy akasszanak fel nyilvánvalóan ártatlan nyomorultakat. magáért a bűnért művelem a bűnt. annál borzasztóbbnak kell lennie a bűnnek. Gondoljanak bele. s ezen apró kis igazságtalanságok művelése közben belül mindig éreztem azt a kéjes bizsergést. amit jobban meg tudnék érteni – mondta Curval. mint amit meg is tettem. Engem a bűn gerjeszt.gonoszságból tettem. ha ezeket elkövetnénk. s nem fűz hozzá más érdek. s nálam senki se tudja jobban. némiképp felhevülve Zefír tapogatásától –. amennyi csak lehetséges. amit érdemes elkövetni – mondta Curval –. azzal mindent megtennénk. olyannyira nem. – Jó – mondta Durcet –. bevallom. hogy lángba borítsa valamennyi érzékszervünket. mint mondották elképzel magának az ember? A magam részéről be kell vallanom. – Annyi bizonyos – mondta a herceg. amelyeket. de lehet-e olyan bűnöket elkövetni. a többi . hogy ártson nekünk. amikor a parlamentben voltam. akkor ez az érzet már nem is támad fel. gyilkolástól. mely felébreszti bennem a gyönyör összes érzetét. anélkül hogy más eszközökhöz kellene folyamodnunk. megfosztott az ehhez szükséges eszközöktől. ha szabad magammal előhozakodnom. ami nálam mindig felajzza a paráznaság szerveit. amitől a golyóimban székelő gyönyörszervek csakhamar tűzbe jöttek volna. – Nincs még egy olyan hajlam. Ami engem illet. csak maga a bűn. hogy a képzeletem mindig előtte járt lehetőségeimnek. annál nagyobb a kéj. – Százszor is megszavaztam. hogy minél gyalázatosabb a dolog. Itt vagyok én. annyi csalárdságot és álnokságot.

Zelmira volt a legmaflább és legügyetlenebb: nem mintha ne lett volna amúgy fürge és talpraesett. abból nemkívánatos viszonyok jöhetnek létre. hogy pár tucat teremtményt egy éven belül sárrá változtatunk. annyi naivság és szelídség . de érzékeny. hogy előző este.” Annyi erény. S mivel az urak felhevültek. mert a lányok közt már nem egy egészen mesterien verte a faszt. – Isten. Öljenek meg. Galamb ügyesség és csuklólazaság tekintetében a főváros leghíresebb kurtizánjaival is felvehették volna a versenyt. melynek fájó bizsergése szavakban már annyi borzalmat idézett fel. mi volt imádságának tárgya. amit óvatosabb lenne elkerülni. mely pedig az urak seggét illetné. amiket itten mi művelünk s amivel mindössze annyit érünk el. Beidézték. lefekvés előtt rajtakapták. megfosszuk tőle a világot. amint Istenhez imádkozott. hogy szabadítsa meg e nagy veszedelemből. s nem azok a kis aprócseprő kilengések. hogy nekironthassunk a napnak. ha a baszók helyett más céltáblát biztosítanának a kislányoknak a maszturbáció gyakorlásához. Augusztina. kihez most folyamodom. kivallatták. vagy vele borítsuk lángba a földtekét! Az lenne a bűn. A reggeli vizit során a duennája bepanaszolta. de százféle agyafúrt módozat segítségével tették őket változatosabbá. s felolvasta neki a kifejezetten erre vonatkozó törvénycikkelyt. Sophie. de amikor megfenyegették. A herceg erre kijelentette. legalább tisztán száll fel kebelére. hiszen már úgyis elég jártasságot szereztek. mert lépten-nyomon elsülnek. egyébként pedig a fiatalemberek mit sem érnek ennél a gyakorlatnál. s ebben volt is ráció. s midőn beteltek velük. annál is inkább. legalább szánalommal lesz irántam. s főként mielőtt még folt esne szüzességén. a társaság asztalt bontott. hogy megszüntetik az órákat. Az istenit. hogy azért imádkozott Istenhez. Aznap este mindenki megmaradt a száj gyönyöreinél. hogy ha a baszó néven ismeretes fiatalembereket alkalmazzák. s az ember nem is érez közben semmit. mielőtt megbecstelenítenének. hogy halált érdemelne. vagy egyszerűen nem is adnának nekik több órát. „Hát akkor öljenek meg! – kiáltott fel.másodlagos. Azt mondta. hogy néhány órás pihenéssel gyűjtsenek erőt az elkövetkezőkhöz. Úgy döntöttek hát. s mivel a faszok is kezdtek meredezni. mélabús természeténél fogva nem tudta elfelejteni bánatát. s mivel két-három kislány ezt a saját bőrén tapasztalhatta. mindig szomorú volt és gondolataiba mélyedt. mit neki ajánlok. s ez a lélek. sírva bevallotta. úgyhogy csak vesztegetik a drága nedűt. megkérdezték tőle. elvonultak aludni. hogy minden nap annyi borzalmat halljak és lássak. hogy csinos szájacskákba töltsék azt a nedűt. Kilencedik nap Mme Duclos reggel felhívta rá az urak figyelmét. hányszor nem fogott el a vágy. Eleinte nem volt hajlandó elmondani. hogy óvatosabb lenne. Megszabadulok attól a gyötrelemtől.

s teljes súlyával sújt le rá a törvény szigora. majd vadállatként beleontotta minden ondóját édes pici szájába.volt e válaszban. a fiúcskának közben úgy verte ki a faszát. hogy miért és hogyan. hogy kapjon kemény büntetést szombaton. lovagnak hívták. de fülük hozzászokott az effajta dolgokhoz. Sophie. Mme Duclos imigyen folytatta történetét: „Ha nem önök ülnének itt. ámde igen bizarr szertartás kedvéért: kigombolta a gatyáját. hogy ha visszaesőnek bizonyul. s miután mindenki elhelyezkedett. az urak megebédeltek. azzal a figyelmeztetéssel. illetve a kápolnabeli szertartás után. melyen ma alig történt valami. de senki sem élvezett el. hogy csupa alávaló disznóságot fognak hallani. vitte a csomagot. megfenyegetvén. nagyon is jól ismervén ízlésüket. Curval azt eszelte ki. a szegény szerencsétlen kislány pedig le is nyelt mindent. de bármi mocskos dolgokról lesz is itt szó egy álló héten át. ám a herceg olyannyira felhevült a ceremóniától. hogy éppen a kislány orrára élvezett. s rendtársaival egybehangzóan csak arra ítélte. A három másik barátot is leszopták. Jácint és Zelamir szolgálta fel. s ők is leszopatták magukat. . hogy utána tudja csinálni a mutatványt Zelamirral és Fannyval. a herceg azonban emlékeztette őket önként vállalt áthághatatlan kötelezettségeikre. úgyhogy bele is vágok azonnal. akire épp rákerült a sor. ha egyetlen csöppet is elveszejt belőle. az valóban az életébe kerül. hogy Jácint combja között szopja le a fasza kilógó végét. és rendszeresen minden este eljött egy egyszerű. Utánuk Durcet meg a püspök térdeltették sorba a fiúkat. Ahogy megkapta az adagját. szívük kedvét leli bennük és kívánja őket. majd rövid szieszta után az előadóterembe vonult a társaság. hogy combba bassza Jácintot. vissza gombolkozott s már ment is. nem tartok rosszallásuktól. Egyedül a hercegnek volt olyan hosszú a szerszáma. Szegény kislány végre is hajtotta volna a penitencia első részét. Curvallal ellentétben lemaradt egy igen kellemes epizódról. hogy már az ítélethirdetéskor vadul gyúrogatni kezdte a seggét. uraim – mondta a kedves kurtizán –. de mivel Zelamir még nem tudott elélvezni. de azok nem vesztegettek el semmit. mert szinte senki sem kapott engedélyt. s a fiúknál esedékes vizit. hogy haladéktalanul basszák seggbe. Figyelmeztetem önöket. Néhányan közülük amellett tették le a voksot. Sophie-t pedig kényszeríti. nem tudom. hogy megfojtja. majd következett a kávé. Mme Fournier-nál volt egy régi kuncsaftunk. hogy libertinusainknak kőkeményre duzzadt tőle a hímvesszejük. s valamelyikünknek. félnék belekezdeni következő témánkba. hogy kellemesen fognak szórakozni. mindegyikükét negyed óráig. de közben szörnyen undorodott tőle. sőt. de addig is szopja térden állva a faszukat. bele kellett kakálnia. meggyőződésem. A jelenet mókás volt és kéjes. Most Fanny.

s közben nyelvét a számba fúrja. s leírhatatlan boldogság fogja el. akihez küldtek. megkérvén Lujzát. folytasd – szólt oda flegmán Duclos-nak. mindjárt ki is akarta próbálni –. hogy tapogatta volna? – kérdezte a herceg.Áruátvétel közben kézimunkázott ugyan egy kicsit. rángatja. amikor meglátja. kitűnően állt nekem az az öltözék. és szép hajam volt és jó alakom. maga kis huncut. – Nem. Indulás előtt gondosan olyat csinálok a gatyámba. hogy milyen csomagot hoztam neki.” Odamegyünk a . és egész este ott is akarom tartani! Azzal a vén libertinus. rálövi gecijét a csomagra. De türelem. s a csomag milyen tarka mintát hagyott az ülepemen. aminek a társaság csak a történetét hallhatta az imént. s mivel még csak a huszadik évemben jártam. mert én a magam részéről nagyon jól elvagyok vele. akit valaha is látott. hát beleszart a gatyájába?… Hát hogy lehet ilyen malacságot művelni?” S ahogy ott állok neki háttal. én vagyok a legcsinosabb kisfiú. a gatyámba. miközben elhelyezkedett a kanapén –. hogy tegye meg neki e szolgálatot ténylegesen bemutatta azt a hajlamot. a bájos Alina találhat kivetnivalót ebben a dologban. csak az én ma esti hitvesem. és azt sem tudtuk meg. Kicsit szabódom. – Na jó. mutatok neked valami érdekeset – mondta egyszer egy társnőm. s szép lassan elérünk oda amire gondol. azt hiszem. „Gyere. de sosem láttuk. Emberem az ágyon ülve vár. nem vette észre.” – Na és nem is fogott meg semmit. – Ennek nincs szüksége lányra. szarjon valaki. veri a faszát. aki ha hallott valamit. nagyuram – felelte Duclos –. letolt gatyával. s miközben így dicsér. ő meg csak unszol. – A betyárját! – rikkantotta Curval. végre sikerül neki. egyedül is elvan magában. amit az elnök úr az imént mással csináltatott a sajátjába. fiúnak öltöztem. mi fog annál a libertinusnál történni. kétszer háromszor kéjesen szájon csókol. Duclos pedig ekképpen folytatta: „Pontosan felkészítettek rá. próbálja kigombolni a gatyámat. én mindent elmondok s nem titkolok el egyetlen mozzanatot sem. csak hogy még jobban felhergeljem a vágyait. hova megy a gatyájába csomagolt fekáliával. rátapad a hátamra. de mindjárt. hogy elsült volna neki. azt mondja. „Mi ez.

annak meg az kellett. verte a faszát. hogy az elején tartsa fátyol alatt azt. A nyolc kislány piciny hurkáit vacsoránál feltálalták a többi fogas közt. Egyenként végigszaglászta.” Mint elképzelhetik. egy álló órán át nézegeti szerelmesen a féltett kincset. s még a számunkra legélvezetesebb dolgokkal sem tudunk kicsikarni tőle semmit. mert másnap az általuk olyannyira kedvelt témáról némiképp részletesebb beszámolókat reméltek hallani. Szagolgatja. majd vacsora után megkért. akkor mégis megindult a magömlés: kihúzza mag hanyatt dől. amelyik a legjobban tetszett neki. Kezébe fogja. hogy előhalászik a gatyájából egy fekete rongycsomót és teljes erőből rázogatni kezdi. amit csak kívánt. s az ünnepeltet is megkínálja a vágyva vágyott pürével. én meg arra zúdítottam rá a beleimbe pumpált hatalmas mennyiségű folyadékot. A természet olykor megmakacsolja magát. tudjuk.lyukhoz. melynek végét annál is inkább örömmel várta mindnégyük. annál is inkább. aztán fel kellett másznom egy dupla létrára. a másikkal az edénybe nyúl. Én hetet végigcsináltam. Végül annyira begerjed. amely már addig is annyi gyönyörűséget okozott neki. hetvenéves forma. Egy másik édes kettesben vacsorázott velem. öreg feles bérlő. Egy fiatal államtanácsi előadó aszerint fizetett. Megjön emberünk. s már megy is az edényhez. így hát már tucat hurka van benne. fogdossa. végigszimatolta mindet. csak nem állt fel neki. egyik kezével maszturbál. Akármit csinált. ki hány beöntést hagyott magának csinálni. mind a hetet saját kezűleg vitte be nekem. tudja. Tizedik nap Ügyeljen rá. melynek most birtokába jutott. hogy arra tányérra verjem ki a faszát. hogy benne van mindaz a parfüm. de mikor azzal a kezével kezdte rázogatni amivel az ürülékben turkált. de az nem jön tűzbe tőle. hogy még jobban szemügyre vegye. dörzsöli a farkát. Néhány percig benntartottam. egész este olyasfajta disznóságok történtek mint amiket az imént hallottunk. hogy a szomszéd szobában van egy lyukas szék annak az edényébe kellett már négy napja ürítenünk. amire itt fényt derít! . Bezárkózik. mert mind a négy baráthoz közel állt ez a hajlam. beletapicskol egyenként kiszedegeti mindet. ő aláállt. s végül arra a szarkupacra élvez el. az orgia során pedig ezt nyilván megtoldották a nyolc kisfiúéval. szaglászik. hogy tizenkét púpozott tányérral legyen ott az asztalon ugyanez a fogás a többi közé vegyítve. leül egy fotelba. s bár Curval volt a legmegátalkodottabb a többiek sem igen maradtak el tőle. s ekképpen zárult a kilencedik este.

A vizit azt hivatott tisztázni. Az úgynevezett bidéceremónia nem egyformán tetszett a négy barátnak: például Curval nem szenvedhette. s ezeknek megtiltották. hogy megfeledkeztek a dologról. bár nem is volt olyan fontos nekik. ezzel azonban nem mentesültek a felirattatástól. melyeket az elején fátyol alatt kell tartanunk.) A barátok világosan látták. mindamellett az ellenőrzésben ők is részt vettek. felesleges volt . Ez történt ma délelőtt Galambbal és Hébével. hogy este. s hagyják magukat úgy. hogy kikkel szándékoznak másnap szórakozni. a nap folyamán azon a módon végezték el. Előző este szartak az orgián. Volt a büntetéseknek még egy indítéka. reméljük. hogy patyolat tisztának találta őket. mely a legjobban tetszett a barátoknak. mégpedig a következő. akik nem tudták visszatartani dolgukat: ők nem sokkal ebéd előtt bemehettek az árnyékszékké átépített kápolnába. mivel az elbeszélések az effajta kéjek minden lehetséges módját fel fogják ölelni. Durcet úgyszintén. s mégis tisztának bizonyult. ahogy vannak. hogy az ily módon visszatartott szükségletek az ezt óhajtók rendelkezésére bocsáttathassanak. Most például elmondhatjuk az olvasónak.Ahogy haladunk előre. hogy libertinusaink szabadon élvezhessék e szükséglet kielégítésének látványát. hogy külön engedély nélkül látogassa az árnyékszéket. melyet úgy rendeztek be. (Az olvass ezek után. s mivel Curval tudta. hogy ők szolgálják fel másnap a kávét. Durcet a reggeli vizitnél nagyon meglepődött. s végül milyen kéjeket kóstoltak barátaink a kápolnában: nemre való tekintet nélkül kifejezetten tilos volt minden alattvaló számára. ha megmosakodtak azok az alanyok. vagy legalábbis csaknem biztosan a következőkben hallható módok valamelyikén. elnézést kértek. azonnal felírták a büntető listára. nem hágták-e át némelyek e rendelkezést: az ügyeletes gondosan végigvizsgálta az éjjeliedényeket. s ha valamely alattvaló tisztátalansági utasítást kapott. egyre inkább fényt deríthetünk bizonyos tényekre. s ha valamelyik tele volt. hogy majd finganiuk kell. vagyis mindig. mely vétségekért büntették meg őket. ezért mindketten mindig szóltak a felügyelő duennáknak. a többiek. az előadás idején nagy szükség lesz erre a dologra. hogy bármiféle módon megmosakodjanak vagy megtörölközzenek. már akik vissza tudták tartani a dolgukat. hogy mi volt a célja a gyerekek szobájában eszközölt reggeli viziteknek. Reggel senki sem kapott kápolnahasználati engedélyt. előre szólt nekik. s mindkettővel szórakozni szándékozott. Némi könnyítést kaphattak azok. s mindent erre az időszakra tartogattak. akikkel dolga volt. Aznap a fiúknak is megszüntették a maszturbáció-órákat. emlékezni fog rá mit értünk ezen. a másik kettőt viszont nem zavarta a tisztálkodás. ha a vizitek során vétkesekre leltek. A két kislány azonban lefekvéskor nem eszerint járt el. az illetőt haladéktalanul felírta a büntetőkönyvbe.

mert már valamennyien úgy verték a faszt. bőre liliomfehér és finom. az alakja is elég jó. akár Párizs legügyesebb kurvái. a társaság átvonult a szalonba. akinek megígérte. hogy érzékibb már nem is lehetett volna. „Jöjjön csak ide – mondja neki a libertinus –. mindig ez a baj ezekkel a kis tejfölösszájúakkal. Mind a négyüknek előre szóltak. ennivaló. s mivel szerepet játszik a következő passzióban. följebb – nógatja a vén kéjenc –. s aki Mme Fournier-nak is dolgozott. hogy tán egész Párizsban nem akadt párja. a szeme is barna és tüzes. s félig felhúzza hátul a szoknyáját. ezek nem képesek felfogni. hogy szolgálatkész lesz. akit a lyukon keresztül láttam. s Curval. Szépen kirittyentette magát.tovább tanítani őket.” „Na de uram…” – hökken meg a kislány. Tizennégy éves volt. neki a legelső volt. a pénzéről és duhajkodásairól egyaránt híres öreg. úgyhogy marékszámra ettek szélhajtó szereket. fürge kezek rázogatják. azt hiszi. mutassa a fenekét. hogy legalább nagy vonalakban lefessük. fél. Giton. Durcet a kedvenc szörnyűségeit művelte Hébével. akiről még Guérin mamánál beszéltem. lehajoltatja. terpeszbe állítja. Fiatal varrólány volt. dundi fehér popsit eredményezett. mint a szatén. Följebb. A kávéig semmi új nem történt. Galamb és Hébé szolgálta fel. s jön a kislány. Az az ember. bekvártélyozza magát a szobában. lesüti a szemét és elpirul. az az ember térítette rossz útra. sorban végigvizsgálja az összes segédeszközt. a fiúcska rá se tudta igazán szorítani a száját az iszonytató szerszámra. mégpedig minden bizonnyal mindkét oldalról. megérdemli. hajtsa már fel a szoknyáját!” A kicsike végre előbbre lép. hogy majd magam fogok veszkődni vele?” S végre teljes egészében megjelenik a szépséges fenék. összehúzza a lábát. ha ily apró. A herceg leszopatta magát Gitonnal. hogy az ember a seggüket akarja látni. a haja barna. pici kis arca oly érzéki. bár egy kicsit kövér. Adonisz. amit itt olvashatnak: „Jött Mme Fournier-hoz egy új társnőnk. mert szűz volt. Az abbé felteszi cvikkerét. a püspök pedig combba baszta Galambot. ez az apró hátrány azonban olyan üde. Hat órakor megszólalt a csengő. majd az ágyra dönti és durván hozzádörgöli időközben . mely ne köpte volna ki még a lelkét is. a megrendelő. amire majd szüksége lesz. kiegyenesíti a lányt. kevés olyan hímvessző akad a világban. „Ejnye már – méltatlankodik a vén kecske –. Eugénie-nek hívták. s miután mindenki elhelyezkedett. Na nyomás. meg is kapta hiánytalanul a kívánt szellentésmennyiséget. Mme Duclos mesélni kezdte. hogy megharagszik majd rá Mme Fournier. Főleg Zefír és Adonisz tűntek ki ügyességükkel és könnyedségükkel. minden porcikájában köszvényes Fierville abbénak. Ilyen csemegét nem is tálaltak fel akárki fiának: csakis a ház nagy barátjának. Kicsit megijed első szeretője furcsa fizimiskájától. mindent előkészít.

Ami ez után következik.előhalászott egész elülső felszerelését. s neki kellett megennie az összes szart.” Azzal fog egy fecskendőt. szeptember 12én fejeztem be. s meglátják. s megparancsolja neki. hogy jobban hozzáférjen. megigazítja a ruháját. „Két nap múlva én kerültem sorra. Már régen nem szart?” „De. ahogy végez a klistéllyel. azt mondták neki. száját légmentesen a lyukra tapasztja. hogy egy kis szart kapott? És aki azt eszik? – Türelem. kár fárasztania magát efféle kis takonypócok kedvéért. letérdel. Hősöm egy öreg királyi főalamizsnás volt. azt mondja. itt viszont csak soványka mellékzönge. – A madám szólt nekem. De miért e rosszkedv ez az undor. mely csaknem minden igazi libertinusnál fellép a varázslat szűntével? Az abbé durván ellöki magától a kislányt. s nyelvével kotorász a kincsek közt. mert ott ez a lényeg. melynek elmesélésére majd egy másik passzió ismertetésekor kerítek sort. óbégat. Megjegyzem az abbé úr csakis tejet kért. mielőtt idejövök. elkezd nyomni.” – Az áldóját. ahogy végzett. de biztos nem kakált. a lehető legjobban széthúzza a fenekét. s amint lecsúszik a torkán az utolsó korty. s már harminchat órája megtartóztattam magam. káromkodik. és ma. . Ezt a tekercset húsz estén írtam. kéjmámorban fetrengve. Eugénie-t felkészítettek mindenre. ide többet nem jön. az a hátoldal végét folytatja. mindjárt meglátjuk. megtölti tejjel. akikre gondolni méltóztatnak. de a libertinus. hogy az önök által követelt rend szerint haladjak a mesélésben. mintegy próbálva delejezni magát. az imént – feleli a kicsike. hogy meg fogják kakáltatni a kislányt. beledöfi a kanült. átszívni magába a szép kislány melegét. 1785. hamarosan azokra a sajátos libertinusokra is sor kerül. Aztán csókolgatni kezdi. engedjék meg. s indul a beöntés. „Nem csaptak be – mondja –. valóságos szitokáradatot szórva.” „Ah! Ah!… ezek szerint nincs semmi a beleiben – mondja emberünk. Morog. türelem. nagyuram – mondta Duclos –. Annak rendje s módja szerint lenyel mindent. azzal nagy sebbel-lobbal távozik. héttől tíz óráig. hogy becsapták. – Na. ahogy mondják neki. Előre szóltak nekem. A történet a tekercs hátulján folytatódik. szitkozódik. hogy üljön rá és engedje a szájába az egész miskulanciát. egy petákot sem fog fizetni. A félénk leányka rá is ül. hanyatt fekszik egy kanapéra. a fickó meg veri a faszát. – Az a baja. elég szép segge van. már sül is el. ez aztán a finom ember – mondta Curval. hogy ne mulasszam el. s egyetlen csöppet sem hagy veszendőbe menni. tűri engedelmesen.

tojni fog a tyúkocska. ami pedig kijön belőle. ujjával nyomkodta a végbelemet. hogy ne jött volna el Mme Fournier-hoz.” Még segített is. amilyen maguknak is van itt egy. hogy minden készen áll. hogy szinte lupéval kellett keresni. az oda pottyan két-három ujjnyira az orra elé. – Mutasd meg. akkor soha sem sikerül elsütnöm neki. de bár csillogott-villogott. Lássuk csak. Bevezetőnek rottyantok néhányat. Odamegyek hozzá. már láttam. mert beszélgetés közben feláll a fasza és meg is mutatja. hogy nagyon kell szarnom. mikor megkértek rá. közben nézett. mikor odanéztem. olyan nyamvadt volt olyan pirinyó. Ő azonban nem rosszkedvűen távozott. igaz-e. milyen fajta a székletem.éppoly köszvényes. melyet az imént töltöttem meg. Ezt a gépezetet kifejezetten az ő kedvéért konstruálták. puha-e. mert ha ezen a fertályon csak egy pillanatra is kivillan egyetlen kis porcikám. beszívja. ájuldozik: „Szarjál. hogy kezdjem. leül és rám parancsol. megrészegült a kéjtől. s láttam. hogy erre kínosan ügyeljek. Azért kezembe vettem. s erről végleg megbizonyosodtam. hogy miniatűr szerszámából néhány csepp ondót sajtol ki ugyanabba az edénybe. hogy meggyőződjön ingerem tényleges voltáról. abban trónolt őméltósága. s mivel a rázogatástól ugyancsak begerjedt. csakhamar kijött a farbával. hogy könnyebben csússzon kifelé. Négy hüvelyk hosszú volt és két-három hüvelyk kerületű. valóban van-e szar a pucájában?” Azzal jobb keze középső ujjával belenyúl a fenekembe. Aztán kidugja fejét a szar. verte a faszát. Amikor látja. amitől szemmel láthatóan felélénkül. s ugyancsak gyakran használta. hogy újból tiszteletemet . kicsikém. szarnia kell? Mert nem szeretném ha becsapnak. ordítozott. felültet egy ahhoz hasonló gépezetfélére. egészen kifordult magából a kibírhatatlan gyönyörűségtől. hogy már nyomom kifele és nem bírom tovább visszatartani. s meg ezer effajta dolgot kérdez. „Megfelel a valóságnak gyermekem hogy mint említette. szarjál. már érzem a tojást. sóhajtozott. egy edénybe. A seggemet tartó karika alatt volt egy fotel. hogy jön ki a szar abból a szépséges valagadból. A szondázó ujjnak nem kellett mélyebbre hatolnia. a kápolnában: a hátsómat kedvére gusztálhatja alulról. mert jóformán nem múlt el úgy nap. Csak meztelenül volt szabad eléjárulni. figyelmesen megvizsgálja az ülepemet. s hol külsősökkel. még bizonygatta is nekem.” Elragadtatva legott megcsókolja az ülepem s látván. bal kezével pedig igyekszik fenntartani az erekciót amit én indítottam el neki. elalélt a gyönyörtől: „Az istenfáját! nem csapott be. de az ágyékrészt és a kebleket gondosan el kellett takarni. kemény-e. hol a házbeli lányokkal ne csináltatta volna végig e mutatványt. Ahogy kitapintotta. lelkemre kötötték. uraim. össze-vissza tapogatott. megvan-e egyáltalán. mint az előző. hogy gyönyöre a végső fokára hág. megkérdi hány éves vagyok. angyalom! – kiáltja nekihevülve.

mivel sose volt kétszer ugyanazzal a lánnyal. – Én nem vagyok olyan fegyelmezett. ha egyszer fortyog a gecim. hogy egyazon segget kétszer kakáltasson meg. – Elnök úr – mondta a püspök –. amit csak akarsz tőle… Mindegy. – Csönd legyen. uraim. Alina seggét csókolgatta. mert ő. habár pontosan tudtam. de mintha valami alól jött volna a hangja. inkább hallgassuk. – Az istenfáját! – kiáltott fel Curval. uraim – mondta Duclos –. – Ahhoz odáig kell jutnia az embernek. – Ugyan. csönd! – szólalt meg a herceg. ne is mondja – felelte Curval –. – Folytasd. S azzal mindenki szeme láttára olyan dolgokat művelt.fogja tenni nálam. mint mi. igaza van – mondta Durcet. mintsem magunk műveljük a disznóságokat. – Akkor én szerencsésebb vagyok. nekem is kell észhez térítenem magukat. – Ezek szerint azért húzott három-négy segget az orrára – élcelődött a püspök –. hogy feláll a fasza. Zefírrel és Gitonnal meg az imént hallottakhoz meglehetősen hasonló kis malacságokat végeztetett. hogy én vittem magukat rossz útra. annak ki kell jönnie. Duclos folytatta is volna a mesélést. s ebből arra következtetek. és nem szerepelni.” – Meghiszem azt – mondta az elnök. mint ön – mondta a püspök –. hiába szarsz. hogy jobban hallja az előadást? – Hagyjátok már. én tartom magam. valami akadozást hallok a hangjában. ha nem egy elsül el. az ön becses neje oly gyönyörű. – Ki bírja ezt a sok rossz példát elviselni? Mitől sülne el jobban az ember. tartalékoljuk bölcsen az erőnket. nemrég még semmit sem tudott. te kis lotyó. folytatom is a mesélést. melyekről a magunkra . – Azt már nem! – tiltakozott a püspök. úgyhogy meg sem várva utasításukat. mert íme. hogy ennek az ellenkezője igaz. hiába szarsz. a kutyafáját! Hallgatni akarjuk az előadást. csak a mienkhez hasonló éhínség viszi rá az embert. most meg az égvilágon mindent megcsinál. Duclos. a kedves leánya seggét csókolgatom. de még arra sem méltatott. Sophie-val. miközben aznapi kanapéhitvese. csakhogy ekkor fölhangzott a szokásos üvöltés és szitkozódás: a herceg éppen kéjesen elélvezett a négyesfogat gyűrűjében. akkor sem fogok elélvezni! – Látom már. Ohó. oly gyönyörűségesen csinálja. kiadós szarhurkában részeltetett… – Csönd legyen. úgymond. ráadásul itt van ez a kis kurva – mutatott Alinára –. mint az elnök úr. hogy egy nyamvadt kis fingot suvasszon az orrom alá. Agusztinával verette ki a faszát.

Nos. úgy áradt le torkomon a geci. mit miért csinál. hogy tetszett neki a kiszolgálás.szabott rend okán egyelőre nem beszélhetünk. ő csak hajtogatja a magáét. s ily módon a csomag éppen az én általam kezelésbe vett páciens képébe hullott. ráadásul megszabadult a belei feleslegétől. mit a másik kettőnek megadott. hogy az illető valóban egyszerű pór legyen. hogy a kéjtől igen hamar előtört az az ondó. olvasgat. Én magam ugyan nem láttam. hogy egy e célból felbérelt egyszerű pór. úgy kellett megerőszakolnom az imént mesélthez meglehetősen hasonló művelet kedvéért. Hanyatt feküdt egy kanapén. és látszólag ügyet sem vet rám. Előtte mindig megmutattuk a páciensnek. s miközben továbbra is a szart szaglászva elélvez. amikor hallatszott a placcsanás. De fontos volt. Én az emberem test felőli oldalán voltam. megfenyeget. morzsolgatja a hurkát. melynek fortyogása már kezdte zavarni golyóit. s ha nem felelt meg mindezen követelményeknek. látván. Egy fotelban ül. hogy merek ilyesmit csinálni előtte. s akkor jól ellátja a bajomat. de közben minden további nélkül szaglássza. beleszarok egy tányérba és odatolom az orra alá. annyira belebújt Teréz seggébe. ez a sajátos szertartás abban állt. Elnézést kérek szabados viselkedésemért. annyi azonban bizonyos. gyorsan továbbszőtte parázna kalandjainak történetét: „Egy hónap múlva fura figurával akadt dolgom. mert amúgy sosem maradt szótlan. ha e kegyeket megkapta. ahol a szék lyukas ülőkéje volt. Volt Mme Fournier-nál még egy furcsa bútordarab: egy lyukas székféle. akinek fogalma se volt róla. azonkívül pedig öreg és rusnya. Rám förmed. beleszart. akkor nem fogadta el. ráült. Egyszer egy legalább nyolcvanéves banyával láttam. amely alá úgy tudott bebújni az ember. hogy végre nyugalom áll be. hogy jövök még az utcájába. minél nyomorúságosabb és lepusztultabb. mint mikor még hurcolászta a madárkát. a nyanya ráült és úgy tojt a hasára. s a lába közt térdelve legjobb tudásom szerint szoptam a faszát a művelet közben. Utána történetesen összetalálkoztam a szolgáltatást nyújtó urasággal is. és sokkal de sokkal kellemesebben érezte magát. hogy lehetek ilyen szemtelen. hogy kapott egy tallért. Durcet-nek szavát se lehetett hallani. . melyből jóformán ki se csordult semmi. A negyedik csakis hetvenéves nőket használt az efféle dáridókhoz. de hallottam: emberem akkor élvezett el. hogy a teste a másik szobába került. nézegeti. ahogy szétterült arcán a szar. bejött abba a szobába. csak a feje maradt az edény helyén. de tőle alighanem megtagadt természet azt. s mikor távozott. láttam az arcán. egy derék auvergnat-i kőművessegéddel: boldog volt. közben verte a pali ráncos faszát. Mme Duclos pedig.

hogy mintha összebeszéltek volna. Hébével. Jácinttal és Gitonnal. Odaültek. Nárcisszal és Zefírrel. továbbá Antinousszal. ő meg mindent csinált. milyen szélsőségekre vetemedett. Rosette-tel. A vacsora legalábbis olyan libertinus módon zajlott.” – Tagadom Istent – mondta Durcet –. vagyis atyjának és férjeurának. Martaine-nel. hogy nem együtt szórakoznak. Szóval oda zárkózott be becses nejével. hanem ki-ki külön elzárkózik. Szeladonnal és Adonisszal ment szobára. hogy csak lehet valami rejtett hibája. Nyilván a fajtalan vágyak felkorbácsolása. néhány perc múlva már hallatszott is a bőgése. ők azonban elküldték a pokolba azzal. mert az urak annyira begerjedtek ezen az estén. A ma éjjeli orgián is kijutott neki talán csak verni nem verték. Seggtörővel. csak nem nyugtatta. továbbá Fanchonnal. ahová éppen jól esett.Szörnyűségesen ronda volt és jó negyvenévesnek látszott. Durcet ott maradt az ebédlőben. s a szokásos ceremóniákat teljes mértékben . jóllehet rengeteget ittak éjszaka. a felvert konyháslányok pedig hirtelenjében chincarás rántottát. Desgranges-zsal meg a legidősebb baszóval. a padlóra pedig szőnyegeket és párnákat terítettek. ha vele volt. s ezt a következőképp kell csinálni. Bement a benyílóba Terézzel. lévén hogy a herceg Martainenel. Mme Champville-lal. aki imigyen bosszulta meg Blangis hűtlenségét. Fanny-val. Egetverővel. Cupidóval és Marie-val. Desgranges-zsal. de ezt leszámítva minden elképzelhető módon bántalmazták. Alinával. Terézzel. mint általában. Adelaidával. Curval az előadótermet sajátította ki magának Konstancával. melyben közben leszedték az asztalokat. úgyhogy a herceg bement a terem végében lévő budoárba Herkulessel. Julie lányával. Sophie-val. Hajnaltájban megint asztalhoz akartak ülni. egyikük se feküdt le. Michette-tel. aki mindig reszketett. A püspök a társasági szalonba vette be magát Mme Duclos-val. Zelmirával. mint szokásuk volt. hagymalevest és omlettet ütöttek össze nekik. Ahogy nőtt szegény pocakja úgy nőtt Curval gyűlölete is őiránta. Panaszkodni akart Durcet-nek meg a hercegnek. Louisonnal. utána azonban a barátok fejükbe vették. de visszajövet nem volt hajlandó megosztani a társasággal. s nem egyéb okok vezettek e beosztáshoz. mert úgy egyeztek meg. Zelamirral. de Konstancát olyan szomorúság fogta el hogy sehogy se lehetett megnyugtatni. Augusztinával. Még ittak. hogy hagyják érni a gyümölcsöt. Tizenegyedik nap Aznap nagyon későn keltek. hanem elképesztően mocskos gyalázatosságokat műveltek. a bájos kis Galambbal. Majd aludni vonult a társaság. ha egyszer a világ legerényesebb és legbecsületesebb férfiújának haragját is kivívta: hát ennyit ért el vele.

kövér. s orra. Jácint. szája. s két kézzel széthúzta a fenekét. hogy tiszta. akit nagykutyának hívnak. mert végül is én azt akarom. Megcirógatja a kislányt. hogy megfingatja Augusztinát. egész darabokat nyalt le róla. végre kijön a geci: megragadja a faszát. nézd csak. hogy valaha is koszos lehetett. „Idenézz – mondta nekem egyszer a kis Eugénie. mintha csak felmérné a helyzetet.” „Hát akkor elégedett lesz – mondom neki –. hogy éppenséggel az ellenkezője igaz. s a hat hónapi kurválkodástól csak még csinosabb lett –. ezt kell mondania. „Egy Öregúr kedvéért. majd a társaság átvonult az előadóterembe. s mihelyt hívatták a csinos kis lányt. meglehetősen nyugodtan zajlott. hogy el se hiszi az ember. Duclos – húzta fel hátul a szoknyáját –. a cisztercita rendhez tartozott.mellőzve felkelés után azonnal asztalhoz ültek. e kéjes mánia csak előjáték volt. hogy tiszta-e. aki már kezdett összeszokni velünk. Egy barát jött. A kávézás.” Azzal ráhasaltatta a kislányt egy ágyra. elétesz egy nagy.” Azzal megmutatja nekem. hogy szaros legyen a seggem. Augusztina és Fanny szolgált fel. . Eugénie váltig bizonygatja. hogy kakálás után Fournier mama sajátkezűleg kente össze így neki. mikor látja. minden együtt munkálkodott. amikor ilyen koszos a popója? Jaj de fáj ez nekem. maga pedig térdre ereszkedett. „És minek legyen ilyen?” – kérdem tőle. a fasza felágaskodott. s maga ellenőrzi a tényállást. aki ma este jön – feleli –. maga kis huncut? – méltatlankodik a barát. szájon csókolja. vagy egy tucatszor beleszellentett a kis adóbérlő szájába. majd megkérdi tőle. mert ennél szarosabb már nem is lehetne. s elélvezés közben úgy kisuvickolja azt a végbelet. aztán lassanként belenyugodott. Durcet azonban fejébe vette. Curval meg a püspök beérték a két kisfiú fenekének gyúrogatásával. még egyszer megcsókolja a kislányt. hogy makulátlanul tiszta. hatvanéves forma ember volt. hogy megszólalni is alig bírt. Eleinte olyan volt. úgyhogy ezek után magamnak kell kézbe vennem a dolgot. melynél Giton. szaladtam a lyukhoz. De libertinusunk nem érte be ennyivel. verni kezdi.” Elmesélte. látszólag meglepődött rajta. legott ki is szolgálták magukat. annyira elragadta a hév. azzal felhajtja a szoknyáját. Fournier mama azt akarja. erős. hogyan is állnak a dolgok. hogy leszopatja magát Fannyval. de az a fajta. S mivel az efféle alakoknál a vágyat csak egy lépés választja el a tettől. nyelvével birizgálni kezdte. milyen a seggem. nyelve. Kíváncsi lettem a jelenetre. ettől tűzbe jött. Föláll. de ez a dolga. habár pontosan tudja. hogy vagy egy hüvelyknyi vastagon szar borítja csinos kis segglyukát. Szerencsére Augusztina fel volt készülve a dologra. hogy egész nap ilyen legyen. „Micsoda. a herceg pedig. ő akarja. – Micsoda? Maga azt meri állítani. amitől annak kis híján felállt a farka. nagydarab. hogy tiszta legyen.

honnan származnak. a palotájában játszódott a jelenet. inkább egy másik epizódra térnék át. de az illető tudni se akart róla. s így nem is szerepel e bevezető passziók listáján. engedelmükkel meghagyom Mme Martaine-nek. abba az éjjeliedénybe beleszarni. s ezzel az illatos kenőccsel kellett végigkenegetnem a testét. az alávaló disznó. két napig tartalékoltam magam. hogy majd ő mesélje el. én pedig. minden reggel másik lány kellett neki ugyanahhoz a művelethez. a hálaadás végre az igazi templomban történik. az már nem az én hatáskörömbe tartozik. melyekre éppen a maguk törvényei értelmében úgyis tilos volna válaszolnom. – Burkoltan fogok fogalmazni: válaszaid ily módon egyáltalán nem fogják sérteni törvényeinket. amit nyújthatnék magácskának. újabb csókokat hint rá. miket művelt ez az általa nagyon is jól ismert gazember. A barátnak nagy volt-e a micsodája. – Ezt hívják úgy. történetesen nincs is más edényem. de volna szíves. „De szép feneke van – simogatta meg az alfelem –. hogy nyúljon bele és rángassa. megint megragadja kis társnőm seggét. kezembe is adta satnya férfiasságának bizonyítékát. elkerülendő maguk részéről. amit mindjárt átnyújtok önnek?” „Már hogyne. hogy maximális szolgálatkészség. még az arcát sem. a művelettől megint feláll neki. a barátnak pedig majdnem akkora volt a micsodája. mocskos valagot. akár a szájába is…” „Óh! a számba! Hisz az remek! Hát. hogy majd belehalok. kicsikém. de szerettem volna látni! „Talán ugyanilyen kíváncsiságot ébresztett volna magában az az ember – folytatta Duclos –. aki addig a tükörben gyönyörködött magában. aki néhány nappal később került a kezem közé. uram. – Szép kis jelenet. annyira kell. a gecibe! – kiáltott fel Durcet. és elkezdtem verni neki. Szóltak nekem előre. s amikor a faszához értem. ez volt neki az első. Érez késztetést?” „Annyira. hogy oda szarok én magának ahová csak akarj. Ezzel meg is érkeztünk. de az nem elég. uraim. hogy a szép fenék kakáljon.” „Hát akkor adja ide.” „Az áldóját! Remek – mondja a kommendátor. Semmit sem kíméltem. uram. – Egyetlen szót csak – mondta a herceg. gyermekem. de mivel amit ezután csinált. uram. nagyuram. Eugénie-nek meg ez volt az első…? – Igen. benne nyolc-tíz szarhurka. mint magának. – Hű. úgy szedegettük össze mindenhonnan. adja ide gyorsan – mondom neki . a felesleges kérdéseket. Egy máltai kommendátor volt az illető. hogy szép a fenekünk. még az is szükséges. uraim. és ráparancsol.ronda. Volt nálam egy edény. hogy álljak készenlétben.

ő két kézzel tartja a csípőmet. s úgy tartja a száját. milyen libertinus módon szórakozik vele. ha lehet. Bezártuk abba a szobába. hogy mindenki lássa. megijed-e. Volt egy lyukas szék. én rátelepszem. A következő körülbelül ugyanezt csináltatta. azzal a különbséggel. Ha olykor tovább kérdezősködtünk. de hogy miként. miközben nyomok. pedig bosszanthatta volna. de darabonként vissza is adja nekem. és cseppet sem bosszantotta a dolog. mert amikor szólt Mme Fournier-nak. hogy amit aznap kapott. Elhelyezkedik. el van ragadtatva tőlem. hogy szedjen össze neki négy szarhurkát. Az ötödiknek. holnap már más rendben zajlanak a dolgok. emberünk a hetedik mennyországban. Folyékonyra csócsálta. s csak víz formájában adta aztán vissza. s nem csak kidobja. elhallgattatott bennünket. azt mondtuk neki. hogy minden zárva legyen. hogy hosszabb ideig tartott bent a szájában minden falatot. s azt akarta. alig győzi a csuklóm kiverni farkából a feltörő ondóáradatot. Ezzel a végére is értem a ma esti mondandómnak – mondta Mme Duclos –. s a vita során több álláspont is elhangzott. sose törődött vele. amit belenyomok. az beteg.–. hogy lássuk. verem a faszát. honnan származnak. uraim. bátorkodom még legalább két-három napig ezzel szórakoztatni önöket. himlős emberektől származott. ha egyébre is használja a hurkákat. mennyire megkedvelte Mme Duclos-t. Egyszer. a szarást is befejezem. mert ami az önök által is bálványozott elbűvölő mániát illeti. Csak annyit tudtunk. hosszan öblögetett vele.” Megoszlottak a vélemények róla. legalábbis ezt kegyeskedett mondani Mme Fourniernak. s az előadónő milyen könnyedén és ügyesen. hogy mi lett a sorsa az egyszeri ember szarhurkáinak. hogy amikor őutána bementek a szobába. mert soha senki se látta. s többet sosem tudtunk meg róla. az edény mindig üres volt és tökéletesen tiszta: de hogy mit csinált a négy szarhurkával. sehonnan se lehessen bekukucskálni. amit maguk feltételeznek. sose vitt lányt magával. azt nem tudom elmondani. milyen szép mondatok kíséretében . Szerintem mégsem azt csinálta vele. mert nem bírom tovább. edénnyel. amikor újabb lányt rendelt nála ugyanerre a műveletre. Végül is kiönthette az árnyékszékbe. s nagyon ügyelnünk kellett rá. hogy mást csinált vele. Közben transzba esik. kiverem. ahol ezt a kincset tartogattuk neki. az egész társaság előtt megmutatta. hogy abban az edényben négy szarhurka legyen. azt szerintem még az ördög sem igen tudná megmondani. legalábbis az életem történetében. de egy csepp vizelet nélkül. de az is lehet. De csak nevetett velünk együtt. s mikor távozom. Akkor nekilátott a dolognak. még furcsább hóbortja volt. és erre vonatkozólag sosem adott semmiféle utasítást. a herceg azt akarta.

de élvezeteimben mindig is előnyben részesítettem őket a férfiakkal szemben. hogy a hibáimról is beszeljek. s mely énszerintem is a nő legvonzóbb ékessége. uraim. amily hamvas csak egy nő lehet. s miután lefestettem bájaimat. akiről most mesélni fogok. Nemigen szerettem a férfiakat. mely a természet első törvénye. aki erre alighanem azt mondja. s hogy ezt egyenlőséget. vagy kikezdhették volna az alkatomat. mint a férfi szerezte kéjek. s amennyire csak erőmből tellett. Én a nőket szerettem. a bőröm viszont üde fehér. hogy a javaknak egyenlően kell eloszlaniuk a Földön. de magas. kénytelen leszek. úgy illik. uraim. – Meghökkentően sokat. párnás. Tizenkettedik nap – Minthogy életem új szakaszba lép – mondta Duclos –. talán még mindig azzal a jótékony lélekkel élek együtt. S ha nincs ez az átkozott mániám. No. aki mennyeibben formált üleppel büszkélkedhetett volna: tömött volt. Szilárd meggyőződésem 1évén. nem annyira. ha nem költöm el mindig. Nemrég lettem húsz éves. minek is tagadnám. másrészt annak. s amit ők nyújtottak nekem. Mme Champville. uram. visszaállítani az egyenlőséget. amilyen most. húsos. uraim. kis ideig saját személyemnél időzni. a hátsómat illeti. A vacsora meg az orgia meglehetősen nyugodtan zajlott.” – És sokat loptál életedben? – kérdezte Durcet. mindig is szépnek találták. az mindig nagyobb hatalommal bírt érzékeim fölött. Hatalmas hajkoronám természetes hullámokban omlott alá a combomig. oly hamvas maradtam. s mivel másnap estig semmi jelentős esemény nem történt. mi mindenre vetemedtem. Testestül. lelkestül a libertinizmusnak hódoltam.tudja mindig kielégíteni. általános vélekedés szerint felette állt az e téren fellelhető minden gyönyörűségnek. Ami pedig a jelenlévő libertinus urak számára legérdekesebb testrészt. amit ellopok. Az ember jobban el tudja képzelni a mesélt élvezeteket. uraim. melyek árthattak volna üdeségemnek. igyekeztem helyreigazítani a sorsot. csakis erő és erőszak bontja meg. hajlékony és laza. . ha ismeri a szóban forgó személyt. s nem sok nő volt Párizsban. ezt egyfelől a természettől kapott alkatomnak köszönhettem. melyet oly nagy becsben tartanak. Jóllehet már meglehetősen hosszú ideje éltem kicsapongó életet. Volt még egy rossz szokásom: szerettem lopni! Elképesztő. Mme Duclos derűs előadásával kezdjük a tizenkettedik nap történetét. hogy miattuk ment tönkre. A hajam barna volt. de gömbölydedsége egy cseppet sem vett el eleganciájából: a legkisebb mozdulatra feltárult az a rózsácska. A szemem olyan volt. s mindig is csak egyvalami vonzott. Kissé telt voltam. mint kedves társnőm. hogy bölcsen kerültem az olyan élvezeteket.

– Helyesen szóltál – mondta a herceg. „Mindezen hibáimmal együtt. – De fűszerezted legalább valami súlyosbító körülménnyel? – firtatta tovább Durcet. be kell érnünk azzal. akkor folytatom. hogy a legcsekélyebb mértékben sem vettem tudomást a hála megalázó érzéséről. szóval mindezen hibáimmal együtt is társnőim szerettek. ezentúl ügyelni fogok rá. – De úgy gondoltam. de tehetek-e róla? Nem a természettől kapjuk-e hibáinkat és erényeinket. hanem inkább külsősökkel. hogy beleszőjem őket a történeteimbe. hogy egy efféle gonosztevőre pazarolta kegyeit. – Az együttérzés az ostobák erénye. ha azonban e dolgok a mulatságukra szolgálnak. amit elmondasz. galád csalással? – Az égvilágon mindennel. nem bánja meg. – Egy kis betöréssel. más baján pedig még kevésbé. – Hát akkor folytasd. tudniillik hogy szívtelen vagyok. bizalommal való visszaéléssel. s főképp annak ellenére. de a legkisebb fájdalom nélkül vesztettem el: maguk is tanúsíthatják. hogy magam sem voltam jobb őnáluk. nagyuram. az önök által hozott szabályok értelmében sok mindenről tilos beszélnem. ami csak elképzelhető – mondta Duclos. – Ezt hívják töredelmes beismerésnek – mondta a herceg. hogy nem szabad elidőznöm ezeken a részleteken. Törzsvendég volt. amikor szórakozni jött Fournier mamához egy d’Aucourt nevezetű főadóbérlő. . biztosak lehetnek benne. Volt még egy hibám. mert mindig is az emberi lét számára elviselhetetlen tehernek tekintettem. hogy ha majd négyszemközt leszünk. uraim. De e vétkeiddel nyilván bűnöket is elkövettél. úgyhogy mindig nagy felhajtással fogadtuk. Szerettem a nővéremet. – Semmit sem fogok elhallgatni. Ha egyszer hál’ Istennek elpusztulna a világmindenség. mely természettől kapott büszkeségünket tenné semmissé. hiszen mi magunk szorítottunk korlátok közé. milyen szenvtelenül fogadtam a halálhírét. Remélem. nem kegyelmezek meg neked a kis magán kihágásaidért. de általában nem a házbeli lányokkal töltötte idejét. ha egyszer a természet érzéketlenné tette? Tudtommal a magam baján soha sem siránkoztam. nehogy felborítsam az elbeszélés rendjét. hiszen az érzéketlenség egyenesen oda vezet? – Nagyuram – mondta Duclos –. uraim. s ha jobban megnézzük. egyetlen könnyet sem ejtenék érte. hogy minket is megismerjen. Ekképpen álltak a dolgaim. s mivel a madám ragaszkodott hozzá. s a férfiak körében is én voltam a legkapósabb. Nos. de ne feledd. Csak annyit mondok: bármi elvetemültnek festik is le magukat.akkor most nagyon gazdag lennék. miután végighallgat. amit felróttak nekem. csakis emiatt mulasztunk el kéjt. ezekkel a társnőimet méltóztattak megbízni. meglágyíthatom-e a szívemet.

mint a cövek. s már szívott is tovább szerelmesen.” Majd miután engedelmeskedtem: „Húzza jól föl az ingét is. aki ennyire szerette volna ezt az önök által is jól ismert dolgot. és állt. hájas. s megint simogatni kezdte a fenekemet. fürge eszű ember volt. száját a szájamra tapasztotta.” „Uram – mondtam –. szemmel láthatóan megrészegült a látványától.” Még egyszer megnézegette a fenekemet. s leginkább természetadta kedvessége és udvariassága tetszett benne. „Köpjön a számba – mondta néha –. miután megtapogatott. hogy.” Ilyenkor éreztem. pedig láttam jó néhányat… Húzza szét… Lássuk csak az eprecskét… hadd szopogassam meg… hadd faljam föl… Hát tényleg nagyon szép ez a segg… na és mondja csak. s úgy szemlélgette vágyai oltárát.már két nappal előbb szólt nekem. amit csak akar. . Megjön d’Aucourt. Na tessék. s a magamfajta lányoknak mindig szép seggük van. kicsikém. „Vegye le a szoknyáját – mondta d’Aucourt –. amivel már első pillanatban levett a lábamról. uram. mint egy ma született csecsemővel. Előhalásztam a szerszámát. „a gecibe!”. most már áll a faszom – mondta végül –. hamarosan sort kerítek a részletekre. amit vissza kell tartani. lássunk munkához. én olyan embert még nem láttam. „Alighanem csodaszép segge van – húzott magához d’Aucourt.” Azzal leült egy székre. s megyünk szobára. „Na. s ha nem lenne tökéletesen egészséges.” E bevezetés után d’Aucourt magához vont. az veszélyes lenne számomra. majd rám parancsolt. azzal a szoknyám alá nyúlt s rögtön meg is tapogatta a fenekemet. hogy mélyen benyal nekem. milyen gömbölyded!” Gyorsan megfordított.” „Merthogy én igen messzire megyek – folytatta –. s rögtön leszidja Fournier mamát.” „De egészséges?” – kérdezősködött tovább az adóbérlő. Egyszer csak széthúzta. Velem olyan biztonságban van. – Milyen üde. kiáltotta. bármit megtehet. hát nem megmondtam? – kiáltott fel. végigmér. – Én szakértő vagyok ebben a dologban. – Ez az egyik legszebb segg. erről kezeskedem magának. hogy ajzzam föl a faszát. de kőkemény. s éreztem. egyik kezével felhúzta derékig a szoknyámat. mintha mindent magába akarna lefetyelni. Csak néha hagyta abba egy-egy pillanatra. felkészítették magát?” „Igen. s miközben fenekemet továbbra is széthúzta. de kellemes arcú. hogy egy ilyen csinos fehérszemélyt miért nem mutatott be neki már korábban is. „Az áldóját! – kiáltott fel. s jó negyed óráig szívogatta a nyálamat. töltse meg jól nyállal. „Ó igen. mint a makk. D’Aucourt nagy darab. majd olyan mélyre hatol. amilyen mélyre csak bír. alig három ujjnyi volt. hogy nyelve körbejár az ínyemen. hogy mindkettőnk feneke teljesen szabadon legyen. Megköszönöm neki udvariasságát. tegye teljesen szabaddá a hátsóját… Hasaljon rá az ágyra. uram. amit valaha is láttam életemben. a következő szertartáshoz az kell. hogy tartsam vissza. én is leveszem a gatyámat. a másikkal meg az ülepemet tapogatta.

de még így sem tud betelni vele. „Nos. s megbeszéltük. társaságnak pedig ott vannak a libertinus barátai meg a szeretőik. lesz egy szolgálólányom. s ezért havi húsz aranyat és ellátást kapok. hogy egy óra múlva hagytam meggyőzni magam. hogy bekapta a horgot. ez a szám ne ijesszen meg. majd megkérdezte. akkor is csak egy kevéskét. adjad ide angyalom azt a gyönyörű seggedet. „Elkészültem. hogy lenyeli.úgymond. amit ő csinál. hogy tisztára nyalom ezt a bűbájos feneket. megölelt. s csak akkor nyomjon megint. leült. lássunk munkához. s mivel rettenetesen feszített az inger. hol ennek. fontos. hogy az ő szája íze szerint táplálkozzam. ha megpaskolom a fenekét. hogy minél könnyebb legyen az emésztésem. rágcsálja. hogy így. Amikor végzett. igen. minden további nélkül elfoglalhatom a palotája egyik félemeleti szárnyát. s másnap reggelre . Megint nyomok egyet: ugyanaz a szertartás. minden hónapban purgáljam magam. Mivel láttam. s mindig várja meg. még tízszer telik meg és ürül ki a szája. hogy talán nem is kétszer. Nálam sokáig tart a dolog. én meg szinte rögtön kinyomok neki egy kisebb tojásnyi hurkát.” „Igen. attól fogok elélvezni. gyermekem – mondta – . meg úgy. Mindig akkor nyomjon. majd két-három perc múlva világosan látom. amíg megeszem. ízlelgeti. mert annyi étellel fog traktálni. de ez most kevésbé érdekes az önök számára. amit előhalásztam neki. mint hogy sokat egyek. nem örülnék-e. de ne siettessen. kicsikém – mondja –. hogy rendezzek el mindent Fournier mamával. Adjad. engem maga mellé ültetett. szóval egyem sokat. amit ő tálaltat nekem. amire szerintem a kéj betetőzéséhez volt szüksége. maradjunk annyiban.” Azzal a lehető legkényelmesebben odatelepszik a bálványozott testrészhez. s közben csúnyán káromkodik. hol amannak a lakásán. elkészült? Hát akkor most el kell hogy élvezzek. hogy apránként adagolja. kétségbevonhatatlanul megbizonyosodjon róla. uram – szólalok meg végül –. hadd szopogassam le. Az istenfáját! micsoda élvezetet nyújtasz! Ilyen felséges szart még sose ettem életemben. hanem háromszor lesz székletem. semmi más dolgom nem lesz. s naponta kétszer szarjak a szájába. maga huzigálta kis véreres szerszámát. meghagyta nekem. aludjak nagyokat. akikkel hetente négyszer együtt tivornyáznak. mivel özvegy. Én hozzá se nyúltam. Megállapodásunk zálogául a főadóbérlő elöljáróban adott nekem egy nagyon szép gyémántot. de ne felejtse el. mert ahhoz a dologhoz. valóban tojnia kelle a tyúkocskának: e szavakkal mondta. ha valaki kiragadna belőle. érdeklődve végigszemlélt. egy kicsit megjátszottam magam. Beszippantja. hogy már másnap odaköltözöm hozzá. de mindig csak azt. most már hiába nyomnám. a szar készen áll. hadd faljam be!” Azzal a libertinus – nyelvét mélyen a lyukamba fúrva – a combomra hinti magját. csócsálgatja. nincs-e elegem a bordélyházi életből. éreztem.

Körülbelül ugyanúgy folyt. melynek egyik szárnyában én laktam. D’Aucourt pompás fogadtatásban részesített. legfeljebb az érzékeim sajnálták Eugénie-t. a tojást. szőke nőszemély. a sózott húst. kevés tőkehúst. s d’Aucourt addig kérlelt. Du Cange-nénak hívták. mint a marhaszelet. s lévén. A vacsora finom volt és vidám. Hamarosan elbúcsúztam mindenkitől. A vacsorát a félemeleten tálalták. a szívem nem fájt senkiért. és minden tejterméket. Ez az étrend. Marianne-nak hívták. a szeretője igen szép negyvenéves nő. mint jómagam. engedelmükkel. hatvanéves. hogy igazán nem panaszkodhattam. d’Erville nevezetű. mint a szokásos táplálék: hinnünk kell neki. Arra ítéltettem. A műveletet az ébredésekor illetve lefekvéskor végeztük. Reggelire meg vacsorára is ezeket a húsokat kellett ennem. másfelől azonban oly bőséges kárpótlásban részesültem. D’Erville a lehető legszabadosabb . akivel hat hónapja igen meghitt viszonyban voltam. úgyhogy az utolsó időkben már egyáltalán nem ettem kenyeret. ráadásul megvontak tőlem egy sereg dolgot. Két nappal odaköltözésem után eljöttek hozzá vacsorázni a tivornyázó cimborák. amit pedig amúgy nagyon szerettem. naponta két igen lágy. az elképzelhető legszebb testtel. kicsontozott vadat fogyasztottam minden nap. az osztrigát. csak utána volt szabad kiöblítenem. semmiféle zsiradékot és igen kevés kenyeret meg gyümölcsöt. s elmondása szerint felséges ízű szarhurkát eredményezett. maga fog értem jönni. úgymint a halat. bár alapjában véve egyforma szenvedéllyel bírtak. igen puha. milyen szeszélyeknek hódoltak. mint már meséltem: előbb mindig sokáig szívogatta a szám. melyet természetes. Temérdek szárnyasmellet. akit unokaöccseként mutatott be. Megjöttek a vendégek. s hamarosan tökéletesen berendezkedtem. uraim. du Coudrais nevezetű abbé. hogy négyszer étkezzem naponta. s feltűnt nekem. A vacsora alatt megnyilatkoztak a jellemek. Despres nevezetű. maga vezetett be a nekem szánt nagyon szép lakosztályba. hogy egy kicsit túl telt. Az első egy öreg. hiszen szakértő. Megállapodásunk semmiféle hűséget nem követelt tőle: d’Aucourt számára én amolyan főétel voltam. nyugalmazott katonatiszt. de emellett minden délelőtt nyugodtan eljárt szórakozni. mosdatlan állapotban kellett hagynom. míg végleg lemondtam róla. a legkülönfélébb módon fűszerezett. mint d’Aucourt megjósolta. az ő szeretője egy csodaszép tizenhat éves fiú.álljak készen. mindössze annyi a hibája. sőt levest sem. A harmadik egy öreg. s mivel az általunk elemzett hajlam terén mindhárman más és más. a szeretője egy igen csinos huszonhat éves. ilyenkor kenyér nélkül tálalták nekem. A második egy negyvenöt-ötven éves. egészen másfélét. mert nem is ismerte a kötődést. hogy a fiatal hölgy és a fiú nagyjából ugyanolyan étrendet követ. hogy ezek a mi összeállításunkban sorszámmal rendelkeznek. hatvan éves parlamenti tanácsos. kicsit bővebben kitérek rá.

Ahogy magunkra maradtunk. szépséges leányzó – mondja –. amilyen csinos. Ahogy végeztem. „Jön már az inger?” – kérdezte. hogy menjek csak. uraim. hogy szép seggem van-e és jól szarok-e. s egyszersmind a ma esti előadás fénypontját. a beszédéből. úgyhogy legyek szíves leszopni a faszát. gyúrogatta. ő intett nekem. megint csókolgatni kezdte a számat.” Hozott ugyanis e célból egy fehér porcelán edényt. nála megveszekedettebb ateistát aligha hordott a hátán a Föld: csaknem minden szavával Istent káromolta. fogta a tányért. a szeméből. hogyan jön ki a hurka a hátsómból. járj utána magad! – mondta neki a főadóbérlő. mindenki disznólkodott. – Tudod jól. Despres látszólag hidegvérűbb volt. valósággal megrészegült. hogy minden javunk közös. aki odavolt érte. mint a pénzünket. A desszertnél aztán árnyéka se maradt az illemnek. s a szeretőinket éppúgy kölcsönadjuk egymásnak. s míg én nyomtam. majd megkérdezte tőle. hogy nem csodálkozik d’Aucourt választásán. „Jobban nem is kell” – feleltem. hogy néhány finggal indítsak. a Bacchus tüzétől felhevült d’Erville szenvedélyesen szájon csókolt és provánszi bort öklendezett a számba. Megkért. hogy nem bírja tovább. s mikor kapott vagy egy fél tucatot. Mivel én haboztam. amit hamarosan egészen más irányból szeretett volna viszontlátni. s már vitt is volna magával egy félreeső szobába. Hát ő meg a két társa fogja prezentálni nekünk.” Tanácstalanul D’Aucourt-ra pillantottam.” „Teringettét! – feleli d’Erville – . valójában azonban őt is csak a bujálkodás éltette. elfogadom. hiába pislogott rá gyengéden. „Hát akkor. mert nekem van a legszebb seggem Párizsban. szarjon bele ebbe a tányérba. fecsegtek. s Du Canges-né. minek következtében kis híján kijött belőlem elöl mindaz. mint elmondta. Ami az abbét illeti. s e mennyei látványtól. „Teringettét. locsogtak.” Azzal kézen fogott. majd azt mondta. csókolgatta.módon viselkedett. D’Erville gratulált d’Aucourt-nak az új szerzeményéhez. árgus szemekkel figyelte. úgyhogy elindultam az öreg tanácsossal. de mindezt elég kellemesen művelték. én majd addig elszórakoztatom a maga kedvesét. egészen megrészegült e kéjes látványtól. A fiatalember viszont a jelek szerint éppoly ostoba volt. gyönyörűséggel megszaglászta a benne lévő kéjes csemegét. Bár e művelet . majd azt mondta. az általunk tárgyalt hajlam három epizódját. ő tartotta nekem. s közben erősen markolászta a fenekemet. kisasszony. mi nem szoktunk itt kényeskedni. megrögzött libertinus módjára kéjesen megvizsgálgatta az ülepemet. Felhajtotta a szoknyámat. szavakban és tettekben egyaránt. szagolgatta a hurkát. A hölgyek a szeretőiket utánozták. a mamlasz szinte észre se vette. a mozdulataiból. minden porcikájából sugárzott a züllöttség. du Cange-né hetykén odaszólt nekem: „Ugyan már. ilyen gyönyörűséges szarhurkát ő még életében nem látott. ízig vérig libertinus volt.

de közben úgy rángatózott. hatalmas. megtettem. Egyébiránt ugyanazzal a szertartással élt ő is. az meg térden állva szerelmesen falta be majd nyelte le az unokaszart. s az asztalra tehénkedve egészen ráhajolt a szarra. mint addigalé. elsöprő mámor fogja koronázni a műveletet.” Kíváncsi lettem. hogy sose fordult máséhoz. nem is tudott volna nővel szórakozni. szétrakta a lábát.éppenséggel nem mondható kellemesnek. csüggedtség. hogy viszonozzam neki. akik együtt mulattak. amit kért. a tanácsos úr már mindent elfogyasztott. majd Despres meg du Cange-né is. én egy alacsonyabb székkel odaültem elé. én már semmit sem tudok nyújtani magának. csak ez volt a különbség közte meg d’Aucourt közt. s miután a hitvány kis szerszám belesírta bánatát a számba. falta a kis tojást. „Mert mi már régi ismerősök vagyunk – magyarázta Despres –. gazdáját pedig az a levertség. a sajátját pedig soha nem engedte át senkinek. undorom ellenére nekiláttam szopni. . magát viszont. még nyomorultabb lett. nem is ette.” „Na de uram – csodálkoztam –. s mindeközben veregette a combja közt fityegő kicsiny szerszámát. s közben esküdözött. Hamarosan megjelent Marianne meg d’Aucourt. csak tapogatták egymást. csak nem állt fel neki. a tányért a mellette álló asztalra tette. amit ő tett velem. a fiatalember éppen egy ágyra támaszkodott és úgy tárta seggét kedves bácsikája elé. Annak ellenére. du Coudrais annyira elégedett volt az övével. s mikor betoppantunk. de ők. Feltérdelt egy fotelba.” „Csakhogy én nem is kérek semmit magától – nevetett Despres –. Odatartom neki. ha nem szolgálom ki a barátját. hátha majd a számban egy kicsit erőre kap: tévedtem. elmegyek vele. mit jelentenek e talányos szavak. – Ilyen szarást még sose láttam. hogy egyes-egyedül magával mulassak. s megkér. és éget a vágy. én szolgáltatok mindent. amit frissen tojtam neki: három percig se tartott az egész. úgy tekergőzött. mint elmondták. mely a nagy kéjek gyászos velejárója. Mint megtudtam. a vén kéjenc nekilátott kedvenc figurájának. majd kigombolja a gatyáját. kétszer-háromszor megszívogatja a lyukamat. hogy csak egy pillanatra hadd csókolja meg a seggemet. most látom először. attól való félelmemben.” Csak az abbé meg az unokaöccse voltak ott. mikor visszaértünk. De akárhogy kapálózott. Ahogy a számba vettem. míg meg nem érkeztem. majd hogy magunkra maradunk. megkér. Visszatértünk. hogy magamra haragítom d’Aucourt-t. s mivel éppen ügyködtek. A testhelyzete azonban némi gyanakvással tölt el. az abbé elélvezett. kimerültség fogta el. „Hej! tagadom Istent – kurjantotta a tanácsos. hogy mi is ott voltunk. majd miután a sliccében igazi hímtag helyett egy petyhüdt kis nudlit találtam. szép királynőm. A társaságban hiába cserélgette mindenki a szeretőjét. nekem csak az ujjacskáira van szükségem. rögtön lefesthetem maguknak. hogy a fiú napról napra jobban szarik. hogy azt hittem.

hogy nyúljak bele keményen. s soha sem tudtam meg. gondoltam. a segge pedig. a támlájára támaszkodik. Bármi mocskos volt is az a valag. minden szempontból teljes értékű passzió. „A lehető legnagyobb. beleveti magát saját ürülékébe. maga még nem ismeri minden kis titkunkat. csak akkor szarik. S mivel láttam. nem lehetek kényesebb nála. kisasszony – szólt rám ellentmondást nem tűrő hangon. emberkém pedig elélvez. szívem – felelte –. a tál kiürül. feszes. Emberünk felkapja. Tömör. hogy mindenki vetkőzzön meztelenre. a másikkal meg daliásan meredező farkát veregeti. csak az apród maradt ki neki. egyik kezével a tálat tartja. A gazember már túl volt mindkét nőn. kiárad a zsilip. amit ő észrevett: „Közelebbről. emberünk a hetedik a mennyországban. de bármit műveltek is egyébiránt. hogy megcsókoljam a seggét. miben mesterkedtek még titokban. hogy a feszítő izmok mindjárt kilökik a magot. tapicskol benne. lefekszik vele az ágy szélére. s célba érek. engedelmeskednem kellett. ha megcsókolják. azzal is jól megértette volna magát. Három ujjal benyúlok az elém táruló iszamós lyukba. Nyilván a szeretője is megteszi neki. az a hajlam. nem tévedtem. amit kilökött belőlük. elém tolja szaros seggét és rám parancsol. valóságos remekműnek tűnt a számomra. s akkora erővel. Amikor ismét összegyűlt a társaság. megkérdeztem tőle. és méltán kerül bele ebbe az összeállításba. azt találták ki. egymaga betöltött egy mély salátástálat. s bár vagy egy évig éltem velük. a fene egye meg! Közelebbről. mert az én seggem a világ legszeszélyesebb segge. mert ily módon megvizsgálhattam Marianne testét. amíg ő gyorsan visszaküldi beleibe. életemben nem láttam még ekkora szarhurkát. vagy szerepelni fognak. tömi a szájába. ha a féltékeny abbé hajlandó lett volna átengedni neki. és úgy műveljünk egymás előtt még néhány cifra dolgot. Közben én is belegyorsítok. s az előadásokon már szerepeltek is. Despres-től –. A többi dolgok alighanem csak elvétve estek meg. a végbele összerándulásából érzem. ahhoz az élvezethez. nagyon vágytam rá. gyönyörű fehér volt. semelyikük sem szolgált több felvilágosítással. amit tréfásan néhányszor megfogdostam. Egyetlen lökéssel megtöltötte az edényt. alatta pedig egy edény fekszik várakozóan. mi szükség van rá. Ahogy visszaérünk a szalonba. Nekem kedvemre való volt a terv. hogy a fél arcom csupa barna lesz tőle. hogy maga készül végrehajtani a műveletet. de roppant óvatosan. Még némi .” Engedelmeskedtem. az én állhatatlan d’Aucourt-omat a szép Marianne-nal találom. „Minek maguknak egy ilyen csinos lány – kérdeztem.” Többet nem sikerült megtudnom. de ahogy megérzi. – Csak nem fél egy kis szartól?” Végül nagy kegyesen ajkammal illetem a lyuk környékét. amit a szeretője velem elégített ki. azt hiszem. aminek mindnyájan hódolnak?” „Óh – felelte –. hogy végre lássam.keresztben ül egy széken.

hűtlen lett-e hozzá. s amit nem mesélt el. Most már nem házbeli lány voltam. mivel egy olyan embert láttunk. ami csak pénzt hoz nekem. mennyibe kerülhetett ez. egyébiránt azonban úgy gondoltam. hogy mindent szabad csinálnom. Nem úgy a három barátja a fiújához. nem akartam félbeszakítani. Elszórakozott viszont d’Aucourt. aki jobban szarna Marianne-nál. magyarázzon meg nekünk. csókolgatta. hogy járjak hozzá dolgozni továbbra is. két-három dolgot a legutóbbi kicsapongással kapcsolatban. már így is túl hosszúra . milyen veszélybe sodornám. anélkül hogy bármelyikünk is szemrehányást tett volna a másiknak az előző napi apró hűtlenkedések miatt. el-eljárogattam tőle. nézni is alig nézett ránk. hogy az titok. legyek tekintettel arra. Kíváncsiskodtam. – Na ugye hogy nem mondott el nekünk mindent – mondta a püspök –. az éppenséggel egy új passzió. Fournier mama amúgy is kapacitált. ugyan mit csinálhat az a lány egy ilyen magának való alakkal. amit akarok. kérem. ajzotta őket. de minthogy most ez bekövetkezett. az abbé sokat beszélt és hatalmas istentelenségeket művelt. jóllehet meglehetősen idős férfiakkal szarat a szájába. pedig ott voltunk mellette. Másnap reggel. – Megint csak rámutattak a hibámra. ő meg a hurkák több mint a felét le is nyelte. ha valami betegséget összeszednék. aki más. az abbé aki addig csak a fiúját simogatta. és sem ő. Despres meg d’Erville seggével. mert ily módon véget is ért az előadásom. D’Aucourt nem ítélt szobafogságra. majd fölöltöztünk és mindenki lefeküdt. melyre oly önző módon vigyázott. úgyhogy elvállaltam mindent. amivel csak jól kereshettem. mintha mi sem történt volna. de d’Aucourt azt mondta. kakáltatás. Így hát tiszteletben tartottam egészségét. még némi szellentgetés. nagyuram – felelte Duclos – nem hagyta el a fiúját. d’Aucourt és d’Erville beleszartak a szájába. megjelentem d’Aucourt ébredésekor. Az effajta apró hűtlenkedéseim során találkoztam azzal az újabb szarimádóval. illetve a többiek hűtlenek lettek-e a nőikhez a fiú kedvéért? – Az abbé. egy főadóbérlő barátnője. csókolgatták. akiről most mesélni fogok. amíg nem tart szünetet. hanem egy elegáns hölgy. – Ez igaz – mondta Duclos. de nem is bánom. mégpedig meztelenül. Despres pedig elvonult vele mit tudom én mit csinálni. és magukat is megfogdosta. Amikor az édeskettesek után megkezdték az orgiát. Azt mondta.” – Egy pillanat – szólalt meg a püspök –. Azt mondta. sem a barátja nem mondta még el senkinek. aki merő szívességből hajlandó egy órácskát tölteni a madám házában… Gondoljanak bele. hogy engem leszámítva nem ismer olyan lányt. hogy a becsületemre hagyatkozik.disznólkodás történt. azon túl azonban azt teszek. A nőkhöz viszont hozzá se nyúlt. nyalogatták a segge lyukát.

micsoda felfordulás támadt. Ilyenkor amolyan bujasági rohamféle fogta el. hogy az orgián majd kárpótolják magukat. a püspök meg Curval sem henyéltek. s mivel az előadás alatt senki sem élvezett el. s egymás karjaiban találtak vigaszt sanyarú sorsukra. miféle gyalázatosságokat művelt elalvás előtt a lányával. hogy az legyen kéznél. s arra is fény derült. s a kis libertinus akkorát élvezett. Az elnöknek most rögtön eszébe jutott. ha majd rátör a bujálkodhatnék. hogyan nyugtassa meg: hol maga kínálkozott fel. hogy nem ez volt az első eset. s az érzéki Adelaidát végül is Sophie-nál találják meg. ott ül nála egy szál pendelyben. Elképzelhető. és felébred. amit kért. hogy tárja elé a fenekét. majd megkakáltatta a szépséges leányzót. s ismét meghozta libertinusaink vágyait és erejét. Az éjszaka egy kis nyugalmat hozott a sok féktelenkedés után.” Valóban megszólalt a csengő. csakhogy a lány nem volt ott a helyén. Eddig ezt senki sem sejtette. ami csaknem minden éjszaka bekövetkezett. hogy részéről lemond a fiatalok hurkáiról. így hát szíves engedelmükkel ezt holnapra halasztjuk. a hímtagok viszont ugyancsak meredeztek. felírták a végzetes büntetőkönyvbe. úgyhogy ráparancsolt Sophie-ra. a vacsorázni vonulók megfogadták. mint egy kocsis. úgyhogy nem lett volna időm befejeznem azt a történetet. Durcet azzal állt elő. mivel nem tett eleget feladatának. az ágya mellett heverő matracra száműzte. egyformán ájtatos. Amúgy is mindjárt megszólal a csengő. végignézik az összes ágyat. ami néha veszedelmes méreteket öltött. hol meg tüstént elétálalta a szobában alvó valamelyik személyt. s desszertre el is fogyasztotta a hurkáját. aki azon nyomban a létező legszebb szarhurkával ajándékozta meg. Ezért szerette. Ez utóbbit. a vizsgálódás azonban kiderítette. neki csak a három öreg barátjáé kell. a második Szeladonnal. szende és jólelkű lány szívében kölcsönös vonzalom támadt. mint egy tenyészcsődör. s miután elalvás előtt kiszórakozta magát vele. erényes. amibe bele akartam kezdeni. Curval dühösen kiugrik az ágyból. A herceg azonban nem szokta megállni ilyen sokáig. Az orgia libertinus módon zajlott. s inkább Fanchont vette maga mellé. káromkodott. Adelaidával feküdt le. hogy . s szitkozódott. ha ott van mellette Fanchon. Durcet. Megkapta. Curval pedig veszett káromkodások közepette Teréz seggén bosszulta meg magát. miközben Curval szarját habzsolta. a lányát követeli. s megint őt követelte magának. Három óra tájt rendszerint felriadt.sikeredett. mert az öregasszony értett hozzá legjobban. A két egyaránt bájos és szelíd. Tizenharmadik nap Éjszakára az elnök a lányával. a harmadik Adonisszal végeztette el ugyanezt a műveletet. az első Jácinttal.

Utóbbi nagyon szégyellte magát. s a lehető leggondosabban megtisztogatta a végbélnyílását. hogy felírta a tetteseket. a ceremóniát Durcet azon nyomban meg is ejtette a szeme láttára. így is. s akkor Isten majd kárpótolja minden szenvedéséért. amikor rálelt a szép misszionárius lányra. s veszett káromkodások közepette annál fogva vonszolta a szobájába. s intézkedtek. hogy minden nap megbüntetik. Másnap a tyúkocskák mind annyira meg voltak félemlítve. hogy csak másodszor. hogy csak tartsa vissza.illetve a lányhálóban. Szeladon. kellőképpen szaros legyen a segge. továbbá Desgranges és Seggtörő. hiszen szarnia kell. A herceg azon a véleményen volt. a barátok ugratták az elnököt. amit ma neki kellett felszolgálnia.az idősebbik lány tartotta a lelket a fiatalabbikban. fejére olvasta bűnének iszonyatos voltát. Hiába mondta. azt felelte. hogy ne fordítson hátat a vallásnak. hogy nem is igazságos ezért mindkettejüket megbüntetni. hogy a jövőben feltétlenül maradjon legalább egy-egy öregasszony a fiú. a champagne-i bor végül jókedvre hangolta. akit állapotára való tekintettel e téren nem háborgattak. Ezzel tehát egy szervezési hibára is fény derült. Nárcisz. a fiúknál is csak Nárciszt. s nem éppen enyhe büntetést javasolt. Az olvasó képzeletére bízom. s hangsúlyozta. hogy talán éppen emiatt nem fog hozzájutni az elnök úr az elélvezéshez. micsoda dühroham fogta el Curvalt. Az öregasszonyokat sehogy se sikerült bajba rántani: ezen az éjszakán valamennyiüknek az urak szobáiban kellett hálniuk. s ha megfogadja őket és ájtatoskodni fog. ezen a helyen ne legyen más ura és más istene. itt. Curval könnyen elképzelhető buzgalommal íratta fel a vétkeseket a büntető könyvbe. és Durcet úr felesége oly jó tanácsokat adott neki. Kápolnahasználati engedélyt csak Konstanca kapott. hogy tartalékolják magukat estére. mint ő. ne hanyagolja el keresztényi kötelességeit. Curval és három társa. s úgy hagyta reggelig. hányadszor fordult ez elő. s főként arra buzdította. azzal csak annyit ér el. azok az adott körülmények közt valójában a lehető legrosszabbak. hogy egyiküket se lehetett vétségen kapni. hadd gondolkozzon el a szökéséről. csakhogy szegény fiú megfeledkezett a parancsról. Amikor a többiek is összecsődültek a jelenetre. hogy amely tanácsokat ő jónak nevez. akinek Curval előző este megtiltotta a fenéktörlést. Az ebédnél az éjszakai eseményről folyt a társalgás. hogy kirepülnek kalickájából a madárkák. hogy azonnal fenyítsék meg őket. majd kikötötte az ágy oszlopához. hogy vétke jóvá tehető. a püspök azonban igen ésszerű ellenvetést tett a tervezett cselekedettel kapcsolatban. megkérdezték tőle. azt mondták neki. mint . hogy a kávénál. ne legyen más vallása. úgy is felírják a végzetes könyvbe. a többieknek meghagyták. Az elnök biztosította róla. Zelmira és Sophie szolgálták fel. Megragadta a haját. úgyhogy Durcet megelégedett annyival. s az urak nekiláttak a kávénak.

Néhány perces szieszta következett. szitkozódott. Ó.hogy őket szolgálja és mindenben vakon engedelmeskedjék nekik. Egyszer. hogy útjaink örökre elváltak. egy míves ékszerdoboz kínálja magát. micsoda fogás! – gondoltam. közben én szoptam a faszát. majd miután mindenki elhelyezkedett az előadóteremben. észrevettem. csak a szoba kulcsát vitte magával. Az ülepemre szinte rá se nézett. s már bent is vagyok. amikről talán majd Desgranges fog beszámolni. A cselédek éppoly libertinusok voltak. úgyhogy csaknem egyedül maradtam otthon. hogy azt a pénzt mind megszerzem magamnak. Már ekkor kiterveltem. majd távozása előtt négy Lajos-aranyat adott e furcsa szertartásért. s mivel természetesen visszaéltem bizalmával. úgy gondoltam. nagyot taszítok rajta. hogy szopja le a faszát. ez lett az oka. D’Aucourt sose zárta be a fiókot. s ráparancsolt. aztán fogta az edényt. amit a szegény kislány reszketve meg is tett neki. Hamarosan eljött a kedvező pillanat. de úgy. legalább háromezer arany volt benne. amit aztán ő azon nyomban fel is falt. mikor megy el d’Aucourt egész napra. a püspök pedig megkakáltatta Nárciszt. ott van benne a kulcs: jól sejtettem. aki jobb híján továbbra is a combba baszást favorizálta. Megtöltöm a zsebeimet. ily módon nyársalta fel Zelmirát. számvevőtiszt volt. Kipakolok belőle mindent. mindeközben Durcet a szájába élveztette el Szeladont. Ezen prédikáció közben a lába közé térdeltette. majd megette mindkettőt. de mi mindent találtam annak a szekreternek a többi . A herceg. szaladok a fiókhoz. s attól kezdve csakis azon törtem a fejem. amikor egyedül hagyott a szobájában. hogyan kaparintsam meg. egymásnak vetettük a hátunkat és egyszerre szartunk. de azért így is hatalmasat élvezett: egész testében reszketett. ujjával összekeverte a két hurkát. Hogy ezt így kieszeltem. s aznap maguk is tivornyázni mentek. Közben a főadóbérlőm egyre jobban megbízott bennem. alacsony. Egy edényt helyezett kettőnk közé. Nem is csókolta meg. azt is elteszem. könnyen fel tudom majd törni. alig vártam már. egyre inkább barátságába fogadott. ugyanis hetente kétszer szokott eljárni a maga kis saját bacchanáliáira. amikor szarevés közben elsült neki. végigkutatom a többi fiókot. hogy távozás előtt egy arannyal teli széles fiókból tömi meg az erszényét. akárcsak gazdájuk. akit Fournier mama nekem szánt. s mivel láttam. hájas és igen ronda képű emberke. Mme Duclos imigyen folytatta történetét: – Az a nyolcvanéves ficsúr. s ott Despres-vel meg az abbéval olyasmiket műveltek. hogy az ajtó meg a rajta lévő zár vékonyka. Türelmetlenségtől remegve azonnal odamegyek a szoba ajtajához. az én hatásköröm azonban odáig már nem terjed. hogy a lánynak egyszersmind még a kezébe is kellett szarnia.

habzsolja. még mást is talált. d’Aucourt. uraim. Emberünk elhallgatott. hogy aki a pénzt megtalálta. ahol is immár nélkülem két cselédlány mosdatja vagy egy negyed óráig. Most azokat mellőzöm. Ami engem illet. uraim. Megteszem neki. ami a kis fiókokban volt. hogy erről többet mondjak. hidegen közöltem vele. Megszabadítom a ruháitól. mekkora hűhót csapott a főadóbérlő az én nyavalyás kis lopásomért. aztán durván megmarkolássza és rám parancsol. hogy verjem ki neki. s ha ő folytatja a nyomozást. írtam neki egy levelet. Megjön Adoniszom. majd átugrik egy kádba. ami önöket érdekelheti. hogy csak a következőkben ismertetendő szélsőségek segítségével tudja felajzani magát. végül úgy döntöttem. miféle mocsok és borzalom borítja. aztán egy e célra előkészített nyíláson át hamarosan kidugja majdnem álló szerszámát. az önök által szabott korlátok nem engedik. uraim. Hazatérésem után egy héttel betettek az élvezeteknek szánt szobába egy szarral színültig töltött hordót. milyen rosszul viselkedtem? Ugyanolyan szegényen tértem vissza. de annyira megcsömörlött már a földi élvezetektől. de mivel az itt töltött fél év alatt semmi olyasmi nem történt. ő alábukik a szarba. de ugyanennél a bírónál eljárást kezdeményezek ellene a nagy fiókok tartalmáért. volt kalandban részem bőven. csak annyit mondhatok. Párizsból egyedül Fournier mamával érintkeztem. szentéletű egyházfi. ahogy elmentem. ám legyen. a hóna alá nyúlok. Túl azokon az egyértelműen fogalmazott leveleken. a vén disznó pedig beleül éltető elemébe. Mme Desgranges majd mindent elmagyaráz. de nagy szerencséd volt. hogy vetkőztessem le és segítsek neki bemászni a hordóba. hogy e cégéres gazemberek társaságában micsoda veszedelmek leselkedhettek rám. hogy csak én jöttem rá az óvatlanságodra! Volt ott minden. Londonba utaztam. s mivel ő hírül adta nekem. hogy kénytelen voltam ismét beállni Fournier mamához. pancsol benne. ezeknek a gyalázatosságoknak ott voltak az összes kellékei… De itt megállok. s mivel fél év múlva botrány kerekedett a hármasban végzett kicsapongásaikért. olyannyira. amelyek iránt most érdeklődést tanúsítanak. és nekik is külföldre kellett távozniuk. amelyeket Despres meg az abbé írt neki a titkos bacchanáliáikról. engedelmükkel átugrom életem e szakaszán. ordítva elélvez. hogy elhallgattatom. . szépen visszatértem Párizsba. ha elgondoltam. s szíves engedelmükkel. nagy lábon éltem. Még csak a huszonharmadik évemben jártam. és szükséges-e bevallanom. én letétbe helyezem egy bírónál azt. s meghagyja nekem. amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartoznak.fiókjában!… Hej. csak azokról fogok beszélni. a sikeres lopás után szedtem a sátorfámat. Egy darabig nézegeti a fenekemet. hogy ennél kevesebbért is törtek már embert kerékbe. nem törődve vele. de beleborzongtam. uraim.

Mutassa meg nekem. . ez kell nekem – mondja –. uram – felelem –. megmutatom neki. révületbe esik tőle. hol a bili. azt a szép popót. már majdnem penészes. megkóstolja. hogy egy hete készült? – kérdi. „Kezeskedem érte. az orvos issza. aki egy hónap múlva jelentkezett. hogy megszemlélgesse a fenekemet.” Elhelyezkedünk. nyom egyet. szaladok a lyukhoz: az Adonisz egy öreg orvos. nem bírom tovább! Készülődj. más egyéb azonban nem történik. mert ki se veszi a faszát a gatyájából. valamilyen folyadékkal teli kis üveget. barátom. csakis Fournier mama kellett. amit aztán egy hétig gondosan őriztünk. megszaglássza: „És biztos. Ahogy belép. nyilván némi szar is belekeveredik az itókába. Egyből nekiesik. mindjárt azt kérdi. legyen szíves. Behoznak egy fecskendőt meg három. s azt is vagy egy negyedóráig mohón csókolgatja és szívogatja. De éppen ezek a fogyatékosságai bűvölték el légyottra készülődő szeretőjét. a folyadékot visszatartja. előhalászik a gatyájából egy fekete. Kíváncsi lettem a színjátékra. Annak a libertinusnak. mint amilyet Duclos az imént lefestett: gyere. amelyik ezt szarta. Aesculapius követője befecskendezi az ártalmatlan italt Írisze beleibe. „Akkor most szíveskedjék ide. nem bírom tovább. majd megszemléli tehéntőgyhöz hasonlatos ráncos ülepét. amíg befalom az alkotását. Egy héttel azelőtt szartam és vizeltem egy edénybe. megint beleveti magát az evésbe. és hulla részegen hanyatt vágódik.” A salernoi deák letérdel. ennyi időre volt szükség. az effajta szélsőségek mindig felajzanak. s a szájában díszelgő nyolc odvas fogától olyan büdös volt a lehelete. emberünk elélvez. számomra soha nem tud elég penészes lenni. amaz hagyja. az orvos közben egyfolytában csókolgatja. a szemem elé helyezni – mondja –. vagy egy negyedóráig csókolgatja a száját. nagy Isten! A madám ekkor hatvannyolc éves volt. csak egy-egy pillanatra szakítja abba a műveletet.” – Egy pillanat – szólt közbe Durcet –.” Megmutatom neki. hadd gyönyörködjem benne. amolyan fináncforma ember. a bőrét megette az orbánc. s egy perc alatt felfalja a mennyei eledelt. de nem számít. Fournier mama a szájára tapasztja rusnya valagát. ahogy a mi libertinusunk szerette. hogy a hurka éppen olyan legyen.” „Ez az.Nem sokkal később jött egy másik. összevissza nyalja az egész testét. A vén kéjenc így elégítette ki egyszerre két szenvedélyét: az iszákosságot meg a paráználkodást. barátom – szólal meg végül a vénasszony –. szerintem neked nagyjából olyan segged van. Desgranges – szólt oda a másik előadónőnek –. nézze csak meg. Harmincöt éves lehetett. „Jaj. ráncos rongycsomót és színpadiasan verni kezdi. de Fournier mamánál azért fiatalabb. ki kell hogy engedjem. hogy közelről nem volt tanácsos beszélgetni vele. Micsoda választás.

gyermekem. E felséges órákat csakis a négy . majd bepólyálni. Curval Fanchonnal. Duclos. Az orgián azonban finomítottak. s nehogy elfelejtse közben leszopni a faszomat. – Augusztina. aztán bele kellett szarnom előtte egy tálkába.nyomd rá az arcomra. nekünk is követnünk kell a divatot – mondja Curval. és intézze úgy. hát legyen szilárd. Csupaszra kellett vetkőztetni. tegyen ugyanúgy. hogy egyszerre folyjon a gecim a torkára és a szarja a számba. Rosette. akár a pólyás baba. – Sajnos. Fanny – szól oda a lánynak a herceg –. A vén kerítőnő engedelmeskedik. ha egyszer úgyis gyerekhistóriával fejezted be az előadást. Jöjjön csak. Megy minden. nem maradhat ki: „A történet hőse egy öreg brigadéros a király seregéből. majd a parázna vágyak kielégítése után az étvágyát verte el a társaság. nagyon soványka ahhoz képest. az a passzió. jöjjön ide. hallotta. most már fejezd be – mondta a herceg. vén csataló! ha nem folyékony. Csakhogy a mi minden szörnyűség ellen felfegyverzett négy atlétánk a szokásos egykedvűségével teszi túl magát a dolgon. ő meg. ami még ma estére maradt. akkor is lenyelem.” – Folyamodjunk hát gyerekekhez – mondja a herceg –. – Ugyanez a parancs vezérelje magát is – szól oda Durcet Hébének. libertinusunk szépen mindent megeszik. mit parancsoltak Fannynak. A dolog megtörténik. – Na jó. s úgy tűnik el mind a négy hurka a gyomrukban. s így már jobban oda tudunk figyelni. ahogy történnie kell – mondja a püspök. – Nincs más hátra. s csecsemősírást utánozva élvez bele a pólyába. de hangja tompán szól a szörnyűséges fenék-másodpéldány alól. hogy maguk milyen állapotban vannak. – Nyomjad. közben a püspök ugyanazt műveli Antinousszal. engedd ki! – mondja Durcet. Minden így is történt. kövesse társnői példáját. de legalább kevésbé türelmetlenek vagyunk. a herceg pedig Louisonnal. mert még el is kell élveznem. mindenfelől rotyogós fingok és nagy elélvezések hangzottak. az ujjam hegyéről szopogatta a szart. uraim – szólt hősnőnk –. mint egy csecsemőt. szarjon bele a számba. most jött el az ideje. – Nyomás. aki szintén odajön. s ezúttal semmi sem maradt benn. hogy egyetlen csepp gecit sem ejtenek. mintha tejbepapi lenne. a gyerekeket ágyba küldték. – Ha nyugodtabbak nem is. – Hát akkor történjen úgy. No de mindegy. mint a karikacsapás.

az urak csakis az ünnep előkészületeivel foglalatoskodtak. ha a nem létező tapasztalatod efféle gondolatmenetekre tett volna képessé! E napon ért véget a második hét. Most Nárcisz és Hébé menyegzője volt esedékes. s mivel finom falatokkal traktálták őket. hogy mindenki szeme láttára azt tegyenek egymással. s a röptüket segítő büntetlenség gyönyörűségesen fokozza a mámort. s még saját óvintézkedéseiknél is jobban elrejti őket az egész világ szeme elől. s megengedték nekik. hogy reszkettél volna.” Ettől kezdve immár határtalan hévvel szárnyalnak a vágyak. aki pedig fölöttébb tetszett neki. mi mindenbe belevág az ember. Ijesztő mennyiségű hó esett. hogy még az állatok se jöhettek a négy gazember hajlékának közelébe. a püspök pedig hasonlóan járt el a vőlegénnyel. de az volt benne a kegyetlen. mindenki tekintetétől elrejtve. hogy ha azt mind lefesteném. El se lehet képzelni. akik nagy gyönyörűséggel majszolták a kis gyermeki . hogy a közelükbe férkőzzön. asztalbontáskor mindketten kiadósat szartak. A püspök celebrált. de a szertartás ettől még a szokásos rendben zajlott. hogy az már csaknem gyönyörűség a számára? Nyomorult nyáj. egyikük Durcet-t. óh fájdalom! az esküvői örömök után az iskolai keserűségek vártak rájuk. Így hát. aki annyira legyőzte magában a lelkifurdalást. Következett az ebéd. összeadták az ifjú párt. Az eszes kis Nárcisz ezt szóvá is tette. még elvette volna a szüzességét az ujjával. a herceg legott combba baszta az ifjú arát. hogy az időjárás is kedvez libertinusaink galád terveinek. mely efféle gazemberek gyilkos foga elé vettettél. nincs több fék. egész éjszaka folytatták szokásos üzelmeiket. A sárga földig leitták magukat. a herceg és a püspök azonban. nincs több akadály. hogy ugyanaznap este mindkét házasulandó fenyítésnek nézett elébe. másikuk Curvalt elégítette ki. s olyan mocskos borzalmakat műveltek. Csak Isten van ott meg a lelkiismeret: de ugyan miféle ereje lehet az első féknek egy szívben és lélekben megrögzött ateista számára? S miféle hatalommal bírhat a lelkiismeret a fölött. oly hidegvérrel. mert az emberek közt semmiképp sem akadhatott olyan. teremtett lélek nem férkőzhet a közelembe. De ki hitte volna? A rend olyannyira kiterjedt. a fiatalokat is odaengedték a lakomára. a négy szolgálólánnyal és a négy előadónővel töltötték. mennyire segíti az efféle biztonság a kéjelgést. amit csak akarnak. hogy a tanulékony kis emberke. itt vagyok a világ végén. Curvalt és Durcet-t eszméletlen állapotban szállították ki. aki meg merte volna kockáztatni.vezérbaszóval. Tizennegyedik nap Aznap kiderült. mintha mit sem tettek volna addig. s úgy betemette a környező völgyet. De idejében közbeléptek. mikor nem tudta betenni ifjú arájának. ha hagyják neki. ha elmondhatja magában: „Egyedül vagyok. azzal tönkretenném az olvasó számára a még elmesélendő kevésbé libertinus képeket.

amikor elélvez. megkaptam a pénzemet. A művelet annyira remekül sikerült. s mivel ezek általában többet hoztak a konyhára. Még egy ilyen bajkeverőt. a fiúnak pedig azt. ahogy nyomtam. hogy meg is büntessék. aki egy rekeszekkel ellátott szekrényféleségeket nyitott ki nekem. abban pedig egy-egy szarhurka. hogy a lánynak közben a szájába kellett szarnia. Fanny. Összekeveri őket. miközben én . amennyit csak tudott. ezt mindenki tudta. Fournier mama igyekezett annyi ilyet szerezni nekem. Mme Duclos imigyen szőtte tovább a történet fonalát: „Néha a városba is kimentem egy-egy menetre. A kávét Augusztina. lány. meggyúrogatja. neki mindegy. A herceg megparancsolta Augusztinának. Verd ki a faszomat. a fiú nem tudott az elélvezéssel egy időben szarni.” Az egész szertartás annyiból állt. s a végbelemet szopogatva élvezett el. De ezúttal már korántsem volt oly ragyogó a siker. s úgy élvez el. Szeladon és Zefír szolgálták fel. amikor megindul a gecije. Durcet megkakáltatta Augusztinát. de azt nem tudta elérni. hogy akkor szarjon az uraság szájába. Nézte. tisztára nyalta a seggemet. Egyszer egy máltai lovaghoz küldött. amit megevett. s ilyenkor a lányok. olyan vadul élvezett el. bejön. Ő aztán mindig szépen elrendezte őket. hogy közben egy kicsit bántalmazta is Fannyt. rángattam a farkát és mutattam neki a fenekemet. fiú. a kis ember pedig azt az utasítást kapta. Volt egy szerintem különösebb alak is (egy vén barát). s mikor megérkeztem. mint az előbb. de mivel ez csak kísérlet volt. amíg megeszem. akit kora reggel látogattam meg. az volt a legrégebbi. Aztán bezárultak a fiókok. hogy a püspök is végig akarta csináltatni Szeladonnal: Fanny verte a faszát. ez egy csodaszép tizenhat éves lányé. hogy közben több mint a felét felfalja.emésztményeket. nem hordott a hátán a Föld. mindegyikben egyegy porcelánedény volt. A vén kéjenc összeszűrte a levet Párizs egyik legjelentősebb kolostorának apátnőjével. s a szabályzat e téren semmit sem írt elő. csak annyit kellett mondania. pedig nagyon szerette volna. hogy verje ki Zefír faszát. beleharap. Szieszta után az előadóterembe fáradt a társaság. s miután mindenki elhelyezkedett. „Óh – mondta –. a nejek és a fiúk tőle féltek a legesleginkább. hogy miközben ette. emberünk pedig. legszívesebben azonnal a pokolra küldte volna élvezete tárgyát. a püspök pedig úgy szopatta le keményen álló faszát Fannyval. mint a püspök. Elétettem. mintha mi sem történt volna. akárkitől. hogy éppen akkor szarjon a szájába. hogy az ilyen és ilyen számút adjam oda neki. utána pedig ugyanabba az edénybe én is szartam egyet a helyett. A jóasszony minden reggel elküldte neki ládában a legcsinosabb növendéklányok szarhurkáit. kér nyolc-tíz hurkát. Ha elsült neki. nem adtak érte büntetést. szépen visszaaludt.

életemben alighanem ettől undorodtam a legjobban. mert olyan hasgörcs gyötört.meg szopom neki. rusnya valagával a bájos arcocskára telepszik. még kér. – Köszönöm a jó tanácsot – fintorgott Julie. mindent lenyel. . a következőnek mindenáron olyan lány kellett. – No jó. elalél. kinek példája ily ragadósnak bizonyult. csak beadott ebédnél valami szert. belecsinál a torkomba. – Hát én a lányomat javaslom. folytasd. Curval nevet rajta. újabb adagot fecskendezek neki. Kit válasszak. Fournier mama nem szólt nekem. lelke mélyén boldogan. melyet már alig bírtam visszatartani. nagy. csinos. hogy ilyeneket mond ellenem? – Ó. a szerencsétlen kislány gyomra már előre háborog. mintha csak varangy szennyezne be rózsát. A harmadik. és veri a faszát. tartom a faszát. a bomba elindul. mint egy purgáló kúra. amit odacsinált neki. a száját szereti. és csak tizennégy éves. ekképpen folytatta történetét: „Ez után az ember után. – Mi rosszat tettem magának. Julie-t. az üde. legyen Sophie – mondta Curval. ezt ki kell próbálnom. miközben kiverik a faszát szegény szerencsétlen kislány hasára. Ekkor Duclos. – Na jó. négy falásra bekapja az egészet. előbb néhány csókkal illeti hódolata tárgyát. ha nincs ínyére a dolog – mondta a herceg – márpedig ez egy nagyon jó kislány. akkor válassza inkább Sophie-t. hadd tevékenykedjem szabadon. óh! ez aranyos! – rikkantott fel Curval. hogy elbeszélésével ily nagy sikert aratott. Megjön emberünk. farkával hevesen gesztikulálva. aki ezt áhítatosan fogadja. Fanchon odaviszi neki az áldozatot. éppen szarnom kell. Sophie egy falatot se hagy veszendőbe menni. aztán hagyja. Duclos – mondja Curval –. Megindul a lé. az meg a művelet végeztével a belét is kihányja Durcet képére. a földön feküdtem egy matracon. ő meg fölém ült. s örvendezz beszéded sikerén: láthatod. – A kutyafáját. Verik a faszát. Pucér voltam. hercegem? – Kit? – kérdezett vissza a herceg. s a libertinus kis kukac végre egyértelmű bizonyítékot hagy ujjaim közt az átélt élményről. itt van kéznél. nos. akinek gyomorrontása van. s az alávaló kiszopogatja a szájából. ami úgy meglágyította és olyan folyékonnyá tette a székletemet. aztán disznó kieszi a számból a mocskát. miközben záporozik rá az áldás. milyen hatásos volt. Rám parancsol. mocskos. aztán egy harmadikat is. s közben összegecizi a mellem. használja csak. hogy tátsam nagyra a szám. – Óh.

„Tessék. Elhelyezkedik egyedül. Beültették a mellé a szoba mellé. talán még emlékszik rá. a herceg nyom. – Gyere. s azt hiszem. – Áll a fasza. úgy szedték össze az utcán. A szomszéd szobában egy másik szereplő vár: egy fiákeres kocsis. amikor csak akarják. hogy a libertinus a rejtekhelyéről semmit se veszítsen el a jelenetből. Duclos – mondta a herceg –. ahol ügyködni szoktunk. kiadós adagra számíthat. s az istentelen. – Na de csak úgy szép – szólalt meg Durcet. hogy forrong a kis gecije. még meleg!” Nem kell kétszer mondani neki. Ahogy végez az emberem. miközben kiárad magja fürge ujjaim sebes mozgása nyomán. elkapom a faszát és kiverem neki a szarra. egyszóval mindent megteszek. s ahonnan olyan kényelmesen lehetett leselkedni. uraim. esküdözik. hogy ekkora élvezetben még sosem volt része. az adóbérlő nyeli. ismerem magát: ha disznólkodni kezd. Mikor aztán kész a csomag. tedd meg nekem ugyanazt. Egy edénybe fogom fel a szart. kinek fura hóbortja talán önök közt is hívekre lel. hogy én is megcsinálom a nyomorékok korelnökével. amit csak adtam neki. – Körülbelül harminc – felelte Duclos. hogy kedvére töltekezzen belőle. Én is be voltam avatva. de féktelen kedvét kielégítendő felajánlom magának mindazt. aztán beavatták a dologba. szaladok vele a másik szobába. hogy szépen kinyomja az egészet. hogy reggel . segítek a kocsisnak. én veregetem. széthúzom a fenekét. – Nagyuram – válaszolta előadónőnk –. – Ó. mióta Sophie-t meghintették. A herceg előlép a színpadon. hogy ismertünk egy embert. nyomogatom a lyukát. Durcet – mondta a herceg –.” – És hány éves volt a kocsis? – kérdezte Curval. kezembe adja a faszát. – Durcet bármikor elmeséli magának. aki ugyanezt csinálta. miközben elélvez. hogy a leskelődő jól lássa. az semmi – mondta Curval. az azt jelenti.Másnap egy olyan emberrel volt dolgom. de neki hatvan-hetven éves alakokat kellett összeszedni a legmocskosabb aljanép köréből. amit én tettem meg Durcet-nek. jól alakítottuk a szerepünket. kedves hercegem. A kocsist éppen a lyukkal szemben kellett megkakáltatnom. mindezt úgy. – Az angyalát! – kiáltott fel Durcet – Részemről a szerencse. kapja be gyorsan uram – kiáltom neki –. Durcet a feneke mögé térdel. a csibész meg mindent befal. – Fogadok. ami csak a kényelmes szarást elősegítheti. akinek kicsiny szerszáma azóta kezdett meredezni. kit e féktelen züllöttség a mennyekbe ragad. megragadja a tálat. hajszálra ugyanígy. ami csak a beleimben van. Tessék! Én ugyan nem vagyok a nyomorékok korelnöke.

– Na ez jó lesz – helyezkedett el a herceg –. arca szelíd és érzéki. mert a körülmények egyelőre nem engedik meg nekünk. őt is annak a különös csábítónak köszönhettük. – Óh. beérték egy kis fenéknyaggatással meg segglyuk-szívogatással. Adonisz. hogy az előadónő ténykedését nézve fog elélvezni. akkor nem akad fenn egy kis mocskon. Sophie és Nárcisz. – Hát akkor Martaine. de ha az embernek úgy áll a fasza. korához képest fejlett. akár a templom. mihez folyamodjak! Teréz nyom. akiről már meséltem. és Morpheusz karjai közt gyűjtött erőt. de további részletek nélkül. Csakhogy Martaine-nel ugyanaz volt a helyzet. melyből előfüstölgött. mit ember valaha is látott. hogy ha még ez a rusnya valag se teszi meg a magáét. mert gyereksegget nem akarok. Ma sem akadt egy sem. Zelmirán és Sophie-n is maradt némi nyoma az elszenvedett büntetésnek. A gazember kéjtől részegen nyeli le az egészet. mint Duclos-val: Curval már megszaratta reggel. ahogyan a hercegnek állt. – Mi a fene? – háborgott a herceg. le is nyelte. Michette-nek. Aztán asztalhoz ültek. Ezen a héten hét vétkes volt: Zelmira. Kávéig nem sok minden történt. Sophie-nak meg Desgranges-nak adtak engedélyt. a szeme a lehető legszebb. legtágasabb és legbüdösebb segget. mindenki lefeküdt. hozzád kell folyamodnom. De micsoda megaláztatás várt e sok bájra. gyorsan átvonultak az előadóterembe. Tizenötödik nap A fenyítések másnapja ritkán nyújtott vétkeseket. festeni valóan szép. Adelaida. s egész lényében volt valami érdekes finomság. akkor már igazán nem tudom. micsoda . hogy nehezen fog menni.már megtettem. De ilyen aranyos. s felkínálta a legkoszosabb. igaz. Galamb. majd mikor eljött az ideje. s a faszát verő Duclos képébe lövelli férfiúi ereje tagadhatatlan bizonyítékát. ilyen csinos lányt már régóta nem csábíthatott rossz útra. s az orgiát a fenyítéseknek szentelték. csak Herkulesnek. A jólelkű Adelaidát nem kímélték. érzem. ilyen üde. hogy ismét Vénusznak áldozhasson. Hébé. de úgy fel vagyok bolydulva. csakugyan – mondta a herceg. – Hát ma este már nem találok magamnak szart? Ekkor előlépett Teréz. ahol Duclos ekképpen folytatta: „Jött Fournier mamához egy tizenkét-tizenhárom éves forma lány. a tömjén éppoly borzalmas. de azt is. a herceg tartja a száját. hogy mindjárt elsülök. Szőke volt. de mivel a reggeli szarás terén mindig is szigorúak voltak az urak. ami végképp elbűvölővé tette. úgyhogy valami különleges kell nekem. Curval pedig azt eszelte ki.

„Feküdjön rá erre a kanapéra.” Lucile remegve engedelmeskedik. hát látott már maga olyat. hogy én nézzek meg egy pinát? Remélem nem gondolja komolyan. uram” „Az jó! Nekem viszont kell. nem érintett engem senki. s a gazdagoknak az a fajta durvasága jellemzi. „Hm… megjárogatja… – hümmög a vadállat. biztosítják róla. hogy a kislány olyan szűz. amaz nyámmogva ízlelgeti. s mint képzelhetik. – Én mondjam magának. A kis Lucile-nek mindjárt érkezésekor egy olyan ember mocskos és undorító szeszélyeit kellett kielégítenie.” „Hát akkor erőlködjön. vajon hogyan végződik a légyott. hagyatkozzon ránk. ő megvetően elhúzza a száját. hogy igen. az istenit. mint egy vadszamár? – förmed rá. hogy bizonyosan szűz-e. Úgyhogy készüljön fel a fogadására… Vegye le ezt a szoknyát. bizonyosan sokkal boldogabb sorsot szánt neki. az öreg nótárius pedig úgy helyezi el. oly aranyos. semmint hogy kurva legyen. morog. A szegény kis Lucile annyira szégyellte magát. Bemutatják neki a kislányt. szitkozódik. csak hogy tudja. aki nemcsak hogy a létező legalávalóbb hajlamokkal rendelkezett. mióta idejárok. hogy akár meg is nézheti. uram – mondja Fournier mama –. De a kérdéses csábító annál jobban élvezte. minél nagyobb boldogságtól fosztotta meg áldozatát. mit kell tennem?” „Eh. de oly módon. az igaz. Megérkezik: dúsgazdag nótárius. „Nem kell szarnia?” – szólal meg megint a libertinus. „Na mi van? Mit áll ott úgy. nem tudok. hogy én pinát nézegetek? Használom. durva és rosszindulatú volt hatvanéves szeretője. mely az öreg lelkek sajátja. hogy Vénusz is megirigyelhetné tőle. mint a ma született csecsemő!” Szobára mennek. – Jöjjön közelebb…” Azzal durván belemarkol a fenekébe és széthúzza: „És biztos. mennyire szemérmetlen. méghozzá egy jó kiadósat. „Még hogy én nézzek meg egy pinát. lábat jó magasra. végül megkérdi. hogy már egy csinos lányt se lehet találni Párizsban. „Nem. esküszöm magának.” A szoknya lehull. egy ugyancsak tehetős királyi fehérnemű-kereskedő. ami véleményem szerint nem éppen a ragaszkodásomat bizonyítja.” „Hát akkor. s felfedi pici fenekét: oly fehér. ebben az esetben.” „Hát akkor fingjon!” „Na de uram. uram. miként arra sem.” Lucile engedelmesen kisuvaszt egy kis pengő pút egyenesen a vén kéjenc büdös szájába.” Lucile hanyatt fekszik. szaladok kíváncsian a lyukhoz. hogy soha semmit nem csináltak magának erről az oldalról?” „Óh. hogy széttárt lábai közt minél jobban . micsoda kérdés ez?… Mit kell tennem? Húzza fel a szoknyáját és mutassa a seggét. ha a fösvénység bujasággal párosul. asszonyom. hogy arra már nem is találhatunk megfelelő szót. de ezeket csakis szűzlányokon akarta kiélni. fejet hátra.szégyenletes pályakezdést tartogattak számara! Apja. hogy mutassa a valagát? Már két órája látnom kéne… Na mi lesz már? Gyerünk!” „De uram. de bármi szép is. s felajánlják neki.

s hogy minél kényelmessé tegye az edényt még jobban széthúzza amennyire csak bírja. de ugyan min végre. akik pedig hitveseink. hogy milyen ügyes ezen a téren. S a szerencsétlen teremtés. Megint föléül. bontakoztassa ki a tehetségét. Föléül. Majd megfordul. Ó. talán nem ez a dolguk minden nap? S már megbocsásson. s bár puha mint a rongy. majd a művelet végeztével a lehető leggondosabban tisztára kellett nyalnom a bemocskolt felületet. s alighanem e gusztustalan művelet közben vesztette el a legféltettebb virágot. s ily módon biliként szolgálhasson neki. akiknek még gusztustalanabb volt a mániája. Libertinusunk éppen ekkor élvezett el. s mindannyiszor elvégzi ugyanazt a szertartást. engedelmes feleség módjára hajtja végre a parancsot. magának tartogattam… Gyerünk. szedi is sátorfáját. itt a seggem. s ujjával begyömöszöli a tátongó nyílásba az imént odapottyantott mocskos ürülékét. Végül az utolsónál olyan durván csinálja. az ujjaimmal nyomkodtam. nagy Isten. mint a természettől a menyegzői nász ékéül kapott. de ugyan mi a fenére szolgálna a nő nyelve. hogy minél könnyebben zúduljon elő a massza. ki már nagyon is szokva volt az effajta borzalmakhoz. s ennyi a történet. hogyan szarik. Nemcsak végig kellett néznem. éppen egy magasságban emberünk ülepével. aztán még egyet. megint odanyom egyet. mikor mi kellett. Mindeközben elővesz a sliccéből valami faszféleséget. Ez volt az ő mennyei akaratja. ha nem seggtörlésre? A magam részéről másfajta használatát nem is ismerem. hogy a kislány felsikolt. mi mindenre ráviszi az embert a félelem s a szolgaság! – Az áldóját! – tolja oda mocskos valagát Curval a bájos Alina orra elé – . Egy kicsit később egy olyan alakkal hoztak össze. Ahogy végez. nyom. aki most az ő kanapéján ült – Mutassa meg Mme Duclosnak. – No hiszen! Borzasztó nagy fáradság! – szólalt meg a püspök. lányaink illetve unokahúgaink. hanem még segítenem is kellett neki. jó mocskos. reggel óta nincs kitörölve. tessék. – Hát az itt látható négy hölgynek.szétfeszüljön a kis aranyos puncija. míg a földre nem hint néhány nyamvadt kis ondócseppet. addig rázogatja. majd a szart még jobban belegyömöszölni – ez volt számára az élvezet netovábbja. s egy szarhurka ereszkedik alá abba a szentélyébe melybe Ámor is szívesen emelne templomot. Konstanca! – szólt oda a herceg szépséges nejéhez. Lucile megmosakszik. Öreg parlamenti tanácsos volt az illető. ha egyszer ilyen alávaló eszközök szükségeltetnek hozzá. a gusztustalan műveletet egy pillanatra sem hagyva abba. tágítottam vagy szűkítettem a nyílást. Beszarni egy bájos ifjú punciba.

Duclos – mondja a püspök –. kis kurva – szól oda a szépséges és erényes leányzónak –. gyermekem – mondta –. drága édesanyám – nyújtottam felé karom –. ha nem tartoznak bele a hajlamok ismertetésébe. E ládikában tehát százezer frank van. fáj nekem e rendelkezés. amiért ilyen életet éltem.Nem csak te fogsz nekünk itt példát mutatni. gyermekem – mondta – . hogy megadjam. ha bajba kerültem. – Elhiszem. cserébe megkövetelem. Eljött az ideje. de sose tudnál egy öreg barátnőt becsapni. aggályaim vannak. hogy kutya lány vagy ugyan. Nyomás. majd tovább mesélt. öregen. én lettem a rangidős a lányai közt. Vannak rokonaim. hogy végtelen bizalommal leszek irántad. hogy a következőről semmiképp sem szabad hallgatnom. furdal a lelkiismeret. mert a nő nyelve csakis seggtörlésre való. hűségesen írogatott nekem Angliába. csak azt akartuk bemutatni neked. amiért annyi lányt taszítottam bűnbe és szakítottam el Istentől. s most azáltal bizonyítom be neked. hogy akkor is számoljak be életem érdekesebb eseményeiről. ami itt van aranyban ebben a ládikóban. A jóasszony anyám helyett anyám volt. de ha sajnálatos módon mégsem bizonyul feleslegesnek. – Hát akkor folytasd. éppen ezért esett rád a választásom. melynek semmi köze hozzájuk. uraim. átadom neked. bizonyosan nem is lesz rá szükség. sokszor kisegített. itt vagyok nagy betegen. s bennem bízott meg a leginkább. Fournier mama ágynak esik. Már nagyon régóta ott voltam Fournier mamánál. esküszöm. hogy egy olyan eseményről adjak számot. ezt te tudod is. hogy nem is kért olyan különös dolgot az embered. azonnal engem hívat. akik majd rácsapnak az örökségemre: legalább ettől a százezertől meg akarom fosztani őket. – Óh. s milyen szélesre tárta a kaput előtte. ahogy meghagyom neked. itt van. amikor bebizonyíthattam. nem tudom mi lesz ennek a vége. Többnyire én osztottam ki a kuncsaftokat és én is szedtem be a pénzt. hogy pontról pontra teljesítem akaratát. de mivel önök úgy rendelkeztek. Úgy gondolom. A kedves Duclos elnevette magát. úgy gondoltam. s gyakran nem is kérte. Csakis engem érint. milyen hálás vagyok neki és viszonozhattam az irántam tanúsított végtelen bizalmát. Tessék. Sokszor adott nekem kölcsönt. s mindjárt megítélhetik. szeretlek – azt mondja –. mint alant olvasható: „Engedelmükkel. hogy úgy rendelkezzél vele. drága barátnőm. Két módon kívánom hát az istenség szigorát . gyermekem. miként nyílt meg lelkem az erény számára. amikor hazatérésemkor dolgaim zilált állapota miatt új otthonra vágytam. szívesen visszafogadott. „Duclos. uraim. múlja fölül a társnőjét! Megtörténik. egy kis időre félbeszakítanám a passziók ismertetését.

mely gonosztett tervezésekor fog el bennünket és csalhatatlan biztonsággal előre jelzi a tettünket kísérő kéjt. szerencsétlen. már ekkor elhatároztam. száműztem lelkemből minden nyavalyás hálaérzést. A szegények az ő gyermekei. és a lelkemre kötötte. . a második adaghoz csak akkor folyamodjam. Ő. minden gyengeséget. mint az alamizsna. Minden egyes öklendezésnél mellyel az élet szállt ki belőle. gyermekem. Megígértem a doktornak. arra a gyönyörűséges bizsergésre. de ahogy kitette lábát a házból. gyermekem. kérlek fogadd az irántad való szeretetem gyenge jeleként s kárpótlásul azért a vesződségért. mit én főztem ki neki. amitől visszarettenhetne egy gyenge lélek. szóval csakis ezen érzéseknek adva át magam. a birtoklás édes mámorára. csakis az aranyra. mikor láttam tervem sikerét. amivel a többi jár neked. Ami pedig a megmaradó tízezer frankot illeti. hogy két részből áll. Segítsen hozzá ez a szerény összeg. átnyújtottam drága barátnőmnek. s hamarosan el is érte a halál. drága Duclos-m.” Belül ujjongtam. az kedves az ő szívének. úgyhogy krokodilkönnyeket ejtve a vén matróna karjaiba vetettem magam. ugyanekkora összeget tartalmazó részt add át. de nem is sejti. gyönyörűséges érzés futott végig egész testemen: néztem. gyermekem. házasságtörésből született… Halálomkor e szegény árva számára tanújelét szeretném adni szeretetemnek. hogy örök időkig misét mondjanak a lelkem üdvéért. hogy az égvilágon mindenre vigyázni fogok. add oda egyfelől a Saint-Honoré utcai kapucinusoknak. a parókia plébánosának. ha az első nem érné el a kívánt hatást. a mennybe jutásnak. és remény sincs rá sohasem. melyben nincs üdvözülés. Nem is tudom elmondani mit éreztem. tegyél hatvanezer frankot. semmi sem tetszik neki annyira. s mivel én ápoltam a beteget. a másik. s ha valaki könnyít a sorsukon. s nehogy összeelegyítsem a kettőt. A harmadik részbe pedig. Mindjárt másnap el is jött az alkalom: az orvos hánytatót írt elő. az én gyermekem. és halálom után azonnal juttasd el nevezett Petignon cipészsegédhez a Bouloir utcába. Ez az igazi módja. Isten szemében ez teszi leginkább jóvá a Földön elkövetett vétkeinket. hogy ilyen szép summához jutok. mert azonnal elpatkol. hogy ossza szét alamizsnaként a körzet szegényei közt. nekem adta át a gyógyszert. s innen kezdve csakis arra ügyeltem. ha egyszerre beadom neki az egészet. Remek dolog az alamizsna. hogy révbe jussál. s nehogy még belezavarodjak az osztozásba. félretoltam minden megbánást.enyhíteni: alamizsnával és imádsággal. ő teljes biztonságban érezvén magát megitta. nehogy megmásítsa döntését valami cudar gyógyulás hatására. újabb hűségesküt tettem neki. tizenötezer-tizenötezer frankot. és otthagyd a mi becstelen mesterségünket. hogy megtartom az egészet magamnak. mihelyt én lehunyom szemem. Ennek az összegnek az első két részét. azonnal összeöntöttem a két adagot egy pohár vízbe. s nem tekintvén másra.

ebből a különbözőségből születik a mindent megőrző és mindent vezérlő rend. Duclos – mondta Durcet –. ugyanúgy szabad az erősnek is visszaállítania a segítség megtagadásával. hiszen maga teremtette meg. mert az ínség az a veteményeskert. hogy a bűn önmagában is ily varázslatos erővel bír. mint a testekben. ínségen való minden enyhítés bűncselekmény a természet rendje ellen. akkor igaz.hallgattam. s még aznap este ötször egymás után el is élveztem. Úgy gondolom. ha a lények tökéletesen egyformák volnának. utolsó búcsút rebegett hozzám. mert a jótékonykodást mindig is utáltam. s enyém lett a pénz. hiába dicsérte nekem annyira Fournier mama. ha segítségnyújtásommal megakadályozom. hogy a másik osztály kiszolgáltassa magát neki. hogy tetszik a természetnek e felfordulás. S amiként a gyengének is szabad lopással javítania ezen az egyenlőtlenségen. nagyságos herceg úr. s vígan tervezgettem. a természet követeli meg. minden egyéb kéjtől függetlenül egymaga is felgyújthatja az összes szenvedélyt. bevallom. A jótékonykodást ezért nemcsak önmagában sz dolognak. Az egyének között fennálló természetadta egyenlőtlenség azt bizonyítja. a természet akarja így. Felém nyújtotta kezét. viszont rendkívüli módon ártok vele a másik résznek. hogy kell legyenek a világban szerencsétlenek. Egyébiránt amikor azt hiszem. – Hát akkor igaz – kiáltott fel a herceg –. – Mi a csoda. s a javakban éppoly egyenetlenséget kíván. Így hát jótékonykodással csak gyengén kötelezem le az emberi faj egy részét.” – Duclos – szólalt meg a herceg –. Egy percig se maradna fenn a világ. szabályszerűen megrészegültem. a örömöknek ettől az ágától fosztom meg. hanem a természet ellen való bűncselekménynek tartom. nagyuram. hiszen a természet egyáltalán . de hiszen neked elveid vannak! Örömmel látom. őszintén: maszturbáltál? A bűn finom kéjes érzete elérte a gyönyör szervét? – Igen. s az egyensúly állítólagos visszaállításával a törvényei ellen vétünk. illően eltemettem a madámot. én meg élveztem. megtartottam a Petignon-fatty örökségét. ha egyszer ő maga rendetlenséget akar. akárcsak a paráználkodás!… És aztán? – Aztán. eszem ágában sem volt misét mondatni. s éppoly révületet okozhat. Nem tartott sokáig: Fournier mama még aznap este elpatkolt. hogy jót teszek a nyomorultak osztályának. melyben a gazdag meglelheti magának a bujálkodáshoz vagy kegyetlenkedéshez szükséges alanyokat. hogy ilyen nézeteket vallasz. mi mindent csinálok majd a birtokomba kerülő arannyal. nagy rosszat teszek a másik osztálynak. Úgyhogy ezt nem tanácsos megbolygatni. még kevésbé alamizsnát osztatni.

barátaim – szólalt meg Curval. s ehhez minden eszköz meg van engedve. mint a másikra. az emberek mozgatásának egyik módozata. – Micsoda? – kérdezte a herceg. – De ezer meg ezer bűn születhet ebből a rendszerből – vetette ellen a püspök. . a másiktól viszont vajmi keveset érzek. mert csakis az érzékeknek szabad vezérelniük bennünket minden egyes cselekedetünkben. – Ez az élvezet nem állja meg a helyét a másikkal szemben. No de ez a vita nagyon messzire vezet. – Pedig állítólag olyan kellemes jót tenni másokkal! – Tévedés! – felelte Durcet. melybe a természet helyezte őket. folytassa csak. másrészt céljait segítve ezen állapot fenntartása érdekében minden erőmmel igyekszem megakadályozni. hogy szaporítsuk a számukat. a másik azonban a szellem valóságos élvezete. Tehát nem segítem a szegényt. hanem – ha a természet valóságos szándékai szerint cselekszem – akkor egyrészt abban az állapotban hagyom a nyomorultakat. vagyis a leghamisabb érzelmünk közvetítésével ideg-óráig megbizsergetheti ugyan szívünket. – Mindig. körünkben mindörökre olyan megbecsülést vívott ki magának. „Miután eltemettük jóságos madámunkat. semmint az erénnyel a másikba? Az egyikre éppúgy szüksége van.nem azért jelzi nekünk a különbségeket. Folytassa hát. Egyszóval az egyiktől feláll a faszom – fejezte be Durcet –. hogy azzal a cselekedetével s azzal a gondolatrendszerrel. – Hát ez nagyon kemény gondolatrendszer. s tudja meg. amelyet az imént vallott meg nekünk. a másik valóságos. hogy mi megbolygassuk őket. még az is. s ha szaporításukkal némi fájdalmat okozunk az egyiknek. a másik az értelmen alapul. első gondolatom rögtön az volt. s Duclos még messze nem ért előadása végére. – Na de mindig az érzékeinkre kell hagyatkoznunk? – kérdezte a püspök. nem vigasztalom az özvegyet és nem karolom fel az árvát. hogy kiléphessenek belőle. mit számít nekem a bűn – felelte Durcet –. bájos kurtizán. hogy szembeszegül a közvélekedéssel. és éppen azzal gyújtja fel valamennyi szenvedélyünket. annál több jót teszünk a másiknak. az első az előítéletekhez tartozik. Közeleg a vacsora ideje. ha egyszer gyönyörűséget okoz! A bűn a természet egyik megjelenési formája. – Az is. hiszen az osztályuk egy másik osztályt szolgál. Miért ne vitethetném magam inkább általa ebbe az irányba. Az első agyszülemény. barátom – mondta Durcet –. – Eh. s ezen az úton éppoly jól szolgálom. az első a hiúság. mint a világ össze filozófusa. hogy meglopjuk vagy tönkretegyük őket? – Hogyne – felelte az adóbérlő –. akárcsak amazon. mert csakis az érzékek bírnak igazán parancsoló szervvel.

A dolog végeztével a hurkát a szájában tartotta. s ebben az állapotában csókolgatta és szívogatta végig az ábrázatát Lucile az irántam való barátságból mindent megengedett neki. gazdag és igen híres ember. amennyi a zárda irányításához kellett így hát. hogyan vonzzak oda még többet. majd odahajlította magához a lányt. miként ez gyakran meg is történt. másrészt a lányok legmesszemenőbb engedelmességével. Az öreg libertinus passziója először is abból állt. hogy nagydolgozzon neki. Fournier mama összes kuncsaftja megmaradt nekem. hogy maga fogadja a vendéget.hogy átveszem a házat. míg olyan tiszta nem lett. e fogyatékosságát ezzel a feslettséggel orvosolta. Biztosított arról. amit csak akart. A fiatal Lucile-t adtam oda neki. a másikkal maszturbálta. s hogy meggyőzzön. és a lányok számára kellemetlen mániája az volt. mint ő. hogy továbbra is hozzám fog járni. s miként majd ezen alkalmakról mindig gondosan beszámolok. Fournier mama régi kuncsaftja. s volt annyi sütnivalóm. Ez egy jónevű ügyvéd volt. aki kötélnek . hogy veszettül csókolta a lány száját. és ugyanúgy viszem tovább a dolgokat. meztelenül belemerítette a lányt. hogy a mamájuknak fognak tekinteni. Ő egy szarral teli hordót hozatott magának. Tervemről beszámoltam társnőimnek. S bár nagyon nagy árat fizetett ezért a hajlamáért. aztán vagy negyed óráig a fenekét csókolgatta. aki még elég fiatal és elég csinos ahhoz. kalandjaim történetét immár nem félvilági lányként hanem apátnőként fejezem be. s valamennyien. majd addig nyalogatta s szürcsölte nyeldekelve a testét. nagyon kevés lány akadt. s mivel a nők élvezetéhez ugyancsak hitvány képességekkel áldotta meg a sors. s értettem a módját. különösen Eugénie. aki továbbra is a kedvencem volt. mígnem a vén szatír a hasára élvezett rá. s végül megkérte. a hölgynek ki kellett ennie a szájából önnön ürüléket. az félkézzel átölelte. Az első kuncsaftom egy öreg királyi kincstárnok volt. megfingatta. még aznap este el is jött Eugénie-hez. roppant fellelkesült tőle. uraim. Fournier mama régi barátja. amennyit csak bírt. egyrészt a szobák tisztaságával. harmadrészt a vendégek szerencsés megválogatásával. hogy dulcineájának egyenesen az arcára szart rá. miközben egyre csak csókolgatta gusztustalan alkotását. Kisvártatva jött egy másik is. majd szétkente rajta ürülékét. Mocskos. Már nem voltam fiatal ehhez a címhez: a harminchoz közeledtem. a libertinusok minden szeszélyének feltétlen kiszolgálásával. megígérték. mint annak előtte. … márki nem sokkal a madám halála után tiszteletét tette nálam és biztosított jóindulatáról. s miközben ő a szaros segg csiklandozásával toldotta meg a faszverés élvezetét. azt Eugénie vette gondjaiba. Annyi nyálat nyelt. mely mellett egész életében kitartott.

majd ráparancsolt Augusztinára. aki rendkívüli módon pártfogásába vette –. – Szerencsésen ráérzett – mondta a herceg. Tudja. nem szabad hogy visszariasszon. hogy a kegyeket egyenlően kell osztogatni. mert egy libertinus számára élvezet minden gyötrelem. Az ötlet olyan nagy tetszést aratott. vagy akár csak átmenetileg is visszatartson bennünket a bűntől. hogy teljes mértékben áterezze a gyönyörűségét. hogy neked jót tegyek. s ezért nem is törekszik rá. . s mentek vacsorázni Duclos cselekedetét agyba-főbe dicsérték. ha csak egy percig is habozik. miként én a miénket ővele. Hát ezért jött oda nekem a márki udvarolni. hogy egye ki onnan Sophie hurkáját. éppoly undorral. hogy vacsora ide. következésképpen belekakáltatott a szájába Zefírrel. hogy azzal csak ellenségeket szerezne magának. magamat pedig föléd helyezzem. puszta jelenléte is megalázó egy erős lélek számára. hogy mindenki kipróbálta. hogyan undorodnak a delikvensek. ő csak az undort látta benne. azok viszont nem kapnak semmit. de közben még vért is hányt. amit ő okoz. beleszaratott vele a szájába majd kényszerítette Zelamirt. Curval is fordítva járt el. hogy a szellem embere sosem igyekszik hálára kötelezni másokat. vagy gyűlölni kell. mert hiába tesz valaki nekünk szolgálatot. vagy nem akart. mert nem igazság. s még kényeskedni akart. hogy lealacsonyítsalak. A püspök meg a herceg elélvezett. mert éppoly gondosan őrizgette a kapcsolatát mivelünk. És a következőképpen járt el: odahívta Sophie-t. annál is inkább. vagy eltenni láb alól. mint Augusztina. Miután azonban a herceg haragjának teljes erejével megfenyegette. majd ezt Michette ette ki belőle. hogy ekkor azt mondta. vacsora oda. hogy a hála agyszülemény. hanem azt mondja: azért teszem meg neked ezt a szolgálatot. A püspök viszont a bátyját utánozta. bárki más számára akár élvezet is lehetett volna e mánia. illetve Durcet azzal állt elő. drágalátos Adoniszával szaratott a szájába. amit e szép és izgató lányka meg is tett. – Ilyenkor nem azt mondja: azért teszem meg ezt a szolgálatot. – Ez annyira igaz – mondta Durcet –.” A herceg annyira nekitüzesedett. a fiú azonban még nem volt elég érett hozzá. hogy a kisfiúk megehetik a lányok szarját. aki szolgálatot tesz nekünk – szólt közbe a püspök. hogy egye meg a lekvárt. Ha nem egy Zelamir féle gyerekről van szó. attól még nem formálhat jogot a szívünkre. csak magamagáért dolgozott az illető. ő ezt az ötletet még előtte ki akarja próbálni.állt neki. beadta a derekát. a finom Zelmirát kakáltatta és Szeladonnal etette ki a lepényt. – Nem nekünk akar örömet szerezni az. a másik kettő vagy nem tudott. Nagyon érdekes volt.

ha gyenge lelke képes ezekre a kisded örömökre. mintha gyónásról jönnének. hogy tudja. Tizenhatodik nap Hőseink valamennyien olyan frissen ébredtek. s milyen esztelenség jótékonykodni. egymással versengve kegyetlenkedésben és gyalázatosságok művelésében. hogy csakis vele tud kéjesen elélvezni. állhatatlan libertinusaink azt eszelték ki hogy a gyerekeket ágyba küldik. márpedig az előadónő minden befolyását bevetette. ő kezdett egy kicsit kimerülni. hogy a szépséges kurtizán tökéletesen ráérzett miféle fortélyokkal juttathatja gyönyörhöz. hogy ezáltal apja kegyeiben maradjon meg valamennyire. undorát azonban nem tudta elűzni. kivéve a herceget. Curval nagyjából hasonló cipőben járt. Ezért Duclos-t vádolták: kétségtelen. mekkora befolyással rendelkezik apja a társaságban. erény. s ha Duclos nem támogatja. a herceg pedig bevallotta. hiszen látta. mi minden hangzott el. a herceg nekihevült. Ígéretes képzelőerőről. szépség. de azt mondják. akkor Julie talán soha nem éri el a célját. s nem tudom miért és hogyan.– Ezek a gondolatok tehát azt bizonyítják – mondta Durcet –. Mindamellett ugyancsak megcsömörlött a lányától. Bárhogy történt is. mint a tavasz teljes csáberejével felfegyverzett tapasztalatlan fruskák. Julie férje. Való igaz. életkor. mint a kefekötő. hogy azokkal kedveskedjen. mintha az éppen az ő . hagyjuk hőseinket megtérni a bacchanáliából mára előkészített hitvesük szűzi ágyába. hogy milyen nagy hiba szolgálatokat tenni. mint mi. Elég számító volt hozza. hogy elsüljön neki. azok bolondok lennének ilyesmivel vesződni. mi történt másnap. hogy magáért csinálja az ember: csinálja. semmi sem számít. akiket amúgy talán semmibe se vett. s Julie ugyan a szájával meg tisztátalan csókjaival olykor még elérte. Még valaki volt a társaságban. hogy gyönyörűséges elélvezésben lesz része. ha ők ketten ügyködnek körülötte. ittak. pártfogóra van szüksége. az olvasó képzeletére bízom. Ahányszor csak a herceggel hált. Minthogy e tizenkét különös személyiség között egy sem akadt. züllöttségről és libertinizmusról tett tanúbizonyságot. A szavakat tett követte. elég képmutató. E gondolatmenet felcsigázta a társaságot. hogy ennek Teréz még jó ideig viselte nyomát. hogy az efféle dolgokban minden a szeszélyen múlik. aki nem érdemelt volna több rendbeli akasztófát vagy kerékbetörést. mellyel az őszbe hajló szépséggel gyakrabban rendelkeznek. csakis egy bizonyos érzék. s Duclos-val is csak azért barátkozott össze. de akik annyira undorodnak ezektől. aki kezdett nagyon kedves. olyan jól összedolgozott Duclos-val. s lássuk. hogy a herceg biztos lehetett benne. majd mit átvonultak az orgia-szalonba. s egyszersmind nagyon izgató is lenni: Julie. Erre azonban azt mondják. és csak a négy öregasszony meg a négy előadónő társaságában vedelik végig az éjszakát.

akinek Zefír verte a faszát gyönyörűségesen. mióta csak itt voltak. hogy tálalva van. aki már reggel óta a fara körül sündörgött. Kétségtelenül oly tömött volt az a segg. Durcet szintén nem tartotta nagyra. A négy barát átvonult a szalonba. Konstanca meg Martaine jelent meg a kápolnában. Curval pedig nekilátott. nem sok dolga akadt a légyott során: mindössze némi seggtörlés. Curvalnak eszébe jutott Duclos egyik tegnapi története. neki van a legszebb segge a világon. s azóta is mindig emlegették iskolabeli örömeiket. a kis adóbérlő annak rendje s módjai szerint beleszart a szájába. Megitattak vele egy nagy pohár elixírt. a társaság átvonult a szalonba. némi szopás meg faszverés. Miután a három delikvens elvégezte szükségét. minden áron tetszeni akart. Aznap csak Hébé. A herceg Michette-tet. ahol már várta őket Zefír. Michette meg Galamb. hogy Vénusz is megirigyelhette volna. illetve botrányos beszédek hangzottak el. Mint említettem. s bele akart szarni Galamb picsájába.tisztátalan csókjainak tüzétől született volna. az egész lecsúszott a földre. lehordta Zefírt. Michette meg Galamb lefektették egy kanapéra sziesztázni és ott is maradtak mellette. az átérzett kéjhez az elébe táruló gyönyörűséges látvány örömét társítva. Curval Jácintot baszta combba. A herceg. s már mentek is az előadóterembe. Ami Konstancát illeti. egészen magához tért. gyerekkoruk óta barátok voltak. hogy visszanyerje erejét. Galamb egy kicsit megszopogatta: a szerszáma megint felágaskodott. csevegtek egy keveset. Julie tehát errefelé kereskedett mert mindenképpen. bezárkóztak hát a kápolnába. Julie-nek ily módon csakis a püspök maradt. filozofikusan élvezett el. Mire felébredt. Durcet megszaratta Galambot. s hogy még jobban erőre kapjon. A püspök. De mivel a rendszeresen befalt mennyiségnek megfelelően elképesztően hatalmas hurkákat szart. reggel pedig senkit sem értek vétségen. Ma Julie volt mellette a kanapén. most is felséges volt és libertinus szellemben zajlott. A vacsora. a püspök pedig szájba kurta Zefírt. aki nagyon kedvelte szabados beszédéért. s egyedül Konstancát tartották ott a szolgálatok végett. aki aznap kávés volt. Durcet-nek is kedve szottyant a dologhoz. A herceg kielégült. Az urak azonban nem érték be ennyivel. s úgy vélte. s Konstanca később elmesélte a püspöknek. hogy felszolgálják a kávét. melyet a természet aligha efféle mocskos élvezetekre szánt. s úgyszólván csak felületileg szarozta össze a csinos kis szűz picsát. Bedühödött. lehordta Curvalt. hogy fél óráig egyfolytában gyalázatosságokat műveltek. az öreg Teréz. mindenkibe belekötött. a látványtól . mivel kedvelte. odakészítette elé a lányt. s miután körítésképpen illetlen tapogatások és csókok történtek. ezt a pillanatot ragadta meg vágya kielégítésére. pártfogót akart. s máris jelentették nekik. nála összesen ha két elsülést ért el. Jácint. mint mindig. feltétlen szükségégét érezte pártfogónak.

s e szavakkal kezdte meg előadását: „Meglehetős tévedés. Petignon sosem járt nálunk. merem remélni. hogy a bűn által szerzett pénz nem boldogít. mit szándékozott vele tenni. úgyhogy remek fogásnak ígérkezett. hogy ha az ember nem tesz meg valakinek valami jót. az elnöknek meg a lánya. s attól fogva senkihez semmi köze a leányhoz. mert ez m tetézte is a bűnt. de éppen ez tetszett legjobban a bennem mocorgó kisördögnek. milyen körülmények közt él. micsoda kincset rejteget otthon. hogy kielégítsem kérését. hogy miután szakértőkkel ellenőrizteti a szüzességét. akkor van abban valami gonosz kéj. családja sem láthatja. a márki pedig sürgetett. uraim. hogy a gyermekkor bája a legfinomabb szépséggel társult nála. akiről már meséltem. azt azonban kikötötte. s e célból a kis Petignon-lány látszott megfelelő alanynak. kissé kegyetlen – ötlet. megrögzött libertinus.kissé jobb hangulatba került. féltő gonddal nevelték. hogy a lehető legnagyobb tévedés. így hát minden követ megmozgattam. hamarosan személyesen is láthatják a színpadon. hogy Franciaországba se tér vissza sohasem. Fournier mamának sose volt ennyi kliense. s bár szűkösen éltek. akiről Desgranges még alighanem többször is fog mesélni. mert e téren a hírek szerint sosem lépett fel szigorú igényekkel. hogy belerángatom a . iskolába se járt. s azt mesélték róla. Szülei rajongtak érte. szerezzek neki egy tizenhárom évesnél fiatalabb szűzlányt – bármi áron. Durcet-nek Konstanca. Úgy gondoltam. A nyomorult suszterinas egy hasonló helyzetű szegény lányt vett feleségül. Amikor minden készen állt. mely azonban. jótevőm fiával kapcsolatban sugallta nekem álnok képzeletem. kiféle. s e szerencsétlen házasságból egyetlen lánya született. Csak egy út kínálkozott. Úgy döntöttem. a szépséges Duclos leült trónusára. A márki törzsvendégem volt. amit pedig meg kellene tennie. nem volt tudomása róla. neki kellett volna átadnom az örökségét. Ekkor fordult meg fejemben egy – bevallom. miféle jogokkal rendelkezik. De hogyan ragadjam el a családjától? Ki se tette a lábát hazulról. mert akkoriban vidéken tartózkodott. Állíthatom. akkoriban tizenkét éves volt. s ezt a libertinus gonoszkodást éppen Petignonnal. Amikor azonban Fournier mama beszélt nekem róla. azonnal szaglászni kezdtem. a nyomorultnak. otthon tanították. ha még rosszat is tesz neki. ugyancsak vonzó lehetett. s oly bölcs elővigyázatossággal őrizték. Nem tudom. Ugyanebben az időben felkeresett Mesanges marki. a hírhedt. A következő dolog szülte az alkalmat. és megkért. bizonyos mértékig el fogja nyerni tetszésüket. szabott áron megveszi tőlem. hogy semmi remény nem látszott. A hercegnek Alina jutott. én viszont már tékozoltam is el mindenféle bolondságra. s így tudtam meg. Ahhoz a híres szűzlány csábítóhoz sem fordulhattam. s lehet. ami neki. Remekül ment a bolt.

Annyi fajankó van a világon. ügyészem olyan sikeresen intézte. nos ez olyan kifinomult aljasság. amely módfelett tetszik nekem.szülőket valamilyen ügybe. s könnyebben csapdába tudom csalni. olyan rendszer van. keverje úgy a dolgokat. melléjük áll. akin addig csak véletlenül ejtettél könnyű kis karcolást. ismerős. egyszóval férj-feleség már egy hét múlva rács mögött ülnek. amelyen túl hallani sem akart senkiről és semmiről. akkor nem árt a körültekintés. ahogy megadtad a kegyelemdöfést az áldozatnak. hogy egy lépést sem tudtak tenni lányuk érdekében. Ami a kislányt illeti. másfelől a hatvanezer frank. mert így biztosan birtokomban maradt egyfelől a lány. a márki pedig szabott árat kívánt fizetni érte. hogy senki se orrontsa meg a mesterkedésemet. előás néhány hitelezőt. Ideje viszont. E kis malőrrel én kétszeresen is jól jártam. befolyásos ügyészt. mely egy sorba kívánkozik a mi remekműveinkkel. ahogy tudtak. melyek újabb kéjes adalékul szolgálhatnak a már megkezdett listához. amit meg Petignonnak szántak. eljön hozzám. amilyennek leírták: bársonyos. egy ügyes kerítőnő a szegény szomszédoknál tengődő kislány közelébe férkőzik. addig te egyfolytában aggódhattál. Pontosan olyan. – Nagy jó uram – felelte Duclos –. mert mindketten börtönben haltak meg csaknem tizenegy év raboskodás után. aki csakis az effajta népek megsegítéséről álmodozik: amíg ezek életben voltak. feltüzeli őket. úgyhogy száz aranyért engedtem át neki. Innen kezdve megy minden. hogy a kislány szülei soha ne tudhassák meg. a szökését lehetetlen volt titokban tartani. akire számíthattam az efféle csínyekben.” – Az angyalát! – csettintett Curval – őrülten szeretem az óvatosságodat. azon belül is azokra a napi eseményekre. ami viszont a drágalátos cipészt és nejét illeti. Tájékozódik. hófehér bőr. mint ön. – Én tovább mentem volna – mondta Durcet –. szép kerek. s mivel fontos volt számomra. Ebben olyan megfontolt gazemberség. a márki igazat mondott: többé sose hallottam róla. s az ember nem mindig meri . és az a finom szemétség. hogy most már visszatérjünk az enyémre. s ha a csibészségeihez alantas emberekhez kell folyamodnia. mint a karikacsapás. ha az ember nem rendelkezik olyan befolyással. Rájuk szabadítottam egy olyan. Mindent összevetve közel húsz aranyomba került. s alighanem Desgranges fogja befejezni a történetét. megpróbálom rács mögé juttatni őket. akit eladtam. Az óvatlan szomszédok mentegetőztek. magam megelégedtem hatvan arany nyereséggel. Megtudták. s húszat odaadtam még az ügyésznek. nehogy még kiszabaduljanak valahogy nekem. s akkor a kislány vagy pénzszűkében lesz. mi lett a lányukkal. vagy rokonoknál fog lakni. formás keblek… Egyszóval nehéz lett volna szebb fehérszemélyt találni.

megfingatja aztán csinál magának négy-öt beöntést. hogy négykézláb egye meg a kutyulékot. hogy szedjek össze mindent. A szóban forgó személy hat beöntés után is újra akarta kezdeni. majd újabb szeszélyekre térünk át. de mivel a fickónak rendkívül fiatal lányok kellettek. kényszerítette. neki viszont fiatal. Ahogy egyedül maradt vele. kevés lány akadt. és kényszeríti a kislányt. ami csak ide sorolható. úgyhogy most már kegyelmet kért. Közben szétterpesztett lábbal ült a mellén. de előtte még jól össze is kellett szaroznia. S a szeretetre méltó teremtés ekképpen folytatta elbeszélését: „Borzasztó. hetvenéves jószágigazgató esetét hoznám fel. uraim. hogy tartsa oda a száját és nyelje is le a torkába zúduló lét. hogy szarjon oda eléje a szoba közepére. – Többet nem tehetett. és semmit se hallgassak el. Mint gondolhatják. s miután inkább durván. ő is odacsinált ugyanoda. majd kezével összeelegyítette a két kupacot. mintsem finoman megsimogatta egy kicsit a fenekét. majd durván . akinek petyhüdt a melle. amelyekről már napok óta mesélek. Ennek egy szép de negyvennegyvenöt éves nő kellett. aminek éppen ezért tökéletesen szőrtelennek kellett lennie. másikkal meg a lány vénuszdombját gyúrogatta. egyik kezével verte meglehetősen nagy faszát a. Csupaszra vetkőztette a nőt. mert még mindig nem sült el neki. Végezetül egy öreg bankár szolgáltatja nekünk az utolsó példát az elsődlegesként szereplő disznóságokra. és akkor élvezett el. de csak deréktól fölfelé. s ha jól láttam. az effajta dolgokra könnyebben találtam gyerekeket. A kislány mindegyiknél elhányta magát. Az illetőnek egy nagyon csinos tizenhárom-tizennégy éves kis virágáruslányt adtam. Megjön emberünk. aki kapható lett volna efféle disznóságokra. mert figyelmeztetem önöket. uraim – mondta a szép kurtizán –. hogy továbbra is afféle ocsmányságokkal kell önöket szórakoztatnom. a csibész azonban a szemébe röhögött és csinálta tovább. s közben egyfolytában mutassa a seggét. Még három példa e förtelmes disznóságokra. üde teremtések kellettek… Találtam neki. amit szeretne. hogy másodlagosként még gyakran találkozunk velük. csak deréktól lefelé veteti le a lánnyal a ruháját. de drágán megfizettettem vele őket. igaz – mondta a herceg. Amikor aztán kiélvezte a látványt. A még három idézendő példa közül a második szintén hatalmas engedelmességet követelt a lány részéről. megtapogatja a fenekét. levetkőztette. és kényszerítette a lányt. Közben kézimunkázott. Először egy öreg. mert Párizsban mindent talál az ember. – Igaz. mégpedig olyan.megtenni azt. mint kész lányokat. csak a hatodiknál sült el neki a szerszáma. amikor az utolsó falat ment le a lány torkán. De azt igényelték.

s mivel az a fajta volt. s minek csúfította el vele a női testet. csak nem undorodsz tőlem? Pedig végig kell hogy szopjál. uraim? Egy merő fekély volt. s olyan förtelmes bűzt árasztott. egy fillérnyi helyet sem hagyva ki belőle. Na ne vágjál pofákat! Mások is meg tették már előtted. miközben a finom kis Alina mellét markolászta –. undorodom… Talán csak a pinától undorodom még jobban. minden porcikájából csorgott a genny. hogy milyen alávaló dolog a mell. mint hogy kitöröljem vele a seggemet?” Azzal megszorongatja. a podagrás vén kecske meg. hogy még a szomszéd szobából is éreztem. Márpedig ezt a szép porhüvelyt kellett leszopogatni. mi célja vele a természetnek. nyomás. ezzel viszont két aranyat lehetett keresni: mindent megcsinált.” Joggal mondják. tetőtől talpig végignyalogatni. amit csak kértek tőle. De Istenem! az a test! Hogy is fessem le önöknek. – Szerintem roppant ésszerű. huzigálja. „Na mi van. hogy egyszer elsüljön. de mit mondjak. hogy több effajta művelet kellett neki ahhoz. te kis lotyó – mondja a szörnyeteg –. a lány. hogy pénzzel barmit meg lehet csináltatni. nagyon nagy nyomorban élt. ne kényeskedj. néha még a szaros csizmáját is beletörli. ráköp. akit adtam neki. szétterpesztett lábbal ráült.” – Leszopogatni? – kérdezte a herceg. amikor meglátta e két lábon járó hullát. többet nem láttam. elfog a méreg. marcangolja. hogy a csöcs ocsmány dolog. végig kell nyalogatnod a testemen összes részét. Hiába figyelmeztettem előre a neki adott lányt. odaszart a mellére. E különös szónoklat után csupaszra vetkőzött. Elélvezést azonban nem láttam később pedig megtudtam. uraim. „Igen. . és azzal törölte ki a seggét. miközben kéjesen élvezte. – Mi másra jó ez a csöcs. egy cseppet sem bántam. sosem értettem. aki sosem megy kétszer ugyanarra a helyre. mi másra szolgálhatnak a csöcsök. Amikor véget ért a művelet (közben a szerencsétlen lány persze majd belehalt az undorba). leszopogatni – mondta Duclos –. elszörnyedve hátrahőkölt. Ha csak meglátom. majd marokra fogta előbb az egyiket. egyiket a másikra tekeri. kéjesen verte a faszát. viszolygok tőle. mint seggtörlésre. ahogy a bársonyos nyelvecske fel-alá jár undok testén és enyhíti a bőrét emésztő kort. nem is érti. ahogy ez az ember bevégezte a műveletet – mondta a herceg –. s közben egyre hajtogatja.megrángatta a mellét: „Szép kis tehéntőgy! – kiáltott fel. hanyatt fektette a földre. – Annyi bizonyos – mondta Curval. aztán a másikat.

mindjárt meg is kezdte a bizonyítási eljárást. szorítottam. hogy ez az egyik legszebb szerszám. ez azonban már libertinusabb volt. egyszer csak felmeredt a fasza. – Igen. mert másnap elhozta egy rendtársát. de hiába: a rendelet elhangzott. a másikkal meg üssem tovább a fenekét. mint a pergamen: gyúrogattam. mi vár rájuk. húzódozott ugyan a kicsike. s még csak fel sem hajtotta a szoknyámat. ezzel el is érkeztünk a passzív ostorozás passzusához. két adaggal is lenyelettek vele. Fintorgott. hogy ehhez ő ért a legjobban. s vitte magával két háremhölgyét. Visszajött. de női sikoltás. mert amúgy petyhüdt és lógó ülepét olyan vastag bőr borította. ez. s én csak a szünetekben vertem az övét.” – Ha nem csalódom – mondta a püspök –. amikor már egészen bevadultam. mint az állatokét. majd kéjes bömbölés hallatszott. s megállapíthattam. reszkettek. s mivel az effajta eseményeken soha nem akadt fönn senki. Elém tette ronda nagy valagát. szeretett leskelődni. Alinát a mellénél fogva húzta magával. mit csinált. nem is sokáig . hogy étvágygerjesztőnek szeretne néhány beöntést kapni. Sophie-t és Zelmirát. engedelmükkel csak holnap kezdek bele az effajta hajlamok ismertetésébe. s előbb gondosan végigvizsgálta a nő fenekét. Duclos azonnal folytatta is történetét: „Néhány nappal később magam vettem kezelésbe egy öreg csuhást.Azzal bevetette magát a kis fülkébe. s rám parancsolt. s mikor a kis adóbérlőnek megteltek a belei. de muszáj volt engedelmeskednie. szaggattam. s csak akkor élvezett el. Nem tudni. semmi nem volt elég erős neki. annak teljes erőből kellett vernem tenyeremmel a hátsóját. az ő mániája a kéznek ugyan fárasztóbb volt. a gyomor számára azonban elviselhetőbb. Az aznap szolgálatos Teréz bizonygatta. valamint Fanchont is. ahogy csak bírtam. Csaknem fél óra maradt még vacsoráig. nem volt visszaút. úgyis több estén át fogunk foglalkozni velük. akkor a kezembe adta. mint könnyen elképzelhető. Amikor már skarlátvörös. dörzsöltem. azon a részen marokra kellett fognom a bőrt. Alina sírva egy kendőt tartott a keble elé. hogy tartsa a csőrét. ezért Durcet azzal állt elő. hogy aztán hányja vissza. amellyel valaha is dolgom akadt. De hanem veszett nagy gyakorlata volt a dologban. intett Rosette-nek. mit nem. csíptem. Nyilván jó híremet keltette a kolostorban. olyan volt rajta a bőr. a nők sejtették. Egyébként maga verte a faszát a művelet közben. s minthogy ezzel mai feladatomat teljesítettem. dögönyöztem. de amikor a lyukhoz értem. hogy süssem el neki. nyalogatta a seggemet. legfeljebb ha mulattak rajta. lett a bőre. nekem is tízszertizenkétszer végigcsókolgatta. nagy jó uram – mondta Duclos –.

folytatnia kellett. azt állította. mégiscsak ki kellene találnunk valamit. mert szántszándékkal el akarja veszejteni. hogy lásson hozzá máris. de a kutyafáját – fakadt ki –. arról. hogy a lány sajnálatos módon az elülső felét mutatta. a herceg mindenki szeme láttára megette Duclos székletét. különben Durcet ki tudja meddig folytatta volna. Erre a hírre azonban más irányba fordult az urak érdeklődése. hogy nyugovóra térnek. de az elnök egy sajátos csereügylettel mégis elintézte. úgyhogy csak az volt a kérdés. olvasó. Végül csak bele kellett vágnia. az elnök odaszart a szoba közepére. – Igaz ugyan. De az volt a legcifrább a dologban. amit a kegyetlen ember odacsinált neki. A lány éjjelre Durcet-höz volt beosztva. találd ki. márpedig az effajta vétségekre sosem volt bocsánat. hogy minden vétségnél egyen szart. Úgy döntöttek. miről volt szó. alighanem okkal. neki pedig mindenhová elkalandozott a keze. bocsánatért esedezett. Tizenhetedik nap Az elnökből újra meg újra előtört Konstanca iránt érzett szörnyű ellenszenve. de nem volt mese. nehogy korábban szüljön meg. a felénél kifordult a gyomra. mint tervezzük. s ahányszor csak vele hál. s úgy nézte az izgató jelenetet. újabb örömök felé néztek. milyen is az a fránya libertinus szellem. hogy megbüntethessük ezt a kurvát. végre úgy döntöttek. De nézzük csak meg. mindig kitalál valami effajta hazugságot. végül mind lement a torkán. hogy Konstanca tagadta tettét. erre Curval azt követelte. akit módfelett felizgatott a látvány meg Augusztina mesteri maszturbálása. hogy vele tölthesse az éjszakát. hogy az elnök megrágalmazta. remekül szórakoztak rajta. milyen fintorokat vágott a szegény kicsi nő. bőséggel áradt a magja. Konstancának pedig négykézlábra kellett állnia. Roppant mulatságos volt. reggelre kelve pedig tajtékozva szidalmazta. Az orgián rászartak néhány mellre és sok segget megkakáltattak. hogy jött a vacsora. majd Curval. Ha már ezt a kapitális vétséget elemezzük. Éppen a lányok lakrészében reggelizlek. miként büntethetnék meg a jövőben úgy. hogy mindjárt . óh. ha valami butaságot csinál. Még szerencse. nőnek sosem lehetett igaza. de hasztalan: ezekbe a mellkasokba szív helyett bronzot helyezett a természet. mígnem engedelmeskedett. s úgy falnia azt. amikor pedig a hátulsót kérték tőle. Térdre vetette magát. közben a szép kurtizán szopta a faszát. hogy ne ártsanak vele a magzatnak. s miután Curval ugyanezt megcselekedte Champville-lel.váratott magára. Közben mind a négy gazember egy-egy kislánnyal verette a faszát. hogy az állapota miatt a szokásos büntetéseknek nem lehet alávetni. megparancsolták hát neki. A törvények azonban e téren kérlelhetetlenek voltak. amikor érezte. hogy jöjjön oda.

az elnök pedig Alináét. Zefír karjaiba omlott. itt van neki egy kis szósz. Blangis hagyta magát. benyomta hatalmas szerszámát a végbelébe. hanem egyenesen képtelenség. hogy ne törölje meg a seggét. leküldött Augusztináé mellé. hanem egy egészséges szarhurka. Fanny. Ez pedig főbenjáró bűn volt: az ő neve is bekerült a füzetbe. majd elmentek kávézni. te kurva. finom fehér. miért üldözi oly veszettül a törvény Franciaországban a libertinizmust. kissé már kapatosan. Amúgy minden rendben volt a fiúk szobájában viszont Zelamir találtatott vétkesnek: amikor este szart az orgián. miközben Herkules. hogyan szarik a két segédbaszó meg Alina. egyik nemről a másikra váltott. hogy a törvény nem kimondottan a kicsapongást üldözi. de csak az egyiket ette meg. Erre elemezni kezdték őket. hogy effajta csip-csup dolgokkal törődnek: ágyúval lőnek verébre. kihasználva az alkalmat. s talán az egész utazás alatt most fordult csak elő. hogy elélvezett. finom kis hurkáját csócsálgatta. hogy egyik sem veszélyes. s ezek után nemcsak kegyetlenség. csak csókolózott. s felírta Sophie nevét. s nem marad idejük összeesküvésekre meg forradalmakra. hogy hasmenése volt. ő azonban engedély nélkül mégis megtörölte. s vagy egy óráig szívta a szépséges lány száját. a kávézás meglehetősen nyugodtan zajlott. maga közben az izgató Augusztina friss. Durcet ennek ellenére megcsókolta a seggét és egy kicsit szopatta is magát vele. hiszen a kicsapongás csak elszórakoztatja a polgárokat. Teréz és Mme Champville. Mivel már kidisznólkodták magukat. – Nem – markolt bele Durcet a szarba – ez nem igaz: akinek hasmenése van az fosik. a hal úszni akar. A lány azzal próbálta mentegetni magát. A hercegnek sehogy sem fért a fejébe. a püspök a két segédbaszóét. Durcet szart talált Sophie éjjeliedényében. Konstanca jelenete feltüzelte az urakat. a püspök úgy vélte. úgyhogy amikor beleeresztette a zsilipet a herceg szegény felesége szájába. Megejtették a körletszemlét. a herceg pedig bebizonyította. hanem csak a túlkapásokat. s megnézték. Társai közben egyéb alávalóságokat űztek. Curval mindeközben megkakáltatta Augusztinát. Ebédnél erkölcsi kérdések kerültek terítékre. aztán átmentek a kápolnába.átszakad a gát. meghagyták neki. A herceg. aki épp hogy csak végzett hitvány reggelijével: – Gyere ide. s bár semmi mást nem csinált. ez viszont nem fos. A herceg a szájával fogta fel Teréz szarát és meg is ette. anélkül hogy észrevette volna. Azzal fogta rettegett füzetét. kapd be. magához intette Konstancát. amit annak ellenére. Még ezt is le kellett nyelni. mert effajta duhajkodásokat már régóta nem engedtek meg maguknak reggel. egyik sem lehet gyanús a kormány számára. Durcet Mme Charnpville-ét. tessék. hogy . a bájos lányka legszívesebben elbujdokolt volna bánatával.

pedig milyen finom és kellemes volt az arca! – És tegye hozzá – mondta Desgranges –. s mikor a társaság elhelyezkedett. öreg sóvámszedő volt. és áztassak be egy húggyal és szarral teli edénybe legalább három nyaláb vesszőt. ha a lány a vesszővel a levegőbe csapkodta a faszából kicsorgó gecit. és azt állította. Jött egy inas. mert korántsem volt olyan engedelmes és szolgálatkész. szóval Eugénie-t elrabolták tőlem. de csak őt kérdezték meg. ne vágjunk a dolgok elébe.” – És nem is fogja – szólt közbe Desgranges. finoman vesszőzni kellett. annak pontosan százat kellett verni az ülepére. Olyankor az volt a legnagyobb öröme neki. – Ó. Végre megjött. de a szépséges leányzó életének ezt a fejezetét majd én mesélem el. lefizette a szokásos összeget. mely minden szempontból érzékenyen érintett. s aki különleges szolgáltatásaival igen nagy hasznomra volt minden pénzszerző tevékenységemben. Másnap magam vettem kezelésbe egy másikat. maga verte ki a faszát. egy ilyen szép lány. húszévesen. hogy egy vidéki vacsorára viszi. hogy neki volt a legszebb teste Párizsban: e sok báj okozta a vesztét. imigyen kezdett bele a mesélésbe: „Nagy veszteség ért. a seggemet meg a számat. Legelőször az iránt érdeklődött. s miközben fenekelték. akit szenvedélyesen szerettem. „Lucile foglalta el helyét szívemben és ágyamban. Mme Duclos már fenn várta őket az emelvényen. igen jómódú. Amikor őperjelsége már kinyalakodta magát. ahol majd hét-nyolc aranyat fog keresni. Eugéniet. gyakran járt effajta helyekre. s rendszerint Eugénie-vel szórakozott. Valamivel kelőbb egy harmadik megint csak engem kéretett. előzőleg csókolgatta az ember seggét. de ez már minden pontban sokkal szertartásosabb volt: egy héttel előbb üzent nekem.közben egyetlen csepp geci sem esett. amikor ez történt. nagy Isten-kiáltott fel Duclos –. – Az a parti az utolsó volt életében. a vessző puszta érintésétől. gyermektelen özvegyember. mert én bizony nem engedtem volna így el egy idegennel. ő pedig igent mondott… Soha többé nem láttam viszont. De folytassa csak. különösen ne pinámat. aki néha ellátogatott hozzám. mégpedig igen sajátos módon. Ennek ellenére nem sokkal később őrá bíztam azt a bencés perjelt. Én nem voltam otthon. s úgy is élvezett el. hogy egészen a jöveteléig semmimet se mossam meg. hogy betartottam-e a mosakodásmentességre vonatkozó . de nem a házban történő munkákban. de csak a faszát meg a tökét.

széthúzta a fenekemet. Végül. ami alighanem kielégítette. s figyelmesen végigszaglássza az egész testemet. de mondhatom. de emberünk mindenütt egyformán érzéketlen volt: a szeme se rebbent E két ceremónia végeztével ő lépett akcióba. elnököm. hogy ha e csókból. majd felváltva jártatta nyelvét a két lyukon melyek – utasításainak megfelelően – aligha árasztottak rózsaillatot. Mivel én pontosan betartottam mindent. Ezen első próbálkozás után három ujjal benyúltam a végbelébe és teljes erőmből rángatni kezdtem. hogy igen. mert Alina közben verte a faszát –. pontosan olyan volt színre is. végtelen nagy gonddal odanyomok egy hurkát az orrára. a hosszú gyakorlatban elszarusodott bőrén nyoma se látszott semminek. akkor nem ment volna bele a játékba. és így tovább vagy tizenötször egymás után. ez kell nekem!” – mire most én kezdtem az ő ülepét tapogatni. A szar a földre pottyant. akár a cserzett bőr. tudván szerepemet. mert én is a leghatározottabban támogatom a bidé mellőzését. mert nagyon melege lett a hacukájában. de nemcsak hogy meg se rezzent. mire ő ellenőrzésképpen szájon csókolt. Amikor kinyalakodta magát. annyi bizonyos. ráhasaltam az ágyra. a azon szarosan teljes erőmből ráhúztam vele vagy tízet. hogy milyen szemtelen vagyok. aztán fogtam a vesszőnyalábot. továbbra se nyúlok a farkához. mert elindultunk fölfelé. keménységre is. s amikor megint letérdel. meg se kottyant neki. „A picsába! hát ez az. de mintha meg se érintette volna a vessző a bevehetetlen citadellát. ez aztán egy fenék. hogy bármi módon megmosakodtam. leszid. hogy még az utcára is kihallatszana. csak fél szemmel figyelem. különösen azokat a részeket melyeknek kifejezetten megtiltotta a megmosását. majd a faszát verve elélvez. Vagy kétszázat kapott az ülepére. amire vágyott. nyilván megkapta azt a parfümöt.” – Az áldóját – csettintett a herceg –. hogy semmi zaj se szűrődhessen ki. . milyen állapotban van. ha legalább három hónapig nem lát vizet az illető. ő megint letérdel és megint nyalogat. hogy vetkőzzem le. azt a következtetést vonja le. Szóval fölmegyünk. és tudtam. s közben akkorákat ordít. lévén hogy nem ettem aznap semmit. csak megnézte és megszaglászta. Egy darabig elsimogattam. megint megvesszőzöm és megint beujjazok neki. csakhogy én hosszabb ideig szeretem. – Annyi bizonyos – mondta Curval dadogva. ő letérdelt.előírását. széthúzogattam a göcsörtös ülepet. még a tiédet is kenterbe veri. még csak hozzá se nyúlt. gyúrogattam. Hanyatt dobja magát. hogy a szóban forgó személy a feneket is meg a hajlamait is tekintve egyaránt rám hasonlít. biztosítottam. de nem vette a szájába. ha jó előre nem intézkedtem volna. nézi a beáztatott vesszőket. aztán rám parancsol.

kíváncsi voltam. hol úgy. hogy szép segge van – mondja –. undorító. aszott és kérges. uram – felelem –. melyben négy nyaláb vessző volt beáztatva. hozd ide. s hódolata tárgyát minden olyan formában a szeme elé tárom. „Azt mondták magáról. mikor ér véget. hol úgy. a jelek szerint fenemód sokszor bocsátotta áruba a hátsóját. száraz. hogy végigfuttatja kezét a felszínen. Teréz odajön. végignéz rajtam azzal a flegmasággal. hogy szája légmentesen rátapad a seggem lyukára. „A lyuka nagyon tág – mondja –. kérlek. a nyelve pedig megpróbál behatolni a nyílásba. Az eljárás nem volt a kedve ellen való. – Itt a seggem: mint láthatja. hogy menjek el hozzá. ványadt seggét hozzádörgöli az elnök orrához – még a kívánt hurkát is mellékeli neki.” Több se kell nekem.” Ekkor éreztem. neked áll a faszod – mondta a herceg. végül vagy egy fél tucat után feláll. megkért egy barátnőmön keresztül. légy olyan kedves. illetve mikor kezdődik. aztán lassacskán lehajolok. „Vegye le valamelyik fegyvert – mondja. egyenesen a budiról jöjjön. ha tetszeni akarunk nekik. Ügyesen megragadtam az alkalmat. mert én már annyira hozzászoktam ehhez az állapothoz. miféle szertartás van szokásban élvhajhász barátunknál. Teréz! te akinek a mocska meg az özönvíz előtti időkből származik. te. mindezt az orromra. a libertinus Duclos pedig imigyen szövi tovább beszéde fonalát: „Egy vén legény. . s valósággal odanyomom ülepemet a megrögzött libertinus orrához. ki a keresztelőd óta nem törölted ki a seggedet. századunkban oly szeszélyesek a férfiak. az edény fölött több korbács is lógott arany kampós szögekre akasztva. a segge legyen szarszagú. Először egyenesen állok. kivágom a farbát. Csak azt merem bizonyosan leszögezni. hogy méltó-e hírnevéhez… Vetkőzzön. Megérkezem. Alina kézimunkázik. ami csak tetszhet neki. hogy mindenre készen kell állnunk. s odasuvasztottam a nyelve alá egy jó zaftos kis fingot. de nem is hatódott meg tőle. amit a rendszeres kicsapongás ad a libertinusnak. te. Hé. a picsája meg olyan büdös. kérdezzétek meg Alinától. s mutat nekem egy porcelán edényt. hogy nem is észlelem.” „Sajnos. s tökéletesíti a pózt. mocskos. egyetlen pillantással magabiztosan felméri a felkínált árut. – Tudja az ördög. mint a mocsár. kinek a bűzhödt picsája három mérföldnyi sugárban kiirt minden életet. s azt is megtudtam.– Elnök úr. aki mindennap más-más lányt fogadott a most ismertetendő művelethez. és tegyél hozzá még egy kis szart is. – Gondoljátok? – csodálkozott Curval. hogy kedve szerint igazgat rajta egy kicsit. hogy jelen pillanatban egy nagyon mocskos kurvát szeretnék. s mivel idestova hatvan esztendeje határozott gyengém a szép fenék. odavezet az alkóvba. hogy megtart. Ahányszor csak megmoccantam. mindig éreztem.

ennek azonban nem volt szüksége előzetes tapogatásra. aki görcsösebben vonaglott volna. Hanem amikor hazaértem.” Nekilátok. amit tőlem látott. ő letérdel. hol a vesszőt. váltogatom a szerszámokat. épp csak egy pillanatig tartja szájában a tőlem kapott hurkát. csinálja utánam. de nem nyeli le. „Csinálja utánam – lihegi –. s már csak a leghihetetlenebb szélsőségek képesek felajzani. jelt adott neki. de egy tapodtat sem jutottunk előbbre. olyan volt. én meg tizenegy óta gürcöltem. ütöm-vágom. Már a kettőt is elütötte az óra. ez egy vén fenék – mondta –. Maga elé térdeltette a lányt majd a melléhez lóbálva löttyedt golyóit. Egyébiránt önökön kívül. amíg bírta az ember erővel. uraim. de az égvilágon semmi külső jel nem utalt rá.” . akkor befejezésképpen leszopatta magát. szétnyílik a feneke. én meg a szájába tojok egy tojást. én a maga szép feneke elé térdelek. Lucile meg egy másik öregúrral hadakozott éppen. A vén kujon meg se moccant. „Gyerünk. mindjárt révbe érünk. hogy majd maga is utánacsinálja. már csak egy kis szar kell. egészen megkérgesedett a sok ütéstől. Ahogy megkapja. egyszerűen csak addig kellett ütni ecetbe áztatott vesszővel a derekától a combjáig. mintha csendben ízlelgette volna a verésből származó kéj belső bizsergését. Én most így fogok feküdni – hasalt rá az ágy végére.” Ekkor emberünk dühödten feláll. De micsoda flegma. kéjesen hörögve hanyatt veti magát. hogy a bőre bármit is érezne. Már több mint háromnegyed órája csépeltem teljes erőből hol a vesszővel. hol a korbácsot. egyből elélvez. amit már három napja e célra tartogattam. hogy megemelkedik az ülepe. nagyon sokáig fog tartani. készüljön fel rá. s a jó útra tért bűnös hamarosan abba sírta bele vétkeit. helyet cserélünk. csaknem elájult. hullamereven feküdt. ahogy meghagyta nekem. lábával a földre támaszkodva –. akkor a lány a petyhüdt szerszámot szájába vette. hol a korbáccsal. mert még egyszer figyelmeztetem.tapintsa meg. egyszercsak látom.” S mikor engedelmeskedtem: „Látja. s szanaszét repül a szar a padlóra. A szeánsz két aranyat hozott számomra. hogy valami különleges jön ki ebből a fenékből. nemigen láttam embert. végre kidugja a fejét egy hurka. oda-oda suhintok neki a vesszővel. De főként ne türelmetlenkedjék. csökönyös. közben tovább csépelem. de lesz egy biztos jele a végkifejletnek: ha azt észleli.” Gyorsan a helyre hajolok. maga azt csinálja majd. hogy kijöjjön a geci. vállig feltűrtem az ingemet. Sokáig fog tartani. kitartás – bíztatom –. hogy kényelmesebben üthessem. nagy Isten! egész megizzadtam bele. s én elélvezek. akik e tekintetben példamutató módon viselkednek. amikor kifolyt a gecije. kemény szerszáma a hasára tapad. ahogy előre jelezte. maga pedig használja felváltva ezt a két szerszámot.

hogy a tervezett menetrend során néhány példát idézzenek nekünk erről a passzióról. hogy Duclos is legyen jelen. hogy elvonulhat-e a terem végében levő budoárba. elnököm – évődött a herceg Curvallal –. szemet hunytunk a dolog fölött. mondván. magához vette drágalátos hű barátnőjét. vagy az effajta rejtélyes úton-módon. a vacsora ideje viszont még nem jött el. szóval egy fél óra múlva sírva visszatért . azzal az egy feltétellel. az urak pajzánkodással ütötték el az időt. Így hát az elnök elvonult kíséretével. Van még jó néhány sajátságos élvezet. Durcet meg a herceg a megmaradó egyedek társaságában szintén nem imádkozással töltött. hogy ne csináljon vele semmi olyat. s csakis az ő tanúvallomását fogadják el az elélvezés igazolásaképpen – Legyen – mondta az elnök –. Szeladont. hogy ez megtörtént. a többiek kérték. Zelmirát. Adelaidát. Fanchont. míg sort nem kerítenek rájuk az előadók. – Azt már nem – tiltakozott a herceg –. – Fogadjunk. vagy netán csak úgy jókedvében sikongatott. hogy a létszám nem volt kikötve. és vihet e annyi egyedet magával. s fél óra múlva. magához vette továbbá a lányát. – Ahogy parancsolod – vágta rá a herceg. vagy a nyilvánosan is engedélyezett módon élvezhetsz el. meg Duclos-t és a három baszót. A püspök és Durcet azonban az elnök pártjára állt. Épp az imént követtél el egy ilyet Alinával. Degranges-t. a többiek beleegyeztek. Zefírt. ha a szobánkban vagy egyéb félreeső helyen történnek meg. Augusztinát. ám az önök egyöntetű tiltakozására uraim. hogy nem jön össze neked harmadszor. ma már másodszor látlak elélvezni. – Jó fáradt lehetsz. miközben Duclos fenekét gyúrogatta. hogy egy egész hadsereggel mész. megfogadtuk egymásnak. ami árthat a terhességének. Champville-t. amennyit csak jónak lát. hogy harmadszor is összejön – mondta Curval. mely időt a püspök. S kezdetnek először is nyilvánosan százötvenet veretett a seggére Duclos-val. amíg el nem jött az idejük. hogy bizonyos dolgokat nem csinálunk. – A gecibe! – mondta a herceg – Arról nem volt szó. te is jól tudod. ezeket csak akkor toleráljuk.Minthogy Mme Duclos ezzel a végére ért aznapi mondandójának. melyektől úgyszintén meg kellett volna tartóztatnunk magunkat. – De van egy feltételem – mondta Curval – hogy most mindent szabad nekem. Konstancát. Például hogy nem kúratjuk seggbe magunkat: ehhez kellett volna várnunk. jóllehet nem szoktál te egyetlen nap ennyi gecit produkálni. Erre az elnök megkérdezte. s lefogadom száz aranyba. s tart most zsebkendőt a keblein? Hát akkor válassz. elfogadom. Terézt.

a vén kéjenc utána úgy nyilatkozott róla. hogy valóságos kincs. ami vétkéért jár. Az olvasó szíves engedelmével nem világosítjuk fel róla. de megnyerte a fogadást. Justine igazi küthérai hősnő módjára viselkedett. Amikor elfogyott az adag. néhány nappal később egy öreg küthérai hadirokkantat adtam neki. hogy mirtuszkoszorút érdemel. akkor elélvezett. tagbaszakadt. mégpedig úgy. amit az olvasó szíves engedelmével csak a maga helyén magyarázunk el. majd maradék csapatával hamarosan megjelent az elnök is. aki először is több mint ezret veretett a testére. akik némi kis örömféleséget csakis önmaguk kínzatásában leltek. mint valaha. huszonöt éves volt. s összeeresztettem egy öreg rendőrparancsnokkal. és a fenekére bökte oda a csomagját. Tizennyolcadik nap Mme Duclos. amire hamarosan ítélni fognak. A dolog végeztével a libertinus egyszerűen felhajtotta a leányzó szoknyáját. . azt akarta. s ezzel az újsütetű balzsammal dörzsölte be még egyszer. majd amikor már vérben úszott mindene.Konstanca és Zelmira. hogy a lány pisiljen bele a saját kezébe majd dörzsölje végig összevert testét a vizeletével. milyen nagyra becsülöm. még senki sem verte meg úgy. amúgy csinos arca volt. aki igazolta férfiúi erejét. hogy megpróbálja megelőzni vagy elkerülni. mint amennyire dicsérték nekem. amikor megkapta – ebből fogom kifizetni azt a büntetést. s mióta az eszét tudja. oldalán Mme Duclos-val. s ezért úgy gondoltam. hogy vétkezni fog. újrakezdték a munkát. de a kisujját se mozdította. valóban olyan tehetségese az ostorozásban. most csak annyit lásson belőle. a lány gondosan összeszedte a tenyerébe a kifolyt gecit. hogy efféle teremtés nagy segítségemre lehet. akár egy kocsmáros lány.” Ez megint olyan dolog. és csodaszép teste. legott oda is röpítjük olvasót. hogy fröcsögjön a vér. mint ez a perszóna. s ez volt a lényeg. Mindjárt másnap kipróbáltam. finom bőre. mit művelt az elnök: a körülmények egyelőre nem teszik ezt lehetővé nekünk. Mivel innen kezdve már csak szokványos dolgok történtek egészen a másnapi előadás kezdetéig. öreg kéjenc járt hozzánk. s hivatalosan is elismerte. Hogy megmutassam neki. Rengeteg olyan. illetve a háta közepétől a combja kövérjéig. aki ma szebb. ekképpen kezdte meg a tizennyolcadik napi előadását: „Nemrég szereztem be egy nagydarab. hogy ez a gazember előre tudta. ékesebb és ragyogóbb volt. akit teljes erőből kellett verni a melle aljától a térdéig. Justine nevezetű leányzót. előre felkészült arra a büntetésre. öt láb hat hüvelyk magas. „Jól fog jönni még ez a száz arany – mondta.

azt akarta. E bevezető simogatások után harmadszor is odaadja ülepét a vesszőnyalábnak. hogyan lehetne a hódolat ily tüzes? Soha még nő seggét nem csókolták úgy mint e fiúét. felhajtja a szoknyáját egyik kezével ellenőrzi a nemét. Eleinte nem is tudja melyik templomnak hódoljon: végül a segg mellett dönt. úgyhogy tulajdonképpen nem is nagyon kellett volna foglalkoznom vele. tizennyolc éves fiút. ráadásul helyzeténél fogva némi szolgálatokat is tehetett nekünk! Úgyhogy nem akadékoskodtam. markolja mindkettejük faszát. a fiút jó előre kitanítottam. majd hamarosan a szájába veszi. hogy ezt nem mulasztottam el. de ezúttal a fasza kell neki: megtapogatja. de ne kíméljen ám!” A fiú felkapja a vesszőnyalábot. amit csak kértek tőle. valójában férfit akart. hogy egészen cakkos lesz az ülepe. mert bevezetésképpen öt-hat ordítóan eretnek csókkal illette. hogy nőnek öltözött férfi fenekelje el. aki ekkor jelentkezett. Ennek a különös embernek csak az öltözék terén kellett nő. Ettől a menettől aztán egészen bevadul. ráfekszik. kezébe nyomtam egy fűzfavessző-nyalábot és úgy mutattam be neki. hogy épp abban a pillanatban jut . Ráadásul micsoda szerszámmal! Nehogy azt higgyék. elkezdi verni. Míg ez eljátszadozik vele ő is viszonozni akarja neki a szolgálatot. s sikerül őt is annyira feltüzelnie. mit elkezdtél!” Ütik mint a lovat. de most már jobban fel van ajzva. a kéjenc nyelve teljesen eltűnt a végbélnyílásban. a másikkal mohón megmarkolja a fenekét. csakhogy az illető Fournier mama régi kuncsaftja. ha valóban gyalázat történne. szenvedélyesen rátapasztja a száját. s hogy érthetőbben fogalmazzak. Egy kis szodómia-szaga is volt a dolognak. aki kifutóskodott nálunk. Adóniszát az ágyra veti. volt időtlen idők óta járt hozzánk hűségesen. Először is jól megnézte magának az állítólagos szűzlányt. hanem szépen felöltöztettem lánynak egy nagyon csinos arcú. megint felhajtja a szoknyáját. jobban bírja a második rohamot. Véresre verik a fenekét. De micsoda különbség van az úgynevezett természetes és az állítólag természetgyalázó hódolat közt! Nagy Isten. hogy pálcával: barbár módon fűzfavessző-nyalábbal kellett csépelni a fenekét. aztán maga elé tárta a fenekét. s a jelek szerint kedvére valónak találta.Új szerzeményem elsöprő sikert aratott. annál a bajnoknál azonban mégsem alkalmazhattam. szorítja. s szavakban továbbra is látszólag lánynak kezelve megkérte. száját a szépfiú szájára tapasztja. Roppant mulatságos volt a jelenet gondolhatják. de olyan erősen. „Akkor most vesszőzzön meg – mondja a fickó –. most már feláll a fasza. sietve odaadja szenvedélye ifjú tárgyának. meg is csinált mindent. huzigálja. Végül megint feltartja a fenekét: „Ó drága gyermek! – kiált föl. dicsérte mindenki napról napra nőtt a híre. hogy markolja meg. – Folytasd. hogy markolássza meg neki jó erősen. s rögtön rávág vele ötvenet. a libertinus ekkor ráveti magát a szigorú hím tanárnőre.

ha egyszer bizonyos. mert előítéleteink vannak. egyszerre élveznek el. hogy egy fiú többet ér. – Ha az áldozat teljesen a mienk. akkor csak azért hisszük. annyit azonban mi is elmondanánk. ami nemdebár csaknem mindig a legvonzóbb a gyönyörben. próbálta eloszlatni az aggályaimat. – Nagy jó uram – mondta az elnök –. ami abból születik. hogy e gondolatmenettel szemben ellenvetéseket is lehet tenni. szeretném. hogy hatalmunk teljesebb nővel. s bizonygattam neki.el a mennyei örömhöz. hogy vannak bájos lánykák. akárcsak ő maga. hiszen általában inkább a másik nemet vetjük alá efféle szeszélyeinknek. mint a püspök – mondta Durcet –. akár másokkal. – Ez igaz – felelte Curval – csakhogy az a zsarnokság. mint egy lány. – Tagadom – mondta a püspök – Még a kegyelmed által említett örömök esetében is jobb egy fiú. s ezért a kéj megduplázódik. nagyobbnak fog tűnni a bűn egy magunkfajtával. mint egy fiú. teszem azt bizonyos fajta örömöknél. Tekintse a dolgot a gonoszság felől. Libertinusunk el volt ragadtatva. mint amilyenekről példának okáért Martaine és Desgranges mesélnek majd. akkor már nem változik meg. hogy a gyengébbel szemben visszaélünk az erőnkkel… – Az is megvan – felelte a püspök. akkor véleményem szerint az erőnkkel való visszaélés nagyobb gyönyörűséget okoz a magunkfajtával. amely két órás értekezést igényelne. kegyelmed olyan témába vág bele. az a hatalom. az a gyönyör. akik épp ilyen ügyesen vesszőznek: de még csak megnézni sem volt hajlandó őket. akár ezzel a fiúval. mégiscsak jobb egy lány. hogy hatalmunk teljes. De tekintsünk el egy pillanatra ezektől az előítéletektől. s következésképpen a kéj is megduplázódik. akkor a gondolati bűn még nagyobb lesz. s megígértette velem. – S mely értekezés egyvégtében az állításomat igazolná – felelte a püspök – mer az vitán felül áll. mintsem férfival szemben. mintsem egy asszonyi állattal szemben.” – Még szép – mondta a püspök. – Vitathatatlan – erősködött Curval –. mint egy lány. – Ha kifejezetten a férfiakhoz vonzódik az ember. hogy nem akarózik kipróbálnia. hogy még gyakran juttatom efféle örömökhöz. – Én is úgy gondolom. oly egetverő a különbség. s legyen a másik teljes mértékben kiszolgáltatva nekünk: ha hatalmunk éppoly teljes. s az előadásnak szentelt órákat nem fecsérelnék el üres . ha a vitát étkezés idejére halasztanák. Szerettem volna jó útra téríteni. mintsem asszonyi állattal szemben. – Uraim – szólalt meg a herceg –.

s máris lényeges különbség mutatkozott a székletekben: puhábbak. ne ócsároljuk hát senkiét ne is lepődjünk meg rajtuk. azzal végeztünk. E durván bizsergető előjátéktól aztán úgy állt neki mint egy csődörnek. „A ma este ismertetendő utolsó mániát egy barátnőmtől hallottam. ahogy keményedett a fasza. – Hát akkor folytassa. Curval pedig Seggtörővel verette véresre magát. hogy csakis velem van dolga. A herceg Herkulessel. hogy d’Aucourt. sokkal zamatosabbak lettek. mondj el meg egyet.” – A huszadiknál! A kutya mindenit! – csattant fel a püspök. hogy egyből lekonyuljon a faszom. állítólag úgy élvezett el az orgián. – Nekem nem kéne ennyi. akinek csak akkor állt fel a fasza. – Látod.” Az elhangzottakból csak a férfiak által végzett verések mozgatták meg az urak fantáziáját. hogy az étkezéseknél a urak kivételével mindenkitől vonják meg a kenyeret meg a levest. S a küthérai örömök felkent papnője imigyen folytatta előadását: „Egy reggel eljött hozzám egy öreg parlamenti írnok. a püspök. És nyugovóra tértek. hogy már a huszadik pofonnál sikerült elsütnöm neki. aki e tanácsot adta Duclos-nak. Gyerünk. véresre tépte a fülét. Durcet Egetverővel. Tizenkilencedik nap Reggel az alattvalók parázna célra szánt szarjáról tartott rövid értekezés után úgy döntöttek. Duclos. most sem akart változtatni a módszerén. amikor elélvezett. fokozatosan kellett pofoznom azaz először finoman. aztán egyre erősebben. aki e különös bánásmódban részesítette.szofizmákra. e téren valóban hozzáértő . s mindenki megállapíthatta. két éve együtt élt egy olyan emberrel. hogy miközben vertem a faszát. s pokoli káromkodások közepette élvezett el. Duclos. tudniillik azt. általában annak az arcára. és összeharapdálta a fenekét. s végül teljes erőből. mindenkinek megvan a maga mániája. hogy Zelamir már két napja tartogatott székletét ette meg. a faszát meg a tökét. a püspök Antinousszal. amelyről Duclos már beszélt az előadásai során. – Igazsága vagyon – mondta Curval. omlósabbak. aki egész nap semmit sem csinált. s mivel még Fournier mama idejében úgy szokta meg. ha hússzor megfricskázta az orrát. Ez abból állt. úgyhogy ma este csak ezt a szeszélyt próbálták ki. Én olyan jól elsajátítottam ennek az embernek a mániáját. Egy hét sem telt belé. barátom – mondta a herceg –. hogy meg kell próbálni azt a dolgot.

A herceg combba baszta Sophie-t. mit számít! – mondta erre Curval. Senki sem élvezett el. egy bizonyos adag után azonban egyszer csak felágaskodott irdatlan nagy szerszáma. hogy ha valakinek büdös száj kell. és egy meglehetősen különös mániával állt elő: kellett kötnünk egy dupla létra harmadik fokához: lekötöttük a lábát. az semmiféle élvezetet nem nyújt a csóknál: az effajta örömökhöz mindig kell egy csipetnyi só. s szieszta után átvonult a társaság Mme Duclos-t hallgatni „Jött egy ember. akár a harang nyelve. Durcet Cupidót kínálta szájba. ha teljesen tiszta. hiszen már a hét eleje óta alig várta. asztalhoz ültek. ha valaki megcsókolja. – Helytelen gondolkodásra vall azt állítani. hogy ebben a szájban legyen valami tisztátalan: no jó. miután megszaratta. maguk viszont azt ismerjék el. hogy emiatt netán meg fognak változni némiképp a leheletek. de ne is legyen tej. annak meg aranytűvel kellett szurkálni a tökét. azonnal felírta a rettegett könyvbe. és úgy lengedezett a létrafokok közt. Leoldoztuk. A reggeli vizitek semmit se hoztak: mindenki vigyázott magára. s nem is sejti. akivel eddig nem találkoztunk – kezdett bele a mesélésbe a kedves kurtizán –. és éppen ez kell nekünk. akkor a nyelével. hogy némi változást hoz. de egyáltalán nem kellett hozzáérni. mert őneki tette a herceg ezt az ellenvetést. hogy fingjon bele egy pezsgőspohárba. teljes erőből kellett vesszőzni. Felmerült. s ennyi volt az egész. s annyiszor elismerem. közben a kezébe szaratott vele. Curval pedig Michette-tel. . hogy egy nő vagy egy fiú szája csak akkor nyújthat örömöt. hogy éppen ez a piszok tetszik neki benne. Átvonultak kávézni: Cupido. Bármi tiszta is egy száj. anélkül hogy bármit is elrontana. s ha már elkopott a hegye. – Ugyan már. fizetett. egy kis fűszer. hogy ha egy szájnak semmi szaga sincs. a püspök ugyanezt cselekedte Gitonnal. azzal egy kis piszkot visz bele. Így hát az általunk előírt étrendnek legfeljebb annyi hátránya lesz. ahányszor csak akarják. maga sem nyúlt magához. majd kisvártatva egészen a szoba közepéig lőtte ki vadul magját.libertinus módjára járt el. csak ennyit állítok. az romlott. s ezt a fűszert csakis egy kis piszokban lehet megtalálni. Vigyük mármost ezt egy kicsit tovább. mikor kaphatja vétségen. azon volt a testsúlya. Meztelenül volt. Michette és Sophie tálalta fel a nedűt. Most tegyünk félre minden mániát. s mivel a lány nem volt képes rá. Giton. Senki sem kért engedélyt a délelőtti árnyékszékre. ne legyen rothadt vagy hullaszagú. Durcet megkérte. és azt akarjuk. Másnap elküldte egy barátját. Meztelenül állt ebben a testhelyzetben. és a szarral összekente az ábrázatát. Adelaidát felszolgálás közben kegyetlen férje. feltartott keze pedig a létra tetejéig ért.vagy csecsemőillatú.

s akkor sült el a kezembe. nézte magát egy tükörben. Nekem kellett észrevennem. Emberünk. nem követelt tőlem semmit. mit a király palotában műveltek előtte. amitől aztán kéjesen elélvezett. hogy csupa vér. s a ház mindennapi kenyerét jelentette. leszámítva azt a néhány ékszert. letérdepeltettem. Annyi nőt ismertem Párizsban. egy öreg udvaronc. ugyanennyi ékszerrel és ötszáz arany készpénzzel állított be. amit akart. tíz évig járt az iskolámba e bájos kis diák. hogy hallgasson. s ezért havi huszonöt aranyat ajánlott. hogy könnyen megígérhettem neki és be is tarthattam. végül csaknem a tövéig szúrtam bele a tűt a makkjába. hogy ott . amikor már látta. Én magam vettem kezelésbe. de mindig más és más. amikor már csupa vér volt. hogy egy árva peták se maradt nála. amit az iskolamesterek szoktak használni.a fenekét meg combját. s ebben az időben ha aranya volt az embernek. Sosem tudtam úgy lopást elkövetni. meg egyéb efféle gyerekes dolgokat gügyögtem neki. de elkövette azt a hibát. csak akkor élvezett el. olyankor elkaptam a faszát. ahogy bírta – ennyi volt az egész. felmondattam vele a leckét. és akárhányszor hibázott. titkos kéjjel elégítettem ki őket. hogy aztán a többit nyugodtan élvezhessem. s csak aztán szállt alá egy szép nap a pokolba. mikor jön tűzbe. hogy hozzám irányítottak egy dán nemes urat olyan rajta örömök végett. Jött egy harmadik is. csakhogy én erősen pénzeltem a rendőrséget. Véresre vertem. amelyek amúgy nem nem is az én hatáskörömbe tartoztak. és hol a kezére. hogy mindjárt másnap ne érjen valami szerencse: a jószerencse ezúttal egy olyan kuncsaft képében jelentkezett. s közben dorgáltam. össze-vissza mindenhol. Ekkoriban történt. már torkig volt azzal a hajbókolással. ő meg azt parancsolta nekem. amit kért. Ekkora fogást vétek lett volna kihagyni: Lucile-lel úgy megkopasztottuk. aki törzsvendég volt. az értékei meg szépen megmaradtak nálam. nem babrált semmivel. Közben a számra vetette magát és szívta. Velem akart kezdeni. hol a fenekére vertem rá jó nagyokat egy olyan bőrpálcával. Panaszt akart tenni. hogy tízezer frank értékű gyémánttal. úgyhogy a nemes úrnak meghagyták. de a művelői is el voltak ragadtatva tőlem. Ezek a szélsőségek meglehetősen nagy mulatságomra szolgáltak. és szívesebben járt kurvákhoz egy kis szerepcserére. az is az előző kettő ismerőse volt. de nem nyúlt hozzá semmihez. megfelelően betanított lánnyal. amelyet a fogdmegeknek kellett adnom. rossz fiúnak neveztem. s mivel folyton azt mondta. kis disznónak. hogy bogánccsal verjem a testét. s csak akkor élvezett el. hogy még erősebben. amikor e három jelenet is zajlott. Hetenként ötször kellett biztosítanunk neki ezt a kis előadást. ügyesen rázogatni kezdtem. akkor azt csinált.

A püspök. ő lesz az… Kérem. mely ily szép hurkát produkált neki. hogy ilyen istentelenségeket műveljél!” És ettől a bánásmódtól s ezektől a szavaktól jutott el a gyönyör csúcsára. hatalmas hurka tölti meg az edényt. hát szabad így szart enni? Na majd megtanítalak. megkakáltatta. – De sajnos nem ez fog nekem eleséget szolgáltatni. hogyan fest a valóságban az. Miközben ostoroztam. Mindent befalt. s az ember éppen kéjelgés közben élvezkedik kínzással. mint tudjuk. odaadom a libertinusnak. annak a libertinusnak. s bár az arcom megőrizte frissességét. olyan szépen beosztotta az adagját. kakáltasson meg.” Ekkor Curval még vacsora előtt be akarta mutatni. Tessék – adta kezembe a fenekét –. te kis haszontalan. aki még nem élvezett el. Szóval bár harminchat éves voltam. egyfolytában ilyesmiket mondtam neki: „Ejnye. Durcet pedig Louisonnal. megkéri. kitágítom. hogy efféle ribancokkal töltötték kedvüket. kezdtem észrevenni. Odahívta Fanchont. te mocskos kis disznó. Megjön a szentéletű férfiú. annak az én példámat kell követnie). hozzákeverte a sajátját a Terézéhez. asztalhoz ültek az urak. s Curval. Közben azonban elszálltak fölöttem az évek.folytassa a tanulmányait. az ölembe teszem. hadd nézhesse meg a fenekemet. hogy éppen az utolsó falatnál élvezett el. hogy a férfiak már inkább csak szeszélyből választanak. ami csak elősegíti szerintem az ürítést. s ahogy szobára megyünk. elképesztő. mindenkinek szar kellett. Ez a fajtalanság feltüzelte az urakat. s aki a mi szakmánkban sikert akar. csakis én kellettem. mégpedig a püspöknél. Meg is történik. az abbé fölém guggol. „Ez a világ legszebb segge – mondja. akit szintén megkakáltatott. egyszóval mindent elkövetek. Ez egy hatvan év körüli abbé volt (mert én csakis egy bizonyos kor fölötti vendégeket fogadtam. s egy jó negyed óra múlva élvez el.” Fogok egy porcelán edényt. akinek most zárásul elmesélem a mániáját. miután én teljes erőmből verem a szóban forgó ülepet. Az orgián való disznólkodáshoz csak a négy öregasszony meg a négy előadónő kellett . ugyanezt tette Duclos-val. nem ennek a hurkáját fogom felfalni. harminchattól negyven éves koromig. a csömör a bőség kebelén születik. amiről Duclos csak képet festett. te kis malac. a herceg Marie-val. aki mindig is a bátyját utánozta. Mindezzel együtt még harminchat évesen is jó kis vendégeim voltak. miközben a vén boszorka teljes erőből ütlegelte. ráveti magát. melyek csak egyetlen elsülést eredményeztek. nyomogatom a végbelét. és a következő kalandjaim is ebben az időben estek meg velem. amikor karnyújtásnyira voltak ott szebbnél szebb alanyok: de. majd falni kezdte a szart. megmarkolja. Ismétlem. E mocskos üzelmek végeztével. falja.

csakhogy amikor a szegény kislány. ha elmegy lámpásért. s a mi libertinusaink csak a kimerültség s a részegség karjaiban tértek nyugovóra. de ahogy rájött Zelmira. Végre Konstanca ráébresztette tévedésére. Nem kellett kétszer mondani. amit a sajátjának nézett. hogy ma éjjel boszorkánnyá változott. Huszadik nap Előző este nagyon mókás dolog történt: a herceg holt részegen – ahelyett hogy a szobájába ment volna – lefeküdt Sophie mellé. hol a másikat kergette. hogy szabálytalan dolgot művel. kétségbeesésében végül nagy merészen bement Durcet-hez aki a lányával. az majd engedelmesen minden megtesz neki. csak nem tágított továbbra is azt hitte. amelyek egyelőre Sophie-val tilosak voltak. azt gondolván. tán ez neked az első?” Aztán azt hitte. aki rendet tud teremteni. mi történt. „Te lotyó. s elmondta neki. a herceg meg hol az egyiket. s hiába tudta szegény kislány.nekik. s ölelgetni kezdte a kislányt. De Alinával szemben olyan előjogokkal rendelkezett. hogy Alina végre észre tért. aki elsőként menekült meg. mert a herceg most már igazán célba akart érni. miben mesterkedik. s nem lehetett magához téríteni. belátta. amit csak kíván. Konstancával hált. hogy el akar élvezni. csaknem eszméletlenül hevert a herceg ágyában. megkapta. az asszonyi hitvese. Fogott egy gyertyát és bement a lányhálóba: valamennyien egy szál pendelyben futkostak össze-vissza a szobában. hogy Alina van mellette az ágyban. mint egy állat. kihez forduljon ilyenkor. amikor belezuhant Zelamir ágyába. mindig azt gondolván. illetve hoz valakit. s már tette is volna Sophie-t a kedvére való pozitúrába. Ő azonban úgy leitta magát az orgián. Konstanca visszavonult. s ő is menekülőre fogta akárcsak társnője. a hullarészeg herceg jóhiszeműen hagyta magát vezetni. úgyhogy elment Duclos-ért. A herceg meg veszettül káromkodva üldözte. lefeküdtek. Közben Sophie. Másnap . s a lányoknál minden visszaállt a rendes kerékvágásba. és anyaszült meztelenül futkosni kezdett a szobában. hogy egy és ugyanazon személlyel van dolga: Alinával. sietve távozott mindenki. Kezdődött elölről a móka. hadd vezesse szobájába. a többit elküldték. hiszen valóban semmi más célja nem volt. akiről váltig állította. s megkérte. hogy sikerült elkapnia. mondván. s hallván. hogy társnői segítségért kiabálnak. bár a részeg Durcet vissza akarta rángatni. Konstanca mindennek dacára felállt. akivel eddig semmi ilyesmit nem csináltak. Sophie nem tudván. hogy a herceg hatalmas makkja ott dörömböl gyermek fenekének szűk ajtaján és be akarja törni. megérezte. mondhatott neki bármit. mert még mindig Alinának nézte. hogy csak úgy lehet rendel teremteni e vígjátéki zűrzavarban. ahol ott várja Alina. mint hogy seggbe bassza Alinát. ő is elvisította magát. szörnyen elvisította magát.

abban a figurában. szolgálatkészséggel. a többiek azonban biztosították róla. hogy az a szar. Akkor Lucile már nem kíméli. nézegette. mi a gyengéje: hogy a szarást szereti. ezzel égeti össze az ülepét. fenyegetem. kitűnő – mondta rá –. lemezteleníti az effajta játékoktól kisebesedett ronda petyhüdt valagát. hogy rettenetesen féltek az éjszaka. orbáncos banyát. akkor ezzel a lapáttal fogja jobb belátásra bírni. ahogy megkapja a hurkámat. a társaság átvonult az előadóterembe. majd villámgyorsan eliszkol. de másra nagyon nehezen szánta rá magát. Egy orvossal voltam. Lucile . hogy ha ily módon sajnálatosan elvett volna egy szüzességet. úgyhogy a szeme láttára kellett lezajlania a dolognak. tudtam. hogy téved. hogy megegye a szörnyűséges lepényt. csak csókolgatta. hogy ha nem teszi meg tüstént. Végre megvallotta. beletart a tűzbe egy nagy lapátot. lehúzza a gatyáját. amiért ilyen ocsmányságot művel. igenis fizetnie kellett volna. elélvez. uraim – kezdte a mesélést –. a fiúknál is minden rendben volt miután sem az ebédnél. felkapok egy bikacsököt (azzal kellett simogatnom az ülepét). Teleszartam neki egy fehér porcelán edényt. s mivel csodásnak találta. de éppúgy undorodik tőle. Az illető először is meg akart bizonyosodni róla. amelyet most elmesélek. leszidom. Szereztem neki egy hetvenéves. kifekélyesedett seggű. úgy kellett ráverni ügyeskedéssel. kijelenti. amelyet kifejezetten efféle célra tartogattam. Ekkor Lucile előhozakodik a farbával. Emberünk reszketni kezd. sem a kávézásnál nem történt semmi különös. fogdosta. akinek már vagy tizenöt éve egy szál foga sem volt ínyében.sokat élcelődött mindenki az éjszakai kalandon. ezen az estén a következő történettel szórakoztatta a gyülekezetet: „Megint csak én szolgáltam. én meg. ütömvágom. A reggeli a szokásoknak megfelelően a háremhölgyeknél zajlott. ráveti magát és falja. „Ez az. megint nekiveselkedik. hogy elélvezéshez juttassa. akkor nem kellett volna bírságot fizetnie. éppen ilyen kell nekünk. befalja az egészet. s mikor már izzik. a herceg pedig azt állította. Emberünk elkáromkodja magát. jól meg kellett dolgoznia érte. s valamennyien bevallották. ő azonban rám se hederít. Mme Duclos pedig.” Amikor aztán szobára mentek Lucile-lel meg a hurkával. finoman megégeti. s közben egy aranyat dob az asztalra. valóban egy nyomorult öregasszonytól származik. Nem sokkal később egy másikat Lucile-nek adtam oda. Ám vétkest a nagy felfordulás ellenére sem találtak köztük. s ennek megfelelően is készültem. aki az éjszakai duhajkodás óta szépen rendbe szedte magát. egy álló órán keresztül mást se csinált. mert részeg volt. Szagolgatta. amit adnak neki. legelőször is megvizsgálta a fenekemet. ahogy nekilát.

időtlen idők óta szolgált nálunk a házban. hanem izzó fogóval csépelni. csak azt kötötte ki. s én még ilyen heves elélvezést nem láttam. uraim. s úgy hempergett a földön. hogy romlottságban e téren milyen messzire tudok elmenni. El se tudja képzelni – tette hozzá – . a frász törte ki. – Messzebbre? – kérdezte a herceg. akit másnap küldött hozzám. végül jó szorosan a feneke közepére nyomja az izzó lapátot. hogy már azt hittem. hogy addig püföljem nádpálcával a fenekét. az roppant megtetszett neki e műveletre. Egy másik egy nagy cipészárral szurkáltatta a fenekét. amíg meg nem eszi azt a szarkupacot. ugyanezen megfontolásból azt követelte tőlem. mert miközben csak annyi volt a különbség. szerintem még messzebbre ment. amikor az utolsó falatot is lenyelte e mocskos fertőből. miközben Justine egy olyan fogóval csépelte.” De az a barátja. beleharap a szarba újabb égetésekkel ösztökélik. s azon melegében bekapta a hurkáját. legundorítóbb hordár szarja kellett. amelyhez alig lehetett hozzányúlni. mi mindenre vetemednek a férfiak. miközben Desgranges fenekét tapogatta –. Még olyat is láttam. vagyis addig kellett csinálni. Ebben a pillanatban sül el neki. mindezt körülbelül ugyanazzal a körítéssel. vagy epilepsziás. annál többet fogok fizetni értük. ha elragadja őket a képzelet tüze. a tökét meg a faszát. „Minél undorítóbbak – mondta –. mint ő – mondta Durcet. amelyet a szeme láttára halásztak ki a községi latrina aljáról! S csak akkor engedte számba gálád gerjedelmét. rosszabbat! szerintem e téren soha nem lehet eleget tenni. s végül az utolsó falat is lecsúszik a torkán. – Én is úgy gondolom. aki Antinoust baszta seggbe . – És mi a fenét csináljon még az ember? – Rosszabbat – felelte Curval –. torkaszakadtából üvöltött. megígérte hogy rendszeresen el fog járni hozzánk. aki. legmocskosabb. hogy nem lapáttal kellett sütni a seggét.rákapcsol. kitől származik. neki a létező legöregebb. sőt meg vagyok győződve róla. magamnak is alig merem bevallani. a hasát.” – Nagyon is elképzelhető – mondta Curval. amíg meg nem ette a biliben elétálalt szarhurkát – neki azonban mindegy volt. szinte megpörkölte. annyira forró volt. ettől végre elszánja magát a fickó. az öregasszony meg mindig más. Adelaida fenekét gyúrogatta keményen. Nagyon elégedett volt a bánásmóddal. aki aznapi hitvese. Volt nekünk egy nyolcvanéves öreg cselédünk. Ráadásul még öklömnyi darabokat is kitépett vele a húsából. hogy ennél még sokkal messzebbre is el lehet menni. El se lehet képzelni. hogy a lány mindig ugyanaz legyen.

úgy leszünk egyre méltóbbak őszinte dicséretére. hogyhogy nem tudják mi az igazi titka a székletek bőségesebbé és ízletesebbé tételének. s belevetné felebarátait mindazokba a szélsőségekbe. odasúgott valamit Durcet-nek. no nem úgy hogy ártalmas vagy egészségtelen dolgot etetnek vele. az összes ferdülést. s másnap reggel olyan kövér és . erről már most biztosíthatjuk. Mert bárki bármit mond. akár e világon. Arra a kérdésre. hogy „Hát erről van szó!”. aki még nem kezdett tevékenykedni – Na és mi a fenét? – kérdezte a herceg. ki szívünkbe lát. hogy nyakló nélkül kürtöli szét az összes szeszélyt.éppen –. óvatos körültekintés diktálja ezt nekünk. akkor a püspök odament Curvalhoz. hogy ez az. kényszerítették. hogy étkezési időn kívül kényszerítik hirtelen evésre. akár a másikon. ahogy halad előre az olvasásban. szerintem akkor is jobban tettük volna. mint ró fel nekünk efféle bűnöket azon a napon! Néhány borzalmat. Még aznap este megejtették a kísérletet: felébresztették Fanny-t akivel addig nem törődtek. aki így kiáltott fél: „A gecibe. melyeket az emberiség boldogsága érdekében inkább eltemetni kellene. az összes titkolt szörnyűséget. találkozhatunk szűzi fülekkel. hogy azonnal egyen meg négy nagyon nagy kétszersültet. aki példának okáért abban lelné örömét. abbéli meglepetésének adott hangot. úgyhogy vacsora után lefeküdt. jól tudja. ha fátyol alatt tartjuk mert több dolgok is vannak. vagy egyebet. amibe még annyi köszönet se volt azzal átvonultak vacsorázni. melyekre csak a képzelet tüzétől vetemednek az emberek? Ezzel olyan titkokat tárna fel. s Isten. hogy disznóságok terén még ki tudnék agyalni valamit – Lefogadom. az erkölcsök általános megromlását indítaná el. De ha megtudtuk is volna. mit csak jelezni szabad. melyekre az effajta képek ösztönöznek. hogy ennek egyetlen módja van: könnyű hasmenést kell produkálni a delikvensnél. mit akar Durcet mondani – mondta a püspök. ki az Eget és Földet teremtette. kinek-kinek magának kell megmentenie a lelkét: mármost mi büntetést ne érdemelne. vajon szeretnénk-e hallani. hogy ily nagy műkedvelők. Az orgián Duclos. a hatalmas Isten. miután hallotta miként értekeznek az urak a székletek bőségesebbé és ízletesebbé tételét célzó fentebb már ismertetett új étrendről. s mélységesen meg vagyok győződve róla. s érzem. Curval például megszaratta Desgranges-t. s ki bíránk lesz egykoron. mint az urak. ez sose jutott volna az eszembe!” Minthogy az urak többet nem magyarázkodtak. nem állt módunkban megtudni. hogy az olvasó már hálás nekünk e körültekintésért. hogy miként kell ezt elérni az felelte. amelyet már korábban kezdek el most befejeztek. az azt mondta rá. miről volt szó. Erre a püspök felállt. hogy tudom. hanem úgy. majd a herceghez. az azt mondta rá. a többiek vagy ugyanezt tették más alanyokkal.

mindenesetre a fiatal ara már reggel vétkesnek találtatott: Durcet állította. Egyidősek voltak. az urak a világ minden kincséért sem engedték volna meg. mit maguk akartak leszakasztani. s saját seggébe tette be a már emberes csinos szerszámot. szándékosan történt-e avagy sem. Így hát életbe léptették a rendszert. de nem tudom. s egyébként is gyakran csinálnak velük ilyeneket. a kislányt csupaszon adták át férjének. elkerülhetetlenül fel is nyársalta volna. jóllehet magömlése eddig még nem volt. előre dörzsölgették a tenyerüket. Ezt csak mellékesen jegyzem meg. oda se hallgattak rá. az orrlyukát. a mivel férjecskéje már ott volt a listán. Megebédeltek. A lány azzal védekezett. mely a harmadik hét megünneplését hivatott szolgálni. mit nem értek el vele. hogy ne maradjon érintetlen a zsenge virág. Az ifjú házasokat mise után mindazonáltal nagy pompával vezették be a társasági szalonba. se beszéd rávetette magát pici arájára. aki effajta csacskaságtól is elsül. Curval elkapta Galambot. hogy azt tehet vele. teljesen bizonyos lehessen benne. Nem telt el úgy nap. amiként az ebéden is. hogy kenyeret nem adnak. hogy attól csak még finomabb lesz a másik módszerrel érlelt gyümölcs. Az est hátralévő részében semmi különös nem történt az urak lefeküdtek. csak hogy befeketítsék őket: de hiába mondott bármit is. s mivel már állt a fasza keményen. hogy ennél nincs jobb. Huszonegyedik nap A szokásnak megfelelően már reggel megkezdődtek a szertartás előkészületei. hogy szart talált az éjjeliedényében. az ebéd előtt tartandó ceremónia színhelyére. márpedig ő nem olyan ember volt. hogy ne produkáltak volna valamelyik kislánynál vagy csinos kisfiúnál effajta félhasmenést. amilyet addig még senkitől se láttak. amit akar. az ifjú pár részt vehetett a kávézáson. Minek következtében a püspök. maga húzott hasznot az erekcióból. hogy felkészüljenek Galamb és Zelamir másnap esedékes ragyogó menyegzőjére. hogy ha valamely műkedvelő is élni akar e fogással. amivel Duclos egyetértett. az egész arcát. akinek megengedték. Micsoda különbség a fiatalember számára! mily messze volt egymástól az öreg püspök tágas segge meg a tizenhárom éves kis szűzlány szűk picsája! De ezekkel az emberekkel nem lehetett kukoricázni. Semmi sem olyan beszédes. hogy mindkettejüket megfenyíthetik. gátat vetvén a fiatalember felbuzdulásának.gyönyörű hurkát produkált. Úgyhogy se szó. a száját. mondván. mert elélvezett. közben nyalogatta a szemét. mellyel Zelamir oldalbordáját akarta felnyársalni. és elölről combba baszta. hogy az öregasszony műve az egész. Közben nyilván egyéb szolgálatokban is részesült. de bármi kicsiny volt is a rés. mint a példaadás: márpedig a fiatalember rosszabb és ártalmasabb példákat nem is kaphatott volna. de azzal a kikötéssel. s hihetetlen. a .

A herceg leszopatta magát Zelmirával. s milyen szörnyűséges nyomorban élnek. először is megkértem Lucile-t. Geci azonban nem esett. egyre ritkább lett: kezdetben még nem kímélték magukat az urak. s mi a szándékod vele?” „Hát… – mondta Lucile. mint amit Mesanges márki kért tőlem hajdanán. Ez utóbbi beleszart Durcet szájába. vagyis hogy aztán soha többet ne halljunk felőlük. s a bájos leányzó. de olyan nyomorúságos állapotban van. majd imigyen folytatta történetét: „Lássuk még egy jellemvonásomat. különösen hogyha az anyám. eredj csak áldozzál egyedül pórias előítéleteidnek. minden bizonnyal szűz. miután megkérték. miután a püspököt már ellátta. uraim – mondta a szépséges kurtizán –. mielőtt túladnánk rajta. és úgymond úgy hasonlít Lucile kisasszonyra. amikor én éppen Lucile-lel voltam az ágyban. mint nekem – segíteni akarok rajta. a kislányra vonatkozó adatok alapján Lucile-nek az a titkos élőérzete támadt. hogy majd a végén szükség lesz rá.kávét pedig az alattvaló krémje. de mivel érezték.” „Hülye – toltam el magamtól –. hogy még többet mondjak el magamról. hogy szökésekor húga még kicsi volt. hogy maszturbáljon nekem. pajzánul körbemutogatta a gyülekezetnek. szóval az egyik felhajtónőnk azzal hírrel állított be. hogy menten lángba borult tőle a testem. Lucile anyja szörnyű nyomorba zuhant. anyjáról és a húgáról van szó: tudta. mint egyik tojás a másikra. kezdtek takarékoskodni vele. Átmentek az előadóterembe. hogy kezdés előtt mutassa még meg az ülepét. hadd járjon után a dolognak. mi mindent hallgatok el az előadásaim során. s Augusztina oda is tojt neki egy olyan szép hurkát. úgymint Augusztina. Zelmira. milyen ínségben él. Aztán a művelet közepén egyszer csak megállítottam: „Mit akarsz azzal az öregasszonnyal – kérdeztem tőle –. hogy jó néhány napig kéne hizlalni. aki hazulról való szökése óta semmi hírt nem kapott felőle. ha már nem mersz dacolni velük. A leírás hatására az asszony életkora. hogy alighanem az. csak egy óriási véletlen folytán tudta meg. Ördögi szellemem ekkor egy olyan borzalmat sugallt. ahol is a szépséges Duclos. miféle öregasszony az anyja. mindenáron szar kellett neki. amilyet csak tudott. hogy talált egy tizenöt éves kislányt. aki éppen ugyanolyan jellegű praktikák miatt vadászott fiatal lányokra. s ha ezzel is megismerkednek. ám ítéljék meg. Ekkor leírta. s engedélyt kért tőlem. akinek még korántsem volt olyan a szíve. Adonisz és Zefír szolgálta fel. majd mentesítsenek az alól. rendkívül csinos. úgyhogy gyorsan kiküldtem a felhajtónőt. Az egyik felhajtónőnk. ha tudok. s mivel nem bírtam feltüzelt érzékeimmel. s szalaszd el a leggyönyörűbb alkalmat: akkora szörnyűséggel csigázhatnád fel . Durcet Galambbal a püspök pedig Adonisszal. Curval megint fel akarta ajzani magát.

s bár azóta már nagyon is jól tudom. nemhogy közömbös lesz számodra a nyomorúsága. Én csak gróf úrként ismertem. mert a filozófiához nem sokat konyít. abban biztos lehetsz. s most már csak a szereposztást beszéljük meg. fittyet hányva a világban ránk leselkedő tengernyi nyomorúságra. illetve az a gyönyör. Volt a világban egy nagyon befolyásos ember. „Na és mit kell tennünk?” – kérdezte. legfeljebb harmincöt éves férfi volt.” Lucile rááll a dologra. Ami a gyönyört illeti. Felhoztam az égvilágon mindent. Mert gyűlölettel tartozol neki. de oly feslett volt. ha magadévá teszed az elveimet. ereje teljében lévő. ha még nagyobb nyomorúságba döntöd. mint most amikor csak mesélem a történteket. hogy még jobban felajzzam a bűnre. ha ledöntünk egy gátat. hogy elkövesd az általam szorgalmazott gyalázatot a bosszú gyönyöre. s ezek nagyon nagy hasznot fognak hajtani. hogy szépséges arcán megjelenik az a libertinus láng. különítsd el. – Átérzel valamit a helyzetéből? Vesd le ezeket az ócska kötelékeket. a pénz felől meg szintén ne aggódj. „Ugyan. talán szíve a már libertinus és igen romlott szelleme közvetítésével érzett rá azonnal az elveimből fakadó kéjre. melyek esztelenségét bebizonyítottam neked. mely valahányszor fellobban. mindenesetre megindult benne valami. s ha majd megismerkedtek a terveim első ágával akkor térek rá a másodikra. engedelmükkel csak ezen a címen fogom említeni. azt teszed amit az ostobák rossz cselekedetnek neveznek. hogy leckét kell tartanom neki. de még külön kéjt is szerezhet neked. s ekkor rájöttem. hogy boldog vagy boldogtalan az a nőszemély? – tettem hozzá. kizárólag abból a célból. Tehát két kéjes indítékod van arra. Mi pedig beszéljünk: előbb az első tervről. „Elszórakozunk vele – mondtam –. mi a neve. s pénzt keresünk rajta. de te tudod. s meglásd. hogy megtámogassam a gondolatmenetet.” Talán hatásosabban szónokoltam. bebizonyítottam. láttam. ha nem borítják el a gyermekkori előítéletek. én maszturbálok neki. melyet a józan és diktál s a szív sugall. s most bosszút állsz. micsoda hatalommal bír a bűn az érzékek fölött. amelyet általában minden bűnnél megízlel az ember. hogy tíz évig egyfolytában elélveznél tőle!” Lucile csodálkozva rám nézett. csak azért is megszült bennünket. amiért pusztán a maga öröméért. nem . hogy követhessék az események rendjét. távolítsd el magadtól ezt a nőszemélyt. hogy mindent felülmúlt. mit számít neked. milyen ócska kötelékek fűznek bennünket szüleinkhez. mint bebizonyítottam neked. Elmagyaráztam. hogy semmiféle hálával nem tartozunk anyánknak hogy méhében hordozott bennünket. mert az öreganyádat meg a húgodat két különböző partihoz is fel tudom használni.az érzékeidet. sőt. gyűlöletet érdemel tőlünk. A gróf szenvedélyes. hiszen az úgyis szerepel az előadásra váró hajlamok közt jóllehet egy kicsit arrébb kell tennünk a sorban. hogy ezzel kielégítse állati bujaságát.

melyeket semmiképp sem akart elhanyagolni. hogy nála ez nem elzüllés eredménye: már gyerekkorában megvolt ez a különös mániája. s ha tehette. Aztán találkoztunk. kimondhatatlanul gyűlölte az úgynevezett jótékonykodást. hogy ez az ő számára magas. egyrészt hogy előkészítsük a lányával való találkozást. törvényt. S e hajlama nem holmi szeszély volt. s főképpen. Addigra felkerestük Lucile anyját. hogy . csak azért ment el az anyjához. akárcsak maguk. amivel az első jelenet kecsegtette. a másodikat Martaine fogja ismertetni. annál is inkább. hogy még az egyének különböző osztályai között lévő rendet is felforgatja. könyöradományokkal egyeseket mások helyére tol. az illető személy Desgranges volt. Fontos. Lucile. Amikor közöltem a gróffal. uraim. ő szállította az alanyokat a harmadik. ezért először is tudniuk kell. s van még egy. másrészt viszont nem akarta elszalasztani a kislányt. Ám a vagyona és előmenetele szempontjából igen fontos ügyek miatt.ismert hitet. úgy döntött. hogy álló fasszal élvezte a nyomorúságot s a jajveszékelést. inkább lemond azon örömök egy részéről. uraim. hogy annál biztosabb legyen a másodikban. szóval mivel egyrészt az ügyei két hétig lefoglalták. hogy ismerjék az illetőt. Hogy ne tartsam magukat továbbra is bizonytalanságban. mivel az összes közül az a legvadabb. aki be volt avatva. milyen menhelyet találtam. ha felkutattatta magának a legsötétebb menhelyeket. egyáltalán miként juthat valakinek az eszébe olyannyira meggyalázni a természetet. hogy mindenféle gyalázatokra ragadta magát a szűkölködőkkel szemben. mondogatta is. ahelyett hogy az esztelen és felháborító jótékonykodásra elherdált pénzösszeget inkább a maga örömeire fordítaná. hanem még azzal is fokozta e gyönyörűséget. másrészt hogy elraboljuk Lucile húgát. könnyáztatta kenyéren tengődik. még azt a keveset is elvette e szerencsétlenektől. s adjam át az általa megadott személynek. hogy azonnal. szintén csak grófnak nevezve a kérdéses személyt. nem tudja felfogni. mivel ezekből óhajtotta fedezni kicsapongásait. s a nyomor jajgatásától megkérgesedett szíve soha nem is ismert édesebb érzést. titkos partikra. Meghagyta hát nekem. az volt a szava járása. ahol az ínség a munka verítékével szerzett. amit Desgranges alighanem az előadása végére tartogat. S nem elég. tüzelte lel annyira a lelkét. amijük egyáltalán volt. Például abban lelte örömét. ami engem illet. istent. hogy egyazon embernek három különböző szenvedélye volt: az. Egyszer azt is elmondta nekem. amit most elmesélek. de nem állt meg ennyinél. majd szétvetette az öröm. mint ezek a szélsőségek. nem csak fizikai gyönyörűséget érzett. ha megtagadhatta a segítséget. hanem vad szenvedély. és mi minden van a közelében. De kezdjük azzal. bármi áron raboljam el a lányt. de megtetézte is a bajt. hogy semmi sem szerzett neki élénkebb gyönyörűséget semmi sem izgatta. Így érzett hát.

Hogy senki se háborgassa. azt mondtam hát az öregasszonynak. s ebből rögtön láttam. s azzal helyreáll a béke maguk közt. nagyon szép kurva. s térden állva kérj tőle bocsánatot az előbbi sértésért. és csinos arca. azzal az életét veszik el. hanem hogy sértegessenek. eljöttünk a lányoddal. – Sértegetni merészeled a lányodat? Na gyerünk – húzta ki az öregasszonyt az ágyból a grabancánál fogva – ki az ágyból. a gyermeke ápolja. jó alakja volt. s ekkor kezdődik az a jelenet. „Na te vén csataló – mondta neki a gróf –. Jól megnéztem magamnak. hogy miután megmentettem az elzülléstől a nagyobbik lányát. tessék itt van. azzal a paranccsal. a gróf belépő gyanánt belehugyozott. szégyenemre. hogy senki és semmi nem veheti el tőle a második lányát. s minden porcikájában bájosnak. még tovább fog nőni a kéj. Három nap múlva meg is érkezett hozzám. Ekkor. azt mondta neki. Az öregasszonyt ágyban találtuk. a nyomorult elsírta magát. annak ellenére hogy régóta silány táplálékra volt ítélve. hogy segítsenek. be kell vallanom. amit mesélni akarok. s ha elveszik tőle. szeretném megmenteni a másikat is. átadtam Desgranges-nak. azzal leült és elkezdte Lucile fenekét tapogatni –. előadtam neki. hogy megcsókolja. azért jöttünk. jó előre két nagydarab fickót állított a lépcsőházba. de ahhoz el kell mesélned. Hát akkor – mondta. Lucile elvitte az anyjához. csókoltassa meg a fenekét az anyjával. Eleinte azt hittem.sértegesse. s miután töviről hegyire megvizsgáltam a testét. s ne legyen semmi jövés-menés a lakás körül. hogy őmiatta vetette bele magát a kicsapongásba. gyerünk. valami megmoccant a szívem mélyén. hogy segítsünk a bajodon. hogy szót érthetünk a jóasszonnyal. s közben mindenféle . jó húsosnak és üdének találtam. megérte a fáradságot: tizenöt éves lehetett. hogy akár erővel is tartsák távol az alkalmatlankodókat. akivel ez volt az első közös ügyletem életemben. Lucile.” „Szajha! – méltatlankodott a gróf. nyomorék. öreg már. de tüstént. pedig nagyon kemény tél volt. „Maga meg. aki esetleg nagy segítségére lehet. hogy attól a rafinált gazságtól amivel meg akartam toldani bűnömet. uraim. azt mondta. hogy megkaparintsam a kislányt. hadd lássam. hogy a lánya másodszor is meg fogja látogatni egy befolyásos úr társaságában. mit mondjak. az egyetlen segítséget. igen szép bőre. Emberünk végre megjött a ügyintézésből.” A pimasz Lucile odadörgöli a seggét a szegény anyja arcához.” Ellenállásról szó sem lehetett. hajtsa föl a szoknyáját. banyuskám. s ezer meg ezer efféle dologgal szaggatta az elveszett lánya viszontlátásán örvendező szerencsétlen asszony szívét. én pedig a szokásos módon kezdtem szövögetni hálómat. azzal távoztunk. részletezd szenvedéseidet. tűz nem égett. ami még maradt neki a világban. De nem jött be a dolog. az ágya mellett egy kevéske tej áll egy kis edényben.” Maga meg ez a szajha – mondta az öregasszony – sajnos nem azért jöttek.

s közben azt mondta a szegény. hogy milyen válaszokat kapott.disznóságokat mond neki. álnok képzelete már előre felgyúlt a nyomorult családdal kapcsolatos borzalmas terveitől. akivel nemrégiben együtt jött. egy ezüst pohárkát. . hogy a vesztére tör. miközben Lucile. micsoda fokra vittem a gazságot. hogy visszafeküdjön. négy napja azon a kis tejen él. akkor segítek magán. ettől az újabb gaztettől megint felállt a fasza. s azzal távozott. majd újabb beszélgetést kezdeményez: „Megint elismétlem: ha elmondja minden panaszát. hogy tudja. ami még megmaradt a nyomorult öregasszony néhai vagyonkájából. hogy a lány ott van nála. ráadásul még engedjem át neki Lucile-t is. némi joggal. uraim. hogy a lánya nélkül szép csendesen el fog pusztulni. azt mondta.” A nyomorultak elhisznek mindent. csupaszra vetkőztette. bármit mondanak nekik. milyen második jelenetet tervez az öregasszony meg a kislánya számára. arra következtetett. szeretnek panaszkodni. akinek ez volt a szerepe. márpedig ebből ő. neki magának semmije sincs. hogy nem magam siettettem a pillanatát. hogy ennyivel nem fogja megúszni. a főleg azon kesergett. a gazember veszettül káromkodva ráélvezett az aszott. hogy az öregasszony ne láthassa meg. hogy éppenséggel az a hölgy rabolta el. csupasz testre. bele-bele kérdezett. Mivel a herceg látta. „Hát akkor – mondta a gróf. hát akkor megdöglesz. miben mesterkedik. De hogy ne kelljen többet visszatérnem erre az ügyre. hogy a vén matróna petyhüdt testére verje ki a faszát. abban biztos lehet. hiszen a kislány tartotta el munkájával. s meg is találta az egyetlen értéket. aki egy elélvezéstől csak úgy megnyugszik. hogy raboljam el rögtön. Amikor azonban az öregasszony azt mondta. amiképpen a másik kettőnek is. s meghagyta Lucile-nek. amit most tönkretettek neki. a gondjaiba akarta venni. kiráncigálta az öregasszonyt az ágyból. mert tudja meg. hol van. és faszát verve hallgatta a panaszáradatot. Megint muszáj volt engedelmeskedni. Ez utóbbi elélvezése közben vad bujaság ragadta magával. szerencsétlennek.” Majd mikor kilövellte magját: „Ha ez megtörténik. Közben a gróf levetette Lucile-lel a szoknyáját. hallgassák meg. hogy megbízhat bennem. Gyorsan zsebre vágta.” De ezzel még nem volt vége a gróf nem olyan ember volt. részleteket kívánt. s álnok kéje aszerint hágott magasabbra. s mivel az egész családot egybe akarta gyűjteni. még hallani fog róla is meg a kislányáról is. te kurva. aki nagyon felajzotta a szép testével. meg-megcsókolta a szépséges ülepet. hogy ellopták tőle a lányát. miközben továbbra is keményen markolászta Lucile fenekét –. ügyelt rá. nem olyan nagy baj az. akkor csak egyet fogok sajnálni. elárulta nekem. Elkezdett kutakodni a szobában. ráirányítva a gecijét. s nem is titkolta előttem. hogy állandóan a szeme előtt legyen a segge. nekiesett Lucile-nek. az öregasszony előadta minden baját. hiszen az a hölgy. A gróf megengedi az öregasszonynak.

Hat hónappal később egy abbé azt akarta. ő meg a picsámra élvezett. Menekül én utána. Adelaida pedig sírva tért vissza. Négy napra rá együtt volt a család. felsöpri a szobát. reggel volt. és kéri a fizetségét. őrült árat ajánlott a három teremtésért. nagyon mulatságos mániája volt. gazember? – kiabálok rá. ráálltam mindenre. csak a végén kellett volna el elmesélnem. visszajön. a húga meg az öregasszony: majd Desgranges meséli el. Közben a herceg meg a püspök sem vesztegették az idejüket. s inkább a mesélőnek kellene bűnhődnie. de hogy mit műveltek. elöl fölemeltem a szoknyámat. hogy megnyomorítják. „A fizetséged. úgyhogy a lyukas székemben jó pár szarhurkát hagytam összegyűlni. s néhány perc múlva már hallatszott a bömbölése. egy szajhához került. az elsülés pillanatában visszahúztam a botot. hogy már megint efféle történetekkel tüzelik az urát.Szerettem Lucile-t. egyik kézzel három hüvelyk mélyre kellett benyomni és hevesen ráncigálni a botot. Megjön emberünk szolgának öltözve. arról a körülmények folytán megint csak kénytelenek vagyunk hallgatni. amelyet félbeszakítottam ennek az epizódnak a kedvéért. Lucile. s közben torkaszakadtából üvölti. mit nem. Fanny. hogy tegye hozzá a sajátját. úgyhogy az olvasó engedelmével itt lehúzzuk a függönyt. milyen gonddal tisztogatta meg. fogja a lyukas székben lévő edényt. s nem becsületes nőköz. már ettől elélvezett. hogy dugjak fel a húgycsövébe egy göcsörtös kis botot. – Nem tudom ezeket a dolgokat hidegvérrel hallgatni. mint az egyik legvadabbat. s megy kiüríteni (megjegyzem e ténykedése meglehetősen sokáig tartott). Már napokkal előre felkészítettek rá. hogyan. Teréz és Adelaida társaságában berontott a benyílóba. Engem azonban felkészítettek a szertartásra. engedjék meg. – Nesze itt a fizetséged!” Azzal vagy egy tucatszor ráhúzok a seprűnyéllel. hogy nagy baj neki. hogy azt nehéz lenne elmondani. s legott rátérünk arra a négy történetre. mint hitte. – Egy pillanat – szólt közbe Durcet. amúgy hozzá se . a másik kézzel pedig veregetni a faszát. Zelamir. Én pedig visszatérek a magam történeteihez. de még jobban szerettem a pénzt. amit külön e célból tokban tartott. „Egy héttel Lucile távozása után jött hozzám egy ember. megmutatja. mely még hátra maradt Mme Duclos huszonegyedik napi előadásából. Már a történet közepe óta alig tudom visszatartani a gecimet. sőt meg néhány hölgyet is megkértem. holott. Azzal Michette. úgyhogy nekiesek a seprű nyelével. hogy forró gyertyaviaszt csöpögtessek a faszára meg a tökére. Egy másik azt akarta. a disznó a lépcsőn lefelé futtában élvez el. mondván. Cupido. hogy végre kieresszem. olyan hatással vannak rám.

– Ohó! – mondta Konstanca –. – Tagadom Istent – szólalt meg Curval. hogy egyazon sírban végzik mind a hárman. de nem tagadom. bűbájos nőszemélynek tartom. S nekibuzdulásában alighanem valamiféle szentségtörést készült elkövetni a szépséges has ellen. nézzék meg. legyen oly jó és mutasson példát. ha már teljesen belepte a viasz és semmi ember formája nem volt. maguknál éppenséggel nem számítanék arra. ő meg maga verte ki magának a faszát és a segglyukra élvezett el. borzasztóan. – Kegyelmes herceg úr – mondta az adóbérlő –. hogy senki se nyúlhat hozzá. hogy kegyelmedet utánzom. mint egy tehén. még rá is ült. de annál többet gondolkoztam. az ilyenekről mondják. s én ígérem. hej de felizgatott Lucile története! Eddig egy szót sem szóltam. hazudok-e. de a fasza sose állt föl. – Meg kell adni a módját. s amikor a hátsó fele már inkább lábasra mintsem ülepre hasonlított. hogy el vagyok ragadtatva Mme Duclos eljárásától. . csak akkor tudott elsülni. hogy nagyon izgalmas látvány lenne. elnök úr – mondta a püspök. hogyan végződik e három lotyó története. mindjárt azt hiszi. Ez utóbbi egyik barátja aranytűkkel szurkáltatta tele a seggét. ahányszor csak halálra ítélnek valakit. hogy követni fogom. maga is megéri a pénzét. bízom benne. mint tudja. mindjárt kerékről meg akasztófáról akar hallani. s legfeljebb annyit érnél el vele. hogy állapotommal efféle tiszteletet ébresszek magam iránt. tessék – mutatta a hasát verdeső faszát –. – Hát igen – mondta Curval –. aki eddig hallgatott –. legfőképpen a méltóságos hercegnét. immár negyven éve megtiszteltetés és kitüntetés számomra. mennyire utálják a terhes nőket. ezeket a hölgyeket viszont annál szívesebben oda juttatnám. – Nem titeket nem. – Különben nem lennénk itt biztonságban. – Hagyjuk a talárt – mondta Curval – Annyi bizonyos. s attól. tudja jól mindenki. hogy jobban szúrja neki. az ember jól széthúzta előtte a seggét. nemhiába hordott talárt. Veszettül kíváncsi vagyok. hogy legszívesebben azonnal kimennék az országútra és kirabolnék egy postakocsit. hogy mindnyájunkat akasztófára juttatnál. ez az igazság. Ha magának feláll a fasza elnök úr. – Durcet mondta a herceg –. ne vágjunk az események elébe. hogy mindig feláll a faszuk. hogy egy kis használt geci van a méhében.kellett nyúlni. aki úgy fekszik ott a kanapémon. – Lassan a testtel – mondta a herceg –. s a grófos történettől olyan szörnyű állapotba kerültem. nagyon szeretném így látni a szép dundi seggedet aranytűkkel kipitykézve: biztos vagyok benne. ám ekkor Duclos karon fogta.

Durcet-nek már az este kezdete óta nagyon a bögyében volt Adelaida. de elélvezni senki sem élvezett el. Egy kis türelem. ma este alig akadt egynéhány: csak Sophie. Cupido és Teréz társaságában. ezért igen kedves teremtésnek számított. a körülmények nem engedik meg nekünk. Vacsora után bezárkóztak a fenyítések miatt. össze-vissza ebédeltek. Zelamirral és Galambbal pedig állítólag a herceg meg Curval oly durván bántak el. hamarosan már semmit sem fogunk rejtegetni előled. olvasó barátunk. hogy az olvasót ne tartsuk továbbra is bizonytalanságban hogy egyszerre élvezkedtek vele mind a ketten. a herceg Rosette hurkáját kapta be. az aznapi kis házaspárral. a lány meztelenül hevert atyja és férje közt. elnök úr – mondta neki. Másnap reggel mind a hetüket hulla részegen találta Durcet. a kis Hébé sírva jött vissza. Huszonkettedik nap Az éjszakai bacchanáliának az lett az eredménye. – Én kavartam a bajt. s a némi elnézésre méltó alanyok rangjára emelkedett. a ceremóniák feléről megfeledkeztek. mégpedig olyan pózban. Sophie. A herceg meg Curval annyira lendületbe jöttek. hogy úgy döntöttünk. s olyan rövidek voltak a történetei.– Jöjjön csak. csak . aki napról napra egyre szabadosabban viselkedett. s hiába volt Duclos minden igyekezete. azt egyelőre nem merjük megmondani. melyet gondos kezek egész éjjel tápláltak. Curval még mormogott valami olyasmit a foga közt. s azzal asztalhoz ült a társaság. hogy az már a barbárság határát súrolta. hogy a fránya törvények mögött már elélvezni se tud kedvére az ember. megszaratta Gitont. Sophie-nak könnyeket fedeztek fel szemében a gróf története közben. hanem még a kicsapongásban való néminemű visszafogottságról sem tanúskodott Végül is kiderült. Átsétáltak az előadóterembe. S már mentek is együtt a budoárba Augusztina. nemigen akarózott mesélnie. s az egész éjszakát átvedelték a négy előadónővel meg Julievel. sőt nem csak könny. Galamb. Kisvártatva fel is hangzott az elnök bőgése. de hogy mi. annyira kevés epizódot szőtt beléjük. Durcet Zelamirral szopatta le magát. a tűzzel átellenben. a püspök Sophie-val. Curval. Hébé. hogy ma nemigen csinált senki semmit. A kávét Rosette. én is akarom jóvá tenni. a többiek meg egymás hegyén-hátán egy sarokban. a szépséges Duclos még nagyon beteg volt az éjszakai kicsapongástól. szintén hulla részegen hevert mellettük. s csak a kávézásnál kezdték összeszedni magukat. hogy magához térjen. amikor jött vizitet tartani. úgyhogy őt a régi vétkén kívül ezért is megfenyítették. Zelamir és Giton szolgálták fel. Duclos aki valószínűleg segédkezett nekik. nem is kímélte. hozattak likőrt. hogy le sem akartak feküdni. mely nemhogy erényről. Adelaida meg Zelamir voltak büntetésben. hanem valami más is volt a szemében.

akit egy mérföldnyiről is hallani lehet? Ez az üvöltés. A szokásnak megfelelően öt passziót mesélt el. a szoba másik végében egy meztelen lány a combja közé fogta a madzag másik végét. üvölteni. s engedélyt kért. s a kéj rettenetes rázására . egy egészen apróval kellett kezdeni. majd asztalhoz ültek. mint te elélvezés közben? – kérdezte a herceg Curvaltól. magától élvezett el. még a nyakát is megszorították. Az előadónő nagyon kimerült. a szervezet rendkívüli érzékenységéből fakad. aztán mindig egy kicsit nagyobbal mígnem az utolsó már irdatlan nagy volt. szart egyet. a hátsó felét mutatva neki. amit a kurva csinált neki oda. de két főhősünk éjszakai duhajkodása mindenre rányomta bélyegét. anélkül hogy hozzá kellett volna nyúlni. s csak annál élvezett el. A másodiknak ugyanez volt a mániája. – Ki az ördögre haragudtál meg ennyire? Ilyen vad elélvezést én még nem is láttam. Az első embernek egy ónból készült műfaszt kellett tologatni a seggébe.kivonatos formában ismertetjük. amit az ejakuláció pillanatában kellett neki befecskendezni. s mindenki meglehetősen nyugalomban tért pihenőre. Ekkor a kurvának kellett szarnia. megette. de sokkal több szerszám kellett hozzá. majd megint kihúzták neki a szerszámot. aztán azt kihúzták. Huszonharmadik nap Hogy lehet így bömbölni. mire végzett a feladatával. s úgy húzta a delikvenst maga után. miközben az ostorral verte. a szerszám meleg vízzel volt megtöltve. végre elsült neki. már amennyire ez effajta libertinusoknál egyáltalán lehetséges. Végül az ötödik történet embere madzagot köttetett a makkjára. Harmadszor is betolták neki a szerszámot: amikor végzett a lány hurkájával. Aztán megint berakták. aki valamennyi ízületét elköttette. még te panaszkodsz. amit ő csinált oda. amúgy hozzá se kellett nyúlni. Az urak egy kicsit még malackodtak. – No hisz – mondta Curval –. Duclos a negyedik történetben egy olyan emberről mesélt. barátom. ő pedig most azt kezdte enni. A harmadiknál már több felhajtásra volt szükség. hogy az egész gépezet belerendül. az illető ettől élvezett el. Rögtön az elején egy hatalmasat tettetett bele a seggébe. melyekből e folyadék áll. oly hatalmas lökést kapnak. meg is kapta. mit mondott a barátoknak. hogy visszavonulhasson. amikor. közben ostorral verték. s ekkor lőtte ki a gecijét a kurva segge felé. Hogy az elélvezés kéjesebb legyen. Az orgián is mindenki rendesen viselkedett. huszonharmadikán reggel találkoztak. az élvezeti tárgyak oly erős ütést mérnek az idegeinkben folyó elektromos folyadékra. s az életnedvek.

most pedig olyan hurkát produkált. s ekkor még kizárólag csakis tejet szolgáltassanak. – Akkor kegyelmed igen kimerült lehet – mondta a herceg. Eképpen társalogtak. – Augusztina. amikor Durcet jelentette. ahol a nyolc meztelen. azon nedvemtől igyekezett megszabadítani. De mi légyen az a tárgy. – Szép definíció. Gratuláltak Durcet-nek a módszerhez. akárcsak Augusztináé: az e havi örömök direktora. s mindnyájan tejet kértek. Az urak jót nevettek a tréfán. előzetesen lelkükre kötötték. ha óhajtja – felelte az adóbérlő. s ettől kezdve nagy sikerrel minden nap alkalmazták is. a püspök egészen nekihevült. melynek ürülése a kegyelmed által is hallott üvöltést eredményezte. Bár valamennyi kislánynak szarnia kellett. száját meg a segge lyukát. hanem egyéb dolog kellett. A tréfát remeknek tartották az urak. már a kávézásnál is borzasztóan nehezen tudta visszatartani. mint kegyelmed. – Tejjel is lehet.éppúgy képtelenek vagyunk visszatartani üvöltésünket. Adonisz faszát. a herceg Gitont kakáltatta meg. Fanny a püspök. tiszta tejet fecskendezett a herceg csészéjébe. hasonló ötleteket szült. újabb csészéket tettek oda. s olyan. Valamennyi fenék elő volt készítve. Átmentek a lányhálóba. Durcet ezzel a kedves meglepetéssel szolgált barátainak. hogy legalább is annyira jól fogok viselkedni. csak az zavart. s végbeléből három-négy kiskanálnyi. – Koránt sem – felelte Curval – Ha majd méltóztatik odafigyelni rám. Még ebédkor is a reggeli tréfa szolgáltatott témát a társalgáshoz. hogy a tejes gyakorlat közben tartóztassák meg magukat. hogy a reggeli tálalva. meglátja. mint a fájdalom hatalmas szaggatására. bájos kis háremhölgy csészékkel és vizes kávéval fogadta őket. Az urak átfáradtak a fiúkhoz: Curval Zelamirt. közben pedig Antinous meg a kegyelmed kedves lánya. mely életnedveidet ekképpen megreszkettette? – Vadul szoptam hálótársam. hogy még egyebet nem tudok már neki csinálni. szép. hogy miért vízzel készült a kávé. illetve Rosette-tel szolgált. többek közt őrajta is kipróbálták előző nap a székletlágyítást. hogy képzelni sem lehetett csodálatosabbat. Zelmira Curval. s a szép Sophie elégítette ki vágyát. s a négy másik háremhölgy is végigjátszotta ugyanazt a szertartást. Michette pedig az adóbérlő csészéjébe csinált bele. melyekről később talán még . ki-ki a maga módján. Ekkor a herceg megkérdezte Durcettől a havi ügyeletestől. – Parancsol? – Hogyne felelte a herceg. Erre a kislány odatolta előkészített kis csinos popóját a csésze fölé. neki már nem is tej. szolgáljon fel tejet a herceg úrnak! – rendelkezett Durcet. A kápolnabeli árnyékszék csak két albaszóval. Konstancával.

öreg vagy fiatal neki egyre . majd letelepedtek a szalonban. hogy csak a szellemi érzés hatalmas támaszának köszönhetően van némiképp jelen. hogy ő arra számított. hogy hívják. nyeli a szart. úgy kiöl belőle minden jó érzést. Durcet. amit az elnök három falásra lenyelt. úgyhogy rövid szieszta következett. mint Augusztina az imént Curvalnak. Curval rögtön odatartotta neki a száját. s ha ezeknek az embereknek ugyanezen testi érzésekkel szolgálnának. és eszelősen elélvez. valamennyien tizenöt évesek.alkalmunk lesz beszélni. a bájos kislány egy irdatlan nagy hurkát szart bele neki. csakis abban. így nem bírja tovább: előző nap többek közt őrajta is kipróbálták a székletlágyítást. abban találnak örömöt ami lealacsonyítja és lealázza őket? Mintha az élvezet csakis a gyalázatban létezhetne számukra. négy azonos korú alattvaló szolgált fel: Zelmira. A herceg combba baszta Augusztinát. uraim. tudom. Zefír és Adonisz. akkor nem sikerülne izgalomba hozniuk őket. hogy igen jómódú. hogy az is benne van. csak annyit tudtam. mi a rangja. legalább ketten őrizzük meg erőnket az előadásra. Tökéletesen mindegy volt neki. nem tudtam. kedves herceg úr! – De nem sokáig – felelte amaz. – Na ebből elég – mondta a püspök –. Ha majd példákat hozok fel állításomra. de tökéletesen biztosak lehetnek benne. Curval ugyanezt csinálta Zelmirával. a testi érzéssel. Gyakran jött hozzám egy férfi. miféle nővel hozom össze: szép vagy csúnya. üvölt. akinek a két másik úrral ellentétben nem jött csak úgy rendelésre a gecije. úgyhogy le van maradva. a herceg Zefírrel. – Na tessék – szólt oda a hercegnek –. hogy csakis abban lelik kedvüket. mint láthatja. az adóbérlő pedig Adoniszt baszta szájba. ebbe szívest-örömest beleegyezett. közben a végbelét csiklandozta. Augusztina azt mondta. de azt biztosan. ami által megszégyenülhetnek és csúffá tehetik magukat. uraim – kérdezte a szépséges kurtizán – hogy némely férfiaknak a kicsapongás annyira elfásítja a szívét. közben pedig hatalmas geciárt lövellt a faszát verő Fanchon kezei közé. minthogy neki a szintén szorult helyzetben lévő Zelmira ugyanazt a szolgáltatást végezte. az éjszakai kicsapongás nálam koránt sem megy a nappali kéjelgés rovására. Az urak átfáradtak kávézni. ne hozakodjanak elő nekem. ahol az izgató Mme Duclos ekképpen folytatta ragyogóan buja eladását: „Hogyan lehet az. hogy mostanában fogják megkakáltatni. Azzal a herceg máris hanyatt veti magát. Augusztina. de nem toldanák meg azzal a szellemiséggel amelyet meríthetnek belőle.

ment, csak játssza jól a szerepét, ami a következőből állt. Általában reggel jött, mintegy véletlenül benyitott egy szobába, ahol egy lány éppen az ágyon hevert, a hasa közepéig felhúzott szoknyával, olyan testhelyzetben, mint aki éppen maszturbál. Ahogy a lány meglátta az illetőt, meglepetést mímelve leugrott az ágyról. „Mit keresel itt, te gazember? – förmedt rá. – Ki adott neked engedélyt, hogy engem háborgass?” Emberünk bocsánatot kért, a lány azonban meg se hallgatta, elmondta mindennek, lehordta a sárga földig, s közben jó nagyokat rúgott a seggébe, ami annál is könnyebben ment, mivel a páciens nemhogy kitért volna előle, hanem készségesen oda is tartotta neki az ülepét, habár látszólag úgy tett, mintha menekülne előle. Kegyelmet kért, de válasz gyanánt újabb rúgások és újabb szitkok záporoztak rá; amikor aztán már kellőképpen begerjedt, gyorsan előkapta a faszát az eddig gondosan begombolva tartott gatyájából, s menekülés közben három-négy könnyű csuklómozdulattal elsütötte magának, miközben tovább záporoztak rá a rúgások és a szitkok. Egy másik, aki vagy keményebb volt, vagy csak jobban hozzászokott már az effajta praktikákhoz, csakis olyan hordárral vagy rakodómunkással szerette ugyanezt csinálni, aki éppen a pénzét számlálgatta. A libertinus titokban beosont, a fickó tolvajt kiáltott; innen kezdve, akárcsak az előző esetben, záporoztak rá a rúgások meg a szitkok, de azzal a különbséggel, hogy neki, ahogy letolva tartotta a gatyáját, pontosan a feneke közepét kellett rugdosni, mégpedig jó sáros, vasalt csizmával. Ő nem menekült el, amikor elélvezett; letolt gályával lecövekelt a szoba közepén, teljes erőből verte a faszát, és úgy dacolt ellensége rúgásaival, majd a végső pillanatban még ő szólította fel a másikat, hogy kérjen kegyelmet, ő sértegette, s esküdözött, hogy meghal a gyönyörűségtől. Minél alávalóbb embert adtam neki, minél inkább a söpredékhez tartozott, s minél ócskább és koszosabb volt a lábbeli, ő annál kéjesebben ájuldozott; ezekben a rafinériákban éppoly gondossággal kellett eljárnom, mint másoknál a nő szépítgetésében és felcicomázásában. A harmadik akkor akart ott lenni a nyilvánosházakban szerájnak nevezett helyiségben, amikor két, e célból lefizetett ember éppen veszekedést kezdeményezett. Belekötöttek, ő kegyelmet kért, térdre vetette magát, de hiába, az egyik bajnok nekiesett a sétabotjával, s egészen egy előkészített szoba bejáratáig püfölte, amíg csak oda nem menekült; ott aztán már várta egy lány, megvigasztalta; megcirógatta, ahogy egy nyafogó kisgyereket szoktak; majd felhúzta a szoknyáját, megmutatta neki az ülepét, a libertinus pedig arra élvezett rá. A negyedik ugyanilyen előjátékot követelt, de ahogy püfölni kezdték a hátát a sétapálcával mindenki szeme láttára nekiállt verni a faszát Ez utóbbi

műveletet abbahagyatták vele, viszont tovább püfölték és szidalmazták, majd mikor látták, hogy begerjed, s mindjárt elsül a fasza, kinyitottak egy ablakot, felkapták a derekánál fogva, s kidobták egy külön e célra odakészített trágyadombra, úgyhogy legfeljebb hat lábnyit zuhant. Ebben a pillanatban élvezett el; szellemét az előkészületek ajzották fel, testét viszont csakis a zuhanás lendülete, s mindig már csak a trágyadombon sült el a fasza. Aztán már nem láttuk; odalent volt egy ajtó, neki kulcsa volt hozzá, s gyorsan eltűnt a szemünk elől. Egy e célból fizetett, krakélert alakító ember hirtelen berontott abba szobába, ahol az ötödik példánkat szolgáltató ember csókolgatta éppen egy lány fenekét, várva a végzetét. A krakéler nekitámadt a fickónak, pimaszul megkérdezte tőle, miközben rátörte az ajtót, miféle jogon mer hozzányúlni a szeretőjéhez, majd kardot rántott, s felszólította, hogy védje magát. A fickó hebegett-habogott, térde esett, bocsánatot kért, csókolgatta a földet, csókolgatta ellensége lábát, esküdözött, hogy neki nem kell a másik szeretője, és semmi kedve egy nőért verekedni. A krakéler még jobban elszemtelenedett ellenfele engedékenységén, s gátlástalanul pocskondiázni kezdte: gyáva kukacnak, talpnyalónak, szarházinak nevezte, és megfenyegette, hogy összeszabdalja kardjával a képét. S minél gonoszabb lett az egyik, annál inkább megalázkodott a másik. Végül néhány perc efféle szóváltás után a támadó alkut ajánlott ellenfelének: „Látom, hogy egy seggnyaló vagy – mondta. – Megkegyelmezek neked, de azzal a feltétellel, hogy megcsókolod a seggem.” „Óh, uram, amit csak óhajt – felelte a másik boldogan. – Még szarosan is megcsókolom magának, ha úgy akarja, csak ne bántson.” A krakéler visszadugta hüvelyébe kardját, s már tartotta is a fenekét; az meg nagy lelkesen rávetette magát, s miközben a fiatalember vagy fél tucatszor odafingott az orra alá, a vén kéjenc boldogságban úszva majd belehalt a gyönyörbe.” – Könnyen érthetők ezek a szélsőségek – mondta Durcet dadogva (mert a kis libertinusnak állt a fasza a mesélt ocsmányságok hallatán). Mi sem egyszerűbb, mint hogy szereti az ember a lealacsonyodást és élvezetet talál a megvetésben. Ha valaki szereti a gyalázatot, akkor örül, ha becstelen lehet, és feláll a fasza, ha annak nevezik. A mocsokban való fetrengés jól ismert élvezet bizonyos lelkek számára, az ember szereti, ha annak mondják, amilyen szeretne lenni, s lehetetlen tudni, hogy e tekintetben meddig képes elmenni akkor, ha már semmit se szégyell. Ugyanez a helyzet némely betegnél akiknek tetszik önnön elesettségük. – Ez az egész cinizmus dolga – mondta Curval, miközben Fanchon fenekét

tapogatta. – Ki ne tudná, hogy maga a büntetés is kiválthat lelkesedést? Hány embernek állt a fasza, amikor nyilvánosan megszégyenítették! Mindenki ismeri … márki esetét: amikor megtudta, hogy jelképes máglyahalálra ítélték, előkapta a faszát és így kiáltott: „A kurva istenit! Végre odajutottam, ahova akartam, szégyen és gyalázat borít; hagyjatok, hagyjatok mindjárt elsülök!” S azon nyomban el is élvezett. – Ezek tények – mondta erre a herceg –, de magyarázza el az okát. – Az ok a szívünkben van – folytatta Curval. – Ha egyszer lezüllik az ember, ha a kicsapongás által aljasodik le, akkor a lelke is olyan bűnös alakzatfélét vesz fel, amelyet már semmi sem törölhet ki belőle. Minden más esetben a szégyen szolgálna ellensúlyként a szelleme által sugallt bűnökkel szemben; de nála ez nem működik; ez volt az első érzés, amit kioltott magában, az első érzés, amit messzire száműzött magától; s ha már abba az állapotba jutott, hogy semmit se szégyell, onnan csak egy lépés választja el attól, hogy szeresse is azt, ami szégyellni való. Ami addig kellemetlen érzést okozott neki, az az ő megfelelően előkészített lelki világában kéjjé alakul, s minél jobban emlékezteti az a dolog a maga által választott új állapotára, annál kéjesebb lesz. – De mekkora utat kell bejárni ahhoz a bűnben, hogy idáig jusson az ember! – sápítozott a püspök. – Az igaz – mondta Curval –, de az ember észre sem veszi, mert az út virágokkal van telehintve; egyik vétek vonja maga után a másikat; a telhetetlen képzelet hamarosan a végső pontra hág, s mivel útközben megkérgesítette szívünket, e szív, mely hajdanán tartalmazott még egynéhány erényt, hallani sem akar egyről sem, mikor a képzelet már célba ért. Annyira hozzászokik az erőteljesebb dolgokhoz, hogy lerázza magáról korábban még részegítő puhány, sótlan érzeteket, s mivel sejti, hogy új gerjelmei szégyennel és megaláztatással fognak járni, inkább megbarátkozik a szégyennel s megaláztatással, csak hogy ne kelljen félnie tőlük. S mihelyt megbarátkozik velük, meg is szereti őket, hiszen a meghódított új területek természetéhez tartoznak hozzá. – Hát ezért olyan nehéz kigyógyítani őket – mondta püspök. – Mondjuk inkább, hogy lehetetlen, barátom. Hogy is járhatna eredménnyel a büntetés, ha egyszer az illetőnek az a megalázó állapot, amibe a büntetés által kerül – leszámítva az ezzel járó némi kényelmetlenséget –, egyenesen tetszik, szórakoztatja, gyönyörködteti, s magában még örül is neki, hegy oly messzire ment, hogy efféle bánásmódot érdemelt ki. – Ó, minő talány az ember! – kiáltott fel a herceg. – Igen, barátom – mondta Curval. – S ezért mondta egyszeregy szellemes

ember, hogy kár vesződni a megértésével, inkább meg kell baszni Mivel a vacsora félbeszakította az eszmecserét, úgy ültek asztalhoz, hogy nem is csináltak semmit az este. A desszertnél azonban Curval pokolian begerjedt, s kijelentette, hogy fizessen bár érte százszoros büntetést, de ő fel akar törni egy szüzet, azzal mindjárt megragadta az egyébként is a számára fenntartott Zelmirát, s már vitte is volna a budoárba, amikor a három barát közbevetette magát, s könyörögtek neki, hogy vesse alá magát a saját maga által megfogalmazott előírásoknak, lám, ők is legalább annyira vágynak e törvények áthágására, mégis alávetik magukat nekik, hát akkor legalább rájuk való tekintettel tegyen ő is ugyanígy. S mivel rögtön el is küldtek a szeretett Julie-éjért, Julie rögtön kezelésbe is vette, majd Champville-lel és Seggtörővel együtt bevitték a ionba, s mire a barátok is megérkeztek, hogy megkezdjék az orgiát, már javában üzekedtek, a lehető legbujább pózokban és legelvetemültebb módokon, s végre Curval is elélvezett. Durcet az orgia során két-háromszor seggbe rúgatta magát az öregasszonyokkal; a püspököt, a herceget meg Curvalt a baszók rugdosták seggbe; s mielőtt lefeküdtek volna, mindnyájan elsültek néhányszor, ki többször, ki kevesebbszer aszerint, milyen képességekkel áldotta meg őket a természet. Mivel attól tartottak, hogy Curvalra megint rájön a deflorálhatnék, a fiúkhoz és a lányokhoz is bevettek éjszakára öregasszonyokat. Az elővigyázatosság azonban feleslegesnek bizonyult, mert Julie az éjszaka úgy megpuhította, hogy másnapra kezesbárányként szolgáltatta vissza a társaságnak. Huszonnegyedik nap Az ájtatosság valóságos lelki betegség; bármit tesz az ember, sose gyógyul ki belőle. A nyomorultak lelkét könnyen behálózza, mert vigaszt nyújt nekik, mert agyrémekkel szolgál nekik vigasz gyanánt szerencsétlenségükre, s éppen ezért ezekből a lelkekből sokkal nehezebb kiirtani, mint másokéból. Ez történt Adelaidával is: minél inkább kiteljesedett szeme előtt a züllés s a kicsapongás tablója, annál inkább a vigasztaló Isten karjaiba vetette magát, remélve, hogy az Úr egy napon majd megszabadítja azokból a szörnyűségekből, melybe a szerencsétlen körülmények kényszerítik. Senki sem érezte át helyzetét, mint ő; szelleme pontosan előrevetítette, mi következik majd a félelmetes kezdés után, melynek, bár csak kis mértékben, már maga is áldozata lett; értette jól, hogy amiként egyre vaskosabbak lesznek a történetek, úgy bánnak majd vele és társnőivel is egyre vadabbul a férfiak. Úgyhogy mondhattak neki bármit is, ha csak tehette, mohón kereste Sophie barátnője társaságát. Éjszaka már nem mert odamenni hozzá; egyszer már nagyon észrevették, és minden módon megakadályozták, hogy hasonló kiruccanásokra többé ne kerülhessen sor, de ha csak egy kis ideje is akadt, azonnal szaladt hozzá; a most

ismertetett délelőtt is, miután korán felkelt a püspök mellől, akivel együtt hált, már ment is át a 1ányhálóba, hogy beszélgessen az ő kedves Sophiejával. Csakhogy Durcet az ügyeletesi teendői miatt szintén korábban kelt, mint a többiek, úgyhogy rajtakapta és kijelentette, hogy erről kénytelen lesz beszámolni, majd a társaság úgy dönt, ahogy jónak látja. Adelaida elsírta magát, ez volt egyetlen fegyvere, és a sorsra bízta magát; csak annyit merészelt kérni férjeurától, hogy legalább azt próbálja meg elérni, hogy Sophie-t ne büntessék meg, hiszen ő nem lehet bűnös, elvégre ő jött át őhozzá, és nem Sophie ment át az ő szobájába. Durcet azt felelte, hogy ő azt fogja elmondani, ami ténylegesen történt, és semmit sem fog eltitkolni; a büntetés-végrehajtók nem szoktak meghatódni, főleg ha vastagon érdekeltek a büntetés végrehajtásában. Itt is erről volt szó; Sophie-nál keresve se lehetett volna csinosabb büntetési alanyt találni: ugyan miért kímélte volna Durcet? Gyűlést tartottak, az adóbérlő jelentést tett, az elkövetőket visszaesőnek minősítette. Eszébe jutott, hogy amikor még az Igazságügyi Palotában dolgozott, hogyan érveltek találékony kartársai: mivel a visszaesés szerintük azt bizonyította, hogy az illetőben a természet erősebben munkálkodik, mint a nevelés s az elvek, következésképpen az illető a visszaeséssel úgyszólván arról tesz bizonyságot, hogy nem ura tetteinek, ezért kétszeresen kell megbüntetni; ő is ilyen következetesen akart érvelni, éppoly szellemesen, mint volt kartársai, ezért kijelentette, hogy ilyenformán Adelaidát és társát is a rendelkezések teljes szigorával kell sújtani. Csakhogy a rendelkezések az efféle esetekre halálbüntetést irányoztak elő, az urak viszont előbb még szívesen elszórakoztak volna a hölgyekkel, beérték hát annyival, hogy odahívatták és letérdeltették őket, majd felolvasták nekik a vonatkozó cikkelyt, éreztetve velük, hogy bűncselekményükkel mit tettek kockára. Ezután a múlt szombatihoz képest háromszoros penitenciát róttak ki rájuk; megeskették őket, hogy ez többé nem fog előfordulni, s felhívták rá a figyelmüket, hogy ha mégis előfordulna, akkor a legnagyobb szigorral fognak eljárni velük szemben; és felírták őket a végzetes könyvbe. Durcet látogatása nyomán még három név került oda: kettő a lányoktól és egy a fiuktól. Ez a székletlágyítási kísérletnek volt köszönhető; remekül bevált, de azzal is járt, hogy emiatt a szegény gyerekek nem bírták visszatartani a dolgukat, s folyton büntethető állapotba kerültek. Ez történt Fannyval és Hébével a háremhölgyek, illetve Jácinttal a fiúk közül: elképesztő volt, mit lehetett találni az éjjeli edényükben, Durcet sokáig mulatott is rajta. Soha még annyian nem kértek engedélyt reggel, s mindenki szidta Duclos-t, mint a bokrot, hogy effajta ötletet adott. A rengeteg kérelmező közül csak Konstanca, Herkules, két albaszó, Augusztina, Zefír meg Desgranges kapott engedélyt.

Elszórakoztak velük, majd asztalhoz ültek. – Látod, mekkora hiba volt hagyni – mondta Curval Durcet-nek –, hogy a lányod vallásoktatásban részesüljön? Most már sehogy se lehet kiverni a fejéből ezeket az ostobaságokat: pedig én szóltam neked annak idején. – Csakhogy én azt hittem – felelte Curval –, hogy ha megismeri, annál inkább meg fogja utálni őket, s ahogy megjön az esze, majd meggyőződik arról, mekkora baromságok ezek a dogmák. – Amit mondasz, az csak gondolkodó főkre igaz – mondta a püspök –, de egy gyerek esetében hiú ábránd. – Kénytelenek leszünk a legvadabb eszközökhöz nyúlni – mondta a herceg, mivel tudta, hogy Adelaida hallja őket. – És alkalmazni is fogjuk őket – mondta Durcet. – Előre biztosíthatom a kisasszonyt, hogy ha csak én leszek az ügyvédje, akkor nem sok védelemben részesül. – Ó, azt elhiszem! – mondta Adelaida sírva. – Mindenki tudja, milyen érzéseket táplál az irányomban. – Érzéseket? – kérdezte Durcet. – Először is figyelmeztetem szépséges hitvesem, hogy olyat még soha egyetlen nőszemély iránt nem tápláltam, s maga iránt, aki az enyém, végképp nem. Gyűlölöm a vallást, és azokat is, akik gyakorolják, s biztosíthatom, hogy a maga iránt érzett közönyöm nagyon hamar a legvadabb ellenszenvbe fog átcsapni, ha tovább is azokat szörnyűségesen alávaló agyszüleményeket bálványozza, melyeket mindig is megyetettem. Csak akkor fogadja el az ember Istent, ha elment az esze, és akkor imádja, ha már teljesen meghülyült. Egyszóval kijelentem magának, atyjaura és ezen urak előtt, hogy nem lesz olyan szélsőség, amire ne vetemednék maga ellen, ha még egyszer effajta vétken kapom. Inkább apácát kellett volna magából csinálni, ha annyira akarta imádni a szarházi Istenét; akkor annyi imádkozhatott volna, amennyi csak jólesik. – Óh! nagy Isten –, nyögte Adelaida –, apáca! Vajha az lehettem volna! Durcet, aki átellenesen ült vele, úgy feldühödött a válaszon, hogy a képébe vágott egy ezüst tányért, ami meg is ölte volna, ha fejen találja, hiszen még így is hanyat esett a falnak a hatalmas ütéstől, – Magya egy szemtelen perszóna – mondta Curval a lányának, aki a tányér elől az apja és Antinous közé vetette magát. – Megérdemelné, hogy százszor hasba rúgjam. – Maid egy ökölcsapással messzire lökte magától: – Kérjen térden állva bocsánatot a férjétől, különben most azonnal a legkegyetlenebb büntetésben részesítjük. Adelaida sírva Durcet lába elé vetette magát, az adóbérlő azonban már teljesen begerjedt a tányérdobástól, amit, mint mondta, semmi pénzért nem

arra a körülmények kényszerítő ereje folytán fátylat kell borítanunk. továbbá két leggonoszabb öregasszony. Az a személy. nekem kellett kezelésbe vennem. aki hozzám küldte önt. illetve láttam korbácsolni tövissel meg bikacsökkel is. neki Adelaida jutott volna. majd mikor szobára megyünk.” Grancourt engedelmeskedett. hogy e téren még korántsem láttál mindent. nem távozhat innen.” „Uram – feleltem –. hogy az a szombati büntetést befolyásolná.lett volna hajlandó kihagyni. anélkül azonban. hogy kíméljen. Mme Duclos eképpen folytatta történetét: „Egyszer amikor. s egy perc múlva ott állt előttem anyaszült meztelenül. hogy ott helyben azonnal statuáljanak példát. A többit spekulálja ki az olvasó. büntetlenül nem lehet ilyen sötét. „Tudom jól – mondta –. Honnan tudja. holnap elküldöm neked az egyik kuncsaftomat. de Augusztinával pótolta. mikor fog jönni és milyen szertartást igényel az öreg adóbérlő. de hogy ott mi történt. emlékszem. mindent előkészítettem. azt találtam állítani egy kuplerájos társamnak. s könyörgött. Egyébiránt ön is tudja. Adelaidának pedig engedélyezték. így beszéltük meg. de így döntöttek. mivel magam is korbácsoltam.” Emberünk igen figyelmesen hallgatta végig szónoklatomat. hogy ilyen olcsón megúszta. amit szeretne kicsikarni tőlem? Vetkőzzön le és legyen engedelmes. hogy nem kémkednek-e énutánam is. csapdát állított önnek. Kiki leült a neje mellé kivéve a herceget. hogy ugyancsak megfeledkeztem magamról. amikor mindenki elhelyezkedett. nagyon kérem. hogy korbácsolásban nekem már nem is lehet újat mutatni. mert jól tudta. majd sírva a lábamhoz borult. de ön fogoly. ezért most azt követelte. itt a rendelet a zsebemben. s úgy vártam emberemet. Adelaida. borzalmas bűnöket elkövetni. csak ennyit mondhatok. ha ő is úgy gondolja.” Másnap reggel megüzente. s hogy hajlamos vagyok-e egyáltalán arra a részvétre. hogy ilyen hírt kell közölnöm önnel. hogy kíméljem meg. még szerencse. szóval. s örüljön neki. milyen volt a teste! Nem is tudom mihez . hogy a Parlament éppen engem szemelt ki az ön letartóztatására. miről van szó. a büntetésemmel. jóságos hölgy. Louison és Fanchon átmentek szalonba. miről szól az ügye. Végtelenül sajnálom. akiktől a legjobban féltek a nők. hogy lefeküdjön. De Istenem. Súlyosan megsértettem Istent s az igazságszolgáltatást. de minthogy magát bízták meg. hogy azonnal tovább ugrunk Mme Duclos előadására. hogy mind a négy hősünk elélvezett. azt mondom neki: „Végtelenül sajnálom. Grancourt-nak hívták. s bizonyosan megmenthette volna ettől a jelenettől. azt mondta nekem: „No hát hogy meggyőződj arról. Megjön. A többiek mind beleegyeztek. teljesíteni fogom a kötelességem. Annyi bizonyos. uram.

legutóbb még állítólag az anyját is megmérgezte. majd mind keményebben. bűnöző vagyok. hogy a kéj karjaiban hunyjak el. elcsukló hangon –. egy csirkefogó. Imádom a seggeket. mennyire feltüzelt ezzel a beszéddel. „Maga egy haldoklót lát – mondta nekem a libertinusunk –. hogy egy segget csókolok. Az is szándékaim közt szerepel. sose fogok megjavulni. és maga szögezze rám a fedelét. És verhet.” Odamegyek. nincs olyan aljasság. egy férfi ült. s úgy akarok meghalni. majd mikor elélvez. a tarkójától a sarkáig. „Maga egy gazember – mondom neki. ő meg nálam is cifrábbakat látott már. hogy a „gecibe!”: ez volt a jel. milyen szép segg! – mondja. A jelenet Roule-ban. megfordulok. amit a használati utasítással együtt küldtek nekem oda reggel. hogy ilyen mennyiségben csak mi ketten láttunk efféle dolgokat Párizsban. s ezen utolsó percben is kéjelgéseim tárgya szolgáljon. olyan volt. azt hiszem. s azt hiszem. Bevezettek egy meglehetősen sötét szobába. maga bontsa rám a szemfedőt. „Óh. Nem sokkal ezután ugyanez a barátnőm egy másik libertinust irányított hozzám. maga tegyen bele a koporsóba. Hát akkor siessen. bűnben éltem bűnben is akarok meghalni. ha megölnek is. túlságosan élvezem a bűnt. hogy e téren övé a pálma. amennyit csak akar. miközben ütöm –. A bűn az én éltető elemem. így igaz – lihegte a faszát verve –.” Elképzelhetik. egy langyos vízzel teli dézsába ugrik amely külön az ó számára volt odakészítve. úgyis hiába. Ha majd lehunyom a szemem. asszonyom. s még továbbiakra is kész vagyok. szörnyeteg vagyok. s hamarosan vérben úszik a teste. amikor Grancourt levetkőzött. ami ne lett volna felsebezve. össze-vissza mindenhol. igyekszem ott ütni. erre még jobban rákapcsolok.hasonlítsam. Semmi se szent magának. először finoman. Hát én rögtön elismertem a társnőmnek. – tette hozzá erőtlen. mert Grancourt-unk ide s tova húsz éve járt három naponta ahhoz a nőhöz effajta numerákra. bűnözni fogok.” „Így igaz. mert már az utolsókat rúgom. mint a mintás tafota. a kis hazában zajlott. még veszettebbül csépeltem és szidalmaztam. hogy egy ilyen szép ülep képével szállok a sírba!” Azzal . a szoba közepén pedig egy koporsó hevert. – Mennyire örülök. aki halála előtt még egyszer utoljára le akarja róni tiszteletét hódolata tárgya előtt. s mutatom neki a fenekemet. ahol a legjobban fáj neki. A gyilkos fegyver épp akkorra kezdett izzani. menekül. hogy abban tisztuljon meg a véres ceremónia után. amit ne tettem volna már meg. Ugrándozik szökdécsel. végül teljes erőmből. egy férfi ült az ágyon. Közben én a tűzbe tettem egy láncos korbácsot. elkezdem korbácsolni vele. az ő szeszélye legalább ilyen furcsa lesz az önök számára. akkoriban elmondhattuk magunkról. Felkapom. Egyszer csak felkiált. maga semmi bűntől nem riad vissza. Össze-vissza kaszabolt testén nem volt olyan hely.

mint egy ökör. a hasához simult. hogy öntudatos istenkáromló. Egészen bizonyos.” Azzal nagyot sóhajt. megmerevedik. Ahogy becsavarom egy lepedőbe. mire használja a vallás legszebb misztériumait – Nyilván így van – mondta a herceg. széthúzta. én a lába közé ültem egy jó fél rőfös tűvel. – A magam részéről igen pikánsnak találom ezt a passziót – mondta a püspök –. ott már vár rám egy ügyes szolga aki jól ismeri az ura mániáját. és vastag viaszkos cérnával szépen . Meg se moccant. pedig ma már nem akarok többet. „Óh! – sóhajtotta egy idő múlva. – Annyi biztos.” – Jópofa hajlam – mondta Durcet – Na. s mintegy akaratlanul még néhány csöpp geci is kibuggyant belőle. hogy nem sokáig élvezem már ezt az örömöt! Halálomon vagyok. s olyan jó játssza a szerepét. olyan súlyos lett. ad nekem két aranyat. Folytasd. mintegy vasrúd. és kiszabadítja szorult helyzetéből. hogy vigyen el az ördög. ismerem. Ez volt a krízis pillanata: ahogy meghallotta a kalapácsolást. mert ha elkaplak. hogy feláll tőle a faszom. talán csak a képzelet játszott velem. akkor halotti miséztem neki. – Egy olyan emberről van szó. ha nem hittem halottnak. Curval. Nem vesztem el a fejem: kíváncsi vagyok. mert ahogy megmerevedett. hogy összevarrjam a segge lyukát. mint hogy egy libertinus gondolattal kösse össze. már viszem is. kurva. talán volt valami trükkje. mert még valami disznóságot csinálok. csókolgatta. meghalsz!” Megrémülök. Duclos. De csak elboldogultam vele valahogy. veszettül ordítani kezdett: „Azt a kutya úristenit. ami nem volt éppenséggel könnyű. s már előre készül rá. – Ez egy olyan ember. Ráhasalt az ágyra. úgyhogy becsavarom a szemfedőbe. ne feledje mit kértem magától. hogy ez az ember halálakor segget fog tapogatni. mert kemény volt. ezt is megérted? – A lehető legjobban – felelte Curval –. hogy utolsó pillanataiban is így tegyen. tudtam. élvezek! Menekülj. majd még lesz alkalmam elmesélni. egyedül a fasza mutatott valami életjelet.megtapogatta. hogy fog végződni a mókás ceremónia. rohanok le a lépcsőn. „Hát akkor jöjjön egy kevésbé bonyolult eset – mondta a szépséges kurtizán. ez a személy olyan ember. aki mindent kicsúfol. aki több mint öt évig járt hozzám csakis azért az örömért. – mondta Champville –. de olyan merev volt. mint akinek a világon semmi baja. s ehhez nem lát jobb eszközt. s nem tagadom. abbahagyva dolgát s a másik oldalára fordulva –. végül rászögeztem a fedelet. majd a páciens szobájába siet. aki meg akar barátkozni a halál gondolatával. melybe én juttattam. hogy így meg tudott merevedni. s befektettem a koporsósóba.

ahová szőrt helyezett a természet. a picsámat meg a hozzávalókat mutogattam neki.körbevarrtam a végbélnyílását. hogy sok ilyen van. nagyuram. csak elölről szerette nézni az embert. hogy mi volt akkoriban. illetve annak akar látszani. amikor már lángolt a teste. Egy másiknak spiritusszal kellett bedörzsölni a teste azon részeit. – Na és tudja. ha Curval néha kísértésbe esik. miközben jött le az emelvényről. – Nem csodálkozom – mondta. ez aztán egy testhezálló hajlam! Lefogadom. Mirecourt-t. a herceg megszorongatta Augusztinát. hogy miközben ügyködtem rajta. lévén hogy feladatát teljesítette –. – Na és mondd meg. hogy ilyenkor azt hiszi. majd meggyújtottam a szeszes folyadékot. hogy ítélkezik… Na és aztán? – Aztán. soha egy csepp vér se jött belőle. aztán meg kell ülni. közben veri a faszát. Amikor elmúlt a mámora. nagyuram. – Hát ez inkább szórakoztató. – Nos hát azt szereti. ha szamárnak hiszik… – Az angyalát. szamár módra ordít. miközben a csiklóját birizgálta és kezébe adta a faszát –. s ennyi volt az egész. hogy felrúgja a megállapodást. majd vesszőnyalábbal verni. kötőféken kell vezetgetni vagy egy óra hosszat körbekörbe a szobában. majd felágaskodik. uraim. Hogy az előadás véget ért. uram – kérdezte Mme Duclos –. hogy menjen gyorsabban. hanyatt dobja magát. de nem mind szereti. azt mondta. s amikor elélvez. amitől rögtön leégett róla minden szőre. Közben maga verte ki a faszát. s az utolsó öltésnél pokoli nagyot élvezett. mert ilyen rossz ízlése volt. kérlek.” – Na de ki ismerte maguk közül. aki ma parlamenti elnök. van. ha szamaragolnak rajta. ezen a részen olyan vastag volt a bőre és annyira hozzászokott már a varráshoz. nagyon kíváncsi vagyok rá. akkoriban pedig tanácsos volt? – Én – felelte Curval. s úgy veti le magáról a kurvát. gyorsan visszafejtettem a varrást. de mivel nagy ájtatos szentnek tartják. s alighanem mi ma is a passziója? – Nem. hatalmasat ordít. most most például nekem is veszett nagy kedvem van elvenni Augusztináét. belehúz. mintsem izgató – mondta a herceg. . én pedig közben a hasamat. az urak még malackodni óhajtottak vacsora előtt. és elvegyen egy szüzességet. Duclos mondta-e ez az ember. nem csodálkozom rajta. barátom! – szólt oda a herceg Curvalnak –. hogy van-e hasonló hajlamú barátja? – Van– vette fel a tréfát a kedves kurtizán. Akkor élvezett el.

– Hát az igaz. Megvacsoráztak. vagyis a kicsapongás s a mámor karjaiban.még azelőtt. – De szép is lenne! – sóhajtotta a herceg. attól talán más irányba törnek a gondolataink… A mindenségit. amikor a herceg szokásához híven kissé kapatosan jött meg az orgiáról állítólag nem kímélte. muszáj csinálnom valamit. aztán meg nem is tudom: mindenféléhez lenne kedvem. Azzal bevonult a budoárba. akkor e szintén meglehetősen libertinus isten csak azért ült fel azúr szekerére. – Hát sok minden – felelte a herceg. s ezáltal megszegték a maguk által megfogalmazott egyezményt. hogy Curval pedig Seggtörő karjai közt az égvilágon minden kéjes dolgot megcsinál. Cupido. mindennek eljön az ideje.– Melyiket? – kérdezte Curval. több olyan dolgot is műveltek. és lefeküdtek. s egy perc múlva már nagy ordítás és káromkodás jelezte. Duclos. Sajnáljuk. Zelamir. hogy szabad lett volna nekik. hogy újabb paráználkodásokra bocsásson fényt. Gyerünk kislány. azzal sokkal kéjesebbé tesszük őket. A herceg visszatért. Desgranges és Herkules társaságában. mégis ragaszkodott hozzá. a maguk beszédének ugyancsak ondószaga van. hogy végre lehiggadt a feje meg a töke. szerinted mit csináljak belőle? – Ecetes mártást – mondta Curval. Adelaida ugyan nagyon meg volt nyomorítva. úgyhogy. – De türelem… meglátod. Augusztina. – Na de mihez? Kérdezte Durcet. mert nagy kedvem van ondót locsolni. Aztán a szokásos orgia. amelyről még nem esett szó az előadásokon. – Valami apró kis aljassághoz. nekem meg az kéne. – És ki akadályozza meg benne? – kérdezte a püspök. de ha egy társaságban mindenki egyazon vétségeket követi el. akkor ezt rendszerint könnyen elnézik egymásnak. – Hogy mihez? – folytatta a herceg. de a herceg. Végül az éjszaka ugyanúgy telt el mint az összes többi. akihez éjszakára be volt osztva. – A fenébe. mutasd a fenekedet. hogy ezt megint nem magyarázhatjuk el. – Először is nincs szar. és örömmel látta. de egy szép segge van ennek a kis kurvának! Curval. hogy Durcet meg a püspök se vesztegette az idejét. – Drágalátos bátyámuram – mondta a főpap akadozó hangon –. annyi azonban bizonyos. kinyitni Apolló kapuját. mint a költők mondják. – De térjünk észre: ha ki tudjuk várni az örömeinket. akinek Antinous éppen a szájába szart. amit a maga köré gyűjtött összes fellelhető élvezeti tárggyal csak csinálni lehet. hogy az urak suttyomban. s mikor eljött a szőke hajnal. hát mindkettőt – válaszolta a herceg. Huszonötödik nap .

Durcet pedig ment vizitálni. vagy nem mert tagadni. hogy már nem bírta visszatartani. hogy a hölgyek szemérmetlenség áldozatai legyenek. hogy egymásra találjanak: mindketten szelídek voltak és érzékenyek. ha az parancsukra s a szemük láttára történt. Curvalnak nagyon állt a fasza. a hidegtől való félelmükben egy ágyba bújtak. s meglátta a két madárkát egy fészekben. Zelmira Curvalhoz volt beosztva. s csakis akkor engedélyezték számukra a tisztátalankodást. ugyanezen az éjszakán Alina volt Curval ágyas neje. mit hogyan csináltak. s ott állítólag nem csak a könyöküket vakargatták a kisujjukkal. egyszóval szinte mind a ketten ugyanazokkal az erényekkel és fogyatékosságokkal bírtak. Amikor Curval reggel kinyitotta a szemét. a szobájában hált. megkérdezte. csakis Egetverővel akart hálni. hogy mutassák be. tegyék közkinccsé a maguk kis tudományát. hogy egymás közt illedelmesen viselkedjenek. – Igen. hogy nincsen olyan időpont. akárcsak Alina. és felfalta. igen. bár ez nem járt olyan veszedelmes következményekkel. Nagy pironkodva tettek eleget a kérésnek. megparancsolták nekik. Majd haragos tekintetet vetett Michette-re: – Igen. amikor ne volnánk készek . Így nem szabad szarni. a teremtésit. megszaglászta a csiklójukat. Következesképpen az ügy a tanács elé került. de azt is megkövetelték (mert mit nem követel meg a libertinizmus a maga örökös következetlenségében!). meg ezer más efféle gyerekes kifogással élt. ami csak benne volt. Egyszóval olyannyira összeillettek. annyi mindent tömtek bele előző este. így hát az elárvult kis galambok. s mivel a két bűnös vagy nem tudott. mivel a kedves és szelíd Zelmira éppoly nemtörődöm és lusta volt. Az eset súlyos volt: ugyan akarták az urak. s ez a következőképpen történt. mint Adelaidáé és Sophie-é. igen. s megint a kezem által. s mint tudjuk. De sokkal édesebbnek ígérkezett a bájos kis pár szombati büntetése semhogy bárkinek eszébe jusson megkegyelmezni nekik.A sillingi kastély megközelíthetetlen falai közt szép csendben mégis új kapcsolat szövődött. hogy csupa geci mind a kettő. úgyhogy haladéktalanul felírták őket Durcet rettegett könyvébe. legfeljebb két és fél év korkülönbség volt köztük. ami természetesen nem mentesítette a felírástól. gyerekes jólelkűség jellemezte őket. csakhogy Curval. legalább szólt volna. E teendő végeztével befejezték a reggelit. úgyhogy felkapta az éjjeliedényt. Zelmira és Alina szűrték össze a levet. mely mellesleg szólva e héten igen kellemesen gyarapodott. a teremtésit. majd az ágyába parancsolta őket. tudhatná. mit művelnek. hogy huszonötödikén reggel összebújva találták őket. kis huncut – mondta. A végzetes székletlágyítás újabb vétkest eredményezett: a kis Michette-et: azt mondta. jellemük hasonlósága nagyban hozzájárult. hogy a véletlen így összehozta őket. meg lesz büntetve. s világosan erezte. s sírva bocsánatot kertek azért amit tettek. amikor hulla részegen megjött az orgiából.

aki a legközelebb állt hozzá. E megállapítás után a nőkre terelődött a szó. a szeráj leghíresebb faszverőjének. melyet a püspök a maga érdemének képzelt. mígnem a leggyönyörűségesebb magömléshez nem juttatja! Jácintot talán a természet is segítette. s azt bizonygatta. egész gyűlöletét kiadta magából. . barátaim. már néhány perce ezt játszotta Jácinttal. hát szabad ezek után hinni a lányok külsejének? Egyhangúan megegyeztek. egyenesen Durcet lábára. Átvonultak kávézni. s addig izgatja. hogy ezzel a természet ajándékainak ártanánk. – Lám. hogy Jácint eddig jutott volna. ahol csak kedve óhajtja: nincs kéjesebb látvány. Ebéd közben sokat beszélgettek Alina cselekedetéről: eddig kis nebáncsvirágnak hitték. melyben a természet általában elhalmozza az embert kegyeivel. úgyhogy odaültek félkörben a fiatalember elé. a fiatalembernek pedig megengedték. hogyan teremtsen nélkülük. hiszen a természet annak idején is megtalálta a módját. s csinos kis fasza ötször-hatszor öt-hat lábnyira lövellt ki magából finom. ez az a kor. azt hitték. a kápolnába senkinek sem adtak engedélyt. hogy sikerüljön neki. A fiúk vétlennek találtattak. Augusztina. tejfölfehér kis gecit. Michette. hogy létük teljesen felesleges a világban. meg se csókolta a lány csinos kis fenekét. amikor már csak férfiak lennének. az alantas állatok szintjére süllyesztette le őket. kis idő múlva mégis kipirult az arca. A püspök. s a püspök. aztán egyszer csak kiderül. de végül is már tizennégy éves is elmúlt. úgyhogy nagyon is valóságos volt az a győzelem. Meghagyták Augusztinának. ez egy szüzesség! Ez a kis pernahajder most élvezett el először. mint amikor egy világszép tizenöt éves kislány elkezd simogatni egy tizennégy éves fiút. A dorgálás közben keményen gyúrogatta a fenekét. de még bizonyosabban a szeme előtt lévő példák. biztos vagyok benne! Valóban senki se tapasztalta eddig. aki irtózott tőlük. azzal asztalhoz ültek. A többiek azonban konstatálni akarták a tényállást. Jácint és Nárcisz szolgált fel. fiatal még hozzá. nyugodtan el lehetne őket tüntetni a Föld színéről anélkül. kettőt-hármat sóhajtott. hogy minél ügyesebben legyenek azok. hogy ott tapogassa a lányt. hogy milyen temperamentumos. amikor egyszer csak tele szájjal felkiáltott: – A kutyafáját. hogy kézimunkázzon a fiún a gyülekezet előtt. az egyszerű örömök közül leginkább a kisfiúk faszának szopogatását szerette. barátom – mondta Durcet a püspöknek –. hozzá se nyúlt. hogy az a legcsalókább dolog a világon. s mivel a nők mind hamisak.a szar fogadására. az eszüket is csak arra használják. s aki Nárcisszal verette a faszát a színielőadás közben. saját szemükkel óhajtották látni az eseményt. akkor most is megtalálná.

A harmadiknak úgy kellett szálanként kitépdesni a szőrt a fenekéből.Hogy a tényállást ekképpen konstatálták. Közben egy szarhurka fölött maszturbált. össze-vissza csókolgatták. pontosan úgy. alig találtam ép helyet. hogy érzékeit csakis azzal tudta felajzani. ahol Mme Duclos már régóta várta őket. az egész . A faszán. Amikor aztán a megállapodás szerint egy „geci!” kiáltással jelezte. s mikor már vagy tizenöt-húszor megismételték neki e fájdalmas műveletet. s főleg a segge lyukában oltogatták el a gyertyát. melyeket a természet éppen ezen gyönyörökre szán. hogy jön a roham. megragadta Augusztinát. Miközben a herceg ekképpen maszturbálta Augusztinát. a gyertyagyújtogató lány külön e célból odatartott végbelét szopogatva. akár nem. Letérdeltem elé. összecsókolgatta a szép kislány száját. hogy aztán a megaláztatásban vagy a fájdalomban találja meg néhány szikráját annak a gyönyörnek. A herceg nagyon felhevült a jelenettől. a faszát a mellem közi fogtam. Csupa seb volt a segge. akkor élvezett el. libertinusaink a két iméntit még néggyel toldották meg. a szépséges kurtizán ekképpen folytatta kalandjai elbeszélését: „Mint már volt szerencsém mondani önöknek. uraim. hányféle kínzást tud kitalálni az ember önnönmaga ellen. amíg kétszer-háromszor el nem élvezett. ahogy a fent nevezett állatot szokták. amit más keringtetett az érzékeiben. hogy fiatal kora és újonc mivolta ellenére sem lesz sok neki hat elélvezés. s oda folyatta nagy boldogan heréi fanyar feleslegét. egy effajta hatvanéves ember annyira megcsömörlött a paráználkodás valamennyi gyönyörétől. mindenki kapni akart egy kis adagot ifjú gecijéből. Amikor mindenki elhelyezkedett. ahogy begyűjtögette a nem is őáltala szolgáltatott örömök velejáróit. ha gyertyával égették mindenhol a testét. hogy én is elhelyezzem a magam kettőjét. különösen azokon a részeken. nagyon nehéz megérteni. ami a tüzes és temperamentumos kis leányzónál nem is sokáig váratott magára. a tökén. simogatták a gyereket. sziesztára nem maradt idő. hogy vérezzen. Nem sokkal később egy másik meg arra kényszerített. hogy lóvakaróval üssem az egész testét. mehettek is az előadóterembe. amelyet életkora vagy csömöre miatt már elvesztett. s addig nyalta a csiklóját. spiritusszal dörzsöltem be ettől az újabb fájdalomtól a mellemre élvezett egy nagyot: ezt a harcmezőt szerette gecivel locsolgatni. Későre járt. Akár hiszik. közben egy ülepet csókolgatott. ekkor orral belebukott a szarba. amit előtte én csináltam oda neki. roppant mulatságos volt Durcet. akkor segítségképpen egy ollót kellett a segge mindkét partjába belevágnom. de úgy. ki-ki a szájába fogva fel a magáét. Amikor már csupa vér volt a teste. s úgyszólván azt a kéjt szívta ki belőle magának. s mivel olybá tűnt.

s ilyenkor nem sok jóra számíthattak a közelében tartózkodó nők. hogy ne adjanak picsát a kezem alá. a feneke összeszorult és fájdalmasan rángatózott. s a segge lyukához tartottam. hogy Alina nagyon sikít. ő pedig ekképpen folytatta előadását: . akkor jól széthúztam a fenekét. szellemem ehhez hasonló további gyönyörökre hangolódik. amihez szükség lesz a fejére és a gecijére is. és rám parancsot. A negyedik a számba tette a faszát. – Ha ma szájba élvezésről hallok. – Őrülten szeretem nézni öcsémuram brutalitásának nyomait. – Mutasd csak meg nekem is! – szólt oda neki a herceg. amit egy nagyon gyengécske. Zelmirával és Hébével együtt a kis szobába hurcolta. záró történetet is. mi zajlott e pokoli benyíló szobákban. te lotyó – förmedt rá –. milyen szerencsében volt részem az imént. amikor és faszokat akarok! Parancsára Fanchon is követte a három szüzet. Curval azonban megjegyezte neki. a püspök azonban elkapja a haját. s igazi buzeráns módjára szopni kezdte a faszát. mert eddig még nem sikerült kiderítenem. mindenképpen eszembe jut. majd kisvártatva Zefírrel ismételte meg ugyanezen műveletet. Mindnyájan visszajöttek… Alina sírt. Csak a végbelét ért fájdalom hatására tudta kinyitni a csapot. Megjött a geci. majd a püspök úr is belevegyíti elélvezéskor szokásos bömbölését drágalátos unokahúgocskája fájdalmas szólamába. a gecibe. Sajnos ez most éppen Alinának jutott osztályrészéül. – Egy pillanat – mondta a püspök. s extázisát nagy ondóáradat koronázta. amikor nekem férfi kell? Alina akar menekülni. mire is megkérték Duclos-t. s a szerájába tartozó két másik lánnyal. hogy a szerkezet csapolásra kész. Közben egy nagyon hegyes vasfésűvel szaggattam a fenekét. s kis idő múlva hallani lehetett. hogyan tanítom meg ezeknek a riherongyoknak. ezt én is megcsinálom. mindenesetre a herceg felkiáltott: – Ó. egyébként pedig egy olyan szórakozási tervet akar bemutatni az orgián. majd mikor éreztem. – Most majd meglátjátok – szól oda a barátainak –. hogy mit.arcát összepacsmagolta vele. Állt a fasza. még erősebben harapdáltam. hogy teljes erőmből harapdáljam. erőtlen erekció jelzett. Alina mutatott neki valamit. – Mit csinál itt. lenyelte. de nem tudom. fölvettem a földről az odakészített gyertyát. Azzal magához vonta a ma hozzá beosztott Egetverőt. ez gyönyörű! Azt hiszem. s hamarosan tele lett a szám. hogy mesélje el az ötödik. hogy késő van már.

gyertyával a kezében alázatosan bocsánatot kért Istentől és az Igazságszolgáltatástól. hogy számolja és jegyezze a szellentéseket. Azzal már tuszkolta is a kis szobába a négyesfogatában lévő többi nővel. mindenre kész leszek. különféle bűnöket vetettem a szemére. ha nem hajthatnám végre magam is a te drágalátos lányocskádon. ő meg matracokra esett. mert akárcsak az imént. attól nem leszek képes helyt állni az összes ocsmányságban. meddig ment el ebben mániában. majdnem forró vassal megbélyegeztem a vállát. amit az imént a püspök az unokahúgával. Curval el akarta dönteni. s nagyon bosszús lennék. és ugyanolyan körülmények közt élvezett el. a szolgád vagyok – mondta a herceg. hogy összetöröm a csontjait. de a kötél még idejében elszakadt.” – Na most már elélvezhetek végre. Elképzelhetetlen. – Ó. valamennyire meg is maradt a nyoma. – Hát holmi levitézlett embernek tartasz. Galambbal és Fannyval egyetemben. majd sorban mindenki elébük járult és a szájukba fingott. Felakasztottam. hamarosan szörnyűségeset sikított az ifjú áldozat. Adelaidán. minden kínzásból mintát kellett adni neki. ő maga pedig hatalmasat bömbölt. s valószínűleg ugyanazt művelte vele. s közben szörnyen szidalmaztam. odahívta a két nőt. – Tartogasd a gecidet. Bevonultak az étkezőbe. Az előadás az ülepemen ért véget. hogy szükségem lesz rá az orgián. Mind a négy barát hanyatt feküdt a kanapékra és feltartotta a fejét. – Nem. hogy Duclos befejezte? – kérdezte a herceg Curvaltól. ami csak megfordul a fejedben négy óra múlva? Ne félj. Duclos tiszte volt. hogy mert most kiadok magamból egy kis gecit.„E különleges emberek közt. volt egy számszéki elnök is bizonyos Foucolet úr. rögtön utána felfektettem egy András-keresztre és egy kartonrúddal mímeltem. s mivel valami szélhajtó szer segítségével valamennyi alany hasát jól felpuffasztották. Terézzel. a libertinus oda folyatta a gecijét. nem – mondta az elnök. vacsora után szájbafingóst játszottak. azt hiszed. úgy döntött hogy a herceg még felül is múlta elődjét. hogy a két testvér közül ki viselkedett jobban. s miután alaposan megvizsgálta a hátsó felüket. mint kivégzésnél szokták. amikor már végsőkig felhevült az agya. akiknek az a mániájuk. pontosan úgy korbácsoltam a vállát. melyekért minden egyes művelet közben egy szál ingben. hogy magukat minél jobban lealázzák – mondta a szép kurtizán –. s mivel harminchat fingó állt négy nyelővel . de nagyra becsült öcsémuram egy kis példát nyújtott a kegyetlenkedésre. mondom.

a herceg oly lelkes híve volt a libertinizmusnak. és neki beszolgáltatni azt. volt aki akár százötvenet is kapott. mely barátot tanúnak kellett hívnia. kávézásnál. ezért azt eszelték ki. semmi sem készítette elő jobban a kéjt. Úgy döntöttek. Curvalnak Antinous szellentései kerültek gecijébe. Könnyen elképzelhető. e barbár módszert. hogy ha egy alattvaló . úgyhogy másodszor is a lehető legteljesebben elélvezett Fanchon zaftos fingjaitól. hogy aztán annál teljesebben kibonthassák őket. illetve amikor ezután átmentek a fiúkhoz. a fiúknak és a lányoknak. amikor erre az előadás lehetőséget ad. hogy az ájtatos Adelaidának meg ifjú tanítványának. Sophienak mennyire nehezére esett ilyen szörnyűségeket kimondani. nevezetesen azokat kéjeket. aki ezt az örömöt nyújtotta neki… Erre látunk majd példákat. de éppen ezért volt a dolog roppant szórakoztató. hogy mindennek megvan a maga rendje a legalávalóbb dolgokat mindig a legzüllöttebb embereknek kell művelniük. hogy valamely barát törölte ki neki. ha pedig valakinek tiszta volt a segge. annak bizonyítania kellett. azt azonnal felírták a rettegett könyvbe. melyeket kölcsönös ígéretükhöz híven csakis akkor akartak megízlelni.szemben. hogy bármilyen körülmények között bármely új szélsőség a lehető legnagyobb hatással volt rá. Durcet-t Martaine. lelkesen magukévá tették. a püspököt pedig Desgranges rottyantásai izgatták fel. ha valakinek effajta szükséglete támadt. Aztán új szertartást vezettek be. mert bizony mondom. mit addig visszatartott. a vétkeseket súlyos testi fenyítéssel sújtották. Továbbá bevezették a feljelentést. amikor beléptek a lányhálóba. Először is kifejezetten tiltották a nejeknek. melyet minden zsarnok előszeretettel alkalmaz alattvalói zaklatására. hogy igyekeznek olyan vétségekbe sodorni az alattvalókat melyek alapján majd kéjesen megfenyíthetik őket. A fiatal szépségek viszont semmit sem értek el. és megfenyíthette azt az alanyt. Hasonlóképpen szintén teljes mértékben megtiltották a bidé alkalmazását bárminemű seggtörlést: kivétel nélkül minden alattvalónak elrendelték. hogy a herceg megtartóztassa magát. Hát ennek a kéjes szertartásnak a kedvéért akarta Curval. hogy a barátok száján kívül máshová szarjanak.” Aki pedig nem hangosan mondta el a káromlást illetve a felajánlkozást. Huszonhatodik nap Semmi sem volt oly. valamennyi alattvalónak sorban elébük kellett járulnia és hangosan és érthetően azt kellett mondania: „Szarok Istenre! Kéri a seggem? Csupa szar. s így kétszeres kéjben részesíthette magát: tisztára nyalhatott egy segget. Az illető barát azonban bármikor kedvére letagadhatta a dolgot. az köteles volt haladéktalanul megkeresni valamelyiküket. de teljesen feleslegesen. gyönyörűséges mint a fenyítések. reggel. hogy sose mosakodjanak és semmi módon ne töröljék meg seggüket szarás után.

habár teljesen ártatlan volt. elküldtek Duclos-ért. s legalább e figyelembe vehetnék neki. ez semmire se kötelezte őket. miről van szó. annak felére csökken a következő vétségéért kirovandó büntetése. Ez igaz is volt. hogy miközben a kislánnyal verette a faszát. meg hogy nagyon rájár a rúd. mindenben igazat adott a hercegnek. s az imigyen visszaszolgáltatott alkotás lenyelésére való buzdítással fűszerezte. megerősítette. utánanézhetnek. Úgy döntöttek. s már nem bírta visszatartani.panaszt tesz valaki ellen. Erre azt felelte. hiszen a feljelentő sose tudhatta. hogy viszont nem törölte meg. Augusztina fenntartotta állítását és vitatkozni akart Duclosval. mint mondták neki. s előadta. formás és páratlanul aranyos. Mindezt a lehető legnagyobb komolysággal és ünnepélyességgel adták elő. ilyenformán mégiscsak megadhatták neki azt. hogy kisebb szigorral fognak bánni vele. közben a fiatalember faszát . A herceg. hogy tudvalevőleg a herceg úrnál hált. most már a negyedik egymást követő héten mindig fenyítést kap. azt felelte. hogy a feljelentésnek bizonyíték nélkül is hitelt adnak bármely feljelentés elég ahhoz. s úgy falta föl. biztosították. beleszart a szájába. miért olyan üde. Sophie rendben is volt. hogy Augusztinát csak egy kis időre hívta magához a herceg úr. hogy meg nyert is a dolgon. a herceg úr elalvás előtt az ágyába hívta s ott a segge lyukát nyalogatta. de erről. s valóban egy szép termetes lepényt talált rajta. hogy minél jobban gyakorolják a zsarnokságot. s onnan ette ki önnön ürülékét. és ki is hirdették. az étkezést sok-sok szájra adott csókkal. A herceg azon nyomban felfalta. legkisebb. de elhallgattatták és felírták. habár beosztása alapján a püspöknél hált. mekkora lesz az a büntetés. Galamb vétkesnek találtatott. Miután Durcet megvizsgálta. Ezen kívül növelték az öregasszonyok hatalmát. aki látván. büszkén lépett elő. hogy az illetőt felírják. Szemügyre vették Augusztinát és Sophie-t. Átmentek a fiukhoz. melynek felét elengedni ígértek neki. Augusztina azonban patyolat tiszta volt. mint mindig. hogy erre nem emlékszik (jóllehet igaz volt). s könnyen meggyőzhették. Magabiztosan. amíg ő a faszát szopta. Ezzel elkészülvén az árnyészékeket vizitálták végig. hogy a lehető legtisztátalanabb állapotban maradjanak. ő faszával Duclos seggében aludt el. A begerjedt Curval magához rántotta. ha akarnak. panaszuk is azonnali fenyítést vont maga után. csakis a feneke tehet. azzal mentegetőzött. s miután tisztara nyalta a végbelét. odahozatta a hurkáját. Egyszóval minden elképzelhető zaklatásnak és igazságtalanságnak kitették e kis népet abban a biztos tudatban. ott Cupidót találták vétkesnek: gyönyörűséges hurkát csinált bele az éjjeliedényébe. hogy sok mindent etettek vele az étkezések közt. amit adni akartak. miután megkérdezték a dologról. annál erőteljesebb gyönyöröket fognak meríteni belőle. akiknek az előző napi székletük alapján meghagyták.

azon megfontolásból. különben is ez fajta zuhanyozás nagyon jót tesz az egészségnek. akár egy leforrázott macska. hogy legalább egy bizonyos időpontig megőrizzék magzatát. Elhittem neki. fogta Fannyt és a szájába élvezett. hogy bár nekem egészen másféle passzióim vannak. Hiába bizonygattam neki. ahol is a harminc év alatti terhes nőket mozsárban törik össze a magzatukkal együtt. úgy vonyítottam. engedélyezték számára. Én meg. azt akarta. annyira durván kezdte gyúrogatni a fenekét meg a mellét szegény teremtésnek. de mivel az ő lakásán voltunk. mikor a nyakába zúdították. majd visszaköpték annak szájába. Azután visszautasítottak minden kápolna-kérelmezőt. hogy ezentúl csak az előadásokon jelenjen meg. s megfogadtam. én is áldozatul fogok esni a dolognak megnyugtatott. meztelenül jelent meg. még akkor is kétszer annyi lenne a népesség. majd ha önök is úgy találják jónak. hogy a legsúlyosabb büntetés terhe mellett nyelje le. a bőröm lefoszlott tőle. hogy egyáltalán nem fog fájni. öblögettek vele. s kijelentette. de ha érvényre juttatná is ezt a törvényt Franciaországban. akitől kapták. ahogy csak bírtam. Fanny Curvalnak. aki ekképpen folytatta előadását: „Még két történetem maradt azokról a furcsa emberekről – mondta a kedves kurtizán –. Fanny. s kissé mar felpuffadt hasától Curval annyira begőzölt. akitől szemmel láthatóan napról napra egyre jobban irtózott. aki már ebéd után is nagyon fel volt ajzva. nem tudtam szabályozni víz hőmérsékletét: csaknem forrásban volt. Zelamir és Adonisz szolgált fel. bár olyan gyorsan csináltam. Az első. Zelamir a püspöknek. amit a szegény kislány meg is tett. Adonisz Durcet-nek töltött ily módon. majd átsétáltak az ebédlőbe. Sophie. Curval megint tajtékozni kezdett a gyerektojók ellen. ha mások fájdalmat okoztak nekik. ráparancsolva. hogy ha ő lenne az úr. s mikor véget ért a ceremónia. Átvonultak kávézni. azt a törvényt vezetné be. Elképesztően élvezte. miközben meztelenül állva verette velem a faszát.szopta. mint kellene. akik csakis abban találnak kéjt. majd a szieszta után átvonultak Duclos-t hallgatni. A szépséges Konstancát felmentették ugyan néha a felszolgálás alól. az alól azonban ő sem mentesülhetett. Sophie a hercegnek. ma mégis ott volt. bevallom. hogy a mennyezetbe vágott lyukon keresztül közben forró vízzel öntözzék a testét. ezeken gyorsan átfutok. Az urak kortyonként engedték szájukba az italt. hogy a többiek. s belementem a játékba.” . és még pislantani sem mert közben. de igen különös módon: szájból szájba szervíroztak. hogy ehhez az emberhez soha többe nem jövök vissza. Curvalnak. A herceg meg a másik kettő fingatott és szaratott. témát váltunk. ami Formosa szigetén van érvényben. ettől megint felállt a fasza.

ráncba szedni. tetszik nekem ez az ötlet. – Annyi volt az egész. Mint tudják. A dörgöléstől. s ezért talán jobban fognak tetszeni önöknek. Duclos – szólt oda neki Curval –. szerintem ez az ember se szereti jobban a népesedést. ügyelt rá. mert azt közben végig látványosan oda kellett tartanom neki. – Kedvem támadt ugyanígy leforrázni Alinát. hogyan sistereg. azt is látom. amelyekhez sajátosabb. no meg talán a fenekem tapogatásától. hogy a herceg arról beszél. megkérdezték Duclos-tól. vörösen izzó lapátot tettem a töke alá. másrészt a heréit emésztő iszonyatos melegtől. Miután mindenki jót nevetett a gyermeki válasz naiv őszinteségén. hogy egy jófajta kesztyűt kellett a kezemre húznom. – Ohó. én nem vagyok egy kismalac. mi lesz a második és utolsó eset. akkor egy marék forró homokkal kellett dörgölnöm. aki nagyot sikított. folytasd. – Na most meg kire haragszol. „Ezzel olyan esetekhez érkeztünk – mondta hősnőnk –. A teste már annyira megkérgesedett ettől a művelettől. akkor a másik kezemmel egy előre odakészített. – Nagyuram – felelte alázatosan az érintett –. hogy kiteszik az ajtó elé a .– Az áldóját! – mondta a herceg. hát mi vagy te. mint a kicserzett állati bőr. s közben csinált valamit Adelaidának. s amikor elélvezett. – Ugye a már kifejlett magot is ugyanakkora örömmel égetnéd el? – Meghiszem azt – mondta Curval. hogy el akarja égetni a gecijét. hogy az ondója az izzó lapátra folyjon rá. „Az már nem volt ilyen gyötrelmes a számomra – mondta Duclos. s ezekkel a tűzforró kavicsokkal kellett dörzsölgetnem az emberemet a sarkától a feje búbjáig. – Nem is tagadom. te kurva. – Nekem is úgy tűnik – felelte Curval. mi egyéb ötleteket ad neked – mondta a herceg. hogy e lotyó rinyálásától még elélvezek. mert érzem. gyorsan felállt neki. mint te. s gyönyörködve nézte. kérlek alássan. hogy olyan lett. melyet még e tárgykörből hoz. Párizsban az a szokás. Amikor a faszához értem. pedig nem akarok. hogy így rikácsolsz?… Nem látod. pikánsabb jellemek társulnak. majd így kesztyűsen forró kavicsokat szedegettem ki egy rezsón melegíted serpenyőből. – Curval – mondta a herceg –. hogy a kifejlett gecit kell megégetni. szóval mindezektől végül elment. ha nem az én tökömből származó kifejlett geci? Na. sanyargatni.

legfőképpen a fenekét. s aligha maradt meg ennyinél. aszerint hányat kutattam fel előzőleg. Abban lelte örömét. – Biztos lehetsz benne. Harminc év körüli ember volt. csak a fenekemet tapogatta egy kicsit. valahogy bejutottunk a temetőbe. több mint tíz évig járt hozzám.” – De mondott valamit közben? – kérdezte a herceg – Beszélt magához vagy a halotthoz? – Szidalmazta a halottat – mondta Duclos – Azt mondta neki: „Nesze. aki nem valami veszedelmes betegségben halt meg (ezt kötötte leginkább a lelkemre). hogy a koporsóra lője ki a gecijét.halottakat. s biztos vagyok benne. ahány effajta kitett tetemhez elvittem egy-egy este során. s miközben vertem a faszát. Adelaida… . semmi máshoz nem nyúlt. s ott úgy kellett kivernem a faszát. hogy ez az ember közülünk való. Igaz. szorosan mellé álltunk. Ha szereztem neki ilyet. vidd magaddal a gecimet a pokolba!” – Hát ez egy különös mánia – mondta Curval. ha tehettük. valahányszor olyan lányt temetnek. verni kezdtem a faszát. tárja szét a lábát.” – Ó. ő meg össze-vissza tapogatta a hullát. s ezt a színészt még alkalmam lesz még egyszer bemutatni önöknek a színpadon. Hármat. s a szarra élvezett rá. olyankor azonban már csak szart. hogy kémeim legyenek vidéken. Néha másodszor is felállt neki. mindegyiknél ugyanazt műveltük. ha tudta. ekképpen folytatta: „Egy másiknak nagyjából ugyanez volt a mániája. én néhány olyan epizóddal fűszereztem. nekem is rá kelleti szarnom a hullára. hát azért mert jómagam is csináltam ilyet életemben.négyet is végigjártunk ily módon egy este. Volt egy ember. ahol a földet csak nemrég mozgatták meg. majd útnak eredtünk este. aki annyiszor tizenkét frankot fizetett nekem. hogy több mint kétezer koporsóra vertem ki neki a faszát. ahol csak tudta. barátom – mondta a herceg –. Na de akárhogy volt is. – Igaza van nagyuram – szólt közbe Martaine –. ha minél közelebb odamehetett velem a koporsóhoz. azt akarta. amelyet még korai lenne elmondani. mindig igen drágán megfizette nekem a felfedezést. miközben ott taperolta a hullát. gazfickó! Nesze te buzeráns! nesze. kihasználva a csendet. ezt aztán meg tudom érteni – mondta Curval –. de okkal messzebbre ment el benne. amikor már hozzá tudott férni. rögtön odamentünk a kém által jelzett friss gödörhöz. és kettesben kikapartuk a halottat. s értesítsem. Duclos ekkor. s ha már vallomást kell tennem. te csirkefogó!. nekem ettől feláll a faszom.

. egyébként pedig egy barátnőmhöz járt ugyanezen dolog végett. – Félelmében sikított. – Kérdezd meg tőle. lefogadom. hogy halott? – Hát bizony. akit magam is ötszörhatszor szórakoztattam. szépséges Julie! – mondta Durcet –. különben nem élveztem volna el. hogy ájuljon el a gyönyörtől. uraim.” – Teringettét. azt nemigen tudom. s ha a művelet hatására netán valóban eszméletét veszti a gyönyörtől. s ha az ember csak kicsivel is három óra letelte előtt hagyja abba a munkát. Van egy órája. de a kanapé megroggyant a teher alatt. s azt hiszem az elnök úr annak rendje szerint vérfertőzést követett el.S nem tudom. akkor megvárja. mi történt. mindnyájunkat sokkal inkább békén hagynak. Azokban volt valami pikáns. nem értem Duclos – szólalt meg a püspök –. de szólj rá. így van – mondta Curval –. akkor odajön és az ember képébe élvez. előadásomat Bonnefort herceg passziójával zárom. s amikor visszajött. mert én mindig csak a régebbire emlékszem.mondta Durcet. mert szörnyűségeset sikított. Ha nem. azt hitted. hogy ott aztán elélvezzen. hogy miként. semmit sem hagy az ember agyában. ekképpen fejezte be előadását: „Hogy ne ily gyászos gondolatok közt hagyjam önöket. nézi az embert. – Nagyon is jól tette – mondta Julie –. miért nem inkább az előző gondolatoknál hagytál bennünket. ami nem tetszett Sophie-nak. mit csináltam vele. Ő ott áll szemben. azzal méri az időt. hogy meztelenül három óráig megszakítás nélkül maszturbáljon őelőtte elől-hátul egy műfasz segítségével. akkor egész bizonyosan ő is előbb jut a csúcsra. hogy többet senki sem szól. vörös volt. szíveskedjék velem jönni. ami rendkívüli módon felizgatott bennünket. – Na hát ezt nem volt kedved halottnak nézni – mondta Durcet-nek a herceg –. ha az újabbat unom s hogy ezt be is bizonyítsam. igen határozott elélvezés hallatszott. Azzal Durcet a kis szobába sietett Sophie-val és Michette-tel. – Hát ebben alighanem ugyancsak téved. mert jó kis életjeleket varázsoltál rá. A fiatal nemesúr. biztatja. hogy nagyon halkan súgja meg neked. ha nincsenek ott az agyukban azok a galád ötletek. amivel az előadást zártad. míg letelik a három óra. Sophie odament a herceghez és megsúgta neki. – Elnök úr – szólt oda neki a herceg –. akkor egy garast se kap. mint a rák. azt követeli a nőtől. ez a rózsavizes passzió viszont. mindenesetre oly módon. össze-vissza fordítgatja. Duclos pedig látván. amikről Mme Duclos korábban beszélt.

hogy Sophie már képes elélvezni. nagyot sóhajtott. Sophie feltartotta csinos kis seggét. félbeszakítottak minden társalgást és minden bujálkodást. s leszámítva Sophie-t meg Zelmirát. majd lefektette a lányt egy kanapéra. s azonnal be is került a könyvbe. hanem valami mást. hogy jelentősen megváltozott a leheletük. A kenyér nélküli húsos étrendtől melegedni kezdtek a mosdatlan kis szájak. a barátokat már határozottan az új üdvözlő formulával köszöntötték: „A geci Istenit! kéri a seggem? Csupa szar. hogy így összehasonlíthatatlanabbul jobb. elvörösödött. akik nem tudták elhinni. A herceg azt mondta. akiknek akadozott a nyelvük. ez már valami! Ettől már feláll az ember fasza!” Egybehangzóan arra az álláspontra jutottak. akár elélvezni kéne. hogy szerinte Sophie már biztosan elélvez. Mindezzel egy időben Curval Nárcisszal verette a faszát. Azt állították. ami rendkívül ritkán történt meg velük.– Bah! – mondta a herceg fennhangon –. mit kapott belőle. Mivel kávéig semmi új nem történt. s mivel mind egy követ fújtak. Sophie. hogy még kísértés se legyen a mosdásra. „Teringettét – kiáltott fel Curval Augusztinát nyalogatva –. Curvalt annyira felajzotta a jelenet. pedig csak tegnap este engedélyezték. hogy mind a nyolc háremhölgy büntetésben legyen. s mára már érezhetővé vált. törülközőt és vizet eltávolítottak. A természet diadalmaskodott: negyed óra múlva a szépséges leányzó felizgult. hogy inkább az asztali örömöknek hódoljanak Az orgián meglehetősen nyugodtan viselkedtek. mivel a fiatal kis pina nedvezni kezdett. mint a karikacsapás. forró . minden fajta edényt. az elnök rátapasztotta száját. s előbb az ujjával. azonnal odaugrunk az olvasóval. Közben Zelmira a püspököt szórakoztatta: szopta a faszát és beujjazott a seggébe. majd szépen lefeküdtek. a csiklóját meg a segge lyukát. A herceg nem tudott ellenállni a kéjes kísérletnek. Durcet minderről tudósította Curvalt meg a püspököt. hogy tartsa szemmel. de ő már nem gecit kért tőle. hogy egész éjszaka fingott.” S valóban minden csupa szar volt. De mivel megszólalt a vacsoracsengő. hogy ő is megragadta a lányt. a lány fölé hajolva ráélvezett elnyíló dombocskájára. amitől akár sikítani. majd a nyelvével egyszerre izgatta a vaginája szélét. Odaszólt Durcet-nek. az egész hárem ellene vallott. s ezt feltétlenül ki kell kísérletezni. ebben semmi olyasmi sincs. s az értelmes olvasó könnyen kitalálhatja. a többiek nem mulasztották el bevádolni. a herceg viszont annál jobban meggyőződhetett róla. Giton és Nárcisz szolgálták föl. Huszonhetedik nap Már reggel megindult a feljelentgetés. anélkül hogy bárki egy kicsit is részeg lett volna. felállt. s a kis selma össze-vissza gecizte az ajkát. s mivel egyedül Rosette hiányzott hozzá. mert az öregasszonyok. majd ujjával – amennyire csak tudta – bedörgölte ondóját a pina belsejébe. Zelmira. Egyébiránt ment minden.

s szokásos óvatosságom ellenére. odarohanok. mégis fejest ugrottam a dologba. hagytam. ha azt kicsalom belőle. ott áll az a szolga. menjek el hozzá este kilenc órakor a lakására. miként fogalmazott az izgató kurtizán: „Egy számomra korábban ismeretlen ember. sem azt. miféle. se fény. csókolgatják. s olyan vadul szorongatja őket. hogy nem kell félnem semmitől. kibaszott kurva! – ordítja. az ajtó bezárul. hogy csak egy kis geciről szól a történet. de azonnal félretolják a kezem. hová való. mint az imént a mellemmel: példátlanul vadul nyomogatják és szorongatják. makrancos faszt találok. s épp azon gondolkoztam. biztos vagyok benne. odajön hozzám egy meztelen férfi. Biztosított. Kinyílik az ajtó. vajon minek ez a hókusz-pókusz egy amúgy pofonegyszerű dolog végett. széthúzzák. amikor emberem egyszer csak iszonytató üvöltést hallat: „Menekülj. hogy azonnal menekülőre fogtam. amelyen bejöttem. csakis ebben az állapotban vezethet be ura lakrészébe. hadd csinálják. gyúrják. úgy látszik sem azt nem akarják. és ugyanazt csinálják vele. hogy olyasvalakihez menjek el. majd egymás után megfogja mindkét mellem. rögtön véget ér az éjszakai ceremónia. kőkemény. valami fény dereng: azon az ajtón szűrődik be. megszopogatják a seggem lyukát. Alighogy beléptem. ami ily gonosszá teszi. s ily módon csak nagyon tökéletlenül tudnám önöknek lefesteni. a karjaiba vetem magam. átmegyünk két-három szobán. hogy bizalmatlanságra nincs okom. s mikor elkészülök. hogy ellenőrizgessem.” Gondolhatják. mely amúgy nem engedte.csókokat hintve az ülepére. mint egy kemencében. semmiképpen nem fogom megbánni a találkozást. uraim – mondta –. se levegő nem jött sehonnan. gondolom. Mindamellett csak a herceg élvezett el: Duclos ma estére az előző napiaknál sokkal szebb történeteket ígért. visszaadja a . a Blanche-Rempart utcába. végül bekopogtat. egy szolga azzal fogad. akiről nem tudtam. és szó nélkül megragad. a szolga távozik. Két arany kísérte a levelet. azonnal odanyúlok a hasa alá. de mivel a dögönyözés ezen az oldalon kevesebb veszéllyel járt. már szabad is vagyok. s bár nem volt alkalma megismertetnie magát velem. levélben arra kért. kézen fog. hogy rászólok: „Ez fáj!” Akkor abbahagyják. Vaskos. valami előérzetféle azt súgta. gyorsan megszabadítom a szörnyeteget attól a méregtől. egy magas kerevetre hasaltatnak. s mindenki tartalékolni akarta magát az előadásra. nem vesztem el a fejem. s leültetnek egy zsámolyra. felállítanak. hogy hozzányúljak. amelyik fogadott. hogy vetkőzzem le teljesen. – Élvezek. Amikor eljött az ideje. akit nem ismerek. de abban a szobában olyan sötét volt. végrehajtom az utasítást. s lássuk. Az ismeretlen odatelepszik mellém. Megérkezem. átfáradtak az előadóterembe. s nem állok jót az életedért. belépek. harapdálják.

mert voltak ennek az embernek sokkal különösebb passziójai is. hogy a kommendátor attól gerjedt be. hogy ilyen olcsón megúsztam. s nem akarom végképp meggyalázni. hogy engedelmeskedjen. s mivel nekem ez az egyik erősségem. s aki ott kockára tette a pénzét. nagy szerencséje. uraim – folytatta Duclos –. Ennyivel azonban még nem érte be: a . „Akivel ezután voltam. ad két aranyat. uraim – folytatta Duclos a mesélést –. s mindent szó nélkül végigcsináljon. hogy ezt az ocsmányságot utánozza? Abbahagyná? – tette hozzá az arcát törölgetve. pedig imádom ezt a szépséges leánykát – tette hozzá ironikusan –.” – Nahát – morogta Adelaida a hercegnek.ruhámat. hogy úgy kellett valami hideg itallal lehűteni. mert még valami nagyon csúnyát csinálok. azt mesélte. aki távolról sem élvezett el. – Majd ha jónak látnom. miután az arcul köpte –. Duclos. Volt egy játékbarlangja. miután megmutattam. hogy szorítsam jó erősen. szépséges gyermekem – mondta a herceg. s egy nő. hogy azért van itt. s közben vagy hússzor jó kiadósakat az arcomba köp. s akit hosszú ideig kitartott. mielőtt még nagyon tűzbe jönnénk tőle. Ugyanezt azt embert. csakis én kellettem neki. – Nem tudom. hogy a nőnek nagyon szép legyen a melle. egyébiránt pedig csatlakozom Martaine véleményéhez. rám parancsol. gyorsan mesélj egy újabbat. én meg húzom a csíkot. de az volt a legkülönösebb. azt csúnyán megkopasztották. amit én mutatok majd be az uraknak – mondta Desgranges –. s biztosíthatom. és nagyon örülök. ugyan mi szükség van rá. uraim – tette hozzá – még majd veszélyesebb oldaláról is bemutatom önöknek. amíg a végére nem járunk a történetének – mondta a herceg –. majd rövid vágta után elárasztja gecivel. – Jegyezze meg egyszer s mindenkorra. beleélvezett a gatyájába. hogy ennyivel megúszta. lovagló ülésben rám ül.” – Hát örülhetett is – szólalt meg Martaine mama – mert ez a szokásos passziójának csak az enyhébbik változata volt. Na de mire szándékozott használni a mellemet meg az arcomat az alávaló libertinus? Teljesen csupaszon felfektet egy kerevetre. s verd ki vele a fejünkből ezt az alakot. – S az még mindig semmi lesz ahhoz az oldalához képest. akit jól ismertem. ha kifosztotta őket: valahányszor átejtett valakit. hogy néha annyira felhevült a dologtól. az azt akarta. – Akkor a vitával várjunk addig. te pedig Duclos. faszát a mellém közé nyomja. Na de folytasd. hallottak-e már a saintelme-i kommendátor passziójáról.

a kerékbetörés fellelkesítette. engem is oda állított maga mellé azzal az utasítással. hogy álljak készenlétben. s mozdulataimat mindig a kivégzés mozzanataihoz igazítsam oly módon. s elmentünk a kis lakására.” „És ezeknek az embereknek a halálában – kérdeztem tőle –. Minden jó volt neki. amint ellopta. onnan néztük az előadást. ez iszonytató bűnnek számít. sőt elsült a fasza. az elnök nézte. Amikor aztán a zsivajgásból hallottuk. minek kukacoskodni?” „Pedig az emberek szemében – mondom neki –. zsebből a szelencét vagy a zsebkendőt. és azonnal értesítse az elnököt. akivel először nem sokkal Fournier mamához való érkezésem után volt dolgom. a taláros ember ismét elfoglalta helyét az ablaknál. s mindentől felállt. Olyankor az elnök megüzente nekem. hogy jön az áldozat. Minden ki volt számolva. ott volt közvetlenül fölötte. hogy az ondó csak akkor lövelljen ki.” „De uram – mondtam neki egyszer –. amikor az elítélt visszaadja Istennek a lelkét. tiszténél fogva maga hozzájárul e szerencsétlen áldozat halálához…” „Hogyne – felelte –. De ebben bizonyosan kevésbé volt különös. minél közelebb járt az elítélt a halálhoz. hogy finoman tapogassam és húzogassam a faszát. mely tevékenység mellesleg rendkívüli módon tetszett neki. mivel elég csiklandós volt az esete.lopás minden formája ellenállhatatlanul vonzotta. mint az a parlamenti elnök. a duplán baszott istenit! De szeretnék magam lenni a hóhéra. hogy ne halálos ítéletet hoztam volna. a szobából az ékszereket. csak egy öreg cselédlány lakott benne házmesterként. ha a téren kivégzési előkészületeket lát. az elnök egy kitűnő látcsövet erősített a zsalugáterek közé. s nem volt olyan tárgy. hogy egy ágyon a fenekemet csókolgatta. s ezért csakis engem akart. a bűnös felment a vérpadra. annak annyi volt mindössze a dolga. s amíg fel nem bukkant az elítélt. s aki még sokáig kuncsaftom maradt. de olyan még nem fordult elő. ha ellophatta. A szoba ablaka éppen a vérpadra nézett. amit egész évben bérelt. az elégetéstől meg a felnégyeléstől pedig elalélt gyönyörében. az embernek minden olyan iszonyatot tudnia kell vállalni. mégpedig egy egészen egyszerű oknál . de sajnos azt nem lehet. egy kicsit sem érzi gyilkosnak magát?” „Ugyan már – azt mondja –. hogy alkalmas állapotban tartsa a lakást. s mennyivel jobban odacsaptam volna neki!” Egyébként a gyönyör érzete a kivégzés fajtájától függött nála: az akasztás kevéske hatással volt rá. Végül lesújtott a hóhér: ekkor élvezett el: „Az istenit – üvöltötte ilyenkor –. Férfi vagy nő egyre ment: „Csak terhes nő hatna rám még egy kicsit jobban – mondogatta –.” „Ó. s éppen ez mulattat a leginkább: harminc éve bíráskodom. Thémisz szolgálója azzal múlatta az időt. a terítéket lopta el. ami mellette biztonságban lett volna. Ha ebédelt valahol. Az elnöknek volt a Greve téren egy lakása. annál jobban megvadult a gazember fasza a kezemben. amitől feláll a fasza. ilyenkor álruhában eljött értem fiákeren.

hogy tetszés szerint játszhatunk vele. Desgrangeszsal. hogy mutassák meg a feneküket és szarjanak. Az elnök azt mesélte. az emberélet oly kevéssé fontos dolog. s ajánlatait mindig azzal támogatja meg. mint nekünk. Az égvilágon mindent kitalál. hogy ennek a barátjának csakis olyan nők kellenek. hol a család barátjának adja ki magát. de csakis úgy jó. számomra viszont gyönyörűséges. nem téves-e ebben is? Nincs eredendően jó – folytatta –. amikor látja. ha kedvesek lesznek hozzá. minden csak erkölcseink. besorolni pedig úgyis nehéz. Tiszténél fogva sokszor éri efféle szerencse. lesz még alkalmunk néhány buja és bűnös történetet mesélni a társaságnak erről az emberről. amikor kielégítette magát. és eredendően rossz. ha csak azért megfosztanám magam tőle. nem mulaszt el egyet sem. s az az egyetlen bűn a világon. „Gazság? – vágott a szavamba. azt állítja. hogy talán tud segíteni valamiben. kedves Duclos. hogy semmi sem fogható az olyan nő szarjának az ízéhez. ugyan. – Csacska beszéd. – … Hát ugyanúgy. mely csaknem minden dologban téves. hogy gyönyörűségesen kilehelik a lelküket. gyermekem! Semmi sem gazság. tehát csak mások szemében az. mert maga leszólja? Ugyan. – Óh! annál jobb – mondta Curval –. kis különbséggel neki is ugyanazok a fegyverei. az általa mesélt hajlam lesz az előadás ötödik. kedves barátnőm: a gecijét a végkifejletre tartogatja. Ezek után nagyon könnyen lehetséges. mi módon fejezi be a műveletet. mit szólnál az egyik barátom szeszélyéhez?” S ha önök is úgy találják. S ha már ilyen aggályos vagy – tette hozzá emberem –. hogy hozzájusson e légyottokhoz. akik kivégzés előtt állnak. Mindamellett nem él az alkalommal. s akkor engedi ki. hogy a mások véleménye. befejező darabja. „Ah. ha e téren bármit megvonunk magunktól. ha már közölték velük az ítéletet. nem volnék-e bolond. mint én. véleményeink és előítéleteink szerint az. akár egy macska vagy egy kutya életével. mit gondolsz. hogy száz aranyat fizetett egyetlen effajta légyottért.fogva: mivel bármennyire borzasztó is maga szerint az a dolog. de ki biztosít róla. védje magát a gyengébb. amitől feláll a fasz. hogy ne ismerjék fel.” – Hát nem is vont meg magától semmit – mondta Martaine –. micsoda gazság!” – mondtam neki. annál többet fizet értük. úgy intézi. mindössze annyit követel tőlük. uraim. mert ezt az embert máris nagyon . és mint gondolhatják. kedves Duclos-m? – kérdezte az elnök. ha elélvezünk tőle. s olyat is láttam. remélem. Minél kevesebb idő választja el őket haláluk pillanatától. s ha egyszer tetszik nekem. akit hasonló megrázkódtatás ér. ha egyszer szórakoztat. „S amikor végzett. Hol gyóntatónak. mindjárt nem lesz iszonytató. hogy valamely önmagában közömbös dolog a maga számára iszonyú.

Igazságos ég! a vérszomjas természet éppenséggel arra ösztönöz bennünket. ziláltak. elveiben annyira szilárd volt. De türelem. mivel nála a szenvedély egyáltalán nem befolyásolta a gondolkozást. Nem tudom pontosan. mert mivel a törvényei fenntartásához éppoly nagy szüksége van a bűnre. ha vakon követjük vágyait. alaposan áttanulmányoztam őket. Nem szabad. hogy eggyel. mint akiket veszettül összetapogattak. Pontosan így kell gondolkozni az örömökről. két barátnőjével. gyönyörűségesebbnél gyönyörűségesebb örömök százaitól fosztotta meg magát. s más efféléket. s vitték magukkal Alinát. Igen. . hogy ne merjünk olyat megtenni másokkal. Curval még filozofált egy keveset. de sokáig tartott. Minden bölcs embernek ilyennek kellene lennie. hússzal. barátaim. Azzal elindult a terem végében lévő budoár felé Desgranges-zsal és Fanchonnal. akárcsak az érzékek tombolásában. hogy bővebben értekezzek ezekről a dolgokról. sikerül benneteket is meggyőznöm. de egyedül a püspök élvezett el. végre megjelentek a nők. reszketek a dühtől. hogy ez a természet törvénye stb. mert ettől a Greve téri kivégzős pokolfajzattól pattanásig feszül a tököm. mindig azt tanácsolja nekünk. hogy a szórakozásában. a hősök. hogy minél több bűnt kövessünk el. mit eszelt ki a libertinus e hét személlyel. amit nem akarunk. s nagyon úgy néztek ki. tízzel. Hébét. ami az adott pillanatban céljaihoz éppen szükséges. s a filozófiája végtelenül tetszik nekem. vörösek voltak. Sophie-t. hogy velünk megtegyenek? Bizony mondom. s remélem.kedvelem. forogjatok már! de hát nem ezt kértem!”. Hihetetlen. s egyetlen törvényt vés szívünkbe: hogy bárki kárára elégítsük ki magunkat. S ugyan mit számít a természetnek. már ahogy köztudomásúlag szokása volt az effajta kicsapongások során. amikor magáévá merészelte tenni ezt az alávalóan ostoba előítéletet. amikor átadom ismereteimet. mégpedig oly különleges módon. Közben a herceg és két barátja sem vesztegették az idejüket. Asztalhoz ültek. akárcsak ő. amikor azzal jönnek nekem az ostobák. talán még lesz jobb alkalmam is. barátaim. mint az erényre. hogy elélvezés után is éppoly istentelen ateista bűnös maradt. a zsarnokok figyelembe vették-e azt a képtelen törvényt. mivel azok is éppoly elvetemültek voltak. egyszer még mindezt előadom nektek. hogy aki bűnné emelte a gyilkosságot. mindezt dühös káromkodásokkal vegyítve. nem is titkolom. képességeiben amúgy is behatárolt ember mennyire igyekszik még szűkebbre vonni léte határait az ócska előítéleteivel. Antinoust és Zefírt. hogy azt egyelőre nem szabad elárulnunk. ahogy ordítozik: „Gyerünk. de most muszáj elélveznem. ötszázzal több vagy kevesebb ember van a világon? Talán bizony a hódítók. hallatszott. mennyire korlátozta magát élvezeteiben. bármelyek légyenek is azok. hogy csakis oly módon szolgálhatjuk a természetet. Elképzelhetetlen például.

Reggel az urak senkit sem értek vétségen. ugyanabba a testtartásba állították őket. tapogatták. aki csodálatos elélvezésével a gyönyör szemlélésének gyönyörét szolgáltatta. Végül mindenki nyugovóra tért. hogy fizikai lehetetlenség tökéletesebbet és formásabbat találni. aztán ő is beujjazott a kislánynak. a másik kettőnek oly üde. jóllehet érdekesnek ígérkezett: el akarták dönteni. egymás után tizenötször is végigvették a delikvenseket. nagyon sokára született meg a döntés: csaknem lehetetlen volt Augusztina. párnás volt a húsa. egymás mellé állították a két bájos leánykát. az effajta mókák pedig csak fiataloknak valók. hogy megelőzték Augusztinát. s miután lezajlott a szertartás. az elveknek kell szabályozniuk a geci kibocsátásának módját. s Curval néhány újabb ocsmánysággal kárpótolta magát azokért a szende pásztoridillekért. hogy az ő öreg. Úgyhogy először is sorba állították őket úgy. Ellene szólt kissé túlzott soványsága és finomsága. semmint tökéletesség. megfáradt lelküket csak kevésbé rózsavizes jelenetek mozgatják meg. Huszonnyolcadik nap Menyegzőnap volt. A vizsgálat hosszú volt és nagyon szigorú. jóllehet maguk még nem vettek részt a játékban. ingerelték őket. Zelmira és Sophie között dönteni. hogy egy kicsit előre hajoljanak: csakis így lehet egy segget amúgy isten igazából megvizsgálni és megítélni.hogy a geci diktálja vagy irányítsa elveinket. hogy frigyre lépjenek. A festőknél kétségkívül a magasabb. jobb alakú Augusztina vitte volna el a pálmát. s megint csak fatális sajátosság révén mindkettőjükre fenyítés várt az este. Curvalra és Durcet-re viszont vajmi kevés hatással voltak. a libertinusoknak azonban inkább báj kell. mire mennek egymással. majd ráparancsoltak Zelmirára. egész este csókolgatták. aki elalélt a karjai közt. összeeresztették őket a szalonban. a két libertinus meg is egyezett abban. Cupidón és Rosette-en volt a sor. hogy nagyjából végrehajtsák azt. Az orgiára szórakozás gyanánt olyan szemlét terveztek. s végül Zefírnek ítélték az almát: egyhangúlag úgy döntöttek. Végül Zelmira került ki győztesen. oly kéjes vonalú a csípeje. semmint szabályosság. oly fehér és gömbölyű a két féltekéje. hogy a lányok és fiúk közül kinek a legszebb a segge. hogy verje ki Zefír faszát. e buja jelenetek a hercegnél is meg az öccsénél is magömlést eredményeztek. inkább egy kis dundiság. amit . elegendő elméleti tudással rendelkeztek ahhoz. Mivel Vénusz misztériumai gyakran játszódtak le e gyerekek szemei előtt. melyeknek kénytelenkelletlen tanúja lett. ami eddig még nem jutott eszükbe. úgyhogy a napnak e részét teljes mértékben a menyegzői előkészületeknek szentelték. hogy lássák. Áttértek a lányokra. De hogyan döntsenek a két megmaradó közt? Tízszer is megegyeztek a vélemények.

úgyis itt az ideje. amilyet csak javasolnak nekem. Curval odajött. s mintegy duzzogásból némi rendetlenséget hagyott a frizurájában. látva. – Hogy mit? – kérdezte vissza Curval – Olyan ocsmányságot. – Az biztos – mondta Curval nekihevülve –. gyere – mondta neki Durcet. hogy kielégítse. az meg a legteljesebb ártatlan naivsággal hagyta. mert már nem is bírom visszatartani. s éledezett a fasza. hallgassuk inkább Duclos-t. – A kutya úristenit – fordult a barátaihoz a hasát verdeső faszára mutatva –. a szempillantás alatt felfalta a hurkát. Cupidónak már szép kis merevedése volt. és ízekre szaggatom a világegyetemet. akinek éppoly veszettül állt a fasza. a fiú oly ügyesen látott neki a dolognak. . de hamarosan az is foglalt lett. milyen dühödt pillantásokat vet Augusztinára –. gyere. sajnálkozva nézett a lányra. majd asztalhoz ültek. az ifjú pár szintén hivatalos volt az ebédre. úgyhogy betette kis fütyülőjét Rosette combjai közé. szépséges ülepe mögé térdelt. hogy ha most megengednénk nyakadon a gyeplőt. – És mit? – kérdezte a herceg. igen! – felelte amaz. hogy valószínűleg sikerrel is járt volna. – Gyere. Curval felindult tőle. és buján tapogatta a püspök ki baszójának seggét. készen áll-e. majd így szólt. mégpedig nagyon csúnya. ha van szebb segg. s mivel a csinos kis segg a rendnek megfelelően a kívánt állapotban leledzett nyalogatni kezdte. – Óh. hogy előző este nem ő nyerte a seggszépségversenyt. s után ők szolgálták fel a kávét Augusztinával és Zelamirral. inkább kicsiny arájának dugott volna be. hogy veszett nagy kedvem van mindenféléket csinálni. akit a herceg elöl tartott neki. – Curval – szólt oda neki a herceg. akkor itten egy szegény kis tyúkocskának ugyancsak csúnya negyedórája lenne. miért nem ez a kis selma vitte el a pálmát. – A legteljesebb mértékben. erről a leghatározottabban kezeskedem. ha kell. mert meggyőződésem. hogy szörnyűségeket mondjon. vigyen el. s nem magának dugatja be azt. ha a püspök nem kapja el. mivel szerette ilyenkor provokálni. Curval felfektette egy kanapéra. A buja Augusztina még nem heverte ki. amikor szemügyre vette a fenekét: – Fel nem foghatom. Durcet ugyanezt tette a leánykával. mert ördög. olyan állapotba kerültem. megcsonkítom a természetet. Ahogy belefúródott a püspök tágas seggébe. ami ezerszer izgalmasabbá tette.végre kellett hajtani. mint ez itten! Azzal kissé széthúzta. s megkérdezte Augusztinától. amit a fiú. azt hiszem. a herceg baszta combba. Mindemellett senki sem élvezett el.

amúgy pedig a létező legszebb teremtés volt. Lehetetlen elmondanom. uraim. mégiscsak belekezdett a mesélésbe. egy fiatal masamód lányt adtam neki. hogy kedvében járjak. a szellemi képességeiről: egyszóval mindent összehordott. a viselkedéséről. „Na. Duclos új történeteire váró gyülekezet előtt. az arcvonásairól. biztosíthatom. annál jobban sanyargatta az a gazfickó. adjak neki egy olyan szép lányt. szaladok a lyukhoz. adják oda nekünk a szerájt. bár az urak állapotából látta. hogy soha életében nem teszi ki többé . Lehetetlen visszaadni. Összehozom őket. forduljon meg! Micsoda hitvány segg… milyen petyhüdt és gusztustalan… nyilván a sok seggberúgástól lett ilyen az ülepe!” S szíveskedjenek figyelembe venni. s két óra múlva szépen elszámolunk vele. állítólagos förtelmes büdösségéről. patakzani kezdtek a könnyei: libertinusunk. az előadónő pedig. A püspök meg Durcet most higgadtabb volt. S minél jobban zavarba jött. A mániájáról nem szólt nekem. amit annyit dicsértek nekem? Micsoda csöcsök… Tisztára olyan. mind szüzek… Na. miféle szörnyűségeket mondott a bőréről. „És ez a has! Milyen ráncos!… Tán húsz gyereket csinált?” „Egyet se. mint egy kivénhedt tehén tőgye!” Azzal durván markolászni kezdi. ha rájuk hallgatsz. hogy ver a kis szíve. s mivel kíváncsi vagyok. vetkőzzön – folytatta az udvaronc – … Jaj de ügyetlen!… Életemben nem láttam még rondább és ostobább kurvát… Hát ez lenne az a test.” A szegény szégyenlős lánynak senki sem szólt előre. én meg. erre a pillanatra tartogatta a csattanót. szinte láttam. mennyi disznóságot mondott neki. aki még sohasem volt üzletben. amelyeket egy hordár se merne kiejteni a száján. Végül eltört a mécses. egyet se: mind ezt mondják ezek a lotyók. harmincöt év körüli férfi. s most nem tudta. akit csak találni lehetett. s olyan útszéli kifejezések közepette élvezett rá. hogyan viselkedjen. uram. karon fogták őket. onnan hozták ide. Közben a kislány kezdett zárba jönni. vagyis letolt gatyával és meredező fasszal jelentek meg a már az előadóteremben ülő. azt kérte tőlem. „Honnan az ördögből szedett össze Duclos egy ilyen szakadt lotyót.” „Na persze. „Egy udvari főúr. E jelenetnek igen mulatságos eredménye lett. mi fog történni. s libertinusaink ebben az állapotban.miután megkakáltatta Rosette-et –. úgy hatott mint egy nagy prédikáció: a leány megesküdött. hogy letörje az önbecsülését. ilyet még a legócskább. mindent kitalált. – Nyilván a sárból!… A testőrség körül strichelt. az alakjáról. amilyen szépet csak találni lehet. szép szeme elfátyolosodott. aki litániája közben teljes erőből verte a faszát. hogy közel s távol neki volt a legeslegszebb feneke. hogy hamarosan félbe fogják szakítani. legalantasabb némbereknek se merne mondani az ember. mint maga? – kezdi az emberem.

s egy hét múlva azt hallottam. aztán a menyegző másnapján hirtelen meghalt. csakis engem érint. – Na persze – mondta Curval.” Azzal megfordítja az élettelenül heverő lányt.” A lány abban a pillanatban hanyatt dől és elájul. helyben vagyunk! – mondta a herceg. fenék. meghalt egy fiatalember. – És beledöglött? – kérdezte Curval. – Szerintem viszont – tette hozzá a gazember –. egy nagyon fájdalmas hírrel.” „Miért. hogy rendkívül érzékeny lányokat hajtsak fel neki. Párizsban lakott. akik a kívánt lelkiállapotban voltak. – Nem – felelte Duclos –. mi történt?” – kérdi érdeklődve a leányzó – ismerem az egész várost. s maga egyszerűen azt szeretné. s ha az kedvezőtlenül alakul. Összehozom őket. „Hová való. „Dijonba. Ó. ha a maga embere megvárja. hogy hat hétig nyomta az ágyat. az angyalát. amelyik Dijonból várt híreket egy rajongásig szeretett fiatalembertől. – Az jó! – mondta a herceg. s mindig olyan lányokat szállítottam neki. éppen onnan kaptam az imént levelet. Éppen elvett egy lányt. aki nagyon fontos volt nekem. kigombolja a gatyáját. uram” „Dijonba? Hűha. Elmondtam ezt a fiatalembernek. és verni kezdi faszát a lányra – Ó. akkor beleroppannak a bánatba. – De ne köntörfalazzon. felhajtja a szoknyáját. akik valami hírre várnak. hétszer-nyolcszor rásüti a faszát a hátsó felére. míg a lány menstruál. s egyetlen pillantással felmérte. pont oda akartam! Gyerünk. ha a lány egyből elpatkolna. mi lett a szerencsétlen lánnyal. lehet hogy engem is érint a hír. biztosan nem ismeri. bizonyos Valcourt-tól. Egy másik – folytatta Duclos – azt kérte tőlem. s a későbbiek során mindig újabb megtérítendő lánykákat kért tőlem. roppant jót mulatott rajta. kisasszony?” – kérdi tőle udvariasan libertinusunk.” „És hogy hívták. amit mondott. akit erőteljesen hágtak hátulról. sem az. hogy kolostorba vonult. Szóval sosem szedtem rá. s már húzza is a csíkot. s akkor mondja neki ezt. régóta játszotta ezt a játékot. „A gecibe! – mondja ekkor libertinusunk. nagyon szerelmes volt a lányba. nem érdekli. milyen következményekkel járt. fenék! Csakis fenék kell nekem. ebben és ebben az utcában. akit a bátyám szerzett neki. az istenit. hogy elélvezzek. Emberünk szakértő volt. herceg úr: magának áll a fasza innen is látom. aki szintén dijoni. – Na. – Ha magának így jó. elragadtatva. nem – folytatja emberünk –. kérem?” „Valcourt-nak. Ez a műfaj nagyon sok vesződségembe került. hogy csapása célba talál-e. úgy lett volna igazi. de olyan beteg lett tőle.” „Óh.magát efféle kalandnak. Egyszer egy olyat adtam neki. felőlem . mert nemigen lehetett szélhámoskodni.

amikor visszajött. s biztos vagyok benne. Konstanca és Julie is. menjünk együtt. hogy nélküle ugyan sose élveztek volna el. nem mindegy? Gyerünk. Egetverő. s hogy akkor vagyok a legszerelmesebb a bűnbe. mit ő meg is tett a következőképpen: „Sajnálom – mondta a szép kurtizán –. s ment velük Seggtörő. Fanchon. amely talán örömére szolgált volna. hogy Curval úr ennyire sietett könnyíteni a szükségletén. hogy ha lenne benne még egy csepp hajlandóság. Teréz. s bolondul kacagva bizonygatta. s miután a herceg és Curval – nehogy barátaik bármit is a szemükre vethessenek – biztosították őket. mennyire vonzódik az efféle nőkhöz. Augusztinát. képesek lesznek rendesen ülni. Nárciszt. ha megbotránkoztatnánk őket az este. Augusztinának az orrán volt kendő. mert két terhes nős történetem is volt számára. és társasággal. akkor jót szórakozna e két történeten. ahogy együtt lőtték ki a gecijüket. meg a magzatát is. herceg úr. fehérszemélyek halálán nem szoktam akadékoskodni. Kisvártatva két-három női sikoltás hallatszott. hogy ezek az urak nem szeretnék. most pedig már teljesen lehiggadtak. miközben a nő vajúdott előtte. Sophie-t. – Teringettét! – mondta Curval a püspöknek – Maga nagyon félti a nyáját! Kettő-hárommal több vagy kevesebb. arra élvezeti rá. mert látom már. akkor halálra zúzta volna magát is. Egyenesen kellett állnia és nem volt szabad elvesztenie a fejét.” – Meséld csak – mondta Curval. Galambot. A szót legott tett követte.akár el is patkolhat. A szóban forgó libertinust a legkevésbé . Zelamirt és Adoniszt. akkor este nagy felfordulás lesz itt. majd a két gazember bömbölése. hogy végignézi a szülést. utasították Duclos-t. hogy folytassa az előadást. Julie viszont a maga libertinusságával és ügyességével megint ép bőrrel megúszta a veszélyt. akinek az volt a mániája. jó tizenöt láb magasságba. ha éppen elkövettem valamit? „Nos hát egy olyan emberrel volt dolgom – mondta Duclos –. Adelaidának a mellén. mert ha netán megszédült. hogy a lehető legilledelmesebben és legszemérmesebben viselkedtek. Cupidót. – Talán bizony nem tudod. hogy a geci sose befolyásolta az érzelmeimet. ha nem küldöd el elélvezni ezt a két jómadarat. két libertinusunk vitte magával Zelmirát. dőlt belőle a vér. Tudom. – Durcet – szólt oda a püspök az adóbérlőnek –. Egy másik felrakott egy héthónapos terhes nőt egy magában álló piedesztálra. Verte a faszát. Visszajött a nyáj. menjünk a budoárba. Zelamirnak és Adonisznak még mindig tele volt gecivel a segge. s ahogy kidugta a fejét a gyerek.

Későre járt. akinek a gyerekbömbölés volt a passziója. Hát nem fajunk szaporodása a legizgalmasabb dolog a világon? Nem valamiféle csoda ez. s miközben verte a faszát. – Egyáltalán nem. hogy az anya verje el a szeme láttára a porontyát. Duclos pedig. kik e csodát mívelik? A magam részéről sose tudok terhes nőre ellágyulás nélkül nézni: gondoljanak csak bele. téved. De alighanem mégsem egészen úgy esett a dolog. az egy kerékbe törni való szörnyeteg. mely akár egy kemence. van ennél meghatóbb? Konstanca. amit szakadatlanul imádnunk kell. egy kis taknyot keltet ki a vaginájából! Hát van ennél szebb. mintha hódolattevés avagy hálaadás előzte volna meg. a leggyengédebb figyelemben részesítve azokat. habár maga is csak félig bízott benne. . azt követelte. mert. a közjáték az este nagy részét elvitte úgyhogy asztalhoz ültek. Hát e nyanya törvényszéke előtt nekem mar kész is lenne a perem. addig kellett amannak ott állnia. sem a terhes nőket nem szereti. – Én is azt hiszem – mondta Curval. S mivel Konstanca történetesen az ő fülkéjében volt. Olyan anya kellett neki. – Fogadok – mondta a püspök Curvalnak –. mert kisvártatva olyat sikított. sem a gyerekeket. hogy az egyáltalán nem úgy hangzott. amíg ő el nem élvezett.sem hatotta meg a szerencsétlen nő helyzete. mert aki sem az állatokat. s amikor a kis teremtés ettől felbőszülve bömbölni kezdett. Curval? – kérdezte a herceg. de szép a dísze. ugye. s a gyerek orra előtt vernie. melyben most ily mély misztérium játszódik. ezért fizette. hadd csókoljam meg magában azt oltárt. de szép a császárnő!” – Te nemdebár meg is ráztad volna az oszlopot. látván. hogy én e három dolog közül egyiket sem szeretem. a következő történettel fejezte be előadását: „Ismertem egy embert – mondta a szépséges kurtizán –. aztán mikor a gyerek mar megfelelően bömbölt. jöjjön ide kérem. mint te. – Egyébként egy állítólag szellemes hölgy elvei alapján ez egy nagy gazember lehet. akkor a fickó a képébe éhezett. az egyszer biztos. mi a terhes nő. hogy ismét csend van. akinek a gyereke legfeljebb három-négy éves. túlságosan is tisztelem a természetet s a természet alkotásait. mint azt Konstanca gondolta volt. hogy ez az ember éppoly kevéssé szerette a szaporodást. akkor az anyának el kellett kapnia a fickó faszát. nem kellett messzire mennie a misézésre kiszemelt templomért. ilyesmiket kiabált: „Jaj de szép szobor.

Ez a közmondás közönséges ugyan. de sajnos nem hatottak meg vele senkit. ha veszi a fáradságot. de melyeket már nem teljesíthettek. hogy idejében hozzászoktatjuk a legvadabb jelenetekhez. hasznos-e a boldogsághoz avagy sem. az orgia végére tűzték ki.és nagydolog. visszatértek Curval álláspontjához. kísérje őket négy háremhölgy azon szolgálatok végett. s hogy e szükségletek. Szegény nők. Curval azt bizonygatta. bezárkóztak hát a nyolc baszóval. s csapjanak egy igazi férfiorgiát. egyszóval a kis. illetve Alina a püspököt fogja szolgálni. hogy az érzékenység nagyon is veszelyes. akár a négy fiatal lány által végzett művelet során tapasztalt legkisebb vétség is rendkívül szigorú büntetést von maga után. Hébé a hercegnek. melyeket a szükséglet elvégzése után eddig a nejek teljesítettek. csakis a szájukba végeztessenek. hogy ha az ember borzalmakat csinál. Rosette a püspöknek. a züllés undorító rafinériájából először. hogy minden feleség az urát. ahogy megtudták az új rendelkezést. Huszonkilencedik nap Van egy közmondás (nagyon jó dolgok a közmondások). s alighanem az előző napi szodomita kicsapongás hatására a mai nappal új törvényt hirdettek ki. Megegyeztek. Michette pedig Durcet-nek. hogy küldjél el lefeküdni a nőket meg a kisfiúkat. s csaknem egész éjszaka baszatták magukat és likőrt vedeltek. Az urak. mely elrendelte. . a négy ministráló háremhölgy legyen Galamb Curvalnak. mégpedig úgy. lévén. hogy felváltva ketten úgyszintén legyenek mindig ott ugyanezen szolgálat végett. Megbízták továbbá az öregasszonyokat. mint már említettük. arra ítélték szerencsétlen hitveseiket. s akár a nejek. az idejét pedig egyöntetűen estére. valahányszor az urak s szükségletüket óhajtják elvégezni. s hogy ennél a műveletnél sosem szabad leváltani őket. Ez történt a mi telhetetlen libertinusainkkal is. hajnalhasadáskor. hogy székelés után a legalávalóbb és legmocskosabb szolgálatokat végezzék el nekik. annál többre vágyna még. hogy már sokkal komolyabb dologra szolgálnak. Miután. csak annyit írtak elő. Ebbe mindenki bele is egyezett. sírtak és jajveszékeltek. Vacsora után a herceggel együtt azt javasolták. mégis igen tág értelme van: azt jelenti. a gyerekben azt kell először is letompítani.Vacsoránál a következő kérdések kerültek terítékre: mire való az ember érzékenysége. azt is megtudhatja az olvasó. mely szerint evés közben jön meg az étvágy. ki-ki másképp taglalta a kérdést. hogy mindig közösen fognak eljárni. Két órakor feküdtek le. s minél többet csinál. ennyivel azonban nem érték be. s elolvassa a következőket. s hogy a másnap milyen eseményeket és milyen történeteket hozott. akkor újabbakra vágyik. hogy december elsejétől kezdve a nejek teljes mértékben edényként szolgáljanak szükségleteikhez. Megbocsáthatatlan kegyetlenségből.

A művelet a háremhölgyek lakrészében zajlott le. záporozott rám a szerencse: annyi gazdag vendégem lett. reggel nekiláttak azoknak a fenyítéseknek. s úgy nyitogatják. nagy kedvük lett volna friss seggeket felvonultatni. Durcet úgyszintén. Ez utóbbinak már oly igen bögyében volt kedves neje. melyeket előző nap nem végeztek el. Miután kihirdették e szabályzatot. a háremhölgyekkel azonban már nem. s letolt gatyával hallgatták végig kedves előadónőnk öt történetét. sőt saját szemével is látta egyik barátjától. – Aztán mégis megtartóztatta magát. „Azóta. különösen Curval. a férfiak közül Zefírt. Úgyhogy a táblázatba foglalt sorrend alapján egyszerűen Michette és Galamb szolgált föl. egyik legjobb kuncsaftom. majd megkakáltatta. az öregasszonyok pedig végbéltől végbélig járnak. lévén hogy kanorgiára szottyant kedvük. amit annyira szeretett volna átfúrni. A herceg el is élvezett. Átmentek az előadóterembe. úgyhogy hátulról a combja közé tette a faszát. A bencés perjel. egyszer azzal állt elő nekem. aki meg van veszve érte. még csak el sem élvezett. ahol is ma este egy meglehetősen gyakran előforduló beosztás alapján minden apának éppen a lánya jutott a kanapéra. ha úgy akarják: ez még lehetséges is lett volna. hogy hallott egy meglehetősen különös figuráról. azonnal száz aranyat adok a társaságnak. ami részben az ő műve is volt. úgyhogy adjak neki egy olyan lányt. A püspök a szájába süttette el Zefírt. kéjes rángások jöttek rá. igen különös vágyai támadtak. a négy háremhölgy. mint korábban soha. ha hagyják. s ekkor folyt el a magja. – Az istenfáját! – mondta barátainak –. eléjük tárják a feneküket. hogy fenyítése közben vad. mivel ők is rajta voltak a rettegett listán. Ebéd után kávézni mentek. hogy Fournier mama kegyes hagyatékát előírásszerűen célba juttattam – mondta a szép kurtizán –. Gitont meg még sokakat. mind a nyolcukkal elbántak. és kivételesen szűz maradt. amíg nem kerül sor a szolgálatukra. vizsgálgatta. maga pedig a gyönyörűséges gyermek gecijét nyeldekelve élvezett el. aki nagyon szőrös. százat rúgatott a seggébe Gitonnal. ami Durcet-t illeti. s össze-vissza gyúrta a fenekét. hogy megkúrjam ezt a segget. Nézte. A ceremónia a hasonló esetekben szokásos részletekkel és ügyrenddel csaknem négy óráig tartott. Alinával és Cupidóval is. huszonnyolc éves . szerszáma olykor meggondolta magát. minekutána valamennyien ugyancsak felcsigázva mentek le ebédelni. s ilyenkor mutatta a leghatározottabb erekciót. s mintegy akaratlanul bele-belebökődött az aranyos kis lyukba. majd utánuk Adelaidával. s ajzzák fel végül minden műveletre. Adtam neki egy nagydarab. Amikor Curval vizsgálgatni kezdte Galamb seggének elszíneződését. s maga is szeretné kipróbálni.míg ők a dolgukat végzik. Adelaida. aki rendkívüli módon szerette az effajta műveleteket. nyomogatják.

egy fekete szatén matrac körül. otthagyjuk a lányt. hogy valaha is lett volna rajtuk akár egy szál szőr is. – Kövessenek. és csak olyankor vegyen lélegzetet. sötét folyosókon végül egy sötét szobába értünk. ahonnan végighallgathatja és végignézheti az egész jelenetet. az is a földön. hogy maga valóban halott. „Rendezzük el ezt a szép teremtést úgy. megcsókolgatta a megkopasztott részeket. s akkor biztosan egy garast se kap. s főleg azt hajtsa végre. nem szégyellte magát előttem. hogy sem itt. majd csirkevérrel tenyérnyi sebet mázolt a szíve tájékára. sem ott nyoma sem maradt. S mivel igen jóban voltunk. hogy vigyem hozzá a legszebb nőt. Aztán hanyatt fektette a matracra. és meghagyta neki. hogy ne aggódjon annyira a kisasszonyért. „Az a fő. kinyújtott karral egy kanapé elé térdeltette. csak feküdjön mozdulatlanul. titkos bejáraton léptünk be a palotába. hogy az egész jelenet során a lehető legkevesebbet mozogjon és lélegezzen. maga pedig fogott egy nagyon éles ollót. ahol csak hat gyertya világított. hogy ne féljen – mondta a lánynak –. Azt az utasítást kaptam. jó rőfnyi szőrcsomók voltak a hóna alatt meg a picsáján. a drapérián keresztül mindent hallhatok. asszonyom. mely szomszédos az elkövetkező misztériumjáték színhelyével. Egy másik már sokkal különösebb ceremóniát akart: Florville hercegről van szó. szájának fájdalmas kifejezést adott. az egész szoba gyászdrapériával volt bevonva. de a komornyik szavaitól valamennyire mégis megnyugszik. dühös lesz kirohan. ahogy a herceg úr szereti a szórakozásához… – mondta a komornyik. Egy komornyik fogadott bennünket. mikor beléptünk. de menjen bele mindenbe – fordult a lányhoz –. majd művét csodálva ráfolyatta gecijét a lecsupaszított vénuszdombra. s kopaszra nyírta a leányzó mindkét hónalját Aztán áttért a picsájára. kibontotta és leengedte egyébként gyönyörű haját. „Ez kell nekem” – mondta a perjel. mellé tett egy tőrt. „Nyugodjanak meg – mondta vezetőnk –. „Mert az uram azt képzeli. szemének. egy olyan helyre viszem.” Kimegyünk. haját szétterítette meztelen kebelén. semmi bajuk nem fog esni.nőszemélyt. Leskelődni még könnyebb volt. mert a drapéria igazából csak krepp volt: azon keresztül olyan tisztán láttam mindent. semmit se csinálnia. ha viszont netán észreveszi a csalást. A komornyik bevisz egy kis szobába. Most vonuljunk félre – szólt oda nekem a komornyik.” Rejtekutakon és hatalmas. – Jöjjön. Amikor végzett. hogy tettesse halottnak magát. de olyan hibátlanul. akit csak találok. s ahonnan a válaszfal egy résén. aki eleinte nagyon meg van szeppenve.” Teljesen levetkőztette. a gyertyák közé. megijedtünk. amit most előírok magának. annak idején rengeteget szórakoztunk együtt. amikor az uram nincs olyan közel magához. A lányt meztelenül. egyébként nem kell semmit se mondania. azt is megnyírta.” Miután hullapózba rendezte a lányt. mintha . főleg arra vigyázzon.

A libertinus fölállt. mint a lány. ennyit adott át a komornyik. annak hogy állhatott a fasza. – Úgy áll a faszom. szorongatta. egyáltalán nem vett levegőt. s azt képzelem. hogy egyedül van és meg se fordult a fejében. – Te meg mi ördögöt csinálsz közben? – kérdezte Curval a hercegtől. a kutyafáját. a kényszerhelyzettől. Indiai tafotából készült.” Tovább tapogatja: „De szép hús! Még meleg… De szép mell!” Azzal fölé hajol. Jobban nem is játszhatta volna senki e szerepet. szemmel láthatóan hihetetlen gyönyörrel élvezett rá a lyukra. – Lefogadom. de szép lett volna. van csíny. amelyet eddig olyan jól alakított.csak ott leltem volna bent a teremben. amikor meglátja a vért meg a tőrt –. bő pongyolája alatt teljesen meztelen. .” – Éljen Isten! – kiáltott föl Curval – Ez igen. Ahogy belép. és pokolian üvöltözött miközben folyt ki a gecije: „A gecibe! A gecibe. aki teljesen kikészült. hatvan év körüli férfi. Négy arannyal a zsebünkben távoztunk. ez volt a jel. hogy ez a személy nem érte be ennyivel. s hihetetlen hévvel szájon csókolja: „Még nyáladzik… – mondja. – … de szép halott!… Jaj. s amíg a herceg ott volt a közelében. s kész volt természetben is eljátszani azt a figurát. Istenem! – mondja. de mint elképzelhetik. s tisztán láttuk. ez az egyik legszebb hulla. „Olyan szép hulla! – kiált fel rögtön. – Efelől nyugodt lehet – mondta Martaine –. combjával a fenekére simult. aki másvilágra küldte ezt a szép lányt micsoda gyönyört érezhetett!” E gondolattól el is sült neki: ott feküdt mellette. meg kell jegyeznem. legalább még egyszer annyit zsebre vágott. de boldog lehet. „Hej. ez egy passzió! Ebben legalább van só. hogy titokban leskelődtünk. S mikor meglátta: „Az istenfáját. – Hagyjál. ösztövér. aki ezt csinálta. mint egy szamárnak – mondta a herceg. A herceg végül megragadta a hasara fordította: „Meg kell néznem ezt a szép segget” – mondta. – A lányomat baszom. néha több valóságot akar. hogy nyelvét az édes lyukra helyezi. hogy nézik. ha én ölöm meg!” A művelet ezzel véget ért. megtorpan. Erről majd Desgranges-zsal alkalmunk lesz önt meggyőzni. a már el is tűnt. amelyet életemben láttam! Ó. mint egy tuskó. úgy hevert ott.” Azzal verni kezdi magának: „De szerettem volna magam belevágni!” Megtapogatja a hasát: „Terhes volt?… Nem. A komornyik csöngetett. becsületszavamra – kiált fel lelkesen –. hagyjál! – felelte a herceg. ezt most gyilkolták meg… Hű. sajnos. hogy fölkeltsük a haldoklónkat. az ijedtségtől érzékei felmondták szolgálatot. Ideje volt. milyen szép fenék!” Akkor megcsókolta. széthúzta. S néhány perc múlva jött is egy magas. – De szeretem ezt a nyálat!” Azzal még egyszer a torkara dugja a nyelvét. a herceg azt hitte.

a herceg példájára azt képzelte be magának. s újabb vereség a kutyákkal szemben. nagyon ízléses vagdalt húst volt benne. most egyen. vigyáznom kell a magaviseletére. viszont nem annyira sötét. s csak egyetlen egyszer voltam olyan ügyes. hogy megeszik a kutyák? Attól ne féljen. A szolga már jött is egy ébenfa vályúval. Na gyerünk. viszont belül jót szórakoznak magán. mint ők. kedves barátném. a gazember – mondta Curval –. melynek parkettáját igen szép szőnyeg díszíti. s úgy beszél hozzám. a kutyáim. – Ó. hogy vérfertőzik a lányával: ez a mihaszna csúnya dolgokat vett a fejébe. majd négykézlábra állít: „Lássuk csak – szól oda a közelében lévő két dán dognak –. ki lesz az ügyesebb. – A gecibe! – szitkozódott a herceg –. akár nem.hogy halott. elkapják a gesztenyét és apportírozzák a gazdának. hogy én kapjam el a gesztenyét. élvezek! Hű. Végül is két óráig tartott a játék. már késő. – Ó. folytasd. az e célból beidomított állatok sosem bántottak. a szellem hihetetlen eltévelyedése: bármit lát. s amilyen állapotban vagyok. mint ők. bármit hall a libertinus. „Valamivel e kaland után egyedül mentem el egy másik libertinushoz – mondta Duclos –. egyszerre két bűn van a fejében. de szép hulla! A gazember. Duclos – szólt oda az előadónőnek. ha elzüllene. nem szeretném. hogy ügyetlenebb. és én vigyem vissza a számban annak. – No jó. letette a földre. aki eldobta. inkább a valóságban szeretném! S tisztátalan ondóját Julie vaginájába lőtte. visszavághat… hozzad!” Újabb gesztenye. csakhogy a két kutya utánam veti magát s hamarosan meg is előz. már késő – mondta Curval –. bejött egy bizalmas szolga. megparancsolja. „No jó – mondta a gazda. mert még elcsábulok e két mihaszna példájától. eleget dolgozott. úgy játszottak velem. Duclos – mondta a püspök –. De akár nyertem. ebédelj a kutyáimmal. s vigyázz. talán attól fél. mintha a fajtájukbéli volnék. „Hozz enni az állatoknak” – mondta neki. – Folytasd. folytasd. vagy te. ha látják. Ej olyan szalonban fogad. nem bántják. még csúnyábbat művelek. Futok négykézláb a gesztenye után azzal a szándékkal.” Választ . mert hallom. mint egy kutyához: „Hozzad. lássuk. a duplaistenit. rám bízták a szülei. „Gyerünk – mondta –. miközben picsán baszta Adelaidát.” Csöngetett. sőt. „Maga egy balfácán – mondja nekem a gazda –. hozzad!” – mondja. mint a versenyfutásban. s ne engedd elélvezni az elnököt. hogy a meggyilkolt lányát bassza. hogy belemenjek a játékába és tényleg visszavigyem neki. amint végzett –. nehogy itt is fürgébbek legyenek nálad. hogy vetkőzzem le. hozd vissza!” Azzal nagy sült gesztenyéket szór a földre. az ő mániája talán megalázóbb volt. azonnal utánozni akarja.

s rácsorgatta gecijét az ülepemre. Körülbelül egy órája ültem már a szobában. betettek egy nagyon magas rangú úr lakásába. azok meg igen udvariasan nem nyúltak a részemhez.nem várt. Mint gondolhatják. a halakkal . így kéne bánni az összes asszonyi állattal. egy pillanat alatt lerángat rólam minden ruhát. együtt zabáltattalak a kutyáimmal!’’ Ennyi volt az egész.” La Fleur engedelmeskedik. hogy várjak. a lotyó. nem ijedtem volna meg annyira. hogy hozzon zsákot. s csak annyit mondtak. a belső kisszobába. melyek fiatalkoromban estek meg velem. nekiláttam enni az állatokkal. s libertinusunknak sem tellett volna annyi öröme a dologban. s egyáltalán nem vagyok tolvaj… A kéjenc azonban meg se hallgatott. – Most pedig. engedelmeskedjem szépen a nagyúrnak. uraim – folytatta Duclos –. a köpenykémen két aranyat találtam. csak megragadta mindkét fenekemet. lealacsonyító helyzetbe juttatott egy nőt. háziállatokként. a lakásomban? Ó. ez itt egy tolvaj. ha előre szólnak nekem. Libertinusunknál ez volt a krízis pillanata: hihetetlenül feltüzelte. „A riherongy! – kiáltotta a faszát verve – a lotyó. te szajha. bizonygattam. akkor nem lennének ennyire szemtelenek. s befejezésként két olyan kalandomat elmesélni. mint e kutyákkal. aki majd jön szórakozni velem. hogy többet ne mondjanak. Akkoriban csak tizenhat éves voltam. A ház ura volt személyesen: „Mit csinálsz itt. te kurva! – ragad nyakon. engedelmeskedni kellett. „Most keríts egy zsákot. Mivel meglehetősen vaskosak. mikor nyílik végre az ajtó. – Ne. hogy majd eláll a lélegzetem –. a szokásos összeget. hogy kegyelmezzen meg nekem. ugyan mi okból bánunk velük másként? Ne. könyörögtem neki. s durván gyúrni kezdte: „A gecibe – szitkozódott –. kénytelen vagyok visszamenni. együtt zabál a kutyáimmal! Tessék. kénytelen voltam tehát áttenni s a végkifejletre tartogatnom őket. hogy az úr lábai elé vetettem magam. megjelenik egy megbízható szolga: „La Fleur – mondja neki felbőszült gazdája –. vetkőztesd meztelenre. hogy meglopjál!” Rögtön hívatja a személyzetet. s mivel minden szép tiszta volt és finom. a fickó nyilván mindig ennyit fizetett az örömeiért. és dobd be a folyóba!” A szolga kimegy. ne a kurva! – lépett előre. e rövid időt arra használtam fel. De arra vigyáztak. hogy ilyen megalázó. Guérin mama ültetett engem ide. továbbra is négykézláb állva beledugtam a fejem a vályúba. varrd bele ezt a lotyót. s minden darabot énként kidobál. de gyorsan – mondja a libertinus a szolgájának –. még Guérin mamánál dolgoztam. emberünk eltűnt én gyorsan felöltözködtem. s nem kezdtek marakodni velem. te buzeráns. azért jöttél ide. itt találtam elbújva. legyek nyugodt. kilógtak volna azok közül a gyengécske események közül. hogy az állandó kerítőnője. melyekkel kezdenem rendelkeztek. aztán készülj fel az újabb utasításra. némber – förmed rám meglepetést színlelve – ilyenkor.

” Ezzel vége is volt. hogy elküldök neki egy kis . amikor engem bedugtak a szákba. Csak erre várt a gaz inas. Higgyen nekem. valószínűleg már akkor elkezdte verni a faszát. ha elvenne egyet. Nagyjából ugyanarról volt szó. mire ő barátsága jeléül két nap múlva a következő partit hozta össze nekem. kivéve ami elölről történik. hogy az örömök terén egészen másként viselkedik. az inas mutogatta nekem. az csak közjáték volt. vár rám egy inas az előszobában. el nem élvezett. mint az előbbi történetben: üljek ott egy főadóbérlő lakásában. a folyóba. bárhogy könyörgök. s La Fleur a vállára vesz. de bármit csinált is. nagyon is valóságosan szórakozott: össze-vissza csókolgatta az ülepemet. azt ígértem az urának. ne zavartassa magát.” Sajnos túl nagy volt bennem a hajlandóság. s hogy többet ne kelljen erre visszatérnem. én meg hazamentem Guérin mamához és jól leszidtam. mint a gazdája. „Az angyalát – csap egyszer csak a homlokára –. hogy én árulom be. Nem kellett kétszer mondani. melyet megengedett magának. „A folyóba… a folyóba… érted. Még nem jött el az ideje. hogy ha nem lettem volna hajlandó elvenni. Ahogy vártuk a gazdáját. „Az angyalát – mondja nekem a jóravaló kerítő –. el is sült a gazember fasza. hogy a libertinizmusnak bármi köze volna a jelenethez. mennyi és milyen ékszert tart ebben az íróasztalban. Ez nem úgy viselkedett. mint a másik. akkor észrevétlenül belecsúsztatta volna valamelyiket a zsebembe. Megjön a szolga. Megjön a gazda. beledugnak. meséltem róluk. később megtudtam. szopatott. hogy kövessem álnok tanácsát. s tegyél egy követ is a zsákba. adott két aranyat.etetem meg ezt a szép segget!” A jelek szerint ez volt az egyetlen parázna cselekedet. a belső szobában. Ekkor hallottam meg. visszaszolgáltatta a ruháimat. nagyon kedvesen fogad. mindjárt meglátják a végkifejletet. ami alapján azt gondolhattam volna. ostoroztatta magát. a vén Krőzust felveti a pénz: lefogadom. továbbá néhány félreérthetetlen bizonyítékot afelől. most jut az eszembe. ismerik hajlamaimat. nekem. hogy libertinusunknak megjött a rohama. magamhoz vettem egy hét-nyolc Lajos-arany értékű arany dobozkát. hoz egy zsákot. azt se tudja. La Fleur kioldotta a zsákot. Amikor La Fleur a vállára vett. aki gazdája parancsára eljött értem Guérin mamához. értékesebbet azért nem mertem elvenni. a szájába fingatott. La Fleur… – hebegte a gyönyörtől elfúló hangon igen. amúgy semmi olyat nem tárt a szemem elé. átmentünk egy másik szobába. attól pedig ne féljen. milyen ékszerek vannak az íróasztalban. nem történne semmi. de ezúttal azzal az inassal ültem együtt. az inas kimegy és magunkra maradunk. egyszóval minden fajta és féle bujálkodást végighabzsolt. bevarrják. amiért nem szólt nekem előre. amit eddig csinált. s persze még annyira sem figyelmeztetett. hogy előbb megfúljon a kurva.

csak maga meg egy megbízható inasom járt ma itt.” Azzal a gazdája nevében odaadja nekem azt a ládikát. másfelől a ruhája. kutat. hogy vetkőzzem csupaszra. mint gondolhatják. ő továbbra is álló fasszal és igen izgatottan egy fotelba veti magát. hogy inkább jó képet vágok a dologhoz. „Céda! – mondja végül –. hogy átkutassam a ruháit tessék. hogy képtelen lennék rá…” „Gyerünk. Kinyitja íróasztalt. nem magamtól tettem. dühödt pillantásokat vet rám. „Igen. nagyon megijedt?” – kérdi. se hallottam) –. megkísértettek. kíméljen meg a motozás megaláztatásától: semmi nem indítja. azon kívül az ellopott értéktárgy: kérem. átadom magának. „Jaj – mondom –. riherongy. itt van ez a céda. Te riherongy ért jössz el az emberhez. az istenfáját! Hogy lássam lógni. az istenit! – mondja dühösen (megjegyzendő.” Rám parancsol. akasztassa fel. amire szüksége van. de már se láttam. . annyira meg voltam zavarodva. nem bírom tovább. akasztassa fel. amit elloptam. mivel levetkőztettem. keres. itt van egyfelől a szajha. gyerünk. hogy meglopd!” S már hívja is a bizalmas emberét: „Azonnal menjen el nekem – mondja felbőszülve –.” Ekkor vetette hatra magát a fotelban. gyorsan meg is találja a dobozkát. s én még meg akartam jutalmazni. „Na. ahogy illik. s belép egy köpönyeges ember. felügyelő úr. hogy teljesítsem az ígéretemet. maga tépi le rólam nagy bőszen a ruhámat. és hozza ide a felügyelőt!” „Óh. én azonban bosszút akarok.” Az inas távozik. „Felügyelő úr – mondja a házigazda –. úgy beszéltek rá…” „Mindezt majd mondja el az igazságszolgáltatás képviselőjének. s akkor nem izgulom halálra magam. s ekkor élvezett el. higgye el. a kutyafáját!” Ekkor kopogtatnak. hogy eddig nem ismertem meg. s tovább gyalázkodik „A szemét kurvája! – hajtogatja –. Eleinte megpróbáltam visszatartani. s a fasza a hasát verdeste: már ebből is rájöhettem volna a turpisságra. „Te szemét! – veti oda nekem – most hát meggyőződtem róla. a ládikám hiányzik. meg kell lennie a dobozkának. átvezet a szomszéd szobába. csak ennyit kérek öntől. az istenfáját. ő meg azért jön ide.ékszert. mégpedig meztelenül. Engedje meg. semmi nem hatja meg. amelyik fogadott. az állítólagos felügyelő viszi a gönceimet meg a ládikát is. majd csak lesz valahogy.” „Óh. felügyelő úr! hogy lássam lógni. uram! – kiáltok fel – tekintse fiatalságomat. kárpótlásul. elképzelhetik. s ahogy végzek. hogy meglopjon! De ellátom a baját. Százszor is a lábaihoz vetem magam könyörgök. hogy a gatyája most is ki volt gombolva. kigombolja a köpönyegét. s amelyik rávett a lopásra. uram – mondom reszketve –. visszaadja ruháimat. mennyire megijedtem. visszatérünk a munkára.” „Itt a vége – mondja – s tessék.” Mivel a miatt a fránya inas miatt vaj volt a fejemen. s ahogy végez. mivel nem találja. aztán arra gondoltam. tehát csakis maga vehette el. nekilát végigkutatni a zsebeimet.” Elindulunk. s az alól ugyanaz tűnik elő.

mert elmondhatom. A két nő beült a barátok foteljai által határolt. Asztalhoz ültek hát. hogy őt is gyanúba fogják. nem kell már tartanunk. akár a meglett férfiak. Csak csapdát kell neki állítani. Mivel ma hosszúra nyúlt az előadás. maga pedig.illetve nőszámba. őket kár is lett volna kipróbálni. hogy viszonvádat emelnek ellene. az első. Fannyban és Zelmirában. de azzal az eltökélt szándékkal. Duclos pedig – kitakart keblekkel és fenékkel. a püspök pedig Adoniszt. E három. Cupidót és Jácintot. Tehát csak Zelamir. aligha úszta volna meg ennyivel. a másik. hogy egy kurva panaszkodjon. mint faszverő művész. A lányok közül biztosak voltak Augusztinában. Kéjesebben már nem lehetett volna csinálni. hogy az adóbérlő helyében én többet megengedtem volna magamnak. csak kevesebb finomkodással. Durcet Zefírt. A fiúk közül tudták. az első tizennégy. – Más dolgokhoz is sokat lehet meríteni belőle. amit csak akarunk. ki sorolható a fiúk s lányok közül férfi. félni fog. A ceremónia a fiúkkal kezdődött. Galamb és Rosette jött számításba. Szóval ezt leszámítva megtanulhatjuk ebből a történetből. a másik kettő tizenhárom éves volt.” – Tetszetős ez a mánia – mondta a püspök. – Annyi bizonyos – mondta Curval –. Hébé és Michette még csak tizenkét éves volt.megitat velem egy pohár likőrt. tizennégy-tizenöt éves bájos teremtés a legkisebb érintésre is mind elélvezett. hogy panaszt merészel tenni. hogy Zefír. Zelamirt. illetve. hogysem kipróbálják őket. s beküldték nekik Sophie-t. mint tribád lányokat. Galambot. A háremhölgyek közül tehát csak Sophie. hogy vacsora után majd kárpótolják magukat. a barátok pedig. Champville-t és Duclos-t jelölték ki a maszturbálásra. párnákkal telerakott félkörbe. A döntést az egyáltalán gyanúba jövők módszeres végigmaszturbáltatása hivatott eldönteni. miként lehet megakadályozni. minden tudását latba vetve maszturbálta a gyönyörűséges kis ganümédészeket. hogy nem is maradt idejük malackodni egy kicsit előtte. Curval Zelmirát. oly könnyedén járt föl-alá a keze… oly finomak s mégis erőteljesek . egy-egy gyereket fogtak a combjuk közé: a herceg Augusztinát. Cupido és Jácint jött számításba. Giton és Nárcisz fiatalabbak voltak. a fiúkat vette kezelésbe. Ekkor egybegyűjtötték a társaságot. Rosetteet. szépséges hölgyem. s úgy döntöttek. hogy valaki ingerelje őket az előadás alatt. Adonisz és Szeladon már úgy élvez. ha mégoly igazságtalanul járunk is el vele. hogy kivizsgálják végre. hogy a kicsapongásban korántsem vagyok híve a finomkodásnak. s ha már bizonyosan bűnössé tettük. könyékig meztelen kézzel –. akkor azt csinálunk vele. A barátok körbeültek egy nagy párnarakás körül. s visszakísér Guérin mamához. úgy jött el a vacsora ideje.

a gazember ifjú szűz nedvével elegyítette tisztátalan gecijét. s mivel a másnap délelőtt semmi említésre méltó eseménnyel nem szolgált. Harmincadik nap „Nem tudom. nagy fekete szeme. úgy gondoltam. a fiú pedig a seggét markolászva ájuldozott. hogy a következő öt történettel zárja le a november harminc napjára kitűzött. de amúgy kalapban és igen elegánsan nem látszott többnek harminc évesnél. a másik kettő a combjuk közt tartott fiúkkal. biztosítja őket. s azon kívül. Legalább akkora művészettel végezte a maga részét. hogy a természet bőven elhalmozta kéjjel: nőnek nyilvánították. Lernosnak az a passziója. megnedvesedő ajkai mind-mind arra vallottak. miként az ebéd és a kávé sem. amikor összejönnek. ha nincs nekik. de bármit csináltak velük. a vagina bejáratát meg a segglyukat. hallottak Lernos gróf. az egészen biztos nem is volt rá még képes. A kéjes művelettől. hogy elölről megérintse. s egy titkos kis . százötven darabból álló előadássorozatát. Zelamirnak és Cupidónak állt a fasza. vagy talál nekik szeretőt. Jácintnál viszont azonnal.voltak a mozdulatai… oly művészien tárta oda a fiúknak száját. hogy minél több lányt és házas asszonyt vigyen rossz útra. ez azért volt figyelemre méltó. Áttértek a lányokra. keblét vagy fenekét. s amikor elélvezett. Lefeküdtek. elnyíló. Nem úgy a szép Sophienál: a tizedik ujjmozdulatra ájultan hanyatlott Champville keblére. Külön e célból van egy háza. már a hatodik csuklómozdulatnál bekövetkezett a fordulat: Duclos mellére röppent a geci. hogy egyesüljenek vágyaik tárgyával. de mivel kapcsolatunkból kifolyólag volt szerencsém alaposan megismerkednem üzelmeivel. s mivel fölöttébb furcsának találtam őket. utasította Champville-t. mert az egész művelet alatt eszébe se jutott. már előre felizzott amúgy is gyönyörű. hogy sok pénzt áldoz az elcsábításukra. uraim – mondta a szép kurtizán –. hogy még egyszer verje ki a faszát. A herceg rendkívüli módon fel volt ajzva. apró sóhajtásai. hogy a férfiak karjába taszítsa őket. Curval Zelmira combjai közt intézte el az ügyét. furcsa és veszedelmes szeszélyéről. hogy aki ezek után sem élvezett el. Galambnál és Rosette-nél azonban semmivel sem szolgált a természet. szerepelniük kell a részletezendő figurák közt. melyből mint megrögzött tribád a lehető legnagyobb örömöt remélte. jóllehet már az ötvenediket taposta. a gyönyör legkisebb jele sem mutatkozott. Champville csaknem meztelenül. ahol is Mme Duclos pompás öltözetben jelent meg a pódiumon. mint Duclos az övét: egyszerre ingerelte a csiklót. gyönyörű bíborvörösben játszó arca. vagy a már meglévő hajlandóságukat szítja. nem jött ki semmi. az égvilágon mindent kiagyal. rögtön átvonultak az előadóterembe. hogy háborítatlan nyugalomban lesz részük. ahol az általa összehozott párok találkoznak.

s a kéjenc a gyönyörűségtől üvöltve lövi rá a mellemre. . férjes asszonyt. hogy enyém lett Fournier mama háza. Végül bevetem magam egy zugba. ő nagy komolyan ül egy fotelban. – Még csak meg sem legyintett – felelte Duclos. én menekülök. – Kis türelem. hogy efféle gyalázatosságokat ne műveljél nálam!” Ő kerget. kaptam ugyan párat a seggemre. s elkezd hajkurászni vele. Elnököm dühösen feláll. hogy a kezében vagyok. csak a tényt tudjuk. a következőképp folytatta a történetet: „Nem sokkal e kaland után elmentem Saint-Giraud márkihoz. még jobban fenyegetőzik. most. hogy nem múlik el nap anélkül.” – Micsoda? Még csak meg sem ütött a vesszővel? – kérdezte a herceg. s amikor odaér épp elé. hogy ne lenne nála három-négy randevú. ismerjétek el. és fenyeget. Mivel kitanítottak rá. megalázkodásom végre meghozza a gecijét. s mehettem Isten hírével. akkor a hinta megállt. milyen nagyban űzi e játékot. én meg persze menekülök előle. de rengeteget fingtam neki. De elképesztő. mint egy kisegér. hamarosan én is mesélek efféléket. méltó rá. úgy gondoltam. behálózott már szinte minden párizsi zárdát. s oly ügyes. mint Duclos elnökje. akkor fingania kell. aki azt eszelte ki. mígnem végre elélvezett. lekushadok. mi az etikett a vén kéjencnél. mintha valami bevethetetlen erődben lennék. hogy mi nem vagyunk ennyire azok. és se szó se beszéd. – Barátaim. de ott már nem lesznek olyan türelmesek. hogy meztelenül hintába ülteti a nőt. ha kezünkben van a Duclos által említett szerszám. íme. olyan kicsike vagyok. Titokban mindig meglesi az üzekedést. Az öreg Desportes elnök agyszüleményén talán már jobban fognak szórakozni. felkap egy maga mellől egy nyaláb vesszőt. de hamarosan elér. és nagyon magasra felhúzza. Körülbelül három évvel az után. s mi mindent vet latba e kis nászok összehozására.szobából élvezi végig az egyesülést. Én megtettem a magamét. különben kap egyet a seggére. majd megtanítalak. látván. „Szemtelen! – kiabálja miközben kerget –. én meg anyaszült meztelenül odatolom csókra az ülepemet. Aztán az ember ott hintázik az orra előtt. ijedségem. általában reggel tíz óra tájban mentem el hozzá. a falhoz tapadok összehúzom magam. Duclos pedig. hogy elmeséljem önöknek. uraim – szólalt meg Champville –. mi úton-módon és hogyan élvez el. belefingok az orrába. hogy megüt vele. suhogtatja a vesszőnyalábot. Jó egy óráig tartott ez az unalmas és fárasztó ceremónia. – Hát ez egy nagyon türelmes ember – mondta Curval. hogy ismét figyelnek rá. senki sem tudja.

ha belenyugodnak. már holnap elviszem egy olyan helyre. fáradjon át a kijelölt helyiségbe. Bármit követeltek szegény asszonytól. ahonnan többé sose térnek vissza. „Na. szerény teremtés. de magas és jó alakú. a lányának pedig olyanok. és sajnos nehéz volt a kezdet. egyébre nem adja oda árut. Csak egyetlen dolgot kötött ki: hogy a felesége számára csakis egy bizonyos hajlammal rendelkező férfiak jöhetnek számításba. a legcsekélyebb ellenállást is tanúsítják. de mivel már várta a számára kiszemelt emberem. hogy ő felel mindenért. a lánya addig biztonságban lesz a másik szobában a lányaimmal. szemmel látható volt. mert én nem tágítok. Már másnap elhozta a portékáját: a felesége harminchat éves csúnyácska asszony volt. az arca páratlanul gyengéd és kellemes. s nem éppen udvariasan bánt vele. akinek odaadom. hogy ő meg elbújik egy sarokban s végignézheti. szőke. amelyeknek most alávetjük magukat. akinek odavetettük az illető ráadásul igen durva és nyers modorú. a kisasszony tizenöt éves volt. ahogy a libertinus elszórakozott a szegény teremtéssel. Azt mondta. amit akart. amit keresek rajtuk. ahogy kegyetlenkedésével porig . jobb lesz. mert túl azon. Megígértettem vele. hogy a szívtelen férj most először követelt efféle dolgot a nejétől. hogy a kezemre adott személyek megkapják a kért ellátást. ha a felesége meg a lánya panaszt tesznek a nálam történt dolgokért. amíg rá nem kerül a sor. Elképzelhetetlen. de ennek kell lennie. és nem csak az a pénz maradhat az enyém. majd belementem mindenbe. a lánya számára pedig egy másik bizonyos dolgot kedvelők: a felesége számára olyan férfiak kellenek. ahányszor csak összehozok velük egy partit. ő élvezte. magát is. akik a hátsó felét arrafelé fordítják. miféle dolgokat akar csináltatni velünk…” „Roppantul sajnálom – mondja a fickó – . E kegyetlen pillanatban további könnyek hullottak. akik a mellére szarnak. megígértem neki. öreg libertinus volt. hogy a kezemre adja őket. „Na de uram – mondja a nej –. hogy kedvére szemlélgethesse. asszonyom”. ahol ő leskelődik. miféle különös hóbortja volt annak az embernek. kisasszony. mi meg a férjével átmegyünk oda. – Gondoljon arra. kissé kövér.” A nő belép a szobába. de még két aranyat is ad. akkor mindkettejüket. és magát is. akik elszórakoznának a feleségével meg a lányával. azzal a feltétellel. megkértem. ahonnan mindent látni lehet. s ha nem elégíti ki teljes mértékben azt a becsületes úriembert. aztán pedig a szájába élveznek: e két passzión kívül más szóba se jöhet. csak ne sírjon – szólt rá a férje. amikor látta mint esik áldozatul szerencsétlen hitvese egy ismeretlen ember brutalitásának. és magam fogom kényszeríteni rá.különös javaslattal jött hozzám egy ember: találjak neki olyan libertinusokat. hogy figyelem. mit csinálnak velük. S ha azon tennivalókban illetve cselekedetekben. akkor magam jövök be.” Erre a nej sírt valamennyit. mennyire beindult a vén gazember fantáziája. igen szelíd.

belenyomnak egy nagy faszt és beleélveznek. s a vén kecske a keblére szarik. és talán csak tíz-tizenkettőnek nem tudtak eleget tenni. akit. de bár most látom először e szépséges ülepet. Ezzel vége is volt. amikor látta. jelenleg a herceg úr baszik. vagy ami még rosszabb. jutalomképpen adtam oda neki a kicsikét. de ha csak egyikőjük is. Hanem amikor azt látta. . ehhez a megoldáshoz kellett folyamodnom. a férj pedig annyira fellelkesült a látványtól. Végül is vége szakadt az első jelenetnek. az gyönyörűséges látvány volt száma. hogy nem utoljára. – Hű. először – feleli –. amit csak kértem tőle. hála Istennek csak Adelaida kisasszony maradt meg közülük. veszettül káromkodott. pontosan tudta. – Mintha e lotyóknak nem ez lenne a dolguk. akkor kárhozzak el élve. hogyan vegye rá őket még sok-sok efféle előadásra. három-négy lányom. akkor hátravetette magát. amiről meséltem maguknak. hogy nyilván megtalálta a módját. s a férj instrukciói alapján végigcsináltattam a szerencsétlen teremtményekkel az összes olyan passziót. hogy letérdeltetik. ő meg hálából mindenbe belement. A szegény kislány roppant nehezen állt kötélnek. de szép segg – kiáltott fel a libertinus atya. mert azok nem voltak szokásban nálunk. törzsvendégem volt.” – Mennyi vesződséggel jár egy feleség meg egy lány prostituálása! – Méltatlankodott Curval. kényszerítik. s ujjaim közt hagyta ezen gyönyörűség egyértelmű bizonyítékát. ha jól gondolom. majd annak végrehajtásától. ha nem röpítettem volna golyót a fejükbe. ítéljenek arra. azt is csak azért. hogy a megrögzött libertinus végigtapogatja a szép testet. hogy a neje zokog és undorodik a gyalázatosságra való felhívástól. Hát nem a mi örömeink végett születtek. akkor nem bírta tovább. mi a teendője. a faszát verő kezemet azonnal elárasztotta a geci. nem kötelesek bármi módon kielégíteni őket? Nekem sok feleségem volt – folytatta az elnök –. azt kijelenthetem. a szegény nők sírva mentek el. bizonygatta. hogy egész életemben csak picsákat basszak. de szép feneke van!” „Nofene – mondom neki –. hogy élvezhessem a látványt.alázta jóhiszemű ártatlanságát. Az az ember. mert még hat évig jártak el hozzám. hogy életében még nem érzett ekkora gyönyörűséget. mely effajta érintést még nem szenvedett. hogy tátsa ki a száját. csak nem először látja?” „De igen. amikor látta. az istenfáját. végre jobb belátásra bírtuk. egyszer is megtagadta volna a rendszeresen rájuk kényszerített prostitúciót. hanem amikor látta milyen ocsmányságot követelnek a lányától. „Jaj. amikor azt látta. s ha ez örömöt nyújtott neki. hogy durván a földre lökik. s ha már így van. akkor a másiknál egészen másfélét ízlelt. a mennyekben járt.” Sebesen vertem át. amikor a fickó anyaszült meztelenül elénk tárta a lányát. akire rábíztam.

hogy elmeséljem önöknek Mesanges márki passzióját. akit már egy órája tapogatott. ütött az utol rád. – No jó – szólt oda Curval Duclos-nak –. s inkább az előadónőnket hallgatjuk. engedelmükkel az ő szájába adom a történetet. S mivel nem szabad a vaskosabbtól az enyhébb fele haladnunk. jobban is. A szépséges kurtizán legott neki is látott. innen többé nem szabadulsz… Elpusztulsz. S ha még egyszer feláll tőle a faszom. hogy a következő történettel fejezze be előadássorozatát: – Ideje végre. valamint Martaine-t. mennyire megrémültem e fogadtatástól. S miután két libertinusunk elvonult Augusztina. engedelmeddel most beléd fojtjuk a szót. – Ahogy belépek. Jácint és Cupido társaságában. – A kibaszott szövegeivel mindig elárulja magát. Adonisz. szaggatta le testemről a . az angyalát. az sokkal rosszabb lesz. hogy… – Jó. fél óra múlva diadalmasan tértek vissza. Antinoust és Herkulest. magának áll a fasza – mondta a herceg. „Minek jöttél ide. Mivel Lucile elégítette ki a márki passzióját. bezárul minden ajtó. a fenséges szarjától majd csak beindul valami… Hű. maga tépte. mint gondoltam – mondta. neki adtam el annak a nyomorult cipésznek a lányát. kedves barátném. akkor csodát csináltál. Mme Champville-t. magával vonszolva Alinát. – De éppen kedves Sophie kisasszonyt szaratom. S mivel nem vetkőztem elég gyorsan. te lotyó. miközben én az anyjuk örökségét herdáltam. mint emlékeznek rá. mert esküszöm már több mint egy éve nem vesztegettem el egyszerre ennyi gecit. az istenit. miután lenyelte a hurkát. vetkőzz csupaszra! – folytatja a márki – Most megvagy. – Hej. magukhoz véve továbbá Julie-t meg két öregasszonyt. Az is igaz. aki börtönben pusztult el a szegény feleségével. hogy keményedik a faszom! Ki óhajt velem jönni a budoárba. uraim? – Én – mondta Durcet. jöjjön a befejező szám. de semmilyen módon nem lehetett meghatni.– Elnök úr. „Reggel tíz óra körül érkezem meg a márkihoz – mesélte a bájos teremtés. illetve Zelamir. ha ezt meghallgatjuk. mint amit Mme Duclos fog mesélni. jó – szólt közbe a püspök –. te szemét? – förmed rám a márki izgatottan. Fanny. s remélem. „Gyerünk. aki le van szarva. mindketten a züllés s a libertinizmus legédesebb kicsapongásai közepette veszejtvén el magjukat. uraim – mondta –. – Hogy áll a faszom? Azt azért nem – mondta az elnök. – Ki engedte meg hogy háborgassál?” S mivel maga nem figyelmeztetett engem előre elképzelheti.” Erre és elsírtam magam. Galamb és Hébé.

őt mindig kímélni fogják. és szórakoztatóbb lesz. „Gyerünk. bejön egy inas. Magukon a sor. Vacsorára is maguk közé hívták. hogy jóformán képtelenek voltak részt venni az orgián. Akkor a márki. szétnyitotta. a herceg és Duclos annyira leitták magukat a vacsoránál. Curval. „Ez most már mind fölösleges – mondta. asszonyom – mondta Desgranges-nak –.” Pillanatok alatt lemeztelenített. mint az enyém. hogy a márki erre. – Sokkal rosszabbra – mondta Desgranges –. hogy kicsit megismertette velünk ezt a márkit. s elélvez. – Szívből remélem. Ezután a szépséges Duclos tiszteletteljesen bókolt a közönségnek. a még égő ruháimra lőve a gecijét.ruháimat. ahol is majd a társaság bőséges kárpótlásban részesíti a velük töltött idejéért és az örömök nyújtásában tanúsított sok-sok fáradozásáért. kabátra. hogy Durcet meg a püspök hadd csináljanak. és maguk. rákötlek a tűzbakra. egy darabig nézegette a tomporomat. ahol is nagy taps és elismerés fogadta. igen az istenfáját! elevenen elégetlek. igen. mert még alkalmam lesz mesélni róla az uraknak. jóllehet e kegyben eleddig egyetlen nő sem részesült. kurva – mondta –. lotyó. hogy előadásuk izgalmasabb. hogy amit letépett rólam. mint amelyet elégetett. De az rémített meg végképp. ha olykor netán untattam őket az efféle előadások csaknem elkerülhetetlen egyhangúságával. minekutána a társaságnak szerzett örömök elismeréseképpen kinevezték mindkét szeráj igazgatónőjének. vagy valami rosszabbra használta az ifjú szüzet akit eladtam neki. s már csak arra kérem az urakat. hiszen e történetek mind egy kaptafára mennek. de nem csókolta meg. szitkozódva tapogatni kezdte. aki eddig nem látott. kedves társnőim – fordult a két másik előadónőhöz –. ahogy jólesik nekik. ahol már vár rám egy öltözet mégpedig sokkal díszesebb. majd lejött a pódiumról. átkísér egy másik szobába. azt már dobta is a tűzbe. cicomára: csak egy koporsó kell neked. mint a mesélésben. Csönget. újból összenyomta. kérdés. én végeztem. hogy gyönyörűséggel lélegezzem be a megpörzsölt húsod szagát!” Azzal ájultan a fotelba hanyatlik. s csak önmagukban érvényesülnek igazán. s odament az urak kanapéjához. bocsássák meg nekem. de maga jól tette. a gecibe. Hagyták. majd külön mind a négy barát megígérte neki. – Ezt mesélte Lucile. véged van! Követni fogod a ruháidat. hogy az utazás során bármilyen szélsőségekre vetemedjenek is a nőkkel szemben. szellemesebb. s egészen bizonyosan visszaviszik Párizsba. ahogy sorban dobta be a ruhadarabokat egy nagy kályhába. A társalgásban éppoly kedvesnek és szórakoztatónak bizonyult. – Nincs szükséged ruhára. maguk pedig félrevonultak a terem végében lévő budoárba Mme .

ezen változtasson. Antinous. mert különben borzasztóan belebonyolódom a sok szereplőbe. Jácint és Fanny Durcet-nél. nyilván egyéb hibáktól is hemzseg. hogy Augusztina és Zefír már az első részben is a herceg szobájában hálnak. miként Adonisz és Zelmira Curvalnál. [>] voleuse (tolvaj) és meurtriere (gyilkos) MÁSODIK RÉSZ A százötven. Hajnali két órakor mindenki lefeküdt. melynek második részével szintén nem váratjuk meg a közönséget. hogy a történetekben már szó esik róluk. Ha azt mondtam. hogy Duclos-t érzékenynek mutattam a húga halálára. hogy ők is legalább annyi szörnyűséget mondtak és csináltak. Szeladon és Sophie pedig a püspöknél. hogy az elsőt kedvezően fogadta. ez nem vág össze egyéb jellemvonásaival. s így végződött november hava. S mivel nem tudtam újraolvasni magam. kendőzze el addig. s ahogy haladok az írással. A második részben induljon ki abból. s a következő százötven történetet . ha úgy látjuk. illetve e buja és izgalmas történet első része. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. melyek Mme Champville elbeszélésében december havának harmincegy napját teszik ki. s bizton állíthatjuk. Ha majd letisztázom. avagy kettős passzió. jegyezzem fel bele az összes eseményt és portrét. jóllehet még egyiknek se vették el a szüzességét. mint amennyit a másik kettő eszelt ki a maga részéről. Túl sokat beszéltem az aktív és passzív szodómiáról. Seggtörő. csak azután szabad kibontani őket. hogy Alina szűz a kastélyba érkezésekor. Teréz és Louison társaságában. a püspök már elől-hátul elvette neki. hogy vegyek magam elé egy jegyzetfüzetet.Champville. ________________________________________ A következő hibákat követtem el: Az elején nem kendőztem el eléggé az árnyékszéken történteket. (Vázlat) ________________________________________ December elseje Champville veszi át az elbeszélő szerepét. Helytelenül tettem. első gondom legyen. amíg a történetekben nem esik szó róluk. akkor tévedtem: nem szűz és nem is lehet az. második osztályba tartozó.

14. ő maga csak a seggüket fogdossa közben. aki nagyon ügyes ember. otthagyja. Feleségül veszi a lányt. vegyen feleségül sok sok lányt és hozza el neki. Műfasszal szakítja át a szűzhártyát. Kizárólag testvéreknek akarja elvenni a szüzességét. 13. anélkül hogy maga behatolna. hogy előbb egy férfi rejszoljon rá a szűzlány picsájára. Egy lányt összegömbölyödve lekötöztet. amelyik csak három éveseket baszik seggbe. egy ötévest meg egy hétévest. hol a szolga seggére élvez el. hogy torkára szegzi a pisztolyát. Elveszi egy lány szüzességét. 12. de becsapja: ahogy megesett a dolog. 9.meséli el. Azt akarja. Három lányt akar megbecsteleníteni. Kizárólag kilenc és tizenkét év között szeret szüzességet elvenni. 5. és kutya módra veszi el szüzességét. hogy meglegyen a házasság. de pinába. Ura megbassza a őket. hol a szűz. Csak rangbéli szüzeket akar és súlyos pénzeket fizet értük. hogy bassza meg a lányát. a geci szolgál neki kenőcsül. s a nej szüzességét a szertartás és az esti lefekvés közti időszakban veszi el. de csak úgy sikerül neki. 1. elveszi a szüzességét. előzőleg mindkettőt megkakáltatja. hogy jelenlétében bassza meg a húgát. 17. hogy a férfi fogja le neki. Csak közvetlenül azután bassza meg a lányt. hogy harminc év alatt több mint ezerötszáznak vette el imigyen a szüzességét. 3. 7. Kényszerít egy fiatalembert. 8. A fasza hatalmas. Azt akarja. 2. Meg akar erőszakolni egy tizenkét-tizenhárom éves lányt. hogy a szolgája. Ő veszi el Champville szüzességét is ötéves korában. Kizárólag három és hét év közötti kislányokat szeret megrontani. A szolgájával rontat meg tíz-tizenkét éves szüzeket. ő meg utána bassza meg a lányt. . hogy a pinája össze legyen kenve gecivel. Másodika 6. aztán kényszeríti az apját. A herceg bevallja. és az ekképpen keletkező nyílásra élvez rá. 10. aztán úgy bassza pinába a lányt. egy karonülő csecsemőt. Egy olyan lányt akar megbecsteleníteni. azt akarja. 15. Harmadika 11. aztán mindet eladja kerítőnőknek. négy nőnek kell tartania a szüzet. 4. a „poklos”. Az illető ugyanaz mint Martaine mamánál. hogy egy férfi a jelenlétében deflorálja. Azt akarja. akinek másnap lesz az esküvője. Negyedike 16.

s közben nyalja a széttárt lábbal ülő lánya picsáját. jó házasságban élő. hogy az anya tartsa neki a lányát.18. tisztességes nőket kell neki keresni. és e célból őrült pénzeket költ. hol az unokatestvérek illetve a testvérek basztak egymással. egy férfiról meg egy nőről. rögtön utána a lányt bassza picsán. másodjára eszméletlen állapotban bassza meg. a lány elájul. megutáltatja velük a férjüket. utasítja.) 24. s így nem sorolható be passziónak. A herceg erre elmeséli. hogy bassza meg a húgát. Amikor a lány picsáját nyalja. hogy házasítják Jácintot és Fannyt. már házas lánya. a lányát és a menyét baszta. 20. s hol ők basztak az unokaöccsükkel illetve unokahúgukkal. s tartsa neki. a mesélések folyományaképpen azzal ünneplik meg az ötödik hetet. akit az anyja tart neki. van miből. tehát a két testvér. 19. miközben ő bassza. hogy majd ő vegye el a szüzességét az általa csinált gyerekeknek. Tizenkét lánya volt. aki egyben a menye volt. 25. Csak harminc és negyven év közöttieket szeret deflorálni. hogy az övék. hogy ismert egy embert. Mme Duclos segédletével. mert nem lehet megismételni. úgyszintén basztak. hogy szarjon. ez azonban nem kap sorszámot. miközben a madám tartja neki. Azt akarja. (A barátok azon nyomban követik a példáját. úgyhogy ha ezt a lányt baszta. a férfinak úgyszintén. s mindnek ekképpen vette el a szüzességét. akik elhatározták. mint Desgranges-nál február huszadikán. . aztán a lányt. 21. a fiát pedig kényszerítette. hogy a férj prostituálja saját feleségét. Azt akarja. akkor a húgát. előbb az anyát bassza meg. 23. volt köztük egy lány. összevegyültek. Csak a házasságtörést szereti. s közben az anyja segge lyukát csókolgatja. s ugyanaznap este az orgián a herceg deflorálja Fannyt. azt elvetette a fiával. picsán bassza. a négy öregasszony tartja neki. Csak apácákat szeret deflorálni. miközben anyjuk és apjuk. amikor az anya segge lyukát csókolgatja. Ötödikén. utasítja hogy pisáljon. Egy férjes asszonyt felfektet az ágyra. ott deflorálja. szóval elmeséli. az elhálást nyilvánosan ejtik meg. hogy odaadják egymásnak a gyerekeiket. Ugyanaz az ember. Kétszer egymás után bassza meg. Van négy törvényes. A nőnek egy fia volt meg egy lánya. mind a négyet meg akarja baszni. Ez negyedikén este van. akinek három gyereke volt a saját anyjától. akikről a férjek azt hiszik. Kilenc éves lányát elviszi a kuplerájba. ezeket is rendszeresen baszta. mind a négyet felcsinálja abból a célból. Curval egy másik történetet mesél két testvérről. 22.

a lányok mindig cserélnek. 34. de mivel sem a püspök. Ettől kezdve egy kis szalagot hord. a seggüket a szájukat. a testük többi részét letakartatja. közben egy másik lány beujjaz a seggébe. csak Curval meg a herceg bassza meg. megbüntetik őket. Hetedike 31. hogy csak a seggüket láthassa. Tizenkét lány kell neki. de lányt maszturbáló férfi fenekére élvez el. ha lehet. közben a lányok tovább szapphóznak. a harmadik nyalja seggét. hat lány és hat anya. saját szaros seggét kinyalatja. A pináknak el kell élvezniük. miközben egy nőt maszturbálnak előtte. Ezen a napon felfedezik. de mindig csak akkor megy szájba. aztán a három lány cserél. Négy nő kell neki. mindegyik beujjaz neki. kettőt picsán baszik. 35. hat fiatal és hat öreg. Hatodika 26. rossz tanácsokat ad neki. Azt akarja. a gecit lenyeli. és egy szaros seggre veri ki a faszát. egy harmadik a faszát veri. akkor fing. Egyszerre hat párt maszturbáltat egy tükörteremben. meg szájba. Mindegyik pár két . Fingani kell. mindegyik más testhelyzetben. hogy Zefír és Cupido egymással maszturbálnak. ha picsát szív. sem Durcet nem baszik picsába. 28. és a lánnyal egy időben akar elélvezni. kettőt. mindegyiknek végigcsókolja a seggelyukát. Nyolc nővel izgattatja magát. 30. Egy szaros segget szop. ő meg felváltva hátulról bassza őket. Mindegy. 32. 33.Este Fannyt feltálalják picsába a gyülekezetnek. a másikai szájba bassza. 37. Azt akarja. hogy szűz-e. majd mindkét szüzessége elvesztése után széles rózsaszín szalagot. majd csere mint fent. vizelet kell neki. hogy egy nagylány rontson meg egy kicsit. s úgy rendezi el őket. ha pedig segget. Ezt le kell festeni. Egyiknek nyalja a pináját. mindegyik veri a faszát. maszturbálja. Fannyt nagyon picsán basszák az orgia alatt. Közben egy ötödik nő folyamatosan követi és műfaszt tologat a seggébe. 27. Vereti a faszát. 29. nyál kell neki. hogy három férfi és három lány basszon előtte különböző pozitúrákban. Huszonnégy lányt állíttat maga elé kettesével. Egy segglyukat csókolgat. de még nem baszták seggbe egymást. ha előzőleg pinában volt a fasza. Két lány maszturbálja egymást előtte. miközben megbassza. ha szájat szív. Szívja a picsájukat. Nézi a sok segget és veri a faszát. Nyolcadika 36.

és azt akarja. Aznap este az orgia során Curval ugyanezen a módon elveszi Michette szüzességét. a lányok cserélnek. Tizedike . és a legkülönbözőbb buja testhelyzetekben maszturbálják egymást. Aznap este Michette-et picsán bassza a gyülekezet. és ötven éve űzi ezt a mesterséget. 42. úgyhogy amikor az emberünk a saját szarhurkáját bassza az első lány szájában. hogy nézzék és segítsenek neki kinyomni a hurkát. 38. Duclos segédkezik. már hetven éves. mindegyikkel beleszarat a szájába: háromnégy legcsinosabbnak megeszi a hurkáját. leeszi a második lány arcáról a harmadik lány által produkált szart. Amikor Champville találkozik vele. hányjanak a szájába. de nem eszi meg. Ezt a figurát hetente ötször ismétli meg. 40.lányból áll. hogy legalább hatvanéves öregasszonyok legyenek. közben egy másik lány szopja a faszát és beujjaz a seggébe. Minden reggel tíz lány kell neki. annak a kezébe szarik. s ennek a másodiknak az arcára egy harmadik szarik rá. Előzőleg végigcsókolgatja a párok seggét. nézi a párokat meg a tükörképüket. és fölülről is jön az áldás. s mindhárom lány végigjátssza mind a három szerepet. követeli. közben egy kisfiú veri a faszát. de fontos. 44. Szájba baszik egy lányt. hogy úszik a szarban. fejével emennek a combja közt. egyszerre fogadja mind a tízet. egy öregasszony segédletével. Ő maga. miután előzőleg beleszart a szájába. Leitat és megveret négy utcalányt. a négy öregasszony tartja neki. és mind a tíz hurkát lenyeli. Harminc nő kell neki egy nap. aztán cserélnek. Egy lánnyal a szájába kakáltat. ettől kezdve viselnie kell a kis szalagot. Négy nő előtt szarik. úgyhogy hétezer nyolcszáz lányt fogad évente. Többé nem ismétlik meg. 45. úgy élvez el. a szalon közepén áll. megeszi. majd ők is mind produkáljanak egyet. Beül egy fürdőkádba. hogy osszák el egymás közt és egyék meg. aki a seggében turkál. Egy férfival a szájába szarat. 39. a lányon egy másik lány fekszik. hogy amikor már jól berúgtak. úgy élvez el. aztán a férfi veri neki és a kisfiú szarik a szájába. 43. összekeveri és megeszi mind a négyet. a lehető legvénebbeket és legrondábbakat választja. aztán azt akarja. Kilencedike 41. és harminc nő teleszarja és telehúgyozza neki a kádat. amikor elélvez.

ő pedig leeszi róla a szart. Azt akarja. másfelől látja közben a seggét. mit gyón a lánya. 57. Este a herceg feltöri Sophie picsáját. 59. 48. 49. Ha a nej ellenkezik. míg kijön. Elküldi gyónni a nejét egy beszervezett paphoz. aztán B-t kényszeríti. és közben a seggében turkál. és veszettül káromkodik. Pucér kurvákkal celebráltat misét. hogy szarjon az anyja szájába és az anyja csöcsévél törölje ki a seggét. Közben a kedvenc szórakozása. hogy a gyónásával felállítsa a gyóntató faszát. A lehető legközelebb megy az oltárhoz. maga is borzalmasan káromkodik. hogy egy lány verje ki a faszát egy templomban. Azt akarja. 53. megvárja. és akkor bassza szájba. hogy egy fiú szarjon bele a húga picsájába. s közben egy másik lány fenekén veri ki a faszát. Csak azért megy gyónni. 47. a fiú meg az apjáét. Egy anya kell neki meg a három lánya. majd egy olyan férfiról mesél. előbújik és segít a . és elbújik a közelben. Azt akarja. hogy egye meg B-ét. aztán kieszi a hurkát az anya szájából. aki azt szereti. ocsmányságokat mond neki. leginkább az úrfelmutatás alatt. Lefizet egy gyóntatót. nézi. ha a kurva. Egy kurvával baszik egy kápolnában. 50. Azt akarjam hogy a lány menjen el gyónni. hogy egy apa egye meg a fia szarját. a lányok szarját az anya seggéről eszi le. ahol őérte mondanak misét. s ő ül be helyette növendék lánykákat gyóntatni. hogy egye meg A hurkáját. s onnan is kieszi a szart. elbújik. a papot lefizeti. kihallgatja a gyónásukat. Elküldi a lányát gyónni. Tizenegyedike 51. a pap azonban azt követeli a lánytól. majd a lehető legrosszabb tanácsokat adja nekik. Kakáltat egy lányt (A) meg egy másikat (B). Champville figyelmezteti a társaságot. 54. iszonytatóan káromolja istent. Kényszerít egy lányt. aztán megint szarik mind a kettő. hogy csókolgatja a lány seggét. 55.46. s a pap a szeme láttára csábítja el és bassza meg a nőt. 52. miközben veri a faszát. ahonnan mindent hall. hogy istentelenségeket fog beszélni. 58. és A-t. aztán a lány szarjon bele a bátyja szájába. ahonnan ugyanúgy kieszi a hurkát. s közben a fülkében maszturbál. hogy gyónás alatt hajtsa fel a szoknyáját: így egyfelől hallja. Tizenkettedike 56. és ő eszi meg a két hurkát. majd az anyának kell beleszarni a lánya szájába. mást se csinál. az anya szarját pedig az egyik lánya seggéről. és az úrfelmutatás alatt élvez el.

Félbeszakítja a papot. az elhálás megtörténik. és szájba bassza. 62. hogy bassza a kurvát. amikor az misét mond a lakásán. Ezen esemény miatt aznap csak négy figurát mesélnek el. amikor az ostya meg van szentelve. mindkettőt szigorúan megbüntetik. Aznap rájönnek. 70. beleszarik és beleszarat. aztán ő is rászarik. Ráfingat a lánnyal az ostyára. A kurva klitoriszát dörgöli vele. aztán úgy eszi meg a ostyát. belerejszol a kehelybe. Elküldi a nőt áldozni. és megkapja a szalagot. Tizennegyedike 65. maga is ráfingik. akkor benyomja neki. Tizenharmadika 61. miközben a fiú szopja a faszát. Akkor szakítja félbe.és Atyaúristen-képeket tör össze. aki beszögelteti magát egy koporsóba. majd az egészet elégeti. s Isten igéje alatt vereti vele a faszát. Szűz Mária. 68. 62. ebben a pozitúrában bassza pinába hátulról úgy. és kényszeríti a papot. és a bálvány arcát borító szarral dörgölik a faszát. amikor visszajön. és . hogy szarjon rá a ostyára. Aznap a hatodik hetet Szeladon és Sophie házasságával ünnepelték meg. a lány ráélvez. hogy Augusztina és Zelmira egymással maszturbálnak. hogy elvisz egy kurvát a szentbeszédre. majd az egészet beledobja az árnyékszékbe 73. Ugyanennek az embernek az a mániája. Egy meztelen lányt lovagló ülésben ültet rá egy nagy feszületre.gyóntatónak. 66. utána otthon négy kurvával szarat a szájába. Feszületeket. Az oltáron baszik kurvákat a mise alatt. este pedig Sophie-t feltálalják a gyülekezetnek elölről. belepisál és belepisáltat. Két lány rászarik neki egy feszületre. hogy a papnak is verje ki a faszát. meztelen seggel fekszenek a szent kövön. Ugyanaz az ember. 67. Belefingik és belefingat a kehelybe. bele a kehelybe. hogy a Krisztus feje a kurva klitoriszát dörzsöli. s akiről Mme Duclos már mesélt. 64. ő meg leeszi róla. Tizenötödike 71. Elmegy áldozni. Egy fiú rászarik neki a paténára. végül beleélvez. hogy igya meg az egészet. rászarik a romokra. kényszerít egy kurvát. kényszeríti a lányt. 72. hogy az ostyával bassza meg a kurvát. aztán a papot kényszeríti. maga is rászarik. 63.

76. ezután csak járulékos elem lesz. 77. 78. s minden váltás után beujjaznak a segge lyukába. 79. majd a másikat. benyomja a picsájába és ráélvez. hogy az ehhez kapcsolódó dolgok csak járulékos elemek lesznek. Tizenhatodika Champville bejelenti. és a már deflorált háremhölgyeket mind ostyával basszák meg. egy öregembert szájba baszik. s viseli a kis szalagot. miközben továbbra is ostorozza egy másik lány. végül azzal a lánnyal ostoroztatja magát. Az ostyára vereti ki a faszát. Két nő finoman korbácsolja a seggét. s amikor már jól begerjed. Késsel kilyuggatja és a darabjait benyomkodja a seggébe. amit a bordélyházban apró szertartásnak hívnak. miközben bassza a lányát. miközben bassza az anyját. akiről már Mme Duclos mesélt. Ugyanaz az illető. aki ostorozta. és az úrfelmutatás alatt élvez el. miközben másik ostorozza. azon gecisen megeteti egy kutyával. s a második osztályba tartozó passziók közül az lesz a fő téma. Négy különböző lánnyal ostoroztatja magát. meg fingjon is. aztán a fiúval ostoroztatja magát. Ostoroztatja magát egy asszonnyal. az egyiket bassza. hogy a szentségtörés. miközben belefinganak a szájába. szájba bassza azt a kurvát. akinek a seggét csókolgatta. ami eddig a történetek lényege volt. de Duclos e tárgyú történeteihez képest mégis lesz egy különbség. hidegvérrel. végül maga is ráélvez. Egy öregasszonnyal ostoroztatja magát. Még többet is megszentelnek. Felhívja a figyelmet. mégpedig az. egy másikat szájba baszik. 82. aztán a lánnyal. mivel a nagyot csak akkor kaphatja meg. aztán a fiút bassza szájba és a lány seggét csókolgatja. Egyszerre két lánnyal ostoroztatja magát: egyik elölről üti. Aznap este a püspök megszentel egy ostyát. s aki a lányát és a feleségét a bordélyházban prostituálja. Curval pedig azzal veszi el Hébé szüzességét. aztán amikor már ráfolyt a geci. ő viszont mindig több nőt fog egy férfival szerepeltetni. miközben az első ostorozza. hogy Duclos mindig csak egy férfiról és nőről mesélt. közben csókolgatja egy fiú seggét. 75. ha már mindkét szüzességét elvesztette. Tizenhetedike 81. és szájba baszik egy lányt. a másik hátulról. 74. Aznap este Hébét feltálalják pinába. mindkettő tízet ver rá.azzal bassza. Ostoroztatja magát. a . 80. hogy mindegyik lány ostorozzon is. Mise alatt ostorral vereti magát egy lánnyal. cserélnek.

aztán cserélnek. Nyolc lány közé érkezik meztelenül. úgyhogy mindegyik lány felmászik a határa 88. Tizennyolcadika 86. (Nagyon aranyos dolog. se nem lát. Ha azt akarja. 84. közben hátulról ostyával baszik egy kurvát 85. Hat öregasszonyt félkörbe ültet. a negyedik négykézláb a hátára mászik és úgy püföli. gyúrja a seggét. amikor menstruál. aki szopott. egyik ostorozza. amíg az egyik ostoroz. miközben elölről elveszi Zelmira szüzességét. hogy mindenki mindhárom szerepet végigjátssza. amaz a lábujjai közül a retket. közben veri a faszát és egy lány fenekéhez támasztott feszületre élvez el.) 90. Három lány tartja. mindig cserélnek.lányukkal pedig a szájába irat. akkor összesen százötvenet fog kapni. Hat lány ül törvényt fölötte. Valóban felakasztják. Kötél általi halálra ítélik. emez a picsáját nyalatná ki vele. közben a madám seggét csókolgatja. bocsánatot kér. Este megostorozzák a herceget. tízen-tizenhatan jönnek egy-egy délelőtt. Ostoroztatja magát. tudom ajánlani. Egy kerítőnő irányít mindent. 89. a másik a földre turház és fel akarja vele nyalatni. s aki ostorozott. Tizenkilencedike 91. Egymás után jön mind a tizenöt. Mindegyik lány penitenciát ró ki rá. 83. hogy mindegyik lány ötvenet verjen rá. Ostoroztatja magát. az összes kurvával végigostoroztatja magát. az a lány ostoroz. meg van részegülve. az ostoroz. a másik a szájába fingik. s az ostorozások közti szünetekben szopjon az első és szarjon a harmadik. a harmadik szarik. Hetenként hatszor játssza végig ezt az előadást. Tizenöt lány jön hármasával. mindegyik lány huszonöt ostorcsapást osszon. ennek a félkörnek a közepén három lány . A penitenciák pedig a lehető legundorítóbbak: az egyik lány a szájába akar szarni. másik a taknyát stb. Huszonöt kurva puhítja. 87. s minden megtagadott penitenciáért száz ostorcsapást kap. aztán aki szart. Egy egész bordélyház kell neki. csak akkor hagyják abba. üti. az szop. se nem hall. az szarik. aki belefingik és beleszarik a szájába. Kocsisokkal és lovászfiúkkal ostoroztatja magát. térdre veti magát. de a kötél elszakad: ekkor élvez el. a másik szopja. akinek a penitenciáját megtagadja. ami még nem túl sok. mindegyiknek megvan a maga szerepe. (Ezt kapcsolja össze Mme Duclos valamelyik hasonló történetével) 92. amikor már teljesen érzéketlen a hátsója. kettesével jönnek. Az egésznek gyorsan kell lezajlania.

se az egyensúlyát elvesztenie. 97. közben három nő ráül és a szájába szarik. úgy tesz. Egy kanapén hanyatt fekve vesszőzteti a talpát. Huszonegyedike 100. hogy csak akkor élvezzen el. közben fogdossa a seggét. Este Zelmirát. a negyedik harapdálja. a hatodik ostorozza. az elhálás megtörténik. meztelen. A kerítőnővel vereti a faszát. az egész testét. a harmadik égeti. mert aznap van. s mindegyiknek egy gyertya ég a . a másik csipkedi. és a szopó lány fenekére sütteti el. közben a lakája csiklandozza a segge lyukát. s addig nem szabad elengednie. kétszer tizenkét lány közt halad el. 98. 99. az egyik szurkálja. s csak még jobban csépelik. egy negyedik térden áll előtte és szopja a faszát. hiszen a négyesfogatból csakis ők basznak pinába. a teste minden részét ütik. 93. a harmadik vesszővel. persze ügyel arra. és a kilencedik forduló után élvez el. a combját. feltálalják pinába a gyülekezetnek. mintha el akarná kerülni az ostorcsapásokat. ő pedig veri a lakáj faszát. 96. miközben a lány pucéron fekszik egy piedesztálon. a faszát. megpróbálja kitépni a kezükből az ostort. azt akarja. össze-vissza mindenhol. kétszeres erővel lángol fel a Konstanca és Adelaida iránti gyűlölete. Egy lány vesszőnyalábot dug be nyelvével a seggebe. A lakájával vereti a faszát. az egyik korbáccsal. Hat lányt hasaltat az ebédlőasztalra. de a nők erősebbek nála. 94. A vesszőfutást szereti.püföli. hogy Konstanca Zelmira szolgája legyen. mivel előző nap Zelmirának már elvette a szüzességét a herceg. a hetedik ünnepére. egy másik elölről ostorozza a combját meg a faszát. 102. Hat lány közt van. közben az öregasszonyok arcul köpdösik. 101. az ötödik karmolássza. Három lány veri felváltva. a lánynak nem szabad se mozdulnia. Most csak négyet mesél el. eközben élvez el. amikor a lánynak már körmére égett a gyertya. Huszadika 95. amíg a férfi el nem élvez. így elvez rá az elölről ostororozó csöcsére. Hat nővel verekszik. Amikor Curval megbassza Zelmirát. akinek előző nap vették el a szüzességét. Adonis és Zelmira menyegzője. a lánynak eközben egy nagyon rövid gyertyavéget kell tartania a kezében. közben egy harmadik térden áll előtte és a mellére sütteti el a faszát. azaz megint csak kizárólag Curvalnak meg a hercegnek. a másik bikacsökkel. Két nő üti bikacsökkel. amíg neki verik a faszát.

és rászabadít egy raj kövér legyet. A lány fölött két gyertya áll ferdén. Addig veri tenyerével a fenekét. hogy meg van mérgezve. amíg egészen lángba nem borul ülepe. valami történjen vele. 111. 117. 106. nem fizet neki. s ezzel komoly betegséget okozhat neki. Egy meztelen lányt egy macskával együtt belegöngyöl egy takaróba. egy fotelben ül. Nagy dózis hánytatószert ad be neki. Addig gyúrja a mellét. ami olyan erős viszketést okoz. amíg el nem kékül. 116. Teljes erőből pofoz. Este Galambot feltálalják pinába. Egy lányt ráköt egy hatalmas sebességgel forgó tengelyre. össze-vissza karmolássza. se lefeküdni nem tud. amíg ő vacsorázik. hogy négy napig egy nagyon szűk vasketrecben legyen. a lány leesik. 104. Egy lányt bedörzsöl mézzel. Kilenc napig gyúrja a seggét. hogy a lány ugráljon. Körmöseket oszt neki. ami szörnyű hasmenést okoz. Huszonnegyedike 115. 107. és veri a faszát. nézi. meztelenül köti rá és elélvezésig forgatja. Bedörzsöl egy nőt egy szerrel. az kell. 118. mert attól élvez el. 113. Egy itallal megállítja egy nő havi vérzését. Huszonkettedike 105. 108. néha ilyenkor bassza meg. Lóorvosságot ad neki. nézi és közben veri a faszát.seggében. naponta három órát. hogyan okád. a lány előtte térdel. s ha ezen idő alatt megmozdul. s közben élvez el. láb magasságba. Esés közben ráélvez a testére. Ott ki kitörik az egyik fok. 103.) Ugyanezen nap estéjén Curval elveszi Galamb szüzességét. Kényszeríti. csöpög róluk a forró viasz a hátára meg a mellbimbójára. Ha csak megmoccan. pucéron kiköti egy oszlophoz. és nem fizet neki semmit. Huszonharmadika 110. de előre odakészített matracra. megharapja. 114. majd elhiteti vele. hogy a nő maga vakarja véresre magát. (Desgranges később még majd beszél róla. elélvezésig. azonnal kirúgja. Egy lánynak éles kavicsokon kell térdelnie. melyben se leülni. Felmászat egy lányt egy létrára húsz. Fejjel lefelé lógat egy lányt. 109. . miközben nézi. míg ő vacsorázik. a rácson át ad neki enni. 112. hogy szarik és hogy szenved egész nap. a macska megmarja.

124. leszakad a bőre és ott marad körben az ülepén. közben a másik oldalról izzó vasrezsót dugnak az ülepe alá. Ájtatos nőket hajt fel magának. Estére Alinát a négy barát addig fenekeli amíg skarlátvörös nem lesz az ülepe. Augusztina is kap néhányat a hátsójára. Az árnyékszék ülőkéjét előbb bekeni enyvvel. Huszonhatodika 126. De a herceg teljes erejéből üti. amikor leül. Mindeközben igen hosszú mise zajlik. 122. 125. Vele hál. vagy amíg a férfi. 120. s egyébként sincs még hátulról elvéve a szüzessége. hogy elessen.119. rögtön odaragad a segge. háromszor egymás után élvez bele a pinájába. és addig nem engedi kijönni. a lány lefekszik. a többiek azonban ellenzik. Huszonötödike 121. mintegy véletlenül beledobja egy tűzforró vízzel teli üstbe. Nem találja. Leitatja a lányt. S még aznap este azt javasolja. huszonöt-huszonötöt kap a fenekére mind a négyüktől. amíg el nem mond öt miatyánkot és öt üdvözlégyet. aki szemben áll vele. el nem élvez. mert az ágy a levegőben lóg és azonnal félrebillen. mert a lány nagyon csinos és meg akarják őrizni. amikor elalszik. ahogy felugrik. melyből nem mozdulhatnak el. 123. aztán Szűz Mária-szoborkén felülteti őket az oltárra. Nagyon szenvedélyesen javasolja. de előzőleg köteleket feszít ki bizonyos távolságban. Forró vízzel csinál beöntést neki. Este Istenkáromlásra kényszerítik a két szentfazekat Adelaidát és Sophie-t. felemelik az ágyát. hogy meztelenül futtassák meg udvaron a szörnyű hidegben. amíg rá nem élvez a testére. és leesik. a herceg Augusztinának veszi el a szüzességét. hogy legalább fenekeljék el. aztán odaküldi a lányt szarni. akibe régóta szerelmes. kényelmetlen pózba. A herceg kétszáz aranyat ajánl fel a társaságnak. mulat rajta. hogy hogy rángatózik. – éjszaka még háromszor picsán bassza. Télidőben a lánynak addig kell meztelenül állnia egy kerti oszlopnál. Jeges téli éjszakán meztelenül futtatja a kertben. Erre azt akarja. s közben negyedszer is elélvez. feszülettel meg rózsafüzérrel veri őket. a nőnek az úrfelmutatáskor kell rászarnia az ostyára. hogy még ma este levihesse a pincébe: visszautasítják. és a seggére élvez el. ahogy kihajol belőle. Kovácsfújtatóval felfújja a segglyukán keresztül. Odakészített .. ugyanis közben egy másik lány veri a farkát. Ahogy levetkőzik a lány. Az éjszaka közepén kihajol ágyából a biliért. egy öregasszony tartja a vállát.

Mindegyikre százat ver. . 133. ő maga pap. A lánynak meztelenül kell bejönnie egy lakásba. akik váltják egymást. akkor két férfi nekiesik. mindegyikre hatszázszor ver rá ostorral. ahogy leesik. Spirituszba áztatott vesszővel veri a lányt. hogy büntetésnek látsszék a dolog. aztán pedig a szájába élvezteti őket. a szertartás előtt azonban a herceg azt akarja. Champville aznap csak négy passziót mesél el. 128. Mindketten fenekednek erre a bájos leányra. milyen vétségért mennyi ütés jár. Csinálhatna egy táblázatot a vétségekből s a hozzájuk tartozó ütésszámokból. kiveri a két férfi faszát a véres ülepre. Addig kell futnia.) Huszonhetedike 130. s csak akkor élvez rá a fenekére. 131. amiért annyiszor elélvezett vele. és közben veri a faszát. s ostorral véresre verik a fenekét egyik az egyik felét másik a másikat. húsz nő jön. Este Augusztinát feltálalják pinába. (Most el kellene magyarázni. mint valaha. egy-egy sorozatban tízet üt rá. mindkettő a herceg tulajdona. Jön hozzá négy nő. Ugyanezt a szertartást két szolgával végezteti. miközben ő a lányt vesszőzi. Csak tizennégy-tizenhat éves fiúkat ver. s rögtön megbassza. hogy még este mindketten birtokukba vehessék: kérésüket visszautasítják. Fekete selyemkorbáccsal veri a lányt. és mindegyik hatszázat kap. mik azok a büntetések. Jön hozzá gyónni egy nő. egyszerre mindig kettő kell neki. amikor már csupa vér. Amikor ez megvan. a sorozatok közt össze-vissza csókolgatja a seggét. ő meg penitenciaként ötszázat ver rá ostorral. egészen százig. Csak öt-hat éves kislányokat akar verni. 127. nincsenek lekötözve. amíg a fáradságtól össze nem esik: ekkor veti rá magát és bassza meg. Curval kétszer egymás után picsán bassza. Meztelenül futtatja a kertben. úgyhogy véresre veri. nézi. Huszonnyolcadika 135. s a herceg mintájára ő is el akarja verni a seggét. de csak fenyegeti vele. a szobájában hálnak. 132. Zefír és Augusztina menyegzőjével ünneplik meg. s mindig valami ürügyet keres. négyszáz aranyat ajánlanak a társaságnak. a férfi ott várja. a lány le van kötözve. 134.matracokra esik. de a herceg most még dühösebb Augusztinára. hogy Curval vesszőzze meg a fiút. majd maga is arra élvez rá. s egy kocsisostorral kergeti. Megtörténik. mindkettőre százat-százat vernek. a nő elmondja minden vétkét. hogyan zajlanak le. 129. mert most van a nyolcadik hét ünnepe.

139. háttal egy hengerre fekteti. Amikor leteremtik érte. A piszkozataimban az adoptálások csak a deflorációk után következnek. arccal a feneke felé. könnyen a vagina belsejébe tudja irányítani az ütéseket. szintén a falra akasztva. iszonyatosan megkorbácsolják. ha a gépezetet akarja elkerülni. Ebben a helyzetben csépeli visszafelé a fenekét meg a pináját. Egy terhes nő kell neki. nagyon akadékos a seggek kiválasztásában. a pina teljes erejéből tátog. s Herkules is mindig rendesen viselkedett. s néha odasóz a hasukra is. amikor már dől a vér mindenhonnan. ez is a célja. Harmincadika 144. amit a hasához nyomnak. a kilencediket is beleértve. s a négy háremhölgyet nem adoptálták-e már az elején is. Gyertyát helyez egy bizonyos magasságba. hogy jól van-e ez így. Vasszegekkel kivert korbáccsal üti. s csak akkor élvez el. egész darabokat hasít ki velük a seggükből. kocsisostorral üti őket. első nap százat ver rá. tarkójánál egy székre fekteti és odaerősíti. A fejét. Aznap felfedezik. Huszonkilencedike 140. s amikor meglátja a vért. Négykézlábra állítja a kurvát.136. keresztbe. Ha el akarja kerülni az ütést. Előtte. Csak bikacsökkel üti őket. szemből rámászik. Kilenc napon át ostoroz egy lányt. de mivel szeretik.B. Este megkorbácsolják Rosette-et. megbocsátanak nekik és elszórakoznak velük. 142. majd minden nap kétszer annyit. krisztustövissel és csalánnal veri véresre őket. Ugyanaz az ember. s ilyenformán nem azt írta-e. Curval pedig elölről elveszi a szüzességét. Oda meg a hasára irányítja az ütéseket. N. 141. s erősen szorítja a combjával. szanaszét lóg a haja. terhes nőket akar. A lány kezénél-lábánál fogva a falhoz van kötve. de addig. s eszerint a herceg ekkor adoptálja Augusztinát. a lánynak a jobb keze közepe . előre kell vetnie magát: akkor a lemez vág bele. akiről Desgranges fog majd február huszadikán mesélni. szabadszájúan felesel. egy éles acéllemez. a lába a lehető legjobban szét van feszítve. egymás után négy nő kell neki. domború hasa elképesztően megfeszül. s mivel korbáccsal csinálja. akkor meg az ütésekbe szalad bele. átkerül a henger túloldalára és a nő arcára élvez el. hogy Herkulesnek viszonya van Julie-vel: Julie megbaszatta magát. Csak tizenöt éves lányok kellenek neki. 143. mely túllóg a hengeren. 138. hogy ki-ki az őt adoptáló szobájában alszik. míg csupa seb nem lesz a seggük. 137. Ellenőrizze.

Amikor felhevül. Utána az orgián Adelaidát. melyek Mme Martaine elbeszélésében január havának . ráveti magát az ötödik lányra. ha a nők terhesek. hogy megégeti magát. harmadik osztályba tartozó. azt szereti. vesszővel. ha nem siet. (Ellenőrizze. Csak a mellbimbókat üti. és bordélyházban prostituálja őket. akiről már szó volt. 150. 147.tájára oda van kötve egy gyertyacsonk. össze-vissza veri. hogy a szeme láttára korbácsolják meg mindkettőt. Négykézlábra állítják. de e nem ugyanaz. ugrálnia kell. Este Rosette-et feltálalják pinába. 149. hogy elérje. sem a mellét. és duplán fizet. annyira rövid. és addig csépeli bikacsökkel össze-vissza mindenhol. az egész hátsó felét vérbe borítja. 146. mindkettőt nagyon kímélik. amelyikről Desgranges február hetedikén fog mesélni. aki a szemközti szobában várja meztelenül. s este mindketten a barátokkal vacsoráznak. négy lány izgatja és korbácsolja. A test minden részét egyformán vesszőzi. Vesszővel veri a nyakszirtjétől a combja közepéig. Ez az. Harmincegyedike 148. ugyanakkora megbecsülésben részesül. 145. mint Duclos. na nem. Kétszázat ver rá bikacsökkel. akkor végeztek. hogy még magasabbra ugráljon. vagy még gyorsabban gyújtsa meg. sem az arcát. HARMADIK RÉSZ A százötven.) Champville-t megtapsolják. avagy bűnös passzió. Ezzel a gyertyacsonkkal kell meggyújtania a fönt lévő gyertyát. ha jó nagyok. amíg el nem élvez. de mivel még legalább két hónapig akarják élvezni őket. Alinát. de hogy minél gyorsabban megtörténjen a dolog. Ha sikerül meggyújtania. Tizenhat-húsz éves fiúk hátára és ülepére. miért van eggyel több. bájos arcok kellenek neki. amikor Curval meg a herceg jól megbaszták. semmit sem kímél. a barátaikkal együtt megkorbácsolják a pináját. 151. közben pedig a fickó teljes erejéből üti egy bőrostorral. sem a pináját. kivéve a mellüket. Augusztinát és Zelmirát vesszőztetésre ítélik. Egy szobában fekszik. Felváltva veri a feleségét meg a lányát. de mivel magasan van. amikor már egészen közel jut az elélvezéshez. hogy a belsejébe tudják irányítani az ütéseket. Csak arcra üt. csak akkor engedik el. s a páciens minél kevesebbet szenvedjen. az egész testüket lehet ütni.

Csak seggbe baszatni szereti magát. annak ellenére. Martaine mama azonban nem akar ezen a passzión hosszan elidőzni mivel úgymond túl egyszerű. elmennek egy emberhez. ez ugyanaz. Naponta két kislányt deflorál egyet reggel pinába. aki kényszeríti a bátyját. Apró gyalázatosságok. Ez ugyanaz az ember. Az az ember. amelyikről Duclos november 21-én mesélt. akiről mesélt. Martaine mamának is ez az ember vette el ily módon a szüzességét: négy éves volt. hogy mutassa meg. hogy bassza meg őt. Irdatlan nagy szerszáma van. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. milyen kegyetlen volt. és ugyanaz. mint amelyikről Desgranges majd február 24-én mesél. hol másikukat bassza seggbe. miközben maga egy testvérpárt kúr seggbe. Csak három-hét éves kislányoknak szereti elvenni a szüzességét. a seggével. 5. közben bőg mint a bika. Elképesztően gazdag. felkérik. és ugyanaz. s mindezt egyéb passzióitól függetlenül. egyet este seggbe. Tizenhárom éves. a négy öregasszony tartja neki. egyszerűen és ügyesen végzi a hátsó deflorálást. Martaine mama dicsekszik. 3. s miközben ők egymással üzekednek. aki csak fiúkat baszik seggbe. hol egyiküket. Az elélvezése hat percig tart. mint Champville mesélte december másodikán. hogy Martaine csak négy éves. Seggbe baszatja magát. (Vázlat) ________________________________________ Január elseje 1. 2. Belebetegedett. a húgát.harmincegy napját teszik ki. az a herceg. körbemutatja a pódiumról. Aznap este a herceg elveszi hátulról a még csak tizenkét éves Hébé szüzességét. Az anyja eladja az öccse szüzességét egy olyan embernek. a bátyja tizenöt. seggbe. alig gőznek neki elég nagy faszokat szerezni. amelyikről Duclos november 29-én utoljára mesélt. mint a „poklos”. Négy nő tartotta Martaine-t. Duclos és . anyja segítségért könyörgött annak az embernek. amikor ez az ember seggbe baszta. mint amelyikről Champville december másodikán mesélt. illetve Desgranges február 27-én fog mesélni. 4. és amúgy is jól ismeri a hallgatóság. pontosan hét éves korukban.

7. hogy bárki is megzavarja. s mind a négy barát élvezkedik rajta. ez nem igaz. Egy fiút seggbe kúr ostyával. majd hatalmas szerszámát egy ostyával toldja meg. de előbb még teljes erejéből megkorbácsolja őket. Mindegyiket megfingatja és mindegyiket seggbe kúrja. kakáltat. Csak mise alatt baszik seggbe. 10. és úrfelmutatáskor élvez el. Csak úgy baszik seggbe. aki éppen tétlen. Curval meg a herceg hol a férjet. Herkules nőül veszi Hébét és picsán bassza. sorban seggbe bassza és megszaratja őket. Egy álló óráig gyötri. hol az ifjú arát bassza seggbe. aztán seggbe bassza. arra harmadik fiú szarik rá. felváltva. ha közben lábbal tapos egy feszületet és a lánnyal is megtapostatja. Három fiúval szórakozik. tisztára nyalja a segget. őt pedig mindkét élvezet közben seggbe basszák. de közben iszonytatóan káromolja Istent. Másodika 6. 13. A lányt seggbe bassza. hogy el van záródva a pinája. a bátyjával a szájába szarat. majd a testvérek cserélnek. s mivel másnap ünnep lesz. miközben őt teljes erőből verik ostorral. Negyedike . Így élvez el. Harmadika 11. Eszméletlenül viszik ki. az inge gallérján is van egy ostya. 8. Csak tizenöt éves lányokat baszik seggbe. hogy az közben misézik. aki Duclos tizenegyedik napján Eugénie-vel szórakozott. 9. közben egy ötödiket seggbe kúr. Este Curval ostyával veszi el hátulról a bájos ifjú Zelamir szüzességét.Champville segédkezik. s amikor megszenteli az ostyát egy ideig félrehúzódik. Martaine ne mondja azt. Antinous közben egy másik ostyával bassza az elnököt. hétszer baszták seggbe. 14. magát is ostyával baszatja seggbe. a pap a seggébe dugja az ostyát. helycsere nélkül. Hébét még aznap feltálalják seggbe. Úgy bassza seggbe a papot. s mindig annak veri a faszát. Az általa seggbe baszott fiú nyakán. csipkedi a seggét meg a segge lyukát. Aznap ülik meg a kilencedik hét ünnepét. 15. 12. Az az ember. és úgy baszik seggbe. aztán csere. csak az ötödik seggébe élvez el. Négy lánnyal a szájába fingat. s akkor azon át még egyszer seggbe bassza. baszás közben az elnök nyelvével egy harmadikat Fanchon segge lyukába tol be. és nem akarják.

egynek minden reggel kiveri a faszát. 22. Csak öregembereket baszik seggbe.16. Felváltva baszatja és vereti magát két férfival. most őt bassza seggbe úgy. egyet a szájába. 18. lenyeli a gecijét. egyet a seggébe. 27. miközben ő egy fiút baszik seggbe. a másik seggbe. Aznap este a herceg elveszi hátulról Michette szüzességét. Csak nagyon öreg nőket szeret seggbe baszni úgy. faszokat szop. és iszonytató fájdalmakat okoz neki. házas lányát ostyával bassza seggbe. hogy elélvezne. aztán az öreget szopja le. Seggbe baszat egy öregembert. hogy közben ostorral vereti magát. naponta nyolcvanat is kibír anélkül. ő meg nézi. Tíz férfival baszatja magát. egyet a jobb hónaljába. az óra ott van az asztalon. hogy az apa bassza seggbe miközben ő éppen a fiát meg a lányát hágja meg hátulról. hogy összeszűküljön az anusa. négereket vagy fogyatékosokat akar seggbe baszni. Vadul szorongatja egy tizenöt éves lány nyakát. 28. Annak. a szart megeszi. Azt akarja. Csak szörnyszülötteket. Hogy egyesítsen vérfertőzést. Két óráig tart az extázis. házasságtörést. az egyik szájba. 24. egyet a balba. a nyolcadik meg az arcába veri ki a faszát. 25. lányseggeket kakáltat. miközben őt is basszák. menetenként fizet. 17. 29. Két férfi bassza felváltva. . szodómiát és szentségtörést. s nézi. lenyeli a gecit. 23. miközben az. Hatodika 26. a lányát meg a húgát. három óráig kell tartania a dolognak. hogy seggbe basszák őket. Aznap este Zelamirt feltálalják seggbe a négy barátnak. Kénesővel kevert nagy higanygolyókat tetet a seggébe. amelyik szájba bassza. 20. közben őt magát bikacsökkel verik. hogyan csinálják. a hetedik a combja közt van. miközben seggbe bassza. benyal neki. Nyolc embert foglalkoztat maga körül. seggbe bassza. többször is kihúzzák neki a faszt az öreg seggéből és a szájába teszik ő meg leszopja. neki pedig egy öregember szarik a szájába. Ötödike 21. rendkívüli bizsergést okozva. lenyeli a szart. Azért prostituálja a feleségét. hogy közben a fickó komornája ostorozza. Szabályszerű viszonya van a fiával 19. Miközben föl-alá járnak a golyók. aki az előbb az öreget baszta.

közben ő egy macskát baszik seggbe. 39. őt közben hol ütik. Hátulról meghág egy kecskét.Este Michette-et feltálalják seggbe. Gyereket csinál a kecskének. 33. majd a gyereket is seggbe bassza. melynek levágják a fejét. Nyolcadika 35. s egy bikával hágatja meg. Van egy megszelídített kígyója. mint a kanca fara. hogy a szeme láttára verje egy szamár faszát. aztán a szörnyszülöttet is megbassza. a kosár lóbőrrel van bevonva. 37. miközben őt verik. Kényszerít egy kurvát. Egy pulykát baszik. odahelyezi csődörgecivel bedörzsölt seggét. Durcet magához veszi Martaine-t éjszakára. melyet majd részletezünk Este Cupidót feltálalják seggbe. 34. Martaine ugyanolyan érzéki hatalommal bír fölötte. Aznap este a püspök először bassza seggbe Cupidót. s így nem tudja megkarmolni. amely bemászik neki az anusába és szodomizálja. 41. Orrba baszik egy kecskét. Egy előkészített kosárba teteti magát. Seggbe baszik egy juhot. 36. Kecskéket baszik seggbe. 43. úgyhogy olyan. mintha a lányt baszná seggbe. . megelleti. Közikor pedig elélvez. melynek csak egyetlen nyílása van. Hetedike 30. 38. Úgy bassza a hattyút. úgyhogy olyan. miközben őt egy másik szamár bassza egy olyan gépezetben. mulat a látványon. e színelőadás alatt seggbe basszák. 42. Megbaszik egy tehenet. miközben egy kutya nyalja a segge lyukát. hogy ostyát dug a seggébe. Kilencedike 40. akárcsak a herceg Duclos-t. miközben ő odabent egy szép fehér kutyát baszik. de a nőt nem sebesíti meg. Egy hasonlóképpen előkészített kosárba beletetet egy nőt. melynek a feje egy hason fekvő lány combja közé van szorítva. habár szörnyszülött. mint Duclos a hercegen. Seggbe baszik egy kutyát. a lány levágja a pulyka fejét. mely közben a tökét nyalja a nyelvével. ha egy kutya nyalja a picsáját. Látni akarja. illetve Curval Fanchont. 32. majd amikor ő maga elélvez megfojtja az állatot. felváltva. 31. amikor ő elélvez. Egy szamarat baszik. Egy e célból idomított igazi ló bassza seggbe. lelövi a nő ölében lévő kutyát. hogyan élvez el a nő. hol nyalják a seggét. mely egy kosárba van beszorítva.

melyben csak néhány lámpás világít. beszögezik. akiknek valami bűnük van. akkor kiengedik. a beszélgetést majd részletezni kell. hagyják magukat véresre verni. s mivel rettegnek. Nem lát senkit. elájul. Ugyanaz az ember. 46. honnan kapja őket. s az illető a szögek zajára élvez el. szörnyű ordítás és lánccsörgés hallatszik. de álnok módon levágja neki. azt se tudja. 45. hogy más passziókra tér rá. A négy barát ott áll meztelenül és felfegyverkezve. az elhálás nagy fájdalmat okoz Michette-nek. hogy róla beszélnek. akkor még újabb fogásokkal növelik a rémisztő hatást. Amikor már megnézhette magának. ha hajlandók megostoroztatni magukat. s akkor élvez el. felfogja borzalmát. Amint ez bekövetkezik. Aznap este ülik meg a tizedik hét ünnepét Seggtörő és Michette menyegzőjével. a nő majd szörnyethal tőle rémületében. 48. hogy le fogják őket csukni. de ő majd elintézi nekik. Zelmira elájul. Tizenegyedike 50. 49. aztán otthagyja. illetve akiről Desgranges február 26-án ötödikként beszélt. közben kínozzák. nagyon kezdő lányok kellenek neki. Az elnök épp oly érzéseket táplált iránta. hogy valaki ordítva elélvez. hogy még jobban összeszoruljon a végbele. most már csak másodlagos szerepet kap. amikor a nő siránkozik. azt mondja nekik. Leviszik a mar ismertetett pincébe. Ha nem. melyet most a fentiek mintájára rendeznek be. egy férfi ráugrik és seggbe bassza. 47. míg csak el nem ájul. és jót röhög rajta. azzal az ürüggyel. Olyan lányokat kell keresni neki. Nagyon fiatal. kialszik a fény. A lány nagy felhajtás közepette bemegy egy sötét szobába. részletezze majd egy kicsit a különbséget. Aztán pofonok és ökölcsapások záporoznak rá. akinek szép haja van. Meztelenül belefektetik egy koporsóba.44. Tizedike Martaine bejelenti. Curval ekkor veszi el a szüzességét hátulról. Megijeszti őket. Olyan nőt kerestet magának. A lány egy hasonló helyiségbe lép be. hallja. Florville herceg akiről Duclos november 29-én másodikként. s hogy az ostor. mint a herceg Augusztina iránt: parázna dühvel elegy szerelmet. Aznap este Zelmirát szándékosan távol tartották az előadásról. hogy csak meg akarja vizsgálni. mely eddig főszereplő volt Champville-nál. az állat egy kosárba van zárva. Seggbe baszik egy majmot. azt . de hallja. a szolgák locsolják fel. A lány bemegy egy földalatti sírkamra-féleségbe.

ijesztésül ledob néhány rögöt. s ebben a helyzetben veri véresre hátsó fertályát. össze-vissza forgatja. Meztelenül leereszti egy nagyon mély kút aljára és megfenyegeti. s a kútba élvez bele. Olyan lányt akar. rögtön kihúzzák a lányt. hogy elvetéljen. annál is inkább. aki éppen menstruál. 58. de hála züllöttségének. mint majd meglátjuk. Tizenkettedike 54. a lány kétségbe esik.Tüzijákszert dugja a seggébe. macskák. 51. úgy van álcázva. Azt mondja a lánynak. . 53. miután jól seggbe basszák. de ehelyett. száját a szájára. akár később amikor hazaér. de mivel menstruál. Este Curval nejéül fogadja Zelmirát.meg egy fiúholttest. El is hiszi. 57. A püspök adja össze őket. Bezárja a sötét odúba. sőt végül teljesen mellé áll. azt mondják neki. majd seggbe bassza. és gúnyolja. mert a püspök egy kicsit védi. fenyegetésekkel meg egyéb módokon ráijeszt. hogy a lány nem láthatja. Ha nála vetél el. s minden nap ott veri a faszát az előtt. akár nála. s atyja. elbocsátja Julie-t. 56. válasszon. Aznap este sose látott erővel tör felszínre Durcet Adelaida iránt érzett harcias gyűlölete. Curval pedig magával viszi éjszakára. úgy fogja megölni. patkányok és egerek közé. Aznap este Zelmirát feltálalják seggbe. hogy közben a lány fenekét csókolgatja. 55. és úgy bassza seggbe a fiúhullát. amelyben fogadja a lányt. s a csobbanásra élvez el. a kurva fejére. gyötri. s a nyelvét a végbelébe dugja. mint azt a hullát. az illető belelöki. 52. Magához hívat egy terhes nőt.akarja. s megint gyötri. hogy tegyenek neki fekete szatén ágyra egy frissen meggyilkolt széplányholttestet. s még seggbe bassza. különböző módokon mindegyik át van szúrva. valahogy mégis elboldogul. az elnök nem veszi védelmébe. amelyiknek legjobban tetszik neki a sebe. tele van nagyon élethű viaszhullákkal. s a lehulló szikrák megpörkölik a fenekét. csak megostorozzák. s nyilvánosan elveszi. Odajön hozzá a lány. Egy igazi hullához kötözi. hogy élete végéig ott tartja. csakhogy ott van mellette egy több mint tizenkét négyzetlábnyi felületű és nyolc láb mély tartályt tele jeges vízzel. fejenként százat kap mindegyiküktől. aki ily módon kegyvesztett lesz. hogy kövekkel agyondobálja. de előbb még megtartják a perét. hogy éjszaka megölik. duplán fizet neki. gyakran komolyan megbetegszik tőle. megveri. Egy másiknak kettő kell. Amikor odaér. egy lány. A szoba. bemeséli neki. piszkálja.

a kéjenc egyet el is vág. hogy indokolt legyen. hogy úgyszólván szétpattan a hasa és kettétörik a dereka. de az ablak alatt matrac van. amikor eléhez. Egy csiga segítségével lelógatja egy magas toronyról. hogy össze-vissza csókolgatja az ülepét. mindjárt ellepi a víz. Egy süllyesztőn keresztül egy feketével bevont szobába esik. és élvezi. Közben verik. 62. hogy izzó parázs van az alján: ha elszakadnak a kötelek. megnyitnak alatta egy süllyesztőt. és azt mondja neki. Seggbe baszik egy mit sem sejtő novíciát. Bead neki egy szert. Egy óra múlva eloldozza. A lányt kezénél-lábánál fogva négy vékony kötél tartja a levegőben. Elélvezésig úgy marad. Lát egy tavat. teljes erőből veri a hátsó fertályát. az egyik lövés lepörköli a haját. 63. majd elélvezéskor rálövi a gecijét. mert nem szenvedheti. majd elélvezés után véresre veri. Részletezze a jelenetet. hogy egy szörnyűségekkel teli szobában van. akkor élvez el. amitől látomása támad. imazsámoly van benne. amikor elélvez. Beülteti egy rugós fotelba. ha a hajszál elszakad. a súlytól működésbe lép az összes rugó. előtte abban leli örömét. veri a faszát.Tizenharmadika 59. hogy nincs más kiút. 65. Azt mondják neki. Bunkósbottal. Néha ugyanebben a testhelyzetben nagy súlyt rak a derekára. koporsó meg halálfejek. Tizennegyedike 64. Egy zsámolyra kötözi. 60. rángatja a kötelet. karnyújtásnyira van tőle a kötél. Ahogy így lóg. kegyetlen testhelyzetben. előtte pedig megkakáltatja a kurvát. azt hiszi. Egy lányt egy levegőben lógó András-keresztre kötöz. hogy ha csak megmoccantja a fotelt. Ekkor élvez el a mi libertinusunk. Lengetik őket. hogyan vergődik félelmében az áldozata. Az ember veri a faszát. beleállnak a tőrök. karddal. úgy próbál menekülni. 66. az összevérzett seggre élvez el. Aznap este a püspök elveszi hátulról Galamb szüzességét. összevérzi a fenekét ugyanannak a tőrnek a hegyével. a hegyes tőr beleáll a koponyájába. beleesik. látja. 61. miért csinálja. más rugók húsz tőrt szegeznek a testére. Az ember ott veri a faszát előtte. a köteleket meg úgy felhúzza. egyetlen hajszálra akasztva. a fejétől egy lábnyira egy nagyon éles tőr lóg. fejest ugrik. hogy mutassa milyen hegyes volt. ott áll fölötte egy ablakban. . hogy elvágja. de persze hasra esik. s azzal fenyegetőzik. amikor hallja a puffanást. ha egy nőtől élvez el. és gyakran jól összetöri magát a kövön. Utána eloldja és kidobja az ablakon. vesse bele magát a vízbe. felmászik egy székre. majd elélvezéskor pisztollyal kétszer is a fülére lő. s ezek vasabroncsokat csapnak rá. pisztollyal.

teljes erőből ütlegeli az egész testét. középen nagy tűz parázslik. úgy marad lógva. hogy Desgranges még beszél róla. nem hajlandó tudomást venni arról. amikor a kés lehull. a mell bedagad. megrántja a kötelet. mintha elvágnák a nyakát Tizenötödike 69. Ez ugyanaz az ember. de a tű meg van mérgezve. Este Galambot feltálalják seggbe. 74. megragadja. egészen megfeketedik tőle a bőre.) 70. a lábával egy zsámolyon támaszkodik. amíg ki nem sebesedik. és azt mondja neki. hogy felakasztotta az anyját. Szabályszerűen felakasztja a kurvát. egész éjjel szodomizálja. úgy tesznek. Ezer vagy kétezer hajtűt szúr a csöcsébe. közben a libertinus seggbe bassza. Amikor elélvez. ő szemben egy fotelban ül. a zsámolyt kötél tartja. Ha a nő elájul. Lefekszik a lánnyal. a kurva lába alól kiesik a támaszték. hogy a feje a tőkén van. hogy Champville-lel . megtesz minden előkészületet. s a lány szörnyen szenved. Ugyanaz az ember. szolgák jönnek. kimegy. hogy levágja a lány fejét. tőrrel és lándzsával felszerelkezett rémalakokat lát. s addig nyaggatja. (Mondja el. 72. s mindegyik más és más helyen akarja átdöfni. kivéve a mellét. 73. gyúrja. 68. 67. levágják a kötélről. hogy életben maradt. Válasszon a három halálnem közt. bejön az ember. amitől mély álomba zuhan. illetve akiről Desgranges február 6-án fog mesélni. félelem fogja el. Általában a mérget választja: az azonban preparált ópium. majd seggbe bassza és úgy élvez el. akkor vesszőzéssel ver belé életet. ami gyakran megesik. a kés a tőkére esik. A fülénél fogva kihúzza a lányt meztelenül a szoba közepére. mint akiről Desgranges február 16-án fog beszélni. s érvágással magához térítik. ekkor élvez el. Megtántorodik. Az illető ilyenkor élvez el. s akkor élvez el. Ha a kötél nem húzza el időben a lányt. és három hüvelyk mélyen belevág. Csipkedi a mellét. és a kurva lányával vereti a faszát. egy asztalon méreg és tőr. megfenyegetik. de a lánya erről nem tud. Tűheggyel számokat és betűket karcol a mellére. egy kötél villámgyorsan elhúzza a lányt. A lány bemegy egy toronyszobába. 71. amikor már nincs több hely a mellén. Rettenetesen összecsipkedi a lány egész testét. Előbb azonban seggbe bassza úgy.szablyával. mint akiről Duclos 27-én mesélt. Aznap rajtakapják az egyre libertinusabb Julie-t. akkor meghal. amikor ő bejön.

egymásnak rugdossák. és a szobájába fogadja. ő maga pedig csak tizenkét éves. 81. miként a herceg Duclos-t. mert nagyon durván baszik. Kölcsönösen verik egymás faszát. mert a herceg óriási. Egymás után rengeteg gyertyát olt el a pinájában. A tizenegyedik hetet Galamb és Antinous menyegzőjével ünneplik meg. ne tudja becsukni a szemét. amikor már nincs több hely rajta. Durcet Martaine-t és Curval Fanchont. hogy közben Augusztina összevert seggét csókolgatja. akkor élvez el. a fiú belebetegszik. hol visszafújják bele a levegőt. Aznap este a herceg seggbe bassza Gitont. Aztán pedig meg van veszve érte. amíg el nem esik. hogy hugyoznia meg szarnia kellene. illetve amíg a lezúduló vizelet és ürülék át nem szakítja a varrást. Champville elbujtatta a szobájában és együtt háltak. Kénes gyufával szép lassan. és akkor élveznek el. így hagyja. az elhalás megtörténik. A püspök ettől kezdve még jobban védelmébe veszi. azt akarja. ez magyarázza meg a február 27-i negyedik passziót. de nem bír. 78. . hogy éjszaka ne tudjon pihenni. finoman összeégeti a mellét meg a fenekét 82. Egy parazsas rezsóhoz nyomja a fejét.) 76. hogy amióta kitagadták és arra ítélték. akkor seggbe bassza. csak a szájából eszik. Folyadékkal felpumpálja.maszturbál. amikor már a földön hever. Hassal egy asztalra kötözi a lányt. hogy Desgranges még beszél róla. ütik a nőt. Vastag tűkkel szurkálja össze általában a lány egész testét. 80. százat vert rá ostorral a háta közepétől a combjáig. Julie bevallja. Négyen vannak egy szobában. éjszaka viszont parázna düh fogta el iránta: lefogatja Duclos-val. ami jól jellemzi e kéjenceket. majd bevarrja a pináját meg a seggét. (Mondja el. Tizenhatodika 75. ha aludni akar. beleértve a mellét is. a seggében és a mellein. jó nagyokat beleszúr a hegyes villájával. Tizenhetedike 79. meg ezer effajta libertinus következetlenséget művel. 83. majd úgy bassza seggbe Duclos-t. hogy vele ebédeljen. 77. és forró rántottát eszik a fenekéről. amíg el nem ájul. amíg el nem ájul attól. s addig kugliznak vele. hogy az állatokkal aludjon a karámban. Gyufával leégeti a szempilláját. Egy légsűrítő gépezet segítségével hol kiszívják. A herceg fantasztikusan picsán bassza Augusztinát.

akik seggbe baszták. ötszáz aranyat ajánl a társaságnak. teljes erőből ostorozza. amikor látja a lángot. Mellének pisztolyt szegezve kényszeríti. mezítláb. attól függ. a szertartás után Curval. hogy Desgranges majd beszél róla. hogy még aznap este levigye a pincébe és kedvére szórakozhasson vele. a vénuszdombján meg a mellén. s mikor a második elélvezésnél kijön a fenekéből.Tizennyolcadika 84. s még tovább üti. hogy nyeljen le egy izzó széndarabot. jól megkorbácsolják. 93. hogyan ég a szegény lány. Lőporhalmocskákat tesz a teste különböző pontjaira. 88. elutasítják Még egyszer seggbe bassza. a csinosabbak mindig rosszabbul járnak. főleg az érzékenyebb helyekre. hegyes szögekkel és üvegcserepekkel van teleszórva. ráhúz elölről vagy hátulról. Mezlenül olivette-et táncoltat vele. és meggyújtja. Ököllel addig csépeli az orrát. Aznap este Curval elveszi hátulról Sophie szüzességét. és gecijét az ömlő vérbe folyatja. egyetlen útvonalon haladhat. Amikor Curval beleélvez a seggébe. de előbb még megkorbácsolja. elélvez. ráadásul minden oszlop mögött ott áll egy-egy ember. de az éles vasdarabokkal. 87. Huszadika . a herceg meg a püspök. 91. akkorát rúg a seggébe. Nagyon forró vasfogóval csipkedi a húsát. 90.) Este feltálalják Gitont seggbe. Előzőleg ostorral veri. 85. Még aznap este bosszút át Zelmirán. 92. másfelől a picsájába. mikor melyik felét mutatja. amíg el nem vetél. Tetőtől talpig bedörzsöli kizárólag spiritusszal. habár csupa vér. Forró vasat tol egyfelől a végbelébe. 86. Előzőleg csókolgatja a seggét. mindegyik barát százat ver rá. Forró olajjal csinál beöntést a seggébe. Kétszer-háromszor megismétli a műveletet. meggyújtja és akkor élvez el. Addig akar taposni egy terhes nőn. aztán választóvizet fecskendez a picsájába. Tizenkilencedike 89. négy oszlop közt. különösen a fenekén. Beled a pinájába egy lőporhengert. meggyújtja és elélvezésig mulat azon. mennyire fiatal és csinos. Hogy hányt kört kell így futnia. de előbb véresre verik a seggét. egy előkészített helyszínen. kartonborítás nélkül. kezében vesszőnyalábbal. amíg vérezni nem kezd neki. (Mondja el. hogy egy tizenöt lábbal arrébb lévő matracra zuhan. és ahányszor csak elhalad mellette.

amíg folyik a vére. Átellenben egy nagyon kövér lány áll meztelenül. Mindkét karján eret vág azt akarja. Durcet végzi az operációt. a talpa a padlóhoz. hogy öt szökőkútból folyik a vér. hogy a lány általában elájul tőle. a pinájába meg a mellére. 100. beujjaznak a seggébe. A lánynak szarnia kell. amikor kilövell a geci. és csináljanak hurkát a véréből reggelire. hergelik. mindkét mellbimbójába és a klitoriszába. 103. nyaka a mennyezethez van kötve. de nem véti el. sőt jót fog tenni neki. néha elállítja a vérzést. azután izzó vassal kauterizálja a sebet. és bömbölve élvez el. négykézláb eszi meg a hurkát. Aznap este feltálalják Sophie-t seggbe. főleg a mellén a bimbó tájékán. Úgy tesz. Curval azt javasolja. ő meg mint egy vadállat. a lány nem sejt semmit. általában le is harapja. 102. Apró vágásokat ejt a húsán. Üvölt. mellet is beleértve. mikor látja. aki így kegyvesztett lesz. hogy a terhessége miatt csináljanak érvágást Konstancának: addig folyatják a vérét. előtte megkakáltatja. nem lesz tőle semmi baja. Csak akkor élvez el. Az ütés olyan váratlan és olyan erős. 97. Mély bevágásokat ejt.94. közben vereti a faszát Duclos-val. és csak akkor állítja el a vérzést. amikor elzuhan. korbácsolják. Aztán izgatják. Huszonegyedike 99. mintha simogatná a lányt. elítélnek egy lányt. de mikor elélvez. míg el nem ájul. mindegyik barát huszonötöt mér rá a következő elosztásban: az egyik a hátától a veséjéig. Tűt szúr mindkét szemébe. A javaslatot elfogadják. Megvágja a karját. nejéül fogadja és elbocsátja Alinát. aztán megint megnyitja a sebet. és annak rendje s módja szerint meghozzák az ítéletet: száz botütés. hogy ostorozza. verik. és így tovább ájulásig. Négykézláb megkötik. úgyhogy nem tud mozogni. és veri a faszát. amikor a fenéknél tart. elengedik. Mindennek ellenére a püspöknek megtetszik Sophie. Durcet végzi az operációt. a herceg indítványozza. hogy vágjanak rajta eret. a mellén azonban nem. 101. Pecsétviaszt csöpögtet a fenekére. amikor elájul. a negyedik az alhasától a lábfejéig. mint egy vadállatot. és a segglyuka mellett. Négy libertinus gyűlést tart. hogy maradjon állva. főleg a fenekén. s csak akkor akarja megejteni a vágást. a másik az ülepétől a combja közepéig. aki veri a faszát. főleg a klitoriszát meg a mellbimbóját. mint egy állat. 96. megragadja a fejét és odaveri a tálhoz. tigrisbőr borítja. Eret vág a négy végtagján és a nyaki vénán. össze-vissza harapdálja. 98. . ráveti magát a lányra. szélesre sikeredik neki. a harmadik a nyakától a köldökéig. 95. Amikor a fickó már nagyon bevadul.

kifacsart testhelyzetben. hogy szarjon a szájába. Huszonharmadikán az ünnep miatt csak négyet mesélnek. hogy két szörnyű fájdalmat érezzen egyszerre. hol a lábáról. Amikor Curval beleélvez a seggébe (pedig ő volt az utolsó). 108. Levágja az ujjbegyét.Este a püspök elveszi Nárcisz szüzességét. Vasdoronggal eltöri a lába csontját. mindkettőnél úgy ejtik a vágást. 1 15. akit Herkulessel baszatnak meg. hol a lába törik el. ezzel ünneplik meg a tizenkettedik hetet. Fogakat tép ki és tűvel kaparja az ínyt. Este eret vágnak Rosette-en. hol a kezéről. Huszonkettedike 104. s még ugyanazon az estén fel is tálalják. 109. azt akarja. Kalapáccsal ráver az első tagjaira. 116. Egy kötél tartja a létrát. A lánynak hol a keze. megkorbácsolja. és akkor élveznek el. . Még ugyanazon az estén fel is tálalják. 110. Egy dupla létrára kötözi. hogy mindig részletezze. 107. hogy ne zavarja meg a 23-ai ünnepet.) 114. Előtte abban leli örömét. mit csinálnak ezek az emberek előtte. (Ügyeljen rá. s ily módon szolgáltassa neki vissza elődei gecijét. hogy sokáig szívogatja a száját. miközben elélvez. miután szívogatta és összeharapdálta. Levágja az egyik fülét. 105. miután megbaszták. néha többet is. Eltöri az ujját. Eltör a karját. Kificamítja a csuklóját. és aztán bassza seggbe. Több ujjáról is letépi a körmöt. A herceg. amikor mindkettő elájul. Curval kitépi a kislány egyik fogát. hogy ne zavarja meg a másnapi ünnepet. Aznap tartják meg Egetverő és Rosette menyegzőjét. és Alinán. miközben seggbe bassza. hogy a látványra maszturbáló libertinusaink faszára fröccsenjen fel a vérül. 111. Felhasítja az ajkukat meg az orrlyukukat. Huszonnegyedike 113. 117. 112. s abban a pillanatban. akkora pofont ad neki. mielőtt seggbe baszná. Kalapáccsal laposra veri a lába ujját. hogy hanyatt vágódik. amikor a fasz behatol a seggbe. Tüzes vassal átfúrja a nyelvét. Miután seggbe bassza. Kifacsarja a lábát. 106. meghúzzák a kötelet a létra eldől. A herceg este elveszi Rosette szüzességét hátulról. Néha ki is égeti.

és eléri. majd seggbe bassza. miután végzett a csonkítással. amikor csak meglátja. ám a püspök nagy szónoklatot tart. ha nem húzzák vissza. Úgyhogy Curval meg a herceg beérik annyival. egyikük mindig tartja a másiknak. hogy ő viszont Adelaidát vigye le szintén azonnal. a fogínyt pedig választóvízzel maratja szét. jóllehet a lány a herceg felesége. akkor ők viszont megengedik neki. miért olyan dühös arra a nőszemélyre. s valami módon mindenképpen . Huszonötödike 118. amilyen mélyre engedték. Harapófogóval összelapítja majd lecsípi a mellbimbóját aztán ollóval szétvagdossa. hogy nem tudja türtőztetni magát. Tizenöt-húsz csepp olvasztott ólmot csöpögtet a szájába. de azt felelik neki. miután szaros seggét ugyanezzel a nyelvvel nyalatta tisztára. Megint kéri a gyülekezettől. belőle az őiránta érzett dühe tör ki iszonyatosan vadul. Van egy kerek vasgépe. elélvezés közben megsebesítené a mellét. az felborítaná a felállított rendet. Hihetetlenül begerjedve élvez el. 119. amikor seggbe bassza. hogy ha ők megengedik nekik a dolgot. hogy még ma este leviszik a pincébe. ha azonnal bekötözik őket. Aznap este Augusztinát feltálalják seggbe. hogy az efféle csonkítások semmiféle bosszantó következménnyel nem járnak. vagy teljes erejéből megszorítaná a torkát. hogy mindketten jól megkorbácsolják. biztosítják. hadd vegye birtokba. Amikor viszont a herceg bassza seggbe Augusztinát. Utána Curval tajtékzik ellene. olyan mély húsdarabot tép ki. Az öccse arra kéri. akkora düh fogja el. önnön gyönyörűségük érdekében. Kiherél egy tíz-tizenöt éves fiút. egyre harciasabban gyűlöli. legyen türelemmel. 120. Curval. összeszövetkezik a herceggel. Milyen kínokat áll ki. Kivág egy darabot a nyelvéből. de mivel azonnal bekötözik. amelyik belevág a húsba. 122.Miután kérdésükre az előadónő azt feleli. ha nem ügyelnének rá a többiek. meg akarja csókolni Konstanca mellét. és azt mondják Durcet-nek. hogy meg kell várni Desgranges történeteit. s amikor elélvez. amit idő előtt csinálni akar. mivel egyre veszettebbül. hogy még várjanak. Ugyanezen az estén Curval elveszi hátulról Augusztina szüzességét. mármint Durcet-nek. leharapja a bimbóját. s mikor visszahúzzák. amikor élcelődnek rajta. hogy ettől nem lesz semmi baja a magzatnak. Curval azt mondja a rendtársainak. 121. De mivel nem bír magával. és csak ás lefelé. amíg ő maga nem szolgáltat példát Alinának. Durcet még aznap este levágja Adelaidának a kisujja begyét.

illetve inkább aközben vágatja le neki. Tőből kivágja a nyelvét. és puskával belelő a fenekébe. Húsz lépésnyire négykézláb állítja. azt akarja. 124. és tüzes vassal kauterizálja. aztán egy forró vashengerrel deflorálja amit kalapáccsal ver bele.bántalmazni akarja a szépséges kislányt. 126. végigjátssza vele a kerékbetörést. Lekötözi a két lábát. engedélyezik neki. 131. hogy az ólomgolyó mindkét mellét súrolja. hogy előtte tojjon. és úgy lő rá pisztollyal. Fél karját levágja. mint akiről Desgranges majd február 24-én fog beszélni. úgyhogy Adelaidának jut az a kínzás. A herceg seggbe bassza. míg el nem vetél. 125. 132. Előtte seggbe bassza és ostorral veri. elélvez. egyik karját vagy lábát azonban valóban összetöri. nejéül fogadja. amit pedig már előkészítettek neki. s negyednapra már nem is látszik semmi. egyik kezét a háta mögé köti. miközben . Szűzlányt akar. el akarja lőni a mellbimbóját. Tőből levágja egy tizenhat-tizenhét éves fiú tökét. Huszonhatodika 123. Huszonhetedike 128. Levágja egy lábát. Máskor a segglyukon keresztül idézi elő a szülést. összeadatja magukat a püspökkel és elbocsátja Adelaidát. szépen bekötik a sebet. és forró vassal kauterizálja a sebet. Aznap este a püspök elveszi hátulról Fanny szüzességét. melynek hatására a nő azonnal kitojja a halott gyerekét. amit Fannynak szántak. 127. Széttör egy vékony üvegedényt egy lekötözött védtelen lány arcán. Kiteríti egy András-keresztre. 129. Huszonnyolcadika 133. Nyolc hónaposan vetélteti el egy olyan itallal. össze-vissza vagdossa a húsát és a sebekre élvez el. addig ostorozza egy terhes nő hasát. a másik kezébe botot ad. borotvával kivágja a klitoriszát. kiszívja a vért. 130. Profilba állítja. az anya pedig az életét kockáztatja. hogy könnyű sebet ejtsen a karján: ezt meg is teszi bal alkarjával. Aznap este Fannyt feltálalják seggbe. a gyermek azonban halva jön elő. Ugyanaz az ember. de nem facsarja ki. három végtagját összeveri. előtte sokáig szopogatja a száját meg a nyelvét. Durcet megmenti egy olyan kíntól. Mindkét csuklóját levágja. 135. vagyis hogy összetörik egy ujját. miközben Durcet eltöri az ujját. 134. majd karddal ráront. hogy védekezhessen.

hogy ez az ember vágta le neki a hiányzó mellét. melyeket kalapáccsal ver be.seggbe bassza. 145. hogy a püspök seggbe bassza. melynek során a herceg mint nő férjül veszi Herkulest. Úgy vakítja meg. Mulat rajta. s mivel a végtagjait nem a törzshöz túl közel vágta le sokáig is él. E műveletet aközben végzik. 142. 139. hogy valamelyikük életben maradjon és életben tartsa a másikat. Aznap este teljes erőből korbácsolják Julie-t. Kezét-lábát levágja egy fiúnak. Kimetsz darabokai a teste minden részéből. 136. előtte fejedelmi lakoma: ha enni akar. hogy mind a négy barát vágja le egy-egy ujját valamelyik végtagjáról. seggbe bassza a csonkot. s nem ad neki enni. Levágja mindkét fülét. Aznap este Alinát előbb keményen megkorbácsolja a négy barát. jól táplálja hadd éljen így. A fiatal pederót. Minden nyúlványt levág. van mellette egy nagy kés. a legszebb segge a . akinek. 137. Lemetszi tőből az egyik mellét és forró vassal kauterizálja. miután seggbe baszta és megkorbácsolta. Kiköt anyát lányával. hogy vele együtt egye meg. Állítólag meg is eszi a püspökfalatot. hogy parázson süti meg. Mindkét fenekét levágja. az összes ujját tűvel összeszurkálják. Ez ugyanaz. pedig igen kedveli. s helyükbe izzó szögeket tesz. valamelyiknek le kell vágnia a másik kezét. 144. hogy este megülhessék a tizenharmadik hét ünnepét. A lányt fél kezénél fogva erősen kiköti. hogy pecsétviaszt csöpögtet a szemébe. különben éhen hal. a húsz ujjat. s mint férfi nőül veszi Zefírt. Desgranges elmondja. aztán arra ítélik. Kitépi az összes fogát. 146. 140. Kivájja a fél szemét. amikor vitatkoznak melyikük áldozza fel magát a másikért. megsüti őket. a mellbimbókat. mint akiről Desgranges február 8-án. a klitoriszt. a nyelv hegyét. le kell vágnia a kezét. a püspök még utoljára seggbe bassza. s kényszeríti. mint említettük. Harmincadika 143. Huszonkilencedike 138. illetve 17-én fog mesélni. 141. Egy éven keresztül így baszogatja seggbe. Ma csak négy történetet mesél. Egy ablakból nézi. és biztos benne.

kicsit megpörkölik mindkét mellét. a gyereket vele szemben köti ki. nem tud segíteni rajta. s csak a kötelek tartják. aztán forró szurkot és olvasztott ólmot csöpögtet beléjük. utána izzó vassal kiégetik a vaginája belsejét meg a hónalját. hogyan dönt: vagy összeégeti magát vagy inkább éhen hal. Az aktus közben Herkules bassza hátulról. de nehezen megy a dolog. lánynak öltöztetik. még a száját is. s úgy hagyja. melyek Mme Desgranges elbeszélésében február havának huszonnyolc napját teszik ki. Harmincegyedike 147. a seggét. (Vázlat) .) Még aznap este Zefírt feltálalják seggbe. Az kell. a szertartást az egész gyülekezet előtt ejtik meg. amivel csak még inkább ingerli hóhérait. védtelenül akkor kötözi meg. Azután teljes erejéből veri ostorral a pináját. 148. mert a levegőben marad. miért van eggyel több. ami abból áll. 150. s melyekhez csatoltuk a kastélyban e hónap során lezajlott botrányos események pontos krónikáját. Előzőleg nagyon megkorbácsolta. Csakhogy ahhoz át kell haladnia egy vaslapon. Meztelenül.nyolc fiú közt. a vagina belsejébe irányítja az ütéseket. s közben Istenhez fohászkodik. hogy van ott neki ennivaló. otthagyja bezárva egy szobában. Kötél általi kínzásnak veti alá. Mély sebeket ejt a húsán. s ha egyet húzni kell. össze-vissza vérzi. mert szerintem ez már megvolt. Általában ő a gyerek apja. amíg a víz át nem töri a vezetékeket. Kiszúrja mindkét szemét. amit folyamatosan izzásig hevítenek. mint Ámor. akkor ez az utolsó legyen. Vizet pumpál belé. keresse meg. Egy ablakból nézi. és jót mulat rajta. s így lányruhában olyan szép. amikor éppen szült. NEGYEDIK RÉSZ A százötven gyilkos. 151. (Ellenőrizze. Adelaidát pedig kegyetlen verésre ítélik. A jegyespárt a püspök áldja meg. aztán a magasból függőlegesen leejtik: minden leesésnél az összes végtagja kitörik. és azt mondja neki. aztán bevarrja a pináját. és hiába sír a gyerek. a herceg nagy gyönyörűségét leli benne. Mindezt hősiesen viseli. vagy amíg bele nem hal. 149. A fiúcskának csak aznap veszik el a szüzességét. avagy negyedik osztályba tartozó passzió. hogy a szeme láttára haljon meg. hogy az illetőnek mindkét kezére-lábára kötelet kötnek és felhúzzák nagyon magasra.

Egyébként továbbra is egy-egy baszó van minden kanapén. akár. Fanny. Jácint és Fanny. Duclos meg a baszó. mindig együtt egy-egy úr tulajdonát. Desgranges ebben a felállásban ebben a felállásban kezdi el az előadást. Konstanca külön engedéllyel az előadónőkkel egy sorban ül. mivel kímélni akarják a magzatát. ha úgy óhajtja. Julie pedig pucéron jár kél a kanapék közt. mint már említettük. a fiúhálóban úgyszintén. Duclos-nak ugyanis engedélyezik. egy baszó. Mindegyik öregasszony a hozzá tartozó pár mellett ül. a kanapén Louison. Marie meg a kanapén. mellettük pedig egy kis asztalon vesszőnyalábok vannak kikészítve. Függetlenül az egymást váltó baszóktól. a kanapékon. úgymint: az árnyékszéknél. ő az utolsó hét megünneplésére szolgál. Amiből kitetszik. hogy a szobájában helyezze el. Adonisz és Zelmira. amint azt majd megfelelő helyen az időben elmagyarázzuk. ami Konstancát illeti. egy fiú meg egy lány. a kávét mindig négyen szolgálják fel.________________________________________ Először is szögezze le. Alina. hogy a többiek ezért szemrehányással illethetnék. az általa meghívott barátok társaságában szabadon feláldozhatja őket anélkül. az ebéd tálalásánál. az üvegfülkék előtt lévő négyesfogatokban már csak ketten vannak. Adelaida és Konstanca viszont hajlék nélkül marad. Zelmira. úgymint Zefír és Augusztina. hogy ebben a hónapban minden megváltozik: a négy nejt elbocsátják. más senki. ott van még nekik: a hercegnek az ágyban Augusztina. Úgyhogy ebben az időszakban az urak szobái a következőképpen festenek. akiket mind együtt adtak össze. a kanapén pedig Teréz. s a kitűzött napon ki-ki akár egyedül. Konstanca Duclos szobájában. Zelmira. egy baszó meg Fanchon társaságában hát. illetve éjszaka az urak ágyában. és Julie közt. hogy bármikor verhessék őket. Desgranges a fiúknál. Curval hasonlóképpen Adonisz. Ha az ezen megegyezés folyományaképp . Sophie. hogy a hónap során Alinát Adelaidát. Julie-nek azonban megkegyelmez a püspök és szolgálólányként magához veszi. Az ebédet mindig a négy nejt alakító négy kislány tálalja. Augusztinát és Zelmirát odavetik állati szenvedélyeinek. Alina a karámban. egy baszó és Martaine (ellenőrizze) közt. a vacsorát a négy másik. már ismertetett két oszlophoz: fenékkel a kanapék felé kötik ki őket. illetve Szeladon és Sophie. A barátok külön szabályzatban úgy rendelkeznek. A leányhálóban csak négyen maradtak. Champville alszik a lányoknál. hogy a kis házaspárok. Fanny és Sophie helyettesíti az összes teendőikben. s minden utasítást azonnal végrehajt. Durcet Jácint. A nejeket Augusztina. a püspök Szeladon. egyedül mivel Duclos minden éjjel a hercegnél hál. kivéve az utóbbit. Alinát és Adelaidát minden előadásnál kikötik az előadóteremben álló. Zefír. de az előadóterembeli. De Adelaida és Alina a vágóállatok karámjában hál. ő négyük közt hál.

3. de csak két hétre való élelemmel. most pedig egy ital segítségével olyan rosszindulatú lázat okoz neki. Szeret pinába baszni. hogy nem hagyja aludni. hozzáteszi. 9. akkor a megmaradó négy háremhölgy közük választhatnak. a második passziója az. injekcióval nemi betegséget ad a nőnek. csak akkor élvez el. és leskelődés közben maszturbál. de olyan rossz fajtát. hogy nem engedi inni. ette. Szeret szegény nőkkel szórakozni. A nő egy hónapon belül elpatkol. amiképpen az urak tan tanácsolták neki. és egy tálból eszi meg a szarját. hogy csakis gyilkosságokról lesz szó. hogy melyek azok az egyszerűbb kicsapongásfajták. viszont sokad ad neki enni. ha a nő kimúlik. hogy ily módon ítélni lehessen az összefüggésekről és következményekről. amely megállás nélkül forog. melyek erkölcstelen és elvtelen egyedek által továbbfejlesztve gyilkossághoz vezethetnek. lenyelni a nyálát. figyeli. akik már három napja nem ettek. Ostorozott. milyen fajta gyilkosságokhoz. s főként mindig felhívja a figyelmet a kéjgyilkosoknál előzetesen megnyilvánuló passziókra. Február elseje 1.ismét megözvegyülő herceg és Curval a hónap végére új feleséget óhajtanak magukhoz venni a házastársi teendők ellátására. most mérgező tartalmú beöntést ad neki forró vízzel vagy spiritusszal. Másodika 6. hogy gyorsan elpatkol tőle. Hugyoztatott. Hosszú ideig ott tartja. a második [passziója] pedig az hogy befalazza a nőt egy cellába. de minden nap egy kicsivel csökkenti az adagját. 10. Aznap este Michette-et. hogy kis idő múlva elpatkol tőle. a harmincadik napon bemegy és a hullára veri ki a faszát. egészen a nő haláláig. ha már nem lesz ott a két kikötött nő. kiderüljön. hogy mindent a lehető legaprólékosabban fog részletezni. Desgranges belekezd az előadásba s ezután figyelmezteti a társaságot. Azzal belekezd. Egy hírhedt ostorozó egy olyan tengelyre helyezi a nőt. Az oszlopok azonban üresen maradnak. Szeretett szaratni. előtte megkakáltatja. hogy hagy éhen halni egy cellába zárt nőt. . A szájába szaratott és ahogy jött. Szerette csókolgatni a száját. az meg maszturbál alatta és úgy nyeli. addig lógatják a lábánál fogva amíg ki nem hány mindent Curvalra. 2. 5. 4. most lassanként halasztja meg úgy. most csak kenyérbéllel és borral táplálja. 7. miután jó sokat evett. 8. és semmiféle segítséget sem nyújt neki. A szájába hányatott. és úgy halasztja meg a nőt.

15. Egy nagy tál étel van a lány előtt. ahol megfullad. hogy csupaszon futtatja a nőket. most olyan szorosan bepólyál egy nőt. Este nem sokkal azelőtt. különben éhen hal. aki megölte Duclos nővérét. s addig eteti. hogy legyen ott az orgián. hogy az arca a segge felé kerüljön. most újabb és újabb érvágásokkal öli meg őket 19. és mindketten kétszázat vernek rá ostorral. Szeretett fojtogatni. a lány meg pempő helyett a szarjával eteti. szép segge van. de csak úgy éri el. hogy a herceg seggbe baszta. Egy korbácsoló úgy tökéletesíti a passzióját. 14. a lányt utasítják. 12. most egy izzó tokba zárja be. Szerette a bestialitást. Harmadika 11. Ötödike . 20. most egyik emberével addig maszturbáltatja a lány csiklóját. amíg el nem esnek. most olyan vadul gyúrja a mellét meg a fenekét. Az. akiről Duclos mesélte. hogy belehal a kínzásba. amíg az bele nem hal. Szerette a csiklót maszturbálni. Szeretett pofozni. most pedig előre-hátra csavargatja a nő nyakát. 13. pirospozsgás lány. hogy átmennek az előadóterembe.Este forró vizes beöntést adnak Rosette-nek közvetlenül az után. 18. amíg el nem ájul tőle. Az. s akinek az a mániája. Duclos és Champville egymást váltva addig csiklandozzak. ha egy csődör a szeme láttára hág halálra egy szűzlányt. Negyedike 16. amíg a fél teste el nem rohad. ha maga fojtja meg magát. Este a herceg azt akarja. ahol a herceg meg a püspök is seggbe bassza. Az az ember. rajtakapják Curvalt. hogy szereti bepólyáltatni magát. Nagy darab. akiről Martaine január 20-án mesélt. hogy mindenhol üti. s akiről már szó volt. most azt szereti. Büntetést fizet. Az. most derékig eltemeti. s aki szeretett eret vágni a nőkön. hogy ezzel öli meg. akinek nagyon érzékeny a csiklója. huszonöt éves. hogy egy konyhalányt baszik seggbe. halálra korbácsolja. akinek az volt a passziója. 17. most a nyakánál fogva kiköti. hogy Augusztinát. hogy sokáig gyötri a nő testét. Szeretett seggbe baszni.

eret vág rajta. Ugyanaznap este Curval azt mondja. aztán a lábánál fellógatja. ezt most úgy tökéletesíti. és félholt állapotban kihúzza. Amikor elélvez. és így tovább még sokszor. sőt még picsába is. táplálja. hogy a nő két mellét két vasedénybe foglalja be. Duclos november 27-i embere.21. amíg meg nem döglik. míg a vére meg fojtja. s így hagyja. nyakszorongatással szájbetapasztással. most nem hagy neki választást. Első szenvedélye a bestialitás. s ezen fájdalmak közt hagyja megdögleni. 29. s zuhanás zajára élvez el 30. Most úgy tökéletesíti. s elélvezéskor húzza el a ravaszt. hogy friss szamárbőrbe varrja be a lányt. úgy hagyják. a lányt odarendelik az orgiára. Az. mindenki élvezkedik vele. kifizeti a büntetési. 24. miközben Augusztina kiveri a faszát Zelmira fenekére. Az első passziója az volt. seggbe bassza. s aki három halál közül ajánlott választást (lásd január 14). a herceget kapják rajta. hogy tölcséren át vizei pumpál bele. hogy fontos eret vágni Konstancán a terhessége miatt. mert szűz. a többiek seggbe. Az. Aznap. akiről Martaine január 15-én mesélt. aki seggbebaszás közben szeretett fojtogatni. mint előző nap. hogy seggbe rúgja a nőt. 25. Szerette úszni látni a nőt. Durcet szájba. amitől az beleesik a tűzbe. a herceg seggbe bassza. hogy seggbe baszik egy konyháslányt. 27. 23. s mellesleg még seggbe is basszák. s aki pokrócban ugráltatta a nőt egy macskával. az egyik elölről. hogy négy matrac közt megfojtja a nőt. úgyhogy alig esik baja. Az. beledöf. s mindegyik kétszáz ostorcsapásra ítéli. Az. Szerette gyötörni a melleket. pisztollyal főbe lövi. s akiről Martaine január . s úgy hagyja. amíg le nem olvad róla a háj. s aki cseles akasztásokat végez. Szerette kezével akadályozni a légzést. aztán a bepáncélozott mellével egy-egy rezsóra fekteti. de elég gyorsan ki tud jönni belőle. 28. Curval pedig. ugyanakkor. Ahogy magához tér. és nem véti el. most ledobja egy toronyból a kövekre. most beledobja a vízbe. aki szerette leitatni a kurvát. mígnem az összehúzódó állatbőr meg nem fojtja. hogy kicsorogjon belőle a víz. akiről Champville mesélt december 22-én. most a lábánál felakasztja a lányt. úgy öli meg a nőt. most úgy tökéletesíti. csak a feje lóg ki. Hatodika 26. akiről Martaine mesélt. a másik hátulról süti a húsát. hogy a lánynak két tűz között kell egyenesen állnia. megint beledobja. 22. a második az.

. nagyon húsos. Curval nőként férjül veszi Seggtörőt. ugyanazt a konyhalányt seggbe.6-án mesélt. férfiként pedig nőül veszi Adoniszt. Aznap rajtakapják a püspököt. s aki szerette többször is vízbe dobni a nőt. Ugyanannak az embernek. 33. békén is hagyják őket. Vacsoránál leisszák magukat. 36. nyilvánosan. hogy forró ólmot önt a fülébe. majd sorban mindkettejüket seggbe bassza. hogy baj lesz az ellátással. meg Adoniszt. most akkor élvez el.) Most kalapáccsal úgy halántékon vágja. a másik passziója pedig az. Megfizeti a büntetést. (Desgranges mondja el azt is. a combját. Még aznap este Adoniszt föltálalják seggbe. Zelmirát. Zelmirának és Augusztinának összekorbácsolják a tomporát. amit csak egy libertinus szerezhet magának. Kutya-pózban fenékkel ágyúcsőre ülteti. Szeretett gyertyát csonkig égetni a végbélnyílásban: most villámhárítóhoz köti. El is van csigázva. s az istennyilával csapatja agyon. Szeretett pofozni. svájci lány. a golyó a seggénél fogva ragadja el. amikor megfojtja. aztán nyolcszázat vernek rá ostorral: fejenként kétszázat. hogy rögtön szörnyethal. aztán Curval meghágatja Adonisszal újdonsült hitvesét. az egyik seggbe. a herceg meg Curval elölről-hátulról meghágják. Egy korbácsoló. (Ellenőrizze. 35. hogy nagy dózis ópiummal öli meg. most úgy tökéletesíti. A szakácsnők panaszkodnak. a másik picsába bassza. Rosette-et is seggbe (cseréltek). úgyhogy márciusig.) Aznap ünneplik meg a tizennegyedik hetet. a fenekét. Hetedike 31. igen szép segge van. Az operáció közben Curval meg a herceg fogják közre. a hasát. mivel még szűz. Még aznap este levágjak Rosette egyik ujját és tűzzel kauterizálják. a lányt odarendelik az orgiára. úgyhogy a herceg ezen az estén picsába baszott egy konyhalányt meg Rosetteet. Szeretett arcot korbácsolni. hogy ez a legrafináltabb kéj. a halálos álom közben bassza picsába. A fiút csak aznap törik föl. miközben Seggtörő Curvalt hágja. miközben alszik. akiről Desgranges nemrég mesélt. Tizenkilenc éves. amint a harmadik konyhalányt hágja seggbe. Eredetileg alvó nőt szeretett baszni. ha zaklatják a konyhalányokat. a vénuszdombját meg a combja elejét. 32. hogy követ köt a nyakára és úgy fojtja vízbe. Champville már mesélt róla december 30-án. az a másik passziója. nagyon fehér. 34.

Szerette csupaszon látni a lány nyakát. akiről Martaine mesélt. . 39. de egy kötéllel az utolsó pillanatban elhúzza. hogy rögtön elemészti. meggyújtja a puskaport. Szereti igazából kerékbe törni a nőt. Veri a faszát. Szerette bikacsökkel verni a nő egész testét. 41. 42. 38. amitől azonnal szörnyethal. Szerette a mellét meg a nyakát ostorozni: úgy tökéletesíti. Kilencedike 43. mindketten elélveznek a művelet közben. mely oly hatalmas lánggal ég.Nyolcadika 37. Curval. hogy egy vasrúddal akkorát üt a torkára. másodszor úgy élvez el. s amelyik úgy tesz. hogy hatalmas súlyt ejt a terhes nő hasára. hogy elfogadják a javaslatot). a férje. mintha lefejezné a lányt. most valóban lefejezi. Ugyanaz az ember puskaporral tölti meg az összes testnyílást. akiről Martaine január 30-án mesélt. s aki bemetszéseket szeretett végezni. 47. s valamennyi végtag egyszerre válik le és repül szanaszét. 44. az apja. a nőt is. s közben élvez el. akiről Martaine mesélt. ami mindkettejüket szétlapítja. Szeretett tűzijátékot gyújtani a picsájában: odaköt egy sovány. Szerette terhes nők hasát korbácsolni. de meg is fojtja még ott a kereszten. Az. az egyiket. de csak az egyik végtagot töri valóban el. meg a magzatát is. megsanyargatni: most egy bizonyos helyen tűt szúr a tarkójába. hogy elzuhan. 46. 45. hogy csak a mellbimbóit égetik meg: Durcet. majd azt javasolja. hogy vessék bele az égő kandallóba. kicsit megszorongatni. ez az az ember. Az. csinos lányt. s mikor a lány már kireszkette magát (nem sok hiányzott hozzá. Szerette gyertyával finoman égetni a teste különböző helyein. a lány együtt száll fel majd zuhan le a röppentyűvel. Durcet nagyon fel van ajzva. amelyik végigjátssza a kerékbetörést. Szeretett tűvel szurkálni. mint valami puska vesszőt egy nagy tűzijáték-röppentyűhöz. Szeretett meglepetésszerűen hánytatót keverni a lány ételébe: másodszor olyan port lélegeztet be vele dohány vagy virág segítségével. 40. az előadás alatt kétszer is megkorbácsolja az oszlophoz kikötött Adelaidát. hogy háromszor beledől tőrrel a szívébe. Tökéletesíti a módszert: a lányt tűzbe dobja. a másikat. amitől azonnal szörnyethal. kiegyeznek vele. süllyesztőbe löki a nőket. majd úgy tökéletesíti a módszert.

aki bármire is rájönne. s egy részüket mindig megmérgezi. ahányszor csak enni ad nekik. és korbáccsal veri a nőt. a herceg meg szart kér tőle. pedig igaz. amit ha a földre szór és valaki belelép. hogy olyan gyilkosságokról és álnokságokról fog beszélni. Egy farpárti másfajta port használ. Egy farpárti rendszeresen lakomára invitálja ismerőseit. Ugyanaz. mint akiről Duclos november 27-én. és még hat fricskát is kap az orrára. Az illető szeret kakáltatni. Curval szart kér Zefírtől. Este az előadás végén Curval megkakáltatta Zelmirát. (Ellenőrizze. Zefírt véresre korbácsolja Curval. A Duclos-nál november 26-i. mely egy lépcsőre nyílik. Következésképpen a méregkeverőkkel kezdi a sort 49. egy lépcsőfok azonban hiányzik. Egy farpárti olyan szert használ. A herceg tagadja: odahívják Duclos-t tanúnak. élelmet ad nekik. melyekben a mód a lényeg. Következésképpen Curval jogot formálhat Zefír megbüntetésére. kocsisostorral kergeti végig egy galérián. a nő azt hiszi. a fickó leszidja. a huszonkettediknél tart. és olyanok lesznek. de méreg van benne. ő is tagadja. a hatás. ettől elered az orra vére. Egy ember. s mivel a herceg volt a sértett fél. 50. azaz maga a gyilkosság csak másodlagos. miközben az szarik. akkor szörnyethal. jóllehet a fiú a herceg szeretője. mintha meghalnának. jóllehet az meg Curval neje.48. úgyhogy a nő halálra égeti magát s egyszersmind vízbe fúl. nem vette el a szüzességüket. 52. ő végzi el a műveletet. illetve Martaine január 14én mesélt. amíg a bőrét el nem önti a vér. azt mondja. akinek csakis a seggbe baszáshoz van hajlandósága. úgyhogy egy forró vízzel teli kádban zuhan. Nem tud produkálni. soha semmi másra. . Martaine-nél január 10-i farpárti úgy tesz. amitől elvesztik az érzékeiket. Kitárul egy ajtó. hogy a herceg már reggel megkakáltatta. az meg kétségbeesetten haldoklik a koporsójában. rögtön arra ítélik. hogy addig szurkálják a seggét aranytűvel. hogy arra elmenekülhet. 54. Egy farpárti férfiakkal meg nőkkel is olyan port használ. és nagyon gyakran használja. Mindig csakis seggbe baszta őket. Az emberek így is hiszik. eltemetik az illetőt. rohan lefelé. Tizedike Desgranges azt mondja. amitől elmondhatatlan görcsök közt hal meg az ember: két hétig tartanak a görcsök és nincs az az orvos. mely azonnal összezárul fölötte. mintha könnyítene a szegényeken.) A nő a szeme előtt szarik. az összes nőjét megmérgezi. amin a herceg nagyokat kacag. Az neki a legnagyobb öröme. amiként a herceg is megbüntette Zelmirát. 51. ha ebben az állapotában látogatja meg az illetőt. 53.

amellyel hibázott. ráhúzza a fitymáját a makkjára. Este csevegés közben bevetetnek Julie-vel egy olyan port. hogy megmérgezték. Következésképpen megégetik a két mellét. Szerette. százat-százat ver rá mindegyik barát. amitől két nap alatt szörnyű fájdalmak közepette patkol el az ember. rögtön megöli a nő szeme láttára. most úgy tökéletesíti. de közben úgy tesz. amikor meglátta őket. aki azonban tagadja. amitől iszonyú bélgörcsökben haltak meg. Este Alinát először is véresre korbácsolják. amitől szörnyű hasmenése támad. elhiszi. 58. aminek a szagától görcsösen vonaglani kezdenek. úgy szerette felgyújtani a szegények házait. akiről 13-án meg 26-án is lesz alkalma mesélni. A herceg beleköt Zelmirába. amikor kijön a gyerek az anyja hasából. hátha hall némi jajgatást.ahol azonnal visszanyeri az eszméletét. s ezért nem tudott. kesereg. s így az előadónők könnyen . aki a legkedvesebb volt az illető barátjának. hogy le akarja vágni egy ujját ennek a lotyónak. Egy farpárti gyakran meglátogatta ismerőseit meg barátait. 57. miközben Julie lánya. ha teljes beöntéseket eresztettek vissza a szájába. 60. Emberünk megkeresi a helyet. Tizenkettedike A barátok gyűlést tartanak délelőtt. Azt mondja. Augusztinának megkorbácsolják a vénuszdombját meg a seggét. Egy másik farpárti a gyerekágyon szerette meghalatni a nőket. másodszor mérgezett beöntéseket adott nekik. már majdnem elélvezett. Így irtotta ki a fél családját. főleg kisgyerekek. pecsétviaszt csepegtetnek a combjára. hogy mivel az öregasszonyok feleslegessé válnak. a tenyerét. mindig volt nála egy olyan por. spiritusszal kiégetik a picsáját. s mindig azt mérgezte meg. 59. reggel már adott Curvalnak. Az. ahol eltemették. Julie még aznap este meggyógyul. A lány. hogy a nők mellét gyötörte. s megvágja azt a kezét. elsüti neki a szerszámát. Egy farpárti. ott akar lenni a szülésnél. azt mondják neki. amit pedig a herceg a legjobban utál. aztán szart kérnek tőle. ha hall elájul a gyönyörtől. Olyan port használt. Tizenegyedike 55. hogy jó sokan bennégjenek. hogy már a dajka mellén mérgezi meg a csecsemőket. és úgy döntenek. vesztére. Vonaglásának látványára a herceg őelőtte vereti ki a faszát Augusztinával. majd meg is halnak. akiről Duclos a huszonnyolcadik estén mesélt. 56. Egy embernek az volt a mániája. hogy megmérgezték. megtöltik vele a köldökét. mintha simogatná. aki azt hiszi. Curval pedig mindkét kezéről levág egy-egy ujjat.

az illető pedig egy mély gödörbe zuhan. ő maga pedig február 5-én mesélt. Szeretett szüzességet elvenni. és ha sikerül. van otthon egy előkészített árnyékszéke. meggyújtják. 64. Ő meg élvezi. azzal a feltétellel mennek bele. Csakhogy ahhoz a vízbe kell vetnie magát. hogy inkább beleugrik a vízbe és megpróbálja elérni a falnak támasztott létrát. hogy lóg stb. az abbé meg Despres együtt mulatnak. de amikor már majdnem felér. s a következő passziót űzik: nyolckilenc hónapos terhes nő kell nekik. Kiteszi a lányt egy kis bakra egy mély tavacska elé. majd helyére egy higannyal és kénesővel kombinált kénes elegyet tesznek vissza a gyomrába. s akinek az volt a mulatsága. hogy üljön rá. Eközben élvez el. s mihelyt rátelepszik. az ülőke lesüllyed. Igyekszik akasztófára juttatni őket. hogy belefullad a szarba.. s ahogy megbaszta őket. aztán amikor öt-hat évesek. akit el akar pusztítani. akiről Duclos már mesélt november 12-én. 61. annál is inkább. mégis úgy dönt.helyettesíthetik majd őket. a lyuk beszakad a súlya alatt s azon keresztül egy izzó . szórakozzanak el velük és kínozzák halálra sorban mindet már aznap estétől kezdve. Felajánlják az előadónőknek. aki ott van velük. nézi. a víz túloldalán fal van. hogy nagy mennyiségű gyereket csinál több nőnek. 65. a következőképpen tökéletesíti a passzióját (de ellenőrizze melyik az). ha őket nem áldozzák fel. aztán visszavarrják a nő hasát és hagyják. az emészti el. hogy hallatlan fájdalmak közepette ott haljon meg a szemük láttára. akiről Martaine már mesélt. d’Aucourt. Ha eléri a tűz. az anya szeme láttára elégetik. Az az ember. ha beleveti magát a vízbe. ha nem. s aki szeret tréfás akasztásokat végezni. megfullad. mert létra van hozzátámasztva. és azt mondja. Egy nagy szarimádónak. Az a három barát. kiszedik a gyereket. egy izzó kemencébe dobálja mindet az elélvezés pillanatában. egy előkészített fok kitörik a lába alatt és egy földdel álcázott lyukra esik. szóval ugyanez az ember saját tárgyait csempészi bele a cselédjei csomagjába. akkor egy szobába zárja és megfojtja őket. Martaine január 15-én. hogy lépjenek a helyükbe. fiúnak-lánynak elveszi a szüzességét. mely annál is inkább biztos menedéket ígér. Gyakran belefúl: akkor ennyi. Ahogy azonban közeledik a tűz. hogy ellopták. elmegy végigélvezni a látványt. akiről Duclos november 27-én. Ha szerencsésen eléri a létrát. azt rá veszi. most úgy tökéletesíti. mivel az alatta lévő bakot hátulról lassanként tűz lepi el. Valaki. (Ellenőrizze a nevét. felmászik rá. amit eddig nem vett észre. akiről Duclos november 14-én mesélt. megnyitják a hasát. Megígérik nekik. miközben azzal a lánnyal veretik a faszukat.) 62. hogy a lány leesik a létráról. 63.

hogy újabb kínzásokra szolgálhasson. Észreveszik. Augusztina bevallja. hogy kitépték két fogát. megnyom egy rugót. kávézás helyett zajlott. a herceg pedig tőből levágja a bal mellét Fanchon tiltakozik. a szokásnak megfelelően bevonultak az előadóterembe. ahol a halálát leli. hogy neki is levágják a fejét. mely műveletet a herceg aközben végzett el. A négy barát nekiesik a baszónak. és bizonygatta milyen könnyű lenne. ő a maga részéről mindig is pártolni fogja azokat a dolgokat. akit csak tudtak szerezni neki. végezetül úgy. hogy szökjenek meg. kenőcs nélkül seggbe bassza.serpenyőre esik. ami mindig igen sokáig tart neki. akiről még fog mesélni az előadását záró passzióban (a poklos). csupasz nyakára egy acélfogú gépezet zuhan rá. hogy az albaszók között némi zendülésforma kezdődött. csak hogy kiszabaduljon innen. Kevéssel elélvezés előtt. valamennyi feladatkörükből felmentik. ő tesz jelentést. ugyanaz. és ellenezni azokat. hogy az egyik albaszónak viszonya van Augusztinával. A püspök ellenzi. hogy végig kellett néznie szeretője kivégzését. hogy már majdnem belement a dologba. akire a reggeli döntés értelmében ma este kínzatás várt. és az előadónőkkel. Ugyanaz. gúzsba kötik és leviszik a pincébe hol a herceg erőből. másodszor úgy. 66. hogy seggbe baszták. melyet azonban egyikük feláldozása csírájában elfojt. Ez a jelenet ebéd után. aki elvette seggbe Martaine szüzességét. először úgy. „Ha igazságos lenne – mondja a herceg –. ha engednének a hála érzésének. Akiről Duclos már november 29-én beszélt. majd vacsoránál azon ne kegyelmezzenek-e meg Fanchonnak. szóval ugyanaz az ember seggbe baszik egy tizenhat-tizennyolc éves lányt. hogy ez nem igazságos. hogy itt veszélyben van az élete. élvezi a látványt. Este felfedezik. szóval miután jól meg is korbácsolták. melyek valamely gyönyörtől fosztanák meg. amelyek többletélvezetet hozhatnak a társaságnak. azt mondja. de e célból azt javasolta neki. hogy Curval seggbe baszta a szép leányzót. miközben ő elélvez. és közben veri a faszát. akárcsak Fanchont. melytől a lány gondosan szabadon hagyott. illetve Julie-vel helyettesítik . mindegyik barát százat ver rá ostorral. A libertinus ott van a közelben. Még nem baszta meg. A három másik öregasszonyt. megkakáltalják. és elhitették vele. hogy méltatlan lenne hozzájuk. akkor nem állna fel tőle a faszunk!” Aztán bekötözik a sebeit. hívatják Fanchont. és szép lassan szétfűrészeli. hogy megkíméljék. közben Curval elvágja a nyakát. mert úgy érezte. Következésképpen miután megbüntették Augusztinát az összeesküvésben való részvétele miatt. és ugyanaz (Desgranges felhívja rá a figyelmet). a másik kettő pedig össze-vissza égeti a húsát tüzes vassal. Fanchon leplezi le őket. a legcsinosabbat. megkötözik.

69. de az ablaka nagyon magasan van és éles kövekre néz. aztán leveri a veséjüket. Este a püspök nőként férjül veszi Antinoust. akár meghalt. aztán. melynek bejáratára nagy kő hengeredik. hogy nagyon alacsonyan van az ablaka.őket. 71. tőrt döf a mellébe. s úgy öli meg magát. s hagyja. a kéjenc már ott várja. azt mondja neki. hogy egy előkészített ágyba fekteti a lányt. hogy összetört tagokkal haljanak meg egy odúban. aztán seggbe baszni szeretett. mihelyt elalszik. a lány rátámaszkodik. második passzióként a következőt viszi végbe. 72. és veszettségben hal meg. ahogy lezuhan. akar férfi. akar nő. korbácsolja meg és élvez el. úgy tökéletesíti passzióját. több mint harminc láb magasból. hogy a tőrrel csak gyengén szurkálja meg. Egy farpárti a lányt egy betöretlen lóra ülteti. Az. a segge lyukába. de az éles kövekre esik. ha addig még nem pusztult el. kettéhasad. Reszketnek. hogy a lányt egy előkészített szobába csalja. Aztán hirtelen berontanak a szobájába. most jótékonyság örvén magához csalogatja őket. Ezt a passziót hidegvérrel űzi. 68. hogy szereti. a korábbi lányokra. akiről 11-én mesélt. úgy tökéletesíti. Egy nagy seggkedvelő csónakázásra hív egy lányt. a csónak elő van készítve. átviszik egy másik szobába. csak az utolsó pincében. és egy nyárssal visszalökdösi ahogy ki akar mászni. s aki a szegények házait szerette felgyújtani. seggbe bassza mindet. Emberünk azonban ott áll. kiugrik. ópiumot adnak neki. de mi módon kerülhetnék el sorsukat? Tizenharmadika 67. a lány egy pincébe esik. Az. Néha más eljárást alkalmaz: egy igen magasan lévő szoba balkonja van előkészítve. aki trágyadombra szerette kidobni a nőt az ablakon. Ezzel a . aki előbb ostorozni. a picsájába. Arra azonban vigyáz. 70. s aki lőporhalmocskákkal szeretett égetni. mely elragadja és halálra hurcolja. hogy megölik. Az. egy másik pincébe veti. Ahogy belefekszik. a balkon leomlik. az ágy alámerül vele egy hatalmas tűzbe. a lány meg egy halom hullára esik. férfiként pedig Szeladont veszi magához lány minőségben: a kisfiút ma basszák először seggbe. a lány vízbe fúl. akár nem. azt mondják neki. akiről Martaine január 18-án mesélt. amely szakasztott olyan. hogy hozzá se nyúlt senki. mint övé. és rettentően megijesztik. A lány azt hiszi. és a lány úgy hal meg. melyet az ismer. de onnan még ki tudna jönni. hogy ne haljon meg rögtön. Egy olyan szobába küldi aludni a lányt. Egy ember. hogy a ablak alacsonyan van. s akiről Martaine mesélt. és tudja. Megnyílik egy süllyesztő. Mindig még előtte bassza seggbe.

szertartással ünneplik meg a tizenötödik hetet. míg az bele nem hal. melyekben a kegyetlenség a lényeg. Felakasztják. Az aki érvágásokat szeretett ejteni. hogy elélvezett volna. Este Szeladont feltálalják seggbe. Az. majd gyorsan leoldják. most úgy tökéletesíti. úgyhogy a lány lassú halállal hal meg. most minden nap egy fél uncia vért csapol le a lánytól. hogy négy órán keresztül verette magát anélkül. akinek egyszerűen az volt a passziója. másnapra már kutyabaja. de úgy. 77. hogy igen fájdalmas halálnemekről fog mesélni. hogy vágjanak eret Konstancán a terhessége miatt. ahogy ott lóg. de a sebet nem kötözik be. hogy kénező kanócokkal spékeli tele a lány testét. majd sorban meggyújtja mindet. A püspök nagyon ünnepi hangulatban van. milyen sors vár rá. hogy hal meg. 76/a. Mésanges márki. a kislányoknak szüzeknek kell lenniük. A püspök azt akarja. s nézi. 76. A vérzést elállítják. Egy ember. most minden nap tőrrel ejt könnyű sebet. hogy csak egy kicsit érje a láng. Curval azt akarja. a herceg meg Curval elszórakoznak vele. 75. hogy minden nap egy borsónyi darabot vág ki a testéből. – Ennél fájdalmasabb halál nincs – mondja a herceg. most második passzió gyanánt egy óriás kezébe adja a lányt. hogy gyufával kicsit megpörköli a húsát a mellén meg a fenekén. s mindenki elélvez arra a látványra. Durcet érvágással magához téríti. 74. Desgranges felhívja rá az urak figyelmét. a második pedig az. és . erre azt tanácsolják neki. Az első passziója az. s bevallja. hogy az ünnep betetőzéseképpen gyötörjék meg alaposan Alinát. hogy már ó is elkövette ezt szörnyűséget. hogy verte a lányt. hogy még az eddigieknél is jobban ügyeljen a részletekre. úgyhogy a lány szép lassan belehal. az óriás fejjel lefelé egy nagy tűz fölé lógatja a gyermeket. Elmeséli. mit érzett át az akasztás alatt. tőből levágja az öreg Louison egyik mellét: a két: másik most már látja. aki ellen tompán felgerjed libertinus dühe. s akinek a első passziója az volt. Az illető nagy tapsot arat. Egy korbácsoló szép lassan lefűrészeli egymás után mind a négy végtagot. Tizennegyedike 73. akiről Duclos mesélt Petignon cipész lánya kapcsán. de nem kötözi be a sebet. – Állítólag hat-nyolc óráig él még a nő. s ezzel némi tekintélyre tesz szert. és hatalmasat élvezett tőle. aki tűvel szeretett segget szurkálni.

Szeretett nagyon fiatal szájakat és seggeket baszni: most úgy tökéletesíti. Este Curval. azon melegében megbassza a lyukat. ez esetben ez hamarosan be is következik. hogy a vérre odagyűljenek a legyek. S mivel emiatt elszalasztja a elsülését. hogy kitépi az élő lány szívét. majd otthagyják segítség nélkül. ha nem ezt a kínhalált szánja Augusztinának. hogy soha életében ne basszon seggbe. kiszivattyúzza belőlük a velőt és olvasztott ólmot önt a helyére. Ugyanezen az estén Durcet levágja Marie egyik mellét. következésképpen el is törik a szerencsétlen lány jobb karját. akiről Martaine másodikként mesélt január 3-án. de életben hagyja.maga vág eret rajta. hogy szép lassan meghaljon. most hónaljánál fogva felakasztja és kiköti a nőt. hogy kilenc napon át minden nap locsolókannával belétölt egy kis adag olvasztott ólmot. 81. Szeretett ujjat kifacsarni. a herceg pedig Terézt bassza seggbe az operáció közben. miközben beleélvez Szeladon seggébe. akinek még mindig a bögyében van a szép Konstanca. Szeretett szájat szopni és lenyelni a nyálat. és minden nap csökkenti az élelmiszeradagját. hogy egyenként kiszabadítgatja a lány csontjait. kiszúrja a szemét. Erre a herceg felkiált. s egy hétig csókolgatja a seggüket. sikoltozni és zokogni kezd. Egy korbácsoló úgy tökéletesíti a passzióját. Az. előtte megsebzi. miközben seggbe bassza Zelmirát. hagyja. majd minden nap megszurkálja a teste valamelyik részét. A lányoknak szüzeknek kell lenniük. lyukat vág a helyébe. Tizenötödike 78. hogy törött végtaggal is nagyon jól lehet szülni. a sebet visszavarrják. hogy még fájdalmasabb legyen a halála. amíg ki nem múlik. miután előbb megkorbácsolják és megkakáltatják. kitépi a nyelvét. aztán levágja Teréz egyik mellét. Egy szenvedélyes seggmániás úgy csiszolja tovább a passzióját. most úgy tökéletesíti. aki hónaljat szeretett szagolgatni és hónaljba baszott. 83. 79. s akiről Duclos mesélt. Szegény lány akit éppen ekkor baszik seggbe. azt mondja. hogy megegyék a hollók. kiköt egy szép fiatal fiút egy nagyon magas keresztre és hagyja. a lány a kilencedikbe bele is hal. hogy elrekkenti a lányt egy pincébe három napra való élelemmel. mielőtt aláveti őket a kínhalálnak. 82. a . Tizenhatodika 84. visszateszi a szívet a helyére a gecijével együtt. másodszor összetöri kezét-lábát. 80. Egy szentségtörő.

a második passziója az. akinek az első passziója az volt. hogy törvényben írták elő. hogy visszhangzik tőle a terem. Egy korbácsoló háromszor megnyúzza a lányt. hogy természetes halállal haljon meg. 88. hogy levágta a nő egy ujját. (Mondja el. s kitépik a még megmaradt fogait. s akiről ő. 85. Egy farpárti lábosban megfőz egy kislányt. hogy jelenlétében fiúkat és lányokat baszatott meg nagyfaszú férfiakkal. majd hagyja meghalni. elölről-hátulról mindkét combját. Egy farpárti elevenen megsüti nyárson.) Tizenhetedike 89. most izzó fogóval tép ki egy darabot a húsából. miközben maga veri ki magának a faszát. akinek első passziója az volt. egy-egy ágyúgolyót köt mindkét lábára. és semmi rosszat nem tesz vele. Szeladonnak úgyszintén. Egy ember. miután seggbe baszta. 91. és nézi. hogy belehal. Szeretett szűzlányokat feltörni. bár ő azonnal meggyógyul. 90. hogy a seggeket csak a kínzás napján szabad tönkretenni. Sophie-nak levágják két ujját. amitől a lány borzalmas fájdalmak közt hal meg. csak hagyja. Martaine január 30-i embere. hogy szép lassan kimúljon. Este megbüntetik Szeladont és Sophie-t. majd hagyja. 87. most a seggénél húzza karóba a lányt. 86.herceg. vagy egy tucatot. roston megsüt neki. a sebre pedig flastromot rak. Ettől azonban még utána éppúgy a püspök szórakozásának tárgyát képezik. ami annyira égeti a húsát. Egy ember. aztán kiégeti a sebet. miután levág. Desgranges már február 5-én mesélt. Az operáció közben a hercegnek végig a seggében van a fasza. Ismét színre léptetik Fanchont. a negyedik bőrréteget olyan maró lúggal dörzsöli be. Egy farpárti kerékre kötöz egy nőt. a homlokát. mindkét tenyerét. 93. hogy hegyes karóra ülteti picsával a lányt. Mindkettejüknek a püspök korbácsolja végig a testét. Egy farpárti egy előkészített gépezettel apró darabokra vagdalja a lányt. mivel mindkettőnek ő a tulajdonosa. Kényszeríti. s a lány belehal a kegyetlen operációba. és úgy húzza bele. mert rajtakapják őket. akkora pofonokat ken le neki. ez egy kínai kivégzés. hogy egye meg a saját húsát. levágja és megeszi egy lány mellét és fenekét. 92. hogy együtt szórakoznak. Négy-öt nap alatt szép lassan minden húsától megfosztja a testét. s miután bikacsökkel elverik. . amit. megégetik a talpát. ollóval összevagdossa a húsdarabot. hogyan vonaglik.

megégetik a nyelvét. Akkor megkorbácsolják és összepofozzák. de vigyáz rá. Tizennyolcadika 94. a fiúét a lány. a herceg véresre korbácsolja a hasát meg a picsáját. együtt viszik le Alinát a pincébe. a megmaradó mellét és a combját hat helyen. közben seggbe bassza Gitont. majd összevarrja a sebüket. hogy meg ne fojtsa a füst. Este kiszolgáltatják Michette-et a libertinusok haragjának. eltörik két karját. 98. aztán forró vizes beöntést ad neki. hogy négy fiatal fához köti ki. a lány elleni dühe végső fokára hág. a herceg addig gyúrja az egyik mellét. elsírja magát. kitépik a megmaradt fogait és szájon át kiégetik a torkát. hihetetlen kínzások közepette. másodszor úgy négyeli föl. Kénnel borítja be és fáklyának használja. míg ki nem sebesedik. hogy bevágásokat ejtett a húsba. levágják négy ujját (mindegyikük egyet-egyet). dühtől tajtékozva jön ki a szép fenékből. és úgy nézi. a püspök elmegy a bátyjáért. bejelentik neki. Aztán megjelenik Louison. Szeretett gyertyákat eloltani a húsában. elől-hátul megégetik a combját négy helyen. Amikor már mindenki lefeküdt. hatszázat vernek rá bikacsökkel. amit azon forrón Teréz képébe kell nyomnia. Egy korbácsoló egy gépezet segítségével egy nagy tűzbe lógatja bele. Áttérnek Terézre. Egy farpárti kitépi egy fiú meg egy lány beleit. most úgy helyesbít. majd odaáll közéjük. Magukkal hozzák Desranges-t és Duclos-t. Amikor fölmennek. hogy meg fog halni. de előbb még tüzes vassal meg is égetik. Először mind a négyen megkorbácsolják. a picsája belsejét. Megkakáltatják. hajnalig tartó. nyolcszázat vernek rá bikacsökkel kitépik az összes fogát. dicsérik a két előadónőt. hogy alkalmazzák őket a kínzásoknál. amíg a lány teljesen össze nem ég. a püspök seggbe bassza. 96. és a többieknek is azt tanácsolják. aztán mindegyikük kitépi egy-egy fogát. meg-megforgatva. Alina pucéron jelenik meg a püspök megkakáltatja és seggbe bassza. hogy kínozzák meg Alinát. majd húzza ki rögtön a lányt. a herceg úgyszintén. aki eddig csak könnyedén pörkölgetett. a segglyukát. a orrlyukát. Tizenkilencedike . és meg is ölik. egymásnak háttal kiköti őket egy oszlophoz. a nyelvét. s ezt addig folytatja. Első passziója az volt. ahogy haldokolnak. összeégetik a picsája belsejét. a lábát meg a kezét. aki tanúja a jelenetnek. Egy ember. 95. Augusztina.Este a nekihevült püspök azt akarja. Aztán a még megmaradt összes kéz és lábujját levágják. de nem élvez el. 97. hogy rostélyon süti meg a nőt. a lányét a fiú testébe teszi. aztán a nekihevült püspök levágja egyik mellét és elélvez.

102. s miközben bassza a húgát. de választhat: vagy maga fojtja meg. levágják neki. Azt mondják az anyának. A lánynak azt mondja. miközben a herceg kenőcs nélkül seggbe bassza. akkor ő öli meg. hogy szörnyű kínhalál vár rá (meg is mutatja neki az előkészületeket). amikor véghez vitte tettét. aztán izzó vastüskéken hengergetik. s a kéjenc szeme láttára mindketten beleesnek egy izzó kemencébe. hátulról karddal lecsapják a fejét. majd a szeme láttára megfojtja. nézze meg. a zsámolyhoz egy másik kötél van kötve. rögtön odavezetik. 101. vagy ha nem akarja megölni a lányát. levágnak egy-egy darabot a füléből kitépik négy . most úgy tökéletesíti a passzióját. mint a lányát. Utána ugyanabba a kemencébe dobják. hol a lányt kúrja seggbe. 100. Egy nagy segg. aztán úgy bassza seggbe a lányt. gúzsba kötik. majd egy kemencébe hajítják. Egy mindkét nembeli farpárti behozat egy testvérpárt: húg és báty. lába alá zsámolyt helyez. ki eddig csak apró darabokat vágott ki a segg húsából. a libertinus hol a fiút. aztán azt mondja az apának. a beígéri kínhaláltól való félelmében megfojtja a húgát. ahol az anyát tartják.99. nem tudván. hogy két deszka közé fogja a lányt. A fiatalember belemegy. és bizonygatja. azt akarja. ennek a fájdalomnak mulatságos a hatása. de megmentheti az életét. Egy farpárti azt követeli. lefogják. ha megbassza a húgát. de az apa szeme láttára. hogy úgymond megtanulja. hogy megöli az anyját. hogy az apja tartja neki. Akkor szétválasztja őket. A bátynak azt mondja. Aztán a báty. 103. a lánynak hurkot vet a nyakába. de amikor nekiveselkedne. hogy húzza meg a kötelet: meghúzza. hogy kezénél-lábánál fogva kötelén függ a levegőben. Átfúrják a nyelve hegyét. Egy farpárti a nőt farral egy gyémántfejben végződő karóra helyezi úgy. hogy kínozzák meg Adelaidát. s amikor kétségbe esik. és akkor nem fog szenvedni. mit művelt. a kín pedig borzalmas. és a szeme láttára megnyúzzák a lányt. Durcet izzó fogókkal csipkedik a combját. hogy mit cselekszik. hogy hamarosan neki kell sorra kerülnie. a vége abban szobában van. Curval és férje.és ostorkedvelő összeereszti az anyát a lányával. hogy mindkét kezét levágják. hogy az apa őelőtte bassza meg a lányát. Következésképpen apja. legközelebb ne akarja maga megfojtani a lányát. és i iszonyatos kínok közt Az apa inkább megfojtaná a lányát a nyakába vetett kötéllel. semmint hogy a szeme láttára szörnyen megkínozzák. Egy ember. megnyílik egy süllyesztő. és szép lassan kettéfűrészeli. a kislány belegyezik. s abban a pillanatban. az apát pedig megfojtják. hogy a lányának el kell pusztulnia. Este Durcet megirigyelvén a két testvér előző éjszakai örömeit. ha nem egyezik bele.

akkor a szeme láttára vágják el a gyerek nyakát. mindkettőt egy-egy vaslapra kötözi. miután seggbe baszta őket. miután kiélvezkedte magát velük Este a tizenhatodik hét ünnepére Durcet nőként férjül veszi Egetverőt. hogy összeereszti az anyát a fiával. hogy meg fogja ölni. hogyan fog hatni az anyára az éhezés. hadd pusztuljon el szép lassan a hullán. akkor rákötik a fia testére. Előtte a fiút is meg a lányt is megbassza. 108. ahol a fiatalember késsel a kezében őrjöng. addig csapolja a vérét.fogát. kíváncsi. a menyegzőn azonban Fannyt. s csak aztán játssza el ezt a játékot. egy-egy tőrt tesz a kezükbe. a megmaradó mellét. 105. Ha aztán nem öli meg. Adelaida jelenlétében. aki a már . hogy a szeretőjét ölte meg. Ugyanezen az estén a püspök eret vág Sophie-n kedves barátnője. Champville december 29-i embere. mert bemenni nem mer abba a szobába. hogy az anyával prostituáltatta magának a fiát. Huszadika 104. olyan helyre zárja be. Egy nagy vérfertőző összeereszt két lánytestvért. miközben Curval seggbe bassza. most úgy helyesbít. s a két vaslap akkora erővel préselődik egymáshoz. ha megöli. Ha ezt nem teszi meg. ahol figyelheti őket. izzó vasat nyomnak a seggébe és a picsájába. s kölcsönösen megölik egymást. s melyik gyerekét fogja először megenni. most azt akarja. Champville december 5-i embere. Azt mondja a fiúnak: „Csak egyvalaki áll a boldogsága útjában. 107. melyek egymás fölött helyezkednek el. kitépik két fogát. hogy az anya is. férfiként pedig nőül veszi Jácintot. ami még megmaradt. női hitvesét akarja megkínozni Következésképpen hat helyen megégetik a karját meg a combját. aztán teljes erőből megkorbácsolják. meg a lánya is terhes legyen. 106. amíg el nem ájul. elindul a gép. a két lány egymáshoz préselődik. aztán behozzák Marie-t. működésbe lép egy rugó. a klitoriszát. s úgy hagyják. a nyelvét. A fiatalember hirtelen felindulásában megöli az illetőt. akinek az volt a mániája. a kéjenc puskával öli meg. Az anyának azt mondja.” Bevezeti egy sötét szobába: valaki alszik az ágyban. közben seggbe bassza. és kitépik az összes fogát. hogy használja és egybegyűjtse őket. ha megöli a fiát. de megkegyelmez neki. végig a seggében marad. kétségbeesésében megöli magát. forró vassal hat helyen megégetik a combját. hogy aztán seggbe bassza. Egy nagy farpárti a következő módon szórakozik. Nárcisznak levágják két ujját. Begyűjt két szeretőt. Egy másik vérfertőzőnek anya kell négy gyerekkel. Jácintot pedig. amelyik terhes nőket szeretett ostorozni. hogy mindkét nőt porrá zúzza a magzatával együtt. semmi élelmet nem ad nekik. ráköti mindkettőt egy gépezetre. Akkor rögtön megmutatják neki. megkorbácsolják. én ezt az embert most a kezei közé adom.

kiégetik a klitoriszát. a mellét meg a szívét. Kitépi a golyóit. és a picsájába lövi bele a gecijét. hogy a fiú feneke közelről látsszon. kézzel egy másik póznára szegezi. aztán eltöri egy karját. míg csak a delikvens ki nem múlik. Huszonegyedike 109. . hogy egyedül végezhesse ki Terézt. majd megeteti vele. ha nem eszik belőle. kitépkedik a pinaszőreit. hogy azon haljon meg. Engedélyezik neki. annak is kitépi egy fogát. s hagyja. 117. s úgy hagyja. egy kartáccsal töltött puskacsövet tol a seggébe. Levágja a faszát. hogy nézze végig. hogy egye meg. és két ujjat levágnak a kezéről. 110. kivéve a herceget. 116. ami akkora fájdalmat okoz neki. Fannyt arra. Megnyúz egy fiút. Mindenki elélvez. hogy elvérezzen. s hagyja. Ugyanaz az ember. majd gyertyával égeti az ujjait. Ha úgy dönt. Vagy azt eszi. Miután az illető megbassza a fiút. akkor több sebet ejt a testén. hogy belehal. s hagyja. s a művelet közben vadul megkorbácsolják. levágják a két mellbimbóját. 112. eltörik neki. s elélvezéskor süti el a fegyvert. és rögtón utána szájba bassza. aztán leszedik a lábáról a körmét. Seggel egy nagyon keskeny karóra szögezi. különösen a fenekét. s miközben folyik a vér a karjából. aztán a heréi helyére higany-. a kerék úgy forog. Vasdoronggal összever egy fiút. akinek eszeveszettül áll a fasza. eltörik mindkét karját. bicskával leszedegeti az összes körmét. akkor viszont éhen hal. elölről izzó lapátot nyomnak a combjára. az őt kínozó gazember pedig a kerék alá helyezi el az asztalát. átfúrják a nyelvét. Kényszeríti a fiút. hogy szarjon Fanny szájába. Behozatják Adelaidát.és kéngolyókat tesz. mézzel bedörzsöli. és hagyja. hogy felfalják a legyek. Megint színre lép Fanchon. picsán bassza Augusztinát. míg bele nem hal. 111. 115. megkorbácsolják a mellét. kényszerítik. Desgranges bejelenti. sorjában. kéneső. de mivel még mindig nem élvez el. a mellbimbóját majd lábbal egy póznára. Huszonkettedike 114. majd megeteti vele a húsát. akinél Duclos-nak a kutyákkal együtt kellett ennie. vagy éhen hal. és azt követeli. hogy eszik belőle. A herceg kitépi Augusztina egyik fogát. anélkül hogy szólna neki. eret vágnak rajta. hogy ezután farpártiak következnek. hogyan csonkítják meg a szeretőjét.ismertetett kéjes szertartás révén férje Fannynak és szereti. Aztán Nárcisz következik: levágják mindkét golyóját. hat fogát és a hajából egy darabot. s minden nap alatta ebédel. Este Jácintot feltálalják seggbe. akik csak férfiakat szeretnek gyilkolni. levágják a maradék ujjait. hogy szép lassan meghaljon. aztán kiköti a kerékre.

s szörnyű vonaglások közepette hal meg. Herkules és Seggtörő kenőcs nélkül basszák seggbe. levágják négy ujját (azért mindig négyet. amikor a fiút felfalta az oroszlán. de ez csak még jobban ellene hergeli a vadállatot. mely hol fölfele. aztán Curval bassza seggbe. kiveszi. hol lefele húzza és szaggatja szét. 123.egy oroszlánnal etet meg egy fiút.és végbélműtétet. Huszonharmadika 119. teljes erőből korbácsolják. egy vékony vesszőt ad neki. Egy fiút egy gépezetbe helyez. amikor már össze-vissza van törve. majd megint püföli. mindezek ellenére a lány megint a herceggel fog aludni. és megint bedörzsöli spiritusszal. Curval. míg bele nem hal. miközben Curval levágja egy ujját. mert mindnyájan miséznek). amikor ettől már vérben úszik. valamint trepanáciot végez el rajta. hogy azzal védekezzen. megint előveszik Augusztinát. 122. Ügyel rá. a herceg Curval elélvezésének pillanatában levágja egy ujját. egyáltalán nem ad neki enni. s ezzel megöli. 120. míg meg nem hal. amíg az teljesen ki nem merül. a herceg seggbe bassza. szemsipoly. Curval még utoljára seggbe bassza. Egy fiút egy külön erre a célra beidomított lónak vet oda. Egyetlen nap leforgása alatt vesekő-. majd szörnyű kínzások közepette elpusztítják. a segge lyuka lógecivel van bedörzsölve. forró vasat . majd elélvezés közben saját kezével fojtja meg. Eltörik Marie egyik karját. bedörzsöli spiritusszal és meggyújtja. Este Nárciszt kínozzák meg. 121. miközben a herceg izzó vassal hat helyen megégeti a combját. Egy csinos lánnyal addig vereti a fiú a faszát. amely lyukat vág bele és azonnal kauterizálja. megégetik a combját meg a hónalját. Éjszaka Durcet meg Curval leviszik Adelaidát a pincébe Desgranges és Duclos segédletével. míg bele nem hal. Akkor élvez el. Tőből levágja a fiatalember faszát meg a tökét. ebbe a nyílásba bassza meg. 118. A gyereket kancabőr borítja. hogy valamennyi műtétet elrontsák. ezt még majd részletezze. a ló seggbe bassza. szép seggét véresre verik. Este Gitont kínzásnak vetik alá: a herceg. majd több napon át újra meg újra visszarakja. majd pinát csinál neki izzó vasgépezet segítségével. amit meggyújt. Durcet az ujjai közt morzsolja össze az egyik golyóját. A herceg kérésére. Lóvakaróval püföli. és összeégetik az ujjait. letépik a körmét. aki megint acsarkodik rá. aztán segítség nélkül úgy hagyják. kitépik négy fogát. szétmorzsolják a golyóit. megégetik a combját meg a faszát. Augusztinát mind a négyen teljes erőből megkorbácsolják. és így tovább.

majd tűzzel kauterizálja. akkor lelepleznék. meg attól. 128. 126. 127. annak addig veri bunkóval a hasát. amíg szintén el nem pusztul. a gyerekei előtt akarja seggbe baszni az apjukat. ha mindent megtagad. A csábító golyót röpít a fejébe: „Egyet meg az ördögnek!” A gazember minden héten eljátssza ezt a kis előadást. . 125. egyre hajtogatva. a mennyezet azonban elő van készítve. hogy azzal mentheti meg az életét. mások azonban titokban előbb azt tanácsolják neki. Curval ebben az állapotban szodomizálja. akkor semmi félnivalója. hogy dühödt jelenettel szakítja félbe az előadást. hogy ne tegye meg. ha megtagadja Istent és a vallást. hogy tudniillik csak úgy mentheti meg az életét. a másiknak késsel szurkálja össze. megint előveszi és teljes erőből megkorbácsolja. Huszonnegyedike 124. a harmadiknak százszor belerúg. Az a csábító. a negyediknek százat ver rá bottal. eltörik az egyik kezét. s megégetik a vérző ujjhegyeit. akinek az volt a passziója. Háttal egymáshoz köti őket. Curvalt annyira feltüzeli ez a passzió. az összes fogát. a csábító golyót röpít a fejébe: „Egyet az Istennek!” Behívatja a másikat. amelyik szerette elvetéltetni a nőket. de igen gyakran költözik. issza a vérét. Ha mindig ugyanabban a városban maradna. Megint vele hál. egyik kezével leszúrja az egyiket. hogy terhes nőknek ostorozta a hasát. akik a nyolcadik hónapban járnak. nagyobb terhelésre azonnal beomlik. tehát mindent megtesz. aki Martaine-nél január 1-jén szerepelt. s ha valamelyik még életben maradt. Ugyanaz az ember. mert éppen akkor ölik meg. Martaine január 27-i embere. Jön Louison. majd amikor elélvez. letépkedik az összes körmét. Egy ember. Még ezzel sem éri be. akiről Duclos mesélt. csak az ötvenedik alkalommal leplezik le. s Duclos állítása szerint egész éjjel bassza picsába meg seggbe. megégetik a nyelvét. most hat olyat gyűjt össze. a hatodiknak szétráspolyozza. az ötödiknek összeégeti. az elsőnek felhasítja a gyomrát. ha megteszi. amit suttyomban tanácsoltak neki.nyomnak a picsájába. levágja a keze összes ujját. s miközben elélvez. amit csak kérnek tőle. a klitoriszát. hogy szabadon legyen a hasuk. az megdöbben a példán. veszett dühében megtapossa és teljes erejéből gyúrja Zelmira egyik mellét. és majdnem mindenki meghal. ha viszont nem teszi meg. mindkét karját eltöri és kitépkedi a pinaszőrét. Az egyiknek azt mondja. két nőt gyűjt össze. a másikkal megfojtja a másikat. hogy másnap végez vele. a herceg ettől csak még dühösebb lesz: levágja az egyiket mellét. Egy nagyon nagy farpárti szeret bálokat adni. Elájul. A nő ellenáll.

majd mindketten seggbe basszák. a nyelvét. a végüket egy csévére kötözik. A segge még épen maradt. megkorbácsolják. amíg meg nem hal. aztán mindegyiknek a nyakába köti a gyerekét. s mindegyikbe forró olajat folyat. és köveket kötnek a lábára. 128/b. hogy majd három mulatságos csoportot kapjon. és addig le sem veszi. Ha nem tévedtek. körülmetszik a koponyáját. egymásnak löködik. kitépik négy fogát. kiszúrják az egyik szemét. Aztán visszatérnek az arcához: levágják a fülét. Bevezetik Fanchont. ha tévedtek. Nézi. eltörik egy lábát. lassú tűzön pirítják meg a megmaradó mellét. Forró vasat nyom a picsájába meg a seggébe. amelyiket a magukénak hitték. melyik kié. elölről-hátulról hat helyen megégetik a combját. levágjak mindkét mellbimbóját. majd rájuk parancsolt. amivel még jobban felszaggatja az összeégett húst. Behozzák Gitont. karddal ketté hasította őket annak a csecsemőnek a testén. Jön Zelmira: megégetik a klitoriszát. hagyják pihenni. hogy még jobban szenvedjen. Ezután kiszabadítják és több helyen elfűrészelik a csontjait majd kereszt alakban négy helyen kiszedik az idegeit. anélkül hogy elélvezne. életben hagyta őket. hogy állapítsák meg. de most bicskával kapargatják az idegeit. miközben Durcet operálja. kegyetlen pozitúrába tesz. Kicsit. labdáznak vele. s Curval ebben az állapotban bassza meg. ahogy egyre jobban megnyúlnak. hogy a püspök seggbe bassza. anélkül hogy elélveznének. bekötötte a szemüket. levágják a kezéről a még megmaradt ujjait úgy. majd forgatni kezdik a csévét. illetve amíg a nők meg nem eszik. hogy forró pecsétviaszt csöpögtetnek a szemébe. Aznap este feltálalják Nárciszt az orgián. Ugyanennek az embernek még egy passziója volt: a nőknek őelőtte kellett szülniük. miközben a herceg seggbe bassza.három terhes nőt három különböző. anélkül hogy elélvezne. majd azon sebesen macskacápából készült óvszerrel bassza meg. izzó tűt nyomnak a húgyvezetékébe. felakasztják a hajánál fogva. aztán a herceg ötvennyolc sebet ejt a fenekén. melyeket egyedül ő ismert fel egy jel alapján. s áttörik vele a végbél s a vagina közti válaszfalat majd ugyanazon a nyíláson át felhasítják vele a gyomorzacskót. kiégetik az orra belsejét. ami megnyújtja az érzékeny részeket és hallatlan fájdalmat okoz. mivel úgy hagyja őket ebben a pozitúrában. összekeverte a gyerekeket. hogy . úgy vakítják meg. Éjszaka a herceg meg Curval Desgranges kíséretében leviszi Augusztinát a pincébe. a keze összes ujját. s azon keresztül bujtatják ki a nyelvét. hogy nem ad nekik enni. az ínyét. majd újrakezdik a műveletet. majd egy szikével megtoldott kampót tolnak a picsájába. Ezután lyukat fúrnak a torkába. hogyan szülnek meg ebben a helyzetben.

Ez lesz majd a két szerelmes. 131. ő meg zuhanjon le. Kinyitották. 130. s ettől csak még jobban bedühödött. aki betölti az ezzel járó funkciókat. Egy nagy seggbarát két szerelmest. hol. elélvezett. ahogy a vaslap melegszik. hogy egy szögekkel teli hordóba zár egy terhes nőt. még lélegzett. Így hunyt el tizenöt éves és nyolc hónapos korában az egyik legmennyeibb teremtés. Konstanca nagyon is látja a sorsát. és nézi. de lelökdösi őket róla.) 129. nézze meg.) 133. úgyhogy félbeszakítják az előadást és kényszerítik Szeladont. Egy ostorozni szerető ember most három terhes nőt rak egy vasketrecbe. hogy egy titkos módszerrel egy egész vidéken elterjeszti a pestist. bent a hasában égették össze a beleit. Mutat nekik egy izzó rudat. amivel több helyen is megszurkálták a szívét. majd egy szikével megtoldott kampót nyomtak belé. Ekkor lehelte ki a lelkét. aki szórakozásból vízbe dobálta. mit csak valaha is alkotott a termeszét stb. Forrásokat és folyókat is megmérgezett. s hagyja. Szeladon és Sophie kínhalála. és hogy biztosabban elpusztuljanak. az urak úgy gondolják. hogy hánytatott: most úgy tökéletesíti. mindegyiket egy-egy gyerekkel. hallatlan sok embert pusztított el ily módon. szájt szájra tapasztva. hogy úgy haljanak meg egymáson. s a herceg ebben az állapotában baszta picsába. végül elesnek és úgy halnak meg. (Méltatás. hogyan küszködnek. majd mindig kihúzta a lányt az a második passziója. aztán a férfit a szeretője testéhez szögezi. most úgy tökéletesíti. hogy hét-nyolc lányt bedob egy tóba. (Fentebb már valahol utaltunk erre. Az első passziója az volt. majd a hordót fel-alá görgeti a kertben. 132. Ugyanannak az embernek. a nőt is meg a férfit is a szeretője szeme láttára bassza seggbe. össze-vissza ugrálnak. hogy maga csöpögtessen pecsétviaszt Sophie combjára. hogy máris kezdhetik . Szeretett cipészárral szurkálni. az elájul. még a vízbe dobás előtt mindegyiknek levágja egy-egy végtagját. ölükbe kapják a gyerekeket.) Huszonötödike Még aznap reggel a herceg nőül veszi Galambot. a püspök ebben az állapotban bassza meg. Konstanca annyira nekibúsult a terhes nők kínzásáról szóló történeteken hogy Curval egyenesen élvezte. Alulról fűteni kezdik a ketrecet. Mivel úgyis hamarosan sorra kerül. Amikor eképpen leesett.szétszakadjon a koponyája. elkapják.

Elélvezés közben az anya kebelén öli meg a lányát úgy. belevágnak a combjába meg a lábszára húsába. hogyan robbannak fel. szurkálják a tökét. kitépik négy fogát. Megjelenik Giton. Jön Teréz. mivel így véget érnek gyötrelmei. aztán seggbe basszák. jóval a köldöke alatt szurkálják. ahol végképp elpusztulnak. Ez ugyanaz. ha pedig menekülni akarnak. pecsétviaszt csöpögtetnek a köldökére. beomlik a födém. ott várja őket egy vasnyárssal. A torony tetejéről olyan. Jön Rosette.gyötörni: hat helyen megégetik a combját. hogyan égnek. abból a célból. Ugyanannak az embernek. kitépik négy fogát. a húgát és őt magát. akinek már közel a halála. meggyújtja. Annak az embernek. a gyilkossággal. mint akiről Duclos . aztán mivel nagyon úgy érzi. seggbebaszás közben bejelenti neki. gombostűvel szurkálják a mellét. 136. beleszúrnak az egyik szemébe. Mikor már félig megsültek. hogy e bűnt egyesítse a vérfertőzéssel. akiről Duclos már mesélt aki annyira utálja a szegényeket s aki megvásárolta Lucile anyját. Majd jön Zelmira. 137. Huszonhatodika 134. a nemi erőszakkal. amikor látja. kiszúrják az egyik szemét és bikacsökkel százat vernek a hátára. és visszaveri őket a tűzbe. 135. megerőszakolja a férjes lányát és megöli az unokahúgát. mindegyik barát húsz pofont ad neki. 138. hat sebet ejtenek a mellén és tizenkettőt a combján. Zelmira örül ennek. az a második passziója. akiket előzőleg seggbe baszott: élvezettel néz hogy felszúródnak és összefröcskölik a vérükkel. átszúrják a hímvesszejét. megfordítja és picsába bassza. s akit Desgranges is idézett (ellenőrizze). tüzes vassal megbélyegzik mindkét lapockáján. és egy előre odakészített. jóllehet már az is halott. tűzbe dobálja a hullákat és akkor élvez el. az a másik passziója. Egy nagy seggimádó megfojt egy anyát. ahol gyúlékony anyagokhoz vannak hozzákötözve. majd a lányt is seggbe bassza. miközben seggbe bassza. a szodómia nagy barátja. forró olajjal teli nagy üstbe zuhannak. hogy hat terhes nőt zár be egy olyan helyre. Izzó vasai nyomnak a picsájába. Egy vérfertőző. s közben gyúrják a mellét. hogy nem is haltak meg és szenvedni fognak. s aki gyújtogatni szeret. kitépik négy fogát. mindkét nembeli gyerekeket dobálnak le neki. hogy másnap meghal. amikor meghal. Curval a férje. tulajdon fiával baszatja seggbe magát egy ostya segítségével. megkorbácsolják és seggbe basszák. Egy farpárti odaáll egy torony aljához egy vaskarókkal teletűzdelt helyre. hogy összeszurkálja a mellét. akiről február 11-én illetve 13-án beszélt. a szentségtöréssel és a házasságtöréssel. hogy összeterel egy szegény családot egy bányába és végignézi.

s aki tűzijátékot gyújtott a nő seggében. ahol a legrafináltabb kínzásokat alkalmazzák az elpusztítására – sokkal vadabbakat. puskát szegez rájuk. Feltálalják Nárciszt a kínzásra. ha nem csinálják jószántukból. Curval azonban annyira elveszti a fejét. 141. s még másnap reggel. és úgy fenyegeti őket. Egy embernek. aki szerette terhes nők hasát korbácsolni. úgy helyesbít. neki kétszázat vernek bikacsökkel a testére. és ugyanaz. s Desgranges meg Duclos kíséretében leviszik Zelmirát a pincébe. Amikor végez. hogy kénytelen legyen lenyelni minden gusztustalanságot. hogy egy szobában (ahol kockázat nélkül lehet nézni őket) tőrrel verekedjenek. most arra kényszerít két terhes nőt. akkor kivont karddal beront a szobába. miközben seggbe bassza Michette-et. illetve abba essen bele a gyerek. azon bassza.november 29-én beszélt. levágják a csuklóját. hogy a mellébe is belemenjen a vas. Gitonnak úgyszintén. Aztán jön Teréz. ha a lány megszüli. ha nem. 140. hogy az ünnepség zárja le az előadásokat. s amelyik szeretett segget szurkálni. és erővel tátva tartja a száját. akiről Martaine január 12-én mesélt. az anyját meg aláteszi egy fotelba. E szép kislány tizenöt éves és két hónapos korában hal meg: neki volt a legszebb segge a háremhölgyek közül. Rosette-nek úgyszintén. mint akiről Martaine elsőként mesélt január 11-én. Aki bemetszéseket szeretett csinálni. megvan. mint Augusztinánál. Ha megölik egymást. Curval pedig mindjárt másnap nőül veszi Hébét. s még nyomja is a hátát. Michette-nek összeégetik a picsája belsejét. ami csak kifolyik a hullából. 142. s mindkettejüknek megégetik a hasát meg a mellét. Amelyikről Martaine január 16-án mesélt. az a második passziója. a reggeli idején is munkában vannak. hogy a megállapodás ellenére teljesen levágja Rosette egyik mellét. s amikor leszúrja az egyiket. Meztelenek. rátesz egy hasonlóan . lekötözi. ráköt egy lányt egy vastűkkel ellátott gépezetre. és kiszúrják az egyik szemét. aztán megfordítja és seggbe bassza. Huszonhetedike Másnapra halasztják a tizenhetedik és utolsó hét megünneplését. a másiknak felvágja a hasát. és spiritusszal vagy izzó vasdarabokkal égeti ki a belét. Egy ember. és legurítja őket egy kőfejtőben. Éjszaka Curval elmegy a hercegért. hogy golyó formába kötöz két terhes nőt. hogy a másik fele nyársalódjon fel. amit akart. hogy ráköt egy terhes lányt egy kerékre. hogy ne tudjon mozogni. Desgranges a következő passziókat meséli: 139. aki fekete szatén ágyban szerette látni a lányt. úgyhogy a lány minden egyes lökésre felnyársalódik.

rászögezi az asztalra úgy. hiszen mindketten a megtartandók közül valók. de még nem tudja a sorsát. és izzó vasat nyomnak a picsájába meg a seggébe. kétszázat vernek rá bikacsökkel. majd szép lassan félig átfűrészeli a térdét. hagynak neki időt. akik szintén elkísérik majd Konstancát a sírba. akinek szintén holnapra tervezik a feláldozását. 143. hogy fájdalmak közepette haljon meg. amikor rászorítja őket az éhezés. akinek másnapra van kitűzve a halála. 147. szintén ki van tépve egyik szemük és négy foguk. s szőrmével pótolja. és szőrtelenítik. előtte azonban még mindegyiknek levágja a fél fenekét meg a fél mellét. ami végez vele meg a magzatával. levágják a kézujjait. s nézi. s karjáról is. kitépik egyik szemét és négy fogát. Egy farpárti összeszedet két barátnőt. összetöri a lába csontjait. Egy ember. s végül vörösen izzó. aki szeretett terhes nőket ostorozni. Egy ember. melyek egy-gépezet segítségével egymásnak ütik és dörgölik őket. Igyekszik anyát a lányával vagy nővéreket szerezni. Curval meg a herceg kétszer élveznek el. megteszi. kitépik egy szemét és kényszerítik. Ahogy egymásnak csapódnak. majd a két lemezt csavarok segítségével összeszorítja. a szájába meg mindkét mellébe. de úgy. Egy korbácsoló rátesz egy terhes nőt egy asztalra. hogy falják egymást. összepréselve és század helyen felnyársalva. akiről Duclos mar mesélt. 146. lábáról is ki vannak vágva húsdarabok. a fickó meg elélvez. Az összecsavarozás szép lassan történik. Rosette-nek le van vágva a két mellbimbója. Megégetik a két mellbimbóját. hatalmas szöget nyom a köldökébe. Michette-nek és Rosette-nek. Így hal meg a lány. Jön Louison. szájjal egymáshoz kötözi őket kitűnő ételeket rak eléjük. Jön Konstanca. Este megostorozzák Julie-t meg Duclos-t. s akiről Desgranges szintén . hogy lenyelje. pecsétviaszt csöpögtetnek a hasára. kölcsönösen megölik e mást. kettőt egy-egy póznára köt. Gitonnak. Ennek ellenére Julie-nek két helyen is megégetik a combját. Huszonnyolcadika 144. Szülés előtt álló nő kell neki. Annak a grófnak. így mind a hat összelapul és megfullad a magzatával együtt. aki szintén terhes nőket szeretett korbácsolni. Jön Nárcisz. bezár hat ilyet egy vasabroncsok által formált körbe: ebben a ketrecben valamennyien szemben állnak egymással Az abroncsok lassanként összenyomódnak és egymáshoz préselődnek. hogy először is forró szöget nyom mindkét szemébe. aztán gyertyával összeégeti a klitoriszát meg a mellbimbóját.szöges lemezt. hogy ne érjék el. 145. de csak szórakozásból. kitépik négy fogát és tűvel szurkálják a szeme fehérjét.

s akiről Martaine szintén mesélt január 1-jén. Nagyon gazdag. hogy egy másikba essenek. nagyon kemény és nagyon kegyetlen.mesélt 26-án. ez egy húsz lábbal lejjebb lévő tágas földalatti helyiségre nyílik. forró vassal valamennyinek egy számot éget a vállába aszerint. Először itt mutatják meg neki őket. 148. a piszkozatban még megvolt. Előző nap maga vizsgálja végig mindet. Egy kerítőnő vezetésével érkeznek. se többnek. akkor családot. aki az általunk „poklos”-nak nevezett passziónak hódol már négyszer szerepelt: november 29-én ő volt az utolsó Duclos-nál. az az utolsó passziója. ha nem. onnan aztán kéthetenként mindig kiszednek tizenöt palántát a rendszeresen ismétlődő mulatsághoz. Negyvenéves. s fentebb Desgranges is ejtett róla szót (ellenőrizze. ennyi idős bájos lányt. a fasza közel kilenc hüvelyk kerületű és egy láb hosszú. keze-lába akár egy öszvéré. majd ahogy gyűlnek. se kevesebbnek. amelyik megvásárolta Lucile-t. Hat kerítőnőt alkalmaz Párizsban és tizenkettőt vidéken. és kiszakad a hajuk a koponyabőrből. hogy fellógat három nőt három lyuk fölé: az egyiket a nyelvénél fogva. mindnek tizenöt-tizenhét évesnek kell lennie. senki sem tudja. megfogdossa. mind a tizenötöt meztelenül. (Ellenőrizze miért hiányzik ez a kettő. Amikor a nőket lehúzza a testük súlya. melynek ő a gazdája. hányadiknak kell majd beküldeni az illetőt. megszívogatja a szájukat. akkor csak azért szabadulnak az egyik kínból. nagyon nagy úr.) Az a nagyúr. a legkisebb hibára is elbocsátja őket: azt akarja. illetve elszakad a mellük és kitépődik a nyelvük. egy nagy kétszárnyú ablak. Champville-nál ő akarta kilenc évesnél fiatalabb lányoknak elvenni a szüzességét. mit művel ilyenkor magában. a másodikat a mellénél fogva. a húgát és az anyját. hatalmas termetű férfi. a harmadiknak körbe van metszve a koponyája és a hajánál fogva lóg. három terhes nőt tesz oda. megtapogatja őket. az anyját meg a húgát. Ha módja van rá. Martaine-nél ő baszott seggbe három gyerekeket. Aztán kopogtat. hol). melynek leírására hamarosan még visszatérünk. de nem nyeli le. s az alatta lévő lyuk egy nagyon mély kút. bedobják neki az egyes számú . s a kéjszalon mellett hálnak egy szobában. E passziójára van Párizs szélén egy végtelenül biztonságos háza. hogy mintaszerű szépségek legyenek. ahogy dobálja le őket ebbe a pincébe. beteszik őket egy vidéki kolostorba. egyetlen nyílása van a szobának. azokra esnek le a lányok. s az alatta lévő lyukban vasnyársak vannak. Ezen első műveletet ijesztő komolysággal végzi. s erre használta Lucile-t. Az utolsó. Majd egyedül bemegy a szalonba. s egy darabig egyedül is marad. hogy felhajtsák neki a fellelhető összes. majd sorban a szarat velük. s az alatta lévő lyuk egy kemence. az ablak alatt matracok vannak. Tizenöt lányra van szüksége ehhez a mulatsághoz. de párnákkal és matracokkal rakott nagy szalonban játszódik le. A kéjes aktus egy meglehetősen egyszerű.

ily módon harminc szüzességet vesz el egyazon nap. ekkor kezdődnek meg a kínzások. Egy forró vasdarabra ültetik. ez a szalag pedig azt jelzi. Mind a négy végtagja egy-egy rugóhoz van erősítve. és elképesztő. majd arccal az ablak felé. 3. hogy mely kínzást gondol az illető számára a legmegfelelőbbnek. mely a lánnyal együtt egyfolytában úgy forog. Így jön az össze egyik a másik után. Kihúzza álló faszát. Mielőtt azonban ily módon levetné őket a mélybe. a törzs pedig egy serpenyőbe esik. felbőszült állapotban. s minden végtagját iszonyatosan kifacsarják. mielőtt meghal. Ekkor indulnak be a gépezetek. fog egy vesszőnyalábot. valamely démon fejét viselő hóhér felügyeli. A lány két hüvelyknyire van egy izzó fémlaptól. a kínzásnak megfelelő színű ruhában. Aztán kinyitja a földalatti helyiségre nyíló ablakot. Sapka gyanánt izzó vasharangot tesznek a fejére. Amikor ez megtörtént. hogy a lány kirepül az ablakon. legalább két óráig forog.lányt. de nem nyomják rá. mely lassan elolvad. Ezzel végezvén cipészárral hat sebet ejt a húsán. 4. amikor a tizenötödik lány is leesett. s apránként sül meg a feje. illetve mely kínzás nyújthat a legtöbb kéjt. s minden kínzást egy-egy álarcos. ahová a lányok esnek. többek közt az elkínzott kebleken egyet-egyet. mennyire ért hozzá. szó szerint bedobják: a kerítőnő hajítja oda neki. kínzás egy kerek. Az a pince. majd megmarkolja mindkét kebelét és olyan erősen gyúrja. rá a matracokra. tizenöt különböző rémületes kínzóalkalmatossággal van felszerelve. hogy egyetlen csepp gecit is ejtene. úgyhogy csak lassan olvad el az agya. de mivel csak egy kicsit vág bele. és sosincs szüksége segítségre. 2. ahogy csak bírja. aki harminc szüzességet vett el elélvezés nélkül. mely minden fordulatai összevissza vagdalja a szerencsétlent. emberünk. előbb szalagot köt a nyakukba. hogy egy borotvákkal felszerelt abroncsot súrol. aztán szodomizálja irdatlan nagy lőcsével. a hátát meg a combját veri elölről meg hátulról. Az 1. és mindezt anélkül. majd visszafekteti és elölről vesz el a szüzességét. s micsoda érzéke van a dologhoz. aztán megint fogja a vesszőt. a lány meztelen. s viszi az általa felügyelt kínzószerszámhoz. és teljes erőből veri a mellét. s amikor a lány lezuhan. . mindegyik egyszerre. Még nem élvez el. 5. s valamennyien pontosan ugyanezen a ceremónián esnek át. Becsukja az ajtót. az ilyen színű hóhér ragadja meg. égnek meredő fasszal jön le a pokoli tanyára. csaknem meztelenül. s elkezdi verni vele a seggét. fogja megint a vesszőt. ott aztán akkorát rúg a seggébe. mígnem a végtagok leválnak. melyek fokozatosan távolodnak egymástól és lassan húzzák szét. de csak akkor kezdik működtetni őket. ő meg elkapja. A nyakba kötött szalag egy-egy kínzásfajtának felel meg. de neki háttal odaállítja lányt a szalonnak majdnem a közepére.

lábán egy-egy ágyúgolyóval. 15. már reggel picsán baszta. Üvegbura alatt oszlophoz van láncolva. 9. amely percenként hatszor hegyes nyilat lő belé. Giton. A hóhéra izzó vassal csipkedi. az nyomja lefelé. . közölte vele az ítéletet. meg van kötözve. közben forró vastűkkel spékelik a testét. ahonnan az összes kínzást egyszerre látja. hogy az mind a tizenöt lányét elnyomja. borzalmas görcsökben fetreng. hogy égesse ki picsája belsejét. Parázsra állítják. aki utálja Konstancát. csak akkor áll meg a gép amikor már be van borítva a teste. mindig máshová. a hóhér lassanként az egész testét összesebzi. ami égeti és szaggatja a beleit. Ezután távozik. úgymint: Konstanca. s oly sokáig fogva tartott gecije már ki akar jönni. levágták a még megmaradt kéz. Curval. ahogy ég el. ez a egyik legszörnyűbb kínzás. s miközben baszta. mutatják neki a seggüket és verik a faszát. Michette és Rosette. először Curval meg a herceg. Nárcisz. alatta izzó kemence. időnként pedig forró vaskarmokkal kaparják. elevenen. dicsérik. Amikor Desgranges végzett. 8. s húsz kiéhezett kígyó falja föl szép lassan. 13. és ő hal meg utoljára. s két hétig annyi. ha leesik. majd a négy vezérbaszó. leszakították a jobb fülét.6. veszettül káromkodik és szidalmazza a halálraítélteket. ünneplik stb. Kihúzzák az idegeit a testéből. 7. Már reggel szörnyűséges előkészületek történtek a tervezett ünnepségre. s amikor elsül neki. eltemetik a hullákat. amikor lejön. 14. kezén-lábán eret vágtak. akkorákat ordít. Szörnyűségeket műveltek velük. Desgranges ezzel befejezi előadását.és lábujjait. a szeretőjét kényszerítették. Szájjal karóba húzzák. Szeladont. majd kenőcs nélkül seggbe baszták. Egy olyan gépezet elé állítják. Jött Sophie. amikor aztán nem bírja tovább. Olyan szerrel mérgezik meg. egy fotelba veti magát. annak megadják a kegyelemdöfést. Izzó acélkarikákkal felszerelt vaskorbáccsal verik felváltva a picsáját meg a seggét. aki még nem halt meg. Fél kezénél fogva fellógatják. madzagot kötnek a végükre és úgy nyújtják őket. a fején ólomsúly. A kávét az öt áldozat szolgálta fel. akit még össze lehetett hozni a négyesfogatokból. 10. 12. iszonyatosan üvölt tőle. forró szikraeső zuhog a testére. az imént olvasott előadáson mindenki meztelen volt. levágták az összes kézujját. azonnal hozatták először Fannyt. negyed óráig néz egyegy kínzást. 11. fejjel lefelé. Leláncolják egy forró olajjal teli üstbe. Két démon odajön hozzá. A gazember azonnal végigjárja a pincét.

Duclos-t és egy szakácsnőt 4 fő Curval: Seggtörőt. Adelaida és Konstanca 3 fő Háremhölgyek: Augusztina. miközben seggbe baszta Gitont. mert tehetségesek. hogy a négy barát. akit majd visszavisznek Franciaországba. a három szakácsnőt viszont életben hagyják. Rosette és Zelmira Pederók: Giton és Nárcisz 2 fő Baszók: az egyik albaszó 1 fő ——— Összesen: 10 fő 4 fő Megalakulnak tehát az új hálóközösségek. ínycsiklandó volt a vacsora. Martaine-t és egy szakácsnőt 4 fő A püspök pedig: Antinoust. s a legkisebb grimaszra szöges korbáccsal vertek végig rajta. de úgy döntenek. hogy a három konyhalányt feláldozzák. mert azokat érdemes. Végül megkezdték a kivégzést: Curval. A hat konyhás nőnek nem szólnak. Konstanca egy mauzóleumfélén feküdt. még sok örömük telt a sanyargatásukban. Március elsején. kegyetlen kínhalált szenvedett. minden szépen elrendezve. sőt gyakran neki magának kellett csinálnia. A desszertnél értesítették az urakat. A kivégzés az orgia alatt történt. hogy segédkeznek a többiek halálra kínzásában. a négy baszó és a négy előadónő . Desgranges-t és Julie-t 4 fő ——— Összesen: 16 fő És elhatározzák. A herceg magához illetve oltalma alá veszi Herkulest. Ennek megfelelően elkészítik a listát. Szeladon kénytelen volt segédkezni nekik. hogy apránként végeznek mindenkivel. hogy zöld szalagot adnak mindenkinek. maga nyitotta meg Konstanca hasát. aki csak megmaradt. Mivel a seggek nagyon üdék voltak. A barátok új hálótársakat vesznek magukhoz a szobájukba. s látják.és kitépték a bal szemét. látván. a pince fel volt díszítve. hogy ekkorra már a következőket áldozták fel: Nejek: Alina. csak pezsgőt és likőröket ittak hozzá. Michette. a négy sarkában díszként állt a négy gyerek. s kitépte belőle a már kifejlett. hímneműnek induló magzatot. Champville-t és egy szakácsnőt 4 fő Durcet: Egetverőt. Aztán asztalhoz ültek. majd kivégezték mind az öt áldozatot: mindegyik más és más. úgy döntenek. azzal a feltétellel. lementek. hogy még nem olvadt el a hó. és úgy döntenek. hogy minden készen áll.

4-én Marie. Adoniszt és Jácintot. de áthívhatják őket a többi terembe vagy a szobájukba is.közreműködésével (a szakácsnőket nem akarják bevonni) a lehető legálnokabb módon azonnal elkapnak mindenkit. Galambot. Sophie-t és Hébét. végül a negyedikbe a négy öregasszonyt. a másodikba Fannyt. a legbiztonságosabba rakják a három albaszót. Zelamirt. s mivel minden nap végeznek egy-egy alannyal ha majd a konyhalányokat is le akarják tartóztatni. ——— Összesen: 20 fő Ebből az ismertetésből jól látható az egyedek felhasználása. 2-án Louison. 12-én az utolsó albaszó. amelyik éppen felszabadul. 9-én Hébé. miden nap egy-egy alannyal végeznek a következő sorrendben: Március 1-jén Fanchon. Összegzés: . 5-én Fanny. 11-én Galamb. és 18-án. 6-án és 7-én Sophie Szeladon együtt. mivel összesen negyvenhat volt. 8-án az egyik albaszó. 10-én az egyik albaszó. Zefírt. mint már említettük. 17-én Jácint. a fölső lakásokat pedig négy börtönné alakítják. ahogy kedvük tartja. s mint már elmondottuk. aki csak megmaradt kivéve a három konyhalányt. 15-én Zefír. 13-án Zelamir. 3-án Teréz. őket majd csak az utolsó napokban kapják el. 16-án Adonisz. Ezután mindegyik börtönt egy-egy előadónő felügyeletére bízzák. akár a börtönükben. akkor abba a cellába rakják őket. a harmadikba Szeladont. láncra verve. 18-án reggel elkapják a három konyhalányt. 14-én Cupido. az öregasszonyok cellájába zárják őket. Következésképpen tehát. mint szeretők. egymásra szegezve halnak meg. Cupidót. 19-én és 20-án végeznek velük. Az urak pedig szabadon szórakozhatnak az áldozatokkal. úgymint: Urak: 4 fő Öregasszonyok: 4 fő Konyhások: 6 fő Előadónők: 4 fő Baszók: 8 fő Fiúk: 8 fő Nejek: 4 fő Lányok: 8 fő ——— Összesen: 46 fő Ebből harmincat áldoztak föl és tizenhatan térnek vissza Párizsba.

erre nem ügyelt. mint aki mocskos fasszal baszik.Március elseje előtt. az első orgiákon lemészárolva: Március elseje óta: 20 fő Visszatér: 16 fő ——— Összesen: 46 fő 10 fő Ami a húsz utolsó alany kínzását és az elutazás előtt folyó életet illeti. amiről az előadónő még nem mesélt. fogja vissza és kendőzze el. Jelentősen enyhítse az első részt: túlságosan ki van fejtve. a ha tisztázás közben bármi hasonlót talál. Ne felejtse el beszúrni decemberben azt a jelenetet. Az első részben mondja el. Részletezze az indulást. hogy az az ember. ami ugyanígy felfalja. mint a poklos. illetve a nagyobb szerepet játszó alakok nevét. Ha majd letisztázza. részletezze kedvére. többször is át van gondolva. a nevük után hagyjon nagy margót. Általában ábrázolja Curvalt meg a herceget heves. aki az apja által prostituált lányt bassza szájba. megátalkodott gazembernek. a püspököt pedig hideg. ugyanaz. féktelen gazembereknek. amennyire csak lehet. Először is mondja el. Semmiben ne térjen el ettől a tervtől: a lehető legpontosabban. a kínzásokat pedig belátása szerint. csakis így igazodhat ki a művében. akiknek több passziójuk van. alattomos és álnok. s mivel az állat nem tud kijönni. s így kerülheti el az ismétléseket. s akiről az előadónő már beszélt. megfontolt. amikor a vacsoránál felszolgáló kislányok a seggükkel fecskendeznek innivalót a barátok poharába. írja bele az összes főhős. például azokét. Kígyót nyeletnek le vele. beharangozta. fogjon egy füzetet. És összességében keverjen több erkölcsöt a vacsorákba. a pinát bevarrják. így jellemezte őket az első részben és a vázlatban. Végül Durcet legyen kötekedő. Kiegészítő kínzások Egy csövön át egeret eresztenek a pinájába. azt írja oda. szétrágja a beleit. a akikről többször is beszélnek. hazug. amelyek ezeknek a jellemvonásoknak . a csövet visszahúzzák. Főleg semmi olyat ne csináltasson a barátokkal. Ez a jegyzet nagyon fontos. hogy a tizenkét megmaradó együtt evett. aztán a vázlatban nem beszélt róla. Olyan dolgokat csináltasson velük.

A jakobinusok viszont „mérsékeltség” vádjával tartóztatták le (Sade ugyanis csak a szenvedélyből elkövetett gyilkosságot helyeselte. Utószó Donatien Alphonse François marquis de Sade 1740-ben született Párizsban. sa soeur (1797. a Les infortunes de la vertu (1787) jelent meg magyarul Vargyas Zoltán fordításában 1989-ben. majd a katonasághoz állt be. a rendkívül szabados (libertinus) életmódot folytató ebreuil-i apátnál töltötte. suivie de l’histoire de Juliette. és bírósági ítélet nélkül a charentoni elmegyógyintézetbe szállították. a bármilyen eszme érdekében való gyilkolást pedig ellenezte). Házasságkötése után hamarosan letartóztatták „mértéktelen kicsapongás” miatt. amit az egyes helyiségekbe tervez. gyermekkora nagy részét nagybátyjánál. A szereplők füzetében. Főnemesi családból származott. A forradalom után kiengedték. Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. ennek egy korábbi változata. és harmincöt nap alatt fejeztem be. valamint nővérének. de ekkor már írásai miatt. A következő években adta közre leghíresebb pornográf műveit: La philosophie dans le boudoir (1795. Kiszabadulása után folytatta „kicsapongásait”. már Napóleon uralma idején ismét letartóztatták. de már ekkor „szörnyűségeiről” híresült el. Filozófia a budoárban. amelyekről egészen részletes értesülések nincsenek. bekapcsolódott az eseményekbe. 1763-ban apja kívánságára feleségül vette a befolyásos szülőkkel rendelkező Renée-Pélagie Cordier de Launay de Montreuilt. október 22-én kezdtem. ford. 1768-ban. 1990. majd 1772-ben újra bebörtönözték (az utóbbi esetben szodómia kísérletéért). 1801-ben. és ugyanott halt meg 1814-ben. Jezsuita kollégiumban folytatta tanulmányait. Itt rendezte a Peter Weiss drámájából is ismert színi előadásokat. Marsall Ilona). Az elmegyógyintézetben . Juliette-nek története). Ettől kezdve – szökéssel vagy kapcsolatai révén elért rövid szabadulásoktól eltekintve – élete végéig börtönökben ült. s a szabadon hagyott részre írjon oda mindent. s az egyik választókörzet elnöke lett.felelnek meg. Az új Justine avagy a pórul járt erény. Az ismétlések elkerülése érdekében gondosan ellenőrizze végig az előadónők által említett összes személy nevét és tulajdonságait. E nagy tekercset 1785. s majdnem maga is vérpadra került. a kastély leírásánál minden helyiségnél legyen egy külön lap. amelyek a legkülönfélébb társadalmi rétegekből vonzották az érdeklődőket.

Életműve és személye a 20. még úgy is. százhúsz napra gyűlik össze negyvenhat ember. A kiadó . szintén pornográf kis remekművét). Az ezredfordulón ismét megélénkült a Sade-dal kapcsolatos vita. Az eseményeket négy libertinus kényúr irányítja: a herceg. melyet 1785-ben egy 12 méter hosszú pergamentekercsre írt a börtönben.írott műveinek többségét elkobozták és megsemmisítették. akikkel Sade-nak élete során konfliktusa támadt. általában valamelyik főszereplő gazember szájába adja. az 1960-as évektől kezdve a francia irodalom egyik legvitatottabb. és csak a 20. Hermetikusan zárt környezetben négy hónapra. Nem nehéz fölismerni. hogy hármójuk éppen azokat képviseli. század elején került elő. s kiadónk a felnőtt olvasók közül is csak azok figyelmébe ajánlja. főleg Breton és Apollinaire hozták divatba (Apollinaire a hatására írta a Tizenegyezer vessző című. a püspök. Tételeit a cselekménybe ágyazva. a legalantasabb vágyak rafinált kiélése szigorú aszkézissel párosul. Sade filozófiáját nehéz rendszerbe foglalni. talán legeredetibb művét. századig a tabuk közé tartozott (Stendhal és Baudelaire csak titokban lelkesedett érte). A szürrealisták. Nála nincsen jó és nincsen rossz. aki magát a létet mint olyant utasítja el. hogy a mű most jelenik meg először magyarul. Ezt olyan kiapadhatatlan találékonysággal teszi ebben a művében is. Még a legféktelenebb orgiák is előre megszabott rend szerint folynak. Camus „lázadó embernek” nevezte. hogy szóval és tettel végigvegyék az összes létező nemi perverziót (a korabeli törvények által kiszabott büntetések súlyossága szerint csoportosítva őket). központi alakja lett. Kiadónk ehhez a vitához kapcsolódva jelenteti meg marquis de Sade egyik. hogy a gyengébb szenvedéséből meríti a kéjt. hogy a végsőkig durva jelenség mögött észrevegyék a lázadó szellemet. Sade nagysága a tagadásban van: gyilkos iróniával kezd ki minden morális kategóriát. hogy olvastán nem lepődünk meg. a bírói hatalom képviselője és a pénzember. s akik iránt mélységes gyűlöletet érzett: a hatalom. az ember az erősebb jogán minden szenvedélyét kiélheti. Tartalma ismeretében aligha meglepő. de a Bastille lerombolásánál a tekercs eltűnt. akik elég határozott ítélőképességgel rendelkeznek ahhoz. amit a róla megjelent monográfiák sora és egy játékfilm is bizonyít. hogy az utókor máig az ő nevével jelöli ezt az – egyébként az emberi történelemmel egyidős – magatartásformát. az egyház és az igazságszolgáltatás képviselőit. a Les cent vingt journées de Sodome (Szodoma százhúsz napja) címűt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->